Sunteți pe pagina 1din 7

AsLa a zls 8alph Waldo Lmerson sl esLe mesa[ul

perfecL penLru a descrle llmba[ele lublrll sl modallLaLea


foarLe dlferlL in care ecare om percepe lublrea.

uac m-ar inLreba clneva cum isl poaLe face rela-
(llle de lublre mal ferlclLe, prlma carLe pe care l-as reco-
manda-o de deparLe ar Cele 3 llmba[e ale lublrll" de
Cary Chapman.

Am aaL de acesLe llmba[e Lrzlu, pe la 30 de anl
ins doar apllcnd acesL prlnclplu slmplu, al llmba[elor
lublrll, callLaLea rela(lllor pe care le am a crescuL enorm.
S i(l expllc.

Cele 3 llmba[e ale lublrll sunL:
!"# "#$%&'()( *( +&,#-./.-( (in care spul prln cu-
vlnLe parLenerulul c il lubesu, c e lmporLanL penLru
une, il incura[ezl s isl urmeze vlsurlle in vla( , eLc).
!$# 0%12#) .,3-*.' (umpul peLrecuL impreun nu
inseamn ulLaL la lm impreun, cl ump in care acorzl
PERA NOVACOVICI
197
LIMBAJELE IUBIRII
sau
cum s nu trieti singur n doi
mi pare ru, dar nu reuesc s aud ce
spui. Ceea ce eti i ceea ce faci strig mult
mai tare.
100 dln aLen(le parLenerulul, sLa e ump peLrecuL
impreun).
!%# 4-%1%-(. *( *.-#-% (cadourlle).
!'# 56(,7%#&(8 19&:9%(-% (aungerlle zlce).
!(# ;(-$%,%%)( (guL, pluL facLurl, adus cafeaua
sau cealul la paL, dus gunolul, orlce servlcll poslblle).
rlmul pas esLe s accep(l c ecare om are un
llmba[ prlnclpal de lublre.
La incepuL, sub lnuen(a lul Cupldon, poaLe al
observaL c oamenll au suclenL de mulL energle ca s
isl exprlme lublrea prln LoaLe cele clncl llmba[e in acelasl
ump.
ln prlmele zlle, spLmnl sl lunl de indrgosure
sunLem Lo(l nlsLe zmel al lublrll. Spunem cuvlnLe de lu-
blre, vrem s peLrecem cL mal mulL ump poslbll cu per-
soana de care sunLem indrgosu(l, slm(lm nevola de a
oferl cadourl, de a oferl mnglerl sl afec(lune sl de a fa-
ce servlcll de orlce naLur.
n alcl LoLul e slmplu sl clar.
uln momenLul in care hormonll despre care sul
de[a se poLolesc (inLre cLeva spLmnl sl 18-24 de
lunl), ecare revlne la llmba[ul predomlnanL de lublre.
ue unde vlne acesL llmba[ predomlnanL?
Cel mal probabll dln copllrle. lelul in care cel
care ne-au crescuL ne-au arLaL lublrea, acela esLe llmba-
[ul de lublre pe care il vom in(elege ca sl adul(l.
CUM S-L FACI PE CUPIDON ANIMALUL TU DE COMPANIE
198
e mlne m-a crescuL bunlca. M pupa, imbr(lsa
sl dezmlerda LoaL zlua.
Llmba[ul meu de lublre esLe afec(lunea. uac nu
m lel in bra(e, nu m mngl sl imbr(lsezl, po(l s iml
pul pe mas cea mal bun mncare guL de une, s
peLrecl 24 de ore dln 24 cu mlne, s iml spul c m lu-
besu inLr-o mle de felurl sl s iml facl LoaLe servlcllle po-
slblle, s iml dal LoaLe cadourlle lmaglnablle sl eu nu M
SlM1 lu8l1.
arLea nasoal e c dac esu inLr-o rela(le de cu-
plu sl parLenerul nu i(l araL c Le lubesLe L LlM8A!uL
1u, a[ungl s Le slm(l o persoan slngur dar cu LoaLe
obllga(llle unel rela(ll.
5l sLa e un momenL nasol cnd orl al o dlscu(le
cu persoana lublL orl al plecaL dln rela(le.
Acum, s nu crezl c uCA8 llmba[ul sLa conLea-
z. 1oaLe sunL prezenLe in vla(a noasLr ins llmba[ul
predomlnanL esLe cel mal lmporLanL penLru ecare dln-
Lre nol.
Lxemplu: s spunem c brbaLul are ca llmba[ al
lublrll, servlcllle. ll place cnd femela il gLesLe sl il pune
masa, cnd se ocup ea de plaLa facLurllor, cnd il a[uL
penLru prolecLele dln vla(a profeslonal, cnd rezerv ea
blleLe penLru lm, cnd se ocup ea de organlzarea va-
can(elor sl asa mal deparLe. ALuncl brbaLul nosLru se
slmLe cel mal lublL.
lemela in schlmb are ca llmba[ al lublrll afec-
(lunea. Cnd esLe sLrns in bra(e, mnglaL, dezmler-
PERA NOVACOVICI
199
daL, aLuncl ea se slmLe cea mal lublL femele de pe p-
mnL.
1rece umpul sl cum ecare revlne la proprlul llm-
ba[ de lublre, femela incepe s il ofere afec(lune brba-
Lulul penLru c sLa e llmba[ul el de lublre ins nu il mal
face de mncare sl alLe servlcll penLru c e foarLe ocupa-
L. La vrea s il araLe c il lubesLe prln afec(lune sl aun-
