Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa la Ordinul ministrului finanelor al Republicii Moldova nr.

137 din 25 noiembrie 199

INSTRUCIUNE
cu privire la evidena contabil n contabilitile centralizate din cadrul primriilor satelor (comunelor ! ora"elor I# $r%anizarea evidenei contabile

&# !ontabilit"ile centrali#ate$ or%ani#ate pe l&n%" prim"riile satelor 'comunelor($ ora)elor$ in evidena contabil" a execut"rii bu%etelor satelor 'comunelor($ ora)elor$ execut"rii devi#elor de c*eltuieli ale instituiilor &ntreinute din aceste bu%ete$ evidena operaiunilor privind mi+loacele speciale &n conformitate cu pre#enta instruciune. '# ,videna contabil" a execut"rii bu%etului$ devi#elor de c*eltuieli bu%etare )i speciale se ine la bilan" unic". (# !ontabilit"ile centrali#ate se conduc &n activitatea lor de -e%ea contabilit"ii nr. 113./01$ aprobat" de 2arlamentul Republicii Moldova la 27 aprilie 2337. )# 4n condiiile centrali#"rii evidenei$ conduc"torii instituiilor deservite$ investii cu dreptul de ordonator de alocaii$ s&nt autori#ai s" &nc*eie contracte &n vederea livr"rii m"rfurilor$ prest"rii serviciilor$ precum )i contracte de munc" pentru executare unor lucr"ri$ vi#ate &n mod obli%atoriu de c"tre contabilul )ef al contabilit"ii centrali#ate5 s" primeasc"$ &n ordinea stabilit"$ avansuri pentru necesit"ile %ospod"re)ti )i alte necesit"i )i s" permit" acordarea de avansuri colaboratorilor lor5 s" permit" efectuarea c*eltuielilor din contul alocaiilor prev"#ute &n devi#5 s" %estione#e$ &n conformitate cu normele stabilite$ consumul materialelor$ produselor alimentare )i altor valori materiale pentru necesit"ile instituiei5 s" aprobe deconturile de avans ale titularilor de avans$ actele de inventariere$ actele de casare a mi+loacelor fixe )i altor valori materiale &nvec*ite )i inutili#abile$ &n conformitate cu re%ulamentele &n vi%oare5 s" soluione#e alte c*estiuni privind activitatea economico.financiar" a instituiilor. !ontabilitatea centrali#at" pre#int" conduc"torilor instituiilor pe care le deservesc informaii privind executarea devi#elor de c*eltuieli &n termenele stabilite de contabilul.)ef al contabilit"ii centrali#ate de comun acord cu conduc"torii acestor instituii.
6

