Sunteți pe pagina 1din 91

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

In+ () ,) -n oa* ni . Proi c) co/inan0a) din Fondul Social Europ an prin Pro1ra*ul Op ra0ional S c)orial p n)ru ! 2+ol)ar a R (ur( lor U*an "##$ 3 "#&' A4a priori)ar5 &: Educaia i formarea profesional n sprijinul cre erii economice i de!"ol rii socie ii #a!a e pe cunoa ere$ !o* niul *a6or d in) r+ n0i : %&' De!"ol area resurselor umane din educaie i formare$ Ti)lul proi c)ului: (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$ Cod Con)rac): POSDRU+,-+%&'+S+.'-/0 7 n /iciar: Minis erul Educaiei (erce rii) 1inere ului i Spor ului

Supor) d cur(
!I!ACTICA STIINELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic (i ad*ini()ra)i+ 9 Oana Iucu

Ac a()5 lucrar a /o() la:ora)5 -n cadrul Proi c)ului ;Cali)a) , ino+ar , co*unicar -n (i() *ul d /or*ar con)inu5 a didac)ici nilor din -n+505*<n)ul (up rior=, proi c) co%/inan0a) din Fondul Social Europ an>
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Nici o par) a ac () i lucr5ri nu poa) /i r produ(5 /5r5 acordul (cri( al Mini() rului Educa0i i, C rc )5rii, Tin r )ului ,i Spor)ului> Pr 2 n)ul (upor) d cur( a /o() /inali2a) cu con(ul)ar a Pro/> Oli+ia S)ur2a d la Col 1iul Na)ional ;El na Cu2a= din 7ucur ()i>

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 2

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

CUPRINS
Capi)ol I PARTICULARITATI ALE !I!ACTICII STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic 9 &>&> !idac)ica ()iin) lor (ocio%u*an % carac) ri2ar 1 n rala &>"> In+a)a*an)ul 6uridic in Ro*ania &>'> In+a)a*an)ul 6uridic con) *poran Capi)olul " FINALITATILE PRE!ARII STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic 9 ">&> Finali)a)i al pr darii ()iin) lor 6uridic pr 2 n)ar 1 n rala (i /unc)ii ">"> Or1ani2ar a p ni+ luri a o:i c)i+ lor pr darii ()iin) lor 6uridic ">'> Op ra)ionali2ar a o:i c)i+ lor pr darii ()iin) lor 6uridic ">?> Co*p ) n) duca)ional Capi)olul ' CURRICULUM E!UCATIONAL PENTRU PRE!AREA STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic 9 '>&> Curriculu* p n)ru pr dar a ()iin) lor 6uridic 3 a(p c) ()ruc)ural '>"> Curriculu*ul din p r(p c)i+a L 1ii duca0i i na0ional '>'> Aplica)ii curricular '>?> E+olu)ii in curriculu*%ul pr darii ()iin) lor 6uridic (i ad*ini()ra)i+ in+a)a*an)ul pr uni+ r(i)ar '>@> S)ra) 1ii d in) 1rar a con)inu)urilor in+a)a*an)ului 6uridic Capi)olul ? STRATEGII ALE PRE!ARII STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica0ii p n)ru do* niul ,)iin0 lor 6uridic 9 ?>&> S)ra) 1ia didac)ica ?>"> M )od l pr darii ()iin) lor 6uridic ?>">&> E4pun r a ?>">"> Con+ r(a)ia ?>">'> S)udiul d ca2 8(p )a9 ?>">?> Pro:l *a)i2ar a ?>">@> In+a)ar a :a2a)a p proi c) ?>'> For* d or1ani2ar a proc (ului d in+a)a*an) ?>'>&> For* in()i)u)ional d or1ani2ar in()ruirii
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 3

din

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Capi)olul @ EVALUAREA E!UCATIONALA !IN PERSPECTIVA STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ,)iin0 lor 6uridic ,i ad*ini()ra)i+ 9 @>&> S)ra) 1ii d +aluar @>"> M )od d +aluar )radi)ional (i al) rna)i+ 5.2.1. Metode traditionale de evaluare 5.2.2. Metode alternative de evaluare @>'> Par)iculari)a)i al +aluarii in in+a)a*an)ul 6uridicA @>'>&> I) *ii o:i c)i+i @>'>"> I) *ii ( *io:i c)i+i @>'>'> I) *ii (u:i c)i+i 8cu r5(pun( d (cBi(9 @>?> Eroril i /luc)uaiil n no)ar (coa( n +id n d @>@> Si() *ul d au)o +aluar in in+a)a*an)ul 6uridic @>C> Rolul pro/ (orului n proc (ul d +aluar

prac)ica +alua)i+a

Capi)olul C PRINCIPII !I!ACTICE IN PRE!AREA !ISCIPLINELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic (i ad*ini()ra)i+ 9 C>&> Principiul in(u(irii con()i n) (i ac)i+ a cuno()in) lor C>"> Principiul acc (i:ili)a)ii C>'> Principiul in(u(irii ) * inic a cuno()in) lor C>?> Principiul con 4iunilor ) ori % prac)ica C>@> Principiul con 4iunii in+ r( C>C> Principiul (i() *a)i2arii (i con)inui)a)ii Capi)olul $ PROIECTAREA ACTIVITATILOR E!UCATIONALE IN !OMENIUL STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic (i ad*ini()ra)i+ 9 $>&> Proi c)ar a (i la:orar a unui pro1ra* d in()ruir $>"> Proi c)ar a uni)50ilor d -n+50ar $>'> Proi c)ar a l c0iilorD ac)i+i)50ilor didac)ic Capi)olul E ORGANIFAREA PRACTICII PE!AGOGICE PENTRU !OMENIUL !I!ACTICII STIINTELOR SOCIALE 7I7LIOGRAFIE GENERALA

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 4

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

CAPITOLUL I PARTICULARITATI ALE !I!ACTICII STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic 9

&>&> !idac)ica ()iin) lor (ocio%u*an % carac) ri2ar 1 n rala (unoscu a in li era ura de speciali a e moderna si su# denumirea de didac ica speciala) me odica predarii unei anumi e discipline repre!in a aplicarea principiilor si a normelor didac icii 2enerale la specificul unui domeniu s iin ific) din punc ul nos ru de "edere) s iin ele juridice& Didactica stiintelor juridice studiaza legitatile psihologice si principiile pedagogice ale organizarii si desfasurarii procesului de predare invatare a continuturilor cu caracter social-juridic& (arac erul aces ei s iin e es e #ipolar) a a norma i" ca si e3plica i") me odica s udiind nu numai procesul de ransmi ere al cunos in elor si de formare a priceperilor si deprinderilor la o#iec ul de in"a aman respec i") ci) inde sa se ocupe) spre e3emplu) si de 2es ionarea si ua iilor de cri!a educa ionala in ampina e de ca re profesor in con ac ul cu clasa 42rupa5 in predarea o#iec ului de in"a aman respec i"& As fel) disciplina didactica) s ruc ura a dupa o serie de principii curriculare moderne) in2lo#ea!a la ni"el de con inu elemen e s ruc urale) dinamice si orien a e func ional& 6 Principiile me odice care ar re#ui sa s ea la #a!a formarii cadrelor didac ice) enun a e si pre!en a e de profesorul Dan Po olea de la Uni"ersi a ea din 7ucures i 4"e!i) Po olea) Dan) Cercetarea sistematica - sursa esentiala in elaboararea noilor modele de pregatire a cadrelor didactice) in Perfec ionarea ac i"i a ii me odice in scoala) 7ucures i)%0,/5) sun urma oarele: asimilarea pro2resi"a a rolurilor profesionale) po!i ie opusa men ali a ii rad ionale conform careia cadrul didac ic isi poa e asuma oarecum din r8o da a si in e2ral responsa#ili a ile didac ice 4ca solu ie prac ica propunem simularea educa ionala59 di"ersificarea formelor de aplicare prac ica 4prac ica peda2o2ica59 punerea in con ac a candida ilor cu esan ioane repre!en a i"e ale si ua iilor educa ionale pe care le "or in alni in cali a e de a#sol"en i9 reno"area si reconsiderarea apara ului me odolo2ic u ili!a in aplicarea prac ica a principiilor me odice) in sensul e3ploa arii minicursurilor si a micropredarii) jocuri de simulare) s udiu de ca!) pro ocoale didac ice9 in e2rarea s uden ilor in si ua ii de in"a are si predare asemana oare 4compa i#ile5 cu acelea pe care le "or de!"ol a in cali a e de profesori 4e"aluarea propriilor
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 5

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

compor amen e didac ice si in erpre area lor) proiec area unor si ua ii de ins ruire) e c59 indi"iduali!area formelor de pre2a ire raspunde ne"oilor personale de ri m) concen rare) in rare) persis en a si iesire din ac iune 4sarcina5& Pre2a irea me odica a cadrelor didac ice din domeniul s iin elor juridice nu poa e face a#s rac ie de e3pansiunea func iilor si a rolurilor cadrului didac ic& 1oa e informa iile de!"ol a e in anali!a de ip me odic con"er2 ca re o idee "aloroasa emisa de profesorul :oan Dra2an de la Uni"ersi a ea de ;es din 1imisoara <cadrul didac ic re#uie sa posede doua cali a i fundamen ale: sis ema ici a ea si accesi#ili a ea<) adica) sa fie capa#il sa ordone!e si sa pre!in e lo2ic 8 pro2resi" informa ia) si) de asemenea) sa se adap e!e usor diferi elor ni"eluri de in ele2ere si de recep are& :n re2ul nos ru demers me odic se "a orien a si ca re a in2erea si de!"ol area unor asemenea compe en e psi=o8peda2o2ice& O#ser"a ia an erioara re#uie lua a serios in considerare cu a a mai mul cu ca specificul infoma iei didac ice din s iin ele sociale es e unul clar de ermina : transinformativ& Aceas a carac eris ica e"iden ia!a o du#la de erminare a informa iei) pe circui ul informa ie empirica 8 informa ie s iin ifica 8 informa ie didac ica 4pre2a i a pen ru a fi "e=icula a in procesul de in"a aman 5& &>"> In+a)a*an)ul 6uridic in Ro*ania Prima ins i u ie de in"a aman juridic de ni"el uni"ersi ar 4in"a aman superior5 a fos in emeia a in 1ransil"ania) la Oradea 4%-,,5) in cadrul Academiei locale& 1ara Romaneasca a"ea sa consemne!e in anul %,%> in roducerea disciplinelor juridice la (ole2iul Sfan u Sa"a din 7ucures i de ca re lo2ofa ul ?es or& Desi numi de ca re Pe rac=e Poenaru) in %,'- la carma disciplinelor @ in"a a urile lo2ice si drep ul roman A) cunoscu ul re"olu ionar pasop is din 7ana ) Ef imie Mur2u) nu a reusi sa reca mun ii pen ru a func iona in noua cali a e dascaliceasca& :!"oarele "remii cons a a insa su#s i uirea aces uia) incepand din %,',) cu profesorii (&Moroiu) S efan Berec=ide) A& Raco"i a si (&7railoiu care sun au ori ai unor lucrari pu#lica e sau afla e in manuscris pe discipline cum ar fi : drep ci"il) drep comercial) drep roman) drep judeca oresc& Ce2ea din %- oc om#rie %,>/) ini ia a de Pe rac=e Poenaru) S&Marco"ici) (&7railoiu si pusa in aplicare la % ianuarie %,>%) pri"i oare la @ alca uirea pro2ramelor in"a a urilor pu#lice A fundamen ea!a in"a aman ul juridic din Romania prin infiin area unei @scoli de le2i A si a uneia de @ in2inerie ci"ila A& ?umarul s uden ilor declara i reusi i in urma unui e3amen) ridica pen ru acea "reme) era de D%E) in imp ce numarul a#sol"en ilor primei serii din %,>E a fos de %E& Aces ia au fos recomanda i 2u"ernului 1arii Romanes i de ca re Eforia Scoalelor @ spre a fi in re#uin a i in func ii judeca ores i A& O da a foar e impor an a pen ru consolidarea in"a aman ului juridic in anii mediani ai secolului F:F in 1ara Romaneasca o repre!in a D> noiem#rie %,>0 cand) in urma Decre ului da de domeni orul Ale3andru :oan (u!a) Bacul a ea S iin elor Guridice si Poli ice) de"ine de sine s a a oare in cadrul comple3ului Sf& Sa"a cis i2andu8si drep ul de a conferi @ 2rade academice A& (onducerea Bacul a ii era asi2ura a de un decan) profesorul (& 7osianu) numi prin decre de ca re acelasi domni or) iar corpul profesoral a"ea nume de marca cum ar fi ;&7oerescu sau H&(os a8Boru&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 6

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Moldo"a si8a in emeia in"a aman ul juridic de ni"el uni"ersi ar prin =riso"ul de or2ani!are a in"a aman ului da de "oie"odul Mi=ail S ur!a la , noiem#rie %,E/& (ele rei facul a i recomanda e erau de filosofie) de le2i si de eolo2ie& Bacul a ea de Ce2i) care a"ea prin re profesori pe juris ul #ana ean Damasc=in 7ojinca) a fos inc=isa in %,E, si reor2ani!a a prin Ase!aman ul Scoalelor da in %,>% de domni orul Hri2ore H=ica& S ea2ul aces ei ins i u ii s8a pas ra cu inscrip ia @ Bacul a ea de Dri u din :assi . Oc om"ri %,>> A si a aduna su# insemnele sale profesori ca Simion 7arnu iu) Au2us 1re#oiu Caurian sau Papiu :larian& Primul rec or al Uni"ersi a ii din :asi) infiin a a prin decre de domni orul Ale3andru :oan (u!a) a fos profesorul de economie poli ica a Bacul a ii de drep ) :on S ra & Un fap similar a pu u fi iden ifica si in 1ara Romaneasca) unde la Uni"ersi a ea din 7ucures i) in emeia a in %,.E) primul rec or a fos profesorul de drep ci"il H& (os a I Boru& :nain e de primul ra!#oi modial) da ori a fap ului ca diplomele de a#sol"ire le permi eau o inser ie profesionala comple3a I a a in ma2is ra ura si la #arou) ca si la unele profesiuni din domeniul economic) adminis ra i" si poli ic) numarul s uden ilor la facul a ile de drep depasea cu mul numarul s uden ilor la celelal e speciali!ari& Un carne de no e din anul scolar %,,.8%,,- ne demons ra fap ul ca in planul curriculum8ului disciplina @ Drep adminis ra i" A se preda c=iar si in clasa a ;:8a a in"a aman ului primar rural) dar si in clasa ul ima) a :;8a a 2imna!iului su# forma de @ Drep si educa ie ci"ica A& :n 1ransil"ania) re"olu ionarii de la %,E, a"eau in pla forma pro2ram o re"endicare des ina a re"i2orarii in"a aman ului juridic : infiin area unei uni"ersi a i romanes i care sa ai#a in componen a sa si o facul a e de s iin e juridice la 7laj sau o facul a e filosofico8 juridica la (luj& :n %,.' s8a infiin a o Academie de drep in (luj care s8a ransforma in %,-D in facul a e de drep cu lim#a de predare ma2=iara& :n lim#a romana au en icul in"a aman juridic de ni"el uni"ersi ar s8a infiin a in %0%0 cand) in cadrul Uni"ersi a ii romanes i a lua fiin a facul a ea de drep & Perioada de de!"ol are semnifica i"a a in"a aman ului juridic in Romania a fos cea cu prinsa in re cele doua ra!#oaie mondiale 4perioada in er#elica5) a a la ni"elul numarului de s uden i scolari!a i) ca si la ni"el de ca edre de speciali a e& Bacul a ea de Drep din 7ucures i pre!en a ca elemen de referin a in ecua ia numarului de s uden i I cadre didac ice) a"ea in anul uni"ersi ar %0'D I %0'' rei!eci de ca edre de speciali a e juridica 4pa ru din re aces ea fiind ca edre de drep ci"il5 in componen a carora in rau a a asis en i) ca si conferen iari) .,D> de s uden i si 00/ de licen ia i 4da ele au fos prelua e din lucrarea colec i"a @ :s oria :n"a aman ului din Romania A) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) 7ucures i) %0-%5& Aces e repere numerice repre!in a si un pra2 de nea ins de ca re celelal e ins i u ii de in"a aman superior cu profil juridic din Romania acelor impuri : Bacul a ea de Drep a Uni"ersi a ii din :asi) Bacul a ea de Drep a Uni"ersi a ii din (luj precum si Academia de Drep din Oradea) ins i u ie cu profil special) a a la ni"elul is oric I fiind prima facul a e juridica infiin a in Romania) ca si la ni"el or2ani!a oric) con opindu8se rep a cu Bacul a ea de drep din (luj& Bi2urile em#lema ice ale corpului profesoral de la cele mai mari facul a i de drep au fos ) ?icolae 1i ulescu 8 drep ci"il) ;in ila Don2oro! I drep penal) Ani#al 1eodorescu I drep adminis ra i") :on Pere !) Heor2e Bo ino) Andrei Radulescu I cerce a ori ai "ec=iului drep romanesc) la 7ucures i si Ma ei (an acu!ino I drep ci"il) Eu2en Jero"eanu I procedura ci"ila) ;espasian ;& Pella I drep penal) la :asi& Ca Bacul a ea de Drep din (luj unii
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 7

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

specialis i precum) (amil ?e2rea I drep ci"il) ;ic or Onisor I drep adminis ra i") :or2u Radu I drep in erna ional pri"a ) au redac a ra a e "aloroase) au en ice modele) c=iar si pen ru s ruc urile moderne ale drep ului& Pu#lica iile de drep au lua amploare in aceas a perioada& @ Re"is a Henerala de drep ) le2isla ie si jurispruden a A) direc or Heor2e Plas ara) @ (urierul judiciar A) @ Reper oriu de jurispruden a adminis ra i"aA) @ Pandec ele sap amanale A) @ Re"is a pen ru reforma sociala A) sun numai ca e"a e3emple din lis a an erior men iona a& Ca Bacul a ea de Drep din 7ucures i se infiin ea!a in anul %0'% si ins i u e de drep penal si de drep pu#lic precum si #i#lio eca) in %0/.) prin s radania decanului ;alerian Ursianu) im#o2a i a permanen prin dona iile unor "alorosi juris i si profesori ai aces ei facul a i& (urriculum8ul liceal cuprindea din perspec i"a predarii s iin elor juridice in clasa a :;8a disciplina @ drep ul si ins ruc ia pu#lica A& 4a se "edea si O&:ucu) The curricular development of juridical studies between 1859-1898 in omania ) in :n erna ional (onference EDU KORCD D//, I Educa ion facin2 con emporarL Morld issues) Edi ura Uni"ersi ii din Pi e i) D//,) :SS? %,EE8.D.E precum i O&:ucu) !storia invatamantului juridic din omania " abordare istoric# $i metodic# ) Edi ura Uni"ersi ii din 7ucure i) 7ucure i) D//>5 &>'> In+a)a*an)ul 6uridic con) *poran :n ul imul in er"al s8au reali!a o serie de s udii si anali!e dedica e in"a aman ului juridic) ul ima din re aces ea) reali!a a de c re asociaia non82u"ernamen ala) SoGus ) pre!in in r8o maniera cri ica aspec ele specifice ale e"oluiei sis emului de in"a aman juridic din Romania& Au orii s udiului au remarca fap ul ca sistemul na%ional de educa%ie juridic# este deficitar &n ansamblul s#u' (ornind de la lipsa unor criterii calitative de acreditare a facult#%ilor de drept) continu*nd cu modalit#%ile de admitere $i e+aminare ale studen%ilor $i culmin*nd cu preg#tirea inadecvat# a cadrelor didactice $i curricula universitar# irelevant#$) consider*ndu8se c) n pre!en ) se impune necesi a ea unei reforme reale a n"m*n ului juridic care s a#orde!e urm oarele pro#leme iden ifica e 4 MMM& socie a eapen ru jus i ie&ro5 :n ceea ce pri"e e s area in"a aman ului juridic) descrisa in s udiul an erior amin i ) in relaie direc a cu in"a aman ul preuni"ersi ar au orii remarca si fap ul ca se constat# o lips# de colaborare &ntre sistemul preuniversitar $i cel universitar) din perspectiva &nv#%#m*ntului juridic) &n a$a fel &nc*t adolescentul la finalul studiilor preuniversitare nu are nici o percep%ie despre ce urmeaz# s# studieze la $tiin%e juridice,' :n sensul de a sprijini formarea si de!"ol area unor compe en e specifice ele"ilor din in"a aman ul preuni"ersi ar) SoGus propune derularea unui GProi c) d i*pl * n)ar -n pro1ra*a ,colar5 a or lor d ini0i r -n ,)iin0 l 6uridic = de c re ins i uiile i au ori ile a#ili a e 8 Minis erul Educaiei i (erce rii) Minis erul Gus iiei) :ns i u ul ?aional al Ma2is ra urii) care aspira sa "ina in n *mpinarea a#sol"en ului de liceu) a * din punc de "edere ci"ic 4necesi a ea unei minime educaii juridice pen ru u!ul personal5 c* i n n *mpinarea po enialului s uden la drep &

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 8

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

:n le2 ura cu pro#lema ica in+a)a*an)ului 6uridic uni+ r(i)ar au fos su#linia e urm oarele idei cen rale Modali)a) a d acr di)ar a /acul)50ilor d dr p)A dup %0,0) a fos acredi a un numr foar e mare de facul i de drep ) fara a a"ea ns n "edere necesarul real de juri i ceru pe piaa forei de munc din Rom*nia9 Lip(a d cul)i+ar a +alorilor -n r<ndul ()ud n0ilor la dr p)A pro#lema corupiei, formarea personalului didac ic si a s udenilor in spiri ul "alorilor , de!"ol area unor pro2rame in domeniul e icii uni"ersi are9 Cali)a) a cadr lor didac)ic A ;(adrele didac ice au un rol esenial n pre2 irea eore ic) profesional i moral a "ii orilor juri i& Ncoala de drep rom*neasc s8a m*ndri ani de8a r*ndul cu profesori deose#i de #ine pre2 ii) ale cror cursuri fceau ca amfi ea rele s fie pline) iar manualele lor s fie epui!a e rapid$ > As fel) se remarc n principal o lips de in eres pen ru cerce are i documen are permanen a majori ii profesorilor cu "*rs e de pes e .> de ani& ?i"elul redus al salariilor n n"m*n ul uni"ersi ar a ra2e dup sine pre2 irea mediocr a cadrelor didac ice inere) aces ea fiind ne"oi e fie s ocupe i al e funcii n sec orul pu#lic sau pri"a ) fie s predea la mai mul e ins i uii) nepu *nd as fel aloca impul necesar de!"ol rii ma erialelor didac ice) cerce rii i pre2 irii personale con inue& SoGus consider c modificarea aces or msuri de reform sun defici are din punc de "edere al eficien i!rii educaiei n condiiile n care re#uie a"u n "edere fap ul c numai prin implemen area unor cri erii e3i2en e de acordare a i lurilor didac ice se poa e reduce diferena din re cali a ea educaiei i cerce rii juridice rom*ne i i cea occiden al) ajun2*ndu8se as fel la un ni"el de pre2 ire academic n conformi a e cu cerinele pieei) cre*nd "i!i#ili a e in ernaional pen ru sis emul educaional rom*n9 M )odolo1ia d pr dar A ;n"m*n ul juridic conine unele disfuncionali i care separ ar ificial ins ruirea eore ic de prac ica juridic& Me odolo2ia de predare se limi ea! la unele me ode "e us e$) fap care face ca a#sol"enii de drep sa nu ai#a posi#ili a ea de a do#*ndi pe parcursul s udiilor cuno inele prac ice necesare profesiei alese9 rar sun pui n si uaia de a anali!a cri ic) a re!ol"a un ca! concre sau a ale2e o soluie ar2umen a din r8o mul i udine de "arian e& :mplemen area Declaraiei de la 7olo2na repre!in #a!a n re2ului proces de reform a n"m*n ului uni"ersi ar european) inclusi" a celui juridic) in sensul in care curricula colilor de drep se "rea a fi una ndrep a spre do#*ndirea cuno inelor prac ice) acoperind o par e a lipsurilor e3is en e n n"m*n ul radiional al s a elor din Es ul Europei) s a#ilind le2 ura n re cali a ea pe care sis emul de n"m*n ar re#ui s o ofere n conformi a e cu cerinele impuse de e3erci area profesiilor juridice$& Curricula uni+ r(i)ar5: disciplinele preda e i ma erialele didac ice folosi e n majori a ea facul ilor de drep nu au fos adap a e noilor sc=im#ri socio8 economice i poli ice prin care socie a ea rom*neasc a recu n ul imul deceniu i nici cerinelor impuse de aces ea9 discipline de s udiu impor an e lipsesc din planul de n"m*n al majori ii facul ilor de drep din Rom*nia&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 9

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

-o.ust e convins# c# reforma juridic# trebuie s# fie perceput# ca un proces de lung# durat#) pornind cu proiecte de reform# ale &nv#%#m*ntului juridic si propune urma oarele solu ii #a!a e pe o strategie nationala de reforma a invatamantului juridic care sa "i!e!e: promo"area i coordonarea reformelor n domeniul jus iiei i al n"m*n ului juridic9 eficien i!area cola#orrii in er8ins i uionale n domeniul juridic9 eficien i!area cola#orrii din re ins i uiile implica e n reali!area jus iiei i asociaii profesionale) O?H8uri) academici) prin or2ani!area de de!#a eri periodice9 ela#orarea i implemen area unor proceduri n "ederea cons i uirii unui cadru adec"a de a#ordare a pre2 irii juridice9 ela#orarea i implemen area unui plan de n"m*n juridic preuni"ersi ar9 or2ani!area i desfurarea la ni"el naional a unui concurs + es de admi ere n facul ile de drep 9 ela#orarea unui plan de n"m*n uni ar care s fac posi#il nl urarea ni"elului ine2al de pre2 ire a a#sol"enilor facul ilor de drep 9 ela#orarea profilului a#sol"en ului de drep prin consul are cu #eneficiarii forei de munc juridice9 moni ori!area anual a cali ii i performanelor ins i uiilor + pro2ramelor de n"m*n juridic9 reali!area unui clasamen al ins i uiilor de n"m*n juridic i a pro2ramelor pos uni"ersi are dup cri erii #ine s a#ili e9 ncurajarea implemen rii de pro2rame juridice pos uni"ersi are n par eneria cu ins i uii in ernaionale9 ncurajarea i sprijinirea nfiinrii de pro2rame de ip CCC 4ine3is en e n pre!en n Rom*nia59 promo"area doc rinei juridice in ernaionale i a noilor direcii de cerce are juridic9 ncurajarea apariiei doc rinei juridice de cali a e) la ni"elul s andardelor in ernaionale9 promo"area pre2 irii academicilor i cerce orilor n domeniul le2al Mri in2$ conform cerinelor in ernaionale9 cons i uirea unei #i#lio eci de drep care s conin car e juridic in ernaional i periodice de speciali a e juridic9 ncurajarea apariiei re"is elor de speciali a e juridic acredi a e si inde3a e in #a!e de da e& E3 r2*nd din in eriorul referinelor cri ice la ura po!i i"a a o#ser"aiilor efec ua e poa e fi iden ifica un se de recomandri de poli ica educaionala in aces camp pro#lema ic& 1oa e cons a rile prelua e de la au orii s udiilor SoGus po repre!en a) in condiiile aplicrii aces ora in r8un sens orien a de deci!ii de poli ica educa ionala asuma e ransparen la ni"elul s ruc urilor na ionale de conducere si prin acord 2eneral accep a la ni"elul ins i u iilor de in"a aman superior din Romania) o 2aran ie a cres erii cali a ii ser"iciilor educa ionale in domeniul in"a aman ului juridic in perioada imedia urma oare) in r8o a#ordare europeana a ariei in"a aman ului superior&4A se "edea si MMM&socie a eapen rujus i ie&ro 5
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 10

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

7i:lio1ra/i ?a ional 7oard for Professional 1eac=in2 S andards& 4%00,5) Kas=in2 on) D() disponi#ile pe si e8ul: = p:++ MMM&n#p s&or2+n#p s+) in (D Rapor reali!a su# e2ida Proiec ului pen ru reforma in"a aman ului preuni"ersi ar 8 (onsiliul ?a ional pen ru Bormarea Profesorilor 8 Minis erul Educa iei si (erce arii) D/// (er2=i ) :&) </etode de invatamant <) 7ucures i) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) %0,'& (er2=i ) :&) /etode de invatamant ) EDP7) %00-& (er2=i ):&) <0ilmul in procesul de invatamant <) 7ucures i) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) %0-/ Bilipescu) ?icolae) 1Drept civil<) Edi ura Ac ami) 7ucures i) %00E& J& Jalper ) <(adagogische Dida2ti2<) Munc=en) Andreas ;erla2) %00' :ucu) 7& Romi a) O/anagementul si gestiunea clasei de elevi $) Polirom) :asi) D/// :ucu) 7& Romi a) OCurs de pedagogie$) Edi ura (redis) D/// :ucu) Oana) !storia invatamantului juridic$) Edi ura Uni"ersi a ii din 7ucures i) 7ucures i) D//> Moos on) M&) As=Mor =) S&) <The -pectrum of Teaching -t3les,) ?eM PorQ) Condon) Con2man) %00/ ?eacsu) :&) <!nstruire si invatare<) E&D&P&) 7ucures i) %000& ?eacsu):&) 1omsa) H=&) <-eminarul didactic universitar<) 7ucures i) 1ipo2rafia Uni"ersi a ii din 7ucures i) %0,>& Paun) E&) 4 -coala o abordare socipedagogica ) Polirom) :asi) %000 Planc=ard) Emile)$ (edagogie scolara contemporana, ) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) 7ucures i) %00D Popa) ?icolae) <Teoria 5enerala Dreptului<) Edi ua Ac ami) 7ucures i) %00E& Po olea) D&) <(rofesorul si strategiile conducerii invatarii <) in Gin2a):&) Radu) :&1&) @ 6valuarea in procesul didactic A) EDP7) D/// Sa"a2e) A&) < econciling 3our appraisal s3stem with compan3 realit3 <) :ns i u e of Personnel Mana2emen ) ?eM PorQ) %00E S anciu) :&H=&) O-coala si doctrinele pedagogice in secolul 77 $) EDP7) %00> KoolfolQ) A&) < esearch perspectives on communications in classroms <) in: 1=eorL in o Prac ice & (olum#us) %0,>& ;lasceanu) C&) 4coord&5) <-tructuri) strategii) performante in invatamant <) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& MMM&socie a eapen rujus i ie&ro
Page 11

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Capi)olul " FINALITATILE PRE!ARII STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic 9

">&> Finali)a)i al pr darii ()iin) lor 6uridic pr 2 n)ar 1 n rala (i /unc)ii Binali a ile repre!in a directiile) orientarile strategice ale functionarii invatamantului) intr-o anumita perioada istorica a dezvoltarii social economice si culturale a unei societati & Aces ea sun ela#ora e pe #a!a unor fil re <ideolo2ice< sociale si pe #a!a modelelor de personali a e implica e in procesele de ins ruire& Principalele ca e2orii peda2o2ice ale finali a ilor implica e in de!"ol area con inu urilor de ip juridic sun (copuril (i o:i c)i+ l ) ele repre!en and elemen e specifice curriculum8 ului uni"ersi ar& Scopuril ) desemenea!a in sens 2eneral: in en ionali a i ale proceselor ins ruc i"8educa i"e) de diferi e ni"ele si ipuri de 2enerali a e diferi e9 ac=i!i iile la care s uden ii 4ele"ii5 urmea!a sa ajun2a la finele unui proces de ins ruire9 in maniera specifica) desemnea!a sc=im#arile ce urmea!a sa se produca in cons iin a si condui a indi"idului9 capaci a i si a i udini reali!a e pe in er"ale mari de imp O:i c)i+ l ) repre!in a ac=i!i ii psi=o8compor amen ale specifice 4ac iuni sau opera ii5) concre e) o#ser"a#ile si con rola#ile dupa un in er"al redus de imp& Rela iile care se po s a#ili in re scopuri si o#iec i"e sun dinamice si po surprinde urma oarele elemen e:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 12

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

o#iec i"ele sun indica ori in rapor cu scopurile) rolul lor fiind acela de a clarifica sau preci!a mai #ine na ura si impor an a scopurilor urmari e9 scopurile nu po fi iden ifica e direc ) unica modali a e de cunoas ere a lor o repre!in a corelarea cu o#iec i"ele compor amen ale 4aces ea din urma) in sens suma i") po a es a a in2erea scopurilor59 scopurile neinso i e de o#iec i"e) raman formulari a#s rac e si foar e "a2i) care po crea o#s acole si dificul a i in proiec area ac i"i a ilor educa ionale9 formularea scopurilor es e o#li2a orie deoarece ele dau uni a e si perspec i"a o#iec i"elor si e"i a riscul a omi!arii si dispersarii aces ora9

