Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 9

DELIMIT!RI "I CONTURI PRIVIND #ELE


"I DATORIILE PE TERMEN LUNG
CREAN
9.$. Delimit%ri privind crean&ele pe termen lung
n cadrul crean&elor imobilizate (pe termen mai mare de un an) se includ
urm!toarele categorii: sumele datorate de filiale, crean"ele legate de participa"ii,
mprumuturile acordate pe termen lung #i alte crean"e imobilizate, precum #i
dobnzile aferente crean"elor imobilizate.
Crean!ele legate de participa!ii reprezint! acele crean"e ale ntreprinderii create
cu ocazia acord!rii de mprumuturi societ!"ilor comerciale la care de"ine titluri de
participare (sume datorate de filiale, de societ!"i asociate sau de alte societ!"i
comerciale la care exist! interese de participare).
n categoria mprumuturilor acordate pe termen lung se cuprind sumele
acordate (pentru o perioad! mai mare de un an) n baza unor contracte pentru care
ntreprinderea percepe dobnzi, potrivit legii.
La alte crean!e imobilizate se includ garan"iile #i cau"iunile depuse de
ntreprindere la ter"i (garan"ii Romtelecom, depozitele bancare pe termen lung
etc.)
Standardul Interna!ional de Contabilitate IAS " Prezentarea situa!iilor
financiare se recomand! clasificarea elementelor n bilan" potrivit criteriului
curent/necurent. Crean"ele pe termen lung #i datoriile pe termen lung fac parte din
categoria activelor necurente, respectiv a pasivelor necurente. Att activele
necurente ct #i pasivele necurente sunt definite ntr-o manier! rezidual! ca fiind
alte active #i datorii dect cele curente.
Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: ($) se a#teapt! s! fie
realizat sau este de"inut pentru vnzare sau consum n cursul normal al ciclului de
exploatare al ntreprinderii; (2) este de"inut n principal n scopul comercializ!rii
sau pe termen scurt #i se a#teapt! a fi realizat n termen de $2 luni de la data
bilan"ului; sau (3) reprezint! numerar sau echivalente de numerar a c!ror utilizare
nu este restric"ionat!. Toate celelalte active trebuie clasificate ca active
imobilizate.
Crean"ele pe termen lung se nregistreaz! n contabilitate la valoarea lor
nominal!, respectiv la valoarea lor de intrare, denumit! valoare contabil!.
Evaluarea la inventar se face la valoarea de utilitate, adic! la valoarea probabil!
de ncasat.
Atunci cnd, cu ocazia inventarierii, se constat! o depreciere sau un risc de
nencasare, se constituie provizioane (reduceri) pentru depreciere, reprezentnd
diferen"a dintre valoarea de intrare a acestora #i valoarea de utilitate stabilit! cu
ocazia inventarierii.
Tot cu ocazia inventarierii, crean"ele sunt supuse verific!rii #i confrunt!rii pe
baza extraselor de cont. Extrasul de cont serve#te la comunicarea #i solicitarea de
la debitor a sumelor aflate n sold la momentul inventarierii, provenite din rela"ii
economico-financiare, precum #i ca instrument de control. Se ntocme#te n trei
exemplare, de c!tre compartimentul financiarcontabil al unit!"ii beneficiare, pe
baza datelor din contabilitatea analitic!.
Se transmit debitorului pentru confruntarea debitului (crean"elor), exemplarele
$ #i 2. Exemplarul 2 se restituie de c!tre debitor ntreprinderii care l-a ntocmit
Clasificare
Evaluare
(care are nregistrat! crean"a), confirmat sau cu eventuale obiec"iuni. Totodat!
trebuie men"ionat! #i modalitatea de plat!, respectiv de stingere a debitului.