*# ,videna contabil" trebuie s" asi%ure un control sistematic asupra desf")ur"rii execut"rii devi#elor de c*eltuieli$ st"rii decont"rilor$ asupra &nre%istr"rii resurselor b"ne)ti )i valorilor materiale. 2rimarul )i contabilul.)ef al contabilit"ii centrali#ate diri+ea#" or%ani#area evidenei contabile )i controlul asupra &ncas"rii veniturilor$ execut"rii devi#elor de c*eltuieli ale instituiilor &ntreinute din bu%etul satului 'comunei($ ora)ului )i asupra &ntocmirii d"rilor de seam" privind executarea bu%etului. !ontabilul.)ef nu este responsabil direct de resursele b"ne)ti )i valorile materiale. 7e inter#ice s" primeasc" nemi+locit$ &n ba#a cecurilor )i altor documente$ mi+loace b"ne)ti )i valori de m"rfuri )i materiale pentru instituie. !ontabilului.)ef i se inter#ice s" primeasc" spre executare )i perfectare documente pentru operaii ce contravin le%islaiei )i modului stabilit de recepionare$ p"strare )i consum al mi+loacelor b"ne)ti$ valorilor &n m"rfuri )i materiale )i altor valori. 4n ca#urile &n care i.au parvenit de la primar dispo#iii ce contravin le%islaiei &n vi%oare$ contabilului )ef se sesi#ea#" &n scris primarul asupra caracterului nele%itim al dispo#iiei sale$ f"r" a o executa. 8ac" primarul repet" dispo#iia$ contabilul )ef o execut"$ comunic&nd despre aceasta or%anul financiar superior$ care )i soluionea#" diver%enele dintre contabilul.)ef )i primar. +# !ontabilul.)ef stabile)te atribuiile de serviciu ale lucr"torilor contabilit"ii astfel$ &nc&t fiecare lucr"tor s".)i cunoasc" obli%aiile )i s" poart" r"spundere pentru &ndeplinirea lor$ totodat"$ elaborea#" %raficul de pre#entare a tuturor documentelor necesare pentru evidena contabil" )i control$ care s&nt aprobate de c"tre primar. ,xtrasele din %rafic se transmit conduc"torilor instituiilor deservite )i persoanelor responsabile pentru bunurile materiale. !erinele contabilului.)ef la capitolul perfect"rii )i repre#ent"rii &n contabilit"ile a documentelor )i informaiilor necesare s&nt obli%atorii pentru toi lucr"torii contabilit"ii )i instituiile deservite. ,# Atribuiile contabilit"ilor centrali#ate s&nt urm"toarele9 - asi%urarea or%ani#"rii corecte a evidenei contabile &n conformitate cu pre#enta instruciune )i unele indicaii5 - elaborarea calculelor de devi# pentru proiectul bu%etului satului 'comunei($ ora)ului5 - elaborarea$ &n comun cu conduc"torii instituiilor deservite$ a proiectelor de devi# )i a calculelor de devi# )i examinarea lor &mpreun" cu primarul5 - evidena contabil" a veniturilor )i c*eltuielilor bu%etare$ a execut"rii devi#elor de c*eltuieli ale mi+loacelor bu%etare )i ale celor speciale$ &n conformitate cu normele expuse &n pre#enta instruciune5

- evidena modific"rilor operate &n bu%et )i devi#ele instituiilor$ &n conformitate cu deci#iile sesiunilor )i ale comitetelor executive5 - calcularea )i ac*itarea$ &n termenele stabilite$ a salariilor an%a+ailor instituiilor deservite )i prim"riei5 - controlul asupra &ncas"rii depline )i oportune a veniturilor prev"#ute &n bu%et$ precum )i asupra utili#"rii corecte )i rentabile a mi+loacelor &n conformitate cu alocaiile preconi#ate &n bu%et$ in&ndu.se cont de modific"rile operate &n modul stabilit$ )i asupra &ndeplinirii planului conform reelelor$ statelor de personal )i contin%entelor5 - efectuarea decont"rilor$ ce apar &n procesul execut"rii devi#ului de c*eltuieli$ cu bu%etul de nivel superior pentru &mprumuturile )i pentru mi+loacele primite )i transmise$ cu b"ncile comerciale pentru creditele contractate$ precum )i cu or%ani#aii$ instituii )i unele persoane5 - asi%urarea inte%rit"ii mi+loacelor b"ne)ti$ controlul asupra inte%rit"ii )i utili#"rii corecte a fondurilor fixe$ obiectelor de mic" valoare )i scurt" durat"$ materialelor$ produselor alimentare )i altor valori materiale$ ce aparin instituiilor )i nemi+locit prim"riei5 - instruirea persoanelor responsabile de valori materiale &n c*estiunile privind evidena )i inte%ritatea valorilor$ de a c"ror p"strare s&nt responsabili5 - controlul asupra corectitudinii perfect"rii documentelor )i a caracterului le%itim al operaiei efectuate5 - participarea la efectuarea inventarierii valorilor materiale$ mi+loacelor b"ne)ti$ decont"rilor )i altor posturi de bilan5 - &ntocmirea )i pre#entarea$ &n termenele stabilite$ a d"rilor de seam" contabile )i statistice5 - p"strarea documentelor contabile$ re%istrelor de eviden"$ rapoartelor$ devi#elor de c*eltuieli )i a calculelor de devi#$ precum )i predarea lor la ar*iv" &n modul stabilit. -# 4n contabilit"ile centrali#ate$ documentele contabile cu privire la executarea devi#elor de c*eltuieli bu%etare$ devi#elor de c*eltuieli ale mi+loacelor bu%etare )i speciale s&nt semnate de c"tre primar )i contabilul. )ef. 4n ca#urile &n care conduc"torii instituiilor deservite s&nt investii cu dreptul de ordonator de alocaii$ documentele$ care servesc drept temei despre eliberarea banilor$ valorilor &n m"rfuri )i materiale )i altor valori$ s&nt semnate de c"tre conduc"torii instituiilor )i contabilul.)ef al contabilit"ii centrali#ate. 8ocumentele b"ne)ti 'cecurile )i ordinile de plat" etc.($ c*itanele de recepie a pl"ilor nefiscale f. 1.7:$ statele de retribuii 'listele de decontare )i de plat"( etc.$ precum )i procurile pentru primirea valorilor materiale se semnea#" de c"tre primar )i contabilul.)ef sau ad+unctul lui. !*itanele de recepie a pl"ilor nefiscale f. 1.7: s&nt valabile doar semnate de contabilul )ef sau de ad+unctul lui )i de casier.
;