">"> Or1ani2ar a p ni+ luri a o:i c)i+ lor pr darii ()iin) lor 6uridic Asa dupa cum ara a si profesorul Marin Manolescu) in lucrarea (edagogie,) Edi ura (redis) D//E) dup 2radul de 2enerali a e pu em dis in2e rei ni"eluri ale o#iec i"elor: Nivelul superior repre!en a de ceea ce numim n mod o#inui elurile educaiei n 2eneral& Es e ni"elul cel mai a#s rac ) cu definiri 2enerale) care repre!in principii de orien are pen ru ni"elele urm oare& Binali ile n"m*n ului rom*nesc sun preci!a e n Ce2ea Rn"m*n ului as fel: Rn"m*n ul are ca finali a e formarea personali ii umane) prin: nsuirea cuno inelor iinifice) a "alorilor cul urii naionale i uni"ersale9 formarea capaci ilor in elec uale) a disponi#ili ilor affec i"e i a a#ili ilor prac ice prin asimilarea de cuno ine umanis e) iinifice) e=nice i es e ice9 asimilarea e=nicilor de munc in elec ual) necesare ins ruirii i au oins ruirii pe dura a n re2ii "iei9 educarea n spiri ul respec rii drep urilor i li#er ilor fundamen ale ale omului) al demni ii i al oleranei) al sc=im#ului li#er de opinii9 cul i"area sensi#ili ii fa de pro#lema ica uman) fa de "alorile moral ci"ice) a respec ului pen ru na ur i mediul nconjur or9 de!"ol area armonioas a indi"idului) prin educaie fi!ic) educaie i2ienico8 sani ar i prac icarea spor ului9 profesionali!area inerei 2eneraii pen ru desfurarea unor ac i"i i u ile) produc oare de #unuri ma eriale i spiri uale& Rn"m*n ul asi2ur cul i"area dra2os ei fa de ar) fa de recu ul is oric i de radiiile poporului rom*n& Nivelul intermediar O#iec i"ele in ermediare sun o par e mai res r*ns a o#iec i"elor 2enerale 4scopurilor5 i se definesc n ermeni de capaci i sau de operaii men ale& 4A fi capa#il de a le2a o cau! de un efec ) de a anali!a sau emi e o judeca n emeia 5& Biecruia din re aces e o#iec i"e in ermediare i se consacr o impor an mai mare sau mai mic) n funcie de scopurile educaiei& Me odele peda2o2ice prin care coninu urile sun in roduse n curriculum sun n ser"iciul de!"ol rii uneia sau al eia din re compe ene& Prin urmare) pro#lema cons n specificarea o#iec i"elor n relaie cu diferi e ipuri de con inu uri ale
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 13

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

o#iec elor de n"m*n sau ale unor arii curriculare 4:dem) pa2& >-5 4Manolescu) Marin) D//E5& (oncep ul de 4arie curricular#, es e un concep nou n peda2o2ia rom*neasc i es e a"ansa prin (urricum8ul ?aional& Rn aces documen se specific: 48ria curricular# ofer# o viziune multi $i9sau interdisciplinar# asupra obiectelor de studiu' Curriculum-ul :a%ional din om*nia este structurat pe $apte arii curriculare) desemnate pe baza unor principii $i criterii de tip epistemologic $i psihopedagogic' 8ceste $apte arii curriculare sunt; S Cim# i comunicare S Ma ema ic i S iine ale na urii S Om i socie a e S Ar e S Educaie fi!ic i spor S 1e=nolo2ii < (onsiliere i orien are', O#iec i"ele curriculare sau specifice sun carac eris ice diferi elor o#iec e de n"m*n ) fiind asocia e cu coninu urile n cadrul aces ora sau) mai nou) al ariilor curriculare din care fac par e& Rn formularea o#iec i"elor specifice se corelea! dou componen e: S una indic domeniul de coninu 4informaii) re2uli) al2ori mi de calcul) e c&59 S cealal indic procesele psi=ice sau modul de a#ordare de c re ele" a coninu ului respec i" n ac i"i a ea de n"are& Ca acelai ni"el in ermediar) dar cu un 2rad mai mic de 2enerali a e se si uea! o:i c)i+ l cadru i o:i c)i+ l d r / rin05& Aces ea sun mai concre e fa de ni"elul an erior) dar mai puin s ruc ura e fa de o#iec i"ele operaionale 4Manolescu) Marin) D//E5& OObiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate $i de comple+itate' =n calitatea lor de dominante disciplinare ele se refer# la formarea unor capacit#%i $i aptitudini specifice disciplinei $i sunt urm#rite de-a lungul mai multor ani de studii, 4idem) pa2&D/E5& Spre e3emplu) dis in2em o#iec i"e cadru la TU 6ducatie civica>> pe cicluri de colari!are e c& Din obiectivele cadru deriv obiectivele de referin. O:i c)i+ l d r / rin05 specific# rezultatele a$teptate ale &nv#%#rii pentru fiecare an de studiu $i urm#resc progresia &n achizi%ia de competen%e $i de cuno$tin%e de la un an de studiu la altul& Aces or o#iec i"e de referin le sun asocia e si uaii de n"are) precum i coninu urile corespun! oare i descrip orii de performan& Al treilea nivel al obiectivelor este cel operational Ca aces ni"el o#iec i"ele sun defini e n r8un mod concre ) prin compor amen e o#ser"a#ile i msura#ile) Omod care s# permit# realizarea strategiilor $i tacticilor instruirii pe de o parte $i s# ofere imaginea concret# a ceea ce va trebui evaluat pe de alt# parte, 4De (or e I %0-' i E& Candau I %0->5& ?i"elele de anali!a ale o#iec i"elor educa ionale demons rea!a o mare di"ersi a e ipolo2ica) ca re!ul a al folosirii unor cri erii e3 rem de diferi e& Recomanda#ila es e o anali!a mul ini"elara) aplicand cri erii "aria e dupa cum urmea!a:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 14

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

a& na ura ac=i!i iei preconi!a e9 #& con inu ul la care se cone3ea!a9 c& 2radul de 2enerali a e sau de specifici a e9 d& func iile peda2o2ice indeplini e9 e& impul rela i" de reali!are9 f& carac erul comun sau diferen ial& :mpor an a a#ordarii mul ini"elare es e da a de fap ul ca profesorul poa e sa s a#ileasca comple3i a ea o#iec i"elor in en iona e) sa efec ue!e o planificare mai #una) sa "arie!e 2radul de 2enerali a e) sa reali!e!e opor un e"aluarea) sa reflec e!e la ra area diferen ia a& Un elemen defini oriu al o#iec i"elor il repre!in a clasificarea lor pe clase si domenii compor amen ale) dupa cum urmea!a: domeniul cognitiv) de!"ol a de eore icieni ca 7loom) Ha2ne) Huilford) dV Jainau ) ordonea!a o#iec i"ele de la simplu la comple3) as fel inca po fi iden ifica e urma oarele ca e2orii compor amen ale: %& (unoas ere 4recep are5 D& :n ele2erea '& Aplicarea E& Anali!a >& Gudeca a de "aloare .& (rea ia Aces e ca e2orii) cunoscu e in li era ura de speciali a e si su# denumirea de a3onomia lui 7loom) cuprind in sin e!a con inu uri cum ar fi: asimilare) formare de capaci a i si deprinderi in elec uale) crea ia9 domeniul afectiv) de!"ol a de eore icieni) cum ar fi: Wra =Mo=l) Cands=eere) Ra"en) Brenc=) pre!in a urma oarea or2ani!are: %& Recep are D& Reac ie9 '& ;alori!are9 E& Or2ani!are9 >& (arac eri!are domeniul psihomotor) de!"ol a de Simpson) in roduce urma oarele rep e: %& Percepere9 D& Dispo!i ie9 '& Reac ie dirija a9 E& Au oma ism9 >& Reac ie comple3a9 8vantajele clasificarii o#iec i"elor pe clase si ca e2orii compor amen ale sun mul iple si cons au in fap ul ca: ofera un e"an ai lar2 de ipuri de o#iec i"e) afla e la dispo!i ia cadrului didac ic9 sus in procesul de planificare si proiec are) s a#iliind rep ele necesare de parcurs9 sus in procesul de opera ionali!are al o#iec i"elor9 con ri#uie la perfec ionarea ac i"i a ilor scolare e"alua i"e&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 15

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

">'> Op ra)ionali2ar a o:i c)i+ lor pr darii ()iin) lor 6uridic :n sens general) un o#iec i" opera ional desemenea!a procesul de ranspunere a unui o#iec i" in ermeni de opera ii) ac iuni si manifes ari o#ser"a#ile& :n sens tehnic) inseamna enun area o#iec i"ului su# forma compor amen elor o#ser"a#ile si masura#ile Principala e=nica de opera ionali!are a o#iec i"elor educa iei in ca!ul nos ru opera ionali!area o#iec i"elor predarii s iin elor juridice) cuprinde parcur2erea urma oarelor e ape: Descrierea o#iec i"ului in ermeni de compor amen o#ser"a#ili9 Enun area condi iilor su# care ele"ii "or pro#a ca au ajuns la sc=im#arile preconi!a e de o#iec i"9 S a#ilirea cri eriului care "a fi folosi pen ru e"aluarea succesului sau a ni"elului de performan a accep a#ila9 Al e ca e"a remarci cu pri"ire la formularea o#iec i"elor predarii s iin elor sociale + juridice in ermeni de compor amen o#ser"a#il) sun le2a e de fap ul ca aces e formulari re#uie sa se refere la ac i"i a ea ele"ului) sa se cen re!e pe ac iuni) procese) opera ii cons a a#ile si sa desemene!e un re!ul a imedia al ins ruirii& Al e solu ii pen ru opera ionali!area o#iec i"elor iden ifica e in li era ura de speciali a e sun cau area cu"in elor ac iuni si in roducerea cri eriului de e"aluare)e c& (a e"a e3emple concre e cu pri"ire la formularea o#iec i"elor la ni"elul predarii unor ac i"i a i de curs sau de seminar in s iin ele juridice) po fi iden ifica e in s ruc urile concep uale "ii oare: O#iec ul: Drept comercial 1ema: Actele juridice privind fondul de comert, van area cumpararea fondului de comert ?biective: a& cognitive: sa incadre!e corec ac ele juridice pri"ind fondul de comer 9 sa iden ifice re2imul juridic aplica#il al aces or ac e juridice9 sa dis in2a in re principalele elemen e ale fondului de comer 9 sa re!ol"e corec spe a propusa) su#liniind par iculari a ile "an!arii8 cumpararii fondului de comer ca ac de comer in rapor cu "an!area cumpararea ci"ila9 sa ar2umen e!e ri2uros s iin ific solu ia spe ei) adop and lim#ajul juridic corespun!a or9 #& afective: sa8si con role!e elemen ele de e3presi"i a e ale afec i"i a ii in condi iile unei simulari de procedura juridica9 c& caracteriale: sa8si puna in "aloare spiri ul de drep a e apreciind solu ia propusa din punc ul de "edere al le2ali a ii sale9 O#iec ul A !riminalistica
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 16

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

1ema : "#articulariti metodolo$ice privind investi$aia criminalistic a infraciunilor din domeniul traficului de stupefiante % Obiective $enerale A - m#o2irea cuno inelor juridice pri"ind me odele de in"es i2are criminalis ic a infraciunilor din domeniul raficului de s upefian e - de!"ol area sen imen ului de responsa#ili a e a "ii orilor oameni ai le2ii n "ederea acionrii cu opera i"i a e i ones i a e n elucidarea cau!elor a cror soluionare le "a re"eni po ri"i compe enei lor O:i c)i+ op ra0ional A !o$nitive : s sesi!e!e asemnrile i deose#irile cu al e ins i uii juridice s clasifice dro2urile dup cri erii oferi e s anali!e!e principalele moduri i sis eme de operare folosi e de raficanii de dro2uri s preci!e!e elemen ele me odolo2ice aplica e n in"es i2area raficului de s upefian e s audie!e prele2erea cadrului didac ic Afective : s8i au ocon role!e emoiile) s fie cons an n a i udini i reacii s8i manifes e sen imen ul de solidari a e cu cei ce reali!ea! nfp uirea jus iiei 4al e asemenea e3emple po fi iden ifica e in par ea finala a lucrarii) acolo unde sun puse la dispo!i ia s uden ilor) cursan ilor si a u uror celor in eresa i) modele "aria e ale unor s ruc uri de con inu din domeniul s iin elor juridice) su# forma de proiec e didac ice5 :mpor an a opera ionali!arii o#iec i"elor predarii s iin elor juridice es e da a de fap ul ca: elimina in erpre area su#iec i"a9 2aran ea!a respec area finali a ilor proiec a e9 orien ea!a profesorul in ac i"i a ea de proiec are9 aju a la o mai #una dia2no!a a dificul a ilor in in"a are9 se po con"er i foar e usor in ins rumen e de e"aluare& De foar e mul e ori insa) formularea in ermeni opera ionali presupune si o serie de prejudicii cum ar fi: nu oa e compor amen ele po fi opera ionali!a e 4nu oa e compor amen ele sun o#ser"a#ile imedia 5) presupun efor uri mai mari pen ru cadrele didac ice) e c& ">?> Co*p ) n) duca)ional

Profesorul Blorea ;oiculescu a ara a in Supor ul de curs al Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior$ )cu pri"ire la definirea compe en ei fap ul ca pen ru P=& Perrenoud 4D//>) pp&'8E5) competen%a trimite la ac%iune,& O compe en es e o capaci a e de aciune n r8o clas de si uaii compara#ile& (ompe ena es e mai mul dec* o capaci a e sau o a#ili a e ce se rapor ea! la o operaie specific& (ompe ena es e ceea
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 17

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

ce permi e s p*nirea 2lo#al a unei categorii de situa%ii comple+e ) prin mobilizarea unor resurse di"erse 4cuno ine) a#ili i prac ice) sc=eme opera orii) repre!en ri sociale) "alori i a i udini5& Aceas capaci a e se poa e in erpre a n sens juridic) a unci c*nd compe ena confer aciunii le2i imi a e) sau se poa e in erpre a n sens psihosociologic) ca ansam#lu de mijloace de reali!are a unei aciuni in eli2en e i eficace& Rn "i!iunea lui G& 1ardif 4D//') p& '-5) compe ena corespunde unei capaci i comple3e de aciune care se sprijin pe mo#ili!area i u ili!area eficace a unei "arie i de resurse& :ncluderea n aceas definiie a ermenilor de mobilizare i utilizare eficace a unui ansam#lu de resurse es e capi al& O compe en nu cons i uie o form de al2ori m memori!a i prac ica n mai mul e repri!e n scopul de a8i asi2ura pereni a ea i reproduc i#ili a ea) ci o capaci a e de aciune foar e fle3i#il i adap a#il la di"erse con e3 e i si uaii pro#lema ice& O compe en es e mai cur*nd de natur# euristic# dec* de na ur al2ori mic& Rn accepiunea lui H& Ce 7o erf 4D//.5) ac%iunea es e reperul decisi" pen ru definirea unei compe ene) reper ce marc=ea! diferena n re a fi competent i a avea competen%e& Profesorul Blorea ;oiculescu a sesi!a fap ul ca din asam#larea aces or enunuri re!ul urm oarea definiie sin e ic: competen%a este o caracteristic# individual# sau colectiv# ata$at# posibilit#%ii de a mobiliza $i de a pune &n ac%iune de manier# eficace &ntr-un conte+t dat un ansamblu de cuno$tin%e) de capacit#%i $i de atitudini comportamentale & Profesorul Blorea ;oiculescu a pre!en a o descriere sin e ica a celor nou compe ene 2enerice 4 a#elul repre!in o sin e! reali!a pe #a!a documen ului (rogramme de formation de l> @cole Au@b@coise) 6nseignement secondaire) deu+iBme c3cle & (=api re ') Comp@tences transversales) Hou"ernemen du XuY#ec) Minis Zre de lU[duca ion) D//'5&
Sin e! a compe enelor rans"ersale din (rogramul de formare al $colii din Cu@bec) &nv#%#m*ntul secundar) al doilea ciclu (omponen ele compe enei (ompe ena %: A 4ploa)a in/or*a0ia A a(i*ila 8a%,i apropria9 in/or*a0ia A (i() *a)i2a col c)ar a in/or*a0i i \ A seleciona sursele per inen e) a dis in2e apor ul fiecreia) a le judeca "alidi a ea pornind de la cri erii \ A de2aja le2 uri n re ac=i!iiile i descoperirile sale \ A discerne esenialul de accesoriu& \ A folosi s ra e2ii de in"es i2aie i a le recunoa e in eresul i per inena \ A fi a en la diferi ele da e disponi#ile i a cule2e el nsui da e noi \ A mul iplica sursele de informare i a le recupera elemen ele \ A cerce a documen e complemen are& \ A8i rspunde la n re#ri pornind de la da ele colec a e \ A8i rela i"i!a cuno inele an erioare \ A rein"es i da ele n con e3 e noi \ A respec a drep urile de au or \ Eficaci a ea s ra e2iilor de cerce are \ Per inena surselor consul a e \ (ali a ea anali!ei cri ice \ (oerena n or2ani!area informaiei \ Di"ersi a ea con e3 elor de u ili!are \Ri2oarea n luarea n calcul a da elor iniiale \ Preci!ia definirii
Page 18

Descrip ori

(ri erii de e"aluare

A +alori/ica in/or*a0ia

(ompe ena D: A r 2ol+a pro:l * A anali2a \ A dis in2e con e3 ul prin perceperea elemen elor l * n) l de erminan e i a le2 urilor care le unesc \ A recunoa e (i)ua0i i asemnrile cu si uaii analo2e re!ol"a e an erior \ A sesi!a
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

s ruc ura pro#lemei de re!ol"a A pun la -nc rcar D a pro:a pi() l d (olu0ionar A adop)a o /unc0ionar (upl5 \ A 2enera i a in"en aria pis ele de soluionare) e3amin*ndu8le per inena i apreciindu8le e3i2enele i consecinele \ A ale2e o pis de soluionare) a o pune n prac ic i a8i judeca eficaci a ea \ Ca ne"oie) a supune pis a unei al e pro#e 4ncercri5& \ A efec ua o ren oarcere la e apele parcurse) a relua unele din re ele) dac es e ne"oie \ A de2aja elemen ele de reui i a anali!a dificul ile ncerca e

pro#lemei \ Per inena s ra e2iilor a"u e n "edere \ Gus eea e"alurii s ra e2iilor reinu e \ Supleea n urmrirea pis elor de soluionare \ (ali a ea re"enirii asupra demersului

(ompe ena ': A%,i 4 r(a 6ud ca)a cri)ic5 A%,i con()rui \ A discerne n re#area) o#iec ul refleciei i a8i aprecia opinia mi!ele pe plan lo2ic) e ic sau es e ic \ A re"eni la fap e) "erific*ndu8le e3ac i a ea i pun*ndu8le n perspec i" \ A e3plora diferi e opiuni i punc e de "edere posi#ile sau e3is en e \ A se sprijini pe repere lo2ice) e ice sau es e ice \ A adop a o po!iie A%,i 4pri*a opinia A%,i r la)i+i2a opinia \ A8i ar icula i comunica punc ul de "edere \ A fi a en la modali ile i formulrile care i raduc cel mai #ine modul de a 2*ndi \ A8i jus ifica po!iia \ A8i compara opinia sau cu opiniile celorlali) a le reconsidera \ A e"alua par ea de raiune i par ea de afec i"i a e n demersul su \ A recunoa e prejudecile \ A relua demersul su) dac es e ne"oie

\ Preci!ia n formularea unei n re#ri i a mi!elor su#iacen e \ Per inena cri eriilor in"oca e \ (ali a ea ar iculrii punc ului su de "edere \ (apaci a ea de a8i nuana judeca a \ Hradul de desc=idere la repunerea n discuie

(ompe ena E: A%,i pun -n aplicar 1<ndir a cr a)oar A%,i a(i*ila \ A iden ifica o#iec i"ele i mi!ele si uaiei i a fi desc=is la l * n) l un i mul iplele moduri de a le lua n considerare \ A8i lsa (i)ua0ii in uiiile s ias la suprafa \ A8i repre!en a diferi e scenarii i a proiec a diferi e modali i de a le reali!a A ( an1a6a -n 4plorar A adop)a o /unc0ionar (upl5 \ A accep a riscul i necunoscu ul \ A se juca cu ideile \ A ransforma cons r*n2erile n resurse \ A recunoa e elemen ele de soluionare care se pre!in \ A pune la ncercare diferi e moduri de a face \ A fi recep i" la idei noi \ A e3plora noi s ra e2ii i e=nici \ A8i e3prima ideile su# forme noi \ Di"ersi a ea ideilor 2enera e i a scenariilor a"u e n "edere \ Hradul de desc=idere n e3plorarea unor noi moduri de a face \ Hradul de oleran n si uaii am#i2ue \Ori2inali a ea le2 urilor s a#ili e n re elemen ele unei si uaii \ Supleea n e3ploa area ideilor noi \ (ali a ea anali!ei mijloacelor ceru e \ Per inena me odelor alese \ (apaci a ea de adap are i de ajus are a me odelor reinu e \ Perse"erena n ndeplinirea sarcinii \ Ri2oarea judecii asupra eficaci ii me odelor alese

(ompe ena >: A di(pun d * )od d lucru /icac A +i2uali2a \ A8i apropia o#iec i"ul "i!a i a8i e"alua comple3i a ea (arcina -n \ A iden ifica resursele disponi#ile \ A ima2ina diferi e an(a*:lul i moduri de a face \ A an icipa drumul de urma \ A8i repre!en a cel mai #un mod de a proceda A%,i r 1la d * r(ul \ A mo#ili!a resursele ceru e: persoane) ma eriale) imp) concep e) s ra e2ii e c& \ A8i adap a me oda de lucru la sarcin) la con e3 i la carac eris icile sale personale \ A8i reajus a aciunile dac es e ne"oie \ A duce sarcina la #un sf*ri 4la ermen5 \ A8i e3amina demersul n mod re rospec i") recunosc*ndu8i eficaci a ea i limi ele) e"alu*ndu8i e3i2enele \ A ima2ina con e3 e de rein"es ire posi#il

A%,i anali2a d * r(ul

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 19

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

(ompe ena .: A 4ploa)a ) Bnolo1iil d in/or*ar ,i d co*unicar A%,i a(i*ila ) Bnolo1iil \ A cunoa e diferi e ins rumen e e=nolo2ice) a le di"ersifica u ili!area \ A ale2e ins rumen ele cel mai #ine adap a e si uaiei \ A fi con ien de "alorile i codurile rela i"e la proprie a ea in elec ual i la respec ul "ieii pri"a e \ A reali!a sarcini "aria e recur2*nd la resurse i funcii e=nolo2ice \ A recunoa e i a u ili!a n r8un nou con e3 concep ele i procesele deja cunoscu e \ A aplica s ra e2ii de in eraciune) de comunicare i de depire a dificul ilor) n funcie de cerinele sarcinii \ A an icipa noi u ili!ri \ A iden ifica posi#ili ile i limi ele e=nolo2iilor \ A confrun a modul su de lucru cu al al ora \ A se in ero2a asupra per inenei de a recur2e la e=nolo2ii n r8o sarcin da \ A8i adap a prac icile n funcie de ameliorrile dori e \ Per inena di"erselor resurse e=nolo2ice u ili!a e \ Ri2oarea respec rii re2ulilor de e ic \ Eficaci a ea s ra e2iilor puse n aplicare pen ru a in eraciona i a iei din dificul a e \ (ali a ea anali!ei reui elor i dificul ilor \Per inena ajus rilor efec ua e

A pun ) Bnolo1ia -n ( r+iciul -n+505rii A +alua /icaci)a) a u)ili25rii ) Bnolo1i i

(ompe ena -: A%,i ac)uali2a po) n0ialul A%,i r cunoa,) \ A8i iden ifica capaci ile) "alorile i amploarea carac) ri()icil cuno inelor \ A8i descoperi posi#ili ile i limi ele p r(onal \ A judeca asupra cali ii i per inenei ale2erilor sale pri"ind aciunea \ A recunoa e consecinele aciunilor sale asupra succeselor i dificul ilor nre2is ra e \ A8i e"alua reali!rile i pro2resul A%,i lua locul (5u prin)r al0ii \ A8i recunoa e apar enena la o comuni a e \ A8i confrun a "alorile i percepiile proprii cu cele ale al ora \ A nele2e influena celorlali asupra "alorilor i ale2erilor proprii \ A8i e3prima opiniile i a8i afirma ale2erile \ A8i respec a pe ceilali \ A8i fi3a scopuri pe scur i pe lun2 ermen \ A de ermina cri erii de reui personal) colar i profesional \ A depune efor urile necesare \ A perse"era pen ru a a in2e scopurile fi3a e \ A manifes a din ce n ce mai mul au onomie

A%,i +alori/ica r (ur( l p r(onal

\ Gus eea n iden ificarea propriilor posi#ili i i limi e \ Realismul n aprecierea impac ului propriilor aciuni \ (apaci a ea de a mpr i n mod clar propriile percepii i "alori \ Au onomie n e3primarea opiniilor i n afirmarea ale2erilor \ Per inena mijloacelor puse n prac ic pen ru a8i reali!a po enialul \ Perse"erena n urmrirea scopurilor fi3a e \ Hradul de an2ajare n reali!area unei ac i"i i de 2rup \(ali a ea respec ului fa de re2ulile de funcionare \ Sensi#ili a ea la ne"oile i carac eris icile celorlali \ Hradul de con ri#uie la sc=im#ri \ (apaci a ea de a 2es iona conflic e \ cali a ea e"alurii con ri#uiei proprii i a e2alilor si
Page 20

(ompe ena ,: A coop ra A con)ri:ui la lucrul prin coop rar \ A par icipa n mod ac i" la ac i"i ile clasei i ale colii \ A "alorifica diferenele pen ru a a in2e un o#iec i" comun \ A planific i a reali!a un lucru mpreun cu ceilali \ A8i ndeplini sarcina conform re2ulilor s a#ili e n 2rup \ A recunoa e si uaiile care se pre ea! #ine la cooperare \ A8l n *mpina pe cellal cu carac eris icile sale i a8i recunoa e in eresele i ne"oile proprii \ A con ri#ui la sc=im#ul de punc e de "edere) a8l ascul a pe cellal i a respec a di"er2enele \ A8i adap a compor amen ul la persoane i la sarcini \ A 2es iona conflic ele \ A msura pro"ocrile i misele lucrului prin cooperare) apreciindu8i implicaiile asupra sa i asupra celorlali \ A8i e"alua con ri#uia proprie i pe cea a e2alilor si \ A iden ifica ameliorrile de!ira#ile

A in) rac0iona cu d (cBid r d (piri)

A%,i +alua propria par)icipar la lucrul prin coop rar

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

(ompe ena 0: A co*unica -n *od ad c+a) A%,i 1 ()iona co*unicar a \ A ine con de fac orii care po s facili e!e sau s mpiedice comunicarea \ A ajus a comunicarea n funcie de reacia des ina arilor reali sau po eniali \ A recunoa e s ra e2iile u ili!a e pe o parcursul procesului) precum i eficaci a ea aces ora \ A cunoa e diferi e lim#i) a le respec a prac icile) re2ulile) codurile i con"eniile) a le e3ploa a resursele \Hradul de s p*nire a "oca#ularului) a sin a3ei sau a sim#olurilor u ili!a e \ Ri2oarea n respec area prac icilor) codurilor i con"eniilor \ Per inena n ale2erea lim#ajului reinu ca "e=icul al mesajului \ Adec"area mesajului la con e3 i la in erlocu or \ Hradul de coeren a mesajului \ (ali a ea judecii asupra eficaci ii comunicrii

A a(i*ila di/ ri) li*:a6

A r cur1 la un \A anali!a si uaia de comunicare \ A ale2e unul din re *od d lim#ajele adec"a e con e3 ului i in eniei de comunicare co*unicar \ A iden ifica modali ile de comunicare adec"a e ad c+a) des ina arilor i carac eris icilor aces ora \ A u ili!a unul sau unele din re lim#ajele adec"a e si uaiei

Su#capi olul D&E& a a"u la #a!a ma erialul reali!a de d8nul prof&uni"&dr&Blorea ;oiculescu : Supor ul de curs al Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior $ )

7I7LIOGRAFIE (lin&M&) -copurile procesului instructiv-educativ' (erspectiva a+iologic# $i pra+iologic# D&n (rocesul instuctiv-educativE' !nstruire $colar#' 8naliza multireferen%ial#) 7ucure i) EDP) %00> (er2=i & :&) 4coordona or5) (erfec%ionarea lec%iei &n $coala modern# ) 7ucure i) EDP) %0,' (ris ea) S&) 0inalit#%ile educa%iei Dn (edagogie5) "ol& :) Pi e i) Edi ura Jardiscom)%00. (ris ea&S&) ?biectivele pedagogice ale procesului de &nv#%#m*nt D n (edagogie5) "ol& D& Pi e i) Edi ura Jardiscom)%00-& (uco&(&) 0inalit#%ile educa%iei Dn (edagogie5) :ai) Edi ura) Polirom) %00. EDP) %0-0 Dimi riu& E&) 0inalit#%ile educa%iei 4n (robleme fundamentale ale educa%iei ) coord& D&1odoran5) 7ucure i) EDP) %0,D& Ha2ne& R&) 7ri22s) C&G&) (rincipii de design al instruirii) 7ucure i) EDP) %0-Page 21

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Manolescu M&) (edagogia) Edi ura (redis) D//E ?eacu) :& 0inalit#%ile educa%iei Dn Curs de pedagogie coord& :) (er2=i ) C&;lsceanu5 Uni"ersi a ea 7ucure i) %0,,& ?icola& :&) 0inalit#%ile ac%iunii educa%ionale' (roiectarea educa%ional#)D n (edagogieE) 7ucure i) EDP&%00E Paun) E&) 4 -coala o abordare socipedagogica ) Polirom) :asi) %000 Po olea& D&) -copuri $i obiective ale procesului didactic &n -inteze pe teme de didactic# modern# 4coord&:&1&Radu5& (ule2ere me odic edi a de O1ri#una ]colii$) 7ucure i) %00.& Po olea& D&) Teoria $i metodologia obiectivelor educa%ionale D n Curs de pedagogie coord& :& (er2=i ) C&;lsceanu5) Uni"ersi a ea 7ucure i) %0,,& Curriculum :a%ional - Cadru de referin%# ) M&E&?&8 (&?&() (orin ) 7ucure i) %00,& ;oiculescu B&) Supor ul de curs al Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior$

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 22

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Capi)olul ' CURRICULUM E!UCATIONAL PENTRU PRE!AREA STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic 9

'>&> Curriculu* p n)ru pr dar a ()iin) lor 6uridic 3 a(p c) ()ruc)ural (on inu ul s iin elor juridice si adminis ra i"e il repre!in a ansamblul valorilor stiintifice) tehnice) culturale) artistice) puse in circulatie in mod deliberat si sistematic in unitatile de invatamant) in vederea realizarii scopurilor stiintelor sociale) juridice si administrative & (ondi iile de erminarii con inu urilor s iin elor juridice) sun consis en a si coeren a& Primul) consis en a in erna) su2erea!a fap ul ca aces a) con inu ul) re#uie sa in e2re!e da e esen iale ale domeniului) cel de8al doilea) coeren a) solici a definirea lo2ica si sis ema ica a acelorasi con inu uri& Principalele forme de pre!en are ale con inu urilor sun : 8 da ele fac uale9 8 principii) concep e) le2i a i9 8 modele si me ode de cunoas ere9 8 a i udini) sen imen e si judeca i de "aloare& Modali a ea de specificare a principalelor con inu uri din s iin ele social I juridice se reali!ea!a as fel: Bil re + cul ura 2enerala (ul ura sociala + (ul ura scolara O#iec in"a aman + Bil re cul ura profesionala Plan Pro2rama Manual

Sursa fundamen ala care influen ea!a cul ura scolara o repre!in a ansam#lul cunos in elor socialmen e ela#ora e si cu pu ere de circula ie in r8o socie a e& (ul ura scolara es e un produs eore ico8peda2o2ic re!ul a al unor selec ii efec ua e prin fil re cum ar fi: - poli ica scolara9 - psi=olo2ica 4na ura psi=ica5 8 po en ialul de in"a are al ele"ilor9 - s iin ifica 8 s ruc ura in erna9 - peda2o2ica Pro#lema majora a elemen elor de con inu o cons i uie prein ampinarea supraincarcarii) sarcina cadrului didac ic fiind aceea de a re2la rapor urile din re po en ialul de in"a are al ele"ilor si solici arile in elec uale ale con inu urilor& Din perspec i"a predarii s iin elor sociale si juridice) s ruc urile de con inu cele mai u!uale sun : planul de in"a aman ) pro2rama educa ionala) fisa disciplinelor& 4 A se "edea si Romi a :ucu in (edagogie$) Edi ura (redis) D//E5

