Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE Nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial EMITENT !"#L"MENT$L #%M&NIEI !

$'LI("T) *N M%NIT%#$L %+I(I"L N#. ,68 din - martie 2008 !arlamentul #om.niei adopt/ pre0enta le1e. ("!. , 2i3po0i4ii 1enerale "#T. , 5,6 !re0enta le1e 3tabile7te cadrul 1eneral nece3ar pentru identificarea8 documentarea8 cercetarea8 protejarea8 con3ervarea8 promovarea8 punerea 9n valoare8 tran3miterea 7i revitali0area elementelor patrimoniului cultural imaterial8 caracteri3tic/ definitorie a comunit/4ilor umane8 ca factor de coe0iune 3ocial/ 7i de de0voltare economic/. 526 !re0enta le1e nu poate fi folo3it/8 9n 9ntre1ime 3au 9n parte8 de nicio per3oan/ fi0ic/ ori juridic/ pentru a ob4ine protec4ia unui element al patrimoniului cultural imaterial prin intermediul actelor normative care re1lementea0/ proprietatea indu3trial/ 3au dreptul de autor. "#T. 2 *n 9n4ele3ul pre0entei le1i8 termenii 7i e:pre3iile de mai jo3 3e define3c dup/ cum urmea0/ a6 patrimoniu cultural imaterial ; totalitatea practicilor8 repre0ent/rilor8 e:pre3iilor8 cuno7tin4elor8 abilit/4ilor ; 9mpreun/ cu in3trumentele8 obiectele8 artefactele 7i 3pa4iile culturale a3ociate ace3tora ; pe care comunit/4ile8 1rupurile 3au8 dup/ ca08 indivi0ii le recuno3c ca parte inte1rant/ a patrimoniului lor cultural< b6 e:pre3ii culturale tradi4ionale ; forme de manife3tare ale creativit/4ii umane cu e:primare material/8 oral/ ; forme de art/ a cuv.ntului 7i e:pre3ii verbale tradi4ionale ; forme de e:primare mu0ical/ ; c.ntece8 dan3uri8 jocuri populare ; forme de e:pre3ie 3incretic/ ; obiceiuri8 ritualuri8 3/rb/tori8 etnoiatrie8 jocuri de copii 7i jocuri 3portive tradi4ionale ; forme ale crea4iei populare 9n domeniul te=nic8 precum 7i me7te7u1uri ori te=nolo1ii tradi4ionale< c6 te0aure umane vii ; titlul onorific ce poate fi conferit acelor per3oane care 3unt recuno3cute de c/tre comunitate drept creatoare 7i tran3mi4/toare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial8 9n forma 7i cu mijloacele tradi4ionale nealterate< d6 marc/ tradi4ional/ di3tinctiv/ ; elementul 3pecific de autenticitate al e:pre3iei culturale tradi4ionale pe care o define7te ca fiind repre0entativ/ pentru un 1rup de

creatori8 interpre4i ori me7te7u1ari tradi4ionali8 p/3tr/tori 3au tran3mi4/tori ai elementelor patrimoniului cultural imaterial. "#T. > !atrimoniul cultural imaterial e3te tran3mi3 din 1enera4ie 9n 1enera4ie8 recreat 9n permanen4/ de comunit/4i 7i 1rupuri umane8 9n interac4iune cu natura 7i i3toria lor8 conferindu;le ace3tora un 3entiment de identitate 7i continuitate8 contribuind 9n acela7i timp la promovarea re3pectului fa4/ de diver3itatea cultural/ 7i creativitatea uman/. "#T. ? !rincipalele caracteri3tici ale patrimoniului cultural imaterial 3unt a6 caracterul anonim al ori1inii crea4iei< b6 tran3miterea cu prec/dere pe cale informal/< c6 p/3trarea 3a 9n 3pecial 9n cadrul familiei8 1rupului 7i@3au al comunit/4ii< d6 delimitarea dup/ urm/toarele criterii teritorial8 etnic8 reli1io38 v.r3t/8 3e: 7i 3ocioprofe3ional< e6 percep4ia ca fiind intrin3ec le1at de 1rupurile 