Sunteți pe pagina 1din 80

Anexa la Ordinul ..

/2013

Ghid privind inspecia sistemelor de climatizare n cl diri !ndicativ G"x 00# $ 2012

%uprins
1. O&iect' domeniu de aplicare 2. (erminolo)ie' notaii 3. *rocedura +i ,azele inspeciei A. PREINSPECIA 3.1. Verificarea documentelor n vederea inspec iei 3.!. Verificarea ec"ili#r$rii aeraulice %i "idraulice a re elor de aer %i a re elelor de ap$ cald$ %i rece 3.3. C"estionar de evaluare a performan elor sistemului de climati&are' din partea ocupan ilor spa iilor climati&ate (. INSPECIA PR)PRI*+IS, 3.-. Inspec ia cl$dirii %i evaluarea calit$ ii acesteia din punct de vedere ener.etic 3./. Verificarea condi iilor de confort %i de calitate a aerului interior 3.0. Inspec ia sistemului de distri#u ie a aerului 1dispo&itive de introducere' de e2tra.ere' conducte de aer3 n sistemele de ventilare %i n sistemele de climati&are numai aer 3.4. Verificarea sistemului de distri#u ie a apei 1n sistemele aer5ap$3 6 diametre' i&ola ii termice' pompe 3.7. Verificarea func ion$rii dispo&itivelor terminale n sistemele aer 6 ap$ sau aer 6 refri.erent 1cu detent$ direct$38 ventilo 5 convectoarelor' e9ectoconvectoarelor' pompelor de c$ldur$ pe #ucla de ap$' a unit$ ilor de tip split %i a climati&oarelor locale 3.:. Verificarea centralei de tratare a aerului 1fitre' #aterii de nc$l&ire %i r$cire' umidificatoare' recuperatoare de c$ldur$' ventilatoare3 3.1;. Inspec ia instala iei fri.orifice 3.11. Inspec ia instala iei de automati&are a instala iei 3.1!. Inspec ia sistemului de mana.ement ener.etic inte.rat 1(<S3 -. *ropuneri de m&unat ire a e,icienei ,uncionale +i ener)etice a instalaiei .. /ntocmirea raportului de inspecie 0. Anexe 0.1. =ormulare pentru ntocmirea raportului anexa A1 A1 5 >ate .enerale ale inspec iei A2 5 opis al documentelor necesare a fi pre&entate de #eneficiar n vederea inspec iei anexa 2 5 Recapitulativ al parametrilor de #a&$ ai instala iei 1proiecta i %i?sau evalua i3 anexa %1 %1 5 Caracteristicile %i evaluarea ener.etic$ a cl$dirii?&onei climati&ate %2 5 Valori indicative privind .radul de ocupare anexa 3 5 >escrierea sistemului de climati&are anexa " 5 Caracteristicile %i evaluarea func ional$ %i ener.etic$ a sistemului de climati&are' cl$dire?&on$ "1 6 Confortul termic %i calitatea aerului din cl$dire?&on$ "2 5 Re elele de distri#u ie a a.entului termic?fri.orific "3 5 Centrala de tratare a aerului

pentru

"- 5 >istri#u ia aerului ". 5 Automati&area %i sistemul (<S "0 5 Calculul indicilor specifici de consum de ener.ie8 puterea specific$ pentru ventilare %i puterea specific$ pentru climati&are "4 5 Certificatul de inspec ie anexa 51 51 5 Clasificarea %i caracteristicile fluidelor fri.orifice 52 5 Clasificarea instala iilor fri.orifice 53 5 Instruc iuni de func ionare i ntre inere a instala iei fri.orifice 5- 5 Caracteristicile %i evaluarea func ional$ i ener.etic$ a sistemului fri.orific 5. 5 Principalele defeciuni ce pot apare ntr5o instalaie cu comprimare mecanic$ %i cau&ele posi#ile ale acestora anexa G 5 Caracteristicile %i evaluarea func ional$ si ener.etic$ a sistemului de ventilare'pentru cl$direa?&ona climati&at$ anexa 6 6 Re&ultatele sonda9ului utili&atorilor pe #a&a c"estionarului 0. 2. >etalierea procedurilor de m$surare anexa ! 5 Sistem de m$sur$ 113 pentru sta#ilirea de#itelor de aer n conductele instala iilor de ventilare?climati&are anexa 7 5 Sistem de m$sur$ 1!3 pentru sta#ilirea de#itelor de aer n conductele instala iilor de ventilare?climati&are anexa 8 5 Sistem de m$sur$ a indicelui de performan $ a distri#u iei aerului n nc$peri ventilate?climati&ate' IP>A. anexa 9 5 Sistem de m$sur$ a performan elor ventiloconvectoarelor 0.3. *tili&area unui pro.ram de calcul @tArAtB n condi ii specifice cl$dirii?&onei inspectate anexa : 5 Recomand$ri pentru utili&area unui pro.ram de calcul tarat n condi ii specifice cl$dirii?&onei inspectate 1#enc"marC3 0.-. <odel de c"estionar adresat ocupan ilor cl$dirii privind confortul termic %i calitatea perceput$ a aerului interior anexa ; 5 <odel de c"estionar adresat ocupan ilor cl$dirii privind confortul termic %i calitatea perceput$ a aerului interior 0... Dist$ informativ$ de propuneri pentru cre%terea eficien ei func ionale %i ener.etice a sistemului anexa * 5 Dist$ informativ$ de propuneri pentru cre%terea eficien ei func ionale %i ener.etice a sistemului 4. 3ocumente de re,erin

1. O&iect' domeniu de aplicare


E"idul privind inspec ia instala iilor de climati&are sta#ile%te metodolo.ia de inspec ie a instala iilor de climati&are din cl$diri pentru r$cirea %i nc$l&irea spa iilor' din punct de vedere al consumului de ener.ie. Prin aceast$ prescrip ie te"nic$ se urm$re%te o evaluare corect$ a func ion$rii climati&$rii din cl$diri %i sta#ilirea influen elor principale asupra consumului de ener.ie F nu se inten ionea&$ s$ se reali&e&e un audit complet al instala iei de climati&are. Pentru o evaluare corect$ din punct de vedere ener.etic' se aplic$ de asemenea' re.lement$rile na ionale %i ."idurile referitoare la eficien a ener.etic$ a cl$dirilor. Prin inspec ie tre#uie de asemenea s$ se fac$ o verificare a dimension$rii instala iei n raport cu necesarul de r$cire?nc$l&ire al &onei?cl$dirii climati&ate. E"idul este un instrument operativ destinat e2per ilor te"nici de specialitate' care vor reali&a inspec ia instala iilor' n conformitate cu prevederile >irectivei 31?!;1;?*E' precum %i a De.ii nr. 34!?!;;/ privind performan a ener.etic$ a cl$dirilor' cu modific$rile ulterioare. Aceste documente prev$d inspec ia sistemelor de climati&are cu puterea nominal$ de peste 1! CG' la intervale de / ani. Prevederile din pre&enta prescrip ie te"nic$ se aplic$ la inspec ia instala iilor de climati&are din cl$dirile e2istente' cu o putere instalat$ de r$cire de peste 1! CG. Puterea de 1! CG se va considera ca putere de r$cire a unui sistem centrali&at de climati&are care deserve%te' dup$ ca&' o cl$dire' mai multe cl$diri sau &one din cl$dire' e2clusiv apartamentele din #locurile de locuin e.

>eoarece eficien a climati&$rii este indisolu#il le.at$ de ventilarea cl$dirii' prescrip ia se refer$ %i la sistemele de ventilare din cl$dirile?&onele climati&ate' indiferent de tipul sistemului de ventilare' mecanic$ sau natural$. Astfel' n ca&ul cl$dirilor?&onelor climati&ate n care ventilarea se reali&ea&$ mecanic sau natural' se va face %i inspec ia acestui sistem.

Se includ toate cl$dirile civile sau p$r i ale acestora' indiferent de forma de proprietate' dotate cu instala ii de climati&are %i anume8 5 #irouri' 5 s$li de spectacol' 5 s$li de reuniuni' 5 restaurante' 5 mu&ee' 5 spitale'
-

5 piscine' 5 locuin e' 5 cl$diri pentru nv$ $mAnt' 5 cl$diri administrative.

Hn urma inspec iei se ntocmesc o serie de documente minim o#li.atorii care au ca o#iectiv8 5 s$ ateste verific$rile f$cute n timpul inspec iei' 5 s$ informea&e utili&atorii instala iei asupra st$rii sistemului' 5 s$ propun$ solu ii de m#un$t$ ire a instala iei %i a func ion$rii acesteia' 5 s$ propun$ alte solu ii 1inclusiv referitoare la cl$dire3' avute n vedere pentru cre%terea eficien ei ener.etice' n condi iile asi.ur$rii condi iilor de confort %i de calitate a aerului interior. Hn urma inspec iei se recomand$ dup$ ca&' solu ii de utili&are a surselor alternative de ener.ie. Inspec ia se efectuea&$ de e2per i te"nici atesta i <>RI' al ii decAt proiectantul sau verificatorul de proiect al instala iei care se anali&ea&$.

2. (erminolo)ie' notaii
Ierminolo.ia %i nota iile utili&ate n aceast$ re.lementare te"nic$ sunt n concordan $ cu termenii %i defini iile folosite n normele romAne%ti din domeniul de activitate8 De.ea nr.1;?1::/' cu modific$rile ulterioare %i De.ea nr.34!?!;;/' cu modific$rile ulterioareF <etodolo.ia de calcul al performan ei ener.etice a cl$dirilor <C;;1?!;;0F Normativul pentru proiectarea' e2ecutarea %i e2ploatarea instala iilor de ventilare %i climati&areJ' indicativ I/ 6 !;1;F SR EN 1!4:!8!;;-' Ventilarea n cl$diri. Sim#oluri' terminolo.ie %i sim#oluri .raficeF SR EN IS) 443;8!;;0' Am#ian e termice moderate 6 >eterminarea analitic$ %i interpretarea confortului termic prin calculul indicilor P<V %i PP> %i specificarea criteriilor de confort termic localF SR CR 14/!8!;;!' Instala ii de ventilare n cl$diri. Criterii de proiectare pentru reali&area confortului termic interiorF SR EN 1344:8!;;4' Ventilarea cl$dirilor cu alt$ destina ie decAt cea de locuit. Cerin e de
performan $ pentru instala iile de ventilare %i de condi ionare a aerului din nc$peri F

SR EN 1/!-;8!;;7' Ventilarea n cl$diri. Performan a ener.etic$ a cl$dirilor. E"id pentru inspec ia instala iilor de climati&areF SR EN 1/!3:8!;;7' Ventilarea n cl$diri. Performan a ener.etic$ a cl$dirilor. E"id pentru inspec ia instala iilor de ventilareF Alte standarde n vi.oare.

) serie de termeni %i defini ii sunt relua i %i e2plica i cu scopul de a clarifica m$rimile' conceptele etc.' la care se face referin $ n diferitele p$r i ale acestui ."id. A)entul ,ri)ori,ic/re,ri)erantul/,luidul ,ri)ori,ic termodinamice reali&ea&$ r$cirea unui alt mediu fluid 6 mediul fluid care prin transform$ri

%alitatea aerului interior este caracteristica 1nsu%irea3 acestuia de a avea un con inut de poluan i care nu dep$%este concentra iile sau do&ele admise 1asimilate de persoane n perioada de ocupare3' asi.urAnd astfel i.iena %i s$n$tatea persoanelor. %entrala de tratare a aerului <%(A= 6 ansam#lul de aparate %i ec"ipamente care reali&ea&$ procesele de tratare a aerului 1filtrare' nc$l&ire' r$cire' umidificare' de&umidificare' recuperare de c$ldur$' amestec etc.3' asam#lat mpreun$ cu ventilatoarele' ntr5un ec"ipament unic. %entrala ,ri)ori,ic 6 ansam#lu de ec"ipamente ale instala iei fri.orifice cuplate ntr5un modul' care include' fie o parte din ec"ipamente 1de e2emplu compresor5condensator3' fie toate ec"ipamentele. %limatizarea este procesul prin care n interiorul nc$perilor se asi.ur$ o temperatur$ controlat$ a aerului' indiferent de procesele termice din interiorul sau din e2teriorul cl$dirii. Climati&area presupune nc$l&irea %i r$cirea controlat$ a spa iilor. Prin climati&are se urm$re%te reali&area confortului termic al ocupan ilor din nc$peri. Prin climati&are se poate reali&a %i controlul umidit$ ii aerului interior' dar nu este o situa ie implicit$. Hn procesul de climati&are se poate trata %i aerul proasp$t necesar ventil$riiF n acest ca&' climati&area este cuplat$ cu ventilarea. %on,ortul termic 5 este sen&a ia de #un$ stare fi&ic$ re&ultat$ din faptul c$ sc"im#ul de c$ldur$ dintre corpul uman %i mediul ncon9ur$tor se reali&ea&$ f$r$ suprasolicitarea sistemului termore.ulator. %ondiionarea aerului este procesul prin care se reali&ea&$ controlul temperaturii' umidit$ ii' vite&ei %i de cele mai multe ori %i a purit$ ii aerului interior. Iermenul este utili&at n special pentru nc$peri cu condi ii te"nolo.ice speciale. %onductele de aer $ ansam#lu format din piese cu diferite sec iuni prin care circul$ aerul de ventilare?climati&are ntre diferite p$r i ale unui sistem 1instala ii3. In literatura romAn$ de specialitate se folosesc %i termenii de canale de aer %i tu#ulatur$ de ventilare. Hn re.lementarea te"nic$' care are la #a&$ standardele europene din domeniu' se utili&ea&a termenul de conducte de aer. Se recomand$ utili&area termenului de canale de aer n ca&ul n care circula ia aerului se reali&ea&$ prin elemente de construc ie din #eton sau &id$rie. %riterii <parametri= de proiectare 5 set de descriptori care definesc condi iile de mediu interior %i e2terior care au stat la #a&a proiect$rii sistemului de climati&are' cum ar fi starea de calcul a aerului e2terior' calitatea aerului interior' .radul de confort termic %i acustic' modul de utili&are a cl$dirii?&onei climati&ate 1num$r de utili&atori' surse interioare de de.a9$ri de c$ldur$' umiditate %i poluan i' pro.ram de utili&are' nivel de iluminat3' modul de re.lare a instala iei. Hn ca&ul inspec iei instala iilor' se sta#ile%te dac$ ace%ti parametri sunt respecta i prin func ionarea instala iei reale.
0

3ocumentaia tehnic 6 set de documente ntocmite nainte sau n timpul etapelor de reali&are a instala iei' n forma e2istent$ la momentul inspec iei 8 proiectarea' ac"i&i ia de ec"ipamente' e2ecu ia' punerea n func iune %i ntre inerea instala iei F cuprinde documenta ia de proiectare' a.rementele te"nice ale ec"ipamentelor' procesele ver#ale de la punerea n func iune %i comisionare %i dac$ este ca&ul de la revi&iile efectuate' certificatele ener.etice' contractele de service. 3ocumentaia de proiectare > set de documente reali&ate n fa&a de concep ie ini ial$ %i de modificare ulterioar$ a instala ieiF cuprinde criteriile 1parametrii3 de proiectare' descrierea instala iei' notele de calcul' planurile instala iei corespun&$toare situa iei e2istente la momentul inspec iei. ",iciena ventil rii 5 m$rime adimensional$ care e2prim$ n ce m$sur$ aerul de ventilare se amestec$ cu aerul interior din nc$pereF se e2prim$ ca raport ntre diferen a de concentra ie de poluant 1c$ldur$' umiditate' .a&e3 dintre aerul evacuat c EKA %i aerul introdus cS*P %i diferen a de concentra ie dintre aerul interior 1din &ona ocupat$3 cI>A %i aerul introdus cS*P 8 V L 1cEKA 6 cS*P3?1cI>A 6 cS*P3 5luidul ,ri)ori,ic este mediul fluid care parcur.e instala ia fri.orific$?pompa de caldur$ %i printr5o sucesiune de transform$ri termodinamice' preia c$ldura de la un mediu' la temperatur$ sca&ut$' prin vapori&are %i o cedea&$ altui mediu la temperatur$ mai ridicat$' prin condensare. Clasificarea %i caracteristicile fluidelor fri.orifice conform SR EN 347 5 1?!;;7 n func ie de caracteristicile %i de influen a lor asupra s$n$t$ ii i securit$ ii oamenilor %i a mediului este dat$ n Anexa 51. Gradul de vitrare al cl dirii 5 raportul dintre suprafa a vitrat$ %i suprafa a opac$ a fa adei. Grup de r cire lichide <chiller= 6 instala ie fri.orific$ compact$ 1mono#loc3' destinat$ r$cirii lic"idelor. !nspecia n n elesul acestui standard' nseamn$ totalitatea ac iunilor de e2aminare %i verificare a func ion$rii instala iile de climati&are din cl$diri' n concordan $ cu parametrii de proiectare %i cu condi iile de utili&are interioare %i e2terioare' n scopul cre%terii eficien ei ener.etice acestora. !nstalaia ,ri)ori,ic 5 ansam#lul de ec"ipamente care reali&ea&$ func ionarea dup$ un ciclu termodinamic inversat. Instala ia fri.orific$ cuprinde n principal' compresorul' condensatorul' re&ervorul de lic"id' su#r$citorul' vapori&atorul si ventilul de laminare. *rocentul de persoane nemulumite <**3= este o estimare a procentului de persoane dintr5un .rup care are o anumit$ activitate %i un anumit .rad de i&olare a m#r$c$min ii' care consider$ c$ nivelul de confort termic dintr5o nc$pere cu anumi i parametri' este nesatisf$c$tor. *unerea n ,unciune <comisionare= 5 succesiunea opera iilor efectuate dup$ e2ecu ie' prin care se asi.ur$ c$ func ionarea cl$dirii %i a instala iei de nc$l&ire' ventilare %i de climati&are aferent$ se reali&ea&$ n concordan $ cu parametrii de proiectare. ?arcina termic de calcul a nc perii <sensi&il ' latent ' total = repre&int$ flu2ul de c$ldur$ sensi#il$?latent$?total$' necesar a fi introdus sau e2tras din nc$pere pentru a reali&a starea interioar$ de calculF se determin$ corespun&$tor condi iilor climatice de calcul %i condi iilor interioare de e2ploatare de calcul 1surse interioare care de.a9$ c$ldur$3.

?arcina termic de calcul a sistemului repre&int$ flu2ul de c$ldur$ sensi#il$?latent$?total$' necesar a fi introdus sau e2tras de sistemul de instala ii de ventilare?climati&are' pentru a reali&a starea interioar$ de calculF se determin$ corespun&$tor condi iilor climatice de calcul %i condi iilor interioare de e2ploatare de calcul 1surse interioare care de.a9$ c$ldur$3. Sarcina sistemului nu repre&int$ suma sarcinii de calcul a nc$perilor' datorit$ nesimultaneit$ ii flu2urilor ma2ime de c$ldur$ din diferitele nc$peri. ?arcina termic a nc perii/sistemului repre&int$ flu2ul de c$ldur$ sensi#il$?latent$?total$' necesar a fi introdus sau e2tras din nc$pere la un moment dat' pentru a reali&a starea interioar$ de calculF se determin$ corespun&$tor condi iilor climatice %i condi iilor interioare de e2ploatare' corespun&$toare momentului de calcul. ?istemul ,ri)ori,ic cuprinde instala ia fri.orific$' consumatorul de fri. %i conductele de distri#u ie a a.entului fri.orific?apei sau solei r$cite F consumatorul de fri. cuprinde unitatea terminal$' care poate fi repre&entat$ de #aterie de r$cire' ventiloconvectoare' .rin&i de r$cire etc. ?istem 2:? 1(uildin. <ana.ement SMstem3 5 sistem de automati&are pentru cl$diri' care tre#uie s$ lucre&e automat' f$r$ a fi nevoie de interven ia permanent$ a operatorului uman. Posturile de comand$ pe care este implementat softNare5ul (<S au dou$ roluri principale8 de a asi.ura o comunicare rapid$ ntre sistemul de automati&are %i operatorul uman %i de a stoca n #a&a de date proprie' parametrii instala iei m$sura i pe perioadele de func ionare a acesteia. *n sistem (<S are trei nivele func ionale8 nivelul ec"ipamentelor de cAmp' nivelul controllerelor %i nivelul de comunicare cu operatorul uman 1Ne#serverele %i computerele cu softNare dedicat3. =unc ionarea automat$ a sistemului este asi.urat$ de ec"ipamentele de la nivelul controllerelor. Aplica iile unui sistem (<S pentru cl$diri sunt structurate pe pac"ete sau module8 5 nc$l&ire' climati&are %i ventilare' 5 controlul accesului n cl$dire' 5 sisteme de suprave."ere video' 5 controlul %i detec ia fumului %i focului' 5 distri#u ia ener.iei electrice' 5 iluminatul' 5 .estiunea ener.etic$' 5 sistemele de contori&are. ?taia de ,ri) 5 locul de monta9 al ec"ipamentelor fri.orifice. (emperatura operativ a unei nc$peri date' este temperatura uniform$ a unei nc$peri ec"ivalente' n care sc"im#ul de c$ldur$ prin convec ie %i prin radia ie al unei persoane' este acela%i cu cel din nc$perea dat$F pentru vite&e ale aerului mai mici de ;'- m?s %i temperaturi medii de radia ie mai mici de /;;C' temperatura operativ$ se poate calcula ca media aritmetic$ dintre temperatura aerului %i temperatura medie de radia ie a suprafe elor ncon9ur$toare. (ipurile de aer sunt denumite %i notate dup$ rolul pe care l are aerul' ca a.ent de lucru din instala iile de ventilare?climati&areF acestea sunt definite %i a#reviate conform SR EN 1344:8!;;4 %i anume8 5 aer e2terior' proasp$t 1)>A3'
7

5 aer interior 1I>A3' 5 aer introdus 1refulat3 n nc$peri 1S*P3' 5 aer e2tras' aspirat din nc$peri 1EIA3' 5 aer evacuat n e2terior 1EKA3 5 aer recirculat 1RCA3' 5 aer transferat 1IRA3' 5 aer secundar 1SEC3. @entilarea este procesul prin care intr$ 1natural sau for at3 aer proasp$t n nc$peri %i prin care' din nc$peri se elimin$ 1natural sau for at3 aerul poluat.
Astfel se reali&ea&$ diluarea?eliminarea poluan ilor interiori8 umiditate' .a&e' vapori' praf' fapt ce constituie func ia 1o#iectivul3 ventil$rii. Prin ventilare se asi.ur$ calitatea aerului interior 1limitarea concentra iei poluan ilor %i a do&elor admise de poluan i3.

@otul mediu previzi&il *:@ repre&int$ un indice care e2prim$ sen&a ia previ&i#il$ de confort termic a unui .rup de persoane dintr5o nc$pere cu parametri da i' n anumite condi ii de activitate %i cu un .rad de i&olare termic$ a m#r$c$min ii cunoscut. Aona termic a cl dirii repre&int$ o parte dintr5o cl$dire care este caracteri&at$ prin anumi i parametri ai am#ian ei termice interioare %i printr5un anumit profil de varia ie a sarcinii termice' re&ultat din orientarea cl$dirii' din modul de utili&are a spa iului ocupat' a distri#u iei surselor interioare de c$ldur$ etc. Aona ocupat a unei nc peri este acea parte a nc$perii n care se desf$%oar$ activitatea din nc$pere %i n care tre#uie s$ se asi.ure parametrii de calcul pentru calitatea aerului %i confortul termicF distan ele fa $ de elementele de constuc ie perimetrale care se respect$ la constituirea &onei ocupate sunt sta#ilite conform O 0.! din standardul SR EN 1344:8!;;4.