9.2. Conturi privind crean&ele pe termen lung
Eviden"a contabil! a crean"elor imobilizate (pe termen lung) se "ine cu ajutorul
contului Crean!e imobilizate. Este un cont de activ, care eviden"iaz! sumele
datorate de filiale, mprumuturile acordate pe termen lung, crean"ele legate de
interesele de participare #i alte crean"e imobilizate, cum sunt depozite #i garan"ii
pl!tite.
n debitul contului Crean!e imobilizate se nregistreaz! valoarea
mprumuturilor acordate, precum #i a garan"iilor depuse la furnizori, iar n creditul
contului se nregistreaz! valoarea rambursat! a crean"elor imobilizate. Soldul
debitor al contului reprezint! valoarea mprumuturilor acordate altor unit!"i #i a
altor crean"e imobilizate.
Dobnzile aferente crean"elor imobilizate se nregistreaz! distinct n conturi
corespunz!toare categoriilor de crean"e imobilizate. Sunt conturi de activ, care se
debiteaz! cu dobnzile de primit #i se crediteaz! la primirea acestora. Soldul este
debitor #i arat! dobnzile de primit aferente crean"elor imobilizate.
Tranzac&ia $. Societatea comercial! ATLANTIC S.A. acord! un mprumut pe
termen lung, societ!"ii PACIFIC S.A., n sum! de 50.000.000 lei, cu o dobnd! de
30%. Durata mprumutului acordat este de 2 ani, rambursabil n tran#e egale, la
sfr#itul fiec!rui an. Dobnda se ncaseaz! anual.
$.$. Acordarea mprumutului
Analiza: Acordarea mprumutului genereaz! o crean"! imobilizat! (A+) #i duce la
diminuarea disponibilit!"ilor b!ne#ti (A-).
Formula contabil! este:
mprumuturi
acordate pe termen
lung
= Conturi curente
la b#nci
50.000.000 lei
$.2. Recunoa!terea dobnzii n exerci"iul N
Analiza: Dobnda cuvenit! pentru exerci"iul N duce la recunoa#terea unei crean"e
(A+) pn! la ncasarea acesteia, simultan cu recunoa#terea unui venit financiar
(P+). Formula contabil! este:
Dobnda aferent#
mprumuturilor
acordate pe termen
lung
= Venituri din
crean!e
imobilizate
$5.000.000 lei
$.3. ncasarea crean"elor n exerci"iul N
Analiza: ncasarea la 3$ XII N a 50% din mprumutul acordat, ct #i a dobnzii
aferente conduce la cre#terea disponibilit!"ilor b!ne#ti (A+) #i la diminuarea
crean"elor fa"! de societatea PACIFIC SA (A-).
Formula contabil! este:
Conturi
curente
la b#nci
= % 40.000.000 lei
mprumuturi acordate pe 25.000.000 lei
Conturi
privind
crean&ele pe
termen lung
termen lung
Dobnzi aferente
mprumuturilor acordate pe
termen lung $5.000.000 lei
n exerci"iul N+$ se nregistreaz! opera"iuni similare:
Dobnda cuvenit! pentru exerci"iul N+$:
Dobnda aferent#
mprumuturilor
acordate pe termen
lung
= Venituri din
crean!e
imobilizate
7.500.000 lei
$.4. ncasarea la 3$ XII N+$ a restului de 50% din mprumutul acordat, ct #i a
dobnzii aferente:
Conturi
curente
la b#nci
= % 32.500.000 lei
mprumuturi acordate
pe termen lung 25.000.000 lei
Dobnzi aferente
mprumuturilor acordate
pe termen lung 7.500.000 lei
Tranzac&ia 2. Societatea ATLANTIC S.A. depune o garan"ie la ROMGAZ, (cu
anticipa"ie de o lun!). La expirarea contractului ATLANTIC S.A. achit! din
garan"ie o parte din factura de consum de gaz metan:
2.$. Recunoa!terea crean"ei
Analiza: Depunerea garan"iei genereaz! o crean"! imobilizat! fa"! de furnizor
(A+), simultan cu diminuarea disponibilit!"ilor b!ne#ti (A-).
