Sunteți pe pagina 1din 14

Comunitate juridica online: Dre ptO nline .

ro

AvocatR om ania.ro

Avocat-Divort.ro

Avocat-Partaj.ro

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate

Intreaba un avocat C auta in site


Sitemap

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013

R e publicat in Monitorul O ficial, Parte a I nr. 85 din 8 fe bruarie 2013 R e publicata in te m e iul art. V din O rdonanta de urge nta a Guve rnului nr. 13/2008 pe ntru m odificare a si com ple tare a Le gii se rviciilor com unitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Le gii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 146 din 26 fe bruarie 2008, aprobata cu m odificari si com ple tari prin Le ge a nr. 204/2012, publicata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 791 din 26 noie m brie 2012, dandu-se te x te lor o noua num e rotare . Le ge a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 a fost publicata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 563 din 29 iunie 2006, re ctificata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 60 din 25 ianuarie 2007, si a m ai fost m odificata prin Le ge a nr. 187/2012 pe ntru pune re a in aplicare a Le gii nr. 286/2009 privind C odul pe nal, publicata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 757 din 12 noie m brie 2012. Capitolul I - Dispozitii generale A rt. 1 (1) Pre ze nta le ge stabile ste cadrul juridic unitar privind infiintare a, organizare a, ge stionare a, finantare a, e x ploatare a, m onitorizare a si controlul furnizarii/pre starii re gle m e ntate a se rviciului public de alim e ntare cu apa si de canalizare al localitatilor. (2) Dispozitiile pre ze nte i le gi se aplica se rviciului public de alim e ntare cu apa si de canalizare organizat la nive lul com une lor, orase lor, m unicipiilor, jude te lor sau, dupa caz, al asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de aplim e ntare cu apa si de canalizare . (3) Se rviciul public de alim e ntare cu apa si de canalizare face parte din sfe ra se rviciilor com unitare de utilitati publice , astfe l cum ace ste a sunt de finite de Le ge a se rviciilor com unitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . Se rviciul public de alim e ntare cu apa si de canalizae cuprinde totalitate a activitaatilor re gle m e ntate pre vazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , prin care se asigura satisface re a ne voilor de utilitate si inte re s public ge ne ral ale cole ctivitatilor locale . A rt. 2 (1) Se rviciul public de alim e ntare cu apa si de canalizare , de num it in continuare se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , se infiinte aza, se organize aza si se ge stione aza sub conduce re a, coordonare a, controlul si re sponsabilitate a autoritatilor adm inistratie i publice locale si are dre pt scop alim e ntare a cu apa, canalizare a si e purare a ape lor uzate pe ntru toti utilizatorii de pe te ritoriul localitatilor. (2) Se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare se furnize aza/pre ste aza prin e x ploatare a une i infrastructuri te hnico-e dilitare spe cifice , de num ita siste m public de alim e ntare cu apa si de canalizare . (3) Siste m e le publice de alim e ntare cu apa si de canalizare a ape lor uzate , de num ite in continuare siste m e de alim e ntare cu apa si de canalizare , constituie ansam blul te hnologic, de la captare a din sursa a ape i brute pana la e vacuare a in e m isari a ape lor uzate e purate . (4) In localitatile rurale se poate organiza, dupa caz, num ai se rviciul de alim e ntare cu apa, cu conditia asigurarii cole ctarii ape lor uzate prin alte siste m e individuale . A rt. 3 Te rm e nii te hnici utilizati in cuprinsul pre ze nte i le gi se de fine sc dupa cum urm e aza: a) se rviciu de alim e ntare cu apa si de canalizare totalitate a activitatilor de utilitate publica si de inte re s e conom ic si social ge ne ral e fe ctuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inm agazinarii si distribuirii ape i potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe te ritoriul une i localitati, re spe ctiv cole ctare a, transportul, e purare a si e vacuare a ape lor uzate , a ape lor m e te orice si a ape lor de suprafata prove nite din intravilanul ace ste ia; b) se rviciu de alim e ntare cu apa totalitate a activitatilor ne ce sare pe ntru: - captare a ape i brute , din surse de suprafata sau subte rane ; - tratare a ape i brute ; - transportul ape i potabile si/sau industriale ; - inm agazinare a ape i; - distributia ape i pitabile si/sau industriale ; c) se rviciul de canalizare totalitate a activitatilor ne ce sare pe ntru: - cole ctare a, transportul si e vacuare a ape lor uzate de la utilizatori la statiile de e purare ; - e purare a ape lor uzate si e vacuare a ape i e purate in e m isar; - cole ctare a, e vacuare a si tratare a ade cvata a de se urilor din gurile de scurge re a ape lor pluviale si asigurare a functionalitatii ace stora; - e vacuare a, tratare a si de pozitare a nam olurilor si a altor de se uri sim ilare de rivate din activitatile pre vazute m ai sus; - e vacuare a ape lor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor; d) siste m public de alim e ntare cu apa ansam blul constructiilor si te re nurilor, instalatiilor te hnologice , e chipam e nte lor functionale si dotarilor spe cifice , prin care se re alize aza se rviciul public de alim e ntare cu apa. Siste m e le publice de alim e ntare cu apa cuprind, de re gula, urm atoare le com pone nte : - captari; - aductiuni; - statii de tratare ; - statii de pom pare cu sau fara hidrofor; - re ze rvoare de transport si distributie ; - bransam e nte , pana la punctul de de lim itare ; e ) siste m public de canalizare ansam blul constructiilor si te re nurilor afe re nte instalatiilor te hnologice , e chipam e nte lor functionale si dotarilor spe cifice , prin care se re alize aza se rviciul public de canalizare . Siste m e le publice de canalizare

Comunitate

Home Resurse Tribuna Jurisprudenta Stiri Dezbateri Cariere Comunitate Dictionar juridic Carti juridice Evenimente Curs mediatori

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial A rhiva Monitor

Raspunsuri juridice

Intreaba un avocat Raspunsuri juridice A rhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare Lista

Utile

Decizii RIL si NC Hotarari CEDO Informatii utile A vocat Legislatie Legislatie pag 2 Divortul Divort din strainatate Personalitati Interviuri Modele cereri Istorie A drese utile Institutii Curs valutar BNR Calculator TVA Verificare IBA N

Interactiv

Teste grila Confruntare Jurist vs Jurist Dezbateri spete A rgumente Jocul mintii Test cunostinte Fise tari A fla profesia

User

Contact Newsletter Login Inregistrare Echipa DreptOnline Linkuri English

functionale si dotarilor spe cifice , prin care se re alize aza se rviciul public de canalizare . Siste m e le publice de canalizare cuprind, de re gula, urm atoare le com pone nte : - racorduri de canalizare de la punctul de de lim itare si pre luare ; - re te le de canalizare ; - statii de pom pare ; - statii de e purare ; - cole ctoare de e vacuare spre e m isar; - guri de varsare in e m isar; - de pozite de nam ol de shidradat; f) re te a publica de transport al ape i parte a siste m ului public de alim e ntare cu apa alcatuita din re te aua de conducte cuprinsa intre captare si re te aua de distributie ; g) re te a publica de distributie a ape i parte a siste m ului public de alim e ntare cu apa, alcatuita din re te aua de conducte , arm aturi si constructii-ane x e , care asigura distributia ape i la 2 sau la m ai m ulti utilizatori inde pe nde nti; h) re te a publica de canalizare parte a siste m ului public de canalizare , alcatuita din canale cole ctoare , cam ine , guri de scurge re si constructii-ane x e care asigura pre luare a, e vacuare a si transportul ape lor de canalizare de la 2 sau de la m ai m ulti utilizatori inde pe nde nti. Nu constituie re te le publice : - re te le le inte rioare de utilizare afe re nte une i cladiri de locuit cu m ai m ulte apartam e nte , chiar daca ace asta e ste in proprie tate a m ai m ultor pe rsoane fizice sau juridice ; - re te le le afe re nte une i incinte proprie tate privata sau une i institutii publice pe care se afla m ai m ulte im obile , indife re nt de de stinatie , de spartire de zone ve rzi si ale i inte rioare private ; - re te le le afe re nte une i platform e industriale , in care drum urile de acce s si spatiile ve rzi sunt proprie tate privata, chiar daca ace asta e ste adm inistrata de m ai m ulte pe rsoane juridice ; i) bransam e nt de apa parte a din re te aua publica de alim e nare cu apa care asigura le gatura dintre re te aua publica de distributie si re te aua inte rioara a une i incinte sau a une i cladiri. Bransam e ntul de se rve ste un singur utilizator. In cazuri bine justificate si atunci cand conditiile te hnice nu pe rm it alta solutie se poate adm ite alim e ntare a m ai m ultor utilizatori prin ace lasi bransam e nt. Partile com pone nte ale unui bransam e nt se pre cize aza in re gulam e ntul-cadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare . Bransam e ntul, pana la contror, inclusiv cam inul de bransam e nt si contorul, apartin re te le i publice de distributie , indife re nt de m odul de finantare a e x e cutie i. Finantare a e x e cutie i bransam e ntului se asigura de ope ratori, re spe ctiv de utilizator, core spunzator punctului de de lim itare a instalatiilor. Am plasam e ntul cam inului de bransam e nt se stabile ste la punctul de de lim itare al instalatiilor, de re gula la lim ita de proprie tate a utilizatorului, cu re spe ctare a re gim ului juridic al proprie tatii si num ai in baza ue ni docum e ntatii avizate de ope rator. In cazul condom iniilor e x iste nte , se parare a si individualizare a se fac prin m ontare a re partitoare lor de costuri. C he ltuie lile afe re nte individualizarii consum urilor sunt suportate de coproprie tarii condom iniului, ope ratorul avand num ai obligatia m ontarii contorului principal de bransam e nt la nive lul lim ite i de proprie tate ; j) re partitor de costuri aparat utilizat in im obile le condom iniale dotate cu insalatii inte rioare de utilizare com une , in scopul individualizarii consum urilor si re partizarii pe proprie tati/apartam e nte individuale a costurilor afe re nte consum ului total de apa inre gistrat la nive lul bransam e ntului im obilului; k ) re partizare a costurilor totalitate a actiunilor de sfasurate , conform re gle m e ntarilor le gale in vigoare , de catre o pe rsoana fizica sau pe rsoana juridica in scopul re partizarii pe proprie tati/apartam e nte individuale a costurilor afe re nte consum ului de apa in im obile le condom iniale dotate cu instalatii inte rioare de utilizare com une ; l) racord de canalizare parte a din re te aua publica de canalizare cre asigura le gatura dintre instalatiile inte rioare de canalizare ale utilizatorului si re te aua publica de canalizare , inclusiv cam inul de racord; partile com pone nte ale unui racord se pre cize aza in re gulam e ntul-cadru de organizare si functionare a se rviciilor de alim e ntare cu apa si de canalizare . R acordul de la cam in spre re te a, inclusiv cam inul de racord, apartine re te le i publice de canalizare ; m ) aviz de bransare /racordare docum e ntul scris, e m is de ope ratorul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , prin care se stabile sc conditiile te hnice cu privire la proie ctare a, am plasare a si e x e cutia bransam e nte lor de apa, re spe ctiv a racordurilor de canalizare si prin care se stabile ste punctul de de lim itare dintre re te le le publice si instalatiile de utilizare ; n) acord de furnizare docum e ntul scris, e m is de ope rator, care stabile ste conditiile de furnizare pe ntru utilizator si de fine ste param e trii cantitativi si calitativi ai se rviciului la bransam e ntul utilizatorului si prin care ope ratorul se angaje aza sa furnize ze se rviciul de alim e ntare cu apa; o) acord de pre luare docum e ntul scris, e m is de ope ratorul se rviciului de canalizare pe ntru utilizator, prin care ace sta se angaje aza sa pre ste ze se rviciul de canalizare si care de fine ste conditiile si param e trii cantitativi si calitativi ai ape lor uzate m e naje re si/sau industriale pre luate la canalizare a publica; p) ape uzate m e naje re ape le de canalizare re zultate din folosire a ape i in gospodarii, institutii publice si se rvicii, care re zulta m ai ale s din m e tabolism ul um an si din activitati m e naje re si igie nico-sanitare ; q) ape uzate industriale ape le de canalizare re zultate din activitati e conom ico-industriale sau core spunzand une i alte utilizari a ape i de cat ce a m e naje ra; r) ape uzate orase ne sti ape le de canalizare re zultate din am e ste cul ape lor uzate m e naje re cu ape le uzate industriale sau agrozoote hnice , pre e purate sau nu, pre cum si ape le care provin din stropire a si spalare a drum urilor publice sau private , a ale ilor, a gradinilor si a curtilor im obile lor; s) ape pluviale ape le de canalizare care provin din pre cipitatii atm osfe rice ; s) instalatii inte rioare de apa totalitate a instalatiilor aflate in proprie tate a sau in adm inistrare a utilizatorului, am plasate dupa punctul de de lim itare dintre re te aua publica si instalatia inte rioara de utilizare a ape i, si care asigura transportul ape i pre luate din re te aua publica la puncte le de consum si/sau la instalatiile de utilizare ; t) instalatii inte rioare de canalizare totalitate a instalatiilor aflate in proprie tate a sau in adm inistrare a utilizatorului, care asigura pre luare a si transportul ape i uzate de la instalatiile de utilizare a ape i pana la cm inul de racord din re te aua publica; t) punct de de lim itare locul in care instalatiile aflate in proprie tate a sau in adm inistrare a utilizatorului se branse aza la instalatiile aflate in adm inistrare a ope ratorului/furnizor/pre stator de se rvicii, re spe ctiv locul unde se re alize aza e fe ctiv furnizare a/pre stare a se rviciului catre utilizator. Punctul de de lim itare a instalatiilor asigura ide ntificare a am plasam e ntului cam inului de bransam e nt, pre cize aza pozitia de m ontare a dispozitive lor de m asurare -inre gistrare a consum urilor, pe rm ite stabilire a aparte ne nte i instalatiilor, pre cum si pre cizare a dre pturilor, re spe ctiv a obligatiilor ce re vin partilor cu privire la furnizare a/pre stare a se rviciului, re spe ctiv la e x ploatare a, intre tine re a si re parare a instalatiilor. De lim itare a dintre instalatiile inte rioare de canalizare si re te aua publica de canalizare se face prin/la cam inul de racord, care e ste prim a com pone nta a re te le i publice de canalizae , in se nsul de curge re a ape i uzate ; u) contor de bransam e nt aparatul de m asurare a volum ului de apa consum at de utilizator, care se m onte aza pe bransam e nt intre doua vane robine te la lim ita proprie tatii utilizatorului; contorul e ste ultim a com pone nta a re te le i publice de distributie in se nsul de curge re a ape i; v) asociatie de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare asociatia de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciile de utilitati publice , astfe l cum e ste de finita de Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , constituita in scopul infiintarii, organizarii, finantarii, e x ploatarii, m onitorizarii si controlului furnizarii/pre starii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , inclusiv pe ntru cre are a, m ode rnizare a si/sau de zvoltare a siste m e lor publice de alim e ntare cu apa si de canalizare . A rt. 4 (1) Apa potabila distribuita prin siste m e le de alim e ntare cu apa e ste de stinata satisface rii cu prioritate a ne voilor gospodare sti ale populatie i, ale institutiilor publice , ale ope ratorilor e conom ici si, dupa caz, pe ntru com bate re a si stinge re a ince ndiilor, in lipsa ape i industriale . (2) Apa potabila distribuita utilizatorilor tre buie sa inde pline asca, la bransam e nte le ace stora, conditiile de potabilitate

