Sunteți pe pagina 1din 6

ORDONAN DE URGEN nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modifi !re! "i omp#et!re! $e%ii nr.

35&'2004 pri(ind simp#ifi !re! form!#it)*i#or #! +nre%istr!re! +n re%istru# omer*u#ui ! perso!ne#or fi,i e- !so i!*ii#or f!mi#i!#e "i perso!ne#or .uridi e- +nre%istr!re! fis !#) ! ! estor!- pre um "i #! !utori,!re! fun *ion)rii perso!ne#or .uridi e
Pentru transpunerea acquisului comunitar i armonizarea cadrului legislativ cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene se impune constituirea unui cadru juridic adecvat pentru stimularea spiritului antreprenorial, prin simplificarea i accelerarea procedurilor de nregistrare a comercianilor. n temeiul art. 11 alin. !"# din $onstituia %om&niei, republicat', Gu(ernu# Rom/niei adopt' prezenta ordonan' de urgen'.
Art. 0

(egea nr. 35&'2004 privind simplificarea formalit'ilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal' a acestora, precum i la autorizarea funcion'rii persoanelor juridice, publicat' n )onitorul *ficial al %om&niei, Partea +, nr. ,-. din 1- septembrie /00", se modific' i se completeaz' dup' cum urmeaz'1 1.2rticolul 1 va avea urm'torul cuprins1 32rt. 1 4n scopul simplific'rii procedurilor administrative i promov'rii calit'ii serviciilor se instituie prezenta procedur' de nmatriculare n registrul comerului i de nregistrare fiscal' a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, precum i de autorizare a funcion'rii pe baza declaraiilor5tip pe propria r'spundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaia s' cear' nmatricularea n registrul comerului.3 2.2rticolul / va avea urm'torul cuprins1 32rt. / 6ociet'ile comerciale, societ'ile i companiile naionale, grupurile de interes economic, regiile autonome i organizaiile cooperatiste, sucursalele nfiinate de acestea, precum i alte persoane juridice care se nregistreaz' n registrul comerului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite n sensul prezentei legi solicitani.3 3.2rticolul " va avea urm'torul cuprins1 32rt. " 2utorizarea funcion'rii solicitanilor se face cu ndeplinirea procedurii prev'zute de prezenta lege i de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.3 4.2rticolul va avea urm'torul cuprins1 32rt. !1# Prin autorizarea funcion'rii, n sensul prezentei legi, se nelege asumarea de c'tre solicitant a responsabilit'ii privitoare la legalitatea desf'ur'rii activit'ilor declarate. !/# 2ctivit'ile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al proteciei mediului de c'tre autorit'ile competente de protecia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare i lista activit'ilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului i gospod'ririi apelor, n termen de -0 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.3 5.2lineatele !/# i !"# ale articolului 7 vor avea urm'torul cuprins1

