Sunteți pe pagina 1din 36

ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare EMITENT: !N!"#$%&L &N'!!, "(L!)*%!#+,!! "('!*L$ -! .* !L!$! Nr. 4/0 din 6 iunie 2006 !N!"#$%&L "+N+#+,!! 0&1L!'$ Nr. 22/ din / iulie 2006 PUBLICAT N: (N!#(%&L (.!'!*L nr. 302 din 43 august 2006 5n ba6a 7otr8rii 9uvernului nr. 442/200/ privind organi6area i func:ionarea inisterului uncii, "olidarit:ii "ociale i .amiliei, cu modificrile i completrile ulterioare, ;n temeiul 7otr8rii 9uvernului nr. 462/200/ privind organi6area i func:ionarea inisterului "nt:ii<=, cu modificrile i completrile ulterioare, >>>>>> <= 7otr8rea 9uvernului nr. 462/200/ a fost abrogat prin 7otr8rea 9uvernului nr. 262/2006 privind organi6area i func:ionarea inisterului "nt:ii 0ublice, publicat ;n onitorul (ficial al %om8niei, 0artea !, nr. /?0 din 3 iulie 2006. av8nd ;n vedere prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul muncii, solidarit:ii sociale i familiei i ministrul snt:ii publice emit urmtorul ordin@ *%#. 4 "e aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, prev6ute ;n aneAa care face parte integrant din pre6entul ordin. *%#. 2 0re6entul ordin se publica ;n onitorul (ficial al %om8niei, 0artea !, i intra ;n vigoare la data publicrii. *%#. 3 La data intrrii ;n vigoare a pre6entului ordin se abroga (rdinul ministrului muncii, solidarit:ii sociale i familiei i al ministrului snt:ii nr. 242/4.624/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, publicat ;n onitorul (ficial al %om8niei, 0artea !, nr. 22 din 3 ianuarie 200/, cu modificrile i completrile ulterioare. p. inistrul muncii, solidarit:ii sociale i familiei, iBai 'onstantin "eitan, secretar de stat inistrul snt:ii publice, 9BeorgBe $ugen Nicolaescu *N$C* N(% $ $#()(L(9!'$ de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare '*0. ! )ispo6i:ii generale *%#. 4 0re6entele norme metodologice stabilesc modalit:ile de reglementare a unor proceduri, metode i miDloace de aplicare unitar a prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. *%#. 2 5n sensul pre6entelor norme metodologice, urmtorii termeni se definesc astfel@ a= 'asa Nationala de 0ensii i *lte )repturi de *sigurri "ociale, denumita ;n continuare 'N0*", care are ;n subordine casele Dude:ene de pensii i 'asa de 0ensii a unicipiului 1ucureti, denumite ;n continuare case teritoriale de pensiiE

b= !nstitutul Na:ional de $Aperti6a edical i %ecuperare a 'apacit:ii de unca, denumit ;n continuare !N$ %' E c= 'asa Nationala de *sigurri de "ntate, denumita ;n continuare 'N*"E d= medic curant > orice medic cu autori6a:ie de libera practica valabil, care isi desfoar activitatea ;n unit:i prestatoare de servicii medicale, aflate ;n relatie contractual cu casele de asigurri de sntate, respectiv cu casele teritoriale de pensiiE e= servicii medicale > totalitatea interventiilor medicale necesare re6olvarii unui ca6E f= referat medical > formular care atesta diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea pre6enta de sntate, tratamentele urmate i planul de recuperareE g= program individual de recuperare > include, pe l8ng tratamentul balnear, tratament de fi6ioterapie, precum i prote6area ;n ambulatoriu sau spital, dup ca6E B= program de reabilitare medical > totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant din unit:ile prestatoare de servicii medicaleE i= reabilitare medical > totalitatea serviciilor medicale definite ;n conformitate cu art. 23 din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i care se regsesc ;n pacBetul de servicii medicale de ba6a prev6ut ;n 'ontractul>cadru privind condi:iile acordrii asisten:ei medicale ;n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate i ;n lista serviciilor medicale acordate ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, destinate ;n eAclusivitate recuperrii capacit:ii de munca i inlaturarii deficien:elor cau6ate de accidente de munca i boli profesionaleE D= fond total de salarii brute > totalitatea sumelor utili6ate de un angaDator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salarialaE F= salariile individuale brute reali6ate lunar, inclusiv sporurile i adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca@ Gi= salariile de ba6a brute corespun6toare timpului efectiv lucrat ;n program normal i suplimentar Ginclusiv indeAari, compensa:ii > numai cele incluse ;n salariul de ba6a conform legii indemni6a:ii de conducere, salarii de merit i alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de ba6a=E Gii= sporurile, indemni6a:iile i sumele acordate sub forma de procent din salariul de ba6a brut sau sume fiAe, indiferent dac au caracter permanent sau nuE Giii= sumele pltite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat Gconcedii de odiBna, indiferent de perioada efecturii, concedii de studii, 6ile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, ;ntreruperi ale lucrului din motive neimputabile salaria:ilor=E Giv= sumele acordate cu oca6ia iesirii la pensie, pltite din fondul de salariiE Gv= premiile anuale i cele din cursul anului sub diferite forme, altele dec8t cele repre6ent8nd participarea salaria:ilor la profitE Gvi= drepturile ;n natura acordate salaria:ilor sub forma de remunera:ie, dac acestea sunt suportate din fondul de salariiE Gvii= sumele pltite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca Gal 43>lea salariu, prime de vacanta, aprovi6ionare de iarna, prime acordate cu oca6ia sarbatorilor na:ionale sau religioase etc.=E Gviii= alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca, pltite din fondul de salariiE l= unit:i sanitare cu personalitate Duridic > spitale care au ;n structura clinici/sec:ii de boli profesionale, cabinete de medicina muncii, precum i "anatoriul de 1oli 0rofesionale *vrigE m= validare > verificarea, confirmarea de ctre 'N*" a calit:ii de asigurat ;n sistemul de asigurri sociale de sntate, a documentelor Dustificative, a legalit:ii serviciilor medicale i a contravalorii totale sau par:iale a facturilor. '*0. !! %aporturile de asigurare i riscuri asigurate "$',!&N$* 4 )eclara:ia pe propria rspundere *%#. 3 5n vederea asigurrii pentru accidente de munca i boli profesionale, angaDatorul are obliga:ia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate, conform 'lasificarii activit:ilor din economia nationala > '*$N, numrul de angaDa:i, fondul de salarii, precum i orice alte informa:ii solicitate ;n acest scop. *%#. 4 G4= 'omunicarea datelor prev6ute la art. 3 se face pe ba6a declara:iei pe propria rspundere a angaDatorului, prev6ut ;n aneAa nr. 4 la pre6entele norme metodologice. G2= )eclara:ia pe propria rspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe ra6a creia angaDatorul isi desfoar activitatea. G3= *ngaDatorii care dob8ndesc personalitate Duridic vor depune declara:ia pe propria rspundere ;n termen de 30 de 6ile de la data ;nregistrrii primului contract de munca.

*%#. / G4= *ngaDatorii au obliga:ia de a anunta asiguratorul despre modificrile datelor de identificare sau ale activit:ii principale stabilite ;n func:ie de numrul cel mai mare de salaria:i. G2= *ngaDatorul are obliga:ia de a depune o noua declara:ie pe propria rspundere, ;n termen de cel mult 4/ 6ile de c8nd au survenit modificrile men:ionate la alin. G4=. *%#. 6 G4= )eclara:ia pe propria rspundere se depune pe suport electronic, ;nso:it de cea pe suport B8rtie. G2= )eclara:ia pe propria rspundere va purta semnturile persoanelor autori6ate, precum i tampila angaDatorului. *%#. 3 Nedepunerea la termen a declara:iei pe propria rspundere, precum i nerespectarea obliga:iei de comunicare a modificrilor survenite ;n legatura cu datele prev6ute de aceasta constituie contraven:ii i se pedepsesc ;n conformitate cu prevederile art. 424 alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. "$',!&N$* a 2>a 'ontractul individual de asigurare *%#. 2 G4= 0ersoanele prev6ute la art. 6 alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se pot asigura pentru accidente de munca i boli profesionale, pe ba6a de contract individual de asigurare. G2= odelul contractului individual de asigurare este prev6ut ;n aneAa nr. 2 la pre6entele norme metodologice. *%#. ? (rice modificare a datelor prev6ute ;n contractul individual de asigurare se va comunica ;n termen de 4/ 6ile de la data c8nd a survenit. *%#. 40 Nerespectarea obliga:iei de comunicare a modificrilor contractului individual de asigurare este asimilat situa:iilor prev6ute la art. 3 i se sanc:ionea6 ;n conformitate cu prevederile legale. *%#. 44 5n termen de 40 6ile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obliga:ia sa comunice ;n scris asigura:ilor natura i data de la care survin modificrile. *%#. 42 G4= 'ontractul individual de asigurare se poate re6ilia oric8nd pe durata derulrii acestuia, la initiativa asiguratului. G2= 'ontribu:ia pentru accidente de munca i boli profesionale neacBitata, precum i dob8n6ile i penalit:ile aferente se urmresc conform legisla:iei privind crean:ele bugetare. '*0. !!! 0resta:ii i servicii de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale *%#. 43 5n conformitate cu prevederile art. 4? din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, asigura:ii au dreptul la urmtoarele presta:ii i servicii@ a= reabilitare medical i recuperarea capacit:ii de muncaE b= reabilitare i reconversie profesionalE c= indemni6a:ie pentru incapacitate temporar de muncaE d= indemni6a:ie pentru trecerea temporar ;n alt loc de munca i indemni6a:ie pentru reducerea timpului de muncaE e= compensa:ii pentru atingerea integrit:iiE f= despgubire ;n ca6 de decesE g= rambursare de cBeltuieli. *%#. 44 G4= *siguratul are dreptul la tratament medical corespun6tor le6iunilor i afectiunilor cau6ate de accidente de munca sau boli profesionale, servicii i produse pentru reabilitare medical i recuperarea capacit:ii de munca, denumite ;n continuare servicii medicale. G2= "erviciile medicale prev6ute la alin. G4= sunt acordate de unit:ile sanitare, denumite ;n continuare furni6ori de servicii medicale, care se afla ;n relatie contractual cu casele de asigurri de sntate i/sau cu casele teritoriale de pensii. G3= "erviciile medicale prev6ute la alin. G4=, acordate de furni6orii de servicii medicale afla:i ;n relatie contractual cu casele de asigurri de sntate, pentru ca6urile de accidente de munca i boli profesionale, se decontea6 conform prevederilor pre6entelor norme metodologice.

G4= "erviciile medicale prev6ute la alin. G4=, acordate de unit:ile sanitare cu personalitate Duridic pentru ca6urile de boli profesionale, se decontea6 conform 0rocedurii de contractare i plata a serviciilor medicale acordate pentru ca6urile de boli profesionale ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, stabilit potrivit aneAei nr. 3, conform listelor 04 din aneAa nr. 4 i 02 din aneAa nr. /, precum i conform aneAei nr. 6 cuprin68nd defini:iile formulelor de calcul utili6ate. odelul de contract se stabilete prin deci6ie a preedintelui 'N0*". G/= )ispo6itivele medicale ;n vederea corectrii i recuperrii deficien:elor organice, functionale sau fi6ice, vor fi asigurate de !N$ %' , prin personal propriu sau prin ter:i. G6= )ispo6itivele medicale prev6ute la alin. G/= sunt cele stabilite ;n lista dispo6itivelor medicale din 'ontractul>cadru privind condi:iile acordrii asisten:ei medicale ;n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate. G3= "erviciile medicale prev6ute la alin. G4= se stabilesc prin 'ontractul>cadru privind condi:iile acordrii asisten:ei medicale ;n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate i prin lista serviciilor medicale acordate ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic i care sunt destinate asigurrii reabilitrii medicale i recuperrii capacit:ii de munca, ;n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. G2= 'ondi:iile acordrii serviciilor medicale i tarifele aferente pentru ca6urile de boli profesionale i accidente de munca sunt prev6ute ;n 'ontractul>cadru privind condi:iile acordrii asisten:ei medicale din cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, pentru furni6orii de servicii medicale afla:i ;n relatie contractual cu casele de asigurri de sntate. "$',!&N$* 4 %eabilitarea medical i recuperarea capacit:ii de munca *%#. 4/ G4= *cordarea serviciilor medicale prev6ute la art. 23 alin. G2= i la art. 446 alin. G2= lit. i= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru ca6urile de boli profesionale confirmate anterior datei de 4 ianuarie 200/ i pentru care se continua reabilitarea medical se va efectua cu respectarea dispo6i:iilor pre6entelor norme metodologice. G2= 0entru ca6urile de boli profesionale confirmate anterior datei de intrare ;n vigoare a Legii protec:iei muncii nr. ?0/4??6, solicitantul trebuie sa depun o adeverinta de confirmare a ;nregistrrii ;n %egistrul de boli profesionale, emis de direc:iile de sntate publica. G3= 0entru solicitarile la care nu eAista fise 102 sau adeverinta de confirmare emis de direc:ia de sntate publica, casele teritoriale de pensii nu efectuea6 decontri. *%#. 46 G4= %eabilitarea medical prev6ut pentru asigurarea la accidente de munca i boli profesionale presupune acordarea unor servicii medicale cuprinse ;n pacBetul de servicii medicale de ba6a acordat ;n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate i ;n lista serviciilor medicale acordate ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic. G2= .urni6orii de servicii medicale vor inainta, ;n vederea decontrii conform legii, caselor de asigurri de sntate cu care se afla ;n rela:ii contractuale documentele Dustificative ale serviciilor medicale, pentru fiecare persoana asigurata. G3= 0entru serviciile acordate ;n unit:i sanitare cu personalitate Duridic ;n relatie contractual directa cu casele teritoriale de pensii, unit:ile sanitare respective vor emite, ;n vederea decontrii, c8te o factura i documente Dustificative aferente, pentru fiecare ca6 tratat ;n parte. G4= "erviciile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum i anali6ele medicale i medicamentele se vor tarifa ;n conformitate cu prevederile legale ;n vigoare din sistemul asigurrilor sociale de sntate. G/= #arifele medicale aferente serviciilor medicale pentru reabilitarea medical sunt cele stabilite ;n conformitate cu prevederile legisla:iei ;n vigoare privind asigurrile sociale de sntate. G6= )econtarea serviciilor medicale acordate asigura:ilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de munca al accidentului sau al bolii i numai dup confirmarea acestora, cu eAcep:ia situa:iilor prev6ute la art. 43/ alin. G/= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. G3= 5n vederea acordrii serviciului medical, asiguratul are obliga:ia de a respecta programul de reabilitare medical, stabilit de medicul curant al furni6orului de servicii medicale. G2= Nerespectarea acestui program atrage suspendarea drepturilor la presta:ii medicale. *%#. 43 G4= .urni6orii de servicii medicale au obliga:ia ca, ;n termen de / 6ile lucrtoare de la acordarea serviciilor medicale, sa transmit caselor teritoriale de pensii un referat medical privind starea de sntate a bolnavului i indica:iile de tratament ulterioare pentru alte unit:i medicale, dup ca6. G2= edicul curant este obligat sa complete6e referatul medical prev6ut la alin. G4= i este rspun6tor de veridicitatea i eAactitatea informa:iilor cuprinse ;n acesta. G3= odelul referatului medical este prev6ut ;n aneAa nr. 3 la pre6entele norme metodologice. *%#. 42