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 23

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

'>"> Curriculu*ul din p r(p c)i+a L 1ii duca0i i na0ional D8na prof&uni"&dr&Musa a 7ocos a pre!en a in Supor ul de curs al Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior, :$:n n"m*n ul preuni"ersi ar) curriculumul es e s ra ifica n dou mari ca e2orii) independen e unele de al ele) dar complemen are& Aces e dou ca e2orii de curriculum se re2sesc n mod cons an n majori a ea sis emelor educaionale) c=iar dac denumirea lor es e "aria#il de la un sis em la al ul& Ele alc uiesc ceea ce Ce2ea educaiei naionale nume e pre2 ire o#li2a orie$ i pre2 ire opional$& &> Pr 1a)ir a o:li1a)ori Se cons i uie din disciplinele+domeniile de s udiu+modulele de pre2 ire o#li2a orii& Rn cadrul (urriculumului naional) di(ciplin l o:li1a)orii au o pondere de ,/^ n planurile8cadru de la ni"elul n"m*n ului o#li2a oriu i de -/^ n cele de la ni"elul liceului 4Ce2ea Educa iei ?a ionale) ar &.. alin&'5& Pre2 irea o#li2a orie are dou componen e curriculare: Curriculu* nucl u (au )runcBi co*un (urriculumul nucleu+ runc=iul comun ncorporea! e3perienele de n"are necesare u uror ele"ilor colari!ai pe un anumi ni"el de colari a e sau la un anumi profil de s udiu& Pen ru n"m*n ul preuni"ersi ar) curriculumul nucleu es e s a#ili de c re au ori ile educaionale naionale& Ponderea runc=iului comun n planul I cadru de n"m*n es e de D/8D>^& Alocarea orelor din s ruc ura runc=iului comun se reali!ea! n conformi a e cu semnificaia runc=iului comun pen ru fiecare ni"el de colari a e+filier+profil+calificare& Curriculu* di/ r n0ia) es e un concep de!"ol a n concordan cu pre"ederile Ce2ii educaiei naionale po ri"i crora S a ul 2aran ea! drep ul la educaie diferenia ) pe #a!a pluralismului educaional) n acord cu par iculari ile de "*rs i indi"iduale$ 4ar & D%alin&'5 (urriculumul diferenia es e s a#ili la ni"el cen ral i cuprinde un pac=e de discipline+ module cu alocrile orare aferen e care sun specifice pre2 irii eore ice i profesionale de #a!) 2enerale sau pen ru do#*ndirea unei calificri educaionale+profesionale& (urriculumul diferenia "i!ea! de!"ol area compe enelor c=eie i a compe enelor e=nice 2enerale i speciali!a e) n "ederea o#inerii unei calificri educaionale+profesionale& Aceas ofer educaional asi2ur ins ruirea pe domenii de pre2 ire de #a!) pre2 ire 2eneral i pre2 ire speciali!a & Ele"ii #eneficia!) as fel) de o pre2 ire di"ersifica & :n curriculum diferenia sun incluse i unele perioade de ins ruire prac ic& Ponderea curriculumului diferenia n planul I cadru de n"m*n se propune a fi de E>8 >/^& (urriculumul nucleu+ runc=iul comun i curriculumul diferenia repre!in sis emul de referin pen ru e"alurile i e3amenele naionale 4e3 erne5 din sis em i pen ru ela#orarea s andardelor curriculare de performan&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 24

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

"> Pr 1a)ir a op)ionala Se reali!ea! prin discipline+domenii de s udiu+module opionale care cons i uie curriculu*ul la d ci2ia ,colii 4Ce2ea nr&%+D/%%) ar &.> alin&D5 i se s a#ile e de (onsiliul de adminis raie al uni ii de n"m*n n urma consul rii ele"ilor) prinilor i pe #a!a resurselor disponi#ile 4ar &.> alin&>5& !urriculumul la deci ia &colii se cons i uie din: % pachete disciplinare op%ionale ofertate la nivel na%ional) regional $i local 9 % pachete disciplinare op%ionale ofertate la nivelul unit#%ii de &nv#%#m*nt & Rn cadrul (urriculumului naional) di(ciplin l op0ional au o pondere de D/^ n planurile8cadru pen ru n"m*n ul o#li2a oriu i de '/^ n cele pen ru liceu 4ar & .. alin&E5& !urriculum local sau onal (urriculumul local es e alc ui din coninu uri i e3periene de n"are specifice comuni ii 4mediului social i economic5 n care es e si ua coala& E3perienele de n"are propuse mijlocesc ele"ilor cunoa erea locurilor) a "alorilor) a radiiilor) a prac icilor e3is en e n acea comuni a e i n aces mod se asi2ur inerilor anse spori e de in e2rare economic) social n comuni a ea de apar enen& !urriculumul elaborat 'n &coal Es e acel ip de proiec peda2o2ic care conine) cu s a u opional) di"erse discipline de s udiu propuse de ins i uia de n"m*n sau alese de aceas a din lis a ela#ora la ni"el de minis er& Biecare profesor are opor uni a ea de a par icipa n mod direc la ela#orarea curriculumului) funcie de condiiile concre e n care se "a desfura ac i"i a ea didac ic& Disciplinele opionale se po proiec a n "i!iune monodisciplinar) la ni"elul unei arii curriculare sau la ni"elul mai mul or arii curriculare& (urriculumul ela#ora n coal nu cons i uie o#iec ul e"alurilor i e3aminrilor e3 erne) naionale& (adrului didac ic care ela#orea! aces ip de curriculum i re"ine sarcina de a proiec a) pe l*n2 o#iec i"ele educaionale i coninu urile ins ruc i"8educa i"e) compe enele i performanele a ep a e de la ele"i precum i pro#ele de e"aluare corespun! oare& !urriculum personali at (urriculumul es e personali!a ) n #a!a a dou rs uri specifice ele"ilor ca indi"i!i: ne"oile i posi#ili ile lor educaionale& (urriculumul personali!a "i!ea! ca e2oriile de ele"i cu ne"oi speciale 4(ES5) cei cu ri muri len e de n"are) ele"i capa#ili de performane nal e) ns i ne"oile i in eresele de de!"ol are educaional+profesional a ele"ilor nrolai la un anumi ni"el de s udii& Pe msur ce ele"ii a"ansea! pe rep ele mai nal e de colari a e) ponderea curriculumului local i a curriculumului indi"idual poa e s de"in o mai crescu & Rn consecin) curriculumul de"ine principalul opera or n moderni!area sis emelor educaionale) deoarece curriculumul propune i inerarii "aria e de s udiu) de 2rup i
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 25

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

personali!a e) n locul "ec=ilor pro2rame de s udiu) comune i o#li2a orii) ncorpora e n con%inuturile &nv#%#m*ntului' Aria curriculara Aria curricular repre!in o 2rupare de discipline funcionale din perspec i"a compe enelor necesare "ii orului a#sol"en & Dincolo de "ariaiile pe care le compor aria curricular n ceea ce pri"e e ponderea ei i a componen elor sale n planul cadru) n di"erse momen e ale colari ii) se remarc o serie de elemen e comune n #a!a crora sun asocia e disciplinele care o compun: competen%ele vizateF valori $i atitudiniF comportamente) procedee) tipuri de activit#%i) standarde etc' Aces ea cons i uie fundamen e forma i"e care dau coeren i specifici a e ariei curriculare& Ariile curriculare au fos selec a e n conformi a e cu finali ile n"m*n ului in*ndu8se seama de impor ana di"erselor domenii cul urale care s ruc urea! personali a ea uman i de cone3iunile din re aces e domenii& Or2ani!area pe arii curriculare are c* e"a a"an aje: - ofer posi#ili a ea in e2rrii demersului didac ic disciplinar n r8un cadru in erdisciplinar9 - de ermin ec=ili#rarea ponderilor acorda e diferi elor domenii i o#iec e de s udiu9 - asi2ur concordana cu eoriile ac uale pri"ind procesul) s ilul i ri murile n"rii9 - asi2ur con inui a ea i in e2rali a ea demersului didac ic pe n re2 parcursul colar al unui ele"9 - ofer o "i!iune mul i i in redisciplinar asupra o#iec elor de s udiu de ermin*nd in ersecii n re disciplinele ariei i n re disciplinelor unor arii diferi e9 - "i!ea! confi2urarea domeniilor cunoa erii umane i ale cul urii) n sens lar2) ca domenii ale curriculumului colar& Curriculu* Na)ional Repre!in ansam#lul coeren al planurilor8cadru de n"m*n ) al pro2ramelor colare din n"m*n ul preuni"ersi ar i manualelor colare& o Planuril %cadru de n"m*n cuprind disciplinele) domeniile de s udiu) respec i" modulele de pre2 ire o#li2a orii i opionale) precum i numrul minim i ma3im de ore aferen e aces ora 4ar &.> alin&%5& Nu*5rul d or aloca disciplinelor din planurile8cadru de n"m*n es e de ma3imum D/ de ore pe sp m*n la n"m*n ul primar) D> de ore pe sp m*n la n"m*n ul 2imna!ial i '/ de ore pe sp m*n la n"m*n ul liceal& o Pro1ra* l ,colar s a#ilesc) pen ru fiecare disciplin) domeniul de s udiu+modulul de pre2 ire din planul de n"m*n ) finali ile urmri e i e"idenia! coninu urile fundamen ale de ordin eore ic) e3perimen al i aplica i") oferind orien ri me odolo2ice 2enerale pen ru reali!area i e"aluarea aces ora 4ar &.> alin&'5& Pro2ramele colare pen ru disciplinele+domeniile de s udiu) respec i" modulele de pre2 ire opionale se ela#orea! la ni"elul uni ilor de n"m*n 4ar &.> alin&.5& Rn ca!ul
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 26

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

al) rna)i+ lor duca0ional ) planurile8cadru i pro2ramele colare sun ela#ora e) n proiec ) de repre!en ani ai aces ora i sun apro#a e de Minis erul Educaiei) (erce rii) 1inere ului i Spor ului 4ar &.> alin&-5& Cadrul d r / rin05 propun or1ani2ar a *odular5 a )u)uror pro1ra* lor ,colar > - Modul curricular es e #locul curricular rela i" au onom care poa e fi s udia rela i" independen n cadrul unei discipline sau pro2ram de formare& (omponen ele unui modul curricular sun : o#iec i"ele sau re!ul a ele a ep a e e3prima e n ermeni de compe ene specifice "i!a e de modulul respec i"9 corpul modului 8 repre!en a de ac i"i ile de or2ani!are i re2lare a ac i"i ii de n"are) sis emul de e"aluare 4cri erii i proceduri5) in er"alul de imp aloca pen ru reali!area modulului& Curriculu*ul na0ional p n)ru duca0ia )i*puri es e cen ra pe de!"ol area fi!ic) co2ni i") emoional i social a copiilor) respec i" pe remedierea precoce a e"en ualelor deficiene de de!"ol are 4ar &.- alin&%5& Curriculu*ul p n)ru cla( l pr 15)i)oar urmre e de!"ol area fi!ic) socio8 emoional) co2ni i" a lim#ajului i comunicrii) precum i de!"ol area capaci ilor i a a i udinilor n n"are) asi2ur*nd o oda punile c re de!"ol area celor , compe ene8c=eie 4ar &., alin&%E5& Au4iliar l curricular sun cons i ui e din 2=iduri me odolo2ice) sof uri educaionale) cule2eri de pro#leme) pac=e e de n"are e c& care) prin coninu ) sun n conformi a e cu pre"ederile le2ale n "i2oare i pe care cadrele didac ice le po selec a i u ili!a la clas) n #a!a li#er ii iniia i"ei profesionale) n scopul m#un irii cali ii procesului educaional& Rn acelai scop se nfiinea! 7i:lio) ca colar5 Vir)ual5 i Pla)/or*a ,colar5 d %l arnin1 ) care includ pro2rame colare) e3emple de lecii pen ru oa e emele din pro2ramele colare) 2=iduri me odolo2ice) e3emple de pro#e de e"aluare 4ar &-/ alin&D5 i se de!"ol reeaua de :i:lio) ci ,colar i c n)r d docu* n)ar ,i in/or*ar > Curriculu* in) 1ra) Curriculumul integrat desemnea!) a * relaionarea diferi elor arii de s udiu ra"ers*nd #arierele disciplinare i accen u*nd concep ele in e2ra oare) c* i a#ordarea corela a coninu urilor i re!ul a elor n"rii& ? astfel de abordare a curriculumului sugereaz# o schimbare de la procesul de predare-&nv#%are centrat pe acumularea de informa%ii $i fapte la o abordare care &ncurajeaz# dezvoltarea de rela%ii conceptuale &ntre subdomeniile cunoa$terii $i a variatelor disciplineF o abordare centrat# pe elev) care &i permite acestuia s#-$i construiasc# singur sensuri $i semnifica%ii' 8ceast# abordare sus%ine procesul de g*ndire-&nv#%are) rezolvarea de probleme $i integrarea de cuno$tin%e la nivelul elevilor' (urriculumul in e2ra poa e lua diferi forme: mul i8 sau pluridisciplinar) in erdisciplinar) ransdisciplinar& Rolul i impor ana a#ordrii in e2ra e n noul (adru de referin: o facili area de!"ol rii compe enelor cu carac er rans"ersal enuna e e3plici prin in ermediul documen elor de poli ic educaional 4Ce2ea Educaiei ?aionale59

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 27

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

o pre2 irea ele"ilor pen ru a pu ea rspunde n mod adec"a pro#elor de e"aluare ransdisciplinare pre"!u e de documen ele de poli ic educaional la ni"elul clasei a ;:8a i a :F8a) dar i la ni"elul e3amenului de #acalaurea 9 o predarea in erdisciplinar permi e o a#ordare cons ruc i" a sc=im#rilor care au loc n cunoa ere I e3pansiunea informaiilor) perimarea lor i fra2men area cunoa erii9 o concepia coninu ului unifica se asocia! mai #ine cu condiiile n"rii) sa isface n mai mare msur diferi ele s iluri co2ni i"e9 u ili!area de informaii n con e3 e diferi e mre e eficiena n"rii i cul i" mo i"aia in rinsec a cunoa erii9 o es e n concordan cu noile orien ri din epis emolo2ie i din iinele co2niiei& Su#capi olul '&D& a a"u la #a!a modulul de curs reali!a de d8na prof&uni"&dr& Musa a 7ocos in cadrul Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior, '>'> Aplica)ii curricular Propunem spre e3emplificare documen ele curriculare ale Uni"ersi a ii din 7ucures i cu aplica ie pe domeniul s iin elor juridice si adminis ra i"e '>'>&> Fi( l di(ciplin lor :n documen ele re!er"a e aplicarii S ra e2iei Uni"ersi a ii din 7ucures i pri"ind cons ruc ia Spa iului European al :n"a aman ului Superior 4D//>5 au fos ini ia e demersuri specifice pen ru r proi c)ar a curricular5 la ni+ lul ciclurilor d ()udii D (p ciali25rilor D di(ciplin lor acad *ic > Premisa de la care s8a porni a fos aceea ca) a#ordarea res ruc urrilor la ni"elul celor rei ni"eluri de s udii) licen a) mas era si doc ora ) nu se poa e ra a separa ci doar in r8o maniera integrata) sintetica si concomitenta ) asi2urandu8 se as fel o moni ori!are a n re2ului proces de redefinire curricular prin r8o fundamen are specifice& Ins rumen ul prac ic pen ru reali!area o#iec i"elor propuse an erior l cons i uie fi$ele curriculare pentru analiza domeniilor 9 specializ#rilor $i a principalelor discipline din pro2ramele de s udiu& ;Fi(a do* niului D (p ciali25rii= se "a comple a pen ru fiecare ni"el de s udiu I licen) mas er) doc ora 9 Prin con"eniile) lin2"is ic i de coninu ) meniona e n sin e!a la 1unin2 Projec I compa i#ili a e) compara#ili a e i compe i i"i a e n n"m*n ul superior european$) ermenilor a#ili i i compe ene li s8a conferi un neles asemn or) dei ermenul compe ene are un sens mai lar2$9 n consonan cu pre"ederile documen ului e"oca au fos propuse i cele rei ca e2orii de compe ene a"ansa e spre anali!9 Ca fiecare din principalele capi ole dedica e competen%elor generale se "or meniona) n comple area celor lis a e i al e compe ene par iculare profilului) domeniului si
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 28

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

speciali!rii anali!a e9 Ca ru#rica Debu$ee profesionale se "or indica plasamen ele profesionale cu frec"ena cea mai mare sau cu posi#ili i de e3 indere n "ii or) n planul crora se "or pu ea in e2ra a#sol"enii diferi elor ni"ele de s udii9

;Fi(a di(ciplin i= se "a comple a pen ru fiecare ni"el de s udiu I licen) mas er) doc ora 9 (ase a pri"ind co*p ) n0 l 1 n ral "a fi comple a cu aspec ele specifice disciplinei anali!a e9 case ele pri"ind compe enele specifice se "or comple a pe #a!a recomandrilor 2enerale meniona e n re paran e!e9 ;a fi indica a) de asemenea) i ponderea pe care o au cele pa ru ca e2orii de co*p ) n0 (p ci/ic D a:ili)50i n cadrul disciplinei respec i"e 4e3& o disciplin in roduc i") n anul : de s udiu) "a a"ea o pondere mai mare a compe enelor + a#ili ilor de cunoa ere i de nele2ere n imp ce) o disciplin de la#ora or din anul al :::8lea "a accen ua mai mul dimensiunea aplica i"9 la finele procesului de prelucrare a fielor "or pu ea reiei cu clari a e s a u ul fiecrei discipline n planul speciali!rii i ponderea aces ora la ni"elul Planului de n"m*n 9 compararea fielor disciplinelor n re ele i a aces ora cu Planul de n"m*n "a permi e iden ificarea aspec elor redundan e c* i a e"en ualelor omisiuni n rapor cu cerinele 2enerale ale pro2ramului de s udiu& 4S ra e2ia Uni"ersi a ii din 7ucures i pri"ind Spa iul European al :n"a aman ului Superior) D//>5 A"and in "edere cele men iona e) ane3e! un model al Bisei disciplinei 4ane3a %5& '>?> E+olu)ii in curriculu*%ul pr darii ()iin) lor 6uridic in+a)a*an)ul pr uni+ r(i)ar (i ad*ini()ra)i+ din

(u referire la curriculum pen ru predarea s iin elor juridice in in"a aman ul secundar sun de remarca doua discipline specifice:$ !nstitutiile administratiei publice, si Drept si legislatie,& Principalele s ruc uri curriculare "or pu ea fi anali!a e in urma s udierii pro2ramelor anali ice& E+aluar a es e confunda adesea cu "erificarea cuno inelor ele"ilor i cu a ri#uirea no elor pen ru aces e cuno ine& Rn reali a e) e"aluarea es e un proces mul mai comple3 care presupune o pre2 ire iinific emeinic a profesorului i efor ul de a diminua la minimum su#iec i"ismul n aprecierile pe care aces a le face n mod o#inui ) prin e3erci area a ri#uiilor profesionale& (entru profesor es e o ac i"i a e e api!a ) la cap ul creia profesorul i d seama care es e pre2 irea ele"ului la un momen da ) la disciplina sa) n comparaie cu a ep rile lui i cu cerinele pro2ramelor anali ice& (entru elev) e"aluarea es e mijlocul prin care el es e percepu de profesor i cum i aprecia! aces a pre2 irea 4nu n o deauna e"aluarea profesorului coincide cu au oe"aluarea fcu de ele" propriei sale pre2 iri5& Procesul de e"aluare presupune in sens 2eneric dou ac i"i i dis inc e impor an e: - msurarea can i a i" sau cali a i" a ceea ce cons i uie compor amen ul o#ser"a#il circumscris o#iec i"ului de e"aluare propus9
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 29

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

- emi erea unei judeci de "aloare pe #a!a informaiilor do#*ndi e an erior& Rn aces e condiii ins rumen ul de e"aluare do#*nde e o semnificaie deose#i ) fiind cel care ofer e"alua orului i celui e"alua ) msura 2radului n care es e reali!a un o#iec i" educaional& Principalul ins rumen de e"aluare l cons i uie testul' 1es ele po fi s andardi!a e sau ela#ora e de profesor& 1es ele ela#ora e de profesor sun teste de cuno$tin%e sau teste de aptitudini' Al uri de es e) e"aluarea poa e fi reali!a i prin u ili!area ins rumen elor de e"aluare complemen ar: - c=es ionarele9 - 2rilele9 - refera ele9 - in"en arele de con rol9 - ac i"i ile e3perimen ale9 - por ofoliile& E"aluarea re#uie s u ili!e!e ins rumen e care s8i permi profesorului sa e"alue!e eficien nu numai cuno ine) ci i priceperi i deprinderi) a#ili i de ordin prac ic ale ele"ului& 1ocmai de aceea) "or fi folosi e complemen ar forme de e"aluare de #a! i al erna i"e 4 es e) c=es ionare) 2rile) scale) proiec e) por ofolii) e c&5 care s ofere o informaie c* mai comple asupra compe enelor ele"ilor& '>@> S)ra) 1ii d in) 1rar a con)inu)urilor in+a)a*an)ului 6uridic (.5.1. Abordarea interdisciplinara Rn esen in erdisciplinari a ea cons din selec area din ansam#lul mediului na ural i social a unui domeniu i 2ruparea cuno inelor deri"a e din diferi e discipline iinifice n funcie de rele"ana lor pen ru cunoa erea in e2ral i aciunea uman asupra domeniului respec i"& Principala modali a e de in roducere a aces eia n n"m*n o repre!in re2*ndirea coninu urilor i ela#orarea planurilor) a pro2ramelor i manualelor colare n perspec i"a cone3iunilor posi#ile i necesare su# rapor epis emolo2ic i peda2o2ic& Aciunea de promo"are a in erdisciplinari ii re#uie s se in e2re!e n con e3 ul sis emului educa i" da & De asemenea) pen ru a fi eficien ) re#uie s se asocie!e cu al e principii sau ino"aii specifice unui n"m*n modern 4H& ;ideanu) T>6duca%ia la frontiera dintre milenii TU) Edi ura Poli ic) 7ucure i) %0,,) pa2& D>'8D>E5& Es e "or#a de re2*ndirea n"rii i e"alurii n perspec i"a educaiei permanen e) in roducerea n"rii n clas) e3 inderea n"rii n 2rupe mici) in roducerea pro2resi" a n"rii asis a e de ordina or e c& Op ica in erdisciplinar cons i uie o a#ordare economic din punc ul de "edere al rapor ului din re can i a ea informaiei i "olumul de n"are) dar ocmai de aceea re#uie s se e"i e endina de 2enerali!are a#u!i"& (.5.2. #redarea inte$rata a cunostintelor

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 30

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Profesorul Marin Manolescu 4D//E5) ara a ca aceast# manier# de organizare a con%inuturilor &nv#%#m*ntului este oarecum similar# cu ideea de interdisciplinaritate) &n sensul c# obiectul de &nv#%#m*nt are ca referin%# nu o disciplin# $tiin%ific#) ci o tematic# unitar#) comun# mai multor discipline' Deose#irea din re cele dou cons n aceea ca in erdisciplinari a ea iden ific o componen a mediului pen ru or2ani!area cunoa erii) n imp ce n al doilea ca! se ia ca referin o idee sau un principiu in e2ra or care ranscende 2raniele din re disciplinele iinifice i 2rupea! cunoa erea n funcie de noua perspec i"& De e3emplu) principiul codificrii informaiei poa e 2rupa cuno inele de 2ene ic) eoria ma ema ic a informaiei) c=imie) fi!ic) informa ic) microelec ronic) lin2"is ic) sociolo2ie e c& pen ru a anali!a informaia) codurile) comunicarea sau prelucrarea informaiei n domeniile #iolo2ice) fi!ice) sociale i e=nolo2ice& Dificul a ile de definire sun in2reuna e c=iar i de erminolo2ia imprecis: es e "or#a de predarea in e2ra a iinelor sau de predarea iinelor in e2ra e_ 1ermenul u ili!a cel mai frec"en es e cel de predare in e2ra a iinelor9 aceas denumire "rea s su2ere!e fap ul c es e o s ra e2ie ce presupune reconsiderri radicale nu numai n planul or2ani!rii coninu urilor) ci i n ambian%a, predrii i n"rii& O reuniune a U?ES(O a propus urm oarea definiie:$ (redarea integrat# a $tiin%elor const# &n aceea c# prezint# conceptele $i principiile $tiin%ei astfel &nc*t s# eviden%ieze unitatea funciar# a g*ndirii $tiin%ifice $i s# evite sublinierea prematur# $i neadecvat# a distinc%iilor &ntre diverse discipline $tiin%ifice, 4U?ES(O) Reunion sur la me =odolo2ie de la reforme des pro2rames scolaires) Paris) .8%% decem#rie) Doc& Ed& -.+(onf& .E/+%D5& Pro2rese mai mari s8au reali!a ns n pri"ina modali ilor de in e2rare a coninu urilor diferi elor discipline& 4Emil Pun) op& ci a 5& Pa)ru *odali)50i de in e2rare sun mai frec"en e: in e2rarea coninu urilor ce aparin diferi elor su#di"i!iuni ale unei discipline iinifice majore& Spre e3emplu) un curs de fi!ic "a ra a aces domeniu ca pe o s ruc ur concep ual modifica i nu ca pe o serie de eme sau discipline dis inc e: mecanica) lumina) sune ul) elec rici a ea) ma2ne ismul e c&9 in e2rarea a dou sau mai mul e domenii n proporii mai mul sau mai puin e2ale spre e3emplu $tiin%a despre p#m*nt, ar in e2ra as ronomia) me eorolo2ia) oceano2rafia) 2eo2rafia fi!ic) 2eolo2ia e c&9 in e2rarea a dou sau mai mul e discipline cu preponderen a uneia din re ele 4spre e3emplu) proiec e in e2ra e de fi!ic ce in e2rea! elemen e de c=imie i as ronomie5& Diferena din re aceas me od i cea preceden pare a fi mai de2ra# can i a i" dec* cali a i"9 una sau al a din re primele rei modali i amin i e corela ns cu in e2rarea unei discipline ne iinifice 4spre e3emplu) fundamen ele filo!ofice ale iinei e c&5& 4Da ele an erioare au fos prelua e dupa Marin Manolescu) D//E5 Predarea in e2ra cunoa e o e3 ensie rela i" rapid) n primul r*nd da ori fap ului c rspunde unor preocupri pri"ind na ura iinei& (ei mai serioi pai n predarea in e2ra a iinelor s8au fcu n n"m*n ul primar dar i n n"m*n ul 2imna!ial i liceal&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 31

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Predarea in e2ra se do"ede e a fi o soluie pen ru o mai #un corelare a iinei cu socie a ea) cul ura) e=nolo2ia& (u oa e aces ea) se n *mpin o serie de dificul i) ce in n primul r*nd de sc=im#area men ali ii cadrelor didac ice) nl urarea comodi ii) a ineriei&

7I7LIOGRAFIE 6 6 S ra e2ia Uni"ersi a ii din 7ucures i pri"ind Spa iul European al :n"a aman ului Superior) D//> 7ocos M&) Supor de curs in cadrul Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior, (reu) (&) Curriculum diferen%iat $i personalizat ) :ai ) Edi ura Polirom)%00,& (reu) (&) (oncep ul de curriculum 4e imolo2ie) e"oluii seman ice ale concep ului de curriculum) definiii) componen ele curriculumului) ipuri de curriculum5) 4n (sihopedagogie pentru e+amenele de definitivare $i grade didactice ) coord& (& (uco)5) :ai) Edi ura Polirom) %00,& (ris ea) S&) Proiec area curricular 4n (edagogia5) "ol& D) Pi e i) Edi ura Jardiscom)%00-& (rian) Al& 4coord&5) Curriculum $colar' 5hid metodologic) 7ucure i) M&E&:&8:&S&E&) %00.& (uco)(&) Delimi ri concep uale: coninu al n"m*n ului : curriculum 4n (edagogie5) :ai) Edi ura Polirom)%00.& (urriculum i de!"ol are curricular) Re"is a de peda2o2ie) nr&'8E+%00E& DUJainau )C&)4coord&5) (rograme de &nv#%#m*nt $i educa%ia permanent#) 7ucure i) EDP)%0,% Gin2a) :&) ?e2re) :&) =nv#%area eficient#) 7ucure i) Edi ura Aldin) %000 Manolescu M&) (edagogia)) Edi ura (redis)D//E Paun E&) 4 -coala- o abordare socipedagogica ) Polirom) :asi) %000 Po olea) D&) 1eoria i me odolo2ia o#iec i"elor educaionale) 4n Curs de pedagogie8 coord: :& (er2=i ) C&;lsceanu5) 7ucure i) Uni"ersi a ea 7ucure i)%0,,& S anciu) M&) eforma con%inuturilor &nv#%#m*ntului' Cadru metodologic ) :ai) Edi ura Polirom) %000& ;aideanu) H&) Orien ri i endine n educaia con emporan) 4n 6duca%ia la frontiera dintre milenii 5) 7ucure i) Edi ura Poli ic)%0,,& Un2ureanu)D&) Teoria curriculumului) 1imioara Edi ura Mir on) %000&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 32

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Capi)olul ? STRATEGII ALE PRE!ARII STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica0ii p n)ru do* niul ,)iin0 lor 6uridic 9

?>&> S)ra) 1ia didac)ica Desi insuficien cris ali!a a din punc de "edere ins ruc ional8peda2o2ic) ara a profesorul Romi a :ucu) in lucrarea !nstruirea scolara) Edi ura Polirom D//%) no iunea de strategie a fos in rodusa din ne"oia de a 2asi o al erna i"a prac icilor radi ionale u ili!a e in in"a aman : conceperea predarii unei discipline 4ni"elul me odic5) ela#orarea con inu urilor 4spa iul aloca proiec arii curriculare5) predarea unei simple ac i"i a i educa ionale 4lec ie) modul) si ua ie5& (=iar si din punc de "edere func ional) strategia se si uea!a pe raiec ul de la in en ie la reali a e) raducandu8se prin in ermediul aces ora sarcinile de ins ruire in r8 un ansam#lu de deci!ii condi ionale 4o#iec i"ele sun raduse in ermeni opera iona#ili I nu neapara opera ionali5& Definirea peda2o2ica a no iunii de strate$ie educationala "i!ea!a anali!a mai mul or punc e de "edere e3prima e de ca re specialis ii in domeniu& As fel) accep iunile da e s ra e2iei educa ionale 4sursele fiind Sa urnino la 1orre I%00. ` :oan (er2=i I %00'5) sun urma oarele : )*idaj, de dirijare a activitatilor de predare + invatare , Din aceas a perspec i"a s ra e2ia nu es e fi3a) imua#ila) as fel inca ) din punc de "edere finalis ) aces eia nefiindu8i a ri#ui a o solu ie fi3a 9 o din aces punc de "edere o s ra e2ie poa e fi pri"i a a a ca o ima2ine 2lo#ala pro2rama a ini ial si in"es i a cu imua#ili a e) dar si ca o "arian a ori ca al erna i"a perfec i#ila permanen ) carac erul sau dinamic fiind de erminan 9 #lanificare si or$ani are a instruirii ; Pornind de la aceas a cons a are) s ra e2ia su2erea!a modul de a#ordare al unei si ua ii de ins ruire) punand in con ac ele"ul cu noul con inu de s udia 4su# forma de o#iec i" si mai pu in cu ins rumen ele de in erac iune specifica5 9 Abordare deci ionala a unei situatii instructionale in corelatie cu combinatorica structurala specifica, S ra e2ia es e un mod deli#era de pro2ramare a unui se de ac iuni sau opera ii de predare si in"a are orien a e spre a in2erea in condi ii de ma3ima eficaci a e si eficien a a o#iec i"elor pres a#ili e$) ac iuni decompo!a#ile in r8o sui a de deci!ii8 opera ii fiecare deci!ie asi2urand recerea la sec"en a urma oare pe #a!a "alorificarii informa iilor do#andi e in e apa an erioara$ 4D&Po olea) 8nalize interactionale' Comportamentul profesorului si ameliorarea strategiilor educatiei intelectuale) 1e!a de doc ora sus inu a la Uni"ersi a ea din 7ucures i) %0,'5& Sin e ic) par iculari a ile s ra e2iei sun urma oarele 4R& :ucu) D//%5:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 33

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

s ra e2ia presupune un mod de abordare a unei situatii de instruire specifice) a a din punc de "edere psi=osocial 4rela ii si in erac iuni5 ca si din punc de "edere psi=opeda2o2ic 4mo i"a ie) personali a e) s il de in"a are) e c5 I repre!en arile si con"in2erile psi=opeda2o2ice ale cadrului didac ic sun elemen e de erminan e in cons ruc ia s ra e2iei9 prin in ermediul s ra e2iei se rationalizeaza continuturile instruirii) de erminandu8se o oda a structuri actionale per inen e a in2erii o#iec i"elor pres a#ili e I pro2ramarea ca ac i"i a e dis inc a es e su#in eleasa9 s ra e2ia presupune o combinatorica structurala in care elemen ele de ip pro#a#ilis si de ip "olun ar se in ersec ea!a in dinamica procesului la ni"elul deci!iei9 s ra e2ia are o structura multinivelara: o me ode de ins ruire 9 o mijloace de ins ruire 9 o forme de or2ani!are a ins ruirii9 o in erac iuni si rela ii ins ruc ionale9 o deci!ia ins ruc ionala ) in care dimensiunea finalis a) de ermina a de focali!area pe anumi e o#iec i"e nu re!ul a din suma elemen or enumera e ci din sin e!a si in erac iunea lor 9 s ra e2ia se inscrie in demersul de optimizare a instruirii) fiind un mod func ional de 2es ionare a resurselor ins ruc ionale in "ederea a in2erii cri eriilor de eficien a si eficaci a e ale procesului& (ri eriile care re#uie respec a e la ni"elul proiec arii si implemen arii unei si ua ii de ins ruire in sensul sau s ra e2ic po fi urma oarele: -epre entarea cadrului didactic 4concep ia peda2o2ica 2enerala si concep ia peda2o2ica personala5 asupra procesului de in"a aman Obiectivele situatiei instructionale ) "or 2enera resursele pre"i!iona e) res ric iile educa ionale an icipa e) consi uind si un indica or al eficien ei "ii oare a s ra e2iei .tructura si natura unitatilor de continut ) in r8un sens 2enera ) spre e3emplu) de predarea s iin ei ca proces dar si ca produs) poa e sa influen e!e decisi" pra2ma ica unei s ra e2ii9 /ipul de invatare) es e aprecia a de foar e mul i specialis i ca "aria#ila decisi"a in reusi a unei s ra e2ii educa ionale9 .tilul de predare) es e o dimensiune ac i"a) dinamica a ins ruirii9 !aracteristici psi*osociale ale partenerilor implica i in ac ul de ins ruire) "i!ea!a o anali!a duala) a a in sensul aspec elor personali are) indi"iduale 4psi=olo2ice5 8 ca si in ceea ce pri"es e par iculari a ile psi=osociale ale 2rupului clasa I sin ali a ea

