Sunteți pe pagina 1din 18

DATELE TEMEI DE PROIECT:

S se proiecteze un convertizor static de frecven indirect, cu circuit intermediar, pentru comanda unui motor asincron cu rotorul n scurtcircuit, cu urmtoarele date nominale: U=400V Pn = 4 k n=!"00 rot#min =0$%& cos = 0$%0 f="0'z

(osma )i*ai +nul , S+U,--

CUPRINS:
(ap$ , . /eneraliti (ap$ ,, . +le0erea convertizorului (ap$ ,,, . (alculul redresorului (ap$ ,V . (alculul circuitului intermediar (ap$ V . (alculul invertorului (ap$ V, . +le0erea dispozitivului de comanda pe 0ril

CAP I - GENERALITATI
(onvertoarele statice de putere sunt ec*ipamente statice comple1e intercalate ntre sursa de ener0ie si receptor, av2nd rolul de a modifica parametrii ener0iei furnizate de sursa 3valoare, forma, frecventa a tensiunii4 tin2nd cont de cerintele impuse de receptor$ (onvertoarele pot fi de asemenea montate ntre doua surse de ener0ie pentru a face posi5ila functionarea simultana a acestora$ (onvertorul static are rol de receptor din punct de vedere al sursei de ener0ie si rol de sursa de ener0ie din punct de vedere al sarcinii$ Partea de putere a convertorului este realizata cu dispozitive semiconductoare de putere comanda5ile 3tiristoare, tranzistoare4 si#sau necomanda5ile 3diode4$ +ceste dispozitive function2nd n re0im de comutatie, au rolul unor ntrerupatoare, deci rezulta un re0im permanent format dintr.o succesiune periodica de re0imuri tranzitorii$ 6nc*iderea si desc*iderea succesiva a acestor ntrerupatoare se face dupa o lo0ica impusa de principiul de functionare a convertorului$ +ceasta lo0ica este asi0urata de sc*ema electronica de comanda$ 7oate convertoarele contin deci o parte de putere 3forta4 si o parte de comanda$ (onvertoarele asi0ura conversia unor cantitati importante de ener0ie$ +ceasta impune ca, principalul lor criteriu de dimensionare sa fie randamentul$ +cest fapt determina diferente ntre electronica de putere si electronica de semnal, unde scopul principal este o5tinerea unui semnal de iesire fidel$ (lasificarea convertoarelor statice de putere se poate face, n principal, dupa doua criterii: !4 tipul marimii electrice la intrarea si la iesirea convertorului &4 tipul de comutatie 8upa primul criteriu se distin0: redresoarele . sunt convertoare alternativ continuu$ 9lu1ul de ener0ie este orientat de la partea de curent alternativ la partea de curentcontinuu$ variatoarele de tensiune alternativa . sunt convertoare alternativ.alternativ$ 9lu1ul de ener0ie este orientat de la partea de curent alternativ a intrarii spre partea de curent alternativ a iesirii$ 9recventa tensiunii de iesire este aceeasi cu cea a tensiunii de intrare, dar valoarea sa efectiva poate fi modificata$ cicloconvertoarele . sunt convertoare alternativ.alternativ$ 9lu1ul de ener0ie este orientat de la partea de curent alternativ a intrarii la partea de curent alternativ a iesirii, dar frecventa tensiunii de iesire poate fi modificata n raport cu cea a tensiunii de intrare, ca si valoarea sa efectiva$ c o!!erele . sunt convertoare curent continuu.continuu$ 9lu1ul de ener0ie este orientat dinspre partea de curent continuu a intrarii la partea de curent continuu a iesirii$ 7ensiunea de iesire este re0la5ila$ invertoarele autono"e . sunt convertoare curent continuu.alternativ$
3