.# 8rept ba#" pentru reflectarea &nscrierilor &n re%istrele de eviden" servesc documentele primare reflectate &n modul cuvenit. 8ocumentele primare pot fi unice $ destinate perfect"rii unor operaii economice separate$ sau %rupate$ destinate perfect"rii$ &ntr.o anumit" perioad" de timp$ a unui )ir de operaii economice omo%ene. 8ocumentele primare trebuie &ntocmite la momentul oportun$ de re%ul"$ c&nd se efectuea#" operaia$ )i s" conin" date veridice. 2entru ca documentele primare s" fie valide $ ele trebuie s" conin" urm"toarele elemente9 denumirea documentului'formularului($ simbolul formularului$ data &ntocmirii$ coninutul operaiei economice$ indicii &n expresie cantitativ" )i valoric"5 funciile persoanelor responsabile de efectuarea operaiunii economice )i de perfectarea ei corect"5 semn"turile personale )i descifrarea lor. 4n ca# de necesitate$ &n documentul primar pot fi pre#entate elemente suplimentare9 num"rul documentului$ denumirea )i adresarea prim"riei sau instituiei$ temeiul pentru efectuarea operaiei economice fixate &n document$ alte elemente suplimentare$ determinate de caracterul operaiunilor economice documentate. 4n documentele pentru ac*i#iionarea valorilor materiale trebuie s" fie inclus" recipisa responsabilului de primirea acestor valori$ iar &n documentele privind executarea lucr"rilor < confirmarea recepion"rii de c"tre persoanele respective. &/# 4nscrierile &n documentele primare se fac cu cerneal" sau cu pix$ la ma)inile de dactilo%rafiat )i alte mi+loace. 2e r&ndurile libere din documentele primare se tra%e o linie. 4n documentele primare < at&t &n text$ c&t )i &n datele cifrice < nu se admit radieri )i corect"ri nestipulate. =re)elile din documentele primare se corectea#" anul&ndu.se textul sau suma incorect" )i scriind deasupra textul sau suma corect". Anularea se face tr"%&nd o linie subire &n a)a fel$ ca s" se poat" citi ce a fost scris mai &nainte. !orectarea %re)elii &n documentele primare trebuie s" fie certificat" prin meniunea9 >!orectat? )i confirmat" prin semn"turile persoanelor care au semnat documentele$ indic&ndu.se data c&nd a fost corectat. 4n documentele bancare )i cele de cas" corect"rile nu se admit. &&# 8ocumentele care servesc drept ba#" pentru &nscrierile din re%istrele de eviden" trebuie s" fie pre#entate &n contabilitate &n termenele stabilite &n %rafic. Responsabilii de valorile materiale pre#int" documentele primare de recepionare )i de consum al valorilor de m"rfuri )i materiale anexate la re%istrul de predare a documentelor f. nr. 662$ &ntocmit &n dou" exemplare. 8up" ce s.a verificat$ &n pre#ena responsabilului de valorile de materiale$ corectitudinea perfect"rii documentelor primare pre#entate$ un exemplar al re%istrului$ cu semn"tura lucr"torului contabilit"ii$ se restituie
7

