Sunteți pe pagina 1din 22

ORDONAN DE URGEN nr.

21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen EMITENT: GUVERNUL PUB I!AT "N: MONITORUL OFI I!L nr" #$% din &$ aprilie &''( Da#a in#rarii in $i%&are : 2' aprilie 2004 !v)nd *n vedere proli+erarea atentatelor teroriste pe plan internaional ,i *ndeose-i a .elor *ndreptate *mpotriva intereselor statelor mem-re ale N!TO/ *n spe.ial .ele provo.ate simultan/ .u e+e.te dramati.e asupra vieii ,i sntii unui numr din .e *n .e mai mare de persoane/ a,a .um au +ost .ele din Tur.ia/ Rusia ,i seria de atentate teroriste din data de %% martie &''( din Spania/ soldate .u apro0imativ &'' de mori ,i %"1'' de rnii/ *n .onte0tul geostrategi. a.tual ,i al multipli.rii/ pe de o parte/ ,i al .re,terii gravitii/ pe de alt parte/ a ris.urilor nonmilitare la adresa se.uritii naionale/ pe +ondul a..elerrii tendinelor de glo-ali2are/ al s.3im-rilor .limati.e radi.ale/ al de2voltrii e0perimentelor ,tiini+i.e .u e+e.te imprevi2i-ile/ al diversi+i.rii a.tivitilor e.onomi.e legale 4 ,i nu numai 4 .are utili2ea2/ produ. ,i .omer.iali2ea2 su-stane peri.uloase/ av)nd *n vedere persistena/ *n domeniul managementului prevenirii ,i gestionrii situaiilor de urgen/ a unui sistem instituional parial *n.3egat/ .u +un.ionare temporar ,i .are se a.tivea2 a-ia la momentul produ.erii situaiilor de urgen 4 in.apa-il s asigure un rspuns ade.vat noilor provo.ri la adresa se.uritii naionale/ pentru a asigura instituirea/ *n .el mai s.urt timp/ a unui .adru legal modern ,i a unor me.anisme manageriale per+e.ionate/ menite s asigure/ *n mod unitar ,i pro+esionist/ aprarea vieii ,i sntii populaiei/ a mediului *n.on5urtor/ a valorilor materiale ,i .ulturale importante/ pe timpul produ.erii unor situaii de urgen/ .are s permit resta-ilirea rapid a strii de normalitate/ ,i in)nd seama de ne.esitatea a..elerrii pro.esului de integrare a Rom)niei *n stru.turile europene ,i euroatlanti.e/ *n temeiul art" %%1 alin" 6(7 din onstituia Rom)niei/ repu-li.at/ Guvernul Rom)niei adopt pre2enta ordonan de urgen"

!8" I 9ispo2iii generale !RT" % 6%7 Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen/ denumit *n .ontinuare Sistem Naional/ se *n+iinea2/ se organi2ea2 ,i +un.ionea2 pentru prevenirea ,i gestionarea situaiilor de urgen/ asigurarea ,i .oordonarea resurselor umane/ materiale/ +inan.iare ,i de alt natur ne.esare resta-ilirii strii de normalitate" 6&7 Sistemul Naional este organi2at de autoritile administraiei pu-li.e ,i se .ompune dintr4o reea de organisme/ organe ,i stru.turi a-ilitate *n managementul situaiilor de urgen/ .onstituite pe niveluri sau domenii de .ompeten/ .are dispune de in+rastru.tur ,i de resursele ne.esare pentru *ndeplinirea atri-uiilor prev2ute *n pre2enta ordonan de urgen" !RT" & :n sensul pre2entei ordonane de urgen/ termenii ,i e0presiile +olosite au urmtorul *neles; a7 situaia de urgen 4 eveniment e0.epional/ .u .ara.ter nonmilitar/ .are prin amploare ,i intensitate amenin viaa ,i sntatea populaiei/ mediul *n.on5urtor/ valorile materiale ,i .ulturale importante/ iar pentru resta-ilirea strii de normalitate sunt ne.esare adoptarea de msuri ,i a.iuni urgente/ alo.area de resurse suplimentare ,i managementul unitar al +orelor ,i mi5loa.elor impli.ate< -7 amploarea situaiei de urgen 4 mrimea ariei de mani+estare a e+e.telor distru.tive ale a.esteia *n .are sunt ameninate sau a+e.tate viaa persoanelor/ +un.ionarea instituiilor statului demo.rati./ valorile ,i interesele .omunitii< .7 intensitatea situaiei de urgen 4 vite2a de evoluie a +enomenelor distru.tive ,i gradul de pertur-are a strii de normalitate< d7 starea potenial generatoare de situaii de urgen .omple0 de +a.tori de ris. .are prin evoluia lor ne.ontrolat ,i iminena ameninrii ar putea adu.e atingere vieii ,i populaiei/ valorilor materiale ,i .ulturale importante ,i +a.torilor de mediu< e7 iminena ameninrii 4 parametrii de stare ,i timp .are determin de.lan,area inevita-il a unei situaii de urgen< +7 starea de alert 4 se de.lar potrivit pre2entei ordonane de urgen ,i se re+er la punerea de *ndat *n apli.are a planurilor de a.iuni ,i msuri de prevenire/ averti2are a populaiei/ limitare ,i *nlturare a .onse.inelor situaiei de urgen< g7 managementul situaiei de urgen 4 ansam-lul a.tivitilor des+,urate ,i pro.edurilor utili2ate de +a.torii de de.i2ie/ instituiile ,i servi.iile pu-li.e a-ilitate pentru identi+i.area ,i monitori2area surselor de ris./ evaluarea in+ormaiilor ,i anali2a situaiei/ ela-orarea de progno2e/ sta-ilirea variantelor de a.iune ,i implementarea a.estora *n s.opul resta-ilirii situaiei de normalitate<