G4= 'N0*", prin casele teritoriale de pensii, va efectua decontarea serviciilor medicale prev6ute la art. 44 alin. G4= i G4= ctre 'N*", prin casele de asigurri de sntate, pentru fiecare persoana asigurata, ;n func:ie de@ a= confirmarea caracterului de munca al accidentelor i bolilor prin proces>verbal de cercetare, formularul pentru ;nregistrarea accidentului de munca G.!* = sau fia de declarare a ca6ului de boala profesional 102 ori adeverinta de confirmare de la direc:ia de sntate publica, elaborate conform prevederilor pre6entelor norme metodologice i Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, ;nregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca i declararea, confirmarea, ;nregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum i a celorlal:i indicatori care definesc morbiditatea profesional, aprobate prin (rdinul ministrului muncii i protec:iei sociale nr. 322/4??6 privind aprobarea normelor metodologice ;n aplicarea prevederilor Legii protec:iei muncii nr. ?0/4??6, publicat ;n onitorul (ficial al %om8niei, 0artea !, nr. 24? din 4/ octombrie 4??6, cu modificrile ulterioareE b= documentele Dustificative, respectiv factura i desfasuratorul activit:ilor reali6ate de ctre furni6orii de servicii medicale, pentru asigura:ii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de munca sau a bolilor profesionale. G2= )econtarea ;ntre casele teritoriale de pensii i unit:ile sanitare cu personalitate Duridic se face ;n condi:iile prev6ute la alin. G4=. G3= 'asa teritorial de pensii sau, dup ca6, compartimentul de medicina muncii din cadrul !N$ %' are dreptul de verificare a documetelor Dustificative, de monitori6are pe timpul tratamentului i de refu6 de plata ;n condi:iile ;n care serviciile medicale contravin prevederilor legale ;n vigoare. G4= 5n vederea decontrii cBeltuielilor pentru serviciile medicale, 'N*", prin casele de asigurri de sntate, va depune facturile i desfasuratoarele aferente serviciilor reali6ate de ctre furni6orii de servicii medicale, stabilite la alin. G4= lit. b=, la casa teritorial de pensii din Dude:ul respectiv. G/= La sf8ritul fiecrei luni, casele teritoriale de pensii comunica caselor de asigurri de sntate codurile numerice personale i numele ca6urilor care au primit confirmare de accident de munca sau boala profesional. G6= #ermenul de depunere a documentelor de plata este data de 2/ a lunii urmtoare celei ;n care s>a primit de casa de asigurri de sntate confirmarea caracterului de munca al accidentului sau al bolii. G3= )econtarea documentelor prev6ute la alin. G6= se va face ;n termen de 4/ 6ile lucrtoare de la data depunerii acestora la casa teritorial de pensii, ;n condi:iile ;ndeplinirii criteriilor prev6ute la alin. G4=. G2= 0entru situa:iile ;n care unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, aflate ;n relatie contractual directa cu casele teritoriale de pensii, emit facturi pentru tratarea bolilor al cror caracter profesional nu se confirma, costurile aferente vor fi suportate de ctre casele teritoriale de pensii ulterior validrii documentelor de ctre casele de asigurri de sntate, urm8nd ca ;n termen de 30 de 6ile de la ;naintarea documentelor Dustificative casele de asigurri de sntate sa deconte6e contravaloarea serviciilor medicale efectuate. G?= 'asele teritoriale de pensii vor inainta spre validare caselor de asigurri de sntate, pana ;n data de / a lunii urmtoare celei pentru care urmea6 sa se fac decontarea serviciilor medicale, lista cuprin68nd 'N0>urile pacientilor internati ;n clinicile/sec:iile de boli profesionale, repre6ent8nd ca6uri la care s>a infirmat caracterul profesional al bolii, precum i facturile i documentele Dustificative aferente. G40= Halidarea se va reali6a ;n termen de 40 6ile lucrtoare de la data primirii documentelor de ctre casele de asigurri de sntate. G44= 5n termen de / 6ile de la data validrii casele de asigurri de sntate comunica caselor teritoriale de pensii 'N0>urile pacientilor, contravaloarea facturilor, precum i documentele Dustificative validate. G42= 0entru situa:iile prev6ute la alin. G2=, procedura de validare se aplica de ctre casele de asigurri de sntate, iar suportarea costurilor de ctre casele teritoriale de pensii se va face ulterior acesteia. G43= 5n vederea decontrii serviciilor medicale prev6ute la alin. G2=, casele teritoriale de pensii transmit lunar, pana la data de 2/ a lunii urmtoare celei pentru care urmea6 sa se fac decontarea serviciilor medicale, ctre casele de asigurri de sntate, documentele Dustificative aferente serviciilor medicale reali6ate de ctre unit:ile sanitare cu personalitate Duridic. G44= 5n ba6a documentelor validate de ctre casele de asigurri de sntate, casele teritoriale de pensii decontea6 ctre furni6orii de servicii medicale contravaloarea prev6ut ;n aceste documente. G4/= )esfasuratoarele men:ionate la alin. G4= lit. b= i alin. G4= sunt desfasuratoarele aferente serviciilor medicale reali6ate de ctre furni6orii de servicii medicale reglementate de 'ontractul>cadru privind condi:iile acordrii asisten:ei medicale din cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate. G46= #ratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunica medicului de familie prin scrisoare medical. G43= edicul de familie raportea6 lunar numrul i valoarea prescrip:iilor medicale prescrise ;n ba6a scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. G42= 0e ba6a centrali6arii datelor transmise de medicul de familie, casa de asigurri de sntate transmite casei teritoriale de pensii, pana la data de 2/ a lunii urmtoare celei ;n care s>a reali6at prescrierea, solicitarea de decontare care se va reali6a ;n termen de 30 de 6ile. *%#. 4? G4= 'ontravaloarea serviciilor medicale corespun6toare ca6urilor de boli profesionale confirmate anterior datei de 4 ianuarie 200/ sau contravaloarea dispo6itivelor medicale ;n vederea corectrii i recuperrii deficien:elor organice, functionale ori fi6ice pentru ca6urile de accidente de munca sau boli profesionale,

confirmate anterior datei de 4 ianuarie 200/, acordate conform pre6entelor norme metodologice, se suporta din bugetul de stat prin bugetul inisterului uncii, "olidarit:ii "ociale i .amiliei. G2= odalitatea de decontare a cBeltuielilor prev6ute la alin. G4= se va stabili prin ordin al ministrului muncii, solidarit:ii sociale i familiei. *%#. 20 G4= #ratamentele de recuperare prev6ute la art. 23 alin. G4= lit. c=, d= i e= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, necesare ulterior eAternarii asigura:ilor, trebuie anali6ate i avi6ate de ctre medicul eApert al asigurrilor sociale din serviciul de eAperti6a medical din cadrul caselor teritoriale de pensii. G2= 1iletele pentru tratament balnear, prev6ute la art. 2/ alin. G3= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se vor acorda ;n conformitate cu criteriile ;n ba6a crora se acorda biletele pentru tratamentul balnear, stabilite prin deci6ie a preedintelui 'N0*". *%#. 24 'Birurgia reparatorie este destinat numai ca6urilor care presupun refacerea capacit:ii de munca, a carei pierdere a re6ultat ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale confirmate. *%#. 22 G4= *siguratul beneficia6, la cerere, de acordarea aDutoarelor pentru procurarea dispo6itivelor medicale ;n vederea corectrii i recuperrii deficien:elor organice, functionale sau fi6ice pentru ca6urile de accidente de munca ori boli profesionale, potrivit prevederilor art. 24 alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. G2= 'ererea se adresea6 casei teritoriale de pensii pe ra6a creia asiguratul isi are domiciliul i va fi ;nso:it de recomandarea medicului curant. G3= odelul cererii pentru acordarea de dispo6itive medicale este prev6ut ;n aneAa nr. 2 la pre6entele norme metodologice. G4= )up primirea cererii i a recomandarii medicului curant, fiecrui asigurat i se va ;ntocmi un dosar care va cuprinde, pe l8ng documentele men:ionate, i copii ale procesului>verbal de cercetare, .!* sau fia 102, dup ca6. G/= 5n ca6ul ;n care unui asigurat ;i ;ncetea6 contractul de munca, respectiv contractul de asigurare, i se acorda dreptul la servicii medicale doar dac face dovada cu documente medicale, conform legii, ca este victima unei boli profesionale cau6ate de factori de risc specifici locului/locurilor de munca ;n care a fost angaDat. *%#. 23 Nivelul de decontare a dispo6itivelor prev6ute la art. 23 alin. G2= lit. f= i la art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, este stabilit ;n conformitate cu prevederile art. 2 alin. G2= din %egulamentul de organi6are i func:ionare a !nstitutului Na:ional de $Aperti6a edical i %ecuperare a 'apacit:ii de unca i a serviciilor teritoriale de eAperti6a medical a capacit:ii de munca, aprobat prin 7otr8rea 9uvernului nr. 4.22?/200/. *%#. 24 G4= 'ererile prev6ute la art. 22 alin. G2= se anali6ea6 i se solu:ionea6 de ctre casa teritorial de pensii. G2= 0rin deci6ie motivat cererea se poate admite, total sau par:ial, ori se poate respinge. G3= #ermenul de solu:ionare a cererilor este de 30 de 6ile de la data ;nregistrrii. *%#. 2/ 'asa teritorial de pensii va comunica asiguratului modalitatea prin care poate intra ;n posesia acestor presta:ii, conform aneAei nr. ? la pre6entele norme metodologice. *%#. 26 G4= 0entru decontarea contravalorii dispo6itivelor medicale ;n vederea corectrii i recuperrii deficien:elor organice, functionale sau fi6ice, ;n ca6urile prev6ute la art. 23 alin. G2= lit. f= i la art. 24 alin. G2= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, solicitantii vor depune la casa teritorial de pensii pe ra6a creia isi au domiciliu o cerere, conform modelului prev6ut ;n aneAa nr. 2 la pre6entele norme metodologice. G2= "olicitantul va ataa la cerere urmtoarele acte@ a= .!* sau, pentru ca6urile c8nd acesta nu eAista, procesul>verbal avi6at de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a ;nregistrrii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de muncaE b= fia de declarare a ca6ului de boala profesional 102 sau adeverinta de confirmare de la direc:ia de sntate publicaE c= recomandarea medicului curant. G3= 0entru accidentele de munca sau bolile profesionale petrecute anterior aplicrii Legii nr. 3/4?64, constituie dovada a accidentului de munca sau boala profesional orice act oficial emis de ctre o autoritate competenta. G4= *cordarea presta:iilor prev6ute la alin. G4= se va efectua cu respectarea prevederilor art. 23, 24 i 2/. *%#. 23 G4= .urni6orii de servicii medicale au obliga:ia de a informa, de ;ndat, casa teritorial de pensii, ;n ca6ul ;n care asiguratul nu respecta programul individual de recuperare stabilit. G2= 0ersonalul cu atribu:ii din cadrul casei teritoriale de pensii verifica i constata respectarea de ctre asigurat a programului individual de recuperare.

G3= 5n situa:ia ;n care asiguratul nu respecta programul de recuperare stabilit, personalul cu atribu:ii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea serviciilor pentru reabilitarea medical i recuperarea capacit:ii de munca a asiguratului, ;n conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. G4= 5n ca6ul ;n care asiguratul nu urmea6 sau nu respecta programul individual de recuperare din motive care ;i sunt imputabile, casa teritorial de pensii este eAonerat de orice rspundere ;n ceea ce privete deteriorarea strii de sntate a acestuia. G/= %eluarea programului individual de recuperare medical care a fost suspendat din cau6e imputabile asiguratului se poate eAecuta la solicitarea scris a acestuia, dar cu condi:ia suportrii de ctre acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de ;ntreruperea programului. G6= %eluarea programului individual de recuperare medical va fi aprobat de casa teritorial de pensii, la solicitarea motivat a asiguratului. "$',!&N$* a 2>a %eabilitare i reconversie profesional *%#. 22 Hictima unui accident de munca sau a unei boli profesionale, care, dei nu i>a pierdut complet capacitatea de munca, nu mai poate desfasura activitatea pentru care s>a calificat, beneficia6, la cerere, de cursuri de recalificare sau reconversie profesional. *%#. 2? G4= 0entru crearea condi:iilor necesare efecturii cursurilor prev6ute la art. 2? din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, casele teritoriale de pensii au obliga:ia ca anual sa ;ncBeie contracte cu furni6orii de formare profesional autori6a:i, precum i cu furni6orii de servicii speciali6ate pentru stimularea ocuprii for:ei de munca, autori6a:i conform reglementrilor ;n vigoare. G2= 'ontractele dintre casele teritoriale de pensii i furni6orii de formare profesional, precum i cu furni6orii de servicii speciali6ate pentru stimularea ocuprii for:ei de munca se vor efectua cu respectarea prevederilor legale ;n vigoare. G3= odelul contractelor prev6ute la alin. G4= va fi stabilit prin deci6ie a preedintelui 'N0*". *%#. 30 G4= 5n vederea aprobrii participrii la cursurile de recalificare sau reconversie profesional, asiguratul trebuie sa depun o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe ra6a creia isi are domiciliul. G2= odelul cererii de participare la cursul de recalificare sau reconversie profesional este prev6ut ;n aneAa nr. 40 la pre6entele norme metodologice. *%#. 34 )up primirea cererii, asiguratului i se va ;ntocmi un dosar care va cuprinde, pe l8ng cerere, i copii ale procesului>verbal de cercetare, .!* sau fia 102, dup ca6. *%#. 32 G4= 5n termen de 4/ 6ile de la primirea cererii, asiguratului i se vor comunica institu:ia i data la care va avea loc aprecierea strii fi6ice, mentale i aptitudinale. G2= 'omunicarea locului i datei la care va avea loc aprecierea strii fi6ice, mentale i aptitudinale se va face prin invita:ie scris, conform aneAei nr. 44 la pre6entele norme metodologice. *%#. 33 G4= )up aprecierea strii fi6ice, mentale i aptitudinale a asiguratului, furni6orii de servicii speciali6ate pentru stimularea ocuprii for:ei de munca autori6a:i au obliga:ia sa transmit casei teritoriale de pensii conclu6iile eAaminrii, ;mpreun cu propunerile legate de activit:ile pe care asiguratul le mai poate efectua. G2= 'omunicarea conclu6iilor se va face ;n termen de / 6ile de la data efecturii eAaminrii, sub forma unui referat. *%#. 34 G4= 5n termen de 4/ 6ile de primirea conclu6iilor, pe ba6a dosarului i a conclu6iilor aprecierii strii fi6ice, mentale i aptitudinale a asiguratului, directorul eAecutiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea, prin deci6ie motivat. G2= )eci6ia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesional, furni6orul acestora, programul de instruire, precum i modalitatea de absolvire. *%#. 3/ G4= )eci6ia se comunica asiguratului ;n termen de / 6ile de la emiterea acesteia. G2= *siguratul poate accepta sau refu6a propunerea casei teritoriale de pensii, ;n termen de 4/ 6ile de la primirea acesteia. *%#. 36 5n ca6ul ;n care asiguratul accepta propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunica furni6orul de formare profesional, locul i data ;nceperii cursului, ;n termen de / 6ile de la stabilirea acestora, prin invita:ie scris, conform aneAei nr. 42 la pre6entele norme metodologice. *%#. 33

)ac asiguratul refu6a cursurile propuse de casa teritorial de pensii, acesta isi pierde dreptul la presta:ii privind reabilitarea i reconversia profesional. *%#. 32 G4= *siguratul are obliga:ia de a respecta programul de instruire stabilit de organi6atorul acestuia. G2= Nerespectarea programului de instruire de ctre asigurat atrage ;ntreruperea efecturii acestuia, precum i suspendarea dreptului la indemni6a:ie. *%#. 3? *siguratul are dreptul la o singura eAaminare finala gratuita a cursului de reabilitare sau reconversie profesional. *%#. 40 .urni6orii de formare profesional au obliga:ia de a anunta orice ;nclcare de ctre asigurat a programului de instruire profesional. *%#. 44 0e durata cursurilor, asigura:ilor li se acorda o indemni6a:ie ;n conformitate cu prevederile sec:iunii a 3>a din pre6entul capitol. "$',!&N$* a 3>a !ndemni6a:iile prev6ute de Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare *%#. 42 5n sistemul de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale se acorda urmtoarele tipuri de indemni6a:ii@ a= indemni6a:ie pentru incapacitate temporar de muncaE b= indemni6a:ie pentru trecerea temporar ;n alt loc de muncaE c= indemni6a:ie pentru reducerea timpului de muncaE d= indemni6a:ie pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesional. *%#. 43 G4= !ndemni6a:iile se calculea6 i se pltesc de ctre angaDatori i se deduc din contribu:ia de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale. G2= 'asele teritoriale de pensii preiau ;n plata numai indemni6a:iile prev6ute la art. 42 pentru persoanele al cror angaDator i>a ;ncetat activitatea, ;n condi:iile legii, prin faliment, reorgani6are Dudiciar sau administrativ, pentru persoanele asigurate prin contract individual, precum i pentru persoanele care beneficia6 de indemni6a:ie de omaD. G3= 0entru situa:iile ;n care angaDatorul isi ;ncetea6 activitatea, ;n condi:iile legii, prin faliment, reorgani6are Dudiciar sau administrativ, acesta are obliga:ia de a transmite ctre casa teritorial de pensii pe ra6a creia isi are sediul toate actele doveditoare din care sa reias aceasta stare de fapt. G4= 0revederile alin. G2= se aplica i ;n situa:ia ;n care a eApirat termenul pentru care a fost ;ncBeiat contractul individual de munca, a eApirat termenul pentru care a fost eAercitat func:ia publica ori a eApirat mandatul ;n ba6a cruia s>a desfurat activitate ;n func:ii elective sau ;n func:ii numite ;n cadrul autorit:ii eAecutive, legislative ori Dudectoreti. *%#. 44 G4= !ndemni6a:iile de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale se pltesc pe ba6a cererii>tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionale, prev6ut ;n aneAa nr. 43 la pre6entele norme metodologice, i a celorlalte acte prev6ute de reglementrile legale ;n vigoare, eAclusiv indemni6a:ia pentru incapacitate temporar de munca, pentru a carei acordare nu este necesar completarea cererii>tip. G2= 5n vederea ob:inerii drepturilor privind indemni6a:iile de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale, asigura:ii conform art. 6 alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, vor completa cererea>tip prev6ut la alin. G4= pentru toate situa:iile, fr eAcep:ie. G3= 5n afar cererii>tip prev6ute la alin. G4=, pentru ob:inerea indemni6a:iilor mai sunt necesare urmtoarele documente@ a= certificatul de concediu medicalE b= procesul>verbal de cercetare a accidentului de muncaE c= .!* sau procesul>verbal avi6at de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului, respectiv fia 102, dup ca6. G4= 0entru situa:iile prev6ute la art. 43 alin. G2=, solicitantul indemni6a:iei pentru incapacitate temporar de munca va depune certificatul de concediu medical, copie de pe carnetul de somer vi6at la 6i, dup ca6, i o cerere>tip conform modelului prev6ut ;n aneAa nr. 43 la pre6entele norme metodologice. G/= 0entru situa:iile prev6ute la art. 43 alin. G4=, solicitantul indemni6a:iei pentru incapacitate temporar de munca va depune o cerere>tip, conform modelului prev6ut ;n aneAa nr. 43 la pre6entele norme metodologice, ;nso:it de certificatul de concediu medical i de copia contractului individual de munca.