responsabilului de valorile materiale$ al 11.lea exemplar r"m&n&nd &n contabilitate. !u persoanele responsabile de p"strarea mi+loacelor b"ne)ti )i a valorilor &n m"rfuri )i materiale se &nc*eie un contract &n scris privind responsabilitatea material" individual" deplin". 8ocumentele primare &ntrate &n contabilitate$ &n mod obli%atoriu$ s&nt supuse controlului$ at&t din punct de vedere al formei 'pre#ena tuturor elementelor )i semn"turilor($ c&t )i al coninutului 'caracterul le%itim al operaiilor$ le%"tura lo%ic" dintre diferii indicatori(. 2ersoanele care au &ntocmit )i semnat aceste documente$ s&nt responsabile de veridicitatea datelor ce se conin &n documente$ precum )i de perfectarea corect" )i oportun" a documentelor primare. @oate documentele anexate la c*itana de recepie a pl"ilor nefiscale f. 1.7: )i ordinile de plat"$ precum )i documentele care au servit drept ba#" pentru calcularea salariului$ urmea#" a fi confirmate &n mod obli%atoriu prin aplicarea )tampilei sau prin inscripia >2rimit? sau >2l"tit?$ indic&ndu.se data$ luna$ anul. &'# 8ocumentele$ verificate )i luate la eviden"$ se sistemati#ea#" dup" data efectu"rii operaiei '&n ordine cronolo%ic"( )i se perfectea#" ca note de contabilitate < borderouri cumulative$ c"rora li se atribuie urm"toarele numere constante9 - nota de contabilitate nr.1 < borderou cumulativ privind operaiile de cas" f. nr. 3 15 - nota de contabilitate nr.2 < borderou cumulativ privind circulaia mi+loacelor &n conturile curente f. nr. 3 15 - nota de contabilitate nr.6 < borderou cumulativ privind decont"rile prin cecuri din carnetele cu valoare limitat" f. nr. 3235 - nota de contabilitate nr.5 < borderou centrali#ator privind statele de retribuie a muncii f. nr. 6355 - nota de contabilitate nr.5a < borderou centrali#ator privind reinerile din salariu f. nr. 6355 - nota de contabilitate nr.; < borderou cumulativ privind decont"rile cu diverse instituii )i or%ani#aii f. nr. 63 5 - nota de contabilitate nr.7 < borderou cumulativ privind decont"rile cu titlu de pl"i planificate f. nr. 63 5 - nota de contabilitate nr. < borderou cumulativ privind decont"rile cu titularii de avans f. nr. 3 ;5 - nota de contabilitate nr.9 < borderou cumulativ privind scoaterea din u# )i circulaia obiectelor de mic" valoare )i scurt" durat" f. nr. 63 5 - nota de contabilitate nr.11 < borderou cumulativ centrali#ator privind &ntr"rile de produse alimentare f. nr. 39 5

