Sunteți pe pagina 1din 32

HOTRRE Nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioar al instan!

elor "ude# tore$ti %NE&% ' (%). 2 *ispo+i!ii pri,ind #ondu#erea instan!elor- atribu!iile "ude# torilor- ale personalului au.iliar de spe#ialitate $i ale personalului din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,

1E(234NE% a 533/a *ispo+i!ii pri,ind a#ti,itatea #ompartimentelor au.iliare ale instan!elor "ude# tore$ti 6 '. *ispo+i!ii generale %RT. 37 7'8 9a "ude# torii- tribunale- tribunale spe#iali+ate $i #ur!i de apel 0un#!ionea+ personal au.iliar de spe#ialitate $i personal :n#adrat :n departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,. 728 Toate instan!ele au #;te o gre0 - o registratur - o ar<i, - o bibliote# $i un birou de in0ormare $i rela!ii publi#e. 738 (ur!ile de apel $i tribunalele au $i #;te un departament e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,- #ondus de un manager e#onomi#. 7=8 (ompartimentul personal 0un#!ionea+ :n #adrul departamentului e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,. 758 *epartamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, din #adrul #ur!ilor de apel $i al tribunalelor asigur a#ti,itatea e#onomi# - 0inan#iar $i administrati, a instan!elor la #are 0un#!ionea+ . )entru tribunalele spe#iali+ate $i "ude# torii a#east a#ti,itate este asigurat de departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, de la tribunalul :n a # rui #ir#ums#rip!ie 0un#!ionea+ . 7>8 (ur!ile de apel au $i un #ompartiment de do#umentare $i un #ompartiment de in0ormati# "uridi# stru#turi #e pot 0i :n0iin!ate $i la ni,elul tribunalelor- tribunalelor spe#iali+ate $i al "ude# toriilor. 778 3nstan!ele militare au :n stru#tur $i un #ompartiment de do#umente #lasi0i#ate. %RT. 38 7'8 ?re0a- registratura $i ar<i,a e0e#tuea+ opera!iuni pri,ind primirea- :nregistrarea $i e.pedierea #oresponden!ei- :ndosarierea a#telor- p strarea registrelor- pre#um $i alte lu#r ri #u #ara#ter au.iliar- ne#esare bunei des0 $ur ri a a#ti,it !ii instan!elor. 728 )ersonalul este reparti+at pe se#!ii $i #ompartimente de a#ti,itate de # tre pre$edintele instan!ei- potri,it ne,oilor a#estora- iar :n #adrul se#!iei- de # tre pre$edintele se#!iei. %RT. 3@ *epartamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, are #a atribu!ii prin#ipale e0e#tuarea opera!iunilor 0inan#iar/#ontabile- e,iden!a bunurilor- asigurarea #ondi!iilor materiale pentru des0 $urarea a#ti,it !ii instan!elor $i gospod rirea lo#alurilor. %RT. =0 1er,i#iul de do#umentare !ine e,iden!a legisla!iei- a "urispruden!ei- pre#um $i gestiunea bibliote#ii. %RT. =' )ersonalul au.iliar de spe#ialitate $i personalul din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, este anga"at :n #ondi!iile legii. %RT. =2 7'8 %#ti,itatea personalului au.iliar de spe#ialitate $i a #elui din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, este supus #ontrolului ierar<i#. 728 %tribu!iile personalului din #ompartimentele au.iliare ale instan!elor sunt #uprinse :n 0i$ele posturilor. 738 )entru personalul au.iliar de spe#ialitate- 0i$a postului se :nto#me$te de primul/gre0ier sau- dup #a+- de gre0ierul/$e0.

7=8 )entru personalul din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,- 0i$a postului se :nto#me$te de managerul e#onomi#. 758 Ai$ele posturilor :nto#mite potri,it alin. 738 $i 7=8 se aprob de pre$edintele instan!ei. 7>8 )entru primul/gre0ier sau- dup #a+- gre0ierul/$e0 $i pentru managerul e#onomi# $i inginerul #onstru#tor0i$a postului se :nto#me$te de pre$edintele instan!ei. %RT. =3 7'8 )ersonalul au.iliar de spe#ialitate $i din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, este obligat s respe#te programul de lu#ru- s e0e#tue+e lu#r rile :n termenele stabilite- s :ndeplineas# toate :ndatoririle #e :i re,in potri,it legilor $i regulamentelor. 728 )re+entarea la ser,i#iu dup orele legale de program- p r sirea lo#ului de mun# :n timpul programului de a#ti,itate- pre#um $i :n,oirile #are nu dep $es# durata unei +ile de mun# se aprob de pre$edintele instan!ei sau de :nlo#uitorul a#estuia- #u #onsultarea primului/gre0ier sau a gre0ierului/$e0- dup #a+. Bn,oirile de la program pot 0i a#ordate $i de pre$edin!ii de se#!ii- :n a#elea$i #ondi!ii. %RT. == 7'8 )ersonalul au.iliar de spe#ialitate $i din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, este obligat s respe#te se#retul #u pri,ire la in0orma!iile ob!inute :n #ursul :ndeplinirii atribu!iilor lor- #are nu sunt destinate publi#it !ii. 728 )ersonalul a#estor #ompartimente trebuie s :ndeplineas# :ndatoririle de ser,i#iu 0 r p rtinire- s se mani0este #alm- demn $i politi#os #u p r!ile din pro#es- #u martorii- a,o#a!ii $i alte persoane #u #are intr :n #onta#t :n #alitate o0i#ial . 738 %tun#i #;nd apre#ia+ # nu are #ompeten!a- potri,it 0i$ei postului- s solu!ione+e anumite #ereripersonalul au.iliar de spe#ialitate ,a adu#e de :ndat la #uno$tin! primului/gre0ier sau- dup #a+- gre0ierului/$e0 a#este #ereri- iar personalul din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, ,a sesi+a managerul e#onomi#. %RT. =5 %#ti,itatea personalului au.iliar de spe#ialitate $i din departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, se des0 $oar sub #oordonarea $i sub #ontrolul pre$edintelui instan!ei. %RT. => (oordonarea $i #ontrolul pre, +ute la art. =5 pot 0i e0e#tuate $i de ,i#epre$edintele instan!ei sau de membrii #olegiului de #ondu#ere al instan!ei- potri,it reparti+ rii sar#inilor stabilite :n #adrul #olegiului. %RT. =7 )ersoanele #u atribu!ii de #ontrol ,eri0i# #el pu!in o dat pe lun e0e#tuarea :n termen a lu#r rilor $i #alitatea a#estora $i #onsemnea+ #onstat rile $i propunerile :n registrul de #ontrol- #are se p strea+ de # tre pre$edintele instan!ei. 6 2. ?re0a %RT. =8 )re$edintele instan!ei stabile$te- prin ordin de ser,i#iu- reparti+area personalului pe se#!ii- :n raport #u preg tirea pro0esional $i #u e.perien!a 0ie# ruia. %RT. =@ )re$edintele #ur!ii de apel nume$te- prin de#i+ie- in0ormati#ienii/$e0i- primii/gre0ieri- gre0ierii/$e0i- gre0ierii $e0i de se#!ii $i gre0ierii ar<i,ari $e0i ai #ur!ii de apel $i ai instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteia- pentru o perioad de 5 ani- :n #ondi!iile legii. )rimul/gre0ier $i gre0ierul/$e0 nu parti#ip - de regul - :n $edin!e de "ude#at . %RT. 50 7'8 )rimii/gre0ieri ai #ur!ilor de apel- ai tribunalelor $i ai tribunalelor spe#iali+ate au urm toarele atribu!iiC a8 #oordonea+ $i #ontrolea+ a#ti,itatea personalului au.iliar de spe#ialitate- at;t al instan!ei la #are 0un#!ionea+ - #;t $i al instan!elor din #ir#ums#rip!ie- personal sau prin gre0ieri #u 0un#!ii de #ondu#ere desemna!iD b8 :nto#mes# 0i$ele posturilor pentru personalul au.iliar de spe#ialitate din #adrul instan!eiD #8 #oordonea+ $i urm res# uni0ormi+area :nregistr rilor statisti#e :n #olaborare #u departamentul de spe#ialitate din #adrul (onsiliului 1uperior al EagistraturiiD

d8 asigur e,iden!a $i gestionarea datelor $i do#umentelor #e nu sunt destinate publi#it !ii $i ,eri0i# modul :n #are se asigur se#uritatea lu#r rilorD e8 :nto#mes# $i #ontrasemnea+ #oresponden!a #u #ara#ter administrati, a instan!eiD 08 !in registrele spe#iale pre, +ute de lege pentru instan!a la #are 0un#!ionea+ D g8 p strea+ registrul de #ontrol al #ur!ii $i ia m suri #a un registru de #ontrol s se p stre+e la 0ie#are se#!ie a #ur!ii $i la instan!ele din #ir#ums#rip!ia a#esteiaD <8 du# la :ndeplinire m surile stabilite pentru asigurarea pa+ei sediului instan!ei- se#urit !ii bunurilor- pa+ei #ontra in#endiilor $i prote#!iei mun#iiD i8 ,eri0i# modul :n #are se respe#t regulile de a##es al publi#ului :n in#inta instan!eiD "8 :nto#mes# a#te de #onstatare a neregulilor e,iden!iate :n a#ti,itatea personalului au.iliar #ontrolat $i sesi+ea+ pre$edintele instan!ei pentru luarea m surilor #orespun+ toareD F8 urm res# respe#tarea de # tre personalul au.iliar al instan!elor a normelor de #onduit :n raporturile #u a,o#a!ii $i #u publi#ulD l8 :ndrum $i ,eri0i# e,iden!a $i gestiunea bibliote#iiD m8 !in e,iden!a #on#ediilor personaluluiD GE@ n8 supra,eg<ea+ a#ti,itatea de ar<i,are ele#troni# a dosarelor. GH 728 )rimii/gre0ieri ai #ur!ilor de apel !in registrele pri,ind #ontrolul a,erilor- #on0irmarea $i autori+area inter#ept rii $i :nregistr rii #on,orbirilor tele0oni#e- autori+area per#<e+i!iilor- e,iden!a #ererilor pri,ind a##esul la propriul dosar $i de#onspirarea se#urit !ii #a poli!ie politi# - e,iden!a notarilor publi#i $i a e.e#utorilor "ude# tore$ti. 738 )rimii/gre0ieri ai tribunalelor !in registrele pri,ind persoanele "uridi#e- registrele pri,ind #on0irmarea $i autori+area inter#ept rii $i :nregistr rii #on,orbirilor tele0oni#e- autori+area per#<e+i!iilor- e,iden!a tradu# torilor $i interpre!ilor autori+a!i. 7=8 )rimul/gre0ier al Tribunalului Hu#ure$ti !ine registrele pri,ind partidele politi#e $i alte 0orma!iuni politi#e. 758 )rimul/gre0ier :ndepline$te- :n limita 0un#!iei- ori#e alte atribu!ii de ser,i#iu date de pre$edintele instan!eipotri,it legii. %RT. 5' 7'8 )rimii/gre0ieri pot delega- #u a#ordul pre$edin!ilor instan!elor- unele atribu!ii gre0ierilor anume desemna!i. 728 Bn lipsa primului/gre0ier al #ur!ii de apel- al tribunalului sau al tribunalului spe#iali+at- unul dintre gre0ierii $e0i de se#!ie sau- dup #a+- un gre0ier- desemnat de pre$edintele instan!ei- :l ,a :nlo#ui :n toate atribu!iile sale. %RT. 52 7'8 ?re0ierul $e0 de se#!ie are urm toarele atribu!iiC a8 supra,eg<ea+ $i ,eri0i# lu#r rile :nto#mite de personalul au.iliar al se#!ieiD b8 supra,eg<ea+ #omuni#area :n termen a <ot r;rilor penaleD #8 supra,eg<ea+ #ompletarea #ore#t a registrelor de e,iden! $i punere :n e.e#utare a <ot r;rilor penalepre#um $i a #elorlalte e,iden!e pre, +ute :n regulamentD #I'8 #oordonea+ $i supra,eg<ea+ a##esarea ba+elor ele#troni#e de date de!inute de organele administra!iei de stat la instan!ele la #are e.ist se#!iiD d8 a"ut "ude# torul desemnat la reparti+area aleatorie a #au+elorD e8 !ine e,iden!a solu!iilor pronun!ate pri,ind re#u+area $i ab!inereaD 08 propune pre$edintelui de se#!ie reparti+area gre0ierilor :n $edin!ele de "ude#at D g8 urm re$te te<noreda#tarea :n termen a <ot r;rilor :nto#mite :n #on#ept de "ude# torii se#!ieiD <8 !ine registrul de e,iden! a reda#t rii <ot r;rilor se#!iei $i p strea+ mapele de <ot r;riD i8 ,eri0i# dosarele se#!iei :nainte de trimiterea lor altor organe "udi#iare- #u respe#tarea dispo+i!iilor regulamentareD "8 parti#ip - #on0orm program rii- la $edin!ele de "ude#at - #a gre0ier de $edin! D F8 :nto#me$te situa!iile lunare #u pre+en!a +ilni# a personalului au.iliar al se#!iei- pe #are le trimite #ompartimentului de spe#ialitate- $i se :ngri"e$te de apro,i+ionarea se#!iei #u materialele ne#esareD l8 !ine e,iden!a $i gestionea+ titlurile de ,aloare $i obie#tele #e ser,es# #a mi"lo# de prob :n #au+ele a0late pe rolul se#!ieiD

m8 ,eri0i# $i semnea+ pentru #on0ormitate #opiile legali+ate $i #erti0i#atele :nto#miteD n8 !ine registrele de e,iden! pri,ind arestarea pre,enti, $i #elelalte registre pre, +ute de lege :n materie penal - #u e.#ep!ia #elor date :n #ompeten!a primului/gre0ierD o8 !ine registrul spe#ial pri,ind e,iden!a pra#ti#ii instan!elor de #ontrol "udi#iar- :n #are :nregistrea+ toate dosarele sosite din # ile de ata#D p8 ,eri0i# modul de #ompletare $i p strare a e,iden!elor se#!ieiD J8 ,eri0i# $i supra,eg<ea+ modul de :nregistrare a $edin!elor de "ude#at - prin mi"loa#e te<ni#e audio sau ,ideo- :n #ondi!iile legiiD r8 !ine e,iden!a :nregistr rilor audio sau ,ideo ale $edin!elor de "ude#at D s8 #oordonea+ $i supra,eg<ea+ a#ti,itatea gre0ierului desemnat #u e.e#utarea silit D $8 supra,eg<ea+ modul de :nto#mire $i trimitere a titlurilor e.e#utorii # tre organele de e.e#utare de # tre gre0ierul desemnat #u e.e#utarea silit D t8 :ndrum $i #ontrolea+ a#ti,itatea de e,iden! $i punere :n e.e#utare a <ot r;rilor #i,ile prin #are s/au stabilit #rean!e pentru #are e.e#utarea se 0a#e din o0i#iu. 728 ?re0ierul $e0 de se#!ie :ndepline$te- :n limitele 0un#!iei- alte sar#ini de ser,i#iu date de pre$edintele se#!iei sau de pre$edintele ori ,i#epre$edintele instan!ei- #on0orm legii. 738 Bn #a+ul se#!iilor #u ,olum mare de a#ti,itate- unele atribu!ii ale gre0ierului $e0 de se#!ie pot 0i delegate unui alt gre0ier- prin de#i+ie a pre$edintelui instan!ei. %RT. 53 7'8 ?re0ierul $e0 al "ude# toriei are urm toarele atribu!iiC a8 supra,eg<ea+ $i ,eri0i# lu#r rile :nto#mite de personalul au.iliar de spe#ialitate al "ude# torieiD b8 !ine e,iden!a solu!iilor pronun!ate pri,ind re#u+area $i ab!inereaD #8 a"ut "ude# torul desemnat la reparti+area aleatorie a #au+elorD d8 parti#ip - #on0orm program rii- la $edin!ele de "ude#at - #a gre0ier de $edin! D e8 ,eri0i# $i semnea+ pentru #on0ormitate #opiile legali+ate $i #erti0i#atele :nto#miteD 08 !ine registrele de e,iden! pri,ind arestarea pre,enti, - pre#um $i #elelalte registre pre, +ute de lege :n materie penal D g8 !ine registrul spe#ial pri,ind e,iden!a pra#ti#ii instan!elor de #ontrol "udi#iar- :n #are :nregistrea+ toate dosarele sosite din # ile de ata#D <8 :nto#me$te situa!iile lunare #u pre+en!a +ilni# a personalului au.iliar- pe #are le trimite #ompartimentului de spe#ialitateD i8 :n#asea+ $i pl te$te drepturile salariale ale personalului "ude# torieiD "8 !ine e,iden!a $i gestionea+ bunurile instan!ei- titlurile de ,aloare $i obie#tele #e ser,es# #a mi"lo# de prob :n #au+ele a0late pe rolD F8 se :ngri"e$te de buna des0 $urare a a#ti,it !ilor gospod re$ti $i de apro,i+ionarea instan!ei #u materialele ne#esareD l8 du#e la :ndeplinire m surile stabilite pentru asigurarea pa+ei sediului instan!ei- se#uritatea bunurilor- pa+a #ontra in#endiilor $i prote#!ia mun#iiD m8 ,eri0i# modul :n #are se respe#t regulile de a##es al publi#ului :n in#inta instan!eiD n8 asigur e,iden!a- p strarea $i manipularea datelor $i do#umentelor #e nu sunt destinate publi#it !ii $i ,eri0i# modul #um se asigur se#uritatea lu#r rilor- #u respe#tarea normelor legale pri,ind in0orma!iile #lasi0i#ateD o8 :nto#me$te $i #ontrasemnea+ #oresponden!a #u #ara#ter administrati, a "ude# torieiD p8 organi+ea+ $i urm re$te te<noreda#tarea :n termen a <ot r;rilor reda#tate :n #on#ept de "ude# torii instan!eiD J8 propune pre$edintelui "ude# toriei reparti+area gre0ierilor :n $edin!ele de "ude#at D r8 !ine la +i registrul de e,iden! a reda#t rii <ot r;rilor instan!ei $i p strea+ mapele de <ot r;riD s8 ,eri0i# dosarele instan!ei :nainte de trimiterea lor altor organe "udi#iare- #u respe#tarea dispo+i!iilor regulamentareD $8 !ine registrele spe#iale pre, +ute de lege pentru instan!a la #are 0un#!ionea+ D t8 are :n p strare dosarele administrati,e $i bibliote#a instan!eiD !8 :nto#me$te lu#r rile de statisti# "udi#iar ale "ude# torieiD

u8 supra,eg<ea+ a#ti,itatea de ar<i,are ele#troni# a dosarelorD ,8 #oordonea+ $i supra,eg<ea+ a##esarea ba+elor ele#troni#e de date de!inute de organele administra!iei de stat la "ude# toriile la #are nu e.ist se#!ii. 728 ?re0ierul $e0 al "ude# toriei :ndepline$te- :n limitele 0un#!iei- ori#e alte sar#ini de ser,i#iu date de pre$edintele instan!ei- #on0orm legii. 738 9a "ude# toriile #u ,olum mare de a#ti,itate- unele dintre atribu!iile pre, +ute la alin. 7'8 pot 0i delegate unui alt gre0ier- prin de#i+ie a pre$edintelui instan!ei. %RT. 5= 7'8 ?re0ierul de $edin! are urm toarele atribu!iiC a8 parti#ip la $edin!ele de "ude#at - :ndeplinind atribu!iile pre, +ute de lege $i de pre+entul regulament- sub #ontrolul pre$edintelui #ompletului de "ude#at D b8 :nto#me$te #on#eptele pentru #itarea p r!ilor din pro#esD #8 :nto#me$te a#tele de pro#edur dispuse de #ompletul de "ude#at D d8 #ompletea+ borderourile $i pred #oresponden!a pentru e.pediereD dI'8 reali+ea+ #itarea $i :n#uno$tin!area p r!ilor $i #omuni#area a#telor prin tele0on- telegra0- prin po$t ele#troni# sau 0a. sau prin alte mi"loa#e pre, +ute de lege $i :nto#me$te re0eratul pri,ind modalitatea de :n#uno$tin!are sau #omuni#are $i obie#tul a#esteia- #are se ata$ea+ la dosarD e8 #ompletea+ #ondi#a $edin!elor de "ude#at - :n #are se tre# dosarele din $edin!a respe#ti, - :n ordinea :ns#ris :n lista #au+elor- #u urm toarele men!iuniC num rul #urent- numele sau denumirea p r!ilor- num rul dosarului $i obie#tul #au+ei- termenul a#ordat- #u indi#area moti,ului am;n rii #au+eiD :n #a+ul am;n rii pronun! rii- se ,a indi#a data a#esteiaD 08 #omuni# <ot r;rile "ude# tore$ti :n termenul pre, +ut de legeD g8 te<noreda#tea+ <ot r;rile "ude# tore$ti $i alte lu#r ri reparti+ate de #ondu#erea instan!eiD <ot r;rile ,or #uprinde- :n 0inal- ini!ialele reda#torului- ale te<noreda#torului- data te<noreda#t rii $i num rul de e.emplareD la instan!ele de #ontrol "udi#iar se tre#e- :n plus- #ompunerea #ompletului de "ude#at a instan!ei a # rei <ot r;re este supus #ontrolului "udi#iar- #u indi#area- da# este #a+ul- a #ara#terului re0orm riiD <8 trans#rie :nregistr rile audio sau stenogramele $edin!elor de "ude#at - :n #ondi!iile legii. 7'I'8 ?re0ierul de $edin! stabilit pentru #ompletul # ruia i s/a reparti+at aleatoriu dosarul- :n etapa premerg toare $edin!ei de "ude#at $i de re+ol,are a lu#r rilor #u #ara#ter administrati, $i :n etapa #er#et rii "ude# tore$ti des0 $urat :n pro#esele :n#epute dup intrarea :n ,igoare a (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- are urm toarele atribu!iiC a8 :nto#me$te- pe ba+a dispo+i!iilor date de #omplet- toate #omuni# rile pre, +ute de lege :nainte de 0i.area primului termen de "ude#at - pe #are le pred persoanei desemnate #u atribu!ii pri,ind e.pedierea a#telor de pro#edur D b8 #ompletea+ borderourile- da# nu e.ist o persoan desemnat #u atribu!ii pri,ind e.pedierea a#telor de pro#edur - $i pred #oresponden!a la ar<i, - :n ,ederea e.pedieriiD #8 reda#tea+ :n#<eierile $i toate a#tele de pro#edur pre, +ute de legeD d8 urm re$te termenele pre, +ute de lege pentru e0e#tuarea modi0i# rilor sau #omplet rilor la #ererea de #<emare :n "ude#at - pentru depunerea :nt;mpin rii $i a r spunsului la :nt;mpinare- !ine e,iden!a a#estora $i in0ormea+ #ompletul de "ude#at #u pri,ire la :mplinirea a#estoraD e8 :nto#me$te #ita!iileD 08 preia din ar<i, $i p strea+ dosarele pe durata ne#esar e0e#tu rii a#telor de pro#edur $i studiului dosarului de # tre #ompletul de "ude#at D g8 imediat dup 0i.area termenului de "ude#at - pentru #au+ele urgente- sau :n #el mult 5 +ile lu#r toarepentru #elelalte #au+e- emite pro#edurile de #itare pentru primul termen de "ude#at $i du#e la :ndeplinire #elelalte m suri pentru preg tirea "ude# !iiD <8 :ndepline$te ori#e alte atribu!ii pre, +ute la alin. 7'8- :n m sura :n #are nu #ontra,in dispo+i!iilor (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- sau #elor #uprinse :n pre+entul alineat. 728 ?re0ierul de $edin! :ndepline$te- :n limita 0un#!iei- ori#e alte sar#ini de ser,i#iu date de pre$edintele instan!ei sau de pre$edintele #ompletului de "ude#at .

