Sunteți pe pagina 1din 76

Un apel solemn

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Precuvntare
Vorbind despre starea de dec adere moral a a lumii din zilele din urm a, Hristos spune c a ea avea s a e la fel ca s i pe vremea lui Noe s i a lui Lot, nainte de potop s i de nimicirea cet a tilor Sodomei s i Gomorei. Dumnezeu prive ste asupra lumii stricate de ast azi cu aceia si indignare, ca s i asupra lumii dinainte de potop, cnd Domnul a v azut c a r autatea omului era mare pe p amnt, s i c a toate nchipuirile gndurilor din inima lui, erau ndreptate n ecare zi numai spre r au. Geneza 6, 5. Starea lumii noastre este alarmant a. Oriunde ne ndrept am privirea vedem debilitate, chipuri pipernicite, membre paralizate, capete diformate s i schilodiri de orice fel. P acatul, nelegiuirea s i violarea legilor naturii sunt cauza acestor ngr am adiri de jale s i suferin te asupra oamenilor, O mare parte din tineretul care tr aie ste ast azi este f ar a valoare. Deprinderile lor stricate le nimicesc energia s i aduc asupra lor boli scrboase s i complicate. (Un apel solemn, 8) Cum se mai poate pune stavil a unui astfel de potop de nelegiuire s i prin ce mijloc s-ar mbun at a ti starea moral a a tineretului nostru? [3] Numai prin citirea de c ar ti morale, iar nu a romanelor senza tionale. Cea din tii carte care trebuie pus a n minile copiilor s i tinerilor no stri, trebuie s a e Biblia. Familia este piatra unghiular a a societ a tii s i dac a ea este c al auzit a de principiile moralei cre stine, atunci va inuen ta n bine societatea, dar dac a este corupt as i ab atut a dela principiile morale, inuen ta ei va strica s i pe cei din jurul ei. Dumnezeu n-a l asat lumea absolut n voia soartei ei fatale, ci ia pus la ndemn a un element de moralizare salvator, s i acesta este Vestirea Evangheliei. Ori de cte ori Evanghelia a fost vestit a, n mod serios unui popor sau unei na tiuni, a urmat o rennoire moral a. Istoria Cre stinismului s i a Protestantismului conrm a aceasta cu . Civiliza prisosin ta tia adev arat a nu e dect un produs al inuen tei Evangheliei. Oriunde au p atruns razele Evangheliei, au adus s i o schimbare moral a. T arile cele mai degradate moralice ste sunt acelea iv

cari e ca n-au auzit niciodat a Evanghelia, e c a au auzit-o dar au lep adat-o. Evanghelia, de si nsemneaz a Veste buna, ea nu trebuie sa e numai att. Ea nu trebuie s a e vestit a numai ca o teorie simpl a despre mo stenirea vie tii s i fericirii viitoare, ci s i ca o putere moralizatoare. ntr-un cer curat s i sfnt nu pot intra dect cei cur a ti ti s i sn ti ti prin Evanghelie. Despre Hristos se spune c a El va mntui pe poporul Lui de p acatele lor. Matei 1, 21. Tot astfel Evanghelia Sa are de scop s a mntuiasc a pe poporul Lui de p acatele lor. Dac a vestirea Evangheliei nu are ca urmare desp ar tirea oamenilor de p acat, atunci aceast a vestire e zadarnic a. Dintre toate p acatele, cel care a avut urm ari mai degradatoare asupra lumii, att nainte de potop, nainte de distrugerea Sodomei, cit s i n toate timpurile*, a fost p acatul desfrn arii. O reform a spre ndreptare? trebuie s a nceap a de aici s i ct mai degrab a. Acest p acat nu-l g asim, numai la oamenii majori, ci chiar s i la copii. Cei majori vorbesc despre pl acerile s i faptele lor desfrnate n fa ta copiilor s i [4] strnesc la ace stia curiozitatea de a gusta s i ei din cupa volupt a tilor s i a desfrului. De aici s-a nmul tit p acatul onaniei la copii s i n deosebi la b aie ti, un viciu care are urm ari dezastruoase asupra s an at a tii trupe sti, mintale s i morale a copiilor. Nervii sensibili ai creierului s i rilor boln au pierdut vigoarea s an at a tii lor, din pricina a t ta avicioase nereasc pentru a satisface o dorin ta a a unei pofte senzuale. Nervii creierului, care comunic a cu ntregul organism, sunt singurul mijloc prin care Cerul poate comunica cu omul s i sa inuen teze l auntrul vie tii sale. Orice lucru care deranjeaz a circula tia curen tilor electrici n sistemul nervos sl abe ste energia puterilor vitale, iar rezultatul este tocirea sim turilor spirituale. (Testimonies for the Church 2:347). Dac a nervii creierului sunt unicul mijloc prin care Cerul poate comunica cu omul, atunci ct de important este de a p astra acest sanctuar, acest post de transmisiune n cea mai des avr sit a cur a tie. C aci dac a acest aparat este deranjat sau profanat, atunci cerul nu ne mai poate trimite soliile sale de har. F ag aduin ta rev ars arii Spiritului Sfnt nu se va realiza cu noi, pn a ce nu vom deveni un popor curat s i sfnt. Dup a aceia voi turna Duhul Meu peste orice f aptur a, i s i icele voastre vor prooroci, b atrnii vo stri vor visa visuri s i tinerii vo stri vor avea vedenii. (Ioel 1, 28).

Deci indc a avem astfel de f ag aduin te, prea iubi tilor, s a ne curativi de orice nchin aciune a c arnii s i a duhului s i s a ne ducem sn tirea pn a la cap at, n frica de Dumnezeu (2 Corinteni 7, 1). Scopul acestei c ar ti este, de a lumina pe p arin ti cu privire la p acatul mnjirii morale a tinerilor s i copiilor s i a urm arilor grozave ale acestui p acat s i a-i stimula s a ia m asurile necesare nso tite de post s i rug aciune, ca s a cur a teasc a. odraslele lor de acest viciu. Ea tur [5] con tine totu si o nv a ta a important a pentru to ti b arba tii s i femeile de toate vrstele, s i de aceea aceast a c articic a nu trebuie sa lipseasc a din nici o cas a. n n adejdea c a, iubi tii cititori, vor n telege inuen ta moralizatoare a acestei c ar ti, s i o vor cili s i r aspndi ca pe o solie cereasc a, facem, sacriciul de a o traduce, tip ari s i pune n minile lor. Editorii. [6]

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Precuvntare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Capitolul 1 Un apel solemn c atre mame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Primejdia leg aturii timpurii dintre b aie ti s i fete. . . . . . . . . . . . 11 P azi ti-v a copiii de molipsire! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Degenerarea general a a lumii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Leg atura dintre diet as i moral a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Puterea exemplului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Un refugiu sigur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Distrugerea de sine s i pedepsirea ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Lucrarea deosebit a a lui Satana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Izvorul de ajutor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Capitolul 2 Sentimentalismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Misiunea femeii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Una din greut a tile comunit a tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Exemplul lui Hristos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Un obiceiu ce st apne ste cu t arie pe oameni. . . . . . . . . . . . . . . 32 Abuzuri conjugale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Femeia s i p astrarea demnit a tii ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Capitolul 3 Modestia feminin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Evita ti aparen ta rea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Modestia n purtare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Capitolul 4 C alcarea Legii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Capitolul 5 Leg aturile conjugale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 C as atorii nenorocite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cauzele degener arii rasei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tinerii s a nu se c as atoreasc a cu persoane b atrne . . . . . . . . . . 55 Tristele rezultate ale na sterii prea dese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ngrijirea copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Necesitatea unei diete s an atoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 R aspunderea p arinteasc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Fi ti cump ata ti n toate lucr arile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Datoriile mamei trebuiesc mic sorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Mamele supra mpov arate produc o ras a degenerat a . . . . . . . . 63 vii

viii

Un apel solemn

Mul tumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copiii sufer a din cauza supraalimenta tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . Indigestia s i urm arile ei rele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erori n educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prima lec tiune a copilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altarul familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrac tii pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 65 65 68 68 69 70

Capitolul 1 Un apel solemn c atre mame


Motivul pentru care m a adresez mamelor, n privin ta acestui subiect, este, pentru c as i eu sunt o mam a, s i m a simt ngrijorat a pentru acei copii s i tineri cari, prin vicii ascunse (onanie) se ruineaz a pe ei n si si att pentru aceast a lume, ct s i pentru cea viitoare. S a cercet am deci mai aproape acest subiect, din punct de vedere zic, mintal s i moral. Mamelor, s a privim mai nti la rezultatele acestui viciu asupra puterii zice. N-a ti observat la copii vo stri scumpi lipsa frumuse tii zice, a t ariei s i a puterii de st apnire de sine? N-a ti observat cum boala lor progreseaz a mai repede de cum v-a ti a steptat, incit ncurc a chiar dib acia voastr as i chiar pe a doctorilor? Voi asculta ti la numeroasele lor plngeri de durere de cap, de catar, de ame teli, nervozitate, dureri la umeri s i la coast a, lips a de poft a de mncare; dureri n spate s i la mini, insomnie, c alduri noaptea, sim turi de oboseal a diminea ta, s i o istovire mare dup a orice munc a, cnd a ti v azut vigoarea tine.-re tii lor disp arnd, s i a ti observat fe tele lor palide, sau rumene peste m asur a, dar v-a ti ridicat voi s a privi ti mai adnc s i s a cerceta ti care este cauza acestei sl abiri zice? A ti observat voi [7] mortalitatea uimitoare printre tineret? N-a ti observat voi o lips a n s an atatea mintal a a copiilor vo stri? N-a ti observat c a umblarea lor arat a uncie extreme; c a ei nu sunt aten ti, s i c a se arat a nervo si, cnd le vorbi ti s i sunt irita ti? N-a ti observat, c a atunci, cnd sunt pu si s a fac a vreo treab a, ci privesc vis atori, ca s i cnd mintea lor ar n alt a parte? Iar cnd si vin n re, nu sunt voio si a pune mna la lucru cu toat a inima s i lucrul lor e plin de gre seli, s i arat a atta lips a de aten tie? Nu v a mira ti voi c a ei sunt att de uituci? Cele mai simple s i mai repetate instruc tiuni sunt uitate. Ei poate sunt voio si s a nve te, dar aceasta nu le este de nici un folos. Mintea lor nu poate p astra ce li s-a spus. cnd vor s a se foloseasc a de cuno stin tele lor, pe care le-au c ap atat printr-un studiu aspru, de lipsesc, ind pierdute prin sitele memoriei lor. N-a ti observat c a ei n-au pl acere a se angaja n nici-o lucrare 9

10

Un apel solemn

activ a? Si ne voio sia lor de a st arui pentru ndeplinirea lucrului pe care l-au ntreprins cu toat a sfor tarea puterilor mintale s i zice? Tendin ta multora dintre ace stia este de a tr ai n trnd avie. N-a ti v azut c a fa ta lor este mereu ntunecoas a, s i trist a, s i un caracter posomorit n acei cari alt adat a erau veseli, buni s i cordiali? Ei sunt u sori excita ti la gelozie s i dispu si a vedea lucrurile tot n r au, s i pe cnd voi lucra ti spre binele lor, ei si nchipuie c a sunte ti vr ajma sii lor, s i c a i-a ti mustra s i le-a ti pune restric tii inutile. V-a ti ntrebat, unde vor sfr si toate acestea, cnd a ti privit asupra copiilor vo stri, din punct de vedere moral? N-a ti observat neascultarea crescnd a n copii, cum s i nemul tumirea s i ner abdarea lor, cnd sunt pu si sub observa tie? N-a ti fost alarma ti de nesocotirea autorit a tii p arinte sti, din partea lor, care au mpov arat inimile p arin tilor lor cu durere, s i le-au nc arun tit p arul nainte de vreme? N-a ti constatat voi lipsa lor de sinceritate n copiii vo stri, pe care ei au posedat-o odat a, s i pe care [8] a ti administrat-o n ei alt adat a. La unii copii se observ a chiar pe fe tele lor tr as aturile aspre ale r aut a tii lor. N-a ti fost ntrista ti s i ngrijora ti voi, cnd a ti v azut n copiii vo stri dorin ta puternic a de a mpreun a cu sexul cel alalt, s i dispozi tia pe care ei o posed a, de a se putea ntov ar as i cu acesta, nc a din cea mai fraged a copil arie? Fetele voastre au fost obiectul de conversa tie al b aie tilor; s i feciorii vo stri au fost obiectul de discu tie al fetelor. Ace sti tineri si manifest a preferin ta lor pentru cutare sau cutare tn ar a sau tn ar, s i sfaturile s i avertismentele voastre nu produc dect pu tin a schimbare. Pasiunea oarb a st apne ste considera tiile ra tiunii. Si cu toate c a voi a ti mustrat poate manifesta tia exterioar a a patimii lor senzuale, s i v-a ti ncredin tat de promisiunile lor de ndreptare, dar, spre ngrijorarea voastr a, nu constata ti la ei nici-o schimbare, dect c a ei ascund chestiunea din fa ta voastr a. ntre tineri s i tinere sunt multe ntov ar as iri s i ntlniri secrete. Ei umbl a pe calea dorin telor lor s i sunt st apni ti de patimile lor, pn a ce voi sunte ti surprin si poate de o c as atorie prematur a, sau sunte ti f acu ti de ru sine de c atre aceia cari, printr-o purtare nobil a ar trebuit s a v a aduc a respect s i cinste. C as atoriile timpurii se nmul tesc. B aie tii s i fetele intr a n leg aturi de c as atorie, cu o dragoste s i judecat a minte nobile s toare, s neajuns a la maturitate, s i f ar a sim ta i n al ta i fac leg amntul c as atoriei, condu si ind doar de patimile lor. Adesea ci

Un apel solemn c atre mame

11

fac alegerea consoartei lor f ar a cuno stin ta mamei, care a vegheat asupra lor s i a ngrijit de ei din cea mai fraged a copil arie a lor. Primejdia leg aturii timpurii dintre b aie ti s i fete. ndr agostirile formate n copil arie au avut adesea ca rezultat o unire (n c as atorie) foarte nenorocit a, sau o desp ar tire ru sinoas a. mntul p Leg aturile timpurii, dac a se fac f ar a consim ta arin tilor, foarte [9] rar ajung fericite. Afec tiunile tinerilor trebuiesc nfrnate pn a ce vor deveni maturi n deajuns s i pn a ce experien ta i va face onorabili s i de primejdiile lor. Acei cari nu vor s siguri fa ta a li se pun a restric tii nenorocit vor n primejdia de a duce tr s o existen ta a. Un tn ar care nu a trecut nc a de 19 ani este un s arman judec ator pentru a se potrivi cu o persoan a, tot a sa de tn ar a ca s i el nsu si, spre a-i de via . Dup tovar as a ta a ce judecata lor devine mai matur a, ei se v ad de alte persoane, s lega ti pe via ta i poate nu sunt toate a sa potrivite spre a face ferici ti pe ecare. Atunci, n loc de a- si face o soart a mai bun a, nvinuiri reciproce survin ntre dn sii, s i nstr ainarea se de cel m are ste, pn a ce ecare devine indiferent s i neglijent fa ta alalt. Niciun cuvnt josnic nu lipse ste din vorbirea lor n cas a. Chiar atmosfera este otr avit a prin cuvinte lipsite de iubire s i repro suri amare. Urma sii unei astfel de familii sunt pu si ntr-o condi tie s i mai defavorabil a dect sunt p arin tii lor. Din astfel de anturaj, din astfel de exemple, ce putem a stepta dela ei, dac a timpul va mai dura? Mamelor, marea cauz a a acestor rele zice, mintale, s i morale, patimile, s este viciul ascuns (onania), care a t ta i imagina tia s i duce la desfrnare s i adulter. Acest viciu distruge constitu tia multora, s i-i preg ate ste pentru tot felul de boli. Si s a permitem oare copiilor no stri ca s a apuce pe calea distrugerii de sine? Mamelor, privi ti pe copiii vo stri din punct de vedere religios. Fire ste, v a doare inima, cnd vede ti pe copiii vo stri sl abi ti la corp s i la minte dar nu v a doare s i mai mult inima, cnd i vede ti aproape mor ti de cele spirituale, a fa ta sa nct ei nu mai au dect pu tin a dorin ta dup a bun atatea s i frumuse tea caracterului s i dup a idealuri snte? Onania este distrug atorul tuturor n azuin telor hot arte s i serioase, , care este necesar s i al puterii de voin ta a unui suet pentru a- si forma un caracter bun s i religios. To ti acei care au un adev arat sens despre ce nsemneaz a a cre stin, s tiu c a urma sii lui Hristos sunt sub [10]

12

Un apel solemn

aceea si obliga tie, ca s i ucenicii S ai, de a aduce toate patimile lor, cum s i puterile lor zice s i facult a tile mintale, n deplin a supunere sub voin ta Sa. Acei cari sunt st apni ti de patimile lor nu pot urma sii lui Hristos. Ei sunt prea devota ti n serviciul st apnului lor, f auritorului oric arui r au, de a p ar asi obiceiurile lor stricate, s i de a alege serviciul lui Hristos. Mamele evlavioase vor ntreba cu cea mai mare ngrijorare: Vor oare copiii no stri s a continue a practica obiceiuri cari s a-i fac a ? nedestoinici pentru orice pozi tie eu r aspundere n aceast a via ta Vor ei s a sacrice frumuse tea, s an atatea, intelectul, s i toat a speran ta pentru cer, cum s i orice lucru vrednic de dorit, att n via ta aceasta, ct s i n cea viitoare, la demonul patimilor? Dea Dumnezeu, ca lucrurile s a devin a altfel; s i ca copiii no stri, cari ne sunt att de scumpi, s a poat a asculta de glasul avertiz arii, s i s a aleag a calea cur a tiei s i a sn teniei. de a nv Este de cea mai mare importan ta a ta pe copiii no stri st apnire de sine, nc a din pruncie, s i s a-i deprindem a supune voin ta lor sub voin ta altora. Iar dac a se ntmpl a s a aib a nefericirea de a nv a ta obiceiuri rele, f ar a s a cunoasc a toate rezultatele lor rele, ei pot reforma ti, prin apelarea la ra tiunea lor, s i convingndu-i, c a asemenea obiceiuri le ruineaz a constitu tia s i le stric a mintea. Noi trebuie s a le ar at am, c a persoanele stricate vor folosi orice argumenta tie pentru a lini sti teama lor trezit a, s i s a-i fac a s a continue mai departe n satisfacerea obiceiurilor v at am atoare. Oricare ar , vr preten tiile lor, ei sunt, cu siguran ta ajma sii lor s i agen tii lui Satana. Virtutea s i cur a tia sunt de mare pre t. Aceste tr as aturi pre tioase sunt de origine cereasc a. Ele fac pe Dumnezeu prietenul nostru, s i ne une ste strns cu tronul S au. Satana st apne ste min tile tinerilor, s i noi trebuie s a lucr am n [11] mod hot art s i credincios pentru a-i salva. Chiar s i copiii mici practic a acest viciu, s i acesta cre ste s i se nt are ste tot mai mult, paralel cu vrsta lor, pn a ce orice facultate nobil a a trupului s i a suetului este degradat a. Mul ti ar putut s a e salva ti, dac a ar fost instrui ti cu grije, cu privire la inuen ta acestui obiceiu asupra s an at a tii lor. Ei nu- si dau seama de faptul, c a, prin . Copiii care s-au aceasta, si aduc asupra lor n si si mult a suferin ta deprins cu acest viciu, par a fermeca ti de diavolul, de a mp art as i

Un apel solemn c atre mame

13

josnic s i altora aceast a dorin ta a, navu tind chiar s i pe copiii mici acest obiceiu. Mamelor, voi nu pute ti destul de cu grije de a mpiedica pe copiii vo stri ca s a nu se deprind a cu obiceiuri josnice. E mai u sor a-i p azi de acest r au, dect s a-i scapi de el, dup a ce l-au nv a tat. Vecinii pot permite copiilor lor s a vin a la voi acas a, ca s a petreac a serile s i nop tile mpreun a cu copiii vo stri. Aici sunte ti puse la ncercare, ca s a alege ti una din dou a: sau s a risca ti a sup ara pe vecinii vo stri, trimi tndu-le copiii acas a, sau s a le face ti pl acerea, de a l asa pe copiii lor s a stea mpreun a cu copiii vo stri, s i a-i expune primejdiei, de a care ar pentru ei un blestem n toat instrui ti n acea cuno stin ta a via ta lor. Spre a p azi pe copiii mei de corup tie, nu le-am permis s a doarm a ntr-un pat, s i nici ntr-o singur a camer a cu al ti copii, s i, cnd mprejur arile de c al atorie cereau, eu f aceam mai bine pentru copiii mei un pat restrns jos pe pardoseal a, dect s a se culce mpreun a cu al tii. Eu m a str aduiam s a nu-i las s a vin a n asocia tie cu copii asprii s i brutali, s i le f ag aduiam c a voi face folosirea lor acas a ct de pl acut a s i fericit a. Tinnd min tile s i minile lor ocupate, nu le mai r amne dect pu tin timp, sau dispozi tie, ca s a se joace pe strad a cu al ti copii, s i s a capete o educa tie de strad a. O nenorocire care mi s-a ntmplat mie nsumi, cnd eram de nou a ani, mi-a ruinat s an atatea. Eu consideram aceasta ca o mare [12] pagub as i murmuram din cauza aceasta. Dar dup a c tiva ani, cu am privit chestiunea cu totul altfel: Am privit-o n lumina unei binecuvnt ari, dup a cum o privesc s i ast azi. Fiind boln avicioas a, eram tinut a departe de societate, s i aceasta m-a binecuvntat tinut ntr-o ne stiin ta a cu privire la viciile ascunse ale copiilor s i tinerilor. cnd am devenit apoi mam a, am auzit ni ste femei m arturisindu- si reciproc acest p acat, la o mprejurare oarecare, cari si des avr siser a lucrarea de ruinare, s i pentru prima dat a, am aat c a exist a acest viciu. Totu si eu nu aveam nc a o concep tie dreapt a despre existen ta acestui viciu, s i despre v at amarea adus a s an at a tii prin el, pn a n urm a, trziu. Tineretul practic a acest viciu ntr-o m asur a mare, nainte de vrsta pubert a tii lor, f ar a s a- si dea seama, n acest timp, de urm arile grozave, pe cari acest viciu le are asupra constitu tiei lor corporale.

