Sunteți pe pagina 1din 28

Anexa nr.. la ordinul ministrului educaiei, cercetrii i inovrii nr./ .

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII


PROGRAM COLAR
LIMBA I LITERATURA ROMAN
CLASELE A V-A A VIII-A
Aprobat prin ordin al ministrului
Nr._____/ ____________
Bucureti, 2009
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1
NOT DE PREZENTARE
Actuala program colar a ost elaborat din perspecti!a trecerii de la modelul de proiectare
curricular centrat pe obiecti!e elaborat i implementat "n sistemul romnesc de "n!#mnt la mi$locul anilor
%& la modelul centrat pe competen#e. Adoptarea noului model de proiectare curricular este determinat' pe
de o parte' de ne!oia de a reali(a o structur coerent i unitar a concep#iei programelor colare la ni!elul
ciclurilor de "n!#mnt gimna(ial i gimna(ial. Pe de alt parte' acest demers asigur racordarea la de(!oltrile
curriculare actuale' centrate pe re(ultate e)plicite i e!aluabile ale "n!#rii i are "n !edere asigurarea calit#ii
educa#iei i compatibili(area cu standardele europene prin ormarea domeniilor de competen#e-c*eie' "ndeosebi
a competen#elor de comunicare i a celor culturale +cunoaterea culturii locale i na#ionale' participarea la
maniestri culturale' precum i desc*iderea interesului spre cultura di!ers a ,uropei-' indispensabile !ie#ii
acti!e "ntr-o societate a cunoaterii speciic secolului ..I.
/n acest sens' Recomandarea Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene privind
competenele-cheie din perspectiva nvrii pe parcursul ntregii viei +0&&1/%10/,2- conturea(' pentru
absol!en#ii "n!#mntului obligatoriu' un 3proil de ormare european4 structurat pe opt domenii de
competen# c*eie5 Comunicare n limba matern, Comunicare n limbi strine, Competene matematice i
competene de ba n tiine i tehnologii, Competena digital, A nva s nvei, Competene sociale i
civice, !niiativ i antreprenoriat, "ensibiliare i e#primare cultural. 2ompeten#ele sunt deinite ca
ansambluri de cunotin#e' deprinderi i atitudini care urmea( s ie ormate pn la inele colarit#ii
obligatorii' de care are ne!oie iecare indi!id pentru "mplinirea i de(!oltarea personal' pentru cet#enia acti!'
pentru inclu(iune social i pentru anga$are pe pia#a muncii. 6tructurarea acestor competen#e-c*eie se
reali(ea( la intersec#ia mai multor paradigme educa#ionale i !i(ea( att unele domenii 3academice4' precum
i aspecte inter- i transdisciplinare' metacogniti!e' reali(abile prin eortul mai multor arii curriculare.
Pornind de la ideea c un demers de proiectare curricular trebuie s acorde conceptului de competen#
semniica#ia unui 3organi(ator4 "n rela#ie cu care sunt stabilite inalit#ile "n!#rii' sunt selectate con#inuturile
speciice i sunt organi(ate strategiile de predare-"n!#are-e!aluare' actuala program colar a urmrit
!alori(area cadrului european al competen#elor c*eie la urmtoarele ni!eluri5 ormularea competen#elor
generale i selectarea seturilor de !alori i atitudini7 organi(area elementelor de con#inut i corelarea acestora cu
competen#ele speciice7 elaborarea sugestiilor metodologice.
8isciplina $imba i literatura rom%n are un rol deosebit de important "n ormarea personalit#ii
ele!ilor' "n ormarea unor deprinderi i abilit#i necesare pentru a le asigura accesul postcolar la "n!#area pe
toat durata !ie#ii i integrarea acti! "ntr-o societate bazat pe cunoatere.
Pe parcursul "n!#mntului obligatoriu' ele!ii trebuie s-i orme(e "n primul rnd competen#ele de
comunicare indispensabile' "n lumea contemporan' pentru orice tip de acti!itate proesional5 s se e)prime
corect' clar i coerent "n limba romn' s asculte' s "n#eleag i s produc mesa$e orale i scrise' "n di!erse
situa#ii de comunicare. 9iind deopotri! o disciplin din curriculumul na#ional i limb de colari(are' studierea
limbii romne asigur ormarea competen#elor de comunicare necesare "n toate domeniile de cunoatere i de
acti!itate.
9inalit#ile disciplinei se relect nemi$locit "n competen#ele generale i "n setul de !alori i atitudini
enun#ate "n pre(enta program' din care deri! "ntreaga structur curricular +competen#e speciice' con#inuturi
ale "n!#rii-. Aceste inalit#i "i gsesc corespondent' "n principal' "n domeniul Comunicare n limba matern,
aa cum apare acesta deinit "n documentele :niunii ,uropene +Competene cheie pentru nvm%ntul pe tot
parcursul vieii & Cadrul european de re'erin' Ane#a la Recomandarea Parlamentului i a Consiliului
European, 0&&1-, ct i "n competen#ele trans!ersale' men#ionate "n acelai document(
6copul studierii limbii i literaturii romne "n perioada colarit#ii obligatorii este acela de a orma un
tnr cu o cultur comunica#ional i literar de ba(' capabil s "n#eleag lumea' s comunice i s
interac#ione(e cu semenii' s-i utili(e(e "n mod eicient i creati! capacit#ile proprii pentru re(ol!area unor
probleme concrete din !ia#a cotidian' s poat continua "n orice a( a e)isten#ei sale procesul de "n!#are' s
ie sensibil la rumosul din natur i la cel creat de om.
/n acest sens' curriculumul de limba i literatura romn pentru clasele a V-a a VIII-a' ca i pentru
"n!#mntul liceal' se ba(ea( pe modelul comunicativ-'uncional' model ce presupune studiul integrat al
limbii' al comunicrii i al te)tului literar' iind adec!at nu doar speciicului acestui obiect de studiu' ci i
modalit#ilor propriu-(ise de structurare a competen#ei de comunicare a ele!ilor.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0
/n mod concret' de(!oltarea competen#elor de comunicare' adic utili(area corect i adec!at a limbii
romne "n producerea i receptarea mesa$elor orale i scrise' se reali(ea( prin amiliari(area ele!ilor cu situa#ii
di!erse de comunicare' cu texte literare i nonliterare adec!ate !rstei colare.
/n sensul celor artate mai sus' dominantele curriculumului de limba i literatura romn pentru
gimna(iu sunt5
-pre(entarea comunicrii "n calitatea sa de competen# uman undamental' descris "n termeni de
cunotin#e/ ac*i(i#ii' deprinderi/ abilit#i i atitudini7
-de(!oltarea progresi! a competen#elor de comunicare "n toate cele trei domenii ale disciplinei5
$ectur, Elemente de construcie a comunicrii i Practica raional i 'uncional a limbii(
-ec*ilibrarea ponderii acordate e)primrii orale a# de cea scris' precum i mutarea accentului pe
producerea unor mesa)e proprii*
-adaptarea con#inuturilor la ni!elul de !rst i la interesele copiilor.
6tructura curriculumului colar are urmtoarele componente5
Not de pre(entare7
2ompeten#e generale7
Valori i atitudini7
2ompeten#e speciice i con#inuturi asociate acestora7
2on#inuturi7
6ugestii metodologice.
Domeniile de con(inuturi speciice disciplinei pentru clasele a V-a - a VIII-a sunt5
a. ;ectura7
b. Practica ra#ional i unc#ional a limbii7
c. ,lemente de construc#ie a comunicrii.
Proiectarea acti!it#ii didactice' precum i elaborarea de manuale colare alternati!e trebuie s ie
precedate de lectura integral a programei colare i de urmrirea logicii interne a acesteia. Acti!it#ile de
"n!#are i strategiile de lucru propuse de cadrele didactice trebuie s #in seama de e)perien#a ele!ilor la
aceast !rst i s permit !alori(area po(iti! a acesteia.
2entrarea pe ele!' ca subiect al acti!it#ii instructi!-educati!e presupune respectarea unor e)igen#e ale
"n!#rii durabile' aa cum sunt5
-utili(area unor metode acti!e care pot contribui la de(!oltarea capacit#ii de comunicare' de maniestare a
spiritului critic' tolerant' desc*is i creati!7
-e)ersarea lucrului "n ec*ip' a cooperrii i/sau a competi#iei7
-reali(area unor acti!it#i di!erse de receptare i producere de mesa$e orale i scrise' care s dea posibilitatea
tuturor ele!ilor de a se participa la propria "n!#are7
-integrarea' "n predare-"n!#are-e!aluare' a elementelor de con#inut din cele trei domenii ale disciplinei
+lectur' practica ra#ional i unc#ional a limbii' elemente de construc#ie a comunicrii-' pentru a le oeri ele!ilor
moti!a#ii pentru "n!#are i un demers coerent integrator al ormrii capacit#ilor de comunicare.
Coninuturile marcate prin asterisc +,- repreint elemente 'acultative ale curriculumului i nu 'ac obiectul
evalurilor naionale.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
<
COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE
1. =eceptarea mesa$ului oral "n dierite situa#ii de
comunicare
0. :tili(area corect i adec!at a limbii romne "n
producerea de mesa$e orale "n situa#ii de comunicare
monologat i dialogat
<. =eceptarea mesa$ului scris' din te)te literare i
nonliterare' "n scopuri di!erse
>. :tili(area corect i adec!at a limbii romne "n
producerea de mesa$e scrise' "n dierite conte)te de
reali(are' cu scopuri di!erse
VALORI I ATITUDINI
2ulti!area interesului pentru lectur i a plcerii de a citi' a gustului estetic "n
domeniul literaturii
6timularea gndirii autonome' rele)i!e i critice "n raport cu di!ersele mesa$e
receptate
2ulti!area unei atitudini po(iti!e a# de comunicare prin contienti(area
impactului limba$ului asupra celorlal#i i prin ne!oia de a "n#elege i de a
olosi limba$ul "ntr-o manier po(iti!' responsabil din punct de !edere
social
2ulti!area unei atitudini po(iti!e a# de limba romn i recunoaterea
rolului acesteia pentru de(!oltarea personal i "mbog#irea ori(ontului
cultural
8e(!oltarea interesului a# de comunicarea intercultural
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
>
CLASA a V-a
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI ASOCIATE
1. Receptarea mesajului oral n diferite situa(ii de comunicare
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
1.1 identiicarea inorma#iilor e-
sen#iale dintr-un mesa$ oral' "n
scopul "n#elegerii sensului global
al acestuia
-idee principal' idee secundar7
-mesa$e orale di!erse +"nregistrri audio sau !ideo cu basme' sc*i#e7
reclame transmise la radio i tele!i(iune' monologuri' dialoguri etc.-7
-mesa$e orale care e!iden#ia( elementele speciice situa#iei de
comunicare5 emi#tor' receptor' mesa$' cod' canal' conte)t "n di!erse
situa#ii de comunicare7
-diicult#i "n desprinderea inorma#iei dintr-un mesa$ oral7
1.0 identiicarea sec!en#elor de
dialog' de nara#iune i de
descriere dintr-un mesa$ oral' "n
scopul "n#elegerii modului de
structurare a acestora
-structura sec!en#elor descripti!e' narati!e i dialogate7
-organi(area dialogului simplu7 ormule de men#inere a dialogului7
1.< sesi(area unit#ilor le)icale
necunoscute "n lu)ul !orbirii' "n
scopul clariicrii acestora
-!ocabularul limbii romne7
-cu!ntul unitate de ba( a !ocabularului7 orma i con#inutul
cu!intelor7
-cu!nt de ba(7 cu!inte deri!ate/serii deri!ati!e7 rdcin' sui)e i
prei)e7 sinonime i antonime7
-articolul de dic#ionar7
1.> sesi(area corectitudinii/
incorectitudinii gramaticale a
unui enun# i/ sau a ormelor
le)icale
-coresponden#a dintre sunet i liter7
-!ocalele' consoanele' semi!ocalele7
-grupurile de sunete +ditongul' tritongul-7 *iatul7
-silaba7
-greeli de pronun#ie' de acord' de le)iune' "n di!erse situa#ii de
comunicare7 pronun#area ditongului' a tritongului i a *iatului7
-pronun#ie corect i intona#ie' la clasele cu ele!i apar#innd
minorit#ilor etnice7
-?organi(area propo(i#iei i a ra(ei7
1.@ aplicarea principiilor ascultrii
acti!e "n maniestarea unui
comportament comunicati!
adec!at
-indici de ini#iere de ctre partener a unui dialog7
-?elemente !erbale i non!erbale "n comunicarea oral7
-?constituen#ii te)tului oral.
