Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE TIINE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRAOV SPECIALIZAREA MASTER Administraia,dreptul i managementul serviciilor publice i protecia

mediului Sem III

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Coordonator: Prof. conf. univ.dr. MAG !"A# I$I"

Masterand: #"AG%" MA!IA $A!ISA

&'((

Atribuirea c !tractu"ui #e ac$i%itie &ub"ica


(

Ac)i*iiile publice repre*int+ una din activit+ile cele mai sensibile, ce se desf+oar+ la nivelul administraiei publice, ca i al instituiilor i ,ntreprinderilor care funcionea*+ ,n sectorul public i aceasta cel puin din trei puncte de vedere: (. se c)eltuiesc -bani publici., a c+ror alocare presupune respectarea anumitor cerine: transparen+, economisire, anse egale etc. &. deci*ia aparine unor -decideni alei. care ,n mod permanent sunt supui unei duble presiuni: a/ din partea -aleg+torilor. b/ din partea profesionitilor 0. aparent principiile de eficien+ i eficacitate cap+t+ sensuri aparte dac+ avem ,n vedere faptul c+ ,ntotdeauna -proprietatea public+. nu stimulea*+ eficiena ci -c,tigul.. Pornind de la aceste premise, cartea pre*ent+ nu repre*int+ dec1t o sinteti*are a principalelor prevederi legale privind ac)i*iiile publice. Aplicarea eficient+ a prevederilor legale presupune personal cu e2perien+ ,n domeniul asigur+rii resurselor materiale ,n general i al ac)i*iiilor publice ,n special. Aceasta ,nseamn+ c+ ac)i*iiile publice nu repre*int+ dec1t o etap+ a unui proces de asigurare a resurselor materiale. Ac)i*itiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice. 3eoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de mi4loace fi2e etc, se face apel la diferiti furni*ori sau prestatori. Cum institutiile publice gestionea*a banul public, statul a instituit o serie de reguli privind ac)i*itia publica. Partea legislativa referitoare la ac)i*itiile publice face referire la( stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deci*iei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de ac)i*itie publica.
( OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 418/2006

&

$a ba*a atribuirii contractului de ac)i*itie publica trebuie sa se afle urmatoarele principii: Libera c !cure!ta' asigurarea conditiilor pentru orice furni*or de produse, e2ecutant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant. E(icie!ta uti"i%arii ( !#uri" r &ub"ice: folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica. Tra!)&are!ta: punerea la dispo*itia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica. Trata*e!tu" "e+a"' aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica, astfel incat orice furni*or de produse, e2ecutant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv. Pentru a nu se crea confu*ii in ceea ce priveste terminologia folosita in derularea contractelor de ac)i*itie publica, legiuitorul a dat o serie de definitii a termenilor folositi. Ac$i%itie &ub"ica' dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana 4uridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de ac)i*itie publica. C !tract #e ac$i%itie &ub"ica' contract, inc)eiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant. C !tracta!t' ofertantul caruia i se atribuie contractul de ac)i*itie publica in urma aplicarii uneia din procedurile preva*ute in pre*enta ordonanta de urgenta. C !tract #e (ur!i%are' contract de ac)i*itie publica care are ca obiect furni*area unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe ba*a cumpararii, inclusiv in rate, a inc)irierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare.

C !tract #e )er,icii: contract de ac)i*itie publica care are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. A) ciatie c !tracta!ta' asociatia constituita prin conventie civila, intre doua sau mai multe autorittat contractante, fara a se constitui o persoana 4uridica in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de ac)i*itie publica. F !#uri &ub"ice' sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul tre*oreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri e2trabugetare, a4utoare financiare e2terne acordate !omaniei sau institutiilor publice si credite e2terne contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale. -ara!tie &e!tru &artici&are' depo*it valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de autoritatea contractanta, puse la dispo*itia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de desc)iderea ofertei.. -ara!tie #e bu!a e.ecutie a c !tractu"ui' depo*it valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispo*itia autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa inc)eie contractul de ac)i*itie publica. Autoritatile contractante sunt repre*entate de : a/ oricare autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia

!omaniei, inclusiv autoritatea 4udecatoreasca5 b/ oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata

in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice5 c/ d/ Academia !omana si institutiile subordonate acesteia5 oricare persoana 4uridica ce desfasoara activitati relevante in unul din

sectoarele de utilitati publice si care beneficia*a de drepturi speciale sau e2clusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala 6

datorita e2istentei unei po*itii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ5 Pr ce#uri"e la care poate apela o institutie publica pentru atribuirea unui contract de ac)i*itie publica sunt: LICITATIE DESCHISA: orice furni*or, e2ecutant sau prestator interesat are

dreptul de a depune oferta5 Licitatia #e)c$i)a repre*inta procedura de atribuire a contractului de ac)i*itie publica la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de licitatie desc)isa numai in ca*ul in care valoarea estimata, fara 78A, cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CP8, este mai mare decat ec)ivalentul in lei al urmatoarelor praguri: 9 pentru contractul de furmi*are 9 (''.''' " !% 9 pentru contractul de servicii 9 (''.''' " !% 9 pentru contractul de lucrari 9 :;'.''' " !%

LICITATIE RESTRANSA: se desfasoara in doua etape si presupune ca numai

candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte5 Licitatia &ub"ica re)tra!)a repre*inta procedura la care orice operator econimic interesat are dreptul de a9si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta/ $icitatia publica restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:

etapa de selectare a candidatilor etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidate DIALOG COMPETITIV

Dia" +u" c *&etiti, re&re%i!ta procedura la care orice operator economic are dreptul de a9si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe ba*a solutiei<solutiilor identificate, candidatii selectati sa elabore*e oferta finala. Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile : 9 contractul in cau*a este considerat = a fi de comple2itate deosebita >5 9 aplicarea procedurii de licitatie desc)isa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de ac)i*itie publica in cau*a, respectiv nu se poate elabora cu preci*ie. NEGOCIERE:

9 negociere competitiva: autoritatea contractanta se consulta si negocia*a clau*ele contractuale, e2clusiv pretul, cu mai multi furni*ori, e2ecutanti sau prestatori5 9 negociere cu o singura sursa: autoritatea contractanta se consulta si negocia*a clau*ele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furni*or, e2ecutant sau prestator5 Ne+ cierea repre*inta procedura prin care autoritatea contractanta derulea*a consultari cu candidatii selectati si negocia*a clau*ele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. #egocierea poate fi: 9 negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare5 9 negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Ne+ ciere cu &ub"icarea &rea"abi"a a u!ui a!u!t #e &artici&are Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape: 9 etapa de selectare a candidatilor 9 etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati Se initia*a prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Se aplica atunci c1nd: (. @n urma aplicarii licitatiei desc)ise, licitatiei restr1nse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme &. @n situatii e2ceptionale, temeinic motivate, atunci c1nd natura

lucrarilor<produselor<serviciilor sau riscurile implicate de e2ecutarea<livrarea<prestarea acestora, nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de ac)i*itie publica5 0. Atunci c1nd serviciile care urmea*a sa fie ac)i*itionate, ,ndeosebi serviciile financiare, asa cum sunt acestea preva*ute ,n categoria ? din ane2a nr. &A sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor sunt de asa natura ,ncat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu preci*ia pe care o impune atribuirea unui contract de ac)i*itie publica prin aplicarea licitattei desc)ise sau licitatiei restr1nse5 6. Atunci c1nd lucrarile ce urmea*a a fi e2ecutate sunt necesare e2clusiv ,n scopul cercetarii stiintifice, e2perimentarii sau de*voltarii te)nologice, ss numai daca acestea nu se reali*ea*a pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. Ne+ ciere (ara &ub"icarea &rea"abi"a a u!ui a!u!t #e &artici&are Se aplica atunci c1nd: (. 3in motive te)nice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de e2clusivitate, contractul de ac)i*itie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic5 &. Ca o masura strict necesara, atunci c1nd perioadele de aplicare a licitatiei desc)ise, a licitatiei restr1nse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de e2trema urgenta determinate de evenimente imprevi*ibile si care nu se datorea*a sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.

