Sunteți pe pagina 1din 8

BOALA I ATITUDINEA

BOLNAVULUI N FAA
BOLII
Prof. Dr. Doina Cozman
Asist. Univ. Dr. Minodora Manea

Trirea de boal
Simptomatologia
bolii
Personalitatea
pacientului
Relaiile cu
echipa medical
Concepia
despre boal

I. DEFINITII
I. Definiia sntii (OMS) stare de bine psi!ic" somatic" social

# dpv patologic stare de integritate somatic$

# dpv clinicc lipsa simptomelor

# dpv bolnav stare de bine


Boala implic

tr$ire subiectiv$ nepl$cut$" o suferin%$ uman$ (illess)

o serie de tulbur$ri somatice" fizice (disease)

specifice (e&. Palpita%iile la bolnavi cardiaci" sputa mucopurulent$ 'n bro(ite" etc)

nespecifice (insomnii" astenie" an&ietate" etc)

consecin%e socio#profesionale

limitarea capacit$%ii de munc$"

pierderea rolurilor sociale" a drepturilor (i obliga%iilor sociale"

sc!imb$ri rela%ionale" ma&ime la persoanele internate


II. ROLUL DE BOLNAV (SICK ROLE! implic$ un comportament specific definit de ). Parson
prin

scutirea de responsabilit$%ile rolurilor sociale

drept la a*utor din partea celorlal%i (poate varia 'ntre asumarea e&agerat$ a rolului de
bolnav (i respingerea dreptului la a*utor datorit$ gener$rii unui comple& de inferioritate)

obliga%ia bolnavului de a considera starea sa indezirabil$ (i a coopera pentru vindecare

obliga%ia pentru bolnav de a cere a*utor specializat" competent pentru vindecare" ceea ce
implic$ acceptarea diagnosticului (i mai ales a tratamentului

Comportamentul n faa bolii
III. CO"#OR$A"EN$UL DE BOLNAV (ILLNESS BE%AVIOR! presupune capacitatea individului de a#(i percepe starea de
boal$" de a o interpreta adecvat (i de a lua decizii care faciliteaz$ 'ns$n$to(irea. Oscileaza 'ntre un pol de normalitate (i
unul de e&agerare" catastrofizare

+actori de men%inere a comportamentului de bolnav

)r$s$turile de personalitate (depresia" !ipocondria" an&ietatea)

,duca%ia ('nv$%a%i s$ se pl-ng$ sau dimpotriv$" s$ nu spun$ nimic)

Modelul cultural

Starea socio#economic$ (asigur$rile de s$n$tate" etc)

.eneficiile secundare
IV. I"#AC$UL BOLII ASU#RA #ACIEN$ULUI. .oala determin$

inactivitate

izolare

incertitudinea vindec$rii

sentimentul de neputin%$

culpabilizare

frica de moarte" etc


V. IN$ER#RE$&RI ALE BOLII. .oala e v$zut$ ca (i

/situa%ie normal$0 de(i nedorit$# determin$ individul s$ se mobilizeze (i s$ lupte contra ei# cre(te aderen%a la tratament

/du(man0" uneori apare /fuga 'n s$n$tate0" adic$ ignorarea" negarea bolii" capitulare 'n fa%a bolii

/pedeaps$ meritat$0 1 bolnavul nu se mobilizeaz$ suficient

/pedeaps$ nemeritat$0 1 furie" revolt$ cu mobilizarea resurselor

/salvare0" /c$(tig0 1 mecanism incon(tient (e&. Solda%ii r$ni%i pe c-mpul de lupt$)

/beneficiu0" manipulare con(tient$

/sl$biciune0 stare ascuns$ de bolnav" ca fiind ceva ru(inos

/pierdere iremediabil$0 e&. ,&trac%ia dentar$" apendicectomia la care bolnavul reac%ioneaz$ cu depresie

/valoare aparte0" a*ut$ bolnavul s$#(i reevalueze via%a (i valorileComportamentul n faa bolii
VI. R&S#UNSURI E"O'IONALE (N )A'A BOLII*

iritabilitate" furie

negare par%ial$ sau total$

depresie

an&ietate

resemnare" etc
VII. R&S#UNSURI CO"#OR$A"EN$ALE (N )A'A BOLII

infantilizarea cu regresie comportamental$ (i emo%ional$ (egocentrism" dependen(a de antura*" predominan%a afectelor" a


agresivit$%ii" depresiei" g-ndirii magice" etc)

evaziunea (i fuga de responsabilit$%i

e&altarea ,ului (narcisism primar)" mai ales la cei cu un nivel cultural (i intelectual mai redus

contagiunea informa%ional$ favorizat$ de sc$derea sim%ului critic (i an&iet$%ii

'ntr#a*utorarea uman$
VIII. A$I$UDINI )A'& DE BOAL&

Acceptarea bolii 1 presupune recunoa(terea bolii" intrarea 'n rolul de bolnav.