English

(P)Cursuri de Limbi Straine (P)Traduceri si Interpretariat

(2) Apa potabila distribuita utilizatorilor tre buie sa inde pline asca, la bransam e nte le ace stora, conditiile de potabilitate pre vazute in norm e le te hnice si re gle m e ntarile le gale in vigoare , pre cum si param e trii de de bit si pre siune pre cizati in acordurile si contracte le de furnizare . (3) Bunurile afe re nte infrastructurii te hnico-e dilitare apartinand siste m ului de alim e ntare cu apa si de canalizare re alizate prin inve stitii noi de catre o unitate adm inistrativ-te ritoriala pe raza une i alte localitati adm inistrativte ritoriale apartin dom e niului public al unitatii adm inistrativ-te ritoriale pe care o de se rve sc. (4) Utilizare a ape i potabile in alte scopuri de cat ce le m e ntionate la alin. (1) e ste pe rm isa num ai in m asura in care e x ista disponibilitati fata de ne ce sarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit pre scriptiilor te hnice in vigoare . (5) In cazul in care ce rinte le de apa potabila ale ope ratorilor e conom ici nu pot fi acope rite inte gral sau pot fi acope rite num ai partial, ace stia pot sa isi asigure alim e ntare a cu apa potabila prin siste m e proprii, re alizate si e x ploatate in conditiile le gii. (6) Pe ntru satisface re a altor ne voi, cum ar fi stropitul strazilor si al spatiilor ve rzi, spalatul pie te lor si al strazilor, spalare a pe riodica a siste m ului de canalizare , spalare a autove hicule lor si consum ul te hnologic al unitatilor industriale , se va utiliza cu pre cade re apa industriala. (7) Apa industriala cu caracte r ne potabil se poate asigura fie prin siste m e publice de alim e ntare cu apa industriala, fie prin siste m e individuale re alizate si e x ploatate de ope ratorii e conom ici. (8) Se inte rzice orice le gatura sau inte rcone ctare intre siste m e le de alim e ntare cu apa potabila si siste m e le de alim e ntare cu apa industriala. A rt. 5 (1) Siste m ul de canalizare tre buie sa asigure cu pre cade re cole ctare a, transportul, e purare a si e vacuare a intr-un re ce ptor natural a ape lor uzate prove nite de la utilizatorii se rviciului de alim e ntare cu apa, pre cum si a ape lor pluviale sau de suprafata cole ctate de pe te ritoriul localitatilor. (2) Nam olurile prove nite din statiile de tratare a ape i, din siste m e le de canalizare si din statiile de e purare a ape lor uzate orase ne sti se trate aza si se pre lucre aza in ve de re a ne utralizarii, de shidratarii, de pozitarii controlate sau valorificarii, potrivit re gle m e ntarilor le gale in vigoare privind prote ctia si conse rvare a m e diului, re spe ctiv igie na si sanatate a populatie i. (3) Ape le uzate e vacuate in siste m e le de canalizare tre buie sa re spe cte conditiile pre cizate prin acordul de pre luare in canalizare publica, re spe ctiv prin contractul de pre stare a se rviciului, pre cum si pe ce le im puse prin re gle m e ntarile te hnice in vigoare , astfe l incat prin natura, cantitate a ori calitate a lor sa nu conduca la: a) de gradare a constructiilor si instalatiilor com pone nte ale siste m e lor de canalizare ; b) dim inuare a capacitatii de transport a re te le lor si a canale lor cole ctoare ; c) pe rturbare a functionarii norm ale a statie i de e purare , prin de pasire a de bitului si a incarcarii sau prin inhibare a proce se lor de e purare ; d) aparitia unor pe ricole pe ntru igie na si sanatate a populatie i sau a pe rsonalului de e x ploatare a siste m ului; e ) aparitia pe ricolului de e x plozie . (4) Evacuare a in re ce ptorii naturali a ape lor uzate e purate si de pozitare a nam olurilor prove nite din statiile de e purare se fac num ai in conditiile calitative si cantitative pre cizate in avize le , acordurile si autorizatiile de m e diu e libe rate de autoritatile com pe te nte , potrivit re gle m e ntarilor in vigoare din dom e niul prote ctie i calitatii ape i si a m e diului, astfe l incat sa se garante ze prote ctia si conse rvare a m e diului, re spe ctiv igie na si sanatate a populatie i. (5) Pre luare a in siste m e le de canalizare a ape lor uzate prove nite de la ope ratori e conom ici industriali sau de la alti utilizatori ne racordati la re te le le publice de distributie a ape i se poate aproba num ai in m asura in care capacitate a siste m e lor nu e ste de pasita din punct de ve de re hidraulic sau al incarcarii cu substante im purificatoare si num ai daca nu contin poluanti tox ici sau care pot inhiba ori bloca proce sul de e purare . A rt. 6 De sfasurare a activitatilor spe cifice se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , indife re nt de form a de ge stiune ale asa, se re alize aza pe baza unui re gulam e nt al se rviciului si a unui caie t de sarcini, e laborate si aprobate de autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in conform itate cu re gulam e ntul-cadru, re spe ctiv cu caie tul de sarcini-cadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , e laborate de Autoritate a Nationala de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile C om unitare de Utilitati Publice , de num ita in continuare A.N.R .S.C ., si aprobate prin ordin*) al pre se dinte lui ace stuia. In cazul asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , re gulam e ntul se rviciului si caie tul de sarcini se e labore aza in cadrul ace stora, se avize aza de autoritatile de libe rtive ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre si se aproba de adunarile ge ne rale . ----------------*) A se ve de a O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 88/2007 pe ntru aprobare a R e gulam e ntului-cadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 324 si 324 bis din 15 m ai 2007 si O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 89/2007 pe ntru aprobare a C aie tului de sarcini-cadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 324 si 324 bis din 15 m ai 2007. A rt. 7 (1) Se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare se infiinte aza, se organize aza si functione aza pe baza urm atoare lor principii: a) se curitate a se rviciului; b) tarifare a e chitabila; c) re ntabilitate a, calitate a si e ficie nta se rviciului; d) transpare nta si re sponsabilitate a publica, incluzand consultare a cu patronate le , sindicate le , utilizatorii si cu asociatiile re pre ze ntative ale ace stora; e ) continuitate a din punct de ve de re cantitativ si calitativ; f) adaptabilitate a la ce rinte le utilizatorilor; g) acce sibilitate a e gala a utilizatorilor la se rviciul public, pe baze contractuale ; h) re spe ctare a re gle m e ntarilor spe cifice in dom e niul gospodaririi ape lor, prote ctie i m e diului si sanatatii populatie i. (2) Principiile pre vazute la alin. (1) vor fi in m od obligatoriu cuprinse si de zvoltate atat in re gulam e ntul-cadrul al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , cat si in re gulam e nte le se rviciilor de alim e ntare cu apa si de canalizare aprobate la nive l local. A rt. 8 (1) Se rviciul furnizat/pre stat prin siste m e le de alim e ntare cu apa si de canalizare tre buie sa inde pline asca, la nive lul utilizatorilor, indicatorii de pe rform anta pre vazuti in re gulam e ntul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare . (2) Indicatorii de pe rform anta ai se rviciulu furnizat/pre stat utilizatorilor se stabile sc pe baza unui studiu de spe cialitate intocm it de autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in functie de ne ce sitatile utilizatorilor, de stare a te hnica a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare si de e ficie nta ace stora, cu re spe ctare a indicatorilor de pe rform anta m inim ali pre vazuti in re gulam e ntul-cadru, re spe ctiv in caie tul de sarcinicadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare . In cazul asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , studiul de spe cialitate se e labore aza in cadrul ace stora, se avize aza de autoritatile de libe rative ale unittilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre si se aproba de adunarile ge ne rale .

