Sunteți pe pagina 1din 78

Yalntina CBOTARI, Gheorgelvti1u, Ion ALANIU

ASPT ORTI $I PRATI AL PRVDRILOR oDULUI FAIVIILI


(atrial didatio-mtodi pentruativitfileprati la disip|inaDreptulfmiliei)

III$INAU, 20I'

zu 47.6(075.8) 33 Reomandatd CatedraDrpt Civil

*{(!S

Recenzent: SrgiuBAI$, doctor i drept, oren|ir universitr

I
l I | I I | l | l |

"";;;;;;J"ii".;--*''t*

Cbotari, Valentina Aspt torti qi prati al prvdrilor Codului familii; (Matrial didatio-metodi pntru ativit1ilprati la disiplina Dreptul fmilii')' Valntina Cbotari, Ghorgh Mi, Ion alaniu; Universitatad Stat din oldova, Faulttd Drpt, Catdra Drpt -. l55 pag. ivil. _ Chi;inu:CP Us, 201.1' |.o8g-3 ls g78-gg75-7 zv 347.6(0.75.8' 3 50 .

l -089-3 rsBN 978-997s-7

@ ValntinaBOTARI. Ghorgh MhU, IonALANCIUC' 20l l

@usM.20r r

ctulrnentu loc schimbdri rdicl in tot rel vi|ii socile, schimbdri cre ncesitd crere unui cdru juidie decvt. Elborre si doptr,ldturi d lte cte norrnti, unui nou Cod l fmiliei constituie un pilo importnt cre St l temeli juridicd reglementdrii rporturilor fmiliIe in condi|iile ctuIe. Dr noile noftne de drpt trebui studit, nlizte, interprtte, comnttesi eplicte _ cstfiind premislepentru plicre lor in prcticd' in przent lucrre estefdcutd nliz torticd prvdrilor Codului fmiliei gi pr.cticiijudicir in domeniu.Fiind destintd studenlilor Faultdii d Drept, v sri l fcilitre petrecrii sminrelor si ctivitd|ilor individuI in domnil drptuluifmilii' Mtrilul didctic ste structurt conform curriculumului l disciplin Dreptul fatnilii, incluzind cele mi importnte si frecvente intrebdri l fiere ttnd si unle momnt din prctic judiird. Spe|ele propus sint in tnr prt czuri din prctic judiir. Studnlilor li s propun itrebdri l cre urmzd fi dt rdspuns, reiesind din prevderil oduli fmiliei, le onvenliei privind Drepturile Copilului din 1989' le Conven|ii supr Protec|iei Copilului si Cooperre in mteri dop|iei Internlionl, le conven|iilor internionale privind sisten! juridicd si rporturil juridice in mterie civild, fmiliId i penld. onsiderm d solulionr zurilor in conformitte cu legislli in vigore si doctrinei vor form l studen|i ptitudini de liz detlitfiere situ|ie pdrut in prctic unuijurist, u prnd inters, de precier corectd normi

juridi cre urmz fi plitd, Tote cSt vor prmit formre prsioist juristului i sopul cest sd potd u mi soltt|ion litigitle fmilile lgl si ehttbil, dr si sd promoeze o politid soild r sd dud l intdrir fmiliei; rdspunderii pdrin|ilor pentru restr, edllre si intr|inere copiilor minori; grijii mmbrilor fmilii unul fld d ltul; ocrotirii copiilor oni si lipsi|i d grij pdrintesd si ltor vIori ftnilile. in conIuzie menlioez cd lurre ,'specte torti si prctie le prvedrilor odului tilmiliei', orespud eige!lor |nintite,dorindu-I utorilor noi rIizdri'

Tma 1 NOTIUNA'

OBITUL $I PRINIPL SNTIAL AL DRPTULI. F.AMILII

i. 1. Familia 9i fun1iil 2. obitul drptuluifamilii. 3. Mtoda dreptului familii. 4. |zvoare|edrptului familii. ale drptuluifamilii. 5. Prinipiil sn{ial cu alt ramuri d drpt. drptului familii 6. Corrla{ia intrebiri entru lurl individual al studnlilor l. Defini1i obictul drpfului familii. Cr sint rlaliile d Codul familii? Partiularittileastor soial rglmntat rla{ii, domniul d aplir a legisla{iiin rlaliil d famili. Dlimitali obietul drepfului familii de obitul dreptului i. qi dosbirildintre aSta? vil. Care sint asm6nrile 2. Dfinili mtoda drptului familii qi xpunli-v6 asupra autonomiidrptului familii. . na|iza1ipriniiil drpfului familii. Und sint xpus prinipiil in afar d Codul familii? 4. numra{i atl normativ ar sint izvor d drpt al ramuii. 5. Cu ar ramuri de drpt orlaz dreptul familii? xmplifia{i puntlde tngn!6. 6. Dfini{i noliuna dreptului fanniliei. SPela I timp d 15 ani, Slii lna qi Vladimir au fost cstri1i parursul rora au dobindit mai rnult bunuri, ins6 a louit imprun6u bunia solului in asa astia.

lo tor, o r n|ir univrsitr, sf tedrd Drept ivil, (Jnivr,sitt d Stt din fuloldov

Sergia BrE$

ff

In anul 20l0 Vladimir a ddat, iar bunia a anun{at-o p lna i trbuis pirf,sas louinfa.Ultima s.a imptrivit. I, Dcideli ce fel d re||ii sint intre Eleit i bunic fostului sol. 2. ceste rIlii sInt reglemntt de legisl|ifmilild? 3. Determin|i norntelejuridi le rmurii de drept cr urmezdfi' plictd' Spe{a2 Lungu Vronia qi indru Ion au trit in oncubinaj 6 ani, din ar au rzultat doi opii. indru Ion a fost inscris a tat al opiilor'in6aza rrii omuneu mama opiiloi. Dup 6 ni Vrnia 9i lon, avind nintlgi srioas intre i, au hotrit s louias sparat,ins nii unul dintr i nu vroia si s dsprt d opiii minori. i s-u adrrsatin instanlade judat pentrua dtrminalouI d trai al opiilor gi prtajabunuriledobinditin mun. I. um v solu|ion cuz istn|u d judet, in bz dror ormejuridie? 2. r .orgn v fi trs t proces ptru rspctre drepturilor copiilor miori? Spla 3 aria gi Vasil s-u adrsatin instanfad judati u o rr privind dsfaraisitorii 9i impira bunurilor pro. pritatin dvlm1$ia lor. Pentru a diminua taxa d stat ar una a fi pltit, Vasil a migoratsnfialprful bunurilor indiat irr lista anxat la rer. aria nu a fst d aord u ast pr!, invoind faptul 6 Hotrira Plnului ii Suprem d Justi1iu privir la pratiaaplirii d itr instan{l judtor$tia legisla1iip auzl d dsfaere a storiei

stabilegt pr}ul bunurilor are urmaza ft imprlit la divor! st prelul de pia{i la data partajului Determinli dd Hotdrir Plenului Cur|ii Suprme de Justilie ste izor de drept l fmilii. rgumentli rdspunsul. Sp! 4 So{ii Vasil 9i rgareta,invitoi in ;oala din sat, s.au certat dur pntru motivul lotul d pimint pr are st onstruiti casa omuni-a fost rcpartizat lui Vasil in timpul istorii qi, di, ste proprietataprsonal a lui Vasil, dr nu comuni, um insista rgarta. Primarul satului i-a hmat p soli la primri pntru a s pun aptrtrilordintr ei qi sA solulionzr litigiul aprut. primriei? 1. Este litigiul dt de competen!' 2. re principiu l dreptului familiei ste incdlt i ca' zul dt? 3' Cum urmezfi solu1iontczul? Spla 5 Lilia qi Alxandru au inhiat stori la virsta de 23 ani. Pst citva luni Aleandru a pleat la luru in Portugalia. Lilia, implinind virsta de 25 ani, gi.a shimbat buletinul d idtitate in ar organle ompetnt au omis qtampila privind starea i ivil de istorit. Dup 3 ani Lilia nu mai gtia nimi dspr so! qi, onsidrindu.slibr, a inhriat o nou sitori u Constntin, sitoria arrtrioarriminind ndsfE'ut. l. Cr principiu fost tncdlct I tnchire cdsdtoriei dintre Lili si onstntin?

rr

2' B sn|iunipot fi plite si cine pote cere plicr cestor? Sp{a6


t.: .:r.i.il

Tma 2 RAPORTURILE ridi familial. JURIDI FAIVIILIAL.

Prinlii lui ornl, in virst d 8 ani, au divorlat gi l a rimas s louias u mama. Bunia din parta tat6lui vra s-;i vad nepotul, s6 omunir u el, dar mama intolauna gs;t motiv s nu-i prmit. Bunia s.a adrsatautoritlii tutlar pentru a-gi apra drptul prvizut d artiolul 65 Codul fmiliri. Autoritatatutlara luat o.decizie ar prevd bunia ar drptul dat in spt/nin,s viziteze opilul' ins rama opilului ontinusf, pun piedii in omuniaradintr nepot gi brrnii. Btinia s.a adfsatpoli}iei. I. Decidli dcd bunic s- drestorgnului comptnt. 2. efel d mdsuripotfi plicte in zul dt? 3" Normle juridice le cdror rmuri de drept vor fi plite?

1 . Notiuna, obiful, subitul qi tipuril raporturilorj. 2. Faptrle juridi in drptul familii.


a J.

Rudnia qi afinitata,importanlalor juridi6. bliglor familial. 4. Rlizaradr,pturilor 9i tnd,plinira 5 . Aprara drepturilr familial. familisi. in dr'ptul 6. Tirmrrledeprrsrip1igi alte trmen 7 . Actl d starivil qi ingistra'lo..' intrbf,ri pntru lrul individal l stdnlilor

1. Definili familia in snssoilgiqi in snsjuridi. 2. Defini1i raportul juridi familial qi analizati strufua asfuia.Cin poat fi subirt al raportuluijuridi familial? 3. numrali tipuril rorturilor,juridi familiale. 4. Car faptjuridi du la ari1ia,modifiara 9i intararaprturilorjuridid familial? 5. C estrudniaqi ar sint fteli juridi? i juridi? 6. Ce st afinitateaqi ar st imprtan{a drpturi. 7. Sint oar admise arrva limitri in ralizr-a lor gi indplinira obliga1iilor familial? Faeli .trimiter la normel Codului familiei qi da{i rempl onreteftr azul rspunsului afirmativ. 8. Car sint organld aparara drpturilorfamiliale? (msuril) apliat subietlor 9. Numi;i sanliunil . raporturilorjuridi familial pntru inf,laranormlorju. ridi familial. 10. S apli oar trmneld prsripli ta.1olu{ion1; rea litigiilor ris lin rlaliil dr familie? Da da, numi1i cazuril onrt.

l1. Ce fl d trmnmai rxist in drptulfamilii gi ar estsmnifia{ialor juridi? |2. 'areste.reglementarea legali a irgistririlod stat a atelor d strivil6? C importarrt au inrgisffrild stat prnfir dpful familii? Sp{a1 A s.a adrsatla sa dr opii u crla d a lua sub tl di pii. Diretorul asi d opii a xpediaterrra la autritata tutrlr din raza tritorial pntrua s fi luatji da resptiv.Dup prezntra atlornsre'A a fost numit futor al Violtei gi al lui Arrdri (fra!i)1nvirsti d 5 9i, rsptiv,7 an|. I. Ce fel d rporturi s-u stbilit in urm doptdrii dc i despr instrtuire tutelei intr si utoritte tutlrd? Iire gi copii? 2. Dcd eistd un rport juridic fmilil, idic|i cr est nutl, cine sint subieclii gi cre este obiectul si tipul rportului? , Spela2

Spfa 3 P tr uqiSofiaseaf l i n r l a{ i i d r on cu b i n ajd i n 2 0 0 3 . i au doi pii minori. in aceast1perioad au dobindit mai mult bunuriprintrr are o asa, un automobil, titluri de valoar, un lot de pmint d la primri. in sptmbrie2010 au hotirit ss dspartf,. 1. Cfel de rporturi s-u stbilit: ) itr Ptru si Sof,? b) intre Petru, Soft, si copiii lor? juriilice se vor plica l solulionre litigi2. re norne ului privind prtjar bunurilor gi litiilor privinl.d1trm no,io loculii d.etri l copiilor minori gi plata.pensiei de intrlinerpentru c$ti? Spla 4 nul 2005. Valriu 9i Nina sirrtsatoili,din So1iiBarbrragri pnfru Ambii .tnt i'."i irr impul munii qi 1rfur pu{intirnp srritrin ali stloui mamasotuluiar,fiind gospd6ia qi in fiar timp liber. a a hotritsf, l {ut tinri1or i*'io""' lor, f6aite v,i igr hrnapri. car'vnain gospdria qi pfieauin asafiului snrrqi anurii. t,lrl Nora ra nmul|unitf,de ast fapt gi a rugt soara s nu maivinlaiingospdriqisifa6dzordin.Apusondi. (dr la as6, sarai, be |ia ca sora s6-i fuiorf, toat hil poartl)9iarugat.osvintnospliedoarindvorfieiaas. ou",u a inaintat o plingere primrului din sat. 1. Cum v proced priral? 2. Cre principiuurnezdfi plict la solufionrcztlli? 3. Cr esteorgnul e urmezd solu|ioczul?

Solii Girla au dedat intr-un ident rutir, lsind doi opii minri rfrri.P opii vr s6.i adoptfratle sfului ddat,arr arr tri copii, 9i mtugasotii ddat, are nu arr opii qi trigtirr Italia. 1. re v fi grdul si lini de rudenie intre soli Girlea (decedt)si mdts s? 2. ine v tvprioritt l dopi copiilor' rdmsi orfni? rgument|irdspunsul. 3. Eplici importn| rudnieiin difritermui d drpt. 10

1T''l ii
I

Sp{a5
I

Spla 7 Vitoria, in virst de 25 ani, ar un pli d 5 ani - Luu Dumitru, in virst de 30 ani, amini1a.a s s6tor9t rr rst vduv gi ar doi opii - ln d 3 ani qi Ionl d 9 ani, sta rind opilul vitreg d la so{iadedat.Cind opiii au rsutmari, Ionl qi-a xprimat dorinla d a s istori u Lumini1a' 1' Decide|i dcIonel si Lumini|sint rude qi in ce grd. Pot ei sd incheie o cdstoriecorn condiiilorrdtte in spld? 2' Ce fel de rudenie r eist intre capii dd Dtlmitru r ti doptt-ope Lumii|? Spla 8 So{ii Ana qi Niola Ptrov au 5 pii minori. i fa buz de alol, nu luraz6,nu ingrijrs opiii. Autoritatafutlaraa ssizatinstanfad judat 9i, in ufnra xaminrii azului, Ana 9i Niola Petrov au fost dezu1idin drpfuril print$ti,iar pntru intrfipiii au fost plasa{iintr-o instituli.rzidnfial6 nerraqi ducaliad mai dpart. ra imptlavfisti d 54 ani, na s-a adrsat1aofiil d starcivil din storulCntru al muniipiului Chi;iniu u o rrr prind libraraduplihtlorrtifitlorde na$teral iloi d ar va avea iivoir perltru a-;i prftprnsia ilr condi1ii Funlionrul oficiului d star il6 i.a librat duavantajoas. patje rtifiatiioi diitere al opiilr. procdt corctfunclionrul d str civild? rgumnjuridice respctive. t|irspunsul, fictnd trimiterel nortnle Spe{a9 solii Ion gi vasilisa Albu au divor{atin anul 2005.Avind 2 copii minori, i au inhiatun ntratprivind plata pnsii d 13

Ana, in virsti d 55 ani, stl bunic a doi opii in virst d 5.9i 7 ani. a a injit d nepo{idin frageda1oropilri,apoi 3 s.1u mutat u prinlii in apartamntulpe ar l-au prourat. Tata!opiilgr (f-iorul Ani) a plat la osova pru a s poatf,asigura familia qi rambursaimprumutul luat pentru apartamrnt.-amaopiilor nu dorqt s du piii ia bunia 9i nii pe bunia n-o prime;to s-i viziteze. Astfl, Ana nu poatr s-givad npolii gi s omuniu i. I ' Consttlicre drepturisi le ai sint tnclcte in czul dt. 2. um potefi solu|iontlitigiul? 3. Ce mdsui d ocrotire drpturilorfmililpotfi plicte? 4' Cre sint orgnelecomptent sd soluioneziltttgi dt? rgumentli rdspunsul plicdnInormlejurid| le oduluifmiliei ;i, dup z, le ltor te normtiv' Spfa E|izaveta 9i Vadim au fost stori{i 2de ani. in mai 2009 au divorlat, dup6 care |jzavta s-a }nbolnvit si in ianuari 20|0 i s-a stabilit gradul II d invatid1rtat. a nu stinadrat in cimpul munii 9i prim9t o pnsi sialin sur.d300 li, ar steinsuficintpntruintrefinere. Fostlso! steoupat u ativitatad antrprnoriat gi o ajutmatriald fiar dat ind i s adrsaz5 lui. lns fiul lizar,gti,in vist6 de 19 ani, a sfituit.o s rintrtinra d la fostul so{prin instanla d judat,doardup xpiraratrmnuluid un an d la divr! a va pird drtulde a fi intre{inuti1 fostul so!.

'l

]. Elizvet est obligtd sd-si reIizeze dreptul l itre|iner? Nerelizre dreptului in limitel uui i de zil de l decere cdsdtoriei duce l pireder dreptului subiectiv fmiliI de fi intrefinutdde fostul so|? 2. Trmenul d un n din spe|d ste un tet.men de presriplie?

t2

rll
l

intrfinr, onfrm ruia Ion urma s ahit in fiar lun ite 2000 li pntru intrlineraopiilor. Citva luni rl a pltit pnsi' iar in arrul 2006 a plat la mun in striintat, bligindu.s s timitf,bani. l nu s-a linut d uvint, iar mama piilor nu s-a adrsatin instan}a judati. d In iuli 2010 Ion s intoarr in lar 9i Vasilisa ii cre s pltasintr{inra pntru tofi anii onfrm ontratului.l nu st d aord, invoind trmnuld presipli de 3 ani stabilit d lgisla}iepntruplata pnsii de intr}inr pe . pioada antrioar. Vasilisa s.a adrsatin instnfad jud. I. e v decid instn|? 2' Se v pli trmenul d prescrip|i in cuzl dt? Spefa 10 Silvia qi Liviu, t!niai Rpubliii Mldova, au inhiat sstoriain Italia in anul 2oo7, ln nul 2009 s-au intors in ldova, gi-au umprat o cas, un automobil qi alt bunui valoroas.Un aidntrutir in ara fst impliati mina lui Liviu a ondus la desulastuia.Silvia, dup inmntrea slului, s.a adresatla notr pntru a perfeta susiuna.Notarul a rfuzat lrera' motivind i Silvia nu dtin atle nersare pntru a onfirma alitatade mogtenitor. 1. Cre stecfuIde str civild ce confirmdclitted so!? 2. um pote fi onfirmtd cdsdtori tdlenilor Republicii Moldov tcheitdin strdindtte? Dfi rdspunsulfolosind prvedrile legl din domniu.

Tma 3 AsRIA 1. 2. 3. 4. $I RGLN{NTAREA I JURIDIA

ei juidi6. No}iunad cs6toriqi rglrnntra Condiliile de fond ale s6torii. Lipsa impedimntlorla 1s6tori. stoii. Produrafunheirii

intrbri pntru lurul individual al studfilor stuia. rdirrda,p1iunil f,stori, 1. Dfinis onptuld j uridi1 a istorii. 2. na|izatjnatura juridi al 6s6trii. 3. Dsiti aratrl 4.D finilin d i l i i l d f on d al sd tor i i i n s n sl ar g q i ingust. sns in s. sirti dosebirildintr ondiliile de fond ale st. rii qi 1d form6. . qasifiali ondi}iild fond la inhirastorii. 7,nalriza,tiondi1iiidfondlainhrirac6strii. qi 8. Car ste virsta matrimonial rninim5 pntrbrbali fmi? Dsri{iprodurad mic$orara virsti matrimnial, indiind rganulompetents soioneze o astfl d rr' 9. Se admit oarinheiera6s6toriiintr vrii primari? Dar intr unhi qi npoat6? 10. vidnliati rlalia dintr drptul la inhira 6sanaliza torii 9i drptul la viala intimi 9i privati, riqind din jurisprudnti Do p marginsa rt.8 gi 12 din Cnvn1ia urpearrea Drpturilor omului qi Librtilli1or Fundamntal. qi it. outi,a{i partiularitatileviciilor d onsimtmint domrniul lor de apliabilitatla inhiera6storii' 12. Dfinili impdimentlla s1tori.
15
;.flE

t4

ll
.*J,,;ji;;io

i,,ii' ru"a"-""tale' corIa|ico| istdfutr fuul la ]: rfiiti onditiil formi l 5sitorii. 16. Descritipoedura lnhiriisnbrii. cdsdtotii. , ,iiiii" li a,.ptut dasJacr Deteminali pna, omptle titigi"i titoda n' si1o1i .l7. 'i fectelo eIs. ptirii ei podra dheir a storii. l?. Didli sup spts 2 vlolii juidie astorii . incheiatel formeligioas6. in artiolul 12 din Convniaopan6 a D!trilor

14.Clsifiaf impdimqtla lcfuitorie.

impdirnntelr tasitorie rglmnlatr o.'-',?"ix::,#ii!f,!iff1,2"ff#;'T;:!:"'i"".'*


,,,'.i;iif'!'# #:;":'*;':; 'f;

spfrl

is.toriei ltsr psonrdintrrel ouli ua estr drj istoriti. Ion '." .Ji""i" p"* 8-l onulta rfrritor la desfaere 5sitori. .lvoatur i.a us * est ln dlept s5 soliit lsfara .i] :"-u*Tg.':" onfomitat u prYedile art.4din o. lYlj: Y1Y":.' ..:p"1 aolduluiso}ii,olul nu oatr dsa::.:T,:' re .stoii in timPul grsviditlii -""iu si mp " u,, J,, oupaa$tee i[u|ui, daeitas-an,itut ',;u i;... "; I prre fag d rst,iqii |"i*u ' : '!n1t, |,",rl de .34 din oduljoil.iei.
l6

stirii ivil,luiIoni s-apli".ln-l..r"f* lit. a)dinCodrrt "ii .p:.9 art.l5alin'(l) I.:" Intel.zjs inheire

h,i' 3luni ri audis ssrisitoras' lns, r'::*::I:::L:3:;;;8;;2,'x;:a!:;i; . adrsinlu. sela ofiiul


i''t"t.iiinii g,iei familii. i teir
sPdr!'.

l." ""i.,J:'Jlih#ff;.; d:.si "rio l" " fmie' [gr.

tlei8. Fiind on'tint a nu rst tatal

In anul 2010 ast s-arrintos, l.T . d.oi. 'unio.^ ',*'!.,"iJ!o|f;#in!;**n' lgia1iei rdzna|ionl Ioile {ue3 E a'Iat soti sa ste
ilsfuriati r" ti ,,"t,i,|i"a*il art.l2 din Do.

*xlT}-fi'*1'#:flgii

s-au isatorit in ul 2005. Dup - -Iongi ria lhia i:-i*:;'Eli#""#:ffffi# ''"-.,'-)-'o

llT*:''J-i"ffif*"iillflyffiniJilJ*1*ti r lrgilenaliottal
subilii dtnnin|i pfdr, * la.std ladsdtori d|P|ul dfutt ii dreptul ,," 'i;,l#!,x"!rf,#,!!.!ia

*. i..ii i;

u Vsil, ln td l8 ani' a dls s6 sr stores ivist,ilrii la ofiiul adsat i s.au '** u" 16 i. u'"iii,i j" d ins6 frr1ionrl ;,;;ffi.";.;;4 "sero'i. *t i l- spus n uu va ofiia ihiastoiridin nlotivul a vlria adoar 16 ani 9i l-a xplire teuisi pulie loalr pentru s adrszutoritatilotadministalii olin9dimsa d vlt. Fqioorul primftieid loalit'fos'i-a infrrmt pit. qii, rrnzsaprczintraoldulsrisal p&ii. trusolionrra
t7

l Valeriri. Adrsindu-s astor4 i au rfuzat' iar Valria a dis s-i olig prin instanla d judat s-qida ardul. 1.nIiz|ierorecviciudeconsim|dmitIicheieIns' onsultind un avoat, asta l-a xpliat o asrnnea reacsdtoriisidtrminlidomeniuleideplicbilitt.. so! produ nu st reglemntatprin lg, ir Valria nu dispune d z. stbtttiidcd erore Suprstrii civile celuillt Su nu un motide nulr csdtorii. apaitat de ri{iu proesuli 9i judtorul va rstifui rrrra rprezint d hmrin judat inaza art'L7oalin.(l) lit. ) PC' 6

Spla

l l

I. Sttfondt epli|iil votului? 2. Decideli supr modIidii de pdrre drpturilor minorilor l inhiere cdsdtorii. 3. Solulion|t litigiul tnfond. Spe{a 4 Ct!anul Rpubliii Moldva lon Apostol, fiind student in arrul di la Univrsitata Thni, a plat in SUA prin programul Work nd Trvl. Aolo s-a impritnit u o dmni$oar din statul Louisiana, et!an a SUA. Vizitind oraqul Las Vegas, dup onsumara substanlelor naroti, a$tia au dis s s stors,s6toria fiind oriatf,irr fala autrit1ilr statului rsptiv. ]. Determinli condiliil p cr trebuie sd Ie intrunescd consildm?ntul l iheire cdsdtoriei. 2' cliuni rrzsd tntrprindd funcliorul d stre civild dd so|ii su unul dintr ei se fld tn stre de ebriett Icoolid, nrotid su toid l inhiere dsdtorii? 3. re sint ctle icheierii cdsdtorii in circumstlttle descrise tn speld? Spfa 5 In qi Maria au dis s s storeas. Dup ofiira . sEtorii aria a aflat Ion a fost dja isf,torit qi s-a adrsat uni avt pntru o onsulta1i rfritor la posibilitatea dlaririi nul a istoriei din motivul solul nui-a comuniat inaint d inhira storiiaest fapt. l8

rl
il

s Vasil, in virst6 d 19 arri,9i lna, in virst d.18 arri, rla{ii u lntilneaud tuni. Tat6l lni strrn om d afari u tinln luma intrlop. urma unei disutii ontrovrsate sual. raport ,ii, u.",tu a aflat c6 tinerii dja au intrlinut ll.aamniatpVa si l cLd a6 n u sr va s6 tor i u l n " s. 'i" 't"iu'nu in periol. :'1" 9 luna s-a inrstrat rlaflil toria. Dup un an ql tuni dr la inheira satorii hmar tlintr,o1i ,-uu inrjut61it,ir ln1a dpuso errr d prtajul i":'".ita prin ar a soliitat dsfareastrii, solului la oiro, inait in tirnpul s6toriei 9i obligra opilului minor omun. Vasil a depus o rr rintr1inera nul .o"'"rio"al6 prin arr a soliitat dclarra6s6torii p'"t*"auo'ti-pusdtat6llenissstoreasa. l 1, Dterminli structurviolnlei c viciu d considmint incheiercdsdtorii. io2' Stbili|i termnul d prescrip|ie pentru inocr generl juridice in si dlnir tmii de ulre ,itelor "o in spcil. sdtorii, 3. Solulio|i litigiul in fond. Spla 7 .20ag. aint d in. it |a 25.1 Galina 9i Petrs-au sto qi a aflat hiera sf,torii, Galina a trut ontrolul mdial nuvaputaavaop i i .P e tr u ?n sf ,i q i d or af or tr mu l ts Galina nu rib6 l pu1indoi opiiu Galina. Cu toat asta, stara i.a omuniatlui prtru inaint d inheirra Astoriei r netetiisalo.D up6u n n q i ju mi tate ,i n u r mau n i d i su l i i ,
19

!
l

I r{

1i i l
l

unogta astluru in inaintd inhirastorii.

Galina i-aspus lui Petru nuvaputea ava opii9id fu,' ,,,,u,o,"9.i,:":':;#::::';":k!#:ff:;,:;:;,#:;"o:::;'u!:


ehitiv de legiuitor? ,iei? Sint cSttmiurireglmentte.

ii
L

I. Dterminli nturjuridicd viciului de consim!mtnt Spla 10 r'PEl. l incheierecdsdtorieigi stbili1idomentulde plicbilitt t rro rocestui' s-auadrsat Busuio qi tlrraRilrr t1nul itvazi1le,La Pst 2' Propueli solu|ii pntru so! in eventulitt dresrij rc d inregistr a asatoriila oSC Botania stuipintru.o cons|ult.ie ()SC s adrsraz tilenur u o rrprin r soliit I ut''vot' .to.i.l intr Busuioc 9i Railrdin moti. rtfuzara gos. Spla 8 logt imprunu Busuio d trri ani, duind o vul i a """'t.a't

ri
l

u t. ap$Vitora. de stre in bultinul d identitatal |ui azacllV. nu ..u kfot" storobieiuni,c v deidefunc|ionrul ',"*piJ antrioarastoria fost dsf6uti. $ful oSC l-a rzut pe :ivild? uvint 9i a primit rra'doaree l a promis 6 in ziua fixat Sp{a11 pntruirgistrara f,storii va aduertifiatuld divort. la oSC o errrr d inrgisano.leA. gi nhi G. au d,pus Pest o lun de la data fiat pntru inrgistraru za drias-a stbilitziua iregistrf,riis6triel a przntathotrirearmasdefinitiv a instanfi d""a,ai,ji"1 j;:""# y:L"::Trii cu psthotarin lgtur Manol A. urma s pl privind divorlul din 15 fbruari 2010. lns s-a onstatat Iat c ". TTT a

Cazacll'Vitor adepus o rrrr dinrgistrar asttoriei v'! vv'rr ffi*:'?;#'PHfiffi:."xfiHr"a la oSC a set.Buiuani, mun.Chi$inu,

inprin1a

aasthotrir nu fusse inrgistrat laoSC.