14

Un apel solemn

Dar n aceast a perioad a critic a, de trecere n vrsta pubert a tii, natura i face s a simt a violarea anterioar a a legilor sale. cnd mama vede ica ei lncezind s i descurajat a, s i numai cu pu tin a vigoare n ea, iritndu-se u sor, tres arind deodat as i devenind nervoas a, cnd i se vorbe ste ceva, ea se ngrijoreaz as i se teme c a nu va ajunge la maturitate cu o bun a constitu tie corporal a. Ea o scute ste, pe ct posibil, de la orice lucrare activ a, s i consult a, ngrijorat a, pe doctori, cari i prescriu vreo re tet a, f ar a a cerceta mai de aproape, sau a sugera mamei neb anuitoare cauza probabil a a mboln avirii icei ei. n cele mai multe cazuri, viciul ascuns (onania) este adev arata cauz a a numeroaselor mboln aviri ale tineretului. Acest viciu nimice ste for tele mintale s i sl abesc sistemul; s i pn a ce acest obicei, care aduce astfel de rezultate, nu este lep adat, nici-o ns an ato sire durabil a nu poate s a aib a loc. A scuti pe tineri de o munc a s an atoas a este cea mai rea cale pe care pot apuca p arin tii. Atunci via ta lor este f ar a scop, mintea s i minile sunt neocupate, iar imagina tiei active i se [13] las a libertatea de a- si g asi pl acerea n cugete necurate s i nes an atoase. n aceast a stare, ei sunt s i mai mult nclina ti a practica s i mai liber acest viciu, care a pus temelia tuturor mboln avirilor lor. P azi ti-v a copiii de molipsire! Mamelor, este o crim a din partea voastr a, c a v a permite ti a cu privire la obiceiurile copiilor vo r amne n ne stiin ta stri. Dac a ei sunt cura ti, atunci p astra ti-i cura ti. Fortica ti suetele lor tinere, s i de acest viciu distrug preg ati ti-i s a aib a oroare fa ta ator de s an atate s i de suete. P azi ti-i, ca ni ste mame credincioase, de a nu molipsi ti de acest viciu, prin ntov ar as irea cu orice ceat a de copii.. P astra ti-i, ca pe ni ste giuvaeruri pre tioase, departe de inuen ta corup atoare a acestui secol. Dac a v a aa ti ntr-o situa tie, a sa nct nu pute ti s a-i tine- ti ntotdeauna izola ti de societatea altor copii, a sa dup a cum voi a ti dori, atunci l asa ti ca vizitele copiilor vo stri s a e f acute n prezen ta voastr a, s i n nici un caz nu permite ti tovar as ilor ca s a se culce cu copiii vo stri ntr-un pat, sau chiar s i n aceea si odaie. V a va mult mai u sor s a preveni ti un. r au, dect s a-l vindeca ti dup a aceea. Dac a copiii vo stri practic a acest viciu, ei pot n primejdia de a recurge la minciuni spre a v a induce n eroare. Dar mamelor, voi nu trebuie s a v a da ti mul tumite att de u sor, ncetnd cu cercet arile

Un apel solemn c atre mame

15

voastre. Voi nu trebuie s v a odihni ti, pn a ce nu ve ti satisf acute pe deplin. S an atatea s i suetele acelora pe cari i iubi ti sunt n primejdie, acestei chestiuni. O s i aceasta este care d a cea mai nalt a importan ta veghere hot art as i o cercetare de aproape, cu toat a ncercarea lor de a se eschiva s i de a se preface, descopere, n general, adev arata stare a lucrurilor. Atunci, mama trebuie s a le nf a ti seze aceast a chestiune n adev arata ei lumin a, s i s a le arate tendin ta josnic as i degradatoare a acestui viciu. Str adui ti-v a s a-i convinge ti, c a satisfacerea acestui p acat va distruge stima de sine s i noble tea caracterului, va ruina s an atatea s i moralul, iar petele lui murdare vor s terge din suet [14] iubirea de Dumnezeu s i de frumuse tea sn teniei. Mama trebuie s a urm areasc a aceast a chestiune pn a ce va avea ndeajuns dovezi evidente, c a acest obiceiu nu mai este practicat. Calea pe care o apuc a cele mai multe mame, la educarea copiilor lor, n acest secol primejdios, este v at am ator copiilor. Procedeul lor preg ate ste calea spre a face ca ruina lor s a e s i mai sigur a. Unele mame deschid u sa cu propriile lor mini s i invit a n realitate pe diavolul ca s a intre la ele, pentru c a permit icelor lor s a duc ao de trnd via ta avie, sau, ceea ce este pu tin mai bine, le las a s a- si petreac a timpul cu cro setarea de diferite garnituri, sau cu brodatul, s i si angajeaz a o alt a fat a n cas a pentru a face serviciile, pe care ar trebui s a le fac a copiii lor. Dar f acnd astfel, ele neglijeaz a alte de ramuri esen tiale de educa tie, s i comit o mare nedreptate fa ta copiii lor, care, cnd ajung la vrsta matur a se simt ncurca ti, v aznd c a le lipse ste cuno stin ta necesar a pentru ndeplinirea acestor datorii . din via ta Mamele trebuie s a- si instruiasc a fetele, cu privire la legile vie tii. Ele trebuie s a- si cunoasc a propriul lor organism, s i raportul ce-1 are de s de mncarea, b autura s i deprinderile zilnice fa ta an atate, s i fa ta nu va o constitu tie corporal a s an atoas a, f ar a de care orice alt as tiin ta dect de pu tin folos. Ajutorul icelor va aduce adesea mari foloase mamei n lucrarea ei, c aci o vor putea nlocui uneori la serviciul buc at ariei, s i aceasta nu numai c a o va scuti de cheltuieli (pentru servitoare), ci se va dovedi s i ca un folos continuu pentru copiii ei. De aceea trebuie s a li se dea ocazia s a lucreze s i s a e introduse n societate; dar sub inuen ta direct a a mamelor lor, a c aror datorie este, de a instrui cu r abdare odraslele pre tioase ncredin tate purt arii

16

Un apel solemn

lor de grije. n felul acesta se va nchide u sa contra multor rele, pe [15] care o servitoare, le-ar putea aduce ntr-o familie. n pu tine zile, ea puternic ar putea exercita o inuen ta a asupra copiilor din familie, s i s a ini tieze icele voastre n obiceiul de a n sela s i n a practica acest viciu. Copiii trebuiesc instrui ti nc a din vrst a fraged a ca s a dea ajutor, s i s a mpart a povara cu p arin tii lor. F acnd astfel, ci pot o mare binecuvntare, u surnd grijile mamei mpov arate. Fiind astfel ocupa ti cu o lucrare activ a, timpul nu li se va mai p area plictisitor, s i ei vor avea mai pu tin a ocazie de a se asocia cu tovar as i u suratici, ecari s i a unei neascult atori, ale c aror rela tii rele pot ve steji ntreaga via ta fete inocente, stricndu-i buna purtare. Ocupa tia activ a nu va l asa dect pu tin timp copiilor pentru a invita ispitele lui Satana. Ei vor adesea obosi ti, dar aceasta nu le va face r au. Natura va reface vigoarea s i puterea lor n orele somnului lor, dac a legile ei nu sunt violate. Persoanele obosite n totul au prea pu tin a nclina tie spre vicii ascunse. Mamele permit singure ca s a e n selate cu privire la fetele lor. cnd sunt puse la lucru, s i ele par a lncezi s i a indispuse, mama indulgent a se teme, ca nu cumva s a le oboseasc a prea mult, s i le u sureaz a sarcina lor, Astfel mama suport a povara peste m asur a de grea a lucrului, care ar trebuit s a e s avr sit de fete. Multe mame, dac a ar recunoa ste realitatea lucrurilor, atunci ele ar vedea, c a nu munca a fost care le-a cauzat attea greut a ti, ci obiceiurile rele au nimicit energiile vitale, s i au adus asupra lor un sentiment de sl abiciune s i de mare debilitate. n astfel de cazuri, dac a mamele libereaz a pe icele lor de munc a activ a, atunci ele, f acnd astfel, le dau n realitate ocazie s a e trndave, rezervndu- si energiile spre a le consuma pe altarul poftelor. Ele dau astfel la o parte stavila s i dau min tii libertatea de a apuca pe o cale rea, pe care si vor ndeplini [16] mai sigur lucrarea de ruinare de sine. Degenerarea general a a lumii. Starea lumii noastre este alarmant a. Oriunde ne ndrept am privirea vedem debilitate, chipuri pipernicite, membre paralizate, capete diformate s i schilodiri de orice fel. P acatul, crima s i violarea legilor naturii sunt cauza acestei ngr am adiri de jale s i suferin te, asupra

Un apel solemn c atre mame

17

oamenilor. O mare parte din tineretul care tr aie ste acum este f ar a valoare. Deprinderile lor stricate le nimicesc energia s i aduc asupra lor boli scrboase s i complicate. P arin tii neb anuitori vor recurge tot mereu la dib acia doctorilor, cari le prescriu medicamente, de si cunosc n general cauza real a a pierderii s an at a tii; totu si de teama ca s a nu-i jigneasc as i s a nu- si piard a clien tii, ei tac, cnd datoria lor de doctori credincio si ar , s a expun a l amurit cauza real a a sl abiciunii. Medicamentele lor nu fac dect s a adauge nc a o povar a asupra naturii de care s-a abuzat, spre a se lupta mpotriva lor; s i n aceast a lupt a, natura cade adesea nfrnt a, iar victima moare. Prietenii privesc atuncea asupra mor tii, ca la o dispensa tie misterioas a a Providen tei, pe cnd partea cea cu mult mai misterioas a a chestiunii, este, c a natura s-a luptat cit -a putut mpotriva viol arii legilor ei. S an atatea, ra tiunea s i via ta sunt sacricate pe altarul poftelor corupte. Copiii cari practic a viciul onaniei nainte de pubertate, sau n perioada de trecere la vrst a de b arbat sau de femeie vrstnic a, vor trebui s a- si achite pedeapsa pentru violarea legilor naturii, tocmai n aceast a perioad a critic a a vie tii lor. Mul ti se scoboar a n mormnt de timpuriu, n timp ce al tii au destul a putere de constitu tie ca s a treac a peste aceast a cercare. Dac a acest obiceiu r au este continuat dela vrsta de cincisprezece ani n sus, natura va protesta mpotriva abuzului suferit, s i va continua s a-l suporte, totu si i va face s a sufere pedeapsa pentru c alc arile legilor ei, ndeosebi dela vrsta de patruzeci s i cinci de ani, prin numeroase dureri n trup, s i diferite [17] mboln aviri, ca atacarea catului s i a pl amnilor, mboln avirea rinichilor s i cancer s i tumoare. Unele din ma sin ariile ne ale naturii fac loc, l asnd asupra organelor r amase s a ndeplineasc a o munc as i mai grea, cari aduc perturbare n aranjamentul cel n al naturii, s i adesea urmeaz a o pr abu sire a ntregului trup, s i rezultatul este moartea. Mamelor, da ti copiilor vo stri destul de lucru. Si chiar dac a obo ntre sesc, aceasta nu le va v at ama s an atatea. Este o mare diferen ta oboseal as i istovire. Trnd avia nu este favorabil a pentru s an atatea zic a, mintal a sau moral a. Ea deschide u sa s i invit a pe Satana s a intre, care s tie s a prote de ocazie, spre a prinde pe tineri n cursele lui. Prin trnd avie, nu numai c a se sl abe ste puterea moral as i pornirile p atima se se m aresc, ci ngerii lui Satana pun n totul st apnire peste ntreaga cet a tuie a min tii, s i silesc con stiin ta ca s a cedeze patimilor m pe copiii no josnice. Noi trebuie s a nv a ta stri! a se deprinde cu

18

Un apel solemn

ocupa tii, cari cer r abdare. S a ne ferim a prea indulgen ti cu ei. cnd ei ntmpin a greut a ti n lucrarea lor, trebuie s a le ajut am ca s a le biruiasc a, iar nu ca s a treac a peste ele. Poate mai u sor pentru noi s a l as am acel lucru, ce trebuie f acut atuncea, pentru mai trziu;dar, n cazul acesta noi neglij am a-i nv a ta o lec tie folositoare s i pre tioas a, de a ne putea sprijini pe copiii no stri, s i preg atesc calea, n cele din urm a, pentru a ne face s i mai multe griji. Noi trebuie s a trezim n copiii no stri principii generoase s i nobile, si s a-i ndemn am la ocupa tii active, cari i vor feri de multe ispite, s i le vor face via ta mai fericit a. Leg atura dintre diet as i moral a. Voi surorilor, cari sunte ti mame, noi suntem r aspunz atoare ntr-o mare m asur a pentru s an atatea zic a, mintal as i moral a a copiilor m deprinderi [18] no stri. Noi putem face mult pentru ei, dac a i nv a ta bune de vie tuire. Noi le putem ar ata, prin exemplul nostru, c a s an atatea depinde n mare m asur a de noi n sine, s i de aceea ei s a nu violeze legile ei. Nu trebuie a ne face ca obiceiu, du a pune pe mesele noastre astfel de alimente cari sunt v at am atoare s an at a tii copiilor no stri. Alimentele noastre trebuiesc preparate f ar a condimente. Tocan a cu carne, pr ajituri, dulce turi s i osp atari cu mnc aruri de carne patimile animalice. Noi s i sosuri, provoac a n trup o excitare s i a t ta m pe copiii no trebuie s a nv a ta stri ca s a se deprind a cu t ag aduirea o mare lupt de sine: s i c a trebuie dus a n via ta a cu eul personal, de a de facult nfrna patimile, s i a le aduce la supunere fa ta a tile mintale s i morale. Iubite surori, v a rog s a folosi ti mai pu tin timp la buc at arie, pentru a preg ati mnc aruri, cari s a momeasc a apetitul, s i s a v a slei ti astfel puterile, pe cari Dumnezeu vi le-a dat spre a le folosi pentru scopuri mai bune. O diet a simpl as i hr anitoare nu cere atta munc a uria sa pentru preg atirea mnc arilor. Noi trebuie s a folosim mai mult timp pentru rug aciuni umilite s i serioase naintea lui Dumnezeu pentru n telepciunea de a cre ste pe copiii no stri dup a disciplina Domnului. S an atatea Spiritului depinde de s an atatea trupului. Ca p arin ti cre stini, noi suntem obliga ti a educa pe copiii no stri cu privire la legile vie tii. Trebuie a-i nv a ta prin principiu s i exemplu, c a noi nu tr aim ca s a mnc am, ci mnc am ca s a tr aim. Noi trebuie s a trezim n copiii

Un apel solemn c atre mame

19

no stri o iubire pentru noble tea spiritului s i pentru un caracter curat s i virtuos. Si pentru a-i nt ari n preceptele moralei, s i n iubirea de , de a cele spirituale, trebuie s a rnduim astfel felul nostru de via ta ne dispensa de alimentele cu carne, s i a folosi o diet a din cereale, [19] zarzavaturi s i fructe. Puterea exemplului. Mamelor,ce lucrare ave ti de f acut voi n familiile voastre? Voi poate ntreba ti: Cum s a vindec am relele existente? Cum s a ncepem lucrarea? Dac a ave ti lips a de n telepciune, merge ti la Dumnezeu. El ne-a promis c a ne va da cu mina larg a. Ruga ti-v a mult s i st aruitor pentru ajutor divin. O singur a regul a nu poate urm arit a n orice caz. Exercitarea unei medita tii sn titoare este necesar a acum. Nu ti pripite s i agitate s i nu v a apropia ti de copiii vo stri cu un spirit dojenitor. Un astfel de procedeu va provoca n ei o r azvr atire. Voi trebuie s a medita ti adnc la ece procedeu nedrept, pe care l-a ti aplicat, care ar putea deschide calea lui Satana, de-a am agi pe copiii vo stri prin ispitirile lui. Dac a nu i-a ti instruit cu privire la violarea legilor s an at a tii, atunci ru sinea va c adea asupra voastr a. Atunci voi a ti neglijat o datorie important a, rezultatul se va vedea n obiceiurile rele ale copiilor vo stri. Dar nainte de a nv a ta pe copiii vo stri st apnirea de sine, trebuie s a nv a ta ti mai nti voi s a v a st apni ti. Dac a v a agita ti u sor, s i deveni ti ner abd atoare, cum ve ti putea convinge pe copiii vo stri despre necesitatea de a- si st apni patimile lor? Cu st apnire de sine s i cu cele mai adnci sentimente de simpatie s i de mil a, s a v a apropia ti de copiii vo stri r at acitori, s i s a le prezenta ti cu credincio sie lucrarea sigur a de ruinare a constitu tiei lor, dac a merg mai departe pe calea pe care au apucat s i dac a ei si sl abesc puterea lor zic as i mintal a, atunci s i moralul va decade, s i c a prin aceasta ei p ac atuiesc nu numai mpotriva lor n si si, ci s i mpotriva lui Dumnezeu. Trebuie s a-i face ti, pe ct posibil, s a simt a, c a ei, p ac atuind, insult a pe Dumnezeu, care este un Dumnezeu curat s i sfnt: s i c a umblarea lor nu este bine pl acut a Marelui Cercet ator al inimilor nimic nu este ascuns naintea ochilor Lui. Dac a pute ti, ndruma ti , care e bine pl pe copiii vo stri, s a fac a o astfel de poc ain ta acut a de [20] Dumnezeu, s i c a nu ne vom c ai niciodat a de ntristarea care duce

20

Un apel solemn

salvatoare, ci lucrarea trebuie f la poc ain ta acut a radical as i reforma sigur a. Ei se vor ntrista nu numai pentru p acatele cunoscute: ci si vor vedea deprinderile lor n adev aratul lor caracter grav, s i se vor sim ti ndemna ti s a le m arturiseasc a lui Dumnezeu, f ar a nici-o rezerv a, s i El i va ierta. Ei se vor ntrista pentru umblarea lor rea, c aci au displ acut lui Dumnezeu, p ac atuind mpotriva Lui s i necinstindu- si propriile lor trupuri naintea Celui care i-a creat, s i care cere de la dn sii s a nf a ti seze trupurile lor ca o jertf a vie, sfnt as i bine-primit a Lui. Aceasta este slujba lor ra tional a. Nu s ti ti c a trupul vostru este Templul Duhului sfnt, care locuie ste n voi, s i pe care L-a ti primit de la Dumnezeu? Si c a voi nu sunte ti ai vo stri? C aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, 19-20. Voi trebuie s a ncuraja ti pe copiii vo stri s i s a le spune ti, c a un sincer Dumnezeu milostiv va primi o poc ain ta as i din inim a, s i rile lor, de a se cura va binecuvnta sfor ta ti de orice nchin aciune a c arnii s i a spiritului. Satana v aznd c a pierde st apnire asupra min tilor copiilor vo stri, ii n ap ade ste cu ademenirile lui s i caut a s a-i lege s i s a-i fac a s a continue a practica acest viciu fermecat. Dar printr-o hot arre ferm a, ei trebuie s a reziste ispitirilor lui Satana, de a- si satisface patimile animalice, pentru c a acestea sunt un p acat mpotriva lui Dumnezeu. Ei nu trebuie s a- si permit a a apuca pe un teren interzis, unde Satana s a poat a pune st apnire asupra lor. Dac a ajutor lui Dumnezeu, pentru a- cer n umilin ta si p astra un cuget curat, s i a- si cura ti s i sn ti imagina tia, atunci Ei i va asculta s i le va mplini dorin ta. Dumnezeu nu i-a l asat s a piar a n p acatele lor, ci va ajuta pe cei slabi s i neputincio si, dac a ace stia se vor preda Lui n . [21] credin ta Acei cari au practicat acest viciu ascuns pn a ce s i-au paralizat puterea lor zic as i mintal a, poate c a niciodat a nu se vor mai vindeca pe deplin de rezultatele viol arii legilor naturale; totu si unica lor salvare n aceast a lume s i n cea viitoare depinde de o reform a complect a. Orice abatere de la calea cea dreapt a, face vindecarea . Nimeni nu trebuie s s i mai lipsit a de speran ta a se descurajeze, c a nu vede imediat o mbun at a tire decisiv a n s an atatea lor, dup a ce au ncetat cu acel obicei p atima s pentru ctva timp.

Un apel solemn c atre mame

21

Dac a legile naturii n-au fost violate prea mult timp, atunci ea si va exercita procesul de restabilire, de si aceasta nu va putea realizat a numaidect. Unii au violat ns a att de mult natura, nct ea nu mai poate aduce o restabilire deplin a. Fiecare va secera toat a via ta sa, ntr-o m asur a mai mare sau mai mic a, roadele faptelor sale. Noi nu nvinuim pe to ti copiii care sunt slabi, s a s-ar f acut vinova ti de aceste obiceiuri rele. Unii dintre ei au un suet s i con sti curat in ta a, dar care sufer a din diferite alte cauze, care nu sunt sub st apnirea lor. Un refugiu sigur. pentru copiii no de orice obiceiu vicios, Unica siguran ta stri, fa ta este, a c auta s a-i ad aog am la turma lui Hristos s i a-i pune sub p astorirea adev aratului s i credinciosului P astor. El i va sc apa de orice r au; de orice primejdie, dac i va ocroti fa ta a ei vor asculta de glasul S au. El zice: Oile mele cunosc glasul Meu s i-Mi urmeaz a. n Hristos ei s vor g asi p as une, vor c ap ata t arie s i speran ta i nu vor mai sup ara ti de dorin ti nestatornice dup a ceva care sa le strice mintea s i s a le satisfac a inima. Atunci ei au g asit m arg aritarul pre tios, s i suetul tor lor este lini stit. Pl acerile lor sunt acum de un caracter curat n al ta s i ceresc. Nici-o amintire nepl acut a nu-i, mai chinuie ste s i nici-o [22] . Asemenea pl mustrare de con stiin ta aceri spirituale nu sl abesc trupul s i nu paralizeaz a suetul, ci le d a s an atate s i vigoare. mp art as irea s i iubirea de Dumnezeu, practicarea sn teniei s i nimicirea p acatului, sunt toate lucruri pl acute. Citirea cuvntului patimile, ca un lui Dumnezeu nu nvioreaz a imagina tia s i nu a t ta s roman cu povestiri n ascocite, ci nc alze ste, lini ste ste, nal ta i sn te ste inima. cnd tinerii sunt nelini sti ti, cnd sunt asalta ti de ispite grozave, atunci ei au privilegiul s a se roage lui Dumnezeu. O ce , sunt admise, privilegiu m are t! Fiin tele muritoare, din praf s i cenu sa a Cerului prin mijlocirea lui Hristos, ca s a intre n sala de audien ta Prea nalt. Prin astfel de exerci tii, suetul este adus ntr-o apropiere simt a de Dumnezeu, s i este rennoit n cuno stin ta s i sn tenia de asalturile vr adev arat a, s i mputernicit fa ta ajma sului. Orict de nalt a ar m arturisirea cuiva,totu si este sigur, c a acei cari sunt voio si a tr ai dup a poftele trupului nu pot cre stini. Ca servi ai lui