ge ne rale . (3) Propune rile de indicatori de pe rform anta ai se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare furnizat/pre stat utilizatorilor, re zultate din studiul de spe cialitate e fe ctuat in ace dst scop, vor fi supuse de zbate rii publice inainte a aprobarii lor de catre autoritatile adm inistratie i publice locale . Capitolul II - A utoritati si competente A rt. 9 (1) Statul sprijina prin m asuri le gislative , adm inistrative si e conom ice de zvoltare a durabila a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , pre cum si a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare afe re nte . (2) Masurile adoptate la nive lul autoritatilor adm inistratie i publice ce ntrale com pe te nte tre buie sa conduca la atinge e a urm atoare lor obie ctive strate gice : a) de zvoltare a si e x tinde re a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare la nive lul intre gii tari, in scopul im bunatatirii conditiilor de viata ale com unitatilor locale ; b) re alizare a unui se rviciu si a une i infrastructuri te hnico-e dilitare m ode rne , capabile sa sustina de zvoltare a e conom ico-sociala a localittilor, sa atraga inve stitii private si sa stim ule ze de zvoltare a durabila a com unitatilor locale ; c) conse rvare a si prote ctia m e diului si a sanatatii publice . A rt. 10 (1) Autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale au com pe te nta e x clusiva, ce poate fi e x e rcitata si prin inte rm e diul asociatiior de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in conditiile Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , in num e le si pe se am a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale asociate , in baza m andatului acordat ace stora, in tot ce e a ce prive ste : a) aprobare a strate giilor locale de infiintare , organizare , ge stiune si functionare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare ; b) aprobare a program e lor de inve stitii privind infiintare a, de zvoltare a, m ode rnizare a si re abilitare a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte se rviciului; c) aprobare a re gulam e nte lor si a caie te lor de sarcini ale se rviciului; d) adoptare a m odalitatii de ge stiune si aprobare a docum e ntatiilor de organizare si de rulare a proce durilor de de le gare a ge stiunii; e ) aprobare a indicatorilor de pe rform anta ai se riciului. (2) Unitatile adm inistrativ-te ritoriale se pot aocia intre e le in ve de re a infiintarii, organizarii, finantarii, m onitorizarii si ge stionarii in inte re s com un a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si pe ntru infiintare a, m ode rnizare a, de zvoltare a si e x ploatare a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte ace stuia, in conditiile stabilite prin Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . A rt. 11 (1) C onsiliile locale , consiliile jude te ne , C onsiliul Ge ne ral al Municipiului Bucure sti sau asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , dupa caz, isi stabile sc propriile strate gii de de zvoltare si functionare pe te rm e n scurt, m e diu si lung a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , tinand se am a de planurile de urbanism si am e najare a te ritoriului, de program e le de de zvoltare e conom ico-sociala a unitatii adm inistrativ-te ritoriale , pre cum si de angajam e nte le inte rnationale in dom e niul prote ctie i m e diului. (2) Strate giile autoritatilor adm inistratie i publice locale vor urm ari cu prioritate re alizare a urm atoare lor obie ctive : a) orie ntare a se rviciului catre utilizatori: b) asigurare a acce sului ne discrim inatoriu al tuturor m e m brilor com unitatii la se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare ; c) asigurare a calitatii se rviciului la nive lul core spunzator norm e lor Uniunii Europe ne ; d) im bunatatire a calitatii m e diului, prin utilizare a rationala a re surse lor naturale de apa si e purare a core spunzatoare a ape lor uzate , in conform itate cu pre ve de rile le gislatie i de m e diu si ale dire ctive lor Uniunii Europe ne ; e ) re duce re a pie rde rilor de apa si a consum urilor e ne rge tice din siste m e le de alim e ntare cu apa si de canalizare ; f) re duce re a consum urilor spe cifice de apa potabila la utilizator, inclusiv prin contorizare a bransam e nte lor si a consum urilor individuale ; g) prom ovare a program e lor de inve stitii, in scopul de zvoltarii si m ode rnizarii siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare ; h) adoptare a solutiilor te hnice si te hnologice , cu costuri m inim e si in concordanta cu prognoze le de de zvoltare e dilitar-urbanistica si de m ografica a com unitatii; i) prom ovare a m e canism e lor spe cifice e conom ie i de piata, cre are a unui m e diu concure ntial, stim ulare a participarii capitalului privat si prom ovare a form e lor de ge stiune de le gata; j) prom ovare a m e tode lor m ode rne de m anage m e nt; k ) prom ovare a profe sionalism ului, e ticii profe sionale si a form arii profe sionale continue a pe rsonalului ce lucre aza in dom e niu. (3) In ve de re a asigurarii continuitatii se rviciului si functionarii siste m ului de alim e ntare cu apa si de canalizare in conditii de siguranta si la param e trii ce ruti prin norm e le si pre scriptiile te hnice , autoritatile adm inistratie i publice locale , re spe ctiv asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara, cu re sponsabilitate a planificarii si urm aririi e x e cutie i lucrarilor de inve stitii; in ace st scop vor intocm i program e dire ctoare privind obie ctive le de inve stitii, bazate pe planificare a m ultianuala a inve stitiilor si tinandu-se se am a de e tape le proce sului buge tar, in conform itate cu re gle m e ntarile le gale . A rt. 12 (1) In e x e rcitare a atributiilor ce le re vin autoritatile adm inistratie i publice locale adopta hotarari sau e m it dispozitii, dupa caz, privitoare la: a) aprobare a program e lor de re abilitare , e x tinde re a si m ode rnizare a siste m e lor e x iste nte , pre cum si a program e lor de infiintare a unor noi siste m e de alim e ntare cu apa si de canalizare , in conditiile le gii; b) coordonare a proie ctarii si e x e cutie i lucrarilor te hnico-e dilitare , in scopul re alizarii ace stora intr-o conce ptie unitara si core lata cu program e le de de zvoltare e conom ico-sociala a localitatilor si de am e najare a te ritoriului, de urbanism si de m e diu; c) aprobare a studiilor de fe zabilitate privind e x tinde re a, m ode rnizare a si re abilitare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare ; d) asocie re a inte rcom unitara in ve de re a infiintarii si e x ploatarii in com un a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si pe ntru re alizare a inve stitiilor in infrastructurar afe re nta ace stuia; e ) dare a in adm inistrare sau de le gare a ge stiunii se rviciului, pre cum si incre dintare a e x ploatarii bunurilor proprie tate publica sau privata a unitatilor adm inistrativ-te tiroriale afe re nte siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare ; f) participare a cu capital social sau cu bunuri la infiintare a socie tatilor com e rciale m ix te pe ntru re alizare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare si/sau furnizare a/pre stare a se rviciului; g) contractare a sau garantare a, in conditiile le gii, a im prum uturilor pe ntru finantare a program e lor de inve stitii afe re nte siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare , pre cum e x tinde ri, de zvoltari de capacitati, re abilitari si m ode rnizari; h) e laborare a si aprobare a norm e lor locale si a re gulam e ntului se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , pe

h) e laborare a si aprobare a norm e lor locale si a re gulam e ntului se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , pe baza norm e lor-cadru si a re gulam e nte lor-cadru e laborate si aprobate de A.N.R .S.C .; i) aprobare a pre turilor, tarife lor si tax e lor spe ciale pe ntru se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , cu re spe ctare a re gle m e ntarilor in vigoare ; j) re zilie re a unilate rala a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului, pe ntru incalcare a re pe tata a clauze lor ace stora si pe ntru ne re spe ctare a param e trilor de calitate ai se rviciului; k ) e laborare a si aprobare a m e todologie i de re partizare si facturare individuala a consum ului de apa inre gistrat la bransam e ntul condom iniului. (2) Im potriva hotararilor sau dispozitiilor autoritatilor adm inistratie i publice locale , adoptate in aplicare a pre ze nte i le gi, pe rsoane le fizice sau juridice inte re sate se pot adre sa instante i de conte ncios adm inistrativ, in conditiile le gii. A rt. 13 (1) Autoritatile adm inistratie i publice locale au dre ptul sa ve rifice , sa aprobe sau sa re spinga, in conditiile le gii, fara a pe riclita re ntabilitate a, calitate a si e ficie nta se rviciului, pre turile si tarife le propuse de ope ratori, pre cum si sa urm are asca m odul de re spe ctare de catre ace stia a norm e lor m e todologice pe ntru stabilire a, ajustare a si m odificare a pre turilor si tarife lor e laborate de A.N.R .S.C . si aprobate prin ordin al pre se dinte lui ace ste ia. (2) Dive rge nte le cu privire la pre turi si tarife dintre autoritatile adm inistratie i publice locale si ope ratori se re zolva de instante le de jude cata com pe te nte . (3) Autoritatile adm inistratie i publice locale au acce s la orice inform atie de inte re s public de tinuta de A.N.R .S.C . cu privire la se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , indife re nt de form a de ge stiune adoptata pe ntru re alizare a ace stuia. A rt. 14 Autoritatile adm inistratie i publice locale au, in raport cu utilizatorii pe care ii re pre zinta, urm atoare le sarcini si re sponsabilitati: a) sa ge stione ze se rviciul de alim e ntre cu apa si de canalizare pe crite rii de com pe titivitate si e ficie nta e conom ica; b) sa prom ove ze de zvoltare a, m ode rnizare a si re abilitare a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte se rviciului; c) sa m onitorize ze si sa controle ze activitatile de furnizare /pre stare a se rviciului si sa adopte m asurile pre vazute in contractul de de le gare a ge stiunii, in cazul in care ope ratorul nu asigura indicatorii de pe rform anta asum ati; d) sa stabile asca si sa aprobe indicatorii de pe rform anta ai se rviciului num ai dupa ce ace stia au fost supusi in pre alabil de zbate rii publice ; e ) sa adopte norm e le locale si m odalitatile de ge stiune a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare ; f) sa inform e ze si sa consulte utilizatorii si asociatiile ace stora cu privire la strate giile de de zvoltare a m se rviciului, pre cum si de spre ne ce sitate a instituirii unor tax e locale privind se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare ; g) sa m e die ze re zolvare a conflicte lor dintre utilizatori si ope ratori sau dintre ope ratori, la ce re re a une ia dinre parti. A rt. 15 (1) Autoritatile adm inistratie i publice locale au, potrivit pre rogative lor atribuite prin le ge , urm atoare le obligatii fata de ope ratori: a) sa aplice un tratam e nt e gal tuturor ope ratorilor si sa asigure prin norm e le adoptate un m e diu de aface ri transpare nt; b) sa re spe cte inde pe nde nta m anage riala a ope ratorului; c) sa adopte si sa m e ntina o conduita e chilibrata, e chidistanta si ne discrim inatorie intre ope rator si utilizatori; d) sa prom ove ze re latii contractuale e chilibrate , orie ntate spre re zultat; e ) sa asigure publicitate a si acce sul libe r la inform atiile de inte re s public, cu pre cade re la ace le inform atii care asigura pre gatire a ofe rte lor si participare a la proce durile de de le gare a ge stiunii se rviciului; f) sa aduca la cunostinta publica, in conditiile le gii, hotararile si dispozitiile avand ca obie ct m odul de organizare si de functionare a se rviciului; g) sa stabile asca conditiile de asocie re sau de form are de socie tati m ix te , in conform itate cu pre ve de rile le gale care re gle m e nte aza fie care tip de contract prin care se de le aga ge stiune a; h) sa re spe cte si sa isi inde pline asca propriile obligatii, pre vazute in contracte le de de le gare a ge stiunii se rviciului; i) sa pastre ze confide ntialitate a inform atiilor, alte le de cat ce le de inte re s public, cu privire la activitate a ope ratorilor; j) sa ince he ie cu ope ratorul un contract pe ntru cole ctare a, canalizare a si e purare a ape lor pluviale de pe dom e niul public si privat al localitatii. (2) Autoritatile adm inistratie i publice lcoale au, in raporturile cu ope ratorul, dre ptul si obligatia sa m onitorize ze si sa controle ze : a) m e ntine re a e chilibrului contractual re zultat prin proce dura de de le gare a ge stiunii se rviciului; b) incadrare a profitului ope ratorului in lim ite le m inim e si m ax im e ne gociate ; c) re spe ctare a clauze lor de adm inistrare , intre tine re si pre dare a bunurilor publice si pastrare a inte gritatii patrim oniului public sau privat afe re nt se rviciului; d) re spe x ctare a program ului social de lim itare a e fe cte lor ne gative ale conce die rilor; e ) re spe ctare a obligatiilor contractuale potrivit contractului de de le gare a ge stiunii si inde plinire a indicatorilor de pe rform anta ai se rviciului, indife re nt de form a de ge stiune ; f) aplicare a pe nalittilor pre vazute de docum e nte le contractuale , in cazul ne inde plinirii de catre ope ratori a indicatorilor de pe rform anta asum ati; g) e x ploatare a e ficie nta a siste m ului de alim e ntare cu apa si de canalizare ; h) re spe ctare a re gle m e ntarilor adm inistrative , te hnice , fiscale si com e rciale din dom e niu; i) im apctul se rviciului asupra m e diului si asupra sanatatii publice ; j) siguranta se rviciului si prote ctia utilizatorilor; k ) asigurare a patrim oniului pre luat in ge stiune si asigurare a pe ntru daune le provocate te rtilor, in cazul ge stiunii de le gate . A rt. 16 (1) Autoritate a de re gle m e ntare com pe te nta pe ntru se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare e ste A.N.R .S.C . Ace sta isi e x e rcita com pe te nte le si atributiile care ii sunt acordate de Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , fata de toti ope ratorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , indife re nt de form a de organizare , de natura capitalului, de m odalitate a de ge stiune adoptata sau de tara de origine . (2) A.N.R .S.C . e labore aza si aproba, prin ordin al pre se dinte lui ace ste ia: a) m e todologia si proce dura-cadru de stabilire , m onitorizare , m asurare , com parare si analiza a indicatorilor de pe rform anta ai se rviciului; b) m e todologia de stabilire , ajustare sau m odificare a pre turilor/tarife lor la se rviciile publice de alim e ntare cu apa si de canalizare *). (3) Pe baza m e todologie i pre vazute la alin. (2) lit. b), A.N.R .S.C . aproba pre turile si tarife le pe ntru ope ratorii e conom ici si institutiile publice care pre ste aza un se rviciu de alim e ntre cu apa si de canalizare de natura ce lui public si care nu se afla in subordine a autoritatilor adm inistratie i publice locale re spe ctive si nu e x ploate aza un siste m public de alim e tnare cu apa si de canalizare . (4) A.N.R .S.C . m onitorize aza e volutia indicatorilor de pe rform anta ai se rviciului, in scopul dise m inarii, la nive lul autoritatilor adm inistratie i publice lcoale si al ope ratorilor, a ce lor m ai bune practici din dom e niu. A.N.R .S.C . va de zvolta un siste m inform ational ce va pe rm ite intocm ire a une i baze de date si com parare a continua a fie carui indicator de pe rform anta cu nive lul atinse de ope ratorul ce l m ai pe rform ant din dom e niu. Pe ntru im ple m e ntare a activitatilor de m onitorizare si de re alizare a baze i de date , ope ratorii au obligatia de a furniza A.N.R .S.C . toate

