Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 18.

Pesta joi 22 mai (3 joni.) 1869.

Anulu VII.

Fi'a acst'a ese totu a opt'a d dar prenumeratiunile se primescu in tote'dlele.

fcretiulu pentru A u s t r i a pe a n u 6 fl. v . a. pe de a n u j ;Tte siodinile s^m ^fT 'prenumeratiune sunt de a taamiie 1 l Bedactmne : i >ouium pornii u AliOliiia auu v u> * **. /2 """.j ' | Strafa lui Leopoldi!flr.33. 3 fl. pe trei lune 1 fl. 5 0 . er.; p e n t r u alte t i e r i : p e a n u 7 fl. 2 0 cr. p e ' / de a n u 3 fl. 6 0 e r . p e trei lune 1 fl. 8 0 cr.f f
2

Protocollila anei conferintie a deputatilora romani.


Dlele t r e c u t e deputaii nostri natiunali tienura mai multe conferintie in caus'a u n u i emandam e n t u relativu la cestiunea uniunii Transilvaniei, care se v a propune cu ocasiunea desbaterii speciale a adresei. Deputaii nostri natiunali chi a m a r a si pe deputaii deacoromani s participe la aceste conferintie, ca nu cumva acetia s pota dce, c natiunalii", sunt netoleranti si eschidu pe ei de la lucrulu bunu si frumosu. Deacoromanii s si infatsiara, cea mai m a r e parte, ai t i e n u r a acolo vorbiri forte elocinte. Grabescu dara s a d u c u la cunoscinti'a publicului unele din acele vorbiri, ca astfelu s-i poteniu lauda si prmari cu toti. Vorbirile, dupa notitiele stenografiloru G u r e i Satului, suna asie : vorbirea mea, c inctu privesce person'a mea nensemnata , eu asiu fi g a t a a subscrie acestu eraandamentu. Inse precum a u d i chiar pe drumu, sunt unii confrai ai notri, carii nu-lu potu subscrie. Deci eu me r o g u se-lu modificmu asie ca se-lu p6ta subscrie si confraii aceia.

Deacoromanulu nr. 4. S u m de prerea antivorbitoriloru mei. E u assdere a m audtu, c se gasescu unii c o n d e p u t a t i , carii d u p a convingerea loru nu potu subscrie emandamentulu acest'a asie, precum e compusu si stilisatu. E u d a r a propunu se-lu modificmu asie', ca se-lu pota subscrie si ei. Deacoromanulu nr. 5. Emandamentulu acest'a e minunatu. I n ctu pentru mine, nu dcu c nu-lu s u b s c r i u . I n s e m a i s u n t i n t r e n o i unii,carii dinrespeptive consideratiuni, nu-lu potu scrie. S-lu modificmu d a r a asie, ca se-lu pota subscrie si dinsii cu noi dimpreun.
Deacoromanulu nr. 6. E u , dloru, sum gata in \
ori si ce momentu a mori pentru naiunea m e a , deci ! eu usioru potu se" primescu emandamentulu acest'a. D a r sunt intre noi unii, carii nu-lu potu subscrie, selu modificmu d a r a a s i e , c a si aceia se-lu pota subscrie.

Deacoromanulu nr. 1. Dloru ! E u bucurosu asiu subscrie emandamentulu propusu, inse mi-e tma, c se gasescu intre noi unii, carii din cause stilistice, nu l'aru pot subscrie. E u dara sum de acea parere, s-lu modificmu asi, ca s-lu pota subscrie si aceia, carii a r u ave oresi-cari bnuieli. Deacoromanulu nr. 2. E u assdere sum g a t a alu subscrie in ori si ce momentu, si dca a r fi vrb'a n u m a i de persn'a mea, nici nu mi-asiu fi innaltiatu cuventulu. Insa eu asi sum informata, c sunt intre noi unii, carii au nesce esceptiuni relative la stilistica. Deci s modificmu emandamentulu asi, ca si '. aceia s-lu pota sub scrie. \ Deacoromanulu nr, 3. Dloru ! Cu acea incepu :

Deacoromanulu nr. 7. Domniloru! E u sum


omulu libertii. N u vreu se facu presiune a supra nimenuia. D e 6ra-ce d a r a sunt intre noi u n i i , carii nu potu subscrie emandamentulu acest'a asie", precum e facutu a c u m a , m'asiu rog se-lu modificmu asie", s-lu subscrie t o t i ! (Adec nici unulu n ' a dsu, c elu nu-lu pote ' subscrie, ci a pusu vin'a toti pe alii.) '

70

(fiN

Gnr'a datului n dieta.


n J - 1 J I TT Concediulu d h i V . Bogdanu a esp.ratu. Macaru de n ar fi espiratu i n c a ! E ciudatu acesta d n u Bogdanu. P a n a ce era a casa, toti doriamu s6 vina ctu mai c u r e n d u , si a c u m a dupa ce a petrecui* in P e s ' a o septemana, toti ne-amu bucura, de cumva nici n'ar fi vinitu, ci a r fi remasu totu a casa. . . . . Ma u n u s u n t a t t u de m p e r t m i n t i , inctu s aru bucura, deca pe dlu Bogdanu m e i n u 1 aru fi alesu d e p u t a t u . *
*