Decide|iSuprl c|iunilorS. spla 9

ffii":';li;*;:sl#1! H,trffiffi,l;'ff: oSC in ziua stbilit

o rrre de irgistrae a striila oSC Buiuani. i au soliitat inrgistrara storii a doua zi dup dpunrearrii din motivul Iordah.urma s,plin misiun diplomati p tri ani in Frrrla,und voia s o ia 9i p Androni,aast irumstnli fiind onfirmati prin atl justifiativ orrs\ I'LLLL punztoar 1, Ce trebui sd intrepridd SC Buiuc,nisi in bz gdr ". rui t lgisltiv cst urmzdsd i decizi? 2

Ct1anul Iordahe Androni s.au 9iet!ana ad'rsat u *j**n*#.L*;l,f".fflir.

przenta.la hohavitd g.rpa ri nu s-auputut minra ivi qi ausoliiti9i o^aata o" ofu destr ultrior cirumstrr|, $fulos, apriind in ast glstrii ""ato,i"i.
in inontstt rltorii. urpt r, Manol A. qi nahi G' u d hmre .''t" o. jujata asunil ;efului osC, ir in rrea ziua itrnsfera u" *' .u os slfi ligat a ifu* J""iistrii lor. leI ' nlizli pozi|i slui S, iocind prvederile pertinnte. gle ' ,. Solu|ion|ilitigiul tnfond' 2l

Tma 4 RELATIIL PRSONAL DINTR soTI

Spla l

iii i
ili
I

o prilna in din pilri doras dvin stwards. tni-a omuniat ar o rlali la o ompanie arianqi ar 1. Notiuna d relalii prsonaledintr soti. si ajut.ins6 solul lnoi nu a fost de aordu algerea ;luta 2. Corlafia dintr rla{iil prsonal el patrirnial |iei, fapt pntru r s}ii s-au rtat.Pst du sEptmini 9i in drpful familii. |ul lrni a aflati aastatfuqis-a adrsatpritnisal 9i 3. Dreptul solilor la algra numelui, domiiliului, prof- trrmadja s pl la ursuri d instruir. asteondifii, sosii sau indltniirii, alt rela{iipersonale. 1ul lni i-a spus da ea nu rnuntla algreasa, l va storieiprin divor!. in sus{inrrapozi1ii rliita dsfara intrbiri ptru lurl idividal al studn{ilor 8l, a argumentat in alitate d sot st ftr dr'pts-i dea 1. Dfinifi rlaliil prsonal lilni romandiri qi india1ii d ori natur. Agumntl nepatrimonial. so|uluii s-au parut lni justifiat 9i in sopul pistrrii fami2. Stabiliti orlafia dintre rla}iilprsonalqi l atri- lii a a rnunlatla dorinla d a dveni stwards. monial in drptulfarnilii. Dtrminafiar dintr astduf, atgorii de rlalii rdominin raprturilfamiliale 1. Decide|i Suprtemeiniciipoziliei so{ului' in r9i glmntril juridi. 2. Descrieli s!dreptului solilor de -gi leg prsi 3' Dtrrmina1itmiul in baza ruia apr relaliil prso- suu indeletnicire' nal dintr so!i. Spla 2 Care sint,prinipiil r guvrnrazd re1a|11| Pin la inrgistrara 6storii, so{ii Ptresu nu au prsnal dintre soti? lnhiatun ontratmatrimonial.Insi, dup inhira6storii, la sliitarea s{ului,sofia a smnatun insris prin ar s 5. Dsrie1itipuril d relalii prsonaldintr so!i. obliga a niiodat6 s nu lurozin alitat de asistntsial, 6. are st onlinutul drptului solilor d a sluliona d nform studiilor pr ax1e-aabsolvit, i doar s se oup d omun aordproblmlvilii familial? trburile asni, r;tra 9i duareaopiilor. Dup6 i|iva 7. na|iza|ion}inutul juridi 9i ftlbligafiilor r- ni,solia s-a angajatin alitat d asistent soial la Dirlia protlir soial qi orotireafamilii a uni primirii. Solul s-a zult din rlaliil prsonalenpatrimonial dintre 1i. drsatunui avoat pntru a-l onsulta msuri u ratr 8. Dsrie{icum influnteaziirrhia pot fi intrprinsin raportu situa{ireat. storiiasupra- ,;uridi t{nii ar o runul sauambii s, daasta r s?ntdint. I ' Decide|i supr vlbilitdii inscrisului smntd soli. 9. Dtrrninafipsibilittil p ae l ar fiear dintr 2. Este posibild includre unei sl de cluze in consoti d a-qi algnuml dupinhirastoriei. trctulmtrimoniI? 22 2

3. Decid|i supr solu|iei pe mrgi,ne situ{ii dscris in spefd. Sp{a3 RGI1uUL LGAL

Tma 5 AL BUNURILOR soTILoR

l.Cratristiagnralarla}iilorpatimonialdintrs1i. La inhisra sitoriei, Angela, in pfida sfaturilor rud2. Rmul lgal albunurilor so{ilor.. lr qi prietenilor,a dis s.i'pstrz a so{ilor. nml d famili d i. p'rea propriti{ii in dv6lm6qie pind la inhira storii. Ultrio so{ii au dis s a solilor. dbfurdeastfenia romflni, iar Angla, pnt a vita 4. Raspundrea'obligalional inomoditlil rat in lgtur u prftara atelor, s-a al studenfilor adrsatla ofiiul d strivil cu o rrrre d shimbara nu- lntrbiri pntru lurul individual rnlui. Funtionarul d starivil, ins' a rcfiatsf,-i satisfa rra, invoind faptul drpful d shimbara numlui sol. Dfinili rlaliil patrimonialdintr so!i. bunurilor .:tilo..: lia dja l-a xritat,iar onsim!mintuldat u ocaziainhirii 2. Dfinili onptuld rgim lgal al qi evidnstorii in a privtealegera numlui stirvoabil. 3. Dfinifi drptul dr prpritatin dv61m69i ': j . lui juridi. trrli araterl I. Decide|i supr(Iteeinicieirzlui S. possler' a itar d tr soli d xritr 2' Stbili|i modlittejurirlicd, inditnd ctul legisltiv . o. *?}':a!i modul concretprincreuuldintreso|ipotesd-sishimbnumeIelrllosin!rqrispozi1iiasu1bunuri1romun. l[e S-$ISnlmDn.-..---prsonalr1so{ilor, in timpul cdstorit. 5. Drtermafl.atgoriild bunuri tait reipr 6. Desrili snla przumlii d mndat. al.a'.:i"... .|tntre so{iqi stltitidornniuldapliabilitt. . al1 unuia dintre diso1 de atelor ftl 7. Dtena1i llaltso!. bunrrrilorimobil omun'f6 aordul ur|iasupra 8.StabiliJidalirreaprivindptjarabunuriloromtrn din puntd vdrtintiv' ,rloo{ilorot",',.,, prsripti 9.Crsinttmiuriljuridiinbazatrrorapropritata omuna solilor? rrnuiso! poatfi runosut1propritat

i':."^ i.J;ji:ffi:ff -;,,:;i"*'ffiI,#ff#t','fr


so!i? dintrsoli/foqtii partajului 11. stposibil6aminrea d soli dobindit rz. st"iiiti,"gi-ur juridi al bunuilr prinprivatizr. ltimpulstoriri

Sp{a1 i B s.au 6storit|a t0.2.2006. Dup un an d la inhirasf,torii,C onstifuie in favoaralui B u titlu gatu. it rrn d'ptd uzufrt aupra pahtului majoritar d atiuni dintr.o soitatd onstrutii.Dividndel b1inutede B la finrlr firi an onstifuiau120000 uo. Decide|i tsuprregimuluijuridic I cestui venit in sensul rportdrii lui l ctegori bunurilorpersonle l lui B su bunurilor comunel solilor. Spla 2 Ion a umpratun lot de mint pntru onstru{iln mun. Chiqinu la pr{uld 40 000 uro.Dupi un n el s storqte u Ana. Cu bnii i;tiga{i la nunt(l0 000 euro) plus 50 000 eur bni prsnali ai lui Ion gi 20 000 euro bani prsnali ai Anei, ;tiaau onstruito as6u suprafa}a totali de 432 m,p. Pst 5 ni rlatiil dintr soti s-au inr6utfit, iar traiul in o. mlrn a devnit impsibil. Astfl, solii deid s divo4eze. in proesuld divort s-apus problmapartajuluiasei d louit. 1. Decide|i lsupr nturii juridice drpturilorfiecrui dintre so{i supr csei de locuit. 2. S-r schimbsitu|idcd toibnii | onstruc|icsei i-rfi investit n? 3. Decide|i supr odlitdii de solu|ionre litigiului de prtj. Spef3 La25 marti 1994 V.sile,in vitii de 16 ani, a intrat in possia unui lot d pmint in alitatde unic moqtenitoral avrii tatluisu.Pest 15 ani astase storgte u lna. 26

d judat6d la loul aflLa 19 aprili 2010' in instan{a rri trenului, rste dpus6o crer d hmarln judatprin sr soliit nularea ontrafului d vinzro-umpErarr a pilor lrnului ump6rtd itr tatl lui Vasil qi repunra ln situaliainitial. Avaful lui Vasil, obitindimptrivapre. in are tnfiilor relamanlilor, depuno rerronv,rr{iona16 prin prprietat d rlicitil runoa$tradobindirii drptului de fnd rspinge etrrra ruzuapiuneimobilir. Instn{a Instan!led lamntului qi admit errrra ronven|ional. primei instnt. hotiiira elqi reursau mn{inut so1iisprzintla notrpntrua pr2010 dmbri La 15 tjaprin acord bunuril omunedobinditelrr timpul storiigi divrgen{e inhia un ontratmatrimonial.intr so1iau ap6rrt rfrito la partajul trnului car a onstituit obitul litigiul'ri d judeata.So{iasoliitii atribuiraaestuila a. in instn{l tgoriabunurilor comunr' invoind faptul 6 htjiriade ruca fiind dobindit prin uzuanoterea drptului d popietate piuna fost mis6in timpul storiiqi, prin utmarc' bunul est unul omun. So}ul, insa' insist asupraaEibuirii aestui bun la irr opinia sa uzuaatgoriabunurilor sal prsonal,dr, piunea retroativazst bunul s onsidra dobindit irraint d dila 25 malfie |994. storiei, lnhiera d,obindirii dreptului de 1. Dcidefi asuprt momentutlui proprietteprin uzucpiune. 2, Clific|i nturjuridid lnucapiunii prin includere cestui mod d dob|ndire dreptului de propriette l modurile de dobidire proprietd|ii u titlu onros su grtuit. 3. Reiegind din prevedri|e rt.6 od civil, decide|i suinceperil curgerii ternenuluincesr ivocdrii Pr mot,nentului uztlcpiuniiin spedtd" 4. Solufionli litigiul in fond.

l ' l . - i . i. '

'

Sp{a4

La 26'dmbri2006, Vlad a inheiat un ontrat de invstitii ln. onstru{iaspaliului loativ. Prfu1ontratului _ 56 mii euro. Trmnul d dar in ploatr a onstrlii_ 1 mai 2009. La |4 fruarie2009, Vld s sitoregtu Valia, ir la 1 iuni 20L0 re lo irrregistrradrepfului de propritat iupra rtamntului in Registrul bunuilor imobile. D ecide|i supr drpturilor so|ilor supr aprtmentului, linind cont d urmdtorelesitulii: ) prlul prttnntului fost integrl chitt de Yld pind l incheire cdsdtoriei; b) 50% di pr|l prtmentului fost chitt de Vld pind l inchiere dsdtoriei, ir dpd inch9ierg cdstoriei pre[ fost chtttdi mijloele comunle so|ilor; S|%.'iltn ',/.50% din pre|ul prtmentului fo chitt'd, Yld pind l incheier cdstoriei, ir dupd incheiere csdtorii, 5096di pr| fost achitt de Vlri; fost chitt intgrl de Wd inind) pr|ul prtmntului te de incheirecsdtorii,insd dpdinheirecsdtoriei Yleri 35 mii anro, investitin rqr|i si mobilreprtmentului Sp{a5 din Codul familiei prvdea,,in azul rsArt.40 a1in.(2) tabilirii 6storiei, se onsidri 6 aastanu a fost intrrupti. Bunuil dbindite in prioada d absenta unuia dintr sli apartinsofului re l.a dobindit''. Epuni-vd propri pdrere fd de corlfi dintr norrI juridic cittd mi susi prvedrrt.19 Iin.(I) din Codul f. miliei cre prede cd ,,bunuril dobtndited cdtre so|i tn timpul cdsdtoriei sint supuseregimuluipropritd|ii in devdlmdsie,'. 28

Spla 6 ;' A i B louiau ln onubinajdin 2003. zooo A a inh. iat un ontrat de investitii in onstru{iaspaliului loativ, on. vnind a B s ahit 60% din ostul aprtamntului, iar A 4o%.Ionformitateu pt.5.2din ontrat,dr,pful de propri. tattrcr la invstitor din momntul inrrgistrrii la oCT, u ondilia ahitrii intgralea prlului la data drii in exploatr a onstrtii.Totodat, onform pt.6.4. din ontrat, rA aordul ntrprCIroruluinu s admit siuna dr,pturilor ar rzultdin ontratqi nii preluradatorii invstitorului. in mai 2009 rcIa[iil dihtre nubini se dtrioreazl. in. septmbri2009, A przinti la oCT seful d doumentnecesar inrgistrrii dr'pfului de proprietate asupra aprtamnfului. Ins rgistratorul a refuzat inregistrara' omuuiindu.i i la oCT in sopul asigurrii afiunii privind runoaqtfea dreptu. li de proprietate d tr B a fost pus interdi{tbd a fetua rrva inrgistr6ri asrrpraapartamenfuluidobtndit in baza ontratluide investi1ii. A s-a adrsatunui avoatpentruonsulta1ii. I. Deterniali ntur juridicd dreptullor onlbinilor supr prtmentului. 2, Stbilii dcd tcre cu rurs inchierii de sigurre c{iunii re 8u nu ct suspensiv. 3. u dreptul concubinii sd incheie un cord prin cre r reglemnt regimul juridic l bunurilor dobindite in timpul conubinajuli? 4. Solu|ion|i litigiul infond.

spla7
In anul 2005 A fandeaztr o sitateu rispundr limita. tL obitul.d tivitat*.constlcfia luin1lr in 2008, ac. tivel soit6lii s estimau|a230 000 000 li. in ianuri 2oog, 29

A s istor;te u B. Datoi cnzei finanir care a aftat grav setorul nstufiei louin{lor, A deid s.gi vind6 prta soial din SRL unui investitor sffin. preun u poten{i. alul umprtor, A s-a przentat la notr. Dup alrtntifirea ontrfului qi iflregistrara la Camera inrgistrrii d Stat, B a invstit srrma oinut d 200 000 000 li irr doui ternuri, tri ase d lit, 5 spatrr omerial gi dou autturism d lux. in dpozit la ban.Pste un an rla}iiRstl nilor i.a d,pus le dintr soti se inrutii{sstfl, init traiul in comun dvin imposibil. So1i,depunindrered divrg,a soliitat 9i prtajara avrrii, prtinzind !a o jumf,tatedin toatii avrea doindit in timpul storii. 1. Detrmin|i obiectulpartjlui. 2. Elborsi un modelde rferin|din cre sd invoc|i obi,c|ii de ordin rnterilgi prorsulf|d depreniile rclamtei. Sp|a 8 nul2005 intr A, irr alittd dnat;i B, in alitatr d donatr,a fost irrhriat un orrtratde dona1ieu sarin. Suma doni _ 1 000 000 lri. Srina _ din banii donati, B urma sx nstruisi s6p trenulr-i inea u drpt d propritt lui gi soliri sale, ir o frim din ias s6 tnregistzu d popritatea lui A. Costl total al lurrilo de onstrudr,pt r 1 200 000 li. Dup ridireaonstrufieiqi dareaastiain eploatr,B s.a adresatla oCT pntu a inrgisfra dr'ptuld atelnesar'inlusiv on. prprietat.upra sei, prezentirrd fiatl d dn{i.Regisfratorul a iregistrat1/3 din cs dup in devlmi a so|ilr. dnato iar.2l3 a propritate *, corectaiunile retrtorului? rgumnt|irdspunsul. ,

Spla 9 in noimbri 2010, A. Dionu a inaintat o aliune in injudetreasi privind dlraranulit1ii onventii instarrfa hite d sofia sa. l a invoat urmtorle:irr fbruri 2008, l i.a fdut adou soliei un autotrismde modl eredes-Belu S.Klss la prful de 47 mii t,ir so{ia a virrdut automobilul fr a l s gti. La examinra calzei s-a stabilit i sotia a vindut automobiluf, doaree avra nvoie s f rpra}iin asa de vaanf din Sinaia r-i apina u dr'ptd proprita. te personal, fiind mogtritii d la mtu$asa. Rlamanful r juridi a aful de dispoz inhiat ff,ri aordul lui sfl fi dlrat nul, ir automobilul intors irr patrimoniul familii. Dcide|i supr nulitd|ii convn|ii, rgumentid rdsplnsul. Spla 10 Conform hotrfii instan!i d judcatii din 25 otombri 2010, sotii Voinovan au divor{at. Bunurile propritat tn dvlmie a 1or nu au fost imprfite. La 26 tombri 2010 o|iai;i umpri un automobil.Pst o lun solul s adresaz ln instnt u eer prind prtajarabunurilor proprietat tn devlmie. in lista bunurilor st inlus gi autombiiul prourat d so{ila 26.|0.20|0, involnd ftul i astast prouatdin banii lor omuni. Deaide|i lsupr posibilitd\ii prtjului utomobilului si orgument|irdspunsul. Spla 11 in timput storiei, Primus a fondto socigtt u rspunder l&nita in alittd uni fondt.or a dsernnat. a administrar numittimp P. oasa.Dar farilmrgraupros! pstrr $tl a platpstehotrla mun.Pgrfrtr a gestionamai efiint 31
*e

soirtat,in nul 2006 astaa.rlibrat ii o prourprin r ra avea drtul siJ rprzintla dunaragnrala soiet}iigi hir si ftrsffiinze paltra soil. Vinul sofilor' Salndus, s-a dlaratintrsts umperSRL gi s-a drsatu o ofrt sofli Iui Primus. Aasta f6 si s onsultu s!ul, a virrdut partea soial lut Sndtls. intorindu-seaas o sum numi d in afri,inlusiv in SRL a banl',Primzs a dis s-i invests Eri fondatorera.ins' allfud sotia a virrdutpartasoiali visliitind dnului, s-a adrsatu o rrre d hemrein judeat" larra nul a pruii, rsptiv a onttlui d vinzronformart.57 a||L(2),popo. apa$ii soial, der, umprar privind limitatadin u rispundr din soitlil zrpa adoua Lga al siatului. I4.06.2007fulministatorulnu poatefi r,prz'lrtnt rima instati a admis rrrrra sofului 9i a delrat nul atit proura' it 9i ontrafuld vinzr_ump6rar a pii soial. Atuni Seandusa dpus apl' 1. nliza|i dreptul de rprzentremutuld dintre so|i in timpul dsdtoriei si detrmin|idomniulsdu de plibilitte. 2. S-r fi shimbt situli dcd solul nu i-r fi elibert so|iei procur r spectivd? 3. Dcide|i dcd sprli defpt so|ilor produc cte Supraprezur|iid mndtriproc. 4. nliz|t iniden| Legii privind societdlile cu rspundere limittd din 2007 supr fondului litigiului prin prism priniptile d prevedrilor rt.6 Cod ciil, cre reglrnntezd c|iune legii civile in tirnp. 5. Solulioi litigittl in fond. Spfa 12 Primus, dorind si inifiz o afar,s-a drsatla o bn omrial ntru a i se ofri un rdit. Dorenu ava bu32

nuri p ar l-ar puta dpunein gaj sau ipot,l.a rugat pe pritnul s6luSecandus s onstitui in favorea sa un drpt d ipoteasupraapartamntului s6u din Chiginu; .Scundus va obitlirnpotriva asti $tiind f, solia |ai idei.qi profitlnd d fpful A aastara pleat pest hotar, Primus i-a propus |lli Selndus s-i falsifi smnfurap dclara{iaprivind aodul la onstituirea drpfului de ipot 9i sA o ,przinte prietnului lr omun Tertius, ar rra notar,pntru autentifiarea ontratuluid ipote. Colaboratorii brrii, vrifiind toat doumentele, au luat deciziad a ofri roditul in sumd 70 000 ti. Deore nu a administrat efii,lrtrdiful ob1inut, aface. ra iniliat de Primus a guat,iar banoa a depus rrre in pro. dura in ordonnta,in onformitat u art.345 lit; k) P, ipt. .' rntru exritareadreptlui'de Intre,tirnp,totia |utSecunduss.a tntors asi a aflat dspr situatia rat.Adresindu-sr unui avoa! estaa d,pusoifii la ordnanlajudtoreas, invoind printr altel,faptul : a) smrrturasofiei pe aordul d onstituir a drptului de ipota fost falsifiatii; b) so{ia nu gfia gi nu ava de und qti despr ontraful d ipot,iar in lipsa aordului i a'sta stenul; ) in ast caz 1||poate fi aplicatii produrain ordonn{, doare art.}4l,lit. k) CPC s rfr la exeritradrptului gaj qi nu a elui de ipot. ifp cestor obielii c v decidejustili?

Sprla 13

33

in anul 200 soful a plt la mun in Italia, iar din 27nu a primit qtiri d la l. Ultior, la 23 otombri 2010, solia lui Dulru s adrsaz instan!i d judati u o err suplimntar, soliitind rtifiara dati d delarar a mr}ii, invoind faptul f, a primit o tlgram din Italia in :rr sr menfiona dspr desul sofului su intr-un aident aviati produs la 29 ianurie2009' Instanfa d judat6 a emis o inhir pin ar a admis rrrrra ptifinri, indicind a data dsului ziua de 29 ianuari 2ao9, Dup6 aeasta sotia a vindut autofurismul prsnal al solului dobindit prin donali d la un pritrn din Germania, un lot d trn propritat,omun, tri ton d vin, iar un tablou al unui pitor rlbru donat solilor la nunt l-a shimbat p o min d splat. La 30 dmbri 2010 Dulru s intoar aas. Adrsindu.s u rrrr d anulr a hotriii dlarative d moart, asta a mn{ionat de fapt el gi-a prurat bilt la avin, ins6 a intirziat, iar omania din roar a trimis tlgr. ma rsptiv. Ttdat6' a soliitat dlararea nul tuturor atelr d dispzi1ie inhiat de sotie in lipsa lui. 1. Deide|i dcd ufost resptt normele d proedurd, inditnd soli cre se impun in spe! dtd sub spect procedurl. 2. Stbilili ctel tlor d dispozi|ie iheite d soli si dideli rritor I fir ct i prt dcd err so|ului vfi dmis' Spla 14 in 2008, in favoara lui Ion a fost onstifuit prin tstamentul tatlui su un drpt de abitafi asupra asi d louit din Chigin6u, nuda propritat fiind trrrsmissurorii sa19aria. In luna sptembri 2009 Ion se istrqte u lna' iar in lrrna 4

lrrrlie2010 in familia 1ors nte primul pil. Dar rla{iil dintr Ion 9i aria nu rau fart lduroas, arasta s-a ;rtlrsatu o rr d hemr in judat prin ar a soliitat vura lui Ion gi a membrilor familii slr din asa d lourt, invoind frytul aasta est propritar, iar onform prvdrilor art.1489 alin. (2) Cod ivil, dreptul defolosin|d su|,ru tncdperii de locuit nu est un temeipentru membriifmiliei lrgatrului de loui in e dcd testmentulnu preveI ltfl. vocaful lui Ion a indiat in rfrint dreptul de abita1i a lrlst onstituit viagr, iar onform art.|424 alin. (2) Cod ivil, |tlulrul drptului d bitie r dreptul s locuiscd tn loat|a unei lte persone imprund cu so|ul qi opiii sdi hir tl(:d r'u fost dsdtorit su nu ve copii | dt l cr s- ..( )|lStituit bitli. in f! cestor obielii c v deide justi|i? Spla 15 La 2.02.2009, t. Ngru a inaintat in judrtoria st. liuiuani aliune d partaj a averii omun. in timpul sf,trii so{ia s a m$tenit o as d louit in valoare d 50 000 tlo. Pst doi ani solii au invstit in rparlia apital a imobilrtlui nomina|izat suma d 50 000 euro. in timpul Astorii solii au umrat afiuni intr-o soitt pe aliuni in valoar de 237 mii li' au fondat o sietatr u rflspundlimitat, ativele 6ria s evaluaz la 450 mii li, lllr pe ternul aparlinea slului au onstruit o as de louit rlin mijlae omlrn. I. Determinli posibilitt impdrlirii imobiluhli si eventuuIele cote-pdr|i. rgumntli rdspunsul. 2. Deidli tsupr |mpii vloilor mobilir, unei pr|i l pitlul soil l soietd|ii comrile, ui se de louit vnstruitdp ternulpropritt personld unui dintr soti. 35

Spe{al tn proesul de partajara bunurilor dobtndite in timpul in valoared l milion 350 mii lei, fosta soti a so6striei, liitat s6-i fi mf,riti ota.prtein propritataomun,deoare instan{aa stabilit loul dr trai al lor doi opii omuni ai sotilor la a. ai mult ca atit, rlamantaa soliitat s.i fi atribuite i din ropritataomun automobilul, garajul gi vila, argumentindrinfa sa prin faptul 6 i doi pii au nrvoie d odihn6 in timpul u",ii, iar u automobilul aastaii va due la vil, iar grul ii trbuipntru a lin automobilul 9i unrl produs alimntarp arr \rmeaz s 1 pistreze 1n beiuldin garaj. So{ul a rrrrnosutparlial acfiunea,invocind faptul automobitul 9i garajul le-a umpdratdin bnii ob{inuli a onrariu prntru drptulde autorla publiarauni lurri qtiinlifi.Totodat,sl a mai soliitat s fi incluse in atgoriabunurilor bijutriil sotii,in sum6d 56 mii tri, arr ulmau a l partajat la aasta, rermEsesr i l,., ' ,. dobindit din onorgri!pntru 1. Decide|i dcd bluiq1 dreptul d utor su iinttor sint personlesu cofnun' cein!leso|ului rritor l inlude2. ffint rgutnentte gi a bijutriilor soliei? prtjului r in obiectul 3, Solu|ionli litiul infond.

Tma 6 RGIIuUL oNTRATUAL AL BTINTJRTLOR SOTTLOR l. No{iuna,forma 9i ontinufulontratului matrimonial. 2. odifiarea qi reziliraontratuluimatrimonial. 3. ctarea qi delrarea nulitfii ontratuluimatrimonial. intrbiri pntru lurul individual al stdn{ilor 1. Dfinifi ontractul matrimonial qi dsrieti aratrle juridie. lui 2. na|iza[i elmntrl ontratului matrimnial. 3. xpunli temiuril dmodifire a ontrtului matrimonial. 4. pun{itrniril d rzilig.r a ontrtului mafrimonial. 5. Dsri{iimprjurfuil ind intazontratul matrimonil. 6. Artali subie,tiiar pot re dlararanulit{ii ontratuluimatrimonial.
lj.'
.

Spla 1

Anton 'q!.4Jeandra 6storasf,. Pntru a vita udis s6:s difrit proble'9d ordin patrinial in timpulstorii, s.au intls s irrhi rrconffat matrimonial. Ast luru i l-au eu1nina deprr dIralia. de stori. In ntratulinhiat,pintrealtl,ra speifiat6 in al.ul divortului Anton va primi doar4o din avradobinditain timpul f,s6torii,preum 9i fapfut i hltuielil de autentifiafe a ontratuluide 2000 li gi l lgatd strie1va ruportain intrgimetot 1. Pst 5 ani de viaf in omun solii au diss6 divor!z..in prcesul divorfului Anton a inaintat o acgiunprivind nulitata onfrafului matrimonial pntru motivul l a fost inchiat ptr la depunra dlara{ii Pe lii aasta, l a d stori. nliitat suma de 1000 lei, adijumtatedin taxa notarial,qi 37

iir. : !.',,'.,1:1 ' .:,l , , i l i r . i . ; i ! - i i l

36

:ii
l
30 000 li sau jumttdin hlielil lgatd nunt,pntru motivul 6 ontracfulmatrimonialnu puta s prvad c|auze qi.rproduerfcte pin6la inhierastorii. mtrimoniI? I. Cind potJi incheitontractul 2. Din ce momrntproduc ct contrctulmtrimoil? 3. Pote Su nu sd con|in contrctul mtrimonil luze cre sd nu Se rre l rgimul bunurilor iitorilor soli, insd sd produc cte pind lincheier cdsdtoriei? 4. Solu|ion|isp|. Spla 2 Vasil, 2| ani,;i ihala, |7 j'au ruqits oblin prAqa um Mihala provmisiunra pntruinhrira storii. na dintr.o famili foart instrit' prin1ii i au insistat asupra inhirii unui ntrat matrimonial. Cntratul a fost smnat d ihala inaza aoduluiin sris al prin1ilor. in ontrat,printr altl,era spifiat Vasil, sprdosbire d fhala, s obligi s asigureun vnit lunr gal u vnitul pntruhltuielilsni. mdiup onomi'nesx EstoriiVsil a inaintato liun prind Dup ftrhirea pgrtru motiwl 6 l a fost inhiat nulitiilii ontrafului dlrra s.o f' prrrmqi d ctr o prsoanar nu avra api}itat pentrumotivul 6 1rfltanu voin1aihali, i a pirinlilor ei. ] ' Este Su ftu vlbil cotrctul mtrimonil tncheitde un minor cu ordulpdrtnlilor? 2. Pot fi dclrt nul u cotrct mtrimonil cre sd prevadd dor pentru un so| oblig|i de sigurre vniturillr pentru cheltuililesnice? nesr 3. Potefi dclrt nul un contrctrntrimonilpentru motiwl cd el, defpt, rdvoin| pdrin|ilor unui dintresoli? 4. Solu|ion|ispe!.
8 L-

Spla 3 au irrhiatun ontrt Gheor gi Arrdr4 strindu-s' lar: ulrimonial.Asta onfinainlusiv urmtorl . in caz de ds al sofului toatbunurilr omun vor re. vni sotiei, iar in caz de des al sliei toatbunuril omrrn vlrvni it jumtatefirria din prti; . in caz d naqtr a opiilor sol s va oupad ingrijira astora,iar so{iava fi obligat s lurz pntrua 1rorlura nrrsarr; |Iura vrrituil - in azul in r solul va devni inapabil d mun, atunr r r[ia ii va asigura o intrinre egal u salariui minim p e'rl1grnig, iar in cazl| in ar solia va devni inapabil d o intrlinregal u un salamun,atuni so1ulii va asigra rtrtmdiup onomi; . dai storiva fi desfutilaeft l inAlrii obligalii rh fidlitatonjugld tr so!, afuni 1va primi dor 10% llrrrbunrilomune'iar d ai obliga1ieo va inla sfi4 omrre; drllrci ea s va algu 45o/odtnbrruril . da sr va ajung la divor! 9i vr xista pii minori, rlrmi solul, u r vor rmin opiii rntru ingijire, va primi l(l.,6din bunuril omun. I ' rgument|idcd in fiecr cz prte s- incdlct su u principiul glitd|ii in drepturi gi oblig|ii l solilor' 2' rttrire din luzele contrctului mtrimonil sint vakthilesi cre nu. Spe{a4 Mihai 9i Vasilisa s-au storit. i au inheiat un nlet matrimonial.in ontratra spcifiat toatbunuril *lhlndit in timpul storii vor fi proprietate prsonal.

ttlll
lrli

pntrufiear in primii 15 ani d s6trie, Cu tat astea, rau stabilitni;t bliga{ii spifi.$i anum,pntru hlopiilor Vasilisa, indifrontd tuilil casniqi intrtinra va lura sau nu' lunar trrbuia s1 asigur din ontul prinlilor s6i instiri{i it 2500 9i, rspetiv, 1500 li pntru fiar Mihai din ntul afaerilr sal tropil in caz de naqtere. buia s6 asigurelunar clt 5000 li qi, rsptiv,1500 li pntru fiear pil in caz oe natre. pentru 1. Epun|i c imprejurdri trebuisd f, tntrunite pute cre modcr contrctului. pentru 2. Epunli e imprjurdri trebuiesd fi tntrunite pute cere rzilir contrctului. 3' rdt\i in sitli descris imprjurdri r putefi invoctepentru modificresu rzilier contrctuluiqi cin din pdrli r put cre estlucru. SPefa 5 Tudor qi aria au prouratin timpul 6storiiun aparta.in rnent in or.Str69nir valora 20 000 ur qi o as mun.higinuin valoard 200 000 ur.tr.o zi Tudor ai. prumutatd la ihai 0 000 uro,bani pr care i-a pirdut la cazino,Pntru a minimaliza srrmap ar ar putas-o inaszr ihai, so{ii au inhiatun ontratmatrimonialin ar au se. ii rvin lui Tudor, iar asa din Strqni ifrat1 aprtamntul din mun.Chiqinuii revin arii. Ultrior, Mria vind asa pentru 180 000 d uro lui Andri, Mihai a dpus plingr Aflind dsprimplirea:{hut, la prouraturare a inaintat o rrrr d dlarara nulitlii ntratului matrimonial pntru motivl c6 e| a fost inhiat u , : drpturilorlui Mihai. in61arra 40

Tt in aaqi priad, orrsidrind a oblinut am pulin 1lntruas6, aria a inaintat o aliu tre Andri privind dlarara nulitlii ontractului d vinzar--umprare a asi ntru motilrrl 6 impeala intervenit6 intre a gi so{ul su a tilst fut in dauna rditrului solului. I. Indili c imprejurdri pot fi ivote c temiuri pentru declrre ulitdii unui contrt mtrimonil. 2, rdti cercul subieclilor cre pot solicit dclrre uIitdlii contrctului mtrimonil. 3, Epunli in ce situ|ii prte cre tnchit cotrctul mtrimonil pot invoc nulitte lui. 4. Solulionli spe!, rgumntind dd vor fi Su lu dm s lc|iunil inintte.

