Sunteți pe pagina 1din 678

an atate Sfaturi pentru s

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

Prefa ta
n foaierul spitalului White Memorial, care a fost amenajat n memoria scriitoarei sfaturilor care alc atuiesc aceast a carte, se a a o plac a de bronz ce poart a inscrip tia: Acest spital este dedicat memoriei lui Ellen White, a c arei lung via ta a a fost consacrat a n mod dezinteresat alin arii durerilor s s i necazurilor celor bolnavi, celor n suferin ta i celor n nevoie; s i pentru a inspira pe tineri s i tinere s a- si consacre vie tile n lucrarea Celui care a spus: Vindeca ti pe bolnavi. Pentru cei care au cunoscut-o pe Ellen White aceste cuvinte sunt nc arcate de amintiri pl acute a nenum arate ntmpl ari din via ta acestui suet prea iubit. Dintre toatele femeile care au tr ait n timpurile moderne, nici una, dup a toate probabilit a tile, nu a exercitat att de profund o inuen ta as i de durat a asupra vie tii semenilor ei, turile ei ca Ellen White. Si n nici un alt domeniu nu au fost nv a ta mai importante s i mai meticuloase ca cele despre ngrijirea corpului omenesc templul Duhului Sfnt. n ultima jum atate de secol, s-a rev arsat, din multe s i diferite surse, un adev arat potop de lumin a n leg atur a cu acest subiect important. Din mintea renumitului Pasteur au venit s age ti de lumin a de o putere str alucitoare s i p atrunz atoare n privin ta unor probleme legate de s an atate s i de boal a. De la el a primit lumea cuno stin te legate de bacterii, factorii care produc att de multe boli. De la Louis Pasteur a venit tratamentul care a biruit antraxul, aceast a boal a devastatoare care a chinuit att pe om, ct s i pe animale. Truda lui perseverent a a culminat cu descoperirea tratamentului turb arii, una toare boli a tuturor timpurilor. din cele mai nfrico sa Lordul Lister, aplicnd principiile lui Pasteur n sala de opera tie, [2] a f acut ca chirurgia s a devin a o certitudine pentru omenire. Geniul s au a transformat spitalele din abatoare ale terorii s i cangrenei n locuri de alinare s i tratament. El a demonstrat c a puroiul nu are ce c auta n r anile chirurgicale s i a redus mortalitatea chirurgical a la niveluri relativ nesemnicative. iii

Apoi a fost Semmelweiss, obstetricianul, c aruia Kugelmann ia scris: Cu pu tine excep tii, lumea a crucicat s i ars pe rug pe binef ac atorii ei. Sper c a nu vei obosi n lupta onorabil a pe care o ai . Acest Smmelweiss a fost cel care s-a luptat cu febra nc a n fa ta puerperal as i a c arui minte a vibrat de ntreb arile: De ce mor aceste mame? Ce este cu febra de la na sterea copilului? Eforturile depuse toare. l-au costat via ta, ns a el a nvins maladia nfrico sa Si a s putea continua prin a vorbi despre binecuvnt arile pe care lumea le-a primit din minile multor altora, de la Koch, Ehrlich, Nicolaier, Kitansato, Behring, Flexner, Ronald Ross s i mul ti al tii. ns a lui Ellen White i-a fost dat un alt rol. n timp ce activitatea s i turile ei au fost n armonie cu medicina cu adev nv a ta arat s tiin tic a, ea a str alucit cu o splendoare sfnt a n domeniul laturii spirituale a artei vindec arii. Ea estre f ar a egal n felul cum a f acut apel la oameni n privin ta corpurilor pe care le-au primit ca pe o ndatorire sfnt a din partea Celui Prea nalt s i de a asculta de legile naturii s i de Dumnezeul naturii. Ea a fost cea care a n al tat sn tenia corpului omenesc s i necesitatea supunerii tuturor poftelor s i pasiunilor n controlului unei con stiin te luminate. Al tii au pus accent pe s tiin ta privin ta s an at a tii; ei i-a r amas latura spiritual a n tratarea templului corpului omenesc. Nimeni din perioada modern a nu a p atruns n acest cmp spiritual n m asura n care a f acut-o ea. Eforturile sale au fost neobosite din tinere te pn a n ceasul mor tii la o vrst a foarte naintat a. [3] Prin c ar ti, articole n reviste, ziare, s i bor suri, ea a f acut apel, la b arba ti s i femei, tineri s i b atrni n mod constant s i; neab atut, spiritual mai ra cu claritate, pentru un stil de via ta tional, mai nobil, mat curat. De la amvonul bisericilor, din s ali de cursuri, consilii s i conferin te, vocea ei a fost continuu auzit a, sus tinnd necesitatea unei vie tuiri consacrate, cre stine n privin ta lucrurilor legate de corpul omenesc s i ngrijirea lui; Ellen G., White a imprimat aceste lucruri n latura spirituala a citadelei l auntrice a suetelor oamenilor. De aceea, este potrivit a spune c a, de si ea doarme n mormntul t acut, cu minile ei obosite ncruci sate pe pieptul ei sfnt, faptele ei o urmeaz a. Se cuvine ca Sfaturile ei din acest volum s a d ainuiasc a pentru a binecuvnta;, fortica s i c al auzi vie tile acelora care caut a s a- si ndrepte semenii spre Cei binecuvntat, singurul care are vindecarea sub aripile Sale.

Apostolul Pavel este cel care a scris n cea de-a doua sa epistol a c atre tn arul Timotei. ntr-o cas a mare nu sunt numai vase de aur s i de argint, ci s i de lemn s i de p amnt. Unele sunt pentru o ntrebuin tare de cinste, iar altele pentru o ntrebuin tare de ocar a. Deci dac a cineva se cur a te ste de acestea, va un vas de cinste, sn tit, folositor st apnului s au, destoinic pentru orice lucrare bun a (2 Timotei 2, 20-21). Pavel a scris n special n privin ta membrilor bisericii Domnului, ns a ct de minunat pot aplicate aceste cuvinte pietrelor omene sti care alc atuiesc cl adirea casei celei mari a me ste sugului vindec arii de pe p amnt ast azi! n acesta se g asesc medici s i surori medicale de aur s i medici s i surori medicale de argint, medici s i surori medicale [4] de lemn s i de lut, unele pentru cinste iar altele pentru ocar a. Tinta acestor Sfaturi este tocmai de a cura ti marea cas a de vindecare, a contribui la modelarea ei dup a asem anarea Vindec atorului, Cel Atotputernic. n vremuri jalnice, cnd tot ce a fost cndva sacru se comercializeaz a, cnd oamenii se nchin a la orice pas vi telului de aur, exist as i vor exista ntotdeauna b arba ti s i femei care tnjesc n t acere dup a cele mai nalte idealuri care sunt ntrecute n sn tenie doar de lucrarea de propov a-duire a Cuvntului lui Dumnezeu, Cu speran ta s i rug aciunea simpl a ca acest volum s a- si poat a aduce contribu tia cu tot ce poate mai curat s i mai lipsit de egoism pentru profesia medicinii, se pune acum n circula tie, pentru a- si ndeplini misiunea. Percy T. Magan

la edi Prefa ta tia a doua


Comitetul Administrativ are pl acerea de a v a pune la dispozi tie cea de-a doua edi tie a Sfaturilor pentru s an atate. Ap arut a pentru prima dat a n 1923, aceast a compila tie a scrierilor lui Ellen White cu indispensabil subiectul s an atate s-a dovedit a o lucrare de referin ta a iar prima edi tie cu numeroasele tip arituri a dep as it cu mult a stept arile c ar tii n privin ta distribuirii ei. Textul c ar tii a r amas neschimbat iar pagina tia original a a fost men tinut a. Ceea ce apare nou s i va mult apreciat de cercet atorul atent este includerea datei scrierii sau primei a ec publica tii care apare al aturi de sursa de referin ta arei articol. Dorin ta sincer a a editorilor este ca aceast a carte, n aceast a nou a apari tie, s a poat a continua s a ocupe un loc important n a men tine n cadrul bisericii s i pentru slujitorii ei pastorali s i medicali locul semnicativ al soliei noastre de s an atate. Comitetul ns arcinat cu administrarea publica tiilor lui Ellen White Washington D.C., 29 ianuarie 1957.

vi

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Prefa ta la edi Prefa ta tia a doua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Sec tiunea 1 Nevoia lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mul timi nec ajite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pe calea pieirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 S ar acia s i p acatul abund a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nevoile celor boga ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bog a tii de durat a pentru o comoar a p amnteasc a . . . . . . . . 26 Un neam dec azut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 C alcarea legilor zice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Poporul lui Dumnezeu s a tr aiasc a n cur a tie . . . . . . . . . . . . 31 Nes abuin ta ignoran tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ca n zilele lui Noe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Este nevoie de o lucrare de reform a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Priveli stea ce ne nconjoar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Dumnezeu, izvorul n telepciunii s i al puterii . . . . . . . . . . . . 37 Religia s i s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Iubirea lui Hristos este o putere vindec atoare . . . . . . . . . . . . . 40 Modul n care vindec a Domnul Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Medicul cre stin ca misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Cine va spune: Trimite-m a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ngrijirea bolnavilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Metoda de evanghelizare a Domnului Hristos . . . . . . . . . . . 44 Lucra ti cu entuziasm s i ardoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Urm arile obiceiurilor gre site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 O lume neavertizata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sec tiunea 2 Lucruri esen tiale pentru s an atate . . . . . . . . . . . . . 49 Cunoa sterea celor dinti principii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 T ag aduirea de sine este esen tial a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 R aspunderea p arin tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 n telepciunea din lucr arile lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tine ti n fru trupul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 S a adopt am o diet a simpl a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 vii

viii

Sfaturi pentru s an atate

R ascump ara ti de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 R asplata sn teniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Lucrarea de sn tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Neamul cre stin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Dezvolta ti-v a abilit a tile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cump atare n toate lucrurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Lumea nu constituie un criteriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mi scarea zic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 R aceala s i aerul proasp at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Inactivitatea s i sl abiciunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Aerul curat s i lumina soarelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 S a e avut a n vedere s an atatea sorei medicale . . . . . . . . . . 70 Respira tia adnc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Supersti tii cu privire la aerul din timpul nop tii . . . . . . . . . . . . 75 Inuenta aerului curat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Igien a minu tioas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Consuma ti o hran a simpl a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Deprinderile zice s i s an atatea spiritual a . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Experien ta lui Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sn tirea este un principiu viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Nefolosirea mnc arurilor cu carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Evita ti l acomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Lec tii din experien ta lui Ioan Botez atorul . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Atitudine binevoitoare s i conduit a corect a n via ta de c as atorie91 Patima nu este dragoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ngrijirea so tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 St apnirea poftei este important a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Importan ta ambian tei pl acute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sfaturi pentru femeile ns arcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Alimenta tia sugarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Refuza ti ntinarea cu tutun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ntinarea cu tutun, o ofens a adus a lui Dumnezeu . . . . . . . . 97 Se cere o cur a tie strict a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Folosirea tutunului este contrar a evlaviei . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Omul proprietatea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 O ntrebuin tare gre sit as i trist a a banilor . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Sim turile naturale sunt amor tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O otrav a am agitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Cuprins

ix

Abstinen ta de la narcotice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lep adarea de sine s i rug aciunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectele rele ale ceaiului s i cafelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceaiul s i cafeaua nu hr anesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lipsa st apnirii de sine nu-i este pl acut a lui Dumnezeu . . Evita ti folosirea medicamentelor otr avitoare . . . . . . . . . . . . . Medicamentele nu vindec a boala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea restauratoare a naturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remedii naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbr ac amintea s an atoas a ............................. Puterea voin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ocupa tie potrivit a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlul imagina tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cump atare in munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cump atare n lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordine s i cur a tenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un semn exterior de cur a tie interioar a ................ Exemplul mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a tarea de adev aruri spiritual a ..................... mb aiere frecvent a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a ne p astr am sensibilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C atre un frate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 3 Alimenta tia s i s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate . . . . . . . . . . Cre sterea s i dezvoltarea personal a, o datorie . . . . . . . . . . . Ispitire prin poft a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pofta i st apnea pe antediluvieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Necump atarea dup a potop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experien ta lui Esau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel dorea oalele cu mncare ale Egiptului . . . . . . . . . . . Necump atarea s i nelegiuirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinerilor no stri le lipse ste st apnirea de sine . . . . . . . . . . . R aspunderea p arin tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rele produse de mncarea de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preg atirea corespunz atoare a hranei, o datorie . . . . . . . . . . Mncarea necorespunz atoare distruge s an atatea . . . . . . . . Mncatul prea des, o cauza a dispepsiei . . . . . . . . . . . . . . . Rele care trebuie evitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 104 105 105 106 107 107 108 108 109 112 113 114 117 118 120 120 121 121 123 124 126 127 128 128 129 130 130 130 131 131 132 133 134 135 136 137 138

Sfaturi pentru s an atate

Mnca ti ncet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea poftei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O r aspundere solemn a ............................. Efectul alimentelor excitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urm arile ng aduin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de reforma s Credincio sie fa ta an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R aspunderea personal a............................. Putere prin ascultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mnc arurile cu carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spre slava lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a tarea principiilor s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extreme n alimenta tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alimenta tia n diferite ta Un cuvnt c atre cei s ov aielnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P arta si de natur a divin a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urm arile desconsider arii luminii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de legile s Credinciosul fa ta an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G atitul s an atos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a ta ti s a g ati ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O realizare dintre cele mai importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinea nes an atoas a .................................. Schimbarea alimenta tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O combina tie v at am atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hran a lipsit a de gust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O alimenta tie s ar ac acioas a............................ Extreme n alimenta tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mncatul peste m asura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stomacul are nevoie de perioade de odihn a ............ Mame mpov arate de munc a .......................... L acomia un p acat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evita ti standardele false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 4 Via ta n aer liber s i activitatea zic a ......... Exemplul Domnului Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natura un manual de studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La tar a ............................................ Izvorul vindec arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea vie tii n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natura, medicul lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138 140 141 141 143 144 144 145 146 149 150 151 152 152 155 156 157 158 160 161 163 164 165 167 168 170 174 174 176 177 179 181 182 184 186 188 189 189

Cuprins

xi

Mi scarea zic a s an atoas a va face minuni . . . . . . . . . . . . . . Un sanatoriu mic la tar a ............................ Pilde vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi scarea zic a, aerul s i lumina soarelui . . . . . . . . . . . . . . . . . Planul originar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statul ntre patru pere ti la s coal a ....................... Ignoran ta cu privire la cerin tele naturii . . . . . . . . . . . . . . . . Copiii afecta ti de prea mult studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metode mai simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echilibru corespunz ator ntre munca zic as i cea mintal a .. Urm arile lipsei de activitate zic a...................... Studiul in exces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indolen ta blestemat a............................... Cultura zic a ....................................... Petreceri pentru pl acere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocupa tii n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ap arare mpotriva r aului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S an atatea si ecien ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perioade de relaxare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumina soarelui n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrac tii interzise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi scarea zic a o cale de restaure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mersul pe jos ca mi scare zic a ........................ Urm arile inactivit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deschide ti ferestrele suetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 5 Sanatoriile obiectivele s i scopurile lor . . . . . Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre . . . . . . . . . . O lumin a c al auzitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a se promoveze principiile s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . Monumente pentru Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... Fntni de via ta Biserica Sa calicat a pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ape vii pentru suete nsetate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanatoriile s i lucrarea evangheliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institu tii necesare n multe locuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n toat a lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rile europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ta rile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n toate ta

190 191 191 193 195 196 196 197 199 200 204 205 206 208 209 209 210 212 214 216 217 219 221 222 223 225 226 227 228 229 231 232 233 234 236 237 238 240

xii

Sfaturi pentru s an atate

ngerii a steapt a s a conlucreze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Cooperarea sanatoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Sanatoriul din Sydney s a aib as i rol educativ . . . . . . . . . . . . . 242 Slava Evangheliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 To ti ar trebui s a aib a o parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Foloase agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Avertizare mpotriva centraliz arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Economie s i bun avoin ta s Umilin ta i altruism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Ocazii providen tiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 de s Datoria fa ta araci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Responsabilit a tile bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Sanatoriile noastre din sudul Californiei . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Valoarea vie tii n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 G asirea de locuri potrivite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Sabatul n sanatoriile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Semnul ordinii care domne ste ntre noi . . . . . . . . . . . . . . . 256 Niciodat a s a nu e neglija ti bolnavii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Liberi de grijile lume sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Chema ti s a m un popor sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Nu sunt necesare sanatorii mamut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Distrac tiile n sanatoriile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 ncuraja ti-v a unii pe al tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Scoli aproape de sanatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Rosti ti cuvinte de ncurajare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Comportament asemenea Domnului Hristos . . . . . . . . . . . 265 Punctele de vedere denomina tionale s a nu e impuse pacien tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Pentru toate grup arile s i clasele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Tratament medical, vie tuire corespunz atoare s i rug aciune . . 270 s Centre de inuen ta i instruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 nalta chemare a lucr atorilor din sanatoriile noastre . . . . . . . 273 O atmosfer a plin a de pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 O comoar a de experien ta ncrederea n sine, un pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 nlocuitori s an ato si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Sec tiunea 6 Cum asigur am succesul n lucrarea din institu tii279 Secretul succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Cuprins

xiii

Cultura moral as i intelectual a ......................... Puterea adev arului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inecienta nu-i este pe plac lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . Inuen ta lucr atorilor tem atori de Dumnezeu . . . . . . . . . . . Vor nv a ta ei n si si s i vor nv a ta s i pe al tii . . . . . . . . . . . . . Reforma s an at a tii la sanatoriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezultatele efortului credincios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Men tine ti un standard nalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localizarea sanatoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n afara ora selor mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n mijlocul scenelor din natur a ...................... mprejurimile ora selor mari sunt nefavorabile . . . . . . . . . . Efectele vie tii n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pericolele vie tii n ora sele mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu printre cei boga ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu pentru c aut atorii de pl aceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condi tiile din ora sele mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economie n nin tarea sanatoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etalarea exterioar a nu este de dorit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemple de altruism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cl adirile noastre s a reprezinte credin ta noastr a ......... Confortul este mai important dect elegan ta . . . . . . . . . . . Conlucr atori cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avantajele cl adirilor din lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economie n lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principiul trebuie s a st apneasc a..................... de institu Loialitate fa ta tiile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanatoriul un cmp misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de principiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ata samentul fa ta Spre slava lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capelanul si lucrarea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tine ti adev arul n cur a tia lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru binele altora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este nevoie de lucr atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Personal medical cu experien ta Tactul este esen tial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum proced am cu sentimentalismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea innobilatoare a gndurilor curate . . . . . . . . . . . . . . . .

281 281 281 282 284 285 286 288 289 289 290 290 291 292 293 295 297 298 298 299 299 301 301 303 304 304 306 309 310 312 313 314 316 317 317 319 320 322

xiv

Sfaturi pentru s an atate

Critica s i c autarea gre selii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urm arile p acatului nutrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privind la Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economia s i lep adarea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colaborarea ntre s coli s i sanatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echitate n privin ta salariilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a facem economie din principiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compensa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu salarii exorbitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ai ajut am pe cei care au nevoie de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . Ce poate face o institu tie pentru o alt a institu tie . . . . . . . . Este nevoie de o reform a ........................... Chestiunea salariilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canale de binecuvntare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucratorii de la sanatoriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recunoa sterea lucrului cinstit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemplul Domnului Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare vast a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simplitate s i economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 7 Medicul cre stin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O chemare plin a de responsabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un exemplu in cump atare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un vindec ator al bolilor spirituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obi snuin ta cu suferin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de simpatie a medicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Necredincio sia s i indelitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea medicului pentru suete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebuie imitate metodele Domnului Hristos . . . . . . . . . . . Domnul Hristos a luminat mormntul . . . . . . . . . . . . . . . . Medicul poate ndrepta c atre Domnul Isus . . . . . . . . . . . . . Lauda s a e adus a lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un cuvnt la timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfera medicilor conduc atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumina lor s a str aluceasc a n afar a ................... Gata pentru orice lucrare bun a......................... M arturie de partea adev arului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tratamentul min tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlul unei min ti asupra alteia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

323 325 326 327 328 329 331 332 335 336 337 338 339 340 341 343 344 344 347 349 350 350 352 354 355 356 358 359 359 360 361 362 364 364 367 370 371 371

Cuprins

xv

Mil a asemenea celei a lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vindecarea lepro silor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R abdare s i simpatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un sol al milei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndrepta ti mintea c atre Domnul Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . P acat s i boal a..................................... Medicii s a- si menajeze puterile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare care va dura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adev arul prezent conduce in sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiecare trebuie s a- si fac a partea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solia pentru acest timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnul rela tiei noastre cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . Temelia unei reforme de durat a...................... Fiecare la locul s au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primejdii s i ocazii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea odihnei, a studiului s i a rug aciunii . . . . . . . . . . . . Integritatea s i promptitudinea sunt esen tiale . . . . . . . . . . . Ranament s i delicate te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de moa se pricepute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cauzele bolii trebuie n telese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pericole datorate succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblia sf atuitorul t au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re tete ale marelui medic pentru odihn a ............... Calic ari necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rug aciunea pentru bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din cele mai solemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O experien ta Potrivit cu voia Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Supunere s i credin ta s Credin ta i calm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Credin ta i ascultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Credin ta i fapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru s Recuno stin ta an atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta medicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scoate ti ap a din izvorul ascuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comuniune zilnic a cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fi ti activi s i veghea ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ascultare s i fericire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 8 Surorile medicale s i personalul ajut ator . . . . . .

374 374 377 378 379 380 381 382 382 383 384 385 385 387 388 388 389 390 391 392 394 396 397 399 400 401 402 404 404 405 407 409 410 410 411 412 413 415

xvi

Sfaturi pentru s an atate

Urma ti metodele Domnului Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucratorii Evangheliei s a slujeasc a celor bolnavi . . . . . . . nv a ta ti pe oameni principiile reformei s an at a tii . . . . . . . . Lucrare din cas a n cas a .............................. Apel c atre misionarii medicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanatoriile ca instrumente pentru lucrarea misionar a .... Lucrarea din marile ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruirea pentru o lucrare grabnic a .................. Surori medicala ca evangheli sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizarea de grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare urgent a.................................... Datoriile s i privilegiile lucr atorilor de la sanatoriu . . . . . . . . Valoarea rela tiilor sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frumuse tea sn teniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lumin a pentru lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O putere modelatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. naintare n cuno stin ta Voio sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O minte preg atit a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecien ta depinde de t arie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integritatea ntre lucr atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidelitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un tablou trist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Critic a nepl acut a .................................. Valurile inuen tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea asocierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegeti-v a tovar as i nobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia ti Scripturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evita ti irtul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a nu v a e ru sine de munc a ........................ n s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lips a de economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta noastr a .................................... Nevoia de ocazii favorabile pentru cultura cre stin a........ Sec tiunea 9 Predarea principiilor de s an atate . . . . . . . . . . . . Biserica ar trebui s a se trezeasc a ....................... To ti pot contribui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiul n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416 417 418 420 421 421 422 423 424 425 426 427 428 428 429 430 432 434 434 436 437 439 441 441 443 444 444 445 446 447 449 450 452 453 457 458 459 459

Cuprins

xvii

Tinerii, bra tul de ajutor al lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . Studiul ziologiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a ta ti pe copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slujitorii Evangheliei s a nve te pe oameni reforma s an at a tii Reform a n cump atare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La adun arile n corturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare bun a ngreunat a ............................ R aspndirea principiilor temperan tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colaborarea cu lucr atorii de la Christian Temperance . . . nva ta ti cu n telepciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercitarea corect a a voin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semna ti declara tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncerc ari premature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sus tine ti reforma s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfat cu privire la misiunile din ora sele mari . . . . . . . . . . . . Merge ti nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebuie sus tinut a continuarea reformei . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poporul lui Dumnezeu s a e purt ator de lumin a ........ Tr ai ti convingerile pe care le ave ti, nv a ta ti pe al tii adev arul Este nevoie de sanatorii in Washington s i n alte locuri . . . . Educa ti, educa ti, educa ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S as tim s a g atim s an atos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a ta ti cu n telepciune s i prin exemplu . . . . . . . . . . . . . . . Medicul, un profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .............................. Indiferen ta i necredin ta Avertizare mpotriva medicilor spiriti sti . . . . . . . . . . . . . . . . . Experien ta lui Ahazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncrederea nen teleapt a............................. Dumnezeu, ajutorul poporului s au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrugerea pe care o urze ste Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colportorul un profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea publica tiilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m pe al S a nv a ta tii prin exemplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a ngrijim de bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare sacr as i important a ........................ R aspndi ti literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bro suri cu privire la reforma s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . .

460 460 461 463 464 465 467 468 469 471 472 474 476 477 477 478 479 479 482 483 484 485 485 486 487 488 489 490 490 491 495 497 497 498 498 499 500 501

xviii

Sfaturi pentru s an atate

Bro suri in multe limbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Invita tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilde n reforma s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce s a avem sanatorii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 10 Lucrarea prin alimente s an atoase . . . . . . . . . . . Preg atirea de mnc aruri s an atoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuno stin ta trebuie mp art as it as i altora . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea fructelor proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Credincio sie practic a ................................ Educa ti-i pe oameni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegerea alimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea produselor din grupa nucilor . . . . . . . . . . . . . . . . Reforma s a e progresiv a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a ta ti pe oameni cu n telepciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fi ti purt atori de lumin a............................. Lucrarea prin restaurante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea materialelor de citit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grij a pentru angaja ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avantajele restaurantelor mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a ta ti pe copii s a g ateasc a........................... Restaurante n ora sele mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurante s i camere pentru tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . nchise n Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sn tenia Sabatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alimente s an atoase n toate ta n statele din sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca o ntreprindere a s colii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 11 Lucrarea misionar a medical a.............. Lucrare de pionierat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicul iubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemplul Domnului Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este nevoie de mpreun a sim tire s i sus tinere . . . . . . . . . . . Institu tii mici n mai multe locuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila s i mpreuna sim tire trebuie cultivate . . . . . . . . . . . . . Evanghelizarea medical a ............................. Virtutea caracterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ignoran ta voit a este un p acat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tineri valoro si s a e ale si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501 502 503 505 507 508 509 510 512 513 514 515 516 516 517 519 520 521 522 524 525 527 528 531 532 533 535 537 538 538 539 541 541 542 543 544 545 546

Cuprins

xix

O ilustrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vastitatea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preg ati ti noi terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnul Hristos exemplul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ascultare s i n telegere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urma ti-v a conduc atorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare unit a...................................... T arie prin efort unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sl abiciune prin desp ar tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considera ti cauza lui Dumnezeu ca un ntreg . . . . . . . . . . Strnge ti rndurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veghea ti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvinte de avertizare adresate unui medic din conducere . . Formeaz a misionari medicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea noastr a pentru ast azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nici o schimbare n lucrarea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . R azvr atire mpotriva reformei s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu o lucrare separat a ................................ Exemplul misionarului medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nelini stea familiei sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du sm ania fariseilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndrepta ti aten tia c atre Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanghelia n practic a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunt necesare reforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia unui sanatoriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toate categoriile s a benecieze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastorii s a lucreze potrivit cu planul Evangheliei . . . . . . . s ............................... Cu credin ta i umilin ta S a p atrundem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marele Medic, al aturi de ecare lucr ator . . . . . . . . . . . . . . Evangheli sti misionari medicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncurajare pentru lucr atorii tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metode s i planuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conferin tele s a foloseasc a misionari medicali . . . . . . . . . . Medici s i evangheli sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n strns a leg atur a cu oamenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sugestii practice pentru medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucra ti n ora sele mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

548 549 550 551 551 552 553 554 555 556 556 557 559 559 560 561 563 564 566 566 567 568 569 570 570 571 571 573 574 575 577 577 579 580 582 583 584 587

xx

Sfaturi pentru s an atate

Medicii din ora sele mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oamenii boga ti vor de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cursuri de g atit n multe locuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnul lucreaz a mpreun a cu ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un mijloc de a nvinge prejudec a tile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanatoriile avanposturi n ora sele mari . . . . . . . . . . . . . . . Lucrare energic a n Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R ascump ara ti vremea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea de predicare s i lucrarea medical a. . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 12 Pilde pentru turm a....................... Importan ta exemplului bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea unei vie ti consecvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epistole vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntristarea Duhului Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Indiferen ta i mpotrivire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datoria cre stinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datoria de a ne p astra s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrul n aer liber o binecuvntare . . . . . . . . . . . . . . . . Mncatul n mod neregulat s i indigestia . . . . . . . . . . . . . . . O minte clar a ....................................... Cur a tie social a...................................... Experien ta lui Israel - o avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modele de credincio sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi scarea zic as i alimenta tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistemul nervos deranjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lep adarea de sine s i ecien ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cine s a aib a controlul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este nevoie de reforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relele datorate consumului de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gre seli comune n alimenta tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mncarea n Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reforma s an at a tii s i spiritualitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este nevoie de o reforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O mi scare reformatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 13 Sn tirea vie tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumini n mijlocul ntunericului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lec tie din c aderea lui Solomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfaturi c atre medici s i surori medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588 588 589 590 592 593 594 594 596 599 600 600 601 601 602 603 604 605 605 608 609 609 610 613 613 614 614 616 616 617 618 619 619 621 623 624 625 627

Cuprins

xxi

................ ndrum atori s i sf atuitori cu experien ta Medicii s a e circumspec ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncredere n Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Factori care aduc boala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemplul lui Iosif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P astrarea s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evita ti etalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sfnt Tr ai ti o via ta a ................................ S a ave ti o inuent a mntuitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fi ti tari n Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre tul s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simplitate n mbr ac aminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbr ac amintea la mod a, o piatr a de poticnire . . . . . . . . . . Reforma n mbracaminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbr ac amintea noastr a o m arturie . . . . . . . . . . . . . . . . . Copiii supu si modei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podoabe nepieritoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectul mbr ac amintei asupra principiilor morale . . . . . . . Extreme n mbr ac aminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochii indecente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P arin tii ca reformatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unde ncepe necump atarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilitatea mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cump atarea n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feri ti-v a de stric aciunea moral a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respinge ti familiaritatea necuviincioas a .............. Cur a tie s i sal a ................................... ..................................... Unica siguran ta Slujitori ai p acatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tineri prin si n curs a............................... Roadele indolen tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un exemplu de dec adere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principiul moral singura ap arare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orbi ti de p acat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reformatori ipocri ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evlavia s i s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facerea de bine cel mai bun medicament . . . . . . . . . . . Lenevia s i descurajarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628 628 628 629 630 630 631 632 633 634 636 637 638 639 640 641 641 642 644 646 647 648 649 649 651 652 652 654 655 655 657 658 660 662 663 666 667 667

xxii

Sfaturi pentru s an atate

Adev arata religie nnobileaz a mintea . . . . . . . . . . . . . . . . . Un pas nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religia s i mul tumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A nutri necazuri imaginare este un lucru v at am ator . . . . . . . Nevoia de consacrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . total Abstinen ta a ....................................

668 668 670 671 672 674

Sec tiunea 1 Nevoia lumii

Mul timi nec ajite


Cnd Domnul Hristos a v azut mul timile care se adunau n jurul Lui, I S-a f acut mil a de ele, pentru c a erau nec ajite s i risipite ca ni ste oi care nu au p astor (Matei 9, 36). Domnul Hristos a v azut boala, necazul, nevoia s i starea dec azut a a mul timilor care se mbulzeau pe urmele Lui. Lui I-au fost prezentate nevoile s i suferin tele omenirii de pretutindeni. Printre cei de sus s i cei de jos, printre cei mai onora ti s i cei mai dec azu ti, El a ntrez arit suete care tnjeau tocmai dup a binecuvntarea pe care El venise s a o aduc a; suete care aveau nevoie doar de cunoa sterea harului S au pentru a deveni supu si ai mp ar a tiei Sale. Atunci a zis ucenicilor S ai: Mare este seceri sul, dar pu tini sunt lucr atorii. Ruga ti dar pe Domnul seceri sului s a scoat a lucr atori la seceri sul Lui (Matei 9, 37.38). Si ast azi exist a acelea si nevoi. Lumea are nevoie de lucr atori care s s a trudeasc a a sa cum a f acut-o Hristos pentru cei n suferin ta i cei p ac ato si. Exist a ntr-adev ar o mul time de oameni la care trebuie s a , necaz s se ajung a. Lumea este plin a de boal a, suferin ta i p acat. Este plin a de cei care au nevoie s a li se slujeasc a, cei slabi, neajutora ti, [14] ignora ti, dec azu ti. Pe calea pieirii Mul ti dintre tinerii acestei genera tii, din biserici, institu tii religioase s i a sa-zise c amine cre stine, aleg calea spre pieire. Prin obiceiuri necump atate ei atrag asupra lor boala, iar prin l acomia de a ob tine bani pentru ng aduin te p ac atoase, ei ajung s a practice lucruri necinstite. Ei si distrug s an atatea s i caracterul, nstr ainate de Dumnezeu s i evitate de societate, aceste biete suete simt c a sunt f ar a n adejde, att , ct s pentru aceast a via ta i pentru via ta viitoare. Inimile p arin tilor sunt zdrobite. Oamenii vorbesc despre ace sti r at acitori ca ind f ar a n adejde; ns a Dumnezeu i prive ste cu mil as i ndurare. El n telege toate mprejur arile care i-au f acut s a cad a n ispit a. Aceasta este o categorie care necesit a aten tie. 24

Mul timi nec ajite

25

S ar acia s i p acatul abund a Pretutindeni, att aproape, ct s i departe, sunt suete, nu doar dintre tineri, ci de toate vrstele, care sunt n s ar acie s i necaz, cu mntul vinov funda ti n p acat s i dobor ti de sim ta a tiei. Lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu este de a c auta aceste suete, de a se ruga mpreun a cu ele s i pentru ele s i de a le conduce pas cu pas la Mntuitorul. ns a nu doar aceia care nu recunosc cerin tele lui Dumnezeu sunt n necaz s i au nevoie de ajutor. n lumea de azi, n care domne ste egoismul, l acomia s i opresiunea, mul ti dintre adev ara tii copii ai lui Dumnezeu sunt n nevoie s i n necazuri. n locuri umile, pline de mizerie, nconjura ti de s ar acie, boal as i vinov a tie, mul ti si poart a s cu r abdare povara de suferin ta i ncearc a s a mngie pe cei f ar a n adejde s i lovi ti de p acat din jurul lor. Mul ti dintre ei sunt aproape necunoscu ti bisericilor sau pastorilor; ns a ei sunt luminile Domnului care str alucesc n mijlocul ntunericului. Acestora Domnul le poart a n mod deosebit de grij as i El face apel la poporul S au s a e bra tul S au de ajutor n a le u sura nevoile. n orice biseric a ar trebui s a existe o preocupare special a pentru ca aceast a clas a de oameni s a e [15] descoperit as i p astorit a. Nevoile celor boga ti Si, n timp ce lucr am pentru cei s araci, ar trebui s a acord am aten tie s i celor boga ti, ale c aror suete sunt la fel de pre tioase n ochii lui Dumnezeu. Domnul Hristos a lucrat pentru to ti cei care voiau s a aud a Cuvntul S au. El nu i-a c autat numai pe vame si s i pe p ac ato si, ci s i pe fariseii cei boga ti s i cul ti, pe nobilii iudei s i pe dreg atorii romani. Si pentru cei boga ti este nevoie s a se lucreze n dragoste s i temere de Dumnezeu. Prea adesea, ace stia se ncred n bog a tiile lor s i nu simt primejdia n care se a a. Avu tiile lume sti pe care Domnul le-a ncredin tat oamenilor sunt adesea o mare ispit a. Mii de oameni sunt astfel condu si spre ng aduin te p ac atoase care mpietresc n ei obiceiuri de necump atare s i viciu. Printre victimele nenorocite ale lipsurilor s i p acatului sunt mul ti care au avut cndva bog a tii. Oameni cu diferite voca tii s i diferite au fost birui func tii n via ta ti de necur a tiile s i stric aciunile lumii

26

Sfaturi pentru s an atate

prin folosirea de b auturi tari, prin ng aduirea poftelor rii p amnte sti s i au fost dobor ti de ispit a. n timp ce ace sti dec azu ti strig a dup a mila noastr as i ne cer ajutorul, nu ar trebui oare s a se acorde ceva aten tie celor care nu au cobort nc a n aceste adncimi, dar care s i-au a sezat picioarele pe aceea si c arare? Sunt mii de oameni care ocup a pozi tii de onoare, dar s i folositoare, care si ng aduie obiceiuri care nseamn a ruin a pentru suet s i trup. Oare nu ar trebui f acute cele mai serioase eforturi pentru a-i lumina? Pastori ai Evangheliei, oameni de stat, scriitori, oameni boga ti s i talenta ti, oameni de afaceri, puternici, care pot de folos, se a a n pericol de moarte pentru c a nu v ad nevoia unei stricte cump at ari n [16] toate lucrurile. Ei au nevoie s a i se ndrepte aten tia spre principiile cump at arii, nu ntr-un mod ngust s i arbitrar, ci n lumina marelui scop al lui Dumnezeu pentru omenire. Dac a principiile adev aratei cump at ari ar astfel aduse naintea lor, ar foarte mul ti din clasele nalte care le-ar recunoa ste valoarea s i le-ar accepta cu toat a inima. Bog a tii de durat a pentru o comoar a p amnteasc a Mai exist a un pericol la care sunt expuse clasele cele bogate n special s i aici se g ase ste de asemenea un cmp de lucru pentru misionarul medical. Mul ti oameni care sunt prosperi n lume, s i care niciodat a nu s-ar njosi cu formele obi snuite ale viciului, sunt totu si ruina ti pentru c a iubesc bog a tia. Absorbi ti de comorile lor de cerin p amnte sti, ei sunt insensibili fa ta tele lui Dumnezeu s i fa ta de nevoile semenilor lor. n loc de a socoti bog a tia ca pe un talant care trebuie pus la schimb ator, spre slava lui Dumnezeu s i n al tarea de ei n omenirii, ei o consider a un mijloc de a ng aduitori fa ta si si s i de a se prosl avi pe ei n si si. Ei adaug a cas a lng a cas a, p amnt dup a p amnt, si umplu casele cu obiecte luxoase, n timp ce nevoile abund a pe str azi s i pretutindeni n jurul lor sunt in te omene sti care tr aiesc n mizerie s i nelegiuire, n boal as i moarte. Cei care si dedic a astfel via ta slujirii eului nu dezvolt a n ei atributele lui Dumnezeu, ci ale lui Satana. Ace sti oameni au nevoie de Evanghelie. Ei au nevoie s a li se ntoarc a ochii de la de sert aciunea lucrurilor materiale s i s a li se descopere bog a tiile cele pre tioase, care sunt de durat a. Ei trebuie s a

Mul timi nec ajite

27

nve te bucuria de a da, binecuvntarea de a mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. La persoanele din aceast a clas a este adesea cel mai dicil s a avem acces, ns a Domnul Hristos va deschide c ai prin care putem ajunge la ele. Fie ca cei mai n telep ti, cei mai vrednici de ncredere s i [17] cei mai de n adejde lucr atori s a caute aceste suete. Cu n telepciunea s i tactul izvorte din dragostea divin a, cu ranamentul s i curtoazia care rezult a doar din prezen ta Domnului Hristos n suet, ei s a lucreze pentru aceia care, orbi ti de str alucirea bog a tli-lor p amnte sti, nu v ad slava comorii cere sti. Fie ca lucr atorii s a studieze Biblia mpreun a cu ei, ntip arind adev arurile sacre n inima lor. Citi ti-le cuvintele lui Dumnezeu: Si voi, prin El, sunte ti n Hristos Isus. El a fost f acut de Dumnezeu pentru noi n telepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare (1 Corinteni 1, 30). A sa vorbe ste Domnul: n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui, ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n aceasta g asesc pl acere Eu, zice Domnul (Ieremia 9, 23.24). n El avem r ascump ararea, prin sngele Lui iertarea p acatelor, dup a bog a tiile harului S au (Efeseni 1, 7). Si Dumnezeul meu s a ngrijeasc a de toate trebuin tele voastre, dup a bog a tia Sa, n slav a, n Isus Hristos (Filipeni 4, 19). Un asemenea apel, f acut n spiritul lui Hristos, nu va socotit nepotrivit, ci va impresiona mintea multora din clasele nalte. Prin eforturi depuse cu n telepciune s i cu dragoste, mul ti oameni de Dumboga ti pot trezi ti la sim tul r aspunderii s i datoriei fa ta nezeu. Dac a li se va ar ata clar c a Dumnezeu a steapt a de la ei, ca reprezentan ti ai S ai, s a aline suferin tele omenirii, mul ti vor r aspunde s i vor da din mijloacele s i simpatia lor n folosul celor s araci. Cnd mintea lor va astfel ab atut a de la propriile lor interese egoiste, mul ti vor c al auzi ti s a se predea lui Hristos. Ei se vor ata sa cu bucurie n lucrarea de binefacere a misionarului umil, care a fost [18] unealta lui Dumnezeu pentru convertirea lor, punnd la lucru talan tii inuen tei s i ai mijloacelor de care dispun. Prin folosirea corespunz atoare a comorii lor p amnte sti, ei si vor strnge comori n cer, unde nu le m annc a moliile s i rugina s i unde ho tii nu le sap a, nici nu le fur a (Matei 6, 2). Ei si vor asigura comoara pe care o ofer a

28

Sfaturi pentru s an atate

n telepciunea, chiar bog a tiile ve snice s i neprih anirea. (Testimonies for the Church 6:254-258 (1900).)

Un neam dec azut


Mi-a fost prezentat a starea actual a sl abit a a familiei omene sti. Fiecare genera tie a devenit tot mai slab as i boli de tot felul afecteaz a neamul omenesc. Mii de bie ti muritori, cu trupuri deformate, boln avicioase, cu nervii zdruncina ti s i mintea ntunecat a, si tr asc o mizerabil existen ta a. Puterea lui Satana asupra familiei omene sti cre ste. Dac a Domnul nu vine curnd ca s a-i distrug a puterea, nu va mai mult pn a cnd p amntul va ajunge depopulat. Mi-a fost ar atat c a puterea iui Satana este exercitat a n mod special asupra poporului lui Dumnezeu. Mi-au fost prezenta ti mul ti care sunt ntr-o stare jalnic a, dezn ad ajduit a. Neputin tele trupului afecteaz a mintea. Un vr ajma s viclean s i puternic este pe urmele noastre s i si folose ste puterea s i dib acia pentru a ne abate de pe calea cea dreapt a. Si prea adesea se ntmpl a c a poporul lui Dumnezeu nu vegheaz as i nu-i cunoa ste uneltirile. Mijloacele prin care lucreaz a el nu sunt vizibile, ci t ainuite, s i adesea si atinge obiectivul. (<span class="egw-eng" title="1T 1.304.1">Testimonies for the Church [19] 1:304 (1862)</span)

29

C alcarea legilor zice


Omul a ie sit din mna Creatorului s au des avr sit s i frumos la chip. Faptul c a el a rezistat timp de s ase mii de ani sub greutatea tot mereu crescnd a a bolilor s i nelegiuirilor este o dovad a conving toare a puterii de rezisten cu care a fost nzestrat la nceput. Si a ta de si antediluvienii, n general, s-au dedat la p acat iar a re tinere, au trecut mai mult de dou a mii de ani pn a cnd a fost resim tit a n mod sensibil c alcarea legilor naturale. Dac a Adam nu ar avut la nceput o putere zic a mai mare dect cea pe care o au oamenii de acum, neamul omenesc ar disp arut de mult. De-a lungul genera tiilor ce au urmat dup a c adere, tendin ta a fost de a c adea mereu mai jos. Boala s-a transmis de la p arin ti la copii, genera tie dup a genera tie. Chiar copiii de leag an sufer a de boli datorit a p acatelor p arin tilor lor... Patriarhii de la Adam pn a la Noe au tr ait, cu doar cteva excep tii, a omului a sc aproape o mie de ani. De atunci, media de via ta azut continuu. La data primei veniri a Domnului Hristos, neamul omenesc era att de degenerat, nct nu doar cei b atrni, ci s i cei de vrst a medie s i cei tineri erau adu si din ecare cetate la Mntuitorul pentru a vindeca ti de bolile lor. Mul ti se chinuiau ntr-o mizerie de nedescris. C alcarea legilor zice, avnd drept consecin te suferin ta s i moartea prematur a, a fost att de r aspndit a, nct urm arile ei erau socotite [20] a soarta rnduit a pentru omenire; ns a Dumnezeu nu a creat neamul omenesc n aceast a stare att de sl abit a. Aceast a stare de lucruri nu este lucrarea Providen tei, ci a omului. Ea a ap arut datorit a obiceiurilor gre site, datorit a c alc arii legilor ntocmite de Dumnezeu pentru a st apni via ta omului. C alcarea continu a a legilor naturale nseamn a c alcarea continu a a Legii lui Dumnezeu. Dac a oamenii ar ascultat totdeauna de Legea Celor Zece Porunci, punnd n practic a n vie tile lor principiile ei, torentul de boli care inund a acum lumea nu ar exista... 30

C alcarea legilor zice

31

Cnd si permit s a tr aiasc a oricum, irosindu- si n mod inutil vitalitatea sau ntunecndu- si mintea, oamenii p ac atuiesc mpotriva lui Dumnezeu; ei nu l prosl avesc pe El n trupul s i spiritul lor, care sunt ale Lui. Cu toate acestea, n ciuda ofensei omului mpotriva de neamul omenesc continu Lui, dragostea lui Dumnezeu fa ta a nc a s i El ng aduie ca lumina s a str aluceasc a pentru ca omul s a poat a des vedea c a, spre a tr ai o via ta avr sit a, el trebuie s a asculte de legile naturale care i st apnesc in ta. Ct de important este atunci ca omul s a umble n aceast a lumin a, punndu- si la lucru toate puterile, att ale trupului, ct s i ale min tii, spre slava lui Dumnezeu! Poporul lui Dumnezeu s a tr aiasc a n cur a tie Tr aim ntr-o lume care se mpotrive ste neprih anirii, cur a tiei de caracter s i n special cre sterii n har. Oriunde privim, vedem ntinare s i stric aciune, josnicie s i p acat. Ct de opuse sunt toate acestea n compara tie cu lucrarea care trebuie mplinit a n noi nainte de a primi darul nemuririi! Ale sii lui Dumnezeu trebuie s a r amn a nentina ti n mijlocul stric aciunilor care i nconjoar a n aceste timpuri din urm a. Trupurile lor trebuie sn tite, spiritul lor trebuie s a e curat. Dac a aceast a lucrare trebuie adus a la ndeplinire, ea trebuie ntreprins a de ndat a, cu seriozitate s i n telepciune. Duhul lui Dumnezeu trebuie s a st apneasc a n mod des avr sit, inuen tnd ecare fapt a. Reforma s an at a tii este o ramur a a marii lucr ari care trebuie s a preg ateasc a un popor pentru venirea Domnului. Este att de strns [21] legat a de a treia solie ngereasc a cum este bra tul de trup. Legea Celor de mul Zece Porunci a fost privit a cu u surin ta ti; cu toate acestea, Dumnezeu nu va veni pentru a-i pedepsi pe c alc atorii acestei legi tar a a le trimite mai nti o solie de avertizare. B arba tii s i femeile nu pot s a calce legea natural a prin ng aduirea apetitului stricat s i a pasiunilor josnice f ar a a c alca Legea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea El a ng aduit ca lumina reformei s an at a tii s a str aluceasc a asupra noastr a, ca s a ne d am seama de p ac ato senia c alc arii legilor pe care El le-a ntocmit n in ta noastr a. Tat al nostru ceresc vede starea deplorabil a a oamenilor care des. consider a principiile vie tuirii s an atoase, mul ti dintre ei din ne stiin ta de neamul omenesc, El ng Si datorit a iubirii s i milei Sale fa ta aduie ca lumina s a str aluceasc a asupra lor prin reforma s an at a tii. El arat a

32

Sfaturi pentru s an atate

oamenilor Legea Sa s i care sunt pedepsele pentru c alcarea ei, pentru ca to ti s a poat a cunoa ste ceea ce este spre cel mai mare bine al lor. El si face cunoscut a Legea Sa att de clar s i pronun tat, nct aceasta este ca o cetate a sezat a pe un munte. Toate in tele inteligente o pot n telege, dac a doresc acest lucru. Nimeni altcineva nu este responsabil pentru aceasta. Nes abuin ta ignoran tei A face cunoscute legile naturale s i a ndemna la ascultare fa ta de acestea constituie o lucrare care nso te ste a treia solie ngereasc a. Ignoran ta nu mai este acum o scuz a pentru c alcarea legii. Lumina str aluce ste cu claritate, nimeni nu ar trebui s a e ignorant; c aci ma torul omului. To rele Dumnezeu, El nsu si este nv a ta ti au cele mai sacre ndatoriri pentru a da aten tie lozoei s an atoase s i experien tei autentice pe care le-o d a Dumnezeu acum n privin ta reformei s an at a tii. El dore ste ca subiectul s a e f acut cunoscut, iar mintea oamenilor s a e stimulat a pentru a-l cerceta; c aci este imposibil ca b arba tii s i femeile s a pre tuiasc a adev arul cel sacru atta timp ct sunt nc a sub puterea obiceiurilor p ac atoase, care le distrug s an atatea [22] s i le tulbur a mintea. Cei care doresc s a se informeze cu privire la efectul pe care ng aduin ta p ac atoas a l are asupra s an at a tii s i care ncep lucrarea de reform a, chiar din motive egoiste, se a saz a ntr-o pozi tie n care Dumnezeu poate atinge inima lor. Si, pe de alt a parte, cei la care s-a ajuns prin prezentarea adev arului Scripturii se a a ntr-o situa tie n care con stiin ta poate trezit a asupra subiectului s an atate. Ei v ad s i simt nevoia de a ndep arta obiceiurile s i poftele tiranice care i-au st apnit att de mult timp. Sunt mul ti care ar primi adev arurile din Cuvntul lui Dumnezeu, mintea lor ind l amurit a prin cele mai clare dovezi; ns a dorin tele rii p amnte sti se manifest a g al agios, cernd satisfacerea lor, pun st apnire pe minte s i resping adev arul, pentru c a acesta intr a n conict cu ele. Mintea multora s-a degradat att de mult, nct Dumnezeu nu poate lucra nici pentru ei, nici cu ei. Cursul gndurilor lor trebuie schimbat, sim turile lor morale trebuie trezite astfel ca ei s a poat a sim ti cerin tele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel sf atuie ste biserica: V a ndemn dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o

C alcarea legilor zice

33

jertf a vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu: aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a (Romani 12, 1). ng aduin ta p ac atoas a ntineaz a trupul s i-l face pe om s a nu corespund a pentru nchinarea spiritual a. Cel care pune n practic a lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu prin reforma s an at a tii are un ajutor important n lucrarea de sn tire prin adev ar s i va putea primi nemurirea. Ins a, dac a nesocote ste aceast a lumin as i calc a legile naturale, el trebuie s a suporte consecin tele; puterile spirituale sunt amor tite s i cum si poate el des avr si sn tirea n temere de Domnul? Oamenii s i-au ntinat templul suetului s i Dumnezeu i cheam a s a se trezeasc as i s a lupte cu toat a in ta lor pentru a- si rec ap ata [23] puterea data de Dumnezeu. Nimic n afar a de harul lui Dumnezeu nu poate convinge s i converti inima; numai de la El pot sclavii obiceiului s a dobndeasc a puterea de a sf arma lan turile care i leag a. Este imposibil pentru un om s a- si aduc a trupul ca o jertfa vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu n timp ce si ng aduie obiceiuri care l lipsesc de puterea zic a, mintal as i moral a. Apostolul spune n continuare: S a nu v a potrivi ti chipului veacului acestuia, ci s a v a preface ti prin nnoirea min tii voastre, ca s a pute ti deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bun a, pl acut as i des avr sit a (Romani 12, 2). Ca n zilele lui Noe De pe Muntele M aslinilor, Domnul Isus a dat sfaturi ucenicilor S ai cu privire la semnele care aveau s a precead a venirea Sa: Cum s-a ntmplat n zilele lui Noe, aidoma se va ntmpla s i la venirea Fiului omului. n adev ar, cum era n zilele dinainte de potop, cnd mncau s i beau, se nsurau s i se m aritau, pn a n ziua cnd a intrat Noe n corabie s i n-au s tiut nimic, pn a cnd a venit potopul s i i-a luat pe to ti, tot a sa va s i la venirea Fiului omului (Matei 24, 3739). Acelea si p acate care au adus judec a tile asupra lumii n zilele lui Noe exist as i n zilele noastre. B arba tii s i femeile merg att de departe ast azi cu mncarea s i b autura, nct sfr sesc n l acomie s i be tie. P acatul care domne ste, ng aduirea poftei pervertite, a aprins patimile oamenilor n zilele lui Noe, conducnd la stric aciune, care s-a r aspndit pretutindeni. Violen ta s i p acatul au ajuns pn a la ceruri. Aceast a ntinare moral a a fost n cele din urm a m aturat a de pe p amnt prin intermediul potopului.

34

Sfaturi pentru s an atate

Acelea si p acate ale l acomiei s i be tiei au amor tit sim turile morale ale locuitorilor Sodomei, astfel nct crima a ajuns s a e pl acerea b arba tilor s i femeilor din acea cetate nelegiuit a. De aceea Domnul [24] Hristos a avertizat lumea: Ce s-a ntmplat n zilele lui Lot, se va ntmpla aidoma: oamenii mncau, beau, cump arau, vindeau, s adeau, zideau; dar n ziua cnd a ie sit Lot din Sodoma, a plouat foc s i pucioas a din cer s i i-a pierdut pe to ti. Tot a sa va s i n ziua cnd Se va ar ata Fiul omului (Luca 17, 28-30). Domnul Hristos ne-a l asat aici una dintre cele mai importante lec tii. El vrea s a ne pun a nainte pericolul de a face din mncare s i b autur a preocuparea suprem a. El ne prezint a urm arile ne tinerii n fru a poftei. Puterile morale sunt sl abite, astfel nct p acatul nu , iar patima apare ca ind p ac atos. Nelegiuirea este privit a cu u surin ta pune st apnire pe minte, pn a ce principiile s i impulsurile cele bune sunt dezr ad acinate, iar Dumnezeu este hulit. Toate acestea constituie rezultatul mnc arii s i b auturii n exces. Aceasta este ntocmai starea de lucruri despre care Domnul Hristos spune c a va exista la cea de-a doua venire a Sa. Mntuitorul ne prezint a ceva mai nobil pentru care s a trudim dect grija pentru ce s a mnc am s i s a bem s i cu ce s a ne mbr ac am. Mncarea s i b autura sunt duse la un asemenea exces, nct ajung nelegiuiri. Ele se num ar a printre semnele marcante ale zilelor din urm as i constituie un semn al venirii n curnd a Domnului Hristos. Timpul, banii s i puterea, care apar tin lui Dumnezeu, dar pe care El ni le-a ncredin tat nou a, sunt irosite n excese n mbr ac aminte s i lux s pentru apetitul pervertit, care scade vitalitatea s i aduce suferin ta i dec adere. Este imposibil s a ne prezent am trupurile ca o jertfa vie lui Dumnezeu atta timp ct le umplem mereu de stric aciuni s i boal a prin ng aduin tele noastre p ac atoase. Trebuie dobndit a cuno stin ta cu privire la cum s a mnc am, s a bem s i s a ne mbr ac am pentru a ne p astra s an atatea. Boala este urmarea nc alc arii legii naturii. Cea de Dumnezeu, fa de noi n [25] dinti datorie a noastr a, fa ta ta sine s i de semenii no fa ta stri, este s a ascult am de legile lui Dumnezeu. n acestea sunt cuprinse s i legile s an at a tii. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 7-12, (1890)).

Este nevoie de o lucrare de reform a


Noi tr aim n mijlocul unei epidemii de nelegiuire de care oamenii con stien ti, tem atori de Dumnezeu, sunt ului ti. Stric aciunea care domne ste este departe de a putea descris a de pana omeneasc a. Fiecare zi aduce descoperiri proaspete legate de lupte politice, mit a s s i escrocherii. Fiecare aduce un raport amar de violen ta i nelegiuire, fa de suferin de indiferen ta ta ta omeneasc a, de distrugere brutal a, diabolic a a vie tii omene sti. Fiecare zi d a m arturie despre cre sterea demen tei, a crimei, a sinuciderilor. Cine oare ar putea s a pun a la ndoial a faptul c a agen tii satanici sunt la lucru n mijlocul oamenilor cu o activitate tot mai mare, pentru a distrage s i ntina mintea, a mnji s i nimici trupul? Si, n timp ce lumea este plin a de aceste rele, Evanghelia este , nct ea face doar o impresie prea des prezentat a cu atta indiferen ta slab a asupra con stiin tei s i vie tilor oamenilor. Pretutindeni exist a inimi care strig a dup a ceva ce nu au. Ele tnjesc dup a puterea care s a le aduc a st apnire asupra p acatului, o putere care s a-i elibereze de s sclavia r aului, o putere care s a le dea s an atate, via ta i pace. Mul ti dintre cei ce au cunoscut odat a puterea Cuvntului lui Dumnezeu au z abovit acolo unde Dumnezeu nu este recunoscut s i ei tnjesc dup a prezen ta divin a. Lumea are nevoie ast azi de ceea ce avea nevoie acum o mie nou a sute de ani o descoperire a lui Isus Hristos. Se cere o mare lucrare de reform a, s i aceast a lucrare de restaurare zic a, mintal as i spiritual a poate adus a la ndeplinire numai prin harul lui Hristos. [26] (The Ministry of Healing, 142-143, (1905)).

35

Priveli stea ce ne nconjoar a


Lumea a ie sit din f aga sul s au. Cnd privim la ceea ce este n jur, priveli stea este descurajatoare. Ins a Domnul Isus ntmpin a cu tocmai pe b asigurare plin a de speran ta arba tii s i femeile care ne produc descurajare. El vede n ei calit a ti care i nvrednicesc s a aib a un loc n via Sa. Dac a ei vor dori s a nve te continuu, prin providen ta Sa, El va face din ei b arba ti s i femei ap ti pentru o lucrare care nu va mai presus de puterile lor; prin Duhul Sfnt, El le va da putere s a se manifeste. Va trebui ca ncep atorii s a p atrund a n cmpuri aride, nelucrate. Str alucirea viziunii Mntuitorului asupra lumii va inspira ncredere s multor lucr atori care, dac a vor ncepe cu umilin ta i si vor pune inima la lucru, vor socoti ti potrivi ti pentru locul s i timpul respectiv. Domnul Hristos vede toat a nenorocirea s i disperarea lumii, priveli ste care i-ar dobori pe unii dintre lucr atorii no stri cei mai capabili, descurajndu-i att de mult, nct nu ar s ti nici m acar cum s a nceap a s a-i conduc a pe oameni la prima treapt a a sc arii. Metodele lor riguroase sunt de mic a valoare. Ei stau pe treptele de jos ale sc arii s i spun: Veni ti aici unde suntem noi. ns a bietele suete nu s tiu unde s a- si pun a picioarele. Inima lui Hristos este nduio sat a de vederea acelora care sunt s araci n adev aratul sens al cuvntului, este nduio sat a de vederea celor blnzi care sunt maltrata ti; este nduio sat a de cei care par nemul tumi ti pentru c a amnzesc dup a neprih anire, de incapacitatea oric multora de a ncepe. El poate face fa ta arei st ari de lucruri care ar descuraja pe mul ti pastori. Dore ste s a ndrepte credincio sia noastr a [27] care se a a pe o cale gre sit a, punnd povara lucr arii pentru cei s araci s i nevoia si din locurile mizere ale p amntului asupra unor b arba ti s i femei care au inimi ce pot sim ti cu cei ignoran ti s i pentru cei care pe ace s-au ab atut de pe cale. Domnul i nva ta sti lucr atori cum s a se apropie de cei pe care El dore ste s a-i ajute prin ei. Vor ncuraja ti pe m asur a ce v ad deschizndu-se pentru ei u si spre a p atrunde n locuri n care pot face lucrarea misionar a medical a. Avnd pu tin a 36

Priveli stea ce ne nconjoar a

37

ncredere n ei n si si, ei dau toat a slava lui Dumnezeu. Minile lor s-ar putea s a e nepricepute s i nendemnatice, ns a inimile lor sunt pline de mil a; ei ard de dorin ta sincer a de a face ceva pentru a alina necazurile care abund a pretutindeni; iar Domnul Hristos este prezent, pentru a-i ajuta. El lucreaz a prin aceia care pot plini de ndurare n nenorocire s i care pot c stiga chiar prin pierderea tuturor lucrurilor. Cnd Lumina lumii trece pe undeva, acolo apar privilegii n toate greut a tile, ordine n mijlocul confuziei, succesul s i n telepciunea lui Dumnezeu n ceea ce p area a e sec. Fra tii mei s i surorile mele, n lucrarea voastr a, apropia ti-v a de oameni. Ridica ti pe cei ce sunt dobor ti. Trata ti nenorocirile ca pe ni ste binecuvnt ari, necazurile ca pe ni ste ndur ari. Lucra ti astfel, nct n adejdea s a izvorasc a n locul dezn adejdii... Dumnezeu, izvorul n telepciunii s i al puterii umil Doresc s a spun ec arui lucr ator: Mergi nainte n credin ta a, iar Domnul va merge mpreun a cu tine. n aceasta const as tiin ta lucrului t au. Puterea este a lui Dumnezeu. Lucreaz a n dependen ta de El s i nu uita c a e sti mpreun a lucr ator cu El. El este ajutorul t au. Puterea ta este de la El. El va n telepciunea ta, neprih anirea ta, sn tirea ta, mntuirea ta. (Testimonies for the Church 7:271-272 [28] (1902)).

Religia s i s an atatea
Punctul de vedere sus tinut de unii, c a spiritualitatea este n detrimentul s an at a tii, este o n sel aciune a lui Satana. Religia Bibliei nu este n detrimentul s an at a tii trupului sau a min tii. Inuen ta Duhului lui Dumnezeu este cel mai bun medicament pentru boal a. n cer este numai s an atate; s i cu ct se resimt mai mult inuen tele cere sti, cu att va mai sigur a refacerea bolnavului credincios. Principiile autentice ale cre stinismului deschid n fa ta tuturor o surs a de inestimabil a fericire. Religia este un izvor continuu, din care cre stinul poate bea oricnd dore ste, f ar a ca fntna s a sece vreodat a. Rela tia care exist a ntre minte s i trup este foarte strns a. Cnd o parte este afectat a, s i cealalt a sufer a. Starea min tii afecteaz a s an atatea organismului zic. Dac a mintea este liber as i fericit a datorit a mntului de mul facerii de bine s i a sim ta tumire pentru c a a produs fericire altora, acest lucru produce o stare de bucurie care va reac tiona asupra ntregului organism, avnd ca urmare o circula tie mai liber a a sngelui s i o toniere a ntregului corp. Binecuvntarea lui Dumnezeu este o putere vindec atoare, iar cei care fac mult bine altora si vor da seama c a primesc aceast a binecuvntare minunat a . att n inim a, ct s i n via ta Cnd oamenii care s i-au ng aduit obiceiuri gre site s i practici p ac atoase cedeaz a n fa ta puterii adev arului divin, tr airea acelui adev ar n inim a rensue te ste puterile morale care p areau paralizate. Primitorul va n telege mai bine s i mai clar dect nainte de a- si ntemeia suetul pe Stnca cea ve snic a. Chiar s i s an atatea lui zic a se mbun at a te ste cnd devine con stient de siguran ta lui n Hristos. [29] Binecuvntarea special a a lui Dumnezeu este prin ea ns as i s an atate s i putere pentru cel ce o prime ste. Cei care umbl a pe calea n telepciunii s i sn teniei socotesc c a , ntruct ea are f evlavia este folositoare n orice privin ta ag aduin ta vie tii de acum s i a celei viitoare (1 Timotei 4, 8). Ei se bucur a de pl acerile reale ale vie tii s i nu sunt tulbura ti de regrete de sarte cu privire la ore petrecute n mod nepotrivit, nici de resentimente 38

Religia s i s an atatea

39

ntunecate, a sa cum sunt att de adesea cei lume sti atunci cnd nu se pot distra. Evlavia nu este n conict cu legile s an at a tii, ci este n armonie cu ele. Temerea de Domnul este temelia prosperit a tii autentice. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 13-14 (1890)).

Iubirea lui Hristos este o putere vindec atoare


Cnd este primit a n toat a cur a tia s i puterea sa, Evanghelia este un tratament vindec ator pentru toate bolile care si au originea n p acat. Soarele Neprih anirii se ridic a cu vindecarea sub aripile Sale (Maleahi 4, 2). Cei c arora lumea le acord a onoruri nu pot vindeca o inim a zdrobit a, sau da acea pace a min tii, sau ndep arta ngrijorarea, sau alunga boala. Renumele, geniul, talentul toate sunt neputincioase atunci cnd este vorba de a aduce bucurie unei inimi ntristate irosit sau a reface o via ta a. Via ta lui Dumnezeu n suet constituie unica n adejde a omului. Dragostea pe care Domnul Hristos o r aspnde ste n ntreaga este o putere d . Fiecare parte vital in ta at atoare de via ta a creierul, inima, nervii este atins a de ea cu vindecare. Prin ea, energiile cele mai nalte ale in tei sunt trezite la activitate. Ea elibereaz a suetul de vinov a tie s i ntristare, de nelini ste s i ngrijorare, care zdrobesc for tele vitale. Ea atrage dup a sine senin atatea s i calmul. S ade ste n suet o bucurie pe care nimic de pe p amnt nu o poate distruge . bucuria n Duhul Sfnt bucurie d at atoare de s an atate s i de via ta [30] (The Ministry of Healing, 115 (1905)).

40

Modul n care vindec a Domnul Hristos


Aceast a lume este o imens a leprozerie, ns a Domnul Hristos a venit pentru a vindeca pe cei bolnavi, pentru a rosti eliberare celor nrobi ti de Satana. El era prin Sine nsu si s an atate s i putere. El a dat din via ta Sa celor bolnavi, celor nec aji ti, celor poseda ti de demoni. Nu a alungat de la El pe nimeni dintre cei care au venit pentru a primi din puterea Lui vindec atoare. El a s tiut c a cei care I-au cerut ajutor s i-au produs boala ei n si si; dar, cu toate acestea, El nu a refuzat s a-i vindece. Iar cnd puterea lui Hristos p atrundea n aceste biete suete, ele erau convinse de p acat s i multe erau vindecate att de boala lor spiritual a, ct s i de neputin tele lor zice. Evanghelia are nc a aceea si putere s i de ce n-am oare s i ast azi martori ai acelora si rezultate? Domnul Hristos simte durerile oric arui suferind. Cnd duhuri rele sf sie un corp omenesc, Domnul Hristos simte blestemul. Cnd febra mare tine n ac ari rul vie tii, El simte agonia. Si El este s i acum tot att de doritor de a vindeca pe bolnavi a sa cum a fost cnd a venit personal pe p amnt. Slujitorii lui Hristos sunt reprezentan tii S ai, canale pentru lucrarea Sa. El dore ste s a-Si exercite prin ei puterea lui vindec atoare. n modul de vindecare al Domnului Hristos au fost lec tii pentru ucenicii S ai. Cu o ocazie, El a uns ochii unui orb cu tin as i i-a poruncit: Du-te de te spal a n sc ald atoarea Siloamului... El s-a dus, s-a sc aldat s i s-a ntors v aznd bine (Ioan 9, 7). Acest tratament poate aplicat doar prin puterea Marelui Vindec ator, s i cu toate acestea, Domnul Hristos a folosit cele mai simple mijloace ale naturii. n timp ce nu a sus tinut tratamentul cu medicamente, El a aprobat folosirea remediilor simple s i naturale. Multora dintre cei suferinzi, care au fost vindeca ti, Domnul Hristos le-a spus: De acum s a nu mai p ac atuie sti ca s a nu ti se ntmple ceva mai r au (Ioan 5, 14). n acest fel, El a nv a tat c a boala este [31] urmarea c alc arii legilor lui Dumnezeu, att naturale, ct s i spirituale. 41

42

Sfaturi pentru s an atate

Nenorocirile att de mari din lume nu ar existat dac a oamenii ar tr ait n armonie cu planul Creatorului... Aceste lec tii sunt pentru noi. Sunt ,condi tii care trebuie respectate de c atre to ti cei care vor s a- si p astreze s an atatea. To ti ar trebui s a nve te care sunt aceste condi tii. Domnul nu are pl acere ca legile Sale s a e ignorate, att cele naturale, ct s i cele spirituale. Noi trebuie s a m mpreun a lucr atori cu Dumnezeu pentru refacerea s an at a tii att a trupului, ct s i a suetului. m s Noi trebuie s a-i nv a ta i pe al tii cum s a- si p astreze s i s a- si redobndeasc a s an atatea. Pentru cei bolnavi, noi trebuie s a folosim remediile pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispozi tie n natur as i s a-i ndrept am c atre El, singurul care poate reface. Lucrarea noastr a const a n a-i prezenta pe cei bolnavi s i suferinzi lui Hristos, pe m s bra tele credin tei noastre. Trebuie s a-i nv a ta a se ncread a n Marele Vindec ator. Trebuie s a ne prindem de f ag aduin ta Sa s i s a ne rug am pentru manifestarea puterii Sale. ns as i esen ta Evangheliei este restaurarea, refacerea, iar Mntuitorul nostru dore ste s a cerem celor bolnavi, celor f ar a n adejde s i celor ndurera ti s a se prind a de t aria Lui. Puterea iubirii a fost prezent a n toate vindec arile Domnului , Hristos s i doar devenind p arta si la aceast a dragoste, prin credin ta putem instrumente pentru lucrarea Sa. Dac a neglij am s a ne leg am nu poate curge strns de Hristos, torentul energiei d at atoare de via ta n s iroaie bogate de la noi c atre oameni. Au fost multe locuri n care nsu si Mntuitorul nu a putut face lucruri mari datorit a necredin tei lor. La fel s i acum, necredin ta desparte biserica de Ajutorul ei divin. Ea nu s-a prins cu t arie de realit a tile ve snice. Dumnezeu este deza . (The Desire of m agit s i jefuit de slava Sa prin lipsa ei de credin ta [32] Ages, 823-825 (1898)).

Medicul cre stin ca misionar


Cei care l au pe Hristos n inim a vor avea dragoste pentru suetele pentru care El a murit. Cei care au adev arata dragoste pentru El vor avea dorin ta sincer a de a face ca iubirea Lui s a e n teleas as i de ceilal ti. Sunt ntristat a s a v ad c a sunt att de pu tini cei care simt o adev arat a povar a pentru semenii lor care sunt n ntuneric. Fie ca nici un suet dintre cei converti ti s a nu leneveasc a n via St apnului. Lui Hristos I-a fost dat a toat a puterea, att n ceruri, ct s i pe p amnt, s i El va da din puterea Sa urma silor S ai pentru marea lucrare de atragere a suetelor c atre El. El ndeamn a continuu instrumentele Sale omene sti s a mearg a pe c aile rnduite de c atre Cer, n toat a lumea, fag aduindu-le c a va totdeauna cu ei. Inteligen tele cere sti zece mii de ori zece mii s i mii de mii (Apocalipsa 5, 11) sunt trimise ca soli n lume, spre a se uni cu uneltele omene sti pentru mntuirea suetelor. Oare de ce credin ta noastr a n marile adev aruri pe care le avem nu aprinde un foc pe altarul inimilor noastre? Avnd n vedere m are tia acestor adev aruri, ntreb de ce nu sunt nsue ti ti de un zel misionar cei ce m arturisesc a le socoti inspirate, zel care trebuie s a ajung a la to ti cei care sunt mpreun a lucr atori cu Dumnezeu? Cine va spune: Trimite-m a? Lucrarea lui Hristos trebuie f acut a. Fie ca cei care cred adev arul s a se consacre lui Hristos. Acolo unde acum sunt doar c tiva angaja ti n lucrare misionar a, ar trebui s a e sute. Cine va sim ti importan ta, m are tia divin a a chem arii? Cine se va lep ada de sine? Cnd Mntuitorul va chema lucr atori, cine va r aspunde: Iat a-m a, [33] trimite-m a? Este nevoie de misionari att acas a, ct s i n str ain atate. Chiar n preajma noastr a lucrarea este n mod ciudat neglijat a de c atre mul ti. To ti cei care au gustat Cuvntul cel bun al lui Dumnezeu s i puterile veacului viitor (Evrei 6, 5) au de f acut o lucrare pentru cei 43

44

Sfaturi pentru s an atate

din casele lor s i pentru cei din vecin atatea lor. Evanghelia mntuirii trebuie proclamat a celor din jur. Fiecare om care a sim tit puterea de convertire a lui Dumnezeu devine, ntr-un anumit sens, misionar. El are prieteni c arora le poate vorbi despre dragostea lui Dumnezeu. El poate spune n biseric a ce este Domnul pentru el, un Mntuitor personal, iar m arturia dat a cu simplitate poate face mai mult bine dect cel mai elocvent discurs. Este o mare lucrare de f acut, de asemenea, n a drep ti n toate s i a umbla umili cu Dumnezeu. Cei care i face n care lucreaz a n preajma lor dobndesc o experien ta n lucrarea stare s a e s i mai utili. Este nevoie s a c stig am experien ta misionar a de acas a ca preg atire pentru lucrarea n str ain atate. ngrijirea bolnavilor Cum se va face lucrarea Domnului? Cum putem avea acces la suetele ngropate n mare ntuneric? Avem de ntmpinat prejudec a ti; este greu s a avem de-a face cu religia ntinat a. Trebuie avute n vedere cele mai bune c ai s i mijloace de lucru, cu mult a rug aciune. Exist a o cale prin care multe u si vor deschise misionarului. S a nve te s a ngrijeasc a de cei bolnavi, ca sor a medical a, sau s a nve te cum s a trateze boala, ca medic; s i dac a este umplut de Spiritul lui Hristos, ce cmp de utilitate se deschide naintea lui! Domnul Hristos este Mntuitorul lumii. n timpul vie tii Sale de pe p amnt, cei bolnavi s i suferinzi au constituit obiectul special al [34] milei Sale. Cnd Si-a trimis ucenicii n lucrare, El le-a spus s a-i vindece pe bolnavi s i s a predice Evanghelia. Apoi, cnd i-a trimis pe cei optzeci, le-a poruncit s a-i vindece pe bolnavi s i s a propov aduiasc a faptul c a mp ar a tia lui Dumnezeu s-a apropiat de ei. Ei trebuia s a se ngrijeasc a mai nti de s an atatea zic a, pentru a putea preg atit a calea de a se ajunge cu adev arul la inima lor. Metoda de evanghelizare a Domnului Hristos Domnul Hristos a dedicat mai mult timp s i lucru vindec arii celor suferinzi dect predic arii. Ultima porunc a pe care a dat-o apostolilor, reprezentan tilor S ai pe p amnt, a fost de a- si pune minile pe bolnavi pentru a se ns an ato si. Cnd va veni Mntuitorul, El i va l auda pe cei care au vizitat pe cei bolnavi s i au u surat nevoile celor n necaz.

Medicul cre stin ca misionar

45

Mntuitorul a sim tit mpreun a cu omenirea dec azut as i n sufe . Dac rin ta a dori ti s a ti urma sii S ai, trebuie s a cultiva ti compasiunea s i mpreuna sim tire. Indiferen ta oamenilor trebuie s a fac a loc intere de suferin sului viu fa ta tele semenilor. V aduva, orfanul, bolnavii s i muribunzii vor avea totdeauna nevoie de ajutor. Exist a aici ocazia de a proclama Evanghelia, de a-L n al ta pe Isus, n adejdea s i mngierea este u tuturor oamenilor. Cnd corpul n suferin ta surat s i cnd tu de cel ndurerat, inima se deschide s ai ar atat un interes viu fa ta i po ti turna n ea balsamul ceresc. Dac a prive sti la Isus s i iei de la El , putere s cuno stin ta i har, po ti s a mp art as e sti s i altora mngierea Sa, deoarece Mngietorul este cu tine. Ve ti avea de ntmpinat multe prejudec a ti, mult zel fals s i o a sa-zis a evlavie; ns a, att n cmpurile de acas a, ct s i n cele din str ain atate, ve ti g asi mai multe inimi preg atite de Dumnezeu pentru s amn ta adev arului dect v a pute ti imagina s i ele vor tresalt a de [35] bucurie cnd solia divin a le va prezentat a. rnicie s ns a nu trebuie s a existe f a ta i nici necinste n via ta lucr atorului. n timp ce gre seala, chiar dac a se face lucrnd cu sinceritate, este periculoas a pentru oricine, nesinceritatea este fatal a. Lucra ti cu entuziasm s i ardoare Noi nu trebuie s a m spectatori lene si ai scenelor teribile care vor preg ati calea pentru venirea n curnd a Domnului. Noi trebuie s a dobndim entuziasmul s i ardoarea soldatului cre stin. Oricine nu este pentru Dumnezeu este mpotriva Lui. Cine nu adun a cu Mine, risipe ste (Matei 12, 30). Inactivitatea este nregistrat a n c ar tile din ceruri ca ind n opozi tie cu lucrarea lui Hristos, deoarece produce . Dumnezeu vrea s acela si fel de roade ca s i mpotrivirea pe fa ta a aib a lucr atori activi. Cu ct ochii no stri v ad mai clar frumuse tea lumii viitoare, cu att mai profund a va grija noastr a pentru locuitorii acestei lumi. Nu putem egoi sti. Noi tr aim ntr-un timp de lupt a nver sunat a ntre puterile luminii s i cele ale ntunericului. Merge ti nainte; face ti ca lumina voastr a s a str aluceasc a; r aspndi ti razele ei n toat a lumea. Domnul Hristos s i solii cere sti care colaboreaz a cu uneltele omene sti vor des avr si p ar tile neterminate ale lucr arii. Ei nu ne vor face ns a partea noastr a dac a nou a ne place tihna, dac a ne.ferim de griji s i

46

Sfaturi pentru s an atate

toare trud a; ct de teribil a ar atunci vinov a tia, ct de nfrico sa consecin tele! Aici trebuie s a e implica ti cei care se preg atesc s a devin a medici s i surori medicale, misionari cre stini. Se vor deschide u si att n familiile din clasele de sus, ct s i n cele de jos. Toate pu-terile pe care le putem consacra trebuie s a e puse la lucru. Din cmpul mi[36] sionar de acas a trebuie s a porneasc a un lan t de lumin a vie, arz atoare, care s a nconjoare lumea, orice glas s i orice autoritate r aspunznd ca un ecou: Si Domnul s i Mireasa zic: Vino. Si cine aude s a zic a: Vino! Si celui ce i este sete, s a vin a; cine vrea s a ia apa vie tii rar a plat a! (Apocalipsa 22, 17). (Medical Missionary, ianuarie 1891)

Urm arile obiceiurilor gre site


A sa-zisa lume cre stin a are doar pu tin a putere moral a. Au fost ng aduite obiceiuri gre site, iar legile zice s i morale au fost nesocotite pn a cnd standardul general al virtu tii s i evlaviei a ajuns extrem de jos. Obiceiurile care coboar a standardul s an at a tii zice sl abesc puterile mintale s i morale. ng aduirea poftelor nenaturale s i a pati st milor are o inuen ta apnitoare asupra nervilor creierului; natura instinctual a este forticat a n timp ce natura moral a este sl abit a. Este imposibil ca un om necump atat s a e cre stin, deoarece puterile sale nobile sunt nrobite de patimile lui. (Testimonies for the Church 3:51 (1871)).

47

O lume neavertizata
o mare lucrare, o lucrare de ncheiere, de a Noi avem n fa ta da din partea lui Dumnezeu ultima solie de avertizare unei lumi p ac atoase. ns a ce am f acut noi pentru a da aceast a solie? Iat a, v a implor pentru multele, multele locuri n care nu s-a p atruns niciodat a. Privi ti la lucr atorii no stri care bat pasul pe loc n acelea si locuri, n timp ce n jurul lor se a a o lume neglijat a, ce zace n nelegiuire s i stric aciune, o lume care nu a fost nc a avertizat a. Pentru mine, tor. Ce indiferen nsp acesta este un tablou nfrico sa ta aimnt atoare de nevoile unei lumi care piere! (Testimonies for manifest am fa ta [37] the Church 7:103 (1902)).

48

Sec tiunea 2 Lucruri esen tiale pentru s an atate

Cunoa sterea celor dinti principii


Mul ti mi-au pus ntrebarea: Ce s a fac ca s a-mi p astrez s an atatea? R aspunsul meu este: nceteaz a s a calci legile in tei tale; nceteaz a s a satisfaci un apetit stricat; m annc a o hran a simpl a; mbrac a-te s an atos, ceea ce va necesita simplitate; munce ste s an atos s i nu vei bolnav. Este un p acat s a i bolnav, c aci orice boal a este urmarea unei c alc ari de lege. Mul ti oameni sufer a datorit a c alc arii legilor de c atre p arin tii lor. Ei nu trebuie condamna ti pentru p acatele p arin tilor lor; totu si, este datoria lor s a ae, s a se asigure dac a p arin tii lor au c alcat legile s an at a tii, l asnd astfel copiilor lor o mo stenire att de jalnic a, iar ei trebuie s a schimbe acele obiceiuri gre site pe care le-au mo stenit, asigurndu- si o stare bun a de s an atate prin deprinderi corecte. B arba tii s i femeile ar trebui s a se informeze cu privire la lozoa s an at a tii. Mintea in telor ra tionale pare nv aluit a n ntuneric n privin ta constitu tiei lor zice s i a modului n care pot s a- si p astreze o stare de s an atate bun a. Genera tia prezent as i-a ncredin tat trupul medicilor, iar suetul pastorilor. Nu-l pl atesc ei oare pe pastor ca s a studieze Biblia pentru ei, ca s a nu ajung a n necaz? Nu e treaba lui s a le spun a ce s a cread as i s a rezolve el toate problemele teologice [38] ndoielnice, f ar a a necesar ca ei s a cerceteze? Dac a sunt bolnavi, ei trimit dup a medic s i cred orice le spune el s i nghit orice le prescrie el; c aci nu-l pl atesc ei oare n mod generos s i nu este oare datoria lui s a n teleag a toate suferin tele lor zice, s as tie ce s a le prescrie pentru a-i face bine, f ar a ca ei s a se sinchiseasc a?... S an atatea este att de mult legat a de fericire, nct nu o putem avea pe cea din urm a dac a nu o avem pe cea dinti. Pentru a-L putea prosl avi pe Dumnezeu n corpurile noastre, este necesar ao cunoa stere practic aas tiin tei vie tii omene sti. De aceea, este de cea ca, printre obiectele de studiu alese pentru mai mare importan ta perioada copil ariei, ziologia s a ocupe primul loc. Ct de pu tini sunt cei care cunosc cte ceva despre alc atuirea s i func tionarea propriilor 50

Cunoa sterea celor dinti principii

51

, ca o lor corpuri s i despre legile naturale! Mul ti plutesc n ne stiin ta corabie pe mare, f ar a busol as i tar a ancor a; s i mai mult dect att, nu i intereseaz a s a nve te cum s a- si p astreze corpurile n stare de s an atate s i s a previn a boala. T ag aduirea de sine este esen tial a ng aduirea poftelor animalice a njosit s i nrobit pe mul ti. T ag aduirea de sine s i tinerea n fru a poftelor animalice sunt necesare pentru a nnobila caracterul s i pentru a dobndi o stare bun a de s an atate s i moralitate, pentru a cur a ti o societate corupt a. Orice nc alcare a principiului n ce prive ste mncarea s i b autura sl abe ste capacit a tile perceptive, f acnd imposibil a pre tuirea sau aprecierea n mod corespunz ator a lucrurilor ve snice. Este de cea mai mare importan ta ca oamenii s a nu e ne stiutori n leg atur a cu urm arile excesului. Cump atarea n toate lucrurile este necesar a pentru s an atate s i pentru [39] cre sterea s i dezvoltarea unui caracter cre stin armonios. Cei care calc a legile lui Dumnezeu n organismul lor nu se vor da napoi nici de a c alca Legea lui Dumnezeu cea rostit a la Sinai. Cei care, dac a dup a ce au primit lumina, nu vor ajunge s a m annce s i s a bea conform principiului, neind st apni ti de poft a, nu vor dispu si s i statornici n a condu si de principiu nici n celelalte iucruri. Dezbaterea subiectului reformei n mncare s i b autur a va dezvolta caracterul s i negre sit va aduce la lumin a pe cei care s i-au f acut un dumnezeu din pntecele lor. R aspunderea p arin tilor P arin tii ar trebui s a se trezeasc as i, n temere de Domnul, s a se ntrebe: Ce este adev arat? Ei au asupra lor o r aspundere nfri toare. Trebuie s co sa a cunoasc a n mod practic ziologia pentru a putea s ti care sunt obiceiurile bune s i care nu sunt bune s i s a e n stare s a i nve te s i pe copiii lor. n mare parte, oamenii sunt tot att de ignoran ti s i indiferen ti n ceea ce prive ste educa tia zic as i moral a a copiilor lor ca s i animalele. Si cu toate acestea, ei si asum a r aspunderea de a p arin ti. Fiecare mam a ar trebui s a cunoasc a legile care guverneaz a via ta zic a. Ea trebuie s a- si nve te copiii c a ng aduirea poftelor anima-

52

Sfaturi pentru s an atate

lice are o ac tiune de distrugere a s an at a tii corpului s i de sl abire a sensibilit a tii morale. P arin tii ar trebui s a caute lumina s i adev arul ca pe ni ste comori ascunse. P arin tilor le este ncredin tat a misiunea sacr a de a forma caracterele copiilor lor n copil arie. Ei trebuie s a e pentru copiii lor att profesor, ct s i medic. Ei trebuie s a n teleag a de legile pe necesit a tile s i legile naturale. O conformare atent a fa ta care Dumnezeu Ie-a s adit n in ta noastr a ne va asigura s an atatea, [40] astfel c a organismul nu va mai avea de suferit s i nu va mai nevoie s a e chemat medicul pentru a crpi din nou. Mul ti gndesc c a au dreptul s a- si trateze corpurile dup a cum le place, ns a ei uit a c a trupurile lor nu le apar tin. Creatorul lor, Acela care i-a f acut, are anumite cerin te de la ei, pe care nu le pot nl atura. Orice c alcare a legilor pe care Dumnezeu le-a pus n in ta noastr a este, de fapt, o c alcare a Legii lui Dumnezeu s i este un p acat la fel de mare n ochii cerului ca acela de a c alca Cele Zece Porunci. Ignoran ta cu privire la acest important subiect este p acat; lumina str aluce ste acum asupra noastr as i noi nu avem scuz a dac a nu pre tuim lumina s i nu ajungem s a cunoa stem aceste lucruri, a c aror . (The Health Reformer, n telegere este de cea mai mare importan ta August 1, 1866).

n telepciunea din lucr arile lui Dumnezeu


ndemna ti pe oameni s a studieze manifestarea iubirii s i n telepciunii lui Dumnezeu n lucr arile din natur a. ndemna ti-i s a studieze minunatul corp omenesc s i legile de care este condus. Cei care percep dovezile dragostei lui Dumnezeu, care n teleg cte ceva din n telepciunea s i efectele binef ac atoare ale legilor sale s i urm arile ascult arii, vor ajunge s a- si priveasc a datoriile s i obliga tiile dintr-un punct de vedere cu totul diferit. n loc de a considera p azirca legilor s an at a tii ca o problem a de sacriciu s i t ag aduire de sine, ei o vor considera a sa cum este n realitate, o inestimabil a binecuvntare. turile Fiecare lucr ator al Evangheliei ar trebui s a simt a c a nv a ta cu privire la principiile vie tuirii s an atoase constituie o parte a lucr arii care i-a fost rnduit a. De aceast a lucrare este mare nevoie s i lumea este deschis a pentru aceasta. (The Ministry of Healing, 147 (1905)). [41]

53

Tine ti n fru trupul


Via ta este un dar de la Dumnezeu. Trupurile noastre ne-au fost date pentru a le folosi n slujba lui Dumnezeu s i El dore ste ca noi s a le ngrijim s i s a le pre tuim. Noi avem att aptitudini zice, ct s i mintale. Impulsurile s i patimile s i-au f acut s ala s n corpul nostru s i de aceea noi nu trebuie s a facem nimic din ceea ce ar ntina acest dar care ne-a fost ncredin tat. Trupurile noastre trebuie p astrate n cea mai bun a stare zic as i sub cele mai bune inuen te spirituale, astfel ca s a ne putem folosi cel mai bine talan tii. Citi ti 1 Corinteni 6, 13. O ntrebuin tare gre sit a a corpului scurteaz a acea perioad a de timp pe care Dumnezeu a rnduit-o s a o folosim n slujba Sa. ng aduindu-ne s a ne form am obiceiuri gre site, z abovind pn a foarte trziu, satisfacndu-ne apetitul pe seama s an at a tii, noi punem temelia pentru neputin te s i inrmit a ti. Neglijnd s a facem mi scare zic a, suprasolicitnd mintea sau corpul, noi dezechilibr am sistemul nervos. Cei care si scurteaz a astfel vie tile, ignornd legile naturii, de Dumnezeu. Noi nu avem dreptul s se fac vinova ti de furt fa ta a m gre neglij am sau s a ntrebuin ta sit corpul, mintea sau puterea pe care le avem, care ar trebui folosite pentru a-I aduce lui Dumnezeu o slujire consacrat a. To ti ar trebui s a cunoasc a organismul omenesc, pentru a- si putea p astra corpurile ntr-o stare corespunz atoare, spre a face lucrarea Domnului. Cei care si formeaz a obiceiuri care le sl abesc puterea nervilor s i vigoarea min tii s i a trupului devin inecien ti pentru lucra rea pe care le-a dat-o Dumnezeu s a o fac a. Pe de alt a parte, o via ta curat as i s an atoas a este favorabil a pentru des avr sirea caracterului [42] cre stin s i pentru dezvoltarea puterilor min tii s i ale trupului. Legea cump at arii trebuie s a st apneasc a via ta ec arui cre stin. Dumnezeu trebuie s a e n toate gndurile noastre; trebuie s a avem totdeauna n vedere slava Sa. Trebuie s a nl atur am orice inuen te care ne-ar tine n captivitate gndurile s i ne-ar ndep arta de Dum de Dumnezeu de a ne nezeu. Noi avem obliga tii sacre fa ta tine n fru trupurile s i de a ne st apni poftele s i patimile, astfel ca s a nu 54

Tine ti n fru trupul

55

ne abat a de la cur a tie s i sn tenie sau s a ne distrag a mintea de la lucrarea pe care Dumnezeu ne-o cere s a o facem. Citi ti Romani 12, 1. (The Review and Herald, 1 decembrie, 1896).

S a adopt am o diet a simpl a


Dac a exist a vreun timp cnd dieta ar trebui s a e ct mai simpl a, acela este acum. Carnea nu ar trebui a sezat a naintea copiilor no stri. Inuen ta ei dezl an tuie s i nt are ste patimile josnice s i are ca efect distrugerea puterilor morale. Cerealele s i fructele, preg atite f ar a gr asime s i ntr-o stare ct , ar trebui s mai natural a cu putin ta a constituie hrana pentru mesele tuturor celor ce pretind c a se preg atesc pentru a muta ti n cer. Cu ct alimenta tia este mai pu tin excitant a, cu att mai u sor pot tinute n fru patimile. Satisfacerea gustului nu trebuie avut a n vedere rar a a tine seama de s an atatea zic a, intelectual a sau moral a. ng aduin ta patimilor josnice i va conduce pe foarte mul ti s a- si de lumin nchid a ochii fa ta a; c aci ei se tem c a vor vedea p acate pe care nu doresc s a le p ar aseasc a. To ti pot vedea dac a vor. Dac a aleg ntunericul, s i nu lumina, nelegiuirea lor nu va mai mic a. De ce nu studiaz a oamenii s i de ce nu doresc s a cunoasc a aceste lucruri care le afecteaz a att de puternic t aria zic a, intelectual as i moral a? [43] (Testimonies for the Church 2:325 (1869)).

56

R ascump ara ti de Dumnezeu


Nu s ti ti c a trupul vostru este templul Duhului Sfnt care locuie ste n voi s i pe care L-a ti primit de la Dumnezeu? Si c a voi nu sunte ti ai vo stri? C aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 6, 19.20). Noi nu suntem ai no stri. Am fost cump ara ti cu un pre t scump, cu suferin tele s i moartea Fiului lui Dumnezeu. Dac a am putea n telege acest lucru s i dac a am deveni pe deplin con stien ti de el, am sim ti c a avem o mare responsabilitate asupra noastr a, aceea de a ne men tine corpurile n cea mai bun a stare de s an atate, pentru a putea oferi Iui Dumnezeu o slujire des avr sit a. ns a cnd apuc am pe o cale care ne sl abe ste vitalitatea, ne mic soreaz a puterea sau ne ntunec a intelectul, noi p ac atuim mpotriva lui Dumnezeu. Urmnd aceast a cale, noi nu l prosl avim pe El n trupul s i spiritul nostru, care sunt ale Lui, ci comitem un mare p acat n ochii S ai. Oare S-a dat Domnul Isus pe Sine pentru noi? A pl atit El un pre t scump pentru a ne r ascump ara? Si nu este a sa c a noi nu suntem ai no stri? Nu este adev arat oare c a toate puterile in tei noastre, trupul nostru, spiritul nostru, tot ce avem, tot ce suntem apar tine lui c Dumnezeu? Cu siguran ta a a sa este. Si cnd suntem con stien ti de de Dumnezeu de a ne p acest lucru, ce obliga tie ne revine fa ta astra ntr-o astfel de stare de s an atate, nct s a-L putem onora pe p amnt n trupul s i spiritul nostru, care sunt aie Lui! R asplata sn teniei Noi credem, f ar a ndoial a, c a Domnul Hristos vine n curnd. Aceasta nu este o nchipuire pentru noi; este o realitate. Nu ne ndoim de acest lucru, a sa cum nu ne-am ndoit, timp de ani de zile, turile pe care le de c a nv a ta tinem ast azi constituie adev arul prezent [44] s i c a ne apropiem de judecat a. Noi ne preg atim s a-L ntmpin am pe Acela care, escortat de un cortegiu de ngeri, trebuie s a apar a 57

58

Sfaturi pentru s an atate

pe norii cerului pentru a da n sfr sit nemurirea celui credincios s i neprih anit. El nu va veni pentru a ne cura ti de p acate, pentru a ndep arta defectele din caracterul nostru sau pentru a ne vindeca de neputin tele temperamentului sau ale rii. Dac a este s a se fac a aceast a lucrare n dreptul nostru, atunci ea va fost f acut a nainte de acel timp. Cnd vine Domnul, cei ce au fost sn ti vor s i mai departe sn ti. Cei care s i-au p astrat trupul s i spiritul n sn tenie, cur a tie s i cinste vor primi atunci n sfr sit nemurirea. Ins a cei care sunt nedrep ti, nesn ti ti s i ntina ti vor r amne a sa pentru totdeauna. Nu se va face atunci nici o lucrare pentru ei de a le ndep arta defectele s i a le da caractere snte. Cel care cur a te ste s i raneaz a nu Se va a seza atunci ca s a-Si duc a la ndeplinire lucrarea de ranare s i de ndep artare a p acatelor s i. necur a tiei lor. Toate aceste lucruri trebuie t acute n timpul de prob a. Acum este timpul cnd trebuie adus a la ndeplinire aceast a lucrare n dreptul nostru... Noi ne a am acum n atelierul de lucru al lui Dumnezeu. Mul ti dintre noi sunt pietre necioplite din carier a. ns a, de ndat a ce ajungem n atingere cu adev arul lui Dumnezeu, acesta ne inuen teaz a. s El ne nal ta i ndep arteaz a de la noi orice nedes avr sire s i p acat, de orice natur a. n acest fel, noi ne preg atim s a-L vedem pe Rege n frumuse tea Sa s i n cele din urm a s a ne reunim cu ngerii cei cura ti ai cerului n mp ar a tia slavei. Aceast a lucrare trebuie adus a la ndeplinire pentru noi aici, pe p amnt; trupul s i spiritul nostru [45] trebuie s a corespund a n vederea primirii nemuririi. Lucrarea de sn tire Ne a am ntr-o lume care este potrivnic a neprih anirii, cur a tiei de caracter s i cre sterii n har. Oriunde privim, vedem stric aciune s i ntinare, ur tenie s i p acat. Care este lucrarea pe care trebuie s ao ntreprindem aici chiar nainte de a primi nemurirea? Este de a ne p astra trupul sfnt, spiritul curat ca s a putem sta f ar a pat a n mijlocul stric aciunilor care ne nconjoar a n aceste vremuri din urm a. Si dac a trebuie adus a la ndeplinire aceast a lucrare, trebuie s a ne angaj am n ea de ndat a, cu toat a inima s i cu toat a priceperea. Egoismul nu trebuie s a ne inuen teze. Duhul lui Dumnezeu trebuie s a pun a cu totul st apnire pe noi, inspirndu-ne n toate ac tiunile noastre. Dac a ne-am prins cu adev arat de cer, dac a ne-am prins ntr-adev ar

R ascump ara ti de Dumnezeu

59

de puterea care vine de sus, noi vom sim ti inuen ta sn titoare a Duhului lui Dumnezeu asupra inimilor noastre. Cnd am ncercat s a prezent am reforma s an at a tii fra tilor s i surorilor noastre s i le-am vorbit despre nsemn atatea de a bea, a mnca s i a face totul spre slava lui Dumnezeu, mul ti au spus, prin faptele lor: Nu e treaba nim anui dac a mnc am asta sau asta. Orice facem, noi suport am consecin tele. Dragi prieteni, face ti o mare gre seal a. Nu doar voi ve ti suferi datorit a c aii gre site pe care apuca ti. Si societatea n care v a aa ti va suporta consecin tele gre selilor voastre, ntr-o mare m asur a, ca s i voi n siv a. Dac a voi suferi ti datorit a necump at arii n mncare sau b autur a, s i noi, care suntem n preajma voastr a, vom afecta ti de neputin tele voastre. Noi trebuie s a suferim datorit a gre selilor voastre: Dac a sl acestea au drept consecin ta abirea puterilor min tii sau trupului, noi sim tim acest lucru cnd ne a am n societatea voastr as i suntem afecta ti s i noi. Dac a, n loc de a avea un spirit optimist, voi sunte ti tri sti, arunca ti o umbr a asupra spiritelor tuturor celor din jurul vostru. Dac a noi suntem ntrista ti, deprima ti sau n necaz, voi a ti putea, dac a a ti ntr-o stare de s an atate potrivit as i dac a a ti avea o minte clar a, s a ne ar ata ti calea de a ie si din aceast a stare s i s a rosti ti un cuvnt de [46] de noi. ns mngiere fa ta a dac a creierul vostru este att de n tepenit datorit a modului vostru de vie tuire, nct nu sunte ti n stare s a ne da ti un sfat potrivit, nu avem noi oare de suferit o pierdere? Oare nu ne afecteaz a n mod serios inuen ta voastr a? Noi s-ar putea s a avem mare ncredere n judecata noastr a, ns a poate dorim s a avem sf atuitori; c aci biruin ta vine prin marele num ar de sfetnici (Proverbe 11, 14). Noi dorim ca modul nostru de vie tuire s a e un exemplu pentru cei pe care i iubim s i noi dorim s a c aut am sfatul lor s i am vrea ca s i ei s a e n stare s a dea sfat cu o minte clar a. ns a cum ne putem baza pe judecata voastr a, dac a puterea nervilor vo stri a fost suprasolicitat a, iar creierul a fost lipsit de vitalitate pentru c a a trebuit s a aib a grij a de hrana necorespunz atoare pe care a ti a sezat-o n stomac sau chiar de hrana s an atoas a, dar consumat a n cantitate prea mare? Cum neam putea noi ncrede n judecata unor astfel de oameni? Ei privesc printr-o mas a de lucruri nedigerate. Iat a de ce ne afecteaz a modul vostru de vie tuire. Este imposibil ca voi s a apuca ti pe o cale gre sit a f ar a a-i face s i pe al tii s a sufere.

60

Sfaturi pentru s an atate

Neamul cre stin Nu s ti ti c a cei ce alearg a n locul de alergare, to ti alearg a, dar numai unul cap at a premiul? Alerga ti dar n a sa fel ca s a c ap ata ti premiul! To ti cei ce se lupt a la locurile de ob ste se supun la tot felul de nfrn ari. Si ei fac lucrul acesta ca s a capete o cunun a care se poate ve steji; noi s a facem lucrul acesta pentru o cunun a care nu se poate ve steji. Eu deci alerg, dar nu ca unul care love ste n vnt. Ci m a port aspru cu trupul meu s i-1 tin n st apnire, ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat! (1 Corinteni 9, 24-27). Cei care se angajau n curs a pentru a primi cununa de lauri, care era socotit a o onoare deosebit a, erau cump ata ti n toate [47] lucrurile, astfel ca mu schii lor, creierul lor s i ecare parte a corpului lor s a poat a n cea mai bun a stare pentru a alerga. Dac a nu ar fost cump ata ti n toate lucrurile, nu ar avut acea elasticitate pe care o aveau. Dac a erau cump ata ti, ei aveau mai mult succes n cursa de alerg ari, erau mai siguri c a vor primi cununa. ns a, cu toat a cump atarea s i nfrnarea lor, cu toate eforturile pe care le f aceau, ind aten ti la dieta lor spre a n cea mai bun a condi tie zic a, cei care alergau n cursa p amnteasc a alergau la risc. Ei puteau face tot ce le st atea n putere, s i cu toate acestea, n cele din urm a, nu primeau simbolul onoarei, c aci un altul era posibil s a e doar cu pu tin naintea lor s i s a ia premiul. Doar unul primea premiul. ns a n cursa cereasc a putem alerga to ti s i putem to ti s a , nu exist primim premiul. Nu exist a nesiguran ta a risc n aceasta. Trebuie s a ne mbr ac am cu harurile cere sti s i cu ochii a tinti ti n sus, spre coroana nemuririi, s a p astr am continuu Modelul n fa ta noastr a. El a fost un om al durerilor, obi snuit cu suferin ta. Noi trebuie s a privim mereu la via ta umil a, plin a de lep adare de sine a Domnului nostru divin. Iar atunci cnd c aut am s a-L imit am, tinndu-ne ochii a tinti ti asupra simbolului premiului, putem alerga n aceast a curs a , s cu siguran ta tiind c a, dac a facem tot ce putem, vom avea parte, cu , de premiu. siguran ta Oamenii sunt dispu si s a se lepede de sine s i s a se supun a disciplinei pentru a putea alerga s i a dobndi o cunun a trec atoare, una care piere ntr-o singur a zi s i care este un simbol al biruin tei doar pentru in tele muritoare de aici. Noi ns a trebuie s a alerg am ntr-o curs a la al c arei nal se g ase ste o cunun a a nemuririi s i a vie tii ve snice.

R ascump ara ti de Dumnezeu

61

Da, o greutate ve snic a de slav a cu mult mai mare ne va acordat a ca premiu cnd alerg am n aceast a curs a. Noi, spune apostolul, [48] alerg am pentru o cunun a care nu se poate ve steji. Si dac a cei care se angajeaz a n aceast a curs a aici, pe p amnt, pot cump ata ti n toate lucrurile, oare noi s a nu putem, noi care avem n vedere o cunun a care nu se poate ve steji, o greutate ve snic a asem de slav as i o via ta an atoare celei a lui Dumnezeu? Cnd avem acest mobil puternic, s a nu putem noi alerga cu n alergarea care ne st st aruin ta a nainte, privind la C apetenia s i Des avr sirea credin tei noastre, adic a la Isus? (Evrei 12, 1.2). El nea trasat calea pe care s a mergem s i a marcat-o pe tot parcursul ei cu urmele propriilor S ai pa si. Este calea pe care El a mers, iar noi putem, mpreun a cu El, s a experiment am t ag aduirea de sine s i suferin ta s i s a umbl am pe aceast a calc care poart a nsemnul propriului S au snge. (Testimonies for the Church 2:354-359 (1869)).

Dezvolta ti-v a abilit a tile


Nu ti mul tumi ti s a atinge ti un standard sc azut. Noi nu suntem ceea ce am putea sau ceea ce este voia lui Dumnezeu s a m. Dumnezeu ne-a dat puteri mintale nu pentru a r amne inactive sau pentru a pervertite de obiceiuri re sti, josnice, ci pentru ca noi s a Ie dezvolt am ct mai mult, spre a ranate, sn tite, nnobilate s i folosite pentru naintarea intereselor mp ar a tiei Sale. Nimeni nu ar trebui s a consimt a s a e doar o ma sin a, condus a de mintea altui om. Dumnezeu ne-a dat pricepere s a gndim s i s a ac tion am s i doar ac tionnd cu grij a, privind la El pentru n telepciune, noi vom putea n stare s a purt am poveri. P astra ti-v a personalitatea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Nu ti umbra altei persoane. A stepta ti pentru c a Domnul va lucra n s i prin voi. (The Ministry of Healing, [49] 498-499 (1905)).

62

Cump atare n toate lucrurile


Reforma s an at a tii este o parte important a a soliei ngerului al treilea; s i, ca popor care sus tinem c a suntem de partea acestei reforme, noi nu trebuie s a m retrograzi, ci s a naint am continuu. Este mare lucru s a ne asigur am s an atatea, a sezndu-ne ntr-o rela tie co de legile vie respunz atoare fa ta tii s i mul ti nu au f acut acest lucru. O mare parte din bolile s i suferin tele care sunt n mijlocul nostru sunt rezultatul c alc arii legilor zice s i au venit asupra oamenilor ca urmare a obiceiurilor lor rele. P arin tii no stri ne-au l asat ca mo stenire obiceiuri s i pofte care umplu lumea de boal a. P acatele p arin tilor trec cu o putere nfri toare asupra copiilor pn co sa a ntr-a treia s i a patra genera tie prin intermediul apetitului pervertit. Obiceiul gre sit de a mnca al multor genera tii, l acomia s i ng aduin ta de sine a oamenilor umplu azilurile pentru s araci, nchisorile s i azilurile de nebuni. Lipsa nfrn arii n a bea ceai s i cafea, vin, bere, rom s i rachiu, ct s i folosirea tutunului, a opiumului s i a altor narcotice au produs o mare degenerare mintal a s i zic a, s i aceast a degenerare este n continu a cre stere. Oare Dumnezeu are n planul S au ca neamul omenesc s a e bntuit de aceste boli? Nu; ci ele exist a pentru c a oamenii au umblat contrar providen tei Sale s i continu a nc a s a desconsidere cu nes abu legile Sale. Vreau s in ta a rog erbinte, prin cuvintele apostolului, pe turi s cei care nu sunt orbi ti s i paraliza ti prin nv a ta i practici gre site, care doresc s a aduc a lui Dumnezeu cel mai bun serviciu de care sunt n stare: V a ndemn dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu; aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a. S a nu v a potrivi ti chipului veacului acestuia, ci s a v a preface ti prin nno- [50] irea min tii voastre ca s a pute ti deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bun a, pl acut as i des avr sit a (Romani 12, 1.2). Noi nu avem dreptul s a c alc am n mod voit nici un singur principiu al legilor s an at a tii. Cre stinii nu trebuie s a urmeze obiceiurile s i practicile lumii. 63

64

Sfaturi pentru s an atate

Istoria lui Daniel este relatat a n folosul nostru. El a apucat pe o cale care avea s af fac a unic la curtea mp aratului. Nu s-a conformat obiceiurilor de mncare s i b autur a ale curtenilor, ci s-a hot art n inima lui c a nu va mnca din c arnurile mp aratului s i nu va bea din vinurile sale. Acesta nu a fost un scop pe care s i l-a propus n grab a, s cu s ov aial a, ci unul pe care s i l-a formulat cu chibzuin ta i 1-a adus la ndeplinire n mod hot art. Daniel L-a onorat pe Dumnezeu; s i de el a fost mplinit fa ta a f ag aduin ta: Pe cel ce M a cinste ste, Eu l s voi cinsti (1 Samuel 2, 30). Domnul i-a dat stiin ta i pricepere n tot felul de scrieri s i n telepciune; mai ales ns a a f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele (Daniel 1, 17); astfel c a el a fost mai n telept dect to ti cei de la curtea mp aratului, mai n telept dect to ti cititorii n stele s i ghicitorii din mp ar a tie. Cei care slujesc lui Dumnezeu cu sinceritate s i n adev ar vor un popor special, deosebit de cei din lume. Hrana lor va preg atit a nu pentru a ncuraja l acomia sau pentru a satisface un gust pervertit, ci pentru a asigura cea mai mare t arie zic as i, o dat a cu aceasta, cea mai bun a stare a min tii... ng aduin ta excesiv a n mncare s i b autur a este p acat. Tat al nostru ceresc ne-a dat o mare binecuvntare prin reforma s an at a tii, ca s a-L putem sl avi pe El, mplinind cerin tele pe care le are de la noi. Este datoria acelora care au primit lumin a n privin ta acestui de cei subiect important s a dovedeasc a tot mai mult interes fa ta . Cei care a [51] care sufer a nc a din lips a de cuno stin ta steapt a venirea n curnd a Mntuitorului lor trebuie s a e ultimii dintre cei care de aceast nu manifest a interes fa ta a mare lucrare de reform a. Cnd puterile trupului s i ale min tii ac tioneaz a n armonie s i n s an atate, rezultatul este fericire; cu ct sunt mai nalte s i mai ranate puterile, f cu att este mai curat a, mai neafectat a fericirea. O via ta ar a scop este o moarte care tr aie ste. Mintea trebuie s a insiste asupra temelor legate de interesele noastre ve snice. Acest lucru va da s an atate trupului s i min tii. Credin ta noastr a ne cere s a ridic am standardul reformei s i s a facem pa si nainte. Condi tia accept arii noastre de c atre Dumnezeu este o separare de lume n mod practic. Domnul face apel la noi ca popor: Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti ti-v a de ei; nu v a atinge ti de ce este necurat s i v a voi primi. Lumea s-ar putea s a v a dispre tuiasc a pentru c a nu mplini ti standardul ei, pentru c a nu v a angaja ti n pl acerile

Cump atare n toate lucrurile

65

ei destr ab alate s i nu urma ti c aile ei nimicitoare; ns a Dumnezeul cerurilor promite s a v a primeasc as i s a v a e Tat a. mi ve ti i s i ice, zice Domnul Cel atotputernic (2 Corinteni 6, 17.18). (The Review and Herald, 29 iulie, 1884).