G6= 'ererea prev6ut la alin. G4= i G/=, pentru situa:iile prev6ute la art. 43 alin. G2= i G4=, se va depune la casa teritorial de pensii pe ra6a creia isi are sediul angaDatorul sau la casa teritorial de pensii pe ra6a creia isi are domiciliul solicitantul. *%#. 4/ 'ererea>tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii@ a= de ctre angaDatori i institu:ia care administrea6 bugetul .ondului pentru plata aDutorului de omaD, odat cu )eclara:ia privind evidenta nominal a asigura:ilor i a obliga:iilor de plata ctre bugetul asigurrilor sociale de statE b= de ctre celelalte categorii de asigura:i, la data solicitrii presta:iei. *%#. 46 'ererea prev6ut la art. 4/ se aproba sau se respinge prin deci6ie motivat a directorului eAecutiv al casei teritoriale de pensii, ;n termen de cel mult 30 de 6ile de la ;nregistrarea acesteia. )eci6ia se comunica at8t asiguratului, cat i angaDatorului. *%#. 43 G4= "umele repre6ent8nd indemni6a:ii care se pltesc de ctre angaDator asigura:ilor potrivit prevederilor pre6entelor norme metodologice se re:in de ctre acesta din contribu:ia de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale, datorat pentru luna respectiva. G2= !ndemni6a:iile se pltesc pentru numrul de 6ile lucrtoare din duratele eAprimate ;n 6ile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numrul de 6ile lucrtoare din perioada ;n care persoana asigurata urmea6 cursuri de reconversie profesional, beneficia6 de reducerea timpului normal de munca sau de trecerea temporar ;n alt loc de munca. G3= "umele repre6ent8nd indemni6a:ii pltite de ctre angaDator asigura:ilor potrivit prevederilor pre6entelor norme metodologice, care depesc cuantumul contribu:iei datorate de acesta ;n luna respectiva, se recuperea6 din fondul asigurrilor pentru accidente de munca i boli profesionale de la casa teritorial de pensii pe ra6a creia se afla sediul sau domiciliul acestuia. G4= !ndemni6a:iile pe care angaDatorii le acBit fr ;ndeplinirea condi:iilor legale i pe care acetia le decontea6 cu sistemul asigurrilor pentru accidente de munca i boli profesionale repre6int sume ;ncasate necuvenit, care constituie debite ce urmea6 sa fie recuperate potrivit reglementrilor legale ;n vigoare. *%#. 42 5n ca6ul asigura:ilor care se regsesc ;n doua sau mai multe dintre situa:iile prev6ute la art. /, 6 i 3 din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i care desfoar activitate la mai mul:i angaDatori, indemni6a:iile prev6ute la art. 42 se pltesc o singura data de ctre angaDatorul la care a avut loc accidentul de munca sau la care s>a declarat boala profesional. *%#. 4? G4= !ndemni6a:iile se acBit beneficiarului, repre6entantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de ctre acesta. G2= !ndemni6a:iile pot fi solicitate, pe ba6a actelor Dustificative, ;n termenul de prescrip:ie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era ;n drept sa le solicite. G3= 'uantumul indemni6a:iilor solicitate potrivit alin. G2= se acBit la nivelul cuvenit ;n perioada prev6ut ;n certificatul medical. *%#. /0 0lata indemni6a:iilor ;ncetea6 ;ncep8nd cu 6iua urmtoare celei ;n care@ a= beneficiarul a decedatE b= beneficiarul nu mai ;ndeplinete condi:iile legale pentru acordarea indemni6a:iilorE c= beneficiarul i>a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care %om8nia nu are ;ncBeiat conven:ie de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionaleE d= beneficiarul i>a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care %om8nia a ;ncBeiat conven:ie de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionale, dac ;n cadrul acesteia se prevede ca indemni6a:iile se pltesc de ctre cellalt stat. "$',!&N$* a 4>a !ndemni6a:ia pentru incapacitate temporar de munca *%#. /4 *sigura:ii beneficia6 de o indemni6a:ie pe perioada ;n care se afla ;n incapacitate temporar de munca datorit unui accident de munca sau datorit unei boli profesionale, indiferent de momentul producerii acestuia/acesteia. *%#. /2 G4= 'uantumul indemni6a:iei pentru incapacitate temporar de munca repre6int 20I din ba6a de calcul. G2= 5n ca6ul urgentelor medico>cBirurgicale, cuantumul indemni6a:iei pentru incapacitate temporar de munca este de 400I din ba6a de calcul. G3= 1a6a de calcul a indemni6a:iilor pentru incapacitate temporar de munca repre6int@

a= media veniturilor salariale lunare brute reali6ate de ctre persoanele angaDate ;n ultimele 6 luni, anterioare manifestrii risculuiE ;n ca6ul ;n care stagiul de coti6are este mai mic de 6 luni, ba6a de calcul a indemni6a:iilor o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s>a acBitat contribu:iaE b= veniturile stipulate de ctre asigura:ii individuali ;n contractele pe ba6a crora s>a stabilit contribu:ia de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionaleE c= drepturile acordate ;n perioada respectiva pentru somerii care urmea6 cursuri de recalificare sau de reconversie profesional, eAclusiv sumele acordate cu titlu de plati compensatorii. G4= 5n ca6ul ;n care o persoana a beneficiat de drepturi de asigurri sociale Gindemni6a:ie pentru incapacitate temporar de munca cau6at de boli obinuite sau de accidente ;n afar muncii, de boli profesionale i accidente de muncaE presta:ie pentru prevenirea imbolnavirilor i recuperarea capacit:ii de muncaE indemni6a:ie pentru maternitateE indemni6a:ie pentru creterea copilului sau ;ngriDirea copilului bolnav=, ba6a de calcul o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s>a acBitat contribu:ia, respectiv media veniturilor stipulate ;n contractul individual de asiguare, pe ba6a cruia s>a stabilit contribu:ia de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale, ob:inute dup reluarea raporturilor de munca sau de serviciu. *%#. /3 G4= 0entru plata indemni6a:iilor pentru incapacitate temporar de munca, aferente concediilor medicale acordate cu ;ntrerupere ;ntre ele, acestea se iau ;n considerare separat, durata lor nu se cumulea6, iar plata se suporta conform art. 3/ din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. G2= 5n situa:ia ;n care unui asigurat i se acorda ;n aceeai luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afec:iuni diferite, fr ;ntrerupere ;ntre ele, indemni6a:ia pentru incapacitate temporar de munca se calculea6 i se pltete separat, iar plata se suporta conform art. 3/ din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. G3= 5n situa:ia ;n care unui asigurat i se acorda ;n aceeai luna doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeai afectiune, fr ;ntrerupere ;ntre ele, indemni6a:ia pentru incapacitate temporar de munca se calculea6 conform prevederilor art. 3/ din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. *%#. /4 !ndemni6a:iile pentru incapacitate temporar de munca se acorda pe o durata de cel mult 420 de 6ile ;n interval de un an, socotite de la prima 6i de imbolnavire. 5ncep8nd cu a ?0>a 6i, concediul medical se poate prelungi pana la 420 de 6ile, cu avi6ul medicului eApert al asigurrilor sociale. *%#. // G4= edicul curant poate propune, ;n situa:ii temeinic Dustificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporar de munca, peste 420 de 6ile, ;n scopul evitrii pensionrii de invaliditate i men:inerii asiguratului ;n activitate. G2= edicul eApert al asigurrilor sociale decide, dup ca6, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporar ;n alt loc de munca, reducerea timpului de munca, reluarea activit:ii ;n aceeai profesie sau ;ntr>o alta profesie ori pensionarea de invaliditate. G3= 0relungirea concediului medical, peste 420 de 6ile, se face pentru cel mult ?0 de 6ile, conform procedurilor stabilite de 'N0*", ;n raport cu evolu:ia ca6ului i cu re6ultatele ac:iunilor de recuperare. "$',!&N$* a />a !ndemni6a:ia pentru trecerea temporar ;n alt loc de munca i indemni6a:ia pentru reducerea timpului de munca *%#. /6 *siguratul care, datorit unei boli profesionale sau datorit unui accident de munca, nu isi mai poate desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestrii riscului asigurat sau care nu mai poate reali6a durata normal de munca poate beneficia, la cerere, de trecerea temporar ;n alt loc de munca ori de o reducere cu o ptrime a timpului normal de lucru. *%#. /3 G4= *siguratul isi poate relua activitatea la vecBiul loc de munca sau poate reali6a programul normal de lucru, ;nainte de eApirarea perioadei maAime de reducere a programului de lucru, prev6ut de legisla:ia ;n vigoare, cu avi6ul medicului eApert al asigurrilor sociale. G2= *ngaDatorul va ;ntiin:a casa teritorial de pensii, ;n termen de cel mult / 6ile, despre modificarea intervenita ;n situa:ia asiguratului. *%#. /2 'uantumul indemni6a:iilor pentru trecerea temporar ;n alt loc de munca i pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferen:a dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni i venitul salarial brut reali6at de asigurat la noul loc de munca sau venitul salarial brut reali6at ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fr a se depi 2/I din ba6a de calcul. *%#. /? !ndemni6a:iile pentru trecerea temporar ;n alt loc de munca, precum i pentru reducerea timpului de munca se acorda pentru o perioada de cel mult ?0 de 6ile ;ntr>un an calendaristic, ;n una sau mai multe etape.

"$',!&N$* a 6>a !ndemni6a:ia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesional *%#. 60 G4= Hictima unui accident de munca sau a unei boli profesionale beneficia6, la cerere, ;n condi:iile legii, de o indemni6a:ie pe durata cursurilor de recalificare sau de reconversie profesional. G2= !ndemni6a:ia se acorda numai dac asiguratul respecta integral programul de instruire pe toat durata cursurilor. G3= 5n situa:ia ;n care asiguratul nu respecta programul de instruire din motive ce ;i sunt imputabile, organi6atorul cursurilor de recalificare sau reconversie profesional ;ntiin:ea6 de ;ndat casa teritorial de pensii care sistea6a plata indemni6a:iei. G4= 0revederile alin. G3= nu se aplica ;n ca6urile de forta maDor. .orta maDor se dovedete cu acte. G/= 'onstatarea ca6urilor de forta maDor prev6ute la alin. G4= se efectuea6 de ctre personalul ;mputernicit al casei teritoriale de pensii. *%#. 64 !ndemni6a:ia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesional se acorda lunar i repre6int 30I din salariul de ba6a brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale. *%#. 62 !ndemni6a:ia pe durata cursurilor de recalificare sau reconversie profesional se acorda doar dac persoana asigurata nu beneficia6 ;n paralel de indemni6a:ie pentru incapacitate temporar de munca ori de pensie de invaliditate de gradul !!!, acordat potrivit reglementrilor ;n vigoare. "$',!&N$* a 3>a 'ompensa:iile pentru atingerea integrit:ii *%#. 63 *u dreptul la o compensa:ie pentru atingerea integrit:ii asigura:ii care ;n urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale rm8n cu le6iuni permanente care produc deficiente i reduc capacitatea de munca ;ntre 20> /0I, eAclusiv ca6urile crora li se recunoate, prin deci6ie, invaliditatea. *%#. 64 'ompensa:iile pentru atingerea integrit:ii se acorda doar dac accidentul de munca a antrenat o incapacitate temporar de munca mai mare de 3 6ile, conform definitiei accidentului de munca. *%#. 6/ 'ompensa:ia pentru atingerea integrit:ii se acorda doar dup ;ncBeierea perioadei de incapacitate temporar de munca. *%#. 66 5n vederea ob:inerii compensatiei pentru atingerea integrit:ii, persoana asigurata depune o cerere>tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionale, conform aneAei nr. 43 la pre6entele norme metodologice. *%#. 63 G4= 5n termen de 4/ 6ile de la depunerea cererii, medicul eApert al asiguratorului decide asupra acordrii compensatiei pentru atingerea integrit:ii, precum i asupra cuantumului acesteia. G2= 5n ca6ul ;n care medicul eApert al asigurrilor sociale considera ca sunt necesare eAaminari ulterioare, poate dispune efectuarea acestora. *%#. 62 G4= 9rila privind acordarea compensa:iilor pentru atingerea integrit:ii este prev6ut ;n aneAa nr. 44 la pre6entele norme metodologice. G2= 9rilele cuprin68nd procentaDele privind reducerea capacit:ii de munca se stabilesc prin deci6ie a preedintelui 'N0*". "$',!&N$* a 2>a )espgubirile ;n ca6 de deces *%#. 6? 5n ca6ul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, despgubirea ;n ca6 de deces se acorda, la cerere, unei singure persoane, care poate fi una dintre persoanele men:ionate la art. 46 alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. *%#. 30 )espgubirea ;n ca6 de deces se acorda pe ba6a urmtoarelor acte@ cerere>tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionale, prev6ut ;n aneAa nr. 43 la pre6entele norme metodologice, certificat de deces > original i copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civil ale

