Sunteți pe pagina 1din 10

Glossary of Commonly Used English Academic Vocabulary English/Spanish/Hmong Multiple choice Opciones multiples Xaivibqhob Analyze analizar Tshuajntsuam

Tone tono Lubsuab Dialog dialogo Covlushais Details detalles hia!ommeejnt"iv #ssay #nsayo literario Tsabnta$v %iographical &arrative biogra'ico Tuspiavt"ogyuslubneej narrative (ersuasive essay #nsayo persuasivo Tsabnta$vnt"ias Thesis tesis )$vyeesuantej Composition composicion *auua!eibdaim +esponse +espuesta a una accion Lusteb Technical document Documento tecnico &taubnta$vtseemceeb Attitude actitude Tusyamnt"$v ,n'erence in'erencia )$vyeest"uasnt"iv Organization organizacion Tsosibra$s #valuate evaluar &tsuas ,n'ormational essay #nsayo in'ormativo Xov"$mpabrautsabnta$v +easons razones -emphoom Appeal apelacion Tsh$msim Drama drama .eebyamuasmuajceem %usiness letter Carta o''icial/de trabajo0 Daimnta$vlagluam asunto Demonstrate demostrar &thuavta$m ,magery ,magenes retoricas daimduabhauv!ev"av Opposite opuesto hovt"a$v *upport soportar )evpab 1lashbac! +ecuerdo &co ,ntriguing ,ntersante +augsiab 1requently 1recuentemente Tsh$risimntau #ssential #scencial .uautsummuaj ,nsist ,nsister hia ,mplementing ,mplementer (ib Accelerated Accelerar Musceevzog (otential (ontencial uatau Distressed #strezado &yuajsiab Dramatist actors &eegvayeejyam (ro"imity (ro"imidad 2eze *ubstitution *ubstitucion -loov *candalized #scandalizar &tsiatsistaus Arrogance Arrogancia )havtheeb

(aralysis +evitalizing Anticipation Descended 3ninterested Overenthusiastic 3nderappreciated #gotism +outine Curious Adventures *imile Metaphor ,rony ,llustrates #pisode *trategy ,diomatic e"pression #vidence +e$ording ,ndicate ,mproved Developed Chronological order #pisode 1oreshado$ing Consistent Accurately Testimonials Article (robably +e'lects Development Accelerated (otential Li!ely *tatement

(aralisis +evitalizacion Anticipacion Decender &ointeresado 4a5 #mocionado 4a5 &oapreciar #goismo +utina Curioso Aventuras ,gual Meta'ora ironia ,lustraciones #pisodio #strategia #"presion idiomatica #videncia Otraspalabras ,ndicar Mejorar #volucionado Orden Cronologica #pisodio 2inbolizar Consistencia (recisamente Testimoniales Articulo (robablemente +e'lejar Desarollo Acelerar (otencial (robable Declaracion

T"hav Muaj!ev!ajsiab Xavtomntej &gis Tsisraugsiab 2oosiabheev Tsisncot"ijntsim (huasyustas!heej 3at"huahnub Xavpaubnt"iv (hasroosphais (ivzooli Lussibpiv Xavtsist"og hiat"og ,bzajyeebyam &tsis haista$m (ovtha$j *audua (iavt"og !ho tsimta$m Tsosibra$s ,bzajyeebyam hiauantej Tusyees .ogra$snraim Ta$mts$vyim Tsabnta$b Tejzaum +ov"avt"og Tsimuata$m &cent"iv tiguaqhovtseebtau Tejzaumzeze ,b!ablus

Dispel 6ar'are Original Advancements Capacity ,ndicate Advantage (ro'essor (residential (er'orm #''iciently Ambivalent ,nnovations Assistance Manu'acturer -orizontal #ngage *ources +ely #"clusively +elative *trength 6ea!ness Develop 8ividly *hortcoming (articular (rovide Detail Character ,ntegrity &arrative #"hibit #lection 8oter Turnout

Dispersa 7uerra Original Adelantamiento Capacidad ,ndicar 8entaja (ro'esor (residencial -acer #'iciente &omeimporta ,nnovacion Assistencia 1abricador -orizontal Comprometer 1uente Con'iar #"clusivamente +elativo 1ueraza Debilidad Desenvolver 8ivamente Debilidad (articular (roveer Detalle (ersonaje ,ntergridad &arrativo #"hibir #leccion 8otante Desviar

Tshemta$m )evuatsovrog Tseemtseem )evnceqeb hovcha$t"ausntim Muajnrog hovzoo Tus"ib'$b )evuanomuats$v 3ayeebyam 2ooduamtuaj Covnyom Ts$vyimtshiab )evpabcuam hovcha$tsim!hoom T"oj!abtavtoj haibnrog Lubhauvpaus As"aim Tsh$jrauqhovnta$d T"heebze Lubzog hovtsismuajzog Tsimta$m Megmeejtseebtseeb hovtsiszoo -ais!iagyamnta$v (abrau hia!omtaslus Tusneeghauvmauvvim Meejmom +a$s!evpiav Tsorauneegpom )ev"aivtsa Tusneeg"aiv Tuajtsh$m