3. *rocedura +i ,azele inspeciei


Comple2itatea i durata inspec iei depinde de comple2itatea' de m$rimea %i de tipul sistemului de climati&are. Pentru un utili&ator' inspec ia se reali&ea&$ pentru fiecare sistem de climati&are' dup$ cum urmea&$8 5 pentru instala iile de climati&are numai aer' se inspectea&$ fiecare sistem alimentat dintr5o central$ 1a.re.at3 de climati&are precum %i centrala de fri. proprie sau comun$ sistemelorF sunt verificate atAt circuitul de aer de introducere cAt %i circuitul de e2tra.ere a aerului din nc$peri. >ac$ centrala de climati&are func ionea&$ cu amestec de aer proasp$t %i recirculat' se inspectea&$ %i circuitul de aer proap$t. >ac$ aerul proasp$t 1de ventilare3 se asi.ur$ printr5un circuit separat' mecanic sau natural' se inspectea&$ %i acel circuitF 5 pentru instala iile de climati&are aer 6 ap$ se inspectea&$ separat sistemul de ventiloconvectoare' e9ectoconvectoare sau pompe de c$ldur$ pe #ucl$ de ap$ %i sistemul de ventilare 1mecanic$ sau natural$3 care alimentea&$ cl$direa cu aer proasp$tF de asemenea se inspectea&$ instala ia fri.orific$ ce alimentea&$ circuitele de ap$ receF 5 pentru instala iile cu detent$ direct$ 1split3 se inspectea&$ separat sistemul ce alimentea&$ dispo&itivele terminale cAt %i sistemul de ventilare 1mecanic$ sau natural$3 care alimentea&$ cl$direa cu aer proasp$tF de asemenea' dac$ e2ist$' se inspectea&$ unitatea central$ care alimentea&$ spliturileF
:

Hncadrarea sistemului de climati&are se face dup$ terminolo.ia %i clasificarea sistemelor din Normativul I/ 5!;1;. Hncadrarea instala iei fri.orifice se face dup$ terminolo.ia din Anexa 52. Inspec ia sistemelor se reali&ea&$ n dou$ fa&e %i anume8 5 preinspec ia' 5 inspec ia propriu&is$. Cele dou$ fa&e pot fi decalate n timp' dac$ n urma preinspec iei se constat$ c$ sunt necesare ac iuni de durat$' care s$ permit$ #una desf$%urare a inspec iei. Procedura de inspec ie se simplific$ n situa ia e2isten ei unui service re.ulat' asi.urat de o ntreprindere speciali&at$ pe #a&a unui contract de furni&are de serviciiF n acest ca&' se anali&ea&$ procedura de service contractat$. Pentru aceste proceduri' verificarea sistemului este sumar$F se aplic$ procedurile din ."id numai pentru aspectele care nu fac o#iectul contractului de service. >ac$ este ca&ul' se fac o#serva ii %i recomand$ri pentru completarea procedurii de service periodic. In situa ia aliment$rii cu a.ent de r$cire dintr5o central$ fri.orific$ ce deserve%te %i procese te"nolo.ice 1de e2emplu depo&ite fri.orifice3' se face numai inspec ia circuitului fri.orific care alimentea&$ sistemele de climati&are.

A. *B"!;?*"%C!A
Hn fa&a de preinspec ie se face verificarea documeta iei te"nice' verificarea ec"ili#r$rii re elelor de aer %i de ap$ %i se difu&ea&$ un c"estionar adresat utili&atorilor spa iilor climati&ate. 3.1. @eri,icarea documentaiei necesare' prezentate de &ene,iciar n vederea inspeciei Verificarea documentelor are drept scop 8 cunoa%terea criteriilor 1parametrilor3 care au stat la #a&a proiect$rii instala iei8 5 parametrii de calcul ai aerului interior %i e2terior' 5 sarcinile termice de calcul' 5 poluan ii interiori estima i' 5 de#itele de aer' inclusiv de#itul de aer proasp$t pentru ventilare' 5 modul de tratare a aerului' 5 puterile termic$?electric$ pentru care au fost alese ec"ipamenteleF cunoa%terea proiectului ini ial al construc iei %i a modific$rilor aduse ulterior acestuia' cu scopul de a fi confruntat cu cl$direa real$ %i a sta#ili capa#ilitatea sistemului de a asi.ura confortul %i calitatea aerului n condi ii de eficien $ ener.etic$'

1;

cunoa%terea proiectului ini ial al instala iei de climati&are %i de ventilare 1dac$ este ca&ul3 %i al eventualelor modific$ri aduse ulterior acestuia' cu scopul de a fi confruntat cu instala ia real$' calitatea ec"ipamentului ac"i&i ionat' n func iune n instala ie'

verificarea dac$ toate ec"ipamentele utili&ate au marca9 CE' A.rement Ie"nic' sau au performan e ec"ivalente %i sunt comerciali&ate le.al ntr5un stat mem#ru al *niunii Europene sau n Iurcia' ori sunt fa#ricate le.al ntr5un stat E=IA' parte la codul privind Spa iul Economic European' tipul certificatului de conformitate fiind indicat n documenta ia instala iei' cuprins$ n Cartea te"nic$ a construc iei' verificarea e2isten ei unor func iune?comisionarea instala iei' procese ver#ale redactate la punerea n

cunoa%terea modului n care este re.lat$ instala ia' pentru a r$spunde eficient la varia iile de sarcin$ termic$ produse de cau&e e2terioare 1condi ii climatice3 %i?sau interioare 1de.a9$ri de c$ldur$ de la surse interioare3' cunoa%terea modului de ntre inere a instala ieiF n ca&ul unui contract de service cu o unitate speciali&at$' verificarea serviciilor contractate. Pentru sistemul fri.orific' se verific$8 e2isten a manualului de utili&are' e2isten a unui document care s$ cuprind$ m$surile ce tre#uie luate n ca&ul unei ntreruperi sau a unei sc$p$ri de a.ent fri.orific i s$ furni&e&e instruciuni de securitate adecvate' sc"ema conductelor' cartea ma%inii fri.orifice. Ire#uie adunat$ %i evaluat$ toat$ documenta ia ori.inal$ disponi#il$' care se refer$ la cl$dire %i la instala ia aferent$. Se identific$ documentele relevante care permit inspec ia su#sistemelor %i a componentelor instala iei. Ire#uie s$ se o# in$ %i s$ se evalue&e orice documenta ie suplimentar$' dac$ e2ist$' privind indicarea oric$ror modific$ri sau deterior$ri ale cl$dirii' instala iilor sau modific$ri de destina ie' fa $ de documentele ori.inale. Se recomand$ administratorului cl$dirii s$ pre&inte ec"ipei de inspec ie orice document' calcule' rapoarte de e2perti&$' audit etc. ntocmite anterior inspec iei' care permit o evaluare mai corect$ %i complet$ a cl$dirii %i instala iilor de ventilare?climati&are. Hn ca&ul n care este disponi#il certificatul ener.etic sau un raport de audit ener.etic' acestea vor fi utili&ate pentru completarea datelor e2istente %i pentru o mai #un$ evaluare a posi#ilit$ ii de eficienti&are ener.etic$ a instala iei de climati&are. Se verific$ de asemenea documentele referitoare la ntre inerea instala iei n ansam#lul s$u %i a ec"ipamentelor individuale ale instala iei' precum %i' dac$ e2ist$' P 9urnalul de #ord Q al cl$dirii %i al instala iilor aferente.
11

Ire#uie s$ se verifice coresponden a dintre documenta ie %i componentele instalate n realitate. Criteriile de proiectare disponi#ile' tre#uie verificate n raport cu instala ia real$ %i cu destina ia cl$dirii la momentul efectu$rii inspec iei. Planurile instala iei %i detaliile de e2ecu ie tre#uie verificate n raport cu instala ia real$ %i cu destina ia actual$. Ire#uie s$ se o# in$ sau s$ se ela#ore&e o list$ a ec"ipamentelor instala iei' de asemenea corespun&$toare instala iei care se inspectea&$. Proiectul %i documenta ia instala iei pot fi incomplete sau c"iar s$ lipseasc$. >ocumenta ia e2istent$ poate fi par ial e2pirat$' datorit$ sc"im#$rilor nedocumentate referitoare la destina ie' sarcini termice' elemente de construc ie sau instala ii modificate pe perioada e2isten ei cl$dirii. Hn aceste ca&uri' sunt necesare urm$toarele ac iuni8 5 s$ se identifice documenta ia lips$' sau care nu mai este de actualitateF lista de verificare indicat$ n Anexa A2 poate fi utili&at$ ori de cAte ori este relevantF 5 or.anismul sau persoana responsa#il$ pentru efectuarea inspec iei tre#uie s$ formule&e recomand$ri #eneficiarului referitoare la modul de completare a documenta iei F 5 tre#uie s$ se adune un set minim de date %i de informa ii despre instala ia de climati&are' despre anvelopa cl$dirii %i modul de utili&are a cl$dirii' care s$ permit$ reali&area inspec iei %i completarea documentelor ce tre#uie s$ se redacte&e n urma inspec ieiF 5 pentru completarea parametrilor de proiectare care lipsesc 1temperaturi de calcul' de#ite de aer proasp$t etc.3 se vor adopta valorile indicate n Normativul I/5!;1;' corespun&$toare destina iei %i loca iei cl$dirii?&onei inspectate. Anexa A2 cuprinde un opis al documentelor necesare a fi pre&entate de #eneficiar n vederea inspec iei. 3.2. @eri,icarea echili&r rii aeraulice +i hidraulice a reelor de aer +i a reelelor de ap cald +i rece Este necesar ca ec"ili#rarea aeraulic$ a sistemului s$ se reali&e&e nainte de efectuarea inspec iei' atAt pentru re eua de conducte la sistemul Rnumai aerB cAt %i la re eaua de conducte pentru ventilarea mecanic$ 1dac$ e2ist$3. >ac$ aceast$ opera ie a fost e2ecutat$ la punerea n func iune sau cu oca&ia unui audit func ional efectuat la cererea #eneficiarului instala iei' acesta va pre&enta documentele care au fost ntocmite cu aceast$ oca&ie. >ac$ nu e2ist$ nici o dovad$ de efectuare a ec"ili#r$rii aeraulice' inspectorul procedea&$ la m$surarea de#itelor pe cAteva ramifica ii importante. Procedura de m$sur$ este indicat$ n Anexa 7 F n ca&ul n care se constat$ a#ateri importante ale raportului de de#ite de pe ramuri fa $ de raportul 1S3 de#itelor n situa ia de proiectare 1de peste 1/T3 se solicit$ ca #eneficiarul s$ efectue&e re.larea aeraulic$ 1SS3
1!

1S3 Se ia n considerare raportul de de#ite %i nu valoarea a#solut$ a de#itelor de aer' deoarece opera ia de verificare a ec"ili#r$rii se reali&ea&$ nainte de verificarea de#itului ventilatorului. 1SS3 Se consider$ c$ re.larea re elelor nu este o o#li.a ie n cadrul inspec ieiF opera ia poate fi f$cut$ suplimentar de inspector sau de o alt$ persoan$ sau societate a#ilitat$ pentru astfel de opera ii' care s$ dispun$ de ec"ipamentul %i aparatura necesare. Ec"ili#rarea "idraulic$ a re elelor de ap$ cald$ %i rece se va solicita numai n ca&ul n care se sesi&ea&$ c$ sunt consumatori 1ventiloconvectoare' e9ectoconvectoare' pompe de c$ldur$ pe #ucl$ de ap$3 alimenta i insuficient cu a.ent termic' ca& n care se constat$ o putere de nc$l&ire ? r$cire diferit$ de a consumatorilor similari ca putere instalat$ din cl$dire. Ca %i n ca&ul conductelor de aer' ec"ili#rarea re elei poate fi reali&at$ suplimentar de inspector sau sau de o alt$ persoan$ sau societate a#ilitat$. 3.3. %hestionar de evaluare a per,ormanelor sistemului de climatizare din partea ocupanilor spaiilor climatizate. Hnainte de nceperea opera iunilor de inspec ie propriu&is$' ec"ipa de inspec ie va distri#ui ocupan ilor spa iilor climati&ate' c"estionare pentru aflarea opiniei acestora. Intre#$rile adresate se refer$ la condi iile de confort termic %i acustic pe toat$ perioada anului' inclusiv perioadele de tran&i ie climatic$ 1prim$vara' toamna3' la percep ia de calitate a aerului n spa iile de lucru dar %i n nc$perile ane2e' la preocup$rile personale %i ale personalului de ntre inere' de a mic%ora consumul de ener.ie. Num$rul de persoane c"estionate va repre&enta minim 1; 6 1/T din utili&atorii spa iilor %i vor fi pe cAt posi#il uniform distri#uite n spa iul climati&at care se anali&ea&$. Se locali&ea&$ &ona din care sunt date r$spunsurile pentru a sesi&a eventuale defec iuni particulare ale acelei &one. *n model de c"estionar' cuprin&And num$rul minim de ntre#$ri este dat la O 0.-' anexa ;. Este la latitudinea inspectorului s$ adau.e alte c"estiuni' le.ate de ceea ce a sesi&at n perioada de preinspec ie.

13

2. !;?*"%C!A *BO*B!DA!?E Inspec ia se efectuea&$ la fa a locului 1in situ3 %i tre#uie or.ani&at$ %i condus$ astfel ncAt s$ conduc$ la cre%terea eficien ei ener.etice a sistemelor' n condi iile asi.ur$rii confortului %i calit$ ii aerului interior pentru ocupan i. Prin inspec ie se verific$ n principal instala ia de climati&are %i ventilare din cl$direa? &onele climati&ate' dar %i cl$direa ns$%i' ca surs$ posi#il$ de consum ridicat de ener.ie' datorit$ transferului de c$ldur$ prin anvelop$ %i surselor interioare de de.a9are de c$ldur$. Inspec ia se reali&ea&$ prin control %i verific$ri in situ' m$sur$ri de parametri relevan i' calcule %i dup$ ca&' simul$ri numerice pentru e2trapolarea unor date m$surate' pentru alte condi ii de e2ploatare. Pentru toate su#sistemele %i ec"ipamentele instala iilor se verific$ 8 conformitatea cu proiectul' capacitatea de a r$spunde criteriilor de proiectare' modul de e2ploatare al instala iei n raport cu sarcinile termice %i de umiditate varia#ile 1control' re.lare' comand$3 ntre inerea instala iei.

Ioate constat$rile %i o#serva iile se nre.istrea&$ n raportul de inspec ie' care se redactea&$ conform O /.

Pe parcursul inspec iei se depistea&$ %i se consemnea&$ toate m#un$t$ irile' transform$rile' re.la9ele' care pot fi aduse cl$dirii %i instala iei' n scopul reducerii consumului de ener.ie pentru climati&are. Pentru a caracteri&a sistemul de ventilare %i climati&are din punct de vedere ener.etic' n urma inspec iei se vor determina indicii specifici de consum de ener.ie %i anume puterea specific$ de ventilare %i puterea specific$ pentru climati&areF dac$ cele dou$ instala ii sunt cuplate' se va determina numai puterea specific$ pentru climati&are. Procedura detaliat$ pentru sta#ilirea acestor indici este dat$ n Anexa "0. Acest re&ultat va fi inclus n certificatul de inspec ie' afi%at de #eneficiar' n acela%i loc cu certificatul ener.etic al cl$dirii. <odelul certificatului de inspec ie este dat n Anexa "4. Ioate su#sistemele' ec"ipamentele %i dispo&itivele de acela%i tip care se re.$sesc n sistemul de climati&are sau n sistemul de ventilare mecanic$ se verific$ dup$ aceea%i procedur$' dup$ indica iile pre&entate n ."id. >e e2emplu' conductele sau .urile de aer ale instala iei de climati&are numai aer sau ale instala iei de ventilare mecanic$ aferent unui sistem de climati&are aer5ap$' se verific$ dup$ procedura indicat$ pentru sistemul de distri#u ie a aerului.

1-

Verificarea ntre inerii instala iei este o parte important$ a inspec iei . In acest sens' se determin$ dac$ instala ia de climati&are' su#sistemele sau componentele sunt e2ploatate corect %i cu re.ularitate %i ntre inute de personal instruit %i?sau autori&at conform8 U Vinstruc iunilor proiectantului' U instruc iunilor produc$torului su#sistemelor %i componentelor' UVoric$rei cerin e le.ale sau re.lementate. Hn acela%i timp se recomand$ ca orice pro#lem$ de neconformitate cu normele actuale n vi.oare s$ fie semnalat$ #eneficiarului' c"iar dac$ nu intr$ n portofoliul de pro#leme specifice inspeciei. Se recomand$ administratorului cl$dirii s$ p$stre&e ntr5un dosar' orice document sau calcul reali&ate n timpul inspec iei astfel ncAt acestea s$ fie disponi#ile pentru urm$toarele inspec ii ale cl$dirii %i ale instala iei. 3.-. !nspecia cl dirii +i evaluarea calit ii acesteia din punct de vedere ener)etic. Inspec ia cl$dirii urm$re%te8 s$ se evalue&e sarcina termic$ de calcul a cl$dirii?&onei inspectate' care tre#uie comparat$ cu cea a instala iei de climati&are aferent$F s$ se sesi&e&e pro#lemele le.ate de anvelopa cl$dirii' care ar putea conduce la mic%orarea sarcinii termice 1radia ie direct$ mare care cere um#rire interioar$ sau e2terioar$' sc"im#area .eamurilor etc..3 f$r$ a se efectua un calcul complet de necesar de ener.ie care intr$ n atri#u iile auditorului ener.etic F s$ se anali&e&e modul n care este e2ploatat$ cl$direa 1.radul de ocupare' iluminat .eneral' local' distri#u ia surselor de de.a9are de c$ldur$ etc.3. Se men ionea&$ c$ n #ilan ul ener.etic al unei cl$diri climati&ate' ponderea foarte mare a necesarului de ener.ie pentru r$cire o repre&int$ aporturile solare %i de.a9$rile de la sursele interioare de c$ldur$3. s$ se sta#ileasc$ dac$ sunt &one de fum$tori' unde inspec ia tre#uie s$ verifice func ionarea instala iilor de ventilare?climati&are.

Sarcina termic$ de calcul pentru r$cire a cl$dirii' tre#uie determinat$ separat pentru fiecare &on$ termic$ alimentat$ de la o central$ de tratare a aerului %i pentru totalitatea &onelor alimentate de la aceea%i central$ de producere a fri.ului.

Sarcina termic$ de calcul pentru fiecare &on$ va fi comparat$ dup$ ca&' n func ie de sistemul de climati&are instalat' astfel8 pentru sistemele de climati&are numai aer' sarcina termic$ a cl$dirii?&onei se compar$ cu puterea instalat$ a #ateriei de r$cire din CIA' luAnd n considerare c$ aceast$ #aterie r$ce%te %i aerul proasp$tF

1/

pentru sistemele de climati&are aer5ap$ sau pentru sistemele cu detent$ direct$' din nc$perile n care e2ist$ ventilare mecanic$ cu tratare separat$ a aerului proasp$t' sarcina termic$ se compar$ cu puterea instalat$ a tuturor #ateriilor de r$cire din ventiloconvectoare' e9ectoconvectoare' climati&oare locale sau aparate terminaleF dac$ ventilarea &onelor?cl$dirilor se face natural sau mecanic f$r$ traterea aerului' sarcina sistemelor de climati&are tre#uie s$ includ$ %i sarcina termic$ de tratare a aerului proasp$tF pentru sistemele de ventilare mecanic$ cu tratare a aerului' care func ionea&$ n spa iile climati&ate' sarcina termic$ a #ateriei de r$cire din CIA se compar$ cu sarcina de r$cire pentru tratarea aerului proasp$t 1dup$ ca&' aceste #aterii pot prelua %i o parte din sarcina cl$dirii' dac$ introduc aer cu temperatur$ mai sc$&ut$ decAt temperatura setat$ pentru aerul interior3F sarcina termic$ pentru totalitatea &onelor cl$dirii alimentate de la centrala fri.orific$ va fi comparat$ cu puterea instalat$ a centralei fri.orificeF dac$ aceast$ central$ deserve%te %i alte cl$diri climati&ate care nu sunt anali&ate n cadrul inspec iei sau deserve%te %i procese industriale' compara ia se va face cu puterea de calcul disponi#il$ la racordul distri#uitorului de ap$ r$cit$ corespun&$toare &onelor care se inspectea&$.

Sarcina termic$ de calcul se poate sta#ili prin calcul' n conformitate cu prescrip iile din Normativul I/5!;1;. Pentru diferite situa ii speciale ca de e2emplu8 5 cl$diri cu anvelope speciale' 5 cl$diri n care e2ist$ un de#it mare de infiltra ii' 5 cAnd se folose%te ventilarea nocturn$ pentru r$cirea elementelor cu masivitate mare ale construc iei etc.' se recomad$ s$ se efectue&e un calcul automat' cu un pro.ram #a&at pe un model dinamic al sc"im#ului de c$ldur$ dintre cl$dire %i mediul e2terior.

Se poate utili&a de asemenea un model numeric care s$ fie tarat e2perimental prin m$sur$ri in situ. Avanta9ul unei astfel de metode re&ult$ din faptul c$ se simplific$ setul de date care se introduc pentru rularea pro.ramului' aceast$ simplificare fiind suplinit$ de testele efectuateF de asemenea' re&ultatele sunt mai apropiate de situa ia real$. >eoarece m$sur$rile se fac n condi ii meteorolo.ice %i de de.a9$ri interioare de c$ldur$' diferite de condi iile de calcul' pro.ramul tarat pentru condi iile m$surate va fi rulat pentru e2trapolare n condi ii nominale de calcul. Procedura de determinare a sarcinii termice n acest ca& este detaliat$ n Anexa :.

Hn ceea ce prive%te evalarea sarcinilor termice interne ale cl$dirii' aceasta tre#uie f$cut$ n func ie de destina ia cl$dirii %i de modul n care aceasta este utili&at$ 1pro.ram de ocupare' utili&area iluminatului' a #iroticii etc.3. Pentru diferite destina ii' n Anexa %2 sunt indicate valori ale ariei pardoselii ocupate de persoane.

10

Da climati&are' n multe situa ii' sarcina termic$ de la sursele interioare de de.a9are de c$ldur$ este compara#il$ %i c"iar mai mare decAt sarcina de c$ldur$ datorat$ transferului de c$ldur$ prin anvelop$. Hn alte situa ii aceast$ sarcin$ este foarte varia#il$ datorit$ unui num$r varia#il de ocupan i' a utili&$rii ec"ipamentului electronic sau unei utili&$ri varia#ile n timp a iluminatului artificial. In aceste condi ii' evaluarea corect$ %i complet$ a sarcinilor interne este foarte necesar$. >in aceast$ evaluare pot re&ulta o serie de recomand$ri simple care s$ conduc$ la economie de ener.ie pentru instala iile de climati&are. >e e2emplu' n situa ia unui num$r varia#il de ocupan i se poate reduce sensi#il consumul de ener.ie dac$ se re.lea&$ de#itul de aer proasp$t n func ie de num$rul de ocupan i 1prin sonde de C)! n aerul recirculat' contoare de vi&itatori etc3. Sectori&area iluminatului interior' apropierea surselor de lumin$ de planul util etc.' pot fi de asemenea modalit$ i simple de economie de ener.ie.

Pot apare situa ii n care densitatea de ocupare %i puterea ec"ipamentului de #irou sunt mai mari decAt cele luate n considerare la proiectare. Este util s$ se fac$ o compara ie cu suprafa a specific$ destinat$ unui ocupant' pentru diferitele destina ii de cl$diri.