37 monitori2area situaiei de urgen 4 pro.es de supraveg3ere ne.esar evalurii sistemati.e a dinami.ii parametrilor situaiei .reate/ .unoa,terii tipului/ amplorii ,i intensitii evenimentului/ evoluiei ,i impli.aiilor so.iale ale a.estuia/ pre.um ,i a modului de *ndeplinire a msurilor dispuse pentru gestionarea situaiei de urgen< i7 +a.tor de ris. 4 +enomen/ pro.es sau .omple0 de *mpre5urri .ongruente/ *n a.ela,i timp ,i spaiu/ .are pot determina sau +avori2a produ.erea unor tipuri de ris.< 57 tipuri de ris. 4 in.endii/ .utremure/ inundaii/ a..idente/ e0plo2ii/ avarii/ alune.ri sau pr-u,iri de teren/ *m-olnviri *n mas/ pr-u,iri ale unor .onstru.ii/ instalaii ori amena5ri/ e,uarea sau s.u+undarea unor nave/ .deri de o-ie.te din atmos+er ori din .osmos/ tornade/ avalan,e/ e,e.ul servi.iilor de utiliti pu-li.e ,i alte .alamiti naturale/ sinistre grave sau evenimente pu-li.e de amploare determinate ori +avori2ate de +a.torii de ris. spe.i+i.i< =7 gestionarea situaiilor de urgen 4 identi+i.area/ *nregistrarea ,i evaluarea tipurilor de ris. ,i a +a.torilor determinani ai a.estora/ *n,tiinarea +a.torilor interesai/ averti2area populaiei/ limitarea/ *nlturarea sau .ontra.ararea +a.torilor de ris./ pre.um ,i a e+e.telor negative ,i a impa.tului produs de evenimentele e0.epionale respe.tive< l7 intervenia operativ 4 a.iunile des+,urate/ *n timp oportun/ de .tre stru.turile spe.iali2ate *n s.opul prevenirii agravrii situaiei de urgen/ limitrii sau *nlturrii/ dup .a2/ a .onse.inelor a.esteia< m7 eva.uarea 4 msur de prote.ie luat *n .a2ul ameninrii iminente/ strii de alert ori produ.erii unei situaii de urgen ,i .are .onst *n s.oaterea din 2onele a+e.tate sau potenial a +i a+e.tate/ *n mod organi2at/ a unor instituii pu-li.e/ ageni e.onomi.i/ .ategorii sau grupuri de populaie ori -unuri ,i dispunerea a.estora *n 2one ,i lo.aliti .are asigur .ondiii de prote.ie a persoanelor/ -unurilor ,i valorilor/ de +un.ionare a instituiilor pu-li.e ,i agenilor e.onomi.i" !RT" # 8rin.ipiile managementului situaiilor de urgen sunt; a7 previ2iunea ,i prevenirea< -7 prioritatea prote.iei ,i salvrii vieii oamenilor< .7 respe.tarea drepturilor ,i li-ertilor +undamentale ale omului< d7 asumarea responsa-ilitii gestionrii situaiilor de urgen de .tre autoritile administraiei pu-li.e< e7 .ooperarea la nivel naional/ regional ,i internaional .u organisme ,i organi2aii similare< +7 transparena a.tivitilor des+,urate pentru gestionarea situaiilor de urgen/ ast+el *n.)t a.estea s nu .ondu. la agravarea e+e.telor produse<

g7 .ontinuitatea ,i gradualitatea a.tivitilor de gestionare a situaiilor de urgen/ de la nivelul autoritilor administraiei pu-li.e lo.ale p)n la nivelul autoritilor administraiei pu-li.e .entrale/ *n +un.ie de amploarea ,i de intensitatea a.estora< 37 operativitatea/ .onlu.rarea a.tiv ,i su-ordonarea ierar3i. a .omponentelor Sistemului Naional" !RT" ( 6%7 8e durata situaiilor de urgen sau a strilor potenial generatoare de situaii de urgen se *ntreprind/ *n .ondiiile legii/ dup .a2/ a.iuni ,i msuri pentru; a7 averti2area populaiei/ instituiilor ,i agenilor e.onomi.i din 2onele de peri.ol< -7 de.lararea strii de alert *n .a2ul iminenei ameninrii sau produ.erii situaiei de urgen< .7 punerea *n apli.are a msurilor de prevenire ,i de prote.ie spe.i+i.e tipurilor de ris. ,i/ dup .a2/ 3otr)rea eva.urii din 2ona a+e.tat sau parial a+e.tat< d7 intervenia operativ .u +ore ,i mi5loa.e spe.ial .onstituite/ *n +un.ie de situaie/ pentru limitarea ,i *nlturarea e+e.telor negative< e7 a.ordarea de a5utoare de urgen< +7 instituirea regimului strii de urgen/ *n .ondiiile prev2ute de art" ># din onstituia Rom)niei/ repu-li.at< g7 soli.itarea sau a.ordarea de asisten internaional< 37 a.ordarea de despgu-iri persoanelor 5uridi.e ,i +i2i.e< i7 alte msuri prev2ute de lege" 6&7 8e timpul strii de alert se pot dispune/ .u respe.tarea prevederilor art" 1# din onstituia Rom)niei/ repu-li.at/ msuri pentru restr)ngerea unor drepturi sau li-erti +undamentale re+eritoare/ dup .a2/ la li-era .ir.ulaie/ inviola-ilitatea domi.iliului/ inter2i.erea mun.ii +orate/ dreptul de proprietate privat ori la prote.ia so.ial a mun.ii/ a+late *n str)ns relaie de .au2alitate .u situaia produs ,i .u modalitile spe.i+i.e de gestionare a a.esteia" 6#7 Msurile de restr)ngere a e0er.iiului unor drepturi sau al unor li-erti prev2ute la alin" 6&7 tre-uie s +ie proporionale .u situaiile .are le4au determinat ,i se apli. .u respe.tarea .ondiiilor ,i limitelor prev2ute de lege" 6(7 !.iunile ,i msurile prev2ute la alin" 6%7/ 6&7 ,i 6#7 se sta-iles. *n regulamente/ planuri/ programe sau *n do.umente operative apro-ate prin de.i2ii/ ordine ori dispo2iii emise .on+orm reglementrilor *n vigoare" !RT" 1 !utoritile ,i organismele din .omponena Sistemului Naional .ooperea2/ *n e0er.itarea atri-uiilor spe.i+i.e/ at)t *ntre ele/ .)t ,i .u alte instituii ,i organisme din a+ara a.estuia/ din ar sau din strintate/ guvernamentale sau neguvernamentale"

!8" II Organi2area Sistemului Naional !RT" $ Sistemul Naional are *n .ompunere; a7 .omitete pentru situaii de urgen< -7 Inspe.toratul General pentru Situaii de Urgen< .7 servi.ii pu-li.e .omunitare pro+esioniste pentru situaii de urgen< d7 .entre operative pentru situaii de urgen< e7 .omandantul a.iunii" !RT" ? 6%7 omitetele pentru situaii de urgen sunt; a7 omitetul Naional pentru Situaii de Urgen< -7 .omitetele ministeriale ,i ale altor instituii pu-li.e .entrale pentru situaii de urgen< .7 omitetul Muni.ipiului @u.ure,ti pentru Situaii de Urgen< d7 .omitetele 5udeene pentru situaii de urgen< e7 .omitetele lo.ale pentru situaii de urgen" 6&7 omitetele pentru situaii de urgen sunt organisme interinstituionale de spri5in al managementului ,i se *ntrunes. semestrial ,i ori de .)te ori situaia impune" !RT" A 6%7 omitetul Naional pentru Situaii de Urgen/ denumit *n .ontinuare omitet Naional/ se .onstituie ,i +un.ionea2 su- .ondu.erea nemi5lo.it a ministrului administraiei ,i internelor ,i su- .oordonarea primului4ministru" 6&7 omitetul Naional este un organism interministerial +ormat din persoane .u putere de de.i2ie/ e0peri ,i spe.iali,ti desemnai de ministerele .u atri-uii .omple0e *n gestionarea situaiilor de urgen" 6#7 Organi2area ,i +un.ionarea omitetului Naional se sta-iles. prin 3otr)re a Guvernului/ la propunerea ministrului administraiei ,i internelor" !RT" > 6%7 La ministere ,i la alte instituii pu-li.e .entrale .u atri-uii *n gestionarea situaiilor de urgen se .onstituie ,i +un.ionea2 su- .ondu.erea mini,trilor/ respe.tiv a .ondu.torilor instituiilor pu-li.e .entrale/ .omitete ministeriale pentru situaii de urgen/ denumite *n .ontinuare .omitete ministeriale" 6&7 omitetul ministerial se .onstituie prin ordin al ministrului ori al .ondu.torului instituiei pu-li.e .entrale/ dup .a2/ ,i are *n .omponen persoane .u putere de de.i2ie/ e0peri ,i spe.iali,ti din aparatul propriu al ministerului ,i din unele instituii ,i uniti a+late *n su-ordinea a.estuia/ .u atri-uii *n gestionarea situaiilor de urgen"