3!/# 6olicitarea efectu'rii nregistr'rii n registrul comerului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal de c'tre fondatori, administratori sau de reprezentanii acestora, precum i de orice persoan' interesat', n condiiile legii, prin ntocmirea cererii de nregistrare. ..................................... !"# 6olicitanii prev'zui la art. / dob&ndesc personalitate juridic', conform legii, de la data nregistr'rii n registrul comerului a nc8eierii judec'torului5delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii i nmatricularea, dac' legea nu dispune altfel.3 2.2lineatele !1# i !-# ale articolului , vor avea urm'torul cuprins1 32rt. , !1# (a nmatriculare solicitanilor li se elibereaz' certificatul de nregistrare conin&nd num'rul de ordine din registrul comerului i codul unic de nregistrare atribuit de )inisterul 9inanelor Publice, nsoit de nc8eierea judec'torului5delegat, precum i de alte acte prev'zute de prezenta lege. !-# :ermenul de eliberare a certificatului de nregistrare i, dup' caz, a certificatului de nscriere de meniuni este de - zile, respectiv zile, calculat de la data nregistr'rii cererii potrivit dispoziiilor $odului de procedur' civil', dac' judec'torul5delegat nu dispune altfel.3 7.2lineatul !-# al articolului . va avea urm'torul cuprins1 3!-# Pe parcursul e;istenei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcionare, dizolvare, reorganizare, lic8idare, insolven', reorganizare judiciar', faliment sau suspendare temporar' a activit'ii, se face cu e;trasul de registru emis de oficiul registrului comerului de pe l&ng' tribunal, valabil -0 de zile de la data emiterii.3 3.2lineatul ! # al articolului . se abrog'. &.2rticolul 10 va avea urm'torul cuprins1 32rt. 10 6olicitarea nregistr'rii fiscale se face prin depunerea cererii de nregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal, iar atribuirea codului unic de nregistrare de c'tre )inisterul 9inanelor Publice este condiionat' de admiterea cererii de nregistrare n registrul comerului de c'tre judec'torul5delegat.3 10.2lineatul !/# al articolului 11 va avea urm'torul cuprins1 3!/# Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. !1# )inisterul 9inanelor Publice atribuie, n termen de ma;imum , ore, codul unic de nregistrare.3 11.2rticolul 1 va avea urm'torul cuprins1 32rt. 1 !1# 4n vederea eliber'rii de c'tre biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal a certificatului de nregistrare conin&nd codul unic de nregistrare sau, dup' caz, a certificatului de nscriere de meniuni, solicitantul are obligaia s' depun', o dat' cu cererea de nregistrare i actele doveditoare, declaraia5tip pe propria r'spundere, semnat' de asociai sau de administratori, din care s' rezulte, dup' caz, c'1 a# persoana juridic' nu desf'oar', la sediul social sau la sediile secundare, activit'ile declarate, o perioad' de ma;imum - ani< b# persoana juridic' ndeplinete condiiile de funcionare prev'zute de legislaia specific' n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor !P.6.+.#, sanitar, sanitar5veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii, pentru activit'ile precizate n declaraia5tip. !/# *rice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal o nou' declaraie5tip pe propria r'spundere corespunz'toare modific'rilor intervenite.

!-# *ficiul registrului comerului de pe l&ng' tribunal nregistreaz' n registrul comerului datele din declaraiile5tip prev'zute la alin. !1# i !/#.3 12.2rticolul 17 se abrog'. 13.2rticolul 1= va avea urm'torul cuprins1 32rt. 1= !1# Procedura de autorizare a funcion'rii pe baza declaraiei5tip pe propria r'spundere se desf'oar' prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal, la care solicitantul are obligaia nregistr'rii sediului social sau secundar. !/# *ficiile registrului comerului de pe l&ng' tribunale, prin birourile unice, efectueaz' urm'toarele activit'i1 a# primesc, verific' i nregistreaz' cererile de nregistrare i actele depuse n susinerea acestora, precum i declaraiile5tip prev'zute la art. 1 < b# ncaseaz' ta;ele i tarifele pentru operaiunile efectuate de oficiile registrului comerului de pe l&ng' tribunale, precum i cele datorate altor autorit'i implicate n procedura de nregistrare< c# in n sistem computerizat evidena declaraiilor5tip prev'zute la art. 1 < d# transmit autorit'ilor publice competente declaraiile5tip prev'zute la art. 1 , n copie, i, pe cale electronic', datele de identificare ale persoanelor juridice nregistrate n registrul comerului< e# completeaz' i emit n termen certificatele constatatoare privind nregistrarea declaraiilor5tip prev'zute la art. 1 , potrivit prezentei legi< f# urm'resc termenele prev'zute de prezenta lege i elibereaz' solicitanilor certificatele de nregistrare, certificatele de nscriere de meniuni, nc8eierile judec'torului5delegat, precum i certificatele constatatoare prev'zute la lit. e#.3 14.>up' articolul 1= se introduc trei noi articole, articolele 1= 1, 1=/ i 1=-, cu urm'torul cuprins1 32rt. 1=1 !1# ?iroul unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal, pe baza declaraiilor5tip prev'zute la art. 1 , elibereaz' solicitanilor certificate constatatoare care atest' c'1 a# s5a nregistrat declaraia5tip pe propria r'spundere, din care rezult' c' la sediul social sau secundar nu se desf'oar' activit'ile prev'zute n actul constitutiv sau modificator< b# s5a nregistrat declaraia5tip pe propria r'spundere, din care rezult' c' sunt ndeplinite condiiile de funcionare prev'zute de legislaia specific' n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor !P.6.+.#, sanitar, sanitar5veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii, pentru activit'ile declarate< c# s5a nregistrat declaraia5tip pe propria r'spundere, din care rezult' modific'rile intervenite fa' de declaraia5tip anterioar'. !/# $ertificatele constatatoare prev'zute la alin. !1# lit. a# i b# se elibereaz' o dat' cu certificatul de nregistrare sau certificatul de nscriere de meniuni. !-# Pentru sediul social i pentru fiecare sediu secundar se va elibera c&te un certificat constatator care atest' c' s5au nregistrat declaraiile5tip prev'zute la art. 1 . !"# $ertificatele constatatoare prev'zute la alin. !1# au regimul prev'zut la art. " din (egea nr. 22'1&&0 privind registrul comerului, republicat', cu modific'rile i complet'rile ulterioare. 2rt. 1=/ !1# 4n vederea efectu'rii controlului de c'tre autorit'ile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 1 , oficiul registrului comerului de pe l&ng' tribunal transmite acestora copiile declaraiilor5tip i, pe cale electronic', datele de identificare ale persoanelor juridice, n termen de - zile de la data nregistr'rii n registrul comerului. !/# 2utorit'ile publice competente prev'zute la alin. !1# sunt1

