Sunteți pe pagina 1din 47

CAPITOLUL I CONSIDERA TII INTRODUCTIVE

SECTIUNEA I TILOR COMERCIALE CREAREA SOCIETA

Via ta s i existen ta ntregii societ a ti umane este n prim as i ultim a analiz a comercial a. C aci istoria ntregii societ a ti omene sti nu este, n esen ta sa, dect ns as i istoria evolu tiei sale comerciale. sau vreun domeniu de activitate care s Nu exist a s tiin ta a nu implice, pn a la urm a, interes comercial. Tocmai de aceea, primele grani te desin tate ntre state s i na tiuni au fost cele comerciale. Interesul schimburilor comerciale a tins totdeauna spre uni ri care s i globalizare, chiar s i ntre ta conictual adverse. Orice restric tii s i embargouri comerciale s-au dovedit efemere s i caduce. Pentru c a dintre toate activit a tile sociale, cele comerciale au stimulat n cel mai nalt grad toate celelalte domenii de activitate, acestea determin a att gradul de civiliza tie s i confort, ct s i de prosperitate al unui popor sau altul. Astfel, nc a din societatea primitiv a, de la schimbul de m arfuri n natur a, continund cu societ a tile: sclavagist a, feudal a, capitalist a, socialist a s i cea actual a, de tranzi tie spre societatea hipercibernetizat a a liberului schimb de valori materiale s i umane ntr-un sistem pragmatic tot mai global s i independent deci, pe ntreg parcursul evolu tiei lor istorice, oamenii s i societ a tile create de ei, ca s a existe s i s a se dezvolte, au f acut s i va trebui s a fac a o activitate de comer t. ns a, acest comer t nu trebuie desf as urat oricum s i cu orice pre t, ci conform unor reguli s i obiceiuri devenite norme, scrise sau mp amntenite, statornicite de-a lungul timpului n codice sau pravile, codex-uri sau coduri, mai mult sau mai pu tin generale sau specializate, conforme cu nevoile s i nivelul de civiliza tie al celor care le-au creat, adoptat sau impus. Au r amas astfel celebre: Codul lui Hammurabi, descoperit la Susa n 1901; vestitele codex-uri s i codice romane; Codul civil francez din 1804, promulgat sub domnia lui Napoleon Bonaparte, n vigoare n bun a parte s i azi, care a servit drept model pentru ri, inclusiv pentru Codul civil romn din 1864. elaborarea codurilor din numeroase ta Poart a ntre Occident s i Orient, tara noastr a a suscitat dintotdeauna un interes activ s i multiplu nu numai din punct de vedere geo-strategic, ci s i economic al schimburilor comerciale. n raport cu dinamica dezvolt arii vie tii economice s i a cerin telor comerciale proprii, n Romnia apar s i sunt cunoscute o serie ntreag a de coduri s i regulamente organice, cum sunt: Codul Calimach al Moldovei din 1817; Codul Caragea al Munteniei din 1819; Regulamentul Organic pentru Muntenia s i, respectiv, pentru Moldova, care 1

pun bazele unui regim de drept organizat dup a model francez, crendu-se s i judec atorii de comer t n Bucure sti s i Craiova, precum s i un Tribunal de comer t la Gala ti. Cu privire la judecarea pricinilor comerciale, aceste reglement ari prevedeau c a se vor judeca dup a condica de Comerciu a Fran tei, care se va traduce n limba romneasc a. Regulamentele Organice pun s i bazele codic arii comerciale. Astfel, primul cod comercial romn apare n Muntenia n 1840. Dezvoltarea rapid a a vie tii economice romne sti s i progresul mereu crescnd al activit a tii noastre comerciale au cerut modicarea primului cod de comer ts i adaptarea lui la noile raporturi de drept bazate pe schimburile comerciale. n acest scop a fost ntocmit un nou cod comercial care avea la baz a Codul italian din 1882. El este s i azi n vigoare, cu unele modic ari. Pe m asur a ce societatea omeneasc a s-a dezvoltat, iar nevoile economice s i sociale au crescut, oamenii s i-au dat tot mai mult seama c a energiile individuale, orict de mari ar fost ele, nu mai erau ndestul atoare pentru satisfacerea acestor nevoi. O ac tiune individual a, indiferent de m arimea resurselor de munc a s i nanciare ale ntreprinz atorului, nu mai realiz putea face fa ta arii unor activit a ti economice de amploare. n aceste condi tii s-a n ascut ideea cooper arii ntre mai mul ti ntreprinz atori, care s a realizeze mpreun a astfel de activit a ti. Aceast a idee s i-a g asit expresia, pe planul dreptului, n conceptul de societate comercial a, care implic a asocierea a dou a sau a mai multor persoane, cu punerea n comun a unor resurse, n vederea desf as ur arii unei activit a ti economice s i mp ar tirii beneciilor rezultate. Pentru a- si ndeplini rolul s au economic, societatea comercial a a fost conceput a ca un organism autonom, c aruia legea i-a conferit personalitate juridic a. Societ a tile comerciale s-au nin tat pentru a opera un c stig dorit ct mai mare de care s a benecieze to ti membrii, n anumite propor tii, deci n vederea unui scop lucrativ s i nu social caritativ, cum este cazul la cele mai multe societ a ti de ordin public. Dezvoltndu-se, societ a tile comerciale s-au manifestat ca factorul cel mai puternic al ntregii economii na tionale. Ceva mai mult, ele au imprimat economiilor na tionale direc tii noi de dezvoltare: cu ajutorul lor formele primitive ale economiei au fost nlocuite cu formele ranate ale economiei b ane sti s i de credit. Societ a tile comerciale sunt o crea tie a comer tului. Ele nu s-au putut dezvolta dect dup a ce comer tul nsu si a ie sit din primele nceputuri ale dezvolt arii sale. Societ a tile comerciale au fost s i sunt s i n prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane s i nanciare pentu realizarea unor scopuri sociale, ca s i pentru satisfacerea unor interese personale ale ntreprinz atorilor.

SECTIUNEA A II-A 2

TII COMERCIALE NOTIUNEA SOCIETA

[1.]

Societatea civil as i societatea comercial a.

Abreviativ, se arm a adesea c a societatea comercial a este o form a de organizare a ntreprinderii. Aceast a prezentare sumar a, cu accent pe latura economic a, f ar a s a e eronat a, trebuie ntregit a. Nici Legea 31/1990 privind societ a tile comerciale, nici Codul comercial nu cuprind o deni tie a societ a tii comerciale. ntr-o asemenea situa tie trebuie s a apel am la dispozi tiile Codului civil, care reglementeaz a societatea civil a. Accep tiunea clasic a a societ a tii izvor as te din art. 1491 C. civ., care prevede c a societatea este un contract prin care dou a sau mai multe persoane se nvoiesc s a pun a ceva n comun, cu scop de a mp ar ti foloasele ce ar putea deriva. trei componente principale, care trebuie s Deni tia citat a enun ta a e reunite cumulativ pentru existen ta valabil a a unei asemenea entit a ti. n primul rnd este necesar a ncheierea unui contract, denumit adesea s i pact societar. Se cere apoi s a se constituie un fond comun, alc atuit din aporturi ale membrilor. n ne, no tiunea implic a scopul asocia tilor de a realiza c stiguri s i de a le mp ar ti ntre ei. Textul art. 1491 C. civ. omite totu si s a aminteasc a explicit un alt element caracteristic, n concep tia pe care o promoveaz a, s i anume voin ta comun a a asocia tilor de a conlucra n vederea ob tinerii de c stiguri. Affectio societatis ntrege ste, cu alte cuvinte, notele specice enumerate expres de legiuitor. Tr as aturile evocate sunt folosite, printr-o interpretare extensiv a, n lipsa unei alte deni tii legale, s i pentru caracterizarea societ a tilor comerciale. Transpunerea nu poate totu si operat a tale quale, deoarece deni tia din art. 1491 C. civ. convine numai societ a tilor comerciale f ar a personalitate juridic a. Spre deosebire de acestea, categoria celor care dobndesc calitatea de subiect autonom de drepturi include n mod necesar o not a . distinctiv a adi tional a personalitatea juridic a pe care textul men tionat nu o enun ta Deni tia legiuitorului civil nu epuizeaz a, cu alte cuvinte, sfera societ a tilor comerciale. n completarea deni tiei din art. 1491 C. civ., societatea comercial a cu personalitate juridic a se identic a, n mod uzual, att prin natura ei institu tional a, ct s i prin tr as aturile care o deosebesc de societatea civil a. Legiuitorul comercial n telege s a asigure institu tionalizarea anumitor tipuri de societ a ti comerciale, atribuindu-le explicit, n condi tii determinate, personalitate juridic a. Aceast a calitate le fusese recunoscut a expres de art. 77 al. nal C. com., reconrmat a de art. 1 al. 2 din Legea nr. 31/1990. Literatura de specialitate, la rndul ei, subliniaz a aceast a tr as a3

juridic tur a fundamental a: Societatea comercial a, considerat a ca organism propriu, este o in ta a abstract a, rezultat a dintr-un contract de societate, nzestrat a cu personalitate juridic a de la lege. Ini tiat a, a sadar, printr-un act juridic pactul societar societatea comercial a devine, n cadrul Legii nr. 31/1990, un subiect de drepturi s i obliga tii, ac tionnd n circuitul civil independent de membrii componen ti. Ea prezint a, cu alte cuvinte, o dubl a natur a juridic a, mbinnd n mod indisolubil att o latur a voli tional a (a asocia tilor), ct s i o alta institu tional a (ca efect al legii). n lumea contemporan a, natura institu tional a poate socotit a precump anitoare. Doctrina subliniaz a c a societatea comercial a continu a s a piard a caracterul contractual, n protul aspectului institu tional. Sub cel de-al doilea aspect semnalat, societatea comercial a se individualizeaz a prin specicitatea activit a tii pe care, potrivit actelor constitutive, o desf as oar a. Prototipul original l constituie societatea civil a, f ar a personalitate juridic a, provenit a din dreptul roman. De si la fel cu societatea civil a, urm are ste realizarea de foloase ce se vor mp ar ti ntre membri, c stigul se ob tine prin efectuarea unor opera tiuni distincte, substan tial diferite de cele civile. Particularismul const a n func tia societ a tii comerciale de a ndeplini fapte s i acte de comer t, desigur rentabile. Instrumentul optim pentru organizarea structurii func tionale a societ a tii comerciale este, a sa cum o demonstrez a practica, ntreprinderea. Autorii subliniaz a c a, n lumea contemporan a, , ca un mod de organizare juridic societatea comercial a se prezint a, n esen ta a a ntreprinderii. Altfel spus, societatea comercial a constituie haina juridic a pe care o mbrac a ntreprinderea. Din perspectiva men tionat a, societatea comercial a poate denit a ca o ntreprindere, pe care una sau mai multe persoane o organizeaz a prin actul constitutiv, n vederea realiz arii de benecii, ca subiect de drept autonom sau s i f ar a aceast a nsu sire, afectndu-i bunurile necesare pentru a ndeplini actele s i faptele de comer t specice obiectului statutar de activitate. Al ti autori denesc societatea comercial a ca o grupare de persoane constituit a pe baza unui contract de societate s i beneciind de personalitate juridic a, n care asocia tii se n teleg s a pun a n comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comer t, n scopul realiz arii s i mp ar tirii beneciilor rezultate.

[1.]

Natura juridic a a societ a tii comerciale.

Persoana zic a devine comerciant, n n telesul C. com. (art. 7), atunci cnd aceasta exercit a fapte de comer t s i are comer tul ca profesiune obi snuit a. Cnd acelea si fapte se exercit a tot ca profesie, dar de o colectivitate de persoane n care elementul individ dispare s i este nlocuit cu un subiect de drept diferit de membrii s ai componen ti, ne a am n fa ta unei societ a ti comerciale. Acest organism se nf a ti seaz a sub forma unei persoane juridice, care are 4

acelea si drepturi s i obliga tii ca ale comerciantului persoan a zic a, constituind totodat a un important instrument de progres economic, dac a scopul s au este de stimulare a for telor productive. Datorit a acestei voca tii, societatea comercial a este superioar a comerciantului persoan a zic a. Dup a o expresie plastic a a profesorului Cesare Vivante, aceasta este nou o in ta a care zboar a cu propriile ei aripi, nentrerupt, spre acela si tel. mntul inTo ti autorii sunt de acord c a la originea oric arei societ a ti se a a consim ta dividual al asocia tilor. Voin ta acestora joac a un rol important la constituirea societ a tii. voluntar Participarea la societate este prin excelen ta a; asocia tii convin cu privire la bunurile pe care le pun n comun, asupra activit a tii ce urmeaz a s a o realizeze mpreun a s i n leg atur a cu mp ar tirea beneciilor. Avnd posibilitatea s a aleag a forma juridic a a societ a tii comerciale, asocia tii vor decide, n condi tiile legii, asupra organiz arii s i func tion arii acesteia. Din moment ce, ndeplinindu-se formalit a tile cerute de lege, societatea a dobndit personalitate juridic a, rolul voin tei asocia tilor se estompeaz a. Societatea comercial a apare ca un grup organizat de persoane, care, gra tie personalit a tii juridice, ac tioneaz a ca un subiect de drept distinct. Asocia tii p astrez a ns a dreptul de decide, n condi tiile actului constitutiv s i cu respectarea prevederilor legii, asupra societ a tii, putnd modica actul constitutiv ori chiar dizolva societatea. De aici rezult a natura contractual a a societ a tii. Chiar dac a nu se reduce la a numai un contract, deoarece este s i o persoan a juridic a, societatea comercial a are o origine contractual a, care si pune amprenta nu numai asupra constituirii, ci s i asupra organiz arii s i func tion arii ei. Regimul juridic al societ a tilor comerciale a fost reglementat n Codul comercial, Cartea I, Titlul VIII (art. 77-269), intitulat Despre societ a ti s i despre asocia tiuni comerciale. ntruct reglementarea societ a tilor comerciale cuprins a n Codul comercial era, n mare m asur a, dep as it a, ea a fost nlocuit a cu o nou a reglementare, care face obiectul Legii nr. 31/1990 privind societ a tile comeciale.

CAPITOLUL II TILOR COMERCIALE DIZOLVAREA SOCIETA

SECTIUNEA I TII COMERCIALE NOTIUNEA DE DIZOLVARE A SOCIETA

Societatea comecial a se constituie pentru a desf as ura o activitate comercial a pe durata de timp stabilit a n actul constitutiv. Durata societ a tii se poate prelungi chiar s i dup a decesul asocia tilor care au constituit societatea. Dar, orice societate comercial a va sfr si prin a disp area, deoarece ea urmeaz a acela si destin implacabil, ca s i o persoan a zic a: se na ste, tr aie ste s i moare. 6

ncetarea existen tei unei societ a ti comerciale crmuite de prevederile Legii nr. 31/1990, privind societ a tile comeciale, se realizeaz a prin intermediul unei proceduri care str abate, n mod normal, dou a faze distincte, cea a dizolv arii, urmat a de lichidare, a sa cum a precizat Curtea Suprem a de Justi tie. ntr-adev ar, n cuprinsul Legii nr. 31/1990 republicat a, dizolvarea societ a tii comerciale este reglementat a n Titlul VI (art. 222-232), iar lichidarea n Titlul VII (art. 246-264), deci distinct s i subsecvent dizolv arii. S-a pus problema dac a nu s-ar putea realiza ncetarea existen tei societ a tii comerciale sprintr-o procedur a simplicat a, n sensul contopirii celor dou a faze. O astfel de cerin ta ar impune n acele cazuri cnd societatea nu a avut activitate ori aceasta a fost redus a, iar asocia tii ar c adea de acord cu privire la lichidarea activului s i pasivului societ a tii. Solu tia a fost consacrat a n actuala form a a Legii 31/1990. Art. 230 din lege prevede c a, n societ a tile n nume colectiv, n comandit a simpl a s i cu r aspundere limitat a, asocia tii pot hot ar, odat a cu dizolvarea, s i modul de lichidare a societ a tii. O atare hot arre poate luat a numai dac a asocia tii sunt de acord cu privire la repartizarea s i lichidarea patrimoniului societ a tii s i cnd asigur a stingerea pasivului sau regularizarea lui n acord cu creditorii. Hot arrea privind dizolvarea s i lichidarea societ a tii trebuie luat a n condi tiile de cvorum s i de majoritate prev azute de lege pentru modicarea actului constitutiv. Dizolvarea s i lichidarea societ at ilor comerciale sunt reglementate prin dispozi tiile Legii nr. 31/1990 republicat a. Legea permite ns a asocia tilor ca n actul constitutiv s a prevad a modul de dizolvarea s i lichidarea a societ a tii (art. 7 s i art. 8 din lege). Prin dizolvarea societ a tii comerciale se n telege desin tarea ei, ca persoan a juridic a, ncetarea existen tei ei s i nu numai a contractului de societate sau a statutului societ a tii. Dizolvarea nu trebuie, ns a, n teleas a ca o desin tare imediat a a persoanei juridice. Persoana juridic a va continua s a existe, deoarece ea trebuie s a ndeplineasc a opera tiile de lichidare a patrimoniului dobndit n timpul existen tei sale. Dizolvarea are, ca efect imediat, numai ncetarea raporturilor dintre asocia ti, n ascute din contractul de societate. Dizolvarea societ a tii prive ste, astfel, acele opera tiuni care declan seaz a procesul de ncetare a existen tei societ a tii comerciale s i asigur a premisele lichid arii patrimoniului social. Aceste opera tiuni se refer a la hot arrea adun arii generale sau a instan tei judec atore sti de dizolvare a societ a tii s i aducerea ei la cuno stin ta celor interesa ti. Excep tional, dizolvarea se poate produce s i n temeiul legii.