7i@3au comunit/4ile 9n care a fo3t creat8 p/3trat 7i tran3mi3< f6 reali0area8 interpretarea ori crearea elementelor patrimoniului cultural imaterial 9n interiorul 1rupului 7i@3au al comunit/4ii8 cu re3pectarea formelor 7i te=nicilor tradi4ionale. "#T. !atrimoniul cultural imaterial poate fi con3tituit din manife3t/ri apar4in.nd urm/toarelor domenii a6 tradi4ii 7i e:pre3ii verbale8 av.nd limbajul ca vector principal al e:pre3iei culturale< b6 artele 3pectacolului8 av.nd ca mijloace de e:pre3ie 3unetul mu0ical 7i mi7carea corporal/< c6 practici 3ociale8 ritualuri 7i evenimente fe3tive8 jocuri de copii 7i jocuri 3portive tradi4ionale< d6 cuno7tin4e 7i practici referitoare la natur/ 7i la univer3< e6 te=nici le1ate de me7te7u1uri tradi4ionale. ("!. 2 E:pre3iile culturale tradi4ionale "#T. 6 5,6 E:pre3iile culturale tradi4ionale 3unt re0ultatul activit/4ii de crea4ie a unei comunit/4i umane cu caracteri3tici culturale coerente care permit delimitarea de alte comunit/4i umane. 526 E:pre3iile culturale tradi4ionale cuprind

a6 crea4ia e:primat/ 9n forme verbale pove3tea8 ba3mul8 3noava8 le1enda8 balada8 lirica ritual/ 7i neritual/8 teatrul popular8 ora4ia8 de3c.ntecul8 1=icitoarea8 proverbul 7i altele a3emenea< b6 crea4ia e:primat/ 9n forme nonverbale c.ntecul f/r/ acompaniament8 melodia vocal/8 in3trumental/ 3au de joc8 dan3ul 7i altele a3emenea< c6 crea4ia e:primat/ 9n forme imateriale 3incretice c.ntecul cu acompaniament in3trumental8 incanta4ia 7i alte a3emenea< d6 crea4ia e:primat/ 9n forme materiale8 denumite produ3e me7te7u1/re7ti obiecte8 in3trumente8 unelte 7i in3tala4ii8 ori reali0ate 9n forme de e:pre3ie pla3tic/ 1rafic/ de3enul 7i modelul decorativ. 5>6 E:pre3iile culturale tradi4ionale pot fi e:primate 7i 3ub forma unor re4ete 3au in3truc4iuni de preparare ori pre1/tire a unor alimente8 re3pectiv a unor 3ub3tan4e c=imice8 ori materiale de con3truc4ie8 te:tile ori altele a3emenea. "#T. A 5,6 *n ca0ul 9n care pentru o ocupa4ie din cadrul e:pre3iilor culturale tradi4ionale 3au pentru un domeniu al patrimoniului cultural imaterial e:i3t/ pe 9ntre1ul teritoriu al #om.niei per3oane percepute de comunitatea lor ca 3in1urele capabile 3/ reali0e0e acele e:pre3ii culturale 9n forma 7i cu mijloacele tradi4ionale nealterate8 acele per3oane prime3c titlul de te0aure umane vii. 526 Titlul de te0aur uman viu e3te via1er8 per3onal 7i netran3mi3ibil 7i 3e acord/ de c/tre (omi3ia na4ional/ pentru 3alv1ardarea patrimoniului cultural imaterial. "#T. 8 5,6 (reatorii8 interpre4ii populari 7i me7te7u1arii tradi4ionali8 p/3tr/tori 7i@3au tran3mi4/tori ai elementelor patrimoniului cultural imaterial8 3e pot a3ocia 9n vederea adopt/rii m/rcii tradi4ionale di3tinctive. 526 Marca tradi4ional/ di3tinctiv/8 nece3ar/ identific/rii crea4iilor populare ori1inale autentice fa4/ de crea4ii 3imilare din alte 0one etno1rafice din 4ar/ 7i din 3tr/in/tate8 3e omolo1=ea0/ de c/tre (entrul Na4ional pentru (on3ervarea 7i !romovarea (ulturii Tradi4ionale8 la 3olicitarea e:pre3/ 7i 9n 3cri3 a creatorilor8 interpre4ilor populari8 a me7te7u1arilor tradi4ionali 3au a p/3tr/torilor@tran3mi4/torilor8 cu recomandarea e:pre3/ 7i 9n 3cri3 a (omi3iei na4ionale pentru 3alv1ardarea patrimoniului cultural imaterial. 