9lu1ul de ener0ie este orientat de la partea de curent continuu a intrarii la partea de curent alternativ$ :a iesire 0asim una sau mai multe tensiuni alternative re0la5ile ca valoarea efectiva si ca frecventa$ 6n plus conversia continuu.continuu si conversia alternativ.alternativ sunt posi5ile cu a;utorul convertoarelor cu o structura mai comple1a, numite cu faza intermediara de conversie$ 6n acest caz: convertorul continuu-continuu . contine un invertor autonom, un circuit intermediar de tensiune alternativa si un redresor< convertorul alternativ-alternativ . contine un redresor, un circuit intermediar de tensiune sau de curent continuu si un invertor autonom$ 8upa al doilea criteriu distin0em: convertoare cu co"utatie naturala< convertoare cu co"utatie co"andata $

= =

>edresor

(*opper 3variator de tensiune continua4

,nvertor autonom

@ @

@ @

Variator de tensiune alternativa

(icloconvertor

9i0$ !$! (onvertizoarele de frecven 3(94 cu invertoare autonome 3,+4 reprezint ni=te convertoare electronice indirecte, care transform ener0ia de curent alternativ de tensiune =i frecven constante de la intrare n ener0ie de curent alternativ de te nsi une =i frecve n varia 5ile la ie=ire , tre c2n d a cea st ene r0ie prin tr.o stare intermediar de curent continuu $ (u alte cuvinte , aceste convertizoare efectueaz o du 5l conversi e a en er0 iei de curent al te rna ti v con suma te : mai n t2 i ea e ste redresat cu a;utorul unui redresor comandat 3>(4 sau necomandat 3>?(4 , apoi inversat cu a;utorul unui invertor autonom de curent 3,+(4 sau de tensiune 3,+74 39i0 $ ! $& 4$ 7ip ul in ve rtorul ui depin de de natura filtru lui interme diar de cu ren t continuu $ 8ac acest filtru este inductiv , av2nd o inductivitate : d relativ mare , atunci parametrul principal, care se filtreaz ideal, este curentul redresat , d :
4

id ( t ) =

unde u d ( ) valoarea momentan a tensiunii de la ie=irea redresorului comandat, c a r e d e p i n d e d e u n 0 * i u l d e r e 0 l a r e A < u I ( t ) contra te nsiu nea inverto ru lui , determinat de reacia tensiunilor de linie ale acestuia u 2 ( t ) transmise la intrarea lui prin ventilele desc*ise n fiecare tact de comutaie$ 8e aceea un astfel de (9, fr sistem de re0lare automat, serve=te ca surs de curent, iar redresorul comandat =i invertorul autonom poart aceea=i denumire . de curent : >(( =i ,+( 39i0$ !$&$a4 $ 7ensiunea redresat u d ( t ) n acest caz conine & componente : una pulsatorie u dL ( t ) c a r e c a d e p e i n d u c t i v i t a t e a d e f i l t r a r e Ld = i a l t a m e d i e U d , c a r e ec*ili5reaz contra tensiunea invertorului autonom U I : di u d ( t ) = u dL ( t ) + U d = Ld d + k RU U 1 cos dt U unde 1 . tensiunea de curent alternativ de alimentare a redresorului< A . un0*iul de re0lare al redresorului comandat 3pentru >?( , A =04< k RU . coeficientul de transfer al redresorului n tensiune 3 K RU = E d 0 / E1N 4$ ,+ ( formea z la ie=i re un curent al te rna ti v dre ptun0* iula r i2 ( t ) c u o amplitudine I 2 m = I d , i a r t e n s i u n e a n e s i n u s o i d a l d e i e = i r e u 2 ( t ) c o n i n e & compon ente, una dintre care dep inde de ca racte rul =i va lo are a impendane i de sa rcin Z 2 () , ia r cea de.a do ua rep re zint ni=te su pra te nsi uni indu ctive de autoinducie, care apar numai la fronturile curentului i2 ( t ) , cand di2 / dt 39i0$ !$&$a4$ di U 2 ( t ) = i2 ( t ) Z ( 2 ) 2 + L2 dt 2 L2 unde 2 = arctg . un0*iul de faz al unei sarcini activ inductive sau al unui R2 di motor asincron< L2 2 . reprezint supratensiunile de autoinducie ale inductivitii dt d e s a r c i n L2 , c a r e a p a r n m o m e n t e l e d e c o m u t a i e a l e t i r i s t o a r e l o r s a u tranzistoarelor invertorului 3n 9i0$ !$&$a ele nu sunt artate4$ di Supratensiunile de comutaie L2 2 au o frecven =i o amplitudine relativ dt mare sup rapu n2nd u.se n forma uno r =ocuri oscila to are pe ste te nsi unea u 2 ( t ) , n ru ti nd coefici entul de armoni ci supe rioa re =i influen 2nd ne 0ativ asup ra funcionrii motorului de acionare =i asupra izolaiei lui $ 8in aceast cauz ,+( nu sunt recomandate pentru sarcini inductive , ci pentru sarcini capacitive$ 6ns motoarele asincrone =i sincrone nu fac parte din aceste sarcini$ 6n afar de aceasta, ,+( mai au nc un dezavanta; principal: nu pot funciona normal la mers n 0ol , adic c2nd Z 2 ( 2 ) = =i i2 ( t ) = 0 $ 6n acest re0im tensiunea d e i e = i r e u 2 ( t ) , c e e a c e p o a t e s t r p u n 0 e t i r i s t o a r e l e s a u t r a n z i s t o a r e l e invertorului , dac nu acioneaz la timp 5locul de protecie la supratensiuni $ 6n acest caz curentul impus de surs nu poate fi atins ,
5

