Sunteți pe pagina 1din 23

3

3
Obiectivele propuse:
cunoa!terea semnifica"iei conceptelor cheie: integrare monetar!, uniune european!,
moned! unic!, criterii de convergen"!, Banca Central! European!
cunoa!terea !i n"elegerea mecanismelor de func"ionare a sistemului monetar-european;
formarea deprinderii de stabilire a cursului ntre dou# monede, a c#ror definire este n
EURO;
cunoa!terea principalelor efecte ale utiliz#rii monedei;
n"elegerea cerin"elor impuse Romniei pentru aderarea la Uniunea European#.
SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
#. Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
2. Crearea SME; principii $i func"ionare
3. Integrarea monetar! european!
3.#. Etape ale nf#ptuirii Uniunii Monetare Europene
3.2. Rolul B#ncii Centrale Europene !i al Sistemului European al
B#ncilor Centrale
4. Moneda EURO $i efectele acesteia
5. Test de autoevaluare
Bibliografie
Moned! "i credit
#. Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
nceputurile procesului de integrare european# se plaseaz# n deceniul al 6
lea
, cnd sunt
semnate dou# tratate esen"iale n crearea unei comunit#"i economice:
- anul #95#, cnd se semneaz#, la Paris: Tratatul cu privire la Comunitatea Economic#
a C#rbunelui !i a O"elului (la care particip# 6 "#ri: Fran"a, Germania, Italia, Belgia,
Olanda, Luxemburg);
- anul #957, cnd se semneaz#, la Roma: Tratatul privind crearea Comunit#"ii
Europene a Energiei Atomice (EURATOM) !i Tratatul privind crearea Comunit#"ii
Economice Europene (CEE).
Astfel, Tratatul de la Roma a pus n func"iune un mecanism de cooperare economic#,
care ulterior a necesitat o coordonare a activit#"ii monetare.
Obiectivele CEE, c#tre care a fost orientat# ntreaga politic# comunitar# au vizat:
realizarea unei uniuni vamale, respectiv a unei protec"ii comune tarifare fa"# de ter"i;
realizarea libert#"ii de circula"ie a capitalurilor, a for"ei de munc# !i a serviciilor;
realizarea unei politici comunitare n domeniul agriculturii.
Integrarea monetar# n cadrul SME este ini"iat# prin mecanismul !arpelui monetar,
($972), continuat# cu nfiin"area SME (n $979) !i urmat# de procesul nfiin"#rii monedei unice
EURO, cu ncepere din anul $993.
#arpele monetar
Acordul de la Washington din $97$, prin care marjele de fluctuare ale monedelor s-au
modificat de la $% la 2,25%, n-a asigurat dect o stabilitate limitat# a ratelor de schimb.
Dac# o moned# se afla la limita superioar#, n timp ce o alta se afl# la limita inferioar# (respectiv,
moneda este la nivelul plafon sau la nivelul plan!eu) rezult# c# cele dou# monede
nregistreaz# o abatere a cursului de 4,5 % vis a vis de defini"ia oficial#. Dac# o moned# care se
afl# la nivelul plafon trece la nivelul plan!eu, n timp ce o alt# moned# urmeaz# o traiectorie
invers#, rezult# c# ecartul ajunge la 9%.
S! presupunem c! defini"ia oficial! a francului francez corespunde egalit!"ii: # $ = 5,5
FF, n timp ce defini"ia m!rcii corespunde egalit!"ii # $ = 2 DM. Se poate deduce astfel c!:
FF 75 , 2
2
5 , 5
DM $ = = .
Practicarea marjelor de fluctua"ie de 2,25% are ca efect situarea francului la nivelul
s!u cel mai sc!zut atunci dolarul valoreaz!: 5,5 + (5,5 0,0225) = 5.623 FF. De asemenea,
francul nregistreaz! cel mai bun nivel al s!u, atunci cnd dolarul valoreaz!:
5,5 (5,5 0,0225) = 5,376 FF.
Marca cunoa$te cel mai bun curs al s!u, atunci cnd dolarul valoreaz!:
2 (2 0,0225) = #,955 DM, $i
cel mai sc!zut nivel al cursului este atunci cnd dolarul reprezint!:
2 + (2 0,0225) = 2,04 DM.
Dac! se determin! cursul DM fa"! de FF se poate constata c! FF 876 , 2
955 , $
623 , 5
DM $ = = .
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
Comparativ cu situa"ia precedent!, cursul DM exprimat n func"ie de FF s-a modificat
cu:
% 58 , 4 $00
75 , 2
75 , 2 876 , 2
=

Dac! FF se apreciaz! pn! la nivelul maxim autorizat de sistem, rezult! c! dolarul


reprezint!: 5,5 (5,5 0,0225) = 5,376 FF.
n acela$i timp, dac! marca urmeaz! o traiectorie invers!, n sensul deprecierii, rezult!
c! dolarul valoreaz!:
2 + (2 0,0225) = 2,044 DM.
n acest caz, # DM reprezint! FF 62 , 2
045 , 2
FF 376 , 5
= .
Trecnd de la 2,876 FF la 2,62 FF, rezult! c! nivelul cursului m!rcii, exprimat n franci,
a nregistrat o diminuare de 8,9%. n cazul invers, cel n care, cursul trece de la 2,62 FF la
2,876 FF, cursul DM fa"! de FF, cunoa$te o cre$tere de: 9,7%.
Amploarea acestor fluctua"ii poate fi redat! grafic, prin analiza situa"iilor observate n
momentele t
#
$i t
2
, ceea ce permite explicarea voin"ei "!rilor europene de a restrnge marjele de
fluctuare.
Cursul $
+2,25%
-2,25%
DM FF
FF DM Curs plafon al $
Curs declarat
Curs plan!eu al $
t
$
t
2
%arpele n tunel
2,25%
2,25
Curs plafon
Curs declarat
Curs plan!eu
Moned! "i credit
La data de 2$ martie $972 Consiliul de mini!tri al CEE decide reducerea marjelor de
fluctua"ie ale monedelor europene la jum#tate fa"# de ceea ce se autorizase n $97$. Aceast#
rezolu"ie, a fost urmat# de un acord ntre B#ncile Centrale Europene, semnat la Ble, la data de
$0 aprilie $972, moment la care se nfiin"eaz# $arpele monetar. Denumirea este dat# de
imaginea evolu"iei cursului monedelor europene.
Acestea formeaz#, n evolu"ia lor, o linie ondulat# (un !arpe) care se ncadreaz# ntr-un
tunel ce reprezint# marjele de fluctua"ie autorizate de sistemul monetar interna"ional. Tunelul
dispare cu ncepere din martie $973, cnd marjele de fluctua"ie vis vis de dolar nceteaz# s#
existe, odat# cu trecerea la fluctua"ia liber# a monedelor.
Acest sistem de fluctuare a monedelor a avut dou# forme:
- !arpele n tunel (24.04.72 $$.03.73)
- !arpele f#r# tunel ($2.03.73 $2.03.79
%arpele n tunel se caracterizeaz# printr-o fluctuare a monedelor europene fa"a de $ SUA
!i ntre ele, n anumite limite, respectiv: 2,25% fa"# de $ !i 4,5 % ntre ele. Astfel, exist# dou#
tipuri de marje fa"# de $ : inferioar# !i superioar#, care formeaz# un tunel, iar n interiorul
acestuia exist# o band# de fluctuare a cursurilor de schimb ale monedelor europene.
Atunci cnd cursul de pia"# al unei monede se apropie de limitele stabilite este necesar#
interven"ia B#ncii Centrale prin vnzarea sau cump#rarea de devize cerute sau oferite excedentar.
%arpele n tunel a fost afectat de practica speculativ# a de"in#torilor de $ care au ncercat
s# se debaraseze de moneda american# pentru a cump#ra aur pe pia"a liber# de la Londra.
n aceste condi"ii, "#rile europene au eliminat obliga"ia men"inerii unei limite de fluctua"ie
fa"# de $ american, dar men"in acela!i nivel de fluctua"ie ntre monedele europene ( 4,5%).
n decursul perioadei n care a func"ionat, mecanismul !arpelui monetar a cunoscut
perioade dificile.
n iunie $972, de exemplu, lira sterlin# abandoneaz# acest mecanism. Marea Britanie n-a
putut s# men"in# cursul monedei sale, datorit# riscului de epuizare a rezervelor de schimb.
Coroana danez# p#r#se!te !arpele monetar, dar este reintegrat# la finalul anului $972. Lira
italian# iese definitiv din sistem n $974, iar francul se retrage !i revine n ianuarie $974,
respectiv iulie $975.
%arpele monetar nu a asigurat stabilitatea dorit# nici pentru monedele care au r#mas
fidele sistemului. Marca german# a fost reevaluat# de 4 ori: guldenul olandez a f#cut obiectul a
dou# reevalu#ri, iar francul belgian a fost reevaluat o singur# dat#.
n acest mod, se poate explica de ce n anul $979, "#rile europene ncearc# o alt#
modalitate de asigurare a stabilit#"ii monetare, cu ajutorul unui nou sistem.
2. Crearea Sistemului Monetar European; principii $i func"ionare
Dificult#"ile !arpelui monetar au condus autorit#"ile monetare europene spre c#utarea
unei zone de stabilitate monetar#. Consiliul European de la Copenhaga, din 7 8 aprilie $978, !i
cel de la Breme din 6 7 iulie, acela!i an, au trasat liniile unui nou sistem. Acestea au fost
adoptate de Consiliul European de la Bruxelles, n decembrie $978, iar punerea n aplicare a fost
decis# la $2 martie $979. La sistem au aderat Fran"a, Germania, Belgia, Italia, Danemarca,
Olanda, Luxemburg !i apoi Anglia.
