Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum Vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Sima Maria Simona
Adresa Tomis 1, bl.. 20, sc. C, et. 4, ap. 58
551093 Mediaş (Romania)
Telefon Fix (RDS) 40-369- Mobil (Cosmote) 40-766-484828
445723
E-mail simona.sima@hotmail.com web: www.simona.simaster.info
Naţionalitate română
Data naşterii 20 a lunii iulie 1972
Sex Femeiesc
Domeniu ocupaţional Educaţie
Experienţa profesională
Perioada 01 a lunii septembrie 1996 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Profesor discipline socio-umane
(Logică, Argumentare și Comunicare, Psihologie, Sociologie, Educație
Antreprenorială, Economie, Economie Aplicată, Filosofie, curs opțional:
Comunicare și Negociere)
Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Axente Sever"
Avram Iancu 18, 551058 Mediaş (România)
Tipul activităţii educaţie
Perioada 01 a lunii septembrie 1996 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Psihologie medicala, Psihologie generala, Sociologie, Antropologie, Consiliere şi
Comunicare Profesională
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia "dr. Bălin Alexandru", Şcoala Posliceală Sanitară
Gh. Doja, nr. 2, 551020 Mediaş (Romania)
Tipul activităţii Educaţie
Perioada 01 a lunii septembrie 1996 - 30 a lunii august 1997
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Discipline Socio-Umane
Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic St. L. Roth , George Enescu nr. 7, 551018 Medias (Romania)
Tipul activităţii Educaţie
Perioada 01 a lunii septembrie 2003 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi si responsabilităţi principale Discipline Socio-Umane (Economie, Economie Aplicată, Psihologie)
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Mediensis”, Sticlei 9, 551130, Medias (România)
Tipul activităţii educaţie
Educaţie şi formare
Perioada 10 a lunii octombrie 2009
Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la Seminarul Național cu tema: „PARTENERIAT ÎN
EDUCAȚIA PENTRU MEDIU”, ediția a XI-a
Disciplinele principale Educație pentru mediu
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centrul Carpato Danubian de Geoecologie
învăţământ/furnizorului de Strada Gradistea, Nr. 14, Bl B14, Sc. 4, Ap. 36, Sector 4, Bucuresti, Cod Postal:
formare 040946
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 10 a lunii iunie 2009
Calificarea/diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic I
Disciplinele principale Filosofie
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie
învăţământ/furnizorului de (Formare profesională)
formare Mihail Kogălniceanu nr. 1 , 400084 Cluj-Napoca (România)
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Perioada 03 a lunii aprilie 2009 - 06 a lunii aprilie 2009
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de FORMATOR
Disciplinele principale Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea formării, aplicarea
studiate/competenţele metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketingul formării, proiectarea
profesionale dobândite programelor de formare, organizarea programelor și a stagiilor de formare, evaluarea,
revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.
Numele şi tipul instituţiei de Centrul DOCTUS Sibiu
învăţământ/furnizorului de str. Marasti nr. 1 A
formare
Nivelul în clasificarea Cod COR 241205
naţională sau internaţională
Perioada 20 a lunii martie 2009 - 22 a lunii martie 2009
Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare la seminarul cu tema:
Disciplinele principale STANDARDE NAȚIONALE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA
studiate/competenţele CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul Român pentru Educație și Calitate Europeană
învăţământ/furnizorului de Strada Transilvaniei numărul 24, Sector 1, Bucureşti 010798
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 18 a lunii octombrie 2008 - 18 a lunii octombrie 2008
Calificarea/diploma obţinută Diploma de participare
Disciplinele principale Ediţia a X-a a seminarului naţional "Parteneriat în educaţia pentru mediul
studiate/competenţele înconjurător"
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centru Carpato-Danubian de Geo-Ecologie (Formare)
învăţământ/furnizorului de Strada Gradistea, Nr. 14, Bl B14, Sc. 4, Ap. 36, Sector 4, 040946 Bucuresti (România)
formare
Perioada 01 a lunii octombrie 2008 →
Calificarea/diploma obţinută Masterat Management Educaţional
Disciplinele principale Management general, Management strategic , Informatică , Sociologia Educaţiei,
studiate/competenţele Comunicare Profesională, Managementul Calității, Marketing, Management
profesionale dobândite Financiar, Managementul Resurselor Umane, Managementul Proiectelor
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea "Lucian Blaga"
învăţământ/furnizorului de Bd-ul. Victoriei, Nr.10, 550024 Sibiu (România)
