Sunteți pe pagina 1din 43

MOTTO Medicina nu este o meserie ci un cult pentru om. Nu druiete nimic oamenilor dac nu te druieti pe tine nsui.

MOTIVATIE Mi-am ales aceasta tema intrucat in pro!lema asistentei "emeii #ra$ide o!iecti$ul principal il constituie cresterea calitatii consultatiei prenatale pentru a se reduce riscul matern a se asi#ura un tra$aliu "i%iolo#ic pentru mama si "at inte#ritate mor"o"unctionala a nou &nascutului si aparatului de reproducere al "emeii. 'eci se urmareste sa se asi#ure conditii pentru ca "emeia #ra$ida sa treaca prin starea #ra$idopuerperala impreuna cu copilul "ara urmari nedorite. Veri#a principala in reali%area acestui de%iderat o constituie dispensari%area #ra$idei si consultatia prenatala care are un pro"und caracter pro"ilactic. O asistenta prenatala corecta tre!uie sa reali%e%e o supra$e#(ere medicala corecta cu pri$ire la e$olutia mamei si a "atului pe tot parcursul sarcinii pentru pre$enirea unor complicatii o!stetricale sau medicale iar in ca% de aparitie tratarea lor corecta. )rin aceste masuri se reali%ea%a o sim!io%a armonioasa intre mama si "at la s"arsitul perioadei puerperale mama sa "ie redata societatii sanatoasa apta de munca si procreere iar copilul sa "ie nascut la termen eutro"ic cu posi!ilitati normale de de%$oltare psi(ica si "i%ica.

I PARTEA GENERALA 1.1 CONSULTAIA PRENATAL - IMPORTANA I SCOPUL El Pentru a trata este necesar a cunoa te! "ar #entru a cunoa te este necesar a $e#"sta.Consulta%"a #renatal& este 'o'entul #r"nc"#al (n care )ra*"$a #oate +" (nca$rat& (n $"*ersele )ru#e $e r"sc . E*alu&r"le stat"st"ce au ar&tat c& e,"st& o rela%"e $"rect& (ntre nu'&rul consulta%""lor #renatale " 'ortal"tatea #renatal&. La un nu'&r $e consulta%"" 'a" '"c $e #atru! rata 'ortal"t&%"" #renatale este $e -. or" +a%& $e 'e$"e . Aceasta sca$e $"rect #ro#or%"onal cu nu'&rul consulta%""lor . Re/ult& $ec" c& o consulta%"e 0"ne con$us& ca r"t' " con%"nut $"'"nuea/& r"scul 'atern " +etal #r"n $e#"starea a0ater"lor $e la nor'al! #ro)no/a acestora " e*"tarea sau $"'"nuarea e+ectelor co'#l"ca%""lor sur*en"te (n cursul e*olu%"e" sarc"n"" .As"sten%a #renatal& a 1sarc"n"" cu r"sc1 este un ca#"tol $"na'"c! 'ereu nou! (n concor$an%& cu #os"0"l"t&%"le $e e*aluare (n #er'anent& $e/*oltare .Conce#tul actual #resu#une e*aluarea #oten%"alulu" soc"al! econo'"c! cultural al cu#lulu"! (nce#2n$ $"n #er"oa$a #recon3u)al&. Nu tre0u"e u"tate (ns& $atele #er"oa$e" "n+ant"le! consulta%"a #renu#%"al& s+atul )enet"c! #lan"+"carea +a'"l"al&! e$uca%"a con3u)aI& a cu#lur"lor .4"n acest #unct $e *e$ere! consulta%"a #renatal& tre0u"e s& cu#r"n$& cele tre" eta#e #ro+"lact"ce5 #r"'ar& $e e*"tare a ('0oln&*"r""! secun$ar& $e $"a)nost"c " trata'ent #recoce! ter%"ar&! $e e*"tare a co'#l"ca%""lor " a a)ra*&r"lor .4e " sarc"na " na terea sunt st&r" +"/"olo)"ce! ele re#re/"nt& totu " 1o a*entur& a natur""1 6P! S(r0u7. 4"n aceste cons"$erente! consulta%"a #renataI& tre0u"e s& as")ure5 *er"+"care +unc%"onal& a or)an"s'ulu" 'atern8 ")"en& corect& a sarc"n""8 #re)&t"rea #s"9"c& " +"/"c& (n *e$erea na ter"" " cre ter"" nou n&scutulu" .

S"'#lu la #r"'a *e$ere! acest lucru #resu#une cuno t"n%e cu #r"*"re la +"/"olo)"a sarc"n"" " ur'&r"rea aceste"a! $e#"starea )ra*"$elor cu r"sc crescut " ur'&r"rea cl"n"c& " #aracl"n"c& a e*olu%"e" +&tulu" (n aceste ca/ur" . 4ec"! consulta%"a #renatal& are un n"*el stan$ar$! 0"ne co$"+"cat #entru )ra*"$ele a c&ror e*olu%"e este nor'al& " un altul! $"+eren%"at! #entru )ra*"$a cu r"sc. Acesta #resu#une un e+ort su#l"'entar! ca$re " $otare! consult "nter$"sc"#l"nar " $"r"3area (n *e$erea na ter"" c&tre o un"tate cores#un/&toare . Cola0orarea 'ult"$"sc"#l"nar&! ur'&r"rea atent& cl"n"c& " #aracl"n"c& reu esc ast+el ca (n 'ulte ca/ur" s& re$uc& r"scul 'aterno-+etal . 4e#"starea #recoce (n #r"'ul tr"'estru al sarc"n""! e,a'enele lunare (ntre s&#t&'2n"le 1:-:;! $e sarc"n& " 0"lunare (ntre :;-<= s&#t&'2n" as")ur& o corect& cunoa tere a e*olu%"e" sarc"n"" . 4ac& #entru o )ra*"$& cu sarc"n& cons"$erat& (n #ara'etr"" no'"nal" sunt necesare 1= consulta%""! (n #er"oa$a #renatal& ! #entru o )ra*"$& cu r"sc crescut! acestea sunt 'a" nu'eroase! a#el2n$ la "n*est")a%"" #aracl"n"ce (n stu$"u lon)"tu$"nal! la cola0orarea 'ult"$"sc"#l"nar&! uneor" la s#"tal"/are.

1.:. PRIMA CONSULTAIE PRENATAL Con%"nutul #r"'e" consulta%"" #renatale este esen%"al #entru #reluarea corect& a )ra*"$e" " $e#"starea #oten%"al"lor +actor" $e r"sc . 1.:.1 Ana'ne/a co'#let& E*"$en%"a/& as#ectele +"/"olo)"ce " #atolo)"ce! #rec"/ea/& terenul 0"olo)"c #e care sur*"ne sarc"na " $eter'"n& +actor"" $e r"sc . >actor"" )enet"c"! )e'elar"tatea! a+ec%"un" *asculo-renale! $"a0et! o0e/"tate #ot a*ea uneor" o #re$"s#o/"%"e +a'"l"al&. Al&tur" $e ace t"a! a+ec%"un"le #ree,"stente sarc"n"" (nca$rea/& )ra*"$a (n cate)or"a sarc"n"" cu r"sc crescut (n +unc%"e $e +actor"" #renatal". . Statusul soc"o-econo'"co-cultural 6stare c"*"l&! #ro+es"e! +u'&toare! consu'atoare $e alcool! *2rst& etc.7 o+er& ele'ente "'#ortante (n a#rec"erea e*olu%"e" sarc"n"" . Istor"cul a#aratulu" )en"tal #oate e*"$en%"a )ra$ul $e +ert"l"tate! "nter*en%"" c9"rur)"cale! 'ult"#ar"tatea! "nter*en%"" o0stetr"cale! e ecur" o0stetr"cale! ano'al"" $e ter'en 6#re'atur"tate! su#ra#urtare7! $e $e/*oltare +etal& 6$"s'atur"tate! 'acroso'"e7! #atolo)"e $e sarc"n& 6?TA "n$us& $e sarc"n&! 4PPNI! #reecla'#s"e! ecla'#s"e! etc.7 "@sau ano'al"" ale na ter"" . E*olu%"a l&u/e" " a nou n&scutulu" nu tre0u"e o'"s&. 4atele ana'nest"ce tre0u"e "nter#retate #r"n #r"s'a #os"0"le" recuren%e a unor +actor" $e r"sc s#ec"+"c" st&r"" $e )esta%"e 6#reecla'#s"e-ecla'#s"e! 4PPNI! #lacenta #rae*"a! #re/enta%"e #el*"an&7 . Sta0"l"rea *2rste" reale a )esta%"e" r&'2ne un $e/"$erat $eose0"t $e "'#ortant (n a0sen%a unor $ate ana'nest"ce conclu$ente. E,a'enele #aracl"n"ce! (n s#ec"al eco)ra+"a! sunt $eose0"t $e ut"le (n aceste s"tua%"" . 1.:.:. E,a'enul cl"n"c )eneral " o0stetr"cal a7E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e *a a#rec"a5 t"#ul const"tu%"onal starea $e nutr"%"e " '&surarea )reut&%"" starea a#aratulu" car$"o*ascular " '&surarea TA +unc%"onal"tatea a#aratulu" renal " #ul'onar e*entuale 0ol" en$ocr"ne "@sau $e nutr"%"e. " a +"l"ere"

07 E,a'enul )en"tal " o0stetr"cal #resu#une e*aluarea sarc"n"" #el*")en"tale cu $e#"starea e*entual"lor +actor" $e r"sc. 1.:.-. E,#lor&r" #aracl"n"ce " $e la0orator

Sunt o0l")ator"" #entru a#rec"erea st&r"" 0"olo)"ce " $e#"st&r"" unor a+ec%"un" "na#arente cl"n"c. Acestea sunt5 ?e'o)lo0"ne'"a " 9e'atocr"tul su0 1=A ?0 " -= A ?t "'#un "n*est")a%"" su#l"'entare " trata'ent8 4eter'"narea )ru#e" san)u"ne " a R9-uIu" #entru a'0"" #artener"! #entru $e#"starea "nco'#at"0"l"t&%"lor san)u"ne " e*entual $o/area ant"cor#"lor (n s"ste'ul ABO " R98 Reac%"a Bor$et-Casser'an la (nce#utul sarc"n"" " (ntre s&#t&'2n"le :D--:8 E,a'enul 0acter"olo)"c! cl"n"c " #ara/"tolo)"c al secre%"e" *a)"nale8 E,a'enul su'ar $e ur"n& #entru $e#"starea #rote"nur"e"! )l"ce'"e"! 0acter"ur"e"! etc. Gl"ce'"a #entru $e#"starea unu" $"a0et "na#arent cl"n"c8 Eco)ra+"a #entru con+"r'area e,"stente" sarc"n"" " a *"a0"l"t&%"" #ro$usulu" $e conce#%"e .

Enca$rarea )ra*"$elor (n cate)or"a celor cu r"sc crescut tre0u"e +&cut& la aceast& #r"'& consulta%"e. 4"*ersele t"#ur" $e ta0ele $e scor #re/"nt& a*anta3e certe! $ar " $e/a*anta3e! $ator"t& 'ult"tu$"n"lor con$"%""lor #art"culare #re/entate. 4"n acest 'ot"*! a' #re+erat scorul lu" Coo#lan$! 'a" u or $e ut"l"/at. Cercetarea $"na'"c& a scorulu"! (n +unc%"e $e e*olu%"a sarc"n""! o+er& ele'ente (n #lus. 1.-. CONSULTAIILE PRENATALE ULTERIOARE Consulta%""le #renatale ulter"oare au o sca$en%& 0"ne sta0"l"t& 6lunar (n tr"'estrul $o" " 0"lunar (n tr"'estrul tre" al sarc"n""7 +""n$ (ns& +le,"0"le (n +unc%"e $e e*olu%"a sarc"n"". Se ur'&re te a#rec"erea st&r"" )enerale! cur0a #on$eral&! tens"unea arter"al&! e*olu%"a " a$a#tarea car$"o-c"rculator"e! *asculo-renal&! #ul'onar&! en$ocr"n& etc. (n sarc"n&.E,a'enul o0stetr"cal ur'&re te $e/*oltarea uterulu" )ra*"$ " a +&tulu"! o'#orta'entul acestu"a! $e#"st2n$ ca/ur"le care neces"t& "n*est")a%"" su#l"'entare.Eco)ra+"a necesar& (n #r"'a 3u'&tate a sarc"n"" o+er& $ate conclu$ente asu#ra e*olu%"e" +&tulu" " a st&r"" lu" 1"n utero1 " la consulta%""le ulter"oare . En conclu/"e! as#ectele esen%"ale ale consulta%"e" #renatale la )ra*"$ele cu r"sc crescut tre0u"e s& cu#r"n$&5 Ana'ne/& atent& #entru e*"$en%"erea +actor"lor $e r"sc. E,a'en +"/"c a'&nun%"t #entru "$ent"+"carea sau e,clu$erea +actor"lor $e r"sc. E,a'en o0stetr"cal " "n*est")a%"" #aracl"n"ce (n $"na'"c& corect "nter#retate.