Formula contabil! este:
Alte crean!e
imobilizate
= Conturi curente la
b#nci
2.000.000 lei
2.2. Achitarea datoriei
Analiza: La expirarea contractului, garan"ia constituit! este folosit! pentru
achitarea unei p!r"i din consumul de gaz metan. Datoria fa"! de furnizori pentru
gazul metan furnizat scade (P-), iar crean"a imobilizat! scade de asemenea (A-).
Formula contabil! este:
Furnizori = Alte crean!e imobilizate 2.000.000 lei
9.3. Conturi privind datoriile pe termen lung
mprumuturile #i datoriile pe termen lung sunt structuri de capitaluri str!ine pe
care ntreprinderea are obliga"ia de a le restitui la termen #i pentru care trebuie s!
pl!teasc! o dobnd!. Acestea fac parte din structura capitalurilor permanente. n
categoria datoriilor pe termen lung (cu exigibilitate peste un an) se cuprind
mprumuturile din emisiunea de obliga"iuni, creditele bancare pe termen lung,
Clasificare
datorii legate de participa"ii, alte mprumuturi #i datorii asimilate, ct #i dobnzile
aferente acestora.
Standardul Interna!ional de Contabilitate IAS " Prezentarea situa!iilor
financiare precizeaz! c! o datorie trebuie clasificat! ca datorie curent! atunci
cnd: ($) se a#teapt! s! fie realizat! n cursul normal al ciclului de exploatare al
ntreprinderii; (2) este exigibil! n termen de $2 luni de la data bilan"ului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
Datoriile comerciale trebuie considerate drept datorii curente chiar dac! ele nu
sunt exigibile n termen de
$2 luni de la data bilan"ului. n schimb, datoriile pe termen lung, care devin
scadente ntr-o perioad! de pn! la $2 luni de la data bilan"ului, trebuie clasificate
drept datorii curente.
mprumuturile din emisiuni de obliga"iuni reprezint! datorii pe termen lung,
create prin vnzarea de obliga"iuni (titluri de credit) c!tre persoane fizice sau
juridice. Obliga"iunea este valoarea mobiliar! negociabil!, care confer!
de"in!torului calitatea de creditor. El are dreptul de a ncasa de la emitent
dobnzile aferente sumei date cu mprumut.
mprumuturile din emisiuni de obliga"iuni mai sunt cunoscute #i sub denumirea
de mprumuturi obligatare. Obliga"iunile dau dreptul la dobnd! care este
negociat!, f!r! a participa la gestiunea societ!"ii. n func"ie de tipul dobnzii,
mprumuturile obligatare pot fi cu dobnd! fix!, cu dobnd! variabil!. Pentru
mprumuturile cu dobnd! fix! rata dobnzii r!mne aceea#i de la data emisiunii
obliga"iunilor #i pn! la data scadent!. Pentru mprumuturile cu dobnd! variabil!,
rata dobnzii se modific! pe perioada mprumutului n func"ie de evolu"ia pie"ei
monetare.
Societatea pe ac"iuni poate emite obliga"iuni la purt!tor sau nominative, pentru
o sum! care s! nu dep!#easc! din capitalul v!rsat #i existent, conform ultimului
bilan" aprobat. Valoarea nominal! a unei obliga"iuni nu poate fi mai mic! de
25.000 lei. Obliga"iunile din aceea#i emisiune trebuie s! fie de o valoare egal! #i
acord! posesorilor lor drepturi egale. Obliga"iunile pot fi emise n form!
material!, pe suport hrtie sau n form! dematerializat!, prin nscriere n cont.
Obliga"iunile pot fi convertibile n ac"iuni. Valoarea nominal! a obliga"iunilor
convertibile n ac"iuni va trebui s! fie egal! cu cea a ac"iunilor.
Vnzarea obliga"iunilor se face, de regul!, prin intermediar (societ!"i de valori
mobiliare sau alte institu"ii financiare ori bancare abilitate), f!r! a fi exclus!
posibilitatea vnz!rii directe de c!tre societatea comercial! emitent!.
