Sunteți pe pagina 1din 44

SPECIFICATII TEHNCE Volumul 3.1.

Articole Generale

-1-

I.PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCAL .....................................................................................3 I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRRILOR.......................................................................................... 3 I.2.SISTEMUL CALITTII PENTRU LUCRRI DE CONSTRUCTII.........................................................4 I.3.INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRRILOR DE CONSTRUCTII...................4 II.ARTICOLE GENERALE........................................................................................................................... 6 I.4.SARCINILE ANTREPRENORULUI..................................................................................................... 6 I.4.1.Poses ! " #olos $e! !%& e$'l' ..................................................................................................... 6 I.4.2.O$(!% )!$e! *e "!%& e$................................................................................................................. 6 I.4.3.L'+$,$ &e-.o$!$e......................................................................................................................... 6 I.4.4.S&$'+&'$ e/ s&e%&e " se$0 + s'1&e$!%e......................................................................................... 2 I.4.3.As.e+&e le(!&e *e !.,.................................................................................................................. 2 I.4.6.I%#o$-!4 ....................................................................................................................................... 2 I.4.2.Relo+!$e " .$o&e5!$e *e '& l &,4 .................................................................................................... 6 I.4.6.P$o&e5!$e! -e* 'l' 7%+o%5'$,&o$.................................................................................................18 I.4.9.M!%!(e-e%&'l &$!# +'l' .............................................................................................................. 18 I.4.18.I%&$e& %e$e! D$'-'$ lo$.............................................................................................................. 12 I.4.11.A+& 0 &,4 7% !#!$! !%& e$'l' ..................................................................................................... 13 I.4.12.Al4 A%&$e.$e%o$ ........................................................................................................................ 13 I.4.13.Do+'-e%&e +e &$e1' e .$e*!&e I%( %e$'l' ................................................................................13 I.4.14.Dese%e +o%#o$-e +' e/e+'4 !.................................................................................................. 14 I.4.13.Dese%e " .$o e+&!$e: !s s&e%4! .$o e+&!%&'l' : !s s&e%4! &e;% +, !$;eolo( +, " $e-e* e$e! *e($!*,$ lo$ l! l'+$,$ e/ s&e%&e........................................................................................................... 14 I.4.16.I*e%& # +!$e! " el 1e$!$e! )o%elo$ *e -'% 4 %ee/.lo*!&e........................................................16 I.4.12.I-.le-e%&!$e! .l!%'l' *e .$o-o0!$e.....................................................................................16 I.4.16.L'+$,$ 7% $e( e.......................................................................................................................... 16 I.4.19.Co- s ! *e A*5'*e+!$e ! D s.'&elo$ <CAD=..............................................................................19 I.3.CONTROLUL l ASIGURAREA CALIT>II .....................................................................................19 I.3.1.S s&e-'l *e -!%!(e-e%& !l !s ('$,$ +!l &,4 ............................................................................19 I.3.2.L!1o$!&o$'l * % "!%& e$................................................................................................................ 28 I.3.3.L'!$e *e .$o1e: 0e$ # +!$e: 7%+e$+,$ " -e&o*e *e l'+$'.............................................................28 I.3.4.M!&e$ !le !l&e$%!& 0e................................................................................................................... 21 I.3.3.I%s.e+4 ! l'+$,$ lo$ *e +,&$e I%( %e$............................................................................................. 21 I.3.6.Tes&e e#e+&'!&e *e +,&$e Be%e# + !$............................................................................................21 I.6. STUDIUL TOPOGRA?IC................................................................................................................. 21 I.6.1.S&'* 'l &o.o($!# +: $e.e$e " +o&e................................................................................................ 21 II.4.1. ?o&o($!# *e .$o($es................................................................................................................. 22 ANE@A BA............................................................................................................................................... 24 LISTA DE ECBIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER......................................................24 ANE@A C................................................................................................................................................... 26 LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE...............................................................................26 ANE@A D................................................................................................................................................... 44 MANUAL DE IDENTITATE VICUALA........................................................................................................ 44

-2-

I. PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCAL I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRRILOR

Prezentele Specificaii Te nice !ncorporeaz" pre#e$erile le%ale %enerale& pe 'aza c"rora (unt pre%"tite proiectele pentru $i#er(ele etape $e proiectare& precum )i $ocumentaia $e licitaie& ofertele )i contractele nece(are pentru implementarea proiectelor $e lucr"ri pu'lice. Pre#e$erile le%ale menionate mai (u( (unt urm"toarele* D +Hot"r,rea $e Gu#ern nr. -../100- pentru apro'area unor re%ulamente pri#in$ calitatea !n con(trucii+ re#izuit" )i amen$at" prin HG .-1/2332 )i HG .22/23345 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 +6e%ea nr. 13/1001 pri#in$ calitatea !n con(trucii+& re#izuit" )i amen$at" prin HG 407/2331& 6e%ea 17-/2332 )i 6e%ea 123/233-5 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 +8e%ulamentul $e recepie a lucr"rilor $e con(trucii )i in(talaii aferente ace(tora+ apro'at prin Hot"r,rea $e Gu#ern nr. 2-3/14.3..1004& mo$ificat" )i completat" prin HG 043/233.5 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 +8e%ulamentul pri#in$ controlul $e (tat al calit"ii !n con(trucii+ apro'at prin Hot"r,rea $e Gu#ern nr. 2-2/14.3..10045 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 9r$onana $e :r%en" nr. 101/2331 pri#in$ protecia me$iului& apro'at" prin 6e%ea nr. 2.1/233. )i mo$ificat" prin 9r$onana $e :r%en" nr. 1-/233-5 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 9r$inul A$mini(traiei Naionale a ;rumurilor pentru apro'area +8e%ulilor pri#in$ a$mini(trarea& folo(irea& !ntreinerea )i repararea $rumurilor pu'lice+& nr. in$icati# A.N.;. <1145 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 =emoran$umul $e Finanare con#enit !ntre Gu#ernul 8om,niei )i Comi(ia European" pri#in$ a(i(tena financiar" neram'ur(a'il" acor$at" prin FE;8 pentru m"(ura >Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatie de Licitatie pentru 2 sectiuni de drum +& ratificat prin 9r$onana nr. 23/2332& cu mo$ific"rile )i complet"rile ulterioare5 cu mo$ificarile (i completarile ulterioare5 Hot"r,rea $e Gu#ern nr. 333 $in 2 martie 233. pri#in$ cerinele minime $e (ecuritate )i ("n"tate pentru )antierele temporare (au mo'ile& cu mo$ificarile (i completarile ulterioare.

D D

D D

Lista de mai sus nu va fi considerat nici com!let " nici e#$austiv .

-3-

I.2.

SISTEMUL CALITTII PENTRU LUCRRI DE CONSTRUCTII

Aceast clau% face referire la sistemul &eneral de asi&urare a calit 'ii" conform Le&ii nr. ()" emis *n anul (++,. 9rice contracte& (u'<contracte& in(truciuni& apro'"ri& etc. care #or fi !nc eiate (au emi(e !n cur(ul perioa$ei $e con(trucie )i al perioa$ei $e !ntreinere& #or re(pecta 6e%ea nr. 13 $in anul 1001 menionat" mai (u(. Si(temul calit"ii aplicat lucr"rilor $e con(trucii e(te un (et $e proce$uri or%anizatorice& re(pon(a'ilit"i& re%ulamente )i mi?loace implementate pentru realizarea calit"ii lucr"rilor $e con(trucii cerute !n cur(ul tuturor etapelor urm"toare* proiectare& con(trucie )i !ntreinere. Si(temul calit"ii aplicat lucr"rilor $e con(trucii #a con(ta !n urm"toarele* D D D D D D D D D D D re%ulamente& norme )i (tan$ar$e te nice $e con(trucii calitatea materialelor folo(ite la lucr"ri $e con(trucii apro'"ri te nice pri#in$ calitatea pro$u(elor )i proce$urilor noi #erificarea proiectelor )i in(pectarea lucr"rilor $e con(trucii mana%ementul )i a(i%urarea calit"ii lucr"rilor $e con(trucii apro'area )i certificarea la'oratoarelor un$e (e efectueaz" analizele )i te(tele pentru lucr"rile $e con(trucii acti#itatea metrolo%ic" !n con(trucii recepionarea lucr"rilor $e con(trucii @recepie pro#izorie )i final"A urm"rirea comport"rii lucr"rilor $e con(trucii )i inter#enii la con(truciile eBi(tente !ntreinerea lucr"rilor $e con(trucii in(peciile $e (tat cu pri#ire la calitatea lucr"rilor $e con(trucii.

Pro$u(ele (au materialele& a c"ror calitate nu e(te certificat" la momentul li#r"rii prin certificate $e calitate emi(e $e c"tre pro$uc"tor )i care (" menioneze conformitatea total" a ace(tora cu pri#ire la cerinele rele#ante& nu #or fi folo(ite. Certificatele te nice $e calitate emi(e pentru materialele& proce$urile )i ec ipamentele noi care (e #or folo(i pentru lucr"rile $e con(trucii #or meniona $e a(emenea& !n 'aza le%ii curente& cate%oria ace(tora $e aplicare& precum )i cerinele ace(tora $e manufacturare& tran(port& $epozitare& a)ezare )i !ntreinere& !n conformitate cu pre#e$erile $in HG nr. -../100-. Acolo un$e tre'uie (" (e a(i%ure o anumit" con$iie $e calitate !n con(trucii !n conformitate cu (pecificaiile pri#in$ calitatea& (e #or folo(i numai pro$u(ele& proce$urile )i ec ipamentele a$iionale apro'ate. Super#izarea lucr"rilor $e con(trucii e(te o'li%atorie )i #a fi realizat" $e c"tre Ceneficiar prin $iri%ini $e (pecialitate (au a%eni economici $e con(ultan" (pecializai. Numai eBperi te nici autorizai #or realiza #erificarea te nic" a proiectelor )i in(peciile te nice ale lucr"rilor $e con(trucii. Seciunile $e pro'" )i te(tele $e la'orator #or fi apro'ate )i autorizate !n conformitate cu pre#e$erile le%ale !n #i%oare. ="(ur"torile (pecifice lucr"rilor $e con(trucii #or fi realizate !n conformitate cu pre#e$erile le%ale pri#in$ cali'rarea& #erificarea )i fia'ilitatea !n funcionare nece(are pentru $i(poziti#ele $e m"(urat )i control folo(ite !n ace(t $omeniu. I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRRILOR DE CONSTRUCTII Aceast clau% descrie sarcinile Ins!ectoratului de Stat res!onsa-il de calitatea Lucr rilor" *n conformitate cu le&ea *n vi&oare. Costurile acestor ins!ec'ii vor fi su!ortate de c tre .eneficiar"
-4-

!rin !lata unor tarife &uvernamentale s!ecifice. In(peciile $e Stat cu pri#ire la Calitate inclu$ aplicarea (i(temelor $e calitate )i a cerinelor $e calitate !n cur(ul acti#it"ilor $e(f")urate $e c"tre Ceneficiar pentru etapele $e proiectare& con(trucie )i !ntreinere. In(peciile $e Stat cu pri#ire la Calitate pentru lucr"rile $e con(trucii (unt realizate $e c"tre +In(pectoratul $e Stat !n Con(trucii+ care e(te re(pon(a'il pentru controlul $e (tat al proce$urilor le%ale aplicate a$ec#at !n #e$erea realiz"rii lucr"rilor $e con(trucii la calitatea cerut". In(peciile $e Stat cu pri#ire la Calitatea lucr"rilor $e con(trucii #or fi realizate !n conformitate cu +8e%ulamentul pri#in$ controlul $e (tat al calit"ii !n con(trucii+ care (tipuleaz" cerinele (tan$ar$ %enerale& (arcinile ace(tora& coninuturile& ca$rul or%anizatoric )i meto$ele aplicate pentru controlul $e (tat cu pri#ire la calitatea lucr"rilor $e con(trucii. In(truciunile inclu(e !n ace(te 8e%ulamente (unt o'li%atorii pentru toate p"rile implicate in emiterea certificatelor $e ur'ani(m& a autorizaiilor $e con(truire& a ampla(amentului )antierului )i (unt re(pon(a'ile pentru proiectarea& con(truirea )i !ntreinerea lucr"rilor $e con(trucii. Pre#e$erile ace(tor re%ulamente (unt o'li%atorii pentru toate companiile rom,ne)ti )i (tr"ine& pentru unit"ile pu'lice& a$mini(traiile centrale )i locale& care& !n 'aza le%ii& contri'uie la acti#it"ile $e con(trucie& (au care reprezint" Ceneficiarul& (au ali utilizatori ai ace(tor lucr"ri $e con(trucii& in$iferent $e (ur(ele financiare folo(ite pentru lucr"ri (au $e tipul $reptului $e proprietate. /Lista Standardelor Rom0ne1ti A!lica-ile/ este ata1at " *n Ane#a C a acestei P r'i. Cu toate acestea" aceast list nu va fi considerat nici com!let " nici e#$austiv . A1a cum se s!ecific *n clau%a 2.+ din Condi'iile Particulare" toate Standardele Rom0ne1ti care au intrat *n vi&oare !0n la Data de .a% 3data anterioar cu 45 de %ile fa' de ultima dat de de!unere a Ofertei6.

-3-

II. ARTICOLE GE7ERALE I.4. SARCINILE ANTREPRENORULUI I.4.1. Posesia i olosi!ea a"#ie!$l$i

Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru $rumurile folo(ite !n Dantier& !n conformitate cu le%ile )i re%ulamentele rom,ne)ti pri#in$ utilizarea ace(tora. Antreprenorul #a re(pecta pre#e$erile Hot"r,rii $e Gu#ern nr. 333 $in 2 martie 233. cu mo$ificarile ulterioare pri#in$ cerinele minime $e (ecuritate )i ("n"tate pentru )antierele temporare (au mo'ile. Ceneficiarul #a $a po(e(ia (antierului in conformitate cu pre#e$erile (u'<clauzei 2.1. $in con$itiile (peciale $e contract (i Antreprenorul #a a#ea o'li%atia (a realizeze lucrarile in(truite $e catre In%iner in conformitate cu pre#e$erile contractului pe partea/partile $e (antier pu(e in po(e(ie $e Ceneficiar. Antreprenorul nu #a reclama/conte(ta punerea in po(e(ie a (antierului pe o parte/parti $e (antier ci #a re#izui/mo$ifica Pro%ramul $e 6ucrari in a(a fel incat (a a(i%ure realizarea/finalizarea eBecutiei lucrarilor in inter#alul $e timp mentionat in aneBa la Formularul $e $epunere a ofertei pct.1.1.3.3. Antreprenorul #a notifica 'iroul local al Ceneficiarului !n le%"tur" cu pro%ramul ("u $e lucr"ri )i #a cola'ora cu per(onalul Ceneficiarului !n ceea ce pri#e)te propunerile $e mana%ement al traficului )i #a tran(mite !n)tiin"ri !n a#an( cu pri#ire la trafic c"tre poliie& autorit"ile $e ur%en" )i autorit"ile locale. Antreprenorul nu #a intra pe Dantier pentru a eBecuta 6ucr"ri p,n" c,n$ i (e #a acor$a po(e(ia. ;ac" Antreprenorul (olicit" intrarea pe Dantier $in alte moti#e !nainte $e a i (e acor$a po(e(ia )i In%inerul accept"& Antreprenorul #a $emon(tra c" are a(i%ur"rile nece(are )i c" a luat m"(urile $e (i%uran" core(punz"toare. En perioa$a !n care are po(e(ia Dantierului& (au a p"rii $e Dantier& Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru a(i%urarea ilumin"rii& proteciei )i a altor m"(uri pentru a face ca lucr"rile temporare& $epozitarea materialelor& eBca#aiile& lucr"rile parial terminate& etc. S" fie (i%ure pentru pu'lic )i pentru utilizatorii $rumului. Antreprenorul #a menine acce(ul la toate propriet"ile $e<a lun%ul $rumului !n cur(ul eBecuiei 6ucr"rilor. Acolo un$e e(te ine#ita'il" 'locarea unor a(emenea acce(e& conform celor a%reate cu In%inerul& )i $atorit" apropierii 6ucr"rilor& Antreprenorul #a !n)tiina $in timp @cu cel puin 13 zile !nainteA locuitorii propriet"ilor afectate !n le%"tur" cu operaiile& a(tfel !nc,t incon#enienele (" fie minime& iar atunci c,n$ e(te po(i'il& (" (e a(i%ure acce(ul temporar. En niciun caz nu #a fi 'locat niciun acce( pentru mai mult $e $ou"(prezece ore. I.4.2. O!%a"i&a!ea 'e a"#ie! Antreprenorul !)i #a %"(i locul (au locurile pentru a<)i (ta'ili or%anizarea $e )antier !n care (" ampla(eze 'irourile& atelierele& $epozitele& utila?ele etc. 6a finalizarea p"rilor rele#ante ale 6ucr"rilor& pentru care au fo(t pre#"zute lucr"ri temporare& Antreprenorul !)i #a muta 'irourile& atelierele& $epozitele& utila?ele& !mpre?muirea& $i(poziti#ele %rele etc& #a cur"a or%anizarea $e )antier )i #a realiza alte lucr"ri pentru a a$uce or%anizarea $e )antier la con$iiile (ale iniiale. Antreprenorul #a localiza $e a(emenea )i propriile zone $e colectare )i $epozitare a rezi$uurilor )i a materialelor ne$orite& in conformitate cu re%ulamentele )i proce$urile locale pri#in$ tran(portul )i $epozitarea. Antreprenorul #a o'ine toate apro'"rile nece(are $e la autorit"ile locale )i $e la alii pentru or%anizarea (a $e )antier $in fon$urile proprii. I.4.3. L$(!)!i #e*+o!a!e Antreprenorul #a proiecta& amena?a& furniza )i !n$ep"rta pe c eltuiala (a toate lucr"rile temporare nece(are !n #e$erea realiz"rii lucr"rilor permanente. 6ucr"rile temporare #or inclu$e amena?area unor #ariante $e ocolire acolo un$e (e con(i$er" nece(ar. Toate lucr"rile temporare #or fi apro'ate $e c"tre In%iner& f"r" in(" a<l eBonera pe Antreprenor $e re(pon(a'ilitatea (a pentru proiectul )i caracterul a$ec#at
-6-

