Sunteți pe pagina 1din 8

Zoicas Georgiana An II Varianta 8 Raport de expertiza contabila judiciara

Capitolul I. INTRODUCERE 1. Numele adre!a !i !pecialitatea expertului Subsemnata, Zoicas Georgina, expert contabil, domiciliata in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 4 , posesoare a carnetului de expert contabil numarul !!!""#A#!""$ al C%CCA&, 'iliala Cluj. ". #olicitantul Am 'ost numita de (ribunalul Comercial Cluj, expert contabil in dosarul numarul 4""#$$#!""), partile implicate in cau*a 'iind+ a, SC ( S&- Cluj-Napoca, in calitate de angajator. b, Popescu /aniel in calitate de angajat din anul !""$ con'orm contractului de munca. $. Obiectul !i nece!itatea expertizei judiciare 0biectul experti*ei contabile judiciare il repre*inta determinarea obligatiilor societatii ( S&-, adica calculul drepturilor salariale restante actuali*ate cu rata in'latiei la momentul platii si la plata de doban*i legale corespun*atoare acestor drepturi salariale. %. Imprejurarile in care are loc !olutionarea cauzei Imprejurarile si circumstantele in care au luat nastere obligatiile societatii ( sunt determinate de neplata orelor suplimentare. A mentionat reclamantul ca, c1iar din prima *i de munca a discutat re'eritor la programul de munca care era mult mai lung dec2t cel stabilit prin contract, iar angajatorul i-a spus ca 3a 'i o situatie temporara, a32nd 4n 3edere ne3oile societatii, dar oricum orele suplimentare se 3or plati. &. 'ocul !i data unde a (o!t e(ectuat raportul de expertiza contabila judiciara -ucrarile de experti*a contabila au 'ost e'ectuate la domiciliul pro'esional al expertului, din strada Plopilor nr.4 , incepand cu data de !"."!.!"") si au 'ost 'inali*ate in data de !!."5.!""). ). *aterialele care au !tat la baza e(ectuarii expertizei 6

/ocumentele care au stat la ba*a e'ectuarii experti*ei judiciare au 'ost+ dosarul cau*ei. documentele 'inanciar contabile ale SC ( S&- si statele de plata. pontajele +. ,erioada de redactare a raportului Perioada de redactare a raportului de experti*a contabila este !4."5.!""). Pentru re*li*area experti*ei s-au 'ixat sucesi3 mai multe termene, ultimul termen 'iind !$."5.!""). In aceasta cau*a nu s-a mai e'ectuat alta experti*a contabila. Pentru a clari'ica aspectele pri3ind creanta angajatului 'ata de SC ( S&-, instanta a 'ixat urmatoarele obiecti3e+ Obiecti-ul nr. 1+ 7Sa se determine numarul orelor suplimentare e'ectuate de angajat, 3enitul cu3enit, inclusi3 sporul de noapte.8 Obiecti-ul nr. "+ 7Sa se determine contributiile la 'ondurile CAS, CASS si somaj, pentru perioada lucrata de reclamant, calculate la ni3elul sumei datorate.8 8. Data depunerii Raportului de expertiza contabila judiciara /ata depunerii &aportului de experti*a contabila judiciara este !4."5.!""). Calitolul II. De!(a!urarea expertizei contabile judiciare Re(eritor la obiecti-ul nr. 1 .Sa se determine numarul orelor suplimentare e'ectuate de angajat, 3enitul cu3enit, inclusi3 sporul de noapte. / s-a studiat dosarul cau*ei, precum si continutul contractului de munca si anexele la contract, carnetul de munca. In acest sens sa anali*at in mod analitic documentele dupa cum urmea*a+ a, In perioada 6.6".!""$-56.6!.!""9 reclamantul a 'ost angajat al paratei prestand acti3itate de pa*nic. Initial programul de munca a 'ost stabilit pentru ! ore pe *i. /in centrali*area pontajelor pre*entate de parti coroborate cu statele de plata s-a stabilit ca reclamantul a des'asurat acti3itate intr-un program de lucru de 6! ore in 5 sc1imburi prestand si acti3itate de noapte ast'el ca 'ata de programul de ! ore pe *i, pentru intreaga perioada cat a a3ut calitate a de angajat, reclamantul a prestat suplimentar !4"" ore. Pentru aceasta munca suplimentara reclamantului i se cu3ine un 3enit brut de 5!.9): lei. Pe timp de noapte reclamantul a prestat :)9 ore pentru care i se cu3ine un spor de 664" lei. Comparand salarul net cumulat calculat la timpul e'ecti3 lucrat cu salarul net acordat de parata con'orm centrali*arii statelor de plata, parata datorea*a reclamantului suma de !4:59 lei. Programul de lucru !