Obliga"iunile se ramburseaz! de societatea emitent! la scaden"!. nainte de
scaden"!, obliga"iunile din aceea#i emisiune #i cu aceea#i valoare pot fi
rambursate, prin tragere la sor"i, la o sum! superioar! valorii nominale, stabilit! de
societate #i anun"at! public cu cel pu"in $5 zile nainte de data tragerii la sor"i.
Obliga"iunile convertibile pot fi preschimbate n ac"iuni ale societ!"ii emitente, n
condi"iile stabilite n prospectul de ofert! public!.
Modalit!"ile de rambursare a obliga"iunilor din momentul contract!rii
mprumutului pot fi:
rambursarea constant! prin anuit!"i cu plata corespunz!toare a dobnzilor;
rambursarea integral! la scaden"! cu plata anual! a dobnzilor;
rambursarea n tran#e egale, prin procedeele tragerilor la sor"i sau
r!scump!r!rii #i anul!rii obliga"iunilor.
Pentru nregistrarea n contabilitate a mprumuturilor din emisiunea de
obliga"iuni se analizeaz! urm!toare elemente definitorii:
mprumuturile
din emisiuni
de obliga&iuni
Rambursarea
valoarea nominal! este valoarea nscris! pe obliga"iune #i nu poate fi mai
mic! de 25.000 lei;
valoarea de emisiune este valoarea ncasat! pe obliga"iune n momentul
vnz!rii (pre"ul pl!tit de cump!r!tor);
valoarea de rambursare valoarea pl!tit! de emitent n momentul
r!scump!r!rii obliga"iunilor (momentul ramburs!rii mprumutului); ea poate fi
egal! sau mai mare dect valoarea nominal!;
prima de rambursare reprezint! diferen"a dintre valoarea de rambursare (mai
mare) #i valoarea de emisiune (mai mic!), respectiv diferen"a pl!tit! n plus
de"in!torilor (cump!r!torilor) de obliga"iuni; se achit! pentru a face
mprumutul ct mai atractiv; primele de rambursare a obliga"iunilor trebuie
amortizate prin sume anuale rezonabile, cel mai trziu pn! n momentul
ramburs!rii datoriei;
dobnda - venitul obliga"iunilor se determin! prin aplicarea procentului de
dobnd! la valoarea nominal!.
Evaluarea mprumuturilor #i datoriilor pe termen lung cu ocazia primei
recunoa#teri n contabilitate se face la valoarea nominal! sau valoarea de
rambursare, dac! cele dou! valori sunt diferite.
Evaluarea la inventar se face, de regul!, la valoarea lor probabil! de plat!, iar
inventarierea datoriilor #i mprumuturilor pe termen lung se face pe baz! de extras
de cont.
Contabilitatea mprumuturilor #i datoriilor asimilate se "ine cu ajutorul
urm!toarelor conturi:
mprumuturi din emisiuni de obliga!iuni;
Credite bancare pe termen lung;
Datorii ce privesc imobiliz#rile financiare;
Alte mprumuturi $i datorii asimilate;
Dobnzi aferente mprumuturilor $i datoriilor asimilate;
Prime privind rambursarea obliga!iunilor.
Contul mprumuturi din emisiuni de obliga!iuni este folosit pentru eviden"a
mprumuturilor din emisiunea obliga"iunilor #i, dup! func"ia contabil!, este un
cont de pasiv. Se crediteaz# cu suma mprumuturilor ob"inute la valoarea de
rambursare a obliga"iunilor emise #i se debiteaz# cu suma mprumuturilor din
emisiuni de obliga"iuni rambursate. Soldul contului reprezint! mprumuturile din
emisiuni de obliga"iuni nerambursate.
Con"inutul economic al urm!toarelor trei conturi este acela de datorii pe termen
lung, iar func"ia lor contabil! este de pasiv. Se crediteaz# cu sumele mprumutate
de la b!nci, alte institu"ii de credit, persoane fizice #i juridice, potrivit legii. Se
debiteaz# cu ocazia restituirii mprumuturilor #i datoriilor asimilate. Soldul
creditor al acestor conturi reprezint! datoriile neachitate.
