Sunteți pe pagina 1din 15

7nveste8te 4n oa!eni 9 .

/0D12 -/#342 516/ 540 rogramul /pera"ional -ectorial pentru Dezvoltarea 6esurselor 1mane +778 9 +7*: 4;a prioritar * $5duca"ia i formarea profesional !n spri&inul creterii economice i dezvoltrii societ"ii bazate pe cunoatere' Domeniul ma&or de interven"ie *.:.% $Dezvoltarea resurselor umane !n educa"ie i formare profesional' <itlul proiectului= $4bordri inovative !n didactica disciplinelor din aria curricular <ehnologii'; /-D61>?8>*.:>-> @?)++

Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii-Sesiunea 1 Grupa1,Locatia5 Grup Scolar Huedin or!ator "ro#$ %ariana Stinga %odulul & ' Aspecte procedurale i!plicate in reali(area activitatii didactice %)T*+)L) +) ,-./0/%1-T Din punct de vedere etimologic, ter!enul 2!etod32 provine din limba greac ("metha" = "spre"; "odos" = "cale") i desemneaz o cale eficient de urmat pentru atingerea anumitor scopuri. rin "!etod3 de 4nv353!6nt" se !n"elege, aadar, o modalitate comun de ac"iune a cadrului didactic i a elevilor !n vederea realizrii obiectivelor pedagogice. #u alte cuvinte, metoda reprezint $un mod de a proceda care tinde s plaseze elevul !n%tr%o situa"ie de !nv"are, mai mult sau mai pu"in diri&at' (), p.*)+, -ub raportul structurrii, metoda este un ansamblu organizat de opera"ii, de procedee.

An anumite situa"ii, o metod poate deveni procedeu !n cadrul altei metode (e;. problematizarea poate fi inclus !ntr%o demonstra"ie). %etodologia didactic3 desemneaz sistemul metodelor utilizate !n procesul de !nv"mBnt precum i teoria care st la baza acestuia. -unt luate !n considerare= natura, func"iile, clasificarea metodelor de !nv"mBnt, precum i caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerin"elor de utilizare. Cetodele de !nv"mBnt sunt un element de baz al strategiilor didactice, !n strBns rela"ie cu mi&loacele de !nv"mBnt i cu modalit"ile de grupare a elevilor. De aceea, op"iunea pentru o anumit strategie didactic condi"ioneaz utilizarea unor metode de !nv"mBnt specifice. <otodat, metodele de !nv"mBnt fac parte din condi"iile e;terne ale !nv"rii, care determin eficien"a acesteia. De aici decurge importan"a alegerii &udicioase a metodelor corespunztoare fiecrei activit"i didactice. Sistemul metodelor de nvmnt con"ine= % metode tradiionale, cu un lung istoric !n institu"ia colar i care pot fi pstrate cu condi"ia reconsiderrii i adaptrii lor la e;igen"ele !nv"mBntului modern; % metode moderne, determinate de progresele !nregistrate !n tiin" i tehnic, unele dintre acestea de e;emplu, se apropie de metodele de cercetare tiin"ific, punBndu%l pe elev !n situa"ia de a dobBndi cunotin"ele printr%un efort propriu de investiga"ie e;perimental; altele valorific tehnica de vBrf (simulatoarele, calculatorul). An coala modern, dimensiunea de baz !n func"ie de care sunt considerate metodele de !nv"mBnt este caracterul lor activ adic msura !n care sunt capabile s declaneze anga&area elevilor !n activitate, concret sau mental, s le stimuleze motiva"ia, capacit"ile cognitive i creatoare. 1n criteriu de apreciere a eficien"ei metodelor !l reprezint valen"ele formative ale acestora, impactul lor asupra dezvoltrii personalit"ii elevilor.