Func"ionarea sistemului monetar european s-a bazat pe o moned! ECU $i pe
definirea cursurilor pivot ale monedelor, fa"! de ECU, precum $i pe un mecanism de
interven"ii pe pia"a valutar!.
Denumirea monedei ECU provine de la denumirea englez# European Currency Unit !i
evoc# o moned# francez# veche confec"ionat# din aur, care a circulat n Fran"a, n secolul al
XIII-lea !i care era rezervat# numai marilor demnitari.
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
Moneda ECU era construit# pornind de la un co! de monede al "#rilor participante la
sistem iar ponderea fiec#reia n definirea ECU depindea de nivelul PIB al fiec#rei "#ri !i de
volumul schimburilor comerciale.
Caracterul fix al mecanismului de schimb era asigurat prin stabilirea unui curs central
denumit pivot, ntre fiecare moned# !i ECU. Marja de fluctuare ntre monede pe de o parte !i
ntre acestea !i ECU era de 2,25%.
Lira italian# a beneficiat de o marj# de fluctua"ie de 6% pn# n ianuarie $990. Lira
sterlin# a acceptat s# participe la mecanismul de schimb n octombrie $990, iar escudo-ul
portughez, n aprilie $992.
Mecanismul de schimb. &#rile care participau la mecanismul de schimb trebuiau s#
defineasc# valoarea propriei monede n raport cu toate monedele ce apar"ineau sistemului.
ntruct cursurile oficiale erau definite pe o baz# bilateral#, o "ar# care atingea limitele marjei de
fluctuare, antrena interven"ia a dou# b#nci centrale, pentru a evita ecartul excesiv: banca proprie
!i banca "#rii a c#rei moned# se aprecia sau se deprecia n raport cu moneda na"ional#.
Capacitatea de interven"ie a b#ncilor era sus"inut# de facilit#"ile de credit ntre b#ncile
centrale; fiecare se putea mprumuta sume nelimitate de la celelalte b#nci, cu un termen de
rambursare de 75 zile.
B#ncile centrale, puteau, de asemenea, s# utilizeze pentru opera"iile dintre ele sumele n
ECU pe care le primeau de la FECOM, n schimbul depozitelor constituite la acest fond.
Creat, n $973, Fondul european de cooperare monetar! (FECOM) a constituit un
organism de compensare multilateral# ntre b#ncile centrale europene, prin acordarea de credite
pe termen scurt. Contribu"ia b#ncilor centrale la fond era reprezentat# de 20 % din rezervele n
aur !i $ ale "#rilor respective.
Interven"ia b#ncilor centrale n cadrul SME se declan!a n momentul n care o moned#
atingea 75% din ecartul maxim autorizat, n raport cu defini"ia oficial#. Acest nivel de interven"ie
a fost desemnat cu termenul de prag de divergen"!, sau semnal de alarm!.
Func"ionarea sistemului a fost afectat# de specula"iile care s-au manifestat n anii $992
!i $993. n septembrie $992 lira italian# !i lira sterlin# p#r#sesc sistemul, iar ulterior escudo-ul !i
peseta.
Sl#biciunile SME au fost eviden"iate de efectele reunific#rii germane; marca german#, al
c#rei curs a crescut foarte mult n raport cu toate monedele europene, dar !i fa"# de dolarul SUA
a fost beneficiara, pe termen scurt, a crizei monetare amintite. n vara anului $993, atacurile
contra francului francez au condus la ncerc#ri de salvare ale SME prin l#rgirea marjelor de
fluctuare la $5%. n acest mod nu se mai putea vorbi de o fixitate a cursurilor de schimb ntre
monedele europene.
Sistemul monetar european s-a caracterizat printr-o superioritate, comparativ cu
mecanismul !arpelui valutar, prin posibilitatea de realiniere a cursului !i prin interven"ia
fondului FECOM, n sus"inerea cursurilor.
Totodat#, s-a procedat la reconsiderarea raportului dintre ECU !i $, de fiecare dat# cnd
necesit#"ile au impus asemenea redefiniri.
De exemplu n perioada aprilie $986 ianuarie $987, cursul ECU fa"a de $ s-a modificat
astfel:
- $ ECU = 0,77846 $ (pn# n aprilie $986)
- $ ECU = 0,900$39 $ (aprilie august $986
- $ ECU = $,0$564 $ (august ianuarie $987)
- $ ECU = $,08643 $ (dup# ianuarie $987).
Moned! "i credit
Moneda ECU; cursul pivot "i marjele de fluctuare
nc# de la nfiin"are, ECU a fost unitate de cont !i a reflectat media puterilor de
cump#rare ale monedelor utilizate.
Fiecare "ar# membr# putea stabili, n raport de puterea de cump#rare a monedei sale, un
curs fa"# de ECU, denumit curs central.
Din compararea a dou# cursuri centrale rezultau cursuri pivot bilaterale, fiind n acela!i
timp cursuri oficiale n sistem. Cursurile efective, de pia"#, puteau fluctua fa"# de cursul pivot,
ajustat cu 2,25%. Valoarea exact# a ECU se determina zilnic de c#tre o comisie special
desemnat# n acest sens.
Ponderea monedelor n cazul ECU a fost reconsiderat#, de regul#, la 5 ani.
n tabelul urm#tor se prezint# ponderile n ECU ale monedelor, n diferite momente, de la
nfiin"are, pn# n $994, eviden"iindu-se !i momentele de intrare sau ie!ire din sistem a unora
dintre ele.
Compozi"ia ECU
Moneda component# $3.03.$979 $7.09.$984 2$.09.$989 08.$0.$990 $7.03.$994
Curs central
fa"# de
ECU/$994
DM 33 % 32,5 30,5 30,36 32,32 % $,9496
FF $9,8 % $9,8 $9,4 $9,33 20,27 % 6,5388
' $3,3 % $5 $2,$ $2,6 $$,45 % 0,7867
Lira italian# 9,5 % $0,2 9,9 9,87 7,96 % $793,$9
Gulden olandez $0,5 % $0,$ 9,6 9,87 $0,$3 % 2,$967
Franc belgian 9,6 % 8,5 8,$ 8,09 8,30 % 40,2$23
Coroan# danez# 3,$ % 2,7 2,5 2,52 2,62 % 7,4367
' irlandez# $,$ % $,2 $,$ $,$$ $,07 % 0,8086
Drahme grece!ti 0,8 0,70 0,5$ % 264,5$3
Peseta spaniol# 5,2 5,$5 4,34 % $54,250
Escudo portughez 0,8 0,78 0,70 $92,854
$00 % $00 % $00 % $00 % $00 % $00 %
Moneda ECU a fost utilizat# ca unitate de cont, de c#tre institu"iile comunitare n
urm#toarele scopuri:
pentru stabilirea bugetului;
pentru exprimarea tarifelor vamale;
pentru stabilirea prelev#rilor !i a altor v#rs#minte intracomunitare.
n opera"iile bancare ECU a fost utilizat pentru constituirea depozitelor private sau
publice.
n cadrul SME, ECU a ndeplinit 4 func"ii, astfel:
moned# efectiv# n mecanismul de schimb al SME;
baz# de calcul a parit#"ilor celorlalte monede;
baz# de referin"# n mecanismul de interven"ie !i de credit;
instrument de reglare a soldurilor creditoare !i debitoare, ntre autorit#"ile monetare.
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
Marjele de fluctuare !i evolu"ia n timp
Graficul ilustreaz# decizia adoptat# n $993, prin care se procedeaz# la l#rgirea marjelor
de fluctuare la $5%.
3. Integrarea monetar! european!
3.$. Etape ale nf!ptuirii Uniunii Monetare Europene
Istoricul monedei unice
Primele eforturi pentru crearea unei monede interna"ionale n Europa au ap#rut n $800.
Moneda german# Zollverein a fost introdus# n $834, iar celelalte monede germane s-au unit n
actuala marc#, n $873.
Uniunea Monetar# Latin# a fost creat# n $865 !i a durat pn# n $9$4, incluznd
Fran"a, Belgia, Elve"ia !i Italia. Fiecare "ar# a consim"it baterea unei monede unice standard care
s# fie acceptat# ca moned# legal# n fiecare din statele membre. Monedele erau raportate la aur,
fiecare avnd o valoare standard, iar pentru transformarea unei monede ntr-alta era nevoie de
raportarea acesteia la aur. Rezultatul a fost eliminarea fluctua"iilor cursurilor dintre cele mai
importante valute, ntre $870 !i $9$4 cnd primul R#zboi Mondial a dus la suspendarea
convertibilit#"ii.
Cu toate ncerc#rile de a stabiliza sistemul financiar interna"ional, nu s-au ob"inut succese
dect pe termen scurt. Ratele de schimb fluctuante au nlocuit sistemul ratelor de schimb fixe.
Au fost !i alte eforturi de a forma o Uniune Monetar#, dup# al doilea R#zboi Mondial,
dintre acestea remarcndu-se dou# ncerc#ri cu rezultate semnificative:
atunci cnd o "ar# mic# a preluat moneda unei "#ri mai mari, !i
atunci cnd mai multe "#ri au renun"at la controlul asupra politicii lor monetare n
favoarea unei b#nci centrale suprana"ionale. Ca exemplificare, Belgia !i Luxemburg au avut
aceea!i moned# cu ncepere din $944.
Marje de fluctuare
+2,25%
Curs pivot
-2,25%
t$=$993
Timp
+$5%
-$5%
Moned! "i credit
n concluzie, evenimentele monetare au eviden"iat o continu# dorin"# de aderare la o
singur# moned#, atunci cnd din punct de vedere economic !i politic sunt ndeplinite toate
condi"iile, ntruct avantajele de a avea o singur# moned# sunt mai mari dect costurile.
