Sunteți pe pagina 1din 14

HOTRRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului- adru pri!

ind stru tura organi"atori #$ atribu%iile$ &un %ionarea 'i dotarea omitetelor 'i entrelor operati!e pentru situa%ii de urgen%# E()TENT* +,-ERN,. RO(N)E) /,0.)12T 3N* (ON)TOR,. O4)1)2. NR. 556 din 25 septembrie 2004 3n temeiul art. 105 din 1onstitu%ie$ republi at#$ 'i al art. 17 din Ordonan%a de urgen%# a +u!ernului nr. 2182004 pri!ind 9istemul Na%ional de (anagement al 9itua%iilor de ,rgen%#$ +u!ernul Rom:niei adopt# pre"enta ;ot#r:re. 2RT. 1 9e aprob# Regulamentul- adru pri!ind stru tura organi"atori #$ atribu%iile$ &un %ionarea 'i dotarea omitetelor 'i entrelor operati!e pentru situa%ii de urgen%#$ denumit <n ontinuare regulamentul- adru$ pre!#"ut <n ane=a are &a e parte integrant# din pre"enta ;ot#r:re. 2RT. 2 1onstituirea stru turilor pre!#"ute <n regulamentul- adru pre!#"ut la art. 1 se &a e <n termen de >0 de "ile de la data intr#rii <n !igoare a pre"entei ;ot#r:ri. 2RT. ? R#spunderea pentru apli area pre!ederilor regulamentului- adru re!ine$ potri!it ompeten%elor legale$ mini'trilor$ ondu #torilor institu%iilor publi e entrale$ pre&e %ilor 'i primarilor$ dup# a". 2RT. 4 @1A 9tru tura organi"atori #$ atribu%iile$ &un %ionarea 'i dotarea entrelor opera%ionale pentru situa%ii de urgen%# se stabiles <n uprinsul a telor normati!e are reglementea"# organi"area 'i &un %ionarea )nspe toratului +eneral pentru 9itua%ii de ,rgen%# 'i a ser!i iilor publi e omunitare pentru situa%ii de urgen%#. @2A .a >0 de "ile de la data intr#rii <n !igoare a pre"entei ;ot#r:ri se abrog#* aA Hot#r:rea +u!ernului nr. 4?58199> pri!ind aprobarea Regulamentului de organi"are 'i &un %ionare a 1omisiei entrale pentru pre!enirea 'i ap#rarea <mpotri!a e&e telor seismi e 'i alune #rilor de teren$ publi at# <n (onitorul O&i ial al Rom:niei$ /artea )$ nr. 126 din 17 iunie 199>$ u modi&i #rile ulterioareB

bA Hot#r:rea +u!ernului nr. 21081997 pri!ind aprobarea Regulamentului de organi"are 'i &un %ionare a 1omisiei 1entrale pentru 2p#rarea <mpotri!a )nunda%iilor$ 4enomenelor (eteorologi e /eri uloase 'i 2 identelor la 1onstru %ii Hidrote;ni e$ publi at# <n (onitorul O&i ial al Rom:niei$ /artea )$ nr. 10? din 25 mai 1997$ u modi&i #rile ulterioareB A Hot#r:rea +u!ernului nr. >?981997 pri!ind aprobarea Regulamentului de organi"are 'i &un %ionare a 1omisiei entrale pentru in endii <n mas#$ publi at# <n (onitorul O&i ial al Rom:niei$ /artea )$ nr. 25? din 20 o tombrie 1997B dA Hot#r:rea +u!ernului nr. >7482002 pri!ind aprobarea Regulamentului de organi"are 'i &un %ionare a 1omisiei entrale pentru e=plo"ii mari la supra&a%# 'i <n subteran$ a idente ;imi e 'i a!arii deosebit de gra!e la ondu te magistrale 'i urbane$ publi at# <n (onitorul O&i ial al Rom:niei$ /artea )$ nr. 61> din 17 iulie 2002B eA Hot#r:rea +u!ernului nr. 9>78200? pri!ind aprobarea Regulamentului de organi"are 'i &un %ionare a 1omisiei entrale pentru asisten%# medi al# de urgen%# <n a" de de"astre 'i epidemii$ publi at# <n (onitorul O&i ial al Rom:niei$ /artea )$ nr. >26 din 1 septembrie 200?$ u modi&i #rile ulterioare$ pre um 'i ori e alte pre!ederi ontrare. /R)(-()N)9TR, 2CR)2N N9T29E 1ontrasemnea"#* (inistru de stat$ ministrul administra%iei 'i internelor$ (arian 4lorian 9#niu%# (inistrul delegat pentru administra%ia publi #$ +;eorg;e Ema u p. (inistrul ap#r#rii na%ionale$ 9orin En u%es u$ se retar de stat (inistrul agri ulturii$ p#durilor 'i de"!olt#rii rurale$ /etre Caea