0. Produsele ce urmea*a a fi livrate sunt fabricate e2clusiv ,n scopul cercetarii stiintifice, e2perimentarii, studiilor sau de*voltarii te)nologice, si numai daca acestea nu se reali*ea*a pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente5 6. "ste necesara ac)i*itionarea, de la furni*orul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate ,nlocuirii partiale sau e2tinderii ec)ipamentelor<instalatiilor livrate anterior, si numai daca sc)imbarea furni*orului initial ar pune autoritatea contractanta ,n situatia de a ac)i*itiona produse care, datorita caracteristicilor te)nice diferite de cele de4a e2istente, determina incompatibilitati sau dificultati te)nice sporite de operare si ,ntretinere. ;. Produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar ac)i*itia acestora se reali*ea*a prin operatiuni pe piata de disponibil5 ?. Produsele pot fi ac)i*itionate ,n conditii deosebit de avanta4oase de la un operator economic care ,si lic)idea*a definitiv afacerile, de la un administrator 4udiciar care administrea*a afacerile unui operator economic ,n stare de faliment sau lic)idare, printr9un aran4ament cu creditorii unui operator economic ,n stare de faliment sau lic)idare ori printr9o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege5 :. Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, ,n acest din urma ca*, autoritatea contractanta av1nd obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor c1stigatori5 A. "ste necesara ac)i*itionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale, care nu au fost incluse ,n contractul initial, dar care, datorita unor circumstante nepreva*ute au devenit necesare pentru ,ndeplinirea contractului ,n cau*a, si numai daca se respecta, ,n mod cumulativ, urmatoarele conditii: 9 atribuirea sa fie facuta contractantului initial5 9 lucrarile sau serviciile suplimentare<aditionale nu pot fi, din punct de vedere te)nic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente

ma4ore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial sunt strict necesare ,n vederea ,ndeplinirii acestuia5 9 valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare<aditionale nu depaseste ;'B din valoarea contractului initial5 C. lterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea

contractanta ,si propune sa ac)i*itione*e noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor ac)i*itionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, ,n mod cumulativ, urmatoarele conditii: 9 atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau ,n repetarea unor lucrari sau servicii similare celor preva*ute ,n contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele preva*ute ,n caietul de sarcini elaborat cu oca*ia atribuirii respectivului contract5 9 contractul de lucrari<servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie desc)isa sau restr1nsa5 9 valoarea estimata a contractului inital de lucrari<servicii s9a determinat prin luarea ,n considerare inclusiv a lucrarilor<serviciilor similare care pot fi ac)i*itionate ulterior5 9 ,n anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s9a preci*at faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru ac)i*itionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata c1stigatoare ,n cadrul procedurii respective5 9 autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura ,ntr9un interval care nu poate depasi 0 ani de la atribuirea contractului initial. CEREREA DE OFERTA: autoritatea contractanta solicita, fara publicarea

unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furni*ori, e2ecutanti sau prestatori5 Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in ca*ul in care valoarea estimata, fara 78A, cumulata pe parcursul unui

an pentru un cod CP8, este egala sau mai mica decat ec)ivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

pentru contractul de furmi*are 9 (''.''' " !% pentru contractul de servicii 9 (''.''' " !% pentru contractul de lucrari 9 :;'.''' " !% Cererea de oferta se initia*a prin publicarea, in S"AP, a unei invitatii de

