Sunteți pe pagina 1din 498

MINISTERUL MUNCII

!I
SOLIDARIT"#II SOCIALE

MINISTERUL S"N"T"#II
!I
FAMILIEI

NORME GENERALE
DE
PROTEC#IE A MUNCIIMultiplicarea acestor norme f$r$ autorizare este interzis$

2002
4

MINISTERUL MUNCII !I
SOLIDARIT"#II SOCIALE
Nr. 508 din 20 noiembrie 2002

MINISTERUL S"N"T"#II
!I FAMILIEI
Nr. 933 din 25 noiembrie 2002


ORDIN

privind aprobarea Normelor generale de protec%ie a muncii


Avnd n vedere prevederile art. 5, alin. (1) !i ale art. 6, alin. (1),
din Legea protec"iei muncii nr. 90/1996 republicat#,
n temeiul art. 7 !i art. 14, lit. D pct. 2 din Hot#rrea Guvernului
nr. 4/2001, privind organizarea !i func"ionarea Ministerului Muncii !i
Solidarit#"ii Sociale, cu modific#rile ulterioare !i ale art. 3, pct. 28 din
Hot#rrea Guvernului nr. 22/2001, privind organizarea !i func"ionarea
Ministerului S#n#t#"ii !i Familiei, cu modific#rile ulterioare,
v#znd Referatul comun de aprobare nr. 1.882 din 3 octombrie
2002 al Direc"iei securit#"ii !i s#n#t#"ii n munc# din cadrul Ministerului
Muncii !i Solidarit#"ii Sociale !i nr. DB 11.602 din 21 octombrie 2002 al
Direc"iei generale de s#n#tate public# din cadrul Ministerului S#n#t#"ii !i
Familiei,
ministrul muncii &i solidarit$%ii sociale &i ministrul s$n$t$%ii &i
familiei emit urm#torul:

ORDIN

Art.'. Se aprob# Normele generale de protec"ie a muncii, prev#zute n
anexa care face parte integrant# din prezentul ordin.

Art.2. Normele prev#zute la art. 1 intr# n vigoare de la data public#rii
prezentului ordin n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ncepnd cu aceea!i dat#, se abrog#: Normele generale de
protec"ie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii !i protec"iei
sociale !i al ministrului s#n#t#"ii nr. 578/DB 5.840/1996, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 344 din 16 decembrie 1996;
Ordinul ministrului s#n#t#"ii nr. 1.957/1995 privind aprobarea Normelor
de medicina muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 60 bis din 26 martie 1996; Ordinul ministrului s#n#t#"ii !i familiei nr.
761/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la
4
angajarea n munc#, examenul medical de adaptare, controlul medical
periodic !i examenul medical la reluarea muncii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 836 din 27 decembrie 2001; Ordinul
ministrului s#n#t#"ii !i familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor
de medicina muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 622 din 3 octombrie 2001.

Art.3. Normele generale de protec"ie a muncii sunt obligatorii pentru
toate activit#"ile din economia na"ional# !i se difuzeaz# celor interesa"i
prin Institutul Na"ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec"ia Muncii
I.N.C.D.P.M. Bucure!ti.


Ministrul muncii &i solidarit$%ii
sociale,

Marian Srbu

Ministrul s$n$t$%ii &i familiei,


Daniela Barto&5
CUPRINS


TITLUL I
Dispozi%ii generale .

TITLUL II


15


Organizarea protec%iei muncii la nivelul angajatorilor

17

CAPITOLUL I Obliga%iile angajatorului privind
securitatea &i s$n$tatea n munc$ .....

17
CAPITOLUL II Obliga%iile &i drepturile angaja%ilor privind
securitatea &i s$n$tatea n munc$

21
CAPITOLUL III Principii &i criterii de organizare .......... 24
CAPITOLUL IV Organizarea compartimentului de
protec%ie a muncii .......................

25
Sec!iunea " Generalit#!i 25
Sec!iunea 2 Organizarea serviciului de securitate a
muncii ..

27
Sec!iunea 3 Organizarea structurilor medicale de
medicina muncii ...

28
CAPITOLUL V Organizarea Comitetului de Securitate
&i S$n$tate n Munc$ .................

31
CAPITOLUL VI Angajarea &i repartizarea personalului
la locurile de munc$; examenele
medicale la angajare &i periodice...........


32
Sec!iunea " Prevederi generale ... 32
Sec!iunea 2 Examenul medical la angajarea n munc# .. 34
Sec!iunea 3 Controlul medical de adaptare $i controlul
medical periodic .

36
Sec!iunea 4 Examenul medical la reluarea activit#!ii 37
Sec!iunea 5 Consulta!ii spontane . 37
Sec!iunea 6 Recurs la concluzia medicului de
medicina muncii privind aptitudinea sau
inaptitudinea n munc#


38
Sec!iunea 7 Prevederi finale . 38
CAPITOLUL VII Preg$tirea &i instruirea personalului..... 40
Sec!iunea " Generalit#!i 40
Sec!iunea 2 Instructajul introductiv general.. 42
6

Sec!iunea 3 Instructajul la locul de munc# 43
Sec!iunea 4 Instructajul periodic . 44
CAPITOLUL VIII Formarea &i perfec%ionarea
personalului specializat ..........................

45
Sec!iunea " Generalit#!i 45
Sec!iunea 2 Formarea personalului specializat 46
Sec!iunea 3 Perfec!ionarea personalului ... 47
CAPITOLUL IX Metode &i mijloace de propagand$ ....... 47
CAPITOLUL X Dotarea cu echipament individual de
protec%ie &i echipament individual de
lucru


49
CAPITOLUL XI Acordarea materialelor igienico-sanitare
&i a alimenta%iei de protec%ie ...

53
TITLUL III
Sarcinile de munc$

55
CAPITOLUL I Conceperea &i repartizarea sarcinilor
de munc$ .

55
CAPITOLUL II Organizarea timpului de munc$ &i de
odihn$, munca n schimburi .........

55
CAPITOLUL III Efortul fizic ............................................. 56
CAPITOLUL IV Efortul mental ......................................... 59
CAPITOLUL V Munca femeilor ................................... 61
CAPITOLUL VI Munca tinerilor ....................................... 64
TITLUL IV
Cl$diri &i alte construc%ii .

68
CAPITOLUL I Obliga%ii generale ale proiectantului,
executantului, beneficiarului .............

68
CAPITOLUL II Amplasarea cl$dirilor, depozitelor &i a
altor tipuri de construc%ii ...........

70
CAPITOLUL III C$i de circula%ie ...................................... 71
CAPITOLUL IV n$l%imea cl$dirilor, dimensionarea
suprafe%elor &i a volumului de lucru .....

73
CAPITOLUL V Instala%ii tehnicoutilitare ................... 74
CAPITOLUL VI Dot$ri socialsanitare, puncte de prim
ajutor, necesarul de ap$ potabil$,
colectarea &i ndep$rtarea reziduurilor.


74
CAPITOLUL VII Loc de munc$ .......................................... 76
7

Sec!iunea " Generalit#!i ... 76
Sec!iunea 2 Principii ergonomice n organizarea
locului de munc# ..

77
Sec!iunea 3 Semnalizarea de securitate $i/sau
s#n#tate la locurile de munc#

79
Sec!iunea 4 Loc de munc# pentru lucrul n condi!ii de
izolare

81
Sec!iunea 5 Locuri de munc# n $antiere temporare $i
mobile ..

82
Sec!iunea 6 Locuri de munc# aflate n atmosfere
poten!ial explozive

83
CAPITOLUL VIII Nave de pescuit ....................................... 87
TITLUL V
Echipamente tehnice

90
CAPITOLUL I Prevederi comune ................................... 90
CAPITOLUL II Principii ergonomice de proiectare &i
utilizare

98
CAPITOLUL III Sisteme de comand$ ............................... 100
CAPITOLUL IV Echipamentele tehnice mobile, cu sau
f$r$ autopropulsie ..........................

101
CAPITOLUL V Instala%ii &i echipamente electrice ......... 104
Sec!iunea " Generalit#!i 104
Sec!iunea 2 M#suri de protec!ie mpotriva pericolului
de electrocutare .

105
Sec!iunea 3 Proiectarea, executarea $i montarea
instala!iilor $i echipamentelor electrice ..

107
Sec!iunea 4 Exploatarea instala!iilor $i
echipamentelor electrice .

111
CAPITOLUL VI Instala%ii sub presiune, de ridicat &i de
transportat ..............................

116
Sec!iunea " Generalit#!i 116
Sec!iunea 2 Instala!ii de ridicat sarcini.. 116
CAPITOLUL VII Echipamente tehnice prev$zute pentru
lucrul temporar la n$l%ime ...........

120
Sec!iunea " Generalit#!i 120
Sec!iunea 2 Utilizarea sc#rilor 121
Sec!iunea 3 Utilizarea schelelor .. 122
8

Sec!iunea 4 Tehnici de acces $i de pozi!ionare cu
ajutorul frnghiilor ..

123
CAPITOLUL VIII. Echipamente pentru fluide energetice .. 124
CAPITOLUL IX Echipamente portabile &i unelte
manuale ..

125
TITLUL VI
Mediul de munc$ .

127
CAPITOLUL I Agen%i chimici ......................................... 127
Sec!iunea " Generalit#!i 127
Sec!iunea 2 Azbest . 136
CAPITOLUL II Agen%i cancerigeni &i mutageni ............. 140
CAPITOLUL III Agen%i biologici ....................................... 148
CAPITOLUL IV Microclimat ............................................. 158
CAPITOLUL V Ventilare industrial$ .............................. 163
CAPITOLUL VI Iluminat ............................................... 168
CAPITOLUL VII Zgomot ................................................ 172
CAPITOLUL VIII Vibra%ii ................................................ 180
CAPITOLUL IX Ultrasunete .......................................... 181
CAPITOLUL X Radia%ii neionizante ............................... 182
Sec!iunea " Radia!ii ultraviolete . 182
Sec!iunea 2 Radia!ii din spectrul vizibil $i infraro$u
apropiat (400 - "400 nm).

183
Sec!iunea 3 Radia!ii laser . 183
Sec!iunea 4 Cmpuri electrice $i magnetice statice ... 184
Sec!iunea 5 Cmpuri electrice $i magnetice variabile
n timp $i cmpuri electromagnetice pn#
la 300 GHz .


185
CAPITOLUL XI Presiune atmosferic$ crescut$ ............... 188
ANEXE
.......................................................... 191
ANEXA Nr. 1 Terminologie ............................................ 193
ANEXA Nr. 2 Tabel cu bolile profesionale cu declarare
obligatorie.....................

209
ANEXA Nr. 3 Bolile legate de profesie !i principalele
lor cauze poten"iale.......

214
ANEXA Nr. 4 Solicitare pentru examenul medical de
angajare.........................

215
ANEXA Nr. 5 Fi!a de expunere la riscuri profesionale.... 216
ANEXA Nr. 6 Dosar medical............................................ 218
9

ANEXA Nr. 7 Examenul medical la angajare !i
controlul medical periodic.....

221
ANEXA Nr. 8 Fi!# de aptitudine...................................... 297
ANEXA Nr. 9 Tabel pentru evaluarea riscurilor n
vederea selec"ion#rii echipamentului
individual de protec"ie...............................


298
ANEXA Nr. 10 List# orientativ# !i ne-exhaustiv# de
echipamente individuale de protec"ie........

300
ANEXA Nr. 11 List# orientativ# !i ne-exhaustiv# de
activit#"i !i sectoare de activitate care pot
necesita utilizarea echipamentelor
individuale de protec"ie..........303
ANEXA Nr. 12 Dot#ri social - sanitare. Normarea
nc#perilor social - sanitare n func"ie de
caracteristicile proceselor tehnologice......


308
ANEXA Nr. 13 Dot#ri social - sanitare. Normarea
lavoarelor, du!urilor, a cantit#"ii de ap#
cald# !i rece.......


313
ANEXA Nr. 14 Dot#ri social - sanitare. Normarea
cabinelor de closet !i a punctelor de
alimentare cu ap#..........


314
ANEXA Nr. 15 Dot#ri social - sanitare. Normarea
temperaturii aerului n nc#perile social
sanitare.............


315
ANEXA Nr. 16 Cerin"e de securitate !i s#n#tate pentru
locurile de munc# noi conform art. 224....

316
ANEXA Nr. 17 Cerin"e de securitate !i s#n#tate pentru
locurile de munc# aflate n folosin"#
conform art. 225....


327
ANEXA Nr. 18 Clasificarea locurilor n care pot ap#rea
atmosfere explozive

333
ANEXA Nr. 19 Cerin"e pentru mbun#t#"irea protec"iei
s#n#t#"ii !i securit#"ii angaja"ilor afla"i n
pericol poten"ial de atmosfere explozive...


335
ANEXA Nr. 20 Indicatoare de avertizare pentru locuri
unde pot ap#rea atmosfere explozive........

338
ANEXA Nr. 21 Cerin"e de securitate !i s#n#tate pentru
navele de pescuit noi.........

339
10

ANEXA Nr. 22 Cerin"e de securitate pentru navele de
pescuit existente................