Hn ceea ce prive%te &onele de fum$tori' acestea tre#uie clar delimitate' pentru a se putea verifica modul n care este reali&at$ ventilarea?climati&area' n conformitate cu le.isla ia n vi.oare. 3... @eri,icarea condiiilor de con,ort +i de calitate a aerului interior Inspec ia urm$re%te verificarea confortului ocupan ilor %i calitatea aerului interior' ntrucAt eficien a ener.etic$ tre#uie reali&at$ n condi iile asi.ur$rii condi iilor interioare normate. Confortul termic va fi evaluat n func ie de parametrii de proiectare %i n func ie de m$sur$ri reali&ate in situ. Hn func ie de destina ia %i de m$rimea cl$dirii?&onei inspectate se vor ale.e nc$perile repre&entative n care se va evalua confortul interior. Se vor ale.e cu prioritate nc$perile n care din c"estionarele completate de ocupan i' au ap$rut aprecieri nefavora#ile privind confortul. Da cl$dirile cu mai pu in de 1; nc$peri climati&ate' se sta#ile%te .radul de confort n minim 9um$tate dintre acestea F la cl$dirile cu peste 1; nc$peri se fac m$sur$ri n minim !;T din nc$peri. Se recomand$ utili&area unui sistem de m$sur$ cu termometru' .lo#termometru' anemometru %i "i.rometru' prev$&ut eventual cu ac"i&i ie de date %i soft speciali&at care poate sta#ili direct valoarea P<V pentru nc$perea dat$. >ac$ nu se dispune de un astfel de sistem' se fac m$sur$ri pentru fiecare parametru %i se calculea&$ valoarea P<V pentru nc$perile selectate' luAnd n considerare %i c$ldura de.a9at$ de ocupan i' conform standardului SR EN 443; 8!;;0. Hn func ie de valorile P<V re&ultate' se va sta#ili clasa de am#ian $ din fiecare nc$pere anali&at$' conform ta#el -.! din Normativul I/5!;1;. Pentru a sta#ili calitatea aerului din nc$peri' pentru nc$perile ventilate mecanic sau climati&ate cu sistem @numai aerB care introduce %i aer proasp$t' se sta#ile%te de#itul de aer proasp$t care este introdus n nc$periF n func iei de calitatea cl$dirii 1poluant$' pu in poluant$ sau foarte pu in poluant$3 %i de num$rul de persoane' se sta#ile%te clasa de calitate a aerului interior 1I>A1 6 I>A-3. Hn nc$perile n care se fumea&$' de#itul de aer proasp$t pentru o persoan$ se consider$ du#lu fa $ de valorile din ta#elul /.-.1 din Normativul I/5!;1;.

14

Hn nc$perile n care nu e2ist$ ventilare mecanic$ se fac m$sur$ri de concentra ie de C)! %i de umiditate' pentru acela%i num$r de nc$peri pentru care s5a anali&at confortul termic %i se verific$ dac$ nivelul de C)! se ncadrea&$ n clasele de calitate a aerului din Normativul I/5!;1;. Hn ceea ce prive%te umiditatea interioar$' aceasta tre#uie s$ se incadre&e n limitele de confort' corelat cu ceilal i parametri ai aerului interiorF n acela%i timp' o cre%tere a umidit$ ii aerului peste 0;T' are ca re&ultat de&voltarea #acteriilor' acarienilor' muce.aiului %i a altor ciuperci. Acestea descompun materia or.anic$ %i de asemenea' produc mirosuri care au efect defavora#il asupra i.ienei %i confortului. Re&ultatele o# inute se consemnea&$ n Anexa "1 care face parte din raportul de inspec ie. 3.0. !nspecia sistemului de distri&uie a aerului <dispozitive de introducere' de extra)ere' conducte de aer= n sistemele de ventilare +i n sistemele de climatizare numai aer Aceast$ parte a inspec iei urm$re%te s$ se verifice traseele de aer de la intrarea acestuia n sistem pAn$ la evacuarea lui n e2terior. Verific$rile se refer$ la 8 valoarea de#itelor de aer n diferite &one ale instala iei' pierderile de aer din cau&a neetan%eit$ ii conductelor' modul n care aerul este distri#uit %i e2tras din nc$peri' pierderile de ener.ie ale sistemului datorate nei&ol$rii corespun&$toare a conductelor' modul n care aerul este introdus %i evacuat din sistem. Hn func iei de tipul instala iilor inspectate' se m$soar$ de#itul de aer proasp$t' de#itul de aer de introducere' de#itele e2trase' de#itul recirculat. Inainte de efectuarea m$sur$rilor' se verific$ po&i ia clapetelor antifoc %i a vole ilor de desfumareF nainte de pornirea ventilatorului' aceste dispo&itive tre#uie s$ fie complet desc"ise. Hn fi.urile din Anexa ! sunt indicate sc"ematic po&i iile sec iunilor de m$sur$ %i o procedur$ de m$sur$ a vite&elor aerului n conducte' pentru sta#ilirea de#itelor de aer. Hn Anexa 7 este indicat$ o alt$ procedur$ posi#il$ de m$surare a vite&elor' pentru calculul de#itelor de aer. Pentru sistemul VAV 1de#it de aer varia#il3' tre#uie conceput un plan care s$ permit$ simularea diferitelor situa ii de de#ite de aer ce pot apare n e2ploatare' pentru care tre#uie reali&ate m$sur$ri. >e#itele de aer m$surate se compar$ cu cele din proiect. >ac$ de#itul de introducere %i cel de e2tra.ere nu corespund valorilor din proiect' se fac re.la9e n m$sura posi#ilului. >ac$ de#itele sunt mai mici decAt cele din proiect' de cele mai multe ori acest fapt arat$ o su#evaluare a pierderilor de sarcin$ reale din sistem. In acest ca& se verific$ dac$ pe traseul principal de calcul 1care corespunde cu traseul pe care sunt cele mai mari pierderi de sarcin$3' sunt clapete de re.lare care pot fi desc"ise la ma2imF dup$ desc"iderea lor' se reec"ili#rea&$ aeraulic ramurile pe care s5au f$cut manevre. Se verific$ de asemenea .radul de colmatare a filtrelor de aer' deoarece nc$rcarea cu praf a filtrelor poate fi o cau&$ important$ de sc$dere a de#itului de aer' prin cre%terea pierderilor de sarcin$ n sistem. In ca&ul n care nu se o# ine de#itul de calcul %i de#itul real este insuficient' se fac recomand$ri pentru
17

modificarea sistemului' sc"im#area tura iei la ventilator 1dac$ este posi#il3' sc"im#area ventilatorului' sc"im#area tipului de filtre etc. >eoarece aceste opera ii sunt costisitoare' n ca&ul sistemelor numai aer' se verific$ dac$ insuficien a de#itului total de aer se poate compensa prin modificarea diferen ei de temperatur$ dintre aerul introdus %i aerul interior 1de multe ori' #ateriile de r$cire au fost supredimensionate3. >ac$ de#itele de aer proasp$t' recirculat %i evacuat nu corespund valorilor din proiect' se fac re.la9e folosind dispo&itivele de re.lare prev$&ute pe circuitele aferente.

) pro#lem$ ce poate fi frecvent ntAlnit$ la centralele de tratare a aerului prev$&ute pe terase' este recircularea aerului evacuat' prin pri&a de aer proasp$t. >e aceea' se verific$ dac$ sunt respectate distan ele dintre pri&a de aer %i .ura de evacuare' prev$&ute n Normativul I/5!;1;. >ac$ aceste distan e nu sunt respectate 1fapt posi#il pentru instala iile mai vec"i' de e2emplu3 se face o verificare a scurt circuitului de aer. In acest scop' se m$soar$ simultan temperatura e2terioar$ %i temperaturile n conductele?canalele de aer proasp$t %i evacuatF dac$ temperatura din conducta?canalul de aer proasp$t este diferit$ de cea a aerului e2terior %i se deplasea&$ c$tre valoarea din conducta de evacuare' s5a produs o recirculare n e2terior 1scurt circuit3. Pe #a&a unui #ilan termic' se poate determina %i procentul de aer recirculat la e2terior. In astfel de situa ii' este a#solut necesar s$ se prelun.easc$ pri&a de aer sau conducta de evacuare' respectAnd distan ele din Normativul I/5!;1;' pentru a se evita fenomenul. Verific$rile sistemului de alimentare cu aer la nivelul spa iilor climati&ate constau n urm$toarele opera ii8 compararea specifica iile ec"ipamentelor terminale %i ale .urilor de aer din proiect cu cele din teren' precum si coresponden a po&i iilor din proiect ale .urilor de aer' cu cele reale' verificarea .radului de desc"idere a .urilor de introducere a aerului 1difu&oare' .rile3 %i a .urilor de e2tra.ere a aerului' evaluarea nemul umirilor ocupan ilor n raport cu modul de alimentare cu aer climati&at n locul unde ace%tia %i desf$%oar$ activitatea' verificarea po&i ion$rii %i .eometriei .urilor de introducere a aerului n raport cu cele de e2tra.ere' n vederea evit$rii fenomenului de scurt5circuitare a &onei de ocupare' verificarea .radului de colmatare a filtrelor din aparatele terminale care introduc aer n nc$perile climati&ate 1climati&oare locale' ventiloconvectoare' .uri de introducere prev$&ute cu filtre finale etc.3. Pentru verificarea scurt circuitului dintre aerul introdus %i cel e2tras' se procedea&$ similar cu verificarea scurt circuitului e2terior dintre aerul proasp$t %i cel evacuat. In acest sens' se determin$ eficien a ventil$rii' folosind rela ia8 V L 1tEKA 6 tS*P3?1tI>A 6 tS*P3 unde t 6 temperatura aerului e2tras 1EKA3' introdus 1S*P3 %i interior 1I>A3' m$surate. >ac$ eficien a m$surat$' n condi ii de r$cire a nc$perii' re&ult$ V W 1' nseamn$ ca aerul introdus a fost scurt circuitat prin .urile de e2tra.ere. <$sur$rile se vor face pentru acele dispo&itive la care e2ist$ risc de scurt circuitare. <$surile posi#ile pentru evitarea acestui fenomen depind de ar"itectura nc$perii' de tipul dispo&itivelor de introducere %i e2tra.ere a aerului. >ac$ s5au folosit difu&oare de plafon care pot fi
1:

re.late s$ introduc$ pe dou$ sau trei direc ii' se utili&ea&$ un astfel de re.la9 . Se pot de asemenea introduce paravane de tip .rind$ fals$ ntre .urile de introducere %i cele de e2tra.ere. Da limit$' tre#uie sc"im#at$ po&i ia .urilor sau tipul acestora. Pentru a verifica uniformitatea distri#u iei aerului n &ona de activitate f$r$ a crea curen i de aer inconforta#ili' indiferent de tipul dispo&itivelor de distri#u ie a aerului' se poate evalua un indice de performan $ a distri#u iei aerului n nc$peri ventilate?climati&ate' IP>A. Acest indice se calculea&$ pe #a&a m$sur$rii simultane a temperaturii %i vite&ei aerului ntr5un num$r mare de puncte din planul &onei de activitate. Procedura de m$sur$ este descris$ n Anexa 8. Se recomand$ astfel de m$sur$ri n situa iile n care se aprecia&$ c$ anumite &one ale nc$perii nu sunt #ine ventilate 1de e2emplu' n nc$peri cu desc"idere mare %i cu dispo&itivele de introducere a aerului amplasate perimetral3. Este necesar s$ se verifice de asemenea modul n care se reali&ea&$ ventilarea cl$dirii n ansam#lul ei' dac$ spa iile ventilate?climati&ate comunic$ ntre ele. Astfel se va verifica dac$ &onele aflate n depresiune sau suprapresiune sunt corect .estionate' astfel ncAt s$ nu e2iste circula ie de poluan i' inclusiv cei care produc mirosuri nepl$cute' ntre diferitele &one cu diferite destina ii 1de e2emplu ntre spa iile de recep ie %i restaurante la "oteluri' ntre #uc$t$rii %i s$lile de mese' ntre spa iile de fum$tori %i de nefum$tori etc.3. Verificarea suprapresiunii din nc$peri se face n concordan $ cu prescrip iile Normativului I/5!;1;. Pentru inspec ia ventil$rii cl$dirilor climati&ate' pot apare dou$ situa ii' n func ie de e2isten a sau lipsa unei instala ii de ventilare mecanice8 dac$ e2ist$ o instala ie de ventilare mecanic$' desc"iderea ferestrei este considerat$ ca risip$ de ener.ie' deoarece calitatea aerului interior este asi.urat$ prin de#itul de aer proasp$t introdusF dac$ aerisirea prin ferestre este sin.ura modalitate de ventilare' atunci risipa de ener.ie depinde de comportamentul ocupan ilorF automati&area ferestrelor sau nc"iderea acestora n timpul perioadelor de neocupare pentru cl$dirile cu alt$ destina ie decAt de locuit' sunt metode de reducere a pierderii de ener.ie' ns$ aceast$ reducere poate fi defavora#il$ calit$ ii aerului interiorF n acest ca&' tre#uie cerut$ automati&area ferestrelor pentru a se permite desc"iderea automat$ nainte %i dup$ perioadele de ocupareF n toate ca&urile de desc"idere a ferestrelor' nc$l&irea %i climati&area tre#uie nc"ise automat. Verificarea pierderilor de aer datorit$ neetan%eit$ ii conductelor poate constitui o cau&$ important$ de pierdere de ener.ie %i deci de eficien $ sc$&ut$ a sistemului de ventilare?climati&are. Hntr5o instala ie corect reali&at$' clasa de etan%eitate a conductelor de aer tre#uie s$ fie atestat$ de produc$tor %i tre#uie specificat$ n documenta ia te"nic$ a proiectului. In acest ca&' se notea&$ n raportul de inspec ie clasa de etan%eitate' comparat$ cu cerin ele Normativului I/5!;1;. >ac$ nu e2ist$ o astfel de specifica ie din partea produc$torului' ntr5o prim$ fa&$' aceast$ verificare se face indirect' prin compararea de#itului de introducere m$surat dup$ ventilator' cu de#itul de proiectare. >ac$ re&ultatele compara iei nu sunt satisf$c$toare' se verific$ etan%area m#in$rilor la flan%e' etan%eitatea centralei de tratare a aerului' etan%eitatea racordurilor elastice la central$ %i la .urile de introducere din &onele n care confortul' sau indicele IP>A este deficitar. >ac$ se constat$ pierderi importante de aer 1peste 1;T din de#itul de refulare al ventilatorului3' se poate face un test de
!;

etan%eitate la fa $ locului' delimitAnd cu capace o por iune de conduct$ %i efectuAnd verificarea pierderilor de aer prin presuri&are controlat$. Verificarea i&ola iei termice a conductelor %i a centralei de tratare a aerului tre#uie s$ se fac$ n ca&ul n care se constat$ c$deri de temperatur$ importante ntre temperatura la ie%ire din ventilatorul de introducere %i temperatura de introducere n dispo&itivele terminale' iar traseele conductelor nu trec prin nc$peri climati&ate. Hn acest ca&' se m$soar$ temperatura superficial$ a i&ola iei n &onele n care se presupune c$ i&ola ia nu este corect$. ) apreciere .eneral$ care tre#uie consemnat$ n raportul de inspec iei se face calculAnd de#itul de c$ldur$ care s5a pierdut 1sau care a nc$l&it aerul de introducere' n ca&ul aerului rece3 ntre centrala de tratare %i .urile de introducere din nc$peri3. Aceea%i evaluare tre#uie s$ se fac$ %i pentru aerul e2tras din nc$peri' dac$ n centrala de tratare se face recuperarea c$ldurii din aerul care se evacuea&$' folosind recuperatoare de c$ldur$ sau prin amestec cu aerul proasp$t. Re&ultatele inspec iei sunt sinteti&ate n Anexa "- care face parte din raportul de inspec ie. 3.4. @eri,icarea sistemului de distri&uie a apei <n sistemele aer>ap = Da inspec ia sistemului de distri#u ie se vor verifica8 traseul %i diametrele conductelor n raport cu proiectul instala iei' eventual de&ec"ili#rul "idraulic al re elei de distri#u ie' e2isten a %i starea supor ilor pentru conducte %i arm$turi' e2isten a %i starea de func ionare a arm$turilor de separare' re.lare' .olire %i aerisire' starea i&ola iei termice.

>iametrele conductelor se verific$ pentru le.$turile la ec"ipamente' pe ramurile principale ale distri#u iei %i prin sonda9' pe ramifica iile la aparatele terminale.

Starea i&ola iei termice se verific$ pe traseele aparente %i prin sonda9' pentru conductele ascunse' n &onele n care sunt prev$&ute trape sau capace de acces. Se verific$ de asemenea dac$ apare condens pe suprafa a conductelor de ap$ rece.

Re&ultatele inspec iei sunt sinteti&ate n Anexa "- care face parte din raportul de inspectie. 3.F. @eri,icarea ,uncion rii dispozitivelor terminale n sistemele aer $ ap sau aer $ a)ent ,ri)ori,ic <cu detent direct = 1 ventilo $ convectoarelor' eGectoconvectoarelor' )rinzilor de r cire' pompelor de c ldur pe &ucla de ap ' a unit ilor de tip split +i a climatizoarelor locale. >ispo&itivele terminale din sistemele aer 6 ap$ sau aer 6 a.ent fri.orific 1cu detent$ direct$3 tre#uie verificate din urm$toarele puncte de vedere8 asi.urarea condi iilor de i.ien$'
!1

eficien a ener.etic$' respectarea le.isla iei n vi.oare cu privire la a.en ii fri.orifici.

Hn ceea ce prive%te i.iena dispo&itivelor terminale' se verifc$ 8 5 .radul de colmatare a filtrelor de aer' 5 starea de cur$ enie a suprafe elor #ateriilor' 5 modul n care este colectat %i ndep$rtat condensul.

Hn privin a eficien ei ener.etice' aceasta se va sta#ili la cAteva aparate' pe #a&$ de m$sur$ri. In Anexa 9 este indicat$ o procedur$ de verificare a eficien ei ener.etice la ventiloconvectoareF proceduri asem$n$toare se pot aplica i pentru celelalte aparate. 3.#. @eri,icarea centralei de tratare a aerului' %(A <,itre' &aterii de nc lzire +i r cire' umidi,icatoare' recuperatoare de c ldur ' ventilatoare= Verificarea centralei de tratare a aerului se face n func ie de sistemul de climati&are al &onei? cl$dirii inspectate. Astfel8 pentru sistemele numai aer se verific$ dac$ sarcina nominal$ a ec"ipamentelor corespunde sarcinii de calcul a cl$dirii?&onei %i dac$ se reali&ea&$ modul de tratare a aerului prev$&ut n proiect' Sarcina termic$ a #ateriilor din central$ se compar$ cu sarcina termic$ a cl$dirii ? &onei 1ve&i O 3.-3. pentru sistemele aer5ap$' se verific$ dac$ centrala de tratare asi.ur$ sarcina de r$cire pentru aerul proasp$t %i dac$ tratarea aerului proasp$t se face conform proiectului' se verific$ de#itele de aer pe toate circuitele care vin %i pleac$ de la CIA.

Da toate sistemele' se verific$ 8 starea de colmatare a filtrelor de aer %i modul n care acestea sunt cur$ ate sau sc"im#ateF se nre.istrea&$ frecven a sc"im#$rii sau cur$ $rii filtrului %i data la care a fost ultima sc"im#are %i?sau cur$ are' montarea corespun&$toare a filtrelor' astfel ncAt s$ nu e2iste &one de #M5pass'

depunerile de pe #ateriile de r$cire?nc$l&ire' care pot o#tura trecerea aerului peste suprafe ele de sc"im# de c$ldur$' utili&area produselor antile.ionela n camerele de tratare cu ap$' nivelul depunerilor de piatr$ la ec"ipamentul de umidificare cu a#ur' securitatea centralei 1oprirea ventilatorului la desc"iderea u%ilor de vi&itare3' dac$ sunt infiltra ii?e2fitra ii de aer la m#in$rile dintre aparatele de tratare'
!!

pri&ele de aer e2terior 1proasp$t38 starea .rilei de aer proasp$t' a 9alu&elelor fi2e %i a prefiltrelor' care nu tre#uie s$ fie deteriorate sau o#turate' po&i ia pri&ei de aer proasp$t n raport cu .urile de evacuare n e2terior a aerului viciat %i cu .urilor de evacuare a aerului de la turnurile de r$cire 1unde e2ist$ riscul de apari ie al #acteriei le.ionela3F pentru verificare' se compar$ distan ele cu cele indicate n Normativul I/5!;1;.

Se verific$ de asemenea i.iena din nc$perea n care este montat ec"ipamentul de tratare a aerului 1dac$ este n interiorul cl$dirii3. Astfel' se face verificarea .radului de umiditate din nc$pere %i se depistea&$ eventuale &one cu umiditate crescut$' cu pre&en $ de muce.aiuri' ru.in$' depuneri de orice natur$. Prin inspec ie se urm$re%te s$ se identifice &onele de eficien a ener.etic$ redus$ a proceselor de tratare pentru a se indica modific$ri posi#ile' de tipul 8 5 recircul$ri' 5 folosirea recuperatoarelor de c$ldur$' 5 introducerea unor solu ii de stocare a c$ldurii 1fri.ului3 pentru reducerea vArfurilor de sarcin$' mai ales dac$ acestea nu pot fi acoperite cu sistemele e2istente' 5 renun area la nserierea proceselor de r$cire cu uscare %i renc$l&ire' concepute ni ial pentru controlul umidit$ ii n nc$peri 1n cl$diri care nu necesit$ controlul umidit$ ii' conform normativului I/5!;1;3 5 folosirea sistemelor ce utili&ea&$ surse de ener.ie re.enera#il$. Inspec ia tre#uie s$ sta#ileasc$ dac$ ec"ipamentul func ionea&$ ntr5un mediu adecvat %i cu eficien $ accepta#il$ %i dac$ opera iile de verificare a ntre inerii %i a re.l$rii sunt reali&ate n mod re.ulat. *nitatea de tratare a aerului tre#uie s$ ai#$ ata%at un semn de averti&are care arat$ c$ ventilatorul unit$ ii de tratare a aerului tre#uie s$ fie nc"is %i de#itul de aer oprit naintea desc"iderii u%ii unit$ ii de tratare pentru inspec ie. >ac$ nu e2ist$' atunci n cadrul inspec iei se recomand$ ata%area unui astfel de indicator de averti&are. ;O(E. Standardul SR EN 1770 include o formulare recomandat$ pentru un asemenea indicator de averti&are. 3.10. !nspecia sistemului ,ri)ori,ic/instalaiei ,ri)ori,ice Inspec ia sistemului?instala iei fri.orifice tre#uie s$ urm$reasca cerin ele le.isla iei i re.lement$rilor din domeniu 1SR EN 1/!-;8!;;7' De.ea 1;81::/' SR EN3475!8!;;:3' care se refer$ n principal la8 5 inte.rarea sistemului?instalaiei fri.orifice n construcie' prin asi.urarea condiiilor i adoptarea m$surilor necesare unei #une inte.r$ri a acestora n cl$direa deservit$' care s$ asi.ure re&istena instalaiei la eforturi re&ultate din elementele de construc ie prin 1de e2emplu38 prote9area trecerii conductelor prin perei i planeeF distane minime ntre evi i couri de fum sau ca#luri de alimentare electric$3F

