Sunteți pe pagina 1din 22

ZOICAS GEORGIANA AN II

Expertize Contabile 1. Ce conine un Raport de expertiz calificat Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. Aceste observatii se fac la sfarsitul cap. III Concluzii dupa paragraful cuprinzand raspunsul la obiectivele expertizei contabile sau se fac separat intr-un capitol distinct. In prezentarea consideratiilor personale, in raportul de expertiza contabila, expertii contabili trebuie sa se conformeze normelor de etica si deontologie aleprofesiei contabile libere, in special celor privind confidentialitatea. Continutul si intinderea consideratiilor personale intr-un raport de expertiza contabila tin de rationamentul profesional al expertilor contabili. Aceste consideratii trebuie limitate la stricul necesar sau impus de lege in cazul expertizelor contabile judiciare si pot fi mai extinse in cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Pentru a se asigura raportului de expertiza o tinuta corespunzatoare trebuie respectate unele conditii privitoare la stil si continut. Astfel, raportul de expertiza trebuie sa fie clar si concis, fara formulari sau termeni echivoci ci dimpotriva se impune o terminologie de specialitate, adecvata!" nu se vor face trimiteri la lucruri #n afara dosarului. $e vor utiliza pe c%t posibil fraze scurte, dense si clare. &ermenii tehnici, greu accesibili, se vor explica la piciorul paginii sau #n paranteze, pentru ase #nlesni #ntelegerea concluziilor. Raportul de expertiza nu trebuie sa contina pareri personale #n legaturi cu diferitele acte normative sau cu dispozitiile legale ale unor organe administrative. Aceasta nu #nseamna ca expertul nu este liber #n formarea opiniei sale, fara #nsa ca aceasta sa reflecte bunul plac sau arbitrariul expertului !. Care e"te #odul de co#unicare a concluziilor expertizelor contabile )udiciare *i extra)udiciare $ediul reglement'rilor legale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl' #n () *+,-../, privind organizarea activit'ii de expertiz' contabil' si a contabililor autorizati, cu modific'rile ulterioare si (R0 1,1222. Potrivit acestor reglement'ri legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv $1%&.

Care "unt pre'ederile re(le#entrilor le(ale pri'ind expertizele contabile

al experitlor contabili. 0in punct de vedere procedural expertizele contabile sunt reglementate de Codul de Procedur' Civil' si Codul de Procedur' Penal'. 0in punct de vedere profesional expertizele contabile sunt reglementate de Regulamentul de (rganizare si 3unctionare al C.4.C.C.A.R. si $tandardul Profesional5+,1222. Regulamentul de (rganizare si 3uncionare al C.4.C.C.A.R. stipuleaz' c' expertii contabili pot efectua expertizele contabile #n exercitarea profesiei, expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de c'tre persoane fizice si juridice cum ar fi6 expertise amiabile, expertize contabile judiciare, arbitraje #n cauze civile, expertize de gestiune. 7orma Profesional' C.4.C.C.A.R. 5+ stipuleaz' c' expertizele contabile nu pot fi efectuate dec%t de c'tre persoana care a dob%ndit aceast' calitate, sunt #nscrise #n tabloul experilor contabili #n partea activ' si #ndeplinesc condiiile de exercitare a profesiei. 4xpertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedur' civil', Codul de procedur' penal', alte legi speciale. 4xpertizele contabile extrajudiciare sunt efectuate #n afara unui proces justitiar si sunt reglementate de contracte realizate #ntre expertul contabil si beneficiar. %. Cu# "e #enine calitatea de expert contabil *i calitatea de contabil autorizat Inscrierea in &ablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei viza anuala! impreuna cu autorizatia de lucru. Acordarea vizei anuale este conditionata de6 a! achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut" b! plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari" c! dovada asigurarii pentru riscul profesional" d! dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere!" e! sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.-1/ si -1+ din R(3, pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei" f! depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular" g! dovada privind pregatirea profesionala continua" 1

h! prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii + ani pana la varsta de *+ de ani! sau in ultimii 5 ani peste varsta de *+ de ani! a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de () *+,-../. 8ipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria inactivilor. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din &abloul Corpului. +. Care "unt r"punderile experilor contabili 4xpertii contabili r'spund, #n exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dup' caz, potrivit legii. 8imitele r'spunderii civile a experilor contabili se stabilesc prin contractele de prest'ri de servicii #ncheiate #n condiiile legii, #n functie de uzantele interne si internaionale ale profesiei contabile. 9n (.). nr. *+ ,-../ modificat', la $eciunea a I:-a sunt prev'zute r'spunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizai si anume6 R'spunderi #n exercitarea profesiei6 -0I$CIP8I7AR; condition'ri!6 trebuie s' existe un raport de munc' concretizat printr-un contract de munc', sau s' existe un regulament sau abaterea disciplinar' de la regulament. -A0<I7I$&RA&I:; contraventional'! este conditionat' de6 - fapta s'v%rit' de expertul contabil s' fie s'v%rita cu vinov'tie - sanciunea tebuie s' fie prev'zut' de lege 3apta prevazut' de lege sau alt act normativ ca find contravenie se sancioneaz' chiar dac' este s'v%rit' f'r' intenie. - CI:I8; = pentru ca s' existe r'spundere civil' trebuie sa avem contract de prest'ri servicii, un alt element #l reprezint' fapta apoi prejudiciul, cauzalitatea #ntre fapt' si prejudiciu i apoi trebuie s' existe vinov'tia. - P47A8; = aceasta este forma r'spunderii juridice. 3aptele infractiunile! trebuie s' constituie pericol social, s' fie s'v%rite cu vinov'tie si s' fie prev'zute de legea penal'. $anciunile disciplinare care se aplic' experilor contabili si contabililor autorizati #n raport cu gravitatea abaterilor s'v%rite sunt urm'toarele6 -mustrare -avertisment scris

-suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioad' de minim 5 luni i p%n' la maxim - an -interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil i contabil autorizat. ,. Enu#erai faptele ce con"tituie abateri di"ciplinare ale #e#brilor Corpului
>

Comportamentul necuviincios fa?' de membrii Corpului, reprezentan?ii <inisterului

4conomiei @i 3inan?elor sau fa?' de al?i participan?i la reuniunile de lucru ale organelor de conducere @i de control ale Corpului" A Absen?a nemotivat' de la #ntrunirea Adun'rii generale a filialei sau de la Conferin?a 7a?ional'" A 7erespectarea dispozi?iilor Codului etic na?ional al profesioni@tilor contabili referitoare la publicitate" A Absen?a nejustificat' de la cursurile de preg'tire @i perfec?ionare profesional' reglementate prin normele emise de Corp" A Prestarea de servicii de contabilitate f'r' contract scris #ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract #n care nu a fost #nscris' calitatea profesional' a celui care #l #ncheie6 expert contabil sau contabil autorizat" A 7erespectarea obliga?iei de p'strare a secretului profesional" A 7edeclararea sau declararea par?ial' a veniturilor #n scopul sustragerii de la plata cotiza?iei prev'zute #n regulament" A 3apta membrului Corpului de a nu depune #n termenul stabilit de filiala de care apar?ine fi@a pentru persoane fizice sau juridice" pentru persoanele juridice r'spunderea incumb' pre@edintelui Consiliului de administra?ie sau administratorului, dup' caz" A Inc'lcarea dispozi?iilor cu privire la incompatibilit'?ile exercit'rii profesiei" A Refuzul de a pune la dispozi?ia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesional'" A 0eclara?ii neconforme realit'?ii, #n rela?iile cu Corpul sau cu ter?ii, #n vederea producerii de consecin?e juridice, precum @i orice alte #nc'lc'ri ale conduitei etice @i profesionale. Printre faptele savarsite in legatura cu expertizele contabile care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili, sunt6 -efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fara contract scris de prestari servicii sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala de expert contabil /

-nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional -nerespectarea 7ormei profesionale C4CCAR 5+ privind expertizele contabile -efectuarea de expertise contabile judiciare si,sau extrajudiciare fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata -incalcarea cu intentie,prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, elaborate de Corp daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. E'aluarea -ntreprinderilor -. Cum se reevalueazB stocurile de materii prime din #ntreprinderea supusB evaluBrii, pe bazB de expertizB si diagnostic6 a! aplic%nd una din metodele 3I3( sau 8I3(" b! #n functie de raportul de schimb leu,dolar" c& la preturile zilei "au. dac/ intr/rile "unt #ai rare. la #edia preturilor de ac0izitie din cea #ai recent/ perioad/. b! determinarea valorii de piatB a bunurilor si #ntreprinderilor" c! reevaluarea bunurilor din #ntreprindere, #n vederea aducerii la inflatie. 1. 0iagnosticul functiei contabile are ca obiectiv6 a! stabilirea corectB a #nregistrBrilor contabile" b! aprecierea fiabilit/tii conturilor anuale" c! determinarea profitului brut. %. 1e ce e"te obli(atorie e'aluarea -n cazul pri'atiz/rii unei -ntreprinderi - 0in punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanturile societatilor cu capital de stat nu reflectavalori de piata ci valori administrative, reevalurarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor. - 0in punct de vedere al rentabilitatii, trecutul intreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil" nu toti factorii careau determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare" - Cumparatorul nu investeste pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita"

- :aloarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale,cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentrtu politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun farautilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata sianalizata necesitatea unei eventuale restructurari. - 0atorita schimbarii proprietarului /. 0iagnosticul comercial urmBreste determinarea6 a! raporturilor dintre #ntreprindere si mediul sBu exterior social=economic" b& pietei "i a locului ocupat de -ntreprindere pe acea"t/ piat/" c! nivelul calitativ al produselor si serviciilor sau al lucrBrilor executate de #ntreprindere. +. )oodCill-ul reprezintB6 a! fondul comercial al #ntreprinderii" b& un plu" de 'aloare recuno"cut/ -ntreprinderii cu ocazia unei tran"#iteri care are ca "ur"/ ele#entele intan(ibile ale ace"teia" c! un plus de valoare #nregistratB #n bilant care corespunde fondului comercial al #ntreprinderii.

Ad#ini"trarea *i 2ic0idarea 3ntreprinderilor 1. Care e"te ordinea -n care 'or fi pltite creanele. -n cazul fali#entului Art. -15 din 8egea D+,122* privind procedura insolven?ei, modificat', stabile@te ordinea #n care are loc plata crean?elor, #n cazul falimentului, astfel6 -. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin 8egea D+, 122*, 1. crean?ele izvor#te din raportul de munc'" 5. crean?ele reprezent#nd creditele, acordate de institu?ii de credit dup' deschiderea procedurii, precum @i crean?ele rezult#nd din continuarea activit'?ii debitorului dup' deschiderea procedurii" /. crean?ele bugetare"