,n'luenced *peci'ic (urpose'ul Transition Coherence &arrative Dialogue *ensory Traits 1actual ,mpression Leaves %rie'ly *igni'icance ,nvolve Appropriate Throughout Discuss ,denti'y Commentary %est Most Least &ot (hrase Document uote (urpose (rompt Opinion Accurately Article

,n'luir #speci'ico 9til Transici:n Comprensible &arrativa Di;logo *ensorial +asgos 8erdadero ,mpresi:n Deja %revemente ,mportancia ,nvolucrar Adecuado Totalmente -ablarsobre ,denti'ica Comentario Mejor Mas Menos &ot 1rase Documento Citar (roposito +apido4a5 Opinion A"actamente Articulo

yoogra$s yamnta$d!iag 8imlicasqhovhemphoom Covluscojlosdhosnrogtej!$ b!ab )ommeejthiabtotaubyoojyi m Tusneegpiavhaiszajdabnee g *ibthamhaislus T"huayamyushnovtuavts$s ajpom hovzoonta$mtusneegnta $d hovtseebtseeb )evncot"ogtejyamzoo Tsotsegmusta$mmus 3a!omluv Muajnqestseemceebheev Muaj'eemnrog +augntsejmuagleemcai Thoobpla$s Muablospiav &rhiavloyogqhia tejts$vyimzoo zootshojpla$s cooblosyogntautshgpla$s tsa$gtshojpla$s tsis !ablussaglus saulosyog!ha$atejyamtsee mceebt"uagtseg haisra$sqab lubntsiabhomphiaj ceev tscovyim raugyog ibtsabnta$vlosyog"ov"$mu

+ough dra't (assage *election Describe ,llustrate organize Combine Discuss #"press Complete *upport Demonstrate Compare Contrast *uggest +e'erring According to 1ollo$ing The 'ollo$ing article According to the 'ollo$ing 6hich o' the 'ollo$ing Consistent $ith 6hat 6hich 6hen 6hy 6here ho$ Accusatory

Aspera Corriente (asiyo *elecsion Describir ,lustrar organizado Combinar or <untarse Discutir #"presar Completar *ostener or Apoyar Demostrar Comparar Coparar *ugerir +e'erir *egun *iguiente *eguirores #l siguiente Aticulo *egun el *iguiente Cual de lo *iguiento Consecuente con ue Cual Caundo (or que donde como Acusador

asluamta$m scib!ojcovnta$nestsavqab muabnuis!hodua !evtsociahla !ev"aiv piavqhiaibqhozujzus tsosaidta$qhia teeb!ommuajntsis muabsibt"uas sibthamlosyogpiavt"ojtejya mdabtsi ceevsaincajqhanthvavta$n 3atiav0t"huj T"$ha$b0hauvpaust"hanqa jqaum *imrausiab0nthuavta$n0ta$ mtsam (iv=sibpiv t"a$vtsiszooibyam ta$nts$vyimrau nyeemibqhodadtsicesusrau yusmuajtsavyim ra$sli tomntej daimnta$v"ov"$mtomntevn o rauslicovyauvhaisossaumno covt$gnramqabno tsist"hobnrogmusnroglos dabtsi qhovt$g thaumt$g vimlicas qhovt$g ualicas )amliamuacuavcai

Ambivalent Amused Angry An"ious Apathetic Apologetic appreciative Arrogant A$e beguiling %e$ilderment %itter %ored0 boring Callous calm Candid Cheer'ul Concerned Condescending Contemplative Contemptuous Courteous Critical Cruel Curious Cynical De'ensive De'iant Depressed desperate Determination Determined Didactic

Ambivalente entrentenido #nojado ,nquito=preocupado apatico Compungido Agradecido Arrodant Asombro #nganoso (ereplejo Amargado Aburrido ,nsensible Tranquilo 1ranco animado A'ectado Condescendiente Contemplative Despectivo educado Critico Cruel curioso Cinico De'ensive Desal'io Deprimido Desperado Determinacion Decidido Didactico

Tsispommeegtiah"yoj dadros Chimsaid0npauta$s &t"hovsaid0nyuajsaib Tsismuajabtsi Thovt"im &cot"iajntsigustsaug )hav Ceegtsisntseegras Dagnt"ias!hiblav Tovua!ompaubtsismeejyoo b .uavuapaujchimsiab Thoqhovlaj Loog *o &cjncees Muajluszoosiab T"ha$jt"ogtcha$j"eeb )havhaisuasmuajmeejmom siabduayus )ev"av Tsish$m -$m Thuam &yaumlimhiam Xav!a$m Xvtiasustsistau (ov'$ntivthaiv Tsisuslila$nhais Tussiab Xavua!omhais Mobsiabua!omtau Muahsiab hia