348
ANEXA Nr. 23 Cerin"e de securitate !i s#n#tate privind
mijloacele de salvare !i supravie"uire.......

356
ANEXA Nr. 24 Cerin"e de securitate !i s#n#tate privind
echipamentele individuale de protec"ie.....

357
ANEXA Nr. 25 Limitele maxime admise ale curen"ilor prin
corpul omului, I
h
, considerate n calcule
pentru concep"ia !i stabilirea unor sisteme
de protec"ie mpotriva electrocut#rilor, n
func"ie de timpul de ntrerupere a protec"iei
de baz# t
b
, stabilit# conform documenta"iei
tehnice specifice.........


358
ANEXA Nr. 26 Limita maxim# admis# a tensiunii de lucru
pentru echipamentele tehnice portabile,
folosite n medii periculoase !i foarte
periculoase, n func"ie de m#sura de protec"ie
aplicat# mpotriva electrocut#rilor prin
atingere indirect# !i de tipul re"elei n care se
poate aplica m#sura de protec"ie respectiv#....


359
ANEXA Nr. 27 Limita maxim# admis# a tensiunii de
lucru pentru alimentarea corpurilor de
iluminat n func"ie de tipul corpului de
iluminat, de zona de amplasare a corpului
de iluminat !i de m#sura de protec"ie........
361
ANEXA Nr. 28 Limita maxim# admis# a tensiunii de
lucru pentru alimentarea echipamentelor
electrice mobile pentru sudare cu arc
electric, func"ie de partea din circuitul de
sudare considerat# !i m#sura de protec"ie
aplicat# pentru protejarea sudorului n
cazul atingerii p#r"ilor neizolate (de
exemplu, ale cle!telui de sudat)............364
ANEXA Nr. 29 Limita maxim# admis# a tensiunilor de
atingere !i de pas pentru instala"iile !i
echipamentele de joas# tensiune n func"ie
de categoria re"elei de alimentare, de zona
de amplasare a echipamentului (instala"iilor)
!i de timpul de ntrerupere n caz de defect...

365
11

ANEXA Nr. 30 Limita maxim# admis# a tensiunilor de
atingere !i de pas pentru echipamentele
(instala"iile) de nalt# tensiune, n func"ie de
tipul echipamentului, de zona de
amplasare, de tipul re"elei !i de timpul de
ntrerupere n caz de defect............

366
ANEXA Nr. 31 Valori limit# de expunere profesional#
pentru agen"ii chimici ...

368
ANEXA Nr. 32 Valori limit# admisibile pentru
pulberi.......
388
ANEXA Nr. 33 Limite biologice tolerabile (LBT)............. 389
ANEXA Nr. 34 Interdic"ii................................................... 394
ANEXA Nr. 35 Metod# de referin"# pentru m#surarea
concentra"iei de azbest n atmosfera
locului de munc#.......................................


395
ANEXA Nr. 36 Recomand#ri practice pentru supravegherea
clinic# a angaja"ilor expu!i la azbest..............

398
ANEXA Nr. 37 Lista indicativ# a tipurilor de activit#"i
profesionale.......................

399
ANEXA Nr. 38 Clasificarea agen"ilor biologici................. 400
ANEXA Nr. 39 Recomand#ri practice pentru
supravegherea medical# a angaja"ilor.......

418
ANEXA Nr. 40 Indica"ii privind m#surile !i nivelurile de
izolare............................

419
ANEXA Nr. 41 Izolare pentru procese industriale............. 422
ANEXA Nr. 42 Cod de conduit# recomandat pentru
vaccinare...........................

425
ANEXA Nr. 43 Valorile minime normate ale nivelurilor
de iluminare pentru lucr#ri executate n
spa"ii interioare..........

426
ANEXA Nr. 44 Valorile minime normate ale nivelurilor
de iluminare pentru lucr#rile executate n
spa"ii exterioare.....

430
ANEXA Nr. 45 Valorile minime normate ale nivelurilor
de iluminare medie pentru spa"iile de
circula"ie industriale exterioare


431
ANEXA Nr. 46 Limitele minime ale factorilor de
uniformitate a ilumin#rii n nc#peri de
lucru !i c#i de circula"ie.............


432
12

ANEXA Nr. 47 Indica"ii pentru m#surarea zgomotului...... 433
ANEXA Nr. 48 Indica"ii pentru verificarea auzului
angaja"ilor..............................

436
ANEXA Nr. 49 Direc"iile de ac"ionare ale vibra"iilor
mecanice asupra corpului omenesc...........

437
ANEXA Nr. 50 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# normal#.....438
ANEXA Nr. 51 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# normal#439
ANEXA Nr. 52 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
normal#............
440
ANEXA Nr. 53 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
normal#..........
441
ANEXA Nr. 54 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# crescut#.....442
ANEXA Nr. 55 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# crescut#.....443
ANEXA Nr. 56 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
crescut#.........
444
13

ANEXA Nr. 57 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
crescut#..........
445
ANEXA Nr. 58 Vibra"ii Limite maxime admise pentru
vibra"ii cu ac"iune local# transmise prin
sistemul mn#-bra"................................


446
ANEXA Nr. 59 Valorile maxime admise ale expunerii
energetice eficace (H
ef
) pentru radia"iile
ultraviolete cu ac"iune ocular# sau cutanat#,
n func"ie de lungi-mea de und# () !i
eficacitatea spectral# relativ# (S

).
447
ANEXA Nr. 60 Timpul de expunere zilnic# admis n
func"ie de iluminarea energetic# eficace
(W/cm
2
) pentru radia"iile ultraviolete
actinice ( : 180 - 315 nm) cu ac"iune
ocular# sau cutanat# .....
449
ANEXA Nr. 61 Radia"ii din spectrul vizibil !i infraro!u
apropiat (400 - 1400 nm)

450
ANEXA Nr. 62 Coeficien"ii de ponderare spectral# (B

,
R

) pentru evaluarea riscului de leziune


retinian#, prezentat de sursele de radia"ii
vizibile...............452
ANEXA Nr. 63 Radia"ii din domeniul infraro!u apropiat. 454
ANEXA Nr. 64 Limitele emisiei admise pentru produse
laser din clasa 1.................

455
ANEXA Nr. 65 Limitele emisiei admise pentru produsele
cu laser din clasa 2....

457
ANEXA Nr. 66 Limitele emisiei admise pentru produse
laser din clasa 3A.........

458
ANEXA Nr. 67 Limitele emisiei admisibile pentru
produse cu laser din clasa 3B

460
ANEXA Nr. 68 Factorii de corec"ie C
1
pn# la C
7
!i valorile
de tranzi"ie T
1
!i T
2
utiliza"i n anexele 64
pn# la 67..


462
ANEXA Nr. 69 Expunerea maxim# permis# (MPE) la
nivelul corneei pentru expunerea ocular#
la radia"ii laser...........................................


463
14

ANEXA Nr. 70 Diametrele aperturilor pentru m#surarea
iradian"ei !i expunerii radiante..............

465
ANEXA Nr. 71 Expunerea maxim# permis# (MPE) a
pielii la radia"ie laser.........

466
ANEXA Nr. 72 Limite de expunere pentru cmpuri
electrice statice..........................

467
ANEXA Nr. 73 Limite de expunere pentru cmpuri
magnetice statice...................

468
ANEXA Nr. 74 Limite de expunere la cmpuri electrice
!i magnetice variabile n timp !i cmpuri
electromagnetice pn# la 300 GHz...........


469
ANEXA Nr. 75 Limite de baz# pentru cmpuri electrice !i
magnetice variabile n timp !i cmpuri electro-
magnetice pentru frecven"e pn# la 300 GHz


471
ANEXA Nr. 76 Nivele de referin"# pentru expunerea
profesional# la cmpuri electrice !i
magnetice variabile n timp !i cmpuri
electromagnetice (valori rms neperturbate).473
ANEXA Nr. 77 Nivele de referin"# pentru curen"i de
contact, variabili n timp, de la obiecte
bune conduc#toare


475
ANEXA Nr. 78 Nivele de referin"# pentru curen"ii indu!i n
membre la frecven"e ntre 10 !i 110 MHz ..

476
ANEXA Nr. 79 Nivele de referin"# ale intensit#"ii cmpului
electric !i ale densit#"ii de flux magnetic
pentru frecven"e ntre 1 Hz !i 300 GHz.......


477
ANEXA Nr. 80 Expunerea simultan# la cmpuri cu
frecven"e multiple..................

478
ANEXA Nr. 81 Fi!a individual# de instructaj privind
protec"ia muncii.....................

481
ANEXA Nr. 82 Fi!# colectiv# de instructaj............ 487
ANEXA Nr. 83 Standarde conexe.............................. 48915
TITLUL I

Dispozi!ii generale

Art.". (") Normele generale de protec!ie a muncii cuprind principii
generale de prevenire a accidentelor de munc" #i bolilor profesionale
precum #i direc!iile generale de aplicare a acestora. Acestea au ca scop
eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare #i/sau
mboln"vire profesional" existen!i n sistemul de munc", proprii fiec"rei
componente a acestuia (executant - sarcin" de munc" - mijloace de
produc!ie - mediu de munc"), informarea, consultarea #i participarea
angaja!ilor #i a reprezentan!ilor acestora.
(2) Prevederile Normelor generale de protec!ie a muncii, att cele
referitoare la securitatea n munc", ct #i cele referitoare la s"n"tatea n
munc", constituie cadrul general pentru elaborarea normelor specifice #i a
instruc!iunilor proprii de securitate a muncii.

Art.2. (") Prezentele norme se aplic" n toate sectoarele de activitate de pe
teritoriul Romniei, att publice ct #i private (industriale, agricole, comerciale,
administrative, de servicii, educa!ionale, culturale, de recreere etc.).
(2) Normele generale de protec!ie a muncii se aplic" tuturor
persoanelor fizice sau juridice, romne sau str"ine, ce desf"#oar" activit"!i
pe teritoriul Romniei, n condi!iile prev"zute de lege, att n calitate de
angajator, ct #i n calitate de angajat, precum #i ucenicilor, elevilor #i
studen!ilor n perioada efectu"rii practicii profesionale, cu excep!ia celor
care au drept obiect activit"!i casnice.

Art.3. Pentru activit"!ile care folosesc surse de radia!ii nucleare, precum
#i pentru activit"!ile specifice de prevenire #i stingere a incendiilor, vor fi
respectate Normele de radioprotec!ie #i, respectiv, Normele generale de
prevenire #i stingere a incendiilor.

Art.4. Normele generale de protec!ie a muncii se revizuiesc periodic #i
se modific" de cte ori este necesar, ca urmare a modific"rilor de natur"
legislativ" #i datorate progresului tehnic.

Art.5. (") Prevederile prezentelor norme se detaliaz" pe activit"!i sau
grupe de activit"!i distincte, n cadrul normelor specifice de securitate a
muncii #i al instruc!iunilor proprii de securitate a muncii.
(2) Normele specifice de securitate a muncii se emit de c"tre

16
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale #i au aplicabilitate na!ional".
(3) Elaboratorul, con!inutul-cadru, termenele #i metodologia de
elaborare a normelor specifice de securitate a muncii se stabilesc de c"tre
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale.
(4) Angajatorul are obliga!ia de a elabora instruc!iuni proprii de
securitate a muncii, care au ca scop detalierea #i particularizarea
prevederilor din normele generale, specifice, a standardelor #i a altor
reglement"ri n domeniu, n func!ie de particularit"!ile proceselor de munc".
(5) Standardele de securitate a muncii se elaboreaz" n
Comitetele Tehnice de Standardizare, a c"ror activitate este coordonat" de
Asocia!ia de Standardizare din Romnia.

Art.6. Normele specifice #i standardele de securitate a muncii, ca #i
instruc!iunile proprii de securitate a muncii se revizuiesc periodic, n
concordan!" cu modific"rile de natur" legislativ" #i progresului tehnic etc.,
survenite la nivel na!ional, la nivelul angajatorilor sau la nivelul proceselor
de munc".17
TITLUL II

Organizarea protec!iei muncii
la nivelul angajatorilor

CAPITOLUL I

Obliga!iile angajatorului privind securitatea #i s$n$tatea n munc$

Art.7. Angajatorul trebuie s" elaboreze #i s" fac" cunoscut" angaja!ilor
s"i politica proprie de prevenire a accidentelor de munc" #i a mboln"virilor
profesionale, care se va orienta c"tre activit"!ile menite s" mbun"t"!easc"
securitatea #i s"n"tatea n munc", inclusiv spre implementarea unui sistem
de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc".

Art.8. Sistemul de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc" este
parte component" a sistemului general de management.

Art.9. Sistemul de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc" trebuie
s" con!in":
a) c"i #i modalit"!i de comunicare strict reglementate #i eficiente;
b) instrumente pentru control #i evaluare:
- analiza ini!ial";
- evaluarea #i controlul riscului;
- auditul;
- analiza efectuat" de conducere;
c) principiul mbun"t"!irii continue a performan!ei;
d) abordarea problematicii specifice cu instrumente similare
(compatibile) cu cele ale managementului general.

Art."0. Implementarea sistemului de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii
n munc" trebuie finalizat" n termen de 10 ani de la emiterea prezentelor
norme, de c"tre angajatorii care au n structur" compartiment de protec!ie a
muncii.

