Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: 1

S.C. SRL
EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

S.C.

S.R.L.

PROCEDURA OPERATIONALA EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

NUME I PRENUME ntocmit !e"i#icat A$"o%at IN .

SEMNTURA

DATA

Destinat: _______________________________________________________________________________________

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: 2

S.C. SRL
EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

1. SCOP 1.1 Instructiunea stabileste regulile de executie a schelelor si esafodajelor utilizate in constructii. 2. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Prevederile acestei instructiuni se aplica de catre personalul care executa lucrari de constructii montaj in cadrul santierului. 3. REGULI DE PROCEDURA 3.1 Reguli generale

chelele !i e!afodajele" precum !i elementele lor componente se vor calcula conform #nc$rc$rilor !i normelor prev$zute #n prescrip%iiile tehnice de #nc$rc$ri" #n cele de calcul ale constructorului !i conform condi%iilor specifice de folosire" astfel #nc&t #n timpul utiliz$rii lor sa nu conduc$ la provocarea unor accidente de munc$. chelele !i e!afodajele folosite la lucr$rile de construc%ii'montaj sunt tipizate. (ac$ la unele construc%ii prin natura lucr$rilor" se utilizeaz$ schele !i e!afodaje netipizate acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat. )n cazuri bine justific&te" unele schele !i e!afodaje se vor executa dup$ detaliile #ntocmite de !antier" daca sunt #nso%ite de calcule corespunz$toare !i aprobate de conducerea !antierului. uprafa%a de teren pe care se monteaza schelele va fi nivelat$" iar p$m&ntul egalizat !i b$tut cu maiul. *dat$ cu nivelarea se va amenaja si scurgerea apelor. Pentru a asigura repartizarea uniform$ a presiunii asupra terenului" trebuie s$ se puna sub st&lpii schelei perpendicular pe fa%a zidului construit" dulapi de lemn cu grosimea de + cm. ,a fel se va proceda !i la instalarea schelelor pe trotuare. -ste interzis$ a!ezarea st&lpilor pe c$r$mizi" pietre" capre de sc$riduri etc. chelele sau e!afodajele se vor contrav&ntui corespunz$tor #n plan orizontal" c&t !i in plan vertical" pe ambele direc%ii" pentru a se #mpiedica orice deformare a structurii lor"ca urmare a for%elor rezultate din #nc$rc$ri. chelele trebuie bine ancorate pe toata #nal%imea lor de p$r%ile solide ale construc%iei. e interzice ancorarea schelelor de elementele nestabile ale construc%iei .parapete" corni!e" co!uri"etc./. tabilitatea schelelor independente se poate sigura prin proptele sau tiran%i" cu condi%ia ca pozi%ia acestora sa fie stabilit$ !i detaliat$ prin proiecte. e interzice a!ezarea schelelor pe p$r%ile cofrajelor pentru turnarea betoanelor" precum !i pe alte elemente care nu sunt calculate pentru preluarea acestei sarcini. (e asemenea" este interzis$ a!ezarea schelelor direct pe grinzile plan!eelor" far$ intermediul unor elemente de repartizare. Podina schelei va fi distan%at$ de zid cu cel mult + cm pentru lucr$rile de zidarie !i cu cel mult 1+ cm la lucr$rile de finisaj. Intervalul dintre pereti !i podinele schelei va trebui acoperit cu sc&nduri demontabile.

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data:

S.C. SRL

EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

,a schelele cu o #n$l%ime mai mare de 0 m se vor construi obligatoriu cel putin doua podine: una pentru lucru .cea superioara/ si una de protectie .cea inferioara/. Parapetele de protectie ce se pun pe conturul exterior al podinei schelelor se vor prinde corespunz$tor de st&lpii schelei pe partea interioara a acesteia. ,a construc%iile cu #n$l%imea mai mare de 12 m" pentru comunicarea #ntre nivelurile podinelor se vor construi sc$ri speciale cu podeste de odihna. c$rile vor fi construite in cadrul schelei" in golul special rezervat pentru ele. )nclinarea sc$rilor nu trebuie sa fie mai mare de 12 grade" ele fiind prevazute cu parapete de protectie. c$rile cu #nclinare mai mare de 02 grade vor fi prevazute cu ap$r$toare de tip colivie !i cu #ntreruperi pentru odihna la maximum 3 m. e admite urcarea pe schele la constructiile cu #n$l%imea mai mica de 12 m" pe sc$ri independente rezemate" care se vor aseza la fiecare nivel al schelelor" fix&ndu'se bine la partea superioar$ de traversele schelelor. ,a cladirile situate de'a lungul drumurilor publice" podinele de lucru vor avea prevazute o viziera #nclinat$" cu latimea minim$ de 1 m. ,a montarea sau adaugarea la #n$l%ime a schelelor !i e!afodajelor" personalul muncitor va fi echipat cu centuri de siguran%$ legate cu fr&nghii solide de p$r%ile fixe !i rezistente ale construc%iei. (eplasarea pe e!afodaj a unor elemente de constructii sau utilaje este permis$ cu conditia ca" la calculul acestora" sa se fi tinut seama de eforturile ce se nasc datorita accstci deplasari, mentionndu-se acest lucru n proiect. Pentru lucrrile de zidarie si tencuieli, latimea podinei schelelor va fi de 2 m, iar pentru lucrrile de finisaj, de eel puin 1 m. In cazul in care crmizile sunt conteinerizate sau pachetizate , latimea podinei va fi de 2, ! m. Podina schelei va fi calculata in ipoteza ncrcrilor pachetizate "i a #enelor pline cu mortar, nlimea trecerilor pe schele tre#uie sa fie de eel putin 1,$m %ntre dou podine orizontale&. 'e interzice accesul personalului muncitor pe schela direct din cldire, prin (olurile u"ilor, ferestrelor, sau din lo(ii "i invers. )n acest scop, toate (olurile care dau spre schel vor fi #arate nainte de montarea schelei "i desfcute dup demontare. *tt la scrile de lemn fi+e, ct "i la cele portative, treptele se vor ncastra cu un pra( de minimum 2 cm n van(uri %rame lo(itudinale&. )n cazul n care o schela rmne un timp nefolosita, ea tre#uie ntretinuta in #una stare. 'e va interzice accesul pe schela prin #locarea ei, atunci cnd o parte din podina schelei se demonteaza..chelele se dau n e+ploatare numai dupa recepia lor tehnic de ctre personalul muncitor ce primeste aceast sarcina

4. REGULI PARTICULARI!ATE 4.1


Schele autoridicatoare

chela autoridic$toare nu poate fi dat$ in exploatare dec&t dup$ recep%ia ei tehnica !i eliberarea autoriza%iei de func%ionare de c&tre comisia tehnica interna pentru instala%ii de ridicat a unit$%ii. 4ecep%ia tehnica se va efectua conform prevederilor din cartea tehnica a schelei. )n procesul verbal se va trece" in mod obligatoriu" numele responsabilului cu manevrarea !i #ntre%inerea schelei. 5ontarea schelei se va face pe teren nivelat !i acoperit cu un strat de balast compactat" care sa permita scurgerea apei de ploaie. Pentru fiecare pereche de st&lpi se va amenaja o platforma orizontala de reazem. 5ontarea !i demontarea schelei se va face numai de echipe specializate !i autorizate in acest scop" carora li s'a

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: "

S.C. SRL
EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

f$cut instructajul special pentru aceste opera%iuni !i care au fost dotate cu echipamentul de protec%ie prevazut pentru asemenea lucr$ri.

patiul de lucru al schelelor se va #mprejmui la o distan%a egala cu o zecime din #n$l%imea maxima la care se va lucra" #mprejmuirea fiind prevazuta cu indicatoare de avertizare. e interzice depozitarea materialelor sau a altor obiecte sub platforma schelei sau pe suprafa%a #mprejmuit$. )nainte de a se #ncepe montarea schelei autoridic$toare" re%elele electrice aflate in apropierea zonei respective vor fi #ndepartate. #mprejmuita pe cele 3 laturi exterioare cu parapete !i sc&nduri.

