Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR1

CERERE
DECOMUNICAREASTADIULSOLUTIONARIICERERIIDEREDOBANDIREA
CETATENIEIROMANE

Subsemnatul/Subsemnata.....................................................................,fiul/fiica
lui...............................si........................nascut/a

la

data

de.....................................in

......................................................................................................posesor

al

actului

de

identitate/pasaport,seria....................nr.................................................cudomiciliulactualn
...............................................................................................................si

cu

resedinta

in..............................................................................................................va

rog

sa

comunicati stadiul solutionarii cererii de redobandire a cetateniei romane, depusa la


datade...............................................,inregistratasubnr...........................................
Solicitsa imi fiecomunicateacesteinformatii la adresadedomiciliu/resedinta
sauprinemail:..............................................................

DataSemnatura

Str.Smardannr.3,sector3,Bucuresti,Romania
http://cetatenie.just.ro

imi