1 Ld

[U ( ) U ( t )]dt
d I 0

deoarece Z 2 ( 2 ) = , de aceea si stemul de comand n cea rc totu=i s instal eze cure ntul pre scris , ri dic2nd nelimitat tensiunea$ Pentru a e1clude re0imul de mers n 0ol n practic , motorul se con ectea z direct la ie=i rea inverto ru lui , fr nici un ap ara t de comu taie intermediar$ (9 cu ,+( po sed totu=i un a va nta; n cazu l u tili z rii unui red re sor comandat : permite o fr2nare recuperativ fr a adu0a vre.un element n sc*ema de putere $ +ceast fr2nare se o5ine prin mic=orarea frecvenei invertorului =i meninerea unei alunecri ne0ative a motorului asincron , care trece n re0im de 0e nerator , impun2 nd inverto ru l s trea c n re 0im de red re sor 3 U I > 0 4, i a r redresorul n re0im de invertor condus de reea 3 U d < 0 4$6n acest caz sensul ener0iei active se inverseaz prin sc*im5area polaritii tensiunilor redresorului =i invertorului, menin2nd acela=i sens al curentului circuitului intermediar : U d +U I Id = >0 Rd Pd = ( U d ) I d < 0 deoarece U I > U d 8ac filtrul circuitului intermediar de curent continuu are un caracter capacitiv =i o capacitate relativ mare C d , atunci pa rame trul , care se filtreaz ideal, este tensiunea redresat :
U d (t ) = 1 Cd

[i ( t ) i ( t ) ]dt = U
d I 0

=Uc

8e aceea un astfel de (9 serve=te ca surs de tensiune , iar redresorul =i invertorul autonom poart aceea=i denumire . de tensiune : >(7 =i ,+7 39i0$ !$&$54$ 6n acest caz de;a curentul redresat conine & componente : una medie I d =i alta pulsatoriei id ~ ( t ) , care este preluat de condensatorul C d : dU C id ( t ) = I d + id : ( t ) = I d + C d dt ,+7 clasice cu tensiuni nemodulate formeaz la ie=ire o tensiune alternativ dreptun0*iular u 2 ( t ) cu o amplitudi ne U 2 m U d , i a r c u r e n t u l d e i e = i r e i2 ( t ) depinde de caracterul =i valoarea impendanei de sarcin Z 2 ( 2 ) : U (t ) i2 ( t ) = 2 Z 2 ( ) 6n le0tur cu aceasta , re0imul de mers n 0ol cu Z 2 ( 2 ) = =i i2 ( t ) = 0 pentru ,+7 este de;a un re0im normal , cruia i corespunde o tensiune de ie=ire: U U 2 ( t ) = K IU U d = d K RU
1