6#7 :n .omponena .omitetului ministerial/ la soli.itarea ministrului respe.tiv/ pot +i .ooptai ,i repre2entani ai altor ministere ,i instituii .u atri-uii *n domeniu" !RT" %' 6%7 La nivelul muni.ipiului @u.ure,ti se .onstituie/ su- .ondu.erea pre+e.tului/ omitetul Muni.ipiului @u.ure,ti pentru Situaii de Urgen" 6&7 9in .omitetul prev2ut la alin" 6%7 +a. parte primarul general/ primarii de se.toare/ ,e+i de servi.ii pu-li.e de.on.entrate/ des.entrali2ate ,i de gospodrie .omunal/ manageri ai unor instituii/ regii autonome ,i so.ieti .omer.iale .are *ndeplines. +un.ii de spri5in *n gestionarea situaiilor de urgen/ pre.um ,i manageri ai agenilor e.onomi.i .are/ prin spe.i+i.ul a.tivitii/ .onstituie +a.tori de ris. potenial generatori de situaii de urgen" 6#7 Organi2area/ atri-uiile ,i +un.ionarea .omitetului prev2ut la alin" 6%7 se sta-iles. prin ordin al pre+e.tului" !RT" %% 6%7 La nivelul 5udeelor se .onstituie/ su- .ondu.erea pre+e.ilor/ .omitete 5udeene pentru situaii de urgen/ denumite *n .ontinuare .omitete 5udeene" 6&7 9in .omitetul 5udeean +a. parte pre,edintele .onsiliului 5udeean/ ,e+i de servi.ii de.on.entrate/ des.entrali2ate ,i de gospodrie .omunal ,i ali manageri ai unor instituii ,i so.ieti .omer.iale de interes 5udeean .are *ndeplines. +un.ii de spri5in *n gestionarea situaiilor de urgen/ pre.um ,i manageri ai agenilor e.onomi.i .are/ prin spe.i+i.ul a.tivitii/ .onstituie +a.tori de ris. potenial generatori de situaii de urgen" 6#7 Organi2area/ atri-uiile ,i +un.ionarea .omitetelor 5udeene se sta-iles. prin ordine ale pre+e.ilor" !RT" %& 6%7 La nivelul muni.ipiilor/ ora,elor/ se.toarelor muni.ipiului @u.ure,ti/ pre.um ,i al .omunelor se .onstituie/ su- .ondu.erea primarului ,i .u avi2ul pre+e.tului/ .omitete lo.ale pentru situaii de urgen/ denumite *n .ontinuare .omitete lo.ale" 6&7 9in .omitetul lo.al +a. parte un vi.eprimar/ se.retarul .omunei/ ora,ului sau muni.ipiului/ dup .a2/ ,i repre2entani ai servi.iilor pu-li.e ,i ai prin.ipalelor instituii ,i ageni e.onomi.i din unitatea administrativ4teritorial respe.tiv/ pre.um ,i manageri sau .ondu.tori ai agenilor e.onomi.i/ +ilialelor/ su.ursalelor ori pun.telor de lu.ru lo.ale/ .are/ prin spe.i+i.ul a.tivitii/ .onstituie +a.tori de ris. potenial generatori de situaii de urgen" 6#7 Organi2area/ atri-uiile ,i +un.ionarea .omitetelor lo.ale se sta-iles. prin dispo2iie a primarului/ .u avi2ul pre+e.tului" !RT" %# 6%7 Inspe.toratul General pentru Situaii de Urgen/ denumit *n .ontinuare Inspe.toratul General/ .a organ de spe.ialitate din su-ordinea Ministerului

!dministraiei ,i Internelor/ asigur .oordonarea unitar ,i permanent a a.tivitilor de prevenire ,i gestionare a situaiilor de urgen" 6&7 :n .adrul Inspe.toratului General se organi2ea2 inspe.ia de prevenire/ .entrul operaional naional ,i alte stru.turi ade.vate pentru managementul situaiilor de urgen/ *n.adrate .u personal spe.iali2at pe tipuri de ris.uri/ *n .omuni.aii/ in+ormati. ,i relaii pu-li.e" 6#7 entrul operaional *ndepline,te permanent +un.iile de monitori2are/ evaluare/ *n,tiinare/ averti2are/ prealarmare/ alertare ,i .oordonare te3ni. operaional la nivel naional a situaiilor de urgen" 6(7 Inspe.toratul General/ prin .entrul operaional naional/ asigur se.retariatul te3ni. permanent al omitetului Naional/ prelu)nd *n a.est sens/ la data des+iinrii omisiei Guvernamentale de !prare :mpotriva 9e2astrelor/ se.retariatul te3ni. permanent al a.esteia" 617 Inspe.toratul General asigur/ potrivit .ompetenelor legale/ .ooperarea ,i repre2entarea la nivel naional *n domeniile prote.iei .ivile/ aprrii *mpotriva in.endiilor ,i gestionrii situaiilor de urgen" !RT" %( 6%7 Servi.iile pu-li.e .omunitare pro+esioniste pentru situaii de urgen/ denumite *n .ontinuare servi.ii de urgen pro+esioniste/ .onstituite .a servi.ii de.on.entrate/ .are +un.ionea2 .a inspe.torate 5udeene ,i al muni.ipiului @u.ure,ti/ asigur *n 2onele de .ompeten .oordonarea/ *ndrumarea ,i .ontrolul a.tivitilor de prevenire ,i gestionare a situaiilor de urgen" 6&7 :n .adrul servi.iilor de urgen pro+esioniste se organi2ea2 inspe.ii de prevenire/ .entre operaionale ,i alte stru.turi ade.vate pentru gestionarea situaiilor de urgen/ *n.adrate .u personal spe.iali2at pe tipuri de ris.uri/ *n .omuni.aii/ in+ormati. ,i relaii pu-li.e" 6#7 entrele operaionale prev2ute la alin" 6&7 *ndeplines. permanent +un.iile prev2ute la art" %# alin" 6#7 la nivelul 5udeelor/ respe.tiv al muni.ipiului @u.ure,ti" 6(7 Servi.iile de urgen pro+esioniste/ prin .entrele operaionale/ asigur se.retariatele te3ni.e permanente ale .omitetelor 5udeene ,i al omitetului Muni.ipiului @u.ure,ti pentru Situaii de Urgen" 617 Servi.iile pu-li.e de urgen asigur/ potrivit .ompetenelor legale *n unitile administrativ4teritoriale *n .are +un.ionea2/ .ooperarea *n domeniile prote.iei .ivile/ aprrii *mpotriva in.endiilor ,i gestionrii situaiilor de urgen" !RT" %1 6%7 La nivelul ministerelor/ al altor instituii pu-li.e .entrale .u atri-uii *n gestionarea situaiilor de urgen/ al muni.ipiilor 4 .u e0.epia muni.ipiului @u.ure,ti 4/ al ora,elor ,i .omunelor se .onstituie .entre operative pentru situaii de urgen/ denumite *n .ontinuare .entre operative"