Art."". Angajatorul are urm"toarele obliga!ii n domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii n munc":
a) s" adopte, din faza de cercetare, proiectare #i execu!ie a
construc!iilor, echipamentelor tehnice, precum #i la elaborarea tehnologiilor
de fabrica!ie #i exploatare, solu!ii conforme normelor de protec!ie a muncii,

18
standardelor de securitate a muncii #i reglement"rilor specifice, prin a c"ror
aplicare s" fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare #i
mboln"vire profesional" a angaja!ilor;
b) s" asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea #i s"n"tatea
angaja!ilor n vederea stabilirii m"surilor de prevenire, incluznd alegerea
echipamentului tehnic, a substan!elor chimice #i a preparatelor utilizate,
amenajarea locurilor de munc" etc.; angajatorul trebuie s" dispun" evaluarea
riscurilor de accidentare #i mboln"vire profesional" pentru toate locurile de
munc", inclusiv pentru acele grupuri de angaja!i care sunt expu#i la riscuri
particulare; n urma acestei evalu"ri, m"surile preventive #i metodele de
lucru stabilite de c"tre angajator trebuie s" asigure o mbun"t"!ire a nivelului
de protec!ie a angaja!ilor #i s" fie integrate n toate activit"!ile unit"!ii
respective, la toate nivelurile ierarhice;
c) s" asigure auditarea de securitate #i s"n"tate n munc" a
unit"!ii, cu ajutorul institu!iilor abilitate;
d) s" solicite autorizarea func!ion"rii unit"!ii din punctul de
vedere al protec!iei muncii, s" men!in" condi!iile de lucru pentru care s-a
ob!inut autoriza!ia #i s" cear" revizuirea acesteia n cazul modific"rii
condi!iilor ini!iale pentru care a fost emis";
e) s" stabileasc" m"surile tehnice #i organizatorice de protec!ie a
muncii, corespunz"tor condi!iilor de munc" #i factorilor de risc evalua!i la
locurile de munc", pentru asigurarea securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor;
f) s" stabileasc" n fi#a postului atribu!iile #i r"spunderea
angaja!ilor #i a celorlal!i participan!i la procesul de munc" n domeniul
protec!iei muncii, corespunz"tor func!iilor exercitate;
g) s" elaboreze instruc!iuni proprii de securitate a muncii, care s"
detalieze #i s" particularizeze prezentele norme #i normele specifice de
securitate a muncii, n raport cu activitatea care se desf"#oar";
h) s" asigure #i s" controleze, prin personal propriu sau prin
personal extern abilitat, cunoa#terea #i aplicarea de c"tre to!i angaja!ii a
m"surilor tehnice #i organizatorice stabilite, precum #i a prevederilor legale
n domeniul protec!iei muncii;
i) s" ia n considerare din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii
n munc" capacitatea angaja!ilor de a executa sarcinile de munc" repartizate;
j) s" asigure, pentru angaja!ii avnd o rela!ie de munc" cu durat"
determinat" sau cu caracter interimar, acela#i nivel de protec!ie de care
beneficiaz" ceilal!i angaja!i ai unit"!ii;
k) s" ia m"suri pentru asigurarea de materiale necesare inform"rii
#i educ"rii angaja!ilor: afi#e, filme, c"r!i, bro#uri, pliante, acte normative,
manuale, teste, fi#e tehnice de securitate etc.;

19
l) s" asigure informarea fiec"rei persoane, anterior angaj"rii,
asupra riscurilor la care aceasta va fi expus" la locul de munc", precum #i
asupra m"surilor tehnice #i organizatorice de prevenire necesare, inclusiv
cele referitoare la primul ajutor, prevenirea #i stingerea incendiilor #i
evacuarea personalului n caz de pericol iminent;
m) s" asigure m"surile necesare pentru informarea angajatorilor din
orice unitate exterioar", ai c"ror angaja!i lucreaz" n unitatea sa, referitor la
riscurile pentru securitate #i s"n"tate la care ace#tia din urm" pot fi expu#i,
precum #i la m"surile de prevenire #i protec!ie adoptate la nivel de unitate #i loc
de munc", inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea #i stingerea
incendiilor #i evacuarea n caz de urgen!";
n) s" se asigure c" angaja!ii din unit"!i din exterior, care lucreaz"
n unitatea sa, au primit instruc!iuni adecvate referitoare la riscurile pentru
securitatea #i s"n"tatea lor la care pot fi expu#i pe durata desf"#ur"rii activit"!ii
respective;
o) s" asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea #i
perfec!ionarea personalului cu atribu!ii n domeniul protec!iei muncii;
p) s" ia m"suri pentru autorizarea exercit"rii meseriilor #i a
profesiilor conform reglement"rilor n vigoare;
q) s" angajeze numai persoane care, n urma controlului medical
#i a verific"rii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de
munc" pe care urmeaz" s" le execute;
r) s" ia m"surile necesare inform"rii compartimentului de
protec!ie a muncii despre angaja!ii care au rela!ii de munc" cu durat"
determinat" sau cu caracter interimar, pentru ca ace#tia s" fie inclu#i n
programul de activitate care are ca scop asigurarea condi!iilor de securitate
#i s"n"tate n munc";
s) s" se asigure c" sunt consulta!i angaja!ii #i/sau reprezentan!ii
lor n problemele referitoare la m"surile #i consecin!ele privind securitatea #i
s"n"tatea n munc" la introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului
tehnic, mbun"t"!irea condi!iilor #i a mediului de munc", la desemnarea
persoanelor cu atribu!ii specifice sau la angajarea, cnd este cazul, a
institu!iilor specializate sau persoanelor juridice #i fizice abilitate pentru a
presta servicii n domeniul protec!iei muncii, la desemnarea persoanelor cu
atribu!ii privind primul ajutor, prevenirea #i stingerea incendiilor, evacuarea
angaja!ilor, precum #i la modul de desf"#urare a activit"!ii de prevenire #i
protec!ie mpotriva riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire n
domeniu;
t) s" acorde reprezentan!ilor angaja!ilor cu atribu!ii privind
securitatea #i s"n"tatea n munc" un timp adecvat, care va fi considerat timp

20
de munc", #i s" le furnizeze mijloacele necesare pentru a-#i putea exercita
drepturile #i atribu!iile prev"zute n prezentele norme;
u) s" ia m"suri corespunz"toare pentru ca numai angaja!ii care au
fost instrui!i adecvat s" poat" avea acces la locurile de munc" unde exist"
riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea acestora;
v) s" asigure periodic sau ori de cte ori este cazul, verificarea
ncadr"rii nivelului noxelor n limitele admise, prin m"sur"tori efectuate de
c"tre organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate;
w) s" stabileasc" #i s" !in" eviden!a locurilor de munc" cu pericol
deosebit #i s" identifice locurile de munc" unde pot ap"rea st"ri de pericol
iminent;
x) s" comunice, cerceteze, nregistreze, declare #i s" !in" eviden!a
accidentelor de munc", a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice #i a
avariilor;
y) s" asigure func!ionarea permanent" #i corect" a sistemelor #i
dispozitivelor de protec!ie, a aparaturii de m"sur" #i control, precum #i a
instala!iilor de captare, re!inere #i neutralizare a substan!elor nocive degajate n
procesele tehnologice;
z) s" prezinte documentele #i s" dea rela!iile solicitate de c"tre
inspectorii de munc" n timpul controlului sau al cercet"rii accidentelor de
munc";
aa) s" asigure realizarea m"surilor stabilite de inspectorii de
munc", cu ocazia controalelor #i a cercet"rii accidentelor de munc";
bb) s" desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de
munc", persoanele care particip" la efectuarea controlului sau la cercetarea
accidentelor de munc";
cc) s" ia m"suri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat"
din producerea unui accident de munc" mortal sau colectiv, n afara
cazurilor n care men!inerea acestei st"ri ar genera alte accidente sau avarii
cu consecin!e grave, sau ar periclita via!a accidenta!ilor sau a altor angaja!i;
dd) s" anun!e imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente,
accidente de munc" sau mboln"viri profesionale la inspectoratul teritorial de
munc" #i organele de urm"rire penal" competente, potrivit legii;
ee) s" asigure dotarea, ntre!inerea, verificarea echipamentelor
individuale de protec!ie #i a echipamentelor individuale de lucru #i s" nu
permit" desf"#urarea nici unei activit"!i de c"tre angaja!ii s"i f"r" utilizarea
corect" de c"tre ace#tia a echipamentului din dotare;
ff) s" acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-
sanitare #i alimenta!ie de protec!ie;
gg) s" asigure supravegherea medical" corespunz"toare a riscurilor

21
pentru s"n"tate la care angaja!ii sunt expu#i n timpul lucrului;
hh) s" asigure ntocmirea fi#ei de expunere la riscuri profesionale
pentru fiecare angajat expus #i completarea acesteia de fiecare dat" cnd se
produc schimb"ri ale procesului de produc!ie;
ii) s" ntocmeasc" eviden!a nominal" a angaja!ilor cu handicap #i
a celor cu vrsta sub 18 ani.


CAPITOLUL II

Obliga!iile #i drepturile angaja!ilor privind
securitatea #i s$n$tatea n munc$

Art."2. Angaja!ii vor desf"#ura activitatea n a#a fel nct s" nu expun" la
pericole de accidentare sau mboln"vire profesional" persoana proprie sau
al!i angaja!i, n conformitate cu preg"tirea #i instruirea n domeniul
protec!iei muncii primit" de la angajatorul s"u.
n acest scop angaja!ii au urm"toarele obliga!ii:
a) s"-#i nsu#easc" #i s" respecte normele #i instruc!iunile de
protec!ie a muncii #i m"surile de aplicare a acestora;
b) s" utilizeze corect echipamentele tehnice, substan!ele
periculoase #i celelalte mijloace de produc!ie;
c) s" nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar"
a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice #i ale cl"dirilor, precum
#i s" utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s" aduc" la cuno#tin!a conduc"torului locului de munc" orice
defec!iune tehnic" sau alt" situa!ie care constituie un pericol de accidentare sau
mboln"vire profesional";
e) s" aduc" la cuno#tin!a conduc"torului locului de munc" n cel
mai scurt timp posibil accidentele de munc" suferite de persoana proprie sau
de al!i angaja!i;
f) s" opreasc" lucrul la apari!ia unui pericol iminent de producere
a unui accident #i s" informeze de ndat" conduc"torul locului de munc";
g) s" refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc" dac"
aceasta ar pune n pericol de accidentare sau mboln"vire profesional"
persoana sa sau a celorlal!i participan!i la procesul de produc!ie;
h) s" utilizeze echipamentul individual de protec!ie din dotare,
corespunz"tor scopului pentru care a fost acordat;
i) s" coopereze cu angajatorul #i/sau cu angaja!ii cu atribu!ii
specifice n domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc", atta timp ct este

22
necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea s" se asigure c" toate
condi!iile de munc" sunt corespunz"toare #i nu prezint" riscuri pentru
securitate #i s"n"tate la locul s"u de munc";
j) s" coopereze cu angajatorul #i/sau cu angaja!ii cu atribu!ii
specifice n domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc", atta timp ct este
necesar, pentru realizarea oric"rei sarcini sau cerin!e impuse de autoritatea
competent" pentru prevenirea accidentelor #i bolilor profesionale;
k) s" dea rela!ii din proprie ini!iativ" sau la solicitarea organelor
de control #i de cercetare n domeniul protec!iei muncii.

Art."3. Angaja!ii nu pot fi implica!i n nici o situa!ie n costurile financiare
ale m"surilor de prevenire referitoare la securitatea #i s"n"tatea n munc".

Art."4. (") Angaja!ii #i reprezentan!ii lor n domeniu au dreptul s" cear"
angajatorului s" ia m"surile cele mai potrivite #i au dreptul s" prezinte
acestuia propunerile lor de m"suri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor
de accidentare #i mboln"vire profesional".
(2) Angaja!ii #i reprezentan!ii acestora cu atribu!ii privind
securitatea #i s"n"tatea n munc" nu pot fi supu#i unor prejudicii din cauza
activit"!ii desf"#urate n scopul prevenirii accidentelor #i mboln"virilor
profesionale.

Art."5. Angajatul care, n caz de pericol iminent, p"r"se#te locul de
munc", nu trebuie s" fie supus la nici un prejudiciu din partea angajatorului
#i trebuie s" fie protejat mpotriva oric"ror consecin!e defavorabile #i
injuste. Fac excep!ie cazurile unor ac!iuni nejustificate sau ale unor
neglijen!e grave ale angajatului.

Art."6. (") n caz de pericol iminent, angajatul poate lua, n lipsa #efului
ierarhic superior, m"surile care se impun pentru protejarea propriei persoane
sau a altor angaja!i.
(2) Angajatorul se va asigura din timp c" angaja!ii sunt ap!i, n
situa!ia precizat" la alineatul precedent, s" aplice m"surile corespunz"toare,
n conformitate cu cuno#tin!ele lor #i mijloacele tehnice de care dispun.

