Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL FINANTELOR

MINISTERUL MUNCII

NORME METODOLOGICE privind transmiterea datelor si informatiilor referitoare la personalul din institutiile pu li!e "entru !rearea an!ii de date si informatii privind personalul !are isi desfasoara a!tivitatea in se!torul u#etar$ pre!um si !%eltuielile !u salariile aferente a!estuia$ in a&a prevederilor art'( din )otararea Guvernului nr' (*+ , (--.$ repu li!ata$ institutiile pu li!e vor transmite$ semestrial$ la Ministerul E!onomiei si Finantelor si la Ministerul Mun!ii$ Familiei si E#alitatii de sanse sau dupa !a&$ la dire!tiile #enerale ale finantelor$ pu li!e si !ontrolului finan!iar de stat si dire!tiile #enerale de mun!a si protae!tie so!iala$ /udetene si a mun!ipiului 0u!uresti$ la termenele sta ilite$ date si informatii !onform ma!%etelor tipi&ate ane1ate' Completarea ma!%etelor se va fa!e !u respe!tarea into!mai a !odurilor avand in vedere !a datele si informatiile ins!rise in a!estea sa refle!te situatia reala' De asemenea$ la !ompletarea ma!%etelor se vor avea in vedere 2 I' Cu privire la numarul de personal (' Numarul de personal va fi pre&entat de fie!are institutie pu li!a preva&uta la art'( din )otararea Guvernului nr' (*+ , (--.$ repu li!ata$ pe fun!tii$ astfel in!at intre#ul personal sa se re#aseas!a stru!turat pe ane1ele din a!tele normative de salari&are spe!ifi!e fie!arei institutii$ pe !apitole ale !lasifi!atiei u#etare$ pe surse de finantare si pe fun!tii 3o!upatii4$ si profesii !onform !lasifi!atiei o!upatiilor din Romania$ respe!tiv$ a !odurilor din ane1ele !are insotes! ma!%etele model' 5' Coloanele din Ane1a nr'( 3ane1ele !u nr' de personal4 se vor !ompleta astfel2 6 in !oloana ( numarul de posturi apro at de !atre ordonatorul prin!ipal de !redite prin statutul de fun!tii !are tre uie sa se in!adre&e in numarul ma1im de posturi apro at prin u#et7 6 in !oloana 8 9Numarul de posturi o!upate 9$ va fi tre!ut numarul de posturi efe!tiv o!upate de persoane !u fun!tia de a&a in unitatea respe!tiva$ in ultima &i a semestrului si respe!tiv a anului pe fun!tii si pe stru!tura' 6 in a!tivitatea de invatamant$ posturile o!upate prin plata !u ora nu se evidentia&a in ni!i o !oloana a a!estei ane1e$ iar posturile o!upate prin !umul se evidentia&a numai in !oloana ( si nu se evidentia&a in !oloana 57 8' Datele !uprinse in Ane1a nr' (a$ refle!ta stru!tura so!io6profesionala a posturilor o!upate din fie!are institutie' Coloanele din Ane1a nr'('a' se vor !ompleta astfel2 6 in !oloana ( 9Denumirea profesiei: spe!ialitatea$ !alifi!area$ do andite prin studii7 6 in !oloana 5 9Codul profesiei: preva&ut in Clasifi!area O!upatiilor din Romania2 6 in !oloana 8 9Total posturi o!upate: va fi tre!ut numarul de posturi efe!tiv o!upate in ultima &i a semestrului$ pe fun!tii si se1e7