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 34

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

0r$onomia spatiului scolar) poa e de"eni o "aria#ila de ma3ima impor an a mai ales in ceea ce pri"es e proiec area unor s ra e2ii al erna i"e) nes andardi!a e9 /impul de instruire) repre!in a un cri eriu impor an in ceea ce pri"es e proiec area oricarui proces eficien

Con()ruir a ()ra) 1iilor d in()ruir :n li era ura romaneasca de speciali a e sun de men iona mai mul e perspec i"e de a#ordare ale cons ruc iei unei s ra e2ii ins ruc ionale& Dupa opinia profesorului Marin Manolescu) cri eriile specifice unei asemenea cons ruc ii sun : Or$ani area elevilor, indi"idual9 2rupal9 fron al Or$ani area continutului ve*iculat in timpul procesului, fra2men a 9 in e2ra in uni a i9 2lo#al #re entarea continutului, e3po!i i"9 pro#lema i!an 9 descoperire 1nterventiile cadrului didactic, permanen e9 episodice9 al ernan e 02ercitii aplicative sau de consolidare, imedia 9 seria 9 amana 0valuarea, suma i"a9 forma i"a9 al ernan a& Dupa opinia aceluiasi au or) in sis emul in erac i" despre care am amin i in de#u ul eore ic al s udiului 4a#ordarea de ip com#ina oric I "e!i Dan Po olea5) s ra e2iile ins ruc ionale ar re!ul a din com#ina iile di"i!iunilor fiecarui cri eriu: C H '4'4'4'4'4' H $"I ()ra) 1ii po(i:il OAces e s ra e2ii re!ul a e in urma com#inarilor mul iple ale elemen elor de alia e alaca uiesc posibilul actional didactic&$ 4Manolescu)M&) D///5& @ Dincolo de compe en ele psi=opeda2o2ice implica e) procesul de cons ruc ie al s ra e2iilor de ins ruire implica o serioasa concen rare pe pro#lema de ip deci!ional si o a en a focali!are pe ceea ce in mod curen denumim repre!en area comple3a si desc=isa a proceselor de in"a are implica e& E3ploa area a en a a mul iplelor fa e e de com#ina orica si "aria#ili a e la ni"el de s ruc uri si de fac ori ins ruc ionali implica i) poa e asi2ura cali a ea si eficien a unui proces de ins ruire modern A 4R& :ucu) D//%5& ?>"> M )od l pr darii ()iin) lor 6uridic Profesorul :oan (er2=i ara a ca) din punc de "edere e imolo2ic) ermenul de me od ) pro"eni din 2r& methodos 4compus din odos a cale) drum i metha a c re) spre5 nseamn Odrum care duce spre&&&$) Ocale de urma $ n "ederea aflrii ade"rului& n n"m*n ) me oda repre!in o cale pe care profesorul o urmea! pen ru a8i face pe ele"i s ajun2 la reali!area o#iec i"elor pre"!u e) o cale pe care profesorul o parcur2e pen ru a de ermina ele"ii s 2seasc ei sin2uri) adeseori) calea proprie de urma n procesul n"rii& Al fel spus) me oda es e o cale de ac iune comun profesor8ele"i care conduce adesea la reali!area ins ruciei i educaiei& ?oiunea de me od include n sine pa ru elemen e: %& punc de plecare9 D& punc final 4re!ul a ul59 '& su#iec ul aciunii9 i
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 35

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

E& o#iec ul asupra cruia se rsfrn2e aciunea 4ele"ul5& Principalele accepiuni da e me odei asa dupa cum ara a profesorii :oan (er2=i si Romi a :ucu sun : % pra4iolo1ic 8 me oda es e o e=nic de e3ecuie care conduce la reali!area elului propus& Biecare aciune cuprinde n s ruc ura ei funcional o asemenea e=nic de lucru) o modali a e prac ic sau un mod specific de a aciona) un fel anume de a proceda& % ci: rn )ic 8 me oda are semnificaia unei e=nici de aciune care impre2nea! n s ruc ura ei: elemen e de pro2ramare 4a opera iilor) a compor amen elor59 elemen e de comand 4sau de dirijare a ac i"i ii5 i elemen e de re roaciune 4feed8#acQ5: me oda es e defini as fel ca o modali a e de direc ionare a profesorului) nsoi de un con rol opera i" al re!ul a elor imedia e i de con inu ameliorare sau corec are a aces ora) de ajus are a mersului mai depar e a procesului de n"m*n & % /uncional i ()ruc)ural 8 me oda poa e fi considera un ansam#lu or2ani!a de procedee des ina e reali!rii prac ice a operaiilor care conduc la a in2erea o#iec i"elor urmri e& n aces sens) procedeul repre!in o e=nic de e3ecuie mai limi a 9 un de aliu sau componen par icular a me odei& (a elemen e s ruc urale ce concre i!ea! o me od) procedeele se su#ordonea! finali ilor de urmri prin in ermediul aces eia i n cadrul ei i ps rea! impor ana numai a a imp c si uaia o jus ific& Bolosirea unui e3emplu) #unoar) rele"an i meniona la locul po ri"i n cadrul unei e3puneri) de!#a eri sau con"ersa ii poa e s concre i!e!e foar e #ine o idee) un concep ) un mod de compor are e c& n 2eneral) relaiile din re me od i procedee sun foar e dinamice) n sensul con"er irii unui ermen n cellal i in"ers& :n concordan a cu ra a ele clasice de peda2o2ie) principalele funcii ale me odelor sun : /uncia co1ni)i+ 8 de conducere spre reali!area unor o#iec i"e de cunoa ere i de aciune n emeia pe cuno ine& /uncia in()ru* n)al 8 ser"ind ca ade"ra e <unel e< de lucru de care profesorii i ele"ii se ser"esc pen ru a in2erea o#iec i"elor s a#ili e& n aceas cali a e me odele se in erpun n re ele" i ma eria de s udia ) n re profesori i ele"i mijlocind s udierea ma eriei respec i"e& /uncia nor*a)i+ 8 de indicare a modului cum anume re#uie s se procede!e) cum s se predea) cum s se in"ee) cum s n"m pe alii& /uncia /or*a)i+% duca)i+ 8 de influenare) concomi en cu ndeplinirea o#iec i"elor de cunoa ere a unor la uri ale personali ii ele"ilor) ca i cele afec i"8 mo i"aionale ori a modurilor de condui moral) social e c& ?>">&> E4pun r a E3punerea consta in prezentarea orala a unei teme) intr-o organizare logica a ideilor) densa si fluenta& Pro#lemele fundamen ale ale adap arii aces ei me ode) suprau ili!a a in predarea s iin elor juridice si adminis ra i"e in in"a aman ul romanesc) la ne"oile de in erac iune educa ionala si de de!"ol are personala ac uala&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 36

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

1endin ele moderne e"iden ia e in e"olu ia e3punerii "i!ea!a promo"area unor noi "arian e ale aces eia care sa8i ameliore!e limi ele de pasi"i a e si de flu3 unidirec ional de comunicare) precum si sla#ele posi#ili a i de in erac iune8profesor s uden & As fel) sun iden ifica#ile) e+punerea cu oponent) prelegerea dezbatere sau prelegerea dialogata & 1. 02punerea cu oponent "i!ea!a o forma drama i!a a a e3punerii presupunand par iciparea unui al doilea cadru didac ic sau a unui s uden in cali a e de oponen ) care) prin in ermediul unui sim cri ic #ine de!"ol a ) poa e in er"eni in desfasurarea e3punerii cu in re#ari) o#ser"a ii) e c) dinami!and si in"iorand cursul aces ei& Rolul mo i"a or al aces or in erpelari ransforma prele2erea in r8o me oda mai ac i"a si mai s imula i"a pen ru res ul audi oriului& Spores e implici par iciparea in elec uala a audi oriului& 2. 02punerea de batere poa e fi re!ul an a unei com#ina ii lesnicioase in plan academic a de!#a erii cu prele2erea) re!ul and un =i#rid me odolo2ic) cu spori a eficien a a a in plan psi=olo2ic ca si la ni"el de con inu & :n s ruc ura aces eia si in derularea sa) prele2erea de!#a ere de#u ea!a cu o scur a e3punere facu a de ca re profesor) cand aces a e3pune e!ele principale ale unui con inu s iin ific si creea!a as fel un fundamen pen ru de!#a erile "ii oare& Aceas a <punere in ema< es e fa"ora#ila pen ru si ua iile de ins ruire in care parcur2erea preala#ila a unei #i#lio2rafii nu mai face necesara e3punerea in e2rala a con inu ului) ci mai ales re!umarea lui si s imularea par iciparii) prin par iculari a ile s ruc urale ale prele2erii) la de!#a eri& (. 02punerea dialo$ata repre!in a cea mai impor an a forma de e3erci are in r8o maniera moderna a prele2erii in in"a aman ul superior& Ea cons a din r8o in2emanare a prele2erii cu in er"en iile con"ersa i"e din par ea audi oriului) creandu8se as fel posi#ili a ea e3plici arii elemen elor mai pu in in elese si cons i uindu8se pe aceas a cale un cadru afec i" si in erac ional fa"ora#il par iciparii ac i"e a s uden ilor& Aceas a forma a prele2erii solici a mul a fle3i#ili a e din par ea profesorului propuna or si o a i udine de desc=idere in rapor de s uden i a aces uia& 1o oda a) ies in e"iden a la aces ni"el disponili a ile in erac ionale si socio8afec i"e ale profesorului) precum si sim ul ec=ili#rului din par ea s uden ilor in er"enien i& 4A se "edea si P*nioar) :&8O&) -) ediia a :::8a re"!u i adu2i & Edi ura Polirom) :ai9 P*nioar) :&O& 4D//'5& (omunicarea eficien & Me ode de in eraciune educaional' :ai) Polirom 5

?>">"> Con+ r(a)ia !onversaia se definete ca o modalitate de angajare a unui ntreg sistem de interaciuni verbale profesor-elevi) elevi-profesor) interac iuni care pot contribui la clasificarea i precizarea noilor cunotine) la aprofundarea nelegerii i integrrii acestora) la sistematizarea i verificarea lor etc' E imolo2ia nsui a cu"n ului la inesc con+ (a)io) compus din con) cu* a cu i din + r(u( a n)oarc r ara c es e "or#a de o n oarcere i ren oarcere asupra unei e3periene de cunoa ere c i2a an erior de in erlocu ori n scopul desprinderii unor noi 2enerali!ri) a unor conclu!ii& n rapor de funciile pe care i le poa e asuma) u ili!area con"ersa iei poa e m#rca mai mul e forme precum:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 37

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

o con+ r(aia uri()ic 8 ce conduce la descoperirea de noi ade" ruri) la ela#orarea unor noi cuno ine9 o con+ r(aia d con(olidar i (i() *a)i2ar a cuno inelor9 o con+ r(aia d + ri/icar (au d con)rol % folosi n scopul "erificrii e3aminrii i e"alurii ac=i!iiilor co2ni i"e9 o con+ r(aia /or*a)i+ % de sensi#ili!are) de n rire a con"in2erilor) de influenare a a i udinilor) opiniilor e c& (el mai frec"en u ili!a cu cele mai mari #eneficii pen ru forma ia ele"ilor+ s uden ilor es e con+ r(a)ia uri()ic& Prin specificul ei)aceas "arian se pre!in ca o succesiune de n re#ri) cu a#ili a e puse de profesor) n al ernana cu rspunsurile ele"ilor care sun s imulai s n reprind o in"es i2aie n sfera informaiilor e3in en e deja n min ea lor& i prin prelucrarea aces or informa ii s ajun2 la ela#orarea unor noi cuno ine) a unor noi 2enerali!ri) la descoperirea unor noi ade" ruri 4pen ru ei5) la ima2inarea unor solu ii sau al erna i"e la pro#lemele lua e n discuie& n re#rile enuna e au menirea s susci e curio!i a ea) re#uin a de cunoa ere) s inci e la cu ri) la sesi!area unor relaii cau!ale) la de ec area asem nrilor i deose#irilor ce carac eri!ea! un 2rup de o#iec e) o ca e2orie de fenomene e c& s fa"ori!e!e an icipaia i enunul de ipo e!e) s facili e!e ale2erea) deci!iile& Adic s conduc efor ul de n"are spre noi ac=i!iii& Es e e"iden ns c un asemenea dialo2 nu ar pu ea s ser"easc cu nimic nsuirii unor da e) nume) denumiri) fap e) n mplri) fenomene e c& a#solu noi) f r o informaie primi an erior& Eficiena co"ersa iei n forma ei euris ic es e reda de carac erul n re#rilor u illi!a e& Sun de prefera n re#rile <desc=ise< i cele 2lo#ale care solici 2ndirea) care las mai mul li#er a e de cu are) de cerece are) de n"are prin descoperire& (a i n re#rile de an icipare sau care pun n micare anumi e operaii min ale) ca de e3emplu n re#rile: <(e es e aceas a_< 8 cere o clarificare9 <unde i cnd_< 8 o ordonare n spaiu i imp9 <din ce cau!_< 8 o e3plicaie9 <n ce scop_< 8 o e"aluare9 <c _< 8 o numrare e c& Sau) n locul n re#rilor cu funcie reproduc i") de ipul: <ce es e_<) <cine_<) <ce_<) <cum_<) <c nd_<) <unde_< de dori sun n re#rile produc i"e) de ipul celor cau!ale 8 <de ce_<) a celor ipo e ice <dac&&&a unci_< ori n re#rile care implic e3plicaii& Principalele ipuri de n re#ri sun : n)r :ril con+ r1 n) care ndeamn la anali!e) comparaii) sin e!e) in ero2ri) asociaii de idei e c& i mai ales n)r :ril di+ r1 n) ce e3ersea!a 2ndirea pe raiec orii inedi e) ori2inale) ce conduc la o di"ersi a e c mai mare de soluii) precum i n)r :ril d +aluar care solici ele"ii s emi judeci proprii de "aloare& Eficiena con"ersaiei es e condiiona i de carac erul i de cali a ea rspunsurilor& Au priori a e rspunsurile cons rui e) mai mul dec selec a e 4ale2erile cu posi#ili i mul iple5& Oricum) iniia i"a dialo2ului nu re#uie s aparin numai profesorului9 dimpo ri") i ele"ii s fie o#inuii) nc de impuriu cu uurina de a n reine con"ersaii u ile cu profesorii i cu cole2ii lor& n aces pri"in ei au ne"oie de ncurajare prin <sancionarea< po!i i" a rspunsurilor lor) prin confirm ri) apro#ri) reluarea unor idei) su#linierea a ceea ce au ele esenial) in e2rarea aces ora ca punc e de sprijin n con e3 ul leciilor e c& fr a omi e cri icile) de!apro#rile) respin2erile necesare acolo unde es e ca!ul&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 38

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

?>">'> S)udiul d ca2 8(p )a9 Specificul aces ei me ode cons n endina de apropiere a n"rii de "iaa real) pornindu8se de la premisa c acolo unde e3is o oarecare simili udine n re si uaia de n"are i si uaia de "ia) n"area de"ine mul mai eficien & Profesorul Romi a :ucu) ara a in lucrarea) !nstruirea scolara$) Polirom) :asi) D//%) ca pen ru aceas a se ia ca punc de plecare o repre!en are a unei si ua ii desprinse din reali a e i pro#lemele care decur2 din ea& Sursa n"rii o repre!in aces e pro#leme) mai de2ra# dec profesorul& (ci pro#lema es e aceea care creea! o s ruc ur care n2lo#ea! n"rea prin par icipare la anali2 i di(cui =& S udiul de ca! de impune as fel ca una din re cele mai ac i"e me ode) de mare "aloare euris ic i aplica i"& n aces sens ea poa e s fie u ili!a fie ca supor al cunoa) rii induc)i+ ) fie ca #a!a unei cunoa) ri d duc)i+ & a& n prima ipos a!) ea favorizeaz o confruntare direct cu o situaie real) autentic) cu un <ca! de "ia < repre!en a i" i semnifica i" pen ru anumi e s ri de lucruri mai 2enerale) proprii unui sec or al cunoa erii sau al aciunii prac ice& Un asemenea <ca!< condensea! n sine esenialul i prin aceas a de"ine n msur s arunce o lumin asupra a ceea ce es e 2eneral "ala#il pen ru o n rea2 clas de o#iec e sau pen ru o n rea2 ca e2orie de fenomene sau e"enimen e& Se poa e lua n s udiu) #unoar) e3emplul Rena erii i aliene pen ru a nele2e n rea2a epoc a Rena erii europene9 se poa e anali!a ca!ul unei ca as rofe ecolo2ice pen ru a sesi!a n rea2a pro#lema ic a pro eciei na urii& De la premise par iculare se poa e ajun2e as fel la de!"luirea 2enerali ii) la formularea unor conclu!ii 2enerali!a oare 4noiuni) re2uli) principii) le2i e c&5& Scopul principal urmri de aceas da l cons i uie anli!a a en a pro#lemei speei mpreun cu fap ele) opiniile i aprecierile asoci e ca!ului da i de!#a era desc=is a aces ora) enunarea unor al erna i"e i es area lor) luarea n dicuie a deci!iei finale pri"ind soluia op im ce se de2aj) luarea n consideraie a "alorilor& #& n cea de a doua ipos a!) s udiul de ca! poa e ser"i la concre i!area unei idei) a unei 2enerali!ri9 s udiul de ca!uri concre e poa e con ri#ui la ilus rarea unei pro#lema ici mai lar2i) ca de e3emplu de marQe in2) de mana2emen ) de poli ic economic) de cooperare e=nic) de formare profesional e c& sau) pur i simplu) poa e s facili e!e ransferul de cuno ine ori de deprinderi) nsui e prin n"are) la pro#leme sau si uaii al ele dec cele e3puse n cadrul predrii sau la care se refer coninu ul unei ma erii9 poa e nlesni in erpre area unor principii n"a e n r8o si uaie real sau aplicarea unor prac ici n condiii noi& Me oda ca!urilor poa e s fie aplica n cel puin rei "arian e mai frec"en n lni e: a5 * )oda (i)uai i 8 #a!a pe pre!en area comple a ca!ului selec a ) n faa ele"ilor) ace ia primind oa e informaiile necesare soluionrii ca!ului8pro#lem da & A"an aje: discu area ca!ului ncepe imedia 9 de!a"an aje: impul pus la dispo!i ie es e mul prea redus& #5 ()udiul anali)ic al ca2ului 8Incid nc M )Bod9 8 i aici se face o pre!en are comple a si uaiei da e) dar informaiile necesare soluionrii sun reda e numai parial sau deloc& A"an aje: o#li2 la cu area i procurarea personal a informaei u ile soluionrii9 cul i" efor ul de munc independen cu diferi ele surse de cunoa ere9 o#inuie e ele"ii cu formularea e3ac a n re#rii) cu 2sirea corelaiilor eseniale e c&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 39

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

c5 l +iiD()ud nii nu : n /icia2 d nici o pr 2 n)ar co*pl ) a(upra (i)uai i i nici d in/or*aii n c (ar (oluionrii ca!ului8pro#lem& Cor li se propun doar sarcini concre e de re!ol"a ) urm rind s se descurce prin efor uri proprii& Or2ani!area ac i"i ii prin in ermediul me odei se poa e reali!a n mai mul e feluri i anume: ca!ul poa e fi da in cerce are: n re2ii clase cu care se poar discuii colec i"e la ncepu i n final9 unei 2rupe res rnse) ceilali ele"i urmrind discu area ca!ului i formulnd o#ser"aii cri ice n final 9 fiecrui ele"+s uden n par e) fiind o#li2a s depun o in ens ac i"i a e i n final s8i e3pun conclu!iile9 ele"i+s udeni diferi i s se ocupe de s udiul unor ca!uri diferi e& Aplicarea aces ei me ode depinde de: felul n care profesorul ale2e ca!ul9 de focali!area lui pe o#iec i"e clare i per inen e 4adic rapoar ele la ideile) principiile) le2ile) eoriile e c& care se in en ionea! a fi puse n e"iden59 de informaiile oferi e n mod direc sau indirec ele"ilor9 de modul n care ace ia urmresc de!#a erea pro#lemei i asocierea cuno inelor9 de msura in care se an2ajea! n r8un e3erciiu al cu rii) al descoperirii ori al ransferului crea i"& E3is riscul compromi erii s udiului de ca! prin r8o in er"en ie prea insis en a profesorului la discuii& Rolul profesorului es e acela al unui anima or ce impulsionea! discuiile) impro"i!ndu8le un curs "ioi i fruc uos) fr s se su#s i uie efor ului nsui al celor care re#uie s de!#a ca!ul& 4a se "edea i Romia :ucu) Curs de (edagogie) (RED:S I Uni"ersi a ea din 7ucure i) D///5

?>">?> Pro:l *a)i2ar a Prof&uni"&dr& Sorin (ris ea a ara a in Supor ul de curs I ModululD I /etode de formare in didactica specialitatii din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior, ) fap ul ca pro:l *a)i2ar a es e o me od de ins ruire cu resurse peda2o2ice deose#i e care urmre e reali!area o#iec i"elor propuse la ni"elul ac i"i ii de predare-&nv#%are-evaluare prin lansarea i re!ol"area unor situa%ii-problem#& De remarca multifunc%ionalitatea structural# a aces ei me ode <care in r uor n com#inaie cu al e me ode: lucrri e3perimen ale) anali!a de ca!) de!#a erea) e3punerea) lucrrile prac ice e c&< 4:oan (er2=i ) D//,) pa2&%>>5& -tatutul pedagogic al aces ei me ode es e condiiona de po!iia sa n cadrul me odolo2iei ins ruirii& Ca aces ni"el) n li era ura de speciali a e) problematizarea es e in erpre a ca: a5 e=nic de ins ruire care i 2se e u ili!area pre u indeni unde se po crea si uaii8pro#lem care urmea! a fi soluiona e prin 2*ndire comun i cu are) prin
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 40

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

cerce are i descoperirea unor noi ade"ruri) a unor noi re2uli i in"enia unor soluii de ordin superior$ 4i#idem59 #5 procedeu verbal de ac i"i!are a 2*ndirii ele"ilor I si ua n aceeai ca e2orie cu &nv#%area prin descoperire i cu brainstromingul I implica n oa e me odele "er#ale) dar cu deose#ire n con"ersaia euris ic$ 4:on S rc=inaru) Teoria &nv#%#m*ntului) Edi ura Hrap=i3) :ai) %00>) p&%D,59 c5 metod# interactiv# de comunicare $i dob*ndire a valorilor socioculturale I si ua n aceeai ca e2orie cu: conversa%ia euristic#) dezbaterea) asaltul de idei I #a!a pe n"area prin re!ol"are de si uaii8pro#lem$ 4:oan (er2=i ) D//,) p&%%%) %%D9 d5 strategie de instruire care in e2rea! n s ruc ura sa resursele euris ice ale mai mul or me ode 4con"ersaia euris ic) reflecia) #rains ormin2) descoperirea) demons raia modelarea) brainstorming) ela#orarea de proiec e5 su#ordona e unor o#iec i"e psi=olo2ice care "i!ea! formarea i de!"ol area crea i"i ii ele"ilor + s udenilor la ni"el superior 4in"en i") ino"a or5& Prima reap operaional solici profesorului s cree!e situa%ii-problem#) respec i" pro#leme plasa e n con e3 nou care nu po fi re!ol"a e de ele" prin reproducerea cuno inelor do#*ndi e) ci doar prin res ruc urarea crea i" a aces ora& Borma de pre!en are a situa%iei-problem#) dependen de specificul disciplinei i rep ei de n"m*n ) poa e fi reali!a n ermeni specifici unor me ode de comunicare) dar i ai unor me ode de cerce are) de aciune prac ic sau c=iar de raionali!are a ins ruirii 4"e!i u ili!area pro#lema i!area n con e3 ul ins ruirii asis a de calcula or& Rn aces sens) pro#lema i!area de"ine c=iar o direcie de e"oluie a ins ruirii n msura n care I prin capaci a ea profesorilor de a cons rui situa%ii-problem# n con e3 de ermina I poa e fi aplica n predarea u uror disciplinelor de n"m*n ) n oa e e apele procesului didac ic i la ni"elul u uror ciclurilor colare$ 4:oan (er2=i ) D//,) p&%>>5& (ea ce8a doua reap operaional a pro#lema i!rii solici ele"ul s a#orde!e corec si uaia8pro#lem n rei sec"ene 2raduale: a5 s sesi!e!e si uaia8pro#lem care pre!in un al ip de cerine) dec* o pro#lem) n 2eneral9 #5 s re!ol"e si uaia8pro#lem prin "alorificarea n sens crea i" superior a cuno inelor deinu e sau a unor noi cuno ine do#*ndi e pe parcursul ac ului didac ic9 c5 s propun noi si uaii8pro#lem) de acelai ip sau c=iar de al ip) n condiiile n care a reui s re!ol"e deja si uaia8pro#lem propus de profesor& 8naliza problematiz#rii n rapor de func%ia sa general# i de s ruc ura operaional re!ul a permi e si uarea aces ei me ode speciale n ca e2oria concep elor didac ice fundamen ale$ 4"e!i (ons an in Moise) %00.5& Conceptul pedagogic de situa%ie-problem# nu re#uie confunda cu concep ul peda2o2ic de problem#) care presupune o sarcin didac ic re!ol"a#il prin aplicarea unor cuno ine do#*ndi e an erior pe o cale de in"es i2aie liniar) care an2ajea! un procen de reui colar cu pro#a#ili a e ma3im& Re!ol"area situa%iei-problem# solici reor2ani!area i c=iar res ruc urarea cuno inelor do#*ndi e an erior pe o cale de in"es i2aie crea i" 4in"en i" i ino"a oare5 necesar pen ru sesi!area i "alorificarea unui <conflic epis emic< n re ceea ce elevul $tia an erior an2ajrii aciunii problematiz#rii i ceea ce i se cere elevului n r8un nou con e3 peda2o2ic i social&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 41

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

-itua%iile-problem# po fi 2rupa e n cadrul unor ipolo2ii care ofer su2es ii produc i"e la ni"elul didac icii speciali ii& A"em n "edere cons rucia si uaiilor8pro#lem pe fondul unui conflic epis emic$ 2enera n 2eneral n re aparen i esen) eorie i prac ic) ac uali a e i "ir uali a e) in uiie i raiune e c& Un asemenea conflic epis emic$ apare) es e crea ) n reinu ) pro"oca e c& la ni"el de: de!acord n re cuno inele do#*ndi e an erior i sarcini propuse de profesor n r8un nou con e3 didac ic i psi=osocial9 ordonare a cuno inelor n r8un lan sau sis em incomple care solici ele"ului) comple ri cu da e) fap e) informaii necunoscu e9 con radicie aparen n re dimensiunea eore ic a cunoa erii) do#*ndi de ele" i dimensiunea aplicrii care pre!in dificul i majore n con e3 ul nou propus de profesor9 in erpre are dinamic a unei sc=eme de n"are pre!en a al fel) sau cunoscu doar din r8o perspec i" s a ic9 aplicare a cuno inelor n condiii noi 4"e!i 1& ;& Wudrae") apud 1i#eriu (liman) %0->5& 0unc%ionalitatea pedagogic# a problematiz#rii implic an2ajarea urm oarei structuri de organizare a aces ei me ode: formularea pro#lemei la ni"elul unei situa%ii-problem#) ac i"i a e proiec a i reali!a de cadrul didac ic n ermenii asumrii unor o#iec i"e peda2o2ice specifice i concre e9 sesi!area i con ien i!area <conflic ului epis emic<) ac i"i a e reali!a de ele"i su# ndrumarea cadrului didac ic9 res ruc urarea cuno inelor i a capaci ilor do#*ndi e de ele"i) necesar pen ru re!ol"area conflic ului epis emic sesi!a pe circui ul g*ndire convergent# - g*ndire divergent#9 re!ol"area situa%iei-problem# prin "alorificarea deplin a resurselor de crea i"i a e proprii 2*ndirii di"er2en e& Rn prac ica colii) n 2eneral) la ni"elul didac icii speciali ii) n par icular) proiec area unor situa%ii-problem# es e desc=is spre oa e ca e2oriile de me ode didac ice n care predomin aciunea de cercetare) aciunea practic# sau aciunea de ra%ionalizare a instruirii& Prin e3 inderea resurselor sale acionale i procedurale) orien a e din ce n ce mai mul n direcia 4au o5perfecionrii sale la ni"el de metod# de cercetare bazat# pe resursele euristice ale unui ra%ionament de tip creativ ) problematizarea inde s de"in o s ra e2ie de ins ruire eficien la scara n re2ului proces de n"m*n & Ca reali!area aces ei me ode a fos u ili!a ma erialul d8lui prof&uni"&dr& Sorin (ris ea din cadrul Supor ului de curs I ModululD I/etode de formare in didactica specialitatii din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior,'

?>">@> In+a)ar a :a2a)a p proi c)


Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 42

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Profesorul Cucian (iolan de la Uni"ersi a ea din 7ucures i a pre!en a in Supor ul de curs I ModululD I/etode de formare in didactica specialitatii din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior, una din re me odele foar e moderne: =nv#%area bazat# pe proiecte) care es e una din re ideile peda2o2ice care) dei au o "ec=ime considera#il) a#ia n ul ima perioad au cp a consis en deplin la ni"elul prac icilor didac ice& Killiam Jeard Wilpa ricQ a lansa propunerea n"rii pe #a!a unor proiec e alese i de!"ol a e mpreun cu copiii) prin lucrarea 1=e Projec Me =od 4%0%,5& Proiec ul es e o me od in erac i" de predare8n"are care implic) de re2ul) o micro8 cerce are sau o in"es i2are sis ema ic a unui su#iec care pre!in in eres pen ru ele"i& Me oda proiec ului I aa cum es e cunoscu mai #ine i n li era ura de la noi I presupune implicarea ac i" a ele"ilor pe o parcursul ac i"i ilor desfura e) care se finali!ea!) n principiu) cu un produs$ an2i#il: un dosar ema ic) un por ofoliu) o propunere de re!ol"are a unei pro#leme) o e3po!iie sau o colecie) e c& :a c* e"a diferene semnifica i"e n re ins ruirea sis ema ic specific n 2enere modelului disciplinar i lucrul pe proiec e) care are un pu ernic po enial pen ru a#ordri in erdisciplinare:
In()ruir a (i() *a)ic5 Es e concepu pen ru ac=i!iia de cuno ine i deprinderi Profesorul direcionea! ac i"i a ea ele"ilor Ele"ii urmea! ins ruciuni Mo i"aia pen ru n"are es e mai de2ra# e3 rinsec9 n"area se produce pen ru c re#uie& Profesorul ncearc s acopere 2olurile$) remedie!e lipsurile pe care le au ele"ii s Lucrul p proi c) Es e concepu pen ru aplicarea de cuno ine i deprinderi Profesorul 2=idea! ac i"i a ea ele"ilor Ele"ii ale2 n re diferi ele al erna i"e 4iau deci!ii5 Mo i"aia pen ru n"are es e in rinsec9 n"area se produce pen ru c e in eresan i plcu & Profesorul ncearc s cons ruiasc pe punc ele ari ale ele"ilor& Ele"ii po lucra independen fa de profesor dac au sarcini clare9 responsa#ili a ea pen ru procesul de n"are es e mpr i n re profesori i ele"i&

Ele"ii manifes dependen fa de profesor9 aces a din urm deine n rea2a responsa#ili a e pen ru procesul de n"are&

Rn"area #a!a pe proiec presupune colec area de informaii) prelucrarea i sin e i!area aces ora) in erpre area i reflecia personal) cooperarea n reali!area sarcinilor e c& :mpor an es e c proiec ele pornesc de la eme de in eres sau de la n re#ri rele"an e pen ru ele"i i presupun un demers in e2ra n care fiecare poa e con ri#ui i poa e e3perimen a succesul) deoarece aces ea: Ofer opor uni i "aloroase pen ru a#ordri in erdisciplinare ale unor eme sau pro#leme9 Bacili ea! lucrul n 2rup i n"area prin cooperare9
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 43