unde K IU = K . coeficientul de transfer al invertorului n tensiune , care RU poate fi invers coeficientului respectiv al redresorului$ 6n cazul unei sarcini activ.inductive cu cosBC0 la ie=irea ,+7 nu mai apar supratensiuni de comutaie , ceea ce constituie un avanta; important n comparaie cu ,+( $ +ceasta se datoreaz diodelor inverse conectate antiparalel cu fiecare ti risto r sau tra nzi stor al inverto ru lui de tensiune , care asi0u r o
6

2 L2 i2 , acumulat de ctre inductivitatea L2 f n 2 timpul cre=terii curentului $ -ner0ia reactiv acumulat se rentoarce condensatorului de filtrare C d n cazul invertoarelor monofazate =i trifazate cu un cosBD0$", sau unei altei faze ncazul invertoarelor trifazate cu un cosBC0$"$ Pentru aceasta diodele inverse se desc*id la nceputul fiecrei comutaii =i conduc curentul i2 f n aceea=i direcie , p2n c2nd acest curent nu.=i sc*im5 semnul , intervalul de timp 2 fiind proporional cu un 0*iul 2 t = $ ( a u r m a r e , cos 2 IAT > cos 2 IAC , ia r 2 coe fi cien tu l de a r m o n i c i s u p e r i o a r e e s t e m a i 5 u n 3 m i c 4 $ + c e s t e a v a n t a ; e d a u p r i o r i t a t e invertoarelor de tensiune n cazul sarcinilor activ.inductive , din care fac parte =i motoarele de curent alternativ , ceea ce a cauzat o utilizare prioritar a lor$ ,+7 posed ns =i unele dezavanta;e , care sunt n opoziie cu avanta;ele ,+(, =i anume: !4 sunt nsoite de supracureni de comutaie n cazul unor sarcini capacitive C 2 dU 2 ik = i2 ( t ) = C 2 , dt ca re apa r la fro nturile ten siuni lor dreptun0*iulare u 2 ( t ) $ &4 nu permit o sc*im5are a polaritii tensiunii redresate U d = U c > 0 n timpul fr2nrii recuperative , ci o sc*im5are a polaritii curentului redresat I d < 0 , nc2t puterea activ recuperativ Pd = U d ( I d ) < 0 $ (a urmare , pentru asi0 ura rea unei fr2na ri re cup era ti ve ( 9 tre 5uie s conin & red re soa re coman date RCT1 =i RCT2 , conectate antiparalel : unul pentru sensul direct al curentului I d > 0 , iar altul pentru sensul invers I d < 0 $39i0$ !$&$54$ 8ac momentul de inerie al ma=inii de lucru nu este relativ mare , fr2narea recuperativ poate fi nlocuit cu o fr2nare reostatic prin invertor, c2nd paralel cu condensatorul C d se cone cteaz o re zi sten de fr2na re , comand at de ctre un tranzistor consecutiv de fr2nare , n re0im de c*opper $ Un alt de zavan ta ; al am5elor tipu ri de con ve rtoa re =i in ve rtoa re cla sice l constituie coeficientul relativ mare de armonici al curentului de ie=ire$ 6ns acest dezavan ta ; este lic* ida t n ( 9 moderne prin modulai e cu frecve n nal t a te nsi unii de ie=i re , cu noscu t n occi den t su5 denumi rea de comand P ) 3fi0$!$&,c4$ 6n acest caz redresorul este, de o5icei necomandat, iar invertorul de tensiune asi0ur o re0lare coordonat at2t a frecvenei , c2t =i a tensiunii de ie=ire $ 6n para0rafele urmtoare acest tip de invertoare va fi analizat mai profund$

re cupe ra re a ener0iei reactive

9i0$!$& Sc*eme 5loc ale convertizoarelor de frecven cu invertoare autonome$

CAP II # ALEGEREA CON$ERTI%ORULUI


8

+nsam5lul convertor static.motor asincron cu rotorul n scurtcircuit faciliteaz punerea de accord a caracteristicii mecanice a motorului cu condiiile impuse de ma=inile de lucru cele mai diferite$ 6n acest mod se poate asi0ura practice toate cerinele impuse sistemelor de acionare cum ar fi: pornirea automat =i accelerarea controlat, funcionarea cu turaie constant sau cuplu constant, sc*im5area sensului de rotaie, fr2narea automat$

