Sunteți pe pagina 1din 14

CONTUL DE EXECUTIE PE ANUL 2008

- VENITURI -

Cod
indicator

00.01

Denumirea indicatorilor

TOTAL VENITURI (1+2+3)

48.02

I. VENITURI PROPRII - TOTAL (1-A 3.1+2-c)

00.02

1. VENITURI CURENTE (A+B)


A. VENITURI FISCALE
(A1.+ A2.+ A3.+ A4.)

00.03

Prevederi
definitive
2008

Prevederi
initiale 2008

lei
Incasari
realizate
2008

271.651.000 271.989.000 237.834.771


77.555.000 83.254.418 53.432.789
263.501.000 244.132.514 209.997.235
247.931.000 218.228.401 198.923.859

00.04

A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI


CASTIGURI DIN CAPITAL (A1.1+A1.2)

108.237.000 77.194.695 72.900.504

00.06

A.1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI


CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE (a+b+c)

108.087.000 77.189.572 72.895.381

01.02

(a) Impozit pe profit

01.02.01 -Impozit pe profit de la agentii economici


03.02 (b) Impozit pe venit
- Impozit pe venit transfer proprietate
03.02.18
imobiliara
(c) Cote si sume defalcate din impozitul pe
04.02
venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
- Sume alocate de consiliul judetean pentru
04.02.04
echilibrarea bugetelor locale din care:
-sume alocate de consiliul judetean pentru
echilibrarea bugetului local
-sume alocate de consiliul judetean pentru
proiecte infrastructura
A.1.2 ALTE IMPOZITE PE VENIT,
00.07
PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
05.02
capital de la persoane fizice
- Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
05.02.50
capital
A 2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
00.09
(A. 2.1)
A. 2.1 IMPOZITE SI TAXE PE
07.02
PROPRIETATE

5.715

5.715

0
0

5.715
661.857

5.715
661.601

661.857

661.601

108.087.000 76.522.000 72.228.065


105.738.000 74.173.000 70.099.267
2.349.000

2.349.000

2.128.798

149.000

149.000

144.160

2.200.000

2.200.000

1.984.638

150.000

5.123

5.123

150.000

5.123

5.123

150.000

5.123

5.123

44.200.000 35.744.045 25.161.482


44.200.000 35.744.045 25.161.482

07.02.01 - Impozit pe cladiri

35.000.000 30.451.959 22.076.787

07.02.02 - Impozit pe teren

5.700.000

4.309.646

2.342.698

- Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru


07.02.03 pentru activitatea notariala si alte taxe de
timbru

3.000.000

454.422

453.406

500.000

528.018

288.591

07.02.50 - Alte impozite si taxe pe proprietate

A 3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI


SERVICII (A3.1+A3.2+A3.3)
A 3.1 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE
11.02
VALOAREA ADAUGATA
11.02.02
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor din care:
00.01

- cheltuieli de personal din institutiile de


invatamant preuniversitar de stat
- drepturile asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap; burse; obiecte de
inventar scolare; ajutor social si incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni si combustibil
petrolier; servicii comunitare de evidenta a
persoanelor; crese
- Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata din care :
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare
-sume defalcate din TVA pentru proiecte
15.02
A 3.2 TAXE PE SERVICII SPECIFICE
15.02.01 - Impozit pe spectacole
15.02.50 - Alte taxe si servicii specifice
11.02.06

16.02

A. 3.3 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,


AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

16.02.02 - Taxe asupra mijloacelor de transport


- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
16.02.03
autorizatii de functionare
- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
16.02.50 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
activitati
00.11 A 4. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.02 Alte impozite si taxe fiscale
18.02.50 - Alte impozite si taxe

00.12

B. VENITURI NEFISCALE (B 1 + B2)

95.094.000 104.965.089 100.575.838


82.859.000 94.281.000 94.242.335
81.981.000 88.913.000 88.874.335
73.119.000 80.316.000 80.287.390