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

De!"ol capaci ile de in"es i2are i de sis ema i!are a informaiilor9 Sporesc mo i"aia pen ru n"are prin apelul la si uaii din "iaa co idian i prin implicarea ele"ilor9 Bacili ea! u ili!area me odelor al erna i"e de e"aluare 4por ofoliu) proiec ) au oe"aluarea e c&5 Permi iden ificarea i "alorificarea unor surse di"erse de informare i documen are9 S imulea! au onomia ele"ilor n n"are i crea i"i a ea aces ora9 Ofer fiecrui ele" posi#ili a ea de a se implica i de a con ri#ui la reali!area ac i"i ilor i a produsului final& E3is di"erse modele referi oare la paii de urma n cadrul ac i"i ilor de n"are #a!a e pe proiec & Redm dou din re aces ea pen ru a oferi o ima2ine cu pri"ire la proiec area demersului didac ic&

7& (amp#ell 4%00E5 iden ific urm oarele e ape: &> S a#ilirea scopului9 "> Bormularea scopului n forma unei n re#ri9 '> :den ificarea a cel puin rei surse de informare care "or fi folosi e pen ru a rspunde la n re#are9 ?> Descrierea pailor care "or fi n reprini pen ru a in2erea scopului9 @> :den ificarea a cel puin > concep e majore care "or fi in"es i2a e n cadrul proiec ului9 C> :den ificarea a cel puin rei me ode care "or fi folosi e pen ru pre!en area proiec ului9 $> Or2ani!area i planificarea proiec ului n imp9 E> S a#ilirea modului n care "a fi e"alua proiec ul& O al a "arian aparine ( linei Ulric= %& Pornind de la modelul propus de au oare) po fi descrise urm oarele sec"ene: &> Ale2erea emei "> S a#ilirea o#iec i"elor '> Planificarea ac i"i ilor a> dis ri#uirea responsa#ili ilor n cadrul 2rupului 4n ca!ul proiec elor de 2rup5 :> iden ificarea surselor de informare 4prini) profesori) manuale) enciclopedii) mass8media) re!ul a ele unor proiec e mai "ec=i e c&5 i a resurselor necesare c> s a#ilirea unui calendar al desfurrii aciunilor 4anali!a realis a impului necesar5 d> clarificarea me odelor care "or fi folosi e& ?> (erce area + in"es i2area propriu8!is 4are loc pe o perioad mai lun2 de imp5 @> Reali!area produselor finale 4rapoar e) pos ere) al#ume) por ofolii e c&5 C> Pre!en area re!ul a elor + ransmi erea aces ora c re ali cole2i sau al e persoane 4ele"i din coal) profesori) mem#ri ai comuni ii e c&5 $> E"aluarea cerce rii + ac i"i ii desfura e 4indi"idual sau n 2rup) de c re cadrul didac ic sau de c re po eniali #eneficiari ai proiec ului + produselor reali!a e5& (ursanii) a"*nd li#er a ea de a ale2e diferi e s ra e2ii i a#ordri) po de"eni mai an2ajai n procesul de n"are i "a e3is a o pro#a#ili a e mai mare ca ei s a#orde!e al e
1

C. Ulrich Mana !"!n#$l cla%!i. n&ar!a 'rin c(('!rar! )*hi+ '!n#r$ 'r(,!%(ri-. .$c$r!#i/ 0123 1999 )+ra,#-.
Page 44

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

pro#leme cu desc=idere& 7eneficiile me odei proiec ului sun e"iden e9 cu oa e aces ea) e3is i aici anumi e precauii pe care un cadru didac ic e #ine s le con ien i!e!e& :a c* e"a limi e posi#ile: Orien area pronuna c re "ii or poa e duce la o anumi incapaci a e de a 2es iona cerinele imedia e9 :deali!area o#iec i"ului urmri poa e implica o anumi de!ilu!ie la confrun area cu fap ele 4disproporia din re in eniile mari de la ncepu i posi#ili ile modes e de concre i!are59 (os urile derulrii unui proiec po s fie uneori mul prea mari n rapor cu #eneficiile oferi e9 (en rarea pe ac i"i a ea de cerce are) de colec are a unui ansam#lu #o2a de informaii) poa e duce la pierderea din "edere a o#iec i"ului sau la incapaci a ea de prelucrare i sin e i!are a unei informaii mul prea di"erse& 4(iolan) Cucian) =nv#%area bazat# pe proiecte) Supor ul de curs I ModululD IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%%5 :n "ederea aprofundarii condi iilor de aplica#ili a e ale aces or ca e2orii de me ode propunem e3 inderea ma erialului s udia cu unele lucrari foar e impor an e ale domeniului: :oan (er2=i ) /etode de invatamant$) :on O"idiu Panisoara) Comunicarea eficienta$ 4edi ia : si a ::8a5& ?>'> For* d or1ani2ar a proc (ului d in+a)a*an) Pen ru didac ica disciplinelor juridice si adminis ra i"e unul din re cele mai pro"oca oare aspec e il repre!in a modul de confi2urare si de s ruc urare + or2ani!are a si ua iilor de ins ruire& Bormulele moderne) suple) po cons i ui o solu ie prac ica) eficien a pen ru succesul ac i"i a ilor ins ruc ionale& :n ceea ce pri"es e formele de or2ani!are a ins ruirii au fos inre2is ra e numeroase perspec i"e de a#ordare& :n scopul in erpre arii su#iec ului an erior din perspec i"a disciplinelor juridice) a finali a ilor) a con inu urilor si a me odelor u ili!a e) am recurs la s ruc ura rini"elara pre!en a a in lucrarea :ns ruirea scolara) 4Po olea) %0,0) :ucu) D//%5 : fron al) 2rupal) indi"idual& Or$ani are frontala, pornes e de la perspec i"a ra arii clasei de ele"i ca si cum o i ele"ii ar fi e2ali in re ei& Aceas a forma or2ani!a orica predispune la u ili!area s ra e2iilor a3a e pe me odele e3punerii si a con"ersa iei: - sarcinile de lucru) impul) ins rumen ele si supor ul de ini iere sun de o#icei comune9 - po fi in roduse anumi e diferen ieri la ni"elul ipului de in re#ari formula e si la ni"elul impului de or2ani!are a raspunsurilor9 Or$ani are $rupala, presupune or2ani!area ele"ilor 4de la D la mai mul i ele"i5 pe ec=ipe in func ie de anumi e cri erii 4as fel re!ul a5: - grup omogen: ele"ii sun inclusi in func ie de in erese) capaci a i) re!ul a e scolare comune) si dispun de:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 45

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

o sarcini de ins ruire dis ri#ui e diferen ia 9 o indrumarea permanen a a cadrului didac ic9 o imp de ins ruire dis ri#ui neuniform9 - grup eterogen: ele"ii sun inclusi posedand in erese) capaci a i) re!ul a e scolare diferen ia e) si dispun de: o sarcini de ins ruire diferen ia e sau comune 4diferen ia e la ni"el de dificul a e si c=iar la ni"el de con inu 59 Din punc de "edere peda2o2ic se recomanda o ec=ili#rarea a celor doua forme& Hrupul omo2en es e mai profi a#il din pun de "edere in elec ual) in imp ce 2rupul e ero2en es e mai adec"a in e2rarii sociale a ele"ilor) formarii deprinderilor de cooperare si de cola#orare& Or$ani are individuala, presupune respec area indi"iduali a ii ele"ilor) adop andu8 se sarcini de ins ruire in concordan a cu ne"oile si posi#ili a ile fiecarui ele"+s uden ) in par e& Opinia majori a ii specialis ilor es e aceea ca principalul cri eriu) in #a!a caruia au fos reali!a e diferi e or2ani!ari educa ionale) es e rela ia profesor8ele"& 1o usi) in jurul aces uia polari!ea!a o serie de elemen e cum ar fi 4dupa parerea profesorului :oan 1&Radu) %00/5) 2ruparea ele"ilor + s uden ilor) or2ani!area con inu ului ins ruirii) s ruc ura pro2ramului de ac i"i a i) precum si recerea de la o e apa de scolari a e la al a 4uni a i de imp) ani) semes re) rimes re5& !riterii de or$ani are a instruirii , ;aria ia sarcinii si a impului de in ruire) ca elemen e dominan e ale or2ani!arii clasei de ele"i din perspec i"a unui mana2emen ins ruc ional se reali!ea!a prin anali!a urma oarelor dimensiuni: 8 sarcina, comuna9 diferen ia a: can i a i"9 cali a i"9 dirijarea instruirii: ri2uroasa9 semiindependen a9 independen a9 timp, e2al9 diferen ia stil de invatare, induc i"9 deduc i"9 prac ic9 motivatie, e3 rinseca9 in rinseca ?>'>&> For* in()i)u)ional d or1ani2ar in()ruirii Din perspec i"a peda2o2ica si me odica) s ruc urarea si or2ani!area ac i"i a ilor educa ionale es e pri"i a) in anali!a noas ra) cu precadere din perspec i"a in"a aman ului superior si defini a ca un mod specific de in erconec are a resurselor ma eriale) umane) dar si a resurselor educa ionale: o#iec i"e) con inu uri) me ode) s ruc uri psi=olo2ice implica e) spa iul) impul) e c5& implica e in reali!area cu succes a ac i"i a ilor de aces ip& A#ordarea s ruc urilor ins i u ionale poa e fi reali!a a pe doua componen e specifice predarii s iin elor juridice si adminis ra i"e: in"a aman ul superior si in"a aman ul preuni"ersi ar& Din punc ul de "edere al o#iec i"elor noas re specifice) predarea s iin elor juridice si adminis ra i"e) ne8am opri asupra celor mai impor an e doua forme de or2ani!are a ac i"i a ilor educa ionale in in"a aman ul superior) cursul 4prele2erea5 si seminarul& ?>'>&>&> Cur(ul % Pr l 1 r a Din perspec i"a unei defini ii de lucru pu em recur2e la urma oarea formulare: modalitate de prezentare a unei secvente de continut din programa unei discipline academice) sub forma unor serii logice de rationamente si descrieri) in prezenta unuiauditoriu de nivel intelectual ridicat'
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 46

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

E imolo2ia ermenului de prele2ere pro"ine din la inescul <le2ere< a ac iune de ci ire si <prae< a in fa a cui"a) ar insemna in raducere li#era) a ci i ce"a in fa a cui"a& :n accep iunea sa academica radi ionala de curs universitar prele2erea cons a in pre!en area orala a unei eme) in r8o or2ani!are si s ruc urare carac eri!a e prin densi a e) consis en a si fluen a 4H&;aideanu5& Din punc ul de "edere al prele2erii in in"a aman ul uni"ersi ar) e3 inderea emporala) densi a ea si s ilul re#uiesc adap a e capaci a ilor de recep are si compre=ensiune ale s uden ilor& Elemen ele suplimen are care definesc si carac eri!ea!a prele2erea sun componen ele afec i" 8 emo ionale ce po spori eficien a aces eia condui a e3presi"a 4mimica) 2es ica5 cu "aloare de mo i"are si de persuasiune& 1o oda a) prele2erea ofera profesorului posi#ili a ea de a8si pre!en a si e3plici a a i udinea fa a de "alorile dominan e ale unei domeniu s iin ific) ori in rapor de sfera a3iolo2ica a "ie ii co idiene& Reali!area unei prele2eri necesi a o preocupare deose#i a in ceea ce pri"es e: esen iali!area informa iei9 ierar=i!area s ric a a ideilor9 de alierea esafodajului s iin ific9 enun area unor ipo e!e si eorii9 anali!a si in erpre area cri ica a unor punc e de "edere& O impor an a deose#i a pen ru ela#orarea unei prele2eri o are planul s ruc ural al aces eia) accen uandu8se prin in ermediul unor mijloace specifice para2rafele si ideile cen rale ale prele2erii& Accep iunea de curs magistral da a prele2erii presupune o serie de prele2eri des ina e e3punerii si de alierii ideilor) eoriilor) produselor recen e ale cerce arii s iin ifice din r8un anumi domeniu) solici and insa s uden ilor numai compe en ele recep orii si susci and) din r8o perspec i"a rela ionala condui a pasi"a a aces ora& 1endin ele moderne e"iden ia e in e"olu ia prele2erii "i!ea!a promo"area unor noi "arian e ale aces eia care sa8i ameliore!e limi ele de pasi"i a e si de flu3 unidirec ional de comunicare) precum si sla#ele posi#ili a i de in erac iune8profesor s uden & As fel) sun iden ifica#ile prele2erea sau mai corec spus) e+punerea cu oponent) prelegerea dezbatere sau prelegerea dialogata ) me ode pre!en a e la capi olul special des ina aces ora& :n scopul facili arii cone3iunii din re eorie si prac ica "om pre!en a in cele ce urmea!a un proiec de curs la disciplina Drep Penal 8 par ea speciala&
!i(ciplinaA Drep Penal 8 Par ea Special !a)aA Locul d d (/urar A Anul d ()udiuA ::: T *aA :nfraciuni con ra pa rimoniului Su:i c)ulA 1l=ria 8 ar &D%%& (od Penal O:i c)i+ A % co1ni)i+ A %& in ele2erea informaiilor cu coninu juridic pri"ind infraciunea de O l=rie$ aa cum a fos re2lemen a de (odul Penal n "i2oare& D& (unoa erea de c re s udeni a definiiei) precum i a elemen elor componen e ale infraciunii& '& :den ificarea rs urilor carac eris ice infrac iunii) care o delimi ea! de infrac iunea de Ofur $) dar i de infraciunile rela i"e la si2urana persoanei 4lo"iri) al e "iolene5&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 47

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

E& (ompararea de c re s udeni a asemnrilor i deose#irilor infraciunii de O l=rie$ cu+fa de infraciunea de Oan aj$ >& (arac eri!area rs urilor carac eris ice ale: 8 elemen ului ma erial al fap ei 8 urmririi imedia e 8 momen ului consuma i" 8 la urii su#iec i"e 8 la urii o#iec i"e pri"ind infraciunea de O l=rie$& .& ;alorificarea po enialului in elec ual al s udenilor& 8 a/ c)i+ % carac) rial %& Sensi#ili!area s uden ilor fa de as fel de ac e sau fap e dun oare desfurrii n condiii normale a "ieii sociale& D& De!"ol area simului cri ic si a spiri ului ci"ic pri"ind condui a proprie i a semenilor lor >& (ul i"area spiri ului de drep a e& -& Bormarea n sensul unei e ici profesionale corespun! oare ma2is rului sau al ui apr or al le2ii& S)ra) 1ii d in()ruir M )oda pr do*inan)A Prele2erea dialo2al& Al) * )od i proc d : E3plicaia Demons raia S udiul de ca! Pro#lema i!area Al) *i6loac u)ili2a) A 8 Bie fo ocopia e cu spee din jurisprudena :nal ei (ur i de (asa ie si Gus i ie 8 (odul Penal Romn& Coninu)A Momen ele (oninu informa i" Me oda O#ser"aii u ili!a Mijloace :& Recapi ularea 8 Bur ul i fur ul califica & noiunilor an erior ?oiune: Oluarea pe nedrep a unui #un mo#il ransmise din pa rimoniul al uia n scopul nsuirii pe 8 dialo2 cu nedrep & s udenii O#iec : &&&& Elemen ma erial: Oluare$ Ca ura su#iec i": in enia 8 se "a insis a asupra acelor elemen e care de ermin ncadrarea lor n ca e2oria infraciunilor mpo ri"a pa rimoniului Momen consuma i": Omomen ul apropriaiunii$ (ondui a fp ui orului A i udinea "ic imei 8 se "a conduce discuia c re acele elemen e ce fac posi#il le2 ura n re Ofur $ i O l=rie$ ::& 1ransmi erea a> 8 se define e O l=ria$ prin Ofur $ noilor cuno ine O1l=ria es e fur ul s"ri prin "iolenO Urmea! o scur pre!en are a cau!elor care8l 8 prele2ere de ermin pe fp ui or s recur2 la "iolen& :> 8 se pre!in noile informaii pri"i oare la 8 se de infraciunea de l=rie ci ire e3 ului ?oiune: din (odul Ca ur o#iec i": Penal elemen ma erial 8 comple3 8 nsuire + luare pe nedrep 8 "iolena&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 48

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

:::& Bi3area i consolidarea cuno inelor 4informaiilor5

nsuire a elemen ma erial principal violena a elemen ma erial adiacen : 8 definirea noiunii 8 ipuri de "iolene 8 fi!ice 8 psi=ice 8 cine o s"re e 8 asupra cui se s"re e 8 le2 ura cu 2radul de pericol social Ca ura su#iec i" 8 in enia a comple3: 8 pri"ind s"rirea elemen ului ma erial principal 8 pri"ind s"rirea "iolenei& Momen ul consumrii 8 n funcie de momen ul consumrii aciunii principale& Bormele infraciunii: 1en a i"ea en a i"e de fur la care se adau2 s"rirea "iolenelor Sanciune 8 se efec uea! o comparaie n re O l=rie$ i Oan aj$ n scopul delimi rii deose#irilor pen ru a se e"i a confu!iile n prac ic& Deose#iri: %& o#iec juridic an aj: relaii sociale pri"ind li#er a ea persoanei l=rie: relaii sociale pa rimoniale n principal D& o#iec ul ma erial: an aj: #un mo#il) imo#il) c=iar cu folos nepa rimonial) Os dea$) Os facO e c& l=rie: numai #unuri mo#ile '& urmare imedia e: an aj: s are de pericol pri"ind persoana l=rie: s are de pericol pri"ind pa rimoniul E& momen consuma i" 8 se "a face apel la speele care au fos n preala#il dis ri#ui e spre informarea s uden ilor) ncercndu8se iden ificarea n ca!ul spe elor propuse a rs urilor carac eris ice ale infraciunii de l=rie prin delimi area aces eia de infrac iunile de lo"iri sau al e " mri& 8 se "a preci!a ema de seminar9 8 se "a preci!a ema i su#iec ul urm orului curs) indicndu8se #i#lio2rafia necesar

8 prele2erea presra cu e3emple din prac ica ins anei supreme

8 idem

8 s udiul compara i"

8 e3plicaia) comparaia) e3emplifi8 carea

S udenii sun a enionai c po pune in re#ri ori de c e ori consider c nu au neles e3ac

:;& Scur e"aluare

8 s udiul de ca! 8 dialo2 dirija de profesor 8 pro#lema8 i!area

8 fiele cu speele au fos difu!a e la ncepu ul cursului 8 n re#ri de ipul Ode ce_$

;& Momen final

?>'>&>"> S *inarul Seminarul es e o forma de organizare specifica a activitatilor didactico-stiintifice din invatamantul superior) desfasurata sub coordonarea si indrumarea unui cadru didactic) in
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 49

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

fata unor grupuri mai restranse de lucru) fundamentata pe relatii si interactiuni grupale ori individualizate si avand finalitatipreponderent actional-formative' E imolo2ia ermenului seminar) pro"ine din la inescul seminarium si desemnea!a o pepiniera& Desi) din punc de "edere is oric seminarul a fos prac ica secole de8a randul el s8a impus in cons iin a cadrelor didac ice) a s uden ilor si a a#sol"en ilor ca o ac i"i a e didac ica ineluc a#ila) fundamen ala si) e"iden ) perfec i#ila& Perfec ionarea s ruc urala si func ionala la care aces ip de ac i"i a e academica a fos supusa in ul imele perioade de imp de ca re e3i2en ele spori e ale mediului uni"ersi ar) a produs o ino"are a a me odolo2ica ca si or2ani!a orica a seminarului& Accep iunile da e seminarului sun ) pe lan2a cele consacra e deja) de forma de or2ani!are a ac i"i a ilor didac ice uni"ersi are si acelea de me oda de predare8in"a are& (omponen ele fundamen ale insa care ne aju a sa creionam specifici a ea unei ac i"i a i de seminar ca forma de or2ani!are sun urma oarele: o#iec i"e selec iona e dupa cele mai semnifica i"e carac eris ici de forma i"i a e9 imp de ins ruire ec=ili#ra de ermina 9 modali a i de s ruc urare ale con inu urilor9 s ra e2ii si mijloace de ins ruire9 dimensiunea in erac ionala9 componen a socio8afec i"a9 2radul de direc i"i a e sau de permisi"i a e corespun!a or sarcinii didac ice fundamen ale9 e"aluarea cu aju orul o#iec i"elor opera ionale performan elor in elec uale& :n car ea <-eminarul didactic universitar <) ?eacsu):& si 1omsa)H=&) pre!in a urma oarele func ii specifice ale seminarului: 1'0unctia orientativ - integrativa 8 pri"es e familiari!area s uden ilor cu e3i2en ele disciplinei respec i"e si cu ema ica de s udiu9 G' 0unctia informativa 8 de ins ruire propriu8!isa a s uden ilor) indi"idual sau in 2rup a fundamen elor idea ice si prac ice ale disciplinei respec i"e9 H' 0unctia formativ " metodologica 8 asi2ura recerea de la paradi2mele simple ale cunoas erii la paradi2me s iin ifice din ce in ce mai comple3e9 de asemena aceas a func ie "i!ea!a in ele2erea si aplicarea "alen elor norma i" 8 descrip i"e ale uni a ii din re cunoas erea proces si cunoas erea produs9 I' 0unctia comunicativ-socializatoare e3ersarea si de!"ol area compe en elor in erac ionale ale s uden ilor9 5' 0unctia operational - aplicativa 8 orien area seminarului ca re o formare si de compe en e profesionale la s uden i) de aplicare in prac ica a cunos in elor eore ice de la curs9 J' 0unctia evaluativa si de cone+iune invers op imi!ea!a a a in erac iunile la ni"el de con inu in re cadrul didac ic si s uden i ca si pe cele socio8afec i"e& Pornind si de la su2es iile profesorului :oan (er2=i in -eminarul didactic universitar $ ) cri eriile care s au la #a!a posi#ili a ilor de clasificare ale seminarului sun : na ura o#iec i"elor dominan e si me oda dominan a& :n urma operararii celor doua cri erii la ni"el in erac i") poa e re!ul a urma oarea ipolo2ie a ac i"i a ilor de seminar:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 50

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

%& Seminarul in roduc i"8orien a i": cuprinde ac i"i a i cu carac er or2ani!a oric9 D& Seminarul de aprofundare a concep elor fundamen ale: 8pe #a!a de discu ii colec i"e9 8pe #a!a de discu ii cu 2rupuri oponen e9 8pe #a!a de refera e si discu ii colec i"e9 8pe #a!a de "alorificarea e3perien ei profesionale colec i"e9 8de aprofundare cu carac er de sin e!a9 '& Seminarul forma i") a3a pe formarea deprinderilor) a capaci a ilor 8de e3ersare colec i"a9 8de e3ersare indi"iduali!a a9 8pro#lema i!a 9 8de crea ie& E& Seminarul aplica i": 8#a!a pe s udiul de ca!9 8#a!a pe jocul de rol9 8#a!a pe re!ol"area de e3erci ii si pro#leme9 >& Seminarul de "alori!are si in erpre are e"alua i"a: 8e3e2e ic) a3a pe o sin2ura lucrare sau pe mai mul e9 8e"alua i") propriu8!is9 8au oe"alua i"& .& Seminarul mi3 & Deci!ia pri"i oare la forma op ima de s ruc urare a unui seminar "a fi lua a de cadrul didac ic) un rol impor an in economia aces eia a"and si ni"elul in elec ual 8 s iin ific al 2rupelor de s uden i& :mpor an e nu sun ca e2oriile a3onomice ale seminariilor ca mai ales "alen ele lor forma i"8educa i"e) adap a e si ua iilor de ins ruire specifica&
!i(ciplinaA DREP1 (:;:C T *aA Drep ul de opiune succesoral Tipul ac)i+i)iiA seminar de!#a ere O:i c)i+ 1 n ral A pre!en area aspec elor specifice ale ins i uiei juridice i nele2erea de c re s udeni a pro#lemelor specifice& O:i c)i+ op raional A 8 ransmi erea informaiilor cu carac er iinific9 8 s imularea in eresului i curio!i ii s udenilor9 8 punerea n discuie a unor si uaii prac ice9 8 "alorificarea po enialului in elec ual al s udenilor& S)ra) 1ii didac)ic A 8 folosirea con"ersaiei) mai ales a con"ersaiei euris ice9 8 e3plicaii n re!ol"area speelor9 8 ca mijloace de n"mn ) folosirea a#lei) a cre ei& !ura)a ac)i+i)iiA D ore 4%D&oo8%E&oo5& ! (/urar a ( *inaruluiA ?r& E ape Ac i"i a ea profesorului Ac i"i a ea s udenilor cr %& Momen 8 pre2 irea ma erialului: 8 pre2 irea ins rumen elor de scris or2ani!a oric 8 (odul (i"il 8 (ule2ere de spee n ma eria mo enirii 8 rspunsul la apel 8 fie 8 efec uarea apelului
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 51

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

D&

Reac uali!are a cuno inelor

8 profesorul pune n re#ri n le2 ur cu noiunile preda e la curs %& (e repre!in drep ul de opiune succesoral_ D& (are sun carac erele juridice ale ac ului de opiune succesoral_ '& Prescripia drep ului de opiune succesoral& 8 profesorul n rea# dac sun nelmuriri) pro#leme deose#i e n le2 ur cu noiunile preda e la curs& Dac e3is asemenea nelmuriri) profesorul d e3plicaii) face demons raii9 dac nu) "a rece la urm oarea e ap&

8 s uden ii rspund) reac uali!ndu8 i noiunile cunoscu e: %& Drep ul de opiune succesoral repre!in o manifes are de "oin cu scopul de a cule2e mo enirea&&& D& (arac erele juridice sun : a5 e ac juridic unila eral #5 e un ac juridic ire"oca#il c5 e un ac indi"i!i#il d5 nu poa e fi afec a de modali i e5 are carac er declara i"& '& Drep ul de a accep a succesiunea se prescrie n ermen de . luni soco i e de la da a desc=iderii succesiunii& 8 s udenii sun a eni la e3plicaii) e"en ual no ea! aspec e semnifica i"e&

'&

Anunarea emei Dirijarea n"rii

E&

8 profesorul anun c n seminarul de fa "or fi re!ol"a e spee n ma eria drep ului de opiune succesoral& 8 profesorul dic ea! prima spe referi oare la aceas ma erie& %& Defunc ul D a lsa un es amen n care a pre"!u ca jum a e din a"erea sa s re"in erului F) iar un sfer unei fundaii& Soia supra"ieuie e i cei doi copii ai defunc ului au ceru reduciunea li#erali ilor) susinnd c ar fi e3cesi"e& (ons a nd c "aloarea masei succesorale es e de -&D//&/// lei) ins ana a redus le2a ele) a ri#uind soiei supra"ieui oare i celor doi copii rei sfer uri din mo enire) iar celor doi le2a ari n pri e2ale res ul de un sfer ) adic c e '//&/// lei& Es e corec soluia ins anei_ 8 profesorul acord un minu de 2ndire) apoi n rea# cine "rea s rspund) numind pe unul din re s udeni9 8 profesorul urmre e re!ol"area speei) corec nd e"en ualele 2reeli cu aju orul celorlali s udeni9 8 profesorul ndrum n re!ol"area speei& 8 ara c se folose e re2ula de rei simpl din ma ema ic pen ru a de ermina co a fiecrui mo eni or 8 ara c al 2reeal a ins anei o repre!in fap ul c co a de %+E a

8 s udenii scriu sau) n ipo e!a c au (ule2erea de spee) urmresc) no ndu8i numrul speei9

8 s udenii reflec ea! asupra soluiei speei9

8 s udenii rspund) unul din re ace ia ieind la a#l 8 sun ar a e e apele n re!ol"area speei 8 ara c 2reeala ins anei cons n fap ul c nu a s a#ili pen ru fiecare mo eni or co a ce i se cu"ine

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 52

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

le2a arilor a fos a ri#ui aces ora n mod e2al 8 profesorul n rea# dac sun nelmuriri i rspunde pro#lemelor ridica e 8 profesorul ci e e al spe: D& 8 dirijea!) urmre e re!ol"area speei >& Bi3area emei i a coninu ului 8 profesorul n rea# dac sun pro#leme) nelmuriri 8 amin e e c pen ru nc=eierea ac ului de opiune succesoral es e necesar capaci a ea deplin de e3erciiu) c minorii su# %E ani po s8i e3erci e opiunea prin repre!en an le2al) iar cei n re %E8 %, ani sin2uri) dar cu ncu"iinarea ocro i orului le2al) n am#ele ca!uri cu au ori!area au ori ii u elare9 8 profesorul aprecia! compor amen ul s udenilor 8 anun c n seminarul "ii or se "or re!ol"a spee din ma eria ineficaci ii ac ului juridic de opiune succesoral

8 s udenii no ea! sau urmresc din cule2ere 8 s udenii reflec ea! asupra soluiei speei 8 s udenii pun n re#ri 8 s udenii i reac uali!ea! cuno inele

.&

nc=eierea ac i"i ii

8 ascul 8 no ea! 8 recepionea!