41

em 7

i soRII i
l

su a dlarriip aljudtoras a dsuluiunuia dintr so!i. 2 . Dsfaras6triiprin divorf a modalitatd in. tarc a s6torii. 3 . Dsfara c6storiila ofiiul stf,rii civile la erra unuia dintr so{isau la rraambilor sti. 4. Dsfarea6striiin instanfad judat.Prtn{iil ar se solionaz6in proosulde divr!. 5. Momntul tntf,riistriei9i efetlejuridi al intriis6torii. intrbf,ri pentru luul individual al studn{ilr l. xpun}imodalitilil d intara 1storii. 2. Dsrie{inpfiil juridi privind divl. 3. Analizafi dsfara storiila ofiiul d starivili. 4. Dsrifi imprjurrild dsfaera storieiin instantad judat. 5. Indiali rdina d xaminara litigiilr aprutintr soli in proesuld divorf. juridi ale intii6storii. 4. xpunti ftl 3. valuali norml privind momenfulintrii storii qi fati propunri in domrniu. Spe{1 Andri 9i Diana slnt storitidin 2001. in 2l0, fiind in. srinati in lutraa $asa'Diana a dpuso rrr d hrnar in judatde divor!. In motivarai a indiat drgt divorful, 42

l . etara sitrii in urma drsului unuia dintr soli

.ll&rciub$tun alt brbatu ae dor$ts s storas. fl lnstanfad judata rstituiterreadin motiv nu lr dpusin prioada it so1iastr insrinati. Diana a oat atacat irrheierea instan!idjudatla Curtade Apl. I. Eplic|i dcd srcin soliei est un impedimentbsolut |.'u nupentru dcer cdsdtorii. 2, Epunei-vdpfuere dcddoin! de inchei cdsdtoie l ,' il|d persondsteun tei pentrudesfcere csdtorieisu nu' 3, rdtali ce decizie v Iu Curte de pel. Spla 2 Grigr qi Ana sint istorili din amfl 202.1nzg 0a depus o rrr d hmarin judat,soliitind dsfa. l G!8. istoii pntru motiwl f, nu vd um ar puta onr rr|ui in ontinuar.Nefiind de aord u desfa,.u,eto'i.i, Ana a soliitat un trmnde impar.Instantad judat6, inheir,a stabilit un termnde 5 luni. |tntr.o La expiraratrmnuluiGrigor a insistat a s fi dsfr |f, istoria, ins Ana s-a rxpus in snsul aordara unui |x lcnn s-ar puteasolda pin la urm u impara pr'tilor. htrn[ad judat,finind ont d preraAnai, prin il l mai stabilit un trmnd imparrd 5 luni. Grigor a atacatultima inhirea instrr{i d judat la (.u'l!a d Apl, invoind fatul 6 prin minaralJnsffrit a il|tii hotririi d divor[ s ale drpful lui la ob1ra d|vtului 9i a soliitat asralrrheiriiinstan1id fond u .ltcroa uni htrfride dsfar a storii. !, |rgumentli dcd instn| de judectd re drptul, in ,dl1iile in cre considrdcd stbiliie unui termend impd.3' ar pute duce l pdstrre fmiliei, sd stbile'gcdtti d' astkl de termenede l o lund l seluni. 2, Ce deizie v lu urte de pel?
4

Il

A*

Sp{a3

Spla 5 , Adrina 9i Ghor sint s6torifidin anul 2004.ln zo \rlrina a nsutun biat, iar in 20]10 a dpus o rrede di. . rlrt.inaintinddor astaptde rr. ln urma xaminrii caui,zei,instan{a de judata admis aGheor a dpus o rrr d apol. in apel 1a invoat |ltl|l. lplul instanla d judttrbuia d asmna, s pun in .ltru|iproblmastabilirii loului d trai a opilului a ll19i trrtttului pensiei d intrtinre urmeaza fi ahitat. l a sotlitat admiteraapelului u asarra hotfutrii instrrtei d fond rlrimitra priinii la ir o nou examinre. I, re litigii mi pot fi emittn inst!dejudectd lnpreund cu cel de divor!' 2, In czul in cre pdr|ile r'u r' instn! de judect ,,l,llgtdSau nu din oJiciu sd pu in disculie i lt specte? 3, rgument|icre vfi decizi Curlii d pI. Spe{a Nataliaqi Grigore sint storili din |984. lg Natalia e &utun biat pe num Alxandru, iar in 2008 a duso l; d divort. La20 aprile 2008,printr.o hotlrir arnu a fost dllt, instanlad judata admis a{iunoa inaintat, insi a xpdiat nu^s la oSC rrneemplral astia. ln otombri2008 Grigor a inhiat storiin RmArria ..uRomina,iar in inuari2009 l a dedat. tn Rpublica oldova pr numrle lui Grigrr rrau inrgis. lll doui apartamnt. Romina a dpus la notar in Rpublia o|dova o rerr de a,ptar a susiunii. Aflind dspr {il.ta, Alandru a inaintat ftinstanfa de judatii o aliun lvlntl dlarareanuttetii storiiinhiatintr Grigor qi
45

I ti
l

iltli i

lll

Aradi 9i Natalia sint istri{i din 2oo' anul 2008 pntrusustragr in proprlii dosNatalia a fost ondamnat bit d mari la t0 ani priva{iund librtat.ln 2009 Natalia a epdiatla oSC d la domiiliul solului o rered dsfara storiiin baza art.36alin.(2)pt.).lnsa oSC i-a datun.spuns ngativ pntrumtivul clinazatmiului invoat poat soliita divorlul dor so{ulaflatin libertat. Natalia a atacatin instanla d judat6rfuzul oSC d a inrgistradivor'tul,invoind astainal prinipiul egalitprevzutin ConstituliaR. fii in drpturia t6!ni1or I. ipuei-v pdrere dc stbilire Iorpentru solul flt in libertt drptulid cere decere cdsdtoriei ll S |n mod simpct constituiesu nu o incdlcr principiului egtitdiiin drepturi cetd{enilor. 2. re vfi solu|i instn|eidjudctd? Sp{a4 Anastasia gi In sint 6s6toriti din anul 2004. in zot Anastasiaa dpuso rrr de divor! in instanlad judat6.ln ;dinfa d judeat6 Ion a soliitat rspingrra atiunii pntru motivul 6 intre soli existf, o armoni qi nu vd ar puta impidia mn{inrafamilii in ontinrtars.La rindul su in famili xist6o armni Anastasiaa delart, intr-advr, prft,?ns5a a hotrits oblin divrlul pentrua-;i prpun alt obitivein via{l. 1. rgument|idcd c"i invo"tede cdtre nstsi conpentru decrea cdsdtorieiSau nu. stituie un motiv intemleit judct? . 2. r vfi soluli instnleid
44

Er

Romina. Ca tmi l a invoat faptul Grigor nu putea inhi o nou6 f,stri, pin nu a fost inrgistrati la oSC dsfacrra eli prdnt. Ir hotf,rtra d dsfar a 6storii dirr 20 aprili 2008, nrind pdia d tr instarr!de judcat'l,aoSC, nu puta produce fet. 1. Din momnts onsiderd decutd cdsdtori? 2. rgument|i dcd o hotdfir de divor|, nepditd l SC, produce cte erg omn'essu dor tn roport u pdr|ile prticipnte I litigiu? 3. e decizi v lu instn! de judectd pe mrgin] tc|iunii de declrr nulitd1ii?

Tma 8 NULITATA AST()RII

l. Noliuna d 6stori nul 9i auzld nulitat. 2. Subitldreptuluila aliunead dlarra sEtriei nul. 3. ftlr nulitiifii strii. lntbri pentru lurl idividal al studentilr 1. Dfinili nulitatra storii. 2. raltizi aepliunil cstoriinule. 3. Dsrili auzled nulitata storii. 4. India{i subielii a{iunii in nulitat qi lmprjuriril in urepot inainta astfl d aliuni. 5. Dsrili ftlnulitf,liiin zuldstoriiputative. Sp$a1 Aradie,u domiiliul la Str;ni,9i Alina, u domiilirrl la Unni, qi-auinregistrat in aprili }ao9bCldragi. storia Vsile, o prsaniirrdgostitiide Alion, a inaintatin instan1a privind dlrarrndite$i storii. rljudeatno a}irrr Ca tmi l a invoatprevdrilo aftz2o Cod il, onformruiasint juridi rontravinnormlo nulr atle imprative. Dup prca lui normldin Codul fmilii r prvdloul undpoatefi lrrhiatji sitoria sirrtunlimprativegi inlaralor f pjuridi. ilbilittasoliitriinulititii atului I. Este Su nu plicbil rt.220 od ivil l situ|iile de de odulfmiliei? nulitte dsdtoriei reglmentte 2' Nerespectreprvederilor rritore l locul inhierll cdsdtoriei pote srvi c temeipentru solicit declrre nulitd|iitului de cdstoriesu nu?

46

47

3' Pot oric persond solicit declrre nulitd|ii unui ct juridi, chir d stntem in prn! unei nulitdi bsolut? 4' rgument|i ce dizie v |u instn! de judctd. Spla 2 Antonela, nsut ilr l99, d la virsta de 1 ani s oupa u ativitata d intrprinzEtor. in mi z}I},printr-o hotrir a administrafiei publi loal, a a fost emanipati, ob1inind apsitat deplini d xri1iu. In toamna anului 2010 a gi.a irgistrat 6storia cu ugn, in virst5 de 22 ari. drnbri2010 prouratura1o1 a inaintat o alir pri. vind delrara nulittii 6sfltoriri din motivul Antonela nu avea virsta lgal admis pentu inhira unui astfel d at. I ' Dob?ndire cpcitdlii depline d erciliu inldturd su nu tele prvderii legle rritore la virst minimd pntru incheier cdsdtoriei? 2. Dc se v constt cd fost tncIcltdvro codifie d fond pntru iheiere cdsdtorii, tunci instn! d judectd re dreptul slu est obligt sd dclr nuld cdsdtori? 3. In zul declrdrii nulitdsii dstoriei, ntonel r pirde su nu gi cpcitte deplind de erciliu? 4' rgument|i e decizie a emite instan! de judct. Sp{a 3 Aradi s intilna u Alxndra. Ultima i-a dat d intels c6 prin{ii i sint prpritari a dou6 llne din Chiginu. tn 2008 Aradir qi Alxandra au inhiat 5s6toria. ins, ulterir, Adi a infls p6rinlii Alandri nu au nii o uzin, iar vnituril 1orsint dstuld modstr. Aradi a inaintat o aliun privind dlarara nulitefli sqtrii pntru motivul 5 l a fost indus tn rr d tr Ale-

rltndra in prive;t stara matrial a pirintilor si, prntru a-l lllrmina s6 inhi u a storia. r.'i I . Epuneli ce imprjurdri r pute fi invocte c vicii le t.tt.r i mIdmintului l in hiere cdsdtoriei. 2. Eror in ce privegt str mteril viitorului'so| l-' ]l . ile fi invoctd c viciu d consimldmint su nu? 1tl 3. rgument|i ce *"',:::,:o:" inst! djudectd. l Sp!a4

ihai, fiind indrgostit d riana,.in 207 a impus.o s rr is6toreas5 u l prin amninlar cu divulgare unor. inj:''l -.::,' |tlrma}iiompromi1toardspreea. ln 2009, in urma unor invstigalii, prouattrraa stabilit in|usiv irumstn{l.in arr a fost inheiat.f,storia dintr ihai gi Mariana. D aea' prourorul a inairrtt a{iune In |lllrtanlade judat privind dlararanulita{ii storiri. . ln proesul xaminrii calzei ariarra a dlrat p Pilrurs intr a qi ihai a apfut o relali a intr so! qi sli 1l. rsptiv' ea nu doreqteintara storiei. I. in ce imprjurdri pote cre procurorul dlrre nultt.llii cdsdtoriei? 2, Pote Su nu cere procurorul declrre nulit1ii cdstrici incheitd a vicire consim|dmintului, dcd cel l cdrui .,tim|dmint fost icit nu o doreste? 3. rgument|i ce deizi v dopt istn! djudetd. Spla 5 , Vasile s intilnea u Cristina. l ava ditori rora l rlnlora o surn d 200 000 lei. in 2008, ind Vasil gi Cristina r dis s5 inhi sf,toria,ultima i.a asuns lui Vasil faptul l a sufr6 de o boa16 grav, nist cheltuili pnnannt 49

ostisitoarrpntnrtatamnt. Vasil a aflat deja Dspraasta dup6 inhirastoii, afuni ind a aprutproblmagsirii surslorpntr tratamnt. In momntulind reditorii lui Vsil i-au rut ahitara datoriilor,el i-a informat nu o poatfae, doarraproapr toatevnituilfamilii se hltuipntrutratamrnfulCristini. dat"Ghor, ruiaVasile ii datora80 000 lei, a situa1ia inaintato a{iuneprivind dlrarea nulitafii storiiiaza art.42 alin.(l) pt.)alCodului familii,invoindfapful i-au prin inhierastorieidin|ezateintrsel fost substalriia| tr Vasil qi ristina. Aleandru,ruiaVasilr ii datora70 000 lri, a inaintat atirmeobli in numl lui Vasil, soliitind pentrumotivul a fost inlat nulitil1iistorii dlarara o ondifide fond la inhira i. I. rgument|idd pot su nu sd fie tnintto c|iune in baza rt42 lin.(I) pct.c) I Coduluifmiliei in situ|i cind un so| nu fost irmt desprestreasdndtd|iiceluillt. 2. rgumntli dc in situ|i descrisd crditorii solului neirmt dsprstr sdndtsiiceluillt pot su nu sd'inintezeo c|iuneoblicd. 3. rguenta|i ce dcizii v doptistn|dejudectd' Sp{a va, ctfan a sUA, rmrindsopul d a ob1int}rnia Republiii Moldova, inhiat o 6storieu Atur, ttn al Rpubliii Moldov" ninformindu-lp ultimul dspr inten{iilsal ral. vidnt, intr va 9i Artur a;a $i nu s-au formatrla{ii de famili normal' Cu tatarstra, Artur nu a soliitat dsfarea astoriei.in prioadarspetivva a prouratin Chigin6u un aprtamnt u 3 amer osta65 000 uro. Dup e a obtinutttnia Rpubliii oldova, va a inaprivind o a{iun dlarra nulit{iistoriipntrumotiintat
50

vul ra fitiv qi reunotera aprtamenfului a propritatr a i prsonali, fiind a fost prourat lusiv din vnit i. I. Epune|i cine pote solicit nulitte in zul unei cdsdtoriifictive. rgumentli dad prevederile rt.42 li.(l) pct.d) al .2.. ('oduluifmiliei contrvin celor prevdzute in rt.2l7 ittn.1t1 si 220 lin.(I) Cod civil, din cre consttre nulitd|ii bsolute o 1lttecere oric persond. 3. rgumentli ce dizie v dopt instn| d judectd, Sp{a 7 . va, tfean a SUA, urmEind sopul d a ob1in ctf,f. rria Rpubliii oldova a inhiat o stori u Artur, et|n al Republiii oldova, ninfomindu-l p ultimul drspe intnfiile sale rale. vident, intr va 9i rtur a si nu s-au stabilit rla{ii d lamili normal. Cu tate astea,Atur nu a soliitat desr storii. DupA va a ob1inut et}eniaRpubliii oldova, ottrorul a inaintat aliun privind dlararea nulit1ii cs6toii litiv qi lipsira ei d t!niaRpubliii oldova. I ' Epue|i dcd ulre unei cdsdtoiifictive produe cte $upr unor drqturi d ltd nturd decit cIe civile dobfutdiie. '' 2. rgurnt|i ce deizie v dopt istn! de judect. Spla 8 Angla (16 ani) provena dintr-o famili fart modest rltti vnituri. Tudor, biaful arr iube4 a falsifiat ardul rtllrittilor loale pntru a puta inheia istoria. DupA inhira storii,ngela s-a als u toat l nr ttrua fi frii: rrn so! ar o iuba gi fort instrit; o sriltl promit ntrea trnui opil sirritos fort dorit. 9i

Cu toat astea,in urma unor investiga[ll, s-a aflat adevrul dspr atul falsifiat 9i prourorul a inaintat o a{iune privind dlarara nulit{ii 6storii. Instanla d judat a admis aliuna qi a a anulat storia, indiind in parta motivant a hotririi 6 a r drptul 9i nu obliga|ia de a rspinge afiunea privind declaara nulitlii in azul in ar so{ul minor este impotrivi. I. rgument|i dc norm prevdzutd in rt.43 lin'(2) odulfmiliei stabtlqte un drept stuo oblig|ie pentru instn| d judectd de rsping c|iune ininttd. 2. rgumntli ce decizie trebuie sd i instn! de judectd in situli dscrisd.

Tema 9 ATE'STARA PROVNIEN'I oPLoR .

1. Stabilirafilia{iei fa!d mami. 2. Stabiliafiliafii fa{de tat: a) rggunoagtera bnevola patemiii; b) stabilireapaternitfii in initn1a iudatorras. 3. Contstara paternitalii9i maternittii. Intrebiri pentru lurul individual al studn{ilor . l. numrafitemeiurilaparifiidrpfurilor9i bligafiilor ptlrintqti. 2 Defini1i rlia{ia9i stabili}iorlalia dintr aastf, ntitrn9i nofiunile d matrnitat 9i patrnitat 3. Car steautoritata ompetnt si stabilrasfiliafia? 4. Cre sint atelenesarra fi przentat pentruinregislrrea na;terii? . 5. Car est podurastabilirii filia{iei dac prinfii nu rlnt Astori{i? 6. Cr est produrastabiliii i{toi1i? 7. Cind poatfi f6utddelarati d reunotr benevol l atrnit1ii? st nrsar9i aordulmameiin aestsns? 8..st posibil dpunra delralii dr runotra rlnitetiiin timpul gravidit1ii mamri? 9. Cin poatfi relamant al aliunii in stabilireafiliatii? l0. Determinali prsoanlear se insriu in alitair d r'nli ai copilului da astaa fost nsutin urma aplinrii totodelor rtifiialde rQproduere. l l. Analiza}i adrul lgislativrreglementazlposibili|r|orapliirii mtodlorartifiiald produr. l2. Dsrili sifua}iil rrxlud ontstara patrnit6tii. l3. Stabili{i da6 acfiunea in stabilira/ontsta patemi. ll ctsalrnu prsriptisilsub aspettintiv.
53 -ft*

,l t*tr

52

].

Spla 1 ria, care a onput un opil u aplicara metodi d reprodur mdial asistat, a nsut la matmitta nr.l din Chiqin6u, stailind filia{ia fat6 d opil impreun u soful i. Pest 5 ni un lutor mdil de la matrnitata nr.l a informat-o la ntr opilul i-a fost shimbat 9i i-a spus hir u in anme. Decide|i Supr posibilitdlii cotstdrii mternitd|ii si rgument|i rdspunsltl reiesid din lgisl|i in vigore'

Sp{ 3 Bostan lna a dpus la oSC o rr srnnatd a 9i Pald Andri privind rrunotrea benvol6 a patrnit61ii ln rivin}a fiului oleg. a a pliat Palad A. nu s poat p. t,cnta |a os, doree st pleat intr-o dplasare d srviiu d lung6 durat pste hotar, dar semnturalui ste autntifiatjl d ondutorul intreprindii und st angajat. 1. Decide|i supr posibilitdii recunosterii pternitdlii i Iips unui dintre pdrin|i. 2' Cine pot utntifi smndtur? 3. re sit ctele juridice l relnosterii pternit|ii? Spefa 4 So}ii Vasilsu au inhiat u et!ana Flrsu un con|rat prin ar ultima s obliga s poart 9 luni mbrionul ont.ut d so{ii Vasilsu ontra unei rmunralii d l0 000 urtl. iar la finle peioadei nominalizat s trnsmit opilul plrrr|ilr biologii. Dup na$traopilului, et6{ana Florsu a rlitzat s trnsmitd opilul solilr Vasilsu. A$tia s-au tlrsat in justitie soliitind transmitrea opilului, invoind ;trovderil ontrafului. Avoata et. Florsu a dpus o rrr r<onven{ionalprin are a soliitat dlrara nulitlii ontru.tului, in baza art.220 Cod ivil. I' Dcide|i suprvlbilitd1it unui Semnecontrct. 2, Solulion|i litigiul in fond, invocid prvederil legisl|G| na|ionl pertinente cestui cz. Spla 5 So|ii Ppsu nu putau avea opii, doar soful ra ste.ll l)up o prioad d timp solii au dis s reurg la mtoda 55
l*

Spefa 2 Andri s-a 6sitorit u lena tn mai 200 qi au louit im. prunptn la 20 otombri2006,duparel a plat la luru in Fran{a.in ianuari 2008 solia aestiaa nsut un opil. lntorindu-saasirr aprili 2008, l a aflat i steinsris a au tat al opilului nsutde so{iasa Elna. Cu toat asta, ontinuats tr5iasc6impreun.Pst 2 ni relaliile dintr soli u o err d s-au dterioratirmdiabil, s{ia adrsindu-s 6storieiprin divor$. hmarin judat6privind dsfara c.. a a soliitat Ei obligarasotului la plata pensiei alimntrepntru opilul n6sutin inuari2008. Sotul a dpus ins o rre rnvntionali prin ar ontstpatrnitata asupra opilului, invoind faptul i astaa fost oneputqi d fapt u solia sa. So1iaa anunlat n6sutind 1nu onvi{uia judeat6 2ao7 a avut o dpla5 in fbruarie.martie instanlade sard serviiula Paris undes-aintilnit u solul su qi, dei, l esttatlopilului. Andri neagintilniragi lafiil intim u 2007. l solia sa in iarruri-fbrurie Inf stor obiec|ii ce v decidjusti|i? 54

-Jl

t----

il

altifiial6 prin implrtaralullor sual mas. de r,prdur ulin solii. Przntindu-sla o lini6 spializat,mdiii i-au erut aordul sotului in form sris, pe ar asta l-a dat, intorindu-sun tnsris. Dup nou5 lrrni slia a nsut un opil d ulor nagr. hrdignat qi onsidrindu-sin;lat, solul s-a patmitafli. soadrsatin justi1iu o aliune privind ontstara gias.a adrsatu o plingr l linia spializat,iar in urma uni anhtd srviiu s-a onstatatd mediii au inurat prubtl, implantindu.i elulel sxuale al unui donatord uloar. I. Did|i dd solul r dreptul sd ontstpteritte tn zul dt' 2' Solu|ioli litigiul infond. Spe{a 6 Ct!anul Isralului Roznbrg, la inroiara in armata prin arr a sppus pe piior d rizboi' a lsat un tstamnt va mai intoar, ifiat dorinla sa a in azul in ar nu sr elull sal sual, p ar l-a l6sat intr-o liniA spei|izat6, s fi inlplantate uni l5uz. Dup trminara oprafiunilor militar, Roznbrg nu s-a mai intors aas, ddind in lupt, ma.lui Roznberg s-a adrsat uni doamn pntru a-i r implantat lull sual lsat d fiorul su. Dup6 na;tera opilului, malna lui Rozenberg s-a adrsat refritor la inrgistrara na;unui avoat pntru o orrsulta1ie tii nepotului s1u. 1' Decideli, reigind din prvederile lgisl|iei n|ionIe, r sint subiclii indreptd|ili sd depund declrli de stre? 2' Determin|i prsonIe re vor fi iscris i clitte de pdrin|i i opilului nscut in circustngle descris t speld qi In bztl dror cte' Solu|ion|i czul tnfond. 56

Spla 7. Sotii Sutaru s-au storit in otombri 2006. in irri J{)()7 solia a nisut un opil. Dore soful a fost numit amhasittlorpste hotar,aqtiaau lsat opilul la bunii, mutindu-s t.trlraiul pst hotr. lntorindu-se din misiun pst tri ani, stl1iiau dis s da oilul la grdini16, ins6 dirtorul grdini. a primas rfuzat s-l din motivul A so!,ii.nuau prezntat |i r1ifiatulde naqtr.Solii au dpus o erer la oSC, ins6 au lrrst refuzali pntnr motivu,l; trmnul d dlarar a naqtrii .r pirat, geful oSC pliindu-l au drptul d a s adrsa (.tlo rrr in justifie. Solii Sutaru s-au adrsatunui avoat.
. , , l t : . . 1 '

I. re:este trmnul pentru dpunre delr|iei priv l in r egistrrr opi lului ? 2. lizli prticulritdlile irgistrdrii trdiv nstertt si desrieli ctel cre trebuie nete l cerre? 3. Soluionli litigiul infond. Sp{a'8 lon gi Maria au al.ut o relalie d dragost pr parursul a |rt ni,ins din cauza unor nein[lgri s-au dsprfit. Mari a litlttts insrinat.Ion tmostnd acst lur. Pst o lun ea u t6!anulFedralii lu6 la osova und s storgt lttll lvanv S. Asta gtia i nu est tatl biologi al opilului, rlrr dis s-l ras6' Pest un an Maria mai nagtun opil. All|nd d la un pietn rr lura la osova i aria st flir:tlll u sl su, Ion a hotrit s s adrsezein instanla d ;lati u o rrrr privind ontstarapatnitilii lui Ivanov l rupraprimului pil' l ' Detrmin[i trmenul de presrip|ie plicbil unei sthl l, uliuni' ] }' Soluionli litigiul infond. 57
Ls

Sp{a9 Vasil, in virstJide 23 ni, s intoeaaassaratirziu d in rpira asi sal asta obsrvatun os. la o prietenf,. Apropiindu-sa vzut in l se afl6 un opil nou-nsut. I. e cliuni urtlezd sd intrprinddVsile? 2. Deternin|i prticulritd|il inrgistrdrii nqterii in privin{copilului gsit su bndont. Sp{a10 Ion 9i ria triauin onubinajd 5 ani. timpul on. ubinajuluiia a nf,sutun opil. Conubinii depunla oSC ntrii opilului. Dup6 dou o dlraliepivind inrgistrarea luni, Ion fl6 ria a avut o rla{iu Vasile. l depunla de reuoSC o delrafieprin r revoAdlia anterior notrea patnit1ii. pternitdlii stun ct juI, Decide|i dcd recunostere ridic revocbil. rgumntli rdspunsul. intrprindeIon pentru -si apdr 2. c|iuni urrnzd drepturilesle? spla 1l in urma unui raport sexual traonjugal, ihla, in virst d 16 ni, a nsuto ftifn gi psttrei siptmini a dpus rrrr la oSC pntu irrrgistrranagtrii pilului siu. fun{i. Invoind faptul Mihaela nu a implinit ini mjoratul, onarul d strivil6 i-a soliitat astias-i prezintaordul sris al iintilor refitorla inregistrarranterii opilului i rrn angajamntd acordr ajutorului matrial l reqterea opilului. Parin{ii ihaeli au rfuzat s da asteaorduri, invoind faptul nu rspundpntru fapta ihali ar a dus
58
*"

la ntra opilului in aara sitoriei, ir situalia materiali prar nu le prmite s intrelin opilul nou.nsut. 1' Determin|i lgitimitt cerin|elor fun1liorului de stre ivild. 2. Stblleste legislli in vigore revl prtiulritd|i de irgistrre o gterii copilului t czul cInd pdrinlii cstui sttu uul dintre ei este minor? 3. um vfi stbilitd ptrnitte copilului Mihli? Spefa 12 Niola qi ngela s-au storit in mi 20a. Dup un an, Niola plra la mun pste hotare, iar la intarra aas, irr 2006, a aflat solia sa a nsttt un opil aum trei luni, iar l a fost inrgistrat ca tatd" al opilului. Niola a deis si s ilrtpa u ast fapt 9i nu a ontstatinsrira sa tn alitat d ltil al opilului. Peste patru ani, relafiil dintr soti s inrut6|s, storia lor fiind dsfiut d instanla d judat6. Ultrirlr' Niola a depus qi rr d hrnar in judeat prin r a ontstat patemitatea in privin}a pilului. Judtoria l)rohia i-a rspins aliunea pntru rnotivul omitrii ttmnului tl rescrip{ir. Niola a dpus apl la horirea primei instan1, tltvind faptul 6 in onfomitate u prvdril art'280, lit. a) (.tl ivil rerile privind apira drpturilr prsonale nrpatrtroniale sint imprsriptibil extintiv. |f| cestei obilii, c v Icideistn| de pI?

I
ll

I I

59

Tma 10 DRPTURIL CoPlILoR MINoRl

1. Numele 9i prnumele opilului. 2. Drptul opilului d a fi duatin familie' opiniei. 3. Drptul opilului la pimarea 4. Drptuilpatrirnoniale al opilului. 5. Apraradrpfuriloropilului.

siu si poartenumleilan, argumntindu-$i pozi1iaprin faphrl i in viitor opilul-va avra un spirit d invingator $i.va dveni lbtbalist lbru.Numele als d soli nu a fo-st insi inregistrat d olaboratorii oSC, ae$tiamotivind rfuzul pin tiur e tar. numnu figurazin Rgistrulnalional al pienumlor,ir ill viitor pilul ar putaavaproblemela grani1a ia 9i '"oa, fi luat in dridrde olgii sdi. 1lrrtind Sotul s-a adrsat unui avoatpntruo onsultafi. 1. Dcidefi suprlteminiii refilzuluicolbortorilor S. 2' Solulioli litigiul infond. Spe{a2 'tre solii lni a irut un litigiu privind instruirafiii olga in virstd 7 ani. atldoru hi"u s inv! ta ti. rrl in are mai multe obit s prdau in limba eng|eza, iar tllitmaera atgoriimpotriv,doareea onsid i din (.illlzastrii sintlii olga nu va putarzista ritmului stabilit in lru. Buniii r louiau impieunu so{ii Mlni rau d

intrbiri pntru lurul individual al studnlilor drptuluiopilului la nume. 1. Dsrili con}inutul 2. arc sint tmiuril justifi refuzul oS de a inrgistrananumitprnumeal opilului 3. Desri{iontinutuldrepfuluiopilului de a fi duatin familie. 4. Dsrili onlinutul drptului opilului la pimra opinii. ale opilului. 5. Analizali drepfurilpatrimonial 6. Desri1itmiurileqi moduril d dobindir a dreptud treopii? lui d propritat 7. Poatepilul sinhiatd dispoziliin privinla bunusaualtorrprzntrrli |ega|l? rilor sal ardulpri1ilor a drpfuriloropilului. d apf,rar 8. Dtrminafimtodl 9. Dtermina{i autoritetil impliat in marrismuld aprare a drpriloropilului. d judatEsau or10' numi situatiilecind instan}a ganul d futelqi uratelpoatelua dizii doar dup6onsultareapralabil a piniiopilului? Spe{aI ln familia sotilor Ptrncos- nsutun bietl.Fiind un suportrinflratal ehipi AC Milan, sotul a insistata fiul

,l

;ttlrdu malna opilului.

Dcideli Supr? solu|iondrii estui litiglu, rgumenltnd t li.rpunsul cu prevderile lgislliei. SpEa3 La inhirea 6sitoriei, sofii au dis s6-9i psfrz numrl ll tamili pr arr fiar dintr i il purta inaint d inhira r llrJltorii. Solia ava numele Florea-Popesu, iar so{ul - Lupu. |.rl un an, in nou-onstituitafamili se nte un opil. Da. lr..lntr so{i au aP.yt divergnfe rferitor la,.u.n"i" p" .*" .1T.1l'a.l poarte opilul lor, a9tia s.au adresat cu rr la ( N(., prin are au soliitat atribuira copilului a nurnlui d l upu.Flora-Popqsrr.insa oSC a reflzai s iregistrz" u...t 6l

Jl r

nume, romandind prinlilor sA alag6 a numo al pilului intr numl tatlui sau almami. Aast6 de,izie a fost ontstatil d sti in instanla d judat, are a refilzat s primas erra sprr xaminre in tmiul art.|69 alin.(l) lit. a) CPC 9i l-a romandatsolilr s s adrsze ogrlor d tutl qi uratl. 1' nlizli teminii deciziilor S ;i instnlei d judetd. 2' Decide|i lsuPr utoritd|ii ompetente sd solulioneze litigiile dintr soli cu privir l numele copilului' 3. Solu|ionli litigiul infond. Sp{a 4 Adrian Ilisu s-a adrsat u o errr d hmar in judat tr sotii oruz, prinfii solii sal dedate, in cata a soliitat lura fiului su mil de la bunii 9i stabilira loului d trai al astuia la 1,a tatda| opilului. La aminara auzri in instanla d judat6 s-a constatat i mama lui mila ddat ind opilul ava 2 ai. Fiind gofr d urs lung la o ompni de transport int.rnalionaldin Buur;ti, Adrian Ilisu nu avra psibilitat s-qi du orrspunztor fiul, fiind aproapr tt timpul in d'plasf,ri pste hotre, qi u aordul solilor Moruz a adus opilul la i, in Chi;inu, pntru a-l rgte gi dua. Pst un an d la vnira npotului. sfii ruz au fost numi1i ofiial in alitat d futori ai nrpotului 1or. Crra d a lua pilul Ilisu o motivaz6 prin faptul 6 ompania la r lura a dat falimnt, iar l s. stabilit u traiul prmanent in Bucurqti. Fiind angajat la o ompani d trnsprt 9i xpdili in calitat d managr, nu s mai dplasa pst hotare, s-a r6storit, ir u doua soli nu poat ava opii gi dor;t prsonal s6-l edue p mil. Buniii au rcfuzat atgoi slicitra tatlui lui mil, invoind faptul asta louiqte la i deja d 8 ani, atindu-se d 1.Dqi so{ii Mruz

stntpensionri,ir aartmorful 1ornu stfortspafios,nepotrrl mil stsiguratu stritulnrsartraiului, r" ',uit bun la inv{hr,fiind un elv mplr,$i-aformatdejaun r d priet' i dspirea d aegtiat-ar cauzaanumitesufrin{ psihi. In plus, mil nu vra sf,s mutla tatil su.in rfrinfbunii au mai indiat au mri dubii in privinta faptuluidirr familia tatluis6u mil s va simli la fel de bin gi gi.aumanifstat injorraf d atitudina so$iilui Adrin iesupntrrr pil. inf cestor obiec|iuni, ce v decide justi|ia? Sp{a5 Dup dsfarastoriiinhiat,il intr solii Vldimirov, tiul astoraa rmass louiasimpreunu maln sa. Solii nu au ajuns la un aord refritr la prtiiparasolului l prosul dr edura opilului, fapt l.a dtrminat pe so}sA s adrs. Ze u o rrin instntade judeatll. nrere sful a sliitat a instan{ade judat s6 did in privin mdului d prtiiopilului 9i ritraltor drpturip6rinarea lui la durea t$ti. Instanfade judeatda rfuzats6 pimasrr" 'p.* xaminaein tmeiul art.19alin.(l) lit.a) CPC qi i-a xptat l|ului acest6problm6 line de omptn{a xlusiv a organelord futl 9i uratl,romandindu.isofluis6 s adrercz dupomptnfpnfru solulionraaesfuititigiu. l ' Estejustctd pozi|i instnlei dejudectd? 2. Decide|i suprfondului litigiului, ivoindprevederil lcgle pertinente. Spla 6 La23 fbruari1999 familia ihailov, frmatdin soti i llul tor in virst d 3 ni, au pivatizat un aprtamartu du ('lmr in mun.Chi$in5u.Pst 3 ani so{ia a ddat.Rmas

62

&-

in dprsi 9i a ineput s nsum buturi singur, so{ul a "zut aloli. Ca rzultat a fost ndiat de la srviiu. Dor situalia financiar s-a agravat, tat6l opilului a dois s vind apartamntul 9i s s mut u traiul intr-o loalitat rural. l a shimbat aprtamnful p o as la sol la |at6, iar u banii ob1i. nuli sult a umparat un trator, 3 ot d pnnint,dou vai qi un automobil d modl vZ2|06, Aflind dspr aasta, mirma soliei s-a adsat in instanla de judat, soliitind dlarra nulittii ontratului d shimb qi a ontratelor de vinzr_umprar a tratorului, otlor d pimint qi a automobilului. otivul _ prin inhira astr ontrat s inalc vidit dptul d propritat al nepfului su, iar tatl astuia nu a soliitat, rsptiv, nii nu a b{inut avizul favorabil al autritlii tla la inhira on. tratlor nominalizat. in f cestar obiec|iuni, c v decide justili?