E*aluarea '"nu%"oas& a sta&r"" +&tulu" la +"ecare consulta%"e. R"t'"c"tate +le,"0"l& a consulta%""lor "'#us& $e e*olu%"a sarc"n"". Selec%"onarea cate)or""lor $e r"sc " (n$ru'area )ra*"$elor c&tre un"t&%"le s#ec"al"/ate " 0"ne $otate 6ec9"#a'ent! ca$re7.

Cal"tatea consulta%"e" #renatale este #ro0at& $e re/ultatul +"nal al st&r"" $e )esta%"e8 cal"tatea nou n&scutulu" . 1.<. PROTOCOL APROBAT 4E MINISTERUL SNTII! GRUPUL 4E EFPERI EN OBSTETRIC! GINECOLOGIE I ME4ICI 4E >AMILIE 6SINAIA <G@No*.@1;;D7 PRIHIN4 CONSULTAIA PRENATAL I >ACTORII 4E RISC OBSTETRICAL CRESCUT 4e+"n"%"e! sco# " o0"ect"*e Consulta%"a #renatal& const"tu"e *er")a #r"nc"#al& a ac%"un"lor (ntre#r"nse (n *e$erea sc&$er"" 'ortal"t&%"" 'aterne " #er"natale. Ea are un #ro+un$ caracter #ro+"lact"c! a*2n$ $re#t sco#5 Re$ucerea r"sculu" o0stetr"cal! 'atern " +etal! ast+el ca sarc"na s& const"tu"e o 1s"'0"o/& ar'on"c& " o'o)en&1 (ntre or)an"s'ul 'atern " #ro$usul $e conce#%"e8 Na terea unu" +&t la ter'en! eutro+"c! +&r& n"c" un 9an$"ca#! cu #os"0"l"t&%" nor'ale $e $e/*oltare +"/"c& " #s"9"c&8 Re"nte)rarea (n soc"etate a +e'e""! $u#& ter'"narea #er"oa$e" #uer#erale! (ntr-o #er+ect& stare $e s&n&tate! a#t& $e 'unc& " $e o nou& #rocrea%"e. Consulta%"a #renatal& se a#l"c& (n ca$rul unu" co'#le, $e '&sur" #ro+"lact"ce e,t"nse #e (ntrea)a e*olu%"e a +e'e""! (nce#2n$ cu )"necolo)"a "n+ant"l& " cont"nu2n$ cu consulta%"a #renu#%"al&! s+atul )enet"c! e$uca%"a cu#lur"lor #recon3u)ale " con3u)ale. O0"ect"*ele consulta%"e" #renatale sunt5 e,a'"narea terenulu" 'atern! $e#"starea tuturor +actor"lor $e r"sc! anter"or" " conte'#oran"! cu "erar9"/area ca/ur"lor! (n *e$erea #re*en"r"" co'#l"ca%""lor o0stetr"cale8 *er"+"carea $"n #unct $e *e$ere +unc%"onal a tuturor or)anelor " s"ste'elor 'aterne! care (n noua s"tua%"e *or +" su#rasol"c"tate! $e#"starea " tratarea $"n t"'# a co'#l"ca%""lor $ac& sur*"n su#ra*e)9erea $e/*olt&r"" +&tulu" (n t"'#ul *"e%"" "ntrauter"ne e$ucarea +e'e"" )ra*"$e #entru res#ectarea re)ul"lor $e ")"ena a sarc"n""8 #re)&t"rea +"/"c& " #s"9"c& #entru na tere " e$ucarea +e'e"" ca *""toare 'a'&8 sta0"l"rea co'#eten%elor " a o0l")a%""lor #ersonalulu" 'e$"co-san"tar (n ca$rul consulta%"e" #renatale. Consulta%"a #renatal& se #ract"c& la $ou& n"*elur"5 n"*elur"

Stan$ar$! #entru toate +e'e"le 'aterne! " 4"+eren%"at! cu un e+ort s#ec"al! #entru )ra*"$a cu r"sc! a c&re" su#ra*e)9ere "'#une ca$re co'#etente! $otare! +olos"rea lar)& a consultulu" "nter$"sc"#l"nar " (n$ru'area #entru na tere (ntr-o un"tate s#"tal"ceasc& 0"ne ut"lat&. Luarea (n e*"$en%& a +e'e"" )ra*"$eSe +ace la sol"c"tarea +e'e"" )ra*"$e! (n 'o'entul #re/ent&r"" aceste"a #entru consulta%"e. Se +ace c2t 'a" #recoce (n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n&! cunosc2n$ c& e+"c"en%a consulta%"e" #renatale #resu#une cunoa terea +e'e"" )ra*"$e $"n #r"'ele ID s&#t&'2n" ale sarc"n"".Entre)ul #ersonal 'e$"co-san"tar are o0l")a%"a s& cunoasc& "'#ortan%a consulta%"e" #renatale "! s& (n$ru'e! $"n t"'#! toate )ra*"$ele! #entru luare (n e*"$en%& " su#ra*e)9ere #ro+"lact"c& a e*olu%"e" sarc"n"". As")urarea une" lu&r" (n e*"$en%& #recoce! te'#est"*e " +&r& o'"s"un" se real"/ea/& #r"n a'el"orarea 'eto$elor " +or'elor or)an"/ator"ce! c2t " #r"n '"3loace le)"slat"*e. Me$"c"" $e 'e$"c"n& )eneral& " ca$rele 'e$"" $e s#ec"al"tate! $"n s"ste'ul $e stat sau #r"*at! au acelea " atr"0u%"" " o0l")at"*"tatea s& acor$e toat& aten%"a +e'e"" )ra*"$e " s& e+ectue/e toate #resta%""le #re*&/ute (n #re/entele nor'e. Me$"c"" $e s#ec"al"tate! o0stetr"c&-)"necolo)"e! $"n s#"tale sau a'0ulator"" $e stat sau #art"culare! sol"c"ta%" $e or"ce )ra*"$& #entru su#ra*e)9erea sarc"n""! au acelea " o0l")a%"" (n ceea ce #r"*e te #resta%""le 'e$"cale " (ntoc'"rea. $ocu'enta%"e" 'e$"cale. O aten%"e $eose0"t& se *a! acor$a )ra*"$elor cu r"sc crescut! con$"%"onat $e +actor" soc"o-econo'"c"! cultural" " 'e$"co-0"olo)"c" #recar"! cunosc2n$ $"n e,#er"en%& +a#tul c& acc"$entele " co'#l"ca%""le cele 'a" )ra*e (n e*olu%"a sarc"n"" " na ter"" sunt )enerate (n s#ec"al $e aceast& cate)or"e $e )ra*"$e. Pr"'a consulta%"e #renatal& Con%"nutul te9n"c al #r"'e" consulta%"" este +un$a'ental! const"tu"n$ (n acela " t"'# " #r"'a selec%"e a ca/ur"lor. Cu aceast& oca/"e! 'e$"cul (ntoc'e te 1+" a 'e$"cal& $e ur'&r"re a )ra*"$e"1 " co'#letea/& 1ca"etul )ra*"$e"1. O0"ect"*ele #r"'e" consulta%"" Her"+"carea $"a)nost"culu" $e sarc"n&! " a st&r"" a#aratulu" )en"tal8 Sta0"l"rea 0"lan%ulu" st&r"" $e s&n&tate )eneral& a +e'e"" )ra*"$e8 Cunoa terea con$"%""lor +a'"l"ale! $e *"a%& " 'unc& ale +e'e"" )ra*"$e8

lerar9"/area (nc& $e la (nce#ut a ca/ulu" 6)ra*"$a cu sarc"n& +"/"olo)"c&! )ra*"$a cu r"sc o0stetr"cal crescut7. Con%"nutul #r"'e" consulta%""5

>" a $e consulta%"e 'e$"cal& a )ra*"$e"! care se (ntoc'e te cu! aceast& oca/"e! tre0u"e s& cu#r"n$& ur'&toarele $ate5 Ana'ne/a co'#let& E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e8 E,a'enul )"necolo)"c co'#let8 Anal"/ele " "n*est")a%""le o0l")ator""8 Pr"'ele reco'an$&r" +&cute )ra*"$e". Ana'ne/a cu#r"n$e5 4ate #ersonale 6$ate $e "$ent"tate! *2rst& $o'"c"l"u! ocu#a%"a! starea c"*"l&! con$"%""le $e *"a%& (n +a'"l"e! la locul $e 'unc&! no,e! e+ortur" $eose0"te! +u'atul! consu'ul $e alcool! $ro)ur"! etc.7 4ate $es#re so%5 *2rst&! starea $e s&n&tate Antece$ente 9ere$ocolaterale5 0ol" )enet"ce! 'al+or'a%"" (n a'0ele +a'"l"" 6(n ca/ a+"r'at"* )ra*"$a se (n$ru'& #entru un consult )enet"c7! )e'elar"tate! 0ol" cu #re$"s#o/"%"e +a'"l"al& 6$"a0et! o0e/"tate! +le0"te! 9"#ertens"une arter"al&! unele 0ol" #s"9"ce! etc.7 Antece$ente #ersonale +"/"olo)"ce5 *2rsta 'enar9e"! caracterul c"clulu"! $ata ult"'e" 'enstrua%"" 6$eose0"t $e "'#ortant&! se calculea/& $ata #ro0a0"l& a na ter"" " se aten%"onea/& )ra*"$a. s& re%"n& $ata calen$ar"st"c& a #r"'elor '" c&r" +etale7. Antece$ente #ersonale #atolo)"ce )enerale! )"necolo)"ce Antece$ente! o0stetr"cale nu'&rul $e na ter"! #atolo)"a sarc"n"lor anter"oare! $urata lor! $urata tra*al""lor! ter'"narea na ter""! )reutatea +"ec&ru" co#"l la na tere " starea actual& $e! s&n&tate! e*olu%"a #er"oa$e" $e! l&u/"e! etc. E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e5 Ha +" co'#let! se notea/& (n&l%"'ea )ra*"$e"! )reutatea! #ulsul " tens"unea arter"al& 6aten%"e la tens"unea arter"al& $"astol"c&7 E,a'enul )"necolo)"c co'#let cu#r"n$e5 cu#r"n$e Ins#ec%"a re)"un"" *ul*are8 E,a'enul cu *al*ele5 starea colulu"! a *a)"nulu" 6se #rele*ea/& cu aceast& oca/"e #entru e,a'en 0acter"olo)"c " c"tolo)"c Ba0e Pa#an"colaou78 Tactul *a)"nal5 +or'a! '&r"'ea! cons"sten%a! 'o0"l"tatea " sens"0"l"tatea uterulu"! starea colulu" " a ane,elor! con+")ura%"a 0a/"nulu" " a #&r%"lor 'o" ale +"l"ere" #el*")en"tale. En ca/ $e neconcor$an%& (n ra#ort cu $ata a'enoree" se recur)e la eco)ra+"e " la e,a'enul $e con+"r'are a *2rste" sarc"n"" $e c&tre 'e$"cul s#ec"al"st. Anal"/ele " "n*est")a%""le o0l")ator""5 o0l")ator""