22

Un apel solemn

Hristos,ocupa tiunea, medita tia s i pl acerea lor trebuie s a e n lucruri mult mai m are te. Mul ti nu- si dau seama de p ac ato senia acestor obiceiuri s i despre . rezultatele lor sigure. E nevoie deci de o luminare, n aceast a privin ta Unii, care m arturisesc a urma si ai lui Hristos, nu p ac atuiesc numai mpotriva lui Dumnezeu, ci si ruineaz as i s an atatea, totu si r amn sclavii patimilor lor corupte. Ei si simt con stiin ta lor vinovat a, s i au din ce n ce tot mai pu tin a nclina tie de a se apropia de Dumnezeu n rug aciune tainic a. Ei pot p astra nc a forma religiei, s i totu si s a e lipsi ti de harul lui Dumnezeu n inim a. Ei nu sunt devota ti serviciului S au, nu se ncred n El, nu tr aiesc spre m arirea Sa, n-au pl acere de ordinele Sale s i nu se desf ateaz a n El. vie ca s Prima porunc a someaz a pe orice in ta a iubeasc a pe Dumnezeu s i s a-i serveasc a cu toat a puterea, cu toat a inima, s i cu [23] toat a t aria ei. Pretin sii cre stini trebuie s a n teleag a n mod deosebit principiile unei ascult ari bine primite. Poate a stepta cineva ca Dumnezeu s a primeasc a o m arturisire de form a, n timp ce inima nu este predat a, s i el refuz a s a asculte de poruncile Sale? Sacricndu- si puterile zice s i ra tiunea pe altarul poftei, cum pot a stepta astfel de oameni ca Dumnezeu s a primeasc a serviciul lor netrebnic s i prost, n timp ce ei continu a a umbla pe calea lor rea? Aceasta este egal a cu o sinucidere; ca s i cnd ei s i-ar pune pistolul pe propriul lor piept, distrugndu- si deodat a via ta. n cazul nti, ei lncezesc mai mult timp, devenind tot mai debili s i distrugndu- si treptat puterea vital a a constitu tiei lor s i facult a tile lor mintale; dar lucrarea dec aderii este sigur a. Cit timp tr aiesc, ei sunt un blestem pe p amnt, prin inuen ta lor stric acioas a, pe care o exercit a; sunt pietre de poticnire pentru p ac ato si, s i provoac a amicilor lor am ar aciuni s i o maro povar a de nelini ste s i ngrijorare, cnd v ad semnele dec aderii, s i dovezile zilnice despre intelectul lor degenerat. Distrugerea de sine s i pedepsirea ei A lua via ta cuiva deodat a, nu este un p acat mai mare naintea n mod treptat, dar sigur. Persoanele Cerului, dect a distruge o via ta sigur cari aduc asupra lor n sile o decaden ta a, prin faptele lor rele, vor radical suferi pedeapsa, s i f ar a o poc ain ta a, ele nu vor admise apoi

Un apel solemn c atre mame

23

n cer, tot ca s i unul care distruge via ta deodat a. Voin ta lui Dumnezeu stabile ste leg atura dintre cauz as i efectele sale. Consecin te grozave sunt legate de cea mai mic a violare a legii lui Dumnezeu. To ti caut a s a evite urm arile, dar nu sunt voio si s a evite s i cauza care aduce rezultatul. Dac a cauza este rea, efectul este la fel, s i cuno stin ta [24] acestuia trebuie s a nfrneze pe cel f ar a de lege. Locuitorii cerului sunt des avr si ti, pentru c a voin ta Lui Dumnezeu este bucuria lor s i pl acerea lor suprem a Mul ti si distrug ns a pe p amnt propria lor fericire, si stric a s an atatea, s i violeaz a o bun a , pentru c con stiin ta a nu nceteaz a s a fac a r au. Obliga tia de a omor lucr arile trupului, cu patimile s i poftele sale, n-are nici un efect asupra lor. De si m arturisesc pe Hristos, totu si ei nu sunt urma si Lui s i nici nu vor putea s a e vreodat a, pn a ce nu vor nceta s a fac a r au, s i vor face fapte de dreptate. vital Partea femeieasc a posed a mai pu tin a for ta a dect partea b arb ateasc a, s i femeile sunt foarte sl abite, din cauza aerului nchis s i nenvior ator n care tr aiesc. Rezultatul acestui abuz se vede n diferite mboln aviri de catar, hidropizie, dureri de cap, pierderea memoriei s i a vederii, mari sl abiciuni n spate s i s ale, afec tiuni la s ira spin arii, s i o continu a sl abire l auntric a a creierului. Tumori canceroase, care au dormitat n trup, n decursul vie tii, se inameaz a apoi, s i ncep a roade s i a- si s avr si lucrarea lor destructiv a. Spiritul este adesea ruinat n totul s i excitat pn a la nebunie. pentru acei care practic Unica speran ta a obiceiuri josnice este, de a o rupe cu ele pentru totdeauna, dac a pun vreun pre t pe s an atatea lor, aici pe p amnt, s i pe mntuirea lor, n via ta viitoare. Dac a aceste obiceiuri au fost satisf acute un timp ndelungat, atunci se cere o sfor tare hot art a, pentru a rezista ispitei s i a refuza satisfacerea unei pofte stricate. Acei cari se distrug pe sine, prin faptele lor proprii, nu vor mo steni niciodat a via ta vecinica. Acei cari vor s a continue a abuza de s an atatea s i via ta dat a lor de Dumnezeu n aceast a lume, nu vor folosi cum trebuie s an atatea s i via ta nemuritoare, nici chiar dac a ar primi ti n mp ar a tia cea ve snic a a lui Dumnezeu. Practicarea obiceiurilor ascunse distruge, n mod sigur, for tele [25] vitale ale trupului. Toate ac tiunile vitale nefolositoare sunt urmate de o descurajare corespunz atoare. Printre copii s i tineri, capitalul vital s i mintal sunt adesea att de mpov arate, nc a de timpuriu, incit rezultatul este pier-

24

Un apel solemn

derea puterilor s i o mare istovire, care las a trupul expus la tot felul de boli. Si acestea sunt urmate, mai totdeauna, de o usc aciune general a. Nimenea iau mai poate tr ai, cnd energia zic a este epuizat a. Asemenea suete trebuie s a moar a. Dumnezeu ur as te orice lucru necurat, s i mnia Sa este peste to ti acei cari se dedau la o dec adere zic a treptat a, dar sigur a. Nu s ti ti c a voi sunte ti Templul lui Dumnezeu s i c a Duhul lui Dumnezeu locuie ste n voi? Dac a nimice ste cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela l va nimici Dumnezeu; c aci Templul lui Dumnezeu este sfnt, care sunte ti voi. 1 Corinteni 3, 16, 17. Acei care si stric a propriile lor trupuri nu pot a se bucura de favoarea lui Dumnezeu, pn a ce nu se vor poc ai n mod sincer, f acnd o adev arat a reforma tiune, s i des avr sind sn tenie n temere de Dumnezeu. Nimeni nu poate s a e un cre stin, care si satisface obiceiuri cari i sl abesc organismul, aducndu-l ntr-o stare de degenerare a for telor vitale, s i sfr sind n a aduce la o ruin a complect a in tele, cari au fost f acute dup a chipul lui Dumnezeu. Aceast a mnjire moral a va aduce r asplata sa sigur a. Cauza va urmat a de rezultate. Acei cari m arturisesc a ucenici ai lui Hristos trebuie tori n toate cuget s a e n al ta arile s i ac tiunile lor, s i s a e mereu con stien ti, c a trebuie s a se preg ateasc a pentru nemurire, s i c a, dac a vor sa e mntui ti, ei trebuie s a e f ar a pat as i f ar a zbrcitur a, s i f ar a ceva de felul acesta. Caracterul lor cre stin trebuie s a e f ar a prihan a, altfel ei vor declara ti ca nevrednici de a lua ti ntr-un cer sfnt, spre a locui mpreun a cu in tele curate s i neprih anite n mp ar a tia [26] lui Dumnezeu cea ve snic a. Lucrarea deosebit a a lui Satana. Lucrarea deosebit a a lui Satana, n aceste zile de pe. urm a, este, de a pune st apnire asupra min tilor tineretului, de a ai corupe gndurile, s i de a le a t ta patimile, bine s tiind,c a n felul acesta,el i poate conduce la onanie, s i atunci toate facult a tile nobile ale spiritului lor vor subjugate s i el i va putea st apni s i a-i face s a urmeze dup a inten tiile lui. To ti sunt in te morale libere, s i ca atare, ei trebuie s a- si c al auzeasc a cugetele pe adev aratul canal de cugetare. Medita tiile lor trebuie s a e de a sa natur a, nct s a nal te spiritul lor, s i s a fac a pe Isus s i cerul ca subiecte ale cuget arilor lor. Aici este un cmp larg,

Un apel solemn c atre mame

25

. Iar cnd Satana caut pe care mintea poate petrece n siguran ta a s a abat a mintea voastr a de la aceasta s i s-o ndrepte spre lucruri josnice s i senzuale, atunci aduce ti-o napoi, s i ndrepta ti-o c atre lucrurile rile hot ve snice; s i cnd Domnul vede sfor ta arte f acute pentru a p astra numai cugete curate, atunci El va atrage mintea, asemenea unui magnet, s i va l amuri cugetele s i le va nnobila, cur a tindu-le de orice p acat ascuns. S a r asturn am izvodirile min tii s i orice n al time, cari se ridic a mpotriva cuno stin tei lui Dumnezeu, s i orice gnd l facem rob ascult arii de Hristos. 2 Corinteni 10, 5. Prima lucrare, pe care o au de f acut cei ce vor s a se reformeze, este, de a- si cur a ti imagina tia. cnd cugetul este condus pe o cale vicioas a, el trebuie restrns ca s a se ocupe numai cu subiecte curate s i toare. cnd sunte n al ta ti ispiti ti a ceda unei imagina tii stricate, atunci alerga ti la tronul harului s i ruga ti-v a pentru t arie din cer. n puterea lui Dumnezeu, imagina tia poate disciplinat a, ca s a mediteze la lucruri curate s i cere sti. Unele personaje tinere cari s-au desprins cu obiceiurile josnice din lume, caut a s a trezeasc a curiozitatea altor suete curioase, s i a secret ar fost o le transmite aceast a cuno stin ta a, a c arei ne stiin ta binecuvntare. Ei nu sunt mul tumi ti a practica singuri acest viciu, [27] pe care l-au nv a tat. Ei sunt mina ti de diavolul, ca s a insue s i altor rea, s suete aceast a con stiin ta i s a le strice buna lor purtare. Si dac a tinerii nu sunt stabili ti n principii, ei vor corup ti. O pedeaps a grea va veni ns a asupra acelora cari permit lui Satana ca s a-i foloseasc a ca unelte, de a ndep arta s i corupe suetele altora. Un blestem greu apas a asupra s arpelui din Eden, pentru c a a fost mediul folosit de Satana, de a ispiti pe primii no stri p arin ti ca s a p ac atuiasc a; s i un blestem greu de la Dumnezeu va veni peste acei cari se las aa unelte pentru a trnti pe al ti n pierzare. Si cu toate c a acei ce s i-au permis s a e ab atu ti, s i au nv a tat aceste obiceiuri josnice, vor suferi pentru p acatele lor, totu si, acei care i-au nv a tat astfel vor avea s a sufere att pentru p acatele lor proprii, ct s i pentru p acatele pe cari le-au comis al tii. Pentru unii ca ace stia ar fost mai bine dac a nu s-ar n ascut niciodat a. Acei cari doresc s a aib a n telepciunea care este de la Dumnezeu, trebuie s a devin a pro sti n ce prive ste cuno stin ta veacului acestuia, pentru c a s a e n telep ti. Ei trebuie s a- si nchid a ochii, ca s a nu vad a s i s a nu nve te r aul. Ei trebuie s a- si nchid a urechile, altfel vor auzi

26

Un apel solemn

care le va mnji cur ceea ce este r au, s i vor primi o cuno stin ta a tia cugetelor s i a faptelor lor. De asemenea ei trebuie s a- si p azeasc a limba, altfel vor rosti cuvinte stricate, s i murd aria va g asit a n gura lor. Izvorul de ajutor. To ti sunt r aspunz atori pentru faptele lor, s avr site n timpul de cercare din aceast a lume. To ti au putere a- si st apni faptele. Dac a sunt slabi n virtute s i n cur a tia cugetelor s i-a faptelor lor, atunci ei pot c ap ata ajutor de la Amicul celor neputincio si. Isus cunoa ste [28] toate sl abiciunile rii omene sti s i celui ce cere de la Dnsul, i se va da putere, ca s a biruiasc a cele mai puternice ispite. To ti pot ob tine . Isus face o invita aceast a putere, dac a o caut a n umilin ta tie fericit a la to ti cei osteni ti s i mpov ara ti de p acate, ca s a vin a la Dnsul, care e Amicul p ac atosului. Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr a, s i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun, s i sarcina Mea este u soar a. (Matei 11, 28-30). Cei mai curio si tineri pot nv a ta aici n mod sigur la s coala lui Hristos aceea ce va spre binele lor prezent s i cel ve snic. Voin ta nelini stit as i nesatisf acut a si va g asi aci odihn a. Concentrndu- si toate cugetele s i simpatiile lor n Hristos, ei vor ob tine adev arata n telepciune, care va pentru ei mai de pre t dect cele mai bogate comori pamnte sti. Mul ti a sa numi ti cre stini nu lucreaz a st aruitor. Ei fac prea pu tine ri s sfor ta i nu sunt voio si a se t ag adui1 pe ei n si si. Rug aciunea unor cre stini vii va , ca s a e umplu ti de cuno stin ta volei Lui, n orice fel de n telepciune s i pricepere duhovniceasc a; pentru ca astfel s a v a purta ti ntr-un chip vrednic de Domnul, ca s a-I ti pl acu ti n orice lucru, aducnd roade n tot felul de fapte bune s i crescnd n cuno stin ta lui Dumnezeu; nt ari ti cu toat a puterea, potrivit cu t aria slavei Lui, pentru orice r abdare s i ndelung a r abdare, cu bucurie. (Coloseni 1, 9-11), n care sunt ascunse toate comorile n telepciunii s i ale s tiin tei. (Coloseni 2, 3). , care ar trebui s Aici este adev arata cuno stin ta a e dorit as i nu va duce pe cineva posedat a de orice cre stin. Aceast a cuno stin ta

Un apel solemn c atre mame

27

la lips a de evlavie. Ea nu va ruina organismul, s i nici nu va aduce [29] un nor ntunecos asupra spiritului; ci va transmite bucurii curate s i o adev arat a fericire. Aceasta n telepciune este divin a, s i curge nencetat din izvorul cel curat, care d a pace, bucurie s i s an atate. serioas Mul ti pretin si cre stini par chiar a nu avea nici-o dorin ta a cereasc dup a aceast a, cuno stin ta a, s i r amn de bun avoie n necu despre harul divin, pe care au privilegiul s no stin ta a-l primeasc a. pentru tineret este, de a c Unica siguran ta auta aceast a n telepciune dup pre tioas a, care desigur va nimici orice dorin ta a o cuno stin ta stricat a. Si cnd ei au dobndit un gust pentru ceea ce este curat s i lini stit, mnt al pentru bucuria pl acut a a credin tei s i a sn teniei, orice sim ta in tei lor se va ridica cu oroare mpotriva pl acerilor stricate. To ti pot alege via ta, dac a voiesc. Ei se pot mpotrivi p acatului, g asindus i pl acerea n c aile neprih anirii s i ale sn titei adev arate, s i vor ve r aspl ati ti cu via ta snic a n mp ar a tia netrec atoare a lui Dumnezeu. Dac a aleg ns a s a- si corup a. c aile lor naintea Domnului, murd arindu- si propriile lor trupuri s i s avr sind, p acatul sinuciderii, ei pot face aceasta; dar trebuie s a- si aminteasc a c a se va tine o judecat a, s i c ar tile se vor deschide s i ei vor judeca ti dup a cele scrise n c ar ti, potrivit cu faptele lor. O, ce raport nfrico sat s i mnjit va deschis n fa ta lor, despre cugetele lor ascunse s i despre faptele lor josnice! Sentin ta este pronun tat a asupra lor, s i, exclu si din cetatea lui Dumnezeu, ei vor pieri mpreun a cu cei nelegiui ti s i nemernici. Acum este timpul de preg atire. Nimeni nu trebuie s a a stepte ns a, ca Dumnezeu s a fac a lucrarea de preg atire s i s a-i fac a destoinici, [30] ri din partea lor. Este de datoria lor de a face fapte f ar a multe sfor ta de dreptate s i a s avr si tot binele, ce st a n puterea lor de a-l face, n pu tinul timp care le-a fost ng aduit, nainte de nchiderea timpului de cercare, pentru ca s a poat a avea un raport curat n cer. Eu nchei cu invita tia profetului: ntoarce ti-v a, ntoarce ti-v a de la calea voastr a cea rea! Pentru ce vre ti s a muri ti voi, casa lui Israel! (Ezechiel 33, [31] 11.)

Capitolul 2 Sentimentalismul
Eu cunosc o mul time de cazuri, unde ni ste femei socoteau c as atoria lor ca o nenorocire. Ele au citit la nuvele, pn a ce imagina tia lor s-a mboln avit, s i ele tr aiesc ntr-o lume a propriei lor nchipuiri. Ele, se consider a pe sine femei cu un suet sim titor, s i cu un organism superior s i delicat. Ele se cred a ca ni ste martire, care ar suferi prea mult, pentru c a, si nchipuie ele, so tii lor n-ar att de delica ti s i n-ar poseda calit a ti att de superioare pe care ele s a le pun a deopotriv a cu pretinsele lor virtu ti s i cu organismele lor delicate. Aceste femei au vorbit s i au cugetat, att de mult la aceasta, pn a ce au devenit ca ni ste maniace, cu privire la acest subiect. Ele si nchipuiau c a meritul lor e mai superior dect al altor muritori, s i c a nu ar destul de pl acut pentru sensibilitatea lor n a de a se ntov ar as i cu oameni de jos. Femeile de tipul acesta au o imagina tie stricat a, din cauza citirii de nuvele, de romane vis atoare s i de castele, tr aind astfel ntr-o lume imaginar a. Ele nu- si coboar a ideile lor pn a la datoriile obi snuite, dar necesare ale vie tii. Ele nu iau asupra lor poverile vie tii, care simt [32] n calea lor, s i s a caute a face c aminul pl acut s i fericit pentru so tii lor. Ele nu vor s a poarte nici povara lor proprie. Ele a steapt a, ca al tii s a le recunoasc a trebuin tele s i s a le satisfac a, n timp ce ele au libertatea de a g asi gre seli s i de a critica ct le place. Aceste femei au un sentimentalism de dragoste boln avicioas a, ind st apnite nencetat de gndul, c a nu ar apreciate; s i c a so tii lor nu le-ar da toat a aten tia, pe care ele o merit a. Din aceast a cauz a ele se consider a, n nchipuirea lor, a ni ste martire. este urm Adev arul n aceast a privin ta atorul: Dac a ele s-ar dovedi pe ele n sile folositoare, valoarea lor ar apreciat a; dar dac a ele umbl a pe o cale de continu a preten tie de simpatie s i aten tie de la al tii, n timp ce ele nu se simt sub nici-o obliga tie de a r aspunde cu aceea si simpatie s i aten tie, ci trec pe de l aturi rezervate, reci, s i de care nu te po ti apropia, ne purtnd nici-o sarcin a pentru al tii s i ne avnd nici un sim t pentru suferin ta lor, atunci, n via ta lor nu se poate 28

Sentimentalismul

29

g asi dect pu tine calit a ti pre tioase s i de valoare. Aceste femei s-au [33] educat pe sine spre a gndi, c a, pentru ele, a fost o mare concesie de a se c as atori cu b arba tii pe cari i au; s i de aceea constitu tia lor n a nu va niciodat a apreciat a pe deplin; s i ele se comport a ca atare. Ele v ad toate lucrurile ntr-o lumin a gre sit a. Ele nu merit a pentru b arba tii lor. Ele aduc o continu a povar a de griji s i r abdare, pe cnd ar putea s a ajute s i s a ridice mpreun a cu so tii lor poverile vie tii, n loc nereal s a viseze o via ta a, pe care au g asit-o n nuvelele s i romanele de dragoste pe cari le-au citit. Domnul s a aib a mil a de acei b arba ti, cari sunt lega ti de asemenea in te netrebnice, cari nu s tiu s a fac a altceva, dect s as ad a, s a m annce, s a se g ateasc as i s a respire. Aceste femei, cari si nchipuie c a ele ar poseda asemenea constitu tii sensitive s i ranate sunt ni ste so tii s i mame foarte netrebnice. Se mai ntmpl a adesea cazul, c a simpatiile lor sunt retrase de la b arba tii lor, cari sunt oameni practici s i folositori, s i si ndreapt a [34] aten tiile c atre al ti b arba ti, s i tot cu acela si sentimentalism de amor boln avicios pretind simpatii de la al tii: le istorisesc despre cerc arile lor, despre necazurile s i aspira tiile lor, de a face vreo lucrare mai faptul, c nalt as i mai superioar a, s i dau pe fa ta a via ta lor conjugal a este o decep tie, s i o piedic a n n azuin tele lor, de a face lucrarea pe cari ele s i-o propusese s-o fac a. O, ce mizerie exist a n familiile cari ar putea fericite! Aceste femei sunt un blestem pentru ele n sile s i pentru so tii lor. Pretinznd c a ar ngeri, ele au nnebunit, s i nu sunt dect ni ste poveri grele pentru al tii. Ele si neglijeaz a datoriile obi snuite ale vie tii, pe cari Domnul le-a ncredin tat s a le fac a, s i sunt nelini stite s i murmur atoare, a steptnd mereu s a fac a vreo lucrare mai u soar a, mai superioar as i mai pl acut a. M agulindu-se a ngeri, ele s-au dovedit a oameni, ca to ti ceilal ti.; Ele sunt sup arate, posomorite, indispuse s i geloase pe so tii lor, pentru c a cea mai mare parte din timpul lor nu-1 petrec n servirea lor. Ele se plng c a au fost neglijate, n timp ce so tii lor fac chiar s i lucrarea, pe care ele ar trebui s-o fac a. Satana g ase ste cu u surin ta intrare la aceast a clas a. Ele nu au o iubire adev arat a pentru nimeni, dect pentru ele nsele. Totu si Satana le s opte ste c a, dac a cutare sau cutare ar so tul lor, ele ar ntr-adev ar fericite. Ele devin cu u surin ta victimele am agirilor lui Satana, s i se nduplec a u sor a dezonora pe so tii lor proprii, s i a c alca legea lui Dumnezeu.