+. crean?ele reprezent#nd sumele datorate de c'tre debitor unor ter?i, #n baza unor obliga?ii de #ntre?inere, aloca?ii pentru minori sau de plat' a unor sume periodice destinate asigur'rii mijloacelor de existen?'" *. crean?ele reprezent#nd sumele stabilite de judec'torul-sindic pentru #ntre?inerea debitorului @i a familiei sale, dac' acesta este persoan' fizic'" E. crean?ele reprezent#nd credite bancare, cele rezultate din livr'ri de produse, prest'ri de servicii sau alte lucr'ri, precum @i din chirii" D. alte crean?e chirografare" .. crean?ele subordonate, #n urm'toarea ordine de preferin?'6 a! crean?ele acordate persoanei juridice debitoare de c'tre un asociat sau ac?ionar de?in#nd cel pu?in -2F din capitalul social, respectiv din drepturile de vot #n adunarea general' a asocia?ilor, ori, dup' caz, de c'tre un membru al grupului de interes economic" b! crean?ele izvor#nd din acte cu titlu gratuit. $umele de distribuit #ntre creditori #n acela@i rang de prioritate vor fi acordate propor?ional cu suma alocat' pentru fiecare crean?', prin tabelul men?ionat la art. -2D alin. 1! lit. d! din lege. &itularilor de crean?e dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dup' deplina #ndestulare a titularilor de crean?e din categoria ierarhic superioar'. Potrivit legii, #n cazul insuficien?ei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a crean?elor cu acela@i rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cot' falimentar', reprezent#nd suma propor?ional' cu procentul pe care crean?a lor #l de?ine #n categoria crean?elor respective. !. Cine 'a conduce acti'itatea -n cadrul unui plan de reor(anizare Gn plan de reorganizare judiciara, in cadrul procedurii de insolventa va fi strict monitorizat de administratorul judiciar, motiv pentru care trebuie implementata o solutie realista, pertinenta, sustenabila, de realizare a tuturor creantelor inscrise in tablou, care sa fie acceptata de majoritatea creditorilor. Planul de reorganizare judiciara poate fi propus de debitor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor,asociatilor, de administratorul judiciar, de unul sau mai multi creditori. 0e asemenea, Hin urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, fie incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. Pe parcursul reorganizarii, E

debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar. Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitorului, cu exceptia si in limita cazurilor expres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare, se mentioneaza in textul 2e(ii 4,5!667. %. Ce fel de re(i"tre trebuie "a aib o "ocietate pe aciuni Art. -EE. - -! 9n afar' de eviden?ele prev'zute de lege, societ'?ile pe ac?iuni trebuie s' ?in'6 a! un registru al ac?ionarilor care s' arate, dup' caz, numele @i prenumele, codulnumeric personal, denumirea,domiciliul sau sediul ac?ionarilor cu ac?iuni nominative, precum @i v'rs'mintelef'cute #n contul ac?iunilor. 4viden?aac?iunilor tranzac?ionate pe o pia?' reglementat',sistem alternativ de tranzac?ionarese realizeaz' cu respectarea legisla?iei specifice pie?ei de capital" b! un registru al @edin?elor @i deliber'rilor adun'rilor generale" c! un registru al @edin?ei @i deliber'rilor consiliului de administra?ie, respective ale directoratului @i consiliului de supraveghere" d! un registru al deliber'rilor @i constat'rilor f'cute de cenzori @i, dup' caz, de auditori interni, #n exercitarea mandatuluilor" e! un registru al obliga?iunilor, care s' arate totalul obliga?iunilor emise @i al celor rambursate, precum @i numele @i prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, c%nd ele sunt nominative. 4viden?a obliga?iunilor emise #n form' dematerializat' @i tranzac?ionate pe o pia?' reglementat' sau printr-un sistemalternativ de tranzac?ionare va fi ?inut' conform legisla?iei specifice pie?ei de capital" f! orice alte registre prev'zute de acte normative speciale +. 3n cazul -n care "ocietatea aflat -n lic0idare e"te -n "tare de in"ol'en. ce obli(aie are lic0idatorul Actul de numire al lichidatorilor de catre adunarea generala sau, in mod exceptional, de catre instanta, cand conditiile pentru convocare si luarea deciziei de lichidare nu sunt intrunite! se va depune la Iiroul unic al Camerei de Comert si Industrie. Pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor. 8ichidatorii pot fi atat persoane fizice cat si persoane juridice, unde lichidatorii trebuie sa fie autorizati. 8ichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii6 lichidatorii vor D

face bilantul dupa inventarierea bunurilor" operatiunile de lichidare include operatiuni de lichidare a activului, care cuprind transformarea bunurilor societatii in bani si incasarea creantelor pe care societatea le are fata de terti si lichidarea pasivului, prin care se intelege plata datoriilor societatii catre creditorii sai. 0upa terminarea acestor operatiuni se trece la repartizarea activului net intre asociati dupa care procedura lichidarii se incheie. 8ichidatorii isi indeplinesc obligatiile sub controlul cenzorilor. 8ichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 5 ani de la data dizolvarii" dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul tinut la Iiroul unic data de la care inceteaza personalitatea juridica a societatii!" registrele si actele societatii trebuie pastrate + ani dupa data depunerii lor la Iiroul unic al Camerei de Comert si Industrie. 9n cazul #n care societatea aflat' #n lichidare este #n stare de insolvent', lichidatorul este obligat s' cear' deschiderea procedurii insolventei. 9n condiiile legislaiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fa' de societatea aflat' #n curs lichidare. Principalele atribuii ale lichidatorului, #n cadrul art 1+. 8egea D+,122*, sunt6 a! examinarea activit'ii debitorului asupra c'ruia se initiaz' procedura simplificat' #n raport cu situatia de fapt si #ntocmirea unui raport am'nuntit asupra cauzelor si #mprejur'rilor care au dus la insolvent', cu mentionarea persoanelor c'rora le-ar fi imputabil' si a existenei premiselor angaj'rii r'spunderii acestora #n condiiile art.-5D, si supunerea acelui raport judecatorului-sindic #ntr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea dep'i *2 de zile de la desemnarea lichidatorului, dac' un raport cu acest obiect nu fusese #ntocmit anterior deadministratorul judiciar" b! conducerea activit'ii debitorului c! introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase #ncheiate de debitor #n dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale #ncheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor" d! aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea m'surilor corespunz'toare pentru conservarea lor" e! mentinerea sau denuntarea unor contracte #ncheiate de debitor"

