Sunteți pe pagina 1din 4

ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 (*actualizat *!

privind procedura aprobrii tacite (actualizat pana la data de 24 noiembrie 2003*) E"#TENT$ GUVERNU *) !e"tul ini#ial a $o%t publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 2./ din 20 aprilie 2003- ,cea%ta e%te $orma actualizat de 1-+- 2+entrul !eritorial de +alcul Electronic2 1-,- 3iatra Neamt pana la data de 24 noiembrie 20034 cu modi$icrile 5i completrile adu%e de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 20038n temeiul art- //4 alin- (4) din +on%titu#ie4 Guvernul Rom9niei adopta prezenta ordonanta de ur:enta,R!- / (/) 3rezenta ordonanta de ur:enta re:lementeaz procedura aprobrii tacite ca modalitate alternativa de emitere %au reinnoire a autoriza#iilor de ctre autorit#ile admini%tra#iei publice4 av9nd la baza urmtoarele obiective; a) &nlturarea barierelor admini%trative din mediul de a$aceri< b) re%pon%abilizarea autorit#ilor admini%tra#iei publice &n vederea re%pectrii termenelor %tabilite de le:e pentru emiterea autoriza#iilor< c) impul%ionarea dezvoltrii economice prin o$erirea unor condi#ii cat mai $avorabile &ntreprinztorilor4 implic9nd co%turi de autorizare cat mai redu%e< d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrarului &n decizia admini%tra#iei< e) promovarea calit#ii %erviciilor publice prin %impli$icarea procedurilor admini%trative(2) =i%pozi#iile prezentei ordonan#e de ur:enta %e aplica4 dup caz; a) procedurilor de emitere a autoriza#iilor< b) procedurilor de reinnoire a autoriza#iilor< c) procedurilor de reautorizare ca urmare a e"pirrii termenului de %u%pendare a autoriza#iilor %au a &ndeplinirii m%urilor %tabilite de or:anele de control competente,R!- 2 (/) 3rocedura aprobrii tacite %e aplica tuturor autoriza#iilor emi%e de autorit#ile admini%tra#iei publice4 cu e"cep#ia celor emi%e &n domeniul activit#ilor nucleare4 a celor care prive%c re:imul armelor de $oc4 muni#iilor 5i e"plozibililor4 re:imul dro:urilor 5i precur%orilor4 precum 5i a autoriza#iilor din domeniul %i:uran#ei na#ionale(2) Guvernul poate %tabili4 prin >otr9re4 la propunerea motivat a $iecrei autorit#i a admini%tra#iei publice intere%ate4 5i alte e"cep#ii de la aplicarea procedurii aprobrii tacite,R!- 3 (/) 8n %en%ul prezentei ordonan#e de ur:enta4 termenii 5i e"pre%iile de mai ?o% au urmtorul &n#ele%; a) autoriza#ie @ actul admini%trativ emi% de autorit#ile admini%tra#iei publice competente prin care %e permite %olicitantului de%$5urarea unei anumite activit#i4 pre%tarea unui %erviciu %au e"ercitarea unei pro$e%ii< no#iunea de autoriza#ie include 5i avizele4 licentele4 permi%ele4 aprobrile %au alte a%emenea opera#iuni admini%trative prealabile ori ulterioare autorizrii< b) procedura aprobrii tacite @ procedura prin care autoriza#ia e%te con%iderat acordat dac autoritatea admini%tra#iei publice nu r%punde %olicitantului &n termenul prevzut de le:e pentru emiterea re%pectivei autoriza#ii(2) R%pun%ul ne:ativ al autorit#ii admini%tra#iei publice competente4 &n termenul prevzut de le:e pentru emiterea autoriza#iei4 nu ec>ivaleaza cu aprobarea tacit,rt- 3 a $o%t modi$icat de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- 4 (/) ,utorit#ile admini%tra#iei publice care au competenta de a emite autoriza#ii au obli:a#ia de a a$i5a la %ediul ace%tora %au pe pa:ina proprie de )nternet4 pentru $iecare tip de autoriza#ie4 urmtoarele in$orma#ii; a) $ormularul cererii care trebuie completat de ctre %olicitant4 precum 5i modul de completare a ace%teia< b) li%ta cu toate documentele nece%are pentru eliberarea autoriza#iei 5i modul &n care ace%tea trebuie prezentate autorit#ii