Poate fi

realist$" ra%ional$ (la persoane ec!ilibrate emo%ional" cu un nivel cultural satisf$c$tor" f$r$ probleme e&isten%iale importante)" duce
la prezentarea la medic (i aderen%a la tratament

dispropor%ionat$ (la persoane nevrotice" cu tulbur$ri de personalitate" etc)

2gnorarea bolii (la oligofreni" bolnavi psi!ici" neurologici" cei cu nivel cultural sc$zut" cei focaliza%i pe alte probleme)

3egarea" refuzul st$rii de boal$ 'n con(tientiz$rii unor tulbur$ri)

prin subestimarea simptomelor" am-narea deciziei de a consulta 'n speran%a c$ va trece de la sine

mecanism de ap$rare

PSIHOLOGIA MEDICULUI I A
ECHIPEI MEDICALE

"e+ic,l -.,t +e pacient /nt0!o t0ipl iposta.*

alin$ suferin%ele bolnavului

vindec$ boala

salveaz$ via%a bolnavului

Caliti ce0,te me+ic,l,i*

intelectuale cuno(tin%e profesionale pentru a


pune un diagnostic corect" fler" etc

morale con(tiin%$ profesional$" altruism"


dezinteres

rela%ionale sinceritate" cordialitate" autoritatePSIHOLOGIA MEDICULUI I A
ECHIPEI MEDICALE

#a0son +esc0ie t0st,0ile +efinito0ii ale stat,t,l,i +e me+ic*

competena te1nic

# probat$ prin e&amene" concursuri ritualizate (i e&primate 'n titluri"

minim de competen%$ 'n ma&im de domenii (generalistul)"

de%inerea unor informa%ii nemedicale (mod de a ob%ine pensii (i alte


drepturi) (i profesionale (protec%ie fa%$ de no&e)

reac%ia corpului medical 'n fa%a impostorilor" a diferitelor curente"


parapsi!ologiei" etc

,ni-e0salism /n aco0+a0ea asistenei me+icale 1 dreptul oric$rui bolnav


la 'ngri*iri egale

specificitate f,ncional 1 utilizarea autorit$%ii profesionale" construirea


unor rela%ii strict profesionale Medic#Pacient

ne,t0alitatea afecti- 1 medicul nu *udec$ bolnavul" nu#l pedepse(te" nu


admite intimitatea cu pacientul

alt0,ism din partea medicului" acordarea de a*utor de urgen%$ 'n caz de


calamit$%i naturale

o2li3ati-itatea o2ine0ii consimm4nt,l,i 2olna-,l,i pentru investiga%ii"


tratament" sau a familiei acestuia atunci c-nd bolnavul se afl$ 'n
incapacitate decizional$

Rolul mediului

respectarea drepturilor (i obliga%iilor pe care le implic$ statutul de


medic

disponibilit$%ile de comunicare cu bolnavul

r$bdare"

utilizarea unor termeni pe care bolnavul s$#i poat$ 'n%elege" interes


pentru o anamnez$ bogat$"

facilitatea adapt$rii atitudinale func%ie de personalitatea bolnavului

tutore autoritar" care pretinde ascultare necondi%ionat$" util$ 'n urgen%e medico#
c!irurgicale"

mentor 'n afec%iunile cronice" la bolnavii cooperan%i" 'n profila&ie"

savant deta(at" care las$ libertatea alegerii pacientului" indicat atunci c'nd
bolnavul are un nivel intelectual (i cultural ridicat" dar (i pacien%ilor ipo!ondri sau
cu pre*udec$%i terapeutice"

p$rinte protector"

avocat al adev$rului"

oglind$ terapeutic$

prestigiul profesional (i social al medicului care poate ac%iona ca


placebo" favoriz-nd evolu%ia favorabil$ a bolnavului