9i0$ &$! Sc*ema 5loc a unui convertor de frecven indirect cu circuit intermediar &'(' Sc e"a electric) (onvertorul static de frecven din 9i0$ &$! ce comand un motor asincron este alctuit dintr.un redresor, circuit intermediar =i invertor$

9i0$ &$&$ (onvertor static de frecven Puntea redresoare trifazat cu diode are rolul de a furniza tensiune continu pentru circuitul intermediar cu condensator$ ,nvertorul este alctuit din =ase
9

tranzistoare =i diode de limitare a tensiunii inverse, astfel la fiecare din 5ornele motorului se poate aplica fie tensiunea pozitiv fie tensiunea ne0ativ a circuitului intermediar$ Prin comanda adecvat a tranzistoarelor se o5ine la 5ornele motorului orice tensiune intermediar ntre tensiunea pozitiv =i cea ne0ativ a circuitului intermediar$ 8atorit diodelor curenii pot s circule n am5ele sensuri prin motor, acesta put2nd lucra n re0im de motor sau 0enerator$ )enionm c puntea redresoare nu poate furniza ener0ie napoi n reea, din aceast cauz la fr2nare condensatorul (!" se poate ncrca la tensiuni periculoase$ Pentru a se evita ncrcarea condensatorului la tensiuni periculoase, cu a;utorul unui tranzistor suplimentar se conecteaz n circuit rezistena de fr2nare n momentul n care tensiunea n circuitul intermediar dep=e=te o valoare limit, astfel ener0ia de fr2nare se disip n rezisten$

Ca!' III - Calculul redresorului


Puntea redresoare trifazat cu diode are rolul de a furniza tensiune continu pentru circuitul intermediar cu condensator$

9i0$ E$!$
U d = 2.34 U 2 = 936V

U 2 = 400V

P2 = 1 2 P1 P2 P 1 = 1 2
If = P1 = 6.62 A 616.59
10

P 3 U 1 I f cos = 4085 1 =

If Id

= 0.92 If

= 7.11A 0.82 Cu =1.6 . coeficient de si0urant U R max / U d = 1.05 U RRM . tensiunea ma1im ale0erii diodelor U RRM = 1.05 1.6 936 = 1572.48V . se ale0e U RRM = 1600V
I max = 1.5 I d = 10.66 A

Id =

I ventil / I redresat = 0.33 ci =1.5 . coeficient de si0urant I v = 0.33 1.5 I max = 5.27 A

(onform calculelor se ale0e din catalo0 modelul diodelor: SF?"#!G$

Ca!' I$ - Calculul circuitului inter"ediar


(ircuitul intermediar este format dintr.un condensator (, iar calculul acestui circuit const n calculul capacitii ( a condensatorului$ 8up cuplarea tensiunii de alimentare, 5ateria de condensatoare ce formeaz capacitatea se ncarc prin rezistenta de ncrcare >, scurtcircuitat la atin0erea tensiunii de G00V pe capacitate$ :a decuplarea tensiunii de alimentare, 5ateria de condensatoare se descarc prin rezistena le0at n paralel la 5ornele condensatoarelor$ (ondensatorul este componenta principal =i tre5uie s asi0ure ener0ia pentru invertor pe durata c2nd diodele din redresor sunt 5locate, accept2ndu.se o anumit cdere de tensiune pe acest condensator$ H diod nu va conduce ma1im / 3 radiani dintr.o perioad, adic condensatorul va tre5ui s asi0ure ener0ia pentru invertor pe durata a apro1imativ E,E milisecunde$
c= t c ism us