8.862.000

8.597.000

8.586.945

878.000

5.368.000

5.368.000

552.000
326.000
220.000
20.000
200.000

5.042.000
326.000
349.980
49.700
300.280

5.042.000
326.000
349.980
49.700
300.280

12.015.000 10.334.109

5.983.523

8.500.000

8.365.524

4.175.157

3.500.000

1.888.756

1.807.114

15.000

79.829

1.252

400.000
324.572
286.035
400.000
324.572
286.035
400.000
324.572
286.035
15.570.000 25.904.113 11.073.376

00.13
30.02
30.02.01
30.02.03
30.02.05
30.02.08
30.02.50

00.14
33.02
33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.28
33.02.50
34.02
34.02.02
34.02.50
35.02
35.02.01

B 1. VENITURI DIN PROPRIETATE


Venituri din proprietate
- Varsaminte din profitul net al regiilor
autonome de sub autoritatea consiliilor locale
- Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
anilor precedenti
- Venituri din concesiuni si inchirieri
- Venituri din dividende
- Alte venituri din proprietate

B 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII


(B2.1+B 2.2+B 2.3+B 2.4)
B 2.1 VENITURI DIN PRESTARI DE
SERVICII SI ALTE ACTIVITATI
- Venituri din prestari servicii
- Contributia partilor sau sustinatorilor legali
pentru intretinerea copiilor in crese
- Contributia persoanelor beneficiare ale
cantinelor de ajutor social
- Venituri din recuperarea cheltuielilor de
judecata
- Alte venituri din prestari servicii
B 2.2 VENITURI DIN TAXE
ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE
- Taxe extrajudiciare de timbru
- Alte venituri din taxe administrative, eliberari
permise
B 2.3 AMENZI, PENALITATI SI
CONFISCARI
- Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale

3.920.000

3.979.588

2.990.956

3.920.000

3.979.588

2.990.956

3.000

1.690

1.690

200.000

3.200.000
500.000
17.000

2.970.567
955.830
51.501

2.025.522
955.830
7.914

11.650.000 21.924.525

8.082.420

3.770.000

4.242.468

4.183.698

2.700.000

3.512.588

3.512.588

50.000

47.663

47.663

20.000

22.753

22.753

700.000

436.441

377.671

300.000

223.023

223.023

2.600.000

1.797.162

1.739.572

2.300.000

1.663.203

1.654.967

300.000

133.959

84.605

5.050.000 15.698.600

1.972.855

3.800.000

6.477.348

1.558.612

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea


cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe.
35.02.50 - Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.02
B 2.4 DIVERSE VENITURI
36.02.50 - Alte venituri
00.15 2. VENITURI DIN CAPITAL (2.1)
2.1 VENITURI DIN VALORIFICAREA
39.02
BUNURILOR

50.000

55.557

40.027

1.200.000
230.000
230.000
5.000.000

9.165.695
186.295
186.295
9.924.904

374.216
186.295
186.295
9.905.954

5.000.000

9.924.904

9.905.954

39.02.01 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale


institutiilor publice

4.000.000

9.624.875

9.605.925

39.02.07 - Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand


domeniului privat al statului
42.02 3. SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE, din
care:
Subventii pentru retehnologizarea centralelor
42.02.01
termice

3.150.000 17.931.582 17.931.582


0

6.758.200

6.758.200

Subventii pentru finantarea unor cheltuieli de


42.02.14 capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar

3.150.000

1.961.916

1.961.916

42.02.19 Subventii pentru investitii publice finantate prin


"Programul operational regional 2007-2013

62.056

62.056

42.02.29 Subventii pentru sistemul informational


imobiliar-edilitar

70.000

70.000

8.104.000

8.104.000

611.549

611.549

169.011

169.011

194.850

194.850

Subventii pentru compensarea cresterii


42.02.32 neprevizionate la preturile combustibililor
pentru energia termica pentru populatie
Subventii pentru acordarea sprijinului la
42.02.33
constituirea familiei
42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei
42.02.36 Subventii pentru acordarea trusoului pentru
nou-nascuti