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situa(ii
de comunicare monologat i dialogat
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
0.1 "nln#uirea clar a ideilor "ntr-un
mesa$ oral
-propo(i#ia simpl i propo(i#ia de(!oltat7
-ormularea ideilor principale i a celor secundare dintr-un te)t
citit/ascultat7
-e)punere oral indi!idual sau "n grup a unui plan simplu i/sau a
unui plan de(!oltat de idei' pornind de la o tem dat7
-re(umarea oral a unor te)te narati!e citite sau ascultate7
-?constituen#ii te)tului oral7
-po!estire oral' pornind de la cu!inte-c*eie7
-ormularea unor aprecieri personale reeritoare la mesa$ele ascultate/
te)tele studiate7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
@
0.0 selectarea elementelor de le)ic
adec!ate situa#iilor de
comunicare
-stabilirea ideilor "n $urul crora se organi(ea( o tem dat +idee
principal' idee secundar-7
-sensul unor cu!inte "n dierite conte)te7
-utili(area' "n conte)te dierite' a ac*i(i#iilor le)icale noi7
-cu!nt de ba(7 cu!inte deri!ate/serii deri!ati!e7 rdcin' sui)e i
prei)e7 sinonime i antonime7 cmpuri le)ico-semantice7
-?selectarea cu!intelor7
0.< alctuirea unor propo(i#ii i
ra(e corecte din punct de !edere
gramatical
-propo(i#ii simple i de(!oltate7 propo(i#ie principal i prepo(i#ie
secundar7 ra(a ormat din propo(i#ii principale i propo(i#ii
secundare7 propo(i#ia airmati! i propo(i#ia negati!7 propo(i#ia
enun#iati! i propo(i#ia interogati!7 ra(e construite prin
coordonare +copulati! i prin $u)tapunere- i prin subordonare7
-de(!oltarea unei propo(i#ii simple7
-pr#i de !orbire i categorii gramaticale speciice acestora5 !erbul
+timp' persoan' numr' moduri personale i nepersonale-7
substanti!ul +gen' numr' articolul *otrt i articolul ne*otrt'
ca(urile substanti!ului-7 pronumele personal i pronumele personal
de polite#e +persoan' numr' gen' orme accentuate i neaccentuate-7
numeralul +cardinal i ordinal-' ad$ecti!ul +ad$ecti!e !ariabile i
in!ariabile' acordul cu substanti!ul' topica ad$ecti!ului-7 ad!erbul
+de loc' de timp' de mod-7 inter$ec#ia7 rela#ii i unc#ii sintactice7
-pr#i de propo(i#ie5 predicatul +!erbal i nominal-' subiectul
+e)primat i nee)primat-7 acordul predicatului cu subiectul "n
persoan i numr7 atributul' complementul7
-?organi(area propo(i#iei i a ra(ei7
-ormele limbii literare7
-diicult#i pentru clasele cu ele!i apar#innd minorit#ilor etnice +de
e)emplu5 olosirea genului' acordul "n gen etc.-7
0.> adaptarea !orbirii la parteneri i
la situa#ia de comunicare/ situa#ii
de comunicare di!erse
-rolul de emi#tor i rolul de receptor7
-pre(entarea succint a unor te)te literare sau nonliterare7
-e)primarea unor puncte de !edere i $ustiicarea acestora "n unc#ie
de conte)t7
-dialoguri simple pe di!erse teme de interes pentru ele!i7
-?acte de !orbire7
-pronun#ie corect i luent "n limba romn' pentru clasele cu ele!i
apar#innd minorit#ilor etnice7
-?elemente !erbale i non!erbale "n comunicarea oral7
0.@ participarea la dierite situa#ii de
comunicare
-situa#ia de comunicare dialogat7 organi(area dialogului simplu7
ormule elementare de men#inere a dialogului7
-?acte de !orbire.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
<.1 identiicarea ideilor principale
dup citirea global a unui te)t
-idei principale' idei secundare7
-opera literar7 te)te literare +populare i culte-' te)te nonliterare
+articolul de dic#ionar' reclama-7
-con#inutul i structurarea ormal a te)tului poetic +"n stroe i "n
!ersuri-7 rima "n poe(iile studiate
-raportul dintre realitate i literatur7
<.0 recunoaterea modurilor de
e)punere utili(ate "ntr-un te)t
narati!
-moduri de e)punere +nara#iune' descriere' dialog-7
-"ntrebrile speciice abordrii te)telor narati!e5 3ceA se po!estete
+ce se "ntmpl' care este ac#iunea relatat-' 3cine4 ia parte la ac#iune
+persona$ele' trsturi i(ice i morale ale persona$elor-' 3cineA
po!estete +naratorul-7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1
-specii literare5 sc*i#a i basmul7
<.< identiicarea e)presiilor i a
cu!intelor noi "ntr-un te)t literar
sau nonliterar
-sinonime i antonime7
-iguri de stil +personiicare' compara#ie' enumera#ie' repeti#ie'
epitet-7
<.> sesi(area corectitudinii utili(rii
categoriilor gramaticale "n!#ate
-!erbul +timp' persoan' numr' moduri personale i nepersonale-'
!erbele au)iliare a i' a a!ea a !rea7 substanti!ul +substanti!e
comune i proprii' gen' numr' articolul *otrt i articolul ne*otrt'
ca(urile substanti!ului-7 pronumele +pronumele personal5 persoan'
numr' gen' orme accentuate i neaccentuate7 pronumele personal
de polite#e-7 numeralul +cardinal i ordinal-' ad$ecti!ul +ad$ecti!e
propriu-(ise i ad$ecti!e pro!enite din !erbe la participiu' ad$ecti!e
!ariabile i in!ariabile' acordul cu substanti!ul' topica ad$ecti!ului-7
ad!erbul +de loc' de timp' de mod7 ad!erbe pro!enite din ad$ecti!e-7
inter$ec#ia7 rela#ii i unc#ii sintactice7
<.@ olosirea unor te*nici/ strategii
de lucru cu te)tul/ cartea
-cartea obiect cultural5 titlul' autorul' tabla de materii7 elementele
componente ale paginii de carte7 !olumul7
-biblioteca7
-citirea corect i luent a unui te)t cunoscut "n a#a unui auditoriu
di!ers7 !aloriicarea elementelor non!erbale "n interpretarea unor
te)te studiate7
-note de lectur.
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
>.1 redactarea unor lucrri scurte pe
o anumit tem' urmrind un
plan
-pr#ile componente ale unei compuneri7
-ae(area corect a te)tului "n pagin7
-structurarea noti#elor la dierite discipline7 elemente au)iliare
+sublinieri' parante(e- care e!iden#ia( ideile principale prin
raportare la cele secundare7
-plan de idei pentru un te)t propriu7
-po!estirea unor "ntmplri reale sau imaginare7
-transormarea te)tului dialogat "n te)t narati!7
-aprecieri personale reeritoare la anumite sec!en#e ale te)telor
studiate +moduri de e)punere' iguri de stil- sau la persona$e7
-compuneri dup un suport !i(ual7
>.0 utili(area' "n redactare' a unor
sinonime' antonime i deri!ate
adec!ate temei date
-sinonime' antonime7
-cmpuri le)ico-semantice7
-cu!inte deri!ate +cu!nt de ba(' rdcin' sui)e' prei)e-7
-articolul de dic#ionar7
>.< alctuirea unor propo(i#ii i
ra(e corecte din punct de !edere
gramatical' olosind corect
semnele ortograice i de
punctua#ie
-propo(i#ii simple i de(!oltate7 de(!oltarea unei propo(i#ii simple7
propo(i#ia principal i propo(i#ia secundar7 ra(a7 elemente de
rela#ie "n ra( +con$unc#iile simple i compuse-7 coordonarea
+copulati! i prin $u)tapunere- i subordonarea7
-ortograierea grupurilor de litere7 despr#irea cu!intelor "n silabe7
semnele de punctua#ie +punctul' !irgula' dou puncte' g*ilimele'
linia de dialog' semnul "ntrebrii' semnul e)clamrii' cratima-7
-diicult#i "n scrierea unor categorii morologice studiate7
-diicult#i pri!itoare la categoriile morologice' "n special pentru
clasele cu ele!i apar#innd minorit#ilor etnice7
>.> redactarea unor te)te
imaginati!e i rele)i!e "n
scopuri i "n conte)te !ariate
-scriere imaginati! +continuarea unor te)te' sc*imbarea inalului' a
perspecti!ei din care se po!estete etc.-7
-scriere rele)i! +relatarea unor apte i "ntmplri' scrierea pe
marginea te)telor citite-7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
B
-autoe!aluare a propriilor te)te redactare.
CONINUTURI
1. Lectura
1.1. Cartea obiect cultural. Citlul. Autorul. Cabla de materii. Ae(area "n pagin. Volumul. Diblioteca.
1.0. .eoria literar
1.0.1. =aportul dintre realitate i literatur.
1.0.0. .e#tul i opera( Epera literar.
1.0.<. "tructura operei literare. Ce)tul "n pro(. 2e se po!estete5 nara#iunea7 cine particip la ac#iune5
persona$ul +portretul i(ic i portretul moral al persona$ului-7 cine po!estete5 naratorul. Fodurile
de e)punere5 naraiunea, descrierea, dialogul.
1.0.>. /igurile de stil. Personiicarea. 2ompara#ia. ,numera#ia. =epeti#ia. ,pitetul.
1.0.@. Ce)tul "n !ersuri.0ersi'icaia. Versul i stroa. =ima.
1.<. .e#tul
1.<.1..e#te literare "n pro( i "n !ersuri populare i culte apar#innd di!erselor genuri i specii.
6pecii obligatorii5 sc*i#a i basmul.
1.<.0. .e#te nonliterare1 articolul de dic#ionar' reclama.
6e !or selecta 5-7 texte literare de baz, destinate studiului aproundat. /ntre acestea !or i incluse "n
mod obligatoriu i ragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. ,le pot i "nso#ite de
scurte te)te au)iliare +literare sau nonliterare' inclusi! contemporane-. 6e sugerea( ca te)tul de ba( s nu
depeasc' de regul' dou pagini. 8in te)tele mai lungi pot i oerite ragmente semniicati!e' lectura
integral urmnd a constitui obiect al lecturii personale a ele!ilor. Autorii de manuale i proesorii au
libertatea s aleag te)te-suport "n msur s e!iden#ie(e no#iunile cuprinse la punctele 1.0.1 1.0.@ i
1.<.1 1.<.0. Aceste te)te trebuie s respecte urmtoarele criterii5 !aloric-estetic' ormati!' adec!are la
!rsta ele!ilor.
2. Practica raional i funcional a limbii
0.1. Comunicarea oral
0.1.1. "ituaia de comunicare. Aplica#ii pentru "n#elegerea no#iunilor de5 emi#tor' receptor' mesa$'
conte)t' cod' canal. 6itua#ia de comunicare dialogat.
0.1.0. "tructurarea te#tului oral
Ideea principal' ideea secundar. Planul simplu i planul de(!oltat de idei. =e(umatul oral.
?2onstituen#ii te)tului oral. ?6electarea cu!intelor. ?Ergani(area propo(i#iei i a ra(ei.
?8ispunerea i unc#ionarea simultan a elementelor !erbale i non!erbale +aplicati!-.
Ergani(area dialogului simplu. 9ormule elementare de men#inere a dialogului.
?6e recomand ca ele!ii' olosindu-i deprinderile de e)primare oral' s poat reali(a urmtoarele acte de
vorbire5
- identiicarea unei persoane' a unui obiect' a unui grup de persoane sau de obiecte7
- adresarea ctre o persoan' salutul7
- ormularea de "ntrebri7
- ini#ierea sau "nc*eierea unui sc*imb !erbal7
- sus#inerea unei discu#ii directe sau teleonice7
- cererea sau oerirea unei inorma#ii despre5 identitatea' starea' ocupa#ia' calitatea social a unei
persoane7 orma' calitatea' utilitatea unor obiecte7 mediul amilial' mediul social al unei
persoane7 un orar' un itinerar' desurarea unei ac#iuni7
- e)primarea acordului sau a de(acordului' a gusturilor' a punctelor de !edere "n legtur cu un
apt sau o persoan7
- descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte7
- pre(entarea unei ac#iuni sau a unei "nln#uiri de ac#iuni.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
G
0.0. Comunicarea scris
0.0.1. Procesul scrierii
Pr#ile componente ale unei compuneri +actuali(are-.
Ae(area corect a te)tului "n pagin. ,lemente au)iliare "n scriere +sublinieri' parante(e etc.-.
6emnele de punctua#ie5 punctul' !irgula' dou puncte' g*ilimelele' linia de dialog' semnul
"ntrebrii' semnul e)clamrii' cratima.
0.0.0. Conte#te de realiare
Po!estirea unor "ntmplri reale sau imaginare.