- nota de contabilitate nr.12 < borderou cumulativ centrali#ator privind consumul produselor alimentare f. nr. 6115 - nota de contabilitate nr.13 < borderou cumulativ centrali#ator privind consumul de materiale f. nr. 6115 - nota de contabilitate nr.15 < borderou de decont"ri cu p"rinii pentru &ntreinerea copiilor f. nr. 63;5 - nota de contabilitate nr.1; < borderou cumulativ privind evidena bunurilor materiale primite cu titlu %ratuit f. nr. 633. 4nscrierile &n borderourile cumulative se efectuea#" #ilnic$ pe m"sura derul"rii operaiilor. Aote de contabilitate 1.1; se &ntocmesc la sf&r)itul lunii$ dup" calcularea totalurilor &n borderourile cumulative. 2entru celelalte operaii )i operaiile >7torno? se &ntocmesc note de contabilitate destincte f. nr. 276$ care se numerotea#"$ &ncep&nd cu num"rul 17$ pe fiecare lun" separat. 4n contabilit"ile centrali#ate $ unde volumul operaiilor nu necesit" &ntocmirea borderourilor cumulative$ corespondena conturilor se indic" &n notele de contabilitate f. nr. 276 separat sau pe imprimatul )tampilei$ aplicate nemi+locit pe documentele primare$ atribuindu.li.se numerele corespun#"toare indicate mai sus. Btampila trebuie s" conin" acelea)i elemente ca )i nota de contabilitate f. nr. 276. Cnele note de contabilitate se &ntocmesc pe m"sura efectu"rii operaiilor$ &ns" nu mai t&r#iu de #iua urm"toare 'dup" primirea documentului primar($ at&t &n ba#a unor documente aparte$ precum )i &n ba#a unui %rup de documente similare. !orespondena subconturilor se &nre%istrea#" &n nota de contabilitate &n funcie de caracterul operaiei privind debitul unui subcont )i creditul altui subcont sau debitul unui subcont )i creditul c&torva subconturi$ sau invers$ privind creditul unui subcont )i debitul c&torva subconturi. Aotele de contabilitate s&nt semnate de c"tre executant$ conduc"torul %rupei de eviden" )i contabilul )ef sau ad+unctul lui. &(# @oate notele de contabilitate se &nre%istrea#" &n >!artea mare? f. nr. 33 . ,videna &n >!artea mare? se ine pe subconturi. >!artea mare? se desc*ide cu &nre%istrarea sumelor restante la &nceputul anului &n corespundere cu bilanul de &nc*idere pentru anul trecut. 4nscrierile &n ea se fac pe m"sura &ntocmirii notelor de contabilitate$ iar &n ca#ul &ntocmirii notelor de contabilitate < borderourilor cumulative < o dat" &n lun". 7uma notei de contabilitate se &nre%istrea#" iniial &n rubrica >7uma din not"?$ iar ulterior la debitul )i creditul subconturilor respective. 7uma operaiilor lunare &n toate subconturile$ at&t la debit$ c&t )i la credit$ trebuie s" fie e%al" cu totalul din rubrica >7uma din not"?. 4n r&ndul al doilea$ dup" operaiile lunare$ se introduce soldul la &nceputul lunii urm"toare pe fiecare subcont.
9