30

Un apel solemn

Eu a s vrea s a spun femeilor de felul descris mai sus: Voi pute ti singure a v a f auri fericirea voastr a sau a o distruge. Voi pute ti s a v a mbun at a ti ti situa tia, sau s-o face ti nesuferit a. Calea pe care voi merge ti va prop as i sau fericirea, sau mizeria voastr a proprie! Oare acesta femei nu s-au gndit niciodat a c a so tii lor sunt sili ti s a le [35] suporte nevrednicia,r autatea s i critica lor, si s a le vad a plngnd p atima se, sub nchipuirea c a soarta lor ar vrednic a de plns? ntradev ar, dispozi tia lor sup ar acioas as i posomorit a r ace ste simpatiile so tilor lor pentru ele, s i-i face s a caute simpatie, pace s i tihn a n alt a parte dect acas a. n locuin ta lor este o atmosfer a otr avit a. Si c aminul este pentru ei altceva, dect un loc de lini ste, de pace s i de fericire. Un astfel de so t este obiectul ispitirilor lui Satana s i simpatiile lui sunt ndreptate c atre obiecte interzise, s i e momit a s avr si vreo nelegiuire s i a pierdut pentru vecie. Misiunea femeii Mare este lucrarea s i misiunea femeii, mai cu seam a a acelora cari sunt so tii s i mame. Ele pot o binecuvntare pentru to ti cei puternic din jurul lor. Ele pot avea o inuen ta a spre bine. Femeia transformatoare, numai dac poate exercita o inuen ta a voie ste s a- si consacre lui Dumnezeu umblarea s i voin ta ei, s i dac a l las a s a-i . Ea poate avea o st apneasc a mintea pornirile s i ntreaga ei in ta care tinde a rana s inuen ta i nnobila pe acei cu cari ea vine n contact. Dar, n general, femeia nu- si d a seama de puterea pe care o , n mod incon posed a. Ea exercit a o inuen ta stient. Inuen ta unei vie ti sn tite aduce, n mod resc, o rennoire a inimii. Aceasta este rodul, care cre ste, n mod resc, n pomul cel bun al s adirii divine. Eul personal este uitat s i contopit n via ta lui Hristos. A bogat n fapte bune este, pentru o astfel de persoan a, tot a sa de resc, ca s i respira tia. Ea tr aie ste pentru a face altora bine, s i totu si e gata a zice: Eu sunt o slug a nefolositoare. Dumnezeu a hot art femeii misiunea ei, s i dac a ea, prin umblarea ei modest a, face tot ce poate, spre a face din c aminul ei un cer, dac a si ndepline ste, cu credincio sie s i din iubire, datoriile ei familiare, de so [36] fa ta tul s i de copiii ei, c autnd nencetat s a fac a s a lumineze o lumin a sfnt a din via ta ei folositoare, curat as i virtuoas a, ca s a

Sentimentalismul

31

lumineze la to ti cei din jurul ei, atunci ea face lucrarea ncredin tat a ei de c atre Maestru, s i va auzi de pe buzele Sale cuvintele: Bine, slug a bun as i credincioas a, intr a n bucuria Domnului t au. Aceste femei cari fac tot ce le vine la ndemn a, cu voio sie s i cu un spirit vesel, ajutnd so tilor lor ca s a- si duc a sarcinile, s i educnd pe copiii lor pentru Dumnezeu, sunt misionare, n cel mai nalt grad al cuvntului. Ele sunt angajate ntr-o ramur a important a a marei lucr ari ce trebuie f acut a pe p amnt, de a preg ati pe muritori mai nalt pentru o via ta a. Ele si vor primi plata lor. Copiii trebuie educa ti pentru cer, s i preg ati ti ca s a serveasc a n cur tile mp ar a tiei lui Dumnezeu. Una din greut a tile comunit a tii. Dac a p arin tii, s i ndeosebi mamele, ar avea un adev arat sens despre r aspunderea lucr arii, pe care Dumnezeu le-a ncredin tat-o ca s-o fac a, atunci ei nu s-ar amesteca n chestiunile cari privesc pe aproapele lor, s i cu cari ei nu au nimic de a face. Nu s-ar l asa atra si de obiceiul de a duce din cas a n cas a vorbe rele, ocupndu-se de gre selile s i de faptele nepotrivite ale aproapelui lor. Ei vor sim ti o povar a de griji att de mare, pentru proprii lor copii, nct ei nu vor avea timp, ca s a primeasc a vreo de-faim a mpotriva aproapelui. Purt atorii de vorbe rele s i de nout a ti sunt un blestem teribil pentru vecini s i pentru comunitate. Dou a treimi din toate cerc arile comunit a tii vin din acest izvor. Dumnezeu cere de la to ti s a si fac a cu credincio sie datoriile lor zilnice. Aceasta a fost mult neglijat a de o mare parte dintre pretin sii cre stini. Mai cu seam a clasa, pe care am amintit-o mai sus, care si nchipuie, c a ar face parte dintr-o ordine do in te mai superioare dect semenii lor muritori cari i nconjoar a, pierd din vedere datoria [37] lor prezent a. Dar faptul, c a sim turile Lor au apucat pe un asemenea f aga s, este o dovad a, c a ei sunt de o ordine inferioar a, strm ti la minte, vanito si s i egoi sti. Ei se simt a mult mai pe sus dect s aracii de rnd s i umili tii. Dar Isus spune, c a tocmai pe unii ca ace stia i-a chemat. Asemenea nfumura ti se str aduiesc a- si asigura pentru totdeauna pozi tii, a c stiga aplauze s i a ob tine mputernicirea de a face vreo lucrare mare pe care al tii n-ar putea-o face. Dar sim tul n al organismului lor ranat se simte turburat a veni n contact cu cei

32

Un apel solemn

umili ti s i nenoroci ti. Ei ra tioneaz a cu totul gre sit. Motivul pentru care ei ocolesc unele din aceste datorii este egoismul lor suprem. Iubirea de sine este centrul tuturor faptelor s i motivelor lor. Exemplul lui Hristos. Maiestatea Corului, C aruia I se nchin a ngerii, care era bogat n cinste, splendoare s i glorie, a venit pe p amnt, s i cnd a fost g asit la chip asemenea omului, El nu a invocat ne tea naturii Sale, ca scuz a, de a Se tine pe sine departe de cei nenoroci ti. El a fost g asit n lucrarea Sa printre cei n ap astui ti, s armani, ntrista ti s i nevoia si. Hristos era personicarea ne tii s i a cur a tiei. Via ta s i caracterul S au era de o noble te superioar a, s i totu si, n lucrarea Sa, El nu fu g asit printre oamenii cu titluri s i renume, s i nici printre cei mai onora ti ai lumii, ci printre cei despre tui ti s i nevoia si. Eu am venit, zice torul divin, s nv a ta a mntuiesc ce era pierdut. Astfel Maiestatea Cerului era g asit a mereu lucrnd ca s a ajute la acei cari aveau cea mai mare nevoie de ajutor. Fie, ca exemplul lui Hristos s a e o nfruntare pentru scuzele acestei clase, care se simte att de atras a de s armanul lor Eu personal, spre a g asi ca o binecuvntare, pentru [38] gustul lor ranat s i pentru nalta lor chemare,de a veni n ajutorul celor mai lipsi ti de ajutor. Unii ca ace stia iau o pozi tie mai pe sus de Domnul lor, s i n cele din urm a vor uimi ti, cnd vor g asi c a, ei au fost cu mult mai pe jos chiar dect aceea clas a, cu care ei au evitat s a se asocieze s i s a lucreze, c aci aceast a clas a jignea rea lor ranat as i sensibil a. Este adev arat, nu ntotdeauna pare pl acut s i atr ag ator a se uni cineva cu Maestrul s au s i a conlucra cu El la ajutorarea tocmai a de ajutor. Dar aceasta acestei clase, care avea cea mai mare trebuin ta este lucrarea, pentru care Hristos S-a umilit s-o fac a. Este oare servul mai mare dect st apnul S au? El ne-a dat un exemplu s i noi suntem obliga ti a-l urma. Aceast a datorie poate p area nepl acut a, s i totu si noi suntem obliga ti a ndeplini tocmai o a sa lucrare. Un obiceiu ce st apne ste cu t arie pe oameni. Am fost adnc impresionat a, cnd am v azut inuen ta st apnitoare, pe care patimile animalice au avut-o asupra b arba tilor s i s femeilor cu o inteligen ta i destoinicie nu din cele ordinare. Ei ar

Sentimentalismul

33

puternic n stare s a fac a o bun a lucrare, s i s a exercite o inuen ta a, dac a nu ar fost robi ti de patimi josnice. Ei au ascultat la cele mai solemne s i mai impresionante cuvnt ari despre judecat a, care p area a-i aduce naintea tribunalului lui Dumnezeu, f acndu-i s a se nsp aimnte s i s a se cutremure, s i totu si nici-o or a nu trecea dup a aceea s i ei se dedau iar as i la p acatul lor favorit s i fermec ator, png arindu- si propriile lor trupuri. Ei au devenit att de mult robi ai acestei crime teribile, nct par a lipsi ti de puterea de a- si st apni patimile. Noi am lucrat pentru unii din ace stia n mod serios; i-am sf atuit, am plns s i ne-am rilor rugat cu ei, s i totu si am cunoscut, c a chiar n mijlocul sfor ta noastre serioase s i a ntrist arilor noastre suete sti, puterea acestui obiceiu p ac atos a c stigat suprema tia. Aceste p acate erau comise s i n acest timp. Con stiin ta unora dintre ace sti nelegiui ti a fost trezit a, [39] prin atacuri repetate de boli, sau printr-o convingere puternic a, s i au avut attea remu sc ari, nct au fost adu si s a fac a m arturisire de . Al aceste lucruri, n adnc a umilin ta tii sunt tot a sa de nelegiui ti. Ei , s au practicat acest p acat aproape ntreaga lor via ta i cu constitu tia lor ruinat a, s i cu memoria lor ciuruit a, recolteaz a rezultatul acestui obiceiu primejdios, dar sunt prea mndri spre a s i le m arturisi. Ei pentru acest sunt ascun si s i n-au ar atat nici-o mustrare de con stiin ta de inuen mare p acat s i nelegiuire. Ei par a nesim titori fa ta ta Spiritului lui Dumnezeu, ntre sfnt s i profan, ei nu fac nici-o deosebire. Practica ordinar a a unui astfel de viciu, att de degradator, cum s i profanarea propriilor lor trupuri nu i-a dus la lacrimi amare s i la o din inima. Ei gndesc c c ain ta a p acatul lor e numai mpotriva lor n si si. Aici ei fac o gre seal a mare. cnd sunt bolnavi la trup s i suet, al tii suf ar din aceast a cauz a. Ei fac mereu gre seli; memoria le este defecte, defectuoas a, s i imagina tia slab a. Pretutindeni ies n eviden ta s cari atrag n suferin ta i pe acei cu cari ei tr aiesc mpreun a, s i cu cari sunt ntov ar as i ti. Ace stia sunt mhni ti s i ndurera ti, pentru c a aceste lucruri sunt cunoscute s i de al tii. Eu am amintit aceste cazuri, spre a ilustra puterea acestui viciu. este dedat ntreaga in ta a la patimi josnice. Partea moral as i intelectual a este subjugat a de puterile josnice. Trupul este enervat, s i creierul este sl abit, Elementele, depozitate n el pentru a nutri sistemul, sunt risipite. Scurgerea pe care o sufere sistemul organic este mare. Nervii cei ni ai creierului, ind excita ti printr-un procedeu

34

Un apel solemn

vicios ne natural, se ntunec as i devin ntr-o mare m asur a paraliza ti. Partea moral as i intelectual a se sl abe ste tot mai mult, n timp ce patimile animalice devin tot mai tari, s i se dezvolt a tot mai mult prin a mai trezi pe deplin sensibilitatea exercitarea lor. Este cu neputin ta [40] moral a a acelor persoane, care sunt dedate obiceiului de abuzare de sine, ca s a pre tuiasc a lucrurile ve snice. Asemenea suete nu mai pot aduse acolo, de a- si g asi pl acere n exerci tii spirituale. Cugete necurate captiveaz as i st apnesc imagina tia, farmec a mintea, s i apoi urmeaz a dorin ta cea mai ne st apnit a dup a fapte necurate. toare, iar Dac a mintea ar cultivat a sa contempleze la subiecte n al ta imagina tia ar educat a s a reecteze la lucruri curate s i snte, atunci ea ar nt arit a mpotriva acestei satisfaceri teribile, njositoare s i distrug atoare a suetului s i a trupului. Ea ar atunci deprins a a se toare, cere ocupa cu pl acere cu lucruri n al ta sti, curate s i snte, s i nu ar mai putea atras a de aceast a-pl acere josnic a, corupt as i mr sav a. Ce putem s a spunem despre acei care tr aiesc tocmai n lumina str alucitoare a adev arului, totu si practicnd s i1 urmnd pe o cale de toare au un farmec pentru p acat s i crim a? Pl acerile interzise s i a t ta . Unii ca ace ei, s i-i tin robi s i le st apnesc ntreaga in ta stia au pl acere n nedreptate s i nelegiuire, s i trebuie s a piar a n afara de cetatea lui Dumnezeu, ca orice lucru uricios. Am c autat s a trezesc pe p arin ti la datoria lor dar ei dorm nc a. Copiii vo stri practic a vicii ascunse s i v a n-sal a. Voi ave ti o ncredere necondi tionat a n ei, nct i crede ti prea buni s i prea nevinova ti de a capabili pentru a comite asemenea nelegiuiri ascunse. P arin tii s r asfa ta i r azgie pe copiii lor, s i-i ncurajeaz a la mndrie, cnd ar trebui s a le pun a restric tii cu fermitate s i hot arre. Ei se tem att de mult de spiritul lor nc ap a tnat s i recalcitrant, nct le fric a s a vin a n atingere cu ei; dar, prin aceasta, ei se fac vinova ti de p acatul neglijen tei, care a caracterizat casa preotului Eli. ndrumarea dat a pentru to de Petru este de cea mai mare importan ta ti acei cari se lupt a pentru nemurire. El se adreseaz a celor ce au aceia si credin ta pre tioas a, cu cuvintele: Simon Petru, rob s i apostol al lui Isus Hristos, c atre cei ce au de acela [41] c ap atat o credin ta si pre t cu a noastr a, prin dreptatea Dumnezeului s i Mntuitorului nostru Isus Hristos: Harul s i pacea s a v a nmul tite prin cunoa sterea lui Dumnezeu s i ai Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a d aruit tot ce prive ste

Sentimentalismul

35

via ta s i evlavia prin cunoa sterea Celui ce ne-a chemat prin slava s i puterea Lui, prin care El nea dat f ag aduin tele Lui nespus de mari s i scumpe, ca prin ele s a v a face ti p arta si rii dumnezeie sti, dup a ce a ti fugit de stric aciunea, care este n lume prin pofte. De aceea da ti-v as i voi toate silin tele, ca s a uni ti cu credin ta voastr a fapta; cu fapta, cuno stin ta; cu cuno stin ta, nfrnarea; cu nfrnarea, r abdarea; cu r abdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fra ti; cu dragostea de fra ti, iubirea de oameni. C aci, dac a ave ti din bel sug aceste lucruri n voi, ele nu v a vor l asa s a ti nici lene si, nici neroditori, n ce prive ste a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are deplin a cuno stin ta aceste lucruri, este orb, umbl a cu ochi nchi si, s i a uitat c a a fost cur a tit de vechile lui p acate. De aceea, fra tilor, c auta ti ct mai mult s a v a nt ari ti chemarea s i alegerea voastr a: c aci, dac a face ti lucrul acesta, nu ve ti gre si niciodat a. n adev ar, n chipul acesta vi se va da din bel sug intrare n mp ar a tia vecinic a a Domnului s i Mntuitorului nostru Isus Hristos. (2 Petru 1, 11.) Noi suntem ntr-o lume, n care lumina s i cuno stin ta abund a; s i pre totu si mul ti dintre cei ce pretind a de aceia si credin ta tioas a voit ,st aruiesc ntr-o ne stiin ta a. Lumina str aluce ste de jur mprejurul lor; totu si ei nu s i-o nsu sesc. P arin tii nu v ad necesitatea de a se , s cultiva, s i de a ob tine cuno stin ta i de a face un folos practic din , n via aceast a cuno stin ta ta lor conjugal a. Dac a ei ar urma dup a ndrumarea apostolului, s i ar vie tui, dup a planul cre sterii atunci n-ar neroditori n cuno stin ta Domnului nostru Isus Hristos. Mul ti nu n teleg lucrarea sn tirii. Aceasta este o lucrare progresiv a, Ea nu se ndepline ste ntr-un singur ceas,sau ntr-o zi, s i dup a aceea, aceast a stare ajuns a s a e men tionat a f ar a vreo sfor tare special a din partea [42] lor. Mul ti par a gndi, c a au ajuns aceast a tint a, n timp ce ei de abia au nv a tat prima lec tie a cre sterii. Abuzuri conjugale Mul ti p arin ti nu ob tin cuno stin ta cum s a respecte via ta conjugal a. Ei nu sunt veghetori, s i las a pe Satana s a c stige avantaj asupra,lor s i s a le st apneasc a min tile s i via ta. Ei nu pot vedea c a Dumnezeu cere dela dn sii ca s a se ab tin a dela orice exces n via ta lor conjugal a. Dar numai pu tini simt ca datorie a lor, de a- si st apni patimile. Ei s-au unit n c al atorie cu aleasa (alesul) inimii lor, s i de aceea deduc, c a

36

Un apel solemn

vie tuirea conjugal a ar consn ti satisfacerea patimilor josnice. Chiar b arba tii s i femeile care pretind a evlavio si, dau fru liber patimilor lot senzuale, s i nici nu se gndesc c a Dumnezeu i face r aspunz atori pentru cheltuirea energiei lor vitale, care sl abe ste sprijinul vie tii lor s i vl aguie ste ntregul lor sistem nervos. Leg amntul c as atoriei acopere p acatele cele mai negre. Unii b arba ti s i femei pretin si evlavio si si degradeaz a trupurile lor prin satisfacerea patimilor lor stricate care i scoboar a mai pe jos dect f apturile brute. Ei abuzeaz a de puterile date de Dumnezeu spre a le p astra n sn tenie s i cinste. S an atatea s i via ta sunt sacricate pe altarul patimilor josnice. Puterile superioare s i nobile sunt subjugate poftelor animalice. Acei ce p ac atuiesc n felul acesta, nu- si dau seama de urm arile umbl arii lor. Dac a ei ar putea vedea ct de multe suferin te si atrag asupra- si, prin satisfacerile lor nedrepte s i p ac atoase, atunci s-ar ngrozi, s i unii ar p ar asi, n cele din urm a, umblarea lor p ac atoas a, care atrage dup a sine rezultate att de nfrico sate. La mul ti, o mizerabil astfel de existen ta a este mo stenit a, nct moartea li se pare [43] mai de preferat dect via ta, si mul ti mor de timpuriu, sacricndu- si via ta, n lucrarea lipsit a de glorie a satisfacerii patimilor animalice. Pentru c a sunt c as atori ti, ei gndesc, c a nu comit niciun p acat. Ace sti b arba ti s i femei vor aa ntr-o zi, ce nsemneaz a pofta, s i vor vedea rezultatele satisfacerii ei. Se g asesc patimi tot att de josnice n c as atorie, ca s i n afar a de c as atorie. Apostolul Pavel sf atuie ste pe b arba ti s a- si iubeasc a femeile lor, - cum a iubit s i Hristos Biserica s i S-a dat pe Sine pentru ea. Tot a sa trebuie s a- si iubeasc as i b arba tii nevestele ca pe trupurile lor. Cine si iube ste nevasta, se iube ste pe sine nsu si. C aci nimeni nu s i-a urt vreodat a trupul lui, ci l hr ane ste, l ngrije ste cu drag, ca s i Hristos Biserica. Efeseni 5, 25, 28, 29. Nu este o iubire curat a aceea care nun a pe b arbat s a fac a din femeia sa un instrument pentru satisfacerea poftelor sale. Ct de pu tini b arba ti si arat a iubirea lor n modul ar atat de apostol: Cum a iubit s i Hristos Biserica s i S-a dat pe Sine pentru ca, ca s-o sn teasc a, dup a ce a cur a tit-o, ca s a e sfnt as i f ar a prihan a. Aceasta este calitatea iubirii, n leg aturile c asniciei, pe care Dumnezeu o recunoa ste ca sfnt a. Iubirea este un principiu curat nu voie s i sfnt. Pofta p atima sa ste s a admit a nici-o restric tie, s i nu

Sentimentalismul

37

de vrea s a e condus a sau st apnit a de ra tiune. Ea este oarb a fa ta consecin te, s i nu voie ste s a judece de la cauz a la efect. Multe femei sufer a de mare debilitate, s i sunt chinuite de boli, care au fost aduse asupra lor pentru c a legile in tei lor n-au fost respectate. Legile naturii au fost c alcate n picioare. Puterea nervoas a a creierului este risipit a de b arba ti s i femei, pentru c a se dedau la acte nere sti pentru a- si satisface patimile lor josnice. Si acest monstru hidos, aceast a patim a josnic as i ordinar a, si asuma delicatul nume de iubire. Mul ti pretin si cre stini sunt mai mult animalici dect dumnezeie sti. De fapt, ei sunt mai josnici dect toate animalele. Un b arbat, de felul acesta, degradeaz a pe femeia c areia i-a f ag aduit a o hr ani [44] s i ngriji. El face din ea un instrument pentru a- si satisface poftele lui josnice s i senzuale. Foarte multe femei se scoboar a a deveni sclave patimilor senzuale. Ele nu- si p astreaz a trupul lor n sn tenie s i cinste. Femeia nu- si mai men tine demnitatea s i stima de sine pe care o poseda nainte de c as atorie. Aceast a sfnt a ntocmire ar trebuit s a-i p astreze s i s a-i sporeasc a respectul ei de femeie s i de sfnt a demnitate. B arb a tia ei curat a, demn as i asem an atoare cu Dumnezeu e mistuit a pe altarul poftei senzuale. Ea a fost sacricat a spre a pl acea so tului ei. Ea si pierde curnd respectul pentru so tul ei, care nu respect a legile, c arora f apturile brute le dau ascultare. Via ta conjugal a devine un jug ap as ator, c aci iubirea se usuc a, s i de obiceiu, i ia locul nencrederea, gelozia s i ura. Niciun b arbat nu- si iube ste cu adev arat femeia dac a ea se supune lini stit a ca s a devin a sclava sa s i unealta poftelor sale josnice. Prin supunerea ei pasiv a, ea si pierde, n ochii lui, valoarea pe care o toare poseda alt adat a. El o vede degradat a de la orice treapt a n al ta s i scobort a la un nivel josnic, s i curnd o b anuie ste, c a ea se va , ca s supune poate cu aceea si lips a de rezisten ta a e degradat as i de altul, cum a fost de el. El pune la ndoial a statornicia s i cur a tia ei, se ntoarce de la ea s i si caut a obiecte noi, cari s a trezeasc as i s a intensice patimile sale infernale. Ace sti b arba ti sunt mai r ai dect dobitoacele. Ei sunt demoni, n chip de om. Ei nu cunosc principiile toare s n al ta i nnobilatoare ale adev arului s i ale iubirii sn titoare. Femeia devine apoi s i ea geloas a pe so tul ei. Ea b anuie ste, c a ei va tot a sa de dispus a se adresa ia alta ca s i la ea, cnd i se s ofer a ocazie. Ea vede c a el nu este st apnit de con stiin ta i nici de