Cransormarea te)tului dialogat "n te)t narati!. Aprecieri personale reeritoare la te)tele literare
studiate +reeritoare la persona$e' iguri de stil' moduri de e)punere etc.-.
Noti#ele. ;ucrarea semestrial.
3. Elemente de construcie a comunicrii
/n toate clasele gimna(iului' modalitatea tradi#ional sau de alt natur' de ordonare' de combinare i
de tratare didactic a unit#ilor de con#inut din acest capitol #ine e)clusi! de op#iunea autorului de
manual i a proesorului. 6e recomand ca abordarea acestor aspecte s ie corelat cu studiul te)tului
literar i nonliterar' inclusi! din punctul de !edere al !alorilor stilistice' e)igen# absolut necesar' mai
ales "n ca(ul elementelor de le)ic. 2oncep#ia pe care s-a "ntemeiat pre(entul curriculum este c' "n
coal' predarea-"n!#area !a urmri 3limba "n unc#iune4' "n !ariantele ei oral i scris' normat i
literar' iar nu 3limba ca sistem abstract4. Interesea( viiunea comunicativ-pragmatic a pre(entei
programe' nu interesea( predarea n i pentru sine a unor cunotin#e gramaticale' ci abordarea
'uncional i aplicativ a acestora "n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei
comunicri corecte i eiciente. /n acest sens' se recomand' "n toate ca(urile' e)erci#ii de tip analitic +de
recunoatere' de grupare' de moti!are' de descriere' de dieren#iere- i de tip sintetic +de modiicare' de
completare' de e)empliicare' de construc#ie-. 6e !or e!iden#ia aspecte #innd de ortograie' de
punctua#ie i de ortoepie' de e)primare corect "n toate situa#iile care impun o asemenea abordare. 6e
sugerea( ca' "n predarea problemelor noi' proesorul s se spri$ine de iecare dat pe actuali(area
cunotin#elor asimilate anterior de ctre ele!i' pornind de la un te)t' de la o situa#ie concret de
comunicare' i nu de la no#iunile teoretice.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, edi(ia a II-a.
<.1. $e#icul
Vocabularul limbii romne.
2u!ntul unitate de ba( a !ocabularului. 9orma i con#inutul. 2u!ntul de ba(. 2u!ntul deri!at.
=dcina. 6ui)ele. Prei)ele.
6inonimele. Antonimele. 2mpuri le)ico-semantice +aplicati!-.
<.0. 2oiuni de 'onetic. 6unetul i litera5 coresponden#a dintre ele. Vocalele. 2onsoanele. 6emi!ocalele.
Hrupurile de sunete +ditongul' tritongul-. Iiatul. 6ilaba.
<.<. 2oiuni elementare de sinta# +actuali(area cunotin#elor din ciclul primar-. ?Pr#ile gramaticii
+morologia i sinta)a-. Propo(i#ia i pr#ile de propo(i#ie. Propo(i#ia simpl i propo(i#ia de(!oltat.
8e(!oltarea unei propo(i#ii simple. Propo(i#ia airmati! i propo(i#ia negati!. Propo(i#ia enun#iati!
i propo(i#ia interogati!. 9ra(a.
<.>. 3or'osinta#a
<.>.1. 0erbul.
Cimpul' persoana' numrul +actuali(are-.
Fodurile personale i modurile nepersonale +recunoatere-. Cimpurile modului indicati!5 pre(ent'
imperect' perect compus' perect simplu' mai-mult-ca-perectul' !iitorul I.
Verbele au)iliare5 a 'i, a avea, a vrea.
9unc#ia sintactic5 predicatul +actuali(are-. Predicatul !erbal. Predicatul nominal +!erbul copulati! a
'i i numele predicati!-.
<.>.0. "ubstantivul.
6ubstanti!ele comune i substanti!ele proprii. Henul. Numrul. +actuali(are-
Articolul. Articolul *otrt. Articolul ne*otrt.
Caurile substantivului
2ominativul( 9unc#ii sintactice5 subiect i nume predicati!.
Acuativul. Prepo(i#ia. Prepo(i#ia simpl i compus. 9unc#ii sintactice5 complement i atribut
+r preci(area elului-.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
%
4ativul( 9unc#ii sintactice5 complement +r preci(area elului-.
5enitivul. Articolul geniti!al +posesi!-. Acordul "n gen i "n numr al articolului geniti!al cu
substanti!ul determinat. :tili(area corect a substanti!elor proprii "n dati!-geniti!. 9unc#ii
sintactice5 atribut +r preci(area elului-.
0ocativul.
<.>.<. "ubstitui ai substantivului
<.>.<.1. Pronumele
Pronumele personal5 persoana' numrul' genul +actuali(are-. 9ormele accentuate i
neaccentuate ale pronumelui personal. 9unc#iile sintactice5 subiect' atribut' complement.
Pronumele personal de politee( J9ormule re!eren#ioase de adresare.
<.>.<.0. 2umeralul
2umeralul cardinal. 2umeralul ordinal. 9unc#ii sintactice5 subiect' atribut' complement.
<.>.>( 4eterminanii substantivului
Ad)ectivul
Ad$ecti!ul propriu-(is i ad$ecti!ul pro!enit din !erb la participiu.
Ad$ecti!ele !ariabile +ormele le)ionare- i in!ariabile. Acordul cu substanti!ul "n gen' numr i
ca(. 9unc#ii sintactice5 atribut i nume predicati!. Copica ad$ecti!ului.
<.>.@. Prile de vorbire ne'le#ibile
<.>.@.1. Adverbul
Ad!erbele de loc' de timp' de mod. Ad!erbele pro!enite din ad$ecti!e. 9unc#ia sintactic5
complement.
<.>.@.0. !nter)ecia.
<.@. "inta#a propoiiei
<.@.1. Predicatul(
Predicatul !erbal +e)primat numai prin !erb la moduri personale-
Predicatul nominal +numai cu !erbul copulati! a 'i-. Numele predicati! simplu i multiplu.
Valorile sintactice i semantice ale !erbului a 'i.
<.@.0. "ubiectul
6ubiectul e)primat +simplu i multiplu- i subiectul nee)primat +sub"n#eles i inclus-. Pr#ile de
!orbire prin care se e)prim subiectul +substanti!' pronume' numeral-. Acordul predicatului cu
subiectul "n persoan i numr +actuali(are-.
<.@.<. Atributul
,lementele regente ale atributului.
<.@.>. Complementul
,lementele regente ale complementului +numai !erbul-.
<.1. "inta#a 'raei. Propo(i#ia principal. Propo(i#ia secundar. 9ra(a ormat din propo(i#ii principale i
propo(i#ii secundare. ,lementele de rela#ie "n ra(5 con$unc#iile +simple i compuse-. 2oordonarea
copulati! i prin $u)tapunere. 6ubordonarea.
CLASA a VI-a
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI ASOCIATE
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1&
1. Receptarea mesajului oral n diferite situa(ii de comunicare
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
1.1 distingerea "ntre inorma#iile
esen#iale i cele de detaliu dintr-
un mesa$ oral' stabilind legturi
sau dieren#ieri "ntre inorma#iile
receptate din surse di!erse
-mesa$e orale di!erse7
-structurarea te)tului oral +actuali(are-7
-structura te)tului oral de tip narati!' descripti! i inormati!7
-?acte de !orbire7
1.0 sesi(area sensului unit#ilor le)i-
cale noi "n unc#ie de conte)t
-structura onematic a cu!ntului7
-orme le)icale corecte/ incorecte7
-receptare auditi! a cu!intelor noi "n te)te literare i nonliterare7
serii sinonimice i antonimice7 stabilirea sensului unui cu!nt
necunoscut prin apel la conte)t7 sensul omonimelor "n conte)t7
-ar*aisme i regionalisme7 rolul lor "n te)tele literare studiate7
-sui)e diminuti!ale i sui)e augmentati!e7
-cu!inte compuse prin alturare' subordonare i abre!iere7
-amilia le)ical7
1.< sesi(area abaterilor de la
normele gramaticale "ntr-un
mesa$ oral
-corectitudinea structurii gramaticale +morologic i sintactic- "n
lu)ul enun#urilor orale7
-abateri de la normele gramaticale +acord' le)iune- "ntr-un mesa$
oral7
1.> aplicarea principiilor ascultrii
acti!e "n maniestarea unui
comportament comunicati!
adec!at
-organi(area te)tului dialogat7
-?elemente !erbale i non!erbale "n comunicarea oral7
-?acte de !orbire.
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situa(ii
de comunicare monologat i dialogat
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
0.1 "nln#uirea clar i corect a
ideilor "ntr-un monolog +narati!'
descripti!' inormati!-
-ordonarea ideilor "n comunicare +actuali(are-5 reali(area oral a
unui plan simplu i de(!oltarea acestuia prin adugarea ideilor
secundare7
-re(umarea oral a unui te)t dat +actuali(are-7
alctuirea unor te)te orale narati!e' descripti!e i inormati!e7
0.0 utili(area rela#iilor de sinonimie'
de antonimie' de omonimie "n
organi(area mesa$ului oral
-sensurile i semniica#ia unor cu!inte "n dierite conte)te7
-utili(area' "n conte)te di!erse' a ac*i(i#iilor le)icale noi7
-utili(area adec!at' "n conte)te di!erse' a unor sinonime' antonime'
omonime7
-amilii le)icale7 cmpuri le)ico-semantice7
0.< utili(area categoriilor
gramaticale "n!#ate' "n di!erse
tipuri de propo(i#ii
-alctuirea corect a propo(i#iilor simple i de(!oltate7 ra(e
construite prin coordonare i subordonare7
-propo(i#ia regent7 elementul regent7
-olosirea corect' "ntr-un conte)t dat' a categoriilor gramaticale
speciice pr#ilor de !orbire "n!#ate +actuali(are i con#inuturi noi-5
!erbul' substanti!ul' pronumele' numeralul' ad$ecti!ul' ad!erbul'
prepo(i#ia' con$unc#ia' inter$ec#ia7 rela#ii i unc#ii sintactice7
-pr#i de propo(i#ie5 predicatul +!erbal i nominal-' subiectul
+e)primat i nee)primat-' acordul predicatului cu subiectul' atributul
+atributul ad$ecti!al' substanti!al' pronominal' !erbal-'
complementul +complementele circumstan#iale de loc' de timp' de
mod7 complementele necircumstan#iale' complementul direct i
complementul indirect-7
0.> adaptarea !orbirii la situa#ia -te)tul dialogat5 dialoguri pe di!erse teme de interes pentru ele!i'
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
11
concret de dialog sau de
monolog adaptarea !orbirii la
situa#ia concret de dialog sau de
monolog
modalit#i de adaptare la interlocutor7
-monologul oral +te)te narati!e' descripti!e' inormati!e-7
-organi(area replicilor "ntr-un dialog comple)7 adaptarea la
interlocutor7
-?modalit#i de conectare a elementelor non!erbale la cele !erbale7
-pronun#area luent a unor sec!en#e semniicati!e ale mesa$ului
oral' reglarea tonului' a intona#iei' "n unc#ie de starea de spirit
+bucurie' surpri(' suprare-7
-comunicare oral cu scop declarat de inormare' de luare de
atitudine' de opinie7
-?acte de !orbire +de e)emplu5 ormularea unor propuneri'
e)punerea unor opinii despre ce!a sau cine!a' pre(entarea unor
impresii' e)primarea acordului sau a de(acordului "n a#a unui
auditoriu cunoscute' descrierea unui obiect' a unei persoane sau a
unui loc etc.-7
-e)ersarea dialogului/monologului de ctre ele!ii apar#innd
minorit#ilor etnice' "n situa#ii concrete' care le-ar putea crea
diicult#i de comunicare
0.@ participarea la dierite situa#ii de
comunicare' maniestnd o
atitudine a!orabil progresiei
comunicrii
-organi(area replicilor "ntr-un dialog comple)7 ini#ierea' men#inerea
i "nc*eierea unui dialog cu dierite categorii de interlocutori
cunoscu#i7
-?acte de !orbire +de e)emplu5 sus#inerea unei con!ersa#ii impuse
sau propuse7 sus#inerea unui sc*imb !erbal "ntr-o con!ersa#ie de
grup' utili(nd corect limba literar' posibilit#ile e)presi!e ale
limbii !orbite7
-?adec!area elementelor non!erbale la mesa$ul transmis.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
<.1 dieren#ierea elementelor de an-
samblu de cele de detaliu "n
cadrul te)tului citit
-identiicarea problemei principale abordate "ntr-un te)t literar sau
nonliterar +"ntr-o descriere5 -elementele i trsturile obiectelor
descrise7 "ntr-o nara#iune5 ac#iunea' participan#ii la ac#iune' timpul i
spa#iul "n care se petrec e!enimentele7 "ntr-un anun# sau "ntr-o tire5