1.000.000

300.029

300.029

CONTUL DE EXECUTIE PE
CHELTUIELI

Cod
clasificatie

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL
I
51.02
O1

CHELTUIELI

SERVICII PUBLICE GENERALE (1+2+3+4)


1. AUTORITATI EXECUTIVE (A+B)
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare

85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

54.02
O1

2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
50
fonduri de rezerva

79

C. Operatiuni financiare
rambursari de credite

O5
O6
10

2.1 Fond de rezerva la dispozitia consiliului


2.2 Fond de garantare imprumuturi BERD 198.000 USD
2.3 Servicii publice comunitare de evidenta a
persoanelor

10
20
50

2.4 Alte servicii publice-alegeri

20

55.02

56.02
O1

dobanzi program ISPA

4. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL


A. Cheltuieli curente, din care:

51

61,02
O1

bunuri si servicii

3. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

30

II

cheltuieli de personal
bunuri si servicii

transferuri - asigurari sanatate pentru asistati

APARARE, ORDINE PUBLICA ( 5 )


5. APARARE, ORDINE PUBLICA
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare

O3 5.1 Politia comunitara


O1

A. Cheltuieli curente, din care:


10
cheltuieli de personal

20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare
O5 5.2 Protectia civila
O1

A. Cheltuieli curente, din care:


20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital

71

III
65,02
O1

O3

active nefinanciare

CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE ( 6+7+8 +9)


6. INVATAMANT
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
51
transferuri curente
55
transferuri interne-Programe Phare
57
asistenta sociala- tichete cadou
59
alte cheltuieli-burse scolare
70 B.Cheltuieli de capital finantate din bugetul local
70 B.Cheltuieli de capital finantate din bugetul MECT
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

6.1 Invatamant prescolar si primar


invatamant prescolar
invatamant primar

O4

6.2 Invatamant secundar


invatamant secundar inferior
invatamant secundar superior
invatamant profesional

11

6.3 Servicii auxiliare pentru educatie


internate si cantine pentru elevi

66,02
O1

7. SANATATE
A. Cheltuieli curente, din care:

20
51
50

67,02
O1

bunuri si servicii
transferuri curente

7.1 Alte institutii si actiuni sanitare

20

Ambulatoriul "Nicolae Titulescu", din care:


bunuri si servicii
Spitalul judetean, din care:

51

transferuri curente

8. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


A. Cheltuieli curente, din care:
20
bunuri si servicii
51
transferuri curente
59
alte cheltuieli
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

O3

8.1 Servicii culturale

51
O5

Casa de cultura a municipiului Buzau, din care:


transferuri curente

8.2 Servicii recreative si sportive

59

a) sport, din care:


alte cheltuieli
b)

O1
20
70
71
O6

intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,


baze sportive si de agrement, din care
A. Cheltuieli curente, din care:
bunuri si servicii, din care:
Complex Gloria
B.Cheltuieli de capital
active nefinanciare

8.3 Servicii religioase

59
50

8.4 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii, si religiei

20
59
68.02
O1

alte cheltuielibunuri si servicii


alte cheltuieli-

9. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA


A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
55 transferuri interne-Programe Phare Complex Marghiloman
57
asistenta sociala

59
alte cheltuieli -asociatii si fundatii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent
O4

9.1 Asistenta acordata persoanelor in virsta

57

asistenta sociala
- camin Rm.Sarat
- camin Al.Marghiloman, din care:
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

O5
O1

9.2 Asistenta sociala in caz de invaliditate


A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
57
asistenta sociala
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare

Din total subcapitol:


9.2.1 Centrul de recuperare si reabilitare
O1
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare

10
57
O6

9.3 Asistenta sociala pentru familie si copii, din care

57
59
10
01

9.2.2 Directia de asistenta sociala


cheltuieli de personal-asistenti personali
asistenta sociala-indemnizatii persoane cu handicap
asistenta sociala ajutoare trusou nou-nascuti
asistenta sociala-sprijin familie
alte cheltuieli -asociatii si fundatii