Art."7. (") Reprezentan!ii angaja!ilor cu atribu!ii privind securitatea #i
s"n"tatea n munc" vor beneficia de timpul necesar exercit"rii atribu!iilor
specifice. Timpul alocat acestei activit"!i va fi considerat timp de munc".
(2) Reprezentan!ii angaja!ilor cu atribu!ii privind securitatea #i
s"n"tatea n munc" au dreptul la o instruire corespunz"toare; instruirea,

23
formarea #i perfec!ionarea lor se realizeaz" n timpul programului de lucru #i
pe cheltuiala unit"!ii, fie n cadrul acesteia, fie n unit"!i exterioare.

Art."8. Angajatorul va lua m"surile necesare pentru ca angaja!ii cu
atribu!ii specifice privind protec!ia muncii, ca #i reprezentan!ii angaja!ilor pe
probleme de securitate #i s"n"tate n munc":
a) s" fie informa!i referitor la riscurile de accidentare #i mboln"vire
profesional", la m"surile de prevenire #i de protec!ie corespunz"toare,
inclusiv la cele privind primul ajutor, prevenirea #i stingerea incendiilor #i
evacuarea personalului;
b) s" aib" acces la evaluarea riscurilor de accidentare #i mboln"vire
profesional" #i la m"surile de protec!ie stabilite, la eviden!ele privind accidentele
de munc" #i bolile profesionale, la dosarele de cercetare a accidentelor;
c) s" fie informa!i cu privire la existen!a institu!iilor #i
organiza!iilor de profil la nivel na!ional #i local.

Art."9. a) Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor cu atribu!ii privind
securitatea #i s"n"tatea n munc" pot s" apeleze la autorit"!ile competente #i
s" semnaleze observa!iile lor n timpul inspec!iilor pe probleme de securitate
#i s"n"tate n munc", n cazul n care consider" c" m"surile luate #i
mijloacele asigurate de angajator sunt neadecvate scopului prevenirii
accidentelor #i mboln"virilor profesionale.
b) n timpul controlului efectuat de c"tre inspectorii de munc",
reprezentan!ilor angaja!ilor trebuie s" li se acorde posibilitatea de a supune
aten!iei acestora observa!iile lor.


24
CAPITOLUL III

Principii #i criterii de organizare

Art.20. La nivelul angajatorului se vor respecta urm"toarele principii de
organizare a activit"!ii de protec!ie a muncii:
a) obliga!ia de a asigura securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, n
toate aspectele referitoare la munc", revine angajatorului;
b) obliga!iile angaja!ilor n domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n
munc" nu vor afecta principiul responsabilit"!ii angajatorului;
c) n contextul responsabilit"!ii sale, angajatorul va lua m"surile
necesare pentru asigurarea securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor, respectiv
prevenirea riscurilor de accidentare, informarea #i instruirea, precum #i
realizarea cadrului organizatoric. Aceste m"suri vor fi periodic adaptate
!innd seama de schimbarea condi!iilor de munc", n scopul de a mbun"t"!i
situa!ia existent".

Art.2". Angajatorul va implementa m"surile de asigurare a securit"!ii #i
s"n"t"!ii angaja!ilor !innd seama de urm"toarele principii generale de
prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la surs";
d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce prive#te
proiectarea locurilor de munc", alegerea echipamentului tehnic #i a
metodelor de munc", pentru a evita activit"!ile monotone #i cele desf"#urate
ntr-o caden!" predeterminat" #i a reduce efectele lor asupra s"n"t"!ii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) nlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinz"toare #i coerente,
care s" cuprind" tehnologiile, organizarea muncii #i a condi!iilor de munc",
rela!iile sociale #i influen!a factorilor de mediu;
h) prioritatea m"surilor de protec!ie colectiv" fa!" de m"surile de
protec!ie individual";
i) prevederea de instruc!iuni corespunz"toare pentru angaja!i;
j) protejarea grupurilor expuse la riscuri de accidentare #i
mboln"vire profesional".

Art.22. n ndeplinirea obliga!iilor sale, angajatorul organizeaz", dup" caz,
compartimentul de protec!ie a muncii #i comitetul de securitate #i s"n"tate n

25
munc", acest lucru neabsolvindu-l de responsabilitate.

Art.23. n situa!ia n care un loc de munc" este utilizat n comun de mai
multe unit"!i, angajatorii acestora vor coopera n implementarea
prevederilor privind securitatea #i s"n"tatea n munc". Lund n considerare
natura activit"!ilor, ei #i vor coordona ac!iunile de prevenire a riscurilor de
accidentare #i mboln"vire profesional", se vor informa reciproc #i vor
informa pe angaja!i #i reprezentan!ii acestora privind riscurile de accidentare
#i mboln"vire profesional".

Art.24. (") n situa!iile n care angajatorii nu-#i pot realiza sarcinile ce le
revin din legea protec!iei muncii #i alte acte normative prin speciali#tii
proprii, vor solicita serviciile unor persoane juridice sau fizice abilitate
pentru a presta servicii n domeniul protec!iei muncii.
(2) Atunci cnd se ndeplinesc condi!iile de la alineatul
precedent, angajatorul are obliga!ia s" asigure informarea institu!iilor sau a
firmelor respective asupra factorilor cunoscu!i sau susceptibili de a afecta
securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, precum #i accesul la orice date
referitoare la riscurile de accidentare #i mboln"vire profesional", m"surile
de prevenire #i protec!ie adecvate, inclusiv cele referitoare la primul ajutor,
prevenirea #i stingerea incendiilor #i evacuarea personalului.

Art.25. n cazul n care angajatorul contracteaz" servicii sau persoane
specializate din exterior pentru realizarea activit"!ii de prevenire #i protec!ie,
acesta nu este exonerat de r"spunderile ce i revin n domeniu.


CAPITOLUL IV

Organizarea compartimentului de protec!ie a muncii

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.26. n vederea stabilirii structurii organizatorice a activit"!ii de
protec!ie a muncii se vor aplica criteriile generale de organizare optim" a
unei activit"!i, astfel nct s" se evite suprapunerile n desemnarea
competen!elor #i r"spunderilor #i s" se asigure o dimensionare adecvat" a
elementelor de structur".

26

Art.27. La stabilirea structurii organizatorice a activit"!ii de protec!ie a
muncii se va !ine seama de:
a) volumul activit"!ilor desf"#urate (num"r personal, volum
produc!ie etc.);
b) riscurile de accidentare #i mboln"vire profesional";
c) modul de organizare teritorial" a activit"!ii.

Art.28. Structura organizatoric" a activit"!ii de protec!ie a muncii se va
stabili astfel:
a) la nivelul tuturor persoanelor juridice cu un num"r de angaja!i
mai mare de 50, se va organiza un compartiment de protec!ie a muncii,
subordonat direct angajatorului;
b) personalul cu atribu!ii n domeniul protec!iei muncii trebuie s"
urmeze cursuri de formare #i/sau perfec!ionare n domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii n munc";
c) compartimentul de protec!ie a muncii cuprinde:
- serviciul de securitate a muncii;
- serviciul medical de medicin" a muncii;
d) n cazul n care num"rul de angaja!i la nivelul persoanelor
juridice este mai mic de 50 (inclusiv), se vor desemna 1 2 persoane cu
atribu!ii #i n domeniul protec!iei muncii (speciali#ti n securitatea #i
s"n"tatea n munc");
e) n situa!ia prev"zut" la pct. d), dac" angajatorul este competent
n domeniul protec!iei muncii, poate el nsu#i s" #i asume atribu!iile pentru
realizarea securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor, f"r" a mai desemna alte
persoane n acest scop.

Art.29. Compartimentul de protec!ie a muncii, respectiv angaja!ii cu
atribu!ii n domeniul protec!iei muncii trebuie s" dispun" de mijloace
adecvate pentru desf"#urarea activit"!ii.


27
Sec!iunea 2

Organizarea serviciului de securitate a muncii

Art.30. (") Func!ia principal" a serviciului de securitate a muncii va fi cea
de fundamentare a deciziilor privind securitatea muncii. Serviciul de
securitate a muncii are atribu!ii specifice n realizarea acestor decizii.
(2) Num"rul de angaja!i ai serviciului de securitate a muncii se
va stabili n raport cu num"rul total al personalului din unitatea/subunitatea
pentru care s-a nfiin!at, riscurile de accidentare #i mboln"vire profesional"
#i repartizarea teritorial" a unit"!ii.

Art.3". Atribu!iile personalului din cadrul serviciului de securitate a
muncii sunt:
a) s" asigure evaluarea riscurilor de accidentare #i mboln"vire
profesional" la locurile de munc", precum #i s" reevalueze riscurile ori de
cte ori sunt modificate condi!iile de munc" #i s" propun" m"surile de
prevenire corespunz"toare, ce vor alc"tui programul anual de protec!ie a
muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de
accidentare #i mboln"vire profesional" #i stabilirea nivelului de risc pe loc
de munc" #i unitate;
b) s" asigure auditarea securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc" la nivelul
unit"!ii ori de cte ori sunt modificate condi!iile de munc" #i s" stabileasc"
nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activit"!ii #i stabilirea
gradului de conformitate cu prevederile actelor normative n vigoare;
c) s" controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile
de munc", n scopul prevenirii accidentelor de munc" #i mboln"virilor
profesionale;
d) s" verifice periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de
cte ori este nevoie dac" noxele se ncadreaz" n limitele de nocivitate
admise pentru mediul de munc", pe baza m"sur"torilor efectuate de c"tre
organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate #i s" propun" m"suri
tehnice #i organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;
e) s" participe #i s"-#i dea avizul la angajarea personalului,
respectiv la modul n care acesta corespunde cerin!elor de securitate;
f) s" asigure instruirea #i informarea personalului n probleme de
protec!ie a muncii, att prin cele trei forme de instructaje (introductiv
general, la locul de munc" #i periodic), ct #i prin cursuri de perfec!ionare;
g) s" asigure evaluarea cuno#tin!elor dobndite n procesul de
instruire prin examene, teste, probe practice etc.;

28
h) s" propun" m"suri pentru formarea personalului cu
responsabilit"!i n domeniul protec!iei muncii, n func!ie de necesit"!ile
concrete;
i) s" organizeze propaganda de protec!ie a muncii;
j) s" elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente
individuale de protec!ie #i de lucru, s" participe la recep!ia mijloacelor de
protec!ie colectiv" #i a echipamentelor tehnice nainte de punerea lor n
func!iune;
k) s" participe la cercetarea accidentelor de munc" #i s" !in"
eviden!a acestora;
l) s" colaboreze cu serviciul medical pentru cunoa#terea la zi a
situa!iei mboln"virilor profesionale, efectuarea de controale comune la
locurile de munc" pentru identificarea factorilor de risc de mboln"vire
profesional" #i propunerea m"surilor de securitate corespunz"toare;
m) s" propun" sanc!iuni sau stimulente economice pentru modul
n care se realizeaz" programul de m"suri de protec!ie a muncii;
n) s" propun" sanc!iuni sau stimulente economice pentru modul
n care se respect" cerin!ele de securitate a muncii n organizarea #i
desf"#urarea proceselor tehnologice la toate locurile de munc";
o) s" colaboreze cu serviciul medical n fundamentarea
programului de m"suri de protec!ie a muncii;
p) s" colaboreze cu reprezentan!ii angaja!ilor cu atribu!ii pentru
securitatea #i s"n"tatea n munc", cu persoanele juridice sau fizice abilitate
angajate pentru a presta servicii n domeniu #i cu reprezentan!ii sindicatelor
pentru realizarea programelor privind mbun"t"!irea condi!iilor de munc"
incluse n contractele colective.


Sec!iunea 3

Organizarea structurilor medicale de medicina muncii

Art.32. Angajatorii din sectoarele public, privat #i cooperatist, inclusiv cu
capital str"in, sunt obliga!i s" asigure supravegherea st"rii de s"n"tate a
tuturor angaja!ilor prin servicii medicale de medicina muncii.

Art.33. (") Structurile medicale de medicina muncii func!ioneaz"
potrivit reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei, activitatea
acestora avnd un caracter predominant preventiv.
(2) Structurile medicale de medicina muncii au urm"toarele

29
atribu!ii:
a) s" participe la evaluarea riscurilor privind mboln"virilor
profesionale;
b) s" monitorizeze starea de s"n"tate a angaja!ilor prin:
- examene medicale la angajarea n munc";
- examen medical de adaptare;
- control medical periodic;
- examen medical la reluarea activit"!ii;
c) s" ndrume activitatea de reabilitare profesional", reconversia
profesional", reorientarea profesional" n caz de accident de munc", boal"
profesional", boal" legat" de profesie sau dup" afec!iuni cronice;
d) s" comunice existen!a riscului de mboln"vire
profesional" c"tre to!i factorii implica!i n procesul muncii;
e) s" consilieze angajatorul privind adaptarea muncii #i a
locului de munc" la caracteristicile psihofiziologice ale angaja!ilor;
f) s" consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei
de securitate #i s"n"tate la locul de munc";
g) s" participe la sistemul informa!ional na!ional privind
accidentele de munc" #i bolile profesionale.

Art.34. Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizeaz"
sub coordonarea medicului de medicina muncii la nivelul structurilor
medicale de medicina muncii, care sunt:
a) cabinete de medicina muncii din ntreprinderi, organizate ca
unit"!i publice sau private;
b) cabinete de medicina muncii din centre medicale, publice,
private;
c) sec!ii de medicina muncii din institute de s"n"tate public";
d) sec!ii clinice sau compartimentele de medicina muncii #i boli
profesionale;
e) compartimente de medicina muncii din direc!iile de s"n"tate
public" teritoriale.