ideile esen#iale i inten#ia comunicati! din spatele acestora-7
-subiectul operei literare' momentele subiectului' timpul i spa#iul "n
nara#iune
-?structura cr#ii5 rolul cuprinsului' al pree#ei' poste#ei i al notelor7
-te)te literare epice i lirice7 te)te nonliterare5 anun#ul' tirea7
<.0 identiicarea modurilor de
e)punere "ntr-un te)t epic i a
procedeelor de e)presi!itate
artistic "ntr-un te)t liric
-caracteristicile operelor epice +"n pro( sau !ersuri-5 nara#iunea la
persoana a III-a i la persoana I' subiectul operei literare' momentele
subiectului' timpul i spa#iul "n nara#iune' autor' narator' persona$7
rolul dialogului i al descrierii "ntr-o nara#iune7 descrierea +portretul
literar' tabloul-7 dialogul ca mi$loc de caracteri(are a persona$elor7
-rolul igurilor de stil "n!#ate "n dierite te)te literare' populare i
culte +personiicare' compara#ie' enumera#ie' repeti#ie' epitet'
antite(a-7 tipuri de rim +monorima' rima "mperec*eat' rima
"ncruciat' rima "mbr#iat- i msura !ersurilor
-dieren#ierea "ntre o oper epic i o oper liric7
-trsturi ale speciilor literare5 pastelul' abula i doina popular7
-te)te nonliterare5 anun#ul' tirea7 modul de relectare a realit#ii "n
te)tul nonliterar +prin compara#ie cu modul de relectare a realit#ii
"n te)tul literar-7
<.< sesi(area !alorii e)presi!e a
unit#ilor le)icale "n te)tele citite
-e)plicarea unor e)presii i a unor cu!inte noi identiicate "ntr-un
te)t citit' "n conte)t sau cu a$utorul dic#ionarelor7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
10
-rolul sinonimiei' al antonimiei i al omonimiei "ntr-un te)t dat7
sensurile cu!intelor "n conte)te dierite7 e)presi!itatea ormelor
ar*aice i regionale7
-mi$loacele interne de "mbog#ire a !ocabularului +deri!area'
compunerea' sc*imbarea !alorii gramaticale-7
-cmpuri le)ico-semantice7
<.> sesi(area organi(rii
morologice i sintactice a
te)telor citite +nonliterare i
literare-
-categorii morologice speciice pr#ilor de !orbire5 !erbul +!erbe
predicati!e i !erbe nepredicati!e copulati!ele a 'i i a deveni i
au)iliarele7 moduri personale i nepersonale-7 substanti!ul
+substanti!e deecti!e de singular sau de plural7 substanti!ele
colecti!e7 ca(urile i unc#iile sintactice ale substanti!ului-7
pronumele +pronumele personal' pronumele posesi! i ad$ecti!ul
pronominal posesi!' pronumele demonstrati! i ad$ecti!ul
pronominal demonstrati!-7 numeralul +!aloarea substanti!al i
ad$ecti!al a numeralului7 numeralul cardinal i numeralul ordinal'
unc#ii sintactice-7 ad$ecti!ul +orme le)ionare' articolul
demonstrati!' gradele de compara#ie' unc#ii sintactice-7 ad!erbul
+gradele de compara#ie7 unc#ii sintactice-7 prepo(i#ia +regimul
ca(ual-7 con$unc#ia7 inter$ec#ia +inter$ec#ii predicati!e-
-elul propo(i#iilor' ra(a' propo(i#ia regent' elementul regent'
coordonarea i subordonarea7
-pr#i de propo(i#ie5 predicatul +!erbal i nominal-' subiectul
+e)primat i nee)primat-7 acordul predicatului cu subiectul7
atributul' complementul7
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
>.1 redactarea te)telor cu destina#ii
di!erse
-structurarea detaliilor "n $urul ideii principale7
-redactarea unor scrisori i anun#uri7
-re(umatul unui te)t citit +literar sau nonliterar-7 aprecieri personale
reeritoare la te)tele epice i lirice studiate7
-relatarea unor apte/ "ntmplri7 ?pre(entarea unor inorma#ii
pri!itoare la realitatea "ncon$urtoare7
-moti!area unei opinii' pornind de la di!erse teme discutate "n clas'
de la te)te studiate sau apte/ persoane din realitate7
-descrierea de tip tablou i de tip portret7 po!estirea unor te)te
narati!e/ilme !(ute etc.7
>.0 utili(area unui le)ic di!ersiicat'
recurgnd la categoriile
semantice studiate i la
mi$loacele de "mbog#ire a
!ocabularului' pentru
e)primarea nuan#at
-utili(area sinonimelor' a antonimelor i a omonimelor adec!ate "n
conte)te date7
-amilia le)ical +deri!ate' compuse' cu!inte ob#inute prin
sc*imbarea !alorii gramaticale-' cmpurile le)ico-semantice7
-utili(area mi$loacelor interne de "mbog#ire a !ocabularului
+deri!are cu sui)e i prei)e' compunere prin alturare'
subordonare i abre!iere' sc*imbarea !alorii gramaticale-7
>.< "nln#uirea corect a ra(elor "n
te)tul redactat' utili(nd corect
semnele ortograice i de
punctua#ie
-coordonarea i subordonarea7
-utili(area corect' "n propo(i#ie i "n ra(' a semnelor de punctua#ie
+punctul' !irgula' punctul i !irgula' linia de dialog' linia de pau(-
i a semnelor ortograice +cratima' punctul-7
-aplicarea topicii normale "n propo(i#ie i "n ra(7 ortograierea
ditongilor' a tritongilor i a !ocalelor "n *iat7 aplicarea regulilor
onetice de despr#ire "n silabe a cu!intelor.
>.> alctuirea re(umatului unui te)t -identiicarea i ordonarea sec!en#elor narati!e dintr-un te)t dat' "n
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1<
literar sau nonliterar !ederea re(umrii acestuia7 alctuirea planului de idei7 transormarea
te)tului dialogat "n te)t narati!7
-re(umarea te)telor narati!e +pregtire' redactare' !eriicare-
-re(umarea unui te)t nonliterar7 po!estirea unui ilm' a unei piese de
teatru etc.
CONINUTURI
:nit#ile de con#inut tiprite cu litere aldine constituie no#iuni noi pentru clasa a VI-a.
6. Lectura
1.1. Cartea obiect cultural. ?6tructura cr#ii5 cuprins' prea#' posta#' note.
1.0. .eoria literar
1.0.1. "tructura operei literare. Fodurile de e)punere. 2araiunea +autor' narator' persona$7 nara#iunea
la persoana a III-a i nara#iunea la persoana I7 subiectul operei literare' momentele subiectului7
timpul i spa#iul "n nara#iune-. 4escrierea +portretul literar' tabloul-. 4ialogul +mi$loc de
caracteri(are a persona$elor-.
1.0.0. /igurile de stil +actuali(are-. Antiteza.
1.0.<. 0ersi'icaia +actuali(are-. Tipuri de rim +monorima' rima "mperec*eat' rima "ncruciat' rima
"mbr#iat-. Msura.
1.<. .e#tul
1.<.1. .e#te literare K populare i culte K apar#innd di!erselor genuri i specii. Opera epic. Opera
liric. 6pecii literare obligatorii5 pastelul, fabula, doina popular.
1.<.0. .e#te nonliterare1 anun#ul' tirea.

6e !or selecta 6-8 texte literare de baz, destinate studiului aproundat. /ntre acestea !or i incluse "n
mod obligatoriu i ragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. ,le pot i "nso#ite de scurte
te)te au)iliare +literare sau nonliterare' inclusi! contemporane-. 6e sugerea( ca te)tul de ba( s nu
depeasc' de regul' dou pagini. 8in te)tele mai lungi pot i oerite ragmente semniicati!e' lectura
integral urmnd a constitui obiect al lecturii personale a ele!ilor. Autorii de manuale i proesorii au
libertatea s aleag te)te-suport "n msur s e!iden#ie(e no#iunile cuprinse la punctele 1.0.1 1.0.< i 1.<.1
1.<.0. Aceste te)te trebuie s respecte urmtoarele criterii5 !aloric-estetic' ormati!' adec!are la !rsta
ele!ilor.
2. Practica raional i funcional a limbii
0.1. Comunicarea oral
0.1.1. "tructurarea te#tului oral
Erdonarea ideilor "n comunicare +actuali(are-.
0.1.0. .e#tul dialogat i cel monologat.
Organizarea replicilor ntr-un dialog complex. Adaptarea la interlocutor. Modalit(i de
conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.
Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. =e(umatul oral +actuali(are-.

?6e recomand ca ele!ii s poat reali(a urmtoarele acte de vorbire5
- identiicarea sau dieren#ierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta7
- sus#inerea unui sc*imb !erbal "ntr-o con!ersa#ie de grup7
- e)primarea gusturilor' e)punerea unor opinii despre ce!a sau cine!a' stabilirea unei analogii' a
unei compara#ii' e)primarea unei impresii personale7
- ormularea unei propuneri' acceptarea ori reu(ul unei propuneri7
- descrierea unui obiect sau a unei persoane +a unui loc-7
- pre(entarea unei ac#iuni comple)e.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1>
0.0. Comunicarea scris
0.0.1. Procesul scrierii
Organizarea unui text n func(ie de destina(ie (scrisoarea, anun(ul-.
6emnele de punctua#ie5 punctul i virgula, linia de dialog i linia de pauz. "emnele ortogra'ice5
cratima' punctul ca semn ortografic.
0.0.0. Conte#tele de realiare
=elatarea. ?Eerirea de inorma#ii pri!ind di!erse aspecte ale realit#ii "ncon$urtoare.
Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate.
Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.
=e(umatul. Aprecieri personale reeritoare la te)tele epice i lirice studiate.
7( Elemente de construcie a comunicrii
/n toate clasele gimna(iului' modalitatea tradi#ional sau de alt natur' de ordonare' de combinare i
de tratare didactic a unit#ilor de con#inut din acest capitol #ine e)clusi! de op#iunea autorului de manual
i a proesorului. 6e recomand ca abordarea acestor aspecte s ie corelat cu studiul te)tului nonliterar i
literar' inclusi! din punctul de !edere al !alorilor stilistice' e)igen# absolut necesar' mai ales "n ca(ul
elementelor de le)ic. 2oncep#ia pe care s-a "ntemeiat pre(entul curriculum este c' "n coal' predarea-
"n!#area !a urmri 3limba "n unc#iune4' "n !ariantele ei oral i scris' normat i literar' iar nu 3limba
ca sistem abstract4.
Interesea( viiunea comunicativ-pragmatic a pre(entei programe' nu predarea n i pentru sine a
unor 3cunotin#e gramaticale4' ci abordarea 'uncional i aplicativ a acestora "n calitatea lor de
elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eiciente. /n acest sens' se recomand'
"n toate ca(urile' e)erci#ii de tip analitic +de recunoatere' de grupare' de moti!are' de descriere' de
dieren#iere- i de tip sintetic +de modiicare' de completare' de e)empliicare' de construc#ie-. 6e !or
e!iden#ia aspecte #innd de ortograie' de punctua#ie i de ortoepie' de e)primare corect "n toate situa#iile
care impun o asemenea abordare. 6e sugerea( ca' "n pre(entarea problemelor noi' proesorul s se
spri$ine de iecare dat pe actuali(area cunotin#elor asimilate anterior de ctre ele!i' pornind de la un te)t'
de la o situa#ie concret de comunicare' i nu de la no#iunile teoretice.
8imensiunea stilistic a aptelor de limb se preconi(ea( a i tratat la sec#iunea consacrat studiului
te)telor literare i de cte ori proesorul gsete solu#ia practic cea mai eicient.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, edi(ia a II-a.
<.1. $e#icul +actuali(are-
No#iunea de !ocabular.
Fi$loacele interne de "mbog#ire a !ocabularului.
a( 4erivarea +actuali(are-.
6ui)area. Sufixele diminutivale i sufixele augmentative.
Prei)area.
b( Compunerea(
Compunerea prin alturare, subordonare
1
i abreviere.
c( "chimbarea valorii gramaticale +con!ersiunea-.
Substantive provenite din alte pr(i de vorbire. Adjective provenite din verbe la participiu.
Adverbe provenite din adjective i din substantive.
Familia lexical +deri!ate' compuse' cu!inte ob#inute prin sc*imbarea !alorii gramaticale-.
2mpurile le)ico-semantice +aplicati!-.
6inonimele +actuali(are-. Antonimele +actuali(are-.