9.4 Ajutoare pentru locuinte


A.Cheltuieli curente, din care:

20 bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare
11
O1

15
O1

9.5 Crese
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare

9.6 Prevenirea excluderii sociale


A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
57
asistenta sociala, din care:
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare
Din total subcapitol:
9.6.1 Ajutor social
9.6.2 Cantine de ajutor social, din care:
O1
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii, din care:
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent
70 B.Cheltuieli de capital

71
50
O1

active nefinanciare

9.7 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale


A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
55
transferuri interne
57
asistenta sociala
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare

Din total subcapitol:


9.7.1 Directia de asistenta sociala Buzau
O1
A. Cheltuieli curente, din care:
10
cheltuieli de personal
20
bunuri si servicii
57
asistenta sociala - ajutoare de urgenta
70 B.Cheltuieli de capital
71
active nefinanciare
9.7.2 Primaria municipiului Buzau
O1
A. Cheltuieli curente, din care:
55
transferuri interne pentru programe sociale Phare
asistenta sociala - redevente

70 B.Cheltuieli de capital din care;


IV

SERVICII,DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU,A

( 10+11 )
70.02
O1

O5

10. LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


A. Cheltuieli curente, din care:
20
bunuri si servicii
55
transferuri interne
70 B.Cheltuieli de capital
70.71 Active nefinanciare
70.72 Active financiare
85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

10.1 Alimentare cu apa

55
O6

10.2 Iluminat public

20
50
O1

transferuri interne-Compania de apa S.A Buzau


bunuri si servicii

10.3 Alte servicii in domeniul locuintelor


A. Cheltuieli curente, din care:
20
bunuri si servicii
70 B.Cheltuieli de capital
70.71 Active nefinanciare
70.72 Active financiare

85 Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

74.02
O1

O5
O1
O6

11. PROTECTIA MEDIULUI


A. Cheltuieli curente, din care:
20
bunuri si servicii
30
dobanzi program ISPA
55
transferuri interne

11.1 Salubritatea si gestiunea deseurilor


A. Cheltuieli curente, din care:
20
bunuri si servicii

11.2 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

55 transferuri interne - Compania de apa S.A Buzau-program IS


30 dobanzi program ISPA
V
80,02
O1
10

81.02
O1

ACTIUNI ECONOMICE ( 12+13+14 )


12. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE
A. Cheltuieli curente, din care:
55
transferuri interne-programe de dezvoltare intercomunita

12.1 Programe de dezvoltare regionala si sociala

13. COMBUSTIBILI SI ENERGIE


A. Cheltuieli curente, din care:

40
subventii
55
transferuri interne-investitii RAM Buzau
70 B.Cheltuieli de capital, din care:
70.71 Active nefinanciare
70.71"Termoficare 2006-2015 caldura si confort"

O6

13.1 Energie termica


A. Cheltuieli curente, din care:
40
subventii, din care:
-componenta locala
-componenta MIRA

50
O1

13.2 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia termi


A. Cheltuieli curente, din care:
55
transferuri interne-investitii RAM Buzau
70 B.Cheltuieli de capital, din care:
70.71 Active nefinanciare
70.71"Termoficare 2006-2015 caldura si confort"

83,02

Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul cur

84.02
O1

14. TRANSPORTURI
A. Cheltuieli curente, din care:
20
bunuri si servicii
40
subventii
55
transferuri interne- investitii S.C.TRANSBUZ S.A.

70 B.Cheltuieli de capital
70.71 Active nefinanciare

O3.01

14.1 Drumuri si poduri


70 B.Cheltuieli de capital
70.71 Active nefinanciare-proiect program operational

O3.02
O1

14.2 Transport in comun


A. Cheltuieli curente, din care:

40
55
O3.03
O1

subventii
transferuri interne- investitii S.C.TRANSBUZ S.A.

14.3 Strazi
A. Cheltuieli curente, din care:

20

bunuri si servicii