4eter'"narea )ru#e" san)*"ne " R9-ulu" 6(n ca/ $e )ru# = sau R9 ne)at"* se recoltea/& o0l")ator"u " $e la so%! (n ca/ $e R9 ne)at"* cu "nco'#at"0"l"tate se recoltea/& #entru $o/area a)lut"n"nelor ant" 478 4eter'"narea 9e'o)lo0"ne" " 9e'atocr"tulu"8 Reac%"a Bor$et-Casser'an! E,a'enul su'ar $e ur"n&5 $ac& se$"'entul este (nc&rcat cu leucoc"te sau e,"st& un s"n$ro' ur"nar cl"n"c 'an"+est! se *a recolta urocultura cu ant"0"o)ra'&8 Gl"ce'"a E,a'enul 0acter"olo)"c al secre%"e" *a)"nale 6cu s#ec"+"carea #re/en%e" sau a0sen%e" Ne"sserr"e" Gonorr9oeae78 E,a'enul col#oc"tolo)"c Ba0e Pa#an"colaou8 E,a'en ec9o)ra+"c8 Testul ?IH.! c2n$ $atele ana'nest"ce sau con$"%""le soc"o-culturale ale )ra*"$e" su)erea/& #os"0"l"tatea une" ast+el $e "n+ec%"". Pr"'ele reco'an$&r" +&cute )ra*"$e"5 S+atur" #r"*"n$ al"'enta%"a! ")"ena )eneral&! ")"ena 'unc""! a act"*"t&%"" casn"ce! o$"9na " so'nul! ")"ena se,ual&! " ")"ena #s"9o-ner*oas&8se +",ea/& $ata *""toare" consulta%""8se (nscr"e )ra*"$a la cursul $e 1coala 'a'e"1. En 0a/a e,a'enulu" co'#let " a "n*est")a%""lor #aracl"n"ce se "erar9"/ea/& ca/ul5 sarc"n& +"/"olo)"c& )ra*"$& cu r"sc o0stetr"cal crescut! enu'er2n$ +actor"" $e r"sc (n or$"nea "'#ortan%e" lor! Gra*"$a cu sarc"n& +"/"olo)"c& " cu +actor" $e r"sc '"nor" r&'2ne (n e*"$en%a 'e$"culu" $e 'e$"c"n& )eneral& (n #r"'ele : tr"'estre $e sarc"n&. Gra*"$a cu +actor" $e r"sc 'a3or"! 'e$"cal" sau o0stetr"cal"! se (n$ru'& $e la (nce#ut #entru luare (n e*"$en%& $e c&tre 'e$"cul s#ec"al"st. Consulta%"a #renatal& (n tr"'estrul II 6s&#t&'2na 1:-1D7 1. >rec*en%a5 o consulta%"e la < s&#t&'2n" :. O0"ect"* #ro+"lact"c5 Co'0alerea ?TA "n$us& $e sarc"n&8 Co'0aterea (ntreru#er"" "nte'#est"*e a cursulu" sarc"n"" Pre*en"rea ane'"e". -. Con%"nutul consulta%"e"5 Intero)ator"ul #r"*"n$ starea )eneral&! e*olu%"a sarc"n"" (n "nter*alul scurs $e la ult"'a *"/"t& 'e$"cal&! aco'o$area )ra*"$e" la no"le con$"%""! e*entuale acu/e! a#rec"erea con$"%""lor $e *"a%& " 'unc&! res#ectarea re)ul"lor $e ")"en& sta0"l"te.

E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e M&surarea )reut&%"" )ra*"$e". En ur'&r"rea cur0e" #on$erale se *or a*ea (n *e$ere ur'&toarele5 Cre terea (n )reutate (n t"'#ul sarc"n"" este $e ;-1: J) K : J)8 Cre terea (n )reutate este #ro)res"*&! un"+or'&8 O cre tere re$us& (n )reutate 6su0 D J)7 sau o cre tere 0rusc& este #atolo)"c&. M&surarea (n&l%"'"" +un$ulu" uter"n8 o $e/*oltare uter"n& nor'al& #resu#une ur'&toarele rela%"" (n ra#ort cu *2rsta )esta%"onal& (n tr"'estrul II5 S&#t&'2na 1I L 1=-1: c' S&#t&'2na := L 1.-1I c' S&#t&'2na :< L 1D -:= c' S&#t&'2na :D L :: -:< c' En&l%"'ea +un$ulu" uter"n 6(n c'7 se #oate calcula " $u#& +or'ula >.U. L MH2rsta sarc"n"" 6(n lun"7- 1N , < M&surarea c"rcu'+er"n%e" a0$o'"nale8 Se notea/& $ata a#ar"%"e" #r"'elor '" c&r" +etale. En cont"nuare! cu oca/"a +"ec&re" *"/"te 'e$"cale! se conse'nea/& #re/en%a sau a0sen%a M.A.>. Se ascult& " se notea/& +rec*en%a " cal"tatea B.C.>. Se (nre)"strea/& #ulsul " tens"unea arter"al& 6(n tr"'estrul II TA $"astol"c& este sta0"l& sau u or sc&/ut&7 Se calculea/& coe+"c"entul $e r"sc al na ter"" #re'ature 6$u#& Pa#"ern"J7 <. Prescr"#%"" " reco'an$&r" Se a$'"n"strea/& #ro+"lact"c trata'ent cu +"er " ac"$ +ol"c8 Se co'#letea/& e$uca%"a san"tar& #r"*"n$ al"'enta%"a 6#re*en"rea )esto/elor! e*"tarea e+ortur"lor 'ar"! a +r")ulu"! tre#"$a%""lor! a c&l&tor""lor #relun)"te! a no,elor! a 'unc"" $e noa#te! etc.7 En tr"'estrul al tre"lea $e sarc"n&! )ra*"$a se (n$ru'& #entru su#ra*e)9erea (n cont"nuare a sarc"n"" la 'e$"cul s#ec"al"st.

Consulta%"a #renatal& (n tr"'estrul III al sarc"n"" Se acor$& $e c&tre 'e$"cul $e s#ec"al"tate o0stetr"c& )"necolo)"e )ra*"$elor cu sarc"n& +"/"olo)"c& " )ra*"$elor cu r"sc o0stetr"cal crescut! (n$ru'ate $e 'e$"cul $e 'e$"c"n& )eneral&! cu consultur"le "nter$"sc"#l"nare necesare e+ectuate. >rec*en%a5 o consulta%"e la :-- s&#t&'2n" 6sau 'a" +rec*ent! la 1-: s&#t&'2n"! (n ca/ul sarc"n"lor cu r"sc o0stetr"cal crescut7. O0"ect"*e #ro+"lact"ce5 E*"tarea #atolo)"e" $e sarc"n&8 Sta0"l"rea #ro)nost"culu" na ter"" 6(n ra#ort cu #ar"tatea! #re/enta%"a! starea 0a/"nulu"! a +&tulu"! #atolo)"a su#raa$&u)at& )eneral&! 9e'ora)"c&! "n+ec%"oas&! to,e'"c&! etc!7 Sta0"l"rea $ate" conce$"ulu" #renatal! Sta0"l"rea $ate" #ro0a0"le a na ter"" " $ata "ntern&r"" (n ra#ort cu aceast& $at& " r"scul su#raa$&u)at8 Sta0"l"rea un"t&%"" (n care *a a*ea loc na terea Pre)&t"rea! +"/"c& " #s"9"c& #entru na tere Con%"nutul consulta%"e"5 Se '&soar& tens"unea arter"al& la +"ecare consulta%"e Entre :D--: $e s&#t&'2n"! #entru $e#"starea )ra*"$elor cu r"sc $e a +ace 9"#ertens"une arter"al& "n$us& $e sarc"n&! se #ract"c& ORoll-O*er O testul 8 Se c2nt&re te )ra*"$a la +"ecare consulta%"e8 Se ur'&re te $"na'"ca +un$ulu" uter"n " a c"rcu'+er"n%e" a0$o'"nale8 Se sta0"le te #re/enta%"a " ra#ortul e" +a%& $e str2'toarea su#er"oar& Se a#rec"a/& '&r"'ea +&tulu" " cant"tatea $e l"c9"$ a'n"ot"c Se conse'nea/& cal"tatea " +rec*en%a B.C.>.8 Se notea/& #re/en%a sau a0sen%a e$e'elor Se e,ecut& #el*"'etr"a "ntern& Se (nsu'ea/& toate $atele o0%"nute (nca$r2n$ )ra*"$a (n )ru#a $e +actor" $e r"sc crescut se calculea/& r"scul $e na tere #re'atur& 6scorul Coo#lan$78 Se re#et& anal"/ele5 R.B.C. 6(ntre s&#t&'2na :;--:7!e,a'enul su'ar $e ur"n& 6se e,ecut& lunar7!$eter'"narea 9e'o)lo0"ne" " a 9e'atocr"tulu"!e,a'enul 0acter"olo)"c al secre%"e" *a)"nale!ec9o)ra+"e 6(n ca/ $e ne*o"e7. Se +ace #ro+"la,"a ra9"t"s'ulu" la nou n&scut cu $ou& $o/e 0u*a0"le $e *"ta'"na 4: la c2te -==.=== un"t&%"! a$'"n"strate (n s&#t&'2na -: " -I $e sarc"n&! ('#reun& cu Calc"u " *"ta'"na C 1= /"le. Se cont"nu& tera#"a 'ar%"al&! (n +unc%"e $e re/ultatul $o/&r"" 9e'o)lo0"ne"! a e,a'enulu" )eneral " a st&r"" $e nutr"%"e a )ra*"$e" Se *acc"nea/& ant"tetan"c $u#& ur'&toarea sc9e'&5

10

Gra*"$ele ne*acc"nate! "nco'#let *acc"nate sau cu antece$ente *acc"nale "'#os"0"l $e reconst"tu"t se *acc"nea/& la #r"'a sarc"n& cu $ou& $o/e $e *acc"n tetan"c a$sor0"t 6HTA7 sau 0"*acc"n $"+tero-tetan"c t"# a$ult 6$T7! =.. 'I. a$'"n"strat "ntra'uscular! (n re)"unea $elto"$"an&! (n s&#t&'2na -< " -D $e sarc"n&. Aceast& #r"'o*acc"nare se cont"nu& cu re*acc"narea I-a! cu =.. 'l HTA sau #re+era0"l $T! a$'"n"strat& la I-1: lun" $e la a $oua $o/& a #r"'o*acc"n&r"" " cu re*acc"narea a II-a cu o $o/& "$ent"c& la . an" $e la re*acc"narea a I-a8 Gra*"$ele #r"'"#are *acc"nate sau #r"'o*acc"nate sau re*acc"nate se re*acc"nea/& cu o $o/& $e HTA sau #re+era0"l $T! =.. 'l! "ntra$elto"$"an! la -< s&#t&'2n". Secun$"#arele " 'ult"#arele se re*acc"nea/& ant"tetan"c nu'a" $ac& au trecut 'a" 'ult $e 1= an" $e la ult"'a re*acc"nare #r"'"t&. sarc"n"" Se co'un"c& 'atern"t&%"" (n care *a a*ea loc na terea. nu'ele )ra*"$e"! $"a)nost"cul " r"scul o0stetr"cal " $ata #ro0a0"l& a na ter"". GRAHI4E CU RISC OBSTETRICAL CRESCUT I. C"rcu'stan%e #s"9o-soc"ale5 $e+"c"tar& $o'"c"l"ul +e'e"" (n /one )eo)ra+"ce )reu acces"0"le! +&r& #os"0"l"t&%" $e anun% tele+on"c! $e trans#ort $e ur)en%& neres#ectarea #re*e$er"lor le)"sla%"e" $e ocrot"re a +e'e"" )ra*"$e la locul $e 'unc&. sarc"n& ne$or"t& +a'"l"e $e/or)an"/at&! cl"'at a+ect"* ne#r"eln"c! *en"t re$us! al"'enta%"e Se cont"nu& #re)&t"rea #s"9"c& #entru na tere " e$uca%"a #r"*"n$ ")"ena

II. >actor" )eneral" antece$ente7 En&l%"'e su0 1!.. ' Greutate su0 <. $e J) In+ant"l"s' )en"tal Holu' car$"ac re$us I/o"'un"/are R9 sau $e )ru# III. Antece$ente )"necolo)"ce o0stetr"cale H2rst& 6su0 := an" sau #este -. $e an"7 Pr"'")este +oarte t"nere sau #este -. $e an" Mar"le 'ult")este sau nu'a" 'ult"#are 6c9"ar cu --< na ter" eutoc"ce (n