Tma 11 DRPTRURIL $I OBLIGATIIL PARINTILOR

1. Catristia g,lrrala a dr,pturilor 9i obligaliilorprinteqti. 2. Litigiil privind edualiapiilor. 3. Ddra din drpfuril print;ti gi restabilira in tlrpturilprinte;ti. 4. Luareaopilului fErddrea din drpturilprintgti. intrbri petu lurul individual al studen{ilor l. Analizali drpturil9i obligaliil prin{ilor' 2. Desriefi litigiil posibil dintr prinli in e privgt duara opiilor. 3. Justifiali rspundra pirinfilor pntru neindplinirea rlbligaliilrsauabuzuld drpfuri printqti. 4. Proitali noi ritrii qi noi formed angajare a rspundrii pntru neindplinlra obliga1iilor sau abuzul d drpturi. ;l;irinfilor spla 1 Mihala (r9tin-atolia) qi Andri (reqti-rtodox) s-au t il.*itorit in 1999. z in familia lor s-a nsutun biat.Din rrtrlmntul ntriiintrep6rintiau aprut divrgn! privindrligia rrrspirihrlreiatrbuiduatfiul. i njideumnu s putau lllllcgin privqt lulermonii d botrz a biatlui. ama lltlCil o rmonie atolii, iar tatil una ortodoi.Pntruarezo|t ir :onflitul' prinlii s-au adresatautorittiifutlr'Autritata - opilul va fi duatin spiriful trrllr a dis in felul urmtor rligii ortodoxe,doaraastast prdominnt irr staful txl$tru' prum gi datorit faptului tatlopilului,rstaj'rrllhmiliei,dor;tea. am4 nfiindd aordu motivatia .rrlt la baza d*lzii autorittiitutlar,s-a adrsat in instanlad soliitindstbilirea 1rrr|at" tipuluiremoniei d botez.

64

65
-Er--

1' Determin|i dd toritte tutelrd st ompetentd intereni in litigiile dintre pdri|i privind religi in spiritul cdrei trebuie educt copilul. 2. rti dc instn| de judect este competentd min stfel de litigii. 3. Epune|i-vd pe mrne motivdrii cre stt l bz deciziei utoritd|ii tutelre. 4.',gu-"to!i cr vfi dcizi instn|ei de judctd. Spe{a 2 .rratolqi Vronia s-au sitorit irr nul |992,In 1998 s-a nsut ihaela. Din 1995 familia locuia intr-un rtmnt d stat' tn 2004 slii au privatizat aprtamntul,in ontrat figtnd in alitat de rrrnptor Antol. L oT tn ]itat d prprietari ai aprtamntuluiau fost insriqi Anatol qi Vrnia. |n2007, dorind s vind aprtamnful, sofii s-au przntt la notr imprun u umptorul. Ins notrul a rfiat autqrtifira ontratului pntru motivul , conform lgisla}ii in vigoar, ihala la.fel st proprietr al aprtamqrtrrlui qi trbui s xiste gi ordul autritlii tutrlr. Anatol a inaintat o aliun in instrr{a de judat privind ilgalitatea rfuzului notial. Veroni4 la indul s6u, a dis s iaintz o afiune privind runotra ihali irr alitat d opropitr a 1/3 din rtmnt. I. rdt|i ine v figura in cIitte de reclmnt si pirit tn c|iuna privind recunostere dreptlui de propriette. 2' Indicli ce incheier trebuie s emitd instn! de judctd in litigiul privind recunogtere dreptului de propriett pind l incpere emindrti tfond. 3. rgument|i cre vorfi hotririle instn!i d judectd. Spe{a 3 ^ Tudor 9i Dri s.au storit tn 1995 qi louiau in Chiqinu. In 1998 s-a nEsut V-asil. Dr regu' mama s oupa de dura 66

opilului' p irrd tatl ava o atifudin suprfiialf, fa1ad arast4 pni,tindu.i pilului prati si fa tt dorqt. Din aast calzimama ra nvoitunoi s fi mai svu biatul. Ca rzultat la biat a arut o afeliun mai putrni6 fa! de tat.in 2009 parintii au hotr?ts traissprat qi Tudor s-a mutat u traiul in sat la prin{i. Ttodat"negsind limb mun5 in priv$t u in trbui si sta opilul, Tudr s-a adrsat u o all"unn1rvind stabilira loului d trai al biatului imprun6 u l. In $dinfa d judat Vasile gia exprimat drin1as6 triiasd impruni u tatl. I ' Indili cid se so|icit opini copilului tn sedin! de iudectd. 2. Epune|i de e imprjuri trebuie sd lind cont instnt de judctdi litigii privind stbilir loului d tri I copilului. 3. rgument|i cr vfi hotdrir instnlei dejudectd, . Spla 4

Alandru 9i Virginia s-au stritin 199. in 1998 s-a ttiisut Grigre' lxndru iqi iuba foart mult fiul qii aorda ntulti atnli. Dup6 200, in famili ar dstul d ds rturi din iluza 6 Alxndnr iqi inla obliga1ra d fidlitat oiugal. in 29 virginia a tnaintat o liun in instan}a d jud p.',i'' lipsira lui Alan&u de drepfurilp6rint9tidin motiwl ' *" * portamnt amral, r in{lur1azngativ supraopilului. I ' Epun!vd pdrre: in ce const un comportment '',tfalre r pute duce l lipsire d drepturi pdrintesti. 2. rgumntli cr vfi hotdrir instn!t d judectd' Sp$a5 Constantin qi aria au divolat in 1995. i avau un b5it ll trri ani, Vasil. Dup divor! Constantin n-vea grij d asi. 67

gurarau l nsrr a lui Vasilg din ar auz{ in 2001 a fost sit d drpturilr printegti. int timp, in 2000, Constantin s-a u Angla. zooz s-a n6sutAlbina. in z mama lui "to.it Constantin, brrnia Albini, a dis s6-i donz n'polii sal un prtamnt. La notr s-au przntat Constantin 9i mama sa- Insa notrul l-a informat p Constrrtin5 l nu poat s o rprzint p Albina la inhira ontratului, dar nu arr dr'pftlril unui pirinte, fiind lipsit d l in 2001 prin hotirira instan|ei d jud. at6.Constantin a ataatrefuzul notrlui in instanla d judat. I. Epuneli dcd hotdrir de sire uni prson d drepproduce.cti prii| tuturor copiilor persoei. pdrintEti turi 2. rgumntli cr v fi hotdrire instn|i d judectd.

Tma 12 OBLIGATIA DE iN,RE FA]VIILI i MMBRII

jidi le obligaliide inrnr. 1' Nofiunaqi ratrel 2. obliga}ia d tntr{inre dintrprintigi opii. 3. obligalia d intrlinerdintrsoli 9i fogtii so!i. 4. obligatia de intrfiner intr alli membri ai familii. intrbiri pntru lurul individual l stulnfilor 1. Relata{idsprvolutiaobligaliei de intrlinrintr p5rinli gi opii. 2. Stabilili ondi}iil nesrr pntruaparifia astei obligafii. 3. Idntifia{i uanfumuril qi vniturildin ar urmeazi a li inasati intrlinra. 4. Dlimitali atgriilobligafii d intrelinreprv6zute tl lgislalia in vigoaredr intrlinrstabilited normeldeptrrlui il. 5. Dsri{iondi1iiepari1ii obligafii de intrlinreintr s{igi foqtiiso!i. 6. Disting{i azurile de sutir sau limitar in trmn a ttbligatiei de azurild stinger a obliga1ii. 7. Rlatali dsprprsoanle fa prtedin al1imembri ai l:rmilii. Spe{aI Dup6 divorful u Alexandru, aria, impreunu fiul su rttino Tudor, louia irr mun.Chiqinnu. a s-a adresatu o a!itlnetr Alexandru privind inasaa pnsii d intr1inr in stlm d 850 li lunr,jumtat din srrmansr pentruintr|ltlrreaunui opil d virsta lui Tudor irr Chiginu,onform d. tlor organuluid statistii. in qdin1a d judatAlandru a
69
_-

I
ll

. l '

Spefa 5 in 2006, Srgiu, uniulp1rinte in via!6 al lui lurie d 5 ani, a fost ondamnat la privaliun d libetate pr un trmn d 9 ani. Iurir a fost plasat intr-o as6 d opii. Familia Popsu drea s adopt un opil qi vizita des asa d pii und fuss plasat Iuri. Lor l-a pl6ut Iuri, ins li s-a expliat ast opil nu oat fi adoptat, doar nu xist aordul tatlui in aast privinf6. La insistnla familii Popsu atttoritateatutlar a inaintat o aliune in instanla d judeat privind lipsirea lui Srgiu de drpturil pirintqti pntumotivul i o astfl d hotrir va fi in intrsul opilului, rind posibil a astfl el s se lag6u o familie in urma adop}iei. I ' Determili dc in situ|i dsrisd $int tmiuri pentru lipsire unei persoe de drepturile pdrintesti, risind di intreslcopilului. 2. rgumentli cre vfi dizi inst!i de judectd.

IILII
I i

ir .l]'

68

obitat 6 el ar un salriu d 1000li gi, rsptiv, instan}ad judat ii poat inasa doar clt 250 lei luna. I. Epuneli dd corespund prederil lel|iei in vigor c lin d ntumul pensii dintreliner relitdlii eistente. 2. rgument|i dcd diferen{dintre 850 si 250 li potefi instd c chelieli suplimentr nesre|nficr lund. 3' r vfi deizi istneide judetd? Spla 2 Artur, fiind intrf vestit, avra inheiat un ontrat d lin{6 xlusiv u ,,Rotaru Rords'', onform f,ruia urma s primeas6 d la ompania rsprtiv irr prioada 01'01.200901.01.2014 it 500 000 li lunr. Artur ra storit u Mihala cu ar ava un biat, nsut in 2004. Pntru ingrijirea pilului, in 2009 p6rinlii hltuiau in mdi lunar it 15000 lei. Tot at 2009 Artur gi ihala au dpus errr d divor!. qedin1ad judat Mihala a pus poblma inas6rii de la Artur a pnsii d intr{inere in sum6 de |25 000 li lunar. Arfur a bitat in sensul i vnitul p re il r l nu poat fi interprtat a salariu, d aera d la l :urmeazt a fi inasat6 o sum bns fix in mrim d 850li, adi jumtat din oqul d intrlinre 1unar a unui minor d virsta b6iatului lr. 1. Epunefi dd de l interpre|i' sportivi, igti gi Ii reprezentnli i unor stfel de profesii pensi de tntre|inere r fi mi bin sfi instdtnformd de sumd bnescdfid stu un antum din vnituri. 2' Dcd in situ|i dscrisd instn! r stbili pensi in sumd bdesdfid, tullci de e r trebui sd |ind ont instan| dejudet? '' re vfi deizi instn!i d j,udectd? , 70

Spla 3 Andri, 23 ani, est invalid d gradul II din opili. l a moqtenit prin testam,lrt d la tat.lsu dedat du aprtamrnte in Chiginu, unul u 3 amer 9i unulu o amer. Andrei nu |creaz6 9i uniul siu vnit onst din ajutorul lunr mi din parta stafului. l louie;t in apartarnntul u tri amr. Andri s-a adrsat u o a{iun 6tr mama sa privind inasrea pensiei d intrfinre. 1. rdt|i t e czuri opilul mjor pote pretind de I pdrin|ii sdi pensie de intr|inere' 2. Epuli ce insmn, in vizine dvs., un ,,optl mjor c necesitd sprijin mteril', rportdt | situ|i descrisd' 3. rgument|i cre vfi decizi instn!i de judctd. Spla 4 La virsta de 25 ani Vasil a nimrit intr.un aidnt rutir in urma ruia s-a alrs u o invaliditat d gradul 1. D l ava grij mama lui, insi vniturilr i fiind mii, d l.a un timp s-a fbut sim{it iipsa rsurslor finaniar nesar.ln ast on. di1ii, a s-a adrsat u o atiun tr fosful su so!, adi6 tat6l lui Vasil, sliittrd de la el o pnsie de intre{inr pentru ingrijira opilului omtrn invalid de gradul l. xpunfi prra dvs., da prvdra t.83 pt.) din Codul familii ontravin prinipiului galitfii in drpturi a et{nilor sub asptul a onlin sau nu o disriminar a opiilor devni1i invalizi d gradul 1 dup ob1ineramajrafului fa{6d i invalizi de gradul 1 din opilrie. l. rdt|i, in situ|i dscrisd, pri cre ltd modlitte lgld r putfi tmbundt|it situli m^aterild lui Ysile gi mmi sle. 2. rgument|i cre vfi decizi instnlei dejudatd' 71

il
I

Spla 5 Alandru 9i Tatiana, invalid d gradul II, au fost sitori1i timp d 4 ni. Dup divo4, inbaza ardului inhiat, A1. xandru ii ahita o pnsi d intrtinre d 1500 lei. Pst un an dup6 dsfarea 6s6torii Tatiana a input s onubinrz u Ghor. Alandru a inaintat o aliune in instanla d judat, soliitind sutira lui d plata pnsii d intr1iner pntru motivul fosta lui sli du un mod d via{ amoal. 1. rdtli i ce periodd trebui s persiste comportretul morl pentru c person sdfie sitd de pensi d intrelinere. 2. Epune|i dcd in situ|i descrisd comportmentul Ttinei po,tefi descris cfiind unul morl. 3. rgtment|i r vfi decizi instn|ei dejudectd. Spfa

Tma 13

MODUL u i+sAR $I PLAT A PENSII D, : INTRTIN'R 1' Contratulprivind platapsieid intrefinr. 2. lnasara pnsii d intr1inercinbazahotiririi instanti judtoreqti. 3. Restn{a la pnsiad intretiner. 4. Rispundrapntrunrsptarea trynenelor d plat a pensiei de tntrfinere. 5. Plata pnsiei de.tntrtinr in azul tn,d dbitorulintrdomiiliul in strintate. finrii iqi stabileqt intrbf,ri pntru lrl idividual al studelilor 1.Definifi ontratulpivind platapnsiid intrfinr. 2. Stabiliti lmrntlontrafului. 3. Dlimit}iplatapnsiid irrtrfinre inazaontrafului d juditorqti. irrbzahotririiinstan!i lata pensiid intr$inr 4. Propunlinoi formd xutarrsilit a hotririi instn. d in pr|i judati privind inasarapnsiei de intr{inre lr[a lmnfuluide xtraneitate. Spe{a1 Alxandru qi Andrea rau dstori{i.Alxandru lura luntionarla ban6,avind n salariude 8 000 lei. in 2005, ind ru hot6its divortze,fiul lor Mihai aea14 ani. La dsfarrrstoriii au incheiat o inlelgrd imprfira bunuri. lor omunin a ra indiat apartamntul lor, valora in piat va propritata d 000 lei, rmin in 500 Andreei, rluri l a in shimb va asigurain loul lui Alexandru 1 nsar pnt intretinrea lui ihai. ins, p la sfir;itul lui 2005,Andra a shimbataprtatlttul u 3 amerp unul u dou,iar sultad l50 000 li a

tl
Ll
i

lli lri iilr

rilli rtii

Boris s-a storit u Ana in 2000, ar avea un b6iat de |4 ani, Ghorgh. Pin la atingra majoratului de itr Ghorgh, Boris s-a striduit s-gi indplines ongtiinios bligatiile d tat, hiar da ra tat-vitrg.in 2007 naa ddat, iar in 2009 Boris a iqit la pnsir. Datorita faptului pensia ra u mult mai mic dit salariul, Boris a input s6 aib1probl. me finarrir. l a inaintat tr Ghore o atiun privind inasara pensii d intrtinr. I. rti t ce situ|ii pdrin|ii vitregi pot cr pensie de intrelinere. 2. Epuneli tn c zuri potfi scuti|i de plt ptlsii de tntr|inere opiii vitrgi. 3. rgument|i cr vfi decizi instln|eide judectd.

'l'i

llt

L**"I

ll. tl'

72
r...

personal.La tn. hltuit-o foartrpdpntrunrsit1ile putul lui 2006,Andra,in numellui Mihai, a inaintato a!iun itr Alxndru privind inasreapensii d intr{inerin sumd 2 000li lunr.Alexandru a obitat"onformin!la partealui din lgrii inhiatr u fosta so}i,1 rnun{at apartamntin shimbul rliber6rii d obligalia de plat. La rtndul siu Andra a invoat nulitataastei lauze, artind trbuias fi ontrafulu privir la plata pensiid tntrefinre inhiatnu u a,i u subifulobliga{ii. pote I, rgument|idd oblig|i legld de intr|inre su nu sdfi csiontduni ltepersoane. 2. Epune|idcd estsau nu corctd obiecli inoctdde la situ|idscrisd' ndree,rportindu-ne 3' Cre vfi dcizi instn|eidejudectd? Spla 2
.l

Sp{a3 . in zoo+ Mrin qi Natalia au divorlat. in zoo i au inhiat un ontratprivind plata pnsiei de intrer in r ra indiat 5, in ontul xutriiobligalii d irrtrlinra opilului d 14 iuri, rin trarrsmit in propritata Nattii 9i a opilului un partment u douamrrceva|orcaz in jur d 350 000 li. Ion, d{in6torul uni ran{e d 200 000 li in dauna lui Marin, a inaintato aliunepivnddlarra nulitf,lii ontrafului inhiat, invoind fapful obligalia legali d intretinere trebuixutatlunar qi nu poat fi transmisutara i rrneialtprsoan. 1. re sint modlildlileposibile de eatr obliglii lintre|inr? 2. Epunli dd cel invocte d cdtr creditorul lui Mrin corespundprevederilor legisl|iei tn vigore. 3. rgumentlicr vfi decizi instn|eidejudectd.
Spe{a 4

ln zos Cristian 9i riana au divor!t.in urma divor[ului u tri amerr in sum d Cristian s-a als u rrn apartament gi m.p.in Chiginf,u ln valoare li lot d teren d 800 900 000 un d 750 000 li. Cristin avaun srviiu prestigiosu un salariu d 9 000 li. ln timpul divo4ului so1ii au inhiat un aord ?n ar era indiat 6 Cristian privind plata pnsiei d inff{inr opilului minor cit 3 500 li. va hitalunarpentruintre{inra la srrviiul pe ar il Ultrior, in 2005, Cristin a rrrun}at avea 9i s-a angajatintr- soietatritabila,avind un salariu d a d doar 3 500 li. l s-a adrsatariani u prpuera nu-i mai rste u putin1 modifia ontratulinhiat,dore ariana atefuzat, invoind s-qixutobliga1iaasumat. obligalia odatasumat trbuixeutat. 1' Epunefi in ce zuri poate fi solicittd modificre contrctuluiprivind plt pensii de intre|tner, 2. rgument|i re vfi decizi instn|eidejudecat'
74

minori. Dup divorf au inhiatun ontractin r au spifiat 6 Vitali va ahita lunar pntru intrefinereaopiilor it 3 500 li (el aveaun salariude 5 500 lei)' Avind un mod d viai ostisitor,Vasilisa a aumulatfort rpdedatorii tn sumde 30 000 li. Creditoruli s-a adsat |n instan}a d judatqi in uma igtigriiposuluis-a ales u un titlu xutoriu.Cu aesttitlu reditoruls-a przntatla judiiar qi a soliitat a in ontul datorii s fi uroutorul mlrit sumade 3 500 p aro primalunar }asilisa d la Vilrli. xutorul a rcfuzat. Creditorul a atacatin instantad a1iunil lui. ;udat t. rdt;i cine este creditorulobtigliei de itr|in:re.

in 2004 Vasilisa 9i Vitli au divorfat. i avau doi

---

2' Indic|i dc pensi de intrelinere pot urmdritd stt fi nu pntru dtoriil creditorului intre|inerii su reprezentntului sdtl legI. 3. rgumntli re vafi decizi instnlei dejudectd' Sp1a5 Valntin gi Vitoria s-au storit in |g97. In 1999 s-a nsut,Alxandra. in zt slii au divrlat. Imediat dup di. vor!,Valenti a plat la luru in Italia, 16 asustin fin.aniar fiia sa, d$i Vitoria i.a omuniat prin tlfon ?ntimpin dif,rcultEfifi naniar. zoo Vitoria a tnaintat o aliun in instanla d judeat, soliitind stabilira pnsii d intrtiner sub form a,,"u.i in sum de l 200 li lunr. Din auza 6 piriful nu s.a pzentat la gdin}ad judeatfu prosul s-a examinat tn lipsa lui gi s.a inlriat u admitrea a1iunii. Dup aeasta, Vitoria iarqi l.a ontatat tlefoni pe Valntin i l-a inqtiinfat dspr hotrira xistnt6, insd l arefuzat s-o xeut pntru motivul a fost pronunlat in lipsa lui. In 2009 Valentin s-a intors in oldova, iar Vitoria. aflind dspre st luru, s-a przentatu titlul xutoriu la portrl, soliitind s fi inasat din ontul fostului su so! suma rstarrt d 1 200 |ei lunar urmeazd a fi alulat din 2001. momntul ind au divor{at. I. Epune|i in ce zuri pote fi soliitt rest| I pettsi de ttrelinre' 2. Indi|i pentru cr periodd potfi soliittd rest| l pensi de intreliner' 3. rgumntli ce sumd v urmdri portdrerul, |infutdcont de situ|i descrisd.

Spla Vaslav 9i Ruanda au divrlat in 2005. Avtnd un opil ltrinor, i au inheiat un ontrt de plat a pensii de intr{in. r in ar a fost indiati o pnsi in sum d 2 00o li qi o pnalitat de 0,|2 din suma rstanti pntru fiear zi d intirzier. Pint in 207 Yeaceslav gi-a xutat rgulat bliga|ia, ins d tuni a intat s-o mai fa. 2009 Ruxanda,a.inaintat o a!ittn tre Vaslav, soliitind inasara pensii restnt $i pnalitata pntru toat aast perioad. in gdin1ad judat Vaslav a obitat in ea priveqt pnalita, dea, rigind din prvdril Codului ivil, a puta fi soliitat dor in prioada d 6 luni dup stoparaffurii plf,filor. . 1. Indi|i dcd regimu| juridic I penlitd1ii prevdzute i de cel l ontrctul de pltd pensiei detntrefir se deosebeste ( 2) prvdzute in rt. ] 06 li' odul rllitd|ii legl fmilii. 2. rgumntli re v fi sum instd de cdtr inst! l judectd din ontul lui Veaceslv.

76

7-l

Tma14 PROTE,CTIA $I DUAIA CoPLoR A$r FARA oRoTIR prAsA


' I. Depistre, evidn| gi protc|i copiilor rmi Jdrd ocrotir pritescd opiilor rf,ma9ifr orotirep_ l. Dpistareaqi evidn1a rintasc. a drp2. organele d statabilitatu funliile d aprar turilor qi intrslorpiilor orfani gi lor lipsili d orotirpErintesa. 3. Forml d protefla opiilor mi fi orotireprints6. II. dopi adptii. 1.,' Notiunaqi importanla 2. Conditiil d fond. 3. Prduraadop{ii. 4. ftladop{iei. qi nulitteaadoptiei. 5. Dsfara III. Ttlsi caratl minorilor 1. Noliunea qi importanla. 2' Instituira futeli gi curatli. 3. Drpturili obliga{iiltutoreluiqi uratorului. 4. intara tutliqi uratli. IV. Csle d copii de tipfmiliI l. No{iunaqi ordinad infiin{ra asi d opii d tip familial. prinfilr-duatri. 2. Drpfuril9i obliga'tiil aflat in asad pii de tip familial. 3. Drpturiloilului

lntrbflri pntru lurul individual l studntilor l. Care sint statgiil statului in domeniul prteliei opii|rlrorfii qi a elor lipsiti d orotirea printas6? 2' [n sarina Arui orgiln rst pus prot{ia intslor qi .lrpturilr opiilor rmaqi f orotira p6rintas? 3. Numi1i organele d futl qi urateli qi fun{iile 1or 1rrilripalein domniul prt}ii opiilor lipsi1i de rotirea jrJlrintasa? 4. Care ste organul ntrl c inptuiqte protlia opiilrlr i C funlii d{inrl in ast domniu? 5. Dsrieli modalitata d depistta opiilr lipsi}i d '.r(,tirapirintas qi a1iunil onrt arr trbui intr. ;rtilts de autoritatea tutlar6. Numrti termnl in are aeste .rt'1itlni lrmeaz'6 a fi infipfuit qi atle ar sr intomes sau sr .tttazin azul opiilor orfani, abandona{i,lipsi[i temporar t .l ilminul familial t. . numrali forml d protli a opiilor rma;i fr .'t.rtltirprintasi prvzut d legisla{ia in vigr. 7. xpliali 6il d rintgrar a opilului in familia bil.liii 9i in familia xtins. 8. Prin e mtod s monitoizeaz' situafia opilului rlttttsl}ri orotir pirintas plasat in un din formle d prol(.liprrvazut d lgisla{iain vigoarr? 9. Cum s dterminl' data luf,rii in eden! a opilului d ..1|rautoitata tutlari qi sanfiuni pot fi apliat fat de ;x.rstlanlare nu rspti trmnl indiat in 1g? l0. Cine r,przintf, interesle opilului rims r5 otilr llrinteas in perioad d pin la dtrminre frmi adr.ll tl protefie? l l. Definili institutia adop{ii. 12. Desrie}i importanfa institu1ii adop{ii pentru ilul |r;rrtt d orotire printas qi pntru soirtat. |3. numrali atgoriil d opii r pt fi adoptati. S lx Iltlit adoplia separata frafil qi surorilor d tr persoan
, l rl r . r t t C ?

79 ^&r-

|4. are sint rrin!l,inaintat d leg fa! d prsanl e dors s adopteopii? 15. numra{i atl trbui anxat la rrea d adopli dpus in instanla d judati d persoanel ar dors s adpte un opil. C ate adugtoarestnt nsarr pntru adoptatorii striini? 16. Admit logislatia in vigoar adoplia cpiilor ti!ni ai Rpublicii Idova d tr etlenii strini? 17. numrali ondiliil pntru adoplia intrnatina}5. 1l i ,'. 18. Consim!mintul ror prsoanr st nsarpntru indviin!ra adpfii? 19. Dsrieli proedura pralabil d alegr a adoptatorilr pntru fiare opil adoptabil. - , 20. C aliuni trebui s irrtrprindi judtorul ruia i s-a dpus rera d adpfie? 2|. Car este rolul autitlii futelar in proedura d i adopli. C fl de aviz trebui s przint autoritatatutelar in instanfa d jrrdat5qi in trmn? 22. Car nrm juridi vor t apliat la inuviinlara adop1ii d itr instanla judtoras? 23' e dat tbui s6 onlin6 hotfiea instan!i d judeat6 dspr inuviintara adoplii unui opil? 24. Numili atul normativ are reglm enteazdobli gativitata xamnului mdial pntru prsoanl drs sfl adopt un opil qi dat trebuie s6 onlin rrzultatul aesfui rxamn. 25. are ste ordinea d vidn!f, a t!nilor strini dors s5 adopt opii et!ni ai Rpubliii oldov? 26. Dsrili dosebiril dintr predura adpfii nafional qi prdura adoplii intmafinal. 27, ste obligat6 instanla d judat s ia m6sui in vdrea inrgistr6rii adpfiei inuviinlat? in azul rspunsului afirmativ, numi1i rganul imputrnicit. 28. Din momnt hotirira instan!i d judati pivind inuviinlarea adopfii produ ftj uridi? 80

29. Dsi}i.ftl adop1ii u aratrrprsonalgi l u aratr patrimnial. Car sint prsoanelinflun1atd ast eft? 30. Numifi tmeiuriled inetara adpfii' 31. Cine fin dnfa in matriladopfiatit nalinal, it gi intrntional. |. ii 32. e msurid prvnira abuzuluiin domeniuladop{ii uroaqtli? Cr strspundra pntruabuzrlriin domni.
trladopfii? j

33. Dfini1i tutla 9i uratlaopilului lipsit d rotir 1lirinteas 9i sopulastia. ', ! : 34. Dtrminali rul opiilor asuprairori poat fi instituitauratla sau tutla. 35. Car estorganul ia deciziaprivind instituiracuratli sau futrli 9i in e trmn? Numi{i atlnormativcar glmenteaz tmnulinstifuirii tutlisau uratli. fun1iild protelia opilului r6mas . 39- in ?nd,plinegt lli grijaparints pini la instituira tutlisautatli? 7. in poatfi tutrsau urator?aresint impdimenttllprvzutrd lg la instituiratutlisau uratli? 38. Cin indplin$t funfiil d tutorsau uratrin . uul ind opiii sint intrlinutigi edua}i in instituliil d stat? 39. Car sint drepturilqi obligaliilr tutorlui sau uratottllui privind duara, instruirai aprara drpturilorqi intersrlor minorului tutlat? 40. Numili dr,ptrrril opilului aflatsubfutlsauuratli. 41. Dsrili ordinead xeritrdr trefutorsau ut;tlttr a drptrrrilr obligaliilor. i indplinira 42' In ce cazurttutorlr (uratrul) poate fi indp5rtat d l.rritara drpturilor9i indepliniraobliga1iilrlori 4' Dsri{idrepfurilqi obligaliil ttorilor qi uratorillrr pfiyin61 patrimniulopiilor tutlali.C ate noimativry|tttnteazi ast raprturi? 44. Cum s eftuaz ontrolul asupraativit1iitutorilor ir uratorilor?
81

45. Dfinili noliuna d asistn!6parntal profsionistl' 46. e ste asa d pii de tip familial? 41. Numili prsoanl ar pot infrinla as d opii d tip familial gi rganul ar ia dciziarsptiv. C atr trbui przntat la autoritatatutela? 48. ina'a rui doumnt opiii sint plasafi in asa d opii de tip farilial? Ce at nrmativ rglmntazplasamnful opiilr la pirinfi-duatori? 49. Care st numrul 9i virsta opiilor pot fi plasali in asa d pii d tip familial? Inlud aest numr 9i opiii bio. logii ai pirinfilor-eduatri? 50. Cr sirrt ondi1iil d fond trbui intrrnit pntru a dvni printe-duator?Cin nu pote dobirrdi arast alit? 51. Cr sint drpturil 9i obliga1iil pfinfilor-eduatri? Prin s dsbs l d drepturile 9i obliga1iil tutorilor qi ratorilor? 52. Numi1i auzle d inetare a ativit6tii aslor d opii de tip familial. Sp{a 1 Prinfii minorului Vito, in virst d 10 anu' au plat la rnun5 pst hotar, iar l a rmas la bunia. Primle luni printrii tlefnau qi trimitau bani, dar pste un an au disprut. Bunia, in virst de 75 dr rri, s-a imbolnvit qi a fost intrnati la spital pntru prioad indlungatf,. Copilul a rmas aas5 singur, 16 bani qi produs alimntar.Unri vinii ii d6dau it va dr minar, dar nimni nu-l inea sistmati. l. re est orgnul c trebuie sd fi sesizt si cine r' obligfi d irm orgnul respectiv? 2' Desrili c|iunile orgnului imputerniit sd i mdsurt i dre proteclii copiilor rdmasi Jdrd ocrotir pdrintescd.

Sp{a 2 inora Ana in virst de 4 ani louia u mam' tatl fiind ;rlat la mun la osova. Pst un an' mama fti!i a detlat, iar rudel au tnrat s-l informezepetatl fti{i,dar fbr6 rczu|tat.I,a toat dmrsuril s-a rspuns c6 persoana indiat rrulouigtin osova. est 3 luni autritatatutlar a luat pilul in evidn{ 9i |.a plasat in asa d opii din lalitatadat.Pst 6 luni opi. ltrl a fst adoptatd familia untanu r louia in alt loalilltt.

Pst un an a aprut tatl opilului, invoind faptul a lilst in pivaliun d librtat in una din rgiunile Rusii timp rl 2 ani qi d aanu a putut s qti opilul a rmas orfan. I. Dcideli dcd sint corte cliuile intreprinse d utot.iIutetutlrd in vedereplsmntului copilului minor. 2, Pote ttdl copi|ului sd erd decere dop;ii i sd-l t,tobtdescddrepturile pdrintesti f|d de fiic n?

Sp1 3
Ivanov ria' mam singur' ar fiii d 8 rri. ama a tlls| .951.1 9i ondamnat pntru svir;ira unui furt la 3 ani |'rlvatiunde librtat.Copilul a rmas in lngrijira urripriten .l- mmi ar dua un mod d via! instabil, shimbindu-gi loul de trai. Bunia opilului, in virst d 5 d ani, ;x.tranent it adresatautorit'tiitutlareu o rr in ar ruga si i s da . rrilul in ingrijir 9i s fi numit futor. Autoritata tutlar arefilzat numirra buniii in alitat d tlli()rdin auza virsti inaintat,dr opilul l-a transmis in ingrt1t a i. l. Dcide|i supr leglitd|ii hotdiirii utoritdlii tutIr. 2. re sit cerilele tninttef d personele ce pre'',l tl |i numit tutori? 83
.