:LAS7 7:A;)A %)T*+)L*; +) ,-./0/%1-T #lasificarea metodelor de !nv"mBnt se poate realiza !n func"ie de diferite criterii. 3. dup3 criteriul istoric= metode clasice (tradi"ionale)= e;punerea, conversa"ia, e;erci"iul etc.; metode moderne= studiul de caz, metoda proiectelor, metode de simulare, modelarea etc.; 33. dup3 #unc5ia didactic3 prioritar3 pe care o 4ndeplinesc= *) metode de predare-nvare propriu-zise, dintre care se disting= a) metodele de transmitere i dobndire a cunotinelor = e;punerea, problematizarea, lectura etc.; b) metodele care au drept scop formarea priceperilor i deprinderilor= e;erci"iul, lucrrile practice etc.; +) metode de evaluareD; 333. dup3 !odul de organi(are a activit35ii elevilor = metode frontale (e;punerea, demonstra"ia); metode de activitate individual (lectura); metode de activitate n grup (studiul de caz, &ocul cu roluri); metode combinate, care se preteaz mai multor modalit"i de organizare a activit"ii (e;perimentul); 3E$ dup3 tipul de strategie didactic3 4n care sunt integrate = algoritmice (e;erci"iul, demonstra"ia); euristice (problematizarea); E. dup3 sursa cunoa8terii (care poate fi e;perien"a social%istoric a omenirii, e;plorarea direct sau indirect a realit"ii sau activitatea personal), la care se adaug un subcriteriu= suportul informa"iei (cuvBnt, imagine, ac"iune etc), prof. #erghit propune o alt clasificare (*, +, i anume= *) metode de comunicare oral= e;pozitive, interogative (conversative sau dialogate); discu"iile i dezbaterile; problematizarea; +. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflec"ia personal); :. metode de comunicare scris (tehnica lecturii);
D

). metode de explorare a realitii= a) metode de e;plorare nemi&locit (direct) a realit"ii= observarea sistematic i independent; e;perimentul; !nv"area prin cercetarea documentelor i vestigiilor istorice; b) metode de explorare mijlocit (indirect) a realit"ii= metode demonstrative; metode de modelare; @. metode bazate pe aciune (opera"ionale sau practice)= a) metode bazate pe ac"iune real > autentic)= e;erci"ul; studiul de caz; proiectul sau tema de cercetare; lucrrile practice; b) metode de simulare (bazate pe ac"iune fictiv)= metoda &ocurilor= metoda dramatizrilor; !nv"area pe simulatoare. 4cestor categorii li se adaug un alt tip de !etode i anume metodele de ra"ionalizare a !nv"rii i predrii= metoda activit"ii cu fiele; algoritmizarea; instruirea programat; instruirea asistat de calculator (3.4.#.). ";7-:7"AL)L) %)T*+) +) ,-./0/%1-T %etodele e<po(itive =e<punerea) constau !n transmiterea sistematic a unui volum mare de cunotin"e prin intermediul cuvBntului cadrului didactic. ot !mbrca urmtoarele forme= ovestirea const !n nararea unor fapte, evenimente, !ntr%o form e;presiv, menit s declaneze stri afective la elevi. -e folosete cu prioritate la clasele primare. !escrierea urmrete eviden"ierea pr"ilor componente sau caracteristicilor unui obiect sau fenomen, de cele mai multe ori !n prezen"a obiectului descris. "xplicaia const !n clarificarea unui adevr tiin"ific, pe baza unui ir de argumenta"ii. /biectul e;plica"iei (un concept, un fenomen, un principiu, o lege, o regul) este prezentat astfel !ncBt s devin inteligibil pentru elevi. 2a baza prezentrii poate sta fie un demers inductiv (un fapt particular este e;plicat prin trimitere la general, la lege) fie un