Lumea nu constituie un criteriu


Lumea nu trebuie s a e un criteriu pentru noi. La mod a este ng aduirea poftei de hran a luxoas as i stimuli nere sti, care fortic a tendin tele animalice s i mutileaz a cre sterea s i dezvoltarea facult a tilor morale. Fiilor s i icelor lui Adam nu li se promite biruin ta n lupta cre stin a dac a nu se hot ar asc s a practice cump atarea n toate lucrurile. Dac a vor face acest lucru, nu se vor lupta n vnt. (Testimonies for [52] the Church 4:35 (1876)).

66

Mi scarea zic a
O alt a binecuvntare pre tioas a este mi scarea zic a efectuat a n mod corespunz ator. Sunt unii oameni nep as atori, inactivi, care nu sunt atra si de munca zic a sau de mi scarea zic a pentru c a aces-tea i obosesc. Si ce dac a i obosesc? Motivul pentru care ajung obosi ti este tocmai faptul c a nu si fortic a mu schii prin mi scare zic a, de aceea nu simt nevoia de exerci tiu. Femeile s i fetele bolnave prefer a s a- si ocupe timpul cu ndeletniciri u soare, cum ar cro setatul, brodatul sau crpitul, dect s a fac a o munc a zic a. Dac a vor s a se fac a bine, bolnavii nu trebuie s a nceteze s a fac a mi scare zic a, pentru c a astfel ei si accentueaz a sl abiciunea muscular as i debilitatea general a. Lega ti-v a un bra ts i nu-1 pune ti s a fac a nimic doar cteva s apt amni, apoi dezlega ti-1 s i ve ti descoperi c a este mai slab dect cel pe care l-a ti folosit cu modera tie n aceea si perioad a. Inactivitatea are acela si efect asupra ntregului sistem muscular. Sngele nu este capabil s a elimine impurit a tile, la fel cum ar posibil printr-o circula tie activ a, stimulat a prin mi scare zic a. Cnd vremea permite, cei care pot s a fac a acest lucru s a se plimbe n aer liber n ecare zi, vara s i iarna. mbr ac amintea trebuie s a e corespunz atoare pentru mi scare zic a, iar picioarele s a e bine protejate. O plimbare, chiar n timpul iernii, va mai benec a pentru s an atate dect toate medicamentele pe care medicii le pot prescrie. Pentru cei care pot s a mearg a, plimbarea este de preferat c al ariei. Mu schii s i venele sunt f acute n stare s a- si aduc a mai bine la ndeplinire lucrarea lor. Va tot mai mult a vitalitate, care este att de necesar a pentru s an atate. Pl amnii vor activi, a sa cum trebuie s a e; c aci este imposibil s a ie si afar a n aerul nvior ator al dimine tii [53] de iarn a f ar a s a e solicita ti pl amnii. Bog a tiile s i lenevia sunt socotite de unii ca ind adev arate binecuvnt ari. Cnd se ntmpl a ca unele persoane s a dobndeasc a bog a tii sau s a le mo steneasc a pe nea steptate, obiceiurile lor active sunt ntre-rupte, timpul r amne nefolosit, ei tr aiesc n tihn as i par a nu mai utili; devin agita ti, nelini sti ti s i neferici ti, iar vie tile lor se 67

68

Sfaturi pentru s an atate

sfr sesc curnd. Cei care sunt mereu ocupa ti s i si ndeplinesc cu voio sie datoriile zilnice sunt cei mai ferici ti s i cei mai s an ato si. Odihna s i lini stea nop tii aduc corpurilor lor obosite un somn netulburat... Mi scarea zic a va ajuta digestia. Este foarte bine s a ie si ti afar a la plimbare ntr-un ritm moderat, dup a mas a, cu capul sus, umerii tra si napoi. Mintea va distras a de la propria persoan a la frumuse tile naturii. Cu ct este mai pu tin atras a aten tia spre stomac dup a mas a, cu att mai bine. Dac a v a e continuu team a c a mncarea v a va v face r au, atunci cu siguran ta a va face r au. Uita ti de voi n siv as i gndi ti-v a la ceva nveselitor. R aceala s i aerul proasp at Mul ti nutresc ideea gre sit a c a, dac a au r acit, trebuie s a evite cu grij a aerul de afar as i s a creasc a temperatura din nc apere, pn a cnd este din cale afar a de cald. Astfel, organismul este dereglat, porii sunt nchi si de substan te nefolositoare, iar organele interne ajung mai mult sau mai pu tin inamate, pentru c a sngele a fost trimis napoi la ele. n astfel de situa de la suprafa ta tii, mai mult dect n oricare altele, pl amnii nu trebuie s a e lipsi ti de aer curat, proasp at. Dac a este nevoie vreodat a de aer curat, este atunci cnd vreo parte a organismului, e pl amnii, e stomacul, este bolnav a. Mi scarea zic a f acut a n mod corespunz ator va aduce sngele la suprafa ta s i astfel vor degajate organele interne. Mi sc arile agere, dar nu [54] violente, f acute n aer liber, ntr-un spirit voios, vor activa circula tia, dnd o str alucire s an atoas a pielii s i vor trimite la extremit a ti sngele, vitalizat de aerul curat. Stomacul bolnav va u surat prin mi scare zic a. Medicii i sf atuiesc adesea pe bolnavi s a mearg a n ri str ta aine, s a mearg a la izvoare de ape minerale, s a c al atoreasc a la ocean pentru a- si redobndi s an atatea; cnd, de fapt, n nou a cazuri din zece, ei ar trebui s a m annce cump atat s i s a fac a mi scare zic a ntr-un spirit vesel s i s i-ar redobndi s an atatea, scutind timp s i bani. Mi scarea zic as i folosirea din bel sug a aerului s i luminii soarelui -binecuvnt ari pe care Cerul le acord a din plin tuturor vor da s via ta i putere bolnavului sl abit.

Mi scarea zic a

69

Inactivitatea s i sl abiciunea Cei care nu si folosesc minile s i picioarele n ecare zi vor sim ti o mole seal a atunci cnd ncearc a s a fac a mi scare zic a. Venele s i mu schii nu sunt n starea potrivit a pentru a- si ndeplini lucrarea s i pentru a p astra ma sin aria vie n stare de s an atate, ecare organ al corpului avnd partea sa. Pe m asur a ce sunt folosite, membrele se nt aresc. Mi scarea efectuat a moderat n ecare zi va da t arie mu schilor, care, f ar a exerci tiu zic, ajung asci s i sl abi ti. Prin mi scare zic a n aer liber, n ecare zi, catul, rinichii s i pl amnii vor de asemenea nt ari ti pentru a- si ndeplini lucrarea. Folosi ti-v as i puterea voin tei, care v a va ajuta s a rezista ti la frig s i va da energie sistemului nervos. In scurt timp, v a ve ti da seama de beneciile mi sc arii zice s i ale aerului curat, nct ve ti ajunge s a nu pute ti tr ai f ar a aceste binecuvnt ari. Pl amnii vo stri, lipsi ti de aer, vor ca o persoan a amnd a, lipsit a de hran a. ntr-adev ar, noi putem tr ai mai mult f ar a hran a dect f ar a aer, care este hrana pe care Dumnezeu a rnduit-o pentru pl amni. Iat a de ce acesta nu trebuie privit ca un du sman, ci ca o binecuvntare pre tioas a de la Dumnezeu. (Testimonies for the [55] Church 2:528-533 (1870)).

Aerul curat s i lumina soarelui


n nici un caz persoanele bolnave nu ar trebui s a e lipsite de o cantitate sucient a de aer proasp at pe vreme pl acut a. Camerele n care stau ei s-ar putea s a nu e totdeauna astfel construite, nct s a e posibil ca ferestrele s i u sile s a e deschise f ar a ca ace stia s a stea n curent, expunndu-se astfel r acelii. n astfel de cazuri, ferestrele s i u sile ar trebui deschise ntr-o camer a al aturat a, fa-cnd ca aerul proasp astfel cu putin ta at s a p atrund a n camera ocu-pat a de bolnav. Aerul proasp at se va dovedi mult mai folositor pentru persoanele bolnave dect orice medicament s i este cu mult mai important pentru ei dect hrana. Ei se vor sim ti mai bine s i se vor ns an ato si mai repede, mai degrab a cnd sunt lipsi ti de hran a dect de aer proasp at. Mul ti oameni bolnavi au fost izola ti, timp de s apt amni s i chiar luni de zile, n camere nchise, lipsi ti de lumin as i de aerul curat, nvior ator de afar a, ca s i cnd aerul ar un du sman de moarte, n timp ce otr avurile, prescrise de medici, erau luate orbe ste. Mii de oameni, care ar putut tr ai, au murit din lips a de ap a curat as i aer curat. Si mii de oameni bolnavi, care sunt o povar a pentru ei n si si s i pentru al tii, socotesc c a via ta lor depinde de luarea medicamentelor prescrise de medici. Ei se p azesc continuu de aer s i evit a s a foloseasc a apa. Ei au nevoie de aceste binecuvnt ari pentru a se face bine. Dac a s-ar l asa lumina ti s i ar l asa deoparte medicamentele, s i s-ar obi snui cu mi scarea zic a n aer liber, s i ar l asa ca aerul s a p atrund a n casele lor, att vara, ct s i iarna, s i dac a [56] ar folosi apa bun a pentru b aut s i pentru mb aiere, ei ar avea s anse s a mizerabil e s an ato si s i ferici ti, n loc de a duce o existen ta a. S a e avut a n vedere s an atatea sorei medicale Este de datoria nso titorilor s i a surorilor medicale s a se ngrijeasc a de propria lor s an atate, n special n cazurile critice de febr a s i tuberculoz a. Nici o persoan a nu trebuie s a stea nchis a doar n 70

Aerul curat s i lumina soarelui

71

camera bolnavului. Este mai s an atos s a e disponibile dou a sau trei persoane, care s a e surori medicale grijulii s i pricepute s i care s a preia ngrijirea bolnavului s i obliga tia de a sta n camera acestuia. Fiecare ar trebui s a fac a mi scare zic a n aer liber ct mai des cu . Acest lucru este important pentru cei care nso putin ta tesc pe bolnav, mai ales dac a prietenii celui bolnav fac parte din categoria celor care continu a s a considere aerul un du sman atunci cnd p atrunde n camera bolnavului s i nu vor s a lase ferestrele sau u sile deschise. n astfel de cazuri, bolnavii s i nso titorii lor sunt sili ti s a respire aerul otr avit, zi de zi, datorit a ignoran tei de neiertat a prietenilor celui bolnav. n foarte multe cazuri, nso titorii nu cunosc nevoile organismului omenesc, nici faptul c a inspirarea de aer proasp at sus tine s an atatea s i a inhal nici inuen ta distrug atoare pentru via ta arii aerului mbcsit din camera bolnavului. n acest caz, via ta bolnavului este pus a n primejdie s i n si si nso titorii sunt predispu si s a se mboln aveasc as i astfel s a- si piard a s an atatea, poate chiar via ta... , ar trebui s Camera bolnavului, dac a este cu putin ta a e str ab atut a de un curent de aer zi s i noapte. Curentul nu trebuie s a e direct spre bolnav. Chiar cnd este vorba de febr a mare, pericolul este mic s a se r aceasc a din acest motiv. ns a este nevoie de o grij a deosebit a n momentele de criz as i dup a ce trece febra. Atunci s-ar putea s a e nevoie de supraveghere constant a pentru a p astra vitalitatea organismului. Bolnavii au nevoie de aer curat, nvior ator. Dac a nu este [57] posibil altfel, bolnavul trebuie mutat ntr-o alt a camer as i ntr-un alt pat, timp n care camera bolnavului, patul s i a sternutul vor aerisite. Dac a cei care sunt s an ato si au nevoie de binecuvnt arile luminii s i aerului s i trebuie s a se deprind a cu cur a tenia pentru a r amne s an ato si, nevoia bolnavului este cu att mai mare, propor tional cu gradul de mboln avire. Unele case sunt mobilate foarte scump, mai mult pentru satisfacerea mndriei s i pentru primirea musarilor dect pentru confortul, binele s i s an atatea familiei. Cele mai bune camere sunt tinute n ntuneric. Lumina s i aerul nu au voie s a p atrund a, pentru ca lumina cerului s a nu strice mobila cea frumoas a, s a nu decoloreze covoarele s i s a nu s tearg a luciul de pe ramele tablourilor. Cnd vizitatorii vor sta n aceste camere, ei sunt n primejdia de a r aci datorit a atmosferei ce i nconjoar ca din pivni ta a. Camerele salon s i dormitoarele sunt

72

Sfaturi pentru s an atate

tinute nchise n acela si mod s i din acelea si motive. Si oricine va ajunge n astfel de paturi, care nu au fost larg expuse la lumin as i aer, o face pe riscul s an at a tii, uneori chiar al vie tii. Camerele care nu sunt expuse luminii s i aerului prind igrasie. Paturile s i a stemuturile adun a umezeal a, iar atmosfera din aceste camere este otr avitoare, deoarece nu a fost cur a tit a de lumin as i aer... n special camerele pentru dormit ar trebui s a e bine ventilate, iar aerul s a e s an atos, prin primirea de lumin as i aer. Jaluzelele s i obloanele trebuie deschise cteva ore n ecare zi, iar perdelele date la o parte pentru a se aerisi bine camerele. Nu ar trebui s a r amn a nimic, nici m acar pentru scurt timp, care s a strice aerul... Camerele pentru dormit trebuie s a e mari s i astfel amenajate nct aerul s a circule prin ele zi s i noapte. Cei care au exclus aerul din dormitoarele lor ar trebui s a schimbe de ndat a acest procedeu. [58] Ei trebuie s a lase aerul s a p atrund a treptat, din ce n ce mai mult, pn a cnd l vor suporta att iarna, ct s i vara, f ar a pericolul de a r aci. Pentru a s an ato si, pl amnii au nevoie de aer curat. Cei care au dormit n camere n care aerul nu a circulat liber n timpul nop tii se trezesc de regul a istovi ti s i nu cunosc cauza. Este vorba de lipsa de aer, de aerul vital, de care ntregul organism are nevoie, dar nu poate benecia de el. Cnd se trezesc diminea ta, majoritatea oamenilor ar benecia mult dac a s-ar sp ala bine cu un burete sau cu mna, chiar s i numai cu un lighean de ap a. n acest fel, vor ndep artate impurit a tile de pe piele. Apoi a sternutul trebuie luat bucat a cu bucat a din pat s i expus la aer. Ferestrele trebuie deschise, obloanele ridicate, iar aerului s a-i e ng aduit s a circule liber ct mai multe ore, dac a nu chiar toat a ziua, prin camerele de dormit. Astfel, patul s i a sternutul se vor aerisi bine, iar impurit a tile vor ndep artate din camer a. Copacii care fac umbr as i arbu stii aa ti prea aproape s i prea ngr am adi ti n jurul casei sunt nes an ato si; c aci ei mpiedic a circula tia liber a a aerului s i ndep arteaz a razele soarelui. Ca urmare a acestui lucru, n cas a se face igrasie. Camerele de dormit devin umede, n special n anotimpurile cu mult a umezeal a, iar cei care stau n ele au necazuri cu reumatismul, nevralgiile s i bolile de pl amni, care de regul a sfr sesc prin tuberculoz a. Mul ti copaci care fac umbr a curm a multe vie ti, iar dac a nu sunt de ndat a ndep arta ti, stric as i otr avesc atmosfera. O curte nfrumuse tat a prin pomi s i arbu sti, a seza ti la

Aerul curat s i lumina soarelui

73

corespunz nveselitoare asupra distan ta atoare de cas a, are o inuen ta familiei; iar dac a va bine ntre tinut a, se va dovedi c a nu face nici , un r au s an at a tii. Locuin tele ar trebui construite, dac a este cu putin ta pe un teren nalt s i uscat. Dac a se construie ste o cas a ntr-un loc unde b alte ste apa, ind necesar un timp ndelungat pentru a se usca, se va [59] degaja o duhoare otr avitoare, iar urm arile vor malaria, durerile de gt, bolile de pl amni s i febra. Mul ti s-au a steptat ca Dumnezeu s a-i p azeasc a de boal a numai pentru c a ei l-au cerut acest lucru. ns a Dumnezeu nu tine seama de cererile lor deoarece credin ta lor nu a fost f acut a des avr sit a prin fapte. Dumnezeu nu va face nici o minune pentru a p azi de boal a pe aceia care nu si poart a singuri de grij a, ci ncalc a n mod continuu legile s an at a tii s i nu fac nici un efort pentru a preveni boala. Cnd noi facem tot ce putem pentru a avea s an atate, atunci ne putem a stepta s a urmeze rezultate binecuvntate s i i putem cere lui , s Dumnezeu, prin credin ta a binecuvnteze eforturile noastre pentru p astrarea s an at a tii. El va r aspunde atunci rug aciunilor noastre, dac a, prin aceasta, se aduce slav a Numelui S au. ns a este nevoie ca to ti s a n teleag a c a au o lucrare de f acut. Dumnezeu nu va lucra n mod miraculos pentru a p astra s an atatea persoanelor care, prin neaten tie de legile s s i nep asare fa ta an at a tii, merg pe o cale care n mod sigur va duce la boal a. (How to Live, partea a 4-a, 55-62, 1865)

Respira tia adnc a


Pentru a avea un snge bun, trebuie s a respir am bine. Inspira tiile profunde, adnci, de aer curat, care umplu pl amnii cu oxigen, cur a ta sngele. Acesta va avea o culoare str alucitoare s i prin aceasta se . va trimite, n ecare parte a corpului, un s uvoi d at ator de via ta O respira tie bun a lini ste ste nervii; stimuleaz a pofta de mncare s i mbun at a te ste digestia; iar somnul este s an atos, nvior ator. (The Ministry of Healing, 272 (1905).)

74

Supersti tii cu privire la aerul din timpul nop tii


Mul ti au fost nv a ta ti nc a din copil arie c a aerul din timpul nop tii este foarte d aun ator s an at a tii s i de aceea nu trebuie s a p atrund a n camere. Spre r aul lor, ei nchid ferestrele s i u sile din dormitoarele [60] lor pentru a se ap ara de aerul nop tii, despre care spun c a este att de d aun ator pentru s an atate. Ei se am agesc prin aceasta. n serile reci, s-ar putea s a e necesar s a se p azeasc a de a nu r aci, mbracndu-se mai bine; ns a ei trebuie s a ofere aer pl amnilor lor... Mul ti sufer a de diverse boli datorit a faptului c a nu vor s a lase s a p atrund a n camerele lor aerul cel curat al nop tii. Aerul liber constituie una dintre cele mai mari binecuvnt ari de care ne putem bucura. (Testimonies for the Church 2:527-528 (1870)).

75

Inuenta aerului curat


Aerul, darul cel pre tios al cerului, pe care to ti l pot avea, v a va binecuvnta cu vigoarea lui, dac a nu i ve ti opri intrarea. Spune ti-i bun venit, cultiva ti dragostea pentru el s i se va dovedi un alin ator pre tios al nervilor. Aerul trebuie s a circule continuu pentru a putea p astrat curat. Aerul curat, proasp at, face sngele s a circule s an atos prin organism. Acesta remprosp ateaz a corpul s i l face s an atos s i puternic s i, n acela si timp, inuen ta lui este sim tit a asupra min tii, producnd calm s i senin atate. Face poft a de mncare, ajut a la digestie s i produce un somn s an atos s i dulce. (Testimonies for the Church [61] 1:702 (1870)).

76

Igien a minu tioas a


Cnd o boal a grav a p atrunde ntr-o familie, este mare nevoie ca ecare membru al familiei s a acorde o strict a aten tie cur a te-niei s i alimenta tiei personale, p aslrndu-se astfel ntr-o bun a stare de s an atate, forticndu-se mpotriva bolii. Este, de asemenea, de cea ca, n primul rnd, camera bolnavului s mai mare importan ta a e cel mai bine aerisit a. Acest lucru este benec pentru cei n suferin ta s i foarte necesar pentru mbun at a tirea s an at a tii acelora care sunt nevoi ti s a r amn a o anumit a perioad a de timp n camera bolnavului. ar cru Mult a suferin ta tat a dac a to ti s-ar str adui s a previn a boala, ascultnd cu stricte te de legile s an at a tii. Trebuie respectate cu aten tie deprinderile privind cur a tenia. Mul ti, ct timp sunt s an ato si, nu se ngrijesc s a- si p astreze s an atatea. Ei neglijeaz a cur a tenia personal a s i sunt nep as atori n a- si p astra hainele curate. Impurit a tile trec continuu s i imperceptibil din corp, prin pori, s i dac a suprafa ta pielii nu este p astrat a curat a, organismul este mpov arat cu murd aria adunat a. Dac a hainele purtate nu sunt sp alate des s i nu sunt frecvent aerisite, ele ajung pline de impurit a tile care sunt eliminate din corp, prin transpira tia care se simte s i cea care nu se simte. Iar dac a hainele purtate nu sunt cur a tate frecvent de aceste impurit a ti, porii pielii absorb din nou murd aria pe care au dat-o afar a. Impurit a tile din corp, dac a nu sunt ndep artate, sunt preluate din nou de snge s i reintroduse n organele interne. Natura, pentru a elimina necur a tiile otr avitoare, face un efort pentru a elibera corpul de acestea. Acest efort d a na stere la febr as i la ceea ce este cunoscut sub numele de [62] boal a. Ins a chiar s i atunci, dac a cei care sunt bolnavi ar ajuta natura n eforturile pe care le face, prin folosirea apei bune, curate, mult a ar putea prevenit suferin ta a. ns a mul ti, n loc de a face acest lucru s i de a c auta s a ndep arteze substan tele otr avitoare din organism, introduc o otrav as i mai periculoas a n organism pentru a ndep arta una care exist a deja acolo. Dac a ecare familie s i-ar da seama de urm arile binef ac atoare ale cur a teniei, atunci ar face eforturi deosebite pentru ca ecare 77

78

Sfaturi pentru s an atate

persoan a s a ndep arteze murd aria de pe propriul corp, din cas as i din mprejurimile acesteia. Mul ti las a resturi vegetale n preajma casei. Ei nil si dau seama de inuen ta acestora. Din aceste substan te n putrefac tie se degaj a continuu o duhoare care otr ave ste aerul. Inspirnd aerul care nu este curat, sngele este otr avit, sunt afecta ti pl amnii s i tot organismul este mboln avit. Aproape toate felurile de boli pot produse de inhalarea unui aer afectat de aceste substan te n putrefac tie. Multe familii au suferit de friguri, unii dintre membrii lor au murit, iar cei care au r amas n cercul familiei au murmurat mpotriva F ac atorului lor datorit a pierderii grele suferite, cnd de fapt singura cauzA abolii s i mor tii a fost propria lor nep asare. Murd aria din locuin tele lor a adus asupra lor boli molipsitoare s i acele suferin te de care ei l acuz a pe Dumnezeu. Fiecare familie care dore ste s an atatea trebuie s a- si cure te casa de substan tele aate n descompunere. Dumnezeu le-a poruncit copiilor lui Israel s a nu ng aduie n nici un caz necura tii pe corpurile sau pe hainele lor. Cei care aveau vre-o necur a tie erau alunga ti din tab ar a pn a seara s i apoi li se cerea s a se [63] spele pe ei n si si s i hainele de pe ei nainte de a putea veni iar as i n tab ar a. De asemenea, Dumnezeu le-a poruncit s a nu existe murd arie a a pe o anumit a distan ta sez arii taberei, pentru ca nu cumva, cnd Domnul va trece pe acolo, s a vad a necur a tiile lor. n privin ta cur a teniei, Dumnezeu nu cere ast azi mai pu tin dect a cerut vechiului Israel. Neglijarea cur a teniei va produce boal a. Boala s i moartea prematur a nu vin f ar a o cauz a. Febra persistent as i bolile violente au avut loc cu prec adere n acele localit a ti s i ora se care fuseser a odinioar a considerate s an atoase, iar unele persoane au murit, n timp ce altele au r amas n urm a cu corpuri mboln avite, . n multe cazuri, agentul distrug ind afectate de boal a pe via ta ator care a trimis n atmosfer a otrava de moarte, ind inhalat a de familie s i de vecini, se g asea chiar n cur tile lor. Neglijen ta s i lenea la care suntem martori uneori sunt ngrozitoare, iar ignorarea urm arilor acestor lucruri asupra s an at a tii este uluitoare. Astfel de locuri trebuie sau s cur a tate, n special vara, cu var sau cenu sa a e acoperite zilnic cu p amnt. (Publicat pentru prima dat a n How to Live, partea 4, 54-61 ; reprodus n The Review and Herald, 5 decembrie, 1899).

Consuma ti o hran a simpl a


Pentru a aduce lui Dumnezeu o slujire des avr sit a, trebuie s a ave ti concep tii clare cu privire la cerin tele Lui. Ar trebui s a folosi ti cea mai simpl a hran a, preg atit a n cel mai simplu mod, pentru ca nervii cei delica ti ai creierului s a nu e sl abi ti, amor ti ti sau para s liza ti, f acndu-v a cu neputin ta a discerne ti lucrurile sacre sau s a aprecia ti valoarea isp as irii, a sngelui cur a titor al lui Hristos, ca ind [64] de nepre tuit. (Testimonies for the Church 2:46 (1868)).

79

Deprinderile zice s i s an atatea spiritual a


Caracterul lui Daniel este prezentat lumii ca un exemplu uimitor a ceea ce poate face harul lui Dumnezeu pentru oamenii dec azu ti s i ntina ti de p acat. Raportul vie tii sale nobile, pline de t ag aduire de sine, constituie o ncurajare pentru noi, oamenii de rnd. De aici, putem c ap ata putere pentru a rezista n mod nobil s i ferm ispitei s i pentru a sta, prin harul blnde tii, de partea drept a tii n cele mai grele ncerc ari. Experien ta lui Daniel Daniel ar putut g asi o scuz a plauzibil a pentru a se ndep arta de obiceiurile sale de strict a cump atare; ns a aprobarea lui Dumnezeu i-a fost mai scump a dect favoarea celui mai puternic om de pe p amnt, mai scump a dect ns as i via ta, Bucurndu-se, datorit a comportamentului s au pl acut, de favoarea lui Melzar, dreg atorul care se ngrijea de tinerii evrei, Daniel a cerut s a le e ng aduit s a nu m annce din c arnurile mp aratului s i s a nu bea din vinul s au. Melzar s-a temut c a, dac a va de acord cu aceast a cerere, mp aratul s-ar . Ca putea sup ara s i astfel s a e pus a n primejdie propria sa via ta s i mul ti din zilele noastre, el s-a temut c a o diet a cump atat a ar da acestor tineri o nf a ti sare palid as i boln avicioas as i o t arie muscular a decitar a, n timp ce hrana mbel sugat a de la masa mp aratului i-ar face ro sii n obraji s i frumo si s i capabili de o activitate zic a mai bun a. Daniel a cerut ca problema s a se hot arasc a n urma unei ncerc ari timp de zece zile o scurt a perioad a de timp, n care tinerilor evrei s a li se ng aduie s a m annce hran a simpl a, n timp ce tovar as ii lor s a se nfrupte din delicatesele mp aratului. n cele din urm a, [65] cererea a fost acceptat as i atunci Daniel fost sigur c a a avut c stig de cauz a. De si nu era dect un tn ar, el era con stient de efectele v at am atoare ale vinului s i afe vie tuirii destr ab alate asupra s an at a tii zice s i mintale. 80

Deprinderile zice s i s an atatea spiritual a

81

La sfr situl celor zece zile, rezultatul s-a dovedit a contrar a stept arilor lui Melzar. Nu doar n ce prive ste nf a ti sarea, dar s i n privin ta activit a tii zice s i a t ariei mintale, cei care au dovedit nfrnare n deprinderile lor au ar atat o superioritate evident a fa ta de poft de tovar as ii lor care au fost ng aduitori fa ta a. Ca urmare a acestei ncerc ari, lui Daniel s i tovar as ilor s ai le-a fost ng aduit s a- si continue dieta lor simpl a pe toat a perioada instruirii pentru treburile mp ar a tiei. Domnul a privit cu mul tumire hot arrea s i t ag aduirea de sine a s tinerilor evrei s i binecuvntarea Lui i-a nso tit. El le-a dat s tiin ta i pricepere pentru tot felul de scrieri s i n telepciune; mai ales ns aa f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele (Daniel 1, 17). La sfr situl acestor trei ani de instruire, cnd iscusin ta s i realiz arile lor au fost puse la ncercare de c atre mp arat, el nu a g asit pe nici unul ca Daniel, Hanania, Mi sael s i Azaria. De aceea au fost primi ti n slujba mp aratului. n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele, care erau n toat a mp ar a tia lui (Daniel 1, 19.20). Aici este o lec tie pentru to ti, dar n special pentru tineri. O con de cerin formare strict a fa ta tele lui Dumnezeu este benec a pentru s an atatea trupului s i a min tii. Pentru a putea atinge cel mai nalt standard n privin ta realiz arilor morale s i intelectuale, este necesar s a c aut am n telepciune s i putere de la Dumnezeu s i s a m cump ata ti n toate obiceiurile vie tii. n experien ta lut Daniel s i a tovar as ilor a principiului asupra ispitei de [66] s ai, avem un exemplu de biruin ta a ng aduitori cu apetitul. Aceasta ne arat a c a, prin respectarea asupra poftelor rii principiului religios, tinerii pot avea biruin ta p amnte sti, r amnnd credincio si cerin telor lui Dumnezeu, chiar dac a aceasta i-ar costa un mare sacriciu. Ce-ar fost dac a Daniel ar f acut compromis cu acei dreg atori p agni s i ar cedat presiunii situa tiei, mncnd s i bnd a sa cum era obiceiul la babilonieni? Acea singur a ocazie de ndep artare de de p la principiu le-ar sl abit sim tul drept a tii s i al oroarei fa ta acat. ng aduirea poftei ar atras dup a sine sacricarea t ariei zice, a clarit a tii min tii s i a puterii spirituale. Un pas gre sit ar condus cu spre al siguran ta ti pa si gre si ti, pn a ce leg atura lor cu Cerul ar fost pus a n primejdie, iar ei ar fost tr ti n ispit a...

82

Sfaturi pentru s an atate

Via ta lui Daniel constituie o exemplicare inspirat a a ceea ce nseamn a un caracter sn tit. Sn tirea biblic a are de-a face cu n a omului... Este imposibil ca cineva s treaga in ta a aib a parte de binecuvntarea sn tirii n timp ce continu a s a e egoist s i lacom. Oamenii de felul acesta gem sub povara neputin telor datorit a unor obiceiuri gre site n mncare s i b autur a, care constituie nc alcarea legilor vie tii s i s an at a tii. Mul ti si sl abesc organele digestive prin ng aduirea apetitului pervertit. Este uimitoare pute-rea de rezisten ta a organismului omenesc expus abuzurilor; ns a a persista n obiceiuri gre site, mncnd s i bnd n exces, va duce la sl abirea tuturor func tiilor corpului. Fie ca ace stia care s i-au sl abit puterile s a se gndeasc a ce ar putut s a e dac a ar tr ait n mod cump atat s i s i-ar ngrijit s an atatea, n loc s a abuzeze de ea. Prin satisfacerea poftei pervertite s i a patimii, chiar cei care pretind c a sunt cre stini sl abesc lucrarea naturii s i puterile zice, mintale s i morale. Unii dintre cei care fac [67] aceste lucruri pretind c a sunt sn ti ti de Dumnezeu, ns a o astfel de preten tie este nentemeiat a... Sn tirea este un principiu viu Ar trebui s a acord am aten tie cuvintelor apostolului Pavel, prin care face apel la fra tii s ai, ca, prin ndurarea lui Dumnezeu, s a- si prezinte trupurile ca o jertfa vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu... Sn tirea nu este doar o teorie, un sentiment sau ni ste cuvinte formale, ci un principiu viu, activ, care ac tioneaz a n via ta de zi cu zi. Aceasta nseamn a c a obiceiurile noastre n ceea ce prive ste mncarea, b autura s i mbr ac amintea ar trebui s a e astfel, nct s a asigure p astrarea s an at a tii zice, mintale s i morale, ca s a putem prezenta Domnului trupurile noastre nu ca o jertfa schilodit a prin obiceiuri gre site de vie tuire, ci ca pe o jertfa vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu (Romani 12, 1). Fie ca nici unul dintre cei care sus tin c a sunt credincio si s a nu priveasc a n mod nep as ator s an atatea corpului s au s i s a nu se m aguleasc a cu gndul c a necump atarea nu este p acat s i c a nu le va afecta spiritualitatea. Intre s an atatea zic as i moralitate exist a o leg atur a strns a. Standardul virtu tii este ridicat sau degradat prin obiceiurile zice. Consumarea n exces chiar a celor mai bune alimente va produce mboln avirea moralit a tii. Iar dac a hrana nu este cea mai

Deprinderile zice s i s an atatea spiritual a

83

s an atoas a, efectele vor nc as i mai d aun atoare. Orice obicei care nu are o ac tiune s an atoas a asupra organismului omenesc va degrada facult a tile cele mai nalte s i cele mai nobile. Obiceiurile gre site n mncare s i b autur a vor conduce la gre seli n gndire s i ac tiune. ng aduirea poftei nt are ste tendin tele animalice, acestea ajungnd s a domine asupra puterilor mintale s i spirituale. S a v a feri ti de poftele rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul (1 Petru 2, 11), acesta este limbajul pe care l folose ste apostolul [68] Petru. Mul ti socotesc c a aceast a avertizare se aplic a numai celor imorali; ns a ea are o nsemn atate mai larg a. Ea vrea s a ne fereasc a de orice fel de satisfacere a poftei sau pasiunii. Ea constituie cea mai puternic a avertizare mpotriva folosirii de stimulen ti s i narcotice, precum ceaiul, tutunul, alcoolul s i morna. Acest fel de ng aduin te pot clasate foarte bine printre poftele care exercit a o inuen ta periculoas a asupra caracterului moral. Cu ct se formeaz a mai de timpuriu aceste obiceiuri d aun atoare, cu att va mai puternic a nrobirea n patimi a victimelor lor s i cu att va mai sigur a coborrea standardului moralit a tii lor. turile Bibliei vor face doar o slab nv a ta a impresie asupra acelora ale c aror facult a ti sunt amor tite prin ng aduirea poftei. Mii de oameni si vor sacrica nu numai s an atatea s i via ta, dar s i speran ta lor pentru cer, nainte de a declara r azboi propriilor patimi pervertite. O doamn a, care timp de ani de zile a pretins c a este sn tit a, a spus c a, dac a ar trebui s a aleag a ntre pip as i cer, ar spune: Adio, cer; eu nu-mi pot birui pl acerea pe care mi-o provoac a pipa mea. Acest idol a fost p astrat cu sn tenie n suet, l asndu-se lui Isus un loc secundar. Totu si, aceast a femeie pretindea c a este sn tit a Domnului. Oriunde s-ar aa, cei care sunt cu adev arat sn ti ti vor ridica standardul moral, respectnd obiceiuri zice corecte s i, ca s i Daniel, vor prezenta semenilor lor un exemplu de cump atare s i t ag aduire de sine. Orice poft a stricat a devine o poft a care se r azboie ste. Orice lucru care intr a n conict cu legile naturii creeaz a o stare favorabil a mboln avirii suetului. ng aduirea poftei face ca stomacul s a e dispeptic, catul inactiv, creierul nce to sat s i astfel temperamentul s i spiritul omului se pervertesc. Si aceste puteri sl abite sunt oferite lui Dumnezeu, care refuza s a accepte jertfa, dac a aceasta nu este f ar a cusur. Este datoria noastr a s a ne conform am pofta s i obiceiurile de vie tuire cu legile naturale. Dac a trupurile aduse pe altarul lui [69]

84

Sfaturi pentru s an atate

Hristos ar examinate cu aceea si minu tiozitate la care erau supuse jertfele iudaice, oare c ti dintre cei care au obiceiurile din prezent ar accepta ti? Cu ct a grij a ar trebui cre stinii s a- si pun a n ordine obiceiurile, ca s a- si poat a p astra n ntregime t aria ec arei facult a ti pe care o au spre a o pune n serviciul lui Hristos! Dac a dorim s a m sn ti ti suet, trup s i spirit -, atunci trebuie s a tr aim n conformitate cu legea divin a. Inima nu poate r amne consacrat a lui Dumnezeu n timp ce poftele s i patimile sunt ng aduite pe seama s an at a tii s i a vie tii... Avertiz arile inspirate ale lui Pavel mpotriva ng aduin tei de sine r asun a de-a lungul vremii pn a la noi... El prezint a pentru ncurajarea noastr a libertatea de care se bucur a cei cu adev arat sn ti ti. Acum dar nu mai este nici o osndire pentru cei ce sunt n Hristos Isus, care nu mai tr aiesc dup a ndemnurile rii p amnte sti, ci dup a ndemnurile Duhului (Romani 8, 1). El i ndeamn a pe galateni: Umbla ti crmui ti de Duhul s i nu mplini ti poftele rii p amnte sti. C aci rea p amnteasc a pofte ste mpotriva Duhului s i Duhul mpotriva rii p amnte sti (Galateni 5, 16.17). El nume ste cteva fapte ale rii p amnte sti nchinarea la idoli, be tiile s i altele asem an atoare. Dup a ce men tioneaz a roadele Duhului, printre care s i nfrnarea, el adaug a: Cei care sunt ai lui Hristos Isus s i-au r astignit rea p amnteasc a mpreun a cu patimile s i poftele ei (Idem 24). Exist a mul ti ast azi, printre cei care sus tin c a sunt cre stini, care ar socoti c a Daniel a fost prea exigent s i ar pronun ta n dreptul lui c a a fost ngust n gndire s i fanatic. Ei consider a problema mnc arii pentru a necesita o astfel de s i b auturii de prea mic a importan ta pozi tie hot art a una care s a implice sacricarea oric arui avantaj p amntesc, ns a cei care judec a astfel vor descoperi n ziua judec a tii [70] c a ei au ntors spatele cerin telor clare ale lui Dumnezeu s i au f acut din propriile lor p areri un standard n ce prive ste binele s i r aul. Ei vor descoperi c a ceea ce le p area c a nu este important nu a fost privit n acela si mod de Dumnezeu. Cerin telor Sale ar trebui s a li se dea ascultare cu sn tenie. Cei care accept as i se supun unuia dintre preceptele Sale, deoarece le este convenabil s a fac a astfel, n timp ce altele Ie resping, deoarece p azirea acestora ar necesita sacricii, coboar a standardul n ce prive ste binele s i prin exemplul lor conduc Legea cea sfnt s i pe al tii s a priveasc a cu u surin ta a a lui Dumnezeu.

Deprinderile zice s i s an atatea spiritual a

85

A sa zice Domnul trebuie s a e regula noastr a n toate lucrurile. (The Review and Herald, 25 ianuarie, 1881).

Nefolosirea mnc arurilor cu carne


Oare poporul care se preg ate ste s a devin a sfnt, curat s i ranat, spre a putea prezentat societ a tii ngerilor cere sti, va continua s a ia via ta creaturilor lui Dumnezeu, s a consume carnea lor s i s a se bucure de aceasta ca de un lux? Potrivit cu ceea ce mi-a ar atat Domnul, aceast a ordine a lucrurilor va schimbat a, iar poporul deosebit al Domnului va dovedi cump atare n toate lucrurile... Predispozi tia ia mboln avire cre ste de zece ori prin mncarea de carne. Puterile intelectuale, morale s i zice sunt sl abite prin consumarea mnc arurilor cu carne. Mncarea de carne tulbur a organismul, nce to seaz a mintea s i toce ste sim turile morale... Calea cea mai sigur a pentru noi este de a l asa carnea la o parte. (Testimonies for the [71] Church 2:63-64 (1868)).

86

Evita ti l acomia
Unii nu si st apnesc poftele, ci si ng aduie satisfacerea gustului pe seama s an at a tii. Ca urmare, mintea le este nce to sat a, gndirea le este apatic as i nu pot realiza acele lucruri pe care le-ar putea face dac a ar st apni pe sine s i cump ata ti. Ace stia jefuiesc pe Dumnezeu de puterea zic as i mintal a care ar trebui consacrat a n serviciul S au, dac a ar dovedi cump atarea n toate lucrurile... Cuvntul lui Dumnezeu a saz a p acatul l acomiei n aceea si categorie cu be tia. P acatul acesta a fost att de ofensator n ochii lui Dumnezeu, nct El i-a dat ndrum ari lui Moise, ca, dac a un copil nu si st apnea apetitul, ci se mbuiba cu tot ce poftea, el trebuia s a e adus de p arin tii s ai n fa ta conduc atorilor lui Israel s i s a e ucis cu pietre. Starea celui lacom era considerat a f ar a n adejde. Unul ca acesta nu putea de folos semenilor s ai s i era un blestem pentru sine nsu si. Nu te puteai bizui pe el la nimic. Inuen ta lui ar fost molipsitoare, iar celor din jurul lui le-ar fost mai bine dac a un astfel de caracter cu defecte att de grozave nu era perpetuat. de DumNici o persoan a care si simte responsabilitatea fa ta nezeu nu va ng adui nclina tiilor animalice s a st apneasc a asupra ra tiunii. Cei care fac astfel nu sunt cre stini, oricine ar ei s i orict de mari ar preten tiile lor. ndemnul Domnului Hristos este: Fi ti dar des avr si ti dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit (Matei 5, 48). Aici El ne arat a c a putem des avr si ti n sfera noastr a, dup a cum Dumnezeu este des avr sit n sfera Sa. (Testimonies for [72] the Church 4:454-455 (1880)).

87

Lec tii din experien ta lui Ioan Botez atorul


Timp de ani de zile, Domnul a atras aten tia poporului S au asupra reformei s an at a tii. Acesta este una dintre marile ramuri ale lucr arii de preg atire pentru venirea Fiului omului. Ioan Botez atorul a pornit n spiritul s i puterea lui Ilie, pentru a preg ati calea Domnului s i a ntoarce poporul la n telepciune s i dreptate. El a fost un reprezentant al celor care tr aiesc n aceste timpuri din urm a, c arora Dumnezeu le-a ncredin tat adev aruri sacre spre a le prezenta n fa ta poporului, spre a preg ati calea pentru a doua venire a lui Hristos. Ioan a fost un reformator. ngerul Gabriel, trimis din ceruri, a avut o convorbire despre reforma s an at a tii cu tat al s i mama lui Ioan. El a spus c a acesta nu trebuie s a bea nici vin, nici b auturi tari s i c a va umplut cu Duhul Sfnt nc a de la na stere. Ioan s-a desp ar tit de prieteni s i de pl acerile vie tii. Simplitatea mbr ac amintei sale, o hain a tesut a din p ar de c amil a, a constituit o mustrare continu a mpotriva extravagan tei s i etal arii preo tilor iudei s i ale oamenilor n general. Alimenta tia lui, pur vegetarian a, alc atuit a din l acust as i miere s albatic a, a fost o mustrare mpotriva satisfacerii apetitului s i a l acomiei care domina pretutindeni. Profetul Maleahi declar a: Iat a, v a voi trimite pe proorocul Ilie nainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare s i nfrico sat a. El va ntoarce inima p arin tilor spre copii s i inima copiilor spre p arin ti (Maleahi 4, 5.6). Aici profetul descrie caracterul lucr arii. Cei care [73] trebuie s a preg ateasc a o cale pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezenta ti prin credinciosul Ilie, la fel cum Ioan a venit n spiritul lui Ilie spre a preg ati calea pentru cea dinti venire a lui Hristos. Marele subiect al reformei trebuie f acut cunoscut, iar mintea oamenilor trebuie trezit a. Cump atarea n toate lucrurile trebuie legat a de solie spre a ntoarce pe poporul lui Dumnezeu de la idolatrie, de la l acomie s i de la extravagan ta n mbr ac aminte s i n alte lucruri. St apnirea de sine, umilin ta s i cump atarea care se a steapt a de la cei neprih ani ti, pe care Dumnezeu i c al auze ste s i i binecuvnteaz a n mod special, trebuie prezentate poporului n contrast cu obiceiurile 88

Lec tii din experien ta lui Ioan Botez atorul

89

extravagante, v at am atoare pentru s an atate ale celor care tr aiesc n acest veac dec azut. Dumnezeu a ar atat c a reforma s an at a tii este att de strns legat a de solia ngerului al treilea la fel cum este legat bra tul de trup. Cauza dec aderii att de mari din punct de vedere zic s i moral nu poate g asit a n alt a parte dect n neglijarea acestui subiect important. Cei de lumin care si ng aduie pofta s i patima s i nchid ochii fa ta a, ca s a nu vad a ng aduin tele p ac atoase pe care nu vor s a le p ar aseasc a, sunt vinova ti naintea lui Dumnezeu. Oricine se ntoarce de la lumin a ntr-o anumit a privin ta si mpietre ste inima s i nesocote ste lumina s i n alte privin te. Oricine ncalc a obliga tiile morale n chestiunea mnc arii s i mbr ac amintei preg ate ste calea pentru a nc alca cerin tele lui Dumnezeu privind ve snicia. Corpurile noastre nu ne apar tin. Dumnezeu ne cere s a ngrijim l aca sul pe care ni I-a dat, ca s a-I putem aduce trupurile noastre ca o jertfa vie, sfnt as i pl acut a. Corpurile noastre apar tin Aceluia care le-a f acut, iar noi avem datoria s a le p azim de degradare. Dac a ne sl abim trupul prin satisfacerea eului, prin ng aduirea poftei s i [74] mbr acndu-ne dup a mode care distrug s an atatea, pentru a n armonie cu lumea, noi devenim vr ajma si ai lui Dumnezeu... Providen ta a condus poporul lui Dumnezeu s a lase deoparte obiceiurile extravagante ale lumii; s a nu- si mai ng aduie apetitul s i patima s i s a ia pozi tie pentru st apnire de sine s i cump atare n toate lucrurile. Poporul pe care l conduce Dumnezeu va deosebit, nu se va asem ana cu lumea. Iar dac a credincio sii se vor l asa c al auzi ti de Dumnezeu, dac a i vor aduce la ndeplinire scopurile s i si vor preda Lui voin ta, Domnul Hristos va locui n inim a. Templul lui Dumnezeu va sfnt. Trupul vostru, spune apostolul, este templul Duhului Sfnt. Dumnezeu nu cere de la copiii S ai t ag aduire de sine pe seama v at am arii puterii lor zice. El le cere s a se supun a legilor naturale pentru a- si p astra s an atatea zic a. Calea naturii este drumul pe care l nsemneaz a El s i este sucient de larg a pentru ecare cre stin. Dumnezeu ne-a oferit cu mn a larg a multe bog a tii s i daruri pentru via ta s i bucuria noastr a, ns a pentru a ne bucura de pofta natural a, normal a, care ne va p astra s an atatea s i ne va prelungi via ta, El pune restric tii apetitului. El spune: Fere ste-te; tine n fru; leap ad a pofta care nu este natural a. Dac a stimul am un apetit pervertit, noi nc alc am legile in tei noastre s i ne asum am

90

Sfaturi pentru s an atate

r aspunderea de a abuza de corpurile noastre s i a aduce boala asupra noastr a... T ag aduirea de sine este o parte esen tial a a religiei autentice. Cei care nu au nv a tat s a se lepede de sine sunt lipsi ti de evlavia practic a, vital a. Nu ne putem a stepta la nimic altceva dect ca cerin tele religiei mintele naturale s s a vin a n contact cu sim ta i interesele lume sti. Exist a de lucru pentru ecare n via Domnului. (Testimonies for the [75] Church 3:61-64 (1871)).

Atitudine binevoitoare s i conduit a corect a n via ta de c as atorie


Cei care pretind c a sunt cre stini nu ar trebui s a p as easc a n rela tia de c as atorie pn a ce aceast a chestiune nu a fost luat a n aten tie cu grij as i rug aciune dintr-un nalt punct de vedere, pentru a vedea dac a Dumnezeu va putea prosl avit prin aceast a unire. Apoi, ar trebui s a cnt areasc a cu grij a urm arile ec arui privilegiu al rela tiei de c as atorie, iar principiul sn tit trebuie s a e baza oric arei ac tiuni. nainte de a- si m ari familia, ei ar trebui s a ia n considerare dac a Dumnezeu va prosl avit sau dezonorat prin aducerea de copii pe lume. Ei ar trebui s a caute s a prosl aveasc a pe Dumnezeu prin unirea lor nc a de la nceput s i pe toat a durata c as atoriei lor. Trebuie s a aib a n vedere de ce mijloace dispun pentru a- si cre ste copiii. Ei nu au dreptul de a aduce copii pe lume care s a e o povar a pentru al tii. Au ei o meserie pe care se pot bizui, pentru a putea ntre tine o familie, pentru a nu deveni o povar a pentru al tii? Dac a nu au, ei comit o crim a aducnd pe lume copii care s a sufere din lips a de ngrijire corespunz atoare, hran as i mbr ac aminte. In acest veac rapid, corupt, nu se tine seama de aceste lucruri. Patima destr ab alat a domne ste s i ea nu se las a tinut a n fru, chiar dac a sl abiciunea, mizeria s i moartea constituie urmarea domniei ei. Femeile sunt obligate s a duc a o via ta , datorit plin a de greut a ti, durere s i suferin ta a patimilor necontrolate ale b arba tilor care poart a numele de so ti ar mai corect dac a mizerabil ace stia ar numi ti brute. Mamele si tr asc o existen ta a, avnd copii n bra tele lor aproape tot timpul, f acnd tot ce pot spre a le pune pine n gur as i a-i mbr aca. Mizeria de felul acesta se tot acumuleaz as i umple lumea. Patima nu este dragoste Nu exist a dect pu tin a dragoste real a, autentic a, devotat a, curat a. [76] Acest articol pre tios este foarte rar. Patima este numit a dragoste. Multe femei au fost jignite n privin ta celor mai ne s i tandre senti91

92

Sfaturi pentru s an atate

mente, deoarece rela tia de c as atorie le-a ng aduit acelora pe care ele i numesc so ti, s a e brutali n felul cum le trateaz a. Ele au descoperit c a dragostea lor este att de josnic a, nct sunt dezgustate. Foarte multe familii tr aiesc ntr-o stare extrem de nefericit a deoarece so tul s i tat al si ng aduie ca partea animalic a din rea sa s a predomine asupra celei intelectuale s i morale. Urmarea este un sim mnt de letargie s ta i depresie, care este resim tit frecvent, ns a rareori se socote ste a urmarea c aii lor gre site. Avem obliga tia solemn a de Dumnezeu s fa ta a ne p astr am spiritul curat s i trupul s an atos, ca s a putem de folos omenirii s i s a-I aducem lui Dumnezeu un serviciu des avr sit. Apostolul roste ste aceste cuvinte de avertizare: Deci p acatul s a nu mai domneasc a n trupul vostru muritor s i s a nu mai asculta ti de poftele lui (Romani 6, 12). El ne ndeamn a s a mergem nainte, spunndu-ne c a to ti cei ce se lupt a la jocurile de ob ste se supun la tot felul de nfrn ari (1 Corinteni 9, 25). El i ndeamn a pe to ti cei care se numesc cre stini s a- si aduc a trupurile lor ca o jertfa vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu (Romani 12, 1). El spune: M a port aspru cu trupul meu s i-l tin n st apnire pentru ca, nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat (1 Corinteni 9, 27). ngrijirea so tiei O gre seal a care se comite n mod general este aceea de a nu face nici o schimbare n viata unei femei nainte de a da na stere [77] copiilor ei. n aceast a perioad a important a, lucrul mamei trebuie u surat. n organismul ei se petrec mari schimb ari. Este necesar a o cantitate mai mare de snge s i implicit o cantitate mai mare de alimente dintre cele mai hr anitoare pentru a convertit a n snge. Dac a nu are cantitatea sucient a de mncare hr anitoare, ea nu va putea avea t arie zic a, iar vl astarul ei va lipsit de vitalitate. De asemenea. mbr ac amintea ei necesit a aten tie. Corpul trebuie p azit de orice fel de r aceal a. Ea nu trebuie s a apeleze la rezervele de vitalitate pentru a nlocui lipsa mbr ac amintei. Dac a mama este lipsit a de un aport sucient de hran a s an atoas a, nutritiv a, lipsa va resim tit a att n cantitatea, ct s i n calitatea sngelui. Circula tia ei va decitar a, iar copilul ei va suferi de exact acelea si lucruri. Vl astarul ei nu va n stare s a foloseasc a n mod corespunz ator hrana pe care s ao

Atitudine binevoitoare s i conduit a corect a n via ta de c as atorie

93

transforme n snge bun pentru a hr ani organismul. S an atatea mamei s i a copilului depinde mult de o mbr ac aminte potrivit a, c alduroas a s i de o alimenta tie hr anitoare. Dac a exist as i alte lucruri, n afar a de acestea, care pot spori vitalitatea mamei, ele trebuie s a-i e oferite. St apnirea poftei este important a ns a, pe de alt a parte, ideea c a femeile, datorit a st arii din aceast a perioad a, pot permite apetitului lor s a- si fac a de cap constituie o gre seal a bazat a pe anumite obiceiuri decitare, s i nu pe bunul sim t. Apetitul femeilor n aceast a stare poate schimb ator, capricios s i greu de mul tumit; iar obiceiul nr ad acinat i ng aduie s a aib a orice pofte ste, f ar a a consulta ra tiunea pentru a vedea dac a acea hran a furnizeaz a elementele nutritive necesare corpului s au s i dezvolt arii copilului. Mncarea trebuie s a e hr anitoare, ns a nu excitant a. Se obi snuie ste s a se spun a c a, dac a pofte ste mnc aruri cu carne, mur aturi, mnc aruri condimentate sau pl acinte cu diverse umpluturi, poate s a le aib a, doar pofta conteaz a. Aceasta este o mare gre seal a s i face mult r au. Nici nu se poate estima ct de mare este acest r au. Dac a este nevoie vreodat a de simplitate s i aten tie deosebit a fa ta de calitatea hranei ingerate, atunci acest timp este acum, n aceast a [78] perioad a important a. Femeile care au principii s i care sunt bine educate nu se vor ndep arta de simplitatea n alimenta tie, n mod special n aceast a depinde de a lor s perioad a. Ele vor tine cont c a o alt a via ta i vor atente n obiceiurile pe care s i le formeaz a, n special n ceea ce prive ste dieta. Ele nu vor mnca ceea ce nu este hr anitor s i este excitant, doar pentru simplul motiv c a este gustos. Exist a prea mul ti sf atuitori n jurul lor, gata s a le conving a s a fac a lucruri despre care ra tiunea le spune s a nu le fac a. Copiii se nasc bolnavi datorit a satisfacerii apetitului de c atre p arin ti. Organismul nu are nevoie de varietatea de alimente pe care o pofte ste mintea. Ideea c a, dac a s-a gndit la un anumit aliment, stomacul trebuie s a-1 aib a de ndat a este o marc gre seal a, pe care femeile cre stine ar trebui s a o resping a. Imagina tiei nu ar trebui s a i se permit a s a st apneasc a asupra nevoilor organismului. Cei care ng aduie gustului s a st apneasc a vor suferi urmarea nesocotirii

94

Sfaturi pentru s an atate

legilor in tei lor. Si problema nu se termin a aici; s i vl astarele lor nevinovate vor avea de suferit... Importan ta ambian tei pl acute Trebuie acordat a mare grij a ca ambian ta din jurul mamei s a e pl acut a, vesel a. So tul s i tat al are r aspunderea special a de a face tot ce i st a n putere pentru a u sura povara so tiei s i mamei. n starea n care se a a ea, el trebuie s a duc a povara ct de mult se poate. El trebuie s a e binevoitor, curtenitor, amabil s i delicat, atent n mod de nevoile ei. (Testimonies for the Church 2:380-383 special fa ta [79] (1868)).

Sfaturi pentru femeile ns arcinate


Orice femeie pe cale de a deveni mam a, oricare ar mediul n care se a a, trebuie s a ncurajeze continuu o atitudine vioaie de mul tumire, s tiind c a pentru toate eforturile ei n aceast a direc tie ea va r aspl atit a de zece ori n caracterul zic s i moral al vl astarului ei. Si aceasta nu este totul. Dac a si face un obicei din aceasta, ea se poate deprinde s a gndeasc a optimist, ncurajnd astfel o stare fericit a a min tii s i starea ei de spirit se va transmite asupra familiei ei s i a celor din preajma ei. Si s an atatea ei zic a se va mbun at a ti n mare m asur a. Izvoarele vie tii vor prinde putere; sngele nu se va mai mi sca greoi, a sa cum se ntmpl a n cazul n care ea e dezn ad ajduit as i trist a. S an atatea ei mintal as i moral a prinde t arie datorit a vioiciunii spiritului ei. Puterea voin tei se poate mpotrivi ap as arii mintale s i va un bun lini stitor pentru nervi. Copiii, care sunt jefui ti de acea vitalitate pe care ar trebuit s a o mo steneasc a de la p arin tii lor, trebuie ngriji ti cel mai atent. Acordndu-se mai mult a grij a legilor in tei lor, si pot asigura o s an atate corespunz atoare. Alimenta tia sugarilor Perioada n care pruncul si prime ste hrana de la mama lui este foarte important a. Multe mame, n timp ce si al apteaz a pruncii, si permit s a lucreze peste m asur a de mult, nerbn-tndu- si sngele mai mult dect plita de g atit, iar al aptatul este serios afectat nu doar printr-o hran a nerbntat a de la snul mamei, ci s i prin faptul c a sngele acesteia a fost otr avit prin alimenta tie nes an atoas a, care a nerbntat tot organismul, afectnd prin aceasta hrana copilului. Copilul este afectat, de asemenea, de starea min tii mamei. Dac a ea [80] este nefericit a, este tulburat a, iritabil a, dnd fru liber dezl an tuirii patimii, hrana pe care pruncul o prime ste de la mama lui va ncins a, producnd adesea colici, spasme s i, n unele cazuri, convulsii sau crize. 95

96

Sfaturi pentru s an atate

De asemenea, caracterul copilului este afectat, n m asur a mai mic a sau mai mare, de felul hranei pe care o prime ste de la mam a. Ct este de important atunci ca mama, n timp ce si al apteaz a copilul, s a- si p astreze o stare de spirit vesel a, tinndu- si n mod des avr sit sub control starea de spirit. n acest fel, hrana copilului nu este afectat a, iar calmul, st apnirea de sine cu care mama si trateaz a copilul are mult de-a face cu modelarea min tii copilului. Dac a acesta este nervos s i agitat, maniera atent a, calm a de a-1 trata a mamei va de lini avea o inuen ta stire s i ndreptare, iar s an atatea copilului se va mbun at a ti. Copiii au fost mult maltrata ti printr-o purtare necorespunz atoare de ei. Dac fa ta a au fost plng are ti, n general, li s-a dat de mncare pentru a-i lini sti, cnd, n majoritatea cazurilor, tocmai prea multa hran a datorit a obiceiurilor gre site ale mamei a constituit cauza agita tiei lor. Mai mult a hran a nu a f acut dect s a nr aut a teasc a lucrurile; c aci stomacul era deja supranc arcat... Mamele pl anuiesc adesea s a fac a anumite lucruri ntr-o zi; iar cnd copiii le tulbur a, n loc s a- si ia timp s a aline necazurile micu tilor lor s i s a le distrag a aten tia, le dau ceva de mncare pentru a-i face s a tac a. Aceasta atinge scopul pentru scurt timp, ns a, n cele din urm a, lucrurile se nr aut a tesc s i mai mult. Stomacul copilului este umplut peste m asur a cu hran a, cnd el nu are nicidecum nevoie de hran a. Tot ce le trebuie este doar pu tin a aten tie s i timp din partea mamei. [81] (The Review and Herald, 25 iulie, 1899).

Refuza ti ntinarea cu tutun


Tutunul, n orice form a ar folosit, are efecte asupra organismului. Este o otrav a nceat a. El afecteaz a creierul s i amor te ste sim turile, astfel c a mintea nu poate discerne cu claritate lucrurile spirituale, n special acele adev aruri care ar putea corecta aceste ng aduin te detestabile. Cei care folosesc tutunul, sub orice form a, nu stau bine naintea lui Dumnezeu. Prin obiceiul acesta stricat, ei nu pot aduce slav a lui Dumnezeu prin trupul s i spiritul lor, care sunt ale Lui. Si n timp ce ei folosesc otr avuri ncete, dar sigure, care le distrug s an atatea s i le njosesc facult a tile mintale, Dumnezeu nu poate ncuviin ta de ei, atunci cnd ceea ce fac ei. El poate ndur ator fa ta si ng aduie ct de mult r acest obicei periculos, neavnd cuno stin ta au le face, ns a cnd problema le este prezentat a n adev arata ei lumin a, atunci ei sunt vinova ti naintea lui Dumnezeu dac a continu a s a- si ng aduie aceast a patim a murdar a. Dumnezeu le-a cerut copiilor lui Israel s a respecte anumite obiceiuri ce aveau n vedere o cur a tenie strict a. n caz de cea mai mic a necur a tie, lor li se cerea s a r amn a afar a din tab ar a pn a seara s i apoi s a se spele pentru a veni din nou n tab ar a. n aceast a mare o stire nu se a a nimeni care s a foloseasc a tutunul. Dac a ar 11 fost, atunci i s-ar cerut s a nceteze folosirea acelei buruieni necurate. Si doar de necur dup a ce s i-ar cur a tit gura de orice r am as i ta a tie i s-ar permis s a se ae din nou n mijlocul adun arii lui Israel. ntinarea cu tutun, o ofens a adus a lui Dumnezeu Preo tilor care slujeau n lucrurile snte li se poruncea s a- si spele picioarele s i minile nainte de a intra n tabernacol, n prezen ta [82] lui Dumnezeu, spre a mijloci pentru Israel, ca s a nu png areasc a sanctuarul. Dac a preo tii ar intrat n sanctuar, avnd gurile spurcate cu tutun, ei ar avut parte de soarta lui Nadab s i Abihu. Si, cu toate acestea, a sa-zi sii cre stini se pleac a naintea lui Dumnezeu n familiile lor pentru a se ruga, avnd gurile spurcate ie murd aria tutunului... 97

98

Sfaturi pentru s an atate

Se cere o cur a tie strict a B arba tii care au fost pu si deoparte prin punerea minilor pentru a sluji n lucrurile snte, stau adesea la amvon avnd gurile spurcate, buzele p atate s i respira tia ntinat a de murd aria tutunului. Ei vorbesc poporului n locul lui Hristos. Cum poate acceptat un asemenea serviciu de c atre un Dumnezeu sfnt care a cerut preo tilor lui Israel s a fac a preg atiri speciale nainte de a veni n prezen ta Sa, f ar a ca sn tenia Sa s a nu-i mistuie pentru c a L-au dezonorat, a sa cum a fost cazul cu Nadab s i Abihu? Este un lucru sigur c a puternicul Dumnezeu al lui Israel este nc a un Dumnezeu al cur a tiei. Ei sus tin c a slujesc lui Dumnezeu n timp ce comit adulter, f acnd un dumnezeu din pofta lor. Tutunul este idolul lor ndr agit. Acestuia i dedic a ei toat a considera tia. Ei sus tin c a se nchin a lui Dumnezeu, n timp ce calc a porunca nti. Ei au al ti dumnezei nainte de Domnul. Cur a ti ti-v a cei ce purta ti vasele Domnului (Isaia 52, 11). Dumnezeu cere cur a tia inimii s i cur a tia persoanei s i acum ca s i atunci, cnd a dat ndrum ari speciale copiilor lui Israel. Dac a Dumnezeu a acordat atta aten tie cur a tiei acelora care c al atoreau prin pustie, care erau n aer liber aproape tot timpul, El nu cere mai pu tin de la noi, care tr aim n case acoperite, n care necur a tiile mai nes se v ad mai bine s i au o inuen ta an atoas a (Spiritual Gifts [83] 4a:126-128 (1864)).

Folosirea tutunului este contrar a evlaviei


V aznd acei b arba ti care pretindeau c a se bucur a de binecuvntarea unei sn tenii depline, n timp ce erau sclavi ai tutunului, scuipnd s i ntinnd totul n jurul lor, m-am gndit oare cum ar cerul dac a ar acolo persoane care folosesc tutunul? Buzele care au rostit Numele cel scump al lui Hristos au fost ntinate de saliv a cu tutun, respira tia a fost ntinat a de un miros greu s i chiar lenjeria a fost ntinat a; trebuie c as i suetul care iube ste aceast a necur a tie s i are pl acere n aceast a atmosfer a otr avitoare este ntinat. Semnul era pus n afar a, ca m arturie a ceea ce era n auntru. Oamenii care sus tin c a sunt credincio si si ofer a trupurile pe altarul lui Satana s i ard t amia tutunului pentru maiestatea lui satanic a. Pare aspr a aceast a arma tie? Jertfa trebuie adus a unei anumite zeit a ti. Pentru c a este curat s i sfnt s i nu accept a nimic ntinat, Dumnezeu va refuza aceast a jertfa scump pl atit a, murdar as i nesfnt a; de aici tragem concluzia c a Satana este cel care pretinde onoare. Omul proprietatea lui Hristos Domnul Hristos a murit pentru a-1 salva pe om de sub st apnirea lui Satana. El a venit pentru a ne elibera prin sngele jertfei Sale isp as itoare. Omul care a devenit proprietatea Domnului Isus Hristos s i al c arui trup este templul Duhului Sfnt nu va nrobit prin obiceiul cel d aun ator al consumului de tutun. Puterile sale apar tin lui Hristos, care l-a cump arat cu pre t de snge. Proprietatea lui este a Domnului. Cum ar putea el atunci nevinovat, risipind zilele din capitalul ncredin tat lui de Dumnezeu pentru a- si satisface o poft a care nu are o temelie natural a? O ntrebuin tare gre sit as i trist a a banilor An de an, o enorm a sum a de bani este irosit a pentru aceast a , n timp ce suetele pier pentru cuvntul vie ng aduin ta tii. Cum ar [84] putea atunci cre stinii, care sunt ilumina ti n privin ta acestui subiect, 99

100

Sfaturi pentru s an atate

s a continue s a-L jefuiasc a pe Dumnezeu n privin ta darurilor s i zecimilor folosite pentru sus tinerea Evanghelici, n timp ce aduc pe altarul destr ab al arii distrug atoare, prin folosirea tutunului, mai mult dect ar putea da pentru a ajuta pe s araci sau a satisface nevoile cauzei Iui Dumnezeu? Dac a ei sunt cu adev arat sn ti ti, orice patim a v at am atoare va biruit a. Atunci toate aceste canale de cheltuial a inutil a vor ndreptate spre vistieria Domnului, iar cre stinii vor n frunte n ceea ce prive ste t ag aduirea de sine, sacriciul de sine s i n cump atare. Atunci ei vor lumina lumii... Sim turile naturale sunt amor tite Pentru cel care folose ste tutunul, orice lucru este insipid s i f ar a n afara acelei ng via ta aduin te dragi. Folosirea fui a amor tit sim turile de naturale ale trupului s i ale min tii, iar el nu mai este sensibil fa ta inuen ta Duhului lui Dumnezeu. Dac a este lipsit de stimulentul lui obi snuit, el are o foame s i un dor al trupului s i suetului nu dup a neprih anire, nu dup a sn tire, nu dup a prezen ta lui Dumnezeu, ci dup a idolul lui cel ndr agit. Prin ng aduirea poftelor v at am atoare, a sa-zi sii cre stini si sl abesc zi de zi puterile, neputnd s a aduc a slav a lui Dumnezeu. (The Review and Herald, 25 ianuarie, 1881).

O otrav a am agitoare
Tutunul este o otrav a dintre cele mai am agitoare s i rele, avnd o excitant inuen ta as i apoi paralizant a asupra nervilor corpului. Este ct se poate de periculoas a, deoarece efectele sale asupra organismului sunt lente, iar la nceput abia perceptibile. Mul timi de oameni sunt victime ale inuen tei sale otr avitoare. (Spiritual Gifts 4a:128 [85] (1864)).

101

Abstinen ta de la narcotice
Poporul nostru merge continuu napoi n privin ta reformei s an at a tii. Satana vede c a nu poate avea control asupra lor, a sa cum ar avea dac a apetitul ar ng aduit. Sub inuen ta hranei nes an atoase, con stiin ta devine ntunecat a, mintea nce to sat a, iar sensibilitatea la impresii este tocit a. Deoarece con stiin ta a fost ignorat a, ea este paralizat as i devine insensibil a, dar vina c alc atorului de lege nu este mai mic a. Satana stric a mintea s i distruge sunetele prin ispitele sale subtile. Oare vrea poporul nostru s a deschid a ochii, s a vad a p acatul ng aduirii poftei pervertite? Va l asa el oare la o parte ceaiul, cafeaua, mnc arurile cu carne s i orice fel de alimente excitante s i va consacra banii cheltui ti pentru aceste ng aduin te d aun atoare pentru r aspndirea adev arului? Ace sti stimulen ti fac numai r au, dar, cu toate acestea, noi vedem c a un mare num ar dintre cei care sus tin c a sunt cre stini folosesc tutunul. Tocmai ace sti oameni vor deplnge p acatul necump at arii s i, n timp ce vorbesc mpotriva folosirii b auturilor alcoolice, ei scot sucul din tutun. Deoarece s an atatea min tii depinde de o stare de normalitate a for telor vitale, de ct a grij a ar trebui s a se dea dovad a pentru a nu folosite nici stimulente, nici narcotice! Tutunul este o otrav a nceat a, ascuns a, iar efectele sale sunt cu mult mai greu de eliminat din organism dect cele ale b auturilor alcoolice. Ce putere poate avea adeptul tutunului pentru a tine n loc mersul nainte al necump at arii? Ar trebui s a e o revolu tie n lumea noastr a n ce prive ste subiectul tutunului nainte ca securea s a e npt a la r ad acina pomului. Mergem mai ndeaproape n privin ta acestui subiect. Ceaiul s i cafeaua ntre tin pofta care cere stimulen ti s i mai puternici, precum tutunul s i b auturile alcoolice. Si ne apropiem tot mai mult de cas a, de mnc arurile de zi cu zi, de mesele care se [86] pun n gospod ariile cre stinilor. Se practic a oare cump atarea n toate lucrurile? Sunt aduse acolo la ndeplinire reformele esen tiale pentru s an atate s i fericire? Orice cre stin adev arat si va st apni pofta s i patimile. Dac a nu se poate elibera din robia s i sclavia poftei, el nu 102

Abstinen ta de la narcotice

103

poate un slujitor adev arat, supus, al lui Hristos. Tocmai ng aduirea poftei s i a patimii este cea care face ca adev arul s a nu aib a nici un ca spiritul s efect asupra inimii. Este cu neputin ta i puterea adev arului s a sn teasc a omul suet, trup s i spirit atta timp ct acesta este st apnit de poft as i patim a. (Testimonies for the Church 3:569-570 (1875)).

Lep adarea de sine s i rug aciunea


Cnd era cel mai puternic asaltat de ispit a, Domnul Hristos nu mnca nimic. El Se ncredin ta lui Dumnezeu s i, prin rug aciune de voin erbinte s i supunere des avr sit a fa ta ta Tat alui, ie sea biruitor. Cei care sus tin c a au adev arul n aceste timpuri din urm a ar trebui, mai presus de orice alt a clas a de a sa-numi ti cre stini, s a imite marele Model n privin ta rug aciunii. Domnul Isus c auta cu t arie putere de la Tat al S au. Divinul Fiu al lui Dumnezeu considera acest lucru de o mai mare valoare dect de a Se a seza la o mas a mbel sugat a. El ne-a dat dovada c a rug aciunea este esen tial a pentru a primi t aria de a lupta cu puterile ntunericului s i pentru a face lucrarea care ne-a fost ncredin tat a. Puterea pe care o avem noi este sl abiciune, ns a cea pe care ne-o d a Dumnezeu este cu adev arat putere s i ea va face ca oricine o de tine s a e mai mult [87] dect nving ator. (Testimonies for the Church 2:202-203 (1869)).

104

Efectele rele ale ceaiului s i cafelei


Folosirea ceaiului s i cafelei este de asemenea d aun atoare pentru organism. ntr-o anumit a m asur a, ceaiul produce intoxicare. El intr a n circula tie s i, treptat, transmite energie trupului s i min tii. El stimuleaz a, excit as i gr abe ste mi scarea n cadrul ma sin ariei vii, for tnd-o s a ac tioneze n mod nenatural s i astfel d a impresia consumatorului de ceai c a i face un mare serviciu, c a i d a putere. Aceasta este o gre seal a. Ceaiul ia din t aria nervilor s i i sl abe ste muit. Cnd efectul lui a trecut s i efectul puternic cauzat de folosirea sa este nl aturat, care este atunci rezultatul? Lncezeal a, apatie, debilitate, acestea sunt urm arile vitalit a tii articiale pe care o d a folosirea ceaiului. Cnd organismul este deja obosit peste m asur as i are nevoie de odihn a, folosirea ceaiului d a imbold naturii, stimulnd-o s a exercite o ac tiune neobi snuit a, nereasc a, s i prin aceasta i sl abe ste puterea ; s de a face anumite lucruri s i capacitatea de rezisten ta i astfel puterile sunt irosite cu mult timp nainte ca Cerul s a hot art ca acest lucru s a se ntmple. Ceaiul este otr avitor pentru organism. Cre stinii ar trebui s a nu l foloseasc a. Efectul cafelei este ntr-o anumit a m asur a acela si cu al ceaiului, numai c a inuen ta asupra organismului este mai rea. Efectul ei este excitant s i, n m asura n care stimuleaz a peste normal, va produce istovire s i deprimare sub normal. B autorii de ceai s i cafea poart a nsemne pe fe tele lor. Pielea devine palid a, iar nf a ti sarea este lipsit a . Chipul lor nu str de via ta aluce ste de s an atate. Ceaiul s i cafeaua nu hr anesc Ceaiul s i cafeaua nu hr anesc organismul. U surarea pe care o dau [88] ele este rapid a, nainte ca stomacul s a aib a timp s a le digere. Acest lucru arat a c a ceea ce consumatorii de astfel de stimulente numesc t arie se cap at a doar prin excitarea nervilor stomacului, care transmite o stare de iritare creierului, iar acesta, la rndul lui, este strnit s a fac a inima s a lucreze mai mult s i tot organismul sa aib a parte de o 105

106

Sfaturi pentru s an atate

energie trec atoare. Aceasta nu este dect o fals a t arie s i nu este de dorit s a avem parte de a sa ceva. Acestea nu dau nici un fel de t arie natural a. Alte efecte ale consumului de ceai sunt: durerea de cap, insomnia, palpita tia inimii, indigestia, tremurul nervilor s i multe alte rele. Lipsa st apnirii de sine nu-i este pl acut a lui Dumnezeu V a ndemn dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu; aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a (Romani 12, 1). Dumnezeu cere o jertfa vie, nu una moart a sau pe moarte. Cnd devenim con stien ti care sunt cerin tele lui Dumnezeu, vom vedea c a El ne cere s a m cump ata ti n toate lucrurile. Scopul pentru care am fost crea ti este de a aduce slav a lui Dumnezeu prin trupul s i spiritul nostru, care sunt ale Lui. Cum vom putea face acest lucru dac a ne ng aduim pofte, care au ca urmare distrugerea puterilor zice s i morale? Dumnezeu ne cere s a ne prezent am trupurile ca o jertfa vie. Apoi ni se porunce ste s a ne p astr am corpul n cea mai bun a stare de s an atate, pentru a putea aduce la ndeplinire cerin tele Sale. Fie c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti altceva, s a face ti totul spre slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10, 31). (Testimonies for the Church [89] 2:64-65 (1868)).

Evita ti folosirea medicamentelor otr avitoare


Un obicei care st a la temelia multor boli s i a unor necazuri nc a s i mai mari l constituie folosirea liber a a medicamentelor otr avitoare. Cnd sunt ataca ti de boal a, cei mai mul ti nu se deranjeaz a s a cerceteze care este cauza bolii. Marea lor preocupa- re este s a scape de durere s i necazuri. Astfel, ei recurg la un leac anume, despre ale c arui reale propriet a ti s tiu doar pu tin, sau apeleaz a la vreun medic pentru anumite remedii, care s a contracareze urm arile procedeelor lor gre site, f ar a ns a a avea de gnd s a fac a vreo schimbare n obiceiurile lor nes an atoase. Dac a nu este de tinut un efect imediat, ei ncearc a alt medicament, apoi altul. Si astfel necazurile se tin lan t. Medicamentele nu vindec a boala Oamenii trebuie nv a ta ti c a medicamentele nu vindec a boala. Este adev arat c a uneori se resimte o u surare de moment, iar pacientul pare s a se refac a drept urmare a folosirii lor. ns a acest lucru se vital ntmpl a deoarece natura arc sucient a for ta a pentru a da afar a otrava s i de a ndrepta starea de lucruri care a dus la producerea bolii. S an atatea se reface n ciuda folosirii medicamentelor. ns a, n majoritatea cazurilor, medicamentul nu face altceva dect s a schimbe forma s i localizarea bolii. Adesea, efectul otr avii pare nvins pentru un timp, ns a urm arile r amn n organism s i fac mult r au n perioada care urmeaz a. Prin folosirea medicamentelor otr avitoare, mul ti oameni si atrag asupra lor boala pentru tot restul vie tii s i sunt pierdute multe vie ti, care ar putut salvate prin folosirea metodelor naturale de vindecare. Otr avurile con tinute n multe a sa-numite remedii formeaz a obiceiuri s i pofte care nseamn a ruin a pentru suet s i trup. Multe medicamente populare, devenite brevete medicale s i chiar unele me- [90] dicamente prescrise de medici contribuie la dezvoltarea poftei s i la consumul de b auturi alcoolice, opium, morn a, care constituie un blestem teribil pentru societate. 107

108

Sfaturi pentru s an atate

Puterea restauratoare a naturii de ndreptare a lucrurilor este s Singura speran ta a-i educ am pe m principiile corecte. Medicii s oameni s i s a-i nv a ta a-i nve te pe oameni c a puterea de refacere nu se g ase ste n medicamente, ci n natur a. Boala constituie un efort pe care l face natura de a elibera organismul de starea care urmeaz a c alc arii legilor s an at a tii, n cazul apari tiei bolii, trebuie c autat a cauza. Starea de lucruri care a generat boala trebuie schimbat a, obiceiurile gre site trebuie ndreptate. Apoi, natura trebuie ajutat a n efortul pe care l face de a da afar a necur a tiile din corp s i de a restabili o stare de lucruri bun a n organism. Remedii naturale Aerul curat, lumina soarelui, cump atarea, odihna, mi scarea zic a, alimenta tia corespunz atoare, folosirea apei, ncrederea n puterea divin a acestea sunt adev aratele remedii. Fiecare om ar trebui s a cunoasc a agen tii de vindecare ai naturii s i s as tie cum s a-i pun a n practic a. Este esen tial att de a n telege principiile implicate n tratarea bolii, ct s i de a avea o instruire practic a prin care s a se . poat a folosi n mod corespunz ator aceast a cuno stin ta Folosirea remediilor naturale necesit a, ntr-o anumit a m asur a, grij as i efort, pe care mul ti nu sunt dispu si s a le manifeste. Procesul de vindecare s i refacere al naturii este treptat s i astfel, pentru cel ner abd ator, acesta pare ncet. P ar asirea ng aduin telor d aun atoare necesit a sacriciu. ns a n cele din urm a se va descoperi c a natura, dac a nu este mpiedicat as i ncurcat a, si face lucrarea n mod n telept de legile ei vor culege s i bine. Cei care ascult a cu perseveren ta r asplata s an at a tii att a trupului, ct s i a min tii. (The Ministry of [91] Healing, 126-127 (1905)).

mbr ac amintea s an atoas a


mbr ac amintea trebuie s a e s an atoas a n toate privin tele. Mai presus de orice altceva, Dumnezeu dore ste ca noi s a m s an ato si la trup s i suet. Si noi trebuie s a m mpreun a lucr atori cu El n folosul s an at a tii att a suetului, ct s i a trupului, mbr ac amintea s an atoas a le promoveaz a pe amndou a... Vr ajma sul oric arui bine a fost acela care a instigat inventarea modelor care se schimb a continuu. El nu dore ste nimic altceva dect s a-l provoace durere s i dezonoare lui Dumnezeu prin njosirea s i dec aderea in telor umane. Una dintre metodele sale cele mai eciente pentru atingerea acestui scop este provocarea interesului pentru mbr ac amintea la mod a, care provoac a sl abirea min tii, a trupului s i a caracterului. Ca urmare a modului n care se mbrac a, femeile se pot mboln avi de boli grave, iar suferin tele provocate de acestea se pot agrava. n loc s a- si p astreze s an atatea, avnd n vedere ncerc arile teribile care , prin obiceiurile lor rele, ei nu numai c vor veni cu siguran ta a si sacric a s an atatea, dar s i via ta s i las a copiilor o mo stenire plin a de necazuri un organism distrus, obiceiuri pervertite s i idei gre site . despre via ta Una dintre inven tiile d aun atoare s i risipitoare ale modei o constituie fusta care m atur a p amntul. Nu poate p astrat a curat a, ncurc a, este incomod as i nes an atoas a toate acestea s i nc a multe altele sunt adev arate n leg atur a cu fusta care este trt a. Ea este extravagant a att prin materialul inutil folosit, ct s i datorit a lungimii inutile. Si oricine a v azut o femeie mbr acat a cu o astfel de fust a, pe care trebuie s a o trasc a dup a ea, cu minile pline de pachete s i bagaje sau ncercnd s a coboare sc ari, sau s a se suie ntr-o tr asur a, sau s a mearg a prin mul time, s a mearg a prin ploaie sau pe un drum noroios, nu mai are nevoie de nici o alt a dovad a legat a de incomoditatea s i nepl acerile cauzate de ea. Un alt lucru grav este purtarea de fuste a c aror greutate trebuie [92] sus tinut a de s olduri. Aceast a greutate mare, care apas a asupra orga109

110

Sfaturi pentru s an atate

nelor interne, le trage n jos s i produce sl abiciunea stomacului s i o stare de oboseal a, f acnd ca femeile care le poart a s a se n-convoaie, ceea ce va incomoda pl amnii, f acnd astfel ca respira tia corect a s a devin a tot mai dicil a. n ultimii ani, pericolele datorate compresiei pieptului au fost att de mult s i pe larg discutate, nct doar pu tine persoane ar putea de cauz n necuno stin ta a; cu toate acestea, puterea modei este att de mare, nct r aul continu a. Prin acest obicei, femeile s i tinerele fete si fac un r au care nu se poate spune n cuvinte. Este foarte important pentru s an atate ca pieptul s a aib a sucient loc pentru ca pl amnii s a poat a respira la toat a capacitatea lor. Cnd pl amnii sunt ncorseta ti, limita ti, cantitatea de oxigen care ajunge n ei este mai mic a. Sngele nu este vitalizat n mod corespunz ator, iar substan tele nefolositoare, otr avitoare, reziduurile care ar trebuit aruncate din pl amni sunt re tinute. Pe lng a aceasta, circula tia este mpiedicat a; iar organele interne sunt att de ngr am adite s i n tepenite, nct nu- si pot face lucrul n mod corespunz ator. Strngerea cu s ireturi nu mbun at a te ste forma. Unul dintre elementele de baz a n ce prive ste frumuse tea zic a l constituie simetria, armonia ntre p ar ti. Iar modelul corect n ce prive ste dezvoltarea zic a trebuie c autat nu n cifrele etalate de modistele fran tuzoaice, ci n forma corpului omenesc care se dezvolt a potrivit cu legile lui Dumnezeu din natur a. Dumnezeu este autorul oric arei frumuse ti s i doar n m asura n care ne conform am idealului S au ne putem apropia de standardul adev aratei frumuse ti. Un alt lucru r au pe care l dezvolt a moda este distribuirea inegal a a mbr ac amintei, astfel nct, n timp ce unele p ar ti ale corpului au [93] mai mult dect le este necesar, altele sunt insucient mbr acate. In special picioarele s i bra tele, ind departe de organele vitale, trebuie p azite de frig prin haine suciente. Este imposibil s a avem s an atate atta timp ct extremit a tile sunt de obicei reci; c aci, dac a n ele se a a prea pu tin snge, va prea mult snge n alte p ar ti ale corpului. O s an atate perfect a pretinde o circula tie perfect a a sngelui; ns a atta timp ct pe corp, acolo unde sunt acest lucru nu este cu putin ta situate organele vitale, se pun de trei sau patru ori mai multe haine dect pe bra te s i picioare. Multe femei sunt nervoase s i cople site de griji, cauza ind faptul c a ele se lipsesc de aerul curat, care ar face un snge curat, s i de

mbr ac amintea s an atoas a

111

, libertatea de mi scare, care ar trimite sngele n vene, dnd via ta s an atate s i energie. Multe femei s-au mboln avit, cnd s-ar putut bucura de s an atate, s i multe au murit de tuberculoz as i de alte boli, cnd ar putut tr ai anii care le-au fost rndui ti, dac a s-ar mbr acat potrivit cu principiile s an at a tii s i ar f acut mult a mi scare n aer liber. Pentru a se asigura o mbr ac aminte s an atoas a, trebuie studiate cu grij a nevoile ec arei p ar ti a trupului. De asemenea, trebuie avute n vedere clima, mprejurimile, starea de s an atate, vrsta s i ocupa tia. Fiecare articol de mbr ac aminte trebuie s a e u sor de mbr acat, s a nu mpiedice nici circula tia sngelui s i nici o respira tie liber a, complet a, natural a. Orice obiect de mbr ac aminte trebuie s a ofere o astfel de larghe te, nct, atunci cnd se ridic a bra tele, mbr ac amintea s a se poat a ridica n mod corespunz ator. Femeile care au o s an atate decitar a pot face mult pentru ele nsele dac a se vor mbr aca potrivit s i vor face mi scare zic a, mbr acate n mod potrivit pentru mersul afar a, s a fac a mi scare zic a n aer liber, la nceput cu precau tie, iar apoi tot mai mult, n m asura n care pot suporta. F acnd astfel, multe si pot rec stiga s an atatea s i pot tr ai spre a- si aduce contribu tia n lucrarea ce trebuie f acut a pentru [94] lume. (The Ministry of Healing, 288-294 (1905)).

Puterea voin tei


Puterea voin tei nu este pus a n valoare a sa cum ar trebui. Voin ta trebuie s a e tinut a treaz as i ndreptat a n direc tia corect as i atunci ea va mp ar ti putere ntregii in te s i va constitui un ajutor minunat n men tinerea s an at a tii. Ea este o putere s i atunci cnd avem de-a face cu boala. Exercitat a n direc tia cea bun a, aceasta va tine sub control imagina tia s i va constitui un mijloc puternic de a rezista s i nvinge boala, att a min tii, ct s i a trupului. Prin exercitarea puterii voin tei, de via , pacien a sezndu-se ntr-o rela tie corespunz atoare fa ta ta tii pot face mult coopernd cu eforturile medicului pentru rens an ato sirea lor. Sunt mii de oameni care si pot rec ap ata s an atatea dac a vor acest lucru. Domnul nu dore ste ca ei s a e bolnavi. El dore ste ca ei s a e bine s i ferici ti s i ei trebuie s a se hot arasc a s a e s an ato si. Adesea, bolnavii pot rezista n fa ta bolii n mod simplu, refuznd s a cedeze bolii s i s a zac a ntr-o stare de inactivitate. Ridicndu-se mai presus de durerile lor, de cap sau de orice fel, s a se implice ntr-o activitate util a potrivit cu puterea pe care o au. Avnd astfel o ocupa tie s i folosind din plin aerul curat s i lumina soarelui, mul ti bolnavi sl abi ti si pot rec ap ata s an atatea s i puterea. (The Ministry of Healing, 246 (1905)).

112

O ocupa tie potrivit a


Inactivitatea este cel mai mare blestem care ar putea veni asupra bolnavilor. O implicare u soar a ntr-o munc a folositoare, care s a nu mpov areze mintea s i corpul, are o inuent a bun a asupra amndurora. Aceasta nt are ste mu schii, mbun at a te ste circula tia sngelui s i d a bolnavului satisfac tia de a s ti c a nu este cu totul nefolositor n aceast a lume ocupat a. S-ar putea ca la nceput s a nu e n stare s a fac a dect pu tin, ns a n curnd el va vedea c a puterea i-a sporit s i va putea m ari astfel s i cantitatea de munc a depus a. (The Ministry of Healing, [95] 240 (1905)).

113

Controlul imagina tiei


Cnd 1-a creat pe om, Domnul a dorit ca acesta s a e activ s i de folos. Cu toate acestea, sunt mul ti care tr aiesc n aceast a lume ca ni ste ma sin arii nefolositoare, care de-abia dac a exist a. Ei nu lumineaz a c ararea nim anui s i nu sunt o binecuvntare pentru nimeni. Sunt doar ni ste poveri pentru al tii. Ct prive ste inuen ta lor de partea binelui, ei nu sunt dect ni ste nulit a ti; ns a au un cuvnt greu de spus de partea r aului. Dac a se cerceteaz a via ta unora de felul acesta, dezinteresat de-abia dac a se poate g asi vreun act de bun avoin ta a. Cnd mor, amintirea lor se stinge o dat a cu ei. Numele lor piere curnd; c aci ei nu pot tr ai, nici m acar n amintirile prietenilor lor, prin fapte de evlavie s i virtute. n dreptul acestor persoane, via ta a fost o gre seal a. Ei nu au fost ispravnici credincio si. Ei au uitat c a Dumnezeu, Creatorul lor a stepta de la ei s a e activi s i dornici de a face bine, binecuvntnd pe cei din jur cu inuen ta lor. Interesele egoiste atrag mintea s i conduc la uitarea lui Dumnezeu s i a scopului Creatorului lor. To ti cei care sus tin c a sunt urma si ai lui Hristos ar trebui s a simt a c a au datoria de a- si p astra corpurile n cea mai bun a stare de s an atate, pentru ca mintea lor s a poat a clar a spre a n telege adev arurile cere sti. Mintea trebuie controlat a, c aci ea are o inuen ta foarte puternic a asupra s an at a tii. Imagina tia conduce adesea ntr-o direc tie gre sit as i, atunci cnd i se ng aduie, produce forme severe de boal a, care sunt n cea mai mare m asur a nchipuite... Unora le este a sa de fric a de aer, nct si nfofolesc att de tare capul s i corpul, c a arat a ca ni ste mumii. Ei stau n cas a, n general inactivi, de team a s a nu se oboseasc a sau s a se mboln aveasc a dac a [96] se mi sc a e n auntru, e afar a n aer liber. Ar putea s a fac a mi scare n aer liber n ecare zi pl acut a, dac as i-ar propune acest lucru. Inactivitatea permanent a este una dintre cele mai mari cauze ale debilit a tii trupe sti s i ale sl abiciunii min tii. Mul ti dintre cei care ar trebui s a e ntr-o stare de s an atate foarte bun a sunt bolnavi s i astfel pierd una dintre cele mai mari binecuvnt ari pe care le pot avea. 114

Controlul imagina tiei

115

Mi-a fost ar atat c a mul ti dintre cei care se plng ntotdeauna c a sunt slabi nu sunt ntr-o stare att de rea pe ct si nchipuie ei. Unii puternic dintre ace stia au o voin ta a, iar dac a aceasta ar exercitat a n direc tia cea bun a, ar putea constitui un mijloc puternic de control al imagina tiei s i de a se mpotrivi astfel bolii. ns a prea adesea voin ta este exercitat a ntr-o direc tie gre sit as i refuz a cu nc ap a tnare s a se supun a ra tiunii. Voin ta este cea care a produs acea stare de lucruri; ei sunt bolnavi s i vor trata ti ca atare, dac a nu tin seama de judecata celor din jurul lor. Mi-au fost ar atate mame st apnite de o imagina tie bolnav a, a este resim c aror inuen ta tit a de so ti s i de copii. Ferestrele trebuie tinute nchise pentru c a mama simte aerul. Dac a ei i este cumva r acoare s i trebuie s a se mbrace altfel ca de obicei, consider a c a s i copiii trebuie s a procedeze la fel ca ea s i astfel ntreaga familie este jefuit a de vigoarea zic a. To ti sunt afecta ti att din punct de vedere zic, ct s i mintal de mintea unei singure persoane, suferind v at am ari datorit a imagina tiei bolnave a unei femei care se consider a criteriu pentru toat a familia. Corpul este mbr acat potrivit cu capriciile unei imagina tii bolnave s i sufocat prin nfofolire, ceea ce duce la sl abirea organismului. Pielea nu si poate ndeplini func tiile: datorit a obiceiului de ferire de aer s i a evit arii mi sc arii zice, porii pielii acele mici guri prin care corpul respir a se nchid, f acnd imposi- [97] bil a eliminarea impurit a tilor. Povara este aruncat a asupra catului, pl amnilor, rinichilor etc. s i aceste organe interne sunt silite s a fac a lucrul pe care pielea ar trebuit s a-1 fac a. n acest fel, oamenii se mboln avesc din cauza obiceiurilor gre site; de si au toat a lumina s i cuno stin ta, oamenii adopt a obiceiurile rele spre propriul lor blestem. Ei gndesc n acest fel: N-am ? ns ncercat noi oare asta? N-am n teles-o noi din experien ta a experien ta unei persoane a c arei imagina tie este bolnav a nu ar trebui s a aib a greutate asupra nim anui. Anotimpul cel mai de temut pentru cei care trebuie s a stea n preajma unor asemenea persoane este iarna. Este iarn a, ntr-adev ar, afar a, dar s i n auntru, pentru cei care sunt sili ti s a tr aiasc a n aceea si cas a cu ei s i s a doarm a n aceea si camera. Aceste victime ale unei imagina tii bolnave se nchid n auntru s i nchid ferestrele; c aci aerul le afecteaz a pl amnii s i capul. Imagina tia e activ a; ei se a steapt a s a r aceasc as i ntr-adev ar vor r aci. Nici un fel de ra tionament nu-i poate

116

Sfaturi pentru s an atate

face s a cread a, c aci nu n teleg lozoa problemei. N-am dovedit-o? Vor veni cu argumente. Este adev arat c a au dovedit un aspect al chestiunii insistnd asupra felului n care procedeaz a ei s i cu toate acestea ei r acesc orict de pu tin s-ar expune. Pl apnzi precum bebelu sii, ei nu pot suporta nimic; s i cu toate acestea ei tr aiesc mai departe s i continu a s a nchid a ferestrele s i u sile s i se agit a pe lng a sob a, bucurndu-se de nenorocirea n care se a a. Ei au dovedit, cu , c siguran ta a felul cum au procedat nu le-a f acut bine, ci le-a sporit dicult a tile. De ce nu ng aduie oare unii ca ace stia ra tiunii s a- si exercite inuen ta asupra judec a tii s i s a st apneasc a imagina tia? De ce nu vor ei s a procedeze invers s i ntr-un mod judicios s a benecieze de mi scare zic as i aer afar a din cas a? (Testimonies for the Church [98] 2:522-525 (1870)).

Cump atare in munca


Pentru a putea ob tine c tiva bani, mui ti si aranjeaz a treburile n a sa fel, nct i muncesc peste m asur a pe cei care lucreaz a afar as i, de asemenea, pe cei din familiile lor care lucreaz a n cas a. Oasele, mu schii, creierul, toate sunt istovite la maximum: au mult a munc a pe care trebuie s a o fac a, iar scuza este c a ei trebuie s a fac a tot ce le st a n putere, c aci, dac a nu, vor avea pierderi, ceva va irosit. Trebuie salvat totul, oricare ar urm arile. Ce au c stigat unii ca ace stia? Poate c a au fost n stare s a men tin a capitalul ini tial s i s a mai s i adauge la acesta. Dar, pe de alt a parte, ce au pierdut? Capitalul s an at a tii lor, care este de nepre tuit att pentru cei s araci, ct s i pentru cei boga ti, s-a mic sorat serios. Mama s i copiii au tot luat din fondul s an at a tii s i puterii lor, gndind c a o cheltuial a extravagant a nu ar epuiza niciodat a capitalul lor, pn a cnd, n cele s-a din urm a, sunt surprin si s a descopere c a puterea lor de via ta . epuizat. N-au mai l asat nimic la care s a apeleze n caz de urgen ta Dulcea ta s i fericirea vie tii sunt am arte prin suferin te chinuitoare s i nop ti nedormite. Att vigoarea zic a, ct s i cea mintal a s-au dus. So tul s i tat al care, de dragul c stigului, a f acut un aranjament nen telept al treburilor sale, poate cu deplina aprobare a so tiei s i mamei, s-ar putea, ca urmare a acestuia, s a bage n mormnt pe mam as i unul sau chiar mai mul ti dintre copii. S an atatea s i via ta au fost sacricate de dragul banilor (citi ti 1 Timotei 6, 10). (Testimonies [99] for the Church 1:478 (1865)).

117

Cump atare n lucru


Necump atarea n mncare s i b autur a, necump atarea n lucru, necump atarca n aproape orice exist a pretutindeni. Cei care fac mari ri pentru a efectua o anumit sfor ta a cantitate de munc a ntr-un anumit timp s i continu a s a lucreze atunci cnd judecata le spune c a ar trebui s a se odihneasc a nu c stig a niciodat a. Ei tr aiesc pe seama unui capital mprumutat. Ei cheltuiesc din for ta vital a de care vor avea nevoie cndva, n viitor. Iar cnd se cere energia pe care au folosit-o att de nes abuit, ei capituleaz a, deoarece nu o mai au. Puterea zic a s-a dus, puterea mintal a nu mai este. Ei si dau seama c a au avut de suferit o pierdere, ns a nu s tiu care este aceasta. Timpul de nevoie a sosit, ns a resursele lor zice s-au epuizat. Oricine ncalc a legile s an at a tii va ajunge cndva s a sufere, ntr-o m asur a mai mare sau mai de care vom avea mic a. Dumnezeu ne-a nzestrat corpurile cu for ta nevoie n diferite perioade ale vie tii noastre. Dac a noi ne epuiz am aceast printr-o extenuare continu cu nes abuin ta a for ta a, vom ajunge s a m n pierdere. Utilitatea noastr a va sc adea, dac a nu chiar ns as i via ta noastr a va distrus a. Ca o regul a, munca de peste zi nu trebuie prelungit a pn a seara. Dac a toate orele zilei sunt valoricate, munca prelungit a pn a seara este peste m asur a, iar organismul suprasolicitat va suferi datorit a poverilor puse asupra lui. Mi-a fost ar atat c a cei care fac astfel, adesea, mai mult pierd dect c stig a, c aci puterile lor sunt epuizate s i ei lucreaz a sub ncordare nervoas a. Ei nu vor observa nici o v at amare imediat a, ns a n mod sigur si sl abesc organismul. [100] P arin tii s a- si petreac a serile cu familiile lor. S a lase n urm a grijile s i frustr arile treburilor de peste zi. So tul s i tat al ar c stiga mult dac a ar face o regul a ca s a nu strice cu nimic fericirea familiei sale, aducnd acas a necazurile treburilor sale de peste zi, producnd agita tie, nervozitate s i ngrijorare. El s-ar putea s a aib a nevoie de sfatul so tiei sale n probleme dicile s i amndoi mpreun a pot g asi u surare pentru ngrijor arile lor, c autnd n telepciune de la Dumne118

Cump atare n lucru

119

zeu, ns aa tine mintea continuu ncordat a asupra muncii s i afacerilor va d aun ator att pentru s an atatea min tii, ct s i a trupului. Serile s a e petrecute ntr-un mod ct mai pl acut. C aminul s a e un loc unde s a existe voio sie, curtoazie s i dragoste. Astfel, el va atr ag ator pentru copii. Dac a p arin tii sunt mereu nec aji ti datorit a necazurilor, dac a sunt nervo si s i caut a continuu gre seli, copiii se molipsesc de acela si spirit de nemul tumire s i lips a de satisfac tie, iar c aminul este cel mai mizerabil loc din lume. Copiii si g asesc mai mult a pl acere printre str aini, n tov ar as ii nes abuite sau pe str azi dect n c amin. Toate acestea ar putea evitate dac a ar exista cump atare n toate lucrurile s i ar cultivat a r abdarea. St apnirea de sine a tuturor membrilor familiei va face din c amin aproape un paradis. Face ti camerele s a e ct mai pl acute. Copiii s a simt a c aminul ca ind cel mai atr ag ator loc de pe p amnt. Inuen ta voastr a asupra lor s a e de a sa natur a, nct ei s a nu caute tov ar as ii pe strad as i nici s a nu se gndeasc a dect cu oroare la refugierea n vicii. Dac a via ta de c amin este ceea ce ar trebui s a e, obiceiurile formate vor o puternic a ap arare mpotriva asalturilor ispitei atunci cnd tinerii vor p ar asi ad apostul c aminului pentru lume. (Christian Temperance and [101] Bible Hygiene, 64-66 (1890)).

Ordine s i cur a tenie


Ordinea este cea dinti lege a cerului, iar Domnul dore ste ca poporul S au s a aib a n casele lor o reprezentare a ordinii s i armoniei care domnesc n cur tile cere sti. Adev arul nu si a sa-z a niciodat a picioarele lui delicate pe c ararea necur a tiei sau stric aciunii. Adev arul nu i face niciodat a pe oameni aspri, grosolani sau neglijen ti, pe to dezordona ti. El i nal ta ti cei care l accept a, la un nivel nalt. Sub inuen ta lui Hristos, lucrarea de continu a ranare merge nainte. O stirilor lui Israel le-au fost date ndrum ari speciale, pentru ca tot ce e n interiorul s i mprejurul corturilor lor s a e curat s i a sezat n ordine, pentru ca nu cumva ngerul Domnului, trecnd prin tab ar a, s a vad a necur a tia lor. Oare privea Domnul n am anunt aceste lucruri? Da, le avea n vedere n am anunt; c aci lucrul era stabilit: dac a le-ar v azut necur a tite, nu ar nso tit o stirile lor n lupte. El, care a fost att de minu tios cu copiii lui Israel s i dorea ca acestora s a le plac a cur a tenia, nu va ng adui nici o necur a tie n casele copiilor S ai de ast azi. Dumnezeu prive ste cu nepl acere lipsa cur a teniei de orice fel. Cum L-am putea invita oare n casele noastre dac a totul nu ar curat s i n ordine? Un semn exterior de cur a tie interioar a Credincio sii trebuie nv a ta ti c a trebuie s a e cura ti, chiar dac a sunt s araci. Cei care nu realizeaz a importan ta cur a teniei trebuie s a primeasc a o mn a de ajutor. Ei trebuie nv a ta ti c a cei care l reprezint a pe Dumnezeul Cel nalt s i sfnt trebuie s a- si p astreze suetele curate, pure, iar aceast a cur a tie trebuie s a se extind as i la mbr ac a[102] mintea lor, s i la tot ce au n cas a, astfel ca ngerii slujitori s a aib a , cur dovada c a adev arul a lucrat o schimbare n via ta a tind suetul s i rannd gusturile. Aceia care, dup a ce au primit adev arul, nu fac nici o schimbare n cuvnt sau comportament, n mbr ac aminte s i tot ce este n preajma lor tr aiesc pentru ei n si si, nu pentru Hristos. Ei nu au fost n ascu ti din nou prin Isus Hristos, pentru cur a tie s i sn tenie. 120

Ordine s i cur a tenie

121

Unii sunt foarte neglijen ti n ce prive ste persoana lor. Ei au nevoie s a e c al auzi ti de Duhul Sfnt pentru a preg ati un cer curat s i sfnt. Dumnezeu a poruncit ca atunci cnd aveau s a vin a la munte, spre a asculta proclamarea Legii, copiii lui Israel trebuia s a vin a cu corpuri curate s i haine curate. Ast azi, poporul S au trebuie s a-L onoreze prin obiceiuri irepro sabile de ordine s i cur a tenie. Cre stinii vor i judeca ti dup a roadele pe care le aduc. Adev ara tii copii ai lui Dumnezeu vor cura ti s i ordona ti. n timp ce trebuie s a ne ferim de mpodobirea inutil as i de etalare, n nici un caz nu trebuie s a m nep as atori s i indiferen ti n ce prive ste nf a ti sarea exterioar a. Tot ce are de-a face cu persoana noastr as i cu casa noastr a trebuie s a e curat, ordonat s i atr ag ator. Tinerii trebuie nv a ta ti importan ta unei ri exterioare care s nf a ti sa a nu poat a criticat a, o nf a ti sare care s a aduc a onoare lui Dumnezeu s i adev arului. Exemplul mamei nc a din pruncie, copiii trebuie s a primeasc a lec tii de cur a tenie. Niciodat a nu se poate spune c a este prea devreme ca mamele s a umple mintea copiilor cu gnduri curate, snte. O cale de a face acest lucru este de a-i nv a ta s a p astreze tot ce este n jurul lor curat s i n ordine. Mamelor, dac a dori ti ca gndurile copiilor vo stri s a [103] e curate, nv a ta ti-i s a p astreze curate toate locurile din jurul lor. Dormitoarele s a e deosebit de curate s i ordonate. nv a ta ti-i s a aib a grij a de mbr ac aminte. Fiecare copil trebuie s a aib a un loc al s au n care s a- si aranjeze hainele. Pu tini p arin ti sunt att de s araci, nct s a nu- si permit a s a aib a n acest scop o cutie sau o lad a mare, n care s a a seze ni ste rafturi s i s a o acopere cu gust. nv a tarea de adev aruri spiritual a A nv a ta pe copii obiceiuri de ordine s i cur a tenie va necesita ceva timp n ecare zi; ns a acest timp nu este pierdut. n viitor, mama va mai mult dect r aspl atit a pentru eforturile sale n aceast a direc tie. Veghea ti ca zilnic copiii s a fac a o baie, urmat a de o frec tic, pn a ce corpurile lor se nro sesc. Spune ti-le c a lui Dumnezeu nuI place s a-i vad a pe copiii S ai cu trupurile murdare s i cu hainele zdren tuite. Apoi merge ti mai departe s i vorbi ti-le despre cur a tia

122

Sfaturi pentru s an atate

l auntric a. Efortul vostru constant s a e acela de a n al ta s i nnobila pe copiii vo stri. Noi tr aim timpul din urm a. Curnd, Domnul Hristos vine s a- si ia poporul n loca surile preg atite pentru ei. ns a n acele loca suri nu va intra nimic ntinat. Cerul este curat s i sfnt, iar cei care trec prin por tile Cet a tii lui Dumnezeu trebuie s a e mbr aca ti cu o cur a tie [104] interioar as i exterioar a. (The Review and Herald, 10 iunie, 1902).

mb aiere frecvent a
n nici un caz persoanele s an atoase nu trebuie s a neglijeze mb aierea. Cu orice pre t, ei trebuie s a fac a baie cel pu tin de dou a ori pe s apt amn a. Cei care nu sunt s an ato si au necur a tii n snge, iar pielea nu este ntr-o stare s an atoas a. Numero sii pori, prin care respir a corpul, sunt umplu ti.cu substan te nefolositoare. Pielea trebuie cur a tit a cu grij as i n totalitate, pentru ca porii s a- si poat a face lucrarea de cur a tire a corpului de impurit a ti; de aceea persoanele sl abite de de foloasele s boal a au nevoie cu siguran ta i binecuvnt arile b aii mai mult de dou a ori pe s apt amn as i uneori chiar mai des dect att. Fie c a o persoan a este bolnav a sau nu, respira tia este mai liber as i mai u soar a dac a se practic a baia. Prin aceasta, mu schii devin mai exibili, mintea s i trupul deopotriv a se nvioreaz a, gndirea este mai limpede s i ecare capacitate este mai vioaie. Baia este un alin ator pentru nervi. Ea favorizeaz a respira tia general a, gr abe ste circula tia, nvinge obstruc tiile din organism s i este benec a pentru rinichi s i organele urinare, mb aierea ajut a intestinele, stomacul s i catul, dnd ec energie s i o nou a via ta aruia. Ajut a, de asemenea, digestiei, iar organismul, n loc s a e sl abit, este nt arit. n loc de a cre ste susceptibilitatea la r aceal a, o baie, f acut a n mod corespunz ator, fortic a mpotriva r acelii deoarece circula tia este mbun at a tit a, iar organele uterine, care sunt mai mult sau mai pu tin congestionate, sunt u surate; s c aci sngele este adus la suprafa ta i se ob tine o trecere mai u soar a s i mai regulat a a sngelui prin toate vasele de snge. (Testimonies [105] for the Church 3:70-71 (1871)).