738 ?re0ierul debutant parti#ip la $edin!ele de "ude#at dup :nsu$irea #uno$tin!elor ne#esare pentru :ndeplinirea a#estei a#ti,it !i. 7=8 9a $edin!ele de "ude#at - gre0ierii sunt obliga!i s aib !inuta ,estimentar #orespun+ toare instan!ei unde 0un#!ionea+ . ?re0ierii militari sunt obliga!i s poarte uni0orma militar . %RT. 55 ?re0ierul delegat la #ompartimentul e.e#ut ri penale e.er#it atribu!iile pre, +ute de art. ''0 $i ''5 / ''8. %RT. 5> 7'8 ?re0ierul delegat la #ompartimentul de e.e#ut ri silite are urm toarele atribu!iiC a8 #onsemnea+ :n registrul general de e,iden! #ererile de :n#u,iin!are a e.e#ut rii silite $i :nto#me$te opisul al0abeti# dup numele #reditorului $i al debitoruluiD b8 parti#ip - :n #alitate de gre0ier de $edin! - la solu!ionarea #au+elor pri,ind :n#u,iin!area e.e#ut rii siliteD #8 eliberea+ :n#<eierile pronun!ate de "ude# torul desemnat #u "ude#area #au+elor pri,ind e.e#utarea silit D d8 !ine e,iden!a $i r spunde de punerea :n e.e#utare a <ot r;rilor #i,ile prin #are s/au stabilit #rean!e a # ror e.e#utare se 0a#e din o0i#iuD e8 asigur p strarea :n bun stare a dosarelor $i registrelor. 728 ?re0ierul delegat la #ompartimentul de e.e#ut ri silite :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de "ude# torul delegat sau de pre$edintele instan!ei- #on0orm legii. %RT. 57 7'8 ?re0ierul delegat la biroul e.e#ut ri #ontra,en!ionale are urm toarele atribu!iiC a8 e0e#tuea+ :nregistr rile #orespun+ toare :n registrele de punere :n e.e#utare a <ot r;rilor "ude# tore$ti pri,ind san#!iuni #ontra,en!ionaleD b8 :nto#me$te $i e.pedia+ :n termen mandatele de e.e#utare a san#!iunii #ontra,en!ionale pri,ind mun#a :n 0olosul #omunit !ii- #u respe#tarea dispo+i!iilor legaleD #8 #omuni# organelor 0inan#iare $i organelor de poli!ie m surile dispuse prin <ot r;rile "ude# tore$tiD d8 parti#ip - :n #alitate de gre0ier de $edin! - la $edin!ele de "ude#at - #on0orm dispo+i!iilor pre$edintelui instan!eiD e8 re+ol, #oresponden!a #ompartimentului de e.e#ut ri #ontra,en!ionale $i r spunde de e.pedierea eiD 08 asigur p strarea :n bune #ondi!ii a dosarelor $i registrelor. 728 ?re0ierul delegat la biroul e.e#ut ri #ontra,en!ionale :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei- #on0orm legii. %RT. 58 7'8 ?re0ierul delegat pentru a#ti,itatea de :nregistrare $i e,iden! a persoanelor "uridi#e :ndepline$te urm toarele atribu!iiC a8 :nregistrea+ #ererile 0ormulate pentru a#ordarea personalit !ii "uridi#e aso#ia!iilor- 0unda!iilor- sindi#atelor $i altor persoane "uridi#e de drept pri,at 0 r s#op patrimonial- pentru modi0i#area a#telor #onstituti,e- $i ori#e alte #ereri pri,ind a#te sau 0apte supuse :ns#rierii :n registrele spe#iale de e,iden! a persoanelor "uridi#e. (ererilor de :nregistrare a modi0i# rilor a#telor #onstituti,e li se ,a atribui un num r nou de dosarD b8 :nto#me$te- p strea+ $i #ompletea+ registrul general de dosare- opisul al0abeti#- #ondi#a $edin!elor de "ude#at $i registrul spe#ial al aso#ia!iilor $i 0unda!iilor- 0edera!iilor- persoanelor "uridi#e str ine- sindi#atelor sau alte registre spe#iale- dup #a+D #8 e0e#tuea+ :ns#rierea :n registrele pre, +ute :n legi spe#iale a persoanei "uridi#e :n +iua r m;nerii ire,o#abile sau de0initi,e- dup #a+- a <ot r;rii "ude# tore$ti de admitere a #ererii de a#ordare a personalit !ii "uridi#eD d8 operea+ men!iunile pri,ind modi0i#area a#tului #onstituti, al statutului- di+ol,area- li#<idarea- radierea persoanei "uridi#eD e8 eliberea+ - la #erere- repre+entantului persoanei "uridi#e #erti0i#atul de :ns#riere- #are ,a #uprindeC denumirea persoanei "uridi#e- sediul a#esteia- durata de 0un#!ionare $i data :ns#rierii :n registrul spe#ial $i alte #erti0i#ate- :n #ondi!iile legiiD 08 asigur publi#area li#<id rii aso#ia!ilor sau 0unda!iilor- prin a0i$are la u$a instan!ei $i e0e#tuarea altor 0ormalit !i de publi#itate- :n #a+urile pre, +ute de legeD

g8 #omuni# Einisterului Lusti!iei #opii de pe <ot r;rile "ude# tore$ti pri,ind #onstituirea- modi0i#area $i :n#etarea ori# rei aso#ia!ii- 0unda!ii sau 0edera!ii- pre#um $i de pe :ns#risurile do,editoare- :n termen de 3 +ile de la data r m;nerii ire,o#abile a <ot r;riiD <8 #omuni# organului 0inan#iar lo#al :n a # rui ra+ teritorial se a0l sediul persoanei "uridi#e :n#<eierea prin #are s/a dispus :ns#rierea persoanei "uridi#e- #u men!ionarea num rului de :ns#riere :n registrul aso#ia!iilor $i 0unda!iilorD i8 asigur ar<i,area :n #ondi!ii #orespun+ toare a registrelor $i dosarelor. 7'I'8 ?re0ierul delegat pentru a#ti,itatea de :nregistrare $i e,iden! a persoanelor "uridi#e #omuni# Tribunalului Hu#ure$ti #opii de pe <ot r;rile "ude# tore$ti pri,ind #onstituirea- modi0i#area $i di+ol,area 0edera!iilor- #on0edera!iilor $i uniunilor sindi#ale teritoriale ale a#estora- pre#um $i #opii de pe :ns#risurile re0eritoare la denumirea $i sediul organi+a!iei sindi#ale #onstituite prin aso#iere- numele $i prenumele membrilor organului de #ondu#ere- #odul numeri# personal al a#estora- :n termen de 3 +ile de la r m;nerea ire,o#abil a <ot r;rii. 728 ?re0ierul delegat pentru a#ti,itatea de :nregistrare $i e,iden! a persoanelor "uridi#e :ndepline$te- :n limitele 0un#!iei- ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei sau de "ude# torul delegat- :n #ondi!iile pre, +ute de lege. %RT. 5@ 7'8 ?re0ierul delegat la organul 0inan#iar lo#al are urm toarele atribu!iiC a8 :nregistrea+ #ererile 0ormulate pentru a#ordarea personalit !ii "uridi#e a aso#ia!iilor de proprietari sau pri,ind modi0i# rile re0eritoare la statut ori a#tul #onstituti,D b8 :nto#me$te- #ompletea+ $i p strea+ C registrul general de dosare- opisul al0abeti#- #ondi#a $edin!elor de "ude#at $i registrul spe#ial al aso#ia!iilor de proprietariD #8 :nto#me$te #ita!iile $i toate #elelalte a#te de pro#edur dispuse de "ude# torul delegatD d8 e0e#tuea+ #omuni#area :n#<eierilor # tre peten!i $i Einisterul )ubli#- da# este #a+ul- urm rind r m;nerea de0initi, a :n#<eierilor pronun!ate- dup #are pred organului 0inan#iar e.emplarul nr. 2 al a#telor depuse de soli#itan!i $i #opie de pe :n#<eierea r mas de0initi, D e8 parti#ip la $edin!ele de "ude#at la termenele stabilite pentru solu!ionarea #ererilor de :nregistrare 0ormulate de aso#ia!iile de proprietariD 08 asigur p strarea :n bune #ondi!ii a registrelor $i dosarelor. 728 ?re0ierul delegat la organul 0inan#iar lo#al :ndepline$te- :n limitele 0un#!iei- ori#e alte atribu!ii stabilite :n sar#ina sa de "ude# torul delegat sau de pre$edintele instan!ei. %RT. >0 7'8 ?re0ierul statisti#ian are urm toarele atribu!iiC a8 e0e#tuea+ +ilni# :nregistr rile de statisti# "udi#iar - :nto#me$te periodi# d rile de seam statisti#e $i #ompletea+ 0i$ele in#ulpa!ilorD b8 e.ploatea+ apli#a!ia de statisti# "udi#iar - #olabor;nd sub a#est aspe#t #u inspe#torul sau re0erentul de spe#ialitateD #8 gre0ierul statisti#ian de la tribunal ,eri0i# $i :ndrum personalul de la tribunalele spe#iali+ate $i de la "ude# torii #are :nregistrea+ $i #entrali+ea+ datele statisti#eD d8 e0e#tuea+ lu#r rile de statisti# "udi#iar dispuse de (onsiliul 1uperior al Eagistraturii- pe #are le :naintea+ la Hiroul de statisti# la datele 0i.ate- $i ori#e alte situa!ii statisti#e soli#itate de (onsiliul 1uperior al Eagistraturii- pre$edintele #ur!ii de apel sau de pre$edintele tribunalului- pre#um $i de Einisterul Lusti!ieiD e8 are :n p strare d rile de seam statisti#e $i 0i$ele in#ulpa!ilor- pe #are le :ndosaria+ anual :n mape spe#iale $i le #onser, potri,it dispo+i!iilor legale pri,ind termenele de p strare a do#umentelorD 08 #olaborea+ #u #omisiile "ude!ene de statisti# :n ,ederea al# tuirii $i pred rii buletinelor statisti#e- pre#um $i :n leg tur #u alte a#ti,it !i spe#i0i#e. 728 ?re0ierul statisti#ian :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei- potri,it legii. 738 %#ti,itatea des0 $urat de gre0ierul statisti#ian $i de personalul de la "ude# torii #are e.e#ut lu#r rile de statisti# "udi#iar este #oordonat de primul/gre0ier- respe#ti, gre0ierul $e0 al instan!ei. %RT. >' ?re0ierul do#umentarist are urm toarele atribu!iiC a8 !ine e,iden!a legisla!iei- "urispruden!ei $i do#trineiD

b8 in0ormea+ periodi# despre ne#esarul de #arte sau de alte publi#a!iiD #8 !ine e,iden!a $i gestiunea bibliote#iiD d8 :nto#me$te- la #ererea #ondu#erii instan!ei- lu#r ri pri,ind modi0i# rile legislati,eD e8 in0ormea+ +ilni# "ude# torii instan!ei la #are 0un#!ionea+ #u pri,ire la a#tele normati,e nou/ap rute $i la "urispruden!a publi#at :n Eonitorul O0i#ial al Rom;niei- )artea 3D 08 identi0i# sau soli#it de#i+iile rele,ante ale propriei instan!e $i ale altora- pri,ind o problem de drept indi#at de # tre "ude# torii propriei instan!e $i propune de#i+iile rele,ante ale instan!ei la #are 0un#!ionea+ #are pot 0i trimise altor instan!e- la soli#itarea a#estoraD g8 identi0i# do#trina "udi#iar rele,ant - tip rit sau :n 0ormat ele#troni#- pri,ind o problem de drept indi#at de # tre "ude# torii propriei instan!e. %RT. >2 7'8 ?re0ierul ar<i,ar $i registratorul au urm toarele atribu!iiC a8 primes#- :nregistrea+ $i reparti+ea+ la se#!ii $i la #elelalte #ompartimente a#tele de sesi+are a instan!eidosarele de la #elelalte instan!e $i restul #oresponden!eiD b8 e.pedia+ dosarele solu!ionate $i #oresponden!aD #8 primes# $i :nregistrea+ dosarele intrate- !in e,iden!a a#estora $i a #ir#ula!iei lorD d8 :nto#mes# #on#eptele pentru #itarea p r!ilor din pro#ese- :nto#mes# #ita!iile pentru primul termen $i urm res# e.pedierea a#estoraD e8 pun dosarele la dispo+i!ia publi#ului $i !in e,iden!a persoanelor #are primes# dosarele spre studiuD 08 preg tes# dosarele pentru $edin!ele de "ude#at $i asigur #ir#ula!ia a#estora :n #adrul instan!ei- pre#um $i trimiterea lor la alte instan!eD g8 in0ormea+ persoanele #are au #alitatea de p r!i ori sunt :mputerni#ite de a#estea- #on0orm legii- asupra datelor soli#itate din dosarele :n #are a#estea sunt dire#t interesateD <8 la "ude# torii $i tribunale- :naintea+ instan!elor superioare dosarele :n #are s/a de#larat apel sau re#urs- iar la se#!ii- le predau la registratura general pentru :naintareD i8 asigur p strarea :n bun stare a dosarelor $i registrelorD "8 p strea+ - pe ani- dosarele solu!ionate- mapele de <ot r;ri- registrele $i #ondi#ile de $edin! D F8 parti#ip anual la a#ti,itatea de ar<i,are $i :nto#mes# lista dosarelor a0late :n #onser,are :n ar<i,a instan!eiD l8 parti#ip anual la a#ti,itatea de triere a dosarelor ar<i,ate- la e.pirarea termenului de p strareD m8 reali+ea+ ar<i,area ele#troni# a dosarelor- :n m sura :n #are este posibil. 728 ?re0ierul ar<i,ar $i registratorul :ndeplines#- :n limitele 0un#!iei- $i alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei sau al se#!iei- potri,it legii. %RT. >3 7'8 )re$edintele instan!ei poate desemna- dintre gre0ierii #u studii superioare- gre0ierul #u atribu!ii pri,ind stabilirea ta.elor "udi#iare de timbru $i a timbrului "udi#iar. 728 ?re0ierul desemnat #al#ulea+ - sub :ndrumarea #ompletului de "ude#at - ta.ele "udi#iare de timbru $i timbru "udi#iar- datorate. %RT. >= 7'8 3nspe#torul de spe#ialitate sau re0erentul de la #ompartimentul personal 0un#!ionea+ :n #adrul departamentului e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,- #are :$i des0 $oar a#ti,itatea la #ur!ile de apel $i la tribunale- $i are urm toarele atribu!iiC a8 #ompletea+ $i !ine la +i #arnetele de mun# pentru :ntregul personal al #ur!ii de apel sau al tribunaluluitribunalelor spe#iali+ate $i "ude# toriilor din #ir#ums#rip!ia a#estuiaD b8 :nto#me$te- #ondu#e $i :nregistrea+ la inspe#toratul de mun# registrele de e,iden! a salaria!ilor- :n #ondi!iile legiiD #8 e0e#tuea+ lu#r rile pri,ind :n#adrarea- promo,area $i :n#etarea a#ti,it !ii pentru personalul numit de pre$edintele #ur!ii de apelD d8 #ompletea+ $i :naintea+ dosarele de pensie pentru tot personalul #ur!ii de apel sau al tribunaluluitribunalelor spe#iali+ate $i "ude# toriilor din #ir#ums#rip!ia a#estuiaD e8 :ntre!ine $i a#tuali+ea+ permanent ba+a de date in0ormati+at pri,ind personalul de la instan!ele din #ir#ums#rip!ia #ur!ii de apel sau a tribunalului $i "ude# toriilor din #ir#ums#rip!ia a#estuia $i asigur men!inerea

leg turii- prin sistemul in0ormati+at- #u dire#!ia de spe#ialitate din #adrul (onsiliului 1uperior al EagistraturiiD pentru aspe#tele de ordin te<ni# el ,a 0i asistat de # tre in0ormati#ianD 08 e.e#ut - :n limitele 0un#!iei- $i alte sar#ini date de pre$edintele #ur!ii de apel sau de pre$edintele tribunalului. 728 (ompartimentul personal de la ni,elul #ur!ii de apel #oordonea+ a#ti,itatea #ompartimentelor similare ale tribunalelor din #ir#ums#rip!ia #ur!ii $i reali+ea+ o e,iden! #entrali+at . %RT. >5 %gentul pro#edural are urm toarele atribu!iiC a8 #omuni# a#tele pro#edurale- #u respe#tarea termenelor pre, +ute de lege- persoanelor din lo#alitatea unde se a0l sediul instan!ei- depun;nd #el mai t;r+iu a doua +i do,e+ile de :nm;nareD pentru #a+uri urgente $i #;nd dotarea instan!elor permite- #omuni#area a#telor de pro#edur se ,a putea e0e#tua prin agent pro#edural $i :n alte lo#alit !iD b8 :ndepline$te sar#inile stabilite de pre$edintele instan!ei $i ser,i#iul de #urier- primind $i pred;nd :n a#eea$i +i #oresponden!a pentru destinatarii din lo#alitate. %RT. >> %produl are urm toarele atribu!iiC a8 e0e#tuea+ - :n $edin!ele de "ude#at - strigarea p r!ilor- martorilor- e.per!ilor $i a #elorlalte persoane #<emate la instan! $i :ndepline$te dispo+i!iile date de pre$edintele #ompletului de "ude#at D b8 :ndepline$te unele dintre atribu!iile #ompartimentelor au.iliare 7ar<i, - registratur 8 stabilite de pre$edintele instan!ei- #um ar 0iC ata$area a#telor de pro#edur la dosare- sto#area dosarelor :n ar<i, supra,eg<erea persoanelor #are #onsult dosarele- asigurarea transportului dosarelor la di0erite #ompartimentepre#um $i alte a#ti,it !iD #8 a"ut la p strarea ordinii $i #ur !eniei :n lo#alul instan!ei. %RT. >7 7'8 )ersonalul de spe#ialitate in0ormati# este subordonat din pun#t de ,edere administrati, pre$edintelui instan!ei. 728 Num rul in0ormati#ienilor se stabile$te de # tre pre$edintele instan!ei- #u a,i+ul #on0orm al dire#!iei de spe#ialitate din #adrul Einisterului Lusti!iei. 738 )ersonalul de spe#ialitate in0ormati# are urm toarele atribu!iiC a8 parti#ip - la soli#itarea Einisterului Lusti!iei- la partea de anali+ $i implementare a apli#a!iilor in0ormati#e #omune pri,ind a#ti,itatea instan!elorD b8 asigur e.ploatarea programelor in0ormati#e elaborate de *ire#!ia te<nologia in0orma!iei din #adrul Einisterului Lusti!iei $i de Hiroul de statisti# "udi#iar din #adrul (onsiliului 1uperior al Eagistraturii- la ni,elul instan!elor "ude# tore$ti- instal;nd produsele in0ormati#e $i #ontrol;nd periodi# respe#tarea de # tre operatorii de apli#a!ie a instru#!iunilor de utili+areD #8 #oordonea+ $i #ontrolea+ a#ti,itatea de in0ormati# "uridi# la instan!ele din #ir#ums#rip!ia la #are 0un#!ionea+ D d8 asigur ini!ierea personalului instan!ei :n e.ploatarea apli#a!iilorD e8 reali+ea+ apli#a!ii la ni,elul instan!elor "ude# tore$tiD 08 supra,eg<ea+ modul de utili+are a te<ni#ii de #al#ul $i ia m surile ne#esare pentru asigurarea bunei 0un#!ion ri a a#esteiaD g8 asigur 0un#!ionarea sistemelor de ar<i,are ele#troni# a dosarelorD <8 :nto#mes# do#umentele de spe#ialitate ne#esare :n ,ederea ob!inerii semn turii ele#troni#e pentru instan!e $i persoanele autori+ate din instan!e- a #erti0i#atelor pre, +ute de 9egea nr. =55K200' pri,ind semn tura ele#troni# - asigur ini!ierea personalului autori+at :n 0olosirea semn turii ele#troni#e- p strea+ datele de #reare a semn turii ele#troni#e $i sesi+ea+ de :ndat #ondu#erea instan!ei da# are moti,e s #read # a#estea au a"uns la #uno$tin!a unui ter! neautori+at sau # in0orma!iile esen!iale #uprinse :n #erti0i#at nu mai #orespund realit !ii. 7=8 )ersonalul de spe#ialitate in0ormati# :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei. 6 3. %r<i,a $i registratura %RT. >8