demers deductiv (se pleac de la un principiu, o lege i se analizeaz cauzele, premizele, consecin"ele, aplica"iile). relegerea const !n transmiterea unui volum mare de informa"ii, selectate i organizate pe baza unui plan de idei. e parcursul prelegerii, profesorul recurge la argumentri, defini"ii, compara"ii, e;emple, concluzii !n vederea prezentrii accesibile i convingtoare a temei propuse. relegerea este o metod de baz !n !nv"mBntul superior, dar poate fi utilizat i la clasele mari, !n special sub forma prelegerii introductive (pe baza creia profesorul e;pune cu anticipa"ie problematica unei noi teme) sau a prelegerii de sintez (destinat prezentrii, !ntr%o form sintetic, a unui material mai amplu care a fost de&a transmis). Cetodele e;pozitive sunt utilizate pentru transmiterea acelor cunotin"e care, datorit volumului sau gradului de comple;itate, nu pot fi dobBndite de elevi prin efort propriu. Cetodele e;pozitive se caracterizeaz printr%o serie de avantaje datorit crora sunt frecvent utilizate !n !nv"mBnt. Dintre acestea, men"ionm= reprezint o cale simpl i economic de comunicare a cunotin"elor (un volum mare de informa"ii este transmis !ntr%un timp scurt); ofer posibilitatea unei abordri sistematizate i integrale a temei tratate i, totodat; ofer posibilitatea clarificrii no"iunilor de baz; furnizeaz un suport pentru studiul individual; permit adaptarea discursului verbal la nivelul intelectual al elevilor. e de alt parte, metodele e;pozitive sunt criticate pentru limitele (dezavantajele) pe care le prezint= determin la elevi o stare de receptare pasiv, cunotin"ele fiindu%le oferite sub form de produse finite; cone;iunea invers nu se realizeaz !n mod corespunzto; nu e;ist posibilit"i de tratare diferen"iat a elevilor. #erine !n utilizarea metodelor e;pozitive= selectarea i sistematizarea riguroas a informa"iilor prezentate; alegerea celor mai semnificative i accesibile e;emple, argumente, aplica"ii; eviden"ierea planului de idei prin anun"area sau scrierea lui la tabl;

!ndrumarea activit"ii de luare a noti"elor de ctre elevi; utilizarea unui limba& tiin"ific accesibil; !mbinarea &udicioas a comunicrii verbale cu cea paraverbal (ritm, intona"ie, accent, pauz) i nonverbal (mimic i gestic); folosirea de mi&loace audiovizuale (diapozitive, folii pentru retroproiector .a.); crearea unor situa"ii 9 problem pe parcursul e;punerii; intercalarea unor momente de conversa"ie etc. #a variante noi ale metodelor expozitare men"ionm= % relegerea (expunerea$ cu oponent= $oponentul' 9 un al doilea cadru didactic sau un cursant special pregtit 9 intervine pe parcursul e;punerii cu !ntrebri, aprecieri critice, sugerBnd auditoriului noi perspective !n abordarea temei. An acest sens, este necesar o regizare prealabil a desfurrii prelegerii. % relegerea n ec%ip= e;punerea este realizat de o echip de cadre didactice, fiecare analizBnd un anumit aspect al temei i completBndu%se reciproc. % relegerea-dezbatere= cadrul didactic e;pune ideile principale, apoi urmeaz o dezbatere !n care cursan"ii analizeaz, e;emplific, aplic aceste idei !n conformitate cu e;perien"a personal. % #onversaia este o metod care valorific dialogul !n vederea realizrii obiectivelor procesului de !nv"mBnt. Dup func"ia didactic vizat cu prioritate, se desprind urmtoarele forme principale ale conversaiei= % conversa"ia de verificare (cati%etic$, !n care !ntrebrile sunt de tip reproductiv, vizBnd cunotin"e predate i !nv"ate i solicitBnd cu prioritate memoria; % conversa"ia euristic, !n care !ntrebrile sunt de tip productiv, solicitBnd cu prioritate gBndirea !n prelucrarea i sistematizarea datelor cunoscute !n vederea unor comparri, interpretri sau e;primri de opinii personale. -e a&unge astfel la cunotin"e noi, $descoperite' de elevi prin efort personal (etimologic= "evrisFein", gr. = "a descoperi"). -e mai numete i conversa"ie socratic; printele ei fiind considerat filosoful grec -ocrate.