6&7 La ministerele ,i instituiile pu-li.e .entrale .u atri-uii ,i +un.ii de spri5in .omple0e *n prevenirea ,i gestionarea situaiilor de urgen/ prev2ute *n ane0a nr" %/ .entrele operative se .onstituie .a stru.turi .u a.tivitate permanent" 6#7 entrele operative prev2ute la alin" 6&7 *ndeplines. permanent +un.iile prev2ute la art" %# alin" 6#7/ *n domeniile de .ompeten/ ale ministerelor ,i instituiilor pu-li.e .entrale respe.tive" 6(7 entrele operative prev2ute la alin" 6&7 se .onstituie din personalul aparatului propriu al autoritii respe.tive/ prin ordin al ministrului/ .ondu.torului instituiei pu-li.e .entrale sau prin dispo2iie a primarului" 617 entrele operative asigur se.retariatele te3ni.e ale .omitetelor .onstituite la nivelul autoritilor pu-li.e .entrale sau lo.ale prev2ute la alin" 6%7" !RT" %$ 6%7 :n situaii de urgen/ .oordonarea unitar la lo.ul produ.erii evenimentului e0.epional a a.iunii tuturor +orelor sta-ilite pentru intervenie se reali2ea2 de .tre o persoan *mputerni.it/ dup .a2/ de .tre omitetul Naional/ ministerial/ 5udeean sau al muni.ipiului @u.ure,ti/ *n +un.ie de natura ,i gravitatea evenimentului ,i de mrimea .ategoriilor de +ore .on.entrate/ denumit .omandantul a.iunii" 6&7 omandantul a.iunii poate +i a5utat *n *ndeplinirea sar.inilor de .tre grupa operativ ,i pun.tul operativ avansat/ .onstituite potrivit reglementrilor *n vigoare" !RT" %? Stru.tura organi2atori./ atri-uiile/ +un.ionarea ,i dotarea .omitetelor/ .entrelor operaionale ,i .entrelor operative pentru situaii de urgen se sta-iles. pe -a2a regulamentului4.adru apro-at prin 3otr)re a Guvernului" !RT" %A 6%7 Sistemul de .omuni.aii/ de prelu.rare automat ,i de sto.are a datelor ne.esare +un.ionrii Sistemului Naional se asigur prin mi5loa.e proprii ale Ministerului !dministraiei ,i Internelor/ ale .elor din dotarea Ministerului omuni.aiilor ,i Te3nologiei In+ormaiei/ Servi.iului de Tele.omuni.aii Spe.iale ,i ale altor .omponente ale sistemului naional de aprare" 6&7 Modalitile de utili2are a sistemului prev2ut la alin" 6%7 se sta-iles. prin proto.oale de .ola-orare" !RT" %> 8rin.ipalele +un.ii de spri5in pe .are le pot *ndeplini ministerele/ .elelalte organe .entrale ,i unele organi2aii neguvernamentale *n prevenirea ,i gestionarea situaiilor de urgen sunt prev2ute *n ane0a nr" &"

!8" III !tri-uiile .omponentelor Sistemului Naional !RT" &' omitetul Naional are urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 e0aminea2 ,i propune spre adoptare Guvernului 8lanul naional de asigurare .u resurse umane/ materiale ,i +inan.iare pentru gestionarea situaiilor de urgen< -7 anali2ea2 ,i supune spre apro-are Guvernului Regulamentul4.adru de organi2are/ +un.ionare ,i dotare a .omitetelor/ .entrelor operaionale ,i .entrelor operative pentru situaii de urgen/ pre.um ,i +lu0ul in+ormaionalde.i2ional< .7 de.lar/ .u a.ordul primului4ministru/ starea de alert la nivel naional sau la nivelul mai multor 5udee/ .oordonea2 gestionarea situaiilor de urgen ,i de.lar *n.etarea strii de alert< d7 3otr,te/ .u a.ordul primului4ministru/ punerea *n apli.are a planurilor de eva.uare/ la propunerea .omitetelor ministeriale/ 5udeene sau al muni.ipiului @u.ure,ti< e7 propune Guvernului/ prin ministrul administraiei ,i internelor/ instituirea de .tre 8re,edintele Rom)niei a Bstrii de urgenB *n 2onele a+e.tate/ *n -a2a soli.itrilor primite de la .omitetele 5udeene sau al muni.ipiului @u.ure,ti/ ,i urmre,te *ndeplinirea msurilor sta-ilite *n a.est sens< +7 propune Guvernului soli.itareaCa.ordarea de asisten umanitar internaional *n .a2ul situaiilor de urgen .u impa.t deose-it de grav/ pe -a2a anali2elor *nto.mite de Inspe.toratul General< g7 .oordonea2/ pe teritoriul naional/ a.tivitatea +orelor internaionale soli.itate pentru re2olvarea situaiilor de urgen/ *ndeose-i *n domeniul *nlturrii e+e.telor distru.tive ale de2astrelor/ *n .on+ormitate .u prevederile legii rom)ne< 37 propune Guvernului in.luderea *n -ugetul de stat anual a +ondurilor ne.esare pentru gestionarea situaiilor de urgen/ in.lusiv pentru operaionali2area Sistemului Naional ,i a stru.turilor de intervenie *n a+ara +rontierelor de stat/ *n .adrul stru.turilor spe.iali2ate ale organismelor internaionale .u atri-uii *n domeniu< i7 sta-ile,te reparti2area prin.ipalelor +un.ii de spri5in pe .are le asigur ministerele/ .elelalte organe .entrale ,i organi2aiile neguvernamentale privind prevenirea ,i gestionarea situaiilor de urgen/ .are se apro- prin 3otr)re a Guvernului< 57 iniia2 ela-orarea de a.te normative pentru gestionarea situaiilor de urgen ,i le avi2ea2 pe .ele ela-orate de .omitetele ministeriale/ 5udeene ,i al muni.ipiului @u.ure,ti< =7 anali2ea2 ,i supune spre apro-are Guvernului s.oaterea de la re2ervele de stat a unor produse ,i -unuri materiale ne.esare spri5inirii autoritilor

administraiei pu-li.e lo.ale ,i populaiei a+e.tate de de2astre sau alte situaii de urgen< l7 sta-ile,te modul de .ooperare a stru.turilor Sistemului Naional .u alte autoriti ,i organisme ale statului rom)n sau internaionale a-ilitate *n managementul strilor e0.epionale< m7 .oordonea2 in+ormarea opiniei pu-li.e privind managementul situaiilor de urgen< n7 *ndepline,te ori.e alte atri-uii sta-ilite potrivit legii" !RT" &% omitetele ministeriale au urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 in+ormea2 omitetul Naional/ prin Inspe.toratul General/ privind strile potenial generatoare de situaii de urgen ,i iminena ameninrii a.estora< -7 ela-orea2 regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen spe.i+i.e tipurilor de ris. din domeniile de .ompeten ale ministerelor ,i .elorlalte instituii pu-li.e .entrale .u atri-uii *n gestionarea situaiilor de urgen ,i le pre2int spre avi2are Inspe.toratului General ,i omitetului Naional< .7 evaluea2 situaiile de urgen produse *n domeniile de .ompeten/ sta-iles. msuri spe.i+i.e pentru gestionarea a.estora/ in.lusiv privind prealarmarea servi.iilor de urgen din domeniile de .ompeten ale ministerelor/ ,i propun/ dup .a2/ de.lararea strii de alert sau instituirea strii de urgen< d7 anali2ea2 ,i avi2ea2 planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane/ materiale ,i +inan.iare ne.esare gestionrii situaiilor de urgen< e7 in+ormea2 omitetul Naional ,i .olegiile ministerelor asupra a.tivitii des+,urate< +7 *ndeplines. ori.e alte atri-uii ,i sar.ini sta-ilite de lege sau de omitetul Naional" !RT" && omitetele 5udeene au urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 in+ormea2 omitetul Naional/ prin Inspe.toratul General/ privind strile potenial generatoare de situaii de urgen ,i iminena ameninrii a.estora< -7 evaluea2 situaiile de urgen produse *n unitile administrativ4teritoriale/ sta-iles. msuri ,i a.iuni spe.i+i.e pentru gestionarea a.estora ,i urmres. *ndeplinirea lor< .7 de.lar/ .u a.ordul ministrului administraiei ,i internelor/ starea de alert la nivel 5udeean sau *n mai multe lo.aliti ale 5udeului ,i propun instituirea strii de urgen< d7 anali2ea2 ,i avi2ea2 planurile 5udeene pentru asigurarea resurselor umane/ materiale ,i +inan.iare ne.esare gestionrii situaiilor de urgen< e7 in+ormea2 omitetul Naional ,i .onsiliul 5udeean asupra a.tivitii des+,urate<