1
Prin compunere prin subordonare se "n#elege5 1. 6ubordonarea atributi!5 a- substanti! L ad$ecti!7 botgros, coate-goale, vorb-lung, acid clorhidric,
Almaul-3are .a. b- ad$ecti! L substanti! +"n unele orma#ii mai !ec*i-5 bun-credin, bun-cuviin, bunvoin, rea-credin, rea-voin etc.7 c- substanti! L
substanti! "n geniti!5 Calea $aptelui, ciuboica cucului, gura-leului, 'loarea-soarelui, ochiul-boului, 5ura 8cniei, 2eagra 9arului MNO' 4elta 4unrii .a.7 d- substanti!
L substanti! cu prepo(i#ie5 ap de plumb, bou de balt, 'loare-de-col, Roiori de 0ede, :aia de Aram etc.7 0. 6ubordonare completi! +re(ultatul unor i(olri-5 'luier-
v%nt, ncurc-lume, pierde-var, g%rie-br%n, duc-se pe pustii* <. 6ubordonare a# de un ad$ecti!' a!nd ca re(ultat un alt ad$ecti!5 a- ad$ecti! nume de culoare
combinat cu determinan#ii deschis, nchis1 rou nchis;deschis* dou ad$ecti!e nume de culoare5 galben-portocaliu, galben-verui* c- ad$ecti! !erbal precedat de un
circumstan#ial5 bine-credincios, bine-venit, clar-vtor* >. 6ubordonarea eterogen prin care se ormea( numeralele5 a- subordonarea circumstan#ial de la 11 la
1%5 doispreece +doi 3pesteA ece-7 subordonarea atributi! de la 0& la %&' unde numerele ca 0' <' > sunt atributele lui (ece +00' 0<' 0> etc.-. +c. art. Compunere, semnat
de Angela Didu-Vrnceanu' "n 4icionar de tiine ale limbii, ,ditura Nemira' 0&&1' p. 10>-10@-.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1@
Omonimele +omoone i omograe-.
Arhaismele i regionalismele.
<.0. 2oiuni de 'onetic +actuali(are-. =egulile de despr#ire a cu!intelor "n silabe. Ertograia pentru
despr#irea "n silabe +inclusi! olosirea cratimei i a apostroului-.
<.<. 2oiuni de sinta# +actuali(are-. 9elul propo(i#iilor. 9ra(a. Propozi(ia regent. Elementul regent.
2oordonarea i subordonarea.
<.>. 3or'osinta#a.
<.>.1. 0erbul +actuali(are-. 0erbele predicative i verbele nepredicative1 copulative +numai a 'i, a
deveni- i au#iliare(
3odurile personale5 indicati!' imperativ, conjunctiv, condi(ional-optativ. Timpuri.
3odurile nepersonale5 infinitiv' gerunziu, participiu, supin.
<.>.0. "ubstantivul +actuali(are-.
Substantivele defective de singular sau de plural. Substantivele colective. 2a(urile i unc#iile
sintactice ale substanti!ului.
<.>.<. "ubstitui ai substantivului
<.>.<.1. Pronumele
Pronumele personal.
Pronumele posesiv i adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri i func(ii
sintactice.
Pronumele demonstrativ i adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri i
func(ii sintactice.
<.>.<.0. 2umeralul +actuali(are-. Valoarea substantival i adjectival a numeralului.
Numeralul cardinal i numeralul ordinal. 9unc#ii sintactice.
<.>.>. 4eterminanii substantivului
Ad)ectivul +actuali(are-. 9ormele le)ionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de
compara(ie. 9unc#ii sintactice.
<.>.@. Prile de vorbire ne'le#ionare
<.>.@.1. Adverbul +actuali(are-. Gradele de compara(ie. 9unc#iile sintactice5 complement
circumstan(ial de loc, de timp, de mod, atribut adverbial.
<.>.@.0. Prepoiia +actuali(are-. Regimul cazual.
<.>.@.<. Con)uncia +actuali(are-.
Exerci(ii de folosire corect a adverbului, a prepozi(iei i a conjunc(iei.
<.>.@.>. !nter)ecia +actuali(are-. Interjec(ii predicative.
<.@. "inta#a propoiiei +actuali(are-.
<.@.1. Predicatul( Predicatul verbal i predicatul nominal +numai cu !erbele copulati!e a 'i i a deveni-.
<.@.0. "ubiectul
6ubiectul e)primat i subiectul nee)primat +sub"n#eles i inclus-.
Acordul predicatului cu subiectul.
<.@.<. Atributul +actuali(are-. Atributul adjectival. Atributul substantival. Atributul pronominal.
Atributul adverbial.
<.@.>. Complementul +actuali(are-. Complementele circumstan(iale. Complementele circumstan(iale
de loc, de timp, de mod. Complementele necircumstan(iale. Complementul direct.
Complementul indirect.
CLASA a VII-a
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI ASOCIATE
1. Receptarea mesajului oral n diferite situa(ii de comunicare
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
11
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
1.1 "n#elegerea semniica#iei ge-
nerale a unui mesa$ oral
-cu!inte-c*eie "ntr-un mesa$ oral +te)t monologat' te)t dialogat-7
elementele esen#iale ale dialogului +inten#ie' parteneri' situa#ie de
comunicare-7
1.0 sesi(area modalit#ilor de
organi(are a sec!en#elor te)tuale
ale unui mesa$ oral
-modalit#i speciice de ini#iere' men#inere i "nc*eiere a dialogului7
?dialog ormal i dialog inormal7
1.< integrarea categoriilor semantice
"n structuri le)icale proprii
-sensul cu!ntului "n conte)t7 sesi(area rela#iilor de sinonimie'
antonimie' omonimie "ntr-o comunicare oral7
-"mprumuturile7 cu!intele polisemantice7 polisemia i omonimia
asemnri i deosebiri
-?unit#i ra(eologice
1.> sesi(area abaterilor de la
normele limbii literare "ntr-un
mesa$ ascultat
-construc#ii pleonastice i atrac#ia paronimic7 de(acorduri grama-
ticale7 nedublarea complementului direct i indirect7 ?nume proprii
greit accentuate7
1.@ aplicarea principiilor ascultrii
acti!e "n maniestarea unui
comportament comunicati!
adec!at
-discu#ii de conruntare a opiniilor7 ascultarea argumentelor/
contraargumentelor? ormulate "ntr-o discu#ie de partenerii de
comunicare.
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situa(ii
de comunicare monologat i dialogat
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
0.1 asigurarea coeren#ei ideilor
e)primate "ntr-un mesa$ oral
-ormularea ideii principale7 rela#ionarea ideilor principale cu ideile
secundare7 construirea unor te)te orale de tip narati!' descripti! i
inormati!7 re(umarea unui te)t7
-modalit#i de e)primare a preerin#elor i a opiniilor7
0.0 !aloriicarea categoriilor
semantice "n!#ate' "n conte)te
dierite
-sensurile unor cu!inte "n conte)te dierite7 mi$loacele de "mbog#ire
a !ocabularului7 antonime' sinonime' omonime' paronime i
cu!intelor polisemantice "n conte)te dierite7 ?unit#i ra(eologice7
0.< respectarea normelor morosin-
tactice "n propo(i#ii i "n ra(e
-utili(area corect a pr#ilor de !orbire le)ibile i nele)ibile "n-
!#ate7 construirea corect a unor enun#uri din punct de !edere
sintactic7 construirea unui monolog sau a unui dialog7 descrierea
unor obiecte' a unor tablouri din natur' a unor enomene7
construirea unor nara#iuni simple7 utili(area e)presi! a limbii7
-corectarea unor construc#ii pleonastice7 utili(area paronimelor7
olosirea corect a accentului7
0.> adaptarea !orbirii la situa#iile
speciale sau nepre!(ute de
dialog sau monolog
-adaptarea comportamentului !erbal i non!erbal la o situa#ie de
comunicare inedit7 ?dialogul ormal i inormal7 continuarea unui
dialog cu "nceput dat7 modalit#i de e)primare a preerin#elor i
opiniilor7 utili(area elementelor non!erbale "ntr-un dialog7
-?acte de !orbire +de e)emplu5 sus#inerea unei con!ersa#ii7
ormularea de argumente sau contraargumente "ntr-o discu#ie7
ormularea unei opinii7 stabilirea de compara#ii sau de analogii-7
-diicult#i pri!itoare la utili(area corect a pronumelui rele)i!' la
clasele cu ele!i ce apar#in minorit#ilor etnice7
0.@ cooperarea "n interac#iunile de
grup
-conruntarea opiniilor7 ?acte de !orbire +pre(entarea unor lucrri/
materiale/ acti!it#i reali(ate "n ec*ip-.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
<.1 citirea unei !ariet#i de te)te
literare sau nonliterare'
-dieren#ele dintre te)tele literare i nonliterare7 semniica#iile/
sensul global al unor te)te literare +populare i culte' apar#innd
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1B
demonstrnd "n#elegerea
sensului acestora
di!erselor genuri i specii-7 structuri "n te)tele epice i lirice7 te)te
nonliterare5 mersul trenurilor' ?programul de spectacol7
cartea obiect cultural5
?
editura' colec#ia?' asteriscul?' subsolul de
pagin?7
<.0 recunoaterea modalit#ilor
speciice de organi(are a te)tului
epic i a procedeelor de e)presi-
!itate "n te)tul liric
-trsturile speciice celor dou genuri +epic i liric- "n te)tele
literare studiate7 trsturi ale speciilor literare5 nu!ela' imnul7
-structuri "n te)tele epice +timp' spa#iu' modalit#i de caracteri(are a
persona$elor' ?procedee de legare a sec!en#elor- i lirice
+concordan#a dintre orma graic a poe(iei i ideea transmis de
aceasta7
-procedee de e)presi!itate artistic +repeti#ia onetic/ alitera#ia'
metaor' *iperbol7 epitet' compara#ie' repeti#ie' enumera#ie'
antite(- "n te)tul liric7 !ersiica#ia +tipuri de rim' ritmul' piciorul
metric' tipuri de ritm-7
<.< sesi(area corectitudinii i !alorii
e)presi!e a categoriilor
gramaticale i le)icale "n!#ate'
"ntr-un te)t citit
-categorii morologice speciice pr#ilor de !orbire +actuali(are i
con#inuturi noi-5 !erbul' substanti!ul' pronumele' numeralul'
ad$ecti!ul' ad!erbul' prepo(i#ia' con$unc#ia' inter$ec#ia7 rela#ii i
unc#ii sintactice7 raporturi de coordonare i de subordonare "n
propo(i#ie i ra(7
-rolul utili(rii categoriilor morologice i sintactice "ntr-un te)t7
sc*imbarea semniica#iei unor cu!inte "n unc#ie de conte)tul "n care
apar7 rela#ii de sinonimie' antonimie' omonimie i polisemie "ntr-un
te)t dat7 ?unit#i ra(eologice7
-mi$loacele de "mbog#ire a !ocabularului +deri!area' serii
deri!ati!e' compunerea' sc*imbarea !alorii gramaticale sau
con!ersiunea' "mprumuturile-7
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
>.1 e)primarea' "n scris' a propriilor
opinii i atitudini
-redactarea nuan#at "n raport cu structura i moti!a#iile personale7
descrierea unor persona$e sau persoane considerate drept modele i
moti!area op#iunilor7
>.0 utili(area corect i nuan#at a
categoriilor semantice "n!#ate
-sensul omonimelor i a paronimelor "n dierite conte)te7 utili(area
sinonimelor "n scopul e!itrii repeti#iilor7 antonime7 cu!inte
polisemantice7
>.< organi(area sec!en#elor te)tuale
"n unc#ie de o cerin# speciic
-alctuirea planului unei lucrri pe o tem dat7
-structurarea unui te)t propriu "n sec!en#e distincte "n unc#ie de
tipul acestuia5 re(umat' caracteri(are de persona$' comentarea unor
sec!en#e din te)tele studiate sau a semniica#iilor titlului unui te)t'
scrierea unor compuneri narati!e' descripti!e' inormati!e7
-redactarea unei cereri "n di!erse scopuri7 ie de lectur7
pre(entarea unor e!enimente culturale7 te)te destinate pre(entrii
unui auditoriu7
-dispunerea "n pagin a di!erselor te)te7 scrierea "ngri$it' li(ibil i
corect
>.> utili(area corect a le)iunii
nominale i !erbale "n te)tul
scris' utili(nd corect semnele
ortograice i de punctua#ie
-pr#ile de !orbire le)ibile +!erbul' substanti!ul' pronumele'
numeralul' ad$ecti!ul- i nele)ibile +ad!erbul' prepo(i#ia'
con$unc#ia' inter$ec#ia-7 rela#ii i unc#ii sintactice7
-construirea corect i e)presi! a unui te)t din punct de !edere
sintactic7 utili(area adec!at a ormelor !erbale "n raport cu cro-
nologia aptelor relatate7 utili(area conectorilor adec!a#i la ni!elul
propo(i#iei i al ra(ei7 olosirea unor grupuri !erbale i nominale
?