activitatilor de m onitorizare si de re alizare a baze i de date , ope ratorii au obligatia de a furniza A.N.R .S.C . toate inform atiile solicitate in le gatura cu indicatorii de pe rform anta ai se rviciului. (5) In re latia cu ope ratorii si cu autoritatile adm inistratie i publice locale , potrivit com pe te nte lor si atributiilor pre vazute in Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , indife re nt de form a de ge stiune adoptata, A.N.R .S.C . m onitorize aza urm atoare le : a) re spe ctare a si inde plinire a obligatiilor si m asurilor stabilite in conditiile de e m ite re sau de m e ntine re a lice nte lor; b) re spe ctare a siste m ului de re gle m e ntari e m ise in aplicare a le gislatie i prim are din dom e niu; c) re spe ctare a m e todologie i de stabilire , ajustare sau m odificare a pre turilor si tarife lor; d) re spe ctare a re gle m e ntarilor cu privire la concure nta si transpare na, pe ntru a pre ve ni practicile anticoncure ntiale care au ca obie ct sau pot ave a ca e fe ct re strange re a, im pie dicare a sau de naturare a concure nte i. -----------*) A se ve de a O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 66/2007 privind aprobare a Me todologie i de stabilire , ajustare sau m odificare a pre turilor/tarife lor pe ntru se rviciile publice de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 192 din 20 m artie 2007. Capitolul III - Organizarea si functionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Sectiunea 1 - Gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare A rt. 17 (1) Infiintare a, organizare a, coordonare a, ge stionare a, m onitorizare a si controlul furnizarii/prastarii re gle m e ntate a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalziare la nive lul com une lor, orae lor, m unicipiilor, jude te lor, pre cum si adm inistrare a, e x ploatare a si asigurare a functionarii siste m e lor publice de alim e ntare cu apa si de canalizare afe re nte ace stuia constituie com pe te nte e x clusive ale autoritatilor adm inistratie i publice locale , pe care le e x e rcita in conditiile le gii. Ace ste com pe te nte pot fi e x e rcitate si prin inte rm e diul asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in num e le si pe se am a unitatilor adm inistrativte ritoriale asociate , in baza m andatului acordat ace stora in conditiile Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (2) Modul de organizare si functionare a asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalziare se stabile ste prin actul constitutiv si statutul asociatie i, cu re spe ctare a pre ve de ridlor Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (3) Ge stionare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , re spe ctiv e x ploatare a si functionare a siste m e lor afe re nte , re spe ctiv e x ploatare a si functionare a siste m e lor afe re nte , se organize aza astfe l incat sa asigure re spe ctare a conditiilor pre vazute de le gislatia in vigoare privind calitate a ape i potabile si e purare ape lor uzate si in functie de : a) ne voile com unitatilor locale ; b) m arim e a, gradul de de zvoltare si particularitatile e conom ico-sociale ale localitatilor; c) stare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare e x iste nte ; d) posibilitatile locale de finantare a e x ploatarii si functionarii se rviciului, re spe ctiv a infiintarii ori de zvoltarii infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte ; e ) raportul cost-calitate optim pe ntru se rviciul furnizat/pre stat utilizatorilor. (4) Infiintare a, organizare a, functionare a si ge stionare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se fundam e nte aza in baza unor studii de spe cialitate care vor analiza e le m e nte le pre vazute la alin. (3); solutia optim a se va adopta dupa de zbate re a publica a studiului si dupa consultare a utilizatorilor. A rt. 18 (1) Ge stiune a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si se re alize aza in urm atoare le m odalitati: a) ge stiune dire cta; b) ge stiune de le gata. (2) Ale ge re a form e i de ge stiune a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se face prin hotarari ale autoritatilor de libe rtative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale . Sectiunea 2 - Gestiunea directa A rt. 19 (1) In cadrul ge stiunii dire cte autoritatile adm inistratie i publice locale isi asum a ne m ijlocit toate sarcinile si re sponsabilitatile privind organizare a, conduce re a, ge stionare a, adm inistrare a, e x ploatare a si functionare a se rviciului. (2) Ge stiune a dire cta se re alize aza prin inte rm e diul unor ope ratori de dre pt public asa cum ace stia au fost de finiti la art. 29 alin. (2) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , infiintati la nive lul unitatilor adm inistrativ-te ritoriale in baza hotararilor adoptate de autoritatile de libe rative ale ace stora. (3) Structurile m e ntionate la alin. (2) isi de sfasoara activitate a de furnizare /pre stare a se rviciului in baza hotararii de dare in adm inistrare si e x ploatare a se rviciului si a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare si in baza lice nte i e libe rate de A.N.R .S.C . (4) Ex ce de nte le anuale re zultate din e x e cutia buge te lor de ve nituri si che ltuie li ale ope ratorilor cu statut de com partim e nte /se rvicii publice de spe cialitate care ge stione aza si e x ploate aza un se rviciu de alim e ntare cu apa si de canalizare , ram ase la fine le e x e rcitiului buge tar, se re porte aza in anul urm ator, cu ace e asi de stinatie . (5) Disponibilitatile prove nite din im prum uturi, fonduri e x te rne ne ram bursabile sau transfe ruri de la buge tul de stat de stinate cofinantarii unor obie ctive de inve stitii spe cifice se adm inistre aza si se utilize aza potrivit acordurilor de finantare inche iate . Sectiunea 3 - Gestiunea delegata A rt. 20 (1) In cazul ge stiunii de le gate , autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in num e le si pe se am a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre , atribuie unuia sau m ai m ultor ope ratori toate com pe te nte le si re sponsabilitatile proprii privind asigurare a furnizarii/pre starii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , inclusiv adm inistrare a si e x ploatare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare afe re nte ace stuia, in baza unui contract de de le gare a ge stiunii de finit porivit pre ve de ilor art. 30 alin. (6) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (2) O pe ratorii care de sfasoara activitate a de furnizare /pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare in re gim de ge stiune de le gata sunt ce i stabiliti prin Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (3) O pe ratorii m e ntionati la alin. (2) isi de sfasoara activitate a de furnizare /pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare prin e x ploatare a si adm inistrare a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte ace stuia, pe baza contractului de de le gare a ge stiunii si a lice nte i e libe rate de A.N.R .S.C .