% #onversaia de consolidare, prin care se urmrete repetarea i sistematizarea cunotin"elor. &ormularea ntrebrilor presupune respectarea urmtoarelor cerine= s fie formulate corect, simplu, accesibil; s fie adresate !ntregii clase; s nu sugereze rspunsul; s fie gradate i variate; s stimuleze opera"iile gBndirii, s declaneze, pentru gsirea rspunsului, o activitate intelectual cBt mai intens; s fie urmate de o pauz suficient pentru construirea rspunsului. 5levii trebuie solicita"i i !ndruma"i s adreseze i ei !ntrebri cadrului didactic sau colegilor. / alt categorie de cerine vizeaz rspunsurile. 4cestea vor fi= corect formulate, din punct de vedere tiin"ific, stilistic i gramatical; complete; argumentate; sanc"ionate (confirmate) de cadrul didactic sau colegi. %etoda de(baterilor$ #onsiderat ca variant a metodei conversa"iei, metoda dezbaterilor presupune luarea !n discu"ie, de ctre un grup de cursan"i, a unei probleme, !n condi"iile !n care= cursan"ii dispun de o pregtire !n domeniu; e;ist un climat favorabil schimbului de opinii; profesorul are rolul de moderator. "roble!ati(area$ 5sen"a acestei metode const !n crearea, pe parcursul !nvB"rii, a unor $situa"ii%problem' i rezolvarea acestora de ctre elevi care, pornind de la cunotin"e anterior !nsuite, a&ung la adevruri noi. 0oile cunotin"e nu mai sunt astfel $predate' elevilor gata elaborate ci sunt ob"inute prin efort propriu. $Situaia-problem' este de obicei definit ca un conflict care se declaneaz !ntre datele vechi i datele noi pe care le primete elevul i care par s le contrazic pe primele. #ontradic"ia poate aprea !ntre teorie i aspectele practice, !ntre general i un caz particular, !ntre e;perien"a emipiric i cunotin"ele tiin"ifice etc. -e creeaz astfel o stare de tensiune psihic, de nelmurire, de curiozitate care declaneaz activitatea de cunoatere, de rezolvare a problemei, prin formulare de ipoteze, verificarea lor i desprinderea unor concluzii.

3nstruirea prin problematizare se poate realiza la diferite nivele' e;punerea problematizat de ctre profesor a materialului de !nv"at; crearea de ctre profesor a unei situa"ii problem i rezolvarea ei de ctre elevi !mpreun cu profesorul; #rearea de ctre profesor a unei situa"ii problem i rezolvarea ei de ctre elevi !n mod independent; sesizarea i rezolvarea problemei de ctre elevi. roblematizarea este o metod cu un !nalt poten"ial formativ; ea contribuie la dezvoltarea opera"iilor gBndirii, a capacit"ilor creatoare, la cultivarea motiva"iei intrinseci, la educarea independen"ei i autonomiei !n activitatea intelectual. roblematizarea poate deveni un procedeu eficient de activare a elevilor !n cadrul altor metode (e;punere, demonstra"ie) sau poate cpta o e;tindere mai mare !n metoda studiului de caz (cazul este o problem mai comple;). Lectura =studiul c3r5ii>$ An cazul acestei metode, sursa informa"iilor o reprezint te;tul scris !n primul rBnd manualul, dar i lucrri de specialitate, dic"ionare, enciclopedii, reviste, culegeri .a. 5levii citesc cu inten"ia de a !nv"a, dobBndind astfel cunotin"e prin efort personal. 1tilizarea acestei metode presupune valorificarea unor tehnici de lectur (cum ar fi= lectura rapid, lectura activ, lectura e;plicativ, lectura selectiv) precum i a unor deprinderi i obinuin"e de stocare i prelucrare a informa"iilor (ca deprinderea de a lua noti"e, a e;trage ideile principale, a alctui o fi, un conspect etc). Ealoarea metodei const !n special !n consolidarea acestor tehnici de activitate intelectual. *bservarea siste!atic3 8i independent3$ Cetoda presupune urmrirea, investigarea unor obiecte sau fenomene !n vederea ob"inerii de informa"ii despre acestea. #a metod de !nv"mBnt, observarea este inten"ionat, organizat i sistematic. #erine !n utilizarea acestei metode= e;isten"a unor obiective clare i a unor sarcini concrete; asigurarea unui caracter riguros i sistematic (ealonat !n timp, pe perioade distincte, desfurat dup un plan etc); antrenarea cBt mai multor analizatori !n