Platforma de lucru a schelei va fi podit$ pe toat$ suprafata !i va avea o suprafa%a neted$" f$r$ suprapuneri. 6a fi
chela se va manevra astfel numai de o persoana numita in aceasta func%ie" care va primi autoriza%ie dupa verificarea cuno!tin%elor. 7abloul de comanda al schelei va fi #ncuiat. ,a recep%ia schelei" comisia va verifica !i cuno!tin%ele manipulantului autorizat al schelei. 5anipulatorul autorizat al schelei nu va p$r$si schela dec&t c&nd aceasta se afl$ la sol !i numai dup$ ce motoarele au fost scoase de sub tensiune !i a fost #ncuiat tabloul de comanda. )n timpul montarii !i demontarii schelei" se interzice lucrul pe schel$ sau pe construc%ie in dreptul schelei. chela autoridic$toare va fi ancorata de peretele constructiei !i legat$ la p$m&nt conform detaliilor din cartea tehnica a schelei. 4ezistenta electric$ a prizei de p$m&nt va fi de cel mult 3 ohmi si se va m$sura periodic si la fiecare mutare a schelei. )n cazul c&nd pe schela nu este posibil accesul" la toate nivelurile" #n cl$direa de care aceasta este ancorat$" se va monta pe una din structurile verticale" o scar$ de fug$ pe care personalul muncitor care lucreaz$ pe schela s$ poat$ cobor# dup$ necesit$ti. e interzice a se descompleta podina platformei de lucru si a se umbla la ancorajele care ar putea slabi ancorarea. ,a inceperea lucrului" manipulantul autorizat al schelei va verifica starea tuturor elementelor schelei" inclusiv a motoarelor !i leg$turii la p$m&nt" neadmi%&ndu'se sa se #nceap$ lucrul dac$ se sesizeaz$ vreo defec%iune si dac$ aceasta nu a fost #ndepartat$ de personalul autorizat a o efectua. (upa controlul st$rii tehnice" se va #ncerca func%ionarea #n gol" execut&nd c&teva ridic$ri !i cobor&ri pentru #ncercarea fr&nelor si a restului mecanismelor. e interzice folosirea schelei autoridic$toare ca ascensor de materiale. 5aterialele folosite de personalul muncitor ce lucreaza pe schela se vor transporta cu mijloacele de ridicat prevazute #n pr arcina maxima admis$ pe podina schelei .in stare de repaus sau in timpul ridic$rii/ este specificat$ in cartea tehnica. e interzice inc$rcarea platformei cu greutati .inclusiv cea a personalului muncitor si manipulantului schelei/ peste limitele admise. Pe schel$" la loc vizibil" se va a!eza un indicator privind sarcina maxima admisibil$ a schelei" care nu poate fi depa!it$. In timpul urc$rii !i cobor&rii schelei se va p$stra o buna orizontalitate a platformei. 5otoarele schelei vor fi ac%ionate simultan" astfel #nc&t sa nu se produc$ o #nclinare a pozi%iei mai mare de 18. Clichetul de siguran%$ de pe blocurile motoare se vor ridica #nainte de a comanda cobor&rea schelei in timpul urcarii si sta%ion$rii" cliche%ii de siguran%a de pe blocurile motoare vor fi pu!i" obligatoriu" in pozi%ia de func%ionare. In timpul manevrarii schelei personalul muncitor nu va sta concentrat intr'un singur punct. Personalul muncitor ce lucreaza pe schelele autoridic$toare se va lega cu centurile de siguran%a de puncte fixe.

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: #

S.C. SRL
EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

6a lucra tot timpul pe platforma" fiind interzisa urcarea pe lazi" capre" parapete"etc.