Contul Dobnzi aferente mprumuturilor $i datoriilor asimilate eviden"iaz!
dobnzile aferente, pe categorii de mprumuturi #i datorii, cu ajutorul conturilor
sintetice de gradul II. Se crediteaz# cu dobnzile angajate n fiecare exerci"iu #i se
debiteaz# cu dobnzile pl!tite. Soldul acestui cont este creditor #i reflect!
dobnzile angajate #i neachitate.
Contul Prime privind rambursarea obliga!iunilor este un cont cu func"ie
contabil! de activ, cu ajutorul c!ruia se "ine eviden"a primelor de rambursare
reprezentnd diferen"a dintre valoarea de emisiune #i valoarea de rambursare. n
debit nregistreaz! primele de rambursare aferente mprumuturilor din emisiunea
de obliga"iuni, iar n credit valoarea primelor de rambursare amortizate. Soldul
Evaluarea
Conturi
privind
datoriile pe
termen lung
contului reprezint! valoarea primelor de rambursare, neamortizate #i se prezint! n
bilan" ca o corec"ie a mprumutului din emisiunea de obliga"iuni, sumele fiind
detaliate n notele la conturile anuale.
Contul Cheltuieli privind dobnzile serve#te pentru nregistrarea angaj!rii
cheltuielilor cu dobnzile cuvenite obligatarilor.
Tranzac&ia $. SC ATLANTIC S.A. emite $0.000 de obliga"iuni cu valoarea
nominal! de 50.000 lei n vederea contract!rii unui mprumut de 500.000.000 lei,
rambursabil n 2 ani, cu dobnd! fix! de 30% pe an. mprumutul este primit la
$.07.N. Pre"ul de emisiune este de 50.000 lei/obliga"iune, iar pre"ul de rambursare
este de 60.000 lei/obliga"iune. Valoarea de emisiune este ncasat! integral n
momentul vnz!rii obliga"iunilor. Rambursarea are loc la sfr#itul anului prin
tragere la sor"i #i prin r!scump!rarea #i anularea obliga"iunilor. Dobnda se
calculeaz! #i se pl!te#te la sfr#itul fiec!rui an.
$.$. Contractarea !i ncasarea mprumutului
Analiza: Vnzarea celor $0.000 obliga"iuni la 0$.06.N ncasate integral d! na#tere
la o datorie fa"! de obligatari, constituit! la nivelul valorii de rambursare (P+) #i la
cre#terea disponibilit!"ilor b!ne#ti ale ntreprinderii (A+), echivalente cu valoarea
de emisiune a obliga"iunilor. Diferen"a ntre cele dou! valori este prima de
rambursare (A+), care este un cost pentru ntreprindere, cost ce va fi e#alonat pe
durata mprumutului.
suma de
ncasat:
$0.000
obliga"iuni
x
50.000
lei/obliga"iune
= 500.000.000 lei
suma de
rambursat:
$0.000
obliga"iuni
x
60.000
lei/obliga"iune
= 600.000.000 lei
prim% de
rambursare $00.000.000 lei
Formula contabil! este:
% = mprumuturi din
emisiuni de
obliga!iuni 600.000.000 lei
Conturi curente
la b#nci 500.000.000 lei
Prime privind
rambursarea
obliga!iunilor $00.000.000 lei
$.2. Amortizarea primelor de rambursare la 3#.#2.N
Analiza: La sfr#itul exerci"iului N are loc calculul #i nregistrarea amortiz!rii
primelor de rambursare, opera"iune care genereaz! cheltuieli financiare (A+) #i o
diminuare a primelor de rambursare (A-). La calculul amortiz!rii se va "ine cont de
perioada dintre momentul primirii mprumutului (0$.07.N) #i sfr#itul exerci"iului N.