participare. $egiuitorul preci*ea*a conditiile in care autoritatea contractanta poate sa apele*e la fiecare din procedurile amintite mai sus. Indiferent de procedura aplicata, autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea pricipiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului legal si confidentialitatii in relatia cu furni*orii, e2ecutantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica. In ca*ul aplicarii procedurii de licitatie desc)isa, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor. Aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 6' de *ile de la data publicarii anuntului de participare, e2ceptie fiind ca*ul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de ac)i*itie publica ce urmea*a sa fie atribuit, cu cel putin ;& de *ile inainte de data trimiterii spre publicare a anuntului de participare Din acest ca* data limita nu trebuie sa fie mai mica de (; *ile de la data publicarii anuntului de participare/. In ca*ul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru primirea documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura, data care nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta mai devreme de &; de *ile de la data publicarii anuntului de participare. In etapa a II9a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de ('

participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor, stabilita in asa fel incat sa nu fie mai devreme de 6' de *ile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in ca*ul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de (; *ile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in ca*ul aplicarii procedurii de negociere competitiva. %rice furni*or, e2ecutant sau prestator, roman sau strain, persoana fi*ica sau 4uridica are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de ac)i*itie publica, fara niciun fel de discriminare. In ca*ul aplicarii procedurii prin cerere de oferta, numarul de furni*ori, e2ecutanti sau prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin ;, iar in ca*ul in care nu sunt primite cel putin doua oferte corespun*atoare, autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura. $a repetarea procedurii pot participa si alti furni*ori, e2ecutanti sau prestatori. 3aca in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespun*atoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de ac)i*itie publica ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura. Se re(u%a &artici&area "a "icitatie i! ca%u" i! care: 9 este in stare de faliment sau lic)idare, afacerile ii sunt adminstrate de un 4udecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau se afl intr9o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege5 9 face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile pre*entate anterior5 9 nu si9a indeplinit obligatiile eligibile de plata a impo*itelor si ta2elor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat5 9 furni*ea*a informatii false in documentele pre*entate5 Prin conditiile stipulate se evita situatiile in care contractele nu se pot derula ca urmare a falimentului furni*orului sau neserio*itatii acestuia in situatia in care face o oferta pe care nu o poate respecta. Prin obligativitatea ac)itarii la *i a obligatiilor fiscale catre stat pentru a putea participa la licitatii in calitate de oferent se asigura o ((

mai buna colectare a acestor obligatii, impactul asupra institutiilor publice fiind reali*area veniturilor bugetare, fie prin incasare directa, fie prin transferuri de la alte bugete. Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si pre*entarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin: a/ b/ informatii generale privind autoritatea contractanta5 cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documente care urmea*a sa fie pre*entate de ofertant<candidat pentru indeplinirea cerintelor respective5 c/ d/ caietul de sarcini5 instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna e2ecutie, referitoare la modul de pre*entare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia5 e/ f/ instructiuni privind modul de elaborare si de pre*entare a propunerii financiare5 informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica. D cu*e!tatia #e atribuire cu&ri!#e ' (. &. 0. 6. fisa de date a ac)i*itiei caietul de sarcini formulare model contract ac)i*itii 3ocumentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara ec)ivoc. Documentatia de atribuire este intocmita de catre beneficiarul ac)i*itiei, in functie de comple2itatea si cerintele ac)i*itiei astfel: Fisa de date a achizitiei se va completa in conformitate cu formularul tipi*at.

(&

Caietul de sarcini: repre*inta descrierea obiectiva a produselor< serviciilor necesare autoritatii contractante. 8a contine in mod obligatoriu specificatii te)nice, in general acele, prescriptii, caracteristici te)nice, cu a4utorul carora sunt descrise produsele< serviciile, ce urmea*a a fi ac)i*itionate. Eormulare: documentatia de atribuire trebuie sa cuprinde urmatoarele formulare: Eisa de date a ac)i*itiei, formularul de oferta, fromulare privind declaratiile. Modelul de contract: contine clau*e contractuale obligatorii si clau*e contractuale specifice. %fertantul are obligatia de a elabora in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si pre*entarea ofertei. Propunerea te)nica se elaborea*a in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furni*area tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea te)nica. Propunerea financiara se elaborea*a in asa fel incat sa asigure furni*area tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare. %ferta, o data lansata, are un caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant si de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. "a trebuie depusa la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare. Mai multi furni*ori, e2ecutanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, fara a fi obligati sa isi pre*inte asocierea intr9o forma legali*ata. Eiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de ac)i*itie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legali*ata inainte de inc)eierea contractului de ac)i*itie publica, in ca*ul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemnea*a din randul lor pe cel care, in ca*ul atribuirii contractului de ac)i*itie publica, ii repre*inta in raporturile cu autoritatea contractanta,