solicitantului, care sa ateste calitatea acestuia, sau acte din care sa re6ulte ca au fost suportate cBeltuielile oca6ionate de deces, dup ca6. *%#. 34 G4= )irectorul eAecutiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin deci6ie motivat. G2= #ermenul de solu:ionare a cererii este de 20 de 6ile de la data depunerii acesteia la casa teritorial de pensii. G3= 0lata despgubirii se efectuea6 prin casieria casei teritoriale de pensii. G4= )eci6ia se comunica petentului ;n termen de / 6ile de la emiterea acesteia. G/= 'uantumul despgubirii ;n ca6 de deces este de 4 salarii medii brute pe economie. G6= "alariul mediu care va fi utili6at la plata despgubirii ;n ca6 de deces va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de !nstitutul Na:ional de "tatistica pentru luna ;n care a survenit decesul asiguratului sau, dup ca6, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitrii. *%#. 32 )up efectuarea pl:ii despgubirii ;n ca6 de deces, asiguratorul are obliga:ia de a ;nscrie pe versoul certificatului de deces original men:iunea J*'7!#*# )$"0+9&1!%$ 5N '*K )$ )$'$" '(N.(% L$9!! Nr. 346/2002J, data, semnatura i tampila. "$',!&N$* a ?>a %ambursri de cBeltuieli *%#. 33 5n vederea rambursarii cBeltuielilor oca6ionate de transportul de urgenta sau de confec:ionarea unor dispo6itive destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului victimei accidentului de munca, persoana Duridic sau persoana fi6ica care a suportat cBeltuielile se adresea6 casei teritoriale de pensii ;n ra6a creia s>a produs accidentul de munca. *%#. 34 G4= odelul cererii de rambursare a cBeltuielilor este prev6ut ;n aneAa nr. 4/ la pre6entele norme metodologice. G2= 'ererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, ;nso:it de documente Dustificative, dup ca6. *%#. 3/ G4= 5n ca6ul ;n care persoana indreptatita solicita rambursarea cBeltuielilor oca6ionate de transportul de urgenta utili68nd alte miDloace dec8t cele u6uale, aceasta trebuie sa pre6inte@ a= facturi sau alte documente din care sa re6ulte tipul cBeltuielilor efectuate, precum i cuantumul acestoraE b= declara:ia pe propria rspundere a angaDatorului sau a persoanei care a solicitat rambursarea, dup ca6, din care trebuie sa reias caracterul de urgenta al transportului, miDlocul de transport utili6at, precum i descrierea ;mpreDurrilor care au impus utili6area altor miDloace dec8t a celor u6uale pentru salvarea victimei accidentului de muncaE c= dovada emis de autoritatea competenta, din care sa re6ulte faptul ca solicitantul nu ;nregistrea6 obliga:ii restante la .ondul de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale, dup ca6. G2= 0entru serviciile de transport cu autoveBicule, suma solicitat a fi rambursata se determina prin ;nmul:irea numrului de Filometri ecBivalenti Gdus>;ntors= pentru mediul urban, respectiv a numrului de Filometri efectiv reali6a:i pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe Filometru parcurs i cu pre:ul mediu al combustibilului utili6at. G3= 0entru serviciile de transport aerian i pe apa, suma solicitat a fi rambursata se calculea6 pe ba6a numrului de ore de 6bor, respectiv a numrului de mile marine estimat, inmultit cu costul mediu al unei ore de 6bor, respectiv cu costul mediu pe mila marina. G4= #ipurile de transport de urgenta prev6ute la alin. G4= sunt altele dec8t cele ale unit:ilor speciali6ate ;n efectuarea unor servicii de transport sanitar i care ;ndeplinesc criteriile de autori6are prev6ute de reglementrile inisterului "nt:ii 0ublice, precum i cele de acreditare. *%#. 36 edicul eApert al asigurrilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirma sau infirma, prin referat motivat, faptul ca salvarea victimei impunea transportul de urgenta cu alte miDloace dec8t cele u6uale. *%#. 33 G4= 5n ca6ul ;n care persoana indreptatita solicita rambursarea cBeltuielilor oca6ionate de confec:ionarea ocBelarilor, aceasta trebuie sa pre6inte urmtoarele@ prescrip:ia medicului, documente din care sa reias ca ocBelarii au fost deteriorati ;n timpul accidentului de munca Gdeclara:ia pe propria rspundere a victimei accidentului, declara:iile martorilor, copie a procesului>verbal de cercetare a accidentului de munca=. G2= 'Beltuielile oca6ionate de confec:ionarea ocBelarilor vor fi decontate integral, fr a se depi pre:ul de referinta stabilit prin deci6ie a preedintelui 'N0*". *%#. 32 G4= 5n ca6ul ;n care persoana indreptatita solicita rambursarea cBeltuielilor oca6ionate de confec:ionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie sa pre6inte urmtoarele@ prescrip:ia medicului care trebuie sa fie ;nso:it de audiograma tonala liminara i audiograma vocala, eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu

speciali6at, documente din care sa reias ca aparatul acustic a fost deteriorat ;n timpul accidentului de munca Gdeclara:ia pe propria rspundere a victimei accidentului, declara:iile martorilor, copie a procesului>verbal de cercetare a accidentului de munca=. G2= 5n sensul pre6entelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se ;n:elege prote6a auditiva. *%#. 3? 5n ca6ul ;n care persoana indreptatita solicita rambursarea cBeltuielilor oca6ionate de confec:ionarea prote6elor oculare, aceasta trebuie sa pre6inte urmtoarele@ prescrip:ia medicului, documente din care sa reias ca prote6a oculara a fost deteriorata ;n timpul accidentului de munca Gdeclara:ia pe propria rspundere a victimei accidentului, declara:iile martorilor, copie de pe procesul>verbal de cercetare a accidentului de munca=. *%#. 20 G4= 'ererea, ;nso:it de documentele Dustificative sus>men:ionate, se depune la casa teritorial de pensii ;n ra6a creia s>a produs accidentul de munca. G2= )irectorul eAecutiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare ;n vederea emiterii deci6iei de admitere/respingere a cererii de rambursare a cBeltuielilor. G3= 'ererea de rambursare a cBeltuielilor poate fi admis ;n totalitate, admis par:ial sau respins. G4= !mpotriva deci6iei de rambursare a cBeltuielilor se poate face pl8ngere la instanta Dudectoreasc ;n a carei ra6a teritorial se afla domiciliul sau sediul reclamantului. *%#. 24 G4= Nivelul maAim al pre:urilor de referinta la care se acorda rambursarile de cBeltuieli prev6ute la art. /0 alin. G4= lit. a= i b= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilete prin deci6ie a preedintelui 'N0*" i se actuali6ea6 anual cu coeficientul de infla:ie. G2= Nivelul la care se acorda rambursri de cBeltuieli pentru dispo6itivele medicale implantabile prin interven:ie cBirurgicala este stabilit ;n conformitate cu prevederile art. 2 alin. G2= din %egulamentul de organi6are i func:ionare a !nstitutului Na:ional de $Aperti6a edical i %ecuperare a 'apacit:ii de unca i a serviciilor teritoriale de eAperti6a medical a capacit:ii de munca, aprobat prin 7otr8rea 9uvernului nr. 4.22?/200/. *%#. 22 G4= 5n vederea rambursarii costurilor dispo6itivelor medicale, implantabile prin interven:ie cBirurgicala, persoana Duridic sau persoana fi6ica care a suportat cBeltuielile depune o cerere la casa teritorial de pensii ;n ra6a creia s>a produs accidentul de munca. G2= odelul cererii este prev6ut ;n aneAa nr. 4/ la pre6entele norme metodologice. G3= "olicitantul va ataa la cerere facturi i alte documente din care sa re6ulte tipul cBeltuielilor efectuate, precum i cuantumul acestora, recomandarea medicului curant din care sa re6ulte necesitatea implantarii, prin interven:ie cBirurgicala, a dispo6itivului pentru care se solicita rambursarea. '*0. !H 'omunicarea i constatarea accidentelor de munca *%#. 23 )ispo6i:iile pre6entului capitol modifica i completea6 prevederile Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, ;nregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca i declararea, confirmarea, ;nregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum i a celorlal:i indicatori care definesc morbiditatea profesional, aprobate prin (rdinul ministrului muncii i protec:iei sociale nr. 322/4??6, cu modificrile ulterioare. *%#. 24 G4= 'omunicarea accidentelor de munca se va face i ctre casa teritorial de pensii ;n ra6a creia s>au produs acestea i va cuprinde urmtoarele informa:ii@ a= denumirea/numele i prenumele angaDatorului la care s>a produs accidentul i, dac este ca6ul, denumirea/numele i prenumele angaDatorului la care este/a fost angaDat accidentatulE b= sediul/adresa i numrul de telefon ale angaDatoruluiE c= locul unde s>a produs accidentulE d= data i ora la care s>a produs accidentul/data i ora la care a decedat accidentatulE e= datele personale ale victimei@ numele i prenumele, ocupa:ia, varsta, starea civil, vecBimea ;n ocupa:ie i la locul de muncaE f= ;mpreDurrile care se cunosc i cau6ele pre6umtiveE g= consecin:ele accidentuluiE B= unitatea medical la care a fost internat accidentatulE i= numele i func:ia persoanei care comunica accidentulE D= data comunicrii. G2= 'omunicarea prev6ut la alin. G4= se va face, dup ca6, de angaDator, organele de poli:ie sau de orice persoana care are cunostinta de producerea accidentului. G3= 'omunicarea incidentelor periculoase va fi transmis i la casa teritorial de pensii i va cuprinde informa:iile solicitate, prev6ute la alin. G4=, mai pu:in datele personale ale victimei. *%#. 2/

G4= 5n ca6ul accidentelor care au antrenat incapacitate temporar de munca, cercetarea se va efectua, imediat dup comunicare, de ctre angaDatorul la care s>a produs evenimentul sau, dup ca6, de ctre casa teritorial de pensii. G2= 5n ca6ul evenimentelor produse ;n activit:ile nucleare, soldate cu victime, un eAemplar al procesului> verbal de cercetare va fi ;naintat, ;n termen de cel mult / 6ile de la data la care accidentul a fost comunicat, 'omisiei Na:ionale pentru 'ontrolul *ctivit:ilor Nucleare i la casa teritorial de pensii. *%#. 26 'ercetarea accidentului urmat de incapacitate temporar de munca se va ;ncBeia ;n cel mult / 6ile de la data producerii, cu eAcep:ia ca6urilor c8nd sunt necesare eAperti6e, situa:ii ;n care termenul se poate prelungi cu cel mult / 6ile, cu acordul casei teritoriale de pensii. *%#. 23 G4= 5n vederea cercetrii evenimentelor se ;ntocmete un dosar care va cuprinde@ a= opisul actelor aflate ;n dosarE b= procesul>verbal de cercetareE c= scBite i fotografii referitoare la evenimentE d= declara:ia accidentatului/accidentatilor, ;n ca6ul accidentului urmat de incapacitate temporar de munca sau de invaliditateE e= declara:iile martorilor i ale oricror persoane care pot contribui la elucidarea ;mpreDurrilor i a cau6elor reale ale producerii evenimentuluiE f= declara:iile persoanelor rspun6toare de nerespectarea reglementrilor legaleE g= copii de pe actele i documentele necesare pentru elucidarea ;mpreDurrilor i a cau6elor reale ale evenimentuluiE B= orice alte documente i declara:ii necesare pentru a determina caracterul accidentuluiE i= .!* E D= copie de pe fia de aptitudine la angaDare sau de pe ultimul control medical periodic. G2= 5n func:ie de eveniment, dosarul de cercetare va mai cuprinde, dup ca6@ a= copie de pe autori6a:ie, ;n ca6ul ;n care victima, ;n momentul accidentului, desfasura o activitate care necesita autori6areE b= acte de eAperti6a teBnica, ;ntocmite cu oca6ia cercetrii evenimentuluiE c= actul medical emis de unitatea sanitar care a acordat asistenta medical, din care sa re6ulte diagnosticul provi6oriuE d= copie de pe certificatul/certificatele de concediu medical, ;n ca6ul accidentului urmat de incapacitate temporar de munca, care se va ataa la dosar dup eliberarea de ctre unitatea sanitarE e= actul emis de unitatea sanitar care a acordat asistenta medical, din care sa re6ulte data i ora c8nd accidentatul s>a pre6entat pentru consultatie, precum i diagnosticul, ;n ca6ul accidentelor de traseuE f= orice acte doveditoare emise de organele autori6ate i pre6entate de accidentat, din care sa se poat stabili locul, data i ora producerii accidentului sau sa se poat Dustifica pre6enta victimei la locul, ora i data accidentariiE g= copie de pe procesul>verbal de cercetare la fata locului, ;ncBeiat de serviciile poli:iei rutiere, ;n ca6ul accidentelor de circula:ie pe drumurile publiceE B= documente din care sa re6ulte ca accidentatul ;ndeplinea ;ndatoriri de serviciu. *%#. 22 G4= 5n vederea cercetrii accidentului urmat de incapacitate temporar de munca, angaDatorul are obliga:ia sa numeasc prin deci6ie scris comisia de cercetare din care va face parte i o persoana din compartimentul de protec:ie a muncii/cu atribu:ii speciale de protec:ia muncii. G2= 'omisia de cercetare a accidentului se recomanda a avea ;n componenta cel pu:in 3 persoane. G3= )osarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporar de munca, ;ntocmit de comisia de cercetare a angaDatorului la care s>a produs evenimentul, va fi ;naintat, pentru verificare i avi6are, la casa teritorial de pensii din Dude:ul respectiv ;n termen de / 6ile de la finali6area cercetrii. G4= 'asa teritorial de pensii va avi6a i va restitui dosarul ;n cel mult 3 6ile de la data primirii. G/= 5n ca6ul ;n care cercetarea nu a fost efectuat corespun6tor, casa teritorial de pensii poate dispune completarea dosarului sau, dup ca6, poate efectua o ancBeta proprie. *%#. 2? G4= 0rocesul>verbal de cercetare a evenimentelor va con:ine urmtoarele informa:ii@ a= data ;ncBeierii procesului>verbalE b= numele persoanelor care efectuea6 cercetarea accidentului i calitatea acestora, cu indicarea documentului potrivit cruia sunt ;ndrept:ite sa efectue6e cercetarea, precum i institu:ia unde lucrea6E c= perioada i locul ;n care s>a efectuat cercetareaE d= obiectul cercetriiE e= data i ora producerii evenimentuluiE ;n ca6ul ;n care s>a produs un accident i ulterior a survenit decesul victimei/victimelor implicate ;n acest accident, se va preci6a i data decesuluiE f= locul producerii evenimentuluiE

g= datele de identificare a angaDatorului la care s>a produs evenimentul, activitatea principala desfasurata de acesta i, dac este ca6ul, datele de identificare a angaDatorului la care este/a fost ;ncadrat accidentatulE B= datele de identificare a accidentatului/accidentatilor@ numele, prenumele, cet:enia, varsta, starea civil, numrul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este ;ncadrat/sunt ;ncadra:i, profesia de ba6a, ocupa:ia ;n momentul accidentarii, vecBimea ;n munca, ;n func:ie sau ;n meserie i la locul de munca, iar pentru persoanele care, ;n momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesar autori6are, se va face referire i la aceastaE i= descrierea detaliat a locului, ecBipamentului teBnic, a ;mpreDurrilor i modului ;n care s>a produs evenimentul, reconstituite, ;n special, ;n ba6a constatrilor fcute la locul accidentului, declara:iei conducatorului locului de munca, declara:iei accidentatului/accidentatilor, declara:iilor martorilor i verificrii altor acte i documente necesare stabilirii ;mpreDurrilorE D= urmrile evenimentului i/sau urmrile suferite de accidentat/accidentatiE F= cau6ele reale ale evenimentului, cu trimitere la reglementrile legale ;n vigoare incalcate, preci68ndu>se actele normative nerespectate, cu redarea integrala a teAtului acestora, dup ca6E l= alte constatri fcute cu oca6ia cercetrii evenimentuluiE m= persoanele rspun6toare de ;nclcarea reglementrilor legale, cu trimitere la actele normative i la articolele incalcate, ;n condi:iile preci6ate la lit. F=E n= sanc:iunile contraven:ionale aplicate, cu preci6area prevederilor legale incalcate, i, dup ca6, propuneri pentru cercetare penal i/sau propuneri pentru sanc:iuni administrative i/sau disciplinareE o= angaDatorul care va inregistra i va declara accidentul de muncaE p= msurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare i solu:ionarea deficien:elor, precum i termenul de raportare la organele competente sa efectue6e cercetarea, dup ca6E r= numrul de eAemplare ;n care s>a ;ncBeiat procesul>verbal de cercetare a evenimentelor i reparti6area acestoraE s= semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetareaE t= vi6a autorit:ii competente sa decid caracterul accidentului. G2= &n eAemplar al procesului>verbal de cercetare men:ionat la alin. G4= va fi ;naintat i casei teritoriale de pensii. *%#. ?0 G4= 5n ba6a procesului>verbal de cercetare a evenimentelor ;ntocmit de organele competente, angaDatorul la care se ;nregistrea6 accidentul va completa .!* , care va fi tipi6at, conform modelului prev6ut ;n aneAa nr. 46 la pre6entele norme metodologice. G2= .!* se completea6 pentru fiecare persoana accidentata i constituie documentul de declarare oficial a accidentului de munca. G3= .!* va purta semnatura i tampila repre6entantului legal al angaDatorului, precum i semnatura i tampila conducatorului autorit:ii competente sa decid caracterul accidentului, dup ca6. G4= .!* se completea6 imediat dup ;ncBeierea cercetrii accidentului, conform instruc:iunilor de completare a .!* aflate ;n vigoare. G/= &n eAemplar al .!* va fi transmis casei teritoriale de pensii din Dude:ul respectiv ;n termen de / 6ile de la finali6area cercetrii Godat cu dosarul pentru avi6are=. *%#. ?4 G4= 5n ba6a formularelor de ;nregistrare a accidentelor de munca i a proceselor>verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casa teritorial de pensii i inspectoratul teritorial de munca vor inregistra i vor tine evidenta tuturor accidentelor de munca i a incidentelor periculoase ;nregistrate de angaDatorii care au sediul pe teritoriul Dude:ului respectiv. G2= $videnta se tine, de asemenea, ;n %egistrul de evidenta a accidentatilor ;n munca i, respectiv, ;n %egistrul de evidenta a incidentelor periculoase, care se afla la angaDator. '*0. H 1oli profesionale *%#. ?2 G4= )irec:iile de sntate publica transmit caselor teritoriale de pensii fiele 102. G2= .iele 102 se primesc, prin registratura, la casa teritorial de pensii i sunt transmise ctre 'ompartimentul accidente de munca i boli profesionale. *%#. ?3. 'ompartimentul accidente de munca i boli profesionale transmite fiele 102 pentru a fi verificate de 'ompartimentul de medicina muncii din cadrul !N$ %' . *%#. ?4 G4= 5n termen de 3 6ile lucrtoare, 'ompartimentul de medicina muncii din cadrul !N$ %' va transmite acceptul diagnosticului de profesionalitate din fia 102 prin adresa care va con:ine@ a= codul bolii conform clasificarii interna:ionale a bolilorE b= codul de indemni6a:ieE