contractului de de le gare a ge stiunii si a lice nte i e libe rate de A.N.R .S.C . (4) C ontracte le de de le gare a ge stiunii se rviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale si se se m ne aza de autoritatile e x e cutive ale ace stora sau, dupa caz, de pre se dintii asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in num e le si pe se am a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale asociate , pe baza m andatului ace stora si in conditiile Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . A rt. 21 (1) Proce durile privind atribuire a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare sunt licitatia publica de schisa si ne gocie re a dire cta, astfe l cum ace ste a au fost de finite potrivit pre ve de rilor art. 30 din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (2) O rganizare a proce durilor si de rulare a ace stora, re spe ctiv atribuire a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se fac in baza une i docum e ntatii de atribuire aprobate de autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale sau, dupa caz, de adunare a ge ne rala a asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , ca m andatar al unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre . Docum e ntatia de atribuire cuprinde in m od obligatoriu re gulam e ntul se rviciului, caie tul de sarcini al se rviciului si crite riile de se le ctie spe cifice ace stuia si se intocm e ste in conform itate cu proce duracadru privind organizare a, de rulare a si atribuire a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciilor de utilitati publice si pe baza unui re gulam e nt-cadru, a caie tului de sarcini-cadru al se rviciului si a crite riilor de se le ctie -cadru spe cifice se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare . A rt. 22 (1) Prin de rogare de la pre ve de rile art. 30 alin. (8) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , contractul de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , inclusiv conce sionare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare afe re nte ace stuia, se atribuie dire ct in urm atoare le situatii: a) ope ratorilor re gionali infiintati de unitatile adm inistrativ-te ritoriale m e m bre ale une i asociatii de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalziare , astfe l cum ace stia sunt de finiti la art. 2 lit. g^1) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare ; b) ope ratorilor cu statutu de socie tati com e rciale si cu capital inte gral al unitatilor adm inistrativ-te ritoriale infiintati dupa intrare a in vigoare a pre ze nte i le gi, prin re organizare a pe cale adm inistrativa, in conditiile le gii, a re gulilor autonom e de inte re s local sau jude te an ori a se rviciilor publice de inte re s local sau jude te an subordonate autoritatilor am dinistrtie i publice locale , care au avut in adm inistrare si e x ploatare bunuri, activitati ori se rvicii de alim e ntare cu apa si de canalizare . (2) Atribuire a dire cta a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se face cu re spe ctare a urm atoare lor conditii cum ulative : a) unitatile adm inistrativ-te ritoriale ale une i asociatii de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in calitate de actionari/asociati ai ope ratorului re gional, prin inte rm e diul asociatie i, sau, dupa caz, unitate a adm inistrativ-te ritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al ope ratorului, prin inte rm e diul adunarii ge ne rale a actionarilor si al consiliului de adm inistratie , e x e rcita un control dire ct si o influe nta dom inanta asupra de ciziilor strate gice si/sau se m nificative ale ope rtorului re gional/ope ratorului in le gatura cu se rviciul furnizat/pre stat, sim ilare ce lor pe care le e x e rcita asupra structurilor proprii in cazul ge stiunii dire cte ; b) ope ratorul re gional, re spe ctiv ope ratorul, in calitate de de le gat, de sfasoara e x clusiv activitati din sfe ra furnizarii/pre starii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizae de stinate satisface rii ne voilor utilizatorilor de pe raza de com pe te nta a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre ale asociatie i, re spe ctiv a unitatii adm inistrativte ritoriale care i-a de le gat ge stiune a se rviciului; c) capitalul social al ope ratorului re gional, re spe ctiv al ope ratorului e ste de tinut in totalitate de unitatile adm inistrativte ritoriale m e m bre ale asociatie i, re spe ctiv de unitate a adm inistrativ-te ritoriala; participare a capitalului privat la capitalul social al ope ratorului re gional/ope ratorului e ste e x clusa. (3) In cazul ince tarii din orice cauza a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuire a ulte rioara a ace stora se poate face num ai cu re spe ctare a pre ve de rilor art. 30 alin. (8) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (4) In situatia contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare atribuite dire ct ope ratorului re gional, re spe ctiv ope ratorului, asociatia de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si canalizare , re spe ctiv autoritatile adm inistratie i publice locale vor e valua, in baza pre ve de rilor caie tului de sarcini ane x at la contractul de de le gare a ge stiunii, pe rform ante le ope ratorului re gional, re spe ctiv ope ratorului, pre cum si m odul de re spe ctare a indicatorilor de pe rform anta. (5) In cazul in care se constata ne re spe ctare a grava, re pe tata sau pre lungita a indicatorilor de pe rform anta in furnizare a/pre stare a se rviciilor se proce de aza la: a) schim bare a m anage m e ntului ope ratorului, in cazul ope ratorilor de dre pt public sau al ope ratorilor de dre pt privat cu capital al unitatilor adm inistrativ-te ritoriale , in conditiile contractului de m andat; privat sau b) re zilie re a contractului de de le gare a ge stiunii se rviciului, in cazul ope ratorilor de dre pt privat cu capital m ix t.

A rt. 23 (1) Garantiile profe sionale si financiare ale ope ratorului constituie e le m e nte obligatorii pe ntru atribuire a contracte lor de de le gare a ge stiunii, avand scopul de a prote ja autoritatile adm inistratie i publice locale . Socie tatile com e rciale nou-cre ate pot fi adm ise , intr-o proce dura de atriburie a une i de le gari de ge stiuni, in ace le asi conditii ca si socie tatile de ja e x iste nte . (2) C ontracte le de de le gare a ge stiunii se rviciului se re ziliaza de plin dre pt daca ope ratorul nu re spe cta conditiile contractuale . In cazul re trage rii lice nte i, contractul de de le gare a ge stiuni ince te aza de plin dre pt. (3) R e gulam e ntul se rviciului, caie tul de sarcini al se rviciului si crite riile de se le ctie spe cifice se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , aplicabile in cadrul proce durii de atribuire a contractului de de le gare a ge stiunii se rviciului, se aproba de autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale sau, dupa caz, de adunare a ge ne rala a asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , conform m andatului incre dintat ace stora de unitatile adm inistrativ-te ritoriale m e m bre , in baza re gulam e ntului-cadru, a caie tului de sarcini-cadru si a crite riilor de se le ctie -cadru spe cifice se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , re spe ctiv in baza proce durii-cadru, e laborate si aprobate potrivit pre ve de rilor Le gii nr. 5/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (4) In proce sul de atribuire si e x e cutare a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului, autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare vor urm ari obtine re a ce lui m ai bun raport cost-calitate re alizat in conditii sim ilare , pre cum si satisface re a ne voilor de inte re s public ge ne ral ale cole ctivitatilor locale . A rt. 24 (1) De le gare a ge stiunii se rviciului nu anule aza pre rogative le autoritatilor adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, ale asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare privind adoptare a politicilor si strate giilor de de zvoltare a se rviciului, re spe ctiv a program e lor de de zvoltare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare si nu e x clude re sponsabilittile si dre ptul ace stora, in conform itate cu com pe te nte le si atributiile ce le re vin potrivit le gii, de a suprave ghe a si controla:

a) m odul de re spe ctare si de inde plinire a obligatiilor contractuale asum ate de ope ratori; b) calitate a si e ficie nta se rviciului furnizat/pre stat si re spe ctare a indicatorilor de pe rform anta stabiliti in contracte le de de le gare a ge stiunii; c) m odul de adm inistrare , e x ploatare , conse rvare si m e ntine re in functiune , de zvoltare si/sau m ode rnizare a siste m ului de alim e ntare cu apa si de canalizare incre dintat prin contractul de de le gare a ge stiunii; d) m odul de form are si stabilire a tarife lor pe ntru se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare . (2) Autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale sau, dupa caz, asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in num e le si pe se am a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre si in baza m andatului incre dintat de unitatile adm inistrativ-te ritoriale m e m bre , pot de le ga atat ge stiune a propriu-zisa a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , re spe ctiv furnizare a/pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si adm inistrare a si e x ploatare a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte , cat si pre gatire a, finantare a si re alizare a proie cte lor de inve stitii publice pe ntru infiintare a, re abilitare a, m ode rnizare a si/sau de zvoltare a, dupa caz, a siste m e lor publcie de alim e ntare cu apa si de canalizare afe re nte se rviciului. A rt. 25 (1) C ontracte le de de le gare a ge stiunii vor pre ve de a sarcinile concre te ce re vin autoritatilor adm inistratie i publice locale , re spe ctiv ope ratorul, in ce e a ce prive ste initie re a, fundam e ntare a, prom ovare a, aprobare a, finantare a si re alizare a inve stitiilor. (2) Inve stitiile e fe ctuate pe ntru re abilitare a, m ode rnizare a si/sau e x tinde re a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare sunt bunuri de re tur si se vor re cupe ra prin am ortizare in conform itate cu pre ve de rile le gale pe ntru parte a finantata din fonduri proprii si, re spe ctiv, prin re de ve nta stabilita potrivit contractului de de le gare pe ntru parte a finantata din fonduri publice . Capitolul IV - Operatori si utilizatori Sectiunea 1 - Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare A rt. 26 (1) Au calitate a de ope ratori furnizorii/pre statorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare care asigura functionare a, ge stionare a, adm inistrare a si e x ploatare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare afe re nte se rviciului si care isi de sfasoara activitate a pe baza une i lice nte . O pe ratorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare sunt de finiti potrivit dispozitiilor Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (2) Acordare a lice nte lor ope ratorilor furnizori/pre statori ai se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare intra in sfe ra de com pe te nta a A.N.R .S.C . Lice nta se e libe re aza in conditiile Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (3) O pe ratorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalziare au, in te m e iul pre ze nte i le gi, ace le asi dre pturi si obligatii in raporturile cu autoritatile adm inistratie i publice locale sau cu utilizatorii, indife re nt de m odalitate a de ge stiune a adoptta sau de statutul juridic, de form a de organizare , de natura capitalului, de tipul de proprie tate ori de tara de origine din Uniune a Europe ana. (4) O pe ratorii avand statutu de socie tati com e rciale cu capital al unitatilor adm inistrativ-te ritoriale sunt subordonati autoritatilor adm inistratie i publice locale si pot fi privatizati in conditiile le gii, cu conditia pastrarii obie ctului de activitate ce l putin 5 ani de la data privatizarii. A rt. 27 (1) In ve de re a re alizarii obie ctive lor si sarcinilor ce le re vin in dom e niul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare a localitatilor, ope ratorii tre buie sa asigure : a) produce re a, transportul, inm agazinare a si distributia ape i potabile , re spe ctiv pre luare a, canalizare a, e purare a si e vacuare a ape lor uzate ; b) e x ploatare a siste m e lor de alim e ntare cu apa, re spe ctiv a siste m e lor de canalizare in conditii de siguranta si e ficie nta te hnico-e conom ica, cu re spe ctare a te hnologiilor si a instructiunilor te hnice de e x ploatare ; c) instituire a, suprave ghe re a si intre tine re a, core spunzator dispozitiilor le gale , a zone lor de prote ctie sanitara, a constructiilor si instalatiilor spe cifice siste m e lor de alim e ntare cu apa potabila, de canalizare si de e purare a ape lor uzate ; d) m onitorizare a stricta a calitatii ape i potabile distribuite prin inte rm e diul siste m e lor de alim e ntare cu apa, in concordanta cu norm e le igie nico-sanitare in vigoare ; e ) captare a ape i brute , re spe ctiv de scarcare a ape lor uzate orase ne sti in re ce ptorii naturali, num ai cu re spe ctare a conditiilor im puse prin acordurile , avize le si autorizatiile de m e diu si de gospodarire a ape lor; f) intre tine re a si m e ntine re a in stare de pe rm ane nta functionare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare ; g) contorizare a cantitatilor de apa produse , distribuite si, re spe ctiv, facturate ; h) cre ste re a e ficie nte i si a randam e ntului siste m e lor in scopul re duce rii tarife lor, prin e lim inare a pie rde rilor in siste m , re duce re a costurilor de productie , a consum urilor spe cifice de m ate rii prim e , com bustibili si e ne rgie e le ctrica si prin re e chipare a, re utilare a si re te hnologizare a ace stora; i) lim itare a cantitatilor de apa potabila distribuita prin re te le le publice , utilizata in proce se le industriale , si dim inuare a consum urilor spe cifice prin re circulare a, re folosire a si re utilizare a ace ste ia. (2) Dre ptul de se rvitute se e x e rcita pe toata durata e x iste nte i siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare , pe ntru e x e cutare a lucrarilor ne ce sare intre tine rii si e x ploatarii site m e lor re spe ctive . Ex e rcitare a dre ptului de se rvitute asupra proprie tatilor afe ctate din siste m ul de alim e ntare cu apa si de canalizare se re alize aza cu titlu gratuit pe toata durata e x iste nte i ace stuia. Daca, cu ocazia inte rve ntiilor pe ntru re te hnologizari, re paratii, re vizii, avarii, se produc pagube proprie tarilor din ve cinatate a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare , ope ratorii au obligatia sa le plate asca ace stora de spaguburi, in conditiile le gii. Proprie tarul te re nului afe ctat de e x e rcitare a dre ptului de se rvitute va fi de spagubit pe ntru pre judiciile cauzate . C uantum ul de spagubirii se stabile ste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inte le g, cuantum ul se stabile ste prin hotarare jude catore asca. (3) O pe ratorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare organizati in socie tati com e rciale isi pot de sfasura activitate a si in alte localitati, pe baze contractuale . (4) O pe ratorii au obligatia sa tina e vide nte distincte pe ntru fie care activitate , avand contabilitate se parata pe ntru fie care tip de se rviciu si/sau localitate de ope rare in parte . Sectiunea 2 - Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare A rt. 28 (1) Are calitate a de utilizator individual al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare orice pe rsoana fizica sau juridica ce de tine , in calitate de proprie tar ori cu dre pt de folosinta dat de proprie tar, un im obil avand bransam e nt propriu de apa potabila sau racord propriu de canalizare si care be ne ficiaza de se rviciile ope ratorului pe baza de contract de furnizare /pre stare inche iat in num e propriu. (2) Sunt conside rati utilizatori individuali ai se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si pe rsoane le fizice sau