38

Un apel solemn

[45] temere de Dumnezeu. Toate aceste bariere snte sunt d armate de patimile desfrnate. Orice nsu sire divin a a so tului devine sclava poftei josnice s i brutale. Lumea este plin a de b arba ti s i femei de felul acesta; s i cur a tia, gustul s i chiar casele luxoase devin, un iad nchipui ti-v a, dac a pute ti, ce odrasle vor ie si din asemenea p arin ti. Nu vor decade oare copiii s i mai adnc dect p arin tii lor? P arin tii pun pecetea pe caracterul copiilor lor. Copiii n ascu ti din asemenea p arin ti mo stenesc nsu siri mintale de o calitate mai josnic as i ordinar a. Satana hr ane ste orice spre corup tendin ta tie. Se pune deci ntrebarea: S a e oare femeia obligat a s a cedeze neap arat preten tiilor so tului ci, cnd ea vede, c a el este st apnit numai de patimi josnice, s i cnd ra tiunea s i con stiin ta ei sunt convinse, c a f acnd astfel si aduce v at amare propriului ei trup, pe care Dumnezeu pretinde s a-l p astreze n sn tenie s i cinste, s i s a-l nf a ti seze naintea Lui, ca o jertf a vie, sfnt as i neprih anit a? Nu este o iubire curat as i sfnt a aceea care min a pe femeie ca s a satisfac a poftele animalice ale so tului ei, n dauna s an at a tii s i vie tii ei. Dac a ca ar poseda adev arata iubire s i n telepciune, atunci ea va c auta s a abat a mintea so tului ei de la satisfacerea patimilor desfrnate, s i s a i-o ndrepte c atre subiecte mai nalte s i mai spirituale, s i s a- si g aseasc a pl acerea n a medita la ele. Poate necesar a-i spune cu modestie s i totu si cu hot arre, chiar cu riscul de a- si atrage dizgra tia lui, c a ea nu poate s a- si njoseasc a trupul ei s i s a se dedea la excese (abuzuri) sexuale. Ea trebuie s a-i aminteasc a ntr-un mod ginga ss i amabil, c a Dumnezeu are cel dinti s i cel mai mare drept asupra in tei ei drept, pe care ea nu-1 poate nesocoti, c aci i se va cere socoteal a pentru aceasta, la marea zi a lui Dumnezeu. Nu s ti ti c a trupul vostru este Templul Duhului sfnt, care locuie ste n voi, s i pe care L-a ti primit de la Dumnezeu? Si c a voi nu sunte ti ai vo stri? C aci [46] a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, cari sunt ale Lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, 19, 20. Voi a ti fost cump ara ti cu un pre t. Nu v a face ti dar robi ai oamenilor. 1 Corinteni 7, 23. Femeia s i p astrarea demnit a tii ei Femeia poate face mult, dac a voie ste, prin inuen ta ei n teleapt a, toare, p cu n azuin tele ei n al ta astrndu- si n sn tenie s i cinste demni-

Sentimentalismul

39

tatea ei de femeie nobil a. Astfel, ea poate salva pe so tul ei s i pe ea ns as i, f acnd o lucrare dubl as i aducndu- si la ndeplinire nalta ei misiune, sn tind pe b arbatul ei prin inuen ta sa proprie. n aceast a, problem a grea s i delicat a, se cere mult a n telepciune s i r abdare, cum s i curaj s i t arie moral a. T arie s i har se poate g asi numai n rug aciune. O iubire sincer a trebuie s a e principiul st apnitor al inimii. Iubirea de Dumnezeu s i iubirea de so tul ei, poate singurul motiv drept de ac tiune. Dar dac a femeia ajunge s a cread a, c a ar dreptul so tului ei, de a avea deplin a st apnire asupra trupului ei, s i se , las a st apnit a de ideea, c a trebuie s a se supun a lui, n orice privin ta atunci ea si contope ste individualitatea ei ntr-a lui. Identitatea ei este atunci pierdut a, s i afundata n a so tului ei. Atunci ea devine mai mult o ma sin a, pe care el s-o conduc as i s-o st apneasc a, o f aptur aa voin tei s i a pl acerii sale. Prin aceast a pozi tie pasiv a, ea dezonoreaz a pe Dumnezeu. Ea are o r aspundere naintea lui Dumnezeu, de care trebuie s a tin a seama. Dac a femeia si supune trupul s i spiritul sub st apnirea so tului ei, s i e pasiv a (supus a) voin tei lui n toate, sacricndu- si con stiin ta, demnitatea, s i chiar identitatea ei, atunci ea pierde ocazia de a exer puternic cita acea inuen ta a spre bine, pe care ea ar trebui s-o posede pentru n al tarea so tului ei. Ea ar putea mblnzi natura lui aspr a, iar inuen ta ei sn titoare ar putea avea o nrurire nnobilatoare, [47] cur a titoare, s i l-ar face s i pe el s a se lupte cu seriozitate pentru a- si st apni patimile s i a deveni mai spiritual, spre a ajunge mpreun a p arta si de re dumnezeiasc a,sc apnd de stric aciunea care este n lume prin poft a. Puterea inuen tei poate mare spre a conduce mintea la subiecte nalte s i nobile, trecnd peste pl acerile josnice s i senzuale, dup a care tinde, n mod resc, o inim a ne ren ascut a prin har. Dac a femeia simte ca, spre a pl acea so tului ei, trebuie s a se scoboare la nivelul cerut de el, cnd patima animalic a este principiul de baz a al iubirii lui, st apnindu-i ac tiunile sale, atunci ea displace lui Dumnezeu; c aci ea neglijeaz a a exercita o inuen ta sn titoare asupra so tului ei. Dac a ea simte c a trebuie s a se supun a patimilor animalice ale so tului. ei, f ar a vreun cuvnt de protest,atunci nu- si de so de Dumnezeul ei. n telege datoria ei, nici fa ta t, s i nici fa ta Excesul sexual va distruge, ntr-adev ar iubirea pentru exerci tii de devotament,va r api creierului substan ta necesar a hr anirii sistemului, si va istovi vitalitatea n gradul cel mai grav. Nici-o femeie nu trebuie

40

Un apel solemn

s a ajute so tului ei n aceast a lucrare de nimicire de sine. Ea n-ar face aceasta, dac a ar luminat as i dac a si iube ste so tul. Cu ct patimile animalice sunt satisf acute mai mult, cu att mai puternice devin ele, s i cu att mai violente devin cerin tele lor dup a satisfac tie. Fie,ca b arba tii s i femeile tem atoare de Dumnezeu s a se trezeasc a la datoria lor. Mul ti pretin si cre stini sunt lovi ti de paralizie a nervilor s i a creierului din cauza necump at arii n aceast a direc tie. Putreziciune se a a n oasele s i n m aduva multora dintre acei care sunt privi ti ca b arba ti buni, care se roag as i plng, s i care ocup a posturi nalte,dar ale c aror cadavre mnjite nu vor putea trece niciodat a prin por tile cet a tii cere sti. O, de a s putea face pe to ti s a de Dumnezeu,de a- [48] n teleag a obliga tiile lor fa ta si p astra mintea s i organismul lor zic n cea mai bun a stare, pentru a aduce lui Dumnezeu un serviciu des avr sit! Fie, ca femeile cre stine s a se fereasc a, prin cuvnt s i fapt a, de a a t ta patimile animalice ale so tilor lor. Mul ti nu mai au nici-o energie de risipit n aceast a direc tie. Ei s i-au sl abit, nc a din copil arie, creierul s i s i-au subminat constitu tia, prin satisfacerea patimilor animalice. T ag aduirea de sine s i cump atarea trebuie s a e lozinca n via ta conjugal a; s i atunci, cnd p arin tii vor da na stere la, copii, ace stia nu vor mai expu si la primejdia, de a avea organele morale s i intelectuale slabe, s i pe cele animalice puternice. Viciul la copii este aproape universal. Care este cauza acestuia? Cine a pus copiilor pecetea acestui viciu? Mintea unui b arbat sau a unei femei nu se degradeaz a deodat a de la cur a tie s i sn tenie la depravare, corup tie s i crim a. E nevoie de timp, pentru a preschimba omenescul n dumnezeiesc, sau pentru a degrada pe cei crea ti dup a chipul lui Dumnezeu, transformndu-i n dobitoace, sau demoni. Prin contemplare (privire), noi ne preschimb am. Omul, format dup a chipul Creatorului S au, si poate educa spiritul astfel, nct p acatul, de care i era scrb a alt adat a, s a-i devin a pl acut apoi. ndat a ce el nceteaz a a veghea s i a se ruga, el nceteaz a a- si p azi citadela inimii, s i se ded a la p acat s i crim a. Spiritul ocup a atunci o treapt a josnic a, s i este imposibil a-l mai ridica iar as i din corup tie, cnd puterile morale s i intelectuale au fost deprinse cu sclavia, s i nv a tate s a se supun a patimilor josnice. Numai un r azboi continuu, dus mpotriva pornirilor desfrnate, sprijinit de inuen ta

Sentimentalismul

41

nnobilatoare a harului lui Dumnezeu, va atrage mintea c atre cer, s i o va deprinde s a cugete la lucruri curate s i snte. Mul ti copii sunt n ascu ti cu patimi animalice dezvoltate ntr-un grad nalt, n timp ce puterile morale s i intelectuale sunt slabe. Ace sti [49] copii au nevoie de cea mai ngrijit a educa tie, spre a-i ridica la o nt arire s i dezvoltare a puterilor lor morale s i intelectuale, s i a face ca acestea s a aib a conducerea. De obicei, copiii nu sunt crescu ti pentru Dumnezeu. Educa tia lor moral as i religioas a este neglijat a. Patimile animalice sunt nt arite continuu, n timp ce facult a tile morale devin tot mai slabe. Unii copii ncep s a- si a t te patimile lor animalice nc a din pruncie; s i odat a cu cre sterea anilor, se dezvolt as i patimile senzuale, crescnd n putere odat a cu dn sii. Ei nu sunt lini sti ti n spiritul lor. Fetele doresc dup a societatea b aie tilor s i b aie tii dup a a fetelor. Purtarea lor nu e retras as i modest a. Ei sunt obraznici s i pripi ti, lundu- si libert a ti necuviincioase. Deprinderile lor stricate de abuzare de sine le-au degradat min tile s i le-au murd arit suetele. Cugetele josnice, imagina citirea de nuvele, s i de c ar ti ordinare, s i romane, le a t ta tia s i-i face apoi s a urmeze dup a pornirile lor stricate. Munca nu le place, s i cnd sunt pu si la treab a se plng de oboseal a. i doare mijlocul i doare capul, etc. Nu sunt oare acestea destule motive? Sunt ei obosi ti de munc a? Nu. Totu si p arin tii primesc plngerea lor, s i-i scutesc de lucru s i de r aspundere. Acesta este cel mai mare r au pe care l pot face pentru ei. Prin aceasta, ei dau la o parte aproape unica barier a, care ar mpiedica pe Satana de a avea intrare liber a n min tile lor sl abite. Munca folositoare ar un scut, ntr-o m asur a oarecare, de a nu c adea n totul sub st apnirea lui. tura stricat nv a ta a, care a dominat n trecut, c a, din punct de vedere sanitar, sexele amndou a trebuie s a e amestecate mpreun a, [50] s i-a f acut lucrarea ei v at am atoare. cel pu Dac a p arin tii s i ngrijitorii ar da pe fa ta tin a zecea parte din iste timea, de care se folose ste Satana, atunci asocia tia aceasta dintre cele dou a sexe ar aproape nev at am atoare. De fapt, Satana a avut cel mal mare succes n str aduin tele sale, de a vr aji min tite tineretului; s i amestecarea b aie tilor cu fetele a sporit r aul de dou azeci de ori mai mult. Pune ti pe b aie ti s i fete la lucru s i da ti-le ocupa tii

42

Un apel solemn

folositoare. Dac a vor obosi ti, vor avea mai pu tin a nclina tie, spre [51] a- si corupe propriile lor trupuri.

Capitolul 3 Modestia feminin a


Femeile nu sunt ntotdeauna destul de prev az atoare, de a se rea. Nu toate au o purtare n ab tine de la orice aparen ta teleapt a, dup a cum se cuvine femeilor evlavioase. Cuvintele lor nu sunt destul de bine alese s i chibzuite, cum se cere de la femeile care au primit harul lui Dumnezeu. Ele sunt prea familiare cu fra tii. Le place s a stea de vorba cu ei, se nclin a c atre dn sii, par a dori societatea lor, s i sunt tare ncntate de aten tia lor. Femeile, pretinse evlavioase, si permit multe glume, rsete s i haz. Toate acestea sunt lucruri necuviincioase s i ntristeaz a pe Spiri o lips tul lui Dumnezeu. Aceste manifest ari dau pe fa ta a de adev aratul sentiment cre stin. Tolerarea acestor lucruri nu nt are ste suetul n Dumnezeu, ci aduce mare ntunecime, ndep arteaz a pe ngerii cura ti, nobili s i cere sti s i scoboar a pe acei ce le fac la o treapt a josnic a. Surorile trebuie s a ncurajeze adev arata modestie. Ele nu trebuie s a e necuviincioase, limbute, s i obraznice, ci modeste s i ncete la vorbire. Ele nu trebuie s a e ndr azne te. A amabile, bune miloase, iert atoare s i umilite este cuviincios s i bine pl acut Lui Dumnezeu. Si dac a ele iau aceast a pozi tie, atunci nu vor mai sup arate cu vreo aten tie necuviincioas a, din partea b arba tilor. Atunci to ti vor sim ti c a n jurul acestor femei tem atoare de Dumnezeu este un cerc de orice libertate nejusticat sfnt de cur a tie, care le ocrote ste fa ta a. Unele femei pretinse evlavioase si permit a prea f ar a grije, prea destr ab alate, s i prea grosolane n manierele lor, s i aceasta duce la rele grave. Acele femei evlavioase care si ocup a spiritul s i inima suetul cu medita tii la subiecte, care nt aresc cur a tia vie tii, s i nal ta de la spre a comunica cu Dumnezeu, nu vor ab atute cu u surin ta c ararea drept a tii s i a virtu tii. Ele vor nt arite mpotriva sost ariilor lui Satana s i preg atite a rezista me ste sugurilor lui ademenitoare. Moda lumii, pofta ochilor s i pofta trupului, s i de sert aciunea vie tii, sunt n leg atur a cu c aderea celui nenorocit. Se nutre ste tot ce place inimii re sti s i unui sim t trupesc. Dac a pofta c arnii ar dezr ad acinat a din inimile lor, atunci ele nu ar att de slabe. Dac a 43

44

Un apel solemn

surorile noastre ar sim ti necesitatea, de a- si cura ti gndurile, s i de a nu mai suferi niciodat a s a e neglijente n purtarea lor, ceea ce duce la fapte nepotrivite, atunci ele n-ar mai n primejdia de a- si de acte s [52] mnji cur a tia lor. Atunci ele ar sim ti o astfel de scrb a fa ta i fapte necurate, nct ele nu vor g asite printre acelea care cad prin ispitele iui Satana, indiferent de unealta, pe care o alege el pentru aceasta. Un predicator poate administra lucruri sacre s i snte, s i totu si s a nu e sn tit cu inima. El se poate preda pe sine lui Satana, ca s a comit a nelegiuiri, s i s a corup a suetul s i corpul turmei sale. Dar dac a suetele femeilor, si tinerelor, care m arturisesc a iubi pe Dumnezeu s i a se teme de El ar narmate cu Spiritul lui Dumnezeu; dac a ele s i-ar deprins suetele cu cur a tie n cugetare, s i ar nv a tat s a rea, atunci ar sigure fa de corup evite orice aparen ta ta tia care ia propor tii n jurul lor. Apostolul Pavel scria despre sine: M a port [53] aspru cu trupul meu, s i-1 tin n st apnire ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat. (1 Corinteni 9, 27). Dac a un predicator al Evangheliei nu are st apnire asupra patimilor sale josnice; dac a el neglijeaz a s a urmeze exemplul apostolului, s i necinste ste astfel misiunea s i credin ta sa, prin satisfaceri p ac atoase, surorile, care m arturisesc a evlavioase, nu trebuie s a se m aguleasc a nici pentru un moment c a p acatul s i crima s i-ar pierde ctu si de pu tin p ac ato senia sa, pentru c a predicatorul lor cuteaz a s a comit a a sa ceva. Deoarece b arba tii, care sunt n posturi cu r aspundere, se arat aa familiariza ti cu p acatul, acesta nu trebuie s a mic soreze vinov a tia s i enormitatea acestui p acat n mintea cuiva. P acatul trebuie s a apar a tot a sa de p ac atos, s i de resping ator, dup a cum l prezint a cuvntul lui Dumnezeu, iar acela care ng aduie p acatul, trebuie s a e n ochii celor cura ti s i nobili, tot a sa de resping ator s i de uricios, fugind de el, ca de s arpele a c arui mu sc atur a e mortal a. Dac a surorile ar nobile s i ar poseda cur a tia inimii, atunci orice apropiere do corupere, e ea chiar din partea predicatorului, ar respins a cu astfel de hot arre, nct n-ar mai repetat a niciodat a. Trebuie s a e cuprinse de o grozav a ntunecime acele min ti, cari dau ascultare la glasul seduc atorului, pentru c a acesta este un predicator, c alcnd astfel poruncile l amurite s i hot arte ale lui Dumnezeu, s i s a se m aguleasc a totu si, c a n-ar comis nici un p acat. Nu ne vorbe ste oare Ioan, c a Cine zice, l cunosc, s i nu p aze ste poruncile Lui, este

Modestia feminin a

45

un mincinos, s i adev arul nu este n el? Ce spune legea? S a nu comi ti adulter Faptul c a un b arbat, care m arturise ste a p azi sfnta lege a lui Dumnezeu, s i a administra lucruri snte, abuzeaz a de ncrederea pe care i-o d a pozi tia sa, s i se las a n voia patimilor sale, ar trebui s a e n sine destul a dovad a de a face pe o femeie evlavioas a, s a vad a c a de si m arturisirea s a o nalt a ca cerul, totu si orice propunere necurat a, care vine de la el, este lucrarea lui Satana [54] mbr acat ca un nger de lumin a. Eu nu pot crede c a cuvntul lui Dumnezeu locuie ste n inimile acelora caro se las a a st apni ti att de u sor de p acat, sacricndu- si nevinov a tia s i virtutea pe altarul patimilor desfrnate. Iubite surori, voi trebuie s a evita ti chiar s i aparen ta r aului. n aceast a genera tie pripit a, care este ntunecat a de corup tie, voi nu ve ti sigure, dac a nu ve ti mereu la pnd a. Virtutea s i modestia sunt rare. M a adresez vou a, ca la ni ste urma se ale lui Isus Hristos, care toare, s face ti o m arturisire mare s i n al ta a cultiva ti aceast a modestie, ca pe o piatr a scump as i nepre tuit a. Aceasta v a va p astra virtuoase. s Dac a ave ti vreo speran ta a ti luate odat a n societatea ngerilor cura ti s i f ar a de p acate, s i s a vie tui ti ntr-o atmosfer a, unde nu se a a nici cea mai mic a urm a de p acat, atunci cultiva ti modestia s i virtutea. Numai cur a tie, sfnt a cur a tie, va putea rezista la marea revizuire a zilei lui Dumnezeu, s i s a e luat a ntr-un cer curat s i sfnt. Evita ti aparen ta rea. Cea mai mic a ademenire, ori din ce izvor ar veni ea, care v-ar invita s a comite ti p acatul, sau s a v a lua ti vreo libertate nesigur a pentru persoana voastr a, trebuie s-o respinge ti ca pe cea mai mare insult a pentru demnitatea voastr a de femei. S arutul pe obrazul vostru, n orice timp s i orice loc, ar trebui s a v a fac a s a respinge ti cu dezgust pe emisarul lui Satana. Si dac a aceasta vine de U. unul care ocup a un post nalt s i care administreaz a lucruri snte, p acatul, n unul ca acesta, este de o gravitate de zece ori mai mare, s i ar trebui s a fac a pe o femeie sau tn ar a, s a-l resping a cu oroare, nu numai din cauza p acatului pe care l-ar comite, ci s i pentru ipocrizia s i mi selia unuia, pe care poporul l respect as i onoreaz a ca serv al lui Dumnezeu. n [55] via postul s au, el administreaz a lucruri snte, s i si ascunde mr sa

46

Un apel solemn

inimii sale sub mantaua de predicator. Feri ti-v a de orice familiaritate de felul acesta. Fi ti sigure, c a cea mai mic a apropiere de felul acesta, este o dovad a despre o pornire spre desfrnare s i de ochi poftitori. Cea mai mic a ncurajare dat a n aceast a direc tie, din partea voastr a, orice tolerare a vreuneia din libert a tile men tionate mai sus, este o dovad a destul de evident a, c a suetul vostru nu este curat s i cast, cum ar trebui s a e, s i c a p acatul s i crima are farmec pentru voi. Cnd am v azut primejdiile s i p acatele printre aceia care m arturisesc lucruri mai bune ale unei clase care nu este b anuit a a n vreo primejdie din partea acestor p acate ale desfrn arii mi-am pus ntrebarea: O, Doamne, cine va putea sta cnd Tu Te vei ar ata? Numai acei cari au minile s i inimile curate vor putea rezista la ziua venirii Sale. Modestia n purtare. M a simt ndemnat a de Spiritul Domnului s a sf atuiesc pe surorile cari m arturisesc c a sunt evlavioase, s a cultive modestia n purtare s i o rezerv a cuviincioas a, cu sal as i seriozitate. Libert a tile ng aduite n aceast a genera tie corupt a nu trebuie sa formeze nici o m asur a de conduit a pentru urma sii lui Hristos. Aceast a familiaritate, devenit a ia mod a, nu trebuie s a existe printre cre stinii cari se preg atesc pentru nemurire. Dac a printre acei cari nu cunosc adev arul, desfrul, murd aria, adulterul, crima s i uciderea, sunt la ordinea zilei, s i dac a ace stia refuz a a se l asa st apni ti de principiile cuvntului lui Dumnezeu, ct de important este deci, ca cei care m arturisesc a urma sii lui Hristos s i care sunt n strns a leg atur a cu Dumnezeu s i ngerii S ai, s a le arate o cale mai bun as i mai nobil a. Ct de important este deci,ca [56] virtutea s i castitatea lor s a stea n contrast izbitor cu purtarea acelei clase, care e st apnit a de patimi josnice. Eu m a ntreb: cnd se vor purta surorile noastre tinere cu bun a ? Dar eu s cuviin ta tiu, c a nici-o schimbare spre mai bine nu se va putea face, pn a ce p arin tii nu simt importan ta unei mai mari aten tii la educarea cum trebuie a copiilor lor. Ei trebuie s a-i nve te a retra si s i mode sti. Ei trebuie s a le dea o educa tie practic a, s a-i nve te a folositori, a da ajutor s i a servi altora, n loc s a a stepte ca s a e servi ti. Satana st apne ste min tile tineretului n general. P arin ti indulgen ti, voi nu nv a ta ti pe fetele voastre deloc t ag aduirea s i st apnirea de,