+7 *ndeplines. ori.e alte atri-uii ,i sar.ini sta-ilite de lege sau de omitetul Naional" !RT" &# omitetul Muni.ipiului @u.ure,ti pentru Situaii de Urgen are urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 in+ormea2 omitetul Naional/ prin Inspe.toratul General/ privind strile potenial generatoare de situaii de urgen ,i iminena ameninrii a.estora< -7 evaluea2 situaiile de urgen produse pe teritoriul muni.ipiului @u.ure,ti/ sta-ile,te msuri ,i a.iuni spe.i+i.e pentru gestionarea a.estora ,i urmre,te *ndeplinirea lor< .7 de.lar/ .u a.ordul ministrului administraiei ,i internelor/ starea de alert pe teritoriul muni.ipiului @u.ure,ti ,i propune instituirea strii de urgen< d7 anali2ea2 ,i avi2ea2 planul muni.ipal pentru asigurarea resurselor umane/ materiale ,i +inan.iare ne.esare gestionrii situaiilor de urgen< e7 in+ormea2 omitetul Naional ,i onsiliul General al Muni.ipiului @u.ure,ti asupra a.tivitii des+,urate< +7 *ndepline,te ori.e alte atri-uii ,i sar.ini sta-ilite de lege sau de organismele ,i organele a-ilitate" !RT" &( omitetele lo.ale au urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 in+ormea2 prin .entrul operaional 5udeean/ respe.tiv al muni.ipiului @u.ure,ti/ privind strile potenial generatoare de situaii de urgen ,i iminena ameninrii a.estora< -7 evaluea2 situaiile de urgen produse pe teritoriul unitii administrativ4 teritoriale/ sta-iles. msuri ,i a.iuni spe.i+i.e pentru gestionarea a.estora ,i urmres. *ndeplinirea lor< .7 de.lar/ .u a.ordul pre+e.tului/ starea de alert pe teritoriul unitii administrativ4teritoriale< d7 anali2ea2 ,i avi2ea2 planul lo.al pentru asigurarea resurselor umane/ materiale ,i +inan.iare ne.esare gestionrii situaiei de urgen< e7 in+ormea2 .omitetul 5udeean ,i .onsiliul lo.al asupra a.tivitii des+,urate< +7 *ndeplines. ori.e alte atri-uii ,i sar.ini sta-ilite de lege sau de organismele ,i organele a-ilitate" !RT" &1 Inspe.toratul General are urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 anali2ea2/ evaluea2 ,i monitori2ea2 tipurile de ris./ e+e.tuea2 progno2e asupra evoluiei a.estora *n s.opul identi+i.rii strilor potenial generatoare de situaii de urgen/ propun)nd totodat msuri pentru averti2area populaiei ,i prevenirea agravrii situaiei<

-7 asigur .oordonarea apli.rii unitare/ pe *ntreg teritoriul rii/ a msurilor ,i a.iunilor de prevenire ,i gestionare a situaiilor de urgen< .7 asigur in+ormarea operativ a ministrului administraiei ,i internelor ,i a instituiilor interesate asupra strilor potenial generatoare de situaii de urgen sau produ.erii situaiilor de urgen *n teritoriu/ printr4un sistem in+ormaional propriu< d7 .oordonea2 derularea programelor naionale de pregtire *n domeniul aprrii *mpotriva de2astrelor< e7 .oordonea2 a.tivitile de prevenire ,i de intervenie des+,urate de servi.iile pu-li.e .omunitare pro+esioniste/ pre.um ,i .onstituirea grupelor operative pentru .oordonarea ,i spri5inul rspunsului *n situaii de urgen *n 2onele grav a+e.tate< +7 transmite ,i urmre,te *ndeplinirea de.i2iilor omitetului Naional< g7 asigur in+ormarea populaiei prin mass4media despre iminena ameninrii ori produ.erea situaiilor de urgen/ pre.um ,i asupra msurilor *ntreprinse pentru limitarea sau *nlturarea e+e.telor a.estora< 37 asigur .oordonarea te3ni. ,i de spe.ialitate a .entrelor operaionale ,i a .entrelor operative ,i asigur meninerea permanent a +lu0ului in+ormaional .u a.estea< i7 .ooperea2 .u organismele de pro+il pe plan internaional/ pe -a2a .onveniilor la .are statul rom)n este parte/ ,i urmre,te respe.tarea a.estor .onvenii *n domeniul situaiilor de urgen< 57 avi2ea2 ,i propune omitetului Naional/ spre apro-are/ planurile de intervenie/ de .ooperare sau de asisten te3ni. .u alte stru.turi ori organi2aii internaionale/ *n vederea *m-untirii managementului situaiilor de urgen< =7 .onstituie ,i gestionea2 -a2a de date .u privire la situaiile de urgen ,i pune la dispo2iia instituiilor interesate datele ,i in+ormaiile soli.itate pentru soluionarea situaiilor de urgen< l7 avi2ea2 regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen spe.i+i.e tipurilor de ris./ ela-orate de .omitetele ministeriale/ ,i le pre2int spre apro-are< m7 a.ord asisten te3ni. de spe.ialitate autoritilor pu-li.e .entrale ,i lo.ale privind gestionarea situaiilor de urgen< n7 propune ministrului administraiei ,i internelor parti.iparea .u +ore ,i mi5loa.e la *nlturarea e+e.telor situaiilor de urgen *n a+ara teritoriului rii/ potrivit tratatelor/ a.ordurilor ,i *nelegerilor internaionale la .are Rom)nia este parte< o7 .oordonea2 plani+i.area resurselor ne.esare gestionrii situaiilor de urgen la nivel naional ,i ela-orea2 proie.tul planului de asigurare .u resurse umane/ materiale ,i +inan.iare pentru ast+el de situaii< p7 ela-orea2 rapoarte ,i alte do.umente pentru in+ormarea omitetului Naional/ primului4ministru/ onsiliului Suprem de !prare a Drii/ 8re,edintelui Rom)niei ,i .omisiilor de spe.ialitate ale 8arlamentului<