f! verificarea creantelor si, atunci c%nd este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si #ntocmirea tabelelor creantelor" g! urm'rirea #ncas'rii creanelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri saude sume de bani efectuat de acesta #naintea deschiderii procedurii, #ncasarea creanelor" formularea si sustinerea actiunilor #n pretenii pentru #ncasarea creanelor debitorului, pentru aceasta put%nd angaja avocati" h! primirea pl'tilor pe seama debitorului si consemnarea lor #n contul averii debitorului" i! v%nzarea bunurilor din averea debitorului, #n conformitate cu prevederile prezentei legi" j! #ncheierea de tranzacii, desc'rcarea de datorii, desc'rcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirm'rii de c'tre judec'torul-sindic" J! sesizarea judec'torului-sindic cu orice problem' care ar cere o solutionare de c'tre acesta" l! orice alte atribuii stabilite prin #ncheiere de c'tre judec'torul-sindic. ,. 8rezentai #odalitatea de efectuare a lic0idrii. 8ichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul acestora, judecatorului-sindic. cheltuielile de Pentru maximizarea fiind valorii din averii averea debitorului, debitorului. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata, #ntr-o forma adecvata, a publicitate suportate 8ichidarea va #ncepe #ndat' dup' finalizarea de c'tre lichidator a inventarierii si depunerea raportului de evaluare. Iunurile vor putea fi v%ndute #n bloc - ca ansamblu #n stare de functionare - sau individual. <etoda de v%nzare a bunurilor, respectiv licitatie public', negociere direct' sau o combinatie a celor dou', va fi aprobat' de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului. 8ichidatorul prezint' adun'rii generale a creditorilor si regulamentul de v%nzare corespunz'tor modalit'ii de v%nzare pentru care opteaz'. 9n vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, lichidatorul poate fie sa angajeze #n numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, sa utilizeze un evaluator propriu. 4valuatorii trebuie sa fie membri ai Asociatiei 7ationale a 4valuatorilor din Rom%nia, iar evaluarea trebuie efectuata #n conformitate cu standardele internationale de evaluare. 8ichidarea bunurilor din averea debitorului este efectuata de lichidator sub controlul judecatorului sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul va face -2

toate demersurile de expunere pe piata, intr-o forma adecvata, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. 8ichidarea va incepe de indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii bunurilor dinaverea debitorului. Iunurile vor putea fi vandute in bloc-ca un ansamblu in stare defunctionare-sau individual. <etoda de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. 8ichidatorul va prezenta si regulamentulde vanzare corespunzator. 8ichidatorul va angaja, in numele debitorului, un evaluator, persoana fizica sau juridica, ori va utiliza, cu acordul comitetului creditorilor, un evaluator propriu, pentru a evalua bunurile din averea debitorului, in conformitate cu standardele internationale de evauare. In functie de circumstantele cauzei si pe cat posibil, bunurile din averea debitoruluivor fi evaluate atat individual, cat si in bloc" prin bloc, ca ansamblu functional, se intelege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desfasurarea unei afaceri, pentru care un cumparator ofera un pret nedefalcat pe bunurile componente. In cazul propunerii de vanzare in bloc, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport in care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandusesi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de propuneri vizand modalitatile de vanzare. Analiza dia(no"tic a -ntreprinderii -. $' se calculeze marja comercial' @i valoarea ad'ugat' generate de societatea K despre care se cunosc informa iile financiare din tabelul de mai jos @i s' se analizeze repartiia valorii ad'ugate pe destinaii. Indicator :enituri din v%nzarea m'rfurilor Producia v%ndut' Producia stocat' Cheltuieli cu materii prime Costul m'rfurilor v%ndute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu dob%nzi Impozit pe profit u.m. 1222 52222 -222 -2222 -122 E222 5222 -+22 -/22 -222

Indicatorul se determina ca diferenta intre veniturile rezultate din vanzarea marfurilor :<! si cheltuielile privind desfacerea de marfuri C0!.

--

<CL :<-C0L 1222--122L D22 :aloarea adaugata reprezinta sporul de valoare pe care il adauga enitatea bunurilor si serviciilor achizitinate de la terti atat in sfera productiei cat si in sfera comertului. :aloarea adaugata se determina prin insumarea margei comerciale <C! si a marjei industriale <I!. <arja industriala reprezinta valoarea nou create in sfera productive desfasurata de o entitate cu profil productive. <arja industriala <I! se determina ca diferenta intre productia exercitiului si achizitiile de bunuri si servicii de la terti care contribuie la realizarea acesteia. Consumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea macroeconomica de consum intermediar si include toate consumurile din exterior, oricare ar fi destinatia lor functionala interna!6 cheltuieli cu stocurile din cumparari materii prime si materiale consumabile!" cheltuieli cu combustibili, energie si apa" cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti pentru intretinere si reparatii,re devente, locatii de gestiune si chirii, prime de asigurare, cheltuieli cu studiile sic ercetarile, cheltuieli cu colaboratorii, reclama, publicitatea etc.!" alte cheltuieli materiale <IL Me = NC<O8&P L 52.222O-.222--2.222--.+22--./22L-D.-22 :AL<CO<IL D22O-D.-22L-D.-22 Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii, indicele de crestere al valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua. :aloarea adaugata reprezinta6 - sursa principala de formare a rezultatului din exploatare - sursa principala de autofinantare a activitatii entitatii - constituie sursa de finantare a obligatiilor bugetare - sursa de finantare e creditorilor financiari - sursa de remunerare a personalului - masoara contributia enitatii la obtinerea produslui intern brut al unei tari 1. $' se calculeze soldurile intermediare de gestiune #n manier' continental' pentru #ntreprinderea ale c'rei venituri @i cheltuieli sunt prezentate mai jos @i s' se compare cu cele calculate #n manier' anglosaxon'6