(inistrul s#n#t#%ii$ O!idiu 0r<n"an (inistrul omuni a%iilor 'i te;nologiei in&orma%iei$ 9il!ia 2driana Di #u (inistrul mediului 'i gospod#ririi apelor$ 9peran%a (aria )an ules u (inistrul &inan%elor publi e$ (i;ai Ni olae T#n#ses u 2NEE2 1 RE+,.2(ENT-12CR, pri!ind stru tura organi"atori #$ atribu%iile$ &un %ionarea 'i dotarea omitetelor 'i entrelor operati!e pentru situa%ii de urgen%# 12/. 1 Cispo"i%ii generale 2RT. 1 1omitetele 'i entrele operati!e pentru situa%ii de urgen%# sunt organisme 'i stru turi abilitate <n managementul situa%iilor de urgen%#$ are$ potri!it legii$ se onstituie pe ni!eluri sau domenii de ompeten%# 'i &a parte din 9istemul Na%ional de (anagement al 9itua%iilor de ,rgen%#$ denumit <n ontinuare 9istem Na%ional. 2RT. 2 @1A 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# sunt* aA 1omitetul Na%ional pentru 9itua%ii de ,rgen%#$ denumit <n ontinuare 1omitet Na%ionalB bA omitetele pentru situa%ii de urgen%#$ onstituite la ministere 'i la alte institu%ii publi e entrale$ denumite <n ontinuare omitete ministerialeB A 1omitetul (uni ipiului 0u ure'ti pentru 9itua%ii de ,rgen%#$ denumit <n ontinuare 1omitetul (uni ipiului 0u ure'tiB dA omitetele Fude%ene pentru situa%ii de urgen%#$ denumite <n ontinuare omitete Fude%eneB