123

Cum s a ne p astr am sensibilitatea


Dumnezeu 1-a creat pe om cu pu tin mai prejos dect ngerii s i i-a atribuit nsu siri care, dac a sunt folosite n mod corespunz ator, vor face din el o binecuvntare pentru lume, iar el va reecta slava Creatorului. ns a, de si a fost f acut dup a chipul lui Dumnezeu, prin necump atare, omul a nc alcat principiile s i legea lui Dumnezeu referitoare la corpul s au. Necump atarea de orice fel amor te ste organele de percep tie s i sl abe ste ntr-att puterea nervoas a a creierului, nct lucrurile ve snice nu sunt pre tuite, ci a sezate la acela si nivel cu cele comune. Puterile nobile ale min tii, rnduite pentru scopuri nalte, de patimile josnice. Dac sunt aduse n robie fa ta a obiceiurile noastre zice nu sunt corecte, puterile mintale s i morale nu pot puternice; c aci exist a o mare leg atur a ntre zic s i moral. Apostolul Petru a n teles acest lucru s i s i-a ridicat glasul, avertizndu-i pe fra tii s ai: Prea iubi tilor, v a sf atuiesc s a v a feri ti de poftele rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul... (1 Petru 2, 11). Cei care au avut lumin a n privin ta subiectelor mnc arii s i m de legile zice s br ac arii cu simplitate, n ascultare fa ta i morale, s i care ntorc spatele luminii care arat a care le este datoria vor evita s a- si fac a datoria s i n alte lucruri. Dac a ei ng aduie s a li se toceasc a con stiin ta pentru a evita crucea pe care trebuie s as i-o ia, astfel nct s a e n armonie cu legea natural a, pentru a fugi apoi de mustrare, ei vor c alca Cele Zece Porunci. Unii sunt foarte nd ar atnici n a- si lua crucea s i a dispre tui ru sinea. Unii vor lua ti n rs datorit a principiilor lor. Asem anarea cu lumea c stig a teren n poporul Iui Dumnezeu, printre cei care pretind c a sunt str aini s i c al atori, a steptnd s i veghind n vederea venirii Domnului. Sunt mul ti dintre cei care sus tin c a sunt p azitori ai Sabatului n , care [106] sunt mult mai puternic ata sa ti de modele lumii s i poftele ei dect de dorin ta de a avea trupuri s an atoase, mintea clar as i inimi sn tite... Domnul, prin adev aruri am anun tite s i directe pentru aceste zile din urm a, si scoate din lume s i si cur a te ste un popor pentru Sine nsu si. Mndria s i modele nes an atoase, iubirea de etalare, dorin ta dup a 124

Cum s a ne p astr am sensibilitatea

125

aprobare toate trebuie l asate n lume dac a dorim s a m transforma ti dup a chipul Celui care ne-a creat. C aci harul lui Dumnezeu s care aduce mntuire pentru to ti oamenii a fost ar atat s i ne nva ta a o rupem cu p agn atatea s i cu poftele lume sti s i s a tr aim n veacul de acum cu cump atare, dreptate s i evlavie, a steptnd fericita noastr a n adejde s i ar atarea slavei marelui nostru Dumnezeu s i Mntuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine nsu si pentru noi ca s a ne r ascumpere din orice f ar adelege, ca s a-Si cur a teasc a un norod care s a e al Lui, plin de rvn a pentru fapte bune (Tit 2, 11-14). (Testimonies for the Church 3:50-52 (1871)).

C atre un frate
ngerul a spus: S a v a feri ti de poftele rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul. Tu te-ai mpleticit n reforma s an at a tii. Aceasta ti se pare ca o anex a inutil a la adev ar. Nu este a sa; ca constituie o o lucrare care va deveni tot mai dicil parte a adev arului. Ai n fa ta a. n timp ce s ov ai s i te tragi napoi, neapucnd binecuvntarea care este privilegiul t au, tu suferi o pierdere. (Testimonies for the Church [107] 1:546 (1890)).

126

Sec tiunea 3 Alimenta tia s i s an atatea

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate


, iar preocuparea Ne este acordat un singur contract de via ta ec aruia ar trebui s a e: Cum a s putea s a-mi investesc mai bine puterile, astfel ca ele s a poat a aduce cel mai mare prot? Cum a s putea lucra cel mai mult pentru slava lui Dumnezeu s i n folosul semenilor mei? C aci via ta are pre t doar atunci cnd este folosit a pentru atingerea acestor scopuri. Cre sterea s i dezvoltarea personal a, o datorie de Dumnezeu s de se Cea dinti datorie a noastr a fa ta i fa ta menii no stri este dezvoltarea personal a. Fiecare facultate cu care ne-a nzestrat Creatorul trebuie cultivat a la cel mai nalt grad de des avr sire pentru ca s a m n stare s a facem ct mai mult bine cu . Iat putin ta a de ce timpul trebuie petrecut cu folos pentru p astrarea s an at a tii zice s i mintale. Noi nu ne putem permite s a ne pipernicim sau s a ne schilodim vreo func tie a corpului sau a min tii. Dac a facem vom suporta consecin acest lucru, cu siguran ta tele. Orice om are posibilitatea, ntr-o mare m asur a, s a fac a din sine ceea ce el nsu si alege. Att binecuvnt arile acestei vie ti, ct s i starea de nemurire sunt la ndemna sa. El poate cl adi un caracter solid, de valoare, c stignd t arie la ecare pas. El poate nainta zi s [108] de zi n cuno stin ta i n telepciune, con stient de noile realiz ari pe m asur a ce progreseaz a, ad augnd virtute dup a virtute s i har dup a har. Facult a tile sale se vor mbun at a ti prin folosire; cu ct dobnde ste mai mult a n telepciune, cu att va mai mare capacitatea sa de dezvoltare. Pe de alt a parte, el si poate l asa puterile s a rugineasc a din lips a sau s de folosin ta a e pervertite prin obiceiuri rele, lips a de st apnire de sine sau de t arie moral a sau religioas a. Calea sa merge atunci n jos; el este nesupus Legii lui Dumnezeu s i legilor s an at a tii. Pofta 1-a biruit; tendin tele re sti l duc departe. i este mai u sor s a ng aduie puterile r aului, care sunt totdeauna active, s a-l trag a n jos dect s a 128

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate

129

lupte mpotriva lor pentru a merge nainte. Urmeaz a destr ab alarea s i moartea. A sa arat a povestea multor vie ti care ar putut folositoare cauzei lui Dumnezeu s i omenirii. Ispitire prin poft a Una dintre cele mai puternice ispite pe care le are de ntmpinat omul este pofta. La nceput, Domnul 1-a creat pe om des avr sit. El a fost creat cu o minte perfect echilibrat a, toate organele sale ind pe deplin s i n mod armonios dezvoltate n ce prive ste m arimea s i puterea. ns a, datorit a am agirilor vr ajma sului cel viclean, interdic tia dat a de Dumnezeu a fost desconsiderat a, iar nc alcarea legilor naturii a atras pedeapsa deplin a. Lui Adam s i Evei le-a fost ng aduit s a m annce din to ti pomii aa ti n c aminul lor din Eden, cu excep tia unuia. Domnul spusese perechii snte: In ziua n care ve ti mnca din pomul cuno stin tei binelui s i r aului, ve ti muri negre sit. Eva a fost p ac alit a de s arpe s i f acut a s a cread a c a Dumnezeu nu va face ce a spus. Ea a mncat s i, gndind c a simte senza tia unei vie ti noi s i mai nalte, a dat din fruct s i so tului ei. Sarpele i spusese c a nu va muri s i ea nu a sim tit nici [109] un efect r au mncnd din fruct, nimic care ar nsemnat moarte, ci dimpotriv a, o senza tie de pl acere, iar ea a socotit c a a sa sim teau ngerii. Prin fapta ei, ea s-a ridicat mpotriva poruncii clare a lui Iehova, s i cu toate acestea, Adam i-a ng aduit s a e am agit a. Aceste lucruri le ntlnim adesea n lumea religioas a. Poruncile clare ale lui Dumnezeu sunt c alcate, s i pentru c a nu se aduce repede la ndeplinire hot arrea dat a mpotriva faptelor rele, de aceea este plin a inima ilor oamenilor de dorin ta s a fac a r au (Eclesiastul 8, 11). n fa ta celor mai clare porunci ale lui Dumnezeu, urmeaz a propriile lor nclina tii s i apoi ndr aznesc s a se roage pentru lucrul respectiv, vrnd s a-L conving a pe Dumnezeu s a le ng aduie s a mearg a contrar voin tei Sale clar exprimate. Satana d a trcoale acestor persoane, a sa de Eva n Eden, s cum a f acut s i fa ta i le impresioneaz a. Ei au o ca la cea mai minunat anumit a idee n minte la care fac referin ta a pe care le-a dat-o Domnul. ns experien ta a experien ta autentic a este n armonie cu legile naturale s i divine, iar experien ta fals a se ridic a mpotriva legilor vie tii s i preceptelor lui Iehova.

130

Sfaturi pentru s an atate

Pofta i st apnea pe antediluvieni De la prima cedare n fa ta poftei, omenirea a devenit tot mai de sine, pn ng aduitoare fa ta a cnd s an atatea a fost jertt a pe altarul poftei. Locuitorii lumii antediluviene erau necump ata ti n mncare s i b autur a. Ei doreau s a m annce carne, de si la data aceea Dumnezeu nu ng aduise omului s a m annce hran a de origine animal a. Ei au mncat s i b aut att de mult, pn a cnd pofta lor destr ab alat a nu a mai cunoscut margini s i au ajuns att de strica ti, nct Dumnezeu nu i-a mai putut suporta. Cupa nelegiuirii lor s-a umplut, iar El a cur a tit [110] p amntul de stric aciunea moral a prin potop. Necump atarea dup a potop Dup a ce s-au nmul tit pe p amnt dup a potop, oamenii L-au uitat iar as i pe Dumnezeu s i s i-au stricat c aile naintea Lui. Ne-cump atarea de tot felul cre stea mereu, pn a cnd aproape toat a lumea a fost prins a n mrejele ei. Cet a ti ntregi au fost m aturate de pe suprafa ta p amntului datorit a nelegiuirilor teribile s i ne- drept a tii revolt atoare care au f acut ca ele s a e o pat a n lumea frumoas a a lucr arilor create de Dumnezeu. Satisfacerea poftei nenaturale a condus la p acatele ce au dus la distrugerea Sodomei s i Gomorei. Dumnezeu a pus c aderea Babilonului pe seama l acomiei s i be tiei. ng aduirea poftei s i patimii a constituit temelia tuturor p acatelor lor. Experien ta lui Esau puternic Esau a avut o dorin ta a dup a un anumit fel de mncare s i el se obi snuise att de mult timp s a- si satisfac a pofta, nct nu a sim tit nevoia de a se st apni n fa ta mnc arii ispititoare, dorit a cu l acomie. El a ng aduit ca imagina tia sa s a z aboveasc a att de mult asupra acesteia, pn a cnd puterea poftei a ndep artat orice alte considerente s i 1-a luat n st apnire. El gndea c a va suferi mari nepl aceri s i chiar moartea dac a nu va mnca acea mncare deosebit a. Cu ct se gndea mai mult la aceasta, cu att dorin ta lui se nt area, pn a ce dreptul iui de nti-n ascut s i-a pierdut valoarea s i sn tenia n ochii lui s i 1-a dat la schimb. El se m agulea pe sine nsu si cu gndul c a va putea dispune de dreptul de nti-n ascut dup a voia lui s i l va cump ara napoi cnd va avea pl acere s a o fac a; ns a cnd s-a gndit

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate

131

s a-1 recapete, chiar cu un mare sacriciu, nu a putut face acest lucru. Atunci s-a c ait amar de faptul c a s-a pripit, de nes abuin ta sa, de nebunia sa, ns a totul era n zadar. El dispre tuise binecuvntarea s i [111] Domnul o ndep artase de la el pentru totdeauna. Israel dorea oalele cu mncare ale Egiptului Cnd Dumnezeul lui Israel Si-a scos poporul din Egipt, El i-a re tinut s a m annce carne ntr-o mare m asur a, ns a le d aduse pine din cer s i ap a din stnca cea tare. ns a ei nu au fost mul tumi ti cu acestea. Detestau hrana pe care le-o d aduse Domnul s i voiau napoi n Egipt, unde puteau sta n jurul oalelor cu carne. Ei preferau s a ndure sclavia s i chiar moartea dect s a e lipsi ti de carne. Dumnezeu le-a ndeplinit dorin ta, dndu-le carne s i l asndu-i s a m annce pn a ce l acomia lor a dus la apari tia unei molimi de care au murit mul ti dintre ei. Ar putea citate exemple dup a exemple pentru a ar ata efectele ced arii n fa ta poftei. Primilor no stri p arin ti li s-a p arut de mic a faptul de a c importan ta alca porunca lui Dumnezeu printr-un singur gest, mncnd dintr-un pom care era att de frumos la privit s i att de pl acut pentru gust, ns a prin aceasta ei nu au mai fost credincio si lui Dumnezeu s i au deschis por tile pentru un potop de vinov a tie s i necaz care a inundat p amntul. Necump atarea s i nelegiuirea Nelegiuirea s i boala au crescut cu ecare genera tie care a urmat. Necump atarea n mncare s i b autur as i ng aduirea patimilor josnice au paralizat facult a tile nobile ale omului. Ra tiunea, n loc de a st apn a, a devenit sclava poftei ntr-o m asur a alarmant a. A fost tot mai mult ng aduit a dorin ta dup a o hran a mbel sugat a, pn a cnd a . ajuns la mod a a ngr am adi n stomac toate delicatesele cu putin ta Pofta este ng aduit a tar a a i se pune restric tii, mai ales la petrecerile pentru pl acere. Se servesc prnzuri bogate s i cine la ore trzii, ce constau din c arnuri foarte condimentate, cu multe sosuri, pr ajituri, pl acinte, nghe tate, ceai, cafea etc. Nici nu este de mirare c a, datorit a unei astfel de alimenta tii, oamenii ajung s a e att de palizi la fa ta [112] s i s a sufere agonii de nedescris datorit a dispepsiei.

132

Sfaturi pentru s an atate

Natura va protesta mpotriva oric arei nc alc ari a legilor vie tii. Ea suport a abuzul att ct poate; ns a, n cele din urm a, vine r asplata, s i aceasta se r asfrnge att asupra puterilor mintale, ct s i a celor zice. ns a abuzul nu-1 afecteaz a doar pe cel care calc a legile naturale; urm arile se vor vedea s i la urma si s i astfel r aul trece mai departe din genera tie n genera tie. Tinerilor no stri le lipse ste st apnirea de sine Tinerii de ast azi constituie un indicator sigur al societ a tii viitoare; s i, dup a cum i vedem pe ei, la ce ne putem a stepta pentru viitor? de Celor mai mul ti dintre ei le place distrac tia s i au repulsie fa ta munc a. Le lipse ste curajul moral n vederea lep ad arii de sine s i a de cerin r aspunderii fa ta tele datoriei. Ei nu dovedesc dect pu tin a st apnire de sine s i se enerveaz as i se mnie la cea mai nensemnat a ocazie. Sunt foarte mul ti de toate vrstele care nu au nici principii, , s nici con stiin ta i ca urmare a obiceiurilor lor trndave s i a lipsei , ei ajung plini de vicii, ntineaz de chibzuin ta a societatea, pn a ce lumea noastr a devine o a doua Sodom a. Dac a poftele s i patimile ar sub controlul ra tiunii s i al religiei, societatea ar ar ata cu totul altfel. Dumnezeu n-a dorit niciodat a starea de lucruri existent a; aceasta se datoreaz a nc alc arii grosolane a legilor naturii. Caracterul se formeaz a n mare m asur a n primii ani ai vie tii. dect orice Obiceiurile care se stabilesc atunci au mai mare inuen ta nzestrare natural a, f acnd din oameni e ni ste uria si, e ni ste pitici n privin ta intelectului; c aci cele mai bune talente pot irosite sau sl abite prin obiceiuri gre site. Cu ct cineva si formeaz a obiceiuri d a[113] un atoare mai devreme, cu att acestea vor tine mai puternic victima n sclavie s i cu att mai sigur i vor cobor standardul de spiritualitate. Pe de alt a parte, dac a n copil arie s i tinere te se formeaz a obiceiuri corecte s i virtuoase, acestea si vor pune amprenta pe tot parcursul vie tii posesorului. n majoritatea cazurilor, se va descoperi c a aceia care au onorat dreptatea au nv a tat lec tia aceea nainte de a sosi timpul ca lumea s a- si imprime chipul p acatului asupra suetului. Cei de vrst a matur a sunt n general a sa de insensibili la noi impresii, ntocmai ca stnca cea mpietrit a; ns a copiii s i tinerii pot impresiona ti. Tinere tea este timpul pentru a dobndi cuno stin te pentru practica zilnic a pe parcursul vie tii; un caracter drept se formeaz a n aceast a

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate

133

perioad a. Este timpul cnd se formeaz a obiceiurile bune, n vederea c stig arii s i de tinerii puterii st apnirii de sine. Tinere tea este timpul de sem anat, iar s amn ta sem anat a va determina seceri sul, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru via ta viitoare. R aspunderea p arin tilor Principalul obiectiv al p arin tilor ar trebui s a e acela de a s ti cum s a procedeze cel mai bine cu copiii lor, pentru a le putea asigura o minte s an atoas a n corpuri s an atoase. Principiile cump at arii trebuie puse n practic a n toate am anuntele vie tii din c amin. Copiii trebuie nv a ta ti lep adarea de sine, s i aceasta trebuie chiar s a le e impus a, n mod consecvent, nc a din pruncie. nv a ta ti-i pe micu ti c a trebuie s a m annce pentru ca s a tr aiasc a, nu s a tr aiasc a pentru a mnca; nv a ta ti-i c a pofta trebuie s a e supus a voin tei, iar voin ta trebuie s a e st apnit a de o ra tiune calm a, inteligent a. Dac a p arin tii au transmis prin na stere copiilor lor nclina tii care vor face mult mai dicil a lucrarea de educare a lor n vederea unei stricte cump at ari, ce r aspundere solemn a zace asupra p arin tilor pen prin toate mijloacele care le stau tru a contracara aceast a inuen ta s n putere! Cu ct a srguin ta i seriozitate ar trebui ei s a se lupte de nefericitele lor vl pentru a- si face datoria fa ta astare! P arin tilor le este ncredin tat a misiunea sacr a de a ap ara constitu tia zic as i [114] moral a a copiilor lor. Cei care ng aduie pofta la copil s i nu l nva ta s a- si st apneasc a patimile vor vedea n iubitorul de tutun, n be tivul nrobit b auturilor alcoolice, adic a n cei ale c aror sim turi au fost paralizate s i ale c aror buze rostesc minciuni s i vorbe profane, teribila gre seal a pe care au facut-o. Este imposibil ca cei care dau fru liber poftei s a ating a des avrs irea cre stin a. Sim turile morale ale copiilor no stri nu pot trezite cu , dac u surin ta a nu le alege ti cu grij a mncarea pe care le-o da ti. Multe mame servesc mese care sunt o curs a pentru familia lor. Mnc arurile cu carne, untul, brnza, pastele bogat condimentate, mnc arurile piperate s i n general condimentele sunt servite cu mbel sugare att de b atrni, ct s i de tineri. Aceste lucruri si fac efectul, deranjnd stomacul, excitnd nervii s i sl abind intelectul, iar organele care produc snge nu mai pot converti aceste lucruri ntr-un snge bun. Gr asimile din mnc aruri le fac greu de digerat. Brnza este d aun atoare. Pinea

134

Sfaturi pentru s an atate

din fain a alb a nu d a organismului hrana pe care o d a pinea din f ain a integral a. Folosirea acesteia nu men tine organismul n cea mai bun a stare. Condimentele irit a la nceput nveli sul n al stomacului, ns a, n cele din urm a, distrug sensibilitatea natural a a membranei sale delicate. Sngele se nerbnt a, sunt strnite tendin tele animalice, n timp ce puterile morale s i intelectuale sunt sl abite s i devin roabe patimilor josnice. Mama trebuie s a nve te s a a seze n fa ta familiei o alimenta tie simpl as i totodat a hr anitoare. Dumnezeu 1-a nzestrat pe om cu [115] mijloace din bel sug pentru satisfacerea unei pofte nepervertite. El i-a pus nainte roadele p amntului, nenum arate bun at a ti care sunt gustoase s i hr anitoare pentru organism. Din acestea, bunul nostru Tat a ceresc ne spune s a mnc am cu mbel sugare. Fructele, cerealele s i zarzavaturile, preg atite n mod simplu, ar a condimente s i gr asimi de tot felul, alc atuiesc mpreun a cu laptele sau smntn a cea s mai bun a alimenta tie. Ele hr anesc corpul s i dau rezisten ta i t arie intelectului, lucruri pe care o diet a excitant a nu Ie poate oferi. Rele produse de mncarea de carne Cei care folosesc mult a mncare din carne nu au totdeauna un creier limpede s i o minte activ a, deoarece folosirea c arnii animalelor are tendin ta de a produce ngreunarea corpului s i de a amor ti cele de boal mai ne sensibilit a ti ale min tii. Susceptibilitatea fa ta a cre ste prin mncare de carne. Nu ezit am s a spunem c a mncarea din carne nu este esen tial a pentru men tinerea s an at a tii s i a puterii. Cei care se bizuie n cea mai mare parte pe mncarea din carne nu pot evita uneori s a consume carne care este mai mult sau mai pu tin bolnav a. n multe cazuri, procesul care preg ate ste animalele le aduce ntr-o stare nes pentru vnzarea pe pia ta an a- toas a. Departe de lumin as i aer curat, inhalnd aerul din grajdurile murdare, acestea ajung s a aib a curnd tot corpul contaminat cu lucruri infectate; iar cnd o astfel de carne este primit a n corpul omenesc, ea stric a sngele s i produce boala. Dac a persoana are deja un snge plin de impurit a ti, aceast a stare de boal a se agraveaz a foarte mult. ns a foarte pu tini sunt cei care pot convin si c a tocmai carnea pe care au mncat-o le-a otr avit sngele s i le-a produs suferin ta. Mul ti mor de boli datorate n ntregime mnc arii de carne, iar cauza real a a bolii

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate

135

de-abia dac a este suspectat a de ei n si si sau de al tii. Unii nu simt de ndat a efectele, ns a aceasta nu este o dovad a c a nu le face r au. Chiar dac a are efecte sigure asupra organismului, totu si, pentru moment, [116] victima nu le realizeaz a. Carnea de porc, de si constituie unul dintre cele mai obi snuite articole alimentare, este unul dintre cele mai v at am atoare. Dumnezeu nu le-a interzis evreilor s a m annce carne de porc doar pentru a-Si ar ata autoritatea, ci pentru c a aceasta nu constituie o hran a corespunz atoare pentru om. Dumnezeu nu a creat porcul spre a mncat s i el nu trebuie mncat n nici o mprejurare. Este imposibil s a e s an atoas a carnea vreunei creaturi, pentru care murd aria constituie elementul s au natural s i cnd aceasta se hr ane ste numai cu lucruri detestabile. Scopul suprem al omului nu este satisfacerea poftei. Sunt nevoi zice care trebuie mplinite; ns a oare acestea s a e motive pentru care omul s a e st apnit de poft a? Oare acei oameni care doresc s a devin a sn ti, cura ti, rana ti, ca s a poat a ajunge n societatea ngerilor cere sti, vor continua s a ia via ta in telor create de Dumnezeu s i s a se bucure de carnea lor ca de un lux? Dup a ceea ce mi-a ar atat Domnul, aceast a stare de lucruri va schimbat a, iar poporul deosebit al lui Dumnezeu va dovedi cump atare n toate lucrurile. Preg atirea corespunz atoare a hranei, o datorie Exist a o clas a de oameni care gndesc c a orice se m annc a se pierde, c a orice este ngr am adit n stomac pentru a-1 umple va avea s acela si efect ca s i hrana preg atit a cu inteligen ta i grij a. ns a este important s a ne plac a hrana pe care o mnc am. Dac a nu o savur am s i trebuie s a o mnc am n mod mecanic, noi nu ne putem hr ani n mod corespunz ator. Corpul nostru este alc atuit din ceea ce mnc am, s i pentru a avea tesuturi de bun a calitate, trebuie s a avem o hran a potrivit a pentru a satisface cel mai bine nevoile organismului. Este o datorie religioas a a celor care g atesc de a preg ati hran a s an atoas a, n mod variat, astfel ca aceasta s a e s i gustoas a, s i s an atoas a. G atitul a mii de oameni. Din aceast nehr anitor a irosit energia de via ta a cauz a se pierd mai multe suete dect ne putem nchipui. Organismul [117] este tulburat s i apare boala, n aceast a situa tie, lucrurile cere sti nu pot u sor pricepute.

136

Sfaturi pentru s an atate

Unele persoane nu consider a c a a preg ati hrana n mod cores s punz ator constituie o datorie religioas a; de aceea nici nu nva ta a o preg ateasc a. Ele las a pinea s a se acreasc a nainte de a o coace, iar ceea ce se adaug a pentru a ndrepta nes abuin ta buc at aresei face ca aceasta s a e cu totul nepotrivit a pentru stomacul omului. Este necesar s a ne punem mintea la lucru pentru a face o pine bun a. Este mai mult a religie ntr-o felie de pine bun a dect ne putem nchipui. Hrana poate preg atit a n mod simplu s i s an atos, ns a este nevoie pentru a o face s de iscusin ta i gustoas a, s i hr anitoare. Pentru a s ti s a g ateasc a, femeile trebuie s a nve te, apoi s a pun a n practic a ceea ce au nv a tat, cu r abdare. Oamenii sufer a deoarece nu se sinchisesc s a fac a acest lucru. Unora ca ace stia le spun: Este timpul s a v a trezi ti energiile adormite s i s a v a informa ti. Nu considera ti pierdut timpul n mod care este devotat pentru a ob tine cuno stin te s i experien ta complet pentru a preg ati o hran a s an atoas a, gustoas a. Nu conteaz a ave ct de mult a experien ta ti n privin ta g atitului. Dac a ave ti nc a r aspunderea unei familii, este datoria voastr a s a nv a ta ti cum s a i purta ti de grij a n mod corespunz ator. Dac a este necesar, merge ti la o buc at areas a bun as i f asa ti-o s a v a instruiasc a pn a cnd ajunge ti s a st apni ti cu adev arat aceast a art a. Mncarea necorespunz atoare distruge s an atatea Dac a mnc am s i dac a bem n mod necorespunz ator, ne distrugem s an atatea s i, o dat a cu aceasta, dulcea ta vie tii. Oh, de ct de multe ori o mncare bun a, a sa cum se zice, se cump ar a pe cheltuiala somnului s i a odihnei! Mii de oameni, ng aduindu- si un apetit pervertit, s i-au cauzat friguri sau alte boli acute, care au avut ca rezultat moartea. [118] Aceasta a fost pl acere cump arat a cu un pre t imens. Deoarece este gre sit s a mnc am numai pentru a satisface un gust pervertit, nu nseamn a c a trebuie s a m nep as atori n leg atur a cu ceea ce constituie hrana noastr a. Aceasta este o chestiune de cea . Nimeni nu trebuie s mai mare importan ta a adopte o diet a s arac a. Mul ti oameni sunt sl abi ti din cauza bolii s i trebuie s a e hr ani ti cu o mncare bine preg atit a. n special cei care adopt a reforma s an at a tii ar trebui s a e aten ti s a evite extremele. Corpul trebuie s a e hr anit sucient. Dumnezeu, care d a preaiubi tilor S ai un somn odihnitor,

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate

137

le-a pus la dispozi tie s i o hran a potrivit a pentru a p astra organismul s an atos din punct de vedere zic. Mul ti ntorc spatele luminii s i cuno stin tei s i sacric a principiul pentru satisfacerea gustului. Ei m annc a atunci cnd organismul nu are nevoie de hran as i la intervale neregulate deoarece nu au t aria moral a de a rezista ispitei. Urmarea este c a stomacul abuzat se r azvr ate ste s i urmeaz a suferin ta. A mnca la intervale de timp regulate este foarte important pentru s an atatea corpului s i min tii. Nici o buc a tic a de mncare nu trebuie s a ajung a pe buze ntre mese. Mncatul prea des, o cauza a dispepsiei Mul ti si ng aduie obiceiul periculos de a mnca tocmai nainte de a se retrage la odihn a. Si-au servit mesele obi snuite, ns a, din cauz a c a simt un fel de ame teal a, ei consider a c a trebuie s a m annce. ng aduind aceast a deprindere gre sit a, ea va deveni un obicei s i ei simt c a nu vor putea dormi dac a nu vor mnca. n multe cazuri, aceast a ame teal a se datoreaz a faptului c a organele digestive au fost prea mpov arate n timpul zilei printr-o mare cantitate de hran a. Aceste organe au nevoie de o perioad a de odihn a complet a, pentru a- si reface energiile epuizate. O a doua mas a nu trebuie servit a [119] niciodat a pn a ce stomacul nu a avut timp sucient s a se refac a dup a efortul depus n digestia mesei precedente. Cnd ne ntindem pentru somnul din timpul nop tii, stomacul trebuie s a- si terminat deja aceast a lucrare n ntregime, ceea ce nseamn a c a, la fel ca s i celelalte p ar ti ale corpului, trebuie s a se bucure de odihn a. ns a, dac a i se d a cu for ta mai mult a mncare, organele digestive sunt puse n mi scare din nou pentru a relua acela si cerc de lucru n timpul orelor de somn. Somnul unor asemenea persoane este adesea tulburat de vise nepl acute, iar diminea ta se trezesc neodihni ti. Cnd este urmat acest obicei, organele digestive si pierd vigoarea lor natural a, iar persoana respectiv a observ a c a a devenit un dispeptie nenorocit. Si nc alcarea legii naturii l afecteaz a nu numai pe individul respectiv n mod nefavorabil, ci s i pe al tii care sufer a mai mult sau mai pu tin mpreun a cu el. Nimeni s a nu ncerce s a-1 irite cumva, ca s a vad a ct de repede si va manifesta ner abdarea. El nu poate, f ar a un har special, s a vorbeasc a ori s a ac tioneze cu calm. Arunc a umbr a pe

138

Sfaturi pentru s an atate

oriunde se duce. Cum ar putea spune atunci cineva: Nu e treaba nim anui ce m annc s i ce beau eu? Rele care trebuie evitate Este posibil s a mnc am necump atat chiar s i din hrana s an atoas a. Nu nseamn a c a putem mnca orict ne place, dac a am renun tat la alimentele d aun atoare. Mncatul peste m asur a, oricare ar calitatea hranei, nfund a ma sin aria vie s i astfel i mpiedic a lucrarea. Mul ti fac gre seala de a bea ap a rece n timpul mesei. Hrana nu trebuie sp alat a dup a ce o introducem n corp. Luat a o dat a cu mncarea, apa diminueaz a curgerea salivei; s i cu ct este mai rece sau apa, cu att este mai d aun ator pentru stomac. Apa cu ghea ta , b limonada cu ghea ta aut a n timpul mesei, va opri digestia pn a [120] cnd organismul va trimite sucient a c aldur a stomacului pentru a-l face n stare s a- si reia lucrul. Mesteca ti bine s i ng adui ti salivei s a se amestece cu mncarea. Cu ct ajunge mai mult lichid n stomac o dat a cu mncarea, cu att va mai greu ca hrana s a e digerat a, pentru c a lichidul trebuie s a e mai nti absorbit. Nu consuma ti mult a sare, renun ta ti la mur aturile condimentate; nu introduce ti hran a erbinte n stomac; mnca ti fructe la mas as i iritarea care cere att de mult lichid va disp area. ns a, dac a este nevoie de ceva care s a sting a setea, atunci apa curat a este ceea ce cere natura. Nu folosi ti niciodat a, ceai, cafea, bere, vin sau alte b auturi alcoolice. Mnca ti ncet Pentru a se asigura o digestie s an atoas a, hrana trebuie mncat a ncet. Cei care doresc s a evite dispepsia s i cei care si dau seama de obliga tia pe care o au de a- si p astra puterile, astfel nct s a e n stare s a-I serveasc a lui Dumnezeu, ar face bine s a nu uite acest lucru. Dac a timpul vostru pentru mas a este limitat, nu mnca ti repede, ci mnca ti mai pu tin s i mesteca ti bine. Beneciul pe care l avem de pe urma mnc arii nu depinde att de mult de cantitatea consumat a, ct de digerarea complet a a hranei consumate; nu att de mult de satisfacerea gustului s i cantitatea nghi tit a, ct de perioada de timp ct r amne n gur a. Cei care sunt nervo si, nelini sti ti sau gr abi ti ar

Rela tia dintre alimenta tie, s an atate s i moralitate

139

face mai bine s a nu m annce pn a cnd nu vor g asi timp pentru odihn a sau pu tin a u surare, deoarece for tele vitale, deja solicitate att de mult, nu pot pune la dispozi tie uidele digestive necesare. Sunt unii care, atunci cnd c al atoresc, ciugulesc continuu cte ceva din ceea ce au!a ndemn a. Acest obicei este foarte periculos. Dac a cei care c al atoresc tot timpul ar mnca n mod regulat feluri de mncare din cele mai simple s i mai hr anitoare, atunci nu s-ar mai sim ti att de obosi ti s i nici n-ar mai suferi de attea boli. Pentru a ne p astra s an atatea, este nevoie de cump atare n toate lucrurile cump atare n munc a, n mncare s i b autur a. Tat al nostru [121] ceresc ne-a trimis lumina reformei s an at a tii pentru a ne ap ara mpotriva relelor produse de un apetit josnic, pentru ca cei care iubesc cur a tia s i sn tenia s a poat as ti s a ntrebuin teze cu m asur a lucrurile bune pe care El li le-a pus la dispozi tie s i pentru ca, prin punerea n practic a a cump at arii n via ta de toate zilele, ei s a poat a sn ti ti prin adev ar. La adun arile generale s i la adun arile n corturi, trebuie s a avem o hran a bun a, s an atoas a, hr anitoare, preg atit a simplu. Nu trebuie s a facem din aceste momente ocazii de osp a t. Dac a am pre tui binecuvnt arile lui Dumnezeu, dac a ne-am hr ani cu pinea vie tii, nu am mai att de preocupa ti a ne satisface pofta. Marea povar aa gndurilor noastre va : Cum stau cu suetul meu? Se va sim ti atunci nevoia dup a hran a spiritual a dup a ceva care s a dea putere spiritual a nct nu ne vom plnge c a mncarea este prea simpl a. Dumnezeu ne cere s a-I aducem trupurile noastre ca o jertfa vie, nu moart a sau pe moarte. Jertfele evreilor din vechime trebuia s a e f ar a cusur s i ar oare pl acut pentru Dumnezeu s a accepte o jertfa omeneasc a plin a de boal as i necur a tie? El ne spune c a trupul nostru este templul Duhului Sfnt s i ne cere s a ngrijim templul acesta pentru a un loca s potrivit pentru Spiritul S au. Apostolul Pavel ne ndeamn a: Voi nu sunte ti ai vo stri, c aci a ti fost cump ara ti cu un pre t; prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul vostru s i n spiritul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 6, 19.20). Este nevoie de foarte mult a aten tie pentru a p astra corpul n cea mai bun a stare de s an atate, ca s a-L putem sluji pe Dumnezeu n mod des avr sit s i s a ne de familie s facem datoria fa ta i societate. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 41-53 (1890)); Referin te pentru studiu suplimentar; [122] The Ministry of Healing, 295-310, cap. Dieta s i s an atatea)

Puterea poftei
Una dintre cele mai puternice ispite cu care are de-a face omul este n punctul numit poft a. ntre minte s i corp exist a o rela tie tainic a de cealalt s i minunat a. Ele reac tioneaz a una fa ta a. Cea dinti preocupare a vie tii noastre ar trebui s a e s a ne p astr am corpul s an atos pentru a-i dezvolta puterea, astfel ca ecare parte a ma sin ariei vii s a ac tioneze n armonie cu celelalte. A neglija corpul nseamn aa neglija mintea. Dumnezeu nu poate sl avit atunci cnd copiii S ai au trupuri bolnave s i o minte pipernicit a. A face pe plac gustului pe seama s an at a tii nseamn a a abuza n mod nelegiuit de sim turi. Cei care sunt necump ata ti n vreun fel, e n mncare, e n b autur a, si irosesc for tele zice s i si sl abesc puterea moral a. Ei vor sim ti consecin tele nc alc arii legii zice. Mntuitorul lumii a s tiut c a ng aduirea poftei ne produce debilitate zic as i va amor ti ntr-att organele de percep tie, nct lucrurile sacre s i ve snice nu vor n telese. Domnul Hristos a s tiut c a lumea avea s s-a dedat la l acomie s i c a aceast a ng aduin ta a-i perverteasc a puterile morale. Avnd n vedere c a ng aduirea poftei a avut efect att de puternic asupra neamului omenesc, nct Fiul cel divin al lui Dumnezeu a trebuit, pentru binele omului, s a posteasc a aproape s ase s apt amni, spre a zdrobi puterea poftei, ce lucrare este naintea cre stinului pentru a putea birui a sa cum a biruit Domnul Hristos! Puterea ispitei de a ng adui pofta pervertit a poate m asurat a doar prin chinul inexprimabil, suferit de Domnul Hristos n timpul acelui [123] post ndelungat n pustie. Domnul Hristos s tia c a, pentru a aduce la ndeplinire cu succes planul de mntuire, trebuia s a nceap a lucrarea de refacere a omului exact din punctul din care a ncepui distrugerea. Adam a c azut datorit a ng aduirii poftei. Pentru a ntip ari n om obliga tiile de a asculta de Legea lui Dumnezeu, Domnul Hristos Si-a nceput lucrarea de recuperare prin reformarea obiceiurilor zice ale omului. Declinul n ce prive ste virtutea s i degenerarea neamului omenesc se datoreaz a n cea mai mare m asur a ng aduirii poftei pervertite. 140

Puterea poftei

141

O r aspundere solemn a Asupra tuturor oamenilor, s i n special asupra pastorilor care predic a adev arul, apas a r aspunderea de a birui pofta. Utilitatea lor ar mult mai mare dac as i-ar tine sub control poftele s i patimile, iar for tele lor mintale s i morale ar mai puternice dac a ar mpleti lucrul zic cu punerea la lucru a min tii. Avnd obiceiuri stricte de cump atare s i combinnd eforturile zice cu cele mintale, ei ar putea efectua mult mai mult a munc as i s i-ar p astra limpezimea min tii. Dac a ar urma o astfel de cale, gndurile s i cuvintele lor ar curge mai u sor, iar aplica tiile lor religioase ar mult mai pline de putere s i impresiile f acute asupra ascult atorilor lor ar mai accentuate. Necump atarea n mncare, chiar dac a este vorba de o hran a co covr respunz atoare, va avea o inuen ta sitoare asupra organismului minte. Cump s i va toci cele mai puternice s i snte sim ta atarea strict a n mncare s i b autur a este esen tial a pentru p astrarea s an at a tii s i exercitarea viguroas a a tuturor func tiilor corpului. Obiceiurile de strict a cump atare, combinate cu punerea la lucru att a mu schilor, ct s i a min tii, vor p astra att vigoarea zic a, ct s i pe cea mintal a celor angaja s i vor da putere de rezisten ta ti n lucrare, editorilor s i [124] tuturor acelora ale c aror deprinderi sunt sedentare... Efectul alimentelor excitante Necump atarea ncepe la mesele noastre, prin folosirea de hran a , organes an atoas a. Dup a un timp, continund cu aceast a ng aduin ta nele digestive ajung sl abite, iar hrana consumat a nu satisface pofta. Se instaleaz a o stare nes an atoas as i se dore ste tot mai mult a hran a excitant a. Ceaiul, cafeaua s i mnc arurile cu carne au un efect imediat. Sub inuen ta acestor otr avuri, sistemul nervos este excitat s i, n unele cazuri, pentru moment, s-ar p area c a mintea prinde vigoare, iar imagina tia este mai vie. Deoarece aceste stimulente produc pentru moment asemenea rezultate, mul ti trag concluzia c a au cu adev arat nevoie de ele s i continu a s a le foloseasc a. ns a exist a ntotdeauna o reac tie. Sistemul nervos, ind excitat n mod nejusticat, a mprumutat putere pentru prezent din resursele sale de putere pentru viitor. Toat a aceast a revigorare temporar a a organismului este urmat a de depresie. Aceste

142

Sfaturi pentru s an atate

stimulente nvigoreaz a organismul n aceea si m asur a n care puterea organelor excitate va sl abi dup a ce stimulul s i-a pierdut for ta. Pofta este educat a pentru a dori dup a ceva s i mai puternic ce va avea tendin ta de a men tine s i a spori o stare de excita tie pl acut a, pn a continu cnd ng aduin ta devine obicei s i va exercita o dorin ta a dup a stimuli mai puternici, precum tutunul, vinurile s i b auturile alcoolice. Cu ct pofta este ng aduit a mai mult, cu att mai frecvente vor cererile ei s i cu att mai greu de controlat. Cu ct organismul ajunge mai sl abit s i mai incapabil de a rezista f ar a stimuli nenaturali, cu att patima dup a aceste lucruri va cre ste, pn a ce voin ta este reprimat as i se pare c a nu va mai exista putere pentru a nl atura dorin ta nereasc a [125] dup a aceste ng aduin te. Singura cale sigur a este de a nu atinge, nu gusta, nu pune mna pe ceai, cafea, vin, tutun, opiu sau b auturi alcoolice. Nevoia ca oamenii din aceast a genera tie s a cear a ajutorul harului lui Dumnezeu pentru a- si nt ari puterea voin tei, spre a putea rezista ispitirilor lui de cea mai nensemnat Satana s i de a se mpotrivi fa ta a ng aduire de cum era cu a apetitului pervertit, este de dou a ori mai mare fa ta doar cteva genera tii anterioare. ns a genera tia din prezent are mai pu tin a putere de st apnire de sine dect cei care au tr ait atunci. Cei care s i-au ng aduit pofta pentru aceste stimulente au transmis poftele lor stricate s i patimile lor copiilor lor, iar acum este necesar a o mai necump mare putere moral a pentru a face fa ta at arii n toate formele. Singura calc sigur a de izbnd a este de a sta cu hot arre de partea cump at arii s i de a nu se aventura pe calea primejdioas a. Scopul m are t pentru care Domnul Hristos a ndurat acel post lung n pustie a fost de a ne nv a ta nevoia t ag aduirii de sine s i a cump at arii. Aceast a lucrare ar trebui s a nceap a de la mesele noastre s i ar trebui pus a n practic a cu toat a stricte tea, n toate aspectele vie tii. Mntuitorul lumii a venit din ceruri pentru a-1 ajuta pe om n sl abiciunea sa; pentru ba; prin puterea pe care Domnul Isus i-o va da, s a poat a deveni puternic pentru a birui pofta s i patima s i s a ob tin a victorie n orice aspect. Mul ti p arin ti educ a gusturile copiilor lor s i ie dezvolt a poftele. Ei le ng aduie s a m annce feluri de mncare cu carne s i s a bea ceai s i cafea. Mnc arurile cu carne foarte condimentate s i ceaiul s i cafeaua, pe care unele mame ncurajeaz a pe copiii lor s a le foloseasc a, preg atesc calea ca ace stia s a doreasc a stimulente s i mai puternice, cum

Puterea poftei

143

ar tutunul. Folosirea tutunului ncurajeaz a pofta pentru b auturi alcoolice, iar folosirea tutunului s i a b auturilor alcoolice sl abe ste [126] continuu puterea nervilor. Dac a sim turile morale ale cre stinilor ar trezite n privin ta subiectului cump atare n toate lucrurile, ace sta ar putea, prin propriul lor exemplu, ncepnd cu mesele lor, s a-i ajute pe cei care sunt slabi n privin ta st apnirii de sine, care sunt aproape lipsi ti de putere n a se mpotrivi dorin telor poftei. Dac a am con stien ti c a obiceiurile ne vor afecta soarta ve pe care ni le form am n aceast a via ta snic a, c a destinul nostru ve snic depinde de obiceiuri de strict a aten tie, noi am acorda mai mult a grij a cump at arii stricte n mncare s i b autur a. Prin propriul nostru exemplu s i prin efort personal putem mijlocul de salvare a multor suete de la dec adere prin necump atare, de la nelegiuire s i moarte. Surorile noastre pot face mult n marea lucrare de salvare a altora, ntinznd pe mesele lor numai alimente s an atoase, hr anitoare. Ele si pot folosi timpul lor cel pre tios educnd gusturile s i poftele copiilor lor, formndu-le obiceiuri de cump atare n toate lucrurile s i ncurajnd lep adarea de sine s i bun avoin ta pentru binele altora. Urm arile ng aduin tei Cu toate c a au exemplul pe care Domnul Hristos ni l-a dat n pustia ispitirii, t ag aduind pofta s i biruind puterea acesteia, sunt multe mame cre stine care, prin exemplul lor s i prin educa tia pe care o dau copiilor lor, i preg atesc pe ace stia s a devin a lacomi s i b autori de vin. Copiilor li se ng aduie adesea s a m annce ce vor s i cnd vor, tar a s a tin a seama de s an atate. Sunt mul ti copii care sunt forma ti s a e gurmanzi nc a din pruncie. Datorit a ng aduirii poftei, exist a mul ti dispeptici nc a de la o vrst a fraged a. ng aduin ta de sine s i necump atarea n mncare cresc o dat a cu cre sterea lor n vrst as i se nt aresc o dat a cu cre sterea puterii lor. T aria mintal as i zic a sunt sacricate datorit a ng aduin tei p arin tilor. (Testimonies for the [127] Church 3:485-489 (1875)).

de reforma s Credincio sie fa ta an at a tii


Sunt instruit a s a aduc o solie ntregului nostru popor n privin ta reformei s an at a tii, deoarece mul ti au dat napoi de la cre-dincio sia de principiile reformei s lor anterioar a fa ta an at a tii. Scopul lui Dumnezeu pentru poporul S au este ca el s a creasc a pn a la statura deplin a de b arba ti s i femei n Hristos. n vederea acestui lucru, ei trebuie s a foloseasc a n mod corespunz ator toate puterile, ale min tii, ale suetului s i ale trupului. Ei nu si pot permite s a iroseasc a din puterea mintal a sau zic a. primordial Chestiunea p astr arii s an at a tii este una de importan ta a. Cnd studiem aceast a problem a n temere de Dumnezeu, ne d am seama c a este spre cel mai mare bine al nostru, att pentru naintarea noastr a zic a, ct s i pentru cea spiritual a, s a avem n vedere simplitatea n alimenta tie. S a studiem cu r abdare acest lucru. Avem nevoie de cuno stin te s i de judecat a pentru a ac tiona n mod n telept n aceast a chestiune. Noi nu trebuie s a ne mpotrivim legilor naturii, ci s a le d am ascultare. Cei care au primit sfaturi cu privire la urm arile rele ale folosirii mnc arurilor de carne, a ceaiului s i a cafelei s i a preparatelor bogate s i nes an atoase s i care sunt hot ar ti s a fac a leg amnt cu Dumnezeu prin jertfa nu vor continua s a- si ng aduie pofta pentru mncarea despre care s tiu c a este nes an atoas a. Dumnezeu cere s a ne cur a tim apetitul s i s a punem n practic a lep adarea de sine cu privire la toate lucrurile care nu sunt bune. Aceast a lucrare trebuie f acut a nainte ca poporul S au s a stea naintea Lui ca un popor des avr sit. R aspunderea personal a R am as i ta poporului lui Dumnezeu trebuie s a e un popor convertit. Prezentarea acestei solii trebuie s a aib a ca urmare convertirea s i [128] sn tirea suetelor. Noi trebuie s a sim tim puterea Duhului lui Dumnezeu n aceast a mi scare. Aceasta este o solie minunat a, clar a; ea nseamn a totul pentru cel ce o prime ste s i trebuie s a e proclamat a 144

Credincio sie fa ta de reforma s an at a tii

145

autentic cu glas tare. Noi trebuie s a avem o credin ta a, statornic a, constant a c a aceast a solie va merge cu putere nainte s i importan ta ei va cre ste continuu pn a Ia ncheierea timpului. Unii dintre cei ce si spun credincio si accept a anumite p ar ti ale M arturiilor ca ind solia lui Dumnezeu, n timp ce resping alte p ar ti, care condamn a ng aduin tele lor preferate. Asemenea persoane ac tioneaz a n defavoarea lor s i a bisericii. Este att de important ca noi s a umbl am n lumin a atta vreme ct avem lumina! Cei care pretind a crede n reforma s an at a tii s i totu si, n via ta de zi cu zi i se opun, fac r au propriilor lor suete s i las a impresii gre site asupra min tii credincio silor s i necredincio silor. Putere prin ascultare Cei care cunosc adev arul au o solemn a responsabilitate, s i anume aceea ca faptele lor s a e n conformitate cu credin ta lor, ca vie tile lor s a e ranate s i sn tite s i s a e preg ati ti pentru lucrarea care trebuie f acut a cu gr abire n aceste zile de pe urm a ale vestirii soliei. Ei nu au timp sau puteri de risipit n ng aduirea poftei. Cuvintele acestea sunt pentru noi un ndemn att de serios: Poc ai ti-v as i ntoarce ti-v a la Dumnezeu pentru ca s a vi se s tearg a p acatele s i s a vin a de la Domnul vremurile de nviorare (Faptele Apostolilor 3, 19). Mul ti dintre noi sunt decitari n ce prive ste spiritualitatea. Dac a ace stia pierdu nu se vor converti pe deplin, vor cu siguran ta ti. V a pute ti permite s a v a asuma ti un asemenea risc? Mndria s i lipsa credin tei i lipsesc pe mul ti de binecuvnt arile bogate ale lui Dumnezeu. Sunt mul ti care, dac a nu si vor umili inima [129] naintea Domnului, vor surprin si s i dezam agi ti cnd se va auzi strig atul: Iat a Mirele, ie si ti-I n ntmpinare! (Matei 25, 6). Ei au teoria adev arului, ns a nu au ulei n vasele ce nso tesc candelele lor. Credin ta noastr a nu trebuie s a dea nicidecum napoi n a- si exprima ncuviin tarea s i convingerea ferm a n solia celui de-al treilea nger. Noi trebuie s a avem uleiul harului lui Hristos care s a aprovizioneze candela s i s a fac a s a str aluceasc a cu putere lumina vie tii, ar atnd calea celor care se a a n ntuneric. trist Dac a nu dorim s a avem o experien ta a, trebuie s a ncepem cu toat a seriozitatea s i f ar a ntrziere s a ne ducem pn a la cap at mntuirea cu fric as i cutremur. Sunt mul ti care nu dovedesc n mod

146

Sfaturi pentru s an atate

l amurit c a sunt credincio si leg amntului f acut la botez. Zelul lor este nghe tat prin formalism, ambi tie lumeasc a, mndrie s i iubire mintele lor sunt trezite la realitate, de sine. Din cnd n cnd, sim ta ns a ei nu cad pe stnca Isus Hristos. Ei nu vin la Dumnezeu cu s inimi zdrobite, cu poc ain ta i m arturisire. Cei care experimenteaz a roadele Duhului o adev arat a convertire n inimile lor vor da pe fa ta spiritual n vie tile lor. Ce bine ar dac a cei care au o via ta a att de s arac as i-ar da seama c a via ta ve snic a poate acordat a doar acelora care devin p arta si ai naturii divine s i dac a ar fugi de ntinarea care este n lume prin pofte! Numai puterea lui Hristos poate transforma inima s i mintea, c aci nou to ti cei care vor s a e p arta si mpreun a cu El la o via ta a n . Dac mp ar a tia cerurilor trebuie s a treac a prin aceast a experien ta a un om nu se na ste din nou, a spus Mntuitorul, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3) Religia care vine de la [130] Dumnezeu este singura religie care poate conduce la Dumnezeu. Pentru a-L putea servi cum se cuvine, trebuie s a m n ascu ti din Duhul Sfnt. Aceasta ne va conduce la veghere. Va cur a ti inima s i rennoi mintea s i ne va da o nou a capacitate de a-L cunoa ste s i a-L iubi pe Dumnezeu, Ne va nzestra cu voin ta de a asculta de toate poruncile Sale. Aceasta este adev arata nchinare. Dumnezeu cere poporului S au s a nainteze continuu. Noi trebuie m c s a nv a ta a ng aduirea poftei constituie cea mai mare piedic a pentru dezvoltarea min tii s i sn tirea suetului. De si m arturisesc c a sunt de partea reformei s an at a tii, mul ti dintre noi m annc a n mod necorespunz ator. ng aduirea poftei este cauza principal a a debilit a tii zice s i mintale s i pune n mare m asur a temelia pentru sl abiciune s i moarte prematur a. Cel care caut a s a aib a cur a tie de spirit s a p astreze continuu n minte gndul c a n Hristos poate g asi putere pentru st apnirea poftei. Mnc arurile cu carne Dac a am avea vreun folos ng aduindu-ne pl acerea pentru mnc arurile cu carne, nu v-a s face acest apel; ns a eu s tiu c a nu avem nici un folos. Mnc arurile cu carne sunt d aun atoare pentru bun astarea m s zic as i ar trebui s a nv a ta a ne descurc am s i f ar a ele. Cei care au posibilitatea de a- si asigura o diet a vegetarian a, ns a aleg s a- si

Credincio sie fa ta de reforma s an at a tii

147

urmeze propriile lor preferin te n aceast a chestiune, mncnd s i bnd de sfaturile ceea ce le place, vor ajunge cu timpul nep as atori fa ta date de Domnul cu privire s i la alte aspecte ale adev arului prezent s i si vor pierde percep tia cu privire la ceea ce este adev ar; ace stia vor ceea ce au sem secera cu siguran ta anat. Am fost instruit a c a studen tii din s colile noastre nu trebuie alimenta ti cu mnc aruri cu carne sau cu mnc aruri despre care se s tie c a sunt nes an atoase. Nimic din ceea ce ncurajeaz a dorin ta dup a stimulente nu ar trebui a sezat pe mesele noastre. Fac apel la b atrni, la tineri s i la cei de vrst a mijlocie: lep ada ti pofta pentru acele lucruri [131] care sunt v at am atoare. Sluji ti-L pe Domnul prin sacriciu. L asa ti ca s i copiii s a n teleag a aceast a lucrare. Noi to ti suntem membri ai familiei Domnului, iar Domnul dore ste ca to ti copiii S ai, tineri s i b atrni, s a e hot ar ti s a dea la o parte pofta s i s a economiseasc a bani pentru construirea de adun ari s i pentru sus tinerea misionarilor. Sunt instruit a s a le spun p arin tilor: a seza ti-v a, suet s i spirit, de partea Domnului n aceast a chestiune. Trebuie s a avem continuu n minte n acest timp de prob a c a suntem ncerca ti de Domnul Universului. Vre ti voi s a ceda ti n fa ta unor ng aduin te care v a fac r au? A vorbi este u sor; face ti ca faptele voastre de lep adare de sine s a dea m arturie c a ve ti asculta de cerin tele pe care le are Dumnezeu de poporul S fa ta au. Apoi pune ti n vistierii o parte din banii pe care i economisi ti prin lep adare de sine s i vom avea atunci cu ce s a se duc a mai departe lucrarea Domnului. Sunt mul ti care gndesc c a nu se pot descurca f ar a mnc aruri cu carne; ns a dac a ace stia s-ar a seza de partea Domnului, hot ar ti s a se lase c al auzi ti de El, ar primi putere s i n telepciune ca s i Daniei s i tovar as ii s ai. Ei vor descoperi c a Dumnezeu le va da o judecat a s an atoas a. Mul ti vor surprin si cnd vor vedea ct de mult se poate economisi pentru cauza Domnului prin acte de t ag aduire de sine. Sumele mici, economisite prin fapte de sacriciu, vor face mai mult pentru cauza lui Dumnezeu dect darurile mai mari care nu necesit a lep adare de sine. Adventi stii de ziua a s aptea de tin adev aruri foarte importante. Cu mai mult de patruzeci de ani n urm a, Domnul ne-a dat o lumin a special a n privin ta reformei s an at a tii, ns a cum umbl am noi n aceast a [132] lumin a? Ct de mul ti au refuzat s a tr aiasc a n armonie cu sfaturile

148

Sfaturi pentru s an atate

lui Dumnezeu! Ca popor, noi ar trebui s a naint am propor tional cu lumina primit a. Este datoria noastr a s a n telegem s i s a respect am principiile reformei s an at a tii. n privin ta subiectului cump atare, ar de to trebui s a m n avans fa ta ti ceilal ti oameni; s i cu toate acestea, exist a printre noi membri bine instrui ti ai bisericii s i chiar pastori de lumina pe care ai Evangheliei care dovedesc pu tin respect fa ta Dumnezeu a dat-o n privin ta acestui subiect. Ei m annc a ceea ce le place s i muncesc cum le place. Fie ca cei care sunt profesori s i conduc atori n cadrul lucr arii noastre s a ia pozi tie hot art a cu privire la reforma s an at a tii, avnd ca temelie Biblia, s i s a dea o m arturie clar a acelora care cred c a tr aiesc n ultimele zile ale istoriei acestui p amnt. Trebuie tras ao linie pentru a face distinc tie ntre cei care i slujesc lui Dumnezeu s i cei care si slujesc lor n si si. Mi-a fost ar atat c a principiile care ne-au fost date n zilele de nceput ale soliei sunt la fel de importante s i ar trebui privite cu tot atta con stiinciozitate ca s i atunci. Sunt unii care nu au urmat niciodat a lumina dat a n privin ta alimenta tiei. Acum este timpul s a scoatem lumina de sub obroc s i s a o l as am s a str aluceasc a clar, n raze str alucitoare. Principiile pentru o vie tuire s an atoas a nseamn a foarte mult pentru noi att ca indivizi, ct s i ca popor. Cnd am primit pentru prima dat a solia reformei s an at a tii, eram sl abit as i le sinam adesea. m Imploram ajutor de la Dumnezeu, iar El mi-a deschis n fa ta are tul subiect al reformei s an at a tii. M-a nv a tat c a cei care tin poruncile Sale trebuie adu si ntr-o strns a leg atur a cu Sine nsu si s i c a, prin cump atare n mncare s i b autur a, ei trebuie s a- si p astreze mintea s i [133] trupul n cea mai favorabil a stare pentru slujire. Aceast a lumin aa fost o mare binecuvntare pentru mine. Am luat pozi tie de partea reformei s an at a tii, s tiind c a Domnul m a va nt ari. Ast azi sunt mai s an atoas a, n ciuda vrstei pe care o am. Unii au spus c a eu nu am urmat principiile reformei s an at a tii a sa cum le-am sus tinut n scris; pot s a spun c a am fost credincioas a reformei s an at a tii. Membrii familiei melc s tiu acest lucru.

Credincio sie fa ta de reforma s an at a tii

149

Spre slava lui Dumnezeu Noi nu tras am nici o linie de urmat n alimenta tie; ns a spunem rile n care exist c a, n ta a fructe, cereale s i nuci din bel sug, mnc arurile cu carne nu constituie hrana potrivit a pentru poporul lui Dumnezeu. Mi s-a spus c a mnc arurile cu carne au tendin ta de a face ca rea noastr a s a e animalic a, de a-i jefui pe b arba ti s i femei de acea dragoste s i acea simpatie pe care ar trebui s a le aib a pentru to ti oamenii s i de a da patimilor josnice controlul asupra puterilor nobile ale in tei noastre. Dac a mncarea de carne a fost vreodat a s an atoas a, acum nu mai este sigur a. Cancer, tumori s i boli pulmonare sunt produse n marc m asur a de mncarea de carne. Noi nu trebuie s a facem din mncarea de carne un test al credincio siei, ns a ar trebui s a avem n vedere inuen ta pe care cei ce folosesc carne s i sus tin c a sunt credincio si o au asupra altora. Ca soli ai lui Dumnezeu, de ce s a nu spunem oamenilor: Fie c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti altceva, s a face ti totul spre slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10, 31)? Oare de ce s a nu d am o m arturie hot art a mpotriva ng aduirii unui apetit pervertit? Vor oare cei care sunt slujitori ai Evangheliei, s i proclam a cel mai solemn adev ar care a fost dat vreodat a muritorilor, s a dea un exemplu, ntorcndu-se la oalele cu carne ale Egiptului? Aceia care sunt sus tinu ti prin zecimea de [134] din vistieria lui Dumnezeu si vor permite s a e ng aduitori fa ta care curge prin venele lor? eu, otr avind curentul d at ator de via ta Oare vor ei s a nesocoteasc a lumina s i avertiz arile pe care li le-a dat Dumnezeu? S an atatea trupului trebuie v azut a ca ind esen tial a pentru cre sterea n har s i dobndirea unui temperament statornic. Dac a stomacul nu este ngrijit n mod corespunz ator, formarea unui caracter drept, moral, va mpiedicat a. Creierul s i nervii simt mpreun a cu stomacul. Dac a mnc am s i bem n mod gre sit, vom gndi s i ac tiona n mod gre sit. To ti suntem chiar acum pu si la prob as i ncerca ti. Noi am fost boteza ti n Hristos, s i dac a ne vom face partea, desp ar tindu-ne de tot ceea ce ne trage n jos s i face din noi ceea ce nu ar trebui s a m, ne va dat a putere de a cre ste n Hristos, care este capul nostru, s i vom vedea mntuirea lui Dumnezeu. Doar atunci cnd vom n telege principiile vie tuirii s an atoase ne vom putea trezi pe deplin spre a vedea rezultatele rele ale unei ali-

150

Sfaturi pentru s an atate

menta tii necorespunz atoare. Cei care, dup a ce s i-au v azut gre selile, au curajul s a- si schimbe obiceiurile vor vedea c a procesul reforma ; ns tor necesit a lupt as i mult a perseveren ta a o dat a ce s i-au format gusturi corecte, ei si vor da seama c a folosirea mnc arii pe care nainte o consideraser a nev at am atoare a pus ncet, dar sigur, temelia pentru dispepsie s i alte boli. Ta tilor s i mamelor, veghea ti s i ruga ti-v a. P azi ti-v a cu stricte te mpotriva necump at arii sub orice form a. nv a ta ti-i pe copiii vo stri principiile adev aratei reforme a s an at a tii. nv a ta ti-i care lucruri trebuie evitate pentru a- si p astra s an atatea. Mnia lui Dumnezeu a nceput deja s a e rev arsat a asupra copiilor neascult arii. Ce nelegiuiri, [135] ce p acate, ct a nedreptate la orice pas! Ca popor, noi trebuie s a avem mult a grij a n a ne p azi copiii mpotriva tovar as ilor destr ab ala ti. nv a tarea principiilor s an at a tii Ar trebui depuse eforturi mai mari pentru a-i nv a ta pe oameni principiile reformei s an at a tii. Ar trebui organizate cursuri de g atit s i date sfaturi din cas a n cas a, n ce prive ste arta de a g ati o hran a s an atoas a. B atrni s i tineri ar trebui s a nve te cum s a g ateasc a mai simplu. Pretutindeni unde este prezentat adev arul, oamenii trebuie nv a ta ti cum s a preg ateasc a alimentele ntr-un mod simplu s i atr ag ator. Trebuie ar atat c a putem avea o alimenta tie hr anitoare s i f ar a folosirea mnc arurilor cu carne. nv a ta ti pe oameni c a este mai bine s as tie cum s a se men tin a s an ato si dect cum s a trateze boala. Medicii no stri trebuie s a e educatori n telep ti, avertizndu-i pe to ti mpotriva ng aduin tei de sine s i ar atnd c a abstinen ta de la lucrurile pe care Dumnezeu le-a interzis constituie singura calc de prevenire a distrugerii trupului s i min tii. Trebuie mult tact s i n telepciune n preg atirea hranei s an atoase s care s a ia locul dietei de dinainte a acelora care nva ta a e reforma n Dumnezeu, perseveren . tori ai s an at a tii. Va nevoie de credin ta ta de a-i ajuta pe oameni. O alimenta n atingerea scopului s i dorin ta tie care duce lips a de elementele nutritive corespunz atoare aduce ocar a asupra cauzei reformei s an at a tii. Noi suntem muritori s i trebuie s a ne asigur am hrana care va da elementele nutritive necesare corpului.

Credincio sie fa ta de reforma s an at a tii

151

Extreme n alimenta tie Sunt unii n poporul nostru care, n timp ce se ab tin n mod con stient s a m annce alimente necorespunz atoare, neglijeaz a s a- si asigure elementele necesare pentru sus tinerea trupului. Cei care au o viziune extremist a n privin ta reformei s an at a tii sunt n pericol de [136] a preg ati feluri de mncare lipsite de gust, facndu-le att de fade, nct nu sunt satisf ac atoare. Hrana trebuie preg atit a astfel nct s a e s i atr ag atoare, s i hr anitoare. Ea nu trebuie s a e lipsit a de ceea ce are nevoie organismul. Eu folosesc pu tin a sare, s i am folosit ntotdeauna, deoarece sarea nu este d aun atoare, ci este, de fapt, esen tial a pentru snge. Legumelor s i zarzavaturilor trebuie s a li se dea gust, folosind pu tin lapte, smntn a sau altceva echivalent. De si s-au dat avertiz ari n privin ta pericolelor contract arii bolii prin folosirea untului s i a ou alor n cantitate mare la copiii mici, totu si nu trebuie s a consider am o nc alcare a principiului dac a se folosesc ou a de la g aini bine ngrijite s i hr anite n mod corespunz ator. Ou ale au propriet a ti care constituie remedii n contracararea ac tiunilor anumitor otr avuri. Unii, sco tnd din alimenta tie laptele, ou ale s i untul, au gre sit, neasigurnd organismului elementele nutritive corespunz atoare s i, ca urmare, au ajuns sl abi ti s i nu au mai putut s a munceasc a. n acest fel. reforma s an at a tii este dezonorat a. Lucrarea pe care noi am ncercat s a o construim n mod solid este ncurcat a de lucruri ciudate, pe care Dumnezeu nu le-a cerut, s i astfel puterile bisericii sunt sl abite. ns a Dumnezeu va interveni pentru a preveni urm arile acestor idei exagerate. Evanghelia trebuie s a aduc a armonic ntre oameni. Ea trebuie s a-1 aduc a att pe cel bogat, ct s i pe cel s arac la picioarele lui Isus. m la unele alimente pe Va sosi timpul cnd va trebui s a renun ta care le folosim acum, cum ar laptele, smntn as i ou ale, ns a noi nu trebuie s a ne cre am greut a ti prin restric tii premature s i extreme. A stepta ti pn a ce mprejur arile o vor cere s i Domnul va preg ati calea [137] pentru acest lucru. Cei care doresc s a aib a succes n a proclama principiile reformei s an at a tii trebuie s a fac a din Cuvntul lui Dumnezeu c al auza s i ndru pe al m atorul lor. Cei care nva ta tii principiile reformei s an at a tii se vor situa ntr-o pozi tie avantajoas a numai dac a vor face acest lucru.

152

Sfaturi pentru s an atate

S a nu aducem niciodat a m arturie mpotriva reformei s an at a tii folosind mnc aruri v at am atoare, pe care trebuie s a le d am la o parte din alimenta tie, n locul alimentelor s an atoase s i gustoase. Nu ncuraja ti nicidecum pofta pentru lucruri excitante. Mnca ti numai alimente simple, s an atoase s i mul tumi ti lui Dumnezeu n mod continuu pentru principiile reformei s an at a tii. Fi ti credincio si s i integri n toate lucrurile s i ve ti c stiga biruin te pre tioase. ri Alimenta tia n diferite ta n timp ce depunem eforturi mpotriva l acomiei s i necump a-t arii, trebuie s a recunoa stem condi tiile n care tr aiesc oamenii. Dumnezeu Se ngrije ste de oamenii care tr aiesc n diferite p ar ti ale lumii. Cei care doresc s a e mpreun a lucr atori cu Dumnezeu trebuie s a e foarte aten ti nainte de a decide ce mnc aruri trebuie consumate sau nu. Noi trebuie s a ajungem n leg atur a cu masele de oameni. Dac a reforma s an at a tii ar adoptat a ntr-o form a extremist a de c atre oameni aa ti n circumstan te care mpiedic a adoptarea ei, s-ar face mai mult r au dect bine. Cnd predic Evanghelia oamenilor s araci, sunt instruit a s a le spun s a m annce hrana care este cea mai hr anitoare pentru ei. Eu nu le pot spune: Nu trebuie s a mnca ti ou a, sau lapte, sau smntn a. Nu trebuie s a folosi ti untul n preg atirea hranei. Evanghelia trebuie predicat a celor s araci, ns a nu a sosit nc a timpul de a prescrie cea mai strict a diet a. Un cuvnt c atre cei s ov aielnici Acei pastori care se simt liberi s a- si ng aduie pofta se vor situa [138] sub nivelul a ceea ce se a steapt a de la ei. Dumnezeu dore ste ca ei s a e reformatori ai s an at a tii. El dore ste ca ei s a tr aiasc a n lumina care le-a fost dat a cu privire la acest subiect. Sunt ntristat a cnd i v ad pe cei care ar trebui s a e zelo si pentru principiile noastre de s an atate s i care totu si nu sunt converti ti n privin ta unui mod corect de vie tuire. Eu m a rog ca Domnul s a le poat a impresiona mintea pentru c a ei vor avea de suferit pierderi mari. Dac a lucrurile ar a sa cum ar trebui n familiile din bisericile noastre, noi am putea face o lucrare dubl a pentru Domnul.

Credincio sie fa ta de reforma s an at a tii

153

Pentru a cur a ti ti s i a r amne cura ti, adventi stii de ziua a s aptea trebuie s a aib a Duhul Sfnt n inimile s i n c aminele lor. Domnul mi-a dat lumina c a, atunci cnd Israelul de ast azi se va umili naintea Lui s i si va cura ti templul suetului de orice ntinare, El le va asculta rug aciunile n al tate pentru cei s araci s i i va binecuvnta n folosirea remediilor Sale pentru boal a. Cnd unealta omeneasc a , tot ceea ce i st face, prin credin ta a n putere pentru a combate boala, folosind metodele simple de tratament pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispozi tie, eforturile sale vor binecuvntate de Dumnezeu. Dac a, dup a ce li s-a dat att de mult a lumin a, cei din poporul lui Dumnezeu se vor compl acea tot n obiceiuri gre site, f acnd pe plac eului s i refuznd schimbarea, ei vor suferi consecin tele sigure ale c alc arii de lege. Dac a ei sunt hot ar ti s a- si satisfac a pofta pervertit a cu orice pre t, Dumnezeu nu i va sc apa n mod miraculos de consecin tele ng aduin tei lor. Ei vor z acea n dureri (Isaia 50, 11). Cei care se ncumet a s a spun a cu ngmfare: Domnul m-a vindecat s i nu trebuie s a-mi pun restric tii la diet a; pot s a m annc s i s a beau dup a cum poftesc vor avea nevoie, nu peste mult timp, de puterea restauratoare a lui Dumnezeu. Dac a Domnul v-a vindecat prin harul S au, aceasta nu nseamn a c a trebuie s a v a ata sa ti de practicile ng aduitoare de sine ale lumii. Face ti a sa cum a poruncit [139] Domnul Hristos dup a ce si f acea lucrarea de vindecare: Du-te s i nu mai p ac atui (Ioan 8, 11). Pofta nu trebuie s a e dumnezeul vostru. de israeli Dumnezeu Si-a dat cuvntul fa ta ti c a, dac a se vor lipi cu totul de El s i vor mplini toate poruncile Lui, El i va p azi de toate bolile pe care El le adusese asupra egiptenilor, ns a aceast a a fost dat f ag aduin ta a cu condi tia ascult arii. Dac a ar ascultat de sfaturile pe care le-a primit s i ar tras foloase de pe urma acestora, Israel ar ajuns s a e o pild a de s an atate s i prosperitate pentru lume. Israeli tii au dat gre s n a mplini planul lui Dumnezeu s i astfel au pierdut binecuvnt arile care ar trebuit s a e ale lor. ns a, n Iosif s i Daniel, n Moise s i Ilie s i mul ti al tii, noi avem exemple nobile de vie tuire dup a un plan autentic. Aceea si credincio sie dovedit a ast azi va produce acelea si rezultate. Pentru noi este scris: Voi ns a sunte ti o semin tie aleas a, o preo tie mp ar ateasc a, un neam sfnt, un popor pe care Dumnezeu Si 1-a c stigat ca s a e al Lui, ca s a vesti ti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a (1 Petru 2, 9).

154

Sfaturi pentru s an atate

O, ct de mul ti pierd binecuvnt ari att de bogate, pe care Dumnezeu le are puse deoparte pentru ei n ceea ce prive ste s an atatea s i nzestrarea spiritual a! Sunt multe suete care se lupt a pentru biruin te s i binecuvnt ari speciale, ca s a poat a face lucruri mari. n vederea acestui lucru, ele simt c a trebuie s a lupte pn a la agonie n rug aciune s i cu lacrimi. Dac a astfel de persoane cerceteaz a Scripturile cu rug aciune pentru a cunoa ste voin ta descoperit a a lui Dumnezeu s i apoi de fac voia Sa din inim a, f ar a rezerv a n privin ta ng aduin tei fa ta sine, ele vor g asi odihn a. Agonia, lacrimile s i luptele nu le vor aduce binecuvntarea dup a care tnjesc. Eul trebuie jertt n ntregime. Ei trebuie s a fac a lucrarea deosebit a pe care harul lui Dumnezeu, dat . [140] din bel sug, a promis-o tuturor celor ce o cer prin credin ta Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, a spus Isus, s a se lepede de sine, s a- si crucea n ecare zi s i s a M a urmeze (Luca 9, 23). S a-L urm am pe Mntuitorul n simplitatea Lui s i t ag aduirea Lui m pe Omul de pe Calvar prin cuvnt s de sine. S a-L n al ta i printro vie tuire sfnt a. Mntuitorul vine foarte aproape de cei care se consacr a lui Dumnezeu. Dac a a fost vreodat a vreun timp cnd am avut nevoie de lucrarea Duhului lui Dumnezeu n inima noastr a, acel timp este acum. S a ne prindem de puterea Lui divin a spre a primi de sn t aria de a tr ai o via ta tenie s i jertre de sine. (Testimonies for the Church 9:153-166 (1909)).

P arta si de natur a divin a


Domnul Isus S-a bizuit pe n telepciunea s i t aria Tat alui S au ceresc. El spune: Domnul M a va ajuta; de aceea nu voi dat de ru sine... Iat a, Domnul m a va ajuta. ndreptndu-ne aten tia c atre propriul S au exemplu, El ne spune: Cine dintre voi se teme de Domnul... care s a umble n ntuneric s i s a nu aib a lumin a? S a se ncread a n Numele Domnului s i s a se bizuie pe Dumnezeul S au? Vine prin tul lumii acesteia, spune Isus, dar nu are nimic n Mine. n El nu se aa nimic care s a r aspund a la sost aria lui Satana. El nu a consim tit s a p ac atuiasc a, nu a cedat n fa ta ispitei nici m acar printr-un gnd. La fel ar trebui s a facem s i noi. Umanitatea Domnului Hristos a fost unit a cu divinitatea; El a fost preg atit pentru lupt a prin locuirea l auntric a a Duhului Sfnt. Si El a venit pentru a ne face p arta si de natur a divin a. Atta timp ct suntem uni ti cu El prin , p credin ta acatul nu mai are st apnire asupra noastr a. Dumnezeu apuc a mna credin tei noastre s i o ajut a s a se prind a cu putere de divinitatea lui Hristos, pentru ca noi s a putem atinge des avr sirea [141] caracterului. (The Desire of Ages, 123 (1898)).

155

Urm arile desconsider arii luminii


Boala care a afectat multe familii din______ nu ar existat dac a ei ar urmat lumina pe care Dumnezeu le-a dat-o. Ca s i Israelul din vechime, ei au desconsiderat lumina s i nu au mai putut vedea nevoia de a- si tine pofta n fru. Copiii lui Israel doreau mnc aruri cu carne s i spuneau, a sa cum spun mul ti s i ast azi, c a vor muri f ar a carne. Dumnezeu a dat Israelului cel r azvr atit carne, ns a blestemul S au a fost asupra acestuia. Mii dintre ei au murit n timp ce carnea pe care au dorit-o se aa ntre din tii lor. Noi avem exemplul Israelului din vechime s i avertizarea ca s a nu facem cum au f acut ei... Cum putem , urm trece mai departe cu atta indiferen ta arind propria noastr a cale, alegnd ceea ce face pl acere ochilor no stri s i dep artndu-ne tot mai mult de Dumnezeu, a sa cum au f acut evreii? Dumnezeu nu poate face lucruri mari pentru cei din poporul S au din cauza mpietririi inimii lor s i a necredin tei lor p ac atoase. Dumnezeu nu caut a la fa ta oamenilor, ci n orice genera tie, cei ce se tem de Domnul s i lucreaz a neprih anirea sunt accepta ti de c atre El; dar cei care murmur a sunt necredincio si s i r azvr ati ti fa ta de El s i nu vor avea parte de favoarea Lui, nici de binecuvnt arile promise acelora care iubesc adev arul s i umbl a n el. Cei care au lumina s i nu o urmeaz a, ci nesocotesc cerin tele Iui Dumnezeu, vor descoperi c a binecuvnt arile lor vor schimbate n blesteme, iar m umilin ndurarea n judecat a. Dumnezeu dore ste ca noi s a nv a ta ta s i ascultarea din istoria vechiului Israel, care a fost poporul S au ales s i pus deoparte, dar care s i-a atras asupra lui distrugerea pentru c a a urmat propriile lui c ai. (Testimonies for the Church 3:171-172 [142] (1872)).

156

de legile s Credinciosul fa ta an at a tii


Sunt convins a c a nimeni nu trebuie s a se mboln aveasc a n timpul preg atirii pentru adunarea n corturi, dac a ar respecta legile s an at a tii n felul cum este g atit a hrana. Dac a nu vor face pr ajituri sau pl acinte, ci vor preg ati pine simpl a de graham s i se vor bizui pe fructe, conservate sau uscate, nu se vor mboln avi preg atindu-se pentru adunare s i nici n timpul adun arii n corturi. Nimeni nu ar trebui s a stea pe toat a perioada adun arii n corturi f ar a a avea ceva mncare cald a... Fra tii s i surorile nu trebuie s a e bolnavi n timpul adun arilor n corturi. Dac a se vor mbr aca n mod corespunz ator diminea ta s i seara, cnd este mai r acoare, s i vor aten ti s a- si schimbe hainele cnd vremea se schimb a, pentru a- si asigura o circula tie bun a, s i dac a si vor asigura somnul n mod regulat s i vor mnca hran a simpl a, f ar a a ciuguli cte ceva ntre mese, ei nu se vor mboln avi... Cei care au prestat o munc a grea, dar acum nu mai fac mi scare zic a, nu mai trebuie s a m annce tot att ct mncau. Dac a o vor face, stomacul lor va epuizat peste m asur a. Este nevoie s a beneciem de vigoarea s i puterea creierului ntr-un mod special pentru aceste adun ari, pentru ca, n cea mai bun a stare de s an atate, s a auzim adev arul, s a-1 pre tuim s i s a-I re tinem, pentru ca to ti s a-1 putem pune n practic a dup a ce ne ntoarcem de la adunare. Dac a stomacul este mpov arat cu prea mult a mncare, chiar s i simpl a, puterea creierului este chemat a n ajutorul organelor digestive. Va exista o senza tie de apatie la nivelul creierului s i este aproape imposibil de a tine ochii deschi si. Tocmai acele adev aruri care ar trebui auzite, n telese s i puse n practic a sunt pierdute datorit a indispozi tiei sau datorit a creierului aproape paralizat, ca urmare a cantit a tii de hran a mncat a. (Testimonies for [143] the Church 2:602-603 (1871)).

157

G atitul s an atos
Mul ti consider a c a nu este de datoria lor s a preg ateasc a s an atos hrana. Acest lucru poate f acut ntr-un mod simplu, s an atos s i u sor, tar a a se folosi untur a, unt sau mnc aruri de carne. Iscusin ta trebuie mbinat a cu simplitatea. Pentru a putea face acest lucru, femeile trebuie s a citeasc as i apoi s a pun a n practic a cu r abdare ceea ce au citit. Mul ti se mboln avesc deoarece nu si dau osteneala s a fac a acest lucru. Vreau s a le spun acestora c a este timpul s a si trezeasc a energiile adormite s i s a citeasc a. nv a ta ti s a g ati ti simplu s i totu si n a sa fel, nct s a asigura ti cea mai gustoas as i s an atoas a hran a. Avnd n vedere faptul c a este o gre seal a a g ati numai pentru a face pe plac gustului sau a satisface pofta, nimeni nu ar trebui s a cread a c a o alimenta tie s arac a ar corect a. Mul ti oameni sunt sl abi ti de boal as i au nevoie de o alimenta tie hr anitoare, sucient a s i bine g atit a. Adeseori, pinea graham este astfel preg atit a, nct este tare, acr as i doar par tial coapt a. Acest lucru se ntmpl a din cauza lipsei de interes n a nv a ta s i a nep as arii n a- si aduce la ndeplinire datoria de a g ati. Uneori vedem pr ajituri cu crem a sau biscui ti moi, usca ti, care nu sunt cop ti bine s i alte lucruri de felul acesta. Apoi buc at aresele v a vor spune c a pot preg ati hrana foarte bine n vechiul mod de a g ati, ns a adev arul este c a familiilor lor nu le place grahamul, c a ar muri de foame dac a ar tr ai n acest fel. Mi-am spus mie ns ami c a nici nu este de mirare acest lucru. Felul n care preg ati ti mncarea o face s a e att de lipsit a de gust. la dispepsie. A mnca o astfel de hran a va conduce cu siguran ta [144] Aceste s armane buc at arese s i cei care trebuie s a m annce din hrana lor ti vor spune cu seriozitate c a nu agreeaz a reforma s an ata tii. Stomacul nu are puterea de a transforma pinea tare, acr a, n pine bun a; ci aceast a pine prost preg atit a va transforma stomacul s an atos ntr-unui bolnav. Cei care consum a o astfel de mncare s tiu c a si sl abesc puterile. Oare nu s i din cauza aceasta? Unele dintre aceste persoane se consider a c a au adoptat reforma s an at a tii, ns a acest lucru nu este adev arat. Ele nu s tiu s a g ateasc a. Preg atesc 158

G atitul s an atos

159

pr ajituri, carto s i pine graham, ns a este mereu aceea si hran a, f ar a nici o varia tie, iar organismul nu are putere. Ele socotesc c a este o pierdere de timp s a nve ti s a preg ate sti o hran a s an atoas as i gustoas a. (Testimonies for the Church 1:681-682 (1868)).

nv a ta ti s a g ati ti
Surorile noastre nu s tiu s a g ateasc a. Acestora eu le spun: m-a s duce la cea mai bun a buc at areas a care poate g asit a n tar as i a s r amne la ea, dac a ar necesar, s apt amni de zile, pn a a s ajunge m aiastr a n aceast a art a o buc at areas a priceput a, iscusit a. A s face acest curs chiar dac a a s avea 40 de ani. Este datoria noastr a s as tim m pe icele noastre s s a g atim s i s a le nv a ta a g ateasc a. Cnd le nv a ta ti arta de a g ati, voi construi ti n jurul lor o barier a care le va ap ara de nes abuin ta s i viciul n care altfel ar ispitite s a cad a. O apreciez pe croitoreasa mea, o pre tuiesc pe dactilografa; ns a buc at areasa mea, care s tie s a preg ateasc a hrana pentru a sus tine via ta s i a hr ani creierul, oasele s i mu schii, are locul cel mai important ntre [145] ajutoarele familiei mele. (Testimonies for the Church 2:370 (1869)).

160

O realizare dintre cele mai importante


Este o datorie religioas a pentru persoanele care g atesc s a nve te s a preg ateasc a hran a s an atoas a n diferite feluri, astfel nct aceasta s a e mncat a cu pl acere. Mamele trebuie s a- si nve te copiii cum sa g ateasc a. Oare pentru o tn ar a, ce ramur a a educa tiei ar putea tot att de important a ca aceasta? Mncarea are de-a face cu via ta noastr a. Mncarea s ar ac acioas a, pu tin as i prost g atit a stric a n mod continuu sngele, sl abind organele care produc snge. Este absolut esen tial ca arta g atitului s a e considerat a una dintre cele mai importante ramuri ale educa tiei. Nu exist a dect cteva buc at arese bune. Tinerele care au o func tie la birou consider a c a este umilitor s a e buc at arese. Nu e cazul. Ele nu v ad corect acest subiect. A s ti s a preg ate sti o hran a s an atoas a, s i n special pine, nu este o s tiin ta de mic a valoare sau nensemnat a... Tinerele trebuie instruite cu grij a n privin ta g atitului. Oricare , aceste cuno ar mprejur arile n via ta stin te sunt pentru practica vie tii. Este o ramur a a educa tiei care are cea mai direct a inuen ta asupra vie tii omene sti, n special asupra vie tilor celor mai dragi. Multe dintre so tiile s i mamele care nu au o educa tie corespunz atoare s i c arora le lipse ste iscusin ta n materie de g atit vin zilnic n fa ta familiilor lor cu o hran a prost preg atit a, care distruge n mod sigur organele digestive, produce un snge de calitate slab as i adesea determin a crize acute aie unor boli inamatorii, ducnd la moarte prematur a. Mul ti au murit datorit a pinii vechi, acrite. Mi-a fost povestit a [146] o ntmplare despre o fat a angajat a care a f acut pine nefr amntat a bine, acr a. Pentru a sc apa de ea s i a t ainui cele f acute, ea a aruncat-o celor c tiva porci foarte mari. n diminea ta urm atoare, gospodarul a g asit un porc mort, iar cnd a examinat troaca, a g asit buc a ti din acea pine nefr amntat a bine. A pus ntreb ari s i fata a recunoscut ce a f acut. Ea n-avea idee c a se poate ntmpla a sa ceva cu porcul. Dac a pinea nefr amntat a bine, acr a, poate ucide un porc, care poate 161

162

Sfaturi pentru s an atate

devora s erpi cu clopo tei s i aproape orice lucru scrbos, ce efect va avea aceasta asupra acelui organ sensibil al omului, stomacul? Este o datorie religioas a pentru orice fat as i femeie cre stin a s a nve te de ndat a s a fac a pine bun a, gustoas a, din fain a bun a. Mamele trebuie s a- si ia fetele cu ele n buc at arie nc a de cnd sunt foarte mici s i s a le nve te arta de a g ati. Mamele nu pot a stepta ca fetele s a n teleag a tainele gospod ariei f ar a a nv a tate. Ele trebuie instruite cu r abdare, cu iubire, cu vorbe de ncurajare s i aprobare s i munca trebuie f acut a ct se poate de pl acut a, lucru care s a se vad a pe chipul voios al mamei. Dac a fetele gre sesc o dat a, de dou a ori, de trei ori, nu le critica ti. Deja descurajarea si face lucrarea s i le ispite ste s a spun a: Inutil. Eu nu pot face asta. Acum nu e timpul pentru critic a. Voin ta ajunge s a sl abeasc a. Ea are nevoie de stimulentul ncuraj arii, , de felul: Nu conteaz al cuvintelor voioase, pline de speran ta a ce gre seli ai f acut. Acum doar nve ti s i te po ti a stepta s a faci boac ane. ncearc a din nou. Gnde ste-te la ceea ce faci. Fii foarte atent as i vei reu si cu siguran ta. Multe mame nu si dau seama de importan ta acestei ramuri a educa tiei s i, dect s a si dea silin ta s a si nve te copiii s i s a le suporte , prefer gre selile din perioada n care nva ta a s a fac a ele totul. Iar [147] cnd icele lor gre sesc, ele le gonesc, spunndu-le: Nu are rost. Nu po ti s a faci nici asta, nici cealalt a. Mai mult m a ncurci s i mi faci necazuri dect m a aju ti. n acest fel, sunt respinse cele dinti str aduin te ale celei care vrea s a nve te s i primul e sec i trage att de mult napoi interesul s i zelul de a nv a ta, nct e ngrozit a s a mai ncerce s i si va propune s a coas a, s a tricoteze, s a fac a cur a tenie n cas a orice altceva, dar nu s a g ateasc a... Mamele trebuie s a- si ia icele cu ele n buc at arie s i s a le nve te cu r abdare. Prin aceast a munc a, mu schii vor c ap ata vigoare s i t arie, toare la ncheierea iar gndurile lor vor mai s an atoase s i mai n al ta zilei. Poate c a sunt obosite, ns a ce dulce este odihna dup a o m asur a corespunz atoare de munc a! Somnul, refac atorul dulce al naturii, nt are ste trupul obosit s i l preg ate ste pentru datoriile zilei urm atoare. Nu le da ti de n teles copiilor vo stri c a nu conteaz a dac a muncesc sau nu. nv a ta ti-i c a este nevoie de ajutorul lor, c a timpul lor este valoros s i c a voi depinde ti de munca lor. (Testimonies for the Church 1:682-687 (1868)).

Pinea nes an atoas a


Cnd plecam de acas a, constatam uneori c a pinea care se punea pe mas as i hrana n general mi f aceau r au; ns a eram nevoit a s a m annc ct de pu tin pentru a-mi sus tine via ta. Este un p acat naintea cerului s a ai o astfel de mncare. Am suferit din cauza lipsei de hran a corespunz atoare. n cazul unui stomac dispeptic, pute ti pune pe mas a fructe de diferite feluri, ns a nu prea multe la aceea si mas a. Astfel ve ti avea varietate, acestea vor avea gust bun s i, dup a ce a ti stat la mas a, v a ve ti sim ti bine. (Testimonies for the Church 2:373 [148] (1869)).

163

Schimbarea alimenta tiei


Persoanele care au f acut pe plac poftei s i au mncat ce au vrut, carne, sosuri foarte condimentate s i multe feluri de pr ajituri complicate s i dulciuri, nu pot savura de ndat a o mncare simpl a, s an atoas a s i hr anitoare. Gustul lor este att de pervertit, nct ele nu au poft a pentru o alimenta tie s an atoas a, alc atuit a din fructe, pine simpl as i legume. Acestea nu trebuie s a se a stepte s a le plac a dintr-o dat ao hran a att de diferit a de cea pe care s i-au ng aduit-o pn a atunci s a o m annce. Dac a nu se pot bucura de la nceput de o hran a simpl a, s a posteasc a pn a cnd vor putea. Acest post le va de mai mare folos dect orice fel de medicament, c aci stomacul maltratat va g asi odihna de care avea nevoie de att de mult timp, iar foamea autentic a va putea satisf acut a printr-o alimenta tie simpl a. Se cere timp pentru ca gustul s a se refac a de pe urma abuzurilor suferite s i s a- si rec stige tonusul natural. ns a perseveren ta n st apnirea de sine n mncare s i b autur a vor face curnd ca hrana simpl a s a e sim tit a ca ind gustoas as i, nu peste mult timp, va mncat a cu mai mult a satisfac tie dect se bucur a gurmandul de bun at a tile lui. Stomacul nu mai este nerbntat datorit a c arnuri-lor s i suprasolicitat, ci va s an atos s i si va aduce cu promptitudine la ndeplinire sarcina. Nu trebuie s a existe nici o ntrziere n punerea n practic aa reformei. Trebuie depuse eforturi pentru p astrarea for telor vitale care mai exist a, ndep artndu-se orice povar a care solicit a peste m asur a. Stomacul s-ar putea s a nu- si recapete niciodat a s an atatea, ns ao diet a s an atoas a n continuare va scuti de sl abiciune pe mai departe s i mul ti se vor ns an ato si n mai mare sau mai mic a m asur a, cu excep tia cazului c a au mers prea departe n a se ucide prin l acomie. (Spiritual [149] Gifts 4a:130, 131 (1864)).

164

O combina tie v at am atoare


Cu privire la lapte s i zah ar: cunosc persoane care s-au nsp aimntat de reforma s an at a tii s i au spus c a ele nu vor s a aib a de-a face cu aceasta, deoarece vorbe ste mpotriva folosirii libere a acestor lucruri. Schimb arile trebuie f acute cu mare grij a, trebuie s a ac tion am cu precau tie s i n telepciune. Acest fel de a proceda l recomand am tuturor oamenilor con stien ti din tar a. Este v at am ator s a consumi cantit a ti mari de lapte s i zah ar mpreun a. Acestea trimit impurit a ti n organism... Zah arul mbcse ste organismul. El mpiedic a func tionarea ma sin ariei vii. A fost un caz n tinutul Montcalm, Michigan, la care m a voi referi. Persoana respectiv a era un b arbat nobil. Avea aproape doi metri n al time s i nf a ti sarea lui era distins a. Am fost chemat a s a-1 vizitez cnd a fost bolnav. Discutam cu el nainte cu privire la felul . Nu-mi place lic lui de via ta arirea ochilor t ai, i-am spus eu. El obi snuia s a m annce foarte mult zah ar. L-am ntrebat de ce face acest lucru. El a spus c a renun tase la carne s i c a nu s tia cu ce s ao nlocuiasc as i c a la fel se ntmpl as i cu zah arul... Unii dintre voi v-a ti trimis icele, care au ajuns aproape de vrsta maturit a tii, la s coli ca s a nve te diferite s tiin te nainte de a s ti s a g ateasc a, cnd acest lucru ar trebuit s a e de cea mai mare . Aici era vorba despre o femeie care nu s importan ta tia s a g ateasc a; ea nu s tia s a preg ateasc a o hran a s an atoas a. So tia s i mama era decitar a n aceast a ramur a important a a educa tiei, s i ca urmare, hrana ind necorespunz ator preg atit as i insucient a pentru a sus tine cerin tele organismului, se mnca zah ar iar a m asur a, ceea ce a dus la [150] mboln avirea ntregului organism... Cnd m-am dus s a-1 v ad pe acel om bolnav, am ncercat s a le spun att de bine ct am putut ce-ar trebui s a fac as i curnd el a , nceput, ncetul cu ncetul, s a se simt a mai bine. ns a, din impruden ta a f acut eforturi prea mari cnd nc a nu era n stare, mnca prea pu tin s i de calitate necorespunz atoare s i astfel a fost dobort iar as i. De data aceasta nu i se mai putea da ajutor. Corpul s au era ca o mas a vie 165

166

Sfaturi pentru s an atate

de stric aciuni. El a murit, ind o victim a a g atitului necorespunz ator. El a ncercat ca zah arul s a tin a locul g atitului de calitate s i prin aceasta nu a f acut dect s a nr aut a teasc a lucrurile. Adesea stau la masa unor fra ti s i surori s i v ad c a ei folosesc o mare cantitate de lapte s i zah ar. Acestea mbcsesc organismul, irit a organele digestive s i afecteaz a creierul. Orice st a ca un obstacol n activitatea ma sin ariei vii afecteaz a creierul n mod foarte direct. Si, potrivit cu lumina care mi-a fost dat a, zah arul, cnd este folosit n cantitate mare, este mai v at am ator dect carnea. (Testimonies for the Church 2:368-370 (1869)).

Hran a lipsit a de gust


Cunosc familii care au trecut de la alimenta tia cu carne la o alimenta tie s ar ac acioas a. Hrana lor este att de s ar ac acios preg atit a, nct stomacul o detest as i unii ca ace stia mi-au spus c a reforma s an at a tii nu este pentru ei: c a si pierd puterea zic a. Acesta este un motiv pentru care unii nu au avut succes n eforturile depuse pentru a- si simplica alimenta tia. Ei au o diet a s ar ac acioas a. Hrana este preg atit a f ar a prea mult a osteneal as i exist a o monotonie continu a. Nu trebuie s a e multe feluri de mncare la aceea si mas a, ns a felurile de mncare nu trebuie s a constea din aceea si hran a f ar a varia tie. Hrana trebuie preg atit a cu simplitate, ns a att de pl acut a, nct s a avem poft a de mncare. (Testimonies for the Church 3:63 [151] (1868)).

167

O alimenta tie s ar ac acioas a


Am vorbit despre nsemn atatea faptului ca hrana s a e, din punct cu legile s de vedere cantitativ s i calitativ, n strict a concordan ta an at a tii. ns a noi nu trebuie s a recomand am o diet a s ar ac acioas a. Mi-a fost ar atat c a mul ti au o vedere gre sit a cu privire la reforma s an at a tii s i adopt a o diet a prea s arac a. Ei se bizuie pe o hran a ieftin a, de calitate slab a, preg atit a cu nep asare sau f ar a a se tine seama de nevoile de hran a ale organismului. Este important ca hrana s a e preg atit a cu grij a pentru ca pofta, n cazul n care nu este pervertit a, s a o poat a savura. Nu trebuie s a se lase niciodat a impresia c a nu ceea ce mnc are importan ta am datorit a faptului c a noi discredit am din principiu folosirea c arnii, a untului, a pl acintelor cu toc aturi, a condimentelor s i unturii. Sunt unii care ajung n extreme. Ei si impun s a m annce doar o anumit a cantitate s i calitate de hran as i se limiteaz a doar la dou a sau trei lucruri. Ei ng aduie ca doar cteva lucruri s a e puse naintea lor s i a familiilor lor pentru a mncate. Consumnd o cantitate mic a de hran a, s i aceasta nu de cea mai bun a calitate, n stomacul lor nu ajung elementele care trebuie s a hr aneasc a organismul n mod corespunz ator. O hran a s ar ac acioas a nu poate transformat a ntr-un snge bun. O alimenta tie s ar ac acioas a va face ca s i sngele s a e decitar... Mi-au fost prezentate dou a clase de oameni. Prima, alc atuit a din cei care nu tr aiesc lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu... Mul ti dintre voi sus tin c a sunt de partea adev arului s i l-au primit pentru c as i al tii au f acut-o, ns a n via ta voastr a nu exist a o motiva tie. De aceea sunte ti slabi ca apa. n loc s a v a cump ani ti motivele n lumina [152] ve sniciei, n loc s a cunoa ste ti n mod practic principiile care stau la baza faptelor voastre, n loc s a s apa ti adnc, pentru a cl adi pe o temelie bun a, voi umbla ti n lumina t aciunilor aprin si de al tii. Si ve ti , a da gre s n aceast a privin ta sa cum a ti dat gre s n privin ta reformei s an at a tii. Dac a a ti ac tionat din principiu, nu a ti t acut astfel. 168

O alimenta tie s ar ac acioas a

169

Mul ti nu sunt con stien ti de necesitatea de a mnca s i bea spre slava lui Dumnezeu. ng aduin ta poftei le afecteaz a toate aspectele vie tii. Acest lucru se vede n familia lor, n biseric a, la ora de rug aciune s i n comportamentul copiilor lor. A sa s-a desf as urat via ta lor. Nu i po ti face s a n teleag a adev arurile pentru aceste zile de pe urm a. Dumnezeu a oferit din bel sug daruri pentru sus tinerea vie tii s i fericirea tuturor creaturilor Sale; iar dac a legile Sale nu ar niciodat a nc alcate s i dac a to ti ar ac tiona n armonie cu voin ta divin a, s-ar experimenta s an atate, pace s i fericire n loc de nenorocire s i rele n mod continuu. O alt a clas a care a adoptat reforma s an at a tii este alc atuit a din oameni foarte nver suna ti. Ei adopt a o anumit a pozi tie s i se nc ap a tneaz a s a o sus tin a, ducnd aproape toate lucrurile la extrem... Mnc arurile cu carne depreciaz a sngele. G ati ti carnea cu condimente s i mnca ti-o mpreun a cu pr ajituri s i pl acinte complicate s i ve ti avea un snge de proast a calitate. Fiind hr anit n acest fel, organismul este prea mult mpov arat. Pl acintele cu tocaturi s i mur aturile, care nu ar trebui s a se ae niciodat a n stomacul omului, dau un snge de o calitate mizerabil a. Iar o hran a de calitate proast a, g atit a n mod necorespunz ator s i insucient a cantitativ, nu poate produce un snge bun. Mnc arurile cu carne s i hrana abundent a produc acelea si rezultate ca s i o alimenta tie s ar ac acioas a. (Testimonies for [153] the Church 2:367-368 (1864)).

Extreme n alimenta tie


Multe din vederile sus tinute de adventi stii de ziua a s aptea difer a n mare m asur a de cele ale lumii n general. Cei care sus tin un adev ar nepopular ar trebui s a e, mai presus de to ti ceilal ti, consecven ti n . Ei nu trebuie s propria lor via ta a ncerce s a vad a ct de diferi ti pot de ceilal fa ta ti, ci ct de aproape pot de cei pe care doresc s a-i inuen teze spre a-i putea ajuta s a ating a tintele pe care ei le laud a att de mult. Procednd astfel, ei vor recomanda adev arurile pe care le sus tin. Cei care sus tin reforma n alimenta tie trebuie s a prezinte avantajele vie tuirii s an atoase n cea mai bun a lumin a, prin alimentele pe care le pun pe masa lor. Trebuie s a exemplice n a sa fel principiile vie tuirii s an atoase, nct s a le poat a recomanda celor sinceri. Exist a o mare clas a de oameni care vor respinge orice mi scare de reform a, orict ar de rezonabil a, dac a aceasta pune vreo restric tie asupra poftei. Ei consult a gustul n loc de a consulta ra tiunea s i legile s an at a tii. Potrivit p arerii acestora, to ti cei care p ar asesc c ararea b at atorit a a obiceiurilor s i sus tin reforma sunt socoti ti mpotrivitori s i radicali, orict de consecven ti ar . ns a nimeni nu ar trebui s a ng aduie ca opozi tia sau batjocura s a-I ndep arteze de lucrarea de reform a sau s a-l fac a s a o priveasc a . Cel care este st cu u surin ta apnit de spiritul care 1-a c al auzit pe Daniel nu va avea vederi nguste sau nfumurate, ci va hot art s i neclintit de partea drept a tii. n toate leg aturile sale, cu fra tii sau cu al tii, el nu se va abate de la principii s i va dovedi, n acela si timp, o r abdare nobil a asemenea lui Hristos. Cnd cei care sus tin reforma s an at a tii o duc n extreme, oamenii nu trebuie nvinov a ti ti pentru c a sunt dezgusta ti. Prea adesea, credin ta noastr a este dezonorat a [154] s i n multe cazuri cei care sunt martori ai unor astfel de scene de nu pot f inconsecven ta acu ti niciodat a dup a aceea s a gndeasc a c a ar ceva bun n aceast a reform a. Ace sti extremi sti fac mai mult ntreag r au n cteva luni dect pot repara o via ta a. Ei sunt angaja ti ntr-o lucrare pe care Satana are pl acere s-o vad a desf as urndu-se... 170

Extreme n alimenta tie

171

Datorit a faptului c a noi, din principiu, discredit am folosirea acelor lucruri care irit a stomacul s i distrug s an atatea, nu ar trebui s a ceea ce mnc existe niciodat a ideea c a nu are importan ta am. Eu nu recomand o diet a s ar ac acioas a. Mul ti dintre cei care ar avea nevoie , de beneciile vie tuirii s an atoase s i care, din motive de con stiin ta adopt a ceea ce ei consider a c a nseamn a aceasta se n sal a presupunnd c a un meniu, preg atit cu nep asare s i constnd n majoritate din terciuri s i a sa-zise creme, mai solide sau mai moi, reprezint a ceea ce se n telege printr-o alimenta tie schimbat a, potrivit reformei. Unii folosesc lapte s i o mare cantitate de zah ar n terciuri, socotind c a astfel pun n aplicare reforma s an at a tii. Ins a zah arul s i laptele combinate pot produce fermenta tie n stomac s i astfel sunt v at am atoare. Folosirea iar a limit a a zah arului n orice form a tinde s a mbcseasc a, s a nfunde organismul s i nu rareori produce boal a. Unii gndesc c a ar trebui s a m annce doar o anumit a cantitate de hran as i doar de o anumit a calitate, limi-tndu-se doar la dou a sau trei feluri de mncare. ns a, mncnd cantit a ti prea mici s i nu de cea mai bun a calitate, ei nu se hr anesc sucient. Exist a bun sim t n reforma s an at a tii. Nu to ti oamenii pot mnca acelea si lucruri. Anumite alimente care sunt s an atoase s i gustoase pentru o persoan a pot d aun atoare pentru o alt a persoan a. Unii nil pot folosi laptele, n timp ce al tii se bizuie pe el. Pentru unii, fasolea s i maz area uscat a sunt s an atoase, n timp ce al tii nu le pot [155] digera. Stomacul unor oameni a devenit att de sensibil, nct nu i face bine faina nu att de n a, din care se face pinea graham. Este deci imposibil s a facem o regul a invariabil a privind obiceiurile alimentare ale tuturor. Vederile nguste s i accentuarea punctelor nensemnate au produs multe rele cauzei s an at a tii. Se poate ca, n preg atirea hranei, s a se fac a mare economie s i, n loc de a avea o diet a s an atoas a, s a e una s ar ac acioas a. Care este rezultatul? Un snge de calitate slab a. Am v azut numeroase cazuri de boli din categoria celor mai greu de tratat care se datorau unei diete s ar ac acioase. Persoanele astfel n ap astuite nu au fost constrnse de s ar acie s a adopte o alimenta tie mai s arac a, ci au t acut astfel pentru c a au urmat propriile lor idei gre site n leg atur a cu ceea ce nseamn a reforma s an at a tii. Zi dup a zi, mas a dup a mas a, acelea si mnc aruri erau preg atite f ar a varia tie, pn a cnd urmarea a fost dispepsia s i debilitatea general a.

172

Sfaturi pentru s an atate

Mul ti dintre cei care adopt a reforma s an at a tii se plng c a aceasta nu este pentru ei; ns a, dup a ce am stat la mesele lor, am ajuns la concluzia c a nu reforma s an at a tii este de vina, ci hrana prost preg atit a. Fac apel la b arba tii s i femeile c arora Dumnezeu le-a dat : nv inteligen ta a ta ti s a g ati ti. Nu gre sesc cnd spun b arba ti, deoarece ei, ca s i femeile, trebuie s a n teleag a nevoia de a preg ati s an atos hrana. Treburile s i afacerile i duc adesea n locuri unde nu pot avea alimente s an atoase. S-ar putea s a e nevoi ti s a r amn a zile sau chiar . s apt amni n familii care sunt cu totul ne stiutoare n aceast a privin ta Atunci, dac a au cuno stin tele necesare, le pot folosi n direc tia cea bun a. Examina ti-v a obiceiurile n privin ta alimenta tiei. Studia ti de la cauz a la efect, ns a nu aduce ti o m arturie fals a mpotriva reformei s a o cale prin care se militeaz n at a tii, urmnd din ignoran ta a mpotriva acesteia. Nu v a neglija ti corpul s i nu abuza ti de el, f acndu-1 astfel incapabil pentru serviciul pe care trebuie s a i-1 aduc a lui Dumnezeu. [156] Dup a ceea ce s tiu n mod sigur, c tiva dintre cei mai utili dintre . Una lucr atorii cauzei noastre au murit printr-o astfel de neglijen ta dintre cele dinti datorii ale gospodinei este aceea de a purta de grij a corpului, asigurndu-i o hran a gustoas as i care s a dea putere. Este cu mult mai bine a cump ara haine s i mobil a mai pu tin scumpe dect de a zgrcit n a asigura necesarul de hran a. Mul ti oameni sunt mai s an ato si mncnd doar de dou a ori pe zi, nu de trei ori, al tii, datorit a mprejur arilor existente, s-ar putea s a aib a nevoie s a m annce ceva la cin a; totu si, aceast a mas a trebuie s a e foarte u soar a. Nimeni nu trebuie s a se considere pe el nsu si criteriu pentru to ti to ti trebuind s a fac a exact ceea ce face el. Nu n sela ti niciodat a stomacul nedndu-i ceea ce este s an atos s i nu abuza ti niciodat a de el, punnd asupra lui o povar a mai mare dect poate duce. Cultiva ti st apnirea de sine. Tine ti-v a n fru pofta; tine ti-o sub controlul ra tiunii. Nu considera ti c a este necesar s a v a mpov ara ti masa cu mnc aruri nes an atoase cnd ave ti oaspe ti. Trebuie avut a n vedere s an atatea familiei voastre s i inuen ta asupra copiilor vo stri, pe lng a obiceiurile s i gusturile musarilor no stri... Reforma s an at a tii nseamn a ceva pentru noi s i nu trebuie s a mic sor am nsemn atatea ei prin vederi s i practici nguste. Trebuie s a m credincio si convingerilor noastre cu privire la ceea ce este bine. Daniel a fost binecuvntat pentru c a a fost neclintit n hot arrea sa de

Extreme n alimenta tie

173

a face ceea ce s tia c a este bine, iar noi vom binecuvnta ti dac a vom c auta s a-L onor am pe Dumnezeu din toat a inima. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 55-59 (1890)); Pentru studiu suplimentar: [157] The Ministry of Healing, 318-324, Extreme n diet a)

Mncatul peste m asura


Mul ti dintre cei care au adoptat reforma s an at a tii au renun tat la tot ce este d aun ator; ns a dac a au l asat deoparte toate aceste lucruri, aceasta nseamn a oare c a ei pot mnca orict de mult doresc? Ei se a saz a la mas as i, n loc de a avea n vedere ct ar trebui s a m annce, se las a n voia poftei s i m annc a peste orice m asur a. Iar stomacul are de lucru att ct poate duce, sau ct ar trebui s a fac a n tot restul zilei, ca s a scape de povara pus a asupra lui. Toat a acea hran a care ajunge n stomac, f ar a ca organismul s a poat a benecia de ea, constituie o povar a pentru natur a n lucrarea ei. Acesta este un obstacol pentru ma sin aria vie. Organismul este mbcsit s i nu si poate face ecient lucrarea. Organele vitale sunt mpov arate n mod inutil, iar puterea nervoas a a creierului este necesar a pentru stomac, spre a ajuta organele digestive s a- si fac a lucrul asupra unei cantit a ti de mncare care nu face nici un bine corpului. n acest fel, puterea creierului este mic sorat a, ind solicitat att de greu pentru a ajuta stomacul s a se descurce cu povara sa att de grea. Si dup a ce s i-a adus sarcina la ndeplinire, care este experien ta mnt de epuizare, ca urmare a risipirii inutile a for tei vitale? Un sim ta mnt de le sin, de parc a tot ai vrea s a mai m annci. Poate acest sim ta vine chiar nainte de timpul pentru mas a. Care este cauza? Natura s i-a f acut multe griji cu privire la lucrul ei s i s-a extenuat, de aceea exist a aceast a senza tie de extenuare. Iar omul crede c a stomacul spune: Mai mult a mncare, cnd, n mole seala sa, el spune clar: [158] Las a-m a s a m a odihnesc. Stomacul are nevoie de perioade de odihn a Stomacul are nevoie de odihn a pentru a- si aduna puterile epuizate. ns a, n loc de a-i ng adui o perioad a de odihn a, tu crezi c a are nevoie de mai mult a hran as i astfel cople se sti natura cu o alt a povar a s i i refuzi odihna de care are nevoie. Este ceea ce se ntmpl a cu un om care munce ste la cmp toat a diminea ta pn a cnd este epuizat; 174

Mncatul peste m asura

175

ns a tu i spui s a se duc a s a munceasc a mai departe, c a o s a- si revin a. n acest fel ti tratezi tu stomacul. Acesta ajunge complet epuizat. n loc s a-1 la si s a se odihneasc a, i dai mai mult a hran as i astfel se face apel la vitalitatea altor p ar ti ale organismului spre a ajuta digestia. n jurul capului. Mul ti dintre voi a ti sim tit uneori un fel de cea ta Nu v-a ti sim tit n stare s a v a apuca ti de vreo alt a treab a care ar necesitat efort mintal sau zic pn a cnd nu a ti acordat organismului odihna de care avea nevoie datorit a poverii puse asupra lui. Apoi, apare din nou o stare de extenuare. ns a omul spune c a este nevoie de mai mult a hran as i a saz a o sarcin a dubl a asupra stomacului. Chiar dac a sunte ti aten ti n ce prive ste calitatea hranei voastre, oare l prosl avi ti voi pe Dumnezeu n trupul s i duhul nostru, care sunt ale Lui, printr-o cantitate att de mare de mncare? Cei care trimit stomacului o cantitate att de mare de mncare nu pot pre tui adev arul, chiar dac a ar mereu repetat. Ei nu- si pot trezi sim turile amor tite ale creierului pentru a- si da seama de valoarea isp as irii s i de marele sacriciu f acut pentru omul dec azut. Este imposibil ca ace stia s a pre tuiasc a r asplata peste m asur a de bogat a care este pus a deoparte pentru biruitorii credincio si. Partea animalic a a naturii noastre nu [159] trebuie l asat a niciodat a s a conduc a moralul s i intelectul. are mncatul peste m Si ce inuen ta asur a asupra stomacului? Acesta ajunge sl abit, organele digestive sunt sl abite, iar boala, cu tot cortegiul ei de rele, si face apari tia. Dac a cei n cauz a au fost bolnavi dinainte, ei si m aresc greut a tile s i si mic soreaz a vitalitatea n ecare zi pe care o tr aiesc. Ei pun n mi scare n mod inutil puterile vitale spre a se ngriji de hrana pe care o a saz a n stomacul lor. (Testimonies for the Church 2:362-364 (1869)).