SECTIUNEA A II-A TILOR COMERCIALE CAUZELE GENERALE DE DIZOLVARE A SOCIETA 7

Dizolvarea societ a tilor comerciale este pricinuit a de cauze care survin, de regul a, n cursul func tion arii comerciale sau la expirarea datei convenite, n mod voluntar sau pe cale judiciar a. Aceste cauze de dizolvare sunt prev azute de art. 222224 s i art. 232 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Prin dispozi tiile citate sunt reglementate unele cauze de dizolvare generale, aplicabile tuturor societ a tilor comerciale, precum s i anumite cauze de dizolvare specice unora dintre formele de societate. Cauzele de dizolvare a societ at ilor comerciale sunt cele reglementate de lege sau stabilite n actul constitutiv (art. 222 lit. g din Legea nr. 31/1990 republicat a). Potrivit art. 222 al. 1 din Legea nr. 31/1990 republicat a, cauzele generale de dizolvare a societ a tii comerciale sunt: [a.] trecerea timpului stabilit pentru durata societ a tii;imposibilitatea realiz arii obiectului de activitate al societ a tii sau realizarea acestuia; declararea nulit a tii societ a tii;hot arrea adun arii generale;hot arrea tribunalului, la cererea oric arui asociat, pentru motive temeinice, precum nen telegerile grave dintre asocia ti, care mpiedic a func tionarea societ a tii; falimentul societ a tii; alte cauze prev azute de lege sau de actul costitutiv al societ a tii. n cele ce urmeaz a voi examina numai cauzele generale de dizolvare, urmnd ca cele speciale s a e analizate odat a cu prezentarea regimului juridic al ec arei forme de societate comercial a. [a.] mplinirea termenului stabilit pentru durata societ a tii.

Societatea comercial a se dizolv a la expirarea timpului stabilit pentru durata societ a tii (art. 222 lit.a din Legea nr. 31/1990 republicat a). Potrivit legii, n contractul de societate trebuie s a se prevad a durata societ a tii. De vreme ce nsu si actul constitutiv stabile ste durata existen tei societ a tii, nseamn a c a la expirarea termenului contractual, societatea se dizolv a. Acest efect este deci expresia voin tei asocia tilor privind soarta societ a tii. Trebuie observat c a, n acest caz, dizolvarea societ a tii opereaz a n temeiul legii, f ar a a necesar a vreo formalitate. Efectul dizolv arii societ a tii, ca urmare a expir arii termenului stabilit pentru durata societ a tii, poate nl aturat prin prelungirea duratei societ a tii, n condi tiile art. 199 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Astfel, cererea de nscriere de men tiuni cu privire la prelungirea duratei de func tionare a societ a tii nu poate admis a dac a, la data la care adunarea general a a hot art prelungirea, expi , s-a re rase durata de func tionare, societatea ind de drept dizolvat a. n spe ta tinut c a apelul formulat mpotriva ncheierii pronun tat a de Ociul Registrului Comer tului, n data de 20 mai 1996, 8

este nefondat. Prin ncheierea atacat a s-a re tinut corect c a, potrivit actului constitutiv al societ a tii, durata acesteia este de 5 ani, ncepnd de la data nregistr arii societ a tii la Ministerul Finan telor. Tot astfel, corect s-a re tinut c a durata putea prelungit a n temeiul unei hot arri a adun arii generale, adoptat a cu cel pu tin 6 luni naintea expir arii termenului stabilit; ns a, la data la care adunarea general a a hot art prelungirea duratei de func tionare, societatea era de drept dizolvat a. Deci, tribunalul va respinge, ca nefondat, apelul. Ca o m asur a preventiv a, art. 222 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a dispune c a asocia tii trebuie consulta ti, cu cel pu tin un an nainte de expirarea duratei societ a tii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Dac a administratorii societ a tii nu organizeaz a consultarea, la cererea oric arui asociat, tribunalul va putea dispune, prin ncheiere, efectuarea consult arii. Neefectuarea consult arii nu mpiedic a dizolvarea societ a tii la expirarea duratei prev azute n actul constitutiv. [a.] Imposibilitatea realiz arii obiectului societ a tii sau realizarea acestuia.

Societatea comercial a se dizolv a n cazul unei imposibilit a ti de realizare a obiectului societ a tii, ca s i n cazul cnd obiectul societ a tii s-a realizat (art. 222 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicat a). Orice societate comercial a are un obiect de activitate, care trebuie ar atat n actul constitutiv. Acest obiect se realizeaz a n cursul duratei societ a tii. Dac a se constat a o imposibilitate a realiz arii obiectului de activitate propus, evident, societatea si pierde ra tiunea de a exista s i deci se dizolv a. Acest efect se produce, att n cazul cnd imposibilitatea sa ivit n cursul duratei societ a tii, ct s i n cazul cnd obiectul nu s-a realizat deloc. s-a constatat c n spe ta a, prin nscrisurile existente la dosar, se face dovada c a obiectul pentru care s-a constituit societatea comercial a a devenit imposibil de realizat, datorit a atitudinii prtului, c a, datorit a acestui lucru, s-a ajuns s i la rezilierea contractului de loca tiune pentru magazinul care a constituit sediul social, instan ta apreciind c a sunt ntrunite condi tiile prev azute de art. 222 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicat a. Prtul nu a depus la dosar acte din care s a rezulte contrariul, s i anume c a s-ar executat obiectul de activitate prev azut de cele de mai sus, tribunalul va respinge apelul, ca nefondat. de actul constitutiv. Fa ta Imposibilitatea realiz arii obiectului societ a tii s i realizarea obiectului sunt chestiuni de fapt, care trebuie dovedite pentru a justica dizolvarea societ a tii. [a.] Declararea nulit a tii societ a tii.

Societatea comercial a se dizolv a n cazul declar arii nulit a tii ei (art. 222 lit.c din Legea nr. 31/1990 republicat a). Nerespectarea condi tiilor legale privind constituirea societ a tii, prev azute de art. 56 din Legea nr. 31/1990 republicat a, atrage nulitatea societ a tii. Cazurile de nulitate sunt limitativ prev azute de Legea nr. 31/1990 republicat a. Potrivit art. 56 din lege, nulitatea unei societ a ti nmatriculate n Registrul comer tului poate declarat a de tribunal numai atunci cnd: lipse ste actul constitutiv sau cnd acesta nu a fost ncheiat n 9

form a autentic a; to ti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societ a tii; obiectul de activitate al societ a tii este ilicit sau contrar ordinii publice; lipse ste ncheierea judec atorului delegat de nmatriculare a societ a tii; lipse ste autorizarea legal a administrativ a de constituire a societ a tii; actul constitutiv nu prevede denumirea societ a tii, obiectul s au de activitate, aporturile asocia tilor s i capitalul social subscris; s-au nc alcat dispozi tiile legale privind capitalul social minim, subscris s i v arsat; nu s-a respectat num arul minim de asocia ti prev azut de lege. Aceste prevederi sunt n conformitate cu directivele Comunit a tii Economice Europene, care limiteaz a organizarea regimului nulit a tilor societ a tilor din statele membre. Pe data la care hot arrea judec atoreasc a de declarare a nulit a tii a devenit irevocabil a, societatea nceteaz a f ar a efect retroactiv s i intr a n lichidare. O atare ncetare a existen tei societ a tii echivaleaz a cu dizolvarea acesteia. [a.] Hot arrea adun arii asocia tilor.

ntruct constituirea societ a tii comerciale se bazeaz a pe voin ta asocia tilor, manifestat a prin actul constitutiv, asocia tii pot decide s i dizolvarea societ a tii. Voin ta asocia tilor privind dizolvarea societ a tii se manifest a n cadrul adun arii asocia tilor care exprim a voin ta social a. Adunarea asocia tilor poate hot ar dizolvarea societ a tii n toate cazurile impuse de interesele asocia tilor. ntr-adev ar, ntruct legea nu limiteaz a cazurile n care societatea poate dizolvat a prin hot arrea adun arii asocia tilor, nseamn a c a asocia tii sunt liberi s a aprecieze motivele de dizolvare a societ a tii. Un caz de dizolvare a societ a tii de c atre adunarea asocia tilor, care este reglementat de lege, prive ste dizolvarea societ a tii nainte de expirarea termenului xat pentru durata societ a tii. O asemenea m asur a de excep tie, care intervine nainte de expirarea termenului xat pentru durata statutar a a societ a tii comerciale, este posibil a n condi tiile prev azute de art. 229, corob de ter orat cu art. 32 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Efectele unei astfel de decizii fa ta ti se produc numai dup a trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea n Monitorul Ocial. Printre ter tii care pot prejudicia ti gureaz as i fondatorii societ a tii comerciale. n ceea ce-i prive ste, art. 32 dispune c a ei au dreptul, n caz de dizolvare anticipat a, s a cear a daune de la societatea n cauz a, dac a dizolvarea s-a f acut n frauda drepturilor lor. Ac tiunea n justi tie poate introdus a n cursul unui termen de 6 luni, xat de art. 33. Termenul ncepe s a curg a de la data adun arii generale a ac tionarilor, care a hot art dizolvarea anticipat a. O asemenea desin tare a societ a tii comerciale, nainte de expirarea duratei statutare convenite, ridic a problema dac a dizolvarea poate sau nu s a e contopit a cu faza lichid arii, prin derogare de la dreptul comun, care disociaz a cele dou a momente. Convocarea adun arii generale numai n prezen ta reprezentan tilor legali are loc numai dac a to ti asocia tii au fost legal convoca ti, andu-se n tar a la acea dat a, iar adunarea general a se desf as oar a datorit a refuzului nejusticat al acestora de a se prezenta. [a.] Hot arrea tribunalului.

10

Societatea comercial a se dizolv a prin hot arrea tribunalului, n condi tiile legii (art. 222 lit.e din Legea nr. 31/1990 republicat a). Dizolvarea societ a tii prin hot arrea tribunalului are loc atunci cnd dizolvarea nu se poate realiza prin hot arrea adun arii generale. Potrivit legii, tribunalul poate hot ar dizolvarea societ a tii pentru motive temeinice. Un asemenea motiv l constituie nen telegerile grave dintre asocia ti, care mpiedic a func tionarea societ a tii. Gravele nen telegeri ntre asocia ti pun n imposibilitate continuarea activit a tii unei societ a ti n nume colectiv s i fac o piedic a serioas a realiz arii scop de nenl ului ei, avnd drept consecin ta aturat dizolvarea s i lichidarea societ a tii. [a.] Falimentul societ a tii.

O alt a cauz a general a, care atrage dizolvarea societ a tii comerciale, o constituie falimentul, institu tie juridic a reglementat a de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz arii s i lichid arii judiciare, cu scopul de a asigura administrarea s i lichidarea n interesul creditorilor comuni a patrimoniului unei societ a ti comerciale care se a a n imposibilitatea de a- si pl ati datoriile asumate n leg atur a cu actele de comer t ncheiate n nume propriu. Prin lege se prevede mai nti o procedur a de salvare preventiv a. Este ceea ce se cheam a redresare economic a s i nanciar a a ntreprinderii, redresare ce se face pe baza unui plan care va cuprinde m asuri organizatorice, economice, nanciare, juridice menite s a duc a la ns an ato sirea activ de creditori. it a tii debitorului s i, implicit, la asigurarea resurselor necesare pentru plata datoriilor fa ta n cazul societ a tilor comerciale, Legea nr. 64/1995 recunoa ste dreptul de a propune un astfel de plan asocia tilor societ a tii, n condi tii diferite: asocia tii cu r aspundere limitat a, f ar a condi tii; ac tionarii, dac a sunt titularii a cel pu tin unei treimi din capitalul social al societ a tii pe ac tiuni; nu au dreptul s a propun a un plan asocia tii din societatea cu r aspundere limitat a. Doar n situa tia n care planul de redresare se dovede ste a irealizabil sau nu este executat, se va constata starea de dicultate n care se a a ntreprinderea, aplicnduse procedura falimentului, care va avea ca efect dizolvarea societ a tii n cauz a. [a.] Alte cauze prev azute de lege sau actul constitutiv al societ a tii.

Societatea comercial a se dizolv as i n alte cazuri reglementate de lege sau stabilite prin actul constitutiv (art. 222 lit. g din Legea nr. 31/1990 republicat a). Art. 232 din Legea nr. 31/1990 republicat a prevede c a societatea comercial a se dizolv a n urm atoarele cazuri: [a.] societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot ntruni; societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilan tul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la ociul registrului comer tului; societatea s i-a ncetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori cunoscut asocia tii au disp arut sau nu au domiciliu ori re sedin ta a. Inactivitatea temporar a nu duce la dizolvarea societ a tii. Ea trebuie ns a anun tat a organului scal s i nscris a n registrul comer tului. 11

Durata inactivit a tii nu poate dep as i 3 ani (art. 232 al. 2 din legea nr. 31/1990 republicat a); nerespectarea termenului de 1 an, prev azut de art. 6 din O.G. nr. 32/1997 (astfel cum a fost modicat prin Legea nr. 195/1997), de c atre societ a tile pe ac tiuni, n comandit a pe ac tiuni s i cu r aspundere limitat a pentru majorarea capitalului social la cuantumul prev azut de art.10 al.1 (25.000.000 lei pentru societ a tile pe ac tiuni s i n comandit a pe ac tiuni) s i de art.11 (2.000.000 lei pentru societ a tile cu r aspundere limitat a). La cererea camerei de comer ts i industrie teritoriale sau a oric arei persoane interesate, tribunalul, prin hot arre, va dispune dizolvarea societ a tii comerciale aate ntr-una din cauzele prev azute de art. 232 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Hot arrea tribunalului, prin care s-a pronun tat dizolvarea, se public a n Monitorul Ocial al Romniei, partea a IV-a, s i ntr-un ziar de larg a r aspndire, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putndu-se ndrepta mpotriva societ a tii. mpotriva hot arrii, orice persoan a interesat a, poate face apel n termen de 30 de zile de la data public arii ei n Monitorul Ocial al Romniei. Societatea va radiat a din registrul come tului, din ociu, dup a r amnerea denitiv a a hot arrii de dizolvare, n afar a de cazul n care prin hot arrea tribunalului s-a dispus altfel. SECTIUNEA A III-A TII COMERCIALE CAILE DIZOLVARII SOCIETA

Dizolvarea societ a tii comerciale se realizeaz a pe trei c ai: de drept, prin voin ta asocia tilor s i pe cale judec atoreasc a. Fiecare dintre aceste c ai de dizolvare impune respectarea unor condi tii prev azute de lege. [1.] Dizolvarea de drept a societ a tii.

Legea consacr a un singur caz de dizolvare de drept a societ a tii: expirarea termenului stabilit pentru durata societ a tii. Din moment ce asocia tii au stabilit, prin actul constitutiv, durata societ a tii, iar termenul xat a expirat, societatea se dizolv a, de plin drept, la data expir arii termenului. a asontruct dizolvarea se produce de drept, nu este necesar a nici o manifestare de voin ta cia tilor s i nici ndeplinirea vreunei formalit a ti de publicitate. Voin ta asocia tilor a fost exprimat a prin actul constitutiv s i, dac a nu s-a hot art prelungirea duratei societ a tii, ea si produce efectul. O publicitate prin men tiune n registrul come tului s i publicare n Monitorul Ocial al Romniei este inutil a, de vreme ce prin publicitatea actului constitutiv, f a de durata societ cut a cu ocazia constituirii societ a tii, ter tii au luat la cuno stin ta a tii. n caz de litigiu, orice persoan a interesat a poate cere tribunalului con statarea dizolv arii societ a tii. Instan ta nu pronun ta dizolvarea, ci constat a c a, ind ndeplinit a cerin ta legii, dizolvarea a operat n puterea legii. [1.] Dizolvarea societ a tii prin voin ta asocia tilor. 12

Societatea comercial a se poate dizova prin voin ta asocia tilor, manifestat a n cadrul adun arii generale. Pentru dizolvarea societ a tii pe aceast a cale trebuie respectate condi tiile stabilite de lege pentru modicarea actului constitutiv (art.199 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Hot arrea privind dizolvarea se ia cu respectarea condi tiilor de cvorum s i majoritate prev azute de lege pentru adunarea general a extraordinar a. Actul care constat a hot arrea privind dizolvarea societ a tii comerciale, n form a autentic a, se depune la Ociul registrului comer tului pentru a se face men tiunea n registru, dup a care se transmite, din ociu, Monitorului Ocial, spre publicare. n cazul dizolv arii societ a tii nainte de expirarea termenului xat pen tru durata sa, dizolvarea produce efecte fa ta de ter ti numai dup a trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea n Monitorul Ocial. Pentru a proteja pe asocia ti, legea permite revenirea asupra hot arrii privind dizolvarea societ a tii. Aceast a revenire trebuie hot art a n condi tiile de cvorum s i majoritate cerute de lege pentru adunarea extraordinar a. Revenirea este permis a numai dac a nu s-a f acut nici o reparti tie de activ ntre asocia ti. Noua hot arre se va men tiona n registrul comer tului, de unde va trimis a Monitorului Ocial spre publicare. mpotriva acestei hot arri orice persoan a interesat a poate face opozi tie, n condi tiile art. 62 din Legea nr. 31/1990 republicat a. n cazul societ a tilor n nume colectiv, n comandit a simpl a s i cu r aspundere limitat a, asocia tii pot hot ar, n condi tiile cerute pentru modicarea actului constitutiv, odat a cu dizolvarea s i modul de lichidare a societ a tii. Legea cere ca asocia tii s a e de acord cu privire la repartizarea s i lichidarea patrimoniului societ a tii s i s a asigure stingerea pasivului sau regu mntul creditorilor (art. 230 din Legea nr. 31/1990 republicat larizarea lui cu consim ta a). [1.] Dizolvarea societ a tii pe cale judec atoreasc a.