des'asurat de reclamant a 'ost con'irmat si de catre martorii audiati in cau*a, acestia 'iind colegii de munca ai reclamantului cu care acesta asigura sc1imburile de pa*a. Salariul la momentul anali*at este de 56" lei lunar, iar din luna iunie !""9, 5)" lei. Re(eritor la obicti-ul nr. " / Sa se determine contributiile la 'ondurile CAS, CASS si somaj, pentru perioada lucrata de reclamant, calculate la ni3elul sumei datorate / prin prisma dispo*itiilor legilor 6:#!""", )9#!""!, 64!#!""9, paratei in calitate de angajator ii re3ine obligatia de a retine si a 3ira pentru reclamant pentru intreaga perioada lucrata, la ni3elul di'erentelor salariale ce urmea*a a le ac1ita acestuia, contributiile pri3ind constituirea 'ondurilor CAS, CASS si somaj. Capitolul III. CONC'U0II /in studierea si anali*a documentelor a'late la dosarul cau*ei si in urma e'ectuarii calculelor s;au desprins urmatoarele conclu*ii+ Re(eritor la obiecti-ul nr. 1 .Sa se determine numarul orelor suplimentare e'ectuate de angajat, 3enitul cu3enit, inclusi3 sporul de noapte8, drepturile salariale 'iind in cuantum de !4.5:9 lei, acesta primind si o ade3erinta pentru timpul de munca de 6! ore. <n temeiul pre3ederilor art. ) din contractul colecti3 de munc= la ni3el na>ional pe anii !""$-!""), a 'ost obligat= aceea?i p2r2t= la plata c=tre reclamant= a unui salariu lunar cu titlu de salariu compensatoriu, datorit= concedierii ei pentru moti3e ce nu >in de persoana sa. Re(eritor la obiecti-ul nr. " 7Sa se determine contributiile la 'ondurile CAS, CASS si somaj, pentru perioada lucrata de reclamant, calculate la ni3elul sumei datorate / 3aloarea c1eltuielilor re*ultate in urma studierii dosarului cau*ei este de $!"" &0N.

Cluj-Napoca, !4."5.!"")

%xpert contabil, Zoicas Georgiana

!. %laborati un exemplu ipotetic pri3ind consolidarea unui grup de 4 entitati comerciale 'olosind ! metode de consolidare. Societatea @ detine )"A din actiunile societatii B6, iar societatea B6 detine 4"A din actiunile societatii B! pe care o controlea*a in comun cu societatea C. Dilanturile indi3iduale ale societatilor @, B6 si B! se pre*inta ast'el+ Dilantul societatii @ Imobili*ari corporale (itluri de participare B6 Stocuri Creante (0(A- AC(IE% Capital social &e*er3e &e*ultat /atorii (0(A- PASIE% Dilantul societatii B6 Imobili*ari corporale (itluri de participare B! Stocuri (0(A- AC(IE% Capital social &e*er3e &e*ultat /atorii (0(A- PASIE% Dilantul societatii B! Imobili*ari corporale (itluri de participare B6 Stocuri (0(A- AC(IE% Capital social &e*er3e &e*ultat /atorii (0(A- PASIE% )"A 4"A 6 .""" ).""" 66.""" !:.""" 6!.""" 9.""" :.""" !.""" !:.""" 64.""" 4. "" .""" !9. "" 6".""" 9. "" $.!"" 4. "" !9. "" 5".""" ).""" 4.""" !".""" 96.""" !".""" 6!.""" .""" !6.""" 96."""

@ F B6 F B! G C
4

Procentajul de control si metoda de consolidare+ - @ in B6+ )"A metoda integrarii globale. - @ in B!+ 4"A metoda integrarii proportionale. *etoda inte1rarii 1lobale Aceasta metoda se utili*ea*a la consolidarea 'ilialelor. Consolidarea consta in substituirea 3alorii titlurilor de participare detinute de societaea mama. Aceasta substituire se reali*ea*a prin inte1rare, in bilantul societatii-mama a 'iecarui element patrimonial al 'ilialelor societatii consolidate si in contul de re*ultate al societatii-mama a 'iecarui element constituti3 al re*ultatelor 'ilialelor. Suma atribuibila actiunilor in 'ilialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane, se pre*inta separate in bilantul consolidate la elemental 7Interese minoritare8. Interesele minoritare trebuie pre*entate in bilantul consolidate in capitalurile proprii, separate de capitalurile proprii ale societatii-mama. Se elimina titlurile de participare detinute de societatea-mama in societatea-'iliala, diminuand cu aceeiasi suma capitalurile consolidate. *etoda inte1rarii proportionale Aceasta metoda se utili*ea*a la societatile care sunt controlate in comun. Aceasta metoda consta in cumularea conturilor indi3iduale la ni3elul societatii-mama in raport cu procentul pe care il detine aceasta in capitalul propriu al 'ilialelor. Aplicarea consolidarii proportionale presupune urmatoarele+ -bilantul asociatului include partea lui din acti3ele pe care le controlea*a in comun si partea lui din datoriile pentru care raspunde solidar. - contul de pro'it si pierdere al unui asociat include partea lui din 3eniturile si c1eltuielile enitatii controlate in comun. - asociatul aduna partea lui din 'iecare dintre acti3ele, datoriile, 3eniturile sau c1eltuielile enitatii controlate in comun, cu elementele similare din propriile situatii 'inanciare. Procentajul de interes+ - @ in B6+ )"A. - B6 in B!+ 4"A - @ in B!+ )"AH4"AI! A. acest calcul al procentajului de interes e3identia*a interese minoritare in B! de 4"A-! AI6!A