Mame mpov arate de munc a


Se depune mult a munc a pentru a pune pe mas a o mncare care face r au n mare m asur a organismului deja suprasolicitat. Femeile petrec foarte mult timp peste plita nc alzit a, preg atind mncare puternic condimentat a, spre a satisface gustul. Ca urmare a acestui lucru, copiii sunt neglija ti s i nu primesc educa tie moral as i religioas a. Mama mpov arat a peste puteri neglijeaz a cultivarea caracterului, ea care ar trebui s a e str alucirea c aminului. Preocup arile pentru ve snicie devin secundare. Tot timpul trebuie folosit n preg atirea acestor lucruri pentru un apetit care ruineaz a s an atatea, face temperamentul s a e ursuz s i ntunec a facult a tile mintale. O reform a n felul de a mnca nseamn a scutire de cheltuieli s i printr-o de munc a. Nevoile unei familii pot acoperite cu u surin ta alimenta tie simpl a, s an atoas a. O hran a abundent a distruge s an atatea organelor corpului s i min tii. Si ct de mul ti se str aduiesc din greu pentru a realiza acest lucru! (Spiritual Gifts 4a:131, 132 (1864); Pentru studiu suplimentar: Education, 202-206, Cump atarea s i die[160] tetica)

176

L acomia un p acat
Este p acat s a i necump atat n ceea ce prive ste cantitatea de mncare pe care o consumi, chiar dac a acesteia nu i se poate obiecta nimic din punctul de vedere al calit a tii. Mul ti consider a c a, dac a nu consum a carne s i alte articole alimentare mai grele, pot mnca alimente simple pn a simt c a nu mai pot. Aceasta este o gre seal a. Mul ti dintre a sa-zi sii reformatori ai s an at a tii nu sunt altceva dect ni ste lacomi. Ei pun asupra organelor digestive o povar a att de mare, nct vitalitatea organismului este epuizat a n efortul de a se deprimant descotorosi de ea. Aceasta are de asemenea o inuen ta a asupra intelectului, deoarece se face apel, pentru a ajuta stomacul n munca lui, la puterea nervoas a a creierului. Mncarea peste m asur a, chiar din cea mai simpl a hran a, amor te ste nervii sensibili ai creierului s i le sl abe ste vitalitatea. Mncatul peste m asur a are un efect mai r au asupra organismului dect munca peste m asur a; puterile suetului sunt mai sigur sec atuite prin mncarea necump atat a dect prin munc a necump atat a. Organele digestive nu ar trebui mpov arate niciodat a cu o cantitate sau calitate de hran a care s a epuizeze organismul. Tot ceea ce ajunge n stomac peste cantitatea de hran a pe care organismul o poate folosi prin transformare n snge bun nfund a ma sin aria, c aci aceste lucruri nu pot transformate n carne sau snge, iar prezen ta lor este o povar a pentru cat s i se produce o stare favorabil a mboln avirii n organism. Stomacul este suprasolicitat prin efortul de a sc apa de acestea s i apoi exist a o stare de mole seal a care este interpretat a ca nsemnnd foame s i, f ar a a acorda organelor digestive timp pentru odihn a.dup a o munc a att de dur a, spre a- si rec ap ata energiile, se consum a o alt a cantitate nem asurat as i astfel se pune iar n func tiune ma sin aria uzat a. Organismul prime ste mai pu tin a hran a dintr-o cantitate prea mare de mncare, chiar dac a este de calitate [161] bun a, dect dintr-o cantitate moderat a luat a la intervale regulate. Este imposibil s a avem concep tii clare cu privire la lucrurile ve snice dac a mintea nu este obi snuit a s a z aboveasc a asupra unor 177

178

Sfaturi pentru s an atate

subiecte nobile. Toate pasiunile trebuie aduse n supunere des avr de puterile morale; cnd b s it a fa ta arba tii s i femeile sus tin c a au o puternic credin ta as i c a sunt serio si din punct de vedere spiritual, eu s tiu c a m arturia lor este neadev arat a dac a nu si tin n st apnire toate patimile. Dumnezeu cere acest lucru. Motivul pentru care predomin a un astfel de ntuneric spiritual este c a mintea este mul tumit a cu un tel m arunt s i nu este ndreptat a spre cele cere sti, curate s i snte. (Testimonies for the Church 2:412-414 (1868)).

Evita ti standardele false


n timp ce este nevoie de precau tie n a nu mnca peste m asur a, chiar din hrana de cea mai bun a calitate, avem nevoie de asemenea de precau tie pentru ca cei care sunt extremi sti s a nu nal te un standard fals s i apoi s a se str aduiasc a s a-i determine pe to ti s a se supun a acestuia. Sunt unii care au nceput ca reformatori ai s an at a tii, dar care nu pot ntreprinde nimic, nu sunt n stare s a poarte de grij a familiilor lor sau s a- si p astreze locul potrivit n biseric a. Si ce fac ei? Recurg la a deveni doctori n ce prive ste reforma s an at a tii, ca s i cnd aceasta ar un mijloc de a avea succes. Ei si asum a responsabilit a tile practicii lor s i iau n minile lor vie tile b arba tilor s i ale femeilor, cnd, n realitate, nu s tiu nimic despre acest lucru. (Testimonies for [162] the Church 2:374-375 (1869)).

179

180

Sfaturi pentru s an atate

Sec tiunea 4 Via ta n aer liber s i activitatea zic a

Exemplul Domnului Hristos


de comuniune Via ta de pe p amnt a Mntuitorului a fost o via ta cu natura s i cu Dumnezeu. Prin aceast a comuniune El ne-a descoperit secretul unei vie ti pline de putere... Muncind la bancul de tmpl arie, ducnd s i El din poverile casei, nv a tnd lec tiile ascult arii s i ale trudei, El S-a recreat n mijlocul scenelor din natur a, adunnd cuno stin te pe m asur a ce c auta s a n teleag a tainele naturii. El a studiat Cuvntul lui Dumnezeu, iar orele Sale cele mai fericite erau atunci cnd si putea nceta lucrul s i mergea pe cmp, spre a medita n v aile lini stite s i a n comuniune cu Dumnezeu la poalele muntelui sau printre pomii din p adure. Zorii dimine tii l g aseau adesea n vreun loc retras, meditnd, cercetnd Scripturile sau rugndu-Se. El spunea bun venit luminii dimine tii n al tndu-Si glasul n cntare. , aducea mul si nveselea orele cu cnt ari de recuno stin ta tumirea cereasc a asupra celor trudi ti s i dezn ad ajdui ti. n timpul lucr arii Sale, Domnul Isus a petrecut o mare parte din timp n aer liber. C al atoriile din loc n loc le f acea pe jos s i multe turile Sale au fost date n aer liber. Cnd i nv dintre nv a ta a ta pe ucenici, se retr ageau adesea din zgomotul cet a tii n lini stea cmpiei, s pentru a n armonie cu lec tiile de simplitate, credin ta i d aruire [163] de sine pe care dorea s a le predea... Domnului Hristos i pl acea s a-Si adune oamenii n jurul S au, sub cerul albastru, pe vreun deal cu iarb a sau pe malul lacului. Aici, nconjurat de lucr arile propriei Sale crea tiuni, El le putea ndrepta gndurile de la cele articiale la cele naturale. n cre sterea s i dezvoltarea naturii erau descoperite principiile mp ar a tiei Sale. Cnd si ridicau ochii spre mun tii lui Dumnezeu s i priveau minunatele lucr ari ale minilor Sale, oamenii puteau nv a ta lec tii pre tioase ale adev arului divin. Astfel, n viitor, tor le vor repetate de c lec tiile divinului nv a ta atre lucrurile din natur a. Mintea era n al tat a, iar inima g asea odihn a... Cnd le-a spus ucenicilor S ai c a seceri sul este marc s i lucr atori sunt pu tini, Domnul Isus nu a vrut s a le spun a c a trebuie s a trudeasc a n mod continuu, ci Ie-a spus: Ruga ti-v a ca Domnul seceri sului s a 182

Exemplul Domnului Hristos

183

scoat a lucr atori pentru seceri sul S au. Lucr atorilor S ai istovi ti de ast azi, El le adreseaz a aceste cuvinte de compasiune, ca s i primilor S ai ucenici: Veni ti la o parte... s i odihni ti-v a pu tin. To ti cei care sunt n s coala Iui Dumnezeu au nevoie de un timp de lini ste, de comuniune cu propriile lor inimi, cu natura s i cu Dumnezeu... Fiecare dintre noi l auzim vorbindu-ne inimii. Cnd orice alt a voce amu te ste s i n t acere a stept am naintea Lui, lini stea suetului face s a e mai distinct a vocea lui Dumnezeu. El ne spune: Fii n pace, Eu sunt Dumnezeu. Aceasta este preg atirea ecient a pentru orice lucrare care se face pentru Dumnezeu, n aglomera tia, graba s i ncordarea activit a tilor intense ale zilei, cel care este astfel mprosp atat va nconjurat cu o atmosfer a de lumin as i pace. Va nzestrat cu o nou a putere, att zic a, ct s i mintal a. Via ta lui va r aspndi o mireasm a pl acut as i va descoperi altora puterea divin a care va atinge inimile oamenilor. (The Ministry of Healing, 51-58 [164] (1905)).

Natura un manual de studiu


Domnul Hristos i-a nv a tat pe ucenicii S ai pe malul lacului, Ia poalele muntelui, n cmpii s i crnguri, acolo unde puteau privi lu turile. Si crurile din natur a prin care El si ilustra nv a ta pe m asur a ce nv a tau de la Hristos, ei puneau n practic a cele nv a tate, coopernd cu El n lucrarea Sa. A sadar, prin crea tiune, ajungem s a l cunoa stem pe Creator. Cartea naturii este un mare manual de studiu, pe care, al aturi de Scriptur a, noi trebuie s a l folosim pentru a face cunoscut oamenilor caracterul S au s i a c al auzi oile pierdute napoi la turma lui Dumnezeu. Pe m asur a ce sunt studiate lucr arile lui Dumnezeu, Duhul Sfnt nt are ste convingerea n minte. Nu este vorba de convingerea pe care o produce gndirea logic a, ci, dac a mintea nu devine prea ntunecat a pentru a-L cunoa ste pe Dumnezeu, ochiul prea nce to sat ca s a-L vad a, urechea prea surd a ca s a aud a glasul Lui, lucrurile pot n telese profund, iar adev arurile spirituale, sublime ale cuvntului scris sunt ntip arite n inim a. n aceste lec tii luate direct din natur a exist a o simplitate s i cur a tie tura care le face de cea mai mare valoare. To ti au nevoie de nv a ta care provine din acest izvor. Frumuse tea naturii, prin ea ns as i, ndep arteaz a suetul de p acat s i de atrac tiile lume sti c atre cur a tie, pace s i Dumnezeu. Prea adesea mintea elevilor s i studen tilor este preocupat a de teorii s i specula tii omene sti, pe nedrept cunoscute sub s numele de s tiin ta i lozoe. Ei trebuie adu si n strns a leg atur a cu natura. Crea tiunea s i cre stinismul au un singur Dumnezeu, aceasta trebuie s a nve te ei. Ei trebuie nv a ta ti s a vad a armonia care exist a ntre lucrurile din natur as i cele spirituale. Fie ca orice lucru pe care ei pun mna, pe care ochiul lor l vede, s a e o lec tie n formarea caracterului. n acest fel, puterile mintale vor forticate, caracterul va nnobilat [165] se va dezvolta s i ntreaga via ta a. Tinta Domnului Hris tura prin parabole era n strns tos prin nv a ta a leg atur a cu scopul Sabatului. Dumnezeu a dat oamenilor memorialul puterii Sale creatoare, pentru ca ei s a-L poat a vedea n lucr arile minii Sale. Sabatul 184

Natura un manual de studiu

185

ne ofer a ocazia de a vedea n lucr arile create slava Creatorului. El ne-a nconjurat cu lec tiile Sale pre tioase despre lucrurile din natur a tocmai pentru c a Isus a dorit ca noi s a facem acest lucru. n ziua cea sfnt a de odihn a, mai mult dect n celelalte zile, noi ar trebui s a studiem soliile pe care Dumnezeu Ie-a scris pentru noi n natur a. Noi ar trebui s a studiem parabolele Mntuitorului acolo unde Ie-a rostit El, n cmpii s i crnguri, sub cerul liber, printre ori s i iarb a. Pe m asur a ce ne apropiem de inima naturii, Domnul Hristos face ca prezen ta Sa s a e sim tit a n mod real s i vorbe ste inimilor noastre despre pacea s i iubirea Sa. tura Sa nu doar de ziua de Dar Domnul Hristos a legat nv a ta odihn a, ci s i de s apt amna de munc a. La El se g ase ste n telepciunea pentru cel care mnuie ste plugul s i seam an a s amn ta... In ecare aspect al vie tii s i al oric arui lucru util, El dore ste ca noi s a g asim o lec tie a adev arului divin- Atunci truda noastr a zilnic a nu ne va mai absorbi aten tia n a sa m asur a, nct s a-L uit am pe Dumnezeu; ea ne va aminti n mod continuu de Creatorul s i R ascump ar atorul nostru. Gndul lui Dumnezeu va str abate ca un r de aur prin grijile s i ocupa tiile noastre zilnice. Slava fe tei Sale o vom vedea din nou pe fa ta naturii. Vom nv a ta continuu noi lec tii cu privire la adev arul ceresc s i vom cre ste potrivit chipului cur a tiei Sale. n acest fel, noi vom nv a ta ti de c atre Dumnezeu s i n locul n care vom ajungem vom s al as lui cu Dumnezeu. (Christs Object Lessons, 24-27, (1900); Pentru studiu suplimentar: The Ministry of Healing, [166] 51-58, Cu natura s i cu Dumnezeu)

La tar a
n August 1901, n timp ce participam la adunarea n corturi de la Los Angeles, am fost, n timpul unei viziuni de noapte, la o ntrunire de consiliu. Chestiunea n discu tie era nin tarea unui sanatoriu n sudul Californiei. Unii erau de p arere c a acest sanatoriu ar trebui construit n ora sul Los Angeles s i erau eviden tiate obiec tiile privind nin tarea lui n afara ora sului. Al tii, n schimb, vorbeau despre avantajele unei localiz ari la tar a. Printre noi se aa Cineva care a prezentat aceast a chestiune foarte clar s i cu cea mai mare simplitate. El ne-a spus c a ar o gre seal a dac a s-ar construi sanatoriul n interiorul ora sului. Un sanatoriu trebuie s a benecieze de sucient teren, astfel ca bolnavii s a poat a lucra n aer liber. Pentru pacien tii nervo si, deprima ti, sl abi ti, lucrul n aer liber este de nepre tuit. S a e straturi de ori de care s a ngrijeasc a. Folosirea greblei, a hrle tului s i a sapei va ameliora multe dintre bolile lor. Inactivitatea constituie cauza multor boli. Via ta n aer liber este bun a att pentru trup, ct s i pentru minte. Ea este medicamentul lui Dumnezeu pentru refacerea s an at a tii. Aerul curat, apa bun a, lumina soarelui, frumuse tile naturii -toate acestea constituie mijloace de refacere a celor bolnavi pe c ai naturale. Pentru cel bolnav, este de mai mare pre t dect aurul s i argintul posibilitatea de a se ntinde la soare sau la umbra unui copac. La tar a, sanatoriile noastre pot nconjurate de ori s i pomi, livezi s i vii. Aici va u sor pentru medici s i surori s a extrag a din tura lui Dumnezeu. Fie ca ace lec tiile naturii nv a ta stia s a ndrepte pe pacien ti spre Acela a c arui mn a a creat copacii cei falnici, iarba [167] verde, orile frumoase, ncurajndu-i s a vad a n ecare boboc de oare s i mugur ce se deschide o expresie a iubirii Sale pentru copiii Lui. Este voin ta expres a a lui Dumnezeu ca sanatoriile noastre s a ct mai departe de ora e nin tate pe ct este cu putin ta se. Aceste institu tii trebuie s a e situate, pe ct posibil, n locuri lini stite, izolate, turi cu privire unde s a poat a exista ocazia de a da pacien tilor nv a ta 186

La tar a

187

la dragostea lui Dumnezeu s i c aminul din Eden al primilor no stri p arin ti care, n virtutea sacriciului Domnului Hris-tos, va ref acut pentru om. n eforturile depuse pentru ns an ato sirea celor bolnavi, trebuie folosite lucrurile minunate ale crea tiunii lui Dumnezeu. Vederea orilor, culegerea fructelor coapte, ascultarea cntecelor vesele ale p as arilor au un efect de nviorare deosebit asupra sistemului nervos. Tr aind n aer liber, b arba tii, femeile s i copiii dobndesc dorin ta de a cura ti s i nevinova ti. Sub inuen ta propriet a tilor stimulante, n ale marilor resurse medicinale ale vior atoare s i d at atoare de via ta naturii, func tiile corpului sunt nt arite, mintea este trezit a, imagina tia stimulat a, spiritul nveselit, iar mintea preg atit a spre a pre tui frumuse tea Cuvntului lui Dumnezeu. , mpreun Sub aceast a inuen ta a cu efectul tratamentului atent s i o hran a s an atoas a, cel bolnav si va reg asi s an atatea. Pasul sl abit si reg ase ste elasticitatea. Ochiul si recap at a str alucirea. Cel neajutorat ajunge plin de n adejde. Cel care avea odinioar a o nf a ti sare dezn ad ajduit a are o expresie voioas a. n loc de nemul tumire, glasul va exprima mul tumire. Cuvintele vor exprima ncredin tarea c a Dumnezeu este ad apostul s i sprijinul nostru, un ajutor care nu lipse ste niciodat a n nevoi (Psalmii 46, 1). N adejdea care a fost ntunecat a pentru cre stin prinde iar as i str alucire. Credin ta se rennoie ste. Se aude cuvntul care zice: Chiar dac a ar s a umblu prin valea umbrei mor tii, nu m a tem de nici un r au, c aci Tu e sti cu mine; toiagul s i [168] nuiaua Ta m a mngie. Suetul meu m are ste pe Domnul s i duhul meu se bucur a n Dumnezeu, Mntuitorul meu. El d a t arie celui obosit s i m are ste puterea celui ce cade n le sin (Psalmii 23, 4; Luca 1, 46.47; Isaia 40, 29). Recunoa sterea c a bun atatea Iui Dumnezeu este cea care ofer a aceste binecuvnt ari nvioreaz a mintea. Dumnezeu este aproape s i i face pl acere s a vad a c a darurile Sale sunt pre tuite. (Testimonies for the Church 7:85-87 (1901)).

Izvorul vindec arii


Dumnezeu lucreaz a, zi de zi, ceas de ceas, clip a de clip a, prin , a ne dezvolta s agen tii naturii, spre a ne men tine n via ta i reface. Cnd o anumit a parte a corpului nostru sufer a vreo v at amare, de ndat a ncepe un proces de vindecare; agen tii naturii sunt pu si la lucru pentru refacerea s an at a tii. ns a puterea care lucreaz a prin ace sti este agen ti este puterea lui Dumnezeu. Puterea d at atoare de via ta numai de la El. Cnd cineva se reface dup a boal a, Dumnezeu este Cel care l ns an ato se ste. Boala, suferin ta s i moartea sunt lucrarea unei puteri mpotrivitoare. Satana este distrug atorul, Dumnezeu este restauratorul. Cuvintele rostite c atre Israel sunt valabile s i ast azi n dreptul acelora care si recap at a s an atatea att a trupului, ct s i a min tii. Eu sunt Domnul care te vindec a. omeneasc Dorin ta lui Dumnezeu pentru ecare in ta a este exprimat a n cuvintele: Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile s a- ti mearg a bine s i s an atatea ta s a sporeasc a tot a sa dup a cum spore ste s i suetul t au. El este Cel ce ti iart a toate f ar adelegile tale; El ti vindec a toate bolile tale; El ti izb ave ste via ta din groap a, El te ncununeaz a cu [169] bun atate s i ndurare. (The Ministry of Healing, 112-113 (1905)).

188

Valoarea vie tii n aer liber


Marile institu tii medicale din ora sele noastre, denumite sanatorii, nu fac dect o mic a parte din binele pe care l-ar putea face dac a ar situate n locuri n care pacien tii ar putea benecia de via ta n aer liber. Mi-a fost spus c a ar trebui ca sanatoriile s a e nin tate n multe locuri n tar as i c a aceste institu tii vor face s a nainteze mult cauza s an at a tii s i a neprih anirii. Lucrurile din natur a constituie binecuvnt arile lui Dumnezeu puse la dispozi tia noastr a pentru a da s an atate trupului, min tii s i suetului. Ele sunt date celor s an ato si pentru a r amne s an ato si, iar celor bolnavi, pentru a se face bine. mpreun a cu tratamentul cu ap a, ele sunt mai eciente n restaurarea s an at a tii dect toate tratamentele cu medicamente din lume. Natura, medicul lui Dumnezeu La tar a, cei bolnavi g asesc multe lucruri care s a le distrag a aten tia de la ei n si si s i suferin tele lor. Pretutindeni ei pot privi n jur s i se pot bucura de minunatele lucruri din natur a orile, cmpurile, pomii nc arca ti cu comoara lor bogat a, copacii din p adure, care dau o umbr a att de pl acut a, s i dealurile s i v aile, cu verdea ta lor variat a . s i multe forme de via ta Si pe lng a faptul c a se delecteaz a cu aceste mprejurimi, n cele mai pre acela si timp ei nva ta tioase lec tii spirituale. nconjura ti de minunatele lucr ari ale lui Dumnezeu, mintea lor este n al tat a de la lucrurile v azute la cele nev azute. Frumuse tea naturii i face s a gndeasc a la farmecul de neasemuit al noului p amnt, pe care nu va nimic care s a strice ceea ce este frumos, nimic care s a png areasc a [170] sau s a distrug a, nimic care s a produc a boal a sau moarte. Natura este medicul lui Dumnezeu. Aerul curat, str alucirea pl acut a a soarelui, orile frumoase s i pomii, livezile s i viile, precum s i activitatea n aer liber n acest mediu nconjur ator sunt d at atoare de s an atate elixirul vie tii. Via ta n aer liber este singurul medicament 189

190

Sfaturi pentru s an atate

de care au nevoie mul ti bolnavi. Inuen ta acesteia este puternic a n la mod care sl a vindeca boala cauzat a de o via ta a, o via ta abe ste s i distruge puterile zice, mintale s i spirituale. Ct de binevenite sunt lini stea s i libertatea de la tar a pentru bolnavii obosi ti, obi snui ti cu via ta din ora s, cu str alucirea multor lumini s i zgomotul str azilor! Ct de ner abd atori sunt ei s a se ntoarc a la scenele din natur a! Ct de mul tumi ti ar ei dac a ar benecia de foloasele unui sanatoriu la tar a, unde s a poat a sta n aer liber, s a se bucure de str alucirea soarelui, s a respire parfumul pomilor s i al n balsamul pinului, orilor! Exist a propriet a ti d at atoare de via ta n mireasma cedrului s i a bradului. Si mai exist as i al ti copaci care ajut a s an at a tii. Ace sti pomi nu trebuie t aia ti f ar a mil a. T aia ti din ei acolo unde sunt prea mul ti s i planta ti mai mul ti acolo unde sunt pu tini. Pentru bolnavul cronic, nimic nu poate reface s an atatea s i fericirea n a sa m asur a ca via ta tr ait a ntr-un mediu atractiv de la tar a. Aici chiar s i cei mai neajutora ti pot l asa ti s a stea sau s a se ntind a la soare sau la umbra copacilor. Nu trebuie s a fac a altceva dect s a- si ridice ochii s i vor vedea deasupra lor frunzi sul minunat. Ei vor uimi ti c a n-au observat niciodat a nainte ct de frumos se mbin a crengu tele, formnd un baldachin viu deasupra lor, oferindu-le um mnt dulce de odihn bra de care au nevoie. Un sim ta as i nviorare i ia n st apnire, ascultnd fo snetul ca o briz a. Duhul dobort este rensue tit. Puterea n declin se reface. Pe nesim tite, mintea devine lini stit a, pulsul rapid devine calm s i regulat. Pe m asur a ce bolnavii [171] ajung mai puternici, ei se vor aventura n a face c tiva pa si spre a culege cteva din minunatele ori mesageri pre tio si ai iubirii lui Dumnezeu pentru familia Sa ntristat a de aici, de jos. Mi scarea zic a s an atoas a va face minuni ncuraja ti pe bolnavi s a stea mult n aer liber. Face ti planuri cu astfel de activit a ti ca ei s a stea afar a, unde, prin natur a, s a poat a s a comunice cu Dumnezeu. A seza ti sanatoriile n locuri cu sucient teren unde, prin cultivarea p amntului, pacien tii s a poat a avea posibilitatea de a face mi scare zic a n aer liber. O astfel de mi scare zic a, mbinat a cu tratamentul igienic, va face minuni n a reface s i nviora trupul mboln avit s i va revitaliza mintea obosit as i epuizat a.

Valoarea vie tii n aer liber

191

n condi tii att de favorabile, pacien tii nu vor avea nevoie de atta ngrijire ca n cazul n care ar sta nchi si n sanatorii aate n ora s. De asemenea, la tar a ei nu vor att de mult nclina ti spre descurajare s i plns. Ei vor gata s a nve te lec tii cu privire la dragostea lui Dumnezeu gata a recunoa ste c a El, Cel ce poart a de grij a att de minunat p as arilor s i orilor, va purta de grij as i creaturilor f acute dup a chipul S au. n acest fel, medicii s i ajutoarele lor au ocazia de a ajunge la suetele oamenilor, n al tnd pe Dumnezeul naturii n fa ta acelora care caut a s a- si refac a s an atatea. Un sanatoriu mic la tar a n timpul nop tii, mi-a fost dat a o viziune n leg atur a cu un sanatoriu situat la tar a. Institu tia aceasta nu era mare, dar era complet a. Era nconjurat a de pomi s i arbu sti frumo si, dincolo de care se aau livezi s i crnguri. Legate de acel loc se aau gr adini n care pacientele, atunci cnd doreau, puteau cultiva ori de tot felul, ecare pacient a [172] alegndu- si un mic strat pe care s a-l ngrijeasc a. Mi scarea n aer liber n aceste gr adini constituia o parte a tratamentului. Scen a dup a scen a a trecut prin fa ta mea. ntr-una din scene, un grup de bolnavi tocmai venise la unul din sanatoriile noastre de la tar a. n alta, am v azut acela si grup, dar, oh, ct de schimbat a era nf a ti sarea lor! Boala s-a dus, pielea era curat a, chipul vesel; trupul . s i mintea p areau nsue tite de o nou a via ta Pilde vii Mi s-a spus, de asemenea, c a cei care au fost bolnavi s i s-au ns an ato sit la sanatoriile noastre de la tar a, cnd se vor ntoarce acas a., vor pilde vii s i mul ti al tii vor n mod favorabil impresiona ti de transformarea care s-a petrecut cu ei. Mul ti dintre cei bolnavi s i n vor pleca din ora suferin ta se la tar a, refuznd s a se conformeze obiceiurilor s i modelor vie tii de ora s; ei vor c auta s a- si refac a s an atatea ntr-unul din sanatoriile noastre de la tar a. n acest fel, chiar dac a ne ndep art am de ora se cu dou azeci sau treizeci de mile, vom putea s a ajungem la oameni, iar cei care doresc s an atate vor avea posibilit a ti de a s i-o reface n condi tii din cele mai favorabile.

192

Sfaturi pentru s an atate

Dumnezeu va face minuni pentru noi. dac a vom coopera cu El . Iat prin credin ta a de ce trebuie s a ne implic am n aceast a lucrare cu tot suetul, pentru ca eforturile noastre s a e binecuvntate de cer s i ncununate cu succes. (Testimonies for the Church 7:76-79 (1902)) Pentru studiu suplimentar: The Ministry of Healing, 261-268, n [173] contact cu natura)

Mi scarea zic a, aerul s i lumina soarelui


Motivul principal, dac a nu chiar singurul, pentru care mul ti bolnavi este faptul c a sngele nu circul a liber, iar schimb arile din uidul s vital, care sunt necesare pentru via ta i s an atate, nu au loc. Trupul lor nu a beneciat de mi scare zic a, iar pl amnii de hrana necesar a, care este aerul curat, proasp at. De aceea este imposibil ca sngele s a e vitalizat s i el si urmeaz a cursul lene s, prin organism. Cu ct facem mai mult a mi scare zic a, cu att va mai bun a circula tia sngelui. Mai mul ti oameni mor din lips a de mi scare zic a dect datorit a oboselii peste m asur a; cu mult mai mul ti putrezesc din cauza lenei dect din cauza muncii. Cei care obi snuiesc s a fac a mi scare zic a n aer liber vor avea, n general, o circula tie bun as i viguroas a. Noi depindem mai mult de aerul pe care l respir am dect de mncarea pe care o mnc am. B arba tii s i femeile, tinerii s i b atrnii care doresc activ s a e s an ato si s i s a se bucure de o via ta a ar trebui s a- si aduc a aminte c a nu pot benecia de aceasta f ar a o circula tie bun a. Oricare le-ar munca sau preocup arile, ei ar irebui s a ia hot arrea s a fac a mi scare zic a n aer liber ct pot de mult. Ar trebui s a simt a c a este o datorie religioas a mbun at a tirea st arii lor de s an atate datorat a faptului c a au stat nchi si n cas a, lipsi ti de mi scare zic a n aer liber. s Unii bolnavi se nc ap a tneaz a n aceast a privin ta i refuza s a se a mi lase convin si de marea importan ta sc arii zice zilnice n aer liber, prin care ar putea benecia de aport de aer curat. De fric a sa nu r aceasc a, ei persist a an de an ntr-un mod de vie tuire nes an atos. ntrun aer care i lipse ste de vitalitate. Este imposibil ca ace sti oameni [174] s a aib a o circula tie s an atoas a. ntregul organism sufer a din lips a de mi scare zic as i aer curat. Pielea ajunge sl abit as i mai sensibil a la orice schimbare n aer. Sunt mbr acate mai multe haine, iar c aldura din camere este crescut a. n ziua urm atoare se simte nevoia de nc a s i mai mult a c aldur as i mai multe haine pentru a se sim ti nc alzi ti bine; astfel, ei se tot cocolo sesc pn a cnd ajung s a aib a doar pu tin a vitalitate n a suporta frigul. 193

194

Sfaturi pentru s an atate

Unii poate c a vor ntreba: Ce s a facem? Vrei s a ne e frig? Dac a pune ti pe voi haine, nu pune ti prea multe s i face ti mi scare zic a, dac a este posibil, pentru a rec stiga c aldura de care ave ti nevoie. Dac a n mod categoric nu pute ti face mi scare zic a. nc alzi ti-v a la foc; ns a, pe m asur a ce v a nc alzi ti, da ti jos de pe voi hainele care sunt n plus s i ndep arta ti-v a de sursa de c aldur a. Dac a cei la care este posibil acest lucru s-ar angaja ntr-o activitate util a, pentru a- si distrage mintea de la ei n si si, n general, ei vor uita c a le este frig s i nu vor suferi nici o v at amare. Ve ti sc adea temperatura din camer a de ndat a ce v-a ti redobndit c aldura natural a. Pentru bolnavii cu pl amnii slabi, nimic nu poate mai r au dect o atmosfer a supranc alzit a. (Testimonies for the Church 2:525-527 (1870)).

Planul originar
Nu a fost planul lui Dumnezeu ca oamenii s a stea aglomera ti n ora se mari, nghesui ti n locuin te s i case cu etaje. La nceput, El i-a a sezat pe primii no stri p arin ti ntr-o gr adin a, n mijlocul priveli stilor frumoase s i al sunetelor pl acute ale naturii s i El dore ste ca oamenii s a se bucure s i ast azi de astfel de priveli sti s i sunete. Cu ct ne apropiem mai mult de planul originar al lui Dumnezeu, cu att va mai mult posibil s a ne refacem s i s a ne [175] p astr am s an atatea. (Testimonies for the Church 7:87 (1902)).

195

Statul ntre patru pere ti la s coal a


Sistemul de educa tie care se desf as oar a de genera tii a fost distrug ator att pentru s an atate, ct s i pentru via ta ns as i. Mul ti copii mici au petrecut cte cinci ore n ecare zi n s ali de clas a neaerisite bine, insucient de mari pentru a oferi condi tii de s an atate potrivite s colarilor. Aerul din aceste nc aperi a devenit curnd otrav a pentru pl amnii care l inhaleaz a. Copiii mici, ale c aror membre s i ai c aror mu schi nu sunt puternici s i al c aror creier nu este dezvoltat, sunt tinu ti nchi si n cas a spre r aul vital lor. Mul ti si ncep via ta doar cu o mic a rezerv a de for ta a. Statul ntre patru pere ti zi de zi la s coal a i face nervo si s i se mboln avesc. Corpurile lor se pipernicesc datorit a st arii de epuizare a sistemului se stinge, p nervos. Iar dac a scnteia de via ta arin tii s i profesorii nu n stingerea ei. consider a c a au avut vreo inuen ta Cnd stau la mormntul copiilor lor, p arin tii ndurera ti socotesc pierderea ndurat a de ei ca ind o ncercare deosebit a a Providen tei, cnd, de fapt, din cauza ignoran tei lor de neiertat, ceea ce au f acut ei a distrus via ta copiilor lor. A pune moartea acestora pe seama Providen tei este o blasfemie. Dumnezeu a dorit ca micu tii s a tr aiasc a, s a e educa ti spre a putea avea caractere frumoase s i s a-I dea slav a n aceast a lume s i s a-L laude n lumea viitoare mai bun a. Ignoran ta cu privire la cerin tele naturii P arin tii s i profesorii, cnd si asum a responsabilitatea de a-i nv a ta pe ace sti copii, nu se simt r aspunz atori naintea lui Dumnezeu [176] de a avea cuno stin te cu privire la organismul copiilor lor pentru a s ti cum s a se ocupe de corpurile acestora, ocrotind via ta s i s an atatea. Mii de copii mor datorit a ignoran tei p arin tilor s i profesorilor. Mamele irosesc ore n s ir n munc a inutil a, aplecate asupra rochiilor lor s i a hainelor copiilor lor, preg atindu-le pentru etalare, iar apoi se plng c a nu g asesc timp s a citeasc as i s a dobndeasc a informa tiile necesare pentru a se ngriji de s an atatea copiilor lor. Ele gndesc c a este mai 196

Statul ntre patru pere ti la s coal a

197

u sor s a ncredin teze doctorilor corpurile acestora. Pentru a putea n armonie cu moda s i obiceiurile, mul ti p arin ti au sacricat s an atatea s i vie tile copiilor lor. Cunoa sterea minunatului organism omenesc, a oaselor, mu schilor, stomacului, catului, intestinelor, inimii, porilor pielii s i n telegerea interdependen tei dintre ele pentru ac tiunea s an atoas a a tuturora constituie o preocupare pentru care majoritatea mamelor nu manifest a interes. Ele nu cunosc nimic n leg atur a cu inuen ta pe care o are corpul asupra min tii s i mintea asupra corpului. Ei nu n teleg cum func tioneaz a mintea, cea care face leg atura ntre nit s i innit. Fiecare organ al corpului a fost astfel ntocmit, nct s a slujeasc a min tii. Mintea este centrul de comand a al corpului. Copiilor li se ng aduie s a m annce mnc aruri cu carne, condimente, unt, brnz a, carne de porc, pl acinte grase. De asemenea, li se permite s a m annce neregulat s i ntre mese mnc aruri nes an atoase. Aceste lucruri au un efect v at am ator asupra stomacului, excit a nervii, producndu-le o ac tiune nereasc a, s i sl abesc puterea min tii. P arin tii nu si dau seama c a ei seam an a semin te care vor produce boal as i moarte. Copiii afecta ti de prea mult studiu Mul ti copii au fost nenoroci ti pentru tot restul vie tii prin solicitarea peste m asur a a intelectului s i neglijarea puterilor zice. Mul ti au murit n copil arie datorit a procedeelor necugetate ale p arin tilor [177] s i profesorilor care le-au for tat mintea lor tn ar a, lingu sindu-i sau nfrico sndu-i atunci cnd erau prea mici pentru a putea vedea interiorul unei s ali de clas a. Mintea lor a fost mpov arat a cu lec tii cnd n-ar trebuit s a e solicita ti astfel, ci ar trebuit s a a stepte pn a ce organismul lor ar fost sucient de puternic din punct de vedere zic, spre a putea ndura efortul mintal. Copiii mici ar trebui l asa ti s a zburde liberi pe afar a ca s i mielu seii, s a e liberi s i voio si, s a le e ng aduite cele mai favorabile ocazii de a pune temelia unui organism s an atos. P arin tii ar trebui s a e singurii profesori ai copiilor lor pn a la vrsta de opt sau zece ani. ndat a ce mintea lor va putea pricepe, p arin tii trebuie s a deschid a naintea lor marea carte a naturii lui Dumnezeu. Mama trebuie s a se preocupe mai pu tin de cele articiale

198

Sfaturi pentru s an atate

din casa ei s i de hainele sale pentru etalare s i s a g aseasc a timp pentru a cultiva n ea ns as i s i n copiii ei dragostea pentru mugurii s i orile care se deschid. Atr agnd aten tia copiilor ei la culorile diferite ale s acestora s i la varietatea de forme, ea i nva ta a-L cunoasc a pe Dumnezeu, care a t acut toate lucrurile frumoase care i atrag s i i delecteaz a. Ea le poate ndrepta mintea c atre Creatorul ior s i poate trezi n inima lor tn ar a dragoste pentru Tat al lor ceresc, care a dovedit o dragoste att de mare pentru ei. P arin tii pot face leg aturi ntre Dumnezeu s i lucr arile create de El. Singura sal a de clas a pentru copiii ntre opt s i zece ani trebuie s a e n aer liber, afar a, n mijlocul orilor care se deschid s i al scenelor frumoase din natur a. Iar singurul lor manual de studiu trebuie s a e comorile naturii. Aceste lec tii imprimate n mintea copiilor mici, n mijlocul scenelor [178] pl acute, atr ag atoare ale naturii, nu vor uitate curnd. Pentru a se bucura de s an atate, voio sie, vitalitate s i o minte bine dezvoltat a, copiii s i tinerii trebuie s a petreac a mult timp n aer liber, pentru a avea o preocupare s i recreare continu a. Cei care sunt tinu ti nchi si la s coal a, apleca ti peste c ar ti, nu pot s an ato si din punct de vedere zic. Punerea la lucru a creierului prin studiu, rar a exerci tiu zic corespunz ator, va atrage sngele spre creier, iar circula tia sngelui prin organism ajunge dezechilibrat a. Creierul are prea mult snge, iar extremit a tile prea pu tin. Ar trebui s a existe reguli care s a le reglementeze studiu! doar la anumite ore, iar apoi o parte din timpul lor trebuie petrecut n activit a ti zice. Iar dac a obiceiurile lor cu privire la mncare, mbr ac aminte s i somn sunt n conformitate cu legile zice, ei pot dobndi o educa tie f ar a a sacrica s an atatea zic as i mintal a. (Testimonies for the Church 3:135-138 (1872)).

Metode mai simple


ntoarcerea la metode mai simple va apreciat a de c atre copii. Lucrul n gr adin as i la cmp va o schimbare pl acut a a rutinei obositoare a lec tiilor abstracte la care mintea tn ar a nu ar trebui s a e niciodat a limitat a. Acest lucru va pre tuit n mod special de c atre copiii s i tinerii mai nervo si, pentru care lec tiile din c ar ti sunt istovitoare s i greu de re tinut. Ace stia se pot bucura de s an atate s i fericire prin studiul naturii; iar impresiile nu li se vor s terge din minte, c aci ele se vor asocia cu obiecte care sunt n mod continuu naintea ochilor lor. (Counsels to Parents, Teachers and Students, [179] 187 (1913)).

199

Echilibru corespunz ator ntre munca zic as i cea mintal a


Pentru ca oamenii s a aib a mintea echilibrat a, toate puterile min tii trebuie puse la lucru s i dezvoltate. Lumea este plin a de femei s i b arba ti dezvolta ti unilateral, care au devenit astfel datorit a laptului c as i-au dezvoltat numai o anumit a parte a aptitudinilor lor, n timp ce altele s-au pipernicit prin inactivitate. Educa tia majorit a tii tinerilor este un e sec. Ei studiaz a peste m asur a, n timp ce neglijeaz a lucrurile practice ale vie tii. B arba ti s i femei ajung p arin ti f ar a s a ia n considera tie responsabilit a tile, iar vl astarele lor se scufund a mai mult pe scala defectelor omene sti dect ei n si si. n acest fel, neamul omenesc degenereaz a repede. Accentul continuu pus pe studiu, a sa cum se ntmpl a n s colile de ast azi. face ca tinerii s a ajung a inecien ti pentru via ta practic a. Mintea omeneasc a trebuie s a e activ a. Dac a nu este activa n direc tia cea bun a, ea va activ a n direc tia cea rea. Pentru p astrarea echilibrului min tii, n s coli, munca s i studiul trebuie mbinate. Genera tiile trecute ar trebuit s a se preocupe mai mult de educa tie. Pe lng as coli, ar trebuit s a existe a sez aminte agricole s i me ste sug are sti. Ar. trebuit s a existe, de asemenea, profesori de gospod arie. Iar n ecare zi, o parte din timp ar trebuit s a e devotat a activit a tii, astfel ca puterile zice s i cele mintale s a poat a puse la lucru n egal a m asur a. Dac as colile ar func tionat dup a planul pe care l-am men tionat, nu ar mai fost att de mul ti cu mintea dezechilibrat a. Am fost pus a n situa tia s a ntreb: Oare tot ce este de pre t n tinerii [180] no stri trebuie sacricat pentru dobndirea unei educa tii s colare? Dac a ar existat a sez aminte agricole s i me ste sug are sti n preajma s colilor noastre s i dac a am avut angaja ti profesori competen ti, care s a-i instruiasc a pe tineri n diferite ramuri ale studiului s i activit a tii, consacrnd o parte din ecare zi dezvolt arii min tii, iar alt a parte lucrului zic, acum am avut o clas a de tineri care ar avut o mai nobil inuen ta a asupra societ a tii. Mul ti dintre tinerii care ar 200

Echilibru corespunz ator ntre munca zic as i cea mintal a

201

absolvit astfel de institu tii ar avut caractere statornice, stabile. Ei , for s ar avut perseveren ta ta i curaj de a trece peste obstacole, iar principiile lor ar fost att de puternice, nct nu ar fost cl atinate gre de o inuen ta sit a, orict ar fost de popular a. Fetele ar trebuit s a e nv a tate s a confec tioneze mbr ac aminte, s a croiasc as i s a fac a haine s i astfel s a se preg ateasc a pentru datoriile practice ale vie tii. Pentru tineri, ar trebuit s a existe a sez aminte n care s a poat a nv a ta diferite meserii, care le-ar pus mu schii la lucru o dat a cu puterile mintale. Dac a s-ar pune problema ca tinerii s a benecieze de o instruire unilateral a, ce ar mai important o cunoa stere a s tiin telor, cu toate dezavantajele care decurg de aici , sau o cunoa pentru s an atate s i via ta stere a lucrului zic pentru via ta practic a? F ar a nici o ezitare r aspundem: cea din urm a. Dac a trebuie neap arat neglijat a una dintre acestea dou a, atunci s a e studiul c ar tilor. Sunt foarte multe fete care s-au c as atorit s i au familii, dar care au foarte pu tine cuno stin te practice cu privire la datoriile care le revin ca so tii s i mame. Ele s tiu s a citeasc a, s a cnte la un instrument, dar nu s tiu s a g ateasc a. Nu pot face pine bun a, care este att de important a pentru s an atatea familiei. Ele nu s tiu s a croiasc as i s a confec tioneze haine, pentru c a nu au nv a tat niciodat a a sa ceva. Au considerat c a aceste lucruri sunt nensemnate, iar n via ta lor de c as atorie sunt att de neajutorate s i dependente de alte persoane n privin ta acestor lucruri, exact ca s i copiii lor mici. Aceasta este o [181] tar ignoran ta a scuze, pentru c a are n vedere datoriile de baz a pentru s via ta i care produc nefericire n att de multe familii. Impresia c a munca degradeaz a via ta, care este tr ait a dup a cerin tele modei, a condus n mormnt mii de oameni care ar putut s a mai tr aiasc a. Cei care lucreaz a numai manual muncesc adesea n exces, tar a s a- si ng aduie perioade de odihn a; n timp ce clasa intelectual a suprasolicit a creierul, neavnd s an atatea s i vigoarea pe care le d a munca zic a. Dac a intelectualii ar mp ar ti, ntr-o oarecare m asur a, sarcina cu cei care fac munc a zic a, ace stia s i-ar putea devota o parte din timpul lor cultiv arii mintale s i morale. Cei care au obiceiuri sedentare s i nclina tii spre studiu trebuie s a fac a mi scare zic a, chiar dac a nu au nevoie de munc a n privin ta c stig arii banilor. S an atatea ar trebui s a e o motiva tie sucient a spre a-i conduce s a uneasc a lucrul zic cu cel mintal.

202

Sfaturi pentru s an atate

Cultura moral a, cea intelectual as i cea zic a trebuie combinate, pentru a putea avea oameni bine dezvolta ti, echilibra ti. Unii au mai mult a t arie intelectual a dect al tii, n timp ce al tii sunt nclina ti spre munca zic a. Ambele clase trebuie s a fac a mbun at a tiri n acele puncte n care sunt decitare... Mintea oamenilor intelectuali trude ste prea greu. Adesea, ei si irosesc puterile mintale, n timp ce exist a o alt a categorie ai c arei este lucrul zic. Aceast tel suprem n via ta a din urm a clas a nu si pune mintea la lucru. Doar mu schii sunt pu si la lucru, n timp ce mintea lor este jefuit a de puterea intelectual a; a sa dup a cum mintea [182] intelectualilor este muncit a, n timp ce trupurile lor sunt jefuite de t arie s i vigoare prin neglijarea punerii la lucru a mu schilor. Cei care sunt mul tumi ti n a- si consacra vie tile muncii zice s i las a pe al tii s a gndeasc a pentru ei, n timp ce ei doar execut a ceea ce a pl anuit mintea altora, vor benecia de puterea mu schilor, dar vor avea mintea slab a. Inuen ta lor spre bine este mic a n compara tie cu ceea ce ar putea dac as i-ar folosi mintea in aceea si m asur a ca s i mu schii. Aceast a clas a este dobort a mai repede dac a este afectat a de boal a. Organismul este vitalizat de for ta electric a a creierului de a rezista n fa ta bolii. Mul ti dintre cei care sunt ntr-o form a zic a bun a ar trebui s a se educe pe ei n si si s a gndeasc a n aceea si m asur a n care ac tioneaz a s i s a nu mai depind a de creierul altora n ceea ce-i prive ste. O gre seal a popular a, pe care o fac mul ti oameni, este c a ei consider a c a munca este degradant a. De aceea tinerii sunt foarte ner abd atori s a fac aos coal a de pe urma c areia s a ajung a profesori, func tionari, negustori, avoca ti sau orice alt a profesie care s a nu necesite munc a zic a. Tinerele socotesc c a munca n gospod arie este njositoare. Si, de si activitatea zic a necesar a pentru munca din gospod arie, dac a nu este prea mult a, este spre binele s an at a tii, totu si ele caut ao educa tie care s a le permit a s a devin a profesoare sau func tionare sau s a nve te vreo meserie care s a constea ntr-o ndeletnicire sedentar a ntre patru pere ti. Sngele d at ator de s an atate le dispare din obraji, boala n av ale ste asupra lor, deoarece sunt jefuite de activitatea zic a, iar obiceiurile lor sunt pervertite n general. Si toate acestea pentru c a delicat a sa este la mod a! Ele se bucur a de o via ta a, care nu nseamn a dect sl abiciune s i dec adere.

Echilibru corespunz ator ntre munca zic as i cea mintal a

203

Este adev arat c a s-ar g asi scuze pentru femeile care ocolesc munca din gospod arie, pentru c a cei care angajeaz a fete la buc at arie le trateaz a n general ca pe ni ste servitoare. Adesea, cei care le angajeaz a nu le respect as i le trateaz a ca s i cum nu ar demne s a e membre ale familiilor lor. Ei nu le respect a ca pe croitorese, [183] dactilografe sau profesoarele de muzic a. ns a nu poate exista o activitate mai important a dect cea din gospod arie. A g ati bine, a pune pe mas a o hran a s an atoas a, ntr-o manier a atr ag atoare, necesit a s . Persoana care preg inteligen ta i experien ta ate ste mncarea ce va ajunge n stomacul nostru, spre a transformat a n snge care s a hr aneasc a organismul, are rolul cel mai important s i cel mai nalt. Meseria de dactilografa, croitoreas a sau profesoar a de muzic a nu pe cea de buc poate egala n importan ta at areas a. Ce s-a spus mai sus constituie o declara tie a ceea ce s-ar putut face printr-un sistem de educa tie corespunz ator. Timpul este prea scurt acum pentru a putea face ceea ce nu s-a f acut n genera tiile trecute; ns a noi putem face mult, chiar n aceste zile de pe urm a, pentru a ndrepta gre selile care se fac n educa tia tinerilor. Si deoarece timpul este scurt, noi trebuie s a lucr am cu seriozitate s i zel pentru a da tinerilor acea educa tie care s a e n conformitate cu credin ta noastr a. Noi suntem reformatori. Noi dorim ca b aie tii s i fetele noastre s a nve te pentru ca aceasta s a e n folosul lor. Pentru a realiza acest lucru, trebuie s a le d am o ocupa tie care s a le pun a mu schii la lucru. Munca zilnic a, sistematic a, trebuie s a constituie o parte a educa tiei tinerilor, chiar n aceste zile din urm a. Se poate c stiga foarte mult acum dac a munca este legat a cu s coala. Urmnd acest plan, studen tii vor maleabili n spirit, vor benecia de t arie a min tii s i vor n stare de mai mult lucru cu mintea ntr-un anumit timp dat dect dac a doar ar studiat. Astfel ar pleca de la s coal a cu organismul nev at amat s i cu o t arie s i curaj de a persevera n orice pozi tie n care providen ta lui Dumnezeu i-ar a seza. (Testimonies for [184] the Church 3:152-159 (1872)).

Urm arile lipsei de activitate zic a


pentru Prin sistemul de educa tie din prezent, se deschide o u sa ispitirea tinerilor. De si, n general, ei au prea multe ore de studiu, exist a, de asemenea, multe ore n care nu au nimic de f acut. Aceste ore libere sunt petrecute adesea ntr-o manier a nes abuit a. Obiceiurile rele trec de la unii la al tii, iar viciul spore ste. Foarte mul ti tineri care au primit o educa tie religioas a n c amin se stric a prin prietenii ndoielnice atunci cnd ajung la s coli aparent inocente s i virtuoase. Ei si pierd respectul de sine s i sacric a principiile nobile. Apoi ei sunt gata s a apuce pe o cale degradant a; c aci ei au abuzat att de mult de con stiin ta lor, nct p acatul nu le mai apare din cale afar a de p ac atos. Aceste st ari de lucruri rele, care exist a n s colile care sunt conduse dup a planul din prezent, ar putea 11 remediate ntr-o mare m asur a dac a s-ar combina studiul cu munca. Acelea si lucruri rele exist as i n s colile mai nalte, doar c a ntr-o m asur a mai mare, deoarece mul ti dintre tinerii de aici s-au format n vicii, iar con stiin ta lor s-a tocit. Mul ti p arin ti supraestimeaz a statornicia s i calit a tile copiilor lor. Ei par a nu vedea inuen tele rele ale tinerilor vicio si la care pot expu si ace stia. P arin tii si au temerile lor cnd i trimit la s coal a la o de cas oarecare distan ta a, ns a se m agulesc cu gndul c a, din moment de principii ce au avut o instruire religioas a, ei vor credincio si fa ta s i n via ta lor din perioada liceului. Mul ti p arin ti nu au dect o vag a idee de m asura mare n care exist a destr ab alarea n aceste institu tii mnt. n multe cazuri, p [185] de nv a ta arin tii au muncii din greu s i au suferit multe lipsuri pentru a putea oferi copiilor lor o educa tie nalt a n s coal a. Si dup a toate eforturile lor, mul ti au experien ta amar a de a- si vedea copiii la terminarea studiilor cu obiceiuri corupte s i de p corpuri distruse. Si, adesea, ei sunt lipsi ti de respect fa ta arin tii lor, nemul tumi ti, lipsi ti de evlavie. Ace sti p arin ti de care s-a abuzat, care sunt astfel r aspl ati ti de copiii nerecunosc atori, se plng c as i-au trimis copiii de lng a ei spre a li expu si ispitelor, iar ace stia s-au ntors ni ste epave zice, mintale s i morale. Cu speran tele dezam agite 204

Urm arile lipsei de activitate zic a

205

s i cu inimile aproape zdrobite, ci si v ad copiii. n care s i-au pus speran te mari, c a apuc a pe calea viciului s i si tr asc o existen ta mizerabil a. Studiul in exces Unii elevi s i studen ti sunt cu toat a in ta lor devota ti studiului s i si concentreaz a mintea asupra obiectivului dobndirii unei educa tii. Ei pun la lucru creierul, ns a ng aduie puterilor zice s a r amn a inactive. Creierul este suprasolicitat, iar mu schii sunt sl abi ti, deoarece nu sunt folosi ti. Cnd ace sti studen ti vor absolvi, este evident c a s i-au dobndit educa tia cu pre tul vie tii lor. Ei au studiat zi s i noapte, an de an. tinndu- si mintea mereu ncordat a, n timp ce nu s i-au pus la lucru mu schii n sucient a m asur a. Ei sacric a totul pentru cunoa sterea s tiin tei s i ajung n mormnt. Tinerele se consacr a adesea studiului, neglijnd alte ramuri ale educa tiei, chiar mai importante pentru via ta practic a dect pentru studiul c ar tilor. Si dup a ce au dobndit o educa tie, sunt adesea bolnave toat a via ta. Ele s i-au neglijat s an atatea, stnd prea mult n cas a. [186] lipsite de aerul curat al cerului s i de lumina soarelui dat a de Dumnezeu. Aceste tinere s-ar putut ntoarce de la s colile lor n bun a stare de s an atate, dac as i-ar mbinat studiul cu munca n gospod arie s i cu mi scarea zic a n aer liber. S an atatea este o mare comoar a. Este cea mai marc bog a tie pe care o pol avea muritorii. Bog a tia, onoarea s i educa tia sunt scump pl atite dac a sunt ob tinute prin pierderea s an at a tii. Nici una dintre aceste realiz ari nu poate asigura fericirea dac a s an atatea lipse ste. Este un p acat teribil s a abuz am de s an atatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu; c aci orice abuz asupra s an at a tii ne sl abe ste via ta s i vom pierde n cele din urm a. chiar dac a vom c stiga ceva educa tie. n multe cazuri, p arin tii care sunt boga ti nu simt importan ta de a da copiilor lor o educa tie corespunz atoare n ceea ce prive ste datoriile practice ale vie tii, ca s i n cele ale s tiin telor. Ei nu v ad necesitatea de a-i face s a n teleag a nsemn atatea lucrului practic pentru binele min tii s i moralului copiilor lor. ct s i pentru utilitatea lor n viitor. Aceasta va n folosul copiilor lor, c aci, dac a vine vreo . s nenorocire, ei pot sta ntr-o nobil a independen ta tiind cum s a- si foloseasc a minile. Dac a de tin un capital de t arie. ei nu au cum s a

206

Sfaturi pentru s an atate

e s araci, chiar dac a nu au nici un dolar. Mul ti dintre cei care n tinere te au avut bog a tii s-ar putea s a le piard a pe toate s i s a ajung a dependen ti de p arin tii, fra tii s i surorile lor pentru ntre tinere. Atunci, ct este de important ca ecare tn ar s a e nv a tat s a munceasc a spre a i preg atit pentru orice situa tie neprev azut a! Bog a tiile sunt cu adev arat un blestem atunci cnd cei care le posed a le las a s a stea ca o piedic a n calea ilor s i icelor lor n ceea ce prive ste dobndirea de cuno stin te n vederea muncii utile, astfel nct s a poat a preg ati ti pentru via ta practic a. Adesea, cei care nu sunt nevoi ti s a munceasc a nu fac sucient a [187] mi scare zic a pentru s an atatea lor. Tinerii b aie ti, datorit a faptului c a nu si pun nici mintea, nici minile la lucru, dobndesc obiceiuri indolente s i adesea se aleg cu ceea ce este cel mai de temut, o educa tie a str azii, pierznd vremea prin magazine, fumnd, consumnd b auturi alcoolice s ijucnd c ar ti... S ar acia este n multe cazuri o binecuvntare; c aci ea este un obstacol ca tinerii s i copiii s a ajung a ruina ti datorit a lipsei de activitate. Puterile zice, ca s i cele mintale, trebuie cultivate, dezvoltate n mod corespunz ator. Grija constant as i principal a a p arin tilor ar trebui s a e aceea de a- si vedea copiii avnd corpuri s an atoase, ca s a poat a ajunge femei s i b arba ti s an ato si. Este imposibil a atinge acest obiectiv tar a mi scare zic a. Pentru s an atatea lor zic as i moral a, copiii ar trebui nv a ta ti s a lucreze, chiar dac a nu au nevoie. Dac a doresc s a aib a caractere curate s i virtuoase, ei trebuie s a aib a disciplina muncii regulate, care va pune la lucru to ti mu schii. Satisfac tia c a pot utili, c a pot dovedi t ag aduire de sine spre a-i ajuta pe semenii lor, va constitui pl acerea cea mai mare de care se pot bucura vreodat a. Oare de ce s-ar lipsi cei boga ti pe ei n si si s i pe copiii lor de aceast a mare binecuvntare? Indolen ta blestemat a P arin ti lipsa de activitate constituie cel mai mare blestem care poate asupra tinerilor. Fiicele voastre nu ar trebui s a zac a n pal trziu diminea ta, pierznd prin somn orele pre tioase date lor de Dumnezeu spre a folosite n cele mai bune scopuri s i pentru care vor da socoteal a. Mama face un mare r au icelor ei ducnd singur a poverile pe care acestea ar trebui s a le mpart a cu ea pentru

Urm arile lipsei de activitate zic a

207

propriul lor bine prezent s i viitor. Felul cum procedeaz a mul ti p arin ti, ng aduind copiilor lor s a e indolen ti s i s a- si satisfac a dorin ta de a [188] . Citirea citi romane, face ca ace stia s a nu e preg ati ti pentru via ta de romane s i pove sti constituie cele mai mari rele pentru tineri s i copii. Fetele care citesc romane s i pove sti de dragoste nu ajung niciodat a mame bune, practice. Ele cl adesc castele de nisip, tr aind ntr-o lume ireal a, imaginar a. Ele ajung sentimentale s i au nchipuiri boln avicioase. Via ta lor articial a face ca ele s a nu poat a face nimic folositor. Mintea lor este pipernicit a, de si ele se m agulesc c a sunt superioare n privin ta intelectului s i a manierelor. Activitatea n gospod arie este de cel mai mare folos pentru tinerele fete. Activitatea zic a nu mpiedic a cultivarea intelectului. Departe de a sa ceva. Foloasele dobndite prin munca zic a echilibreaz a pe orice persoan as i mpiedic a suprasolicitarea min tii. Munca trece asupra mu schilor, iar creierul obosit va u surat. Sunt multe fete nep as atoare, nes abuite, care nu fac nimic util, care consider a c aa munci nu este potrivit pentru o doamn a. ns a caracterele lor sunt prea evidente pentru ca cineva s a se n sele n privin ta inutilit a tii lor s i a adev aratei lipse de valoare. Ele fac pe mironosi tele, chicotesc s i sunt att de afectate. Las a impresia c a nu sunt n stare s a rosteasc a ni ste cuvinte n mod deschis s i cinstit, ci tortureaz a tot ceea ce spun prin rsul lor.prostesc s i ssaiala lor. Oare sunt acestea ni ste doamne? Ele nu s-au n ascut proaste, dar au fost educate s a e astfel. Nu e nevoie s a i rav a, neajutorat a, mpodobit a peste m asur a n mbr ac aminte s i s a faci pe mironosi ta ca s a i o doamn a. Pentru o minte s an atoas a este nevoie de un corp s an atos. S an atatea zic as i cunoa sterea practic a a tot ceea ce este necesar n gospod arie nu vor constitui niciodat a o piedic a pentru buna dezvoltare a intelectului; ambele sunt foarte importante pentru o doamn a. (Testimonies for [189] the Church 3:148-152 (1872)).

Cultura zic a
G asirea unui mod de recreare potrivit pentru elevii lor constituie una dintre cele mai grele probleme pentru profesori. Exerci tiile de gimnastic a si au locul util n multe s coli, ns a, f ar a o supraveghere atent a, ele sunt duse adesea la exces. Mul ti copii, n sala de sport, , ncercnd s s i-au produs v at am ari pe via ta a fac a ispr avi m are te n . aceast a privin ta Exerci tiile zice din sala de sport, orict de bine ar conduse, nu pot nlocui lipsa de recreare n aer liber, s i pentru acest lucru, s colile noastre trebuie s a ofere ocaziile cele mai bune. Elevii trebuie s a aib a parte de mi scare zic a viguroas a. Doar pu tine sunt acele rele . Cu toate acestea, mai de temut dect indolen ta s i lipsa de tel n via ta nclina tia spre sporturile atletice constituie un subiect de ngrijorare pentru cei care au pe inim a binele tinerilor s i copiilor. Profesorii sunt ngrijora ti n leg atur a cu inuen ta pe care o au aceste sporturi att n s coal a, ct s i dup a aceast a perioad a. Jocurile care ocup a att de mult timp le distrag mintea de la studiu. Acestea nu le sunt de folos n preg atirea pentru via ta practic a, pentru munc a. Inuen ta acestora nu conduce spre ranament, generozitate sau b arb a tie adev arat a. Unele dintre cele mai populare distrac tii, cum sunt fotbalul s i boxul, au devenit s coli ale brutalit a tii. Acestea dezvolt a acelea si tr as aturi cu cele pe care le dezvoltau jocurile din Roma din vechime. brutal Pl acerea de a domina, dorin ta dup a for ta a, desconsiderarea vie tii exercit a asupra tinerilor o putere demoralizatoare, care este nsp aimnt atoare. Alte jocuri de atletism, chiar dac a nu sunt att de brutale, nu sunt mai pu tin de respins datorit a excesului practic arii lor. Ele stimu[190] leaz a dorin ta dup a pl acere s i excitare, alimentnd dezgustul pentru munca util as i evitarea datoriilor s i responsabilit a tilor practice. Ele au tendin ta de a distruge pl acerea pentru bucuriile autentice s i lini stite ale vie tii. n acest fel, este deschis a u sa pentru risip a, de sirau s i nelegiuire, cu toate urm arile lor teribile. 208

Cultura zic a

209

Petreceri pentru pl acere A sa cum se desf as oar a ele de obicei, petrecerile pentru pl acere sunt, de asemenea, un obstacol n calea cre sterii reale, att a min tii, ct s i a caracterului. ntov ar as irile frivole, obiceiurile extravagante, c autarea de pl aceri s i prea adesea ajungndu-se la de sirau vor modela pentru r ntreaga via ta au. P arin tii s i profesorii pot face mult pentru a . nlocui aceste distrac tii cu unele s an atoase s i d at atoare de via ta , ct s n aceast a privin ta i n toate lucrurile care privesc bun astarea noastr a. Inspira tia ne-a ar atat calea. La nceput, cnd oamenii erau c al auzi ti de Dumnezeu, via ta era simpl a. Ei tr aiau aproape de inima naturii. Copiii si ajutau p arin tii la munc as i studiau frumuse tile s i tainele comorii naturii. Si acolo, n lini stea cmpului s i a naturii, ei meditau la acele adev aruri puternice care se transmiteau ca o mo stenire sacr a din genera tie n genera tie. O astfel de instruire producea oameni puternici. Ocupa tii n aer liber n veacul acesta, via ta a devenit articial a, iar oamenii au degenerat. De si nu ne putem ntoarce cu totul la acele obiceiuri simple ale vremurilor de nceput, noi putem nv a ta de la ele lec tii care s a fac a din timpul nostru de recreare ceea ce implic a unele momente de adev arat a zidire pentru trup, minte s i suet. n privin ta recrea tiei, mprejurimile casei s i ale s colii conteaz a foarte mult. Cnd se alege o cas a sau se caut a un loc pentru o s coal a, [191] trebuie avute n vedere aceste lucruri. Cei pentru care bun astarea mintal as i zic a are mai mare pre t dect banii, cerin tele sau obiceiu turii rile societ a tii ar trebui s a caute pentru copiii lor beneciile nv a ta din natur as i recrearea n mijlocul ei. Aceasta va un mare ajutor n lucrarea de educa tie, dac a ecare s coal a ar l astfel a sezat a, nct copiii s a aib a posibilitatea s a cultive p amnt s i s a aib a acces la cmpuri s i p aduri. n ce prive ste recrearea elevului s i a studentului, cele mai bune rezultate se vor ob tine prin cooperarea personal a a profesorului. Profesorul adev arat va putea da elevilor s ai pu tine daruri att de valoroase ca darul propriei sale companii. Acest lucru este valabil n dreptul b arba tilor s i femeilor, dar cu att mai mult n dreptul copiilor,

210

Sfaturi pentru s an atate

c aci numai atunci cnd sim tim mpreun a cu ei i putem n telege; s i trebuie s a-i n telegem ca s a le putem de cel mai mare folos. Pentru a nt ari leg atura de simpatie dintre profesor s i eiev sunt pu tine mijloace care au efectul pl acut al mersului mpreun a n afara s alii de clas a. n unele s coli, profesorul este totdeauna cu elevii lui n orele de recreare. El este al aturi de ei n ocupa tiile lor, i nso te ste n excursii s i pare a se identica cu ei. Ct de bine ar pentru s colile noastre dac a s-ar folosi aceast a practic a pe scar a mai larg a! Sacriciul cerut din partea profesorului va mare, ns a el va culege o r asplat a bogat a. Recrearea ntr-un mod util se va dovedi o mare binecuvntare nu numai pentru copii s i studen ti. Din re entuzia sti s i u sor de impresionat, tinerii r aspund repede la sugestii. Cnd se fac planuri pentru cultura plantelor, profesorul s a caute s a le trezeasc a interesul, nfrumuse tnd terenul s colii s i sala de clas a. Se va ob tine un dublu folos. [192] Elevii nu vor s a e v at amat sau deteriorat ceea ce nfrumuse teaz a ei n si si. Astfel se ncurajeaz a ranarea gustului, dragostea pentru ordine s i obiceiul de a avea grij a de lucruri; iar spiritul de p art as ie se va dovedi pentru elevi o binecuvntare pentru toat a via ta. Astfel, se poate trezi un nou interes pentru munca n gr adin a sau pentru excursia n cmp sau p adure, pe m asur a ce elevii sunt ncuraja ti s a- si aminteasc a de cei care sunt lipsi ti de aceste locuri pl acute s i s a mp art as easc a mpreun a cu ace stia lucrurile frumoase ale naturii. Profesorul binevoitor va g asi multe ocazii de a-i ndruma pe copii spre fapte folositoare. Profesorii sunt privi ti n special de c atre copiii mici cu ncredere aproape nelimitat as i cu respect. Aproape orice le sugereaz a c ai de a da o mn a de ajutor n c amin, credincio sie n treburile zilnice, ajutorarea celor bolnavi s i a celor s araci este bine primit de c atre ei. Si iat a c a iar as i se ob tine un c stig dublu. Sfatul bun va avea efect s i asupra celui care l d a. Mul tumirea s i cooperarea din partea p arin tilor vor u sura povara profesorului s i i vor ilumina c ararea. O ap arare mpotriva r aului Preocuparea pentru recreare s i cultur a zic a va ntrerupe, f ar a ndoial a, rutina obi snuit a a lucrului de la s coal a; ns a aceast a n-

Cultura zic a

211

trerupere nu se va dovedi o piedic a. Prin revigorarea min tii s i a corpului, ncurajarea unui spirit altruist s i leg atura dintre profesor s i elev prin interese comune s i mprietenire, timpul s i efortul cheltuit vor r aspl atite de o sut a de ori. Se va asigura o folosire binecuvntat a pentru acea energie f ar a astmp ar, care este att de adesea o surs a de primejdie pentru cei tineri. Ca o ap arare mpotriva r aului, preocuparea min tii cu ceea ce este bine valoreaz a mai mult dect nenum aratele bariere de reguli s i disciplin a. (Education, 210-213 [193] 1903.)

S an atatea si ecien ta
s Pentru a putea aduce la ndeplinire aceast a lucrare m area ta i laborioas a, este necesar ca slujitorii lui Hristos s a e s an ato si din punct de vedere zic. n vederea atingerii acestui tel, ei trebuie s a regulate s s i formeze obiceiuri de via ta i s a adopte un stil de via ta s an atos. Mul ti se plng continuu c a sufer a de diverse neputin te. Acest lucru se ntmpl a ntotdeauna pentru c a ei nu muncesc n mod n telept s i nici nu respect a legile s an at a tii. Ei stau prea mult n cas a, n camere nc alzite prea tare s i pline de aer viciat. Aici, ei se dedic a studiului sau scrisului, f acnd foarte pu tin a mi scare zic a s i avnd doar pu tin a varia tie n ocupa tiile lor. Ca urmare, circula tia sngelui este ngreunat a, iar puterile min tii sunt sl abite. ntregul organism are nevoie de inuen ta nt aritoare a mi sc arii zice n aer liber. Cteva ore de lucru manual n ecare zi vor rennoi vigoarea trupeasc as i vor odihni s i relaxa mintea. n acest fel, va promovat a s an atatea n general s i va putea adus a la ndeplinire mai mult a activitate pastoral a. Pastorii consum a prea mult timp valoros cu studiul abstract, care ar trebui folosit n a ajuta pe cei n nevoie la timpul potrivit. Pastorii no stri care au ajuns la vrsta de patruzeci sau cincizeci de ani nu ar trebui s a simt a c a lucrul lor este mai pu tin ecient dect sunt cei mai potrivi nainte. B arba tii cu experien ta ti pentru eforturi puternice s i bine direc tionale. De astfel de oameni avem nevoie n mod deosebit n acest timp; bisericile nu si pot permite s a se lipseasc a de serviciile lor. Ace sti oameni nu ar trebui s a se plng a de sl abiciune zic a sau mintal as i nici s a simt a c a timpul lor de utilitate [194] a trecut. Mul ti dintre ei au suferii din cauza suprasolicit arii mintale severe s i a lipsei de mi scare zic a. Urmarea este deteriorarea puterilor lor s i tendin ta de a ocoli r aspunderea. Ei au nevoie de mai mult lucru activ. Aceasta nu este valabil numai pentru cei cu p arul alb datorit a scurgerii timpului, ci s i pentru tinerii care au ajuns n aceast a stare s i au ajuns slabi din punct de vedere al puterii min tii. Ei au o list a 212

S an atatea si ecien ta

213

de cuvnt ari preg atite; ns a, dac a trec dincolo de limitele acestora, si pierd puterea de a impresiona. Pastorul de mod a veche, care c al atorea cu calul s i petrecea mult timp vizitndu- si turma, se bucura de mult mai mult a s an atate s i greut t acea fa ta a tilor s i situa tiilor existente mult mai bine dect pastorii de ast azi, care evit a orice fel de mi scare zic a pe ct este cu s putin ta i se concentreaz a asupra c ar tilor, li-mitndu-se la ele. ar trebui s Pastorii n vrst as i cu experien ta a simt a c a este datoria lor, ca slujitori angaja ti ai lui Dumnezeu, s a mearg a nainte, f acnd progrese n ecare zi, devenind continuu mai e-cien ti n lucrarea lor s i adunnd permanent lucruri proaspete pe care s a le a seze n fa ta poporului. Fiecare efort f acut pentru a explica Evanghelia ar trebui s a e o mbun at a tire a celui precedent. n ecare an, ei ar trebui s a devin a mai credincio si, mai evlavio si, s a aib a un spirit mai blnd, s a e mai spirituali s i s a cunoasc a tot mai bine adev arul Bibliei. Cu ct sunt mai nainta ti n ce prive ste vrsta s i experien ta, cu att trebuie s a e mai aproape de inimile oamenilor, s a-i n teleag a mai bine. [195] (Testimonies for the Church 4:264-270 (1876)).

Perioade de relaxare
Mi-a fost ar atat c a p azitorii Sabatului sunt un popor care lucreaz a prea mult, tar a s a- si ng aduie o schimbare sau perioade de odihn a. Recrea tia este necesar a pentru cei care sunt angaja ti n munc a zic a s i este s i mai necesar a pentru cei care presteaz a o munc a intelectual a. Nu este necesar pentru mntuirea noastr as i nici spre slava lui Dumnezeu ca mintea s a trudeasc a n mod continuu s i peste m asur a, chiar s i n privin ta subiectelor religioase. Exist a distrac tii, cum ar dansul, jocul de c ar ti, s ahul, damele etc. pe care noi nu le putem aproba, deoarece Cerul le condamn a. Aceste distrac tii deschid u sa pentru spre bine, ci una incitant multe rele. Acestea nu au o inuen ta a, genernd n unele min ti pasiunea pentru acele activit a ti care conduc spre jocuri de noroc s i risip a. Toate jocurile de acest fel trebuie condamnate de cre stini s i nlocuite cu ceva cu totul nev at am ator. Am v azut c a nu trebuie s a ne petrecem zilele libere n felul lumii, dar totu si acestea nu trebuie s a treac a neluate n seam a, c aci i-ar nemul tumi pe copiii no stri. n aceste zile, cnd exist a pericolul ca ei. copiii no stri, s a e expu si unor inuen te rele s i s a e ntina ti de pl acerile s i ncntarea lumii, p arin tii trebuie s a se gndeasc a la ceva care s a ia locul distrac tiilor periculoase. Face ti-i pe copiii vo stri s a n teleag a c a ave ti n vedere binele s i fericirea lor. Mai multe familii care locuiesc ntr-un ora s sau sat s a se adune laolalt as i s a lase ocupa tiile care i-au mpov arat zic s i mintal: s a [196] fac a o excursie la tar a, pe malul unui lac sau ntr-un crng frumos, unde peisajul natural este pl acut. S a- si ia cu ei hran a simpl a, curat a, cele mai bune fructe s i cereale s i s a ntind a masa la umbra unui copac sau sub baldachinul cerului. Drumul, mi scarea s i peisajul vor m ari pofta de mncare s i ei se pot bucura de un osp a t pe care chiar regii I-ar putea invidia. n asemenea ocazii, p arin tii s i copiii trebuie s a se simt a liberi de griji, munc as i tulburare. P arin tii trebuie s a devin a copii cu copiii lor, f acnd ca totul s a e ct se poate de pl acut pentru ace stia. ntreaga zi s a e consacrat a recre arii. Mi scarea n aer liber va binef ac atoare 214

Perioade de relaxare

215

pentru s an atatea celor a c aror ocupa tie a fost n interior s i sedentar a. To ti cei care pot, trebuie s a simt a acest lucru ca o obliga tie. Nu se va pierde nimic, ci se va c stiga mult. Ei se pot ntoarce la ocupa tiile nou lor nsue ti ti de o via ta as i cu un nou curaj, se vor angaja n lucrul lor cu zel, s i n acest fel, ei sunt mai bine preg ati ti pentru a rezista n fa ta bolii. (Testimonies for the Church 1:514-515 (1867);)

Lumina soarelui n c amin


Dac a dori ti ca locuin tele voastre s a e pl acute s i de dorit, da ti-le str alucire prin aer s i lumina soarelui. ndep arta ti draperiile groase, deschide ti ferestrele, da ti la o parte jaluzelele, obloanele s i bucura tiv a de str alucirea soarelui, chiar dac a acest lucru se va face cu pre tul decolor arii covoarelor. Razele pre tioase ale soarelui v a vor decolora covoarele, ns a vor da o culoare s an atoas a obrajilor copiilor vo stri. Dac a este acolo prezen ta lui Dumnezeu s i dac a ave ti inimi sincere, curate, un c amin umil, care beneciaz a de aer s i lumina soarelui s i este nveselit de ospitalitate altruist a, va , pentru familia voastr a s i c al atorul istovit, cerul cobort pe p amnt. (Testimonies for the Church 2:527 (1870). Pentru studiu suplimentar: Testimonies for the [197] Church 2:585-594. Recrearea cre stin a)

216

Distrac tii interzise


Cei care studiaz a trebuie s a benecieze de perioade de relaxare. Mintea nu trebuie s a e continuu supus a concentr arii, c aci delicata ma sin arie mintal a se uzeaz a. Att trupul, ct s i mintea trebuie s a benecieze de activitate. ns a este mare nevoie de cump atare n distrac tii, ca de altfel n toate lucrurile. De asemenea, trebuie avut n vedere caracterul acestor distrac tii. Fiecare tn ar trebuie s a se vor avea aceste distrac ntrebe: ce inuen ta tii asupra s an at a tii zice, mintale s i morale? Va ajunge mintea mea att de orbit a, nct s a-L uit pe Dumnezeu? S a nu mai caut eu oare slava Sa? Jocul de c ar ti ar trebui interzis. Asocierea cu cei ce l practic as i nclina tiile spre astfel de lucruri sunt periculoase. Prin tul puterilor ntunericului domne ste n sala de jocuri s i oriunde se practic a jocul de c ar ti. ngerii cei r ai sunt oaspe ti obi snui ti ai acestor locuri. Nu exist a nimic n aceste jocuri care s a e de folos pentru suet sau pentru trup. Nu exist a nimic care s a nt areasc a mintea, nimic care s a o aprovizioneze cu idei valoroase s i utile pentru viitor. Subiectele de discu tie sunt triviale s i njositoare. Se aud glume necuviincioase, vorbiri de sarte s i josnice, care degradeaz as i distrug adev arata demnitate a b arb a tiei. Aceste jocuri sunt cele mai lipsite de sens, cele mai inutile, cele mai nefolositoare s i periculoase ocupa tii pe care le pot avea tinerii. Cei care se angajeaz a n jocul de c ar ti ajung incita ti de a avea ocupa - [198] s i curnd si pierd orice dorin ta tii utile s i n al ta toare. Cei ajung exper ti n jocul de c ar ti vor avea curnd dorin ta de n folos a- si folosi cuno stin tele s i ndemnarea n aceast a privin ta personal. Se pune n joc o sum a mic a. apoi una mai mare, pn a ce se treze ste o sete dup a un joc care va conduce la ruin a sigur a. O, pe ct de mul ti a condus aceast a distrac tie periculoas a la practici p ac atoase, la s ar acie, nchisoare, crim as i spnzur atoare! Si cu toate acestea, mul ti p arin ti nu v ad teribilul abis al ruinei care se deschide spre a-i nghi ti pe copiii no stri. Printre cele mai periculoase mijloace de distrac tie se num ar a s i teatrul. n loc s a e o s coal a de moralitate s i virtute, a sa cum se 217

218

Sfaturi pentru s an atate

sus tine adesea, el este nsu si focarul pentru imoralitate. Prin aceste distrac tii se consolideaz a obiceiuri vicioase s i nclina tii p ac atoase. Cntece josnice, gesturi, expresii s i atitudini destr ab alate stric a imagina tia s i njosesc ceea ce este moral. Orice tn ar care si face obiceiul de a participa la astfel de manifest ari si va ntina principiile. Nu mai puternic exist a vreo inuen ta a n tara noastr a care s a otr aveasc a imagina tia, s a distrug a impresiile religioase sau s a sl abeasc a gustul pentru pl acerile lini stile s i realit a tile serioase ale vie tii ca distrac tiile teatrale. Pl acerea pentru astfel de scene cre ste pe m asur a ce sunt ng aduite, a sa cum cre ste dorin ta dup a b auturi alcoolice pe m asur a ce acestea sunt folosite. Singura cale sigur a este de a evita teatrul, circul s i orice alt loc de distrac tii ndoielnice. Exist a moduri de recreare foarte benece att pentru minte, ct s i pentru corp. O minte luminat a, plin a de discern amnt, va g asi mijloace de amuzament din bel sug din surse nu numai nevinovate, dar s i instructive. Recrearea n aer liber n contemplarea lucr arilor lui Dumnezeu din natur a va de cel mai mare folos. (Testimonies for the Church 4:652-653 (1831)).

Mi scarea zic a o cale de restaure


Ideea c a cei care s i-au suprasolicitat puterile zice s i mintale sau [199] sunt dobor ti n ce prive ste trupul sau mintea trebuie s a suspende orice activitate pentru a- si rec stiga s an atatea constituie o mare gre seal a. Doar n pu tine cazuri s-ar putea s a e nevoie de un timp de odihn a deplin a. ns a astfel de cazuri sunt rare. n majoritatea cazurilor, schimbarea ar prea mare pentru a benec a. Cei care au fost dobor ti de prea mult lucru intelectual ar trebui s a- si odihneasc a mintea; totu si, a-i nv a ta pe unii ca ace stia c a este gre sit sau chiar periculos s a- si pun a n vreun fel la lucru puterile mintale i va determina s a- si considere starea n care sunt mai rea dect este n realitate. Ei sunt agita ti, iar n cele din urm a devin o povar a pentru ei n si si s i pentru cei care le poart a de grij a. n aceast a stare a min tii, refacerea lor devine ntr-adev ar ndoielnic a. Cei care s i-au suprasolicitat puterile zice nu trebuie sf atui ti s a renun te la lucru cu totul. A-i re tine de!a orice fel de activitate va mpiedica redobndirea s an at a tii. Voin ta progreseaz a o dat a cu munca zic a; iar cnd puterea voin tei dormiteaz a, imagina tia devine anormal a, astfel nct va imposibil ca cel suferind s a reziste n fa ta bolii. nactivitatea constituie cel mai mare blestem care ar putea veni asupra cuiva care se a a ntr-o astfel de situa tie. Mecanismul n s i minunat al naturii trebuie s a e continuu pus n mi scare pentru a putea realiza scopul pentru care a fost rnduit. Metoda de a nu face nimic este primejdioas a n orice situa tie. Mi s carea zic a efectuat a n vederea lucrului folositor are o inuen ta benec a asupra min tii, nt are ste mu schii, mbun at a te ste circula tia s i d a bolnavului satisfac tia de a s ti ct de mult poate suporta s i c a [200] nu este cu totul inutil n aceast a lume ocupat a; pe ct a vreme, dac a se fac restric tii n privin ta efortului, aten tia i este ndreptat a spre sine nsu si s i el va continuu n pericolul de a- si exagera dicult a tile. Dac a bolnavii s-ar angaja ntr-o anumit a activitate zic a bine direc tionat a, folosindu- si puterile zice, dar nu abuznd de ele, acest 219

220

Sfaturi pentru s an atate

lucru ar pentru ei un mijloc ecient de ns an ato sire. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 100-101, 1890.)

Mersul pe jos ca mi scare zic a


Cei care sunt slabi s i molatici nu ar trebui s a cedeze nclina tiei de a inactivi- lipsindu-se astfel de aer s i soare, ci ar trebui s a fac a mi scare zic a afar a, mergnd pe jos sau lucrnd n gr adin a. Aceasta i va obosi, dar nu le va face r au... Nu este o metod a bun a aceea de a renun ta la folosirea anumitor mu schi pentru c a se simte durere cnd ace stia sunt pu si n mi scare. Durerea este adeseori cauzat a de s efortul pe care l face natura de a da via ta i t arie acelor p ar ti care au prin inactivitate. Punerea n mi devenit par tial lipsite de via ta scare a acestor mu schi mult timp nefolosi ti va produce durere, deoarece . natura i treze ste la via ta Mersul pe jos este, n toate cazurile n care este posibil, cel mai bun remediu pentru trupurile mboln avite, deoarece, prin acest fel de exerci tiu zic, toate organele corpului sunt puse n func tiune. Mul ti dintre cei care depind de tratamentul prin mi scare ar putea ndeplini mult mai mult pentru ei n si si prin exersarea mu schilor dect poate face cura de mi scare pentru ei. n unele cazuri, lipsa de exerci tiu zic face ca intestinele s i mu schii s a devin a slabi s i s a se zbrceasc a, iar aceste organe care au ajuns sl abite pentru c a nu au fost folosite vor nt arite prin mi scare zic a. Nu exist a vreun fel de mi scare zic a ce ar putea lua locul mersului pe jos. Prin aceasta, circula tia sanguin a este mult mbun at a tit a. (Testimonies for the Church 3:78 (1871).)

221

Urm arile inactivit a tii


[201] benec Mi scarea s i munca zic a au o inuen ta a asupra min tii, nt aresc mu schii, mbun at a tesc circula tia s i dau bolnavului satis ; atta vreme fac tia de a- si cunoa ste propria sa putere de rezisten ta ct acesta se re tine de la mi scare zic a s an atoas as i de la munc a zic a, aten tia sa este ndreptat a spre sine nsu si. El este n pericolul continuu de a- si considera starea mai rea dect este n realitate s i de a ajunge cu o imagina tie bolnav a, care l va face s a se team a . Si continuu c a si solicit a peste m asur a puterea de rezisten ta n general vorbind, dac a el s-ar angaja ntr-o activitate bine direclionat a, fofosindu- si puterea, dar nefacnd abuz de ea, el va descoperi c a mi scarea zic a se va dovedi un mijloc mai puternic s i mai ecient n refacerea sa chiar dect tratamentul cu ap a pe care l face. Lipsa de activitate a puterilor zice s i mintale, n ceea ce prive ste lucrul util, constituie ceea ce i tine pe mul ti bolnavi ntr-o stare de sl abiciune s i lips a de putere de a dep as i situa tia. Aceasta le creeaz a, de asemenea, condi tii favorabile pentru a- si ng adui o imagina tie necurat a o imagina tie care i-a adus pe mul ti dintre ei n starea lor prezent a de sl abiciune. Li se spune c as i-au irosit prea mult a vitalitate n munc a grea, cnd, n nou a cazuri din zece, munca pe care au prestat-o n-a f acut dect s a le salveze vie tile s i a constituit mijlocul de salvare de la nimicire complet a. n timp ce mintea lor a fost astfel angajat a, ei nu au avut condi tii pentru njosirea trupurilor lor s i pentru terminarea lucr arii de autodistrugere. A face ca aceste persoane s a nceteze s a lucreze cu mintea s i cu mu schii ar nsemna s a li se dea o mare ocazie de a deveni sclavii ispitelor lui Satana. (Testimonies for the Church 4:94-95 (1876))

222

Deschide ti ferestrele suetului


Povara p acatului, cu dorin tele sale neobosite s i nesatisfacute, st a [202] la temelia unei mari variet a ti a bolilor de care sufer a cel p ac atos. Domnul Hristos este Vindec atorul Atotputernic al suetului bolnav de p acat. Aceste biete suete, doborte de ntristare, trebuie s a ajung a s a-L cunoasc a mai bine pe Acela de a c arui cunoa stere depinde via ta ve snic a. Ei trebuie s a e nv a ta ti cu r abdare, bun atate s i totu si cu seriozitate s a- si deschid a ferestrele suetului s i s a lase lumina soarelui dragostei lui Dumnezeu s a intre pentru a lumina camerele toare adev ntunecate ale min tii. Cele mai n al ta aruri spirituale pot aduse n inim a prin lucrurile din natur a. P as arile cerului, orile de pe cmp, n frumuse tea lor str alucitoare, rul de gru care r asare, ml adi tele pline de roade ale viei, pomii cu mugurii lor delica ti, m are tul apus de soare, norii ro siatici care prevestesc o zi frumoas a, anotimpurile care se repet a, toate acestea ne pot nv a ta lec tii pre tioase . Imagina de ncredere s i credin ta tia are aici un cmp roditor pe care s a-1 colinde. Mintea inteligent a poate contempla cu cea mai mare satisfac tie acele lec tii ale adev arului divin pe care Mntuitorul lumii le-a asociat cu lucrurile din natur a. Hristos a mustrat cu asprime pe oamenii din timpul S au pentru c a nu au nv a tat din natur a lec tiile spirituale pe care ar trebuit s a le nve te. Toate lucrurile, att cele nsue tite, ct s i cele nensue tite, dau m arturie omului despre Dumnezeu. Aceea si Divinitate care lucreaz a asupra lucrurilor din natur a vorbe ste min tii s i inimii oamenilor s i le treze ste un dor nespus dup a ceva ce nu au. Lucrurile din lume nu le pot satisface dorul. (Testimonies for the Church 4:579-580 (1881)). [203]

223

224

Sfaturi pentru s an atate

Sec tiunea 5 Sanatoriile obiectivele s i scopurile lor

Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre


Fiecare institu tie ntemeiat a de adventi stii de ziua a s aptea trebuia s a e pentru lume ceea ce au fost osif n Egipt s i Daniel s i tovar as ii s ai n Babilon. In providen ta lui Dumnezeu, ace sti oameni ale si au fost lua ti captivi pentru a duce mai departe na tiunilor p agne binecuvnt arile care vin n omenire prin cunoa sterea lui Dumnezeu. Ei aveau s a e reprezentan tii lui Iehova. Ei nu trebuia s a fac a niciodat a compromis cu cei idolatri; credin ta lor religioas as i numele lor de nchin atori ai viului Dumnezeu trebuia s a e considerate de ei ca o mare onoare. Si ei au f acut acest lucru, att n mprejur ari bune, ct s i n mprejur ari rele; L-au onorat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a onorat pe ei... La fel s i institu tiile nin tate de poporul lui Dumnezeu de ast azi trebuie s a prosl aveasc a Numele S au. Singura cale prin care putem ndeplini aceast a a steptare este aceea de a reprezentan ti ai adev arului pentru acest timp. Dumnezeu trebuie f acut cunoscut prin institu tiile ntemeiate de adventi stii de ziua a s aptea. Prin acestea, adev arul pentru acest timp trebuie dus n fa ta lumii cu o putere care s a conving a. Noi suntem chema ti s a facem cunoscut lumii caracterul lui Dumnezeu a sa cum i-a fost descoperit lui Moise. Ca r aspuns la rug aciunea lui Moise: Arat a-mi slava Ta, Domnul i-a promis: Voi face s a treac a pe dinaintea ta toat a frumuse tea Mea. Si Domnul a trecut pe dinaintea lui s i a strigat: Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i [204] credincio sie, care si tine dragostea pn a n mii de oameni, iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul (Exodul 33. 18.19; 34,6.7). Acestea sunt roadele pe care le dore ste Dumnezeu de la cei care formeaz a poporul S au. Prin cur a tia caracterului tor. prin sn tenia vie tii lor, prin ndurarea, ndelunga r abdare s i mila lor. ei trebuie s a demonstreze c a Legea Domnului este des avr sit as i nvioreaz a suetul (Psalmii 19, 7). 226

Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre

227

Scopul lui Dumnezeu cu institu tiile Sale de ast azi poate citit, de asemenea, n scopul pe care El a c autat s a-1 aduc a la ndeplinire prin na tiunea iudaic a. Planul S au a fost ca prin Israel s a mpart a binecuvnt ari bogate tuturor popoarelor. Prin acestea, trebuia preg atit a calea pentru r aspndirea luminii Saie n toat a lumea... Dumnezeu a dorit s a-i dea poporului S au Israel slav as i glorie. Le-a dat toate privilegiile din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu a re tinui de la ei nimic din ceea ce le era de folos pentru formarea caracterului ce avea s a fac a din ei reprezentan ti ai S ai. Ascultarea de legile lui Dumnezeu j-ar t acut adev arate minuni ale prosperit a tii n fa ta na tiunilor lumii. Cel care a putut s a le dea n telepciune s i pricepere n toate lucrurile vrea s a e s i mai departe torul lor, n nv a ta al tndu-i s i nnobilndu-i prin ascultarea de legile Sale. Dac a aveau s a e ascult atori, ei aveau s a e scuti ti de toate bolile care chinuiau celelalte na tiuni s i aveau s a e binecuvnta ti cu t arie a min tii. Slava lui Dumnezeu, maiestatea s i puterea Sa aveau s a e descoperite prin toat a prosperitatea lor. Ei aveau s a e o mp ar a tie de preo ti s i prin ti. Dumnezeu i-a nzestrat eu tot ce aveau nevoie pentru a deveni cea mai mare na tiune a p amntului... Cu ani n urm a, Domnul mi-a dat o lumin a special a cu privire la nin tarea unei institu tii de s an atate n care bolnavii s a poat a trata ti pe c ai cu totul diferite de cele urmate n orice alt a institu tie din lumea [205] noastr a. Aceasta avea s a e ntemeiat as i condus a pe baza principiilor biblice, recunoscut a ca ind instrumentul lui Dumnezeu, s i avea s a e n minile Sale unul dintre cele mai eciente mijloace pentru a duce lumina lumii. Planul lui Dumnezeu era ea acest popor s a e vestit pentru iscusin ta sa n cele ale s tiin tei, pentru puterea sa moral a s i spiritual as i s a stea ca o santinel a credincioas a n ceea ce prive ste reforma, din toate punctele de vedere. To ti cei care aveau s a se implice n aceasta aveau s a e reformatori, -respectndu-i principiile s i acordnd aten tie luminii reformei s an at a tii ce str aluce ste asupra noastr a ca popor. O lumin a c al auzitoare Domnul a dorit ca institu tia pe care El avea s a o ntemeieze s a stea ea o lumin a c al auzitoare, de avertizare s i de mustrare. El

228

Sfaturi pentru s an atate

voia s a dovedeasc a lumii c a o institu tie condus a pe baza principiilor religioase, ca o cas a de s an atate pentru cei bolnavi, putea sus tinut a f ar a a sacrica ceva din caracterul ei deosebit, sfnt; c a putea exista tar a acele tr as aturi ndoielnice care se g aseau la alte institu tii de s an atate. Aceasta avea s a e mijlocul de a produce mari reforme. Domnul mi-a descoperit c a prosperitatea sanatoriului nu avea s a depind a numai de iscusin ta s i cuno stin tele medicilor s ai, ci s i de favoarea lui Dumnezeu. Aceasta avea s a e cunoscut a ca o institu tie n care Dumnezeu era recunoscut ca Rege al Universului. 6 institu tie care se aa sub supravegherea Lui special a. Conduc atorii acesteia trebuia s a fac a din Dumnezeu cel dinti, cel din urm as i cei mai bun din toate lucrurile. T aria sa avea s a constea n acest lucru. Dac a avea s a e condus a ntr-un mod pe care Dumnezeu l putea aproba, aceasta avea s a aib a mult succes s i s a e naintea tuturor celorlalte institu tii de acest fel din lume. Au fost date o lumin a mare, o cuno stin ta [206] deosebit as i privilegii cu totul speciale. Iar responsabilitatea acelora c arora le-a fost ncredin tat a institu tia avea s a e pe m asura luminii primite. De si lucrarea noastr a s-a extins s i institu tiile noastre s-au nmul tit, scopul lui Dumnezeu prin nin tarea lor r amne acela si. Condi tiile n vederea prosperit a tii r amn neschimbate. Familia omeneasc a sufer a datorit a c alc arii legilor lui Dumnezeu. Domnul dore ste ca oamenii s a e condu si s a n teleag a cauza pentru care sufer as i calea unic a de a g asi alinare, El dore ste ca ei s a- si dea seama c a bun astarea lor zic a, mintal as i moral a depinde de ascultarea de Legea Sa. Scopul S au este ca institu tiile noastre s a devin a o pild a care s a arate rezultatele ascult arii de principii drepte. S a se promoveze principiile s an at a tii n vederea preg atirii unui popor pentru a doua venire a Domnului, o mare lucrare trebuie nf aptuit a prin promovarea principiilor de s an atate. Oamenii trebuie nv a ta ti care sunt nevoile organismului din punct de vedere zic s i care este valoarea unei vie tuiri s an atoase Scriptura, pentru ca trupul pe care Dumnezeu 1-a a sa cum nva ta creat s a-I poat a prezentat ca o jertfa vie, potrivit a pentru a-L sluji. Trebuie s a facem o mare lucrare pentru omenirea care sufer a, prin alinarea suferin telor ei, folosind agen tii naturali pe care Dumnezeu

Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre

229

m pe oameni s ni i-a pus la dispozi tie, s i s a-i nv a ta a previn a boala prin tinerea n fru a poftelor s i patimilor. Oamenii trebuie nv a ta ti c a nc alcarea legilor naturii nseamn a nc alcarea legilor lui Dumnezeu. Ei trebuie nv a ta ti adev arul att n domeniul zic, ct s i n cel (Proverbe 19, spiritual, deoarece.. frica de Domnul duce la via ta , spune Domnul Hristos, p 23). Dac a vrei s a intri n via ta aze ste poruncile (Matei 19.17). Tr ai ti dup a Legea Mea s i aceasta s a e ca lumina ochilor vo stri. Poruncile lui Dumnezeu, dac a sunt p azite, [207] pentru cei ce le g sunt via ta asesc s i s an atate pentru tot trupul lor (Proverbe 4, 22). Sanatoriile noastre constituie o putere educativ a prin care oamenii pot primi cuno stin te n aceste domenii. Cei care sunt nv a ta ti aceste lucruri pot, la rndul lor, s a mp art as easc as i altora cuno stin ta legat a de refacerea s an at a tii s i principiile pentru p astrarea acesteia. n acest fel, sanatoriile noastre trebuie s a e un mijloc de a ajunge la oameni, un mijloc de a le ar ata r aul ce urmeaz a nesocotirii legilor vie tii s i s an at a tii s i de a-i nv a ta cum s a- si p astreze trupul n cea ri diferite n care mai bun a stare. Sanatorii trebuie nin tate n ta p atrund misionarii no stri s i trebuie s a e centre de unde s a porneasc a lucrarea de vindecare, restaurare s i educare. Noi trebuie s a lucr am att pentru s an atatea trupului, ct s i pentru mntuirea suetului. Misiunea noastr a este aceea si cu cea a Domnului nostru, despre care este scris c a mergea din loc n loc. lacunei bine s i vindecnd pe to ti cei care erau st apni ti de Satana (Faptele Apostolilor 10, 38). El vorbe ste despre lucrarea Sa: Duhul Domnului este peste Mine. c aci Domnul M-a uns s a aduc ve sti bune celor nenoroci ti. El M-a trimis s a vindec pe cei cu inima zdrobit a, s a vestesc robilor slobozenia s i prin silor de r azboi izb avirea (Isaia 61, 1; Luca 4, 18). Pe m asur a ce urm am exemplul Domnului Hristos de a lucra pentru binele oamenilor, noi le vom trezi interesul pentru Dumnezeul pe care l iubim s i l slujim. Monumente pentru Dumnezeu Sanatoriile noastre, cu toate departamentele lor. ar trebui s a e monumente pentru Dumnezeu, uneltele Sale pentru sem anarea se- [208] min telor adev arului n inimile oamenilor. Si vor , dac a vor conduse n mod corespunz ator.

230

Sfaturi pentru s an atate

ai lui Dumnezeu trebuie f Adev arul d at ator de via ta acut cunoscut n institu tiile noastre medicale. Multe persoane care vin n aceste locuri amnzesc s i nseteaz a dup a adev ar, s i dac a va prezentat n mod potrivit, el va primit cu bucurie. Sanatoriile noastre au constituit mijloacele prin care adev arul a fost n al tat n acest timp s i prezentat n fa ta a mii de oameni. Atmosfera religioas a care domne ste n aceste institu tii inspir a oaspe tilor lor ncredere. Asigurarea c a Domnul este Cel ce, st apne ste acolo s i numeroasele pentru cei bolnavi impresioneaz rug aciuni care se nal ta a inimile lor. Mul ti care n-au cunoscut niciodat a nainte valoarea suetului sunt convin si de Duhul lui Dumnezeu s i nu sunt pu tini cei care ajung s a- si schimbe ntregul curs al vie tii. Impresii care nu se vor s terge niciodat a vor resim tite de mul ti care erau mul tumi ti de starea lor, care considerau c a propriul lor standard n privin ta caracterului le este sucient s i care nu au sim tit niciodat a nevoia dup a neprih anirea lui Hristos. Cnd ncercarea va veni asupra lor n viitor, cnd ei vor lumina ti, nu pu tini vor aceia care vor lua pozi tie de partea poporului r am as i tei lui Dumnezeu. Dumnezeu este onorat prin institu tii conduse n acest fel. n ndurarea Sa, El a t acut ca sanatoriile s a aib a o astfel de putere n vindecarea suferin telor zice, nct mii de oameni au fost atra si spre acestea pentru a vindeca ti de bolile lor. Si la mul ti dintre ei, vindecarea zic a a fost nso tit a de vindecarea sueteasc a. Ei primesc de la Mntuitorul iertare pentru p acatele lor. Ei primesc harul lui Hristos s i se identic a cu El, cu cauza Lui, cu onoarea Lui. Mul ti pleac a de la sanatoriile noastre cu inimi noi. Schimbarea este hot art a. Ace stia, ntorcndu-se la casele lor, sunt ni ste lumini n lume. Domnul i face martorii S ai. M arturia lor este: Am v azut [209] m are tia Lui, am gustat bun atatea Lui. Veni ti de as- culta ti. to ti cei ce v a teme ti de Dumnezeu, s i voi istorisi ce a f acut El suetului Meu (Psalmii 66, 16). Astfel, avnd asupra lor binecuvntarea lui Dumnezeu, sanatoriile noastre au fost mijlocul prin care s-a f acut o mare lucrare. Dar ele trebuie nc a s a progreseze. Domnul va lucra al aturi de poporul care l va onora.

Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre

231

Fntni de via ta Minunat a este lucrarea pe care Dumnezeu dore ste s-o ndeplineasc a prin slujitorii S ai, pentru ca Numele S au s a e prosl avit. pentru na Dumnezeu a f acut ca losif s a e o fntn a de via ta tiunea Egiptului. Prin losif a fost salvat a via ta ntregului popor. Prin Daniel, Dumnezeu a salvat via ta tuturor n telep tilor Babilonului. Si toate aceste izb aviri ne stau ca pilde; ele au ar atat poporului binecuvnt arile spirituale pe care le primea prin leg atura cu Dumnezeul c arora Iosif s i Daniel se nchinau. La fel s i ast azi, Dumnezeu dore ste s a aduc a lumii binecuvnt ari prin poporul S au. Fiecare lucr ator n a c arui inim a domne ste Domnul Hristos, oricine prezint a lumii dragostea Lui, este un mpreun a lucr ator cu Dumnezeu pentru binecuvntarea omenirii. Pe m asur a ce el prime ste de la Mntuitorul har pentru a-l se vor rev mp art as i altora, din ntreaga sa in ta arsa s uvoaiele vie tii spirituale. Domnul Hristos a venit ca Marele Medic pentru a vindeca r anile produse de p acat familiei omene sti, iar Duhul S au, care lu, creaz a prin slujitorii S ai, mp art as e ste in telor omene sti n suferin ta bolnave de p acat, o extraordinar a putere vindec atoare, care este ecient a att pentru trup, ct s i pentru suet. n ziua aceea, spune Scriptura, se va deschide casei lui David s i locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru p acat s i necur a tie (Zaharia 13, 1). Apele acestei fntni con tin propriet a ti medicale care vor vindeca att neputin tele [210] zice, ct s i pe cele spirituale. Din aceast a fntn a porne ste rul cel mare pe care f-a v azut Ezechiel n vedenie. Apa aceasta curge spre tinutul de r as arit se pogoar a n cmpie s i se vars a n mare s i, v arsndu-se n mare, apele m arii se vor vindeca. Orice f aptur a vie, care se mi sc a, va tr ai pretutindeni pe unde va curge rul... c aci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face s an atoase, s i pretutindeni pe unde va ajunge rul acesta va ... Dar lng via ta a rul acesta, pe malurile lui de amndou a p ar tile, vor cre ste tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va ve steji s i roadele lor nu se vor sfr si; n ecare lun a vor face roade noi, pentru c a apele vor ie si din sfntul loca s. Roadele lui vor sluji ca hran as i frunzele lui ca leac (Ezechiel 47,8-12). s Un astfel de ru de via ta i de vindecare are Dumnezeu n plan ca s a e sanatoriile noastre, prin puterea Sa care va lucra prin ele. (Testimonies for the Church 6:219-228 (1900)).

Biserica Sa calicat a pentru slujire


Domnul Hristos a mputernicit biserica Sa s a fac a aceea si lucrare [211] cu cea pe care a f acut-o El. Si ast azi. El este acela si medic plin de mil a ca atunci cnd a fost pe acest p amnt. Noi ar trebui s a-i facem pe s cei n suferin ta a n teleag a c a n El exist a balsam vindec ator pentru . Ucenicii S orice boal a, putere de refacere pentru orice neputin ta ai ca s din acest timp trebuie s a se roage cu tot atta st aruin ta i ucenicii din vechime. Iar vindec arile vor urma, c aci rug aciunea t acut a cu va mntui pe cel bolnav (Iacov 5,15). Noi avem nevoie credin ta de puterea Duhului Sfnt, asigurarea lini stit a a credin tei care poate face apel la f ag aduin tele lui Dumnezeu. (The Review and Herald, 9 iunie, 1904. Pentru studiu suplimentar: Testimonies for the Church 8:181-191, cap. Scopul lui Dumnezeu prin nin tarea sanatoriului)

232

Ape vii pentru suete nsetate


Domnul dore ste ca femeile s i b arba tii n telep ti care lucreaz a n calitate de cadre medicale s a aline s i s a ajute pe cei bolnavi s i pe cei ... n suferin ta n vederea acestui scop salvarea suetelor au fost nin tate sanatoriile noastre. Zi de zi, noi vedem multe fe te istovite de griji s i necazuri. Ce arat a durerea de pe aceste chipuri? Nevoia suetului dup a pacea lui Hristos. Bietele s i ntristatele in te ome- ne sti se duc la fntni cr apate, care nu pot s a tin a ap a, gndindu-se c a si pot potoli setea. S a le facem s a aud a vocea care spune: Voi to ti cei (Isaia nseta ti veni ti la ape. Veni ti la Mine ca s a pute ti avea via ta 55, 1,1 Ioan 5, 40). Pentru ca suetele nsetate s a poat a conduse la ape vii, facem apel s a nu se ntemeieze sanatorii scumpe, sanatorii mamut, ci institu tii ca ni ste case de s an atate, situate n locuri pl acute. La cei bolnavi trebuie s a se ajung a nu prin cl adiri masive, ci prin nin tarea mai multor sanatorii mici, care trebuie s a e ca ni ste lumini care s a str aluceasc a ntr-un loc ntunecos. Cei care se angajeaz a n aceast a lucrare trebuie sa reecte lumina fe tei lui Hristos. Ei trebuie s a e ca sarea care nu s i-a pierdut gustul. Prin lucrarea din sanatorii, bine condus a, inuen ta religiei adev arate s i curate va ajunge la multe suete. De la sanatoriile noastre trebuie s a porneasc a lucr atori instrui ti, care s a mearg a n locuri n care adev arul nu a fost niciodat a proclamat s i s a fac a lucrare misionar a pentru Domnul, bazndu-se pe f ag aduin ta: Iat a, Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Matei 28, 20). (Special Testimonies, Series B 8:13-14 [212] (1907)).