Societatea comercial a poate dizolvat a prin hot arrea tribunalului. n de tribunalul nvestit cu procazul falimentului, dizolvarea societ a tii se pronun ta cedura falimentului (art. 227 al. 3 din Lega nr. 31/1990 republicat a). Potrivit legii, oricare asociat poate cere, tribunalului, pentru motive temeinice, dizolvarea societ a tii. Legea prezum a drept motive temeinice nen telegerile grave dintre asocia ti, care mpiedic a func tionarea societ a tii. Se n telege c a, dac a datorit a nen telegerilor dintre asocia ti, se creaz a un blocaj care face imposibil a desf as urarea activit a tii, singura solu tie este dizolvarea s i lichidarea societ a tii. Dreptul de a cere dizolvarea societ a tii comerciale prin hot arre judec atoreasc a n cazul nerealiz arii unui consens ntre asocia ti apar tine numai asocia tilor, oricare din ei avnd posibilitatea sesiz arii instan tei. , n spe ta instan ta a re tinut, ntemeiat, n raport cu actul constitutiv 13

al societ a tii, c a reclamantul nu a avut calitatea de asociat, astfel nct cererea sa pentru dizolvarea unei societ a ti de care este str ain este inadmisibil a. Hot arrea judec atoreasc a privind dizolvarea societ a tii trebuie nscris a n registrul comer tului s i publicat a n Monitorul Ocial. Aceste formalit a ti trebuie ndeplinite n termen de 15 zile de la data la care hot arrea judec atoresc a a devenit irevocabil a. SECTIUNEA A IV-A TII COMERCIALE EFECTELE DIZOLVARII SOCIETA M asura dizolv arii societ a tii comerciale, indiferent de modul n care se realizeaz a, produce anumite efecte. Aceste efecte privesc deschiderea procedurii lichid arii s i interdic tia unor opera tiuni comerciale noi. asupra personalit Trebuie ar atat c a dizolvarea nu are nici o consecin ta a tii juridice a societ a tii. Ca persoan a juridic a, societatea continu a s a existe, avnd ns a cu totul alte atribu tii. Aceste atribu tii sunt exercitate de lichidatorii desemna ti n acest scop. Toat a activitatea pe care o vor desf as ura lichidatorii este destinat a transform arii patrimoniului societ a tii n numerar pentru plata datoriilor s i mp ar tirea activului ntre asocia ti. Perioada care ncepe odat a cu dizolvarea societ a tii comerciale s i se ntinde pn a la mp ar tirea activului ntre asocia ti este denumit a perioada lichid arii, astfel c a singurele opera tiuni permise sunt cele specice scopului urm arit, societatea nemaiputnd exercita n mod legal nici un act de activitate comercial a. Potrivit art. 228 din Legea nr. 31/1990 republicat a, dizolvarea societ a tii are ca efect deschiderea procedurii lichid arii. Ca urmare a deschiderii acestei proceduri, administratorii au obliga tia de a convoca adunarea general a a asocia tilor pentru desemnarea lichidatorilor. n anumite cazuri, dizolvarea are loc f ar a lichidare. Art. 228 din lege men tioneaz a cazul fuziunii s i al diviz arii societ a tii comerciale. Deci, n aceste cazuri, dizolvarea societ a tii nu are ca efect deschiderea procedurii lichid arii. Potrivit art. 228 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a, din momentul dizolv arii, administratorii nu mai pot ntreprinde noi opera tiuni. Aceast a interdic tie impus a administratorilor, de a angaja opera tiuni comerciale noi, se explic a prin starea n care se a a societatea. Prin dizolvare s-a consumat prima faz a a procedurii care are drept rezultat nal ncetarea existen tei societ a tii comerciale. Din moment ce a fost dizolvat a, societatea nu poate dect s a continue realizarea opera tiunilor comerciale aate n curs, f ar a s a mai poat a ncepe alte opera tii noi. Activitatea societ a tii nu mai este o activitate normal a, care s a urm areasc a realizarea de benecii, ci este o activitate orientat a spre lichidare.

14

nc alcarea interdic tiei legale are drept consecin ta r aspunderea personal a s i solidar a a administratorilor pentru opera tiunile ntreprinse. Legea stabile ste c a interdic tia unor opera tiuni comerciale noi se aplic a, dup a caz, din ziua expir arii termenului xat pentru durata societ a tii ori de la data cnd dizolvarea a fost hot art a de adunarea asocia tilor sau declarat a prin hot arre judec atoreasc a (art. 228 al. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a). CAPITOLUL III TILOR COMERCIALE LICHIDAREA SOCIETA

SECTIUNEA I TII COMERCIALE NOTIUNEA DE LICHIDARE A SOCIETA

ncetarea existen tei societ a tii comerciale reclam a ndeplinirea unor opera tiuni care s a pun a cap at activit a tii societ a tii, s i, totodat a, s a duc a n nal la ncetarea statutului de persoan a juridic a a societ a tii. Opera tiunile care fac obiectul fazei lichid arii societ a tii sunt realizate de persoane anume nvestite - lichidatorii. n faza lichid arii societ a tii, instan ta judec atoreasc a are un rol redus; interven tia sa are un caracter excep tional s i se produce n cazurile prev azute de lege. Ca urmare a dizolv arii, societatea nu mai poate angaja noi opera tiuni comerciale. Dar opera tiunile aate n curs la data dizolv arii trebuie nalizate. Aceasta nseamn a c a societatea trebuie s a- si execute obliga tiile s i s a si valorice drepturile care au ca izvor raporturile juridice ncheiate anterior dizolv arii. Pentru a dispune de mijloacele de plat a necesare satisfacerii crean telor creditorilor, bunurile societ a tii sunt pref acute n bani, pe calea licita tiei publice. Eventualul activ net va mp ar tit ntre asocia ti potrivit drepturilor lor. A sadar, lichidarea societ a tii comerciale const a ntr-un ansamblu de opera tiuni care au ca scop terminarea opera tiunilor comerciale aate n curs la data dizolv arii societ a tii, ncasarea crean telor societ a tii, transformarea bunurilor societ a tii n bani, plata datoriilor societ a tii s i mp ar tirea activului net ntre asocia ti. Lichidarea societ a tilor comerciale constituie un ansamblu de opera tiuni, avnd ca scop ncheierea afacerilor aate n curs de desf as urare la data dizolv arii societ a tii, transformarea activului n numerar s i mp ar tirea ntre asocia ti a sumelor de bani r amase dup a efectuarea pl a tilor. Opera tiunile de lichidare a societ a tii comerciale sunt reglementate de dispozi tiile Legii nr. 31/1990 republicat a. Totodat a, vor aplicabile s i regulile stabilite prin actul constitutiv, n m asura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea (art. 246 al. 4 din Legea nr. 31/1990 republicat a). 15

SECTIUNEA A II-A TILOR COMERCIALE PRINCIPIILE GENERALE ALE LICHIDARII SOCIETA

Lichidarea societ a tii, ca o faz a subsecvent a a dizolv arii societ a tii comerciale, este guvernat a de anumite principii. Aceste principii denesc statutul juridic al societ a tii aate n lichidare. Principiile generale ale lichid arii societ a tii comerciale sunt urm atoarele: personalitatea juridic a a societ a tii subzist a pentru nevoile lichid arii; lichidarea societ a tii se face n interesul asocia tilor; lichidarea societ a tii este obligatorie, iar nu facultativ a. [1.] Personalitatea juridic a a societ a tii subzist a pentru nevoile lichid arii.

n mod logic, din moment ce societatea comercial a a fost dizolvat a, indiferent de cauz a, ea nceteaz a s a mai existe ca persoan a juridic a. Cu toate acestea, nevoile lichid arii patrimoniului societ a tii s i ale ocrotirii drepturilor asocia tilor s i creditorilor impun necesitatea men tinerii personalit a tii juridice. Deci, n faza lichid arii, societatea comercial a continu a s a benecieze de personalitate juridic a, dar numai pentru nevoile lichid arii. n actuala sa form a, Legea nr. 31/1990 consacr a expres acest principiu, astfel: societatea si p astreaz a personalitatea juridic a pentru opera tiunile lichid arii, pn a la terminarea acesteia"(art. 228 al. 4 din lege). Men tinerea personalit a tii juridice a societ a tii are anumite consecin te. Astfel, societatea comercial a si conserv a atributele de identicare; ea si p astrez a rma, sediul social s i na tionalitatea. Apoi, patrimoniul societ a tii continu a s a apar tin a acesteia, ca subiect de drept distinct. Patrimoniul social constituie, s i dup a dizolvarea societ a tii, gajul general al creditorilor sociali. A sadar, lichidarea societ a tii nu aduce modic ari raporturilor juridice dintre societate s i creditorii s ai. Ace stia si pot valorica drepturile lor mpotriva societ a tii, care va r aspunde cu patrimoniul s au. n sfr sit, n faza lichid arii, organele societ a tii nu si nceteaz a activitatea. Adunarea asocia tilor nume ste lichidatorii s i stabile ste puterile lor pentru realizarea opera tiunilor de lichidare (art. 256 s i art. 258 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Administratorii societ a tii continu a mandatul lor pn a la intrarea n func tie a lichidatorilor (art. 246 lit. a din Legea nr. 31/1990 republicat a). Sunt interzise ns a, din momentul dizolv arii societ a tii, opera tiunile comerciale noi. Cenzorii societ a tii si continu a activitatea lor de control asupra gestiunii societ a tii. Potrivit legii, cenzorii exercit a controlul asupra activit a tii lichidatorilor, care organizeaz a s i conduc opera tiunile de lichidare a societ a tii (art. 247 al. 5 din Legea nr. 31/1990 republicat a).

16

[1.]

Lichidarea societ a tii se face n interesul asocia tilor.

Lichidarea societ a tii, ca urmare a dizolv arii ei, se face, n principal, n interesul asocia tilor. Fire ste, prin reglementarea lichid arii sunt avute n vedere s i interesele creditorilor societ a tii, dar numai n mod secundar; asocia tii neputnd primi nici o sum a de bani n contul p ar tilor ce li s-ar cuveni din lichidare, naintea achit arii crean telor creditorilor societ a tii, conform art. 250 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Interesul asocia tilor imprim a specicitatea acestei lichid ari s i o deosebe ste de procedura falimentului, care este menit a s a ocroteasc a doar interesele creditorilor. Lichidarea unei societ a ti comerciale constituie o procedur a care poate pus a n mi scare numai la cererea asocia tilor. Implicit, se exclude dreptul creditorilor societ a tii de a provoca o asemenea m asur a. Asocia tii constitui ti n adunarea asocia tilor sunt n drept s a numeasc a pe lichidatori s i s a stabileasc a puterile acestora. Procedura ind instituit a n favoarea asocia tilor, legea permite acestora s a stabileasc a prin actul constitutiv condi tiile lichid arii societ a tii. Regulile stabilite prin actul constitutiv se aplic a n m asura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea (art. 246 al. 4 din Legea nr. 31/1990 republicat a). [1.] n Lichidare societ a tii este obligatorie, iar nu facultativ a.

doctrina dreptului comercial s-a discutat dac a lichisociet a tii are un caracter obligatoriu ori facultativ. ntr-o opinie s-a sus tinut c a, ntruct dizolvarea societ a tii nu este un scop n sine, ea trebuie s a e urmat a, n mod obligatoriu, de lichidarea societ a tii. n alt a opinie, lichidarea societ a tii este considerat a facultativ a, iar nu obligatorie. Aceast a opinie se bazeaz a pe faptul c a, potrivit legii, ecare asociat are dreptul s a cear a lichidarea societ a tii, dac a aceasta s-a dizolvat datorit a cauzelor stabilite de lege. n plus, lichidarea ar putea nl aturat a, dac a asocia tii hot ar asc fuziunea societ a tii cu o alt a societate sau divizarea societ a tii. Avnd n vedere c a, potrivit art. 228 din Legea nr. 31/1990 republicat a, dizolvarea societ a tii are ca efect deschiderea procedurii lichid arii, deduc, n mod logic, c a lichidarea este obligatorie. De la aceast a regul a exist a unele excep tii, prev azute tot de art. 228 din Legea nr. 31/1990 republicat a, care statornicesc faptul c a n cazul fuziunii s i diviz arii societ a tii, precum s i n alte cazuri prev azute de lege, dizolvarea are loc f ar a lichidare. Avnd n vedere aceste dispozi tii legale, m a raliez opiniei potrivit c areia dizolvarea este obligatorie, deoarece societatea nu poate r amne n faza de dizolvare; dup a dizolvare urmnd, de regul a lichidarea, iar excep tional, transmiterea universal a a patrimoniului, prin fuziune sau divizare. CAPITOLUL IV darea 17

PROCEDURA LICHIDARII

SECTIUNEA I MODIFICARILE PRODUSE DE TRECEREA LA FAZA DE LICHIDARE

Trecerea societ a tii comerciale n faza lichid arii produce anumite consecin te asupra acesteia. cu nalitatea lichid Astfel, obiectul s i scopul societ a tii se modic a n concordan ta arii. Apoi, administratorii societ a tii vor nlocui ti cu lichidatorii, care devin organul de administrare a societ a tii. n sfr sit, gestiunea societ a tii este predat a lichidatorilor, care vor administra societatea aat a n lichidare. [1.] Modicarea obiectului s i scopului societ a tii.

Din momentul n care societatea dizolvat a a intrat n lichidare, activitatea ei nu se mai poate desf as ura n condi tiile ini tiale stabilite prin actul constitutiv. Activitatea pe care o va desf as ura societatea n continuare va subordonat a exigen telor lichid arii. Obiectul activit a tii societ a tii se restrnge, activitatea societ a tii se limiteaz a la realizarea opera tiunilor comerciale aate n derulare n momentul dizolv arii societ a tii. Legea interzice administratorilor s a ntreprind a opera tiuni noi, iar dac a angajeaz a asemenea opera tiuni, ei r aspund personal s i solidar (art. 228 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Pentru a preveni pe ter ti asupra situa tiei n care se a a societatea, legea prevede c a toate actele emannd de la societate trebuie s a arate c a aceasta este n lichidare. De vreme ce obiectul societ a tii se restrnge, nseamn a c a s i scopul societ a tii sufer a anumite modic ari; prin desf as urarea activit a tii societ a tii nu se mai urm are ste realizarea de benecii s i mp ar tirea lor ntre asocia ti, ci realizarea nalit a tii lichid arii societ a tii, adic a asigurarea pl a tii creditorilor societ a tii s i satisfacerea drepturilor asocia tilor.

[1.]

nlocuirea administratorilor cu lichidatorii societ a tii.