11

uter c"catr"ceal 6(n s#ec"al $u#& o#era%"e ce/ar"an& cor#oreal& sau cu e*olu%"e se#t"c&7 'al+or'a%"" sau tu'or" )en"tale 6(n s#ec"al +"0ro'7 ster"l"tate "n*oluntar& tratat& o#era%"" #last"ce #e s+era )en"tal& 6#rola#s! +"stule! 'al+orrna%""! c9"rur)"a "n+ert"l"t&%""7 sau #e rect sarc"n" cu co'#l"ca%"" 69e'ora)""! "n+ec%""! to,e'""7 sau o sarc"n& la 'a" #u%"n $e 1 an $e la ult"'a na tere (ntreru#erea "nte'#est"*& a cursulu" sarc"n"" 6a*ort! na tere #re'atur&7 na ter" cu5 $"stoc"" 'ecan"ce! $e $"na'"c&! 9e'ora)"" (n $el"*ren%&! "nter*en%"" o0stetr"cale l&u/"e cu s"n$ro' "n+ec%"os sau +le0"t& $"n #artea )enera%"e" #ro)ene5n&scu%" 'or%"!$ece$a%" (n #er"oa$a neonatal& #recoce!'al+or'a%""!9"#otro+"e +etal&!'acroso'"e!co#"" cu 9an$"ca#ur"! IH. Bol" #ree,"stente sarc"n""

Car$"o#at"" Boala 9"#ertens"*& Ane'"" Tul0ur&r" en$ocr"ne 'eta0ol"ce 6o0e/"tate! #re$"a0et! $"a0et! 9"#er#arat"ro"$"s'! 9"#o sau 9"#ert"to"$"s'7 Pneu'o#at"" Ne+ro#at"" In+ec%"" cron"ce 6tu0erculo/a! s"+"l"s! SI4A7 Bol" "n+ec%"oase! ru0eola! 9er#es! to,o#las'o/a! l"ster"n/a! 9e#at"ta! col"0ac"lo/a! 0oala cu "nclu/"" c"to'e)al"ce ?e#at"ta cron"c& A+ec%"un" orto#e$"ce5 c"+oscol"o/a! c9"o#&tare H. Into,"ca%""

Alcool"s' Ta0a)"s' Me$"ca'ente Stu#e+"ante ?"$rar)"r"s'. HI. Sarc"na co'#l"cat& #r"n5

4"stoc"" osoase 4"stoc"" $e #re/enta%"e 6"nelus"* #re/enta%"a #el*"n&7 Cre terea anor'al& (n )reutate! #este :=A +&%& $e )reutatea "n"%"al& 6#este -A (n tr"'estrul 1! #este IA (n tr"'estrul II! #este 11 1:A (n tr"'estrul III sau cre terea nese'n"+"cat"*& a )reut&%""7

12

ol")oa'n"os7

Tr"#"e$ul $"s)ra*"$"e" tar$"*e In+ec%"" *a)"nale! ur"nare! cutanate Cre terea anor'al& a *olu'ulu" uterulu" 6)e'elar"tate! 9"$ra'n"os!

Inco'#eten%a cer*"cal& >als tra*al"u Inter*en%"" c9"rur)"cale Inco'#at"0"l"tate $e )ru# sau $e R9 Bol" a#&rute (n cursull sarc"n"" 6*e/" ca#. IH7 Teste $e e*aluare a st&r"" +&tulu" cu *alor" $e+"c"tare 6$o/&r" 9or'onale! a'n"osco#"e! a'n"ocente/&! *eloc"'etr"e 4o##ler7 4urata sarc"n"" 6#re sau su#ra#urtat&7 HII. >actor" "ntranatal" uter"ne Proc"$en%a $e cor$on Tra*al"" $e #este 1: ore la 'ult"#are " #este :< $e ore la #r"'"#are Su+er"n%a +etal& sus#"c"onat& cl"n"c sau con+"r'at& #aracl"n"c Moartea "ntrautet"n& a +&tulu" 1... 4IAGNOSTICUL SARCINII CU RISC CRESCUT Selec%"onarea Osarc"n"lor cu r"sc crescutP #entru $"s#ensar"/area! 'on"tor"/area lor " as")urarea une" as"sten%e o0stetr"cale $e cal"tate re#re/"nt& un "'#erat"* #r"nc"#al al o0stetr"c"" actuale 617. 4e#"starea (nce#e o$at& cu consulta%"a #r"'ar& " cont"nu& (n t"'#ul ur'&r"r"" aceste"a. Aceasta #resu#une5 1. Ana'ne/& atent& #entru e*"$en%"erea +actor"lor $e r"sc s#ec"+"c". :. E,a'en )eneral " o0stetr"cal atent #entru "$ent"+"carea +actor"lor $e r"sc )eneral" "@sau! o0stetr"cal". -. E,#lor&r"le #aracl"n"ce " $e la0orator at2t cele $e rut"n& c2t " cele su#l"'entare 6eco)ra+"a7 sunt necesare #entru $e#"starea unor +actor" $e r"sc "na#aren%" cl"n"c. <. Mon"tor"/area cl"n"c& " #aracl"n"c& a 0"no'ulu" 'a'&-+at! (n ca/ul sarc"n"lor cu r"sc +etal crescut. .. E*aluarea +actor"lor $e r"sc (n tra*al"u. I. E*aluarea st&r"" +&tulu" la na tere " trata'entul #recoce al su+er"n%e" +etale acolo un$e este #re/ent&. ?e'ora)"a recent& 6#lacenta #rae*"a! $ecolare #re'atur& $e #lacent&7 Ru#tura $e 'e'0rane $e #este I ore +&r& $eclan area contract"l"t&%""

13

4eose0"t $e "'#ortant& este $e#"starea ca/ur"lor cu r"sc $e rec"$"*& a +actor"lor $e r"sc anter"or" . Cau/e $e r"sc Precla'#s"a ecla'#s"a 4PPNI Placenta #rae*"a Pre/enta%"a #el*"an& Procent a#ar"%"" :-1=A 1!:A =!.A --<A al #r"'e" Procent a#ro,"'at"* rec"$"*e" :.A 1=-1GA IA 1<A al

1.I. STRATEGIA I MANAGEMENTUL SARCINII CU RISC TABELUL 1 Neces"tatea as")ur&r"" e$uca%"e" san"tare (n t"'#ul sarc"n"" Strate)"" ar)u'entate $e stu$"" 1. Cre terea su#ortulu" soc"al " #s"9olo)"c $"n #artea celor an)rena%" (n #ro)ra'ul $e "n"%"ere #renatal& :. E*"$en%"erea e+ectelor ne)at"*e ale tutunulu" -. A#ort su#l"n"entar $e car0o9"$ra%" (n ca/ul )ra*"$elor rnalnutr"te <. Eco)ra+"e (n 'o$ re)ulat cu e*"$en%"erea e*olu%"e" nor'ale a sarc"n"" E+ectele o0%"nute Co'un"care 'a" 0un&! re$ucerea re$ucerea co'#l"ca%""lor #o#stnatale an,"et&%""!

Re$ucerea nu'&rulu" $e %")&r"! cre terea )reut&%"" nou-n&scutulu" Cre terea )reut&%"" nou-n&scutulu"

Cre terea ata a'entulu" #entru co#"l! su#ra*e)9erea 'a" atent& a sarc"n""

Strate)"a ce neces"ta stu$"" 1. Mo$"+"c&r" ale re)"'ulu" $e 'unc& :. Su#l"'ent $e +"er! +os+at" " 'ult"*"ta'"ne #entru toate )ra*"$ele

E+ecte #os"0"le A'el"orarea 'or0"$"t&t"" 'ate'e " #er"natale A'el"orarea 'or0"$"t&t"" 'ate'e " #er"natale! a )reut&%"" nou

14

n&scutulu"! sc&$erca rate" $e $e+ecte $e tu0 neural " a #reecla'#s"e" Strate)"" care nu " au $o*e$"t ut"l"tatea5 1. E*"tarea "'#l"c&r"" )ra*"$e" (n luarea $e $ec"/"". :. L"#sa cont"nu"t&%"" (n acor$area (n)r"3"r"" #renatale. -. I'#l"carea s#ec"al" t"lor (n ur'&r"rea tuturor sarc"n"lor. <. Su#l"'ent nutr"%"onal $e #rote"ne cu $ens"tate 'are. .. Strate)"" $e e*"tare a c& t")ulu" #on$eral. I Reco'an$area unu" re)"' 9"#oso$at. TABELUL : Neces"tatea a'el"or&r"" co'#l"ca%""lor '"nore $"n t"'#ul Strate)"a ar)u'entelor $e stu$"" 1. Ant"e'et"ce 6e,. Ant"9"sta'"n"c7 :. Ant"ac"$e -. Cre terea consu'ulu" $e +"0re E+ectele #o/"t"*e Re$ucerca sen/at"e" $e )reat& *&rs&tur"tor Re$ucerea #"ro/"sulu" Re$ucerea const"#a%"e" " a sarc"n""

Strate)"a ce neces"t& stu$"" 1 . Sc&$erca cant"t&t"l $e al"rnente sau 'e$"ca'ente care #ro$uc 9"#erac"$"tate :. Prost")'"ne <. Calc"u Strate)"" "no#ortune

E+ecte #os"0"le Re$ucerea #"ro/"sulu"

I$e' I$e'

Solu%"" sal"ne sau ule"ur" lu0r"+"ante #entru const"#at"e.

15

TABELUL - - Rolu" screen"n)ulu" antenatal #entru $e#"starea )ra*"$elor cu r"sc Strate)"" 0a/ate #e stu$"" 1. Eco)ra+"e +etal& select"*& sau #roce$ur" "n*a/"*e :. 4o/area! al+a+eto#rote"ne" ser"ce 'ate'e -. In&ll"'ea +un$ulu" uter"n $eter'"nat& re)ulat 6"n sarc"na cu r"sc crescut7 <. Eco)ra+"e +etal& e+ectuat& re)ulat .! Mon"tor"/area '" c&r"lor +etale I! Teste 0"o+"/"ce +etale G. Ec9o 4o##ler #entru c"rculat"a +etal& D. 4eter'"narca ant"cor#"lor R9 ;. Eco)ra+"e select"*& 1=. Tens"unea arter"al& " su'arul $e ur"n& 11. Test $e toleran%& la )luco/& 1:. Screen"n) #entru 0acter"ur"e 1-. Teste #entru s"+"l"s " )onoree Strate)"" ce neces"t" stu$"" 1. M&surarea "n&lt"'"" +un$ulu" uter"n (n ca/ul sarc"n"lor nor'ale :. Teste 0"oc9"'"ce +etale -. Eco 4o##ler utero#lacentar& #entru c"rculat"a R"scul "$ent"+"cat Ano'al"" +etale 4e+ect $e tu0 neural! s"n$ro' 4oQn Tul0ur&r" $e cre tere +etal& I$e' Moarte +etal& I$e' A+ectare +etal& Icter 9e'ol"t"c H"a0"l"tate +etal&! *2rsta )esta%"onal&! local"/area #lacente"! #re/ental"e Preecla'#s"e 4"a0et )estat"onal Bacter"ur"e as"'#to'at"c& In+ec%"" 'aterne " +etale Pos"0"l r"sc $ecelat Tu"0ur&r" $e cre tere +etal& A+ectare +etal& A+ectare +etal&! #reecla'#s"e In+ec%"" neonatale

<. Sereen"n) #entru to,o#las'o/&! ?IH! c9Iarn"$""

16

.. Screen"n) #entru "n+ec%"e 9er#et"c& la )ra*"$ele cu antece$ente $e 9er#es I. Scor $e r"se! 'on"tor"/arca act"*"t&t"" uter"ne! starea colulu" uter"n! teste #entru $e#"starea "n+ec%""lor *a)"nale G. Screen"n) 'atern +etal

In+ec%"" neonatale Tra*al"u #re'atur! s#ontan

A0ru#t"o #lacentae

TABELUL < E+ectele #o/"t"*e ale 'ana)e'entulu" +actor"lor $e r"sc Strate)"" 0a/ate #e stu$"" 1. Su#l"'ent $e 'ult"*"ta'"ne " $e +ola%" (n ca/ul antece$entelor $e $e+ect $e tu0 neural :. A'n"ocente/&! "@sau 0"o#s"e *"lo/"tar& $"n cor"on -. I'uno)lo0ul"ne Ant" 4 #entru )ra*"$ele R9 <. Trans+u/"a $e s&n)e +etal .. Eco)ra+"e $e rut"n& I. Trata'ent ant"9"#ertens"* G. Controlarea )l"ce'"e" (n ca/ $e $"a0et /a9arat D. Ant"+un"ce ;. Metrort"$a/ol $u#& #r"'ul tr"'estru 1=. Ant"0"ot"c! "ntra#artu' #entru )ra*"$e cu Stre#tococ B 11! Hacc"nare ant"-ru0eol& #ost#artu' 1:. Cercla3 cer*"cal (n ca/ul antece$entelor $e a*ort s#ontan "n tr"'estrul II 6$o"7 E+ectele #o/"t"*e Re$ucerea "nc"$en%e" $e+ectulu" $e tu0 neural Re$ucerea rate" $e a*ortur" s#ontane #r"n ut"l"/area a'n"ocente/e" Re$ucerea "/o"'un"/&r"" secun$are A'el"orarea 'ortal"t&t"" #er"natale Re$ucerea rate" #ost'atur"lor A'el"orarea ?TA se*er& $e sarc"n& Re$ucerea "n+ec%""lor ur"nare! a na ter"lor #re'ature " o#era%""lor ce/ar"ene A'el"orarea can$"$o/e" trenante Re$ucerea "n+ec%""lor cu Tr"c9o'onas Re$ucerea "n+ect"+lor neonatale Re$ucerca a+ect&r"" e'0r"onulu" la o sarc"n& ur'&toare Sc&$erea rate" na ter"lor #re'ature! a a*ortur"lor s#ontane " $eceselor