233

Sanatoriile s i lucrarea evangheliei


Sanatoriile noastre constituie unul dintre cele mai eciente mijloace de a ajunge la toate clasele de oameni. Domnul Hristos nu mai este n persoan a n aceast a lume ca s a mearg a prin ora sele s i satele noastre s i s a vindece pe cei bolnavi. El ne-a ns arcinat pe noi s a continu am lucrarea misionar a medical a pe care a nceput-o El. s i n aceast a lucrare noi trebuie s a facem tot ce putem mai bine. Trebuie nin tate institu tii pentru ngrijirea bolnavilor, n care femeile s i b arba tii s a e da ti n grija unor misionari medicali tem atori de Dumnezeu s i s a e trata ti f ar a medicamente. La aceste institu tii vor veni cei care au atras boala asupra lor prin obiceiuri necorespunz atoare de mncare s i b autur a. Ace stia trebuie nv a ta ti principiile vie tuirii s an atoase. Ei trebuie nv a ta ti valoarea lep ad arii de sine s i a t ag aduirii de sine. Trebuie s a li se pun a nainte o hran a simpl a, s an atoas as i gustoas as i ei trebuie s a e ngriji ti de surori medicale s i medici n telep ti. Sanatoriile noastre sunt mna dreapt a a Evangheliei care des cu vestea cea chide u si prin care se poate ajunge la cei n suferin ta bun a a vindec arii prin Hristos. n aceste institu tii, cei bolnavi pot nv a ta ti s a- si ncredin teze cazul Marelui medic, care va al aturi de ei n eforturile lor de a- si rec ap ata s an atatea, aducndu-le vindecare att pentru suet, ct s i pentru trup. O lucrare misionara deosebit de valoroas a trebuie f acuta n sanatoriile noastre. n acestea, Domnul Hristos s i ngerii lucreaz a pentru a alina suferin ta cauzat a de boala trupeasc a. Si f ar a ndoial a c a lucrarea nu trebuie s a sfr seasc a aici. Rug aciunile n al tate pentru cei bolnavi s i prezentarea Scripturilor i vor nv a ta ce nseamn a lucrarea misionar a medical a. Aten tia le este ndreptat a spre Acela care poate [213] vindeca orice boal a. Ei a a despre marele dar al vie tii ve snice, pe care Domnul Isus tnje ste s a-1 acorde acelora care l primesc pe El. cum s Ei nva ta a se preg ateasc a pentru loca surile pe care Domnul Hristos S-a dus s a le preg ateasc a pentru cei ce i iubesc... Dac a M a duc, a spus El... voi veni iar as i s i v a voi lua cu Mine. ca acolo unde 234

Sanatoriile s i lucrarea evangheliei

235

sunt Eu s a ti s i voi (Ioan 14, 3). in Cuvntul lui Dumnezeu sunt , e n ce ng aduin te pre tioase, din care cei care sunt n suferin ta prive ste trupul, e mintea, pot primi alinare, n adejde s i ncurajare. Planul de ntemeiere a unor institu tii pentru ngrijirea corespunz atoare a celor bolnavi a fost ntocmit de Domnul. El a instruit pe poporul S au ca s a nin teze astfel de institu tii. n acestea trebuie s a lucreze medici inteligen ti, tem atori de Dumnezeu, care s as tie s a-i trateze pe cei bolnavi din punctul de vedere al medicului cre stin iscusit. Ace sti medici trebuie s a e serio si s i activi, slujind Domnului n activitatea lor. Ei trebuie s a- si amin- teasc a de faptul c a ei lucreaz a n locul s i sub supravegherea Marelui Medic. Ei stau ca p azitori ai in telor pe care Domnul Hristos le-a cump arat cu propriul S au snge s i. de aceea, este esen tial ca ei s a e st apni ti de principii nalte, nobile, f acnd voia Misionarului Medical divin, care . vegheaz a continuu asupra celor bolnavi s i n suferin ta Cel care este pus ca veghetor asupra s an at a tii celor bolnavi tre puterea alin buie s a n teleag a din proprie experien ta atoare a harului lui Hristos, astfel ca acelora care vin la el pentru tratament s a le poat a mp ar ti prin cuvinte puterea d at atoare de s an atate a adev arului lui Dumnezeu. Un medic nu corespunde pentru lucrarea misionar a medical a pn a nu a ajuns s a-L cunoasc a pe Cel care a venit s a mntuiasc a suete care pier, bolnave de p acat. Dac a Domnul Hristos torul s adev este nv a ta au, dac a va cunoa ste din experien ta arul, el va putea s a-L nal te pe Mntuitorul n fa ta celor bolnavi s i a celor pe [214] moarte. Bolnavii observ a cu aten tie privirile, cuvintele s i faptele medicului lor, iar cnd medicul cre stin ngenuncheaz a al aturi de patul , cernd Marelui Medic s celui n suferin ta a preia n propriile sale mini cazul respectiv, asupra min tii celui bolnav se face o impresie ce poate avea ca urmare mntuirea suetului s au. (The Review and Herald, 23 martie, 1906).

Institu tii necesare n multe locuri


Domnul Hristos a cuprins lumea n lucrarea Sa misionar as i El mi-a descoperit c a nu este planul S au s a e ntemeiate centre mari, s a e nin tate institu tii mari care s a epuizeze fondurile poporului nostru din toate p ar tile lumii pentru sus tinerea doar a ctorva institu tii mari, cnd nevoile vremii cer s a se fac a ceva, pe m asur a ce Providen ta deschide calea, n mai multe locuri. Trebuie nin tate institu tii n diferite locuri, pretutindeni n lume; la nceput s a se p atrund a ntr-un loc al viei. apoi ntr-altul, pn a cnd toat a va cultivat a. Trebuie depuse eforturi acolo unde nevoia este cea mai mare. ns a noi nu putem duce mai departe aceast a extindere s i n acela si timp s a facem o etalare extravagant a, doar n cteva locuri. Sanatoriul din Battle Creek este prea mare. Va nevoie de mult prea mul ti lucr atori pentru pacien tii care vor veni. Doar a zecea parte din num arul pacien tilor care vin la acea institu tie vor putea benecia de o ngrijire medical a cu cele mai bune rezultate, pe m asura unui centru misionar medical. Trebuie ntemeiate pe titre n toate ora sele de marea lucrare pe care ne-a ncredin care nu au cuno stin ta tate Domnul, aceea de avertizare a lumii c a sfr sim! tuturor lucrurilor tor a spus: Sunt prea multe ntr-un singur este la u si. Marele nv a ta [215] loc. (Testimonies for the Church 8:204-205 (1903).)

236

n toat a lumea
Dumnezeu a ns arcinat pe poporul S au s a lumineze lumea. El i-a nzestrat cu capacit a ti care s a-i fac a n stare s a extind a lucrarea Sa pn a ce aceasta va nconjura tot globul p amntesc. Ei trebuie s a nin teze. n toate p ar tile p amntului, sanatorii. s coli, case de editur a s i altele din aceea si categorie pentru ndeplinirea lucr arii Sale. Solia nal a a Evangheliei trebuie dus a la orice na tiune, neam. ri str limb as i popor (Apocalipsa 14, 6). n ta aine, trebuie ntreprinse lucr ari pentru naintarea acestei solii s i pentru ducerea ei mai departe. Deschiderea de restaurante cu hran a s an atoas as i a unor s aii pentru tratament s i nin tarea unor sanatorii pentru ngrijirea celor bolnavi s i suferinzi este la fel de necesar as i n Europa, ca s i n America. ri trebuie ntemeiate misiuni medicale care s n multe ta a lucreze ca bra tul de ajutor al lui Dumnezeu n slujirea celor ndurera ti. Domnul Hristos lucreaz a al aturi de cei care se angajeaz a n lucrarea misionar a medical a. Femeile s i b arba tii care lac tot ce pot. n mod neegoist pentru a nin ta sanatorii s i s ali pentru tratament n ri vor mult r multe ta aspl ati ti. Cei care vor veni la aceste institu tii vor benecia din punct de vedere zic, mintal s i spiritual cei istovi ti vor nviora ti, bolnavii si vor rec ap ata s an atatea, iar cei rile ndep mpov ara ti de p acat vor u sura ti. n ta artate, vor auzite mul tumiri s i glasuri de cntare de la cei ale c aror inimi au fost ntoarse de pe calea p acatului pe calea neprih anirii. Prin cnt arile lor de laud a va adus a o m arturie care i va c stiga pe al tii s a se consacre s i s a se mprieteneasc a cu Domnul Hristos. Convertirea suetelor la Dumnezeu este cea mai mare, cea mai nobil a lucrare n care pot implicate in tele omene sti. Prin aceast a [216] lucrare se descoper a puterea lui Dumnezeu, sn tenia Sa, r abdarea Sa s i dragostea Sa nem arginit a. O dat a cu ecare convertire autentic a, El este prosl avit, iar ngerii izbucnesc n cnt ari. Ne apropiem de sfr situl istoriei acestui p amnt s i n multe domenii ale lucr arii lui Dumnezeu trebuie s a se lucreze cu mai mult sacriciu dect se manifest a n prezent. Lucrarea din aceste zile 237

238

Sfaturi pentru s an atate

din urm a este, ntr-un sens special, lucrarea misionar a. Prezentarea adev arului prezent, de la prima liter a a alfabetului pn a la ultima, nseamn a efort misionar. Lucrarea ce trebuie t acut a necesit a sacriciu pentru ecare pas nainte. Din acest serviciu neegoist, iuer atorii vor ie si cur a ta ti s i rana ti ca aurul ncercat n foc. Vederea suetelor care pier n p acat ar trebui s a ne trezeasc a s a depunem mai multe eforturi pentru a da lumina adev arului prezent acelora care se a a n ntuneric s i n special celor din acele cmpuri n care s-a f acut doar pu tin pentru a se n al ta monumente pentru Dumnezeu. n toate p ar tile lumii, o lucrare care trebuia s a e f acut a demult trebuie nceput a acum s i dus a la ndeplinire pn a la des avr sire. rile europene n ta n general, fra tii no stri nu prea au avut interesul pe care ar rile europene, n trebuit s a-l aib a pentru nin tarea de sanatorii n ta ri se vor ivi probleme din cele mai uimitoare, lucrarea din aceste ta datorit a mprejur arilor specice diferitelor cmpuri, ns a potrivit cu lumina care mi-a fost dat a, vor ti nin tate institu tii care, de si la nceput vor mici, vor ajunge, prin binecuvntarea lui Dumnezeu, tot mai mari s i mai puternice. Institu tiile noastre din orice tar a nu trebuie s a e ngr am adite toate ntr-o singur a localitate. Dumnezeu nu a avut niciodat a n plan [217] ca lumina adev arului s a e, n acest fel, tinut a ntr-un singur loc. Pentru un timp, na tiunii iudaice i s-a cerut s a se nchine la ierusalim. ns a Domnul Isus i-a spus femeii samaritence: Crede-M a c a vine ceasul cnd nu v a ve ti nchina Tat alui nici pe muntele acesta, nici n Ierusalim. Dar vine ceasul, s i acum a s i venit, cnd nchin atorii adev ara ti se vor nchina Tat alui n duh s i n adev ar: indc a astfel de nchin atori dore ste s i Tat al. Dumnezeu este Duh; s i cine se nchin a Lui trebuie s a I se nchine n duh s i n adev ar (Ioan 4, 21.23.24). Adev arul trebuie s adit n orice loc putem p atrunde. Bl trebuie dus n regiunile lipsite de cunoa sterea lui Dumnezeu. Oamenii vor binecuvnta ti primindu-L pe Acela n care s i-au pus speran ta pentru via ta ve snic a. Acceptarea adev arului, a sa cum este el n Hristos, le va umple inimile cu cnt ari pentru Dumnezeu.

n toat a lumea

239

A absorbi o mare cantitate de mijloace doar n cteva locuri este contrar principiilor cre stine. Fiecare cl adire trebuie n al tat a n func tie de nevoile cl adirilor similare din alte locuri. Dumnezeu face apel la b arba tii din pozi tii de ncredere din lucrarea Sa s a nu mpiedice calea de naintare, folosind n mod egoist, toate mijloacele care pot asigurate doar n cteva locuri favorizate sau ntr-unui sau dou a domenii ale lucr arii. La nceputul vestirii soliei, foarte mul ti din poporul nostru aveau un spirit de t ag aduire s i sacriciu de sine. Astfel. nceputul a fost bun s i succesul a nso tit eforturile depuse. ns a lucrarea nu s-a dezvoltat a sa cum a trebuit s a se dezvolte. S-a concentrat prea mult n Battle Creek. n Oakland s i n alte cteva locuri. Fra tii no stri n-ar trebuit s a construiasc a niciodat a ntr-un singur loc a sa cum au construit n Battle Creek. Domnul a dorit ca lucrarea Sa s a e continuat a n acela si spirit [218] n care a fost nceput a. Lumea trebuie s a e avertizat a. Trebuie s a se p atrund a n cmpuri noi, unul dup a altul. Porunca ce ne-a fost dat a este: Ad auga ti noi teritorii. Oare noi, ca popor, nu ar trebui s a aducem, prin felul n care dezvolt am afacerile, prin atitudinea de o lume nemntuit noastr a fa ta a, o m arturie mai clar as i chiar mai hot art a dect cea pe care am dat-o acum dou azeci sau treizeci de ani? Asupra noastr a a str alucit o mare lumin a cu privire la ultimele zile ale istoriei acestui p amnt. Fie ca lipsa noastr a de n telepciune s i de energie s a nu dea dovad a de orbire spiritual a. Solii lui Dumnezeu de adev trebuie s a e mbr aca ti cu putere. Ei trebuie s a aib a fa ta ar un tor, pe care acum nu l au. Solia solemn respect n al ta a de avertizare trebuie proclamat a n cele mai grele cmpuri s i n cele mai p ac atoase ora se n ecare ora s n care lumina soliei ngerului al treilea nu a ajuns nc a. Ultima chemare la osp a tul nun tii Mielului trebuie s a ajung a la ecare. n proclamarea acestei solii, slujitorii lui Dumnezeu vor confrunta ti cu multe greut a ti s i vor avea de ntmpinat multe obstacole, Uneori lucrarea va merge greu, a sa cum a fost atunci cnd pionierii au ridicat institu tiile de la Battie Creek, din Oakiand s i din alte locuri. ns a to ti trebuie s a fac a tot ce pot mai bine, f acnd din Domnul t aria lor, evitnd cu totul egoismul s i binecuvntnd pe semenii lor prin faptele lor bune...

240

Sfaturi pentru s an atate

rile n toate ta Domnul ne cere s a ne trezim s i s a m con stien ti de responsabilit a tile noastre. Dumnezeu a ncredin tat ec arui om o anumit a lucrare. folositoare. S m tot ce putem Fiecare poate s a tr aiasc a o via ta a nv a ta s i s a m o binecuvntare pentru al tii. mp art as indu-le cuno stin ta adev arului. Fie ca ecare s a ac tioneze potrivit cu darurile pe care [219] le are. ind binevoitor s a ajute la ducerea po- verilor. Pretutindeni trebuie f acut a o lucrare pentru toate clasele societ a tii. Noi trebuie s a ne apropiem de cei s araci s i cei de jos, de cei care au dec azut datorit a necump at arii. Si. n acela si timp, noi nu trebuie s a uit am nici clasele de sus avoca tii, mini strii, senatorii s i judec atorii, dintre care mul ti sunt robii obiceiurilor necump atate. Noi nu trebuie s a l as am nencercat nici un efort de a le ar ata c a suetele lor merit a s a e salvate, c a merit a s a lupte pentru via ta ve snic a. Pe cei din pozi tii m c nalte s a-i nv a ta a este posibil a abstinen ta total a, cerndu-le s a ofere banii pe care i-ar cheltuit n pl aceri v at am atoare, ca b auturi alcoolice s i tutun, pentru nin tarea de institu tii n care copiii s i tinerii s a poat a preg ati ti pentru a deveni utili n lume. ngerii a steapt a s a conlucreze Asupra noastr a a str alucit o mare lumin a, ns a ct de pu tin din aceast a lumin a reect am noi n lume? ngerii cerului a steapt a ca in tele omene sti s a conlucreze cu ei n punerea n practic a a principiilor adev arului. O mare parte din aceast a lucrare trebuie f acut a prin intermediul sanatoriilor s i a institu tiilor similare. Aceste institu tii trebuie s a e monumentele lui Dumnezeu n care puterea Sa vindec atoare poate ajunge la toate clasele de sus sau de jos, boga ti sau s araci. Fiecare dolar investit n acestea pentru Hristos va aduce . binecuvnt ari att pentru d at ator, ct s i pentru oamenii n suferin ta Lucrarea misionar a medical a este bra tul drept al Evangheliei. Ea este necesar a pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu. Prin aceasta, b arba tii s i femeile vor condu si s a vad a importan ta obiceiurilor corecte de vie tuire s i a puterii mntuitoare a adev arului. Lucr atorii instrui ti trebuie s a p atrund a n ecare ora s pentru a face lucrare misionar a medical a. Ca bra t drept al soliei ngerului al treilea, metodele [220] lui Dumnezeu de tratare a bolii vor deschide u si pentru p atrunderea

n toat a lumea

241

adev arului prezent. Literatura despre s an atate trebuie s a e pus a n ri. Medicii no ri circula tie n multe ta stri din Europa s i din alte ta ar trebui s a e con stien ti de necesitatea de a avea lucr ari de s an atate preg atite de oamenii din acele locuri s i care s a poat a veni n turi. ntmpinarea nevoilor locale cu cele mai importante nv a ta Cooperarea sanatoriilor Domnul va da sanatoriilor noastre care sunt deja n func tiune ocazia de a colabora cu El n nin tarea de noi asemenea sanatorii. Fiecare institu tie nou-ntemeiat a trebuie s a e socotit a ca o sor a ce va de ajutor n marea lucrare de proclamare a soliei ngerului al treilea. Dumnezeu a acordat sanatoriilor noastre ocazia de a pune n mi scare o lucrare care va precum o piatr a ce declan seaz a via ta care cre ste tot mai mult, ca s i cnd ar rostogolit a de o mn a invizibil a. Fie ca aceast a piatr a plin a de mister s a e pus a n mi scare. Domnul m-a instruit s a-i avertizez pe cei care vor nin ta n , viitor sanatorii n locuri noi. s a- si nceap a lucrarea n umilin ta consacrndu- si darurile n serviciul S au. Cl adirile n al tate nu trebuie s a e mari sau scumpe. Trebuie nin tate sanatorii mici, n apropierea s colilor noastre. n aceste sanatorii trebuie s a ajung a tinerii s i tinerele cu capacit a ti s i consacra ti, care s tiu s a se poarte n temere de Dumnezeu s i cu dragoste pentru El, aceia care, cnd vor preg ati ti pentru absolvire, nu vor sim ti c as tiu tot ceea ce ar trebui s as tie, ci s vor studia cu st aruin ta i vor pune n practic a cu grij a lec tiile date de Domnul Hristos. naintea lor va merge neprih anirea lui Hristos, iar n urma lor slava lui Dumnezeu. (Testimonies for the Church [221] 7:51-60 (1902)).

Sanatoriul din Sydney s a aib as i rol educativ


Domnul a dat continuu instruc tiuni privind importan ta acestei rii ei. El dore institu tii s i necesitatea nin ta ste ca sanatoriul s a e construit pentru ca noi s a conlucr am cu El ca unelte ale Sale n alinarea suferin telor omenirii. n cadrul lucr arii de la sanatoriu, medicii, sora- seta s i surorile medicale trebuie s a coopereze cu Dumnezeu ca s a-i ajute pe bolnavi s a se ns an ato seasc a. F acnd acest lucru, ei vor coopera cu El n a reface chipul S au n suet. S a nu ngr adim pe Sfntul lui Israel. Oare nu Hristos sluje ste pentru noi n Sanctuarul de sus, ca mna dreapt a a lui Dumnezeu? Oare nu mijloce ste El pentru cei care sufer a zic s i pentru cei care sufer a spiritual? El i invit a s a vin a la El, care a fost mort, dar este viu n vecii vecilor. s Dumnezeu dore ste ca in tele omene sti aate n suferin ta a e nv a tate s a se fereasc a de boal a, punnd n practic a obiceiuri corecte de mncare, b autur as i mbr ac aminte. Mul ti sufer a datorit a practicilor p ac atoase care au putere st apnitoare asupra lor, iar ace stia ar putea readu si la s an atate prin p azirea atent a a legilor vie tii s i s an at a tii s i prin colaborarea cu Acela care a murit pentru ca ei s a poat a avea via ta ve snic a. Aceasta este cuno stin ta de Dumnezeu de care au nevoie b arba tii s i femeile. Ei trebuie nv a ta ti cum s a studieze legile divine date de Domnul Hristos pentru binele ntregii omeniri. Aceasta este lucrarea care trebuie f acut a n sanatoriul nostru. Uneltele iui Dumnezeu trebuie s a se str aduiasc a s a mearg a pe urmele Vindec atorului divin. Cei care vin la sanatoriu trebuie s a e nv a ta ti cum s a- si ngrijeasc a trupul, aducndu- si aminte de cuvintele: Voi nu sunte ti ai vo stri, c aci a ti fost cump ara ti cu un pre t: [222] prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 6, 19.20). Da, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, iar calea ascult arii de legile naturii este calea direct a c atre ceruri. Acela care se converte ste, schimbndu- si obiceiurile gre site n privin ta mnc arii, b auturii s i mbr ac amintei, este preg atit s a asculte s i s a primeasc a adev arul cu o inim a bun as i binevoitoare. 242

Sanatoriul din Sydney s a aib as i rol educativ

243

Mul ti dintre cei care pun n practic a legile naturale s i primesc n suet harul nvior ator ai lui Dumnezeu dobndesc un rost nou n ce prive ste via ta zic as i spiritual a. Frica de Domnul este nceputul n telepciunii (Proverbe 9, 10). S a l as am glasul n telepciunii s a e auzit, c aci c aile ei sunt ni ste c ai pl acute s i toate c ar arile ei sunt ni ste c ar ari pa snice (Proverbe 3, 17). Slava Evangheliei Slava Evangheliei are drept temelie principiul de refacere a neamului omenesc dec azut potrivit chipului divin, printr-o continu a . Aceast manifestare de bun avoin ta a lucrare a nceput n cur tile cere sti. Acolo, Dumnezeu a hot art s a dea in telor omene sti o dovad a de ele. Ei a iubit att de de net ag aduit a iubirii pe care o avea fa ta mult lumea, c a a dat pe singurul S au Fiu, pentru ca oricine crede n ve El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a (Ioan 3, 16). Dumnezeirea a fost mi scat a de mil a pentru neamul omenesc, iar Tat al, Fiul s i Duhul Sfnt S-au hot art s a ntocmeasc a planul de mntuire. Pentru ca acest plan s a e pus n aplicare pe deplin, s-a hot art ca Domnul Hristos, unicul u n ascut al lui Dumnezeu, s a Se dea pe Sine nsu si ca o jertfa pentru p acat. Oare cu ce m asur a s-ar putea m asura adncimea acestei iubiri? Dumnezeu a ntocmit astfel lucrurile, nct omul s a nu poat a spune c a El ar putut face ceva s i mai mult. O dat a cu Hristos. Ei a dat toate resursele cerurilor, astfel ca nimic s a nu lipseasc a n planul pentru salvarea omului. Aici este dragostea a c arei contemplare va umple suetul cu o mul tumire [223] ce nu poate exprimat a! O, ce dragoste, ce dragoste f ar a seam an! Contemplarea acestei iubiri va cura ti suetul de orice egoism. l va conduce pe ucenic s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a-L urmeze pe Mntuitorul. To ti ar trebui s a aib a o parte ntemeierea de biserici s i sanatorii este doar o manifestare n continuare a dragostei lui Dumnezeu, s i n aceast a lucrare, ntregul poporul lui Dumnezeu trebuie s a- si fac a partea. Domnul Hristos Si-a ntemeiat biserica Sa de aici cu scopul expres de a ar aia mai depaite, prin membrii ei, harul lui Dumnezeu. Pretutindeni n lume, poporul

244

Sfaturi pentru s an atate

S au trebuie s a ridice monumente de aducere aminte a Sabatului S au singurul semn ntre El s i ei care i sn te ste. Astfel, ei trebuie s a arate c a li sunt din nou credincio si s i stau cu t arie tic partea principiilor legii Sale. (.4 Systematic Offering for the Sydney Sanitarium, 3-6. 1899)

Foloase agricole
Domnul a ng aduit ea focul s a mistuie cl adirile principale de la Revievv and Herald s i sanatoriu s i a ndep artat astfel cea mai mare obiec tie rostit a mpotriva mut arii de la Battle Creek. Planul S au a fost ca, n loc s a se reconstruiasc a sanatoriul acela mare. Poporul nostru s a construiasc a mai multe institu tii n diferite locuri. Aceste sanatorii mai mici trebuia ridicate acolo unde se putea asigura teren n scop agricol. A fost planul lui Dumnezeu ca agricultura s a e legat a de lucrarea din sanatoriile s i din s colile noastre. Tinerii no stri trebuie s a nve te s a se dezvolte s i n acest domeniu al lucr arii. Este bine. mai mult dect bine. este esen tial s a . (Testimonies e pus n aplicare planul Domnului n aceast a privin ta [224] for the Church 8:227-228 (1903).)

245

Avertizare mpotriva centraliz arii


Sfnta Elena, California, 4 September 1902 C atre conduc atorii din lucrarea noastr a medical a____ Stima ti fra ti: Domnul lucreaz a n mod nep artinitor pentru ecare parte din via Sa. Oamenii sunt cei care dezorganizeaz a lucrarea Sa. El nu d a poporului S au privilegiul de a strnge att de mul ti bani pentru a ridica institu tii doar n cteva locuri s i s a nu mai r amn a nimic pentru a nin ta institu tii asem an atoare s i n alte locuri. Trebuie nin tate multe institu tii n ora sele mari din America s i n special n ora sele mari din sud, acolo unde pan a acum s-a f acut rile str att de pu tin. Si n ta aine trebuie pornite multe ini tiative n lucrarea misionar a medical as i duse la ndeplinire pn a la succes deplin. ntemeierea de sanatorii este tot att de important a n Europa ri str s i n alte ta aine, ca s i n America. Domnul dore ste ca poporul S au s a n teleag a lucrarea ce trebuie f acut as i, ca ispravnici credincio si, s a ac tioneze cu n telepciune cl n investirea banilor. Cnd se nal ta adiri. Ei dore s-tt ca ei s a socoteasc a bine pre tul, pentru a vedea dac a au destul ca s a poat a termina. El dore ste, de asemenea, ca ei s a- si aduc a aminte c a nu trebuie s a investeasc a n mod egoist to ti banii doar n cteva locuri, ci trebuie s a se gndeasc as i s a tac a planuri s i pentru multe alle locuri n care ar trebui nin tate institu tii. Economie s i bun avoin ta Potrivit cu lumina care mi-a fost dat a. directorii tuturor institu tiilor noastre, s i n special ai sanatoriilor nou-nin tate, trebuie s a e aten ti s a fac a economie n cheltuirea banilor, pentru a putea n [225] stare s a ajute institu tii asem an atoare care trebuie nin tate n alte p ar ti ale lumii. Chiar dac a au sume mari de bani n vis- tierie, ei trebuie s a fac a planuri care s a aib a n vedere nevoile din ntregul s i marele cmp misionar al lui Dumnezeu.

246

Avertizare mpotriva centraliz arii

247

Nu este planul Domnului ca poporul S au s a ridice sanatorii mamut pretutindeni. Trebuie nin tate mai multe sanatorii, acestea nu trebuie s a e mari, ci s a e n m asur a s a fac a o lucrare bun a. cu succes, deplin a. Mi-au fost date avertiz ari cu privire la lucrarea de instruire a surorilor medicale s i a evangheli stilor misionari medicali. Noi nu trebuie s a centraliz am aceast a lucrare. n ecare sanatoriu nin tat, tinerii s i tinerele trebuie instruite s a e misionari medicali. Domnul va deschide calea naintea lor pe m asur a ce ei nainteaz a spre a lucra pentru El. Dovezile pe care le avem n fa ta noastr a despre mplinirea profe tiilor arat a c a sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. O mare s i important a parte a lucr arii trebuie f acut a n afar as i departe de locurile n care, n trecut, lucrarea a fost n mare parte centralizat a. Cnd aducem ap a ntr-o gr adin a ca s a o irig am, nu folosim apa ntr-un singur loc l asnd celelalte p ar ti uscate s i neroditoare, s i apoi strig am: Da ti-ne ap a. Si totu si a sa s-a procedat n cadrul lucr arii ce s-a f acut n cteva locuri, neglijndu-se cmpul cel marc. Oare locurile pustii trebuie s a r amn a pustii? Nu. Fie ca torentul de ap a s a curg a n ecare loc, aducnd o dat a cu el bucurie s i rodnicie s Umilin ta i altruism Niciodat a nu trebuie s a ne bizuim pe recunoa sterea, pozi tia s i rangul pe care ni le ofer a lumea. Cnd ntemeiem institu tii, nu trebuie s a ncerc am s a intr am n competi tie cu institu tiile lume sti n [226] ce prive ste m arimea sau splendoarea. Noi nu vom ob tine biruin ta n al tnd cl adiri masive, ca s a rivaliz am cu du smanii no stri, ci nutrind . Este cu mult spiritul lui Hristos un spirit de blnde te s i umilin ta mai bine s a ne purt am crucea s i speran tele nemplinite, dar s a avem via ta ve snic a n cele din urm a, dect s a tr aim cu prin tii s i s a pierdem cerul. Mntuitorul lumii S-a n ascut din p arin ti umili, ntr-o lume blestemat a prin p acat, nelegiuit a. El a crescut f ar a s a e cunoscut n Nazaret, un or as el din Galilea. Si-a nceput lucrarea n s ar acie s i f ar a rang lumesc. n acest fel a introdus Dumnezeu Evanghelia, pe o cale cu totul diferit a de cea pe care mul ti din zilele noastre socotesc c a este n telept s a proclame aceea si Evanghelie.

248

Sfaturi pentru s an atate

Chiar la nceputul dispensa tiunii Evangheliei. El a nv a tat biserica Sa s a se bizuie nu pe rangul s i m arirea lumeasc a, ci pe puterea credin tei s i ascult arii. Favoarea lui Dumnezeu este mai pre tioas a dect aurul s i argintul. Puterea Duhului S au este de o inestimabil a valoare. A sa vorbe ste Domnul: Cl adirile vor conferi caracter lucr arii Mele atunci cnd cei care le ridic a vor urma sfaturile Mele cu privire la nin tarea de institu tii. Dac a cei care au condus s i sus tinut lucrarea n trecut ar fost st apni ti de principii curate, neegoiste. atunci n-ar existat niciodat a a sa o concentrare egoist a de bani doar ntr-unui sau dou a locuri. S-ar ntemeiat institu tii n mai multe localit a ti. S amn ta adev arului, sem anat a n mult mai multe cmpuri, ar li r as arit s i ar adus rod spre slava Mea. Locurile care au fost neglijate trebuie s a e luate n aten tie acum. Poporul meu trebuie s a fac a o lucrare bine denit a, n mod [227] grabnic. Cei care, n cur a tie. Mi se vor consacra pe deplin, trup, suet s i spirit, vor lucra pentru Mine s i n Numele Meu. Fiecare va sta la locul rnduit pentru el, privind la Mine, C al auza s i Sf atuitorul s au. Eu i voi nv a ta pe cei ne stiutori s i voi unge ochii cu alie cereasc a multora dintre cei care se a a acum n ntuneric spiritual. mi voi ridica unelte care vor face voia Mea, preg atind un popor care va sta naintea Mea n timpul sfr sitului. mi voi ntemeia institu tii n multe locuri n care ar trebuit s a existe deja sanatorii s i s coli, s i aceste institu tii vor deveni centre educative pentru instruirea lucr atorilor. Ocazii providen tiale Domnul va lucra asupra min tii oamenilor pe c ai nea steptate. , sunt du Unii care. n aparen ta smani ai adev arului, n providen ta lui Dumnezeu, si vor investi mijloacele pentru procurarea de propriet a ti s i construirea de cl adiri. In timp. aceste propriet a ti vor li oferite spre vnzare la un pre t mult mai sc azut dect valoarea lor. Poporul nostru va recunoa ste mna Providen tei n aceste oferte s i va procura propriet a ti valoroase, pe care le va folosi n lucrarea de educa tie. Vom , lep face planuri s i vom lucra cu umilin ta adare de sine s i sacriciu

Avertizare mpotriva centraliz arii

249

de sine. n acest fel. oamenii cu bani ne vor deveni alia ti, ajutnd poporul Domnului s a nainteze n lucrarea Sa cu rapiditate. n diferite locuri trebuie cump arate propriet a ti pe care vom nin ta sanatorii. Poporul nostru trebuie s a caute ocazii de a cump ara propriet a ti n afara ora selor mari. pe care s a e deja ridicate cl adiri s i care s a aib a livezi care aduc deja roade. P amntul este o avu tie valoroas a. Al aturi de sanatoriile noastre trebuie s a existe p amnt, din care mici parcele pot l folosite pentru construirea de case pentru lucr atorii medicali s i alte persoane care suni instruite pentru a face lucrare misionar a medical a. (Testimonies for the Church 7:99-102 [228] (1902)).

de s Datoria fa ta araci
Conduc atorii sanatoriilor nu trebuie s a e st apni ti de principiile care domnesc n alte institu tii de acest fel. n care conduc atorii, ac tionnd dup a o anumit a politic a, prea adesea se poart a diferit cu cei boga ti. n timp ce pe cei s araci i neglijeaz a. Cei din urm a sunt adesea n mare nevoie de sfat s i mpreun a sim tire, pe care nu le primesc ntotdeauna, de si. n ce prive ste valoarea moral a, s-ar putea s a e ntr-o pozi tie cu mult mai nalt a n ochii lui Dumnezeu dect cei mai boga ti. Apostolul Iacov a dat sfaturi clare cu privire la modul cum ar trebui s a i trat am pe cei boga ti s i pe cei s araci:..C aci, de pild a, dac a intra n adunarea voastr a un om cu un inel de aur, s i o hain a str alucitoare, s i intr as i un s arac mbr acat prost, s i voi pune ti ochii pe cel ce poart a haina str alucitoare s i-i zice ti: Tu s ezi n locul acesta bun! Si apoi zice ti s aracului; Tu stai acolo n picioare! sau: Sezi jos la picioarele mele! nu face ti voi oare o deosebire n voi n siv as i nu v a face ti voi judec atori cu gnduri rele? Asculta ti, prea iubi tii mei fra ti: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt s araci n s ochii lumii acesteia, ca s a-i fac a boga ti n credin ta i mo stenitori ai mp ar a tiei pe care a T ag aduit-o celor ce-L iubesc? (Iacov 2, 2-5). De si Domnul Hristos a fost bogat n cur tile cere sti, totu si El a devenii s arac pentru ca prin s ar acia Lui, noi s a devenim boga ti. Domnul Isus i-a onorat pe cei s araci mp art as ind sfarea lor umil a. m cum s Noi trebuie s a nv a ta a-i trat am pe cei s araci din istoria vie tii Sale. Sunt unii care duc n cxtreme lucrarea de binefacere s i ajung chiar s a le fac a r au celor n nevoie, f acnd prea mult pentru ei. S aracii nu si dau totdeauna toat a silin ta ca s a fac a ce ar putea. n timp ce nu trebuie neglija ti s i nici l asa ti s a sufere, ei trebuie nv a ta ti s a se [229] ajute singuri. Cauza lui Dumnezeu nu trebuie trecut a cu vederea, acordnd s aracilor cea dinti aten tie a noastr a. Domnul Hristos a dat . odat a ucenicilor S ai o lec tie foarte important a n aceast a privin ta Cnd Maria a turnat mirul pe capul lui Isus, lacomul Iuda a pledat n favoarea s aracilor, vocifernd n leg atur a cu ceea ce el considera o risip a de bani. ns a Domnul Isus a ndreptat fapta respectiv a, 250

Datoria fa ta de s araci

251

de spunnd: De ce-i face ti sup arare? Ea a l acut un lucru frumos fa ta Mine ...Adev arat v a spun c a oriunde va propov aduit a Evanghelia aceasta, n toat a lumea, se va istorisi s i ce a f acut femeia aceasta, m c spre pomenirea ei (Marcu 14, 6.9). Prin aceasta, noi nv a ta a Domnul Hristos trebuie s a e onorat, consa-crandu-I tot ce avem noi mai bun. Dac a ntreaga noastr a aten tie ar concentrat a c atre alinarea nevoilor celor s araci, atunci cauza lui Dumnezeu ar neglijat a. Nici una. nici alta nu vor suferi dac a ispravnicii S ai si vor face datoria, ns a cauza lui Dumnezeu trebuie pus a pe primul loc. Cei s araci trebuie trata ti cu tot att interes ca s i cei boga ti. Obiceiul de a onora pe cei boga ti s i de a dispre tui s i neglija pe cei s araci este o nelegiuire n ochii lui Dumnezeu. Cei care se bucur a de tot , care sunt r confortul n via ta asf a ta ti s i alinta ti pentru c a sunt boga ti, nu simt nevoia dup a mpreun a sim tire s i considera tie, a sa cum se ntmpl a n cazul persoanelor ale c aror vie ti au fost o continu a lupt a cu s ar acia. Cei s araci au pu tin n via ta aceasta care s a-i fac a ferici ti s i voio si s i ei vor pre tui simpatia s i dragostea. Medicii s i personalul ajut ator n-ar trebui nicidecum s a neglijeze aceast a clas a, c aci, dac a vor face astfel, vor neglija pe Domnul Hristos n persoana sn tilor S ai. Responsabilit a tile bisericii Sanatoriul nostru a fost n al tat ca s a benecieze de el cei bolnavi, cei boga ti s i cei s araci, toat a lumea. Multe dintre bisericile [230] de aceast noastre nu dovedesc dect pu tin interes fa ta a institu tie, ne tinnd seama c a au suciente dovezi c a aceasta este unul dintre instrumentele rnduite de Dumnezeu pentru a aduce pe b arba ti s i femei la cuno stin ta adev arului s i de a salva multe suete. Bisericile care au s araci n mijlocul lor nu ar trebui s a- si neglijeze ispr avnicia s i s a arunce povara celor s araci s i bolnavi asupra sanatoriului. To ti membrii bisericilor sunt responsabili naintea lui Dumnezeu pentru cei cu necazuri din mijlocul lor. Ei ar trebui s a- si poarte propriile lor poveri. Dac a au persoane bolnave n mijlocul lor s i ar dori ca , acestea s a benecieze de tratament, ei ar trebui, dac a este cu putin ta s a-i trimit a la sanatoriu. F acnd astfel, nu vor sprijini doar institu tia pe care a n-temeint-o Dumnezeu, dar vor s i ajuta pe aceia care au

252

Sfaturi pentru s an atate

nevoie de ajutor, ngrijind de cei s araci a sa cum ne cere Domnul s a facem. Nu a fost planul lui Dumnezeu ca s ar acia s a dispar a din lume. Rangurile din societate nu aveau s a se egalizeze niciodat a. C aci diversitatea st arilor care caracterizeaz a neamul nostru omenesc constituie unul dintre mijloacele prin care Dumnezeu a rnduit s a pun a la ncercare s i s a dezvolte caracterul. Mul ti au declarat cu entuziasm c a to ti oamenii ar trebui s a aib a parte n egal a m asur a de binecuvnt arile Iui Dumnezeu n cele vremelnice; ns a nu acesta a fost scopul Creatorului. Domnul Hristos a spus c a pe s araci i vom avea ntotdeauna cu noi. Cei s araci, ca s i cei boga ti au fost r ascump ara ti prin sngele S au; s i dintre cei care sus tin c a sunt urma si ai S ai, n majoritatea cazurilor, cei dinti i slujesc Lui cu un singur scop, n timp ce cei din urm a se ata seaz a continuu de comorile lor p amnte sti, iar Domnul Hristos este uitat. Grijile acestei vie ti s i l acomia dup a bog a tii eclipseaz a slava lumii ve snice. Ar cea mai mare nenorocire care ar lovi vreodat a omenirea dac a to ti oamenii ar egali n privin ta [231] avu tiilor lume sti. (Testimonies for the Church 4:550-552 (1881)).

Sanatoriile noastre din sudul Californiei


Medicii s i pastorii ar trebui s a se uneasc a n efortul de a-i conduce pe oameni s a asculte de poruncile lui Dumnezeu. Ei trebuie s a studieze leg atura strns a care exist a ntre ascultare s i s an atate. Solemn a este responsabilitatea pe care o au misionarii medicali. Ei trebuie s a e misionari n adev aratul sens al cuvntului. Bolnavii s i , care se ncredin cei n suferin ta teaz a grijii personalului medical din institu tiile noastre medicale, nu trebuie s a e dezam agi ti. Ei trebuie s a e nv a ta ti cum s a tr aiasc a n armonie cu cerul. Pe m asur a ce s nva ta a asculte de Legea lui Dumnezeu, ei vor mult binecuvnta ti, att n ce prive ste trupul, ct s i spiritul. Valoarea vie tii n aer liber Niciodat a nu trebuie trecut a cu vederea valoarea vie tii n aer liber. Ct de mul tumitori ar trebui s a m pentru c a Dumnezeu ne-a d aruit propriet a ti att de frumoase ca cele din Paradise Valley, Glendale s i Loma Linda! Afar a din ora sele mari! Afar a din ora sele mari! Aceasta a fost solia mea timp de ani de zile. Nu ne putem a stepta ca cei bolnavi s a se fac a bine repede atta timp ct stau nchi si ntre patru pere ti, n cine s tie ce ora s, f ar a s a vad a naintea ochilor nimic altceva dect case s i iar case nimic care s a-i nsue teasc a, nimic . Si care s a-i trezeasc a la via ta cu toate acestea, ct de greoi sunt unii n a se l amuri c a ora sele aglomerate nu sunt locuri favorabile pentru lucrarea ce trebuie f acut a prin sanatorii! Chiar n sudul Californiei, nu cu mul ti ani n urm a, au fost unii care au sus tinut n al tarea unui mare sanatoriu chiar n centrul oras ului Los Angeles. Potrivit cu lumina sfatului pe care mi 1-a dat Dumnezeu, noi nu putem consim ti s a se pun a n aplicare un asemenea plan. n viziunile mele din timpul nop tii. Domnul mi-a ar atat propriet a ti neocupate n tar a, care corespund ca loc pentru sanatoriu, [232] iar ca pre t, sunt cu mult sub pre tul care se cere de obicei.

253

254

Sfaturi pentru s an atate

G asirea de locuri potrivite A trecut ceva timp de cnd am g asit aceste locuri. La nceput, am g asit locul pentru sanatoriul din Paradise Valley, lng a San Diego. Cu cteva luni mai trziu, n providen ta lui Dumnezeu, proprietatea din Glendale a fost observat a de oamenii no stri, a fost cump arat as i potrivit a pentru acest scop. ns a a venit lumina c a lucrarea noastr a pentru nin tarea de sanatorii n California nu a fost terminat as i n mai multe ocazii au fost date m arturii c a trebuie t acut a lucrare misionar a medical a undeva n vecin atatea localit a tii Redlands. Am scris astfel ntr-un articol publicat n Review, la 6 April 1905: ..n drumul nostru napoi spre Redlands, pe cnd trenul trecea prin crnguri de portocali nesfr site, m-am gndit la eforturile care ar trebui f acute n aceast a frumoas a vale pentru proclamarea soliei pentru acest timp. Am recunoscut aceast a parte din sudul Californiei ca unul dintre locurile care mi-au fost prezentate o dat a cu cuvntul c a acestea ar trebui s a de tin a un sanatoriu complet echipat. Oare de ce au r amas aproape nelucrate cmpuri ca cele din Redlands s i Rivcrside? Cnd am privit pe fereastra vagonului s i am v azut pomii nc arca ti cu fructe, m-am gndit: oare nu ar trebui depuse cele mai serioase eforturi, pentru ca s i n cele spirituale s a se ob tin a un seceri s tot la fel de bogat? Acele or as ele au fost construite s i s-au dezvoltat n c tiva ani s i, n timp ce priveam la frumuse tea lor s i rodnicia tinutului care le nconjura, m-am gndit c as i seceri sul spiritual ar fost tot att de bogat dac a s-ar depus [233] eforturi asemenea Domnului Hristos pentru salvarea de suete. Domnul dore ste ca femei s i b arba ti plini de curaj s i de zel s a preia lucrarea din aceste locuri. Cauza lui Dumnezeu trebuie s a nainteze s i mai repede n sudul Californiei dect n trecut. n ecare an, mii de oameni viziteaz a sudul Californiei n c autarea s an at a tii s i, prin diferite metode, noi ar trebui s a c aut am s a ajungem la ei cu adev arul. Ar trebui s a d am ascultare avertiz arii de a ne preg ati pentru marea zi a Domnului, care vine peste noi... Suntem chema ti de Dumnezeu s a prezent am adev arul pentru acest timp acelora care, an de an, vin n sudul Californiei din toate p ar tile Americii. Lucr atorii care pot vorbi mul timilor trebuie s a se a seze n acele locuri unde pot ajunge la oameni pentru a le da solia de avertizare. n acele locuri trebuie s a ajung a pastori s i colportori,

Sanatoriile noastre din sudul Californiei

255

c autnd ocazii de a prezenta adev arul s i de a tine adun ari. S a e grabnici n a g asi ocazii de a a seza adev arul prezent naintea celor care nu l cunosc. S a prezinte adev arul cu claritate s i cu putere, pentru ca cei ce au urechi s a poat a auzi... S a nu uit am c a lucrarea misionar a medical a este unul dintre cele mai importante instrumente de lucru. Niciodat a s a nu pierdem din vedere marele obiectiv pentru care sunt nin tate sanatoriile noastre naintarea lucr arii nale a lui Dumnezeu pe acest p amnt. Loma Linda nu trebuie s a e doar un sanatoriu, ci un centru de educa tie. O dat a ce am intrat n posesia acestui loc, vine s i greaua responsabilitate de a face ca lucrarea institu tiei s a aib a caracter educativ. Aici trebuie nin tat aos coal a pentru instruirea evangheli stilor [234] misionari medicali. (The Review and Herald, 21 iunie, 1906).

Sabatul n sanatoriile noastre


Am fost instruit a c a institu tiile noastre medicale trebuie s a stea ca m arturie pentru Dumnezeu. Ele sunt nin tate pentru alinarea celor bolnavi s i n necazuri, pentru a trezi spiritul de cercetare, de r aspndire a luminii s i de naintare a reformei. Aceste institu tii, conduse n mod corespunz ator, vor constitui mijloacele de cunoa stere a reformei esen tiale, n vederea preg atirii unui popor pentru venirea Domnului, de c atre mul ti la care altfel nu am putea ajunge. Mul ti dintre cei care viziteaz a institu tiile noastre medicale au idei nalte cu privire la prezen ta lui Dumnezeu ca s al as luind n institu tia pe care o viziteaz as i sunt foarte susceptibili la inuentele spirituale care predomin a. Dac a to ti medicii, surorile medicale s i tot personalul medical ar umbla cu aten tie naintea Domnului, ei ar benecia de mult mai mult dect de simpla putere omeneasc a cnd au de-a face cu ace sti b arba ti s i femei. Fiecare institu tie al c arei personal este consacrat este nzestrat a cu putere divin a, iar cei care vin acolo vor ob tine alinare nu numai n privin ta suferin telor trupe sti, ci vor g asi balsam vindec ator s i pentru suetele lor bolnave de p acat. Conduc atorii no stri s a accentueze necesitatea men tinerii unei inuen te religioase puternice n institu tiile noastre medicale. Domnul dore ste ca acestea s a e locuri n care El s a e onorat cu cuvntul s i cu fapta, locuri n care Legea Sa s a e n al tat a, iar adev arurile Bibliei socotite importante. Misionarii medicali trebuie s a fac ao mare lucrare pentru Dumnezeu. Ei trebuie s a e treji s i s a vegheze s a e mbr aca ti cu toat a armura lui Hristos s i s a lupte cu b arb a tie. Ei trebuie s a e credincio si Conduc atorului lor, s a asculte de poruncile Sale, inclusiv de cea care descoper a semnul ordinii care domne ste [235] n mijlocul lor. Semnul ordinii care domne ste ntre noi P azirea Sabatului este semnul dintre Dumnezeu s i poporul S au, S a nu ne e ru sine s a purt am semnul care ne deosebe ste de urne. Pe 256

Sabatul n sanatoriile noastre

257

cnd meditam la aceste lucruri n timpul nop tii. Cineva cu autoritate ne-a sf atuit s a studiem instruc tiunile date israeli tilor cu privire la Sabat: S a nu care cumva s a nu tine ti Sabatclc Mele. le-a spus Dumnezeu, c aci acesta va ntre Mine s i voi s i urma sii vo stri, un semn dup a caro se va cunoa ste c a Eu sunt Domnul care v a sn tesc. S a tine ti Sabatul, c aci el va pentru voi ceva sfnt... S a lucrezi s ase zile; dar a s aptea zi es.te Sabatul, ziua de odihn a. nchinat a Domnului. Cine va face vreo lucrare n ziua Sabatului va pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel s a p azeasc a Sabatul, pr aznuindu-l ei s i urma sii lor, ca un leg amnt necurmat. Acesta va ntre Mine s i copiii lui Israel un semn ve snic (Exodul 31, 13-17). Sabatul este pentru ve snicie semnul care face deosebire ntre col ascult ator1 s i cel neascult ator. Satana a lucrat cu putere m aias-tr a pentru a desin ta s i a face f ar a valoare porunca a patra, pentru ca semnul lui Dumnezeu s a e pierdut din vedere. Lumea cre stin aa c alcat n picioare Sabatul Domnului s i p aze ste un sabat instituit de vr ajma sul. ns a Dumnezeu are un popor care i este credincios. Lucrarea Lui trebuie s a mearg a nainte n mod corespunz ator. Poporul care poart a semnul S au trebuie s a nin teze comunit a ti s i institu tii ca monumente n amintirea Lui. Aceste monumente, de si umile ca nf a ti sare, vor aduce continuu m arturie mpotriva sabatului cel fals, instituit de Satana s i de partea Sabatului instituit de Domnul n Eden, cnd stelele dimine tii cntau mpreun as i to ti ii lui Dumnezeu s altau de bucurie. n sanatoriile noastre poate p atrunde un spirit de lips a [236] de respect s i de nep asare n p azirea Sabatului. Asupra b arba tilor cu r aspundere din cadrul lucr arii noastre medicale st a datoria de a da instruc tiuni medicilor, surorilor medicale s i ntregului personal n privin ta sn teniei zilei celei sacre a lui Dumnezeu. n special, ecare medic ar trebui s a se str aduiasc a s a dea un exemplu bun. Natura treburilor sale l face s a se simt a ndrept a tit s a fac a n Sabat multe lucruri pe care ar trebui s a se ab tin a s a le fac a. Pe ct este , el ar trebui s cu putin ta a- si pl anuiasc a astfel lucrul, nct s a lase deoparte datoriile sale obi snuite. Niciodat a s a nu e neglija ti bolnavii Adesea, medicii s i surorile medicale sunt chema ti n timpul Sabatului s a slujeasc a celor bolnavi s i uneori le este imposibil s a- si ia

258

Sfaturi pentru s an atate

timp pentru odihn a sau pentru a participa la serviciile de nchinare. Niciodat a nu trebuie neglija ti oamenii bolnavi. Mntuitorul ne-a ar atat prin propriul S au exemplu c a este bine s a alin am suferin ta n Sabat. ns a lucr arile care nu sunt strict necesare, cum ar tratamentele obi snuite sau opera tiile care pot amnate, trebuie l asate pentru mai trziu. Pacien tii trebuie s a n teleag a c a att medicii, ct s i ntregul personal au nevoie de o zi de odihn a. S a n teleag a c a. lucr atorii se tem de Dumnezeu s i doresc s a sn teasc a ziua pe care El a pus-o deoparte, pentru ca urma sii S ai s a o respecte ca un semn ntre El s i ei. Instructorii s i cei care au nv a tat n institu tiile noastre medicale ar trebui s a nu uite c a a p azi Sabatul a sa cum se cuvine nseamn a mult, att pentru ei, ct s i pentru pacien ti. P azind Sabatul, despre care Dumnezeu spune c a trebuie sn tit, ei au semnul ordinii care [237] domne ste ntre ei, ar atnd clar c a ei sunt de partea Domnului. Liberi de grijile lume sti Acum s i ntotdeauna, noi trebuie s a ne men tinem pe pozi tia de popor deosebit, distinct, care nu are de-a face cu metodele lume sti, cu cei care nu au n telepciunea de a discerne cerin tele Iui Dumnezeu, att de clar prezentate n Legea Sa. Toate institu tiile noastre medicale au fost nin tate ca institu tii adventiste de ziua a s aptea spre a reprezenta caracteristicile lucr arii misionare medicale s i a preg ati astfel calea pentru venirea Domnului. Noi trebuie s a lucr am n armonic cu cerul. Trebuie s a d am m arturie tuturor na tiunilor, semin tiilor s i tuturor limbilor c a suntem un popor care l iube ste pe Dumnezeu s i se teme de El. un popor care sn te ste memorialul crea tiunii Sale, semnul dintre El s i copiii S ai ascult atori, pe care i sn te ste. Si trebuie s a ar at am clar c a noi credem n venirea n curnd a Domnului nostru pe norii cerului. Ca popor, noi am fost mult umili ti de comportamentul ctorva dintre fra tii no stri din pozi tii de r aspundere, care s-au ndep artat de vechile noastre pietre de hotar. Este vorba de cei care. pentru propriile lor interese, s i-au t ag aduit credin ta prin cuvinte. Acest lucru ne arat a ct de pu tin trebuie s a ne bizuim pe n telepciunea s i judecata omeneasc a. Acum, ca niciodat a nainte, trebuie s a m con stien ti de pericolul de a necredincio si poruncilor lui Dumnezeu. Noi

Sabatul n sanatoriile noastre

259

trebuie s a m con stien ti c a Dumnezeu ne-a dat o solie hot art a de avertizare a lumii, a sa cum i-a dat lui Noc o solie de avertizare pentru antediluvieni. Fie ca poporul nostru s a se fereasc a de a diminua importan ta Sabatului, cu scopul de a se apropia de necredincio si, s a aib a grij a s a nu se ndep arteze de principiile credin tei noastre s i s a nu lase s a se n teleag a c a nu este gre sit s a te conformezi lumii. Fie ca poporul nostru s a se team a a lua n seam a sfatul vreunui om, [238] indiferent de pozi tia acestuia care, prin ceea ce face, se mpotrive ste lucr arilor lui Dumnezeu de a-Si men tine poporul deosebit de lume. Domnul si ncearc a poporul, pentru a vedea dac a va credincios principiilor adev arului S au. Lucrarea noastr a este de a proclama lumii prima, a doua s i a treia solie ngereasc a. n ndeplinirea datoriilor noastre, nu trebuie nici s a dispre tuim, dar nici sa ne temem de vr ajma sii no stri. Nu este planul lui Dumnezeu acela de a ne lega prin leg aturi puternice cu cei care nu sunt de credin ta noastr a. Noi de cei care refuz trebuie s a ne purt am cu bun atate s i amabilitate fa ta a s a e credincio si lui Dumnezeu, ns a nu trebuie s a ne unim niciodat a cu ei, cerndu-le sfat n privin ta lucrurilor vitale ce privesc lucrarea Sa. Punndu-ne ncrederea n Dumnezeu, trebuie s a mergem cu hot arre nainte, f acnd lucrarea Sa n mod altruist, depinznd de , s El n umilin ta a ne consacr am providen tei Sale pe noi n sine s i tot ceea ce prive ste prezentul s i viitorul nostru, s a ne p astr am ncrederea neclintit a pn a la sfr sit s i s a nu uit am c a noi primim binecuvnt arile Cerului nu datorit a meritelor noastre, ci datorit a meritelor Domnului Hristos s i a primirii, prin credin ta n Bl. a harului nem arginit al lui Dumnezeu. Chema ti s a m un popor sfnt M a rog ca fra tii mei s a- si dea seama de nsemn atatea pe care trebuie s a 6 aib a pentru noi a treia solie ngereasc as i de faptul c a p azirea adev aratului Sabat trebuie s a e semnul care s a-i deosebeasc a pe cei ce slujesc lui Dumnezeu de cei care nu li slujesc. Fie ca cei care au ajuns adormi ti s i indiferen ti s a se tre casc a. Noi suntem chema ti s a m sn ti s i trebuie s a evitam a da impresia c a nu are dac prea mare importan ta a ne reprezent am sau nu credin ta. Asupra noastr a st a solemna obliga tie de a lua o pozi tie mai hot art a de partea adev arului s i a neprih anirii dect cea pe care am luat-o n trecut. [239]

260

Sfaturi pentru s an atate

Linia de demarca tie dintre cei care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i cei care nu le p azesc trebuie s a se vad a cu claritate de net ag aduit. Noi trebuie s a-L onor am pe Dumnezeu n mod con stient, folosind cu toate mijloacele cu putin de a ne p st aruin ta ta astra leg amntul cu El, ca s a putem primi binecuvnt arile Sale binecuvnt ari esen tiale pentru oamenii care vor att de aspru ncerca ti. A da impresia c a religia noastr a nu constituie o putere dominatoare n vie tile noastre nseamn a a-L dezonora pe Dumnezeu. In acest fel, noi ntoarcem spatele poruncilor Sale. care sunt via ta noastr a, s i astfel t ag aduim c a El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Lui. (Testimonies for the Church 7:104-109 (1902)).

Nu sunt necesare sanatorii mamut


Mi-a fost ar atat n mod repetat c a nu este n telept s a ridic am institu tii mamut. Nu prin m arimea unei institu tii se poate face cea mai mare lucrare pentru suete. Un sanatoriu mamut necesit a mul ti lucr atori. Si acolo unde sunt adu si mul ti laolalt a, este extrem de greu s a se men tin a un standard nalt de spiritualitate. lntr-o institu tie mare, se ntmpl a adesea ca locurile de r aspundere s a e ocupate de lucr atorii care nu sunt spirituali, care nu dau dovad a de n telepciune n rela tiile cu aceia care ar trezi ti, convin si s i converti ti dac a ar aborda ti cu n telepciune. Nici un sfert din lucrarea care ar trebuit s a se fac a prin deschiderea Scripturilor n fa ta bolnavilor nu s-a f acut n sanatoriile noastre, s i aceast a lucrare s-ar putut face dac a lucr atorii ar fost bine instrui ti n domeniul religios. Acolo unde sunt aduna ti laolalt a mul ti lucr atori ntr-un singur loc. este necesar a o administrare mult mai spiritual a dect ceea ce a existat pn a acum n sanatoriile noastre mari. (Testimonies for the [240] Church 7:102-103 (1902)).

261

Distrac tiile n sanatoriile noastre


Cei care poart a r aspunderea sanatoriului trebuie s a e foarte aten ti ca distrac tiile s a nu e de a sa natur a, nct s a coboare standardul cre stinismului, aducnd aceast a institu tie la acela si nivel cu altele s i sl abind puterea adev aratei evlavii n mintea celor care sunt n leg atur a cu acesta. Distrac tiile lume sti sau piesele de teatru nu sunt esen tiale pentru prosperitatea sanatoriului sau pentru s an atatea pacien tilor. Cu ct gust a mai mult din acest fel de amuzament, vor tot mai nemul tumi ti atunci cnd nu li se va da ocazia s a participe la distrac tii de felul acesta. Mintea este ntr-un neastmp ar febril dup a ceva nou s i excitant, adic a tocmai acel lucru pe care nu ar trebui s a l aib a. Si dac a astfel de distrac tii sunt ng aduite o dat a, ele sunt iar as i a steptate, pn a cnd pacien tii si pierd gustul pentru lucrurile simple care s a le ocupe timpul. ns a majoritatea pacien tilor au nevoie de odihn a, s i nu de excitante. De ndat a ce sunt introduse astfel de distrac tii, se ndep arteaz a din mintea multora obiec tiile n leg atur a cu mersul la teatru, iar toare, ndep pretextul c a trebuie jucate scene morale, n al ta arteaz a ultima barier a. Cei care vor s a ng aduie ca astfel de distrac tii s a existe n sanatoriul nostru ar trebui mai degrab a s a caute n telepciunea de la Dumnezeu pentru a conduce aceste biete suete amnde s i nsetate la Izvorul de bucurie, pace s i fericire. Dup a o ndep artare de la c ararea cea dreapt a, ntoarcerea este grea. Barierele au fost ndep artate, protec tia a fost nl aturat a. Un pas n direc tia gre sit a preg ate ste calea pentru altul. Un singur pahar cu vin poate deschide u sa ispitei care va conduce la obiceiul be tiei. [241] Un singur sentiment de r azbunare ng aduit poate porni un lan t de sentimente care se va ncheia prin crim a. Cea mai mic a deviere de la ceea ce este drept, de la principiu, va conduce la desp ar tirea de Dumnezeu s i se poate ncheia prin apostazie... Este nevoie de mai pu tin timp s i efort pentru a ne strica modul de vie tuire naintea lui Dumnezeu dect pentru a s adi n caracter deprinderi n favoarea neprih anirii s i a adev arului. Orice lucru cu care se obi snuie ste un 262

Distrac tiile n sanatoriile noastre

263

om, e c a inuen ta acestuia este spre bine sau spre r au, va greu p ar asit. Conduc atorii sanatoriului nostru ar trebui s a ajung a pe dat a la concluzia c a nu vor niciodat a n stare s a satisfac a aceast a categorie de oameni, care si g asesc fericirea doar n ceva nou s i excitant. Pentru prea multe persoane, aceasta a fost dieta intelectual a pe tot parcursul vie tii lor; exist a dispeptici mintali, a sa cum exist a dispeptici zici. Mul ti sufer a mai degrab a de boli suete sti dect de boli ale trupului s i ei nu vor g asi u surare pn a cnd nu vor veni la Hristos, izvorul vie tii. Plngerile c a sunt obosi ti, singuri s i nemul tumi ti vor nceta atunci. Bucurii care le vor aduce satisfac tie vor da vigoare min tii s i s an atate s i energie vital a suetului. Dac a medicii s i lucr atorii se m agulesc c a vor g asi leac pentru diversele boli ale pacien tilor lor, punndu-le la dispozi tie distrac tii asem an atoare acelora care au constituit un blestem pentru vie tile lor, ei vor dezam agi ti. Fie ca aceste distrac tii s a nu a a sezate n locul pe care ar trebui s a-l ocupe Izvorul vie tii. Suetul amnd s i nsetat va continua s a amnzeasc as i s a nseleze atta timp ct arc parte de astfel de pl aceri care nu-i aduc mul tumire. ns a cei care beau din apa vie nu vor mai nseta dup a distrac tii frivole, senzuale s i excitante. toare ale religiei vor nt Principiile n al ta ari puterile mintale s i vor distruge gustul dup a astfel de satisfac tii. (Testimonies for the Church [242] 4:577-579 (1881).)

ncuraja ti-v a unii pe al tii


n construirea sanatoriilor noastre, trebuie s a ne ferim cu grij a de care nu este necesar o extravagan ta a n etalarea mijloacelor noastre. Este datoria noastr a s a studiem simplitatea. Cu toate acestea, exist a s deosebit cteva locuri de importan ta i inuen ta a n care este nevoie de condi tii mai bune de g azduire s i de mai mult spa tiu dect n sanatoriile din alte locuri. Impresia pe care dorim s a o l as am asupra min tii pacien tilor este cea a adev arului pe care l predic am mai degrab a dect cea provocat a de m are tia cl adirilor. N-avem nici pe departe prea multe sanatorii. Exist a n lumea noastr a un mare cmp pentru lucrarea misionar a medical a. Sanatoriile noastre trebuie s a e precum luminile care str alucesc n ntunericul moral. n acestea, cei bolnavi trebuie s a priveasc a la puterea f ac atoare de minuni a Domnului Hristos. descoperit a n vie tile celor care lucreaz a acolo. Tot a sa s a lumineze s i lumina voastr a naintea oamenilor, spune Domnul Hristos, ca ei s a vad a faptele voastre bune s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru care este n ceruri (Matei 5, 16). Fie ca lumina Cuvntului lui Dumnezeu s a str aluceasc a nendoios. Fie ca tot ce tine de sanatoriu s i de mprejurimile acestuia s a e curat s i ordonat, pentru ca lucrarea de acolo s a e pre tuit a de oameni n toare... s i s a poat a s a exercite continuu o inuen ta al ta Scoli aproape de sanatorii [243] Pe lng a sanatoriile noastre, trebuie s a se desf as oare o lucrare educativ a. Exist a o rela tie strns a ntre lucrarea din s colile s i sanatoriile noastre s i oriunde este posibil, dac aos coal a se a a n apropierea unui sanatoriu, vor exista avantaje clare. Astfel, ar exista mbun at a tiri n ambele domenii ale lucr arii. Rosti ti cuvinte de ncurajare S a nu ne descuraj am unii pe al tii. S a m uni ti, astfel nct toate domeniile lucr arii Domnului s a e un succes. Dac a vine cineva 264

ncuraja ti-v a unii pe al tii

265

la voi s i vorbe ste descurajator despre lucrarea dintr-una sau alta dintre institu tiile noastre, spunndu-v a c a ntrec m asura n privin ta extravagan tei, spune ti-le: Ne pare r au c a lucrurile stau astfel, s a-i ajut am dac a au greut a ti. Dac a ve ti vorbi astfel, ve ti evita, multe dintre relele care ar putea urma dac a v-a ti re tine simpatia s i a ti refuza s a-i ajuta ti pe cei care, probabil, au fost gre sit reprezenta ti. S a nu-i descuraj am niciodat a nici m acar pe cei care au f acut r au, tratndu-i de parc a ar comis un p acat de neiertat. Mai degrab a s a-i ncuraj am ; s pe orice cale cu putin ta i dac a vedem c a nainteaz a greu ntr-o ini tiativ a bun a, s a m al aturi de ei... Trebuie s a st aruim n rug aciune. Este marele nostru privilegiu s a ne prindem suetele neajutorate de Isus Hristos s i s a ne bizuim mntuirea pe meritele Sale. S a rostim cuvinte care vor n al ta s i nnobila, care vor face impresii pl acute asupra min tii acelora cu care discut am. Domnul dore ste s a m sn ti ti s i s a umbl am n umilin ta naintea Lui. Dac a respect am poruncile Sale, nu vom putea oc ar ti pe drept. Ceilal ti s-ar putea s a ne brfeasc a, s a r aspndeasc a zvonuri rele n leg atur a cu noi, ns a aceasta nu nseamn a c a vorbele lor sunt adev arate. Comportament asemenea Domnului Hristos n institu tiile noastre, n care sunt aduse laolalt a persoane cu [244] temperamente diferite, este necesar ca ecare s a cultive un spirit altruist. Nimeni nu trebuie s a considere c a este dreptul lui de a modela pe ceilal ti dup a propria lui minte s i dup a p arerile lui. Fiecare trebuie s a aib a individualitatea sa, s i aceasta trebuie s a e sub controlul Duhului Sfnt. Dac a suntem buni s i asemenea Domnului Hristos, va exista o p art as ie de inimi s i interese care va benec a pentru to ti. Sanatoriile noastre trebuie s a e mijloace prin care s a se asigure celor bolnavi o s an atate care s a e men tinut a cu pace s i bucurie a suetului. Fiecare lucr ator trebuie s a colaboreze cu medicul, c aci, prin manifestarea bun at a tii s i a amabilit a tii, el poate aduce celor n un balsam vindec suferin ta ator. Fiecare este r aspunz ator naintea lui Dumnezeu pentru felul n care si folose ste capacitatea. Nimeni s a nu cread a, chiar dac a teoretic este ancorat n adev arul prezent, c a el nu face gre seli. ns a, dac a se fac gre seli, s a existe dorin ta de a le ndrepta. De asemenea,

266

Sfaturi pentru s an atate

s a evit am tot ce poate crea disensiuni s i ceart a, c aci avem n fa ta noastr a un cer s i ntre locuitorii acestuia nu va ceart a. Nu trebuie s a tr aim pentru a ne n al ta pe noi n sine, ci, n calitate de copii ai lui Dumnezeu, s a ndeplinim ct mai bine cu putin ta lucrarea pe care ne-a ncredin tat-o El. Datoria noastr a este s a facem o impresie bun a naintea oamenilor. Noi ne preg atim pentru ve snicie, pentru sanatoriul de sus, unde Marele Medic va ndep arta orice lacrim a din ochii no stri s i unde frunzele pomului vie tii sunt pentru [245] vindecarea neamurilor. (The Review and Herald, 8 august, 1907). )

Punctele de vedere denomina tionale s a nu e impuse pacien tilor


Religia Domnului Hristos nu trebuie a sezat a pe ultimul plan, iar principiile Sale snte nu trebuie prezentate spre a primi aprobarea vreunei clase, orict ar ti de populare. Dac a standardul adev arului s i sn teniei este cobort, planul lui Dumnezeu nu va adus la ndeplinire n aceast a institu tie. ns a credin ta noastr a, cu specicul ei, nu trebuie discutat a cu pacien tii. Min tile lor nu trebuie strnite n mod inutil n leg atur a cu subiecte n care suntem diferi ti, cu excep tia cazurilor cnd ei doresc acest lucru; chiar s i atunci trebuie mult a aten tie, pentru a nu le tulbura mintea s i a nu le impune credin ta noastr a. Institutul 1 de S an atate nu este locul n care s a se discute punctele noastre de n care suntem deosebi credin ta ti de lumea religioas a n general. La institut, se tin ntruniri de rug aciune, la care to ti pot lua parte dac a doresc; ns a exist a o mul time de subiecte asupra c arora putem z abovi n ce prive ste religia Bibliei, f ar a s a e nevoie s a atingem acele puncte care ne deosebesc s i care strnesc obiec tii. O inuen ta lini stit a va face mai mult dect o controvers a deschis a. n cuvnt arile din cadrul ntlnirilor pentru rug aciune, unii p azitori ai Sabatului au sim tit c a trebuie s a aduc a n discu tie Sabatul s i solia ngerului al treilea, altfel nu s-ar sim ti liberi. Aceasta este o tr as atur a a unei min ti nguste. Pacien tii care nu sunt familiariza ti cu credin ta noastr a nu s tiu ce nseamn a a treia solie ngereasc a. Introducerea acestor termeni f ar a explicarea lor nu face dect r au. Noi trebuie s a-i ntmpin am pe oameni acolo unde se a a, s i cu toate acestea, nu trebuie s a sacric am principiile adev arului. ntlnirea pentru rug aciune se va dovedi o binecuvntare pentru pacien ti, [246] personalul medical s i medici. Momentele scurte, dar interesante, de rug aciune s i nchinare vor spori ncrederea pacien tilor n medici s i n personalul medical. Personalul medical nu trebuie s a e lipsit de
1 Numele

de nceput al sanatoriului din Battle Creek.

267

268

Sfaturi pentru s an atate

aceste adun ari datorit a lucrului pe care l are de iacut, dect dac a acest lucru este absolut necesar. Are nevoie de aceste momente s i ar trebui s a benecieze de ele. Prin astfel de ntlniri regulate, pacien tii c stig a ncredere n Institut s i se simt tot mai mult ca acas a. n acest fel, se preg ate ste calea pentru ca s amn ta adev arului s a e s adit a n inimi. Aceste ntlniri intereseaz a n special pe cei care sus tin c a sunt cre stini s i fac o impresie bun a asupra celor care nu sunt. Astfel cre ste ncrederea reciproc a, prejudecata sl abe ste s i n multe cazuri este ndep artat a n ntregime. Va exista astfel ner abdare pentru a participa la ntlnirea din Sabat. Acolo, n casa lui Dumnezeu, este locul de a vorbi despre ceea ce este specic denomina tiunii noastre. Acolo, pastorul poate z abovi cu claritate asupra punctelor esen tiale ale adev arului prezent s i, n spiritul lui Hristos, cu dragoste s i duio sie, s a arate tuturor necesitatea de a asculta de toate cerin tele lui Dumnezeu s i adev arul va convinge inimile. (Testimonies for the Church 3:166-167 (1872)).

Pentru toate grup arile s i clasele


Noi trebuie s a-i invit am pe to ti pe cei de sus sau de jos, boga ti s i s araci, din toate grup arile s i toate clasele s a aib a parte de beneciile institu tiilor noastre medicale. Noi primim n institu tiile noastre oameni din toate denomina tiunile. ns a, n ce ne prive ste pe noi n sine, suntem o denomina tiune deosebit a; noi suntem rndui ti n mod sacru de c atre Dumnezeu s i suntem sub teocra tia Lui. Cu toate acestea, nu trebuie s a impunem nim anui, n mod nen telept, punctele specice ale credin tei noastre. (Testimonies for the Church [247] 7:109 (1902)).

269

Tratament medical, vie tuire corespunz atoare s i rug aciune


Am v azut c a motivul pentru care Dumnezeu nu a ascultat n m asur a mai mare rug aciunile slujitorilor S ai pentru cei bolnavi din mijlocul nostru a.fost faptul c a El nu putea prosl avit n acest fel dac a ei c alcau legile s an at a tii. Si am v azut, de asemenea, c a El a rnduit reforma s an at a tii s i. Institutul de s an atate spre a preg ati calea pentru a r aspunde pe deplin rug aciunii credin tei. Credin ta s i faptele bune trebuie s a mearg a mn a n mn a pentru a aduce alinare celor bolnavi din mijlocul nostru, pentru a-i face s a dea slav a lui Dumnezeu aici, pe p amnt, s i pentru a mntui ti la venirea lui Hristos. S a ne fereasc a Dumnezeu ca ace sti oameni ndurera ti s a e vreodat a dezam agi ti s i ntrista ti, descoperind c a cei cu r aspundere de la institut lucreaz a doar ca cei din lume, tar a a ad auga la practica medical a binecuvnt arile s i virtu tile de a mame s i ta ti care poart a de grij a n Israel. Nimeni s a nu nutreasc a ideea c a institutul este un loc unde poate veni pentru a pus pe picioare prin rug aciunea credin tei. Acesta este un loc unde bolnavii pot ajuta ti n privin ta bolii, prin tratament s i deprinderea unor obiceiuri corecte de vie tuire, s i pot nv a ta cum s a evite boala. ns a, dac a exist a un loc sub ceruri n care ar trebui s a e n al tat a rug aciunea mpreunei sim tiri n vederea alin arii suferin tei mai mult dect n oricare altul, atunci acesta este un asemenea institut, s i aceasta o vor face b arba ti s i femei consacra ti, oameni ai credin tei. Cei care i trateaz a pe bolnavi trebuie s a ac tioneze n importanta lor lucrare printr-o leg atur a puternic a cu Dumnezeu, pentru a primi binecuvntarea Sa de a avea parte de mijloacele pe care El le-a pus la dispozi tie prin harul S au s i spre care, n ndurarea Sa, El ne-a atras aten tia ca popor, s i anume aerul curat, cur a tenia, alimen[248] ta tia s an atoas a, perioada corespunz atoare de lucru s i de odihn as i folosirea apei. Ei nu ar trebui s a aib a nici un interes egoist n afar a de aceast a important as i solemn a lucrare. (Testimonies for the Church 1:561 (1865)). 270

s Centre de inuen ta i instruire


Dumnezeu a rnduit ca sanatorii s a e nin tate n multe locuri, spre a ca ni ste monumente ale Lui. Aceasta este una dintre c aile alese de El pentru proclamarea celei de-a treia solii ngere sti. Prin intermediul acestora, adev arul va ajunge la mul ti, care, dac a n-ar existat aceste mijloace, n-ar fost lumina ti de str alucirea adev arului. Unii vor atra si de o anumit a parte a soliei, iar al tii de o alt a parte. Noi suntem nv a ta ti de Domnul s a lucr am astfel, nct s a ajungem la toate clasele. Solia trebuie s a ajung a n ntreaga lume. Lucrarea prin sanatorii trebuie s a- si aduc a contribu tia la ntregirea num arului poporului lui Dumnezeu. Prin acest aspect al efortului misionar, cei necredincio si vor converti ti. Prin minunatele ns an ato siri care au loc n sanatoriile noastre, mul ti oameni vor c al auzi ti s a priveasc a la Domnul Hristos ca la un vindec ator att al suetului, ct s i al trupului. Sarcina acestor institu tii trebuie ncredin tat a unor lucr atori gata n Dumnezeu. Oameni n de sacriciu, care au deplin a credin ta telep ti, care lucreaz a ca personal medical, trebuie s a-i aline s i s a-i ajute pe cei bolnavi s i suferinzi. Sanatoriile noastre trebuie s a e ca ni ste lumini care str alucesc ntr-un loc ntunecos, deoarece medicii, surorile medicale s i personalul auxiliar reect a lumina neprih anirii lui Hristos. Sanatoriile trebuie astfel ntemeiate s i conduse, nct s a aib a un caracter educativ. Ele trebuie s a arate lumii bun avoin ta cerului. De si nu se poate vedea prezen ta vizibil a a Iui Hristos, totu si lucr atorii pot face apel la f ag aduin ta: Iat a, Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Matei 28, 20). El i-a asigurat pe urma sii S ai c a celor care II iubesc s i se tem de El ie va da puterea de a continua lucrarea pe care El a nceput-o. El mergea pretutindeni, f acnd bine, [249] nv a tndu-i pe cei ne stiutori s i vindecndu-i pe bolnavi. Lucrarea Lui nu a ncetat prin manifestarea puterii Sale asupra bolii. El a f acut din ecare efort de vindecare o ocazie de s adire n inim a a principiilor divine a dragostei s i ndur arii Sale. n acest fel trebuie s a lucreze 271

272

Sfaturi pentru s an atate

s i urma sii S ai. Domnul Hristos nu mai este n persoan a n aceast a lume, ns a El ne-a ns arcinat pe noi s a ducem mai departe lucrarea misionar a medical a pe care a nceput-o El, s i n aceast a lucrare, noi trebuie s a facem tot ce putem mai bine. Pentru continuarea acestei lucr ari, trebuie construite institu tii pentru ngrijirea celor bolnavi, n care b arba ti s i femei care sufer a de diferite boli s a ajung a n ngrijirea surorilor s i medicilor tem atori de Dumnezeu. n sanatoriile noastre trebuie mp art as it cu grij a adev arul; acesta nu trebuie ndep artat s i nici ascuns vederii. Din acestea, lumina adev arului prezent trebuie s a str aluceasc a n raze clare, distincte. Aceste institu tii sunt uneltele Domnului pentru rede steptarea unei moralit a ti m pentru afaceri din care s curate, nalte. Noi nu le nin ta a c stig am, ci pentru a ajuta pe b arba ti s i pe femei s a urmeze obiceiuri corecte . Cei care sunt acum ne de via ta stiutori trebuie s a devin a n telep ti. Trebuie alinat a suferin ta, trebuie ref acut a s an atatea. Oamenii trebuie nv a ta ti c a pot s an ato si dac a sunt aten ti la obiceiurile pe care le au. Domnul Hristos a murit pentru a-i salva pe oameni de la ruin a. Sanatoriile noastre trebuie s a e bra tul S au de ajutor, care s a-i nve te pe oameni cum s a tr aiasc a pentru a-L onora s i prosl avi pe Dumnezeu. Dac a aceast a lucrare nu se realizeaz a n sanatoriile noastre, cei care le conduc vor face o mare gre seal a. (The Review and Herald, 2 [250] mai, 1912).

nalta chemare a lucr atorilor din sanatoriile noastre


Lucr atorii din sanatoriile noastre au o chemare nalt as i sfnt a. Ei trebuie s a se trezeasc a, s a e con stien ti de caracterul sacru al lucr arii lor. Caracterul acestei lucr ari s i extinderea inuen tei ei necesit a efort serios s i o consacrare f ar a rezerve. trebuie sa n sanatoriile noastre, cei bolnavi s i cei n suferin ta e astfel c al auzi ti, nct s a- si dea seama c a au nevoie s i de ajutor spiritual pe lng a refacerea zic a. Trebuie s a li se creeze toate condi tiile pentru refacerea s an at a tii zice; de asemenea, trebuie s a li se arate ce nseamn a s a i binecuvntat cu lumina s i via ta Iui Hristos, ce nseamn a s a i legat de El. Ei trebuie s a ajung a s a vad a c a harul ntreaga in . Si lui Hristos n suet nal ta ta nu exist a nici o cale mai bun a de a aa cum a fost via ta Domnului Hristos dect v aznd-o descoperit a n vie tile urma silor S ai. Lucr atorul credincios si p astreaz a ochii a tinti ti la Hristos. Con ve s tient c a n adejdea lui de via ta snic a se datoreaz a crucii lui Hristos, el este hot art s a nu-L dezonoreze niciodat a pe Cel care Si-a dat via ta pentru el. El este preocupat n mod deosebit de oamenii care sufer a. El se roag as i lucreaz a, veghind asupra suetelor pentru care trebuie s a dea socoteal a, con stient ind c a suetele pe care Dumnezeu le aduce n contact cu adev arul s i neprih anirea merit a mntuirea. Lucr atorii din sanatoriile noastre sunt angaja ti ntr-un r azboi sfnt. Ei trebuie s a prezinte adev arul, a sa cum este el n Isus Hristos, celor bolnavi s i aa ti n necaz; ei trebuie s a-l prezinte n toat a solemnitatea lui s i totu si cu o a sa simplitate s i duio sie, nct suetele s a e atrase Ia Mntuitorul. ntotdeauna, prin cuvinte s i fapte, ei pentru via trebuie s a-L nal te pe El ca speran ta ta ve snic a. Nu trebuie rostit nici un cuvnt aspru, nu trebuie f acut a nici o fapt a egoist a. Lucr atorii trebuie s a-i trateze pe to ti cu bun atate. Cuvintele lor trebuie [251] s a e blnde s i iubitoare. Cei care dovedesc adev arata modestie s i curtoazie cre stin a vor c stiga suete pentru Hristos.

273

274

Sfaturi pentru s an atate

O atmosfer a plin a de pace Noi trebuie s a ne lupt am ca s a-i readucem pe cei care vin la sanatoriile noastre la o stare bun a de s an atate zic as i spiritual a. De aceea, s a ne preg atim pentru ca, pentru o perioad a de timp, s a-i atragem ct mai departe de acel mediu care i ndep arteaz a de Dumnezeu, ntr-o atmosfer a mai curat a. Afar a, n aer liber, ncuraja ti de lucrurile minunate create de Dumnezeu, respirnd aerul proasp at, d at ator de s an atate, celor bolnavi li se poale vorbi cel mai bine despre via ta cea nou a n Hristos. Aici poate prezentat Cuvntul lui Dumnezeu. Aici, lumina soarelui neprih anirii lui Hristos poate str aluci n inimile ntunecate de p acat. Cu r abdare s i simpatie, c al auzi ti-i pe cei bolnavi s a vad a nevoia lor dup a Mntuitorul. Spune ti-le c a El d a putere celor ce cad n le sin, iar celor slabi le spore ste puterea. Noi trebuie s a pre tuim mai mult aceste cuvinte: Cu a sa drag stau la umbra lui (Cntarea Cnt arilor 2, 3). Aceste cuvinte nu aduc n mintea noastr a tabloul unei treceri gr abite, ci al unei odihne lini stite. Sunt mul ti care sus tin c a sunt cre stini, dar care sunt tulbura ti s i deprima ti, mul ti care sunt att de ocupa ti, nct nu g asesc timp s a se odihneasc a n lini ste n f ag aduin tele lui Dumnezeu, s i ac tioneaz a ca s i cnd nu s i-ar putea permite s a aib a pace s i lini ste. Pentru to ti ace stia, invita tia Domnului Hristos este: Veni ti la Mine... s i Eu v a voi da odihn a (Matei 11, 28). S a ne ntoarcem de la r ascrucile vie tii pr afuite, nerbntate, s i s a ne odihnim la umbra dragostei lui Hristos. Aici vom c ap ata putere m cum putem mic pentru lupt a. Aici nv a ta sora truda s i ngrijorarea s i cum s a vorbim s i s a cnt am pentru slava lui Dumnezeu. Fie ca cei [252] trudi ti s i mpov ara ti s a nve te de la Domnul Hristos lec tia ncrederii lini stite. Ei trebuie s a se a seze la umbra Lui dac a doresc s a aib a pacea s i odihna Lui. O comoar a de experien ta Cei care se angajeaz a n lucrarea de Ia sanatoriu trebuie s a aib ao vistierie de experien te bogate, deoarece adev arul este s adit n inim a s i, ca un lucru sfnt, este c al auzit s i hr anit prin harul lui Dumnezeu. care nr ad acina ti s i ntemeia ti n adev ar, ei trebuie s a aib a o credin ta s a lucreze prin dragoste s i s a cure te suetul. Implornd continuu

nalta chemare a lucr atorilor din sanatoriile noastre

275

binecuvntarea, ei trebuie s a tin a ferestrele suetului nchise spre p amnt, mpotriva atmosferei boln avicioase a lumii, s i deschise spre ceruri, pentru a primi razele str alucitoare ale Soarelui Neprih anirii. Cine se preg ate ste s a preia cu toat a r aspunderea lucrarea misionar a medical a? Prin aceast a lucrare, mintea celor care vin la sanatoriile noastre pentru tratament trebuie c al auzit a la Hristos s i ei s a e nv a ta ti s a- si uneasc a sl abiciunea cu t aria Sa. Fiecare lucr ator trebuie s a e priceput, ecient. Apoi el poate prezenta adev arul ntr-un sens nalt, larg, a sa cum este el n Isus. Lucr atorii din sanatoriile noastre sunt continuu expu si ispitei. Ei sunt adu si n contact cu cei necredincio si, iar cei care nu sunt vor avea de suferit prin acest contact. bine ntemeia ti n credin ta Ins a cei care r amn n Domnul Hristos i vor ntmpina pe cei necredincio si a sa cum i-a ntmpinat El, refuznd s a e ab atu ti de pe cale, s i gata ntotdeauna s a rosteasc a un cuvnt la momentul potrivit, gata ntotdeauna s a semene semin tele adev arului. Ei vor veghea cu rug aciune, p astrndu- si cu hot arre integritatea s i ar atnd zi de zi, , religia lor. Inuen cu consecven ta ta unor asemenea lucr atori este o ordonat binecuvntare pentru mul ti. Printr-o via ta a, bine organizat a, ei atrag suetele la cruce. Cre stinul adev arat l m arturise ste continuu [253] pe Hristos. El este totdeauna optimist, totdeauna gata s a rosteasc a , care s . cuvinte pline de speran ta a aduc a alinare celor n suferin ta Frica de Domnul este nceputul s tiin tei (Proverbe 1, 7). O singur a propozi tie din Scriptur a are mai mult a valoare dect zece mii de idei sau argumente ale oamenilor. Cei care refuz a s a urmeze calea Domnului vor primi n nal sentin ta: Dep arta ti-v a de la Mine. ns a, cnd ne supunem c aii lui Dumnezeu, Domnul Isus ne c al auze ste mintea s i ne umple buzele cu asigurarea Sa. Noi putem tari n Domnul s i n puterea t ariei Sale. Primindu-L pe Hristos, suntem mbr aca ti cu putere. Mntuitorul primit n inim a va face ca puterea Lui s a devin a proprietatea noastr a. Adev arul devine capitalul nostru. Nici o nedreptate nu va v azut a n via ta noastr a. Vom n stare s a rostim la vreme de nevoie cuvinte c atre cei care nu cunosc adev arul; prezen ta lui Hristos n inim a este o putere vitalizant a, care nt are ste ntreaga in ta.

276

Sfaturi pentru s an atate

ncrederea n sine, un pericol Sunt instruit a s a le spun lucr atorilor no stri de la sanatoriu c a necredin ta s i ncrederea n sine sunt pericole de care trebuie s a se fereasc a continuu. Ei trebuie s a duc a mai departe lupta mpotriva p acatului cu atta seriozitate s i devo tiune, nct cei bolnavi s a simt a toare a eforturilor lor altruiste. inuen ta n al ta Nici o urm a de egoism nu trebuie s a d auneze slujirii noastre. Nu pute ti sluji lui Dumnezeu s i lui Mamona (Matei 6, 24). n al ta ti-L vie n Dumnezeu, pe El, Omul de pe Calvar. n al ta ti-L prin credin ta pentru ca rug aciunile voastre s a poat a nvinge. Ne d am seama ct de mult Se va apropia Domnul Hristos de noi? El ne vorbe ste ec aruia n parte. El Se va descoperi oricui dore ste s a e mbr acat cu haina ndrept a tirii Sale. El declar a: Eu sunt Domnul, Dumnezeul t au, care te iau de mna dreapt a (Isaia 41, 13). S a ne a sez am astfel, nct [254] El s a ne poat a tine de mn as i s a-L putem auzi spunndu-ne cu certitudine s i autoritate: Eu sunt Cel viu. Am fost mort s i iat a c a sunt viu, n vecii vecilor (Apocalipsa 1, 18). (Testimonies for the Church 7:68-71 (1902)).

nlocuitori s an ato si
Cnd este dat a la o parte, mncarea de carne trebuie nlocuit a cu o varietate de cereale, nuci, legume s i fructe, care vor att hr anitoare, ct s i apetisante. Acest lucru este necesar n special pentru cei care ri n sunt sl abi ti sau istovi ti de munc a n mod continuu, n unele ta care predomin a s ar acia, carnea este hrana cea mai ieftin a. n astfel de situa tii, schimbarea se va face cu mai mare dicultate, ns a ea se poate face. Trebuie ns a s a tinem cont de situa tia n care se a a s oamenii s i de puterea obiceiului nr ad acinat de o via ta i s a m aten ti s a nu impunem nici chiar ideile corecte n mod nejusticat. Nimeni nu trebuie ndemnat s a fac a schimbarea dintr-o dat a. Carnea trebuie nlocuit a cu alimente s an atoase, dar nu scumpe. n aceast a , un rol mare l are buc privin ta at areasa. Cu grij as i ndemnare, pot preg atite feluri de mncare care s a e att hr anitoare, ct s i apetisante s i care s a poat a lua, ntr-o mare m asur a, locul c arnii (The [255] Ministry of Healing, 316-317 (1905)).

277

278

Sfaturi pentru s an atate

Sec tiunea 6 Cum asigur am succesul n lucrarea din institu tii

Secretul succesului
Succesul sanatoriului depinde de men tinerea n cadrul acestuia a simplit a tii evlaviei s i evitarea nebuniei lume sti n mncare, b autur a, mbr ac aminte s i distrac tii. Lucrarea aceasta trebuie s a e reformatoare n toate principiile ei. Fie ca s a nu se inventeze nimic care s a satisfac a nevoile suetului s i s a ia locul s i timpul pe care le necesit a Domnul Hristos s i slujirea Lui, c aci s-ar distruge puterea institu tiei ca instrument al lui Dumnezeu pentru convertirea s armanelor suete bolnave de p acat care, necunos-cnd calea vie tii s i a p acii, au c autat de fericirea n mndrie s i nes abuin ta sart a. S a m credincio si obiectivului nostru ar trebui s a e pozi tia tuturor celor care au leg atur a cu sanatoriul. n timp ce nimeni nu trebuie s a impun a credin ta noastr a pacien tilor sau s a se angajeze n controverse religioase cu ei, revistele s i publica tiile noastre, selectate cu grij a, trebuie s a e la vedere aproape pretutindeni. Elementul religios trebuie s a predomine. In aceasta a constat s i va consta ntotdeauna puterea acestei institu tii. Fie ca institu tia noastr a de s an atate s a nu ajung a pervertit as i s a e n slujba celor lume sti s i a modei. Sunt destule institu tii de s an atate n tara noastr a care seam an a mai degrab a cu un hotel n care te sim ti bine dect cu un ioc n care ce bolnavi s i suferinzi pot ob tine u surare n privin ta inrmit a tilor lor trupe sti, iar suetul bolnav de p acat poate g asi pace s i odihn a n Isus, a sa cum nu le poate g asi n nici o alt a parte. Fie ca principiile religioase s a e proeminente s i s a e men tinute astfel; e ca mndria s i popularitatea s a e date la o parte; e ca simplitatea, bun atatea s i credincio sia s a e v azute pretutindeni; atunci sanatoriul va exact ceea ce Dumnezeu a inten tionat s a e; atunci Domnul si va g asi pl acerea n lucrarea care se face acolo. (Testimonies for the Church [256] 4:586-587 (1881)).

280

Cultura moral as i intelectual a


n viziunea din 9 October 1878, mi-a fost ar atat a pozi tia pe care ar trebui s a o aib a sanatoriul nostru din Battle Creek s i caracterul s i inuen ta tuturor celor ce lucreaz a acolo. Aceast a institu tie important a a fost ntemeiat a prin providen ta lui Dumnezeu s i binecuvntarea Lui este indispensabil a pentru succesul acesteia. Medicii nu trebuie s a e nici ne stiutori, nici necredincio si, ci oameni care s a n teleag a organismul omenesc s i cele mai bune metode de tratare a bolii, oameni care s a se team a de Dumnezeu s i care s a aib a un interes profund pentru bun astarea moral as i spiritual a a pacien tilor lor. Cei care conduc institu tia nu trebuie s a precupe teasc a nici un efort n a se interesa att de binele spiritual, ct s i cel zic al pacien tilor. Ei de adev pot da lumii un exemplu vrednic de imitat printr-o via ta arat a integritate cre stin a; s i nu ar trebui s a ezite s a lase s a se vad a c a, pe lng a iscusin ta pe care o au n tratarea bolii, ei dobndesc continuu de la Hristos, Cel mai mare nv tor pe n telepciune s i cuno stin ta a ta care L-a cunoscut lumea vreodat a. Ei trebuie s a aib a aceast a leg atur a cu Sursa de n telepciune pentru ca lucrarea lor s a aib a succes. Puterea adev arului Adev arul are puterea de a-l n al ta pe cel care l prime ste. Dac a adev arul Bibliei si exercit a inuen ta lui sn titoare asupra inimii s i caracterului, atunci i va face pe credincio si mai inteligen ti. Un de Dumnezeu s de cre stin si va n telege responsabilitatea fa ta i fa ta semenii s ai dac a este ntr-adev ar n leg atur a cu Mielul lui Dumnezeu, care Si-a dat via ta pentru lume. Doar prin mbun at a tirea continu aa puterilor intelectuale s i morale putem spera c a vom mplini planul [257] Creatorului nostru. Inecienta nu-i este pe plac lui Dumnezeu de cei care sunt prea nep Dumnezeu nu are pl acere fa ta as atori sau ndoielnici pentru a deveni lucr atori ecien ti, bine informa ti. 281

282

Sfaturi pentru s an atate

s Cre stinul trebuie s a aib a mai mult a inteligen ta i un discern amnt mai ascu tit dect cel lumesc. Studiul Cuvntului lui Dumnezeu dezvolt a continuu mintea s i nt are ste intelectul. Nu exist a nimic care s a raneze ntr-att mintea, s a nal te caracterul s i s a dea t arie oric arei facult a ti ca exerci tiul continuu pe care l va face mintea, pentru a prinde s i n telege adev aruri importante s i care au greutate. Mintea omeneasc a ajunge pipernicit as i sl abit a dac a se ocup a numai cu lucruri obi snuite, f ar a a se ridica vreodat a deasupra celor comune s i f ar a a avea dorin ta de a prinde taine legate de cele nev azute. n telegerea este adus a treptat la nivelul subiectelor cu care se obi snuie ste s i si va pierde capacitatea dac a nu este exercitat a spre n plus s a dobndi cuno stin ta i nu se ncordeaz a pentru a n telege revela tiile puterii divine din natur as i din Cuvntul sacru. ns a o cunoa stere a faptelor s i teoriilor, orict ar de importan te, are pu tin a valoare real a dac a acestea nu sunt puse n practic a. Exist a primejdia ca aceia care s i-au dobndit educa tia n principal din c ar ti s a nu- si dea seama c a sunt novice n ce prive ste cunoa sterea din . Acest lucru este adev experien ta arat n special n leg atur a cu cei ce lucreaz a la sanatoriu. Aceast a institu tie are nevoie de oameni care s a gndeasc a, de oameni iscusi ti. Medicii, directorul, sora- sefa s i perso. nalul auxiliar trebuie s a e oameni care s a aib a cultur as i experien ta nsa unii nu pot n telege ceea ce este necesar ntr-o asemenea institu tie s i nainteaz a cu greu an dup a an, ar a s a progreseze n mod vizibil. [258] Ei cad n stereotipie; ecare zi care urmeaz a nu este dect repetarea celei care a trecut. Mintea s i inima acestor lucr atori mecanici sunt s ar acite. Ocaziile sunt n fa ta lor; dac a ar studia, ar putea dobndi o educa tie de cea mai nalt a valoare, ns a ei nu apreciaz a privilegiile pe care le au. Nimeni nu ar trebui s a e satisfcut cu educa tia pe care o de tine n prezent. To ti se pot calica zi de zi, pentru a putea ocupa o func tie de r aspundere... Inuen ta lucr atorilor tem atori de Dumnezeu Lucr atorii inteligen ti s i tem atori de Dumnezeu pot face mult bine, conducndu-i pe cei care vin la sanatoriu pentru a se trata pe calea reformei. Aceste persoane nu sunt bolnave numai din punct de vedere zic, ci s i mintal s i moral. Educa tia, obiceiurile s i ntreaga a multora dintre ei au fost gre via ta site. Doar n cteva zile, ei nu pot

Cultura moral as i intelectual a

283

face schimb ari mari necesare pentru adoptarea de obiceiuri corecte. Ei trebuie s a aib a timp s a se gndeasc a la acest subiect s i s a nve te care este calea cea bun a. Dac a to ti cei care lucreaz a la sanatoriu ar reprezenta corect adev arul reformei s an at a tii s i al credin tei noastre care ar modela mintea pacien snte, ei ar exercita o inuen ta tilor lor. Contrastul dintre obiceiurile gre site s i cele care sunt n armonie cu adev arul lui Dumnezeu constituie o putere conving atoare. Omul nu este ceea ce ar putea s a e s i ceea ce este voia lui Dumnezeu ca el s a e. Puterea cea mare a lui Satana tine neamul omenesc la un nivel inferior; ns a nu trebuie s a e a sa, c aci altfel Enoh n-ar putut ajunge att de n al tat s i nobil nct s a umble cu Dumnezeu. Omul nu trebuie s a nceteze s a creasc a din punct de vedere intelectual s i spiritual pe tot parcursul vie tii sale. ns a mintea multora este att de ocupat a cu ei n si si s i cu interesele lor egoiste, nct nu las a loc s i pentru gnduri nalte s i nobile. Iar standardul realiz arilor lor intelectuale s i spirituale este mult prea sc azut. Mul ti [259] oameni, cu ct este mai mare r aspunderea pe care o au, cu att sunt mai mul tumi ti de ei n si si s i ajung s a nutreasc a ideea c a pozi tia este cea care determin a caracterul omului. Pu tini si dau seama c a au o lucrare continu a n fa ta lor, pentru a- si dezvolta r abdarea, simpatia, dragostea, con stiinciozitatea s i credincio sia tr as aturi de caracter indispensabile acelora care ocup a pozi tii de r aspundere. To ti cei care de au leg atur a cu sanatoriul trebuie s a aib a o considera tie sacr a fa ta drepturile celorlal ti. Lucru care nu nseamn a altceva dect ascultarea de principiile Legii lui Dumnezeu. Mul ti care lucreaz a la aceast a institu tie sunt, n mod trist, decitari n privin ta unor calit a ti aut de esen tiale pentru fericirea celor care au leg aturi cu ei. Medicii s i personalul auxiliar din diversele ramuri ale lucr arii trebuie s a se p azeasc a cu grij a mpotriva egoismului rece, a unei ri distante s i nesociabile, c aci, prin acestea, s-ar nstr aina de pacien ti s i s i-ar pierde ncrederea. Mul ti dintre cei care vin la sanatoriu sunt oameni rana ti, sensibili, cu tact s i discern amnt ascu tit. Astfel de persoane descoper a de ndat a asemenea defecte s i le nu-L pot iubi comenteaz a. Oamenii reci ca ni ste sloiuri de ghea ta cu toat a puterea pe Dumnezeu s i pe aproapele lor ca pe ei n si si. Ei nu-L jefuiesc doar pe Dumnezeu de dragostea pe care I-o datoreaz a, ci l jefuiesc totodat as i pe aproapele lor. Iubirea este o plant a de origine cereasc as i ea trebuie ngrijit as i hr anit a. Inimile pline de

284

Sfaturi pentru s an atate

afec tiune, cuvintele iubitoare, demne de ncredere, vor face familiile n toare asupra tuturor celor fericite s i vor exercita o inuen ta al ta care vin n sfera inuen tei lor. Cei care folosesc la maximum privilegiile s i ocaziile pe care le au vor oameni talenta ti s i educa ti, n sensul biblic; nu doar nv a ta ti, ci educa ti n ce prive ste mintea, manierele, comportarea. Ei vor [260] rana ti, sensibili, milo si, plini de afec tiune... Vor nv a ta ei n si si s i vor nv a ta s i pe al tii Trebuie s a m con stien ti tot timpul c a n lumea aceasta nu trebuie m doar noi n m s s a nv a ta sine, ci s a-i nv a ta i pe al tii, s a ne preg atim pe noi n sine s i s a-i preg atim s i pe al tii pentru o sfer a mai nalt a de ac tiune n via ta viitoare. M asura utilit a tii omului const a n a cunoa ste s i a face voia lui Dumnezeu. St a n puterea noastr a s a ne dezvolt am mintea s i sa ne mbun at a tim manierele, astfel ca lui Dumnezeu s a nu-I e ru sine cu noi. La sanatoriu, trebuie s a existe un standard nalt. Dac a exist a ntre noi oameni de cultur a, oameni spre cu putere intelectual as i moral a, ace stia trebuie chema ti n fa ta a ocupa locurile din institu tiile noastre. . n fa Medicii nu trebuie s a e decitari n nici o privin ta ta lor st a deschis un cmp vast de utilitate, iar dac a ei nu ajung iscusi ti n profesia lor, doar pe ei n si si trebuie s a se nvinov a teasc a. Ei trebuie s s a studieze cu st aruin ta a e devota ti, s a dea aten tie cu credincio sie detaliilor s i astfel s a poarte de grij a. Atunci nu va necesar ca cineva s a-i urm areasc a, s a vad a dac a au gre sit. Cei care ocup a pozi tii de r aspundere ar trebui s a se educe s i s a se disciplineze astfel, nct to ti cei din sfera lor de ac tiune s a vad a ce poate s i ce poate face omul care este n leg atur a cu Dumnezeul n telepciunii s i al puterii. Si oare de ce nu ar deveni puternic din punct de vedere intelectual un om care are astfel de privilegii? Cei lume sti spun n mod dispre tuitor c a cei care cred adev arul prezent au mintea slab a, sunt decitari n privin ta educa tiei, nu au pozi tie s i . Noi s nici inuen ta tim c a acest lucru nu este adev arat; ns a nu exist a oare motive pentru astfel de arma tii? Mul ti au considerat un semn s de umilin ta a e ignoran ti s i necultiva ti. Astfel de persoane nu s tiu s ce nseamn a adev arata umilin ta i blnde te cre stin a. (Testimonies [261] for the Church 4:545-549 (1878)).

Reforma s an at a tii la sanatoriu


Printre cele mai mari pericole din institu tiile noastre de s an atate se num ar a inuen ta medicilor, directorilor, personalului auxiliar, a tuturor celor ce sus tin c a au primit adev arul prezent, dar care nu au luat niciodat a pozi tie de partea reformei s an at a tii. Unii nu au scrupule n ce prive ste felul n care m annc a, beau s i se mbrac a. Cum ar putea oare un medic, sau oricine altcineva, s a prezinte subiectul a sa cum este, cnd el nsu si si ng aduie s a foloseasc a lucruri d aun atoare? Binecuvntarea lui Dumnezeu va nso ti orice efort f acut pentru a trezi interesul n privin ta reformei s an at a tii, c aci aceasta este necesar a pretutindeni. Trebuie s a existe o rede steptare n aceast a , c privin ta aci Dumnezeu are n vedere s a ndeplineasc a multe prin aceasta. Tratamentul cu medicamente, a sa cum se practic a n general, constituie un blestem. nv a ta ti-v a f ar a astfel de medicamente. Folosi ti-le din ce n ce mai pu tin s i deprinde ti-v a s a depinde ti tot mai mult de agen tii naturali de vindecare; atunci natura va r aspunde prin medicii lui Dumnezeu aerul curat, apa curat a, mi scarea zic a efectuat a curat corespunz ator s i o con stiin ta a. Cei care persist a n folosirea ceaiului, a cafelei, a mnc arurilor cu carne vor sim ti nevoia de medicamente, ns a mul ti se pot face bine f ar a un dram de medicament, dac a ascult a de legile s an at a tii. Medicamentele trebuie folosite rar. Dac a inima este cur a tit a prin ascultare de adev ar, nu vor mai exista preferin te egoiste s i nici motive ntinate; nu va mai exista distrug par tialitate. Sentimentalismul bolnav, a c arui inuen ta atoare a fost sim tit a n toate institu tiile noastre, nu va mai exista. Trebuie s a m foarte aten ti ca acest blestem s a nu otr aveasc as i s a nu ntineze institu tiile noastre de s an atate. (Health, Philanthropic, and Medical [262] Missionary Work, 42, 43 (1890)).

285

Rezultatele efortului credincios


Am v azut c a poporul nostru are multe mijloace suplimentare din care o parte ar putea pus a pentru Institutul de S an atate. De asemenea, am v azut c a n mijlocul poporului exist a mul ti s araci s care merit a s a e ajuta ti, care sunt bolnavi s i n suferin ta i care au privit spre Institutul de S an atate pentru ajutor, dar care nu sunt n stare s a- si pl ateasc a taxele necesare pentru mncare s i tratament etc. Institutul s-a luptat din greu cu datoriile n ultimii trei ani s i, ntr-o m asur a considerabil a, ar fost incapabil s a- si trateze pacien tii, dac a ace stia nu ar pl atit n ntregime. Lui Dumnezeu I-ar face pl acere dac a to ti cei din poporul nostru care dispun de mijloace ar investi cu generozitate n ac tiuni n institut, s i acestea s a e astfel plasate, nct s a poat a folosite spre a veni n ajutorul s aracilor umili, care sunt vrednici s a e ajuta ti. In leg atur a cu aceasta, am v azut c a Domnul . De aceea, ceea ce Hristos Se identic a cu omenirea n suferin ta avem privilegiul s a facem pentru cei mai nensemna ti copii ai S ai, pe care El i nume ste fra tii S ai, noi facem pentru Fiul lui Dumnezeu... Ridicarea Institutului de S an atate de la starea jalnic a din toamna din prezent a anului 1869 la starea prosper as i plin a de speran ta necesitat sacricii s i eforturi, despre care prietenii lui mai de departe nu s tiu dect pu tin. Atunci, acesta avea o datorie de 13.000 dolari s i numai opt pacien ti care pl ateau. Iar ceea ce era s i mai r au, administratorii dinainte i-au descurajat pe prietenii acestuia s a mai doneze bani pentru acoperirea datoriei sau s a le recomande s aracilor s a frecventeze institutul. Se ajunsese la un punct att de descurajator, nct so tul meu a decis n mintea lui c a proprietatea institutului ar trebui vndut a, pentru a se pl ati datoriile, iar ceea ce r amnea trebuia repus n ac tiuni, n propor tie cu cantitatea pe care o de tinea ecare. , la rug [263] ns a, ntr-o diminea ta aciunea de la altarul familial, Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui pe cnd se ruga pentru c al auzire divin a n lucrurile privitoare la institut s i el a exclamat, n timp ce era plecat pe genunchi: Domnul va mplini ecare cuvnt pe care 1-a rostit 286

Rezultatele efortului credincios

287

prin viziuni cu privire la Institutul de S an atate, care va ridicat din starea de jos s i va prospera n mod glorios. De la data aceea, am privit cu seriozitate asupra acestei lucr ari s i am lucrat al aturi de cei din institut pentru a contracara inuen ta oamenilor egoi sti care aduseser a necazul asupra lui. Noi am dat din ceea ce aveam, ind astfel un exemplu pentru al tii. Am ncurajat economia s i h arnicia din partea tuturor celor ce lucrau la institut s i am ndemnat pe medicii s i personalul medical s a lucreze din greu pentru o plat a mai mic a, pn a cnd institutul se va ridica s i va redobndi ncrederea poporului nostru. Am dat o m arturie clar a mpotriva manifest arii egoismului oricui avea leg atur a cu institutul, am dat sfaturi s i am mustrat relele care se f aceau. Noi am s tiut c a Institutul de S an atate nu va avea succes pn a cnd binecuvntarea lui Dumnezeu nu va sim tit a asupra lui. Dac a va avea parte de binecuvntarea Lui, atunci prietenii cauzei vor avea ncredere c a s aceasta este lucrarea lui Dumnezeu s i se vor sim ti n siguran ta a doneze mijloace pentru a face din acesta o ntreprindere vie, pentru ca acesta s a e n stare s a ndeplineasc a planul lui Dumnezeu. Medicii s i o parte din personalul medical s-au pus pe treab a cu seriozitate. Ei au lucrat din greu, n condi tii de mare descurajare. Doctorii Ginley, Chamberlain s i Lamson au lucrat cu seriozitate s i energie, pentru o plat a mic a, pentru a ridica aceast a institu tie care se pr abu sea. Si mul tumim lui Dumnezeu, datoria de la nceput a fost acoperit as i s-au f acut multe lucruri n plus pentru cazarea pacien tilor. Tirajul publica tiei (Health Reformer) Reformatorul S an at a tii, care st a la temelia succesului institu tiei, a fost dublat s i a devenit o publica tie [264] vie. ncrederea n institut s-a restabilit pe deplin n mintea majorit a tii celor din poporul nostru s i au fost at tia pacien ti, aproape tot anul, ct puteau caza ti s i trata ti n mod corespunz ator de c atre medicii no stri. (Testimonies for the Church 3:173-176 (1872)).

