Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

UTILITATI Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. Adresa postala: ST CRAIOVA str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 251307136, In atentia: Jeana Croitoru, Email: jana.croitoru@transelectrica.ro, Fax: +40 251307108

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Companie Nationala

Activitate (Activitati)
- Electricitate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii specializatede paza si interventie la obiectivele ST Craiova

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii 23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate Locul principal de prestare: Obiectivele ST Craiova din jud Dolj, Gorj, Mehedinti Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii specializate de paza , monitorizare si interventie la punctele de lucru ale Sucursalei de Transport Craiova din judeteleDolj, Gorj si Mehedinti, conform Anexa 2 a caietului de sarcini, precum si monitorizarea sistemelor de alarma in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a)Servicii de paza 14,5 posturi , b)Servicii de interventie 14 obiective situate in 16 locatii c) Servicii de monitorizare -11 obiective urmind ca decontarea sa se faca conform serviciilor efectiv prestate cum reiese din anexele 2 si 3 la Caietul de Sarcini Valoarea estimata fara TVA: 500,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


5 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da 8.000.lei. Pentru garantia depusa in valua, echivalentul leu/valuta se va calcula la cursul de schimb al BNR din a 5 a zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. a)Perioada de valabilit a garantiei de participare: 90 zile (de la termenul limita de deschidere a ofertelor) b) Modul de constituire: -prin virament bancar (cont: RO 21 RNCB 0134 0416 5271 0001 deschis la BCR Sucursala Craiova - prin orice instrument de garantare emis, in cond legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada obligatoriu daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. - OP sau fila CEC (cont: RO 21 RNCB 0134 0416 5271 0001 deschis la BCR Sucursala Craiova Ofertele depuse fara constituirea garantiei de participare, sau a caror garantie nu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata, sau ofertele care nu sunt insotite de dovada, constituirii garantiei de participare vor fi respinse. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. . c) Conditii de retinere a garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006; n masura n care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4.280lei,n raport cu valoarea estimata a contractului si in conformitate cu art. 278^1, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 34/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21 Pagina 2/7

Fisa de date
Da Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA (50% pt. IMM), exprimata in lei, constituita prin: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta n original); -retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, (in acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HGR1045/2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului conform precizarilor din sectiunea clauze contractuale); In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/2004. Optiunea pentru una din cele doua variante de depunere a GBE va fi precizata clar in formularul privind caluzele contractuale.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Alte surse-surse proprii / Modalitati de plata: prin transfer bancar cu ordin de plata

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c)-Hotararea nr. 1.660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, publicata in MO al Romaniei, partea I, nr. 978/07.12.2006, cu modificarile n vigoare la data prezenta; -www.anrmap.ro d)Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarii ntreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681/29.07.2004, cu modificarile in vigoare la data prezenta; e)www.e-licitatie.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 - in sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertanii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta n concordanta cu regulile de concurenta. Se va completa (Formular F 5) -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 6) Nota: persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Ion Merfu, Director tehnic Paul Dadulesu, Director economic Ioan Florescu, Securitate si Management Situatii de Urgenta:Florin Ciocilteu si Laurentiu Cealicu, Serviciul Comercial:Jeana Croitoru si Roxana Ionescu, Consilier juridic Mirela Mateescu, Serv. Exploatatre Mentenanta-Cristian ChiperSef Serviciu.In cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator (Formular F 6) se va prezenta de catre toti partenerii asocierii/subcontractantii/terii sustinatori desemnati. -Declaratie privind eligibilitatea neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 7) In cazul asocierii declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul. -Declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 181 neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 8) In cazul asocierii declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator are obligatia incadrarii doar in prevederile de la literele a), c1) si d). -Informatii generale (Formular F 9) -a) Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele locale - Formular tip emis de autoritatile competente; Din Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta n original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru conformitate cu originalul. In cazul in care in tara de origine sau rezidenta nu se elibereaza astfel de certificate, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele emise de autoritatile abilitate trebuie sa certifice ca ofertantul nu are datorii scadente la plata pina la finele lunii anterioare depunerii ofertelor. Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21

Pagina 3/7

Fisa de date
-Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate Certificat Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care acest document se prezinta in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru conformitate. In cazul depunerii uneioferte comune (asociere) documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii. Pentru persoane fizice/juridice straine, document din care sa rezulte obiectul de activitate. Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, insotite de traducere autorizata in limba romana. -Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane/ Inspectoratul Judetean de Politie, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 20, alin (2). Se vor prezenta licentele de functionare pentru desfasurarea activitatilor de paza, protectie si monitorizare copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic -Regulament de organizare si functionare a societatii-se va prezenta regulamentul de organizare si functionare a societatii de paza in copie ,,conform cu originalul,, -Conducatorii societatii specializate de paza si protectie trebuie sa fie avizati de Inspectoratul General al Politiei Romane/ Inspectoratul Judetean de Politie in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 20, alin (9). Se vor prezenta avizele pentru toti conducatorii societatii copie certificata. In cazul unei oferte comune se vor prezenta avizele pentru conducatorii tuturor societatilor asociate cat si avizele pentru conducatorii subcontractantilor