17

#er"natale 1-. Betarn"'et"ce #recoce (n tra*al"ul $eclan3at Sc&$erea r"sculu" $e #re'atur"tate #entru :<-<D9 Sc&$erea r"sculu" #re'atur"t&t"" Re$ucerea $etrese" res#"rator""! a 9e'ora)""lor cere0rale! a enterocol"telor! a ulcerosecre%"e" " a $eceselor neonatale #recoce

1<! Beta'"'et"ce #e cale oral& $u#& sto#area unu" tra*al"u #re'atur 1.. Stero"/" (na"ntea na ter"" #re'ature

Strate)"" ce neces"t& stu$"" 1. 4"a)nost"carea ano'al""lor +etale #r"n eco)ra+le! 'eto$e 0"oc9"'"ce sau #roce$ur" "n*a/"*e :. 4"a)nost"cul 9"#otro+"e" +etale -. Mon"tor"/area '" c&r"lor +etale <. Teste 0"oc9"'"ce +etale .. Teste 0"o+"/"ce! +etale I. Eco 4o##ler #entru c"rcuta%"a +etal& G. Plas'a+ere/& (n "/o"'un"/are D. A)en%" ant"-tro'0oc"tar" la +e'e"le cu r"sc $e #reecla'#s"e " 9"#otro+"e +etal& ;. A$'"n"strarea $e #las'& (n #reecIa'#s"e

E+ecte #os"0"le Re$ucerea rate" ano'al""+or +etale " a 'or0"$"t&%"" 'aterne Sc&$erea 'or0"$"t&l"" " 'ortal"t&%"" #er"natale I$e' I$e' I$e' I$e' I$e' Sc&$erea recuren%& r"sculu" $e

Sc&$erea ?TA se*ere " re$ucerea "nsu+"c"en%e" renale acute Re$ucerea #reecla'#s"e"! ecla'#s"e"!

1=. S#"tal"/area (n ca/ $e ?TA +&r& #rote"nur"e

18

'or0"$"t&%"" 'ortal"t&%"" 'aterne 11. Re#aus total (n ?TA cu #rote"nur"e 1:. Tratarea "n+ec%"e" cu 'Rco#las'a 1-. A)ent" ant"*"ral" #entru 9er#es )en"tal I$e'

"

Re$ucerea 'or0"$"t&%"" 'ate'e " #er"natale Re$ucerea rate" "n+ec%""lor #ers"stente " a "n+ec%""lor #er"natale Re$ucerea nu'&rulu" $e na ter" #re'ature " 'ortal"t&%" #er"natale Sc&$erea "n+ec%""lor 'ate'e " +etale Re$ucerea res#"rator"" $etrese"

1<. Cercla3 cer*"cal (n ca/ $e antece$ente $e a*ort s#ontan 6$ar nu (n tr"'estrul $o"7 1.. Ant"0"ot"c 'e'0rane " stero"/" $u#& ru#tur& #re'atur& $e

1I. TR? " stero"/" (na"ntea na ter+" #re'ature 1G. Beta'"'et"ce $u#& ru#tur& #re'atur& $e 'e'0rane

Re$ucerea 'or0"$"t&%"" 'ate'e " +etale

1.G. >ACTORII 4E RISC INTALNITI IN SCREENINGUL ANTENATAL 1. >actor" )eneral" - *&rsta 'atern& - na%"onal"tatea - statutul soc"o econo'"c - statusul 'ar"tal :. Antece$ente o0stetr"cale - #ar"tatea - sarc"n" ecto#"ce sau a*ortur" s#ontane - t"#ul $el"*ren%e" la o na tere anter"oar&

19

- )esta%"a! )reutatea la na tere la o na tere anter"oar& co'#l"ca%"" (n t"'#ul sarc"n"" la o na tere anter"oar& -. Antece$ente #atolo)"ce $e alt& natur& - +u'at - alcool - a0u/ $e $ro)ur" - a+ec%"un" 'e$"cale - trata'ente cron"ce - "nter*ent"" c9"rur)"cale - co'#l"ca%"" la aneste/"e <. Antece$ente #atolo)"ce )"necolo)"ce - "n+ert"l"tate - contrace#%"e - caracter"st"c"le 'enstrua%"e" - alte #ro0le'e s#ec"+"ce .. Antece$ente 9ere$o colaterale - ano'al"" con)en"tale - $"a0et /a9arat - ?TA - a+ec%"un" renale I. E,a'en +l/"c - )reutate 'ate'& - (n&l%"'ea 'a'e" - e,a'en )eneral

20

- e,a'enul #el*"sulu" G. >actor" a#&ru%" (n t"'#ul sarc"n"" - sarc"na 'ult"#l& - s2n)erare *a)"nal& - re$ucerea '" c&r"lor +etale - act"*"tate uter"n& #re'atur& - ?TA - ano'al"" ale $"'ens"un"lor uterulu" sau al *olu'ulu" - l"c9"$ulu" a'n"ot"c - alte #ro0le'e 6cre ter" (n )reutate etc.7 D. E,a'ene #aracl"n"ce - e,. $e ur"n& 6)luco/&! #rote"ne! 9e'o)lo0"n&! cor#" ceton"c"7 - e,. $e s2n)e - teste serolo)"ce #entru ru0eol&! s"+"l"s etc. - teste serolo)"ce #entru ano'al"" +etale - eco)ra+"e - e,a'en $e secre%"e cer*"cal& TABELUL I Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 +actor" )eneral" >actor $e r"sc 1. S 1Dan" R"sc Insu+"c"en%a e$uca%"e" sereen"n)ulu" " ?TA! (nt2r/"ere $e cre tere +etal& Con$u"t& I'#l"carea as"sten%"lor soc"al" Controlul TA " al caracter"st"c"lor +etale 4"a)nost"c

:. T-. $e an"

Ano'al"" cro'o/o'"ale

21

#recoce ?TA! IC> Controlut TA " al caracter"st"c"lor +&tulu" -. Par"tate T< IC> Ane'"e Alte sarc"n" Pre/enta%"e *"c"oas& Su#l"'ent $e +"er " +ota%" Contrace#%"e Her"+"carea #re/enta%"e" la -I s&#t. <. Gra*"$e $"n alt& ras& $ec&t cea cauca/"an& ?e'o)lo0"no#at"" Purt&tor $e A) ?B ?IH Electro+ore/a ?0 A#l"carea #rotocolulu" stan$ar$ Cons"l"ere As"sten%& soc"al&! *"/"te la $o'"c"l"u. Controlul caracter"st"c"lor +&tulu" TABELUL G Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 antece$ente o0stetr"cale >actor $e r"sc Sarc"na ecto#"c& Mor%" "ntrauter"ne sau neonatale R"sc Recuren%&! an,"etate R"sc $e#en$ent $e cau/& Con$u"t& Eco)ra+"e #recoce Sta0"l"rea cau/e" Controlul TA " al caracter"st"c"lor +&tulu"

.. Pro0le'e soc"oeconorn"ce

Insu+"c"en%a consulta%"e" #renatale IC>

22

Greutatea la na tere 'a" '"c& 6S7 IC> $ec&t *&rsta )esta%"onal& Greutatea la na tere 'a" 'are $ec&t *&rsta )esta%"onal& Ano'al"" con)en"tale Preecla'#s"e cu #rote"nur"e 4"a0et )esta%"onal Recuren%& Recuren%&

Eco)ra+le +etal& la :-< s&#t. " 'on"tor"/area '" c&r"lor +etale Mon"tor"/area )l"ce'"e" (ntre :D--: s&#t. Eco)ra+"e +etal& la :-< s&#t. 4"a)nost"c #recoce Controlu" renale " al TA +unc%"e"

Ant"cor#" Na tere #re'atur& C"catr"ce uter"n& Tra*al"u scurt ?e'ora)"" #ost#artu'

Boal& 9e'ol"t"c& Recuren%& Ru#tur& uter"n& Recuren%& +etal& 6as+","e! trau'&7 Recuren%&

Protocol s#ec"+"c Con$u"t& (n +unc%"e $e cau/& Re*"/u"rea 'o$ulu" $e $el"*ren%& la -I s&#t. Con$u"t& s#ec"+"c& la -I s&#t. I$e'

TABELUL D Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 antece$ente 9ere$o colaterale " #ersonale #atolo)"ce >actor $e r"sc >u'at R"sc IC> Con$u"t& Re$ucerea 6o#r"rea78 '&surarea +un$ulu" uter"n I$e' Pe$"atru! eco)ra+"e +etal& la +lecare :-< s&#t.! 'on"tor"/area

Alcool

IC> S"n$ro' alcool"s' +etal

23

'" c&r"lor +etale Sec%"un" " trata'ente cron"ce E+ecte a$*erse sarc"n"" " "n*ers asu#ra Coor$onare (ntre 'e$"cul $e +a'"l"e! 'e$"cul s#ec"al"st " o0stetr"c"an Teste serolo)"ce Eco)ra+le +etal& la :-< s&#t. " 'on"tor"/area '" c&r"lor +etale ?"$ratare! controlul +unc%"e" renale! e,. $e ur"n& Eco)ra+le re#etat& Co'#l"ca%"" aneste/"ce >.?. $"a0et Recuren%& 4"a0et )esta%"onal +etal&

A0u/ $e $ro)ur"

?e#at"t& B "@sau ?IH IC>

?e'o)lo0"no#at""

4re#anoc"to/& cr"/& IC>

Consultarea aneste/"stulu" Controlul )l"ce'"e" (ntre :D-: s&#t! 4"a)nost"c #recoce #renatal Controlu" TA! al )l"ce'"e" "ntre :D-: s&#t.! consulta%"" #renatale re)ulate

>.?. ano'al"" con)en"tale Su0+e0r"l"tate

Recuren%&! an,"etate An,"etate! sarc"n" 'ult"#le! ?TA! $"a0et )estat"onal

TABELUL ; Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 e,a'en +"/"c

24

>actor r"sc

$e

R"sc ?TA! )esta%"onal IC> 4"s#ro#or%"e ce+alo#el*"c& Boal& car$"ac& as"'#to'at"c& $"a0et

Con$u"t& 4"et&! 'on"tor"/are TA! controlul )l"ce'"e" Intre :D--: s&#t. M&surarea +un$ulu" '" c&r"lor +etale uter"n! ur'&r"rea

G T D. J). G S <. J). Pr"'"#ar& " tal"a S 1..: '. Su+lu car$"ac

Ela0orarea unu" #lan #entru tra*al"u $ac& ca#ul +etal nu este an)a3at la <= s&#t. Consult car$"olo)"c

TABELUL 1= sarc"n"" >actor $e r"sc S&n)erare *a)"nal& R"sc

Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 +actor" a#&ru%" #e #arcursul Con$u"t& S#"tal"/are s#"tal"/are! +etal& 'on"tor"/are

S := s&#t!5 a*ort s#ontan T := s&#t.5 #lacenta #rae*"a! a0ru#t"o #lacentae

TA T 1<=@;= '' Precela'#s"e! IC> ?).