(eplasarea personalului muncitor pe platforma de lucru se va face la pas. e interzic alergarea si jocurile pe platform$. Proiectul de organizare tehnologica. ,a fiecare oprire mai indelungata a platformei la o anumita pozitie de lucru" aceasta se va asigura !i prin legarea cu ajutorul unor cabluri bine intinse" de structura verticala a schelei in dreptul celor dou$ pinioane ce se angreneaz$ pe cremalier$. ,a oprirea platformei in pozi%ie de lucru" se va proceda la blocarea ei cu ajutorul manetelor de fixare. (istan%a maxim$ #ntre pode%ul podinei !i peretele construc%iei este de 22 cm. c&ndurile ce formeaza podina trebuie sa aiba eel pu%in 3 cm grosime. 5acaralele !i mijloacele de ridicat pentru deservirea schelelor autoridic$toare vor fi montate conform proiectului de organizare tehnologica. -lementele de sus%inere a mijlocului de ridicat si incarc$tura ce se ridic$ nu vor fi plasate deasupra personalului muncitor de pe schela. pa%iul ocupat de materiale pe puntea schelei trebuie sa permit$ mi!c$rile !i manevrele necesare unei bune func%ionari. Platforma va fi ridicata la inceputul lucrului !i cobor&t$ la sol la terminarea lucrului. ,a sfar!itul programului" dup$ cobor&rea platfonnei la sol" aceasta va fi cura%ata complet de materiale !i scule" de!euri"etc. ,a lucrul in schimburi" manipulantul responsabil care pleaca nu va p$r$si schela #nainte de venirea schimbului"informandu'1 asupra starii schelei. )n cazul in care schimburile nu se int&lnesc"cel care pleac$ v a lasa in re(istrul de suprave(here a schelei, o#servaiile asupra schelei. )n cazul unor defeciuni ivite la partea mecanica sau electrica, acestea se vor remedia e+clusiv de personalul de specialitate. ,ransportarea, montarea, manevrarea, ntreinerea "i demontarea schelei se va face de personalul muncitor al unitaii ce o are in e+ploatare.-a lucrul pe schele autoridictoare va fi admis numai personalul muncitor care a fost instruit sa lucreze pe schele. -a ridicarea materialelor necesare pe platforma schelei cu ajutorul macaralelor,incarctura se va ridica cu cea mai mare atenie, spre a se nltura lovirea schelei. )nainte de pornire "i la perioadele specificate in cartea tehnica a utilajului, se va efectua (resarea locului de un(ere, conform schemei de un(ere. Instructajul de protecie a muncii privind spaiile de montare-demontare "i manevrare a schelei autoridictoare priveste unitatea ce o are in administrare. .asurile de protecie a muncii specifice locurilor de munca unde se monteaz schela autoridictoare vor fi luate de unitatea care o foloseste, care va or(aniza efectuarea instructajului specific al ntre(ului personal muncitor care monteaza, demonteaza, ntreine, manevreaza si lucreaza pe schela. ".2

'chele si esafodaje metalice

+.

chelele si esafodajele metalice vor fi inso%ite de o fisa intocmit$ de produc$tor" in care se vor inregistra calitatea !i caracteristicile de folosire .lucr$rile la care se folosesc"sarcinile admisibile" nomenclatorul !i caracteristicile pieselor etc./

1. ,a sosirea pe santier" schelele !i esafodajele metalice vor fi recep%ionate de persoana care se ocupa cu conducerea lucr$rilor de montaj. 4ecep%ia se va face prin controlarea existentei tuturor pieselor cuprinse in nomenclatorul de elemente" c&t si prin controlul calita%ii pieselor" in sensul s$ nu prezinte fisuri" turtiri" indoituri" defecte la punctele de sudura" in sensul regularit$%ii filetelor la piuli%e si a capetelor de buloane etc. 9. ,a fiecare montare a schelelor !i esafodajelor se va efectua verificarea calitativa a elementelor" inlocuindu'se cele indoite" turtite sau cu cr$p$turi. :olosirea !uruburilor indoite sau cu filet uzat este interzis$.

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: $

S.C. SRL
0. EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

t&lpii tubulari se vor monta perfect vertical in sabo%ii metalici de sprijin si cu asezarea acestora pe elemente plate care s$ asigure o repartizare uniforma a presiunilor pe teren.

;. )mbinarile si nodurile schelelor !i e!afodajelor metalice vor fi solide !i sigure" in a!a fel inc&t sa nu prezinte denivelari sau deplas$ri fa%$ de pozi%ia corecta. 12. )n timpul montarii sau demontarii" precum !i in timpul folosirii schelelor !i esafodajelor metalice" conductorii electrici din apropierea lor vor fi indeparta%i si sco!i de sub tensiune< la transportul sau manipularea elementelor lungi ale schelelor si esafodajelor metalice se va avea grij$ s$ nu se atinga de conductorii electrici afla%i pe parcurs. 11. chelele metalice vor fi legate la p$m&nt si" acolo unde este cazul" se vor monta paratr$znete. ,a montare" vor fi ancorate rigid de peretii cl$dirii" conform prevederilor din proiect. 12. 5ontarea !i demontarea elementelor schelei sau esafodajului se va face intr'o succesiune stricta pe niveluri" respect&ndu'se prevederile din cartea tehnica a schelei" Pe !antierele unde nu exista macarale'turn" piesele montate !i demontate vor fi ridicate sau cobor&te cu ajutorul scripetelui !i al cablului. =u sunt admise greuta%i mai mari de +2 >g la ridicare sau coborare. 13. Piesele marunte " necesare pentru rigidizarea nodurilor" vor fi ridicate !i cobor&te in lazi speciale. ?reutatea lazilor inc$rcate nu trebuie sa depa!easca 22 >g. e interzice aruncarea pieselor direct de la inal%me.