E7 .ooperea2 .u .elelalte organe ale statului a-ilitate *n managementul strii de urgen/ strii de asediu sau al altor stri e0.epionale< r7 +un.ionea2 .a pun.t naional de .onta.t *n relaiile .u organismele ,i organi2aiile internaionale guvernamentale ,i neguvernamentale .u responsa-iliti *n domeniul situaiilor de urgen< s7 ela-orea2 Regulamentul4.adru privind organi2area/ atri-uiile/ +un.ionarea ,i dotarea .omitetelor/ .entrelor operaionale ,i .entrelor operative pentru situaii de urgen< t7 in+ormea2 olegiul Ministerului !dministraiei ,i Internelor asupra a.tivitii des+,urate< u7 *ndepline,te ori.e alte atri-uii sta-ilite de omitetul Naional sau de primul4 ministru privind managementul situaiilor de urgen ,i prin regulamentul propriu de organi2are ,i +un.ionare" !RT" &$ Servi.iile de urgen pro+esioniste au urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 organi2ea2 ,i des+,oar a.tiviti spe.i+i.e de prevenire a situaiilor de urgen< -7 parti.ip la identi+i.area/ *nregistrarea ,i evaluarea tipurilor de ris. ,i a +a.torilor determinani ai a.estora ,i *nto.mes. s.3emele .u ris.urile teritoriale din 2onele de .ompeten/ pe .are le supun apro-rii pre+e.ilor< .7 e0er.it .oordonarea/ *ndrumarea ,i .ontrolul te3ni. de spe.ialitate al a.tivitilor de prevenire ,i gestionare a situaiilor de urgen< d7 a.ord asisten te3ni. de spe.ialitate privind gestionarea situaiilor de urgen< e7 monitori2ea2 prin .entrele operaionale evoluia situaiilor de urgen ,i in+ormea2 operativ pre+e.ii ,i Inspe.toratul General< +7 plani+i./ organi2ea2 ,i des+,oar pregtirea pentru rspuns/ *n .a2ul situaiilor de urgen/ a su-unitilor de intervenie din su-ordine< g7 +a. propuneri .omitetelor pentru situaii de urgen ,i Inspe.toratului General privind gestionarea ,i managementul situaiilor de urgen< 37 urmres. apli.area regulamentelor privind gestionarea situaiilor de urgen ,i a planurilor de intervenie ,i de .ooperare spe.i+i.e tipurilor de ris.uri< i7 asigur transmiterea operativ a de.i2iilor/ dispo2iiilor ,i ordinelor ,i urmres. meninerea legturilor de .omuni.aii *ntre .entrele operaionale ,i operative impli.ate *n gestionarea situaiilor de urgen/ pre.um ,i .u dispe.eratele integrate pentru apeluri de urgen ,i .u dispe.eratele proprii servi.iilor ,i +orelor .are intervin *n a.est s.op< 57 .entrali2ea2 soli.itrile de resurse ne.esare pentru *ndeplinirea +un.iilor de spri5in pe timpul situaiilor de urgen ,i le *naintea2 organismelor ,i organelor a-ilitate<

=7 gestionea2 -a2a de date re+eritoare la situaiile de urgen din 2onele de .ompeten< l7 *ndeplines. ori.e alte atri-uii ,i sar.ini privind gestionarea situaiilor de urgen/ prev2ute de lege sau sta-ilite de organismele ,i organele a-ilitate" !RT" &? 6%7 entrele operative .u a.tivitate permanent au urmtoarele atri-uii prin.ipale; a7 .entrali2ea2 ,i transmit operativ la .entrul operaional al Inspe.toratului General date ,i in+ormaii privind apariia ,i evoluia strilor potenial generatoare de situaii de urgen< -7 monitori2ea2 situaiile de urgen ,i in+ormea2 Inspe.toratul General ,i .elelalte .entre operaionale ,i operative interesate< .7 urmres. apli.area regulamentelor privind gestionarea situaiilor de urgen ,i a planurilor de intervenie ,i .ooperare spe.i+i.e tipurilor de ris.uri< d7 asigur transmiterea operativ a de.i2iilor/ dispo2iiilor ,i ordinelor/ pre.um ,i meninerea legturilor de .omuni.aii .u .entrele operaionale ,i operative impli.ate *n gestionarea situaiilor de urgen/ .u dispe.eratele integrate pentru apeluri de urgen ,i .u dispe.eratele proprii servi.iilor ,i +orelor .are intervin *n a.est s.op< e7 .entrali2ea2 soli.itrile de resurse ne.esare pentru *ndeplinirea +un.iilor de spri5in pe timpul situaiilor de urgen ,i +a. propuneri pentru asigurarea lor< +7 gestionea2 -a2a de date re+eritoare la situaiile de urgen< g7 *ndeplines. ori.e alte atri-uii ,i sar.ini privind managementul situaiilor de urgen/ prev2ute de lege ,i *n regulamentul4.adru menionat la art" %?" 6&7 entrele operative .are se .onstituie numai la de.lararea strii de alert/ pe timpul +un.ionrii lor/ *ndeplines. atri-uii similare .elor prev2ute la alin" 6%7" 9o.umentele ,i -a2a de date re+eritoare la situaiile de urgen/ deinute de a.este .entre operative/ se gestionea2 permanent de .tre persoane anume desemnate din .adrul aparatului propriu al autoritilor respe.tive" !RT" &A Instituiile .u atri-uii *n domeniul aprrii/ ordinii pu-li.e ,i siguranei naionale au o-ligaia/ potrivit .ompetenelor lor/ s transmit Inspe.toratului General sau/ dup .a2/ dire.t ministrului administraiei ,i internelor ori primului4ministru datele ,i in+ormaiile re+eritoare la situaiile potenial generatoare de situaii de urgen/ pre.um ,i despre evoluia ,i .onse.inele a.estora" !RT" &> Inspe.toratul General asigur transmiterea de.i2iilor luate de Guvern sau de omitetul Naional .tre autoritile administraiei pu-li.e .entrale ,i lo.ale/ *n vederea gestionrii/ *n mod unitar/ a situaiilor de urgen"

!8" IV !sigurarea resurselor umane/ materiale ,i +inan.iare SE DIUNE! % Resursele umane !RT" #' 6%7 Resursele umane ne.esare +un.ionrii Sistemului Naional se asigur prin intermediul autoritilor ,i instituiilor administraiei pu-li.e .entrale ,i lo.ale" 6&7 8ersonalul Inspe.toratului General/ .entrelor operaionale ,i al .entrelor operative este *nvestit .u e0er.iiul autoritii pu-li.e/ pe timpul ,i *n legtur .u *ndeplinirea atri-uiilor de servi.iu/ *n limitele .ompetenelor sta-ilite prin lege" !RT" #% 6%7 Numrul de posturi al Inspe.toratului General se sta-ile,te prin organigrama ,i regulamentul de organi2are ,i +un.ionare ale a.estuia/ apro-ate prin 3otr)re a Guvernului/ ,i se asigur prin redistri-uire *n .adrul numrului de posturi apro-at Ministerului !dministraiei ,i Internelor prin legile -ugetare anuale" 6&7 Numrul de posturi pentru .entrele operaionale din stru.tura servi.iilor de urgen pro+esioniste 5udeene ,i al muni.ipiului @u.ure,ti se sta-ile,te prin ordin al ministrului administraiei ,i internelor la propunerile pre+e.ilor/ *n limitele sta-ilite prin regulamentul4.adru prev2ut la art" %?" 6#7 Numrul de posturi pentru .entrele operative .u a.tivitate permanent se sta-ile,te prin ordin al mini,trilor respe.tivi/ *n limitele sta-ilite prin regulamentul4 .adru prev2ut la art" %?" SE DIUNE! a &4a Resursele materiale !RT" #& 6%7 3eltuielile .urente ,i de .apital ale Inspe.toratului General se +inanea2 de la -ugetul de stat/ prin -ugetul Ministerului !dministraiei ,i Internelor" 6&7 3eltuielile .urente ,i de .apital ale .entrelor operaionale din stru.tura servi.iilor pu-li.e .omunitare pro+esioniste se +inanea2 din -ugetul Ministerului !dministraiei ,i Internelor ,iCsau din -ugetele .onsiliilor 5udeene/ respe.tiv al onsiliului General al Muni.ipiului @u.ure,ti/ pe -a2a normelor apro-ate prin 3otr)re a Guvernului" 6#7 3eltuielile .urente ,i de .apital ale .entrelor operative se +inanea2/ dup .a2/ din -ugetele ministerelor respe.tive sau din -ugetele lo.ale/ pe -a2a normelor apro-ate prin 3otr)re a Guvernului"