c= codul bolii pentru care se accepta rambursarea de cBeltuieli. G2= 5n ca6ul ;n care se considera necesar reanali6area dosarului medical de cercetare a bolii profesionale aflat la direc:ia de sntate publica, termenul se poate prelungi pana la finali6area acesteia. *%#. ?/ 0ersonalul speciali6at al 'ompartimentului de medicina muncii din cadrul !N$ %' are urmtoarele atribu:ii@ a= verifica fiele 102 sau, dup ca6, dosarul medical de cercetare, ;n conformitate cu prevederile pre6entului capitolE b= ;ntocmete informri semestriale cu privire la cau6ele accidentelor de munca i bolilor profesionaleE c= monitori6ea6 activitatea prestat de unit:ile sanitare cu personalitate Duridic ;n ba6a contractelor ;ncBeiate cu casele teritoriale de pensiiE d= participa, dup ca6, la ac:iunile de prevenire. *%#. ?6 5n ca6ul ;n care, ca urmare a anali6arii dosarului medical de cercetare, 'ompartimentul de medicina muncii din cadrul !N$ %' constata neconformit:i ale dosarului, solicita direc:iei de sntate publica competente reanali6area acestuia. '*0. H! 0revenirea accidentelor de munca i a bolilor profesionale *%#. ?3 0revenirea accidentelor de munca i a bolilor profesionale repre6int activitatea principala a asiguratorului, destinat ;mbunt:irii condi:iilor de munca. *%#. ?2 G4= 5n scopul desfurrii activit:ii de prevenire, 'N0*" dispune de personal cu speciali6are teBnica sau medical. G2= 5n situa:ii temeinic Dustificate, la propunerea directorilor eAecutivi ai caselor teritoriale de pensii, 'N0*" aproba angaDarea de personal cu pregtire Duridic pentru activitatea de prevenire. *%#. ?? 5n cadrul activit:ii de prevenire se identifica urmtoarele ac:iuni care au drept scop eliminarea sau reducerea riscurilor de accidente de munca i boli profesionale@ a= stabilirea de programe de prevenire, prioritare la nivel na:ional, prin identificarea situa:iilor cu riscuri mari de accidente de munca i boli profesionaleE b= stabilirea de programe de prevenire ;n ba6a situa:iilor concrete identificate ;n timpul vi6itelor la locurile de muncaE c= consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de muncaE d= efectuarea de recomandri cu caracter teBnic pentru remedierea situa:iilor cu pericol poten:ialE e= propunerea efecturii i finan:rii de studii i anali6e institutelor de cercetare de specialitate, ;n vederea fundamentarii msurilor de prevenire prioritare la nivel na:ionalE f= consilierea angaDatorilor la ;ntocmirea instruc:iunilor propriiE g= recomandarea de msuri de prevenire i urmrirea aplicrii lorE B= elaborarea i propunerea de forme i miDloace de educare pentru prevenirea accidentelor de munca i a bolilor profesionaleE i= consilierea angaDatorilor cu privire la implementarea managementului securit:ii i snt:ii ;n muncaE D= cercetarea accidentelor cu incapacitate temporar de munca i stabilirea caracterului de munca al acestora, care se vor face ;n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. '*0. H!! (rgani6area sistemului de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale 'riterii de autori6are a asocia:iilor profesionale *%#. 400 5n vederea ;ndeplinirii dispo6i:iilor art. 24 alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, 'N0*" stabilete criteriile de autori6are a asocia:iilor profesionale. *%#. 404 G4= 'riteriile utili6ate ;n vederea autori6rii asocia:iilor profesionale sunt structurate dup cum urmea6@ a= statutul DuridicE b= organi6are i func:ionareE c= miDloace i resurse disponibile necesare desfurrii activit:ii specificeE d= criterii deontologice pentru personalul implicat ;n activitatea asocia:iilor profesionale. G2= 5n func:ie de situa:ia concret a furni6orilor de servicii de prevenire pot fi adoptate i criterii suplimentare.

"tatutul Duridic *%#. 402 *socia:iile profesionale care solicita autori6area trebuie sa fie asocia:ii profesionale romane, constituite ;n condi:iile (rdonan:ei 9uvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia:ii i funda:ii, cu modificrile i completrile ulterioare. (rgani6are i func:ionare *%#. 403 *socia:iile profesionale care solicita autori6area trebuie sa dispun de o conducere i o structura administrativ>organi6atoric, care sa confere independenta de deci6ie ;n afar oricror interese i impartialitate ;n Dudecarea i instrumentarea solicitrilor. *%#. 404 5n ca6ul ;n care asocia:iile profesionale solicita autori6area pentru mai multe domenii de specialitate, corespun6toare profilului unor grupe speciali6ate de activitate de prevenire diferite, implic8nd i un volum mare de activitate de prevenire, ;n structura lor organi6atoric trebuie sa eAiste un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armoni6area i coordonarea procedurala, precum i lucrrile de secretariat i evidenta aferente acestei activit:i. *%#. 40/ 5ndeplinirea acestor criterii i condi:ii se demonstrea6a prin documentele care stabilesc func:iile de conducere i compartimentele implicate ;n activitatea de prevenire, atribu:iile i responsabilit:ile aferente, precum i rela:iile dintre acestea@ organigrama, regulamentul de organi6are i func:ionare G%(.=, alte regulamente i proceduri. *%#. 406 *stfel, pentru activitatea de prevenire asocia:iile profesionale trebuie sa demonstre6e ca pentru fiecare dintre activit:ile solicitate eAista unul sau mai mul:i specialiti care sunt formati pentru aceste domenii. iDloace i resurse disponibile necesare desfurrii activit:ii *%#. 403 G4= *socia:iile profesionale au obliga:ia de a face dovada eAisten:ei miDloacelor teBnice i logistice, precum i a resurselor necesare pentru desfurarea adecvat a activit:ii de elaborare a programelor de prevenire ;n domeniile de specialitate aferente, astfel ;nc8t sa se poat fundamenta con:inutul programului de prevenire i aprecierea aferent, ;n vederea garantarii aptitudinii la utili6are ;n societ:i a procedeelor care fac obiectul programului. G2= 0re6entarea acestor miDloace teBnice i logistice trebuie sa cuprind@ a= numrul total de personal, din care personal cu studii superioare Gdin care personal atestat= defalcat pe domeniile de specialitate aferente activit:ii de prevenireE b= lista dotrilor teBnice GecBipamente= i logistice GteBnica de calcul, softLare= eAistente, absolut necesare pentru desfurarea activit:ii ;n domeniile de specialitate respective. *%#. 402 "itua:ia financiar, menita sa asigure stabilitate i suport financiar adecvat pentru desfurarea activit:ilor specifice fr presiuni eAterioare de orice natura, se demonstrea6a prin indicatorii i miDloacele financiare re6ultate din ultimul bilan: anual i din bugetul pe anul ;n curs Gsau din alte documente ;n ceea ce privete@ cifra de afaceri, profit sau pierderi, finan:area activit:ii etc.=. *%#. 40? *socia:iile profesionale trebuie sa dispun de un sistem propriu de management al calit:ii certificat. 'riterii deontologice pentru personalul implicat ;n activitatea asocia:iilor profesionale *%#. 440 0rin criteriile deontologice pentru personalul asocia:iilor profesionale se urmrete ;ndeplinirea urmtoarelor cerin:e@ a= asigurarea obiectivitatii i impar:ialit:ii ;n eAecutarea activit:ii specificeE b= pstrarea secretului profesionalE c= asigurarea independentei personalului ;n instrumentarea activit:ilor i luarea deci6iilor aferente. *%#. 444 $valuarea acestor criterii se face pe ba6a prevederilor din documentele interne ale asocia:iilor profesionale. *%#. 442 G4= 5n acelai timp, prin ;ndeplinirea criteriilor deontologice se are ;n vedere nivelul de confiden:ialitate i securitate al activit:ii i documentelor specifice. G2= Nivelul de confiden:ialitate i securitate se evaluea6a pe ba6a urmtoarelor subcriterii@ a= asigurarea confiden:ialit:ii informa:iilor veBiculate ;n cadrul desfurrii activit:ii de prevenire i a celor cuprinse ;n documentele elaborate i arBivateE b= limitarea accesului la documentele din arBiva prin dispo6i:ii scrise ale conducerii furni6orilor de servicii de prevenireE

c= luarea de msuri pentru ca personalul implicat ;n activitatea de prevenire sa nu aib acces la elementele de secret profesional care nu ;l privescE d= limitarea prin msuri specifice a difu6rii elementelor confiden:iale ctre intreaga masa a personalului din cadrul furni6orului de servicii de prevenireE e= luarea de msuri pentru pstrarea ;n siguranta a documentelor privind activitatea de prevenire. G3= $valuarea acestor criterii se face ;n ba6a prevederilor din documentele interne ale furni6orilor de servicii de prevenire. '*0. H!!! 'ontribu:iile de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale *%#. 443 5n conformitate cu prevederile art. ?? alin. G4= din Legea nr. 346/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, tarifele i clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribu:iei de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale, elaborate de 'N0*" i aprobate prin Botr8re a 9uvernului. '*0. !C )ispo6i:ii finale *%#. 444 'N0*" i 'N*" pot ;ncBeia un protocol de colaborare pentru buna desfurare a activit:ii de reabilitare medical i recuperare a capacit:ii de munca. *%#. 44/ G4= 0entru serviciile medicale prev6ute la art. 44 alin. G4=, acordate ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, ;n ca6ul bolilor profesionale, 'N0*", prin casele teritoriale de pensii, poate ;ncBeia contracte direct cu acestea. G2= 5n vederea decontrii serviciilor medicale acordate conform alin. G4=, unit:ile sanitare cu personalitate Duridic vor respecta procedurile prev6ute la art. 4/, 46, 43 i la art. 42 alin. G4=, G4= i G42=. *N$C* 4 la normele metodologice <#< Nr. [][][][][] din ziua [][] luna [][] anul [][][][] DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE privind asigurarea pen ru a!!iden e de "un!a #i $%li pr%&esi%nale '. DA(E DE IDEN(I)ICARE* +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . . S.C. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] . . . . L%!ali a ea* [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] . . . . S rada* [][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][] . . . . Se! %r* [][] /ude0* [][][][][][] C%d p%# al* [][][][][][][][][][] . . . . (ele&%n* [][][][][][][][][][][][] )a1* [][][][][][][][] . . . . E2"ail* [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] . . . . Nu"ele #i prenu"ele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] . . 3ad"inis ra %rului4 . . dire! %rrului general . . . . Nr. inreg. Reg. . . C%"er0ului* [][][][]4[][][][][][]4[][][][]C%d &is!al*[][][][][][] . . .

. C%n $an!ar * [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] . . . . 5an!a * [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 8. AC(I9I(I DES):URA(E ;N CADRUL SOCIE(II* +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,,,,,,,,,- +,,,,,,,,,,,,,,,- +,,,,,,,,,,,,,- . ..Se v%r n%"inaliza . .C%d CAEN . .Nr. pers%ane3P<. .= din % al P. . .. %a e a! ivi >0ile !u . 6,,,,,,,,,7 6,,,,,,,,,,,,,,,7 6,,,,,,,,,,,,,7 . ..pers%nal anga?a @n . . ..%rdinea nr. de . . ..pers%ane din s%!ie a e . . .6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 . . . . 8.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [][][][] [][][][][][] [][]B[][]= . . . . 8.8 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [][][][] [][][][][][] [][]B[][]= . . . . 8.C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [][][][] [][][][][][] [][]B[][]= . . . . 8.D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [][][][] [][][][][][] [][]B[][]= . . . . . . (O(AL [][][][] [][][][][][] ['][E][E]= . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 C. Da e s a is i!e privind a!!iden ele de "un!a #i $%li pr%&esi%nale 3se !%"ple eaz> pen ru &ie!are a! ivi a e enu"era a la p! .8< +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . . +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- . . . DA(E S(A(IS(ICE4AC(I9I(A(E . ANULG< . . . . H,,,,,F,,,,,F,,,,,F,,,,,I . . . .8EEA .8EEA .8EEA ."edie. . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,. . . .8.' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r % al a!!iden e de "un!aB din !are* . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,F,F,J,F,F,J,F,F,J,F,F,I . . .a< a!!iden e de raseu 3I(K4IN94de!ese< . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,LFL,J,LFL,J,LFL,J,LFL,. . . .$< a!!iden e s%lda e !u invalidi a e4de!es . . . . . . . . . . . .3&>r> raseu< . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,I . . .Nu">r % al !azuri n%i de @"$%ln>viri . . . . . . . .pr%&esi%nale . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii de%se$i e . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii spe!iale . . . . . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,7 . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . . +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- . . . DA(E S(A(IS(ICE4AC(I9I(A(E . ANULG< . . . . H,,,,,F,,,,,F,,,,,F,,,,,I . . . .8EEA .8EEA .8EEA ."edie. . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,. .

. .8.8 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r % al a!!iden e de "un!aB din !are* . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,F,F,J,F,F,J,F,F,J,F,F,I . . .a< a!!iden e de raseu 3I(K4IN94de!ese< . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,LFL,J,LFL,J,LFL,J,LFL,. . . .$< a!!iden e s%lda e !u invalidi a e4de!es . . . . . . . . . . . .3&>r> raseu< . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,I . . .Nu">r % al !azuri n%i de @"$%ln>viri . . . . . . . .pr%&esi%nale . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii de%se$i e . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii spe!iale . . . . . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,7 . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . . +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- . . . DA(E S(A(IS(ICE4AC(I9I(A(E . ANULG< . . . . H,,,,,F,,,,,F,,,,,F,,,,,I . . . .8EEA .8EEA .8EEA ."edie. . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,. . . .8.C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r % al a!!iden e de "un!aB din !are* . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,F,F,J,F,F,J,F,F,J,F,F,I . . .a< a!!iden e de raseu 3I(K4IN94de!ese< . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,LFL,J,LFL,J,LFL,J,LFL,. . . .$< a!!iden e s%lda e !u invalidi a e4de!es . . . . . . . . . . . .3&>r> raseu< . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,I . . .Nu">r % al !azuri n%i de @"$%ln>viri . . . . . . . .pr%&esi%nale . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii de%se$i e . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii spe!iale . . . . . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,7 . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . . +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- . . . DA(E S(A(IS(ICE4AC(I9I(A(E . ANULG< . . . . H,,,,,F,,,,,F,,,,,F,,,,,I . . . .8EEA .8EEA .8EEA ."edie. . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,. . . .8.D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r % al a!!iden e de "un!aB din !are* . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,F,F,J,F,F,J,F,F,J,F,F,I . . .a< a!!iden e de raseu 3I(K4IN94de!ese< . . . . . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,LFL,J,LFL,J,LFL,J,LFL,. . . .$< a!!iden e s%lda e !u invalidi a e4de!es . . . . . . . . . . . .3&>r> raseu< . . . . . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,J,,L,,I .