9a 0ie#are instan! 0un#!ionea+ o registratur $i o ar<i, . %RT. >@ 7'8 9a instan!ele #u ,olum mare de a#ti,itate poate 0un#!iona o registratur general - pre#um $i #;te o registratur $i o ar<i, pentru 0ie#are se#!ie- :n ba+a <ot r;rilor #olegiilor de #ondu#ere. 728 (olegiile de #ondu#ere pot <ot r: organi+area de ar<i,e distin#te pentru #ompletele spe#iali+ate. %RT. 70 9a registratura general se :nto#mes# $i se p strea+ C a8 registre generale pentru :nregistrarea a#telor de sesi+are- a dosarelor primite :n apel- a dosarelor primite :n re#urs- a a#telor de pro#edur $i a #oresponden!eiD b8 borderouri pentru e.pedierea prin po$t $i #ondi#i de predare a dosarelor- a#telor de pro#edur $i a restului #oresponden!ei. %RT. 7' 9a instan!ele la #are nu e.ist gre0ier ar<i,ar $e0- unul dintre gre0ierii ar<i,ari- desemnat de pre$edintele instan!ei- #oordonea+ :ntreaga a#ti,itate de ar<i, $i registratur . 6 =. *epartamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, %RT. 72 7'8 Bn #adrul #ur!ilor de apel $i al tribunalelor 0un#!ionea+ un departament e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,- #ondus de un manager e#onomi#. 728 Bn #adrul departamentului e#onomi#o/0inan#iar $i administrati, 0un#!ionea+ C a8 #ompartimentul 0inan#iar/#ontabilD b8 #ompartimentul administrati,. 738 Eanagerul e#onomi# este subordonat pre$edintelui instan!ei $i e.er#it urm toarele atribu!iiC a8 #ondu#e departamentul e#onomi#o/0inan#iar $i administrati,D b8 r spunde pentru organi+area $i !inerea #ontabilit !ii 0inan#iare $i de gestiune- potri,it dispo+i!iilor legaleD #8 #oordonea+ a#ti,itatea de elaborare $i 0undamentare a bugetului anual de ,enituri $i #<eltuieliD d8 :ndepline$te- pe ba+a deleg rii primite din partea ordonatorilor de #redite- atribu!iile pre, +ute de legeD e8 r spunde de utili+area #reditelor bugetare $i de reali+area ,eniturilor- 0olosirea #u e0i#ien! a sumelor primite de la bugetul de stat- bugetul asigur rilor so#iale de stat sau bugetele 0ondurilor spe#iale- de integritatea bunurilor :n#redin!ate instan!ei- de organi+area $i !inerea la +i a #ontabilit !ii $i de pre+entarea la termen a situa!iilor 0inan#iare asupra st rii patrimoniului a0lat :n administrare $i a e.e#u!iei bugetareD 08 #oordonea+ a#ti,itatea de administrare a sediilor instan!elor $i ia m suri pentru asigurarea #ondi!iilor materiale :n ,ederea des0 $ur rii #orespun+ toare a a#ti,it !ii a#estoraD g8 elaborea+ programul pentru a#ti,itatea e#onomi# $i administrati, a instan!elor :n ,ederea reali+ rii sar#inilor #urente $i de perspe#ti, D <8 ia m suri pentru elaborarea $i 0undamentarea temelor de proie#tare pentru lu#r rile de repara!ii #urente $i #apitale ale sediilor $i obie#ti,elor de in,esti!iiD i8 urm re$te $i r spunde de reali+area lu#r rilor de repara!ii $i a obie#ti,elor de in,esti!iiD "8 organi+ea+ !inerea e,iden!ei tuturor imobilelor din proprietatea $i administrarea instan!elor- pre#um $i a #elorlalte bunuri a0late :n patrimoniul a#estoraD F8 r spunde de organi+area #ontrolului 0inan#iar pre,enti,D l8 in0ormea+ *ire#!ia e#onomi# din #adrul Einisterului Lusti!iei #u pri,ire la de0i#ien!ele #onstatate de organele de #ontrol ale statului- prin transmiterea unei #opii de pe pro#esele/,erbale :nto#mite- :n ,ederea lu rii m surilor #e se impun- potri,it legii. 7=8 Eanagerul e#onomi# :ndepline$te ori#e alte atribu!ii :n domeniul s u de a#ti,itate- stabilite de pre$edintele #ur!ii de apel sau al tribunalului- pre#um $i #ele transmise de ministrul "usti!iei. %RT. 73 7'8 Me0ul #ompartimentului 0inan#iar/#ontabil :ndepline$te urm toarele atribu!iiC a8 #ondu#e- #oordonea+ $i r spunde de a#ti,itatea #ompartimentului 0inan#iar/#ontabilD b8 soli#it 0ondurile ne#esare des0 $ur rii a#ti,it !ii $i asigur reparti+area lor la instan!eD #8 desemnea+ persoana #are :ndepline$te atribu!iile de #asier- de :n#asare $i plat a drepturilor b ne$ti pentru personalul tribunalului- tribunalelor spe#iali+ate $i "ude# toriilor- respe#ti, pentru #el al #ur!ii de apelD

d8 urm re$te respe#tarea dispo+i!iilor legale pri,ind plata drepturilor b ne$ti $i re#uperarea sumelor :n#asate ne#u,enit de personalul instan!elorD e8 #ontrolea+ opera!iunile patrimoniale- e.a#titatea opera!iunilor #ontabile $i 0inan#iare din a#ti,itatea #urent - pre#um $i modul de e0e#tuare a in,entarierilorD 08 #omuni# #ompartimentului spe#iali+at din Einisterul Lusti!iei date $i in0orma!ii pri,ind ne#esarul de #redite- e.e#u!ia bugetar - :nto#mirea balan!elor 0inan#iare- a d rilor de seam #ontabile $i alte situa!ii soli#itateD g8 ,eri0i# situa!ia lu#r rilor pri,ind in,esti!iile- repara!iile #urente $i #apitale- :n ,ederea :ns#rierii a#estora :n limitele indi#atorilor aproba!iD <8 #oordonea+ $i r spunde de buna organi+are $i des0 $urare a a#ti,it !ii 0inan#iar/#ontabile de la biroul lo#al de e.perti+e te<ni#e "udi#iare de pe l;ng tribunal. 728 Me0ul #ompartimentului 0inan#iar/#ontabil e.e#ut - :n limitele 0un#!iei- $i alte atribu!ii pre, +ute de lege ori stabilite de pre$edintele #ur!ii de apel sau- dup #a+- de pre$edintele tribunalului ori de managerul e#onomi#. %RT. 7= 7'8 )ersonalul din #adrul #ompartimentului 0inan#iar/#ontabil are urm toarele atribu!iiC a8 e0e#tuea+ lu#r rile pentru elaborarea $i 0undamentarea proie#tului de buget anual de ,enituri $i #<eltuieli $i pentru des#<iderea de #redite lunareD b8 e0e#tuea+ reparti+area #reditelor des#<ise- pe arti#ole $i alineate- pentru toate instan!ele din #ir#ums#rip!ia tribunalului $i pentru #urtea de apel- atun#i #;nd este #a+ul- urm rind :n#adrarea #<eltuielilor :n limitele stabiliteD #8 organi+ea+ $i e0e#tuea+ opera!iile #ontabile pri,ind e,iden!a patrimoniului- a#ti,itatea de administrare $i in,entariere a a#estuia- #asarea $i de#lasarea mi"loa#elor 0i.e $i a altor bunuri materialeD d8 asigur e,iden!a #ontabil pentru a#ti,itatea des0 $urat de instan!e $i :nto#me$te d rile de seam #ontabile trimestriale $i anualeD e8 e0e#tuea+ lu#r rile legate de statele de 0un#!ii- trans0orm rile $i trans0erurile de posturi $i operea+ modi0i# rile inter,enite :n pri,in!a salariilor $i #elorlalte drepturi b ne$tiD 08 asigur #al#ulul $i plata drepturilor b ne$ti- a #<eltuielilor de delegare- deta$are- a a,ansurilor spre de#ontare- a garan!iilor gestionare $i altele- urm rind "usti0i#area $i de#ontarea lor :n termenD g8 urm re$te e.e#u!ia $i de#ontarea lu#r rilor de in,esti!ii- repara!ii #apitale sau #urente- pe ba+a situa!iilor de lu#r ri pre+entate de #onstru#tori. 728 )ersonalul din #adrul #ompartimentului 0inan#iar/#ontabil e.e#ut ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele #ur!ii de apel- pre$edintele tribunalului- managerul e#onomi# sau #ontabilul/$e0. %RT. 75 7'8 Me0ul #ompartimentului administrati, #ondu#e $i #oordonea+ a#ti,itatea a#estui #ompartiment. 728 )ersonalul din #adrul #ompartimentului administrati, are urm toarele atribu!iiC a8 :nto#me$te do#umenta!ia pentru a#<i+i!iile publi#e- ser,i#iile $i lu#r rile ne#esare des0 $ur rii a#ti,it !ii instan!elorD b8 asigur apro,i+ionarea #u materiale de :ntre!inere $i u+ gospod res#- mi"loa#e 0i.e $i obie#te de in,entar sau alte bunuri ne#esare des0 $ur rii optime a a#ti,it !ii instan!elorD #8 asigur :ntre!inerea $i 0un#!ionarea #l dirilor- instala!iilor te<ni#o/sanitare $i de :n# l+ire- a #elorlalte mi"loa#e 0i.e $i obie#te de in,entar din dotareD d8 asigur apro,i+ionarea #u #arburan!i- lubri0ian!i $i piese de s#<imb pentru autoturismele din dotarea instan!elor $i urm re$te de#ontarea #onsumurilorD e8 asigur ordinea- #ur !enia $i pa+a bunurilor :n sediile instan!elorD 08 :ntreprinde m suri pentru pre,enirea $i stingerea in#endiilor- pre#um $i pentru :nl turarea #onse#in!elor unor #alamit !i. 738 )ersonalul din #adrul #ompartimentului administrati, e.e#ut ori#e alte atribu!ii stabilite de #ondu#erea instan!elor. %RT. 7> 7'8 9a 0ie#are #urte de apel 0un#!ionea+ un inginer #onstru#tor. 728 3nginerul #onstru#tor are urm toarele atribu!iiC

a8 asigur leg tura dintre #ondu#erea #ur!ii de apel $i #ondu#erile instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteia- #u proie#tan!ii- e.e#utan!ii $i dirigin!ii de $antier- :n #eea #e pri,e$te proie#tarea $iKsau e.e#u!ia lu#r rilor de repara!ii #urente- repara!ii #apitale $i de in,esti!iiD b8 repre+int #ondu#erea #ur!ii de apel $i a instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteia- :n raporturile #u repre+entan!ii institu!iilor a,i+atoare- :n probleme de in,esti!ii- #onsolid ri- repara!ii #apitale $i #urente- in#lusi, #u #ei ai Einisterului Lusti!iei- s#op :n #are ob!ine a,i+e- autori+a!ii de #onstru#!ie- pre#um $i re:nnoirea a#estora- potri,it atribu!iilor #e re,in bene0i#iarului din reglement rile :n materieD #8 asigur in0ormarea te<ni# periodi# $i- ori de #;te ori este ne,oie- a pre$edintelui #ur!ii de apel- a dispe#erului responsabil pentru +ona respe#ti, de la *ire#!ia in,esti!ii $i administrati, din #adrul Einisterului Lusti!iei- a managerului e#onomi#- pre#um $i a #ondu#erilor instan!elor din #ir#ums#rip!ia #ur!ii de apelD d8 asigur #ontrolul te<ni# periodi# al imobilelor #ur!ii de apel $i instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteia $i dispune- de la #a+ la #a+- m surile ne#esare pentru pre,enirea $i remedierea problemelor te<ni#e #onstatate- at;t :n #a+ul #onstru#!iilor- #;t $i al instala!iilor a0erenteD e8 !ine e,iden!a patrimoniului- a situa!iei "uridi#e a #onstru#!iilor #ur!ii de apel $i ale instan!elor din #ir#ums#rip!ia #ur!ii de apel $i a modului de utili+are a terenurilor a0erenteD 08 :nto#me$te- ,eri0i# $i !ine la +i (artea te<ni# a #onstru#!iilor $i a instala!iilor a0erente ale #ur!ii de apel $i instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteia- pre#um $i 0i$a te<ni# a a#estoraD g8 parti#ip - al turi de $e0ii #ompartimentelor #ontabile de la tribunale $i de la #urtea de apel- la 0undamentarea ne#esarului lunar de #redite- la reparti+area lunar a #reditelor alo#ate pe obie#ti,e $i #ategorii de lu#r riD 0a#e propuneri de ,alori pentru bugetul anual pri,ind #onstruirea $i repara!iile imobilelorD <8 0a#e parte din #omisia de #asare a mi"loa#elor 0i.eD i8 parti#ip - din partea bene0i#iarului- :n #omisia de apli#are $i urm rire a m surilor de prote#!ie a mun#ii- :n #adrul instan!elor $i pe $antiereD "8 :nto#me$te sau parti#ip la :nto#mirea do#umenta!iilor ne#esare soli#it rii de o0erte pentru lu#r ri de repara!ii #urente la imobilele #ur!ii de apel $i ale instan!elor a0late :n #ir#ums#rip!ia a#esteiaD F8 ,eri0i# :nto#mirea o0ertelor pre+entate din pun#t de ,edere al #ore#titudinii lor $i soli#it - da# este #a+ul#omplet rile ne#esareD l8 0a#e parte din #ole#ti,ul de anali+ $i ad"ude#are a o0ertelor de e.e#u!ie pentru lu#r rile de repara!ii #urente- #apitale $i de in,esti!ii- dup #a+D m8 0a#e parte- :n #alitate de spe#ialist desemnat din partea bene0i#iarului- din #omisiile de li#ita!ie pentru e.e#u!ia lu#r rilor de in,esti!ii- #onsolidare $i repara!ii #apitale la sediile #ur!ii de apel $i ale instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteiaD n8 ,eri0i# $i aprob do#umenta!iile te<ni#o/e#onomi#e- 0 r obligati,itatea de a ob!ine a#ordul prealabil al ministerului- pentru lu#r rile de repara!ii #urente $i inter,en!ii de urgen! - p;n la ,aloarea stabilit prin reglement rile legale :n ,igoareD o8 anali+ea+ - soli#it #omplet ri sau restituie- da# este #a+ul- pentru re0a#ere a#ele do#umenta!ii te<ni#o/ e#onomi#e #e urmea+ a 0i transmise la Einisterul Lusti!iei- :n ,ederea ,eri0i# rii $i a,i+ rii lorD p8 ,eri0i# situa!ia stadiilor 0i+i#e a0erente lu#r rilor de in,esti!ii- #onsolid ri- repara!ii #apitale $i #urente la toate imobilele :n e.e#u!ie apar!in;nd #ur!ii de apel $i instan!elor din #ir#ums#rip!ia a#esteia- :n ,ederea respe#t rii termenelor din gra0i#ul de e.e#u!ie aprobat $i a #alit !ii lu#r rilor e.e#utate $i transmite lunar a#east situa!ie dispe#erului de +on D J8 asigur #ontrolul periodi#- #a repre+entant al bene0i#iarului- asupra dirigin!ilor de $antier pri,itor la derularea lu#r rilor :n #urs de e.e#u!ieD r8 0a#e parte- :n #alitate de repre+entant al bene0i#iarului- din #omisiile de re#ep!ie a lu#r rilor $i de re#ep!ie 0inal a obie#ti,elor #e se reali+ea+ :n #ir#ums#rip!ia #ur!ii de apel $i parti#ip e0e#ti, la ,eri0i#area modului de :nto#mire a # r!ilor te<ni#e ale #onstru#!iilor- a #omplet rilor ulterioare- pre#um $i a modului de utili+are a #onstru#!iilor- ulterior re#ep!iei. 738 3nginerul #onstru#tor :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei. 6 5. Hiroul de in0ormare $i rela!ii publi#e %RT. 77