7i:lio1ra/i A (er2=i ) :oan) -isteme de instruire alternative si complementare " structuri) stiluri si strategii$) Edi ura Aramis) D//D (er2=i :oan) /etode de invatamant$) Edi ura Polirom) :asi) D//. E22en) P& D&) ` Donald) P& 4%00.5) -trategies for teachers; Teaching content and thin2ing s2ills& ?eed=am Jei2= s) MA: AllLn ` 7acon& (iolan) Cucian) =nv#%area bazat# pe proiecte) Supor ul de curs I ModululD IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%% (ris ea) S& 4D//>5 OTeorii ale &nv#%#rii' /odele de instruire,) Edi ura Didac ic i Peda2o2ic) RA&) 7ucure i9 Hli2a Cucia) (alla=an 7ill) (achet de resurse) 2=id) (D reali!a e su# e2ida (omponen ei pen ru Pre2a irea Profesorilor din cadrul Pro2ramului de Reforma finan a de 7anca Mondiala 4coordona ori 7ill (alla=an) Cucia Hli2a5 :ucu) Romi a) !nstruirea scolara$) Polirom) :asi) D//% Manolescu Marin) Romi a :ucu) (edagogie$) Edi ura 7olin ineanu) D//% Mc(om#s) 7& C&) ` K=isler) G& S& 4%00- E), The learner-centered classroom and school, San Brancisco: GosseL8 7ass&
Page 53

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Moffe ) G&) ` Ka2ner) 7& G& 4%00D5)$ -tudent-centered language arts,) W8%D& Por smou =) ?J: 7oLn on+(ooQ Pu#lis=ers Jeinemann& Oprea) (ren2ua8Ccrmioara 4D//,5) O -trategii didactice interactive) ediia a :::8a re"!u i adu2i $ ) Edi ura Didac ic i Peda2o2ic RA&) 7ucure i Panisoara) :on) O"idiu) Comunicarea eficienta$ 4edi ia :) a ::8a si a :::8a5) Edi ura Polirom) :asi) D//E) D//>) D//.& Po olea Dan in ;lasceanu) C&) 4coord&5) < -tructuri) strategii) performante in invatamant<) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& Po olea) Dan) Cercetarea sistematica - sursa esentiala in elaboararea noilor modele de pregatire a cadrelor didactice ) in Perfec ionarea ac i"i a ii me odice in scoala) 7ucures i)%0,/ ?a ional (en er for Researc= on 1eac=er Cearnin2& 4%000 E) Kearner-centered classrooms) problem based learning and the construction of understanding and meaning P=illips) D& 4%00-5)$ JoM) M=L) M=a ) M=en) and M=ere: Perspec i"es on cons ruc i"ism and educa ion& :ssues in Educa ion: (on ri#u ions from Educa ional PsLc=olo2L) ') %>%8%0E& Sc=urr) S&C& 4%00E5)$ D3namite in the classroom; 8 how-to handboo2 for teachers$)(olum#us) OJ: ?MSA& ?eacsu):& si 1omsa)H=&) <-eminarul didactic universitar <) Edi ura Uni"ersi a ii din 7ucures i) %0,> KoolfolQ) A& 4D//%5)$6ducational ps3cholog3 L 4, = ed&5& ?eed=am Jei2= s) MA: AllLn ` 7acon&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 54

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Capi)olul @ EVALUAREA E!UCATIONALA aplica)ii p n)ru do* niul in+a)a*an)ului 6uridic

@>&> S)ra) 1ii d

+aluar

Di"ersi a ea si uaiilor didacice) precum i "arie a ea o#iec i"elor e"alurii presupun aplicarea unei s ra e2ii diferi e& Aces e s ra e2ii sun clasifica e plec nd de la dou repere principale: can i a ea de informaie asimila de c re ele"i i impul la care se rapor ea! e"aluarea& n funcie de primul cri eriu s8au s a#ili dou ipuri: a9 +aluar a parial cnd se "erific elemen e co2ni i"e sau compor amen ale sec"eniale prin ascul area curen ) e3 emporale) pro#e prac ice curen e& :9 +aluar a 1lo:al cnd can i a ea de cuno ine i deprinderi es e mare da ori cumulrii aces ora& ;erificarea se face prin e3amene i concursuri& n funcie de timp) ipurile sun : a9 +aluar a iniial care se face la ncepu ul unei e ape de ins ruire prin es e docimolo2ice) concursuri e c& :9 +aluar a con)inu care se face n impul sec"enei de ins ruire prin ascul area curen i e!e& Dac se com#in cele dou criterii) se ajun2e la al clasificare: a9 +aluar a cu*ula)i+ 4sau suma i"5 care se reali!ea! prin "erificri pariale nc=eia e cu aprecieri de #ilan asupra re!ul a elor& :9 +aluar a con)inu 4sau forma i"5 care se face prin "erificri sis ema ice pe parcursul pro2ramului pe sec"en e mai mici) perfecionnd ac i"i a ea de ins ruire& @>"> M )od d +aluar )radi)ional (i al) rna)i+

5.2.1. Metode traditionale de evaluare Profesorul Marin Manolescu 4D//E5 ara a ca me odele radiionale de e"aluare folosi e frec"en n prac ica colar curen sun 4:& 1& Radu) Teorie $i practic# &n evaluarea eficien%ei &nv#%#m*ntului ,) %0,%5: S pro#e orale9 S pro#e scrise9 S pro#e prac ice9 S es ul docimolo2ic&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 55

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Biecare din re aces e me ode radiionale are a"an aje i de!a"an aje& Din aces e consideren e ele re#uie com#ina e n r8un mod op im& E4a*inaril oral Rn r8ade"r e3amenele orale nu cau s e"alue!e aceleai cali i ca pro#ele scrise9 aceas diferen es e recunoscu de oi) dar sun rare cadrele didac ice capa#ile s preci!e!e ce es e de fcu & Oricum nu se menin acelea: cri erii de e"aluare de la un ele" la al ul& E3aminrile orale impun respec area unor cerine pri"ind frec"ena 4ri mici a ea5 e3aminrii) enunul n re#rilor i ela#orarea rspunsurilor) necesi a ea an renrii n re2ii clase n comple area sau corec area rspunsurilor ele"ilor c=es ionai) e3 inderea "erificrii de la informaia memora de ele"i i a posi#ili ii de a o reda la capaci a ea de ransfer i de a opera cu cuno inele n e3plicarea al or fenomene& Rn folosirea c=es ionarilor orale es e necesar s fie a"u e n "edere unele limi e ale aces ora& De pild) sun numeroase circums ane care influenea! o#iec i"i a ea e"alurii re!ul a elor pe aceas cale: 2radul diferi de dificul a e a n re#rilor) de la un ele" la al ul9 "ariaia s rii afec i"e a e3amina orului i a compor rii aces uia n diferi e momen e &a& ?u poa e fi su#es ima nici fap ul c prin e3aminarea oral nu es e posi#il cunoa erea modului n care ele"ii s p*nesc un anumi coninu ) ea reali!*nd mai o deauna o e"aluare prin sondaj& A unci c*nd se urmre e "erificarea u uror ele"ilor referi or la o em mai cuprin! oare) e"aluarea prin aceas me od necesi mul imp 4:& 1& Radu) op& ci a 5& E4a*in5ril prin pro: (cri( se reali!ea! recur2*ndu8se la mai mul e ipuri de lucrri: S pro#e scrise de con)rol cur n) 4e3 emporale5 cuprin!*nd c* e"a n re#ri din lecia curen i care durea! %/8%> minu e9 S lucr5ri d con)rol la (/<r,i)ul unui capi)ol ) folosi e mai ales n condiiile aplicrii unui sis em de e"aluare con inu: S lucr5ri (cri( ( * ()rial , de o#icei pre2 i e prin lecii de recapi ulare i de sin e! i u ili!a e n n"m*n ul 2imna!ial i liceal& Sun prac ica e i al e moduri de "erificare scris) cum sun : Mlucr#ri scurte de tip obiectiv,) cons *nd n c* e"a n re#ri la care ele"ii rspund n scris) succesi") corec area fc*ndu8se de c re ele"i) fie fron al 8 pe #a!a unei lucrri reui e 4model5) fie prin sc=im#area lucrrilor& Unele a"an aje pe care le pre!in pro#ele scrise fac s fie prefera e al or me ode& Aces ea se refer la fap ul c anonima ul lor permi e e3amina orului: S reali!area unei aprecieri mai puin influena de prerea pe care i8a forma 8o asupra ele"ului9 S fac posi#il "erificarea u uror ele"ilor referi or la nsuirea unui anumi coninu ) ceea ce fa"ori!ea! compararea re!ul a elor9 S ofer ele"ilor imi!i sau celor care8i ela#orea! mai len rspunsurile posi#ili a ea de a e3pune nes *njenii cuno inele& Rn sc=im#) compara i" cu e3aminrile orale) "erificarea prin pro#e scrise nu permi e ca unele erori ale ele"ilor n formularea rspunsurilor s fie lmuri e i corec a e pe loc de c re e3amina or& De asemenea) nu es e posi#il nici orien area ele"ilor) prin n re#ri suplimen are) c re un rspuns corec i comple & Pro#ele scrise mresc rolul n *mplrii n
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 56

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

e"aluarea re!ul a elor) mai ales a unci c*nd coninu ul lor nu acoper dec* o mic par e din ma eria a crei asimilare es e "erifica 4:dem5& E4a*inar a prin pro: prac)ic reali!ea! "erificarea modului n care ele"ii efec uea! diferi e lucrri specifice unor o#iec e de n"m*n & Es e folosi ) n special) pen ru "erificarea coninu ului e3perimen al : prac ic al ins ruirii) dei sun numeroase si uaii n care "erificarea cu aju orul aces or pro#e ofer i informaii referi oare la 2radul de nsuire a coninu ului eore ic& Pro#ele de aces ip sun folosi e) ndeose#i) la o#iec ele de n"m*n cum sun : ma ema ica) cunoa erea mediului nconjur or) educaia fi!ic e c& T ()ul doci*olo1ic ca ins rumen de msurare a re!ul a elor colare& 1es ul docimolo2ic es e o al erna i" i o cale a e3aminrii radiionale& Es e o pro# s andardi!a care asi2ur o o#iec i"i a e mai mare n procesul de e3aminare& Marele lui a"an aj es e c sis emul de rapor are "aloric es e unic& 1es ele docimolo2ice se deose#esc de e3amene prin fap ul c ele presupun o munc me iculoas de pre2 ire) iar sec"enele procedurale sun foar e s ric e& Ele permi ns s andardi!area condiiilor de e3aminare) a modali ilor de no are) aducnd un spor de o#iec i"i a e) ele coninnd o ripl iden i a e: identitatea de coninut) identitatea condiiilor de aplicare i identitatea criteriilor de apreciere' Aces e es e au a"an aje i de!a"an aje& A+an)a6 l cons au n urm oarele: permi "erificarea n re2ii clase n r8un imp foar e scur & de ermin la ele"i formarea unor deprinderi de n"are sis ema ic& fac posi#ile msurarea i aprecierea ni"elului de pre2 ire a ele"ului sau a clasei) ar nd "aloarea informaiei acumula e& ! 2a+an)a6 l cons au n: fa"ori!ea! o n"are care apelea! la de alii i nu s imulea! sin e!a sau creaia& nu se po aplica n r8un cadru neo#inui de desfurare a ac i"i ilor didac ice i nu n condiii de la#ora or& ac i"i a ea de ela#orare a es ului cons i uie o ac i"i a e dificil & 5.2.2. Metode alternative de evaluare Al uri de me odele radiionale de e"aluare) n prac ic po fi folosi e i me ode al erna i"e 4:dem5: S o#ser"area sis ema ic a compor amen ului ele"ului9 S in"es i2aia9 S proiec ul9 S por ofoliul9 S au oe"aluarea e c& Me odele al erna i"e ofer cadrului didac ic informaii suplimen are despre ac i"i a ea i ni"elul pre2 irii ele"ului& Ele comple ea! da ele furni!a e de me odele radiionale 4A& S oica) H=id de e"aluare n n"m*n ul primar) %0005& O:( r+ar a (i() *a)ic5 a co*por)a* )ului l +ului se reali!ea! prin: 8 fia de o#ser"aii curen e9 8 fia de e"aluare 4cali a i"59
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 57

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

8 scara de clasificare9 8 lis a de con rol+"erificare9 8 fia de carac eri!are psi=o8peda2o2ic 4la final de ciclu5& O#ser"area es e adeseori nsoi de apr ci r a + r:al5 asupra ac i"i ii+rspunsurilor ele"ilor In+ ()i1a0ia S repre!in o posi#ili a e pen ru ele" de a aplica n mod crea or cuno inele i de a e3plora si uaii noi de n"are9 S es e limi a la o or de curs& Solici ele"ul n ndeplinirea unei sarcini de lucru precise) prin care i poa e demons ra) n prac ic) un n re2 comple3 de cuno ine i de capaci i9 S urmre e formarea unor e=nici de lucru n 2rup i indi"idual) precum i a a i udinii ele"ilor implicai n re!ol"area sarcinii9 S promo"ea! in errelaiile n 2rup i deprinderi de comunicare& Proi c)ul Es e o ac i"i a e mai ampl) ce permi e o apreciere mai comple3 i nuana a n"rii) aju *nd la iden ificarea unor cali)50i indi+idual ale ele"ilor& Es e o form de e"aluare pu ernic *o)i+an)5 pen ru ele"i) dei implic un "olum de munc spori 8 inclusi" ac i"i a e indi"idual n afara clasei& Proiec ul repre!in o form de +aluar comple3) ce conduce la aprecierea unor capaci)50i ,i cuno,)in0 (up rioar , precum: S nsuirea unor me ode de in"es i2are iinifice 4cu area i u ili!area #i#lio2rafiei necesare) a apara elor de la#ora or) a dicionarului e c59 S 2sirea unor soluii de re!ol"are ori2inale9 S or2ani!area i sin e i!area ma erialului9 S 2enerali!area pro#lemei9 S aplicarea soluiei la un c*mp mai "as de e3periene9 S pre!en area conclu!iilor& Au)o +aluar a Are drep (cop s8i aju e pe ele"i: S s8i de!"ol e capaci ile de au ocunoa ere i de au oe"aluare9 S s compare ni"elul la care au ajuns cu ni"elul ceru de o#iec i"ele n"rii i de s andardele educaionale9 S s8i de!"ol e un pro2ram propriu de n"are9 S s8i au oe"alue!e i s8i "alori!e!e a i udini i compor amen e& Por)o/oliul S Repre!in un ins rumen de e"aluare comple3) ce include e3periena i re!ul a ele rele"a e prin celelal e me ode de e"aluare& S urmare e pro2resul 2lo#al nre2is ra de ele") nu numai n ceea pri"e e cuno,)in0 l ac=i!iiona e pe o uni a e mare de imp 4semes ru) an colar) ciclu de n"m*n 5) ci i a)i)udinil aces uia9 S repre!in un mijloc de a "alori!a munca indi"idual a ele"ului) acion*nd ca un fac or de de!"ol are a personali ii9 S ele"ului i se re!er" un rol ac i" n n"are& @>'> Par)iculari)a)i al
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

+aluarii in in+a)a*an)ul 6uridicA


Page 58

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

:ncercand sa par iculari!am s ra e2iile e"alua i"e la ni"elul in"a aman ului juridic sun de remarca a urma oarele elemen e: Pornind de la cons a arile profesorilor M&Manolescu) A& S oica) P"an A#erno ) :& 1& Radu si de la cri eriul o#iec i"i ii n no are) i emii se clasific n: S : emi o#iec i"i S : emi semio#iec i"i S : emi su#iec i"i& @>'>&> I) *ii o:i c)i+i S repre!in componen e ale es elor de pro2res) n special ale celor s andardi!a e9 S au o#iec i"i a e ridica n msurarea+e"aluarea re!ul a elor n"rii9 S nu necesi sc=eme de no are de alia e9 S punc ajul se acord sau nu n funcie de marcarea rspunsului corec & : emii o#iec i"i po m#rca mai mul e forme& 1temi cu ale$ere dual Ri solici ele"ului s selec e!e din dou rspunsuri posi#ile: ade"ra + fals9 corec +2rei 9 da+nu9 acord+de!acord9 2eneral+par icular9 "arian a %+ "arian aD9 mai mare+mai mic9 enun de opinie+enun fac ual e c& : emii cu ale2ere dual po fi u ili!ai pen ru: S recunoa erea unor ermeni) da e fac uale) principii9 S difereniere n re enunuri fac uale sau de opinie9 S iden ificarea de relaii ip cau!8efec & 1temi de tip perec*e Solici din par ea ele"ilor s a#ilirea unor corespondene+asociaii n re cu"in e) propo!iii) fra!e) li ere sau al e ca e2orii de sim#oluri dispuse pe dou coloane& Elemen ele din prima coloan se numesc premise) iar cele din a doua coloan repre!in r#spunsurile& (ri eriul sau cri eriile pe #a!a crora se s a#ile e rspunsul corec sun enuna e+e3plici a e n ins ruciunile care preced cele dou coloane& Se limi ea!) de o#icei) la msurarea informaiilor fac uale) #a!*ndu8se pe simple asociaii) pe a#ili a ea de a iden ifica relaia e3is en n re dou lucruri+noiuni+sim#oluri e c& Po solici a di"erse ipuri de relaii: ermeni+definiii9 re2uli+e3emple9 sim#oluri+concep e9 principii+clasificri9 pri componen e+n re#uinri& Se poa e u ili!a ma erial pic ural sau o repre!en are 2rafic& 1temi cu ale$ere multipl Presupun e3is ena unei premise 4enun5 i a unei lis e de al erna i"e 4soluii posi#ile5& Ele"ul re#uie s alea2 un sin2ur rspuns corec sau cea mai #un al erna i" 4n al doilea ca!) n unele "arian e) sun necesare ins ruciuni speciale pen ru modul de ale2ere a celei mai #une al erna i"e+a al erna i"ei comple e59 celelal e rspunsuri 4incorec e) dar plau!i#ile i paralele5 se numesc distractori' : emii cu ale2ere mul ipl se folosesc pen ru: /#surarea rezultatelor &nv#%#rii de nivel ta+onomic inferiorF m#surarea cuno$tin%elor acumulate de elevi; S cunoa erea erminolo2iei9 S cunoa erea elemen elor+fap elor iinifice9
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 59

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

S cunoa erea principiilor9 S cunoa erea me odelor i procedeelor& /#surarea rezultatelor de nivel superior D&n%elegere)aplicareE; S a#ili a ea de a iden ifica aplicaii ale fap elor i principiilor9 S a#ili a ea de a in erpre a relaia cau!8efec 9 S a#ili a ea de a ar2umen a me ode i proceduri& @>'>"> I) *ii ( *io:i c)i+i Principalele carac eris ici ale i emilor semio#iec i"i sun : S rspunsul ceru ele"ului poa e fi limi a ca spaiu) form) coninu prin s ruc ura enunului+n re#rii9 S sarcina es e foar e pu ernic s ruc ura 9 S li#er a ea ele"ului de a reor2ani!a informaia primi i de a formula rspunsul n forma dori es e redus9 S pen ru a oferi rspunsul corec ele"ul re#uie s demons re!e nu numai cunoa erea) dar i a#ili a ea de a s ruc ura+ela#ora cel mai corec i mai scur rspuns& !temii semiobiectivi se concre i!ea! n mai mul e moduri& 1temi cu rspuns scurt i itemi de completare (ele dou ca e2orii de i emi difer prin forma de pre!en are a cerinei + n re#rii + pro#lemei i uneori prin dimensiunea rspunsului ceru & Pen ru i emii cu rspuns scur ) ele"ii re#uie s formule!e rspunsul su# forma unei propo!iii) fra!e) a unui cu"*n ) numr) sim#ol) n imp ce i emii de comple are solici de o#icei drep rspuns unul sau dou cu"in e) care s se ncadre!e n con e3 ul8supor dori & Rn primul ca! cerina es e de ip &ntrebare direct#) n al doilea ca! es e o informa%ie incomplet#& ?u e3is limi e majore n u ili!area i emilor cu rspuns scur i a i emilor de comple are) cu e3cepia unor operaii cu carac er comple3& Jn)r :5ri ()ruc)ura) O n re#are s ruc ura es e forma din mai mul e su#n re#ri de ip o#iec i") semio#iec i" sau minieseu le2a e n re ele prin r8un elemen comun& Ele umplu prac ic 2olul din re e=nicile de e"aluare cu rspuns li#er 4desc=is5 i cele cu rspuns limi a 4nc=is5 impuse de i emii de ip o#iec i"& Modul de pre!en are a unei n re#ri s ruc ura e include: S un ma erial+s imul 4 e3 e) da e) dia2rame) 2rafice e c59 S su#n re#ri9 S da e suplimen are9 S al e su#n re#ri& Su#n re#rile din componena lor po "i!a prac ic oa e ca e2oriile a3onomice) pornind de la simpla reproducere 4definiii) enumerri e c&5 p*n la aplicarea cuno inelor) anali!) sin e! i formularea de ipo e!e) judeci de "aloare e c& @>'>'> I) *ii (u:i c)i+i 8cu r5(pun( d (cBi(9 S repre!in forma radiional de e"aluare din ara noas r9 S sun rela i" uor de cons rui i es ea! o#iec i"ele care "i!ea! ori2inali a ea) crea i"i a ea i carac erul personal al rspunsului& I) *ii (u:i c)i+i po fi formulai prin:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 60

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

S re!ol"area de pro#leme 4care) n unele ca!uri se poa e ncadra n ca e2oria i emilor semio#iec i"i59 S i emii de ip eseu 4eseu s ruc ura i eseu nes ruc ura 5& -e olvarea de probleme Re!ol"area de pro#leme sau a unei si uaii pro#lema repre!in an renarea n r8o ac i"i a e nou) diferi de ac i"i ile curen e ale pro2ramului de ins ruire pe care profesorul o propune n clas 4fiecrui ele" sau 2rup5) cu scopul de!"ol rii crea i"i ii) 2*ndirii di"er2en e) ima2inaiei) capaci ii de a 2enerali!a) a reformula o pro#lem e c& Rn funcie de domeniul solici a ) n principal cel al 2*ndirii con"er2en e sau di"er2en e) compor amen ele care po fi e"alua e sun cele din ca e2oriile aplicrii sau e3plorrii& Es e e"iden fap ul c aces ea nu po fi manifes a e dec* n condiiile n care compor amen ele de ni"elul anali!ei) sin e!ei) e"alurii) ranspunerii sun corespun! or nsui e& 1temii de tip eseu Eseul permi e e"aluarea 2lo#al a unei sarcini de lucru din perspec i"a unui o#iec i" care nu poa e fi e"alua eficien ) "alid i fidel cu aju orul unor i emi o#iec i"i sau semio#iec i"i& Aces ip de i em pune n "aloare a#ili a ea de a e"oca) or2ani!a : in e2ra ideile9 a#ili a ea de e3primare personal n scris precum i a#ili a ea de a reali!a+produce in erpre area i aplicarea da elor 4i nu numai de a iden ifica in erpre area pro#a#il a aces ora5& : emul de ip eseu cere ele"ului s cons ruiasc) s produc un rspuns li#er n conformi a e cu un se de cerine da e& Dup ipul rspunsului a ep a i emii de ip eseu po fi: S eseu s ruc ura sau semis ruc ura ) n care) cu aju orul unor indicii) su2es ii) cerine) rspunsul a ep a es e ordona i orien a 9 S eseu li#er 4nes ruc ura 5 care "alorific 2*ndirea+scrierea crea i") ima2ina i") ori2inali a ea) crea i"i a ea) in"en i"i a ea e c& @>?> Eroril i /luc)uaiil n no)ar (coa( n +id n d prac)ica +alua)i+a

(ele mai mul e mprejurri 2enera oare de erori i fluc uaiile n no are pri"esc ac i"i a ea profesorului& Si uaiile cele mai des n lni e sun : a9 E/ c)ul KBaloK se produce cnd aprecierea unui ele" la o anumi ma erie se face po ri"i si uaiei o#inu e la al e discipline& Ele"ii e3pu i sun ele"ii de frun e sau cei sla#i& (a mod de e"i are se po folosi e3amenele e3 erne& :9 E/ c)ul PL1*alion se produce cnd aprecierea re!ul a elor ele"ului es e influena de prerea profesorului despre capaci ile aces uia& ncrederea n posi#ili ile ele"ilor poa e diminua consecinele aces ui efec & c9 Educaia p r(onal a 4a*ina)orului Biecare cadru didac ic i s ruc urea! cri erii proprii de apreciere: unii sun 2enero i) alii e3i2eni) unii s imulea! prin no e) alii cons rn2) unii aprecia! ori2inali a ea) alii conformi a ea& d9 E/ c)ul d con)ra() cnd re!ul a ul es e #un din cau! c urmea! dup e"aluarea unui re!ul a sla# 4sau in"ers5&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 61

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

9 Eroar a lo1ic se produce cnd se ia n considerare efor ul depus de ele") 2radul de con iincio!i a e e c& A#a erea es e jus ifica dac ns nu de"ine o re2ul& @>@> Si() *ul d au)o +aluar in in+a)a*an)ul 6uridic Aces sis em cons i uie o modali a e de e"aluare cu lar2i "alen e forma i"e& Au or"aluarea poa e s nceap cu au oaprecierea "er#al i s ajun2 pn la au ono area mai mul sau mai puin supra"e2=ea de c re profesor& (ali a ea e"alurii reali!a e de profesor se repercu ea! direc asupra capaci ii de au oe"aluare a ele"ului& Profesorii po dispune de c i e3plici e de formare i de educare a spiri ului de e"aluare o#iec i"& :a c e"a din aces e posi#ili i: a9 Au)ocor c)ar (au cor c)ar a r ciproc Ele"ul es e solici a s depis e!e erori sau lacune n impul n"rii a lui c i cole2ilor& Depis area lacunelor proprii sau cele ale cole2ilor cons i uie un prim pas pe drumul con ien i!rii compe enelor n mod independen & :9 Au)ono)ar a con)rola) Ele"ul es e solici a s8i acorde o no care apoi es e ne2ocia cu profesorul sau mpreun cu cole2ii& Profesorul are rolul de ar2umen a i e"idenia corec i udinea sau incorec i udinea aprecierilor& c9 No)ar a r ciproc Ele"ii se no ea! reciproc& d9 M )oda d apr ci r o:i c)i+ a p r(onali)ii es e concepu de psi=olo2ul H=eor2=e bapan i cons n an renarea formrii unei repre!en ri c mai comple e& @>C> Rolul pro/ (orului n proc (ul d +aluar

Eficiena n"m*n ului se refer la capaci a ea sis emului educaional de a produce n mod sa isfc or re!ul a ele preconi!a e) adic de a le "edea concre i!a e n compor amen ele i a i udinile a#sol"enilor& Msurarea aces or operaii presupune o de erminare o#iec i" i ea ine de dimensiunea <impersonal< a educa orului& :mpor an n aces sens es e pro#lema ica e"alurii profesorilor& De cele mai mul e ori) e"aluarea es e neleas prin relaionarea la ac=i!iiile ele"ilor& Dup apecierea speciali ilor) e"aluarea profesorilor poa e fi formativ i normativ 4Cands=eere) %00D5& 6valuarea de tip formativ are drep o#iec i" sprijinirea profesorului pen ru a8 i ameliora aciunea i mijloacelor de derulare a aces eia& 6valuarea normativ are n "edere recunoa erea meri elor fiecrui cadru didac ic) s a#ilind ierar=ii n ceea ce pri"e e compe ena profesional& S ra e2iile de e"aluare sun di"erse i oa e presupun a a"an aje c i de!a"an aje& Unul din rolurile profesorului es e de a m#ina s ra e2iile de e"aluare as fel nc ele s se comple e!e& n aces fel ceea ce se pierde prin r8o s ra e2ie se c i2 prin cealal & n cursul procesului de n"are i e"aluare es e impor an con"ersaia care poa e fi individual) frontal) sau combinat' A"an ajele con"ersaiei cons au n fap ul c se
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 62

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

reali!ea! o comunicare deplin n re profesor i clasa de ele"i) iar feed8#acQul es e mul mai rapid& Un al rol al profesorului es e de a implica ele"ii n aprecierea propriilor re!ul a e& n aces fel profesorul do#nde e confirmarea aprecierilor sale n opinia ele"ilor) referi oare la re!ul a ele cons a a e& De asemenea aces a l face pe ele" s nelea2 i s aprecie!e efor urile necesare pen ru a in2erea o#iec i"elor s a#ili e& (onclu!ia es e c cu c es e mai comple3 m#inarea aces or me ode cu a numrul de erori "a fi minimali!a ) iar aces mod de m#inare) #ineneles c es e sarcina profesorului& 4(api olul a fos reali!a pe #a!a unei documen a ii oferi e in cadrul Supor ului de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior de ca re d8nul prof&uni"&dr& Marin Manolescu5 7I7LIOGRAFIE (uco) S&) Pro#leme de docimolo2ie didac ic) n (sihopedagogia pentru e+amenele de definitivare $i gradele didactice 4coord&(&(uco5) :ai) Edi ura Polirom)%00,& De Cans=eere)H&)$ 6valuarea continu# a elevilor $i e+amenele,) 7ucure i) EDP)%0->& Gin2a& :&) Pe rescu) A&) 6valuarea performan%ei $colare$) 7ucure i) Edi ura Delfin)%00.& Manolescu) Marin) O6valuarea educationala " un contract pedagogic $) Edi ura Me eor) 7ucures i) D//> Manolescu) M&)Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior ?eacu):&) S oica) A&)4coord&5) 5hid general de evaluare $i e+aminare ) ME?) 7ucure i) Edi ura Aramis) %00.& ME?) eforma sistemului de evaluare $i e+aminare ) 7ucure i) Edi ura Scoala Rom*neasc) %00,& Radu):&1&) E"aluarea re!ul a elor colare) n O-inteze pe teme de didactic# modern#,) 7ucure i)1ri#una Rn"m*n ului)%0,%&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 63

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Capi)olul C PRINCIPII !I!ACTICE IN PRE!AREA !ISCIPLINELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic (i ad*ini()ra)i+ 9

C>&> Principiul in(u(irii con()i n) (i ac)i+ a cuno()in) lor Principiul deri"a) din r8un anumi punc de "edere) din pu erea de compre=ensiune a ele"ului + s uden ului pen ru disciplina preda a 4accen uam la aces ni"el de anali!a) impor an a iden ificarii principalelor carac eris ici ale con inu urilor s iin elor sociale5 si pen ru s ruc ura sa concep uala precum si) din u ili!area ac i"a a da elor si cunos in elor s iin ifice) din r8un al punc de "edere& Principiul are ca o#iec i"e de erminan e: - cons ien i!area de ca re ele"i a principalelor o#iec i"e ale ins ruirii 4implic ) in ele2erea principalelor sarcini de in"a are59 - in ele2erea clara si profunda a noului ma erial preda 9 - rapor area noilor informa ii la sis emul informa iilor an erior cons rui e) pen ru de!"ol area unei reflec ari ac i"e a cunos in elor la ni"elul s ruc urilor co2ni i"e ale ele"ilor + s uden ilor9 - in erpre area cri ica) prelucrarea personala a ma erialului de ca re ele"i + s uden i) in scopul dis an arii de s ruc ura si forma ma erialului ini ial9 - de!"ol area lim#ajului si a 2andirii ele"ilor + s uden ilor prin u ili!area unor sarcini co2ni i"e precis de ermina e pe procese si s ruc uri psi=ice9 - implicarea ele"ului + s uden ului in procesul de in"a are cu sus inere mo i"a ionala si efor propriu9 - an2ajarea efec i"a a ele"ului + s uden ului in sarcina de ins ruire pen ru e"i area primirii fini e a elemen ele de con inu 4insusirea s iin ei nu la ni"el de produs ci la ni"el de proces59 - accen uarea ac i"ismului co2ni i" 4 oa e opera iile 2andirii re#uiesc solici a e in procesul de ins ruire9 - solidi a e mo i"a ionala 4orice ac de ins ruire re#uie sa se fundamen e!e pe o serie de mo i"e clar de ermina e si cu precadere pe mo i"a ia in rinseca5 in sensul si ua iilor s enice) 2enera oare de ensiuni ener2e ice pu ernice9 Aces principiu repre!in a o cons an a in preocuparile didac ice ale cadrului didac ic) a"and in "edere ca numai o in"a are ac i"a) inso i a de par icipare si cons ien i!are poa e sa aduca eficien a ac i"i a ii ins ruc i"e& C>"> Principiul acc (i:ili)a)ii (unoscu in li era ura de speciali a e si su# denumirea principiul accesi#ili!arii si indi"iduali a ii) aces principiu presupune ca or2ani!area si desfasurarea procesului de
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 64

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

in"a aman sa se reali!e!e pe masura posi#ili a ilor reale ale ele"ilor 4"ars a) se3) s are de pre2a ire an erioara) po en ial fi!ic si psi=ic) e c5& A a definirea o#iec i"elor educa ionale ca si celelal e momen e ale ac i"i a ilor educa ionale) de erminarea con inu urilor) ale2erea me odelor) s a#ilirea ri murilor de in"a are) re#uie sa ina con de principalele pos ula e ale principiului: a& :n ceea ce pri"es e accesibilitatea: 8 sa se ina con de posi#ili a ile si de disponi#ili a ile reale ale celui ce in"a a ca si de dificul a ile o#iec i"e in ampina e9 8 dificul a ea sarcinii de in"a are re#uie sa se si ue!e la <ni"elul pro3imei de!"ol ari< 4cu pu in deasupra posi#ili a ilor de momen ale ele"ului + s uden ului59 8 dinamismul sarcinii de in"a are re#uie men inu in sensul o# inerii unei con inui a i a de!"ol arii9 8 dificul a ile de in"a are nu re#uiesc elimina e ci e3ploa a e in fa"oarea procesului de ins ruire si a ele"ului9 #& :n ceea ce pri"es e individualizarea : 8 nu o i ele"ii + s uden ii percep o#iec ele si fenomenele in acelasi mod) nu o i sun a rasi de aceleasi aspec e ale procesului de in"a aman ) de aceea se recomanda diferen ierea a#ordarii peda2o2ice si me odice a fiecarui ele" + s uden 9 8 "arierea aspec elor de or2ani!are si 2rupare a ele"ilor + s uden ilor pen ru a da posi#ili a ea fiecaruia de a dispune de imp de reflec ie si de ac iuni indi"iduale9 8 personali!area ins ruirii) posi#ila in in"a aman ul superior cu precadere la seminar re#uie sa cons i uie o preocupare cons an a a cadrului didac ic9 Su1 ()ii pri+ind aplica:ili)a) a principiului -n ac)i+i)a) a didac)ic5 uni+ r(i)ar5A Es e necesar ca orice ac i"i a e didac ic s fie adap a specificului 2rupei de s udeni) a"*nd n "edere "*rs a cursanilor) mo i"aia lor pen ru n"are) specificul pro2ramului de s udii) numrul s udenilor din r8o 2rup9 Sarcinile de lucru 4 eme) proiec e) por ofolii) uneori c=iar su#iec ele de e3amen5 re#uie diferenia e& 4Prof&uni"&dr&1&(osma in Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 5 C>'> Principiul in(u(irii ) * inic a cuno()in) lor Desi) accep a a de ca re persoanele neini ia e) ca un ruism) principiul insusirii emeinice a cunos in elor presupune ca fi3area profunda a ma erialului de preda re#uie sa preocupe cadrele didac ice& Ele"ii re#uie sa fie capa#ili sa recunoasca elemen e ale ma erialului preda ) sa8l reproduca si sa8l poa a u ili!a crea or in diferi e ipos a!e& :n spiri me odic) se recomanda cadrelor didac ice sa reconsidere repe area) in sensul comple arii ei cu prelucrarea) re!ul and as fel o forma mi3 a) repe area prin prelucrare& Su1 ()ii pri+ind aplica:ili)a) a principiului -n ac)i+i)a) a didac)ic5 uni+ r(i)ar5A

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 65

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

(en rarea ac i"i ii de predare pe cuno ine+compe ene cen rale pen ru un domeniu) or2ani!a e lo2ic i coeren 9 Proiec area e"alurii con inue n perspec i"a ncurajrii n"rii emeinice& 4Prof&uni"&dr&1&(osma in Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 5 C>?> Principiul con 4iunilor ) ori % prac)ica ;alorificarea prac ica a cunos in elor eore ice) re#uie facu a in sensul preci!arii ori de ca e ori es e posi#il a la urii aplica i"e a informa iilor preda e& De cele mai mul e ori prac ica 2enerea!a repre!en ari mai "ii si mai clare) con ri#uind as fel la consolidarea mai #una a cunos in elor eore ice& :deea me odica esen iala o repre!in a pro#lema rasnferului) cunoscu in li era ura de specili a e su# doua forme: 8 ransfer specific: presupune aplicarea unor deprinderi si e3erci ii) repre!en and o e3 ensie a eoriei respec i"e9 8 ransfer nespecific: presupune aplicarea principiilor) a i udinilor) ideilor 2enerale la sarcini) reali a i si domenii diferi e prac ice diferi e9 1ransferul es e usura daca no iunea insusi a are o sfera de cuprindere mai lar2a) as fel inca ) aplica#ili a ea ei la noile pro#leme "a fi mai cuprin!a oare: < eoria #una es e o prac ica #una<& Elemen ele de aplica#ili a e ale informa iilor e3ploa a e cu precadere in ac i"i a ile de seminar re#uie sa fie e3plica e coeren si lo2ic la curs) imple indu8se as fel cerin ele aces ui principiu cu cele ale principiului sis ema i!arii si con inui a ii& Su1 ()ii pri+ind aplica:ili)a) a principiului -n ac)i+i)a) a didac)ic5 uni+ r(i)ar5A Aplicaiile se po reali!a fie prin u ili!area unei me odolo2ii didac ice ac i"i!an e 4e3erciiu) pro#lema i!are e c&5) fie prin prac ic efec i" pe eren) fie prin simularea ac i"i ii de la "ii orul loc de munc 4prac ica pe simula oare5) fie prin prac ica din cadrul di"erselor ins i uii 4n ca!ul par eneria elor din re aces ea i Uni"ersi a e59 Aplicarea eoriei n prac ic poa e fi reali!a cu precdere n cadrul la#ora oarelor) seminariilor) dar nu poa e fi e3clus nici n cadrul cursurilor9 Se recomand u ili!area adec"a a s ra e2iilor al erna i"e de e"aluare) ca modali a e de s imulare a s uden ului n "ederea facili rii ransferului de cuno ine i compe ene din spaiul academic n mediul profesional& 4Prof&uni"&dr&1&(osma in Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 5 C>@> Principiul con 4iunii in+ r( (one3iunea in"ersa o repre!in a informa ia pe care o recep ionea!a cadrul didac ic de la ele" in sensul corela iei din re predare si in"a are& Da ori a necesi a ii iden ificarii
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 66