Art.35. n structurile medicale de medicina muncii vor fi ncadra!i medici
de medicina muncii, iar n cabinetele de medicina muncii din ntreprindere
pot fi ncadra!i medici de medicina muncii #i medici cu competen!" n
medicin" de ntreprindere, conform reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i
Familiei.
Art.36. Personalul medical cu studii superioare #i medii necesar, aparatura
de specialitate, materialele sanitare consumabile, dot"ri #i condi!ii pentru

30
buna func!ionare a acestor structuri, se asigur" de c"tre angajator potrivit
reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art.37. Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este
responsabilitatea angajatorului #i se realizeaz" prin cabinetele medicale de
medicina muncii nregistrate n registrul unic al cabinetelor medicale de la
nivelul direc!iilor de s"n"tate public".

Art.38. Exercitarea atribu!iilor de serviciu ale personalului medical #i
mediu sanitar se efectueaz" n conformitate cu reglement"rile Ministerului
S"n"t"!ii #i Familiei.

Art.39. Pentru asigurarea atribu!iilor ce revin structurilor medicale de
medicina muncii, angajatorii vor lua urm"toarele m"suri:
a) angajarea personalului numai dup" un examen medical
prealabil, cu confirmarea scris" a medicului de medicina muncii c" locul de
munc" sau meseria propus" nu este contraindicat" din punct de vedere
medical viitorului angajat;
b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului
medical periodic al angaja!ilor, potrivit reglement"rilor tehnice ale
Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei, #i urm"rirea efectu"rii integrale a
acestuia;
c) respectarea recomand"rilor medicale rezultate n urma
examenelor la angajare, a controalelor medicale de adaptare #i periodice #i a
examenului medical la reluarea activit"!ii.
Angajatorii nu au dreptul s" intervin" prin nici un mijloc n
influen!area activit"!ii medicale, a con!inutului acesteia, a concluziilor #i
m"surilor medicale stabilite.

Art.40. Activitatea de medicina muncii la nivel jude!ean, respectiv al
municipiului Bucure#ti, este coordonat" #i monitorizat" de c"tre direc!iile de
s"n"tate public", prin compartimentele de medicina muncii, care vor organiza
periodic analiza activit"!ii serviciilor medicale de medicina muncii.

Art.4". Constat"rile reie#ite din examin"rile medicale efectuate prin
structurile de medicina muncii vor fi comunicate trimestrial direc!iilor de
s"n"tate public" jude!ene #i a municipiului Bucure#ti, n vederea organiz"rii
ac!iunilor profilactice necesare.
Situa!ia statistic" a activit"!ii desf"#urate va fi naintat" anual,
direc!iilor de s"n"tate public" jude!ene #i a municipiului Bucure#ti, care o

31
vor transmite institutelor de s"n"tate public".

Art.42. Medicul de medicina muncii #i medicul cu competen!" de
medicin" de ntreprindere sunt obliga!i s" prezinte comitetului de securitate
#i s"n"tate n munc", rapoarte scrise cu privire la situa!ia st"rii de s"n"tate a
angaja!ilor n rela!ie cu condi!iile de munc" #i riscurile profesionale, la
ac!iunile medicale ntreprinse #i eficien!a acestora.

Art.43. Institutele de S"n"tate Public" Bucure#ti, Timi#oara, Ia#i, Cluj-
Napoca #i Tg.Mure# asigur" asisten!" #i ndrumare tehnic" de medicina
muncii n zonele arondate #i efectueaz" studii de cercetare #i evaluare a
riscurilor profesionale.


CAPITOLUL V

Organizarea Comitetului de Securitate #i S$n$tate n Munc$

Art.44. Pentru a asigura participarea angaja!ilor la elaborarea #i aplicarea
deciziei n domeniul protec!iei muncii, n unit"!ile cu un num"r de angaja!i
mai mare de 50, se va organiza Comitetul de securitate #i s"n"tate n munc".
Organizarea #i func!ionarea acestuia este reglementat" prin Ordin
al ministrului muncii #i protec!iei sociale privind aprobarea regulamentului
de organizare #i func!ionare a Comitetului de securitate #i s"n"tate n
munc".

Art.45. (") Modalitatea de desemnare a reprezentan!ilor angaja!ilor n
comitetele de securitate #i s"n"tate n munc" va fi stabilit" prin contractul
colectiv de munc", respectndu-se reglement"rile legale n vigoare.
(2) Reprezentan!ii angaja!ilor n comitetele de securitate #i
s"n"tate n munc" vor beneficia de timpul necesar exercit"rii atribu!iilor
specifice. Timpul alocat acestei activit"!i va fi considerat timp de munc"; el
va fi negociat n contractul colectiv de munc" #i va fi stabilit n func!ie de
num"rul de angaja!i #i de complexitatea activit"!ii.
(3) Formarea reprezentan!ilor angaja!ilor pe probleme de
securitate #i s"n"tate n munc" se realizeaz" n timpul orelor de munc" #i pe
cheltuiala unit"!ii.
Art.46. Comitetul de securitate #i s"n"tate n munc" se ntrune#te la
ini!iativa angajatorului, cel pu!in o dat" pe trimestru #i ori de cte ori este
nevoie n ramurile de activitate cu riscuri mari de accidentare #i mboln"vire

32
profesional".

Art.47. Angajatorul trebuie s" prezinte cel pu!in o dat" pe an Comitetului
de securitate #i s"n"tate n munc" un raport scris cu privire la situa!ia
securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc", la ac!iunile care au fost ntreprinse #i
eficien!a acestora n anul ncheiat, precum #i programul de protec!ie a
muncii pentru anul urm"tor.


CAPITOLUL VI

Angajarea #i repartizarea personalului la locurile de munc$;
examenele medicale la angajare #i periodice

Sec!iunea "

Prevederi generale

Art.48. (") Examenul medical la angajarea n munc", controlul medical
periodic #i examenul medical la reluarea activit"!ii reprezint" supravegherea
activ" a s"n"t"!ii angaja!ilor n rela!ie cu cerin!ele locului de munc" #i, n
mod particular, cu factorii nocivi profesionali.
(2) n sensul acestui capitol, factori nocivi profesionali (sinonim:
noxe profesionale) sunt factori fizici, chimici, biologici #i psihosociali
prezen!i n mediul de munc", ac!ionnd independent sau n interrela!ie,
precum #i orice element relevant din organizarea activit"!ii pentru care
exist" dovezi #tiin!ifice de asociere pozitiv" semnificativ" ntre expunere #i
modificarea reversibil" sau ireversibil" a structurii sau func!ionalit"!ii unui
organ, sistem, aparat sau a organismului n ansamblul lui.

Art.49. (") Bolile profesionale, n sensul Legii Protec!iei Muncii, sunt
afec!iunile care se produc ca urmare a exercit"rii unei meserii sau profesii
cauzate de factori nocivi fizici, chimici, biologici sau psihosociali caracteristici
locului de munc", precum #i de suprasolicitarea diferitelor aparate #i sisteme ale
organismului n cadrul procesului de munc", indiferent de tipul de contract de
munc" existent ntre angajator #i angajat.
(2) Sunt considerate de asemenea boli profesionale afec!iunile
produse n condi!iile enun!ate mai sus, afec!iuni suferite de elevi, studen!i,
ucenici, n timpul efectu"rii practicii profesionale #i de personalul care
lucreaz" n perioada de prob".

33

Art.50. (") Declararea, cercetarea #i eviden!a bolilor profesionale
constituie obliga!ie n conformitate cu prevederile Legii Protec!iei Muncii.
(2) Eviden!a primar" a bolilor profesionale se p"streaz" la
nivelul serviciului de medicin" a muncii care deserve#te unitatea respectiv".
(3) Intoxica!ia acut" profesional" se consider" #i accident de
munc", iar boala transmisibil" profesional" se declar" #i ca boal"
transmisibil", conform normelor antiepidemice n vigoare.

Art.5". (") Bolile profesionale ale c"ror declarare, cercetare #i eviden!"
sunt obligatorii sunt prezentate n anexa nr. 2.
(2) Lista r"mne deschis" #i pentru alte boli, pentru care se face
dovada rela!iei nox"/suprasolicitare - boal" profesional".

Art.52. Bolile legate de profesie sunt boli cu determinare multifactorial",
la care unii factori determinan!i sunt de natur" profesional"; ele sunt
precizate n anexa nr. 3.

Art.53. Angajatorii din orice domeniu de activitate, att din sectorul
public ct #i din sectorul privat, sunt obliga!i s" respecte reglement"rile
privind examenul medical la angajarea n munc", controlul medical periodic
#i examenul medical la reluarea muncii.

Art.54. Angajatorii sunt obliga!i s" asigure fondurile #i condi!iile necesare
pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical
periodic #i a examenului medical la reluarea activit"!ii, angaja!ii nefiind
implica!i n nici un fel n costurile aferente supravegherii medicale specifice
riscurilor profesionale, n costurile mboln"virilor profesionale, ale
accidentelor de munc" #i ale reabilit"rii profesionale dup" boal"
profesional" sau accident de munc".

Art.55. (") Examenul medical la angajarea n munc", controlul medical
periodic #i examenul medical la reluarea activit"!ii vor fi efectuate n
conformitate cu prevederile acestor norme.
(2) n cazuri argumentate medical, #tiin!ific, statistic,
metodologia se va adapta periodic prin includerea #i a altor reglement"ri de
supraveghere medical", specific" noilor riscuri profesionale.34
Sec!iunea 2

Examenul medical la angajarea n munc#

Art.56. (") Examenul medical al persoanelor la angajarea n munc"
stabile#te:
a) aptitudinea/aptitudinea condi!ionat"/inaptitudinea per-
manent" sau temporar" n munc" pentru profesia/func!ia #i locul de munc"
n care angajatorul l va desemna s" lucreze;
b) compatibilitatea dintre eventualele afec!iuni prezente n
momentul examin"rii #i viitorul loc de munc";
c) faptul c" persoana care urmeaz" a fi angajat" nu prezint"
o afec!iune ce pune n pericol s"n"tatea #i securitatea celorlal!i angaja!i de la
acela#i loc de munc";
d) faptul c" persoana care urmeaz" a fi angajat" nu prezint"
afec!iuni ce pun n pericol securitatea unit"!ii #i/sau calitatea produselor
realizate sau a serviciilor prestate;
e) faptul c" persoana care urmeaz" a fi angajat" nu
reprezint" un risc pentru s"n"tatea popula!iei c"reia i asigur" servicii.
(2) n func!ie de rezultatul examenului medical la angajarea n
munc", medicul de medicina muncii face propuneri pentru:
a) adaptare a postului de munc" la caracteristicile
anatomice, fiziologice, psihologice #i la starea de s"n"tate a angajatului;
b) ndrumare a persoanei care urmeaz" a fi angajat" c"tre
alte locuri de munc";
c) includere n circuitul informa!ional #i opera!ional a acelor
persoane care necesit" o supraveghere medical" deosebit".

Art.57. Examenul medical la angajarea n munc" se efectueaz" obligatoriu
pentru:
a) persoanele care urmeaz" a fi angajate cu contract pe perioad"
determinat" sau nedeterminat";
b) persoanele care reintr" n activitate dup" o ntrerupere mai
mare de 6 luni pentru locurile de munc" cu factori nocivi profesionali;
c) persoanele care reintr" n activitate dup" o ntrerupere mai
mare de 12 luni pentru locurile de munc" f"r" expunere la factori nocivi
profesionali;
d) persoanele care sunt transferate sau deta#ate n alte locuri de
munc" sau alte activit"!i;
e) ucenicii, elevii, studen!ii, angaja!ii care urmeaz" a fi instrui!i

35
pe meserii #i profesii;
f) angaja!ii care #i schimb" meseria sau profesia.

Art.58. (") Examenul medical la angajarea n munc" se face la solicitarea
angajatorului care va completa fi#a de solicitare a examenului medical la angajare
(anexa nr. 4) #i fi#a de expunere la riscuri profesionale (anexa nr. 5).
(2) n situa!ia transferului, angajatul este obligat s" prezinte #i
copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii care a
deservit locul s"u de munc" anterior.

Art.59. Examenul medical la angajarea n munc" const" din:
a) anamneza medical" profesional" #i neprofesional" #i examenul
clinic, conform dosarului medical (anexa nr. 6);
b) examene medicale complementare, clinice #i paraclinice,
conform fi#elor din anexa nr. 7.

Art.60. La indica!ia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea
incompatibilit"!ilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul
medical la angajarea n munc" pentru locurile de munc" #i activit"!ile cu
expunere la factori nocivi profesionali cuprinde #i examene medicale
suplimentare celor indicate n anexa nr. 7.
Rezultatele examenului clinic #i ale celorlalte examene medicale se
nregistreaz" n dosarul medical (anexa nr. 6).