4.3 Schele, esafodaje si podine auxiliare din lemn


13. /alitatea materialului lemnos ntre#uinat la confccionarea elementelor componente ale schelelor esafodajelor, podinelor tre#uie sa corespunda prevederilor din proiect si prescripiilor tehnice. nainte de montarea schelelor, e"afodajelor "i podinelor din lemn, "eful punctului de lucru va avea (rija ca materialul sa nu prezinte crapaturi periculoase, sprturi, putre(aiuri sau alte defecte ce ar face improprie utilizarea lui. /onstatrile facute vor fi consemnate intr-un proces-ver#al.

1+. )n cadrul recepiei tehnice a lucrrii, "eful punctului de lucru va controla soliditatea schelelor, e"afodajelor "i podinelor din lemn, verificnd daca dimensiunile elementelor corespund proiectului "i daca e+ecuia a fost realizata in #une condiii. 11. Prinderea va fi e+ecutat cu un numar suficient de scoa#e, spre a se asi(ura o #una ri(idizare. 'coa#ele ce vor crapa lemnul se vor scoate "i se vor re#ate in lemn sanatos. 0le servesc numai ca element de prindere pentru ri(idizare si vor fi reverificate dupa fiecare ploaie. Prin e+cepie, la schelele unde popii verticali se inndesc in prelun(ire prin scoa#e, acestea tre#uie sa lucreze la tensiune. 19. -a schelele, esafodajele si podinele din lemn care nu sunt de inventar, se va face o incercare statica, nainte de utilizare, consemnandu-se cele constatate in procesul-ver#al.

"."

chele in consola

Construc%ia si montarea schelelor in consol$ se va face pe baza proiectelor aprobate si insu!ite de conducerea unita%ii. 5aterialele din care se executa schelele in consola vor fi de cea mai buna calitate. Capatul interior al consolelor se fixeaza bine de p$r%ile rezistente ale construc%iei" cu ajutorul bridelor !i buloanelor" astfel inc&t sa se excluda orice posibilitate de deplasare sau r$sturnare a schelei in consol$ 'coaterea elementelor schelei in consola se poate face cu eel mult 112 din lun(imea (rinzilor "i numai daca s-a verificat prin calcul rczistenta (rinzii folosite. Pe schela se va monta un indicator de avertizare asupra incarcarii admise. 3u se admite inndirea (rinzilor ce ies din consola. )m#inarile "i nodurile schelelor in consola vor fi solide, iar ri(iditatea va fi asi(urat prin contrafise, (usee, #uloane etc. Proptelele schelei in consola tre#uie sa fie #ine prinse de elementele de sprijin, capetele superioare ale parapetelor tre#uie sa se im#ine cu (rinzile in consola in pra( "i sa fie prinse cu #uloane "i scoa#e. )n timpul prinderii incarcturii, personalul muncitor nu se va apleca peste #alustrad. )ncarctura va fi ridicata la nivelul #alustradei, iar personalul muncitor o va prinde dupa ce s-a oprit din #alansare, semnaliznd macara(iului s deruleze ca#lul de tractiune, pentru a o tra(e peste #alustrada. 'e interzice rmnerea

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: %

S.C. SRL
EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

personalului muncitor pe platforma de lucru in timpul manevrarii incarcturii, aceast operaie revenind le(atorului de sarcina. .ontarea "i demontarea schelei in consol va fi e+ecutat de personal muncitor cu e+periena, dotat cu echipamentul de protecie corespunztor, avnd centurile de si(uran #ine le(ate de puncte fi+e. 4ecepia schelelor in consola se va face in prezena "efului punctului de lucru, care le va prelua cu proces ver#al. ".#

'chele interioare

Caprele pe care se monteaza schelele interioare vor fi de o construc%ie solida" bine contrav&ntuite .pentru a fi c&t mai rigide/ !i legate prin diagonale in sensul longitudinal al podinei de lucru. @!ezarea podinelor pe capre trebuie realizat$ in asa fel" inc&t sa fie exclus$ posibilitatea deplasarii" ridic$rii sau alunecarii lor. Capetele podinei se vor sprijini pe reazeme. e interzice l$sarea lor in consola sau sprijinirea pe reazeme improvizate . c$r$mizi" blocuri de beton" radiatoare" instala%ii sanitare etc./" respectiv a!ezarea pe capre suprapuse. Podinele de la schelele interioare executate din elemente de inventar trebuie bine fixate"astfel inc&t sa se excluda posibilitatea alunecarii lor de pe reazem. Arcarea !i cobor&rea pe schelele interioare se va face pe rampe de acces !i sc$ri bine fixate. ".$