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

corela iilor din re "alorile as ep a e si "alorile a inse) feed#acQ8ul sus ine componen a de au ore2lare a procesului de in"a aman ) con ri#uind la re2larea din mers a procesului de ins ruire& Principalele ipuri de re2lare sun : 8 re2lare comple3a 8 re roac iune po!i i"a: informa ia in"ersa su2erea!a o sc=im#are a e3perien ei 8 su2erea!a solu ii noi) de!"ol ari) e c9 8 re2lare simpla 8 re roac iune ne2a i"a: ec=ili#rare func ionala prin indepar area disfunc ionali a ilor) pe calea adapa rilor) reajus arilor) ameliorarilor) e c9 Rolurile cone3iunii in"erse sun : 8 de comanda si de dirijare con inua: direc ionarea ransformarilor dori e in conformi a e cu cerin ele e3prima e in o#iec i"e9 8 con rol: opera ii care sa supra"e2=e!e sis emul si sa dispuna de u ili!area mai #una a resurselor in "ii or9 8 ameliorare: incurajea!a incercari spon ane de ino"are a sis emului9 Bunc iile si efec ele feed#acQ8ului sun : 8 func ia de dia2nos ic) informa i"a si e"alua i"a9 8 func ia de in arire imedia a a re!ul a elor po!i i"e9 8 func ia de iden ificare si depasire a unor dificul a i9 Su1 ()ii pri+ind aplica:ili)a) a principiului -n ac)i+i)a) a didac)ic5 uni+ r(i)ar5A Anali!a spon an a reaciilor s udenilor n impul orelor de curs + seminar9 Aplicarea unor e=nici i ins rumen e "aria e) n scopul de a o#ine un feed#acQ ones din par ea cursanilor9 (unoa erea ni"elului de pre2 ire a s udenilor) dar i a unor carac eris ici indi"iduale impor an e pen ru ac i"i a ea de predare8n"are 4de e3emplu) s ilul de n"are) mo i"aia pen ru ac i"i ile academice e c&5) a cuno inelor pe care le posed deja n domeniu) a mo i"aiei aces ora9 Au oe"aluarea permanen a propriei ac i"i i didac ice i ncurajarea au oe"alurii n r*ndul s udenilor& 4Prof&uni"&dr&1&(osma in Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii ,) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 4E Semnalele de ip "er#al dar cu precadere cele non"er#ale prin care isi face sim i a pre!en a feed#acQ8ul) re#uie sa se si ue!e in a en ia cadrelor didac ice& Aspec ele non"er#ale ale comunicarii) canale prin care ele"ii + s uden ii prefera sa8si e3 eriori!e!e mul e din re nemul umiri re#uiesc corec "alori!a e de ca re profesor si e3ploa a e in consecin a la capi olul feed#acQ& C>C> Principiul (i() *a)i2arii (i con)inui)a)ii

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 67

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Predarea si in"a area noilor s ruc uri re#uie reali!a a in r8o ordine lo2ica) dupa un sis em care sa de ermine si o inlan uire pro2resi"a& Rela iile de supraordonare si de su#ordonare in re diferi ele con inu uri preda e re#uie sa se o#iec i"e!e in ierar=ii la ni"el de compar imen e curiiculare& :n"a area implica de cele mai mul e ori s ruc urare) as fel inca anumi e con inu uri nu po fi s udia e inain ea al ora) cele de dinain e pre2a ind apari ia si de!"ol area celorlal e& :n Pro2rama unei discipline din s iin ele sociale re#uie sa re2aseasca lo2ica si rapor urile epis emolo2ice ale s iin ei respec i"e) as fel inca a sis ema ica predarii sa nu "icie!e prea mul par iculari a ile s iin ei& Esen a principiului poa e fi res ransa o oda a la ideea conform careia proiec area si or2ani!area ac i"i a ilor de ins ruire re#uie sa #eneficie!e de acele informa ii s iin ifice) esen iali!a e) ordona e lo2ic si coeren as fel inca sa poa a fi respec a e e3i2en ele currciculare& Desi norma i"i a ea didac ica inde sa fie cen ra a nu pe principii ci pe ac iuni me odice specifice) o conclu!ie se poa e desprinde o sin2ura conclu!ie: principiile an erior enun a e nu po fi eluda e) deoarece sun cons an e ale procesului de ins ruire) de care profesorul re#uie sa ina seama pen ru a8si asi2ura succesul profesional& 1en a i"ele de moderni!are ale principiilor sun res ruc urari si resis ema i!ari ale aces ora) esen a desprinsa fiind aceeasi& 4(api olul a fos reali!a pe #a!a ma erialului scris de dl&prof&uni"&dr&1&(osma in Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 5

7i:lio1ra/i A (er2=i ) :oan) -isteme de instruire alternative si complementare " structuri) stiluri si strategii,) Edi ura Aramis) D//D (er2=i :oan) /etode de invatamant$) Edi ura Polirom) :asi) D//. (osma) 1&) in Supor de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii ,) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU 4Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 4 E22en) P& D&) ` Donald) P& 4%00.E) M -trategies for teachers; Teaching content and thin2ing s2ills,) ?eed=am Jei2= s) MA: AllLn ` 7acon& Hli2a Cucia) (alla=an 7ill) (achet de resurse) 2=id) (D reali!a e su# e2ida (omponen ei pen ru Pre2a irea Profesorilor din cadrul Pro2ramului de Reforma finan a de 7anca Mondiala 4coordona ori 7ill (alla=an) Cucia Hli2a5 :ucu) Romi a) !nstruirea scolara$) Edi ura Polirom) :asi) D//%
Page 68

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Manolescu Marin) Romi a :ucu) (edagogie$) Edi ura 7olin ineanu) D//% Panisoara) :on) O"idiu) Comunicarea eficienta$ 4edi ia :) a ::8a si a :::8a5) Edi ura Polirom) :asi) D//E) D//>) D//.& Po olea Dan in ;lasceanu) C&) 4coord&5) <S ruc uri) s ra e2ii) performan e in in"a aman <) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& ?a ional (en er for Researc= on 1eac=er Cearnin2& 4%000 E) Kearner-centered classrooms) problem based learning and the construction of understanding and meaning

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 69

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

CAPITOLUL $ PROIECTAREA ACTIVITATILOR E!UCATIONALE IN !OMENIUL STIINTELOR SOCIO%UMANE 8aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic (i ad*ini()ra)i+ 9
$>&> Proi c)ar a (i la:orar a unui pro1ra* d in()ruir 6tapele elaborarea unui program de instruire A 8Ca!r ;lsceanu si Dan Po olea5 3.1.1. #reci area obiectivelor instructiv4educative Biind un proces finalis ) oa e e apele si componen ele procesului de n" m*n se desfsoar n func ie de o#iec i"e& O#iec i"ele sun or2ani!a e a3onomic 4domenii si clase compor amen ale5 Bormularea clar 4opera ional5 a unui o#iec i" educa ional re#uie s ndeplineasc dou cerin e: de con inu + de form& !i* n(iun a d con)inu) a unui o#iec i" se refer la opera ia lo2ic sau a#ili a ea men al ce re#uie ac i"a e prin asimilarea con inu ului respec i"& ?orme peda2o2ice pri"i oare la formularea con inu ului o#iec i"elor: n r8un o#iec i" nu se formulea! informa ia sau pro#lema de re!ol"a ) ci opera ia lo2ic sau a#ili a ea men al ac i"a 9 o#iec i"ele re#uie s corespund prin con inu ul lor ni"elului de de!"ol are in elec ual "i!*nd si pro3ima de!"ol are$9 opera iile) a#ili ile sau componen ele re#uie s fie c* mai "aria e 4nu numai de un anumi ip5& !i* n(iun a r / ri)oar la /or*a unui o#iec i" es e ela#ora n func ie de urm oarele norme: un o#iec i" nu descrie ac i"i a ea profesorului) ci cea a ele"ului9 o#iec i"ul re#uie formula n ermeni compor amen ali e3plici i9 fiecare o#iec i" re#uie s "i!e!e o opera ie sin2ular si nu mai mul e9 un o#iec i" re#uie s fie formula n c* mai pu ine cu"in e9 3.1.2. !unoasterea resurselor si a conditiilor de desfsurare a procesului didactic. cunoas erea condi iilor didac ico8ma eriale impul de ins ruire8n" are ni"elul de pre2 ire al ele"ilor si po en ialul lor de n" are& 3.1.(. Or$ani area si pre$tirea peda$o$ic a continutului procesului instructiv4 educativ, sis ema i!area con inu ului prin delimi area si ordonarea uni a ilor informa ionale9
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 70

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

iden ificarea) pen ru fiecare uni a e informa ional) a uni ilor de con inu cu "aloare euris ic ma3im 4s a#ilirea elemen elor esen iale59 or2ani!area con inu ului pe sis eme de lec ii si lec ii9 s a#ilirea ri mului de parcur2ere a ma eriei9 ordonarea lo2ic a con inu ului&

3.1.5. .tabilirea raporturilor de corespondent dintre obiective si continuturi. A ndeplini aces e rapor uri nseamn a s a#ili opera iile lo2ice sau men ale care sun ac i"a e prin parcur2erea con inu urilor respec i"e& Pen ru aceas a se ela#orea! )a: l d (p ci/ica)ii> Procedeul concre de s a#ilire a coresponden elor es e urm orul: n r8un a#el se rec n s *n2a o#iec i"ul) iar n coloana din dreap a se rece uni a ea de con inu e c& 3.1.5. .tabilirea strate$iilor peda$o$ice , care repre!in de fap aspec ulac i") dinamic) prin care cadrul didac ic dirijea! n" area& Pen ru ela#orarea unei s ra e2ii didac ice) profesorul re#uie s se rapor e!e n principal la me odele si mijloacele folosi e& E3is o "arie a e e3 rem de mare de com#ina ii sau s ra e2ii peda2o2ice aplica#ile pen ru a dirija n" area& Aces e com#ina ii nu se reali!ea! n *mpl or) ci n func ie de anumi e cri erii) n re care: or2ani!area ele"ilor or2ani!area con inu ului modul de e"aluare e c& Rn cons ruc ia unei s ra e2ii didac ice se manifes crea i"i a ea profesorului& 3.1.6. .tabilirea activittilor de predare4'nvtare susceptibile s asi$ure reali area obiectivelor propuse Desalonarea &n timp a situatiilor instructiveE o preci!area ipurilor de n" are ce urmea! a fi reali!a e o modali ile de lucru cu ele"ii + forme de or2ani!are o me odele) procedeele si mijloacele de n" m*n u ili!a e o se uri de e3erci ii) eme de lucru) ac i"i i prac ice pe care le "or efec ua ele"ii& $>"> Proi c)ar a uni)50ilor d -n+50ar D8na profesor Musa a 7ocos de la Uni"ersi a ea 7a#es 7olLai din (luj ?apoca a pre!en a in Supor ul de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii ,) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU 4Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 4: Uni ile de n"are repre!in elemen ele 2enera oare ale planificrii calendaris ice i permi o proiec are didac ic fle3i#il& De aceea) proiec ele uni ilor de n"are se ela#orea! n mod ri mic) pe parcursul anului colar) cu un a"ans de imp corespun! or) pen ru ca ele s reflec e reali a ea educaional&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 71

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Proiec area uni ilor de n"are presupune reali!area de demersuri didac ice personali!a e) care asi2ur fle3i#ili a ea i elas ici a ea demersurilor didac ice funcie de carac eris icile colec i"ului de ele"i& ?ecesi a ea proiec rii uni ilor de n"are es e o consecin a "alorificrii dimensiunii acionale n formarea ele"ilor) a n"rii ac i"e i in erac i"e i impune e3is ena unei "i!iuni educaionale coeren e i uni are pe o perioad de imp mai mare dec* ora radiional de >/ de minu e& As fel) proiec area uni ii de n"are se recomand a fi fcu in*nd con de urm oarele cerine didac ice: cen rarea demersului ins ruc i"8educa i" pe compe ene i nu pe coninu uri implicarea n proiec area didac ic a urm orilor fac ori: compe ene 4De ce_5) coninu uri8s imul 4(e_5) resurse ale ac i"i ii 4(u ce_5) ac i"i i 4(um_5) resurse de e"aluare 4(* _5 iden ificarea resurselor educaionale necesare) a ipurilor de ac i"i i op ime) a s ra e2iilor i sec"enelor de e"aluare i repar i!area lor n imp& Se pune n re#area: 7!are este le$tura funcional dintre unitatea de 'nvare &i lecie87& Rn imp ce uni a ea de n"are facili ea! nele2erea procesului curricular din perspec i" s ra e2ic) lecia facili ea! nele2erea din perspec i" opera i") ac ic) fiind o componen operaional 4care acionea! pe ermen scur 5 a uni ii de n"are 8 en i a e supraordona & 1recerea de la uni a ea de n"are la lecie permi e o par)iculari2ar /unc0ional5 4o#inerea rspunsului la n re#area De ce85) ()ruc)ural5 4o#inerea rspunsului la n re#area !u ce85 i op ra0ional5 4o#inerea rspunsului la n re#area !um85 a uni ii de n"are) funcie de anumi e scopuri precise) su#ordona e& Modul de ra are i operaionali!are a coninu urilor orien a c re scopuri precise carac eri!ea! or2ani!area a * a uni ii de n"are) c* i a leciei& Rn proiec area uni ii de n"are se urmre e corelarea elemen elor din cele cinci coloane pre!en a e mai jos& Prac ic) pe #a!a indicaiilor din planificarea calendaris ic) respec i" a corelaiei din re compe enele specifice i coninu uri se reali!ea! de alierile pe ori!on al) ordon*ndu8se+ ierar=i!*ndu8se ac i"i ile n succesiunea lo2ic a derulrii lor i rapor *ndu8se la c* e o compe en specific& Biecrei ac i"i i de n"are i "or fi asocia e resursele materiale) resursele umane i resursele procedurale "alorifica e) necesare desfurrii n #une condiii a procesului didac ic: Model de proiectare a unei uniti de 'nvare
Ncoala: Disciplina: Profesor: (lasa cc&+ ?umr de ore pe sp m*n: c& Sp m*na+ Anul ccccc Uni a ea de n"are: 4se "a preci!a numele uni ii de n"are5 ?umr de ore aloca e: Con0inu)uri 8d )ali ri9 Sun pre!en a e coninu urile selec a e pen ru a fi "e=icula e& (oninu urile sun mijloacele Co*p ) n0 (p ci/ic ;or fi meniona e cu preci!area numrului pe care l au n pro2ram sau Ac)i+i)50i d -n+50ar Se propun modali i de or2ani!are a ac i"i ii n clas) respec i" de creare a unor si uaii de n"are care s R (ur( (uprind: 8 resurse umane: ele"ul cu personali a ea sa) cu po enialul su) cu mo i"aia pen ru a n"a) cu capaci ile sale e c&9 E+aluar Se preci!ea! ins rumen ele+ pro#ele de e"aluare forma i" aplica e la
Page 72

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

prin care se urmre e a in2erea compe enelor specifice) de aceea n re ele re#uie s e3is e consonan& Profesorul poa e pre!en a inclusi" de alieri ale coninu urilor) necesare n e3plici area anumi or parcursuri i n asi2urarea le2 urilor cu sis emele co2ni i"e ale ele"ilor&

se "or preci!a doar numerele lor din pro2ram&

2enere!e e3periene de n"are po!i i"e) de!ira#ile& Se recomand ca ele s "alorifice e3periena direc a ele"ilor) n"area ac i" i in erac i" a aces ora i s se #a!e!e pe s ra e2ii didac ice fle3i#ile) adec"a e diferi elor con e3 e de n"are& Ac i"i ile de n"are po fi cele din pro2rama colar sau po fi comple a e) modifica e sau nlocui e cu al ele) pe care profesorul le consider adec"a e pen ru a in2erea o#iec i"elor educaionale propuse&

profesorul cu personali a ea i e3periena sa didac ic) influenele comuni ii 8 resursele ma eriale) respec i" mijloacele de n"m*n 8 ma eriale didac ice) mijloace e=nice) manuale) cule2eri) ndrum oare) au3iliare curriculare e c& 8 resursele procedurale: forme de or2ani!are a ac i"i ii didac ice9 forme de or2ani!are a ac i"i ii ele"ilor9 me odele didac ice9 me ode de e"aluare 8 locul de desfurare 8 resursele de imp

clas) s a#ili e n s r*ns corelaie cu o#iec i"ele educaionale urmri e& De asemenea) la finalul fiecrei uni i de n"are se "a proiec a o e"aluare suma i"&

Pen ru a se s a#ili cali a ea ac i"i ii de proiec are a unei uni i de n"are sun u ile urm oarele n re#ri de au ocon rol 2enerale) pe care i le poa e pune profesorul: (oninu urile incluse asi2ur coerena) uni a ea ema ic in ern_ Es e asi2ura coerena eleolo2ic) compe enele specifice po fi a inse ca urmare a "e=iculrii coninu urilor selec a e_ Es e respec a lo2ica n"rii i se asi2ur o n"are ac i" i forma i"_ Se po parcur2e coninu urile n r8o perioad si ua n in er"alul '8%D ore_$ 4 Prof&uni"&dr& Musa a 7ocos in Supor ul de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii , ) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU 4Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 4:

$>'> Proi c)ar a l c0iilorD ac)i+i)50ilor didac)ic Aceas e ap se refer la reali!area desi2n8ului educaional i repre!in un demers care se rapor ea! la rei aspec e: a5 activitatea anterioar# sec"enei proiec a e) ac i"i a e care es e supus unei e"aluri dia2nos ice) de iden ificare a aspec elor reui e i a celor mai puin reui e) n scopul an iciprii unor demersuri didac ice ameliora i"e #5 situa%ia e+istent# n momen ul proiec rii) respec i" resursele psi=olo2ice ale ele"ilor) cele ma eriale) carac eris icile mediului de ins ruire &a&m&d& c5 cerin%ele impuse de pro2rama colar i de al e documen e curriculare i ac e norma i"e& Rn 2eneral) o lecie se proiec ea! dup urm orul al2ori m 4fle3i#il5:
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 73

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

1. .tabilirea formei de or$ani are a activitii instructiv4educative &i 'ncadrarea acesteia 'n unitatea de 'nvare 8 es e o aciune ce presupune anali!area locului i rolului leciei n cadrul uni ii de n"are) precum i s a#ilirea o#iec i"ului fundamen al al leciei respec i"e& Aces a e"idenia! sensul n care "a fi "alorifica coninu ul: ransmi ere) do#*ndire) descoperire) recapi ulare) sis ema i!are) aplicare) "erificare) e"aluare e c& i cons i uie elemen ul de erminan n s a#ilirea ca e2oriei sau a ipului de lecie& 2. .tabilirea obiectivelor operaionale ) care direcionea! n rea2a ac i"i a e de pre2 ire i reali!are a demersurilor didac ice) se reali!ea! n funcie de coninu i de finali a ea pe ermen mai lun2 a ins ruirii& (. .electarea &i prelucrarea coninutului &tiinific 9reali area transpo iiei didactice interne: 8 presupune ca) n conformi a e cu o#iec i"ele operaionale s a#ili e) s se alea2 uni ile de coninu ) care s se s ruc ure!e lo2ic) s se eseniali!e!e i s se par iculari!e!e) in*ndu8se con de urm oarele elemen e: ni"elul 2eneral de pre2 ire al ele"ilor re!ul a ele i e3periena co2ni i" an erioar a ele"ilor sis emul de cuno ine) a#ili i in elec uale i prac ice i compe ene de care dispun ele"ii e3periena prac ic a ele"ilor in eresul i mo i"aia lor pen ru s udiul disciplinei Scopul prelucrrii didac ice a coninu ului iinific es e ranspunerea aces uia n r8o manier accesi#il) care s le permi ele"ilor asimilarea lui) dar n acelai imp s i o#li2e la efor + s udiu in elec ual i+ sau prac ic8aplica i"+ mo ric& 5. 0laborarea strate$iei de instruire &i autoinstruire 8 se reali!ea! n conformi a e cu o#iec i"ele operaionale pres a#ili e i presupune s a#ilirea urm oarelor elemen e: tipul de e+perien%# de &nv#%are n care "or fi an2ajai ele"ii 4ac i"9 in erac i"9 crea oare9 euris ic9 pro#lema i!an 9 e3perimen al59 sistemul metodologic) respec i" sis emul me odelor i al procedeelor didac ice u ili!a e9 sistemul mijloacelor de &nv#%#m*nt i forma9 formele de organizare a activit#%ii elevilor& 5. .tabilirea structurii procesuale a leciei; activitii didactice ) s ruc ur care nu re#uie considera ri2id) infle3i#il9 dimpo ri") accen um fap ul c numrul e apelor unei lecii+ ac i"i i didac ice poa e fi "aria#il 4nu e3is e ape a#solu o#li2a orii) iar succesiunea lor se poa e modifica) de la ca! la ca!5& S ruc ura procesual a unei lecii poa e s includ urm oarele e ape me odice: aE captarea aten%iei sau trezirea interesului ele"ilor pen ru s udiul emei i sensi#ili!area lor pen ru ac i"i a ea didac ic bE comunicarea obiectivelor opera%ionale urmri e de cadrul didac ic n lecia respec i") n r8o manier accesi#il ele"ilor i care s con ri#uie la s imularea i implicarea lor in elec ual) fi!ic i afec i"8"oli i" n ac i"i a e cE prezentarea materialului faptic n r8un mod c* mai a rac i" pen ru ele"i i comunicarea sarcinilor de n"are corespun! oare dE dirijarea &nv#%#rii de c re cadrul didac ic) respec i" acordarea de punc e de sprijin) oferirea de su2es ii) comple ri) comen arii e c& eE generalizarea) formarea noiunilor+ operaiilor) adic o#inerea performanelor an icipa e prin o#iec i"e 4e ap care se reali!ea! o su# ndrumarea profesorului5
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 74

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

fE fi+area $i stabilizarea performan%ei 4e ap care presupune pur area de discuii ele"i8 ele"i i ele"i8profesor) n scopul nsuirii corec e i clarificrii noilor noiuni i operaii5 gE aplicarea &n practic# 8 prin efec uare de e3erciii i pro#leme) de anali!e i e"aluri i prin iden ificarea posi#ili ilor aplica i"e 8 eore ice sau prac ice) ale noilor ac=i!iii hE asigurarea feed-bac2-ului) respec i" u ili!area unor modali i de cunoa ere a efec elor aciunii didac ice) a * din perspec i"a profesorului) c* i din cea a ele"ilor& 6. .tabilirea strate$iei de evaluare 8 se refer la iden ificarea modali ilor) e=nicilor i ins rumen elor+ pro#elor de e"aluare a cuno inelor i a#ili ilor in elec uale i prac ice ale ele"ilor) precum i la repar i!area lor n imp) n diferi ele momen e ale ac i"i ii ins ruc i"8educa i"e& 3. .tabilirea strate$iei de autoevaluare a elevilor 8 repre!in un ac care ine con de specificul coninu ului iinific "e=icula n ac i"i a ea didac ic) de o#iec i"ul fundamen al) de o#iec i"ele operaionale i de impul disponi#il& Po fi u ili!a e urm oarele modali i de au ocon rol i au oe"aluare a pres aiei ele"ilor: au ocorec area pro#elor scrise) corec area pro#elor scrise ale cole2ilor) no area rspunsurilor cole2ilor) no area n cola#orare cu ali cole2i) no area reciproc a unui 2rup de cole2i) n oa e si uaiile deose#i de impor an fiind ar2umen area no elor acorda e& Proiec area didac ic se finali!ea! cu ela#orarea unor documen e cu "aloare de ins rumen e de lucru u ile cadrului didac ic) la care ne8am referi mai sus: planificri calendaris ice) proiec e ale uni ilor de n"are) planuri ema ice) sis eme de lecii i proiec e de lecie+ ac i"i a e didac ic& #roiectul de lecie sau proiectul de activitate didactic es e un ins rumen de lucru i un 2=id pen ru profesor) el oferind o perspec i" de ansam#lu) 2lo#al i comple3 asupra leciei9 es e un fel de scenariu al ac i"i ii ce urmea! a fi desfura & Rn "i!iune curricular) proiec ul de lecie are carac er orien a i") a"*nd o s ruc ur fle3i#il asupra creia i pune) n #un msur) ampren a) cadrul didac ic& Es e de prefera c=iar ca el s pre"ad unele al erna i"e de aciune i s solici e capaci a ea profesorului de a reconsidera demersul an icipa a unci c*nd si uaii nepre"!u e fac necesar sc=im#area) deci un compor amen didac ic crea or& Rn prac ica educaional) nu se lucrea! cu o s ruc ur unic a proiec elor de ac i"i a e didac ic& Dimpo ri") n funcie de o#iec i"ul fundamen al) de na ura coninu ului iinific) de ipul s ra e2iilor didac ice pe care le n2lo#ea!) de ni"elul de pre2 ire al ele"ilor) precum i de ali fac ori) se concep proiec e de ac i"i i didac ice cu diferi e s ruc uri ale co*pon n) i d (crip)i+ ) componen car cuprind (c nariul didac)ic (au d (/5,urar a propriu%2i(5 a l c0i i & De re2ul) co*pon n)a in)roduc)i+5 a proiec ului conine informaii din care se deduc coordona ele leciei: o#iec ul de n"m*n ) su#iec ul leciei+ ema) da a) ora) clasa) ni"elul clasei) o#iec i"ul fundamen al) ca e2oria de lecie) "arian a de lecie i s ra e2ia didac ic& Bacem preci!area c n cadrul aces ei componen e) opional) po fi consemna e finali ile educaionale din pro2rama colar) crora li se su#ordonea! o#iec i"ele operaionale urmri e n cadrul leciei+ ac i"i ii didac ice 4sau se po consemna doar numerele+ sim#olurile aces or finali i5& De asemenea) rm*ne la la i udinea profesorului s decid
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 75

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

dac es e necesar s ofere al e informaii referi oare la or2ani!area leciei) cum ar fi dura a leciei 4dac es e mai mare de >/ de minu e5 sau locul de desfurare a leciei& Model de structurare a proiectului de lecie; activitate didactic Da a: (lasa: ?i"elul clasei: O#iec ul de n"m*n : Su#iec ul leciei: O#iec i"ul fundamen al: (a e2oria de lecie: ;arian a de lecie: O#iec i"ele operaionale: O% 8 OD 8 O' 8 S ra e2ia didac ic: 1ipul de e3perien de n"are: Sis emul me odolo2ic: Sis emul mijloacelor de n"m*n : Borma+ formele de or2ani!are a ac i"i ii ele"ilor: Desfurarea leciei+ ac i"i ii didac ice 4"arian a %5: 6tapele activit#%ii didactice 8ctivitatea profesorului 8ctivitatea elevilor ?biectivele opera%ionale 6valuarea activit#%ii $i alte observa%ii

Desfurarea leciei+ ac i"i ii didac ice 4"arian a D5: 6tapele activit#%ii didactice ?biectivele opera%ionale Con%inutul instruirii -trategia instruirii 6valuarea activit#%ii $i alte observa%ii

$>?> Proi c)ul didac)ic al ac)i+i)a)ii duca)ional 3 aplica)ii p n)ru do* niul ()iin) lor 6uridic A $>?>&> Proi c)ul didac)ic al un i ac)i+i)a)i duca)ional Proiec ul peda2o2ic al unei ac i"i a i educa ionalees e s ruc ura n rei pr i: %8 Da e de iden ificare D 8 (ons ruc ia propriu8!is ' 8 Preci!area cri eriului de op imali a e& 4Ca!r ;lsceanu) op& (i &5 Id n)i/icar a include urm orii indica ori:
Page 76

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

8 da a 8 clasa 8 disciplina 8 aria curricular 8 ipul lec iei 8 scopurile lec iei 8 o#iec i"ele opera ionale 8 s ra e2ii didac ice folosi e 8 ma erial didac ic 8 #i#lio2rafie& Con()ruc)ia 8 include cinci indica ori) ase!a i n coloane: esalonarea n imp a si ua iilor ins ruc i"e 4sec"en ele lec iei5) o#iec i"ele opera ionale9 uni ile de con inu 9 s ra e2iile didac ice9 ins rumen ele de e"aluare a re!ul a elor& Rn re con inu ul aces or cinci indica ori re#uie s e3is e rela ii de coresponden & Proiec ul re#uie s ai# coeren a * pe ori!on al c* si pe "er ical& Indica)orii pr 2 n)a)i *ai (u( ( la:or a25 -n ur*5)oar a ordin A a5 se formulea! o#iec i"ele care re#uie s ai# un carac er concre ) opera ional si s fie n s r*ns le2 ur cu uni ile de con inu re!ul a e n urma anali!ei lo2ice si peda2o2ice a aces uia9 #5 se op ea! pen ru s ra e2ia peda2o2ic adap a la o#iec i"ele si con inu ul ac i"a & c5 se s a#ilesc modali ile si ins rumen ele de e"aluare9 d5 se esalonea! n imp si ua iile de ins ruire E)ap l mari ale unei ac i"i a i educa ionale sun n 2eneral urm oarele: 8 cap area a en iei 8 or2ani!area ac i"i ii 8 "erificarea emei 8 enun area o#iec i"elor 8 predarea noilor cunos in e9 8 fi3area aces ora 8 ransferul cunos in elor 8 ema pen ru acas Cri) riul d op)i*ali)a) pr ci2 a25A a5 dis ri#u ia s andardelor de con inu de la ni"el minimal la ni"el ma3imal #5 repar i ia as ep a sau de!ira#il a performan elor ele"ilor sau modul de reali!are 4dis ri#u ie5 a performan elor rela i"e& !alittile unui proiect didactic: 8 s ofere o perspec i" 2lo#al si comple asupra lec iei9 8 s ai# un carac er realis 9 8 s fie simplu si opera ional9 8 s fie fle3i#il9 8 sa facili e!e reali!area o#iec i"elor specifice&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 77

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Deoarece) pre2a irea ac i"i a ilor educa ionale in predarea s iin elor sociale repre!in a un demers de ma3ima impor an a pen ru reusi a ac i"i a ilor didac ice) "enim in sprijinul s uden ilor la speciali!area s iin e juridice cu o serie de e3emple de proiec e didac ice) 4fie de curs fie de seminar5) la di"erse discipline incluse in planul de in"a aman & S ruc ura respec i"elor proiec e) a"and in "edere si pos ula ul enun a in pream#ulul emei despre proiec are) es e prea pu in s andardi!a a) lasand li#er a ea fiecarui propuna or in a8 si s a#ili acea s ruc ura a proiec elor care "ine cel mai #ine in in ampinarea propriilor in erese) credin e si rasa uri de personali a e&

7i:lio1ra/i A

7ocos)M&) Supor ul de curs Modulul %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii ,) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU 4Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior 4 (uco)(&) Delimi ri concep uale: coninu al n"m*n ului : curriculum 4n (edagogie5) :ai) Edi ura Polirom)%00. (ris ea)S&) Dictionar de (edagogie) Edi ura Ci era :n erna ional) (=isinau87ucures i) D/// (ris ea)S&) Proiec area curriculara 4in O(edagogia$5) Edi ura Jardiscom) Pi es i)%00Manolescu Marin) Romi a :ucu) (edagogie$) Edi ura 7olin ineanu) D//% Manolescu) Marin)$ 6valuarea educationala " un contract pedagogic $) Edi ura Me eor) 7ucures i) D//> Po olea) D&) <Profesorul si s ra e2iile conducerii in"a arii<) in Gin2a):&) ;lasceanu) C&) 4coord&5) <-tructuri) strategii) performante in invatamant <) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& ;lasceanu) C&) 4coord&5) <-tructuri) strategii) performante in invatamant <) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& ;lasceanu)C&)(er2=i ) :&) Curs de pedagogie,) Uni"ersi a ea din 7ucures i)%0,'