-1

Indicator :enituri din v%nzarea m'rfurilor Producia v%ndut' Producia stocat' $ubvenii de exploatare :enituri din provizioane de exploatare :enituri din v%nzarea mijloacelor fixe Cheltuieli cu materii prime Costul m'rfurilor v%ndute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioane Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu asigur'ri sociale :aloarea net' contabil' a elementelor de activ cedate Impozite @i taxe :enituri din dob%nzi :enituri din diferene favorabile de curs valutar Cheltuieli cu dob%nzi Cheltuieli cu provizioane financiare Impozit pe profit $oldurile intermediare de gestiune

u.m. /222 //222 1+22 -1222 122 -222 -2222 /122 12222 -222 122 122 1222 *22 522 122 -22 E22 -22 -522

maniera continentala! reprezinta o serie de

indicatori care ne ajuta sa analizam modul de obtinere a rezultatului firmei profit sau pierdere! tinand cont de natura elementelor de cheltuieli inregistrate. 7r.crt -. 1. 5. /. +. *. E. D. .. -2. --. -1. -5. -/. -+. -*. -E. I70ICA&(RI :anzari de marfuri Costul marfurilor vandute <arja comerciala <C! --1! Productia vanduta Cifra de afaceri neta CA! -O/! :ariatia stocurilor Productia imobilizata Pi! Productia exercitiului Pex! /O*OE! Consumuri intermediare Ci! :aloarea adaugata 5OD-.! O$ubventii de exploatare - Alte impozite si taxe - Cheltuieli cu personalul L Rezultat brut din exploatare 4II&0A! OAlte venituri din exploatare - Ajustare valori imobilizate - Alte cheltuieli de exploatare u.m /.222 /.122 -122 //.222 /D.222 2 1.+22 /*.+22 -2.122 5*.-22 -1.222 522 11.222 1+.D22 -.222 -.122 *22

-5

-D. -.. 12. 1-. 11. 15. 1/. 1+. 1*.

L Rezultatul din exploatare Rexp! :enituri financiare -Cheltuieli financiare L Rezultat financiar Rezultatul curent -DO1-! Rezultatul extraordinar Rezultatul brut - Impozitul pe profit L Rezultatul net 1/-1+!

1+.222 522 D22 -+22 1/.+22 1/.+22 -.522 15.122

9ar)a co#ercial exprim' #n m'rime absolut' rentabilitatea comercial' a #ntreprinderii. 4a nu include subven?iile de exploatare primite pentru cifra de afaceri. 0eterminarea acestei marje pe fiecare produs si serviciu oferite de #ntreprindere este mai relevant' dec%t calculul ei global. <arja comercial' este influen?at' de politica de pre?, de viteza de rota?ie a stocurilor, de procedeele de evaluare a m'rfurilor v%ndute la ie@irea din gestiune cost mediu, 3I3( etc.!. Cifra de afaceri este principalul indicator care masoara volumul de activitate al entitatii pe cele doua componente6 productia si comercializarea. CA7 L :< O Mv volumul marfurilor vandute O productia vanduta!. :aloarea adu(at este valoarea pe care #ntreprinderea o adaug' peste costul presta?ilor de la ter?i @i care este destinat' s' asigure remunerarea celor implica?i #n acest proces de creare de valoare6 salaria?i cheltuieli de personal!, stat cheltuieli cu impozitele @i taxele!, creditori cheltuieli cu dob%nzile!, ac?ionari dividende!, #ntreprinderea #ns'@i atofinan?are!. 9n exemplul nostru valoarea ad'ugat'este sensibil mai mic' dec%t produc?ia v%ndut' @i marja comercial' datorit' costului mare al presta?iilor externe. Rezultatul brut din exploatare $E;I<1A& reprezinta rezultatul obtinut de enitate din activitatea de exploatare, rezultat neinfluentat de politica de amortizari si provizioane. Acest indicator releva in forma bruta capacitatea activitatii de exploatare de a genera profit. 9n exemplul nostru, 4I4 este influen?at de politica de subven?ionare a activit'?ii de exploatare veniturile din subven?ii sunt semnificative!, de politica de personal, de politica de investi?ii cheltuielile @i veniturile ce rezult' din opera?iile de dezinvestire!. 4II&0AL :AO $4 = NI&OCPP

-/

Rezultatul din exploatare difera de rezultatul brut al exploatarii prin faptul ca tine seama de politica de amortizari si provizioane promovata de entitate, ca atare este un rezultat net de amortizari si provizioane. RexpL 4II&0A O :p- Cap Rezultatul financiar cuprinde efectele financiare ale politicilor de finan?are @i de investi?ii ale #ntreprinderii dar @i de unele efectele financiare ale activit'? ilor din exploatare diferen?ele de curs valutar aferente tranzac?iilor exprimate #n monede str'ine!. Rezultatul financiar reprezinta o pierdere, situatia fiind nefavorabila, rentabilitatea investitiilor preocurate prin creditare este sub nivelul costurilor ocazionate de creditare. Rezultatul curent indica rezultatul aferent activitatilor cu caracter repetitiv si normal care exprima sintetic performantele economice si financiare ale entitatii.

Con"ultanta fi"cala acordata intreprinderilor -. ( societate comercial', #nregistrat' #n scop de &:A a #nregistrat #n anul 122K venituri totale #n sum' de .22.222 lei, toate impozabile @i cheltuieli totale #n sum' de *22.222 lei. 9n cadrul acestor cheltuieli 12.222 reprezint' impozitul pe profit pl'tit #n cursul anului @i ..222 lei reprezint' cheltuielile de protocol. $tabili?i regimul fiscal al cheltuielilor de protocol. Apare vreo influen?' a &:A dedus' aferent' cheltuielilor de protocol asupra cheltuielilor #n vederea determin'rii impozitului pe profit. Chelt de protocol deductibileL 1F &otal venituri impozabile = &otal chelt impozabile altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit! 8imita de deductibilitate a chelt de protocol6 1F Q .22.222- *22.222-12.222-..222!! L 1FQ51..222L*.+D2 Chelt de protocol nedeductibile L .222 - *+D2 L 1/12 Chelt cu tva aferenta chelt de protocol nedeductibile L 1/12 Q 1/F L +D2,D Chelt cu impozitul pe profit platit in cursul anului L 12.222 &otal chelt nedeductibile L 15222,D Profit impozabil L .22.222 - *22.222 O 15222.D L 515.222,D Impozit pe profit cumulat L 515.222,D Q -*F L +-.*D2 Impozit pe profit de plata L +-*D2 - 12222L 5-.*D2 1. 9n cazul #n care o persoan' fizic' autorizat' este impus' pe baz' de norme de venit, cum se determin' venitul net anual #n cazul #n care activitatea nu se desf'@oar' tot anul persoana fizic' prezint' organelor fiscale o foaie de internare #n spital pentru un num'r de zile! @i persoana fizic' desf'@oar' 1 activit'?i, fiecare cu norma ei de venitR -+