!3

5 evitarea pericolului de e2plo&ie' prin ale.erea ec"ipamentelor componente ale instala iilor fri.orifice de tip antie2F 5 securitatea la contact prin adoptarea de m$suri pentru a diminua nivelul de risc de r$nire prin contact cu p$rile n micare ale utila9elor 1compresoare' ventilatoare' pompe3F 5 securitatea la intru&iune' care se refer$ la asi.urarea securit$ ii instalaiilor i spaiilor aferente centralelor fri.orifice?instala iilor fri.orifice compacte 1c"illere3' la aciuni de intru&iune a oamenilor i animalelor prin8 montarea de dispo&itive 1mi9loace de averti&are3 de mpiedicare a accesului persoanelor neautori&ate i neinstruiteF montarea de dispo&itive de re.la9' comand$ i control a instalaiilor fri.orificeF 5 prevenirea apariiei microor.anismelor n apa de r$cire a condensatoarelor 1le.ionela3 prin re.im termic adecvat i sistem de suprave."ereF 5 evitarea polu$rii mediului de c$tre a.en ii fri.orifici utili&ai n instalaiile de climati&are prin ale.erea corect$ a a.entului fri.orific' pe considerente ecolo.ice' limitarea pierderilor de a.ent fri.orific n atmosfer$ 1de e2emplu utili&area de compresoare capsulate etc3' e2ploatarea corect$ a instalaiilor fri.orificeF 5 evitarea riscului de producere a su#stanelor nocive sau insalu#re prin asi.urarea condiiilor de cur$ire i ntreinere a instalaiilor fri.orifice de climati&are 1spaii cu pardoseli uor de intreinut' cu finisa9e sclivisite' cu sifoane de pardoseal$F spaii ec"ipate cu ventilatoare de avarie3F 5 consumul de ener.ie n e2ploatareF ec"ipamentele componente ale instala iei fri.orifice tre#uie s$ ai#$ consumuri minime de ener.ie n e2ploatare. Valorile prescrise pentru randamentele minime admise sunt8 5 5 ventilatoare8 XL0;..7;TF compresoare8ermetice8XL:/..:4TFsemiermetice8 XL:;..:/TF

Nota*: se verific n documentaie, valoarea de catalog a randamentului, dat de productor. 5 utili&area recuper$rii de c$ldur$' reducerea consumului de ener.ie la producerea fri.ului prin recuperarea fri.ului din aerul viciat sau a apelor u&ate' n sistem pomp$ de caldur$F 5 i&olarea termic$ a conductelor' n vederea reducerii p$trunderilor de caldur$' prin i&olarea corespun&atoarea a conductelor instala iilor fri.orifice i de pompe de c$ldur$. Valorile prescrise pentru eficiena i&olaiei termice8 Y L 4/TF 1eficienta se calculea&$ astfel8 YL 1Z ;5Zi&3?Z;' [T\' unde Zi& este flu2ul unitar prin conducta i&olat$' iar Z; este flu2ul unitar prin conducta nei&olat$3. 5 re.la9ul sarcinii termice' n vederea corel$rii produciei de fri. cu necesarul la consumator' n funcie de temperatura mediului am#iantF 5 nivelul de &.omot produs' n funcionare' de c$tre ec"ipamentele componente ale instalaiei fri.orifice de climati&are 1compresoare' ventilatoare' pompe3' tre#uie s$ se ncadre&e n limitele admisi#ile ale nivelului de &.omot ec"ivalent interior. 9ista de control pentru veri,icarea vizual exterioar a instala iei/sistemului ,ri)ori,ic este urm toarea1 5 compararea instala iei cu planurile 1desenele3 sistemului fri.orific i ale circuitului electricF controlul dac$ alimentarea electric$ este conform$ cu puterea cerut$F

!-

5 verificarea ec"ipamentelor i a documentelor nso itoare dac$ sunt conforme cu specifica iile din planuriF 5 verificarea monta9ului ec"ipamentelor fri.orifice 1funda ie' amorti&oare de &.omot' atenuatoare de vi#ra ii' spaiu de e2ploatare i depanare3F 5 verificarea protec iei contra atin.erilor periculoase 1piese n mi care' electrocutare3F 5 verificarea dac$ dispo&itivele de si.uran $ i protecie a mediului am#iant sunt conforme cu SR EN 3475!8 !;;:' montate i n stare de funcionareF 5 verificarea dac$ recipientele su# presiune au volume suficiente i dac$ au certificatele' pl$cile de identificare' manualul de instruc iuni i documenta ia corespun&atoareF 5 verificarea trecerii li#ere pe c$ile de acces i de si.uran$F 5 verificarea monta9ului corect a conductelor i arm$turilor 1acces pentru manevre3F 5 verificarea marca9ului conductelor n func ie de fluid' presiune' temperatur$F 5 verificarea suporturilor i fi2$rilor 1s$ nu transmit$ vi#raii' s$ nu #loc"e&e circula ia3F 5 verificarea e2istentei i a st$rii i&ola iei termiceF 5 verificarea e2isten ei n num$r suficient i a st$rii de func ionare a aparaturii de control' re.lare i protecie 1manometre' termometre' indicatoare de nivel' supape de si.uran $' ventile de re.lare' clapete de sens' filtre de impurit$ i3F 5 verificarea ventila iei din sta ia de fri.F 5 verificarea detectoarelor de a.ent fri.orific 1la instalaiile cu nc$rc$tura mai mare de 3;; C.3F 5 verificarea st$rii de cur$enie a suprafe elor sc"im#atoarelor de caldur$F 5 verificarea cantit$ ii de a.ent fri.orific i de uleiF 5 verificarea concentra iei lic"idului intermediar' a durit$ ii apei de r$cire a condensatoarelor?turnurilor de r$cire 1protec ie contra De.ionellae pneumop"ila3F 5 verificarea instruc iunilor i sarcinilor personalului pentru a mpiedica sc$p$rile de a.ent fri.orificF 5 se anali&ea&$ consemn$rile din 9urnalul de e2ploatare a instala iei 1eventuale avarii' cau&e' depanarea lor' m$suri pentru evitarea repet$rii3. 3.11. !nspecia instalaiei de automatizare a instalaiei Hn cadrul inspec iei' se fac verific$ri ale st$rii de re.lare a sistemului %i ale parametrilor re.la i. Astfel8 se compar$ &iua %i ora la care se face inspec ia cu &iua %i ora indicate de re.ulatoare' se verific$ perioadele de pornire?oprire a sistemului' se identific$ %i se evaluea&$ func ionarea sondelor de re.lare a temperaturii pentru nc$l&irea?r$cirea &onelor inspectate' se notea&$ temperaturile de setare din fiecare &on$ pentru nc$l&ire ? r$cire %i se verific$ n raport cu nivelul de activitate %i .radul de ocupare al &onei %i cu dorin ele #eneficiarului cl$dirii' se indic$ dac$ e2ist$ o Bpla9$ neutr$B ntre nivelul de nc$l&ire %i cel de r$cire a &onelor climati&ate' se evaluea&$ modul de re.lare a puterii de nc$l&ire?fri.orifice la #ateriile de nc$l&ire ? r$cire' se evaluea&$ metodele posi#ile de re.lare aeraulic$ a sistemului' prin modificarea de#itelor de aer introdus sau evacuat?recirculat' precum %i a de#itului de aer proasp$t'
!/

se evaluea&$' dac$ e2ist$' modul de re.lare a dispo&itivelor terminale 1.urilor de aer3 de introducere a aerului' n func ie de temperatura de introducere. Se identific$ %i se furni&ea&$ recomand$ri cu privire la toate dispo&itivele de automati&are' sen&orii %i indicatoarele care sunt relevante pentru performan a ener.etic$' conform8 5 amplas$rii' 5 func iei' 5 re.l$rilor. Se locali&ea&$ %i se inspectea&$ dispo&itivele de automati&are a func ion$rii instala iei de climati&are sau de r$cire' dispo&itivele de automati&are ale instala iei de nc$l&ire %i sen&orii de temperatur$ aferen i. Se e2aminea&$ documenta ia sau alte surse de informa ie pentru a se determina &onele individuale de automati&are pentru nc$l&ire %i r$cire. Se determin$ &onarea convena#il$ n raport cu factori cum ar fi nivelurile locale al aporturilor interne' orientarea sau e2punerea la radia ia solar$. Se determin$' dup$ ca&' metoda utili&at$ pentru modularea sau re.larea de#itului de aer din conductele de introducere' recirculare %i evacuare. Se emite o p$rere asupra eficien ei' n compara ie cu #una practic$. Este posi#il ca n instala iile de climati&are s$ fie montate contoare' cum ar fi contoare de ener.ie sau de ore de func ionare. Prin o#servarea re.ulat$ a citirilor acestor dispo&itive de m$surare se poate evalua func ionarea instala iei de climati&are. Acolo unde ener.ia consumat$ a fost nre.istrat$ ntr5un re.istru sau stocat$ n memoria unui calculator' la intervale re.ulate tre#uie s$ se efectue&e o estimare pornind de la puterea nominal$ %i nre.istrarea consumurilor' pentru a se evalua dac$ ec"ipamentul func ionea&$ n concordan $ cu necesarul de c$ldur$?fri.. >ac$ nu' inspec ia tre#uie s$ includ$ o recomandare c$tre proprietar pentru a reduce consumul de ener.ie. Acolo unde sunt montate dispo&itive de m$surare' dar nu e2ist$ nre.istrarea consumului' inspec ia tre#uie s$ fac$ recomand$ri pentru nre.istrarea citirilor contoarelor la intervale re.ulate. Acolo unde nu sunt montate astfel de contoare' o parte din recomand$rile furni&ate ar fi de a se monta contoare de m$surare a consumului de ener.ie cel mai pu in pentru centrala de climati&are cu consumul de ener.ie cel mai mare %i de a se nre.istra ulterior consumul la intervale re.ulate. 3.12. !nspecia sistemului de mana)ement ener)etic inte)rat <2:?= >in punctul de vedere al inspec iei sistemului (<S de c$tre inspectorul de specialitate' pe partea instala iilor de climati&are din cl$direa anali&at$' acesta tre#uie s$ urme&e patru etape esen iale8 1. S$ cunoasc$' n preala#il' modul de automati&are %i re.lare a instala iei de climati&are. !. S$ discute cu proprietarul %i cu in.inerul responsa#il de ntre inerea (<S' pentru a fi informat cu privire la modulele de (<S instalate %i capacitatea acestora de a furni&a o #a&$ de date e2tins$ cu parametrii monitori&a i din instala ie8 de#ite de aer' de#ite de a.ent termic 1ap$ cald$?ap$ r$cit$3' temperaturi n conductele de aer %i la nivelul centralelor de tratare' temperaturi tur?retur ale
!0

a.entului termic' %i' eventual' parametrii e2teriori m$sura i' n ca&ul e2isten ei une centrale meteo le.at$ de sistemul (<SF 3. S$ se informe&e cu privire la e2isten a 1sau nu3 a unui modul (<S pentru .estiunea ener.iei' implementat n instala ia de climati&areF -. S$ investi."e&e dac$ e2ist$ o contori&are separat$ a ener.iei electrice consumate strict pentru instala ia de climati&are. >ac$ aceste patru etape sunt ndeplinite' inspectorul %i poate forma o ima.ine clar$ asupra eficien ei ener.etice a instala iilor de climati&are le.ate de sistemul (<S %i poate propune rapid solu ii de cre%tere a performan ei ener.etice a instala iei' ntrucAt are n fa $ o #a&$ de date complet$ a parametrilor instala iei' m$sura i pe intervale lun.i de timp' n condi ii meteo %i de utili&are intern$ foarte variate. >ac$ etapele 3 %i - nu pot fi ndeplinite din cau&a lipsei modulelor dedicate .estiunii ener.iei %i contori&$rii ener.iei electrice' inspectorul va face propriile calcule privind consumurile de ener.ie ale instala iei de climati&are' pe #a&a informa iilor culese din etapa !. In raportul de inspec ie el va preci&a cum au fost f$cute aceste calcule %i ce informa ii au fost culese de la sistemul de monitori&are (<S. Acesta va fi descris succint n raportul de inspec ie' preci&Andu5se capacit$ ile %i limitele lui n .estiunea ener.iei. Este foarte important ca inspectorul s$ verifice dac$ personalul de ntre inere utili&ea&$ sistemul (<S n scopul pentru care a fost instalat %i dac$ a fost pre.$tit n acest sens.

-. *ropuneri de m&unat ire a e,icienei ,uncionale +i ener)etice a instalaiei


*ropunerile de m&un t ire a e,icienei ener)etice si ,uncionale a instala iei au un caracter de recomandare pentru proprietarul?administratorul cl$diriiF se urm$re%te ns$ ca aceste propuneri s$ fie convin.$toare %i n acest scop' tre#uie s$ fie fundamentate teoretic %i?sau economic. Propunerile formulate n acest ."id sunt informative %i corespund situa iilor cu un .rad mare de repeta#ilitate n practica inspec iilor instala iilor de ventilare?climati&areF este la latitudinea inspectorului de a prelua sau nu aceste recomand$ri %i de a le completa n func ie de realitatea constatat$ pe teren. Hn principal' recomand$rile se refer$ la8 5 ec"ipamentul de climati&are din centralele de tratare a aerului' 5 ec"ipamentul instala iilor de producere a fri.ului' 5 unit$ ile interioare de climati&are' 5 re elele de distri#u ie a fluidelor 1ap$ cald$?ap$ r$cit$?condens3 5 ec"ipamentele e2terioare de evacuare a aerului viciat 1ventilatoare' .rile' deflectoare3 5 sistemele de alimentare cu aer a nc$perilor deservite 1conducte' .uri de aer' aparate terminale3 5 sisteme de alimentare cu aer a centralelor de tratare a aerului8 pri&ele de aer e2terior' conductele de recirculare' 5 sistemul de re.lare a instala iilor de ventilare?climati&are' 5 func ionarea sistemului de re.lare' 5 m$suri posi#ile de reducere a aporturilor solare n nc$peri %i a de.a9$rilor de c$ldur$ de la sursele interioare'
!4

completarea documenta iei cl$dirii %i a sistemului investi.at.

Propunerile tre#uie s$ in$ cont de8 5 adaptarea la utili&area real$ a cl$dirii 1re5compartiment$ri de spa ii' sc"im#area destina iei unor spa ii sau sc"im#area parametrilor de func ionare a instala iei3' 5 capacitatea sistemului e2istent de a asi.ura confortul ocupan ilor %i calitatea aerului interior' 5 reducerea posi#il$ a sarcinii fri.orifice a climati&$rii' 5 func ionarea incorect$ a sistemului sau a unora din componentele sale' 5 posi#ilitatea nlocuirii ntre.ului sistem' a unor su#sisteme sau componente cu alte sisteme mai eficiente ener.etic' 5 posi#ilitaea de implementare a unor solu ii care utili&ea&$ surse de ener.ie alternative 1re.enera#ile3. Dista propunerilor recomandate este dat$ n Anexa *.

.. Baportul de inspecie
Raportul de inspec ie tre#uie s$ con in$ urm$toarele elemente8 5 listarea tuturor documentelor scrise %i desenate ce au putut fi colectate pe teren' relativ la cl$direa %i instala iile studiate' sau care au fost ref$cute sau completate n timpul inspec iei' 5 indicarea tuturor re&ultatelor verific$rilor efectuate de inspector asupra acestei documenta ii' 5 comentarii asupra defectelor %i nendeplinirilor .$site' 5 re&ultatele inspec iei efectuate in5situ' inclu&And8 verific$rile reali&ate %i re&ultatele evalu$rii randamentului ener.etic %i a corectei dimension$ri a instala iei' 5 furni&area unui ta#el sintetic ce cuprinde recomand$rile necesare pentru func ionarea corect$ a sistemului' m$suri posi#ile de ameliorare a func ion$rii acestuia' precum %i recomand$ri de nlocuire a unor componente sau su#sisteme cu altele mai performante din punct de vedere ener.etic. Pentru ca rapoartele de inspec ie s$ fie mai u%or de ntocmit dar %i pentru ca acestea s$ poat$ fi utili&ate la alc$tuirea unei #a&e de date relevante pentru ac iuni la nivel local sau na ional' n vederea cre%terii eficien ei ener.etice a instala iilor de climati&are' ."idul con ine o serie de ane2e specifice care tre#uie s$ fie completate la efectuarea inspec iei %i care permit pre&entarea sintetic$ a raportului de inspec ie. Hn finalul raportului' la aceste ane2e' se adau.$ lista de propuneri de im#un$t$ ire a eficien ei ener.etice %i func ionale a instala iei' propuneri care au un caracter de recomandare pentru proprietarul?administratorul cl$dirii. Raportul va consta deci din urm$toarele piese8 5 lista documentelor scrise +i desenate ce au fost colectate pe teren' ref$cute' sau completate' relative la cl$direa %i instala iile studiate' 5 date privind func ionarea %i eficien a ener.etic$ a cl$dirii %i a instala iilor inspectate' cuprinse n anexele1 A1' 2' %1' 3' "1 $ ".' 5-' G +i 6F Inspectorul eli#erea&$ de asemenea %erti,icatul de inspecie 1model Anexa "43' la care se ane2ea&$ lista de propuneri de m&un t ire a e,icienei ener)etice +i ,uncionale a instalaiei .

!7

0.1. =ormulare pentru ntocmirea raportului Anexa A1 3ate )enerale ale inspeciei
;r. 1 ! 3 Articol Adres$ cl$dire inspectat$ Docalitate Nume proprietar ? administrator Adres$ proprietar ? administrator Persoana autori&at$ responsa#il$ de inspec ie ) locuin e ) #irouri ) "otel ? pensiune ) mu&eu ) cl$dire administrativ$ ) alta 1de preci&at3 3etalii O&servaii

le.itima ie <>RI' tip ? num$r

>estina ie cl$dire

) restaurant ) sal$ spectacole ) spa iu comercial ) spital ? policlinic$ ) unitate nv$ $mAnt

>ata e2ecu iei cl$dirii <odific$ri relevante n cl$dire?datele modific$rilor Scopul inspec iei

E2.8 sc"im#are destina ie spa ii' recompartiment$ri' interven ii la fa ade' introducere dispo&itive de um#rire suplimentare ) re.lementar ) la cerere' pentru cre%terea eficien ei ener.etice

Se detalia&$ modific$rile importante referitoare la anvelopa cl$dirii %i la spa iile interioare

!:

Anexa A2 Opis al documentelor necesare a ,i prezentate de &ene,iciar n vederea inspeciei


>ocumenta ia te"nic$ complet$ a instala iei8 memoriu te"nic?#reviar de calcul' planuri %i sec iuni repre&entative' detalii de e2ecu ie' liste detaliate cu ec"ipamentele instalate %i specifica ii te"nice ale acestora Rapoarte de instalare?punere n func iune a ec"ipamentelor instala iei de climati&are Certificate de calitate ale ec"ipamentelor instalate 1tre#uie s$ includ$ marca9ul CE sau a.rement te"nic3 Specifica ii te"nice privind componentele sistemului de mana.ement ener.etic tip (<S 1dac$ e2ist$3 >ocument te"nic ce atest$ posi#ilit$ ile sistemului (<S implementat de a facilita o anali&$ ener.etic$ a sistemelor de climati&are 1e2. <anual de utili&are a (<S %i sc"ema de func ionare3 Raport de ec"ili#rare aeraulic$ ? "idraulic$ a instala iei de climati&are 1dac$ e2ist$3 Contracte de service?ntre inere a instala iei %i sistemului (<S nc"eiate ntre proprietar %i o firm$ speciali&at$ de service Re.istrul de ntre inere a ec"ipamentelor ce formea&$ sistemul de climati&are la nivelul sursei de producere' e2.8 cur$ area periodic$ a filtrelor %i #ateriilor de nc$l&ire?r$cire' controlul etan%eit$ ii' repara ii ale instala iei fri.orifice de producere a lic"idului r$cit 1c"iller3 sau nc$rcarea periodic$ cu freon a circuitului fri.orific Re.istrul de ntre inere a sistemului de distri#u ie a aerului c$tre?de la surs$ spre &onele climati&ate' e2.8 cur$ area periodic$ a conductelor de aer' a filtrelor %i #ateriilor terminale 1dac$ e2ist$3' verificarea periodic$ a .urilor de introducere?evacuare din nc$peri' precum %i a pri&ei de aer proasp$t %i .urii de evacuare a aerului viciat Re.istrul opera iilor de mentenan $ efectuate la sistemele de re.lare automat$' la sistemele de m$sur$ %i comand$ %i la nivelul sistemului (<S 1dac$ acesta e2ist$3 <anualul de utili&are al sistemului fri.orific' care tre#uie s$ con in$ cel puin8 5 cate.oria sistemului fri.orific' 5 descrierea componenei sistemului fri.orific' 5 sc"ema circuitelor electrice' 5 instruciuni detaliate referitoare la eliminarea a.entului fri.orific din instala ie' 5 cau&ele celor mai frecvente defec iuni i m$surile de remediere' spre e2emplu instruc iuni privind detectarea sc$p$rilor de a.ent fri.orific de c$tre personal autori&at i necesitatea de a contacta te"nicieni de ntreinere competeni' 5 m$surile ce se iau pentru a mpiedica n."e area apei n condensatoare' r$citoare' etc. Hn ca&ul temperaturilor am#iante sc$&ute' sau prin reducerea presiunii sau a temperaturii sistemului' 5 informaii afiate despre cartea ma inii' 5 instruciuni asupra m$surilor de protecie' dispo&iiilor de prim a9utor i procedurile de urmat n ca& de ur.en$' de e2emplu sc$p$ri' incendiu' e2plo&ie' 5 instruciuni de ntreinere a sistemului' cu un calendar pentru ntre inerea preventiv$ n ceea ce privete sc$p$rile' 5 instruciuni la nc$rcarea' desc$rcarea i nlocuirea a.enilor fri.orifici' 5 instruciuni referitoare la manipularea i depo&itarea a.entului fri.orific i riscurile care i sunt asociate' 5 calendarul verific$rilor periodice a iluminatului de si.uran$' 5 instruciuni referitoare la funcionarea i ntreinerea ec"ipamentelor de si.uran$ i protecie' a dispo&itivelor de alarm$ i a indicatoarelor luminoase' 5 norme referitoare la inerea unui re.istru de &i al sistemului fri.orific' n care s$ fie consemnate8 interveniile de ntreinere i de reparaie'
3;

1 ! 3 / 0 4

1; 11

1!

13

cantit$ile' natura a.entului fri.orific care a fost nc$rcat la fiecare intervenie' distri#uitorul a.entului fri.orific' re&ultatele tuturor ncerc$rilor i verific$rilor periodice' perioadele de neutili&are. Sc"ema conductelor din sistemul fri.orific tre#uie s$ fie afi at$ n staia de fri. i s$ indice codurile dispo&itivelor de oprire i comand$. Cartea instala iei tre#uie s$ fie p$strat$ n apropiere de locul de func ionare a instala iei fri.orifice i tre#uie s$ conin$ cel puin urm$toarele informaii8 5 numele' adresa i num$rul de telefon al serviciului de depanare' persoana responsa#il$ de sistemul fri.orific?instala ia fri.orific$' 5 tipul a.entului fri.orific' 5 instruciuni pentru oprirea instala iei fri.orifice?pompei de caldur$' 5 presiuni admisi#ile' 5 detalii asupra inflama#ilit$ii' dac$ a.entul fri.orific utili&at este inflama#il.

31

Anexa 2 Becapitulativ al parametrilor de &az ai instalaiei / zonei


Num$r de &one termice Parametru 1 Iemperatura interioar$ &ona 1 Comentarii Se controlea&$] ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 Valoare de proiectare vara iarna

*miditatea relativ$ interioar$ &ona 1

Nivelul interior de C)! &ona 1

>e#it de aer proasp$t Se continu$ ta#elul cu punctele 1..3 pana la &ona @nB inclusiv' dac$ n^1 1nLnum$r de &one cu parametri interiori diferi i' scenarii de func ionare diferite sau climati&ate cu sisteme diferite3

Idem 1..3

Idem 1..3

3!

Anexa %1 %aracteristicile +i evaluarea ener)etic a cl dirii/zonei climatizate


Nr. 1 ! 3 Articol Volumul cl$dirii?&onei climati&ate )rientare pere i e2teriori Num$rul ma2im real de persoane din cl$dire?&on$ Erad de ocupare &ilnic?s$pt$mAnal?lunar Erad de vitrare Iip vitrare Iip elemente de um#rire a p$r ii vitrate Caracteristici termice %i optice ale vitra9elor %i tAmpl$riei instalate ) la interior ) la e2terior ) ntre .eamuri ) Su#soluri ) Poduri ) Casa sc$rii ) Erupuri sanitare ) Altele ) Camere curate ) (uc$t$rie mare ) Piscin$ ) Sala servere ) Altele ) )cupan i ) Iluminat artificial ) Ec"ipamente de #irou )<otoare ac ionate electric ) Altele ...CG >ac$ sunt diferen e ntre fa ade' se specific$ pe fiecare fa ad$ n parte Se detalia&$ tipul elementului de um#rire ...m3 Se enun $ toate orient$rile cardinale ale pere ilor e2teriori Se compar$ cu num$rul de persoane din proiect %i cu cel estimat cf. Ane2ei C! E2.8 : ore?&i 1:5173 cu pau&$ de prAn& o or$' a#sen $ S5> %i s$r#$tori le.ale >etalii )#serva ii

/ 0

Iip spa ii ane2e vecine neclimati&ate

Spa ii climati&ate cu destina ii speciale

Se detalia&$ BAlteleB

1;

Iipuri de sarcini termice interioare

Se detalia&$ BAlteleB

11

1!