(2) Sunt conside rati utilizatori individuali ai se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si pe rsoane le fizice sau juridice care nu au bransam e nt propriu de apa potabila, re spe ctiv racord propriu de canalizare , daca e x ista conditii te hnice pe ntru de lim itare a/se parare a instalatiilor intre utilizatori, pe ntru individualizare a consum urilor si pe ntru inche ie re a contractului de furnizare /pre stare a se rviciului in num e propriu. (3) Utilizatorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare pot fi: a) ope ratori e conom ici; b) institutii publice ; c) utilizatori casnici individuali, pe rsoane fizice ; d) utilizatori casnici cole ctivi, asociatii de proprie tari/chiriasi cu pe rsonalitate juridica. Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile utilizatorilor si operatorilor A rt. 29 Dre ptul de acce s ne discrim inatoriu si de utilizare a se rviciului e ste garantat tuturor utilizatorilor, in conditii contractuale si cu re spe ctare a pre ve de rilor re gulam e ntului se rviciului si a program e lor de re abilitare , e x tinde re si m ode rnizare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare . A rt. 30 (1) R aporturile juridice dintre ope rator si utilizatori, dre pturile si obligatiile utilizatorilor, re spe ctiv ale ope ratorului, se de taliaza in re gulam e ntul se rviciului si in contractul de furnizare /pre stare a se rviciului. (2) R e gulam e ntul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare tre buie sa contina pre ve de ri re fe ritoare la: a) acce sul la inform atiile d e inte re s public privind se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare ; b) conditiile de acce s si de utilizare a se rviciului, in functie de caracte risticile siste m ului de alim e ntare cu apa si de canalizare , de program e le de re abilitare , e x tinde re si m ode rnizare a ace stora si cu re spe ctare a re gle m e ntarilor te hnice si com e rciale spe cifice ; c) dre ptul oricarui utilizator de a ave a m ontat pe bransam e ntul care il de se rve ste , la lim ita de proprie tate , un aparat de m asurare a consum ului; d) obligatia consiliilor locale , a consiliilor jude te ne , a C onsiliului Ge ne ral al Municipiului Bucure sti sau a asociatiilor de de zvoltare com unitara, dupa caz, ori a A.N.R .S.C . de a aduce la cunostinta publica de ciziile cu privire la se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare . A rt. 31 (1) Furnizare a/Pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se re alize aza num ai pe baza de contract de furnizare /pre stare , care poate fi individual sau cole ctiv. (2) O pe ratorii pot solicita inche ie re a de conve ntii individuale in baza m e todologie i de re partizare si facturare individuala a consum ului de apa inre gistrat la bransam e ntul condom iniului, e laborate si aprobate de autoritate a adm inistratie i publice locale . (3) C onve ntiile de facturare individuala se pot inche ia num ai in urm atoare le conditii cum ulative : a) in baza hotararilor adoptate de autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale ; b) la nive lul intre gului im obil/asociatie i; c) cu re spe ctare a pre ve de rilor contractului-cadru*) de furnizare /pre stare a se rviciului. (4) C onve ntiile individuale vor cuprinde si clauze re fe ritoare la m odalitate a de de te rm inare si plata, in codom iniu, a cantitatilor de ape uzate si m e te orice , dupa caz. (5) Utilizatorii au obligatia de a re spe cta clauze lor contractului de furnizare /pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , inclusiv pre ve de rile re gulam e ntului se rviciului. (6) Factura pe ntru furnizare a/pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se e m ite , ce l tarziu, pana la data de 15 a lunii urm atoare ce le i in care pre statia a fost e fe ctuata. Prin de rogare de la pre ve de rile art. 42 alin. (9) din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , utilizatorii sunt obligati sa achite facturile re pre ze ntand contravaloare a se rviciului de care au be ne ficiat, in te rm e nul de scade nta de 15 zile de la data e m ite rii facturilor; data e m ite rii facturii si te rm e nul de scade nta se inscriu pe factura. (7) Ne achitare a facturii in te rm e n de 30 de zile de la data scade nte i atrage dupa sine pe nalitati de intarzie re , dupa cum urm e aza: a) pe nalitatile sunt e gale cu nive lul dobanzii datorate pe ntru ne plata la te rm e n a obligatiilor buge tare , stabilite conform re gle m e ntarilor le gale in vigoare ; b) pe nalitatile se datore azza ince pand cu prim a zi dupa data scade nte i; c) valoare a totala a pe nalitatilor nu poate de pasi cuantum ul de bitului si se constituie ve nit al ope ratorului. (8) Ne re spe ctare a de catre utilizatori a pre ve de rilor contracte lor de furnizare /pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare sau ale re gulam e ntului se rviciului atrage plata unor pe nalitati si de spagubiri pe ntru daune le provocate , iar in anum ite cazuri, chiar sistare a se rviciului pre stat, in conform itate cu pre ve de rile contractului. (9) Ne re spe ctare a de catre utilizatori a conditiilor calitative si cantitative de de scarcare a ape lor uzate in siste m e le publice de canalizae , stabilite prin acordurile de pre luare si avize le de racordare e libe rate de ope rator potrivit re gle m e ntarilor le gale in vigoare , conduce la re trage re a ace stora, la anulare a autorizatiilor de functionare si la plata unor pe nalitati si de spagubiri pe ntru daune le provocate , in conform itate cu principiul plouatorul plate ste . (10) In cazul im obile lor condom iniale e x iste nte , individualizare a consum urilor de apa re ce in ve de re a re partizarii la proprie tati/apartam e nte individuale a costurilor afe re nte se re alize aza, in functie de m odul de proie ctare si re alizare al instalatie i inte rioare de distributie adoptat, astfe l: a) prin contoare individuale m ontate pe racordul propriu la intrare a in fie care apartam e nt sa spatiu c alta de stinatie in cazul distributie i inte rioare orizontale ; b) cu ajutorul re partitoare lor de costuri m ontate pe racordurile aparate lor/dispozitive lor de consum afe re nte fie carui apartam e nt sau spatiu cu alta de stinatie in cazul distributie i inte riaore ve rticale . ---------*) A se ve de a O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 90/2007 pe ntru aprobare a C ontractului-cadru de furnizare /pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 324 si 324 bis din 15 m ai 2007. A rt. 32 (1) O pe ratorii au dre ptul sa siste ze furnizare a/pre stare a se rviciului ace lor utilizatori care nu isi achita contravaloare a se rviciilor furnizate /pre state in ce l m ult 30 de zile cale ndaristice de la data e x pirarii te rm e nului de plata a facturilor, prin de bransare a de la re te le le publice de distributie a ape i ori de la re te le le publice de canalizare , si sa solicite re cupe rare a de bite lor in instanta. (2) Masura de bransarii de la re te aua publica se poate lua num ai in urm a une i notificari pre alabile adre sate utilizatorului re stant si se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data prim irii ace ste ia; transm ite re a se poate face prin curie r sau prin scrisoare re com andata. Proce dura de notificare se va conside ra inde plinita si in cazul unui e ve ntual re fuz de prim ire a ace ste ia din parte a utilizatorului. (3) R e luare a furnizarii/pre starii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se va face in te rm e n de m ax im um 5 zile lucratoare de la e fe ctuare a platii; che ltuie lile justificate afe re nte sistarii, re spe ctiv re luarii furnizarii/pre starii se rviciului, se suporta de utilizator. (4) Daca in te rm e n de 3 luni de la data de bransarii nu se solicita re luare a furnizarii/pre starii se rviciului, calitate a de utilizator se pie rde , iar re luare a furnizarii/pre starii se rviciului se face ca pe ntru un nou utilizator, in baza unui nou contract de furnizare /pre stare a se rviciului.