&)# ,videna analitic" se ine &n re%istre de eviden" 'c"ri$ fi)e$ borderouri cumulative(. :ormularele re%istrelor de eviden" privind executarea bu%etului9 re%istrele f. nr. 1; )i 339p$ precum )i notele de contabilitate < borderouri cumulative < s&nt pre#entate &n anexa nr. 2. :ormularele altor re%istre s&nt expuse &n albumul de formulare ale documentaiei contabile pentru instituiile )i or%ani#aiile finanate din bu%et. Ordinea efectu"rii &nscrierilor &n ele este expus" &n capitolele respective ale pre#entei 1nstruciuni. &*# 4n scriptele contabile$ &nainte de a &ncepe &nre%istr"rile$ se numerotea#" toate pa%inile 'foile(. 2e ultima pa%in" a c"rii$ cu semn"tura contabilului.)ef$ se face urm"toarea meniune9 >4n pre#enta carte au fost numerotate &n total DDDDDDDDDDDDDDDDDD pa%ini 'foi(?. Re%istrul de cas" f. nr. 663$ re%istrul de eviden" a carnetelor de munc" )i a foilor intercalate pentru ele f. nr. 669$ &n afar" de aceasta$ trebuie s" fie )nuruite )i si%ilate$ iar num"rul de foi &n f. nr. 663 < certificate prin semn"turile primarului )i contabilului.)ef al contabilit"ii centrali#ate$ &n f. nr. 669 < prin semn"tura primarului. 2e fiecare re%istru se indic" denumirea prim"riei )i anul pentru care a fost desc*is re%istrul. Re%istrul trebuie s" includ" un cuprins al subconturilor desc*ise &n el. 4n ca#urile &n care &nre%istr"rile trec pe alt" pa%in" a re%istrului$ &n cuprinsul acestui subcont se face o meniune privind trecerea &nre%istr"rii$ indic&ndu.se numerele noilor pa%ini. 8ac" la sf&r)itul anului evidena &n re%istrele de eviden" contabil" au r"mas foi necompletate$ aceste re%istre pot fi folosite pentru &nre%istrarea operaiilor anului urm"tor. 4n asemenea ca#$ re%istrele se predau &n ar*iv" o dat" &n doi ani. :i)ele 'cu excepia fi)elor pentru mi+loacele fixe( se &nre%istrea#" &n borderoul fi)elor f.nr. 279$ care se ine pentru fiecare cont aparte. :i)ele pentru evidena mi+loacelor fixe se &nre%istrea#" &n lista fi)elor de inventariere pentru mi+loacele fixe f. M:.13. :i)ele se p"strea#" &n cartoteci$ unde s&nt aran+ate pe subconturi )i subdivi#ate pe responsabilii de bunuri materiale )i pe instituiile deservite. :i)ele de eviden" a materialelor$ obiectelor de mic" valoare )i scurt" durat"$ precum )i c"rile f. nr. 29; )i listele de verificare$ se predau &n ar*iv"$ fiind cusute &mpreun" cu borderoul de fi)e$ re%istrele )i alte documente contabile < &n fiecare an sau odat" &n doi ani. 4n acelea)i termene se predau &n ar*iv" fi)ele de eviden" a mi+loacelor fixe scoase din u# pe parcursul anului. Eorderoul fi)elor de inventar privind evidena mi+loacelor fixe f. M:.13 se pred" &n ar*iv" atunci c&nd &n el s.au f"cut meniuni cu privire la casarea inventarului din ultima fi)" de inventar f.nr. M:.;$ nr.M:. $nr.M:.9. 4n ca#ul &n care fi)ele de inventar s&nt predate &n ar*iv" f"r" borderou$ ele se &nre%istrea#" &ntr.o list" aparte$ &n care se indic" num"rul fi)ei )i denumirea inventarului casat )i denumirea instituiei deservite.
13