$ac& TA T 1I=@1== '' ?). "@sau e,"st& #rote"nur"e se s#"tal"/ea/& " se a#l"c& #rotocolul stan$ar$ $ac& TA S 1I=@1== '' ?). " +&r& #rote"nur"e se recur)e la trata'ent a'0ulator

Sarc"n& 'ult"#l&

Ane'"e! ?TA! IC>! na tere #re'atur&! ano'al"" con)en"tale

Su#l"'ent $e +"er " +os+a%"! controlul TA " al act"*"t&%"" uter"ne! eco)ra+"e +etal& la :-< s&#t.! 'on"tor"/area '" c&r"lor +etale " cre terea nu'&rulu" $e *"/"te Protocol stan$ar$

?"#otro+"e +etal&

IC>

25

?"#ertro+"e +etal& Pol"9"$ra'n"os

Greutate 'are! $"a0et /a9arat! 9"$ra'n"os! sarc"n& 'ult"#l& Greutate 'are la na tere! co'#l"ca%"" la na tere! +&t anor'al! $"a0et /a0arat

Protocol stan$ar$! controlu" )l"ce'"e" I$e' 4e#"starea cau/e"! ela0orarea #lanulu" #entru tra*al"u As"stent& #entru +&t S#"tal"/are

Pre/enta%"e Co'#l"ca%"" la na tere *"c"oas& la T -. s&#t&'&n" M" c&r" re$use Ru#tur& #re'atur& 'e'0rane +etale A+ectare +etala! sens"0"l"tate 'atern& re$us& Na tere #re'atur&! a'n"ot"t& $e P"elone+r"t&! na tere #re'atur&

In+lec%"" ur"nare

Trata'ent ant"0"ot"c . /"le " controlul urocultur"lor lunar

TABELUL 11 Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 e,a'ene #aracl"n"ce >actor $e r"sc Prote"nur"e Gluco/ur"e ?e'atur"e R"sc In+ec%""! a+ectare #reecla'#s"e renal&! Con$u"t& Urocultur&! control TA Controlul )l"ce'"e" "ntre :D -: s&#t. Urocultur&! "n*est")area renale +unc%"e"

4"a0et /a9arat! a+ectare renal& In+ec%""! l"t"a/&! a+ectare renal&

R96-7

I'un"/are

Her"+"carea ant"cor#"lor la #r"'a consulta%"e " la :D " -< s&#t.8 a$'"n"strarea $e ant" 4 la o e*entual& sens"0"l"/are Protocol s#ec"+"c

Ant"cor#"

Boat& 9e'ol"t"c&

26

Al+a+eto#rote"n&

Ano'al"" +etale IC>!s&n)erare #reeclara#s"e #lacentar&!

Eco)ra+"e la 1D s&#t. 6a'n"ocente/&7 Eco)ra+le +etal& la +lecare :-< s&#t.! 'on"tor"/area '" c&r"lor +etale! controlul TA In*est")area cau/e"! trata'ent oral! (n ca/ $e "ncert"tu$"ne sau $e re/"sten%& la trata'ent se a#elea/& la un 9e'atolo) Test $e tolerant& la )luco/& G. )!

?0 sc&/ut& 6S1= ).@$l7

Ane'"e

Gl"ce'"e crescut&

4"a0et )esta%"onal

TABELUL 1: S"n$ro' $e "/o"'un"/are R9 Pro+"la,"a s#ec"al& cu I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 PROTOCOL 1. 4u#& na tere recoltare $e la5 A. +e'e"a R9 ne)at"* cu so% R9 #o/"t"* - : #ro0e $e s&n)e *enos 6cu c"trat U +&r& c"trat7 cu $eter'"nare $e )ru# san)*"n! R9! Ant"cor#" ant"47 B. +&t - : #ro0e $e s&n)e $"n cor$onul o'0"l"cal 6cu c"trat U +&r& c"trat7 cu $eter'"nare )ru# san)*"n! R9! test Coo'0s $"rect 6#entru e*"$en%"erea e*entual"lor ant"cor#" ant"4 'atern"! ceea ce ar ar&ta e,"sten%a "/o"'un"/&r"" " const"tu"e o contra"n$"ca%"e #entru a$'"n"strarea "'uno)lo0ul"ne" ant"4

Re/ultat 5 'a'& cu R9 ne)at"* " +&t R9 #o/"t"*! co'#at"0"l cu 'a'a (n s"ste' ABO

27

test Coo'0s $"rect ne)at"* 6(n s2n)ele $"n cor$onul o'0"l"cal7 ant"cor#" ant"4 a0sent" 6(n s&n)ele 'atern7 En #r"'ele G: $e ore $e la na tere5 A. a$'"n"strare 1 $o/& stan$ar$ "'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 "!'! - $o/a stan$ar$5

-== 6) #entru 9ernora)"e S :. 'l I== 6) #entru 9e'ora)"e :. .= 'l ;== 6) #entru 9e'ora)"e .= G. 'l 1:== 6) #entru 9ernora)"" 'ar" 6< a$'"n"str&r" la "nter*al $e 1: ore7 B. re/ultatul #ro+"la,"e" se *er"+"c& #r"n $o/are Ant"cor#" ant"4 (n s2n)ele 'atern la I lun" " 1 an $u#& na tere II. 4u#& a*ort Tr"' I #ro+"la,"a cu '"n"$o/& I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 6.= )7 Tr"' II #ro+"la,"a cu 4o/& Stan$ar$ I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"cM ant"4 6-== )7 Pro+"la,"a s#ec"al& cu I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 este contra"n$"cata (n5

sarc"na (n e*olu%"e cu "/o"'un"/are "/o"'un"/are #ree,"stent& In*est")a%"" $e sarc"n& PROTOCOL 1.Pr"'a consulta%"e! #renatal& - Pr"'ul tr"'estru $e sarc"n& - 4eter'"nare )ru# san)*"n " R9 la )ra*"$& " la so% :. Gra*"$& R9 ne)at"* cu so% R9 #o/"t"* L Inco'#at"0"l"tate s"ste' R9 - $eter'"nare ant"cor#" ant"4 la s+&r "tul #r"rnulu" tr"'estru $e sarc"n& 61: s&#t&'2n"7 a. a0sent"5 re#etare la :D -I s&#t&'2n" "'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 la :D s"#t&'2n" o $o/& $e -== )

28

a0sent" $u#& na tere #ro+"la,"e s#ec"al& 6*e/" #rotocol7 #re/en%" t"tlu S 1@D 0en")n t"tru T 1@D re#etare $o/are! ur'&r"re atent& a st&r"" +&tulu" t"tru T 1@I< a+ectare +etal&5 con$u"t& tera#eut"c& +unc%"e $e *&rsta sarc"n"" 0. #re/ent" -'on"tor"/area st&r"" "ntrauter"ne a +&tulu" - ur'&r"re (n $"na'"c& a t"trulu" $e ant"cor#"

la < sA#t&rn&n" la 'a" #u%"n $e < s&#t&'2n" la ne*o"e -cre tere constant&5 su+er"n%& +etal& con$u"t& tera#eut"c& -sc&$ere5 reacl"e ana'nest"c& - "'unosu#res"e $e sarc"n& - trans+er 'as"* $e Ac (n c"rcula3"a +etal&! +",area acestora #e er"troc"tele +etale 6$ac& sarc"na este a*ansat& ALARM c&n$ sca$e 0rusc t"trul $e ant"cor#" con$u"t& tera#eut"c&7 INHESTIGATIA EN SARCIN La #r"'a consulta%"e #renatal& 6(n #r"'ul tr"'estru al sarc"n""7 " a#o" re#etat (n tr"'estrul II " III se +ace $eter'"narea

9e'o)lo0"ne" 6*alor" nor'ale 1: 1- )A7 9e'atocr"tulu" 6*alor" nor'ale -G <:A7 nu'&rulu" er"troc"telor 6*alor" nor'ate <-. '"l.@''-7 ANEMIE L ?) S 11 )A8 ?t S --A ane'"e u oar&6?)L1=-11 )A7 ane'"e 'o$erat&6?)LD-1= )A7 ane'"e se*er& 6?) S D )A7 En ca/ $e ane'"e se*er& se co'#letea/& "n*est")a%"a 9e'atolo)"c& cu teste s#ec"+"ce5

+rot"u $e s&n)e #er"+er"e 6ane'"e '"croc"tar& 9"#ocro'&7 s"$ere'"e 6sca$e su0 -= ')@'l7 +er"t"na ser"c& 6sca$e $e la 1==1I= ')@'l la 1I := ')@'l7 coe+"c"entul $e satura%"e a trans+er"ne" 6creste #este -.= <== ')@'l7 C?EM 6sca$e su0 :DA7 Ret"culoc"te 6sca$ su0 =!. 1A7

29

La ne*o"e! l&r)"rea "n*est")a%""lor TRATAMENTUL PRO>ILACTIC I= ') +"er@/"! oral! (na"nte $e 'as&! $"n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n& 1:= "n) +"er@/"! oral! "na"nte $e 'as&! $"n a $oua 3urn&tate a sarc"n""! asoc"at cu '"n"'u' . rn) ac"$ +ol"c 61 co'#r"'at7 " :== ') *"ta'"na C #entru cre terea a0sor0%"e" "ntest"nale se reco'an$& consurnarea al"'entelor 0o)ate (n +"er5 carne! #e te! +"cat! ou&! le)u'e cu +run/e *er/"! cereale! +ructe #roas#ete e*"tarea cea"ulu" sau ca+Vle" care sca$ a0sor0t"a +"erulu" TRATAMIENTUL CURATIH Se +ace $e elect"e #e cale oral&! cu s&rur" $e +"er. 1.In +or'ele u oare " 'e$""5 1D= :== rn) >e@/"! (n tre" #r"/e (na"nte $e 'as& ac"$ +ol"c : - $ra3@/" *"ta'"na C:oo 1 : ')@/" al"'enta%"e 0o)at& (n +"er R&s#unsul tera#eut"c este $at $e cre terea ret"culoc"telor $"n a . a /" $e la $e0utul a$'"n"str&r"" #re#aratelor #e 0a/& $e +"er.Tera#"a cu +"er cont"nu& t"'# $e - lun" $u#& corectarea ane'"e" #entru re+acerea $e#o/"telor. En ca/ $e "ntoleran%& )astro "ntest"nal& la tera#"a cu +"er 6)re%ur"! *&rs&tur"! $"aree75 se sca$ $o/ele se a$'"n"strea/& (n t"'#ul 'eselor se trece la trata'ent #e cale #arenteral& :. In +or'ele se*ere 6?0 S D )A7 Se a$'"n"strea/& $e,tran cu +"er "'@"* $oar (n s#"tal. 4ac& se #recon"/ea/& "nter*en%"e c9"rur)"cal& 6o#era%"e ce/ar"an&7 sau e,"st& e+ecte secun$are la tera#"a #arenteral& 6ce+alee! '"al)""! artral)""! 9e'ol"/&! e.t.c.7 se "n$"c& trans+u/"a $e 'as& er"troc"tar&. PREPARATE CU >IER

30

Pre#aratul

Conc. >e 6')7 #er ta0let& 1==

>"er Pro$us ele'entar co'erc"al 6')7 #er ta0let& I= Glu0"+er Gluta'at +eros 6+lole -1= '1 , :A7

>"r'a #ro$uc&toare

Gluta'at +eros

Tera#"a 6B"o+ar'7

>u'arat +eros Gluconat +eros

:== -==

II -I

>erru' ?aus'ann >errous )luconate >er)luro' +lole 1:! :< ') +"er B"o+ar'

Sul+at +eros

-==

I=-1==

>erro)ra$u'et 61=. ') +"er7 Tar$R+eron 6$ra3. D= ') +"er7

>"er tr"*alent5 >"er #ol"'ato/at 6S"co'e$7 +"ole 1== ') +"er Wecto+er +"ole : 'l 61== ') +"er7 1.D. INGRIWIREA PRENATALA TABELUL 1< Pre/entarea sc9e'at"c" a "n)r"3"r"" #renatale Gestat"e D-1< s&#t&'2n" O0"ect"*e " 'o$al"t&%" $e ac%"une Con+"r'area sarc"n""! o0%"nerea antece$entelor 9ere$ocolaterale " #ersonale #atolo)"ce! e,a'en )eneral! e,a'en