al ace(tuia. Antreprenorul #a o'ine toate a#izele )i autorizaii nece(are $e la =ini(tere& (er#icii @proprietarii / %e(tionarii $e utilit"iA& autorit"i locale )i alte p"ri tere pentru proiectul ("u cu pri#ire la lucr"rile temporare acolo un$e e(te nece(ar. Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru o'inerea tuturor a#izelor )i autorizaiilor !n #e$erea or%aniz"rii !nc irierii @(au punerii la $i(poziia (a prin alt" mo$alitateA a terenului nece(ar pentru orice lucr"ri temporare precum $rumuri $e acce(& $rumuri ocolitoare& %ropi $e !mprumut& or%aniz"ri $e )antier& zone $e $epozitare pentru material )i ec ipamente& facilit"i $e la'orator )i a)a mai $eparte. Ace(ta #a reface zonele afectate $e ace(te lucr"ri temporare a$uc,n$u<le fie la con$iia iniial"& fie la o con$iie a%reat" $e c"tre In%iner& (au (tipulat" !n a#ize (au autorizaii. Antreprenorul #a proiecta )i con(trui orice tip $e #ariant" temporar" $e ocolire )i $e tra#er(are a c"ii ferate (au a unui r,u )i #a fi re(pon(a'il pentru o'inerea a#izelor )i apro'"rilor $e la toi proprietarii terenurilor )i $e la alte or%anizaii rele#ante afectate $e ace(te lucr"ri temporare. Variantele ocolitoare temporare #or fi proiectate )i con(truite folo(in$ materiale )i m,n" $e lucru care (" pre#in" $epunerea& formarea f"%a)elor (au $eformarea (uprafeei $e rulare. ;rumurile ocolitoare #or fi pa#ate cu un (trat $e uzur" nete$ )i (i%ur. Proiectul #ariantei $e ocolire #a fi tran(mi(& prin In%iner& c"tre Ceneficiar !n #e$erea o'inerii apro'"rii te nice. Antreprenorul #a tran(mite $etalii cu pri#ire la planul ("u c"tre proprietari& autoritatea $e %o(po$"rire a apei& etc. En momentul tran(miterii proiectului #ariantei $e ocolire c"tre In%iner& Antreprenorul #a tran(mite $e a(emenea )i propunerile (ale cu pri#ire la planul $e mana%ement al traficului )i la cerinele $e (i%uran" c,t timp #arianta $e ocolire e(te folo(it". 6a finalizarea p"rilor rele#ante ale 6ucr"rilor& pentru care au fo(t pre#"zute lucr"ri temporare& Antreprenorul #a !n$ep"rta acele $rumuri& (tructuri )i altele a(emenea )i #a reface (uprafeele $e teren pe care au fo(t con(truite la (tarea lor iniial" (au la o con$iie (imilar" a%reat" $e c"tre In%iner. Antreprenorul #a inclu$e in 6i(ta A.& articolul GI.32& o (um" forfetar" care (" acopere co(turile acti#it"ilor $e amena?are (i intretinere a tuturor $rumurilor $e acce(& $rumurilor (i (tructurilor pro#izorii (i a celorlalte con(tructii nece(are Antreprenorului @cu eBceptia celor pre#azute eBpre( in alte articole $in 6i(ta $e cantitatiA& inclu(i# $ezafectarea ace(tora (i a$ucerea terenului la con$itiile initiale in conformitate cu cerintele $e re$ucere a impactului a(upra me$iului (i ale proprietarilor. I.4.4. S#!$(#$!i e,is#e"#e i se!-i(ii s$.#e!a"e

Acolo un$e& !n cur(ul eBecut"rii 6ucr"rilor& orice fun$aii eBi(tente& perei& canale colectoare& $renuri& con$ucte& fire& ca'luri& )i alte (tructuri& locuri )i lucruri (unt eBpu(e& (au (unt afectate $e eBecuia Contractului& ace(tea #or fi meninute core(punz"tor& !ntreinute )i prote?ate a$ec#at. =i?loace auBiliare (upu(e apro'"rii In%inerului #or fi a$optate& care #or pre#eni incon#eniene& !ntreruperi )i care #or a(i%ura (i%urana )i continuitatea folo(irii celor mai (u( menionate. I.4./. As+e(#e le%a#e 'e a+) Antreprenorul #a (uporta toate ri(curile le%ate $e ap"& in$iferent $ac" e(te #or'a $e un cur( $e ap" principal& $e cur(uri $e ap" locale& iz#oare (u'terane& precipitaii (au orice alte (ur(e (au cauze. Antreprenorul #a lua toate m"(urile& #a !ntreprin$e orice operaie )i #a furniza )i folo(i toate utila?ele& aparatele nece(are& pompele )i $i(poziti#ele (imilare pentru a rezol#a (ituaiile cauzate $e ape cur%"toare (au (t"t"toare !n zona )antierului. Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru pomparea apei $in eBca#aii. 9peraiile $e (cur%ere )i $e#iere a apelor (e #or face f"r" a inun$a alte lucr"ri (au a cauza eroziune (au poluare a cur(urilor $e ap". Acolo un$e lucr"rile temporare tra#er(eaz"& (au (e afl" !ntre cur(uri $e ap"& Antreprenorul #a proiecta )i !)i #a amena?a lucr"rile temporare !n conformitate cu cerinele autorit"ii $e %o(po$"rire a apei cu pri#ire la cur(ul apei& e#itarea polu"rii& etc. I.4.0. I" o!*a1ii Antreprenorul #a furniza& la (olicitarea In%inerului& toate informaiile cu pri#ire la calitate& %reutate& (u'(tane con(tituti#e& $imen(iuni& ni#ele& rezi(ten" )i $e(crierea materialelor )i lucr"rilor& )i #a furniza
-2-

In%inerului alte $etalii (olicitate $e In%iner. I.4.2. Relo(a!e i +!o#e3a!e 'e $#ili#)1i A. Investi&a'ie Antreprenorul #a afla poziia eBact" a reelelor $e utilit"i pu'lice )i a altor (er#icii pu'lice )i pri#ate (au a altor reele afectate $e 6ucr"ri. En ace(t (cop& Antreprenorul #a realiza o in#e(ti%aie cuprinz"toare $e a lun%ul Dantierului )i #a i$entifica toate utilit"ile afectate $e lucr"ri. Acea(t" in#e(ti%aie #a fi realizat" !n termen $e -3 $e zile $e la ;ata $e Encepere. Antreprenorul #a tran(mite In%inerului& nu mai t,rziu $e -3 $e zile $e la ;ata $e Encepere& un raport $etaliat a(upra utilit"ilor eBi(tente& in$ic,n$* < < < < tipul $e utilitate )i proprietarul / %e(tionarul ace(teia& localizarea eBact" a utilit"ii i tra(eul preci( al ace(teia in zona $e interferen " cu lucr"rile& $ac" utilitatea tre'uie prote?at" (au mutat" ca rezultat al lucr"rilor& $ac" utilitatea a fo(t i$entificat" ca parte a $ocumentelor $e licitaie i $ac" ace(tea (unt (uficiente pentru a (e eBecuta lucr"rile $e relocare/protec ie.

Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru acurateea )i completitu$inea ace(tei in#e(ti%aii. Suma forfetar" $efinit" !n 6i(ta A la articolul GI 33& #a acoperi co(tul realiz"rii ace(tei in#e(ti%aii i ela'or"rii raportului $etaliat. .. Prote8area 9 mutarea utilit 'ilor identificate Pentru fiecare (er#iciu $e utilit"i i$entificat ca urmare a in#e(ti%aiei menionate mai (u(& In%inerul #a emite c"tre Antreprenor o $i(poziie !n felul urm"tor* < < (" continue cu or%anizarea )i realizarea prote?"rii (au mut"rii& !n conformitate cu proiectele eBi(tente& (au (" continue cu or%anizarea )i ela'orarea proiectelor pentru prote?area (au mutarea unor a(tfel $e (er#icii $e utilit"i.

Antreprenorul e(te re(pon(a'il $e !n$eplinirea la timp i $e o calitate core(punz"toare a urm"toarelor o'li%aii* < < 9'inerea tuturor a#izelor/acor$urilor i autoriza iilor nece(are pentru proiectarea i eBecu ia tuturor lucr"rilor $e relocare/prote?are utilit" i5 Finalizarea proiect"rii $etaliate pe 'aza $ocumentelor $e proiectare eBi(tente& furnizate $e c"tre Ceneficiar !n ca$rul ;ocumentaiei $e Atri'uire& (au ela'orarea oric"ror $ocumente $e proiectare nece(are !n #e$erea eBecuiei tuturor lucr"rilor $e relocare/prote?are utilit" i5 A(i%urarea #erific"rii proiectelor $e c"tre #erificatori te nici ate(ta i precum i !n$eplinirea oric"ror o'li%aii !n le%"tur" cu lucr"rile $e relocare/prote?are utilit" i pri#in$ a(i(ten a te nic" a proiectantului pe antier i alte a(emenea& pre#"zute $e le%i(la ia !n #i%oare5 EBecuia tuturor lucr"rilor $e relocare/prote?are utilit" i& i efectuarea oric"ror pro'e/#erific"ri (au alte a(emenea pentru punerea !n func iune a in(tala iilor& !n conformitate cu le%i(la ia i re%lement"rile te nice !n #i%oare.

<

<

Proiectele #or fi ela'orate $e proiectani (pecializai& (u' (uper#izarea Antreprenorului. En funcie $e natura (er#iciului $e utilit"i& poate fi (olicitat" )i autorizarea $in partea proprietarului / %e(tionarului (er#iciului. Antreprenorul #a o'ine apro'"ri $e la proprietarii / %e(tionarii (er#iciilor cu pri#ire la proiecte& !nainte $e a le tran(mite In%inerului (pre apro'are. Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru acceptarea pro%ramului lucr"rilor )i pentru plata oric"ror co(turi )i tarife (au taBe nece(are& $up" cum #a fi $i(pu( $e c"tre In%iner. En momentul !n care un (er#iciu eBi(tent tre'uie mutat !n #e$erea eBecuiei 6ucr"rilor& Antreprenorul #a
-6-

aran?a ca acea(t" lucrare (" fie eBecutat"& $ac" e(te nece(ar& $e un (u'<antreprenor autorizat& (u' (uper#izarea Antreprenorului )i a proprietarului/ %e(tionarului utilit"ii. ;upa caz @proiectare/eBecutieA& Antreprenorul #a (olicita 3 oferte $e prFt $e la proiectanti autorizati (i/(au (u'antreprenori autorizati& care #or fi #erificate $e catre In%iner (i oferta cea mai a#anta?oa(a $in punct $e #e$ere te nico<economic #a fi tran(mi(a Ceneficiarului in #e$erea apro'arii. ;ac" (er#iciul nu tre'uie mutat& atunci #a fi re(pon(a'ilitatea Antreprenorului (" !ntrein" )i (" prote?eze (er#iciul !n timpul eBecut"rii lucr"rii !n ?urul ace(tuia& !n con$iii apro'ate $e c"tre proprietarul / %e(tionarul (er#iciului )i $e c"tre In%iner. Pentru utilit"ile i$entificate !n etapa $e proiectare a lucr"rilor $e rea'ilitare/con(tructie i pentru care Ceneficiarul a furnizat $ocumentaia $e proiectare !n ;ocumenta ia $e Atri'uire& Antreprenorul #a a(i%ura ela'orarea $etaliilor $e eBecutie (i a oric"rei $ocumenta ii $e proiectare (uplimentare nece(are i #a eBecuta in mo$ core(punz"tor lucr"rile& iar plata (e #a face conform Sumelor Forfetare pre#"zute !n ca$rul 6i(tei $e Cantit"i core(punz"toare. Sumele Forfetare in$icate $e c"tre Antreprenor pentru articolele rele#ante $in li(tele $e cantit" i& #or inclu$e toate co(turile nece(are pentru !n$eplinirea tuturor o'li%a iilor $e mai (u(& a(i%urarea %aran iei lucr"rilor pe !ntrea%a $urat" a Perioa$ei $e Notificare a ;efec iunilor& plata oric"ror taBe& tarife i alte a(emenea& precum i procentele core(punz"toare pentru c eltuieli in$irecte i profit. Antreprenorul #a folo(i Suma Pro#izionat" $efinit" !n 6i(ta A& articolul GI. 34& pentru a acoperi co(tul total @inclu(i# co(tul a#izelor )i autorizaiilor& $ar eBclu(i# TVAA pentru proiectarea )i eBecuia mut"rii& !nl"tur"rii (au prote?"rii tuturor (er#iciilor $e utilit"i& care #or fi i$entificate (uplimentar fa " $e cele inclu(e !n li(tele $e cantit"i& $rept urmare a in#e(ti%aiei menionate mai (u(. Se #a acor$a o atenie $eo(e'it" pre#e$erilor Con$iiilor Speciale& Su'<Clauza 13.1. C. Prote8area 9 devierea de utilit 'i neidentificate in tim!ul reali% rii investi&a'iei 9ric,n$ in timpul eBecut"rii lucr"rilor& $ac" Antreprenorul $e(coper" in(talaii care tre'uie $e#iate& mutate (au prote?ate @$ar care nu au fo(t i$entificate ca rezultat al in#e(ti%aieiA& el #a notifica ime$iat In%inerul. Proce$ura #a fi aceea)i ca cea $e(cri(" mai (u(. Totu)i& co(tul total pentru proiectarea (i eBecuia mut"rii& !nl"tur"rii (au prote?"rii fiec"ruia $intre (er#iciile $e utilit"i #a fi (uportat $e c"tre Antreprenor pe c eltuiala (a. Antreprenorul& prin (emnarea prezentului contract& renuna la po(i'ilitatea trimiterii oric"rei (olicit"ri $e eBten(ie $e timp& plata co(turilor (au profit in relaie cu prote?area / mutarea / $e#ierea (au orice alt" lucrare $e utilit"i care nu a fo(t i$entificat" in raportul $etaliat tran(mi( in -3 zile $e la ;ata $e Encepere. D. Generalit 'i Antreprenorul #a furniza a(i(ten" )i #a fi prezent& at,t c,t e(te nece(ar& )i #a fi re(pon(a'il pentru luarea tuturor m"(urilor $e precauie pentru prote?area unor a(tfel $e in(talaii i pentru con(ecinele oric"rei pa%u'e& in$iferent $ac" ace(te utilit"i (unt ar"tate in Plan)ele contractuale (au nu. Nici un (er#iciu (au utilitate nu #a fi !ntrerupt f"r" con(im"m,ntul (cri( al autorit"ii re(pecti#e (au al proprietarului / %e(tionarului )i Antreprenorul #a pre#e$ea o alternati#a (ati(f"c"toare !naintea !ntreruperii oric"rui (er#iciu eBi(tent. Ace(te re(pon(a'ilit"i ale Antreprenorului #or continua p,n" la $ata termin"rii tuturor lucr"rilor @inclu(i# e#entualele lucr"ri neterminate la $ata 8ecepiei la Terminarea 6ucr"rilor (au lucr"ri $e reme$iere a unor $efecteA. Antreprenorul #a informa ime$iat $epartamentele (pecifice !n e#entualitatea unei pa%u'e la con$uctele $e apa& %az& petrol& telefon (i alte in(talaii pu'lice (au pri#ate pe Dantier (au !n zona Dantierului )i #a eBecuta reparaiile nece(are pe c eltuiala (a.
-9-

I.4.4.

P!o#e3a!ea *e'i$l$i 5"(o"3$!)#o!

Antreprenorul #a eBecuta toate lucr"rile )i #a lua toate m"(urile pentru protecia me$iului )i re$ucerea impactului a(upra me$iului !n conformitate cu toate le%ile !n #i%oare in 8om,nia )i pentru (ecuritatea muncii. El #a o'ine toate informaiile actualizate referitoare la or%anizarea (i(temului $e protecie a me$iului !n 8om,nia )i #a o'ine toate autorizaiile nece(are )i #a $uce la 'un (f,r)it orice (tu$ii complementare $ac" e(te cazul. El #a o'ine acor$urile $e me$iu pentru toate lucr"rile temporare precum )i pentru or%anizarea $e )antier. En timpul lucr"rilor (i a perioa$ei $e notificare a $efectelor& Antreprenorul )i (u'antreprenorii ("i& !n conformitate cu normele )i re%ulamentele !n #i%oare& #or implementa urm"toarele m"(uri $e monitorizare )i $e re$ucere a impactului a(upra me$iului* D D D D 8e$ucerea z%omotului ec ipamentelor )i in(talaiilor c,n$ (e lucreaz" !n zona ur'ana )i !n apropierea cl"$irilor locuite5 Controlul #i'raiilor in(talaiilor )i ec ipamentelor !n zona ur'an" )i !n apropierea cl"$irilor )i altor (tructuri5 9ptimizarea ampla("rii conca(oarelor& in(talaiilor $e 'itum (i altor in(talaii (imilare& pentru minimizarea impactului a(upra me$iului natural )i uman5 Implementarea efecti#" a unui plan a$ec#at $e mana%ement al traficului pentru a minimiza $eran?area cauzat" $e traficul $in )antier (i a prote?a at,t pu'licul c,t )i per(onalul Antreprenorului5 Protecia r,urilor& lacurilor& terenurilor culti#ate (i oric"rei zone !n prea?ma )antierului& !mpotri#a oric"rui tip $e poluare& care pot a#ea ori%inea fie !n eBecutarea lucr"rilor permanente& fie !n alte acti#it"i referitoare la or%anizarea Antreprenorului5 Controlul meto$elor $e $epozitare a materialelor& cu o'(er#area (tricta a (tan$ar$elor (i (pecificaiilor referitoare la elementele cele mai (en(i'ile cum ar fi com'u(ti'ilul& 'itumul& lu'rifianii& cimentul& eBplozi'ilul& etc.5 Protecia )i re(ta'ilirea a$ec#at" la (f,r)itul lucr"rilor a %ropilor $e !mprumut& carierelor& (er#iciilor $e utilit"i )i #ariantelor ocolitoare )i oric"ror alte lucr"ri temporare (au pre%"titoare5 Procurarea )i in(talarea unor ec ipamente (pecifice pentru monitorizarea z%omotului& emi(iilor $e %aze& prafuri& lic i$e )i ali poluani care $eri#" $in acti#it"ile $in )antier5 8e$ucerea emi(iilor $e poluani c,n$ ace(tea a?un% la ni#elul maBim a$mi(i'il& !n conformitate cu le%i(laia )i normele $in 8om,nia5 =aterialele 'io$e%ra$a'ile #or fi atent !n%ropate !n locuri apro'ate prin in(truciunile In%inerului (i a A%eniei locale $e Protecie a =e$iului& !n #e$erea pre#enirii polu"rii apelor (u'terane5 9rice alt" acti#itate care poate fi nece(ara !n conformitate cu in(truciunile In%inerului )i cu cerinele le%i(laiei 8om,niei !n $omeniul proteciei me$iului5