4nscrierile &n re%istrele de eviden" contabil" se fac cu cerneal"$ cu pix sau la ma)inile de dactilo%rafiat )i alte mi+loace$ &n documentele primare < nu mai t&r#iu de #iua urm"toare de la primirea lor. -a sf&r)itul fiec"rei luni$ &n re%istrele de eviden" analitic" se fac totalurile operaiilor )i se deduc soldurile pe subconturi. &+# !orectarea %re)elilor depistate &n &nre%istr"rile contabile pentru anul curent se efectuea#" &n felul urm"tor9 a( %re)eala constatat" pentru o anumit" perioad" de %estiune p&n" la pre#entarea bilanului contabil$ care nu necesit" operarea unor modific"ri &n datele notei contabile$ se corectea#" t"ind cu o linie subire textul )i sumele incorecte &n a)a fel$ ca s" se poat" citi ceea ce a fost anulat$ )i scriind deasupra textul )i suma corecte. @otodat"$ pe c&mp$ &n dreptul r&ndului respectiv$ cu semn"tura contabilului.)ef$ )i se face meniunea >!orectat?5 b( &nre%istrarea incorect"$ depistat" p&n" la predarea bilanului contabil$ care a fost comis" din cau#a unei %re)eli &n nota de contabilitate$ &n funcie de caracterul ei$ se corectea#" prin &ntocmirea unei note de contabilitate suplimentare sau prin metoda >7torno? &n ro)u5 &n acela)i mod se corectea#" %re)elile &n toate ca#urile &n care ele au fost depistate &n &nre%istr"rile contabile pentru aceea perioad" de %estiune$ pentru care bilanul a fost de+a pre#entat. 4nre%istr"rile contabile suplimentare$ ce in de corectarea %re)elilor$ precum )i corect"rile prin metoda >7torno? &n ro)u$ se perfectea#" prin note de contabilitate &n care$ &n afar" de elementele u#uale$ se face trimitere la num"rul )i data notei de contabilitate corectate prin nota de contabilitate dat". &,# 4n scopul exercit"rii controlului asupra corectitudinii &nscrierilor contabile &n conturile evidenei analitice )i sintetice se &ntocmesc liste de verificare f.nr. M.66$ 2 5 )i 32; pentru fiecare %rup de conturi analitice$ unite prin contul sintetic respectiv. @otalurile operaiilor )i soldurile fiec"rui cont analitic din listele de verificere se confrunt" cu totalurile operaiilor )i soldurile acestor subconturi din >!artea mare? f. nr. 33 . -istele de verificare se &ntocmesc lunar$ iar pentru mi+loacele fixe$ obiectele de mic" valoare )i scurt" durat"$ &n ca#ul unui num"r ne&nsemnat de operaii privind circulaia acestor valori < trimestrial. 4nre%istr"rile &n lista de verificare f. nr. 32; se pot face$ &n ca# de necesitate$ pe parcursul a c&torva ani. &-# -a &nceputul unui nou an &n re%istrele contabile pentru conturile sintetice se &nre%istrea#" sumele soldurilor la &nceputul anului &n deplin" corespundere cu bilanul de &nc*idere )i cu re%istrele de eviden" din anul trecut. 8ac" or%anul financiar$ la primirea d"rii de sem" anual"$ a efectuat corect"ri &n bilanul de &nc*idere$ atunci$ &n ba#a dispo#iiei respective &n scris$ aceste corect"ri se introduc at&t de re%istrele anului precedent 'prin

11

efectuarea unei &nre%istr"ri contabile de rectificare($ c&t )i &n re%istrele anului curent 'prin modificarea soldurilor intrate(. &.# 8up" expirarea fiec"rei luni de %estiune toate notele de contabilitate$ notele de contabilitate.borderouri cumulative$ &mpreun" cu documentele aferente$ trebuie s" fie aran+ate &n ordine cronolo%ic" )i bro)ate. 8ac" num"rul documentelor este mic$ bro)area se poate efectua pentru trei luni &ntr.o sin%ur" map". 2e copert" se indic"9 denumirea prim"riei sau dosarului5 perioada de raportare < anul )i luna5 primul )i ultimul num"r al notelor de contabilitate5 num"rul de foi de dosar. '/# 1nte%ritatea documentelor primare$ re%istrelor contabile$ d"rilor de seam" )i bilanurilor contabile$ perfectarea )i predarea lor &n ar*iv" s&nt asi%urate de contabilul.)ef. 8ocumentele primare$ re%istrele contabile$ d"rile de seam" )i bilanurile contabile$ p&n" la predarea lor &n ar*iv"$ trebuie s" se p"stre#e &n contabilitate$ &n &nc"peri speciale sau dulapuri care se &ncuie$ pe r"spunderea unor persoane autori#ate de contabilul.)ef. '&# 4n ar*iva contabilit"ii centrali#ate dosarele se p"strea#" pe parcursul termenelor stabilite. 8up" expirarea termenului de p"strare$ dosarele$ &n modul stabilit$ se predau la ar*iva de stat respectiv". 8ocumentele care adeveresc predarea la ar*iv" se p"strea#" permanent &n contabilitate. ''# ,xtra%erea documentelor primare$ re%istrelor contabile din contabilit"ile centrali#ate poate fi efectuat" numai de c"tre or%anele de anc*etare preventiv"$ ale procuraturii )i de c"tre +udec"torii &n ba#a *ot"r&rii acestor or%ane$ conform le%islaiei de procedur" penal" &n vi%oare &n Republica Moldova. ,xtra%erea se perfectea#" printr.un proces.verbal$ a c"rui copie se &nm&nea#"$ contra recipis"$ funcionarul respectiv al contabilit"ii centrali#ate. !u permisiunea )i &n pre#ena repre#entanilor or%anelor care efectuea#" extra%erea$ funcionarii respectivi ai contabilit"ii centrali#ate pot face copii ale documentelor extrase$ indic&nd temeiurile )i data extra%erii lor. 8ac" se extra% tomuri de documente neperfectate p&n" la sf&r)it 'necusute$ nenumerotate etc.($ atunci$ cu permisiunea sau &n pre#ena repre#entanilor or%anelor care efectuea#" extra%erea$ funcionarii respectivi ai contabilit"ii centrali#ate pot finali#a perfectarea acestor tomuri '&ntocmirea opisului$ numerotarea foilor$ )nuruirea$ si%ilarea$ certificarea prin semn"tur"$ )tampil"(. '(# 4n ca#ul pierderii sau nimicirii documentelor primare $ primarul adresea#" un demers &n or%anele de drept. ')# 0alorile de materiale )i mi+loacele b"ne)ti$ precum )i decont"rile cu debitorii )i creditorii urmea#" a fi supuse inventarierii. 0alorile materiale )i mi+loacele b"ne)ti$ precum )i decont"rile cu debitori )i creditori urmea#" a fi supuse inventarierii.
12