activitatea de observare; asigurarea unei atitudini active a elevilor pe parcursul observrii (efectueaz analize, compara"ii, clasificri .a.); consemnarea riguroas a rezultatelor (!n caiete, fie etc.); prelucrarea i interpretarea datelor observate; valorificarea informa"iilor ob"inute !n activit"i ulterioare. )<peri!entul$ #a i observarea, e;perimentul ca metod didactic deriv din metoda de cercetare cu acelai nume; servind !ns realizrii unor obiective pedagogice. 5;perimentul const !n provocarea inten"ionat a unui fenomen !n scopul studierii lui. #ele mai !ntBlnite forme ale e;perimentului sunt= *. "xperimentul cu caracter demonstrativ? % realizat de profesor, !n fa"a clasei, !n urmtoarea succesiune de etape= asigurarea unei pregtiri teoretice= sunt actualizate sau prezentate cunotin"ele teoretice care vor fi utilizate pe parcursul desfurrii activit"ii e;perimentale sau la prelucrarea datelor i stabilirea concluziilor; cunoaterea aparaturii de ctre elevi= sunt descrise trusele, aparatele, instala"iile e;perimentale; e;ecutarea lucrrii e;perimentale de ctre profesor, cu e;plicarea demersurilor efectuate i asigurarea unei atitudini active din partea elevilor; elaborarea concluziilor, prin antrenarea elevilor. +. "xperimentul cu caracter de cercetare se aseamn cel mai mult cu e;periemtnul ca metod de cercetare i parcurge apro;imativ etapele unei investiga"ii e;perimentale autentice= delimitarea unei probleme; emiterea de ipoteze; organizarea unor situa"ii e;perimentale; desfurarea propriu%zis a e;perimentului, cu folosirea aparaturii de laborator; prelucrarea i interpretarea datelor; confirmarea sau infirmarea ipotezei. :. "xperimentul cu caracter aplicativ urmrete confirmarea e;perimental a unor cunotin"e tiin"ifice anterior dobBndite. -e parcurg urmtoarele etape= prezentarea sau
D

actualizarea cunotin"elor teoretice; prezentarea sarcinilor de lucru; organizarea activit"ii elevilor= gruparea lor, repartizarea truselor; e;ecutarea activit"ii e;perimentale de ctre elevi sub !ndrumarea cadrului didactic; consemnarea rezultatelor; comentarea rezultatelor i stabilirea concluziilor. 1tilizarea metodei e;perimentului este condi"ionat de e;isten"a unui spa"iu colar adecvat (laborator colar) i a unor mi&loace de !nv"mBnt corespunztoare (aparatur de laborator, truse, monta&e etc.) An cazul e;perimentului cu caracter de cercetare i al celui aplicativ activitatea elevilor se poate organiza fie pe grupe, fie individual. #a i observarea sistematic, e;perimentul dispune de importante valen"e formative, stimulBnd activitatea de investiga"ie personal i independen"a i favorizBnd dezvoltarea intereselor cognitive. +e!onstra5ia$ 4ceast metod const !n prezentarea, de ctre cadrul didactic, a unor obiecte sau fenomene reale sau a unor substitute ale acestora, sau a unor ac"iuni, opera"ii ce urmeaz a fi !nv"ate i diri&area, prin intermediul cuvBntului, a perceperii acestora de ctre elevi. An felul acesta, se dobBndesc noi cunotin"e, se confirm adevruri anterior !nsuite sau se formeaz modelul intern al unei noi ac"iuni. rin demonstra"ie se asigur un suport concret senzorial !n activitatea de cunoatere, intuirea realit"ii de ctre elevi fiind diri&at prin cuvBntul cadrului didactic. Cetoda de !nv"mBnt are deci un caracter intuitiv, ceea ce o delimiteaz de demonstra"ia logic, bazat pe ra"ionamente. An func"ie de materialul demonstrativ utilizat, metoda poate !mbrca diferite forme' demonstra"ia cu a&utorul obiectelor naturale, !ntBlnit !n special la tiin"ele naturii; demonstra"ia cu a&utorul obiectelor tehnice (dispozitive, aparate, utila&e) folosite la disciplinele tehnice !n vederea !n"elegerii structurii, principiilor func"ionale sau utilizare a obiectelor tehnice; demonstra"ia cu a&utorul materialelor grafice (plane, hr"i, diagrame etc.); demonstra"ia cu a&utorul mi&loacelor audio vizuale (filme, diapozitive etc.);