Sarcina termic$ determinat$ numeric pentru cl$direa?&ona climati&at$ Se continu$ ta#elul cu punctele 1...11 pAn$ la &ona @nB inclusiv' dac$ n^1 1nL num$r de &one cu parametri interiori diferi i' scenarii de func ionare diferite sau climati&ate cu sisteme diferite3

Se va detalia succint procedura prin care s5a determinat aceast$ sarcin$ termic$

Idem 1..:

Idem 1..:

33

Anexa %2 @alori indicative re,eritoare la densitatea de ocupare a pardoselii <din :% 001/2= 3estinaie (irou (irou mic Sal$ de %edin e <a.a&in Sal$ de clas$ Salon de spital Camera de "otel Restaurant Aria pardoselii pentru o persoan$' n m!?persoan$3 >omeniu tipic Valoare prin lips$ de la 4 pAn$ la !; 1! de la 7 pAn$ la 1! 1; de la ! pAn$ la / 3 de la 3 pAn$ la 7 de la ! pAn$ la / !'/ de la / pAn$ la 1/ 1; de la / pAn$ la !; 1; de la 1'! pAn$ la / 1'/

3-

Anexa 3 3escrierea sistemului de climatizare


Numai aer Iip sistem S.1 Numai aer Aer5ap$ >etent$ direct$ Instala ie de r$cire prin radia ie Euri de introducere a aerului n nc$peri >ispo&itive terminale Ventiloconvectoare E9ectoconvectoare Erin&i de r$cire *nit$ i interioare de tip Split Conducte de aer Conducte de ap$ cald$ Conducte de ap$ r$cit$ Conducte de a.ent fri.orific Alte tipuri C"iller cu condensator r$cit cu aer C"iller cu condensator r$cit cu ap$ *nit$ i e2terioare de condensare Pomp$ de c$ldur$ aer5ap$ Pomp$ de c$ldur$ ap$5ap$ Iip .enerare fri. Pomp$ de c$ldur$ aer5aer Pomp$ de c$ldur$ ap$5aer Pomp$ de c$ldur$ sol5ap$ Pomp$ de c$ldur$ sol5aer Instala ie fri.orific$ cu a#sor# ie Instala ie fri.orific$ cu compresie mecanic$ Instala ie mono#loc Instala ie SPDII Altele 1E2. >essicant coolin.3 Recircularea aerului Iip de recuperare a c$ldurii Recuperator de c$ldur$ sensi#il$ Recuperator de c$ldur$ latent$ Recuperarea c$ldurii din a.entul fri.orific Alimentare cu ener.ie electric$ Alimentare cu .a&e naturale Alimentare cu ener.ie termic$ Alimentare cu ener.ie solar$ Altele S.1 S.! S.3 S.I.1 I.! I.3 I.I./ >.1 >.! >.3 >.>./ E.1 E.! E.3 E.E./ E.0 E.4 E.7 E.: E.1; E.11 E.1! E.13 E.1R.1 R.! R.3 R.E.1 E.! E.3 E.E./ amoniac' DiCl plafon' pardoseal$' pere i fi2e' re.la#ile Carcasate' necarcasate' tip caset$ monosplit' multisplit

Iip distri#u ie a.ent termic

Iip alimentare cu ener.ie

3/

Anexa "1 %aracteristicile +i evaluarea ,uncional +i ener)etic a sistemului de climatizare pentru cl dire/zon %on,ortul +i calitatea aerului din cl dire/zon
Nr. 1 ! Articol S5a evaluat confortul termic interior prin m$sur$ri in5situ ] Hn ce &one repre&entative s5au f$cut aceste determin$ri ] >escrie i parametrii de confort termic m$sura i Este umiditatea relativ$ n limitele de confort' n corela ie cu temperatura interioar$ ] Sta#ili i clasa de am#ian $ a fiec$rei &one anali&ate' pe #a&a P<V m$surat?calculat' conform normativului I/5!;1; S5a evaluat calitatea aerului interior prin m$sur$ri in5situ ] Ce poluan i au fost monitori&a i n cadrul m$sur$rilor ] Re&ultatele m$sur$rilor 1concentra iile m$surate3 respect$ re.lement$rile n vi.oare privind calitatea aerului interior ] >escrie i clasa de calitate a aerului interior ce a re&ultat n &onele anali&ate' conform normativului I/5!;1; >etalii ) >a ) Nu >escrie i &onele n care s5au f$cut m$sur$ri ale parametrilor de confort termic ) Iemperatura aerului ) *miditatea relativ$ ) Vite&a aerului ) >a ) Nu ) Clasa I ) Clasa II ) Clasa III ) Clasa IV ) >a ) Nu ) C)! ) =ormalde"id$ ) C)V ) Al ii ) >a ) Nu ) Par ial ) I>A 1 ) I>A ! ) I>A 3 ) I>A ) Iermometru ) Elo#termometru ) Ki.rometru ) Anemometru ) Central$ ac"i&i ie ) Altele Se va sta#ili modul de determinare a P<V )#serva ii

Hn ca&ul r$spunsului BPar ialB' se va detalia

1;

>escrie i aparatele de m$sur$ utili&ate

Hn ca&ul r$spunsului BAlteleB' se va detalia

30

Anexa "2 %aracteristicile +i evaluarea ,uncional +i ener)etic a sistemului de climatizare pentru cl dire / zon Beele de distri&uie a a)entului termic / ,ri)ori,ic
Nr. 1 Articol >escrierea tipului de re ea de distri#u ie utili&at$ Verificarea conformit$ ii traseelor de a.ent termic?fri.orific %i a diametrelor conductelor n raport cu proiectul te"nic E2isten a %i starea supor ilor de sus inere pentru conducte %i arm$turi E2isten a %i starea de func ionare a arm$turilor de separare' re.lare' .olire %i aerisire Stare i&ola ie conducte de ap$ cald$ Stare i&ola ie conducte de ap$ racit$ Verificare dac$ apare condens pe suprafa a e2terioar$ a conductelor de ap$ r$cit$ >etalii ) Cu dou$ conducte ) Cu patru conducte ) Cu a.ent fri.orific ) <i2t$ 1detalia i3 ) Conforme ) Neconforme ) Par ial 1detalia i3 ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 ) (un$ ) >eteriorat$ ) A#sent$ ) (un$ ) >eteriorat$ ) A#sent$ ) >a ) Nu ) Par ial 1detaliati3 Se vor indica de#itele m$surate pe tronsoanele ce alimentea&$ circuitele principale de consumatori Se va preci&a succint aparatura de m$sur$ utili&at$ pentru determinarea de#itelor de a.ent termic?fri.orific Se va preci&a succint aparatura de m$sur$ utili&at$ pentru determinarea temperaturilor pe circuitele de ap$ Se va men iona starea supor ilor de sus inere8 #un$ sau de.radat$ Se va men iona starea arm$turilor8 #un$ sau nefunc ional$ )#serva ii

>e#itul de ap$ cald$ ? ap$ r$cit$ ?a.ent fri.orific m$surat

Iemperatura apei calde?r$cite

Se vor indica temperaturile apei calde?apei r$cite pe circuitele tur?retur aferente ventiloconvectoarelor' e9ectoconvectoarelor %i centralei de tratare a aerului 1CIA3 Se vor indica inclusiv puterile electrice de catalo. ale pompelor de circula ie' verificAndu5se conformitatea aparaturii instalate cu cea descris$ n proiect

1;

Num$r %i tip pompe de circula ie pe circuitele de ap$ cald$?ap$ r$cit$

34

11

<od de re.lare de#it de ap$ <od de re.lare de#it de a.ent fri.orific <od de re.lare pompe

1! 13

) Iot sau nimic ) Ventil cu dou$ c$i ) Ventil cu trei c$i de amestec ) Ventil cu trei c$i de ocolire ) Da unit$ ile interioare ) Da unitatea e2terioar$ ) Pornit5oprit ) Iura ie varia#il$

O2?"B@AC!"1 Hn ca&ul pre&en ei unui sistem (<S le.at de func ionarea instala iei de climati&are' valorile monitori&ate ale parametrilor de la liniile 0...: vor fi afi%ate direct pe ecranul postului de comanda a (<S %i preluate ca atare' f$r$ a mai fi m$surate n cadrul inspec iei.

37

Anexa "3 %aracteristicile +i evaluarea ,uncional +i ener)etic a sistemului de climatizare pentru cl dire/zon %entrala de tratare a aerului

3:

Nr. 1 !

7 : 1;

>etalii ) Hn su#solul cl$dirii Docul de monta9 al centralei ) Pe terasa cl$dirii de tratare ) Alt spa iu ) Aer proasp$t Iipul de aer tratat n centrala ) Aer proasp$t de tratare ) Aer recirculat !AB;A ) Hnc$l&ire ) R$cire ) *midificare ) Amestec ) Recuperare =unc iuni termodinamice ale @ABA centralei de tratare ) Hnc$l&ire ) R$cire ) *midificare ) Amestec ) Recuperare <odul de tratare a aerului ) >a climati&at corespunde cu cel ) Nu descris n proiectul te"nic] ) Par ial 1detalia i3 Hn ca&ul e2isten ei unui recuperator de c$ldur$ n ) >a centrala de ventilare' sunt ) Nu luate m$suri de protec ie ) Nu este ca&ul contra n."e ului n acest aparat] Se reali&ea&$ controlul ) >a umidit$ ii interioare cu ) Nu a9utorul centralei de tratare a ) Par ial 1detalia i3 aerului ] Verificarea conformit$ ii dintre sarcinile termice ale ) Conforme ec"ipamentelor din central$ ) Neconforme %i sarcinile de nc$l&ire?r$cire ) Par ial 1detalia i3 ale &onelor climati&ate ) Raport constant ) Re.lare func ie de nivelul de <od de re.lare a raportului C)! interior dintre de#itele de aer ) Re.lare func ie de proasp$t?recirculat temperatura e2terioar$ ) Re.lare mi2t$ ) Centrifu.al monoaspirant ) Iip ventilator introducere Centrifu.al du#lu aspirant ) A2ial Putere electric$ nominal$ ... CG ventilator introducere ) Iura ie constant$ <od de re.lare de#it ) Iura ie varia#il$ ventilator introducere Iip ventilator aspira ie Putere electric$ nominal$ ventilator aspira ie =iltre de praf Starea colmat$rii filtrului de praf <onta9 corect al filtrelor de praf n cadrul centralei ) Centrifu.al monoaspirant ) Centrifu.al du#lu aspirant ) A2ial ) Radial ... CG ) Pe aerul tratat ) Pe aerul proasp$t ) Pe aerul evacuat ) Avansat$ ) <edie ) Redus$ ) >a ) Nu

Articol

)#serva ii

Se va detalia tipul de umidificare 1ap$ sau a#ur3' tipul de recuperare 1sensi#il$ sau total$3' tipul de nc$l&ire 1ap$ cald$' a#ur sau electric$3' tipul de r$cire 1cu ap$ r$cit$ sau detent$ direct$3

Se va detalia' n ca&ul r$spunsului B>aB' modul de protec ie contra n."e ului a recuperatorului de c$ldur$ 1numai dac$ centrala este amplasat$ n e2terior sau ntr5un spa iu nenc$l&it3

Se permite o a#atere de 1;T n plus a sarcinilor instalate la #ateriile de nc$l&ire?r$cire' fa $ de valorile din proiectul te"nic

11 1! 13 11/

Se vor detalia tipul sau tipurile filtrelor de praf din cadrul centralei

-;

-1

Anexa "%aracteristicile +i evaluarea ,uncional +i ener)etic a sistemului de climatizare pentru cl dire/zon 3istri&uia aerului

-!

a3 Euri de aer %i circuite de distri#u ie a aerului #3 Ventiloconvectoare c3 Alte aparate terminale8 .rin&i de r$cire' unit$ i interioare de tip Split sau VRV a3 Euri de aer %i circuite de distri#u ie a aerului Nr. Articol 1 Verificarea compati#ilit$ ii caracteristicilor te"nice ale .urilor de aer din teren cu cele indicate n proiectul te"nic

>etalii

)#serva ii

) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 Se va verifica' prin sonda9' un num$r de .uri e.al cu 1;T din num$rul total de .uri de introducere?e2tra.ere' cu prioritate n &onele unde se constat$ plAn.eri ale ocupan ilor 1de consultat n preala#il Ane2a N3 Hn cadrul r$spunsurilor BNuB sau BPar ialB' se va men iona n ce &one s5au o#servat aceste neconcordan e Se va efectua prin sonda9 determinarea indicelui IP>A 1cf. Ane2ei _3' cu prioritate n &onele unde se constat$ plAn.eri ale ocupan ilor 1de consultat n preala#il Ane2a N3

Verificarea e2isten ei unor .uri de aer de introducere ? e2tra.ere complet o#turate sau nefunc ionale

) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3

Verificarea po&i ion$rii corecte la plafon a .urilor de aer de introducere n raport cu cele de e2tra.ere

) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3

Verificarea uniformit$ ii distri#u iei aerului n &ona de ocupare

) >a ) Nu

Verificarea i&ola iei termice a circuitelor de aer de ventilare' precum %i a circuitelor de aer tratat

<en iona i circuitele pe care s5au f$cut m$sur$ri ale de#itelor de aer

) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 ) Circuit de introducere aer tratat ) Circuit de evacuare aer viciat ) Circuit de admisie aer de ventilare ) Circuit de aer recirculat ) Circuit de aer e2tras ) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3 Se vor preci&a' n ca&ul r$spunsului BPar ialB' circuitele unde s5au nre.istrat a#ateri mai mari de /T fa $ de de#itele proiectate Se vor testa' prin sonda9' un procent de 1;T din num$rul total de .uri de introducere?e2trac ie a aerului din cl$dire' m$rindu5se acest procent la o#servarea unor a#ateri mai mari de /T fa $ de de#itele proiectate Se vor preci&a' n ca&ul r$spunsului BPar ialB' circuitele de aer unde este necesar$ ec"ili#rarea aeraulic$ Se va detalia dac$ aceste circuite de introducere ?

Sunt conforme valorile de#itelor m$surate cu cele din proiectul te"nic al instala iei ]

>e#itele de aer la .urile de aer de introducere?e2trac ie sunt conforme cu valorile din proiect ]

) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3

Este nevoie de o ec"ili#rare aeraulic$ a circuitelor de introducere?e2trac ie a aerului ]

) >a ) Nu ) Par ial 1detalia i3

-3

c3 Alte aparate terminale8 .rin&i de r$cire' unit$ i interioare de tip Split sau VRV Nr. Articol >etalii )#serva ii Se vor men iona num$rul 1 Num$r?tip aparatelor terminale de acela%i tip instalate Se va preci&a puterea de r$cire pentru fiecare tip n parte n ! Putere de r$cire ... CG condi ii nominale 1e2. `apa racita tur?retur L4?1! aC' `aerL!4 aC3 Se va preci&a puterea de nc$l&ire pentru fiecare tip n parte n 3 Putere de nc$l&ire ... CG condi ii nominale 1e2. `apa calda tur?retur L0;?-; aC' `aerL!1 aC3 >urat$ de func ionare ...ore?an estimat$ >urat$ de func ionare / ...ore?an masurat$ Putere total$ pentru 0 ... CG ventilare estimat$ Putere total$ pentru 4 ... CG ventilare estimat$ Inspectorul va anali&a re.istrul de ntre inere furni&at de proprietar %i ) 1 dat$?an va verifica' prin sonda9' 7 Situa ia ntre inerii ) 1 dat$?doi ani func ionarea cAtorva aparate ) la cerere terminale din fiecare tip instalat 11/5!;T din num$rul total3 Inspectorul va discuta cu in.inerul responsa#il de e2ploatarea ) satisf$c$toare instalatiei %i va anali&a c"estionarul : Situa ia e2ploat$rii ) nesatisf$c$toare de evaluare a confortului termic completat de utili&atorii sistemului de climati&are 1ocupan i35ane2a N >ac$ n urma discu iei cu ocupan ii %i proprietarul se constat$ c$ temperatura interioar$ setat$ la Iemperatura interioar$ ) >a ventiloconvector este diferit$ de setat$ la valoarea din ) Nu valoarea de proiectare' se va 1; proiect] ) Par ial 1detalia i3 consemna acest lucru in raportul de inspec ie %i se va ine cont n anali&a performan ei ener.etice a instala iei 11 ) pe partea de ap$ <od re.lare putere aparat ) tura ie ventilator terminal ) mi2t 1! ) >a Racord aer proasp$t ) Nu 13 Se va compara c$derea de presiune C$dere de presiune m$surat$ cu n$l imea de presiune m$surat$ n aparatul ... Pa de catalo. a aparatului terminal terminal 1dac$ este ca&ul3

--

Anexa ". %aracteristicile +i evaluarea ,uncional +i ener)etic a sistemului de climatizare pentru cl dire/zon Automatizarea +i sistemul 2:?
Nr. Articol >etalii Se citesc &iua %i ora indicate de re.ulatoare Se indic$ dac$ e2ist$ o Bpla9$ neutr$B ntre situa ia de nc$l&ire %i cea de r$cire a &onelor climati&ate Se verific$ perioadele de pornire?oprire a sistemului )#serva ii Se compar$ &iua %i ora la care se face inspec ia cu &iua %i ora indicate de re.ulatoare Se aprecia&$ n raport cu economia de ener.ie Se compar$ cu perioadele de ocupare ale cl$dirii?&onei 5 Se verific$ dac$ sistemul de tratare a aerului din CIA este comandat n concordan $ cu procesele de tratare prev$&ute %i cu condi iile climatice. 5 Se evaluea&$ modul de re.lare a puterii de nc$l&ire ? fri.orifice la #ateriile de nc$l&ire ? r$cire Se verific$ dac$ sistemul asi.ur$ temperatura setat$ din nc$periF se diferen ia&$ sistemele aer5ap$ %i aer refri.erent de sistemul numai aer unde se verific$ dac$ nc$perea unde se m$soar$ temperatura este repre&entativ$

Setarea re.ulatoarelor

Se identific$ sc"emele de principiu ale re.l$rii CIA

Po&i ia %i func ionarea sondelor de temperatur$ din nc$peri

Se identific$ %i se evaluea&$ func ionarea sondelor de re.lare a temperaturii pentru nc$l&irea?r$cirea nc$perilor din &onelor inspectate Se identific$ modalit$tile e2istente de re.lare aeraulic$ a sistemului' prin modificarea de#itelor de aer introdus sau evacuat?recirculat' precum %i a de#itului de aer proasp$t Se identific$' dac$ e2ist$' modul de re.lare a dispo&itivelor terminale 1.urilor de aer3 de introducere a aerului' n func ie de temperatura de introducere Se determin$ dac$ e2ist$ &one individuale de automati&are pentru nc$l&ire %i r$cire Se identific$ modulele (<S instalate %i capacitatea acestora de a furni&a o #a&$ de date e2tins$ cu parametrii monitori&a i din instala ie

Se evaluea&$ situa ia e2istent$

Re.larea aeraulic$

Se evaluea&$ dac$ pre&en a ? lipsa unui astfel de re.la9 influen ea&$ asupra eficien ei distri#u iei aerului Se aprecia&$ &onarea convena#il$ n raport cu factori cum ar fi nivelurile locale al aporturilor interne' orientarea sau e2punerea la radia ia solar$. Se men ionea&$ parametrii monitori&a i8 de#ite de aer' de#ite de a.ent termic 1ap$ cald$?ap$ r$cit$3' temperaturi n conductele de aer %i la nivelul centralelor de tratare' temperaturi tur?retur ale a.entului
-/

+onare local$

Sistem (<S

termic' parametrii e2teriori m$sura i etc. Se sta#ile%te dac$ e2ist$ un modul (<S pentru .estiunea ener.iei' implementat n instala ia de climati&are S$ investi."e&e dac$ e2ist$ o contori&are separat$ a ener.iei electrice consumate pentru instala ia de climati&are Se verific$ dac$ personalul cunoa%te func iile sistemului (<S instalat %i dac$ a fost pre.$tit n acest sens. Se preci&ea&$ capacit$ ile %i limitele unui astfel de modul n .estiunea ener.iei. Se preci&ea&$ ce consumuri de ener.ie sunt contori&ate 1instala ia fri.orific$' pompe' ventilatoare etc.3

Contori&are

Pre.$tirea personalului

Se men ionea&$ tipul %i durata cursurilor de pre.$tire a personalului

-0

Anexa "0 %alculul indicilor speci,ici de consum de ener)ie1 puterea speci,ic pentru ventilare +i puterea speci,ic pentru climatizare Se va calcula puterea specific$ de ventilare a unui sistem de ventilare5climati&are utili&And urm$toarea rela ie 8
PSPbVL

Hn care8 PSP5V este puterea specific$ corespun&$toare tuturor ventilatoarelor din sistemul de admisie ? evacuare a aerului n cl$dire 1centrala de tratare a aerului' ventilatoarele individuale de introducere a aerului e2terior %i cele de e2trac ie a aerului viciat3 5 n G?1 m3 s513 Pv este suma puterilor electrice a#sor#ite de toate ventilatoarele din sistem 5 n G ZV de#itul de aer nominal ma2im 1valoarea ma2im$ dintre de#itul total de ventilare introdus %i de#itul total e2tras din cl$dire3 6 n m3 s51 Hn func ie de valorile lui PSP5V' se definesc / cate.orii' conform SR EN 1344:8!;;/8 - SP= 1 6 cu PSP5V W /;; 6 eficien $ optim$ - SP= ! 6 cu /;; W PSP5V W 4/; 6 eficien $ ridicat$ - SP= 3 6 cu 4/; W PSP5V W 1!/; 6 eficien $ medie - SP= - 6 cu 1!/; W PSP5V W !;;; 6 eficien $ sc$&ut$ - SP= / 6 cu PSP5V c !;;; 6 eficien $ foarte sc$&ut$ Puterea specific$ de climati&are' PSP5CD [G? 1m3 s513\ se va calcula nsumAnd urm$toarele puteri electrice8 - puterile ventilatoarelor apar inAnd tuturor unit$ ilor interioare de climati&are 1ventiloconvectoare %i unit$ i interioare de tip SPDII sau VRV3 6 PV5*I ' n G - puterile ventilatoarelor de r$cire a unit$ ilor e2terioare de condensare 1cu aer sau ap$3 5P V5 *E' n G - puterea electric$ consumat$ de .rupul fri.orific' PE= ' n G %i - puterile tuturor pompelor de circula ie a apei r$cite de pe circuitele "idraulice' PP5circ'ar ' n G Rela ia de calcul a puterii specifice de climati&are este urm$toarea8 PSP5CDL

n care ZV este de#itul de aer nominal ma2im introdus sau evacuat din cl$dire 1transferat ntre cl$dire %i e2terior3

-4

Anexa "4 %erti,icat de inspecie a instalaiei de climatizare 3ate privind cl direa certi,icat 1 Adresa cl$dirii8 +one inspectate8 >estina ia cl$dirii ? &onei8 Re.im de n$l ime8 Anul construirii8 Aria construit$ desf$%urat$8 [md\ Volumul interior al Aria util$8 [md\

cl$dirii ? &onei inspectate8 [me\ Scopul ela#or$rii certificatului de inspec ie8 re.lementar ? la cerere !ndici speci,ici de consum de ener)ie1 puterea specific$ pentru climati&are puterea specific$ pentru ventilare [G?1m3 s513\ [G?1m3 s513\ *ro)ramul de calcul utilizat1 3ate privind identitatea inspectorului1

-7

Anexa 51 %lasi,icarea +i caracteristicile ,luidelor ,ri)ori,ice A.en ii fri.orifici sunt clasifica i conform SR EN 34751?!;;7 pe .rupe' n funcie de caracteristicile lor' influena asupra s$nataii i securit$ii oamenilor i a mediului8 Grupa 11 A.en i fri.orifici neinflama#ili care nu sunt n mod su#stan ial nocivi pentru s$n$tatea persoanelor. Hn aceast$ .rup$ sunt incluse ma9oritatea su#stan elor de sinte&$ 1freoni3' pure sau amestecuri i #io2idul de car#on. Grupa 21 A.en i fri.orifici to2ici a c$ror limit$ inferioar$ de e2plo&ie este e.al$ sau mai mare de 3'/T din volum' cAnd formea&$ un amestec cu aerul. Caracteristica dominant$ a acestor a.en i este to2icitatea. In aceast$ .rup$ este inclus principalul a.ent fri.orific natural' amoniacul' utili&at pe scar$ lar.$ n sistemele indirecte sau n industrie. Poate fi u%or detectat n ca&ul sc$parilor din instala ie' datorit$ mirosului caracteristic c"iar %i la concentra ii mult inferioare concentra iilor periculoase. Grupa 31 A.en i fri.orifici a c$ror limit$ inferioar$ de e2plo&ie este mai mic$ de 3./T din volum atunci cAnd formea&$ un amestec cu aerul. Su#stan ele incluse aici sunt naturale' din clasa "idrocar#urilor' avAnd ca dominant$ puterea de e2plo&ie' dar care sunt n .eneral de sla#$ to2icitate. Re.lement$rile internaionale i interne privind impactul a.en ilor fri.orifice?fluidelor fri.orifice asupra mediului 1Protocolul de la <ontreal i cel de la _Moto' cu amendamentele lor ulterioare3 clasific$ aceste su#stane dup$8 5 Potenialul de >istru.ere al )&onului 1)>P3F 5 Potenialul de Inc$l&ire Elo#al$ 1EGP3' conform ta#elului 1. (a&el 11 !mpactul ,luidelor ,ri)ori,ice asupra mediului Grupa C=C A)entul ,ri)ori,ic R11 R1! R113 R11R1!(1 R13(1 R!1 R!! R1!3 O3* 1 ;':f1 ;'7f 1';4 ;'0f;'7 3f13 4f7 ;';/ ;';// ;';! GH* <&aza B11= 1 !'1f3';/ 1'3 -'1/ 5 1'0/ ;'1 ;'3;';! GH* <%O2I1= dupa 100 ani 3/;; 43;; -!;; 0:;; 13;; /7;; 5 14;; 1!; 3urata de via n atmos,er <ani= 0;f0/ 1!;f13; :;f1;; !;;f!1; 11f!/ 1;;f11; W1; 1!f1/ 1'-f!