Modestia feminin a

47

sine. Ele sunt capricioase, s i mndria lor este n cre stere. Au fost l asate att timp de capul lor, pn a ce au devenit nc ap a tnate s i nesupuse, iar voi v a fr amnta ti mintea, ca s as ti ti, pe ce cale s a merge ti spre a le salva de la ruin a. Satana le face s a devin a un proverb n gura necredincio silor, din cauza neru sin arii lor, s i a lipsei de rezerv as i de modestie feminin a. Tot astfel s i b aie tii sunt l asa ti de capul lor. De abia au ajuns la vrsta pubert a tii, s i se s i ntov ar as esc cu fetele de vrsta lor, nso tindu-le n drum spre cas as i n-dr agostindu-se unul de altul. Iar , s p arin tii sunt att de n totul st apni ti de propria lor indulgen ta i de iubirea lor gre sit a pentru copiii lor, nct nu cuteaz a s a apuce n mod hot art pe calea, care le-ar aduce o schimbare, s i i-ar face s a pun a la restric tii pe copiii lor, care sunt prea gr abi ti. Multe domni soare si fac ca tem a a conversa tiei lor b aie tii, iar b aie tii, fetele. Din prisosul inimii vorbe ste gura. Ei vorbesc despre acele subiecte, c atre cari sim turile lor se ndreapt a mai mult. ngerul raportor nregistreaz a cuvintele acestor b aie ti s i fete pretinse cre stine. ct de confuzi s i de ru sina ti vor deveni ei, cnd li se vor pune iar as i , la ziua lui Dumnezeu. Exist n fa ta a mul ti copii, care sunt un fel de , [57] evlavio si pref acu ti. Tinerii care nu fac nici-o m arturisire de credin ta de sau religie, se smintesc n ace sti ipocri ti, s i se mpietresc fa ta , care poate f orice str aduin ta acut a de c atre cei ce se intereseaz a de mntuirea lor. O, de am putea trezi pe ta ti s i mame, ca s a- si dea seama de datoria lor! O, de ar putea f acu ti s a- si simt a greutatea r aspunderii care zace asupra lor! Atunci ar da piept cu vr ajma sul s i ar c stiga victorii pre tioase pentru Isus. P arin tii nu sunt destul . Ei ar trebui s de l amuri ti n aceast a privin ta a- si cerceteze mai de aproape via ta, s a- si examineze cugetele s i motivele, s i s a vad a, dac a exemplul lor de conversa tie s i purtare a fost a sa, cum ar dorit, ca copiii lor s a-l urmeze. L asa ti deci ca virtutea s i cur a tia s a str aluceasc a din cuvintele s i faptele voastre naintea copiilor vo stri. Exist a familii, unde so tul s i tat al nu a cultivat aceast a rezerv a,acea b arb a tie demn as i asem an atoare cu Dumnezeu, pe care trebuie s-o aib a un urma s al lui Isus Hristos. El a neglijat s a arate de so bun atate, amabilitate s i polite te fa ta tia sa, pe care a f ag aduit naintea lui Dumnezeu s i a ngerilor, c a o va iubi, respecta s i onora, . Se ntmpl ct timp vor amndoi n via ta a, c a o fata angajat a la n aten lucru,s a e liber as i cam ndr aznea ta tiile ei pentru aranjarea

48

Un apel solemn

p arului, si s a-i plac a mult luxul, s i el o iube ste nebune ste. El ncepe s a nu mai e att de demonstrativ n aten tia s i iubirea sa, pe care o de so avusese alt adat a fa ta tia sa. Atunci, ti siguri, c a Satana e la lucru. Respecta ti ajutoarea angajat a; trata ti-o cu bun atate s i considera tie, dar nu merge ti mai departe. Purta ti-v a astfel, nct ea s a nu de so nainteze la o familiaritate fa ta t. Dac a ai de rostit cuvinte de amabilitate, s i de ar atat fapte de de so polite te, apoi este ntotdeauna mai sigur a le ar ata fa ta tia ta. Aceasta se va dovedi ca o mare binecuvntare pentru ea, s i va aduce fericire n inima ei, care se va r asfrnge asupra ta. Altfel, femeia si [58] poate ndrepta simpatiile,interesul s i afec tiunile ei c atre alt b arbat, afar a de so tul ei. Acesta poate un membru al familiei, c aruia ea i ncredin teaz a inima ei s i c aruia i istorise ste necazurile ei, s i poate i dest ainuie ste s i intimit a tile ei familiare, s i apoi arat a preferin ta pentru a mpreun a cu el. Satana s-a vrt aici s i dac a ea nu poate alarmat as i oprit a aci, unde se a a, atunci el o va duce la ruin a. Iubite surori, voi nu pute ti . Dac destul de prev az atoare n aceast a privin ta a ave ti cuvinte de ging as ie, de iubire s i amabilitate de dat, apoi da ti-le aceluia, pe care a ti promis naintea lui Dumnezeu s i a ngerilor, c a-1 ve ti iubi, onora amndoi. O, dar cte vie s i respecta, ct timp ve ti n via ta ti nu s-au umplut de am ar aciune, prin d armarea zidului care nconjura intimit a tile ec arei familii, pentru a-i p astra cur a tia s i sn tenia. O a treia persoan a a fost atras a n intimit a tile femeii, s i chestiunile ei familiare sunt dest ainuite n fa ta prietenului deosebit. Aceasta este planul s iret al lui Satana, de a nstr aina inima so tului s i-a femeii. O, de ar nceta acest r au! ct a lume n-ar sc apat atunci de necazuri! P astra ti defectele reciproce n propriile voastre inimi. Spune ti necazurile voastre numai lui Dumnezeu. El v a poate da sfatul cel bun s i [59] o mngiere sigur a, care va curat a, s i f ar a am ar aciune.

Capitolul 4 C alcarea Legii


Harul s i adev arul sunt f ag aduite celui umilit s i poc ait, s i judec a tile sunt preg atite pentru cei p ac ato si s i r ascul atori. Dreptatea s i judecata sunt temelia scaunului T au de domnie. Psalmii 89, 14. Un popor nelegiuit s i desfrnat nu va sc apa de mnia lui Dumnezeu, c aci ei s i-au atras deja o astfel de pedeaps a. Omul a c azut, s i lucrarea , e ea lung sa e pentru ntreaga via ta a sau scurt a, de a se ridica din c aderea lui, s i a rec stiga, prin Hristos, chipul lui Dumnezeu, pe care el l-a pierdut prin p acat s i printr-o nelegiuire continu a. Dumnezeu cere o transformare complet a a suetului, a corpului s i a spiritului, pentru ca s a rec stige starea pierdut a prin Adam. Plin de mil a, Domnul si trimite razele Sale de lumin a, ca s a arate omului adev arata sa stare. Dar dac a el nu vrea s a umble n o pl lumin a, atunci el d a pe fa ta acere de a r amne n ntunerec. El nu va veni la lumin a, pentru ca faptele lui s a nu e mustrate. Domnul a f acut acest leg amnt deosebit cu vechiul Israel: Acum, dac a ve ti asculta glasul Meu, s i dac a ve ti p azi leg amntul Meu, ve ti ai Mei dintre toate popoarele, c aci tot p amntul este al Meu; mi ve ti o mp ar a tie de preo ti s i un neam sfnt. Exod. 19, [60] 5-6 El se adreseaz a, la poporul, care p aze ste poruncile Sale, din aceste zile de pe urm a, zicndu-le: Voi ns a sunte ti o semin tie aleas a, o preo tie mp ar ateasc a, un neam sfnt, un popor, pe care Dumnezeu Si l-a c stigat, ca s a e al Lui, ca s a vesti ti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din ntuneric la lumina lui minunat a. Prea iubi tilor, v a sf atuiesc, ca pe ni ste str aini s i c al atori, s a v a feri ti de poftele re sti care se r azboiesc cu suetul 1 Petru 2, 9, 11. Tocmai acest p acat, al desfrn arii, care domnea n vechiul Israel, a fost care a adus asupra lor dizgra tia evident a a lui Dumnezeu. Judec a tile lui Dumnezeu, au urmat imediat dup a p acatul lor odios. Mii dintre dn sii c azur a, iar trupurile lor spurcate? au r amas n pustie. Totu si cei mai mul ti dintre ei n-au fost pl acu ti lui Dumnezeu, c aci au pierit n pustie. Si aceste lucruri s-au ntmplat, ca s a ne slujeasc a 49

50

Un apel solemn

nou a drept pilde, pentru ca s a nu poftim dup a lucruri rele, cum au poftit ei. S a nu ti nchin atori la idoli, ca unii dintre ei, dup a cum este scris: Poporul a s ezut s a m annce s i s a bea; s i s-au sculat s a joace! S a nu curvim, cum au f acut unii din ei, a sa c a ntr-o singur a zi au c azut dou azeci s i trei de mii. S a nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin s erpi. S a nu crti ti, cum au crtit unii din ei, cari au fost nimici ti cu nimicitorul. Aceste lucruri li s-au ntmplat ca s a ne slujeasc a drept pilde, s i au fost scrise pentru tura noastr nv a ta a, peste care au venit sfr siturile veacurilor. Astfel dar, cine crede c a st a n picioare, s a ia seama s a nu cad a. 1 Corinteni 10, 5-12. Poporul lui Dumnezeu, dintre toate popoarele din lume, trebuie . Poporul s a e model de evlavie, de sn tenie a inimii s i de poc ain ta pe care l-a ales Dumnezeu, ca tezaur al S au propriu, este somat toare, nobil s a ia o pozi tie n al ta as i sn titoare p arta si de re dumnezeiasc a, fugind de stric aciunea care este n lume prin poft a. [61] Dar cnd acest p acat s i nelegiuire este comis de aceia care fac o m arturisire att de nalt a, atunci vina Lor este foarte mare, pentru c a, ei au avut mare lumin a, s i, prin m arturisirea lor, ei au luat pozi tia ca popor deosebit al lui Dumnezeu, ca o semin tie aleas a, n inima c arora este scris a legea lui Dumnezeu. Dovada credincio siei lor c atre Dumnezeul cerului, ei o dovedesc prin ascultare de legile guvern arii Sale. Ei sunt reprezentan tii lui Dumnezeu pe p amnt. Orice p acat, sau nelegiuire a lor i desparte de Dumnezeu, s i dezonoreaz a Numele S au, ntr-o m asur a deosebit a, dnd ocazie vr ajma silor legii snte a lui Dumnezeu, ca s a def aimeze cauza s i pe poporul S au, pe care El l-a numit o semin tie aleas a, o preo tie mp ar ateasc a, un neam sfnt, un popor al S au deosebit, care s a vesteasc a virtu tile Aceluia, care [62] i-a chemat din ntuneric, la lumina Lui minunat a.

Capitolul 5 Leg aturile conjugale


B arba tii s i femeile, cari si satisfac apetitul lor cu alimente bogate s i delicatese, ndeosebi cu fripturi de carne s i cu sosuri grase, s i folosesc b auturi excitante, ca ceai s i cafea, si formeaz a un apetit articial. Sistemul nervos este zdruncinat, organele de digestie se mboln avesc s i facult a tile mintale se ntunec a, iar patimile desfrnate sunt a t tate s i c stig a suprema tia. Pofta devine tot mai nenatural a s i tot mai greu de stabilit. Circula tia sngelui nu mai este egal a s i sngele devine necurat. ntregul sistem nervos este deranjat s i cerin tele apetitului devin tot mai nera tionale, s i mai nes a tioase, dup a lucruri v at am atoare, pn a ce se stric a n totul. La mul ti, apetitul strig a dup a acea buruian a dezgust atoare, tabacul (tutunul) s i bere tare, devenit a astfel prin amestecul (dresuri) otr avitor s i distrug ator de s an atate. Dar mul ti nu se opresc numai aici. Apetitul lor stricat strig a dup a b auturi tari, care au o inuen ta s i mai paralizante, asupra creierului. n felul acesta, ei se dedau la orice abuz, pn a ce pofta pune st apnire n totul asupra ra tiunii lor; s i atunci, omul creat dup a chipul Creatorului s au, se coboar a pe sine mai pe jos dect animalele brute. B arb a tia s i cinstea sunt sacricate [63] mpreun a pentru poft a. Se cere timp pentru a toci sensibilit a tile min tii. Aceasta se face n mod treptat, dar sigur. Satisfacerea apetitului cu mnc aruri delicioase, la nceput, d a loc la o poft a boln avicioas a, s i preg ate ste calea pentru orice alt a poft a, pn a ce s an atatea s i intelectul sunt sacricate pentru pl acere. Mul ti intr a n c as atorie, f ar a s a- si agonisit mai nti vreo proprietate s i f ar a s a mo stenit vreo avere. Ei n-au posedat nici-o t arie zic a sau mintal a pentru a- si agonisi vreo proprietate. Unii s-au gr abit chiar s a se c as atoreasc a, s i au luat asupra lor r aspunderi, despre cari nici idee nu aveau. Ei nu posedau sentimente nobile toare, s s i n al ta i nu aveau o idee dreapt a despre datoria unui so ts i mai tat a, s i cit cost a ntre tinerea unei familii. Si ei nu dau pe fa ta mult a destoinicie, acum, cnd familia s-a m arit, dup a cum arat a n 51

52

Un apel solemn

ocupa tiile lor. Acei c arora le lipse ste, n mod serios, acest tact n afaceri, s i care sunt cei mai pu tin destoinici a se ntre tine n aceast a lume, si umplu, de obiceiu, casele de copii; n timp ce oamenii capabili, a- si aduna avere, n-au n general mai mul ti copii, dect pot s a ntre tin a. Acei care nu sunt n stare s a ngrijeasc a de ei n si si, nu trebuie s a aib a copii. A sa a fost cazul c a multe odrasle ale acestor oameni lipsi ti de judecat a sunt l asate s a creasc a ca ni ste animale. Ei nu sunt nici hr ani ti, nici, mbr aca ti cum trebuie, s i nu primesc nici o educa tie zic a sau mintal a, s i nimic nu este respectat ca sfnt, n vorbirea familiar a, nici de p arin ti, nici de copii. Institu tia c as atoriei a fost destinat a de Dumnezeu ca s a e o binecuvntare pentru om; dar, n sensul general, ea a fost pervertit a att de mult, nct s-a f acut din ea un blestem de temut. La intrarea n c as atorie, mul ti b arba ti s i femei au procedat, ca s i cnd unica chestiune de pus ar fost numai, dac a ei se iubesc unul pe altul. Dar ei trebuie s a n teleag a c a asupra lor zace, n c as atorie, o r aspundere [64] mult mai mare dect aceasta. Ei trebuie s a tin a seama, ca odraslele lor s a posede s an atate zic a, s i t aria mintal as i moral a. Dar pu tini au procedat dup a motive nalte, s i au avut considera tiuni m arinimoase, pe care s a nu le poat a c alca n picioare cu obliga u surin ta tii, pe care societatea le pretinde dela dn sii s i despre care greutatea inuen tei lor familiare avea s a m arturiseasc a, dac a este de sus sau de jos. C as atorii nenorocite Societatea este compus a din familii, iar capii de familie sunt r aspunz atori pentru formarea societ a tii. Acei care se hot ar asc s a intre n c as atorie, f ar a s a tin a seama c a nu vor avea de suferit numai ei singuri, gndesc c a relele nu ar att de mari s i p acatele lor ar relativ mici. Dar mizeria care porne ste din c as atoriile nenorocite e sim tit a n odraslele provenite din aceste uniri. Ei au mo stenit o via ta de mizerie; s i de si nevinova ti, totu si sufer a consecin tele blestemate ale lipsei de prevedere a. p arin tilor. B arba tii s i femeile n-au niciun drept s a urmeze dup a pornirile, sau patimile lor oarbe, n raporturile lor conjugale, s i s a aduc a n lume copii nevinova ti, doar ca s a- si dea seama, c a din diferite motive, via ta nu are dect pu tine bucurii, s i

Leg aturile conjugale

53

pu tine fericiri, s i de aceea ea este o povar a. Copiii mo stenesc, n general, tr as aturile de caracter deosebite, pe care le posed a p arin tii; s i ca adaos la toate acestea, mul ti cresc mari f ar a s a aib a n jurul salvatoare. Ei sunt prea ngr lor vreo inuen ta am adi ti s i murdari, din cauza s ar aciei. Si cu un astfel de anturaj s i exemple, ce se poate a stepta dela astfel de copii, cnd p as esc s i ei n societate? Nimic alta dect c a ei vor decade s i mai adnc pe scara moral a, dect p arin tii , mai evidente dect ale lor, s i defectele lor vor n orice privin ta p arin tilor. n felul acesta, asemenea clas a de oameni perpetueaz a defectele lor, s i las a posterit a tii blestemul s ar aciei, al tmpeniei s i al [65] , degrad arii. Cel pu tin, s a nu mai adus copii nevinova ti ia existen ta care s a se mp art as easc a de mizeria lor, s i s a transmit a defectele lor, cu o mizerie s i mai mare, din genera tie n genera tie. Aceasta este o mare cauz a a degener arii rasei. Dac a femeile genera tiilor trecute s-ar c al auzit de considera tiuni nalte s i ar n teles, c a genera tiile viitoare vor nnobilate, sau corupte prin umblarea lor, atunci ele ar luat pozi tie hot art a, s i nu s i-ar putut uni interesele vie tii lor cu b arba ti care au fost st apni ti dup de o poft a p atima sa a b auturi alcoolice s i dup a tabac, (tutun), care este o otrav a nceat a, dar sigur as i mortal a, care sl abe ste sistemul nervos s i degradeaz a facult a tile nobile ale Spiritului. Dac a b arba tii r amn alipi ti de aceste obiceiuri josnice, atunci femeile ar trebui s a-i lase s a- si petreac a via ta singuri, bucurndu-se de fericirea acestei tov ar as ii pe care s i-au ales-o. Femeile nu trebuie s a se considere pe ele nsele de o valoare att de mic a, incit s a- si uneasc a destinul cu b arba ti, care nu sunt st apni pe poftele lor, s i a c aror, fericire const a din a mnca, a bea s i a si satisface poftele lor animalice. Femeile n-au urmat ntotdeauna dup a poruncile ra tiunii. De multe ori, ele au fost conduse de porniri oarbe. Ele n-au sim tit, ntr-o m asur a nalt a, r aspunderile care zac asupra lor, de a ncheia astfel de leg aturi care s de via ta a nu pun a asupra odraslelor lor pecetea unei morale josnice, s i a patimii dup a satisfacerea unui apetit stricat, care distrug s an atatea s i chiar via ta. Dumnezeu le consider a r aspunz atoare, ntr-o mare m asur a, pentru s an atatea zic as i pentru caracterul moral, pe care l transmit asupra genera tiilor viitoare.

54

Un apel solemn

Cauzele degener arii rasei B arba tii s i femeile care s i-au corupt propriile lot trupuri, prin obiceiuri desfrnate, s i-au degradat n acela si timp s i intelectul, prin [66] distrugerea sensibilit a tilor ne ale suetului. Foarte mul ti dintre acei, care fac parte din aceast a clas a, s-au c as atorit s i au l asat ca mo stenire, urma silor lor, molipsirea propriei lor debilit a ti zice s i a moralului lor depravat. Satisfacerea patimilor animalice s i a unei mari senzualit a ti au pus pecetea caracteristic a asupra urma silor lor, s i a sa s-a transmis din genera tie n genera tie, sporind mizeria omeneasc a, pn a la un grad nfrico sat, s i duce cu gr abire rasa omeneasc a la nimicire. B arba tii s i femeile care s-au sl abit s i mboln avit, au avut, n raporturile lor conjugale, adesea cugete egoiste, ndreptate numai la fericirea lor proprie. Ei n-au cump anit n mod serios lucrurile, toare, dintr-un punct de vedere nobil, sau mina ti de principii n al ta jude-cnd la ce s-ar putea a stepta de la urma sii lor, ci si epuizeaz a energia corpului s i a suetului, care nu va n al ta societatea, ci o va cobor tot mai jos s i mai jos. Unii b arba ti bolnavi au c stigat adesea simpatiile femeilor cu o nf a ti sare s an atoas a, s i pentru c a se iubeau unul pe altul, s-au sim tit liberi n totul, de a se c as atori mpreun a, f ar a s a tin a seama, c a, prin unirea lor, femeia trebuie s a sufere, mult sau mai pu tin, din cauza so tului boln avicios. n multe cazuri, so tul bolnav si rec stiga ri s an atatea, n timp ce femeia prime ste boala so tului. Ea face sfor ta peste puterile ei zice, s i n curnd ncepe a se plnge s i ca, c ae bolnav a. Femeia prelunge ste astfel zilele so tului ei, prin scurtarea zilelor ei proprii. Acei care intr a n astfel de c as atorii, comit p acatul, de a lua cu s u surin ta an atatea s i via ta dat a lor de Dumnezeu, spre a folosit a pentru m arirea Sa. Dar dac a acei, care intr a n astfel de c as atorii, ar r amne singuri, atunci acest p acat, n-ar avea urm ari att de mari. Astfel copiii sunt constrn si s a sufere boala transmis a asupra [67] lor. n felul acesta,boala s-a perpetuat din genera tie n genera tie. Si mul ti nvinuiesc pe Dumnezeu pentru povara cea grea a mizeriei omene sti, pe care numai umblarea lor nedreapt a a adus-o asupra lor ca un rezultat sigur. Ei au adus n societate un neam de oameni slabi,

Leg aturile conjugale

55

transmi tndu-i boala prin ereditate, s i au contribuit, n felul acesta la sporirea suferin telor omene sti. Tinerii s a nu se c as atoreasc a cu persoane b atrne Un alt caz d aun ator t ariei zice s i valorii morale, din genera tia prezent a, este, unirea n c as atorie dintre b arba ti s i femei, cu o prea de vrst mare diferen ta a ntre ei. Se ntmpl a adesea cazul, c a b arba tii b atrni se c as atoresc cu femei tinere. Dar f acnd astfel, via ta so tului s-a prelungit adesea, n timp ce femeia a avut de suportat lipsa acelei vitalit a ti, pe care ea a transmiso asupra so tului ei b atrn. Nu era de datoria vreunei femei (tinere) s a- si sacrice via ta s i s an atatea, chiar dac a ea a iubit pe unul cu mult mai n vrst a dect ea, s i a fost voioas a a face un astfel de sacriciu. Ea trebuia s a- si st apneasc a dragostea, tinnd seama de * considera tiuni mai nalte dect propriile ei interese. Ea trebuia s a se gndeasc a la starea copiilor ei, care na ste dintr-o a sa c as atorie. Iar pentru b arba ti e s i mai r au, a lua n c as atorie femei mult mai n vrst a dect ei. Odraslele provenite dintr-o astfel de unire, n care vrstele se deosebesc prea mult, n-au mintea destul de cump anit a. De asemenea ei posed as i defecte zice. n astfel de familii se dau , de obicei, tr pe fa ta as aturi de caracter diferite, deosebite, s i adesea foarte dureroase. Copiii mor adesea de timpuriu, iar la acei care ajung maturitatea, n multe cazuri, le lipse ste t aria zic as i valoarea [68] moral a necesar a. Rareori este preg atit tat al, cu facult a tile sale sl abite, s a- si creasc a cum trebuie tn ara sa familie. Ace sti copii nu tr as aturi de caracter constrng deosebite, care necesit a mereu o inuen ta atoare, altfel ar merge la o ruin a. Ei nu sunt educa ti cum trebuie. Disciplina lor a fost adesea nesigur as i schimb atoare, din cauza vrstei sale. Tat al mintele sale. Uneori prea era sup ar acios s i schimb acios n sim ta indulgent,iar alte ori aspru peste m asur a. n astfel de familii, orice lucru merge r au, s i nenorocirile se tin lan t. Asemenea clas a de in te a fost adus a n lume, ca o povar a pentru societate.