Rata anual! $00.000.000/2 = 50.000.000.lei
Rata anului N
(pentru 6 luni) 50.000.000x6/$2 = 25.000.000 lei
Formula contabil! este:
Cheltuieli financiare
privind amortizarea
primelor
de rambursare
a obliga!iunilor
= Prime privind
rambursarea
obliga!iunilor
25.000.000 lei
$.3. Recunoa!terea dobnzii pentru exerci"iul N
Analiza: Calculul #i nregistrarea dobnzii pentru exerci"iul N genereaz! o
cheltuial! financiar! cu dobnzile (A+), concomitent cu recunoa#terea dobnzii de
plat! c!tre obligatari (P+).
Dobnda = nr. de obliga"iuni x VN x rata dobnzii x
x nr.luni =
= $0.000 x 50.000 x 30% x 6/$2 =
= 75.000.000 lei.
Formula contabil! este:
Cheltuieli
privind
dobnzile
= Dobnzi aferente
mprumuturilor din
emisiuni de obliga!iuni
75.000.000 lei
$.4. Plata dobnzii
Analiza: Plata dobnzii duce la diminuarea datoriei fa"! de obligatari (P-),
simultan cu reducerea disponibilit!"ilor b!ne#ti (A-).
Formula contabil! este:
Dobnzi aferente
mprumuturilor
din emisiuni
de obliga!iuni
= Conturi curente
la b#nci
75.000.000 lei
$.5. Amortizarea primelor de rambursare
la 3#. #2. N+#
Analiza: La sfr#itul exerci"iului N+$ se calculeaz! #i se nregistreaz! amortizarea
primelor de rambursare a obliga"iunilor, opera"iune care genereaz! cheltuieli
financiare (A+) #i o diminuare a primelor de rambursare (A-).
Formula contabil! este:
Cheltuieli financiare
privind amortizarea
primelor de
rambursare a
obliga!iunilor
= Prime privind
rambursarea
obliga!iunilor
50.000.000 lei
$.6. Recunoa!terea dobnzii pentru exerci"iul N+#
Analiza: Calculul #i nregistrarea dobnzii pentru exerci"iul N+$ genereaz! o
cheltuial! financiar! cu dobnzile (A+), concomitent cu recunoa#terea dobnzii de
plat! c!tre obligatari (P+).
Formula contabil! este:
Dobnda anual! = 50.000.000 x 30% = $50.000.000 lei
Cheltuieli privind
dobnzile
= Dobnzi aferente
mprumuturilor
din emisiunea de
obliga!iuni
$50.000.000 lei
$.7. Rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obliga"iuni
Analiza: Rambursarea a 50% din obliga"iuni prin tragere la sor"i duce la o
diminuare a datoriilor fa"! de obligatari (P-) #i o cre#tere a datoriilor pe termen
scurt (P+) pn! la achitarea sumelor cuvenite obligatarilor.
$0.000 obliga"iuni x 50% x 60.000 lei =300.000.000 lei
Formula contabil! este:
mprumuturi din
emisiuni de
obliga!iuni
= Creditori diver$i 300.000.000 lei
$.8. Plata datoriilor
Analiza: Plata dobnzii #i a p!r"ii din mprumut duce la diminuarea datoriei fa"!
de creditori pentru suma mprumutat! #i dobnzile aferente (P-), dar #i a
disponibilit!"ilor b!ne#ti (A-).
Formula contabil! este:
% = Conturi
curente
la b#nci 450.000.000 lei
Creditori diver$i 300.000.000 lei
Dobnzi aferente
mprumuturilor din
emisiuni de obliga!iuni $50.000.000 lei
$.9. Calculul !i nregistrarea amortiz$rii primelor de rambursare
Analiza: n exerci"iul N+2, au loc opera"iuni similare. La 30.06.N+2, data
scaden"ei mprumutului, se calculeaz! #i se nregistreaz! amortizarea primelor de
rambursare pentru ultimele #ase luni.