Cu Raportul Dellors din #988, s-a nceput ndreptarea spre o Uniune Monetar# n
Europa. Aceasta a fost punctul de pornire al Tratatului de la Maastricht, semnat n $992, care a
stabilit programul de orientare spre o moned# unic# ncepnd cu $ ianuarie $999.
Sporirea dimensiunilor mi!c#rilor de capital ntre "#rile membre ale SME s-a dovedit
incompatibil# cu stabilitatea ratelor de schimb. Astfel, n aprilie $988, Consiliul European
solicit# unui Comitet pentru studiu, prezidat de Jacque Delors, s# studieze !i s# propun# etapele
concrete necesare pentru nf#ptuirea unei uniuni economice !i monetare.
Raportul Delors a prezentat mai multe solu"ii
a) O prim# solu"ie consta n men"inerea n sistem a unor diferite monede na"ionale, ntre
care s# se stabileasc# raporturi de schimb, definitiv fixe.
b) Alt# solu"ie propunea ca al#turi de monedele na"ionale, s# fie utilizat# o moned#
comun# pentru ansamblul "#rilor membre. Aceasta a fost pozi"ia Marii Britanii care considera c#
monedei ECU i-ar putea reveni un astfel de rol.
c) ntr-o a treia solu"ie, s-a optat pentru moneda unic#.
Astfel, din raportul Delors se re"ine a 3-a solu"ie potrivit c#reia nf#ptuirea monedei unice
trebuie s# se realizeze n urm#toarele 3 etape:
prima etap# !i propune ca obiectiv sporirea performan"elor economice !i
monetare n cadrul institu"ional existent. n ceea ce prive!te domeniul monetar, obiectivul
const# n realizarea unific#rii pie"elor financiare !i accentuarea coordon#rii politicilor monetare;
a doua etap# viza realizarea coordon#rii politicilor economice !i nfiin"area unor
noi institu"ii europene, dintre care, Sistemul European al B#ncilor Centrale (SEBC);
pentru cea de a treia etap#, s-a prev#zut trecerea la parit#"i fixe, transferarea
competen"elor b#ncilor centrale c#tre SEBC !i nfiin"area monedei unice.
Acordul de la Maastricht
n decembrie $99$ la Maastricht (n &#rile de Jos) se desf#!oar# o ntlnire european# la
care se formuleaz# termenii noului tratat. Prin acest tratat, care a intrat n vigoare de la $
noiembrie $993 este introdus un nou concept, cel de Uniune European# (UE), care reune!te.
a) Comunitatea European#
b) Cooperarea n materie de politic# extern# !i securitate
c) Cooperarea n domeniul politicii interne !i de justi"ie
Tratatul cuprinde 2 p#r"i:
o parte consacrat# realiz#rii uniunii economice !i monetare
o parte consacrat# realiz#rii uniunii politice.
Principalele obiective economice pentru introducerea uniunii monetare sunt:
sporirea stabilit#"ii interna"ionale euro !i dolarul intr# n competi"ie, iar cea
mai stabil# dintre ele va fi preferat# n tranzac"iile interna"ionale;
diminuarea variabilit#"ii !i incertitudinii ratelor de schimb implic# o alocare
mai eficient# a resurselor n cadrul uniunii;
reducerea costurilor de tranzac"ionare (nu mai sunt antrenate costuri legate de
conversiune sau acoperirea riscului de schimb);
mbun#t#"irea competitivit#"ii;
sporirea stabilit#"ii interne (de exemplu, va exista doar o singur# rat# a
infla"iei) comparativ cu $5, ct reprezint# num#rul "#rilor membre ale SME;
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
sc#derea anticipat# a ratelor dobnzilor !i infla"iei.
Printre actorii acestui scenariu se num#r# !i agen"ii economici, respectiv firmele.
Introducerea euro are efecte considerabile pentru managementul acestora, iar strategiile
adoptate !i m#surile luate urm#resc preg#tirea pentru faza final# a uniunii economice !i
monetare. Pe de alt# parte, sunt antrenate costuri care trebuie comparate cu avantajele care deriv#
din utilizarea monedei unice. Locul agen"ilor economici n realizarea uniunii monetare poate fi
identificat pe baza elementelor din urm#torul plan:
Etape $i m!suri adoptate
- lista participan"ilor la UEM
- instruirea SECB !i a BCE
- produc"ia de bancnote !i monede
- adoptarea cadrului legal complet
- structuri na"ionale de ndrumare
Faza A
Lansarea
UEM
nceputul fazei
(nceputul lui $998)
- planuri de transformare a comunit#"ii bancare !i financiare
- fixarea ratelor de conversie
- euro devine o moned# de drept
- BCE conduce politica monetar# !i valutar#
- pia"a monetar#, interna"ional#, de capital !i valut# n euro
- b#ncile !i institu"iile financiare continu# transformarea
Faza B
Startul
UEM
nceputul fazei
(0$.0$.$999)
- operatorii publici !i priva"i, al"ii dect b#ncile ncep
transformarea cnd !i cum doresc
- se introduc bancnotele !i monedele euro
- b#ncile au terminat transform#rile
- sunt retrase bancnotele !i monedele na"ionale
Faza C
Moneda
unic#
utilizat#
nceputul fazei
(0$.0$.2002)
- operatorii publici !i priva"i definitiveaz# transformarea
Dup# cum se observ# din tabelul prezentat, operatorii publici !i priva"i au nceput
transform#rile, dup# $ ianuarie $999, fiind nevoi"i s# definitiveze opera"iunile n maximum 6 luni
de la nceputul ultimei faze.
Comunit#"ile de afaceri beneficiaz# de asemenea, de pe urma elimin#rii riscului de
schimb !i a mbun#t#"irii func"ion#rii pie"ei interne.
Pentru ndeplinirea obiectivelor s-a prev#zut realizarea Uniunii Economice !i
Monetare n 3 etape:
$) prima etap# $990 $993, a presupus adoptarea de m#suri pentru liberalizarea mi!c#rii
capitalurilor !i punerea bazelor unei politici de convergen"# n materie de stabilitate a pre"urilor
!i gestiune s#n#toas# a finan"elor publice.
2) etapa a II-a: $994 $998, a fost caracterizat# prin nfiin"area unor institu"ii
premerg#toare B#ncii Centrale Europene. Astfel, a fost creat Institutul Monetar European (IME),
cu sediul la Frankfurt, cu scopul de a nt#ri cooperarea ntre b#ncile centrale !i de a asigura
coordonarea politicilor monetare. n cadrul IME a fost nfiin"at un Comitet Monetar, care a
supravegheat situa"ia monetar# !i financiar# a "#rilor membre.
3) a 3-a etap# a nceput de la $ ianuarie $999. Institutul Monetar European a fost
desfiin"at !i transformat n Banca Central# European#. S-a nfiin"at !i Sistemul European al
B#ncilor Centrale.
Admiterea statelor la cea de a 3-a etap# a fost condi"ionat# de ndeplinirea unor criterii
de convergen"#, astfel:
$) rata infla"iei s# nu dep#!easc# cu mai mult de $,5 puncte procentuale media ratei
infla"iei a celor mai bune 3 "#ri membre ale U.E. cu cele mai stabile pre"uri;
Moned! "i credit
2) deficitul bugetar s# nu dep#!easc# 3 % din P.I.B.-ul fiec#rei "#ri;
3) datoria public# a "#rii respective s# nu dep#!easc# 60 % din P.I.B.-ul acesteia;
4) rata dobnzii nu trebuie s# fie mai mare de dou# puncte procentuale fa"# de media pe
termen lung a primelor trei state performante n acest domeniu;
5) rata de schimb nu trebuie s# dep#!easc# marjele normale ( 2,25 % fa"# de ECU),
prev#zute n cadrul SME. Trebuie ca moneda na"ional# s# fie integrat# n SME de cel
pu"in doi ani.
Modul de ndeplinire de c#tre statele U.E. a criteriilor de convergen"# stipulate n
Tratatul de la Maastricht, pentru anul $997, se prezint# astfel:
&ara Infla"ia Deficit public
(% din P.I.B.)
Datorie public#
(% din P.I.B.)
SME Dobnd#
Belgia $,6 3,3 $30,6 da 6,7
Danemarca 2,2 $,4 70,2 da 7,4
Germania $,3 4,0 60,8 da 6,3
Grecia 8,4 7,9 $$0,6 nu $5,$
Spania 3,8 4,4 68,7 da 9,5
Fran"a 2,$ 4,0 56,4 da 6,6
Irlanda 2,$ $,6 74,7 da 7,5
Italia 4,7 6,6 $23,4 nu $0,3
Luxemburg $,3 - 0,9 7, da 7,0
Olanda $,2 2,6 78,7 da 6,3
Austria $,7 4,3 7$,7 da 6,5
Portugalia 3,0 4,0 7$,7 da 9,4
Finlanda 0,9 3,3 6$,3 da 7,4
Suedia $,6 3,9 78,$ nu 8,6
Marea Britanie 3,0 4,6 56,3 nu 8,0
U.E. 2,7 4,4 73,5 - 7,6
Referin"e 2,6 3,0 60 da 8,7
Datele din tabel eviden"iaz# urm#toarele aspecte:
Statele care au ndeplinit cerin"ele impuse au fost: Germania, Fran"a, Italia, Spania,
Belgia, Austria, Portugalia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg.