D D D

Antreprenorul& la cererea In%inerului& #a eBecuta orice m"(ur"tori pri#in$ protecia me$iului (unt (olicitate pentru a $emon(tra c" cerinele $in prezenta Clauz" au fo(t re(pectate. Encerc"rile #or fi eBecutate la locurile (i timpii cerui $e In%iner )i Antreprenorul #a eBecuta ace(te te(te )i m"(ur"tori pe c eltuiala (a )i cu in(trumente furnizate $e c"tre Antreprenor. Antreprenorul #a aloca (uma @prFt unitar/lunaA pentru 24 $e luni !n 6i(ta A& articolul GI. 31 (i GI. 3.& pentru a acoperi co(tul total pentru ma(uri pri#in$ poluarea (i raportarea ace(tora catre In%iner& atat pe Perioa$a $e eBecutie cat (i pe Perioa$a $e Notificare a ;efectelor& in conformitate cu pre#e$erile prezentei Clauze. I.4.6. Ma"a%e*e"#$l #!a i($l$i

En 27 zile $e la $ata $e incepere a Contractului& Antreprenorul #a trimite In%inerului (pre apro'are un Plan
- 18 -

$e =ana%ement $e Trafic !n conformitate cu (pecificitatea 6ucr"rilor <rea'ilitare $e $rum (au con(trucii noi. 6a pre%"tirea Planului $e =ana%ement al Traficului& Antreprenorul #a re(pecta cerinele 9r$inului comun nr. 1.112/411 $in 2333 al mini(trului $e interne )i al mini(trului tran(porturilor pentru apro'area Normelor meto$olo%ice pri#in$ con$iiile $e !nc i$ere a circulaiei )i $e in(tituirea re(triciilor $e circulaie !n #e$erea eBecut"rii $e lucr"ri !n zona $rumului pu'lic )i / (au pentru prote?area $rumului. Planul #a $e(crie $e a(emenea cum intenioneaz" Antreprenorul (" minimizeze impactul acti#it"ilor $e con(trucie a(upra circulaiei pe $rumuri pu'lice )i la punctele $e acce( c"tre or%anizarea $e )antier. Planul $e =ana%ement al Traficului #a fi tran(mi( (pre apro'are tuturor autorit"ilor rele#ante @Poliia 8utier" la ni#el local )i naional& ;irecia 8e%ional" $e ;rumuri )i Po$uri rele#ant"& etc.A. Planul $e =ana%ement al Traficului #a inclu$e toate $etaliile )i informaiile cerute prin 6ucr"ri (au ca Cerine ale In%inerului. In perioa$a eBecuiei lucr"rilor )i la reme$ierea oric"ror $efecte& Antreprenorul #a* D a#ea !n #e$ere (i%urana tuturor per(oanelor !n Dantier (i #a p"(tra Dantierul @at,t timp c,t e(te (u' controlul ("uA precum )i 6ucr"rile @at,t timp c,t ace(tea nu (unt terminate (au nu (unt folo(ite $e c"tre CeneficiarA intr<o (tare a$ec#at" pentru a e#ita orice pericol tuturor per(oanelor in$iferent $ac" (unt (au nu autorizate (a fie pe Dantier& )i furniza (i menine& pe c eltuiala (a& toate luminile& 'arierele (i (emnalele luminoa(e& atunci c,n$ )i un$e e(te nece(ar& (au c,n$ (unt cerute $e In%iner pentru protecia 6ucr"rilor (au pentru (i%urana )i confortul pu'licului (au altora.

D D

C,n$ circum(tanele unui caz particular nu (unt $e(cri(e !n Planul $e =ana%ement al Traficului& Antreprenorul #a tran(mite propuneri $e (oluionare a ace(tui caz (pre apro'area In%inerului. 8e(pectarea prezentei Clauze nu #a eBonera Antreprenorul $e nicio alt" o'li%aie )i re(pon(a'ilitate potri#it pre#e$erilor Contractului. Antreprenorul nu #a !ncepe nicio lucrare care afecteaz" $rumurile pu'lice p,n" c,n$ #or fi luate toate m"(urile nece(are $e (i%uran" a traficului. 6a implementarea m"(urilor inclu(e !n Planul $e =ana%ement al Traficului& Antreprenorul #a re(pecta pre#e$erile >Normati#ului pentru !ntreinerea )i repararea $rumurilor pu'lice <AN; 114<2332+. Semnele $e circulaie& marca?ele rutiere& luminile& 'arierele )i (emnalele $e control trafic tre'uie (a fie !n conformitate cu pre#e$erile !n #i%oare la momentul eBecuiei lucr"rilor. Semnele )i marca?ele orizontale #or fi ref"cute oric,n$ In%inerul con(i$er" c" e(te nece(ar. In acea(t" pri#in"& o atenie (pecial" #a fi acor$at" punctelor $e acce( la Dantier& la limitele #ariantei $e ocolire. Antreprenorul #a p"(tra mereu curate )i lizi'ile toate (emnele $e circulaie& marca?ele rutiere& luminile& 'arierele )i (emnalele $e control trafic )i le #a poziiona& repoziiona& acoperi (au muta $e c,te ori e(te ne#oie !n conformitate cu pro%re(ul 6ucr"rilor. ;rumurile& acce(ele& $repturile $e trecere& etc.& care (unt folo(ite $e trafic !n (copul con(truciei #or fi meninute mereu curate $e praf& noroi& materiale aruncate $in #e icule (au an#elope& ap"rute ca urmare a ace(tei folo(iri. Antreprenorul #a furniza& menine )i folo(i !n ace(t (cop ec ipamente potri#ite. ;e a(emenea Antreprenorul (e #a a(i%ura c" $renurile& )anurile )i canalele (unt meninute curate $e orice %unoi& noroi& )lam (au alte materiale care ar putea !mpie$ica cur%erea li'er" a apei. Antreprenorul #a informa !n (cri( In%inerul& !n $oua ("pt"m,ni $e la ;ata $e Encepere a 6ucr"rilor& numele per(oanei re(pon(a'ile care #a a(i%ura !n permanen" re(pectarea pre#e$erilor prezentei Clauze. Antreprenorul #a amena?a (i (emnaliza !n mo$ core(punz"tor punctele $e intrare )i ie)ire $in Dantier pentru #e icule )i utila?e an%a?ate la lucrare. Antreprenorul (e #a a(i%ura c"& orice #e icul (au utila? care ie(e $in (au !ntr" in Dantier (pre (au $e pe un $rum $e(c i( traficului pu'lic& (e #a afla (u' (upra#e% erea unei per(oane $e(emnate !n (copul re%ulariz"rii traficului )i care #a fi i$entifica'il" !n mo$ u)or faa $e re(tul forei $e munc". Antreprenorul #a aloca o Suma forfetara in 6i(ta $e cantitati A pentru articolul GI 3- pentru ela'orarea planului $e mana%ement al traficului& potri#it pre#e$erilor prezentei Clauze (i #a aloca o (uma @prFt unitar/lunaA pentru 24 $e luni care (a acopere co(tul total pentru articolul GI.37& pentru implementarea planului $e mana%ement al traficului incluzan$ (emnalizare rutiera in timpul eBecutiei lucrarilor& ma(uri
- 11 -

pentru (i%uranta traficului& monitorizarea traficului pe timpul zile/noptii (i in orice con$itii meteorolo%ice in #e$erea a(i%urarii (i%urantei traficului atat in Santier cat (i pe toate $rumurile folo(ite $e Antreprenor& in timpul ;uratei $e EBecutie. I.4.17. I"#!e#i"e!ea D!$*$!ilo!

;e la mi?locul lunii Noiem'rie a fiec"rui an& Antreprenorul tre'uie (" ia m"(uri (peciale $e precauie pentru a (e a(i%ura c" antierul lucr"rilor )i punctele $e acce( la antier $e la limitele $rumului naional/#ariantei $e ocolire& $up" caz& nu (unt l"(ate ne(i%ure pentru traficul $e pe(te iarn". Ace(te m"(uri ar tre'ui (" inclu$" re(tricii $e eBca#are )i e#itarea lucr"rilor ma?ore la po$uri& !n (copul $e a e#ita !nc i$erea $rumului& o'(tacole )i alte ri(curi $e (ecuritate. Antreprenorul #a tran(mite In%inerului pentru apro'are& un plan (pecial $e trafic $e la mi?locul lunii Noiem'rie pana la mi?locul lunii =artie $etaliin$* G propuneri $e m"(uri $e precauie !nainte $e #enirea iernii5 G propuneri $e !ntreinere a arterelor $e circula ie eBi(tente !n ca$rul antierului !n timpul perioa$ei $e iarn". En ceea ce pri#e)te natura lucr"rilor < rea'ilitare )i/(au con(trucie noua& Antreprenorul #a propune un plan $e !ntreinere )i li(ta (ectoarelor $e $rumuri pu'lice& care #or fi utilizate !n (copul realiz"rii lucr"rilor. Antreprenorul #a eBecuta !ntreinerea $rumurilor !n conformitate cu 9r$inul A$mini(traiei Naionale a ;rumurilor pentru $e apro'are a +8e%ulamentului pri#in$ a$mini(trarea& utilizarea& !ntreinerea )i repararea $rumurilor pu'lice+& in$icati# nr. AN;<114& care a pre#"zut lucr"rile care urmeaz" (" fie eBecutate !n (ezoanele $e iarn" )i $e #ar". 6ucr"rile inclu$ furnizarea $e materiale& for a $e munc"& in(talaii& ec ipamente& tran(port )i mi?loace $e tran(port pentru toate materialele. Entreinerea $rumurilor tre'uie (" fie !n conformitate cu le%ile !n #i%oare pri#in$ (ecuritatea )i (i%urana lucr"torilor )i tere p"ri. :rm"toarele elemente tre'uie re(pectate* Generalit"i pentru (ezoanele $e iarn" )i $e #ar"* G reparaia (uprafeelor 'ituminoa(e )i etan)area fi(urilor i cr"p"turilor5 G refacerea aco(tamentelor pentru a a(i%ura con$iiile $e (cur%ere a apelor $e pe caro(a'il5 G $renarea corect" a apei folo(in$ lucr"rile $e cur"are a )anurilor& camerelor $e c"$ere& etc5 G !ntreinerea )i !nlocuirea ec ipamentelor $e (i%uran" rutier" folo(in$ folie $e (emnalizare& punctele $e reper& !ntreinerea marca?elor orizontale& etc :ntre'inerea drumurilor e#istente *n tim!ul e#ecuiei ; se%onul de iarn Pentru un minim $e 131 zile/an principalele lucr"ri $e !ntreinere a $rumurilor (unt urm"toarele* G a(i%urarea (i(temului $e informaii $e(pre (tarea $rumului 24 $e ore / zi timp $e - zile pe ("pt"m,n". G punerea la $i(poziie $e material inclu(i# tran(portul& (tocarea& pre%"tirea pentru r"(p,n$irea pe partea caro(a'il" )i operaiunea $e r"(p,n$ire& inclu(i# $e control a (i%uranei traficului. G reparaii $e (uprafa" 'ituminoa(" )i 'eton $e ciment& inclu(i# plom'are pentru (uprafee $eteriorate& etanare ro(turi fi(uri& etc G refacere aco(tamente pentru a(i%urarea $e $rena? lateral a apelor $e pe (uprafaa $rumului. G $renarea corect" a apei folo(in$ lucr"rile $e cur"are a )anurilor& camerele $e c"$ere& etc G !ntreinerea )i !nlocuirea ec ipamentului $e (i%uran" rutier" folo(in$ folie $e (emnalizare& punctele $e reper& !ntreinerea marca?elor orizontale& etc. G a(am'larea parapetelor anti<z"pa$" !n locurile in$icate $e ;irectia 8e%ionala $e ;rumuri (i Po$uri precum (i $e in(truciunile emi(e $e CNA;N8. G e#acuarea z"pezii* r"(p,n$ire $e materiale anti<$erapante cu !mpr")tietor conectat cu ma ina $e c,nt"rire @cantit"ile $e materiale anti<$erapante* aproB. 4 tone $e (are/Hm (i aproB. 7 m 3(are/HmA. :ntre'inerea drumurilor e#istente *n tim!ul e#ecuiei ; se%onul de var Antreprenorul tre'uie (" eBecute acti#it"i $e !ntreinere a $rumurilor !n timpul eBecu iei lucr"rilor& pentru a permite $e(f"urarea traficului normal !n timpul (ezonului $e #ar". 9 atenie $eo(e'it" #a fi acor$at" punctelor $e acce( la limitele antierului. ;up" finalizarea lucr"rilor Antreprenorul eBecut" toate reparaiile nece(are pe $rumurile folo(ite !n
- 12 -

timpul perioa$ei $e rea'ilitare/con(trucie. Ace(te $rumuri #or fi a$u(e la con$iiile normale $e trafic core(punz"toare cate%oriei te nice a ace(tora. Principalele lucr"ri )i furnizarea minimal" cu ec ipamente nece(are (unt urm"toarele* G a(i%urarea (i(temului $e informaii $e(pre (tarea $rumului 24 $e ore / zi timp $e - zile pe ("pt"m,n". G reparaii $e (uprafee 'ituminoa(e )i 'eton $e ciment& inclu(i# lucr"ri $e plom'are $e (uprafee $eteriorate& etan)are ro(turi )i fi(uri& etc G refacere aco(tamente pentru a(i%urarea $e $rena? lateral a apelor $e pe (uprafaa $rumului. G $renarea corect" a apei folo(in$ lucr"rile $e cur"are a )anurilor& camerele $e c"$ere& etc G !ntreinerea )i $e !nlocuirea ec ipamentului $e (i%uran" rutier" folo(in$ folie $e (emnalizare& punctele $e reper& !ntreinerea marca?elor orizontale& etc. T9ATE EN C9NF98=ITATE C: S96ICITI8I6E INGINE8:6:I SI 6EGIS6AJIA EN VIG9A8E P8IVIN; SIG:8ANJA T8AFIC:6:I DI SEC:8ITATEA 6:C8IT98I698 DI A TE8JI698. Antreprenorul #a aloca o (uma forfetara in 6i(ta A pentru articolele GI.30& GI.13 (i GI.11 pentru lucrari $e intretinere (ezon $e iarna (i (ezon $e #ara& in conformitate cu pre#e$erile prezentei Clauze. I.4.11. A(#i-i#)1i 5" a a!a a"#ie!$l$i

;ac" unele componente principale ale 6ucr"rii (unt fa'ricate (au a(am'late !n afara Dantierului& Antreprenorul #a pune la $i(poziia In%inerului un 'irou a$ec#at )i (i%ur la locul re(pecti# (au !n #ecin"tatea lui& pe perioa$a fa'ric"rii& a(am'l"rii )i te(t"rii. Antreprenorul #a !n)tiina !n (cri( In%inerul $e(pre locurile un$e (unt (au #or fi pro$u(e& fa'ricate (au a(am'late =ateriale )i Ec ipamentele. ;e a(emenea& Antreprenorul #a !n)tiina In%inerul $e(pre timpii la care a(tfel $e =ateriale (au Ec ipamente #or putea (" fie in(pectate& a(tfel !nc,t in(peciile (" poat" a#ea loc f"r" a afecta li#rarea =aterialelor )i Ec ipamentelor pe Dantier. Ace(te !n)tiin"ri #or fi $ate a(tfel !nc,t (" permit" in(pectarea !ntre%ii lucr"ri la toate (ta$iile $e pro$ucere )i fa'ricare )i nu numai atunci c,n$ ace(te 'unuri (unt pre%"tite $e li#rare. I.4.12. Al1i A"#!e+!e"o!i En conformitate cu Su'<Clauza 4.. $in Con$iiile $e Contract& Antreprenorul e(te a#ertizat c" ali antreprenori an%a?ai $e c"tre Ceneficiar )i per(onal al Ceneficiarului pot lucra pe Dantier )i / (au !n ?urul lui. Antreprenorul #a a(i%ura acce(ul pe Dantier pentru oricare a(tfel $e per(oane. Antreprenorul #a lua le%"tura cu Ceneficiarul )i #a planifica )i eBecuta 6ucr"rile !ntr<un mo$ con#ena'il pentru am'ele P"ri& (pre un pro%re( (ati(f"c"tor al proiectului. Antreprenorul nu #a interfera !n niciun fel cu orice alte lucr"ri& proprietatea Ceneficiarului (au a unor teri& in$iferent $ac" (au nu poziia unor a(tfel $e lucr"ri e(te in$icat" Antreprenorului $e c"tre In%iner& cu eBcepia cazului !n care a(tfel $e interferene (unt $e(cri(e !n mo$ (pecific ca parte a 6ucr"rilor fie !n Contract fie printr<o in(truciune a In%inerului. Antreprenorul #a re(pecta )i #a a(i%ura ca per(onalul ("u )i per(onalul (u'antreprenorilor ("i #or re(pecta lucr"rile )i 'unurile procurate (au in(talate $e c"tre alii )i #a fi re(pon(a'il pentru orice pier$eri (au $aune $ac" (unt cauzate $e el. I.4.13. Do($*e"#e (e #!e.$ie +!e'a#e I"%i"e!$l$i En conformitate cu Su'<Clauza 7.3 $in Con$iiile $e Contract [nceperea Lucr rilor!, Antreprenorul #a tran(mite In%inerului Pro%ramul $e EBecuie $etaliat. Pro%ramul $e EBecuie care #a fi furnizat #a inclu$e un %rafic $e tip timp < localizare& in$ic,n$ clar fazele lucr"rilor. 8e(ur(ele nece(are $e utila?ele )i munc" #or fi i$entificate pentru toate operaiile. Pro%ramul #a fi actualizat !n conformitate cu pre#e$erile Contractului. En mo$ re%ular& Antreprenorul #a tran(mite In%inerului urm"toarele $ocumente* D D FluBul $e Numerar @lunarA 6i(ta $e per(onal )i utila?e @lunarA.