t c = 3.3ms

us = 40V ism = id

t c i sm = 0.58 us Se ale0e tipul de condensator: %40(&0PGIF.9 cu c = 0.58 F $ (ircuitul ,ntermediar conine, pe l2n0 condensatorul ( 3de mare capacitate =i putere4 =i un 5loc (8> numit (ircuit de 8isipare sau >ecuperare$ >olul funcional al acestui circuit va fi e1plicat pe scurt in continuare$ 9lu1ul ener0etic n redresor 3cu construcie clasic cu diode4 este unidirecional, fiind posi5il circulaia ener0iei numai de la reea la redresor$ 6ntre invertor =i circuitul intermediar este posi5il ns circulaia 5idirecional a ener0iei$ +stfel ma=ina a5soar5e ener0ie de la circuitul intermediar n re0im de motor 3mai ales la accelerare4 =i returneaz circuitului intermediar n intervalele de fr2nare, 3c2nd ma=ina funcioneaz n re0im de 11 c=

0enerator4 ener0ia acumulat n masele de mi=care$ 9r2narea n re0im de 0enerator este nt2lnit =i utilizat frecvent n servomecanisme$ (a urmare a ener0iei returnate circuitului intermediar, tensiunea condensatorului cre=te =i poate a;un0e la valori periculoase pentru elementele din sc*em$ Pentru a menine tensiunea circuitului intermediar ntre anumite limite este necesar s se elimine ener0ia 3sarcina4 acumulat n e1ces n condensator$ +cest lucru se poate realiza sau prin disipare pe un rezistor de putere sau prin recuperarea ener0iei cu un circuit electronic suplimentar prezentat n fi0ura$ 4$!$ 6n 0eneral, soluia cu recuperarea ener0iei se recomand n cazul acionrilor cu mai multe motoare care au eta;ele de putere conectate la un circuit intermediar comun$ K
Uredresata

Rcd
(

Tcd
. (,>(U,7 ,?7->)-8,+> 9i0$ 4$! (ircuit de recuperare a ener0iei n re0im de fr2nare al motorului

Ca!' $ - CALCULUL IN$ERTORULUI


U l = 400V

7ensiunea de linie:

7ensiunea de faz: Ul Uf = = 230V 3 Puterea electric a motorului:


Pe = Pm = 6.172k cos

+le0em din caracteristicile motoarelor asincrone, pentru un motor de )-.+: !!&,de 4 k ,cu un randament de I!J , cos =0$I0 =i calculm puterea electric$
Pe = 6.172

(urentul de la ie=irea invertorului:


I2 = Pe = 8.92 A 3 U f

Valoarea de v2rf a tensiunii de faz:


= U 2 = 325.27V U f f

12

U cat U f 2.5

+dopt2nd un coeficient de si0uran de &,"$ 7ensiunea de catalo0 pe 5aza creia se ale0e tranzistorul:

U cat 575V

Valoarea de v2rf a curentului de faz:


= I 2 = 12.64 I 2 2

+dopt2nd un coeficient de si0uran n curent, de &," pentru ventilaie natural, calculm curentul de catalo0 pe 5aza creia se ale0e tranzistorul:
I cat I 2 2.5 I cat 22.35 A

Se ale0 tranzistoare tip ,/L7de la firma ,nternational >ectifier, tip: ,>/4P'40FP59, cu urmtoarele date te*nice: U =!&00V< , = !"+< Protecia ,/L7 se realizeaz cu: si0urane ultrarapide la valoarea de 40 +#G%0Vac pe fie ca re fa z . pen tru scurtcircuit< circuite snu55er pentru fiecare ,/L7 . pentru supratensiune< termistor sau termorezisten . pentru supratemperatur< cu traductor de curent rezistiv sau inductiv . pentru suprasarcin$