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 78

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 79

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

CAPITOLUL E ORGANIFAREA PRACTICII PE!AGOGICE !I!ACTICA STIINTELOR SOCIALE

De!"ol area coninu urilor specifice su#capi olului referi or la Or2ani!area prac icii peda2o2ice pe domeniul iinelor sociale a a"u la #a!a documen ul supor reali!a de c re e3perii n domeniul iinelor educaiei) C&E!ec=il) M& ?eacu) Soare E) Mana2emen ul ac i"i ilor de prac ic peda2o2ic 4predare) n"are) e"aluare9 ac i"i i e3 racolare5$) Supor ul de curs I Modulul ' IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%% O:i c)i+ l ac)i+i)50ilor d prac)ic5 p da1o1ic5 8-n ) r* ni d co*p ) n0 9 Ca) 1orii d co*p ) n0 &> Co*p ) n0 co1ni)i+ Co*p ) n0 d d )aliu 4(apaci a ea de a5 se familiari!a cu mediul ins i uional al colii i cu or2ani!area aces uia9 4(apaci a ea de a5 cunoa e par iculari ile de n"are i de manifes are a ele"ilor 9 4(apaci a ea de a5 cunoa e principalele documen e colare i modul de u ili!are al aces ora n si uaii concre e de ins ruire 9 4(apaci a ea de a5 cunoa e modul de proiec are) or2ani!are i reali!are a leciilor 4(apaci a ea de a5 cunoa e diferi ele roluri pe care le joac profesorul n cadrul ins i uiei colare& 4(apaci a ea de a5 ela#ora documen e colare necesare n ac i"i ile didac ice curen e: planificri anuale i semes riale) fia de carac eri!are psi=opeda2o2ic a ele"ului) fia de carac eri!are psi=osocial a clasei de ele"i 9 4(apaci a ea de a5 proiec a i susine lecii de pro# i finale 9 8Capaci)a) a d a9 op ra cu ()andard d cali)a) -n proi c)ar a ,i r ali2ar a unui d * r( didac)icM 8Capaci)a) a d a9 /olo(i -n pr dar * )odolo1iil p da1o1i i c n)ra) p l +N
Page 80

">Co*p ) n0 proc dural

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

8Capaci)a) a d a9 op)a p n)ru /or* /ici n) d or1ani2ar a ac)i+i)50ii didac)ic car (5 ()i*ul 2 -n+50ar a prin coop rar ,i -n 1rupM 4(apaci a ea de a5 par icipa n mod direc la ac i"i ile specifice colii: ac i"i i de consiliere i orien are n carier a ele"ilor) edine cu prinii) ac i"i i e3 racolare& '> Co*p ) n0 a)i)udinal% 4(apaci a ea de a5 modela propriul co*por)a* n)al compor amen n acord cu s andardele de cali a e promo"a e pe plan naional i European9 4(apaci a ea de a5 manifes a iniia i" n promo"area unui n"m*n de cali a e& 4C&E!ec=il) M& ?eacu) Soare E5 :n rela ie direc a cu coninu urile pro2ramelor de prac ic peda2o2ic pen ru domeniile iinelor sociale) juridice si adminis ra i"e) pornind de la su2es iile cole2ilor nos ri an erior e"oca i 4C&E!ec=il) M& ?eacu) Soare E5) au fos iden ifica e urma oarele ac i"i a i specifice: Con0inu)uril ac)i+i)50ilor d prac)ic5 p da1o1ic5 Nr>cr)> Con0inu)ul ac)i+i)50ilor d prac)ic5 p da1o1ic5 %& Ac)i+i)50i d cunoa,) r a in()i)u0i i ,colar A spaiul colar) do ri ma eriale)documen ele colare) modul de or2ani!are a ac i"i ilor specifice colii 9 D& Ac)i+i)50i d cunoa,) r a l +ilor ,i a 1rupului ,colarA n ocmirea fiei psi=o8peda2o2ice a ele"ului) n ocmirea socio2ramei) e3ersarea unor me ode de s imulare a cooperrii i crea i"i ii9 '& Ac)i+i)50i didac)ic A o#ser"area i reali!area unor ac i"i i de proiec are) predare) reali!are i e"aluare a unor lecii) ac i"i i didac ice complemen are leciilor9 E& Mana1 * n)ul cla( i d l +i ,i a in(i)u0i i ,colar A ac i"i i de o#ser"are a mana2emen ului ac i"i ilor didac ice) a mana2emen ului 2rupului colar) a mana2emen ului ins i uiei colare >& Mana2emen ul ac i"i ilor educa i"e) mana2emen ul conflic elor) mana2emen ul di"ersi ii) mana2emen ul impului .& Ac)i+i)50i d con(ili r educaional) orien are colar i profesional a ele"ilor -& Ac)i+i)50i d par) * ria) ,coal5%/a*ili %co*uni)a) : par iciparea la or2ani!area i desfurarea unei edine cu prinii) par iciparea la or2ani!area i desfurarea unei ac i"i i e3 racolare cu ele"ii 4momen fes i") momen comemora i") e3cursie de s udii) reuniune e c&5) ac i"i i specifice unor proiec e educaionale& 4C&E!ec=il) M& ?eacu) Soare E5
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 81

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Pr dar a *oni)ori2a)5 8E*anu l Soar 9 Predarea moni ori!a a ca ac i"i a e de prac ica profesionala a fos reali!a a u ili!andu8se documen ul supor reali!a de c re e3perii n domeniul iinelor educaiei) Soare E) Predarea moni ori!a a$ Supor ul de curs I Modulul ' IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%% Spre deose#ire de predarea ca aciune de ins ruire reali!a de cadrul didac ic n sala de clas) predarea moni ori!a presupune implicarea i sprijinul coordona orului de prac ic peda2o2ic i a profesorului men or din uni a ea de aplicaie& S uden ul prac ican es e iniia i asis a pe o parcursul leciei #eneficiind de ndrumarea i) dup ca!) de direcionarea ac i"i ii n direcia o#iec i"elor prac icii peda2o2ice i a perspec i"elor coac=in2ului& Predarea moni ori!a "i!ea! implicarea ac i" a men orului i coordona orului de prac ic n rei momen e eseniale ale ac i"i ii& Rnain e de nceperea ac i"i ii) pe o parcursul e"enimen elor leciei i dup nc=eierea ac i"i ii de predare&$ Rolul aces ora) in "i!iunea d8nului profesor Soare) "i!ea!: ndrumarea s uden ului prac ican pri"ind conceperea proiec ului de lecie an renarea aces uia n desfurarea ac i"i ii de predare crearea unui clima afec i" fa"ora#il asumrii iniia i"elor i a e"en ualelor riscuri 4 emeri specifice de#u an ului5 crearea si uaiilor de reflecie asupra propriului compor amen de predare iden ificarea erorilor i a soluiilor corec i"e n "ederea perfecionrii compor amen ului profesional al s uden ului prac ican & Bacili area procesului de au onomie+independen a s uden ului din perspec i"a proiec rii leciei) derulrii ac i"i ii de ins ruire) e"aluare a ac i"i ii ele"ilor Pen ru iniierea s uden ului n compor amen ele specifice de predare coordona orul de prac ic peda2o2ic i men orul po urmri implemen area unui plan care "i!ea! e ape 4Emanuel Soare5: Jnain) d -nc p r a l c0i i: Or2ani!area unei sesiuni de discuii de iniiere a s uden ului n ac i"i ile specifice ce re#uie desfura e n ins i uia colar+sala de clas Punerea la dispo!iia s uden ului a ins rumen arului specific 4pro2rama colar) planificri) proiec e de lecie) fie de o#ser"aie) es e de e"aluare e c&5 E3plicarea re2ulilor i a procedurilor pe care de#u an ul re#uie s le respec e pen ru a in2erea o#iec i"elor educaionale A enionarea s uden ului asupra a ep rilor pe care corpul profesoral i ele"ii le au de la el+procesul de ins ruire
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 82

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Reali!area unui scur is oric al ofer elor speciale pe care coala le are la ni"elul comuni ii) a resurselor disponi#ile) infras ruc ura par eneria elor cu al e ins i uii e c& pen ru nele2erea misiunii colii Pre!en area clasei unde se "a reali!a predarea din perspec i"a ni"elului de ins ruire+a ep ri) in erese) ne"oi speciale e c& Reflecia asupra msurii n care s uden ul a neles+s p*ne e rolurile) responsa#ili ile i procedurile specifice ac i"i ilor din clasa de ele"i& Jn )i*pul l c0i i: Pre!en area s uden ului prac ican ele"ilor din clas n cali a e de aspiran la cariera didac ic 4"ii or cole2) cadru didac ic de#u an e c&5 Pre!en area rolurilor pe care s uden ul) coordona orul i men orul le "or ndeplini pe parcursul leciei Pro"ocarea unei discuii in roduc i"e 4informale5 n re ele"i i s uden pen ru facili area procesului de ins ruire i o cunoa ere iniial a colec i"ului de ele"i :n er"enia cons ruc i" a men orului i+sau a coordona orului pen ru dirijarea+recons rucia procesului didac ic) n conformi a e cu rolurile s a#ili e& (omple area de c re profesorul men or i coordona orul de prac ic a unor fie de o#ser"aie a compor amen ului derula pen ru a fi anali!a e la final !up5 -ncB i r a l c0i i: U ili!area unor ins rumen e de au oe"aluare a compor amen ului Punerea la dispo!iia s uden ului a ins rumen elor de moni ori!are i e"aluare a compor amen ului derula n impul orei :den ificarea erorilor+reui elor compor amen ului din impul leciei Discu area modali ilor de implicare a ele"ilor n procesul de ins ruire) a modali ilor de a in2ere a o#iec i"elor) a s ilurilor de predare) a s ra e2iilor de e"aluare u ili!a e) a mana2emen ului clasei e c& (rearea opor uni ii de reflecie asupra leciei derula e 4dupa Soare Emanuel) Supor ul de curs I Modulul ' IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%%5 Ournalul p r(onal % Ournalul r /l 4i+ 8L>Tri/9 Gurnalul personal I jurnalul refle3i" ca ac i"i a e de prac ica peda2o2ica a fos reali!a a u ili!andu8se documen ul supor reali!a de c re e3per a n domeniul iinelor educaiei) 1rif C&) Gurnalul personal I jurnalul refle3i"$) Supor ul de curs I Modulul ' IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%%

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 83

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Din perspec i"a prac icii peda2o2ice) jurnalul personal es e considera o me od de e"aluare) cu un impor an rol refle3i") care cuprinde nsemnrile s uden ului asupra aspec elor ri e n cadrul prac icii peda2o2ice desfura e& Es e o e3celen s ra e2ie de e"aluare pen ru de!"ol area a#ili ilor me aco2ni i"e$) cons *nd n reflec area ele"ului asupra propriului proces de n"are i cuprin!*nd repre!en rile pe care le8a do#*ndi n impul derulrii aces uia& 4:nmaculada 7ordas) Blor (a#rera) D//%) p&E%) conf& au oarei Oprea) (&) D//05& Rn r8o accepiune lar2) din perspec i"a unei me ode de e"aluare) jurnalul personal "i!ea! reflecia ele"ului+s uden ului asupra aspec elor care po m#un i n"area "ii oare& Rn jurnalul refle3i") ca form a jurnalului personal) se rec n mod re2ula ) e3periene) sen imen e) opinii) 2*nduri mpr i e cu un punc de "edere cri ic& Rn acelai imp) jurnalul refle3i" repre!in un dialo2 al ele"ului+s uden ului pur a cu sine nsui) din care n"a despre propriile e3periene &$ Oprea) (&) D//0) e"idenia! urm oarele aspec e prin u ili!area aces ei me ode: autore$larea 'nvrii 4prin e3aminarea a i udinilor) a dedicaiei i a a eniei concen ra e n direcia depirii unei sarcini de n"are59 controlarea aciunilor desf&urate asupra sarcinii de 'nvare 4prin anali!a planificrii) a demersurilor me odolo2ice de re!ol"are a sarcinii i a re!ul a elor o#inu e59 controlarea cunoa&terii obinute 4prin anali!a noiunilor asimila e) a lacunelor nre2is ra e i a cau!elor aces ora5& Rn con inuarea celor enuna e) propunem un model de apreciere cali a i" a pro2resului nre2is ra de ele" cu accen pe compe enele care necesi consolidare) ca o componen a jurnalului ele"ului n ac i"i a ea aducaional) dar i din perspec i"a s uden ului prac ican n cadrul prac icii peda2o2ice: Co*p ) n0 do+ di) aspec e po!i i"e no a e punc ual) cu referire la ac i"i a ea educa i" reali!a & Co*p ) n0 car n c (i)5 con(olidar su2es ii pen ru m#un irea performanelor9 preci!area compe enelor care necesi consolidare i propunerea de s ra e2ii cu carac er ameliora i"&

Gurnalul personal 8 Apreciere cali a i" indi"idual Avantajele aplicrii aces ei me ode: jurnalul refle3i" es e o modali a e refle3i") desc=is i fle3i#il de e"aluare9 ele"ul+s uden ul prac ican poa e s8i e3prime propriile nemulumiri) dar i e3pec aiile) e3prim*ndu8i dorinele i sa isfaciile9 profesorul coordona or+men orul de prac ic peda2o2ic poa e s cunoasc i al e aspec e care influenea! procesul n"rii i as fel s8l aju e pe ele"+s uden i s sporeasc cali a ea ins ruirii9 cunosc*nd aces e aspec e) se produce o mai mare apropiere n re profesorul coordona or+ men orul de prac ic peda2o2ic i s uden ul prac ican ) aces a din urm simindu8se neles i fiind lua e n consideraie circums anele&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 84

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

De avantajele jurnalului refle3i" in de ela#orarea sa& Pen ru a fi eficien jurnalul refle3i" re#uie comple a periodic& Aces lucru solici disciplin i no area cu re2ulari a e a repre!en rilor ele"ilor) precum i a punc elor de "edere cri ice& ?u es e o munc uoar) deoarece ele"ii nu sun o#inuii s reflec e asupra muncii lor& Ei re#uie n"ai i ndrep ai rep a pe aces drum al anali!ei proprii) pen ru a nele2e de ce es e necesar i cum re#uie fcu & Oprea) (&) D//0) p& Rn cadrul ac i"i ailor de prac ica peda2o2ica d8na profesor Ce i ia 1rif a propus urm oarele "arian e + ipuri ale jurnalului personal) refle3i"e 8 ca form implici : Planul indi+idual d /or*ar ini0ial5 I repre!in o componen care scoa e n e"iden preocuprile permanen e ale s uden ului prac ican pen ru propria sa formare) pen ru cre erea eficienei prac icii peda2o2ice i a e3ersrii compe enelor do#*ndi e& Planul indi"idual de formare iniial) es e un documen personali!a ) care cuprinde n r8o form succin ne"oile personale de de!"ol are profesional& Repre!in ) de asemenea) o planificare$ a s udiului indi"idual necesar #unei desfurri a prac icii peda2o2ice& Es e n ocmi de s udenii prac icani i super"i!a de profesorul coordona or de prac ic+coac= sau de men orul de prac ic peda2o2ic& Au)o +aluar a I repre!in o componen deose#i de impor an n cadrul jurnalului personal deoarece) au oe"aluarea pres aiei s udenilor la prac ica peda2o2ic cons i uie o surs de feed8#acQ i m#un ire con inu a discursului peda2o2ic&

Pre!en m dou ins rumen e de au oe"aluare) care po fi u ili!a e de c re s udeni n scopul comunicrii refleciilor cu pri"ire la ac i"i a ea prac ic desfura : &9 S n)i* n) l )r5i) dup5 l c0i A Mulumire + nemulumire Sa isfacie + insa isfacie S are de spiri (apaci a e empa ic Brus rare Mo i"i a e A i udini e c& "9 Fac)ori Dcau2 1 n ra)oar a ()5rii d dup5 l c0i A (ondui a ele"ilor9 (ali a ea rspunsurilor9 Hradul de implicare + nonimplicare a ele"ilor n lecie9 S p*nirea coninu ului iinific9 S ra e2ia didac ic u ili!a : eficien + ineficien 9 Su#iec ul + ema leciei9 Bac ori e3 erni e c& '9 Modali)50i d op)i*i2ar a d * r(ului didac)icA

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 85

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Proiec area ri2uroas9 Mana2emen ul impului9 Mana2emen ul resurselor umane9 Hes ionarea si uaiilor de cri!e9 S ra e2ii de ac i"i!are a ele"ilor9 Me odolo2ia didac ic adec"a e c&

H=id de au oe"aluare a ac i"i ii prac ice 4Janc=e) C&) Mari) A&) D//E) p& EE8E.5) in Ce i ia 1rif) @ Au oe"aluarea demersului didac ic es e "!u de noi din r8o ripl perspec i": su#iec i") cri ic) i perfec i#il& (onsiderm c modelul propus es e u il pen ru cadrele didac ice n formare) s udenii prac icani& Preci!m c es e u il a consemna n scris) punc ual fiecare din re cele rei aspec e) cel puin n r8o fa! de ncepu a carierei didac ice) pen ru ca apoi s de"in un au oma ism la ni"el min al& @ 4Ce i ia 1rif) D/%%5 1o n scopul au oe"alurii ac i"i ii ins ruc i" educa i"e) s uden ul poa e u ili!a un al ins rumen cu "di e cali i forma i"e i anume un 6urnal r /l 4i+ al ()ud n)ului> Punc e ari pr ci2ar a a(p c) lor c l *ai r u,i) al l c0i iM +id n0i r a punc) lor d +<r/ al l c0i i> Opor uni i su2es ii pen ru de!"ol area ul erioar9 recomandri Punc e sla#e + ne"oi iden ificarea carenelor9 iden ificarea ne"oilor de formare&

Ameninri modali i de pre"enire a si uaiilor de risc9 ac i"i i de ru in&

Anali!a unei lecii preda e pe #a!a me odei SKO1 4Janc=e) C&) Mari) A&) D//E) p&E'5 Modelul de anali! a leciei se #a!ea! pe anali!a SKO1 i) credem c poa e oferi opor uni a ea unei anali!e 2lo#ale i uni are) care s ai# n "edere a * aspec e le2a e de compor amen ul s uden ului prac ican n cadrul unei ac i"i i de predare8 n"are cu ele"ii) c* i reali!area i proiec area demersului didac ic& Rele"area punc) lor )ari ale leciei) "i!ea! mai ales iden ificarea punc elor de "*rf ale leciei) al aspec elor cele mai reui e din lecie& Punc) l (la: I iden ificarea carenelor) a ne"oilor de formare n direcia perfecionrii demersului didac ic& ?e"oile "i!ea!) de asemenea) i ele"ul) respec i" decelarea aspec elor) cau!elor care au con ri#ui la a i udini inde!ira#ile n impul leciei) sla# implicare e c&
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 86

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

Opor)uni)50il I aduc n plus fa de fiele de o#ser"aie clasice) aspec e le2a e de su2es ii pen ru de!"ol area ul erioar& Recomandrile oferi e s uden ului n scopul eficien i!rii "ii oare a demersului didac ic) sun punc a e ca urmare a anali!ei i iden ificrii cau!elor nereui ei sau a ne"oilor& A* nin05ril I repre!in aspec ul comple a din punc ul de "edere a an iciprii dificul ilor care po in er"eni n reali!area efec i" a proiec ului propus& Dac primele dou cadrane ale fiei "i!ea! cu precdere o anali! punc ual pe #a!a o#ser"aiilor efec i"e la lecie) cadranele ::: i :;) se a3ea! pe in ero2aii i refle3ii cri ice cu carac er cons ruc i" dar i pe proiec area + an iciparea unor posi#ile o#s acole n calea reali!rii o#iec i"elor propuse& De asemenea) finali!area asis enei la lecie se con inu cu o de!"ol are a ac i"i ii) iar opor uni ile i ameninrile sun iden ifica e prin cola#orare cu coordona orul de prac ic peda2o2ic) men orul i s uden ul prac ican sau profesorul de#u an & Pri"ind ac i"i a ea de ndrumare me odic) din aceas perspec i") aceas a de"ine un real mijloc de consiliere$ i mai ales de pre"enire a si uaiilor de risc$ n procesul ins ruc i"8 educa i" i o oda o ac i"i a e cu un accen ua carac er forma i"& Al e e3emplificri de elemen e) cu carac er refle3i") ale unui jurnal personal al s uden ului prac ican po fi: Rn urma s udiului #i#lio2rafiei de speciali a e i a prac icii peda2o2ice) reali!ai un eseu n care s " e3punei concepia despre profesia didac ic i cre!ul$ peda2o2ic pe care l urmai& Reali!ai un refera cu i lul Ele"ul I n prima !i de coal$& Refera ul se "a reali!a pornind de la ac i"i a ea de prac ic peda2o2ic i se "a a"ea n "edere desfurarea efec i" a primei !ile de coal& Reali!ai un eseu in i ula O !i din "iaa unui profesor$ care s conin ac i"i ile de proiec are) reali!are i e"aluare+au oe"aluare a ac i"i ii desfura e& Reali!ai un refera n care s " pre!en ai concepia cu pri"ire la sis emul de e"aluare e3is en & Rn scopul ela#orrii refera ului s udiai #i#lio2rafia de speciali a e i pre!en ai cri ic 4a"an aje+de!a"an aje5 cele cons a a e n impul prac icii peda2o2ice& 4ma erialul care a s a la #a!a redac arii aces ui su#capi ol l8a cons i ui : Gurnalul personal I jurnalul refle3i"$) Supor ul de curs I Modulul ' I /etode de formare in didactica specialitatii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%%) reali!a de ca re d8na Ce i ia 1rif 5& Aa dup cum ara am la incepu ul aces ui capi ol) de!"ol area coninu urilor specifice su#capi olului referi or la Or2ani!area prac icii peda2o2ice pe domeniul iinelor sociale a a"u la #a!a documen ul supor reali!a de c re e3perii n domeniul iinelor educaiei) C&E!ec=il) M& ?eacu) Soare E) Ce i ia 1rif) in cadrul Supor ului de curs I Modulul ' I /etode de formare in didactica specialitatii din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior$) D/%%
Oana Iucu Universitatea din Bucuresti Page 87

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

7I7LIOGRAFIE GENERALA
6 6 6 <Erasmus+E(1S: sLs em de ransfer de <credi s< academidue de la (ommunau e Europeene<) (E(A9 (EE9 (EEA) Cu3em#ur2) %00E& 6 6 6 ?a ional (en er for Researc= on 1eac=er Cearnin2& 4%0005& Cearner8cen ered classrooms) pro#lem #ased learnin2 and =e cons ruc ion of unders andin2 and meanin2 6 6 6 (urriculum ?aional 8 (adru de referin ) M&E&?&8 (&?&() (orin ) 7ucure i) %00,& 6 6 6 ?a ional 7oard for Professional 1eac=in2 S andards& 4%00,5) Kas=in2 on) D() disponi#ile pe si e8ul: = p:++ MMM&n#p s&or2+n#p s+) in (D Rapor reali!a su# e2ida Proiec ului pen ru reforma in"a aman ului preuni"ersi ar 8 (onsiliul ?a ional pen ru Bormarea Profesorilor 4Minis erul Educa iei si (erce arii) D/// 6 6 6 MMM&socie a eapen rujus i ie&ro Arms ron2) Mic=ael) <MODECCS BOR (OCCA7ORA1:O? EUROPEA? (RED:1 1RA?SBER ARRA?HEME?1S<) in <Europenisa ion of Ji2=er Educa ion) Ecole Superieur de (ommerce de 1oulon) Brance) %-8%0 sep em#rie %00%& 7a22ale3)G&P) <6ducational Technolog3< ) Pi manVs Pu#lis=in2) %0,0 7ar!ea) (e!ar) <8rta si stiinta educatiei<) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) 7ucures i) %00>& 7ocos M&) Supor de curs in cadrul Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior, (lin&M&) Scopurile procesului ins ruc i"8educa i"& Perspec i"a a3iolo2ic i pra3iolo2ic 4n (rocesul instructiv-educativ,5& :ns ruire colar& Anali!a mul ireferenial) 7ucure i) EDP) %00> (er2=i ) :oan) -isteme de instruire alternative si complementare " structuri) stiluri si strategii$) Edi ura Aramis) D//D (er2=i :oan) /etode de invatamant$) Edi ura Polirom) :asi) D//. (er2=i ) :&) </etode de invatamant <) 7ucures i) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) %0,'& (er2=i ) :&) /etode de invatamant ) EDP7) %00-& (er2=i ):&) <0ilmul in procesul de invatamant <) 7ucures i) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) %0-/ (iolan) Cucian) =nv#%area bazat# pe proiecte) Supor ul de curs I ModululD IMe ode de formare in didac ica speciali a ii din cadrul Proiec ului POSDRU (ali a e) ino"are) comunicare n sis emul de formare con inu a didac icienilor din n"m*n ul superior$) D/%% (re u);&) <6ducatia elevilor prin si pentru film<) 7ucures i) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) %0,/ (reu) (&)$ Curriculum diferen%iat $i personalizat $) :ai ) Edi ura Polirom)%00,& (reu) (&) (oncep ul de curriculum 4e imolo2ie) e"oluii seman ice ale concep ului de curriculum) definiii) componen ele curriculumului) ipuri de curriculum5) 4n
Page 88

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

@(sihopedagogie pentru e+amenele de definitivare $i grade didactice N) coord& (& (uco)5) :ai) Edi ura Polirom) %00,& (ris ea) S&) Proiec area curricular 4n T (edagogia N5) "ol& D) Pi e i) Edi ura Jardiscom)%00-& (ris ea) S&) 0inalit#%ile educa%iei Dn (edagogie5) "ol& :) Pi e i) Edi ura Jardiscom)%00. (ris ea&S&) ?biectivele pedagogice ale procesului de &nv#%#m*nt D n (edagogie5) "ol& D& Pi e i) Edi ura Jardiscom)%00-& (rian) Al& 4coord&5) Curriculum $colar' 5hid metodologic) 7ucure i) M&E&:&8:&S&E&) %00.& (uco)(&) Delimi ri concep uale: coninu al n"m*n ului : curriculum 4n (edagogie5) :ai) Edi ura Polirom)%00.& DUJainau )C&)4coord&5) @ (rograme de &nv#%#m*nt $i educa%ia permanent# N) 7ucure i) EDP)%0,% De Cands=eere) ;&) De Cands=eere) H&)$ Definirea obiectivelor educa%iei,) 7ucure i) EDP) %0-0 Dimi riu& E&) Binali ile educaiei 4n (robleme fundamentale ale educa%iei ) coord& D&1odoran5) 7ucure i) EDP) %0,D& E22en) P& D&) ` Donald) P& 4%00.5& O-trategies for teachers; Teaching content and thin2ing s2ills$) ?eed=am Jei2= s) MA: AllLn ` 7acon& Bilipescu) ?icolae) 1Drept civil<) Edi ura Ac ami) 7ucures i) %00E& Ha2ne& R&) 7ri22s) C&G&) @ (rincipii de design al instruirii N) 7ucure i) EDP) %0--& Hli2a Cucia) (alla=an 7ill) (achet de resurse,) 2=id) (D reali!a e su# e2ida (omponen ei pen ru Pre2a irea Profesorilor din cadrul Pro2ramului de Reforma finan a de 7anca Mondiala 4coordona ori 7ill (alla=an) Cucia Hli2a5 J& Jalper ) <(adagogische Dida2ti2<) Munc=en) Andreas ;erla2) %00' :ucu) 7& Romi a) O/anagementul si gestiunea clasei de elevi $) Edi ura Polirom) :asi) D/// :ucu) 7&Romi a) !nstruirea scolara$) Edi ura Polirom) D//% :ucu) 7& Romi a) OCurs de pedagogie$) Edi ura (redis) D/// :ucu) Oana) Didactica $tiin%elor juridice $i administrative) Edi ura Polirom) D//-) :asi) :ucu) Oana) !storia invatamantului juridic$) Edi ura Uni"ersi a ii din 7ucures i) 7ucures i) D//> Gin2a) :&) ?e2re) :&)$ =nv#%area eficient#$) 7ucure i) Edi ura Aldin) %000& Manolescu Marin) Romi a :ucu) (edagogie$) Edi ura 7olin ineanu) D//% Manolescu) Marin)$ 6valuarea educationala " un contract pedagogic $) Edi ura Me eor) 7ucures i) D//> Mc(om#s) 7& C&) ` K=isler) G& S& 4%00-5) O The learner-centered classroom and school$) San Brancisco: GosseL8 7ass& Moffe ) G&) ` Ka2ner) 7& G& 4%00D5& -tudent-centered language arts) W8%D& Moos on) M&) As=Mor =) S&) <The -pectrum of Teaching -t3les$) ?eM PorQ) Condon) Con2man) %00/ ?eacsu) :&) <!nstruire si invatare<) E&D&P&) 7ucures i) %000&
Page 89

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

?eacsu):&) 1omsa) H=&) <-eminarul didactic universitar<) 7ucures i) 1ipo2rafia Uni"ersi a ii din 7ucures i) %0,>& Oprea) (ren2ua8Ccrmioara 4D//,5) O -trategii didactice interactive) ediia a :::8a re"!u i adu2i $ ) Edi ura Didac ic i Peda2o2ic RA&) 7ucure i Paun) E&) @ -coala o abordare socipedagogica A) Polirom) :asi) %000 Por smou =) ?J: 7oLn on+(ooQ Pu#lis=ers Jeinemann& Panisoara) :on) O"idiu) Comunicarea eficienta$ 4edi ia :) a ::8a si a :::8a5) Edi ura Polirom) :asi) D//E) D//>) D//.& P=illips) D& 4%00-5)$ Oow) wh3) what) when) and where : Perspec i"es on cons ruc i"ism and educa ion& :ssues in Educa ion: (on ri#u ions from Educa ional PsLc=olo2L) ') %>%8%0E& Planc=ard) Emile)$ (edagogie scolara contemporana, ) Edi ura Didac ica si Peda2o2ica) 7ucures i) %00D Popa) ?icolae) <Teoria 5enerala Dreptului<) Edi ua Ac ami) 7ucures i) %00E& Po olea) D&) <Profesorul si s ra e2iile conducerii in"a arii<) in Gin2a):&) ;lasceanu) C&) 4coord&5) <-tructuri) strategii) performante in invatamant <) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& 4coord&5;laceanu)C&)(er2=i ):) Curs de pedagogie) Uni"ersi a ea din 7ucure i) 7ucures i) %0,,& Po olea) Dan) Cercetarea sistematica - sursa esentiala in elaboararea noilor modele de pregatire a cadrelor didactice ) in Perfec ionarea ac i"i a ii me odice in scoala) 7ucures i)%0,/ Radu) :&1&) @ 6valuarea in procesul didactic A) EDP7) D/// Sa"a2e) A&) < econciling 3our appraisal s3stem with compan3 realit3 <) :ns i u e of Personnel Mana2emen ) ?eM PorQ) %00E S anciu) :&H=&) O-coala si doctrinele pedagogice in secolul 77 $) EDP7) %00> S anciu) M') eforma con%inuturilor &nv#%#m*ntului & (adru me odolo2ic) :ai) Edi ura Polirom) %000& Un2ureanu)D&) @ Teoria curriculumuluiUU) 1imioara) Edi ura Mir on) %000& ;aideanu) H&) ?rient#ri $i tendin%e &n educa%ia contemporan# ) 4n Educaia la fron iera din re milenii 5) 7ucure i) Edi ura Poli ic)%0,,& ;oiculescu B&) Supor ul de curs al Modulului %8 6laborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii $) D/%%)din cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior$ ;lasceanu) C&) 4coord&5) <-tructuri) strategii) performante in invatamant <) 7ucures i) Edi ura Academiei) %0,0& ;lasceanu)C&)(er2=i ) :&) Curs de pedagogie,) Uni"ersi a ea din 7ucures i)%0,' KoolfolQ) A&) < esearch perspectives on communications in classroms <) in: 1=eorL in o Prac ice & (olum#us) %0,>&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 90

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europ an POS !RU "##$%"#&'

In()ru* n) S)ruc)ural "##$ % "#&'

OIPOS!RU

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Supor ul de curs reali!a in cadrul Proiec ului POSDRU Calitate) inovare) comunicare &n sistemul de formare continu# a didacticienilor din &nv#%#m*ntul superior $) D/%%) are la #a!a ac i"i a ea edi orial din perioada anului D//- cand a fos pu#lica prima edi ie a lucrrii Didac ica iinelor juridice si adminis ra i"e in cadrul Edi urii Polirom din :ai 4:ucu) Oana) Didactica $tiin%elor juridice $i administrative ) Edi ura POC:ROM) D//-) :asi5) u ili!*ndu8se n cadrul aces ui "olum s ruc uri i coninu uri re"i!ui e i readap a e con e3 ului iinelor socio8umane& 1o oda ) n acord cu cerinele s ruc urale i de coninu ale Proiec ului amin i ) au fos e3ploa a e e3 ele cole2ilor nos ri din domeniul iinelor educaiei redac a e su# forma 2=idurilor de lucru n cadrul aceluiai proiec & As fel) au fos u ili!a e) cu menionarea special n cadrul e3 ului sau al para2rafelor in"oca e) con ri#uii ale cole2ilor no ri din ec=ipa de e3per i peda2o2i& Supor ul de curs i8a propus s e3emplifice noiunile fundamen ale ale domeniului iinelor socio8umane cu aju orul cons ruc elor i a ca!urilor specifice unui domeniu su#suma 8 iinele juridice i adminis ra i"e) oferindu8le cursanilor un punc de pornire pen ru propriile reflecii i e3emplificri din domeniile didac ice de speciali!are& :n eresul nos ru es e ca s imularea par iciprii ac i"e a cursanilor s se reali!e!e prin me odele specifice de in eraciune i implicare personal& Apreciem c misiunea supor ului de curs es e accea de a orien a i de sprijini con e3 uali!area i aplicarea principiilor didac ice 2enerale la domeniile pe care cursanii no ri le slujesc n "iaa educaional co idian&

Oana Iucu Universitatea din Bucuresti

Page 91