contract de furnizare /pre stare a se rviciului. A rt. 33 (1) Dre pturile si obligatiile ope ratorilor in raport cu autoritatile adm inistratie i publice locale se pre vad in re gulam e ntul propriu al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , urm arindu-se asigurare a e chilibrului contractual pe baza urm atoare lor principii: a) incasare a pre turilor si tarife lor afe re nte se rviciului public furnizat/pre stat, stabilite potrivit norm e lor in vigoare ; b) ajustare a pe riodica a pre turilor si tarife lor, in raport cu m odificarile inte rve nite in costuri; c) m odificare a pre turilor si tarife lor, in conditiile le gii, daca a inte rve nit o schim bare se m nificativa a e chilibrului contractual sau in structura costurilor. (2) O pe ratorii au urm atoare le obligatii fata de utilizatorii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare : a) sa furnize ze /pre ste ze se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare num ai pe baza unui contract inche iat cu utilizatorii se rviciului; b) sa re spe cte pre vde rile contractuale ; c) sa se rve asca toti utilizatorii din aria de acope rire pe ntru care au fost autorizati, in conditiile pre ve de rilor re gulam e ntului se rviciului; d) sa re spe cte indicatorii de pe rform anta aprobati de autoritatile adm inistratie i publice locale sau hotararile de dare in adm inistrare , re spe ctiv din contracte le de de le gare a ge stiunii se viciului; e ) sa furnize ze autoritatilor adm inistratie i publice locale si A.N.R .S.C . inform atiile solicitate si sa asigure acce sul la toate inform atiile ne ce sare ve rificarii si e valuarii functionarii si de zvoltarii se rviciului, in conform itate cu clauze le contractului de de le gare si cu pre ve de rile le gale in vigoare ; f) sa puna in aplicare m e tode pe rform ante de m anage m e nt, care sa coduca la re duce re a costurilor de ope rare , inclusiv prin aplicare a proce durilor concure ntiale pre vazute de norm e le le gale in vigoare pe ntru achizitiile de lucrari, bunuri si se rvicii; g) sa e chipe ze cu contoare bransam e nte le utilizatorilor in punctul de de lim itare a instalatiilor, in te rm e ne le stabilite de consiliile locale in conform itate cu pre ve de rile le gale , dar nu m ai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi. (3) Pe nalitatile si sanctiunile aplicabile ope ratorilor pe ntru ne re spe ctare a de catre ace dstia a indicatorilor de pe rform anta ai se rviciului se pre vad in m od obligatoriu in hotarare a de dare in adm inistrare ori in contractul de de le gare a ge stiunii. A rt. 34 (1) Asigurare a sum e lor ne ce sare pe ntru fianntare a contorizarii la bransam e ntul utilizatorului, pre vazuta la art. 33 alin. (2) lit. g), va ave a prioritate la adoptare a buge te lor lcoale , ale asociatiilor de de zvoltare com unitara, re spe ctiv ale ope ratorilor, daca contractul de de le gare a ge stiunii are pre vazuta ace asta inve stitie , indife re nt de form a de organizare a ope ratorilor, de tipul de proprie tate sau de m odalitate a de ge stiune adoptata. (2) C ontravaloare a contoare lor de apa m ontate de utilizatori cu acordul ope ratorilor, inclusiv contravaloare a m ontajului ace stora, se de conte aza de ope ratori pe baza docum e nte lor justificative pre ze ntate de utilizatori. De contare a se face in lim ita fondurilor cu ace asta de stinatie pre vazute in buge te le locale sau ale asociatiilor de de zvoltare com unitara, aprobate potrivit le gii si transfe rate ope ratorilor, re spe ctiv in buge te le ope ratorilor, potrivit program e lor de inve stitii stabilite pe baza contracte lor de de le gare a ge stiunii. Pana la m ontare a contoare lor, consum ul facturat nu va de pasi consum ul stabilit in re gim pausal. Capitolul V - Finantarea serviciului de alimentare cu apa A rt. 35 (1) Finantare a che ltuie lilor de ope rare ne ce sare functionarii si e x ploatarii se rviciului se asigura prin incasare a de la utilizatori, pe baza facturilor e m ise de ope ratori, a contravalorii se rviciilor furnizate /pre state . (2) Pre turile si tarife le pe ntru plata se rviciului de am ine ntare cu apa si de canalizare se fundam e nte aza, se stabile sc, se ajuste aza, se m odifica, se avize aza si se aproba in conditiile Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (3) Fundam e ntare a pre turilor si tarife lor se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare se face de catre ope ratori, astfe l incat structura si nive lul ace stora: a) sa acope re costul justificat e conom ic al furnizarii/pre starii se rviciului; b) sa asigure functionare a e ficie nta si in siguranta a se rviciului, prote ctia si conse rvare a m e diului, pre cum si sanatate a populatie i; c) sa de scuraje ze consum ul e x ce siv si sa incuraje ze inve stitiile de capital; d) sa garante ze re spe ctare a autonom ie i finaciare a ope ratorului; e ) sa garante ze continuitate a se rviciului. (4) Proce durile de stabilire , ajustare sau m odificare a pre turilor si tarife lor se stabile sc prin norm e le m e todologice e laborate de A.N.R .S.C . si aprobate prin ordin*) al pre se dinte lui ace stuia. (5) Stabilire a, ajustare a sau m odificare a pre turilor si tarife lor se aproba prin hotarari ale autoritatilor de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale sau, dupa caz, cu re spe ctare a m andatului incre dintat, prin hotarari ale adunarilor ge ne rale ale asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in baza avizului de spe cialitate e libe rat de A.N.R .S.C . si cu conditia re spe ctarii urm atoare lor ce rinte : a) asigurare a furnizarii/pre starii se rviciului la nive lul indicatorilor de pe rform anta stabiliti de autoritatile adm insitratie i publice locale si pre cizati in hotarare a de dare in adm inistrare ori in contractul de de le gare a ge stiunii se rviciului, dupa caz; b) re alizare a, pe pe rioada angajata, a unui raport calitate -cost cat m ai bun pe ntru se rviciul furnizat/pre stat si asigurare a unui e chilibru intre riscurile si be ne ficiile asum ate de partile contractante ; c) asigurare a e x ploatarii, intre tine rii si adm inistrarii e ficie nte a infrastructurii afe re nte se rviciului si a bunurilor apartinand dom e niului public sau privat al unitatilor adm inistrativ-te ritoriale . (6) Pre turile /Tarife le ope ratorilor e conom ici care produc si/sau transporta apa intr-un siste m de alim e ntare si o livre aza in alt siste m de alim e ntare se vor de te rm ina in baza e le m e nte lor de che ltuie li afe re nte ace stor activitati, cu de falcare a pre turilor/tarife lor de produce re si transport. (7) Dispozitiile alin. (6) se aplica si ope ratorilor ale caror pre turi/tarife se de te rm ina in baza unor re guli sau form ule stabilite prin hotarare a Guve rnului, care livre aza apa in afara arie i de ope rare catre alti ope ratori. Dupa stabilire a pre turilor/tarife lor, ajustarile ulte rioare se vor e fe ctua conform re gulilor sau form ule lor pre vazute in hotarari ale Guve rnului. (8) Pre turile pre vazute la alin. (6) se aproba de autoritate a publica locala sau asociatia de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , dupa caz, si se avize aza de autoritate a de re gle m e ntare com pe te nta, iar ce le pre vazute la alin. (7) se aproba de autoritate a de re gle m e ntare com pe te nta. ---------*) A se ve de a O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 66/2007 privind aprobare a Me todologie i de stabilire , ajustare sau m odificare a pre turilor/tarife lor pe ntru se rviciile publice de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 192 din 20 m artie 2007. A rt. 36

A rt. 36 (1) O pe ratorul are dre ptul sa solicite pe irodic ajustare a pre turilor si tarife lor, in functie de m odificarile inte rve nite in structura costurilor. (2) In cazul ge stiunii de le gate , stabilire a, ajustare a sau m odificare a pre turilor si tarife lor se paote face si pe baza unor re guli ori form ule de calcul conve nite prin contractul de de le gare a se rviciului intre autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, intre asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalziare si ope rator si avizate de A.N.R .S.C . In ace st caz, A.N.R .S.C . va aplica ace ste re guli sau form ule de ajustare pe ntru e libe rare a avizului de spe cialitate . (3) O pe ratorul are dre ptul de a propune tarife com puse stabilite conform une i m e todologii*) e laborate si aprobate de A.N.R .S.C ., care cuprind o com pone nta fix a, proportionala cu che ltuie lile ne ce sare pe ntru m e ntrine re a in stare de functionare si e x ploatare a in conditii de siguranta si e ficie nta a siste m ului de alim e ntare cu apa si de canalizare , si una variabila, in functie de consum ul de apa, re spe ctiv de cantitate a de ape uzate e vacuate , inre gistrate la utilizatori. (4) Stabilire a, ajustare a sau m odificare a pre turilor si tarife lor pe ntru une le activitati spe cifice alim e ntarii cu apa si canalizarii pre state de ope ratori e conom ici sau institutii publice care nu au calitate a de ope ratori si care nu se afla in coordonare a sau in subordine a dire cta a autoritatilor adm inistratie i publice locale se face de A.N.R .S.C ., pe baza principiilor si proce durilor pre vazute in pre ze nta le ge . (5) Avizare a pre turilor si tarife lor pe ntru ope ratorii cuprinsi in program e de finantare e x te rna se re alize aza de catre A.N.R .S.C ., in conform itate cu pre ve de rile acordului de im prum ut. (6) La fundam e ntare a pre turilor si tarife lor, ope ratorii pot sa solicite o cota core spunzatoare pie rde rilor justificate de stare a te hnica a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare . Nive lul ace ste i cote se stabile ste de catre autoritatile adm inistratie i publice locale , cu avizul A.N.R .S.C . ---------------*) A se ve de a O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 65/2007 privind aprobare a Me todologie i de stabilire , ajustare sau m odificare a pre turilor/tarife lor pe ntru se rviciile publice de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 192 din 20 m artie 2007. A rt. 37 (1) Finantare a inve stitiilor pe ntru infiintare a, de zvoltare a, re abilitare a si m ode rnizare a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare intra in com pe te nta autoritatilor adm inistratie i publice locale . In functie de m odalitate a de ge stiune adoptaa si de clauze le contractuale stabilite prin acte le juridice in baza carora se de se m ne aza ope ratorul, sarcinile privind finantare a inve stitiilor pot fi transfe rate ope ratorului. (2) Finantare a lucrarilor de inve stitii si asigurare a surse lor de finantare se re alize aza in conform itate cu pre ve de rile le gislatie i in vigoare privind finante le publice locale si ale Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (3) Infiintare a, de zvoltare a, m ode rnizae a sau re abilitare a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare din buge te le locale se face num ai pe baza hotararilor consiliilor locale , ale consiliilor jude te ne , ale C onsiliului Ge ne ral al Municipiului Bucure sti sau ale asociatiilor de de zvoltare com unitara, dupa caz. (4) In cazul ge stiunii de le gate , pe ntru m e ntine re a e chilibrului contractual, orice subve ntie acordata se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare va pute a fi aprobata num ai daca de te rm ina o re duce re a tarifului si/sau o cre ste re a calitatii se rviciului, core spunzatoare subve ntie i acordate . Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni A rt. 38 (1) Incalcare a dispozitiilor pre ze nte i le gi atrage raspunde re a disciplinara, civila, contrave ntionala sau pe nala a ce lor vinovati, dupa caz. (2) Autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , in num e le si pe se am a autoritatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre , au dre ptul sa sanctione ze ope ratorul in cazul in care ace sta nu furnize aza/nu pre ste aza se rviciul la nive lul indicatorilor de pe rform anta aprobati, re spe ctiv pe ntru ne re spe ctare a altor angajam e nte asum ate , prin: a) aplicare a unor pe nalizari core spunzatoare pre judiciilor aduse utilizatorilor sau core spunzatoare pragului ne ce sar de scurajarii ope ratorului in m e ntine re a de ficie nte lor constatate ; proce dura de calcul si cuantum ul pe nalizarilor vor fi pre vazute atat in re gulam e ntul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare adoptat la nive l local, cat si in contractul de de le gare a ge stiunii se rviciului; b) solicitare a de re trage re /suspe ndare a lice nte i de catre A.N.R .S.C .; c) re zilie re a contractului de de le gare a ge stiunii se rviciului. A rt. 39 (1)**) C onstituie infractiune in dom e niul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare si se pe de pse sc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu am e nda de la 50.000 le i la 100.000 le i urm atoare le fapte : a) poluare a grava, in orice m od, a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare a localitatilor; b) ne re spe ctare a zone lor de prote ctie a constructiilor si instalatiilor afe re nte siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare , instituite in conform itate cu norm e le te hnice si de prote ctie sanitara in vigoare , daca ace ste zone e rau m arcate in m od core spunzator, pre cum si distruge re a m arcaje lor care se m nalize aza ace ste zone . (2)**) C onstituie infractiune si se sanctione aza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu am e nda de la 30.000 le i la 50.000 le i urm atoare le fapte : a) distruge re a, de te riorare a si m ane vrare a ne autorizata a stavilare lor, gratare lor, vane lor, a altor constructii si instalatii hidrote hnice afe re nte siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare , care afe cte aza grav siguranta se rviciilor, functionare a norm ala si inte gritate a siste m e lor de alim e ntare cu apa si de canalizare si produc e fe cte sau pre judicii m ate riale grave ; b) im pie dicare a acce sului la constructiile , instalatiile si e chipam e nte le com pone nte , prin am plasare a de constructii sau prin de pozitare a de obie cte si m ate riale pe trase ul aductiunilor, conducte lor, cole ctoare lor, canale lor, cam ine lor, hidrantilor e x te riori e tc. (3) C onstituie contrave ntii, alte le de cat ce le pre vazute in Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , si se sanctione aza cu am e nda de la 30.000 le i la 50.000 le i urm atoare le fapte : a) furnizare a/pre stare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare fara aprobare a autoritatilor adm inistratie i publice locale prin hotarare de dare in adm inistrare sau hotarare de atribuire a contractului de de le gare a ge stiunii, dupa caz; b) atribuire a de catre autoritatile publice locale sau, dupa caz, de catre asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare a contractului de de le gare a ge stiunii se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalzare , fara re spe ctare a proce durilor de atribuire e lgale pre vazute la art. 30 din Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare ; c) dare a in adm inistrare de catre autoritatile adm inistratie i publice locale a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalziare si a infrastructurii te hnico-e dilitare afe re nte unui furnizor/pre statori fara lice nta, re spe ctiv atribuire a si inche ie ra contractului de de le gare a ge stiunii se rviciului cu un furnizor/pre stator fara lice nta, cu e x ce ptia contracte lor atribuite potrivit art. 22. (4) C onstituie contrave ntii, alte le de cat ce le pre vazute in Le ge a nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , si se sanctione aza cu am e nda de la 5.000 le i la 10.000 le i urm atoare le fapte :