Odat a dizolvat a, societatea intr a n lichidare. Potrivit legii, opera tiunile de lichidare a societ a tii s i, n general, administrarea societ a tii n lichidare, nu se realizeaz a de administratori, ci de c atre lichidatori. Dup a numirea lor, n condi tiile legii, lichidatorii i nlocuiesc pe administratori. 18

Deci, lichidatorii vor organiza s i conduce opera tiunile de lichidare s i repartizare a patrimoniului social ntre asocia ti; ei intrnd n func tie numai dup a ndeplinirea formalit a tilor de publicitate prev azute de lege (art. 246 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a), pe care le voi preciza n sec tiunea referitoare la numirea lichidatorilor. [1.] Predarea gestiunii societ a tii.

nlocuirea administratorilor de c atre lichidatori reclam a predarea gestiunii societ a tii c atre ace stia din urm a. n acest scop, administratorii s i lichidatorii trebuie s a ntocmeasc a anumite documente de predare-primire. Potrivit regimului general, instituit de art. 247 al. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a, predarea gestiunii se realizeaz a n temeiul inventarului s i bilan tului. Aceste documente trebuie s a constate situa tia exact a att a activului, ct s i a pasivului societ a tii, pe aceast a baz a realizndu-se opera tiunile de lichidare a patrimoniului societ a tii. Documentele men tionate trebuie semnate de c atre lichidatori s i administratori. Dispozi tiile legale au omis s a reglementeze cazul unor nen telegeri care s-ar ivi ntre administratori s i lichidatori. Prin analogie cu art. 259 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a, ar normal s a se recunoasc a lichidatorilor dreptul s a sus tin a eventualele contesta tii cu privire la aceste documente. n cazul societ a tii pe ac tiuni sau n comandit a pe ac tiuni, legea prevede o obliga tie special aa administratorilor. Ace stia trebuie s a prezinte lichidatorilor o dare de seam a asupra gestiunii pentru perioada cuprins a ntre data ultimului bilan t aprobat s i data nceperii lichid arii (art. 259 din Legea nr. 31/1990 republicat a). n m asura n care sunt de acord cu con tinutul d arii de seam a, lichidatorii au dreptul s a o aprobe. n caz contrar, pot s a fac a ori s a sus tin a contesta tii la instan ta judec atoreasc a. n cazul n care unul sau mai mul ti administratori sunt numi ti lichidatori, art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicat a instituie un regim special de control al d arii de seam a men tionate. Spre a se asigura o vericare impar tial a, darea de seam a urmeaz a s a e examinat a n acest caz de ac tionari. n acest scop, darea de seam a se va depune la Ociul registrului comer tului s i se va publica n Monitorul Ocial, ca anex a la bilan tul ntocmit de lichidatori e primul bilan t, dac a gestiunea durez a mai mult de un exerci tiu nanciar, e bilan tul nal, dac a lichidarea se ncheie n cursul aceluia si exerci tiu s i prezentat adun arii generale. Orice ac tionar poate, n termen de 15 zile de la publicarea n Monitorul Ocial, s a fac a opozi tie la instan ta judec atoreasc a. n cazul societ a tilor comerciale a c aror activitate s-a desf as urat n baza unei autoriza tii de mediu, lichidatorii sunt obliga ti s a ia m asuri pentru efectuarea bilan tului de mediu, prev azut de Legea nr. 137/1995, privind protec tia mediului s i s a comunice rezultatele agen tiei teritoriale pentru protec tia mediului (art. 248 din Legea nr. 31/1990 republicat a). n temeiul inventarului s i bilan tului, lichidatorii sunt obliga ti s a primeasc a s i s a p astreze patrimoniul societ a tii, registrele ce li s-au ncredin tat de administratori s i actele societ a tii.

19

Pentru asigurarea unei eviden te a opera tiunilor de lichidare, legea impune lichidatorilor obliga tia de a tine un registru n care trebuie s a e consemnate cronologic toate opera tiile lichid arii (art. 247 al. 4 din Legea nr. 31/1990 republicat a). SECTIUNEA A II-A STATUTUL LICHIDATORILOR Lichidatorii sunt, n principiu, persoanele ns arcinate s a organizeze s i s a conduc a opera tiunile de lichidare a societ a tii comerciale. Gestiunea lichidatorilor se poate, eventual, prelungi peste durata anului n care a avut loc numirea lor. n acest caz, potrivit art. 261 din Legea nr. 31/1990 republicat a, ei sunt obliga ti s a ntocmeasc a bilan tul contabil anual, conformndu-se dispozi tiilor legii s i actului constitutiv. Avnd n vedere rolul pe care l au n administrarea societ a tii aate n lichidare, legea reglementeaz a condi tiile de numire a lichidatorilor, puterile s i r aspunderea lor. Lichidator poate o persoan a zic a sau o persoan a juridic a. Potrivit art. 247 al.1 din Legea nr. 31/1990 republicat a, lichidatorul persoan a zic a, precum s i persoana zic a desemnat a ca reprezentant permanent de c atre lichidatorul persoan a juridic a, trebuie s a e lichidatori autoriza ti, n condi tiile legii.

[1.]

Numirea lichidatorilor.

Lichidatorii sunt numi ti prin hot arrea adun arii asocia tilor; n cazul societ a tii n nume colectiv, n comandit a simpl as i cu r aspundere limitat a, hot arrea trebuie luat a n unanimitate, dac a n actul constitutiv nu se prevede altfel; n cazul societ a tii pe ac tiuni sau n comandit a pe ac tiuni, hot arrea trebuie s a se adopte cu majoritatea prev azut a de lege pentru modicarea actului constitutiv (condi tiile prev azute de art.115 din Legea nr. 31/1990 republicat a pentru adunarea general a extraordinar a). n toate cazurile n care nu sunt ndeplinite condi tiile men tionate, lichidatorii sunt numi ti de c atre instan ta judec atoreasc a, la cererea oric aruia dintre administratori sau asocia ti. Pentru a decide, instan ta trebuie s a asculte pe to ti asocia tii s i administratorii societ a tii n nume colectiv, n comandit a simpl a sau cu r aspundere limitat a . n societatea pe ac tiuni s i n comandit a pe ac tiuni este sucient a citarea persoanelor care au solicitat numirea lichidatorilor, ct s i a societ a tii comerciale dizolvate. n cauz a, se constat a, pe de o parte, c a nu s-a realizat unanimitatea voturilor celor trei asociate cu privire la persoana lichidatorului, iar, pe de alt a parte, c a una dintre asociate s-a opus, constant, la numirea lichidatorului. n situa tia dat a, numirea lichidatorului este contrar a spiritului legii, instan ta neputnd impune uneia dintre p ar ti preferin tele celorlalte. mpotriva hot arrii instan tei se poate declara recurs de c atre asocia ti sau administratori n termen de 15 zile de la pronun tare.

20

Actul de numire a lichidatorilor sau sentin ta care i tine locul, precum s i orice act ulterior care ar aduce schimb ari n persoana acestora, trebuie s a e depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comer tului, pentru a nscrise de ndat a s i publicate n Monitorul Ocial, conform art. 246 al.1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicat a. Dup a ndeplinirea formalit a tilor men tionate, lichidatorii vor depune semn atura lor n registrul comer tului s i vor intra n func tie. Din momentul intr arii n func tie a lichidatorilor, nici o ac tiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia dect n numele lichidatorilor sau mpotriva lor. Orice act ulterior, care va aduce schimb ari n persoana lichidatorilor, trebuie s a respecte cerin tele prev azute de lege pentru numirea lichidatorilor. Pn a la intrarea n func tie a lichidatorilor, administratorii sunt obliga ti, potrivit art. 246 al.1 lit. a din Legea nr. 31/1990 republicat a, s a- si continue mandatul, ns a f ar a dreptul de a ntreprinde noi opera tii n numele societ a tii comerciale. Art. 247 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a prevede c a lichidatorii au aceea si r aspundere ca s i administratorii. Or, potrivit art. 72 din Legea nr. 31/1990 republicat a, obliga tiile s i r aspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozi tiile referitoare la mandat s i de cele prev azute de legea societ a tilor comerciale. Deci, n concep tia legii, lichidatorii sunt considera ti mandatari ai societ a tii, cu toate consecin tele care decurg din aceast a calitate. Anumite puteri ale lichidatorilor sunt conferite de asocia ti, cu aceea si majoritate cerut a pentru numirea lor (art. 249 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Lichidatorii si ndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor societ a tii (art. 247 al. 5 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Se n telege c a, n societ a tile n care nu exist a cenzori, dreptul de control apar tine asocia tilor. [1.] Pe nr. Puterile lichidatorilor. c atre asocia ti, art. s i alte puteri ale 249 din lichidatorilor. Legea

lng a puterile conferite de 31/1990 republicat a prevede

[a.] Lichidatorii trebuie s a execute s i s a termine opera tiunile de comer t referitoare la lichidare. Ei nu pot ntreprinde noi opera tiuni comerciale, care nu sunt necesare scopului lichid arii. Dac a se angajeaz a asemenea opera tiuni, lichidatorii r aspund personal s i solidar de executarea lor. n acest fel, legiuitorul restrnge, prin norme imperative, obiectul gestiunii pe care o exercit a lichidatorii. Lichidatorii trebuie s a lichideze s i s a ncaseze crean tele societ a tii. Dac a este necesar, lichidatorii trebuie s a-i urm areasc a pe debitorii sociali, pentru satisfacerea crean telor societ a tii. n cazul n care debitorul social este supus procedurii reorganiz arii judiciare s i a falimentului, lichidatorii trebuie s a declare crean tele societ a tii s i vor participa la aceast a procedur a. Pentru crean tele . ncasate, lichidatorii sunt n drept s a dea chitan ta Lichidatorii sunt ndrept a ti ti s a vnd a, 21

prin licita tie public a, bunurile mobile s i imobile apar tinnd societ a tii. Sumele ob tinute din valoricarea bunurilor societ a tii, ca s i cele provenite din valoricarea crean telor societ a tii, sunt destinate satisfacerii creditorilor societ a tii, iar restul satisfacerii drepturilor cuvenite asocia tilor. Potrivit legii, lichidatorii nu pot pl ati asocia tilor nici o sum a de bani n contul p ar tilor ce li s-ar cuveni din lichidare, naintea achit arii creditorilor societ a tii (art. 250 din Legea nr. 31/1990 republicat a). [a.] Lichidatorii pot s a contracteze obliga tii cambiale, s a fac a mprumuturi neipotecare s i s a ndeplineasc a orice alte acte necesare lichid arii. Legea are n vedere numai asumarea de obliga tii care servesc scopului lichid arii s i care nu sunt p agubitoare pentru patrimoniul societ a tii aate n lichidare. Bunurile societ a tii vor putea ipotecate dac a exist a dispozi tii n acest sens n actul constitutiv, sau n actul de numire a lichidatorilor. n absen ta unor asemenea dispozi tii, ipotecarea bunurilor societ a tii se poate face cu avizul cenzorilor s i autoriza tia instan tei judec atore sti. [a.] Lichidatorii sunt n drept s a stea n judecat as i s a e ac tiona ti n interesul lichid arii. Acest lucru se explic a prin aceea c a, potrivit legii, de la data intr arii n func tie a lichidatorilor, nici o ac tiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia dect n numele lichidatorilor sau mpotriva lor (art. 246 al. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Participnd la solu tionarea litigiilor privind societatea n lichidare, lichidatorii sunt ndrept a ti ti s a fac a tranzac tii, n condi tiile legii. [1.] R aspunderea lichidatorilor.

Art. 247 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a prevede lichidatorii au aceea si r aspundere ca s i administratorii societ a tii. Avnd n vedere dispozi tiile art. 72 din Legea nr. 31/1990 republicat a, care se aplic a n mod corespunz ator, lichidatorii r aspund personal s i solidar pentru nerespectarea obliga tiilor izvorte din mputernicirea asocia tilor (r aspundere civil a contractual a), precum s i pentru nerespectarea obliga tiilor stabilite de Legea nr. 31/1990 republicat a (r aspundere civil a delictual a sau r aspundere penal a). R aspunderea lichidatorilor pentru nerespectarea obliga tiilor rezultate din puterile conferite lor de c atre asocia ti sau a obliga tiilor stabilite de legea societ a tilor comerciale, se angajeaz a, ca s i r aspunderea administratorilor, n condi tiile dreptului comun al r aspunderii civile. Indiferent de forma ei, r aspunderea are ca temei culpa lichidatorului. Conduita lichidatorului n ndeplinirea obliga tiilor trebuie apreciat a pe baza dispozi tiilor Codului civil. Potrivit art.1080 C. civ., care se aplic a n mod corespunzator lichidatorilor, diligen ta ce trebuie s a depun a lichidatorul n ndeplinirea obliga tiilor ce-i revin, este aceea a unui bun lichidator. Altfel spus, lichidatorul trebuie s a asigure o bun a desf as urare a lichidarii, care s a duc a la realizarea scopului acesteia. c a 22

Ac tiunea n r aspundere mpotriva lichidatorilor este o ac tiune social a; ea apar tine adun arii generale s i se ia cu respectarea condi tiilor de cvorum si majoritate prev azute de lege pentru luarea hot arrilor de c atre acest organ al societ a tii. Ca efect al deciziei privind pornirea ac tiunii n r aspundere contra unui lichidator, mandatul acestuia nceteaz a de drept, iar adunarea general a va proceda la nlocuirea lui. Ac tiunea n justi tie mpotriva lichidatorilor poate avea un temei contractual sau delictual, dup a caz. Potrivit Legii nr. 31/1990 republicat a, unele fapte s avr site de lichidatori sunt ncriminate s i pedepsite ca infrac tiuni. Ac tiunea penal a nu poate apar tine adun arii generale, ci ea se exercit a de c atre procuror (art. 264 C.proc. pen.). SECTIUNEA A III-A TII LICHIDAREA PATRIMONIULUI SOCIETA Lichidarea societ a tii comerciale impune efectuarea unor opera tiuni care au drept rezultat lichidarea patrimoniului societ a tii. Aceste opera tiuni constau n lichidarea activului s i pasivului societ a tii. Scopul opera tiunilor de lichidare a activului s i pasivului societ a tii este prefacerea bunurilor societ a tii n bani s i achitarea datoriilor societ a tii. Eventualul activ net se repartizeaz a asocia tilor. [1.] Lichidarea activului societ a tii.

Opera tiunile de lichidare a activului societ a tii cuprind transformarea bunurilor de ter societ a tii n bani s i ncasarea crean telor pe care societatea le are fa ta ti. [A.] Transformarea bunurilor societ a tii n bani. Aceast a opera tiune se realizeaz a pe calea licita tiei publice. Potrivit legii, lichidatorii vor putea s a vnd a, prin licita tie public a, imobilele si orice avere mobiliar a a societ a tii (art. 249 al.1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicat a). Ca m asur a de protec tie, legea interzice vnzarea n bloc a bunurilor societ a tii, adic a vnzarea acestor bunuri pe un pre t global. Deci, ecare bun care se vinde prin licita tie trebuie evaluat n mod individual. Problema care se pune este aceea de a s ti dac a este sau nu obligatorie vnzarea la licita tie a tuturor bunurilor societ a tii. S-a decis c a, dac a o construc tie a fost adus a ca aport, cu p astrarea dreptului de proprietate pentru asociat, ea nu gurez a n activul societ a tii s i, ca atare, nu va cuprins a n bilan tul lichid arii. Din dispozi tiile legii pare s a rezulte c a toate bunurile societ a tii trebuie pref acute n bani, n vederea satisfacerii crean telor creditorilor sociali s i mp ar tirii restului ntre asocia ti. Aceast a concluzie se poate ntemeia s i pe faptul c a legea nu reglementeaz a partajul bunurilor societ a tii ntre asocia ti. Anumite bunuri ale societ a tii ar putea sustrase vnz arii la licita tie, dac a prin actul constitutiv s-a stabilit c a bunurile n cauz a vor reveni, n contul p ar tilor ce li s-ar cuveni din lichidare, asocia tilor care le-au adus ca aport n societate. 23

O asemenea solu tie se ntemeiaz a pe dispozi tiile art. 246 al 4 din Legea nr. 31/1990 republicat a, care prev ad dreptul asocia tilor de a hotar, prin actul constitutiv, regulile de lichidare a societ a tii. [A.] ncasarea crean telor. Lichidatorii trebuie s a ncaseze crean tele de la debitorii societ a tii. Aceast a opera tiune se , potrivit obliga face la scaden ta tiilor asumate. Solu tia are la baz a faptul c a starea de lichidare a societ a tii nu are nici o consecin ta asupra raporturilor juridice ale societ a tii cu debitorii s ai. [A.] Ac tiunile lichidatorilor. Legea reglementeaz a calea de urmat n cazul cnd fondurile societ a tii, realizate din vinderea la licita tie a bunurilor societ a tii s i din ncasarea crean telor acesteia, nu sunt ndestulatoare pentru plata creditorilor societ a tii. Art. 251 din Legea nr. 31/1990 republicat a prevede c a lichidatorii care probeaz a, prin prezentarea bilan tului, c a fondurile de care dispune societatea nu sunt suciente s a acopere pasivul exigibil, trebuie s a cear a sumele necesare asocia tilor care r aspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral v ars amintele, dac a ace stia sunt obliga ti s a le procure, dup a forma societ a tii, sau, dac a sunt deb de societate, pentru v itori fa ta ars amintele neefectuate, la care erau obliga ti n calitate de asocia ti. Din dispozi tiile legale rezult a c a, pentru realizarea fondurilor necesare pot urmari ti asocia tii care r aspund nelimitat pentru obliga tiile sociale sau asocia tii care datoreaz a societ a tii anumite sume de bani cu titlu de aport. Cu toate c a legea reglementeaz a o solu tie alternativ a, mai potrivit a ar stabilirea unei ordini de urm arire, n sensul de a urm ari ti mai nti asocia tii restan tieri (care sunt debitori ai societ a tii pentru v ars amintele neefectuate) s i abia dup a aceea asocia tii care au o r aspundere nelimitat a pentru obliga tiile sociale. Urm arirea asocia tilor care nu s i-au completat valoarea aportului este conditionat a, n societatea n nume colectiv, n comandit a simpl a sau cu r aspundere limitat a, de punerea lor n ntrziere (art. 217 al.1 lit. a din Legea nr. 31/1990 republicat a), iar n societatea pe ac tiuni s i n comandit a pe ac tiuni de o invita tie adresat a prin soma tie colectiv a, publicat a de doua ori la un interval de 15 zile, n Monitorul Ocial s i ntr-un ziar r aspndit, cu aplicarea sanc tiunilor prev azute de art. 66 din Legea nr. 31/1990 republicat a, n caz de neexecutare. Asocia tii urm ari ti nu vor putea s a invoce compensa tia sumelor datorate societ a tii cu sumele ce li s-ar cuveni din lichidare, deoarece s-ar nc alca dispozi tiile art. 250 din Legea nr. 31/1990 republicat a, care prev ad c a asocia tii nu pot primi nici o sum a de bani n contul p ar tilor ce li s-ar cuveni din lichidare, naintea achit arii creditorilor societ a tii. Fondurile necesare pl a tii crean telor societ a tii pot asigurate s i prin contractarea de mprumuturi neipotecare s i de obliga tii cambiale, n condi tiile prev azute de art. 249 din Legea nr. 31/1990 republicat a. [1.] Lichidarea pasivului societ a tii. 24