31

#el*"an $ac& e,"st& o "n$"cat"e! "n*est")a%"" 6su'ar ur"n&! 9e'o)ra'&! urocultur&! ABO@R9! teste serolo)"ce7! s+atur" #r"*"toare la $"et&! e+ort +"/"c! "n)r"3"rea s2n"lor! al&#tare! (n)r"3"rea $antur""! +u'at! alcool! #lann"n) +a'"l"al 1I s&#t&'2n" 1D s&#t&'2n" ::-:< s&#t&'2n" :D s&#t&'2n" -: s&#t&'&n" -I s&#t&'2n" -D s&#t&'2n" <= s&#t&'2n" <1 s&#t&rn2n" Screen"n) serolo)"c #entru $e+ect $e tu0 neural " s"n$ro' 4oQn In*est")a%"" u/uale! eco)ra+"e! *er"+"carea "n*est")a%""lor e+ectuate la 1I s&#t.! a#rec"erea $ate" a#ro,"'at"*e a na ter"" Her"+"carea u/ual& 6e*entual s"'#to'e! 'a" ales s&n)erare *a)"nal&! re$ucerea '" c&r"lor +etale7! '&surarea TA! su'ar $e ur"n&! (n&l%"'ea +un$ulu" uter"n Her"+"care u/ual&! rata 0&t&"lor cor$ulu" +etal! *olu'ul l"c9"$ulu" a'n"ot"c! 9erno)ra'&! Ac R9 6"n ca/ul unu" R9 -7 Her"+"care u/ual& 6'a" ales TA! "n&l%"'ea +un$ulu" uter"n " testele $e la :D s&#t. Her"+"carca u/ual& a TA! a cre ter"" +etale! a #re/enta%"e" Her"+"carca u/ual& a TA ! a cre ter"" +etale! a #re/enta%"e" Her"+"carea u/ual& " ela0orarea #lanulu" $e tra*al"u 4"scu%"" #r"*"n$ tra*al"ul " na terea

Or)an"/area (n)r"3"r"" #renatale 6su'ar7 En)r"3"rea #renatal& se 0a/ea/& #e resursele e,"stente5 #ersonal cl&$"r" la0oratoare Se *a sta0"l"5

32

c"ne *a e+ectua consultat""le #renatale c2n$ *or +l acestea ce se *a ur'&r" la +lecare *"/"t& O0"ect"*e5

cons"l"ere! e$ucat"e " su#ort #s"9olo)"c a'el"orarea co'#l"ca+l"lor '"nore sereen"n) cl"n"c " #aracl"n"c "ar (n ca/ul sarc"n"lor cons"$erate cu r"sc crescut5

#re*en"rea! $e#"starea " 'ana)e'entul +actor"lor $e r"sc Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 Se *a a#l"ca o strate)"e s#ec"+"c& +lec&ru" +actor $e r"sc.Meto$a sc9e'at"c& este 'a" t""n%"+"c& $ec&t 'eto$a e'#"r"c&8"$eal& ar +l a#l"carea acelor strate)"" ale c&ror 0ene+"c"" sunt ar)u'entate #r"n stu$"" ran$o'"/ate.

II PARTEA SPECIALA :.1 IPOTEXA 4E LUCRU Anc9eta e+ectuata a ur'ar"t s& "n*est")9e/e consulta%"a " as"sten%a #renatal&. :.:. MATERIAL SI METO4A Pentru e+ectuarea aceste" lucrar" ! s-au +olos"t +o"le $e o0ser*a%"e #use la $"s#o/"t"e $e $-na Colcea S"'ona Y 'e$"c se+ $e sect"e "n 'atern"tatea Cala+at! $e la 1== $e l&u/e! care au n&scut (n ult"'"" an". Un$e a +ost #os"0"l s-a $"scutat " cu le9u/ele. Para'etr" care s-au "n*est")at au +ost ur'&tor""5 nu'&rul $e consulta%"" #renatale tr"'estrul $e sarc"n& la #r"'a consulta%"e #renatal& locul consulta%"e" #renatale c"ne a +&cut consulta%"a #renatal&

33

con%"nutul consulta%"e" #renatale :.-.NUMARUL 4E CONSULTATII PRENATALE Au +ost luate (n cons"$era%"e nu'&rul $e consulta%"" #renatale la na terea actual& $"n care a re/ultat un +&t *"u. Nu'&rul $e consulta%"" a +ost luat $"n +oa"a $e o0ser*a%"e! carnetul $e sarc"n& sau $u#& (ntre0&r"le #use l&u/e"6'a'e"7. 4atele care au re"e "t $"n stu$"ul nostru sunt5 Ta0elul Nr. : Nu'&rul $e consulta%"" #renatale N"c" consulta%"e o 1-consulta%"" D :: <-I consulta%"" -1 G-; consulta%"" 1; 1= consulta%"" :1

Se o0ser*a c& cele 'a" 'ulte +e'e" au 0ene+"c"at $e <-I consulta%"" a$"c& a#ro,"'at"* .=A $"n nu'&rul $e consulta%"" a#ro0at $e M"n"sterul S&n&t&%"" $"n Ro'2n"a. Ta0elul nr. Nu'&rul $e consulta%"" #renatale $u#& )ru#e $e *2rst& Gru#e $e *2rst& N"c" o cons. 1-cons. 1.-:< :.-:; -=--< -.-<< ; < . G :I 1G 1< 1< <-I cons. :D -< <= -G G-; cons. 1I 1; 1I 1D 1= cons. 1; ::. ::

Se o0ser*& c& +e'e"le la *2rst& e,tre'&! t"nere " 'a" (n *2rst&! au 0ene+"c"at $e un nu'&r 'a" re$us $e consulta%"" sau c9"ar $e n"c" o consulta%"e.

34

Aceasta se e,#l"c& #r"n ne"n+or'area +e'e"lor! t"nerelor sau "'#os"0"l"tatea celor 'a" (n *2rst& $e a ut"l"/a consulta%"e #renatal&. In$"+erent $e *2rst& cele 'a" 'ulte consulta%"" #renatale au +ost la )ru#a <-I consulta%"" " G-; consulta%"". Ta0elul nr. < Nu'&rul $e consulta%"e #renatale " $e )ra$ul $e colar"/are N"c" o cons. 1-cons. O#t clase Xece clase L"ceu coal& #ostl"ceal& Un"*ers"tate 11 D < : :. :1 1< 1= <-I cons. -. -I -: -- G-; cons. 1- 1D 1; :: 1= cons 1< 1I -1 -<

Con+or' a te#t&r"lor! )ra$ul $e colar"/are "n+luen%ea/& ne)at"* nu'&rul $e consulta%"" #renatale. >e'e"le cu o#t sau /ece clase nu au +olos"t n"c" o consulta%"e. E,"st& o corela%"e s#ectaculoas& (n sensul cre ter"" nu'&rulu" $e consulta%"" cu )ra$ul $e colar"/are. Ta0elul " )ra+"cul sunt e,tre' $e su)est"*e (n acest sens la nu'&rul $e consulta%"" #renatale 6 *e/" s&)e%"le 7.

:.<.TRIMESTRUL 4E SARCINA LA PRIMA CONSULTATIE PRENATALA Ta0elul nr. . Luare (n e*"$en%& a )ra*"$elor Pr"'ul tr"'estru Al $o"lea tr"'estru Al tre"lea N"c" o consulta%"e

35

tr"'estru .-: ; I

Se o0ser*& c& #u%"n #este .=A $"n +e'e" se #re/"nt& la consulta%"a #re/entat& la consulta%"a #renatal& (n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n&. >e'e"le care au a#elat $e t"'#ur"u la consultan%& #renatal&! sunt cele care au a*ut nu'&rul cel 'a" 'are $e consulta%"" #renatale. En 'e$"e *2rsta )esta%"e" la #r"'a consulta%"e #renatal& a +ost $e - lun" Y < lun". Ta0el Nr. I Tr"'estrul $e sarc"n& $e #r"'a consulta%"e (n +unc%"e $e )ru#a $e *2rst& " )ra$ul $e colar"/are Gru#& *2rst& 1.-:< an" :.-:;an" -=--<an" -.-<=an" Gra$e colar"/are O#t clase Xece clase L"ceu Sc. Postl"ceal& Un"*ers"tate Se o0ser*& c& +e'e"le care au +olos"t consulta%"a #renatal& t"'#ur"e $"n #r"'ul tr"'estru sunt cele cu l"ceu! coal& #ostl"ceal&! un"*ers"tate. $e ... I< G< -. -< :; :< < 1 1= I 1 $e Pr"'ul tr"'estru .I: I< .D Al $o"lea se'estru -I -1 :; -: Al tre"lea se'estru . < : . N"c" consulta%"e G G . o

36

En sc9"'0 cele cu o "nstruc%"e re$us& se #re/"nt& (ntr-o #ro#or%"e 'a" 'are (n tr"'estrul al $o"lea. Gru#ele $e *2rst& e,tre'e 5 t"nere a$olescente! sau cele 'a" (n *2rst& -.-<= $e an" se #re/"nt& 'a" t2r/"u! c2n$ toc'a" $"n acest cont"n)ent $e *2rst& se recrutea/& )ra*"$ele cu r"sc crescut. Acelea " cons"$erente la cate)or"a n"c" o consulta%"e 8 +rec*en%a 'are la cate)or"" $e *2rst& e,tre'& " la cele cu o "nstruc%"e re$us&. :...LOCUL CONSULTATIILOR 4E ASISTENTA PRENATALA Un ca#"tol $eose0"t $e "'#ortant l-a const"tu"t locul consulta%"e" #renatale. R&s#unsur"le luate $"n +o"le $e o0ser*a%"e! carnetele $e sarc"n& sau (n t"'#ul $"scu%""lor au ar&tat ur'&toarele locur" un$e se #oate +ace consulta%"e #renatal& 5 Ta0elul nr. G Locul un$e se e+ectuea/& consulta%"a #renatal& 4"s#ensar G< Pol"cl"n"c& .D S#"tal :I Ca0"net #r"*at I Acas& <

N.B. R&s#unsur"le " $atele sunt co'#le,e #entru c& aceea " )ra*"$& a e+ectuat consulta%"e #renatal& (n unul sau 'a" 'ulte locur". Se o0ser*& #e l2n)& locur"le tra$"%"onale $e e+ectuare a consulta%"e" #renatale " #on$erea "'#ortant& a consulta%"e" "n s#"tal $e " acest loc are alte atr"0u%"" tera#eut"ce. 4e 'en%"onat consulta%"a (n ca0"netul #r"*at. Ta0elul nr. D Locul un$e se $es+& oar& consulta%"a #renatal& $u#& )ra$ul $e colar"/are Gra$ colar"/are O#t clase Xece clase L"ceu $e 4"s#ensar D: D. D. Pol"cl"n"c& <. .= .I S#"tal 1G := :; Ca0"net #r"*at 1 : : Acas& 1= . D

37

Scoal& #ostl"ceal& un"*ers"tate

GG

I1

-;

Se o0ser*& cu' +e'e"le cu o "nstruc%"e 'a" re$us& #re+er& $"s#ensarele sau c9"ar *"/"t& la $o'"c"l"u. Or"cu' $"s#ensarul este #re+erat $"n cau/a acces"0"l"t&%"" 'a" u oare! aceasta ar&t2n$ " neces"tatea #re)&t"r"" ser"oase a 'e$"culu" $e +a'"l"e #e #ro0le'e o0stetr"cale. S#"talul ca loc #entru consulta%"e #renatal& este +olos"t 'a" ales $e +e'e"le cu o "nstruc%"e su#er"oar&5 l"ceu! coal& #ostl"ceal&! un"*ers"tate. Ca0"netul #art"cular (nce#e s& +"e o real"tate " s& +"e +olos"t $e *""toarele 'a'e #entru consulta%"a #renatal&. Ta0elul nr. ; Locul un$e se $es+& oar& consulta%"a #renatal& $u#& #ar"tate

Nu'&r $e co#"" = 1 : " 'a" 'ulte

4"s#ensar D1 D: D<

Pol"cl"n"c& .. .I <<

S#"tal := :: 1G

Ca0"net #r"*at : 1

acas& G ; ;

In$"+erent c& sunt #r"'"#are sau 'ult"#are +e'e"le #re+er& $"s#ensarul sau #ol"cl"n"ca. Aceasta se e,#l"c& #entru c& (n #ol"cl"n"c& e,"st& 'e$"c" s#ec"al" t" cu e,#er"en%& care #ot #une un $"a)nost"c corect " $e#"sta sarc"n"le cu r"sc crescut.