Se utili*ea*a te1nica de consolidare directa. Societatea @ integrea*a global societatea B6+ 6. Preluarea posturilor din bilantul societatii @, in proportie de 6""A. 96.""" A 5".""" Imobili*ari corporale ).""" (itluri de participare 4.""" Stocuri !".""" Creante I A Capital social &e*er3e &e*ultat /atorii 96.""" !".""" 6!.""" .""" !6."""

!. Preluarea integrala J6""A, a posturilor din bilantul societatii B6+ !9. "" A 64.""" Imobili*ari corporale 4. "" (itluri de participare B! .""" Stocuri I A Capital social &e*er3e &e*ultat /atorii !9. "" 6".""" 9. "" $.!""K 4. "" Interes minoritar J5"A, 5.""" !."4" 6.$9" 9.9""

Partajul capitalurilor proprii ale societatii B6 Capitaluri proprii B6 Capital social &e*er3e &e*ultat (0(A(0(A6".""" 9. "" $.!"" !!.""" Societatea @ J)"A, ).""" 4.)9" 5.94" 6$.4""

5. %liminarea titlurilor detinute de @ in B6+ !!.""" A 6".""" Capital social B6 9. "" &e*er3e $.!"" &e*ultat B6 I A (itluri de participare &e*er3a consolidata &e*ultat consolidate Interese minoritare !!.""" ).""" 4.)9" 5.94" 9.9""

Societatea @ integrea*a proportional societatea B! 4. Preluarea posturilor din bilantul societatii B! in proportie de 4"A 66.9"" A ).!"" Imobili*ari corporale 4.4"" Stocuri I A Capital social &e*er3e &e*ultat /atorii 66.9"" 4. "" !.4"" 5.9"" ""

Partajul capitalurilor proprii ale societatii B! Pentru partajul capitalurilor proprii se aplica, procentajul de interes al societatii mama @ in soc B! J)"AH4"AI! A, si pe de alta parte, procentajul de interes complementar care

corespunde intereselor minoritare ale altor actionari la soc B6 si indirect la soc B!, dar care nu 'ac parte din grupul @. Procentajul de interes complementar care corespunde intereselor minoritare este determinat ast'el+ 4"A-! AI6!A sau 5"AH4"AI6!A, unde 5"A repre*inta interesele minoritare in soc B6 si 4"A repre*inta interesele societatii B6 in soc B!. Capitaluri proprii B! Capital social &e*er3e &e*ultat (0(AEalori totale 6!.""" 9.""" :.""" !).""" Ealori integrate 4. "" !.4"" 5.9"" 6". "" Partea grupului J)"AH4"AI! A , 5.59" 6.9 " !.$!" ).$9" Interes minoritar J5"AH4"AI6!A, 6.44" )!" 6." " 5.!4"

(itlurile detinute de soc B6 in soc. B! sunt in suma de 4. "" u.m. Pentru eliminarea acestora se 'ace partajul intre societatea mama @ sin interesele minoritare. Partajul se e'ectuea*a aplicand titlurilor de participare J4. "" u.m, procentajele de interes ale societatii mama J)"A, si ale minoritarilor J5"A, in societatea care detine titlurile de participare. Cu alte cu3inte titlurile detinute de B6 in B! sunt 'inantate ast'el+ )"A de catre societatea @ si 5"A de catre minoritari. Prin urmare eliminarea titlurilor de participare detinute de B6 in B! se 3a 'ace+ - pe seama capitalului social al soc. B! pentru )"AH4. ""I 5.59" u.m - pe seama interesului minoritar pentru 5"AH4. ""I 6.44" u.m $. Se inregistrea*a punerea in e3identa a intereselor minoritare in acti3ul net al societatii B! si eliminarea titlurilor de participare+ 9.9"" A 4. "" Capital social )!" &e*er3e I A 9.9"" (itluri de participare 4. "" Interes minoritar 6. "" J5.!4"-6.44",

Dilantul consolidat al grupului @ Imobili*ari corporale J5"."""L64."""L).!"", (itluri de participare J)."""L4. ""-)."""-4. "", Stocuri J4."""L ."""L4.4"", Creante TOT2' 2CTIVE Capital social J!"."""L6"."""-6"."""L4. ""-4. "", &eser3e J6!."""L9. ""-9. ""L4.)9"L!.4""-)!", &e*ultat J ."""L$.!""-$.!""L5.94"L5.9""-6." ", Interese minoritare J9.9""L6. "", /atorii J!6."""L4. ""L "", TOT2' ,2#IVE $6.!"" 69.4"" !".""" 8+.)33 !".""" 6 .44" 64.69" .4"" !9.9"" 8+.)33