admini%tra#iei publice< c) toate in$orma#iile privind modul de &ntocmire a documentelor 5i4 dac e%te cazul4 indicarea autorit#ilor admini%tra#iei publice care au competenta de a emite acte admini%trative ce $ac parte din documenta#ia ce trebuie depu%a4 precum; adre%a4 numrul de tele$on %au $a"4 pro:ramul de lucru cu publicul(2) (bli:a#ia prevzut la alin- (/) %e aduce la &ndeplinire &n termen de 30 de zile de la intrarea &n vi:oare a prezentei ordonan#e de ur:enta(3) )n$orma#iile prevzute la alin- (/) vor $i prezentate &ntr@o $orma clara4 indicandu@%e4 dac e%te po%ibil4 e"emple concrete-

(4) (rice per%oana intere%at poate ob#ine o copie con#in9nd in$orma#iile prevzute la alin- (/)4 autorit#ile admini%tra#iei publice put9nd elabora :>iduri privind procedura de autorizare 5i con%tituirea documenta#iei care %ta la baza emiterii unei autoriza#ii,R!- 0 8n %copul %impli$icarii procedurilor admini%trative4 autorit#ile admini%tra#iei publice e$ectueaz o analiza a tuturor condi#iilor cerute pentru emiterea autoriza#iilor 5i identi$ica acele condi#ii care nu %unt ab%olut nece%are4 &n vederea eliminrii %au a &nlocuirii ace%tora cu declara#ii pe propria r%pundere,R!- 7 (/) ,utoriza#ia %e con%idera acordat %au4 dup caz4 re&nnoit dac autoritatea admini%tra#iei publice nu r%punde %olicitantului &n termenul prevzut de le:e pentru emiterea %au re&nnoirea re%pectivei autoriza#ii(2) =ac le:ea nu prevede un termen pentru %olu#ionarea cererii de autorizare4 autorit#ile admini%tra#iei publice %unt obli:ate %a %olu#ioneze cererea de autorizare &n termen de 30 de zile de la depunerea ace%teia(3) 1olicitantul autoriza#iei depune4 o data cu cererea4 documenta#ia completa4 &ntocmit potrivit prevederilor le:ale care re:lementeaz procedura de autorizare re%pectiva 5i potrivit in$orma#iilor $urnizate de autoritatea admini%tra#iei publice &n condi#iile art- 4 alin- (/)(4) 8n cazul &n care con%tata o nere:ularitate a documenta#iei depu%e4 autoritatea admini%tra#iei publice va noti$ica ace%t $apt %olicitantului autoriza#iei cu cel pu#in /0 zile &nainte de e"pirarea termenului prevzut de le:e pentru emiterea re%pectivei autoriza#ii4 dac ace%t termen e%te mai mare de /0 zile4 %au cu cel pu#in 0 zile &nainte de e"pirarea termenului prevzut de le:e pentru emiterea autoriza#iei4 dac ace%t termen e%te mai mic de /0 zile- ,utoritatea admini%tra#iei publice va preciza totodat 5i modul de remediere a nere:ularitatii con%tatate(0) 3entru %itua#iile prevzute la alin- (4)4 termenul de emitere %au4 dup caz4 de reinnoire a autoriza#iei %e prelun:e5te &n mod core%punztor cu /0 zile4 re%pectiv cu 0 zile,lin- (0) al art- 7 a $o%t introdu% de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- A (/) =up e"pirarea termenului %tabilit de le:e pentru emiterea autoriza#iei 5i &n lip%a unei comunicri %cri%e din partea autorit#ii admini%tra#iei publice4 %olicitantul poate de%$a%ura activitatea4 pre%ta %erviciul %au e"ercita pro$e%ia pentru care %@a %olicitat autorizarea(2) 3entru ob#inerea documentului o$icial prin care %e permite de%$5urarea activit#ii4 pre%tarea %erviciului %au e"ercitarea pro$e%iei4 %olicitantul %e poate adre%a autorit#ii &n cauza %au direct in%tan#ei ?udectore5ti,R!- 6 (/) 8n %itua#ia &n care %olicitantul %@a adre%at4 potrivit art- A alin- (2)4 autorit#ii admini%tra#iei publice &n cauza4 ace%ta &i aduce la cuno%tinta e"i%tenta cazului de aprobare tacit cu privire la autoriza#ie 5i %olicita eliberarea documentului o$icial prin care %e permite de%$5urarea unei activit#i4 pre%tarea unui %erviciu %au e"ercitarea unei pro$e%ii(2) 8n cazul &n care autoritatea admini%tra#iei publice re%pectiva nu r%punde %au re$uza %a elibereze documentul o$icial prin care %e permite de%$5urarea unei activit#i4 pre%tarea unui %erviciu %au e"ercitarea unei pro$e%ii4 %olicitantul %e poate adre%a in%tan#ei ?udectore5ti potrivit procedurii %tabilite prin prezenta ordonanta de ur:enta,R!