Cheltuieli financiare
privind amortizarea
primelor de
rambursare a
obliga!iunilor
= Prime privind
rambursarea
obliga!iunilor
25.000.000 lei
$.$0. Calculul !i nregistrarea dobnzii aferente
mprumutului nerambursat
Dobnda = 250.000.000 x 30% x 6/$2 = 37.500.000 lei
Cheltuieli privind
dobnzile
= Dobnzi aferente
mprumuturilor
din emisiuni de
obliga!iuni
37.500.000 lei
$.$$. Achitarea dobnzii
Dobnzi aferente
mprumuturilor
din emisiuni de
obliga!iuni
= Conturi curente
la b#nci
37.500.000 lei
$.$2. R$scump$rarea obliga"iunilor
Analiza: R!scump!rarea celor 5.000 de obliga"iuni (50% din num!rul celor
emise), n vederea ramburs!rii contravalorii mprumutului contractat, duce la
cre#terea titlurilor de valoare de"inute de ntreprindere (A+), concomitent cu
diminuarea disponibilit!"ilor b!ne#ti ale ntreprinderii (A-).
Valoarea = 5.000 x 60.000 lei/obliga"iune = 300.000.000 lei
Formula contabil! este:
Obliga!iuni emise
$i r#scump#rate
= Conturi curente
la b#nci
300 .000.000 lei
$.$3. Anularea obliga"iunilor cump$rate
Analiza: Anularea obliga"iunilor r!scump!rate, respectiv lichidarea mprumutului,
duce la diminuarea titlurilor de valoare de"inute de ntreprindere (A-) #i a
datoriilor fa"! de obligatari (P-).
Formula contabil! este:
mprumuturi din
emisiuni de
obliga!iuni
= Obliga!iuni emise
$i r#scump#rate
300.000.000 lei
n acest moment, 30.06.N+2, mprumutul din emisiunea de obliga"iuni este
rambursat integral.
Tranzac&ia 2. S.C. ATLANTIC S.A. contracteaz! un credit bancar pe termen de 2
ani, n sum! de 200.000.000 lei, dobnda anual! de 30%. Rambursarea creditului
se face n tran#e egale, la sfr#itul fiec!rui exerci"iu.
2.$. ncasarea creditului bancar
Analiza: Contractarea creditului bancar genereaz! cre#terea disponibilit!"ilor
b!ne#ti (A+) ale ntreprinderii #i a datoriei fa"! de institu"ia de credit (P+).
Formula contabil! este:
Conturi curente la
b#nci
= Credite bancare
pe termen lung
200.000.000 lei
2.2. Recunoa!terea dobnzii
Analiza: nregistrarea dobnzii n exerci"iul N genereaz! o cheltuial! financiar! cu
dobnzile (A+), concomitent cu recunoa#terea dobnzii de plat! c!tre obligatari
(P+).
Formula contabil! este:
Cheltuieli privind
dobnzile
= Dobnzi aferente
creditelor bancare
pe termen lung
60.000.000 lei
2.3. Rambursarea datoriilor
Analiza: Rambursarea primei tran#e de credit #i plata dobnzii nregistrate duce la
diminuarea datoriilor fa"! de banc! (P-) #i diminuarea disponibilit!"ilor b!ne#ti
(A-).
Formula contabil! este:
% = Conturi
curente
la b#nci $60.000.000 lei
Credite bancare pe termen
lung $00.000.000 lei
Dobnzi aferente
creditelor bancare pe
termen lung 60.000.000 lei
n exerci"iul N+$ au loc opera"iuni contabile similare.
2.4. nregistrarea dobnzii n exerci"iul N+$:
Cheltuieli privind
dobnzile
= Dobnzi aferente
creditelor bancare
pe termen lung
30.000.000 lei
2.5. Rambursarea primei tran#e de credit #i plata dobnzii nregistrate:
% = Conturi
curente
la b#nci $30.000.000 lei
Credite bancare pe termen
lung $00.000.000 lei
Dobnzi aferente
creditelor bancare pe
termen lung 30.000.000 lei
9.4. Prezentarea informa&iilor privind crean&ele 'i datoriile
pe termen lung n note
Reglement!rile privind Programul de Dezvoltare a Contabilit!"ii din Romnia impun prezentarea
de informa"ii suplimentare, relevante pentru necesit!"ile utilizatorilor n ceea ce prive#te crean"ele #i
datoriile pe termen lung.