eA omitetele lo ale pentru situa%ii de urgen%#$ la ni!elul se toarelor muni ipiului 0u ure'ti$ muni ipiilor$ ora'elor 'i al omunelor$ denumite <n ontinuare omitete lo ale. @2A 1entrele operati!e pentru situa%ii de urgen%#$ denumite <n ontinuare entre operati!e$ sunt* aA entre operati!e u a ti!itate permanent# la ni!elul ministerelor 'i al institu%iilor publi e entraleB bA entre operati!e u a ti!itate temporar# la elelalte ministere 'i institu%ii publi e entrale u atribu%ii de pre!enire 'i gestionare a situa%iilor de urgen%#$ pre um 'i la se toarele muni ipiului 0u ure'ti$ <n muni ipii$ ora'e 'i omune. 2RT. ? /re!ederile pre"entului regulament- adru se apli # omitetelor 'i entrelor operati!e pre!#"ute la art. 2$ u e= ep%ia 1omitetului Na%ional. 2RT. 4 @1A 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# sunt organisme interinstitu%ionale de spriFin al managementului situa%iilor de urgen%#. @2A 1omitetul ministerial se onstituie prin ordin al ministrului$ respe ti! al ondu #torului institu%iei publi e entrale. @?A 1omitetul (uni ipiului 0u ure'ti 'i omitetul Fude%ean se onstituie prin ordin al pre&e tului. @4A 1omitetul lo al se onstituie prin dispo"i%ie a primarului$ u a!i"ul pre&e tului. 2RT. 6 @1A 1entrele operati!e u a ti!itate permanent# sunt stru turi te;ni ooperati!e de spe ialitate$ are se onstituie <n adrul aparatului propriu al unor ministere 'i institu%ii publi e entrale u atribu%ii 'i &un %ii de spriFin omple=e <n pre!enirea 'i gestionarea situa%iilor de urgen%# 'i <ndeplines &un %iile pre!#"ute la art. 1? alin. @?A din Ordonan%a de urgen%# a +u!ernului nr. 2182004 pri!ind 9istemul Na%ional de (anagement al 9itua%iilor de ,rgen%#$ <n !ederea <ndeplinirii permanente a &un %iilor de monitori"are$ e!aluare$ <n'tiin%are$ prealarmare$ alertare 'i oordonare te;ni # opera%ional# a inter!en%iilor <n situa%ii de urgen%#$ <n domeniile de ompeten%# ale ministerelor 'i institu%iilor publi e entrale respe ti!e. @2A (inisterele 'i institu%iile publi e entrale la are se onstituie entre operati!e u a ti!itate permanent# sunt pre!#"ute <n ane=a nr. 1 la pre"entul regulament- adru. @?A 1entrele operati!e u a ti!itate permanent# organi"ea"# 'i asigur# se retariatele te;ni e permanente ale omitetelor ministeriale respe ti!e. 2RT. >

@1A 1entrele operati!e u a ti!itate temporar# sunt stru turi te;ni oadministrati!e <n&iin%ate <n s opul <ndeplinirii &un %iilor spe i&i e pe durata st#rii de alert#$ <n a"ul situa%iilor de urgen%#$ pre um 'i pe timpul unor e=er i%ii$ apli a%ii 'i antrenamente pentru preg#tirea r#spunsului <n ast&el de situa%ii. @2A 1entrele pre!#"ute la alin. @1A se onstituie din personalul aparatului propriu al unor ministere 'i institu%ii publi e entrale$ altele de :t ele pre!#"ute <n ane=a nr. 1$ ori din personalul aparatului propriu al autorit#%ilor administra%iei publi e lo ale ale se toarelor muni ipiului 0u ure'ti$ ale ora'elor 'i omunelor$ pre um 'i la stru turile teritoriale subordonate$ oordonate ori de sub autoritatea institu%iilor pre!#"ute la art. 6. .a ni!elul muni ipiului 0u ure'ti$ atribu%iile entrului operati! se e=er it# de #tre entrul opera%ional din stru tura inspe toratului pentru situa%ii de urgen%#. @?A 1entrele operati!e u a ti!itate temporar# asigur# 'i organi"ea"# se retariatele te;ni e ale omitetelor pentru situa%ii de urgen%#$ onstituite de autorit#%ile publi e entrale sau lo ale pre!#"ute la alin. @2A. 2RT. 7 1entrele operati!e permanente 'i temporare se onstituie prin ordin al ministrului8 ondu #torului institu%iei publi e entrale sau prin dispo"i%ie a primarului$ dup# a". 2RT. 5 .a stabilirea stru turii organi"atori e$ a atribu%iilor$ modului de &un %ionare 'i a dot#rii omponentelor 9istemului Na%ional pre!#"ute la art. 2 se apli # prin ipiile managementului situa%iilor de urgen%# pre!#"ute de lege. 12/. 2 9tru turi organi"atori e 'i &un %ionarea a estora 2RT. 9 @1A 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# au <n omponen%# un pre'edinte$ un !i epre'edinte$ membri 'i onsultan%i. @2A /re'edintele omitetului pentru situa%ii de urgen%# este ministrul$ ondu #torul institu%iei publi e entrale$ pre&e tul sau primarul$ dup# a". @?A -i epre'edintele omitetului pentru situa%ii de urgen%# este$ de regul#$ un se retar de stat$ un adFun t al ondu #torului institu%iei publi e entrale$ pre'edintele onsiliului Fude%ean$ primarul general sau un !i eprimar$ dup# a". @4A (embrii omitetului pentru situa%ii de urgen%# sunt*