- . (/) 8n %itua#ia &n care %olicitantul %e adre%eaz direct in%tan#ei ?udectore5ti4 potrivit art- A alin- (2)4 parcur:erea procedurii prevzute la art- 6 nu e%te obli:atorie(2) +ererea de c>emare &n ?udecata a autorit#ii admini%tra#iei publice av9nd ca obiect con%tatarea aprobrii tacite %e introduce la in%tanta ?udectorea%c de contencio% admini%trativ competenta(3) )n%tanta va %olu#iona cererea &n termen de cel mult 30 de zile de la primirea ace%teia4 cu citarea pr#ilor3articiparea procurorului e%te obli:atorie(4) +ererea e%te %cutit de ta"a de timbru,lin- (3) al art- . a $o%t modi$icat de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- /0 (/) Reclamantul depune la in%tanta4 ane"at la cererea de c>emare &n ?udecata4 copia cererii de autorizare purt9nd numrul 5i data &nre:i%trrii la autoritatea admini%tra#iei publice parate4 &n%o#it de intrea:a documenta#ie depu%a la acea%ta(2) ,utoritatea admini%tra#iei publice poate invoca &n aprarea %a e"i%tenta unui r%pun% adre%at %olicitantului autoriza#iei &n termenul prevzut de le:e %au4 dup caz4 a noti$icrii tran%mi%e potrivit art- 7 alin- (4),lin- (/) al art- /0 a $o%t modi$icat de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- // (/) =ac in%tanta con%tata e"i%tenta r%pun%ului autorit#ii admini%tra#iei publice %au4 dup caz4 a noti$icrii tran%mi%e potrivit art- 7 alin- (4)4 purt9nd data po5tei de la locul de e"pediere a core%pondentei %au data la care %olicitantul a luat cuno%tinta de r%pun%4 anterioare e"pirrii termenului le:al pentru emiterea autoriza#iei4 re%pin:e cererea reclamantului(2) 8n cazul &n care in%tanta con%tata &ndeplinirea condi#iilor prevzute de prezenta ordonanta de ur:enta privind aprobarea tacit4 pronun#a o >otr9re prin care obli:a autoritatea admini%tra#iei publice %a elibereze documentul

o$icial prin care %e permite %olicitantului %a de%$5oare o anumit activitate4 %a pre%teze un %erviciu %au %a e"ercite o pro$e%ie(3) Botr9rile %e redacteaz &n termen de /0 zile de la pronun#are 5i %unt irevocabile,R!- /2 (/) =ac4 &n urma admiterii ac#iunii4 autoritatea admini%tra#iei publice nu &ndepline5te obli:a#ia prevzut la art// alin- (2) &n termenul %tabilit prin >otr9rea ?udectorea%c4 la cererea reclamantului4 in%tanta poate obli:a conductorul autorit#ii admini%tra#iei publice &n %arcina creia %@a %tabilit obli:a#ia la plata unei amenzi ?udiciare reprezent9nd 20C din %alariul minim net pe economie pentru $iecare zi de &nt9rziere4 precum 5i la plata unor de%p:ubiri pentru daunele cauzate prin &nt9rziere(2) +ererea %e ?udeca de ur:enta 5i e%te %cutit de ta"a de timbru(3) Botr9rea poate $i atacat cu recur%4 &n termen de 0 zile de la pronun#are,R!- /3 (/) =ac %e %olicita aplicarea amenzii ?udiciare prevzute la art- /2 alin- (/)4 conductorul autorit#ii admini%tra#iei publice poate c>ema &n :aran#ie per%oanele vinovate de nee"ecutarea >otr9rii(2) 3entru recuperarea de%p:ubirilor acordate potrivit art- /2 alin- (/) 5i %uportate de autoritatea admini%tra#iei publice4 conductorul ace%teia poate introduce ac#iune4 potrivit dreptului comun4 impotriva celor vinova#i de nee"ecutarea >otr9rii4 dac prin le:e nu %e di%pune alt$el,R!