Art.6". Medicul de medicina muncii, n baza:
- fi#ei de solicitare (anexa nr. 4), a
- fi#ei de expunere la riscuri profesionale (anexa nr. 5), a
- dosarului medical (anexa nr. 6) #i a
- examenelor medicale complementare indicate n anexa nr. 7,
completeaz" fi#a de aptitudine (anexa nr. 8), cu concluzia examenului
medical la angajare: apt, apt condi!ionat, inapt temporar sau inapt pentru
locul de munc" respectiv.
Fi#a de aptitudine se completeaz" numai de c"tre medicul de
medicina muncii, n dou" exemplare, unul pentru angajator #i cel"lalt pentru
angajat.
Sec!iunea 3

Controlul medical de adaptare $i controlul medical periodic

Art.62. Controlul medical de adaptare n munc" se efectueaz" la indica!ia

36
medicului de medicina muncii.

Art.63. Controlul medical periodic are ca scop:
a) confirmarea sau infirmarea aptitudinii n munc" pentru
profesia/func!ia #i locul de munc" pentru care s-a f"cut angajarea #i s-a
eliberat fi#a de aptitudine;
b) depistarea apari!iei unor boli care constituie contraindica!ii
pentru activit"!ile #i locurile de munc" cu expunere la factori nocivi
profesionali;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care ar constitui risc pentru via!a #i s"n"tatea
celorlal!i angaja!i la acela#i loc de munc";
f) depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea
unit"!ii, pentru calitatea produselor sau pentru popula!ia cu care angajatul
vine n contact prin natura activit"!ii sale.

Art.64. (") Controlul medical periodic se efectueaz" obligatoriu tuturor
angaja!ilor, indiferent de tipul contractului de munc".
(2) Periodicitatea examin"rii periodice este stabilit" n fi#ele din
anexa nr. 7 #i ea poate fi modificat" numai la propunerea medicului de
medicina muncii, cu informarea angajatorului.
(3) Pentru angaja!ii care nu se reg"sesc n fi#ele din anexa nr. 7,
controlul medical periodic se face anual.

Art.65. (") Controlul medical periodic include:
a) nregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut n
intervalul de la examenul medical n vederea angaj"rii sau de la ultimul
control medical periodic pn" n momentul controlului medical respectiv;
b) examenul clinic (conform anexei nr. 6).
c) examene clinice #i paraclinice complementare, efectuate
pentru:
- angaja!ii care lucreaz" n condi!ii de expunere la
factori nocivi profesionali, n conformitate cu fi#ele
din anexa nr. 7;
- angaja!ii care lucreaz" n condi!ii f"r" expunere la
factori nocivi profesionali, diferen!iat n func!ie de
vrst", sex, stare de s"n"tate.
(2) Medicul de medicina muncii poate propune efectuarea #i a
altor examene clinice #i paraclinice, n corela!ie cu prezen!a unor noi factori

37
nocivi profesionali sau cu datele din literatura de specialitate, cu informarea
#i aprobarea angajatorului.
(3) Rezultatele se nregistreaz" n dosarul medical.
(4) Concluzia se finalizeaz" prin completarea fi#ei de aptitudine
(anexa nr. 8) numai de c"tre medicul de medicina muncii, n dou"
exemplare, unul pentru angajator #i cel"lalt pentru angajat.


Sec!iunea 4

Examenul medical la reluarea activit#!ii

Art.66. Examenul medical la reluarea activit"!ii se face dup" o ntrerupere a
activit"!ii de minimum 90 zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru
orice alte motive, n termen de 7 zile de la reluarea activit"!ii.

Art.67. Acest examen medical are ca scop:
a) confirmarea aptitudinii angajatului pentru exercitarea
profesiei/func!iei avute anterior sau noii profesii/func!ii;
b) stabilirea unor m"suri de adaptare a locului de munc" #i a
profesiei/func!iei, dac" este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munc" care s" asigure
angajatului men!inerea s"n"t"!ii #i a capacit"!ii sale de munc".

Art.68. Medicul de medicina muncii poate efectua acest examen ori de
cte ori l consider" necesar, n func!ie de natura bolii sau a accidentului
pentru care angajatul a absentat.


Sec!iunea 5

Consulta!ii spontane

Art.69. Orice angajat poate consulta medicul de medicina muncii pentru
orice simptome pe care le atribuie condi!iilor de munc" #i activit"!ii
desf"#urate.

Art.70. Acest examen trebuie finalizat printr-o decizie a medicului de
medicina muncii, care este mputernicit s" ia toate m"surile necesare unei
supravegheri medicale individuale #i/sau colective pentru prevenirea

38
mboln"virilor profesionale #i a accidentelor de munc", pentru men!inerea
s"n"t"!ii #i capacit"!ii de munc".


Sec!iunea 6

Recurs la concluzia medicului de medicina muncii
privind aptitudinea sau inaptitudinea n munc#

Art.7". Persoana examinat" poate introduce recurs contra deciziei
medicului de medicina muncii, privind aptitudinea de munc".

Art.72. Recursul trebuie s" fie adresat medicului de medicina muncii
desemnat de direc!ia de s"n"tate public" jude!ean" sau a municipiului
Bucure#ti, n termen de 7 zile lucr"toare de la data primirii deciziei.

Art.73. Medicul de medicina muncii desemnat de direc!ia de s"n"tate
public" teritorial", i va convoca pe medicul de medicina muncii implicat #i
pe persoana examinat", n termen de 21 de zile lucr"toare de la data primirii
recursului. Decizia medical" va fi consemnat" de medicul de medicina
muncii desemnat de direc!ia de s"n"tate public" jude!ean" teritorial" ntr-un
proces verbal #i va fi comunicat" n scris angajatorului.


Sec!iunea 7

Prevederi finale

Art.74. (") Dosarul medical #i fi#a de expunere la riscuri profesionale se
p"streaz" la cabinetul de medicina muncii unde s-au efectuat examenul
medical de angajare #i controlul medical periodic.
(2) nregistr"rile medicale vor fi p"strate o perioad" de timp cel
pu!in egal" cu durata medie de expunere afectare a st"rii de s"n"tate
pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:
- cabinetul de medicina muncii va p"stra dosarele medicale,
fi#ele de expunere la riscuri profesionale #i datele de
morbiditate profesional";
- angajatorul va p"stra lista locurilor de munc" cu riscuri
profesionale #i concluzia examin"rii medicale (fi#a de
aptitudine).

39
(3) n cazul schimb"rii cabinetului de medicina muncii,
nregistr"rile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat
de angajator.

Art.75. La transferul n alt" unitate, angajatului i se vor nmna copii ale
dosarului s"u medical #i ale fi#ei de expunere la riscuri profesionale, pentru
a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unit"!ii respective.

Art.76. Angajatorii n procedur" de faliment vor informa cabinetul de
medicina muncii #i vor preda nregistr"rile medicale direc!iilor de s"n"tate
public" jude!ene #i a municipiului Bucure#ti.

Art.77. La ntreruperea temporar" (#omaj) sau definitiv" (pensionare) a
activit"!ii angajatului, cabinetul de medicina muncii va preda dosarul
medical al acestuia medicului s"u de familie.

Art.78. Medicul de medicina muncii #i medicul de familie al angajatului
se vor informa reciproc #i operativ referitor la apari!ia unor modific"ri n
starea de s"n"tate a angajatului.

Art.79. Pentru protec!ia s"n"t"!ii comunitare, metodologia de evaluare a
st"rii de s"n"tate a popula!iei active, la angajare, periodic", la reluarea
muncii se poate completa cu examin"rile specifice sectorului de activitate
(coprocultur", RPA, test serologic pentru lues etc.) la indica!ia cabinetului
de medicina muncii #i/sau a autorit"!ii de s"n"tate teritoriale (medicina
muncii #i/sau epidemiologie), cu acordul partenerilor sociali.

Art.80. Dosarul medical este protejat de prevederile legisla!iei n vigoare
privind secretul medical #i este necomunicabil angajatorului.

Art.8". Angaja!ii au acces la toate informa!iile referitoare la starea lor de
s"n"tate.


CAPITOLUL VII

Preg$tirea #i instruirea personalului

Sec!iunea "


40
Generalit#!i

Art.82. Preg"tirea #i instruirea n domeniul protec!iei muncii este parte
component" a preg"tirii profesionale #i are ca scop nsu#irea cuno#tin!elor #i
formarea deprinderilor de securitate #i s"n"tate n munc".

Art.83. Preg"tirea general" n domeniul protec!iei muncii se realizeaz" n
nv"!"mntul tehnic (preuniversitar #i universitar), iar la nivelul unit"!ii, prin
instructajul de protec!ie a muncii.

Art.84. nv"!"mntul de toate gradele, de stat #i particular, va include n
programa analitic" cursuri speciale care s" cuprind" cuno#tin!e de protec!ie a
muncii, att generale, ct #i specifice profilului de nv"!"mnt.

Art.85. Instructajul de protec!ie a muncii la nivelul unit"!ii se efectueaz",
n func!ie de posibilit"!i, fie n cadrul unit"!ii, fie n afara acesteia, n timpul
programului de lucru.

Art.86. Instructajul de protec!ie a muncii cuprinde trei faze:
- instructajul introductiv general;
- instructajul la locul de munc";
- instructajul periodic.

Art.87. Persoanele care efectueaz" instruirea (instructori) trebuie s" fie
speciali#ti n securitate #i s"n"tate n munc".

Art.88. Costul preg"tirii #i instruirii angaja!ilor nu trebuie s" fie suportat
de c"tre ace#tia.

Art.89. La instruirea personalului n domeniul protec!iei muncii vor fi
folosite mijloacele, metodele #i tehnicile de instruire de care dispune
nv"!"mntul intensiv (expunerea, demonstra!ia, studiul de caz, vizion"ri de
filme, diapozitive, proiec!ii la retroproiector, instruire asistat" de calculator
etc.). Fiecare angajator are obliga!ia s" asigure baza material"
corespunz"toare unei instruiri intensive (mijloace audio-vizuale #i materiale
de instruire #i testare).

Art.90. Fiecare cabinet de protec!ie a muncii trebuie s" dispun" de
programe de instruire - testare, pe meserii sau activit"!i.


41
Art.9". (") Instructajul de protec!ie a muncii (introductiv general, la
locul de munc" #i periodic) se va consemna n mod obligatoriu n fi#a
individual" de instructaj, conform modelului din anexa nr. 81, cu indicarea
materialului predat, a duratei #i datei instruirii. Completarea fi#ei de
instructaj se va face cu past" sau cerneal", imediat dup" verificarea
instructajului.
(2) Dup" efectuarea instructajului la ncadrarea n munc"
(instructajul introductiv general #i instructajul la locul de munc"), fi#a de
instructaj se semneaz" de cel care a fost instruit, de cel care a efectuat #i
verificat instructajul, confirmnd, pe baza examin"rii persoanei instruite, c"
aceasta #i-a nsu#it cuno#tin!ele necesare de protec!ie a muncii.
(3) Dup" efectuarea instructajului periodic, fi#a de instructaj se
semneaz" de cel instruit #i de cel care a efectuat instructajul, confirmnd, pe
baza examin"rii persoanei respective, c" aceasta #i-a nsu#it materialul
predat. Verificarea instructajului periodic se face prin sondaj de c"tre #eful
ierarhic al celui care efectueaz" instructajul #i de c"tre persoanele din
conducerea unit"!ii, care vor semna fi#ele de instructaj ale persoanelor
verificate, confirmnd astfel c" instructajul a fost f"cut corespunz"tor.

Art.92. Fi#a de instructaj se ntocme#te pentru personalul permanent sau
deta#at, pentru angaja!ii sezonieri, temporari sau zilieri, #i va fi p"strat" de
conduc"torul procesului de munc", respectiv de cel care are sarcina
efectu"rii instructajului la locul de munc".

Art.93. (") Pentru vizitatorii n grup se ntocmesc fi#e de instructaj
colectiv, conform modelului din anexa nr. 82.
(2) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institu!ii #i institute
de cercet"ri #i proiect"ri, precum #i pentru delega!ii str"ine, este obligatorie
prezen!a unui nso!itor din unitate, f"r" a se ntocmi fi#" de instructaj.


Sec!iunea 2

Instructajul introductiv general

Art.94. Instructajul introductiv general se face:
a) noilor ncadra!i n munc", angaja!i cu contracte de munc"
indiferent de forma acestora;
b) celor transfera!i de la o unitate la alta;
c) celor veni!i n unitate ca deta#a!i;

42
d) elevilor #colilor profesionale, liceelor industriale #i studen!ilor,
pentru practica profesional";
e) persoanelor aflate n unitate n perioada de prob" n vederea
angaj"rii;
f) persoanelor angajate ca angaja!i sezonieri, temporari sau zilieri;
g) persoanelor delegate n interesul serviciului;
h) persoanelor care viziteaz" sectoare productive.

Art.95. Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre
activit"!ile specifice unit"!ii respective #i principalele m"suri de protec!ie a
muncii care trebuie respectate n timpul lucrului.

Art.96. Instructajul introductiv general se face n cadrul cabinetului de
protec!ie a muncii sau n alte spa!ii special amenajate, de persoane cu
atribu!ii #i responsabilit"!i n domeniul protec!iei muncii, mputernicite prin
decizie de c"tre angajator.

Art.97. Instructajul introductiv general se face individual sau n grupuri de
cel mult 20 persoane.