Spla 4 ,. in.urra desului mami, Vasil, in virst d 10 ani, 9i Lnufa, in'virstf,..de7 ani, au rmas orfani. Vinii au anuntat imdiat autoritat tutlar6 dspr aasta. Pst tri s6ptmini d la data dsului a vnit un rprzntantal autoritatii tutla. din loalitat qi r, a luat iii, i.a plasat la qoala-intrnat pest luntra trnsmis informa1iala Ministerulunii, Protfii Soial qi Familii. 1, procdt rt utoritte tutelrd tn cfiunile sl. Reltli dspr termenlprvdzute de leIli in veder dpistdrii si plsmntului copiilor rdmsiJdrd orotir pdritscd. 2. r sint forml d plsment prevzute de lgisli pntru copiii oni si i lipsili de ocrotire pdrintesc? Spla 5 inorul Pavl a rmas orfan la virsta d 5 ani. Rudl apropit,drind s.l plasz in famili, au als doi prtndnli ar rau' din puntul Ir d vdere,mai compatibili u pilul: unul r unhiul din parta mami lui Pavel, iar aitul - vr pri. mar u ttl pilului. .' Unlrirrl ra Astoritqi solia sa nu dora adplia opilului, iar vrul nu.ra storit, avind virsta d 40 d ani qi iqi dora adoplia opilului. I. Dcideli cr dintre cI doud rude v v prioritte l dopilopilului. 2. Dterrninli ritriul prinipl de cre trbui s lind sem ist| de judtd l incuviin!re dopliei? 3. Enumrli ondiliil cre trbuie sd fie intrunitpntnt o prsod sd dvid dopttor? 84

Spla Ana, nfiind storit, a nsut un pil pr care l-a abandonat la maternitat.Pst 4 luni opilul a fost adptat de familia Sirbu. Ana, are abandonaseopilul di auza prinlii nu au primit-o u opilul qi nu avea und loui, intr timp s-a ngajat|a serviiu, a inhiriat o louin! 9i a hotit s-$i ia opilul, dar ind s-a adrsat la asa d pii, a fst informat opilul st adoptat.a s.a adresatunuijurist' C osultlie i- rit juristul nei? Spla 7 inora lisavta a nscut un opil, nfiind storit. Prinlii nu au primit-o aas 9i ea a htit s prpun opilul spr adopli unor t5!ni ai Isralului, r tomai vnisr in Moldova u sopul de a adpta un pil' Astfl, lisavta gi-a dat ardul sris gi autntifiat notaril sofilor Zilbe'rman qi l-a transmis gi opilul. Aqtia au dpus o rrr d adoli in instanla d judeati. I . Stbili|i cre prvedri legl sint indlcte i czul dt' 2' Dsci|i produr d adoplie unui copil, cetd|en l Republicii Moldov, de dtre un cuplu, cetd|ni i ltui stt' Spefa 8 Dup morta so1iei, ihai, re rmssecu un opil d 12 iu1i,s-a rstorit u o femie irr virst d 28 rri. a a dorit s rlopteopilul sorlui, ins rrai-a fost repins din onsidrente nu st resptatdifrnla d frrt dintr adoptatqi adptator. 1. Stbili|i cre este difrn! d virst dintre doptt si utopttorprevdzut d lege. Pot ist eep|ii? in c izuri? 2. Solulionli litigiul in fod' 85

Spe{a 9 hra gi Vasil s-au 6storit tn anul 2005. Din aast6 is6tori a rzultat fiia Angla. in anul 2008 Vasil a svirgit infraliun pentru are a fost ondamnat la privaliune d libr. tat pe un trmn d 8 ani. Tot in ast an Ina divr!az u solul qi pla1in ltalia in utara unui lo de mun6. In anul 2olo ea s 6s6torgtu un italian, bine asigurat matrial, ar wa s adpte pilul in virst d 4 ani. I. re este ordin de drsr cu o erere de doplie pentru cetdlenii strdii? 2. Este copilu| in czul pus doptbil? 3. re drptul pdrintl cr ispdgeqtepdeps in priv|iune de libertte sd-gide cordul su sd rfuze dopli? Spla 10 inorul ugen, louind in familia mfuqii sal d la virsta de 14 rri, la atingrea virsti d 16 rri a fost marripat printr-o lrotrir a instan!i d judat. Peste un an m6tu9a la ars l_ cuia minorul a depus o rerr de adop}i in privinla minonrlui ugn. a a pliat 6 rra nu a pufut s o dpun6 mai dvrem' fiind malna lui ugn, sora i, ra in via!, dar nu se gtia lul aflirii i. in prznt au prvnit dat prum d mama lui ugn a ddat u doi rri in urm. 1' Deideli dcd st posibil dop|i lui Eugn i virstd d 17 ni de cdtr mtu$S. 2. Enumerli cte| ecSre cre trebui sd Ieprezinte viitorul dopttor in instn| djudectd' 3. re este orgnul ce trebuie trs l emire errii de dop|ie in instn! d judtd? 86
l---

Spe{a 1l

Galina, irr virst de |7 ani, a nsutun opil. a louia in gdla un uplu in virstjld 40 ni car eraustritide 15 ani, darnu aveauopii. Imdiatdupe Galina a vnit de la matmitat, i au hotrits adoptopilul nou-nsut. i s-au adrsatu o rre de adpfie irr instnta de judat de la domiiliul lr, anxind9i aordulGalini privind adop1ia pilului nsutd a 1' Cre prevederi legale stntincdlcte in czul dt? 2, Epune|iordin de doplie unui opil. 3. Cre sint modlitd|ile de dre consim|dmintuluil adoplie de cdtrepdrinlii biologii i opilului? Spla 12 Viol ria gi Ion au suslinutproedurad potrivir u opilul als pntruadopliin instrr{a d judatiid la domiiliul opilului. [,a rrau fost anxat atelprivind strsas6nt{ii lor, situagia matrial,ndi}iild trai, rtifiatlde ntre,d Astori,azirul judiir. Instanlade judatii mai rut s fi anexat at onfirm6 viitorii adoptatori nu au mai fost s6torifi 9i nu au opii biolgii rtrbuiintrlinufi. I ' Este in drptinstn!dejudetdsd crdsl de ct?in uulunui rdspuns pozitiv,fe|itrimitreI ctul normtiv. 2. e cte sint necesrpntru copilul cre urnezd fi gi cine trebuiesd le prezinte? oloptt Spfa 13 Perin1ii minorului Ali in virst d 6 ani au plat la munin ltalia, lsindul la bunia din partamamei.Prst un ln mama opilului a ddat,ir tatl in surt timp s-a rrstorit gi a tntats ord ajutor matrial copilului qi nii nu
87

vna s-l vizitz. Bunia a fost numiti tutor al opilului, doaro trebuia s primasf, pensia d urmaqi 9i alte pl6!i ordat d stat pntru opiii aflali sub tutel (uratel).Pest 3 ani, tatl opilului s-a intors in Moldova gi a vrt s6 ia opilul u l in Italia. Bunia a fost impotriv6 9i nii opilul, ar intr timp a implinit virsta d l1 ni, nu a dorit s ple d la bunia. I. Deidli supr situliei'. 2. C cte normtive vor fi plicte I soluionre czului. 3. C prinipii vor st l bz solu|iondrii litigiului dintr buni qi ttdl copilului? Sp{a 14 in anul 2008 a ddatmama opiilor _ Iuri d 5 ani qi Lilia d 3 ani. Pst un an a deedat qi tl lor. Copiii au mas in ingnjira buniii ar era pnsionr. Bunia s-a adresat cu o rrr la autoritata futelar din Sffi;eni pntru a fi numit tutor, doare ava nvoi s primeasEpensia de urmi pntru opii. Autoritatea futlar i-a refuzat rra,motivtnd 6 a est pnsiona. r, nu lurazi qi o si-i fi gru s-;i indplinas funliile de futor. In alitat d futore a fost numit unhiul opiilor in vist d 28 ni r louia la Chiginu, unde se afla aprtamnful mogtqrit de opii de b perin1ii lor. Asta a asigurat-o bunia opiii vor loui in ontinur la 4 iar l va avea grija d apartament gi alt lururi c apineau opiilor. I. rcteriz|i corectitudie deciziei utoritii tutelre in numir tutorlui. Cr sint rin|el iintte fa|d de prsonle urmezd fi umit tutori su curtori? 2. Pt tutorle locui seprt de copiii de sub tuteld? Sp! 15 frosinia in virst d 35 ni, avind un opil adoptat d 5 u deedat intr-un aidnt rutier. La deshidra mogtnirii 88

a fost dat itirii testamntul i in are ra prvzut um trbui s fie repartizat ptrimoniul suesoral. Cea mai mar Prt, dsigr,'li rrvena opilului adoptat d ea 9i it va sofului 9i surorii sal. Totodat, tstamntulonlinra dorinla ddati a tutela upraopilului adoptat d a s fie exeitatilde mama i, deoar solul i nu adoptas opilul qi, rsptiv, nu mni. fsta afliun fat dr aesta. Autoritatea ttlarf,nu a flnut nt d prvdril testamqrfului qi l-a numit tutor p solul ddati,onsid'rirrdi l va rita fun1iil mai bin dit bunia irr virst de 5 ni. 1. Dcideli dd procedt corect utoritt tutelrd. 2. Cre persone nu potfi tutore, curator? Spla 1 Dup dsul prin{ilor, asupra lui Dumitru, in virst d 16 ani, a fost instituitE uratla. l prima o pnsi d urm, dr aasta nu ra sufiient pntru intrlinera minorului. Curatorul a hotirit s vind unel lururi din as ar u rau strit nsar:un ntru muzial 9i o amr d luat vdi. Dumitru ra atgori impotrivi gi 1ina si vind lotul d pmint agriol din xtravilan a s obtin6 mai mul1i bani. Curatorul s-a adrsat dup onsulta}ie la un jurist. I. re vfi rdspunsul tn situ|i dtd? 2. e oblig|ii si drpturi re curtorul? 3. I ce czuri este nvoie de utoriz{i utorit|ii ttelpentru r tcheiere ctlor juridic? 4' Indic|i normel juridice 're urmtzd fi plicte pntru rdspunsul cort' Spela 17 Dup dsul prinlilor lui Ptru, in virst d 11 ani, unia rud a lui a rmas unhiul Mihai in virst d 40 ani. Autoritata

Ti,

tutlar i-a propus s ia opilul in ingrijire, da e| a refuzat, invoind faptul f, st bolnav de ostohondroz, nu st s6torit 9i nu rr xprin{in dualia opiilor. Ttugi, autoritata tutlar a adoptat decizia dspre numia unhiului ihai in calitat d tutore al lui Ptru. 1. Decideli Supra hotdririi utoritdlii tutelare' 2. Potefi numit tutorelJdrd cordul lui? 3. Cre boli pot impiedic ercitre funcliei de tuteld, urteld? Sla 18 Slii Paladi A 9i Z au infiinlat o as6 d opii d tip familial in anul 2004' In anul 2008 i avau in familir 7 opii u vista intr 10 qi 16 ani. in anul 2010 in asa vin a rimas rfan un opil d 14 ti, are ra prieten u opiii din asa so!ilor Paladi 9i aqtia au htrit s6.l ia in asa d opii d tip familial pntru rqter qi intrfinr' Autoritata tutlar a rfuzat plasamentul opilulrri in asa mnfionat. ]. re fost motivul refuzului? Gi capii pot fi pls|i tn sl de copii d tip fmilil si pin la ce |rstd? 2. Cre este virsta mimd de plsmnt si intr|inre in s d opii de tipfmilil? Spla 19 S1ii mil qi Larisa sint dsEtoriti d 10 ani' Copii nu au din auza 6 Larisa ar probleme ginlogi. i au hotit si infiin!z o as d opii d tip familial' przntind la autoritata tut1ar6rrca, crtifiatl mdial pivind stara snt6{ii, datr dspr ativitata de mun, date dspr spa{iul lativ' Autoritata futla arfiszat s dra un aviz pzitiv in vdra infiiarii tmi as d opii d tip familial, motivind rfuzulprin fuPt.'l nu sint dat rivind ditn!ile morale al andidalilor. 90

l. Refuzul utorit|ii tutlre est in conformitte cu legisIli in vigore? 2. r stnt cerin!le inintte f1d de prsoIe doresc sd iinleze o csd d copii d tip fmilil? 3. Descrieli ordine de infiin{are sei d copii de tip fmilil. Sp{a 20 Svtlana, avind 4 pii bilgii, a hotrit s infiinlez o asi de opii d tip familial. Dor aast s pat fi irrrin1ati doar in aza ei familii, a s-a f,storitu Igr, ar nu a adoptat opiii ei. Dup6 istori, ei au dpus la autoritata tutlar1 o rrrr in ar qi.au pus dorin{a de a lua 3 opii spre edua{ieqi intrtinr pntru forma as6 d pii d tip amilial. La rr au fost anxattoat atle neesar. Autoritatea tutlr6 arcfiszd' s da r aviz pozitiv in vdra infiin{rii asi de opii d tip fuliuld tr Svtlna qi so!lei. 1. Dide|i cr st otiwl rzului? 2' Pote fi tct cest rfuz i orgnul ier,rhi sprior?

91

Tma 15 RLATIILB] FAI\,IILIAL U LNT TRANITAT

apatflzi. 2. Rglmntaa juridi a raporturilor dintr p6rinli qi pii gi alli mmbri ai familii in zul t!nilor st1_ ini qi atrizilor. 3' Rglerntrajuridi a adoplii intrnafional. intrbri pntru lurul individual l studnfilor 1. Rlata{i dspr omptnla in matri d stori u lmnt d xtranritate. 2. Idntifiali lga apliabil ftlor s6torii inheiat u rrn !n strflin sau apatrid in t sau in afara hotarlor fErii. 3. Dtrminali ordina desfarii storii u lment d extranitat. 4. valuali reglmntrile nalional qi intrnaiional in dmniul adop{ii u lmnt de xtranitat. 5. Romandali rmrrtri pntrrr arditra qi activitata organizagiilr impliat ?nproedurad dop1iintmafional. Sp{a 1 Yasil 9i A1bina dja de.itiva arri louiau permanentin Italia' h 2005 i au inhiat 6s6torila orundr au qi fhut rqtin!. publi loale al rului italian und lougnl administralii iau. in 2006 i au prorrrat in Chiqinu un aprtamnt u douzi a fost ingistat camrr ar valra 500 000li. Ast aprtmnt fiind la vlnrrl in Chiqinu, la oT p numle Albini. in z unui automobil d mara ,'Fiat'', Albina a provoat un aidnt rutir tn urma ruia a fost omplt dtriorat un autmobil dtl in valore d 500 000 lri. La momnful prdumara o,rds'' rii aidnhrlui automobilul,iat'' nu ra asigurat d rspundr

6sitorii u tnii strini 9i 1' inhiraqi dsfaroa

ivil, din ar cauzd proprietarul autmobilului ,'ds,, a afionat-o p Albina in instrla d judeat6' p' .""'p"'**u udiiului. ob,tinind htrire in voara sa, prpritrul automobilului ''\4rd9,' a iniliat prdura . d exutr, soliitind s fie sos in vinzr apartmntrrl Albini. tn ast moment a intrvnit Vsil, ar a inaintat o a!iun privind soatrea d sub sehstru a aprtamnfului pntru motivul l tot ra oproprietar al asiuia, doa a fost prourat in prioad ind dja ra storit u Albina. Proritarul automobilului ,,rdes'' a invoat faptul i sitoria inhiat6 intr Vasil gi Albina in Italia ',.. p. r rrsuli, dear ontrar prevedrilor lgislalii in vig*" .,.u., tuat transrirea nsar timp d 6 luni in atel d stre ivil in Rpublia oldova a asatorii inhiat. I: Epuneli pdrer dvs' in ce priveste tele nrespctdrii termnului de 6 luni pentru Plrzentri ertctior de tre civild liberte in privin! cetd!nilor Republiii Moldov tl<: tr utoritd|il strdine. 2. rgunlnt|i cr vfi dcizi instn|ei de judectd. S pe{a2 Anton 9i Diana, ambii et{ni ai Republiii oldv, d t.i|iva ani domiiliau intr-un stat din uropa. Aii ambii au orrris infraliuni in urma 5rora au fost pivati d librtat. ln ispqirii pdpsi, datoit faptului lgisla1iastatu1l'rioada lrri rsptiv prmita ast luru, i au ?nchiat sitori. Duisp5qira pdpsi, ambii au fost pulzali in Rpublia 1lii Voldova. La intacrea aas, i au prientai la organl d trivil rtfiatulde strir bat <leautoritalil statulrti r au'inhiat-o. ins.transriera atului j" u lrlst rfuzat din'motivul 6 a fost inhiat u inlara "'o"prs. rtlrilor legisla$iiRpubliii oldova. Antn qi Di'na s-au adre..;ttu o aliun in instanla de judeata, soliitind obligarea t lSC la trnsriera afului de stori.
9

A_

l. rdti in ce zuri cdstoriile incheit le cdtr etd!nii Republiii Moldov in f! utoritd|ilor strdine nu sin| recuoscute in Rpublic Moldov. 2' rgumnt|i cr vfi decizi instnlei dejudectd.

Spef 3 Doi eteni ai Marii Britanii de gn msulin rau sitorili nfrm legislafii statului lor. Fiind irrtr-o viztt,in Republia oldova, unul dintr i a fost tamponat d tr un autombil 9i a dedat. Al doila a soliitat orgnului d urmf,rire penal6 s5 fie reunosut in alitate d part vtf,mat.ins a fost refuzat pentru motil'ul in alitt d part vtmatpoat fi runosut dor o rud apropiat sau solul supraviluito, ir onfon lgislalii Rpublicii oldova, in ]itatde so! pot fi doa prsan d se difrit. tfrrulbritni a atacatla judtorul d instrulie decizia organului d urmdrir prral. I. Epuneli pdrre dcd cdsdtoriileincheite de dtr cetdlenii strdini, conform prevedrilor legislliilor lor nlionle, in.sdre nu corSpundprvdrilor rt'] ], 14 le odului fmiliei Republicii Moldov, pot su nu fi recunosctepe teritoriul Republicii Moldov. 2. rgumnta|i cre vfi decizijudecdtorului d instrucfie. Sp{a 4 Solii Abdula gi Zulfia, et{niai rui stat musulmn, d iliv ani domiiliaz6 in Rpublica oldova. Tot aii Zu|fia a nsut un b6iat, in lgitur u ar a 9i aprut un onflit in viala familial. Sofii niidum nu s in!lgau in privin1 prnumlui biafului. Przntindu-s la autoritata tutelar' Abdula a invoat faptul i, onform lgislaliri statului a rui 94

t!ni sint' htritoar in e privqt aordara prnumelor opiilor ste prrea tatlui lor. La rindul su Zulfia sustina a nu est de aord u o astfl d pozi1i, dre i louis in Rpublia oldova gi in onformitat u legislafia astui stat d'ecizia trbuie s fi luat in omun de ambii parin1i. Aoritatea tutlari, invoind fapful in situafia datjs uiti.a rrvdril lgii nafional le prinlilor, a luat o dizie de a-i stabili prnumele biafului, i$ind din drinla tatlui' Zl|fra a atacat decizia autoritafii tutlare in irrstantad judat. 1. Epuneli pdrer dvs' dcd pote su nu fi plict leg n|ionId personei tn cazul ind e ,ooi,o,in" ordinii publice in Republic Moldov. Detrninli dcd in situ|i dscrisd iegIitte ditttre un bdrbt gi ofemei, conform legisl|iei lor nfionI, vine su nu in r:ontrdic|ieu ordine publicd tn Republic Moldov. 3. rgumentli cre vfi decizi instnlei judectd. de Spe{a 5 Fatim4 t!n a unui stat musulman in ar st intrzisi stria u persoilJ'e are imprtes alt rligii, e ani loui$tein Rpublia oldova. Aii a ut ia un biat u r doregts intemizeo familie. "u Doarr pnfiu inhelea storii et{nii strini trbui si prezinte rm doumnt liberat d autoritlil sal na1ionaledin r si reias irrtruneqt onditiil d fond rute d legislalia R,publiii oldov4 I]atima s-a adresat utorittilor nant pentru bfln unui stfl d doument. e a pliat penh:u e dorqtlibrarca rrnui astfel de doumn! i s-arfuzat di motivd jefibrea lui r du l inilra lgii lo anume, la ontribuirea inhe9i r.ii unei storii u o prsoan r imprtegt o alt6 rligi. 95
L

Rintorindu.s in Rpublia Moldva, ea a prezentat refuzul autoritlilor sal nalional in are figura qi motivul astuia 9i a solijtat inchiera s6torii in lipsa astui doumnt. ins au fost rfuzafi. Ambii s-au adrsat u o aliune in instan{ade judeat. 1. Dterminrlli dcd interdicli de inchi cdstori u reprzetntul uei lte rligii contrvine prevedrilor d ordin publid i Republic Moldov. 2. Epun|i ptdrre dvs. dcd o prevder lgld, de ordi procedurl, legislliei nostre in numit condi;ii r fvoriz tncdlcre prvederilor d ordin publid, tuni e trebui Su nu sd fi plitd de argnele de stt, t spld d orgl d stre civild. 3' rgumetli cr vfi deizi instlei djudetd.

PRATIA
IIOTARiRA

JUDIIARA
PLNUI,UI

SUPRE M"^?JJJs'" A RPUBLI URTII


Cu pivir l pratia aplirii d f,trr instan!l d judeatf, a lgislafii dspr inviinlara adop{ii nr.2l din 12.12.2005 Bultinul urlii Suprem de Justi|i Republicii oldo, 2006, nr.7,pg,4 modtd de: Hotdrirea Pleului ur1ii Supreme d Justi|i Republicii Mollov nr.]0 din 22.12.2008 Ca rzultat a1 gnraliz6r1i ptatiii judiiar refritar la apliara d tre instan!ljudtortinalionale a lgisin mod diret sau tangn{ial rrratria la{ii rglmentaz, adopliilr, prin prisma lr dou frm rxistent ale astia - adoplia nalional qi adoplia intrnalional, Plnul urlii Su. prmr d Justi{i onstat lgislalia lstr, in gnral, ort aplit. Totodat, au fost dpistat arrumit rori judiiare' prum ;i unel arn!, la apli.araatelor nrmativ in adrul xamilrrii astor auz ivile, rrm ar fi: apreira onlinutului ererii d incuviin'are a adoplii, a atlor anxat la rra d lrdopli; proedua xaminrii, in speial apliaa trmnului tl inrar 9i prgtira calzei pentru judar; stabilirea alitiii prosual a pilor; ardul printilr naturali qi al l:opilului a dpit virsta de 10 ani la adopfie, onrtfa ttotririi pronunfat;inasaratai de stat t.

96

I
ii

in spul aplirii unifrme qi orect a legisla1ii" inlturrii arnlelr restiv 9i rleviii rrnor asprt divrgnt prut in pratia judiiar la xaminara asti atgorii d rri, Plenul Curlii Supre,mr d Justili, in tmeiul art.2 lit.r), art.|6lit.) din Lga u privir la Curta Suprm d Justili qi art.17 CPC, prin prezentahotiirr ,PLI: 1. Chstiunil privind adop{ia opiilor sint rglmntatd rt.l16-141, 162-|63 din Codul familii 9i d Capitolul V din Codul d rodur5 ivil. Aspte matrial qi produral tangnlial u matria adop1iei s rg6ss in urmitoarl at normativ: nvn{i asupa protlii opiilr qi a oprrii in materia adp{iiintrnalionaladoptatl1ra29.5.|993 9i ratifiat prin Hotflrirea Parlamntului nr.148-III din 29.01.1998 9i alt nvn{ii la ar Rublia oldova st prtr; Lga privind drturil opilului nr.338-I din |5'|2'|994;Legeaprivind atele d stareivili, nr.100-V din 26.04.20I Legea tfnii nr.1024-tV din 02'0.2000; I{otifira Guvernului nr.|62 din |0.02'2005 u privir la institira Clmittului Nalinal pentru Adopfii; Hot5riir Guvrnului nr'5|2 din 25.04.2003 privind aprobrea Listl ontraindiafiilr mdial pntru. prsnle ar intnli oneazias adopt opii. l S atrag atnlia instan!lrjudf,torqtiasupra nesit}i dill prinipiilor rezultat prisma solulionrii astor priini prin dretul fundamntal al pilului la famili onform intrrsulur suprir al opilului, prmis d la are sr va porni la apri ra posibilitfl1ii inuviin!rii adop{ii. 2. Cnform art.l19 CF qi art.7 CPC, instanfajudtoas intntaz prsul ivil privind tnuviin!ra dop{ii lir rera prsoanlr (prsoani) ar soliit adoplia. Pr soanl rsptiv vr ava alitata prsual d ptilionari. 98

azul dpunerii rrii d.itrr alt prsn sau institutii qi orgarriza{ii dr stat sau bqte;ti, instmlava restitui rrain aza art.l70 alin.(t) lit.fl P. Crrra d inuviinlare a adoplii s va xamina in adrul prordurii spialr de judare a priinilor ivil, ir in caz| ari{ii unui litigiu de drpt, instanla urmaz s6 dispun prin inhir soatrea rrii d pe ro1 9i si pli drptul ptilionarilr d a s adrsa u rere in rgim de a{iun d drept omun pntru solulionara litigiului. 3. st nersar de a s disting 9i a alifia ort erril: a) d onstatate a faptului inrgistrrii adp[ii, prvzutf, d art.281 alin.(2) lit.) CP; b) d inuviin!re a adop1ii, de art.286 CPC. Sfra d inidn!6 a lor dou at1lrvzut gorii d rri st total difrit: prima s rfrr la situa{iaind doplia a fost inuviinlat qi inrgistrat in mdul stabilit l tttomntul produrii stia, dar dirr motiv variat aast rtttpoat fi dovdit" fiind nsronstatarafaptului inrrgist5rii adopfii; in a d-a doua sifua1ie rer,as rfr6 la iltuviinlara originar, propriu-zis, a adopfii, ar va ava a tinrgistrara primari a adopfii. 4. Conform art.287PC in rerra d adoptie se irrdi: a) numelg nul, luna gi ziu ntrii, dmiiliul adoptatorilor; b) numl, anul, luna gi ziua naqtrii, dmiiliul (1u1d :rflar) al adoptatului, datl d anht refritoar la prin{i, .llrtldspr fralii 9i suoril dptatului; ) tmiuril adp1iigi probl ar onfirm asttmiuri; d) soliitara shimbrii numlui, loului de nagter,dati rrlrqtrii (in azul adop{ii unui pil in virst d pin la un a, .tlliitarainsririi adoptatorilrin alitat d rirrli in atl .lt:inrgistrara naqtriiopilului.
[Pt.4 modifict prin Hotdrire Plenuli urii Saprm de Justi1i ti,,|lubliii Moldov nr.1a din 22.l2.2008J

5. La rra d doplie se anexaz: - opia rtifiatului d na;ter l adoptatrului, in azul r.ltlptiid 6tr o prsannistrit; 99

- opia rtiratului d 5sitori al adoptatorilor, in' azul adoplii d 5tr prsoane 6s6torite; . onsim!6mintul sris al luilalt so! sau insrisul ar onrrm divrlul qi faptul fqtii soli nu onvi{uis l pulin un an' in azul adop{iei d tre un so!. Da anxara unrri astfl d at st imposibili, in crrr s indi6 dovzil ar confirm faptul; - adevrin{ad s6ntata adoptatorilor; - rtifiatul d la loul d mun6 al adoptatrului dspr funlia dlinut 9i uantuml salariului sau opia d p drlar{ia d venituri satrun alt at similar; - pia autentirat d p atul e onfirm drptul d folosin!5 sau drptul dr propitat al adptatorului asupra unui spa{iuloativ. tnstan{a jud6tras ste in drpt s6 soliit przrntatea,din ofiiu sau la ererapartiipanlilor la ros, 9i alt doumnt admis d lg (inlusiv: azirul judiiar, dat dspr asea da antrir adoptatorii au mai fost 6stori1i, da mai au opii din ast sitorii, da6 partiip6 la duarea astora qi aord ajutor pntru intrlinra lor, fiqa privind dzvltra lui adoptat, cate poat s on{in6 dat dspr ontatl avut d ctre pirinli u opilul, rgistrul d vidn!6 a opiilor pot fi orotili prin adoplia 1or in lar sau str6in5tat,date dspr lgislalia privind drpturil opilului in tara in arr urTnraz's' domiiliz adoptatul) txtul d lg nfiind haustiv, ins atl prv6zut exprs trebui aneat in nrod imperativ, iar in azul nedpunrii a cl pulin unui dumnt, instan{a va dispun prin inhir de a nu da urs rrii, aordind un trrmn pntru lihidara neajunsurilor. Reigind din Hot5rira Guvmului nr.5l2l200, advrin!l d sn6tat s vor ptezenta sub forma unor rtitat ar onfirm5 lipsa ontraindia|iilor mdial pntru a dvni adoptator, nfiind posibil inlouira rtifiatului u xtrasul medial6. din rga 100

. et6!nii Republiii oldova domiiliagi in tpr6, carc dors s adopt un opil, t!anal Rpubliii oldova, vr dpun ereread adopli la judtoriad la domiiliul (loul d aflare) al opilului sau, da st in intresul aestuia, d la dmiiliul 1r. S va onsidra,in spial, i est in intrsul opilului: aflara opilului la rudl prinfilor, ar dors s-l adopt; oabitara opilului la solul (s1ia) pf,rintlui, ar tlore;ts6-l adopt. et!nii Rpubliii oldova domiiliali in strintate qi t!nii stini sau apatrizii, ar dors s6 adpt un pii, t!anal Rpubliii oldova, dpun rrra la Curta d : Apl d la domiiliul(loul d aflar)al opilului. Ativitata nstatald mrdir adopfii, u eplia azurilor prvzutd lg, est intrzis. 7. Adoplia unui pil' are st ttean al Rpubliii oldova, d tr t6{nistrini sau apatrizi s admit numai ill zuri epfional,ind nu ist posibilitata a asta s fi pus sub tutl sau uratl sau s fi adoptat de tre: - rudl opilului, indifrnt d t!nia lr; - alte persoane - eti!ni ai Rpubliii oldova. In azuril mnlionat, adopfia se fa in onformitat u gneral qi da s-a dovdit timp de el pu1in 1lvdril ';lrse luni din momntul lurii pilului la evidnt d tr (.omittu] Nalional pntru Adoplii ast nu a fost aptat adop{i sau luat sub tutl (uratl): 1tntru - d tr rudel sale, indifrnt d t!nia lor; - d tr t!ni ai Rpubliii oldova, t!ni strini .'lruapatrizi u domiiliul fir Rpublia ldova. Pot srvi in alitat d prob admisibil ar s dovdasi rrrrposibilitata transmiterii sub futli sau adptiei, in spial: rrtltifirilin sris al organului de tutl uratl adrsat 9i rrrt|loropiltrlui qi tlenilor ar drs s dopte dspr 1'.lsibilitataadoplii opilului rsptiv; avizul instrului |'t.tltruprotlia drpturilor opilului asura propunrilr on101 .--

I
I

rt dr adopti a opilului in !ar, rr trbui s5 onlin datl d idntificarr a prsoanlor 6rora li s-a propus s6 adopt opilul, rfuzul, prurn qi mtivl rfuzului, d a adopta opilul; dlraliil scrise al personlorar au rfuzat adplia opilului u indira motivlor d rfuz. Aste dlaalii s smneaz de tr prsoanlr are l efectueazl qi se autntifii d tr orgarulrsptiv de protli a drpturilor opilului. azuri expiionale, adop1iapoat fi irruviiati 9i pirrn la epiaratmnuluid 6 luni (rt'116CF). 8. Prvderil pt.7 nu se apli da6: - so{ul adpt6 opilul luilalt so!; - opilul sufer5 de o boal grav6 care nsit un tratamnt spial, e nu poat fi aordat in Rpublia oldova. 9. La cererea d adopli a unui copil, ttanal Rpubliii oldova, dpus d tf,{eniai Rpubliii oldva, domiiliali in str6in6tat, de etiteni strini sau apatrizi, se aneaz acte|e speifiate la art.288 CPC, preum 9i avizul organului omptnt din lara a rui !an ste adoptatorul (in azul adop{iei d tr un apatrid al {rii in r domiiliaz) privitor la ondiliil d trai ;i posibilitilil d a fi doptator,prmisiuna dati opilului d autritateaomptnti a statului rspetiv d a intr 9i loui permanntp tritoriul su, prum gi avizul Cmitetului NaJional pntru Adop1ii al Rrpubliii oldva. Cnform art.289 alin.(3) CPC, atle przntat d 6t adoptatorii ti!ni strini sau apatrizi se lgalize.aziain modul stabilit, s tradu in limba d stat qi s autntifi ntarial' Avizul organului omptrtdin !ra ptilionrului st utl at ar s prezinti in mod obligatoriu si trebui si cuprind: catacLeizar sial5 a persoarriar soliit adop{ia 9i familii sal; situa1iasa patrimonial; aprtnenreligioas; intsl qi pririt1lil manifstat t. 10. La rrrra de adoplie a unui opil str1in d tr tfni ai Rpubliii oldova sr anexeazd acte|e mntionat la pt.5 din prznta ht6rire, prrum qi nsimt6mintul sris al

reprzntantului lgal al opilului qi al organului omptnt, al statului al rui t6!ar st opilul 9i, dup z, nfrm lgislafiei asti !ri sau tratatului la ar Rpublia oldva st part, onsimliminful opilului d a fi adoptat. Atl anxat la rra d adp1i se przint in dou6 emplr. 11. Pentru adoplia opilului irrs afl sub futl (uratlf,) ste nsar gi aordul sris al futorelui (uratorului) la adopti, autentiratnotarial sau de autoritata futrlar din r az,atritoiala a domiiliului minorului sau al ttorlui (uratorului). Aest aord poat fi epimat d tutor (urator) prsonal in gedinta d judeat Avind in vdr faptul autritata futelar in toat zuril ste obligatl' si prezint instan{i judtorqti avizul siu, instan|a, ca xp{ie,poate inuviinla adoptia gi fr aor. dul ttorelui (uratorului). 12. La adoptia opilului ar a atins virsta d 10 ani est nesar qi aodul aestuia, xprimat in ;edinfa d judati, iar in azul in are, pinf, la adopfie, opilul a louit in familia doptatorilor qi nu ;ti d aqtia nu sint prin1ii si firgti, irstapat fi adoptat fhr aordul lui. Nu poate fi onsiderat onsimfmint a| opilului rugminta sa d a purta numl d famili al adptatrului sau ordul d a fi transmis pentru intrlinre gi duare. Ast lnodalitli d exprimre nu vor grnrra ftjuidi. Afar5 d onsimfminful opilului pentru adp{ia sa s llrai ere qi aordul su pntru shimbra 'rmlui dr famili 9i it prrnrrmlui, da aasta st soliitati d tloptator, are d ilsmrna s prim in fala instan!ijudetorqti. La audiera opilului in virsti d la l0 la 16 ani st tlsar prezen[a unui pdagog' r urmeaz s failitz t:ntafulintr instan{ qi copil 9i s da o inchir asupra rrspet5rii produr.ii de audier a lui in problrma xprimrii nsim{mintului su la adopfi; 103

ra2

13. Art.116 CF admit adoplia numai in zl piilor mlnol qi in intrsul lor. Nu s intorzi adoplia onomiten a mi multr opii. Totdat' adoplia fralilr gi srorilor de tr p soane sau familii diftritst inadmisibil" u xrplia azurilor in ar aast6prsrip{ie vine in ontradifie u intrsl lor. Constituie exepfii, in spial, urmitoarele cazlri.. - adlia unuia dintr cpii st imposibil din auza uni maladii ar impidii adopfia; - ste sar intre{ineraindlungat a unuia dintre frali sau a unia dintr surori intr-o instituli ducativ spial; - dspr relaliil d rudni al opiilr, provni1i d lir prinli muni, ar nu tris intr.o familie qi sint intrlintr1i in diferite institu1ii pntru opii, ;ti numai rrnul dintr prinfi' are timp indlungat nu a manifstat vrun intrs fa! do l. 14. in cazlr|in rr rrra d adopfi str dpusi d untrl dintr so!i, est nsar 9i aordul autentifiat al eluilalt so!, ltt notar sdu autoritatatutlar,ori rsonal in qedinla d judat6. Aordul luilalt so{nu se rr da6 asta: - a fost dlaratinapabil; - a fost dlarat disprut; - a intrrupt rlafiil familial u adptatorul, nu louiqtt. u asta mai mult d un n gi domiiliul lui nu est unosil| (art.l28 CF). 15. Calitatea de adoptato pot fi delinut d tre p soan] tzice indifrnt de sx, arr au atins virsta de 25 d anl (art.2| CF) la momntul dpunerii rii d adop}i. Nu pot avea calitata d adoptatori urmtoarl atgii de psoan: - dezut din drpfuril printqti. Prsona s va onsl dera declzut din drpturil printgti atuni ind xist tl hotrir judtors rmasf, dfinitiv5 d ddr (art.6 CF). Da6 prrsoana fost stabilit6 in drepturil print;tr onform art,70 CF, a poat fi adoptator; 104