Men tine ti un standard nalt


n institu tiile noastre importante, este mult mai u sor s a se ng aduie ca lucrurile s a mearg a n mod liber, destins, dect s a se dezr ad acineze ceea ce este ofensiv, care va ntina s i va distruge ncrederea s i credin ta. ns a ar cu mult mai bine s a avem un num ar mai mic de , cei lucr atori, pentru a realiza mai pu tin, dar, pe ct este cu putin ta care sunt angaja ti n lucrare s a e loiali, credincio si, tari ca stnca n ceea ce prive ste principiile, s a iubeasc a tot adev arul s i s a asculte de toate poruncile lui Dumnezeu. Cei mbr aca ti n haine albe, care stau n jurul tronului lui Dumnezeu, nu sunt cei care au fost iubitori de pl aceri mai mult dect de Dumnezeu s i care au ales s a e du si de curent n loc s a dea piept valurilor de mpotrivire. To ti cei care r amn cura ti s i nentina ti de spiritul s i inuen ta care predomin a n acest timp vor avea lupte cumplite. Ei vor trece prin mari necazuri; si vor sp ala hainele caracterului lor s i le vor albi n sngele Mielului. Ace stia vor cnta cntarea biruin tei n mp ar a tia slavei. Cei care sufer a cu Hristos vor avea parte de slava Sa. (The Review and Herald, 16 octombrie, [265] 1883).

288

Localizarea sanatoriilor
Cei care sunt implica ti n lucrarea de c autare a locurilor pentru sanatoriile noastre trebuie s a studieze caracterul s i scopul lucr arii prin sanatorii. Ei trebuie s a aib a continuu n minte faptul c a lucreaz a pentru refacerea chipului iui Dumnezeu n om. Pe de o parte, ei trebuie s a pun a la dispozi tie remedii pentru alinarea suferin telor zice, iar pe de alt a parte, trebuie s a duc a Evanghelia pentru alinarea suetelor mpov arate de p acat. Astfel, trebuie s a lucreze ca adev ara ti misionari medicali. Ei trebuie s a semene n mintea multora semin tele adev arului. n eforturile depuse pentru stabilirea localiz arii sanatoriilor noastre, nu trebuie ng aduit n nici un fel egoismul sau ambi tiile personale. Domnul Hristos a venit n aceast a lume pentru a ne ar ata m de la El s cum s a tr aim s i s a lucr am. S a nv a ta a nu alegem pentru sanatoriile noastre locurile cele mai pl acute pentru gusturile noastre, ci acele locuri care sunt cele mai potrivite pentru lucrarea noastr a. n afara ora selor mari Mi-a fost dat a lumina c, n lucrarea misionar a medical a, noi am pierdut mari avantaje, pentru c a nu am fost con stien ti de nevoia de a ne schimba planurile cu privire la localizarea sanatoriilor. Este voia Domnului ca aceste institu tii s a e a sezate n afara ora selor mari. Ele trebuie s a e situate Ia tar a, n locuri ct mai atr ag atoare . n natur cu putin ta a gr adina lui Dumnezeu -cei bolnavi vor g asi totcfeauna ceva care s a le distrag a aten tia de la ei n si si s t s a le nal te gndurile spre Dumnezeu. Am fost instruit a c a Cei bolnavi ar trebui scuti ti de zarva ora selor [266] mari, departe de Zgomotul str azilor cu tr asuri g al agioase. Oamenii care vor veni n sanatoriile noastre din c aminele lor de la tar a vor pre tui un loc lini stit n acest loc retras pacien tii vor f. mai u sor inuen ta ti de Duhul lui Dumnezeu.

289

290

Sfaturi pentru s an atate

n mijlocul scenelor din natur a Gr adina Edenului, c aminul primilor no stri p arin ti, a fost extrem de frumoas a. Arbu sti gra tio si s i ori delicate ntmpinau ochiul pretutindeni. n gr adin a erau pomi de tot felul, mul ti dintre ei nc arca ti cu fructe parfumate s i delicioase. Pe ramurile lor, p as arelele si cntau cntecele lor de laud a. Adam s i Eva, n cur a tia lor nep atat a, se delectau n mijlocul priveli stilor s i sunetelor din Eden. Iar ast azi, chiar dac a p acatul s i-a aruncat umbrele asupra p amntului, Dumnezeu dore ste ca to ti copiii S ai s a si g aseasc a pl acerea n lucrurile create de El. A a seza sanatoriile n mijlocul priveli stilor din natur a nseamn a a urma planul lui Dumnezeu s i, cu ct este urmat mai ndeaproape, cu att mai uimitor va lucra El pentru omenirea aat a . Pentru institu n suferin ta tiile noastre de educa tie s i pentru cele medicale, trebuie alese locuri n care, departe de norii ntuneco si ai p acatului care atrna asupra marilor ora se, s a poat a r as ari Soarele Neprih anirii, cu vindecarea sub aripile Sale (Maleahi 4, 2). Fie ca cei care sunt conduc atori n lucrarea noastr a s a ndemne poporul s a nin teze sanatorii n mijlocul unor locuri ct mai pl acute, care s a nu e tulburate de larma ora selor mari locuri n care, prin sfaturi n telepte, gndurile pacien tilor pot aduse n leg atur a cu gndurile lui Dumnezeu. Mereu, mereu am descris asemenea locuri, ns a se pare c a nu au fost urechi care s a aud a. Recent, mi-a fost prezentat n modul cel mai clar s i mai conving ator avantajul rii institu nin ta tiilor noastre, n special a sanatoriilor s i s colilor [267] noastre, n afara ora selor mari. mprejurimile ora selor mari sunt nefavorabile De ce sunt oare medicii no stri att de doritori s a stea n ora sele mari? ns as i atmosfera ora selor mari este poluat a. n acestea, pacien tii care au de biruit pofte nenaturale nu pot ap ara ti n mod corespunz ator. Pentru pacien tii care sunt victime ale b auturilor tari, crciumile din ora sele mari constituie o ispit a continu a. A a seza sanatoriile noastre n locuri unde predomin a lipsa de religiozitate nseamn a a contracara eforturile f acute pentru a-i ns an ato si pe bolnavi.

Localizarea sanatoriilor

291

n viitor, starea de lucruri din ora sele mari va deveni tot mai critic a iar inuen ta mprejurimilor ora selor va recunoscut a ca nefavorabil a pentru ndeplinirea lucr arilor pe care sanatoriile noastre ar trebui s a le fac a. n privin ta s an at a tii, fumul s i praful din ora sele mari constituie un obstacol foarte mare. Iar pacien tii care trebuie s a stea ntre patru pere ti o mare parte din timp, adesea, vor sim ti c a sunt ca ni ste prizonieri n camere. Cnd privesc pe fereastr a, ei nu v ad altceva dect case, case s i iar case. Cei care sunt nchi si astfel n camerele lor sunt predispu si s a r amn a mai mult adnci ti n gnduri, la suferin ta s i necazul lor. Uneori, bolnavul este otr avit prin propria sa respira tie. rii de Mai sunt multe alte rele care decurg de pe urma nin ta institu tii medicale mari n ora sele mari. Efectele vie tii n aer liber De ce s a i lipsim pe bolnavi de binecuvntarea refacerii s an at a tii, care se poate g asi n via ta n aer liber? Mi-a fost ar atat c a, pe m asur a ce sunt ncuraja ti s a ias a din camere s i s a petreac a timp n aer liber, cultivnd ori sau f acnd o alt a munc a u soar as i pl acut a, bolnavii vor distra si de la propria lor persoan a spre altceva mai d at ator de s an atate. Mi scarea zic a n aer liber trebuie prescris a ca ind o . Cu ct pacien necesitate benec a, d at atoare de via ta tii pot tinu ti [268] mai mult n aer liber, cu att vor necesita mai pu tin a ngrijire. Cu ct sunt mai vesele mprejurimile, cu att mai plini de speran ta vor ei. Incuraja ti-i cu lucrurile frumoase din natur a, a seza ti-i n locuri n care pot vedea ori crescnd s i inimile lor vor izbucni n cntare, n armonie cu cntecul p as arilor, nchide ti-i n camere, e ele orict de elegant mobilate, s i vor agita ti, nervo si s i tri sti. Oferi ti-le binecuvntarea vie tii n aer liber; astfel, suetele lor vor n al tate. Alinarea va veni att asupra trupului, ct s i asupra min tii. Afar a din ora sele mari, aceasta este solia mea. Medicii no stri . Eu ar trebuit s a se trezeasc a mai devreme n aceast a privin ta sper, m a rog s i cred c a ei se vor trezi acum s i vor sim ti ct este de important s a se a seze la tar a.

292

Sfaturi pentru s an atate

Pericolele vie tii n ora sele mari Este aproape timpul cnd ora sele mari vor suferi judec a tile lui Dumnezeu. n scurt timp, aceste ora se mari vor zguduite teribil. Nu conteaz a ct de mari sau ct de puternice sunt cl adirile lor, nu conteaz a ct de multe m asuri sunt luate mpotriva incendi- ilor; dac a Dumnezeu va atinge aceste cl adiri, n cteva minute sau cteva ore, ele vor n ruine. Ora sele mari s i netem atoare de Dumnezeu din lumea noastr a vor m aturate de distrugere. Prin calamit a tile care fac s a cada acum cl adiri imense s i por tiuni mari din ora se, Dumnezeu ne arat a ce va veni asupra ntregului p amnt. El ne-a spus: de la smochin nv a ta ti pilda lui; cnd i fr ageze ste s i nfrunze ste ml a-di ta, s ti ti c a vara este aproape. Tot a sa s i voi, cnd ve ti vedea toate aceste lucruri, s as ti ti c a Fiul omului este aproape, este chiar la u si (Matei 24, 32.33). [269] (Testimonies for the Church 7:80-83 (1902)).

Nu printre cei boga ti


S-ar putea ca nou a s a ni se par a c a, pentru sanatoriile noastre, cel mai bine ar s a alegem locuri printre cei boga ti, pentru c a aceasta va nsemna reputa tie pentru noi s i va asigura clientel a pentru institu tiile noastre. ns a nu aceasta este lumina. Dumnezeu nu vede a sa cum vede omul (1 Samuel 16, 7). Omul se uit a la nf a ti sarea exterioar a. Dumnezeu prive ste la inim a. Cu ct vor mai pu tine cl adiri mari n jurul institu tiilor noastre, cu att mai pu tine necazuri vom avea. Mul ti dintre posesorii de propriet a ti sunt oameni nereligio si s i lipsi ti de respect. Gnduri lume sti le umplu mintea. Distrac tiile lume sti, veselia zgomotoas as i rsul le ocup a timpul. Extravagan ta n mbr ac aminte s i o vie tuire luxoas a le absorb averile. Solii cere sti nu sunt bineveni ti n casele lor. Ei nu au nevoie de Dumnezeu. Umilin ta constituie o lec tie greu de nv a tat pentru oameni s i de sine. este dicil a n special pentru cei boga ti s i ng aduitori fa ta Cei care nu socotesc c a trebuie s a r aspund a naintea lui Dumnezeu pentru ceea ce posed a sunt ispiti ti s a nal te eul, ca s i cnd bog a tiile, reprezentate prin terenuri s i depuneri n b anci, i-ar face independen ti de Dumnezeu. Plini de mndrie s fa ta i ngmfare, ei socotesc c a trebuie s a e stima ti pentru bog a tia lor. Sunt mul ti oameni boga ti care, n ochii lui Dumnezeu, sunt ispravnici necredincio si. n felul cum dobndesc s i folosesc ei mijloacele pe care le au, El vede n aceasta ho tie. Ei L-au neglijat pe marele Proprietar al tuturor lucrurilor s i nu au folosit mijloacele ncredin tate lor pentru a-i alina pe cei suferinzi s i asupri ti. Pentru ci n si si, s i-au pus deoparte mnie pentru ziua mniei, c aci Dumnezeu va r aspl ati pe orice om dup a faptele sale. Ace sti oameni nu se nchin a lui Dumnezeu; eul este idolul lor. Ei dau la o parte dreptatea s i [270] mila, nfocuindu-le cu avari tia s i lupta. Dumnezeu spune: S a nu-i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri? (Ieremia 9, 9). Dumnezeu nu ar avea pl acere ca vreuna dintre institu tiile noastre s a e a sezat a ntr-un loc cu o asemenea faim a, orict de mari ar avantajele. Oamenii egoi n aparen ta sti s i boga ti au o inuen ta 293

294

Sfaturi pentru s an atate

molipsitoare asupra min tii oamenilor, iar vr ajma sul ar lucra prin ei pentru a ne pune piedici pe cale. Tov ar as iile rele constituie totdeauna obstacole n calea evlaviei s i consacr arii, iar principiile care sunt aprobate de Dumnezeu pot subminate de astfel de tov ar as ii. Dumnezeu dore ste ca nici unul dintre noi s a nu m ca Lot, care s i-a ales c aminul ntr-un loc n care el s i familia lui erau n continuu contact cu r aul. Lot s-a dus bogat n Sodoma; de acolo a plecat rar a nimic, c al auzit de mna unui nger, n timp Ce solii mniei a steptau s a reverse explozibilul acela erbinte, care avea s a mistuie pe locuitorii acelei cet a ti mult privilegiate s i s a-i nimiceasc a frumuse tea ncnt atoare, f acnd pustiu s i gol un loc pe care Dumnezeu l f acuse odat a foarte frumos. Sanatoriile noastre nu trebuie a sezate lng a re sedin tele oamenilor boga ti, unde ar privite ca o inova tie s i o urciune s i ar comentate n mod nefavorabil, deoarece accept a oameni suferinzi din toate clasele. Religia curat as i nentinat a i face pe cei care sunt copii ai lui Dumnezeu s a e o singur a familie, lega ti cu Hristos n Dumnezeu. ns a spiritul lumii este plin de mndrie, par tial, exclusivist, favoriznd doar pe c tiva. Cnd ne construim cl adirile, trebuie s a ne men tinem departe de marii oameni ai lumii s i s a-i l as am s a caute ajutorul de care au nevoie, ndep artndu-se de tovar as ii lor n locuri mai retrase. Noi nu vom pe plac lui Dumnezeu dac a ne vom construi sanatoriile ntre oameni extravagan ti n ce prive ste mbr ac amintea s i modul de vie tuire, care sunt atra si de cei care au pl acere n etalare. (Testimonies for the [271] Church 7:88-89 (1902)).

Nu pentru c aut atorii de pl aceri


m noi sanatorii? Pentru ca cei bolnavi care vin n De ce nin ta ele pentru tratament s a poat a primi alinare pentru suferin ta zic as i s a poat a primi, de asemenea, ajutor spiritual. Datorit a st arii Jor de de inuen s an atate, ei sunt susceptibili fa ta ta sn titoare a misionarilor medicali care lucreaz a pentru ns an ato sirea lor. S a lucr am deci cu n telepciune, spre cel mai mare folos al lor. Noi nu construim sanatorii drept hoteluri. Primi ti n sanatoriile noastre numai pe aceia care doresc s a se conformeze principiilor corecte, care vor accepta mnc arurile pe care le oferim noi. Dac a le-am ng adui pacien tilor s a aib a b auturi alcoolice n camerele lor sau dac a le-am servi mnc aruri cu carne, noi nu am putea s a le d am ajutorul pe care ei ar trebui s a-l primeasc a venind la sanatoriile noastre. Trebuie s a facem s a e cunoscut acest lucru, c a din principiu excludem asemenea articole din sanatoriile s i restaurantele noastre cu hran a s an atoas a. Oare nu dorim s a-i vedem pe semenii no stri elibera ti de boli s i neputin te, bucu-rndu-se de s an atate s i putere? de principiu dup Atunci s a m tot a sa de credincio si fa ta a cum este de pol. acul busolei fa ta Cei a c aror activitate const a n lucrarea pentru mntuirea suetelor trebuie s a se fereasc a de planurile lume sti. Ei nu trebuie s a se bucure de inuen ta cuiva care este bogat, s a se ncurce n planuri . Ei nu trebuie s care dezonoreaz a m arturisirea lor de credin ta a- si vnd a suetele pentru avantaje nanciare. Nu trebuie s a fac a nimic care ar ntrzia lucrarea lui Dumnezeu s i ar cobor standardul neprih anirii. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu s i trebuie s a m mpreun a lucr atori cu El, f acnd lucrarea Sa n modul n care o dore ste El, pentru ca to ti cei pentru care lucr am s a poat a vedea c a dorin ta noastr a este de a atinge un standard mai nalt de sn tenie. Cei cu care venim n contact trebuie s a vad a c a noi nu doar vorbim despre [272] lep adare de sine s i sacriciu de sine, ci dovedim aceste lucruri n vie tile noastre. Exemplul nostru trebuie s a-i inspire pe cei cu care 295

296

Sfaturi pentru s an atate

venim n contact n lucrarea noastr a, pentru ca ei s a se familiarizeze mai mult cu lucrurile lui Dumnezeu. Dac a pornim s a facem cheltuieli pentru construirea de sanatorii, ca s a putem lucra pentru mntuirea celor bolnavi s i n necazuri, noi trebuie s a-ne pl anuim lucrarea astfel, nct cei pe care dorim s a-i ajut am s a poat a primi ajutorul de care au nevoie. Noi trebuie s a facem tot ce st a n puterea noastr a pentru vindecarea trupului; ns a trebuie s a consider am vindecarea suetului de mult mai mare . Celor care vin la sanatoriile noastre ca pacien importan ta ti trebuie s a li se arate calea mntuirii, pentru ca ei s a se poc aiasc as i s a poat a auzi cuvintele: P acatele ti sunt iertate, du-te n pace s i nu mai p ac atui. Noi nu trebuie s a absorbim timpul s i puterea oamenilor capabili s a duc a mai departe lucrarea Domnului n felul n care a rnduit-o El, ntr-o ini tiativ a care s a aib a n vedere cazarea s i distrac tia c aut atorilor cea mai mare este de a- de pl aceri, a c aror dorin ta si satisface eul. A mobiliza pe lucr atori ntr-o astfel de activitate ar primejdios pe tinerii s pentru siguran ta lor. S a tinem la distan ta i tinerele noastre de astfel de inuen te periculoase. Dac a s-ar angaja ntr-o astfel de activitate, fra tii no stri nu ar nainta n lucrarea de salvare a suetelor a sa cum ar trebui. Sanatoriile noastre trebuie nin tate pentru un singur scop naintarea adev arului prezent. Si ele trebuie astfel administrate, nct s a se fac a o impresie categoric a de partea adev arului n mintea celor care vin pentru tratament. Comportamentul lucr atorilor, de la directorul general pn a la lucr atorul care are cea mai umil a func tie, [273] trebuie s a vorbeasc a de partea adev arului. Institu- tia trebuie s a e p atruns a de o atmosfer a spiritual a. Noi avem de dus lumii o solie de avertizare, iar seriozitatea noastr a, consacrarea noastr a trebuie s a-i impresioneze pe cei care vin la sanatoriu... Noi tr aim chiar ia ncheierea istoriei acestui p amnt s i trebuie s a ac tion am cu precau tie, n telegnd faptul c a voia Domnului este ca, p atrun si de Duhul S au, s a facem lucrarea care nseamn a mult pentru cauza Sa, s a proclam am solia de avertizare unei lumi ie site din min ti, n selate, care piere n p acat. (Testimonies for the Church 7:95-97 (1902)).

Condi tiile din ora sele mari


Timp de ani de zile, mi-a fost dat a o lumin a special a c a nu trebuie s a ne concentr am lucrarea spre ora sele mari. Zarva s i confuzia care umplu aceste ora se mari, st arile de lucruri determinate de sindicate s i greve se vor dovedi o mare piedic a pentru lucrarea noastr a. Oamenii vor c auta s a-i aduc a pe cei angaja ti n diverse nego turi, sub robia anumitor sindicate. Acesta nu este planul lui Dumnezeu, ci planul unei puteri pe care noi nu trebuie n nici un caz s a o recunoa stem. Cuvntul lui Dumnezeu se mpline ste; nelegiui tii se adun a laolalt a n baloturi gata s a e arse. Noi trebuie s a folosim acum toate capacit a tile care ne-au fost ncredin tate pentru a da ultima solie de avertizare lumii. n aceast a lucrare, trebuie s a ne p astr am individualitatea. Nu trebuie s a ne unim cu societ a ti secrete sau cu sindicate, ci trebuie s a st am liberi n Dumnezeu, privind continuu la Domnul Hristos dup a sfat. Toate ac tiunile pe care le facem trebuie f acute cu con stientizarea importan tei lucr arii pe care o avem de ndeplinit pentru Dumnezeu. (Testimonies for the Church 7:84 (1902)) Pentru studiu suplimentar: The Ministry of [274] Healing, 261-268 n contact cu natura)

297

Economie n nin tarea sanatoriilor


Ca popor ales al lui Dumnezeu, noi nu putem imita obiceiurile, scopurile, practicile s i modele lumii. Noi nu suntem l asa ti n ntuneric, s a ne lu am dup a modelele lume sti sau s a depindem de nf a ti sarea exterioar a pentru succes. Domnul ne-a spus de unde trebuie s a ne vin a puterea. Acesta este cuvntul Domnului c atre Zorobabel s i sun a astfel: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu zice Domnul o stirilor! (Zaharia 4, 6). , Domnul mparte putere celor care Atunci cnd crede de cuviin ta tin spre calea Sa, care i face n stare s a exercite o puternic a inuen ta bine. Ei sunt dependen ti de Dumnezeu s i Lui trebuie s a-I dea socoteal a de felul cum si folosesc talan tii pe care li i-a ncredin tat. Ei trebuie s a e con stien ti c a sunt slujitorii lui Dumnezeu s i c a trebuie s a aduc a slav a Numelui S au. Etalarea exterioar a nu este de dorit Cei a c aror inim a este legat a de Dumnezeu vor avea succes. Ei vor pierde din vedere eul n Hristos, iar atrac tiile lume sti nu vor avea putere s a-i ispiteasc a, ndep artndu-i de credin ta lor. Ei si vor da seama c a etalarea exterioar a nu d a t arie. Nu pref ac atoria, nf a ti sarea exterioar a sunt cele care dau o reprezentare corect a a lucr arii pe care noi, ca popor ales al lui Dumnezeu, trebuie s a o facem. Cei care sunt n leg atur a cu lucrarea noastr a din sanatorii trebuie s a e mpodobi ti spre cu harul lui Hristos. Acesta le va da cea mai bun a inuen ta bine. Domnul este ntr-adev ar cu noi. F ag aduin tele Sale sunt date cu condi tia ca noi s a facem cu credincio sie voia Sa; de aceea, n construirea de sanatorii, El trebuie s a e cel dinti, cel de pe urm as i cel mai bun din toate lucrurile. [275] Fie ca cei care sunt n slujba lui Dumnezeu s a se fereasc a pentru ca nu cumva, din dorin ta de etalare, s a conduc as i pe al tii s a- si ng aduie cui s i s a-l prosl aveasc a. Dumnezeu dore ste ca nici unul 298

Economie n nin tarea sanatoriilor

299

dintre slujitorii S ai s a nu se implice n ntreprinderi inutile, scumpe, care ar aduce poveri grele s i datorii asupra poporului, lipsindu-i astfel de mijloace care ar oferi facilit a ti pentru lucrarea Domnului. Atta timp ct cei care cred adev arul pentru acest timp merg pe calea Domnului, f acnd dreptate s i judecat a, ei se pot a stepta ca Domnul s a-i fac a s a prospere. ns a cnd ei aleg s a se ndep arteze de calea cea ngust a, ei aduc ruin a asupra lor n si si s i asupra acelora care privesc la ei pentru c al auzire. Exemple de altruism Cei care au r aspunderea de a conduce n nin tarea de institu tii medicale trebuie s a dea un exemplu corect. Chiar dac a exist a bani sucien ti, ei nu trebuie s a cheltuiasc a mai mult dect este absolut necesar. n lucrarea Domnului trebuie s a se tin a seama de nevoile de pretutindeni ale viei Sale. Noi to ti suntem membri ai unei singure familii, copii ai unui singur tat a, iar venitul Domnului trebuie folosit avndu-se n vedere interesele cauzei Sale de pretutindeni din lume. Domnul prive ste peste tot n cmpul Sau, iar via Sa trebuie cultivat a ca un ntreg. Noi nu trebuie s a absorbim doar n cteva locuri to ti banii pe care-i avem n vistierie, ci trebuie s a depunem eforturi pentru a ajuta lucrarea din mai multe locuri. Trebuie ad augate noi teritorii la mp ar a tia Domnului. Si alte p ar ti ale viei Sale trebuie nzestrate cu facilit a ti care s a nt areasc a lucrarea. Domnul ne interzice s a folosim planuri egoiste n serviciul S au. El ne interzice s a adopt am planuri care s a jefuiasc a pe aproapele nostru de facilit a ti care l-ar face n stare s a- si fac a partea lui n reprezentarea adev arului. Noi trebuie s a [276] iubim pe aproapele nostru ca pe noi n sine. Cl adirile noastre s a reprezinte credin ta noastr a De asemenea, trebuie s a nu uit am c a lucrarea noastr a trebuie s a corespund a cu credin ta noastr a. Dac a noi credem c a Domnul va veni n curnd, oare credin ta noastr a nu ar trebui s a e reprezentat a prin cl adirile pe care le ridic am? S a investim o mare sum a de bani ntr-o cl adire care curnd va distrus a n marea conagra tie? Banii no stri nseamn a suete s i trebuie folosi ti pentru a aduce cuno stin ta

300

Sfaturi pentru s an atate

adev arului acelora care, datorit a p acatului, se a a sub osnda lui Dumnezeu. S a l as am la o parte planurile noastre ambi tioase; s a ne s ferim de extravagan ta i risip a, pentru ca vistieria Domnului s a nu se goleasc a, iar cei care construiesc s a nu ajung a s a nu mai aib a bani ca s a ispr aveasc a lucrarea rnduit a lor. S-au cheltuit mult mai mul ti bani dect a fost necesar cu institu tiile noastre mai vechi. Cei care au f acut acest lucru au presupus c a aceast a etalare va da reputa tie lucr arii. Ins a aceast a motiva tie nu constituie o scuz a pentru cheltuieli inutile. Dumnezeu dore ste ca spiritul umil, blnd s i smerit al Domnului, care este Maiestatea cerurilor, Regele slavei, s a e ntotdeauna descoperit n institu tiile noastre. Prima venire a Domnului Hristos nu este studiat a a sa cum ar trebui. El a venit pentru a exemplul de strict nostru n toate lucrurile. Via ta Lui a fost o via ta a t ag aduire de sine. Dac a urm am exemplul S au, nu vom cheltui niciodat a bani n mod inutil. Niciodat a nu ar trebui s a dorim etalare exterioar a. Fie ca lumina adev arului s a poat a str aluci prin faptele noastre bune, pentru ca Dumnezeu s a e prosl avit prin folosirea celor mai bune metode de ns an ato sire a celor bolnavi s i de alinare a celor n sufe . Lucrarea nu va avea reputa rin ta tie prin investirea de bani n cl adiri grandioase, ci prin men tinerea standardului autentic al principiilor religioase, printr-o nobil a asem anare cu Hristos n caracter. [277] Gre selile care au fost f acute n construirea de cl adiri n trecut ar trebui s a constituie pove te folositoare pentru noi n viitor. Trebuie s a vedem unde au gre sit al tii s i, n loc s a repet am gre selile lor, s a proced am mai bine. Pentru naintarea lucr arii noastre, trebuie s a avem n vedere necesitatea economiei. Nu trebuie s a existe cheltuieli inutile. Domnul va veni n curnd, iar ceea ce arat a n exterior cl adirile noastre trebuie s a e n armonie cu credin ta noastr a. Cu ajutorul mijloacelor noastre, trebuie puse la dispozi tia oamenilor camere pl acute, mprejurimi s an atoase s i o hran a s an atoas a. Ideile n leg atur a cu construirea s i mobilarea institu tiilor noastre trebuie s a e modelate de cunoa sterea practic a autentic a a ceea ce nseamn a a umbla cu Dumnezeu. Niciodat a nu trebuie s a se dea impresia de bog a tie. Niciodat a n-ar trebui s a ne bizuim pentru succes pe ceea ce se vede n afar a. Aceasta este o am agire. Dorin ta de a altfel de cum ar trebui pentru lucrarea lui Dumnezeu s i de a cheltui

Economie n nin tarea sanatoriilor

301

mul ti bani pentru nf a ti sarea exterioar a constituie un tiran nemilos. Este ca un cancer care roade continuu n ceea ce este vital. Confortul este mai important dect elegan ta Oamenii cu bun sim t pre tuiesc mai mult confortul dect elegan ta s i etalarea. Este o gre seal a s a- ti nchipui c a, dac a facem o anumita impresie, s-ar putea c stiga mai mul ti pacien ti s i astfel mai mul ti bani. ns a, chiar dac a aceast a cale ar contribui la cre sterea clientelei, nu am putea consim ti ca sanatoriile noastre s a e mobilate n conformitate cu luxul care este la mod a ast azi. Inuen ta cre stin a este mult prea pre tioas a pentru a sacricat a n acest fel. Tot ceea ce este n jur, att n interiorul, ct s i n afara institu tiilor noastre, trebuie turile Domnului Hristos s s a e n armonie cu nv a ta i cu ceea ce exprim a credin ta noastr a. Lucrarea noastr a, n toate departamentele , ei, trebuie s a constituie o ilustrare nu pentru etalare s i extravagan ta ci pentru o judecat a sn tit a. Nu cl adirile mari s i scumpe, nu mobilierul fastuos, nu mesele [278] s nc arcate cu delicatese sunt cele care vor da inuen ta i succes lucr arii noastre, ci credin ta care lucreaz a prin dragoste s i cur a te ste suetul; atmosfera harului care l nconjoar a pe cel credincios, Duhul Sfnt care lucreaz a asupra min tii s i a inimii, care l face s a e o spre via , iar Dumnezeu i poate binecuvnta mireasm a de via ta ta lucrarea sa. Dumnezeu poate comunica cu poporul S au de ast azi s i i poate da n telepciune spre a face voia Sa, exact a sa cum a comunicat cu poporul S au din vechime s i i-a dat n telepciune pentru a construi sanctuarul. n construirea acestei cl adiri, El a dat o reprezentare a puterii s i maiest a tii Sale, iar Numele S au trebuie onorat prin cl adirile pentru El ast care se nal ta azi. Credincio sia, statornicia s i s an atatea trebuie s a se vad a pretutindeni. Conlucr atori cu Dumnezeu Cei care au n plan construirea unui sanatoriu trebuie s a reprezinte adev arul, lucrnd n spiritul s i cu dragostea lui Dumnezeu. A sa cum Noe, n vremea lui, a avertizat lumea construind corabia, tot astfel, lucrarea plin a de credincio sie care se face ast azi prin con-

302

Sfaturi pentru s an atate

struirea institu tiilor Domnului reprezint a predici, iar inimile unora vor convinse s i convertite. Fie atunci ca lucr atorii s a simt a o mare dup dorin ta a ajutorul Domnului Hristos, pentru ca institu tiile care se nin teaz a s a nu e n van. Pe, m asur a ce lucrarea de construire nainteaz a, e ca ei s a- si aduc a aminte c a, precum n zilele lui Noe s i ale lui Moise, Dumnezeu a fost Cel care a pus la punct ecare detaliu al cor abiei s i sanctuarului, la fel s i ast azi, n construirea institu tiilor Sale, El nsu si vegheaz a asupra lucr arii care se face. Fie ca ei s a- si aduc a aminte c a marele Me ster s i Ziditor, prin Cuvntul S au, prin Spiritul S au s i prin providen ta Sa, are n plan s a-Si conduc a lucrarea. Ei ar trebui s a- si ia timp s a cear a sfat de la El. Glasul rug aciunii s i al melodiei cnt arilor snte trebuie s a suie ca t amia cea scump a. [279] To ti ar trebui s a e con stien ti c a depind ntru totul de Dumnezeu; o institu s a nu uite c a nal ta tie care trebuie s a duc a mai departe o lucrare cu consecin te ve snice s i c a, f acnd aceast a lucrare, ei trebuie s a e mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Privind la Isus trebuie s a e totdeauna motoul nostru. Iar f ag aduin ta este: Eu... te voi nv a ta, s i- ti voi ar ata calea pe care trebuie s a o urmezi, te voi sf atui s i voi avea privirea ndreptat a asupra ta (Psalmii 32, 8). (Testimonies for the Church 7:90-94 (1902)).

Avantajele cl adirilor din lemn


Construc tiile din c ar amid as i piatr a nu sunt cele mai de dorit pentru un sanatoriu, c aci, n general, ele sunt reci s i umede. S-ar putea spune c a o cl adire din c ar amid a are o nf a ti sare mai pl acut a, iar cl adirea trebuie s a e pl acut a. ns a noi avem nevoie-de cl adiri cu camere; iar dac a acest material, c ar amida, este prea costisitor, trebuie s a construim din lemn. S a avem n vedere economia. Aceasta este o necesitate, datorit a m are tei lucr ari att de vaste, care cuprinde multe domenii ale viei lui Dumnezeu. fa de incendii S-a sugerat c a pacien tii nu s-ar sim ti n siguran ta ta n cl adirile de lemn. ns a, dac a ne a am la tar a, s i nu n ora sele mari, n care cl adirile sunt foarte apropiate unele de altele, un incendiu ar izbucni din interior, s i nu din afar a; de aceea, c ar amida nu ar ceva mai sigur. Trebuie ar atat pacien tilor c a o cl adire de lemn este de preferat, pentru s an atate, unei cl adiri din c ar amid a. (Testimonies [280] for the Church 7:83-84 (1902)).

303

Economie n lucru
Economia n cheltuirea banilor constituie o ramur a excelent aa n telepciunii cre stine. Aceast a chestiune nu este sucient luat a n seam a de c atre cei care au pozi tii de r aspundere n institu tiile noastre. Banii sunt un dar excelent al lui Dumnezeu. n minile copiilor S ai, ei constituie hran a pentru cei amnzi, b autur a pentru cei nseta ti s i mbr ac aminte pentru cei goi, sunt o ap arare pentru cei asupri ti s i un mijloc de rec stigare a s an at a tii pentru cei bolnavi. Banii nu trebuie cheltui ti n mod inutil s i risipitor pentru satisfacerea mndriei s i ambi tiei. Principiul trebuie s a st apneasc a Pentru a putea veni n ntmpinarea nevoilor reale ale oamenilor, motiva tiile hot arte ale principiului religios trebuie s a constituie putere c al auzitoare. Cnd se adun a laolalt a cre stinii cu cei lume sti, elementul cre stin nu trebuie s a e asimilat de cel nesn tit. Contrastul dintre cele dou a categorii trebuie s a e clar s i pozitiv. Ei sunt slujitori la doi st apni. O clas a se lupt a s a p astreze calea umil a a ascult arii de cerin tele lui Dumnezeu calea simplit a tii, a blnde tii s i umilin tei imitnd Modelul, pe Domnul Isus Hristos. Cealalt a clas a este total opus a celei dinti. Ei slujesc lumii, ind dornici s i ambi tio si a-i urma modelele n ceea ce prive ste mbr ac amintea extravagant as i satisfacerea poftei. Acesta este cmpul n care Domnul a rnduit o anumit a lucrare celor care lucreaz a la sanatorii. Nu trebuie s a mic sor am distan ta dintre noi s i cei lume sti, apropiindu-ne de standardele lor, cobornd de la calea cea nalt a trasat a pentru cei r ascump ara ti ai Domnului, pentru a umbla pe ea. ns a farmecul pe care l d a pe fa ta via ta cre stin a principiile puse n practic a n lucrarea noastr a de zi cu zi: tinerea poftei sub controlul ra tiunii, men tinerea simplit a tii [281] n mbr ac aminte s i angajarea n conversa tii snte va constitui o lumin a care str aluce ste continuu pe calea celor a c aror obiceiuri sunt false... 304

Economie n lucru

305

To ti cei care lucreaz a n institu tiile noastre trebuie s a aib a o grij a plin a de gelozie ca nimic s a nu se piard a, chiar dac a un anumit lucru nu ar privi n mod direct acea parte a lucr arii care le este rnduit a lor. Fiecare poate face ceva spre a economisi. To ti trebuie s a- si ndeplineasc a lucrarea, nu pentru a c stiga lauda oamenilor, ci n a sa fel nct s a poarte amprenta lui Dumnezeu. Domnul Hristos a dat odat a o lec tie despre economie ucenicilor S ai, care este demn a de cea mai mare aten tie. El f acuse o minune turile pentru a hr ani mii de oameni amnzi care ascultaser a nv a ta Sale; totu si, dup a ce to ti au mncat s i erau mul tumi ti. El nu a ng aduit ca resturile s a se piard a. El, care a putut, potrivit cu nevoia lor, s a hr aneasc a acea mul time mare prin puterea Sa divin a, a poruncit ucenicilor S ai s a adune rimiturile, pentru ca nimic s a nu se piard a. Aceast a lec tie a fost dat as i pentru folosul nostru, nu numai pentru cei care tr aiau pe vremea Domnului Hristos. Fiul lui Dumnezeu Se ngrije ste de nevoile vie tii vremelnice. El nu a trecut cu vederea rimiturile r amase, de si El ar putut face un asemenea osp a t oricnd ar dorit. Lucr atorii din institu tiile noastre ar face bine dac a ar da aten tie acestei lec tii: Strnge ti rimiturile care au r amas, ca s a nu se piard a nimic (Ioan 6, 12). Aceasta este datoria tuturor, iar cei care au func tii de conducere trebuie s a e un exemplu. (Testimonies [282] for the Church 4:571-573 (1881).)

de institu Loialitate fa ta tiile noastre


Sanatoriul din Battle Creek a fost construit sub presiunea unor greut a ti. Trebuia s a se ia m asuri decisive, iar cei care fuseser a angaja ti ca ajutoare trebuia s a semneze ni ste contracte c a aveau s a r amn a un anumit num ar de ani. Aceasta a constituit o necesitate pozitiv a. Dup a ce a fost asigurat ajutorul s i dup a eforturi considerabile, ace stia devenind lucr atori ecien ti, pacien tii boga ti au venit cu stimulente de salarii mai bune, folosindu-i ca personal medical n casele lor, n beneciul personal. Si astfel de lucr atori au p ar asit adesea sanatoriul, plecnd cu ei, f ar a s a ia n considera tie efortul depus pentru calicarea lor, prin care au ajuns lucr atori ecien ti. A sa s-a ntmplat nu doar ntr-unui sau dou a cazuri, ci n mai multe cazuri. Apoi au venit oameni ca pacien ti de la institu tii care nu sunt conduse dup a principii religioase s i, n modul cel mai me ste sugit, i-au atras pe cei care lucrau la sanatoriu, promi tndu-le salarii mai s mari. Medici au apostaziat de la credin ta i au plecat din institu tie, deoarece nu puteau face tot ce voiau ei. Unii au fost concedia ti s i, dup a ce au ob tinut simpatia altora dintre lucr atori s i pacien ti, i-au ndep artat s i pe ace stia; s i dup a ce au l acut cheltuieli mari s i au ncercat propriile lor c ai s i metode, folosindu- si toat a iscusin ta, ei au . Acest terminat prin e sec s i datorii, c arora nu au putut s a le fac a fa ta lucru l-au ncercat mereu al tii s i al tii. Dreptatea s i neprih anirea nu au loc n ac tiunile unora ca ace stia. Ei nu au ales calea Domnului, ci propria lor cale. Ei i-au n selat pe cei nechibzui ti s i i-au cucerit [283] u sor pe cei c arora le place schimbarea. Ei au fost prea orbi ti s i prea nep as atori ca s a aib a n vedere ceea ce este bine s i ceea ce este r au n acest procedeu. Iat a de ce a fost necesar ca la sanatoriul din Batlle Creek s a se ntocmeasc a contracte care s a-i oblige pe cei care se angajau ca personal medical auxiliar ca, dup a ce au fost instrui ti ca surori medicale s i lucr atori pentru hidroterapie, s a nu p ar aseasc a sanatoriul, pentru alte oferte mai avantajoase nanciar. Au fost da ti bani unor 306

Loialitate fa ta de institu tiile noastre

307

persoane deosebite, care puteau dobndi o educa tie medical a pentru a utili pentru institu tie. Dr. _ _ s i-a pus n adejdea n c tiva dintre ace stia care l-ar putut u sura de responsabilit a tile ce ap asaser a att de greu asupra lui. Unii au ajuns tulbura ti s i nemul tumi ti, deoarece rii au ncercat s cei care au nin tat institu tii n alte p ar ti ale ta ai ateze s i s a-i stimuleze s a vin a la sanatoriile lor, promi tndu-le mai mult. Astfel, lucr atorii cel pu tin unii dintre ei au ajuns nemul tumi ti, tulbura ti, dezorganiza ti, mul tumi ti de sine s i neserio si deoarece sim teau c a n alte p ar ti ar avut alte deschideri, chiar dac a nu au plecat de la sanatoriu. Cei care tocmai ncepuser a practica au fost gata s a preia responsabilit a ti mari, dar era un lucru nesigur s a li se ncredin teze a sa ceva, deoarece ei nu s-au dovedit credincio si mai nti n lucrurile mici. Acum am dori s a privim acest lucru dintr-un punct de vedere cre stin. Aceste ncerc ari dovedesc adev aratul material din care este cl adit caracterul. Exist a n Decalog porunca: S a nu furi. Aceast a porunc a are n vedere fapte ca acestea. Unii au furat munca pe care al tii au depus-o, ducnd povara form arii s i instruirii lor. Orice alt exercitat plan f acut pe furi s, orice inuen ta a pentru a benecia de ajutorul dat de al tii pentru instruire nu constituie nimic altceva dect [284] furt. Exist a o alt a porunc a ce spune: S a nu m arturise sti strmb mpotriva aproapelui t au. S-a comentat ajutorul care s-a dat s i de care s-a depins pentru un anumit fel de lucrare; s-au f acut eforturi pentru lipsurile anumitor planuri s a scoate n eviden ta i a c auta gre seli n administrarea celor care au condus institu tia. Felul de administrare a fost pus n discu tie cu privire la cei ale c aror servicii doreau s a le atrag a. Vanitatea Ie-a fost atins as i s-a insinuat c a ei nu sunt avansa ti a sa de repede cum ar trebui s i c a ar trebui s a aib a pozi tii mai bune. Cele mai mari greut a ti pe care medicii s i directorii din sanatoriile noastre le au de ntmpinat constau n faptul c a b arba ti s i femei care au fost condu si pas cu pas, educa ti s i instrui ti pentru a ocupa func tii de ncredere, au devenit ngmfa ti, mul tumi ti de s ine s i s i-au supraestimat capacit a tile. Dac a li s-au ncredin tat doi talan ti, ei se simt cu totul n stare s a mnuiasc a cinci. Dac as i-ar folosit cu n telepciune s i n mod judicios cei doi talan ti, lucrnd cu credincio sie n lucrurile mici ncredin tate lor, dovedind integritate n tot ce ntreprindeau, ar ajuns n stare s a poarte r aspunderi mai

308

Sfaturi pentru s an atate

mari. Dac a ar urcat ecare treapt a a sc arii, pas cu pas, dovedind credincio sie n lucrurile mici, acest lucru ar fost o dovad a c a sunt n stare s a devin a st apni pe datoriile pe care le aveau. ns a unora le place s a ia doar caimacul. Nu le place s a gndeasc a mai profund, se devin a st apni pe datoriile pe care le au. Ei sunt gata s a se agate de ultima treapt a a sc arii, f ar a s a se oboseasc a s a urce treapt a cu treapt a. Ne doare inima cnd compar am lucrarea care iese din mi[285] nile lor cu standardul de credincio sie pe care numai Dumnezeu l , o lucrare de poate accepta. Exist a o lips a dureroas a, o neglijen ta mntuial a, o lips a de statornicie n cunoa sterea inteligent a, aten tie s i integritate. Dumnezeu nu poate spune unora ca ace stia: Bine, rob bun s i credincios; ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri (Matei 25, 21). Oamenii trebuie s a ajung a con stien ti s i s a simt a c a fac lucrarea Domnului. Ei trebuie s a aib a n inima lor dorin ta de a ndrepta toate minciunile s i am agirile pe care le folose ste Satana pentru a-i distrage de pe calea cea dreapt a, pentru ca ei s a nu aleag a calea Domnului, ci sa urmeze impulsurile caracterelor lor indisciplina-te. Dac a inima este sn tit as i c al auzit a de Duhul Sfnt, nu exist a riscuri pe care s a n tot ce vor ntreprinde pentru a s i le asume, ci vor avea siguran ta face o lucrare bun a pentru Isus; s i dac a si fac bine lucrarea, ei au n aceast , deoarece au ajutor de sus s siguran ta a via ta i astfel vor de principii. c al auzi ti pe o cale bun as i sfnt a. Ei vor statornici fa ta si vor face lucrarea nu pentru a- si asigura un nume mare sau un salariu mare, nu pentru a face caz de eul lor n toate faptele lor s i a dori s a e cineva n lume, ci pentru a a sa cum se cuvine n ochii lui Dumnezeu. Ei nu vor nici pe jum atate a sa de ner abd atori s a fac ao lucrare mare cum vor s a fac a orice este de f acut cu credincio sie de a pentru slava lui Dumnezeu. Numele lor s i cu singura dorin ta sunt nregistrate n cartea vie tii Mielului ca slujitori credincio si ai Dumnezeului Celui Prea nalt. Ace sti oameni sunt mai pre tio si n ochii lui Dumnezeu ca aurul cei curat, mai pre tio si chiar dect aurul cel scump din Or. (Health, Philanthropic, and Medical Missionary [286] Work, 29-33 (1888)).

Sanatoriul un cmp misionar


Sanatoriul trebuie s a e o institu tie misionar a n cel mai deplin , caracterul lui trebuie p sens al cuvntului, s i n aceast a privin ta astrat, c aci, dac a nu, el nu va purta aprobarea lui Dumnezeu. A-I p astra n acest fel necesit a evlavie n via ta s i caracterul ec arui lucr ator. Succesul acestei institu tii trebuie v azut n lumina Cuvntului lui Dumnezeu. Succesul autentic va purta marca acredit arii cerului. Lucratorii lui Dumnezeu se vor bucura n Domnul s i n acela si timp vor nemul tumi ti de propriile lor eforturi. Momentul bucuriei n Domnul va momentul umilin tei, datorit a lucrurilor care au r amas s nefacute prin neglijen ta i credincio sie. Oamenii care accept a o anumit a func tie n vreuna dintre institu tiile noastre de s an atate trebuie s a fac a acest lucru ind deplin con stien ti de r aspunderile pe care le vor avea. Domnul a promis c a va un ajutor prezent oricnd la vreme de nevoie s i nu exist a scuz a dac a hnu se face lucrare misionar a real a la sanatoriu. Ar trebui s a se acorde mai mull a aten tie spre a ndeplini cu bine orice datorie. Lucr atorii ar trebui s a caute s a- si fac a lucrarea tot mai bine, cu mai mult a credincio sie. pentru a putea avea aprobarea lui Dumnezeu. Lucr atorii au avut ocazii de a face bine ntotdeauna, ns a nu le-au v azut s i nu le-au folosit deoarece vr ajma sul binelui le-a luat n st apnire mintea. (Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, [287] 46, 47 (1888)).

309

de principiu Ata samentul fa ta


Ispitele de care Domnul Hristos a fost asaltat n pustie -pofta, iubirea de lume s i ncumetarea constituie trei momeli mari, de baz a, prin care oamenii sunt cel mai adesea birui ti. Directorii de sanatorii vor adesea ispiti ti s a se dep arteze de principiile care ar trebui s a conduc a astfel de institu tii. ns a ei nu ar trebui s a devieze de la calea cea dreapt a pentru a- si satisface nclina tiile sau a sluji poftelor josnice ale pacien tilor sau prietenilor boga ti. Inuen ta unui turile asemenea procedeu nu poate dect rea. ndep artarea de nv a ta date prin cuvnt ari sau prin materiale tip arite au cel mai defavorabil efect asupra inlluen tei s i moralului institu tiei s i va contracara, ntr-o mare m asur a, toate eforturile de a instrui s i aduce pe calea cea bun a victimele poftelor s i patimilor josnice s i de a-i conduce la Hristos singurul refugiu sigur. Relele nu se vor sfr si aici. Inuen ta i afecteaz a nu numai pe pacien ti, ci, n aceea si m asur a, s i pe lucr atori. O dat a ndep artate barierele, se va face pas dup a pas n direc tia gre sit a. Satana prezint a perspective lume sti am agitoare pentru aceia care se dep arteaz a de principiu s i sacric a integritatea s i onoarea cre stin a pentru a c stiga aprobarea celor necredincio si. Eforturile lui au mult prea adesea succes. El are succes acolo unde ar trebui s a e respins s i nfrnt. Domnul Hristos S-a mpotrivit lui Satana n dreptul nostru. Noi avem exemplul Mntuitorului nostru ca s a ne nt arim hot arrile s i telurile noastre slabe; totu si, n ciuda acestui lucru, unii vor c adea ispiti ti de Satana s i nu vor c adea singuri. Fiecare suet care nu reus e ste s a dobndeasc a biruin ta i trage n jos s i pe al tii prin inuen ta [288] lui. Cei care nu se prind de Dumnezeu pentru a primi n telepciune s i har, spre a- si rana s i nnobila vie tile, vor judeca ti pentru binele pe care l-ar putut face, ns a nu l-au f acut pentru c a s-au mul tumit cu cele vremelnice s i cu prietenia celor nesn ti ti. ntregul cer este interesat de mntuirea omului s i este gata s a toarne asupra lui darurile Sale binef ac atoare dac a va ndeplini condi tiile pe care Ic-a pus Domnul Hristos: Ie si ti din mijlocul lor s i 310

Ata samentul fa ta de principiu

311

desp ar ti ti-v a de ei, zice Domnul, nu v a atinge ti de ce este necurat s i v a voi primi (2 Corinteni 6, 17). (Testimonies for the Church 4:576-577 (1881)).

Spre slava lui Dumnezeu


Ni se porunceste, e ca mncam, e ca bem, e ca facem altceva, sa facem totul spre slava lui Dumnezeu. Oare cti am actionat n mod constient, urmnd mai degraba principiul dect impulsul, si am ascultat la litera de aceasta porunca? Cti dintre ucenicii tineri din___au facut din Dumnezeu nadejdea si viata lor si au cautat cu seriozitate sa cunoasca si sa faca voia Sa? Sunt multi care sunt slujitori ai lui Hristos cu numele, dar nu cu fapta. Acolo unde guverneaza principiul religios, pericolul de a face greseli mari este mic; caci egoismul, care orbeste si nsala ntotdeauna, este subordonat. Dorinta sincera de a face bine altora predomina, astfel nct eul este uitat. A avea principii religioase ferme constituie o comoara inestimabila. Aceasta este cea mai curata, cea mai nalta si cea mai nobila inuenta pe care o pot avea muritorii. Oamenii de felul acesta au o ancora. Fiecare fapta este bine cumpanita pentru ca efectele acesteia sa nu e vatamatoare pentru semeni si sa duca la ndepartarea de [289] Domnul Hristos. (Testimonies for the Church 2:129 (1868)).

312

Capelanul si lucrarea sa
Este de mare importanta ca acela care este ales pentru a purta de grija de viata spirituala a pacientilor si a personalului medical sa e un om cu judecata sanatoasa si sa nu devieze de la principiu, un om care sa aiba inuenta morala, care sa stie cum sa se poarte cu mintea oamenilor. Trebuie sa e o persoana cu ntelepciune si culta, un om simtitor si inteligent. S-ar putea sa nu e ecient n toate privintele de la nceput, nsa el trebuie sa se calice pentru aceasta importanta lucrare prin efort staruitor si exercitare a capacitatilor sale. Este nevoie de cea mai mare ntelepciune si blndete pentru a sluji n aceasta functie n mod acceptabil, precum si de integritate neclintita, caci trebuie ntmpinate prejudecata, bigotismul s i eroarea sub orice form a s-ar manifesta. Acest loc nu trebuie ocupat de un b arbat care are un temperament iritabil s i este b at aios. Trebuie avut grij a ca religia lui Hristos s a nu e f acut a resping atoare prin asprime sau ner abdare. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie s a caute s a reprezinte corect, prin blnde te, amabilitate s i dragoste, credin ta noastr a cea sfnt a. In timp ce nu trebuie s a ascund a jertfa de pe cruce niciodat a, el trebuie s a prezinte de asemenea iubirea f ar a seam an a Mntuitorului. Lucr atorul trebuie s a e p atruns de Spiritul lui Isus s i atunci comorile suetului vor prezentate n cuvinte care si vor g asi calea spre inimile celor care ascult a. Religia lui Hristos, exemplicat a n via ta de zi cu zi de zece ori mai mare dect a urma silor S ai, va exercita o inuen ta cele mai elocvente predici... Dac a to ti cei care lucreaz a la sanatoriu ar reprezenta n mod corect adev arurile reformei s an at a tii s i ale credin tei noastre snte, inuen ta lor ar modela mintea pacien tilor lor. Contrastul dintre obiceiurile gre site s i cele care sunt n armonie cu adev arul lui Dumnezeu are o putere conving atoare. (Testimonies [290] for the Church 4:546-547 (1878)).

313

Tine ti adev arul n cur a tia lui


Cei care au n grij a institu tiile Domnului au nevoie de mult a t arie s i har, de puterea sus tin atoare a lui Dumnezeu, ca s a nu umble contrar principiilor sacre ale adev arului. Mul ti n teleg foarte greu obliga tia pe care o au de a p astra adev arul n cur a tia lui, necontaminat de nici o urm a de r au. Pericolul n care se a a ei const a n faptul c a pre tuiesc pu tin adev arul, l asnd astfel asupra min tii oamenilor impresia c a are pu tin a nsemn atate ceea ce credem noi, dac a, prin ndeplinirea unor planuri omene sti, ne putem n al ta pe noi n sine n fa ta lumii ca de tinnd o pozi tie superioar a, ca ocupnd cel mai nalt loc. Dumnezeu cheam a b arba ti ale c aror inimi sunt tari ca o telul, care sunt neclinti ti n ce prive ste integritatea, nenfrica ti de mprejur ari. El cheam a b arba ti care vor r amne desp ar ti ti de vr ajma sii adev arului. El cheam a b arba ti care nu vor ndr azni s a recurg a la metode re sti, asociindu-se cu cei lume sti pentru a asigura bani pentru naintarea lucr arii Sale, nici m acar pentru construirea de institu tii. Solomon s i-a asigurat, prin alian tele sale cu cei necredincio si, un bel sug de aur s i argint, ns a prosperitatea s-a dovedit a ti ruina sa. Oamenii de ast azi nu sunt mai n telep ti dect el s i ei sunt tot la fel de predispu si s a cedeze inuen telor care au produs c aderea lui. Timp de mii de ani, n a nv Satana a dobndit experien ta a ta cum s a am ageasc a; iar la cei care tr aiesc n acest veac, el vine cu o putere aproape cople sitoare. se g Singura noastr a siguran ta ase ste n ascultarea de Cuvntul lui Dumnezeu, care ne-a fost dat drept c al auz as i sf atuitor sigur. Poporul lui Dumnezeu de ast azi trebuie s a se p astreze separat s i desp ar tit de [291] lume, de spiritul s i inuen tele ei. Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti ti-v a de ei1 (2 Corinteni 6, 17). Vom da noi ascultare glasului lui Dumnezeu s i vom asculta sau vom lucra doar pe jum atate, ncercnd s a slujim s i lui Dumnezeu, s i lui Mamona? Avem serios de lucru n fa ta noastr a, ecare dintre noi. Gndurile corecte, scopurile curate s i snte nu vin la noi n mod natural. Va trebui s a lupt am pentru ele. n toate institu tiile noastre, 314

Tine ti adev arul n cur a tia lui

315

n casele noastre de editur a, n colegii s i sanatorii, trebuie s a e nr ad acinate principii curate s i snte. Dac a institu tiile noastre sunt ceea ce Dumnezeu a rnduit ca ele s a e, cei care lucreaz a n acestea nu vor lua ca model institu tiile lume sti. Ei vor r amne deosebi ti, c al auzi ti s i st apni ti de standardul biblic. Ei nu vor n armonie cu principiile lumii pentru a c stiga clientel a. Nici un fel de motive nu de a-i mi vor avea sucient a for ta sca de la linia cea dreapt a a datoriei. Cei care sunt sub st apnirea Duhului lui Dumnezeu nu vor c auta propria lor pl acere sau distrac tie. Dac a Domnul Hristos domne ste n inimile membrilor bisericii Sale, ei vor r aspunde chem arii: Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti ti-v a de ei. Nu ti p arta si la p acatele ei (Apocalipsa 18, 4). (The Review and Herald, 1 februarie, 1906).

Pentru binele altora


de pacien n comportamentul fa ta ti, to ti ar trebui s a e nsue ti ti de motive mai nalte dect interesul egoist. Fiecare ar trebui s a simt a c a aceast a institu tie constituie unul dintre instrumentele iui Dumnezeu pentru alinarea suferin telor trupului s i ndreptarea suetului bolnav de p acat spre Acela care poate vindeca att suetul, ct s i trupul. Pe lng a ndeplinirea datoriilor speciale pe care le au, to ti trebuie s a se intereseze de bun astarea celorlal ti. Egoismul este n opozi tie cu spiritul cre stinismului. (Testimonies for the Church [292] 4:564 (1881)).

316

Este nevoie de lucr atori


Trebuie s a m aten ti s a aducem la sanatoriile noastre doar pe cei care pot un exemplu bun n lucrare. Caracterele trebuie s a se formeze aici dup a asem anarea divin a. Nu rochia cea scump a ne , ci adev cre va face s a avem inuen ta arata umilin ta stin a, care l va de succes n a face n al ta pe Mntuitorul. Singura noastr a speran ta bine oamenilor care vin la sanatoriu este ca lucr atorii, ecare n parte, s a p astreze o comuniune vie cu Dumnezeu. mbr ac amintea personalului medical de la sanatoriu trebuie s a e modest as i curat a, ns a nu este a sa de important a cum este caracterul. Lucrul care are cea mai mare nsemn atate este ca adev arul s a e tr ait n vie tile noastre, iar cuvintele noastre s a e n armo-nie cu credin ta pe care m arturisim c a o avem. Dac a lucr atorii din sanatoriile noastre se vor consacra lui Dumnezeu, a sezndu-se pe pozi tia cea mai nalt aa credincio siei n adev ar, Domnul va recunoa ste acest lucru s i vom ajunge s a vedem desfa surndu-se o mare lucrare n aceste institu tii. Personal medical cu experien ta Nu este cel mai n telept lucru s a aducem la sanatoriile noastre , care vin s prea multe persoane lipsite de experien ta a nve te, n timp , ecien ce este lips a de lucr atori cu experien ta ti. Avem nevoie de mai multe femei pricepute s i de b arba ti care s a e tari n ceea ce prive ste principiile b arba ti puternici, care se tem de Dumnezeu s i care pot purta r aspunderi, avnd n telepciunea necesar a. S-ar putea s a vin a unii s i s a se ofere s a lucreze pentru salarii mici, deoarece se bucur a s a e ntr-un sanatoriu sau vor s a nve te; ns a nu nseamn a c a facem economie, dotnd o institu tie n mare parte cu lucr atori f ar a [293] . experien ta Dac a n lucrare sunt implicate persoanele potrivite s i dac a to ti si vor umili inimile naintea lui Dumnezeu, de si s-ar putea ca institu tia s a aib a o datorie mare, Domnul va lucra astfel nct datoria se va mic sora s i suetele vor convertite la adev ar, deoarece ele v ad c a 317

318

Sfaturi pentru s an atate

lucr atorii merg pe calea Domnului s i tin poruncile Lui. Aceasta pentru prosperitatea sanatoriilor. Este inutil s este singura speran ta a ne gndim la alte c ai. Nu ne putem a stepta ca binecuvntarea lui Dumnezeu s a vin a asupra noastr a dac a l slujim pe Dumnezeu doar atunci cnd vrem noi s i l p ar asim cnd vrem noi. Nu este necesar s a satisfacem dorin tele oamenilor dup a pl acere. Exist a alte locuri n lume unde oamenii pot g asi amuzament. Avem nevoie de b arba ti s i femei de n adejde n sanatoriile noastre; avem simplitatea adev nevoie de aceia care vor da pe fa ta aratei evlavii. Cnd cei bolnavi vin la sanatoriile noastre, ei trebuie f acu ti s a- si dea seama c a la lucru este o putere divin as i c a ngerii lui Dumnezeu sunt prezen ti. (The Review and Herald, 30 decembrie, 1909).

Tactul este esen tial


Lucrarea spiritual a din sanatoriile noastre nu trebuie s a e sub controlul medicilor. Aceast a lucrare necesit a gndire s i tact s i o profund a cunoa stere a Bibliei. Pastorii care au aceste aptitudini trebuie s a e n leg atur a cu sanatoriile noastre. Ei trebuie s a nal te standardul cump at arii din punctul cre stin de vedere, ar atnd c a trupul omului este templul Duhului Sfnt s i f acndu-i pe oameni con stien ti de r aspunderea pe care o au, ca proprietate a lui Dumnezeu r ascump arat a de El, de a face din mintea s i corpul lor Un templu sfnt, n care s a poat a locui Duhul Sfnt. (Testimonies for the Church 7:75 (1902)). [294]

319

Cum proced am cu sentimentalismul


Responsabilii institu tiei trebuie s a men tin a totdeauna un standard nalt s i s a vegheze cu grij a asupra tinerilor care le sunt ncredin ta ti de c atre p arin ti pentru a nv a ta sau a lucra n diferite departamente. Cnd tineri s i tinere lucreaz a mpreun a, ntre ei se creeaz a simpatie, care adesea se transform a n sentimentalism. Dac a cei din conducere de acest lucru, se poate face un mare r sunt indiferen ti fa ta au, de durat a, acestor suete s i se poate compromite inuen ta moral a nalt a a institu tiei. Dac a unii dintre pacien ti sau din personalul medical continu a cu gesturile lor familiare, n ascuns, dup a ce au fost n mod judicios sf atui ti, ace stia nu mai trebuie p astra ti n institu tie, c aci inuen ta lor i va afecta pe cei care sunt inocen ti s i candizi. Tinerele si vor pierde modestia fecioreasc as i vor ajunge s a ac tioneze pe ascuns, deoarece sentimentele lor se a a n ncurc atur a... Tinerii trebuie nv a ta ti s a e deschi si s i totu si modera ti n tov ar as iile s i prieteniile lor. Ei trebuie nv a ta ti s a respecte regulile drepte s i autoritatea. Dac a refuz a s a fac a acest lucru, s a e concedia ti, indiferent ce func tie au, c aci vor demoraliza s i pe al tii. Nes abuin ta s i pripeala tinerelor fete le duce n compania tinerilor, z abovind n preajma lor acolo unde muncesc, discutnd cu ei, vorbind despre lucruri comune, proste sti, inutile, ceea ce este njositor pentru o fat a. de care Aceste lucruri le njosesc pe fete, chiar n ochii acelora fa ta si permit s a fac a asemenea lucruri... Fie ca cei care sus tin religia lui Hristos s a nu se coboare n conversa tii u suratice, s a nu- si permit a familiarit a ti cu femei din orice clas a, e c a sunt c as atorite, e c a sunt singure. S a- si p astreze [295] locurile care li se cuvin cu toat a demnitatea. n acela si timp, ele trebuie s a e sociabile, bune s i amabile cu to ti. Tinerele trebuie s a e rezervate s i modeste. Ele nu trebuie s a dea ocazia ca binele pe care l fac s a e vorbit de r au... Cele care dau dovada c a gndurile lor merg ntr-o direc tie gre sit a, ale c aror conversa tii tind mai degrab a s a degradeze dect s a nal te, trebuie ndep artate degrab a din institu tie, s c aci ele vor demoraliza cu siguran ta i pe al tii. 320

Cum proced am cu sentimentalismul

321

Nu uita ti niciodat a c a institu tiile noastre de s an atate sunt cmpuri misionare... Ve ti scuza voi u sur atatea s i faptele nechibzuite, spunnd c a acestea au fost urmarea nes abuin tei din partea voastr a? Oare nu este datoria cre stinului de a gndi n telept, de a con stient de ceea ce face? Dac a Domnul Hristos domne ste n inim a, oare gndurile vor l asate s a hoin areasc a?... puternic Cur a tia moral a, respectul de sine, o rezisten ta a trebuie nutrite continuu s i cu hot arre. Un singur act u suratic sau un gest indiscret poate pune n primejdie un suet, deschiznd u sa ispitei . (Health, Philanthropic, and s i sl abind astfel puterea de rezisten ta Medical Missionary Work, 26-28 (1885)).

Puterea innobilatoare a gndurilor curate


Avem nevoie de con stientizarea permanent a a puterii nnobi pentru ecare suet latoare a gndurilor curate. Unica siguran ta este gndirea potrivit a. Cum gnde ste un om n inima lui, a sa este el. Puterea de st apnire de sine se nt are ste prin exerci tiu. Ceea ce la nceput pare dicil, prin repetare continu a, devine u sor, pn a cnd gndurile s i ac tiunile corecte devin obi snuite. Dac a dorim acest m lucru, s a ne ndep art am de ceea ce este ieftin s i inferior s i s a n al ta un standard ridicat, putnd astfel respecta ti de oameni s i iubi ti de [296] Dumnezeu. (The Ministry of Healing, 491 (1905)).

322

Critica s i c autarea gre selii


Cei care viziteaz a institu tiile noastre s i v ad c a nu se lucreaz a mai vast n modul cel mai folositor ar trebui, dac a au o experien ta a s i cunosc c ai mai bune de administrare, s a dea sfaturi celor din conducere s i s a caute s a-i ajute s a g aseasc a o cale mai bun a de ac tiune. Cei care nu fac acest lucru si neglijeaz a datoria s i sunt de r neglijen ti fa ta aspunderea dat a de Dumnezeu. O persoan a de felul acesta, dac a pleac a de la institu tie f ar a s a spun a nimic persoanelor n m asur a, dar vorbe ste altor persoane care nu au leg atur a cu acea institu tie despre gre seli care se fac n conducerea ei, c a a v azut c a se cheltuiesc bani f ar a a n folosul institu tiei, nu a manifestat un spirit de fra de Dumnezeu. cre stin s i a fost necredincioas a fa ta tii s ai s i fa ta Domnul a dorit ea acea persoan a s a r aspndeasc a lumin a, dac aa avut lumin a de dat; iar dac a nu are un plan clar de sugerat, face r au dac a spune altora despre gre selile pe care le-a v azut. Dac a nu-i face pe lucr atori s a benecieze de presupusa ei n telepciune superioar a, dac a doar g ase ste gre seli, f ar a a spune, n spiritul potrivit, cum s a e ndreptate, nu face r au doar reputa tiei institu tiei, ci s i lucr atorilor, care ar putut ac tiona potrivit unei lumini mai bune. Aceste lucruri trebuie luate n seam a cu toat a aten tia. Fie ca ecare b arbat s i femeie s a se ntrebe: De partea cui sunt eu? Lucrez eu pentru a construi sau pentru a d arma unul dintre instrumentele de lucru ale lui Dumnezeu? Un lucru m a ntristeaz a foarte mult, s i anume c a nu este totdeauna armonie ntre lucr atorii din institu tiile noastre. M-am gndit: Este posibil s a e cineva care s a caute gre seli la cei care lucreaz a mpreun a cu el? Exist a cineva care ar vrea s a sugereze pacien tilor, [297] sau vizitatorilor, sau semenilor lor, lucr atori ca s i ei, c a sunt multe lucruri care trebuie f acute, dar care nu sunt f acute sau nu sunt f acute bine? Dac a fac acest lucru, ei nu fac lucrarea cre stinilor. Persoanele care au fost rnduite pentru anumite func tii de r aspundere trebuie respectate..Noi nu ne a stept am s a g asim oameni care s a e des avr si ti n toate domeniile. Ei caut a des avr sirea ca323

324

Sfaturi pentru s an atate

racterului, ns as i ci sunt limita ti s i predispu si gre selii. Cei care sunt angaja ti n institu tiile noastre ar trebui s a considere c a este de datoria lor s a p azeasc a att lucrarea, ct s i pe lucr atori de critica nedreapt a. sau s Ei nu trebuie s a accepte cu u surin ta a rosteasc a cuvinte de critic a mpotriva celor care sunt implica ti n lucrarea lui Dumnezeu, c aci, f acnd astfel, Dumnezeu nsu si este batjocorit, iar lucrarea pe care o face prin aceste instrumente ale Sale poate mult mpiedicat a atunci cnd Dumnezeu spune: Merge ti nainte. Este un mare p acat, s i acesta exist a n poporul nostru n mare m asur a, anume aceia de a da fru liber gndurilor, de a pune la ndoial a s i de a critica orice face altcineva, f acnd mun ti din mu suroaie de s crti ta i gndind ca propriile lor c ai sunt drepte, n timp ce, dac a s-ar aa n situa tia fratelui respectiv, s-ar putea s a fac a doar pe jum atate ct face el. Pentru unii, este tot att de natural s a g aseasc a gre seli la ceea ce face altcineva pe ct este de natural s a , respire. Ei s i-au format obiceiul de a critica pe al tii, cnd ei n si si ar trebui s a e tra si la r aspundere n mod serios, iar vorbele lor rele s i sentimentele lor grele s i r aut acioase s a e arse din suetele lor de c atre focul mistuitor al dragostei lui Dumnezeu... O persoan a care si ng aduie orice m asur a de suspiciune sau de colegii s critic a fa ta ai lucr atori, n timp ce el nsu si nici nu mustr a [298] pe cei care se plng, dar nici nu discut a cu credincio sie problema cu cel condamnat, face lucrarea vr respectiv a de fa ta ajma sului. El nu face altceva dect s a toarne ap a peste semin tele discordiei s i certurilor, a c aror road a o va culege n ziua lui Dumnezeu... de al Aceast a lips a de respect fa ta tii, aceast a desconsiderare a corectitudinii s i drept a tii nu este un lucru rar. Se ntlne ste, ntr-o m asur a mai mic a sau mai mare, n toate institu tiile noastre. Dac a cineva face o gre seal a, exist a c tiva care si fac de lucru s i vorbesc despre aceasta pn a ce problema respectiv a ia propor tii mari. n loc de aceast a atitudine, ar trebui ca to ti cei angaja ti n institu tiile noastre s a aib a principiul sacru de a ap ara interesele s i reputa tia ec aruia dintre asocia ti, ca s i cnd ar vorba despre propria lor reputa tie. (Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, 23-26 (1885)).

Urm arile p acatului nutrit


Cel mai puternic bastion al viciului din lumea noastr a nu este via ta imoral a a p ac atosului abandonat sau a proscrisului infam; ci este via ta aceluia care de altfel pare virtuoas a, onorabil as i nobil a, dar n care un p acat este nutrit, un viciu este ng aduit. Pentru suetul care se lupt a n secret mpotriva vreunei ispite uria se, tremurnd, chiar pe marginea pr apastiei, exemplul cuiva de felul acesta constituie cea mai puternic a momeal a spre p acat. Acela care, nzestrat ind cu unul dintre preceptele Legii concep tii nalte, ncalc a cu bun as tiin ta snte a lui Dumnezeu s i-a pervertit darurile nobile ntr-o atrac tie spre p acat. Geniul, talentul, simpatia, chiar s i faptele bune s i generoase pot deveni cursele lui Satana pentru a ademeni alte suete s i a le aduce aproape de pr apastia nimicirii att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare. (Thoughts From the Mount of Blessing, 94, 95 [299] (1896)).

325

Privind la Isus
minunat Noaptea trecut a am avut o experien ta a. M a aam ntr-o mare adunare, n care se puneau ntreb ari s i se d adeau r aspunsuri. M-am trezit la ora unu s i m-am sculat. Un timp am mers prin camer a, rugndu-m a cu ardoare pentru a avea o minte clar a, pentru puterea de a vedea s i pentru t aria de a scrie lucrurile care trebuia scrise. L-am implorat pe Domnul s a m a ajute s a aduc o m arturie care s a trezeasc a poporul S au nainte de a prea trziu... Suetul meu era preocupat de lucruri care aveau n vedere continuarea n viitor a lucr arii lui Dumnezeu. Cei care au avut pu tin a Ia nceputul lucr experien ta arii gre sesc adesea cnd judec a n ce fel ar trebui s a avanseze aceasta. Ei sunt ispiti ti n mai multe puncte. Ei gndesc c a ar mai bine ca lucr atorii talenta ti s a aib a salarii mai mari, potrivit cu nsemn atatea lucr arii pe care o fac. ns a Cineva care avea autoritate a stat n mijlocul nostru n adunarea n care am fost prezent a noaptea trecut as i a rostit cuvinte care aveau s a l amureasc a chestiunea. El a spus: Privi ti la Isus, Autorul s i Des avr sitorul credin tei noastre, lucra ti cum a lucrat El cnd a luat trup omenesc s i nu uita ti c a El este modelul vostru. In lucrarea de salvare a suetelor, via ta Lui divino-uman a din aceast a lume trebuie s a e c al auza noastr a. El a f acut lumea s i totu si, atunci cnd a tr ait pe acest p amnt, nu a avut unde s a-Si plece capul. Dac a celor mai talenta ti dintre lucr atori li s-ar da salarii mai mari, cei care fac partea cea mai laborioas a a lucr arii vor dori s i ei salarii mai mari s i vor spune c a lucrarea lor este tot att de important a ca orice alt a lucrare care se face. Lucrarea trebuie s a mearg a nainte n multe domenii. Trebuie anexate noi teritorii. ns a nu trebuie nin tate centre de felul Ierusalimului. Dac a se fac astfel de centre, Domnul i va mpr as tia pe oameni din ele. [300] Lucrarea lui Dumnezeu trebuie dus a mai departe f ar a etalare m institu exterioar a. Cnd nin ta tii, noi nu trebuie s a ne prindem niciodat a n competi tie cu institu tiile din lume n ce prive ste m ari326

Privind la Isus

327

mea s i frumuse tea exterioar a. Noi nu trebuie s a ne asociem cu cei ce nu-L iubesc pe Dumnezeu s i nu se tem de El. Cei care nu au lumina adev arului prezent, care nu pot suporta s a-L vad a pe Cel ce este invizibil sunt nconjura ti de ntuneric spiritual, care este,ca ntunericul de la miezul nop tii. Totul este jalnic. Ei nu cunosc bucuria n Domnul. Pe ei nu-i intereseaz a realit a tile ve snice. Aten tia lor este cufundat a n eacurile vremelnice ale lumii. Le face pl acere s a e capricio si, luptndu-se prin mijloace necinstite s a ob tin a diferite avantaje. Uitndu-L pe Dumnezeu, fntna cu ap a vie, ei s i-au s apat pu turi cr apate, care nu pot tine ap a. Acest lucru s a nu se ntmple cu cei care au gustat puterea lumii care va veni. Economia s i lep adarea de sine Sem ana ti semin tele adev arului ori de cte ori ave ti ocazia. Cnd . porni ti lucrarea n locuri noi, face ti economie pe orice cale cu putin ta Aduna ti rimiturile; nimic s a nu se piard a... Ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt s i, n diferite domenii ale lucr arii lui Dumnezeu, care trebuie s a nainteze, este nevoie de mult mai mult sacriciu de sine dect s-a dovedit pn a acum. Lucrarea pentru aceste zile de pe urm a este o lucrare misionar a. Adev arul prezent, de la cea dinti liter a a alfabetului pn a la ultima, nseamn a efort misionar. Lucrarea care trebuie f acut a necesit a sacriciu pentru ecare pas nainte. Lucr atorii trebuie s a ias a din ncerc ari cur a ti ti s i rana ti, ca aurul ncercat prin foc. (Special [301] Testimonies, Series B 19:29-31 (1902)).

Colaborarea ntre s coli s i sanatorii


Este bine ca s colile noastre de instruire a lucr atorilor cre stini s a e a sezate lng a institu tiile noastre de s an atate, pentru ca elevii s i studen tii s a poat a nv a ta ti principiile vie tuirii s an atoase. Institu tiile care preg atesc lucr atori, care sunt n stare s a- si sus tin a credin ta s i ce lucreaz care au o credin ta a prin dragoste s i cur a te s-te suetul, sunt de mare valoare. Mi-au fost date instruc tiuni clare ca, oriunde este posibil, s colile s a e plasate lng a sanatoriile noastre, astfel ca ecare institu tie s a e de ajutor s i pentru sus tinerea celeilalte. . El a dat Cel care l-a creat pe om este interesat de cei n suferin ta sfaturi privind nin tarea sanatoriilor s i construirea de s coli aproape de sanatoriile noastre, pentru ca acestea s a devin a mijloace eciente pentru instruirea b arba tilor s i femeilor pentru lucrarea de slujire a . celor n suferin ta Fie ca lucr atorii medicali adventi sti de ziua a s aptea s a e cons tien ti c a Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic domne ste. Domnul Hristos a fost cel mai mare medic pe acest p amnt blestemat de p acat. Domnul dore ste ca poporul S au s a se ndrepte spre El pentru putere de vindecare. El i va boteza cu Duhul Sfnt s i vor gata pentru serviciul care va face din ei o binecuvntare pentru refacerea s an at a tii spirituale s i zice, a celor care au nevoie de vindecare... Domnul dore ste ca lucr atorii s a fac a eforturi speciale spre a c c al auzi pe cei bolnavi s i n suferin ta atre Marele medic care a f acut [302] corpul omenesc. (Testimonies for the Church 9:178 1909).

328

Echitate n privin ta salariilor


Stimate frate__, Nu m-am gndit c a va trece att de mult timp pn a s a-mi mplinesc f ag aduin ta de a- ti scrie. M-am gndit la problema care ti tulbura mintea n privin ta salariilor. Tu sugerezi c a, dac a am pl ati salarii mai mari, ne-am putea asigura oameni mai iscusi ti pentru func tiile de r aspundere. S-ar putea s a e astfel, ns a eu a s regreta foarte mult dac a a s vedea c a lucr atorii no stri sunt atra si spre lucrarea noastr a prin salariile pe care le primesc. Pentru cauza Iui Dumnezeu, este nevoie de lucr atori care s a fac a leg amnt cu El prin jertfa, care s a lucreze cu dragoste pentru suetele oamenilor, nu pentru salariile pe care le primesc. mntul t Sim ta au n privin ta salariilor, prea stimate frate, constituie limbajul lumii. Serviciul este serviciu s i un fel de munc a este tot att de important a ca s i un alt fel de munc a. Fiec arui om i s-a ncredin tat lucrul s au. Sunt munci grele, istovitoare, care trebuie f acute, munci care nseamn a trud a nepl acut as i care necesit a prices pere, iscusin ta i tact. n lucrarea Iui Dumnezeu, sunt solicitate att puterile zice, ct s i cele mintale s i ambele sunt esen tiale. Si una, s i cealalt a sunt la fel de necesare. Dac a ne-am propune s a tragem o linie de demarca tie ntre munca zic as i cea mintal a, ne-am a seza ntr-o pozi tie foarte dicil a. S-a ncercat experimentul de a da salarii mari oamenilor din institu tiile de publica tii. Unii au apucat salarii mari, n timp ce al tii, care f aceau o munc a la fel de grea s i istovitoare, de-abia dac a aveau [303] cu ce- si sus tine familia. Totu si, truda lor era la fel de mare s i adesea oamenii erau munci ti peste m asur as i obosi ti, n timp ce al tii, care nu duceau nici m acar jum atate din povara acestora, primeau salarii , duble. Domnul vede toate aceste lucruri s i i va chema, cu siguran ta pe oameni s a dea socoteal a; c aci El este un Dumnezeu al drept a tii s i echit a tii. Cei care cunosc adev arul pentru acest timp trebuie s a e cura ti, cinsti ti s i nobili n toate tranzac tiile lor de afaceri. Nici unul dintre 329

330

Sfaturi pentru s an atate

slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie s a amnzeasc a sau s a nseteze dup a cel mai nalt loc ca director sau administrator. Astfel depozi tii sunt primejdioase prin mari ispite. Surorile noastre medicale sunt ncurajate s a se angajeze sa lucreze pentru anumite sume. Ele se leag a s a slujeasc a n acest fel s i dup a aceea sunt nemul tumite. Este necesar s a se dovedeasc a mai mult a egalitate cnd avem de-a face cu surorile noastre medicale. Avem n rndurile noastre surori medicale inteligente, con stiincioase, care muncesc cu credincio sie s i oricnd. De astfel de surori medicale avem nevoie s i ele ar trebui s a primeasc a salarii mai bune, astfel ca, dac a se mboln avesc, s a aib a sucien ti bani pentru a se reface s i pentru a se ntre tine. Apoi, p arin tii acestor surori medicale fac multe sacricii pentru ca ele s a mearg a la s coal as i s a devin a surori medicale. Este numai drept ca, atunci cnd ace sti tineri s i-au terminat s coala, s a e remunera ti sucient pentru a- si putea ajuta p arin tii, dac a ar avea nevoie de ajutor. (Special Testimonies, Series B 19:32-33 (1902)).

S a facem economie din principiu


Cei ale c aror mini sunt deschise pentru a r aspunde apelurilor pentru bani pentru men tinerea cauzei lui Dumnezeu s i alinarea celor s aa ti n suferin ta i necaz nu sunt dintre cei lene si, neglijen ti s i nce ti n munca lor s i administrarea treburilor lor. Ei sunt totdeauna aten ti s a- si men tin a cheltuielile n cadrul venitului pe care l au. Ei fac economie din principiu; simt c a este datoria lor s a economiseasc a pentru a putea avea ceva s i de dat. (Testimonies for the Church 4:573 [304] (1881)).

331

Compensa tie
Dumnezeu nu dore ste ca lucrarea sa s a e continuu stnjenit a de datorii. Cnd vede ti c a exist a dorin ta de a face ad augiri la cl adiri sau alte facilit a ti la o institu tie, feri ti-v a s a cheltui ti mai mult dect banii pe care i ave ti. Mai bine amna ti s a face ti mbun at a tirile respective pn a ce Providen ta va deschide calea ca ele s a e l acute, f ar a s a v a face ti datorii grele s i s a ave ti de pl atit dobnzi. Casele de editur a au fost f acute locuri de depunere de c atre poporul nostru s i astfel sunt n stare s a ofere mijloace pentru a sus tine ramuri ale lucr arii la realizarea s i altor ini tiative. Acest lucru este bun. Nu s-a f acut nimic care s a e prea mult n aceste domenii. Domnul vede toate aceste lucruri. ns a, potrivit cu lumina care mi-a pentru a ne men fost dat a, trebuie f acut orice efort cu putin ta tine f ar a datorii. Lucrarea de publica tii a fost ntemeiat a cu sacriciu s i ar trebui continuat a tot pe baza unor principii stricte de economie. Problema nanciar a poate rezolvat a, atunci cnd exist a presiunea lipsei banilor, dac a lucr atorii vor consim ti la o reducere a salariilor. Acesta a fost principiul pe care mi l-a descoperit Domnul pentru institu tiile noastre. Cnd banii sunt pu tini, trebuie s a m de acord s a ne limit am dorin tele. Fie ca publica tiile s a e pre tuite a sa cum se cuvine s i e ca toate , editurile noastre s a caute s a fac a economii pe orice cale cu putin ta chiar dac a astfel se produc nepl aceri considerabile. Fi ti cu ochii pe micile cheltuieli. Opri ti orice scurgere. Micile pierderi sunt cele [305] care vor avea un cuvnt greu de spus la sfr sit. Strnge ti rimiturile; s a nu se piard a nimic. Nu pierde ti clipele vorbind; clipele irosite vor totdeauna fac laolalt a ore. St aruin ta, lucrul f acut cu credin ta ncununate cu succes. Unii gndesc c a si afecteaz a propria demnitate dac a au n vedere lucruri mici. Ei cred c a aceasta este dovada unei min ti nguste s i a unui spirit zgrcit. ns a scurgerile mici au dus la scufundarea multor cor abii. Nimic din ceea ce ar servi mplinirii unui anumit 332

Compensa tie

333

scop nu trebuie ng aduit s a se iroseasc a. Lipsa economiei va aduce datorii asupra institu cu siguran ta tiilor noastre. De si poate se primesc mul ti bani, ace stia se vor pierde n mici cheltuieli irosite n ecare ramur a a lucr arii. Economia nu nseamn a zgrcenie. Fiecare b arbat s i ecare femeie care lucreaz a la editur a trebuie s a e o santinel a credincioas a, veghind ca nimic s a nu se piard a. To ti trebuie s a se fereasc a mpotriva a sa-ziselor nevoi necesare care necesit a cheltuieli. Unii oameni tr aiesc mai bine cu 400 de dolari pe an dect al tii cu 800 de dolari. Tot a sa este s i cu institu tiile noastre, unele persoane le pot administra cu mult mai pu tin capital dect altele. Dumnezeu dore ste ca to ti lucr atorii s a practice economia s i n special s a e credincio si n administrarea banilor. Fiecare lucr ator din institu tiile noastre trebuie s a primeasc ao compensa tie cinstit a pentru lucrul s au. Dac a primesc salarii corespunz atoare, lucr atorii au mul tumirea de a face dona tii pentru lucrare. Nu este drept ca unii s a primeasc a mult, iar al tii, care fac o lucrare esen tial as i o fac cu credincio sie, foarte pu tin. Exist a totu si cazuri unde trebuie s a se fac a o diferen tiere. Este vorba de persoanele de la casele de editur a care au r aspunderi grele, a c aror activitate are mare valoare pentru institu tie. n multe alte func tii, ei ar avut mult mai pu tine griji s i, din punct de vedere nanciar, un prot mult mai mare. To ti pot vedea nedreptatea care s-ar face pl atind acestor oameni salarii care s a nu e mai mari dect cele cu care sunt pl ati ti lucr atorii mecanici. Dac a o femeie este rnduit a de Domnul s a fac a o anumit a lucrare, lucrarea ei trebuie pre tuit a cu valoarea meritat a. Unii gndesc c a este [306] o metod a bun a s a le ng aduie unor persoane s a- si consacre timpul s i s a trudeasc a n lucrare tar a a compensa ti. ns a Dumnezeu nu este de acord cu astfel de aranjamente. Cnd este necesar sacriciul datorit a lipsei banilor, povara nu trebuie s a stea n ntregime numai asupra ctorva persoane. Fie ca to ti s a se sacrice. Domnul dore ste ca cei c arora le-a ncredin tat bunurile Sale s a dovedeasc a bun atate s i generozitate, nu zgrcenie. Fie ca ace stia . Dumnezeu prive s a nu pretind a orice cent cu putin ta ste cu dispre t astfel de metode... Domnul are nevoie de oameni care s a vad a lucrarea n toat a m are tia sa s i care s a n teleag a principiile care s-au ntre tesut n ea nc a de la nceputurile ei. El nu dore ste ca felul lumesc n ordinea

334

Sfaturi pentru s an atate

lucrurilor s a p atrund a n lucrare s i s a e altfel dect a rnduit El pentru poporul S au. Lucrarea trebuie s a aib a caracterul Celui care a nceput-o. n sacriciul pe care Domnul Hristos l-a f acut pentru oamenii c azu ti, mila s i adev arul s-au ntlnit, dreptatea s i pacea s-au s arutat. Cnd aceste atribute sunt desp ar tite de cea mai minunat a lucrare, care are cel mai v adit succes, atunci acesteia nu-i mai r amne nimic. Dumnezeu nu dore ste s a scoat a n relief doar pe c tiva oameni de partea Sa, iar de al tii s a nu-i pese. El nu ridic a pe unul, n timp ce pe altul l arunc a jos s i l asupre ste. To ti cei care sunt cu adev arat converti ti vor manifesta acela si spirit. Ei si vor trata semenii a sa cum s-ar purta cu Domnul Hristos. Nimeni nu va trece cu vederea drepturile celuilalt. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a aib a un respect att de mare pentru lucrarea cea sacr a pe care o fac, nct s a nu ng aduie s a p atrund a n aceasta nici o urm a de egoism. (Testimonies for the Church 7:206-209 (1902)). [Acest articol, adresat directorilor s i lucr atorilor din casele noastre de editur a, este inclus aici datorit a [307] faptului c a principiile se aplic a la lucr atorii din sanatorii.]

Nu salarii exorbitante
Nici unei persoane nu trebuie s a i se acorde un salariu exorbitant; chiar dac a aceasta ar poseda capacit a ti s i calic ari deosebite. Lucrarea f acut a pentru Dumnezeu s i cauza Sa nu trebuie situat a la un nivel strict nanciar. Lucr atorii din casele de editur a u au o lucrare mai grea de f acut, cheltuieli mai mari sau r aspunderi mai grele dect lucr atorii din alte domenii. Lucrarea lor nu este mai istovitoare dect cea a unui pastor credincios. Dimpotriv a, pastorii, ca o regul a, fac sacricii mai mari dect lucr atorii din institu tiile noastre. Pastorii merg acolo unde sunt trimi si, ci sunt oamenii clipei, gata s a oric ac tioneze n orice moment, s a fac a fa ta arei urgen te. Nevoia i face s a e desp ar ti ti, ntr-o mare m asur a, de familiile lor. Lucr atorii din casele de editur a, de regul a, au casa ntr-un anumit loc, unde pot sta mpreun a cu familiile lor. Aceasta nseamn a scutire de multe cheltuieli s i de acest lucru ar trebui s a se tin a cont n felul cum se de cea a lucratorilor din casele compenseaz a munca pastorilor fa ta de editur a. Cei care lucreaz a cu toat a inima nvia Domnului, folosindu- si din plin toate capacit a tile, nu trebuie ca ei n si si s a ridice n sl avi serviciile pe care le fac. n loc s a se ume de mndrie, s a- si dea 1 s atta importan ta i s a tin a cont de ecare or a muncit a, ar face mai bine s a- si compare eforturile cu lucrarea Mntuitorului s i s a se dovedeasc a ei n si si robi credincio si. Fra tilor, nu c auta ti s a vede ti ct de pu tin pute ti face ca s a atinge ti standardul cel mai de jos, ci trezi ti-v a ca s a pute ti atinge plin atatea lui Hristos, ca s a pute ti face ct mai mult pentru El. (Testimonies for [308] the Church 7:208, 209 (1902)).

335

S ai ajut am pe cei care au nevoie de ajutor


Ca unelte ale lui Dumnezeu, noi trebuie s a avem inimi de carne, s a m plini de acea dragoste care ne ndeamn a s a venim n ajutorul celor care au mai multe nevoi dect noi. Dac a vedem c a fra tii s i surorile noastre se lupt a cu s ar acia s i cu datoriile, dac a vedem biserici care au nevoie de ajutor nanciar, noi trebuie s a ne interes am n mod neegoist de ei s i s a-i ajut am n m asura n care Dumnezeu ne-a ajutat pe noi s a prosper am. Dac a tu, care ai r aspunderea unei institu tii, vezi c a alte institu tii lupt a cu curaj pentru ob tinerea unui spa tiu permanent pentru a putea desf as ura o activitate asem an atoare celei din institu tia la care te ai tu, nu gelos. Nu c auta s a for tezi lucrurile s i s a te nal ti pe tine nsu ti, considerndu-te superior. Mai degrab a redu ceea ce se poate n planurile tale s i ajut a-i pe cei care sunt n lupt a. Ajut a-i s a realizeze ct mai multe din planurile lor pentru a putea prospera. Nu folosi to ti dolarii pentru a- ti spori posibilit a tile s i a- ti cre ste responsabilit a tile. Pune deoparte o sum a din banii t ai pentru nin tarea de institu tii de s an atate s i s coli n alt a parte. Vei avea nevoie de mult a n telepciune spre a s ti unde s a e a sezate aceste institu tii, astfel ca oamenii s a poat a benecia ct mai mult de ele. Toate aceste lucruri trebuie luate n seam a n mod cinstit. Cei din pozi tii de r aspundere vor avea nevoie de n telepciune de sus pentru a se purta n mod drept, cu mil as i ndurare, nu doar de c de to fa ta tiva, ci fa ta ti cu care au de-a face. Domnul Hristos Se identic a cu interesele copiilor S ai, indiferent ct de s araci sau nevoia si sunt ei. Trebuie deschise misiuni pentru oamenii de culoare s i ecare ar trebui s a caute s a fac a ceva s i s a fac a acum. (Testimo[309] nies for the Church 8:136-144 (1890).) Este nevoie s a se nin teze institu tii n diferite locuri, pentru ca oamenii, b arba ti s i femei, s a e pu si la lucru spre a face tot ceea ce pot mai bine spre slava lui Dumnezeu. Nimeni nu ar trebui s a piard a din vedere misiunea s i lucrarea sa. Fiecare trebuie s a aib a ca tint a ndeplinirea cu succes a lucrului ncredin tat lui. Toate institu tiile noastre trebuie s a tin a 336

S ai ajut am pe cei care au nevoie de ajutor

337

scama de acest lucru s i s a lupte pentru succes; ns a, n acela si timp, s a- si aduc a aminte c a succesul lor va cre ste n m asura n care vor dovedi o generozitate dezinteresat a, mp art as ind din ceea ce au ei din bel sug cu acele institu tii care se lupt a s a aib a un loc sigur. Institu tiile, noastre prospere trebuie s a ajute acele institu tii despre care Dumnezeu a spus c a vor viabile s i vor prospera, dar care se lupt a nc a pentru supravie tuire. ntre noi exist a att de pu tin a dragoste autentic a, neegoist a. Domnul spune: Prea iubi tilor, s a ne iubim unii pe al tii; c aci dragostea este de la Dumnezeu. Si oricine iube ste, este n ascut din Dumnezeu s i cunoa ste pe Dumnezeu. Cine nu iube ste, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru c a Dumnezeu este dragoste. Dac a ne iubim unii pe al tii, Dumnezeu r amne n noi, s i dragostea Lui a ajuns des avr sit a n noi(1 Ioan 4, 7.8.12). Lui Dumnezeu nu-I face pl acere s a-1 vad a pe om c autnd doar propriile sale interese, nchiznd ochii cnd este vorba de interesele altora. Ce poate face o institu tie pentru o alt a institu tie n providen ta lui Dumnezeu, sanatoriul din Battle Creek a prosperat mult s i, pe parcursul anului care vine, cei din func tii de conducere ar trebui s a- si limiteze dorin tele. n loc s a fac a ceea ce doresc m arind ceea ce de tin, ar trebui s a fac a o lucrare neegoist a pentru Dumnezeu, ntinznd o mn a generoas a nevoilor care exist a n alte p ar ti. Ce bine i-ar prinde Casei Rurale de S an atate din Sfnta Elena dac a ar primi o dona tie de cteva mii de dolari! O astfel de dona tie ar da curaj celor care o conduc, nsue tindu-i s a mearg a nainte s i n sus. n anii de nceput, au fost f acute multe dona tii c atre sanatoriul [310] din Battle Creek s i oare, acum, acest sanatoriu nu ar trebui s a aib a grij a s a fac a tot ce poate pentru institu tiile sale surori de pe Coasta Pacicului? Fra tii mei din Battle Creek, nu vi se pare c a este potrivit planului lui Dumnezeu s a v a limita ti dorin tele, s a reduce ti construc tiile s i s a nu m ari ti institu tiile noastre din acel centru? De ce s a nu sim ti ti c a este privilegiul vostru s i datoria voastr a de a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor?

338

Sfaturi pentru s an atate

Este nevoie de o reform a Mi s-a spus c a este nevoie de o reform a n aceste domenii s i c a ar trebui s a existe mai mult a generozitate n rndurile noastre. Exist a pericolul constant chiar s i pentru adventi stii de ziua a s aptea s a e birui ti de ambi tia egoist as i s a doreasc a s a- si concentreze to ti banii s i toat a puterea asupra unor interese pe care s a le controleze n special ei. Exist a primejdia ca oamenii s a ng aduie s a se trezeasc a n inimile lor un sentiment de gelozie s i s a devin a invidio si pe ini tiative la fel de importante ca cele pe care le administreaz a ei. Cei care nutresc lucrarea din harul cre stinismului curat nu pot privi cu indiferen ta nici o parte a viei celei mari a Domnului. Cei care sunt cu adev arat converti ti vor dovedi interes egal pentru lucrarea din toate p ar tile viei s i vor gata s a ajute oriunde este nevoie. Egoismul este cel care i mpiedic a pe oameni s a trimit a ajutor n acele locuri n care lucrarea lui Dumnezeu nu este tot a sa de prosper a ca n institu tia pe care o conduc ei. Cei care poart a r aspunderi ar trebui s a urm areasc a cu aten tie binele tuturor ramurilor lucr arii s i cauzei lui Dumnezeu. Ei ar trebui s a ncurajeze s i s a sus tin a interesele din alte cmpuri ca pe propriile lor interese. Astfel, leg aturile de fr a tietate ar nt arite ntre membrii familiei lui Dumnezeu de [311] pe p amnt s i s-ar nchide u sa geloziilor s i invidiilor m arunte pe , dac care pozi tia s i prosperitatea le strnesc cu siguran ta a harul lui Dumnezeu nu st apne ste inima. S as ti ti, scria apostolul Pavel, cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera. Fiecare s a dea dup a cum a hot art n inima lui: nu cu p arere de r au sau de sil a, c aci pe cine d a cu bucurie l iube ste Dumnezeu. Si Dumnezeu poate s a v a umple cu orice har, pentru ca, avnd totdeauna n toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a... n chipul acesta ve ti mbog a ti ti n toate privin tele, pentru orice d arnicie, care, prin noi, va face s a se aduc a mul tumiri lui Dumnezeu. C aci ajutorul dat de darurile acestea nu numai c a acoper a nevoile sn tilor, dar este s i o pricin a de multe mul tumiri c atre Dumnezeu. A sa c a dovada dat a de voi prin ajutorul acesta i face s a sl aveasc a pe Dumnezeu pentru de Evanghelia lui Hristos ascultarea pe care m arturisi ti c a o ave ti fa ta de ei s de to s i pentru d arnicia ajutorului vostru fa ta i fa ta ti; s i-i face s a se roage pentru voi s i s a v a iubeasc a din inim a, pentru harul

S ai ajut am pe cei care au nevoie de ajutor

339

de voi. Mul nespus de mare al lui Dumnezeu fa ta tumiri e aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9, 6-8.11-15). Chestiunea salariilor Institu tia se a a acum ntr-o stare prosper a, iar directorii acesteia nu ar trebui s a insiste ca salariile s a aib a valori la fel de mici, a sa cum a fost necesar n anii de nceput. Lucr atorii vrednici, ecien ti trebuie s a primeasc a salarii rezonabile pentru lucrul lor s i ar trebui l asa ti s a- si foloseasc a propria lor judecat a n leg atur a cu felul n care si folosesc salariile. n nici un caz ei nu trebuie solicita ti peste m asur a. Medicul- sef trebuie s a aib a un salariu mai mare. Medicului- sef doresc s a-i spun acest lucru: de si problema salariilor nu constituie una dintre atribu tiile tale, ar foarte bine s a acorzi aten tie acestei probleme; c aci tu ai r aspunderea ca s ef al institu tiei. Nu le cere lucr atorilor s a fac a prea multe sacricii. Tine ti n fru [312] ambi tia de a m ari institu tia s i de a acumula alte responsabilit a ti. Las a ca o parte din banii care se ruleaz a n cadrul sanatoriului s a e da ti c institu tiilor care au nevoie de ajutor. Cu siguran ta a este bine acest lucru. Este n conformitate cu voia lui Dumnezeu s i cu modul Lui de a lucra, s i aceasta va aduce binecuvntarea lui Dumnezeu asupra sanatoriului. Comitetului director doresc s a-i spun n mod special urm atoarele: Nu uita ti c a lucr atorii trebuie pl ati ti potrivit cu credincio sia dovedit a de al n lucrul lor. Dumnezeu ne cere s a ne purt am unii fa ta tii cu toat a credincio sia. Unii dintre voi sunt mpov ara ti peste m asur a cu griji s i r aspunderi s i am fost instruit a c a exist a pericolul ca voi s a de cei angaja deveni ti egoi sti s i s a gre si ti fa ta ti. Fiecare tranzac tie de afaceri, e c a are de-a tace cu un lucr ator care ocup a o func tie de r aspundere sau cu lucr atorul cel mai umil din sanatoriu, trebuie s a e aprobat a de Dumnezeu. Umbla ti n lumin a ct a vreme ave ti lumin a, ca s a nu v a surprind a ntunericul. Ar mult mai bine s a cheltui ti mai pu tin n construc tii, s i s a da ti lucr atorilor salarii n acord cu valoarea muncii pe care o depun, dovedind fa ta de ei mil as i dreptate. Potrivit cu lumina pe care Domnul a avut pl acere s a mi-o dea, eu s tiu c a El este ntristat datorit a multor lucruri care s-au petrecut

340

Sfaturi pentru s an atate

n leg atur a cu lucr atorii. Dumnezeu nu mi-a dat toate detaliile, ns a mi-a transmis avertiz ari c a este nevoie de o reform a. Mi-a fost ar atat c a este nevoie de ta ti s i mame n Israel care s a e uni ti cu institu tia. Trebuie angaja ti b arba ti s i femei devotate care, datorit a faptului c a [313] nu sunt continuu mpov ara ti de griji s i responsabilit a ti, pot urm ari binele spiritual al angaja tilor. Este nevoie ca acest fel de b arba ti s i femei s a e continuu la lucru n domeniu! misionar, n cadrul acestei institu tii mari. Nu s-a f acut nici jum atate ct ar trebuit s a se fac a . Ace n aceast a privin ta sti b arba ti s i femei ar trebuit s a lucreze pentru angaja ti n ceea ce prive ste cele spirituale, dndu-le sfaturi s i nv a tndu-i cum s a c stige suete, nu prin mult a vorb a, ci printr cre o via ta stin a, consecvent a. Lucr atorii sunt expu si inuen telor lume sti, ns a, n loc s a e modela ti dup a aceste inuen te, ei ar trebui care s a e ni ste misionari consacra ti, st apni ti de acea inuen ta s nal ta i raneaz a. n acest fel, ei vor nv a ta cum s a se poarte cu de ei o inuen care s cei necredincio si s i cum s a exercite fa ta ta a-i c stige pentru Hristos. Canale de binecuvntare Cooranbong, N.S.W., 28 August 1895 Dumnezeu are o anumit a lucrare pentru orice credincios care lucreaz a la sanatoriu. Fiecare sor a medical a trebuie s a e un canal de binecuvntare, s a primeasc a lumin a de sus pe care s a o lase s a str aluceasc a mai departe pentru semeni. Lucr atorii nu trebuie s a se conformeze etal arii s i modei celor care vin la sanatoriu pentru tratament, ci trebuie s a se consacre lui Dumnezeu. Atmosfera care pentru nconjoar a suetele lor trebuie s a e o mireasm a de via ta . Ispitele i vor asalta din toate p via ta ar tile, ns a e ca ei s a cear a lui Dumnezeu prezen ta s i c al auzirea Sa. Domnul a spus lui Moise: Eu voi cu tine; aceea si asigurare este dat a ec arui lucr ator credincios, consacrat. (Testimonies for the Church 8:136-144 (1890)) Pentru studiu suplimentar: Testimonies for the Church 7:292-294, [314] Sanatoriile noastre, un refugiu pentru lucr atori)

Lucratorii de la sanatoriu
Stimate frate__, Ai aat ct pretinde dr._pentru serviciile pe care le face? Dac a , talentul s un medic si face lucrul cu iscusin ta i priceperea sa trebuie recunoscute, ns a exist a pericolul s a m tulbura ti, nedumeri ti. Dac a noi introducem un nou sistem de a pl ati chirurgilor salarii mai mari, dup a un timp, aceasta poate deveni o problem a greu de rezolvat. Si al ti medici vor cere salarii mai mari, iar pastorii no stri vor pretinde s i ei mai mult a considera tie... Este mare nevoie de reforme decisive n leg atur a cu felul cum proced am cu lucr atorii din sanatoriile noastre. Trebuie angaja ti lucr atori credincio si, con stiincio si s i, dup a ce ei au f acut o anumit a cantitate de munc a ntr-o zi, ei trebuie l asa ti liberi pentru a- si asigura odihna necesar a. Trebuie s a li se pretind a o cantitate rezonabil a de munc a, iar pentru aceasta, lucr atorul trebuie s a primeasc a un salariu rezonabil. Dac a nu beneciaz a de perioade de timp corespunz atoare pentru odihn a n urma muncii lor istovitoare, personalul medical si va pierde t aria s i vitalitatea. Angaja tii nu si vor putea face bine lucrul s i nici nu vor putea ni ste modele pentru sanatoriu. Dac a este nevoie, s a e sporit num arul celor care fac parte din personalul medical auxiliar, iar munca s a e planicat a n a sa fel, nct, dup a ce s i-au f acut datoria pentru ziua respectiv a, oamenii s a e liberi s a se odihneasc a, pentru a- si reface puterile. Nici un b arbat s a nu considere c a poate hot ar ct poate munci o femeie. Ca sor a- sefa, trebuie angajat a o femeie competent a, iar dac a vreo femeie nu- si face munca a sa cum se cuvine, sora- sefa se va ocupa de cazul ei. Trebuie pl atite salariile care se cuvin s i ecare [315] femeie trebuie tratat a cu bun atate s i amabilitate, f ar a a i se repro sa. Cei care sunt ns arcina ti s a supravegheze munca b arba tilor s a aib a grij a s a nu e prea severi. B arba tii trebuie s a aib a ore regulate de munc a, iar cnd sunt angaja ti cu norm a ntreag a, nu trebuie s a 341

342

Sfaturi pentru s an atate

li se r apeasc a perioadele de odihn a. Un sanatoriu trebuie s a e tot ceea ce implic a numele s au. Fiecare lucr ator trebuie s a caute s a se formeze astfel, nct s a- si fac a lucrul cu promptitudine. Sora- sefa trebuie s a-i nve te pe cei din subordinea ei s a lucreze cu aten tie. nv a ta ti-i pe tineri s a munceasc a cu tact s i meticulozitate. Iar cnd se termin a orele de lucru, mntul c ei vor avea sim ta a timpul a fost folosit cu cre-dincio sie, iar lucr atorii sunt ndrept a ti ti s a benecieze de o perioad a de odihn a. Lucr atorii din sanatoriu trebuie s a benecieze de privilegiul de a se instrui. Lucr atorilor trebuie s a li se acorde orice privilegiu care s cu putin ta a aib a leg atur a cu lucrarea rnduit a lor. (Special Testimonies, Series B 19:35-37 (1905)).

Recunoa sterea lucrului cinstit


Lucr atorii trebuie s a primeasc a o compensa tie potrivit cu orele pe care le petrec muncind cinstit. Cel care lucreaz a o norm a ntreag a trebuie s a primeasc a potrivit cu timpul respectiv. Dac a altul implic a n purtarea poverilor att mintea, ct s i suetul s i puterea sa, trebuie s a e pl atit potrivit cu lucrul s au. (Testimonies for the Church 7:208 [316] (1902)).