FluBul $e Numerar al Antreprenorului #a conine pre#iziunile FluBului $e Numerar p,n" la (f,r)itul


- 13 -

contractului. Antreprenorul #a tran(mite In%inerului la (f,r)itul fiec"rei luni& (au la alt" $at" con#enit"& rapoarte )i !nre%i(tr"ri $etaliate $e(pre per(onalul )i utila?ele aflate !n Dantier )i / (au an%a?ate !n eBecuia 6ucr"rilor& !mp"rite pe cate%orii& care (a e#i$enieze per(onalul )i utila?ele Antreprenorului precum )i a fiec"rui (u'antreprenor. ;e altfel& #or fi (pecificate (ituaia )i (tarea $e funcionare pentru fiecare utila?. I.4.14. Dese"e (o" o!*e ($ e,e($1ia Antreprenorul #a p"(tra e#i$ena $etaliat" a 6ucr"rilor eBecutate pentru a putea !ntocmi in timpul eBecuiei un (et $e >;e(ene conforme cu eBecuia+. Ace(te ;e(ene conforme cu eBecuia #or fi pu(e la $i(poziia In%inerului& pentru a fi in(pectate& la terminarea 6ucr"rilor. ;up" terminarea 6ucr"rilor& )i nu mai t,rziu $e 27 $e zile $e la emiterea Certificatului $e 8ecepie la Terminarea 6ucr"rilor& Antreprenorul #a tran(mite In%inerului $ou" (eturi complete $e ;e(ene conforme cu eBecuia& care #or acoperi toate lucr"rile eBecutate. ;e(enele conforme cu eBecuia #or fi !n(oite $e toate !nre%i(tr"rile f"cute pe perioa$a eBecuiei 6ucr"rilor. En cazul !n care anumite lucr"ri (unt eBecutate !n perioa$a $e notificare a $efectelor& Antreprenorul #a tran(mite $ou" (eturi complete $e ;e(ene conforme cu eBecuia !n - zile $e la (f,r)itul perioa$ei $e notificare a $efectelor. Antreprenorul #a aloca o Suma Forfetara in 6i(ta A pentru articolul GI. 12 pentru ela'orarea $e(enelor conforme cu eBecutia la finalizarea lucrarilor conform pre#e$erilor prezentei Clauze. I.4.1/. Dese"e i +!oie(#a!e8 asis#e"1a +!oie(#a"#$l$i8 asis#e"1a #e9"i() a!9eolo%i() i !e*e'ie!ea 'e%!a')!ilo! la l$(!)!i e,is#e"#e A. Desene 1i !roiectare ;e(enele )i $ocumentele $e proiectare emi(e !mpreuna cu $ocumentaia $e atri'uire )i inclu(e !n aneBe la prezentul Contract (unt con(i$erate a fi (uficiente pentru a ilu(tra natura (i (copul 6ucr"rilor cerute $e Contract )i le #a permite 9fertanilor ("<)i (ta'ilea(c" preul a$ec#at. Plan)ele& Specificaiile )i $ocumentele $e proiectare eBi(tente (unt con(i$erate a fi (uficiente pentru eBecutia 6ucr"rilor $e catre Antreprenor. En cazul !n care pe $urata eBecuiei lucr"rilor e(te nece(ar" re#izuirea Plan)elor& Specificaiilor )i $ocumentelor $e proiectare eBi(tente (au ela'orarea unor elemente $e proiectare& incluz,n$ efectuarea $e in#e(ti%aii& (tu$ii )i altele a(emenea& precum )i ela'orarea $e plan(e (au furnizarea $e $etalii (uplimentare& inclu(i# proiectarea lucr"rilor $e relocare/prote?are a utilit"ilor. Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru ela'orarea ace(tora a(tfel !nc,t (" poat" finaliza core(punz"tor eBecuia 6ucr"rilor @inclu(i# cele care $e#in nece(are ca urmare a emiterii unei =o$ific"ri $i(pu(e (au apro'ate !n conformitate cu pre#e$erile Su'<Clauzei 13.1A& !n conformitate cu le%i(latia& (tan$ar$ele (i re%lementarile te nice in #i%oare. Proiectarea )i plan)ele ela'orate $e c"tre Antreprenor #or alc"tui o $ocumentaie $e eBecuie coerent" !mpreuna cu proiectul furnizat $e c"tre Ceneficiar. Cu eBcepia proiect"rii elo'orate $e c"tre antreprenor ca urmare a unei mo$ific"ri $i(pu(e (au apro'ate !n conformitate cu pre#e$erile (u'<clauzei 13.1& orice proiect ela'orat $e c"tre antreprenor care ar a$uce mo$ific"ri (u'(taniale la proiectul eBi(tent& inclu(i# mo$ific"ri ale (oluiilor te nice& #a fi con(i$erat ca o propunere a antreprenorului tran(mi(" !n conformitate cu pre#e$erile (u'<clauzei 13.2. Pe $urata implement"rii Contractului& Antreprenorul #a !n$eplini o'li%aiile $e proiectare la timp a(tfel !nc,t (" finalizeze eBecuia lucr"rilor core(punz"tor pro%ramului $e eBecuie in,n$ cont $e orice perioa$" $e timp nece(ar" pentru analiza $e c"tre In%iner )i o'inerea oric"ror apro'"ri& a#ize& autorizaii )i alte a(emenea. Antreprenorul #a o'ine& pe c eltuiala (a& toate apro'"rile nece(are )i #a a(i%ura inclu(i# #erificarea te nic" $e (pecialitate pentru plan)ele )i $ocumentele $e proiectare ela'orate& conform le%i(latiei in #i%oare&

- 14 -

En (copul analiz"rii& Antreprenorul #a tran(mite In%inerului $ocumentele $e proiectare !ntocmite !n conformitate cu prezenta (u'<clauz" !n(oite $e a#izele nece(are& #erificate )i #izate $e c"tre #erificatorii autorizai. Fiecare perioa$" $e analiz" $e c"tre In%iner nu #a $ep")i 27 $e zile calculate $e la $ata primirii $ocumentelor $e proiectare $e la Antreprenor. In%inerul #a putea in perioa$a $e analiz" (" !n)tiineze Antreprenorul $ac" un $ocument prezentat $e ace(ta nu core(pun$e pre#e$erilor contractului. ;ac" un $ocument al Antreprenorului e(te necore(punz"tor& ace(ta #a fi corectat $e c"tre ace(ta pe c eltuiala (a& re#izuit )i retran(mi( !n conformitate cu pre#e$erile prezentei (u'<clauze. En cazul !n care In%inerul #a con(tata ca pentru realizarea lucr"rilor aferente $ocumentelor $e proiectare e(te nece(ar" o'inerea a#izului comitetului te nico<economic al Ceneficiarului )i/(au mo$ificarea/completarea/eBtin$erea (au o'inerea unei noi autorizaii $e con(truire ace(ta #a in)tiina Antreprenorul c,t )i Ceneficiarul )i #a in(tructa Antreprenor !n #e$erea o'inerii a#izului )i/(au autorizaiei nece(are. En ace(t caz Antreprenorul #a face toate $emer(urilenece(are !n #e$erea o'inerii a#izului comitetului te nico<economic al Ceneficiarului )i/(au #a !n)tiina emitentul Autorizaiei $e Con(truire& #a completa $ocumentaia te nic" $e autorizare cu elementele nece(are )i #a o'ine !n numele Ceneficiarului orice mo$ificare/completare/eBtin$ere (au nou" Autorizaie $e Con(truire& a(tfel !nc,t eBecuia lucr"rilor (" (e poat" $e(f")ura !n conformitate cu pre#e$erile le%ale. ;up" o'inerea ace(tor a#ize )i/(au autorizaii& Antreprenorul #a !nainta $ocumentele $e proiectare In%inerului (pre analiz". In%inerul #a analiza $ocumentele $e proiectare )i !)i #a eBprima con(im"m,ntul prin aplicarea meniunii >'un $e eBecuieK iar Antreprenorul #a putea !ncepe eBecutia lucr"rilor aferente. Antreprenorul #a pre%"ti (i tran(mite Ceneficiarului& planul cu coor$onatele proiectului& a)a cum (unt $efinite $e 6e%ea romana& (i a caracteri(ticilor (peciale ale proiectului& pentru a fi utilizate $e c"tre Ceneficiar !n (copul a(i%ur"rii oric"ror (uprafee $e teren (uplimentare afectate $e realizarea lucrarilor (i a punerii in po(e(ia Antreprenorului a ace(tora. 9rice apro'are (au con(im"m,nt ale In%inerului potri#it pre#e$erilor prezentei clauze (au altor pre#e$eri nu #a eBonera Antreprenorul $e nicio re(pon(a'ilitate pe care o are potri#it pre#e$erilor Contractului inclu(i# re(pon(a'ilitatea pentru erori&omi(iuni& $i(crepane )i neconformit"i. Antreprenorul #a a(i%ura actualizarea In$icatorilor Te nico Economici ai o'iecti#ului $e in#e(tiii !n conformitate pre#e$erile le%ale !n #i%oare )i #a o'ine toate apro'"rile nece(are p,n" la emiterea Hot"r,rilor $e Gu#ern $e apro'are a in$icatorilor te nico economici actualizai. En cazul !n care Antreprenorul an%a?eaz" pentru ace(te (er#icii $e proiectare un proiectant @ca )i (u'< contractorA& ace(t proiectant #a fi in$epen$ent $e In%iner (au $e oricare (u'<contractor an%a?at $e c"tre In%iner. Antreprenorul #a inclu$e in 6i(ta A.& articolul GI.13& o (um" forfetar" care (" acopere co(tul nece(ar ela'or"rii proiectarii potri#it (u'<clauzei 4.2- $in Con$itiile (peciale $e contract& nece(are eBecuiei 6ucr"rilor. Pentru a e#alua acea(t" (um" forfetar"& ofertanii pot con(ulta (etul complet $e $e(ene& ela'orat (u' re(pon(a'ilitatea Ceneficiarului la ni#el $e $etalii $e eBecuie. .. Asisten'a !roiectantului !e <antier Antreprenorul #a fi re(pon(a'il pentru a(i%urarea a(i(tenei te nice pe Dantier $in partea proiectantului !n conformitate cu pre#e$erile 6e%ii 13/1001 articolul 22 e& f (i %. Antreprenorul #a inclu$e in 6i(ta A.& articolul GI.14& o (um" forfetar" care (" acopere co(tul ace(tei a(i(tene te nice a proiectantului pe Dantier. C. Asisten' te$nic ar$eolo&ic En conformitate cu pre#e$erile 9r$onanei nr. 43 / 2333 cu mo$ific"rile )i complet"rile ulterioare& articolul .& Antreprenorul #a a(i%ura prezena pe Dantier a unei a(i(tene te nice ar eolo%ice pe !ntrea%a perioa$"
- 13 -

$e eBecuie a 6ucr"rilor p,n" la finalizarea lor )i (" a(i%ure aciuni nece(are !n (copul prote?"rii ("p"turilor ar eolo%ice i$entificate !n zona Dantierului. Enaintea !nceperii lucr"rilor $e con(trucie& Antreprenorul #a eBecuta& cu a?utorul unor (u'antreprenori autorizai $ac" e(te cazul& toate lucr"rile $e prote?are a (iturilor ar eolo%ice i$entificate !n zona re(pecti#" $e )antier. Antreprenorul #a inclu$e in 6i(ta A.& articolul GI.11& o (um" forfetar" care (" acopere co(tul a(i(tenei te nice pentru lucr"rile ar eolo%ice cerute $e re%lement"rile naionale @9G 43/2333A. I.4.10. I'e"#i i(a!ea i eli.e!a!ea &o"elo! 'e *$"i1ii "ee,+lo'a#e

Antreprenorul #a lua toate m"(urile pentru a cur"a )i a(ana $e orice muniii r"ma(e neeBplo$ate Dantierul& %ropile $e !mprumut )i orice alte locuri un$e !)i $e(f")oar" Antreprenorul acti#it"ile& !nainte $e a eBecuta lucr"ri (au acte acti#it"i (imilare !n acele locuri. Pentru !n$eplinirea ace(tei (arcini& Antreprenorul #a an%a?a& $ac" e(te cazul& o firm" autorizat" )i (pecializat" !n a(tfel $e lucr"ri. Ace(te acti#it"i (e #or $e(f")ura !n conformitate cu pre#e$erile 6e%ii 471/2334 pri#in$ Protecia Ci#il" cu mo$ific"rile )i complet"rile ulterioare. Antreprenorul #a inclu$e in 6i(ta A.& articolul GI.1.& o (um" forfetar" care (" acopere co(turile acti#it"ilor $e cur"are )i a(anare a Dantierului. A(anarea $e muniii r"ma(e neeBplo$ate !n %ropile $e !mprumut )i celelalte locuri (e #a efectua pe c eltuiala Antreprenorului. I.4.12. I*+le*e"#a!ea +la"$l$i 'e +!o*o-a!e

Planul de Aciune pentru Promo"area #ontractului $e(crie totalitatea ma(urilor $e informare (i pu'licitate ce urmeaz" a fi realizate $e partile implicate in implementarea contractului* Ceneficiar& Con(ultant (i Con(tructor. Implementarea Planului de Aciune pentru Promo"area #ontractului (e #a face !n conformitate cu pre#e$erile =anualului $e I$entitate Vizual" pentru In(trumente Structurale @$i(poni'il !n forma electronic la a$re(a LLL.fon$uri<ue.roA. 9rice mo$ific"ri (au complet"ri ulterioare ale =IV< ului (e #or lua !n con(i$erare la momentul implement"rii ac iunilor $e informare i pu'licitate. En #e$erea implement"rii Planului de Aciune pentru Promo"area #ontractului & Con(tructorul are o'li%aia a(i%ur"rii urm"toarelor acti#itati* a. Pa"o$!i +$.li(i#a!e +e"#!$ a ia!e #e*+o!a!) Con(ultantul #a ela'ora proiectul pentru panourile pentru afi are temporara in conformitate cu cerin ele =IV (i in,n$ cont $e urm"toarele a(pecte* < materialul $in care (e confecioneaz" ace(te panouri #a fi $e tip metalic& iar (t,lpii $e (u( inere #or fi montai !ntr<o fun$aie $e 'eton i #or fi a(tfel proiecta i !nc,t (" (u( in" %reutatea panourilor& c iar i !n cazul unor con$iii meteo nefa#ora'ile @$e eB. furtun"A (au !n caz $e acci$ente rutiere. < $i(tana fa" $e (ol #a fi $e cel puin 2 m pentru a (e a(i%ura o #izi'ilitate 'un" informa iilor afiate. Panourile pentru afiare temporara #or fi in(crip ionate pe o (in%ur" parte& $imen(iunea literelor fiin$ (uficient $e mare a(tfel !nc,t informaiile (" fie lizi'ile $e la $i(tan " i (" permit" o $i(tri'u ie uniform" pe (uprafaa panourilor. Ca re%ul" %eneral"& panourile #or fi ampla(ate c,te $ou" pentru fiecare loca ie& c,te unul pe fiecare (en(. Num"rul $e panouri pentru afiare temporar" e(te $e* minim 5 -uc i& iar ampla(area ace(tora (e #a face !n urm"toarele locaii* < < < la !nceputul proiectului5 la (f,ritul proiectului5 la inter(eciile cu $rumurile pu'lice @;M 134A
- 16 -

<

la !nceputul )i (f,r)itul lucr"rilor $e art" @po$ pe(te r,ul Ve$eaA

Pentru a$aptarea ne#oilor $e informare la con$i iile eBi(tente pe teren loca ia fiec"rui panou #a fi (ta'ilita $e Con(ultant cu informarea preala'ila a CNA;N8. Poziiile panourilor pu'licitare #or fi ale(e $e Con(ultant pe 'aza loca iilor in$icate mai (u(& a(tfel !nc,t (" (e a(i%ure o #izi'ilitate 'un" a informaiilor afi ate& cu re(pectarea m"(urilor $e (i%uran " rutier" i a limitelor $e proprietate. Con(tructorul #a furniza panourile pu'licitare !n 'aza proiectului apro'at (i #a a(i%ura montarea& !ntreinerea (i $emontarea lor&. Con(tructorul #a a(i%ura in(talarea panourilor pu'licitare la pozi iile in$icate $e Con(ultant& !n termen $e 33 $e zile $e la $ata !nceperii lucr"rilor. Pe parcur(ul eBecuiei lucr"rilor& !ntre inerea panourilor pu'licitare pentru afi are temporar" precum i !nlocuirea ace(tora @ori $e c,te ori e(te nece(ar ca urmare a $eterior"rii& (u(tra%erii& etcA re#ine !n eBclu(i#itate Con(tructorului. 6a finalizarea lucr"rilor& $up" 8ecepia la Terminarea 6ucr"rilor& Con(tructorul #a a(i%ura $emontarea panourilor temporare i !nlocuirea ace(tora cu pl"ci comemorati#e pentru afi are permanent" Antreprenorul #a aloca o (um ape 'ucata pentru articolul GI. 1- $in 6i(ta A pentru ri$icarea& mentinerea (i in$epartarea Panourilor $e I$entificare a Proiectului. .. Pla(i +e"#!$ a ia!e +e!*a"e"#) :+la(i (o*e*o!a#i-e; Con(ultantul #a ela'ora proiectul pentru pl"cuele pentru afi are permanent" in conformitate cu cerin ele =IV (i in,n$ cont $e urm"toarele a(pecte. < materialul $in care (e confecioneaz" ace(te panouri #a fi $e tip metalic& iar (t,lpii $e (u( inere #or fi montai !ntr<o fun$aie $e 'eton i #or fi a(tfel proiecta i !nc,t (" (u( in" %reutatea panourilor& c iar i !n cazul unor con$iii meteo nefa#ora'ile @$e eB. furtun"A (au !n caz $e acci$ente rutiere. < $i(tana fa" $e (ol #a fi $e cel puin 2 m pentru a (e a(i%ura o #izi'ilitate 'un" informa iilor afiate. Pl"cile Comemorati#e #or fi in(cripionate pe o (in%ur" parte& $imen(iunea literelor fiin$ (uficient $e mare a(tfel !nc,t informaiile (" fie lizi'ile $e la $i(tan " i (" permit" o $i(tri'u ie uniform" pe (uprafa a panourilor. Ca re%ul" %eneral"& panourile #or fi ampla(ate c,te $ou" pentru fiecare loca ie& c,te unul pe fiecare (en(. En termen $e maBim . luni $e la finalizarea lucr"rilor& Con(tructorul are o'li%a ia furniz"rii pl"cilor comemorati#e !n 'aza proiectului ela'orat $e Con(ultant i apro'at $e CNA;N8. Num"rul $e pl"ci pentru afiare permanent" e(te $e* minim 5 -uc i& iar ampla(area ace(tora (e #a face !n urm"toarele locaii* < < < < la !nceputul proiectului5 la (f,ritul proiectului5 la inter(eciile cu $rumurile pu'lice @;M 134A la !nceputul )i (f,r)itul lucr"rilor $e art" @po$ pe(te r,ul Ve$eaA

Pentru a$aptarea ne#oilor $e informare la con$i iile eBi(tente pe teren& loca ia fiec"rei pl"cute pentru afiare permanent" #a fi (ta'ilita $e Con(ultant cu informarea preala'ila a CNA;N8. Poziiile pl"cilor pentru afiare permanent" #or fi ale(e $e Con(ultant pe 'aza loca iilor in$icate mai (u(& a(tfel !nc,t (" (e a(i%ure o #izi'ilitate 'un" a informa iilor afi ate& cu re(pectarea m"(urilor $e (i%uran " rutier" i a limitelor $e proprietate. In termen $e maBim . luni $e la $ata 8ecep iei la Terminarea 6ucr"rilor& panourilor pentru afi are temporara #or fi !nlocuite $e pl"cue pentru afi are permanent" Con(tructorul #a furniza pl"cuele comemorati#e !n 'aza proiectului apro'at (i #a a(i%ura montarea lor.
- 12 -

Con(tructorul e(te re(pon(a'il $e !ntreinerea core(punz"toare a pl"cilor comemorati#e i $e !nlocuirea ace(tora @ori $e c,te ori e(te nece(ar ca urmare a $eterior"rii& (u(tra%erii& etcA p,n" la pre$area ace(tora c"tre Ceneficiar.