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Perioada 21 a lunii mai 2008 - 22 a lunii mai 2008
Calificarea/diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale Programul de perfecţionare "Finanţarea proiectelor din domeniul educaţiei - POS-
studiate/competenţele DRU"
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Centrul Regional de Formare
învăţământ/furnizorului de Continuă pentru Administraţie Publică Locală Cluj-Napoca (Program de formare)
formare Alexandru Vaida Voevod, nr.53-55, 400436 Cluj-Napoca (România)
Nivelul în clasificarea ISCED 5
naţională sau internaţională
Perioada 28 a lunii ianuarie 2008 - 01 a lunii februarie 2008
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare
Disciplinele principale Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic
învăţământ/furnizorului de Str. Turismului, nr. 15, 550020 Sibiu (România)
formare
Perioada 05-30 mai 2007
Calificarea/diploma obţinută Curs „Orientare și Consiliere în Învățământul Preuniversitar ”
Disciplinele principale Orientare și Consiliere
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Sibiu, Programul de formare continuă a
învăţământ/furnizorului de personalului didactic din învățământul preuniversitar
formare
Perioada 22 a lunii februarie 2007 - 23 a lunii februarie 2007
Calificarea/diploma obţinută Adeverință de participare
Disciplinele principale Cursuri de instruire pentru potențialii beneficiari de proiecte cofinanțate din Fondul
studiate/competenţele Social European
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală pentru Integrare Europeană și
învăţământ/furnizorului de Programe Comunitare Direcția Organism Intermediar POS DRU. Unitatea Regională
formare POS DRU Centru
Str. Gabriel Bethlem, nr. 7, Camera 17, Alba Iulia, c.p. 510009
Perioada 30 a lunii ianuarie 2007 - 30 a lunii ianuarie 2007
Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare
Disciplinele principale Seminarul cu tema "Visez o lume fără violenţă" - III
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Direcţia municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din primăria Municipiului
învăţământ/furnizorului de Mediaş şi Asociaţia Sinergii Medias
formare Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, 551018 Medias (România)
Perioada 01 a lunii august 2004 - 01 a lunii august 2004
Calificarea/diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic II
Disciplinele principale Filosofie
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie
învăţământ/furnizorului de (Formare profesională)
formare Mihail Kogălniceanu nr. 1 , 400084 Cluj-Napoca (România)
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Perioada 01 a lunii august 2000 - 01 a lunii august 2000
Calificarea/diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învăţământ
Disciplinele principale Filosofie
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie (DPPD)
învăţământ/furnizorului de Mihail Kogălniceanu nr. 1 , RO- 400084 Cluj-Napoca (România)
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Perioada 15 a lunii iulie 1996
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă în Filosofie
Disciplinele principale Istoria Filosofiei, Logica, Etică, Epistemologie, Filosofia Ştiinţei, Filosofia
studiate/competenţele Limbajului, Sociologie, Economie Politică, Modul pedagogic complet
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filosofie
învăţământ/furnizorului de Mihail Kogălniceanu nr. 1 , 400084 Cluj-Napoca (România)
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 5
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaţie
Franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 A2 A2 A2 A2
elementar elementar elementar elementar elementar
Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă probat cu prilejul participării la majoritatea proiectelor desfăşurate
în cadrul Liceului Teoretic "Axente Sever" din Mediaş (de pildă, programul Eco-
Şcoala);
O bună capacitate de comunicare exersată permanent în activitatea de dascăl;
Competenţe şi aptitudini Leadership, Spirit organizatoric (experienţă în logistică), Experienţă bună a
organizatorice managementului de proiect sau al echipei.: membru în Consiliul de administraţie al
Liceului Teoretic "Axente Sever" din Mediaş şi al Şcolii Postliceale Sanitare "dr.
Bălin Alexandru" din Mediaş; Coordonator al proiectului Eco-Şcoala la Liceul
Teoretic "Axente Sever" din Mediaş;
1 septembrie 2004 - 1 noiembrie 2008 funcţia de COORDONATOR PROIECTE ŞI
PROGRAME EDUCATIVE la Liceul Teoretic "Axente Sever" din Mediaş;
Spirit organizatoric (experienţă în logistică): organizator al Sesiunii de Comunicări
Ştiinţifice din 15 martie a anului 2008, la Liceul Teoretic "Axente Sever" din Mediaş;
Redactor a anuarului "Comunicări Ştiinţifice" vol. VII/1, volVII/2 apărut în 2008 la
editura Samuel din Mediaş şi VIII / 2009.