Pentru persoanele fizice autorizate

P3A! care realizeaz' venituri din activit'?i

independente @i desf'@oar' activit'?i cuprinse #n nomenclatorul stabilit de direc?iile generale ale finan?elor publice teritoriale, individual, f'r' angaja?i, venitul net se poate determina pe baz' de norme anuale de venit. 7orma de venit reprezint' o sum' fix' stabilit' anual de c'tre direc?ia general' ale finan?elor publice jude?ean', #n func?ie de specificul activit'?ii @i de zona #n care v' desf'@ura?i activitatea. Impunerea veniturilor pe baza normelor de venit reprezinta o metoda forfetara de impunere a unor venituri prestabilite obtinute din activitati independente. Indiferent de cuantumul veniturilor obtinute efectiv, impozitul se plateste conform normelor de venit stabilite in anul curent, pentru anul urmator. In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 5*+ de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate. 0aca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati. 5. C%nd @i #n ce condi?ii poate opta un pl'titor de impozit pe profit pentru impozitul pe veniturile micro#ntreprinderilorR <icrointreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 5- decembrie a anului fiscal precedent6 -. realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. --1S1 alin. *!" 1.are de la - pana la . salariati inclusiv" 5. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a -22.222 euro" /. capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale. -*

Incepand cu data de - februarie 12-5, incadrarea in categoria contribuabililor care platesc impozit pe profit sau impozit pe venit nu mai este optionala pentru societatile care au realizat in anul 12-1 venituri care nu au depasit echivalentul in lei a *+.222 euro determinat prin aplicarea cursului valutar in vigoare la data de 5-.-1.12-1. Incepand cu - februarie 12-5, plata impozitului pe venit este obligatorie pentru firmele care au realizat o cifra de afaceri mai mica de *+.222 euro in anul 12-1. Chiar daca in anul precedent s-a realizat o CA sub *+.222 4GR este necesara plata impozitului pe profit pentru urmatoarele activitati6 activitati in domeniul bancar" activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.

persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii"

/. $.C. A83A, stabilit' @i #nregistrat' #n scop de &:A #n Rom%nia, transport' cu camionul bunuri din Rom%nia #n 3ranJfurt pentru I4&A, stabilit' @i #nregistrat' #n scop de &:A #n )ermania. Pre?ul transportului este -2.222 euro. 9n vederea factur'rii serviciului de transport I4&A #i comunic' lui A83A codul de &:A din )ermania. 9n 3ranJfurt societatea )A<A, stabilit' @i #nregistrat' #n scop de &:A #n )ermania descarc' camionul @i #i factureaz' serviciul lui $.C. A83A care i-a comunicat codul din Rom%nia. Pre?ul serviciului L -222 euro, f'r' &:A. Cursul de schimb6 - euro L /./ lei. Analiza?i spe?a din punctul de vedere al &:A stabilind tipul opera?iunilor, locul lor, precum @i obliga?iile ce revin pl'titorilor de &:A. 0aca prestatorul este stabilit in Romania si va presta servicii de transport intracomunitar de bunuri, catre persoane impozabile care sunt stabilite in alte state membre, serviciile de transport sunt considerate servicii intracomunitare si nu au locul prestarii in Romania. 8ocul prestarii pentru aceste servicii este considerat a fi in principiu in statul membru in care este stabilit beneficiarul. Pentru a aplica regula de la art. -55 alin. 1! din Codul fiscal, clientul trebuie sa comunice prestatorului un cod valabil de &:A din alt stat membru si o adresa a sediului activitatii economice sau a unui sediu fix din Comunitate. Aceste servicii se raporteaza de catre transportatorul din Romania in declaratia recapitulativa. 0aca prestatorul roman nu este inregistrat in scopuri de &:A, va trebui sa solicite inregistrarea conform art. -+5S- din Codul fiscal inainte de realizarea acestui transport intracomunitar de bunuri. +. $' se determine impozitul pe cl'dire datorat de un contribuabil cunosc%nd 6 -E

-! cl'direa A6 suprafa?a total' desf'@urat' a locuin?ei este D+ mp, din care 12 mp aferen?i unei mansarde locuite, valoarea impozabil' unitar' **. lei, anul construc?iei -.*2, data cump'r'rii -D iunie. 1! cl'direa I6 suprafa?a util' a locuin?ei este *2 mp, din care -2 mp aferen?i unui beci, valoarea impozabil' unitar' **. lei, anul construc?iei -.D+, locuin?' de domiciliu. Impozit persoane fizice6 $uprafata construita L $uprafata utila Q -.1 Impozit L 2.-F Q :aloarea impozabila Q E+F pt subsol,demisol,mansarda sau +2F daca nu sunt spatii locuibile! :aloarea impozabila L suprafata in mp Q valoarea impozabila pe mp Q coeficienti Coficientul de corectie pozitiva de zona !6 intre 2.. si 1.* Coef de cor pozitiva este diminuat cu 2.- pentru cladirile cu T de 5 etaje si T de D apartamente. :aloarea impozabila se diminueaza cu 12F pt cladiri mai vechi de +2 de ani si cu -2F pt cladiri cu vechime 52-+2 ani :aloarea impozabila se mareste cu cate +F pentru fiecare +2 mp peste -+2 mp. Impozitul creste pentru fiecare spatiu de locuit in plus astfel6 pentru a 1- a cu -+F, pentru a 5-a cu +2F, pentru a /-a cu E+F" pt a +-a cu -22F doar pt perioada cat nu este inchiriata!. -! :aloarea impozabila cladirea AL *+mpQ**.O12mpQ**.Q2.E+L+5.+12 Casa fiind achizitionata in luna iunie se va plati impozit incepand cu luna iulie.
Impozitul este mai mic cu 12F deoarece cladirea este mai veche de +2 de ani. 3iind a doua proprietate se va plati o majorare de -+F. ImpozitL N2.-FQ+5.+12Q --2.1!O2.-FQ+5.+12Q2.-+PQ1./Q -,-1!Q*L *-.21! :aloarea impozabila cladirea IL +2mpQ**.O -2mpQ**.Q2.E+L 5D./*E,+