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultmii 3 ani 1.000.000 lei.In cazul in care cifrade afaceri este in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu lru/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an Modalitatea de indeplinire Informatii generale-Formular F9

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati; se va completa (Formular F14) (daca exista); fiecare asociat va prezenta propriul dosar cuprinzand documentele de calificare solicitate la pct.III.2, pentru partea sa de implicare cf. Anexa nr. 2 la Ordin ANRMAP 509/2011; indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si profesionala (pct.III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului cf. OUG 34/2006, art. 190, alin (3); pentru ndeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta 34/2006, asociatul/asociatii implicati in procedura, vor completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la nencadrarea n prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta Declaratie privind partea/partile din contract care eventual, se intentioneaza se va completa (Formular F13) sa se subcontracteze; pentru ndeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta 34/2006, subcontractantul/subcontractantii implicati in procedura,vor completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la nencadrarea n prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pentru se va completa (Formular F12) indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare servicii. Se va prezenta o declaratie privind asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc.) a acelor echipamente, utilaje, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii. Din declaratie trebuie sa reiasa si faptul ca operatorul economic dispune de: -Autovehicole( unitati mobile de interventie ) pentru executarea contractului, insotita de copia certificatului de inmatriculare sau copia cartii de identitate a fiecarui autovehicol - Echiparea si dotarea personalului de paza cu uniforma, insemne distinctive, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 42 - se vor prezenta fotografii cu insemnele distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu modelul de uniforma ie a agentilor de paza, atat pentru personalul propriu, cat si pentru personalul apartinand celorlalti ofertanti asociati sau a subcontractantilor desemnati care vor fi utilizati la prestarea serviciilor. - Dispecerate de monitorizare in toate judetele pe teritoriul carora se afla obiective ale Sucursalei de Transport Craiova, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 20, alin. (3), lit. b), art. 36. Acestea trebuie sa fie avizate de Inspectoratul General al Politiei/Inspectoratul Judeteande Politie, dupa caz - se vor prezenta avizele emise de IGP/IJP pentru dispeceratele din judetele pe teritoriul carora se afla obiectivele Sucursalei de Transport Craiova pentru fiecare judet din zona deservita asa cum prevede legislatia in domeniu (judetele sunt specificate in Anexa 3 la caietul de sarcini). n cazul asocierii cu alte societati sau in cazul subcontractantilor desemnati, se vor prezenta avizele acestora in copie certificata. n cazul inchirierii de dispecerate zonale de la alte societati se vor prezenta in copie certificata, contractele si avizele acestora, valabile si emise de IGPR teritorial respectiv, pentru fiecare judet din zona deservita asa cum prevede legislatia in domeniu. Avizele se vor prezenta dupa caz pentru ofertant, ofertantii asociati (in cazul ofertei comune) precum si pentru subcontractanti.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21

Pagina 4/7

Fisa de date
Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat din care sa rezulte se va completa (Formular F11) resursele de personal de care dispune operatorul economic ; Declaratia referitoare la resursele de personal va cuprinde: - efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani; - informatii referitoare la personalul de paza atestat, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 39, daca este apt fizic si psihic (personalul care presteaza servicii de paza trebuie sa aibe obligatoriu atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesionala, analize medicale, testare psihologica), dupa caz avizul politiei pentru portarma. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere a conducatorului societatii /liderului asocierii, din care sa reiasa ca personalul de paza care va fi folosit in cadrul contractului cu Transelectrica, inclusiv cea provenind de la subcontractanti, va indeplini cerintele de mai sus. -echipe mobile de interventie rapida in toate judetele pe teritoriul carora se afla obiective Transelectrica, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 22, alin. (5) si art. 36, alin. (4) - se va prezenta o declaratie pe propria raspundere a conducatorului societatii/liderului asocierii inclusiv cele provenind de la subcontractanti, ca detine echipe mobile de interventie in toate judetele pe teritoriul carora se afla obiective Transelectrica Sucursala de Transport Craiova (Dolj, Gorj, Mehedinti).Autoturismele de interventie trebuie sa fie inscriptionate. Declaratie cu lista principalelor servicii similare - Ofertantul va prezenta o se va completa (Formular F10) lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si adus la bun sfarsit1), unul sau mai multe contracte similare care cumulate sa fie cel putin egal/e ca valoare sau sa depaseasca pragul minim solicitat de 500.000 lei.Mentionam ca pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Se demonstreaza prezentand Formularul F10 insotit de recomandarile/ certificatele constatatoare conform art. 97^1 din HGR nr. 925/2006/ orice documente, privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Certificat ISO 9001 sau echivalent - copie certificata conform cu originalul, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de indeplinire Formular tip emis de autoritatile competente