Competenţe şi aptitudini de Programe office (experimentat): Ms. Word, Ms. Excell, Ms. Access
utilizare a calculatorului Comunicare internet: Internet Explorer, Windows Live, Outlook Express, Utilizare
platforma de blogging wordpress (www.simona.simaster.info)
Afiliere: Membru în comitetul de redacţie al volumului Comunicări Ştiinţifice (Colegiul
Tehnic „Mediensis”, Mediaș - Editura Samuel) ajuns la nr. VIII în 2009
Participări la Sesiuni de Noiembrie 2009: Politică şi educaţie în dialogul platonician „Omul Politic”,
comunicări / Simpozioane Construirea imaginii unei organizaţii furnizoare de educaţie (în colaborare),
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Colegiul Tehnic „Mediensis”,
Mediaș
Mai 2009: De la cetatea visată la cetatea uitată. Proiectul politic platonician în
Dialogurile Timaios-Critias, Analiza nevoilor de formare la nivelul municipiului
Mediaş (în colaborare), Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Grup Școlar
de Industrie Ușoară, Mediaș
Noiembrie 2008: Abordare dialogică a Alegoriei Peşterii într-o lecţie de filozofie,
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Grup Școlar de Industrie Ușoară,
Mediaș
Mai 2008: Dialogul filosofic – posibile interpretări, Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice, Grup Școlar de Industrie Ușoară, Mediaș
Noiembrie 2007: Ironia socratică, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice,
Grup Școlar de Industrie Ușoară, Mediaș
Mai 2007: Polemica educaţiei la Platon, Sesiunea Națională de Comunicări
Științifice, Grup Școlar de Industrie Ușoară, Mediaș
Mai 2006: Intuiția Intelectuală în filosofia clasică germană, Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice, Grup Școlar de Industrie Ușoară, Mediaș
Noiembrie 2005: Critica filosofică a imaginii, Sesiunea Națională de Comunicări
Științifice, Grup Școlar de Industrie Ușoară, Mediaș
Mai 2004: Timp şi eternitate în dialogul platonician Timaios, Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice, Grup Școlar de Industrie Ușoară, Mediaș

Publicaţii: 1. Dan Sima, Simona Sima, Filosofia pentru bacalaureat (Omul, Libertatea,
Dreptatea, Fericirea), Cluj-Napoca, 1998, ISBN 973-98992-3-9;
2. Timp şi eternitate în dialogul platonician Timaios, în Comunicări Științifice II,
Mediaș, 2004, ISBN 973-0-03544-x;
3. Dialogul platonician Republica sau „Despre educaţie”, în Comunicări Științifice
VI , ed. Samuel, Mediaș, 2007 (în colaborare), ISSN 1843-3324;
4. Critica aristotelică a Logicii platoniciene, în Comunicări Științifice VII (1), ed.
Samuel, Mediaș, 2008 (în colaborare), ISSN 1843-3324;
5. Educaţie şi Politică în dialogul platonician „Legile", în Comunicări Științifice
VII (2), ed. Samuel, Mediaș, 2008 (în colaborare), ISSN 1843-3324;
6. Scurte concluzii la problema relaţiei dintre politică şi educaţie la Platon, în
Comunicări Științifice VII (2), ed. Samuel, Mediaș, 2008 (în colaborare), ISSN 1843-
3324;
7. De la cetatea visată la cetatea uitată. Proiectul politic platonician în dialogurile
Timaios-Critias în Comunicări Științifice VIII, ed. Samuel, Mediaș, 2009 ISSN 1843-
3324;
8. O abordare dialogică a Alegoriei Peșterii într-o lecție de filosofie în Comunicări
Științifice VIII, ed. Samuel, Mediaș, 2009 ISSN 1843-3324;
9. Analiza nevoilor de educație în municipiul Mediaș și zona adiacentă. Perioada
2008-2009 în Comunicări Științifice VIII, ed. Samuel, Mediaș, 2009 (în colaborare),
ISSN 1843-3324;