Suedia, Marea Britanie, Danemarca !i Grecia nu au aderat la Uniunea European#
Monetar# n faza ini"ial#, iar Grecia, de!i nu a ndeplinit criteriile de convergen"#, face eforturi ca
acestea s# fie ndeplinite n anul 200$.
Conform unui protocol anexat la Tratatul de la Maastricht, Marea Britanie beneficiaz#
de clauz# de op"iune, conform c#reia poate trece la cea de a treia etap# atunci cnd consider# c# e
cazul.
Cazul Danemarcei este special, ntruct n iunie $992, prin referendumul organizat,
popula"ia !i-a exprimat dezacordul cu privire la acest tratat. n urma refuzului, Consiliul
European a luat act de neparticiparea acestei "#ri.
Alte state, precum Cehia, Polonia, Ungaria, Estonia, Slovacia !i Cipru sunt avute n
vedere pentru l#rgirea U.E., pn# la integrarea complet# n U.E.M., ntruct moneda EURO
ndepline!te un rol important n economia acestor state.
3.2. Rolul B!ncii Centrale Europene "i al Sistemului European al B!ncilor Centrale
Banca Central# European# (BCE) nfiin"at# cu ncepere de la $ ianuarie $999 are rolul
de a sprijini politicile economice ale Comunit#"ii Europene, prin ac"iuni n urm#toarele direc"ii:
implementeaz# politica monetar# a Comunit#"ii;
de"ine !i administreaz# rezervele oficiale ale statelor membre;
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
promoveaz# un sistem de pl#"i eficient;
contribuie la supravegherea pruden"ial# a institu"iilor de credit din "#rile membre;
autorizeaz# emiterea de bancnote n cadrul Uniunii Europene, astfel nct numai
bancnotele emise de BCE !i b#ncile centrale na"ionale s# aib# caracter oficial.
Crearea B#ncii Centrale Europene, ca institu"ie, interna"ional#, cu un statut unic, este
considerat# un moment semnificativ n evolu"ia organiz#rii monetare interna"ionale, fiind
integrat# n grupele institu"iilor financiare interna"ionale puternice, precum FMI, BRI, Sistemul
Federal de Rezerve al SUA.
n cadrul politicii monetare comunitare, BCE nu are pozi"ia de autoritate care emite
regulamente privind func"ionarea b#ncilor !i a altor institu"ii financiare.
BCE nu ac"ioneaz# ca mprumutator de ultim rang pentru b#ncile din Uniunea
European#, acesta fiind un rol care revine b#ncilor centrale ale "#rilor membre.
De asemenea, BCE nu are responsabilitatea cursurilor de schimb ale monedei EURO,
pozi"ia acesteia fiind mai mult consultativ# n domeniul respectiv. Pentru sprijinirea EURO !i
men"inerea cursurilor monedelor n limitele stabilite de Consiliul de Mini!tri ai U.E., Banca
Central# European# utilizeaz# instrumentele monetare !i valutare adecvate.
Misiunea de baz# a B.C.E. o constituie stabilitatea pre"urilor, pentru ndeplinirea acestui
obiectiv putnd fi utilizate instrumente diferite de la o "ar# la alta.
Sistemul European al B#ncilor Centrale (SEBC) este constituit din Banca Central#
European# !i b#ncile centrale na"ionale ale statelor membre.
Principalele sarcini !i atribu"ii ale Sistemului B#ncilor Centrale constau n urm#toarele:
- definirea !i implementarea politicii monetare a Uniunii Monetare;
- conducerea opera"iunilor de schimb valutar;
- de"inerea !i administrarea rezervelor valutare oficiale ale "#rilor membre;
- realizarea opera"iunilor din sistemele de pl#"i.
Instrumentele politicii monetare, utilizate n vederea ndeplinirii obiectivelor politicii
monetare, de c#tre SEBC, pot fi clasificate astfel:
- facilit#"ile permanente;
- opera"iuni ordinare;
- opera"iuni de refinan"are pe termen lung;
- opera"iuni structurale !i de reglaj fin;
- sistemul rezervelor obligatorii.
Facilit!"ile permanente constituie instrumente utilizate de c#tre SEBC n rela"iile cu
b#ncile centrale !i institu"iile de credit din fiecare "ar# !i constau n:
- credite !i depozite pentru 24 ore.
Pozi"ia b#ncilor na"ionale fa"# de SEBC este eviden"iat# prin intermediul sistemelor
na"ionale de compens#ri !i prin sistemul de pl#"i !i compens#ri unificate TARGET.
B#ncile centrale au pozi"ii debitoare sau creditoare fa"# de sistemul de compens#ri, pe
perioade scurte de timp de 24 ore, nivelul dobnzii practicat fiind sc#zut, ceea ce asigur#
stabilitate !i simetrie acestor opera"iuni.
Opera"iunile ordinare constau n opera"iuni de refinan"are, s#pt#mnale. n func"ie de
solicit#rile b#ncilor centrale na"ionale, se pot acorda credite n mod diferen"iat, cu dobnd# fix#
sau variabil#, pe termen de maxim dou# s#pt#mni.
Opera"iunile de refinan"are pe termen lung se concretizeaz# n opera"iuni desf#!urate
lunar, ceea ce permite ob"inerea de credite pe terme se 3 luni. Beneficiarii acestor tipuri de
credite sunt b#ncile de mai mic# dimensiune, iar nivelul dobnzii practicate, este, n general,
variabil.
n scopul asigur#rii unui nivel constant al lichidit#"ii bancare la nivelul b#ncilor centrale
na"ionale, se realizeaz# opera"iunile structurale care constau n urm#toarele: achizi"ia !i
Moned! "i credit
vnzarea de titluri, garantarea de credite, cump#rarea !i vnzarea portofoliului de efecte publice
prin opera"iunea de pensiune (primiri n pensiune).
Opera"iunile de reglaj fin sunt efectuate de c#tre cele mai active b#nci de pe pia"a
mondial#, !i constau n: opera"iuni de pensiune, opera"iuni swap n valut#, garantarea de credite.
Astfel, aceste opera"iuni reprezint# o form# de sprijinire operativ# !i oportun# a b#ncilor centrale
na"ionale.
Pentru a asigura existen"a unor rezerve de lichidit#"i permanente ale b#ncilor centrale
na"ionale, un alt instrument al politicii monetare l constituie sistemul rezervelor obligatorii, cu
efecte favorabile asupra ntregului sistem bancar european.
n exercitarea func"iunilor !i a sarcinilor, BCE !i b#ncile centrale na"ionale nu trebuie s#
urmeze instruc"iuni venite din partea altor institu"ii ale Comunit#"ii sau de la guvernele statelor
membre.
Autoritatea b!ncii Centrale Europene
#
Crearea unei noi institu"ii interna"ionale aduce n discu"ie problemele autorit#"ii, n"eleas#
ca dispozi"ie rela"ional#, n cadrul c#reia capacitatea de comand# este legitimat# de c#tre aceia
care se supun.
Autoritatea institu"ional# a BCE nu poate fi acordat# sau oferit#, ci se constituie n cadrul
rela"iilor din cadrul Uniunii Europene. n acest sens, prezint# importan"# institu"iile !i
comunit#"ile cu care BCE intr# n rela"ii reciproce !i care pot fi grupate n urm#toarele dou#
categorii:
institu"ii publice, precum guvernele statelor membre, participan"ii la Sistemul
European al B#ncilor Centrale, organisme ale Uniunii Europene, institu"ii interna"ionale;
comunit#"ile de afaceri !i financiare din Europa, precum !i grupuri ale societ#"ii civile.
Colaborarea dintre BCE !i sistemul bancar financiar al "#rilor membre este necesar# n
vederea dobndirii autorit#"ii datorit# urm#toarelor corela"ii:
- instrumentele politicii monetare devin operabile prin activitatea sistemului financiar
!i bancar;
- n anumite situa"ii, b#ncile centrale na"ionale trebuie s#-!i fundamenteze deciziile pe
informa"ii complete, corecte !i n interesul sistemului financiar.
Pentru impunerea autorit#"ii n rndul comunit#"ilor !i al institu"iilor din cadrul Uniunii
Europene, BCE trebuie s# practice o politic# transparent#, s# utilizeze un mix de politici
monetare !i s# nregistreze rezultate pozitive.
ndeplinirea obiectivului major al B#ncii Centrale Europene, cel de stabilizare a pre"urilor
se realizeaz# prin ac"iuni concrete n urm#toarele domenii:
- politic# valutar#;
- agregatele monetare;
- men"inerea infla"iei n parametrii normali.
Stabilitatea pre"urilor constituie, de asemenea, un obiectiv declarat al b#ncilor centrale
na"ionale. n vederea ndeplinirii acestui deziderat, unele "#ri au creat premisele legale pentru
cre!terea independen"ei b#ncii centrale. Studiile econometrice au eviden"iat c# rata medie a
infla"iei !i fluctua"iile acesteia nregistreaz# niveluri sc#zute n cazul asigur#rii independen"ei
b#ncii centrale.
Pentru exprimarea gradului de independen"# al b#ncii centrale au fost stabilite principii
organizatorice !i au fost adoptate criterii, astfel:
existen"a unor garan"ii statutare ale independen"ei b#ncii centrale;
precizarea n statut a pozi"iei de independen"# a b#ncii;
durata func"iei de guvernator;

$
Cezar Basno, Nicolae Dardac Integrarea monetar# bancar# european#, EDP, $999
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
dependen"a b#ncii centrale fa"# de ac"iunile guvernamentale;
includerea sau nu n structurile de conducere a unor func"ionari guvernamentali.