(0

in calitate de lider de asociatie. Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna. Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de ac)i*itie publica, o comisie de evaluare, formata din cel putin ; membri cu pregatire profesionala si e2perienta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta, care raspunde de urmatoarele activitati: a/ verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea te)nica si economico9financiara de catre candidati<ofertanti5 b/ c/ desc)iderea, e2aminarea si evaluarea ofertelor5 stabilirea ofertei castigatoare5 Prin e2ceptie, autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai daca procedura aplicata este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furni*are sau de servicii. Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, in scopul evaluarii solutiilor pre*entate intr9un concurs de solutii, un 4uriu format din cel putin 0 membri cu pregatire profesionala si e2perienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta, care are urmatoarele atributiuni: 9 9 9 9 verifica respectarea regulilor de depunere si pre*entare a solutiilor5 evaluea*a solutiile primite5 adopta o deci*ie sau formulea*a o opinie5 indeplineste alte atributii specifice5 Comisia de evaluare are obligatia de a desc)ide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare, la desc)idere putand participa orice ofertant. Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare din urmatoarele ca*uri:

(6

a/

oferta de ba*a nu respecta cerintele preva*ute in documentatia pentru elaborarea si pre*entarea ofertei, ca* in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte alternative5

b/

oferta contine propuneri referitoare la clau*ele contractuale, propuneri care sunt in mod evident de*avanta4oase pentru autoritatea contractanta5

c/

e2plicatiile solicitate referitoare la pretul sca*ut in comparatie cu bunul livrat sau serviciul prestat nu sunt concludente sau credibile5 Criteriul de ba*a care se ia in calcul la alegerea ofertei castigatoare trebuie preci*at de autoritatea contractanta in anuntul de participare si in documentatia pentru licitatie. !espectarea acestui criteriu este obligatorie. Acest criteriu poate fi: pretul cel mai sca*ut sau oferta te)nico9economica cea mai avanta4oasa. Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica poate fi anulata numai in urmatoarele circumstante:

a/

nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati<ofertanti este mai mic decat cel minim preva*ut pentru fiecare procedura5

b/

nici unul dintre candidati<ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare preva*ute in documentatia pentru elaborarea si pre*entare ofertei5

c/ 9 9

au fost pre*entate numai oferte necorespun*atoare, respectiv oferte care: sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor5 nu au fost elaborate si pre*entate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si pre*entarea ofertei5

contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi re*ultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic 4ustificate5

contin propuneri referitoare la clau*ele contractuale, propuneri care sunt in mod evident de*avanta4oase pentru autoritatea contractanta5

prin valoare inclusa in propunerea financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de ac)i*itie respectiv5

(;

d/

circumstante e2ceptionale afectea*a procedura pentru atribuirea contractului de ac)i*itie publica sau este imposibila inc)eierea contractului5 3eci*ia de anulare nu creea*a vreo obligatie a autoritatii contractante fata de participantii la procedura de ac)i*itie publica, cu e2ceptia returnarii garantiei pentru participare. Autoritatea contractanta are obligatia de a inc)eia contractul de ac)i*itie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de ac)i*itie publica, in cel mult 0' de *ile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi preva*ute la data inc)eierii contractului de ac)i*itie publica si care conduc la modificarea clau*elor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. In acest ca*, contractantul are dreptul de a pretinde plata corespun*atoare pentru partea din contractul de ac)i*itie publica indeplinita pana la data re*ilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia, efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului. In ca*ul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, partea le*ata are dreptul de a cere re*ilierea contractului de ac)i*itie publica si de a pretinde plata de despagubiri. Actele sau deci*iile nelegale care determina incalcarea prevederilor referitoare la ac)i*itiile publice pot fi atacate pe cale administrativa si<sau in 4ustitie. Autoritatea contractanta este competenta sa solutione*e contestatiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau, dupa ca*, in invitatia de participare denumirea, adresa, fa2ul si<sau tele2ul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit<se depun contestatiile. Actiunea in 4ustitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva )otararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.