aA <n omitetul ministerial* persoane u &un %ii de ondu ere din aparatul propriu 'i din unele institu%ii 'i unit#%i a&late <n subordinea ministerului sau institu%iei publi e entrale ori sub autoritatea a estoraB bA <n 1omitetul (uni ipiului 0u ure'ti* !i eprimarii de se toare$ 'e&ii de ser!i ii publi e de on entrate$ des entrali"ate 'i de gospod#rire omunal#$ ondu #tori ai unor institu%ii$ regii autonome 'i so iet#%i omer iale$ ai agen%ilor e onomi i are$ prin spe i&i ul a ti!it#%ilor des&#'urate$ onstituie &a tori de ris poten%ial generatori de situa%ii de urgen%#B A <n omitetul Fude%ean* 'e&ii de ser!i ii de on entrate$ des entrali"ate 'i de gospod#rire omunal#$ ondu #tori ai unor institu%ii$ regii autonome 'i so iet#%i omer iale$ ai agen%ilor e onomi i are$ prin spe i&i ul a ti!it#%ilor des&#'urate$ onstituie &a tori de ris poten%ial generatori de situa%ii de urgen%#B dA <n omitetul lo al* se retarul omunei$ ora'ului$ muni ipiului ori ai se toarelor muni ipiului 0u ure'ti$ dup# a"$ 'i repre"entan%i ai ser!i iilor publi e 'i ai prin ipalelor institu%ii 'i agen%i e onomi i din unitatea administrati!-teritorial# respe ti!#$ pre um 'i manageri sau ondu #tori ai agen%ilor e onomi i$ &ilialelor$ su ursalelor ori pun telor de lu ru lo ale are$ prin spe i&i ul a ti!it#%ii$ onstituie &a tori generatori de situa%ii de urgen%#. @6A 1onsultan%i <n omitetele pentru situa%ii de urgen%# sunt* aA e=per%i 'i spe iali'ti din aparatul propriu al autorit#%ilor administra%iei publi e$ are onstituie omitetele$ sau din institu%ii 'i unit#%i <n subordineB bA repre"entan%i ai altor ministere$ institu%ii 'i ser!i ii publi e u atribu%ii <n domeniu$ manageri ai so iet#%ilor omer iale 'i regiilor autonome are des&#'oar# a ti!it#%i <n domeniul de ompeten%# respe ti!$ oopta%i <n omitetele ministeriale la soli itarea pre'edin%ilor omitetelor respe ti!e. 2RT. 10 @1A 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# se <ntrunes semestrial 'i ori de :te ori situa%ia o impune$ la on!o area pre'edintelui. @2A Gedin%ele omitetelor pentru situa%ii de urgen%# se des&#'oar# <n pre"en%a maForit#%ii membrilor sau a <nlo uitorilor desemna%i. @?A Hot#r:rile omitetelor pentru situa%ii de urgen%# se adopt# u !otul a dou# treimi din num#rul membrilor pre"en%i$ u e= ep%ia punerii <n apli are a planului de e!a uare$ are se &a e <n ba"a de i"iei pre'edintelui omitetului. @4A 1onsultan%ii nu au drept de !ot. @6A 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# <'i des&#'oar# a ti!itatea pe ba"a planurilor anuale elaborate de se retariatele te;ni e permanente. 2RT. 11