Diplomatic Direct Disappointed Disdain'ul Disgusting Dissatis'ied Dramatic #arnest #ccentric #gotistical #loquent #ncouraging #nthusiastic #nvious #"cited #"pectant 1anci'ul 1ormal 1orthright 1riendly 1rustrated 1unny 7entle 7loomy -appy -ate'ul -aughty -onest -ope'ul -umorous -ysterical ,dealistic ,maginative ,mpersonal

Diplomatico 1ranco Desepcionado Desdenoso repungnante Desontento ,mpersonate *erio='ormal #"centrico #gocentrico Alentador #locuente #ntusiasmado #nvidioso #ntusisasmado ,lusionado Caprichosos 1ormal directo Amistoso 1rustrado 7racioso Tierno triste Leliz Odioso Altanero -onesto Optimista divertido -isterico ,dealistat ,maginativo ,mpersonal

Tsisnts$vhais"yuam"im &cajncees Tsisra$ssaib"av *ibnt"ub iasneeg 3siab &quag 3stiagzoo T"a$v .ustus!heej haispajlus +augt"ha$bzog T"aussiabheev0!uvsiab )hib 2oosiabheev Tosntsoovyuavpom )ev"avt"ogtejyamdadtsi 3amuajqauvra$sli!evlig!ec ai &cajncees (hoojy$g &t"hovsiab T"ajtsodag0dadros Majmam Tusiabheev 2oosaib &t"ub )hav &cajncees 8amtogciasiab Lomzem &tshaileev 2ootagnrho )ev"amt"ogtejyamdadtsi 3asaibtsistaus

,ndi''erent ,ndignant ,n'ormal ,nnocent ,nspirational ,ntimate ,ronic ,rritated <ovial <udgmental Lac!adaisical Lethargic Lighthearted Lo'ty Macabre Malevolent Malicious Matter>o'>'act Melancholy Mischievous Moc!ing &egative &ervous &ostalgic Objective Optimistic (atient (atronizing (ensive (erple"ed (ersuasive (essimistic (oetic (roud

,nde'erente ,ndignado ,n'ormal ,nocente ,nspirado 'amiliar ,ronico ,rritado 'eliz critico (erezoso Latargico Alegre arrogante Macabre Malevolo Malevolo +ealista Melancolico Travieso %urlon &egative &ervioso &ostalgico Objective Optimista (aciente Condescendiente (ensativo (erplejo (ersuasivo (esimista (eotico Orgulloso

Tsismuahabtsi Chimsiabnpauta$s *o0!hom0phoojy$m &cajncees0tsist"haum -ais!omt"aussaidheev (hoojy$mheev -aisibyamyogduaibyam -!ib )ajsiablug T"iavt"im Tubn!ees Tsaugzog )ajsialug )hav -aist"og!evtuag (hem (hem &cajncees Tusiab T"hojpob?t"hojpaub Tsodag -aistsiszoo Tshee &cozoo Tsissaibntsejmuaghais Xam!omtauzooyavtomntej *aibntev )hav )ev"av .oob -aubyaumnt"iast"$ Xavphemheev -aispajlus )hav

+e'lective +egret +ela"ation +elieved +emorse'ul +everent +ude *ad0 sadness *arcastic *ardonic *atirical *entimental *erious *incere *nobbish *olemn *olitude *ti'' *traight'or$ard *tubborn *urprised *uspense *ympathetic Tear'ul Tense Than!'ul Threatening Tolerant Tragic 3rgent 8indictive

(ensativo Arrepentido Descanso Aliviado Llenoderemordimiento Lleno de remordimiento Maleducado Triste0tristeza *arcastico *ardonico *atirico *entimental *erio *incero #snob *olemne Losedad 'ormal -onesto Testarudo=terco *orprendido ,ncertidunbre Conpasivo Lloroso Tenso Agradecido Amenazador tolerante Tragico 3tgente 8indicativo

)ev"av )huv"imtusiab *o!homusi'ce"oobthuav 3s!omtu!abmobntaugzujzu s )uv"imheevtusiabheev )uv"imheevtusiabheev 3stauyamdhuavplhut"hobt" $mthabplaubtsispaubcaii Tusiab0!evtusiab ,blolushais!oml$ntusmobsa ib *ibnt"ub Tsodag &co zoo Tiagtiag &cajncees )havtheeb Tiag ,bt$g Tiagtiaguamuahqauvra$sli! evlig!evcai &casnceej Ta$nncauj Ceebras )evpaubtsismeej Tusiabpab!ojtusiab uaj &rujceebtshee +ist"iaj Lusha$vha$vuavuavphemr auluag Muab!evtsocairau!amrauu a *ijha$nmuaj!evtusiab *ijha$mmuaj!evtusiab 3stsist"haum

6himsical

Caprichoso

T"a$jtsodagdabrosta$b