Sunteți pe pagina 1din 4

Subpozitii si restrictii a Raportului de Evaluare

Conform Regulamentului provizoriu conditiile limitative reprezinta constringerea impusa asupra evaluarii bunului imobil de catre evaluator,acestea sunt stabilite cu scopul de a proteja interesele beneficiarului si evaluatorului: . !rezenta raportului este valabil timp de "n# zile si este valabila numai integral si in scopurile indicate in el.Evaluatorul nu poarta raspundere pentru aspectele juridice a drepturilor asupra proprietatii evaluate sau pentru c$estiuni ce tin de e%aminarea drepturilor de proprietate,dreptul proprietatii evaluate se considera aut$entic. &. '. !roprietatea evaluate se considera libera de orice pretentii sau restrictii in afara de cele indicate in raport. Evaluatorul presupune lipsa oricaror factori ascunsi care influienteaza evaluarea si starea proprietatii.Evaluatorul nu poarta raspundere pentru e%istenta asemenea factori ascunsi si nici necesitatea inlaturarii lor. (. Datele obtinute de evaluator si care se cuprind in raport se considera veridice totodata evaluatorii nu pot sa garanteze veridicitatea absoluta a informatiei fapt pentru care toate datele se indica cu sursa de informatie. ). +. -. *ici evaluatorul nici clientul nu pot folosi raportul altfel decit conform prevederilor contractului prestarii serviciilor de evaluare. ,nformatia rezultata evaluarii este strict confidentiala si poate fi oferita numai in cazuri prevazute de legislatia R.M in vigoare. !arerea evaluatorului relative la valoarea proprietatii este subiectiva"e%prima opinia profesionala#si este valabila numai la data evaluarii.Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate privind sc$imbarea factorilor economici,juridici,sociali si alti factori care pot intervene dupa data evaluarii influientind situatia economica din tara si respective valoarea obiectului evaluat. .. Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru e%istenta unui contaminat si nici nu a solicitat nici o e%pertiza sau cercetare necesara pentru a fi descoperit.Daca ulterior se va stabili ca e%ista o contaminare pe proprietatea data acesta va putea diminua valoarea bunului evaluat. /. Raportul de evaluare contine opinia profesionala relative la valoarea imobilului si nu prezinta garantia ca bunul imobil v0a fi comercializat la valoarea indicate in raport.

Efect. Silimitan D. Verif. Moruz E.


Mod Coala *. docum Semnat Data

RE-23-2552-2013

Coala

Certificarea calitatii de evaluare


Evaluatorul care a efectuat evaluarea in baza cunostintelor,convingerilor si activitatii lui confirma ca: . 1firmatiile si faptele cuprinse in prezentul raport sunt e%acte si corecte. &. 1naliza,opiniile si concluziile anuntate corespund subpozitiilor si conditiilor limita ,analiza independenta si profesionala precum si concluzia apartine personal evaluatorului. '. Evaluatorul nu are interes material current sau de perspective referitor la obiectul supus evaluarii si sunt liberi de orice angajament suplimentar/cu e%ceptia celor prevazute de contract#fata de careva parte ce leaga obiectul evaluat. (. !lata pentru serviciile prestate nu tine de o anumita marime a valorii obiectului evaluat,nu depinde deasemenea de careva valoare ca luat in prealabil.

evaluare 0 proces de determinare a valorii obiectului evalu2rii la o dat2 concret2, 3in4ndu0se cont de factorii fizici, economici, sociali 5i de alt2 natur2, care influen3eaz2 asupra valorii6 78E9E cu privire la activitatea de evaluare nr. /./0:V din ..;(.&;;&< evaluator 0 persoan2 fizic2 cu o reputa3ie bun2, cu studii superioare corespunz2toare, titular al certificatului de calificare al evaluatorului, care posed2 o e%perien32 de munc2 suficient2 4n domeniul evalu2rii, un 4nalt nivel profesional 5i competen3a necesar2 pentru desf25urarea activit23ii de evaluare6 78E9E cu privire la activitatea de evaluare nr. /./0:V din ..;(.&;;&< raport de evaluare 0 act 4ntocmit de evaluator, pe $4rtie sau pe suport electronic, la finele procesului de determinare a valorii obiectului evalu2rii6 78E9E cu privire la activitatea de evaluare nr. /./0:V din ..;(.&;;&< valoare estimat 0 valoarea obiectului evalu2rii calculat2 la o dat2 concret2, cu aplicarea metodelor de evaluare prev2zute de prezenta lege6 78E9E cu privire la activitatea de evaluare nr. /./0:V din ..;(.&;;&< tipul valorii estimate 0 categorie a valorii estimate, stabilit2 4n conformitate cu scopul evalu2rii6 78E9E cu privire la activitatea de evaluare nr. /./0:V din ..;(.&;;&<

Efect. Silimitan D. Verif. Moruz E.