4ampe si scari de acces

4ampele de acces vor avea o l$%ime de cel pu%in 1 m" daca se circula pe o singura directie" !i de eel pu%in 1"+ m" dac$ se circul$ concomitent in ambele direc%ii. 4ampele de acces pentru executarea lucr$rilor pe acoperi!uri"luminatoare etc. trebuie sa aib$ o latime minima de 2"1 m. 4ampele de urcare vor fi executate cu o #nclinare de cel mult 1:3. Pe toata lungimea rampelor de urcare" la fiecare 32'32 cm" trebuie batute" pe toata lungimea lor" !ipci transversale cu sec%iunea 3x1 cm. -lementele componente ale rampelor de acces se vor determina prin calcul. Pentru evitarca deplas$rilor longitudinale si transversale" rampele de acces vor fi bine fixate pe reazeme. )n cazul utilizarii rampelor de acces la lucr$ri pe acoperisuri" luminatoare etc. se vor lua masuri contra alunecarii acestora.4ampele de acces vor avea parapete solide"bine fixate pe podin$. ?rosimea dulapilor din care se confec%ioneaza podina va fi de cel pu%in + cm" iar in cazul transportului de materiale grele" grosimea se va determina prin calcul. ,ungimea sc$rilor va fi astfel aleas$" inc&t s$ nu depaseasca nivelul podinei cu mai mult de 1 m..)n acela!i timp" #n$l%imea .lungimea/ totala a sc$rii portative trebuie sa dea posibilitatea persoanei sa lucreze st&nd pe o treapta care se afla la o distan%a de cel putin 1 m de la cap$tul superior al sc$rii. ,ungimea maxima a sc$rilor mobile utilizate in exterior nu va depa!i #n$l%imea a doua etaje" iar pentru interior va avea eel mult #n$l%imea unui etaj. 6angurile longitudinale ale sc$rilor trebuie astfel dimensionate" #nc&t in timpul urcarii sa se excluda posibilitatea oricarei balansari sau indoiri. c$rile mobile de pere%i vor avea latimea de eel putin +2 cm" pentru realizarea unei bune stabilitati 7reptele sc$rilor portative .sprijinite/ din lemn vor fi incastrate in vang" pe prag" pe o adancime minima de 22 mm. -ste interzisa folosirea sc$rilor batute in cuie fara incastrarea treptelor in vangurile longitudinale !i fara fixarea vangurilor cu tiran%i de strangere la fiecare 2 m lungime. 7reptele vor fi a!ezate la o distan%$ de 32'3+ cm una de alta. )nclinarea sc$rilor nu trebuie sa fie mai mare de 02 grade. -le vor fi prevazute cu ap$r$toare de tip colivie !i cu #ntreruperi pentru odihna la maximum 3m. e interzice inn$direa #ntre ele a mai mult de doua sc$ri" inn$direa se face in lungime"cu ajutorul unei platbande rezistente" fixate cu bride !i buloane. =u se admite inn$direa cu ajutorul cuielor.

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod procedura : Ed.: 0 Rev.: 1 Pagina: Data: &

S.C. SRL
EXECUTIA SCHELELOR SI ESAFODAJELOR

c$rile se vor asigura contra rasturn$rii sau alunec$rri. )n cazul in care conditiile de lucru permit" scara se va fixa cu carlige la capatul superior al vangurilor. ,a capetele inferioare ale vangurilor se vor aplica sabo%i metalici cu capetele ascutite sau sabo%i de cauciuc" care s$ #mpiedice alunecarea. c$rile duble care se desfac" vor avea prevazute dispozitive care sa nu permita desfacerea lor singura in timpul lucrului. e interzice lucrul pe sc$ri in situatii care reprezinta un pericol deosebit de accidentare"!i anume deasupra utilajelor in functiune" in apropierea unor conductori electrici neizolati si sub tensiune" in locuri unde exist$ surse de trepida%ii. Cand se lucreaza la o #n$l%ime mai mare de 2"+ m" in locurile cu circulatie intensa sau pe pardoseli alunecoase" la baza sc$rii va sta de paza un muncitor.

$.

@=-B3u e+ista.