Independen"a BCE ca !i a SEBC n aplicarea politicii monetare, n mod autonom fa"# de
politica Parlamentului European, permite asigurarea unui control central asupra infla"iei. Pentru
ca BCE s# fie o institu"ie independent#, sunt adoptate m#suri !i aplicate principii cu privire la
personalul b#ncii, condi"iile de numire !i demitere, durata mandatului, statutul ulterior al
speciali!tilor.
BCE !i SEBC !i men"in independen"a ac"iunilor desf#!urate n raport cu factorul politic,
iar n aplicarea politicii monetare urm#resc respectarea urm#toarelor principii:
- descentralizarea, care semnific# rolul fiec#rei b#nci centrale na"ionale n nf#ptuirea
politicii monetare unice;
- accesul egal al solicitan"ilor la moneda b#ncii centrale, ceea ce semnific# eliminarea
limitelor n opera"iunile de refinan"are bilateral#, n condi"ii avantajoase ale ratei
dobnzii !i realizarea opera"iunilor de open market prin ac"iunea unui num#r mare de
parteneri;
- continuitatea n aplicarea instrumentelor politicii monetare !i alegerea celor mai
eficiente pentru "#rile membre, n vederea armoniz#rii !i utiliz#rii generalizate;
- utilizarea unor rate ale dobnzii pe termen scurt, unice !i unificarea pie"ei monetare
prin conducerea unic# a opera"iunilor.
Derularea operativ# !i n siguran"# a pl#"ilor n "#rile membre ale Uniunii Europene, se
realizeaz# printr-un sistem de pl#"i !i compensare integrat, pentru toate opera"iile interbancare,
denumit TARGET. Acest sistem asigur# transferul expres, automatizat, n timp real !i
func"ioneaz# sub supravegherea B#ncii Centrale Europene. Sistemul TARGET implic# existen"a
la nivelul fiec#rei "#ri a unor sisteme de compens#ri brute n timp real.
Importan"a sistemului de compensare n timp real, deriv# din nregistrarea pl#"ilor n timp
real, respectiv nregistrarea sumelor n contul b#ncilor beneficiare, n momentul efectiv al
oper#rii !i dispunerea imediat# de acestea.
4. Moneda EURO $i efectele acesteia
Lansarea monedei EURO
Reuniunea de la Madrid, din decembrie $995 a adoptat denumirea monedei unice
EURO care nlocuie!te vechea moned# comun# ECU.
Calendarul tehnic de lansare a monedei EURO a prev#zut urm#torii pa!i:
faza I: la nceputul anului $998 au fost selec"ionate din cele $5 "#ri membre UE, acelea
care au ndeplinit criteriile de convergen"#, pentru anul '97.
faza a II -a: de la $ ianuarie $999, odat# cu nceperea activit#"ii B#ncii Centrale
Europene, s-au stabilit ratele de schimb ntre EURO !i devizele "#rilor care au aderat. Moneda
EURO este introdus# n paralel cu monedele na"ionale; ini"ial, EURO este admis# doar ca
moned# scriptural#; pl#"ile cash continu# s# se realizeze n monedele na"ionale. EURO se
utilizeaz# !i n cadrul mprumuturilor publice.
faza a III-a: va debuta la $ ianuarie 2002 !i se prevede punerea n circula"ie a biletelor !i a
monedelor EURO, care vor circula paralel cu monedele na"ionale timp de 6 luni.
faza a IV-a: se va derula dup# $ iulie 2002, cnd EURO va deveni singurul mijloc de
plat#.
Introducerea monedei EURO de la $ ianuarie $999 a fost precedat# de adoptarea
Regulamentului $$03/97, prin care s-au prev#zut dispozi"iile referitoare la nlocuirea ECU cu
EURO, astfel:
Moned! "i credit
de la $ ianuarie $999, toate referirile la ECU, utilizate n contracte !i alte instrumente
juridice au fost nlocuite cu EURO, utilizndu-se pentru conversie, raportul $/$ ($ ECU =
$ EURO);
au fost stabilite rapoartele fixe de schimb, valabile de la $ ianuarie $999;
au fost definite regulile de rotunjire.
Cursurile de schimb valabile la $ ianuarie $999, pentru cele $$ monede participante la
mecanismul european al ratelor de schimb se prezint# astfel:
$ EURO = $,955830 DM
$ EURO = 6,559597 FF
$ EURO = 40,33990 Fr belg
$ EURO = 40,33990 Fr lux
$ EURO = $66,386 pesetas
$ EURO = 200,482 escudo
$ EURO = 0,787564 lire iralandeze
$ EURO = $.936, 27 lire italiene
$ EURO = 2,2037$0 guldeni olandezi
$ EURO = $3, 7603 !ilingi austrieci
$ EURO = 6,559570 m#rci finlandeze
Cursul de schimb fa"# de $ s-a stabilit la $ EURO = $,$70 $
O dat# cu introducerea monedei EURO, o nou# dobnd# de referin"# pentru pia"a
interbancar# european# EUROLIBOR (Euro London Interbank Offered Rate) a fost stabilit# de
c#tre principalii operatori ai pie"ei financiare din Londra.
Aceast# dobnd# a fost fixat# la nivelul 3,25000% pentru o s#pt#mn# !i o lun#, !i la
3,20250% la termen de $ an !i a nceput s# fie utilizat# pentru reglarea tranzac"iilor din 4
ianuarie $999, prima zi n care moneda EURO a nceput s# circule pe pie"ele monetar-financiare
interna"ionale. Eurolibor a fost stabilit# la ini"iativa British Bankers Associtions (BBA) de c#tre
un grup de $6 b#nci, selec"ionate conform importan"ei !i experien"ei pe pia"a valutar# !i a
produselor derivate de la Londra. Din grupul celor $6 institu"ii au f#cut parte b#nci americane,
japoneze !i europene.
Pentru transformarea unei monede na"ionale ntr-o alt# moned# na"ional#, cea dinti
este transformat# n EURO, dup# care n cealalt# moned# na"ional#. n EURO suma poate fi
rotunjit# dar nu la mai pu"in de trei zecimale. Nu se poate folosi nici o alt# metod# de calcul,
dect doar n cazul n care se ob"ine acela!i rezultat.
Transformarea dintr-o moned! na"ional! ntr-alta este ilustrat! pornind de la
urm!toarea situa"ie:
# EURO = #,95583 DEM
# EURO = 6,55957 FRF
#00 DEM = 335,38 FRF
De exemplu, dac! se dore$te aflarea valorii monedei DM exprimat! n FF, se procedeaz!
potrivit algoritmului:
#00 DEM/#,95583 = 5#,#29#8 = 5#,#29 EURO
5#,#2 EURO 6,55957 = 335,3842 = 335,38 FRF
#00 DEM = 335,38 FRF
Regulile de conversie !i rotunjire nu prev#d !i conversia dintr-o moned# na"ional# ntr-o a
treia moned# care nu face parte din UE. Cnd se dore!te transformarea dintr-o moned# (de
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
exemplu USD) ntr-o moned# na"ional# (guldenul olandez), atunci conversia ar trebui s# aib# loc
n modul urm#tor:
Conversia din USD n NLG
Suma exprimat# n USD trebuie convertit# n EURO prin aplicarea ratei de schimb
USD/EUR. Suma intermediar#, exprimat# n EURO este apoi transformat# n guldeni, folosind
ratele de conversie EUR/guldeni.
Conversia din NLG n USD
Suma exprimat# n NLG trebuie s# fie convertit# n EURO prin aplicarea ratei de schimb
guldeni/EURO, dup# care aceast# sum# intermediar# este transformat# n USD folosind rata
EUR/USD.
De exemplu, care este valoarea n guldeni olandezi (NLG) a sumei de 500.000 USD,
cunoscnd c! raportul de schimb este # EURO = #,05 USD.
Se transform! suma exprimat! n USD n EURO
500.000 USD = 476.#90,47 EURO
Se transform! suma exprimat! n EURO n guldeni, potrivit cursului
# EURO = 2,2037#0 guldeni olandezi
476.#90,47 EURO = #.049.385,7 guldeni olandezi
Simbolul EURO
n februarie $997, un Comitet Directorial numit Comitetul Monetar a naintat o propunere
final# cu privire la denominarea !i specifica"iile tehnice ale monedelor EURO (diametru,
greutate, culoare, compozi"ie etc.). S-a "inut cont, ntr-o m#sur# sporit#, de cerin"ele !i
necesit#"ile institu"iilor !i societ#"ilor care vor accepta monedele EURO pentru pl#"i, mai ales n
situa"ia cnd pl#"ile se fac prin sisteme !i echipamente deja existente n func"iune. Pentru
recunoa!terea monedelor EURO a fost necesar# includerea unor caracteristici unice.
S-a avut n vedere, de asemenea, luarea tuturor m#surilor de siguran"# la confec"ionarea !i
structurarea monedelor EURO pentru a se evita, ntr-o m#sur# ridicat#, frauda n confec"ionarea
acestor monede.
Prin Directiva 94/27CE, Consiliul !i Parlamentul Europei au stabilit ca prima serie de
monede EURO s# includ# 8 denomina"ii, variind de la $ cent la 2 EURO, cu urm#toarele
specifica"ii tehnice:
Valoare
(EURO)
Diametru
(mm)
Grosime
(mm)
Greutate
(grame)
Form# Culoare Compozi"ie
2 25,75 $,95 8,5 Rotund - Extern alb
- Intern galben
Cu75Ni25
CuNiuZn
$ 23,25 2,$25 7,5 Rotund - Extern galben
- Intern alb
CuNiuZn
Cu75Ni25
0,50 24,25 $,69 7 Rotund Galben CuAlZn
0,20 22,25 $,63 5,7 Floare spaniol# Galben CuAlZn
0,$0 $9,75 $,5$ 4,$ Rotund Galben CuAlZn
0,05 2$,75 $,4$ 3,9 Rotund Ro!u O"el acoperit cu Cu
0,02 $8,75 $,36 3 Rotund Ro!u O"el acoperit cu Cu
0,0$ $6,25 $,32 2,2 Rotund Ro!u O"el acoperit cu Cu
Abrevierea oficial# pentru EURO este EUR. Aceasta a fost stabilit# de Organiza"ia
Interna"ional# de Standardizare (Interna"ional Standard Organisation ISO), !i este folosit# n
toate scopurile: financiar, comercial, contabil.