gerl dar el nu se mal slmLe lublL penLru c femela nu mal
il face servlcllle pe llmba[ul lul de lublre.
uln cauza asLa, devlne mal dlsLanL fa( de ea sl il
spune c o lubesLe dar nu mal il ofer afec(lune, cldur
mnglerl. nlcl ea nu se mal slmLe lublL.
Asuel a[ung dol oamenl care se lubesc s se des-
parL. nlclunul nu se mal slmLe lublL desl ecare il lubes-
Le pe cellalL in felul lul: penLru c nu suu s comunlce
llmba[ul lublrll care se poLrlvesLe parLenerulul.
ue oblcel acesLe 3 llmba[e ale lublrll sunL vl1ALL
in cuplu. lr ele, oamenll care de oblcel se lubesc a[ung
s se slmL nelubl(l sl s cauLe sausfacerea acesLor nevol
de baz in alL parLe.
) *+,-./- 0-12 3-2
uneorl, se inLmpl ca llmba[ul de lublre s e
acelasl. AcesLea sunL cazurl ferlclLe dar in acelasl ump
poL sl cele mal marl capcane.
Mle ml s-a inLmplaL s u inLr-o rela(le cu o per-
soan care avea llmba[ al lublrll ca sl mlne: afec(lunea.
CUM S-L FACI PE CUPIDON ANIMALUL TU DE COMPANIE
200
robabll sul de[a c la aungere se ellbereaz oxl-
Locln care creeaz dependen(.
Am a[uns s sLm in bra(e sl s ne oferlm afec(lu-
ne de mal mulLe orl inLr-o zl, s facem dragosLe, s mn-
cm, s ne ulLm la lme lar rezulLaLul a fosL c s-a creaL
o dependen( afecuv inLre nol.
ne ingrsam amndol de la prea mulL sLaL sl vla-
( sedenLar plus mncaL sl apol ne chlnulam s dm [os
dar fr prea mulL succes.
vla(a ins i(l d lec(llle exacL cnd sl cum al nevo-
le dac sul s le vezl.
urmLoarea rela(le in care am lnLraL am avuL pl-
cerea de a cunoasLe o faL orlenLaL excluslv pe servlcll
care habar nu avea ce e ala afec(lune penLru c nlcl in
famllle sl nlcl in rela(llle el nu a prlmlL prea mulL sl nlcl
nu a ceruL.
Lu in schlmb, in vla(a mea nu am fcuL culva ser-
vlcll penLru c eram prea absorblL de egoslmul sl drumul
meu in vla( lar femelle dln vla(a mea, incepnd cu bunl-
ca, mama, prleLenele sl lublLele au avuL LoL umpul grl[
de mlne.
A fosL o perload, mul(umesc c a fosL scurL, in
care duceam gonolul, fceam mlcul de[un, comandam de
mncare la prnz sl seara mlorllam dup afec(lune ca
un moLan in cldurl spre mlrarea lublLel care nu in(ele-
gea ce vreau.
PERA NOVACOVICI
201
C lec(le foarLe lmporLanL penLru une e urm-
Loarea: dac esu inLr-o rela(le cu clneva care i(l seamn,
la incepuL vel avea parLe de ferlclre sl armonle ins nu
vel evolua sl problemele ce vor aprea vor greu de de-
pslL penLru c nu al anLrenamenL.
uac esu inLr-o rela(le cu clneva foarLe dlferlL de
une la incepuL va dlcll s comunlcl, s in(elegl, s v
educa(l ins dezvolLarea La ca persoan va pe vlLez
Lurbo. lndlferenL dac rela(la va func(lona sau nu ambll
parLenerl vor csuga penLru c vor mal evolua(l inv-
(nd s relauoneze sl s comunlce cu oamenl dlferl(l de
el.
4+56788
SLal de vorb cu persoana pe care o lubesu sl
a[uL-o s isl dea seama care esLe llmba[ul predomlnanL
de lublre prln care se slmLe lublL.
L lmporLanL s po(l expllca proprlul Lu de llmba[
de lublre sl ce anume Le face pe une s slm(l lublrea.
uac parLenerul Lu nu a avuL de-a face cu llm-
ba[ul Lu de lublre va Lrebul s il repe(l o vreme exacL ce
Lrebule s fac ca s Le fac s slm(l lublrea ins merlL.
Aluel, sunL LoaLe sansele s lnLervln despr(lrea
penLru c nlmenl nu vrea s e inLr-o rela(le in care ofer
dar slmLe c nu prlmesLe nlmlc.
Avlz amaLorllor ldeallsu care propovdulesc lubl-
re necondl(lonaL.
CUM S-L FACI PE CUPIDON ANIMALUL TU DE COMPANIE
202
LsLe poslbll doar s dal fr s cerl nlmlc dar eu
nu cunosc personal pe nlmenl care s fac lucrul sLa.
ALen(le asadar la dlferen(a dlnLre reallLaLea unel
rela(ll sl Leorla despre lublre.
Cnd un cuplu se desparLe sul ce spun amndol?
|l-AM uA1 1C1uL!"
L adevraL. lns nu l-al daL ce avea nevole.
9-3:
robabll al ghlclL: Cele 3 llmba[e ale lublrll" de
Cary Chapman (o gsesu pe hup://www.llbrarle.neL/).

0-<%(='( ,# ,#-./ =% %&%1. *(>,?%>< =% -(2('< ,#


1%&(@
A!"# %& '( )& *+#,'-./ &)#& )-0& 1(+&.& '&234
PERA NOVACOVICI
203