Prin lichidarea pasivului societ a tii se n telege plata datoriilor societ a tii c atre creditorii s ai. Opera tiunea de lichidare a pasivului societ a tii se realizeaz a de c atre lichidatori, n condi tiile stabilite de lege. de creditorii sociali se face cu sumele de bani rezultate din lichidarea acPlata datoriilor fa ta tivului societ a tii. Pentru stingerea datoriilor societ a tii, lichidatorii pot contracta obliga tii cambiale, pot face mprumuturi neipotecare s i pot ndeplini orice alte acte necesare, inclusiv ncheierea de tranzac tii. Totu si, lichidatorii nu pot, n lips a de dispozi tie special a n actul constitutiv al societ a tii sau n actul , cu de numire a lor, s a constituie ipoteci asupra bunurilor societ a tii, dac a nu vor autoriza ti de instan ta avizul cenzorilor (desigur, n societ a tile a c aror structur a include acest organ de control). Legiuitorul nu precizeaz a natura actului jurisdic tional prin care instan ta are c aderea s a autorizeze un mprumut ipotecar. n scopul stingerii datoriilor sociale, art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicat a ng aduie lichidatorilor s a le achite s i cu proprii lor bani. ns a, lichidatorii nu pot s a exercite mpotriva societ a tii drepturi mai mari dect acelea ce apar tineau creditorilor pl ati ti. Rezult a, a sa cum a re tinut n mod justicat Curtea Suprem a de Justi tie, c a n reglementarea Legii nr. 31/1990, activitatea de lichidare s i de repartizare a patrimoniului social cu atribu tiile prev azute de art. 249 este de competen ta lichidatorilor, iar nu a instan tei judec atore sti. Implicarea direct a a instan tei judec atore sti n opera tiunea de lichidare este gre sit a. n completare, Curtea Suprem a de Justi tie a mai precizat urm atoarele: Competen ta instan tei de judecat a n faza S.R.L.) este strict reglementat lichid arii societ a tii comerciale (n spe ta a de Legea nr. 31/1990 n dou a cazuri: formularea unei cereri pentru numirea lichidatorilor, n situa tia n care nu se poate ntruni unanimitatea voturilor asocia tilor asupra persoanei acestora s i n cazul formul arii unei opozi tii de c atre asocia ti la bilan tul de lichidare ntocmit de lichidatori. Instan ta nu are competen ta de a se subroga n atribu tiile lichidatorilor, ci, sesizat a ind, va solu tiona opozi tiile formulate de asocia ti sau creditori la bilan tul de lichidare s i propunerile de repartizare a activului ntre asocia ti. Drepturile creditorilor sociali. Cumulativ cu obliga tia lichidatorilor de a asigura n mod prioritar stingerea datoriilor sociale, creditorii societ a tii comerciale sunt ei n si si n m asur a s a- si valorice drepturile corespunz atoare. n denitiv, lichidarea se face n interesul asocia tilor, dar f ar a a v at ama pe creditor. n acest sens, art. 254 al. 4 din Legea nr. 31/1990 republicat a prevede c a lichidarea nu libereaz a pe asocia ti s i nu mpiedic a deschiderea procedurii de faliment a societ a tii. Pentru a proteja interesele creditorilor societ a tii, legea consacr a anumite ac tiuni prin care ace stia si pot valorica drepturile lor. n primul rnd, creditorii societ a tii au dreptul, potrivit art. 253 din Legea nr. 31/1990 republicat a, de a exercita contra lichidatorilor ac tiunile care decurg din crean tele ajunse la termen. Dar, posibilitatea urm aririi este m arginit a numai pn a la concuren ta bunurilor existente n patrimoniul societ a tii. Deci, potrivit regulilor generale, creditorii societ a tii care nu au fost satisf acu ti n drepturile lor, pot ac tiona societatea, prin lichidatori, pentru a urm ari bunurile existente n patrimoniul social. Apoi, n subsidiar, creditorii societ a tii pot s a se ndrepte mpotriva asocia tilor, pentru plata 25

sumelor datorate din valoarea ac tiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul societ a tii. Aceast a ac tiune are ca obiect plata sumelor de bani datorate ca aport de c atre asocia ti. Recunoa sterea unei asemenea ac tiuni directe a creditorilor sociali mpotriva asocia tilor constituie o m asur a excep tional a de favoare pentru creditorii sociali. Suntem n prezen ta unei derog ari de la regimul juridic general care se aplic a n materie regimul juridic al ac tiunii oblice reglementate de art. 974 C. civ. ntr-adev ar, pe toat a durata existen tei societ a tii, dreptul de a cere asocia tilor restan tieri (al c aror aport nu a fost predat integral) s a- si ndeplineasc a obliga tia asumat a apar tine administratorilor s i lichidatorilor. Totu si, n faza nal a, care se deschide prin actul de dizolvare a societ a tii, imperativul de ntregire a capitalului social devenind stringent, explic a aceast a m asur a de favoare pentru creditorii sociali. Dispozi tiile Legii nr. 31/1990 republicat a nu men tioneaz a s i dreptul creditorilor sociali de a ac tiona pe asocia tii care r aspund nelimitat s i solidar pentru obliga tiile sociale. T acerea este cu att mai greu de explicat, cu ct art. 208 C. com. adaug a, n mod resc, ac tiunea personal a contra asocia tilor care, dup a felul societ a tii, s i-au luat o r aspundere solidar a s i nem arginit a. Ce semnica tie poate avea nereproducerea p ar tii nale din art. 208 C.com., n art. 253 din Legea nr. 31/1990 republicat a? La prima vedere, din compararea celor dou a texte, sar deduce c a Legea nr. 31/1990 republicat a a n teles s a restrng a drepturile creditorilor sociali, din moment ce nu a vrut s a le specice. O asemenea interpretare nu ar plauzibil a, deoarece ar contrazice art. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a, text fundamental, care instituie r aspunderea nem arginit a, pentru datoriile sociale, a asocia tilor din societatea n nume colectiv, precum s i a comandita tilor din societatea n comandit a simpl a s i pe ac tiuni. Deci, regimul r aspunderii, instituit de art. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a, ar trebui s a prevaleze, ind subn teles s i n cadrul art. 253 din Legea nr. 31/1990 republicat a, chiar dac a litera acestui din urm a articol ar conduce la un punct de vedere diferit; sistemul general al Legii nr. 31/1990 republicat a impunnd o solu tie concordant a.

SECTIUNEA A IV-A TII COMERCIALE DREPTURILE ASOCIA TILOR CUVENITE DIN LICHIDAREA SOCIETA

La ncetarea existen tei societ a tii, ca urmare a dizolv arii s i lichid arii, asocia tii sunt ndrept a ti ti s a li se restituie valoarea aporturilor efectuate la constituirea societ a tii sau cu ocazia major arii capitalului social, precum s i s a primeasc a partea ce li se cuvine din eventualele benecii r amase nedistribuite. Dar, asemenea drepturi pot valoricate numai dup a ce au fost de creditorii societ achitate toate datoriile fa ta a tii s i numai dac a a mai r amas un sold activ. 26

de pasivul societ Uneori, activul societ a tii este sucient de mare fa ta a tii, nct lichidatorii pot pl ati asocia tilor anumite sume de bani n contul drepturilor care li se cuvin, chiar nainte de a ncheia opera tiunile de lichidare. ns a, cel mai adesea, numai la terminarea opera tiunilor de lichidare, lichidatorii pot constata dac a exist a un activ net care urmeaz a s a e mp ar tit ntre asocia ti. n acest scop, lichidatorii sunt obliga ti s a ncheie bilan tul nal s i, dac a este cazul, s a fac a propuneri pentru mp ar tirea ntre asocia ti a activului net. [1.] Pl a tile anticipate n contul p ar tilor cuvenite asocia tilor din lichidare.

Art. 250 din Legea nr. 31/1990 republicat a dispune: Lichidatorii nu pot pl ati asocia tilor nici o sum a n contul p ar tilor ce li s-ar cuveni din lichidare, naintea achit arii creditorilor societ a tii. Prin derogare de la aceast a interdic tie, legea prevede c a asocia tii vor putea cere lichidatorilor ca sumele realizate prin opera tiunile de lichidare s a e depuse la Casa de Economii s i Consemna tiuni ori la administra tia nanciar a s i s a se fac a repartizarea asupra ac tiunilor sau p ar tilor sociale, chiar n timpul lichid arii. O asemenea cerere a asocia tilor poate satisf acut a numai dac a, afar a de ceea ce este necesar pentru ndeplinirea tuturor obliga tiilor societ a tii scadente sau care vor mai r ajunge la scaden ta amne un disponibil de cel pu tin 10% din cuantumul sumelor depuse. mpotriva deciziei prin care lichidatorii repartizeaz a astfel asocia tilor numerarul, creditorii societ a tii pot introduce opozi tie la instan ta competent a (tribunalul sediului societ a tii), n termen de 30 de zile de la data deciziei. Lichidatorii care fac pl a ti asocia tilor cu nesocotirea acestor dispozi tii legale sunt sanc tiona ti penal, n condi tiile art. 272 din Legea nr. 31/1990 republicat a. [1.] ntocmirea bilan tului nal s i repartizarea activului net ntre asocia ti.

Faza de lichidare a societ a tii comerciale se ncheie, potrivit art. 257 s i art. 262 din Legea nr. 31/1990 republicat a, prin ntocmirea bilan tului nal. Acesta consemneaz a, pe de o parte, sumele de bani rezultate din vnzarea la licita tie public a a bunurilor societ a tii s i din ncasarea crean telor societ a tii s i, pe de alt a parte, sumele de bani achitate pentru plata da ntre activul s toriilor societ a tii. Totodat a, bilan tul constat a eventualul activ net, ca diferen ta i pasivul societ a tii. S-a stabilit c a bilan tul nal trebuie s a aib a la baz a rezultatele nanciarcontabile de la data dizolv arii societ a tii comerciale s i nu pe cele dintr-un an anterior dizolv arii. Activul net constituie sursa din care sunt satisf acute drepturile asocia tilor rezultate din lichidare. n mod normal, activul net ar trebui s a serveasc a pentru rambursarea valorii aporturilor asocia tilor, iar restul care reprezint a beneciul net, s a e repartizat ntre asocia ti propor tional cu participarea la capitalul social. Pentru simplicare, cele dou a opera tiuni sunt contopite s i ntreg activul net este repartizat asocia tilor. n acest scop, legea prevede c a lichidatorii trebuie s a propun a repartizarea activului ntre 27

asocia ti, n cazul societ a tilor n nume colectiv, n comandit a simpl a s i cu r aspundere limitat a, respectiv partea ce se cuvine ec arei ac tiuni din repartizarea activului societ a tii, n cazul societ a tii pe ac tiuni sau n comandit a pe ac tiuni (art. 257 s i art. 262 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Bilan tul nal de lichidare s i proiectul de repartizare ntocmite s i semnate de lichidatori trebuie aduse la cuno stin ta asocia tilor, prin formalit a tile prev azute de lege. n cazul societ a tilor n nume colectiv, n comandit a simpl a s i cu r aspundere limitat a, bilan tul nal s i proiectul de repartizare se notic a asocia tilor prin intermediul executorilor judec atore sti (art. 257 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a). n cazul societ a tilor pe ac tiuni sau n comandit a pe ac tiuni, bilan tul nal, nso tit de raportul cenzorilor, se va depune, pentru a men tionat, la registrul comer tului s i se va publica n Monitorul Ocial (art. 262 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Indiferent de forma societ a tii, asocia tii nemul tumi ti pot face opozi tie mpotriva bilan tului nal de lichidare s i proiectului de repartizare. Opozi tia se face la tribunal n termen de 15 zile de la data notic arii, respectiv n termen de 30 de zile de la data public arii n Monitorul Ocial, a bilan tului nal s i a proiectului de repartizare. Dac a mai mul ti asocia ti fac opozi tie, toate opozi tiile vor conexate pentru a solu tionate printr-o singur a hot arre judec atoreasc a. Potrivit legii, pentru solu tionarea opozi tiei, problemele referitoare la bilan tul nal al lichid arii vor separate de cele care privesc proiectul de repartizare, de care lichidatorii pot r fa ta amne str aini (art. 257 al. 3 dinLegea nr. 31/1990 republicat a). Dup a expirarea termenului prev azut de lege pentru exercitarea dreptului de opozi tie sau dup a ce hot arrea asupra opozi tiei a r amas irevocabil a, bilan tul nal de lichidare s i propunerile de repartizare a activului net ntre asocia ti se consider a aprobate. Pe baza propunerilor de repartizare aprobate, asocia tii vor ncasa sumele de bani care li se cuvin, n schimbul unei chitan te de primire. Dac a sumele cuvenite ac tionarilor nu au fost ncasate n termen de dou a luni de la publicarea bilan tului nal de lichidare, ele trebuie depuse la Casa de Economii s i Consemna tiuni, cu ar atarea numelui s i prenumelui ac tionarului, n cazul ac tiunilor nominative, sau a numerelor ac tiunilor, n cazul ac tiunilor la purt ator. Plata se face persoanei ar atate sau posesorului ac tiunilor, re tinndu-se titlul n cauz a. n cazul n care au fost efectuate pl a ti naintea expir arii termenului prev azut de lege pentru exercitarea dreptului de opozi tie, chitan ta de primire a celei din urm a reparti tii tine loc de aprobare a bilan tului s i a repartiz arii f acute ec arui asociat (art. 263 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Prin aprobarea bilan tului nal al lichid arii s i repartizarea activului net ntre asocia ti, lichidatorii sunt libera ti. Legea nr. 31/1990, a sa cum a fost modicat a prin O.G. nr. 32/1997, a instituit un termen limit a de 3 ani pentru efectuarea lichid arii societ a tii, care curge de la data dizolv arii. Pentru 28

motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani (art. 254 din lege). [1.] Partajul bunurilor societ a tii ntre asocia ti.

n principiu, problema partajului bunurilor societ a tii ntre asocia ti nu se pune n practic a. Acest lucru se explic a prin aceea c a, n concep tia legii, toate bunurile societ a tii sunt pref acute n bani, prin vnzarea la licita tie public a; sumele de bani ob tinute vor servi pentru plata creditorilor sociali, iar restul va repartizat ntre asocia ti. De aceea, Legea nr. 31/1990 republicat a nu reglementeaz a partajul bunurilor societ a tii. n mod excep tional, se pot ivi cazuri cnd bunuri ale societ a tii trebuie mp ar tite ntre asocia ti. Este vorba de acele cazuri n care asocia tii, stabilind regulile lichid arii (prin actul constitutiv), au convenit ca anumite bunuri s a nu fac a obiectul vnz arii pe calea licita tiei publice. n absen ta unei reglement ari a partajului bunurilor societ a tii n Legea nr. 31/1990, trebuie s a apel am la dispozi tiile Codului civil privitoare la contractul de societate. Potrivit art.1531 din C. civ., dispozi tiile referitoare la contractul de societate se aplic a s i societ a tilor comerciale, n m asura n care nu sunt contrare legilor s i uzurilor comerciale. Cu privire la ncetarea societ a tii, art.1530 C. civ. prevede: La mp ar tirea averii societ a tii ntre asocia ti se aplic a regulile relative la mp ar tirea eredit a tii, la forma acestei mp ar tiri s i la obliga tiile ce rezult a ntre erezi. n aplicarea acestei reglement ari trebuie s a se tin a seama s i de regulile stabilite de legea societ a tilor comerciale privitoare la repartizarea activului net ntre asocia ti.

SECTIUNEA AV-A TII COMERCIALE NCHIDEREA LICHIDARII SOCIETA

Dup a terminarea opera tiunilor de repartizare a activului net ntre asocia ti, procedura lichid arii societ a tii comerciale este ncheiat a. R amn de ndeplinit ultimele formalit a ti pentru nalizarea consecin telor care decurg din terminarea lichid arii: radierea societ a tii din registrul comer tului s i luarea m asurilor de conservare a registrelor s i celorlalte documente ale societ a tii. nchiderea lichid arii s i ncetarea existen tei societ a tii, ca persoan a juridic a, pune s i problema r aspunderii pentru eventualele crean te ale creditorilor sociali, care nu au fost satisf acute n cursul lichid arii. [1.] Radierea societ a tii din registrul comer tului.