2entru a efectua inventarierea &n instituiile finanate din bu%etul satului 'comunei($ ora)ului$ prim"ria aprob"9 planul calendaristic al desf")ur"rii inventarierii )i termenele perfect"rii re#ultatelor ei5 componena comisiei centrale de inventariere. 4n ba#a dispo#iiei prim"riei satului 'comunei($ ora)ului$ conduc"torii instituiilor$ investii cu dreptul de ordonatori de alocaii$ instituie comisiile de inventariere locale$ constituite din an%a+ai ai instituiei$ cu participarea obli%atorie a lucr"torului contabilit"ii centrali#ate. 4n fruntea comisiilor de inventariere locale s&nt numii conduc"torii instituiilor sau ad+uncii lor. Aceste comisii determin" soldurile reale ale valorilor materiale$ confrunt" valorile disponibile cu datele evidenei contabile )i &ntocmesc un raport referitor la lipsurile )i surplusurile depistate. 8atele evidenei contabile$ &nscrise &n listele de inventariere < borderouri de confruntare < se certific" prin semn"tura lucr"torului contabilit"ii centrali#ate. Materialele comisiei centrale cu privire la inventariere s&nt examinate )i aprobate de c"tre primarul satului 'comunei($ ora)ului$ iar materialele comisiilor de inventariere locale . de c"tre persoanele care au constituit aceste comisii pentru desf")urarea inventarierii. 2rimarul$ conduc"torii instituiilor )i contabilii.)efi poart" r"spundere pentru efectuarea corect" )i oportun" a inventarierii. '*# !ontabilit"ile centrali#ate s&nt obli%ate s" &ntocmeasc" )i s" pre#inte or%anului financiar d"ri de seam" contabile periodice )i anuale privind executarea devi#elor de c*eltuieli &n conformitate cu formularele )i indicaiile expuse &n anexa nr. 3 la pre#enta 1nstruciune. 8area de seam" anual" privind executarea bu%etului &n conformitate cu le%islaia &n vi%oare este aprobat" de )edina consiliului s"tesc 'comunal($ or")enesc. '+# Asi%urarea contabilit"ilor centrali#ate cu instruciuni$ re%istre$ formulare ale documentaiei contabile primare pentru inerea evidenei contabile )i &ntocmirea d"rilor de seam" se efectuea#" de c"tre or%anele financiare respective. ',# 2entru evidena contabil" a operaiunilor de executare a devi#elor de c*eltuieli ale instituiilor publice se folose)te urm"torul plan de conturi )i subconturi9

13

S-ar putea să vă placă și