Certificat ISO 14001 sau echivalent - copie certificata conform Formular tip emis de autoritatile competente cu originalul, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor. Nota: in cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune aceste documente

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21

Pagina 5/7

Fisa de date
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistarti in SEAP, conf. art. 42 si 44, alin. (2) din Hotararea nr. 1660/2006 si care au depus oferte admisibile. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Nr de runde 1 (una); Durata unei runde 1(una) zi. Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei (prin reducerea proportionala a tuturor elementelor de cost ce il compun), deoarece criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. In cazul in care, in urma finalizarii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 2 zile noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA2548

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi structurata conform cerintelor prevazute in caietul de sarcini, astfel incat sa se poata verifica corespondenta dintre aceasta si solicitarile autoritatii contractante. Nerespectarea cerintelor impuse prin caietul de sarcini duce la respingerea ofertei ca neconforma. Ofertantul trebuie sa prezinte: -un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in caietul de sarcini prin care sa se demonstreze corespondenta serviciilor prezentate in propunerea tehnica, cu specificatiile respective; Propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa existe posibilitatea verificarii punct cu punct a cerintelor prevazute in caietul de sarcini. Aceasta poate contine si alte informatii pe care ofertantul le considera semnificative pentru evaluarea propunerii tehnice. -declaratie pe propria raspundere privind faptul ca la elaborarea ofertei, operatorul economic a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (Formularul F15); -Prezentarea, in mod obligatoriu, a unei polite de asigurare de raspundere civila pentru societatile specializate in servicii de paza in valoare de 30.000 lei, valabila pana la 31.08.2014. Dovada indeplinirii acestei cerinte se face in mod obligatoriu cu copie legalizata a politei de asigurare de raspundere civila pentru societatile specializate in servicii de paza in valoare de 30.000 lei, cu valabilitate pana la 31.08.2014.. NOTA: 1.Obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii la nivel national , care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de prestari servicii sunt conform Legii securitatii si sanatatii in munca, precum si a altor acte normative referitoare la acestea in vigoare la nivel national . 2. Neprezentarea propunerii tehnice in concordanta cu prevederile caietului de sarcini sau prezentarea unei oferte tehnice incomplete, atrage dupa sine descalificarea ofertantului respectiv. 3.In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta (Formularul F15)

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Operatorul economic va intocmi propunerea financiara tinand cont de toate cheltuielile legate de serviciul prestat conform solicitarilor din Caietul de sarcini si trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate de autoritatea contractanta pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. In formularul de oferta se va evidentia pretul ofertei pentru prestarea serviciilor. Toate sumele din formularul de oferta vor fi exprimate n lei si euro fara T.V.A. Pretul din propunerea financiara in echivalent EURO se va intocmi la cursul de schimb al BNR din a 5 zi inainte de deschiderea ofertelor. Propunerea financiara va contine: a)Formularul de oferta(formularul F16); Pretul total al propunerii financiare va rezulta din: -pretul total aferent prestarii serviciului de paza pentru un numar de 14,5 posturi de paza si se va calcula astfel: Tarif unitar (lei/post/luna) X 14,5 posturi X 5luni -pretul total aferent prestarii serviciului de interventie pentru un numar de 14 obiective si se va calcula astfel: Tarif unitar (lei/obiectiv/luna) X 14 obiective X 5 luni .Nota. Se va lua in calcul numarul de 14 obiective desi sunt conform anexi 3 din Caietul de Sarcini 16locatii, deoarece pentru obiectivele Sediu CE Tg. Jiu, Sediu CE Tr. Severin, Autobaza, Depozit Isalnita serviciile de interventie se vor calcula la . - pretul total aferent prestarii serviciului de monitorizare pentru un numar de 11 obiective si se va calcula astfel: Tarif unitar (lei/obiectiv/luna) X 11 obiective X 5 luni b) Anexa 1 la Formularul de oferta ,, Lista de preturi unitare pe tip de serviciu , fara tva c)Anexa 2 la Formularul de oferta ,, Lista obiectivelor si posturilor de paza, tarife unitare lunare/post de paza d)Textul propuneii de contract insusit de ofertant, semnat si parafat.Ofertantul va completa modelul de contract cu datele de inregistrare ale firmei, cu persoanele autorizate sa semneze contractul, precum si functia acestora. Nota : Daca un operator economic considera ca anumite clauze i sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel nct daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, nainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pna la data limita de depunere a ofertelor, n timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atta timp ct nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului n favoarea contractantului (pentru clauzele contractuale specifice se pot formula amendamente si odata cu depunerea ofertei).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21