29

Conform art. 254 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a, dup a terminarea lichid arii, lichidatorii trebuie s a cear a radierea societ a tii din registrul comer tului. ndeplinirea acestei formalit a ti este obligatorie. n acest sens, art.1 din Legea nr. 26/1990, privind registrul comer tului, prevede obliga tia comerciantului ca la ncetarea comer tului s a cear a ociului registrului comer tului radierea nmatricul arii societ a tii comerciale din registrul comer tului. Radierea societ a tii trebuie cerut a n termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net ntre asocia ti. Radierea se poate face s i din ociu. Radierea din registrul comer tului produce un efect simetric, invers nmatricul arii societ a tii comerciale. ntr-adev ar, de la data ndeplinirii acestei formalit a ti, personalitatea juridic a de ter a societ a tii nceteaz a, att n raporturile dintre asocia ti, ct s i fa ta tele persoane. , reclamanta a introdus ac n spe ta tiune la o dat a anterioar a radierii societ a tii comerciale prte. n aceast a situa tie, prta trebuie s a e reprezentat a n proces prin continuatorii s ai, care sunt lichidatorii; personalitatea juridic a a societ a tii ncetnd doar din momentul radierii. Ca urmare, instan ta de apel a men tinut, gre sit, sentin ta instan tei de fond de anulare a ac tiunii, pe motiv c a prta ar fost radiat a din registrul comer tului s i c a nu ar mai avea personalitate juridic a. n sensul ar atat, Curtea Suprem a de Justi tie a precizat c a radierea din registrul comer tului a unei societ a ti comerciale echivaleaz a cu ncetarea existen tei sale ca persoan a juridic a. Ca atare, s-a re tinut, cu deplin a temeinicie, c a radierea nu se justic a spre a sanc tiona refuzul unui asociat de a preda altuia, pe baz a de bilan t, partea ce i se cuvenea n calitate de succesor al cooperativei reorganizate prin divizare, m asura radierii ind un fapt de natur a s a afecteze grav interesele unui mare num ar de ac tionari. [1.] Depunerea registrelor societ a tii pentru p astrare.

Dup a aprobarea socotelilor s i terminarea repartiz arii activului net ntre asocia ti, registrele s i actele societ a tii comerciale trebuie depuse pentru p astrare, n condi tiile stabilite de lege (art. 255 din Legea nr. 31/1990 republicat a). n cazul societ a tilor n nume colectiv, n comandit a simpl as i cu r aspundere limitat a, registrele s i actele societ a tii se depun pentru p astrare la unul dintre asocia ti, desemnat prin votul majorit a tii asocia tilor. Dac a registrele s i actele societ a tii sunt necesare unuia dintre asocia ti, ele se vor preda acestui asociat. n cazul societ a tii pe ac tiuni sau n comandit a pe ac tiuni, registrele s i actele societ a tii vor depuse pentru p astrare la ociul registrului comer tului. Potrivit legii, registrele s i actele societ a tii pe ac tiuni sau n comandit a pe ac tiuni depuse la registrul comer tului vor putea consultate de orice persoan a interesat a, cu autoriza tia instan tei judec atore sti. Registrele s i actele tuturor societ a tilor comerciale trebuie p astrate timp de 5 ani de la data depunerii lor (art. 255 al. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a). [1.] R aspunderea pentru plata crean telor creditorilor sociali dup a lichidarea societ a tii. 30

Este posibil ca, dup a ce societatea a fost lichidat a s i s-a operat radierea ei n reg nu a fost valoricat istrul comer tului, s a se iveasc a un creditor social a c arui crean ta a n cursul lichid arii societ a tii. Problema care apare aici este aceea de a s ti dac a, dup a ncetarea existen tei societ a tii, mai exist a sau nu vreo r aspundere pentru datoriile societ a tii. Potrvit art. 254 al. 4 din Legea nr. 31/1990 republicat a, lichidarea nu de societate. libereaz a pe asocia ti s i nu mpiedic a deschiderea procedurii falimentului fa ta Din textul legii nu rezult a cu claritate dac a el se refer a la o societate care a fost lichidat as i radiat a din registrul comer tului sau la o societate aat a n curs de lichidare. Se pare c a legea are n vedere o societate lichidat a, care s i-a ncetat existen ta ca persoan a juridic a. Aceast a concluzie se bazeaz a pe faptul c a dispozi tiile citate urmeaz a dispozi tiilor art. 254 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a, care prev ad c a, dup a terminarea lichid arii, lichidatorii trebuie s a cear a radierea societ a tii din registrul comer tului. Ct prive ste r aspunderea asocia tilor pentru obliga tiile sociale, chiar dup a ncetarea existen tei societ a tii, aceasta este pe deplin explicabil a, dar ea opereaz a numai n condi tiile legii. O asemenea r aspundere incumb a numai asocia tilor care, potrivit legii, r aspund nelimitat pentru obliga tiile sociale. Este cazul asocia tilor din societatea n nume colectiv s i al asocia tilor comandita ti din societatea n comandit a. Problema r aspunderii societ a tii, dup a ce personalitatea ei juridic a a disp arut, a constituit obiectul unor discu tii n doctrina dreptului comercial. ntr-o opinie s-a sus tinut c a lichidarea nu poate denitiv ncheiat a dac a , dac nu au fost satisf acu ti to ti creditorii societ a tii. n consecin ta a apare un nou creditor, va r aspunde societatea ca subiect de drept, iar nu asocia tii. n alt a opinie s-a considerat c a, prin terminarea lichid arii, personalitatea juridic a a disp arut s i, drept urmare, societatea nu mai poate urm arit a, ci numai asocia tii. n temeiul dispozi tiilor Legii nr. 31/1990 republicat a, dup a lichidarea societ a tii s i radierea ei din registrul comer tului, creditorii sociali pot urm ari numai pe asocia tii care au o r aspundere nelimitat a pentru obliga tiile sociale. Deci, referirea art. 254 din Legea nr. 31/1990 republicat a la posibilitatea aplic arii procedurii falimentului prive ste societatea aat a n faza lichid arii, iar nu o societate lichidat a, care s i-a ncetat existen ta ca persoan a juridic a.

31

CAPITOLUL V

REGULI SPECIALE APLICABILE FIECAREI FORME DE SOCIETATE COMERCIALA

Regulile generale privind dizolvarea s i lichidarea societ a tilor comerciale se aplic a tuturor formelor de societate. ns a, pentru ecare tip de societate, legea stabile ste s i anumite reguli particulare de dizolvare s i lichidare. SECTIUNEA I SIMPLA SOCIETATEA N NUME COLECTIV SI SOCIETATEA N COMANDITA

1. Dizolvarea s i lichidarea societ a tii n nume colectiv. Potrivit art. 224 din Legea nr. 31/1990 republicat a, societatea n nume colectiv se dizolv a dac a, datorit a falimentului, incapacit a tii, excluderii, retragerii sau decesului unuia dintre asocia ti, num arul asocia tilor s-a redus la unul singur. n cauz a, societatea comercial a, constituit a din trei asocia ti, a solicitat excluderea a doi dintre ace stia s i modicarea actului constitutiv, prin includerea altui asociat. Asocia tii pr ti au n teles s a se retrag a din societate s i s a cear a dizolvarea ei. Instan ta a respins cererea principal a, re tinnd c a cererea pr tilor este ntemeiat a. n cazul societ a tii n nume colectiv, modicarea actului constitutiv, n sensul dobndirii de c atre un ter t a calit a tii de asociat, se realizeaz a numai prin cesiunea p ar tilor sociale s i doar avnd con sim tamntul tuturor celorlal ti asocia ti, datorit a caracterului intuitu personae al acestui tip de societate. , nu a existat o cesiune a p n spe ta ar tilor sociale s i nici o modicare a actului constitutiv, astfel c a, prin retragerea a doi din cei trei asocia ti, ntemeiat s-a re tinut c a societatea urmeaz a s a e dizolvat a. Societatea nu se dizolv a n cazul cnd n actul constitutiv exist a clauz a de continuare cu mo stenitorii sau cnd asociatul r amas hot ar as te continuarea existen tei societ a tii, sub forma societ a tii cu r aspundere limitat a cu asociat unic. n cazul decesului unui asociat, societatea trebuie s a pl ateasc a partea ce se cuvine mo stenitorilor. Aceast a parte se calculeaz a pe baza ultimului bilan t contabil aprobat s i se pl ate ste n termen de 3 luni de la noticarea decesului asociatului. 32

Pn a la publicarea schimb arilor intervenite, mo stenitorii r amn r aspunz atori. Se n telege c a, la decesul unui asociat, asocia tii r ama si pot continua societatea cu mo stenitorii care consimt la aceasta (art. 225 al.1 din Legea nr. 31/1990 republicat a). Dizolvarea societ a tii n nume colectiv n cazul reducerii num arului asocia tilor la unul singur trebuie s a e nscris a n registrul comer tului s i publicat a n Monitorul Ocial. n privin ta lichid arii societ a tii n nume colectiv, n afara regulilor generale de lichidare a societ a tilor comerciale, se pot aplica s i regulile stabilite prin actul constitutiv, n m asura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea societ a tii. [1.] Dizolvarea s i lichidarea societ a tii n comandit a simpl a.

Potrivit art. 224 din Legea nr. 31/1990 republicat a, societatea n comandit a simpl a se dizolv a prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul singurului asociat comanditat sau a singurului asociat comanditar. Societatea nu se dizolv a dac a prin actul constitutiv s-a prev azut continuarea cu mo stenitorii sau cnd asociatul r amas hot ar as te continuarea existen tei societ a tii, sub forma societ a tii cu r aspundere limitat a cu asociat unic. n cazul decesului unuia din asocia tii comandita ti, societatea trebuie s a pl ateasc a mo stenitorilor partea ce li se cuvine, afar a de cazul cnd mo stenitorii prefer a s a r amn a n societate n aceast a calitate, potrivit art. 225 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Societatea n comandit a simpl a este lichidat a potrivit regulilor generale privind lichidarea societ a tilor comerciale s i dispozi tiilor speciale prev azute pentru aceast a form a de societate. SECTIUNEA A II-A SOCIETATEA PE ACTIUNI SI SOCIETATEA PE ACTIUNI N COMANDITA

1. Dizolvarea s i lichidarea societ a tii pe ac tiuni. Diferit de cauzele comune de dizolvare a societ a tilor comerciale, Legea nr. 31/1990 republicat a consacr a s i anumite cauze de dizolvare specice societ a tii pe ac tiuni. [a.] Reducerea capitalului social.

Art. 223 din Legea nr. 31/1990 republicat a reglementeaz a dou a cazuri de dizolvare a societ a tii pe ac tiuni pentru reducerea capitalului social. Societatea pe ac tiuni se dizolv a n cazul pierderii unei jum at a ti din capitalul social. 33

Potrivit art.153 din Legea nr. 31/1990 republicat a, dac a vor constata pierderea unei jum at a ti din capitalul social, administratorii sunt obliga ti s a convoace adunarea general a extraordinar a pentru a hot ar reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma r amas a sau dizolvarea societ a tii. Dac a nici la a doua convocare a adun arii generale extraordinare nu s-a ntrunit cvorumul cerut de lege pentru aceast a adunare, administratorii se vor adresa instan tei n a c arei raz a teritorial a se a a sediul societ a tii pentru a cere numirea unui expert, care va verica pierderea din capitalul social. Constatnd, pe baza expertizei, pierderea unei jum at a ti din capitalul social, instan ta va da o ncheiere, prin care autorizeaz a administratorii s a convoace adunarea general a, care va putea s a hot arasc a limitarea capitalului la suma r amas a sau dizolvarea societ a tii, cu orice num ar de ac tionari prezen ti. Societatea pe ac tiuni se dizolv a n cazul reducerii capitalului social sub minimul legal. Deci, reducerea capitalului social sub plafonul minim de 25.000.000 lei are ca efect dizolvarea societ a tii. Societ a tile pe ac tiuni existente, care nu au capitalul social de 25.000.000 lei, au avut obliga tia s a l completeze n termen de 1 an de la data intr arii n vigoare a O.G. nr. 32/1997 27 iulie 1997. Ulterior, prin O.G. nr. 16/1998, termenul de executare a obliga tiei de completare a capitalului social a fost prelungit pn a la data de 30 iunie 1999. , s-a invocat dizolvarea pe motivul ar n aceast a spe ta atat, al mic sor arii capitalului social sub minimul legal. Curtea Suprem a de Justi tie a apreciat c a, n mod gre sit, instan ta de control judiciar a re tinut c a societatea pe ac tiuni, prt a n cauz a, are un capital social sub minimul legal, ntruct din actul constitutiv, cu complet arile aduse prin hot arrea unanim a a ac tionarilor, rezult a c a acesta a fost majorat. Potrivit eviden telor statistice ale Ociului Na tional al Registrului Comer tului, 17,4% din societ a tile pe ac tiuni existente, nu au efectuat pn a la 1 iunie 1999 opera tiunea de completare a capitalului social la nivelul minim legal. Sanc tiunea nendeplinirii n termen a obliga tiei de completare a capitalului social const a n dizolvarea societ a tii, care este dispus a de tribunal, n urma unei cereri formulat a de stat, prin Ministerul Finan telor, ori de camera de comer ts i industrie teritorial a sau de oricare persoan a interesat a. Pierderea unei jum at a ti din capitalul social s i reducerea capitalului social sub minimul legal nu duc la dizolvarea societ a tii, dac a, n termen de 9 luni de la constatarea pierderii sau a reducerii capitalului social, acesta este rentrgit sau este redus la suma r amas a ori la minimul legal sau cnd societatea se transform a ntr-o alt a form a la care capitalul social existent este corespunz ator (art. 223 al. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a). [a.] Reducerea num arului ac tionarilor sub limita prev azut a de lege.

Potrivit art. 223 din Legea nr. 31/1990 republicat a, societatea pe ac tiuni se dizolv a n cazul reducerii num arului ac tionarilor sub minimul legal, adic a sub cinci ac tionari. Societatea nu se va dizolva, dac a, n termen de 9 luni de la data constat arii reducerii num arului ac tionarilor sub minimul legal, acest num ar este completat. 34

Societatea republicat a s i tea din urm a

pe ac tiuni se lichideaz a potrivit dispozi tiilor Legii nr. 31/1990 prevederilor actelor constitutive, n m asura n care acesnu sunt incompatibile cu lichidarea societ a tilor comerciale. [1.] Dizolvarea s i lichidarea societ a tii n comandit a pe ac tiuni.

erale ciale,

Dizolvarea s i lichidarea acestui tip de societate urmeaz a regulile genprev azute de lege pentru dizolvarea s i lichidarea oric arei societ a ti comerprecum s i cele stabilite pentru dizolvarea s i lichidarea societ a tii pe ac tiuni. Societatea n comandit a pe ac tiuni se dizolv a dac a singurul asociat comanditat sau comanditar este supus procedurii falimentului, devine incapabil, este exclus ori se retrage sau decedeaz a. Acest efect nu se produce atunci cnd actul constitutiv prevede clauza de continuare cu mo stenitorii sau cnd asociatul r amas hot ar as te continuarea existen tei societ a tii sub forma societ a tii cu r aspundere limitat a cu asociat unic (art. 224 al. 3 din Legea nr. 31/1990 republicat a).