5 brig'zile i grupurile de pompieri militari din subordinea )inisterului 2dministraiei i +nternelor< 5 direciile de s'n'tate public' teritoriale din subordinea )inisterului 6'n't'ii sau ministerele cu reea proprie de s'n'tate public'< 5 2utoritatea @aional' 6anitar' Aeterinar' i pentru 6igurana 2limentelor sau ministerele cu reea sanitar' veterinar' proprie< 5 autorit'ile publice teritoriale de protecie a mediului din subordinea )inisterului )ediului i Bospod'ririi 2pelor< 5 inspectoratele teritoriale de munc' din subordinea )inisterului )uncii, 6olidarit'ii 6ociale i 9amiliei. 2rt. 1=!1# 4n cazul n care autorit'ile publice competente constat' c' nu sunt ndeplinite condiiile legale de funcionare, notific' acest fapt solicitantului, la sediul nregistrat, acord&nd un termen de remediere a neregularit'ilor constatate. :ermenul curge de la data primirii notific'rii i poate fi prelungit la cererea e;pres' a solicitantului, adresat' autorit'ii publice competente. !/# 4n cazul n care neregularit'ile nu sunt remediate, autorit'ile publice competente notific' oficiului registrului comerului de pe l&ng' tribunal actul prin care s5a interzis desf'urarea activit'ii, n termen de - zile de la emiterea acestuia, pentru a fi nregistrat din oficiu n registrul comerului.3 15.2rticolele 1,5/" se abrog'. 12.2rticolul / va avea urm'torul cuprins1 32rt. / *ficiile registrului comerului de pe l&ng' tribunale asigur' condiiile necesare pentru ar8ivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcion'rii pe baza declaraiei5tip pe propria r'spundere.3 17.2rticolul /7 va avea urm'torul cuprins1 32rt. /7 P&n' la data de -1 decembrie /00", persoanele juridice prev'zute la art. /, care, p&n' la data intr'rii n vigoare a prezentei legi, nu au presc8imbat certificatul de nmatriculare i cel de nregistrare fiscal', au obligaia de a solicita la oficiul registrului comerului de pe l&ng' tribunalul din judeul n a c'rui raz' au sediul social sau secundar presc8imbarea acestora cu noul certificat de nregistrare conin&nd codul unic de nregistrare.3 13.2rticolul /= va avea urm'torul cuprins1 32rt. /= Procedura stabilit' prin prezenta lege pentru autorizarea funcion'rii pe baza declaraiilor5tip pe propria r'spundere se aplic' n mod corespunz'tor i presc8imb'rilor prev'zute la art. /7.3 1&.2rticolul /, se abrog'. 20.2rticolul /. va avea urm'torul cuprins1 32rt. /. 4n cadrul procedurii de presc8imbare, declaraiile5tip pe propria r'spundere prev'zute la art. 1 se depun la oficiul registrului comerului de pe l&ng' tribunalul din judeul unde se solicit' presc8imbarea.3 21.2rticolul -- va avea urm'torul cuprins1 32rt. -4n cadrul oficiilor registrului comerului de pe l&ng' tribunale se desf'oar' activit'i de asisten' acordate solicitanilor, la cererea i pe c8eltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare nregistr'rii n registrul comerului a actelor constitutive sau modificatoare.3