. .Nu">r % al !azuri n%i de @"$%ln>viri . . . . . . . .pr%&esi%nale . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii de%se$i e . . . . . . . H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,J,,,,,I . . .Nu">r salaria0i @n!adra0i @n !%ndi0ii spe!iale . . . . . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,L,,,,,7 . . . 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 GS(G "ub sanc:iunile aplicate falsului ;n acte publice, declar ca am eAaminat aceasta declatatie i ;n conformitate cu informa:iile furni6ate, o declar corecta i completa. Numele MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 0renumele MMMMMMMMMMMMMMMMMM )ata MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .unc:ia<<= MMMMMMMMMMMMMMMMM "emnatura i tampila MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM <= se vor completa datele aferente ultimilor 3 ani <= )irector 9eneral sau alta persoana autori6ata *N$C* 2 la normele metodologice '*"* N*#!(N*L* )$ 0$N"!! -! *L#$ )%$0#&%! )$ *"!9&%+%! "('!*L$ '*"* #$%!#(%!*L+ )$ 0$N"!! ...... Nr. de ;nregistrare .........../................. '(N#%*'# !N)!H!)&*L )$ *"!9&%*%$ *%#. 4 0r:ile contractante 'asa Nudeteana de 0ensii ...................................., denumita ;n continuare 'asa, cu sediul ;n localitatea ..........................., str. .......................... nr. ........, ;n calitate de asigurator, repre6entat de doamna/domnul ..........................., ;n calitate de director eAecutiv, i ........................., fiul/fiica lui ...................... i al/a .................., nscut/nascuta ;n .............................., pe data de .........................., posesor/posesoare al/a 1.!./'.!. seria ...... numrul ................, eliberat de ........................ la data de ..................., 'N0 ...................., cu domiciliul ;n localitatea .........................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., Dude:ul/sectorul ..................., ;n calitate de asigurat, au ;ncBeiat pre6entul contract. *%#. 2 (biectul contractului 2.4. *sigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, prin acordarea de presta:ii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de munca i ale bolilor profesionale, precum i consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt eApusi asigura:ii ;n timpul eAercitrii profesiei lor, reglementate prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. 2.2. 0re6entul contract intra ;n vigoare la data ;nregistrrii la 'asa. *%#. 3 'ondi:iile de asigurare 3.4. 'ota de contribu:ie este de 4I din venitul asigurat. 3.2. Henitul asigurat este de@ .......................................... . 3.3. 'uantumul contribu:iei este de@ .................................... . 3.4. 'ontul ;n care se pltete contribu:ia, descBis la #re6oreria Nude:ului/"ectorului ............................. pe seama 'asei este ................................... . 3./. 0lata se poate face i ;n numerar, la casieria 'asei, sau prin alte miDloace de plata prev6ute de lege. 3.6. 0lata contribu:iei se efectuea6 pana ;n ultima 6i lucrtoare a lunii pentru care se datorea6 contribu:ia.

*%#. 4 (bliga:iile asiguratorului 4.4. *siguratorul se obliga la urmtoarele servicii i presta:ii, dup ca6@ 4.4.4. %eabilitare medical@ a= asistenta medical de urgenta la locul accidentului, ;n miDloace de transport speciali6ate i ;n unit:i spitalicetiE b= tratament medical ambulatoriu, anali6e medicale i medicamente, prescrise de medicE c= servicii medicale, ;n spitale sau clinici speciali6ate pentru accidente sau boli profesionaleE d= tratament de recuperare a capacit:ii de munca, ;n unit:i de specialitateE e= servicii de cBirurgie reparatorieE f= cure balneoclimaterice. 4.4.2. %ecuperarea capacit:ii de munca@ a= 5n vederea diminurii sau compensrii deficien:elor de sntate suferite prin accidente de munca sau boli profesionale, asigura:ii au dreptul la dispo6itive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii. b= 0entru recuperarea capacit:ii de munca, asigura:ii beneficia6 de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului. 4.4.3. *sistenta teBnica pentru promovarea i stimularea activit:ilor de prevenire a accidentelor de munca i a bolilor profesionale, ;n condi:iile prev6ute de lege. 4.2. *siguratorul preia ;n sarcina sa cBeltuielile pentru urmtoarele presta:ii i servicii@ a= plata indemni6a:iei pentru incapacitate temporar de munca, a indemni6a:iei pentru trecerea temporar ;n alt loc de munca, a indemni6a:iei pentru reducerea timpului de munca i a indemni6a:iei pentru reconversie profesionalE b= contravaloarea serviciilor medicale men:ionate mai susE c= compensatii pentru atingerea intregritatii re6ultate ;n urma unui accident de munca sau a unei boli profesionaleE d= despgubire ;n ca6 de deces. *%#. / (bliga:iile asiguratului *siguratul are urmtoarele obliga:ii@ /.4. sa pre6inte ;n termenul prev6ut de lege declara:ia de venituriE /.2. sa notifice asiguratorului orice modificare privind datele din declara:ia de venituriE /.3. sa plteasc contribu:ia de asigurare stabilit, ;n termenul prev6ut de pre6entul contract. Neplata contribu:iei de asigurri pentru accidente de munca i boli profesionale la termenul prev6ut ;n contract generea6 dob8n6i pentru fiecare 6i calendaristic, potrivit legiiE /.4. sa promove6e prevenirea riscurilor profesionale conform msurilor stabilite cu asiguratorul, ;n ba6a activit:ii de consiliere depuseE /./. sa pre6inte ;n termenele stabilite de lege toate documentele DustificativeE /.6. sa urme6e i sa respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul asiguratorului. *%#. 6 *lte clau6e 6.4. Neplata contribu:iei de ctre asigurat atrage neacordarea dreptului la presta:ii, pana la acBitarea contribu:iei datorate i a maDorrilor de ;nt8r6iere aferente. 6.2. 0entru modificrile notificate asiguratorului de ctre asigurat se vor ;ncBeia acte adi:ionale la contractul de ba6a. 6.3. Neplata contribu:iei de asigurare pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de re6iliere a contractului individual de asigurare. 6.4. 'alitatea de asigurat se redob8ndete dup ;ncBeierea unui nou contract individual de asigurare. 6./. 'ontribu:ia de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale nu este impo6abil. 6.6. *siguratul are obliga:ia de a se pre6enta la sediul 'asei atunci c8nd este solicitat, respectiv la termenul prev6ut ;n invita:ie. 6.3. 5n ca6ul re6ilierii contractului, contribu:ia de asigurare pentru accidente de munca i boli profesionale acBitat nu se restituie. 6.2. 5n ca6 de forta maDor, pr:ile contractante sunt eAonerate de rspundere pentru neeAecutarea sau eAecutarea necorespun6toare ori cu ;nt8r6iere a obliga:iilor asumate prin pre6entul contract. 'a6ul de forta maDor se dovedete de partea care o invoca. 6.?. Litigiile ;n legatura cu eAecutarea pre6entului contract, nesolutionate ;ntre pr:i pe cale amiabila, se solu:ionea6 de instan:ele competente potrivit legii. *sigurator, director eAecutiv, ..................... *sigurat, .....................

*N$C* 3 la normele metodologice 0%('$)&%* de contractare i plata a serviciilor medicale acordate pentru ca6urile de boli profesionale ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic *%#. 4 G4= "erviciile medicale acordate pentru ca6urile de boli profesionale ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, de ctre medicii de medicina muncii, ;n conformitate cu legisla:ia ;n vigoare i curricula de pregtire ;n specialitate, sunt urmtoarele@ > consulta:iiE > stabilirea diagnosticului bolii profesionaleE > investiga:ii pentru stabilirea caracterului de profesionalitateE > tratamenteE > ;ngriDire, medicamente, materiale sanitareE > ca6are i masa aferente ca6urilor investigate internate. G2= "erviciile medicale prev6ute la alin. G4= se acorda ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, aflate ;n structura spitalelor, i cuprind servicii medicale acordate ;n eAclusivitate ca6urilor de boli profesionale. G3= "erviciile medicale repre6int totalitatea interventiilor medicale necesare pentru re6olvarea unui ca6. G4= "erviciile medicale acordate ;n ca6urile de boli profesionale sunt urmtoarele@ a= servicii medicale spitaliceti pentru patologie care necesita internare prin spitali6are continua, pentru pacientii crora li se acorda asistenta medical pe toat perioada necesar stabilirii diagnosticului de profesionalitate sau pentru reevaluarea ca6ului confirmat i care necesita supravegBere medical continua, denumita ;n continuare spitali6are continuaE b= servicii medicale spitaliceti care nu necesita internare, prestate ;n regim de spitali6are de 6i, pentru pacientii care nu necesita supravegBere pe o durata mai mare de 42 ore, denumita ;n continuare spitali6are de 6iE c= servicii medicale ambulatorii acordate ;n cabinetele de medicina muncii aflate ;n structura spitalelor, denumite ;n continuare ambulatoriu. *%#. 2 G4= *cordarea serviciilor medicale pentru ca6urile de boli profesionale furni6ate de unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, ;n calitate de furni6ori de servicii medicale, se face ;n ba6a contractelor i a actelor adi:ionale ;ncBeiate ;ntre unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, pe de o parte, i casele teritoriale de pensii ;n a cror ra6a teritorial isi au sediul, pe de alta parte. G2= 'ontractarea i decontarea serviciilor medicale prev6ute la alin. G4=, acordate asigura:ilor, se fac ;n func:ie de numrul de ca6uri care primesc servicii medicale, indiferent de casele teritoriale de pensii ;n evidenta crora se afla acestea. *%#. 3 G4= 5n vederea ;ncBeierii contractelor cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor pre6enta date statistice necesare fundamentarii tarifelor i numrului de ca6uri ce urmea6 a fi contractate, pentru fiecare tip de serviciu medical prev6ut la art. 4 alin. G4=, precum i o lista a serviciilor medicale care nu pot fi efectuate ;n ambulatoriu i care impun internarea. G2= 5n vederea fundamentarii tarifelor i numrului de ca6uri ce urmea6 a fi contractate pentru fiecare tip de serviciu medical, spitalele vor pre6enta urmtoarele date statistice@ > cBeltuieli ale fiecrei sec:ii/clinici de boli profesionale, precum i ale fiecrui cabinet de medicina muncii aflat ;n structura spitalului ;n cau6a, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuea6 contractarea, pe total i defalcat pe cBeltuieli de personal, cBeltuieli pentru utilit:i i cBeltuieli pentru medicamenteE > numrul de ca6uri eAternate/re6olvate ;n ultimii / ani anteriori anului pentru care se efectuea6 contractarea, pe total i defalcat pe spitali6are continua, de 6i sau ambulatoriu, dup ca6E > numrul de ca6uri, cu boala profesional confirmat, eAternate/re6olvate ;n ultimii / ani anteriori anului pentru care se efectuea6 contractarea, pe total i defalcat pe spitali6are continua, de 6i sau ambulatoriu, dup ca6E > cBeltuielile materiale pentru fiecare tip de interven:ie efectuat ;n spitali6area de 6i, calculate pe ba6a tarifelor stabilite prin 'ontractul>cadru privind condi:iile acordrii asisten:ei medicale ;n cadrul sistemului de asigurri de sntateE > numrul de ca6uri eAternate/re6olvate pentru fiecare tip de interven:ie efectuat ;n spitali6area de 6iE > numrul de ca6uri cu boala profesional confirmat, eAternate/re6olvate pentru fiecare tip de interven:ie efectuat ;n spitali6area de 6i. #ipurile de interven:ii efectuate ;n spitali6area de 6i, continua i ;n ambulatoriu sunt cele prev6ute ;n lista 04. G3= La ;ntocmirea listei serviciilor medicale care nu pot fi efectuate ;n ambulatoriu i care impun internarea, spitalele vor avea ;n vedere criteriile de internare prev6ute ;n lista 02.

*%#. 4 G4= 0lata serviciilor medicale acordate ;n unit:ile sanitare cu personalitate Duridic se face cu ;ncadrarea ;n limita sumelor aprobate cu aceasta destina:ie, pe ba6a urmtoarelor elemente@ a= tarif mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat/re6olvat dup acordarea de servicii medicaleE b= numr negociat de ca6uri, cu boala profesional confirmat, eAternate/re6olvate. G2= Haloarea total contractat de unit:ile sanitare cu personalitate Duridic cu casele teritoriale de pensii se constituie din urmtoarele sume, dup ca6@ a= suma aferent serviciilor medicale spitaliceti acordate prin spitali6are continuaE b= suma aferent serviciilor medicale spitaliceti acordate prin spitali6are de 6iE c= suma aferent serviciilor medicale ambulatorii efectuate ;n cabinete de medicina muncii din structura spitalelor. G3= "uma aferent serviciilor medicale spitaliceti acordate prin spitali6are continua se determina prin ;nmul:irea tarifului mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat dup acordarea de servicii medicale spitaliceti ;n regim de spitali6are continua, cu numrul negociat de ca6uri cu boala profesional confirmat, eAternate dup acordarea de servicii medicale spitaliceti acordate ;n regim de spitali6are continua. G4= "uma aferent serviciilor medicale spitaliceti acordate prin spitali6are de 6i se determina prin ;nmul:irea tarifului mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat dup acordarea de servicii medicale efectuate ;n regim de spitali6are de 6i, cu numrul negociat de ca6uri cu boala profesional confirmat, eAternate dup acordarea de servicii medicale efectuate ;n regim de spitali6are de 6i. G/= "uma aferent serviciilor medicale ambulatorii efectuate ;n cabinete de medicina muncii din structura spitalelor se determina prin ;nmul:irea tarifului mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, dup acordarea de servicii medicale efectuate ;n regim de spitali6are de 6i, cu numrul negociat de ca6uri cu boala profesional confirmat, eAternate dup acordarea de servicii medicale ambulatorii efectuate ;n cabinete de medicina muncii aflate ;n structura spitalelor. G6= #ariful mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat dup acordarea de servicii medicale spitaliceti, se negocia6a separat, pe spitali6are continua sau de 6i, dup ca6, ;n func:ie de cBeltuielile sec:iilor/clinicilor de boli profesionale, precum i ale cabinetelor de medicina muncii aflate ;n structura spitalului ;n cau6a, pentru ultimii 2 ani anteriori anului pentru care se efectuea6 contractarea i de numrul de ca6uri eAternate dup acordarea de servicii medicale spitaliceti efectuate ;n regim de spitali6are continua sau de 6i, dup ca6, ;n aceeai perioada. G3= .undamentarea tarifului mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat dup acordarea de servicii medicale ;n regim de spitali6are continua, se face ;n func:ie de totalitatea cBeltuielilor sec:iilor/clinicilor de boli profesionale, precum i ale cabinetelor de medicina muncii, aflate ;n subordinea spitalului ;n cau6a. G2= #ariful mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat dup acordarea de servicii medicale ;n regim de spitali6are de 6i, repre6int maAimum 4/3 din tariful mediu pe ca6 negociat pentru ca6urile re6olvate prin spitali6are continua. La fundamentarea acestui tarif nu se iau ;n calcul cBeltuielile care au fost acoperite prin tariful mediu negociat pe ca6 re6olvat prin internare continua, cum ar fi cBeltuielile de personal, cBeltuielile pentru utilit:i etc. #ariful mediu negociat pe ca6 cu boala profesional confirmat, eAternat dup acordarea de servicii medicale ;n regim de spitali6are de 6i, se calculea6 ca media ponderat a costurilor serviciilor medicale i nemedicale estimate a fi necesare re6olvarii ca6urilor contractate, stabilite ;n func:ie de morbiditatea internat ;n anii anteriori. G?= Numrul negociat de ca6uri cu boala profesional confirmat, eAternate/re6olvate dup acordarea de servicii medicale, se negocia6a separat, pe spitali6are continua, de 6i sau ambulatoriu, dup ca6, av8ndu>se ;n vedere urmtoarele elemente@ > evolu:ia ca6urilor de boala profesional confirmate i eAternate/re6olvate ;n ultimii / ani anteriori anului pentru care se efectuea6 contractarea, la nivelul sectiei/clinicii de boli profesionale, ;n func:ie de numrul de paturiE > numrul de paturi eAistent la data ;ncBeierii contractuluiE > nivelul optim al gradului de utili6are a paturilorE > durata de spitali6are efectiv reali6at ;n anul precedentE > numrul de personal eAistent ;n sec:iile/clinicile de boli profesionale, conform structurii aprobate. Numrul anual de ca6uri eAternate negociat se defalca pe trimestre. G40= )in sumele contractate pentru re6olvarea ca6urilor ;n regim de spitali6are continua sau de 6i se vor acoperi cBeltuielile privind investiga:iile paraclinice, pentru bolnavii internati ;n sec:iile/clinicile de boli profesionale, efectuate ;n alte unit:i spitaliceti sau ;n unit:i ambulatorii de specialitate, ;n situa:iile ;n care spitalul respectiv nu de:ine dotarea necesar. *%#. / 0entru decontarea serviciilor medicale acordate ;n ca6 de boala profesional i contractate cu unit:ile sanitare cu personalitate Duridic, casele teritoriale de pensii vor proceda dup cum urmea6@