KC=C

R1-!#

;';0/

;'3f;'-0

!;;;

1:f!!'-

-:

KC=C

R!3 R3! R1!/ R13-a R1-3a R1/!a R/;;1R1!?R1/!a3 R/;11R1!?R!!3 R/;!1R!!?R11/3

Amestecuri a&eotrope

Amestecuri cva&ia&eotrope 1gW1hC3

Amestecuri &eotrope

R/;41R1!/?R1-3a3 R-;-A1R1!/?R1-3a ?R13-a3 R-;7A1R!!?1-3a?R 1!/3 R-1;A1;'/R3!?;'/R 1!/3 =i-;1;'1R3!?;'-/R 1!/? ;'-/R1-3a3 R-;1A?(1R!!?R1/! a?R1!-a3 R-;!A?(1R!!?1!/? R!:;3 R-;4A1;'!R3!?;'-R 1!/? ;'-R13-a3 R-;4(1;'1R3!?;'4R 1!/? ;' !R1-3a3 R-;4C1;'!3R3!?;'! /R1!/? ;'/!R1-3a3 R-;:A?(1R!!?R1-! #?R1!-3

; ; ; ; ; ; ;'03f ;'4/ ;'/3 ;'3f ;'3; ; ;'!0 ; ; ;';3?;';3 / ;';!?;';3 ;';-?;';3 ;

0 ;'1;'/7f;'7/ ;'!7 ;'4/f1'! ;';3f;';!'! 1'4 -';1f/'1 ;'07 ;'0f;':5 ;'/ ;'0 5 5 5 ;'1-f;'-/

114;; 0/; !7;; 13;; 37;; 1-; 0;;; -!;; /0;; 33;; 3!0; 3;/; 14!/ 33/; 1;7;?11:; !/4;?!!-; !04;?307; 144;

!-'3 0f4'3 3!'0 1-f1/'0 //f.0-'! 1'/f7 5 5 ^1;; 5 5 5 5 5 5 5 5 5

;'1f;'/

!!7/

; ;';/

;'!:f;'34 5

1/!/ 1--;?1-!/

5 5

/;

Hn pre&ent' sunt acceptate doar fluidele cu )>P L ; i cu o participare moderat$ sau redus$ la nc$l&irea atmosferei 1EGPW!;;;3. >eoarece au fost inter&ise o serie de fluide %i au fost propuse pentru utili&are noi fluide' care s$ respecte cerin ele de mediu' .rupele de mai sus tre#uie actuali&ate. Impactul total asupra mediului reali&at de o instala ie fri.orific$?pomp$ de c$ldur$ este datorat atAt a.entului de lucru cAt i de.a9$rilor de C) ! la producerea ener.iei de ac ionare a instala iei.

/1

Anexa 52 %lasi,icarea instalaiilor ,ri)ori,ice


Instala iile fri.orifice pot fi8 5 cu rcire direct 1cAnd vapori&atorul este plasat c"iar la consumatorul de fri. 6 de e2emplu r$cirea aerului dintr5o nc$pere prin vapori&area unui a.ent fri.orific n vapori&atorul plasat n spa iul climati&at3F 5 cu rcire indirect 1cAnd n vapori&ator este r$cit un lic"id care este trimis la consumatorul de fri.3. Similar' pentru o pomp$ de caldur$' aceasta poate fi cu inclzire direct 1condensatorul este plasat n spaiul pe care5l nc$l&ete3 sau cu nclzire indirect 1condensatorul nc$l&ete un lic"id care servete la nc$l&irea spaiului deservit3. Instala iile fri.orifice cu r$cire direct$ pre&int$ urm$toarele avanta9e8 iner ie termic$ mic$' investi ii mai mici %i consumuri ener.etice reduse. >e&avanta9ele acestor sisteme sunt8 re.la9 imperfect al temperaturii spa iului climati&at' imposi#ilitatea acumul$rii termice' e2ploatare mai dificil$ a instala iei din cau&a cantit$ ii mari de fluid fri.orific n instala ie i a riscului sporit de sc$p$ri n mediul r$cit 1contaminarea produsului' spa iului r$cit3. Hn plus' nu se poate utili&a amoniacul' cel mai performant fluid fri.orific i cu impactul nul asupra mediului. Hn ca&ul particular al climati&$rii aerului' sistemul cu rcire direct implic$ fie o instalaie monocomponent$' plasat$ n spaiul climati&at 1dulap de climati&are3 sau la limita cl$dirii cu e2teriorul 1aparat de fereastr$' a.re.at de acoperi5 roof top3 fie o instala ie cu unit$i separate 1sistem split' multisplit3' una e2terioar$ 1cuprin&And compresorul i condensatorul5 n ca&ul I= sau vapori&atorul n ca&ul PC3 i una sau mai multe unit$ i interioare 1inclu&And vapori&atorul la I= sau condensatorul la PC3. Acest sistem este recomantat pentru puteri fri.orifice reduse 11f!; CG3 sau medii 1!/f1;; CG3 i deci se recomand$ climati&$rii locuin elor individuale 1apartamente' vile3 sau colective 1#locuri de locuin e' "oteluri3. Scoaterea n e2terior a unei p$r i importante a instalaiei i a sursei de &.omot' cAt i reali&area unit$ii interioare cu un desi.n pl$cut aduc un confort superior utili&atorului. >up$ modul de transmitere a fri.ului ? c$ldurii' instala iile fri.orifice ? pompele de c$ldur$ pot fi8 5 locale, la care produc$torul de fri.?c$ldur$ este plasat c"iar la consumator 1dulap de climati&are' aparat de fereastr$' roof5top i sistemele split3F 5 centralizate' cAnd fri.ul?c$ldura sunt preparate centrali&at' fie ntr5o central$ de tratare a aerului' de unde acesta este condus n spaiile climati&ate' fie ntr5un a.re.at n care se r$ceste?nc$l&e te un lic"id care este trimis la consumatori. >upa modul de acionare a instalaiei' acestea pot fi8 5 electric, la instalaiile cu comprimare mecanic$ de vaporiF 5termic 1ap$ cald$' a#ur' .a&e calde' com#usti#il3' la instala iile cu a#sor#ie. Hn climati&are' ma9oritatea instala iilor fri.orifice?pompe de caldur$ sunt cele cu comprimare mecanic$ de vapori alimentate electric' datorit$ accesi#ilit$ ii mai lar.i la ener.ia de ac ionare i a simplit$ii ec"ipamentului. Aceste instalaii acoper$ o .am$ lar.$ de puteri termice' de la valori reduse sau medii 115/;; CG3 cAnd se utili&ea&$ compresoare cu piston alternativ' la puteri mari i foarte mari 11;;; 5 /;;; CG3 cAnd se utili&ea&$ compresoare cu uru# sau tur#ocompresoare. Instalaiile cu a#sor#ie' reali&ate n dou$ variante 1cu soluie #romur$ de Ditiu5ap$ sau cu soluie ap$5amoniac3 se utili&ea&$ de re.ul$ la puteri mari i foarte mari. Pompele de caldur$' derivAnd din instala iile fri.orifice' se re.$sesc n acelea i variante. Ele preiau c$ldur$ de la o surs$ cu temperatur$ sc$&ut$ 1i&vorul pompei de caldur $3 i o cedea&$ consumatorului 1ncal&irea unor spa ii' prepararea de ap$ cald$ de consum3.

/!

Consumatorul poate utili&a instala ia atAt pentru producerea fri.ului 1instala ie fri.orific$3 cAt i pentru producerea c$ldurii 1pomp$ de c$ldur$3. Astfel' instala ia poate fi reversibil ' cAnd i sc"im#$ destina ia dup$ se&on 1vara produce fri.' iarna produce caldur$3 sau cu dublu efect ' cAnd reali&ea&$ simultan fri. i c$ldur$ 1de e2. reali&ea&$ r$cirea unui spa iu i prepar$ ap$ cald$3.

/3

Anexa 53 !nstruc iuni de ,uncionare i ntre inere a instala iei ,ri)ori,ice.


>ocumentaia de proiectare a instalaiei tre#uie s$ includ$ instruciuni de funcionare i de ntreinere' corespun&$toare instalaiei i fluidului fri.orific utili&at. Instalaiile 1I=' PC3 necesit$ o punere n func iune i suprave."ere de personal calificat' care s$ asi.ure funcionarea corect$' ntreinerea permanent$ i depanarea eventualelor defeciuni sau avarii. Verific$rile se e2ecut$ &ilnic' lunar i anual 1dup$ importan$3' insistAnd asupra componentelor care au creat pro#leme n funcionare i sunt consemnate n re.istrul instalaiei' cu prile9ul revi&iilor curente. Hn continuare sunt pre&entate unele instruc iuni' .enerale i nelimitative. Ele tre#uie completate n func ie de specificul instalaiei' fluidului utili&at i recomand$rile produc$torilor de ec"ipamente.

Oprirea instalaiei.
a3 )prirea temporar$ 1de scurt$ durat$3. Se ntrerupe funcionarea compresoarelor i eventual a pompelor de lic"id intermediar. #3 )prirea de lun.$ durat$. Procedura8 5 se nc"id ventilele de pe circuitele de lic"id 1alimentarea cu a.ent fri.orific lic"id a vapori&atorului3. Se las$ compresoarele n func iune la capacitate redus$' pAn$ cAnd presostatul de 9oas$ presiune decuplea&$' oprindu5le. Astfel' cea mai mare parte a fluidului fri.orific este stocat$ n condensatoare i?sau re&ervoare de lic"idF 5 se nc"id ventilele de aspiraie i de refulare ale compresoarelorF 5 se ntrerupe alimentarea electric$ de la ta#louF 5 se nc"id circuitele de lic"id intermediar c$tre condensator i c$tre r$citorul condensatoarelor 1turn de r$cire' >rM5cooler3' dac$ e2ist$F 5 n ca& de oprire ndelun.at$ a instala iei' se vor porni motoarele ventilatoarelor condensatorului?turnului de r$cire cel puin ! ore?lun$.

*ornirea instalaiei ,ri)ori,ice dup o oprire de lun) durat .


Se verific$ cu a9utorul unui specialist i&ola ia nf$ur$torilor motoarelor compresoarelor' pompelor' ventilatoarelor dup$ ntreruperi ale funcion$rii mai mari de o lun$. )peraii8 5 5 5 5 se verific$ 1completea&$3 circuitele cu lic"id intermediar i se aerisescF se pun su# tensiune compresoarele cu minim 1!" nainte de pornireF se verific$ dac$ ar#orii compresoarelor se rotesc li#erF se pornesc compresoarele.

Condensatoarele r$cite cu aer i?sau turnurile de r$cire necesit$ cur$ area suprafeelor de transfer de c$ldur$ i de&aerarea circuitului "idraulic. Pornirea ventilatoarelor' n perioada rece' se va reali&a dup$ de.ivrare i cur$irea de eventuale depo&ite de ."ea$' &$pad$' impurit$i. Da instalaiile la care au fost constatate cantit$ i mari de a.ent fri.orific sau ulei' consumate suplimentar' tre#uie verificate cau&ele' iar dup$ nl$turarea lor se completea&$ cu a.ent fri.orific sau ulei.

/-

/ntreinerea periodic a instalaiei ,ri)ori,ice.


a3 Zilnic se va verifica8 5 presiunea i temperatura fluidului fri.orific n aspira ia i refularea compresoarelorF 5 presiunea i nivelul uleiului din carterul compresoarelorF 5 temperatura lic"idului intermediar din circuitul de alimentare a consumatorului i a condensatoruluiF 5 puterea electric$ a#sor#it$ de motoarele compresoarelor' ventilatoarelor i pompelorF 5 num$rul de ore de funcionare pentru fiecare compresor i fiecare pomp$. b) Lunar se va verifica8 5 concentraia lic"idului intermediarF 5 pierderile de fluid fri.orific' ulei' lic"id intermediarF 5 .radul de cur$enie al filtrelor de impurit$i. CAnd se utili&ea&$ amestecuri 1n special freonul R-;4C3' avAnd n vedere concentra ia diferit$ a celor dou$ fa&e 1lic"id' .a&3' n ca&ul n care se constat$ pierderi de freon' neputAnd aprecia cu e2actitate concentraia fluidului r$mas n instalaie' dac$ pierderile de fluid fri.orific dep$ esc 1;T se va evacua tot freonul r$mas n instalaie 1cu o instalaie de recuperare3 urmAnd a se face o nou$ umplere cu concentra ia corespun&$toare' de o firm$ speciali&at$. c= Anual se reali&ea&$8 5 verificarea compresoarelorF 5 verificarea pompelorF 5 verificarea ventilatoarelorF 5 verificarea funcion$rii ventilelor electronice de laminare. Verific$rile curente vor fi asi.urate de personalul de suprave."ere. >atele te"nice vor fi nre.istrate ntr5un 9urnal de funcionare. Hn eventualitatea pierderilor de ulei este necesar s$ se complete&e cu uleiul indicat de furni&orul a.re.atului fri.orific. Iipul i calit$tile necesare' intervalul de sc"im#are a uleiului cAt i modul de umplere a circuitului de ulei se vor indica n cartea te"nic$ a a.re.atului fri.orific. Principalele defeciuni ce pot ap$rea ntr5o instalaie cu comprimare mecanic$' cu cau&ele posi#ile' sunt menionate n Anexa 5..

//

Anexa 5%aracteristicile +i evaluarea ,uncional i ener)etic ale sistemului ,ri)ori,ic.


A. 3ate de identi,icare ale sistemului inspectat J Nr. 1 ! 3 / 0 4 7 Articol Adres$ sta ie de fri. Docalitate Nume proprietar?administrator Adres$ proprietar?administrator Persoana autori&at$ responsa#il$ de inspec ie >estina ie cl$dire >ata e2ecu iei instala iei fri.orifice >etalii )#serva ii

<odific$ri relevante ale sta iei de fri.?datele modific$rilor S Se completea&$ numai dac$ sunt diferite de datele din anexa A1 2. *ro&leme )enerale 1. (ipul i destinaia cl dirii deservite <clasi,icat dup perimetrul unde o instala ie ,ri)ori,ic poate a,ecta securitatea= A 2 %

2. (ipul ,luidului ,ri)ori,ic Amoniac' DiCl =reon 1ce tip3

3. %ondiii de ,uncionare Iemperatura de vapori&are Instalaie fri.orific$ Pomp$ de c$ldur$ Iemperatura de condensare Instalaie fri.orific$ Pomp$ de c$ldur$

%. *ro&leme speci,ice realiz rii instalaiei 1. "xistena documentaiei de proiectare i de realizare a instalaiei1 a3 Proiectele pentru diferitele fa&e de reali&are a instala ieiF #3 >ispo&iii de antierF c3 >ocumentaia de punere n funciuneF d3 >ocumentele pentru e2ploatarea %i ntre inerea instala ieiF e3 Cartea construciei 1staiei de fri.3F f3 >ocumentaia pentru recipiente su# presiune' supape de si.uran$. 2. @eri,icarea realiz rii instalaiei ,a de documentaia de proiectare1
/0

Verificare reali&are instalaie fri.orific$ a. %l dire Amplasament >esc"ideri c$tre e2terior natural$ Ventilaie mecanic$ de avarie >etectare sc$p$ri de a.ent fri.orific

Verificare reali&are cl$dire pentru sistemul?instala ia de fri.

&. :ontaG utilaGe tip num$r re&erv$ fundaie spaiu e2ploatare i de depanare re.la9 dotare cu A<C amorti&oare de &.omot amorti&oare de vi#raii nivel ulei n carter tip num$r ventilatoare stare suprafete de transfer termic tip num$r Vapori&atoare tip num$r stare suprafee de transfer termic concentraie lic"id r$cit instalaie de.ivrare tip num$r ventilatoare ventilatoare stare suprafee de transfer termic duritate ap$ de r$cire tip num$r tip num$r tip num$r tip num$r tip num$r re&erv$ tip num$r re&erv$
/4

Compresor

Condensatoare

tip num$r

Iurnuri de r$cire

Re&ervoare de a.ent fri.orific Separator de ulei Separator de lic"id (utelie de r$cire intermediar$ Pompe a.ent fri.orific Pompe lic"id intermediar

tip num$r re&erv$ c. :ontaG conducte' arm turi' izolaii' A:% Pompe ap$ de r$cire E2ist$ ? Corespunde Iraseu conducte Supori Arm$turi separare utila9e Arm$turi de .olire Arm$turi de aerisire necesar acces termic$ Stare i&olaii fri.orific$ d. Analiz ,uncionare instalaie/sistem ,ri)ori,ic 1. >ocumentaii de e2ploatare Complet Pro.ram de funcionare A<C Instruciuni de e2ploatare 6 pornire ? oprire >iferite avarii posi#ile !. Anali&$ 9urnal de e2ploatare Avarii consemnate Cau&e >epan$ri <$suri de prevenire e. "xistena sistemelor per,ormante ener)etic 1. Comanda automat$ i Re.la9 continuu >A compresor ventilatoare pompe !. Recuper$ri termice ale apei calde de la condensatoare compresoare 3. Sistem cu ."ea$ #inar$ -. Sc"im#$toare de c$ldur$ performante cu pl$ci cu minicanale eficiente ener.etic ,. *er,ormane ener)etice Necesar de ener.ie de r$cire Necesar de ener.ie termic$ compresoare ventilatoare Consumuri ener.etice pompe instalaie de de.ivrare
/7

Nu e2ist$ ? Nu corespunde

Incomplet

Ine2istent

N*

condensatoare turn de r$cire vapori&atoare

). ;ivel de z)omot Ec"ipament Cl$dire sistem?instala ie fri.orific$ Condensatoare Iurnuri de r$cire h. A)entul ,ri)ori,ic Iip a.ent fri.orific8

Valoare

Corespun&$tor

Necorespun&$tor

Cantitate prescris$ Corespun&$tor

Evaluat$ n instalaie

i. !mpact asupra mediului Valoare )>P

Necorespun&$tor

G. *articipare la nc lzirea )lo&al <are <edie 1peste 11/;;5!;;;3 !;;;3 EGP

Redusa 1/;;51/;;3

=oarte redus$ ? nul$ 1;5/;;3

/:

Anexa 5. *rincipalele de,eciuni ce pot ap rea ntr>o instalaie cu comprimare mecanic ' cu cauzele posi&ile
>efec iune Iemperatura de refulare prea sc$&ut$ Cau&e posi#ile 5 Re.la9 incorect al supranc$l&irii 1prea mic$3F 5 Prea mult a.ent fri.orific n sistem?instala ieF 5 Ventil de laminare defect. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sc$p$ri la supapeF Supape defecteF Iemperatura de aspiraie prea ridicat$F Re.la9 necorespun&ator al supranc$l&irii 1prea mare3F Activarea nepermis$ a treptei de desc$rcare. =iltrul de ulei nfundatF =reon n #aia carterului. Circuit de ulei necorespun&$torF *lei foarte cald la pornire. A.ent fri.orific lic"id aspirat n compresorF P$ri interne defecte.

Iemperatura de refulare prea ridicat$

Presiunea uleiului prea sc$&ut$

Nivelul uleiului prea sc$&ut +.omot n compresor

Presiunea de condensare prea ridicat$

5 Iemperatura de intrare a lic"idului intermediar n condensator prea ridicat$F 5 >e#it de lic"id intermediar la condensator prea sc$&utF 5 evile condensatorului murdareF 5 Supranc$rcare cu fluid fri.orificF 5 Ea&e necondensa#ile n sistemul de condensare. 5 Iemperatura de intrare a lic"idului intermediar n vapori&ator prea sc$&ut$F 5 >e#it de lic"id intermediar prea sc$&utF 5 evile vapori&atorului murdareF 5 Dipsa fluid fri.orificF 5 Punctul de supranc$l&ire 1re.lat3 la o valoare prea mare.

Presiunea de vapori&are prea sc$&ut$

0;

Anexa G %aracteristicile +i evaluarea ,uncional +i ener)etic a sistemului de ventilare pentru cl direa/zona climatizat
Nr. 1 Articol Care este sistemul de ventilare implementat n cl$dire?&on$] )cupan ii cl$dirii pot desc"ide ferestrele pentru aerisire manual$] >etalii ) Ventilare natural$ ) Ventilare mecanic$ ) <i2t ) >a ) Nu ) Automati&are )#servatii Se va preci&a dac$ ventilarea natural$ este or.ani&at$ sau neor.ani&at$. Se va detalia' n ca&ul r$spunsului BAutomati&areB' modul de corelare dintre desc"iderea ferestrelor %i func ionarea ventilatorului de introducere a aerului de ventilare. Se va detalia n ca&ul r$spunsului BAlteleB dac$ sistemul de ventilare deserve%te ntrea.a cl$dire' numai o parte din aceasta sau dac$ e2ist$ mai multe sisteme de ventilare separate. Se va detalia n ca&ul r$spunsului BAlteleB dac$ sunt mai multe sisteme ce corespund tipurilor enun ate %i se va preci&a la tipul Bsimplu flu2B dac$ introducerea sau evacuarea se face prin mi9loace mecanice. Se va detalia care dintre procese sunt preponderente n se&onul rece %i care n se&onul cald. Se va detalia' n ca&ul r$spunsului B>aB modul n care se face recuperarea c$ldurii din aerul evacuat.