5>6 Marca tradi4ional/ di3tinctiv/ poate fi repre0entat/ 7i ca 9n3emn 1rafic. 5?6 (reatorii8 interpre4ii populari 7i me7te7u1arii tradi4ionali beneficia0/ de acela7i re1im fi3cal ca 7i produc/torii a1ricoli. 5-6 (reatorii8 interpre4ii populari 7i me7te7u1arii tradi4ionali 97i de3f/7oar/ activitatea 9n mod individual 3au 9n cadrul unor a3ocia4ii familiale. ("!. > M/3uri de protejare a patrimoniului cultural imaterial

"#T. 9 5,6 (on3ervarea manife3t/rilor de via4/ cultural/ tradi4ional/ a comunit/4ilor ; repre0ent.nd un demer3 3i3tematic 7i coordonat pentru recunoa7terea e:pre3iilor culturale tradi4ionale de c/tre 3peciali7tii 9n domeniile patrimoniului cultural imaterial ; 3e face prin adoptarea urm/toarelor m/3uri a6 elaborarea de 3trate1ii de 3alv1ardare a elementelor patrimoniului cultural imaterial< b6 3tabilirea de criterii de identificare 7i evaluare8 3tandarde de con3ervare 7i procedee de punere 9n valoare a e:pre3iilor culturale tradi4ionale ale comunit/4ilor< c6 con3tituirea de comi3ii con3ultative8 de e:perti0/ 7i omolo1are8 de3tinate 3/ certifice valoarea forma4iilor arti3tice care propun un repertoriu de folclor prelucrat 3au 3tili0at< d6 recon3tituirea 3e1mentelor vie4ii tradi4ionale ; materiale 7i imateriale ; de3pre care comunit/4ile de4in doar informa4ii documentare orale 3au 3cri3e. 526 !unerea 9n valoare a patrimoniului cultural imaterial 3e reali0ea0/ prin a6 3u34inerea pro1ramelor 7i a proiectelor care promovea0/ elementele patrimoniului cultural imaterial< b6 3timularea ini4iativelor comunitare de revitali0are a manife3t/rilor de via4/ tradi4ional/ cu accent a3upra elementelor de patrimoniu cultural imaterial ce pot deveni o 3ur3/ de de0voltare economic/ la nivel local8 re1ional 3au@7i na4ional< c6 3prijinirea proiectelor de punere 9n valoare a patrimoniului cultural imaterial comun 9n 0onele 7i a7e0/rile 9n care 3unt comunit/4i multietnice8 pentru a contribui la 3tructurarea unei ima1ini reale a3upra diver3it/4ii patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul #om.niei. "#T. ,0 M/3urile de protejare a patrimoniului cultural imaterial prev/0ute de pre0enta le1e nu 3e aplic/ a6 re0ultatelor 9n3u7irii abu0ive a crea4iei mu0icale folclorice8 prin care crea4iile unor interpre4i repre0entativi pentru o cultur/ au fo3t preluate 7i introdu3e 9n circuitul univer3al 7i deper3onali0ate< b6 9nre1i3tr/rilor8 publica4iilor8 traducerilor8 prelucr/rilor8 manife3t/rilor oral; narative 3au poetice de orice fel8 care a3tfel au devenit obiecte comerciale ce 7i;au pierdut referin4a de identitate cultural/ 7i 3en3ul ini4ial< c6 produ3elor comerciale de calitate mediocr/8 care au ca 3ur3/ de in3pira4ie motive folclorice emblematice pentru 3piritualitatea de pe teritoriul #om.niei. "#T. ,, *n termen de 60 de 0ile de la intrarea 9n vi1oare a pre0entei le1i8 Mini3terul (ulturii 7i (ultelor elaborea0/ !ro1ramul na4ional de protejare a patrimoniului cultural imaterial8 care 3e aprob/ prin ordin al mini3trului culturii 7i cultelor.