Simbolul grafic pentru EURO arat# ca un E rond marcat cu dou# linii paralele orizontale.
Simbolul a fost inspirat din litera greceasc# epsilon, evocnd civiliza"ia greac#, !i din
prima liter# a cuvntului Europa. Cele dou# linii paralele reprezint# stabilitatea EURO.
Moned! "i credit
Bancnotele n total sunt 7 EURO bancnote, n diferite m#rimi !i culori, cu valori de 500,
200, $00, 50, 20, $0, !i 5 EURO. Designul !i grafica lor sunt simbolice pentru arhitectura
european#. Desenele nu reprezint# nici un monument real, existent. Pe fa"a bancnotelor se g#sesc
grafice de ferestre !i por"i, ca simbol al spiritului de cooperare !i deschidere n Uniunea
European#. Pe spatele fiec#rei bancnote sunt schi"ate diferite stiluri de poduri, fiecare specific
unei anumite perioade, o metafor# a comunic#rii oamenilor n Europa !i cu restul lumii.
Designul final a fost anun"at n decembrie $996, la Dublin, la Consiliul European. Toate
monedele sunt prev#zute cu sisteme avansate de securitate.
Monedele sunt n num#r de 8 cu valori de 2 !i $ EURO, apoi 50, 20, $0, 5, 2, !i $ cen"i.
Fiecare moned# are o fa"# identic#, reprezentnd harta UE, pe un fundal cu linii transversale, la
care sunt ata!ate stelele de pe steagul european. Modelul de pe cealalt# fa"# a monedei poate fi
ales de fiecare din cele $$ state membre. De exemplu, un cet#"ean francez va putea s#-!i cumpere
n Berlin un hot-dog cu o moned# EURO avnd imprimat chipul regelui Spaniei
2
.
Efectele introducerii monedei EURO
Multe sectoare ale economiei au trecut la sistemul EURO nc# de la $ ianuarie $999.
Tot de la aceast# dat# tranzac"iile ntre sectorul bancar !i b#ncile centrale se fac n EURO. Toate
pie"ele de capital ale statelor participante !i opereaz# opera"iile n noua moned#. Guvernele
utilizeaz# EURO pentru stabilirea noilor bugete. Cele mai mari firme, au trecut la utilizarea
EURO nc# de la nceputul procesului datorit# beneficiilor care sunt multiple:
eliminarea costurilor !i a riscului schimburilor interna"ionale;
transparen"a pre"urilor care duce la o mai bun# concuren"# cu privire la vnz#ri !i
servicii;
standardizarea contabilit#"ii !i a altor sisteme.
Companiile mici !i mijlocii, care sunt de obicei furnizorii companiilor mari, sunt nevoite
s# treac# la sistemul EURO pentru a nu-!i periclita existen"a.
ncepnd de la $$ ianuarie $999 (deoarece a fost nevoie de o s#pt#mn# pentru sfr!itul
de an !i terminarea stocului existent), aproape toate pre"urile n majoritatea magazinelor !i
supermarketurilor au fost afi!ate att n EURO ct !i n vechea moned# na"ional#. Aceasta
serve!te la convertirea publicului la folosirea monedei unice EURO.
Asupra sistemului bancar, efectele pot fi eviden"iate astfel:
De la $ ianuarie $999, majoritatea b#ncilor ofer# posibilitatea clien"ilor s#i de a-!i
converti economiile n EURO, dar obligativitatea va surveni numai dup# 2002. Posesorul unui
cont n EURO poate pl#ti sau poate da ordine de plat# n moneda na"ional#, f#r# a i se percepe
vreun comision. Pentru pl#"ile n EURO au fost tip#rite noi carnete de cecuri, iar pe lng# logo-ul
EURO sunt prev#zute !i cu o band# magnetic# care asigur# c# plata se va realiza.
Aceasta nseamn# c# un cet#"ean francez, de exemplu, poate s# pl#teasc# o factur# n
Germania n EURO (chiar dac# factura este exprimat# n DEM), f#r# a i se percepe comision.
Dac# acesta dore!te s# pl#teasc# n vechea moned# na"ional#, sau n DEM, banca va continua n,
perioada interimar#, s# perceap# comisioane relativ mari, deoarece aceste pl#"i trebuie trecute
manual prin sistemul de clearing.
n perioada tranzi"iei ($999 200$) agen"ii economici au posibilitatea alegerii modului
de efectuare a pl#"ilor n EURO sau n moneda na"ional#. Dup# $ ianuarie 2002 ns#, toate pl#"ile
!i ncas#rile vor fi efectuate n EURO. n perioada tranzi"iei, b#ncile sunt obligate s# transforme
sumele n moneda cerut# de creditor. Cnd o ntreprindere are cont bancar doar n moneda

2
Euro $998 Raport European Comissin, 25.03.$998
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
na"ional#, atunci toate ordinele de plat# vor fi transformate n moneda na"ional#. Regulamentul
nu prevede prelevarea nici unei taxe !i comisioane pentru transformarea sumelor din moneda
na"ional# n EURO !i invers.
Prin moneda unic#, politica monetar# e transferat# la nivel comunitar devenind de
competen"a B#ncii Centrale Europene, absolut independent#. Politica bugetar# va continua s#
r#mn# un instrument conjunctural de politic# economic# la nivel na"ional. Datorit# rela"iilor
strnse ntre politica monetar# !i cea bugetar#, absen"a disciplinei bugetare ntr-unul sau mai
multe state membre ar putea afecta orient#rile politicii monetare comune. Se vor putea exercita
presiuni asupra B#ncii Centrale Europene pentru ca politica monetar# s# devin# mai flexibil#. De
aceea, mai nti Tratatul de la Maastricht !i apoi pactul dintre state definesc un cod de bun#
conduit# n materie de politic# monetar# !i datorie public#.
Efectele pe plan interna"ional ale introducerii monedei unice sunt !i mai puternice:
utilizarea crescnd# a monedei unice n cadrul tranzac"iilor comerciale, permite reducerea
instabilit#"ii generate de fluctua"iile cursului de schimb;
posibilitatea emiten"ilor de moned# de a beneficia de venituri de pe urma sumelor
de"inute n str#in#tate (n afara U.E.). Va continua procesul de realocare mai puternic# a
portofoliilor de active financiare n favoarea titlurilor emise n EURO;
dispari"ia necesarului de rezerve n cadrul b#ncilor centrale na"ionale pe plan
intracomunitar. Se pot realiza economii importante, estimate la 200 miliarde de dolari.
Consecin"ele pentru Estul $i Centrul Europei
Pentru "#rile din centrul Europei, EURO va deveni o alt# moned# str#in#.
Pe termen mediu, EURO va deveni moneda Cehiei, Ungariei, Poloniei, Estoniei !i
Sloveniei. Pentru a adera la U.E., aceste "#ri vor trebui s#-!i convearg# economiile la cele din
zona EURO, !i anume cu privire la infla"ie, dobnzi, datorie public# !i deficit bugetar.
&#rile din Europa Central# !i de Est sunt preocupate de efectul introducerii monedei
unice europene asupra mediilor economice proprii. ns# comparativ cu schimburile economice !i
politice din ultimii zece ani, lansarea EURO apare ca o schimbare modest#. Chiar !i cele mai
avansate state ale Europei nu sunt preg#tite s# adopte EURO dup# ce vor deveni membre ale
Uniunii Europene, ci poate doar n urm#torii zece ani dup# aderare.
Cel mai important efect este cel de ajustare al politicii valutare ale unora din "#rile estice.
n unele cazuri, rolul jucat de marca german# va fi nlocuit cu cel al EURO.
Ungaria, care !i lega moneda de un co! valutar cuprinznd 70% DM !i 30% $,
nlocuie!te marca cu EURO, n cadrul co!ului valutar de la $ ianuarie $999 !i are n vedere o
raportare numai la EURO ncepnd din acest moment.
n schimb, Cehia, care permite coroanei s# varieze ntre anumite limite, legnd-o
informal de marc#, nu !i-a schimbat politica monetar# argumentnd c# nu vede nici un motiv al
schimb#rii atta timp ct marca r#mne n circula"ie.
Polonia, care !i lega moneda de un co! format din dolari (45%) !i patru monede
europene (marca german# 35%, lira sterlin# $0%, francul francez 5%, !i francul elve"ian
5%) a nlocuit monedele europene cu EURO de la $ ianuarie $999, cu o propor"ie mai mare
dect a dolarului (55%). n viitor, Polonia are n vedere o schimbare prin raportarea numai la
EURO, n vederea unei viitoare integr#ri n Mecanismul European al ratelor de schimb.
Celelalte state est-europene nu au anun"at schimb#ri de politic# monetar#, dar majoritatea
au n vedere aranjamente monetare, ncepnd cu anul 2000. Unii economi!ti cred c# un efect
imediat al lans#rii EURO ar fi o cre!tere a interesului speculativ asupra monedelor din regiune.