demonstra"ia cu a&utorul desenului didactic, e;ecutat de cadrul didactic la tabl; demonstrarea ac"iunilor de e;ecutat, !n situa"iile !n care se urmrete !nv"area unor deprinderi (desen tehnic, educa"ie fizic etc.). 3ndiferent de forma aleas, !n utilizarea demonstra"iei se cer respectate urmtoarele cerine de baz= alegerea unui material demonstrativ semnificativ, reprezentativ i accesibil; asigurarea receptrii acestuia !n bune condi"ii de ctre !ntreaga clas prin aezarea corespunztoare a elevilor !n clas i prin corecta pozi"ionare a cadrului didactic; 3ntuirea sistematic a materialului demonstrativ, prin alternarea prezentrii sintetice (!ntregul) cu cea analitic (pe pr"i); activarea elevilor pe parcursul demonstra"iei prin stimularea curiozit"ii, distribuirea de sarcini de urmrit i e;ecutat etc. %odelarea$ 4ceast metod const !n utilizarea modelelor ca surs pentru dobBndirea noilor cunotin"e. (odelul didactic este un sistem artificial, construit prin analogie cu cel real (originar), din care re"ine numai trsturile esen"iale, semnificative. Codelul constituie deci o simplificare, o schematizare a realului. 3nvestigBnd modelul, operBnd cu acesta, elevii dobBndesc informa"ii despre sistemul originar. An func"ie de nivelul de abstractizare, pot fi delimitate mai multe forme de modelare, crora le corespund diferite tipuri de modele (+, p.?7,= modelarea prin similitudine, care se bazeaz pe utilizarea de modele materiale (machete, mula&e), care reproduc cu fidelitate sistemul real, dar la alte dimensiuni (de obicei mai mici); modelarea prin analogie, care utilizeaz modelele ideale (abstracte), cum ar fi modelele grafice (modelul grafic al atomului) sau modelele matematice (formule, ecua"ii, scheme matematice); modelarea simulatorie, care valorific modelele simulatoare (simulacre) ale unor fenomene, procese, ac"iuni prezentate, de e;emplu, prin intermediul unor filme didactice.