- dlarate inapabile sau u apaitate limitat5 d riiu prin hotrir judtoras definitiv6, in cazu|rspingii rrii de inuviin}are a adopliei p ast motiv, la dosar s va llnexa hot6rira j udetorasrspetivi; - are au adoptat opii arrtrior, iar adoplia a fost nulat tmiuri ar au lg5turcalza|'u ulpa lor; 1lntru - rlibrat d obligaiiil d tutor (urator) din auza rlindplinirii ulpabil a obligaliilor afrent,in ast caz este ttsar6deizia autoritlii tutlar de inlturar din funtia d lutore (urator); - r potrit alit1ilor moral sau snttlii nu sint in stare rl a-qi ind'plini drpturil 9i bligaliil pErintegti.Calit61il mole sr vor dvdi prin orie mijlo d prob, fiind irumstn! rl fapt, iar stra sanatefli s va dovdi prin rtifiat mdial 1 (.()nstatare a lipsi ontraindia}iilor lgal mdial la adopfi. t.alit1ile moral s vor apreia d tr instanta d judat in liar ,az conlcret.D exmplu, nu poat fi adoptatorprrsona (.ars caractenzeaz' ngativ, a fost antrior storit 9i mai ae t.tlpii, ins nu prtiip la duarai intr1inralr, prum gi l)rsoanade la ar opiii au fost luali in aza art.7I CF; - care urmres sopul de a ob1in o adopti fitiv6. Pt .;l:ryi ca xmple cu aratr fitiv: urmrira d tr lltitionar a unor sopuri d prfit contravin intreselr . rlpilului, inlusiv dorinla d a ob1inavra copilului, pensia .lru ajutorul matrial i s uvin, inlesniril la ahitara 1l|i{ilorpntru srviii i s uvin, un spafiu loativ mai mare .lrrrimbuntlira ondiliilor loativ f5r inten{ia rali de a .|r..vefli pdrint 9i a indplini obligaliil aestuia; - are au przntat doumnt fals, falsifiril fiind .|.lvrdit in modulstabilit d lg. in caza| in ar unul dintr petilinri nu indplingt xi.'r.lt{ l e prvzut d legr, rrera in privinla asfuia va fi '..spins s va admite rrerea numai in privinla eluilalt 9i pliindu-i-se d ultrior, la indplinira onli1iei 1'..ti|ionar, 105 lR

(x. implinirea virstei rut de lge), poate s s adrsz pentru inuviintara adptii' 16. De asmenla, nu pot fi adptatori persoanl ar att atins virsta d 50 d ni. Ast impdimnt nu est apliabil in tri situalii: - atuni ind adoptatorii sint 6storili gi unul dintre ei nu atins virsta d 50 de ani, astfrldobindind alitatea de adoptator gi ellalt so!, indifrnt d virst; - atuni ind printle adoptiv este soful pirintelui oilului adoptat; - ind opilul a luit in familia vntualilor printi adoptivi inaint a aqtias6 implineas 50 d ani (art.I2l alin.(i) lit. h) F). |1. et6|enii strini 9i apatrizii, nedomiiliali in Rpublia oldova, pot ava alitata d adoptatori ai opiilor etifni ai Rpubliii oldova doar da indplins ondi1iile impus d lgislatia Rpubliii Moldova gi a statului p a:rui trritoriu domiiliaz. In mod umulativ s va xamina hstiuna dai lara d refrin{ st mmbr a onv{ii asupra proteliei opiilor gi ooprrii in matria adopliei intmafional, in az ontrar adp{ia fiind posibil doar da xist un aord bilateral tn matria rspetiv u Republia ldova (at.I2ll alin.(2) CF). Da nu sint indeplinite ondi{iil d la alin.(l) si (2) art.|21 CF sau el pu{in una dintre ndi1ii, errea d inuviinlar a adp1iei s va rsping a nintemiat. 18. Psanl r tis irr onubinaj,nfiind 6s5torit. dar dors s adopte imprrlun opil, nu vor putea ava alitatad adoptatori(aft.I21,a1in.(3) CF). Aastf, tnenliune s rfer la sifuatia ind persanl menlionat dors s adpte unul qi ali opil. Aqtia vor putea s adopt opii difili, da intruns llalt onditii impuse d lg.

19. Hotrira judtoras dspr inuviintarr adp$ii s va pronunla numai dup xpiraa trmnului d inrar stbilit d te irrstan!6. Ast trmn nu poat fi mai mi d qs luni, u xplia ulror azuri tmini justitiat, pus in hotrire, r f indubitabil probitataalitlii de adoptator'lrm ar fi de exrnplu: - prsoana sau familia ar soliit s6 adopt l- resut p l drit a adoptat; - un so! adopt opilul luilalt so1; . xist6 ni;t lafii aprpiat, cista|izate intr adoptator 9i irdptat. P prioda trmnului de irrerre,opilul va fi inrdin1at viitoilr posibili adoptatori spre ingrijir 9i dur. Dup aast vrifiar pralabil5" instn1ava apri4 inbaza avului organului d tutl' da adopfia sst in intrsul suprior al pilului, dup ar s va pronun!hotrirafrivit art.292CP. 20. Printr ndi1iil aminat, instan!l vr onstata tlifrnla d virsta dintr adptator gi doptat, are trbui s ll nu mai mi d 15 ani, u xplia situaliei adop{iiopilulrtieluilalt so!. Atunci ind xist6 motiv temini qi se onsidr i atul irtloplii est in intersul major al opilului, pate fi ordat o tlispns de virst5" dar nu mai mr d 5 arri. Aast dispns 1toatfi aodati d rnplu: tn aztrl adoplii opilului d 6t tatlsau mama sa vitrg, d rudle prin1ilorelui adoptat. 21. Atuni ind ste stabilit provenin{a (paternitata gi rnaternitata)opilului potrivit art.47 CF, aordul prinlilor la lrdop{i st nsar indifrnt d faptul da aeqtia sint di v(a!i sau nu (art.|24 F). Dai provninla st stabilit numai fap d unul dintr 1lirrinlii fir;ti, sr va prima numai aordul astuia, iar da s.a stabilit fa{6 d ambii prinfi, st nsr aordul lr, 1limatonform art.I24 a|in.2\ qi (3) CF prin dlarali utentiljatE d notar sau de institulia d stat pentnr duara t.tlpiilor,in r s afl qi estrsutpilul. 101

106

st inadmisibil in alitat d aord la adopli dezicerea ondilionat d opil sau ardul ondilionat la adoplia astuia. Da sint dpistat asmrnra irumstan!, instanla d judrat va stabili trn termn de inlturar a neajunsurilor d citr orgrrul d tutel qi uratl. 22. Riqind din faptul potrivit aft.2o C apaitata d eeri{iu ivil deplini aparr odat u atingra majratului, s va {ine nt d faptul c ardul la adopli sau dzira d sint nevalabil da nu sint opil a mami minore n^sitorit insolit d onsimfmintul prin}ilor aesti mam sau al tutorelui (uratrului) asteia pentru aest afiuni. Rfuzul prin}ilor mamei minor nristorit d a edua qi intrlin np{ii su onsim!6mintul lor la adoplia nepotului d 5tr alt prsoane poatr fi onsiderat a aprobare a aliunilor mami resptiv. 23. Ardul la adopli ste rvoabil numai pin la pronunlaa hotririi judtorqti. Da5 l pulin unul dintr p5rinlii firqti (nafurali) qi-a rvat aordul d voin!, instanla va resping rra dadopli, potrivit art'292 P. 24.I cazu| prezenfeiirumstanfelorprevzute |a art.|25 CF lgate d persoanaprinfilor naturali, adoplia s va realiza fir exprimaa aordului astora. Situaliile sint limitativ, nefiind susptibil d xtindr. Da unul dintr prinli se afld in una din aeste situalii, s va xprima numai aordul eluilalt pirint, fapt ar ste sufiient pntru inuviinlara adpliei. 25. In adrul prgtirii priinii pentru drzbatri judiiar, judtorul mit o inhiere prin r xpdiaz opiile d p rerra de adopli gi atl anxat organului d tutl 9i uratlt dr la domiiliul sau lul de aflare a opilului, obligind .rrii organul s prezint in judat aViz asupra caratrului rional al adoplii gi rspundrii astia intrslor opilului, astfl st nrsard przentarea unui singur aviz, u 108

ompeten{i altrnativ sub aspetul oganului obligat d a-l przenta. Prin inhirr' prorsul s suspnd pin la primira avizului organlui d tutl ryiuratl. [n zul,adpfii unui opil ti!an al Rpubliii oldova d itr ceti[ni.striini, orgrul d tutl qi uratel ae va intomi avizli (aordul sau dzaordul) privind produra de adoplie va fi Conritetul Nalional pntru Adop1ii.(t.8 din Rgularnntul aprobat prin Hotrira Guvrnului w.|62 din l0.02.2005), ar se va pro_ nunla dup xaminara atlor przentat d tre orgarrl spializatteritoriale' at prvzute|a art.29 alin.(2) CP. Aqa um rzult din dispozi{iil art.290 P, obligarea or. ganului d tutel5 9i uratl la prezntara avizului s ralizeaz6,in adrul proedurii judiiar, nfiind o proedur extrajudiiar5, rsptiv, nrind admisibil przntarea avizului in mod antripat, la depunerearerii, d 6tre adoptatri. 26. |n sopul vrifiirii faptului da adoplia orespund intrslor opilului gi da nu exist impdimnte legal pntru adopli, orgrul d tuteli 9i uratel va onstitui o misi, arr va ftua o jnvstigafi, rzultatrrl iria trbui s5 fi frirea unei imgini nrt qi sigure despre prsoana ar soliit adqptia qi familia astia.S vor luida, in spial, datl aratrizeaz,.percoana rsptiv, apaitata ei d a dua opii, prrum qi ondiliile lativ qi d trai, aspt ar se vor rfleta intr-un pros-vrbal. In baza prosuluivrbal s va intomi un aviz favorabil sau dfavorabil adopfii, ar onform art.288PC s va ana la dosar. 27. rganul d tutl qi uratlste obligat' la soliitra in* strrleijudtoregti, s przinte in judat urmtoarel anxe: - azul orgnului de futl 9i uratli de la domiiliul (loul d aflre) al opilului sau d la domiiliul adoptatorilor asupra rzultatlor aminrii ondiliilor d trai 1arlopttorilor; - avizll| organului d tutl 9i uratl de la domiiliul (loul d aflar) al opilului sau d la domiiliul adoptatoilor asupra rzultatlor vrifirii pidiilor din ala inuviin[6rii
109 -_-

adplii, posibilitlii d a fi adptator gi orspundrii adoplii intrsului rnajor al opilului; - opia d p ertifiatul d naqtor al opilului, autrntifi. at in modul stabilit de lg; - advrinla mdial privind stara snatalii, dzvoltra lzic'9i psihii a opilului; - onsim!mintul sris al opilului, da arsta a implinit virsta d 10 ani, prum gi nsim!mintul la o ventuali shimbar a nulrlui la lnsrira adptatorilor in alitat d pdinli ai si (u plia zurilor cind, potrivit lgii, onsim!mintul nu s r); - ardul sris al prinlilor la adopfia opilului, u xplia azurilor prvzute de art.125 F; . nsim!mintul sris la adopli al tutorlui (uratorului), al pirinlilor adoptivi, al nduitorului institulii in rr st intrnat pilul rmas r otir printeas; . doumntul nfirm la bara d sont statal6 a datlr dspr piii rmagi fr otir printasf,eist infmafii dspr opilrrl s adopt,preum qi doumntel atsti imposibilitata plasrii lui, pentru duali, irrtr-o famili d t6teni ai RI\4 sau, ntru adopli, in familia rudlor lui, indifernt de et!nia 9i donriiliul astr in zul adplii d tr tfni ai RM domiilia1i in striin5tat, d 6tr ti(ni striini sau apatrizi re nu stnt in raporturi d rudni u opilul. Instan}ajudf,toreasi rst in drpt s6 soliit 9i alt dat nrrsar solulionrii priinii. 28. Dt primiea avizului rganului d tutl qi trratel,instn{ajudetoras prin inhir, dispurr rlura prsului, stbilind data eaminrii priinii in dinfa d judea u itra prtiipnJilor laprs' prtrmqi a rganrrluid hrtel69i ttli. 29. In trra lgii, s plii instan!lor jud6toreqti prdura de stabilir a trmenului d inerare, adi6 momntul dispunerii qi afulprin ar s dispun. Doarr stabilira trrmnului de inrre st o msur do prgtir pntru 110

slulionar, iar m6suri1ear n xaminaz6 fondul s iau prin inhir, dispunea inrdin{rii opiluli p perioada tmnului d inrarr sr va efetua prin inhire' omnful dispunrii va fi pstrior primirii avizului rganului dr tutel6 qi uratl6, doare un vrntual aviz negativ ar dda nsitata inrdin!rii opilului pe prioada trmenului d inrar. in mod onsvent, atribuliil organului d futel 9i urateli d vrifiar gi rtare a omprtamntului potnlialilor prirrli adoptivi, in raprt u opilul aflat in ingrijira lr p prioada trmnului d inrare, se vor tind 9i p prioada astui trmn, pentru a se inl6tura vntualel dubii la pro. nunlarea htririi d inuviinlar a adoplii. Astfl, dup xptrarea termnului d inrar, organul d tutl qi uratl, avind in vdrr ele xpuse, preum qi intrsul opilului a subit al adplii , va prezetaun aviz suplimntr rfritor la rlalia opil-p6rinfi adoptivi pr parursul termnului de inrar' cu sopl d a ntribui la soionara ort a rrii pivind inuviinlara adop1iei. 30. rr de adp{i se xaminaz tn qdin!srt5 u artiipara bligatori a dptatorilr, a r,przntrtului orgarrului d tutl6 qi uratl qi a opilului, dac6 aesta a implinit virsta de t0 rri. Potrivit aft.23 alin.(9) CPC, hotrirjud6tras a prsului desurat in ;dinli srt, inlusiv ilr zul adoplii, s va pronun! irrtotdauna?n gdin}npubli. In proes pot fi atras qi alt prson intrsat d trrl adplii, um af fi d xemplu: Casa spilizat5 a opilului d pe ling l\{inistul Sntfii 9i Protefiei Soile; futorl (uratorul) are intrelin opilul; unul dintrr i in zul in ar l nu qi-a xprimat dorin{ de a infia opilul imprrf, u slul sau sotia sa. Reprezntanlii orgrrelr de tutl6 9i uratelE (dire1iile de inv5{6mint raionale) vor partiipa in pros a rrprrzentan{i ai organelor administralii de stat(art.I4 CPC). organl d str ivil nu pot prtiia la amina rrii, fiind organ d utar a htririi jud6tor9ti, u 111

atribulia rxpres prev6zut d lg, a a ava intrs la xaminara rrii d inuviin1ar a adopfii. 31. S atrag atnlia instan!lor jud6torqti prin Hotrira Guvrnului nr.162 din 10.02.205 a ost instituit ornitetul Nalional pntru Adoplii qi aprobat Regulamentul aesti institu1ii, ar ste o autoritat a administralii publi ntrale, subordont Guvrnului, avind a sop promovara politiii statal in domniul prot{ii drpturilor opilului, inlusiv in domeniul adoplii (pt.1 din Rgulamentul mnlionat). tn pt.8 din Rgulamntul Comittului Nalional pntru Adop}ii, in srina xlusiv a astuia ste pus funlia d examinar a atlor privind adplia opiilor, t!ni ai Rpubliii Moldova, d itro t!nii strini gi informara instan!i d judat despr aordul la adop{ie.Rsptiv, la examinar aestr a1lze,in pros s va atrag Comittul. in llalt cazui,la xaminara auzlor d inuviintare a adop{iei, vor fi atras srviiil publi speializat tritoriale, da nu Comittul, fapt are nu xlud ins partiipara reprzntan}ilor Comittului in pros in azul in are asta va onsidra neesar. 32" in hotdrira de admitr a rerii d adoplie instanla juddtorastrbui s indi in mod obligatoriu: - adop{ia opilului (numl, prnunrle, data naqtrii qi t!nia lui) qi d 6tr cin est adptat (numl, prrnumele qi data nagtrii fielrui adoptator). In azul adop{iei opilului dr itr t6teni strini, s indi t!nia qi domiiliul adoptatorilor; - s shimb sau nu numl qi prnumel adoptatului, iar \n caz afirmativ s indi modifiril afr urmazi a fi ftuat d tr ofiiul d starivil (os); - inrgistrara adoptatorului in alitat d printe. S atntionaz instn!ljud6tor9ti asupra disreparr!i lgislativ xistntintr rt.287 lit.d) CPC 9i art.|29 CF in pri. via psibili1ii shimbirii dati d ntr a opilului, in primul t12

caz|egea stipultnd aasti posibilitat, ir in l d-al doi]a nerxlstind astfl d prvedere,rsptiv aastsitua1ies va soliona prin prisma art.47 alin.(l) lit.e) din Lga privind atol lgislative, fiind apliabil dispozi1iilCodului d produ ivil. S anfueaz' faptll'l shimbara dati de nter a pilului nu st posibili dit pin1la implinirea virsti d l an a opilului, arc s va onstata in dpnden!d data depunerii rii d inuviinlare a adopliei in instarrla d judat6' Instarrlava obliga oSC la oprarea modifiirilor nrsare, in primul rind, in atele de stare ivil din adrul rgistrlor d star ivil6, iar apoi a modifirilor in rtifiatl dr nagter, droar a$a um rezult din Lga privind atle d star ivil, ultiml sint doar dovzi al strii ivil, iar insriril original s ffuazdin atl d starivil. de inuviinli a hr ali ontt, hotrira judetores, adop|ii nu pt inloui atl libratd.ofiiul de strivil. 33. S atn{inaz1 asupa nesit1ii d a nu onfunda nliunil d p1rint natural sau biologi u dint adoptiv. Calitata d pirint biologi nu poat r dbindit prin hotrir judetoras, aastaprin natura i rirrddobinditd prin n* pliuna 9i ntra opilului, fiind nsar dclararea ca parinli adoptivi 9i indiara in atul qi rtifiatul de ntr a opilului a numlui adoptatorilr, pur 9i simplu.a p6rin!i, fr6 a s onfunda u parinlii iolgii. 34. S atrag aten$a instan!lor asupra lot prrvderi ontraditorii al Codului d produ ivil 9i Cdului familii, rfritoare la momentul d la re iau nagtrdrpfurile qi obligaliile rezultat din aful adopfli: art.|32 CF prevd momentul minrii definitiv a hotlririi, tar atl292 alin.(S) CPC prvd momntul rminrii irvoabile a hotririi. lnterptind aest disrpanf prin prisma Li privind atl lgislative, s onsidr6 apliabil ste momntul dvnirii irvobile a hotririi. 35. Dsfaa adoptiei gi dlarara nulit6tii adop}ii se iaza art.135-141CF. facr de itre instanlajudtoras 113

3. Ptrivit art.85a1in'(1) lit.b) P, ti!nii Rpuliii ldova ar soliit inuviin{ara adoptiisint sutili d taxa d statpntrurerilrsptiv, dr nu gi t6!niistrini,ar vor ahitataa.do stat afrnt6rrilornpatrimonial in uantumd 500%din salariulminim. 37. S abrgHotirirea Plnului Cii Suprrm d Jus. tili nr.l6 din 2.|2.|996 ,,u pivir la pratiaapliriid a lgislaliei dspr adop!i'.u tr instanflj dtorgti mdific6ri1 introdus prin Hotriril Plnului r.38 din 20.|2'1999,nr.29 din 1.09.2002 9i nr.2din 28.06.2004.

OTARiR,A PLNULUI JUDTORII SUPR'ME, A RPUBLIII MoLDovA Cu privire la prtia judrii ln auzldspr inasara pnsiipntru intlinrea opiilr qi altor mmbri ai familii nr.9 din |9.|2.|994 ,'ulgere d hotdriri eplictive,,, hipindu,2002,pg.202 Buletinul ur|ii Suprmde Justi|il Rpubliii fuIoldov, 2002'nr'I2,pg.4 ,,ulegre de hotdrtri plicativ,', higindu,2000,pg.154
modilitd d:

PR.$DINTL URTII SUPRIVI D JUSTII

Valria $TRB

Ilotdrtr Plenului d Justi{i Republiii dtn 22.12.2008 Hotdrtre Pleului d Justili Rpubliii din 16.09.2002 Hotdrire Plenului d Justi|i Rpubliii di 20'12'1999

Cur|ii Suprm Moldov nr']O urlii Suprme fuIoldovtnr.29 urlii Suprem Moldov nr.38

Studirapratiii judiiar privind priinil dsprinsara pnsiei alimntrpentru intrlinra piilor 9i altr judtoreqti rnmbiai familii a dmonstrat 6 instan!l nu irrtotdauna aord atntia uvnit prgtirii stor priini pntru dzbatriljudiiar, aminrii lr juste qi in trmen real 9i rzonabil.Uneori inompltse laifi irumstan}le laliil dintrpi, nu se iau m6suripntrua urmaeshivra d la aordraajutrului matrial opiilor 9i altor mmbri inapli d munai familii r au nvied ajutr. tt4
115
5-

Luind in onsidrafie i monat, prcum 9i azuril d alir inort a lgisli d tr instarr1el jude6torqti in auzl din aast ategori, Plnul Judtorii Suprm a Rpubliii Mldova

IIOTARA$T:
1. A atntiona insn1ele judetor9ti asupra nsitfii d a respeta u strit! lega la solulinara litigiilor u privir la inasara.pensii alimentarr pntru intrlinrea opiilor qi altr mmbri ai familii, luind in nsidrali fapful slulionarea lor just6 qi in trmn rzonabil st una din prinipalel gtanlii d aprara intrslrpiilor qi altor mmbri ai familii. 2. Primind rrea de hmar tn judat, juditrii vor er d la rrlamant si przinte doumntl nsr, in spial, advrinlel d na;tr al opiilor, ertifiatul de aflar a lor la intrlinra rlamantului, despr salariul (vnitul) relamantului qi infrra{ii u privir la faptul da d la dinsul s inasaz pensir alimntar6 in favoarea altor inasatori. In aliunil dspr scutira d plata prnsiei alimntar sau dspr migrara sau majorra m6rimii pnsii alimntar pntru opii 9i al1i mmbri ai familii in baza erin[el prvzut d alinatl 2 9i 3 aheart.15 CF, judtorii trbui s ar6 d la rlamant przntarea opiilor hotririlor instan!lr judtrqti, in aza cfutoradinsul st obligat s pltas pnsia alimntar, advrin! dspr stara familiala qi mterial a rlamantului, dspre stara sntilii lui qi alt dat nsar pntru solulinara just6 a litigiului.
' [Pct.2 molifiatprin otdrir Plenului Cur|ii Suprmd Justi Rpublicii oldo nr.29 din I6'09.2002]

A{iuna u privir la rdurearnrimii pnsii alimntar sau sutira d plata pnsii alimntar st intentati in onfrmitat u art.39 CPC la instanla in raza tritoriala a ria s afl domiiliul prsoani in favoara ria a fost pronunlat6 hotrirea d inasr a pensii alimntar. Da debitorul plitqt pnsi alimntar itrva inpasatri ar au dmiilii diferit, afiunil inaza art.39 PC sint in. tntat la instanla in raza tritriali a reia se afl domiiliul fi6ri prrsoarr in favoara reia a fst prnunlat htrira .Jinasar a pnsii alimntar.Nu s admit nxiuna {iunilor d difrit omptn!intr-o singuri produ. Dai in aliunil d inasar a pnsii alimntir domii. pirifului liul nu st unosut, instanla judtrsfl, in n. frmitatr u art.tO9 alin.(l) PC, st obligat s dispun umrira piritului prin intrmdiul organlr d plili 9i slulionazd hstiuna privind suspndara prosului onform lit.) art.26l CPC. 4. rra u privir la inasarea pnsii alimentar in azul lipsi litigiului ,st;aminat d c6tr jude6tr fhri itar pirlilor pentru 1pliatii, fEr dzbatri jtrdiiar 9i frl inhiera de pros-vrbal, onform prdurii in ordonan! @a,344-354PC).
[Pct.4 iodifi:t prin Hotdrira Plnului urpii Suprme d Justifi Rpublicii Moldov r.l0 di 22.l2.2a08]

3. In nformitat u art.39 CPC, atiunil u privir la inasara pensii alimntr pot fi intentat atit la instarrfain rzateritorial a ria st domiiliat rlamantul, it 9i la instanla in.raza tritoriali a ria ste dmiiliat piritul, drptul d a alg loul d dpunr a qrrii ii apine rlamantului. 116

. 5. Dai lipss dat despr nsimtntrrl prsoani d a plnti pensia alimntrf,,judetrul nu mi tirziu d ziua unntbr dupi primirea rrii u privire la inasreapnsii alimntar trimit asti prsoan un anrr!u proprierade a munia instarr!ijudetorqti atirdina sa privitor la rra dpus5. Conjudtorulindi dataonrtla r tpt6spusul omitnt, ; prsoaniobligat s6 pltasprrsiaaliment. pensi ali. zul in ar persoana obligat s p15tas6 mntar ste impotriva inasrii pnsii alimntar sau ind d la dinsa s inasaz nsi alimentar pntri: intrlinra altr pii sau s ffueaz relineri in aza altor titluri xutrii,

rt7

rrra u privir la inasra pnsii aiimntar ste judeatll in produr gnrali. 7.I cazlfl in ar prrsoana obligatE si plteaspnsi alimentr nu ste d aord u ordonanla judtorului, dinsa a drptul s s adrsze in instarr!u err dspr aast. Judtrul, primind astfl dr rr, trbuie s lrifi priinil dzaordului u ordonan{a,xpliind asti prrsoan obligaliil i privind intrlinera opiilor minori. Da6 urmri_ trul insist a rdnanla s5 fi anulat,judtrul pronunf inhir, prin ar antfleaz'rdnanla mis antrior gi, totodat, solionaz hstiuna u privir la pornira unui prs ivilpntru judrr in prdurgneral" ordonarrla u privir la firasarapnsii alimontr urmeazll s fi rrulatin modul indiat 9i in azul, irr r dup6 mitra r s-a dsprit 5 d la dbitor s inasazpnsia alimntaprrlnl ali i sau s fa rlinri inazaaltor titluri utrii. lnhira, despr nularea ordonn!i u privir la inasrir d tr juditorul ar il pensii alimntare, poat fi pr.ontr[at6 adptathotf,rira,iar in z d nsitat,qi d 6tr alfl judeton Tiflul xutoriu librat nu est rtrs 9i proeduraxutivi nu s pin la adoptrahotririi p margina calzei. srrsprrd 8. Ah:ni ind judetorul pronun inhira dspre rularir rdnn}i u privir la insra pnsii alimntar, in przn{ir urmritrului qi a dbitonrlui, u asntimntul lor cavza pat lr jrrdt d instn{a juditrasE in aaqi zi, da nu str'l nsro prglir slimrrtr pntru dezbateriljudiir. "aa d stat nu s inasaz6 a doua oar d la dbitor. Irr zul inasirii pnsiei alimntar onform hotririi instan!l judetoti intr- m6rim mai mar deit a prvzut1 prirl hot6rira judtorului, instan{ajudtoreasi rinasazi d la dbitor difrnla tai d stat. 9. Constatind pe prursulprgtirii pricinii pntru dzbatil judiir sau irr adrul judrii auzsi rlamartulpltgtepn si alimnt prrtru irrtf,nrea altor opii nfrm hotririi ir 118

starr!ijudtrgti sau se efecfuteazd irsrionfrm altor titluri xutorii, judtrul va atragprsoanle intosatla judeara priinii in alitat d prsoantrle din prtapiriflui. Constatind 5 aliuna a fst intntatin sopul migrrii nintmeiat a mrimii pnsiei alimentar inasat prntru intrlinra opiilor de la altr mam sau in spul orintat spre shivara piritului d la indplinira bligaliunilor fa!6 d lt prsoanr, de xemplu, prntru rrcuperra pagubi, instanfa judtorasnu admit imnea a{iun. 10. Conform art.99 alin.(l) CF, instnfa de judat st in dpt s hotras6inasra pnsii d intr{inred la mmn. tul dpunrii errii' Astfl, in acst z hotrirajudtras ar fct rrtrativ, in prinla prioadei d la dpunrerrii in6la momntulpronun!rii htririi. Totlat,in azul in ar crrra privind inasra pnsii d inklinr va fi rspins sau pnsia va fi stabilit6 intr-un untum mai mi, ptilr ntrioar sau rl xdntarr nu s rstifui.
[Pt. I0 i red1i Hotdririi Pleuhli urii Suprm de Justii R. publici,i Moldov nr. I 0 di 22.12'2008J [Pt'10 modifict prin Hotdrir Plnului ur'tii Suprme d Justi|i Rpubliii oldov r.29 di l6.09.2002J

11. liunil u privir la inasarapnsii alimntar9i ntstara mntiunii dspr patnitat, fiind lgat ripro, trbui si fi judat intr- singur prdur.. Da6 la judara priinii u privir la insara pnsii alimentar pntru intrlinra opiilr piitul ntest mnliunea dsr patrnitat din auza l nu rstr tatl opilului, instanla judtras6 pli drptul d a intnta o aliun ronvn{ional u privir la runaqtramnliunii dsre patrnitat nul u rfltara asti irumstanle in presulvrbal al qdin!i judiiar. ins rra u privir la ntstara mn1iunii dspr atrnitat nu pate fi primit d tr instanla judtoreas d la prsoffla arr, nfrm hotririi judetor;ti, pl6t9t pnsie alimenta. Aast persoan ar drptul s6 ontest numai hotrira u privir la 9
&-

inasarapnsii alimntar,da,in pinia i, aasthotirirt' nu st lgitima. l.2. Conforrn lit.b) alin.$) art39 CF, prsoan4 insrisi lr ttd aI opilului, la 1rai sau la rera omun u mamil pilului, nu arr dr'pfuls ontstepatrnitatda in momll tul dpunrii rrii dinsul qtia1 nu sttatal astuiopil. S!u!, ar qi.a dat nsim!6minfu1pntru fundara arti rial a solii sal u ajutorul donatrului, nu ar drptul d lr a. f) ac6 autntiitata irumstan!lor i ndi ontsta p atnitte at est onfirmati d pf,rli, s rfuzi pimira rerii dt' |naza alin.(l) lit.a) art.169 CPC, iar dair hmar in instarr!6 prdura urmeaz s6 fie intat in bazir primit, a a fost |it.a) art.265 CP.
,t [Pct. t 2 modt pri Hotdrir Pleului Cur1ii Suprm d Justi|i Republicii Moldov nr.29 din I.09.2002J

stabilit de alin.(l) afi.75 F pntru inasara pnsiei alimentar. In onc az, mrima pensii alimntar pentru fiear opil nu poat fi mai mi6 dit minimul stabilit, da ast minimurn nu a fst migorat d instanla judtoreas.
[Pt.l 5 tnodct prin l]otdrir Plenului ur|ii Suprm d Justi|i a Rpubliii Moldov nr.29 din l6.09.2002J

1. h zul in r prin umulul itorva hotriri instnla judtorasi a determinat inasarea pensii ]irnntarpntru intrlinra opiilor d la difrit mam 9i suma pnsii alimon. tar total dpeqtmrima stabilit d alin.(l) afi.75 CF, dbi. torul pnsii limntare poat intnta atiun f,tr fir din inasatorii pensii alimntr pntru miqorara m5rimii i. irr acest az, instanla juditoras dtrmin o nou mirim a pnsii alimentar,gal6 u ota-partea firrui pil.
[Pct. I6 rnodifict prin l:Iotdrire P|eului ur|ii Suprem d Justi|i Rpubliii Moldov nr.29 di 16.09.2002J

13. irima pnsii alimntarinasat pntru piii nli patmitatarra a fst stabilitlr nori, inlusiv d la prrsoarl la rra mun6 a tat6lui qi mami opilului sau in baz;r htaririi judtorqtis dtrminain marima uni ot.ptr din ?qtigul (vnitul) pidtului. inasara pnsii alimnt pntu ftrfflineraopiilr irr sum1bnas6fi s admit in zuril prv1zutde art.7F.
,l [Pt,t 3 modt pri Hotdrir Pleuhli ur|ii Suprem de Justi1it Rpublicii Moldov nr.29 din l6.09'2002]

14. Rnunlarea la aliuna privind inasara pnsii alr ,ilr mntr pntru intrlinra piilor qi intara produrii lgtur u aastas admit, da6 renunlara nu ontrt,itt.. intrsloropilului (art.56PC)' 15. Da6 rlamatului ar pl5tqt pnsi alimntIlr pntru intrlinra opiilr, onform hotaririi instantr jud6toreqti sau a judtorului, i-a fost intntati o a!iurr.. privind inasroa pnsii alimntar pontru intrelinera opiilr'l lui d |a a|t,mam, atuni pntru admitra asti aliutrr mrima pllii onform noii hot5riri, s detsrmina luindu-s ir, nsidra{inumarul d opii d la ambrl mam in m:imi|.