"#T. ,2 5,6 Be 9nfiin4ea0/ #e1i3trul na4ional al patrimoniului cultural imaterial8 cu rol de inventar 1eneral8 9n care 3unt 9n3cri3e elementele ce alc/tuie3c patrimoniul cultural imaterial de pe teritoriul #om.niei. 526 #e1i3trul na4ional al patrimoniului cultural imaterial e3te 3tructurat dup/ cum urmea0/ a6 li3ta elementelor patrimoniului cultural imaterial di3p/rute< b6 li3ta elementelor patrimoniului cultural imaterial aflate 9n pericol de di3pari4ie< c6 li3ta elementelor vii care alc/tuie3c patrimoniul cultural imaterial e:i3tent pe teritoriul #om.niei. 5>6 #e1i3trul na4ional al patrimoniului cultural imaterial e3te or1ani0at 7i admini3trat de c/tre (entrul Na4ional pentru (on3ervarea 7i !romovarea (ulturii Tradi4ionale. 5?6 (entrul Na4ional pentru (on3ervarea 7i !romovarea (ulturii Tradi4ionale din 3ubordinea Mini3terului (ulturii 7i (ultelor poate colabora8 9n vederea ar=iv/rii8 cu or1ani3me 7i in3titu4ii de 3pecialitate 9n domeniu din 4ar/ 7i din 3tr/in/tate. ("!. ? In3titu4ii 7i or1ani3me cu atribu4ii 9n domeniul patrimoniului cultural imaterial "#T. ,> (omi3ia na4ional/ pentru 3alv1ardarea patrimoniului cultural imaterial8 3tructur/ f/r/ per3onalitate juridic/8 9n 3ubordinea Mini3terului (ulturii 7i (ultelor8 are atribu4ii de coordonare a activit/4ilor de protejare 7i promovare a patrimoniului cultural imaterial8 de3f/7urate 9n ba0a politicilor culturale ale Mini3terului (ulturii 7i (ultelor. "#T. ,? (omi3ia na4ional/ pentru 3alv1ardarea patrimoniului cultural imaterial elaborea0/ !ro1ramul na4ional de 3alv1ardare8 protejare 7i punere 9n valoare a patrimoniului cultural imaterial. "#T. ,(omi3ia na4ional/ pentru 3alv1ardarea patrimoniului cultural imaterial confer/ titlul de te0aure umane vii pentru domenii ale patrimoniului cultural imaterial 7i alc/tuie7te li3tele patrimoniului cultural imaterial prev/0ute la art. ,2 alin 526. "#T. ,6 %r1ani0area8 func4ionarea 7i atribu4iile (omi3iei na4ionale pentru 3alv1ardarea patrimoniului cultural imaterial 3e 3tabile3c prin ordin al mini3trului culturii 7i cultelor. "#T. ,A

*n domeniul patrimoniului cultural imaterial Mini3terul (ulturii 7i (ultelor 9ndepline7te urm/toarele atribu4ii 3pecifice a6 elaborea0/ politici 7i 3trate1ii 9n domeniu< b6 coordonea0/8 la nivel na4ional8 activit/4ile in3titu4iilor publice cu atribu4ii 9n domeniul patrimoniului cultural imaterial< c6 3prijin/ financiar in3titu4iile cu atribu4ii 9n activit/4ile de identificare8 con3ervare8 protejare 7i punere 9n valoare a elementelor ce alc/tuie3c patrimoniul cultural imaterial< d6 3u34ine promovarea elementelor patrimoniului cultural imaterial rom.ne3c 9n comunit/4ile rom.ne7ti de pe3te =otare< e6 3prijin/ in3titu4iile cu atribu4ii 9n implementarea 3trate1iilor de 3alv1ardare a elementelor patrimoniului cultural imaterial. "#T. ,8 (entrul Na4ional pentru (on3ervarea 7i !romovarea (ulturii Tradi4ionale 9ndepline7te urm/toarele atribu4ii 9n domeniu a6 ini4ia0/ 7i derulea0/ proiecte 7i pro1rame privind activit/4i de con3ervare8 protejare8 punere 9n valoare 7i promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul #om.niei< b6 3u34ine8 inclu3iv financiar8 proiectele8 pro1ramele 7i activit/4ile de cercetare8 con3ervare8 protejare8 punere 9n valoare 7i promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul #om.niei8 ini4iate de per3oane fi0ice 3au juridice de drept public ori privat8 9n conformitate cu 3trate1iile 7i politicile Mini3terului (ulturii 7i (ultelor< c6 coordonea0/ metodolo1ic activitatea a7e0/mintelor culturale 9n domeniul patrimoniului cultural imaterial< d6 colaborea0/ cu in3titu4ii 3peciali0ate 9n vederea reali0/rii pro1ramelor 7i activit/4ilor de cercetare< e6 reali0ea0/ pro1rame;cadru de educa4ie permanent/ 9n domeniul e:pre3iilor culturale tradi4ionale< f6 editea0/ 7i difu0ea0/ pe orice 3uport material c/r4i 7i alte publica4ii din domeniul patrimoniului cultural imaterial8 cu acordul Mini3terului (ulturii 7i (ultelor< 16 9nfiin4ea0/ 7i admini3trea0/ #e1i3trul na4ional al m/rcilor tradi4ionale di3tinctive< =6 omolo1=ea0/ m/rcile tradi4ionale di3tinctive. "#T. ,9 *n in3titu4iile 3peciali0ate 9n domeniul patrimoniului cultural imaterial 3e or1ani0ea0/ ar=ive neconven4ionale de folclor8 9n care 3unt colec4ionate8 inventariate 7i con3ervate cele mai importante pie3e din domeniu8 prin fi:are pe orice fel de 3uport material.

"#T. 20 *n vederea or1ani0/rii eviden4ei 7tiin4ifice 3pecifice8 in3titu4iile ce au 9n admini3trare ar=ive neconven4ionale au urm/toarele obli1a4ii a6 3/ re3pecte criteriile 7tiin4ifice na4ionale 7i interna4ionale de apreciere a valorii 7i de alc/tuire a documentelor de patrimoniu cultural imaterial< b6 3/ alc/tuia3c/ 9ntre1ul 3i3tem de cartoteci 7i de fi7e 3olicitat de metoda 7tiin4ific/ prin care 3;a operat pentru identificarea fiec/rui element al patrimoniului cultural imaterial< c6 3/ a3i1ure condi4ii optime de con3ervare 7i de protejare a fiec/rui document purt/tor al unui element de patrimoniu cultural imaterial8 pentru evitarea de1rad/rii fi0ice 7i a utili0/rii frauduloa3e< d6 3/ elabore0e 7i 3/ pun/ 9n aplicare pro1rame periodice pentru cercetarea 3tadiului 9n care 3e afl/ elementele apar4in.nd patrimoniului cultural imaterial< e6 3/ publice lucr/ri 7tiin4ifice privind re0ultatele 3tudiilor fundamentale din domeniu< f6 3/ 3prijine proiectele care 3timulea0/ intere3ul tinerilor pentru domeniul patrimoniului cultural imaterial. "#T. 2, !e data intr/rii 9n vi1oare a pre0entei le1i %rdonan4a Guvernului nr. ,9 din >, ianuarie 200A privind protejarea patrimoniului cultural imaterial8 publicat/ 9n Monitorul %ficial al #om.niei8 !artea I8 nr. 8, din , februarie 200A8 3e abro1/. "cea3t/ le1e a fo3t adoptat/ de !arlamentul #om.niei8 cu re3pectarea prevederilor art. A- 7i ale art. A6 alin. 526 din (on3titu4ia #om.niei8 republicat/. !#ECE2INTELE ("ME#EI 2E!$T"DIL%# '%G2"N %LTE"N$ !#ECE2INTELE BEN"T$L$I NI(%L"E E)()#%I$