7'8 Hiroul de in0ormare $i rela!ii publi#e este organi+at $i 0un#!ionea+ potri,it dispo+i!iilor 9egii nr. 5==K200' pri,ind liberul a##es la in0orma!iile de interes publi# $i ale Ordonan!ei ?u,ernului nr. 27K2002 pri,ind reglementarea a#ti,it !ii de solu!ionare a peti!iilor- aprobat #u modi0i# ri prin 9egea nr. 233K2002. 728 Hiroul de in0ormare $i rela!ii publi#e asigur leg turile instan!ei #u publi#ul $i #u mi"loa#ele de #omuni#are :n mas - :n ,ederea garant rii transparen!ei a#ti,it !ii "udi#iare- :n #ondi!iile legii. 738 Hiroul de in0ormare $i rela!ii publi#e asigur a#ti,itatea de solu!ionare :n termen a peti!iilor- :n #ondi!iile legii. %RT. 78 7'8 Hiroul de in0ormare $i rela!ii publi#e este #ondus de un "ude# tor desemnat de pre$edintele instan!ei ori de un absol,ent al 0a#ult !ii de "urnalisti# sau de un spe#ialist :n #omuni#are- numit prin #on#urs sau e.amen. (ondu# torul biroului :ndepline$te $i rolul de purt tor de #u,;nt. 7'I'8 *esemnarea unui "ude# tor s #ondu# biroul de in0ormare $i rela!ii publi#e se poate 0a#e numai #u a#ordul prealabil al a#estuia. Bn 0un#!ie de ,olumul de a#ti,itate al "ude# torului desemnat s #ondu# biroul de in0ormare $i rela!ii publi#e- pre$edintele instan!ei- #u a,i+ul #olegiului de #ondu#ere- poate dispune degre,area par!ial sau total a a#estuia de atribu!iile #e :i re,in #a "ude# tor. 728 Bn #adrul biroului de in0ormare $i rela!ii publi#e 0un#!ionea+ #onsilieri pentru in0orma!ii publi#e $i unul sau mai mul!i gre0ieri desemna!i de pre$edintele instan!ei. 72I'8 )re$edintele instan!ei poate dispune #a un alt "ude# tor sau- dup #a+- unul dintre #onsilierii pre, +u!i la alin. 728 s /l :nlo#uias# pe purt torul de #u,;nt :n situa!ia :n #are a#esta lipse$te din instan! sau este antrenat :n alte a#ti,it !i. 738 )rogramul +ilni# al biroului #oin#ide #u programul de lu#ru al instan!ei- :ntr/o +i pe s pt m;n 0iind obligatorie stabilirea a 3 ore de 0un#!ionare $i dup /amia+a- dup :n#<eierea programului de lu#ru al instan!ei. 7=8 Bn situa!ii e.#ep!ionale- purt torii de #u,;nt ,or o0eri in0orma!ii $i :n a0ara orelor de program. %RT. 7@ 7'8 (ondu# torul biroului de in0ormare $i rela!ii publi#e are urm toarele atribu!iiC a8 #ondu#e $i #oordonea+ a#ti,itatea birouluiD b8 organi+ea+ a#ti,itatea de 0urni+are pe lo# a in0orma!iilor- atun#i #;nd a#est lu#ru este posibilD #8 anali+ea+ #ererile de 0urni+are a in0orma!iilor publi#e- dispune #u pri,ire la #ara#terul a#estora / #omuni#ate din o0i#iu- 0urni+abile la #erere sau e.#eptate de la liberul a##es / $i ia m suri pentru re+ol,area soli#it rilor- potri,it legii- $i pentru transmiterea r spunsurilor # tre soli#itan!i- :n termenul legalD d8 asigur :ndeplinirea obliga!iei legale de 0urni+are din o0i#iu a in0orma!iilor pre, +ute de lege- prin a0i$are :n lo#uri ,i+ibile la sediul instan!ei a :ns#risurilor #are s #uprind a#este in0orma!ii $i prin publi#area lor pe pagina de 3nternet a instan!eiD dI'8 asigur publi#area pe pagina de internet a instan!ei a urm toarelor in0orma!ii- re0eritoare la 0ie#are "ude# tor al instan!eiC / 0a#ultatea de drept absol,it - institu!ia de :n, ! m;nt superior din #are a#easta 0a#e parte $i anul absol,iriirespe#ti,- da# este #a+ul- institu!ia de :n, ! m;nt superior #are a eliberat diploma de li#en! $i anul promo, rii e.amenului de li#en! D / 0un#!iile de spe#ialitate "uridi# o#upate- unit !ile la #are "ude# torul a e.er#itat a#este 0un#!ii $i perioadele :n #are au 0ost e.er#itateD / #on#ursurile sau e.amenele de promo,are :n 0un#!ii de e.e#u!ie sau de numire :n 0un#!ii de #ondu#ere promo,ateD / 0un#!iile de #ondu#ere o#upate $i perioadele :n #are "ude# torul a o#upat a#este 0un#!iiD e8 anali+ea+ peti!iile :nregistrate $i dispune #u pri,ire la modul de solu!ionare- de reda#tare a r spunsului#one.are sau #lasare- sub #oordonarea pre$edintelui instan!eiD 08 reparti+ea+ peti!iile #ompartimentelor de spe#ialitate- :n 0un#!ie de a#ti,itatea a#estora- $i asigur solu!ionarea lor $i trimiterea r spunsului :n termenul legalD g8 identi0i# $tirile di0u+ate de mass/media lo#al $i na!ional - #are au un impa#t negati, asupra a#ti,it !ii $i imaginii instan!ei sau "ude# torilor #e 0un#!ionea+ :n #adrul a#esteia- ,eri0i# ,eridi#itatea in0orma!iilor $i asigur in0ormarea #ore#t a opiniei publi#e- e.prim;nd po+i!ia instan!ei 0a! de problemele semnalateD <8 reda#tea+ de#lara!ii de pres $i parti#ip la inter,iuri- 0urni+;nd in0orma!iile de interes publi#- :n s#opul unei in0orm ri #ore#te $i #ompleteD

i8 spri"in "ude# torii :n e.er#itarea dreptului la repli# . 728 (ondu# torul biroului de in0ormare $i rela!ii publi#e :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de pre$edintele instan!ei- #on0orm legii $i regulamentului. %RT. 80 7'8 )urt torul de #u,;nt al instan!ei are dreptul de a #onsulta do#umentele sau dosarele a0late la instan! a,;nd obliga!ia de a respe#ta se#retul de ser,i#iu $i de a prote"a in0orma!iile #on0iden!iale de #are ia #uno$tin! . 728 Aurni+area de in0orma!ii pri,ind a#ti,itatea "udi#iar poate 0i restr;ns - :n #ondi!iile legii- atun#i #;nd a#easta se 0a#e :n interesul moralit !ii- al ordinii publi#e ori al se#urit !ii na!ionale sau #;nd interesele minorilor ori prote#!ia ,ie!ii pri,ate a p r!ilor :n pro#es o impun. *reptul la liberul a##es la in0orma!ii poate 0i restr;ns $i atun#i #;nd- :n :mpre"ur ri spe#iale- instan!a apre#ia+ # publi#itatea ar 0i de natur s adu# atingere intereselor "usti!iei. %RT. 8' 7'8 ?re0ierul din #adrul biroului de in0ormare $i rela!ii publi#e are urm toarele atribu!iiC a8 prime$te $i :nregistrea+ #ererile de 0urni+are a in0orma!iilor publi#eD b8 prime$te $i :nregistrea+ peti!iile adresate instan!eiD #8 pre+int #ondu# torului biroului- +ilni#- peti!iile $i #ererile :nregistrateD d8 transmite # tre #ompartimentele de spe#ialitate soli#it rile de in0orma!ii $i peti!iile- spre solu!ionareD e8 urm re$te solu!ionarea la timp a soli#it rilor $i peti!iilor $i adu#e la #uno$tin!a #ondu# torului biroului ori#e problem i,it :n derularea a#ti,it !iiD 08 #omuni# r spunsurile # tre peti!ionari $i soli#itan!iD g8 reda#tea+ $i pune la dispo+i!ie publi#ului :ns#risurile #u in0orma!iile #are se #omuni# din o0i#iu- pre#um $i 0ormularele pentru soli#it rile de in0orma!ii publi#e $i pentru re#lama!iile administrati,eD <8 0urni+ea+ pe lo#- atun#i #;nd este posibil- in0orma!iile publi#e soli#itateD i8 0a#e men!iunile :n registrul de peti!ii $i :n registrul pentru :nregistrarea #ererilor $i r spunsurilor pri,ind a##esul la in0orma!iile publi#eD "8 p strea+ :n mape separate peti!iile $i #ererile- pre#um $i r spunsurile date a#estora. 728 ?re0ierul din #adrul biroului de in0ormare $i rela!ii publi#e :ndepline$te ori#e alte atribu!ii stabilite de #ondu# torul biroului- potri,it legii $i regulamentului. 1E(234NE% a 5333/a E,iden!a a#ti,it !ii instan!ei %RT. 82 7'8 Bnregistr rile :n registrele $i #ondi#ile e.istente la 0ie#are instan! se !in- de regul - :n sistem in0ormati+at. 728 E,iden!a :n sistem in0ormati+at se p strea+ $i pe suport <;rtie- prin listarea periodi# a :nregistr rilor $i legarea lor :n mape distin#te. 738 );n la generali+area sistemului in0ormati+at- la instan!ele la #are a#esta nu e.ist - e,iden!ele se !in pe suport <;rtie- :n registrele $i #ondi#ile pre, +ute la art. 83. %RT. 83 7'8 )entru e,iden!a a#ti,it !ii instan!elor se :nto#mes# $i se p strea+ C '. Registrul general de dosare Bn a#est registru se tre#- :n ordinea intr rii- toate dosarele :nregistrate la "ude# torii- tribunale- tribunale spe#iali+ate- #ur!i de apel sau la se#!iile a#estora- #u rubri#ile stabilite :n a#est s#opD sub a#ela$i num r se ,or :nregistra toate #ererile depuse ulterior sau #oresponden!a :n leg tur #u dosarul. 9a instan!ele unde e.ist registratur general $i #;te o registratur $i o ar<i, pentru 0ie#are se#!ie se !ine un registru la registratura general :n #are se ,a tre#e $i se#!ia la #are a 0ost reparti+at dosarul $i #;te un registru general la 0ie#are se#!ie. *up num rul dosarului :nregistrat la se#!ie se ,a tre#e indi#ati,ul se#!iei 7( / #i,il - ) / penal - (%A / #onten#ios administrati, $i 0is#al- (om. / #omer#ial 8 $i num rul #u #are a 0ost :nregistrat la registratura general . 9a instan!ele unde 0un#!ionea+ mai multe se#!ii pentru a#eea$i materie se utili+ea+ indi#ati,e numeri#e pentru identi0i#area a#estora.

Bn #a+ul utili+ rii :nregistr rilor :n sistem in0ormati+at- se ,a #onstitui un singur registru general de dosare #are ,a #on!ine date suplimentare menite s asigure ob!inerea unor e,iden!e deri,ate. Bn a#est s#op- registrul in0ormati+at ,a 0i #ompletat- #on0orm instru#!iunilor #e :nso!es# programul de e,iden! - #u toate in0orma!iile pre, +ute :n stru#tura ba+ei de date. %#este date suplimentare- legate de 0ie#are #au+ - ,or 0i #ompletate permanent :n #ursul "ude# !ii. 9a s0;r$itul 0ie# rei +ile de lu#ru se ,a pro#eda la asigurarea ba+ei de date prin sal,area a#esteia pe suport magneti# de tip #ompa#t/dis#- #on0orm instru#!iunilor de e.ploatare a ba+ei in0ormati#e. 2. Opisul al0abeti# Bn a#est registru se tre# numele $i prenumele sau- dup #a+- denumirea p r!ilor din dosar- in#lusi, a #elor introduse ulterior :n pro#es- pre#um $i num rul dosarului. 9a instan!ele la #are 0un#!ionea+ se#!ii- opisul al0abeti# se !ine pe se#!ii. 3. Registrul in0ormati, Bn a#est registru se men!ionea+ - pentru 0ie#are dosar tre#ut :n ordinea numeri# - primul termen de "ude#at $i termenele ulterioareD data ie$irii dosarului din ar<i, $i persoana # reia i s/a predat- data reintr rii dosarului :n ar<i, D num rul $i data sentin!ei- de#i+iei sau :n#<eierii- dup #a+- $i solu!ia pe s#urtD data trimiterii dosarului la alte instan!e- la par#<et sau la alte autorit !i $i data re,enirii dosarului- #one.area sau ata$area dosarului la alt dosar. 9a instan!ele unde 0un#!ionea+ se#!ii se !ine #;te un registru in0ormati, pentru 0ie#are se#!ie. =. Registrul de termene al ar<i,ei Bn a#est registru se tre# toate dosarele pe termenele de "ude#at 0i.ate- #onsemn;ndu/se num rul $i data :nregistr rii lor. 9a instan!ele la #are 0un#!ionea+ se#!ii se !ine #;te un registru de termene pentru 0ie#are se#!ie. 5. (ondi#a $edin!elor de "ude#at Bn a#est registru se tre#- :n ordinea :ns#ris :n list - dosarele din 0ie#are $edin! - separat pe #omplete- noul termen de "ude#at :n #a+ de am;nare a "ude# !ii- <ot r;rea pronun!at $i num rul a#esteia- pre#um $i ini!ialele "ude# torului #are o ,a reda#ta. 9a "ude# toriile #u ,olum mare de a#ti,itate se !in dou #ondi#i- una pentru #au+ele penale $i una pentru #au+ele #i,ile. 9a instan!ele unde 0un#!ionea+ se#!ii se !ine #;te o #ondi# pentru 0ie#are se#!ieD la instan!ele unde nu e.ist se#!ii- #ondi#ile se !in pe materii. 9a #ur!ile de apel $i tribunale se !in #ondi#i separate pentru a#ti,itatea de prim instan! - de apel $i de re#urs. 1e ,or !ine #ondi#i separate pentru $edin!ele de "ude#at des0 $urate :n #amera de #onsiliu- pentru $edin!ele de "ude#at pri,ind adop!ia- pentru $edin!ele de "ude#at a sesi+ rilor pri,ind e0e#tuarea per#<e+i!iilore0e#tuarea inter#ept rilor $i :nregistr rilor #on,orbirilor tele0oni#e- emiterea autori+a!iilor pri,ind #omuni#area datelor re!inute :n ba+a 9egii nr. 82K20'2 pri,ind re!inerea datelor generate sau prelu#rate de 0urni+orii de re!ele publi#e de #omuni#a!ii ele#troni#e $i de 0urni+orii de ser,i#ii de #omuni#a!ii ele#troni#e destinate publi#uluipre#um $i pentru modi0i#area $i #ompletarea 9egii nr. 50>K200= pri,ind prelu#rarea datelor #u #ara#ter personal $i prote#!ia ,ie!ii pri,ate :n se#torul #omuni#a!iilor ele#troni#e $i pentru $edin!ele de "ude#at a re#ursurilor solu!ionate prin :n#<eiere. >. Registrul pri,ind arestarea pre,enti, Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urentD numele $i prenumele :n,inuituluiKin#ulpatuluiD num rul $i data adresei par#<etuluiD num rul dosarului instan!eiD data $i solu!ia pronun!at D num rul $i data mandatului de arestare pre,enti, D durata arest rii- #u indi#area datei la #are :n#epe m sura $i a datei la #are e.pir D numele $i prenumele "ude# torului #are a emis mandatulD data de#lar rii re#ursuluiD data :naint rii re#ursului la instan!a de #ontrol "udi#iarD solu!ia instan!ei de re#urs- pre#um $i prelungirile arest rii pre,enti,e. 7. Registrul de e,iden! a mandatelor de arestare pre,enti, emise de "ude# tor :n #ursul "ude# !ii Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urentD numele $i prenumele in#ulpatuluiD num rul dosaruluiD num rul $i data :n#<eierii prin #are s/a dispus arestareaD num rul $i data mandatului de arestare pre,enti, D durata arest rii- #u indi#area datei la #are :n#epe m sura $i a datei la #are e.pir D data de#lar rii re#ursuluiD data :naint rii dosarului la instan!a de re#ursD solu!ia instan!ei de re#ursD obser,a!ii. 3nstan!a de re#urs ,a !ine un registru distin#t pentru a#este spe!e.

Bn #a+ul # ilor de ata# de re0ormare- :n a#este registre se tre#- :n ordinea datei de#lar rii # ilor de ata#- #alea de ata# promo,at - numele $i prenumele p r!ii #are a de#larat #alea de ata#- num rul dosarului- num rul $i data pronun! rii <ot r;rii ata#ate- data de#lar rii # ii de ata#- data :naint rii dosarului la instan!a #ompetent - data restituirii dosarului- obser,a!ii. Bn #a+ul # ilor de ata# de retra#tare- :n registre se ,or tre#e- :n ordinea datei de#lar rii # ilor de ata#- #alea de ata# promo,at - numele $i prenumele p r!ii #are a de#larat #alea de ata#- num rul dosarului- num rul $i data pronun! rii <ot r;rii ata#ate- data de#lar rii # ii de ata#- num rul $i data <ot r;rii prin #are s/a solu!ionat #alea de ata#- obser,a!ii. 8. Registrul de e,iden! a sesi+ rilor pri,ind autori+area e0e#tu rii per#<e+i!iilor date de "ude# tor :n #ursul urm ririi penale Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urent- num rul $i data adresei par#<etuluinum rul dosarului instan!ei- num rul $i data :n#<eierii- num rul de autori+a!ie- data $i ora emiterii- numele $i prenumele persoanei- sediul unit !ii publi#e sau al persoanei "uridi#e la #are se e0e#tuea+ per#<e+i!ia- a sistemelor in0ormati#e $i a suporturilor de sto#are a datelor in0ormati#e- perioada de ,alabilitate a autori+a!iei de per#<e+i!ie- numele $i prenumele "ude# torului #are a emis autori+a!ia. Registrul de e,iden! a sesi+ rilor pri,ind autori+area e0e#tu rii per#<e+i!iilor nu este destinat publi#it !ii. @. Registrul de e,iden! a sesi+ rilor pri,ind #on0irmarea $i autori+area inter#ept rilor $i :nregistr rilor pe band magneti# sau pe ori#e alt tip de suport Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urentD num rul $i data adresei par#<etului- data :nregistr rii #ererii persoanei , t mateD num rul dosarului instan!eiD data pronun! rii :n#<eieriiD num rul de autori+a!ie- data $i ora emiteriiD numele- prenumele- mi"lo#ul de #omuni#are sau lo#ul supus supra,eg<eriiD "ude# torul #are a emis autori+a!iaD data #omuni# rii de # tre par#<et a 0inali+ rii opera!iunii de inter#eptare $i :nregistrareD data e0e#tu rii #omuni# rii # tre persoana a # rei #on,orbire sau #omuni#are a 0ost inter#eptat D data prelungirii. Registrul de e,iden! a sesi+ rilor pri,ind autori+area e0e#tu rii inter#ept rilor $i :nregistr rilor pe band magneti# sau pe ori#e tip de suport nu este destinat publi#it !ii. '0. Registrul pri,ind e,iden!a $i punerea :n e.e#utare a pl;ngerilor introduse :mpotri,a a#telor $i m surilor luate de pro#uror :n 0a+a urm ririi penale Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urentD num rul dosarului $i data :nregistr riinumele $i prenumele petentului- num rul $i data re+olu!iei sau ordonan!ei- data pronun! rii $i solu!ia- data de#lar rii re#ursului- data trimiterii dosarului la instan!a de re#urs- num rul dosarului instan!ei de re#ursnum rul de#i+iei pronun!ate :n re#urs- #<eltuieli "udi#iare- punerea :n e.e#utare a #<eltuielilor "udi#iaremen!iuni #u pri,ire la modul de :n#<idere a po+i!iei- semn tura "ude# torului delegat. ''. Registrul de e,iden! a # ilor de ata# de#larate :mpotri,a <ot r;rilor #i,ile $i penale Bn a#est registru se tre#- dup #a+- :n ordinea datei de#lar rii apelurilor sau a re#ursurilorC numele $i prenumele p r!ii #are a de#larat apelul sau re#ursulD num rul dosarului- data de#lar rii # ii de ata#- data #omuni# rii # tre apelantKre#urent a lipsurilor #ererii- data primirii #omplet rii #ererii- data #omuni# rii #ererii # tre intimat- data primirii :nt;mpin rii- data #omuni# rii :nt;mpin rii # tre apelantKre#urent- data primirii r spunsului la :nt;mpinare $i data :naint rii dosarului la instan!a #ompetent . '2. Registrul de e,iden! a reda#t rii <ot r;rilor Bn a#est registru se tre# :n ordinea numeri# - separat pe materii- dup #a+- toate sentin!ele- de#i+iile sau :n#<eierile pronun!ate $i se notea+ C num rul dosarului- numele "ude# torului #are a reda#tat <ot r;rea- data pred rii de # tre "ude# tor a #on#eptului pentru te<noreda#tare- data reda#t rii 7#are se #onsider data depunerii la map a <ot r;rii te<noreda#tate- 0 #;ndu/se- #;nd este #a+ul- men!iune separat despre data pred rii de # tre "ude# tor a #on#eptului pentru te<noreda#tare8. '3. Registrul de e,iden! $i punere :n e.e#utare a <ot r;rilor penale Bn a#est registru se tre#- :n ordinea numeri# - <ot r;rile penale- :ns#riindu/se datele $i lu#r rile pre, +ute :n art. ''7 / '25 E,iden!a :n leg tur #u am;narea sau :ntreruperea e.e#ut rii pedepselor pri,ati,e de libertate- a m surii edu#ati,e a intern rii minorului :ntr/un #entru de reedu#are $i a pl !ii amen+ii- e$alonat :n rate lunare- se !ine separat.