(?

In anumite domenii de activitate a institutiilor publice Dapararea nationala, siguranta nationala/ se aplica prevederi specifice ac)i*itiilor publice care sa respecte specificul domeniilor respective. Conditiile pentru participarea la ac)i*itii publice si castigarea licitatiilor sunt pre*entate in actele normative specifice pentru acest domeniu, ele fiind de multe ori mai restrictive. Ac$i%itii &ub"ice &ri! "icitatie e"ectr !ica % institutie publica, pentru a putea functiona in bune conditii, trebuie sa apele*e la diferiti furni*ori pentru ac)i*itionarea bunurilor necesare sau pentru anumite servicii. Prin %rdonanta de Guvern s9a stabilit ca pentru atribuirea contractelor de ac)i*itie publica se va putea procedura on9line Dunele ac)i*itii publice vor putea fi reali*ate numai prin licitatie electronica/. !eali*area licitatiilor publice on9 line este considerata a fi o metoda revolutionara, moderna, folosita in putine state ale lumii. Prin introducerea acestei metode se urmaresc o serie de obiective, printre care eficienti*area ac)i*itiilor publice Dobtinerea celei mai bune oferte in conditii de calitate si pret/, eliminarea licitatiilor Faran4ate./, stoparea coruptiei, punerea unor ba*e moderne pentru sistemul public de ac)i*itii. Pentru a putea deveni operationale licitatiile electronice, s9a infiintat Sistemul electronic de ac)i*itii publice, al carui operator este Inspectoratul General pentru Comunicatii si 7e)nologiei Informatiei, institutie publica cu personalitate 4uridica situata in subordinea Ministerului Comunicatiilor . I!)&ect ratu" -e!era" &e!tru C *u!icatii )i Te$! " +ia I!( r*atiei' 9 are obligatia sa de*volte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de ac)i*itie publica, compatibil cu sistemul de grupare si codificare preva*ut de clasificare5 9 va utili*a acele standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor de licitatii electronice, in acord cu practicile internationale in domeniu5 Inspectoratul General pentru Comunicatii si 7e)nologia Informatiei este finantat integral prin venituri e2trabugetare.

(:

Pentru atribuirea contractelor de licitatii publice on9line trebuie respectate o serie de reguli, considerate de legiuitor principii de atribuire. Prin %G nr. &' din &6 ianuarie &''&, se considera ca trebuie respectate, ca si in ca*ul altor tipuri de reali*are a ac)i*itiilor publice, urmatoarele &ri!ci&ii: 9 libera concurenta: asigurarea condiiilor prin care orice furni*or, e2ecutant de

lucr+ri sau prestator de servicii, indifferent de naionalitate, s+ aib+ dreptul, ,n condiiile legii, s+ devin+ contractant5 9 eficienta utili*arii fondurilor publice: adic+ folosirea sistemului concurenial i

a criteriilor de evaluare pentru a se obine cel mai bun raport efort Dpre/<calitate Dutilitate/5 9 transparenta: punerea la dispo*iia tuturor celor interesai a tuturor informaiilor

referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractului5 9 tratamentul egal: aplicarea nediscriminatorii a criteriilor de atribuire a

contractului, astfel ,nc1t orice ofertant s+ aib+ anse egale de a c1tiga5 9 confidentialitatea: garantarea prote4+rii secretului comercial i a propriet+ii