17. Sollionind a}iuna u privir la miqorara mrimii pnsii alimntr, inlusiv a sumi minim, in lgtur u faful p6rintl ar st bligat s plitas pnsia alimntr6r alti pii minori, r tn azul in r pnsia alimentar r fi tnasat in suma stabilit de lg ar fi matrial mai pulin asigali dit opiii are pims pnsia alimentar6(alin.(2), ar1.'75 CF), instarrla juditoras ia in onsidrali salariul lui (vnitul), prum gi pezen|aaltr mmbri inapli d mun ai familii r arr dinsul, in onformitat u lga, st obligat s-i intrelin (ia, prinlii inapli d mun, ar rims ajutor matrial nform htirtii j udtoreqti, instarr!i opiii adoptali t.). Astfl, mimea nu6 a pnsii alimntr s dtermin prin imprtirea salaiului (vnitului) debitorului pritru toli mmlrii inapli d mun6 ai familiei, inlusiv pentr l insuqi, qi pentru opiii ar prims pnsie alimntar Dai pnsia alimntar pntru intrlinra opiilr a fost alulat5 in ot-pi din salariul (vnitul) piritului, mrima plelii, in azul admitrrii afiunii, se alulazi in t-r!i qi nu in sum bneasfi. 121
4.-_

na

li
[Pt.I7 modifict pri Hotdrir Plnului. Cur|ii Supreme d Justi|i u Republicii Moldova nr.29 din I.09'2002J

judtoreas hiar qi in aestaz instanla indimrim pnfrufiaropil. sumibarre;timinim a pnsiialimntr

18. Instrfajudetores6r drptul si rdu mrima pnsii alimntar, da1 dbitorul est invalid d gradul intii sau doi. in azul in r dbitorul, drqi st invalid, dispun d mijloa pntru a plti parta intragi (de emplu' primqt pnsi, |ucreaz, ar depuneri la ban sau alt bunuri, din ar s poat tnsa pensia alimntr),lui i s poat refaza t'dura m6rimii pnsii alimentar. 19. Rdura mrimii prnsii alimntar pentru intrefinrra opiilr in azul in ar opiii sint angajali in impul munii (au atins virsta de 16 ani, iar in cazuri excplional - 15 ani) est posibiln u ndilia salriul pr carr il prims est sufiint, adi5, l asigur nsit1il. Solufionind hgstiuna dspr rdura pensii alimntar, instanla judtoras ia tn onsideralir starea matrial a opilului qi a pintlui (m5rima salariului mirrorului qi al rlamantului, omonenla familii lui, stareasnttii,ondi1iiled trai et.)' Cnomitent, instanla juditreas trbui s6 larifi da5 minorl nu a ostnevoit s se angajeze |a luru din ca:uza rlamantul s shiveaz,de la ardaramijloalr pntru intrtinera lui. Da va fi onstatati aeast irumstarr!6,instanlajud6toras rafuzd a admit liuna. 20. Dal dbitorul plt;t pnsie alimntar6 pntru intre{ineraopiilor n6su}i d la diferitr mam, aliunea unia din el vizind rrrodifiara mrimii pnsii alimntr urmazit a fi slu1ionatin sn!6 indifrnt d anulara hotririi dspr inasra pnsiei alimentar in favoara elilalt. 21. Instanlajudtoreasdia in considragifapful pen. sia alimntari" inlusiv in zul satisfarii afiunii dsr stabilira patrnit1ii,s in asaz6 din ziua intrrtriia1iunii. Admilind aliuna privind modifiara mrimii antrior stbilit a pnsii alimntar pntru intrlinra opiilor 9i altr

rnmbri ai familiei, inasarea pnsii alimntar in mrim nou s efectue,az. din ziua intrrii in vigoar a hotririi, ir in az dac6 modifiara mrimii pnsii alimntar inasat st lgat5 d anumit vniment, d xemplu, unul din pii a implinit majoratul,din ziua vnimnfului. L pronunlara hotririi despre rdura mrimii pnsii alimntar nu sr prmit inludra in ontul viitarlor pl1i a sumlor inasat in m6rima stabilit antrior pin5 la prrzntara spr utare a uni nou titlu xutriu. Instrrla judtorasar a modiratmrima pnsii alimntare, trirnit trasul hotririi instanfi judrtorqti ar a solu{inat inilial cavza vizind inasara pnsii alimntar. 22. Dac, opiii se afli la tr! prsoane (urat tutor, institu1iil d opii et.), pnsia alimntar5's inaseazl" de |a fiar pdrint in m6rimea stabilit de art.75 CF. in azul in ar aliuna a fost intntat numai tr unul din pf,rin{i, irrstnla judtras xpli rlamantului drptul d a r inasra pnsii alimentare gi de la al doila print.
[Pct.22 modifict prin Hotdrir Plului Curii Suprm de Justi|ie Rpublicii Moldov nr.29 din 16,09,2002J

23. ln azul in are opilul est ffnsmis d tr urmiritor pntru edualie pirintelui ar pl6t9tepnsia alimnt"sutirea lui ultrioa6d plata pnsii alimntarse fcfueazd instanla juditoras6 irr ordinea gCIrral onfrm rrii ditrulur. hstiuna u privirt la substituira inasatorului d pnsir alimetltari pntru intrlinra opilului s solulioneazd de instanla judtoasin modul prvzut de art.252 P. In az d ds al rditorului pensii alimntar pntru intr{inrea opilului urmrit in baza hotaririi instan!i d judat5, rerea duatrului (urtorului, tutorlui) referitr la inasara pnsii alirnntar in favoara sa pntru intrlinra opillui urmaz a fi examinat6 nform art.252 P. 24. Instrrlajudtoresva lua ?n nsidrali fatul flara opilului intr-o instituli d pii rd aest st intrlinut mpltamnt d stat, prum 9i aflra sfului sau a unui alt |2
-

t22

membru al familii primeqteprnsi alimentr intr-un azil d btini qi invalizi, nu sutegtdbitorul de plata mijloalor p itor, da pntuprsoanlear o prims sint nesarhltuiet. li suplimntr pntru ingrijir, alimntr,tratamrrt 25. Pirinlii r plites pensi alimntar pentru intrginra opiilor onfrm hotririi judr6torqti, potrivit prvdrilor art.79 CF, pot fi obliga{i s partiip la hltuieli suplimntar, provoat d imprjurri p{ional oali grav6' shiiodira pilului t.). Instanla judctorasar drptul s6 oblig printl d a partiipa atit la heltuili ral' it qi la lr nsarpntru viitor. Prtiipra dbitorului prrsiei alimntare la chltuieli in viitor se dtrmini infr-o sum brrsfia ar st inasa lrar. pin la amliorara siaflei matrial qi fmiliale pirin{ilor.
[P9t.25 modifict pri Hotdrire Plenului ur1ii Suprme de Justi|i tt Republicii Moldov nr,29 din I6.09.2002J

28. In onfrmitat. cu art.241 9i 351 CPC, instanla jud5torasin dispozitivul hotririi (ordnn{i) u privir la iniarapnsii alimantar,afar d alt.mn1iuni, va india informalii privind data gi loul d na$tera prsoni d la r s inasazi pnsia alimntar"prum 9i fapful hotZlrirain pivin{ainasrii pensiei alimntars utf,imdiat. judtr;ti6 stabilirea rst:rntei 29. S plii instn!lo pnsii alimsnt inazatitlului xutoriu s ftezde tr utoruljudtorsc irr nformitatecu rt.104CF. Agiunil dbitorilor privind sutira sau redura rstan{lor in lipsa litigiului dsp ahitra ort5 s xminaz d tr judeitorasirr ordinaproduriiontnioas. instanla
[Pct.29 modifict prin otdrire Pleului Cur|ii Suprx-led Justiie Rpublicii Moldov nr.29 din l6.09'2002J

26. Dac6 slii s-au aflat timp indlungat in raporturi d istori, instanla judtoras in onformitat u lit.) si dispun la plata pnsiei alimntar in art.83 CF r <lrepful folosul solului divorlat in azul in ar aest so! a atins virsta d pensionar nu mai tirziu d ini ani d la momentul dsfarii strii. [n ast aZ, prin virsta de pnsionar S subinlelg virsta pntnr fmi - 60 ani qi pntru birba1i - 65 ani, indifnf d dptul lor d a primi pensi.
[Pct.26 modifiat pri Hotdrir Plnului Cur|ii Suprm de Jltstili tt Republiii Moldova r'29 di l6.09.2002]

30. Rstituira titlului utoriu u privir la inasarea pnsii alimntar urmf,ritorului la crrra lui nu impiedi posibilitata de aprezenta ast titlu cutoriu spre xeutar. 31. S abrog hotrira Plnului Judtorii Suprm a Rpubliii oldova nr.Z'din 24 mafiie |917 ''Despre pratia judiiar u privir la inasarapnsii alimntar la intrlinra opiilor''' u modifiiril introdus prin hotrira Plnului Juditorii Suprm nr.5 din 28 iurri 1984 9i nr.10 din 23 noimbri 1992.

27. Cirumstanlel, r il suts pe so!, in baza art.85 CF, d obligalia d a.l intreline material p l6lalt s{ sau limiteaz'daeasta obligali la un anumit trmn, s iau in onsidra{i qi sint apreiat d instrrlajud1toras in dpendn1a d probel nrt ar sint dovadi in snsul, 6 aast6 stri nu a durat mult tirnp, solul ar re ajutor material ar o omportar ndmnt, amorali sau antisoial.
[Pt.27 modifiat prin Hotdrira Plnului ur|ii Suprem de Justii Republicii Moldov nr'29 di l6.09,2002J

Iltriri pliative ale Plenului CSJ Hotirira Plnului JS a R din |9.|2.1994, rrr.9. Cu privire la pratijudiiar in auzl dsp inasarea pensii pntru intrlinea opiilo qi altor mmbi i fami|ti /iulegre d hotriri plictive /202, 20a2

r24

t25

t*

IIOTRiRA PLNULUI JUDCATORII SUPR RPUBLI oLDovA

IIOTAR$T:
A 1. S xpli instanlelor judeitorgti rdinea d stabili.. a patrnitalii, indiata in art.48 CF, s apli in privinta opiilr ar s-au ndsutinpind u l otombrie 1968. In privinla opiilor nscuti do la persoan e nu stnt s6torit qi nsuli pin la aeasti dat' patrnitata poat fi stabiliti prin dpunra uni rri omune d tre mama opilului qi persoana are runoagte patmitatea sa fa! d opil la organle d inrgistrare a atlr strii ivil. D aa, instanfl jud5trqti tbui s rfuz primira rerii privind stabilira patrnitatii in pivinla ropiilor nsuli pin6la 1 otombri 1968, inbaza aIt.|69 alin.(l) lit.a) PC, iar da rrrra a fost gr$it primiti in prodrrrd,instanla va dispun intaraproesului in onformitatu art.265lit.a)PC.
[Pct. I modifiat prin Hotdrire Plnului urlii Supreme d Justi|ie Republicii Moldov nr.l0 di 22.12.2008] [Pt. I modifit prin Hotdrir Plului Grfii Suprm d Justifi Rpub|icii Moldov nr.29 din 16.09.2002J

Cu privir la pratia d apliare de tr instan!l juditrEti a lgislaliei la jdeaa zurilor refritoar la stabilir patrnititii nr.8 dn 24.|0.|994 ,,ulegere de hotriri eplictive,,, hisinu, 2a02, pg.I95 Bultinul urlii Supreme d Justili Republicii Moldov, 2002, nr.] l, pg.7 ,'ulgre d hotd,rtri plictive,,, hisindu, 2000, pg.166 modctd d.. Hotdrtr Plenului ur{ii Suprm de .Iustili Rpublicii Moldov nr']0 lin 22.]2.2008 Hotdrire Plenului urlii Suprem d Justi{i Rpubliii Moldov nr'2 din 28.0.2004 Hotdrir Plenu|ui urlii Suprm, d Justi|i Republicii Moldov nr.29 di ].09.2002 Hotdrtre Plenului urlii Suprm d Justi|i Rpublicii Moldov nr.38 din 20.12.1999 Hotdrtre Plului urlii Supreme d Justi{ie Republicii Moldov nr'l0 di 19.12.1994 pratia judiia6, la solulionara priinilor lgat d stabilira paternit6}ii, apr unlr intrbri ar nesit xplia!ii. In lg6tr u aastao Plnul Jud6torii Suprem a R. publiii Mldova t26

juditoras poat primi rreaprivind stabili2. lnstan1a ra patmitlii dup inrgisffarentrii opilului la organel de irrrgistrar a atlor stirii ivil qi przntra advrin1i d na;tre u merrlirrna dspre tat" atuni ind mnfitradspr tattl opilului a fost ftuat dup5 ptronimiul mami, iar ntrml tat5lui opilului au fost insris la india{iamamei. Da1 ntera opilului nu st ini inrgistrat' judtorul rfuz s primas errea d hmarin judat6 u privir la stabilira patemitalii in baza alin.( 1) lit.a) art.169 P. 3. Instan{ljudtoregti nu tebui s primeas rea privirrd stabilira atmitlii, dac6|a rubria despr ntra opilului est indicat dr'pttat6 o prsoani anumit, dr mn{iunea dspr tt' rffua |a organl stnrii ivil, s onsidr dr'pt dvadi a provninlei opilului de 1prsanaindiat. t21
/E[Pt.2 modifict pri otdfira Plnului Cur|ii Suprme d Justi|i Rpublicii oldov r.29 din I6.09'2002]

Rfuzind primira uni asmenea ri, judtorul v eplia prsoani intrsat smna menliun poate fi ntstat6 in rdina stabiliti de art'49 CF, iar rra gr9it a fi rstituit' primit in produr,urneaz' 4. odat u a1iuna privind stabilira patrmitatii poat fi lnaintat qi reradesprinsarapnsii alimntrpntoil. onformitat u art.9Cd d produ ivi16 asmrna aliun pat fi intntat atit la instarlajudctoras de la domiiliul relamatului, it qi la instnfadmiiliului relmntului'
[Pct.S eclus pri ltotdrir Pleului Curii Suprm d Justi|i u celllternumerottJ Rpublicii oldov nr.29 din I6.09.2002,

5. Priinil u privir la stabilirea paternitlii s jud nform rgulilor prdurii ontnioas! $i la rrrea pIsoanlr, indiat in a1in'(1) art.49 CF. In caz de ds al et{anului, paternitata ruia s stabilegt, priinil men|ionat s jud in ordinea procdurii spial la soliit. ra aloraqi prsan. La proesl indiat s atrag prsoanl 9i rgrrizaliil intrsat. Pntru prnun{rahotririi u ptivire la stabilira faptului patrnitfii, instanla judetras6 ia in onsidrali irum. starr!lprv6zut de rt.49 CF. I,a aprira trmenului d prscripli de un aJ1de la insn r privind patmitatea (matmita), prvzut de art.49 alin.(2) aliunii privind ntstarapatemitlii (ma CF, prrtru d,punra trmitafli), s va lua in onsidrrpratia ui uropn a Drpturilor ornului (inlusiv hotrira $ofrnan impotiva Fderalii pratiii mn}ionat Rus din 24.||.2005).Rie;ind din ra.$ril ;i prin prisma art.4 din Cnsti, art,49 a|in.(2)CF r stabil9t trmnul de prsrip1i amintit, s conluzionezh fapful asl ''nsarinff-o soietatedmo trmen nu orspund xigenlei de atif,'', iar vntuala aplir dirt a sfuia ar onstitui o in61rr a rt.8 din Convrnli.
[Pt.S compltat prin l]otdrir Plnlui Curii Suprme d Ju'stiitt Rpubliii Moldo nr.I0 din 22.] 2,2008]

. ln privinla opiilr, .*" ,.u.. n6sut p?n la 1 tombrie 1968, in caz d ds al tatlui 1orbiologi, poat fi stabilit faptul runoagtrii patrnitafii, ill adrul p'odu.ii spiale. lnstanla judEtors nu e in drt s refuze primira rerii dsr stabilira faptului de runotrr a pat;mitalii d persoana' care a dedat dup aastdat. Ast fapt poate fi stabilit d .treinstanla judetras in cazu| in a opilul ra intrlinut d prsou,, ,",p".tiv6 la mmntul desului i, preum 9i antrir, dai aciast pr. soan a reunosut patemittea sa fa!6 d ast pil. Luind in nsidralie irumstr{le .o,,","t", ast fapt pot fi stabilit d asmna tn privinta opilului, nsut 9i dup desul persoani r in timpul gravidit1ii mrni reuno;ta paternitatasa fa1de viitorul opil. Faptul reunoaqterii patmitlii s stabil$t d instan{a jud5tras5 la crrra mami ilului, a iutrlui (uratrului) lui, a insuqi opilului la atingra majoratului, prum qi a altr ersoanr, rora nform legii li s aord t.,.t " a se adrsa u o asrmrna errr. 7. Piinil u privir la stabilira fapfului ptrniii qi runoaqtii patnit1ii s jud in rdina produrii speial la instanla judetras d l dmiiliui ptilinrului. [n rr se va india sopul stabilirii fapfului pairnitlii sau a runoa$terii patrnitfii (intrdura datlor dspr tat in aful d star ivil in lgfur6 u nesitatea stabil.irii pensii opilului, deptul la suesiune et.), doar in depden1a d so, instanla judetasintrodu in prors psoanl intrsat. Da6 la xarninrra astor priini up*" un litigiu d drpt ivil, instanla judtras sote rrrrra d rol gi xlif, prsanlor intersati 1au drptul s5 intentze o afiun onform roedurii ontnioas. 8. In sopul stabilirii rlaliilor rale dintr pi la prs, in adrul pregatirii priinilor pivind stabiliia.patrnit1ii t29

[Pct.5 modifiot prin Hotdrtre Plnalui Curpii Suprme d Justi|ie Rpublicii Moldo nr.29 din ] 6.09.2002J

128

pntru dzbatril judiiar trbui s fi hmat prlil pntru a fi audiatin onformitatu prvdril art,185 PC. Da in timpul onvorbirii sau in qdinla judiciar rlamaful rrrrnoa$tpatrrnitateafa[,d opil, instanla judtras va xplia ilor dispozigia alin.(S) art.47 CF 9i da relamatul st d ard s6 stabilas prvnin1a opilului prin depunrra uni rri in omun la organl stirii ivil, va fia un trmn rrumit pntru prftarapaternittii in mod bnvol. Du6 a fost ptezentatin instar!6adevrinla d naqtr a opilului, libra in aza mnfiunii dspr stabilira paternitalii, proesul ltmeazd a fi intat in onfomitat u lit.a) art'265 P. ihsi, da6 imprun6 u aast5 atiun st inaintati 9i rra d inasare a pnsii alimntar, la dorinla rlamntei instanfa jud6tras6 va solu{iona litigiul u privir la inasara pnsiei alimntare'
[Pt.8 modifict pri Hotdrir,Plenului ur|ii Supreme de Justi|ie Rpublicii Moldoa nr.29 din I.09'2002]

9. La rrea d stabilire a patemitlii urmaz a fi reat: opiil adverin!lor d ntre a iilr, ertifiate advrs d ir opiii sirrttntru{i d tr rlaman! iar irr dpndn{ umstan!l conrt al priinii rtifiat d la Primari, biroul d platar a louin!lor u privire la traiul in omun, mandat poqtal, doumnt drspr primira oltlor, demrsuri dspr rnjaaopiilo rlamanti la instifulii pntru opii 9i alt at inrportntpentru prors' iar in zul itrrtriiqi a uni titriid insr a pnsii alimrntr sr anrxraz rtifiatul rfrritor la saliul mdiu al rlmatului. 10. Solu1ionind hstiuna u privir la introdurea ln prs a persanelr intrsat,judtorul va lin ont d faptul la prezntara atiunii drspr stabilira atrrnitafii d f,tr mama minor, arr nu st storit,prum qi la intn. tara aliunii u privir la arst fapt impotriva prsoanei minr, sl va xamina hstiunra u privire la introduera in pros a prin{ilor, infitorilr, uratorilor rrlamntului sau a lamatului pntru a l arda asistnjuridi (art.58 CP). 130

irumstarrtlor aratrisfi rla1iilor d fanrili: traiul in omun in ai louinf" alimntra in omrL grija ripro6 a rrnuia fa1{ alful, proureabunurilor pntru traiul in orrrnt. lntra traiului in omun 9i a adminisfririi gospodirii omtrnr pin la ntra opilului prin sin insi nu poat srvi a bz perrtru rspingra aliunii dspre stbilira patrnitfii, u x,pgia ^ilor in r le au fost intatr pirr la onrrra opilului. in ttr u arast4 instn1l judtorqti'r.o.l,fi"u da prioada on,periiopilului oinide u periada traiului in omrrn a plor sau a ontatelrprmrrnt dinte i. duara in omn a opiiului ar l atuni, ind opilul triqte u mama qi rlamatul sau ind rlamalul omunii u opilul, marrifstf,fa{d9 ql gja 9i atrnli printas. Prin intrlinra in omun a opilului d tr mam qi rlamat s subin{elg intr{inra opilului d tre ei sau aordarea unui ajutor sistmati pentru intrlinrea opilului din partarlamantului indifrentd m6ima astui ajutor. l3t
-t-.

[Pct' l2 modifict'prinHotdrir Plenului urpii Supremed Justi|i Rpublicii trfioldov r.29 din I .09.2002J 13. raiul ftr omun gi administrra ir omun a gospodrii d tr malna copilului 9i relamat pot fi onfirmat prin preztra

11. Instantel judetorgti nu au drptul s6 aprob trnzaq1t d imr in priinil u privir la stabilirea patrnit!ii, dar,ondiliile Ei rdina d stabilire a patrnitafli sint dtminatrin lg. 12. Luind in onsidrati faptul 6, in onformitat u ,art.46CF drpturile 9i obligaliunil reiro ale prinlilor qi piilor s intmiaz p provnienla opiilo atstatin modul stabilit d leg, la judarea priinii u privir la stabilirea paternitElii instanla judetoras Ya larifia prvnin}a opilului, finind ont d traiul in omun al mamei opilului qi a rlamatului qi durea unei gospod5rii omun pin la nagtera opilului sau eduara in omun, ori intr{inra d itr l a opilului, pum 9i d alt probe .o,,fi.,n "u,. "u rtifudin patrmitat rlamatului.

La probe d reunotre a patrnii s rf srisoril rlmatului, anlrtl lui, era gi alt dat ral, onfirm cu rtitudin runotra patrnitlii d tr rlamat. Asmnea runoa;tr poat fi xprimat atit in prioada d graviditte a mamei (xpimara dorinfi d a ava pil, griji pilului. fa! d mama viitorului opil t.),it gi dup naqtra Fapfulrunagtrii poat fi onfirmat numai prin a{iunil r nu invo dubii dspr aa prsana a afionat a tat1 alopilului. 14. Da6 totalitataprobelor ptezentatepntru nfimara irumstan!lor are, in nfomitate u lga, s iau in onsidralie la stabilira patrnitfii, dau tmi pntu a ajurrg la luzia despr patmitatea piritului, atuni, in sopul aflrii adevrului gi vitrii gre;lilr, instanla judtorasc,la rra rlilr, poate s fefuze epertiza mdio-lgal6. o importanli disiv in litigiil din aasti atgori o r . pertiza gnti atst6 provninla bilogi a opilului qi servgt in alitat d prob6 pinipal, prrum gi xpertiza biolgic6 a singlui, xpertiza apait1ii d proare qi experfiizad dtrminare a prioadei d onpre a opilului. f)oae nii un fl d dovzi nu au fo probant prestabita, nii onluzia exprtului nu st obligatori pentru instan{ajudtoreas 9i sint supus apieii in ansamblu u toat irumstan!l. Cnomitent, instan{ajudeitoras motiveazd in hotrira sa rsptara onluzii xprtului qi alin.(7)rt.158PC). (art.rt.139

onlin informalii nesar pntru inregistrara atului u privir la stabilirea patrnitlii in organele d inregistrar a atlr strii ivil (pnumle, numl tatlui, data, luna, anul qi loul lui de naqtr, nalionalitata, lul permannt d trai qi srviiu, prnuml, numel, data 9i loul na;terii opilului in privinfa ruia s stabilegt patrrnitt4 preum gi informaliil dspre mama lui). 16. La judarra litigiilor u ivire la stabilirea patemittii qi u privire la inasra mijloalor pntru intrlinrea opiilr s vor lua in onsidrali xplialiile Plnului Judtorii Suprm a Rpubliii oldva, indicate in Hotrir nr.9 din 19 dmbri 1994 ''u privir la pratia judiiar in auzl despr inasara pnsii alimntare pntru intre{inrea opiilor 9i altor mmbri ai farniliri''.

15. Hotrireau privir la stabilireapaternitatii,a faptului qi a faptului stabilirii patrnitlii s reunoaqtriipatrnit1ii bazeaz p irumstan!levriratmultilatral d istanfa juditoras, are onfirmi sau ontesteazi prtnliil inaintat. Dispozitivul htriii instan!i judetoreqti va
I

[t. 15 exlus pin Hotdrtre Plnului Cur|ii Suprme d Justipie Rpublicii Moldov nr.29 din l6.09.2002' cllalt rnumerotteJ

Hotriiepliatival Plnului CSJ Hotirea Plnului CJS a R din 24.l 0.1994,nr.8 - Cu privire la pratia de apliar de itr insta{ljudito;ti a legislafiilajudecaraauzlrferitoar l st. bilia pat'rnit6|ii //ulger d holdriri eplictiv /l95, 2002

|2

13

L.---

PLNULUI II0TARiR'A JUDCATORI.,I sUPR-'lvI A RPUBLIII lv,lol,DovA C privir la pratia alif,rii d f,tr instan!l judf,torqti a lgisla{iei in auzl d dsfar a istorii nr.l0 din 15.11.1993 ,,ulegere de hotriri eplitive',, hisindu, 2002, pg.I87 Bultiul ur|ii Supreme d Justi|i Rpubliii Moldov, 2002' nr.l ], pg.S ,'uleger de hotdriri eplitive,|,hiEindu, 2000, pg.142 modctd d: Hotdrlr Pleului de Justi|i Republicii din 22.12.2008 Hotdrire Plenului d Justi|ie Republicii din 28.06.2004 Hotdr?r Plenului d Justi|ie Rpubliii din 16.09.2002 Ilotdrire Plului d Justilie Rpublicii din 20.12.1999 urlii Suprm Moldov r.]0 ur|ii Suprm Moldov nr.26 urlii Suprem Mo|dov nr.29 ur{ii Supreme Moldov nr.38

frvnt azuril de tnlar a rgulilor omptrr{i, instn!ljudf,tor;tinu aord atn,tieuvenith-.prezntrii priinilr''ipentru dezbatrile judiiar' Uni iiiistr1e judtorqti rtaz insufiintirumstntel oncrtal priinii, nu larifi omplt relaliile dintr so!i, motivle divortului,priinil ral al nein!lgrii in famili' Sint omise greqeli in solulionaralitigiilor u privir la partajareaavrii, dtrminravalorii i, modul d intrlinere gi duali ulteriora opiilr, pru 9i la dtrminra sumlor, ar unraz' a fi ahitat pntru librara adevrinfelor de dsfara s5torii d unul s.u ambii sofi. intr-un gir d cazui nu se larifia ita oarsint strilisolii, nu s lin ont de stramatriala p4ilor. ln 1gtur6 u ele mnfionat'in sopul plirii oret qi uniforme a lgisla1iiPlnul Cu{ii Suprmde Jstiii a Rpubliiioldova '1] IIOTR,I$T: 1. A atn{iona instanleljudef,torqti asupranesit1ii d a lihida dfiinfelexistnt, a imbuntiialitatajudrii priinilor 9i.a prfe1iona in ontinuarativitatalor privind solulionara cagze|or u privir la dsfaerastorii in sopul ap6rrii drp.tuillr'gi interslororotit prin lge ale solilor gi opiilor lor. A aor-da o atentiedeosbiti onsolid6rii familiilor tinr,prumqi pstrriifamiliilor cu.bopiiminori. 2. Potrivitalin.(a)$l (5) rt.36 CF, judrea auzlor si art.37 u prir la desfara storii in.instn{ajudtorasi s efttteazirr proedur5 genral onform rriiunuiadintrso}i. In azuril nersare' da.astao er apraraint. rrslor solului inapbil, aliuna u privir la desfara storii pat fi ftraintatd Atre tutor 9i uratr. in ast az, instanlajudtoras poate s atragla prtiiarain pros organlde tutl 9i uratelpntru a da onluzii rsptiv(art.I PC).
135

Studiera pratiii judiiar in priinil, aprut din raprturil d stori qi famili, a dmonstrat instan!l judtor;ti apli, in genral, ort norml dreptului matrial 9i prosual. D rrgul, dstoriil sint dsfutin azulin arr instanla judtoras onluzioneazh menlinra familii st imposibili. Conmitnt, tn ativitata instan{lorjudetorgti xist dqfiinle in judara priinilor din aast atgori. Sint 14

Pivit art.|4 CF, sofii, in privinla rora a fost stabilit virsta minim de storide 16 ni sau in privinla roraa fost miqoratvista d stori,ob{in paittead xriliu in volum dplin din momnfulinregistrriistorii(afi.2a aHn.(2) C), dii bnfiiaz6d un drptd sine sttor d a s a. in judat. u rrd hmr sain instanlajudtoreas
[Pct.2 modifit prin Hotdrir |lenu|ui Cur|ii Suprem d Justi|i Republicii Moldov nr.29 din I.09.2002J

3. Judtrul rftz primira errii, ir instnla dispun satra rrii de p rol in zu] tn r s-a onstatat solul a intntat a1iun d dsfar a g6storiei 16 onsimintl so{ii ih priadd sarinii 9i in urs d un an dup6 nera opilului da astas-a n6sutviu qi ti;t (art.34CF).
[Pct.S modifictprin Irotdrire Plenului Curqii Supremde Justilie Republiii Moldov nr.29di 16.09.2002J 4. Dsfarra s6torii u onsimlamintul rnbilor so!i, ar

6. Aliunil d dsfar a storii u prsorl ondamnat la privaliun d librtate, indifrent d tnnul pdpsi, in azul in ar ast cavze sint d onrptenla insjan1ijud6torqti (a1in.(2) art.36 CF), se jud5 it raza l|timului lor domiiliu pin la ondamnare.