56

Un apel solemn

Tristele rezultate ale na sterii prea dese Acei cari sporesc num arul copiilor lor, cnd ra tiunea le spune, c a mo stenirea lor va o sl abiciune zic as i mintal a, sunt c alc atorii celor s ase porunci din urm a ale legii lui Dumnezeu, care l amure ste datoria omului c atre semenul s au. Ei si fac partea lor la sporirea degener arii rasei, s i la scoborrea tot mai jos a societ a tii, v at amnd astfel pe aproapele lor. Dumnezeu, care tine astfel socoteala de drepturile aproapelui, nu se ngrije ste oare s i mai de aproape de rela tiile lor intime? Dac a nici-o vrabie nu cade la p amnt, f ar as tirea Sa, va El de copiii cari se nasc n aceast oare nep as ator fa ta a lume, de boala lor zic as i mintal a, s i de suferin tele lor toat a via ta, ntr-o m asur a mai mare sau mic a? Nu va face El oare r aspunz atori pe acei p arin ti c arora El le-a dat putere de judecat a, dar care au n abu sit, aceste facult a ti superioare, devenind sclavii patimilor lor, cnd rezultatul este, c a genera tiile trebuie s a poarte pecetea sl abiciunii lor zice, mintale s i morale? Si, ca adaos la suferin tele pe care ei le-au transmis asupra copiilor lor, ci n-au, nici o avere, ci numai s ar acie, de l asat n urm a, pentru turma vrednic a de mil a. Educa tia nu le pot da, s i mul ti nici nu v ad [69] necesitatea pentru aceasta, s i chiar dac a ar vedea aceasta, ei nu au timp ca s a le dea educa tie, s i s a-i instruiasc a, s i le las a, ct de mult posibil, mo stenirea nenorocit a, pe care le-au transmis-o. P arin tii n-ar trebui s a- si sporeasc a familiile lor mai des de cum s tiu, c a copiii lor pot ngriji ti s i educa ti bine. A pune n bra tele mamei din an n an copii, este o mare nedreptate, ce i se face. Aceasta mic soreaz a, s i adesea distruge, libertatea femeii, de a se bucura de societate, s i spore ste nenorocirile casnice. Prin aceasta copiii lor sunt r api ti de ngrijirea, educa tia s i fericirea pe care p arin tii ar trebuie s-o simt a ca datorie a lor, de a le-o nlesni. So tul violeaz a votul c as atoriei s i datoriile pe care i le impune cuvntul lui Dumnezeu, cnd nesocote ste s an atatea s i fericirea femeii, prin sporirea poverii s i grijii unui prea mare num ar de copii. B arba tilor, iubi ti-v a nevestele, cum a iubit s i Hristos Biserica s i S-a dat pe Sine pentru ea.... Tot a sa trebuie s a- si iubeasc as i b arba tii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine si iube ste nevasta, se iube ste pe sine nsu si. C aci nimeni nu s i-a urt vreodat a trupul lui, ci l hr ane ste, l ngrije ste cu drag, ca s i Hristos Biserica.

Leg aturile conjugale

57

Noi vedem c a aceast a obliga tie sfnt a este aproape n totul nesocotit a, chiar s i de pretin sii cre stini. Ori ncotro ne ndrept am privirile, vedem femei palide, boln avicioase, pline de grije, zdrobite, descurajate s i dezn ad ajduite. Ele sunt, n general, istovite de trud a, s i energia lor vital a este epuizat a, din cauza na sterilor dese. Lumea este plin a de chipuri de in te omene sti, cari nu sunt de nici-o valoare pentru societate. Mul ti au intelectul lor defectuos, s i mul ti, cari posed a din re talente, nu le ntrebuin teaz a pentru vreun scop folositor. Ei nu sunt educa ti, s i motivul pentru aceasta este, c a, copiii li s-au nmul tit mai repede de cum ei au fost n stare s a le dea o bun a educa tie, s i [70] atunci, i-au l asat s a creasc a aproape ca pe ni ste vite. ngrijirea copiilor Copiii din aceast a genera tie sufer a mpreun a cu p arin tii lor, ntr-o m asur a mai mare sau mai mica, pedeapsa viol arii legilor s an at a tii. Drumul pe care ei l apuc a, nc a din copil arie, este ntr-o continu a opozi tie cu legile in tei lor. Ei sunt constrn si s a primeasc a o mo stenire mizerabil a de boal as i debilitate, nc a de la na sterea lor, adus a prin obiceiurile rele ale p arin tilor lor, care le va inuen ta , ntr-o m ntreaga lor via ta asur a mai mare sau mai mic a. Aceast a , prin continuarea stare de lucruri devine tot mai rea, n orice privin ta p arin tilor de a umbla pe o cale sucit a, la educa tia zic a a copiilor lor. o ne indiferent P arin tii dau pe fa ta stiin ta as i o nep asare uimitoare, cu privire la s an atatea zic a a copiilor lor, care adesea are, ca rezultat, distrugerea pu tinei vitalit a ti r amase ale unei copil arii r au ntrebuin tate, s i-i expune ia o moarte timpurie. Ve ti auzi de multe ori pe p arin ti plngndu-se de providen ta lui Dumnezeu, care le-ar r apit pe copiii lor. Tat al nostru cel ceresc este prea n telept ca s a r at aceasc a, s i prea bun ca s a comit a vreo nedreptate. Lui nu-I place . Mii de copii s s a vad a pe f apturile Sale n suferin ta i-au ruinat via ta, pentru c a p arin tii n-au lucrat n de acord. cu legile s an at a tii. Ei s-au condus dup a impuls, n loc s a urmeze dup a o judecat a s an atoas a, avnd mereu n vedere bunul mers viitor al copiilor lor. Primul obiect, care trebuie urm arit n educa tia copiilor este, o constitu tie s an atoas a, care va preg ati calea, ntr-o mare m asur a, pentru educa tia mintal as i moral a. S an atatea zic as i moral a sunt strns

58

Un apel solemn

unite mpreun a. O, ce povar a enorm a de r aspundere zace asupra p arin tilor, dac a ne gndim, c a umblarea lor, nainte de na sterea copiilor lor, are foarte mult de a face cu dezvoltarea caracterului lor dup a [71] na sterea lor! Mul ti copii sunt l asa ti s a creasc a f ar a a li se da mai mult a aten tie, din partea p arin tilor lor, de cum d a un bun gospodar animalelor mute de la curtea sa. P arin tii, ndeosebi, se fac vinova ti adesea, de a da pe mai pu de femeia s de fa ta tin a grij a fa ta i copiii lor, de cum arat a fa ta vitele lor. Un gospodar milos si va lua timp s i se va devota, n mod deosebit a- si aranja gospod aria cit se poate de bine, s i se va ngriji ndeosebi, ca pre tio sii s ai cai s a nu e munci ti peste m asur a, hr ani ti peste m asur a, sau ad apa ti cnd sunt n adu si ti, altfel s-ar ruina. El si va lua timp, s i se va ngriji de vitele sale, altfel ele si vor pierde valoarea, dac a vor neglijate, sl abite, sau tratate r au. El le va da mncare la timp, s i le va munci numai att, ct ele nu sufer a nici-o v at amare. Pentru acest scop, el le va hr ani cu cel mai bun nutre ts i le va da cantitatea necesar as i la timpuri potrivite. Urmnd astfel, dup a prescrip tiile ra tiunii, gospodarii reu sesc s a ntre tin a vitele lor ca s a e puternice s i s an atoase. Dac a interesul de femeia s ec arui tat a fa ta i copiii lui ar corespunde grijii date pentru vitele sale s pe fa ta i n m asura n care via ta lor este mai de pre t dect a animalelor mute, atunci ar avea loc o reforma tiune des avr sit a n orice familie, s i mizeria omeneasc a ar mult mai redus a. Necesitatea unei diete s an atoase P arin tii trebuie s a e foarte cu grije, de a procura cele mai s an atoase alimente, att pentru ei, ct s i pentru copiii lor, s i n niciun caz nu trebuie s a pun a n fa ta copiilor lor alimente despre cari ra tiunea , c sistemul, s lor i nva ta a nu ajut a s an at a tii, ci a t ta i deranjeaz a organele digestive. P arin tii nu studiaz a de la cauz a la efect, cu privire la copiii lor, dup a cum fac cu animalele lor mute, s i nu tin seama c a munca peste m asur a, a mnca imediat dup a o munc a violent a, s i [72] cnd este istovit s i n adu sit, e v at am ator pentru in tele omene sti, tot a sa, ca s i pentru s an atatea animalelor mute, s i pune temelia pentru o constitu tie slab a, att la oameni, ct s i la vite.

Leg aturile conjugale

59

n multe cazuri, tat al dovede ste mai mult a judecat a, n aceast a , s privin ta i arat a mai mult a grije pentru vitele sale, cnd sunt mici, dect pentru femeia sa, cnd se a a ntr-o situa tie asem an atoare. Mama, n multe cazuri, nainte de na sterea copilului, e l asat a s a s munceasc a de diminea ta i pn a seara, nerbntndu- si sngele, la preg atirea diferitelor feluri de mnc aruri nes an atoase ale familiei s i ale vizitatorilor, n timp ce ea ar trebuit s a- si cultive cu ging as ie puterile. Preg atirea de mnc aruri s an atoase nu cere dect pe jum atate cheltuial a de munc as i mijloace, s i aceste alimente sunt mult mai hr anitoare. Mama si permite adesea, nainte de na sterea copilului ei, ca s a munceasc a peste puterile ei. Poverile s i grijile ei sunt rareori u surate, n acest timp, care n loc s a e, mai pe sus de toate celelalte, un timp de odihn a, el este de oboseal a, de triste te s i mhnire. Prin munc a peste m asur a, din partea ei, ea r ape ste odrasla ei de hrana pe care natura a prev azut-o pentru ea, iar sngele nc alzindu-se n ea i transmite o calitate rea de nutri tie. Copilul este r apit de vitalitatea sa, cum s i de puterea sa zic as i mintal a. Tat al ar trebui s a studieze cum s a fac a pe mam a fericit a. El nu trebuie s a- si permit a a veni acas a cu o privire ntunecat a. Dac a are ncurc aturi n afacerile sale, el nu trebuie s a o tulbure s i pe ea cu asemenea chestiuni, afar a numai, cnd este necesar a se consf atui mpreun a. Ea are de suportat grijile s i cerc arile ei proprii, s i trebuie s a e cru tat a cu ging as ie de la orice [73] povar a nefolositoare. R aspunderea p arinteasc a Mama e ntmpinat a adesea cu o rezerv a rece din partea tat alui. cnd nu merge orice lucru tocmai a sa, cum el ar putea dori, el mustr a de grijile s femeia s i mama, s i pare a nep as ator fa ta i cerc arile ei zilnice. B arba tii cari fac aceasta, lucreaz a direct mpotriva interesului s i fericirii lor proprii. Mama se descurajeaz a; speran ta s i bucuria o p ar asesc. Ea merge la lucrul ei n mod mecanic, s tiind c a trebuie f acut, s i n curnd ea devine debil a, att zice ste ct s i mintal. Copiii n ascu ti din a sa mame suf ar de diferite boli, s i Dumnezeu face pe p arin ti r aspunz atori, n mare m asur a, pentru aceasta; c aci obiceiurile lor rele au gr abit venirea bolii asupra copiilor lor, nainte de a . n ascu ti, s i din care cauz a sunt constrn si s a sufere ntreaga lor via ta

60

Un apel solemn

Unii nu tr aiesc dect un scurt timp, din cauza debilit a tii lor. Mama vegheaz a ngrijorat a asupra vie tii copilului ci, s i e mpov arat a de griji, cnd e silit a s a-i nchid a ochii la moarte, s i adesea consider a pe Dumnezeu ca autor al tuturor necazurilor ei, pe cnd, n realitate, p arin tii sunt uciga sii copiilor lor. Tat al trebuie s a p astreze n minte, c a tratamentul femeii sale, nainte de a na ste odrasla ei, va inuen ta zic dispozi tiei mamei, n vremea sarcinii ei, s i aceasta contribuie foarte mult la dezvoltarea tr as aturilor de caracter ale copilului, dup a na stere. Mul ti ta ti au depus atta osteneal a, ca s a- si adune avere, nct au sacricat, pentru o aceasta, interese mult mai nalte, s i unii b arba ti au dat pe fa ta criminal de mam neglijen ta a fa ta as i odrasla ei, s i prea de multe ori via ta la amndoi a fost sacricat a dorin tei nfocate dup a strngerea de avere. Mul ti ns a nu sufer a imediat greaua pedeaps a pentru faptele de rezultatul umbl lor rele, s i sunt adormi ti fa ta arii lor. Starea femeii [74] este uneori mai rea dect a unei sclave, s i n unele cazuri,ea este tot a sa de vinovat a, ca s i so tul ei, pentru risipirea puterilor lor zice, ca dup s a c stige mijloace, spre a duce o via ta a mod a. Pentru asemenea p arin ti, este o crim a a avea copii, pentru c a urma sii lor au adesea un zic s i o minte boln avicioas as i pu tin a valoare moral a, s i vor purta n caracterul lor tr as aturile nguste s i egoiste ale p arin tilor lor, iar lumea va suporta blestemul josniciei lor. Fi ti cump ata ti n toate lucr arile E de datoria b arba tilor s i a femeilor, de a proceda cu judecat a n ocupa tia lor. Ei nu trebuie s a- si epuizeze zadarnic for tele lor, c aci nu numai asupra lor n f acnd astfel, ei aduc suferin ta si si, ci, prin asupra celor pe cari i iubesc. gre selile lor, ei aduc grije s i suferin ta ? Necump Dar ce provoac a att de mult a trud a n via ta atarea n mncare s i b autur a, s i dorin ta dup a bog a tie duce la aceast a necump atare n munc a. Dac a apetitul este ns a st apnit, s i dac a s-ar folosi numai alimente s an atoase, atunci s-ar economisi o mul time de mijloace, nct b arba tii s i femeile nu vor mai sili ti s a lucreze peste puterile lor, violnd astfel legile s an at a tii. Dorin ta b arba tilor s i femeilor de a- si aduna avere n-ar att de p ac atoas a, dac a, prin str aduin tele lor de a- si ajunge acest scop, n-ar uita pe Dumnezeu, s i n-ar c alca ultimele s ase porunci ale lui Iehova, cari prescriu datoria omului fa ta

Leg aturile conjugale

61

de aproapele s au, s i se a seaz a pe ei n si si n pozi tia de a nu putea pream ari pe Dumnezeu prin trupurile s i spiritul lor, care sunt ale Sale. Dac a, prin goana loc dup a bog a tie, si istovesc for tele lor s i violeaz a legile in tei lor, ei se pun atunci ntr-o pozi tie, de unde nu pot aduce lui Dumnezeu un serviciu des avr sit, s i apuc a pe calea p acatului. Proprietatea adunat a pe calea aceasta a costat un sacriciu [75] enorm. O munc a grea s i o grij a chinuitoare face adesea pe tat a nervos, ner abd ator s i aspru. El nu tine seama de fa ta obosit a a femeii sale, care a lucrat cu puterile ei slabe, tot a sa de aspru, ca s i el, care posed a for te mai multe. El tolereaz a a n ap adit de afaceri, s i prin grija sa dup a bog a tie, el pierde, n mare m asur a, sensul naltei sale obliga tii de familia sa, s fa ta i nu apreciaz a cum trebuie puterea de r abdare a femeii. El si spore ste adesea gospod aria care cere angajarea de ajutoare, care, n mod necesar, spore ste s i lucrul n cas a. Femeia si d a seama n ecare zi, c a ea are prea mult de lucru s i peste puterile ei, totu si ea munce ste mereu, la gndul, c a lucrul trebuie f acut. Ea de trud continu a s a duc a o via ta a, muncind peste resursele viitoare de putere, s i tr aind din capital mprumutat, s i cnd ea are nevoie de aceast a putere, ea nui mai st a la dispozi tie; s i chiar dac a ea nu- si pierde via ta, totu si constitu tia i este zdrobit as i f ar a vindecare. Datoriile mamei trebuiesc mic sorate cu legile zice, atunci ar n Dac a tat al ar face cuno stin ta telege mai bine obliga tiile s i r aspunderile sale. Atunci el ar vedea c a s-a f acut vinovat de p acatul uciderii propriilor s ai copii, ng aduind ca mama s a poarte prea multe poveri, s i s a munceasc a peste puterile ei, nainte de na stere, pentru ca s a ob tin a mijloacele de trai pentru ei. Asemenea mame al apteaz a pe copiii lor n tot timpul vie tii lor suferinde, s i adesea i duc de timpuriu la mormnt, dndu- si pu tin seama, c a umblarea lor rea a adus acest rezultat sigur. ct de mult mai bine ar fost, dac a mama copiilor s ai ar fost dispensat a de munc a obositoare s i de chinuri suete sti, s i ar l asat copiilor o constitu tie bun a, ca mo stenire, s i le-ar da ocazie a- si duce lupta vie tii, f ar aa se sprijini pe proprietatea tat alui, ci numai pe propria lor putere de energie. Experien ta, dobndit a n felul acesta, ar pentru ei de [76]

62

Un apel solemn

mai mare valoare, dect case s i tarine, cump arate pe pre tul s an at a tii mamei s i a copiilor. Pentru unii b arba ti pare n totul resc a ursuzi, egoi sti, asprii s i poruncitori. Ei n-au nv a tat niciodat a s a se st apneasc a, s i nu vor s a- si restrng a sim turile nera tionale, l asnd consecin tele s a e cum ar . Asemenea b arba ti vor r aspl ati ti, v azndu- si tovar as ele lor bolnave s i dezn ad ajduite, s i pe copiii lor purtnd particularit a tile propriilor lor tr as aturi de caracter nepl acute. Este de datoria ec arei perechi c as atorite, s a evite cu zel de a mintele altuia. Ei trebuie s ntuneca sim ta a- si nfrneze orice expresie a unei fe te posomorite s i a Vreunui cuvnt p atima s. Ei trebuie s a urm areasc a ecare fericirea celuilalt, att n chestiuni mici, ct s i n o amabilitate duioas chestiuni mari, dnd pe fa ta a n recunoa sterea faptelor de bun atate s i a mieilor servicii binevoitoare ale altora. Aceste lucruri nensemnate nu trebuiesc neglijate, c aci ele sunt tot att de necesare pentru fericirea b arbatului s i a femeii, ca s i hrana pentru ntre tinerea puterii zice. Tat al trebuie s a ncurajeze so tia s i mama, ca s a se sprijineasc a pe simpatiile sale mari. Bun atatea, bucuria s i cuvintele de mb arb atare din partea aceluia, cu care ea s i.-a unit fericirea vie tii sale, va de mai mare folos pentru ea, dect orice medicament; iar razele nveselitoare de lumin a, pe cari aceste cuvinte de simpatie le aduc n inima so tiei s i mamei, vor reecta napoi acela si sentiment de bucurie asupra inimii tat alui. So tul va vedea adesea pe femeia sa chinuit a de griji s i sl abit a, mb atrni ta nainte de vreme, din cauza muncii pentru preg atirea de mnc aruri, spre a satisface un gust vicios. El si satisface apetitul s i bea s i m annc a lucruri, care cost a mult timp s i osteneal a, spre de a face nervo a te preg ati, s i care au o tendin ta si s i irita ti pe [77] acei ce le folosesc. Femeia s i mama sunt, (n astfel de mprejur ari), rareori lipsite de dureri de cap, iar copiii sufer a efectele mnc arii de alimente nes an atoase, s i o mare lips a de r abdare s i simpatie se d a pe ntre p fa ta arin ti s i copii. To ti sufer a mpreun a, c aci s an atatea a fost sacricat a poftei senzuale. Copilului i se transmite deja, nainte de a n ascut, boala s i pofta nes an atoas a; iar iritabilitatea, nervozitatea, s i de mam descurajarea, date pe fa ta a, va eviden tia caracterul copilului ei. n genera tiile trecute, dac a mamele s-ar informat, cu privire la legile in tei lor, atunci ele ar n teles, c a puterea lor trupeasc a, cum

Leg aturile conjugale

63

s i tonul moralei lor s i a facult a tilor lor mintale, s-ar transmis n mare m asur a n copiii lor. Ne stiin ta lor, cu privire la acest subiect, de care depinde att de mult, este criminal a. Printre multe femei ar fost mai bine, dac a n-ar devenit niciodat a mame. Sngele lor a fost plin de scrofule, transmise de p arin tii lor, s i sporite prin felul lor gre sit de vie tuire. Intelectul a fost scobort s i subjugat, spre a servi poftelor animalice, iar copiii n ascu ti din astfel de p arin ti, au fost ni ste s armani suferinzi, s i de pu tin folos pentru societate. Mamele supra mpov arate produc o ras a degenerat a Cea mai mare cauz a a degener arii, att n genera tiile trecute, cit s i n cea prezent a, este, c a femeile s i mamele, cari de altfel ar asupra societ avut o bun a inuen ta a tii, dac a ar ridicat stindardul moral, au fost pierdute pentru societate, din cauza nmul tirii grijilor familiare, a modei, a g atirii de mnc aruri v at am atoare s an at a tii, s i aceasta, ca o urmare a desei na steri de copii. Ea (mama) a fost silit a s a suporte ni ste suferin te nefolositoare; corpul e ve stejit, iar mintea i [78] s-a sl abit, din cauza marei usc aciuni a izvoarelor ei vitale. Copilul sufer a debilitatea mamei, s i n felul acesta se ncredin , din cauza incapacit teaz a societ a tii o clas a, de o s arman a folosin ta a tii mamei de a- si educa copiii, ca s a e folositori societ a tii. Dar dac a aceste mame ar dat na stere la mai pu tini copii, s i dac a ace stia ar fost ngriji ti, ca s a e hr ani ti cu astfel de alimente, care contribuie la s an atatea zic a, s i care le aduce t arie mintal a, a sa ca puterea moral as i intelectual a s a predomine asupra celei animalice, atunci s i-ar educat copiii astfel, ca s a e folositori societ a tii, ca ni ste podoabe n templul lui Dumnezeu. Dac a p arin tii din genera tiile trecute s i-ar p astrat, tu o hot arre nestr amutat a, trupurile supuse spiritului, s i dac a n-ar ng aduit ca intelectul s a e robit de patimile animalice, atunci, n acest veac, ar existat o alt a ordine de in te pe p amnt, s i dac a mama, nainte de na sterea odraslei ei, s-ar st apnit n orice privin ta, dindu- si seama, c a ea pune pecetea caracterului genera tiei viitoare a societ a tii din prezent, n-ar avut un caracter att de degenerat.