/ersoanele din omponen%a omitetului pentru situa%ii de urgen%# au urm#toarele obliga%ii prin ipale* aA pre'edintele* on!oa # <ntrunirea omitetului$ stabile'te ordinea de "i 'i ondu e 'edin%ele a estuiaB semnea"# ;ot#r:rile$ planurile$ programele$ regulamentele 'i m#surile adoptateB semnea"# a!i"ele$ a ordurile$ <mputerni irile$ proto oalele 'i proie tele de a te normati!eB <l in&ormea"# operati! pe pre'edintele omitetului ierar;i superiorB bA !i epre'edintele <ndepline'te obliga%iile pre'edintelui <n lipsa a estuia$ pre um 'i pe ele e <i re!in a membru al omitetuluiB A membrii* parti ip# la 'edin%ele omitetuluiB pre"int# in&orm#ri 'i pun te de !edereB <i in&ormea"# operati! pe ondu #torii institu%iilor 'i unit#%ilor pe are le repre"int# asupra problemelor de"b#tute$ on lu"iilor re"ultate$ ;ot#r:rilor 'i m#surilor adoptate 'i urm#res apli area a estora <n se toarele de ompeten%#B men%in permanent leg#tura u entrele operati!e orespondenteB dA onsultan%ii* parti ip# la 'edin%ele omitetuluiB <i onsilia"# pe membrii a estora asupra problemelor te;ni e 'i de spe ialitateB asigur# do umentarea te;ni # de spe ialitate. 2RT. 12 @1A 1entrele operati!e u a ti!itate permanent# sunt onduse nemiFlo it de 'e&ii a estora 'i au <n ompunere ompartimente ade !ate e=er it#rii$ <n domeniile de ompeten%# ale ministerelor 'i institu%iilor publi e entrale respe ti!e$ a &un %iilor pre!#"ute la art. 6 alin. @1A$ pre um 'i a atribu%iilor se retariatelor te;ni e permanente ale omitetelor ministeriale. Num#rul de posturi a&erent entrelor operati!e u a ti!itate permanent# poate &i de ma=imum 20 de posturi$ <n raport u sar inile e re!in ministerului sau institu%iei$ 'i se asigur# prin redistribuirea personalului. @2A 1entrele operati!e u a ti!itate permanent# se <n adrea"# u personal spe iali"at pe tipurile de ris uri reparti"ate pentru gestionare$ pre um 'i <n omuni a%ii$ in&ormati # 'i rela%ii publi e. @?A 2 ti!itatea opera%ional# a entrelor operati!e pre!#"ute la alin. @2A se des&#'oar# permanent$ pe riteriul H24;824;H$ <n ture sau pe s ;imburi. /rin e= ep%ie$ <n &un %ie de natura 'i tipul ris urilor gestionate$ ondu #torul institu%iei pe l:ng# are &un %ionea"# entrul operati! poate aproba a a ti!itatea opera%ional# a a estuia s# se des&#'oare u respe tarea programului normal de lu ru$ potri!it legii. @4A Cimensionarea entrelor operati!e u a ti!itate permanent# se &a e <n raport u natura$ &re !en%a 'i gra!itatea ris urilor maFore reparti"ate pentru oordonarea gestion#rii$ pre um 'i u omple=itatea &un %iilor de spriFin <ndeplinite de ministerul sau institu%ia publi # entral# respe ti!#.