in !oloanele ;$ .$ +$ <$ *$ -$ (=$ (( 9Numarul de posturi o!upate in ultima &i: va fi tre!ut numarul de posturi o!upate defal!at pe se1e si varste' II' Cu privire la fondul de salarii ;' Fondul de salarii va fi pre&entat pe total unitate pe !apitole ale !lasifi!atiei u#etare 3in a!eleasi !onditii !a si numarul de personal4$ pre!um si pe surse de finantare$ stru!turat pe elemente !onform ma!%etei pre&entate in Ane1a nr'5' Ane1a va !ontine date privind fondul de salarii anual apro at$ preva&ut in u#et$ fondul de salarii !onsumat in ultima luna a semestrului$ respe!tiv a anului$ pre!um si fondul de salarii !onsumat in semestrul I si$ respe!tiv$ anual' Numarul posturilor o!upate !u personal retri uit prin plata !u ora preva&ut in ane1a nr'5 la !oloana( randul (;$ tre uie sase in!adre&e in numarul re&ultat pe a&a normelor dida!ti!e$ !orespun&ator re#lementarilor in vi#oare si !onfirmat de Ministerul Edu!atiei$ Cer!retarii si Tineretului si respe!tiv$ inspe!toratele de invatamant /udetene si al muni!ipiului 0u!uresti' .' Fondul de salarii anual$ preva&ut in u#et$ tre uie sa fie !el reparti&at de ordonatorul prin!ipal de !redite$ !are este o li#at sa defal!e sumele$ pe unitatile su ordonate$ in limita prevederilor din u#etul apro at ordonatorului prin!ipal de !redite respe!tiv' III' Cu privire la modul de o tinere a ma!%etelor si de transmitere a informatiilor +' Ordonatorii prin!ipali de !redite a !aror finantare se asi#ura din u#etul de stat$ u#etul asi#urarilor so!iale de stat$ u#etele fondurilor spe!iale ane1e la le#ea u#etului de stat si la le#ea u#etului asi#urarilo so!iale de stat vor prelua pe dis!%eta$ ma!%etele model$ de la Dire!tia #enerala de te%nolo#ia informatiei finan!iare din Ministerul E!onomiei si Finantelor si de la Dire!tia de informati&are din !adrul Ministerul Mun!ii$ Familiei si E#alitatii de sanse$ impreuna !u pro#ramul informati! pentru preluarea datelor pe dis!%eta' Ordonatori se!undari si tertiari de !redite ai u#etelor mentionate mai sus$ ordonatori prin!ipali de !redite u#etare din administratia pu li!a lo!ala$ pre!um si institutiile pu li!e finantate inte#ral sau partial din venituri e1tra u#etare ridi!a ma!%etele model 3Ane1ele ($ 5$ 8$ si ; la pre&entele norme4 !ompletate !u fun!tiile si !odurile pe fie!are a!tivitate$ respe!tiv !u stru!tura fondului de salarii$ de la dire!tiile #enerale ale finantelor pu li!e si !ontrolului finan!iar de stat 3servi!iile u#et si servi!iile de informati!a /udetene si ale administratiilor finan!iare din se!toarele muni!ipiului 0u!uresti4' Ane1a ('a va fi preluata numai de la Dire!tia de informati&are din !adrul Ministerul Mun!ii$ Familiei si E#alitatii de sanse si$ respe!tiv$ Servi!iul informati!a6indi!ator so!ial din !adrul Dire!tiilor #enerale de mun!a si prote!tie so!iala /udetene si a muni!ipiului 0u!uresti' <' Ordonatori prin!ipali de !redite u#etare din administratia pu li!a lo!ala si ordonatorii se!undari si tertiari de !redite u#etare$ in!lusiv institutiile pu li!e finantate inte#ral sau partial din venituri e1tra u#etare !ompletea&a ma!%etele si le pre&inta la servi!iul u#et din !adrul dire!tiilor #enerale ale finantelor pu li!e si