SECTIUNEA A III-A DIZOLVAREA SI LICHIDAREA TII CU RASPUNDERE SOCIETA LIMITATA. Art. 223 al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a prevede c a societatea cu r aspundere limitat a se dizolv a n cazul reducerii capitalului social sub minimul legal. Societ a tile cu r aspundere limitat a al c aror capital social era mai mic de 2.000.000 lei, au avut obliga tia s a l completeze n termen de 1 an de la data intr arii n vigoare a O.G. nr. 32/1997 27 iulie 1997. Ulterior, prin O.G. nr. 16/1998, termenul de executare a obliga tiei de completare a capitalului social a fost prelungit pn a la data de 30 iunie 1999. Pn a la data de 1 iunie 1999, un procent de 42,5% din societ a tile cu r aspundere limitat a nu efectuaser a opera tiunea de completare a capitalului social la nivelul minim legal. Societatea nu se va dizolva dac a, n termen de 9 luni de la data constat arii reducerii capitalului social, acesta este rentregit sau cnd societatea se transform a ntr-o alt a form a la care capitalul social existent este corespunz ator. Potrivit art. 224 din Legea nr. 31/1990 republicat a, societatea cu r aspundere limitat a se dizolv a dac a, datorit a falimentului, incapacit a tii, excluderii, retragerii sau decesului unuia dintre asocia ti, num arul asocia tilor s-a redus la unul singur. Cu privire la societatea cu r aspundere limitat a cu asociat unic, legea reglementeaz a un caz special de dizolvare. 35

Aceast a societate se dizolv a dac a au fost nc alcate condi tiile prev azute de art.14 al.1 s i al. 2 din Legea nr. 31/1990 republicat a. Dizolvarea, n acest caz, trebuie cerut a de Ministerul Finan telor, n numele statului. Dizolvarea se poate cere s i de camera de comer ts i industrie teritorial a sau de orice persoan a interesat a. Societatea cu r aspundere limitat a se lichideaz a potrivit dispozi tiilor Legii nr. 31/1990 republicat a s i prevederilor actului constitutiv, n m asura n care acestea din urm a nu sunt incompatibile cu lichidarea societ a tilor comerciale. Ct prive ste societatea cu r aspundere limitat a cu asociat unic, dizolvarea ei nu duce la lichidarea patrimoniului societ a tii. Potrivit art. 231 din Legea nr. 31/1990 republicat a, dizolvarea acestei societ a ti atrage transmiterea universal a a patrimoniului societ a tii c atre asociatul unic, f ar a lichidare. Transmiterea patrimoniului are loc s i societatea si nceteaz a existen ta la date diferite. Astfel, dac a nu s-a f acut opozi tie la dizolvarea societ a tii, se are n vedere data expir arii termenului de introducere a opozi tiei (30 de zile de la publicarea n Monitorul Ocial). Dac a s-a f acut opozi tie la dizolvarea societ a tii, se ia n considerare data la care a devenit irevocabil a hot arrea de respingere a opozi tiei sau, dup a caz, hot arrea prin care se constat a c a societatea sau asociatul unic a pl atit datoriile ori a oferit garan tii acceptate de creditori sau a convenit cu ace stia o n telegere pentru plata datoriilor. , reclamantul a solicitat lichidarea societ n spe ta a tii cu r aspundere limitat a, prin dizolvarea acesteia. Dizolvarea s i lichidarea societ a tilor comerciale constituie, dup a cum am precizat la nceputul Capitolului II, faze distincte ale procesului de ncetare a existen tei societ a tii comerciale, declan sarea acestuia avnd loc prin dizolvare, care asigur a premisele lichid arii patrimoniului societ a tii. Astfel, s-a stabilit c a procesul lichid arii ncepe numai dup a ce societatea este dizolvat a; or, faza dizolv arii pe cale judec atoreasc a se ncheie n condi tiile prev azute de art. 227 din Legea nr. 31/1990 republicat a, adic a prin nscrierea n Registrul Comer tului a hot arrii judec atore sti denitive de dizolvare s i prin publicarea ei n Monitorul Ocial. Aceste reguli se aplic as i n cazul societ a tii cu r aspundere limitat a. Opera tiunile necesare n procesul de ncetare a existen tei societ a tii comerciale trebuie ndeplinite n condi tiile legii; or, reclamantul, solicitnd concomitent dizolvarea s i lichidarea societ a tii cu r aspundere limitat a, a nc alcat dispozi tiile legale. De altfel, procedura de lichidare nu este dat a n competen ta instan telor judec atore sti, iar o cerere de numire a lichidatorilor neformulat a ns a de reclamant este prematur a, ind anterioar a ndeplinirii formalit a tilor prev azute de art. 227 din Legea nr. 31/1990 re de aceste considerente, ac publicat a. Fa ta tiunea reclamantului se respinge ca nefondat a. Considera tii nale Printre condi tiile favorizante dezvolt arii cooper arii ntre n rile treprinderi din ta europene se num ar a s i reglement arile privind constituirea, func tionarea, dizolvarea s i lichidarea societ a tilor comerciale. 36

Romnia, ca semnatar a a acordului de asociere la Uniunea European a, trebuie s a- si alinieze cadrul legislativ privind societ a tile comerciale la prevederile dreptului comunitar, n baza directivelor elaborate de Consiliul Europei n vederea ar rile comunitare. moniz arii legisla tiei ce guverneaz a societ a tile comerciale din ta n Romnia, O.G. nr. 32/1997 asigur a alinierea la directivele Uniunii Europene, ind unul din obiectivele esen tiale ale modic arii s i complet arii Legii nr.31/1991 privind societ a tile comerciale. Dizolvarea s i lichidarea societ a tilor comerciale sunt s i ele, prin O.G. nr. 32/1997, mai precis reglementate s i armonizate cu cerin tele comunitare n domeniu. Astfel, declararea nulit a tii societ a tii comerciale a fost prev azut a ca ind o cauz a de dizolvare a acesteia, spre deosebire de reglementarea ini tial a a Legii nr. 31/1991, care nu con tinea aceast a prevedere. Aceast a nou a reglementare este conform a punctului 11 al Directivei Comunit a tii Economice Europene nr.68 din 9 martie 1968, care prevede regimul nulit a tilor societ a tilor comerciale. Deasemenea, faptul c a lichidarea societ a tii comerciale nu constituie singura procedur a care trebuie s a urmeze dizolv arii dizolvarea avnd loc f ar a lichidare n cazul fuziunii ori diviz arii totale a societ a tii este inspirat din Directiva Comunit a tii Economice Europene nr. 78/855 din octombrie 1978. O alt a direc tie n care s-a ncercat s i s-a reu sit armonizarea reglement arii na tionale cu prevederile comunitare este cea referitoare la num arul minim de asocia ti. Legisla tia comunitar a nu con tine prevederi exprese pentru num arul minim de asocia ti. Singura precizare se g ase ste n art. 5 din Directiva nr. 91 din 1977 a Consiliului Europei, privind capitalul societ a tilor comerciale publice cu r aspundere limitat a, s i textul acestuia conduce la concluzia c a o societate pe ac tiuni poate constituit a s i dintr-un asociat. Astfel, art. 5 se adreseaz a rilor comunitare a c ta aror legisla tie na tional a prevede c a o societate comercial a trebuie s a e format a din mai mult de un asociat. Directiva prevede c a situa tia concentr arii ac tiunilor, la un moment dat, n mna unui singur asociat sau reducerea dup a nmatriculare a num arului de asocia ti sub limita minim a prev azut a, nu conduc n mod automat la dizolvarea societ a tii comerciale. n ideea men tinerii s i continuit a tii activit a tii societ a tii comerciale, Directiva precizat a recomand a statelor Uniunii Europene s a includ a n legisla tiile proprii prevederi care s a permit a, ntr-un termen dat, regularizarea situa tiei conform condi tiilor legale. n Romnia num arul minim legal de ac tionari este de 5 persoane zice s i/sau persoane juridice. Sc aderea num arului ac tionarilor sub minimul legal constituie cauz a de dizolvare dac a, n termen de 9 luni de la data constat arii reducerii num arului de ac tionari, acest num ar nu este completat. Societatea comercial a se dizolv a s i n cazul n care num arul asocia tilor s-a redus la unul singur, dac a asociatul r amas nu hot ar as te continuarea existen tei societ a tii sub forma societ a tii cu r aspundere limitat a cu asociat unic. Prin aceste prevederi legisla tia romn a se armonizeaz a cu art. 5 din Directiva nr. 91/1977, astfel c a sc aderea num arului de ac tionari (n cazul societ a tii pe 37

ac tiuni) sau reducerea num arului asocia tilor la unul singur (n cazul celorlalte forme de societ a ti comerciale) nu conduc automat la dizolvarea societ a tii comerciale. A sadar, Romnia este aliniat a la prevederile dreptului comercial comunitar cu o singur a excep tie, s i anume a valorii minime a capitalului subscris, mult sub nivelul stabilit de legisla tia comunitar a (25.000 ECU) pentru statele membre Uniunii Europene. Ridicarea acestei valori ar avea ca efect limitarea considerabil a a accesului micilor ntreprinz atori romni la ini tierea s i dezvoltarea afacerilor private. Asem an ator prevederilor comunitare, s i Legea nr. 31/1990 republicat a precizeaz a c a, situa tia n care valoarea capitalului social scade sub limita legal a (25.000.000 lei pentru societ a tile pe ac tiuni s i 2.000.000 lei pentru societ a tile cu r aspundere limitat a), neefectunduse completarea acestuia n termen legal, duce la dizolvarea societ a tii comerciale n cauz a. Din moment ce majoritatea obiectivelor ce marcheaz a drumul spre integrarea n Uniunea European a au caracter pragmatic, orice echip a de con o echip ducere, la orice e salon, va n esen ta a de speciali sti.

BIBLIOGRAFIE

[A.]

STUDII CU CARACTER GENERAL, TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

[1.] C. Brsan, V. Dobrinoiu, A. Ticlea, C. Tufan, Societ a tile comerciale, Casa de editur as i pres a Sansa S.R.L., Bucure sti, 1995. O. C ap a tn a, Societ a tile comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucure sti, 1997. S.D. C arpenaru, Drept comercial romn, Ed. All, Bucure sti, 1998.E. Crcei, Constituirea societ a tilor comerciale pe ac tiuni, Ed. Lumina Lex, Bucure sti, 1999. I.N. Fin tescu, Curs de drept comercial, vol. I, Ed. Na tional a, Bucure sti, 1929. I.L. Georgescu, Drept comercial romn, vol. II, Ed. Socec, Bucure sti, 1946. D.D. Gerota, Curs de societ a ti comerciale, Ed. Funda tia Cultural a Regele Mihai, Bucure sti, 1928.V. Hanga, Drept privat roman, E.D.P., Bucure sti, 1978.V. P atulea, C. Turianu, Drept economic s i comercial. Institu tii s i practic a jurisdic tional a, Ed. Continent XXI, Bucure sti, 1996.R. Petrescu, Drept comercial romn, Ed. Oscar Print, Bucure sti, 1996. V. Popa, Drept roman privat, Ed. Signata, Timi soara, 1991. V. Popa, R.I. Motica, D.A. Cr aciunescu, Societ a tile comerciale institu tii ale noului drept comercial, Ed. Helicon, Timi soara, 1994. I. Rosetti-B al anescu, Al. B aicoianu, Drept civil romn, Ed. Na tional a, Bucure sti, 1943. C.A. Stoeanovici, Curs de drept comercial, Curierul judiciar, Bucure sti, 1926. C. Tomulescu, Drept privat roman, Tipograa Universit a tii Bucure sti, 1972. R.P. Vonica, Dreptul societ a tilor comerciale, Ed. Holding Reporter s i Albastr a, Bucure sti, 1998. 38

[A.]

ARTICOLE SI STUDII DE SPECIALITATE

[1.] S. Beligr adeanu, Derog ari de la dreptul comun al muncii, cuprinse n Legea nr. 31/1990 privind societ a tile comerciale, n R.D. nr. 9-12/1990.S.D. C arpenaru, Grigore Maniu s i C.N. Toneanu, primii comentatori ai Codului comercial romn, n R.D.C. nr.1/1994. E. Crcei, Dizolvarea s i lichidarea societ a tii pe ac tiuni, n R.D.C. nr.12/1996. A. Gheorghe, L.N. Prvu, D.M. T ab altoc, Contribu tii la claricarea unor problemeivite n aplicarea de c atre instan tele judec atore sti a Legii nr. 31/1990 privind societ a tile comerciale, n R.D.C. nr. 6/1993. R. Mih aiescu, Necesitatea complet arii capitalului social, n T.E. nr. 23/1999. P. Perju, Sintez a din practica sec tiei civile a Tribunalului jude tean Suceava, n R.D. nr.10/1992. V. Ro s, Dizolvarea societ a tii comerciale. Particularit a ti ale dizolv arii pe cale judiciar a. Lichidarea societ a tilor comerciale. Momentul n care intervine. Rolul instan tei de judecat a n cursul lichid arii., n R.D.C. nr.1/1996.E. Safta-Romano, Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civil a, n R.D. nr. 2/1992.

[A.]

JUDICIARA MATERIALE DE PRACTICA

[1.] Decizia civil a nr. 324 din 29 noiembrie 1928 a Trib. Ilfov, n R.D.C., 1929. Decizia din 7 iulie 1938 a Cas. III, n R.D.C., 1938.Decizia din 24 martie 1942 a Cas. III, n R.D.C., 1942.Decizia nr. 176 din 21 ianuarie 1993, sec. com. a C.S.J., n R.D. nr. 8/1994.Decizia nr. pe anul 1993, 359 din 21 octombrie 1993, sec. com. a C.S.J., n Buletinul de jurispruden ta Ministerul Justi tiei, Bucure sti, 1994. Decizia nr. 303 din 14 iunie 1994, sec. com. a C.S.J., n C. Cri su, St. Cri su, Practic as i literatur a juridic a pe anii 1994-1997, Ed. Argessis, Arge s, 1998. Decizia nr. 524 din 21 octombrie 1994, sec. com. a Trib. Mun. Buc., n Culegere de practic a judiciar a comercial a pe anii 1990-1998, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999. Decizia nr. 558 din 30 octombrie 1994, sec. com. a Trib. Mun. Buc., n Culegere de practic a judiciar a comercial a pe anii 1990-1998, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999.Decizia nr. 44 din 26 ianuarie 1995, sec. com. a C.S.J., n R.D.C. nr. 2/1996.Decizia nr. 476 din 26 martie 1995, sec. com. a C.S.J., n R.D. nr. 3/1996. Decizia nr. 1570 din 28 ianuarie 1996, sec. com. a C.S.J., n V. P atulea, Practic a judiciar a adnotat a, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999. Decizia nr. 250 din 29 februarie 1996, sec. com. a C.S.J., n C. Cri su, St. Cri su, Practic as i literatur a juridic a pe anii 1994-1997, Ed. Argessis, Arge s, 1998.Decizia nr. 162 din 12 martie 1996, sec. com. a C.S.J., n V. P atulea, Practic a judiciar a adnotat a, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999.Decizia nr. 5 din 13 ianuarie 1997, sec. com. a C.S.J., n Culegere de practic a judiciar a comercial a pe anii 1990-1998, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999.Decizia nr. 1054 din 18 septembrie 1997, sec. com. a C.S.J., n R.D. nr. 4/1998. Decizia nr. 333 din 29 ianuarie 1998, sec. com. a C.S.J., 39

comercial n St. Cri su, Jurispruden ta a, Ed. Argessis, Arge s, 1999. Decizia nr. 1277 din 26 comercial martie 1998, sec. com. a C.S.J., n St. Cri su, Jurispruden ta a, Ed. Argessis, Arge s, 1999.Decizia nr. 614 din 12 octombrie 1998, sec. com. a C.S.J., n Buletinul de jurispruden ta pe anul 1998, Ministerul Justi tiei, Bucure sti, 1999. [A.] LEGISLA TIE

[1.] Codul comercial romn. Codul civil romn. Codul de procedur a civil a. Codul de procedur a penal aL . egea nr. 26/1990 privind registrul comer tului, publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990, modicat as i completat a prin Legea nr. 12/1998 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998) s i republicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998; modicat a, dup a republicare, prin Legea nr. 99/1999 privind unele m asuri pentru accelerarea reformei (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999). Legea nr. 31/1990 privind societ a tile comerciale, publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, modicat as i completat a prin prin O.G. nr. 32/1997 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997), republicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998; modicat a, dup a republicare, prin Legea nr. 99/1999 privind unele m asuri pentru accelerarea reformei (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999). Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz arii s i lichid arii judiciare, publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, modicat a prin O.G. nr. 38 din 28 august 1996 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 203 din 30 august 1996), prin O.G. nr. 58 din 27 septembrie 1997 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997) astfel c a n prezent legea se nume ste Legea privind procedura reorganiz arii judiciare s i a falimentului s i prin Legea nr. 99/1999, privind unele m asuri pentru accelerarea reformei (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999). S.D. C arpenaru, Drept comercial romn, (citat n continuare Drept comercial. . . ), Ed. All, Bucure sti, 1998, pag. 133. R. Petrescu, Drept comercial romn, Ed. Oscar Print, Bucure sti, 1996, pag. 189. C. Tomulescu,Drept privat roman, Tipograa Universit a tii Bucure sti, 1972, pag. 292. Acest fapt l-a determinat pe I.L. Georgescu s a arme c a Regulamentele Organice ne-au c al auzit pa sii spre legisla tia francez a. A se vedea S.D. C arpenaru, Grigore Maniu s i C.N. Toneanu, primii comentatori ai Codului comercial romn, n R.D.C. nr. 1/1994, pag. 117. Codul comercial a fost promulgat la 10 mai 1887 s i pus n aplicare la 1 septembrie 1887 (Monitorul Ocial din 10 mai 1887). 40

A se vedea O. C ap a tn a, Societ a tile comerciale, (citat n continuare Societ a tile. . . ), Ed. Lumina Lex, Bucure sti, 1996, pag. 45. V. Popa, Drept roman privat, (citat n continuare Drept roman. . . ), Ed. Signata, Timi soara, 1991, pag. 108. R.P. Vonica, Dreptul societ a tilor comerciale, (citat n continuare Dreptul. . . ), Ed. Holding Reporter s i Albastr a, Bucure sti, 1998, pag. 5. V. Popa, R.I. Motica, D.A. Cr aciunescu, Societ a tile comerciale institu tii ale noului drept comercial, Ed. Helicon, Timi soara, 1994, pag. 45. C. Brsan, V. Dobrinoiu, A. Ticlea, M. Toma, C. Tufan, Societ a tile comerciale, Casa de editur a s i pres a S ansa S.R.L., Bucure sti, 1995, pag. 4-16. n acest sens, a se vedea: I.N. Fin tescu, Curs de drept comercial, (citat n continuare Curs. . . ), Ed. Na tional a, Bucure sti, 1929, pag. 178; C.A. Stoeanovici, Curs de drept comercial, Curierul judiciar, Bucure sti, 1926, pag. 8. No tiunea de societate provine de la cuvntul latinesc societas, care nseamn a ntov ar as ire, asocia tie, comunitate, tov ar as ie, unire. 13 I. Rosetti B al anescu, Al. B aicoianu, Drept civil romn, (citat n continuare Drept. . . ), Ed. Na tional a, Bucure sti, 1943, pag. 1100. D.D. Gerota, Curs de societ a ti comerciale, (citat n continuare Curs. . . ), Ed. Funda tia Cultural a Regele Mihai, Bucure sti, 1928, pag. 12. A se vedea E. Safta-Romano, Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civil a, n R.D. nr. 2/1992, pag. 27-29. V. Popa, Drept roman. . . , op. cit., pag. 118. Ibidem, pag. 122. 18 V. Hanga, Drept privat roman, E.D.P., Bucure sti, 1978, pag. 301-302.
19 20 21 22

I. Rosetti-B al anescu, Al. B aicoianu, Drept. . . , op. O. C ap a tn a, Societ a tile. . . , op. cit., Ibidem, pag. Stanciu D. C arpenaru, Drept comercial. . . , op.

cit., pag. cit.,

pag. 59. 62 pag.