E2ist$ un sin.ur sistem de ventilare mecanic$ controlat$ pentru cl$direa inspectat$]

) >a ) Nu ) Altele

Sistemul de ventilare este de tip Bsimplu flu2B sau Bdu#lu flu2B]

) >a ) Nu ) Altele ) Hnc$l&ire ) R$cire ) *midificare ) *scare ) Amestec ) >a ) Nu ) Pe circuitul de introducere ) Pe circuitul de evacuare ) Clasa E ) Clasa = ) >a ) Nu ) =oarte sc$&ut$ ) Sc$&ut$ ) <edie ) Ridicat$ ) )ptim$ ) >a ) Nu ) Par ial

Hn cadrul sistemului Bdu#lu flu2B implementat' ce procese de tratare termodinamic$ sunt aplicate aerului de ventilare] Se reali&ea&$ recuperare de c$ldur$ din aerul evacuat] *nde sunt amplasate filtrele de praf n cadrul centralei de tratare a aerului de ventilare] Ce tipuri de filtre sunt utili&ate n cadrul centralei de tratare' conform SR EN 44:?!;;!] S5a o#servat' n cadrul inspec iei' colmatarea e2a.erat$ a filtrelor de praf' conducAnd la mic%orarea de#itului de aer de ventilare fa $ de valoarea sa din proiect] Hn ce clas$ de eficien $ se ncadrea&$ totalitatea ventilatoarelor utili&ate n cadrul sistemului de ventilare mecanic$] Pri&ele de aer de ventilare sunt amplasate n locuri nepoluate %i prote9ate de radia ia solar$ direct$]

Se vor detalia mai concret su#tipurile filtrelor montate n centrala de ventilare 1de e2emplu8 E/' =4....3.

1;

Se va consulta n preala#il Ane2a E-' pentru sta#ilirea clasei de eficien $ ener.etic$ a ventilatoarelor. Se va detalia' n ca&ul r$spunsului BPar ialB' locul de amplasare a pri&elor de aer de ventilare 1numai dac$ ele sunt racordate la instala ia de ventilare mecanic$ controlat$3.
01

11

1!

13

1-

1/

Circuitele de ventilare prin evacuarea aerului viciat de la .rupurile sanitare %i de la #uc$t$rii sunt separate de alte circuite de evacuare] >ispo&itivele de evacuare a aerului viciat n e2terior respect$ distan ele minime prev$&ute n normativul I/?!;11 fa $ de pri&ele de aer de ventilare] Calculul eficien ei sistemului de ventilare din punct de vedere al evit$rii scurtcircuitului de aer ntre .ura de evacuare %i pri&a de aer proasp$t. Sistemul de ventilare mecanic$ inspectat func ionea&$ pe timp de noapte' n se&onul cald' f$r$ tratarea termic$ a aerului de ventilare 1ni."t5coolin.]3 Hn ca&ul e2isten ei unui recuperator de c$ldur$ n centrala de ventilare' sunt luate m$suri de protec ie contra n."e ului n acest aparat] Sistemul de ventilare mecanic$ e2istent poate re.la de#itul de aer de ventilare n func ie de .radul de ocupare %i ? sau de temperatura e2terioar$] Hn ce clas$ de etan%eitate se ncadrea&$ conductele de transport al aerului de ventilare introdus' respectiv al aerului evacuat] Conductele de transport ale aerului introdus %i evacuat sunt prev$&ute cu i&ola ie termic$] Clapetele de re.la9 din cadrul instala iei de ventilare mecanic$' pe partea de aer' sunt func ionale %i corect ampalasate]

) >a ) Nu

) >a ) Nu ) Par ial

Se va detalia' n ca&ul r$spunsului BPar ialB' locul de amplasare a .urilor de ventilare ce nu respect$ prevederile normativului I/. Se va aplica formula de calcul a eficien ei de la pa.ina !1 a pre&entului E"id. Se va detalia' n ca&ul r$spunsului B>aB' modul de func ionare al centralei de tratare pe ciclul com#inat B&i5noapteB. Se va detalia' n ca&ul r$spunsului B>aB' modul de protec ie contra n."e ului a recuperatorului de c$ldur$ 1numai dac$ centrala este amplasat$ n e2terior sau ntr5un spa iu nenc$l&it3. Se vor men iona succint modalit$ ile de re.lare a de#itului de aer n func ie de .radul de ocupare %i ? sau de temperatura e2terioar$ 1dac$ este ca&ul3. Se va detalia dac$ aceste circuite de introducere ? evacuare se ncadrea&$ n clase de etan%eitate diferite %i se va men iona dac$ s5au efectuat teste de etan%eitate pe instala ia de ventilare. Se vor men iona' n ca&ul r$spunsului BPar ialB traseele i&olate termic %i se va preci&a calitatea termo5i&ola iei o#servat$ n cadrul inspec iei. Se vor men iona' n ca&ul r$spunsului BPar ialB' deficien ele o#servate n monta9ul' .radul de cur$ enie %i manevra#ilitatea clapetelor de re.la9 din instala ie.

Valoarea eficien ei calculate

) >a ) Nu

10

) >a ) Nu ) Nu este ca&ul ) Hn func ie de .radul de ocupare ) Hn func ie de temperatura e2terioar$ ) Nu ) Clasa A ) Clasa ( ) Clasa C ) Clasa > ) >a ) Nu ) Par ial ) >a ) Nu ) Par ial

14

17

1:

!;

0!

Anexa 6 Bezultatele sondaGului utilizatorilor pe &aza chestionarului din anexa ;


Nr. Hntre#are Sunte i mul umit de starea de confort .lo#al din nc$perea climati&at$] >etalia i sen&a ia de confort. Variante r$spuns ) =oarte rece ) Rece ) Rece moderat ) Confort ideal ) Cald moderat ) Cald ) =oarte cald ) Radia ie rece ) Curent de aer rece ) >iferen $ mare de temperatura cap5picioare ) Iemperatura solului prea crescut$ ? ridicat$

<$sur$ corectiv$ propus$ A. Pentru r$spunsuri de tip 1 sau ! n propor ie de peste 1/T %i pentru r$spunsuri de tip 3 sau / n propor ie de peste !/T' se vor propune m$suri de ameliorare a confortului termic. Hn ca&ul unor r$spunsuri de peste 1/T relative la pre&en a unor sen&a ii de disconfort local' se vor propune m$suri de reducere a acestora. Hn ca&ul unor r$spunsuri de tip ! de peste 1/T ' se vor lua m$suri de ameliorare a calit$ ii aerului interior prin ac iuni asupra instala iei de ventilareF pentru un procent mai mare de !/T de r$spunsuri tip 3' se va investi.a n detaliu cau&a acestora nainte de a se propune m$suri corective. Hn ca&ul unor r$spunsuri de tip ! %i 3 de peste 1/T ' se vor lua m$suri de m$rire a de#itului de aer proasp$t introdusF pentru un procent mai mare de !/T de r$spunsuri tip -' se vor propune m$suri de umidificare a aerului introdus. Hn ca&ul variantelor de r$spuns ! %i 3 cu propor ii mai mari de 1/T' respectiv !/T' se vor propune m$suri de optimi&are a func ion$rii instala iei pe ntrea.a durat$ de se9ur a ocupan ilor. Hn ca&ul variantelor de r$spuns ! %i 3 cu propor ii mai mari de 1/T' respectiv !/T' se va anali&a mpreun$ cu to i utili&atorii scenariul optim de setare a temperaturii pentru a mul umi ntre.ul colectiv. Hn ca&ul variantelor de r$spuns ! %i 3 cu propor ii mai mari de 3;T' respectiv !;T' se va anali&a mpreun$ cu to i utili&atorii scenariul optim de
03

>efini i suplimentar o sen&a ie de disconfort local.

Sunte i mul umit de calitatea aerului perceput$]

) >a ) Nu ) Par ial

Care este sen&a ia nepl$cut$ resim it$ n raport cu calitatea aerului interior]

) Niciuna ) Aer sta.nant ) <iros nepl$cut ) *sc$ciune

Sen&a ia de confort termic resim it este constant$ de5a lun.ul perioadei de ocupare diurne]

) >a ) Nu ) Par ial

Iemperatura interioar$ de confort setat$ varia&$ n func ie de cerin ele altor ocupan i] A#aterea temperaturii interioare setate fa $ de cea de proiect are influen $ asupra st$rii dumneavoastr$ de confort]

) >a ) Nu ) Par ial )

) Niciuna ) Influen $ redus$ ) Influen $ important$

setare a temperaturii pentru a mul umi ntre.ul colectiv

Sunte i informa i periodic de c$tre in.inerul de e2ploatare a instala iei cu privire la modul de climati&are a spa iului n care v$ desf$%ura i activitatea]

) >a ) Nu ) Par ial

Hn ca&ul variantelor de r$spuns ! %i 3 cu propor ii mai mari de 1/T' respectiv !/T' se va solicita #eneficiarului informarea periodic$ a utili&atorilor cu privire la modul de e2ploatare a spa iilor climati&ate %i dac$ au intervenit modific$ri de la ultima informare.

A i fost informat cu privire la eventuale modific$ri efectuate la nivelul instala iei de climati&are' cu impact asupra confortului termic]

) >a ) Nu ) Par ial

Hn ca&ul variantelor de r$spuns ! %i 3 cu propor ii mai mari de 1/T' respectiv !/T' se va solicita #eneficiarului informarea utili&atorilor cu privire la eventuale modific$ri ap$rute n func ionarea instala iei' cu impact asupra confortului termic al acestora. Se va ine cont de propunerile utili&atorilor n momentul redact$rii raportului de inspec ie' n m$sura n care acestea sunt realiste %i pot fi aplica#ile practic. Se va ine cont de propunerile utili&atorilor n momentul redact$rii raportului de inspec ie' n m$sura n care acestea sunt realiste %i pot fi aplica#ile practic.

1;

Ce considera i c$ ar tre#ui m#un$t$ it la instala ia de climati&are pentru a atin.e un nivel de confort termic superior]

11

Ce considera i c$ ar tre#ui m#un$t$ it la instala ia de climati&are pentru a atin.e o calitate a aerului superioar$]

) Po&i ia .urilor de introducere la plafon ) Po&i ionarea mo#ilierului ) <odificarea de#itului de aer ) <odificarea temperaturii aerului introdus ) *midificarea aerului ) <$rirea de#itului de aer de ventilare ) Posi#ilitatea ventil$rii naturale ) Sc"im#area modului de introducere a aerului ) =iltrarea suplimentar$ a aerului pentru eliminarea mirosurilor

0-

0. 2. >etalierea procedurilor de m$surare Anexa ! ?istem de m sur <1= pentru sta&ilirea de&itelor de aer n conductele instalaiilor de ventilare/climatizare
>e#itele de aer se m$soar$ pe diferite circuite de aer 1proasp$t' recirculat' de introducere' de evacuare3' pe conducte principale %i secundare ale instala iilor de ventilare ? climati&are. Astfel' pentru instala iile de ventilare %i climati&are se vor determina 1cf. sec iunilor din conducte marcate n fi.urile 1 %i !38 5 de#itul total de aer de introducere 1sec iunea 13F 5 de#itul total de aer e2tras 1aspirat3 din nc$pere?nc$peri 1sec iunea !3F 5 de#itul de aer proasp$t 1sec iunea 33F 5 de#itul de aer recirculat 1sec iunea -3 6 pentru instala iile centrali&ate' numai aerF 5 de#itul de aer evacuat n e2terior 1sec iunea /3F 5 de#itele de aer de introducere %i de aer e2tras' pe ramurile principale 1sec iunile 0' 0j %i 4 %i altele n func ie de confi.ura ia re elei de conducte de aer3. >ac$ instala iile sunt cu de#it constant' se face o sin.ur$ determinareF dac$ instala iile sau p$r i din acestea func ionea&$ cu de#it varia#il' m$sur$rile se reali&ea&$ corelat cu parametrii de re.lare. >e e2emplu' dac$ de#itul de aer proasp$t este varia#il' fiind re.lat n func ie de temperatura e2terioar$' se fac mai multe determin$ri' simultane cu m$sur$rile de temperatur$ e2terioar$F dac$ de#itul de aer proasp$t se re.lea&$ n func ie de .radul de ocupare al nc$perilor' m$sur$rile se fac simultan cu cele de #io2id de car#on de pe conducta de aer evacuat din nc$peri. Hn ca&ul de#itului de aer proasp$t varia#il' tre#uie s$ se verifice simultan de#itul de aer evacuat n e2terior' care tre#uie s$ fie e.al cu cel proasp$t 1dac$ instala iile sunt ec"ili#rate din punct de vedere al presiunii interioare3 sau s$ varie&e n aceea%i propor ie 1dac$ instala iile sunt n depresiune sau n suprapresiune3. <$sur$rile se efectuea&$ folosind dispo&itivele special instalate conform proiectului instala iei inspectate' la montarea instala iei sau' dac$ acestea nu e2ist$ 1ca&ul cel mai frecvent3' folosind una dintre procedurile indicate n continuare 8 5 m$surarea vite&ei aerului n conducte' ntr5o sec iune amplasat$ la o distan $ e.al$ cu minim 1;> 11; 2 diametrul de conduct$3' m$surat$ n direc ia cur.erii' n aval de la m#inarea unei piese speciale care poate pertur#a mi%carea aerului 1cot' ramifica ie' difu&or?confu&or etc.3' vite&ele re&ultate fiind apoi prelucrate dup$ o procedur$ simpl$' de mediere ponderat$ pe sec iuneF 5 m$surarea vite&ei aerului n conducte' ntr5o sec iune amplasat$ la o distan $ de minim 3>' m$surat$ n direc ia cur.erii' n aval la m#inarea unei piese speciale' vite&ele re&ultate fiind apoi prelucrate dup$ o procedur$ comple2$ de interpolare' folosind un soft adecvat. Po&i ia sondei n lun.ul diametrului' tre#uie controlat$ cu o eroare de ma2im 1mm' pentru ca re&ultatele citirilor s$ poat$ fi prelucrate prin interpolare spa ial$. Hn acest scop' dispo&itivul de po&i ionare %i manevrare a sondei de m$sur$ este prev$&ut cu o scal$ pentru po&i ionarea sondei.

d/2 d d d d
D

=i.. I3 5 Po&i ia punctelor de m$sur$ a vite&ei


0/

Vite&a aerului se m$soar$ o#li.atoriu cu sonde direc ionale' pentru c$ tre#uie m$surat$ componenta lon.itudinal$ a vite&ei' n func ie de care se calculea&$ de#itul de aer. Sonda tre#uie corect orientat$ fa $ de direc ia de cur.ere. Se ale. sonde de dimensiuni reduse. >e asemenea' dimensiunea sen&orului de vite&$ tre#uie s$ fie suficient de mic$ pentru a nu pertur#a cur.erea. Se recomand$ sonde de anemometre cu fir cald' ro#uste' sau micromori%ti de aer 1cu diametrul de ma2im / mm3. Se recomand$ de asemenea ca aparatele s$ fie dotate cu o minicentral$ de nre.istrare a m$sur$rilor' care s$ efectue&e %i medierea valorilor m$surate pentru un punct. Nu este indicat$ medierea valorilor citite pe ntrea.a sec iune' pentru a se putea face o prelucrare spa ial$ avansat$. Indiferent de procedura utili&at$' punctele de m$surare dintr5o sec iune se po&i ionea&$ pe dou$ diametre perpendiculare' distan a dintre puncte fiind aceea%i 1fi.. I33. >istan a d dintre puncte se sta#ile%te n func ie de diametrul > al conductei de aer. Se recomand$ astfel urm$toarele distan e 8 d L !'/f3'/ cm pentru > W 3;; mm d L /';f0'; cm pentru > ^ 3;; mm cu men iunea c$ un punct de m$surare este amplasat o#li.atoriu n centrul sec iunii. Sec iunile de conduct$ n care se fac m$sur$rile de de#ite de aer' corespun&$toare fi.urilor I1 %i I! sunt locali&ate astfel 8 1 6 pe circuitul de introducere' ntre ventilator %i prima ramifica ie F n urma m$sur$rii efectuate in situ se sta#ile%te de#itul de aer real al ventilatorului de introducereF ! 6 pe circuitul de e2tra.ere' dup$ ventilatorul de e2tra.ere %i nainte de conducta de recirculareF n urma m$sur$rii efectuate in situ se sta#ile%te de#itul de aer real al ventilatorului de evacuareF 3 6 pe circuitul de aer proasp$t 6 determin$ de#itul de aer proasp$tF - 6 pe circuitul de recirculareF / 6 pe circuitul de evacuare a aerului n e2teriorF 0' 7 6 pe circuitele de introducere n nc$periF 4' : 5 pe circuitele de e2tra.ere din nc$peri.

00

GEE

2 6, 6 !"#/!$%r

4 PAP

CENTRAL TRATARE AER

GR &NCPERE CLI'ATI(AT !,"-., /0-%I .1I,%

1 G

GE

ap cald de la i spre cazan

CENTRALA frigorIFIC

Fig. I1 Schema unei instalaii de climatizare numai aer centralizat !"! priz de aer pr#aspt $%% gur de e&acuare 'n e(teri#r $) gur de re*ulare+intr#ducere $% gur de e(tracie

04

GEE CR ) 6 !"#/!$%r PAP 21" 8 4-25!%)% 2,I6"1I/"15 GA

8 32

1 G

32

ap cald de la i spre cazan

4-25!%)% 2,I6"1I/"15 grup *rig#ri*ic

GA

Fig. I7 Schema unei instalaii de climatizare cu &entil#c#n&ect#are8 &entilarea este mecanic cu tratarea aerului 32 &entil#c#n&ect#r 21" central tratare aer

07

Anexa 7 ?istem de m sur <2= pentru sta&ilirea de&itelor de aer n conductele instalaiilor de ventilare/climatizare
Generalit i >e#itul de aer ve"iculat prin tu#ulatura sistemelor de ventilare 6 climati&are se determin$ n func ie de vite&a medie a aerului prin sec iunea transversal$ %i aria sec iunii transversale. <$surarea vite&ei n tu#ulatur$ ntr5un sin.ur punct induce erori n determinarea vite&ei medii' respectiv al de#itului de aer ve"iculat. Hn acest sens se recomand$ determinarea vite&ei aerului n tu#ulatura sistemelor de ventila ie 6 climati&are n mai multe puncte %i medierea acestor valori. Sta#ilirea num$rului de puncte de m$sur$ se determin$ cu a9utorul metodei Do. 6 C"e#&c"eff %i depinde de .eometria sec iunii transversale a tu#ulaturii. 3eterminarea vitezei aerului n tu&ulatura de seciune circular *tili&And metoda mai sus amintit$ sec iunea circular$ se mparte n cercuri concentrice' .enerAnd suprafe e e.ale. Num$rul de puncte de m$sur$ pe sec iunea transversal$ depinde de diametrul tu#ulaturii. Pentru tu#ulatura avAnd diametrul cuprins ntre 1/; mm %i !/; mm se recomand$ un num$r de 0 puncte situate pe diametru conform fi.urii k1.

=i.. k1. >istri#u ia punctelor de m$sur$ pentru tu#ulatura de sec iune circular$. Pentru tu#ulatura cu diametrul cuprins ntre !/; mm %i -;; mm se recomand$ un num$r de 7 puncte de m$sur$ situate astfel8 Pct. 1 ;';!1> Pct.! ;'114> Pct.3 ;'17-> Pct.;'3-/> Pct./ ;'0//> Pct.0 ;'710> Pct.4 ;'773> Pct.7 ;':4:> Pentru tu#ulatura cu diametrul mai mare de -;; mm se recomand$ un num$r de 1; puncte de m$sur$ situate astfel8 Pct. 1 ;';1:> Pct.! ;';44> Pct.3 ;'1/3> Pct.;'!14>
0:

Pct./ Pct.0 Pct.4 Pct.7 Pct.: Pct.1;

;'301> ;'03:> ;'473> ;'7-4> ;':!3> ;':71>

3eterminarea vitezei aerului n tu&ulatura de seciune rectan)ular Se divide sec iunea rectan.ular$ definindu5se un num$r minim de !/ de puncte de m$sur$ pentru a se determina corect vite&a medie pe sec iune. >istan a dintre puncte depinde de dimensiunile tu#ulaturii de sec iune rectan.ular$. Astfel aceste distan e sunt pre&entate n ta#elul de mai 9os8 >imensiunea tu#ulaturii [mm\ D W4;; 4;;l D W:;; D :;; Num$r puncte m$sur$ / 0 4 >istan a dintre puncte raportat$ la dimensiunea tu#ulaturii ;';4-F ;'!77F ;'/;;F ;'41!F ;':!0F ;';01F ;'!3/F ;'-34F ;'/03F ;'40/F ;':3:F ;';/3F ;'!;3F ;'300F ;'/;;F ;'03-F ;'4:4F ;':-4F

Spre e2emplu pentru o tu#ulatur$ rectan.ular$ avAnd dimensiunile8 >imensiunea ori&ontal$ cuprins$ ntre 4;; mm %i :;; mm' respectiv dimensiunea vertical$ mai mic$ de 4;; mm discreti&area se pre&int$ n fi.ura k!.

=i.. k!. >istri#u ia punctelor de m$sur$ a vite&ei pentru tu#ulatura de sec iune rectan.ular$. Rapoarte pentru m$surarea vite&ei aerului n tu#ulatura de ventilare 6 climati&are Pentru determinarea corect$ a vite&ei medii de cur.ere prin tu#ulatura de ventila ie 6 climati&are' respectiv pentru calculul de#itului ve"iculat tre#uie ntocmite fi%e n care se nre.istrea&$ re&ultatele m$sur$rilor.

4;

Anexa 8 ?istem de m sur a indicelui de per,orman a distri&uiei aerului n nc peri ventilate/climatizate' !*3A.
Indicele IP>A se m$soar$ indirect' prin m$sur$tori de temperatur$ %i vite&$ a curen ilor de aer din nc$pere. Hn planul &onei ocupate a nc$perii' la n$l imea planului util 11'! m pentru ocupan i n po&i ie Ra%e&atB3' se fac m$sur$ri n minim 1; de puncte' amplasate la distan e e.ale' cuprinse ntre ;'3 m %i 1 m' care s$ acopere uniform spa iul. Pe #a&a m$sur$torilor efectuate' se sta#ile%te temperatura efectiv$ IEC [ C\ a curentului de aer care se calculea&$ cu rela ia8 IEC L 1t2 6 tm3 6 4 1v2 6 vm3 n care 8 t2 6 temperatura aerului n fiecare punct al &onei ocupate' n care se fac m$sur$ri 1 C3 tm 6 temperatura medie a aerului in &ona de lucru 1media valorilor t 23' 1C3 v2 6 vite&a curentului de aer n acelea%i puncte n care s5a m$surat t 2' 1m?s3 vm 6 vite&a medie a curentului de aer n &ona de lucru' 1media valorilor v 23' 1m?s3 Se consider$ c$ se reali&ea&$ un confort termic satisf$c$tor pentru valori8 51.4C W IEC W 1.1C Ioate re&ultatele m$sur$rilor efectuate se vor nscrie n fi%e al c$ror con inut va fi preci&at n acest ."id' n ane2e.