Mod Coala *. docum Semnat Data

RE-23-2552-2013

Coala

LEGE *r. /./ din ..;(.&;;& cu privire la activitatea de evaluare

Articolul 11. Cerin3ele fa32 de raportul de evaluare " # Efectuarea evalu2rii se finalizeaz2 cu 4ntocmirea 4n mod obligatoriu a raportului de evaluare. "&# Raportul va con3ine opinia clar2 5i neec$ivoc2 a evaluatorului privind valoarea obiectului evalu2rii. "'# =n raportul de evaluare se indic2: a# data 4ntocmirii raportului6 b# scopul evalu2rii6 c# numele, prenumele "denumirea# beneficiarului 5i datele de identificare ale lui6 d# denumirea 4ntreprinderii de evaluare 5i datele de identificare ale ei6 e# descrierea obiectului evalu2rii 5i datele privind proprietarul acestuia "4n cazul 4n care obiectul evalu2rii apar3ine persoanei juridice, se indic2 datele de identificare ale acesteia#6 f# data la care a fost estimat2 valoarea6 g# tipul 5i defini3ia valorii estimate, care e%plic2 sensul no3iunii utilizate6 $# lista standardelor, metodelor, datelor ini3iale "cu indicarea sursei de ob3inere a lor#, utilizate pentru evaluare, precum 5i ipotezele evaluatorului, pe care se bazeaz2 evaluarea6 i# etapele evalu2rii 5i temeiul determin2rii valorii recomandate a obiectului evalu2rii, factorii restrictivi 5i domeniul aplic2rii valorii estimate6 la raport se vor ane%a: j# copiile de pe actele care acord2 dreptul de prestare a serviciilor de evaluare "licen3a 4ntreprinderii, certificatul de calificare al evaluatorului care a efectuat evaluarea#6 ># copiile de pe actele, utilizate de evaluator, 4n baza c2rora au fost determinate caracteristicile calitative 5i cantitative ale obiectului evalu2rii. "(# =n raportul de evaluare poate fi inclus2 5i alt2 informa3ie care, dup2 p2rerea evaluatorului, a influen3at esen3ial asupra valorii obiectului evaluat. Raportul trebuie s2 fie semnat de evaluator, de conduc2torul 4ntreprinderii de evaluare 5i legalizat cu 5tampila 4ntreprinderii.

Efect. Silimitan D. Verif. Moruz E.


Mod Coala *. docum Semnat Data

RE-23-2552-2013

Coala

")# =ntreprinderea de evaluare p2streaz2 c4te un e%emplar al rapoartelor de evaluare timp de ) ani.

HOTRRE *r. /). din ;(.;..&;;' despre apro area Re!ula"e#tului provi$oriu privi#d evaluarea u#urilor i"o ile

V,,,. =ntocmirea raportului de evaluare &(. Raport de evaluare este un document care e%plic2 procesul determin2rii valorii bunului imobil. Raportul de evaluare trebuie s2 con3in2 descrierea obiectului evalu2rii, alt2informa3ie necesar2 pentru analiza pie3ei imobiliare 5i efectuarea evalu2rii, rezultatele analizei, ipotezele 5i calculele care au condus la determinarea valorii estimate. &). Raportul de evaluare este elaborat la etapa final2 a procesului de evaluare. &+. Raportul de evaluare este 4ntocmit 4n conformitate cu prevederile 8egii privind activitatea de evaluare, standardele interna3ionale de evaluare 5i standardele europene de evaluare. &-. Structura 5i volumul raportului de evaluare s4nt determinate de evaluator de sine st2t2tor sau 4n comun cu beneficiarul serviciilor de evaluare, 5i vor depinde de scopul evalu2rii, utilizarea ulterioar2 a rezultatelor evalu2rii, tipul bunului imobil evaluat 5i cerin3ele legisla3iei 4n vigoare. &.. !e l4ng2 informa3ia obligatorie prev2zut2 de legisla3ie, raportul de evaluare poate con3ine: fotografii ale bunului imobil evaluat, materiale grafice, rezultatele e%pertizei te$nice, ecologice sau oric2rei alte e%pertize efectuate 4n scopul evalu2rii, materiale analitice privind evolu3ia pie3ei imobiliare 5i alt2 informa3ie. &/. Raportul de evaluare trebuie s2 fie semnat de evaluator, de conduc2torul 4ntreprinderii de evaluare 5i legalizat cu 5tampila 4ntreprinderii. ';. Raportul de evaluare se 4ntocme5te 4n dou2 e%emplare, unul din care se transmite beneficiarului serviciilor de evaluare, iar cel de al doilea se p2streaz2 de c2tre4ntreprinderea de evaluare timp de cinci ani.

Efect. Silimitan D. Verif. Moruz E.


Mod Coala *. docum Semnat Data

RE-23-2552-2013

Coala