Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACTINDIVIDUALDEMUNC

ncheiatinregistratsubnr../.... .........nregistrulgeneraldeevidenasalariailor*)

A.Prilecontractului
Angajator persoana juridic/fizic ................. ,
cu sediul/domiciliul n .................................................. , nregistrat la registrul
comerului/autoritile administraiei publice din ...................................... sub nr. ............... ,
cod fiscal ..........................., telefon .............. , reprezentat legal prin
......................... , n calitate de ................................. , i
salariatul/salariata domnul/doamna ............................................................................... ,
domiciliat/domiciliatnlocalitatea.........................,str.............,
nr....... , judeul ........................................, posesor/posesoare al/a buletinului/crii de
identitate/paaportului seri....... nr. ........................ , eliberat/eliberat de
.......... la data de ........... , CNP ..................................... , permis de
muncseria..........nr.....................dindata.....................,amncheiatprezentulcontract
individualdemuncnurmtoarelecondiiiasupracroraamconvenit:
B. Obiectulcontractului: .............................................................................................................
C.Duratacontractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata .............................................................. urmnd s
nceapactivitatealadatade......................
b)determinat,de.........luni,peperioadacuprinsntredatade..............idatade..............
/peperioadasuspendriicontractuluiindividualdemuncaltitularuluidepost.
D.Loculdemunc
1.Activitateasedesfoarla
.........................................................................................................
2.nlipsaunuilocdemuncfixsalariatulvadesfuraactivitateaastfel:...............................
E.Felulmuncii
Funcia/meseria.....................................conformClasificriiocupaiilordinRomnia
F.Atribuiilepostului
Atribuiilepostuluisuntprevzutenfiapostului,anexlacontractulindividualdemunc*).
G.Condiiidemunc
1.ActivitateasedesfoarnconformitatecuprevederileLegiinr.31/1991.
2.Activitateaprestatsedesfoar ncondiii normale/deosebite/specialede munc,potrivit
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu
modificrileicompletrileulterioare.
H.Duratamuncii
1.Onormntreag,duratatimpuluidelucrufiindde..........ore/zi,..........ore/sptmn.
a)Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ............. (ore zi/ore
noapte/inegal).

b)Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului


colectivdemuncaplicabil.
2.Ofraciunedenormde..........ore/zi(celpuin2ore/zi),.........ore/sptmn.
a)Repartizareaprogramuluidelucrusefacedupcumurmeaz:..............(orezi/orenoapte).
b)Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului
colectiv demuncaplicabil.
c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte
lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor
acestora.
I.Concediul
Durataconcediuluianualdeodihnestede............zilelucrtoare,nraportcuduratamuncii
(normntreag,fraciunedenorm).
Deasemenea,beneficiazdeunconcediusuplimentarde.........................................
J .Salariul:
1.Salariuldebazlunarbrut:.lei
3.2.Alteelementeconstitutive:
a)sporuri...
b)indemnizaii...
c)alteadaosuri..
3.Orelesuplimentareprestatenafaraprogramuluinormaldelucrusaunzilelencarenuse
lucreazorinzileledesrbtorilegalesecompenseazcuoreliberepltitesausepltesccu
unsporlasalariu,conformcontractuluicolectivdemuncaplicabilsauLegiinr.53/2003
Codulmuncii.
4.Data/datelelacaresepltetesalariuleste/sunt.....
K.Drepturiiobligaiialeprilorprivindsecuritateaisntateanmunc:
a)echipamentindividualdeprotecie.......
b)echipamentindividualdelucru.....
c)materialeigienicosanitare....................................................................................................
d)alimentaiedeprotecie.....
e)altedrepturiiobligaiiprivindsntateaisecuritateanmunc....
L.Alteclauze:
a)perioadadeprobestede.......................
b)perioadadepreavizncazulconcedieriiestede............zilelucrtoare,conformLegiinr.
53/2003Codulmunciisaucontractuluicolectivdemunc
c)perioada de preaviz n cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr.
53/2003Codulmunciisaucontractuluicolectivdemunc
d)n cazul n care salariatul urmeaz si desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii se vor regsi i n
contractulindividualdemunc
e)alteclauze.
M. Drepturiiobligaiigeneralealeprilor
1.Salariatulare,nprincipal,urmtoareledrepturi:
a)dreptullasalarizarepentrumuncadepus
b)dreptullarepauszilnicisptmnal
c)dreptullaconcediudeodihnanual
d)dreptullaegalitatedeanseidetratament
e)dreptullasecuritateisntatenmunc
f)dreptullaformareprofesional,ncondiiileacteloradiionale.
2

2.Salariatuluiirevin,nprincipal,urmtoareleobligaii:
a)obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin
conformfieipostului
b)obligaiadearespectadisciplinamuncii
c)obligaiadefidelitatefadeangajatornexecutareaatribuiilordeserviciu
d)obligaiadearespectamsuriledesecuritateisntateamunciinunitate
e)obligaiadearespectasecretuldeserviciu.
3.Angajatorulare,nprincipal,urmtoareledrepturi:
a)sdeadispoziiicucaracterobligatoriupentrusalariat,subrezervalegalitiilor
b)sexercitecontrolulasupramoduluidendeplinireasarcinilordeserviciu
c)sconstatesvrireaabaterilordisciplinareisaplicesanciunilecorespunztoare,potrivit
legii,contractuluicolectivdemuncaplicabiliregulamentuluiintern.
4.Angajatoruluiirevin,nprincipal,urmtoareleobligaii:
a)s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractulcolectivdemuncaplicabilidinlege
b)s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelordemuncicondiiilecorespunztoaredemunc
c)s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarearelaiilordemunc
d)selibereze,lacerere,toatedocumentelecareatestcalitateadesalariatasolicitantului
e)sasigureconfidenialitateadatelorcucaracterpersonalalesalariatului.
N.Dispoziiifinale
PrevederileprezentuluicontractindividualdemuncsecompleteazcudispoziiileLegiinr.
53/2003 Codul muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. ........... /.............. la
Direcia general de munc i solidaritate social a judeului/municipiului ...........................
/MinisterulMuncii,SolidaritiiSocialeiFamiliei.
Oricemodificareprivindclauzelecontractualentimpulexecutriicontractuluiindividualde
muncimpunencheiereaunuiactadiionallacontract,conformdispoziiilorlegale.
Prezentul contract individual de munc sa ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru
fiecareparte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc
competentmaterialiteritorial,potrivitlegii.
Angajator,
..................................
Reprezentantlegal,
......................................

Salariat,
..............................

Pe data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din Legea nr.
53/2003Codulmuncii,nurmandepliniriiproceduriilegale.
Angajator,
.................................

_____
*) Pn la data de 31 decembrie 2006, contractul individual de munc va fi nregistrat la
inspectoratulteritorialdemunc,cumenionareapecontractaacestuinumr.
3