9i0$ "$!$ Protecia cu circuit snu55er a ,/L7

Ca!' $I - ALEGEREA DISPO%ITI$ULUI DE COMANDA PE GRILA


-c*ipamentul este prote;at la apariia accidental a urmtoarelor situaii: scurtcircuit< supratensiune in circuitul intermediar< supratemperatur< suprasarcin ( I 2 t )

13

:a apariia oricrei situaii de defect, invertorul prime=te comanda MstopM,impulsurile de comand la tranzistoarele ,/L7 fiind 5locate, iar alimentare amotorului este ntrerupt$ (omanda invertorului trifazat are drept scop o5inerea unui sistem trifazat de tensiuni sinusoidale la ie=ire =i respectiv meninerea curentului de sarcin la valorile sta5ilite$ )etodele de comand ale invertorului trifazat sunt: 3!4 metoda 0enerrii P ) sinusoidale . metoda modulrii n lime a pulsurilor< 3&4 comanda vectorial$ Se utilizeaz principiul comenzii dup c2mp . modificare simultan a tensiunii =i frecvenei ce alimenteaz motorul trifazat pentru a se pstra constant flu1ul ma0netic =i implicit cuplul electroma0netic$ +morsarea tranzistoarelor este controlat n tensiune =i se face cu un impuls pozitiv de amplitudine =i putere corespunztoare aplicat ntre 0ril =i emitor$ Llocarea dispozitivelor se face prin reducerea tensiunii la zero sau mai avanta;os =i mai si0ur este controlul 5locrii tranzistorului cu o tensiune ne0ativ$

9i0$ G$!$ >e0larea turaiei motorului asincron trifazat la flu1 =i cuplu presta5ilit

14

9i0$ G$&$ Sc*ema 5loc de comanda a unui invertor realizata cu a;utorul modulaiei P ) sinusoidale$ (onform sc*emei de principiu de mai sus, circuitele modulatoare P ) 0enereaz trei semnale lo0ice de comand, formate din pulsuri cu lime varia5il$ :imea pulsurilor se sintetizeaz cu a;utorul unor al0oritmi de modulaie P ), astfel nc2t s se controleze unul din urmtoarele sisteme de mrimi: sistemul trifazat al tensiunilor de la ie=irea invertorului< sistemul trifazat al curenilor prin fazele motorului< flu1ul prin motor =i cuplul 0enerat de acesta$ 6n funcie de mrimile controlate =i de al0oritmul de modulaie, ace=tia pot fi,de e1emplu: pentru controlul tensiunilor de la ie=irea invertorului: mrimi de referin pentru valorile medii pe puls ale tensiunilor de ie=ire 3care apro1imeaz valorile instantanee4, sau amplitudinea =i frecvena sistemului trifazat de tensiuni< pentru controlul curenilor prin fazele motorului: mrimi de referin pentru valorile instantanee ale curenilor< pentru controlul flu1ului =i cuplului: mrimi de referin pentru valorile instantanee ale flu1ului =i cuplului$

9i0$ G$E$ /enerarea semnalelor de comand pentru te*nica P ) sinusoidal trifazat =i forma de und a tensiunii de pe faza + , V +
15

7ensiunile VL =i V( vor avea forme de und identice, ns vor fi defazate n urma tensiunii V+ cu 2 / 3 rad =i respectiv 4 / 3 rad$ ,n procesul de 0enerare a semnalelor de comand se folosesc trei unde sinusoidale de referin: V A = V r sin 1t V! = V r sin ( 1t 2 / 3) VC = V r sin ( 1t 4 / 3) 7oate aceste unde se compar cu o und triun0*iular unic, vtr $ Semnalele de comand se 0enereaz respect2nd urmtoarea lo0ic: + dac vrA > vtr se comand tranzistorul " A < dac vrA < vtr se comand tranzistorul " A < + dac vr! > vtr se comand tranzistorul "! < dac vr! < vtr se comand tranzistorul "! < + dac vrC > vtr se comand tranzistorul "C < dac vrC < vtr se comand tranzistorul "C < >ezult astfel dia0rama de conducie pe 5aza creia se pot 0enera formele de und ale tensiunii de la ie=irea invertorului$ :a trasarea formelor de und a tensiunii V+ s.a presupus c impedanele de sarcin sunt e0ale$ Pentru cre=terea amplitudinii fundamentalei tensiunii de la ie=irea unui invertor P ) cu modulaie sinusoidal, fr a se a;un0e n zona de supramodulaie se cre=te valoarea raportului de modulare in amplitudine spre unu$ 8ac se consider tensiunea de intrare n invertor Vd =i raportului de modulare in amplitudine unu, pentru o sarcin cu cone1iunea n stea, ma1imul amplitudinii fundamentalei tensiunii de faz este V d#&$