Aceasta nseamn# c# devine !i mai presant#, pentru "#rile cu deficit mare al contului curent,
reducerea acestora sau cre!terea fluxurilor de capital str#in !i ob"inerea mprumuturilor necesare
finan"#rii deficitului. Aici sunt expuse n mod particular Romnia, Slovacia !i Lituania.
Moned! "i credit
Dar chiar dac# EURO va cauza dificult#"i pe termen scurt sau mediu pentru unele din
aceste state, se a!teapt# ca pe termen lung s# apar# beneficii precum: favorizarea exportului
acestor state pe pia"a intern# unic#, reducerea costurilor tranzac"iilor cu firme din Uniunea
European#, c!tiguri ca urmare a dezvolt#rii unei pie"e de capital vest europene unice.
Sintetizat, adaptarea monedelor est europene la EURO se prezint# n tabelul urm#tor:
Moneda Regim nainte de
# ianuarie #999
Regim de la
# ianuarie #999
Leva Bulgaria
Dinar Croa"ia
Coroana Cehia
Kroon - Estonia
Coridor valutar fa"# de DM
La $000 leva = $ DM
Flotare controlat#,
Referin"a DM
Flotare controlat#,
Referin"a DM
Consiliu monetar,
8 kroon = $ DM
Nici o schimbare,
Monitor euro
Nici o schimbare,
Monitor euro
Nici o schimbare,
Monitor euro
Nici o schimbare,
Monitor euro
n Romnia BNR folose$te EURO ca moned# de rezerv# valutar#, aceast# m#sur# fiind
n concordan"# cu ponderea Uniunii Europene n comer"ul exterior al Romniei:
62,7 % din exporturile romne!ti se realizeaz# n U.E.
55,4 % din importuri provin din "#rile U.E.
De asemenea, BNR s-a preocupat de asigurarea compatibilit#"ii legislative,
institu"ionale !i procedurale cu entit#"ile bancare centrale din U.E., inclusiv cu cele ale B#ncii
Centrale Europene.
Totodat#, s-a avut n vedere realizarea compatibilit#"ii sistemului de pl#"i !i decont#ri n
EURO, n timp real, TARGET.
Concluzii:
nc# de la introducerea EURO s-a apreciat c# aceasta va bulversa sistemul financiar
interna"ional, care nu s-a mai confruntat cu asemenea modific#ri de la trecerea la regimul
cursurilor flotante n anul $97$. Pentru prima dat#, din anul $944, raportul de for"e monetare
interna"ionale se poate schimba, iar pozi"ia dominant# a dolarului devine relativ#.
Analiza evenimentelor de pe pia"a valutar# (n luna octombrie $999 cursul de schimb s-a
situat la $,07$4 $/EURO) demonstreaz# c# adev#rata competi"ie se d# ntre EURO !i dolar, yenul
japonez nereprezentnd un pericol adev#rat pentru moneda american#.
Conform datelor furnizate de REUTERS, de!i economia american# particip# la economia
mondial# n propor"ie de 20 %, $ particip# numai cu 6$ % la formarea rezervelor b#ncilor
centrale (comparativ cu $4 % pentru DM; !i $7 % pentru yen); cu 48 % la tranzac"iile comerciale
interna"ionale (comparativ cu $5 % DM; 5 % yen), !i intervine n 42 % din opera"iile pe pie"ele
de schimb fa"# de $9 % DM !i $2 % yen).
Referitor la nivelul cursului de schimb, exist# mai multe opinii conform c#rora este
necesar# introducerea unui coridor valutar n intervalul c#ruia EURO s# fluctueze fa"# de $.
Contrar acestei opinii, pre!edintele B#ncii Centrale Europene men"iona c# impunerea
unui coridor valutar nu este o m#sur# fezabil# sau credibil#. Anumite "inte pentru nivelul
cursului valutar vor fi stabilite numai n circumstan"e excep"ionale, atunci cnd EURO va
dovedi lipsa unui aliniament clar !i persistent.
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
O alt# opinie, exprimat# de economi!ti apreciaz# c# dac# EURO c!tig# teren n
competi"ie cu $, b#ncile centrale vor deveni mari cump#r#toare de obliga"iuni, exprimate n
EURO. O asemenea m#sur# va exercita presiuni asupra $, ntruct va exista o cerere mai sc#zut#
pentru titlurile americane, !i n consecin"# o cerere mai mic# pentru $.
n noiembrie $998
3
, China arat# c# este gata s# converteasc# n EURO o parte a
rezervelor sale valutare ($4$ miliarde $) orientndu-se c#tre pia"a european#. O asemenea
orientare c#tre pia"a obliga"iunilor n EURO, exprim# ncrederea n aceast# moned#. Pe aceea!i
linie se nscriu opera"iunile Japoniei pe pia"a interna"ional# de capital, prin vnzarea de ac"iuni !i
obliga"iuni asiatice, n valoare de 2,$ miliarde $ (n prima jum#tate a anului $998) !i cump#rarea
n aceea!i perioad#, de ac"iuni !i obliga"iuni europene de peste $0 miliarde $.
Alte implica"ii ale introducerii EURO n activitatea firmelor
Eliminnd fluctua"iile cursurilor valutare !i asigurnd o unitate comun# de eviden"#
pentru activit#"ile comerciale, EURO poate ameliora func"ionarea pie"ei unice. Comer"ul !i
investi"iile n str#in#tate vor fi stimulate !i, deci, se va produce o cre!tere a competitivit#"ii.
Impactul va fi diferit n func"ie de sector, cel mai evident manifestndu-se n sectorul financiar-
bancar. Activit#"ile nebancare vor fi afectate sub urm#toarele aspecte:
Transparen"a pre"urilor ntre "#ri poate nregistra o cre!tere. Firmele nu vor men"ine
diferen"e mari de pre" ntre "#ri, de!i pie"ele sunt fragmentate sub aspect fiscal; presiunea va fi
mai mare n regiunile de grani"# !i pentru bunurile cu valoare ridicat#, u!or de transportat.
Dubla exprimare (afi!are) a pre"urilor. Multe persoane vor ntmpina dificult#"i
considerabile n adaptarea la noua structur# a pre"urilor, pentru dep#!irea acestor dificult#"i
utilizndu-se dubla exprimare a pre"urilor, n EURO !i n moneda na"ional#.
Asocia"iile de consumatori au cerut ca dubla exprimare a pre"urilor s# devin# obligatorie
chiar naintea introducerii bancnotelor !i monedelor EURO. Unele firme sunt ns# pu"in atrase de
ideea oblig#rii prin lege, deoarece ar putea impune costuri: dubla etichetare, modificarea
softwar-ului.
Implica"ii pentru departamentul financiar !i trezorerie. Acesta este primul departament
afectat, prin eliminarea costurilor legate de tranzac"iile valutare !i a riscului valutar. Lipsa
riscului valutar implic# doar calcule de conversie. Managerii trebuie s# se asigure c# tipurile de
contracte (derivate financiare, swap valutar) cap#t# importan"a necesar#. Avantajele s-ar putea
extinde peste grani"ele UE dac# EURO c!tig# teren ca moned# de tranzac"ionare pe plan
interna"ional.
Modificarea pie"elor financiare. Firmele active pe pia"a de capital trebuie s# ia n
considerare impactul EURO asupra pie"ei financiare, ntruct o pia"# EURO poate absorbi pie"ele
na"ionale. Veniturile din obliga"iuni ar putea fi afectate ca urmare a elimin#rii riscului valutar.
De asemenea, o importan"# crescut# trebuie acordat# !i a altor componente: lichiditatea pie"ei,
riscul de credit, diferen"e fiscale. Firmele trebuie s# analizeze dac# noile emisiuni de titluri sunt
exprimate n EURO n perioada de tranzi"ie !i dac# cele existente ar trebui exprimate n EURO.
Formarea unei pie"e mai mari !i mai lichide ar trebui s# conduc# la o mai eficient# alocare a
capitalului. Spre deosebire de pia"a monetar# !i a obliga"iunilor, natura produselor tranzac"ionate
la burs# nu este afectat# n aceea!i m#sur#. Firmele cotate la burs# trebuie s# ia n calcul
utilizarea EURO, iar ac"ionarii trebuie consulta"i cu privire la plata dividendelor !i a monedei n
care s# se realizeze.
Impactul asupra sistemelor !i tehnologiei informatice (IS/IT). Nevoia modific#rii
sistemelor informatice reprezint# cea mai mare provocare tehnic# dar !i economic# implicat# de
trecerea la EURO. Toate programele, fi!ierele, bazele de date !i rapoartele con"innd informa"ii
financiare au fost modificate. Companiile mari pot avea mii de aplica"ii informatice func"ionale,

3
Nicolae D#nil# Bipolarizarea monetar#, Ed. Ec., $999, pg. 90 - $40
Moned! "i credit
multe dintre acestea fiind afectate de EURO. Unele firme au realizat deja evalu#ri ale impactului
asupra sistemelor informatice. Rezultatele provizorii sugereaz# faptul c# scara problemei este
comparabil# cu cea a problemei anului 2000.
Din punct de vedere tehnic, opera"iunea este similar# procesului de solu"ionare a
problemei anului 2000, implicnd analiza a milioane de programe pentru identificarea celor care
trebuie modificate. Aceasta necesit# programe speciale de diagnosticare capabile s# detecteze !i
s# solu"ioneze p#r"ile din program afectate de trecerea la EURO. S-au creat !i se creeaz#
instrumente potrivite ca !i componente ale programului european de cercetare ESPRIT
(European Strategic Programme for Research in Information Tehnology). Aceasta a condus la
dezvoltarea unor instrumente eficiente, deja pe pia"#, pentru identificarea, modificarea !i testarea
datelor. Dup# p#rerea exper"ilor, utilizarea sistematic# !i atent# a instrumentelor specifice nu
numai c# ajut# firmele n trecerea la EURO dar reduce !i costurile cu aproape 30 %. Principala
provocare r#mne utilizarea eficient# a resurselor umane date fiind costurile cu for"a de munc#,
care reprezent# aproximativ 50% din efortul general.