' regesca, dlu acost'a nu se mai ivesce i clubulu natiunalu. j Honores m u t a n t mores. " i jj * * * i Deputaii natiunali in dlele t r e c u t e t i e n u r a j conferintie pentru tergere, $ L a dorinti 'a deacoromaniloru att 'a au totu \ stersu din emandamentulu relativu la Transilvani'a, \ remane altu ceva | i i < I d l Bogdanu dor nici acest 'a n u Tar l subscrie.
m t o t u i n c t u d e c t m e t e m u c i n u r m a n u v a u n ( l m a i t i t u u > n s e u

Te

l a

t a m

D e unde si p e n t r u ce acest'a s t r m u t a r e ? D e acolo, si p e n t r u aceea, c-ci p a n a ce d n i ' a sa er p'acasa, toti g n d e a m , c p r i n ace"st'a alegere amu castigatu ceva. A c u m a inse v e d e m u , c am p a t t ' o ca omulu din poveste, carele falsificandu bani de doue grostie, fia-care bucata i a constatu siepte cruceri. * ^
*

? * I J J e mai fericitu dectu P a p p Zsiga. E l u cu \ [ d voturi ale sale chiar a t t ' a dreptu a r e la 5 j j l _ 2000 de voturi. f Muli s'au miralu, c oum comisiunea dietala \' verificatu ? j \ fostu lucru u s i o r u , c-oi inca si proprietaj; riulu ospetariei dietale l'a partinitu.
u c e e o u e s t o t e > c a c e u c u & #

C-ci nu e maestria mai rafinata dectu aceea j * * se" te bata cine-va cu arm'a ta. i _ , . , .. i Candu audu pe deacoromann n o s t n laudandu* * l se, c ei cte multe au eluptatu, totu-de-una mi-aduApoi celu pucinu att'a a castigatu Ivsko- i cu a minte de povestea tganului. vits Gryorgy, c nu va fi singuru. ? S'a intelnitu odat domnulu cu t g a n u l u , si i * l dse : * * \ B u n a diu'a, mei t g a n e ! Concediulu dlui V. Bogdanu a espiratu. D s a a i Puscasiu, domnule. sositu. Umbla la dieta. A fostu si in eonferintiele jj -D'apoi ce-ai impuscatu ? deputatiloru romani si aducandu-si a m i n t e , c ro- > T r e i iepuri, manii l'au alesu, voindu se" salveze u n u principiu < Unde-su d a r a ? nu s'a inscrisu in clubulu natiunalu. I U n u l u s c a p a t u , altulu a f u g i t u , si alu \ treile s'a dusu p'aci'ncolo.
*

\
ij * * * \ g j i t r e deputaii notri se v a \ , ^. X forma m e a u n u partitu. Acest'a v a fi Partitulu siovaitoriloru." p s i e d i n t e : Sigismundu Popoviciu. Vice-presiedinte : Mironu Romanu. j
e a u ( e c n c ;+ r e

D a r precum dsei a fostu in vr'o doue conferintie romanesci. A fostu si a vorbitu. . , o bi ce a disu r. _ __ A dsu n u m a i a t t a, ca nu p6te si nici nu va subscrie nici u n u l u din cele doue emandaminte ale deputatiloru romani.
A

mai

* * *

* * *
<

C a n d u scrisei aceste sre, aruncai o privire p e parete. Acolo vedu unu tablou. Tabloulu acest'a represinta pe anteluptatorii notri natiunali in diet'a din 1 8 6 1 . Si dintre aceti a n t e l u p t a t o r i figur'a dlui V. B o g d a n u suride cu sarcasmu c t r a mine. * n * . ^ ,^ P a r ea a r vre s a d i c a : - Nuaiceeloculumeu! * * Chiar acuma audu , c clubulu natiunalu vre se curenteze pe Sigismundu Popoviciu. D e candu e v6rba despre c u t a r e si cutare nu-

\ D l u V . Bogdanu nu siovaiesce. Elu spune ver5 de in fatia, c nu va subscrie nici unu emandamentu \ alu romaniloru. \ Apoi d6ra nu insedaru l'au alesu r o m a n i i , \ n u i n s e d a r u e si dsa romanu. \ j * * \ Dlele t r e c u t e in dieta au cursu ca ploi' dest baterile a supra respunsului la cuventulu de tronu. U n u l u dintre deputai si-a nceput astfelu vorbirea: i Onorabila camera ! E u recedu d e l a c u v e n t u i cu acea observatiune . . . . \ Si a vorbitu o 6ra intrega. \ '', ~

71

T R E N C A si F L E N C A .

TANDA

MANDA.

T . Ore de ce a recomendatu episcopulu Szilgyi de deputatu pe rutenulu Szilvsy ? F . P e n t r u c aoest'a a cerutu m a i anu de la dieta episcopia ungure'sca!