64

Un apel solemn

Mul tumirea Orice femeie, cnd este n perspectiv a s a devin a o mam a, oricare ar anturajul ei, s a ncurajeze mereu o dispozi tie fericit a, vesel as i rile mul tumit a, s tiind c a ea va r aspl atit a nzecit pentru toate sfor ta ei n aceast a direc tie, att n ce prive ste zicul, cit s i moralul s i caracterul copilului ei. Dar nu numai atta. Ea poate, prin deprinderea ei,* de a cugeta la lucruri mbucur atoare, s a ncurajeze o stare de spirit vesel a care s a se r asfrng a asupra propriei ei fericiri s i s a aduc a bucurie spiritual a n familia ei s i printre acei cu care ea vine n leg atur a, s i aceasta va contribui n mare m asur a la s an atatea ei izvoarelor de via , iar sngele ei nu va zic a. Aceasta va da o for ta ta [79] mai circula att de trndav, ca atunci cnd ea se las a st apnit a de descurajare s i triste te. S an atatea ei mintal as i moral a va nviorat a, poate rezista impresiilor prin u surarea spiritului. Puterea de voin ta min tii, s i va aduce o mare lini stire nervilor. Copiii care sunt robi ti de vitalitatea, pe care ei ar trebuit s-o mo steneasc a de la p arin tii lor, trebuie s a aib a cea mai bun a ngrijire. Printr-o respectare de aproape a legilor in tei lor, s-ar stabili o stare de lucruri cu mult mai bun a. Timpul n care copilul este hr anit de la snul mamei, este unul dintre cele mai critice. Multe mame, n timpul al apt arii copiilor, s i-au permis s a munceasc a peste m asur as i s a- si ncing a sngele, ocupndu-se cu buc at aria, s i prin aceasta copilul este atacat serios, nu numai prin lapte ncins de la pieptul mamei, ci s i din cauz a c a ntreg sngele ei a fost otr avit prin dieta nes an atoas a, care i at ta sistemul, s i prin aceasta, hrana copilului este alterat a. Copilul este de asemenea inuen tat n r au, prin starea spiritual a a mamei. Dac a ea este nefericit a, agitat as i prea sensibil a, s i face s a-i izbucneasc a patimile, atunci hrana pe care copilul o prime ste de la mama sa este ncins a, s i adesea produce colici, spasme, s i, n unele mprejur ari, provoac a convulsiuni s i atacuri. De asemenea s i caracterul copilului este mai mut sau mai pu tin v at amat, prin felul hranei primite de la mam a. Ct de important este deci ca mama s a- si p astreze o stare de mul tumire sueteasc a, n timpul al apt arii copilului, s i s a aib a o deplin a st apnire asupra propriului ei spirit. F acnd astfel, hrana copilului nu va v at amat a, iar umblarea lini stit as i bine st apnit a a mamei, la tratamentul copilului ei, va contribui foarte mult la formarea spiritului s au. Si dac a

Leg aturile conjugale

65

copilul este nervos s i prea sensibil, purtarea prev az atoare s i lini stit a. [80] mblnzitoare s a mamei va avea o inuen ta i corectoare, s i s an atatea copilului poate foarte mult mbun at a tit a. Copiii sufer a din cauza supraalimenta tiei Copiilor li se aduce mare v at amare printr-un tratament nepotrivit. cnd plng li se d a de obiceiu s a m annce, ca s a e lini sti ti, pe cnd n cele mai multe cazuri, motivul adev arat al indispozi tiei lor este mncarea prea mult a, s i aceasta din cauza obiceiurilor rele ale mamei. Hr anirea prea deas a nr aut a te ste starea lor s i mai mult, cnd stomacul lor este deja nc arcat. Prin aceasta copiii sunt n general sili ti a- si satisface apetitul, s i sunt nv a ta ti astfel s a cread a, c a oi tr aiesc ca s a m annce. Mama contribuie foarte mult la formarea caracterului copiilor ei, de cnd sunt nc a mici. Ea i poate nv a ta, e ca s a- si st apneasc a apetitul, sau s as i-1 satisfac a peste m asur as i s a devin a lacomi. Femeia si aranjeaz a adesea planurile ei astfel, ca s a aduc a o anumit a m asur a de lucru la ndeplinire ntr-o zi, s i cnd copiii o sup ar a, n loc s a- si ia timp ca s a lini steasc a pe micu tii sup ara ti, s i s a le abat a aten tia de la necazul lor, li-se d a adesea s a m annce ca s a tac a, care i d a pace pentru pu tin timp, dar se ntmpl a, c a se provoac as i mai mult r au. Stomacul copiilor se ndoap a cu hran a, cnd ei n-au deloc trebuin ta de ea. Tot ceea se cerea de la mam a, era pu tin timp s i aten tie. Dar ea prive ste timpul ei prea pre tios, pentru a-l devota distrac tiei copiilor ei. Poate c a aranjarea casei ei, de a prezenta mai mult a pl acere vizitatorilor, spre a l audat a, s i ca s a aib a o mas a preg atit a dup a gustul modei, au n ochii ei mai mult a considera tie dect fericirea s i [81] s an atatea copiilor ei. Indigestia s i urm arile ei rele Necump atarea n mncare s i lucrare fac pe p arin ti s a devin a debili s i nervo si, s i nedestoinici a ncredin ta copiilor lor datoria lor dreapt a. De trei ori pe zi, p arin tii s i copiii se adun a n jurul mesei, nc arcate cu diferite mnc aruri ne. Fiecare por tie deosebit a are meritul de a se potrivi, gustului lor. Poate c a mama a muncit la aceasta, pn a ce s-a istovit s i asudat, s i

66

Un apel solemn

n-ar n stare s a m annce nici cea mai simpl a mncare, pn a ce nu se odihne ste ctva timp. Dar mnc arurile, pe cari ea le-a preg atit, cu atta osteneal a, erau n totul nepotrivite pentru ea n acel timp, c aci astfel de mnc aruri mpov areaz a n mod deosebii: organele digestive cnd sngele este prea nc alzit s i trupul istovit. Acele femei, care persista astfel n violarea legilor in tei lor vor silite s a pl ateasc a pedeapsa pentru aceasta, n decursul vie tii lor. Sunt motive destul de logice, de ce sunt att de multe femei nervoase n lume, care se plng de indigestie,1 cu toate relele care provin din aceasta. Cauza este urmat a de efect. Este imposibil pentru persoanele necump atate s a e r abd atoare. Ele trebuie s a- si reformeze mai nti obiceiurile lor rele, s a nve te a tr ai dup a o diet a s an atoas a, s i atunci nu va greu pentru cineva s a e r abd ator. Mul ti par a nu de trup. Dac n telege leg atura pe care o are spiritul fa ta a trupul este deranjat printr-o hran a nes an atoas a, atunci creierul s i nervii sunt afecta ti, s i orice lucru mic i sup ar a pe acei ce sunt chinui ti, n felul acesta. Mici greut a ti le- produc o sup arare ct muntele de mare. Persoanele cu o astfel de dispozi tie nu sunt n stare a- si educa cum trebuie copiii. Via ta lor va caracterizat a de extreme. Uneori ei sunt foarte indulgen ti, iar alteori stric ti s i asprii pentru lucruri, care nici [82] nu merit a s a e luate n seam a. Mama gone ste mereu pe copiii din fa ta ei, gndind c a nu poate suporta g al agia provocat a de glasurile lor vesele. Dar f ar a ochiul mamei, care s a-i aprobe sau dezaprobe, la timp potrivit, se ridic a adesea diferende nenorocite, care printr-un cuvnt al mamei s-ar pune iar as i n ordine. Dar ei obosesc, dorin ta lor se schimb a, s i atunci, si caut a distrac tia pe strad a: s i astfel, copiii cei cura ti s i inocen ti,sunt mina ti n tov ar as ii rele, s i tot felul de vorbe rele sunt insuate la auzul lor, corupndu-le bunele lor moravuri. Mama pare de interesele copiilor ei, pn a adesea adormit a fa ta a ce apoi ea devine dureros ntristat a, cnd vede pe copiii vicio si. S amn ta r aului a fost sem anat a n min tilor lor fragede, promi tnd o recolt a abundent a. Si apoi ea se mir a, cnd constat a c a copiii ei sunt att de porni ti spre r au. P arin tii trebuie S a nceap a nc a timpuriu s a s adeasc a n min tile* copiilor principii bune s i drepte. Mama ar trebui s a e mpreun a cu copiii ei ct de mult posibil, s i s a semene s amn ta pre tioas a n inimile lor.

Leg aturile conjugale

67

Timpul mamii apar tine, ntr-un mod deosebit, copiilor ei. Ei au un drept la timpul ei, pe care nimeni altul nu-l are. n unele cazuri, mamele au neglijat disciplina copiilor lor, pentru c a aceasta le-ar cerut prea mult din timpul lor, pe care timp, ele gndesc c a trebuie s a-l foloseasc a n buc at arie, sau pentru a- si preg ati propria lor mbr ac aminte s i a copiilor lor, dup a mod a, spre a nt ari mndria n inimile lor tinere. Spre a face pe copiii lor s a tac a, ele le dau pr ajituri sau dulce turi, aproape n ecare ceas din zi, iar stomacurile lor sunt nc arcate cu alimente v at am atoare s i la timpuri neregulate. Fe tele lor. palide dau m arturie despre faptul, c a mamele fac tot ce le stau n r putere, ca s a nimiceasc a for tele de via ta amase ale s armanilor lor copii. Organele digestive sunt ncordate nencetat s i nu li se d a deloc timp de odihn a. Fica tii devin inactivi s i sngele necurat; iar copiii sunt bolnavi s i sup ar acio si, pentru c a ei sunt adev ara tii suferinzi, [83] din cauza necump at arii, s i este imposibil pentru ei s a dea pe fa ta r abdare. P arin tii se mir a, c a copiii lor sunt mult mai greu de st apnit, ca de obicei. n cele mai multe cazuri administrarea lor proast a l-a f acut a sa. Calitatea hranei, pe care ei o aduc pe mesele lor, s i nencetat patimile animalice s stimularea copiilor s a m annce, a t ta i sl abesc facult a tile morale s i intelectuale. Foarte mul ti copii cap at a boala indigestiei nc a din tinere ta lor, din cauza procedeului gre sit al de copiii lor, cnd sunt mici. P p arin tilor fa ta arin tii vor chema ti s a- si dea socoteala naintea lui Dumnezeu pentru astfel de procedare de copiii lor. fa ta turi de st Mul ti p arin ti nu dau copiilor lor nv a ta apnire de sine. Ei le satisfac apetitul, s i le ng aduie s a- si formeze, nc a din copil arie, obiceiurile lor, de a mnca s i bea dup a gusturile lor proprii. Astfel vor obiceiurile lor, n general, dup a cum s i le-au format n copil arie. Gusturile lor n-au fost restrnse s i pe m asur a ce ei cresc n vrst a, ei si satisfac nu numai obiceiurile lor ordinare de necump atare, ci merg mai departe. Ei si aleg tov ar as iile lor corupte, s i nu sufer a, ca p arin tii s a le pun a vreo restric tie. Ei las a fru liber patimilor lor corupte, s i n-au dect pu tin respect pentru cur a tie sau virtute, Acesta este motivul pentru care este att de pu tin a cur a tie s i valoare moral a printre tinerii din zilele noastre s i aceasta este marea cauz a de ce b arba tii s i femeile se simt att de pu tin obliga ti s a asculte de legea lui Dumnezeu. Unii p arin ti nu au st apnire asupra lor n si si. Ei nu- si

68

Un apel solemn

st apnesc poftele lor boln avicioase, sau pornirile lor p atima se; de aceea ei nu pot s a dea educa tie copiilor lor, cu privire la nfrnarea [84] apetitului lor, s i s a-i nve te st apnire de sine. Erori n educa tie n timpul celor dinti s ase sau s apte ani din via ta copilului, trebuie dat a o aten tie deosebit a educa tiei zice, mai mult dect educa tiei intelectuale. Dup a aceast a perioad a, dac a constitu tia zic a este bun a, trebuie a se da aten tie la amndou a. Pruncia se ntinde pn a la vrsta de s ase sau s apte ani. pn a la aceast a vrst a, copiii trebuiesc l asa ti, ca ni ste mielu sei, s a alerge n jurul casei s i n curte, s arind s i jucndu-se n zburd alnicia spiritului lor, liberi de grije s i sup arare. P arin tii, s i mai cu seam a mamele, ar trebui s a e singurii nv a tori ai copiilor lor, pn ta a la aceast a vrst a. Ei nu trebuie a le da nc a educa tie din c ar ti. Copiii sunt n general curio si ca s a cunoasc a lucrurile din natur a. Ei cer informa tii, cu privire la lucrurile pe care le v ad s i le aud, s i p arin tii trebuie s a le ofere ocazie, de a se instrui, r aspunzndu-le cu r abdare la aceste mici ntreb ari. n felul acesta, ei pot c stiga avantajul, de a lua-o naintea vr ajma sului s i a nt ari spiritul copiilor lor, prin se-m anarea semin tei bune n inimile lor, s i s a nu le lase loc pentru ca cea rea s a prind a r ad acin a. Ceea ce trebuie copilului, n vrsta fraged a a form arii caracterului lui, este, instruc tiunea iubitoare a mamei. Prima lec tiune a copilului Cea mai principal as i important a lec tiune, pe care trebuie s-o nve te copilul, este nfrnarea la timp a apetitului. Este de datoria mamelor de a satisface necesit a tile copiilor lor, lini stindu-i s i ab atndu-le mintea de la sup ararea lor, n loc s a le dea mncare f acndu-i prin aceasta s a cread a, c a mncarea ar remediul relelor . din via ta s Dac a p arin tii ar duce o via ta an atoas a, ind mul tumi ti cu o diet a [85] simpl a, atunci ar scuti ti de multe cheltuieli. Atunci tat al n-ar mai obligat s a munceasc a peste puterile sale, pentru a satisface necesit a tile familiei sale. O diet a simpl as i hr a-

Leg aturile conjugale

69

toare pentru sistemul nervos s nitoare, nu ar avea o nrurire a t ta i pentru patimile animalice, s i el n-ar mai ursuz s i sup ar acios. Dac a el s-ar mp art as i numai de alimente simple, mintea sa ar limpede, s i nervii s ai lini sti ti s i cu un trup curat, el n-ar mai avea nici un gust stricat iar genera tia prezent a ar ii ntr-o stare mult mai bun a, de cum este acum. Dar chiar acum, n aceast a ultim a perioad a, tot se mai poate face ceva pentru mbun at a tirea st arii noastre. Este necesar ao cump atare n toate lucrurile. Un tat a cump atat nu se va plng, c a nu s are mai multe feluri de mncare pe mas a. Un mod de via ta an atos va mbun at a ti starea familiei n orice sens, s i va da timp femeii s i mamei, ca s a se devoteze copiilor ei. Cea mai important a problem a de studiu pentru p arin ti va : Pe ce cale s a instruiasc a pe copiii lor, spre a folositori n aceast a lume s i n cea viitoare. Asemenea p arin ti n telep ti, sunt mul tumi ti a vedea pe copiii lor mbr aca ti cu h ainu te pl acute, curate s i confortabile, libere de broderii s i podoabe. Str aduin tele lor serioase vor , ca s a vad a pe copiii lor posednd. podoabe suete sti, frumuse tea unui spirit blnd s i lini stit,care este de mare pre t naintea lui Dumnezeu. Altarul familiar nainte de ce tat al cre stin s a- si p ar aseasc a familia sa, spre a merge la lucrul s au, el si va aduna familia n jurul s au, s i ngenunchind naintea lui Dumnezeu, el i va ncredin ta purt arii de grije a Arhip astorului. El va merge apoi la lucrul s au, cu iubirea s i binecuvntarea femeii sale, cum s i cu a copiilor s ai, cari s a-i fac a inima fericit a n tot timpul orelor sale de munc a. Iar acea mam a, care s-a sculat la de copiii datoria ei, si va cunoa ste obliga tiile care zac asupra ei, fa ta [86] ei, n lipsa tat alui Ea va sim ti c a tr aie ste pentru so tul s i pentru copiii ei; nv a tnd cum trebuie pe copiii ei, deprinzndu-i cu obiceiuri cump atate s i cu st apnire de sine, s i instruindu-i cu privire la datoria lor fa ta de Dumnezeu ea i face destoinici s a e folositori n lume, spre a ridica stindardul moralei n societate, s i a respecta s i asculta de legea lui Dumnezeu. O mam a evlavioas a si va instrui cu r abdare pe copiii ei, dndu-le ordin peste, ordin, s s i st aruin ta i prescrip tie peste prescrip tie, dar nu ntr-un mod aspru s i impun ator, ci n iubire

70

Un apel solemn

s i ging as ie; s i n. felul acesta, ea le va c stiga inima. Ei vor pre tui atunci lec tiunile iubirii, s i vor asculta cu bucurie de instruc tiunile ei. Distrac tii pentru copii n loc s a goneasc a copiii din fa ta ei, ca s a nu o deranjeze, cu g al agia lor, s i cu cerin tele lor numeroase, ea va sim ti, c a timpul ei nu poate ntrebuin tat mai bine, dect mblnzind s i lini stind suetele lor nelini stite s i active, cu distrac tii, sau cu ocupa tii u soare s i fericite. pentru str Mama va r aspl atit a cu prisosin ta aduin tele ei depuse s i pentru timpul, pe care ea l pierde procurnd distrac tii pentru copiii ei. Copiii iubesc tov ar as ia. Ei nu se pot bucura singuri, s i mama trebuie s a simt a, c a n cele mai multe cazuri, jocul copiilor ei trebuie s a e, dac a sunt n cas a, n camera pe care o ocup a ea. Atunci, ea poate avea o supraveghere general a asupra lor, s i ar n stare s a aplaneze micile nen telegeri dintre ei, cnd recurg la ea, s i s a ndrepte obiceiurile lor rele, sau manifest arile egoismului, sau ale patimilor, s i s a c al auzeasc a min tile lor n direc tia cea bun a. Ceea ce face bucurie copiilor, ei gndesc c a place s i mamei, s i este n totul resc pentru ei, de a ntreba pe mama, cu privire la micile lor greut a ti. Iar mama n-ar trebui s a r aneasc a inima copilului ei sensibil, prin , sau prin refuzul de a se deranja [87] tratarea chestiunii cu indiferen ta cu asemenea chestiuni mici. Aceea ce pare slab pentru mam a, e mare pentru copii. Si un cuvnt de corijare sau mustrare, la timp potrivit, se va dovedi adesea de mare valoare. Un semn de aprobare, un cuvnt de ncurajare s i de laud a, din partea mamei, va face s a p atrund a o raz a de soare n inimile fragede ale copiilor pentru o zi ntreag a. Cea din tii educa tie, pe care copiii trebuie s-o primeasc a dela mama, trebuie s a e n privin ta s an at a tii lor zice. Trebuie a li se da numai hran a simpl a, de o calitate care s a contribuie la cea mai bun a stare de s an atate, s i care trebuie s a e luat a numai la ceasuri regulate, s i nu mai mult de trei ori pe zi, dou a mase pe zi ar s i mai bine. Dac a copiii sunt bine disciplina ti, ei vor nv a ta s a n teleag a, c a nu pot ob tine nimica prin strig ate sau mnie. O mam a n teleapt a, la educarea copiilor lor, nu va avea n vedere numai tihna (confortul) ei din prezent, ci s i binele lor viitor. Si cu scopul acesta, ea va nv a ta

Leg aturile conjugale

71

pe copiii ei importanta lec tiune a st apnirii apetitului, s i t ag aduirea de sine, adic a s a m annce, s a bea s i s a se mbrace s an atos. O familie bine disciplinat a, care iube ste s i ascult a pe Dumnezeu va vesel as i fericit a. Tat al, cnd se ntoarce de la munca sa zilnic a, nu va aduce grijile sale n familie. El va sim ti, c a cercul c aminului s i al familiei sunt prea snte, spre a-l ntuneca cu griji tulbur atoare. Iar cnd p ar ase ste familia, el nu va l asa acas a pe Mntuitorul S au s i religia sa, ci vor nso titorii s ai. Inuen ta cea dulce a casei sale, binecuvntarea femeii sale, s i iubirea copiilor s ai, i fac povara zilnic a u soar a, s i se ntoarce acas a cu pace s i bucurie n inima sa, cu cuvinte de mb arb atare pentru femeia s i copiii s ai, cari a steapt a s a zic a bun venit sosirii sale. cnd el ngenunche mpreun a cu familia sa, la altarul de rug aciune, ca s a aduc a mul tumirile sale lui Dumnezeu pentru purtarea sa de grije s i pentru iubi tii S ai, n timpul zilei, ngerii lui Dumnezeu iau parte s i ei, s i duc rug aciunile erbin ti ale p arin tilor [88] tem atori de Dumnezeu la cer, ca un miros bine pl acut, care se va ntoarce napoi n binecuvnt ari. P arin tii trebuie s a ntip areasc a n mintea copiilor lor, c a e p acat a consulta gustul s i a aduce v at amare stomacului. Ei trebuie s a le ntip areasc a n suet, c a prin violarea legilor in tei lor, ei p ac atuiesc mpotriva F ac atorului lor. Copiii educa ti n felul acesta nu vor primi cu nepl acere restric tiile. Ei nu se vor l asa st apni ti de o re agitat a s i nemp aciuitoare, s i vor ntr-o mult mai bun a stare de a se bucura . Asemenea copii vor mai preg de via ta ati ti s i vor n telege mai limpede obliga tiile lor morale. Copiii care au fost deprin si a renun ta la voin ta s i dorin tele lor pentru a mplini voin ta p arin tilor, vor cu att mai dispu si s i gata a supune voin ta lor lui Dumnezeu, s i a se l asa c al auzi ti de Spiritul lui Hristos. Motivul pentru care att de mul ti dintre aceia, care sus tin a cre stini, au o mul time de cerc ari, s i mpov areaz a comunitatea, este, c a ei n-au fost l asa ti de capul lor ca s a- si formeze singuri caracterul. Obiceiurile lor sucite s i ciudate, s i dispozi tiile lor rele n-au fost corijate. Ei n-au fost nv a ta ti ca s a- si religioas supun a voin ta lor voin tei p arin tilor. ntreaga lor experien ta a este inuen tat a de educa tia, pe care au primit-o n copil arie. Ei n-au fost tinu ti de scurt; ci au crescut nedisciplina ti, s i acum, n experien ta lor religioas a, le vine greu a se supune acelei discipline curate, pe cuvntul lui Dumnezeu. P care o nva ta arin tii ar trebui s a n teleag a

72

Un apel solemn

r aspunderea, care zace asupra lor, de a instrui pe copiii lor, cu privire la experien ta lor religioas a. Acei care privesc c as atoria, ca o ntocmire sfnt a a lui Dumnezeu, s i p astrat a ca un principiu sfnt al S au, se vor conduce dup a ordinele ra tiunii. Ei vor chibzui cu ngrijire rezultatele ec arui privilegiu, pe care l ofer a c as atoria. Asemenea perechi vor sim ti c a copiii lor sunt [89] ni ste m arg aritare pre tioase ncredin tate p astr arii lor de Dumnezeu pentru ca, prin disciplina lor, s a ndep arteze din caracterul lor p ar tile noduroase, pentru ca s a se arate str alucirea lor. Ei se vor sim ti sub cea mai solemn a obliga tie, de a forma caracterele lor astfel, pentru ca s a fac a bine n via ta lor, binecuvntnd pe al tii cu lumina lor, s i f a-cnd lumea, n care tr aiesc, s a devin a mai bun a, s i pentru ca n mai superioar cele din urm a s a devin a destoinici pentru o via ta a, pentru o lume mai bun a, ca s a str aluceasc a, pururea naintea lui Dumnezeu. E. G. White.