Codelarea poate fi abordat i ca o form a demonstra"iei (demonstra"ia cu a&utorul modelelor). )<erci5iul$ Cetoda se refer la e;ecutarea contient, sistematic i repetat a unei ac"iuni. An principal, prin aceast metod se urmrete !nv"area unor deprinderi, dar mai pot fi atinse i alte obiective, cum ar fi consolidarea cunotin"elor sau stimularea unor capacit"i sau aptitudini. 5;erci"iul are o sfer mare de aplicabilitate, putBnd !mbrca forme diferite !n func"ie de obiectul de !nv"mBnt la care este utilizat. ornind de la obiectivele urmrite, e;erci"iile pot fi de mai multe tipuri= introductive, de baz, aplicative, de crea"ie. 5ficien"a acestei metode este condi"ionat de respectarea urmtoarelor cerine= pregtirea elevilor, sub aspect teoretic i motiva"ional, pentru e;ecutarea ac"iunii; e;plicarea i demonstrarea corect a ac"iunii de e;ecutat, !n vederea formrii modelului intern al acesteia; efectuarea repetat a ac"iunii !n situa"ii cBt mai variate; dozarea i gradarea e;erci"iilor; creterea progresiv a gradului de independen" a elevilor pe parcursul e;ersrii; asigurarea unui control permanent, care s se transforme treptat !n autocontrol. %etoda lucr3rilor practice const !n efectuarea de ctre elevi a unor sarcini cu caracter aplicativ= de proiectare, de e;ecu"ie, de fabrica"ie, de repara"ie. rin aceast metod se realizeaz= !nv"area de priceperi i deprinderi; achizi"ionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice; consolidarea, aprofundarea i sistematizarea cunotin"elor. 2ucrrile practice se desfoar individual sau !n grup, !ntr%un spa"iu colar specific (atelier, lot colar), !nzestrat cu mi&loace i echipamente tehnice. 6aportat la metoda e;erci"iului, activitatea elevilor are !n acest caz un grad sporit de comple;itate i de independen". #erinele de respectat sunt aceleai ca la metoda anterioar. An plus, se recomand= efectuarea unui instructa& (care s con"in i prelucrarea normelor de protec"ie a muncii);

organizarea riguroas a muncii elevilor, prin indicarea sarcinilor i a responsabilit"ilor; diversificarea modalit"ilor de evaluare i valorificare a rezultatelor (de e;emplu, prin organizarea de e;pozi"ii cu produsele realizate). %etoda proiectelor$ 4ceast metod se bazeaz pe anticiparea mental i efectuarea unor ac"iuni comple;e, legate de o tem impus sau aleas de elevi. 4ctivitatea elevilor se desfoar !n mod independent, individual sau !n grup, !ntr%un timp mai !ndelungat (o sptmBn, o lun etc.), presupune un efort de informare, investigare, proiectare sau elaborare i se soldeaz !n final cu prezentarea unui produs finit (dispozitiv, model, referat etc.), care va fi evaluat (de aceea, proiectul se !ntBlnete i ca metod complementar de evaluare). rintre avantajele acestei metode, men"ionm= posibilitatea unei abordri interdisciplinare a temei; consolidarea i valorificarea tehnicilor de activitate intelectual (de adunare, prelucrare i prezentare a informa"iilor); stimularea ini"iativei i independen"ei elevilor !n activit"i; dezvoltarea structurilor cognitive i a capacit"ilor creatoare ale acestora. %etoda studiului de ca( este metoda care valorific !n !nv"are $cazul', adic o situa"ie real, semnificativ pentru un anumit domeniu i care se cere a fi analizat i rezolvat. $#azul' ales trebuie s fie autentic, reprezentativ, accesibil, s con"in o problem de rezolvat prin adunare de informa"ii i luarea unei decizii. An utilizarea metodei se contureaz urmtoarele etape= alegerea cazului de ctre cadrul didactic; prezentarea lui elevilor; ob"inerea informa"iilor necesare (cu a&utorul cadrului didactic sau !n mod independent); prelucrarea informa"iilor; elaborarea variantelor de rezolvare; alegerea variantei optime; verificarea deciziei adoptate. )aloarea metodei rezid !n faptul c favorizeaz investigarea unor situa"ii reale, dezvoltBnd capacit"i de analiz, interpretare, anticipare, luare de decizii .a. De cele mai multe ori metoda se bazeaz pe activit"i de grup, putBnd fi !mbinat i cu &ocul cu roluri.