si se sanctione aza cu am e nda de la 5.000 le i la 10.000 le i urm atoare le fapte : a) ne urm arire a de catre prim ar a intocm irii re gulam e ntului propriu al se rviciului si a caie tului de sarcini in te rm e n de 90 de zile de la aprobare a re gulam e ntului-cadru al se rviciului si a caie tului de sarcini-cadru; b) re fuzul ope ratorului de a pe rm ite utilizatorilor acce sul la dispozitive le de m asurare -inre gistrare a consum urilor, cand ace ste a sunt m ontate in instalatia aflata in adm inistrare a sa; c) re fuzul utilizatorilor de a pe rm ite ope ratorului acce sul la dispozitive le de m asurare -inre gistrare , in scopul e fe ctuarii controlului, inre gistrarii consum urilor ori pe ntru e x e cutare a lucrarilor de intre tine re si re paratii; d) orice inte rve ntie ne autorizata a utilizatorului asupra e le m e nte lor com pone nte ale sise m ului public de alim e ntare cu apa si de canalizare ; e ) im pie dicare a de catre utilizator, in orice m od, a acce sului ope ratorului la cam ine le de racord, pe ntru pre le vare a de probe de m onitorizare a ape lor uzate ; f) im pie dicae a de catre utilizator, in orice m od, a acde sului ope ratorului la instalatiile de pre e purare , in scopul e fe ctuarii controlului. (5) C onsiliile locale , consiliile jude te ne si, dupa caz, C onsiliul Ge ne ral al Municipiului Bucure sti vor stabili, potrivit pre ve de rilor O rdonante i Guve rnului nr. 2/2001 privind re gim ul juridic al contrave ntiilor, aprobata cu m odificari si com ple tari prin Le ge a nr. 180/2002, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , si alte fapte de cat ce le pre vazute la alin. (3) si (4) care constituie contrave ntii in dom e niul se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare . -------**) Art. 38 alin. (1) si (3), de ve nite prin re num e rotare art. 39 alin. (1) si (2) au fost m odificate prin Le ge a nr. 187/2012, care intra in vigoare la data de 1 fe braurie 2014. A rt. 40 (1) Dispozitiile re fe ritoare la contrave ntii, pre vazute in pre ze nta le ge , se com ple te aza cu pre ve de rile O rdonante i Guve rnului nr. 2/2001, aprobata cu m odificari si com ple tari prin Le ge a nr. 180/2002, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , cu e x ce ptia art. 28. (2) C onstatare a contrave ntiilor pre vazute de pre ze nta le ge si aplicare a sanctiunilor se fac de catre pe rsoane le im pute rnicite de m inistrul m e diului si schim barilor clim atice , de m inistrul de zvoltarii re gionale si adm inistratie i publice , de pre se dinte le A.N.R .S.C ., de pre se dintii consiliilor jude te ne , de prim ari sau de im pute rnicitii ace stora, conform com pe te nte lor lor. Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale A rt. 41 R e gulam e ntul-cadru si caie tul de sarcini-cadru ale se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , inclusiv indicatorii de pe rform anta ai se rviciului se e labore aza de A.N.R .S.C . si se aproba prin ordin*) al pre se dinte lui ace ste ia, in te rm e n de un an de la data publicarii Le gii nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . ------------*) A se ve de a O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 88/2007 pe ntru aprobare a R e gulam e ntului-cadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 324 si 324 bis din 15 m ai 2007 si O rdinul pre se dinte lui Autoritatii Nationale de R e gle m e ntare pe ntru Se rviciile Publice de Gospodarie C om unala nr. 89/2007 pe ntru aprobare a C aie tului de sarcini-cadru al se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 324 si 324 bis din 15 m ai 2007. A rt. 42 (1) In ve de re a inche ie rii contracte lor de de le gare a ge stiunii, autoritatile de libe rative ale unitatilor adm inistrativte ritoriale sau, dupa caz, adunarile ge ne rale ale asociatiilor de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare , cu avizul autoritatilor de libe rative ale unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre si in conditiile m andatului incre dintat, au obligatia de a initia si aproba in pre alabil: a) studiile de spe cialitate pe ntru stabilire a proce durii optim e de de le gare a ge stiunii se rviciului; b) inve ntarul bunurilor m obile si im obile , proprie tate publica sau privata a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale afe re nte se rviciului; c) docum e ntatia afe re nta proce durii adoptate , in te rm e n de 6 luni de la luare a de cizie i cu privire la de le gare a ge stiunii se rviciului; d) de m arare a proce durilor prin care se de le aga ge stiune a, in te rm e n de doua luni de la aprobare a docum e ntatiilor. (2) In cazul re organizarii sau lichidarii judiciare a ope ratorilor care isi de sfasoara activitate a in baza unor contracte de de le gare a ge stiunii inche iate in conditiile pre ze nte i le gi, autoritatile adm inistratie i publice locale sau, dupa caz, asociatiile de de zvoltare inte rcom unitara cu obie ct de activitate se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalziare , in num e le si pe se am a unitatilor adm inistrativ-te ritoriale m e m bre si in conditiile m andatului incre dintat, vor organiza noi proce duri de atribuire a contracte lor de de le gare a ge stiunii se rviciului, in scopul de se m narii unui nou ope rator. A rt. 43 (1) C ontracte le de conce siune a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , valabil inche iate de catre autoritatile adm inistratie i publice locale pana la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi, isi produc e fe cte le potrivit pre ve de rilor contractuale . (2) O pe ratorii e x iste nti care , la data publicarii pre ze nte i le gi in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, furnize aza/pre ste aza se rviciul de alim e ntare cu apa si de canalizare fara lice nta au obligatia de a solicita si obtine e libe rare a ace ste ia de catre A.N.R .S.C ., in te rm e n de ce l m ult un an de la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi. (3) Lice nte le care acorda pe rm isiune a furnizarii/pre starii se rviciului, e libe rate de A.N.R .S.C . pana la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi, isi pastre aza valabilitate a. (4) In te rm e n de un an de la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi, autoritatile adm inistratie i publice locale vor proce da la re organizare a se rviciului de alim e ntare cu apa si de canalizare , in conform itate cu m odalitatile de ge stiune pre vazute la art. 18 din pre ze nta le ge . A rt. 44 Pre ve de rile pre ze nte i le gi se com ple te aza cu dispozitiile Le gii ape lor nr. 107/1996, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare , ale Le gii nr. 458/2002 privind calitate a ape i potabile , re publicata, si ale Le gii se rviciilor com unitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . A rt. 45 Masurile de natura ajutorului de stat pre vazute in pre ze nta le ge vor fi notificate potrivit pre ve de rilor Le gii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, re publicata, si se vor acorda num ai dupa autorizare a ace stora de catre C onsiliul C oncure nte i, in conditiile inde plinirii crite riilor pre vazute in le gislatia se cundara privind ajutorul de stat. ------------*) Le ge a nr. 143/1999 a fost abrogata prin O rdonanta de urge nta a Guve rnului nr. 117/2006 privind proce durile nationale in dom e niul ajutorului de stat, publicata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 1.042 din 28 de ce m brie 2006, aprobata cu m odificari si com ple tari prin Le ge a nr. 137/2007. A rt. 46

A rt. 46 Pre ze nta le ge intra in vigoare la data de 21 m artie 2007. A rt. 47 La data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi se abroga O rdonanta Guve rnului nr. 32/2002 privind organizare a si functionare a se rviciilor publice de alim e ntare cu apa si de canalizae , publicata in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, nr. 94 din 2 fe bruarie 2002, aprobata cu m odificari si com ple tari prin Le ge a nr. 634/2002, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare .

Mate rialul de fata re pre zinta o pre lucrare si form atare ne oficiala a pre ve de rilor oficiale , avand la baza te x te publice pre luate de la: Monitorul O ficial Poate fi de interes si: O rdin nr. 1009/2013 pe ntru aprobare a Protocolului privind Me todologia de incasare si virare a tarife lor de publicitate im obiliara Le ge a nr. 214/2013 pe ntru aprobare a O UG 4/2013 privind m odificare a Le gii nr. 76/2012 pe ntru pune re a in aplicare a Le gii nr. 134/2010 privind C odul de proce dura civila, pre cum si pe ntru m odificare a si com ple tare a unor acte norm ative cone x e . Le ge nr. 2 Le ge a 73/2013 privind instituire a unor m asuri spe ciale pe ntru prote ctia obie ctive lor m ilitare care fac parte din Siste m ul de aparare im potriva rache te lor balistice . Le ge nr. 73/2013 O G 9/2013 privind prorogare a te rm e nului pre vazut la art. V din O UG 7/2011 pe ntru m odificare a si com ple tare a Le gii nr. 350/2001 privind am e najare a te ritoriului si urbanism ului HG 1288/2012 pe ntru aprobare a R e gulam e ntului de organizare si functionare a Age ntie i Nationale de C adastru si Publicitate Im obiliara. Hotarare 1288/2012 - ANC PI Le ge a 219/2012 pe ntru aprobare a O UG 81/2011 privind tre ce re a Age ntie i Nationale de C adastru si Publicitate Im obiliara din subordine a Ministe rului Adm inistratie i si Inte rne lor in subordine a Ministe rului De zvoltarii R e gionale si Turism ului, pre cum si p Le ge a 199/2012 pe ntru aprobare a O UG 82/2011 privind une le m asuri de organizare a activitatii de im bunatatiri funciare . Le ge nr. 199/2012 O rdinul 1026/2012 pe ntru aprobare a Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 inche iat intre Age ntia Nationala de C adastru si Publicitate Im obiliara si Uniune a Nationala a Notarilor Publici din R om ania privind m odul de e O UG 16/2012 privind stabilire a unor m asuri de organizare in cadrul adm inistratie i publice ce ntrale O rdin pe ntru aprobare a R e gulam e ntului privind avizare a te hnica a e x pe rtize lor judiciare e fe ctuate de e x pe rtii judiciari in spe cializare a topografie , cadastru si ge ode zie O UG 81/2011 privind tre ce re a Age ntie i Nationale de C adastru si Publicitate Im obiliara din subordine a Ministe rului Adm inistratie i si Inte rne lor in subordine a Ministe rului De zvoltarii R e gionale si Turism ului, pre cum si pe ntru m odificare a unor acte norm O rdinul 844/2010 pe ntru aprobare a R e gulam e ntului privind inscrie re a din oficiu in carte a funciara dupa finalizare a lucrarilor de cadastru. O rdin nr. 844/2010 Le ge a 222/2010 pe ntru m odificare a ane x e lor nr. 2 si 3 la Le ge a nr. 200/2004 privind re cunoaste re a diplom e lor si calificarilor profe sionale pe ntru profe siile re gle m e ntate din R om ania. Le ge nr. 222/2010 Le ge a 170/2010 pe ntru com ple tare a art. 45 din Le ge a cadastrului si a publicitatii im obiliare nr. 7/1996 si pe ntru m odificare a art. 10^1 din Le ge a locuinte i nr. 114/1996. Le ge nr. 170/2010 O UG 64/2010 privind m odificare a si com ple tare a Le gii cadastrului si a publicitatii im obiliare nr. 7/1996. O rdonanta de urge nta 64/2010 Le ge a privind re form a in dom e niile proprie tatii si justitie i, pre cum si une le m asuri adiace nte 247/2005 - parte a 3

Cautare legislatie:

C autare

------------Dre pt O nLine va pre zinta in cadrul ace ste i Se ctiuni cate va re gle m e ntari juridice de inte re s ge ne ral, cu m e ntiune a ca inform atiile pre ze ntate in ace asta se ctiune au un caracte r pur inform ativ, e x istand posibilitate a de a fi inte rve nit m odificari ulte rioare , abrogari, ne surprinse aici. -------------

Alte re gle m e ntari

Te rm e ni juridici, grupare te m atica

Coordonator Magdale na Pope anga

Politica de se curitate Te rm e ni si conditii

196 useri online Useri autentificati:

Website administrat de Alioth Software