intelectuale a autorului5 9 9 nediscriminarea5 asumarea raspunderii. Pentru a putea participa la licitatiile publice prin intermediul licitatiei electronice, ofertantul trebuie sa fie inregistrat in sistemul electronic. Participarea la licitatii prin intermediul internetului respecta prevederile legale anterioare care actionea*a in domeniul ac)i*itiilor publice. In Monitorul %ficial al !omaniei, partea I, nr. (;6 din (' martie &'(', a fost publicata Gotararea Guvernului !omaniei &'(' D-GG nr. (?:<&'('./ pentru modificarea #ormelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac)i*itie publica prin mi4loace electronice cuprinse in %rdonanta de rgenta a Guvernului nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica, a

(A

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, norme aprobate prin Gotararea Guvernului nr. (??'<&''?. Principala modificare adusa de GG nr. (?:<&'(' consta in stabilirea obligatiei autoritatii contractante de a utili*a mi4loacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru reali*area ac)i*itiilor directe, repre*entand 6'B din valoarea totala a ac)i*itiilor publice finali*ate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utili*area mi4loacelor electronice. 3e asemenea, GG nr. (?:<&'(' introduce prevederea conform careia tarifele de participare pentru procedurile de atribuire precum si pentru publicarea in catalog se vor face venit la bugetul de stat si nu la bugetul operatorului Sistemului "lectronic de Ac)i*itii Publice D-S"AP./, astfel cum era preva*ut in reglementarea anterioara. Alta modificare adusa de GG nr. (?:<&'(' consta in abrogarea prevederilor #ormei cu privire la obligatiile autoritatilor contractante de a plati anual operatorului S"AP un tarif de acces. Cele mai importante modific+ri ,n noua ordonan+ de urgen+ sunt cele referitoare la: ,nc)eierea contractului de ac)i*iie public+ ,n situaia ,n care atribuirea acestuia Dsau un act premerg+tor atribuirii/ este contestat+ ,n condiiile legii de unul din participanii la procedur+5 cele privind posibilitatea de anulare a licitaiei de c+tre autoritatea contractant+ i cele privind -penali*area. contestatarilor care pierd la Con9 siliul #aional de Soluionare a Contestaiilor DC#SC/. Soluia adus+ de noile prevederi ,i propune s+ evite blocarea ,nc)eierii contractului c)iar dac+ e2ist+ contestaii privind atribuirea de c+tre autoritatea contractant+, efect ce se producea sub imperiul legislaiei anterioare. @n condiiile tergivers+rii soluion+rii dosarelor ,n instan+ prin e2ercitarea de c+i de atac ordinare i e2traordinare de c+tre ofertani interesai s+ ,mpiedice ,n orice mod ,nc)eierea contractului din motive mai mult sau mai puin temeinice i reale, sub imperiul legislaiei anterioare multe autorit+i contractante au fost nevoite s+ atepte timp ,ndelungat soluionarea definitiv+ i irevocabil+ a litigiului, pier*1nd ,n acest fel oportunit+i economice, dar i finan+ri de la b+nci, ceea ce ,n unele ca*uri a ,nsemnat

(C

eecul proiectului ce f+cea obiectul contractului de ac)i*iie public+. #u ,n ultimul r1nd, a e2pus autorit+ile contractante la sanciuni din partea organismelor europene pentru neconformarea la termenele asumate prin anga4amentele luate de !om1nia cu oca*ia ader+rii la ". #oua prevedere permite autorit+ilor contractante s+ ,nc)eie contractul de ac)i*iie public+ imediat ulterior soluion+rii contestaiei de c+tre C#SC sau cererii de c)emare ,n 4udecat+ ,n prima instan+ de c+tre instana competent+. Astfel, dup+ trecerea termenelor de ateptare de ((, respectiv ? *ile, ,n funcie de valoarea contractului de ac)i*iie public+, de la data transmiterii comunic+rii privind re*ultatul aplic+rii procedurii, autoritatea contractant+ poate ,nc)eia contractul de ac)i*iie public+ cu c1tig+torul procedurii, iar e2ecutarea contractului nu este ,mpiedicat+ de e2ercitarea unei pl1ngeri ,mpotriva deci*iei C#SC sau a unui recurs ,mpotriva sentinei primei instane.