a= decontarea se efectuea6 lunar, ;n limita sumelor contractate, separat pentru fiecare tip de spitali6are, ;n func:ie de@ > numrul de ca6uri cu boala profesional confirmat, eAternate/re6olvate i validate de casa teritorial de pensii din punct de vedere al respectrii criteriilor de internareE > tariful mediu negociat pe ca6 de boala profesional confirmat, eAternat pentru spitali6are continua sau de 6iE b= trimestrial, pentru fiecare tip de spitali6are, ;n func:ie de numrul de eAternari reali6at, cumulat de la ;nceputul anului pana la sf8ritul trimestrului respectiv, i tariful mediu negociat pe ca6, :in8nd cont i de numrul de eAternari contractat, se efectuea6 o regulari6are. 5n situa:ia ;n care numrul de eAternari/re6olvari reali6at pentru fiecare tip de spitali6are, continua, de 6i sau pentru ambulatoriu, dup ca6, este mai mic dec8t numrul de eAternari contractat pentru spitali6area continua, de 6i, respectiv pentru ambulatoriu, decontarea se face la nivelul reali6at. 5n situa:ia ;n care numrul de eAternari/re6olvari reali6at pentru fiecare tip de spitali6are, continua, de 6i sau pentru ambulatoriu, dup ca6, este mai mare dec8t numrul de eAternari/re6olvari contractat pentru spitali6area continua, de 6i, respectiv pentru ambulatoriu, se poate accepta la decontare o depasire cu maAimum 40I a numrului de eAternari/re6olvari pentru fiecare tip de spitali6are. 'asele teritoriale de pensii pot accepta la decontare aceste depasiri dac sec:iile/clinicile de boli profesionale au luat deci6ia de cretere a numrului de internari, dup epui6area posibilitatii de ;nscriere pe listele de asteptare a ca6urilor programabile, iar aceasta depasire se ;ncadrea6 ;n fondurile alocate cu aceasta destina:ie la nivelul caselor teritoriale de pensii. *%#. 6 G4= *sigura:ii suporta contravaloarea serviciilor Boteliere Gca6are i/sau masa= cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. 0rin confort standard se ;n:elege@ > ;n ceea ce privete ca6area, salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico>sanitare i fr dotri suplimentare Gtelevi6or, radio, telefon, frigider, aer condi:ionat i altele asemenea=E > ;n ceea ce privete masa, cea acordat la nivelul aloca:iei de Brana stabilite prin acte normative. G2= 'ontribu:ia personal a asigura:ilor repre6int diferen:a dintre tarifele stabilite de fiecare unitate furni6oare pentru serviciile Boteliere cu grad ridicat de confort i cele corespun6toare confortului standard. *%#. 3 G4= "erviciile medicale de inalta performanta G'#, % N, scintigrafie, angiografie= se acorda asigura:ilor pe ba6a de recomandare medical, numai ;n ca6ul afectiunilor ;n care nu eAista alte posibilit:i de eAplorare. !nvestiga:iile men:ionate mai sus se efectuea6 pe ba6a fielor de solicitare similare celor utili6ate ;n sistemul asigurrilor sociale de sntate, la care se ataea6, acolo unde este ca6ul, re6ultatele celorlalte investiga:ii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. G2= 0revederile alin. G4= se aplica at8t pacientilor internati, cat i asigura:ilor crora li se recomanda aceste servicii medicale ;n regim ambulatoriu. *%#. 2 &nit:ile sanitare cu personalitate Duridic suporta din sumele contractate cu casele teritoriale de pensii suma aferent transportului interspitalicesc pentru asigura:ii care necesita condi:ii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultatiilor i investigatiilor paraclinice, precum i suma aferent transportului pentru asigura:ii transferati ;n alte unit:i spitaliceti, numai pentru situa:iile de boli profesionale confirmate. *%#. ? G4= "uma anuala prev6ut ;n contractul de furni6are de presta:ii medicale ;ncBeiat cu casele teritoriale de pensii se defalca de ctre spitale pe trimestre i luni caselor teritoriale de pensii. G2= 'asa teritorial de pensii decontea6 contravaloarea serviciilor medicale acordate asigura:ilor ;n luna precedenta, ;n primele 40 6ile lucrtoare ale lunii urmtoare celei pentru care se face plata, condi:ionat de eAistenta urmtoarelor documente@ > factura i documentele Dustificative insotitoareE > fia 102 de declarare a bolii profesionale. G3= 0entru ;ncadrarea ;n sumele contractate cu casele teritoriale de pensii, spitalele vor ;ntocmi liste de asteptare pentru ca6urile programabile. G4= "pitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii, pana la data de / a lunii curente pentru luna precedenta, reali6area indicatorilor contractati. G/= #rimestrial, pana la data de / a lunii urmtoare eApirrii unui trimestru, spitalele vor raporta caselor teritoriale de pensii reali6area indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati, ;n vederea regulari6rii trimestriale. %egulari6area i decontarea trimestriala se fac ;n primele 2/ de 6ile ale lunii urmtoare trimestrului ;ncBeiat. *%#. 40 'ontractele pentru furni6area presta:iilor medicale acordate ;n spitale se semnea6, din partea spitalelor, de ctre personalul din conducerea spitalului > directorul general, directorul general adDunct medical, directorul financiar>contabilitate i, dup ca6, directorul de ;ngriDiri i directorul pentru reforma > care rspunde, ;n condi:iile

legii, de realitatea i eAactitatea datelor pre6entate at8t cu oca6ia negocierii contractelor, cat i cu oca6ia raportarii datelor ;n cursul eAecu:iei, iar din partea caselor teritoriale de pensii, de ctre directorul eAecutiv, directorul eAecutiv adDunct economic. 'ontractul este vi6at de ctre un repre6entant al compartimentului de accidente i boli profesionale din cadrul casei teritoriale de pensii. *N$C* 4 la normele metodologice L!"#* 04 L!"#* "$%H!'!!L(% $)!'*L$ *'(%)*#$ 5N 'L!N!'!/"$',!! )$ 1(L! 0%(.$"!(N*L$ > "0!#*L!K*%$ )$ K! <#< +,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . Denu"ire spe!iali a e4servi!iu . (ari& "a1i"al de!%n a . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . .KEDICINA KUNCII . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . ' .C%nsul a ia ini0ial> de "edi!ina "un!ii 3ana"2 . . . .nezaB in!lusiv ana"neza pr%&esi%nal>B e1a"en . . . .!lini!B s a$ilirea diagn%s i!ului #i ins i uirea. . . . ra a"en uluiB pre!u" #i s a$ilirea %p%r uni a2 . . . . ii in ern>rii<. . . . .Re!%"and>ri privind rea$ili area "edi!al>B re%2 . . . .rien area #i reinser ia pr%&esi%nal>. . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8 .C%nsul a ia de !%n r%l in!lude e&e! uarea #i4sau. . . .in erpre area un%r inves iga0ii !%"ple"en are . . . .spe!i&i!eB reevaluariB ra a"en e !. . . . .Re!%"and>ri privind rea$ili area "edi!al>B re%2 . . . .rien area #i reinser ia #i reinser ia pr%&esi2 . . . .%nala . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . C .(es e !u ana e 3pri!MB pa !N sau IDR< !u se uri . . . .s andard de alergeni 2 in!lusive pr%&esi%nali 2 . . . .3"a1i"u" O es e in!lusiv "a erialul p%zi iv #i . . . .nega iv<3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . D .(es e de pr%v%!are nazalaB %!ularaB $r%nsi!a . . . .3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . P .(es e !u ana e la agen0i &izi!i3"a1i"u" D es e<. . . .3e&e! uare in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . Q .PeaM&l%R "e rie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . S .Spir%"e rie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . O .Aer%s%li4!az 3#edin0a< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . T .Spir%gra"a U es &ar"a!%dina"i! $r%nN%"% %r . . . .3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'E .E1a"en ele! r%!ardi%gra&i! 3e&e! uareB in erpre2. . . . are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . '' .Os!il%"e rie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . '8 .E1a"en ele! r%"i%gra&ie 3e&e! uareBin erpre are<. . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'C .Audi%"e rie la !as i 3 %nala<3e&e! uareB . . . .in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I

. 'D .Ad"inis rare de "edi!a"en e 3i"B ivB s!B p%< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'P .E1a"en e!%gra&i! general 3a$d%"en #i pelvis< . . . .3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'Q .Evaluare psiN%l%gi!> . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'S .PsiN% erapie . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'O .Pr%$e &un! i%nale !ardi%vas!ulare @n "edi!ina . . . ."un!ii 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'T .A!%rdarea asis en0ei "edi!ale de urgen a pen ru . . . .!azurile de urgen a "edi!%2!Nirurgi!ala . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8E .(rans&er alve%l%2!apilar 3e&e! uareB in erpre2 . . . . are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8' .Vaz%"e rie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 88 .Ple is"%gra&ie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8C .In erpre are de radi%gra&ii pul"%nare prin . . . .!%"isia de pneu"%!%ni%ze . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8D .(es ul pres%r la re!e 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8P .(es ul de pr%v%!are la re!e 3e&e! uareB in er2 . . . .pre are< . . 6,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 GS(G N(#*@ "erviciile medicale preventive GeAamenul medical la angaDare, controlul medical de adaptare, controlul medical periodic, eAamenul medical la reluarea activit:ii, consulta:ii spontane= nu fac obiectul pre6entului contract. 'ostul acestor servicii medicale preventive este suportat direct de ctre angaDator. L!"#* "$%H!'!!L(% $)!'*L$ *'(%)*#$ 5N 'L!N!'!/"$',!! )$ 1(L! 0%(.$"!(N*L$ > "0!#*L!K*%$ '(N#!N&* <#< +,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . Denu"ire spe!iali a e4servi!iu . (ari& "a1i"al de!%n a . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . .KEDICINA KUNCII . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . ' .C%nsul a ia ini0ial> de "edi!ina "un!ii 3ana"2 . . . .nezaB in!lusiv ana"neza pr%&esi%nal>B e1a"en . . . .!lini!B s a$ilirea diagn%s i!ului #i ins i uirea. . . . ra a"en uluiB pre!u" #i s a$ilirea %p%r uni a2 . . . . ii in ern>rii<. . . . .Re!%"and>ri privind rea$ili area "edi!al>B re%2 . . . .rien area #i reinser ia pr%&esi%nal>. . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8 .C%nsul a ia de !%n r%l in!lude e&e! uarea #i4sau. . . .in erpre area un%r inves iga0ii !%"ple"en are . . . .spe!i&i!eB reevaluariB ra a"en e !. . . . .Re!%"and>ri privind rea$ili area "edi!al>B re%2 . . . .rien area #i reinser ia #i reinser ia pr%&esi2 . . . .%nala . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . C .PeaM&l%R "e rie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . D .Spir%"e rie 3e&e! uareB in erpre are< . .

H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . P .Aer%s%li4!az 3#edin0a< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . Q .Spir%gra"a 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . S .E1a"en ele! r%!ardi%gra&i! 3e&e! uareB in erpre2. . . . are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . O .Os!il%"e rie 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . T .Audi%"e rie la !as i 3 %nala<3e&e! uareB . . . .in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'E .Ad"inis rare de "edi!a"en e 3i"B ivB s!B p%< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . '' .E1a"en e!%gra&i! general 3a$d%"en #i pelvis< . . . .3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . '8 .Pr%$e &un! i%nale !ardi%vas!ulare @n "edi!ina . . . ."un!ii 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'C .(es ul pres%r la re!e 3e&e! uareB in erpre are< . . H,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 'D .(es ul de pr%v%!are la re!e 3e&e! uareB in er2 . . . .pre are< . . 6,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 GS(G N(#*@ "erviciile medicale preventive GeAamenul medical la angaDare, controlul medical de adaptare, controlul medical periodic, eAamenul medical la reluarea activit:ii, consulta:ii spontane= nu fac obiectul pre6entului contract. 'ostul acestor servicii medicale preventive este suportat direct de ctre angaDator. *N$C* / la normele metodologice L!"#* 02 'riterii de trimitere i criterii de internare ;n clinici/sec:ii de boli profesionale 4. '%!#$%!! )$ #%! !#$%$ > "uspiciune de boala profesional > diagnostic de boala profesional confirmat 2. 'riterii de internare@ > investigarea pacientilor ;n vederea diagnosticului de boala profesional > asistenta medical preventiv, curativ, de recuperare/reabilitare medical i paliativa pe toat durata necesar re6olvarii complete a ca6ului respectiv, pentru pacientii diagnosticati > tratamentul nu poate fi aplicat ;n condi:iile asisten:ei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita supravegBere medical continua. > alte situa:ii bine Dustificate de ctre medicul care face internarea i avi6ate de medicul ef de sec:ie. )ocumente necesare pentru internare ;n clinicii/sec:ii de boli profesionale@ 4. 1ilet de internare cu suspiciunea de boala profesional sau cu diagnostic de boala profesional confirmat eliberat de medicul de medicina muncii, medicul de familie, medicul de alta specialitate. 2. )ocument de obiectivi6are a eApunerii profesionale@ > .ia de eApunere la riscuri profesionale semnat de angaDator. Nota@ .ac eAcep:ie@ situa:ia de faliment a ;ntreprinderii, i bolnavii afla:i ;n evidenta clinicii/sectiei boli profesionale cu boala profesional. > 'opie dup carnet de munca sau alt document care atesta ruta profesional. 3. *deverinta de salariat / talon de pensie.

4. 1uletin / 'arte de identitate /. *deverinta de la )"0 ca este ;nregistrat cu boala profesional Gdeclarata= din anul ......... *N$C* 6 la normele metodologice 'ontractare servicii medicale ;n unit:i sanitare cu personalitate Duridic > defini:ii <#< 9(C* S* S2SC* S2SX* S2CK* NCE* NCE2SC* 9al%area % al> !%n ra! a >W Servi!ii "edi!aleW Servi!ii "edi!ale spi ali!e# i a!%rda e @n regi" de spi alizare !%n inuaW Servi!ii "edi!ale e&e! ua e @n regi" de spi alizare de ziW Servi!ii "edi!ale a"$ula %rii e&e! ua e @n !a$ine e de "edi!ina "un!ii a&la e @n s ru! ura spi alel%rW Nu">r de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna eW Nu">r de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna e dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale spi ali!e# i e&e! ua e @n regi" de spi alizare !%n inuaW Nu">r de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna e dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale spi ali!e# i e&e! ua e @n regi" de spi alizare de ziW Nu">r de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B rez%lva e dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale a"$ula %rii e&e! ua e @n !a$ine e de "edi!ina "un!ii a&la e @n s ru! ura spi alel%rW Servi!ii "edi!ale !%n ra! a eW Servi!ii "edi!ale spi ali!e# i a!%rda e @n regi" de spi alizare !%n inua !%n ra! a eW Servi!ii "edi!ale e&e! ua e @n regi" de spi alizare de zi !%n ra! a eW Servi!ii "edi!ale a"$ula %rii e&e! ua e @n !a$ine e de "edi!ina "un!ii a&la e @n s ru! ura spi alel%r !%n ra! a eW (ari& "ediu neg%!ia e1 erna W pe !az de $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B

NCE2SX*

NCE2CK*

SC* SC2SC* SC2SX* SC2CK* (KNCE* (KNCE2SC*

(ari& "ediu neg%!ia pe !az de $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale spi ali!e# i a!%rda e @n regi" de spi alizare !%n inuaW (ari& "ediu neg%!ia pe !az de $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale e&e! ua e @n regi" de spi alizare de ziW Nu">r neg%!ia e1 erna eW de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B

(KNCE2SX*

NNCE* NNCE2SC*

Nu">r neg%!ia de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna e dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale spi ali!e# i

e&e! ua e @n regi" de spi alizare !%n inuaW NNCE2SX* Nu">r neg%!ia de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B e1 erna e dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale spi ali!e# i e&e! ua e @n regi" de spi alizare de ziW Nu">r neg%!ia de !azuriB !u $%ala pr%&esi%nal> !%n&ir"a >B rez%lva e dup> a!%rdarea de servi!ii "edi!ale a"$ula %rii e&e! ua e @n !a$ine e de "edi!ina "un!ii a&la e @n s ru! ura spi alel%rW de !al!ul* (KNCE2SCGNNCE2SC (KNCE2SXGNNCE2SX (KNCE2SXGNNCE2CK SC2SC U Z SC2SX U Z SC2CK

NNCE2CK*

)%r"ule SC2SC Y SC2SX Y SC2CK Y 9(C Y Z GS(G

*N$C* 3 la normele metodologice &nitatea sanitar .............................................. Localitatea .................................................... Nude:ul/"ectorul ............................................... Nr. contract cu 'asa de *sigurri de "ntate .................. ................................................................ %$.$%*# $)!'*L<=

"ubsemnatul/"ubsemnata dr. ..........................., medic primar/specialist, cu cod parafa OMOMOMOMOMOMO, transmit urmtoarele date ;n legatura cu starea de sntate a domnului/doamnei ............................, 'N0 OMOMOMOMOMOMOMOMO MOMOMOMOMO, cu domiciliul ;n ........................., str. ..................... nr. ..., Dude:ul/sectorul ................, de profesie ..........................., angaDat/angaData Gda/nu= la .............................. . $ste ;n evidenta de la data de ......................................... . )iagnosticul clinic la data lurii ;n evidenta ....................................................................................................................................... )iagnosticul clinic actual ....................................................................................................................................... $Aamen obiectiv ....................................................................................................................................... * fost internat/internat ;n spital<<= .................................................................................................................................... !nvestiga:ii clinice, paraclinice<<= ........................................................................................................................................ #ratamente urmate ......................................................................................................................................... 0lan de recuperare ......................................................................................................................................... 0rognostic recuperator ............................................................ "e afla ;n incapacitate temporar de munca de la data de .............................. i a totali6at un numr de ............... 6ile de concediu medical, la data de ...................... . 0ropun, dup ca6@ a= prelungirea concediului medical, consider8nd ca bolnavul/bolnava este recuperabil/recuperabila, cu ....... 6ile, de la ...................... pana la ......................E b= pensionarea de invaliditate temporar, consider8nd ca bolnavul/bolnava nu este recuperabil/recuperabila ;n limitele duratei concediului medical prev6ut de lege. edic primar/specialist, ................. Gparafa i tampila unit:ii sanitare=

Nr. ........ data ...........