Antreprenorul #a aloca o (um ape 'ucata pentru articolul GI. 17 $in 6i(ta A pentru In(talarea $e placi comemorati#e permanente.

(. Do($*e"#e ela.o!a#e 5" (a'!$l Co"#!a(#$l$i En #e$erea a(i%ur"rii pu'licit"ii core(punz"toare a proiectului finan at $in fon$uri europene neram'ur(a'ile& $ocumentele ela'orate $e c"tre $e Con(tructor @eBclu(i# core(pon$enta contractual"A #or a#ea in(cripionate pe copert" (tea%ul :E& (tea%ul 8om,niei i lo%o FSC& cu re(pectarea culorilor i $imen(iunilor (pecificate !n =IV& precum i men iunea =P!oie(# (o< i"a"a# 'e U"i$"ea E$!o+ea") +!i" =o"'$l>..>.

I.4.14.

L$(!)!i 5" !e%ie

Nicio lucrare nu #a fi eBecutat" pe 'aza $e lucr"ri !n re%ie& $ec,t pe 'aza unei $i(poziii a In%inerului& !n conformitate cu pre#e$erile Su'<Clauzei 13.. $in Con$iiile $e Contract. Antreprenorul #a completa coloana >Pre unitar+ $in 6i(tele ;N1& ;N2 )i ;N3 !n ca$rul 6i(tei $e Cantit"i. A; L$(!)!i 5" !e%ie < Ma"o+e!) En calcularea pl"ilor c"tre Antreprenor pentru lucr"ri !n re%ie& orele $e manoper" #or fi calculate $e la $ata (o(irii per(onalului pe )antier pentru eBecuia unei (arcini particulare a lucr"rii !n re%ie& p,n" la $ata plec"rii $e la locul $e munc"& $ar eBcluz,n$ pauzele $e ma(" )i perioa$ele $e o$i n". 9rele a(tfel calculate )i apro'ate $e In%iner #or fi pl"tite !n conformitate cu 6i(ta ;N1 $in li(ta $e cantit"i. Se #a con(i$era c" preul unitar pentru manoper"& in$icat !n 6i(ta ;N1& acoper" toate co(turile Antreprenorului le%ate $e manopera re(pecti#"& incluz,n$ @$ar f"r" a fi limitate laA (alariile pl"tite pentru o a(tfel $e munc"& tran(portul& timpul& orele (uplimentare& $iurn" )i alte 'eneficii& )i oricare alte (ume pl"tite pentru (au !n numele unei munci pre(tate pentru a(i%ur"ri (ociale !n conformitate cu le%i(laia rom,nea(c"& orice alte co(turi ale Antreprenorului !n le%"tur" cu per(onalul folo(it& precum )i profitul Antreprenorului& c eltuieli $e re%ie )i co(turi in$irecte& a$mini(trare& o'li%aii )i a(i%urarea muncii& munca $e !nre%i(trare a timpilor& $e a$mini(trare )i $e conta'ilitate& utilizarea con(uma'ilelor& ap"& luminare )i ener%ie5 folo(irea )i repararea (c elelor& atelierelor )i $epozitelor& uneltelor electrice porta'ile& uneltelor manuale5 (uper#izarea $e c"tre per(onalul Antreprenorului& )efi $e ec ipe )i alt per(onal $e (uper#izare5 )i alte a(emenea co(turi. B; L$(!)!i 5" !e%ie < Ma#e!iale Antreprenorul #a fi !n$rept"it la plata materialelor folo(ite pentru lucr"ri !n re%ie @eBcepie f"c,n$ materialele pentru care co(turile (unt inclu(e !n procentul a$iional $e co(turi ale manoperei $etaliate mai (u(A& la preurile unitare inclu(e !n +6i(te $e preuri pentru lucr"ri in re%ie @;N2A+& care #or fi con(i$erate a inclu$e )i c eltuieli in$irecte )i profitul $up" cum urmeaz"* != preurile unitare pentru materiale #or fi calculate pe 'aza co(turilor $e apro#izionare& tran(port& a(i%ur"ri& c eltuieli $e mane#rare& !nc"rcare& $e(c"rcare& $efecte& pier$eri& etc.& )i #or acoperi toate co(turile $e apro#izionare p,n" la $epozitare pe Dantier& 1= co(tul tran(porturilor materialelor pentru a fi folo(ite la lucr"ri $i(pu(e a fi eBecutate ca )i lucr"ri !n re%ie& !ntre locul lor $e $epozitare pe Dantier )i locul un$e (e #or folo(i& (e #a pl"ti !n conformitate cu pre#e$erile aferente =anoperei )i :tila?elor !n 6i(tele ;N1 )i ;N3.
- 16 -

C; L$(!)!i 5" !e%ie < U#ila3e Antreprenorul #a fi !n$rept"it la plata pentru utila?e $e con(trucie care (e afl" $e?a !n Dantier )i (unt folo(ite pentru lucr"ri !n re%ie pe 'aza preurilor unitare inclu(e !n +6i(ta $e preuri pentru lucr"ri !n re%ie @;N3A+. Preurile (pecificate #or fi con(i$erate a inclu$e toate cele nece(are pentru amortizare& $o',n$a )i a(i%urare& reparaii& !ntreinere& apro#izion"ri& car'urant& lu'rifiani& alte con(uma'ile )i toate c eltuielile in$irecte )i co(turi a$mini(trati#e& precum )i profit& le%ate $e folo(irea utila?ului re(pecti#. Co(turile le%ate $e )oferi& operatori )i a(i(teni #or fi pl"tite (eparate $up" cum e(te $e(cri( !n (eciunea =anoper" pentru lucr"ri !n re%ie. In calculul pl"tii $atorate Antreprenorului pentru utila?e $e con(trucie folo(ite !n lucr"ri !n re%ie& $oar num"rul efecti# al orelor $e lucru #a fi eli%i'il pentru plat"& cu eBcepia cazurilor !n care (<a con#enit cu Ceneficiarul& ca timpul $e $epla(are $in acea parte a Dantierului un$e (e afl" utila?ul $e con(trucie c,n$ (e $i(pune $e c"tre In%iner (a fie folo(it !n lucr"ri !n re%ie p,n" la locul un$e #or fi folo(ite& )i / (au timpul $e !ntoarcere (" fie pl"tite. I.4.16. Co*isia 'e A'3$'e(a!e a Dis+$#elo! :CAD;

En conformitate cu Su'<Clauza 23.2 +Numirea Comi(iei $e A$?u$ecare a ;i(putelor+ $in Con$iiile $e Contract& o CA; format" $intr<un (in%ur mem'ru #a fi nominalizat". Antreprenorul #a pl"ti inte%ral fiecare factur" a A$?u$ecatorului )i #a cere Ceneficiarului @!n Situaiile $e 6ucr"ri prezentate potri#it pre#e$erilor ContractuluiA ram'ur(area unei ?um"t"i $in #alorile ace(tor facturi. Cu%etul core(punz"tor e(te in$icat !n 6i(ta A& articol GI.10& ca Sum" Pro#izionat". Ceneficiarul #a efectua plata c"tre Antreprenor& !n conformitate cu pre#e$erile Contractului. Cealalt" ?um"tate #a fi (uportat" $e c"tre Antreprenor. I./. I./.1. CONTROLUL l ASI?URAREA CALIT@II Sis#e*$l 'e *a"a%e*e"# al asi%$!)!ii (ali#)1ii

Antreprenorul #a pre%"ti (i #a tran(mite In%inerului !n termen $e 27 $e zile $e la $ata $e incepere a contractului& un (i(tem $e mana%ement al a(i%ur"rii calit"ii (imilar cu cel $e(cri( !n (eria IS9 0333. Ace(ta #a prezenta or%anizarea $e )antier )i acti#it"iile Antreprenorului )i re(pon(a'ilit"ile tuturor mem'rilor $in or%anizarea Antreprenorului pentru a #erifica )i a raporta a(upra calit"ii materialelor )i manoperei. ;e a(emenea& #a $e(crie proce$ura $e comunicare cu In%inerul. En completare fa" $e per(onalul principal nominalizat !n contract& Antreprenorul #a tran(mite In%inerului& !n termen $e 27 $e zile $e la $ata $e incepere a contractului& numele& c#<urile )i !n$atoririle pentru an(am'lul per(onalului principal. Si(temele $e calitate )i $e(crierea meto$elor $e lucru #or in$ica +puncte $e oprire+ $up" cum urmeaz"* G +Puncte $e oprire+ ale Antreprenorului Puncte !n care lucrarea nu #a continua f"r" apro'area (cri(" a unei per(oane $e(emnate $in mana%ementul Antreprenorului& care #a fi nominalizat" !n (i(temul $e calitate. G +Puncte $e oprire+ ale In%inerului* Puncte !n care lucrarea nu #a continua f"r" apro'area (cri(" a unui reprezentant $e(emnat $in partea In%inerului. Antreprenorul (e #a a(i%ura c" (i(temul $e calitate )i !ntrea%a $ocumentaie $e calitate a(ociat" (unt $i(poni'ile tuturor p"rilor implicate !n lucrare. Antreprenorul #a fi inte%ral re(pon(a'il pentru a(i%urarea calit"ii materialelor )i a manoperei a(tfel !nc,t ace(tea (" fie !n conformitate cu Specificaiile )i (pre (ati(facia In%inerului. Si(temul $e a(i%urare a calit"ii #a tre'ui (" fie conform cu pre#e$erile 6e%ii 13/1001. En particular& #a fi corelat cu pro%ramul $e eBecuie )i proiectul te nic )i #a cuprin$e fazele $eterminante& (ta'ilite conform re%lement"rilor te nice (au le%ale !n #i%oare. Fazele $eterminante #or fi con(i$erate >puncte $e oprire+. Antreprenorul #a efectua propriile in(pecii ale materialelor )i manoperei a(tfel !nc,t ace(ta (" (e
- 19 -

con#in%" c" re(pect" Specificaiile !nainte $e a fi prezentate In%inerului pentru apro'are (au plat". In%inerul #a !ntocmi note $e neconformitate $ac" orice lucrare& material& manoper" (au alt lucru nu e(te !n conformitate cu Contractul. P,n" c,n$ o a(emenea not" $e neconformitate nu e(te anulat"& In%inerul nu #a certifica nici o plat" pentru lucrarea afectat" (au articolul rele#ant. Antreprenorul #a aloca o Suma forfetara in 6i(ta A pentru articolul GI. 23 in #e$erea ela'orarii (i implementarii Si(temului $e =ana%ement al Calitatii& potri#it pre#e$erilor prezentei Clauze. I./.2. La.o!a#o!$l 'i" a"#ie!

Antreprenorul #a in(tala un la'orator $e )antier& cu minimul $e ec ipament li(tat !n AneBa C $in prezentele Specificaii Te nice pentru Articole Generale. 6i(ta minimal" $e ec ipamente $in AneBa C #a fi (uplimentat" $e c"tre Antreprenor $e la caz la caz& !n conformitate cu cerinele reale $e pe )antier. 6a'oratorul #a fi #entilat& rezi(tent la intemperii& termoizolat& iar Antreprenorul #a a(i%ura toate (er#iciile )i mo'il". ="rimea )i a)ezarea la'oratorului #a fi a$aptat" pentru efectuarea acti#it"ilor $e luare $e pro'e& pre%"tire $e mo(tre& te(tare& analiz" a rezultatelor )i $epozitare a mo(trelor. 6a'oratorul #a cuprin$e o camer" (pecial" $e $epozitare a mo(trelor $e materiale& etc. 6a'oratorul #a fi autorizat !n conformitate cu normele !n #i%oare& )i !n particular cele $efinite !n >8e%ulamentul pri#in$ autorizarea la'oratoarelor $e analize (i !ncerc"ri !n con(trucii+ apro'at prin HG 737/2331. Antreprenorul #a $ota la'oratorul cu ec ipamentele )i con(uma'ilele nece(are pentru luarea $e pro'e& pre%"tirea mo(trelor& te(tele (i !nre%i(tr"rile cerute $e Specificaii Te nice& inclu(i# (tan$ar$ele !n #i%oare. Ec ipamentele $e te(tare #or fi noi (au !n (tare (imilar" )i meninute curate )i !n (tare $e funcionare )i #or fi #erificate )i cali'rate la inter#ale re%ulate (au !n urma $i(poziiilor In%inerului. Antreprenorul #a an%a?a !n ca$rul la'oratorului in%ineri )i te nicieni cu eBperiena a$ec#at" !n te(tarea materialelor. Prele#area $e mo(tre )i te(tarea #a fi efectuat" $e c"tre un num"r a$ec#at $e per(onal $e la'orator )i pe teren. Antreprenorul #a a(i%ura $e a(emenea facilit"ile mo'ile pentru luarea $e pro'e )i te(tare care #or fi eBecutate pe teren& la locul lucr"rilor. 6a'oratorul #a fi meninut curat )i !n%ri?it !n conformitate cu cerinele In%inerului. 6a'oratorul #a fi in(talat )i %ata $e folo(ina !n termen $e 12 ("pt"m,ni $e la ;ata $e Encepere a 6ucr"rilor. ;ac"& !n acea perioa$" $e 12 ("pt"m,ni& !nainte $e terminarea in(tal"rii la'oratorului& Antreprenorul !ncepe orice acti#itate $e (electare (au te(tare a materialelor pentru apro'area $e c"tre In%iner a oric"ror lucr"ri& #a putea folo(i& cu apro'area $e c"tre In%iner& facilit"i temporare $e te(tare. Antreprenorul #a permite In%inerului (" ai'" acce( nelimitat la la'oratorul $e )antier precum )i la orice facilitate $e te(tare. En conformitate cu pre#e$erile Su'<Clauzei -.4 $in Con$iii $e Contract& In%inerul #a putea& potri#it pre#e$erilor Clauzei 13 [$odi%ic ri &i Actualiz ri!, (c im'a locul (au $etaliile te(telor (pecificate (au in(trui Antreprenorul pentru efectuarea $e te(te (uplimentare. ;ac" ace(te te(te mo$ificate (au (uplimentare arat" c" Ec ipamentele te(tate& =aterialele (au calitatea eBecuiei nu re(pect" pre#e$erile Contractului& atunci co(tul efectu"rii ace(tora #a fi (uportat $e c"tre Antreprenor& f"r" a lua !n con(i$erare alte pre#e$eri ale Contractului. En cel"lalt caz& co(tul aferent ace(tei =o$ific"ri& precum )i profitul rezona'il $atorat& #or fi (uportate $in Sum" Pro#izionat" inclu(" in 6i(ta A& articolul GI.21. 6a terminarea lucr"rilor& Antreprenorul #a muta la'oratorul& #a con(er#a in(talaiile& ec ipamentele& etc. #a cur"a Dantierul )i #a rea$uce terenurile aferente la'oratorului la (tarea lor iniial". Se precizeaz" c" la'oratorul& ec ipamentul )i alte articole (imilare nu #or fi pre$ate Ceneficiarului (au reprezentanilor ("i. I./.3. L$a!e 'e +!o.e8 -e!i i(a!e8 5"(e!()!i i *e#o'e 'e l$(!$ Antreprenorul #a p"(tra e#i$ena furnizorilor $e la care !)i propune (" ac iziioneze 'unurile )i materialele
- 28 -

nece(are pentru eBecuia 6ucr"rilor. Acolo un$e (e menioneaz" !n Contract po(i'ilitatea $e a ale%e 'unurile (au materialele& Antreprenorul #a informa In%inerul !n le%"tur" cu 'unurile (au materialele pe care ace(ta !)i propune (" le folo(ea(c". 9rice (c im'are ulterioar" a furnizorilor& 'unurilor (au materialelor #a fi $e a(emenea !nre%i(trat". 6uarea $e pro'e )i te(tarea #or fi realizate $e c"tre Antreprenor& folo(in$ propriul la'orator (au un alt la'orator autorizat& !n conformitate cu Specificaiile Te nice )i cu prezentele Specificaii. En plu(& luarea $e pro'e )i te(tarea (e #or face !n conformitate cu pre#e$erile le%ale aplica'ile. Antreprenorul #a tran(mite In%inerului& !nainte $e a cump"ra materiale $e(tinate (" fie incorporate !n 6ucr"ri& informaii complete cu cel puin patru ("pt"m,ni !nainte ca materialul (" fie nece(ar pentru lucr"ri. Ace(te informaii #or conine numele furnizorilor& ori%inea materialului& (pecificaiile pro$uc"torului& calitatea& %reutatea& rezi(tena& $e(crierea )i $etaliile pri#in$ materialele pe care ace(ta le propune. Antreprenorul #a tran(mite In%inerului @aA pro'e $in a(tfel $e materiale c,n$ i (e cere& )i @'A acolo un$e e(te ne#oie& certificate $e pro$uc"tor a te(telor realizate recent pe materiale (imilare. Antreprenorul #a realiza !ncerc"ri a tuturor reetelor $e 'eton @$e ciment& a(falt& etc.A )i a miBturilor $e alte materiale care (" ate(te nu numai c" au con(titueni !n conformitate cu Specificaiile $ar )i c" miBturile pro$u(e $au rezultate care (" mulumea(c" In%inerul. Antreprenorul (e #a a(i%ura c" In%inerul are po(i'ilitatea $e a a(i(ta la orice te(te realizate a(upra materialelor )i reetelor& !n conformitate cu pre#e$erile Contractului. =eto$e $e lucru $etaliate& cu $e(crierea (ec#enei acti#it"ilor& materialele )i alte $etalii rele#ante& #or fi tran(mi(e In%inerului pentru toate acti#it"ile c eie (au pentru orice alte acti#it"i (olicitate $e c"tre In%iner. Tran(miterea meto$elor $e lucru (a #a face !nainte $e !nceperea lucr"rilor rele#ante& !n timp util pentru ca In%inerul (" ai'" oportunitate (" emit"& !n cazul !n care con(i$er" nece(ar& comentarii. I./.4. Ma#e!iale al#e!"a#i-e Antreprenorul poate propune utilizarea unor materiale alternati#e celor (pecificate !n Contract. En ace(t caz& Antreprenorul #a informa In%inerul cu pri#ire la propunerea (a te nic". Acea(t" propunere #a fi con(i$erat" a fi f"cut" !n ca$rul pre#e$erilor Su'<Clauzei 13.2 ['ptimizarea Proiectului!( 9rice propunere #a fi tran(mi(" cu cel puin 4 ("pt"m,ni !nainte ca materialul (" fie folo(it& (au cu mai mult timp !nainte& $ac" o a(tfel $e perioa$" e(te (olicitat" pentru te(tarea materialului $e c"tre In%iner. Folo(irea materialelor alternati#e e(te permi(" numai cu apro'area In%inerului !n conformitate cu Hot"r,rea $e Gu#ern -../100-. =aterialele alternati#e #or re(pecta parametrii te nici !n conformitate cu (tan$ar$ele& normele )i recoman$"rile apro'ate $e c"tre In%iner. I././. I"s+e(1ia l$(!)!ilo! 'e ()#!e I"%i"e! Pentru in(pecia $e )antier )i pentru #erificarea fazelor $eterminante& Antreprenorul #a notifica core(punz"tor& !n (cri(& In%inerul. Acolo un$e o perioa$" $e notificare nu e(te menionat" !n Contract& o a(tfel $e notificare #a fi $at" cu nu mai puin $e 4 ore $e lucru normal !nainte ca lucrarea (" fie %ata pentru in(pecia final". ;e altfel& pentru #erificarea fazelor $eterminante& Antreprenorul #a con#oca proiectantul )i In(pectoratul $e Stat !n Con(trucii. Se #or folo(i formulare acolo un$e ace(tea au fo(t pre#"zute !n ace(t (cop. I./.0. Tes#e e e(#$a#e 'e ()#!e Be"e i(ia! Enainte $e 8ecepia la Terminarea 6ucr"rilor& Ceneficiarul !)i rezer#" $reptul $e a efectua te(te& $irect (au prin an%a?area unor entit"i (pecializate. Efectuarea ace(tor te(te #a fi notificat" Antreprenorului cu cel puin o zi lucr"toare !nainte& iar Antreprenorul #a putea fi prezent la efectuarea te(telor. Ace(te te(te #or fi luate !n con(i$erare $e c"tre comi(ia $e recepia numit" $e c"tre Ceneficiar& !n (ta'ilirea recoman$"rii cuprin(" !n proce(ul #er'al !ntocmit $e acea(t" comi(ie. I.0. I.0.1. STUDIUL TOPO?RA=IC S#$'i$l #o+o%!a i(8 !e+e!e i (o#e