Cerculariele episcopului Szilgyi.


I.
Se" alegei pe G-ur'a Satului si pe cocon'a F e derati'a. E u inse n u v r e u se" facu presiune.

II.
Grur'a Satului a r e mustetie pre' lungi, eVa coc6n'a F e d e r t i ' a si-a intinatu r o c h i ' a , deci ar fi mai bine s'alegeti pe Pacala si pe T a n d a l a . E u inse nu vreu sg facu presiune.

III.
Pacala e pre cu g u r a m a r e , eYa T a n d a l a n u se mai scie deca traiesce, asie" dara a r fi d6ra mai bine s'alegeti pe T a n d a si p e M a n d a , E Snse n u v r e u se facu presiune. * " '
1

T . Ce e nou, frate M a n d a ? M. D'apoi p r i n t e l e episcopu din O r a d e a - m a r e a i n t r a t u in mestesigiulu nostru. T . C u m asi? M. A facutu o gluma. T. Ce gluma? M. A scrisu unu cerculariu in trb 'a alegerii pentru a d u n a r e a autonomiei catolice, in care provoc a pe preoii subalterni, ca s despretiusca infricrile n e n t e m e i a t e , cari prin foile romane se manifestedla , si cu tote aceste r e c o m e n d a a se alege doi redactori. T . Apoi ast'a e chiar asi, ca si candu ai dce, c episcopulu din Orade e m a r e u l t r a m o n t a n u , inse printele Szilgyi e forte liberalu. M. D a r a si reparatu ce a stricatu. T . C u m asi ? M. D'apoi a t r a m i s u altu c e r c u l a r i u , in care a recomendatu pe alii in loculu celoru doi redactori. T. P r i n t e l e episcopu pe semne a intielesu, c cei doi redactori, d e cumva voru fi alei, nu voru voi s fa cd'a papistasiloru. T . D a din S a t u m a r e c e s e mai a u d e ? M. L u c r u mare si frumosu. T. C e ? M . Romanii de acolo vreu s serbeze estu-tempu alu nue-le a n u alu infiiatirii gimnasinlui din S e i n i , cu care in 1861 s'a facutu multa sfara 'n tijera. T . Si u n d e se va tiene serbarea. M. U n d e esiste si g i m n a s i n l u : in aeru.

IV. T a n d a a r e plria pre m a r e , e r a M a n d a sip u n e adese ori d e g e t u l u p e frunte, socotu d a r a , c a r fi m a i cu scopu s'alegeti pe T r ^ n c a si pe Flenca. E u inse n u vreu s8 facu presiune. V. Tre'nca a r e o falca pre' s s m a t i c a , e r a Flenca are haina pre" scurta, deci . . . . (Voru u r m a totu asie p a n a 'n infinitu.)

Manaiare literaria. A g r a t a r e a Ini Romann.


Se vorbesce, c domnii cei impintenati vreu se" agrateze p e diu Alesandru Komanu. Si eu a m a u d t u de asie c e v a , si se v a intempl cam asie": d u p ce va fi siediutu diu Romanu v r ' u n u anu la u m b r a i voru i n t e n t a altu procesu de presa.
a

Toti aceia, carii s'au s p a r i a t u , c A l b i n ' a " in viitoriu nu va mai pot intr in U n g a r i ' a , s se mng i e , c-ci noi subscrisii i vomu recompensa cu fi'a, ce se va ed in Timisir'a sub auspiciile nstre. Senedesamagescu.

Caransebesiades. Post'a Gurei Satului.


IVern.

Traducere clasica.
Hannibal omnibus completis m a g n a cum dilig e n t i a Italiam profectus est. Hannibal, o m n i b u s e l e fiindu complete (plirie\ a mersu cu diligintia (potala) in Itali'a.

Apoi s e r i o s u a i g a n d i t u d t a , c a s i a c e v a s e p o t e p u b l i c a ? G u r ' a S a t u l u i n u e nici C o n c o r d i ' a nici T e l egrafulu Romanu. Der;i toti !" o m e n i i c i s c r i u v e r s u r i r e r e l e m i - a r u f a c e o n o r e a , c e m i - o d a i d t a , asin l u a l u m e a i n c a p u , n u m a i c a st! s c a p u . RJ. B. A s c e p t a p a n a l a sinodu, a t u n c e o se-i facu u n u nodu , c t u v o i n d u se"-lu des6nde, v a c a d e i n glodu !

72

La

ixic3ra.

Gr u r'a S a t u l u i : J u p a n e morariu, am adusu u n u sacu de g r u se-lu macini. M o r a r i u l u : In mor'a mea nu se macin g r u de acest'a.

In

prvlia.

G u r'a S a t u l u i : Impachetedia bine laduti'a ast'a si o tramite deputatiloru r o m a n i ! Au maro trebuintia de ea. Proprietariu, redactoru respundiatoriu si e d i t o r u : I o s i f u V u l c a n i i .
C u t i p a r i u l u lui A l o s a u d r u Kocsi in P e s t ' a . P i a t i ' a P e s c i l o r u , N r . 9.