1e ,a !ine separat o e,iden! a #ondamna!ilor la pedeapsa :n#<isorii #u suspendarea #ondi!ionat a e.e#ut rii sau #u suspendarea #ondi!ionat a e.e#ut rii sub supra,eg<ere- pre#um $i a #elor #ondamna!i la :n#<isoare #u e.e#utare la lo#ul de mun# . 1eparat se ,a !ine $i e,iden!a #ondamna!ilor de alte instan!e- #are e.e#ut pedeapsa la lo#ul de mun# :n una dintre unit !ile din #ir#ums#rip!ia instan!ei. '=. Registrul de e,iden! $i punere :n e.e#utare a :n#<eierilor penale pronun!ate :n re#urs Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urent- data :n#<eierii- num rul dosarului- numele $i prenumele in#ulpatului- domi#iliul in#ulpatului sau lo#ul de deten!ie- solu!ia pronun!at :n re#urs- #<eltuielile "udi#iare :n re#urs- data trimiterii $i #on0irm rii primirii e.trasului- data trimiterii $i #on0irm rii titlului e.e#utoriu pentru #<eltuielile "udi#iare- men!iuni #u pri,ire la modul de :n#<idere a po+i!iei- semn tura "ude# torului delegat. '5. Registrul de e,iden! $i punere :n e.e#utare a <ot r;rilor #i,ile Bn a#est registru se !ine e,iden!a #rean!elor stabilite prin <ot r;ri "ude# tore$ti pentru #are e.e#utarea se 0a#e din o0i#iu- in#lusi, #ele #are pro,in din amen+i #ontra,en!ionale. '>. Registrele "ude# torilor/sindi#i 9a se#!iile #omer#iale ale tribunalelor- respe#ti, la tribunalele #omer#iale se p strea+ registre pentru e,iden!a m surilor luate $i a opera!iunilor e0e#tuate de "ude# torul/sindi#- :n #ondi!iile legii. '7. Registrul ,alorilor $i #orpurilor deli#te Bn a#est registru de e,iden! se ,a 0a#e des#rierea am nun!it a ,alorilor #are #onstituie mi"lo# de prob :n pro#esele #i,ile- pre#um $i- separat de a#easta- a obie#telor/#orpuri deli#te- ar t;ndu/se starea #alitati, materialul din #are sunt #on0e#!ionate- dimensiunile- greutatea- mar#a de 0abri# - seria- #uloarea- pre#um $i ori#e alte elemente de identi0i#are pentru a se e,ita #on0u+ia sau posibilitatea de :nlo#uire. %#east e,iden! se #ompletea+ #u pro#esul/,erbal de primire $i #u pro#esul/,erbal :n#<eiat la s0;r$itul 0ie# rui an- potri,it art. '3' alin. 738 din pre+entul regulament. '8. Registrul de intrare/ie$ire a #oresponden!ei administrati,e Bn a#est registru se :nregistrea+ #oresponden!a #are nu are leg tur #u dosarele. (oresponden!a de ser,i#iu #are nu este destinat publi#it !ii se ,a :nregistra :ntr/un registru separat. 9a 0ie#are instan! se !ine un singur registru de intrare/ie$ire a #oresponden!ei administrati,e. '@. Registrul de e,iden! a peti!iilor Bn a#est registru se ,or :ns#rie :n ordinea primirii toate peti!iile adresate instan!ei- #u men!ionarea datei primirii- a termenului 0i.at pentru solu!ionare- a #ompartimentului # ruia i/au 0ost reparti+ate $i a datei :naint rii la a#est #ompartiment- a datei la #are r spunsul reda#tat a 0ost :naintat spre semnare persoanei #ompetente- a datei la #are r spunsul a 0ost #omuni#at peti!ionarului sau- dup #a+- #u men!ionarea altei solu!ii date peti!iei 7#one.are sau #lasare8. 20. Registrul de e,iden! pentru :nregistrarea #ererilor $i r spunsurilor pri,ind a##esul la in0orma!iile de interes publi# %#est registru #uprindeC num rul $i data #ererii- numele $i prenumele soli#itantului- in0orma!iile soli#itate $i r spunsul #omuni#at. 9a rubri#a r spuns se ,a tre#eC a8 da / a##es liber la in0orma!iiD b8 termen / 30 de +ile- da# solu!ionarea ne#esit un termen de r spunsD #8 trimis la alt institu!ieD d8 nu / in0orma!ie e.#eptat D e8 nu / in0orma!ie ine.istent . 2'. Registrul de #ontrol Bn a#est registru se ,or :ns#rie #onstat rile $i m surile dispuse de # tre persoana #are e0e#tuea+ #ontrolulmen!ion;ndu/se num rul $i data a#tului de #ontrol. 9a #ur!ile de apel $i tribunale se ,a !ine #;te un registru de #ontrol $i la 0ie#are se#!ie. 22. Registrul pri,ind e,iden!a pra#ti#ii instan!elor de #ontrol "udi#iar Bn a#est registru se :nregistrea+ toate dosarele sosite de la instan!ele de #ontrol "udi#iar- solu!iile pronun!ate :n # ile de ata# $i #ara#terul re0orm rii. 23. Registrul spe#ial pentru :nregistrarea datelor pri,ind #a+ierul 0is#al

Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urentD numele $i prenumele #ondamnatuluidatele de stare #i,il - #odul numeri# personalD domi#iliulD in0ra#!iunea s ,;r$it D <ot r;rea pronun!at D m suri asigur torii ori m suri pri,ind latura #i,il D #omuni#area <ot r;rii # tre Einisterul Ainan!elor )ubli#eD semn tura "ude# torului/delegat. 2=. Registrul pri,ind persoanele o#rotite 9a "ude# torii se !ine un registru pri,ind persoanele o#rotite- pentru e,iden!a m surilor luate $i a atribu!iilor e.er#itate :n #eea #e pri,e$te tutela minorului- o#rotirea inter+isului "ude# tores# $i #uratela. )e o pagin a a#estui dosar se ,or 0a#e :nregistr ri pri,ind o singur persoan o#rotit - iar toate e,iden!ele pri,ind a#eea$i persoan o#rotit se ,or #ompleta :n #ontinuare $i- :n m sura posibilit !ii- pe a#eea$i pagin . Registrul are o rubri# superioar :n #are se men!ionea+ num rul dosarului de o#rotire- numele persoanei o#rotite $i obie#tul dosarului- iar :n #ontinuare #on!ine un tabel #u urm toarele rubri#iC num rul #urent- num rul dosarului- data :nregistr rii #ererii sau sesi+ rii- numele $i prenumele persoanei #are a sesi+at instan!a- obie#tul sesi+ rii- solu!ia instan!ei- data solu!iei- data de#lar rii # ii de ata#- data :naint rii dosarului la instan!a de #ontrol "udi#iar- num rul <ot r;rii pronun!ate :n #alea de ata# $i data solu!iei- data restituirii dosarului la instan!a de 0ond- men!iuni pri,ind trimiterea dosarului sau a #opiilor #erti0i#ate de pe a#esta la instan!e- par#<ete sau alte institu!ii. 25. Registrul de e,iden! a autori+a!iilor emise :n ba+a 9egii nr. 82K20'2 pri,ind re!inerea datelor generate sau prelu#rate de 0urni+orii de re!ele publi#e de #omuni#a!ii ele#troni#e $i de 0urni+orii de ser,i#ii de #omuni#a!ii ele#troni#e destinate publi#ului- pre#um $i pentru modi0i#area $i #ompletarea 9egii nr. 50>K200= pri,ind prelu#rarea datelor #u #ara#ter personal $i prote#!ia ,ie!ii pri,ate :n se#torul #omuni#a!iilor ele#troni#e Bn a#est registru se ,or 0a#e urm toarele men!iuniC num rul #urentD num rul $i data adresei par#<etuluinum rul dosarului instan!ei $i data :nregistr riiD data pronun! rii :n#<eieriiD num rul $i data autori+a!ieie#<ipamentul de #omuni#a!ie al utili+atorului sau dispo+iti,ele #e ser,es# utili+atorului drept e#<ipamentD perioada pentru #are este autori+at m suraD numele $i prenumele "ude# torului #are a emis autori+a!iaD data e0e#tu rii #omuni# rii # tre persoana ale # rei date au 0ost ,i+ate de soli#itare. Registrul de e,iden! a autori+a!iilor emise :n ba+a 9egii nr. 82K20'2 nu este destinat publi#it !ii. 728 )entru e,iden!a a#ti,it !ii instan!elor ,or 0i !inute ori#e alte registre pre, +ute de lege sau stabilite de (onsiliul 1uperior al Eagistraturii. %RT. 8= 7'8 Hot r;rile reda#tate $i moti,ate- in#lusi, :n#<eierile pronun!ate :n #on0ormitate #u art. >73I5 din (odul de pro#edur #i,il sau- dup #a+- :n #on0ormitate #u art. @70 $i @7' din (odul de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- :n#<eierile de am;nare a pronun! rii- :n#<eierile pri,ind :ndreptarea erorilor materiale $i :n#<eierile pri,ind l murirea sau #ompletarea dispo+iti,ului <ot r;rilor se p strea+ :n mape. 728 )entru #elelalte #ategorii de :n#<eieri se pot !ine mape separate pe materii- :n 0un#!ie de spe#i0i#ul instan!ei. 738 Aie#are map #on!ine- de regul - #;te '00 de <ot r;ri- grupate :n ordine numeri# pe ani $i- separat- pe materii. 9a map se pune al doilea e.emplar al <ot r;rii- semnat de to!i membrii #ompletului de "ude#at $i de gre0ier. 7=8 Eapele se !in pe se#!ii- separat- dup #um <ot r;rile sunt pronun!ate :n prim instan! - :n apel sau :n re#urs. 758 Este inter+is s#oaterea mapelor din instan! . *e asemenea- este inter+is s#oaterea <ot r;rilor din mape. 7>8 Eapele se p strea+ de gre0ierul/$e0 sau- dup #a+- de gre0ierul $e0 de se#!ie timp de > luni de la data ultimei <ot r;ri- dup #are se predau la ar<i, - :n #onser,are. %RT. 85 9a "ude# torii- tribunale- tribunale spe#iali+ate $i #ur!i de apel se :n0iin!ea+ dosarele administrati,e pre, +ute de lege- #u respe#tarea normelor te<ni#e pri,ind :nregistrarea- sele#!ionarea $i p strarea do#umentelor- pre#um $i mapele #e #uprind d rile de seam statisti#e. %RT. 8> 7'8 9a s0;r$itul 0ie# rui an- dup ultima opera!ie- :n 0ie#are registru se ,a :nto#mi un pro#es/,erbal de :n#<idere- #are ,a 0i semnat de pre$edintele instan!ei $i primul/gre0ier- respe#ti, gre0ierul/$e0 sau- dup #a+pre$edintele de se#!ie $i gre0ierul $e0 de se#!ie- apli#;ndu/se $tampila instan!ei.

728 )entru registrele de e,iden! a ,alorilor se apli# :n mod #orespun+ tor normele generale re0eritoare la in,entarierea bunurilor materiale $i b ne$ti. %RT. 8>I' 1 lile de $edin! din instan!ele "ude# tore$ti ,or 0i dotate #u mobilierul ne#esar "ude# torilor- pro#uroruluigre0ierului- a,o#a!ilor- p r!ilor- persoanelor pri,ate de libertate $i publi#ului. %RT. 8>I2 Bn #a+ul :n #are o instan! dispune de mai multe s li de "ude#at - #el pu!in una dintre a#estea ,a 0i amena"at pentru "ude#area #au+elor pri,ind persoanele pri,ate de libertate. %RT. 8>I3 7'8 Bn m sura :n #are spa!iul e.istent permite- ,or 0i amena"ate # i de a##es separate pentru "ude# toripro#uror $i gre0ier- pentru persoanele pri,ate de libertate- respe#ti, pentru a,o#a!i- p r!i $i publi#. 728 )ro#urorul intr :n sala de $edin! pe #alea de a##es destinat "ude# torilor- #u #el pu!in 5 minute :naintea orei stabilite pentru :n#eperea $edin!ei. %RT. 8>I= 1 lile amena"ate pentru "ude#area #au+elor pri,ind persoanele pri,ate de libertate ,or 0i pre, +ute #u lo#uri pentru gardienii :ns r#ina!i #u pa+a a#estora. %RT. 8>I5 7'8 Hiroul "ude# torilor ,a 0i amplasat pe una din laturile s lii de $edin! - #u 0a!a spre publi#- pe un podium a,;nd :n l!imea #uprins :ntre =0 $i 50 #m- :n imediata apropiere a # ii de a##es spe#iale- da# a#easta e.ist . 728 Hiroul gre0ierului ,a 0i po+i!ionat- :n 0un#!ie de dimensiunile s lii de "ude#at - :n partea lateral sau :n 0a!a biroului "ude# torilor $i sub ni,elul a#estuia- ast0el :n#;t s nu st;n"eneas# ,i+ibilitatea "ude# torilor spre publi#. 738 %mplasarea biroului gre0ierului trebuie s :i asigure a#estuia o mobilitate sporit :n mane,rarea $i #omuni#area dosarelor $i a#telor. 7=8 Hiroul pro#urorului ,a 0i situat distin#t de #el al "ude# torilor- :n partea opus spa!iului amena"at pentru persoanele pri,ate de libertate- pe un podium a,;nd :n l!imea #uprins :ntre =0 $i 50 #m $i ,a 0i orientat ast0el :n#;t s asigure pro#urorului o ,i+ibilitate bun at;t spre biroul "ude# torilor- #;t $i spre publi#. %RT. 8>I> 7'8 9o#ul a,o#atului #are pune #on#lu+ii ,a 0i situat pe un podium a,;nd :n l!imea #uprins :ntre 20 $i 30 #m $i ,a 0i orientat :n modul pre, +ut la art. 8>I5 alin. 7=8. 728 )e par#ursul des0 $ur rii $edin!ei de "ude#at - atun#i #;nd nu pun #on#lu+ii- a,o#a!ii ,or o#upa ban#a situat :n 0a!a publi#ului. 738 9o#ul de #onsultare a dosarelor de # tre a,o#a!i ,a 0i ban#a situat :n 0a!a publi#ului. %RT. 8>I7 Hara martorilor ,a 0i amplasat :n 0a!a biroului "ude# torilor- :ntre podiumul pro#urorului $i #el al a,o#a!ilor$i ,a 0i dotat #u o Hiblie. %RT. 8>I8 Bn spatele biroului "ude# torilor ,or 0i arborate *rapelul Rom;niei $i 1tema ! rii. %RT. 8>I@ 7'8 1 lile de $edin! ,or 0i pre, +ute #u 0erestre #are s asigure lumin natural su0i#ient $i o aerisire #orespun+ toare dimensiunilor s lii. 728 Bn m sura 0ondurilor alo#ate $i da# se #onsider ne#esar- s lile de $edin! pot 0i dotate #u instala!ii suplimentare de iluminat $i de #limati+are a aerului- pre#um $i #u instala!ii de sonori+are interioar $i e.terioar . %RT. 8>I'0 7'8 *a# dimensiunile a#tuale ale s lilor de $edin! nu permit reali+area amplasamentelor pre, +ute la arti#olele pre#edente- se ,a redu#e :n mod #orespun+ tor num rul de lo#uri alo#ate publi#ului- urm rindu/se #u prioritate asigurarea lo#urilor ne#esare "ude# torilor- pro#urorului- gre0ierului- a,o#atului $i p r!ilor $i- dup #a+persoanelor pri,ate de libertate. 728 *a# dimensiunile a#tuale ale s lilor de $edin! nu permit amplasarea biroului pro#urorului potri,it art. 8>I5 alin. 7=8- a#esta ,a 0i situat pe podiumul "ude# torilor- la o mas separat - $i ,a 0i orientat ast0el :n#;t s asigure pro#urorului o ,i+ibilitate bun at;t spre biroul "ude# torilor- #;t $i spre publi#. %RT. 8>I''

Bn 0un#!ie de #apa#itatea s lii- # ile de a##es ale a#esteia ,or 0i su0i#ient dimensionate- ast0el :n#;t s permit e,a#uarea rapid $i sigur :n #a+ de urgen! . %RT. 8>I'2 9o#urile din sala de $edin! - destinate persoanelor pri,ate de libertate- pre#um $i # ile de a##es pre, +ute pentru a#estea ,or 0i #on#epute ast0el :n#;t s asigure se#uritatea #elorlalte persoane- imposibilitatea sustragerii de sub pa+ a persoanelor pri,ate de libertate- pre#um $i limitarea- pe #;t posibil- a #onta#tului #u alte persoane. (%). 3 *es0 $urarea a#ti,it !ii administrati,/"udi#iare a instan!elor

1E(234NE% a 33/a %#ti,itatea premerg toare $edin!ei de "ude#at $i de re+ol,are a lu#r rilor #u #ara#ter administrati, %RT. @3 7'8 %#tele de sesi+are a instan!ei- depuse personal sau prin repre+entant- sosite prin po$t - #urier ori 0a. sau :n ori#e alt mod pre, +ut de lege- se depun la registratur - unde- :n a#eea$i +i- dup stabilirea obie#tului #au+eiprimes#- #u e.#ep!ia #a+urilor pre, +ute de lege- num r din apli#a!ia E(R31 $i dat #ert . 7'I'8 )rin e.#ep!ie de la pre,ederile alin. 7'8- da# :n a#eea$i +i se #onstat # au 0ost :nregistrate a#te identi#e de :n,estire a instan!ei- a#estea ,or primi un singur num r :n apli#a!ia E(R31- 0orm;nd un singur dosar. 728 1tabilirea obie#tului #au+ei se 0a#e- de regul - de # tre un gre0ier #u studii superioare- sub #oordonarea unui "ude# tor. *up stabilirea num rului din apli#a!ia E(R31- dosarele se predau personalului responsabil #u e0e#tuarea reparti+ rii aleatorii- a,;nd ata$ate do,e+ile pri,ind modul :n #are au 0ost transmise. 72I'8 *a# din moti,e obie#ti,e a#tele de sesi+are a instan!ei nu au primit num r :n apli#a!ia E(R31 :n #ondi!iile alin. 7'8- a#estea ,or 0i prelu#rate #u prioritate a doua +i- #u aprobarea pre$edintelui instan!ei sau a persoanei desemnate de a#esta- :n#<eindu/se :n a#est sens un pro#es/,erbal $i men!ion;nd #a dat #ert data depunerii a#tului de sesi+are la registratur . 738 (elelalte #ereri $i a#te de ori#e natur - in#lusi, #oresponden!a #u #ara#ter administrati,- sosite prin po$t #urier- 0a.- e/mail sau prin ori#e alt mi"lo# de #omuni#are- se :nregistrea+ :n registrul general de dosareregistrul de intrare/ie$ire a #oresponden!ei administrati,e ori :n registrul de e,iden! a peti!iilor $i se pre+int dup #a+- pre$edintelui instan!ei sau- atun#i #;nd #ererea pri,e$te un dosar a0lat pe rolul instan!ei- #ompletului # ruia i/a 0ost reparti+at #au+a. Bn #a+ul :n #are o #erere sau un a#t pri,e$te un dosar a0lat pe rolul instan!ei :n +iua depunerii lui- dup :nregistrare- gre0ierul registrator :l ,a preda dire#t gre0ierului de $edin! . 7=8 *o,e+ile de #omuni#are a pro#edurilor se primes# la registratura instan!ei sub semn tur - dup #a+ se predau ar<i,arului #are le ata$ea+ la dosar- 0 #;ndu/se men!iune despre a#easta pe #on#eptul de #itare. 7=I'8 *o,e+ile de :ndeplinire a pro#edurilor $i #omuni# rilor e0e#tuate prin tele0on- telegra0- 0a.- po$t ele#troni# ori prin alte mi"loa#e de #omuni#are- primite de gre0ierul de $edin! sau de persoana #are le/a transmis- se depun la dosar :n 0orm s#ris - imediat #e au 0ost re#ep!ionate. 758 %#tele $i #ererile de ori#e natur - pre+entate de "usti!iabili sau de repre+entan!ii lor- in#lusi, a,o#a!ipre$edintelui instan!ei ori "ude# torului de ser,i#iu- primes# dat #ert la pre+entarea lor- prin apli#area $tampilei de intrare a instan!ei respe#ti,e- iar dup re+ol,are se predau registratorului #are le :nregistrea+ potri,it pre,ederilor alin. 7'8 sau 738- dup #a+. 7>8 )artea sau repre+entantul a#esteia #are pre+int personal la instan! a#tul de sesi+are poate primi- sub semn tur depus pe a#t- termen de "ude#at :n #uno$tin! - #u respe#tarea #riteriului reparti+ rii aleatorii a #au+elor- :n a0ar de #a+ul :n #are legea dispune alt0el. 778 *o#umentele $i :ns#risurile #are nu pot 0i ata$ate la dosar- pre#um $i obie#tele #e ser,es# #a mi"lo# de prob ,or 0i predate dire#t gre0ierului $e0 de se#!ie- respe#ti, gre0ierului/$e0- #u respe#tarea dispo+i!iilor pre+entului regulament pri,ind gestiunea #orpurilor deli#te. 788 Bnregistrarea- e,iden!a $i p strarea do#umentelor #e nu sunt destinate publi#it !ii se ,or 0a#e :n #ondi!iile pre, +ute de lege.