41

Anexa 9 ?istem de m sur a per,ormanelor ventiloconvectoarelor


Sc"emele de m$surare corespund tipurilor de ventiloconvectoare u&uale' cel mai des utili&ate n sistemele de climati&are aer5ap$. >in punct de vedere constructiv %i al modalit$ ilor de monta9 ' ventiloconvectoarele 1VC3 pot fi8 verticale carcasate?necarcasate mascate 1tip ca#inet3' montate la pardoseal$ lAn.$ perete' sau la parapet su# fereastr$F ori&ontale carcasate' montate la plafonF ori&ontale necarcasate' montate deasupra plafonului fals. Ventiloconvectoarele pot func iona cu aer proasp$t %i aer recirculat' sau numai cu aer recirculat. Parametrii care se determin$ prin m$sur$ri sunt8 5 de#itele %i temperaturile pentru circuitul de ap$ cald$' respectiv ap$ r$cit$F 5 vite&a medie a aerului refulat pentru determinarea de#ituluiF 5 temperaturile aerului la intrarea' respectiv ie%irea din ventiloconvectorF 5 valorile presiunii statice pe circuitul de aer la intrarea' respectiv ie%irea din ventiloconvector pentru determinarea disponi#ilului de presiune pe circuitul e2terior de aerF 5 puterea electric$ a#sor#it$ de motor' la diferite trepte de tura ie. <$sur$rile vor fi prelucrate pentru o# inerea eficien ei ener.etice RYB a VC8

vL

unde8 > 6 de#itul total de aer ve"iculat de ventiloconvector [C.?s\F >L>pb>recF >p 6 de#itul de aer proasp$t [C.?s\F >rec 6 de#itul de aer recirculat [C.?s\F tm 6 temperatura amestecului de aer [ oC\F tref 6 temperatura aerului refulat de ventiloconvector [ oC\F cp 6 c$ldura masic$ a aerului [cp L 1 Ck?1C.. ;C3\ F mapa5 de#itul de ap$ [C.?s\F capa5 c$ldura masic$ a apei [cp L -'170 Ck?1C..;C3\F tr' tt 6 temperaturile apei la ie%ire respectiv intrare n ventiloconvector [ oC\.

4!

0.3. *tili&area unui pro.ram de calcul @tArAtB n condi ii specifice cl$dirii?&onei inspectate Anexa : Dtilizarea unui pro)ram de calcul KtLrLtM n condiii speci,ice cl dirii/zonei inspectate <&enchmarN=
Hn scopul utili&$rii unui pro.ram de calcul ce va fi tArAt n condi iile specifice ale cl$dirii %i instala iei inspectate' tre#uie s$ se dispun$ de8 5 un pro.ram de calcul care simulea&$ comportarea termic$ a cl$dirii n re.im dinamicF 5 date referitoare la caracteristicile termice ale elementelor de anvelop$F 5 date m$surate pe o perioad$ de timp mai mare decAt defa&a9ul cl$dirii la transferul de c$ldur$ prin elementele masiveF se recomand$ minim trei &ile de colectare a datelorF aceste date tre#uie prelevate cu un pas de timp e.al cu pasul de discreti&are temporal$ al pro.ramului de calcul 1ma2im o or$3F 5 date m$surate referitoare la de#itul de aer %i la temperatura de introducere a acestuia' m$surate de asemenea la un interval de timp e.al cu pasul de discreti&are. >atele m$surate tre#uie s$ cuprind$8 5 temperatura aerului e2teriorF 5 radia ia solar$ direct$ %i difu&$' m$surat$ pe o suprafa $ ori&ontal$ sau perpendicular$ pe ra&$' astfel ncAt pro.ramul s$ poat$ procesa aceste valori n func ie de orient$rile elementelor de anvelop$ delimitatoare ale cl$dirii?&onei care se simulea&$F 5 date care s$ permit$ calculul sarcinilor termice re&ultate din de.a9$rile interioare de c$ldur$8 oameni' ec"ipamente electronice %i electrice' inclusiv iluminat' pentru pasul de timp de simulareF 5 orice alte date care ar permite direct sau indirect efectuarea #ilan ului termic al cl$dirii?&onei' n condi ii cAt mai apropiate de realitate 1de e2emplu m$sur$ri de concentra ie medie de C)! n aerul evacuat care permit evaluarea num$rului de persoane care au tran&itat nc$perea?&ona' n perioada care constituie pasul de timp cu care se rulea&$ pro.ramul' m$sur$ri de temperatur$ a aerului e2tras 6 dac$ nu e2ist$ scurtcircuit ntre aerul introdus %i e2tras etc.3. Ioate datele m$surate tre#uie s$ fie simultaneF la constatarea unui defa&a9' normal pentru transferul de c$ldur$ prin anvelop$' toate datele influen ate de acest defa&a9' se vor translata cu acela%i interval de timp. Pro.ramul de calcul va fi rulat n condi iile climatice %i de e2ploatare 1sarcini termice de la sursele interioare de c$ldur$3 reale m$surate. Se compar$ necesarul de c$ldur$?fri. 1n func ie de se&onul n care se face inspec ia3 al cl$dirii' 1re&ultat din simul$ri3' cu flu2ul de c$ldur$?fri.' furni&at de instala ia de climati&are' 1m$surat3' pentru asi.urarea temperaturii interioare de asemenea m$surate' care varia&$ n 9urul valorii temperaturii de calcul pentru se&onul respectiv. Compara ia se reali&ea&$ la fiecare pas de timp' pe durata de desf$%urare a e2perimentului. Pentru corectarea diferen elor dintre valorile re&ultate din simul$ri %i cele re&ultate din m$sur$ri' se modific$ n limite plau&i#ile' diferite m$rimi care au fost introduse ca date de calcul n pro.ram %i care pre&int$ un .rad mai mare de incertitudine 1de e2emplu de#ite de aer infiltrat' coeficient de conductivitate termic$ dac$ nu se cunosc foarte #ine caracteristicile materialelor de anvelop$' suprafa $ e2terioar$ um#rit$ etc.3. Aceste modific$ri se fac astfel ncAt s$ se o# in$ o foarte #un$ concordan $ ntre flu2urile de c$ldur$ calculate de pro.ram %i cele m$surate' furni&ate de instala ie. <odelul de cl$dire cu a#aterea p$tratic$ minim$ repre&int$ un model fia#il al cl$dirii inspectate' deoarece modelul informatic a fost @tArAtB n condi ii reale' n situ. Acest model poate fi pe urm$ rulat pentru condi ii climatice de calcul' o# inAnd astfel sarcina termic$ de calcul pentru iarn$ %i pentru var$' care se poate compara cu sarcina termic$ de calcul din proiect. <odelul poate fi dup$ aceea utili&at pentru simul$ri n diferite condi ii de e2ploatare' n condi ii de modificare a um#ririi etc. %i permite astfel ar.umentarea solid$ a unor propuneri de eficienti&are ener.etic$. Pro.ramul @tArAtB permite de altfel %i calculul necesarului %i?sau al consumului de ener.ie pe toat$ perioada de nc$l&ire?r$cire %i poate fi utili&at astfel %i pentru o# inerea datelor necesare pentru auditare ener.etic$.

43

Procedura e2pus$ este relativ la#orioas$ %i complicat$' deoarece sunt necesare atAt m$sur$ri de diferi i parametri' corecte %i simultane cAt %i manipularea modelului de calcul. >e aceea aceast$ procedur$ este recomandat$ numai dac$ sunt situa ii deose#ite care s$ 9ustifice efortul depus.

4-

0.-. <odel de c"estionar adresat ocupan ilor cl$dirii privind confortul termic %i calitatea perceput$ a aerului interior Anexa ; :odel de chestionar adresat ocupanilor cl dirii privind con,ortul termic +i calitatea perceput a aerului interior
Nr. Hntre#are Sunte i mul umit de starea de confort termic din nc$perea climati&at$] >etalia i sen&a ia de confort. Variante r$spuns ) =oarte rece ) Rece ) Rece moderat ) Confort ideal ) Cald moderat ) Cald ) =oarte cald ) Radia ie rece ) Curent de aer rece ) >iferen $ mare de temperatur$ cap5 picioare ) Iemperatura solului prea crescut$?ridicat$ ) >a ) Nu ) Par ial ) Niciuna ) Aer sta.nant ) <iros nepl$cut ) *sc$ciune ) >a ) Nu ) Par ial ) >a ) Nu ) Par ial ) Niciuna ) Influen $ redus$ ) Influen $ important$ ) >a ) Nu ) Par ial )#serva ii

>efini i suplimentar o sen&a ie de disconfort local.

Sunte i mul umit de calitatea aerului perceput$] Care este sen&a ia nepl$cut$ resim it$ n raport cu calitatea aerului interior] Sen&a ia de confort termic resim it este constant$ de5a lun.ul perioadei de ocupare diurne] Iemperatura interioar$ de confort setat$ varia&$ n func ie de cerin ele altor ocupan i] A#aterea temperaturii interioare setate fa $ de cea de proiect are influen $ asupra st$rii dumneavoastra de confort] Sunte i informa i periodic de c$tre in.inerul de e2ploatare a instala iei cu privire la modul de climati&are a spa iului n care v$ desf$%ura i activitatea] A i fost informat cu privire la eventuale modific$ri efectuate la nivelul instala iei de climati&are' cu impact asupra confortului termic] Ce considera i c$ ar tre#ui m#un$t$ it la instala ia de

Hn ca&ul variantei de r$spuns 3' detalia i.

Hn ca&ul variantei de r$spuns 3' detalia i. Hn ca&ul variantei de r$spuns 3' detalia i. Hn ca&ul variantelor de r$spuns ! si 3' detalia i.

Hn ca&ul variantei de r$spuns 3' detalia i.

) >a ) Nu ) Par ial ) Po&i ia .urilor de introducere la plafon ) Po&i ionarea mo#ilierului

Hn ca&ul variantei de r$spuns 3' detalia i

1;

4/

climati&are pentru a atin.e un nivel de confort termic superior]

11

Ce considera i c$ ar tre#ui m#un$t$ it la instala ia de climati&are pentru a atin.e o calitate a aerului superioar$]

) <odificarea de#itului de aer ) <odificarea temperaturii aerului introdus ) *midificarea aerului ) <$rirea de#itului de aer de ventilare ) Posi#ilitatea ventil$rii naturale ) Sc"im#area modului de introducere a aerului ) =iltrarea suplimentar$ a aerului pentru eliminarea mirosurilor

40

0... Dist$ informativ$ de propuneri pentru cre%terea eficien ei func ionale %i ener.etice a sistemului Anexa * 9ist in,ormativ de propuneri pentru cre+terea e,icienei ,uncionale +i ener)etice a sistemului
Propunerile de cre%tere a eficien ei tre#uie s$ in$ cont de urm$toarele o#iective8 "9 Adaptarea sistemului la utili&area real$ a cl$diriiF :9 Reducerea sarcinii fri.orifice a spa iilor climati&ateF 29 <$rirea eficien ei ener.etice a ntre.ului sistem prin optimi&area func ion$rii ec"ipamentelor acestuia. Dista informativ$ de propuneri de cre%tere a eficien ei este redat$ n ta#elul de mai 9os. Ele corespund celor trei cate.orii de o#iective enun ate anterior. Num$r propunere >escriere propunere <odificarea parametrilor interiori de confort la valori ce corespund cu .radul de m#r$care a ocupan ilor' nivelul de activitate fi&ic$ %i durata de se9ur a acestora n spa iile climati&ate. )ptimi&area 1reducerea3 timpului de pornire a sistemului de climati&are pAn$ la atin.erea re.imului nominal de func ionare. Sc"im#area po&i iei .urilor de introducere a aerului la nivelul plafonului fals pentru evitarea sen&a iei de curen i reci n &ona de ocupare. <$rirea de#itului de aer proasp$t introdus prin modificarea tura iei ventilatorului sau sc"im#area acestuia cu un ventilator avAnd de#it superior %i randament mai crescut n punctul nominal de func ionare. Informarea utili&atorilor cu privire e2ploatarea eficient$ a sistemului climati&are 6 eventual tip$rirea #ro%uri su.estive cu privire la comportament realist al acestora utili&area sistemului. la de de un n Comentarii <$sur$ foarte util$ n ca&ul spa iilor cu ocupare discontinu$ sau de scurt$ durat$ 1ma.a&ine' cl$diri de interes pu#lic' mu&ee3. <$sur$ ce tre#uie luat$ dup$ consultarea cu in.inerul responsa#il de e2ploatarea instala iei %i dup$ studiul ane2ei N completate de utili&atori. <$sur$ ce re&ult$ din studierea c"estionarelor completate de utili&atori 1ane2a N3 %i care este limitat$ de restric iile ar"itecturale ale cl$dirii n raport cu instala ia de climati&are. <$sur$ ce re&ult$ din studierea c"estionarelor completate de utili&atori 1ane2a N3' care conduc la ideea unei calit$ i nesatis$c$toare a aerului interior' cau&at$ de aportul unui de#it insuficient de aer proasp$t. 5Ne5desc"iderea ferestrelor pe durata func ion$rii climati&$riiF 5Evitarea o#tur$rii .urilor de aer n ca& de sen&a ie de curentF 5Informarea imediat$ a in.inerului de e2ploatare n ca& de disconfort termic prelun.it %i calitate a aerului nesatisf$c$toare. <$sur$ ce tre#uie luat$ numai de comun acord cu ar"itectul cl$dirii. <$sur$ ce tre#uie luat$ fie prin amplasarea unor ferestre ne5desc"i&i#ile la nivelul spa iilor climati&ate' fie prin informarea utili&atorilor 1a se vedea m$sura A/3. Reducerea cAt mai drastic$ a iluminatului artificial n perioade cAnd iluminatul natural este suficient 1vara sau n intervalele orare cu
44

A1

A!

A3

A-

A/

(1

Instalarea de elemente de um#rire suplimentare la nivelul ferestrelor e2terioare sau a fa adelor. Evitarea p$trunderii aerului e2terior cald pe durata func ion$rii sistemului de climati&are. *tili&area artificial. eficient$ a iluminatului

(! (3

(-

*tili&area eficient$ a ec"ipamentelor de #irou cu de.a9$ri mari de ener.ie. Ale.erea unor corpuri de iluminat %i a unor ec"ipamente de #irou cu de.a9$ri reduse de ener.ie. Ale.erea unor m$suri de recuperare a c$ldurii din aerul evacuat de cAte ori este posi#il. <odificarea al.oritmilor de re.lare a parametrilor instala iei 1temperaturi sau de#ite de fluid3 dac$ se constat$ o func ionare ineficient$ ener.etic' n a#sen a unor defec iuni o#servate la ec"ipamentele din sistem. Repararea sau nlocuirea total$ a unor componente din sistem dovedite ca avAnd o func ionare incorect$ n raport cu specifica ia lor te"nic$' n urma raportului de inspec ie. Ac"i&i ionarea unor module de tip (<S pentru p$r i din sistem cu consum ridicat de ener.ie. Introducerea unor sisteme mai performante ener.etic ce utili&ea&$ surse de ener.ie re.enera#ile.

(/

C1

C!

C3

radia ie solar$ ma2im$' e28 1!5103. E2emplu8 oprirea calculatoarelor de tip PC n pau&ele de prAn&' pe durata a#sen ei ocupan ilor. E2emplu8 corpuri de iluminat eficiente ener.etic' monitoare de tip DC>' computere de tip Daptop. <ontarea unor recuperatoare de c$ldur$ pe traseul aerului evacuat pentru pre5r$cirea aerului introdus. <$sur$ ce este relativ limitat$ de e2isten a unor al.oritmi de re.lare pre5defini i pentru componentele sistemului' dar care pot fi re5 pro.rama i de un utili&ator speciali&at 1in.iner de instala ii cu competen e ridicate n automati&are?re.lare3. - Erup fri.orificF - Pompe de circula ieF - VentilatoareF - (aterii de nc$l&ire?r$cireF - =iltre de prafF - ServomoatoareF - Re.ulatoare. >ac$ este ca&ul %i instala ia nu este de9a ec"ipat$ cu un sistem de tip (<S. Pompe de c$ldur$F >esiccant coolin.F R$cire evaporativ$.

C-

C/

47

4. 3ocumente de re,erin
Acte normative 1 ! 3 De.ea nr. 1;?1::/ De.ea nr. 34!?!;;/ De.ea nr. 31:?!;;0 Kot$rArea Euvernului nr. 4/!?!;;)rdinul ministrului muncii %i solidarit$ ii sociale nr. /;7?:33?!;;! )rdinul ministrului administra iei %i Internelor nr. 103?!;;4 )rdinul ministrului transporturilor' constructiilor %i turismului nr. 17!!?3:-?!;;privind calitatea n construc ii' pu#licat$ n <onitorul )ficial' Partea I nr. 1! din !- ianuarie 1::/' cu modific$rile ulterioare' privind performan a ener.etic$ a cl$dirilor' pu#licat$ in <onitorul )ficial' Partea I nr. 11-- din 1: decem#rie !;;/' cu modific$rile ulterioare De.ea securit$ ii %i s$n$n$t$ ii n munc$' pu#licat n <onitorul )ficial' Partea I nr. 0-0 din !0 iulie !;;0. privind sta#ilirea condi iilor pentru introducerea pe pia $ a ec"ipamentelor %i sistemelor protectoare destinate utili&$rii n atmosfere poten ial e2plo&ive' cu modific$rile ulterioare' pu#licat n <onitorul )ficial' Partea I nr. -:: din ;3 iunie !;;-. privind apro#area Normelor .enerale de protec ie a muncii' cu modific$rile ulterioare' pu#licat n <onitorul )ficial' Partea I nr. 77; din ;0 decem#rie !;;!. privind apro#area Normelor .enerale de ap$rare mpotriva incendiilor' pu#licat n <onitorul )ficial' Partea I nr. !10 din !: martie !;;4. pentru apro#area Re.ulamentului privind clasificarea %i ncadrarea produselor pentru construc ii pe #a&a performan elor de comportare la foc' cu modific$rile %i complet$rile ulterioare' pu#licat n <onitorul )ficial' Partea I nr. :; din !4 ianuarie !;;/.

Be)lement ri tehnice 1 <C ;;1?!;;0 <etodolo.ia de calcul al performan ei ener.etice a cl$dirilor' apro#at$ prin )rdinul ministrului transporturilor' construc iilor %i turismului nr. 1/4?!;;4' pu#licat$ n <onitorul )ficial cu nr. 1!0 din data !1 fe#ruarie !;;4' cu modific$rile %i complet$rile ulterioare JNormativ privind prevenirea e2plo&iilor pentru proiectarea' montarea' punerea n func iune' utili&area' repararea %i ntre inerea instala iilor te"nice care func ionea&$ n atmosfere poten ial e2plo&iveJ' indicativ ;"x 01>00' apro&at prin Ordinul ministrului muncii' ,amiliei +i e)alit ii de %anse nr. 3:!?!;;4' pu#licat n <onitorul )ficial cu nr. -11 din data 1: iunie !;;4. Ventilarea n cl$diri. *nit$ i de tratare a aerului. Performan e mecanice. Instala ii de nc$l&ire. Necesarul de c$ldur$ de calcul. Prescrip ii de calcul. Ventilarea dependin elor din cl$dirile de locuit. Ventilare natural$. Prescrip ii de proiectare. Ventilarea dependin elor din cl$dirile de locuit. Ventilarea mecanic$ cu ventilator central de evacuare. Prescrip ii de proiectare. Ventilarea dependin elor din cl$dirile de locuit. Ventilarea mecanic$ cu ventilatoare individuale de evacuare. Prescrip ii de proiectare. Instala ii de ventilare n cl$diri. Criterii de proiectare pentru reali&area confortului termic interior. Am#ian e termice moderate. >eterminarea analitic$ %i interpretarea confortului termic prin calculul indicilor P<V %i PP> %i specificarea criteriilor de confort termic local. Er.onomia am#ian elor termice. >eterminarea ratei de c$ldur$ meta#olic$. Ventilarea n cl$diri. Canale de aer. Cerin e pentru elementele componente ale canalelor de aer n scopul u%ur$rii ntre inerii re elelor de canale de aer.
4:

NE2 ;1/2000

?tandarde 1 SR EN 17708!;;7 ! SR 1:;45181::4 3 / 0 4 7 : SR 04!-5181::/ SR 04!-5!81::/ SR 04!-5381::0 SR CR 14/!8!;;! SR EN IS) 443;8!;;0 SR EN IS) 7::08!;;/ SR EN 1!;:48!;;4

SR CEN?IR 1!1;15 1; /8!;;4 11 SR EN 1!1;1508!;;/ 1! SR EN 1!!348!;;13 SR EN 1!/::8!;;! 1- SR EN 1!4:!8!;;1/ SR EN 1!7318!;;10 SR EN 13;/38!;;4 14 SR EN 131-15/8!;;/ 17 SR EN 131-!8!;;1: SR EN IS) 134:;8!;;7

Sisteme de control al fumului %i .a&elor fier#in i Partea /8 E"id de recomand$ri func ionale %i metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului %i .a&elor fier#in i. Sisteme pentru controlul fumului %i .a&elor fier#in i. Partea 08 Specifica ii pentru sisteme cu presiune diferen ial$ 6 _ituri. Ventilarea n cl$diri. Re ele de canale. Re&isten a %i e tan%eitatea canalelor circulare de ta#l$. Ventilarea n cl$diri. Proceduri de ncercare %i metode de m$surare pentru recep ia instala iilor de ventilare %i de condi ionare a aerului. Ventilarea n cl$diri. Sim#oluri' terminolo.ie %i sim#oluri .rafice. Instala ii de nc$l&ire n cl$diri. <etod$ de calcul al sarcinii termice de calcul. Ventilarea n cl$diri. Camere de tratare a aerului. Clasificarea %i performan ele camerelor' ale elementelor componente %i ale sec iunilor. Ventilarea cl$dirilor. Hncercarea performan ei componentelor?produselor pentru ventilarea cl$dirilor de locuit. Partea /8 C$ciuli de ventilare %i dispo&itive de ie%ire prin acoperi%. Ventilarea n cl$diri. Componente?produse pentru ventilarea locuin elor. Caracteristici de performan $ o#li.atorii %i op ionale. Performan a ener.etic$ a cl$dirilor. Calculul necesarului de ener.ie pentru nc$l&irea %i r$cirea spa iilor. Ventilarea cl$dirilor cu alt$ destina ie decAt cea de locuit. Cerin e de performan $ pentru instala iile de ventilare %i de condi ionare a aerului din nc$peri. Performan a termic$ a cl$dirilor. Calculul temperaturii interioare a unei nc$peri f$r$ climati&are n timpul verii. Criterii .enerale %i proceduri de validare Performan a termic$ a cl$dirilor. Calculul temperaturii interioare a unei nc$peri f$r$ climati&are n timpul verii. <etode de calcul simplificate. Ventilation for #uildin.s 5 >esi.n and dimensionin. of residential ventilation sMstems. Ventilarea n cl$diri. Performan a ener.etic$ a cl$dirilor. E"id pentru inspec ia instala iilor de ventilare. Ventilarea n cl$diri. Performan a ener.etic$ a cl$dirilor. E"id pentru inspec ia instala iilor de climati&are. Ventilarea cl$dirilor. <etode de calcul al pierderilor de ener.ie datorit$ ventila iei %i infiltra iei n cl$dirile comerciale. Ventilarea cl$dirilor. <etode de calcul pentru determinarea de#itelor de aer n cl$diri' inclusiv infiltra iile. Ventilarea n cl$diri. Calculul temperaturii nc$perilor' a sarcinii termice %i a ener.iei pentru cl$diri prev$&ute cu instala ii de condi ionare a aerului. Ventilarea n cl$diri. <$suri de prevenire a incendiilor pentru sistemele de distri#u ie a aerului n cl$diri.

!; SR EN 1344:8!;;4 SR EN IS) 134:18!;;0 SR EN IS) 134:!8!;;-

!1 !!

!3 CEN?IR 1-4778!;;0 !- SR EN 1/!3:8!;;4 !/ SR EN 1/!-;8!;;4 !0 SR EN 1/!-18!;;4 !4 SR EN 1/!-!8!;;4 !7 SR EN 1/!-38!;;7 !: SR EN 1/-!38!;;7

7;