Art.98. (") Durata instructajului introductiv general depinde de
specificul activit"!ii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de
mecanizare #i automatizare #i de nivelul de preg"tire al noilor ncadra!i.
(2) Aceast" durat" va fi stabilit" prin instruc!iuni proprii #i nu va
fi mai mic" de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele care
viziteaz" sectoarele productive, c"rora li se vor prezenta succint activit"!ile,
riscurile #i m"surile de prevenire din unitate, #i care vor fi nso!ite pe toat"
durata vizitei.

Art.99. (") n cadrul instructajului introductiv general se vor expune, n
principal, urm"toarele probleme:
a) riscurile de accidentare #i mboln"vire profesional"
specifice unit"!ii;
b) legisla!ia de protec!ie a muncii n vigoare;
c) consecin!ele posibile ale necunoa#terii #i nerespect"rii
legisla!iei de protec!ie a muncii;
d) m"suri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare,
interven!ie, evacuare #i prim ajutor.
(2) Con!inutul instructajului introductiv general #i programul de

43
desf"#urare vor fi ntocmite de c"tre persoanele cu atribu!ii n domeniu #i
aprobate de angajator.

Art."00. (") Dup" terminarea perioadei de instructaj introductiv general,
personalul instruit va fi supus verific"rii cuno#tin!elor de protec!ie a muncii
pe baz" de teste. Rezultatul verific"rii va fi consemnat n fi#a de instructaj.
(2) Nu vor putea fi angaja!i cei care nu #i-au nsu#it cuno#tin!ele
prezentate n instructajul introductiv general.


Sec!iunea 3

Instructajul la locul de munc#

Art."0". (") Instructajul la locul de munc" se face dup" instructajul
introductiv general #i are ca scop prezentarea riscurilor #i m"surilor de
prevenire specifice locului de munc" unde a fost repartizat" persoana
respectiv".
(2) Instructajul la locul de munc" se face ntregului personal
prev"zut la art. 94, precum #i personalului transferat de la un loc de munc" la
altul n cadrul aceleia#i unit"!i, n grupe de maximum 30 persoane.

Art."02. Instructajul la locul de munc" se face de c"tre conduc"torul direct
al locului de munc" respectiv.

Art."03. (") Durata instructajului la locul de munc" depinde de
complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munc" la care se va
lucra #i nu va fi mai mic" de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru
de prob". Aceast" durat" se stabile#te de #eful compartimentului respectiv
(atelier, sec!ie, sector etc.), mpreun" cu #eful compartimentului de protec!ie
a muncii.
(2) Instructajul la locul de munc" se face pe baza prevederilor
normelor specifice de securitate a muncii, precum #i a instruc!iunilor proprii,
elaborate pentru locul de munc" la care va lucra persoana respectiv".
(3) Se vor efectua exerci!ii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protec!ie, a mijloacelor de alarmare,
interven!ie, evacuare #i de prim ajutor.

Art."04. (") Instructajul la locul de munc" va cuprinde informa!ii privind:
a) riscurile de accidentare #i mboln"vire profesional"

44
specifice locului de munc";
b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii #i
ale instruc!iunilor proprii;
c) m"surile de prim ajutor n caz de accidentare.
(2) Prezentarea problemelor men!ionate la alin. (1) se va face n
baza unui material scris.
(3) Instructajul la locul de munc" va include obligatoriu
demonstra!ii practice privind activitatea pe care persoana respectiv" o va
desf"#ura.

Art."05. Admiterea definitiv" la lucru a persoanei instruite se va face
numai dup" ce #eful ierarhic superior celui care a f"cut instructajul a
verificat c" persoana supus" instructajului #i-a nsu#it cuno#tin!ele de
protec!ie a muncii.


Sec!iunea 4

Instructajul periodic

Art."06. Instructajul periodic se face ntregului personal #i are drept scop
aprofundarea normelor de protec!ie a muncii. Acest instructaj se va
completa n mod obligatoriu #i cu demonstra!ii practice.

Art."07. (") Instructajul periodic se face de c"tre conduc"torul locului de
munc" respectiv.
(2) Intervalul ntre dou" instructaje periodice pentru angaja!i va
fi stabilit prin instruc!iuni proprii n func!ie de condi!iile locului de munc",
dar nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul ntre dou"
instructaje periodice va fi de cel mult 12 luni.

Art."08. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat n
urm"toarele cazuri:
a) cnd un angajat a lipsit peste 30 zile lucr"toare;
b) cnd s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat
echipamentele tehnice ori s-au adus modific"ri la echipamentele existente;
c) cnd au ap"rut modific"ri ale normelor de protec!ie a muncii
sau ale instruc!iunilor proprii de securitate a muncii, inclusiv datorit"
evolu!iei riscurilor sau apari!iei de noi riscuri n unitate;

45
d) la reluarea activit"!ii dup" accident de munc";
e) la executarea unor lucr"ri speciale.

Art."09. Instructajul periodic se va face pe baza unei tematici care va fi
p"strat" la persoana ce efectueaz" instruirea.


CAPITOLUL VIII

Formarea #i perfec!ionarea personalului specializat

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.""0. Formarea #i perfec!ionarea speciali#tilor n domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii n munc" are ca scop preg"tirea personalului cu atribu!ii n acest
domeniu, respectiv a personalului ncadrat n compartimentele de
specialitate, a reprezentan!ilor sindicatelor #i patronatului, a membrilor din
comitetele de securitate #i s"n"tate n munc", precum #i a altor categorii de
personal din diferite ramuri de activitate.

Art.""". Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale, prin institu!iile sale
abilitate, n colaborare cu Ministerul Educa!iei #i Cercet"rii asigur"
ndrumarea metodologic" a activit"!ii de formare-perfec!ionare a
personalului n domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc".

Art.""2. Categoriile de personal cu atribu!ii specifice n domeniul
securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc" sunt:
- specialist n securitatea n munc";
- auditor de securitate #i s"n"tate n munc";
- evaluator al riscurilor de accidentare #i mboln"vire
profesional" n sistemul de munc";
- medic de medicina muncii.

Art.""3. Speciali#tii n securitatea n munc" trebuie s" aib" studii tehnice,
de preferin!" superioare.


Sec!iunea 2

46

Formarea personalului specializat

Art.""4. Formarea speciali#tilor n domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n
munc" se realizeaz" prin cursuri postliceale sau postuniversitare organizate
de Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale, pe baza unor programe
elaborate n colaborare cu Ministerul Educa!iei #i Cercet"rii.

Art.""5. (") Cursurile de formare postliceale se organizeaz" de c"tre
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale sau de c"tre institu!ii specializate cu
atribu!ii n domeniul protec!iei muncii, pe o durat" de minimum 180 de ore.
(2) Absolvirea cursurilor de formare postliceale este atestat" prin
diploma de absolvire eliberat" de Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale
sau de c"tre institu!iile de specialitate cu atribu!ii n domeniu.

Art.""6. (") Cursurile de formare postuniversitare se organizeaz" de c"tre
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale, n colaborare cu Ministerul
Educa!iei #i Cercet"rii, pe o durat" de minimum 180 de ore.
(2) Absolvirea cursurilor de formare postuniversitare este atestat"
prin diploma de absolvire eliberat" de Ministerul Educa!iei #i Cercet"rii.

Art.""7. Durata cursurilor de formare se consider" timp de munc".

Art.""8. Cheltuielile necesare pentru formarea speciali#tilor se suport" de
c"tre angajator.

Art.""9. Angajarea personalului sau atestarea sa pe post n cadrul
compartimentelor de protec!ie a muncii se face pe baza diplomelor de
absolvire a cursurilor de formare postliceale sau postuniversitare.


Sec!iunea 3

Perfec!ionarea personalului

Art."20. (") Perfec!ionarea personalului n domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii n munc" se realizeaz" prin cursuri organizate de Ministerul Muncii
#i Solidarit"!ii Sociale sau de c"tre institu!ii specializate cu atribu!ii n
domeniul protec!iei muncii, pe o durat" de minimum 15 ore, pe diferite
tematici.

47
(2) Cursurile de perfec!ionare se adreseaz" personalului cu atribu!ii
n domeniul protec!iei muncii, ce au absolvit cursurile de formare, dup" o
perioad" minim" de 3 ani.
(3) Absolvirea cursurilor de perfec!ionare este atestat" prin
diploma de absolvire eliberat" de Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale
sau de c"tre institu!iile specializate cu atribu!ii n domeniu.

Art."2". Durata cursurilor de perfec!ionare se consider" timp de munc".

Art."22. Cheltuielile necesare pentru perfec!ionarea speciali#tilor se
suport" de c"tre angajator.


CAPITOLUL IX

Metode #i mijloace de propagand$

Art."23. Angajatorii sunt obliga!i s" asigure organizarea unei activit"!i
permanente de propagand" n domeniul protec!iei muncii, utiliznd formele
#i mijloacele cu con!inut specific (filme, afi#e, pliante, cataloage, bro#uri,
c"r!i, inform"ri, concursuri, simpozioane etc.).

Art."24. Centrul metodologic de organizare #i realizare a instruirii #i
propagandei la nivelul angajatorilor este cabinetul de protec!ie a muncii.

Art."25. (") Cabinetele de protec!ie a muncii se vor organiza la nivelul
tuturor angajatorilor cu cel pu!in 50 de angaja!i, inclusiv cu contract
temporar de munc".
(2) Angajatorii care au filiale, sec!ii etc., r"spndite n !ar" vor
nfiin!a cabinete mobile de protec!ie a muncii.

Art."26. Cabinetul de protec!ie a muncii trebuie s" aib" o suprafa!" care s"
permit" desf"#urarea activit"!ii de instruire n condi!ii optime.

Art."27. Cabinetul de protec!ie a muncii trebuie s" fie dotat astfel nct s"
se poat" desf"#ura n mod corespunz"tor orice form" de instruire (de
exemplu: mobilier, aparatur" audio-vizual", teste etc.).

Art."28. Materialele de instruire-testare #i propagand" n domeniul protec!iei
muncii necesare cabinetului de protec!ie a muncii sunt urm"toarele:

48
- manuale #i cursuri de specialitate;
- teste de verificare a cuno#tin!elor pe meserii sau activit"!i;
- norme de securitate a muncii;
- standarde de securitate a muncii;
- c"r!i, bro#uri, ndrumare, cataloage, pliante, reviste;
- casete video cu specific de protec!ie a muncii;
- diapozitive;
- afi#e de protec!ie a muncii;
- machete;
- mostre de echipamente individuale de protec!ie;
- mulaje;
- panouri grafice;
- fotomontaje etc.

Art."29. La realizarea materialelor de instruirepropagand" n domeniul
protec!iei muncii se va !ine seama de urm"toarele criterii generale:
- con!inutul materialelor s" fie n concordan!" cu bazele
teoretice ale protec!iei muncii;
- con!inutul s" fie n concordan!" cu legisla!ia n vigoare din
domeniu;
- realizarea materialelor s" se bazeze pe principiile pedagogiei
moderne;
- con!inutul #i realizarea materialelor s" fie adecvate nivelului
de preg"tire al subiec!ilor c"rora li se adreseaz".

Art."30. (") Materialele de instruire - testare #i propagand" utilizate n
cabinetele de protec!ie a muncii vor avea n mod obligatoriu avizul
Ministerului Muncii #i Solidarit"!ii Sociale.
(2) Criteriile generale #i specifice n baza c"rora se face avizarea
sunt detaliate n Normele metodologice privind avizarea documenta!iilor cu
caracter tehnic privind informarea #i instruirea n domeniul protec!iei muncii.

Art."3". Angajatorii au obliga!ia s" asigure materialele necesare tuturor
formelor de instruire #i propagand" n domeniul protec!iei muncii.

Art."32. Organizarea #i dotarea cabinetelor de protec!ie a muncii cu toate
materialele #i mijloacele necesare se vor finan!a din fondurile angajatorilor.


CAPITOLUL X

49

Dotarea cu echipament individual de protec!ie
#i echipament individual de lucru

Art."33. Dotarea cu echipament individual de protec!ie se face n scopul
prevenirii accidentelor de munc" #i a mboln"virilor profesionale.

Art."34. Echipamentele individuale de protec!ie trebuie s" fie utilizate
atunci cnd riscurile nu pot fi evitate sau limitate prin mijloacele tehnice de
protec!ie colectiv" sau prin m"suri, metode sau procedee de organizare a
muncii.

Art."35. (") Echipamentul individual de protec!ie se acord" gratuit
angaja!ilor de c"tre angajator.
(2) Personalului deta#at, elevilor sau studen!ilor n practic",
vizitatorilor, personalului cu atribu!ii de ndrumare #i control etc., de
asemenea, li se acord" gratuit echipament individual de protec!ie.

Art."36. (") n vederea acord"rii echipamentului individual de protec!ie
angajatorul trebuie s" efectueze evaluarea riscurilor conform tabelului
orientativ din anexa nr. 9. n func!ie de apari!ia unor riscuri noi sau a altor
modalit"!i de protec!ie, acesta poate fi completat.
(2) Lista cuprinznd echipamentele individuale de protec!ie,
precum #i activit"!ile care necesit" utilizarea echipamentelor individuale de
protec!ie sunt prezentate n anexele nr. 10 #i 11, cu caracter orientativ.