7@8 )li#urile #on!in;nd #oresponden!a #u #ara#ter #on0iden!ial se :nregistrea+ :n registrul de intrare a #oresponden!ei- #u a#east men!iune- 0 r a 0i des0 #ute- dup #are se predau destinatarului. %RT. @= 7'8 Bnregistrarea statisti# a #ererilor- 0ormarea dosarelor- :nto#mirea #on#eptelor de #itare- emiterea pro#edurilor de #<emare :n 0a!a instan!ei $i #omuni#area #opiilor de pe a#tele de sesi+are a instan!ei se 0a# imediat dup 0i.area termenului de "ude#at - pentru #au+ele de natur urgent - sau #el mai t;r+iu a doua +i lu#r toare- :n #elelalte #au+e. )ersoana #are :nto#me$te pro#edurile ,a 0a#e men!iune- pe #on#eptul de #itaredespre data pred rii a#estora spre e.pediere. 728 E.pedierea #oresponden!ei se ,a reali+a prin po$t - agent pro#edural sau #urier- prin 0a. ori e/mail sau prin ori#e alt mi"lo# de #omuni#are #e poate 0i identi0i#at $i supra,eg<eat $i #are s asigure #ara#terul o0i#ial al a#esteia. %RT. @5 7'8 Bn ,ederea reparti+ rii pe #omplete $i a stabilirii primului termen de "ude#at - dosarele nou/0ormate ,or 0i transmise persoanei desemnate #u reparti+area aleatorie a #au+elor. 7'I'8 )ersoana desemnat #u reparti+area aleatorie a #au+elor- primind dosarul- ,eri0i# :n sistemul E(R31 da# e.ist alte dosare 0ormate #a urmare a unei #ereri 0ormulate de a#elea$i persoane- :mpotri,a a#elora$i persoane $i a,;nd a#ela$i obie#t- :nto#me$te un re0erat :n #are men!ionea+ re+ultatul ,eri0i# rii $i :l ata$ea+ la dosarul nou/0ormat. 7'I28 Bn #au+ele penale #u aresta!i- la primirea re#<i+itoriului- persoana desemnat #u reparti+area aleatorie ,eri0i# :n sistemul E(R31 dosarele :n #are s/a dispus ori s/a prelungit m sura arest rii pre,enti,e a in#ulpa!ilor $i :naintea+ de :ndat dosarul 0ormat- :n#<eierile prin #are s/a solu!ionat propunerea de arestare pre,enti, ori de prelungire a a#estei m suri- pre#um $i un pro#es/,erbal- :n #are men!ionea+ re+ultatul ,eri0i# riipre$edintelui se#!iei penale sau- dup #a+- pre$edintelui instan!ei- da# nu e.ist se#!ii- #are poate dispune- :n s#ris- #a dosarul 0ormat #a urmare a sesi+ rii instan!ei prin re#<i+itoriu s nu 0ie reparti+at a#elor "ude# tori #are au solu!ionat propunerea de arestare pre,enti, ori de prelungire a arest rii pre,enti,e :n #ursul urm ririi penale. *ispo+i!ia pre$edintelui se#!iei penale sau- dup #a+- a pre$edintelui instan!ei prin #are s/a de#is blo#area anumitor #omplete la reparti+area aleatorie a dosarului se depune la dosarul #au+ei. 728 Reparti+area #au+elor se ,a e0e#tua :n sistem in0ormati# prin programul E(R31. 738 Bn #a+ul :n #are reparti+area :n sistem in0ormati# nu se poate apli#a din moti,e obie#ti,e- reparti+area #au+elor se e0e#tuea+ prin metoda sistemului #i#li#. Reparti+area aleatorie :n sistem in0ormati# sau #i#li# se reali+ea+ o singur dat - urm;nd #a :n situa!iile :n #are pe par#ursul des0 $ur rii pro#esului apar in#idente pro#edurale s se re#urg la regulile stabilite :n pre+entul regulament. 7=8 )entru apli#area #riteriului aleatoriu :n sistem in0ormati# sau #i#li#- dosarele se :nregistrea+ :n ordinea sosirii la instan! $i se reparti+ea+ :n a#eea$i ordine de # tre persoana sau persoanele desemnate anual de pre$edintele instan!ei- #u a,i+ul #olegiului de #ondu#ere. 758 )entru apli#area #riteriului aleatoriu- #ompletele se ,or #onstitui la :n#eputul 0ie# rui an $i se numerotea+ pe instan! sau- dup #a+- pe se#!ii- !in;ndu/se seama de materiile :n #are se "ude# - de spe#iali+area #ompletelor $i de 0a+a pro#esual :n #are se a0l #au+ele- respe#ti, 0ond- apel sau re#urs. Eodi0i#area num rului #ompletelor de "ude#at sau s#<imbarea "ude# torilor #are le #ompun se ,a putea reali+a doar pentru moti,e obie#ti,e- :n #ondi!iile legii. 7>8 Bn #a+ul e.isten!ei unui sistem #omputeri+at automat de gestiune a a#ti,it !ii de :nregistrare a a#telor de sesi+are- pre$edintele instan!ei urm re$te #a utili+area a#estuia s se reali+e+e #on0orm instru#!iunilor. 778 9a s0;r$itul 0ie# rei +ile se listea+ #au+ele reparti+ate :n +iua respe#ti, - !in;ndu/se o e,iden! separat a listelor. 788 )entru reparti+area aleatorie a #au+elor urgente- at;t :n materie penal - #;t $i :n materie #i,il - se ,or respe#ta programele in0ormati#e sau- dup #a+- metoda sistemului #i#li# pri,ind reparti+area aleatorie pentru #ompletele spe#iali+ate. 78I'8 9a #ererea moti,at a #ompletului de "ude#at :n,estit #u solu!ionarea unui dosar #are :n mod #onstant ne#esit un timp de lu#ru #e a#oper durata normal a unei $edin!e de "ude#at - #olegiul de #ondu#ere al instan!ei poate s dispun - p;n la solu!ionarea #au+ei respe#ti,e sau p;n la un alt moment al pro#esului- #a a#elui #omplet s nu :i mai 0ie reparti+ate alte #au+e.

7@8 Toate modi0i# rile aduse #ompunerii #ompletului de "ude#at ori reparti+ rii dosarelor :n #ondi!iile pre+entului regulament ,or 0i e,iden!iate :n programele in0ormati#e de reparti+are aleatorie. Bn situa!ia :n #are programele in0ormati#e nu permit asemenea e,iden!e- se ,a !ine un registru spe#ial pentru e,iden!ierea a#estor modi0i# ri- sub semn tura persoanei sau a persoanelor desemnate #u reparti+area aleatorie a #au+elor. 7'08 Bn#<eierile $i pro#esele/,erbale :nto#mite :n pro#edura reparti+ rii aleatorii a #au+elor sau :n situa!iile de modi0i#are a #ompunerii #ompletului de "ude#at se depun la dosarul #au+ei- iar #opii de pe a#estea- #erti0i#ate de persoana desemnat #u reparti+area aleatorie sau- dup #a+- de gre0ierul de $edin! - se p strea+ :n mape separate. 9a dosarul #au+ei se depun $i #opii de pe <ot r;rile #olegiului de #ondu#ere prin #are este modi0i#at #ompunerea #ompletului de "ude#at - #erti0i#ate de gre0ierul de $edin! . %RT. @> )rin metoda sistemului #i#li# dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potri,it art. @5 alin. 7=8- #are reparti+ea+ #;te un dosar- :n ordine- #ompletelor de "ude#at stabilite #on0orm art. @5 alin. 758. %#eea$i regul se apli# la reparti+area #au+elor # tre #ompletele spe#iali+ate. %RT. @>I' 7'8 (ererile a##esorii re0eritoare la un dosar reparti+at aleatoriu se "ude# de a#ela$i #omplet. 728 (ererile pri,ind m surile asigur torii se reparti+ea+ aleatoriu- da# nu este pe rol o "ude#at asupra 0ondului. 738 1esi+ rile pri,ind des#<iderea tutelei minorului se reparti+ea+ aleatoriu unui #omplet spe#iali+at pentru "ude#area #au+elor #u minori $i de 0amilie. )e toat durata tutelei- a#tele pro#esuale re0eritoare la e.er#itarea atribu!iilor instan!ei de tutel se e0e#tuea+ :n a#ela$i dosar. 7=8 (ererile sau pl;ngerile 0ormulate :n temeiul #ap. 33 NTutela minoruluiN din titlul 333 #artea 3 a (odului #i,il se :nregistrea+ #a dosare aso#iate- #u e.#ep!ia a#!iunilor :n anulare- #are se :nregistrea+ #a dosare distin#te $i se reparti+ea+ aleatoriu. *up solu!ionarea ire,o#abil a a#estor #au+e- dosarele se ata$ea+ la dosarul de tutel . 758 (ererile re0eritoare la des#<iderea tutelei 0ra!ilor $iKsau surorilor minorului #u pri,ire la #are e.ist pe rolul instan!ei o sesi+are similar se solu!ionea+ de a#ela$i #omplet. 7>8 1esi+ rile pri,ind punerea sub interdi#!ie "ude# toreas# se reparti+ea+ aleatoriu unui #omplet spe#iali+at pentru "ude#area #au+elor #u minori $i de 0amilie. )e toat durata o#rotirii inter+isului "ude# tores#- a#tele pro#esuale re0eritoare la e.er#itarea atribu!iilor instan!ei de tutel se e0e#tuea+ :n a#ela$i dosar. 778 (ererile sau pl;ngerile 0ormulate :n temeiul #ap. 333 NO#rotirea inter+isului "ude# tores#N din titlul 333 #artea 3 a (odului #i,il se :nregistrea+ #a dosare aso#iate- #u e.#ep!ia a#!iunilor :n anulare- #are se :nregistrea+ #a dosare distin#te $i se reparti+ea+ aleatoriu. *up solu!ionarea ire,o#abil a a#estor #au+edosarele se ata$ea+ la dosarul a,;nd #a obie#t o#rotirea inter+isului "ude# tores#. 788 (ererea de instituire a #uratelei ma"orului se reparti+ea+ aleatoriu unui #omplet spe#iali+at pentru "ude#area #au+elor #u minori $i de 0amilie. )e toat durata #uratelei ma"orului- a#tele pro#esuale re0eritoare la e.er#itarea atribu!iilor instan!ei de tutel se e0e#tuea+ :n a#ela$i dosar. 7@8 (ererile sau pl;ngerile 0ormulate :n temeiul #ap. 35 N(uratelaN din titlul 333 #artea 3 a (odului #i,il se :nregistrea+ #a dosare aso#iate- #u e.#ep!ia a#!iunilor :n anulare- #are se :nregistrea+ #a dosare distin#te $i se reparti+ea+ aleatoriu. *up solu!ionarea ire,o#abil a a#estor #au+e- dosarele se ata$ea+ la dosarul de #uratel . 7'08 Bn #a+ul :n #are o alt instan! este :n,estit ulterior #u #ereri :n materia o#rotirii unei persoane 0i+i#ea#easta soli#it #opii #erti0i#ate de pe toate :ns#risurile dosarului :n #are s/a dispus- dup #a+- instituirea tutelei minorului- o#rotirea inter+isului "ude# tores# sau #uratela persoanei respe#ti,e- in#lusi, #opiile #erti0i#ate de pe toate :ns#risurile din dosarele aso#iate sau ata$ate. %RT. @>I2 *a# se #onstat # pe rolul instan!ei e.ist sau au e.istat #el pu!in dou #ereri pendinte :n a#ela$i timp0ormulate de a#eea$i parte- a,;nd a#ela$i obie#t prin#ipal $i a#eea$i #au+ - toate #ererile a0late pe rol la momentul #onstat rii ,or 0i "ude#ate de # tre primul #omplet :n,estit- #<iar da# partea a renun!at la "ude#area #ererii a0late pe rolul a#estui #omplet sau #ererea a 0ost anulat #a netimbrat ori #a nesemnat . %RT. @7 7'8 *osarele reparti+ate pe #omplete :n mod aleatoriu ,or 0i preluate de pre$edintele sau de unul dintre "ude# torii #ompletului de "ude#at - #are ,a lua m surile ne#esare :n s#opul preg tirii "ude# !ii- ast0el :n#;t s se asigure solu!ionarea #u #eleritate a #au+elor.

728 Bn situa!ia :n #are "ude# torii pre, +u!i la alin. 7'8 se a0l :n imposibilitate s ia m surile ne#esare preg tirii "ude# !ii- ast0el :n#;t s se asigure solu!ionarea #u #eleritate a #au+elor- a#estea ,or 0i dispuse de pre$edintele instan!ei ori al se#!iei sau de "ude# torul de ser,i#iu. 738 Bn #a+ul :n #are din re0eratul :nto#mit de persoana desemnat #u reparti+area aleatorie re+ult # pe rolul instan!ei e.ist alte dosare a,;nd a#elea$i p r!i $i a#ela$i obie#t sau o parte dintre obie#tele a#estora sunt identi#e #u ale dosarului :n #are se iau m surile ne#esare :n s#opul preg tirii $edin!ei de "ude#at - se dispune ata$area dosarelor indi#ate :n re0erat pentru primul termen de "ude#at :n dosarul nou/0ormat. %RT. @8 7'8 3n#identele pro#edurale re0eritoare la #ompunerea #ompletelor de "ude#at se ,or solu!iona #u respe#tarea normelor de pro#edur $i a normelor de reparti+are aleatorie a #au+elor- dup blo#area #ompletului de "ude#at :n,estit ini!ial #u "ude#area #au+ei. 728 3n#identele pro#edurale re0eritoare la to!i membrii #ompletului de "ude#at - pre#um in#ompatibilitateare#u+area sau ab!inerea- se ,or solu!iona de #ompletul #u num rul imediat urm tor- #are "ude# :n a#eea$i materie. *a# :n materia respe#ti, nu e.ist de#;t un singur #omplet de "ude#at - in#identele pro#edurale re0eritoare la to!i membrii #ompletului ,or 0i solu!ionate de #ompletul imediat urm tor- indi0erent de materia :n #are "ude# . 738 *a# :n urma solu!ion rii in#identelor pro#edurale pre, +ute la alin. 728 se #onstat # - din moti,e pre, +ute de lege- #ompletul # ruia i/a 0ost reparti+at aleatoriu #au+a nu este :n m sur s "ude#e- dosarul se reparti+ea+ aleatoriu. 7=8 Bn situa!ia :n #are in#identele pro#edurale se re0er la o parte din membrii #ompletului de "ude#at solu!ionarea a#estora se ,a 0a#e de # tre un #omplet #onstituit prin in#luderea "ude# torului sau a "ude# torilor stabili!i prin plani0i#area de permanen! - pe materii- reali+at #el pu!in semestrial. (ompletul de "ude#at ast0el #onstituit ,a p stra #au+a pentru "ude#at :n situa!ia :n #are- :n urma solu!ion rii in#identelor pro#edurale- se ,a stabili # "ude# torul sau "ude# torii #u pri,ire la #are s/au in,o#at in#identele pro#edurale nu pot parti#ipa la "ude#area #au+ei. 758 )lani0i#area de permanen! se 0a#e de pre$edintele instan!ei sau- dup #a+- de pre$edintele se#!iei- #u a#ordul #olegiului de #ondu#ere- !in;ndu/se #ont de #ompletele de "ude#at din #are 0a#e parte "ude# torula,;nd prioritate asigurarea timpului ne#esar studierii dosarului. Bn #adrul plani0i# rii de permanen! se ,or a,ea :n ,edere $i situa!iile :n #are "ude# torii lipses# din instan! . 75I'8 )lani0i#area de permanen! se 0a#e pentru 0ie#are +i. Bn #a+ul :n #are in#identele pro#edurale pre, +ute la alin. 7=8 nu se solu!ionea+ :n +iua :n #are au 0ost in,o#ate- :ntregirea #ompletului se 0a#e #u "ude# torul sau "ude# torii din plani0i#area de permanen! din +iua :n #are a#estea au 0ost in,o#ate. *a# in#identul pro#edural se in,o# :ntre termenele de "ude#at - :n al# tuirea #ompletului intr "ude# torul sau "ude# torii din lista de permanen! a0erent +ilei :n #are s/a stabilit termenul de "ude#at . 7>8 Bn #a+ de absen! - #ompunerea #ompletului de "ude#at se ,a reali+a prin parti#iparea "ude# torilor din plani0i#area de permanen! - desemna!i #on0orm alin. 7=8 $i 758- :nto#mindu/se :n a#est sens un pro#es/,erbal. 778 Bn #a+ul e.isten!ei- :ntr/o singur +i- a mai multor in#idente pro#edurale sau a situa!iilor de absen! a membrilor #ompletului de "ude#at - solu!ionarea a#estora se 0a#e- prin rota!ie- de "ude# torii a0la!i pe plani0i#area de permanen! din a#ea dat - :n ordinea :nregistr rii. %RT. @@ 7'8 3n#identele pro#edurale- altele de#;t #ele pre, +ute :n art. @8 alin. 728 / 7=8 $i alin. 7>8- i,ite :n #ursul pro#esului ,or 0i solu!ionate #u respe#tarea #ontinuit !ii #ompletului de "ude#at - :n #ondi!iile legii- pre#um $i a normelor pri,ind reparti+area aleatorie :n #a+ul :n #are nu se poate apli#a prin#ipiul #ontinuit !ii. Bn a#elea$i #ondi!ii se solu!ionea+ $i de#lara!iile de ab!inere sau #ererile de re#u+are a pro#urorului- magistratului/asistent sau gre0ierului de $edin! . 728 Transpunerea #au+ei de la o se#!ie la alta- :n #adrul a#eleia$i instan!e- se reali+ea+ prin :n#<eiere. *osarul :$i p strea+ num rul $i este transpus la #ompletul #are "ude# :n a#eea$i +i- la se#!ia #ompetent - sau- da# :n +iua respe#ti, nu este $edin! de "ude#at la a#east se#!ie- la #ompletul imediat urm tor al se#!iei #ompetente. *a# mai multe #omplete "ude# :n a#eea$i +i- reparti+area se ,a 0a#e :ntre a#estea :n sistem #i#li#. 738 Bn situa!ia re#ali0i# rii # ilor de ata# se ,a pro#eda ast0elC da# apelul este re#ali0i#at :n re#urs- #ompletul de "ude#at ,a 0i :ntregit #u un "ude# tor din lista de permanen! - iar da# re#ursul este re#ali0i#at :n apel#ompletul de "ude#at ,a 0i 0ormat din primii 2 "ude# tori ai #ompletului de re#urs.

7=8 Bn #a+ de dis"ungere- dosarul nou/0ormat se reparti+ea+ a#eluia$i #omplet pentru respe#tarea prin#ipiului #ontinuit !ii. 758 Repunerea pe rol a #au+ei dup suspendare- pentru #ontinuarea "ude# !ii- pentru perimare sau pentru pronun!area <ot r;rii #a urmare a :n#<eierii a#ordului de mediere- se ,a reali+a de # tre #ompletul :n,estit aleatoriu #u solu!ionarea #au+ei. Bn #a+ul :n #are a#est #omplet a 0ost des0iin!at sau membrii a#estuia nu mai 0un#!ionea+ :n #adrul instan!ei- dosarul se ,a reparti+a aleatoriu. %#eea$i re+ol,are se ,a da #ererilor de :ndreptare a erorilor materiale $i #ererilor de #ompletare sau l murire a <ot r;rii. 7>8 (au+ele trimise spre re"ude#are dup des0iin!areK#asare re,in la #ompletul ini!ial :n,estit. *ispo+i!iile art. @8 se apli# :n mod #orespun+ tor :n situa!ia e.isten!ei unui #a+ de in#ompatibilitate. 778 (ompletul de di,ergen! se ,a #onstitui potri,it art. 5= alin. 7=8 din 9egea nr. 30=K200=- republi#at - #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- prin in#luderea pre$edintelui sau a ,i#epre$edintelui instan!ei- a pre$edintelui de se#!ie ori a "ude# torului din plani0i#area de permanen! a0erent datei la #are se ,or relua de+baterile. 788 (ererile de pres#<imbare a primului termen de "ude#at ,or 0i solu!ionate de #ompletul de "ude#at #are a primit dosarul prin reparti+are aleatorie. 7@8 (ererile de suspendare a e.e#ut rii <ot r;rilor supuse # ilor de ata# se ,or solu!iona de #ompletul #are a 0ost :n,estit #u "ude#area #au+ei. *a# #ererea de suspendare se :nregistrea+ :nainte de sosirea dosaruluia#easta se ,a reparti+a :n pro#edura aleatorie. 7'08 1uspendarea pro,i+orie a e.e#ut rii <ot r;rii :n #ondi!iile (odului de pro#edur #i,il se ,a solu!iona dup modelul #ompletelor spe#iali+ate :n #ompunerea # rora intr pre$edintele instan!ei sau- dup #a+pre$edintele de se#!ie ori :nlo#uitorii a#estora. 7''8 Bn situa!ia des0iin! rii #ompletului- #au+ele ,or 0i reparti+ate prin sistemul #i#li# #elorlalte #omplete ale instan!ei- #ompetente s "ude#e :n materia respe#ti, - de pre$edintele instan!ei sau de "ude# torul desemnat #u reparti+area aleatorie a #au+elor. %RT. @@I' 7'8 )entru toate #ererile de re#urs 0ormulate :mpotri,a <ot r;rilor pronun!ate de "ude# torul/sindi# :n #adrul pro#edurii des#<ise :mpotri,a unui debitor se #onstituie un singur dosar. 728 (ererile de re#urs ulterioare 0ormulate :mpotri,a altor <ot r;ri #are ,i+ea+ a#ela$i debitor ,or primi #operte ins#rip!ionate #u a#ela$i num r uni# de dosar- atribuit prin reparti+area aleatorie a primului re#urs- $i #u men!iunea Nsupliment / re#urs ...N '- 2- 3- ...- dup #a+. )entru solu!ionarea 0ie# rui re#urs- #ompletul ast0el :n,estit poate pronun!a #;te o de#i+ie. %RT. @@I2 7'8 Bn#ep;nd #u ' iulie 200> se generali+ea+ sistemul E(R31 al num rului uni# de dosar la toate instan!ele. Num rul uni# al dosarului este 0ormat dinC num rul din registrul general ele#troni#Knum rul identi0i#ator al instan!eiKanul :nregistr rii dosarului. 728 Num rul din registrul general ele#troni# repre+int num rul dosarului :n #adrul registrului ele#troni# pentru :ntreaga instan! . %#est num r :n#epe de la ,aloarea ' pentru primul dosar din anul #urent $i #ontinu in#remental pentru 0ie#are nou dosar #reat. 738 Num rul identi0i#ator al instan!ei repre+int un num r uni# de identi0i#are a instan!ei de "ude#at . 9ista numerelor de identi0i#are a instan!elor de "ude#at este pre, +ut :n ane.a la pre+entul regulament. 7=8 Num rul uni# dat de instan!a de 0ond se p strea+ 0 r modi0i# ri pe tot par#ursul solu!ion rii dosarului p;n la e.e#utarea <ot r;rii. Bn situa!ia #as rilor #u trimitere spre re"ude#are ori :n alte situa!ii :n #are :n mod obie#ti, programul nu permite p strarea a#eluia$i num r- se ,a genera un num r nou :n sistem in0ormati#. 758 9a data intr rii :n utili+are a apli#a!iei E(R31- numerele uni#e emise anterior :n instan! se preiau :n sistemul in0ormati#- odat #u introdu#erea dosarelor a0late pe rol. %RT. @@I3 7'8 Bn #a+ de a,arie- instan!ele #are 0oloses# sistemul E(R31 ,or pro#eda la atribuirea num rului uni# de dosar prin alo#area unei pla"e de numere #are s porneas# de la un num r mai mare de#;t ultimul num r atribuit ele#troni#. Aie#are dosar :nregistrat se notea+ :n registrul de a,arie. 728 *up #e a,aria dispare- gre0ierii #are au gestionat registrul de a,arie au obliga!ia de a :nregistra toate dosarele din a#est registru :n sistemul E(R31- pentru a de,eni numere uni#e de dosare.