110.

143

D.D. Gerota, Curs. . . , op. cit., pag. 28. Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990. Legea nr. 31/1990 a fost substan tial modicat as i completat a prin prin O.G. nr. 32/1997 (Monitorul Ocial al Romniei, 41

Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997), aprobat a prin Legea nr. 195/1997 (Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997). n temeiul art. X din O.G. nr. 32/1997, Legea nr. 31/1990 privind societ a tile comerciale a fost republicat a, cu o nou a numerotare a textelor, n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998. Legea nr. 31/1990 republicat a a mai fost modicat a prin Titlul III din Legea nr. 99/1999 privind unele m asuri pentru accelerarea reformei (Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999). C.S.J., sec. com., dec. nr.359 din 21 octombrie 1993, n Buletinul de jurispruden ta pe anul 1993, pag. 232. Cuvntul dizolvare vine de la verbul latin: dissolvo dissolutum dissolvare, cu semnica tia de a desp ar ti, a desface. A se vedea R.P. Vonica, Dreptul. . . , op. cit., pag. 99. O analiz a ampl a a cauzelor de dizolvare a societ a tilor comerciale este realizat a de I.L. Georgescu, Drept comercial romn, (citat n continuare Drept comercial. . . ), vol. II, Ed. Socec, Bucure sti, 1946, pag. 702-720. Ibidem, pag. 708-709. n sensul c a asocia tii ar putea conveni s i alte cauze de dizolvare prin contractul de societate s i statutul societ a tii, a se vedea V. Ro s, Dizolvarea societ a tii comerciale. Particularit a ti ale dizolv arii pe cale judiciar a. Lichidarea societ a tilor comerciale. Momentul n care intervine. Rolul instan tei de judecat a n cursul lichid arii, (citat n continuare Dizolvarea societ a tilor comerciale. . . ), n R.D.C. nr. 1/1996, pag. 56. A se vedea A. Gheorghe, L.N. Prvu, D.M. T ab altoc, Contribu tii la claricarea unor probleme ivite n aplicarea de c atre instan tele judec atore sti a Legii nr. 31/1990 privind societ a tile comerciale, n R.D.C. nr. 6/1993, pag. 109-116. Dac a n contractul de societate nu s-a prev azut durata societ a tii, oricare asociat poate cere dizolvarea societ a tii, care se consider a neregulat constituit a. (I.N. Fin tescu, Curs. . . , op. cit., vol. I, pag. 289). Concluzia este prea categoric a; societatea se poate constitui s i pe o durat a nedeterminat a. Trib. mun. Buc., sec. com., dec. nr. 5 din 13 ianuarie 1997, n Culegere de practic a judiciar a comercial a pe anii 1990-1998, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999, pag. 707. Pentru a ilustra aceste situa tii, art.191 pct. 2 C. com. (n prezent abrogat), se referea la lipsa sau desin tarea obiectului societ a tii. Trib. mun. Buc., sec. com., dec. nr. 558 din 30 octombrie 1994, n Culegere de practic a judiciar a comercial a pe anii 1990-1998, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999, pag. 709. Nulitatea nu poate declarat a n cazul n care cauza ei, invocat a n cererea de anulare, a fost nl aturat a nainte de a se pune concluzii n fond la tribunal.

42

Decizia privind dizolvarea societ a tii nu poate luat a de consiliul de administra tie al societ a tii. A se vedea Trib. Ilfov, dec. civ. nr. 324 din 29 noiembrie 1928, n R.D.C., 1929, pag. 18. Decalarea efectelor pe timpul ar atat are ca nalitate proteguirea intereselor ter tilor, ace stia avnd dreptul s a fac a opozi tie mpotriva dizolv arii societ a tii, caz n care executarea hot arrii adun arii generale de dizolvare este suspendat a pn a la solu tionarea opozi tiei printr-o sentin ta denitiv a a instan tei (C.S.J., sec. com., dec. nr. 359 din 21 octombrie 1993, n Buletinul de jurispruden ta pe anul 1993, pag. 232). n sensul admisibilit a tii unei asemenea contopiri a opinat Comisia de drept comercial de pe lng a Camera de Comer t s i Industrie a Romniei, prin Avizul nr.1 din 23 martie 1993, publicat n R.D.C. nr. 3/1993, pag. 130. Solu tia contopirii celor dou a faze prezint a, potrivit acestui aviz, avantajul de a suprima dublele formalit a ti de publicare s i de nregistrare la Registrul Comer tului (att pentru dizolvare, ct s i pentru lichidare), reprezentnd o simplicare util a. Trib. mun. Buc., sec. com., dec. nr. 524 din 21 octombrie 1994, n Culegere de practic a judiciar a comercial a pe anii 1990-1998, Ed. All Beck, Bucure sti, 1999, pag. 567. n spe ta , tribunalul constatnd c a adunarea general a a avut loc n lipsa reclaman tilor n condi tiile n care ei nu se aau n tar a s i pr tii aveau cuno stin ta de acest lucru - s i c a procedura de citare a reclaman tilor nu s-a f acut conform prevederilor statutare s i nici chiar printr-un alt mod, a admis ac tiunea. V. P atulea, C. Turianu, Drept economic s i comercial. Institu tii s i practic a jurisdic tional a, Ed. Continent XXI, Bucure sti, 1996, pag. 403. Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz arii s i lichid arii judiciare, a fost publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995. Ulterior legea a fost modicat a prin O.G. nr. 38 din 28 august 1996 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 203 din 30 august 1996), prin O.G. nr. 58 din 27 septembrie 1997 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997) astfel c a n prezent legea se nume ste Legea privind procedura reorganiz arii judiciare s i a falimentului s i prin Legea nr. 99/1999, privind unele m asuri pentru accelerarea reformei (Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999). S.D. C arpenaru, Drept comercial. . . , op. cit., pag. 248. Legea nr. 31/1990 prevede n art.115 c a pentru validitatea deliber arilor adun arilor generale extraordinare sunt necesare: la prima convocare, prezen ta ac tionarilor reprezentnd trei p atrimi din capitalul social, iar hot arrile s a e luate cu votul unui num ar de ac tionari care s a reprezinte cel pu tin jum atate din capitalul social; iar la convoc arile urm atoare, prezen ta ac tionarilor reprezentnd jum atate din capitalul social, iar hot arrile s a e luate cu votul unui num ar de ac tionari care s a reprezinte cel pu tin o treime din capitalul social. Opozi tia se face n termen de 30 de zile de la data public arii hot arrii n Monitorul Ocial al Romniei, dac a legea nu prevede un alt termen. Ea se depune la ociul registrului comer tului care, n termen de 3 zile de la data depunerii, o va men tiona n registru s i o va nainta tribunalului sediului societ a tii. 43

C.S.J., sec. com., dec. nr. 303 din 14 iunie 1994, n C. Cri su, S t. Cri su, Practic as i literatur a juridic a pe anii 1994-1997, (citat n continuare Practic a. . . ), Ed. Argessis, Arge s, 1998, pag. 691. V. Ro s, Dizolvarea societ a tilor comerciale. . . , op. cit., n R.D.C. nr.1/1996, pag. 70-71. E. Crcei, Constituirea societ a tilor comerciale pe ac tiuni, (citat n continuare Constituirea. . . ), Ed. Lumina Lex, Bucure sti, 1999, pag. 391. A se vedea I.N. Fin tescu, Curs. . . , op. cit., vol. I, pag. 301. R.P. Vonica, n Dreptul. . . , op. cit., pag. 103, men tionez a s i un alt principiu, conform c aruia societatea dizolvat a poate continua afacerile n curs s i chiar ini tia noi afaceri, n m asura n care acestea servesc scopului lichid arii. O. C ap a tn a, Societ a tile. . . , op. cit., pag. 378. Pe ntreaga durat a a lichid arii, personalitatea juridic a a societ a tii comerciale n cauz a subzist a intact a. Ca atare, entitatea colectiv a folose ste n continuare rma nregistrat a. Singura restric tie pe care o impune art. 246 al. 5 din Legea nr. 31/1990, const a n obliga tia ca toate actele emannd de la societate s a arate c a aceasta este n lichidare. ntruct activitatea societ a tii este subordonat a lichid arii, excluderea unui asociat nu mai este posibil a (C.S.J., sec. com., dec. nr. 1054 din 18 septembrie 1997, n R.D. nr. 4/1998, pag. 109). S.D. C arpenaru, Drept comercial. . . , op. cit., pag. 252. E. Crcei, Constituirea. . . , op. cit., pag. 406. I.N. Fin tescu, Curs. . . , op. cit., vol. I, pag. 299. Asocia tii sunt liberi s a renun te la lichidare, adic a asocia tii, de comun acord, pot statornici un alt mod de a ajunge la mp ar tirea patrimoniului social. Asocia tii, de exemplu, pot statornici ca ntreg patrimoniul s a e vndut n bloc unei alte societ a ti sau unui particular s i pre tul ob tinut din vnzare s a e mp ar tit de ei. S.D. C arpenaru, Drept comercial. . . , op. cit., pag. 253. 56 Ibidem, pag. 256. O. C ap a tn a, Societ a tile. . . , op. cit., pag. 380. Aprobarea provenit a de la lichidatori a fost considerat a ca insucient a, din moment ce unii dintre ei se identic a, cu fo stii administratori. Bilan tul de mediu reprezint a procedura de a ob tine informa tii importante asupra cauzelor s i consecin telor efectelor negative cumulate anterioare s i anticipate care fac parte din ac tiunea de evaluare a impactului activit a tii societ a tii comerciale respective asupra mediului. De si, formal, reglementarea citat a prive ste numai societatea pe ac tiuni, n comandit a pe ac tiuni s i cu r aspundere limitat a, aceast a solu tie poate extins a n orice categorie de societ a ti comerciale, n m asura n care lichidarea nu se termin a n primul exerci tiu nanciar. 44

Instan ta este obligat a s a numeasc a lichidatori persoanele asupra c arora cad de acord asocia tii (C.S.J., sec. com., dec. nr.1277 din 26 martie 1998, n S t. Cri su, Jurispruden ta comercial a, (citat n continuare Jurispruden ta . . . ), Ed. Argessis, Arge s, 1999, pag. 82. C.S.J., sec. com., dec. nr.1570 din 26 martie 1996, n V. P atulea, Practic a judiciar a adnotat a, (citat n continuare Practic a. . . ), Ed. All Beck, Bucure sti, 1999, pag. 523 I.L. Fin tescu, Curs. . . , op. cit., vol. I, pag. 303. Mandatul lichidatorilor const a n a transforma n numerar activul social, a achita pe creditori s i a mp ar ti restul ntre asocia ti; avnd, ca s i mandatul administratorilor, un con tinut contractual s i legal. Legea cere ca vnzarea s a aib a ca obiect bunurile ut singuli, cu interzicerea vnz arii n bloc a bunurilor societ a tii. S.D. C arpenaru, Drept comercial. . . , op. cit., pag. 257. A se vedea S. Beligr adeanu, Derog ari de la dreptul comun al muncii, cuprinse n Legea nr. 31/1990 privind societ a tile comerciale, n R.D. nr. 9-12/1990, pag. 36. n Titlul VIII al Legii nr. 31/1990 (art. 265-276) sunt prev azute infrac tiunile, precum s i sanc tiunile corespunz atoare. A se vedea P. Perju, Sintez a din practica sec tiei civile a Tribunalului jude tean Suceava, n R.D. nr. 10/1992, pag. 66. C.S.J., sec. com., dec. nr. 476/1995, n R.D. nr. 3/1996, pag.107. Legea nr. 31/1990 republicat a nu a mai reprodus dispozi tiile art. 217 C. com., care prevedeau c a: n nici un caz societarul sau ac tionarul, pentru por tiunea ce i s-ar cuveni, nu va putea lua n proprietate o parte sau totalitatea imobilului ce ar apar tine societ a tii, ci mp ar tirea imobilelor se va face prin licita tie public a. O. C ap a tn a, Societ a tile. . . , op. cit., pag. 382. Nu ar logic s a se pretind a contribu tia asocia tilor care au efectuat integral v ars amntul aportului subscris (numai indc a r aspund nem arginit pentru datoriile sociale), nainte ca fondul comun s a e ntregit prin exercitarea constrngerii mpotriva restan tierilor, spre a- si executa obliga tiile asumate s i neonorate. Tinnd seama de urgen ta m asurii, ncuviin tarea judec atoreasc a urmeaz a s a dat a prin ordonan ta pre sedin tial a, a sa cum arat a art. 581-582 C. proc. civ. C.S.J., sec. com., dec. n Buletinul de jurispruden ta pe I.N. Fin tescu, Curs. . . , op. Text reprodus, dar numai par tial de art. 253 din nr. 359 anul 1993, cit., vol. Legea nr. 31/1990 45 e

din 21 octombrie 1993, pag. 232. I, pag. 308. s i care n prezent este abrogat.

O. C ap a tn a, Societ a tile. . . , op. cit., Pedeapsa prev azut a de art. 272 din Legea nr. de la o lun a la un an sau amend a de la 250.000

pag. 385. 31/1990 este nchisoare lei la 15.000.000 lei.

C.S.J., sec. com., dec. nr. 333 din 29 ianuarie 1998, n S t. Cri su, Jurispruden ta . . . , op. cit., pag. 91. Proiectul de repartizare, prin care se propune partea ce se cuvine ec arei ac tiuni din repartizarea activului net al societ a tii, trebuie supus acelora si formalit a ti, de si legea nu o arat a n mod expres. Chitan ta de primire se aplic a n orice categorie de societ a ti comerciale. D.D. Gerota, Curs. . . , op. cit., pag. 191. Legea nr. 26/1990, publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 121 din 7 noiembrie 1990, a fost modicat as i completat a prin Legea nr. 12/1998 (publicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998) s i republicat a n Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998. Prin Legea nr. 99/1999 privind unele m asuri pentru accelerarea reformei (Monitorul Ocial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999) au fost aduse noi modic ari Legii nr. 26/1990. C.S.J., sec. com., dec. nr. 250 din 29 februarie 1996, n C. Cri su, S t. Cri su, Practic a. . . , op. cit., pag. 717. C.S.J., sec. com., dec. nr. 176 din 21 ianuarie 1993, n R.D. nr. 8/1994, pag. 89. Cerin ta autoriza tiei toriza tia judec atorului judec atore sti delegat pe este lng a exagerat a, ind ociul registrului sucient a aucomer tului

Cas. III, dec. din 7 iulie 1938, n R.D.C., 1938, pag. 610. Cas. III, dec. din 24 martie 1942, n R.D.C., 1942, pag. 545. n cuprinsul Legii nr. 31/1990 republicat a, denumirea de act constitutiv desemneaz a att nscrisul unic (contract de societate s i statut), ct s i contractul de societate s i/sau statutul societ a tii. Societatea n nume colectiv se constituie prin ncheierea contractului de societate. C.S.J., sec. com., dec. nr. 162 din 12 martie 1996, n V. P atulea, Practic a. . . , op. cit., Ed. All Beck, Bucure sti, 1999, pag. 502. Societatea n comandit a simpl a se constituie prin ncheierea contractului de societate. E. Crcei, Dizolvarea s i lichidarea societ a tii pe ac tiuni, n R.D.C. nr. 12/1996, pag. 74. Actul constitutiv poate prevedea c a adunarea general a extraordinar a trebuie convocat a s i la o pierdere mai mic a din capitalul social. 46

Oricare asociat poate cere dizolvarea societ a tii, dac a asocia tii nu au decis completarea capitalului social (C.S.J., sec. com., dec. nr. 44 din 26 ianuarie 1995, n R.D.C. nr. 2/1996, pag.109). A se vedea R. Mih aiescu, Necesitatea complet arii capitalului social, (citat n continuare Necesitatea. . . ), n T.E. nr. 23/1999, pag. 26. R.P. Vonica, Dreptul. . . , op. cit., pag. 109. A se vedea R. Mih aiescu, Necesitatea. . . , op. cit., pag. 26.

Potrivit art.14 din Legea nr. 31/1990 republicat a, o persoan a zic a sau o persoan a juridic a nu poate asociat unic dect ntr-o singur a societate cu r aspundere limitat a; iar o societate cu r aspundere limitat a nu poate avea ca asociat unic o alt a societate cu r aspundere limitat a, alc atuit a dintr-o singur a persoan a. C.S.J., sec. com., dec. nr. 614 din 12 octombrie 1998, n Buletinul de jurispruden ta pe anul 1998, Ministerul Justi tiei, Bucure sti, 1999. 70

47