22.2lineatul !/# al articolului -" va avea urm'torul cuprins1 3!/# 6erviciile de asisten' se acord', la cererea i pe c8eltuiala solicitantului, nainte de depunerea cererii de nregistrare la oficiul registrului comerului de pe l&ng' tribunal.3 23.(itera b# a alineatului !1# al articolului - va avea urm'torul cuprins1 3b# ndrumarea pentru completarea corect' a cererii de nregistrare i a formularelor tipizate specifice activit'ii registrului comerului<3 24.2rticolul -, va avea urm'torul cuprins1 32rt. -, Pentru operaiunile efectuate de oficiile registrului comerului de pe l&ng' tribunale, nivelul ta;elor se stabilete prin 8ot'r&re a Buvernului, la propunerea )inisterului Custiiei.3 25.2lineatele !1#, !/# i !"# ale articolului "1 vor avea urm'torul cuprins1 32rt. "1 !1# $onstituie contravenie i se sancioneaz', potrivit legii, cu amend' cuprins' ntre 10.000.000 lei i 100.000.000 lei, desf'urarea oric'rei activit'i de c'tre persoanele juridice prev'zute la art. / cu nerespectarea prevederilor prezentei legi. !/# $onstatarea contraveniei i aplicarea sanciunii prev'zute la alin. !1# se realizeaz' de organele de control ale autorit'ilor publice competente prev'zute la art. 1=/ alin. !/#. !"# Pierderea de c'tre oficiile registrului comerului de pe l&ng' tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancioneaz' cu amend' judiciar' de la 00.000 lei la .000.000 lei, prin nc8eiere pronunat' de judec'torul5delegat.3 22.2lineatele !-#, !"#, !7# i !,# ale articolului "- se abrog'. 27.2lineatul !=# al articolului "- va avea urm'torul cuprins1 3!=# )odelul e;trasului de registru prev'zut la art. . alin. !-#, precum i al certificatelor constatatoare prev'zut la art. 1=1 alin. !1# se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei.3 23.2lineatele !1# i !-# ale articolului "" vor avea urm'torul cuprins1 32rt. "" !1# $ererile de nregistrare, mpreun' cu documentele nsoitoare prev'zute de reglement'rile n vigoare, precum i declaraiile5tip prev'zute la art. 1 pot fi transmise i prin coresponden' cu valoare declarat', data primirii fiind considerat' data nregistr'rii cererii. .................................. !-# $omunicarea de c'tre oficiile registrului comerului de pe l&ng' tribunale a actelor i orice alt' coresponden' cu solicitanii se pot face i prin pot', la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat n cererea de nregistrare.3 2&.2lineatul !1# al articolului "7 se abrog'.
Art. 00

415Prezenta ordonan' de urgen' intr' n vigoare la -0 de zile de la data public'rii n )onitorul *ficial al %om&niei, Partea +, cu e;cepia pct. /. al art. +, care intr' n vigoare la data public'rii prezentei ordonane de urgen'. 425(a -0 de zile de la publicarea prezentei ordonane de urgen' intr' n vigoare (egea nr. 35&'2004 privind simplificarea formalit'ilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal' a acestora, precum i la autorizarea funcion'rii persoanelor juridice, publicat' n )onitorul *ficial al %om&niei, Partea +, nr. ,-. din 1- septembrie /00". 5DDDD5
P%+)5)+@+6:%U

ADR0AN N67A6E $ontrasemneaz'1 )inistrul justiiei, 8risti!n Di! ones u Preedintele 2geniei @aionale pentru 4ntreprinderi )ici i )ijlocii i $ooperaie, Eu%en O(idiu 89iro(i i )inistrul finanelor publice, :i9!i Ni o#!e 7)n)ses u

Publicat n )onitorul *ficial cu num'rul .-/ din data de 1/ octombrie /00"