- /4 (/) +on%tituie abatere di%ciplinar4 dac nu a $o%t %v9r5it &n a%t$el de condi#ii &nc9t4 potrivit le:ii penale4 %a con%tituie in$rac#iune4 $apta $unc#ionarului public %au a per%onalului contractual din vina cruia autoritatea admini%tra#iei publice nu a r%pun% &n termenul prevzut de le:e4 aplic9ndu@%e procedura aprobrii tacite pentru acordarea %au re&nnoirea unei autoriza#ii4 5i %e %anc#ioneaz potrivit e:ii nr- /66D/... privind 1tatutul $unc#ionarilor publici4 cu modi$icrile 5i completrile ulterioare4 %au4 dup caz4 potrivit le:i%la#iei muncii(2) *apta prevzut la alin- (/) poate an:a?a 5i r%punderea civil4 patrimonial %au penal4 dup caz4 a $unc#ionarului public,rt- /4 a $o%t modi$icat de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- /0 *apta unei per%oane de a invoca &n $ata unei autorit#i %au in%titu#ii publice e"i%tenta unei autorizari ca urmare a procedurii aprobrii tacite4 omitand cu 5tiin#a prezentarea r%pun%ului %au a noti$icrii primite &n cadrul proce%ului de autorizare potrivit art- 7 alin- (4)4 con%tituie in$rac#iunea de $al% &n declara#ii 5i %e pedep%e5te potrivit +odului penal,R!- /0E/ *apta $unc#ionarului public care4 av9nd cuno%tinta de %olicitarea de autorizare 5i de documenta#ia ace%teia4 cu buna 5tiin#a nu %olu#ioneaz cererea &n termenul prevzut de le:e 5i $ace %a intervin prezum#ia le:al a aprobrii tacite con%tituie in$rac#iune 5i %e pedep%e5te cu &nc>i%oare de la / la 0 ani,rt- /0E/ a $o%t introdu% de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- /0E2 E"ercitarea activit#ilor prevzute la art- 2 alin- (/) &n a$ar autorizrii e"pre%e a autorit#ii publice competente con%tituie in$rac#iunea prevzut de art- 26/ din +odul penal 5i %e pedep%e5te cu &nc>i%oare de la 2 la 0 ani,rt- /0E2 a $o%t introdu% de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- /7 (/) 8n cazul &n care4 dup ob#inerea documentului o$icial prin care %e permite de%$5urarea unei activit#i4 pre%tarea unui %erviciu %au e"ercitarea unei pro$e%ii4 autoritatea admini%tra#iei publice con%tata ne&ndeplinirea unor condi#ii importante prevzute pentru eliberarea autoriza#iei4 nu va putea anula documentul4 ci va noti$ica titularului4 &n cel mult 3 luni de la data e"pirrii termenului le:al pentru emiterea autoriza#iei4 nere:ularit#ile con%tatate4 modul de remediere a tuturor de$icien#elor identi$icate4 precum 5i termenul &n care titularul trebuie %a re%pecte acea%ta obli:a#ie- ,ce%t termen nu poate $i mai mic de 30 de zile(2) ,utoritatea admini%tra#iei publice va anula documentul o$icial prin care %e permite de%$5urarea unei activit#i4 pre%tarea unui %erviciu %au e"ercitarea unei pro$e%ii4 acordat potrivit procedurii re:lementate de prezenta ordonanta de ur:enta4 &n cazul &n care con%tata ne&ndeplinirea unor condi#ii care aduc o :rava atin:ere intere%ului public4 %i:uran#ei na#ionale4 ordinii %au %nt#ii publice 5i care nu pot $i remediate %au &n cazul &n care de$icientele identi$icate nu au $o%t remediate &n termenul %tabilit potrivit alin- (/)(3) )mpotriva actului admini%trativ prin care %e anuleaz documentul o$icial titularul %e poate adre%a in%tan#ei de contencio% admini%trativ competente,R!- /7E/ ,utorit#ile admini%tra#iei publice competente au obli:a#ia de a controla modul de de%$5urare a activit#ilor e$ectuate pe baza aprobrii tacite 5i de a lua m%urile le:ale ce %e impun,rt- /7E/ a $o%t introdu% de EGE, nr- 467 din /6 noiembrie 2003 publicat &n '(N)!(RU (*)+), nr- 62A din 22 noiembrie 2003-

,R!- /A 3rocedura aprobrii tacite %e aplica cererilor de autorizare depu%e dup intrarea &n vi:oare a prezentei ordonan#e de ur:enta,R!- /6 3revederile prezentei ordonan#e de ur:enta %e aplica la /0 zile de la data publicrii &n 'onitorul ($icial al Rom9niei4 3artea )-

3R)'@')N)1!RU ,=R),N N,1!,1E +ontra%emneaz; p- 'ini%trul ?u%ti#iei4 +ri%tina !arcea4 %ecretar de %tat 'ini%trul dezvoltrii 5i pro:nozei4 G>eor:>e Romeo eonard +azan Fucure5ti4 /6 aprilie 2003- Nr- 2A-