Pagina 6/7

Fisa de date
Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel nct oferta sa fie primita si nregistrata la adresa autoritatii contractante specificata la punctul I. nregistrarea se efectueaza la registratura autoritatii contractante. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse de operatorul economic la adresa autoritatii contractante, adresa indicata la pct. I. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere operatorul economic isi asuma toate riscurile transmiterii ofertei. ORAR REGISTRATURA doar in zilele lucratoare: LUNI-JOI 7,30 16,15; VINERI 7,30 13,30 Modul de prezentare/ambalare/sigilare/marcare a plicurilor continnd oferta: Ofertele se depun introduse separat n cte un plic interior, acestea introducndu-se ntr-un plic exterior, notnd corespunzator plicurile interioare cu original(plic A) si copie(plic B). PLICUL A : Original, va contine 3 plicuri: 1). Un plic interior marcat ,,Documente de calificare original si cu denumirea adresa ofertantului, telefon, fax 2). Un plic interior marcat Propunere tehnica original si cu denumirea adresa ofertantului, telefon, fax 3). Un plic interior marcat ,,Propunere financiara"- original si cu denumirea adresa ofertantului, telefon, fax PLICUL B : Copie, va contine 3 plicuri: 1). Un plic interior marcat ,,Documente de calificare- copie si cu denumirea adresa ofertantului, telefon, fax 2). Un plic interior marcat Propunere tehnica copie si cu denumirea adresa ofertantului, telefon, fax 3). Un plic interior marcat ,,Propunere financiara"- copie si cu denumirea adresa ofertantului, telefon, fax Toate documentele care sunt introduse in plicurile A si B trebuie sa fie indosariate, nu sub forma de foi volante. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila, numerotat, semnat si stampilat corespunzator pe fiecare pagina de persoana/persoanele autorizate de catre ofertant. Oferta nu va contine rnduri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial va avea paginile numerotate si semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic. Fiecare dosar cuprinzand Documente de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea financiara, va avea un opis al documentelor prezentate. Plicurile inscriptionate original si copie vor fi netransparente si sigilate prin stampilare si se vor introduce intrun plic exterior care trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante de la punctul I, denumirea operatorului economic, obiectul achizitiei si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA (data si ora se vor prelua din invitatia de participare). Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor mentionate anterior, autoritatea contractanta nu si asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Omiterea unei informatii cerute n documentatia de atribuire a contractului sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare prezinta riscuri asumate de ofertant. La depunerea plicului ofertantii vor solicita nregistrarea datei si orei pe plicul mare exterior si pe scrisoarea de naintare. Indiferent de modul de transmitere al ofertei aceasta trebuie sa fie insotita de: Scrisoarea de naintare Formular 1 in 2 exemplare Declaratie privind calitatea de participant Formular 0,Dovada constituirii garantiei de participare intruna din formele prevazute in prezenta documentatie Dovada ca operatorul economic este IMM (daca este cazul) Formular F3 Imputernicirea data de conducatorul operatorului economic persoanei care il reprezinta in aceasta procedura cu indicarea mandatului acordat acesteia Copie dupa BI/CI a persoanei imputernicite de operatorul economic sa asiste la sedinta de deschidere NOTA: 1.Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare, solicitate la punctul III.2., operatorul economic are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca ndeplineste criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate n documentatia de atribuire. Declaratia va fi nsotita de o anexa n care operatorul economic trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerinte inclusiv valori, cantitati sau altele asemenea (Formular F18). n cazul n care uzeaza de acest drept, acesta are obligatia de a inscrie in formular si in anexa acestuia numai documentele de calificare pe care nu le-a depus odata cu oferta iar la cererea comisiei de evaluare, operatorul economic are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea criteriilor de calificare, n termenul prevazut n respectiva solicitare..

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care, in urma incheierii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 2 o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.-.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac n vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, art. 256^2, art. 270, art. 271.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN TRANSELECTRICA ST CRAIOVA Oficiul Juridic Adresa postala: str. Brestei, nr.5, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 0251307119, Email: mirela.mateescu@transelectrica.ro, Fax: +40 0251307108

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-02-2014 14:21

Pagina 7/7