12/. ? 2tribu%ii 2RT. 1? @1A 1omitetele ministeriale$ omitetele Fude%ene$ respe ti! al muni ipiului 0u ure'ti$ 'i omitetele lo ale <ndeplines atribu%iile pre!#"ute la art. 21 - 24 din Ordonan%a de urgen%# a +u!ernului nr. 2182004. @2A 1omitetele se toarelor muni ipiului 0u ure'ti <ndeplines atribu%iile omitetelor lo ale. @?A /entru <ndeplinirea atribu%iilor legale spe iali'tii oopta%i <n adrul omitetelor Fude%ene se pot onstitui <n grupuri de suport te;ni $ oordonate de un membru al omitetului. 2RT. 14 1entrele operati!e u a ti!itate permanent# <ndeplines atribu%iile pre!#"ute la art. 27 alin. @1A din Ordonan%a de urgen%# a +u!ernului nr. 2182004. 2RT. 16 1entrele operati!e u a ti!itate temporar#$ <n timpul &un %ion#rii$ <ndeplines atribu%iile stabilite potri!it art. 27 alin. @2A din Ordonan%a de urgen%# a +u!ernului nr. 2182004. 2RT. 1> 2tribu%iile spe i&i e ale omitetelor 'i entrelor operati!e pre!#"ute la art. 1? - 16 se pre!#d <n regulamentele de organi"are 'i &un %ionare proprii institu%iilor respe ti!e$ <n raport u spe i&i ul situa%iilor de urgen%# gestionate 'i al &un %iilor de spriFin pe are le <ndeplines $ a!i"ate 'i aprobate on&orm Ordonan%ei de urgen%# nr. 2182004. 2RT. 17 Co umentele 'i ba"a de date re&eritoare la situa%iile de urgen%# de%inute de entrele operati!e se gestionea"# ast&el* aA la ele u a ti!itate permanent#$ de #tre personalul propriuB bA la ele u a ti!itate temporar#$ de #tre persoane anume desemnate de ondu #torul institu%iei din adrul aparatului propriu al autorit#%ilor are leau onstituit. 2RT. 15 1entrele operati!e asigur# se retariatele te;ni e permanente ale omitetelor 'i <ndeplines urm#toarele atribu%ii spe i&i e* aA asigur# on!o area omitetelor pentru situa%ii de urgen%# 'i transmiterea ordinii de "iB

bA primes 'i preg#tes materialele pentru 'edin%ele omitetelor pentru situa%ii de urgen%# 'i le pre"int# pre'edin%ilor 'i membrilor a estor omiteteB A e=e ut# lu r#rile 'i opera%iunile de se retariat pe timpul 'edin%elorB dA asigur# reda tarea ;ot#r:rilor adoptate$ pre um 'i a proie telor de ordine sau dispo"i%ii$ pe are le pre"int# spre aprobareB eA di&u"ea"# la omponentele 9istemului Na%ional 'i la autorit#%ile interesate do umentele emise de omitetele respe ti!e pri!ind a ti!itatea pre!enti!# 'i de inter!en%ieB &A <nto mes in&orm#ri periodi e pri!ind situa%ia operati!# sau stadiul <ndeplinirii ;ot#r:rilor adoptateB gA <nto mes proie te de omuni ate de pres#B ;A urm#res reali"area suportului logisti pentru des&#'urarea 'edin%elor omitetelor pentru situa%ii de urgen%#B iA gestionea"# do umentele omitetelor pentru situa%ii de urgen%#B FA asigur# pun tul de onta t u se retariatul te;ni permanent din adrul )nspe toratului +eneral pentru 9itua%ii de ,rgen%#B IA <ndeplines alte sar ini stabilite de omitete$ de pre'edin%ii a estora$ de 'e&ii entrelor opera%ionale sau de 'e&ii entrelor operati!e permanente respe ti!e. 2RT. 19 /e timpul <ndeplinirii atribu%iilor de ser!i iu personalul entrelor operati!e este <n!estit u e=er i%iul autorit#%ii publi e. 2RT. 20 1oordonarea te;ni # 'i de spe ialitate a entrelor operati!e se reali"ea"#$ potri!it legii$ de #tre )nspe toratul +eneral pentru 9itua%ii de ,rgen%#$ are asigur# 'i men%inerea permanent# a &lu=ului in&orma%ional u a estea. 2RT. 21 /entru pre!enirea 'i gestionarea unor ris uri maFore$ omitetele pentru situa%ii de urgen%# pot ini%ia 'i elabora programe lo ale$ "onale sau na%ionale$ are se aprob# de organele abilitate. 12/. 4 Cotarea 2RT. 22 @1A .u r#rile omitetelor pentru situa%ii de urgen%# se des&#'oar# <n spa%ii spe ial amenaFate prin griFa autorit#%ilor administra%iei publi e entrale sau lo ale are le-au onstituit. @2A 9pa%iile de lu ru !or &i e ;ipate u mobilier$ aparatur# 'i e ;ipament de omuni a%ii$ e ;ipament de omuni a%ii spe iale 'i de ooperare$