>>>>>>>>>>> <= Necompletarea tuturor rubricilor determina invalidarea referatului.

<<= "e vor aneAa re6ultatele, biletele de ieire din spital. *N$C* 2 la normele metodologice '$%$%$ pentru acordarea de dispo6itive medicale 'tre '*"* #$%!#(%!*L+ )$ 0$N"!! ............................ "ubsemnatul/"ubsemnata ..............................., av8nd codul numeric personal ......................., domiciliat/domiciliata ;n localitatea ........................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Dude:ul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ............, eliberat de ................................. la data de ......................., nscut/nascuta la data de .......................... ;n localitatea/Dude:ul ..........................., fiul/fiica lui ......................... i al/a ......................, angaDat/angaData sau fost/fosta angaDat/angaData la ....................................., solicit aprobarea acBi6i:ionrii unui/unei .................................. ;n conformitate cu art. 23 alin. G2= lit. f= i art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. 5n acest scop depun urmtoarele acte@ > recomandare medical nr. ................. din data de .................. ........................................................................... )eclar pe propria rspundere, sub sanc:iunile prev6ute de 'odul penal pentru declara:ii neadevrate, ca@ > sunt/nu sunt asigurat/asigurataE > primesc/nu primesc din alta sursa un/o .................................................................. . a oblig sa anun:, ;n termen de 4/ 6ile, casei teritoriale de pensii orice scBimbare ce va surveni ;n cele declarate mai sus. 5n ca6ul ;n care nu imi voi respecta declara:ia asumat prin pre6enta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele cBeltuite nelegal, suportand rigorile legii. *m completat i am citit cu atentie con:inutul declara:iei de mai sus, dup care am semnat. )ata ................................... "emnatura .............................. *N$C* ? la normele metodologice '*"* N*#!(N*L* )$ 0$N"!! -! *L#$ )%$0#&%! )$ *"!9&%+%! "('!*L$ 'asa #eritorial de 0ensii ................................. !NH!#*,!$ Ha facem cunoscut ca sunte:i invitat/invitata sa va pre6enta:i ;n 6iua de ..........., luna ..............., anul ........, ora ..........., la spitalul/policlinica din str. .................. nr. ..., camera ........, ce func:ionea6 ;n localitatea ......................, Dude:ul/sectorul ...................., pentru ;nceperea procedurilor de prote6are. He:i aduce urmtoarele@ 4. ........................................................................ 2. ........................................................................ 3. ........................................................................ 4. ......................................................................... 5n ca6 de nepre6entare, programarea isi pierde valabilitatea, urm8nd sa vi se aloce un nou termen, ;n func:ie de celelalte programari. edic eApert al asigurrilor %esponsabil compartiment accidente sociale, de munca i boli profesionale, ................... ..................... Gsemnatura= Gsemnatura= *N$C* 40 la normele metodologice

'$%$%$ de participare la curs de recalificare sau reconversie profesional 'tre '*"* #$%!#(%!*L+ )$ 0$N"!! ................................... "ubsemnatul/"ubsemnata ..................................., av8nd codul numeric personal ............................, domiciliat/domiciliata ;n localitatea .................................., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Dude:ul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ............., eliberat de .................... la data de ......................, nscut/nascuta la data de ........................ ;n localitatea/Dude:ul ................., fiul/fiica lui ...................... i al/a ......................., angaDat/angaData sau fost/fosta angaDat/angaData la ...................., solicit aprobarea efecturii unui curs de recalificare sau reconversie profesional, ;n conformitate cu art. 2? din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. )eclar pe propria rspundere, sub sanc:iunile prev6ute de 'odul penal pentru declara:ii neadevrate, ca sunt/nu sunt asigurat/asigurata. a oblig sa anun:, ;n termen de 4/ 6ile, casei teritoriale de pensii orice scBimbare ce va surveni ;n cele declarate mai sus. 5n ca6ul ;n care nu imi voi respecta declara:ia asumat prin pre6enta, ma oblig sa restitui integral sumele cBeltuite nelegal, suportand rigorile legii. *m completat i am citit cu atentie con:inutul declara:iei de mai sus, dup care am semnat. )ata .................... *N$C* 44 la normele metodologice '*"* N*#!(N*L* )$ 0$N"!! -! *L#$ )%$0#&%! )$ *"!9&%+%! "('!*L$ 'asa #eritorial de 0ensii .................................. !NH!#*,!$ Ha facem cunoscut ca sunte:i invitat/invitata sa va pre6enta:i ;n 6iua de ......., luna .............., anul .........., ora ..., la ......................., ce func:ionea6 ;n localitatea ...................., Dude:ul/sectorul .................., din str. ................... nr. ....., camera ..............., pentru aprecierea strii fi6ice, mentale i aptitudinale. He:i aduce urmtoarele@ 4. ........................................................................ 2. ........................................................................ 3. ........................................................................ 4. ........................................................................ 5n ca6 de nepre6entare, programarea isi pierde valabilitatea, urm8nd sa vi se aloce un nou termen, ;n func:ie de celelalte programari. edic eApert al asigurrilor %esponsabil compartiment accidente de sociale, munca i boli profesionale, ................... ......................... Gsemnatura= Gsemnatura= *N$C* 42 la normele metodologice '*"* N*#!(N*L* )$ 0$N"!! -! *L#$ )%$0#&%! )$ *"!9&%+%! "('!*L$ 'asa #eritorial de 0ensii ............................... !NH!#*,!$ Ha facem cunoscut ca sunte:i invitat/invitata sa va pre6enta:i ;n 6iua de ..., luna ..., anul ..., ora ..., la ................, ce func:ionea6 ;n localitatea ................, Dude:ul/sectorul ..................., din str. .............. nr. ...., pentru ;nceperea cursului de recalificare sau reconversie profesional ........................................... . He:i aduce urmtoarele@ "emnatura .................

4. .................................................................... 2. .................................................................... 3. ........................................................................ 4. ........................................................................ %esponsabil compartiment accidente de munca i boli profesionale, ................... Gsemnatura= *N$C* 43 la normele metodologice <#< C> re CASA (ERI(ORIAL DE PENSII [][][][][][][][][][][][][][]

Cerere2 ip privind s%li!i area drep uril%r de asigur>ri pen ru a!!iden e de "un!a #i $%li pr%&esi%nale AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA '. Da e privind anga?a %rul* Denu"ire anga?a %r* [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] CUI* [][][][][] Nr. inreg. Reg. C%"er0ului* CNP anga?a %r* [][][]4[][][][][]4[][][][] [][][][][][][][][][][][]

Dura a !%n ra! ului individual de "un!a* nede er"ina > [] 4de er"ina a [] AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 8. Da e privind s%li!i an ul* 3se !%"ple eaz> de !> re s%li!i an < a. Nu"ele #i prenu"ele* [][][][][][][][][][][][][][][][][][] C%dul nu"eri! pers%nal* [][][][][][][][][][][][][] D%!u"en de iden i a e* Seria[][][] Nr.[][][][][] 9ala$il pana la da a de* zi[][] luna[][] an [][][][] D%"i!ilia @n l%!ali a ea* [][][][][][][][][][][][][][][] S rada* [][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][] 5l%! [][] S!ara [][] E a? [][] Apar . [][][][] Se! %r4/ude0* [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA $. Cali a ea s%li!i an ului* [] anga?a W [] &un!0i%nar pu$li!W [] pers%ana asigura a !u !%n ra! individual de asigurareW []u!eni!B elev sau s uden W [] s%"er [] al e pers%ane [] "e"$ru de &a"ilieW AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !. Pres a0ia s%li!i a >* '. [] Inde"niza0ie* '.a.[] pen ru re!erea e"p%rar> @n al l%! de "un!aW '.$.[] pen ru redu!erea i"pului de "un!aW '.!.[] pe dura a !ursuril%r de !ali&i!are #i de re!%nversie pr%&esi%nal>W '.d.[] pen ru in!apa!i a e e"p%rar> de "un!aW A! e ne!esare* Cer i&i!a de !%n!ediu "edi!al Seria [][][][] nr. [][][][][] Xiua [][] Luna [][] Anul [][][][]

8. [] C%"pensa0ie pen ru a ingerea in egri >0iiW C. Desp>gu$ire @n !az de de!es* A! e ne!esare* Cer i&i!a de de!es* Seria [][] Nr. [][][][][][][] 3%riginal #i !%pie< Da a [][]4[][]4[][][][] ;ns!rierea er%na > a da el%rB se san!0i%neaz>B p% rivi legii. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Da a ......... Se"na ura #i # a"pila anga?a %rului ...................... Se"na ura #i # a"pila Ins i u0iei !are ad"inis reaz> $uge ul )%ndului pen ru pla a a?u %rului de #%"a? ....................... GS(G *N$C* 44 la normele metodologice 9%!L* privind acordarea compensa:iilor pentru atingerea integrit:ii 5n conformitate cu prevederile art. 43 i ale art. 4/ alin. G2= din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, ;n func:ie de procentul de reducere a capacit:ii de munca, compensa:iile pentru atingerea integrit:ii se acorda conform tabelului de mai Dos@ <#< +,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.Nr. . . Nu">rul de salarii . .!r . . Pr%!en ul de redu!ere a !apa!i >0ii de "un!a ."edii $ru e a!%rda e. H,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . '. .;n re 8E= #i 8P= in!lusiv . 8 . H,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . 8. .;n re 8P= #i CE= in!lusiv . D . H,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . C. .;n re CE= #i CP= in!lusiv . Q . H,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . D. .;n re CP= #i DE= in!lusiv . O . H,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . P. .;n re DE= #i DP= in!lusiv . 'E . H,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I . Q. .;n re DP= #i PE= e1!lusiv . '8 . 6,,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 GS(G *N$C* 4/ la normele metodologice '$%$%$ de rambursare a cBeltuielilor 'tre '*"* #$%!#(%!*L+ )$ 0$N"!! ............................. Se"na ura s%li!i an ului .................

"ubsemnatul/"ubsemnata ......Gnumele i prenumele=..., ;n calitate de repre6entant al ..................., cu domiciliul/sediul ;n ...................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. .., ap. .., Dude:ul/sectorul ...................., 'N0/'&! ..........................., cont bancar ........................., descBis la 1anca .......................... <4=, solicit rambursarea cBeltuielilor oca6ionate de@ PQ transportul de urgenta PQ confec:ionarea de@ PQ ocBelari PQ aparat acustic PQ prote6a oculara PQ acBi6i:ionarea unui dispo6itiv medical implantabil pentru@ ......Gnumele i prenumele victimei=..., cet:enia ........................, varsta ............, 'N0 ..........................., cu domiciliul ;n ........................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Dude:ul/sectorul ............................, locul de munca la care este ;ncadrat ........................., sediul/domiciliul angaDatorului ;n .................................., str. .................................. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., Dude:ul/sectorul .................... . 0re6entarea pe scurt a ;mpreDurrilor care au determinat transportul de urgenta<2= ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 'uantumul cBeltuielilor este de ....... lei. *neAe6 la pre6enta urmtoarele documente<3=@ )ata ..................... "emnatura ..................

>>>>>>>> <4= "e completea6 numai ;n ca6ul ;n care solicitantul este persoana Duridic. <2= "e completea6 doar pentru cererile ce se refer la transportul de urgenta. <3= "e aneAea6, dup ca6, cBitan:e, facturi, declara:ie pe propria rspundere, ;n ca6ul ;n care solicitantul a fost victima accidentului. *N$C* 46 la normele metodologice <#< )ORKULAR PEN(RU ;NREVIS(RAREA ACCIDEN(ULUI DE KUNCA 2 )IAK Nr.AAAAAA '. ;nregis ra la Inspe! %ra ul (eri %rial de Kun!a4Casa (eri %rial> de PensiiAAAAAAAAAAAAAAAA @n da a de AAAAAAAAAA 8. Nr. a!!iden la uni a e ...............4................4............... ;nregis ra la uni a e @n da a de AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DA(E DE IDEN(I)ICARE A UNI(II C. Denu"irea uni >0ii AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [][][][][][][][][][][] D. /ude0* [][][][][][][][][][][] P. L%!ali a e* [][][][][][][][][][][][][][][] Q. )%r"a de pr%prie a e* [][][][][][][][][][][][][][][] S. K>ri"ea uni >0ii* [][][][][][][][][][][][][][][] O. A! ivi a ea e!%n%"i!>* [][][][][][][][][][][][][][][] 3se re&er> la a! ivi a ea prin!ipala a uni >0ii< DA(E DE IDEN(I)ICARE A ACCIDEN(A(ULUI T. Nu"ele #i prenu"ele* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 'E. A! ivi a ea @n !are s2a a!!iden a vi! i"a* [][][][][][][][][][][][] ''. O!upa0ie* [][][][][][][][][][][][][][][] '8. S a u pr%&esi%nal* [][][][][][][][][][][][][][][] 'C. Se1* [] 'D. 9ars a* [][] 9e!Ni"e 'P. Kun!a* [][] 'Q. O!upa0ie* [][][][][] 'S. L%! de "un!a [][]

DA(E DESPRE KOKEN(UL PRODUCERII ACCIDEN(ULUI 'O. zi* [][][][] 'T. Luna* [][][] 8E. An* [][][][] 8'. zi sap a"ana* [][][][] 88. Ora zi* [][][][] 8C. Peri%ada de la @n!epu ul s!Ni"$ului* DA(E DESPRE CONSECINELE PRODUCERII ACCIDEN(ULUI 8D. (ip* 8P. E&e! * [][] 8Q. L%!. leziunii* [][][] 8S. Relua a! ivi a ea la zi* [] Luna [][] An* [][][][] DA(E DESPRE CARAC(ERIS(ICILE ACCIDEN(ULUI 8O. 8T. CE. C'. C8. )elul a!!iden ului* &elul a! ivi >0ii* ;"pre?urare* Ki?l%! de pr%du!0ie* C%"p%nen a* [][][][] CC. CD. CP. CQ. e1e!u an * "i?l%! pr%d.* sar!ina* "ediu* [][][][] [][][][] [][][][][][] [][][][][][] [][][][] [][][][] [][][][] [][][][]

[][][][]

Cauze dependen e de

S!ur a des!riere a "%dului @n !are s2a pr%dus a!!iden ul*

Nu"ele pers%anei din uni a e !are p%a e da rela0ii !u privire la !%"ple area &%r"ularului AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ele&%n* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Se"na ura !%ndu!a %rului uni >0ii : a"pila GS(G >>>>>>>>> Se"na ura pers%anei !%"pe en e !are veri&i!a &%r"ularul