ImpozitL 5D./*E,+Q2,-FL 5D,/* <inerea contabilitatii unei entitati -. 8a data de 2-.2+.7 o societate a achizi?ionat -.222 de obliga?iuni pentru un pre? unitar de -22 u.m. 0ob%nda #n sumB de 12.222 u.m. este plBtitB la data de 5- octombrie anual. Care vor fi inciden?ele #n situa?iile financiare ale exerci?iului 7 conform IA$ -D H:enituriUR $ocietatea #nregistreaz' un venit din dob%nzi de 12.222 x *,-1 L -2.222 u.m. pentru perioada 2-.2+.7-5-.-2.7, iar diferen?a de -2.222 u.m. dob%nda #ncasat' minus venitul din dob%nzi! reprezint' recuperarea costuluide achizi?ie al obliga?iunilor.

-D

1. 9n luna mai 122E societatea Alfa constatB cB a omis sB #nregistreze #n contabilitatea anului 122* venituri dintr-un contract de prestBri servicii #n sumB de E2.222 u.m. Alfa constatB cB a omis sB #nregistreze #ntre cheltuielile anului 122* factura primitB de la un furnizor de prestBri servicii. :aloarea serviciilor prestate fBrB &:A este de -22.222 u.m. Cum #nregistreazB Alfa corectarea acestor erori conform (rdinului ministrului finan?elor publice nr. -.E+1,122+R Conform (<3P -E+1,122+ corectarea erorilor din perioadele anterioare, constatate #n contabilitate se efectueaza pe seama rezultatului reportat. - #n 122E, #nregistrarea veniturilor din prest'ri de servicii aferente anului 122* /--- Clienti L F D5.522 um --E/ Rezultatul reportat provenit E2.222 u.m din corectarea erorilor contabile //1E &:A colectat' -5.522 u.m. #n 122E, #nregistrarea cheltuielilor cu prest'ri de servicii aferente anului 122* F L /2- 3urnizori --..222 um --E/ Rezultatul reportat provenit -22.222 um din corectarea erorilor contabile //1E &:A colectat' -..222 u.m. 5. 8a - ianuarie 7, o #ntreprindere a v%ndut unui client mBrfuri pentru care #ncaseazB 12.222 lei. Condi?iile de decontare stabilite #n contract sunt urmBtoarele6 = +2F la semnarea contractului" = 52F peste un an" = 12F peste doi ani. $e estimeazB cB #ntreprinderea-client ar fi putut ob?ine un credit echivalent pe pia?a financiarB, la o ratB de -2F. Care sunt calculele @i #nregistrBrile pe care ar trebui sB le facB #ntreprinderea #n ipoteza #n care aplicB IA$ -D H:enituriUR $umele nominale ce vor fi #ncasate de #ntreprindere sunt de 6 - -2.222 de lei la semnarea contractului" - *.222 de lei peste un an" -/.222 de lei peste doi ani. Pentru a determina valoarea acestor #ncas'ri la momentul semn'rii contractului se procedeaz' la actualizarea lor cu rata de -2F. Calcului valorii juste, valoarea actualizata a incasarilot6 :aloarea just' a veniturilor6 12222Q+2FO 12222Q52F, -O2.-!O12222Q12F, -O2.-!1 L -2222O*222,-.-O/222,-.1-L -2222O+/+/.++O552+.E.L -DE*2.5/ 0iferen?a dintre valoarea just' @i valoarea nomnal' reprezint' un venit nec%@tigat de 6 12222--DE*2.5/L-15..*E /--L F E2E 12222 -DE*2.5/ -. -

/EK

-15..*E

8a sf'r@itul exerci?iului 7 o parte din venitul nec'@tigat este #nregistrat ca venituri din dob%nzi6 -DE*2.5/--2222!Q-2FLDE* /EK L E** DE*

/. $ocietatea comercialB A83A $A are #n stoc la #nceputul lunii martie 76 = sold ini?ial materii prime 1.222 lei evaluat la cost de achizi?ie!" = sold ini?ial mBrfuri E.+22 lei evaluat la cost de achizi?ie!. 9n cursul lunii martie au loc urmBtoarele opera?ii6 -! achizi?ie de materii prime la costul de achizi?ie de -.222 lei, &:A 1/F" 1! achizi?ie de mBrfuri la costul de achizi?ie de 122 lei, &:A 1/F" 5! consum de materii prime la costul de -.+22 lei" /! v%nzare de mBrfuri la pre?ul de v%nzare de D22 lei, &:A 1/F, costul de achizi?ie fiind de *22 lei. 8a sf%r@itul lunii are loc inventarierea #n urma cBreia se stabilesc stocurile finale faptice6 = stoc faptic materii prime -.E22 lei" = stoc faptic mBrfuri *.+22 lei. $B se contabilizeze opera?iile de mai sus @i sB se prezinte situa?ia #n conturile de stoc @tiind cB #ntreprinderea utilizeazB metoda inventarului intermitent. Potrivit acestei metode, intrarile de stocuri se contabilizeaza in conturi de cheltuieli

dupa natura. Iesirile de stocuri nu se inregistreaza in contabilitatea financiara cidoar la locurile de gestiune. 8a sfarsitul perioadei de gestiune se anuleaza soldurile initiale si sunt preluate in contabilitate soldurile constatate la inventar. -. Achizitia de materii prime6 F L /2-.-.2 *2-.222 //1* -.2 1. Achizia de marfuri F L /215D *2E 122 //1* 5D 5. Consumul de materii prime nu se contabilizeaza. /. :anzarea de marfuri6 F .+1 E2E D22 //1E -+1 0escarcarea de gestiune nu se contabilizeaza. +. Anularea soldurilor initiale6 - pentru materii prime *2L 52- pentru marfuri *2E L 5E/--L