in&ormati # 'i biroti #$ orespun"#tor omponen%ei omitetului respe ti! 'i atribu%iilor a estuia. @?A 2paratura 'i e ;ipamentul de omuni a%ii 'i in&ormati # pre!#"ute la alin. @2A$ e= ept:nd e ;ipamentul de omuni a%ii spe iale 'i de ooperare$ se one tea"# u entrul operati! orespondent 'i &a parte din sistemul de omuni a%ii$ de prelu rare automat# 'i sto are a datelor ne esare &un %ion#rii 9istemului Na%ional. @4A 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# se asigur# u spa%ii destinate on&erin%elor 'i omuni atelor de pres#$ de regul# ele utili"ate <n mod urent pentru ast&el de a ti!it#%i de #tre autorit#%ile 'i institu%iile <n au"#. 2RT. 2? @1A .ista uprin":nd dot#rile prin ipale ne esare des&#'ur#rii a ti!it#%ii omitetelor 'i entrelor operati!e pentru situa%ii de urgen%# este pre!#"ut# <n ane=a nr. 2 la pre"entul regulament- adru. @2A Cot#rile pentru spa%iile de lu ru ale omitetelor 'i pentru mass-media se asigur# de #tre autorit#%ile administra%iei publi e entrale sau lo ale are le-au onstituit. @?A Cot#rile pentru entrele operati!e se asigur# de #tre autorit#%ile administra%iei publi e entrale 'i lo ale are le-au onstituit. @4A 1osturile lu r#rilor de tele omuni a%ii spe iale !or &i suportate de #tre autorit#%ile administra%iei publi e entrale sau lo ale <n ondi%iile alin. @2A 'i @?A. 2RT. 24 4ondurile b#ne'ti pentru reali"area dot#rilor ne esare &ie #rui minister sau &ie #rei institu%ii publi e entrale sau lo ale u atribu%ii <n apli area pre!ederilor pre"entei ;ot#r:ri se asigur# din bugetele alo ate anual a estora u a east# destina%ie. 2RT. 26 2ne=ele nr. 1 'i 2 &a parte integrant# din pre"entul regulament- adru. 2NEE2 1 la regulamentul- adru ()N)9TERE.E G) )N9T)T,D)).E /,0.)1E 1ENTR2.E la are se onstituie entre operati!e pentru situa%ii de urgen%# u a ti!itate permanent#JA JA 1entrele operati!e pentru situa%ii de urgen%# pot &un %iona a stru turi distin te <n adrul altor entre sau ompartimente u atribu%ii asem#n#toare sau omplementare.