%etode de si!ulare$ 4cest grup de metode se bazeaz pe simularea (imitarea) unor activit"i reale, urmrindu%se !n principal formarea de comportamente specifice (cum ar fi cele profesionale). 1na dintre cele mai practicate metode de simulare este jocul cu roluri, care const !n simularea unor func"ii, rela"ii, activit"i, ceea ce presupune= identificarea unei situa"ii ce se preteaz la simulare; distribuirea rolurilor !ntre participan"i; !nv"area individual a rolului; interpretarea ($&ucarea') rolurilor; discutarea !n grup a modului !n care au fost interpretate rolurile. "ficiena metodei este condi"ionat de capacitatea participan"ilor de a se transpune !n rol i de a%i valorifica e;perien"a !n acest conte;t. rofesorului, aflat mai ales !n ipostaz de animator, i se cer i calit"i regizorale. *lte metode de simulare se bazeaz pe utilizarea unor sisteme tehnice (simulatoarele). %etoda activit35ii cu #i8ele este o metod de !nv"are care presupune utilizarea fielor elaborate !n prealabil de ctre profesor, con"inBnd sarcini de lucru pe care elevii le rezolv individual. .iele pot avea roluri diverse= de suport !n dobBndirea de noi cunotin"e, favorizBnd autoinstruirea; de control, de realizare a cone;iunii inverse; de tratare diferen"iat a elevilor, con"inBnd sarcini diferite pentru diferitele categorii de elevi din clas. An ultimii ani se contureaz o categorie distinct3 de !etode, bazat pe nvarea prin colaborare. Anv"area prin colaborare este eficient !n func"ie de luarea !n considerare a anumitor condiii (@, p.*+8 i urmtoarele,= componen"a grupului privit sub raportul vBrstei i al nivelului intelectual al participan"ilor, mrimii grupului i a diferen"elor dintre membrii grupului ($eterogenitatea optim'); sarcina de lucru (s se preteze la colaborare); e;isten"a unor mi&loace de comunicare adecvate. *legerea, din varietatea metodelor de nvmnt, pe cele considerate cele mai eficiente pentru o anumit activitate didactic, este n exclusivitate rezultatul deciziei

profesorului. An luarea acestei decizii, cadrul didactic "ine seama de urmtoarele considerente= obiectivele pedagogice urmrite; specificul con"inutului de !nv"at; particularit"ile elevilor; condi"iile materiale locale (mi&loace de !nv"mBnt, spa"iu colar etc.); timpul disponibil; propriile sale competen"e pedagogice i metodice. 4lternarea metodelor de !nv"mBnt, diversificarea procedeelor didactice pe care acestea le includ constituie o e;presie a creativit"ii cadrului didactic. A"L7:A077 *. Defini"i un sistem de metode proprii !nv"mBntului profesional i tehnic. +. #oncretiza"i pentru o tem tehnic una din metodele urmtoare= modelarea, simularea, e;perimentul. @7@L7*G;A 7)

*. #erghit 3oan, (etode de nvmnt, edi"ia a 333%a, 5ditura Didactic i edagogic 6.4., Gucureti *HH8. +. #erghit 3oan, 0eacu 3oan, 0egre"%Dobridor 3on, Bnioar 3on /vidiu, relegeri pedagogice, 5ditura olirom, 3ai, +77*. :. #uco #onstantin (coord.), si%opedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice, 5ditura olirom, 3ai, *HH?.3onescu Ciron, 6adu 3on, !idactica modern, 5ditura Dacia, #lu&%0apoca, *HH@. ). 3ucu 6omi", +nstruirea colar 5ditura olirom, 3ai, +77*. @. Coldoveanu Cihaela, /proiu Iabriela #armen, ,epere didactice i metodice n predarea disciplinelor te%nice, 5ditura rintech, Gucureti, +77:. J. Eldulescu 2., #Brstea C., #hitic C., -%id metodic pentru proiectarea i desfurarea activitilor de calificare n nvmntul profesional te%nic , 5ditura #erma, Gucureti, *HH8.