:.I. >URNIXORII 4E CONSULTATIE PRENATALA O (ntre0are $eose0"t $e "nteresant& #r"*"n$ consulta%"a #renatal& a +ost c"ne acor$& consulta%"a #renatal&. S-au luat (n cons"$era%"a ur'&tor"" +urn"/or"" $e consulta%"e #renatal& 5 o0stetr"c"anul 'e$"cul )eneral"st

38

'oa & sau as"stent& 'e$"cul " 'oa a Pr"nc"#al"" +urn"/or" $e consulta%"e #renatal& Ta0elul nr. 1= O0stetr"c"an -I Me$"c )eneral"st -< Moa & as"stent& 1D Me$"c U 'oa & G

Interesant c& #on$erea cea 'a" 'are o $e%"ne 'e$"cul o0stetr"c"an. Aceasta este o caracter"st"c& a s"ste'ulu" nostru san"tar. En alte %&r" #on$erea cea 'a" "'#ortant& o $e%"ne 'e$"cul $e +a'"l"e sau c9"ar as"stente Y 'oa &8 costul #resta%"e" 'e$"cale +""n$ 'a" re$us. En +"ne unele +e'e" au a#elat la to%" +urn"/or"" sau nu'a" la c2%"*a. Ta0el nr. 11 " 1: >urn"/or"" $e consulta%"e #renatal& $u#& )ra$ul $e 'a'elor Gra$ colar"/are O#t clase Xece clase L"ceu Scoal& #ostl"ceal& un"*ers"tate Par"tate (n *"a%&7 = 1 : " 'a" 'ulte " $e O0stetr"c"-an :D -< -; .; Me$"c )eneral"st -< -. -: :. Moa & as"stent& :. 1; := D colar"/are " #ar"tatea

Me$"c U 'oa & < I < G

6co#"" --D -D <1 -I :: 1< := :. D : ;

39

Pon$erea +olos"r"" o0stetr"c"anulu" (n consulta%"e #renatal& este 'a" 'are la +e'e"le cu coal& #ostl"ceal&! un"*ers"tate " 'a" '"c& la cele cu D " 1= clase. Me$"cul )eneral"st este #re+erat $e toate cate)or""le $ar 'a" #u%"n $e cele cu "nstruc%"e su#er"oar&. Moa & sau as"stent& $e consulta%"e #renatal& (n :=-:.A $"n ca/ur" la #r"'ele cate)or"" 6o#t-/ece clase! l"ceu7. >e'e"le nul"#are sau #r"'"#are se a$resea/& " o0stetr"c"anulu" " 'e$"culu" )eneral"st. Mult"#arele " 'ar"le 'ult"#are se a$resea/& se a$resea/& 'a" 'ult 'e$"culu" )eneral"st " 'oa e"! c2n$ aceast& cate)or"e re#re/"nt& o sarc"n& cu un r"sc crescut. :.G.MORBI4ITATEA MATERNA IN TIMPUL SARCINII S-a +&cut " o stat"st"c& asu#ra #r"nc"#alele a+ec%"un" ale +e'e"lor (n t"'#ul sarc"n"". Pe #r"'ul loc s-a s"tuat a'en"n%are $e a*ort sau na tere #re'atur& <GA! e$e'e <=A! *&rs&tur"le $e sarc"n& --A! "n+ec%"a ur"nar& ::A! s2n)erarea *a)"nal& 11A! 9"#ertens"unea "n$us& $e sarc"n& 11A. Glo0al a#roa#e -=A $"n )ra*"$e s-au #l2ns $e $"*erse a+ec%"un" sau un anu'"t $"scon+ort (n t"'#ul sarc"n"". :.D. EHI4ENTA GRAHI4ELOR -<A $"n 'a'e au $eclarat c& au a*ut carnet $e sarc"n&5 carnet t"#! sau o+er"t $e +"r'ele $e 'e$"ca'ente. E,"st& " a"c" o $"+eren%& se'n"+"cat"*& $u#& )ra$ul $e "nstru"re " statutul soc"oecono'"c.Ma" 'ult $e .=A $"n +e'e"le cu stu$"" $e%"nuser& carnet $e )ra*"$&! (n co'#ara%"e cu :DA $e la +e'e"le cu stu$"" "n+er"oare " statut soc"o-econo'"c re$us. CONCLUXII Lucrarea $e +a%& s-a e+ectuat #r"ntr-o anc9et& asu#ra 1== $e le9u/e care au n&scut un co#"l *"u (n Matern"tatea Cala+at (n ult"'"" an". Au +ost luate (n cons"$era%"e ur'&tor"" #ara'etr""5 nu'&rul $e consulta%"" #renatale tr"'estrul $e sarc"n& la #r"'a consulta%"e #renatal& locul consulta%"e" #renatale con%"nutul consulta%"e" #renatale En ce #r"*e te nu'&rul $e consulta%"" #renatale se o0ser*& c& cele 'a" 'ulte +e'e" -1A au +&cut <-I consulta%"" a$"c& .=A +a%& $e #rotocolul a0ro)at $e M"n"sterul

40

S&n&t&%"". I'#res"onea/& ne#l&cut cele cu #u%"ne consulta%""8 n"c" una sau 1-- consulta%"" Y -=A Ta0elul $e corela%"e. Nu'&rul $e consulta%"" (n +unc%"e $e *2rst&! )ru#a 1.-:< an" " -.-<< $e an" se #re/"nt& cel 'a" #u%"n la consulta%"a #renatal&. In$"+erent $e *2rst& cele 'a" 'ulte consulta%"" au +ost (n )ru#a <-I consulta%"" Gra$ul $e colar"/are a "n+luen%at nu'&rul $e consulta%"" #renatale. 1; +e'e" cu )ra$ $e colar"/are D clase " 1= clase nu s-au #re/entat la n"c" o consulta%"e #renatal&. E,"st& o cre tere s#ectaculoas& $"rect #ro#or%"onal& a nu'&rulu" $e consulta%"" #renatale cu )ra$ul $e colar"/are Pr"'a consulta%"e se +ace (n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n& $oar la .-A $"n +e'e"le c9est"onate! <1A +""n$ luate (n e*"$en%& (n tr"'estrul al $o"lea " al tre"lea Precoc"tatea consulta%"e" #renatale este (n +unc%"e $e )ra$ul $e "nstruc%"e 6Ta0elul nr. I7. Consulta%"e #renatal& 'a" re$us&! sau c9"ar consulta%"e #renatal& a0sent& la )ra*"$ele a$olescente " (n *2rst&. Locul #re+erat al consulta%"e" #renatale se #re/"nt& (n or$"ne $escresc&toare5 #ol"cl"n"ca .DA! s#"talul :IA! ca0"netul #art"cular IA! acas& <A. >e'e"le cu o "nstruc%"e 'a" re$us& #re+er& consulta%"a la $"s#ensar sau acas&. >urn"/or"" $e consulta%"" #renatale sunt (n #r"'ul r2n$ o0stetr"c"en"" " 'e$"cul )eneral"st8 'oa elor " as"stentelor re*en"n$u-le c"rca .=A $"n consulta%"a #renatal& 6Acest stu$"u s-a +&cut l-a sarc"n& nor'al&7. Me$"cul $e 'e$"c"n& )eneral& este #re+erat $e toate cate)or""le soc"ale! #e c2n$ o0stetr"c"anul este #re+eratul +e'e"lor cu coal& #ostl"ceal& sau cu un"*ers"tate.E*"$en%a )ra*"$elor este $e+"c"tar& $oar -<A $"n 'a'e au a*ut carnet $e sarc"n&.Mor0"$"tatea 'atern& (n t"'#ul sarc"n"" a ar&tat c&5 t"'#ul sarc"n"" a ar&tat c& +e'e"le au 'a" +ost consultate #entru a'en"n%are $e a*ort sau $e na tere #re'atur& 6<GA78 e$e'e 6<=A78 *&rs&tur" 6--A78 "n+ec%"e ur"nar& 6::A7. Consulta%"a #renatal& tre0u"e recons"$erat& +&cut& $u#& #rotocol c2t 'a" co'#let " re#etate D-1= or" (n t"'#ul sarc"n""

41

B"0l"o)ra+"e

4an Alessan$rescu! OB"olo)"a re#ro$ucer"" u'aneP! E$. Me$.! Bucure t"! 1;GI H. Luca! O4"a)nost"c " con$u"t& (n sarc"na cu r"sc crescutP! E$. Me$.! Bucure t"! 1;D;! #.-.-.I HorJer R.! Le*"s S.! OLes )rossesses a 9aut r"sZueP! E$. Masson! 1;D= RRan Geore! OPrenatal care an$ #re)nancR outco'eP! A'er. W. O0stet. G/nec.! 1;D=! 1-G!D!#.DGI-DD1. H"nt" I.! OR"scul o0stetr"cal #oate +" l"'"tat nu'a" #r"n a#l"carea unu" conce#t #ro+"lact"c cores#un/&torP! Con+. OR"scul o0stetr"calP! S"0"u! ::-:- oct. 1;D:. Ba0ala W.! P9"l"##e.! OLa #er"o$e $u 9aut r"sZue +oetal au cours $e la $eu,"e'e 'o"t"es $e la )rossesseP! W. G/necol. O0st. B"ol. Re#ro$! 1;D.! 1<! 1G!D:;-D-.. H2rte3 P.! OConsulta%"a #renatal& (n "$ent"+"carea " ur'&r"rea sarc"n"" cu r"sc crescutP! H. Luca! O4"a)nost"c " con$u"t& (n sarc"na cu r"sc crescutP! E$. Me$.! Bucure t"! 1;D;! #. -.-.I Bau$et W. " col.! O4e#"sta)e la )rossesse a la r"sZueP! Ga/. Me$. >rance! 1;GG! D<! 1:G;-1:DG Ar"as >.! O?")9-r"sJ #re)nancR an$ $el"*erRP! C. H. Mos0R Co'#. St. Lou"s! Toronto! Pr"ncetoQn! 1;D< A. Pan$ele! OConsulta%"e #renatal&P! Con). Nat. O. G. T"'" oara! se#t. 1;G; Mart"n L. Pernol! O?")9-R"sJ #re)nancRP! Current O0st. An$ GRnec. 4"a)n. an$ Treat'.! Ral#9 C. Benson! Lan)e Me$. Pu0l.! 1;D< Ott C"ll"a's W. ORout"ne #renatal care an$ "$ent"+"cat"on o+ t9e 9")9-r"sJ #at"entP "n Ar"as >.! O?")9 R"sJ Pre)nancR an$ 4el"*erRP! C. H. Mos0/! Co'#. St. Lou"s! Toronto! Pr"ncetoQn8 1;D<8 #.1-1D. Ral#9 Benson! OCurrent O0st. An$ GRnec. 4"a)n. an$ Treat'.P! Lar)e Me$.! 1;D< Ba0son S. G. et al.! O4"a)nost"c an$ 'ana)e'ent o+ t9e +etus an$ neonate r"sJP! < t9 E$. Mos0R! 1;G; Ne)ulescu R.! H"nt" 4.! Sta'at"an El.! M"ron"uc C.! O4"a)nost"cul eco)ra+"c (n o0stetr"c& " )"necolo)"eP! O0stetr"c& " G"necolo)"e! Bucure t"! 1;D=! :D!1!-1-<1

42

Coo#lan$ At. " col.! OA s"'#l"+"e$ ante#artu' 9")9-r"sJ #re)nancR screen"n) +or' 5 stat"st"cal analRs"s o+ .<.; casesP! Can. Me$. Assoc. W. 1;GG! 11I! ;;;. Ro0ert W. SoJol! T9eo$ore B. Wones! Mart"n L.! Pernoll! OT9e #re)nancR at R"sJP! (n OCurrent O0stetr"c an$ GRnecolo)"c 4"a)nos"s an$ Treat'entP! su0 re$ac%"a Alan ?. 4e C9erne/! Mart"n East E$"t"on Y Lar)e 'e$"cal 0ooJ Y 1;;< [e"t9 4eQ0urR! ?Rlton Me"ne! 4a*"$ Cas)ro*e! OUltrasoun$ "n O0stetr"cs an$ GRnaecolo)R! C9urc9"ll L"*"n)stone 1;;H. Luca! N. Cr" an Y Consulta%"a Prenatal&.! E$"tura Me$"cal& Bucure t"! 1;;: N. Cr" an Y O0stetr"c& 6'anual #entru stu$en%" Y e$"%"a a II-a7. E$"tura Metro#ol 1;;.. \\\! Cercetarea s&n&t&%"" re#ro$ucer""! Ro'2n"a 1;;- Y Ra#ort +"nal 1;;. M. Geor)escu Br&"la8 Se0"na Berceanu Y O0stetr"ca-Colec%"a ?"#ocrate! AIUS! 1;;I G. Berceanu Y O0stetr"c& " G"necolo)"e! E$. Me$"cal& Bucure t" 1;;.

43

S-ar putea să vă placă și