!ontrolul finan!iar de stat /udetene si a Muni!ipiului 0u!uresti 3prin se!toarele a!estuia4$ pre!um si la servi!iul informati!a 6 indi!ator so!ial din !adrul dire!tiilor #enerale de mun!a si prote!tie so!iala /udetene si a mun!ipiului 0u!uresti' *' Servi!iul u#et$ prin !adrele de spe!ialitate$ impreuna !u servi!iul de informati!a din !adrul dire!tiilor #enerale ale finantelor pu li!e si !ontrolului finan!iar de stat /udetene si a muni!ipiului 0u!uresti$ pre!um si servi!iul informati!a 6 indi!ator so!ial din !adrul dire!tiilor #enerale de mun!a si prote!tie so!iala /udetene si a muni!ipiului 0u!uresti$ verifi!a !ore!titudinea into!miri ma!%etelor$ dupa !are se preiau pe !al!ulator' "entru a se evita inre#istrarea in!ompleta si eronata a institutiilor pu li!e de pe ra&a /udetului respe!tiv$ servi!iile respe!tive tre uie sa !unoas!a situatia !ompleta a ordonatorilor de !redite pe se!toare de a!tivitate$ atat din pun!t de vedere al su ordonarii !at si al al surselor de finantare' In !a&ul unitatilor al !aror numar de posturi este finantat din doua surse$ se vor !ompleta ma!%ete separate pe fie!are sursa de finantare' -' "entru aparatul propriu al ordonatorilor prin!ipali de !redite$ la !are finantarea se asi#ura din u#etul de stat$ u#etul asi#urarilor so!iale de stat si u#etele fondurilor spe!iale ane1e la le#ea u#etului de stat si la le#ea u#etului asi#urarilor so!iale de stat$ informatiile vor fi pre&entate$ de ordonatori respe!itvo$ pe ma!%ete si pe suport ma#neti! 3dis!%eta4 la Ministerul E!onomiei si Finantelor 6 Dire!tia #enerala a finantelor institutiilor pu li!e si drepturi salariale si la Ministerul Mun!ii$ Familiei si E#alitatii de sanse 6 Dire!tia or#ani&are si #estiune persona in se!torul u#etar' (=' "reluarea datelor pe dis!%eta !onform !erintelor din ma!%ete de !atre ordonatorii prin!ipali de !redite preva&utila p!t'- se fa!e pe a&a pro#ramului informati! !are se ridi!a de la Dire!tia #enerala de te%nolo#ia informatiei finan!iare din !adrul Ministerul E!onomiei si Finantelor si Dire!tia de informati&are din !adrul Ministerul Mun!ii$ Familiei si E#alitatii de sanse' ((' "entru a asi#ura ins!rierea !ore!ta a informatiilor in ma!%etele ane1ate$ institutiile pu li!e vor respe!ta into!mai !orelatiile preva&ute in Ane1a nr'8 la pre&entele norme si vor ins!rie !odurile !onform !lasifi!atiei in profil departamental si a !lasifi!atiei u#etare' In !e priveste sursa de finantare$ a!easta va fi !ompletata !onform Ane1ei nr';' (5' Dire!tiile #enerale ale finantelor pu li!e si !ontrolului finan!iar de stat si dire!tiile de mun!a si prote!tie so!iala$ /udetene si a mn!ipiului 0u!uresti$ prelu!rea&a informatiile primite prin intermediul servi!iilor de informati!a ale a!estora si furni&ea&a prin posta ele!troni!a 3in termen de (. &ile4 datele respe!tive la Dire!tia de #enerala de te%nolo#ia informatiei finan!iare din Ministerul E!onomiei si Finantelor si Dire!tia de informati&are din !adrul Ministerul Mun!ii$ Familiei si E#alitatii de sanse' Odata !u transmiterea dis!%etei !u datele respe!tive fie!are dire!tie #enerala a finantelor pu li!e si !ontrolului finan!iar de stat si dire!tia #enerala de mun!a si prote!tie so!iala$ !onfirma$ printr6o adresa s!risa$ !a datele respe!tive repre&inta situatia reala din unitati$ de a !aror verifi!are raspund !adrele de spe!ialitate din !adrul a!estei dire!tii' (8' Do!umentele into!mite potrivit )otararea Guvernului nr' (*+ , (--.$ repu li!ata$ si a pre&entelor norme metodolo#i!e se semnea&a de !atre !ondu!atorii institutiilor respe!tive sau de !atre imputerni!itii a!estora$ pre!um si de !atre spe!ialistii !are le6au into!mit' De asemenea$ do!umentele vor purta stampila unitatii'

(;' In!al!area prevederilor )otararii Guvernului nr' (*+ , (--.$ repu li!ata$ se san!tionea&a in !onditiile preva&ute la art'5 din a!easta %otarare' MINISTERUL FINANTELOR ANE>A NR' 8 CORELATIILE de !are tre uie sa se tina seama la ins!rierea datelor in ane1ele !e se !ompletea&a de fie!are unitate I' Cu privire la numarul de personal 3ane1a (42 "e fie!are ane1a (' Totalul pe fun!tii 5' Totalul de !ontrol ? totalul posturilor pe #rade si trepte profesionale ? totalul fie!arei fun!tii in!lusiv fun!tii de !ondu!ator MINISTERUL MUNCII$

8' Numar posturi apro ate prin statutul de ? suma totalului fun!tiilor de e1e!utie fun!tii 3!ol'(4 II' Cu privire la Fondul de salarii 3Ane1a 5 4 .' Total fond de salarii ? totalul randurilor ( la (+ in!lusiv +' Totalul fie!aruia din randurile .$ (8$ (; si (+ ? Su totalurile a6f7 a6 si a6 si respe!tiv a6d' <' Salariul mediu 3rand (* !ol'54 ? @!ol'5$rd'(<63!ol'5$ rd'(= A rd'(( A rd'(;lit' A rd'(. A rd'(+ lit'd4B 2 3!ol'( rd'( A rd'(5 A rd'(8lit' 4 La nivel de unitate *' Total fun!tii de !ondu!ere ? total enefi!iari de indemni&atie de 3Ane1a ( !ol'54 !ondu!ere 3Ane1a 5 rand 8$ !ol'(4 -' Total numar de posturi o!upate pe fun!tii de e1e!utie3Ane1a ( !ol'54 (=' Total numar de posturi o!upate pe fun!tii de e1e!utie3Ane1a ( !ol'54 ? total enefi!iari salarii de a&a 3Ane1a 5 !ol'( rd'( A rd'(54 ? total posturi o!upate din !ol'8 pe fun!tii din Ane1a ('a