NOTA 5
Situa&ia crean&elor
Mii lei
Termen de lichiditate Crean&e Sold la
3$ decembrie
(2+3)
Sub $ an Peste un an
0 $ 2 3
Total, din care: 60.000 60.000
Crean"e asupra societ!"ilor
din cadrul grupului
30.000 30.000
Crean"e din interese de participare 20.000 20.000
Alte crean"e $0.000 $0.000
La sfr#itul exerci"iului contabil, S.C. ATLANTIC S.A. de"ine crean"e asupra
filialelor sale din "ar! n sum! de 30.000 mii lei aferente mprumutului acordat.
Pe parcursul exerci"iului financiar, societatea a acordat un mprumut pe termen
lung societ!"ilor asociate nregistrnd la 3$ decembrie 2000 crean"e n suma de
20.000 mii lei.
S.C. ATLANTIC S.A. a depus garan"ie la ROMGAZ n sum! de $0.000 mii lei.
SITUA#IA DATORIILOR
-mii lei-
Termen de exigibilitate
Datorii
Sold la
3$ decembrie
(2+3+4)
Sub $ an $-5 ani Peste 5 ani
Total, din care: 60.000 30.000 30.000
mprumuturi din emisiuni de
obliga"iuni
50.000 20.000 30.000
Sume datorate institu"iilor de
credit
$0.000 $0.000
Avansuri ncasate n contul
comenzilor
Datorii comerciale furnizori
Efecte de comer" de pl!tit
Sume datorate societ!"ilor din
cadrul grupului
Sume datorate privind
interesele de participare
Alte datorii, inclusiv datorii
fiscale #i datorii pentru
asigur!rile sociale
mprumuturile din emisiuni de obliga"iuni includ datoriile pe termen lung ca
urmare a emiterii de obliga"iuni, datorii n sum! de 60.000 mii lei, care trebuie
rambursate astfel: 20.000 mii lei ntre $-5 ani #i 30.000 mii lei peste 5 ani.
Sumele datorate institu"iilor de credit reprezint! creditele contractate de S.C.
ATLANTIC S.A. de la institu"iile bancare, valoarea creditelor pe care societatea
le are de rambursat ntr-o perioad! cuprins! ntre $-5 ani fiind de $0.000 mii lei.
Not!: vezi #i Anexa 2 care prezint! exemplul S.C. MONYKOS.
9.5. Exerci&ii 'i probleme
$) Ce reprezint# crean!ele pe termen lung? Dar datoriile pe termen lung?
2) Prezenta!i structurile crean!elor pe termen lung.
3) La ce valori sunt nregistrate creditele pe termen lung cu ocazia primei recunoa$teri n
contabilitate?
4) Ce $ti!i despre contul Crean"e imobilizate?
Crean&e asupra
societ%&ilor
din cadrul
grupului
Crean&e din
interese de
participare
Alte crean&e
mprumuturi
din emisiuni de
obliga&iuni
Sume datorate
institu&iilor de
credit
5) Prezenta!i caracteristicile datoriilor pe termen lung.
6) Prezenta!i momentele $i valorile de nregistrare ale datoriilor pe termen lung.
7) Ce $ti!i despre contul mprumuturi din emisiuni de obliga"iuni? Dar despre contul Dobnzi
aferente mprumuturilor !i datoriilor asimilate?
8) La data de 05."0. N, societatea Z acord# un mprumut societ#!ii Y, n valoare de "00.000.000 lei,
cu dobnda de 60%, termen de rambursare 5 ani n tran$e egale, la sfr$itul fiec#rui an.
Dobnda se ncaseaz# anual. Care sunt nregistr#rile contabile ce se efectueaz# la 5."0. N $i la
3"."0. N n exerci!iul N+" $i la 3"."2. N+"?
9) S.C. ATLANTIC S.A. emite 5.000 de obliga!iuni cu valoarea nominal# de 25.000 lei $i valoare de
rambursare 30.000 lei/obliga!iune. Care este nregistrarea contabil# ce se efectueaz#?