Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDECATORIA BRASOV
DOSAR NR.22005/ 197 I 2009

INCHEIERE
$edinla Camerei de Consiliu din 20.10.2009
Pregedinte - Mirela $tefan- judecdtor
Grefier - Anca Stiniloaie
Pe rol fiind solu{ionarea cererii formulate de cdtre petenta Asociatia 34 LIFE, prin
imputernicit Alexandrescu Simona, avdnd ca obiect acordare personalitate juridicd.
La apelul nominal fEcut in gedinla Camerei de Consiliu se prezintd imputemicitul
asociatiei petente, Alexandrescu Simona- CNP 28 1020 52600 I 5 .
Procedura indeplinitS.
S-a licut referatul ca:uzei, dupd care:
Instanla acordd cuvdntul asupra cererii de dobdndire a personalitdliijuridice.
Avdnd cuvdntul, imputernicitul asociatiei, solicitd admiterea cererii astfel cum a fost
fonnulatd gi inscrierea asocia{iei in Registrul asociatiilor qi fundatiilor in vederea dob6ndirii
personalitd!ii juridice.
Instanla, fald de actele de la dosar, rdmine in pronuntare.

JUDECATORIA:
Constatd cd prin cererea inregistratd la data de 13.10.2009, sub nr.22005119712009,
petenta Asociatizr 34 LIFE, prin imputernicit Alexandrescu Simona, a solicitat inscrierea sa in
Registrul asocialiilor si fundaliilor in vederea dobAndirii personalitSlii juridice.
Cererea a fost legal timbrata, cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei si timbru
judiciar in cuantum de 5 lei.
La dosar s-au depus urmdtoarele inscrisuri: actul constitutiv, statutul asociatiei, dovada
sediului, dovada patrimoniului, dovada disponibilit5lii denumirii.
Din examinarea actelor si lucrdrilor dosarului, instanta retine urmdtoarele: potrivit
actului constitutiv certificat sub nr.18 in data de 02.10.2009 de Avocat Diaconu Ciprian Ioan,
numilii Spoiald Andreea-Georgiana, Fulea Paul-Radovan, Micu Radu, Alexandrescu Simona,
in calitate de membrii fondatori, au hotdrAt infiintarea asocialiei petente.
Denumirea asocialiei petente este 34 LIFE, fiind disponibild in evidenta Ministerului
Justitiei.
Patrimoniul initial al petentei este de 600 lei.
Asociatia petentd are potrivit statutului sdu, cerlificat sub nr.19 in data de 02.10.2009
de Avocat Diaconu Ciprian Ioan, drept scop principal protec{ia mediului inconjurdtor confom
cod CAEN 9499 activitdti aLe altor organizalil
Organele de conducere ale petentei sunt: Adunarea Generala, Consiliul Director fornat
din: Fulea Paul - Radovan - presedinte, Micu Radu * vicepregedinte, Alexandrescu Simona -
vicepregedinte, Cenzor: SpoialS Andreea Georgiana; iar sediul sau este in Brasov, str.Vasile
Alecsandri, ru-.10, b1.3, sc.B, ap.8, jud.Brasov.
In drept, potrivit art.4 din O.G. 2612000, asocia{ia petentd este subiectul de drept
constituit de tlei sau mai multe persoane care, pe baza unei inlelegeri, pun in comun si fErd
drept de restituire contributia materiald, cunogtintele sau aportul lor in munca pentru realizarea
unor activitbti in interes general, al unor colectivitdli sau, dupd caz, in interesul lor personal
nepatrimonial.
Art.6 alin.l din acelaqi act normativ, prevede cd pentru dob0ndirea personalitdlii
juridice, membrii asociali incheie actul constitutiv si statutul asocialiei, in forma autentica sau
atestata de avocat.
Art.] ahn.2 prevede ca cererea de inscriere va fi insoliti de urmdtoarele documente:
actul constitutiv, statutul, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului inilial, dovada
disponibilitdlii denumirii eliberata de Ministerul Justiliei.
In speld, fiind indeplinite cerinjele legale mai sus men{ionate, instan{a in temeiul ar1.8
alin2ll din O.G.2612000 va admite cererea asociatiei petente si va dispune inscrierea sa in
registrul special al Judecdtoriei Bragov.

PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII
DISPTINE:

Admite cererea formulata de petenta Asocialia 34 LIFE, cu sediul in Brasov, str.Vasile


Alecsandri, nr.10, b1.3, sc.B, ap.8, jud.Brasov, prin imputemicit Alexandrescu Simona.
Dispune inscrierea in registrul special al Judecitoriei Braqov a asociatiei petente, ce are
ca scop principal proteclia mediului inconjurdtor conform cod CAEN 9499 acttvrtdti ale altor
organizalli.
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 5 zlle de la pronuntare.
Pronuntatd in gedinld publicd azi, 20.10.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,
MIRELA $TEFAN ANCA STANILOAIE

Red.MS/20.10.2009
Dact.AS/2O.10.2009 - ex.6

sof{'