2on#inuturile marcate cu asterisc sunt acultati!e.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1G
pentru a spori e)presi!itatea comunicrii7 ortograierea unor
structuri !erbale i nominale7
>.@ olosirea modalit#ilor !ariate
pentru reali(area e)presi!it#ii
te)tului
-reali(area unor descrieri prin ordonarea detaliilor "n unc#ie de
propriile percep#ii/propria imagina#ie7 compuneri narati!e'
descripti!e i dialogate' cu !aloriicarea categoriilor semantice
"n!#ate7 construirea unor scurte po!estiri7 inserarea dialogului "n
compuneri7 redactarea unei e)puneri pentru pre(entarea "n public "n
di!erse "mpre$urri7 re(umarea te)telor epice i caracteri(area
perona$elor.
CONINUTURI
:nit#ile de con#inut tiprite cu litere aldine constituie no#iuni noi pentru clasa a VII-a.
6. Lectura
1.1. 2artea obiect cultural. ,ditura
?
. 2olec#ia?. Asteriscul?. 6ubsolul de pagin?.
1.0. Ceoria literar
1.0.1. "tructura operei literare. 6tructuri "n te)tele epice +procedee de legare a secven(elor, timp'
spa#iu' modalit(i de caracterizare a personajelor- i lirice +concordan#a dintre orma graic a
poe(iei i ideea transmis de aceasta-.
1.0.0. /igurile de stil. Repeti(ia fonetic (alitera(ia). Metafora. Hiperbola.
1.0.<. 0ersi'icaia. Cipuri de rim. Ritmul. Piciorul metric (bisilabic). Tipuri de ritm (iambic i
trohaic).
1.0.>. 5enuri i specii( Henurile epic i liric. 6pecii literare obligatorii5 nuvela, imnul.
1.<. .e#tul
1.<.1. .e#te literare populare i culte apar#innd di!erselor genuri i specii.
1.<.0. .e#te nonliterare1 mersul trenurilor' ?programul de spectacol.
6e !or selecta 6-8 texte literare de baz' destinate studiului aproundat. /ntre acestea !or i incluse "n mod
obligatoriu i ragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. ,le pot i "nso#ite de scurte te)te
au)iliare +literare sau nonliterare' inclusi! contemporane-. Autorii de manuale sau proesorii au libertatea s
aleag te)te-suport "n msur s e!iden#ie(e no#iunile cuprinse la punctele 1.0.0 1.0.@ i 1.<.1. i 1.<.0.
Aceste te)te trebuie s respecte urmtoarele criterii5 !aloric-estetic' ormati!' adec!are la !rst.
2. Practica raional i funcional a limbii
0.1. Comunicarea oral
0.1.1. "tructurarea te#tului oral( .e#tul dialogat i cel monologat( Adecvarea elementelor nonverbale
la mesaj. Modalit(i de exprimare a preferin(elor i a opiniilor.
0.1.0. "ituaia de comunicare. 6itua#ia de comunicare dialogat i monologat +actuali(are-. =e(umatul
oral +actuali(are-.
0.1.<. "ituaia de comunicare. 6itua#ia de comunicare dialogat i monologat +actuali(are-. =e(umatul
oral +actuali(are-.
Dialogul formal i dialogul informal.
?6e recomand ca ele!ii s poat reali(a urmtoarele acte de vorbire5
- sus#inerea unei con!ersa#ii +direct sau teleonic-7
- pre(entarea unor lucrri / materiale / acti!it#i reali(ate indi!idual sau "n ec*ip7
?
2on#inuturile marcate cu asterisc sunt acultati!e.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
1%
- ormularea de argumente sau contraargumente "ntr-o discu#ie7
- stabilirea de compara#ii sau de analogii7
- ormularea unei opinii.
0.0. "crierea
0.0.1. Procesul scrierii( Alctuirea planului unei lucrri pe o tem dat. Organizarea i reorganizarea
unui text propriu. Cererea.
0.0.0. Conte#te i 'orme de realiare
Fia de lectur. `Prezentarea unui eveniment cultural +lansare de carte' !ernisa$ al unei
e)po(i#ii' premiera unui spectacol de teatru' esti!it#i de premiere etc.-.
8escrierea unor persona$e sau persoane considerate drept modele i moti!area op#iunilor.
2ompuneri narati!e' descripti!e i inormati!e7 inserarea dialogului "n compuneri.
2omentarea unor sec!en#e din te)tele studiate7 comentarea semnifica(iilor titlului7 re(umatul
scris +actuali(are-' caracterizare de personaj.
/n toate clasele gimna(iului' modalitatea tradi#ional sau de alt natur' de ordonare' de combinare i de
tratare didactic a unit#ilor de con#inut din acest capitol #ine e)clusi! de op#iunea autorului de manual i a
proesorului. 6e recomand ca abordarea acestor aspecte s ie corelat cu studiul te)tului literar i nonliterar'
inclusi! din punctul de !edere al !alorilor stilistice' e)igen# absolut necesar' mai ales "n ca(ul elementelor
de le)ic. 2oncep#ia pe care s-a "ntemeiat pre(entul curriculum este c' "n coal' predarea-"n!#area !a urmri
3limba "n unc#iune4' "n !ariantele ei oral i scris' normat i literar' iar nu 3limba ca sistem abstract4.
Interesea( viiunea comunicativ-pragmatic a pre(entei programe' nu predarea n i pentru sine a unor
3cunotin#e gramaticale4' ci abordarea 'uncional i aplicativ a acestora' "n calitatea lor de elemente care
contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eiciente. /n acest sens' se recomand' "n toate ca(urile'
e)erci#ii de tip analitic +de recunoatere' de grupare' de moti!are' de descriere' de dieren#iere- i de tip sintetic +de
modiicare' de completare' de e)empliicare' de construc#ie-. 6e !or e!iden#ia aspecte #innd de ortograie' de
punctua#ie i de ortoepie' de e)primare corect "n toate situa#iile care impun o asemenea abordare. 6e sugerea(
ca' "n pre(entarea problemelor noi' proesorul s actuali(e(e cunotin#ele asimilate anterior de ctre ele!i a!nd ca
ba( te)te ilustrnd limba romn contemporan' pornind de la un te)t' de la o situa#ie concret de comunicare'
i nu de la no#iunile teoretice.
8imensiunea stilistic a aptelor de limb se preconi(ea( a i tratat la sec#iunea consacrat studiului
te)telor literare i de cte ori proesorul gsete solu#ia practic cea mai eicient.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, edi(ia a II-a.
3. Elemente de construcie a comunicrii
<.1. 2oiuni de sinta#
=aporturile de coordonare i de subordonare "n propo(i#ie i "n ra(.
7(<( $e#icul
Sensul cuvintelor n context.
Fi$loacele de "mbog#ire a !ocabularului.+actuali(are-
8eri!area +actuali(are-. 6erii deri!ati!e +aplicati!-.
2ompunerea +actuali(are-.
6c*imbarea !alorii gramaticale sau con!ersiunea +actuali(are-.
mprumuturile.
Pleonasmul.
Paronimele.
2ategorii semantice +actuali(are-. 6inonime. Antonime. Emonime.
Cuvintele polisemantice. Polisemia i omonimia: asemnri i deosebiri.
`Unit(i frazeologice.
<.<. 2oiuni de 'onetic +actuali(are-.
Folosirea corect a accentului n limba romn. Nume proprii greit accentuate.
<.>. 3or'osinta#a
<.>.1. 0erbul +actuali(are-. Alte !erbe copulati!e5 a ajune, a iei, a se face, a rm!ne, a "nsemna, a #rea.
Diatezele: activ, pasiv (complementul de agent), reflexiv +pronumele reflexiv-.
Fodurile. Cimpurile. Persoana. Numrul +actuali(are-.
Valori expresive ale verbului n diferite contexte (aplicativ).
Verbele personale i verbele impersonale. Propozi(ia fr subiect.
Locu(iunea verbal.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0&
9unc#iile sintactice ale !erbului i ale locu#iunii !erbale la moduri personale +predicat !erbal'
predicat nominal-' la moduri nepersonale (subiect, nume predicativ, complement direct,
complement indirect, complemente circumstan(iale, atribut verbal).
<.>.0. "ubstantivul +actuali(are-.
Locu(iunea substantival. 9unc#iile sintactice ale substanti!ului i ale locu#iunii substanti!ale
+subiect' complement direct' complement indirect' complemente circumstan#iale de de loc' de
timp' de mod' atribut substantival genitival, prepozi(ional, apozi(ional-
<.>.<. "ubstitui ai substantivului.
<.>.<.1. Pronumele +actuali(are-
Pronumele personal' posesi!' demonstrati!. 9orme i ca(uri.
Pronumele i adjectivul pronominal nehotrt. Forme, cazuri i func(ii sintactice.
Pronumele i adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri i func(ii sintactice.
Pronumele i adjectivul pronominal interogativ. Forme, cazuri i func(ii sintactice.
Pronumele i adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea ce.
Acordul pronumelui relativ. Forme, cazuri i func(ii sintactice.
Adjectivul pronominal de ntrire +e)erci#ii de acord-.
9unc#ii sintactice ale pronumelor +subiect' nume predicati!' complement direct' complement
indirect' complement circumstan#ial de loc' de timp i de mod' atribut pronominal genitival i
atribut pronominal prepozi(ional).
<.>.<.0. 2umeralul +actuali(are-. Alte tipuri de numerale. 9unc#iile sintactice ale numeralului.
<.>.>( 4eterminanii substantivului
Ad)ectivul +actuali(are-.
`Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut n limba romn actual.
Locu(iunea adjectival. 9unc#iile sintactice ale ad$ecti!ului i ale locu#iunii ad$ecti!ale +atribut
ad$ecti!al' nume predicati!-.
<.>.@. Prile de vorbire ne'le#ibile(
<.>.@.1. Adverbul +actuali(are-.
Adverbele interogative, relative, `nehotrte.
Locu(iunea adverbial.
Adverbele predicative i locu(iunile adverbiale predicative.
9unc#iile sintactice ale ad!erbului i ale locu#iunii ad!erbiale +complement circumstan#ial
de mod' de timp' de loc' atribut ad!erbial' predicat verbal, nume predicativ). Adverbe
fr func(ie sintactic.
<.>.@.0. Prepoiia +actuali(are-.
Locu(iunea prepozi(ional. =egimul ca(ual.
<.>.@.<. Con)uncia +actuali(are-. 2on$unc#iile i locu(iunile conjunc(ionale coordonatoare i
subordonatoare(
<.>.@.>. !nter)ecia +actuali(are-
CLASA a VIII-a
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI ASOCIATE
1. Receptarea mesajului oral n diferite situa(ii de comunicare
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
1.1 "n#elegerea semniica#iei
generale a mesa$ului oral'
-cu!inte-c*eie "ntr-un mesa$ oral7
monologul5 te)te narati!e' descripti!e' inormati!e' argumentati!e7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
01
sesi(nd progresia i coeren#a
ideilor e)primate
dialoguri pe di!erse teme7
1.0 sesi(area semniica#iei "mbinrii
elementelor !erbale cu cele non-
!erbale +gest' mimic etc.- "ntr-
un te)t oral
-elemente non!erbale care "nso#esc mesa$ele orale7 rolul olosirii
elementelor non!erbale "n comunicare' "n cadrul unui discurs oral
cotidian sau "n cadrul unor replici ale unor persona$e "ntr-un
spectacol de teatru7
1.< sesi(area adec!rii elementelor
le)icale utili(ate la scopul mesa-
$ului ascultat
-cu!ntul i conte)tul7 sensul propriu i sensul igurat7 greeli
le)icale "n comunicare7 construc#ii pleonastice i atrac#ia
paronimic7 sinonimele' antonimele' omonimele' cu!inte
polisemantice7
-!ocabularul undamental i masa !ocabularului7 mi$loacele interne
i e)terne de "mbog#ire a !ocabularului7 amilia de cu!inte7
"mprumuturi le)icale' neologisme sesi(ate "n mesa$ele orale
ascultate7
-?prei)oidele' ?sui)oidele
1.> sesi(area particularit#ilor
le)ico-gramaticale ale unui
mesa$ ascultat
-abateri de la normele limbii literare7 particularit#ile !orbirii
regionale7 identiicarea categoriilor gramaticale "n!#ate7 obser!area
rela#iilor sintactice "ntr-o propo(i#ie sau "ntr-o ra(' "n unc#ie de
inten#ionalitatea comunicrii7
-sinta)a propo(i#iei i a ra(ei +predicatul i propo(i#ia subordonat
predicati!' subiectul i propo(i#ia subordonat subiecti!' atributul
i propo(i#ia subordonat atributi!' complementul direct i
propo(i#ia subordonat completi! direct' complementul indirect i
propo(i#ia subordonat completi! indirect' complementele
circumstan#iale de loc' de timp' de mod' de cau(' de scop7
propo(i#iile circumstan#iale de loc' de timp' de mod' de cau(' de
scop' condi#ional' concesi!' consecuti!-7
1.@ aplicarea principiilor ascultrii
acti!e "n maniestarea unui
comportament comunicati!
adec!at
-ascultarea atent a interlocutorilor "n cadrul lucrului "n ec*ip7
ierar*i(area ideilor receptate7 receptarea i re#inerea ideilor i a
argumentelor dintr-o e)punere sau dintr-un monolog7
-contienti(area po(i#iei proprii de intrare sau de ieire din dialog7
sesi(area in!entarului de probleme' de idei' de cu!inte "ntr-un
dialog7
-?acte de !orbire.