343

Exemplul Domnului Hristos


Stimate frate, La un moment dat, tu ai dat sugestia c a, dac a directorilor din institu tiile noastre li s-ar oferi salarii mai mari, ei ar putea asigura o clas a mai nalt a de lucr atori s i astfel o munc a mai competent a. Fratele meu, un astfel de ra tionament nu este n armonie cu planurile Domnului. Noi to ti suntem slujitorii S ai. Noi nu suntem ai no stri, am fost cump ara ti cu un pre ts i trebuie s a-L prosl avim pe Dumnezeu n trupul s i spiritul nostru, care sunt ale Lui. Aceasta este o lec tie pe m. Noi trebuie s care trebuie s a o nv a ta a ne disciplin am astfel, nct s a ne dezvolt am pn a la des avr sirea caracterului cre stin. Institu tiile noastre trebuie s a e n ntregime sub supravegherea lui Dumnezeu. Ele au fost ntemeiate cu sacricii s i doar cu sacriciu este posibil ca lucrarea lor s a mearg a nainte. O lucrare vast a Cei care sunt angaja ti n lucrarea Domnului au r aspunderea de a aduce la ndeplinire mputernicirea: Duce ti-v as i face ti ucenici din toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat alui s i al Fiului s i al Sfntului Duh. Si nv a ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit (Matei 28, 19.20). Domnul Hristos ne-a dat El nsu si un exemplu de felul cum trebuie s a lucr am. Citi ti capitolul 4 din Matei s i ve ti nv a ta ce metode a turile date. A p folosit Domnul Hristos, Prin tul vie tii, n nv a ta ar asit Nazaretul s i a venit de a locuit n Capernaum, lng a mare, n tinutul lui Zabulon s i Neftali, ca s a se mplineasc a ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: Tara lui Zabulon s i tara lui Neftali, nspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor. Norodul acesta, care [317] z acea n ntuneric, a v azut o mare lumin a, s i peste cei ce z aceau n tinutul s i n umbra mor tii a r as arit lumina (Matei 4, 13-16). Pe cnd trecea pe lng a Marea Galileii, Isus a v azut doi fra ti: pe Simon, zis Petru, s i pe fratele s au, Andrei, care aruncau.o mreaj a 344

Exemplul Domnului Hristos

345

n mare, c aci erau pescari. El le-a zis: Veni ti dup a Mine, s i v a voi face pescari de oameni. ndat a ei au l asat mrejele s i au mers dup a El. De acolo a mers mai departe s i a v azut pe al ti doi fra ti: pe Tacov, ul lui Zebedei, s i pe Eoari, fratele Iui, care erau ntr-o corabie cu tat al lor, Zebedei, s i si crpeau mrejele. El i-a chemat. Si ndat a ei au l asat corabia s i pe tat al lor s i au mers dup a El (Matei 4, 18-22). Ace sti umili pescari au fost cei dinti ucenici ai lui Isus. Ei nu au spus c a trebuie s a primeasc a o anumit a sum a de bani pentru serviciile lor. Ei aveau s a e p arta si mpreun a cu Ei la lep adare de sine s i sacricii. Isus str ab atea toat a Galilea, nv a tnd pe norod n sinagogi, propov aduind Evanghelia mp ar a tiei s i t am aduind orice boal as i orice care era n norod. I s-a dus vestea n toat neputin ta a Siria; s i aduceau la El pe to ti cei ce sufereau de felurite boli s i chinuri: pe cei ndr aci ti, pe cei lunatici s i pe cei sl ab anogi; s i El i vindeca (Matei 4, 23.24). Domnul Hristos a fost un misionar medical n adev aratul sens al cuvntului. El a venit n aceast a lume pentru a predica Evanghelia s i a vindeca pe bolnavi. El a venit att ca vindec ator al trupului oamenilor, ct s i al suetului lor, solia Sa ind c a ascultarea de legile mp ar a tiei lui Dumnezeu avea s a aduc a b arba tilor s i femeilor [318] s an atate s i prosperitate... Domnul Hristos ar putut ocupa cel mai nalt loc ntre cei mai mari nv a ta ti ai na tiunii iudaice, ns a El a ales mai degrab a s a duc a Evanghelia celor s araci. El mergea din loc n loc, iar cei de la drumuri s i de la garduri puteau prinde cuvintele Evangheliei adev arului. In modul n care a lucrat El, a sa dore ste s a lucreze s i lucr atorii S ai de ast azi. Glasul S au era auzit lng a mare, fa poalele muntelui s i pe str azile cet a tilor, explicnd Scripturile Vechiului Testament. Explica tiile date de El erau att de diferite de cele ale c arturarilor s i fariseilor, nct captivau aten tia oamenilor. El nv a ta ca unul care avea autoritate, nu cum nv a tau c arturarii, s i proclama solia Evangheliei cu claritate s i putere. Niciodat a nu a existat un a sa evanghelist ca Domnul Hristos. El era Maiestatea cerurilor, ns a S-a umilit, lund asupr a-Si natura noastr a, pentru a putea veni n ntmpinarea oamenilor acolo unde se aau ei. Hristos, Solul Leg amntului, a adus vestea cea bun aa mntuirii tuturor oamenilor, boga ti s i s araci, liberi s i robi. Cum se mai ngr am adeau mul timile de oameni n jurul Lui! De departe s i

346

Sfaturi pentru s an atate

de aproape, ei veneau pentru vindecare s i El i-a vindecat pe to ti. Faima Sa de Mare Vindec ator s-a r aspndit prin toat a Palestina, din Ierusalim pn a n Siria. Bolnavii veneau n locurile pe unde credeau c a va trece, ca s a poat a striga la Ei dup a ajutor, iar El i vindeca de bolile lor. nspre El veneau de asemenea s i cei boga ti, ner abd atori s a asculte cuvintele Lui s i s a poat a primi o atingere a minii Sale. Astfel, El mergea din cetate n cetate, din ora s n ora s, predicnd Evanghelia s i vindecnd pe cei bolnavi. El, regele slavei, mbr acat n ve smntul umil al umanit a tii! El, m acar c a era bogat, S-a f acut s arac pentru voi, pentru ca, prin s ar acia Lui, voi s a v a mbog a ti ti (2 [319] Corinteni 8, 9). (Special Testimonies, Series B 19:37-40 (1903)).

Simplitate s i economie
Atunci cnd se porne ste s i se duce nainte o lucrare, trebuie s a se dovedeasc a cea mai strict a economie. Trebuie angaja ti lucr atori care s a e s i produc atori, nu numai consumatori. In nici un caz, banii nu trebuie investi ti pentru etalare. Lucrarea misionar a medical aa Evangheliei trebuie dus a nainte cu simplitate, a sa cum a fost lucrarea Maiest a tii cerurilor, care a v azut nevoia unei lumi pierdute, p ac atoase, Si-a l asat deoparte mantia Sa regal as i coroana Sa mp ar ateasc as i Si-a mbr acat divinitatea cu umanitate, pentru a-i ajuta pe oameni. El Si-a desf as urat lucrarea misionar a, astfel nct s a poat a l asa un exemplu des avr sit in telor omene sti care vor urma. Dac a dore ste cineva s a vin a dup a Mine, a spus El, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze (Matei 16, 24). Orice misionar medical autentic va da ascultare acestor cuvinte. El nu- si va ncorda toate puterile pentru a urma modele lume sti sau pentru etalare, gndind c a astfel poate c stiga suete pentru Mntuitorul. Nu, nu. Dac a Maiestatea cerurilor a putut s a-Si lase c aminul plin de slav a pentru a veni ntr-o lume stricat as i mpietrit a datorit a blestemului, pentru a rndui metode corecte de a face lucrare misionar a medical a, noi, urma sii S ai, ar trebui s a practic am aceea si t ag aduire de sine s i sacriciu de sine. Domnul Hristos i-a invitat pe to ti: Veni ti la Mine to ti cei trudi ti s i mpov ara ti s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr a s i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a (Matei 11, 28-30). Dac a to ti ar purta jugul , lui Hristos, dac a to ti ar nv a ta n s coala Sa lec tiile pe care El le nva ta atunci ar suciente mijloace pentru a nin ta lucrarea misionar a [320] medical a n multe locuri. Nimeni s a nu spun a: M a voi angaja n aceast a lucrare pentru o anumit a sum a. Dac a nu primesc aceast a sum a, nu voi face lucrarea. blnde Cei care spun astfel nu poart a jugul lui Hristos; ei nu nva ta tea s i umilin ta Sa. Domnul Hristos ar putut veni n aceast a lume cu 347

348

Sfaturi pentru s an atate

de o suit a de ngeri, dar nu, El a venit ca- un prunc s i a tr ait o via ta s umilin ta i s ar acie. Slava Sa consta n simplitatea Sa. El a suferit pentru noi lipsurile s ar aciei. Vom refuza s a ne lep ad am pe noi n sine de dragul S au? Vom refuza s a devenim misionari medicali dac a nu putem urma modele lumii, punnd pre t pe cele exterioare, a sa cum fac cei lume sti?... Fratele meu, sora mea, nccpe- ti lucrul chiar acolo unde te ai. F a tot ce po ti mai bine, privind ntotdeauna la Isus, Autorul s i Des avrs itorul credin tei noastre. Noi nu putem face lucrarea lui Dumnezeu pe nici o alt a cale s i nici nu putem pre tui adev arul S au altfel, dect mergnd pe urmele pa silor Aceluia care a renun tat la puterea Sa cea mare spre a veni n lumea noastr a, pentru ca, prin umilin ta s i suferin tele Sale, in tele omene sti s a poat a deveni p arta si de natur a divin a. De dragul nostru, El a devenit s arac, pentru ca, prin s ar acia Lui, noi s a putem ajunge n posesia bog a tiilor eterne... Este nevoie acum de oameni inteligen ti, dispu si s a fac a sacricii s i s a se lepede de sine oameni care s a e con stien ti de solemnitatea s i importan ta lucr arii lui Dumnezeu s i care, ca lantropi cre stini, s a mplineasc a mandatul lui Hristos. Lucrarea misionar a medical a ncredin tat a nou a are o anumit a nsemn atate pentru ecare dintre noi. Ea este o lucrare de salvare a suetelor; este proclamarea soliei [321] Evangheliei. (Special Testimonies, Series B 19:27-29 (1904)).

Sec tiunea 7 Medicul cre stin

O chemare plin a de responsabilitate


Frica de Domnul este nceputul n telepciunii (Psalmii 111, 10). Profesioni stii buni, indiferent care este domeniul n care sunt chema ti, au nevoie de n telepciune divin a. Ins a medicul are nevoie n mod special de aceast a n telepciune, pentru c a are de-a face cu tot felul de boli s i cu mintea oamenilor. R aspunderea lui este mai mare chiar dect a pastorului Evangheliei. El este chemat s a e un colaborator al lui Hristos, trebuie s a aib a principii religioase hot arle s i o puternic a leg atur a cu Dumnezeul n telepciunii. Dac a dore ste s a primeasc a sfat de la Dumnezeu, el l va avea pe marele Vindec ator al aturi de sine, n eforturile pe care le face, s i va ac tiona cu cea mai mare precau tie, pentru ca nu cumva, prin ceea ce ar face n mod gre sit, s a fac a r au vreuneia dintre creaturile lui Dumnezeu. El va tare ca stnca n ceea ce prive ste principiile s i totodat a bun s i amabil de to fa ta ti. Ei si va sim ti responsabilitatea datoriei sale s i prin ceea ce face va dovedi c a este nsue tit de motive curate, neegoiste s i tura lui Hristos n toate lucrurile. Un de dorin ta de a ntre tese nv a ta asemenea medic va poseda o demnitate n ascut a de sus s i va o unealt a puternic a spre bine n lume. De si s-ar putea s a nu e pre tuit de cei care nu au leg atur a cu Dumnezeu, totu si el va onorat de cer. n ochii lui Dumnezeu, el va mai pre tios dect aurul, mai pre tios chiar dect aurul din Or. Un exemplu in cump atare Medicul trebuie s a e un om foarte cump atat. Suferin tele zice ale oamenilor sunt f ar a num ar s i el are de-a face cu boala n toate [322] formele ei, att de diferite. El s tie c a o mare parte din suferin ta pe care caut a s a o aline este rezultatul necump at arii s i al altor forme de ng aduin te p ac atoase. El este chemat s a se ocupe de tineri s i tinere la nceputul vie tii s i apoi n perioada de maturitate, de aceia care s i-au atras asupra lor boala prin folosirea tutunului, care este un narcotic. Dac a este un medic inteligent, va s ti s a mearg a pe urma 350

O chemare plin a de responsabilitate

351

bolii, pn a la descoperirea cauzei ei; ns a, dac a el nsu si nu este liber de folosirea tutunului, el nu va reu si s a pun a degetul pe ran as i s a prezinte cu claritate pacien tilor cauza bolii lor. El va da gre s n a prezenta tinerilor nevoia de a birui obiceiul nainte ca acesta s a se nr ad acineze. Dac a el nsu si folose ste aceast a buruian a, cum ar putea efectele ei v oare s a le arate celor lipsi ti de experien ta at am atoare, nu numai asupra lor n si si, ci s i asupra celor din jurul lor?... Dintre to ti oamenii din lume, medicul s i pastorul trebuie s a aib a obiceiuri stricte n privin ta cump at arii. Binele societ a tii necesit ao din partea lor, c total a abstinen ta aci inuen ta lor vorbe ste continuu n favoarea sau mpotriva reformei s i dezvolt arii societ a tii. Din partea dac lor este p acat cu bun as tiin ta a sunt necunosc atori n privin ta de ele, deoarece la ei privesc legilor s an at a tii sau indiferen ti fa ta oamenii, socotindu-i mai n telep ti dect ceilal ti oameni. Acest lucru este adev arat n special n privin ta medicului c aruia i se ncredin teaz a via ta omului. De la el se a steapt a s a nu- si ng aduie nici un obicei care s a-i sl abeasc a for tele vitale... ntrebarea care se pune nu este ce face lumea, ci ce fac adev ara tii profesioni sti n privin ta opririi r aspndirii tot mai mult a blestemului tutunului. Vor urma judecata s an atoas a oamenii c arora Dumnezeu s le-a dat inteligen ta i care sunt n pozi tii de r aspundere? Vor ace sti oameni cu r aspundere, care au n grija lor persoane a c aror inuen ta i va conduce ntr-o direc tie bun a sau gre sit a, exemple pentru cei din jurul lor? Vor nv a ta ei pe al tii, prin fapte s i cuvinte, ascultarea de legile care guverneaz a organismul omenesc? Dac a ei nu pun n [323] practic a cuno stin ta pe care o au cu privire la legile care le guverneaz a in ta, dac a prefer a r asplata de moment n loc de s an atatea min tii s i a trupului, atunci ei nu corespund spre a li se ncredin ta vie tile altora. Ei sunt lega ti prin datoria pe care o au de a sta n demnitatea b arb a tiei date lor de Dumnezeu, liberi de orice robie a poftei sau patimii. Omul care mestec as i fumeaz a tutun si face r au nu numai lui nsu si, ci tuturor celor care vin n sfera inuen tei sale. Dac a este nevoie de un medic, atunci trebuie s a nu e luat n seam a cel care folose ste tutunul. Unul de felul acesta nu va un sf atuitor sigur. Dac a boala si are originea n folosirea tutunului, atunci el va ispitit s a evite preciz arile s i s a pretind a alte cauze dect cea adev arat a, c aci cum s-ar putea condamna pe el nsu si?

352

Sfaturi pentru s an atate

Exist a multe metode de a pune n practic a arta vindec arii, ns a exist a o singur a cale pe care cerul o aprob a. Remediile l asate de Dumnezeu sunt remediile simple ale naturii, care nu istovesc s i nici nu sl abesc organismul prin propriet a tile lor puternice. Aerul curat s i apa curat a, cur a tenia, o alimenta tie corespunz atoare, cur a tia vie tii s i o puternic a ncredere n Dumnezeu constituie remedii n lipsa c arora mii de oameni mor, s i cu toate acestea, remediile nu sunt luate n necesit seam a, deoarece folosirea lor cu iscusin ta a o munc a pe care oamenii nu o pre tuiesc. Aerul proasp at, exerci tiul zic, apa curat as i curat o locuin ta a, n care s a stea cu drag, sunt la ndemna tuturor doar cu pu tin a cheltuial a, ns a medicamentele sunt scumpe, att n ce prive ste cheltuiala de bani, ct s i efectul produs asupra organismului. Un vindec ator al bolilor spirituale Lucrarea medicului cre stin nu se sfr se ste prin vindecarea suferin telor trupului; eforturile sale trebuie s a se extind as i asupra [324] suetului. Poate nu este de datoria lui, dac a nu i se cere acest lucru, s a prezinte anumite puncte teoretice n privin ta adev arului; ns a el torului divin si poate ndrepta pacien tii c atre Hristos. Lec tiile nv a ta sunt totdeauna potriviu. El trebuie s a le atrag a aten tia celor care sunt ve snic nemul tumi ti c atre dovezile ntotdeauna proaspete ale iubirii s i grijii lui Dumnezeu, c atre n telepciunea s i bun atatea Sa, a sa cum sunt ele manifestate n lucr arile crea tiunii Sale. Mintea poate atunci condus a prin intermediul naturii pentru a n telege natura lui Dumnezeu s i s a se concentreze asupra cerurilor pe care El le-a preg atit pentru cei ce l iubesc. Medicul trebuie s as tie cum s a se roage. n multe cazuri, el trebuie s a m areasc a suferin ta pentru a salva via ta; s i e c a pacientul este dac cre stin sau nu, el se va sim ti mai n siguran ta a va s ti c a medicul s au se teme de Dumnezeu. Rug aciunea va da bolnavului mult a ncredere s i, n multe cazuri, dac a problemele lor sunt aduse naintea Marelui Medic, cu ncredere umil a, acest lucru va face pentru ei mai mult dect toate medicamentele care pot administrate. Satana este cel care a adus boala, iar medicul porne ste r azboi mpotriva lucr arii s i puterii sale. Boala min tii omene sti este r aspndit a pretutindeni. Nou a zecimi din bolile de care sufer a oamenii si au temelia aici. Poate, n dreptul unora, faptul c a trebuie s a plece

O chemare plin a de responsabilitate

353

de acas a le roade suetul ca un cancer s i le sl abe ste for tele vitale. Remu sc arile pentru p acat submineaz a uneori organismul s i deze turi eronate, ca cea chilibreaz a mintea. Sunt, de asemenea, s i nv a ta despre existen ta unui iad care arde ve snic s i despre chinul nesfr sit al celor nelegiui ti care, prin faptul c a dau o imagine exagerat as i distorsionat a despre caracterul lui Dumnezeu, au produs acelea si rezultate asupra min tii mai sensibile a unor oameni. Necredincio sii au protat din plin de pe urma acestor cazuri, punnd nebunia pe seama religiei, ns a acest lucru este o teribil a calomnie, una pe care n curnd nu vor mai avea pl acere s a o sus tin a. Religia Iui Hristos nu este nici pe departe cauza nebuniei, ci este una dintre cele mai eciente remedii ale sale, c aci este alinare, o mngiere pentru nervi. Medicul are nevoie de mult mai mult dect n telepciune s i putere [325] multelor cazuri tulbur omeneasc a pentru a s ti cum s a fac a fa ta atoare de boal a a min tii s i a inimii pe care este chemat s a le trateze. Dac a nu cunoa ste puterea harului divin, el nu va putea veni n ajutorul celor n necazuri, ci va agrava dicultatea; ns a, dac a el este prins cu t arie de Dumnezeu, va n stare s a-i ajute pe cei care au mintea bolnav a, tulburat a. El va n stare s a- si ndrepte pacien tii spre Hristos s i s a-i nve te s a mearg a cu toate grijile s i ncurc aturile lor la marele Purt ator de poveri. Exist a o leg atur a, rnduit a de Divinitate, ntre p acat s i boal a. Nici un medic nu poate lucra nici m acar o lun a f ar a s a- si dea seama de acest lucru. S-ar putea s a ignore acest fapt, mintea sa s-ar putea s a e ocupat a cu multe alte treburi s i aten tia s a nu-i e atras a spre aceasta. ns a, dac a vrea s a vad a acest lucru s i este cinstit, nu se poate s a nu recunoasc a faptul c a rela tia dintre p acat s i boal a este una cauz aefect. Medicul trebuie s a aib a agerimea de a vedea acest lucru s i de a ac tiona n mod corespunz ator. Dup a ce c stig a ncrederea celor aa ti n necaz, alinndu-le suferin tele s i aducndu-i napoi de pe marginea mormntului, el poate s a-i nve te c a boala este urmarea p acatului s i c a vr ajma sul cel c azut este cel care caut a s a-i ispiteasc a spre practici distrug atoare de s an atate s i de suet. El poate imprima asupra min tii lor necesitatea lep ad arii de sine s i de ascultare de legile vie tii s i ale s an at a tii. n special n mintea celor tineri poate introduce principiile cele drepte. Dumnezeu si iube ste creaturile cu o dragoste duioas a s i puternic a. El a rnduit legile naturale; ns a legile Sale nu sunt ni ste preten tii arbitrare. Fiecare expresie s a nu... ori face parte din

354

Sfaturi pentru s an atate

. Dac legea zic a sau moral a, ori con tine sau implic as i o f ag aduin ta a exist a ascultare, binecuvnt arile ne vor nso ti pa sii; dac a nu exist a [326] ascultare, pericolul s i nefericirea vor urma Legile lui Dumnezeu sunt rnduite spre a aduce pe poporul S au mai aproape de Sine. El i va salva de r au s i i va conduce spre bine dac a se vor l asa c al auzi ti; ns a El nu vrea s a-i for teze niciodat a... Medicii care se tem de Dumnezeu s i l iubesc sunt pu tini, n , s compara tie cu cei care sunt necredincio si sau nereligio si pe fa ta i ace stia trebuie prefera ti, nu cei din urm a. Nu facem r au dac a nu ne ncredem n medicul care nu este credincios. Acestuia i se deschide u sa ispitei, diavolul viclean i va sugera gnduri s i fapte josnice s i numai puterea harului divin poate domoli patima aprig as i poate fortica mpotriva p acatului. Celor corup ti din punct de vedere moral nu le lipsesc ocaziile de a strica mintea curat a a celorlal ti. ns a cum se va nf a ti sa n ziua lui Dumnezeu medicul imoral? n timp ce a pretins c a i ngrije ste pe cei bolnavi, el a tr adat o r aspundere sacr a. El a njosit att suetul, ct s i trupul creaturilor lui Dumnezeu s i le-a a sezat picioarele pe calea care duce la pierzare. Ct de ngrozitor m pe careva dintre cei dragi ai no este s a ncredin ta stri n minile unui om necurat, care poate otr avi moralul s i ruina suetul! Ct de nelalocul lui este un medic necredincios la patul unui om care este pe moarte! Obi snuin ta cu suferin ta n fa moartea. Medicul este adus aproape n ecare zi fa ta ta Adic a el p as e ste pe marginea mormntului. n multe cazuri, obi ss nuin ta cu scenele de suferin ta i moarte au ca urmare nep asarea s i de necazul omenesc s indiferen ta fa ta i nechibzuin ta n tratamentul celor bolnavi. Astfel de medici sunt lipsi ti de duio sie, simpatie. Ei sunt aspri s i nepolitico si, iar cei bolnavi se tem cnd se apropie de ei. Astfel de oameni, orict de mare ar cuno stin ta s i iscusin ta lor, ; ns nu pot face dect pu tin bine celor n suferin ta a dac a dragostea de cei bolnavi s i simpatia pe care Domnul Isus le-a manifestat fa ta [327] sunt mbinate cu cuno stin tele medicului, ns as i prezen ta lui va o binecuvntare. El va privi Ia pacientul s au nu doar ca la o pies aa ma sin ariei omene sti, ci ca la un suet care va mntuit sau pierdut.

O chemare plin a de responsabilitate

355

Nevoia de simpatie a medicului Datoriile medicului sunt dicile. Doar pu tini sunt cei care si dau seama de ncordarea mintal as i zic a la care este supus. n b at alia cu boala s i moartea, trebuie angajate toate energiile s i puterile. Adesea, el s tie c a o mi scare nepriceput a a minii n direc tia gre sit a, e s i ct l a timea unui r de p ar, poate trimite un suet nepreg atit spre ve snicie. Ct de mult are nevoie medicul cre stin de simpatia s i rug aciunile poporului lui Dumnezeu! Cerin tele sale n aceast a direc tie nu sunt inferioare acelora ale celor mai devota ti dintre pastori sau lucr atori misionari. Lipsit adesea de odihna necesar as i de somn s i chiar de privilegiile religioase ale Sabatului, el are nevoie de o por tie dubl a de har, de o rezerv a proasp at a n ecare zi, c aci, dac a nu, se va dep arta de Dumnezeu sau va n primejdia de a se cufunda tot mai adnc n ntuneric spiritual spre deosebire de persoanele care au alte chem ari. Si lotu si, adesea, el trebuie s a suporte batjocuri ncmeritate s i s a stea singur, supus ispitelor celor mai intense ale lui Satana, cu mntul c sim ta a este nen teles, tr adat de c atre prietenii s ai. Mul ti, s tiind ct de dicile sunt datoriile unui medic s i ct de pu tine ocazii are s a e scutit de griji, chiar s i n Sabat, nu vor alege aceast a profesie. ns a marele vr ajma s caut a continuu s a distrug a lucrarea minilor lui Dumnezeu s i oameni cul ti s i inteligen ti sunt chema ti s a lupte mpotriva puterii sale pline de cruzime. Este nevoie de mai mul ti oameni integri care s a se dedice acestei profesii. Este nevoie de eforturi serioase pentru a ndemna oameni corespunz atori s a se preg ateasc a pentru aceast a lucrare. Ace stia trebuie s a e oameni cu caractere ntemeiate pe principiile atotcuprinz atoare ale [328] Cuvntului lui Dumnezeu oameni care s a aib a n mod natural s , care s energie, for ta i perseveren ta a-i fac a n stare s a ating a un standard nalt n ce prive ste des avr sirea. Nu oricine poate deveni un medic cu succes. Mul ti s-au apucat de aceast a profesie cu totul , tact s nepreg ati ti. Ei nu au nici cuno stin ta necesar a, nici iscusin ta i meticulozitate n vederea asigur arii succesului. Un medic poate avea o activitate mai ecient a dac a are putere zic a. Dac a este sl abit, el nu poate suporta munca istovitoare pe care o pretinde chemarea sa. Un om care are o constitu tie slab a, care este dispeptic sau nu are sucient a st apnire de sine, nu poate calicat spre a se ocupa de toate categoriile de boli. Trebuie mult a aten tie

356

Sfaturi pentru s an atate

pentru a nu se ncuraja persoane care ar putea utile n pozi tii cu mai pu tin a r aspundere, s a studieze medicina, cheltuind mult timp s i bani cnd nu exist a nici o n adejde c a ei vor avea succes. Necredincio sia s i indelitatea Unii au fost selec tiona ti ca persoane care ar putea utile ca medici s i au fost ncuraja ti s a frecventeze cursurile de medicin a. ns a unii care s i-au nceput studiile n colegiile medicale ca s i cre stini nu au tinut seama de legea divin a; ei au sacricat principiul s i s-au ndep artat de Dumnezeu. Ei au sim tit c a singuri nu pot tine porunca a batjocurii s patra s i nu pot ice fa ta i oc arii din partea celor ambi tio si, lume sti, superciali, sceptici s i indeli; ei n-au fost preg ati ti s a ntmpine o astfel de persecu tie. Au avut ambi tie s a urce tot mai sus [329] n cele lume sti s i s-au mpleticit n mun tii ntuneco si ai necredin tei, devenind nevrednici de ncredere. Ispitele de tot felul s-au ivit n fa ta lor, iar ei nu au avut puterea s a li se mpotriveasc a. Unii dintre ace stia au devenit necinsti ti, punnd la cale tic alo sii s i ind vinova ti de p acate grave. n acest veac, este primejdios pentru oricine s a nceap a studiul tori oameni n medicinii. Adesea au ca nv a ta telep ti n felul lumii, iar drept colegi, studen ti necredincio si, care nu cuget a la Dumnezeu, astfel existnd pericolul ca persoana respectiv a s a e inuen tat a de aceste asocieri nereligioase. n ciuda acestor lucruri, au fost unii care de principii. au f acut cursul de medicin as i au r amas credincio si fa ta Ei nu au mers la cursuri n Sabat s i au dovedit c a se pot calica pentru profesia de medic s i c a nu dezonoreaz a a stept arile acelora care le-au pus la dispozi tie mijloace de a se instrui. Ca s i Daniel, ei L-au onorat pe Dumnezeu s i El a avut grij a de ei. Daniel s i-a propus n inima lui s a nu adopte obiceiurile de la curtea regeasc a; el nu a vrut s a m annce din mnc arurile regelui sau s a bea din vinul lui. A privit spre Dumnezeu pentru putere s i har, iar Dumnezeu i-a dat mai presus dect to n telepciune, pricepere s i cuno stin ta ti vr ajitorii s i cititorii n stele din mp ar a tie. Prin el s-a vericat ng aduin ta; Voi cinsti pe cine M a cinste ste (1 Samuel 2, 30). Medicul tn ar are acces la Dumnezeul lui Daniel. Prin har s i putere divin a, el poate deveni tot att de ecient n chemarea sa ca s i Daniel n pozi tia sa nalt a. ns a este o gre seal a s a faci din

O chemare plin a de responsabilitate

357

preg atirea s tiin tic a lucrul cel mai important, n timp ce principiile religioase, care stau la baza practic arii cu succes a unei profesii, s a e neglijate. Mul ti dintre cei ce dispre tuiesc gndul c a trebuie s a se bizuie pe Domnul Isus pentru n telepciune n lucrarea lor sunt l auda ti ca oameni pricepu ti n profesia lor. ns a, dac a ace sti oameni care se ncred n cuno stin tele lor s tiin tice ar lumina ti de lumina [330] cereasc a, cu ct mai mari ar realiz arile lor! Cu ct mai mare ar puterea lor s i cu ct de mult a ncredere ar prelua ei cazurile dicile! Persoana care este n strns a leg atur a cu Marele Medic al suetului s i al trupului are resursele cerului s i ale p amntului la dispozi tia sa s i poate lucra cu o n telepciune s i o precizie care nu pot da gre s, pe care cel necredincios nu le poate avea. Cei c arora le este ncredin tat a grija celor bolnavi, e c a sunt medici, e c a sunt surori medicale, trebuie s a e con stien ti c a lucrarea lor va cercetat a de ochiul p atrunz ator al lui Iehova. Nu exist a un cmp misionar mai important dect cel ocupat de medicul credincios, tem ator de Dumnezeu. Nu exist a cmp n care un om s a poat a face mai mult bine sau s a c stige mai multe nestemate care s a str aluceasc a n coroana bucuriei sale. El trebuie s a duc a harul lui Hristos, ca o mireasm a pl acut a, n toate camerele cu bolnavi n care intr a; el poate duce adev aratul balsam de vindecare suetului bolnav de p acat. El poate ndrepta pe cel bolnav c atre Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii. El nu trebuie s a dea ascultare sugestiilor c a [331] este periculos s a le vorbeasc a despre soarta lor ve snic a acelora ale c aror vie ti sunt n primejdie, ca s a nu le fac a r au, c aci, n nou a cazuri din zece, cunoa sterea Mntuitorului care iart a p acatele le-ar face bine att pentru trup, ct s i pentru minte. Dumnezeu poate limita puterea lui Satana. El este medicul n care suetul bolnav de p acat se poate ncrede pentru a se vindeca att de bolile trupului, ct s i ale suetului. (Testimonies for the Church 5:439-449 (1885)) Referin te pentru studiu suplimentar: Testimonies for the Church 6:243-253, Responsabilit a tile lucr atorilor medicali; The Ministry of Healing, 111-124, Colaborarea dintre divin s i omenesc)

Lucrarea medicului pentru suete


Fiecare cadru medical poate avea n posesie, prin credin ta n Hristos, un tratament de cea mai mare valoare un remediu pentru suetul bolnav de p acat. Medicul care este convertit s i sn tit prin adev ar este nregistrat n ceruri ca un mpreun a lucr ator cu Dumnezeu, ca un urma s al lui Isus Hristos. Prin sn tirea lucrat a de adev ar, Dumnezeu d a medicilor s i surorilor medicale n telepciune s i pricepere pentru a-i trata pe cei bolnavi, iar aceast a lucrare deschide o n u sa tepenit a c atre multe inimi. B arba ti s i femei sunt condu si s a n teleag a adev arul care este necesar pentru salvarea att a suetului, ct s i a trupului. lucr Acesta este un element care d a for ta arii pentru acest timp. Lucrarea misionar a este ca s i bra tul drept al soliei ngerului al treilea, care trebuie proclamat a unei lumi pierdute; iar medicii, directorii s i lucr atorii din toate domeniile, ac tionnd cu credin-cio sie de partea lor, nf aptuiesc lucrarea de vestire a soliei. Astfel, glasul adev arului va merge nainte la orice na tiune, regat, limb as i popor. n aceast a lucrare, s i ngerii cere sti au o anumit a parte de f acut. Ei trezesc bucurie spiritual as i cntare n inimile celor care au fost elibera ti de s fa de Dumnezeu se nal de pe buzele suferin ta i recuno stin ta ta ta multora care au primit adev arul cel pre tios. Fiecare medic din rndurile noastre trebuie s a e un cre stin. Numai acei medici care sunt cre stini autentici, conform Bibliei, se pot achita n mod corespunz ator de naltele datorii ale profesiei lor. Medicul care n telege r aspunderea s i responsabilitatea pozi tiei sale va sim ti necesitatea prezen tei lui Hristos cu el n lucrarea sa pentru cei pentru care a fost f acut un asemenea sacriciu. El va subordona totul celor mai nalte interese care privesc via ta care poate salvat a pentru via ta ve snic a. El va face tot ce-i st a n puterea sa [332] pentru a salva att trupul, ct s i suetul. Va ncerca s a fac a ntocmai lucrarea pe care ar face-o Domnul Hristos dac a ar n locul s au. Medicul care l iube ste pe Hristos s i suetele pentru care a murit El va c auta cu seriozitate s a aduc a n camera bolnavului o frunz a 358

Lucrarea medicului pentru suete

359

din pomul vie tii. El va ncerca s a frng a pinea vie tii n fa ta celui n . n ciuda obstacolelor s suferin ta i dicult a tilor pe care le ntmpin a, aceasta este solemna s i sacra lucrare care trebuie ndeplinit a prin profesia medical a. Trebuie imitate metodele Domnului Hristos Adev arata lucrare misionar a este cea n care lucrarea Mntuitorului este cel mai bine reprezentat a, metodele Sale cel mai ndeaproape imitate s i El este prosl avit. Lucrarea misionar a care nu atinge acest standard este raportat a n ceruri ca ind decitar a. Este cnt arit a n balan ta sanctuarului s i g asit a prea u soar a. Medicii ar trebui s a caute s a ndrepte mintea pacien tilor lor c atre Hristos, Medicul att al suetului, ct s i al trupului. Ceea ce medicii doar ncearc a s a fac a, Domnul Hristos nf aptuie ste. Agentul omenesc se str aduie ste s a prelungeasc a via ta. Domnul Hristos este ns as i via ta. Cel care a trecut prin moarte pentru a nimici pe cel care are puterea mor tii este Izvorul vie tii. Exist a balsam n Galaad s i, de asemenea, s i un medic acolo. Domnul Hristos a suportat o moarte n agonie n cele mai umilitoare mprejur ari, pentru ca noi s a putem . El Si-a avea via ta dat via ta Sa cea pre tioas a pentru a putea nfrnge moartea. ns a S-a ridicat din mormnt, iar miile de mii de ngeri care au venit s a-L priveasc a relundu-Si via ta pe care Si-o d aduse au auzit cuvintele Sale de bucurie triumf atoare cnd st atea deasupra mormntului mprumutat de Iosif, proclamnd: Eu sunt nvierea s i via ta. S-a r aspuns la ntrebarea: Dac a moare un om, va tr ai el [333] iar as i? Domnul Hristos a luminat mormntul Purtnd pedeapsa p acatului, I Iristos a luminat mormntul pentru . Dumnezeu, n chip omenesc, a adus via to ti cei ce mor n credin ta ta s i nemurire, care s a lumineze prin Evanghelie. Murind, Domnul ve Hristos a asigurat via ta snic a pentru to ti cei care cred n El. Murind, El 1-a condamnat pe cel care a produs p acatul s i neascultarea ca s a sufere pedeapsa p acatului moartea ve snic a. Acela care poseda s i putea da via ta ve snic a, Domnul Hristos, a fost singurul care a putut nfrnge moartea. El este R ascump ar atorul

360

Sfaturi pentru s an atate

nostru s i binecuvntat este orice medic care este un misionar n adev aratul sens al cuvntului, un salvator al suetelor pentru care zi de zi Domnul Hristos Si-a dat via ta. Un astfel de medic nva ta de la Marele Medic cum s a vegheze s i s a lucreze pentru vindecarea suetului s i trupului b arba tilor s i femeilor. Mntuitorul este prezent n camera bolnavului, n sala de opera tii; iar puterea Sa pentru slava Numelui S au face lucruri mari. Medicul poate ndrepta c atre Domnul Isus Medicul poate nf aptui o lucrare nobil a dac a este n leg atur a cu Marele medic. El poate g asi ocazia s a transmit a cuvintele vie tii rudelor celui bolnav, ale c aror inimi sunt pline de simpatie pentru ; s , cel n suferin ta i el poate alina s i n al ta mintea celui n suferin ta c al auzindu-1 s a priveasc a la Acela care poate mntui pe deplin pe to ti cei care vin la El pentru mntuire. Cnd Duhul lui Dumnezeu lucreaz a asupra min tii celui aat n necaz, c al auzindu-l s a- si pun a ntreb ari n privin ta adev arului, e ca medicul s a lucreze pentru suetul cel pre tios ca s i cnd Domnul tur Hristos ar lucra pentru el. S a nu-i impun a o anumit a nv a ta a, ci s a-1 ndrepte spre Isus, Mntuitorul care iart a p acatele, ngerii lui Dumnezeu vor impresiona mintea. Unii vor refuza s a e lumina ti [334] de lumina cu care Dumnezeu umple nc aperile min tii s i templul suetului; ns a mul ti vor r aspunde luminii s i n sel aciunea s i r aul, n diferitele lor forme, vor ndep artate din mintea lor. Trebuie folosit a orice ocazie de a lucra a sa cum a lucrat Domnul Hristos. Medicul trebuie s a vorbeasc a despre lucr arile de vindecare f acute de Domnul Hristos, despre ndurarea s i dragostea Sa. El trebuie s a cread a c a Domnul Hristos este tovar as ul s au, care se aa lng a el. Noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Niciodat a medicul nu trebuie s a neglijeze s a ndrepte mintea pacien tilor s ai c atre Hristos, Medicul-Sef. Dac a Mntuitorul locuie ste n inima lui, gndurile i vor totdeauna ndreptate c atre Vindec atorul suetului s i al trupului. El va conduce mintea celor n c suferin ta atre Acela care poate aduce ns an ato sire, care, cnd a fost pe p amnt, a dat s an atate celor bolnavi s i a vindecat att suetul, ct s i trupul, zicnd: Fiule, p acatele ti sunt iertate (Marcu 2, 5).

Lucrarea medicului pentru suete

361

Niciodat a nu trebuie ca obi snuin ta cu suferin ta s a-1 fac a pe medic s a devin a nep as ator sau lipsit de simpatie. n cazuri de boal a periculoas a, cel afectat simte c a depinde de mila medicului. El prive ste la medic ca la unica lui n adejde, iar medicul trebuie s a ndrepte totdeauna suetul care se clatin a c atre Acela care este mai mare dect el, este chiar Fiul lui Dumnezeu, care Si-a dat via ta pentru s a-1 salva de la moarte, care are mil a de cel n suferin ta i care, prin puterea Lui divin a, va da pricepere s i n telepciune tuturor celor care le cer. n momentul n care pacientul nu s tie ncotro se ndreapt a cazul s au, atunci este timpul ca medicul s a impresioneze mintea. El nu , ci trebuie s a fac a aceasta pentru a se scoate pe sine n eviden ta pentru a putea ndrepta suetul spre Domnul Hristos ca Mntuitor personal. Dac a via ta este salvat a, atunci va un suet asupra c aruia s a vegheze medicul. Pacientul simte c a medicul este ns as i via ta vie tii sale. Si n ce scop ar putea folcsit a aceast a mare ncredere? [335] ntotdeauna pentru a c stiga un suet pentru Hristos s i a prosl avi puterea lui Dumnezeu. Lauda s a e adus a lui Dumnezeu Dup a ce a trecut criza s i succesul este v adit, e c a pacientul este credincios sau necredincios, este bine ca medicul s a se roage mpreun a cu el, s a- si exprime mul tumirea c a via ta a fost cru tat a. Medicul care procedeaz a astfel si duce pacientul spre Acela de care depinde via ta sa. Pacientul s-ar putea s a ndrepte un s uvoi de cuvinte de mul tumire c atre medic, c aci prin intermediul lui Dumnezeu vie tile lor au fost legate; e ns a ca lauda s i recuno stin ta s a e date lui Dumnezeu, ca Unul care este prezent, de si este invizibil. Pe patul de boal a, Domnul Hristos este adesea acceptat s i m arturisit; s i acest lucru se va face mai mult n viitor dect s-a f acut n trecut, c aci Domnul va face o lucrare grabnic a n lumea noastr a. Pe buzele medicului trebuie s a se ae cuvinte n telepte, iar Domnul Hristos va uda s amn ta sem anat a, facnd-o s a aduc a road a pentru via ta ve snic a.

362

Sfaturi pentru s an atate

Un cuvnt la timp Noi pierdem cele mai pre tioase ocazii neglijnd s a rostim un cuvnt la timpul potrivit. Prea adesea, un talant pre tios, care ar putea produce al ti o mie, r amne nefolosit. Dac a nu c aut am ocazia de aur, ea va trece. A fost ng aduit ceva care s a-1 mpiedice pe medic s a- si fac a lucrarea rnduit a lui ca slujitor al neprih anirii. Nu sunt prea mul ti medici credincio si care s a slujeasc a n profesia lor. Este mult a lucrare de f acut, iar medicii s i pastorii trebuie s a lucreze n unitate des avr sit a. Luca, autorul Evangheliei care i poart a numele, este numit medicul cel iubit, iar cei care fac o lucrare asem an atoare celei pe care a nfaptuit-o el m arturisesc Evanghelia [336] prin via ta lor. Nenum arate sunt ocaziile pe care le are medicul de a-i avertiza pe cei nepoc ai ti, de a-i mngia pe cei ndurera ti s i dezn ad ajdui ti s i a face prescrip tii pentru s an atatea min tii s i a trupului. Ca unul care pe oameni principiile adev i nva ta aratei cump at ari, ca un veghetor asupra suetelor, care d a sfat celor bolnavi mintal s i zic, medicul si face partea n marea lucrare de preg atire a unui popor pentru Domnul. Aceasta este ceea ce trebuie s a realizeze lucrarea misionar a medical a n rela tia sa cu a treia solie ngereasc a. Medicii s i pastorii trebuie s a lucreze n armonie, cu seriozitate, pentru a salva suetele care sunt prinse n cursele lui Satana. Ei trebuie s a-i ndrepte pe oameni c atre Isus, neprih anirea lor, t aria lor s i Cel care le d a s an atate. Ei trebuie s a vegheze continuu asupra suetelor. Sunt mul ti care se lupt a cu ispite puternice, n pericol de a birui ti n lupta cu agen tii satanici. Ve ti trece voi pe lng a ace stia ? Dac f ar a a le oferi asisten ta a vede ti un suet care are nevoie de ajutor, intra ti n vorb a cu el, chiar dac a nu l cunoa ste ti. Ruga ti-v a mpreun a cu el. ndrepta ti-l c atre Domnul Isus. Aceast a lucrare apar tine n aceea si m asur a doctorului, ca s i pastorului. Prin eforturi n public s i n particular, medicul trebuie s a caute s a c stige suete la Hristos. n toate ini tiativele noastre s i n toate institu tiile noastre, Domnul Hristos trebuie recunoscut ca ind Me sterul Lucr ator. Medicii trebuie s a stea ca reprezentan ti ai S ai. Fr a tietatea medical a a f acut multe reforme, dar va trebui s a fac a nc a pa si nainte. Cei care tin n minile lor vie tile in telor omene sti trebuie s a e educa ti, ra-

Lucrarea medicului pentru suete

363

na ti, sn ti ti. Atunci Domnul va lucra prin ei cu putere mare pentru slava Numelui S au. (Testimonies for the Church 6:229-234 (1900) Referin te pentru studiu suplimentar: The Ministry of Healing, 1728, Exemplul nostru, 29-50, Zile de slujire, 73-94, Vindecarea [337] suetului)

Sfera medicilor conduc atori


Mi-a fost dat a o lumin a pre tioas a cu privire la lucr atorii de la sanatoriul nostru. Ace sti lucr atori trebuie s a stea cu demnitate moral a naintea lui Dumnezeu. Medicii comit o gre seal a atunci cnd se limiteaz a exclusiv la rutina lucrului de la sanatoriu, deoarece ei consider a c a prezen ta lor este esen tial a pentru bun astarea institu tiei. Fiecare medic trebuie s a e con stient de necesitatea de a exercita toat a inuen ta pe care i-a dat-o Domnul ntr-o sfer a ct mai larg a cu ; lui i se cere s putin ta a fac a s a lumineze lumina Sa naintea oamenilor, pentru ca ei s a poat a vedea faptele sale bune s i s a prosl aveasc a pe Tat al care este n ceruri. Medicii- se din sanatoriile noastre nu trebuie s a se sustrag a de la lucrarea de a rosti adev arul semenilor lor. Lumina lor nu trebuie ascuns a sub un obroc, ci a sezat a acolo unde poate de folos att credincio silor, ct s i necredincio silor. Mntuitorul a spus despre reprezentan tii S ai: Voi sunte ti sarea p amntului, dar dac a sarea si pierde gustul, prin ce si va c ap ata iar as i puterea de a s ara? Atunci nu mai este bun a la nimic, dect s a e lep adat a afar as i c alcat a n picioare de oameni. Voi sunte ti lumina lumii. O cetate a sezat a pe un munte nu poate s a r amn a ascuns a. Si oamenii n-aprind lumina ca s-o pun a sub obroc, ci o pun n sfe snic s i lumineaz a tuturor celor din cas a. Tot a sa s a lumineze s i lumina voastr a naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune s i s a prosl aveasc a pe Tat al vostru care este n ceruri (Matei 5, 13-16). Aceasta este o lucrare care este n mod ciudat neglijat as i datorit a acestei neglijen te, vor pierdute suete. Trezi ti-v a, fra tii mei, trezi ti-v a! Lumina lor s a str aluceasc a n afar a Medicii no stri din conducere nu II prosl avesc pe Dumnezeu [338] atunci cnd si limiteaz a folosirea talentelor s i a inuen tei lor la o singur a institu tie. Este privilegiul lor s a arate lumii c a reformatorii decisiv s an at a tii au o inuen ta a n ce prive ste neprih anirea s i ade364

Sfera medicilor conduc atori

365

v arul. Ei trebuie s a se fac a cunoscu ti n afara institu tiilor n care lucreaz a. Este datoria lor de a da lumin a tuturor acelora la care pot ajunge. n timp ce sanatoriul poate cmpul lor special de lucru, mai sunt totu si s i alte locuri importante care au nevoie de inuen ta lor. Medicilor le este dat ndemnul: Face ti s a str aluceasc a lumina voastr a ntre oameni. Folosi ti ecare talent pentru a veni n ntmpinarea ne turi. Dac credincio silor cu sfaturi n telepte s i nv a ta a medicii no stri ar tine seama c a trebuie s a e st apni pe sine s i s a doreasc a s a nve te s a mnuiasc a n mod n telept subiectele adev arului Bibliei, c autnd s a , s-ar ndep prezinte importan ta acestuia n orice ocazie cu putin ta arta multe prejudec a ti s i s-ar ajunge la suetele oamenilor... Noi nu trebuie s a m o biseric a obscur a, ci trebuie s a facem ca lumina s a str aluceasc a pentru ca lumea s a o poat a primi. M a voi bucura de Ierusalim, m a voi bucura de poporul Meu, spune Domnul prin slujitorul S au Isaia (Isaia 65, 19). Aceste cuvinte se vor dovedi adev arate atunci cnd cei care sunt n stare s a stea n pozi tie de r aspundere vor face ca lumina s a str aluceasc a. Medicii no stri din conducere au o lucrare de f acut n afara poporului nostru. Inuen ta lor nu trebuie s a e limitat a. Metodele de lucru ale Domnului Hristos trebuie s a devin a metodele lor s i ei trebuie s a nve te s a pun a n turile din Cuvntul Sau. Oricine se a practic a nv a ta a n func tia unei de Dumnezeu de a face s institu tii se a a sub obliga tia sacr a fa ta a str aluceasc a lumina adev arului prezent n raze tot mai mari n orice loc unde se ive ste ocazia. Lucr atorii din sanatoriile noastre nu trebuie s a considere c a prosperitatea institu tiei depinde doar de inuen ta medicului- sef. Trebuie [339] s a existe n ecare institu tie b arba ti s i femei care s a exercite o in bun toare, care s uen ta a, n al ta a e n stare s a poarte r aspunderi. Responsabilit a tile conduc atorului trebuie preluate de mai mul ti lucr atori, astfel ca medicul- sef s a nu e prea mult legat n lucrul lui. Trebuie s a i se dea ocazia de a merge acolo unde este nevoie de cuvinte de sfat s i ncurajare. Ca reprezentant al Marelui Medic, care Se a a acum n cur tile cere sti, el trebuie s a se adreseze unor noi adun ari, s a- si l argeasc a experien ta. El trebuie s a primeasc a mereu idei noi, s a mp art as easc a n mod continuu idei din bagajul s au de cuno stin te, pe care le prime ste nencetat de la Izvorul adev aratei n telepciuni. Noi trebuie s a ne situ am continuu n acea pozi tie n care s a putem primi lumin a crescnd a, s a avem gnduri noi s i profunde s i

366

Sfaturi pentru s an atate

s a ob tinem vederi mai clare cu privire la rela tia care trebuie s a existe ntre Dumnezeu s i poporul S au. Aceste vederi s i idei le ob tinem de care suntem chema stnd aproape de aceia fa ta ti s a rostim cuvinte de ndurare s i har iert ator. n tot ceea ce implic a lucrarea noastr a trebuie s a avem n vedere ct este de important s a punem la schimb ator talan tii. Trebuie depuse eforturi st aruitoare pentru a ajunge la suete s i a le c stiga pentru adev ar. Ni se cere s a facem cunoscute principiile reformei s an at a tii n marile adun ari ale poporului nostru, la adun arile noastre n corturi. Cu aceste ocazii, este nevoie de o mul time de daruri, nu numai acela de a vorbi n fa ta celor care nu sunt de credin ta noastr a, ci s i de a nv a ta pe poporul nostru cum s a lucreze pentru a- si asigura succesul pe deplin. Fie ca medicii no stri s a nve te cum s a ia parte la aceast a lucrare o lucrare prin care ei dau lumii raze str alucitoare de lumin a. (The Review and Herald, 13 august, 1914. Referin te pentru studiu suplimentar: Testimonies for the Church 8:231-235, [340] mp ar tirea responsabilit a tii)

Gata pentru orice lucrare bun a


Domnul va asculta s i va r aspunde rug aciunii medicului cre stin s i el va putea atinge un standard nalt doar dac a va prinde bra tul lui Hristos s i va hot art s a nu-i dea drumul. Medicul cre stin are deschise naintea lui ocazii de aur, deoarece el poate s a exercite deschis o inuen ta a asupra celor cu care vine n contact. El poate principiile c al auzi s i modela vie tile pacien tilor s ai, punndu-le n fa ta cere sti. Medicul trebuie s a nu dea de n teles oamenilor c a el si prive ste lucrarea ca ind una u soar a, comun a, ci c a el o consider a nalt a, toare, c nobil a, n al ta aci are r aspunderea sacr a de a avea de-a face att cu suetul, ct s i cu trupul acelora pentru care Domnul Hristos a pl atit un pre t innit sngele S au cel scump. Dac a medicul are s gndul lui Hristos, el va optimist, plin de speran ta i fericit, dar nu u suratic. El va con stient c a ngerii cere sti l vor nso ti n camera bolnavului s i va g asi cuvinte potrivite aduc atoare de ncredere pe care s a le rosteasc a pacien tilor s ai, cuvinte care le vor da bucurie s i le vor aduce binecuvntare. Credin ta lui va plin a de simplitate, a sa cum este ncrederea unui copil n Domnul. El va n stare s a spun a suetului care se poc aie ste f ag aduin tele pline de har ale lui Dumnezeu s i s a a seze astfel mna tremurnd a a celor alia ti n necazuri n mna lui Hristos, pentru ca ei s a poat a aa odihna n Dumnezeu. Astfel, prin harul mp art as it lui, medicul va ndeplini cerin tele de el. Cnd lucreaz Tat alui ceresc fa ta a n opera tiile delicate s i periculoase, el poate sigur c a Domnul Isus este al aturi de el, gata s a-l sf atuiasc a, s a-l nt areasc as i s a-1 narmeze cu precizie s i iscusin ta n eforturile de salvare a vie tii omene sti. Dac a Dumnezeu nu este [341] prezent n camera bolnavului, Satana va acolo spre a sugera experien te periculoase s i va c auta s a dezechilibreze nervii, astfel ca via ta s a e mai degrab a distrus a dect salvat a. Medicul are un rol chiar mai important dect pastorul Evangheliei, deoarece el arc de-a face cu suete pe moarte, cu mintea 367

368

Sfaturi pentru s an atate

omeneasc a bolnav as i cu trupuri suferinde. Medicul poate prezenta un standard nalt de caracter cre stin dac a va gata s a ac tioneze la timp s i nelatimp. Astfel, el este un misionar pentru Domnul, f acnd lucrarea Domnului cu credincio sie, s i si va primi r asplata curnd. Fiecare cre stin s a p astreze sf atui pentru sine s i s a nu divulge secretul s au celor necredincio si. Fie ca el s a nu transmit a nici un secret care s a discrediteze poporul lui Dumnezeu. P aze ste- ti gndurile, nchide u sa ispitei. F a- ti lucrarea ca n prezen ta Veghetorului divin. Lucreaz a cu r abdare, a steptnd ca, prin harul lui Hristos, s a ai succes n profesia ta. Las a la locul lor barierele pe care Domnul le-a cobort pentru siguran ta ta. P aze ste- ti inima cu toat a st aruin ta, c aci din ea ies ori izvoarele vie tii, ori ale mor tii. Medicul trebuie s a se ocupe n mod strict de activitatea sa profesional a. El nu trebuie s a ng aduie nici unui lucru s a-i distrag a mintea de la treburile lui sau s a-i distrag a aten tia de la cei care a steapt a alinare de la el. Un cuvnt de asigurare s i n adejde, rostit la vreme po , i va u trivit a c atre cel n suferin ta sura acestuia mintea s i va c stiga bun de partea lui ncrederea medicului. Trebuie s a se dea pe fa ta atate s i amabilitate. ns a vorb ariile comune, f ar a valoare, care au devenit att de obi snuite chiar printre cei care pretind c a sunt cre stini, nu ar trebui s a e auzite n institu tiile noastre. Singura modalitate prin care putem deveni cu adev arat amabili, f ar a manifestare de form a, f ar a familiaritate nepotrivit a, este aceea de a ne ad apa din spiritul lui Hristos s i s a d am aten tie ndemnului: Fiti sn ti c aci Eu sunt [342] sfnt (1 Petru 1, 16). Dac a ac tion am conlorm principiilor expuse n Cuvntul lui Dumnezeu, nu vom nclina ti s a ne ng aduim o familiaritate necuvenit a. Lucr atorii din institu tiile noastre trebuie s a e exemple vii pen sfnt tru pacien tii institu tiei. Un spirit drept s i o via ta a constituie o tur nv a ta a continu a pentru semeni. Toat a curtoazia unei lumi care are n vedere moda nu are nici o valoare n ochii Aceluia care cnt a rnicie. Medicul re ste faptele. Nu trebuie s a existe p artinire sau f a ta trebuie s a e gata pentru orice fapt a bun a. Dac a via ta sa este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu, el va misionar n cel mai nalt sens al cuvntului. Cnd sunt laolalt a, medicii cre stini se vor comporta ca ni ste i ai lui Dumnezeu. Ei vor con stien ti c a sunt angaja ti cu to tii n aceea si vie, iar barierele egoismului vor nl aturate. Fiecare va dovedi

Gata pentru orice lucrare bun a

369

pentru cel alalt un interes profund, nentinat de egoism. Acela care este un reformator poate face bine altora atunci cnd va c auta s a-i ndrepte spre reform a. Prin exemplu s i fapt a, el poate o mireasm a spre via . Dac de via ta ta a s-ar da cortina la o parte, noi am putea vedea cu ct interes privesc ngerii lui Dumnezeu spre institu tiile de tratament pentru bolnavi. Lucrarea n care este angajat medicul aceea de a sta ntre cei vii s i cei mor ti este deosebit de important a. n minile medicilor. Dumnezeu a ncredin tat o lucrare m area ta Fiii oamenilor aa ti n necazuri depind n mare m asur a de mila lor. Cu ct a aten tie prive ste pacientul la acela care vegheaz a pentru bun astarea lui zic a! Faptele s i cuvintele, chiar expresia fe tei medicului sunt examinate. Ct a mul tumire izvor as te din inima celui suferind atunci cnd durerea i este alinat a prin eforturile medicului s au credincios! Pacientul simte c a via ta sa este n minile aceluia [343] care l sluje ste astfel, iar medicul s i sora medical a l pot aborda cu n privin mai mult a u surin ta ta unor subiecte religioase. Dac a cel este sub controlul inuen n suferin ta telor divine, medicul cre stin s i sora medical a pot sem ana cu delicate te semin tele cele pre tioase ale adev arului n gr adina inimii sale. Ei pot aduce f ag aduin ta lui Dumnezeu naintea suetului celui dezn ad ajduit. Dac a medicul este o persoan a religioas a, el poale mp art as i mireasma harului ceresc . El poate ndrepta gninimii nmuiate s i supuse a celui n suferin ta durile pacientului s au c atre Marele Medic. El l poate prezenta pe Domnul Isus suetului bolnav de p acat. Ct de adesea medicul este f acut condent, s i bolnavul si spune naintea lui necazurile s i greut a tile! n astfel de momente, ce ocazii pre tioase exist a de a se rosti cuvinte de mngiere s i consolare n temere de Dumnezeu s i de a mp art as i un sfat cre stinesc. Medicul trebuie s a e p atruns de o dragoste profund a pentru suetele pentru care a murit Domnul Hristos. V a pot spune n temere de Dumnezeu c a numai un medic cre stin se poate achita n mod corespunz ator de datoriile acestei profesii sacre. (Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, 36-40 (1892)).

M arturie de partea adev arului


Sanatoriile noastre trebuie nin tate pentru uri singur obiectiv proclamarea adev arului pentru acest timp. Ele trebuie astfel conduse, nct s a se fac a o impresie decisiv a de partea adev arului asupra min tii celor care vin acolo pentru tratament. Comportamentul ec arui lucr ator trebuie s a vorbeasc a de partea binelui. Noi avem de dus lumii o solie de avertizare, iar seriozitatea noastr a, devotamentul nostru n slujba lui Dumnezeu trebuie s a aduc a m arturie de partea [344] adev arului. (Testimonies for the Church 8:200 (1904)).

370

Tratamentul min tii


Rela tia care exist a ntre minte s i corp este foarte strns a. Cnd una sufer a, cealalt a sufer a mpreun a cu ea. Starea min tii afecteaz a s an atatea ntr-o m asur a mult mai mare dect si pot nchipui mul ti. Multe dintre bolile de care sufer a oamenii sunt rezultatul depresiei mintale.Sup ararea, nelini stea, nemul tumirea, remu scarea, simt amntui de vinov a tie, lipsa de ncredere, toate acestea tind s a zdrobeasc a for tele vitale s i s a deschid a u sa pentru dec adere s i moarte. Boala se produce uneori s i este adesea n mare m asur a agravat a , cnd ar putea s de imagina tie. Mul ti sunt bolnavi pe via ta an ato si, dac a ar dori. Mul ti si nchipuie c a orice expunere u soar a poate produce boal a, iar efectul cel r au se produce pentru c a este a steptat. Mul ti mor datorit a unor boli a c aror cauz a tine cu totul de nchipuire. Curajul, n adejdea, credin ta, simpatia, dragostea promoveaz a s an atatea s i prelungesc via ta. O minte mul tumit a, un spirit vesel constituie s an atate pentru trup s i t arie pentru suet. O inim a vesel a este un bun leac (Proverbe 17, 22). n tratamentul celor bolnavi, efectul atitudinii min tii nu trebuie trecut cu vederea. Folosit a n mod corespunz ator, aceast a atitudine constituie unul dintre cele mai eciente mijloace de combatere abolii. Controlul unei min ti asupra alteia Exist a totu si o form a de tratament al min tii care constituie unul dintre cele mai eciente mijloace din partea celui r au. Printr-o a sa , o minte este adus numit as tiin ta a sub controlul alteia n a sa fel, nct individualitatea celui mai slab este absorbit a de cea a min tii mai puternice. O persoan a manipuleaz a voin ta alteia. n acest fel, se [345] sus tine c a poate schimbat a direc tia general a a gndurilor, c a pot s transmise impulsuri d at atoare de via ta i c a pacien tii pot f acu ti n bolii. stare s a reziste s i s a fac a fa ta

371

372

Sfaturi pentru s an atate

Aceast a metod a de tratament a fost ntrebuin tat a de persoane care nu iau cunoscut adev arata natur as i efectul real s i care au crezut c a este un mijloc prin care pot ajuta ti cei bolnavi. ns a a sa-numita se bazeaz s tiin ta a pe principii false. Ea este str ain a de natura s i s spiritul lui Hristos. Ea nu conduce spre Acela care este via ta i mntuire. Acela care atrage mintea oamenilor spre sine nsu si i face pe ace stia s a se despart a de adev arata Surs a a t ariei lor. Nu este n planul lui Dumnezeu ca o minte omeneasc a s a- si supun a voin ta sub controlul alteia, devenind astfel un instrument pasiv n minile sale. Nimeni nu trebuie s a- si lase propria individualitate s a e absorbit a de individualitatea altei persoane. Nimeni nu tre omeneasc buie s a socoteasc a vreo in ta a drept o surs a de vindecare. Omul trebuie s a depind a numai de Dumnezeu, n demnitatea maturit a tii date lui de Dumnezeu, el trebuie s a se lase controlat numai de omeneasc Dumnezeu, nu de o in ta a, oricine ar ea. Dumnezeu dore ste s a-i aduc a pe oameni ntr-o rela tie direct a cu Sine nsu si. n toate procedeele Sale cu in tele omene sti, El recunoa ste principiul responsabilit a tii personale. El caut a s a ncurajeze mntul dependen sim ta tei personale s i s a ntip areasc a nevoia de c al auzire personal a. El dore ste s a aduc a laolalt a omenescul cu divinul, pentru ca oamenii s a poat a transforma ti dup a asem anarea divin a. Satana lucreaz a s a z ad arniceasc a acest plan. El caut a s a ncurajeze dependen ta de oameni. Cnd mintea oamenilor este ndep artat a de Dumnezeu, ispititorul i poate aduce sub crmuirea sa. El i poate controla pe oameni. Teoria controlului unei min ti de c atre o alt a minte si are originea n Satana, care a vrut s a se prezinte ca cel care are autoritatea de a [346] a seza lozoa omeneasc a n locul celei divine. Dintre toate erorile care sunt acceptate de a sa-zi sii cre stini, nici o n sel aciune nu este mai periculoas as i nici una nu-1 desparte pe om n mod mai sigur de Dumnezeu dect aceasta. De si poate p area nevinovat a, dac a este aplicat a asupra pacien tilor, ea va duce a distrugerea lor, nu la ren prin care Satana va intra pentru s an ato sirea lor. Ea deschide o u sa a lua n posesie att mintea aceluia care se las a luat n st apnire de c atre altul, ct s i mintea aceluia care preia controlul. toare este puterea dat nfrico sa a astfel oamenilor diabolici. Ce ocazie bun a pentru aceia care tr aiesc protnd de sl abiciunea sau nes abuin ta altora! Ct de mul ti, prin controlul asupra min tii celor slabi

Tratamentul min tii

373

sau bolnavi, vor g asi n acesta un mijloc de satisfacere a patimilor josnice sau a l acomiei dup a c stig? Exist a ceva mai bun n care ne putem implica dect n asemenea practici de control al omului de c atre om. Medicul trebuie s a-i nve te pe oameni s a priveasc a nu la om, ci spre Divinitate. n loc s a- nve te pe cei bolnavi s a depind a de in te omene sti pentru tratarea corpului s i a suetului, el trebuie s a-i c al auzeasc a spre Acela care-i poate salva pe deplin pe cei ce vin la Sine. Acela care a f acut mintea omului s tie de ce are ea nevoie. Numai Dumnezeu este Acela care poate vindeca. Aceia a c aror minte s i al c aror trup sunt bolnave trebuie s a priveasc a la Domnul Hristos, Restauratorul. Pentru c a Eu tr aiesc, spune El, si voi ve ti tr ai. Aceasta este via ta pe care noi trebuie s ao n Domnul prezent am celor bolnavi, spunndu-le c a, dac a au credin ta Hristos ca Restaurator, dac a vor coopera cu El, ascultnd de legile s an at a tii s i luptndu-se s a- si des avr seasc a sn tenia n temere de El, El le va mp art as i via ta Sa. Cnd le prezent am pe Domnul Hristos, noi le facem parte astfel de o putere care are o deosebit a valoare; a vindec c aci ea vine de sus. Aceasta este adev arata s tiin ta arii pentru trup s i suet. (The Ministry of Healing, 241-244, 1905. Referin te pentru studiu suplimentar: Testimonies for the Church 3:168-169; [347] The Ministry of Healing, 246-260).

Mil a asemenea celei a lui Isus


Mi-a fost ar atat c a medicii de la institut trebuie s a e oameni ai credin tei, oameni spirituali. Ei trebuie s a- si pun a ncrederea n Dumnezeu. Mul ti dintre cei care vin la institut s i-au atras singuri asupra lor, datorit a ng aduin telor p ac atoase, boli de tot felul. Aceast a clas a de oameni nu merit a simpatia pe care o cer n mod frecvent. Si este obositor ca medicii s a- si dedice timp s i putere acestora care s-au njosit din punct de vedere zic, mintal s i moral. Exist a totu si o clas a de oameni care au nc alcat legile naturii din . Ei au muncit n mod necump ignoran ta atat s i au mncat necump atat pentru c a a sa era obiceiul. Unii au suferit multe lucruri din partea multor medici s i nu s-au f acut mai bine, ci, n mod categoric, mai r au. Ei sunt smul si pentru mult timp de la lucrul lor, din societate s i din familiile lor, s i ca ultim a resurs a, vin la Institutul de S an atate cu c ceva speran ta a ar putea vindeca ti. Ace stia au nevoie de simpatie. Ei ar trebui trata ti cu toat a duio sia s i ar trebui avut grij a s a li se explice clar, pe n telesul lor, legile care e guverneaz a in ta s i c a ei vor putea, dac a vor nceta s a le mai calce s i dac a vor dovedi st apnire de sine, s a evite suferin ta s i boala, pedeapsa pentru nc alcarea legilor naturii... Aduce ti-v a aminte de Domnul Hristos, care a venit n contact . De direct cu omenirea n suferin ta si, n multe cazuri, cei suferinzi p s i-au atras boala asupra lor n si si prin modul lor de via ta ac atos, nc alcnd legea naturii, Domnul Isus a avut mil a de sl abiciunea lor, iar cnd ei au venit la El cu bolile cele mai dezgust atoare, El nu S-a dat deoparte de fric a s a nu Se contamineze, ci S-a atins de ei s i boala [348] i-a l asat. Vindecarea lepro silor Pe cnd intra ntr-un sat, L-au ntmpinat zece lepro si. Ei au torule, ai st atut deoparte, s i-au ridicat glasul s i au zis: Isuse, nv a ta mil a de noi! Cnd i-a v azut Isus, le-a zis: Duce ti-v as i ar ata ti-v a 374

Mil a asemenea celei a lui Isus

375

preo tilor! Si pe cnd se duceau, au fost cur a ti ti. Unul dintre ei, cnd s-a v azut vindecat, s-a ntors sl avind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fa ta la p amnt la picioarele lui Isus s i I-a mul tumit. Era samaritean. Isus a luat cuvntul s i a zis: Oare n-au fost cur a ti ti to ti zece? Dar ceilal ti nou a, unde sunt? Nu s-a g asit dect str ainul acesta s a se ntoarc as i s a dea slav a lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: Scoal a-te s i pleac a; credin ta ta te-a mntuit (Luca 17, 12-19). Aici se a a o lec tie pentru noi to ti. Ace sti lepro si erau att de afecta ti de boal a, nct au fost alunga ti din societate ca s a nu-i contamineze pe ceilal ti oameni. Autorit a tile le-au impus anumite , ei au limite. Domnul Isus ajunge s a-i vad as i, n marea lor suferin ta strigat c atre El, singurul care avea putere s a-i vindece. Domnul Isus le-a poruncit s a se arate preo tilor. Pe acest drum pe care au pornit, ei , cred n puterea lui Hristos de a-i vindeca. Pe cnd merg au credin ta toare i-a p ntr-acolo, ei si dau seama c a boala cea nfrico sa ar asit. , doar unul ns a numai unul dintre ei are sentimente de recuno stin ta simte ct de mult Ii este dator Domnului Isus pentru aceast a mare lucrare pe care a facut-o pentru el. Acest unul singur se ntoarce , cade la picioarele l audnd pe Dumnezeu s i, n cea mai mare umilin ta lui Hristos, recunoscnd cu mul tumire lucrarea pe care a facut-o [349] pentru el. Si acest om era un str ain; ceilal ti nou a erau iudei. Pentru acest unul singur, care avea s a foloseasc a n mod cuvenit binecuvntarea s an at a tii, Domnul Hristos i-a vindecat pe to ti zece. Ceilal ti nou as i-au v azut de drum, f ar a s a pre tuiasc a lucrarea f acut a pentru ei, s i nu I-au mul tumit lui Isus pentru c a i vindecase. Cam n acest fel vor tratate eforturile medicilor de la Institutul de S an atate. ns a dac a, prin munca lor de a veni n ajutorul oamenilor care sufer a, unul din dou azeci va folosi n mod potrivit ceea ce a dobndit s i pre tuie ste eforturile f acute pentru el, medicii trebuie s a e mul tumi ti. Dac a via ta unuia din zece este salvat as i dac a un suet din zece este salvat n mp ar a tia lui Dumnezeu, to ti cei de la Institutul de S an atate vor mult r aspl ati ti pentru eforturile lor. Toat a grija s i preocuparea lor nu vor cu totul pierdute. Dac a Regele slavei, s Maiestatea cerurilor, a lucrat pentru oamenii n suferin ta i att de pu tini i-au pre tuit ajutorul divin, medicii s i personalul medical de la institut ar trebui.s a se jeneze s a se plng a dac a eforturile lor slabe nu sunt apreciate de to ti s i par a azvrlite cine s tie unde...

376

Sfaturi pentru s an atate

Este o lucrare frumoas a s a ai de-a face cu b arba ti s i femei a c aror minte s i al c aror trup sunt bolnave. Medicii de la institut au nevoie de mult a n telepciune pentru a vindeca trupul prin minte, ns a doar pu tini si dau seama de puterea pe care mintea o are asupra trupului. Multe dintre bolile care afecteaz a omenirea si au originea n minte s i acestea pot tratate doar prin readucerea min tii n stare de s an atate. Sunt cu mult mai mul ti oameni bolnavi mintal dect ne imagin am noi. Depresiile i fac pe mul ti s a e dispeptici, paralizant c aci tulbur arile mintaie au o inuen ta a asupra organelor digestive. Pentru a putea ajunge la aceast a clas a de pacien ti, medicul trebuie s a aib a discern amnt, r abdare, bun atate s i dragoste. O inim a r anit a s i bolnav a, o minte descurajat a au nevoie de un tratament blnd, s i o astfel de minte omeneasc a poate vindecat a prin simpatie duioas a. Medicii trebuie mai nti s a le c stige ncrederea s i apoi s a- atrag a [350] spre Medicul atotvindec ator. Dac a mintea lor poate ndreptat a c c atre Purt atorul de poveri s i dac a ei pot avea credin ta a El Se va preocupa de ei, atunci vindecarea trupului lor bolnav va sigur a. (Testimonies for the Church 3:178-184 (1872)).

R abdare s i simpatie
Se vor ivi ntotdeauna lucruri ca s a nec ajeasc a, s a tulbure s i s a ncerce r abdarea medicilor, a personalului medical. Ei trebuie s a e preg ati ti pentru acest lucru s i s a nu se agite sau s a se lase tulbura ti. Ei trebuie s a e calmi s i amabili, orice s-ar ntmpla... Trebuie s a tin a cont totdeauna c a au de-a face cu b arba ti s i femei a c aror minte este bolnav a, care v ad adesea lucrurile ntr-o lumin a pervertit as i au totu si convingerea c a n teleg lucrurile n mod perfect. Medicii trebuie s a n teleag a c a un r aspuns blnd potole ste mnia. Este nevoie de o anumit a metod a ntr-o institu tie n care sunt trata ti oameni bolnavi, pentru a putea ajuta mintea lor afectat as i a de folos celor bolnavi. Dac a medicii pot r amne calmi n mijlocul unei dezl an tuiri de cuvinte necuviincioase, pline de patim a, dac a si pot st apni spiritele cnd sunt provoca ti s i maltrata ti, atunci ei sunt cu adev arat biruitori. Cine este st apn pe sine pre tuie ste mai [351] mult dect cel ce cucere ste cet a ti (Proverbe 16, 32). Supunerea eului s i aducerea patimilor sub controlul voin tei este cea mai mare victorie pe care o pot ob tine b arba tii s i femeile. (Testimonies for the Church 3:182-183 (1872) Studiu suplimentar: The Ministry of Healing, 17-72; Adev aratul misionar medical)

377

Un sol al milei
Medicul cre stin trebuie s a e pentru bolnavi un sol al milei, aducndu-le un remediu att pentru suetul bolnav de p acat, ct s i pentru trupul mboln avit. Folosind remediile simple pe care Dumnezeu le-a pus la dispozi tie pentru alinarea suferin tei zice, el trebuie s a vorbeasc a despre puterea lui Hristos de vindecare a bolilor suetului. Ct este de necesar ca medicul s a tr aiasc a n strns a comuniune cu Mntuitorul! Bolnavii s i suferinzii cu care are de-a face au nevoie de ajutorul pe care doar Domnul Hristos l poate da. Ei au nevoie se d de rug aciuni c al auzite de Duhul S au. Cel n suferin ta a pe mna s n telepciunii s i milei medicului, ale c arui iscusin ta i credincio sie s-ar putea s a e singura sa n adejde. A sadar, e ca medicul s a e un ispravnic credincios al harului lui Dumnezeu, un ap ar ator att al suetului, ct s i al trupului. Medicul care a primit n telepciunea de sus, care s tie c a Domnul Hristos este Mntuitorul s au personal, pentru c a el nsu si a fost condus spre locul de refugiu, s tie cum s a procedeze cu suetele tremurnde, vinovate, bolnave de p acat, care se ndreapt a spre el pentru ajutor. El poate r aspunde cu convingere la ntrebarea: Ce trebuie s a fac ca s a u mntuit? El le poate vorbi despre iubirea Mntuitorului. despre puterea poc Le poate vorbi din experien ta ain tei s i a credin tei. , luptndu-se s Cnd st a lng a patul celui n suferin ta a spun a cuvinte care s a-i aduc a ajutor s i mngiere, Domnul lucreaz a mpreun a cu el s i prin el. Pe m asur a ce mintea celui bolnav se prinde de Vindec atorul atotputernic, pacea Domnului Hristos i umple inima, iar s an atatea spiritual a care vine asupra lui este folosit a ca mna de ajutor a Iui Dumnezeu n refacerea s an at a tii trupului. Pre tioase sunt ocaziile pe care le are medicul pentru a trezi [352] inimile acelora cu care este adus n contact cu privire la marea lor nevoie dup a Hristos. El trebuie s a scoat a din vistieria casei lucruri tur noi s i lucruri vechi, rostind cuvinte de mngiere s i nv a ta a, care sunt att de mult dorite. El trebuie s a semene n mod continuu 378

Un sol al milei

379

semin tele adev arului, nu prezentnd subiecte doctrinare, ci vorbind despre iubirea Mntuitorului care iart a p acatele. El trebuie nu doar s a dea sfat din Cuvntul lui Dumnezeu, cuvnt cu cuvnt, precept dup a tur precept, ci s a nmoaie aceast a nv a ta a cu lacrimile rug aciunilor sale, astfel ca suetele s a poat a salvate din moarte. n preocuparea lor serioas a, arz atoare, pentru a evita pericolul trupului, medicii sunt n primejdia de a uita de pericolul suetului. Medicilor, veghea ti, c aci naintea scaunului de judecat a al lui Hristos n fa cu cei ce se a va trebui s a sta ti fa ta ta a acum pe patul mor tii, iar voi sunte ti lng a ei. Solemnitatea lucr arii medicului, contactul s au continuu cu cei , el s bolnavi s i pe moarte necesit a ca, att ct este cu putin ta a e scutit de ndatoririle obi snuite pe care al tii le pot aduce la ndeplinire. Nu trebuie puse asupra lui poveri inutile s i el trebuie s a aib a timp s a se familiarizeze cu nevoile spirituale ale pacien tilor s ai. Mintea lui trebuie s a e mereu sub inuen ta Duhului Sfnt, astfel ca el s a poat a s . rosti la timpul potrivit cuvinte care s a trezeasc a credin ta i speran ta La patul bolnavului care se a a pe moarte nu trebuie rostite cu trebuie ndreptat vinte de doctrin a sau controversate. Cel n suferin ta spre Acela care dore ste s a mntuiasc a pe to ti cei care vin la El prin . Suetul care se zbate ntre via s credin ta ta i moarte trebuie ajutat cu seriozitate s i duio sie. ndrepta ti mintea c atre Domnul Isus Medicul nu trebuie s a- si conduc a niciodat a pacien tii ca s a- si xeze aten tia asupra lui. El trebuie s a-i nve te s a apuce cu mna credin tei mna ntins a a Mntuitorului. Atunci mintea va luminat a de lumina care radiaz a de la Soarele Neprih anirii. Ceea ce medicii [353] ncearc a s a fac a, Domnul Hristos a f acut cu fapta s i cu adev arul. Ei ncearc a s a salveze via ta; el este ns as i via ta. Eforturile medicului de a c al auzi mintea pacien tilor s ai spre ac tiune s an atoas a trebuie s a e lipsite de orice fel de articiu omenesc. Acestea nu trebuie s a coboare spre ceea ce este omenesc, ci s a se nal te spre cele spirituale, s a prind a lucrurile ve sniciei. Medicul nu trebuie s a devin a obiectul unei critici r aut acioase. Aceasta ar asupra lui o povar a inutil a; grijile lui sunt grele s i el are nevoie de simpatia celor care sunt lega ti de el n lucrare. El trebuie

380

Sfaturi pentru s an atate

s a e sus tinut prin rug aciune. Con stientizarea faptului c a este pre tuit i d a n adejde s i curaj. P acat s i boal a Medicul cre stin inteligent este continuu tot mai mult con stient de leg atura care exist a ntre p acat s i boal a. El se lupt a s a vad a tot mai clar leg atura dintre cauz as i efect. si d a seama c a persoanele care fac cursurile de surori medicale trebuie s a e instruite pe deplin n privin ta principiilor reformei s an at a tii; c a ele trebuie nv a tate s a e de legile strict cump atate n toate lucrurile, deoarece nep asarea fa ta s an at a tii nu are scuz a pentru cei care sunt pu si deoparte spre a nv a ta pe al tii cum s a tr aiasc a. Cnd medicul vede c a un pacient sufer a datorit a faptului c a m annc as i bea n mod necorespunz ator, dar neglijeaz a s a-i spun a acest lucru s i s a-1 aten tioneze cu privire la nevoia de reform a, el face un r au semenului s au. Be tivii, maniacii, cei care se dedau la patimi to ti fac apel la medic ca acesta s a spun a clar s i r aspicat c a boala este rezultatul p acatului. Noi am primit o mare lumin a prin reforma [354] s an at a tii. De ce oare nu suntem mai hot ar ti n lupta serioas a de contracarare a cauzelor care produc boala? Oare cum si pot g asi pacea medicii no stri, str aduindu-se mereu s a aline suferin ta, cnd v ad lupta continu a cu durerea? Se pot ab tine ei s a nu- si nal te glasul pe spre a avertiza? Sunt ei binevoitori s i plini de mil a dac a nu nva ta oameni cump atarea strict a ca un remediu pentru boal a? Medici, studia ti ndemnul pe care 1-a dat Pavel romanilor; V a ndemn, dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o jertf a vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu: aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a. S a nu v a potrivi ti chipului veacului acestuia, ci s a v a preface ti, prin nnoirea min tii voastre, ca s a pute ti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun a, pl acut as i des avr sit a (Romani 12, 1.2). (Testimonies for the Church 7:72-75 (1902)).

Medicii s a- si menajeze puterile


Medicii nu trebuie s a lucreze peste m asur a, astfel ca sistemul lor nervos s a e dobort; c aci aceast a stare a trupului nu poate favorabil a calm arii min tii, pentru a tine n echilibru nervii s i a avea un spirit voios, optimist. Privilegiul de a putea pleca de la Institutul de S an atate trebuie acordat din cnd n cnd n mod special celor care poart a poveri s i r aspunderi. Dac a nevoia de ajutor este att de mare, nct acest lucru nu se poate face, atunci trebuie asigurat mai mult ajutor. A avea medici munci ti peste m asur as i astfel aa ti n neputin ta de a- si ndeplini datoriile profesiei lor constituie un lucru care trebuie evitat. Acest lucru trebuie prevenit, dac a este posibil, c aci este mpotriva intereselor institutului. Medicii trebuie s a se men tin a n form a bun a. Ei nu trebuie s a se mboln aveasc a prin munc a peste m asur as i prin din partea lor (Testimonies for the Church nici un fel de impruden ta [355] 3:182 (1872)).

381

O lucrare care va dura


Sfnta Elena, California, 25 June 1903 C atre medicii din sanatoriul nostru__ Scumpii mei fra ti: cei care au pozi tii de r aspundere n lucrarea Domnului sunt reprezenta ti ca str ajeri pe zidurile Sionului. Dumnezeu face apel la ei ca s a sune alarma n mijlocul poporului. S a se aud a n toat a cmpia. Ziua nenorocirii, a pieirii s i distrugerii este asupr a tuturor celor care lucreaz a nelegiuire. Mna. Domnului va c adea cu deosebit a asprime asupra str ajerilor care au dat gre s n a prezenta n fa ta poporului, n linii clare, obliga tia pe care o au fa ta de Acela care este St apnul lor prin crea tiune s i r ascump arare. Fra tii mei, Domnul v a cheam a s a v a cerceta ti ndeaproape inima. El v a cheam a s a nfrumuse ta ti adev arul n practica voastr a de zi cu de al zi, n tot ceea ce face ti unii fa ta tii. El cere din partea voastr ao care s credin ta a lucreze prin dragoste s i care s a cur a teas-c a suetul. ceea ce con Este periculos pentru voi s a trata ti cu u surin ta stiin ta cere cu sn tenie, este periculos pentru voi s a da ti un exemplu care s a-i conduc a pe al tii ntr-o direc tie gre sit a. Cre stinii trebuie s a duc a cu ei, oriunde merg, mireasma pl acut a a neprih anirii lui Hristos, ar atnd c a se supun invita tiei: nv a ta ti de la Mine; c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima, s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11, 29.30). nv a ta ti zilnic n s coala lui Hristos nv a ta ti voi s a alunga ti ndoiala s i presupunerile rele, de fra s a ti cinsti ti s i nobili n tot ce face ti fa ta tii vo stri, de dragul vostru s i de dragul lui Hristos? Adev arul prezent conduce in sus [356] Adev arul prezent conduce nainte s i n sus, adunnd laolalt a pe , pe cei lipsi cei s araci, pe cei asupri ti, pe cei n suferin ta ti. To ti cei care vor veni trebuie s a e adu si n turm a. In vie tile lor trebuie s a se produc a o reform a care va face din ei membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc. Ascultnd solia adev arului, b arba ti 382

O lucrare care va dura

383

s i femei sunt condu si s a accepte Sabatul s i s a se ata seze bisericii prin botez. Trebuie s a poarte semnul lui Dumnezeu, p azind Sabatul crea tiunii. Ei trebuie s as tie pentru ei n si si c a ascultarea de poruncile ve lui Dumnezeu nseamn a via ta snic a. ntr-o lucrare Munca serioas as i banii pot investi ti cu siguran ta ca aceasta, c aci este o lucrare care va dura. Astfel, cei care au fost mor ti n nelegiuiri s i p acate sunt adu si n tov ar as ie cu sn tii s i sunt f acu ti s as ad a n locurile cere sti mpreun a cu Hristos. Picioarele lor sunt a sezate pe o temelie sigur a. Ei sunt f acu ti n stare s a ating a un standard nalt, chiar cele mai nalte culmi ale credin tei, deoarece cre stinii croiesc c ar ari drepte pentru picioarele lor, pentru ca cei ce s chiop ateaz a s a nu se mpleticeasc a pe cale. Fiecare trebuie s a- si fac a partea sa Fiecare biseric a trebuie s a lucreze pentru cei care pier n interiorul hotarelor sale s i pentru cei din afara hotarelor sale. Membrii trebuie s a str aluceasc a precum ni ste pietre vii n templul lui Dumnezeu, reectnd lumina cereasc a. Lucrarea nu trebuie s a se fac a nicidecum la ntmplare, oricum, neorganizat, nesistematic. A salva suetele gata s a piar a nseamn a mai mult dect a te ruga pentru un be tiv, s i apoi, pentru c a el plnge s i si m arturise ste stric aciunea suetului s au, s a l declari mntuit. n aceast a b at alie, trebuie s a lupt am mereu. Fie ca membrii ec arei biserici s a simt a c a au datoria special a s a lucreze pentru cei din vecin atatea lor. Fie ca oricine pretinde c a st a sub steagul lui Hristos s a simt a c a a intrat ntr-o rela tie de leg amnt cu Dumnezeu, spre a face lucrarea Mntuitorului... Fie ca [357] cei care se angajeaz a n aceast a lucrare s a oboseasc a f acnd bine. Cnd cei r ascump ara ti stau naintea lui Dumnezeu, suete pre tioase vor r aspunde cnd se vor striga numele lor, spunnd c a sunt acolo datorit a eforturilor credincioase, pline de r abdare depuse n favoarea lor, a rug amin tilor st aruitoare s i a convingerilor de a fugi la Cetatea de sc apare. Astfel, cei care au fost n aceast a lume mpreun a lucr atori si vor primi r asplata. Pastorii bisericilor populare nu vor ng adui ca adev arul s a e prezentat oamenilor de la amvonul lor. Vr ajma sul i face s a se mpotriveasc a adev arului cu nver sunare s i r autate. Se pun la cale

384

Sfaturi pentru s an atate

minciuni. Se repet a experien ta Domnului Hristos cu conduc atorii iudei. Satana se lupt a s a eclipseze orice raz a de lumin a care str aluce ste de la Dumnezeu c atre poporul S au. El lucreaz a prin pastori a sa cum a lucrat prin preo tii s i conduc atorii din zilele Domnului Hristos. Cei care cunosc adev arul se vor ata sa oare acestei partide, pentru a mpiedica s i a dobor pe cei care ncearc a s a lucreze n felul rnduit de Dumnezeu pentru naintarea lucr arii Sale, pentru a nge standardul adev arului n regiuni ntunecate? Solia pentru acest timp ntreita solie ngereasc a, ce cuprinde prima, a doua s i a treia solie ngereasc a, este solia pentru acest timp. Noi trebuie s a ridic am stindardul pe care este scris: Poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. Lumea va da n curnd socoteal a marelui D at ator al Legii cu privire la ascultarea Legii Sale. Nu este timpul s a d am la o parte din fa ta noastr a marile probleme. Dumnezeu si cheam a poporul s a pream areasc as i s a cinsteasc a Legea Sa. Cnd stelele dimine tii cntau mpreun as i to ti ii lui Dumnezeu tres altau de bucurie, Sabatul a fost dat lumii, pentru ca omul s a- si [358] aminteasc a totdeauna c a Dumnezeu a creat lumea n s ase zile. El S-a odihnit n ziua a s aptea, binecuvntnd-o ca zi de odihn a, s i a dat-o in telor pe care le-a creat, pentru ca ele s a- si aminteasc a de El ca ind adev aratul s i viul Dumnezeu. Prin puterea Sa cea mare, n ciuda mpotrivirii lui faraon, Dumnezeu Si-a eliberat poporul din Egipt, pentru ca el s a poat a tine Legea pe care i-a dat-o n Eden. El 1-a adus la Sinai pentru a auzi proclamarea acestei Legi. Prin proclamarea Celor Zece Porunci n fa ta copiilor lui Israel cu propriul S au glas, Dumnezeu a demonstrat importan ta lor. ntr-o toare, El Si-a m are tie nfrico sa f acut cunoscut a maiestatea s i autoritatea de Conduc ator al lumii. El a f acut acest lucru pentru a ntip ari n mintea poporului S au sn tenia Legii Sale s i nsemn atatea ascult arii de ea. Puterea s i slava cu care a fost dat a Legea descoper a importan ta sa. Credin ta dat a sn tilor o dat a pentru totdeauna de c atre Hristos, R ascump ar atorul nostru, este cea care a vorbit la Sinai.

O lucrare care va dura

385

Semnul rela tiei noastre cu Dumnezeu Prin p azirea Sabatului, copiii lui Israel aveau s a se disting a dintre toate popoarele. S a tine ti Sabatele Mele, a spus Domnul Hristos, c aci ele sunt un semn ntre Mine s i voi s i urma sii vo stri, un semn dup a care se va cunoa ste c a Eu sunt Domnul care v a sn tesc. Acesta va ntre Mine s i copiii lui Israel un semn ve snic, c aci n s ase zile a f acut Domnul cerurile s i p amntul, iar n ziua a s aptea S-a odihnit s i a r asuat. Copiii lui Israel s a p azeasc a Sabatul, pr aznuindu-1, ei s i urma sii lor, ca un leg amnt necurmat (Exodul 31, 13.17.16). Sabatul constituie un semn al rela tiei care exist a ntre Dumnezeu s i poporul S au un semn c a ei sunt slujitorii S ai supu si, c a ei tin Legea Sa cea sfnt a. P azirea Sabatului este mijlocul rnduit de Dumnezeu pentru p astrarea cuno stin tei despre Sine s i pentru a se [359] face distinc tie ntre supu sii S ai loiali s i c alc atorii Legii Sale. Aceasta este credin ta dat a o dat a pentru totdeauna sn tilor care stau cu putere moral a n fa ta lumii, p astrnd cu hot arre aceast a . credin ta Vom avea de ntmpinat mpotrivire n timp ce vom rosti ntreita pentru a solie ngereasc a. Satana va n ascoci tot ce este cu putin ta face f ar a efect credin ta dat a sn tilor o dat a pentru totdeauna. Mul ti i vor urma n destr ab al arile lor. Si, din pricina lor, calea adev arului va vorbit a de r au. In l acomia lor, vor c auta ca, prin cuvnt ari n sel atoare, s a aib a un c stig de la voi. Dar osnda i pa ste de mult a vreme, s i pierzarea lor nu dormiteaz a (2 Petru 2, 2.3). Totu si, n ciuda mpotrivirii, to ti trebuie s a aud a cuvintele adev arului. Legea lui Dumnezeu este temelia oric arei reforme care dureaz a. Noi trebuie s a prezent am lumii, n mod clar s i distinct, nevoia ascult arii de aceast a lege. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu constituie cel mai puternic imbold c atre h arnicie, economie, credincio sie s i leg aturi drepte ntre oameni. Temelia unei reforme de durat a Legea lui Dumnezeu trebuie s a e mijlocul de educa tie n familie. P arin tii au cea mai solemn a obliga tie de a tine aceast a lege, dnd copiilor lor un exemplu de cea mai strict a integritate. B arba tii care

386

Sfaturi pentru s an atate

este extins au pozi tii de r aspundere, a c aror inuen ta a, trebuie s a vegheze asupra c ailor s i faptelor lor, avnd mereu n fa ta lor frica de Domnul. Frica de Domnul este nceputul n telepciunii (Psalmii de glasul Domnului s 111, 10). Cei care ascult a cu srguin ta i p azesc cu toat a inima poruncile Sale vor n num arul celor care l vor vedea pe Dumnezeu. Domnul ne-a poruncit atunci s a mplinim toate aceste legi s i s a ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca , cum face ast s a m totdeauna ferici ti s i sa ne tin a n via ta azi. Vom avea parte de ndurarea Lui, dac a vom mplini cu scump atate toate aceste porunci naintea Domnului, Dumnezeului nostru cum ne-a [360] poruncit El (Deuteronom 6, 24.25). Lucrarea noastr a de credincio si ai adev arului este de a prezenta lumii faptul c a Legea lui Dumnezeu este de neschimbat. Pastorii s i profesorii, medicii s i surorile medicale sunt lega ti prin leg amnt cu Dumnezeu s a prezinte importan ta ascult arii de Legea Sa. Noi trebuie s a ne distingem ca un popor care tine poruncile. Domnul a spus cu claritate c a El are o lucrare care trebuie f acut a pentru lume. Cum se va face aceasta? S a c aut am cea mai bun a cale s i apoi s a mplinim voia Domnului. (Testimonies for the Church 7:72-75 (1902)).

Fiecare la locul s au
Medicii de la Institutul de S an atate nu trebuie s a se simt a obliga ti s a fac a lucrarea pe care o poate face personalul auxiliar. Ei nu trebuie s a slujeasc a n camera pentru baia bolnavilor sau n cea pentru mi scare, irosindu- si puterile pentru lucruri pe care s i al tii le pot face. Nu trebuie s a existe lips a de personal medical auxiliar care s a slujeasc a celor bolnavi s i s a vegheze asupra celor sl abi ti care au nevoie de supraveghetori. Medicii trebuie s a- si p astreze puterea pentru ndeplinirea datoriilor lor profesionale. Ei trebuie s a spun a altora ce au de f acut. Dac a exist a lips a de persoane n care s a poat a avea ncredere spre a face aceste lucruri, atunci trebuie angajate persoane potrivite, corespunz ator instruite s i n mod cuvenit remunerate pentru serviciul lor. (Testimonies for the Church 3:177178 (1872) Pentru studiu suplimentar: The Ministry of Healing, [361] 17-72, Adev aratul misionar medical)

387

Primejdii s i ocazii
Sanatoriu, California, 3 June 1907 Medicul st a ntr-un loc dicil. Va avea de ntmpinat ispite puternice s i, dac a nu ar tinut prin puterea lui Dumnezeu, ceea ce aude s i vede n munca sa i-ar descuraja inima s i i-ar ntina suetul. Gndurile lui trebuie n al tate continuu c atre Dumnezeu. n aceasta . const a unica lui siguran ta Nenum arate sunt ocaziile pe care le are un medic pentru a c stiga suete pentru Dumnezeu, mngind pe cei descuraja ti s i alinnd dezn adejdea care vine asupra suetului cnd trupul este torturat de durere. ns a unii dintre cei care au ales profesia medical a sunt prea u sor ndep arta ti de la datoriile pe care le are medicul. Unii, prin folosire gre sit a, si sl abesc puterile s i nu pot aduce lui Dumnezeu nici un serviciu des avr sit Ei se a saz a pe o pozi tie n care nu pot ac tiona s cu vigoare, tact s i iscusin ta i nu si dau seama c a, prin nesocotirea legilor zice, atrag asupra lor n si si inecienta s i astfel l jefuiesc s i dezonoreaz a pe Dumnezeu. Medicii nu trebuie s a ng aduie ca aten tia s a le e distras a de la lucrarea lor s i nici nu trebuie s a se dedice att de mult lucr arii lor profesionale, nct s an atatea s a le e afectat a. n temere de Dumnezeu, ei trebuie s a e n telep ti n folosirea puterii pe care le-a dat-o Dumnezeu. Ei nu trebuie s a nesocoteasc a niciodat a mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la dispozi tia lor pentru p astrarea s an at a tii. Este datoria lor s a aduc a sub controlul ra tiunii toate puterile pe care le-au primit de la Dumnezeu. Valoarea odihnei, a studiului s i a rug aciunii Dintre to ti oamenii, medicul trebuie s a- si pun a deoparte ore [362] regulate pentru odihn a. Aceasta i va da putere ca s a suporte poverile obositoare ale muncii sale. n via ta lui ocupat a, medicul va descoperi

388

Primejdii s i ocazii

389

c a cercetarea Scripturilor s i rug aciunea st aruitoare vor da vigoare min tii sale s i statornicie caracterului. C auta ti s a mplini ti a stept arile Domnului Isus Hristos. El v a va ajuta n orice efort f acut n direc tia cea bun a. Nu uita ti c a nu exist a , nici un motiv ascuns al inimii care s nici o fapt a n via ta a nu e descoperite n fa ta harului Mntuitorului. Calea c atre tronul Iui Dumnezeu este totdeauna deschis a. Nu v a pute ti pleca ntotdeauna pe genunchi pentru rug aciune, ns a cererile voastre t acute se pot n al ta continuu c atre Dumnezeu pentru t arie s i c al auzire. Cnd sunte ti ispiti ti, s i ve ti , pute ti alerga pentru sc apare n locul secret al Celui Prea nalt. Bra tele Sale nemuritoare v a vor cuprinde. Fie ca aceste cuvinte s a v a dea curaj: Totu si, ai n Sardes cteva nume care nu s i-au mnjit hainele. Ei vor umbla mpreun a cu Mine, mbr aca ti n alb, indc a sunt vrednici (Apocalipsa 3, 4). Cnd Domnul Hristos, n adejdea slavei, ia chip n auntrul vostru, ve ti echilibra ti, nu ve ti schimb atori, ci v a ve ti n al ta mai presus de inuen te care descurajeaz as i tulbur a lini stea celor care nu sunt ntemeia ti n Hristos. Ve ti n stare s a dovedi ti c a este posibil s a ti medici n telep ti, cu succes s i n acela si timp cre stini activi, care II slujesc pe Domnul cu sinceritate. Evlavia este temelia demnit a tii autentice s i a des avr sirii caracterului. Integritatea s i promptitudinea sunt esen tiale Dac a medicii din sanatoriile noastre nu sunt oameni integri, cons tiincio si, dac a nu slujesc cu credincio sie n ndeplinirea datoriilor lor, lucrarea lor va deveni o ocar a, iar uneltele rnduite de Dumnezeu si vor pierde inuen ta. Prin neglijarea datoriei, medicul l njose ste pe Marele Medic, al c arui reprezentant trebuie s a e. Trebuie respec- [363] tate n mod strict orele de consulta tii cu to ti pacien tii, e c a sunt din clasa de sus sau de jos. Nep asarea s i neglijen ta nu trebuie ng aduite la nici una dintre surorile medicale. Fi ti ntotdeauna credincio si cuvntului dat, punctuali la consulta tii, c aci aceste lucruri nseamn a mult pentru cei bolnavi.

390

Sfaturi pentru s an atate

Ranament s i delicate te Printre medicii cre stini trebuie s a existe ntotdeauna o lupt a pentru men tinerea celui mai nalt grad de ranament s i delicate te, o p astrare a acelor bariere de rezerv a, re tinere, care trebuie s a existe ntre b arba ti s i femei. Noi tr aim ntr-un timp care este reprezentat ca ind timpul lui Noe s i, de asemenea, timpul Sodomei. Mi se arat a continuu pericolele la care sunt expu si att tinerii, ct s i b arba tii s i femeile care au ajuns la vrsta maturit a tii, s i acest lucru nu-mi d a pace. Este nevoie de mai mult ranament, att n gndire, ct s i n rela tiile dintre oameni. Cre stinii ar trebui s a e mai nobili s i delica ti n cuvinte s i comportament. Lucrarea medicului este de un asemenea caracter, nct, dac a exist a ceva josnic n rea sa, atunci acel lucru va scos la iveal a. De aceea, medicul trebuie s a vegheze cu grij a asupra cuvintelor sale s i s a evite orice lucru obi snuit n discu tiile sale. Fiecare pacient pe care l trateaz a cite ste tr as aturile caracterului s au s i moralitatea sa din faptele s i chiar cuvintele sale. Lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu cu privire la acest subiect , femeile medici s este ca, pe ct este cu putin ta a ngrijeasc a de femei, iar b arba tii medici s a poarte de grij a pacien tilor b arba ti. Fiecare medic trebuie s a respecte intimitatea pacien tilor. Orice expunere nenecesar a a femeilor n fa ta medicilor b arba ti este un lucru r au. Are nes [364] o inuen ta an atoas a. n institu tiile noastre, nu trebuie f acute tratamente delicate femeilor de c atre medici b arba ti. Niciodat a o pacient a nu trebuie s a e singur a cu un medic b arbat, nici pentru examinare s i nici pentru tratament. Fie ca medicii s a e credincio si n a p astra delicate tea s i rezerva n orice mprejurare. n institu tiile noastre medicale, ar trebui s a existe totdeauna femei care s de vrst a matur as i cu experien ta a e instruite spre a face tratamente pacientelor. Femeile trebuie instruite s i calicate ct mai pentru a putea deveni specialiste n bolile delicate bine cu putin ta care afecteaz a femeile, astfel ca anumite p ar ti ale corpului lor s a nu e expuse vederii b arba tilor. Ar trebui s a existe un num ar mai mare de medici femei, nu doar surori medicale, ci medici. Este o practic a

Primejdii s i ocazii

391

ngrozitoare aceea de a dezv alui p ar tile intime ale femeilor n fa ta b arba tilor sau ca b arba tii s a e trata ti de c atre femei. Femeile medici trebuie s a refuze n mod categoric s a priveasc a p ar tile intime ale b arba tilor. Femeile trebuie instruite n mod complet s a lucreze pentru femei, iar b arba tii s a lucreze pentru b arba ti. B arba tii s as tie c a trebuie s a mearg a la cei de acela si sex cu ei s i s a nu recurg a la medici femei. Este o insult a adus a femeilor, iar Dumnezeu prive ste la aceste lucruri cu oroare. n timp ce medicii sunt chema ti s a-i nve te pe oameni cur a tia social a, e ca ei s a pun a n practic a acea delicate te care este o lec tie constant a n ce prive ste cur a tia practic a. Femeile pot face o lucrare nobil a ca medici, ns a cnd b arba tii cer unei femei medic s a-i consulte s i s a i trateze, ceea ce nseamn a expunerea p ar tilor lor intime, ea s a refuze n mod categoric s a fac a acest lucru. n lucrarea medical a exist a pericole pe care medicul trebuie s a le n teleag as i de care trebuie s a se p azeasc a mereu. B arba tii cu adev arat converti ti sunt cei care ar trebui s a e angaja ti ca medici n [365] sanatoriile noastre. Unii medici sunt mul tumi ti de sine s i se consider a n stare s a se p azeasc a singuri; ns a, dac a s-ar cunoa ste pe sine, ei ar sim ti marea lor nevoie de ajutor de sus, din partea unei n telepciuni mai nalte. Unii b arba ti nu corespund s a lucreze ca medici pentru femei, de ele. Ei datorit a atitudinii pe care o au fa ta si ng aduie anumite libert a ti, pn a ce acest obicei devine ceva comun s i calc a legea castit a tii. Medicii no stri ar trebui s a aib a cea mai nalt a considera tie pentru ndrum arile pe care le-a dat Dumnezeu poporului S au atunci n cnd i-a eliberat din Egipt. Aceasta i va feri de a de sa ta ti n maniere s i nep as atori cu privire la legile castit a tii. To ti cei care tr aiesc p azind legile date de Dumnezeu la Sinai pot socoti ti demni de toat a ncrederea. Nevoia de moa se pricepute Nu este n armonie cu instruc tiunile date la Sinai ca medici b arba ti s a fac a lucrarea moa selor. Biblia vorbe ste de femei asistate la na sterea copiilor de c atre femei s i a sa ar trebui s a e totdeauna. Femeile trebuie instruite pentru a lucra cu pricepere ca moa se s i ca medici pentru persoane de sexul lor. Este foarte important s a existe

392

Sfaturi pentru s an atate

un domeniu special de studiu ca s a preg ateasc a femei care s a se ocupe cu bolile femeilor s i este la fel de important s a existe medici instrui ti n mod complet care s a lucreze ca medici s i chirurgi. Iar salariile femeilor s a e propor tionale cu serviciile lor. Munca lor trebuie pre tuit a la fel ca munca medicilor b arba ti. m pe femei s S a le nv a ta a se preg ateasc a bine n lucrarea de tratare a bolilor celor de sexul lor. Ele vor avea nevoie uneori de . Cnd sfatul s i ajutorul medicilor b arba ti cu mai mult a experien ta [366] sunt n ncerc ari, s a e c al auzite de suprema n telepciune. To ti s a e con stien ti c a au nevoie s i trebuie s a aib a n telepciunea Marelui Medic n lucrarea lor. Ar trebui s a avem o s coal a n care femeile s a e nv a tate de c atre pentru medici femei, spre a face cea mai bun a lucrare cu putin ta tratarea bolilor femeilor. Poporul nostru trebuie s a acorde toat a considera tia lucr arii medicale. Medicii s a e con stien ti c a au datoria s a preg ateasc as i suetele, de ca s i trupurile oamenilor pentru via ta din ceruri. Serviciul lor fa ta Dumnezeu nu trebuie ntinat prin practici rele. Fiecare cadru medical trebuie s a studieze cu grij a Cuvntul lui Dumnezeu. Citi ti istoria ilor lui Aaron n capitolul 10 din Levitic, versetele 1-11. Este vorba de un caz n care folosirea vinului a amor tit sim turile. Domnul cere ca poftele s i toate obiceiurile vie tii medicului s a e tinute sub control strict. Cnd au de-a face cu trupurile pacien tilor lor, s a e continuu con stien ti c a ochiul lui Dumnezeu prive ste asupra lucr arii lor. Cauzele bolii trebuie n telese Partea cea mai important a a lucr arii medicului este de a-i conduce pe b arba ti s i pe femei s a vad a c a nc alcarea legilor s an at a tii constituie cauza bolilor s i s a-i ncurajeze spre a- si forma vederi mai . Oamenilor trebuie s nalte s i mai snte cu privire la via ta a Ii se dea turi care s nv a ta a e ca un antidot att pentru bolile suetului, ct s i pentru cele ale trupului. Numai n acest fel poate sanatoriul o institu tie s an atoas a n care s a e ntemeiate principii corecte. Medicul care, cunoscnd remediul pentru bolile suetului s i ale trupului, neglijeaz a partea educativ a a lucr arii sale, va da socoteal a n ziua . Trebuie p judec a tii pentru aceast a neglijen ta astrat a o strict a cur a tie a

Primejdii s i ocazii

393

limbajului s i trebuie veghere asupra ec arui cuvnt s i ec arei fapte. [367] (Special Testimonies, Series B 15:11-15 (1907)).

Pericole datorate succesului


Este un veac primejdios pentru orice b arbat care are talente ce pot valoroase n lucrarea lui Dumnezeu; c aci Satana si pune totdeauna la cale ispitele asupra unei asemenea persoane, ncercnd totdeauna s a o umple de mndrie s i ambi tie, iar cnd Dumnezeu ar vrea s a-l foloseasc a, respectivul om, n nou a cazuri din zece, devine independent, ncrez ator n sine s i se simte n stare s a se descurce singur. Acesta va pericolul n care te vei aa s i tu, dr.__, dac a nu de rug continu vei tr ai o via ta aciune s i credin ta a. Tu po ti dobndi un mnt adnc s sim ta i de durat a al lucrurilor ve snice s i acea dragoste pentru oameni pe care a ar atat-o Domnul Hristos n via ta Sa. O strns a leg atur a cu cerul va pune pe un f aga s bun credincio sia ta mntul de dependen s i va constitui temeiul succesului t au. Sim ta ta mntul datoriei spre munc te va conduce la rug aciune, iar sim ta a. Rug aciune s i efort, efort s i rug aciune, aceasta va preocuparea vie tii tale. Tu trebuie s a te rogi ca s i cnd ecien ta s i lauda se cuvin numai lui Dumnezeu s i s a lucrezi ca s i cnd datoria este numai a ta. Dac a dore sti putere, o po ti avea, de ndat a ce ti vei face planul pentru aceasta. Crede numai n Dumnezeu, ia-L pe cuvnt, ac tioneaz a prin , iar binecuvntarea va veni. credin ta n aceast a chestiune, geniul, logica s i elocven ta nu sunt de nici un folos. Pe cei care au o inim a umil a, ncrez atoare s i poc ait a, Dumnezeu i accept as i le ascult a rug aciunea; iar cnd Dumnezeu ajut a, toate obstacolele sunt biruite. Ct de mul ti oameni, cu mai multe capacit a ti naturale s i cu nalt a preg atire scolastic a, au e suat atunci cnd au ajuns n pozi tii de r aspundere, n timp ce aceia cu un [368] intelect mai slab, cu ocazii mai pu tin favorabile, au avut un succes deosebit. Secretul a constat n faptul c a, n timp ce cei din prima categorie se ncredeau n ei n si si, cei din a doua categorie s-au unit cu Acela care este minunat n sfat s i puternic n a mplini ceea ce voie ste. Deoarece munca ta te-a zorit ntotdeauna, ti este greu s a- ti asiguri timp pentru medita tie s i rug aciune; ns a nu trebuie s a mai 394

Pericole datorate succesului

395

neglijezi aceste lucruri. Binecuvntarea cerului, pe care o vei ob tine cernd-o zilnic, va ca pinea vie tii pentru suetul t au s i ti va nt ari puterile spirituale s i morale, vei ca un pom s adit lng a un ru, ale c arui frunze sunt totdeauna verzi s i care aduce roade la vremea cuvenit a. Neglijen ta ta de a participa la serviciile divine publice este o mare gre seal a. Privilegiile serviciilor divine sunt tot la fel de benece s i pentru tine, ca s i pentru ceilal ti, s i sunt esen tiale. S-ar putea s a nu e posibil s a ai aceste privilegii la fel de des ca mul ti al tii. Adesea, vei chemat n Sabat s a faci vizite celor bolnavi s i s-ar putea ca aceast a zi s a e o zi de munc a extenuant a. O asemenea munc a de alinare a suferin telor a fost declarat a de Mntuitorul ca o lucrare a milei, s i nu o nc alcare a Sabatului. Ins a cnd tu ti dedici n mod regulat Sabatele scrisului sau muncii, f ar a s a faci vreo schimbare deosebit a, ti primejduie sti propriul suet s i dai s i altora un exemplu care nu este vrednic de imitat s i nu l onorezi pe Dumnezeu. Tu nu ai v azut importan ta real a nu numai a particip arii la adun arile religioase, dar s i a nsemn at a tii de a da m arturie pentru Hristos s i adev ar. Dac a nu vei dobndi t arie spiritual a prin ndeplinirea cu credincio sie a ec arei datorii cre stine, intrnd astfel ntr-o rela tie mai strns a cu Mntuitorul t au, vei ajunge slab n ceea ce prive ste puterea moral a. (Testimony for the Physicians and Helpers of the [369] Sanitarium, 15-17 (1879)).