1.222 E.+22 12

*. Preluarea soldurilor finale - pentru materii prime 52L *2- pentru marfuri 5EL *2E 0 $i 1222 *! -E22 0 $i E.+22 *! *.+22 52C 1222 +! -E22 $f C E.+22 +! *.+22 $f

-.E22 *.+22

5E-

+. Pe data de 2-.2-.7 o societate K a semnat un contract de v%nzare urmat de preluarea #n leasing opera?ional pentru o clBdire. ClBdirea avea o valoare contabilB de -1.222 u.m. Amortizarea calculatB p%nB #n momentul v%nzBrii a fost de *.222 u.m. Pre?ul de v%nzare este de /2.222 u.m. Chiria anualB plBtitB este de D.222 u.m. $B se contabilizeze opera?ia de lease-bacJ la societatea K la data semnBrii contractului, #n conformitate cu (<43 nr. 1.5E/,122E. a! 0ac' pre?ul de v%nzare este egal cu valoarea just', orice c%@tig sau pierdere va fi recunoscut' imediat, deoarece dac' pre?ul de v%nzare a fost stabilit la valoarea just', aavut loc de fapt o tranzac?ie normal' @i orice c%@tig sau pierdere se recunoa@te imediat6 *.222 lei /2.222 lei 1D+-1L 1-1 Castig din tranzac?ii de leasebacJ -1.222 lei 5/.222 lei

b! 0ac' pre?ul de v%nzare este mai mic dec%t valoarea just', orice c%@tig sau pierdere va fi recunoscut '! cu excep?ia cazului #n care pierderea este compensat' prin pl'?i de leasing viitoare cu o valoare sub pre?ul pie?ei, iar profitul @i pierderea va fiam%nat' @i amortizat' propor?ional cu pl'?ile de leasing pe durata estimat' de utilizare a bunului. *.222 lei /2.222 lei 1D+-1L 1-1 Castig din tranzac?ii deleasebacJ -1.222 lei 5/.222 lei

c! 0ac' pre?ul de v%nzare este mai mare ca valoarea just', surplusul reprezent%nd diferen?a dintre pre?ul de v%nzare @i valoarea just' va fi am%nat @i amortizat pe durata estimat' de utilizare a bunului.

1-

6. 9n anul 122E se v%nd produse finite unui client pentru suma de +..+22 u.m., inclusiv

&:A. 8a sf%r@itul anului, riscul de ne#ncasare a crean?ei este de /2F, iar #n 122D probabilitatea de #ncasare a acesteia devine de 52F. Care sunt modificBrile situa?iilor financiare #n cei doi aniR 9n anul 122E se constituie o ajustare de valoare pentru creana clieni de /2F x +2.222 L 12.222 u.m. 9n bilant creanta clienti este prezentat' la valoarea de 5..+22 u.m. 9n anul 122D ajustarea de valoare este diminuat' la 52F x +2.222 L -+.222 u.m., adic' cu +.222 u.m. :aloarea creantei clienti #n bilant, la sf%ritul anului 122D, este de //.+22 u.m. =. $e v%nd mBrfuri av%nd un cost de achizi?ie de ..222 u.m. la pre?ul de --.222 u.m. exclusiv &:A!, ajustare pentru depreciere existentB -.222 u.m., @i titluri investi?ii pe termen scurt! la valoarea de /.222 u.m., costul lor de achizi?ie fiind de 1.+22 u.m. @i ajustarea existentB, de +22 u.m. Care va fi inciden?a acestor opera?ii #n contul de profit @i pierdereR - v%nzarea m'rfurilor genereaz' urm'toarele #nregistr'ri6 /--- Clien?i L E2E :enituri din v%nzarea m'rfurilor - @i desc'rcarea din gestiune a m'rfurilor v%ndute6 *2E Cheltuieli cu m'rfurile L 5E- <'rfuri ..222 - anularea ajust'rii de valoare r%mase f'r' obiect6 5.E Ajust'ri pentru deprecierea m'rfurilor L ED-/ :enituri din ajust'ri pentru deprecierea activelor circulante +-1- Conturi la b'nci #n lei L -.222 F +2D Alte inv pe t.s @i crean?e asim - anularea ajust'rii de valoare r'mase f'r' obiect6 +.D L ED*/ +22 +.D Ajust'ri pentru pierderea de valoare a altor investi?ii pe termen scurt si crean?e asimilate ED*/ :enituri financiare din ajust'ri pentru pierderea de valoare a activelor circulante In urma acestor opera?ii cifra de afaceri cre@te cu --.222 u.m., cheltuielile din exploatare cresc cu D.222 u.m., rezultatul din exploatare cre@te cu 5.222 u.m.,veniturile financiare cresc cu -.+22 u.m., cheltuielile financiare scad cu +22 u.m., rezultatul financiar cre@te cu 1.222 u.m /.222 1.+22 -v%nzarea investi?iilor pe termen scurt genereaz' urm'toarele #nregistr'ri6 --.222

E*/1 C%@tiguri din inv pe t.s cedate -.+22

11