[Pct'5 modifit prin Hotdrire Plenului Cur|ii Supre d Justili Republicii Moldov r.29 din l6.09.2002J

5. Dsfaereasf,torii onformaliunilor intntat impotriva prsoanloru apaitatea d exeri1iulimitat in urma abuzului de biuturi alooli sau substan! nrtie,prumqi onform pliunilor aestr prrsoane s ftu az, in ordine ganral. In astcaz n se apliodinaspiald.dsfaere a storii,previzut d alin.(2) art36 CF in privinla persoanlor,delaratin modul stabilitd lg inapabildin au' za a|iena|iei sau dbilitalii mintal. ..i

nu u opii omuni minri sau infiali d arrbiisti 9i nrr au prtn{iiu privi la prtjul avrii sau la intrera solui inpt d fforganlstrii ivil (rt.36F). d mun s ftueaz6 rstntpropri. burrilor |n caz d titigiu u privir la prtjra inapbil d irrte{inrr a solui plata d omun, tt loelr s6torieis ftuazi mun6 gi ar nsitajutor,dsfarea j udeitoras. d trinstn! nu r drptuls6 rfuzruiadintrsoli primira Judtorul iar insn - s dispun errii u privir la drsfaoreastoii, poat stori rrrii d pe rol din motivel6 east stera fi dsfEutla rgnl st2iriiivil, d;i al doila s nu ar obi1ii,irrs s shiveazd a dsfae storiain organl strii ivil (tefuz6 s dpuni rrarsptivsau dprmind-o irgisffaradivolui et.). nu s prezintprrtu Dsfarrsa striidintr so{ii,ar au opii minori omuni, in azul in are prinlii sau unul din i a dzut din djudat. d itr instan}a drpturilpirintqti,s ftuazf,
[Pt.4 modat prin Hotdrira Pleului ui Suprrnde Justi|i a Rpubkcii Moldov nr.29 din I6.09.20a2J 136

7. Acliuna de dsfara sf,toiiu o prrso an., a| rei domiiliu st nunosut, poat fi intatla algra relamantului, adi la instanla judctras ultiuhi domiiliu unosut al rlamantuluisau la instanlajudtoreasa loului unde s afl6 bunurillui, iar in azul in ar u rlamantuls afl6 opiii minori sau deplsarrala loul d trai al rlamanfuluiestdifiil pentrul din cauzastrii sntfii - la instanlajudtoreas a domiiliului rlamantului. 8. A atenliona instan{l judetorgti aslrpra faptului rera d hmar in judat u privir la drsfara storieitrbuies rspund rin!lrrt.16P. in spial, nsits onlin informa1iile: ind gi und a fost irgistrat stori' a ita oar se dsfa is6tria, ,dasint pii, virsta lor, s-a ajuns la intlgereintr s{i u privire la intrtinrea9i edureaopiilor, mtivl dpuneriirride dsfara storiigi d sint inaintatalti rin!apot fi judat onomitntu a{iuna d dsfa"." u ,ato.i"i. La rer sr anxraz advrinfade stori,piilr adve.
; I I . |7

[Pct.6 modifit prin Hotdrir Pleului Cuii Suprm le Justi[ie Rpublicii Moldov nr,29 di ].09.2002J

rinflor d nagtr ale opiilor, opia bultinului d identitat, doumntle u privir la salariu qi alt doument nrsar. in azul in ar rrrra de hmar in judat nu orspund rin{lr art.axt.|66,|67 PC, instanfa judecto|7,174 CP' ras ac|ioneazin onformitateu art.art.771.' u prrsoastorii 9. Potrivit a|in.2 art.3 CF, desfaera na, dlarati irr modul stabilit absnt16 vst' se ftuaza la organrl st6rii ivile. D area la adrsareau crrre dr dsfar a 6sitoriei u prson in privin{a 1ria in urs d un n lipssc informalii dspr loul i d trai, jud6torul ii pli solului caf s-a adrsat u o asmnra rrrr ordina d runoa;tr a tlenilor absnli fbr vst. Tofugi, da slul refilz s6 se adrsz u o err d runaqtr a arsti prsoane absnt6 fri vst, juditorul nu are dreptul s rfuz d a primi rrrra d hemar in judat, iar instan{ajuditoras st obligat s jude aliuna d desfar a istoriei in baze genral.
[Pct.9 modificat prin Hotdrira Plnului ur|ii Suprtn IeJusti{i Republiii Moldov r.29 lin I6.09.2002]

pirlilor sau a unia dintre 1,are drptul s6 amin rtara priinii d dsfar a sitriei, fixind solilor un trmn pntru impar in limitle de ;as luni. Aminara retrii priinii pntru impra sofilr poat fi dispus rpetat, dar in sum{ nu poate depgi trmnul de luni. Inchirea instan!i judetorqti u privir la aminara jude1rii priinii se pronun! in amera d dlibrare dup6 as. ultara eplialiilor pilor 9i retara altor prb qi nu est susptibil d ata. Jinind ont d irumstn!l nrte, instanla judtoras are drptul, onform rii slilor sau a unuia din s!i, s6 modifi trmnul aordat pentru impar qi s examinrz riina pin la epirara astui trmn. Crrera u privir la rduratrmnului aodat pntru impf,r s xanrineaz.in qdinlajudiiar u pronun{areaunei inheiri.

10. lnstan!l jude6tr9ti vor fin nt d fapful 6 una din ondiil luiddrii din toat puntle d vdr a rla{iilor dintr pi qi a judrii ort a auzlor u privir la dsfara storii st pregtira lor uvenit pntru dzbatiljudiiar. in ast sop, juditorul, primind rrea de dsfaer a s6torii, d gul, ham la o onvorbir e unul sau p ambii so!i, larir artrul rlaliilor af s-au rat intr i, atitudina lor fa{ d desfara storii. Totodat, judtorul larifi da6 solii au alt hstiuni e urmaz6 a fi solulionat, l xpli r din rin{pot fi judeat onmitnt u aliunra d dsfara istorii. 11. Da din irumstan{lpriinii rezlfltd i st posibila menlinra vilii familiar a sofilor (xistnia opiilor, durat 6stii, aratrul rlafiilor in famili t.), instn! judtreas6,in onformitat u alin.(4) afi.37 CF, la cerr 138

fPct.l 2 modificat prin ltotrira Plnului ur|ii Suprem d Justi|ie Rpubliii Moldov nr.29 din ]6,09.2002J

|2. Cstoria poate fi delaratf, nul numi in azl indlriirintlor rt.rt.11, 13, 15 CF. Da6 pin la eaminaracauzei au disprutimprril arr au impidiat inhira storii,storia poat fi dlaratvalabil din momnfuldisparifii astorimprejurri (rt.t5, alin.(l)art.43 CF). Urmeazd s fi onsiderat5 fitiv numai aastorila inrgistrara ria a lipsit intnlia l pulin a unuia dintr soli d a rafamili. C6s6toria se drlar nul da. onsim!mintul pntru 5storia fost dat d o prsoani ar la rnmentl la, din auzastrii de sntat, nu puta s.qi da samad atiunilr sal9i s l dirijez. Potrivit prvedeilrlgal (art.44a1in.(4) CF), in azul in ar istoria s dlar nul la rrrea s[ului dr bunredintf, poatfi inastprejudiialmoral.

[Pt'l I modifict prin Hotrire Plenului Cur|ii Supre d Justi|ie t Republicii Mollo r.29 di 16.09.2002J

19

13.Riqinddinsrinilonso1id6riifmilii,aprarii orotitprirrleg al9 so1ilorqi opiilor, drepturilrqi interslor pro. nu truie s admit.azrri^de judf,torqti insir1l a sitorii. In aest pripita a hotaririlor; dsfar ;;; mole larifi toat asptlrrlaliilor dintr so!i, ;;; adev6rat al tivl de dsfaei a asatorii, auzl judat,d gu,'.,i,,r"g".ii dintr so!i. Astpriini vor fi mbilor sofi. 16,lrtiipara jude6to. 6 in ainstan1l Totodat,s atnlionaz cut d afl al piitului nu stcunosut9i s-a zul ind,troul totposibitulprntruasafladomiiliulastuia,instanlast dispun itara oitig"ta, in onformitatu art.108 , s prin publiitat. astuia s6 fi ad14. Aliuna d dsfara istrii urmaz1 misdoarinazulinarinstanlajud6toas6onstati familii viala in comun . * dpart" 'oiilo' qi mnlinra -i"."ii impsibil. au dvenit -" d t a so1iinu s-au impaatin trmnulfixat d tr prrcrrm qi runoaqtra instanla judtoas" a{iu. admitra a1iunii'nu constituitmipntru ;;;; nii cu privi la dsfarrea6s6torii. va line ont d fapde asmna' lnstanlajud6toras6, tmpoiarin famili 9i onflitl dintr tul 6 nitgra prum qi nedorin1a intimp16tare' d" s1iondi1ionat "uu). unuisauaambilorsolidaprelungistoriafiprzntara onvinjato*.,-,,,, pot servi drpt tmi sufiint argumntlor pntrudsfarras1torii. instanla 15. In ontbrmitatu lit.d) alin.(2) *t.is C.|. juditoaseiamsuripntnrarreadrturilorqiintereslor primind ereminori ai so$lor div4raz. Judtorul, in jud1torasc6 iar instnta p.i"i'" la dsrea 6storii, ,"i o la ajrs a.r "" judrii vor lrifia dac6 si di"""i, in azul ""*-r in!lgrr o",p," i"t"'"u qi duraopiilor judeltorul in1lgr, vodului. Da6 nu ,-u u3*" la o smna
140

1. In cazti lipsi aordului dintr soli privind impira bunurilor lor prpietate tn devilmgi,prind plata pnsii d intrelinera piilor 9i so{uluiinapt d mun6c nsitspri. jin matial, prum 9i privind dterminaraprintelui imprun6u arr vor loui opiii minoi omuni sau dac s va dovdi ast aord Lezeaz drpfurileqi intrslepiilor minori sau al unuia dintr so!i, instanlajudtoreas, onomitent u desfaera storiei, st obligatii s slulinze litigii (art.38 alin.(l) qi (2) F). 9i aste judtoras 17. S va tin ontd faptulinstnla nu ar judee drpful s conomitnt u afiunea d dsfaer a ,storii alt aflunial solilor sau o afiunr aftaz interesltrflorpersoan'u x,p{ia alirriid ontstar a patrnittii la rrasofului. sprial, in zurilin re intrsti isti rm litigiu rfritorla ftulu in din ei va loui.opilul ar s afl'|atrtprsoan sau intr-o institurli pntruoii,prum gi dac6a fost inaintat6o aliundespreinasrapnsii alimntardr la solul din a nri salariu (venit) stnt deja ffuat rlini onform altor urmriri sau cu privir la partajulbunurilor la ar prtindsau sint inregistrat p numltlor prrsoan, asemnaliuni urmaz s fie separat?n predi aparte' pentrurtiiparin proestoatpesoanel atr6gind intrsate. Conomitent,in proesulde dsfar a istorii instan{a jude5toreas6 poat reunoaqte drptul sotilor Ia o numit rtea aumulrilorla ota de partiipatiear stpropritat omun6 a so}ilor fir impirea oti de partiipafie, da totuEi a fost inaintat6aliunea de partajrea otei d partiipar' asemenaaliun urmezi s fi spratintr-o prordur6aparte,do l atingintrsl altor persoan.
l4l [Pt.I6 modifitprin Hotdrire Plenului Cur|ii Supremde Justii,e Republicii lt1oldo nr,29 din l6.09.2002J

[Pct'I5,modifict prin Hotdrir Plnului Curpii Suprmed Justi|ie Rpubliii-fuIoldov nr.29 din I .09. 2002J

judetoras su rspetiv instna epli pilor modul de solutionr a litigiului u privir la duafia qi irrtrtiner opiilor.

18. Da6 la intntra aliunii de umfi a pensii alimntre pntru irrtre1inraopiilo alaltd part ontst insrira ds tat sau mama opilului tn atul de naqtr,arnbl alruni urmeaz s fi sparate din priina d dsfaer a csatrii pntru judra lor in omrrnintr-o produ aprt.
Plului ur|ii Suprmed Justi|i [Pct.18 modifictprin l:Iotdrira Rpublicii Moldov nr'29 din I6.09.2002J 19. Da in adrljudrii priinii u privir la dsfara astorii intr soli a aarut ninlelegeri dspr transmitra opiilor prntru dur tn viitor' instn!le jud6to9ti sint obli-

gat sd stabilasau inr dint parin}ivor loui opiii minori dup6divor!, vr lrifia ondiliile d duarea lor la fiardin pfin1i, atgind la piiprain pros se{iile (dirfiil) inv61mintului publi pntru a-gi da oniuzia in sopul CF). CPC, t.73 ate(art.74 inrdinf indpliniriiobligaliunilor
[Pct' 19 modifitprin Hotdrire Plenului Cursii Suprmed Justi|i Rpubliii Moldo nr.29din l6.09.2002J 20. in cazll| efuzului d a primi rra de dsfaer a

isatoriei sau intaii prosului in lgtur u renunlarea la aliuna d dsfar a isf,torii, nu vor fi judat lt rin! inaintate imprun u aeasta!ir. in astcaz,plre au drptuls6irraintzo rersd hmar jurisdifional. in judat6 u rsptrargulilor mpetn{i Dai improun u aliunea de dsfacr a 5strii a fst inaintat rinfa d urmarir a pnsiei alimntar qi rlamantul insist asupra judfii i, aeastrin!5 urmaz s r spart intr-un pros aparte. lnstanla judectoas in acest caz adopt o inhier. 21. fn azul dsului unuia dint so!i, cate a fost parte in prosul de dsfar a sitoriei, raportul juidi litigios nu prmite susiunra in drturi. instanla in ast az, ptrivit art.265 lit.fl P, j uditoras intazi proesul.
[Pct.2l modifit prin Hotdrir Plenului Cur|ii Supr d Justii Rpub|iii ollov nr.l0 din 22'I2.2008J

[Pct.22 modifict pri Hotdtire Plenului ur|ii Suprem de 'Iusti|i Rpublicii oldov nr' I0 di 22.I2.2008J

22. Brururile dobindit d soli in prioada 6storiei 1apn u drept d prprietatein dvlmi, da aastst legalizti in rndrrlstbilit d lgislalia R,publiiioldova (rt.20CF). Nu sint propritat omun bunuril dobindite in timpul cs6toriidin mijlal prsonal] tuia dintre so!i, r i.au aparlinut inaint d inhiera s6trii, prum gi oblinut pdn donalie ori moqtenir(art.22CF)' La irnpia bnuilo se iau in nsidrafi, d asm. nea, datriil omun al so{ilor qi drptul d rlamrr onorm angajamntior apirut in intrsel familii. Da instanla judtorasva onstata unul dintr sofi a ftuat instrinara proprirtlii omune sau a hltuit- um a ctezut d uviin! ontrar dorintei luilalt s! nu in int9i rsl familii sau a tinuit-o, afuni la impir s ia in n. sidralie aeast avere ori valoara i. Componnfa propritlii comune a so(ilor se dtrmin din tnomntul intrii ral d tre so{i a raprturilor familial qi a administrrii omun a gospodiriei, da5 dup6 intarea lor soliilu arr prourat o alt proprietat din mijlar omun. [n azul xistn{ei unor prob e onfirm u ertifudin inetaa rea|d a raporturilor familiarr, traiul sprat al sofilor :;i lipsa uni gospodirii omun r dsfara istorii, instanlajuditras ar drptul s runoas avra prori. tate a unui so!, dai a a fost rourat in aast prioad6 din rnijloal lui personale. Valoara bunurilo s stabil$t riqind din preluril ar silrt in vigoar |a ziua pronun!rii hotririi, linindu-s ont d proentul de uzare a bunurilor. insi in azul rdurii valorii aesti averi dup inetara raprturilor familial in urma aliunilor unilatrale le unuia dintr so!i, instan}ajudectoras la impira averii pate si rdu ota asfui so} din bunurile mun in aa mrime, in t]arr s-a mi$orat valara gnral a bunurilor.

142

|4

l---

propri23. Bunuril fi1ruidintrsoti pot fi runisute tat in devlmiqie a lor, dad s va onstata' in timpul storii au fost ftuate invstilii e au sprit snfial valoara astor bunuri (reparafi apitala, rnisara nstruliei,rutilaraet.). onmitnt, stabilind otel-pdrlidin semnoabunuri, judtoras va line ont d mijloal dpus d instan{a pin la inhira6storiri qi rsptiv dintr soli tr unul va spori ota astuiso{din bunuri.
[Pct'23 rnodifict prin Hotdrir Plnului Curii Supreme d Justi|i Rpublicii Mollovt nr.29 li I6'09'2002]

[Pct.22 modificat prin l{otdfrre Pleului Cur1ii Supretne de Justi|i Rpublicii Moldov nr.29 din l6.09.2002]

24. Dpunra in bana de onomii poat fi impata numai intr prsoanl ar sint sitorit orial. Alt prsoane nu pot pretind la impira lor. Da, ins6, o tr! prsoand a aordat solilr mijloal sal, utilizat pentru depunerea lor tn instituliil rditar, aasti persoani a drpful s inaintz o aliune intr-o proedur6 sparat6 u privie la ruprara sumelor orspunzitoare in nformitat cu norml Codului ivil. Satisfind atiunea trlei prson la urmrirea sumi aordat, mijloale nu pot fi luato d p ont, i pot fi peput din alt bunuri al relama{ilor. Dpunerile eftuat d itr soli din ontul bunurilor omrrn p numl opiilor lor minori onform unui aord ripr s onside6 propitat a opiilor qi nu urmeaz a fi luat in considrali la partajul bunurilor r est propritat in dv6lmd9ie a solilor. dJustilie prin Hotdrire Plenuluiur|iiSuprem [Pct.24modifit Moldovanr.29di I'09.2002J Rpubliii 25. impind bunurilr arr sint proprietat in dv6lmi a solilr, instanla juditoreas, in onfrmitat u alin.(2) art.26 CF, in unl caz;'li poate sf, s abat d la prinipiul ilo gal al solilor, avid in vdr intresl opiilor mi144

26. Litigilll u privir la partajrea bunurilor prsoanlor ar du o viat familiar 16 inregistrara storii, umaz fi slutionat potrivit normlor odului ivil (art.art.366f 37), dar nu potrivit rgulilor Codului familii. Conomitnt nsit s fie luat in onsiderali gradul prtiiprii astor persoan u mijloa 9i mun prsonal la prorrrarea bunuilor, doaree propritat a so}ilor sint nurnai aele bunuri ar au fost dobindite de tr i in timpul storii inhiate in modul stabilit. 27.In confomitateu art.8 CF, asuprarrinlelor d partaj a avrii in dvlmqi a sotilor presriptia nu s etind in omparali u ein!l analogie al solilor divorfali, pntru ar rin art.26 CF stabilit trmnul d prsripli d tri ani. urga trmnului d resripli de tri ani stabilit de art.26 CF pntu rin!l d partaj a averii omunr a sofilor in nu din momrnful intrii storii (rminrii hotf,ririi dfinitive), dar de ind persoana a aflat sau trbuia s afl dspr |ezareadreptuluii (alin.(2)art.s F).
[Pct'26 modcat prin Hotdrire Plenului ur|ii Suprme le Justilie Republiii Moldov nr'29 din l6.09.2002J

[Pct.25 modificat prin Hotdrire Plnului ur|ii Supreln l Justifie Rpublicii oldov r,29 din I6.09.2002J

nori sau interesle mrit atn{i al unuia dintr so{i, prum gi da llalt so1 s shiveazi d la muna soial-util sau hltuia bunuri omune in dauna intrselor familii. otivle 9i mrima modifinrii pii din propitat a unuia dintre soti nesit5 s fi indiat in hotrir.

28. onformitat e u art.24l CP, hotrira instan!i judetor$ti, prin ar a fost admisi aliunea d dsfera storiisau in ar a fost rfuzt divorful, nsits fi Iegitim9i intmiat p prob retat din toatpuntld vdr in ;dinlajudiiar.

[Pct,27 modifict prin Hotdrire Plenului ur1ii Suprme d Justi|ie Republicii Moldov nr.29 din t6.09.2002J

r45

partea dsriptivf, a hot6rfii s indi6 auzle nin}lgrii dintr so!i, onstatat d trtr instanla judtoras, dvezil pe are s intemeiaza onluziil instan!lr dspr dstramra i dBosibilita mnlinerii familii sau dsprr finitiva, motivl peazarora instanla respinge unle dovezi, lgil p are l-a apliat instanla. Dispozitivul hotiririi d admitere a aliunii u privirr la dsfaiea isitoriei nesit s6 onlinf, onluziil instan!i rfritor la toat einlel !6r!ilr, itrlusiv a rlor onrxat pentru o judar omun. in aast6 part a hotririi de asmrna sr vor india informa.tiil nrsarg pntru inregistrarea divorlului in organel strii ivil (timpul inregistririi 6s6torii' numirul d inregistrae, denumirra organului arr a inrgistrat satoria, numrul opiilo ornuni in virsta d pin la 18 ani). Numl d familie a solilor s insri tn hotirir in onformitate u advrinla de 6s6tori, inlusiv qi numl d pini la isatri. Aast hotarire, d asmena, conlin in}rma1ii in dintr soti qi in mrime utmeazil s6 ahit taa d stat qi r dintre soli ste elibrat d ahitar i. va tinr ont de faptul la sta29. Instanlajudtorasa bilira marimii taxi d stat, ar urmaz s fi inasatad la dsfasrii 6s6torii, s ia in onsidrali d it so{i in caztl]ri au fst sfltori1iso1ii (o dati sau ptat),stara matrial a raruia dintre ei, la car din prli vor r6min s louiasc opiii minori, gradul vinovlii fiearuia dintre soli in destrmaraamilii qi alt irumstant onrtr. librara d ahitrra uni p a ti d stat la irgistrarea dsfarii strii in orgrrl stfii il' preum qi stabilira marimii ei tn privin! firuia dintr p nsit s fi motivata jud6torqti. in mod obligatoriu in hotrirainstan1i 30. A atnliona judtrii asupra nesit1ii indplinirii rinlelor Lgii tai d stat n.1216-II din 03.12.1992 ctl modifiiril qi ompltiril ultrioa. t46

Conomitnt, s va lin ont de fapl c |a prezentrea aliunii d dsfaer a sdtorii d tr un onlamnat,inlusiv p un trmn d l putin tri ani, tara d stat s inaseaz d la l in aze gnral atit la dpunra rii, it qi la eliberarea advrin!i d dsfar a storii. 31. Da instarrlajud5toras a pronunfat o hotrire de dsfare a storii, aliuna u privire la dsfaera asti sitorii nul urmazl s,fi judat numi in azul asrii arsti hotriri, doar adoptind-o instanfa a rigit din faptul valabilittii stoii. azuril tn ar Astoria a fost dsfiut in organl strii ivil, iar ultrior a fost inaintat5 o littne dspr anulara insririi u privire la dsfarra storii gi runoaqtra i nevalabil, instanla judtoras solufionaz ambl rin! conomitnt. 32. Dac6 in timpul judirii riinii in ordin de apl sau rurs s va onstata c,inbaza hotririi dfinitiv d dsfar a sitorii a fost ftuat ingistraradivor[ului d tr organl stirii ivile' asara unei asmena hotriri, {inindu-s ont d irunrstanla mnlionat, poate una numai in azul luidrii unor inliri senlial al normlor drtului matial 9i prsual. Dup casarea hotnririi in ordin de apl sau rrurs pr marginea cauzei d dsfaerr a strii, instanla judtoras la o nou judar a aesti priini, d asemna,ste obligat6 si vrifi dacd a fost eftuat inrgistrara divorfului in organle strii ivil. Da6 in organl st5rii ivil xist6 inscrira dspr dsfarea storii, la adoptara uni noi hotiriri, instnla judtores slutioneazd hstiuna u privir la anulara asti insriri. 33. Conlinutul prosului-vrbal al gdinfklr judiiare in priinil d dsfar a 5sf,torii va uprind in!l art.274 t4'7
[Pct'3l modifit pri Hotdrire Plnului ur|ii Supreme d Justi|ie Rpublicii Moldov nr.29 din l6.09.2002J

al CPC. in speial,in l vr fi luidatmomntlsn{ial proes, a la partiipanlilr judiiare: idntitata dezbatrilor dat dspropii 9i vista s6toia, cita ari a fost dsfut afiunii, dpozi1iil privind senta lor, xplialiil detaliat a altor probe,prumqi d 6trinstan! martoriior,rtara so}ilor. privlnd impEara afiunileinstrr}ei
[Pct'34 eclus pin Hotdrira Plenului Cur|ii Suprm de Justi|i Rpubliii Moldoa nr. ] 0 din 2 2. I 2.2008J

IIOTRiRA JUDCATORII RPUBLIII

PLENULUI SUPRIVI A N{oLDovA

Cu privir la pratia judirii in auzel dspr dedrea din drpturil pirintgti titnilor ar nu asigur edu. atia orspunziitoar a opiilor nr.3 din 23.05.1974 hotdriri eplictive,,, higindu, 2002, pg.I99 Buletiul ur|ii Supree de Justi|ie Republicii Moldovl, 2002' nr'I2, pg.3 ''uleger de hotdriri plictive,,, Chisindu, 2000, pg.150 modcatd de: Hotrtr Plenului ur|ti Suprme d Justi|ie Rpublicii Moldov nr.I0 din 22.12.2008 Hotdrire Plenului Curlii Supree de Justilie Republiii Moldov..r.26 din 28.06.2004 Hotdrtr Plenului Cur|ii Supreme de Justie Republicii Moldov nr.29 din 16.09.2002 Hotdrire Plenului ur|ii Supreme de Justi|ie Republicii Moldol, nr.38 din 20.12.1999 Hotdrire Plnului Judcdtoriei Suprem RSSMoldov nr.5 din 28.06.]9B4 Hotdrire Plenului Judcdtorii Suprm RSSMoldovrl nr.5 din 22']2.1977 ''ulegere de

Hotririxpliatival Plenului CSJ HotirieaPlnului CJS a R din l5.1 1.1993,nr'l0 . Cu piviela pratiaaplinii satorii judeatoe9ti in auzlde desfare a Iegislatii instafele d trtre / I 2002 87 eplictive ' //ulgerde hotdriri

Apliara ort i urrifrm6 a legislalii u privir la 6storie 9i familie d trjudtorii republiii onstitui una din ondi1iil solufionrii legitim a litigiilor lgate d educalia opiilor qi xutara sarinilor privind prvnira vagabondjului 9i a infraliunilor juvnil. 149

148

Studira pratiii judiiar a dmonstrat i judtoriil republiii in gnral jud oret catlzellerivind ddra din drpturil pfintgti gi luaa u foa a piilor, in onformitat cu irumstan!l onstatatqi u prvedril lgii. Conomitent unl instan{juditore;ti nu aord atn{ia uvnit arstor ctgorii d priini, nu ftrreaz'ptegdtirea lor rspetiv entu dzbateril judiiar, 9i in leg6tur cu aeasta,se omit inlri grav. Unl instanle judetoqtinu rspti dispozigiile art.73 Codul familii, nu atrag a partiipanli in prors organl d trrtel9i uratl6, nu soliit avize de la diretiil de inv!mint al organior publi loal, jud cauze|e in lipsa rprzntanlilor 1or. Instan{l judtorqti nu ftuaz o ativitat sufiinti d prvenirl, nu se atnlioneazi prmanent opinia publi asupra faptlor d b!i, trindvi, d inc6lar d tr rlamafi a rgulilr d onduit in viafa otidiani. In soul aplirii oret 9i uniform a lgisla1ii storii qi familiei la judearea de tr judtoriile republiii a auzlor privind luarra u fo4a a opiilor gi dr6dra din drpturil print;ti, Plnul moditicat prin Hotdrir PlenuluiCur|iiSuprem d.]us[Prembu|ul ti|iea Republiii ]l4oldov nr.29din l6.a9.2002J

IIoTAR$T;
1. A atnfiona instantl judetor9ti asupra apfului judeara cauzlor legat d duatiaopiilor nesito tati qi o atnli dosebit, dar nu numi o hotrir gqit,dar gi ftuara nhibzuit a proesului judiiar influenlrazd ngativ asupra pilului. !.. A s xplia , potrivit art.68 CF, a{iunil u pivir la de6dera din drepturil print;ti pot fi inaintate d 5tre trnul dintrr prinli, d futorl (uratorul) pilului, d tre prorrror. 150

[Pct'5 modifict prin Hotdrire Plnului Cur|ii Suprme IJusti|ie Rpublicii Moldov nr'29 din t 6.09.2002J . Da in prosul prgtirii pntru dzbateril judiiar s va onstata opiii au rmas fr ortirea pf,rinlilor sau l5l

3. st nsar-aj1stan1l judetor$tis rsptstrit rin{le art.art.185.186.CP u pivir. la srupu|ozitatea : .. preg6tirii cauzei pntru dezbatril juiiare. Constafind c. afitma dspre ddra din drpturil printe$ti st inaintat la rrei r.rnuiadintr prin1i' n judtras st obligat tr fir z sparat s stabils loul aflrii luilalt ?n disufl arinta s prr "otl.-"u |.i''. atragrea lui la dezbateril judicire 9i posibilitata tarrstrii opilului pnfru ducali incazd slii a unor stfl d rin!. 4. hrstrr}le judtorqtiurmaz6 s ia in orid cauze|e prind dederea din drpturil print;ti s fiaz pntru audir numai dup6 primira de la organl d futeli qi uratl a avizului privind ondiflile d tai alopilului gi a prsoanlor r pretind la duafia lui, prurn qi opla oig* " tutl 9i uratl6 atras. pntru a partiipa la pros' Ait erin1 va fi respetat indifrnt de faptul in a inaintat u.1i*.u. llaltpint,organul d tutl ratl sau prororul.,_ 9i 5. In nformitat cu art.73 din CF, retara ondigiilor d via! al opiilor gi prsorelorar pretind s.l edu,prum gi onstatrea dorinlei opilului insuqi, s ftuaz de atrr organul d futl qi uratel. In azurile in are instanlajudtoras nsidr n.t'1 audiz opilul, urmazi a audira s s ftuz, linindu-se ont de virsta 9i dzvoltara opilului, in prznia pdagogului, in ondilii e exlul po.ibilitut"u influnti asupra lui a persoanelor intrsat.

[Pct.2 modct prin llotdrire Plenalui Curfii Supreme d Justi|ie a Rpublicii Moldov nr.29 din 16.09.2002J [Pt.3 lus prin Hotdrire Plnuiui Cur|ii Supre l Justi|i Rpublicii Moldov nr'29 din I6.ag.2002, elllte rnumrbtateJ

lsaralor u prinfii est periuloas, instanlajudeioreas

rstr in drpt s6 adopt o deizi privind luarea u fo4a a azului in fond. Arara tmpoopiilor pin la solutinara in onr:ar6 a piilor minori r6magif6r orotirap6rin!i1or, formitateu lit..'' p.14 alRegulamnfuluiprivind futlaqi uratla st asiguratd direliil d inv6!mint ale organelor publie loale. administra{ii judtorgti vor xaminaminulios toatprobl 7. krstnfl din dosr,inclusiv avizul organuluid tutel9i uratl6. in az d nsitatuneaz a fi invitat in qdintad judat1persanlindiat in aviz, it qi prsonlpartiipant la rtraqi intomiralui. Constatind insuficinEa jud6toras1 are drpinformaliilor uprinsin aviz, instanta admia organului inv!mint d dirliei rcomanda tul d a reptati. nistralieipublie loals6 ftuzrretra prsoanl printqti din drepfuril 8. Nu pot fi dczut in urma uni boli 1rprintqti carr nu indplinsobliga1iunil prin onurs d immintale, drbilitefli sau alti boli roni prjurrigrav,prrum qi din alt motiv nu depind d l, u explianromanilorqi alooliilor ronii. in astaz, instanfapoatadoptao hot1iredesprluara lui pntruingrijir orgnlord u fo4a a opilului qi prdara CF, indifrnt d tutrl gi uratl in onformitatu e:t.1| pirintqti. faptul d au fost prinlii de6zutdin dr'pturil
[Pt.8 modat prin Hotdrir Plului urpii Supreme de Justi|i Republicii Moldov nr.29 din I6'09,2002]

11. lnstnfle judtorgti :urmeazl s6 asigur la timp jrrdara astor atgorii de cavze, linind ont d faptul lsarea pe prioad indlungatd a oiilor in ondi1ii nfavorabile influnleaz ngativ asupra edua1iei lr. |2. Instantl judtorqti nu s vo limita la adoptea hotiririi, dr sint obligat s ontrolz xeutarea lor, u'',i.'d i, vedr faptul 6 hot6riril s nsidrr utat din momntul transmitrii opilului. [Pct.l 3 eclusprin HotdrirePlenului urpiiSupremd Justi1i
Rpublicii Moldov nr.]0 din 22.I2.200sJ

[Pt. I0 modifict prin Hotdrirea Plenului ur|ii Supre IeJustilie Rpublicii Moldo nr.29 din I6.09.2002J [Pt, I l, I2 eclus prin Hotdrire Plnului Cur|ii Suprme de Justilie Rpublicii oldov nr'29 din l6.09.2002, celellte renurotteJ

ransmitraopilului eduatoruluid fapt sau uni t4 prsoanesteposibil doar in azulin car astpersoan sint tutorsau uratorai opilului.

9. La dderadin drpturilprintqtiin privin{a citorva ste obligat sf, indi in disopii instanla jude6torasf, qi datantrii lr. opiilor pzitivul htririi numle 10. ln azul deidrrii din drepturilprinteqtia ambilr opilului lui de-al prinli sau a unuia din i ind tnsmitra u alin.2 art.69 doila printnu stposibil, in onformitat al CF, opilul umaz6a fi transmisentruingrijire orgnelr dr tutl9i utl6.

Hotririexpliativale Plnului CSJ Hotihir Plrrului CJS RSS din 23'05.1974, nr.3- Cu ivir la ptia judeirii in rrzldesprddr di drpturilpinte$ia ti!nilor e nu sig drra1ia orsunztoa apii|or //Rvist lqislii si prctiiijudicir J

r52

1s3
tbr

UPRINS Tma 1. NOIUNA' OICTUL $I PRINIPIIL 5 SNTIAL AL DRPTULUI FAI\{ILII............'. 9 Tma 2. RAPORTURIL JURIDI FAILIAL .................. Tma 3. ASATORIA $I RGLNTARA JURIDIA I .'......... 15

22 ......' Tema 4. RLATIIL PRSONAL DINR soTI.......... Tema 5: RGII\4ULLGAL AL BUNURILOR soTILoR... '..'.....25 Tma . RGIUL ONTRACTUAL AL BUNURILOR

soILoR ?. iNTARAAsAToRII .'.....'.. Tma


Tema 8. NULITATA ASAT.ORII Tma 10. DRPTURIL oPLoR MINORI Trm 1r. DR'PTRURIL $I OBLIGAIIL

............7 ...'.'..'.42

Valntina BOTARI, Ghor i1u, Ion ALANCIU

...'....'..'.'...,..47 ......60

53 ma 9. ASTARA PROVNINTI CoPLoR..............

ASPT TORTI $I PRATIC A l,[' PRVDRILOR ODULUI FANIILIEI


(aterial didatio-mtodi pntru ativitafll prati la disiplina Dreptul fmiliei) Rdator EugniBln ahtaromputrizatl n Enhi

PARrNTrLOR.............

......... 6s
.'..'.... 69 .'.............'7

Tma 12. OBLIGATIA D INTRII{ i MMBRII FAILII Tma 13. ODUL D NCASAR $I PLATA A PNSII D iNTRTINR

Tma 14. PROTTIA $I DUCAIA oIILoR A$l FARA oRoTIR PARINTAsCA....... 7s Tema 15. RLAIIL FAILIAL U LNT D ..'.'......'''.92 XTRANIAT PRATIX JUDIIARA '..'......,........g7
Bun d tipar 10.05.201].Formatu|6084l/,o. Coli d npa I0,0' Coli ditorial 8,J. Comanda 66. iraju| 50 ' Cntrl ditorial.Poligrafil US st.Al.atvii,60,Chigindu, D-2009

t54