1. (inisterul 2dministra%iei 'i )nternelorJJA 2. (inisterul 2p#r#rii Na%ionale ?. (inisterul 2&a erilor E=terne 4. (inisterul Transporturilor$ 1onstru %iilor 'i Turismului 6. (inisterul E onomiei 'i 1omer%ului >. (inisterul 2gri ulturii$ /#durilor 'i Ce"!olt#rii Rurale 7. (inisterul (ediului 'i +ospod#ririi 2pelor 5. (inisterul 9#n#t#%ii 9. (inisterul 1omuni a%iilor 'i Te;nologiei )n&orma%iei 10. 9er!i iul Rom:n de )n&orma%ii 11. 9er!i iul de Tele omuni a%ii 9pe iale 12. 9er!i iul de /rote %ie 'i /a"# 1?. O&i iul 1entral de 9tat pentru /robleme 9pe iale ------------JJA .a (inisterul 2dministra%iei 'i )nternelor a ti!it#%ile spe i&i e entrului operati! se <ndeplines de #tre entrul opera%ional na%ional din stru tura )nspe toratului +eneral pentru 9itua%ii de ,rgen%#. 2NEE2 2 la regulamentul- adru .)9T2 uprin":nd dot#rile prin ipale ne esare des&#'ur#rii a ti!it#%ii omitetelor 'i entrelor operati!e pentru situa%ii de urgen%# 2. 1omitetele pentru situa%ii de urgen%# 1. (obilier* birouri$ s aune$ dulapuri$ mas# de onsiliu 2. 2parate radio 'i T- olor ?. (iFloa e de omuni a%ii 'i in&ormati e 4. 2paratur# de multipli at do umente 6. H#r%i ale Rom:niei 'i Fude%elor$ planul muni ipiului 0u ure'ti >. H#r%i 'i planuri topogra&i e 'i adastrale 7. (iFloa e te;ni e de asigurare a iluminatului de siguran%# pentru ontinuarea lu rului 5. (iFloa e indi!iduale de prote %ie$ de iluminat$ de prim aFutor 'i de p.s.i. 9. 1ole %ii de norme$ normati!e 'i alte a te normati!e spe i&i e 10. /lanuri 'i programe spe i&i e 11. Re ;i"ite 'i onsumabile pentru te;noreda tare 'i multipli are 12. E ;ipamente de omuni a%ii spe iale 'i de ooperare

0. 1entre operati!e
_______________________________________________________________________ _________ Nr. MIJLOACE I MATERIALE Ministeriale Locale crt. ______________________________ Permanente Temporare Temporare _______________________________________________________________________ _________ 1. Mobilier: biro ri! sca ne! "i#et! mas$ %e consili & & & _______________________________________________________________________ _________ '. Aparate ra%io & & & _______________________________________________________________________ _________ (. Aparate T) color & _______________________________________________________________________ _________ *. Mi+loace %e com nica,ii: a- tele"oane "i&e & & & b- tele"oane mobile & & & c- "a& & & & %- ra%iotele"oane "i&e & & & e- ra%iotele"oane portabile & & & "- mo%em Internet & & & .- ec/ipament %e 0i%eocon"erin,$ & /- %ispecerat %e r.en,$ & & i- receptor pe n%e sc rte & & & _______________________________________________________________________ _________ 1. Mi+loace in"ormatice: a- sta,ii %e l cr & & & b- so"t2are & & & c- ser0ere & & _______________________________________________________________________ _________ 3. 4$r,i %i.itale & & _______________________________________________________________________ _________

& & & _______________________________________________________________________ _________ 7. Plan ri ca%astrale & _______________________________________________________________________ _________ 8. Plan ri %e sit a,ie ale localit$,ilor #i constr c,iilor! c prin96n% re,elele #i instala,iile c ap$! .a9e! ener.ie electric$ #i canali9are & _______________________________________________________________________ _________ 1:. Mi+loace te/nice %e asi. rare a il minat l i %e si. ran,$ pentr contin area l cr l i & & & _______________________________________________________________________ _________ 11. Mi+loace in%i0i% ale %e protec,ie! %e il minat! %e prim a+ tor #i %e p.s.i. & & & _______________________________________________________________________ _________ 1'. Colec,ii %e norme! normati0e #i alte acte normati0e speci"ice & & & _______________________________________________________________________ _________ 1(. Plan ri #i pro.rame speci"ice & & & _______________________________________________________________________ _________ 1*. ;a9$ %e %ate pri0in% sit a,iile %e r.en,$ & & & _______________________________________________________________________ _________ 11. Aparat r$ %e m ltiplicat %oc mente & & & _______________________________________________________________________ _________ 13. Rec/i9ite #i cons mabile pentr te/nore%actare #i m ltiplicare & & & _______________________________________________________________________ _________

5. 4$r,i ale: a- Rom6niei #i E ropei b- + %e,elor

&

NOT* 3n &un %ie de ne esit#%i$ pre"enta ane=# se ompletea"# u alte ategorii de bunuri materiale utile <ndeplinirii atribu%iilor spe i&i e$ <n raport u e=tinderea ompeten%elor.

---------------