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situa(ii
de comunicare monologat i dialogat
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
0.1 construirea unui discurs oral pe
o tem dat
-monologul5 te)t narati!' te)t descripti!' te)t inormati!' te)t
argumentati!7
-ormularea ideilor pornind de la o tem dat7 construirea unei
e)puneri "n care s-i e)prime opinia despre un anumit apt7
pre(entarea unor puncte de !edere personale "ntr-un dialog7
structurarea unui dialog pe o tem dat7 caracteri(area unui persona$'
re(umarea7 pre(entarea unor trsturi ale te)telor studiate' ilustrati!e
pentru genurile i speciile studiate7 pre(entarea unor produse
reali(ate indi!idual sau "n ec*ip7 de(!oltarea unui enun# sau a unui
cu!nt "ntr-o sec!en# te)tual oral7 argumentarea oral a unor
puncte de !edere7
0.0 utili(area "n mod nuan#at a
categoriilor le)icale "ntr-un
mesa$ oral
-sens propriu i sens igurat' sensul propriu de ba( i sensurile
secundare7 sinonime' antonime' omonime' cu!inte polisemantice7
utili(area corect a neologismelor "n conte)te di!erse7 corectarea
construc#iilor pleonastice7 corectarea greelilor determinate de
atrac#ia paronimic7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
00
0.< utili(area corect a rela#iilor
sintactice "n te)tele orale proprii
-enun#ul' ra(a7 rela#ionarea pr#ilor de propo(i#ie "n propo(i#ii i a
propo(i#iilor "n ra(e' "n unc#ie de inten#ionalitatea comunicrii7
rolul elementelor de legtur "n ra(7 contragerea unor propo(i#ii "n
pr#ile de propo(i#ie corespun(toare sau e)pansiunea unor pr#i de
propo(i#ie "n propo(i#iile corespun(toare7
0.> "mbinarea corect a elementelor
!erbale cu cele non!erbale "n
cadrul mesa$ului oral
-pre(entarea oral pe o tem dat' "n unc#ie de situa#ia de
comunicare7 ?"mbinarea elementelor !erbale' non!erbale i
para!erbale "n monolog i dialog7 ?acte de !orbire7
0.@ captarea i men#inerea aten#iei
interlocutorului prin modul de
pre(entare a mesa$ului
-situa#ia de comunicare monologat i dialogat7 pre(entarea oral'
cu olosirea unor te*nici !ariate de captare i men#inere a aten#iei
publicului / interlocutorilor +introducere "n tem prin propunerea
unei idei surprin(toare' men#inerea contactului !i(ual cu
interlocutorii' sublinierea ideilor e)primate !erbal prin olosirea
unor elemente-7 ?acte de !orbire.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
<.1 do!edirea "n#elegerii unui te)t
literar sau nonliterar' pornind de
la cerin#e date
-structura te)telor narati!e +logica ac#iunii' timpul' spa#iul
nara#iunii-7 rela#iile dintre persona$e7 structura te)telor lirice' eul
liric7
-moduri de e)punere7 ordinea logic i cronologic a ideilor /
"ntmplrilor dintr-un te)t7 procedee de e)presi!itate artistic "n
te)tele studiate +iguri de stil5 alegoria' repeti#ia onetic/ alitera#ia'
metaor' *iperbol' epitet' compara#ie' repeti#ie' enumera#ie'
antite(-7 sensul igurat al unor cu!inte "ntr-un conte)t dat7
!ersiica#ia +msura' rima' piciorul metric' ritmul' !ersul' stroa7
!ersul liber?-7
-trsturile speciice celor trei genuri +epic' liric i dramatic- "n opere
literare studiate sau "n te)te la prima !edere7 opera dramatic5
trsturi generale7 specii literare obligatorii5 balada popular'
romanul +ragment-7 ?scrieri 697
-e)te literare +populare i culte apar#innd di!erselor genuri i
specii-7 te)te nonliterare +te)te publicitare' articolul de (iar/ de
re!ist-7
<.0 sesi(area !alorii e)presi!e a
categoriilor morosintactice' a
mi$loacelor de "mbog#ire a
!ocabularului i a categoriilor
semantice studiate
-corectitudinea i e)presi!itatea pr#ilor de propo(i#ie i a
propo(i#iilor "ntr-un te)t dat7 rolul pr#ilor de propo(i#ie i al
propo(i#iilor "n unc#ie de inten#ia i speciicul comunicrii "ntr-un
te)t dat7 cu!inte i construc#ii incidente7 comentarea rolului
ar*aismelor' al regionalismelor i al neologismelor7 cu!inte deri!ate'
compuse sau ob#inute prin con!ersiune7 categorii semantice studiate7
?!alorile stilistice ale ni!elului onetic "ntr-un te)t literar7 elemente
de limb i de stil "n te)tul literar7 igurile de stil' !ersiica#ia7
-mi$loacele interne de "mbog#ire a !ocabularului' amilia de
cu!inte7 prei)oidele?' sui)oidele?7 mi$loacele e)terne de
"mbog#ire a !ocabularului7
<.< identiicarea !alorilor etice i
culturale "ntr-un te)t'
e)primndu-i impresiile i
preerin#ele
-elemente etice i culturale "n te)te literare i nonliterare i
e)primarea propriei atitudini a# de ele7
cartea-obiect cultural +actuali(are-.
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0<
Competen(e specifice Con(inuturi asociate
>.1 redactarea di!erselor te)te'
adaptndu-le la situa#ia de co-
municare concret
-e)primarea "n scris a propriilor sentimente' cu oca(ia unui
e!eniment personal' social sau cultural7 e!iden#ierea trsturilor unui
obiect +peisa$' oper de art' persoan-' prin utili(area resurselor
e)presi!e ale limbii "ntr-o descriere / "ntr-un portret7
-organi(area planului unei lucrri pe o tem dat7 caracteri(area unui
persona$' re(umare7 redactri !i(nd ilustrarea unor trsturi ale
genurilor i ale speciilor studiate7 comentarea unor sec!en#e din
operele studiate sau din te)te la prima !edere' pe ba(a unor cerin#e
date +de e)emplu5 elemente de structur a operei literare7 elemente
de limb i de stil' igurile de stil' !ersiica#ia etc.-7 ?conspectul7
>.0 utili(area "n redactarea unui te)t
propriu a cunotin#elor de
moro-sinta)' olosind adec!at
semnele ortograice i de punc-
tua#ie
-enun#ul' ra(a' pr#i de propo(i#ie i propo(i#ii +predicatul i
propo(i#ia subordonat predicati!' subiectul i propo(i#ia
subordonat subiecti!7 atributul i propo(i#ia subordonat
atributi!7 complementul direct i propo(i#ia subordonat
completi! direct7 complementul indirect i propo(i#ia subordonat
completi! indirect7 complementele circumstan#iale i propo(i#iile
subordonate circumstan#iale7 complementele circumstan#iale de loc'
de timp' de mod' de cau(' de scop' propo(i#iile circumstan#iale de
loc' de timp' de mod' de cau(' de scop7 propo(i#ia subordonat
circumstan#ial condi#ional7 propo(i#ia subordonat circumstan#ial
concesi!7 propo(i#ia subordonat circumstan#ial consecuti!-7
-aplicarea corect a semnelor de punctua#ie la ni!elul ra(ei
+coordonare' subordonare' inciden#-7 reali(area e)presi!it#ii cu
a$utorul semnelor de punctua#ie7 aplicarea cunotin#elor de
morosinta) "n e)primarea scris corect7
>.< redactarea unui te)t
argumentati!
-structurarea te)tului argumentati! +stabilirea problemei' de(!oltarea
argumentelor' conclu(ia-' pornind de la di!erse teme +de(bateri
actuale pe teme de interes pentru ele!i7 moti!area preerin#elor i a
opiniilor-.
CONINUTURI
:nit#ile de con#inut care sunt tiprite cu aldine constituie no#iuni noi pentru clasa a VIII-a.
1( Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural +actuali(are-.
1.0. .eoria literar
1.0.1. "tructurarea operei literare. Actuali(area - prin in!estigarea unor te)te literare - a cunotin#elor
reeritoare la structura te)telor narati!e +logica ac#iunii' timpul' spa#iul nara#iunii-. =ela#iile dintre
persona$e. 2aracteri(area persona$elor. Actuali(area' prin in!estigarea unor te)te literare' a
structurii te)telor lirice. Eul liric.
1.0.<. /igurile de stil +actuali(are-. Alegoria.
1.0.>. 0ersi'icaia. Fsura' rima' piciorul metric' ritmul' !ersul' stroa +actuali(are-. Versul liber.
1.0.@. 5enuri i specii. Henurile epic' liric i dramatic. Opera dramatic5 trsturi generale; lectur
de text i vizionare de spectacol. 6pecii literare obligatorii5 balada popular, romanul
+ragment-. `Scrieri SF.
1.< .e#tul
1.<.1 .e#te literare - populare i culte - apar#innd di!erselor genuri i specii.
1.<.0 .e#te nonliterare1 te)te publicitare' articolul de (iar/ de re!ist.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0>
6e !or selecta 5-7 texte literare de baz, destinate studiului aproundat. /ntre acestea !or i incluse "n
mod obligatoriu i ragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. ,le pot i "nso#ite de scurte
te)te au)iliare +literare sau nonliterare' inclusi! contemporane-. Autorii de manuale sau proesorii au libertatea s
aleag te)te-suport "n msur s e!iden#ie(e no#iunile cuprinse la punctele 1.0.0 1.0.@ i 1.<.1. i 1.<.0. Aceste
te)te trebuie s respecte urmtoarele criterii5 !aloric-estetic' ormati!' adec!are la !rst.
2. Practica raional i funcional a limbii
0.1. Comunicarea oral
6itua#ia de comunicare monologat i dialogat +actuali(are-. Fonologul5 te)t narati!' te)t descripti!'
te)t inormati!' text argumentativ (argumentarea / sus(inerea opiniilor i a preferin(elor).
=e(umatul oral +actuali(are-.
?6e recomand ca ele!ii' olosindu-i deprinderile de e)primare oral' s poat reali(a urmtoarele acte de !orbire5
- sus#inerea argumentat a unui sc*imb !erbal direct7
- e)primarea sau acceptarea de opinii dierite7
- e)primarea i moti!area unei atitudini / reac#ii7
- pre(entarea unor produse reali(ate indi!idual sau "n ec*ip.
0.0. "crierea +actuali(are-
Comentarea unor secven(e din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerin(e
date. `Conspectul.
Textul argumentativ (sus(inerea preferin(elor i a opiniilor).
/n toate clasele gimna(iului' modalitatea tradi#ional sau de alt natur' de ordonare' de combinare i de
tratare didactic a unit#ilor de con#inut din acest capitol #ine e)clusi! de op#iunea autorului de manual i a
proesorilor. 6e recomand ca abordarea acestor aspecte s ie corelat cu studiul te)tului literar i nonliterar'
inclusi! din punctul de !edere al !alorilor stilistice' e)igen# absolut necesar' mai ales "n ca(ul elementelor de
le)ic. 2oncep#ia pe care s-a "ntemeiat pre(entul curriculum este c' "n coal' predarea-"n!#area !a urmri
3limba "n unc#iune4' "n !ariantele ei oral i scris' normat i literar' iar nu 3limba ca sistem abstract4.
Interesea( viiunea comunicativ-pragmatic a pre(entei programe' nu predarea n i pentru sine a unor
3cunotin#e gramaticale4' ci abordarea 'uncional i aplicativ a acestora' "n calitatea lor de elemente care
contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eiciente. /n acest sens' se recomand' "n toate ca(urile'
e)erci#ii de tip analitic +de recunoatere' de grupare' de moti!are' de descriere' de dieren#iere- i de tip sintetic
+de modiicare' de completare' de e)empliicare' de construc#ie-. 6e !or e!iden#ia aspecte #innd de ortograie'
de punctua#ie i de ortoepie' de e)primare corect "n toate situa#iile care impun o asemenea abordare. 6e
sugerea( ca' "n pre(entarea problemelor noi' proesorul s actuali(e(e cunotin#elor asimilate anterior de ctre
ele!i' a!nd ca ba( te)te ilustrnd limba romn contemporan i situa#ii de comunicare real.