Costuri
Semnificativ din punct de vedere al costului este studiul realizat de ABN Amro care
estima nivelul acestora la 225 milioane EURO n perioada de tranzi"ie. Pre!edintele Comitetului
Executiv al Generale Bank (Belgia) estima costurile la 2,4 miliarde franci belgieni (investi"ii
directe) n perioada $997-2002 pe urm#toarele direc"ii de ac"iune:
- $,6 miliarde sunt destinate adapt#rii sofware-ului;
- 0,4 miliarde pentru hardware;
- 0,$5 miliarde pentru comunicare !i training;
- 0,3 miliarde altele.
Cu toate acestea managerii b#ncii r#mn optimi!ti deoarece strategia adoptat# va aduce
rezultate care vor compensa att cheltuielile f#cute ct !i lipsa profiturilor din opera"iuni.
Probleme specifice firmelor din afara Uniunii Europene. Dintre firmele n afara
Euroland-ului, mai importante, sub aspectul impactului EURO, sunt companiile multina"ionale !i
firmele din Marea Britanie, Irlanda sau Suedia.
Din rndul companiilor multina"ionale, Philips !i-a declarat inten"ia de a trece ct mai
rapid posibil la EURO. Firma Philips a decis s# !i publice raportul anual !i cifrele trimestriale n
EURO de la $ ianuarie $999. Dar raportarea n EURO este simpl# n compara"ie cu utilizarea
EURO n administrare. De exemplu, compania trebuie s# fac# fa"# diferen"elor n cerin"ele
statutare ntre statele membre, diferen"e fiscale etc.
Daimler Benz se num#r# printre pionierii introducerii EURO. Compania a adoptat deja
no"iunea de moned# de grup, semnificnd nlocuirea m#rcii germane cu EURO pentru toate
opera"iunile majore.
Pentru firmele din afara zonei EURO, se recomand# preg#tirea pentru introducerea
EURO, ntruct, de!i "ara respectiv# nu este n zona EURO de la nceput, exist# !anse ca acest
lucru s# se ntmple ulterior. Chiar dac# Danemarca !i Marea Britanie vor r#mne n afara
Euroland, multe dintre companiile lor vor trebui s# fie preg#tite s# realizeze o mare parte din
tranzac"iile lor ntr-o nou# moned# str#in#.
n cazul Marii Britanii, se consider# c# tranzi"ia la moneda unic# va avea implica"ii
asupra afacerilor britanice, indiferent dac# aceasta va participa sau nu la uniunea monetar#,
astfel:
companiile cele mai afectate vor fi acelea care lucreaz# cu pie"ele financiare europene
!i cu parteneri europeni (clien"i, furnizori etc.), n cazul neader#rii la U.E.;
firmele vor trebui s#-!i revizuiasc# toate aspectele opera"iunilor lor, inclusiv sisteme de
pl#"i, contabilitate, trezorerie, training !i acorduri legale, n cazul favorabil, al ader#rii Marii
Britanii la U.E.
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
5. Intrebari recapitulative
#. n cadrul SME, moneda ECU a ndeplinit urm#toarele func"ii:
$. moned# efectiv#, n cadrul mecanismului de schimb al SME;
2. mijloc de plat# !i de schimb;
3. baz# de referin"# n mecanismul de interven"ie !i de credit;
4. lichiditate interna"ional#;
5. baz# de calcul a parit#"ii celorlalte monede;
6. instrument de reglare a soldurilor creditoare, ntre autorit#"ile monetare.
Este valabil# combina"ia:
a) $ + 2 + 4 + 5;
b) # + 2 + 5 + 6;
c) 2 + 3 + 4 + 5;
d) $ + 3 + 5 + 6;
e) 3 + 4 + 5 + 6.
2. Mecanismul !arpelui monetar a impus limite de fluctuare, astfel:
a. $ % n jurul valorii oficiale a monedelor;
b. 2,25 % fa"# de ECU !i ntre monede;
c. 2,25 % fa"! de $ $i 4,5 % ntre monede;
d. 6 % pentru lira italian# !i lira sterlin#;
e. $,70 % fa"# de limitele acceptate (sub forma pragului de divergen"#).
3. Fondul european de cooperare monetar# FECOM, se constituia din:
a. $ % din PIB al "#rilor membru ale SME;
b. o cot# procentual# din rezervele n aur ale "#rilor participante;
c. v#rs#minte n moneda na"ional# a "#rilor participante propor"ionale cu participarea la
comer"ul interna"ional;
d. 20 % din rezervele de aur $i $ ale "!rilor respective;
e. v#rs#minte n $ n func"ie de nivelul rezervelor.
4. Criteriile de convergen"# impuse "#rilor UE pentru a fi admise la cea de a 3-a etap# a
integr#rii sunt urm#toarele:
a. rata infla"iei s# nu dep#!easc# cu mai mult de $,5 % puncte procentuale media ratei
infla"iei a celor mai performante 3 "#ri ale UE;
b. datoria public# s# nu dep#!easc# 60 % din PIB;
c. deficitul bugetar s# nu dep#!easc# 3 % din PIB;
d. rata dobnzii s! fie egal! cu media pe termen lung a celor mai neperformante
"!ri din UE;
e. rata de schimb s# nu dep#!easc# marjele normale de fluctuare 2,25 %.
Unul dintre criterii nu este adev!rat.
5. &ara care beneficiaz# de clauza de op"iune, conform c#reia poate trece n orice moment la
cea de a III-a etap# de aderare la UE este:
a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Marea Britanie;
Moned! "i credit
d. Grecia;
e. Polonia;
6. Dac# se cunosc urm#toarele cursuri de schimb,
$ EURO = $3,7603 !ilingi austrieci
$ EURO = $66,386 pesetas,
atunci $00 !ilingi vor echivala cu urm#toarea sum# exprimat# n pesetas:
a. #209,#603;
b. 2289, 47$3;
c. $2,092;
d. 23,456;
e. $70,565.
7. Printre avantajele Uniunii Monetare Europene pot fi enumerate:
a. o disciplina fiscal! excesiv! care poate antrena cre$terea dezechilibrului
economic existent;
b. o transparen"# a pre"urilor care va spori concuren"a ntre "#rile participante;
c. eliminarea costurilor aferente schimburilor interna"ionale;
d. o standardizare a contabilit#"ii !i a altor sisteme;
e. eliminarea riscurilor privind schimburile ntre monede.
Nu este adev#rat unul dintre avantajele enumerate.
8. Printre m#surile adoptate de Romnia, ca r#spuns la lansarea EURO, se reg#sesc:
a. constituirea la BNR de rezerve valutare n EURO;
b. adaptarea sistemului de pl#"i !i decontare la cel specific utiliz#rii EURO, respectiv
sistemul TARGET;
c. armonizarea legisla"iei bancare cu cea comunitar#;
d. orientarea exporturilor c#tre UE;
e. asigurarea stabilit!"ii cursului de schimb al monedei na"ionale.
Una dintre afirma"ii nu este valabil#.
9. Dobnda EURO LIBOR fixat# pentru tranzac"iile care au nceput de la $ ianuarie $999,
s-a caracterizat prin urm#torul nivel:
a. 6,60 % la termen de o s#pt#mn# !i o lun# !i la 5,55 % la termen de $ an;
b. 3,25 % pentru o s!pt!mn! $i o lun! $i 3,20250 % pentru termenul de # an;
c. media celor mai bune 3 rate ale dobnzilor de pe pie"ele "#rilor care au aderat la UE;
d. cu $,5 % mai mult dect media ratelor dobnzilor din UE;
e. nivelul ratei dobnzii de pe pia"a londonez#.
#0. Sistemul European al B#ncilor Centrale (SEBC) ac"ioneaz# n urm#toarele direc"ii:
a. define!te !i implementeaz# politica monetar# a Uniunii Monetare;
b. autorizeaz# emiterea de bancnote n cadrul comunit#"ii Europene;
c. de"ine !i administreaz# rezervele oficiale ale statelor membre;
d. conduce opera"iile de schimb valutar;
e. men"ine marjele de fluctuare ale cursului n limite stabilite.
Nu este valabil unul dintre enun"uri.
Capitolul 3 Sistemul Monetar European: etape premerg!toare
Bibliografie
$. Cezar Basno,
Nicolae Dardac
Integrarea monetar bancar# eropean#, EDP, $999
2. Cezar Basno,
Nicolae Dardac,
C
tin
. Floricel
Moned#, Credit, B#nci, EDP, $996
3. Nicolae D#nil# Bipolarizarea monetar#, Ed.Ec., $999
4. Simona Gaftoniuc Finan"e interna"ionale, Ed.Ec., $997
5. Emilian Dobrescu Integrarea economic#, Ed.Academiei Romne, $996
6. Silviu Cerna Unificarea monetar# n Europa, Ed.Enciclopedic#, $999
7. Peter Kenen Economic of Monetary Union in Europa, Cambridge
Universitey Press, $995
8. Giordano Francesco, The Political Economy of Monetary Union; towards the
euro, London Routtedge, $998
9. Euro $998 Raport European Comission, 25.03.$998
$0. When will the Euro
be in our pokets
European Comission, $995
$$. EURO info
05.$0.$997
SME

S

will benefit from the changeower to the Euro