9i0$ G$4$ (omanda turaiei unui motor de curent alternativ trifazat cu rotor n scurtcircuit utiliz2nd convertor static de frecven cu raport U#f constant a*Controllerul de tura+ie
16

-ste realizat n ;urul unui re0ulator P, ce controleaz alunecarea motorului$ (um se o5serv n fi0ura, valoarea alunecrii, calculat de re0ulatorul P,, este nsumat cu turaia motorului pentru a realiza frecvena prescris a invertorului$ Ultima frecven este nsumat pentru a 0enera tensiunea necesar meninerii raportului U#f constant$

9i0$ G$" $(ontroller de turaie cu raport U#f constant$ (omanda ,/L7 din invertor nu se poate realiza direct cu circuitul care realizeaz le0ea de re0lare$ (omanda se realizeaz prin intermediul circuitului de comand al invertorului care cuprinde dou pri: modulatorul P ) =i circuitul de comand direct pe 0ril$ Pentru comanda ,/L7 pe o faz 35ra4 se realizeaz urmtoarea sc*em 5loc 3prima parte N modulatorul P )4:
(ontroler turatie 0enerator sinusoidal cu amplitudine varia5ila /enerator de semnal triun0*iular de frecventa si amplitudine fi1a sinus

K
Poarta S, (omparator

+ "A

triun0*i

Semnal P ) inversat A

"

9i0ura G$G Sc*ema 5loc a comenzii invertorului . prima parte . modulatorul P ) Semnalul P ) tre5uie inversat pentru a nu aduce simultan n conducie dou ,/L7 de pe aceia=i ramur =i a provoca scurtcircuit$ ,nversarea este realizat cu o poart lo0ic de tip O,$ 6n implementrile practice, pentru a evita conducia simultan a tranzistoarelor ,/L7 din acela=i 5ra de punte, datorat timpilor de 5locare nenuli ai dispozitivelor semiconductoare, comanda de intrare n conducie a fiecrui tranzistor este nt2rziat fa de comanda de 5locare a celuilalt tranzistor din acela=i 5ra de punte$ +ceast nt2rziere se va denumi pe scurt decalarea comenzii 3denumirea n en0lez este Pdead.timeQ4$ 6n practic, nt2rzierea poate fi 0enerat fie de ctre modulatorul P ), fie de ctre circuitele de comand ale tranzistoarelor$
17

Semnalul P ) nu se poate nici acum aplica direct n 0rila ,/L7 deoarece nu are puterea necesar comenzii unor astfel de tranzistoare$ -l se trece printr.un circuit inte0rat specializat, un optocuplor sau un transformator adaptor de impedan de nalt frecven$
Semnal P )

(ircuit 0enerare SStimp mortSS

(ircuit de comanda efectiva pe 0rila: (, specializat, optocuplor, transformator adaptor

+ "A

Semnal P ) inversat

(ircuit 0enerare SStimp mortSS

(ircuit de comanda efectiva pe 0rila: (, specializat, optocuplor, transformator adaptor

"A

9i0ura G$R (ircuit de comanda directa pe 0rila ,/L7 la un 5rat al puntii la un invertor trifazat$

9i0$ G$I$ Sc*em 5loc de circuit de comand a unui invertor trifazat

18