8imensiunea stilistic a aptelor de limb se preconi(ea( a i tratat la sec#iunea consacrat studiului
te)telor literare i de cte ori proesorul gsete solu#ia practic cea mai eicient.
ncepnd cu anul colar 2006-2007 se vor respecta normele prevzute de DOOM, edi(ia a II-a.
3. Elemente de construcie a comunicrii
<.1. 2oiuni de sinta#. Enun(ul. 9ra(a. =ela#iile sintactice "n propo(i#ie i "n ra( +actuali(are-.
Cuvintele i construc(iile incidente. Punctua(ia lor.
<.0. $e#icul +actuali(are-
Vocabularul fundamental i masa vocabularului. Dinamica vocabularului.
Fi$loacele interne de "mbog#ire a !ocabularului +actuali(are-. 9amilia de cu!inte +actuali(are-.
Prei)oidele?. 6ui)oidele? +ambele pe ba( de aplica#ii-
0
.
Fi$loacele e)terne de "mbog#ire a !ocabularului. /mprumuturile le)icale. Neologismele. Evitarea
greelilor n utilizarea neologismelor.
2u!ntul i conte)tul. 6ensul propriu +de ba( i secundar- i sensul igurat.
2ategoriile semantice. 6inonimele. Antonimele. Emonimele. 2u!intele polisemantice +actuali(are-.
0
Prei)oid element ormati! asemntor cu prei)ele recente' care' ae(at "naintea moremului independent sau a rdcinii' d
natere unor cu!inte noi prin sc*imbarea sensului le)ical. Prei)oidele apar "n romn mai ales "n orma#ii care au model strin.
6ui)oid element ormati! +pre(ent "n "mprumuturi sau "n orma#ii dup model strin- care d impresia unui sui) i apare numai "n
termeni apar#innd limba$elor speciali(ate +c. art. Pre'i#oid i "u'i#oid, semnate de Angela Didu-Vrnceanu' "n 4icionar de tiine
ale limbii, ,ditura Nemira' 0&&1' p. >&1' @1%-.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0@
Paronimele. Pleonasmul.
<.<. 2oiuni de 'onetic +actuali(are-. Valorile stilistice ale ni!elului onetic "ntr-un te)t literar.
<.>. "inta#a propoiiei i a 'raei.
<.>.1. Predicatul i propoiia subordonat predicativ.
Predicatul !erbal i predicatul nominal +actuali(are-. Predicatul nominal incomplet. Probleme
ale acordului +acordul dup "n#eles' acordul prin atrac#ie-.
Propozi(ia subordonat predicativ.
<.>.0. "ubiectul i propoiia subordonat subiectiv(
6ubiectul +actuali(are-.
Propozi(ia subordonat subiectiv. Natura elementului regent al propozi(iei subiective.
<.>.<. Atributul i propoiia subordonat atributiv.
Atributul +actuali(are-.
Propozi(ia subordonat atributiv. ,)erci#ii de utili(are corect a pronumelui relati! care
introduce atributi!a.
<.>.>. Complementul direct i propoiia subordonat completiv direct.
2omplementul direct +actuali(are-. Propozi(ia subordonat completiv direct.
<.>.@. Complementul indirect i propoiia subordonat completiv indirect.
2omplementul indirect +actuali(are-. Propozi(ia subordonat completiv indirect.
<.>.1. Complementele circumstaniale i propoiiile subordonate circumstaniale.
<.>.1.1. 2omplementele circumstan#iale de loc' de timp' de mod +actuali(are-' de cauz, de scop.
Propozi(iile circumstan(iale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop.
<.>.1.0. Propozi(ia subordonat circumstan(ial condi(ional.
<.>.1.<. Propozi(ia subordonat circumstan(ial concesiv.
<.>.1.>. Propozi(ia subordonat circumstan(ial consecutiv.
/n pre(entarea elementelor de sinta) a ra(ei' se !a a!ea "n !edere la iecare tip de subordonat
eectuarea unor e)erci#ii de contragere i de e)pansiune' de preci(are a elementelor introducti!e' de e!iden#iere
a topicii i a punctua#iei. /n ca(ul propo(i#iilor subordonate circumstan#iale !a i e!iden#iat rolul ad!erbelor i al
locu#iunilor ad!erbiale corelati!e "n comunicare.
SUGESTII METODOLOGICE
Fodelul comunicativ-'uncional presupune studiul integrat al limbii' al comunicrii i al te)tului
literar. A!nd "n !edere c programa are la ba( competen#ele generale i cele speciice' con#inuturile apar' "n
acest conte)t' drept mi$loace de reali(are a inalit#ilor disciplinei.
6e recomand ca strategiile didactice utili(ate "n predarea disciplinei s pun accent pe5 construc#ia
progresi! a competen#elor7 le)ibilitatea abordrilor i parcursul dieren#iat7 coeren# i abordri inter- i
transdisciplinare.
Pentru iecare clas' la domeniile de con#inuturi igurea( o serie de recomandri adresate "n egal
msur autorilor de manuale i proesorilor' cu pri!ire la modalitatea de selec#ie a te)telor de studiat i la
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
01
abordarea 'uncional i aplicativ a 3cunotin#elor gramaticale4. ,ste la alegerea proesorului s utili(e(e
anumite acti!it#i de "n!#are' pe care le consider adec!ate reali(rii competen#elor generale i speciice
asociate cu iecare domeniu de con#inut. Eerim "n continuare cte!a e)emple5
/ntruct "n gimna(iu accentul se pune pe de(!oltarea competen#ei de comunicare' "n domeniile de
con#inut Practica raional i funcional a limbii i Elemente de construcie a comunicrii acti!it#ile de
"n!#are asociate receptrii mesajului oral +competen#a general 1- pot !i(a5 participarea la interac(iuni "n
care s do!edeasc "n#elegerea replicilor partenerilor de comunicare i capacitatea de continuare a dialogului7
ascultarea unor mesaje orale transmise pe dierite canale +teleon' radio' tele!i(or' aer' !oice-c*at' !oice-mail etc.-
i "n conte)te di!erse7 n(elegerea semnifica(iei globale a unui te)t7 identificarea cuvintelor noi "n te)te
ascultate i clariicarea sensului acestora prin5 apelare la conte)tul ling!istic' la dic#ionar' diri$at deproesor7
exerci(ii de sesizare a abaterilor de la normele gramaticale etc. 8i!erse tipuri de mesa$e orale +"nregistrri audio
sau !ideo cu basme' sc*i#e etc.7 te)te literare citite/ interpretate de proesor' colegi' actori7 reclame transmise la
radio i tele!i(iune' monologuri' dialoguri ormale i inormale etc.- !or i olosite ca suport pentru receptare'
pentru ormarea unui comportament de asculttor acti!' ce maniest interes pentru mesa$ul interlocutorului'
toleran# a# de opiniile' argumentele i contraargumentele partenerilor de comunicare' dar i spirit critic.
/n ceea ce pri!ete producerea de mesaje scrise i orale +competen#a general 0-, sunt !i(ate
competen#e procedurale care s poat i transerate "n conte)te di!erse +descriere' po!estire' re(umare'
caracteri(are' comentare' argumentare etc.-. Acti!it#ile de "n!#are asociate producerii mesa$ului oral pot pri!i5
utilizarea i explicarea oral a semnifica(iei unor cuvinte noi sau categorii semantice "n dierite conte)te7
jocuri asociativ-verbale !i(nd ormarea unor cu!inte deri!ate/serii deri!ati!e' cmpuri le)ico-semantice' amilii
le)icale7 e)erci#ii de construire corect a propo(i#iilor simple i de(!oltate' de construire a unor ra(e prin
utili(area corect a coordonrii +copulati!e i prin $u)tapunere- i a subordonrii7 folosirea corect "ntr-un
conte)t dat' a categoriilor gramaticale speciice pr#ilor de !orbire7 utilizarea corect, n context, a pr(ilor
de propozi(ie7 exerci(ii de punere n scen a unor sc*i#e' basme etc.' de recitare a unor poe(ii7 jocuri de rol
!i(nd e)ersarea dialogului ormal i inormal7 exprimarea de opinii i justificarea acestora "n unc#ie de
conte)t7 activit(i de rezolvare a unor sarcini n grup7 participarea la discu(ii de conruntare a opiniilor etc.
=ecomandrile cu pri!ire la libertatea proesorilor de a-i alege te)tele-suport adec!ate pentru
e!iden#ierea no#iunilor cuprinse "n domeniul Lectur rele! rela#ia dintre programa colar - principalul
document care g*idea( acti!itatea la clas - i manualul colar ca instrument de lucru le)ibil i adaptabil
ne!oilor concrete ale grupului de ele!i. 8in necesitatea de orientare a studiului ctre elev proesorii "i !or
adapta demersurile didactice "n unc#ie de ne!oile reale ale acestuia' att "n selectarea te)telor pentru studiu
+te)te literare - populare i culte - apar#innd di!erselor genuri i specii' dar i te)te nonliterare-' ct i a
metodelor acti!-participati!e' a acti!it#ilor didactice de tip ormati! i perormati!' care presupun implicare i
interac#iune pentru re(ol!area unor sarcini de "n!#are concrete.
Acti!it#ile de "n!#are cu pri!ire la receptarea mesajului scris +competen#a general <- pot !i(a5
lectura unor te)te di!erse' cu scopul de a "n#elege semniica#iile acestora i de a putea comenta sensul lor
global sau de a e)prima opinii' reac#ii pe marginea ideilor te)tului7 exerci(ii de identificare a structurii
te)telor epice' lirice i dramatice7 exerci(ii de identificare a diferen(elor dintre opera epic i cea liric' dintre
te)tele literare i cele nonliterare etc.7 exerci(ii de identificare i de interpretare a unor procedee de
e)presi!itate artistic7 exerci(ii de sesizare a !alorii e)presi!e a unit#ilor le)ico-semantice' a categoriilor
morologice i sintactice "ntr-un te)t etc.
Acti!it#ile de "n!#are cu pri!ire la producerea mesajului scris +competen#a general >- pot !i(a
di!erse exerci(ii de redactare i de structurare a unui text "n sec!en#e distincte "n unc#ie de tipul acestuia i
de scopul comunicrii +de e)emplu5 re(umat' caracteri(are de persona$' comentarea unor sec!en#e din te)tele
studiate sau a titlului unor te)te' descriere' po!estire7 cerere etc.-7 organizarea planului unei lucrri pe o tem
dat7 pre(entarea unor trsturi ale genurilor i ale speciilor studiate7 scrierea unor compuneri narati!e'
descripti!e' inormati!e' argumentati!e' "n care s !aloriice categoriile semantice "n!#ate7 exerci(ii de
exprimare n scris a propriilor sentimente cu un anumit prile$7 utilizarea resurselor expresive ale limbii "ntr-
o descriere / "ntr-un portret7 exerci(ii de utilizare corect a pr#ilor de !orbire le)ibile i nele)ibile7 exerci(ii
morfo-sintactice de e)primare scris corect7 exerci(ii de construire corect i e)presi! a unui te)t din punct
de !edere sintactic7 exerci(ii de aplicare corect a normelor ortograice i a semnelor de punctua#ie la ni!elul
propo(itiei i ra(ei etc.
/n perspecti!a unui demers educa#ional centrat pe competen#e' se recomand utili(area cu
preponderen# a e!alurii continue' ormati!e. Procesul de e!aluare !a pune accent pe5
-corelarea direct a re(ultatelor e!aluate cu competen#ele speciice !i(ate de programa colar7
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0B
-!alori(area re(ultatelor "n!#rii prin raportarea la progresul colar al iecrui ele!7
-utili(area unor metode !ariate de comunicare a eedbacP-ului pri!ind perorman#ele ele!ilor7
-recunoaterea' la ni!elul e!alurii' a e)perien#elor de "n!#are i a competen#elor dobndite "n
conte)te nonormale sau inormale.
Pentru asigurarea unei eicien#e sporite a "n!#rii' se recomand ca proesorii s oloseasc "n mod
adec!at scopurilor educa#ionale toate tipurile de evaluare5 e!aluare ini#ial' e!aluare continu' e!aluare
sumati!' dar i o di!ersitate de metode i instrumente de evaluare +tradi#ionale i complementare-. Pentru a
ace "n!#area mai atracti! pentru ele!i' se pot olosi metode i instrumente complementare de e!aluare'
precum5 obser!area sistematic a acti!it#ii i a comportamentului ele!ilor' reeratul' portooliul' autoe!aluarea
etc.
Programa de limba i literatura romn clasele V-VIII
0G

S-ar putea să vă placă și