Biblia sf atuitorul t au
Dumnezeu dore ste ca to ti cei care pretind c a sunt misionari lec medicali pentru Evanghelie s a nve te cu srguin ta tiile Marelui tor. Ei vor face aceasta dac nv a ta a vor g asi pace s i odihn a, nv a tnd de la Hristos, inimile lor vor umplute cu acea pace pe care doar El o poate da. Cartea esen tial a pentru studiul tuturor este Biblia. Studiat a cu s torii. reveren ta i team a sfnt a, ea este cel mai mare dintre to ti nv a ta n ea nu exist a sost arie. Paginile ei sunt pline cu adev ar. Vre ti s a-L cunoa ste ti pe Dumnezeu s i pe Domnul Hristos, pe care El L-a trimis n lume pentru a tr ai s i muri pentru cei p ac ato si? Este necesar atunci un studiu srguincios al Bibliei pentru a dobndi aceast a cunoa stere. Multe dintre c ar tile ngr am adite n marile biblioteci ale p amntului mai degrab a ncurc a mintea. Cu toate acestea, oamenii cheltuiesc sume mari de bani pentru cump ararea acestor feluri de c ar ti s i irosesc ani de zile pentru studierea lor, cnd au la ndemn a o Carte care con tine cuvintele Aceluia care este Alfa s i Omega n ce prive ste n telepciunea. Timpul petrecut n studiul acestor c ar ti ar putea folosit mai bine dobndind o cunoa stere a Aceluia pe care, dac a l ve vom cunoa ste, vom avea via ta snic a. Numai cei care dobndesc aceast a cunoa stere vor auzi n cele din urm a cuvintele: Voi ave ti totul deplin n El (Christs Object Lessons, 2, 10). Studia ti mai mult Biblia s i mai pu tin teoriile breslei medicale s i ve ti avea mai mult a s an atate spiritual a. Mintea v a va mai clar as i mai viguroas a. Multe din ceea ce cuprinde un curs medical constituie lucruri cu totul inutile. Cei care studiaz a medicina petrec mult timp cu lucruri care sunt f ar a valoare. Multe din teoriile pe care le nva ta turile c [370] ei pot comparate ca valoare cu tradi tiile s i nv a ta arturarilor s i fariseilor. Multe din lucru- rile complicate s i nclcite cu care trebuie s a se familiarizeze ei sunt v at am atoare pentru mintea lor. Aceste lucruri Dumnezeu mi le-a deschis naintea mea de mul ti ani de zile. n s colile s i institu tiile noastre medicale, noi avem nevoie de b arba ti care s a aib a o mai profund a cunoa stere a Scripturilor, 396

Biblia sf atuitorul t au

397

b arba ti care s a nv a tat lec tiile din Cuvntul lui Dumnezeu s i care pot preda aceste lec tii altora, cu claritate s i simplitate, tot a sa cum Domnul Hristos i-a nv a tat pe ucenicii S ai ceea ce a socotit c a este esen tial pentru cunoa sterea lor. Re tete ale marelui medic pentru odihn a Dac a misionarii no stri medicali ar urma re tetele Marelui Medic pentru a avea odihn a, atunci, prin suetele lor, ar curge un s uvoi vindec ator de pace. Iat a re teta: Veni ti la Mine to ti cei trudi ti s i mpov ara ti s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a (Matei 11, 28-30). Dac a lucr atorii no stri misionari medicali ar urma aceast a re tet a, dobndind de la Mntuitorul puterea de a avea nsu sirile Sale, atunci lucrarea lor s tiin tic a ar mult mai temeinic a. Deoarece Cuvntul lui Dumnezeu a fost neglijat, n ultima vreme s-au f acut lucruri ciudate n cadrul lucr arii misionare medicale. Domnul nu poate accepta ceea ce se petrece. Studia ti Cuvntul pe care Dumnezeu, n n telepciunea, dragostea s i bun atatea Sa, l-a f acut att de simplu s i clar. Capitolul 6 din Ioan ne vorbe ste despre ceea ce nseamn a studiul Cuvntului. Principiile descoperite n Scripturi trebuie s a- si g aseasc a s ala sul n suet. Noi trebuie s a mnc am Cuvntul lui Dumnezeu, adic a s a nu ne ndep art am de preceptele lui. Trebuie s a aducem adev arurile n vie tile [371] noastre de zi cu zi, prinznd tainele evlaviei. Ruga ti-v a lui Dumnezeu. ntre tine ti comuniunea cu El. Pune tiL la ncercare chiar pe Dumnezeu, ca unii care v a lupta ti pentru via ta ve snic as i dori ti s a ave ti o cunoa stere a voii Sale. Voi trebuie s a descoperi ti adev arul doar a sa cum este el n Hristos. Trebuie s a primi ti s i s a asimila ti cuvintele Sale; acestea trebuie s a devin ao parte din voi n siv a. Aceasta este semnica tia cuvintelor a mnca trupul s i a bea sngele Fiului lui Dumnezeu. Trebuie s a tr ai ti prin orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu; aceasta este ceea ce a descoperit Dumnezeu. Nu a descoperit totul; noi nu am putea suporta o asemenea revela tie. ns a Dumnezeu ne-a descoperit tot

398

Sfaturi pentru s an atate

ce este necesar pentru mntuirea noastr a. Noi nu trebuie s a p ar asim Cuvntul S au pentru ni ste nchipuiri ale oamenilor. , purtnd jugul lui Cunoa ste ti-L pe Dumnezeu din experien ta Hristos. El d a n telepciune celor blnzi s i smeri ti, facndu-i n stare s a discearn a ceea ce este adev ar, aducnd la lumin a r aspunsuri la toate ntreb arile s i sco tnd n relief urm arile anumitor fapte. Duhul pe cel ce studiaz Sfnt l nva ta a Scripturile s a judece toate lucrurile dup a standardul neprih anirii, al adev arului s i al drept a tii. Revela tia divin a i va oferi cunoa sterea de care are nevoie. Iar cuno stin ta necesar a va dat a tuturor acelora care vin la turile Sale s Hristos, primind s i punnd n practic a nv a ta i f acnd din cuvintele Sale o parte a vie tii lor. Cei care se las a nv a ta ti de Marele Misionar Medical, spre a mpreun a lucr atori cu El, vor dobndi o pe care lumea, cu toat cuno stin ta as tiin ta ei tradi tional a, nu o poate oferi. Face ti din Biblie sf atuitorul vostru. V a ve ti familiariza repede cu ea dac a nu v a ve ti nc arca mintea cu gunoaiele lumii. Cu ct ve ti studia mai mult Biblia, cu att l ve ti cunoa ste mai profund pe Dumnezeu. Adev arurile din Cuvntul S au vor scrise n suetul [372] vostru s i vor face o impresie care nu se va s terge. Nu doar cel ce studiaz a va benecia de pe urma Cuvntului lui s Dumnezeu. Studiul acestuia este via ta i mntuire pentru to ti cei cu care are de-a face. El va sim ti responsabilitatea sacr a de a mp art as i s i altora cuno stin ta pe care o prime ste. Via ta lui va scoate la lumin a ajutorul s i t aria pe care le prime ste din comuniunea cu Cuvntul. Sn tirea Duhului va v azut a n gnd, cuvnt s i fapt a. Tot ce va spune s i va face el va proclama c a Dumnezeu este lumin as i c a n El nu este ntuneric deloc. Despre asemenea persoane Domnul isus poate spune cu adev arat: Voi sunte ti mpreun a lucr atori cu Dumnezeu.

Calic ari necesare


Mi-a fost ar atat c a medicii s i ajutoarele lor trebuie s a e la cel a adev mai nalt nivel, s a aib a o cunoa stere din experien ta arului, s a inspire respect, iar cuvntul lor s a e demn de ncredere. Ei trebuie s a nu e persoane care s a aib a o imagina tie bolnav a, s a e persoane care s a aib a o des avr sit a st apnire de sine, care s a nu e nestatornici sau schimb atori, s a nu e gelo si sau b anuitori, persoane care s a aib a o putere a voin tei care s a nu cedeze la toane m arunte, s a nu aib a prejudec a ti, s a nu se gndeasc a la r au, care s a gndeasc as i s a ac tioneze cu calm s i aten tie, s a aib a n vedere slava lui Dumnezeu s i binele celorlal ti. Nimeni nu trebuie n al tat vreodat a ntr-o func tie de r aspundere numai pentru c a dore ste aceasta. Trebuie ale si numai aceia care sunt calica ti pentru acea pozi tie. Cei care trebuie s a poarte responsabilit a ti trebuie pu si la ncercare mai nti, de dovedind c a nu sunt invidio si, c a nu manifest a antipatie fa ta cutare sau cutare, n timp ce au doar c tiva prieteni prefera ti s i nu-i bag a n seam a pe ceilal ti. S a ajute Dumnezeu ca to ti s a ac tioneze corespunz ator n acea institu tie. (Testimonies for the Church 1:567 (1867)).

399

Rug aciunea pentru bolnavi


[373] n privin ta rug aciunii pentru cei bolnavi... am n vedere mai multe lucruri care mi-au fost prezentate n trecut cu referire la acest subiect. S a presupunem c a dou azeci de b arba ti s i femei se prezint a ca subiecte de rug aciune la una dintre adun arile noastre n corturi; s i acest lucru nu este improbabil, c aci cei care sufer a vor face tot ce le st a n putere pentru a g asi alinare s i a- si rec ap ata puterea s i s an atatea. Din ace sti dou azeci, doar c tiva au dat aten tie luminii n ceea ce prive ste cur a tia s i reforma s an at a tii. Ei au neglijat s a pun a n practic a principiile corecte n privin ta mnc arii s i b auturii s i s a- si ngrijeasc a trupurile, iar unii dintre cei care sunt c as atori ti s i-au format obiceiuri vulgare s i s i-au ng aduit practici nesnte, n timp ce unii dintre , chiar cei nec as atori ti sunt nep as atori cu privire la s an atate s i via ta dac a raze clare de lumin a au str alucit asupra lor, ns a ei nu au avut respect pentru lumin as i nici nu au umblat potrivit acesteia. Cu toate acestea, ei solicit a rug aciunile poporului lui Dumnezeu s i cheam a pe prezbiterii bisericii. Dac a unii ca ace stia s i-ar rec stiga binecuvntarea s an at a tii, de nc mul ti dintre ei ar duce aceea si via ta alcare a legilor naturii dac a nu ar lumina ti s i complet transforma ti... P acatul este cel care i-a adus pe mul ti dintre ace stia acolo unde se a a ntr-o stare de sl abiciune a min tii s i debilitate a trupului. S a e n al tate rug aciuni c atre Dumnezeul cerurilor pentru ca binecuvntarea Lui s a vin a asupra lor atunci s i acolo, f ar a sa e specicate nici un fel de condi tii? Eu spun nu, n mod hot a- -rt, nu. Ce trebuie f acut atunci? Prezenta ti cazurile lor naintea Aceluia care cunoa ste ecare persoan a n parte. [374] Prezenta ti aceste gnduri persoanelor care vin s a v a cear a s a v a ruga ti pentru ele: Noi suntem oameni, noi nu putem citi inima s i nu putem cunoa ste tainele vie tii voastre. Pe acestea le cunoa ste ti doar voi s i Dumnezeu. Dac a v a poc ai ti acum de p acatul vostru, dac a vreunul dintre voi si poate da seama c a ntr-o anumit a mprejurare 400

Rug aciunea pentru bolnavi

401

a umblat contrar luminii date lui de Dumnezeu s i a neglijat s a dea cinste trupului, templul lui Dumnezeu, s i prin obiceiuri rele s i-a njosit trupul, care este proprietatea lui Hristos, m arturisi ti aceste lucruri lui Dumnezeu. Dac a nu sunte ti ndemna ti de Duhul Sfnt ntrun mod deosebit, spre a v a m arturisi p acatele de natur a particular a, nu le spune ti nici unui suet. Domnul Hristos este Mntuitorul vostru; El nu va prota de m arturisirile voastre umile. Dac a ave ti p acate cu caracter parti- cular, m arturisi ti-le lui Hristos, care este singurul Mijlocitor ntre Dumnezeu s i om. Dac a cineva a p ac atuit, avem la Tat al un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprih anit (1 Ioan 2, 1). Dac a a ti p ac atuit, re tinnd zecimile s i darurile care se cuveneau lui Dumnezeu, m arturisi ti-v a vina naintea lui Dumnezeu s i a bisericii s i da ti aten tie ndemnului care v a este dat: Aduce ti ns a la casa vistieriei toate zeciuielile (Maleahi 3, 10)... din cele mai solemne O experien ta Rug aciunea pentru bolnavi este un lucru deosebit de solemn , cu s i nu ar trebui s a ne implic am n aceast a lucrare cu nes abuin ta grab a. Trebuie s a se cerceteze dac a aceia care vor binecuvnta ti cu s an atate s i-au ng aduit s a vorbeasc a pe al tii de r au, dac a s-au sau dac ndep artat de credin ta a au avut disensiuni. Au sem anat ei discordie ntre fra tii s i surorile din biseric a? Dac a s-au comis astfel de lucruri, atunci acestea trebuie m arturisite naintea lui Dumnezeu s i a bisericii. Cnd s-au m arturisit relele f acute, subiec tii pentru rug aciune pot prezenta ti naintea lui Dumnezeu cu seriozitate s i , astfel ca Duhul lui Dumnezeu s credin ta a poat a s a lucreze asupra [375] voastr a. Nu este totdeauna sigur s a cere ti vindecare necondi tionat a. Rug aciunea voastr a s a cuprind a acest gnd: Doamne, Tu cuno sti orice tain a a suetului. Tu cuno sti aceste persoane; c aci Isus, Avocatul lor, Si-a dat via ta pentru ele. El le iube ste mai mult dect putem noi. De aceea, dac a este spre slava Numelui T au s i spre binele acestor bolnavi, s a le dai s an atate, Te rug am, n Numele lui Isus, s a le dai s an atate n acest moment. ntr-o cerere de acest fel, nu se arat a lips a . de credin ta

402

Sfaturi pentru s an atate

Domnul nu nec aje ste cu pl acere s i nici nu mhne ste bucuros pe copiii oamenilor (Plngerile lui Ieremia 3, 33). Cum se ndur a un tat a de copiii lui, a sa Se ndur a Domnul de cei ce se tem de El. rn C aci El s tie din ce suntem t acu ti; si aduce aminte c a suntem ta a (Psalmii 103, 13.14). El ne cunoa ste inima, c aci El cite ste orice tain a cereri vor n stare a suetului. El s tie dac a cei pentru care se nal ta sau nu s a suporte ncerc arile care ar veni asupra lor dac a ar r amne . El cunoa n via ta ste sfr situl de la nceput. Mul ti vor chema ti la odihn a nainte ca ncerc arile teribile din timpul de strmtorare s a vin a asupra lumii noastre. Acesta este un alt motiv pentru care ar trebui s a spunem la ncheierea rug aciunii noastre solemne: Totu si, fac a-se nu voia mea, ci a Ta (Luca 22, 42). O astfel de cerere nu va . nregistrat a niciodat a n ceruri ca o rug aciune lipsit a de credin ta Apostolului i s-a spus s a scrie: Ferice de acum ncolo de mor tii care mor n Domnul! Da, zice Duhul; ei se vor odihni de ostenelile lor, c aci faptele lor i urmeaz a (Apocalipsa 14, 13). De aici, vedem c a nu to ti vom vindeca ti; s i dac a unii nu vor ns an ato si ti, ei nu trebuie judeca ti ca ind nevrednici de via ta ve snic a. Dac a Isus, , dep [376] Mntuitorul lumii, S-a rugat: Tat a, dac a este cu putin ta arteaz a de la Mine paharul acesta, dar a ad augat: Totu si, nu cum voiesc Eu, ci cum voie sti Tu (Matei 26, 39), atunci cu mult mai mult, ct este de potrivit ca muritorii s a se consacre n acela si fel n telepciunii s i voii lui Dumnezeu. Potrivit cu voia Sa Cnd ne rug am pentru cei bolnavi, noi trebuie s a ne rug am ca, dac a este voia iui Dumnezeu, ei s a e ns an ato si ti; iar dac a nu este voia Lui aceasta, atunci El s a le dea harul S au spre mngiere, prezen ta Sa pentru a-i sus tine n suferin tele lor. Mul ti dintre cei care ar trebui s a- si pun a casa n rnduial a neglijeaz a s a fac a acest lucru, gndindu-se c a se vor face bine ca r aspuns fals la rug aciune. Bizuindu-se pe o speran ta a, ei nu simt nevoia de a rosti cuvinte de ndemnare sau sfat c atre copiii, p arin tii sau prietenii lor, s i acest lucru este o mare nenorocire. Fiind siguri c a vor vindeca ti n urma rug aciunii, ei nu ndr aznesc s a fac a referiri la felul cum va mp ar tit a proprietatea lor, cine va purta de grij a familiei lor sau n leg s a- si exprime vreo dorin ta atur a cu lucruri despre care ar vorbi

Rug aciunea pentru bolnavi

403

dac a ar s ti c a vor muri. n acest fel, asupra familiei s i prietenilor se abate neno- rocirea, c aci multe lucruri care ar trebuit claricate sunt l asate nerezolvate, deoarece ei se tem c a exprimarea acestor . Creznd c lucruri ar nsemna din partea lor lips a de credin ta a vor ns an ato si ti n urma rug aciunii, ei nu iau m asurile normale pe care le pot lua cu puterile pe care le au, de team a ca aceasta s a nu nsemne din partea lor. o lips a de credin ta i mul tumesc Domnului c a avem privilegiul s a colabor am cu El n lucrarea de ns an ato sire s i s a ne bucur am de toate avantajele cu prin redobndirea s putin ta an at a tii. Nu nseamn a lips a de credin ta a ne a seza n condi tiile cele mai favorabile pentru ns an ato sire. (Our Camp Meetings, 44-48, 1892. Pentru studiu suplimentar: The [377] Ministry of Healing, 225-233, Rug aciunea pentru bolnavi1)

Supunere s i credin ta
n astfel de cazuri de boal a, cnd Satana are control asupra min tii, nainte de a ne angaja n rug aciune, trebuie s a se fac a cea mai profund a cercetare de sine, pentru a descoperi dac a nu exist a p acate sau m care s a necesite poc ain ta arturisire sau s a e p ar asite. Este ne a suetului naintea lui Dumnezeu s voie de o adnc a umilin ta i de o hot art as i umil a bizuire doar pe meritele sngelui lui Hristos. Postul s i rug aciunea nu vor ndeplini nimic dac a inima este nstr ainat a de gre Dumnezeu printr-un mod de via ta sit. Citi ti Isaia 58, 6.7.9-11. Este nevoie de o lucrare asupra inimii, Domnul dore ste fapte bune care s a izvorasc a dintr-o inim a umplut a cu dragoste. To ti ar trebui s a- si cerceteze motivele s i faptele. Dumnezeu si mpline ste de noi cu condi de f ag aduin ta fa ta tia ascult arii, conform arii fa ta Dumnezeu s i toate cerin tele Sale. Citi ti Isaia 58, 1-3. s Credin ta i calm Mi-a fost ar atat c a, n caz de boal a, cnd este clar c a trebuie s a e n al tat a rug aciunea pentru cel bolnav, cazul respectiv trebuie calm ncredin tat Domnului cu credin ta a, nu ntr-o furtun a de excitare. El este singurul care cunoa ste via ta trecut a a acelei persoane s i s tie care va viitorul s au. Acela care cunoa ste inimile tuturor oamenilor s tie dac a persoana respectiv a, n cazul c a va vindecat a, va aduce sau slav a Numelui S au sau l va dezonora dec aznd de la credin ta apostaziind. Tot ceea ce ni se cere s a facem este s a-I cerem lui Dumnezeu s a-l vindece pe cel bolnav, dac a este voia Sa astfel, s i s a credem c a El ascult a motivele pe care I le prezent am s i rug aciunile m. Dac arz atoare pe care le n al ta a consider a c a prin aceasta El va onorat, Domnul va r aspunde rug aciunilor noastre. ns a a cere cu vindecare iar de voia Sa, nu este corect. [378] insisten ta a supunere fa ta Domnul este n stare s a mplineasc a oricnd ceea ce a f ag aduit, iar lucrarea pe care o d a poporului S au s a o fac a. El este n stare s ao mplineasc a prin ei. Dac a ei vor tr ai potrivit cu ecare cuvnt pe care 404

Supunere s i credin ta

405

va ndeplinita fa l-a rostit El, ecare vorb a bun as i f ag aduin ta ta de ei. Ins a, dac a ei nu ascult a n mod des avr sit de El, f ag aduin tele cele mari s i pre tioase vor r amne departe, iar ei nu vor avea parte de mplinirea lor. Tot ce poate f acut n privin ta rug aciunii pentru cei bolnavi este de a-L implora pe Dumnezeu n favoarea lor, iar apoi, n des avr sit a ncredere, s a l as am cazul respectiv n minile Sale. Dac a nutrim nelegiuire n inima noastr a, Domnul nu ne va asculta. El poate face ceea ce voie ste cu ce i apar tine. El Se va prosl avi lucrnd n s i prin aceia care l urmeaz a cu totul, astfel ca s a se s tie c a El este Domnul s i c a faptele lor au fost f acute cu ajutorul lui Dumnezeu. s Credin ta i ascultare Domnul Hristos a spus: Pe cel ce M a sluje ste pe Mine, Tat al Meu I va onora. Cnd venim la El, noi trebuie s a ne rug am ca s a ne integr am n planul S au s i s a l mplinim s i ca dorin tele s i interesele noastre s a e pierdute n ale Lui. Trebuie s a accept am voia Sa, nu s a-L rug am pe EI s a cedeze n fa ta voin tei noastre. Este mai bine pentru noi c a Dumnezeu nu r aspunde totdeauna rug aciunilor noastre atunci cnd vrem noi s i n felul n care vrem noi. El poate face mai mult s i mai bine pentru noi dect s a ne mplineasc a dorin tele noastre; c aci n telepciunea noastr a este nebunie. Noi ne-am unit n rug aciune erbinte n jurul patului de suferin ta al unor b arba ti, femei s i copii s i am sim tit c a ei ne-au fost da ti napoi ca din moarte, ca r aspuns la rug aciunile noastre arz atoare. n aceste rug aciuni, noi am considerat c a trebuie s a m ncrez atori s i c a, dac a , nu trebuie s avem credin ta a cerem nimic mai pu tin dect via ta. Nu am ndr aznit s a spunem: Dac a va spre slava lui Dumnezeu, de team a s a nu semene a ndoial a. I-am privit cu nelini ste pe cei care ne- [379] au fost da ti napoi ca din moarte. Am v azut pe unii dintre ace stia, mai ales tineri, care au fost ns an ato si ti uitndu-L pe Dumnezeu; au ajuns , producnd durere s apoi dezm a ta ti n via ta i ntristare p arin tilor s i prietenilor, devenind o ru sine pentru cei care s-au temut s a se roage. Ei nu au tr ait pentru a-L onora s i glorica pe Dumnezeu, ci L-au blestemat cu vie tile lor vicioase. Nu mai proced am astfel, nu mai alegem noi calea s i nici nu mai dorim ca Domnul s a r aspund a dorin telor noastre. Dac a via ta

406

Sfaturi pentru s an atate

celui bolnav poate aduce slav a Numelui S au, ne rug am ca s a tr aiasc a s i spunem totu si: Fac a-se nu cum voim noi, ci cum vo-ie sti Tu. Credin ta noastr a poate la fel de neclintit a, chiar s i mai mult, dac a ne m dorin ncredin ta ta Dumnezeului care cunoa ste totul s i, f ar a s a m p atrun si de nelini ste, ne ncredem cu totul n El. Avem f ag aduin ta. Noi s tim c a El ne ascult a dac a cerem potrivit cu voia Sa. Cererile noastre nu trebuie s a ia forma unei porunci, ci a unei mijlociri pe lng a El, spre a face lucrurile pe care le dorim. Cnd este unit a, biserica are t arie s i putere; ns a cnd o parte din ea este unit a de care Dumnezeu are cu lumea s i mul ti se dedau la l acomie, fa ta oroare, El nu poate face dect pu tin pentru ei. Necredin ta s i p acatul i ndep arteaz a de Dumnezeu. Noi suntem att de slabi, nct nu putem suporta prea mult a prosperitate spiritual a, de team a ca nu cumva s a lu am slava s i s a ne atribuim nou a n sine bun atatea s i neprih anirea ca motiv al semnului binecuvnt arii lui Dumnezeu, cnd totul a fost, de fapt, datorit a marii ndur ari s i iubiri pline de bun atate a Tat alui nostru ceresc plin de mil a, s i nu pentru c a s-ar g asit vreun bine n noi. (Testimonies for the Church 2:146-149 (1868) Pentru studiu [380] suplimentar: The Ministry of Healing, 59-72, Atingerea credin tei)

s Credin ta i fapte
; n rug aciunea pentru cei bolnavi, este esen tial s a avem credin ta c aci aceasta este n acord cu Cuvntul lui Dumnezeu. Mare putere are rug aciunea erbinte a celui neprih anit (Iacov 5, 16). Deci, nu putem s a trecem cu vederea rug aciunea pentru bolnavi s i ar trebui s a m foarte tri sti dac a nu am avea privilegiul de a-L aborda pe Dumnezeu, de a a seza naintea Lui toate sl abiciunile s i neputin tele noastre, s a spunem Mntuitorului plin de mil a toate aceste lucruri s i s a credem ca El ne aude cererile. Uneori, r aspunsurile la rug aciunile noastre vin imediat; alteori trebuie s a a stept am cu r abdare s i s a continu am s a ne rug am pentru lucrurile de care avem nevoie, cazurile pine. noastre ind ilustrate prin cazul aceluia care cerea cu insisten ta Care dintre voi, dac a are un prieten s i se duce la el la miezul nop tii etc. Aceast a lec tie nseamn a mai mult dect ne putem imagina. Noi trebuie s a continu am s a cerem dac a nu primim r aspuns imediat la rug aciune, De aceea, s i Eu v a spun: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide (Luca 11, 9.10). Avem nevoie de har, avem nevoie de iluminare divin a, pentru ca, prin Duhul, s as tim cum s a cerem s i ce s a cerem. Dac a cererile noastre ne sunt inspirate de Domnul, vom primi r aspuns. Sunt ng aduin te pre tioase n Scripturi pentru cei care l a steapt a pe Domnul. Noi to ti dorim un r aspuns imediat la cererile noastre s i suntem ispiti ti s a ne descuraj am dac a nu ni se r aspunde imediat la rug aciune. Ei bine. experien ta mea m-a nv a tat c a aceasta este o mare gre seal a. ntrzierea este spre cel mai mare folos al nostru. [381] Noi avem s ansa de a vedea dac a credin ta noastr a este autentic as i sincer a sau s ov aielnic a precum valurile m arii. Noi trebuie s a ne leg am de altar cu funiile puternice ale credin tei s i dragostei s i s a l as am r abdarea s a- si fac a n mod des avr sit lucrarea. Credin ta se nt are ste prin exercitarea continu a. Aceast a a steptare nu nseamn a c a, o dat a ce I-am cerut Domnului s a ne vindece, noi nu mai avem nimic de f acut. Dimpotriv a, noi trebuie s a folosim ct putem de 407

408

Sfaturi pentru s an atate

bine mijloacele pe care ni Ie-a pus Domnul la dispozi tie pentru satisfacerea nevoilor noastre. Am v azut att de multe extreme n ce prive ste rug aciunea pentru cei bolnavi, nct am sim tit c a aceast a parte a experien tei noastre necesit a mult a gndire solid a, sn tit a, ca s a nu facem anumite mi sc ari , dar care nu sunt altceva dect ncupe care le putem numi credin ta au nevoie de sfat n metare. Persoanele doborte de suferin ta telept, ca s a poat a ac tiona cum se cuvine; s i n timp ce doresc s a se nal te rug aciuni c atre Dumnezeu pentru vindecarea lor, ei nu trebuie sa neglijeze metodele de refacere a s an at a tii n conformitate cu legile naturii. rug Dac a ei adopt a pozi tia c a, n timp ce se nal ta aciuni pentru vindecare, ei nu trebuie s a foloseasc a remediile simple puse la dispozi tie de Dumnezeu pentru a ndep arta durerea s i a ajuta natura n , ei se a lucrarea ei, ca s a nu e considerat a o lips a de credin ta saz a ntr-o pozi tie nen teleapt a. Aceasta nu este o t ag aduire a credin tei; este o strict a armonie cu planurile lui Dumnezeu. Cnd Ezechia era bolnav, profetul lui Dumnezeu i-a adus solia c a va muri. El a strigat c atre Domnul s i Domnul a ascultat pe slujitorul S au s i a f acut o minune n favoarea sa, trimi tndu-i solia c a 15 ani vor ad auga ti la via ta sa. Ei bine, un singur cuvnt din partea lui Dumnezeu, o singur a atingere a degetului divin l-ar vindecat pe Ezechia pe [382] loc; ns a au fost date ndrum ari speciale ca s a se pun a o turt a de smochine pe partea afectat a de boal as i Ezechia s-a f acut s an atos. n toate lucrurile, noi trebuie s a ac tion am potrivit providen tei lui Dumnezeu. s Agentul omenesc trebuie s a aib a credin ta i trebuie s a coopereze cu puterea divin a, folosind tot ce are la dispozi tie potrivit cu iscusin ta sa, s i acest lucru este benec, lucrnd n armonie cu legile naturale; s s i f acnd astfel, el nici nu dovede ste lips a de credin ta i nici nu pune piedici credin tei. (Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, 51-54 (1892)).

pentru s Recuno stin ta an atate


Ct de adesea, cei care sunt s an ato si nu v ad minunatele ndur ari care se revars a continuu asupra lor zi de zi, an dup a an. Ei nu aduc laud a lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale. ns a, cnd vine boala, si aduc aminte de Dumnezeu. Dorin ta puternic a de ns an ato sire conduce spre rug aciune arz atoare, s i acest lucru este bun. Dumnezeu este ad apostul nostru s i cnd suntem bolnavi, s i cnd suntem s an ato si. Ins a mul ti nu- si ncredin teaz a Lui cazul; ei ncurajeaz a sl abiciunea s i boala, ngrijorndu-se cu privire la ei n si si. Dac a nu s-ar mai plnge s i ar dep as i starea de depresie s i negur a, atunci ns an ato sirea lor ar mult mai sigur a. Ei trebuie s a- si aduc a aminte cu mul tumire ct de mult timp s-au bucurat de binecuvntarea s an at a tii; iar dac a acest dar de pre t le-ar dat din de Creatorul lor. nou, ei ar trebui s a nu uite c a au obliga tii noi fa ta Dup a ce au fost vindeca ti cei zece lepro si, numai unul s-a ntors s a-L g aseasc a pe Isus s i s a-I dea slav a. S a nu m s i noi ca cei nou a nes abui ti, ale c aror inimi nu au fost atinse de mila lui Dumnezeu! [383] (Testimonies for the Church 5:315 (1885)).

409

Inuen ta medicului
Mi-a fost ar atat c a medicii ar trebui s a e ntr-o leg atur a mai prin puterea Sa. Ei au strns a cu Dumnezeu s i s a lucreze cu st aruin ta un rol plin de responsabilitate. Sunt n joc nu doar vie tile pacien tilor, ci s i suetele lor. Mul ti dintre cei care au foloase din punct de vedere zic pot , n acela si timp, ajuta ti n mare m asur as i din punct de vedere spiritual. Att s an atatea trupului, ct s i mntuirea suetului depind n mare m asur a de ceea ce fac medicii. Este de cea mai mare ca ei s importan ta a e corec ti, s a nu aib a doar cuno stin te s tiin tice, ci s a cunoasc as i voia s i c aile lui Dumnezeu. Asupra lor stau mari responsabilit a ti. Fra tilor, ar trebui s a vede ti s i s a sim ti ti responsabilit a tile pe care le ave ti s i, n vederea acestui lucru, s a v a umili ti suetele naintea n lui Dumnezeu s i s a-I cere ti cu st aruin ta telepciune. Voi nu sunte ti con stien ti ct de mult depinde de cuvintele voastre, de faptele voastre s i de comportamentul vostru mntuirea suetelor ale c aror trupuri c auta ti s a le alina ti suferin ta. Voi face ti o lucrare :are trebuie s a treac a testul judec a tii. Trebuie s a v a p azi ti suetele ie p acatul egoismului, al mul tumirii de sine s i ncrederii n sine. Scoate ti ap a din izvorul ascuns Voi trebuie s a v a p astra ti demnitatea cre stin a autentic a, ns a s a evita ti orice form a de comportare nereasc a, de parad a. Fi ti foarte . L cinsti ti n inim as i via ta asa ti credin ta s a- si ng a r ad aci-nile, ca s i palmierul, dedesubtul lucrurilor care se v ad s i ve ti lobndi nviorare spiritual a din izvoarele vii ale harului s i milei lui Dumnezeu. Exist a un izvor de ap a care t sne ste n via ta ve snic a. Trebuie s a v a ad apa ti [384] via ta din acest izvor ascuns. Dac a v a dezbr aca ti de egoism s i v a nt ari ti suetele prin comuniune continu a cu Dumnezeu, pute ti aduce fericire tuturor celor cu care veni ti n contact. Ve ti vedea pe cei ce sunt neglija ti, v a ve ti ocupa de cei ne stiutori, ve ti ncuraja pe cei , ve ap asa ti s i dezn ad ajdui ti s i, pe ct cu putin ta ti alina suferin ta. Si 410

Inuen ta medicului

411

nu doar ve ti ar ata altora calea spre ceruri, ci voi n siv a ve ti merge pe aceast a cale. Nu v a mul tumi ti cu o cunoa stere supercial a. Nu v a bucura ti cnd sunte ti ata ti s i nu v a ntrista ti cnd vi se caut a gre seli. Satana ncearc a s a v a duc a pe o astfel de cale, nct s a ti admira ti s i ata ti; ns a voi nu trebuie s a-i mplini ti planurile. Voi sunte ti slujitori ai viului Dumnezeu. Contactul cu bolnavii este un proces istovitor s i treptat va ajunge s a sece nsu si izvorul vie tii, acolo tinde omul nu si ia timp pentru recreare, pentru schimbarea activit a tii s i dac a ngerii lui Dumnezeu nu v-au ap arat s i p azit. Dac a a ti putea vedea multele primejdii din care v-au scos nev at ama ti zi de zi ace sti soli ai cerului, recuno stin ta ar izvor din inimile voastre s i ar exprimat a cu buzele voastre. Dac a face ti din Dumnezeu t aria voastr a, voi ve ti putea, chiar n cele mai descurajatoare mprejur ari, s a atinge ti o n al time s i l argime a des avr sirii cre stine la care cu greu v-a ti putea gndi c a a ti putea ajunge. Gndurile voastre vor nalte, ve ti putea avea aspira tii nobile, percep tii clare ale adev arului s i dorin ta de a face ceva, toate acestea ridicndu-v a deasupra motivelor murdare. Dac a dori ti s a atinge ti des avr sirea caracterului, este nevoie att de gndire, ct s i de ac tiune. Cnd sunte ti n contact cu oamenii, trebuie s a v a p azi ti s a nu c auta ti aplauzele oamenilor s i s a le face ti ; pe plac. Ac tiona ti s i umbla ti cu grij a dac a vre ti s a ti n siguran ta cultiva ti harul umilin tei s i ag a ta ti-v a suetul neajutorat de Hristos. Voi pute ti , n adev aratul sens al cuvntului, oameni ai lui Dumnezeu. V a ve ti putea men tine independen ta suetului chiar n mijlocul [385] confuziei s i ispitei, n agita tia din jurul vostru, s i aceasta n mod pl acut. Comuniune zilnic a cu Dumnezeu Dac a sunte ti zilnic n comuniune cu Dumnezeu, ve ti nv a ta s a pre tui ti oamenii, iar obliga tia pe care o ave ti, de a binecuvnta ome , va g nirea n suferin ta asi din partea voastr a un r aspuns binevoitor. Voi nu sunte ti ai vo stri, Domnul nostru are cerin te sacre de la voi s i dore ste s a-i aduce ti cele mai nalte servicii. El are dreptul s a v a foloseasc a trupul s i spiritul, toate capacit a tile voastre spre slava s i onoarea Lui. Orice cruce vi s-ar cere s a purta ti, orice trud as i su-

412

Sfaturi pentru s an atate

vi le-ar impune mna Sa, voi trebuie s ferin ta a le accepta ti tar aa murmura. Cei pentru care lucra ti sunt fra tii vo stri n durere, suferind de boli zice s i de lepra spiritual a a p acatului. Dac a voi sunte ti cu ceva mai buni dect ei, acest lucru se datoreaz a crucii Domnului Hristos. n lume. Ei sunt vinova Mul ti sunt f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta ti, corup ti s i njosi ti, nrobi ti de n sel aciunile lui Satana. Totu si, ei sunt cei pentru care Domnul Hristos a venit din ceruri ca s a-i r ascumpere. Ei au nevoie de mil a, simpatie s i efort neobosit, c aci se a a aproape de ruin a. Ei sufer a datorit a dorin telor nemplinite, datorit a patimilor lor r av as ite s i condamn arii din partea propriei lor con stiin te; sunt nenoroci ti n adev aratul sens al cuvntului, c aci n-au nici o speran ta pentru aceast a viat as i nici o perspectiv a pentru via ta viitoare. Fi ti activi s i veghea ti Voi ave ti un cmp important de lucru s i ar trebui s a ti activi s i vigilen ti, dnd ascultare cu voio sie s i f ar a crtire chem arii St a[386] pnului. S a ave ti totdeauna n minte faptul c a eforturile voastre de a determina o reform a n semenii vo stri trebuie f acute n spiritul unei bun at a ti ne sov aielnice. Nu ve ti c stiga nimic niciodat a dac a v a ve ti tine deoparte de aceia pe care dori ti s a-i ajuta ti. Voi trebuie s a face ti clar pentru mintea pacien tilor c a, atunci cnd le sugera ti schimbarea obiceiurilor s i practicilor lor, le prezenta ti lucruri care nu sunt spre ruina lor, ci spre salvarea lor; s i c a, dac a pn a acum au cedat n fa ta lucrurilor pe care le-au pre tuit s i iubit, de acum nainte, ei trebuie s a cl adeasc a pe o temelie mai sigur a, n timp ce rnicie reforma trebuie sus tinut a cu fermitate s i hot arre, orice f a ta sau spirit arogant trebuie evitat cu grij a. Domnul Hris-tos ne-a dat lec tii pre tioase de r abdare, st apnire de sine s i iubire. Grosol ania nu nseamn a vigoare s i nici superioritate sau eroism. Fiul lui Dumnezeu a fost conving ator. El S-a purtat astfel, nct atr agea la El pe to ti oamenii. Urma sii S ai trebuie s a studieze mai ndeaproape via ta Sa s i s a umble n lumina exemplului S au, cu orice sacriciu. Reforma, reforma continu a trebuie prezentat a poporului, iar propriul vostru turile voastre. (Testimonies for the exemplu trebuie s a sus tin a nv a ta Church 4:566-569 (1881)).

Ascultare s i fericire
S a ave ti mereu n minte faptul c a cel mai mare obiectiv al refora mei s an at a tii este de a asigura cea mai nalt a dezvoltare cu putin ta min tii, suetului s i trupului. Toate legile naturii care sunt legile lui Dumnezeu sunt rnduite spre binele nostru. Ascultarea de s aceste legi ne va aduce fericire n aceast a via ta i ne va ajuta s a ne preg atim pentru via ta viitoare. (Christian Temperance and Bible [387] Hygiene, 120, 1890).

413

414

Sfaturi pentru s an atate

Sec tiunea 8 Surorile medicale s i personalul ajut ator

Urma ti metodele Domnului Hristos


Din metodele de lucru ale Domnului Hrislos noi putem nv a ta multe lec tii valoroase. El nu a folosit doar o singur a metod a; El a c autat s a c stige aten tia mul timii pe diferite c ai s i, dup a ce reu sea acest lucru, le proclama adev arurile Evangheliei. Lucrarea Sa de c ap ati consta n a sluji celor s araci, nevoia si s i ignoran ti. Cu simplitate, El prezenta naintea lor binecuvnt arile pe care le puteau primi s i astfel trezea n suetele lor foamea dup a adev ar, pinea vie tii. Via ta Domnului Hristos este un exemplu pentru to ti urma sii S ai, ar atnd care este datoria acelora care au aat calea vie tii, aceea de a nv a ta s i pe al tii ce nseamn a s a crezi n Cuvntul lui Dumnezeu. Sunt mul ti acum n umbra mor tii care au nevoie s a e instrui ti n privin ta adev arurilor Evangheliei. Aproape ntreaga lume zace n nelegiuire. Fiec arui credincios i-au fost date cuvinte de speran ta pentru cei ce zac n ntuneric. Tara lui Zabulon s i tara lui Neftali, nspre mare s i dincolo de Iordan, Galilea neamurilor, norodul acesta, care z acea n ntuneric, a v azut o mare lumin as i peste cei ce z aceau n tinutul s i n umbra mor tii a r as arit lumina (Matei 4, 15.16). Este nevoie de tinere serioase, devotate, pentru a se nrola n lucrare ca surori medicale. Pe m asur a ce ace sti tineri s i tinere folosesc cu con stiinciozitate cuno stin ta pe care o ob tin, ei vor deveni tot mai capabili, mai bine calica ti spre a sluji ca mn a de ajutor a [388] Domnului. Domnul dore ste b arba ti s i femei n telepte care pot s a lucreze ca surori medicale, spre a alina s i ajuta pe cei bolnavi s i pe cei n . O, ce bine ar dac ar putea ajuta suferin ta a to ti cei n suferin ta ti de medici s i surori medicale cre stine care i pot ajuta s a- si a seze trupurile istovite, chinuite de durere. n grija Marelui Vindec ator, spre El pentru rens privind cu credin ta an ato sire! Dac a pacientul este condus printr-o slujire judicioas a, s a- si predea suetul lui Hristos s i s a- si aduc a gndurile n ascultare de voin ta lui Dumnezeu, se ob tine o mare victorie... 416

Urma ti metodele Domnului Hristos

417

Sunt multe domenii ale lucr arii n care poate lucra sora medical a misionar a. Exist a posibilit a ti ca surorile medicale bine instruite s a ajung a n casele oamenilor s i acolo s a se str aduiasc a s a trezeasc a interesul pentru adev ar. Aproape n orice comunitate de oameni exist a turile din Cuvntul un mare num ar care nu doresc s a asculte nv a ta lui Dumnezeu s i nici s a participe la servicii divine religioase. Dac a vrem ca Evanghelia s a le ating a suetele, atunci aceasta trebuie dus a n c aminele lor. Adesea. alinarea durerilor lor zice constituie singura cale prin care se poate ajunge la ei. Surorile medicale misionare care ngrijesc pe bolnavi s i alin a suferin tele celor s araci vor g asi multe ocazii de a se ruga mpreun a cu ace stia, de a le citi din Cuvntul lui Dumnezeu s i de a le vorbi despre Mntuitorul. Ele se pot ruga pentru s i mpreun a cu cei neajutora ti, sucient de puternic care nu au o voin ta a pentru a- si st apni dorin tele pe care patima le-a degradat. Ei pot aduce o raz a de lumin a n vie tile celor nfrn ti s i dezn ad ajdui ti. Dragostea neegoist a. manifestat a n , va face ca ace acte de bun avoin ta sti suferinzi s a cread a mai u sor n dragostea lui Hristos. n Dumnezeu s Mul ti nu au credin ta i s i-au pierdut ncrederea n om. ns a ei pre tuiesc faptele de mpreun a sim tire s i ajutorare. Cnd v ad pe cineva care vine n casele lor, f ar a inten tia de a primi laud a sau vreo recompens a, pentru a ngriji pe cei bolnavi, a hr ani pe cei amnzi, a mbr aca pe cei goi s i a mngia pe cei ntrista ti s i a ndrepta ntotdeauna pe to ti cu duio sie c atre Acela ale c arui iubire [389] s i mil a lucr atorul omenesc nu face dect s a le descopere cnd ei , v ad acest lucru, inimile le sunt mi scate. Recuno stin ta prinde via ta credin ta se aprinde. Ei v ad c a Dumnezeu le poart a de grij as i sunt turile din Cuvntul S preg ati ti s a asculte de nv a ta au. Lucratorii Evangheliei s a slujeasc a celor bolnavi Fie c a sunt n misiuni n str ain atate, e c a sunt n cmpul de acas a, to ti misionarii, att b arba ti, ct s i femei, vor avea mai repede acces la oameni s i se vor sim ti mai utili dac a vor sluji celor bolnavi. ri p Femeile care merg ca misionare n ta agne pot avea astfel ocazia ri, atunci cnd orice alt de a duce Evanghelia femeilor din acele ta a de acces este nchis u sa a. To ti slujitorii Evangheliei trebuie s as tie

418

Sfaturi pentru s an atate

s a acorde cele mai simple tratamente, care fac att de mult pentru alinarea durerii s i ndep artarea bolii. Slujitorii Evangheliei trebuie, de asemenea, s a e n stare s a-i nve te pe oameni principiile vie tuirii s an atoase. Boala exist a pretutindeni s i o mare parte din aceasta poate prevenit a dnd aten tia cuvenit a legilor s an at a tii. Oamenii trebuie s a vad a inuen ta principiilor s an atoase asupra bun ast arii lor, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare. Ei trebuie trezi ti s i f acu ti con stien ti de de corpul omenesc, rnduit de responsabilitatea pe care o au fa ta Creatorul lor s a e locul n care s a domneasc a El s i asupra c aruia El dore ste ca ei s a e ispravnici credincio si. turi privind Mii de oameni au nevoie s i ar primi cu bucurie nv a ta metode simple de tratare a celor bolnavi, metode care s a nlocuiasc a tur folosirea medicamentelor otr avitoare. Este mare nevoie de nv a ta a cu privire la reforma s an at a tii. Obiceiurile gre site n privin ta felului [390] cum m annc as i folosirea mnc arurilor nes an atoase nu sunt r aspunz atoare ntr-o m asur a mic a de necump atarea, nelegiuirea s i tic alo siile care sunt un blestem asupra lumii. Cnd i nv a ta ti pe oameni principiile s an at a tii, s a ave ti n minte marele obiectiv al reformei asigurarea celei mai nalte dezvolt ari a trupului, mintii s i suetului. Ar ata ti-le c a legile naturii, ind legile de lui Dumnezeu, sunt rnduite spre binele nostru, c a supunerea fa ta s acestea promoveaz a fericire pentru aceast a via ta i este de folos n preg atirea pentru via ta viitoare. ncuraja ti-i pe oameni s a studieze acest organism minunat, organismul omenesc, s i legile de care este condus. Cei care v ad dovezile dragostei lui Dumnezeu, care n teleg ceva din n telepciunea s i binefacerile legilor Sale s i urm arile ascult arii, vor ajunge s a si priveasc a ndatoririle s i obliga tiile dintr-un cu totul alt punct de vedere. n loc de a considera p azirea legilor s an at a tii ca o problem a ce implic a sacriciu s i t ag aduire de sine, ei vor ajunge s a o considere ceea ce este ea n realitate, s i anume o binecuvntare inestimabil a. nv a ta ti pe oameni principiile reformei s an at a tii Fiecare slujitor al Evangheliei trebuie s a aib a convingerea c aa nv a ta pe oameni principiile vie tuirii s an atoase constituie o parte a

Urma ti metodele Domnului Hristos

419

lucr arii desemnate pentru el. Este mare nevoie de aceast a lucrare s i lumea este deschis a pentru ea. Domnul Hristos ncredin teaz a urma silor S ai o lucrare individual a o lucrare care nu se poate face mputernicind pe al tii. Slujirea celor bolnavi s i s araci s i prezentarea Evangheliei celor pierdu ti nu pot l asate pe seama comitetelor sau a asocia tiilor organizate. Responsabilitatea individual a, efortul individual, sacriciul personal, toate acestea sunt cerin te ale Evangheliei. Ie si la drumuri s i la garduri s i pe cei ce-i vei g asi, sile ste-i s a [391] intre, ca s a mi se umple casa (Luca 14, 2). Ei i aduc pe oameni n contact cu cei c arora le pot de folos. Adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost, spune El. Dac a vezi pe un om gol, acoper a-l (Isaia 58, 7). si vor pune minile peste cei bolnavi s i se vor ns an ato si. Binecuvnt arile Evangheliei trebuie transmise prin contact direct, prin lucrare personal a. Cei care preiau lucrarea nu doar c a vor binecuvnta pe al tii, dar vor ei n si si binecuvnta ti. Con stien ta datoriei bine f acute va care se va r avea o inuen ta asfrnge asupra propriilor lor suete. Cei dezn ad ajdui ti vor uita de dezn adejdea lor, cei slabi vor deveni puternici, cei ignoran ti vor deveni inteligen ti s i to ti vor descoperi un ajutor sigur n Acela care i-a chemat. (The Review and Herald, 24 decembrie, 1914).

Lucrare din cas a n cas a


Cei care se angajeaz a n lucrarea din cas a n cas a vor g asi ocazii pentru slujire n multe domenii. Ei trebuie s a se roage pentru bolnavi s i s a fac a tot ce le st a n putere spre a le alina suferin ta. Ei trebuie s a lucreze pentru cei de jos, cei s araci, cei oprima ti. Noi trebuie s a ne rug am pentru s i mpreun a cu cei neajutora ti care nu au t aria voin tei de a- si st apni poftele pe care patimile le-au degradat. Trebuie f acut un efort serios, st aruitor, pentru salvarea acelora n ale c aror inimi a fost trezit interesul. La mul ti oameni se poate ajunge doar prin fapte dezinteresat de bun avoin ta a. Trebuie mplinite mai nti nevoile lor zice. Cnd vor vedea dovezile iubirii noastre neegoiste, va mai u sor pentru ei s a cread a n dragostea lui Hristos. Surorile medicale misionare sunt cele mai calicate pentru aceast a lucrare; ns as i al tii trebuie s a lucreze mpreun a cu ele. Ace stia, de si nu sunt instrui ti n mod special pentru lucrarea medical a, pot nv a ta de la colegii s i colegele lor lucr atoare cele mai bune [392] modalit a ti de lucru. (Testimonies for the Church 6:83-84 (1900)).

420

Apel c atre misionarii medicali


Noi tr aim n timpul din urm a. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Semnele prezise de Domnul Hristos se mplinesc cu repe vremuri furtunoase, ns ziciune. Avem n fa ta a s a nu rostim nici un sau descurajare. Acela care n cuvnt de necredin ta telege nevoile vremii va face astfel ca lucr atorii din diverse locuri s a e ajuta ti pentru ca ei s a poat a n stare s a trezeasc a cu mai mult a ecien ta aten tia oamenilor. El cunoa ste nevoile s i necesit a tile celor mai slabi din turma Sa s i El si trimite propria solie la drumuri s i la garduri. El ne iube ste cu o dragoste ve snic a. S a nu uit am c a noi avem de dus o solie de vindecare unei lumi pline de suete bolnave de p acat. Fie ca Domnul s a ne sporeasc a credin ta s i s a ne ajute s a vedem c a El dore ste ca noi to ti s a ne familiariz am cu lucrarea Sa de vindecare s i tronul milei. El dore ste ca lumina harului S au s a str aluceasc a din multe locuri. Sanatoriile ca instrumente pentru lucrarea misionar a Sunt suete n multe locuri care nu au auzit nc a solia. De acum nainte, lucrarea misionar a medical a trebuie dus a mai departe cu o seriozitate ca niciodat a nainte. Aceast a lucrare constituie u sa prin care adev arul trebuie s a poat a p atrunde n marile ora se s i trebuie nin tate sanatorii n multe locuri. Lucrarea din sanatorii constituie unui dintre mijloacele cele mai pline de succes de a ajunge la toate clasele de oameni. Sanatoriile noastre sunt mna dreapt a a Evangheliei, deschiznd c ai prin care se cu vestea cea bun poate ajunge la omenirea n suferin ta a a vindec arii prin Hristos. n aceste institu tii, bolnavii pot nv a ta ti s a- si ncre- [393] din teze cazurile Marelui medic, care va coopera cu eforturile lor serioase pentru rec stigarea s an at a tii, aducndu-le att vindecarea suetului, ct s i a trupului. (Testimonies for the Church 9:167-172 (1909)).

421

422

Sfaturi pentru s an atate

Domnul Hristos nu mai este n persoan a n aceast a lume, spre a merge prin ora sele s i satele noastre, vindecndu-i pe cei bolnavi, ns a El ne-a ns arcinat pe noi s a ducem mai departe lucrarea misionar a medical a pe care a nceput-o El. n aceast a lucrare, noi trebuie s a facem tot ce putem mai bine. Trebuie ntemeiate institu tii pentru ngrijirea bolnavilor n care b arba ti s i femei, care sufer a de diferite boli, s a poat a ajunge n grija medicilor s i surorilor medicale tem atoare de Dumnezeu s i s a e trata ti rar a medicamente otr avitoare. Am fost instruit a c a noi nu trebuie s a ntrziem a face lucrarea ce trebuie f acut a n domeniul reformei s an at a tii. Prin aceast a lucrare, noi trebuie s a ajungem la suetele de la drumuri s i de la garduri. Mi-a fost dat a lumin a special a c a n sanatoriile noastre multe suete vor primi s i vor asculta adev arul prezent. n aceste institu tii, femeile s i b arba tii trebuie s a e nv a ta ti cum s a poarte de grij a trupurilor lor . Ei trebuie s s i n acela si timp cum s a devin a s an ato si n credin ta a e nv a ta ti ce nseamn a a mnca trupul s i a bea sngele Fiului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus: Cuvintele pe care vi le spun (Ioan 6, 63). Eu sunt duh s i via ta Sanatoriile noastre trebuie s a e s coli n care s a se fac a instruire n domeniul medical, misionar. Ele trebuie s a aduc a suetelor bolnave de p acat frunze din pomul vie tii, care le vor aduce pace, n Hristos Isus. n adejde s i credin ta Lucrarea din marile ora se Fie ca lucrarea Domnului s a mearg a nainte. Fie ca lucrarea misionar a medical as i lucrarea educativ a s a mearg a nainte. Eu sunt sigur a c a aceasta este lipsa noastr a cea mare lucr atori serio si, [394] devota ti, inteligen ti. n ecare ora s mare ar trebui s a existe o reprezentare a adev arului lucr arii misionare medicale. Fie ca mul ti s a- si pun a acum ntrebarea: Doamne, ce vrei s a fac? (Faptele Apostolilor 9, 6). Planul Domnului este ca metoda Lui de vindecare f ar a medicamente s a e f acut a cunoscut a n ecare ora s mare prin intermediul institu tiilor noastre medicale. Dumnezeu investe ste cu demnitate sfnt a pe cei care pornesc nainte s i merg tot nainte, n orice loc n care pot p atrunde. Satana ne face aceast a lucrare ct , ns de grea cu putin ta a puterea divin a va nso ti pe lucr atorii sinceri. C al auzi ti de mna Tat alui nostru ceresc, s a mergem nainte,

Apel c atre misionarii medicali

423

folosind ecare ocazie pe care o avem pentru a extinde lucrarea lui Dumnezeu. Domnul vorbe ste tuturor misionarilor medicali, spunndu-le: Duce ti-v as i lucra ti ast azi n via mea pentru a salva suete. Dumnezeu ascult a rug aciunile tuturor acelora care l caut a n adev ar. El are puterea de care noi to ti avem nevoie. Ei umple inima cu dragoste, bucurie, pace s i sn tire. Caracterul se dezvolt a continuu. Noi nu ne putem permite s a petrecem timpul cu lucruri potrivnice lui Dumnezeu. Exist a medici care, datorit a unei leg aturi din trecut cu sanatoriile noastre, g asesc c a este protabil s a se a seze aproape de institu tiile de cmpul cel mare, neglijat s noastre; ei si nchid ochii fa ta i nelucrat, n care lucrarea neegoist a ar putea o binecuvntare pentru n toare, ranat mul ti. Medicii misionari pot exercita o inuen ta al ta a, sn titoare. Medicii care nu fac acest lucru fac abuz de puterea lor s i fac o lucrare pe care Domnul o respinge. Instruirea pentru o lucrare grabnic a Dac a a vorbit vreodat a Domnul prin mine, E a vorbit atunci cnd am spus c a lucr atorii angaja ti n lucrarea de educa tie, n domeniul pastoral s i n lucrarea misionar a medical a trebuie sa e uni ti, lucrnd [395] to ti sub supravegherea lui Dumnezeu, ajutndu-se unul pe altul, binecuvntndu-se unul pe altul. Cei care au leg atur a cu s colile s i sanatoriile noastre trebuie s a lucreze cu zel serios. Lucrarea care se face sub c al auzirea Duhului Sfnt, din dragoste pentru Dumnezeu s i pentru omenire, va purta semn atura divin as i si va pune amprenta asupra min tii oamenilor. Domnul cere tinerilor no stri s a vin a la s colile noastre s i s a se preg ateasc a degrab a pentru slujire. n diverse locuri, n afara ora selor mari, trebuie nin tate s coli n care tinerii no stri pot primi o educa tie care s a-i preg ateasc a pentru a face lucrare de evanghelizare s i lucrare misionar a medical a. Domnului trebuie s a-i e dat a ocazia de a ar ata oamenilor eare le este datoria s i de a lucra asupra min tii lor. Nimeni nu trebuie s a se angajeze s a slujeasc a un anumit num ar de ani sub conducerea unui grup de oameni sau ntr-o anumit a ramur a a lucr arii, c aci Domnul nsu si va chema pe oameni, a sa cum n vechime El a chemat pe umilii

424

Sfaturi pentru s an atate

pescari s i El nsu si le-a dat instruc tiuni cu privire la cmpul lor de lucru s i metoda pe care trebuie s a o urmeze. El va chema b arba ti de ia plug s i de la alte ndeletniciri pentru a da ultima avertizare suetelor care pier. Sunt multe c ai de lucru pentru Domnul s i Marele tor va da n nv a ta telepciune acestor lucr atori, f acndu-i s a vad a lucruri uimitoare n Cuvntul S au. Surori medicala ca evangheli sti Domnul Hristos, marele Misionar Medical, este exemplul nostru. Despre El st a scris c a str ab atea toat a Galilea, nv a tnd pe norod n sinagogi, propov aduind Evanghelia mp ar a tiei s i t am a-duind orice care era n norod (Matei 4, 23). El vindeca [396] boal as i orice neputin ta pe bolnavi s i propov aduia Evanghelia. In lucrarea Sa, vindecarea s i nv a tarea erau strns legate. Nici ast azi acestea nu trebuie separate. Surorile care sunt instruite n institu tiile noastre trebuie s a e preg atite a porni ca evangheliste misionare medicale, unind lucrarea de propov aduia* a Cuvntului eu vindecarea zic a. Noi trebuie s a facem ca lumina noastr a s a str aluceasc a n mijlocul ntunericului moral. Mul ti dintre cei care sunt acum n ntuneric, pe m asur a ce vor vedea o reectare a Luminii lumii, si vor da seama c a au o n adejde de salvare. Lumina ta s-ar putea s a e mic a, ns a nu uita c a aceasta este ceea ce ti-a dat Dumnezeu s i c a e sti r aspunz ator ca aceasta s a str aluceasc a. Cineva s-ar putea s a- si aprind a lumina de la lumina ta s i astfel lumina sa poate deveni mijlocul prin care al tii po ti sco si din ntuneric. Pretutindeni n jurul nostru sunt deschise u si pentru slujire. Noi trebuie s a ne cunoa stem semenii s i s a c aut am s a-i atragem spre Hristos. Dac a facem acest lucru. El l va aproba s i va coopera cu noi. Adesea, locuitorii unei cet a ti n care a lucrat Domnul Hristos doreau ca El s a r amn a mpreun a cu ei s i s a continue s a lucreze pentru ei. ns a El Ie-a spus c a trebuie s a mearg as i n alte cet a ti care nu au auzit adev arurile pe care El le avea de prezentat. Dup a ce a dat oamenilor dintr-un anumit loc adev arul, El i l asa pe ci s a cl adeasc a mai departe pe ceea ce El Ie-a dat, n timp ce El Se ducea n alt loc. Metodele Sale de lucru trebuie urmate ast azi de cei c arora e-a l asat lucrarea Sa. Noi trebuie s a mergem din loc n loc, ducnd solia.

Apel c atre misionarii medicali

425

De ndat a ce adev arul a fost proclamat ntr-un loc, noi trebuie s a mergem s a avertiz am n alte locuri. Organizarea de grupe Trebuie organizate s i instruite grupe care s a lucreze n modul [397] cel mai temeinic ca surori medicale, evangheli sti, pastori, colportori, studen ti, pentru des avr sirea caracterului dup a modelul divin. Scopul nostru de acum trebuie s a e s a ne preg atim s a primim o educa tie mai nalt a n s coala de sus. tura pe care mi-a dat-o Domnul din timp n timp, Potrivit cu nv a ta eu s tiu c a trebuie s a existe lucr atori care s a fac a turnee evangheliste n ora se s i sate. Cei care fac aceast a lucrare vor culege un seceri s bogat de suete, att din categoriile sociale de sus, ct s i din cele de jos. Calea pentru aceast a lucrare este cel mai bine preg atit a prin eforturile colportorului credincios. Mul ti vor chema ti n cmpul de lucru din cas a n cas a, s a tin a studii biblice s i s a se roage mpreun a cu cei interesa ti. n propov Fie ca pastorii no stri, care au c stigat experien ta aduirea Cuvntului, s a nve te s a fac a tratamente simple s i apoi s a lucreze n mod inteligent ca evangheli sti misionari medicali.

O lucrare urgent a
Este nevoie acum de lucr atori misionari medicali. Nu v a pute ti permite s a pelrece ti ani de zile s a v a preg ati ti. Curnd, u sile care acum sunt deschise pentru adev ar vor nchise pentru totdeauna. Duce ti solia acum. Nu a stepta ti ng aduind vr ajma sului s a ia n st apnire cmpurile deschise acum pentru voi. Face ti ca grupe mici s a porneasc a spre a face lucrarea pe care Domnul Hristos a rnduit-o pentru ucenicii S ai. Fie ca ace stia s a lucreze ca evangheli sti, r aspndind publica tiile noastre s i vorbind despre adev ar acelora pe care i ntlnesc. S a se roage pentru bolnavi, slujind nevoilor lor, nu cu medicamente, ci prin intermediul remediilor naturale s i nv a tndu-i s a- si recapete s an atatea s i s a evite boala. (Testimonies for the Church [398] 3:167-172 (1909)).

426

Datoriile s i privilegiile lucr atorilor de la sanatoriu


Administrarea unei institu tii att de mari s i importante cum este sanatoriul implic a o mare responsabilitate, att n lucrurile vremel ca nice, ct s i n cele spirituale. Este de cea mai mare importan ta acest a sez amnt pentru cei bolnavi trupe ste sau mintal s a e astfel nct Domnul Hristos, Vindec atorul Atotputernic, s a poat a domni n mijlocul lor s i tot ce se face s a e sub controlul Duhului S au. To ti cei ce lucreaz a la aceast a institu tie trebuie s a e preg ati ti pentru a- si achita cu credincio sie responsabilit a tile date lor de Dumnezeu. Ei trebuie s a e la fel de credincio si n lucrurile mici ca s i n cele mari. To ti trebuie s a- si dea silin ta cu rug aciune, ca s a vad a cum pot deveni utili pentru ca acest loca s pentru bolnavi s a devin a un mare succes. Noi nu ne putem da seama cu ct a ner abdare pacien tii cu diferite boli vor veni la sanatoriu, to ti doritori s a e ajuta ti, unii ndoielnici s i nencrez atori, iar al tii ncrez atori c a vor ns an ato si ti. Cei care nu au mai fost la aceast a institu tie privesc cu interes principiile care le sunt prezentate. To ti cei ce sus tin c a sunt copii ai lui Dumnezeu trebuie s a aib a nencetat n minte faptul c a ei sunt misionari n eforturile pe care le depun fa ta de toate categoriile de oameni. Vor avea de-a face cu cei rana ti s i cu cei grosolani, cu cei umili s i cu cei mndri, cu oameni religio si s i cu sceptici, cu oameni genero si s i cu oameni zgrci ti, cu oameni cura ti s i cu oameni ntina ti, cu oameni educa ti s i cu oameni ignoran ti, cu boga ti s i cu s araci, de fapt, printre pacien tii de la sanatoriu se vor aa tot felul de caractere s i clase sociale. Cei [399] care vin la aceast a institu tie au nevoie de ajutor s i astfel, oricare ar starea lor, ei recunosc c a nu sunt n stare s a se ajute singuri. Aceste caractere omene sti att de diferite nu pot tratate n acela si fel, totu si, e c a sunt boga ti sau s araci, din clasa de sus sau de jos, dependen ti sau independen ti, to ti au nevoie de bun atate, simpatie s i iubire. Prin leg aturile pe care le avem, mintea noastr a trebuie s lefuit as i ranat a. Noi depindem unii de al tii, ind strns lega ti prin leg aturile fr a te sti omene sti. 427

428

Sfaturi pentru s an atate

Cerul vrea ca unul de-altul s a depindem, St apn, sau rob, sau doar prieten S a se sprijine la nevoie unul pe cel alalt. Iar sl abiciunea unuia va atunci t aria tuturor. Valoarea rela tiilor sociale Cre stinismul vine n contact cu lumea prin intermediul rela tiilor sociale. Fiec arui b arbat sau femeie care a gustat dragostea lui Hristos s i a primit n inim a iluminarea divin a Dumnezeu i cere s a mpr as tie lumina pe c ararea ntunecat a a acelora care nu cunosc o cale mai bun a. Fiecare lucr ator din acel sanatoriu trebuie s a devin a un martor pentru Isus. Puterea social a, sn tit a prin Duhul lui Hristos, trebuie s a e pus a n valoare astfel, nct s a c stige suete pentru Mntuitorul. Cine are de-a face cu persoane ce difer a att de mult n privin ta caracterului, rii s i temperamentului va avea necazuri, ncurc aturi s i conicte, chiar dac a se str aduie ste. S-ar putea s a e dezgustat de pe care le ntlne ignoran ta, mndria s i spiritul de independen ta ste; ns a aceasta nu trebuie s a-1 descurajeze. El trebuie s a stea pe pozi tie, de principiu, cu credin nu s a e dus de s uvoi. Tare ca stnca fa ta ta inteligent a, el trebuie s a stea pe picioare, neatins de inuen tele din [400] jur care tind s a-1 ntineze. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a e afectat de diferitele inuen te la care este expus; ci trebuie s a stea n picioare pentru Isus s i, cu ajutorul Duhului S au, s a exercite o putere transformatoare asupra min tilor deformate de obiceiuri gre site s i mnjite de p acat. Frumuse tea sn teniei Domnul Hristos nu trebuie s a e ascuns n inim as i ncuiat acolo ca o comoar a mult rvnit a, sacr as i scump a, de care se bucur a numai posesorul ei. Noi trebuie s a-L avem pe Domnul Hristos n inimile noastre ca un izvor de ap a, care t sne ste pentru via ta ve snic a, nviornd pe to ti cei ce vin n contact cu noi. Trebuie s a-L m arturisim pe Domnul Hristos n mod deschis s i cu curaj, manifestnd n caracterele noastre blnde tea, umilin ta s i iubirea Sa, pn a ce oamenii vor fermeca ti de frumuse tea sn teniei. Nu este cea mai bun a cale de

Datoriile s i privilegiile lucr atorilor de la sanatoriu

429

a ne conserva religia a sa cum facem cu parfumurile, punndu-le n sticle, s a nu se mpr as tie mirosul. Conictele s i ripostele pe care le avem de ntmpinat sunt tocmai cele care trebuie sa ne fac a mai puternici s i s a dea stabilitate credin tei noastre. Noi nu trebuie s a m vntura ti ca o trestie purtat a trec n vnt de c atre orice inuen ta atoare. Suetele noastre, nc alzite s i nviorate de adev arurile Evangheliei s i mprosp atate de harul divin, trebuie s a se deschid as i s a- si reverse parfumul asupra altora. oric mbr aca ti cu toat a arm atura neprih anirii, putem face fa ta arei inuen te s i cur a tia noastr a va ramne neatins a. To ti trebuie s a considere cerin tele lui Dumnezeu ca ind supreme. Dumnezeu a dat ecarei persoane capacit a ti pe care s a le pun a n valoare pentru ca ei s a poat a s a reecte slava D at atorului. n ecare zi trebuie s a se fac a un anumit progres. Dac a lucratorii pleac a de la sanatoriu a sa cum au venit la el, f ar a s a f acut vreun [401] pas nainte n ce prive ste cunoa sterea sau t aria spiritual a, ei au de-a face cu o pierdere. Dumnezeu dore ste ca urma sii S ai s a creasc a n mod continuu s a creasc a pn a la statura de oameni maturi n Hristos. Cei care nu devin mai puternici s i nu ajung mai puternic nr ad acina ti s i ntemeia ti vor regresa n mod continuu. O lumin a pentru lume Trebuie f acut un efort special pentru a ne asigura lucr atori cre stini con stiincio si. Este scopul lui Dumnezeu ca institu tiile noastre de s an atate s a e organizate s i controlate n exclusivitate de c atre adventi stii de ziua a s aptea; cnd necredincio sii ajung s a conduc a acolo, inuen ta lor va vorbi cu mult a greutate mpotriva sanatoriului. Dumnezeu nu a inten tionat ca aceste institu tii s a functioneze dup a rnduielile altor institu tii de s an atate din tar a, ci ca acestea s a e cele mai eciente instrumente n mna Sa pentru a duce lumina lumii. Acestea trebuie s a e pricepute n cele ale stiin tei, s a aib a putere moral as i spiritual a, santinele credincioase n vederea reformei n toate privin tele; iar to ti care sunt implica ti n aceste treburi s a e reformatori, s a respecte regulile, s a dea aten tie luminii reformei s an at a tii care str aluce ste acum asupra noastr a ca popor. To ti pot o binecuvntare pentru al tii dac a vor reprezent a n mod corect religia Domnului Isus Hristos. ns a s-a ar atat mai mult a

430

Sfaturi pentru s an atate

preocupare pentru ca nf a ti sarea exterioar a s a e ct mai atragatoare, c a s a e pe plac pacien tilor lume sti, dect pentru o leg atur a vie cu Cerul, prin veghere s i rug aciune, pentru ca acest instrument al lui Dumnezeu s a poat a avea pe deplin succes n a face bine att trupului, [402] ct s i suetului oamenilor. O putere modelatoare Ce se poate spune s i ce se poate face pentru a trezi convingerea n inimile celor care sunt lega ti de aceast a institu tie important a? Oare cum ar putea ei condu si s a vad as i s a simt a pericolul de vie n ce a face mi sc ari gre site dac a nu au zi de zi o experien ta prive ste lucrurile lui Dumnezeu? Medicii se a a ntr-o pozi tie n potrivit cu credin care, dac a ar exercita o inuen ta ta lor, ar avea o putere modelatoare asupra tuturor celor ce au leg atur a cu institu tia. Aceasta constituie unul dintre cele mai bune cmpuri misionare din lume s i to ti cei care au func tii de r aspundere trebuie s a-L cunoasc a bine pe Dumnezeu s i s a primeasc a permanent lumin a din ceruri... Sunt unii care nu sunt ceea ce dore ste Domnul. Ei sunt nepolitico si s i grosolani s i au nevoie de inuen ta modelatoare a Duhului lui Dumnezeu. Nu ne convine niciodat a s a ne lu am crucea s i s a mergem pe c ararea t ag aduirii de sine s i totu si trebuie s a facem acest lucru. Dumnezeu dore ste ca to ti s a aib a harul S au s i spiritul S au care s a le nmiresmeze via ta. Unii sunt prea independen ti, prea ncrez atori n sine s i nu se sf atuiesc cu al tii a sa cum ar trebui s a fac a... la sanatoriu trebuie s To ti cei ce exercit a o anumit a inuen ta a se conformeze voin tei lui Dumnezeu, s a- si umileasc a eul s i s a- si des de inuen chid a inima fa ta ta pre tioas a a Spiritului lui Hristos. Aurul ncercat n foc reprezint a iubirea s i credin ta. Mul ti sunt aproape de lipsi ti de dragoste. ncrederea n ei n si si le orbe ste ochii fa ta de marea lor nevoie. Este absolut necesar a o convertire zilnic a fa ta nou Dumnezeu s i o experien ta a, zilnic as i profund a n via ta religioas a. n special n inimile medicilor trebuie trezit a dorin ta sincer a de a [403] avea acea n telepciune pe care numai Dumnezeu o poate da; c aci de ndat a ce ei ajung s a se ncread a n ei n si si, sunt l asa ti s a- si urmeze impulsurile propriilor lor inimi nesn tite. Cnd eu v ad ce pot deveni ace sti medici cu ajutorul lui Hristos s i ce pierd dac a nu au leg atur a

Datoriile s i privilegiile lucr atorilor de la sanatoriu

431

zilnic cu El, m a cuprinde teama c a ei se vor mul tumi s a ating a un standard lumesc s i nu vor avea dorin ta arz atoare, nu vor amnzi s i nu vor n sela dup a frumuse tea sn teniei, dup a podoaba unui duh blnd s i smerit, care este de mare pre t n ochii lui Dumnezeu. Pacea lui Hristos, pacea lui Hristos banii nu o pot cump ara, talentul str alucitor nu poate dispune de ea, intelectul nu s i-o poate asigura; ea este darul lui Dumnezeu. Religia lui Hristos cum i-a s putea face eu oare pe to ti s a n teleag a marea pierdere pe care o vor avea dac a nu vor pune n practica vie tii zilnice principiile snte ale acesteia? Blnde tea s i smerenia lui Hristos constituie puterea cre stinului. Acestea sunt ntr-adev ar mai pre tioase dect toate lucrurile pe care geniul le poate crea sau bog a tia le poate cump ara. Dintre toate lucrurile care sunt c autate, nutrite sau cultivate, nu exist a nimic att de valoros n ochii lui Dumnezeu ca o inim a curat as i un spirit plin de mul tumire s i pace. Dac a armonia divin a a adev arului s i a dragostei exist a n inim a, aceasta va str aluci n cuvinte s i fapte. Cultivarea cea mai atent aa nu au sucient calit a tilor exterioare s i a polite tii n via ta a putere de a ndep arta nervozitatea, judecata aspr as i vorbirea nepotrivit a. n inim a trebuie s a domneasc a spiritul bun avoin tei autentice. Dragostea s ofer a posesorului ci har, bun a-cuviin ta i farmec n comportament. Dragostea lumineaz a nf a ti sarea s i supune vocea; ea raneaz as i . l aduce pe om n armonie cu Dumnezeu, nnobileaz a ntreaga in ta c aci ea este un atribut divin. Mul ti sunt n primejdia de a gndi c a, datorit a grijilor legate de munc a, de scrisul s i practica medical a a profesiei lor sau nde- [404] plinirii datoriei n diferite departamente, doctorii sunt scuza ti dac a las a deoparte rug aciunea, dac a neglijeaz a Sabatul, serviciile divine religioase. Lucrurile sacre sunt puse deoparte pentru confortul lor, n timp ce datoriile, lep adarea de sine s i crucea sunt l asate neatinse. Nici medicii s i nici personalul medical ajut ator nu ar trebui s a ncerce s a- si ndeplineasc a lucrul f ar a a- si lua timp pentru rug aciune. Dumnezeu va ajutorul tuturor celor care sus tin c a l iubesc dac a ei s mntul propriei lor sl vor veni la EI cu credin ta i, avnd sim ta abiciuni, vor tnji dup a puterea Lui. Cnd ci se despart de Dumnezeu, n telepciunea lor se va dovedi a nebunie. Cnd ei sunt mici n ochii lor s i se bizuie cu totul pe Dumnezeu, atunci El va bra tul puterii lor, iar succesul le va nso ti eforturile, ns a atunei cnd ei ng aduie

432

Sfaturi pentru s an atate

ca mintea s a le e distras a de ia Dumnezeu, atunci Satana p atrunde n auntru s i controleaz a gndurile s i perverte ste judecata... Fra tilor v a rog erbinte s a ave ti n vedere numai slava lui Dumnezeu. Fie ca puterea Lui s a e t aria voastr a, harul S au s i puterea voastr a. Prin studiul Scripturilor s i rug aciune sincer a, c auta ti s a dobndi ti concep tii clare cu privire la datoria voastr as i apoi ndeplini tio cu credincio sie. Este esen tial s a cultiva ti credincio sia n lucrurile mici s i, f acnd astfel, ve ti deveni capabili pentru r aspunderi mai mari. Micile incidente ale vie tii de ecare zi trec adesea f ar a s a le observ am, ns a tocmai aceste lucruri sunt cele care ne formeaz a este important, pentru bine caracterul. Fiecare eveniment din via ta sau pentru r au. Mintea trebuie instruit a prin ncerc ari zilnice, pentru ca ea s a c stige puterea de a rezista n necazuri dicile. n zilele cu necazuri s i primejdii, trebuie s a ti tari s i s a sta ti f ar a s a ti inuen ta ti de nimic din cele ce v a sunt potrivnice. naintare n cuno stin ta Dumnezeu dore ste s a fac a lucruri multe pentru voi, dac a sim ti ti [405] nevoia dup a El. Domnul Isus v a iube ste. C auta ti totdeauna s a umbla ti n lumina n telepciunii lui Dumnezeu, s i pe parcursul tuturor etapelor vie tii, nu v a g asi ti odihna pn a nu s ti ti c a voin ta voastr a este n n El, voi pute armonie cu voin ta Creatorului vostru. Prin credin ta ti dobndi puterea de a v a mpotrivi tuturor ispitelor lui Satana s i astfel s a spori ti n putere s i n orice ncercare de la Dumnezeu. dac Voi pute ti deveni oameni cu r aspundere s i cu inuen ta a, prin puterea voin tei voastre unit a cu puterea divin a, v a angaja ti cu seriozitate n lucrare. Pune ti-v a la lucru puterile min tii s i nu neglija ti nicidecum pe cele zice. Nu ng adui ti ca trnd avia min tii s a v a . nv nchid a calea de naintare n cuno stin ta a ta ti s a medita ti s i s a studia ti pentru ca mintea voastr a s a se dezvolte s i s a se nt areasc a. Nu v a gndi ti niciodat a c a a ti nv a tat destul ca s a v a pute ti relaxa acum n urma eforturilor depuse. Mintea cultivat a este m asura omului. Educa tia trebuie s a continue pe tot parcursul vie tii, n ecare zi voi trebuie s a nv a ta ti s i s a pune ti n practic a cuno stin ta dobndit a. Voi cre ste ti n ce prive ste demnitatea adev arat as i valoarea moral a pe m asur a ce pune ti n practic a virtutea s i nutri ti corectitudine . Nu v n inim as i via ta a l asa ti caracterul s a e afectat de vreo urm aa

Datoriile s i privilegiile lucr atorilor de la sanatoriu

433

leprei egoismului. Un suet nobil mpreun a cu un intelect cultivat vor face din voi oameni pe care Dumnezeu i va putea folosi n func tii de r aspundere s i ncredere. Cea dinti ndatorire a tuturor celor care lucreaz a la aceast a institu tie este s a e ei n si si cinsti ti naintea lui Dumnezeu s i apoi s a stea pe picioare n puterea lui Hristos, neafecta ti de inuen tele rele la care sunt expu si. Dac a vor face din principiile mari ale Cuvntului lui Dumnezeu temelia caracterului lor, ei vor putea sta oriunde i va chema Domnul n providen ta Sa, nconjura ti de inuen te v at am atoare, s i totu si s a nu e smul si de pe calea cea dreapt a. (Testimonies [406] for the Church 4:534-562 (1881)).

Voio sia
n sanatorii s i spitale, acolo unde surorile medicale au continuu de-a face cu un mare num ar de oameni bolnavi, este nevoie de un efort hot art de a avea ntotdeauna o nf a ti sare pl acut as i voioas as i de a dovedi aten tie pentru ecare cuvnt s i fapt a. n aceste institu tii ca surorile medicale s este de cea mai mare importan ta a- si dea silin ta de a- si face lucrarea cu n telepciune s i bine. Ele trebuie s a nu uite c a, prin ndeplinirea datoriilor zilnice, slujesc Domnului Hristos. O minte preg atit a Bolnavii au nevoie s a li se rosteasc a cuvinte n telepte. Surorile medicale trebuie s a studieze Biblia zilnic pentru a n stare s a . rosteasc a cuvinte care s a ilumineze s i s a dea ajutor celor n suferin ta ngerii lui Dumnezeu sunt prezen ti n camerele n care se sluje ste acestor suferinzi, iar atmosfera care nconjoar a suetul celui care acord a tratamentul trebuie s a e curat as i nmiresmat a. Medicii s i surorile trebuie s a nutreasc a principiile lui Hristos. Virtu tile Sale trebuie v azute n vie tile lor. Apoi, prin ceea ce lac s i spun, ei vor atrage pe cei bolnavi la Mntuitorul. n timp ce administreaz a tratamentul pentru refacerea s an at a tii, sora medical a cre stin a trebuie s a atrag a n mod pl acut s i cu succes mintea pacientului c atre Hristos, Cel care vindec a att suetul, ct s i trupul. Gndurile prezentate, pu tin acum, pu tin mai ncolo, si au inuen ta lor. Surorile medicale mai n vrst a nu trebuie s a piard a nici o ocazie favorabil a de a atrage aten tia celor bolnavi la Hristos. Ele trebuie s a e totdeauna gata s a mbine vindecarea spiritual a cu vindecarea zic a. Surorile medicale trebuie s a-i nve te, n modul cel mai amabil s i binevoitor, pe cei care vor s a e vindeca ti c a trebuie s a nceteze s a calce Legea lui Dumnezeu. Ei trebuie s a nceteze via ta de p acat. [407] Dumnezeu nu-1 poate binecuvnta pe acela care continu a s a- si atrag a asupra lui nsu si boala s i suferin ta printr-o nc alcare voit aa 434

Voio sia

435

legilor Cerului. ns a Domnul Hristos, prin Duhul Sfnt, vine ca o s putere vindec atoare la cei ce nceteaz a a face r aul s i nva ta a fac a binele. (The Ministry of Healing, 222-224, 1905).

Ecien ta depinde de t arie


Ecien ta sorei medicale depinde, ntr-o mare m asur a, de t aria zic a. Cu ct este mai bun a starea de s an atate, cu att ea va n stare s a suporte mai mult ncordarea asist arii celor bolnavi s i cu att si va putea ndeplini mai eu succes ndatoririle. Cei care ngrijesc de bolnavi trebuie s a acorde o aten tie deosebit a dietei, cur a teniei, aerului curat s i mi sc arii zice, De asemenea, grija din partea familiei i va face n stare s a ndure poverile n plus pe care le au s i le va de folos n prevenirea contamin arii bolii... Surorile medicale s i to ti cei ce au de-a ice cu camera bolnavului trebuie s a e veseli, calmi s i st apni pe sine. Trebuie evitate graba, emo tia s i confuzia. U sile trebuie nchise s i deschise cu grij as i n ntreaga cas a trebuie s a e lini ste. n cazuri de febr a, este nevoie de o grij a deosebit a atunci cnd se aproprie criza s i febra se instaleaz a. Atunci este nevoie adeseori de veghe continu a. Ignoran ta, uitarea s i nes abuin ta au dus la moartea multora care ar putut tr ai dac a ar fost ngriji ti n mod corespunz ator de c atre surori medicale atente, [408] pricepute. (The Ministry of Healing, 219-222, 1905).

436

Integritatea ntre lucr atori


Personalul medical ajut ator de la sanatoriu nu trebuie s a- si ia libertatea de a- si nsu si pentru folosul lor din articolele de hran a puse ia dispozi tie pentru pacien ti. Ispita este mare n special cu privire la lucrurile ng aduite celor nou-veni ti, care trebuie convin si n mod treptat s a- si ndrepte obiceiurile primejdioase. Unii dintre lucr atori, ca s i copiii lui Israel, ng aduie gustului pervertit s i obiceiurilor nve s chite de ng aduin ta a pretind a victorie. Ei tnjesc, ca s i Israelul din vechime, dup a prazul s i usturoiul din Egipt. To ti cei care lucreaz a la aceast a institu tie trebuie s a adere cu stricte te la legile vie tii s i ale s an at a tii s i s a nu ncurajeze obiceiuri rele prin exemplul lor la al tii care au venit la sanatoriu pentru ns an ato sire. Angaja tii nu au dreptul s a consume biscui ti, nuci, stade, curmale, zah ar, portocale sau fructe de orice fel; c aci n primul rnd, mncnd astfel de lucruri ntre mese, a sa cum se face n general, ei si v at ama organele digestive. Nici un fel de hran a nu trebuie s a treac a de buze ntre mesele obi snuite. Din nou spun, cei care se fac p arta si la aceste lucruri si nsu sesc ceea ce nu le apar tine. Ispita de a gusta din mncarea pe care o mnuiesc este continuu naintea lor; prin aceasta, ei au o ocazie excelent a de a- si controla apetitul. ns a hrana pare s a e din bel sug, iar ei uit a c a aceasta reprezint a o mare valoare b aneasc a. Cnd unul, cnd altul si ng aduie cu nes abuin ta obiceiul de a gusta s i a se servi singuri, pn a ce si nchipuie c a nu este p acat a face a sa ceva. To ti trebuie s a se fereasc a a mp art as i acest punct de vedere, c aci n acest fel con stiin ta se toce ste. Cineva poate s a gndeasc a astfel: Pu tinul pe care l-am luat eu nu valoreaz a prea mult; ns a se pune [409] ntrebarea: Oare faptul c a a fost o cantitate mic a mic soreaz a cu ceva fapta p ac atoas a respectiv a? Din nou spun, pu tinul pe care l ia o persoan a poate c a nu valoreaz a prea mult, ns a, dac a sunt cinci care fac la fel, sunt luate cinei por tii mici. Apoi zece, dou azeci s i chiar mai mul ti pot presupune acela si lucru pn a ce, n ecare zi, lucr atorii vor putea, spre r aul lor, s a- si nsu seasc a multe por tii mici de care nu 437

438

Sfaturi pentru s an atate

au dreptul s a se ating a. Multe por tii mici nseamn a mult n eele din urm a. ns a pierderea cea mare este sus tinut a de cei care se abat de la principiile drept a tii s i le calc a, nv a tnd s a considere aceast a c alcare de lege n lucrurile mici ca neind deloc o c alcare de lege. Ei uit a cuvintele lui Hristos: Cine este credincios n cele mai mici lucruri este credincios s i n cele mari; s i cine este nedrept n cele mai mici lucruri este nedrept s i n cele mari (Luca 16, 10). Cnd se depune efort pentru a ndrepta aceste obiceiuri, lucrul acesta este privit n general ca o dovad a de zgrcenie din partea conduc atorilor; s i unii nu vor face nici o schimbare, mpietrindus i con stiin ta ca s i cnd aceasta ar fost atins a cu un er nro sit. Ei se ridic a mpotriva oric arei restric tii s i ac tioneaz as i vorbesc n mod sd ator, ca s i cnd s-a atentat la drepturile lor. ns a Dumnezeu socote ste aceste lucruri ca ho tie s i ele sunt nregistrate astfel n ceruri. Orice minciun as i n sel aciune ne este interzis a n Cuvntul lui nu sunt p Dumnezeu. Furtul direct s i minciuna f a ti sa acate n care persoanele respectabile s a e n primejdia de a c adea. Ci c alcarea de lege n lucrurile mici este cea care ndep arteaz a la nceput suetul de Dumnezeu. Prin acel singur p acat de a- si nsu si fructul oprit, Adam s i Eva au deschis por tile unui potop de necaz asupra lumii. Unii pot socoti acea c alcare de lege ca un lucru foarte mic; ns a noi vedem c a urm arile acestuia nu au fost nicidecum mici. ngerii din ceruri au o sfer a de ac tiune mai larg as i mai nalt a dect noi; ns as i pentru ei, s i [410] pentru noi, drept nseamn a unui s i acela si lucru. Conduc atorii de la sanatoriu nu au fost determina ti s a mustre relele care au fost men tionate dintr-un spirit josnic sau de zgrcenie, cernd ceea ce se cuvine ntr-o asemenea institu tie. Aceasta nu nseamn a alunecarea de la demnitatea care se cuvine spre a p azi interesele sanatoriului n aceste lucruri. Conduc atorii care sunt ci n si si credincio si urm aresc n mod natural ca s i ceilal ti s a e credincio si. Integritatea strict a trebuie s a domneasc a n treburile administratorilor s i trebuie impus a tuturor acelora care lucreaz a sub conducerea lor. Oamenii principiali nu au nevoie de restric tii cu lac ate s i chei; ei nu au nevoie s a e supraveghea ti s i p azi ti. Ei vor cinsti ti, oameni de onoare n orice timp att cnd sunt singuri s i nu i vede nici un ochi, ct s i n public. Ei nu vor aduce nici o pat a asupra suetului

Integritatea ntre lucr atori

439

lor pentru nici o sum a de bani sau pentru vreun avantaj egoist. Ei dispre tuiesc actele josnice. De si s-ar putea ca acestea s a nu e s tiute de nimeni, doar faptul c a ar cunoscute de ei n si si le-ar distruge respectul de sine. Cei care nu sunt con stiincio si s i credincio si n lucrurile mici nu vor transforma ti, chiar dac a ar exista legi s i ... restric tii ntr-o anumit a privin ta Cei care nu biruie n lucrurile mici nu au puterea moral a de a se mpotrivi s i rezista ispitelor mai mari. To ti cei care caut a s a fac a din cinste principiul conduc ator n treburile vie tii de zi cu zi trebuie s a se fereasc a s a nu se l acomeasc a la argintul, aurul sau ve smintele vreunui om. Dac a se mul tumesc cu hrana s i mbr ac amintea pe care le au, nu le va greu s a- si p azeasc a inima s i minile de a nu se ntina prin l acomie s i necinste... Cei care sunt angaja ti la sanatoriul nostru au n multe privin te cele mai mari avantaje pentru formarea de obiceiuri corecte. Nimeni nu este ferit de ispit a; c aci ecare caracter are puncte slabe s i este n [411] pericol cnd este atacat... To ti ar trebui s a simt a nevoia de a nt ari puterea moral a prin continu a veghere. Ca ni ste santinele credincioase, ei trebuie s a- si p azeasc a citadela suetului, neng aduindu- si relaxare const n privin ta vigilen tei nici m acar o clip a. Unica lor siguran ta a vie. n rug aciune arz atoare s i credin ta Cei care ncep s a e nep as atori cu privire la pa sii pe care i fac vor descoperi, nainte de a con stien ti de acest lucru, c a picioarele lor s-au prins ntr-o curs a din care este imposibil s a ias a singuri. Ar trebui s a e un principiu de neclintit ca to ti s a e cinsti ti s i one sti. Fie c a sunt boga ti sau s araci, e c a au prieteni sau sunt singuri, vin a orice ar veni, ei trebuie s a e hot ar ti prin puterea lui Dumnezeu ca nimic s a au-i determine a comite nici cel mai nensemnat act gre sit. Fiecare n parte s i to ti laolalt a trebuie s a- si dea seama c a de ei, n mod individual, depinde prosperitatea sanatoriului. (Testimony for the Physicians and Helpers of the Sanitarium, 59-65 (1879)). Fidelitate Mintea trebuie format a prin teste zilnice pentru a- si forma deprinderi de delitate, petru a sim ti nevoia de a respecta cerin tele drept a tii s i ale datoriei mai presus de orice nclina tie sau pl acere. Mintea astfel instruit a nu va s ov ai ntre bine s i r au, precum tremur a

440

Sfaturi pentru s an atate

trestia n vnt; ci, de ndat a ce este confruntat a cu anumite situa tii, ea s tie s a apeleze la principiu s i alege din instinct binele, f ar a a mai sta mult pe gnduri. Ace sti oameni sunt loiali deoarece s-au educat pe ci n si si n vederea unor deprinderi de credincio sie s i adev ar. [412] (Testimonies for the Church 3:22 (1872)).

Un tablou trist
Pe cnd mi era prezentat a n viziune starea sanatoriului, un nger al lui Dumnezeu p area c a m a conduce din camer a n camer a, n diferite departamente. Discu tia pe care am auzit-o n camerele personalului medical ajut ator nu era de natur a s a nal te s i s a nt areasc a mintea s i moralitatea. Vorbele u suratice, glumele proste sti, rsul f ar a rost c adeau n mod dureros asupra urechii... Am fost uimit a cnd am v azut gelozie s i am auzit cuvinte pline de invidie, o vorbire nes abuit a, de care ngerii lui Dumnezeu se ru sinau. Cuvintele, faptele s i motivele erau nregistrate. Si ct de pu tin si d adeau seama aceste caractere u soare, superciale s i inimi s mpietrite c a un nger al lui Dumnezeu st atea la u sa i scria felul cum erau folosite aceste clipe pre tioase! Dumnezeu va aduce la lumin a orice cuvnt s i orice fapt a. El este n orice ioc. Ace sti mesageri, de si nev azu ti, viziteaz a camera de dormit. Faptele ascunse de ntuneric vor aduse la lumin a. Gndurile, inten tiile s i scopurile inimii, toate vor l scoase la iveal a. Toate lucrurile sunt descoperite s i deschise pentru ochii Aceluia cu care avem de-a face. Am fost condus a n cteva camere din care se auzea o voce n rug aciune. Ct de binevenit era acest glas! O lumin a str alucitoare a ap arut pe fa ta c al auzei mele n timp ce mna sa scria ecare cuvnt al cererii. Ochii Domnului sunt peste cei neprih ani ti s i urechile Lui iau aminte la rug aciunile lor (1 Petru 3, 12). Critic a nepl acut a Si din alte camere se auzeau cele mai nepl acute glume pornite dintr-un spirit josnic s i vorbiri de sarte. Unii si b ateau joc de anumite [413] persoane s i chiar imitau cuvintele rostite la adunare; lucrurile sacre erau f acute subiect de glum a. Tinerii s i tinerele erau foarte aspru critica ti; asupra curteniei s i c as atoriei se z abovea ntr-un spirit josnic, dezgust ator. De-abia dac a se rostea vreun cuvnt serios; conversa tia era de-a sa natur a, nct njosea mintea s i ntina moralul s i to ti s441

442

Sfaturi pentru s an atate

au retras f ar a s a se ncredin teze lui Dumnezeu. (Testimony for the Physicians and Helpers of the Sanitarium, 87-89 (1879)).

Valurile inuen tei


Nu pute ti cunoa ste niciodat a urm arile inuen tei voastre din ecare zi, ns a ti siguri c a aceasta se exercit a e spre bine, e spre r au. Mul ti dintre cei care au o inim a bun as i inten tii bune ng aduie ca aten tia s a le e absorbit a de treburile lume sti sau de pl aceri, n timp ce suetele care privesc ia ei s i doresc c al auzire sunt luate de curent s i ajung ni ste epave f ar a n adejde. Astfel de persoane s-ar putea s a e buni profesioni sti s i s a e bine v azu ti de oameni, chiar ca s i cre stini, ns a n ziua lui Dumnezeu, cnd faptele noastre vor comparate cu Legea divin a, atunci se va descoperi c a ei nu corespund standardului. de ei s Al tii care le-au v azut via ta au mai dec azut pu tin fa ta i apoi al tii n urma acestora au dec azut s i ei pu tin s i astfel lucrarea de degenerare a tot continuat. Arunca ti o pietricic a ntr-un lac s i se va forma un val, apoi altul s i nc a altul; s i pe m asur a ce acestea se extind, cercul se l arge ste pn a rm. n acela ce acestea ajung chiar la ta si fel, inuen ta noastr a, de si nesemnicativ n aparen ta a, poate continua s a se extind a dincolo de cuno stin ta noastr a sau de puterea noastr a de control. (The Review [414] and Herald, 24 ianuarie, 1882).

443

Puterea asocierii
n institu tiile noastre, n care mul ti oameni lucreaz a mpreun a, inuen ta grupului este foarte mare. Este un lucru natural s a c aut am companie. Fiecare si g ase ste prieteni sau s i-i face. Si exact n func tie de puterea prieteniei va puterea inuen tei pe care prietenii o vor exercita unul asupra altuia spre bine sau spre r au. To ti vor avea s prieteni, vor exercita o inuen ta i vor inuen ta ti s i ei la rndul lor. Leg atura care leag a laolalt a inimile omene sti este tainic as i astfel mintele, gusturile s se face c a sim ta i principiile a doi indivizi ajung strns mpletite. Dup a cum ceara re tine modelul pece tii, la fel s i mintea re tine impresia produs a de leg atur a sau asociere. Inuen ta, de si poate uneori incon stient a, nu este mai pu tin puternic a. Dac a tinerii ar putea convin si s a se asocieze cu persoane curate, serioase, prietenoase, efectul ar salutar. Dac a se aleg tovar as i dintre cei ce se tem de Domnul, inuen ta acestora va conduce spre adev ar, datorie s i sn tenie. Via ta unui adev arat cre stin este o putere spre bine. ns a, pe de alt a parte, cei care se asociaz a cu b arba ti s i femei cu o moralitate ndoielnica, cu principii s i obiceiuri rele, vor merge curnd pe aceea si cale ca s i ace stia. Tendin ta reasc a a inimii lor este n jos. Cine se asociaz a cu un sceptic devine curnd un sceptic; cine alege compania unui om viclean devine curnd un om viclean. A te duce la sfatul celor r ai constituie primul pas c atre oprirea pe [415] calea celor p ac ato si s i a sezarea pe scaunul celor batjocoritori. Alegeti-v a tovar as i nobili Fie ca cei care doresc s a- si formeze un caracter drept s a- si aleag a drept tovar as i oameni serio si, cu o atitudine serioas a a min tii s i care au nclina tia spre lucrurile religioase. Cei care pre tuiesc costul pl atit s i doresc s a cl adeasc a pentru ve snicie trebuie s a pun a un material bun n cl adirea lor. Dac a accept a lemn putred, dac a sunt mul tumi ti cu defecte de caracter, cl adirea este sortit a ruinei. Fie ca to ti s a ia 444

Puterea asocierii

445

seama cum zidesc. Furtuna ispitei va da n aval a asupra cl adirii, iar dac a aceasta nu este construit a cu hot arre s i credincio sie, nu va putea trece de ncercare. Un nume bun este mai pre tios dect aurul. Tinerii au tendin ta de a se asocia cu cei care sunt inferiori din punct de vedere al min tii s i al moralit a tii. Ce fericire adev arat a poate a stepta un tn ar s a g aseasc a din leg atura de bun avoie cu persoane care au un standard minte s redus n gndire, sim ta i comportament? Unii sunt josnici n gusturi s i destr ab ala ti n obiceiuri s i to ti cei care si aleg astfel de tovar as i le vor urma exemplul. Noi tr aim vremuri primejdioase care ar trebui s a trezeasc a temeri n inimile tuturor. Mintea multor oameni r at ace ste prin labirinturile scepticismului. Cauzele pentru aceasta sunt ignoran ta, mndria s i un caracter decitar. Umilin ta este cu greu. Exist o lec tie pe care oamenii dec azu ti o nva ta a ceva n inima omeneasc a ce se mpotrive ste adev arului descoperit cu privire la subiecte legate de Dumnezeu s i p ac ato si, c alcarea legii divine s i iertarea prin Hristos. Studia ti Scripturile Fra tii mei s i surorile mele, b atrni s i tineri, cnd ave ti o or a la dispozi tie, deschide ti Biblia s i depozita ti n minte pre tioasele ei adev aruri. Cnd munci ti, veghea ti asupra min tii voastre, face ti-o s a z aboveasc a asupra lui Dumnezeu, vorbi ti mai pu tin s i cugeta ti mai mult. Nu uita ti c a, n ziua judec a tii, oamenii vor da socoteal a de orice cuvnt nefolositor pe care-1 vor rostit (Matei 12, 36). mpotriva Cuvintele voastre s a e alese; acest lucru va nchide o u sa vr ajma sului suetelor. ncepe ti ziua cu rug aciune; lucra ti ca s i cum [416] a ti n prezen ta lui Dumnezeu. ngerii S ai sunt totdeauna al aturi de voi, nregistrnd cuvintele voastre, comportamentul vostru s i felul n care v a ndeplini ti lucrarea. Dac a nu accepta ti sfatul cel bun s i alege ti s a v a ntov ar as i ti cu cei pe care ave ti motive s a-i suspecta ti c a nu sunt nclina ti spre lucrurile religioase, de si ei pretind c a sunt cre stini, curnd ve ti deveni ca ei. V a a seza ti singuri n calea ispitei, pe terenul de lupt a al lui Satana s i, dac a nu ve ti veghea continuu, ve ti birui ti de n sel aciunile lui. Sunt persoane care, de si ctva timp au f acut o m arturisire de , sunt n toate inten credin ta tiile s i scopurile lor f ar a Dumnezeu s i

446

Sfaturi pentru s an atate

sensibil f ar a o con stiin ta a. Ei sunt nclina ti spre lucrurile de sarte s i cele de nimic; discu tiile lor sunt de un caracter josnic. Lucrurile legate de curtenie s i via ta conjugal a le ocup a mintea, care nu este nicidecum preocupat a de gnduri mai nalte s i nobile. Tov ar as iile pe care s i le aleg lucr atorii le determin a destinul att pentru lumea aceasta, ct s i pentru cea viitoare. Unii care au fost odinioar a con stiincio si s i credincio si s-au schimbat n mod trist; ei s-au ndep artat de Dumnezeu, iar Satana i-a atras de partea sa. Acum ei nu mai au nimic de-a face cu religia, sunt lipsi ti de respect sfnt asupra celor din jurul lor. Tov s i au inuen ta ar as iile rele distrug caracterul; principiul este subminat. Cine umbl a cu n telep tii se face n telept, dar cui i place s a se nso teasc a cu nebunii o duce r au (Proverbe 13, 20). Evita ti irtul Tinerii sunt n pericol, ns a ei sunt orbi ti s i nu pot discerne [417] care sunt urm arile c aii pe care merg. Mul ti dintre ei obi snuiesc s a irteze. Parc a ar nnebuni ti. Nu mai exist a nimic nobil, demn ori sacru n comportamentul lor; deoarece sunt ispiti ti de c atre Satana, inuen ta lor este de a sa natur a, nct s a-i e pe plac lui. Avertiz arile care li se dau sunt neluate n seam a. Ei sunt nc ap a tna ti, ambi tio si s i sd atori. Ei socotesc c a avertizarea, sfatul s i mustrarea nu li se potrivesc. Nu-i intereseaz a ncotro au pornit. Ei se separ a continuu de lumina s i dragostea lui Dumnezeu. Pierd discern amntul cu privire la lucrurile sacre s i cele ve snice; s i de si si ndeplinesc de form a datoriile cre stine sti, inima lor nu este la acestea. Mult prea trziu, aceste suete n selate vor nv a ta c a strmt a este poarta, ngust a este s calea care duce la via ta i pu tini sunt cei ce o a a (Matei 7, 14). Cuvintele, faptele s i motivele sunt nregistrate; ns a ct de pu tin si dau seama aceste capete u suratice, superciale s i inimi mpietrite c a un nger al lui Dumnezeu st as i scrie felul cum folosesc clipele cele pre tioase. Dumnezeu va aduce la lumin a orice cuvnt s i orice fapt a. El este n ecare loc, mesagerii S ai, de si nev azu ti, viziteaz a att camera de lucru, ct s i dormitorul. Faptele ascunse ale ntunericului vor aduse la lumin a. Gndu-rile, inten tiile s i scopurile inimii vor descoperite. Totul este gol s i descoperit naintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face.

Puterea asocierii

447

Lucr atorii trebuie s a-L aib a pe Domnul Isus pretutindeni al aturi de ei n lucrul lor. Tot ce se face trebuie s a e f acut cu exactitate s i n mod con stiincios, nct s a poat a trece cu bine examenul cercet arii. Credincio sia este la fel de important a n privin ta datoriilor mici ale vie tii ca s i n cele care implic a o responsabilitate mai mare. Unii pot avea ideea c a munca lor nu este nobil a; ns a aceasta este exact a sa cum o aleg ei sa e. Ei singuri pot face ca aceasta s a e toare. Noi am dori ca orice trntor s ori njositoare, ori n al ta a e [418] silit s a trudeasc a pentru pinea cea de toate zilele, c aci munca este o binecuvntare, nu un blestem. Lucrul srguincios ne va p azi de multe din cursele lui Satana care g ase ste stric aciuni de f acut pentru minile lene se. S a nu v a e ru sine de munc a Nici unuia dintre noi nu ar trebui s a-i e ru sine de munc a, orict de josnic as i umilitoare ar p area aceasta. Munca nnobileaz a. Cei care muncesc din greu cu capul sau cu minile sunt oameni harnici. Si to ti si fac datoria s i si onoreaz a religia, la fel de mult, e c a spal a rufe sau vase, e c a lucreaz a pentru biseric a. n timp ce minile sunt prinse n munca obi snuit a, mintea poate n al tat as i nnobilat a prin gnduri curate s i snte. Cnd vreunul dintre lucr atori dovede ste lips a de respect pentru lucrurile religioase, acesta trebuie scos din lucrare. Nici unul nu trebuie f acut s a cread a c a institu tia depinde de el. Cei care au fost angaja ti n institu tiile noastre ar trebui s a e acum lucr atori responsabili pe care s a te po ti bizui n orice loc, la fel de de datorie ca s de pol. Dac credincio si fa ta i busola fa ta a ar folosit bine ocaziile pe care le-au avut, acum ei ar avea caractere echilibrate vie, profund s i o experien ta a n lucrurile religioase. ns a unii dintre ace sti lucr atori s-au desp ar tit de Dumnezeu. Au dat religia la o parte. Aceasta nu este un principiu s adit n ei, pe care s a-1 pre tuiasc a oriunde s-ar duce s i n orice societate ar arunca ti, dovedindu-se ca o ancor a pentru suet. A s dori ea to ti lucr atorii s a ia n seam a, cu s toat a seriozitatea, faptul c a succesul n aceast a via ta i succesul n dobndirea vie tii viitoare depinde n mare m asur a de credincio sia n lucrurile mici. Cei care tnjesc dup a responsabilit a ti mai mari

448

Sfaturi pentru s an atate

ar trebui s a dovedeasc a credincio sie n ndeplinirea datoriilor lor n [419] locul n care l-a a sezat Dumnezeu. Des avr sirea lucr arilor lui Dumnezeu se poate vedea cu claritate att n cea mai mic a insect a, ct s i la regele p as arilor. Suetul copilului mic care crede n Hristos este la fel de pre tios n ochii S ai ca s i ngerul din jurul tronului S au. Voi ti dar des avr si ti dup a cum s i Tat al vostru Cel ceresc este des avr sit (Matei 5, 48). A sa cum Dumnezeu este des avr sit n sfera Lui, la fel s i omul poate des avr sit n sfera lui. Tot ce g ase ste mna s a fac a, trebuie s a e f acut cu con stiinciozitate s i promptitudine. Credincio sia s i integritatea n lucrurile mici, ndeplinirea datoriilor mici s i a faptelor m arunte de generozitate, vor lumina s i nveseli c ararea vie tii, iar cnd se va sfr si lucrarea noastr a pe p amnt, ecare dintre micile ndatoriri ndeplinite cu credincio sie va pre tuit a ca o comoar a deosebit a naintea lui Dumnezeu.. (Testimonies for the Church 4:587-591 (1881)).

n s colile noastre
n s colile noastre, surorile medicale misionare ar trebui s a e instruite de medici calica ti s i, ca parte component a a educa tiei medicale primite, ele trebuie s a nve te s a se lupte cu boala s i s a arate valoarea remediilor naturale. Este mare nevoie de aceast a lucrare. Metropolele s i ora sele cad tot mai mult n p acat s i ntinare moral a, de si exist a un Lot n ecare Sodom a. Otrava p acatului este la lucru chiar n inima societ a tii s i Dumnezeu cheam a reformatori care s a stea n ap ararea legii pe care El a ntemeiat-o pentru a guverna sistemul zic. n acela si timp, ei trebuie s a men tin a un standard nalt n educarea min tii s i cultivarea inimii, astfel ca Marele Medic s a poat a coopera cu bra tul de ajutor al omului n a face lucrarea att de necesar a a milei n alinarea suferin tei. (Testimonies for the Church [420] 6:136 (1900)).

449

Lips a de economie
Pe m asur a ce c al auza mea m a conducea prin diferite departamente, lipsa practic arii economiei mi-a tulburat suetul s i l-a umplut de mhnire, c aci eram pe deplin con stient a de m arimea datoriei care atrna asupra institu tiei. Necinstea meschin a, neglijarea egoist aa datoriei, toate erau notate de ngerul raportor. Risipa ng aduit a ici s i colo se ridic a n decursul unui an la o sum a con