6(7 !.3i2iionarea -unurilor ,i servi.iilor ne.esare +un.ionrii Sistemului Naional se +a.e .on+orm legislaiei *n vigoare"

SE DIUNE! a #4a Resursele +inan.iare !RT" ## Fondurile -ne,ti pentru reali2area ,i des+,urarea a.tivitilor de management al situaiilor de urgen la nivel .entral ,i lo.al se asigur din -ugetul de stat ,iCsau din -ugetele lo.ale/ dup .a2/ pre.um ,i din alte surse interne ,i internaionale/ potrivit legii" !RT" #( 6%7 Salari2area ,i alte drepturi ale personalului din .entrele operaionale se sta-iles. ,i se a.ord potrivit prevederilor legale prev2ute pentru personalul *n.adrat *n Inspe.toratul General/ respe.tiv *n servi.iile de urgen pro+esioniste" 6&7 Salari2area ,i alte drepturi ale personalului din .entrele operative .u a.tivitate permanent se sta-iles. ,i se a.ord potrivit prevederilor legale prev2ute pentru +un.ionarii pu-li.i din ministerele respe.tive" !RT" #1 Finanarea a.iunilor de *nlturare a e+e.telor ,i .onse.inelor situaiilor de urgen se e+e.tuea2 potrivit legii" !8" V San.iuni !RT" #$ Nerespe.tarea prevederilor pre2entei ordonane de urgen atrage/ potrivit dispo2iiilor legale/ rspunderea administrativ/ .ontravenional sau penal/ dup .a2" !RT" #? onstituie .ontravenii la prevederile pre2entei ordonane de urgen urmtoarele +apte; a7 ne.onstituirea .omitetelor pentru situaii de urgen< -7 ne.onstituirea .entrelor operative pentru situaii de urgen< .7 neela-orarea regulamentelor privind gestionarea situaiilor de urgen spe.i+i.e tipurilor de ris.uri<

d7 neela-orarea planurilor pentru asigurarea resurselor ne.esare gestionrii situaiilor de urgen< e7 ne*nto.mirea planurilor de eva.uare< +7 ne*nto.mirea planurilor de intervenie ,i de .ooperare< g7 netransmiterea mesa5elor de averti2are a populaiei despre de.lararea strii de alert *n .a2ul situaiilor de urgen sau pentru eva.uare" !RT" #A 6%7 ontraveniile prev2ute la art" #? se san.ionea2 dup .um urmea2; a7 .u amend de la #'"'''"''' lei la 1'"'''"''' lei +aptele prev2ute la lit" a7 ,i -7< -7 .u amend de la &'"'''"''' lei la #'"'''"''' lei +aptele prev2ute la lit" .7/ d7/ e7 ,i +7< .7 .u amend de la %'"'''"''' lei la &'"'''"''' lei +aptele prev2ute la lit" g7" 6&7 San.iunile .ontravenionale se apli. persoanelor +i2i.e sau 5uridi.e/ dup .a2" !RT" #> onstatarea .ontraveniilor ,i apli.area san.iunilor se +a. de .tre personalul Inspe.toratului General ,i al servi.iilor pu-li.e .omunitare pro+esioniste .u atri-uii de *ndrumare/ .ontrol ,i .onstatare a *n.l.rii prevederilor pre2entei ordonane de urgen/ anume desemnat de inspe.torul general" !RT" (' ontraveniilor prev2ute la art" #? ,i #A le sunt apli.a-ile prevederile Ordonanei Guvernului nr" &C&''% privind regimul 5uridi. al .ontraveniilor/ apro-at .u modi+i.ri ,i .ompletri prin Legea nr" %A'C&''&/ .u modi+i.rile ulterioare" !8" VI 9ispo2iii +inale ,i tran2itorii !RT" (% 6%7 Regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen spe.i+i.e tipurilor de ris.uri se apro- prin ordin .omun al ministrului administraiei ,i internelor ,i al ministrului .are .oordonea2 managementul situaiilor de urgen spe.i+i.e ris.urilor respe.tive" 6&7 Reglementrile prev2ute la alin" 6%7 se apro- *n termen de $' de 2ile de la intrarea *n vigoare a pre2entei ordonane de urgen ,i se pu-li. *n Monitorul O+i.ial al Rom)niei/ 8artea I" !RT" (& 9e.lararea strii de alert *n .a2ul situaiilor de urgen la nivel naional sau pe teritoriul mai multor 5udee se pu-li. *n Monitorul O+i.ial al Rom)niei/ 8artea I/

iar la nivel 5udeean sau al muni.ipiului @u.ure,ti/ *n Monitorul O+i.ial al autoritii administrativ4teritoriale respe.tive" !RT" (# Servi.iile pu-li.e pentru situaii de urgen ,i .elelalte +ore/ organe ,i organi2aii prev2ute *n regulamentele/ planurile/ programele ,i do.umentele operative pentru gestionarea situaiilor de urgen rspund/ potrivit dispo2iiilor legale/ de *ndeplinirea a.iunilor/ msurilor/ +un.iilor de spri5in ,i sar.inilor .e le revin" !RT" (( 6%7 8e msura .onstituirii organismelor/ organelor ,i stru.turilor din .ompunerea Sistemului Naional/ a.estea preiau/ .orespun2tor prevederilor pre2entei ordonane de urgen/ atri-uiile .omisiilor de aprare *mpotriva de2astrelor/ .omisiilor de prote.ie .ivil ,i ale .omisiilor de eva.uare/ iar .omisiile respe.tive *,i *n.etea2 a.tivitatea" 6&7 Mi5loa.ele te3ni.e ,i de .omuni.aii/ pre.um ,i do.umentele .omisiilor prev2ute la alin" 6%7 se predau noilor stru.turi pe -a2 de proto.ol" !RT" (1 8e timpul situaiilor de urgen/ so.ietile .omer.iale peri.litate sau a+e.tate .onstituie .elule de urgen/ .are .onlu.rea2 .u stru.turile Sistemului Naional" !RT" ($ !ne0ele nr" % ,i & +a. parte integrant din pre2enta ordonan de urgen" !RT" (? 8entru integrarea *n ansam-lul legislaiei a dispo2iiilor pre2entei ordonane de urgen/ *n termen de %A' de 2ile de la pu-li.area a.esteia/ Guvernul Rom)niei va modi+i.a sau va propune modi+i.area/ dup .a2/ a urmtoarelor a.te normative; a7 Legea prote.iei .ivile nr" %'$C%>>$/ .u modi+i.rile ,i .ompletrile ulterioare< -7 Legea apelor nr" %'?C%>>$/ .u modi+i.rile ulterioare< .7 Legea nr" %#&C%>>? privind re.3i2iiile de -unuri ,i prestrile de servi.ii *n interes pu-li.< d7 Legea nr" (??C&''# privind pregtirea e.onomiei naionale ,i a teritoriului pentru aprare< e7 Ordonana de urgen a Guvernului nr" %C%>>> privind regimul strii de asediu ,i regimul strii de urgen< +7 Ordonana de urgen a Guvernului nr" $(C&''# pentru sta-ilirea unor msuri privind *n+iinarea/ organi2area/ reorgani2area sau +un.ionarea unor stru.turi din .adrul aparatului de lu.ru al Guvernului/ a ministerelor/ a altor organe de spe.ialitate ale administraiei pu-li.e .entrale ,i a unor instituii pu-li.e/ .u modi+i.rile ulterioare< g7 Ordonana Guvernului nr" (?C%>>( privind aprarea *mpotriva de2astrelor/ apro-at prin Legea nr" %&(C%>>1/ .u modi+i.rile ,i .ompletrile ulterioare<