&'

C !c"u%ii

Practic, dupa desfasurarea procedurii de ac)i*itie, electronica sau nu, furni*orul este lasat la bunul plac al ac)i*itorului in ceea ce priveste contractul de furni*are propriu *is, termene, obligatii de plata etc. Clau*ele din contract sunt de multe ori abu*ive, in favoarea ac)i*itorului, iar furni*orul castigator este penali*at daca nu le accepta. Practic, castigi o licitatie, dupa care ti se impune un contract de furni*are cu clau*e inacceptabile si nerealiste. Asa ca gradul sca*ut de utili*are al sistemului se datorea*a si lipsei ofertantilor care s9au Hlecuit dupa ce au castigat una sau mai multe licitatii. Ar fi rational si util sa e2iste si o minima protectie a ofertantului, eventual prin obligativitatea unor clau*e in contratul care urmea*a dupa procedura de atribuire propriu *isa. Modificarile sunt nesemnificative , nu re*olva nimic din adevaratele deficiente ale sistemului de ac)i*itii: 9cerintele abu*ive impuse de ac)i*itor5 9lipsa unui cadru contractual minimal care sa fie impus partilor dupa desfasurarea procedurii.

&(

BIBLIO-RAFIE

%. .G. nr. C6<&'': pentru modificarea si completarea % G nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

%. .G. nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare5

G.G. nr

C&;<&''? pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de ac)i*itie publica din %. .G. nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare5 $egea nr. 00: din (: iulie &''? pentru aprobarea %rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare5 G. G. nr. (';? din C august &''? privind modificarea art. ('& din Gotararea Guvernului nr. C&;<&''? pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac)i*itie publica din %rdonanta de urgenta a Guvernului nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii5 %. .G. nr. 0'<&''? privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de ac)i*itie publica5 G.G. nr. C6&<&''? pentru aprobarea normelor de aplicare a %. .G. nr. 0'<&''? privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de ac)i*itie publica. G.G. nr. :A&<&''? pentru aprobarea !egulamentului de organi*are si functionare al Consiliului #ational de Solutionare a Contestatiilor5

&&

$egea nr. ;;6<&''6 a contenciosului administrativ5 Gotararea Guvernului nr. :A&<&''? pentru aprobarea !egulamentului de organi*are si functionare al Consiliului #ational de Solutionare a Contestatiilor5 $egea nr. (&A<;.';.&'': pentru modificarea %rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 06<&''? privind atribuirea contractelor de ac)i*itie publica. %rdonana de rgen+ a Guvernului nr. :&<&''C privind unele m+suri ,n domeniul legislaiei referitoare la ac)i*iiile publice Got+r1rea Guvernului nr. A06<&''C privind modificarea i completarea GG nr. C&;<&''? %rdonana de rgen+ a Guvernului nr. :?<&'(' privind unele m+suri ,n domeniul legislaiei referitoare la ac)i*iiile publice/

%rdonana Guvernului nr. &'<&''& privind ac)i*iiile publice prin licitaii

elecronice. %rdinul comun al ME i M$PA7 nr. ('(0<&''( privind aprobarea structurii,

coninutului i modului de utili*are a F3ocumentaiei standard privind elaborarea i pre*entarea ofertei. pentru ac)i*iiile publice de servicii. %rdinul Ministrului Einanelor nr. ('(&<&''( privind aprobarea structurii,

coninutului i modului de utili*are a F3ocumentaiei standard pentru elaborarea i pre*entarea ofertei. pentru ac)i*iiile publice de produse. Got+r1rea Guvernului nr. A06<&''C privind modificarea i completarea GG nr. C&;<&''? %rdonana de rgen+ a Guvernului nr. :?<&'(' privind unele m+suri ,n

domeniul legislaiei referitoare la ac)i*iiile publice/

&0