738 Bnregistrarea de noi dosare :n sistemul E(R31 se reali+ea+ numai dup preluarea :n sistemul ele#troni# a tuturor numerelor din registrul de a,arie. %RT. @@I= 7'8 3nstan!ele "ude# tore$ti #are :n pre+ent nu 0oloses# sistemul E(R31 ,or tre#e la utili+area a#estui program p;n #el mai t;r+iu la 3' de#embrie 200>. 728 3nstan!ele "ude# tore$ti #are utili+ea+ sistemul E(R31 ,or lua m suri pentru #ompletarea tuturor #;mpurilor apli#a!iei E(R31 #u date #omplete $i #ore#te- #on0orm instru#!iunilor de utili+are. %RT. '00 )e perioada ,a#an!ei "ude# tore$ti se ,or 0orma #omplete separate- pentru a se asigura solu!ionarea #au+elor urgente sau a #elor #are impun #eleritate- pre#um $i a #elor :n #are a inter,enit un a#ord de mediere- indi0erent de obie#tul #au+ei. %RT. '0' Neluarea m surilor ne#esare apli# rii normelor #riteriului aleatoriu de reparti+are a #au+elor sau :n# l#area a#estor norme atrage r spunderea dis#iplinar a persoanelor ,ino,ate- :n #ondi!iile legii. %RT. '02 7'8 )e #operta dosarului se ,a men!iona- dup #a+- denumirea instan!ei- se#!ia- #ompletul de "ude#at num rul dosarului- numele sau denumirea p r!ilor- obie#tul pri#inii- starea de arest- termenele de "ude#at num rul $i data <ot r;rii- ini!ialele "ude# torului :ns r#inat #u reda#tarea <ot r;rii- indi#ele statisti# $i po+i!ia din registrul de e.e#ut ri penale. 728 Bnainte de a 0i puse la dispo+i!ia "usti!iabililor sau predate pentru $edin!a de "ude#at - dosarele trebuie s aib toate 0ilele #usute $i numerotate. 738 Bn #a+ul :n #are dosarul urmea+ a 0i :naintat la instan!a de apel sau re#urs ori la alt autoritate sau se depune :n #onser,are- se ,a pro#eda la $nuruirea de0initi, $i apli#area sigiliului- iar pe 0a!a interioar a ultimei #operte gre0ierul ar<i,ar ,a #erti0i#a num rul 0ilelor :n #i0re $i- :n parante+ - :n litere. 7=8 Bn ipote+a :n #are p r!ile soli#it eliberarea unor :ns#risuri a0late :n dosarele altor autorit !i- ata$ate dosarului #e se #onser, - se poate pro#eda la desigilarea a#estora #u :nto#mirea unui pro#es/,erbal despre opera!iunea :ntreprins - reali+;ndu/se :n mod #orespun+ tor o nou numerotare- l s;ndu/se la dosar o #opie a a#tului respe#ti,. 758 *osarele se pot 0orma :n dou sau mai multe ,olume- iar :n adresele de :naintare a dosarelor se indi# num rul ,olumelor $i num rul de pagini ale 0ie# rui ,olum. 7>8 9a instan!a de apel $i la instan!a de re#urs se 0ormea+ un nou dosar la #are se ata$ea+ separat dosarul primei instan!e $i- dup #a+- al instan!ei de apel. 778 Bn #a+ul des0iin! rii sau #as rii <ot r;rii- #u trimitere spre re"ude#are- se ,a 0orma un dosar nou- la #are se ,a ata$a dosarul ini!ial. %RT. '03 7'8 ?re0ierul de $edin! preia dosarele de la ar<i, - sub semn tur :n registrul de termene- #u #el pu!in dou +ile :naintea $edin!ei- a0i$ea+ lista #au+elor #u o +i :naintea termenului de "ude#at sau #el mai t;r+iu #u o or :nainte de :n#eperea $edin!ei la instan!ele la #are a#ti,itatea se des0 $oar :n 2 / 3 timpi. ?re0ierul de $edin! #ompletea+ #ondi#a de $edin! - ,eri0i# da# au sosit la instan! $i s/au ata$at la dosare do,e+ile de :nm;nare ori de #omuni#are a #ita!iilor $i a #elorlalte a#te de pro#edur - pre#um $i rela!iile $i a#tele soli#itate de pre$edinte sau de instan!a de "ude#at . *e asemenea- gre0ierul de $edin! ,eri0i# legalitatea :ndeplinirii pro#edurilor de #itare sau de #omuni#are ata$ate la dosar $i in0ormea+ pre$edintele #ompletului de "ude#at despre de0i#ien!ele #onstatate. *osarele se predau #ompletului de "ude#at . 7'I'8 )entru dosarele a0late la primul termen de "ude#at - gre0ierul de $edin! ,eri0i# :n sistemul E(R31 da# e.ist alte dosare 0ormate #a urmare a unei #ereri 0ormulate de a#elea$i persoane- :mpotri,a a#elora$i persoane $i a,;nd a#ela$i obie#t $i :nto#me$te un re0erat :n #are men!ionea+ re+ultatul ,eri0i# rii- pe #are :l pre+int #ompletului de "ude#at #el mai t;r+iu #u o +i :nainte de data la #are este plani0i#at $edin!a de "ude#at . Bn ,ederea ,eri0i# rii apli# rii pre,ederilor art. @>I2- pre$edintele #ompletului sau alt "ude# tor #are 0a#e parte din #omplet ,a dispune ata$area dosarelor identi0i#ate. 7'I28 Bn #au+ele penale :n #are instan!a a 0ost :n,estit prin re#<i+itoriu- :nainte de primul termen de "ude#at gre0ierul de $edin! ,eri0i# :n sistemul E(R31 da# e.ist dosare 0ormate #a urmare a propunerii de arestare pre,enti, sau de prelungire a arest rii pre,enti,e a in#ulpa!ilor- pe #are le ata$ea+ la dosarul #au+ei.

728 9a instan!ele la #are se utili+ea+ sistemul #omputeri+at lu#r rile ,or 0i reali+ate prin sele#!ia automat a datelor. 738 )re$edintele instan!ei asigur pro#urorului de $edin! - p r!ilor- repre+entan!ilor p r!ilor- a,o#a!ilor $i #elorlalte persoane pre, +ute de lege posibilitatea #onsult rii din timp a dosarelor. 7=8 (;nd una dintre p r!i se a0l :n stare de arest- pre$edintele instan!ei sau pre$edintele #ompletului ia m suri #a a#easta s /$i poat e.er#ita pe deplin- :n tot #ursul "ude# !ii- dreptul de a e.amina a#tele dosarului $i de a lua leg tura #u a,o#atul s u. 758 9a :ns#rierea dosarelor pe list se d :nt;ietate #au+elor :n #are sunt aresta!i $i #elor #u pri,ire la #are legea pre,ede # "ude#ata se 0a#e de urgen! - !in;ndu/se seama de orele 0i.ate pentru pre+entarea persoanelor #<emate :n pro#es. 7>8 9ista de $edin! #uprinde $i numele $i prenumele "ude# torilor #are #ompun #ompletul de "ude#at numele $i prenumele gre0ierului de $edin! - pre#um $i numele $i prenumele pro#urorului de $edin! . Bn #a+ul :n #are la $edin!a de "ude#at parti#ip un alt pro#uror de#;t #el men!ionat :n lista de $edin! - gre0ierul #au+ei anun! numele $i prenumele a#estuia :nainte de a 0a#e re0eratul #au+ei. 1E(234NE% a 33I'/a *ispo+i!ii re0eritoare la a#ti,itatea premerg toare $edin!ei de "ude#at $i de re+ol,are a lu#r rilor #u #ara#ter administrati,- des0 $urat :n pro#esele :n#epute dup intrarea :n ,igoare a (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare %RT. '03I' 7'8 *osarele a,;nd #a obie#t #ererile de #<emare :n "ude#at introduse dup intrarea :n ,igoare a (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- se transmit persoanei desemnate #u reparti+area aleatorie a #au+elor- :n ,ederea reparti+ rii pe #omplete- :n a#eea$i +i sau:n #ondi!iile art. @3 alin. 72I'8- a doua +i. 728 9a data 0i.at pentru ,eri0i#area #ererii de #<emare :n "ude#at - dosarele reparti+ate aleatoriu sunt transmise #ompletului #orespun+ tor- pentru :ndeplinirea pro#edurilor premerg toare 0i. rii primului termen de "ude#at . %RT. '03I2 7'8 ?re0ierul de $edin! stabilit pentru #ompletul # ruia i s/a reparti+at aleatoriu dosarul :nto#me$te- pe ba+a dispo+i!iilor date de #omplet- toate #omuni# rile pre, +ute de lege :nainte de 0i.area primului termen de "ude#at - #ompletea+ borderourile- da# nu e.ist o persoan desemnat #u atribu!ii pri,ind e.pedierea a#telor de pro#edur - $i pred #oresponden!a la ar<i, :n ,ederea e.pedierii- reda#tea+ :n#<eierile $i toate a#tele de pro#edur pre, +ute de lege. 728 *o,e+ile de #omuni#are primite la instan! se transmit gre0ierului ar<i,ar #are le ata$ea+ la dosar $i le pred - de :ndat - gre0ierului de $edin! - :mpreun #u dosarul. 738 ?re0ierul de $edin! e,iden!ia+ do,e+ile de #omuni#are $i data primirii #omuni# rilor :n apli#a!ia E(R31 $i le pre+int #ompletului de "ude#at - :mpreun #u dosarul. 7=8 ?re0ierul de $edin! urm re$te termenele pre, +ute de lege pentru e0e#tuarea modi0i# rilor sau #omplet rilor la #ererea de #<emare :n "ude#at - pentru depunerea :nt;mpin rii $i a r spunsului la :nt;mpinare$i in0ormea+ #ompletul de "ude#at #u pri,ire la :mplinirea a#estora. 758 )ro#edura de #itare- reda#tarea :n#<eierilor sau a altor a#te e0e#tuate :n pro#edura pre, +ut de art. '@5 alin. 7>8 $i 778 din (odul de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- se reali+ea+ de gre0ierul de $edin! stabilit pentru #ompletul # ruia i/a 0ost reparti+at aleatoriu #ererea de ree.aminare. %RT. '03I3 7'8 );n la 0i.area primului termen de "ude#at - dosarele se p strea+ :n ar<i, - pe #omplete de "ude#at . 728 )e durata ne#esar e0e#tu rii a#telor de pro#edur $i studiului dosarului- a#esta se preia din ar<i, de gre0ierul de $edin! $i se p strea+ de gre0ier sau #ompletul de "ude#at - dup #a+. %RT. '03I= 7'8 *up :ndeplinirea pro#edurilor premerg toare pre, +ute de lege- da# #onstat :ndeplinite #ondi!iile pentru stabilirea primului termen de "ude#at - #ompletul de "ude#at 0i.ea+ primul termen de "ude#at dispun;nd #itarea p r!ilor $i- dup #a+- alte m suri pentru preg tirea "ude# !ii- :n #ondi!iile legii. *osarul se pred de :ndat gre0ierului de $edin! #are- :n a#eea$i +i- introdu#e termenul :n apli#a!ia E(R31.

728 Emiterea pro#edurilor de #itare pentru primul termen de "ude#at $i du#erea la :ndeplinire a #elorlalte m suri pentru preg tirea "ude# !ii se reali+ea+ de gre0ierul de $edin! imediat dup 0i.area termenului de "ude#at - pentru #au+ele urgente- sau :n #el mult 5 +ile lu#r toare- pentru #elelalte #au+e. 738 )re$edintele instan!ei poate dispune #a a#ti,it !ile pre, +ute la alin. 728 s 0ie reali+ate de un gre0ier desemnat :n a#est s#op la ni,elul instan!ei. %RT. '03I5 7'8 *ispo+i!iile art. '03I' / '03I= se apli# pentru a#ti,itatea premerg toare $edin!ei de "ude#at :n prim instan! - :n m sura :n #are legea nu dispune alt0el. 728 9a instan!a de apel $i la instan!a de re#urs- dosarele a,;nd #a obie#t #ererile de #<emare :n "ude#at introduse dup intrarea :n ,igoare a (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- se transmit persoanei desemnate #u reparti+area aleatorie :n ,ederea reparti+ rii pe #omplete. *ispo+i!iile art. @3 alin. 7'8 $i 72I'8 se apli# :n mod #orespun+ tor. 738 *osarele reparti+ate aleatoriu sunt transmise pre$edintelui #ompletului de "ude#at #orespun+ tor- pentru stabilirea primului termen de "ude#at . 7=8 Bn #a+ de absen! a pre$edintelui- stabilirea primului termen de "ude#at se 0a#e de unul din #eilal!i membri ai #ompletului- iar :n situa!ia absen!ei tuturor membrilor #ompletului- de # tre "ude# torul din plani0i#area de permanen! . %RT. '03I> *ispo+i!iile se#!iunii a 33/a din pre+entul #apitol se apli# :n mod #orespun+ tor- :n m sura :n #are nu #ontra,in dispo+i!iilor (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- sau #elor #uprinse :n pre+enta se#!iune. 1E(234NE% a 333/a %#ti,itatea :n timpul $edin!ei de "ude#at %RT. '0= 7'8 ?re0ierul ,a 0i pre+ent :n sala de $edin! #u "um tate de or :nainte de :n#eperea $edin!ei de "ude#at pentru a pune la dispo+i!ie dosarele spre #onsultareD a#esta se :ngri"e$te totodat de ata$area la dosare a ultimelor a#te de pro#edur sau a #oresponden!ei sosite la registratur . 728 *up :n#eperea $edin!ei de "ude#at - pro#urorul- p r!ile- repre+entan!ii sau a,o#a!ii a#estora pot studia dosarele numai #u :n#u,iin!area pre$edintelui de #omplet- dup o prealabil ,eri0i#are a identit !ii $i #alit !ii. 738 ?re0ierul de $edin! ,eri0i# buna 0un#!ionare a instala!iilor de sonori+are- pentru apelul persoanelor #<emate :n 0a!a instan!ei de "ude#at . 7=8 ?re0ierul de $edin! anun! publi#ului din sal intrarea "ude# torilor. 758 (ompletul de "ude#at este pre+idat- prin rota!ie- de unul dintre membrii a#estuia. 7>8 %##esul publi#ului :n sala de $edin! poate 0i limitat numai :n #a+urile $i :n #ondi!iile pre, +ute de lege. 778 Aotogra0ierea $i :nregistrarea audio,ideo :n sala de $edin! se 0a# numai #u aprobarea pre$edintelui #ompletului. (ererile se adresea+ :n prealabil biroului de in0ormare $i rela!ii publi#e din #adrul instan!ei- #u indi#area #au+ei pentru #are se soli#it 0otogra0ierea sau :nregistrarea. )entru des0 $urarea normal a pro#edurilor- instan!a poate a#orda permisiunea doar unui num r limitat de soli#itan!i- :n ordinea 0ormul rii #ererilor. 77I'8 Este inter+is di0u+area 0otogra0iilor- a :nregistr rilor sau a imaginilor #aptate 0 r a#ordul pre$edintelui #ompletului de "ude#at . Bn #a+ul :n# l# rii a#estei interdi#!ii- ,a 0i sesi+at (onsiliul Na!ional al %udio,i+ualului. 788 Medin!a de "ude#at poate 0i suspendat pentru moti,e "usti0i#ate. *urata suspend rii ,a 0i anun!at $i a0i$at pe u$a s lii de $edin! - prin gri"a gre0ierului. 7@8 %pelul p r!ilor $i al #elorlalte persoane #itate se 0a#e- de regul - de gre0ierul de $edin! - prin instala!ia de sonori+are. 7'08 *up strigarea #au+ei $i apelul p r!ilor- gre0ierul de $edin! 0a#e oral re0eratul #au+ei- pre+ent;nd pe s#urt obie#tul pri#inii $i stadiul :n #are se a0l "ude#ata a#esteia- #omuni# modul :n #are s/a :ndeplinit pro#edura de #itare a persoanelor #<emate la pro#es $i da# s/au reali+at #elelalte m suri dispuse de instan! la termenele anterioare.

7''8 (au+ele #are se am;n - 0 r dis#u!ii- ,or putea 0i strigate la :n#eputul $edin!ei- :n ordinea listei- da# toate p r!ile legal #itate sunt pre+ente $i #er am;narea sau :n #au+ s/a soli#itat "ude#ata :n lips . 7'28 9a #ererea p r!ilor- instan!a ,a putea l sa #au+a la urm - 0i.;nd o anumit or - #;nd dosarul ,a 0i strigat din nou. 7'38 Bn #a+ul :n #are ni#i una dintre p r!i nu se pre+int la strigarea #au+ei- dosarul ,a 0i l sat la s0;r$itul $edin!ei #;nd- dup o nou strigare- :n ordinea listei- se ,a pro#eda #on0orm dispo+i!iilor pro#edurale. )entru moti,e temeini#e- pre$edintele #ompletului poate dispune luarea #au+elor :ntr/o alt ordine de#;t #ea :ns#ris pe lista de $edin! . 7'=8 (ererile sau a#tele depuse :n timpul $edin!ei de "ude#at ,or 0i datate- ,i+ate $i semnate de pre$edintele #ompletului de "ude#at . 7'58 Bn #ursul $edin!ei de "ude#at gre0ierul ,a #onsemna :n #aietul de noteC num rul dosarului- po+i!ia a#estuia pe lista de $edin! - sus!inerile orale din timpul $edin!ei- depunerile de #ereri $i a#te :n #ondi!iile alin. 7'=8- m surile dispuse de instan! - pre#um $i toate #elelalte aspe#te din des0 $urarea pro#esului. 7'>8 Notele ,or 0i ,i+ate de pre$edintele #ompletului de "ude#at - #are :n prealabil ,a ,eri0i#a #on!inutul a#estora $i ,a urm ri ata$area listei de $edin! la #aietul de note. 7'78 (aietul de note ,a 0i numerotat $i sigilatD a#esta se ,a depune la ar<i,a instan!ei- unde se ,a p stra timp de 3 ani- so#oti!i de la data ultimelor note. 7'88 Bn #a+ul :n #are des0 $urarea $edin!ei de "ude#at se :nregistrea+ #u mi"loa#e te<ni#e- suportul :nregistr rii se ,a p stra :n ar<i,a instan!ei timp de 3 ani- so#oti!i de la data e0e#tu rii ultimelor :nregistr ri. 7'@8 Bn #a+ul am;n rii "ude# !ii #au+ei- la 0i.area noului termen $i a orei de pre+entare la instan! se ,a !ine seama de programarea $i :n# r# tura $edin!elor de "ude#at . 7208 Bn situa!ia :n #are #au+a r m;ne :n pronun!are- pre$edintele #ompletului anun! :n $edin! ora $ie,entual- +iua stabilit pentru pronun!area <ot r;rii. 1E(234NE% a 35/a %#ti,itatea ulterioar :n#<eierii de+baterilor %RT. '05 7'8 Re+ultatul deliber rii se #onsemnea+ :ntr/o minut #are ,a 0i s#ris pe #ererea de #<emare :n "ude#at - pe #ererea de apel sau de re#urs ori pe ultima :n#<eiere. Trans#rierea minutei- integral sau :n e.tras- :n #ondi#a $edin!elor de "ude#at pe suport <;rtie se 0a#e de pre$edintele #ompletului ori de un alt "ude# tor- membru al a#estuia- iar :n sistem in0ormati+at- de # tre gre0ierul de $edin! . 728 *a# nu e.ist su0i#ient spa!iu sau sunt utili+ate 0ormulare tipi+ate ori te<ni#a de #al#ul- atun#i minuta se ,a s#rie pe o 0oaie sau- dup #a+- pe 0oi separate- numerotate. 738 %pelurile $i re#ursurile de#larate oral :n $edin!a :n #are s/a pronun!at <ot r;rea ,or 0i #onsemnate :ntr/un pro#es/,erbal semnat de pre$edintele #ompletului $i de gre0ierul de $edin! . 7=8 Numerele de <ot r;re se dau :n ordinea :ns#rierii lor :n #ondi#a de $edin! - separat pe materii. 758 9a #ur!ile de apel $i tribunale <ot r;rile pronun!ate :n prim instan! - :n apel $i :n re#urs primes# num r separat. %RT. '0> )entru #au+ele penale a # ror "ude#at se suspend - instan!a ,eri0i# periodi# da# mai sub+ist #au+a #are a determinat suspendarea- 0i.;nd :n a#est s#op termene de #ontrol. %#este termene de #ontrol ,or 0i men!ionate :n registrul de termene al ar<i,ei. %RT. '07 7'8 Bn#<eierile de am;nare a "ude# !ii #au+elor- #on#eptele de #itare pentru termenul urm tor- adresele $i #elelalte lu#r ri dispuse de instan! - pre#um $i :n#<eierile de am;nare a pronun! rii se :nto#mes# de gre0ier :n termen de dou +ile lu#r toare- iar partea introdu#ti, a <ot r;rilor- :n 3 +ile lu#r toare de la terminarea $edin!ei#u e.#ep!ia situa!iilor :n #are legea pre,ede termene mai s#urte. 728 Termenele pre, +ute la alin. 7'8 pot 0i dep $ite- #u aprobarea $i :n m sura stabilit de pre$edintele instan!ei- #u e.#ep!ia #au+elor urgente sau a #elor pentru #are legea pre,ede un termen mai s#urt de e.er#itare a # ilor de ata#. %RT. '08