En termen $e trei ("pt"m,ni $e la ;ata $e Encepere& Antreprenorul #a #erifica cotele )i coor$onatele reperelor topo%rafice permanente pe 'aza c"rora (<a realizat proiectarea 6ucr"rilor& )i $ac" (e %"(e(c $i(crepane& Antreprenorul #a informa In%inerul !n (cri( )i (e #a %"(i o (oluie potri#it". Antreprenorul #a
- 21 -

informa In%inerul cu pri#ire la orice repere lip(" )i #a oferi $etalii le%ate $e poziia )i cota tuturor reperelor topo%rafice permanente eBi(tente. Antreprenorul #a in(tala repere topo%rafice temporare a$iacente fiec"rei zone $e lucru la po$uri )i la puncte interme$iare a(tfel !nc,t $i(tana $intre ace(tea (" nu $ep")ea(c" 133 m. 8eperele topo%rafice #or fi pla(ate la $i(tana $e .3 m $e Dantier iar poziia a%reat" a fiec"ruia #a fi !nre%i(trat" cite $ea(upra ace(tora. ;ac" e(te cazul& Antreprenorul #a corela cotele cu cele $e pe contractele a$iacente. Antreprenorul #a tran(mite In%inerului !n (cri(& ime$iat ce e(te po(i'il& $atele pri#in$ punctele $e reper )i reperele topo%rafice temporare )i #a p"(tra o a(tfel $e e#i$en" la zi. Toate punctele $e reper #or fi #op(ite !n culori $i(tincti#e a)a cum au fo(t a%reate $e In%iner. Antreprenorul #a !ntreprin$e un (tu$iu topo%rafic $etaliat )i (e #a a(i%ura c" mo$elul $e teren e(te reprezentati# pentru terenul eBi(tent folo(it !n (copul m"(ur"rii )i #a informa In%inerul& !n termen $e patru ("pt"m,ni $e la ;ata $e Encepere a 6ucr"rilor& cu pri#ire la orice eroare ap"rut" la intro$ucerea $atelor pri#in$ terenul. Antreprenorul (e #a a(i%ura c" toate cotele pri#in$ terenul eBi(tent )i& $ac" e(te cazul $rumul (au lucr"rile eBi(tente& a)a cum (unt ele menionate !n Contract& (unt corecte. ;ac" Antreprenorul #a $ori (" conte(te orice cote& ace(ta #a tran(mite In%inerului o (c i" cu poziiile cotelor con(i$erate a fi %re)ite )i un (et $e cote re#izuite. Terenul eBi(tent rele#ant pentru cotele conte(tate nu #a fi mi)cat !nainte ca $ecizia In%inerului pri#in$ cotele corecte (" fie $at". Antreprenorul #a con#eni cu In%inerul formatul $etaliat $e ela'orare a $atelor topo%rafice& !n particular (u' form" electronic". Antreprenorul #a !ntreprin$e toate m"(urile nece(are !n #e$erea facilit"rii oric"ror #erific"ri pe care In%inerul $ore)te (" le realizeze. Antreprenorul #a pune la $i(poziie )i #a p"(tra& !n folo(ul eBclu(i# al In%inerului !n cur(ul perioa$ei $e eBecuie a 6ucr"rilor& toate ec ipamentele topo%rafice& pic eii )i uneltele nece(are. Tot ec ipamentul #a fi p"(trat !n (tare $e funcionare normal" !n cur(ul $e(f")ur"rii Contractului )i #a fi !nlocuit $ac" i (e #a raporta Antreprenorului c" ace(ta e(te nepotri#it (au ne(ati(f"c"tor. Antreprenorul #a furniza in(trumente )i ec ipamente noi (au !n (tare (imilar" pentru a fi folo(ite $e c"tre In%iner !n termen $e patru ("pt"m,ni $e la ;ata $e Encepere a 6ucr"rilor. Toate reperele topo%rafice #or fi p"(trate cu %ri?"& cu eBcepia celor care $atorit" con(truciei tre'uie !n$ep"rtate& iar !nainte ca ace(tea (" fie !n$ep"rtate& (e #a o'ine apro'area $in partea In%inerului. Acolo un$e liniile $e centru au fo(t fiBate )i un$e poziiile Hilometrice au fo(t (ta'ilite& punctele $e reper #or fi pla(ate !n zona !n%r"$it" (au !n alte locuri prote?ate& la cel mult fiecare 133 m. Punctele $e reper #or fi pla(ate perpen$icular pe linia $e centru& punctul $e reper al liniei centrale )i celelalte $ou" puncte $e referin" afl,n$u<(e !n linie $reapt". ;i(tana $intre punctele $e reper #a fi !nre%i(trat" )i notificat" In%inerului. Poziiile Hilometrice #or fi marcate clar pe panouri ata)ate am'elor linii $e !n%r"$ire la fiecare 13 m& a(tfel !nc,t ace(tea (" fie u)or $e citit $e la o $i(tan" $e 33 m. Antreprenorul (e #a a(i%ura c" acolo un$e e(te nece(ar& !n #e$erea p"(tr"rii pro%ramului ("u $e eBecuie& liniile )i cotele (unt pic etate la timp pentru a permite (er#iciilor $e utilit"i& proprietate pu'lic" (au pri#at"& (" fie in(talate& mo$ificate& prote?ate& !nl"turate (au mutate. Antreprenorul #a aloca o Suma forfetara in 6i(ta A pentru articolul GI.22 in #e$erea efectuarii unui (tu$iu topo%rafic $etaliat potri#it pre#e$erilor prezentei Clauze. II.4.1. =o#o%!a ii 'e +!o%!es Antreprenorul #a aran?a (" fie efectuate foto%rafii $i%itale pri#in$ acti#it"ile pe Dantier )i pro%re(ul 6ucr"rilor& (u' !n$rumarea In%inerului. Foto%rafiile #or fi eBecutate !n num"r (uficient pentru a reflecta pro%re(ul 6ucr"rilor. Toate ace(te foto%rafii $i%itale #or fi ar i#ate intr<un calculator )i $e a(emenea pe C;<8 @(au alt (uport ma%netic apro'at $e c"tre In%inerA )i #or marcate cu $ata eBecut"rii lor& numele )i a$re(a foto%rafului& num"rul $e i$entificare& )i o (curt" $e(criere a lucr"rii (au acti#it"ii reprezentate& incluz,n$ poziia Hilometric" )i orientarea pozei. Fiecare foto%rafie #a fi inclu(" !n form" tip"rit" )i !n format $i%ital !n raportul lunar al Antreprenorului.
- 22 -

6a terminarea 6ucr"rilor& un (et complet #a fi tran(ferat Ceneficiarului. Proprietatea intelectual" )i in$u(trial" a tuturor foto%rafiilor #a fi a Ceneficiarului.

- 23 -

A7E?A .@ LISTA DE ECAIPABE7TE PE7TRU LA.ORATORUL DE SA7TIER =inimul $e ec ipamente pentru 6a'oratorul $e Dantier conform Para%rafului II.2.2 #a con(ta !n* 7R. CRT. 1. 2. 3. 4. 1. .. -. 7. 0. 13. 11. 12. 13. 14. 11. 1.. 1-. 17. 10. 23. 21. 22. 23. 24. 21. 2.. 2-. 27. 20. 33. 31. 32. 33. 34. 31. 3.. 3-. 37. 30. 43. 41. 42. 43. 44. 41. 4.. 4-. DESCRIERE Cuptor $e la'orator 133 l Cuptor $e la'orator 133 l Calanta analitica& eroare 3.31.%& (arcina 133<.33 % Calanta analitica& eroare 3.1.%& (arcina 13333 % Calanta analitica& eroare 3.31 < 1 %& (arcina 33333 % Calanta farmaceutica cu precizie $e 3.31 % Calanta i$ro(tatica Platforma (calata& (arcina 133 % Taler& $iametru 233<333 mm Cuptor pe %az Site in (erie pentru pamant @#ezi S8OEN 033<2/1007A Site in (erie pentru a%re%ate @#ezi S8OEN 033<2/1007A Site in (erie pentru ame(tec @#ezi S8OEN 033<2/1007A Site in (erie pentru 'eton @#ezi S8OEN 033<2/1007A Site $e cernut Spliter pentru mo(tre a%ra%ate EBtru$or Pompa #i$ =a(ina $e te(tare a compre(iunii 'etonului& maB.2333 HN Termometru $e camera Termometre $e eBterior Termometru $i%ital pentru a(p alt& 'eton& etc. Plu#iometru =a(ina $e forat P foreza $iametru 233 Q 133 mm =a(ina a'razi#a 6o( An%ele( =a(ina a'razi#a =icro< ;e#al Set te(t al'a(tru metilen Picometru =a(urarea %reutatii unitare pentru ma(urarea $en(itatii Su'ler< $eterminarea coeficientului $e forma a %ranulelor Spatule Aparat $e $eterminate a naturii %olurilor Te(t $e $eterminare a ta(arii cu conul Placa #i'ranta =iBer $e 'etoane =atrita $e te(tare @113 B 113 B 113 mm A Pri(ma $e ciment @43B43B1.3 mmA 8ezer#or $e apa cu termo(tat Camera $e con(er#are #aporizarecu controlul temperaturii =iBer mortar Aparat ame(tec Aparatul Vicat pentru $eterminarea con(i(tentei cimentului Can$a 6e C atelier Aparat pentru eBtractie cu (eparator<recuperare filer Compre(ometru =ar( all =a(ina $e compactat %iratorR Si(tem $e te(tare al a(faltului E6E =ATTA
- 24 -

Cantitate 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 (et 1 (et 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47. 40. 13. 11. 12. 13. 14. 11. 1.. 1-. 17. 10. .3. .1. .2 .3 .4. .1. .. ..7. .0 -3 -1 -2.

Compre(ometru pentru mon(tre cu'ice =iBer pentru mon(tre Caie $e apa cu termo(tat Peretrometru automat (tan$ar$ cu acce(orii Aparatul inel (i 'ila pentru $eterminarea punctului $e inmuiere Aparat pt $eterminarea (ta'ilitatii la incalzire in film (u'tire Aparat $e te(tare a $ucti'ilitatii @113 cm A cu 'aie $e re#enire con(tanta 8ezi(tenta limita < aparat Fraa(( Spectrofotometru :V < VISIC6E Ec ipament CC8 Aparatul Proctor < (implu (i mo$ificat < ciocan CenHelman 'eam apparatu( Placa 6uHa( ;i(poziti# limitare cur%ere < marca CASSAG8AN;E Areometre Set te(t ec i#alent $e ni(ip Con pentru $eterminarea %ra$ului $e compactare cu ni(ip Aparat $eterminare $en(itati aparenta in aer (i apa =a(ina $e te(tare a compre(iei cimentului Cea( cronometru Aparat pentru poli(a? al a%re%atelor Termo i%ro%raf < 31 P41S C5 cu ma(urarea umi$itatii $e la 3 pana la 133T Aparat $e incercat $uritatea (olului @F;PA Vi(cozimetru Si(tem $e te(tare a rezi(tentei in#eli(ului

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1

- 23 -

A7E?A C LISTA STA7DARDELOR ROBA7ESTI APLICA.ILE =ai ?o( (unt li(tate cele mai importante Stan$ar$e (i Normati#e romane(ti pri#in$ proiectarea (i con(truirea $e $rumuri& in(pectie& in#e(ti%atie (i te(te $e la'orator pentru $iferite tipuri $e lucrari. Pentru alte (tan$ar$e romane(ti (i (traine aplica'ile& (e face referire la (ectiuni in$i#i$uale $in Specificatii Te nice.

Eta!e ti!uri de lucrari" standardele sau normativele a!lica-ile si !rocedura de investi&are ) ( Standarde !entru drumuri e#tra;ur-ane I Proiectare si e#ecutie lucrari de terasamente A. In#e(ti%atii. Pre(criptii Teren $e fun$are. Cercetari %eolo%ico<te nice (i %eote nice (pecifice tra(eelor $e $rumuri (I auto(trazi 1 2 3 4 1 . Teren $e fun$are. In#e(ti%atii in (anturi $e(c i(e. Teren $e fun$are. Cercetari %eote nice prin fora?e eBecutate in pamanturi Teren $e fun$are. In#e(ti%atii %eote nice prin penetratii $inamice Teren $e fun$are. In#e(ti%atii %eote nice prin penetratii (tatice Teren $e fun$are. Principii %enerale $e calcul. Teren $e fun$are. A$ancime $e in% et maBima. Uonarea pe teritoriul 8omaniei. C. In(pectia $e calitate a terenurilor $e fun$are& materiale folo(ite la lucrarile $e tera(amente (i (traturilor rutiere @eBcluzan$ (tratul $e formaA 1 2 6ucrari $e $rumuri. Tera(amente. Cerinte te nice %enerale $e calitate. Norma $epartamentale pentru eBecutia mecanizata a tera(amentelor la $rumuri* < Cla(ificarea (i i$entificarea tipurilor $e pamanturi. < ;eterminarea %ranulatiei < 6imita $e pla(ticitate

7ormativ solicitand o anume investi&are 4 P; 1.2<2332

7ormativ s!ecificand metoda de investi&are C

STAS 1242/2<73

STAS 1242/3<7STAS 1242/4<71 STAS 1242/1<77 STAS 1242/.<-. STAS 3333/1<71 STAS .314<--

STAS 2014<74 C 172<7STAS 1243<77 STAS 1013/1<71 STAS 1013/4<7. STAS 1013/13<

- 26 -

< ;en(itatea pamantului < Permea'ilitate @Te(te $e la'oratorA < Parametrii $e compactare Gra$ul $e compactare Proctor < ;eterminarea %ro(imii fun$atiei @pamant coezi#A < ;eterminarea $en(itatii prin meto$a conului $e ni(ip @pamanturi necoezi#eA < ;eterminarea capacitatii portante

73 STAS 1013/1<72 STAS 1013/3<-. STAS 1013/.<-. STAS 1013/13< 73 STAS 1013/11< -1

II 1 2

Stratul de forma. Proiectare si constructie 6ucrari $e $rum. Stratul $e forma. Cerinte te nice $e calitate. 6ucrari $e $rum. Straturi $in a%re%ate naturale (au pamant (ta'ilizat cu ciment. Cerinte te nice $e calitate Verificarea calitatii materialelor& miBturilor (ta'ilizate cu z%ura (i #ar (au ciment (i #ar (au te(tarea (tratului $e forma in timpul eBecutiei. STAS 12213<74 STAS 134-3/1<7-

In(pectia calitatii pamantului < $eterminarea %ranulatiei < cla(e $e pla(ticitate < e#aluarea a(peritatii < continutul in materii or%anice in (tratul (uperior < reactii P

STAS 1013/1<71 STAS 1013/4<7. STAS 1013/1<71 STAS -13-/1<-. STAS 01.3/17< -3

' c

Funnel raL (la% < $en(itatea in con$itii $e umi$itate (cazuta 8e(turi $e cariera STAS 12213<74

STAS 4.3.<73 STAS -33<70 S8 EN 130-< 2*2332

Var ne(tin( Pu$ra $e #ar (tin( < (orturi < continutul in calciu (i oBizi $e ma%neziu

S8 0313*2333 S8 EN 410< 1*2333/AC*2333 S8 EN 410< 2*2333 STAS 4.3.<73 S8 EN 10.< 3*1001/AC* 100-

e f

Funnel %raine$ (la% < $eterminarea %ranulatiei Cimenturi =eto$e $e incercari ale cimenturilor. ;eterminarea timpului $e priza ai a (ta'ilitatii.

S8 .47*2332

- 22 -

;eterminarea raporturilor pamanturilor (ta'ilizate < ;eterminarea caracteri(ticilor $e compactare. < ;eterminarea rezi(tentei la compre(iune la -& 14 (au 27 zile Verificarea calitatii (tratului $e forma in timpul eBecutiei. < continutul umi$itatii pamanturilor necoezi#e (i a refuzurilor $e cariera < continutul umi$itatii pamanturilor coezi#e (i miBturilor < calculul pamanturilor inainte $e compactare < %ra$ul $e compactare a (traturilor prin #erificarea 'azata pe $eterminarea %ro(imii (au #olumului < $eterminarea rezi(tentei la compre(iune a pamanturilor la -& 14 (i 27 zile

STAS 1013/13<73 STAS 134-3/2<7.