37 Ordonana Guvernului nr" AAC&''% privind *n+iinarea/ organi2area ,i +un.ionarea servi.iilor pu-li.e .omunitare pentru situaii de urgen/ apro-at .u modi+i.ri ,i .ompletri prin Legea nr" #$#C&''&< i7 Fotr)rea Guvernului nr" $#1C%>>1 privind .ulegerea de in+ormaii ,i transmiterea de.i2iilor *n .a2ul aprrii *mpotriva de2astrelor< 57 Fotr)rea Guvernului nr" (#AC%>>$ privind apro-area Regulamentului de organi2are ,i +un.ionare a omisiei .entrale pentru prevenirea ,i aprarea *mpotriva e+e.telor seismi.e ,i alune.rilor de teren/ .u modi+i.rile ulterioare< =7 Fotr)rea Guvernului nr" &'>C%>>? privind apro-area Regulamentului de organi2are ,i +un.ionare a omisiei Guvernamentale de !prare :mpotriva 9e2astrelor/ .u modi+i.rile ulterioare< l7 Fotr)rea Guvernului nr" &%'C%>>? privind apro-area Regulamentului de organi2are ,i +un.ionare a omisiei entrale pentru !prarea :mpotriva Inundaiilor/ Fenomenelor Meteorologi.e 8eri.uloase ,i !..identelor la onstru.ii Fidrote3ni.e/ .u modi+i.rile ulterioare< m7 Fotr)rea Guvernului nr" &&&C%>>? privind organi2area ,i .ondu.erea a.iunilor de eva.uare *n .adrul prote.iei .ivile< n7 Fotr)rea Guvernului nr" $#>C%>>? privind apro-area Regulamentului de organi2are ,i +un.ionare a omisiei .entrale pentru in.endii *n mas< o7 Fotr)rea Guvernului nr" $#AC%>>> privind apro-area Regulamentului de aprare *mpotriva inundaiilor/ +enomenelor meteorologi.e peri.uloase ,i a..identelor la .onstru.iile 3idrote3ni.e ,i a Normativului4.adru de dotare .u materiale ,i mi5loa.e de aprare operativ *mpotriva inundaiilor ,i g3eurilor< p7 Fotr)rea Guvernului nr" %"'AAC&''' pentru apro-area Regulamentului de aprare *mpotriva in.endiilor *n mas< E7 Fotr)rea Guvernului nr" $?(C&''& privind apro-area Regulamentului de organi2are ,i +un.ionare a omisiei .entrale pentru e0plo2ii mari la supra+a ,i *n su-teran/ a..idente .3imi.e ,i avarii deose-it de grave la .ondu.te magistrale ,i ur-ane< r7 Fotr)rea Guvernului nr" >$?C&''# privind apro-area Regulamentului de organi2are ,i +un.ionare a omisiei .entrale pentru asisten medi.al de urgen *n .a2 de de2astre ,i epidemii" 8RIM4MINISTRU !9RI!N NGST!SE ontrasemnea2; HHHHHHHHHHHHHHHH Ministru de stat/

ministrul administraiei ,i internelor/ Ioan Rus Ministrul delegat pentru administraia pu-li./ Ga-riel Oprea Ministru de stat/ ministrul e.onomiei ,i .omerului/ 9an Ioan 8opes.u p" Ministrul aprrii naionale/ Sorin En.ues.u/ se.retar de stat p" Ministrul +inanelor pu-li.e/ G3eorg3e G3erg3ina/ se.retar de stat @u.ure,ti/ %1 aprilie &''(" Nr" &%" !NEI! % LIST! ministerelor ,i instituiilor pu-li.e *n .adrul .rora se .onstituie ,i +un.ionea2 .entre operaionale sau .entre operative pentru situaii de urgen .u a.tivitate permanent %" Ministerul !dministraiei ,i Internelor/ *n .adrul; J Inspe.toratului General pentru Situaii de Urgen< J servi.iilor pu-li.e .omunitare pentru situaii de urgen" &" Ministerul !prrii Naionale #" Ministerul !+a.erilor E0terne (" Ministerul Transporturilor/ onstru.iilor ,i Turismului 1" Ministerul E.onomiei ,i omerului $" Ministerul !gri.ulturii/ 8durilor ,i 9e2voltrii Rurale ?" Ministerul Mediului ,i Gospodririi !pelor A" Ministerul Sntii >" Ministerul omuni.aiilor ,i Te3nologiei In+ormaiei

%'" Servi.iul Rom)n de In+ormaii %%" Servi.iul de Tele.omuni.aii Spe.iale %&" Servi.iul de 8rote.ie ,i 8a2 %#" O+i.iul entral de Stat pentru 8ro-leme Spe.iale !NEI! & 8RIN I8!LELE FUN DII 9E S8RIKIN pe .are le pot *ndeplini ministerele/ .elelalte organe .entrale ,i unele organi2aii neguvernamentale *n prevenirea ,i gestionarea situaiilor de urgen LTL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nr" .rt" Fun.ii de spri5in HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHH %" Monitori2area peri.olelor ,i ris.urilor spe.i+i.e/ pre.um ,i a e+e.telor negative ale a.estora &" In+ormarea/ *n,tiinarea ,i averti2area #" 8lani+i.area ,i pregtirea resurselor ,i servi.iilor (" omuni.aii ,i in+ormati. 1" utarea/ des.ar.erarea ,i salvarea persoanelor $" Eva.uarea persoanelor/ populaiei sau -unurilor peri.litate ?" !.ordarea asistenei medi.ale de urgen A" 8revenirea *m-olnvirilor *n mas >" Lo.ali2area ,i stingerea in.endiilor %'" Neutrali2area e+e.telor materialelor peri.uloase %%" !sigurarea transportului +orelor ,i mi5loa.elor de intervenie/ persoanelor eva.uate ,i altor resurse %&" E+e.tuarea lu.rrilor pu-li.e ,i inginere,ti la .onstru.iile/ instalaiile ,i amena5rile a+e.tate %#" !sigurarea apei ,i 3ranei pentru persoanele ,i animalele a+e.tate sau eva.uate %(" !sigurarea .a2rii ,i adpostirii persoanelor a+e.tate sau eva.uate %1" !sigurarea energiei pentru iluminat/ *n.l2ire ,i alte utiliti %$" E+e.tuarea depolurii ,i de.ontaminrii

%?" Meninerea ,i resta-ilirea ordinii pu-li.e %A" Logisti.a interveniilor %>" Rea-ilitarea 2onei a+e.tate &'" !.ordarea de a5utoare de prim ne.esitate/ despgu-iri ,i asisten so.ial ,i religioas HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHH LSTL