7'8 Lude# torii sunt obliga!i s ,eri0i#e e0e#tuarea :n termen a :n#<eierilor $i a #elorlalte lu#r ri :nto#mite de gre0ierul de $edin! - restituindu/le pe #ele ne#orespun+ toare $i d;nd :ndrum rile ne#esare pentru re0a#erea lor. 728 *up reda#tarea $i semnarea :n#<eierilor- gre0ierii de $edin! :n#<id do#umentele 0inale- altele de#;t do#umentul 0inal NHot r;reN- din pagina E#ris intitulat N*o#umente :n dosarN- dup #are predau dosarele am;nate gre0ierului ar<i,ar/$e0 sau gre0ierului ar<i,ar desemnat- #are semnea+ pentru primirea lor pe listele de $edin! . 738 (ita!iile $i mandatele de adu#ere se :nto#mes# :n ordinea urgen!ei- #el mai t;r+iu a doua +i dup :nto#mirea #on#eptelor de #itare. Notele tele0oni#e sau telegra0i#e de #itare se transmit de :ndat - :n primul #a+ 0 #;ndu/se men!iunea datei- orei $i persoanei #are le/a primit- dup #are se depun la dosarul #au+ei. %RT. '0@ 7'8 % doua +i dup pronun!area <ot r;rilor- gre0ierii sunt obliga!i s pre+inte dosarele solu!ionate $i #ele :n #are "ude#ata a 0ost suspendat gre0ierului/$e0- iar la #ur!ile de apel- tribunale $i tribunalele spe#iali+ate- $i persoanei #u atribu!ii pe linie de statisti# - spre a 0i :nregistrate :n registrul de e,iden! a reda#t rii <ot r;rilor- :n situa!iile statisti#e- pre#um $i :n #elelalte e,iden!e. 728 *osarele solu!ionate se predau gre0ierului delegat #u :nto#mirea lu#r rilor de e.e#utare- #are ,a :ns#rie <ot r;rile pronun!ate :n registrul de e.e#ut ri penale sau- dup #a+- :n registrul de e.e#ut ri #i,ile. ?re0ierul delegat la #ompartimentul de e.e#ut ri penale ,a 0a#e men!iunile #u pri,ire la #omuni#area <ot r;rilor pentru #ei #e au lipsit la de+bateri $i #u pri,ire la apelurile $i re#ursurile de#larate oral :n $edin! . 738 Bn #au+ele #u in#ulpa!i aresta!i pre,enti, ,or 0i ata$ate dosarele :n #are s/a dispus luarea $i- dup #a+prelungirea arest rii pre,enti,e. 7=8 )entru in#ulpa!ii militari :n termen- pentru #ei #ondamna!i #u suspendarea #ondi!ionat a e.e#ut rii pedepsei- #u suspendarea e.e#ut rii pedepsei sub supra,eg<ere- #u e.e#utarea pedepsei la lo#ul de mun# pentru #ei gra!ia!i #ondi!ionat $i pentru #ei aresta!i se ,a men!iona :n plus da# au 0ost pre+en!i la pronun!area <ot r;rii. 758 ?re0ierul de $edin! ,a men!iona- sub semn tur - :n partea de "os a minutei sau a <ot r;rii reda#tate- dup #a+- data #omuni# rii $i p r!ile # rora li s/a #omuni#at dispo+iti,ul sau <ot r;rea. 7>8 Bn #a+ul :n #are- dup reda#tarea <ot r;rilor- gre0ierul de $edin! este :n imposibilitate s semne+e <ot r;rea- a#easta ,a 0i semnat de primul/gre0ier sau gre0ierul/$e0- dup #a+- 0 #;ndu/se men!iune despre #au+a #are l/a :mpiedi#at s semne+e. Bn lipsa primului/gre0ier sau gre0ierului/$e0- <ot r;rea ,a 0i semnat de un alt gre0ier desemnat de pre$edinte. 778 *osarele penale :n #are pro#urorul nu a parti#ipat la de+bateri ,or 0i :naintate par#<etului #ompetent- de # tre gre0ierul delegat #u lu#r rile de e.e#ut ri penale- imediat dup reda#tarea <ot r;rii. 788 Bn #a+ul e,iden!ei in0ormati+ate- datele statisti#e ,or 0i preluate automat de apli#a!ia de statisti# "udi#iar din ba+a de date general . %RT. ''0 7'8 (el mai t;r+iu a patra +i dup pronun!are sau dup :nregistrarea # ii de ata#- gre0ierul de $edin! ,a preda dosarele "ude# torilor- :n ,ederea moti, rii <ot r;rilor- dup #e- :n prealabil- a :nto#mit partea introdu#ti, a a#estora. 728 *a# se apre#ia+ # este ne#esar am;narea pronun! rii <ot r;rii- a#easta poate 0i dispus potri,it legii. 738 Hot r;rile te<noreda#tate ,or purta- pe ultima pagin - urm toarele men!iuniC data te<noreda#t riiini!ialele reda#torului $i ale te<noreda#torului $i num rul e.emplarelor- iar la instan!ele de #ontrol "udi#iar se ,a tre#e numele "ude# torilor #are au pronun!at <ot r;rile supuse #ontrolului. Hot r;rile se ,or reda#ta :n num rul de e.emplare ne#esar- spre a se asigura #omuni#area a#estora tuturor persoanelor pentru #are legea pre,ede # <ot r;rea se #omuni# integral. *ou e.emplare de pe 0ie#are <ot r;re ,or 0i semnate de membrii #ompletului de "ude#at $i de gre0ierul de $edin! . 73I'8 *up ,eri0i#area $i semnarea <ot r;rii de # tre membrii #ompletului de "ude#at - gre0ierul de $edin! ,a :n#<ide do#umentul 0inal NHot r;reN din pagina E#ris intitulat N*o#umente :n dosarN. 7=8 *up ,eri0i#area $i semnarea <ot r;rii- gre0ierul de $edin! ,a preda :n a#eea$i +i al doilea e.emplar de pe <ot r;re gre0ierului/$e0- respe#ti, gre0ierului $e0 de se#!ie- :n ,ederea depunerii la map . 7=I'8 Bn materie #i,il - gre0ierul de $edin! ,a #omuni#a p r!ilor sau- dup #a+- altor persoane pre, +ute de lege <ot r;rea- :n #opie- de :ndat #e a 0ost reda#tat $i semnat .

758 *up :nto#mirea pro#edurilor de #omuni#are- gre0ierul de $edin! ,a preda dosarele gre0ierului ar<i,ar $e0- sub semn tur pe lista de $edin! . 9istele purt;nd semn tura de predare/primire ,or 0i :ndosariate $i p strate pentru e,iden! . 1E(234NE% a 35I'/a *ispo+i!ii re0eritoare la a#ti,itatea de "ude#at des0 $urat :n pro#esele :n#epute dup intrarea :n ,igoare a (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare %RT. ''0I' 9a prima instan! - #er#etarea pro#esului are lo# :n 0a!a "ude# torului- :n #amera de #onsiliu- #u #itarea p r!ilor. %u a##es :n #amera de #onsiliu p r!ile- repre+entan!ii lor- #ei #are :i asist pe minori- ap r torii p r!ilormartorii- e.per!ii- tradu# torii- interpre!ii- pre#um $i alte persoane # rora instan!a- pentru moti,e temeini#e- le admite s asiste la pro#es. %RT. ''0I2 )e u$a #amerei de #onsiliu unde se des0 $oar etapa de #er#etare ,a 0i a0i$at o list #u pro#esele #are au termen :n a#ea +i- #u #el pu!in o or :nainte de :n#eperea $edin!ei. 9ista ,a #uprinde $i inter,alele orare orientati,e 0i.ate pentru apelul p r!ilor. Bn situa!ia :n #are p r!ile nu sunt pre+ente la ora stabilit pentru strigarea #au+ei- se poate pro#eda la strigarea urm toarei #au+e- 0iind apli#abile dispo+i!iile art. '0= alin. 7'38. Bn #a+ul :n #are :n a#eea$i sal se des0 $oar - :n a#eea$i +i- $edin!e ale mai multor #omplete- se :nto#mes# liste separate. %RT. ''0I3 ?re0ierul ,a 0i pre+ent :n #amera de #onsiliu :nainte de :n#eperea $edin!ei- pentru a putea pune la dispo+i!ie dosarele spre #onsultareD a#esta se :ngri"e$te totodat de ata$area la dosare a ultimelor a#te de pro#edur sau a #oresponden!ei sosite la registratur . *up intrarea #ompletului :n #amera de #onsiliu gre0ierul de $edin! 0a#e apelul p r!ilor $i re0eratul oral al #au+ei- pre+ent;nd pe s#urt obie#tul pri#inii- modul :n #are s/a :ndeplinit pro#edura de #itare $i da# s/au reali+at m surile dispuse de instan! la termenele anterioare. %RT. ''0I= Bn #a+ul :n #are #ompletul de "ude#at are programate mai multe #au+e pentru #er#etare :n #amera de #onsiliuaprodul sau gre0ierul de $edin! - prin intermediul instala!iei de sonori+are- anun! - pentru 0ie#are #au+ persoanele pre, +ute la art. ''0I' # este permis a##esul :n #amera de #onsiliu. %RT. ''0I5 )e durata ne#esar des0 $ur rii #er#et rii pro#esului dosarele se p strea+ :n ar<i, - pe #omplete $i termene de "ude#at . *osarul se preia din ar<i, pentru e0e#tuarea a#telor de pro#edur $i $edin!a de "ude#at de # tre gre0ierul de $edin! sau pentru studiul dosarului de # tre membrii #ompletului- situa!ii :n #are se p strea+ de gre0ier sau #ompletul de "ude#at . %RT. ''0I> *ispo+i!iile se#!iunilor a 333/a $i a 35/a din pre+entul #apitol se apli# :n mod #orespun+ tor- :n m sura :n #are nu #ontra,in dispo+i!iilor (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- sau #elor #uprinse :n pre+enta se#!iune. 1E(234NE% a 35I2/a *ispo+i!ii tran+itorii re0eritoare la a#ti,itatea de "ude#at des0 $urat :n pro#esele pornite :n#ep;nd #u data intr rii :n ,igoare a 9egii nr. 2K20'3 pri,ind unele m suri pentru degre,area instan!elor "ude# tore$ti- pre#um $i pentru preg tirea punerii :n apli#are a 9egii nr. '3=K20'0 pri,ind (odul de pro#edur #i,il $i p;n la data de 3' de#embrie 20'5 %RT. ''0I7 7'8 Bn pro#esele pornite :n#ep;nd #u data intr rii :n ,igoare a 9egii nr. 2K20'3 $i p;n la data de 3' de#embrie 20'5 se apli# - :n mod #orespun+ tor- dispo+i!iile se#!iunilor a 333/a $i a 35/a din pre+entul #apitol- :n m sura :n #are nu #ontra,in dispo+i!iilor (odului de pro#edur #i,il - adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- republi#at - #u modi0i# rile $i #omplet rile ulterioare- altele de#;t #ele pri,ind #er#etarea pro#esului $i- dup #a+- de+baterea 0ondului :n #amera de #onsiliu. 728 9ista de $edin! ,a 0i a0i$at pe portalul instan!ei $i la u$a s lii de $edin! #u #el pu!in o or :nainte de :n#eperea a#esteia. 9ista ,a #uprinde $i inter,alele orare orientati,e 0i.ate pentru strigarea #au+elor. 738 )e durata ne#esar des0 $ur rii #er#et rii pro#esului dosarele se p strea+ :n ar<i, - pe #omplete $i termene de "ude#at . *osarul se preia din ar<i, pentru e0e#tuarea a#telor de pro#edur $i $edin!a de "ude#at de

# tre gre0ierul de $edin! sau pentru studiul dosarului de # tre membrii #ompletului- situa!ii :n #are se p strea+ de gre0ier sau #ompletul de "ude#at . %RT. ''0I8 *ispo+i!iile se#!iunii a 35I'/a din pre+entul #apitol se apli# pro#eselor pornite :n#ep;nd #u data de ' ianuarie 20'>.

Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
)ubli#ata in Eonitorul O0i#ial- )artea 3 nr. 58@ din '8 septembrie 20'3 CONS ! "! S"#$R OR %! &%' S(R%("R %,and in ,edere dispo+itiile art. 38 alin. 7'8 din 9egea nr. 3'7K200= pri,ind (onsiliul 1uperior al Eagistraturiirepubli#ata- #u modi0i#arile ulterioare- si ale art. '3@ din 9egea nr. 30=K200= pri,ind organi+area "udi#iararepubli#ata- #u modi0i#arile si #ompletarile ulterioarein temeiul dispo+itiilor art. '33 alin. 758 si 778 din (onstitutia Romaniei- republi#ata- ale art. 23 alin. 7'8 din 9egea nr. 3'7K200=- republi#ata- #u modi0i#arile ulterioare)lenul (onsiliului 1uperior al Eagistraturii <otarasteC %rt. 3 Regulamentul de ordine interioara al instantelor "ude#atoresti- aprobat prin Hotararea )lenului (onsiliului 1uperior al Eagistraturii nr. 387K2005- publi#ata in Eonitorul O0i#ial al Romaniei- )artea 3- nr. @58 din 28 o#tombrie 2005- #u modi0i#arile si #ompletarile ulterioare- se modi0i#a si se #ompletea+a dupa #um urmea+aC '. 9a arti#olul '2 alineatul 7'8- litera n8 se abroga. 2. 9a arti#olul 2'- dupa alineatul 7''8 se introdu#e un nou alineat- alineatul 7'28- #u urmatorul #uprinsC N7'28 (alitatea de membru al #olegiului de #ondu#ere in#etea+a- dupa #a+- la e.pirarea mandatului- prin demisie- re,o#are din 0un#tie- promo,are- delegare- detasare sau trans0er la alta instanta- par#<et ori institutiedelegare sau numire in 0un#tia de presedinte al a#elei instante sau prin imposibilitatea e.er#itarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni- pre#um si prin de#es.N 3. 9a arti#olul 22 alineatul 728- litera g8 se abroga. =. 9a arti#olul 25- alineatele 738 si 7@8 ,or a,ea urmatorul #uprinsC N738 (on,o#area #olegiului de #ondu#ere si #omuni#area ordinii de +i se 0a# prin se#retariatul a#estuia- #u #el putin o +i inainte de data sedintei. (omuni#area ordinii de +i se 0a#e si #atre personalul instantei- prin a0isare intr/un lo# a##esibil a#estora sau prin intranetul instantei. 1e#retariatul #olegiului de #ondu#ere este asigurat de primul/gre0ier sau- dupa #a+- de gre0ierul/se0 al instantei ori de un alt gre0ier desemnat de presedinte. .................. 7@8 )un#tele de ,edere ale membrilor pre+enti asupra problemelor a0late pe ordinea de +i- de+baterile si <otararile #olegiului de #ondu#ere se #onsemnea+a intr/un pro#es/,erbal- in#<eiat de se#retariatul #olegiului si semnat de toti membrii sai. Hotararile #olegiului de #ondu#ere se adu# la #unostinta #elor interesati.N

5. 9a arti#olul 83 alineatul 7'8- dupa pun#tul 25 se introdu#e un nou pun#t- pun#tul 2>- #u urmatorul #uprinsC N2>. Registrul de e,identa a #au+elor suspendate 3n a#est registru se ,or 0a#e urmatoarele mentiuniC numarul #urent- numarul de dosar- numele partilor- obie#tul #au+ei- data suspendarii- #au+a suspendarii si temeiul de drept- data ,eri0i#arii- #onstatarile la data ,eri0i#ariimasurile luate- semnatura gre0ierului ar<i,ar.N >. %rti#olul @>I2 se modi0i#a si ,a a,ea urmatorul #uprinsC N%rt. @>I2 *a#a se #onstata #a pe rolul instantei e.ista sau au e.istat #el putin doua #ereri 0ormulate de a#eeasi partea,and a#elasi obie#t prin#ipal si a#eeasi #au+a- toate #ererile ,or 0i "ude#ate de #atre primul #omplet in,estitda#a #ererile nu au 0ost solutionate in#a- pre#um si da#a primul #omplet in,estit a luat a#t de renuntarea la "ude#area #ererii sau a anulat #ererea #a netimbrata- #a nesemnata ori pentru neindeplinirea #elorlalte #onditii pre,a+ute de art. '@='@7 din (od de pro#edura #i,ila- adoptat prin 9egea nr. '3=K20'0- republi#ata- #u modi0i#arile si #ompletarile ulterioare.N 7. 9a arti#olul @8- alineatul 75I'8 se modi0i#a si ,a a,ea urmatorul #uprinsC N75I'8 )lani0i#area de permanenta se 0a#e pentru 0ie#are +i. 3n #a+ul in #are in#identele pro#edurale pre,a+ute la alin. 7=8 nu se solutionea+a in +iua in #are au 0ost in,o#ate- intregirea #ompletului se 0a#e #u "ude#atorul sau "ude#atorii din plani0i#area de permanenta din +iua in #are a#estea au 0ost in,o#ate. *a#a in#identul pro#edural se in,o#a inaintea primului termen sau intre termenele de "ude#ata- in al#atuirea #ompletului intra "ude#atorul ori "ude#atorii din lista de permanenta a0erenta +ilei in #are s/a stabilit termenul de "ude#ata.N 8. %rti#olul '0> se modi0i#a si ,a a,ea urmatorul #uprinsC N%rt. '0> )entru #au+ele a #aror "ude#ata se suspenda- instanta ,eri0i#a periodi# da#a mai sub+ista #au+a #are a determinat suspendarea- 0i.and in a#est s#op termene de ,eri0i#are. %#este termene de ,eri0i#are ,or 0i mentionate in registrul de termene al ar<i,ei.N @. 9a arti#olul '08- dupa alineatul 738 se introdu#e un nou alineat- alineatul 7=8- #u urmatorul #uprinsC N7=8 *osarele a #aror "ude#ata a 0ost suspendata se ,or pastra separat in ar<i,a #urenta- iar #au+ele suspendate ,or 0i ,eri0i#ate periodi# de #atre gre0ierul ar<i,ar- #are ,a 0a#e mentiuni despre data ,eri0i#arii si #onstatarii in Registrul de e,identa a #au+elor suspendate sau- dupa #a+- ,a inainta dosarul "ude#atorului #au+ei pentru a dispune.N '0. 9a arti#olul '0@- alineatul 7'8 se modi0i#a si ,a a,ea urmatorul #uprinsC N%rt. '0@ 7'8 % doua +i dupa pronuntarea <otararilor- gre0ierii sunt obligati sa pre+inte dosarele solutionate si #ele in #are "ude#ata a 0ost suspendata gre0ierului/se0- iar la #urtile de apel- tribunale si tribunalele spe#iali+ate- si persoanei #u atributii pe linie de statisti#a- spre a 0i inregistrate in registrul de e,identa a reda#tarii <otararilor sau- dupa #a+- in registrul dosarelor suspendate- in situatiile statisti#e- pre#um si in #elelalte e,idente.N ''. 9a arti#olul ''5- alineatul 738 se abroga.

S-ar putea să vă placă și