STAS 4.3.<73 STAS 1013/1<72 STAS 134-3/2< 7. STAS 134-3/2< 7. C; Norm 172< 7STAS 134-3/2< Norm C; 31< 2332

i III 1 2

;eterminatea fortei (tratului $e forma Drenarea a!elor de su!rafata si sisteme de descarcare . Proiectare si constructie. 6ucrari $e $rumuri. Si(teme pentru colectarea apelor (i $rena?. Pre(criptii %enerale $e proiectare. 6ucrari $e $rumuri. Si(teme pentru colectarea apelor (i $rena?& ri%ole& (anturi (i (anturi la $rumuri laterale. Pre(criptii %enerale $e proiectare 6ucrari $e $rumuri. 6ucrari $e con(tructie pentru colectarea apelor. ;renuri. Pre(criptii %enerale $e proiectare Verificarea calitatii materialelor (i prefa'ricatelor in timpul eBecutiei. STAS 13-0./1<--

STAS 13-0./2<-0

STAS 13-0./3<77

Cimenturi < timpul $e priza < calculul #olumului con(tant < meto$e $e con(er#are A%re%ate < continutul $e materii fine < (tratul (uperior < parti $in ar%ila& car'une (i mica < $eterminarea %ranulatiei < ec i#alentul in ni(ip

S8 EN 10. 3*1001/AC* 100S8 EN 10.< STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 #i(ual in(pection STAS 4.3.<73 STAS -33<70 S8 EN 130-< 2*2332 S8EN 102.*2333 S8EN 123-1*2332

'

Piatra $e rau pentru cama(uirea (i elemente $e zi$arie < capacitatea la compre(iune a pietrei te(tate prin apru#eta u(cata < comportarea la in% et<$ez% et

- 26 -

Colo#ani folo(iti la cama(uire (i la zi$arie* < $eterminarea capacitatii la compre(iune < $eterminarea capacitatii $e uzura prin meto$a ;e#al STAS -33<70 S8 EN 130-< 2*2332 S8EN 1337*2333 NormNE313< 2332 STAS 437/1<70 STAS -33<70 STAS 4.3.<73

Apa folo(ita la mortare (i 'etoane < analiza c imica

f %

Cetoane (i mortare 9telul folo(it la armare =ateriale $e filtrare < ec i#alentul la ni(ip < $eterminarea %ranulozitatii

i ?

Tu'uri $e 'eton la (i(temele $e canalizare < $imen(iuni @$iametre (i %ro(imiA Cor$uri $in 'eton < $imen(iuni < $eterminarea capacitatii la inco#oiere STAS 71.<73 S8EN 1343*2334 S8EN 1343*2334

IV 1 2 V 1 2 3

Protectia talu%urilor si santurilor. Proiectare si e#ecutie. 6ucrari $e $rumuri. Protectia taluzurilor (i (anturilor. Pre(criptii %enerale $e proiectare 6ucrari $e $rumuri. Pre(criptii %enerale $e proiectare Straturi de -a%a si fundatii. 6ucrari $e $rumuri. 8oa$ LorH(. Pre(criptii $e 'aza. 6ucrari $e $rumuri. Straturi $e 'aza (i fun$atii Con$itii te nice %enerale $e calitate 6ucrari $e $rumuri. Fun$atii $in pamanturi (ta'ilizate mec anic. Con$itii te nice %enerale $e calitate 6ucrari $e $rumuri. Straturi $in a%re%ate naturale (au pamanturi (ta'ilizate cu ciment. Con$iVii te nice %enerale $e calitate 6ucrari $e $rumuri. Straturi rutiere $in a%re%ate naturale (au pamanturi (ta'ilizate cu lianti i$raulici (au puzzolanici. =eto$e $e $eterminare (I incercare. 6ucrari $e $rumuri. Straturi $e 'aza (i im'racaminti 'ituminoa(e $e maca$an (emipenetrant (i penetrant. Con$itii te nice $e calitate. STAS 1330<-0 STAS .433<74 STAS 7743<73 STAS 201.<7STAS 11213<77

STAS 134-3/1<7-

STAS 134-3/2<7.

S8 1123*1001

- 29 -

6ucrari $e $rumuri. Straturi $e 'aza $in miBture 'ituminoa(e la cal$. Con$itii te nice %enerale $e calitate In(tructii te nice pentru $epozitele $e cenu(a aplicate la 'etoanele $e $rum. In(tructii te nice pentru proiectarea (i eBecutia (traturilor $e fun$are @in afara $e cele (ta'ilizateA In(tructii te nice pentru eBecutarea (traturilor rutiere in afara celor cu a%re%ate naturale (ta'ilizate cu lianti puzzolanici. G i$ul meto$olo%ic pentru eBecutarea fun$atiilor $in 'alla(t prin compactarea prin meto$a optimizarii umi$itatii. Verificarea calitatii a%re%atelor naturale $in 'ala(t folo(ite la (tructuri $e $rum @pentru certificare #erificarile (unt efectuate $e furnizor (i confirmate $e eBecutantA* < ori%inea petro%rafica (i minerala < cantitatea $e fractii mai mica $e 3.32 mm < $eterminarea %ranulatiei < calculul (uprafeteloor nere%ulate < calculul impuritatilor < cantitatea $e fractii mai mica $e 3..3 mm < continutul finetii < ec i#alentul in ni(ip < permea'ilitatii < calculul %ra$ul $e uzura $eterminat prin incercarea 6o( An%ele(

S8 -0-3*2331

7 0 13

C; 14-<2332 C; 20<-0 C; 12-<2332

11

C; 141<2333

S8 ..2*2332 @functie $e (ortul a%re%atelor (i (copul folo(iriiA

STAS 4.3.<73 STAS 1013/1<71 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS 1013/.<-. STAS 1013/7<72 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 S8 EN 130-< 2*2332

Verificarea calitatii a%re%atelor naturale o'tinute prin (par%ere artificiala @#erificarea e(te facuta $e furnizor (i confirmata $e eBecutantA Te(tele $e 'aza ale a%re%atelor* < ori%inea petro%rafica (i minerala < porozitatea aparenta in con$itii $e pre(iune normala < capacitatea la compre(iune in con$itii u(cate < %ra$ul $e uzura $eterminat prin incercarea 6o( An%ele( < %ra$ul $e calitate < %ra$ul $e rezi(tenta la in% et

S8 ..-*2333 @functie $e (ort (i (copA S8EN 1243-*2332 S8EN 103.*2331 S8EN 102.*2331 STAS -33<70 STAS -33<70 STAS -33<70 STAS -33<70

- 38 -

'

Incercari la a%re%ate* < %ranulatia < in$ice $e rectificare < cantitatea $e fractii mai mica $e 3.30 mm < cantitatea $e ar%ila < cantitatea $e materii (traine < %ra$ul $e uzura $eterminat prin incercarea 6o( An%ele( STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS -33<70 S8 ..-*2333 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS -33<70 STAS -33<70 STAS -33<70

< %ra$ul $e rezi(tenta la in% et folo(ite la fun$atiile Verificarea calitatii materilelor $rumului o'tinute prin (ta'ilizare mecanica @pamant necoezi#& (traturi $in piatra eBi(tente& 'ala(t& pietri(& piatra (parta (i $e(euri $e carieraA < rata $e pla(ticitate < ec i#alentul in ni(ip < %ranulatia $e pamant necoezi# < $eterminarea materialului %ranular STAS 7743<73

STAS 1013/4<7. STAS -33<70 STAS 1013/1<71 STAS 4.3.<73 STAS 1013/13<73

Verificarea calitatii celorlalte materiale folo(ite la (tratul $e 'aza (i fun$atie. Funnel %ranulate$ (la% < $en(itatea aparenta ma?oritara < $eterminarea %ranulatiei < materiale cu lianti puzzolanici. In$eBul aci#itatii puzzolanici.

STAS .433<74 STAS 134-3/1<7-

S8 .47*2332 STAS 4.3./73 S8 3732<7*1000

'

Var ne(tin( (i #ar (tin( < in$ice $e rectificare < calculul continutului $e calciu (i oBi$ului $e ma%neziu acti# S8 EN 410< 2*2333

Cimenturi < timpul $e priza < calculul #olumului con(tant < meto$e $e con(er#are Citum* < penetratia la 21UC < temperatural $e inmuiere STAS 42<.7 S8EN 142-*2332 STAS 130<-0 STAS 77--<-2 S8 EN 10.< 3*1001/AC* 100-

e f

Filler* < in$ice $e rectificare Timpul $e (e%re%are rapi$a a emul(iei 'ituminoa(e cationice

- 31 -

Verificarea calitatii materialelor folo(ite la (tratul $e 'aza*

STAS .433<74 STAS 7743<73 STAS 134-3/1<7-

A%re%ate naturale luate $in 'ala(tiere (i piatra (parta $in cariere* < #erificarea %ranulatiei ame(tecului < #erificarea %ra$ului $e compactare

STAS 4.3.<73 STAS 12277<71

'

A%re%ate (ta'ilizate cu ciment* < rezi(tenta la compre(iune la - (i 27 zile < actiunea apei @8ci& Vi& an$ AiA < pier$erea $in (arcina @P(u& Pi$A < %ranulatie < %ra$ul $e compactare STAS 134-3/2<7. STAS 134-3/2<7. STAS 134-3/2<7. STAS 4.3.<73 STAS 12277<71

F a

Verificarea 'itumului $in (traturille $e 'aza Incercarile realizarii ame(tecului* < %ranulatia (i partile le#i%a'ile $in (orturile $e a%re%ate < calculul minim nece(ar pentru$eterminarea pietrei (parte (i a fillerului@formula $e $eterminareA < incercarea compozitiei ame(tecului $upa preparare < $eterminarea %ranulozitatii a%re%atelor (coa(e $in ame(tec

S8 -0-3*2331 STAS 4.3.<73 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< 23*2334 STAS 4.3.<73

'

Verificarea calitatii pro'elor prele#ate * < caracteri(ticile fizico<mecanice prin te(te =ar( all (i cu'uri < $eterminarea continutului $e 'itum (i continutul $e a%re%ate Verificarea calitatii con(tructiei $in 'eton $e ciment (i (traturile $e fun$are A (e #e$ea cap #i* >Im'racaminti $in 'eton $e ciment+. In conformitate cu cerintele proiectului Verificarea capacitatii fun$atiei (au ele#atiei (tratului $e 'aza < incercari $eflectometrice Im-racaminti din -eton de ciment. Proiectare si constructie 6ucrari $e $rum. Im'racaminti $e 'eton $e ciment eBecutate in cofra?e fiBe. Con$itii te nice $e calitate 6ucrari $e $rum. Im'racaminti $e 'eton $e ciment eBecutate in cofra?e fiBe. Con$itii te nice $e calitate Norme pentru im'racamintile $e 'eton $e ciment eBecutate in cofra?e fiBe
- 32 -

S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-<23*2334

C; 31<2332

VI 1

S8 173<1*1001

S8 173<2*1007

NE 314<2332

Verificari la materialele $e 'aza ale im'racamintilor $e 'eton $e ciment A a Verificarea calitatii a%re%atelor Ni(ip $e rau (ortul 3<35 3<< continutul finetii < ec i#alenta in ni(ip < materii (traine @lemn& ar%ila& car'une& micaA ' < calculul %ranulozitatii Pietri( (orturile -<1.& 1.<31& 1.<43 < continutul finetii < materii (traine c < %ranulozitate Sorturi (parte 7<1.& 1.<21& (orturi (eparate 21<43 < materii (traine < calculul fractiilor mai mici $e 3.30 mm C < %ranulatia Verificarea calitatii a%r%atelor $e 'ala(tiera $e catre furnizor& (pecificate la capitolele 1a& (i 1' (i urmatoarele* Ni(ipuri* < ori%inea minerala (i petro%rafica ' < calculul continutului $e (ulfati (i (ulfi$e Pietri(* < calculul continutului $e (ulfati (i (ulfiti < %ranulatia @'/a an$ c/aA < rezi(tenta la rupere in con$itii $e umi$itate mare < rezi(tenta la in% et<$ez% et5 C a ' ; a Verificarea calitatii a%r%atelor $e 'ala(tiera $e catre furnizor& (pecificate la capitolele 1c (i urmatoarele* Te(tele rocilor $e 'aza* < i$em cap. 2.a =aterial te(tin% @c ippin% an$ (plitA < i$em cap 2.. Verificarea calitatii celorlalte materiale ce (e #or folo(i Cimenturi C; 43* P 415 P 43 < con$itii $e pa(trare < timpul $e priza < rezi(tenta mecanica la 2@-A an$ 27 $aR( ' A$iti#i STAS 13302<-7 S8 EN 10-<1*2332 S8 EN 10.< 3*1001/AC* 100S8 EN 10.<1*1001 NE 314<2332 S8 ..-*2333 S8 ..2*2332 S8 ..2*2332 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS -33<70 STAS -33<70 STAS 4.3.<73

S8 ..2*2332

STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 STAS 4.3.<73 S8 EN 130-< 2*2332 S8 ..-*2333

- 33 -

c $ e E a '

Apa Timpul $e (e%re%are rapi$a a emul(iei 'ituminoa(e cationice Protectia P 41 Verificarea calitatii 'etonului Compozitia 'etonului $eterminata prin te(te preliminare Caracteri(ticile 'etonului proa(pat* < lucra'ilitatea < $en(itatea aparenta < continutul $e aer < temperatura 'etonului c Caracteri(ticile 'etonului armat* < prele#area pro'elor < rezi(tenta la compre(iune a cu'ului $e 'eton < rezi(tenta la inco#oiere a pri(mului 113B113B.33 mm < rezi(tenta la compre(iune < rezi(tenta la in% et <$ez% et pe epru#etele $in $eterminarea compozitiei 'etonului $ Calitatea im'racamintilor* < ma(urarea a(peritatii (uprafetei S8 173<1*1001

S8EN 1337*2333 STAS 77--<-2 STAS 12303<73

NE 314<2332 S8 EN 12313< 4*2332 S8 EN 12313< 4*2332 S8 EN 12313< -*2333 S8 EN 12313< S8 EN 12303< .*2332 S8 EN 12303< .*2332 S8 173<1*1001 C 14<71 STAS 3117<70

< te(tul $e ru%ozitaterou% ne(( te(t DII Im-racaminti -ituminoase la cald. Proiectare si constructie 1 2 6ucrari $e $rumuri. Im'racaminti 'ituminoa(e la cal$. Con$itii te nice $e calitate 6ucrari $e $rumuri. Im'racaminti 'ituminoa(e la cal$. Con$itii te nice pentru pre%atirea (i a(ternerea miBturilor a(faltice (i receptia im'racamintilor 'ituminoa(e. S8 1-4<1*2332 S8 1-4<2 * 100-/C1*1007

S8 173<1*1001 STAS 7740<73

3 6ucrari $e $rumuri. Im'racaminti 'ituminoa(e la cal$ 8oa$ LorH(. Con$itii te nice $e calitate 4 6ucrari $e $rumuri Im'racaminti 'ituminoa(e pentru po$uri $e (o(ea. Cerinte te nice $e calitate 1 6ucrari $e $rumuri Im'racaminti 'ituminoa(e. Cerinte te nice $e calitate . 6ucrari $e $rumuri. =aca$am. Cerinte te nice $e calitate

STAS 1-1*107STAS 1347<7S8 100*2334 S8 1-0*1001

- 34 -

- 6ucrari $e $rumuri. Elemente %eometrice ale tra(eelor. Pre(criptii $e proiectare. Verificarea calitatii materialelor pentru im'racaminti le 'ituminoa(e eBecutate la cal$. A Varificarea calitatii a%re%atelor* a A%re%ate $e 'ala(tiera* < i$em ca (i cap.VI. 1.a (i 1.' #erificarea facuta $e eBecutant5 < i$em ca (i cap.VI.2.a (i 2.' #erificarea facuta $e furnizor ' C ippin%* < i$em ca (i cap.VI. 1.c #erificarea facuta $e eBecutant5 < i$em ca (i cap.VI.3.a (i 2.' #erificarea facuta $e furnizor c Piatra (parta* < $eterminarea %ranulatiei < forei%n matter acalculul materiilor (trainemount < calculul fnctionalitatii $ Citumuri* < penetratia lat21UC < temperatura $e topire < $uctilitatea la 3UC (i 21UC < limita $e inflama'ilitate < materii (olu'ile in (ol#enti or%anici < te(tul $e (ta'ilitate la incalzire la 1.3UC < NaB la 41UC punctul minim $e inmuiere < procentul maB $e pier$ere prin incalzire < nota $e cla(ificare < 'itumuri cu a$ao( $e cauciuc < $en(itatea la 11UC < $eterminarea continutului a(faltului

STAS 7.3<71

S8 ..-*2333

STAS -33<70 STAS -33<70 S8 EN 130-< 2*2332 STAS 42<.7 S8EN 142-*2332 S8 .1*100- STAS 1470<73 STAS 111< 73 S8 -14*1000 STAS 7307<.7 STAS 7300<-4 STAS 7-77<-1 STAS 1113.<74 STAS 31<71 STAS 1113.<74 STAS 130.0/3<73 STAS 11342<-0 S8 EN 1210.*2333

S8 -14*1000

- 33 -

Filler* < calculul car'onatului $e calciu @(e #erifica $oar $e furnizorA < $eterminarea umi$itatii < $eterminarea %ranulozitatii < in$icele $e a'(or'tie < $en(itatea aparenta te(tata $upa precipitarea fillerului in 'enzen (au metil'enzen < e#itarea te(tarii $upa compactare STAS 130<-0 STAS 4.31/0<77 STAS 130<-0 STAS 130<-0 STAS 130<-0 STAS 130<-0 STAS 130<-0

Timpul $e priza rapi$a a 'itumului* < continutul $e a%re%ate < %ra$ul $e #a(cozitate en%ler < $e(eurile $e 'itum < calculul omo%enitatii < (ta'ilitatea (talpilor STAS 77--<-2 STAS 130.0/2<77 STAS 77--<-2 STAS 77--<-2 STAS 77--<-2 STAS 77--<-2

C a ' c

Verificarea (ta'ilitatii miBturii ;eterminarea formului ame(tecului < $eterminarea cantitatii $e a%re%ate* filler (i 'itum Prele#area $e pro'e $in ame(tec in #e$erea te(tarii preliminare in la'orator Prele#area $e pro'e $e a(falt pt la'orator < epru#ete pre%atite la teren < epru#ete luate $in im'racaminti STAS 1337/1<74 Cap. 2.2.2 STAS (CC59(<5E Ca!. 4.4.C STAS 1337/1<74 Cap. 3.2.1 Cap. 3.2.2. STAS 1337/1<74 Cap..4

$ Pre%atirea (i pa(trarea epru#etelor

- 36 -

;eterminarea in la'orator a caracteri(ticilor fizico< mecanice ale ame(tecului < calculul (ta'ilitatii la .3UC @SA < in$ice $e cur%ere @IA < in$icele S/I < $en(itatea aparenta < a'(or'tia $e apa < re(zi(tenta la compre(iune la 22UC < rezi(tenta la compre(iune la 13UC < rezi(tenta la compre(iune can$ temperatura (e $iminueaza la 22UC in timpul te(tului $e u$are < marirea in timpul celor 27 zile ale te(tului $e u$are < penetratia la 43UC

S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334 S8 EN 12.0-< .*2334

C Verificarea prepararii ame(tecului $e a(falt < %ranulatia (i puritatea compozitiei a%re%atelor @(orturi te(tate inainte $e aplicareA < calculul temperaturii 'itumului (i a%re%atelor < compozitia ame(tecului pentru a(falt ; < caracteri(ticile ame(tecului fizico<mecanice te(tate pe epru#ete luate $in ame(tec Verificarea calitatii ame(tecului pe epru#ete eBtra(e $in im'racaminti* < epru#ete < compozitia ame(tecului < caracteri(ticile fizico<mecanice $eterminate pe epru#ete $efecte @(ta'ilitatea la .3UC& rezi(tenta la compre(iune la 22UC (i 13UC& rezi(tenta la compre(iune la $iminuarea temperaturii $upa 27 zile $e la te(tul $e u$are < caracteri(ticile fizico<mecanice ale im'racamintilor a(faltice te(tate pe epru#ete $efecte E Verificarea calitatii (uprafetei im'racamintilor a(faltice* < (uprafete continui < (tructura (uprafetei DII 1 Si&uranta traficului STAS 4.3.<73 STAS -33<70 S8 EN 12.0-<.*2334 S8 EN 12.0-< .*2334

S8 1-4<1*2332 S8 EN 12.0-<.*2334 S8 EN 12.0-<

.*2334 S8 EN 12.0-< .*2334

S8 1-4<2*100-/ C1 *1007 STAS 7740< 73

- 32 -

1 2 3 4 1 . 7 IW 1

Si%uranta traficului. Semne $e circulatie. Cla(ificare& (im'oluri (i ampla(are. Si%uranta traficului. Semne $e circulatie. Pre(criptii te nice Si%uranta traficului. Semne $e circulatie. Semnificatii Si%uranta traficului. Semaforizare. Ampla(are (i punere in functiune Semne $e circulatie. Semnale luminoa(e. Pre(criptii te nice $e calitate Si%uranta traficului. =arca?e rutiere Inter(ectii $e $rumuri. ec ipamente. Norme Si%uranta traficului. In(talatii pentru (emne rutiere automate Para!ete 6ucrari $e $rumuri. Stalpi $e % i$are (i parapete. Pre(criptii %enerale $e proiectare (i ampla(are pe $rumuri 6ucrari $e $rumuri. Parapete la po$uri. Pre(criptii %enerale $e proiectare (i ampla(are Poduri Po$uri $e cale ferata (i (o(ea. Po$uri $in lemn. Pre(criptii %enerale $e proiectare Po$uri $in lemn. Controlul eBecutiei& receptiei (i re#iziilor ulterioare. Po$uri pentru (trazi (i(Xo(ele5 pa(arele. Actiuni. Po$uri metalice $e (o(ea. Pre(criptii $e proiectare. Po$uri $e 'eton& 'eton armat (i 'eton precomprimat. Supra(tructura. Con$itii %enerale $e eBecutie. Po$uri $e (o(ea. Con#oaie tip (i cla(e $e incarcare. Po$uri pe (o(ea. Ga'arite.. Ceton $e coment. Pre(criptii pentru $eterminarea a%re(i#itatii apei a(upra 'etonului la con(tructii i$rote nice Continutul o'i(nuit $e ciment tipul II& III& IV& ;l& V Po$uri $e (o(ea. Super#izare (i re#izii te nice. Po$uri metalice $e (o(ea (i cale ferata. Pre(criptii $e eBecutie.

SR (5E5;(@4))E S8 1747<2*2334 S8 1747<3*2334 S8 1747<4*1001 STAS 1747/1<72 SR (5E5;2@4))E S8 1244<2*2334 STAS 1244/3<03

STAS 1047/1<01 S8 1047<2*1001

2 W 1 2 3 4 1

STAS 1340<-7 STAS 1473<-2 STAS 1141<70 STAS 1744<-1 STAS 1013<73

. 7

STAS 3221<7. STAS 2024<01 STAS 3340/2<73 S8 EN 10-< 1*2332 STAS 2023<73 STAS 34.1<73

0 13 11

- 36 -

12

Po$uri metalice $e cale ferata (i (o(ea. Aparate $e reazem $in otel turnat. Con$itii te nice $e eBecutie (i monta?. Ceton armat (i prefa'ricat pentru cf (i (o(ea Po$uri. Terminolo%ie. Po$uri $e (o(ea. ;i(poziti#e pentru acoperirea ro(turilor $e $ilatatie. Po$uri $e cale ferata (i (o(ea. Im'inari cu (uru'uri $e inalta rezi(tenta. Pre(criptii $e proiectare (i eBecutie. Po$uri metalice $e cale ferata (i (o(ea. Supra(tructuri (u$ate. Pre(criptii $e eBecutie. Po$uri $e cale ferata (i (o(ea. Supra(tructuri $in 'eton& 'eton armat (i 'eton precomprimat. Pre(criptii $e proiectare. Po$uri $e cale ferata (i (o(ea. Infra(tructuri $in zi$arie& 'eton (i 'eton armat. Pre(criptii $e proiectare. Po$uri $e cale ferata (i (o(ea. Aparate $e reazem $in neopren armat. Po$uri $e cale ferata (i (o(ea. Incercari pe 'etoane armate (i elemente prefa'ricate Po$uri $e cale ferata (o(ea (i pa(arele. Supra(tructuri Incarcari 6ucrari $e arta. Hi$roizolatii. Pre(criptii $e proiectare (i eBecutie. Ele*e"#e +!e a.!i(a#e 'i" .e#o". P!es(!i#ii %e"e!ale 'e (ali#a#e

STAS 4331<-STAS 4331/2<-1 STAS 1.2.<02 STAS 72-3<7. STAS 0333<74 STAS 043-<-1 STAS 13111/2<7STAS 13111/1<-STAS 131.-<73 STAS 12313<71 STAS 12134<7. STAS 1377<7S8EN 133.0*2332 STAS ..1-/2<70 1.

13 14 11 1.

117 10 23 21 22 23 24

21

Ele*e"#e +!e a.!i(a#e 'i" .e#o"8 !e%$li si +!o(e'$!i +e"#!$ (o"#!ol$l (ali#a#ii. Ele*e"#e +!e a.!i(a#e 'i" .e#o"8 !e%$li si +!o(e'$!i +e"#!$ (o"#!ol$l +a!a*e#!ilo! %eo*e#!i(i Me#alli( *o$l's o! +!e(as# $"i#s o (o"(!e#e. Rei" o!(e' a"' +!es#!esse' (o"(!e#e. Te(9"i(al (o"'i#io"s o A$ali#B Ci*e"#$!i ($ !e&is#e"#a la a+a ($ (o"#i"$# *a!e 'e s$l a#i

2.

STAS ..1-/3<70

2-

STAS --21<03

27

S8 3311*100. S8 -311*100. STAS 21.1/2<71 STAS 21.1/3<03 2.

20 33

Ci*e"# Po!#la"' al. Te!e" 'e $"'a!e. =$"'a!ea +ilelo!. I"(e!(a!i i" si#$ +e +ile Teren $e fun$are. Piloti. Pre(criptii %enerale $e proiectare.
- 39 -

31

32

Te!e" 'e $"'a!e. Pile o!a#e ($ 'ia*e#!$ *a!e. P!es(!i+#ii %e"e!ale 'e +!oie(#a!e8 e,e($#ie si (o"'i#ii 'e a((e+#a!e Te!e" 'e $"'a!e. Cal($l$l #e!e"$l$i 'e $"'a!e C" (a&$l $"'!ii 'i!e(#e. Actiuni in con(tructii. Greutati te nice (i incarcari permanente. A(#i$"i i" (o"s#!$(#ii. Clasi i(a!e si %!$+a!ea a(#i$"ilo! +e"#!$ +o'$!i 'e (ale e!a#a si sosea. Po'$!i *e#ali(e 'e (ale e!a#a. P!es(!i+#ii 'e +!oie(#a!e No!*a#i- !e e!i#oa!e la +!oie(#a!ea si e,e($#ia $"'a#iilo! 'i!e(#e No!*a#i- !e e!i#o! la +!oie(#a!ea si e,e($#ia +ilelo!

S8EN 113.*2334

33

STAS 3333/2<71 STAS 13131/1<-7 STAS 13131/9C<7S8 1011*100-

34 31

3.

3-

P 13<7.

37

GE 320<0-

30

No!*a#i- 'e +!oie(#a!e si e,e($#ia $"'a#iilo! i" #e!e" sla. Co'$l 'e P!a(#i(a +e"#!$ e,e($#a!ea l$(!a!ilo! 'i" .e#o"8 .e#o" a!*a# si .e#o" +!e(o*+!i*a#. No!*a#i- +e"#!$ !eali&a!ea +e #i*+ !i%$!os a l$(a!ilo! 'e (o"s#!$(#ii Re%$li #e9"i(e +e"#!$ +!oie(#a!ea si i"#!e#i"e!ea '!$*$!ilo! No!*a#i- +e"#!$ i"(e!(a!ea .e#o"$l$i +!i" *e#o'e "e'is#!$(#i-e I"s#!$(#i$"i +!i-i"' (o"#!ol$l (ali#a#ii .e#o"$l$i la $"'a#iile o!a#e +!i" +!o(e'e$l so"i(. Re%$li #e9"i(e +e"#!$ +!o#e(#ia ele*e"#elo! 'i" .e#o" a!*a# sa$ +!e(o*+!i*a# i"#!<$" *e'i$ a%!esi- "a#$!al si a!#i i(ial I"s#!$(#i$"i +!i-i"' +!oie(#a!ea si e,e($#ia $"'a#iilo! i" #e!e"$!i ($ $*i'i#a#e *a!e I"s#!$(#i$"i #e9"i(e +!i-i"' +!o(e'eele 'e !e*e'ie!e a 'e e(#elo! +e"#!$ ele*e"#ele 'e .e#o" si .e#o" a!*a#.

P -<2333

43

NE 312<00

41

C 1.<74

42

P 72<7.

43

C 2.<71

44

C 233<71

41

C 1-3<-7

4.

NP 331<0.

4-

C 140<747 I"s#!$(#i$"i +!i-i"' i"(e!(a!ile +e .e#oa"e. C 14<71


- 48 -

40

I"s#!$(#i$"i +!i-i"' 'e#e!*i"a!ea 'e e(#elo! la ele*e"#ele +!e a.!i(a#e ?9i' +e"#!$ a+li(a!ea +!e-e'e!ilo! STAS 00/2D3<46. ele*e"#e +!e a.!i(a#e. Me#o'e 'e -e!i i(a!e ale (a!a(#e!is#i(ilo! %eo*e#!i(e. No!*a#i- +!i-i"' e,e($#ia la (al' a i*.!a(a*i"#ilo! .i#$*i"oase +e"#!$ +o'$!ile 'e sosea.

C 11-<-3

13

C 11.<70

11

AN; 14.<2332 12 No!*a#i- +!i-i"' $!*a!i!ea (o*+o!#a!ii i" #i*+ a (o"s#!$(#iilo! I"s#!$(#i$"i #e9"i(e +e"#!$ s$'a!ea a!*a#$!ilo! 'i" o#el .e#o" Altele 6ucrari $e $rumuri. =iBturi a(faltate (I im'racaminti 'ituminoa(e eBecutate la cal$.Tipare (I acce(orii metalice pentru confectionarea (I $ecofrarea epru#etelor 6ucrari $e $rumuri. inca$rarea im'racamintilor la lucrari $e con(tructii noi (i mo$ernizari $e $rumuri. Pre(criptii %enerale $e proiectare (i $e eBecutie. 6ucrari $e $rumuri. Inca$rarea im'racaminVilor la ranfor(area (i(temelor rutiere eBi(tente. Pre(criptii %enerale $e proiectare (i $e eBecutie. Actiunea fenomenului $e in% eV$ez% et la lucrari $e $rumuri. A$ancimea $e in% et in compleBul rutier. Pre(criptii $e calcul. Actiunea fenomenului $e in% et<$ez% et la lucrari $e $rumuri. Pre#enirea (i reme$ierea $e%ra$arilor $in in% et<$ez% et. Pre(criptii te nice. Actiunea fenomenului $e in% et<$ez% et la lucrari $e $rumuri. ;eterminarea (en(i'ilitatii la in% et a pamanturilor $e fun$atie. =eto$a $e $eterminare. 6ucrari $e $rumuri. 6atimea $rumurilor. 6ucrari $e $rumuri. Terminolo%ie. 6ucrari $e $rumuri. Terminolo%ie 6ucrari $e $rumuri. Corne ectometrice (i Hilometrice 6ucrari $e $rumuri. =eto$e $e ma(urare. 6ucrari $e $rumuri. Pa#a?e $in piatra 'ruta (au 'olo#ani. Strazi& trotuare& alei pietonale (i pi(te $e 'iciclete. Pre(criptii $e proiectare. Elementele %eometrice ale (trazilor. Pre(criptii $e proiectare..
- 41 -

C 133<-7

13

C 27<73

WI 1

STAS 1337/3<74

2 3 4 1 . 7 0 13 11 12 13 14

STAS 1107/1<70 STAS 1107/2<70 STAS 1-30/1<03 STAS 1-30/2<03 STAS 1-30/3<03 STAS 2033<70 S8 EN 4332< 1*2331 STAS 4332/2<02 S8 .033*1001 STAS 7740<73 STAS 0301<03 STAS 13144/2<01 STAS 13144/3<01

11 1. 117 10

Amena?area inter(ectiilor $e $rumuri. Cla(ificarea (i pre(criptii $e proiectare. Calculul capacitatii $e circulatie a (trazilor. Calculul capacitatii inter(ectiilor. =eto$e pentru in#e(ti%area circulatiei. Cla(ificari. 8oa$ traffic tec niYue. ;e#ice( for in#e(ti%ation( of t e roa$ traffic. ;e#ice( for recor$in% t e roa$ traffic. Cla((ification. 6ucrari $e $rumuri. ;eterminarea $en(itatii (traturilor rutiere cu $i(poziti#ul cu con (I ni(ip. ;eterminarea %ranulatiei ni(ipurilor A%re%ate naturale pentru 'etoane (i mortare cu le%aturi cu materiale minerale. A%re%ate $in z%ura pentru 'etoane cu $en(itatea mica. =eto$e $e incercari ale cimenturilor. ;eterminarea rezi(tentelor mecanice. =eto$e $e incercari ale cimenturilor. ;eterminarea timpului $e priza (i a (ta'ilitatii. =eto$e $e incercari ale cimenturilor. ;eterminarea cantitati#a a componentelor. =eto$e $e incercari ale cimenturilor. ;eterminarea finetii. =eto$e $e incercari ale cimenturilor. =eto$e $e prele#are (i pre%atire a pro'elor $e ciment. =eeto$e $e incercari ale cimenturilor. ;eterminarea continutului $e cloruri& $ioBi$ $e car'on (i (u'(tante alcaline. Cimenturi. ;eterminarea partii fine pe epru#ete $e 133 %. Cimenturi. ;eterminarea. Temperaturii $e topire pentru i$ratare . =ateriale pentru le%aturi i$raulice. Cimentul Portlan$ Cimenturi. Tipuri $e $eterminari ale prizelor cimenturilor. Incercari pe 'etoane.. incercari pe 'etoane noi. ;eterminarea $en(itatii aparente& lucra'ilitatiicontinutului $e a%re%ate fine.la inceputul turnarii.

S8 13144< 4*1001 STAS 13144/1<70 STAS 13144/.<70 STAS 13-01/1<-.

STAS 13-01/2< 2331 STAS 12277<71 STAS 3<7S8EN 12.23*2333 STAS 71--<.7 S8 EN 10.< 1*1001 S8 EN 10.< 3*1001 S8ENV10.< 4*1001/AC* 100S8 EN 10.< .*1004 S8 EN 10.< -*1001 S8 EN 10.< 21*1004 STAS 22-/2<04 S8 22-<1*100. S8 EN 10-< 1*2332 STAS 120.<--

23 21 22 23 24 21 2. 227 20

33 31 32 33 34

STAS 1-00<77

- 42 -

31 3. 337 30 43 41 42 43 44 41 4. 4-

Incercari pe 'etoane (i mortare. Ec ipamente metalice reutiliza'ile. Cetoane. ;eterminarea $en(itatii& compactarii a'(or'tiei $e apa (i porozitatii 'etonului la turnare. Incercari pe 'etoane. ;eteerminarea contractiei aBiale la turnare. Ceton $e ciment. Pre#iziuni pentru (ta'ilirea %ra$ului $e $e%ra$are. Encerc"ri pe 'etoane. ;eterminarea rezi(tentei la in% et< $ez% et. Encerc"ri pe 'etoane. Verificarea impermea'ilitatii Cetoane $e ciment. Cla(ificari. Ceton $e ciment. Verificarea reactiilor a%re%atelor la (u'(tantele alcaline. Incercari pe 'etoane. Verificarea a$erenteii intre 'eton (i armatura. Incercari pe 'etoane. ;eterminarea mo$elului (tatic la compre(iune a 'etonului. Incercari $e a$erenta la mortare.. Incercari ne$i(tructi#e pe 'etoane. Cla(ificari (i in$icatii %enerale. Cor$uri $e ciment.

S8 EN 12303< 1*2332 STAS 2414<01 STAS 2733<73 STAS 3340/1<73 STAS 3117<70 S8 EN 12303< 7*2332 S8 EN 23.< 1*2332 STAS 1443<-3 STAS 1111<70 STAS 1171<-1 S8 EN 74.< 2*2332 STAS ..12/1<72 S8 EN 1343*2334

Stan$ar$ele (i normati#ele $e mai (u( pot fi im'unatatite& mo$ificate (au inlocuite in functie $e lucrarile $in proiect.

- 43 -

A7E?A D BA7UAL DE IDE7TITATE DIFUALA

- 44 -

S-ar putea să vă placă și