Art."37. (") Angajatorul este obligat s" ntocmeasc" lista intern" de dotare
cu echipament individual de protec!ie adecvat execut"rii sarcinilor de munc"
n condi!ii de securitate.
(2) nainte de alegerea unui echipament individual de protec!ie,
angajatorul trebuie s" evalueze n ce m"sur", echipamentul individual de
protec!ie pe care inten!ioneaz" s"-l utilizeze, r"spunde cerin!elor art. 147,
dup" cum urmeaz":
a) analiza #i evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin
alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie s" le aib"
echipamentul individual de protec!ie pentru a proteja eficient mpotriva
riscurilor prev"zute la pct. a), !innd cont de eventualele surse de riscuri
proprii acestora;
c) compararea caracteristicilor precizate la pct. b) cu

50
caracteristicile echipamentului individual de protec!ie.
Evaluarea trebuie revizuit" n func!ie de modific"rile elementelor
componente.
(3) Lista intern" de dotare cu echipamente individuale de
protec!ie ntocmit" de c"tre angajator trebuie discutat" #i convenit" n
comitetele de securitate #i s"n"tate n munc" sau cu reprezentan!ii
angaja!ilor/sindicat, dup" caz.

Art."38. (") Angajatorul este obligat s" asigure condi!ii pentru efectuarea
verific"rilor legale, depozitarea, cur"!area, denocivizarea, ntre!inerea #i
repararea mijloacelor individuale de protec!ie n conformitate cu
instruc!iunile de utilizare ale produc"torilor.
(2) Angajatorul este obligat s" nlocuiasc" echipamentul individual
de protec!ie care nu mai corespunde din punctul de vedere al calit"!ilor de
protec!ie, cnd se constat" acest lucru, indiferent de motiv.

Art."39. Angajatorul va furniza #i va pune la dispozi!ie angaja!ilor #i/sau
reprezentan!ilor lor informa!ii adecvate despre fiecare echipament individual
de protec!ie #i de lucru.

Art."40. Angajatorului i revine n totalitate obliga!ia instruirii angaja!ilor
asupra tuturor m"surilor care trebuie luate privind securitatea #i s"n"tatea
acestora la utilizarea echipamentului individual de protec!ie n timpul
lucrului, astfel:
a) trebuie s" asigure instruirea n prealabil a angajatului asupra
riscurilor mpotriva c"rora este protejat prin purtarea echipamentului
individual de protec!ie;
b) trebuie s" asigure instruirea #i s" organizeze, dac" este cazul,
un antrenament n purtarea echipamentului individual de protec!ie.

Art."4". n cazul n care diferi!i factori de risc impun utilizarea
concomitent" a mai multor echipamente individuale de protec!ie, acestea
trebuie s" fie compatibile #i s"-#i p"streze eficacitatea n raport cu riscurile
respective.

Art."42. Echipamentul individual de protec!ie este destinat n principiu
utiliz"rii individuale. n cazul n care, prin for!a mprejur"rilor acesta va fi
utilizat de mai multe persoane, se vor lua m"suri corespunz"toare pentru ca
diferi!ilor utilizatori s" nu le fie afectat" starea de s"n"tate sau de igien".


51
Art."43. Echipamentele individuale de protec!ie, cu excep!ia unor cazuri
particulare #i excep!ionale, trebuie s" fie utilizate numai n scopul prev"zut.
Echipamentele individuale de protec!ie se vor utiliza conform instruc!iunilor
nso!itoare care trebuie elaborate pe n!elesul angajatului.

Art."44. Condi!iile de utilizare ale unui echipament individual de protec!ie,
n special cele referitoare la durata purt"rii, sunt determinate n func!ie de
gravitatea riscului, frecven!a expunerii la risc #i caracteristicile locului de
munc" al fiec"rui angajat, precum #i de performan!ele echipamentului
individual de protec!ie.

Art."45. (") Angaja!ii #i celelalte categorii de persoane care beneficiaz" de
echipament individual de protec!ie au urm"toarele obliga!ii:
a) s" cunoasc" caracteristicile #i modul corect de utilizare a
echipamentului individual de protec!ie din dotare;
b) s" poarte ntregul echipament individual de protec!ie pe
toat" durata ndeplinirii sarcinii de munc" sau activit"!ii pe care o desf"#oar"
n unitate;
c) s" utilizeze echipamentul individual de protec!ie numai n
scopul pentru care acesta a fost atribuit #i s" se preocupe de conservarea
calit"!ilor de protec!ie ale acestuia;
d) s" prezinte echipamentul individual de protec!ie la
verific"rile periodice prev"zute n instruc!iunile de utilizare #i pentru
cur"!are sau denocivizare;
e) s" solicite un nou echipament individual de protec!ie,
atunci cnd din diverse motive cel avut n dotare nu mai prezint" calit"!ile
de protec!ie necesare.
(2) Degradarea echipamentului individual de protec!ie din vina
angajatului c"ruia i-a fost atribuit sau nstr"inarea lui, nainte de expirarea
duratei de utilizare prev"zute, atrage r"spunderea acestuia pentru prejudiciul
cauzat, potrivit legii.
(3) Nepurtarea echipamentului individual de protec!ie se
sanc!ioneaz" conform legisla!iei n vigoare.

Art."46. Angajatul participant la procesul de munc" are dreptul de a refuza
executarea sarcinii de munc" dac" nu i se asigur" echipamentul individual
de protec!ie prev"zut n reglement"rile n vigoare, f"r" ca refuzul s" atrag"
asupra sa m"suri disciplinare.

Art."47. Un echipament individual de protec!ie trebuie s" fie conform

52
reglement"rilor legale n vigoare corespunz"toare, referitoare la proiectarea
#i fabricarea sa din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc". n
toate cazurile, un echipament individual de protec!ie trebuie:
a) s" fie adecvat corespunz"tor riscurilor pe care le previne, f"r"
a induce el nsu#i un risc suplimentar;
b) s" r"spund" condi!iilor existente la locul de munc";
c) s" !in" seama de cerin!ele ergonomice #i de s"n"tate ale
angajatului;
d) s" fie adaptat conforma!iei purt"torului.

Art."48. (") Echipamentul individual de lucru se acord" de c"tre
angajator, n condi!iile negociate prin contractul colectiv de munc".
(2) Cheltuielile necesare privind dotarea cu echipament individual
de lucru sunt suportate n propor!ie de minimum 50% de c"tre angajator, din
capitolul alte cheltuieli de exploatare sau din sumele prev"zute cu aceast"
destina!ie n buget pentru unit"!ile finan!ate de la bugetul de stat, respectiv de la
bugetele locale, iar diferen!a se suport" de c"tre angajat.

Art."49. Obliga!iile produc"torilor #i importatorilor de echipamente
individuale de protec!ie #i de lucru privind fabricarea #i comercializarea
oric"rui model nou, prin care se garanteaz" calitatea din punctul de vedere al
protec!iei asigurate pentru domeniul de utilizare previzibil, sunt definite n
Normele metodologice privind certificarea calit"!ii de protec!ie a sortimentelor
de echipament individual de protec!ie #i de lucru #i avizarea introducerii n
fabrica!ie, cu complet"rile #i modific"rile ulterioare.


CAPITOLUL XI

Acordarea materialelor igienico-sanitare
#i a alimenta!iei de protec!ie

Art."50. Materialele igienico-sanitare se acord" obligatoriu #i gratuit
angaja!ilor n scopul asigur"rii igienei #i protec!iei personale, n completarea
m"surilor generale luate pentru prevenirea unor mboln"viri profesionale.

Art."5". Materialele igienico-sanitare, cantit"!ile respective #i
periodicitatea acord"rii acestora se stabilesc prin contractul colectiv de
munc" #i/sau contractul individual de munc", la recomandarea medicului de
medicina muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munc".

53

Art."52. Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie
materiale igienico-sanitare, iar con!inutul #i modul de dotare se stabilesc
conform reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art."53. Personalul serviciului de medicina muncii are obliga!ia instruirii
angaja!ilor n vederea utiliz"rii corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite
#i urm"ririi eficien!ei acestora n prevenirea unor boli profesionale.

Art."54. Angaja!ii sunt obliga!i s" utilizeze materialele igienico-sanitare
primite n conformitate cu indica!iile personalului sanitar.

Art."55. (") Alimenta!ia de protec!ie se acord" conform legii, obligatoriu
#i gratuit, de c"tre angajator pentru angaja!ii care lucreaz" n locuri de
munc" cu condi!ii grele #i v"t"m"toare.
(2) Stabilirea alimentelor ce se vor acorda ca alimenta!ie de
protec!ie, cantitatea, precum #i categoriile de persoane care beneficiaz" vor face
obiectul contractului colectiv de munc" #i/sau contractului individual de munc",
n baza recomand"rii efectuate de c"tre medicul de medicina muncii.

Art."56. Principiile care stau la baza acord"rii alimenta!iei de protec!ie sunt
urm"toarele:
a) alegerea unor alimente care, prin con!inutul lor n substan!e
nutritive (proteine, lipide, glucide, elemente minerale, vitamine), pot
completa o ra!ie caloric" insuficient" sau incorect", dezechilibrele, caren!ele
sau excesele alimentare;
b) urm"rirea ca alimentele acordate s" asigure p"strarea structurii
#i func!ionalit"!ii organelor #i sistemelor mai sensibile la agresivitatea
agentului nociv din mediul de munc" (ficat, rinichi, sistem nervos, gonade
etc.);
c) urm"rirea ca alimentele acordate s" asigure elementele
necesare proceselor de conjugare a noxelor chimice n vederea elimin"rii lor
din organism (sulfoconjugare, cisteinoconjugare, glicocoloconjugare,
glutamicconjugare, glicuronoconjugare, acetilare, metilare).

Art."57. Criteriile pentru alegerea alimentelor care vor fi oferite ca
supliment alimentar sunt:
- caracteristicile fiziologice ale persoanelor (tineri sub 21 ani,
femei gravide sau care al"pteaz", dac" depun efort intens);
- intensitatea mare a efortului fizic #i necesit"!ile alimentare

54
suplimentare;
- natura agen!ilor nocivi (metale sau metaloizi, gaze sau vapori
toxici etc.);
- organul !int" al toxicului (ficat, rinichi, sistem nervos etc.);
- starea de s"n"tate a persoanei respective #i acceptabilitatea
respectivului aliment;
- posibilitatea de achizi!ionare #i de asigurare a alimentelor
recomandate n tot cursul anului.


55
TITLUL III

Sarcinile de munc$

CAPITOLUL I

Conceperea #i repartizarea sarcinilor de munc$

Art."58. Sarcinile de munc" #i activit"!ile corespunz"toare se vor organiza
astfel nct exigen!ele profesionale determinate de natura #i caracteristicile
sarcinilor de munc", de specificul mediului de munc" (inclusiv mediul
psiho-social), de interac!iunea operator-echipament tehnic #i de rela!iile
interumane s" corespund" capacit"!ilor fizice, fiziologice #i psihologice ale
angaja!ilor asigurndu-se astfel solicit"ri profesionale n limite normale,
confort fizic #i psihic, condi!ii de securitate #i s"n"tate n munc".


CAPITOLUL II

Organizarea timpului de munc$ #i de odihn$, munca n schimburi

Art."59. Timpul de munc", regimul pauzelor, munca n schimburi, precum #i
intensitatea acesteia, se vor stabili potrivit reglement"rilor n vigoare, n
cadrul contractului colectiv de munc", lund n considerare particularit"!ile
activit"!ilor profesionale, existen!a unor factori de risc n mediul de munc"
#i capacitatea de adaptare a personalului angajat; stabilirea acestor elemente
se va face cu sprijinul serviciilor medicale de ntreprindere #i a speciali#tilor
n medicina muncii din teritoriu.

Art."60. (") Angaja!ii, lucr"tori de noapte, a c"ror activitate se desf"#oar"
n condi!ii speciale/deosebite sau care implic" eforturi fizice ori mentale
deosebite, nu trebuie s" lucreze noaptea mai mult de 8 ore pe parcursul unei
perioade de 24 de ore.
(2) n condi!iile mai sus men!ionate, activitatea trebuie definit"
n contractele colective de munc" sau n acordurile ncheiate ntre partenerii
sociali, lund n considerare efectele #i riscurile inerente muncii de noapte.

Art."6". (") Lucr"torii de noapte #i lucr"torii n schimburi trebuie s"
beneficieze de asigurarea condi!iilor de securitate #i s"n"tate n munc",
corespunz"tor naturii activit"!ii desf"#urate.

56
(2) Serviciile sau mijloacele de protec!ie #i prevenire n
domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii, asigurate de c"tre sau prin compartimentele
de protec!ie a muncii lucr"torilor de noapte #i lucr"torilor n schimburi
trebuie s" fie echivalente celor acordate celorlal!i angaja!i #i disponibile n
orice moment.

Art."62. Angajatorul care inten!ioneaz" s" organizeze activitatea dup" un
anumit ritm, trebuie s" !in" seama de principiul general de adaptare a muncii
la om, n special n vederea evit"rii activit"!ilor monotone #i a celor
desf"#urate ntr-o caden!" predeterminat", n func!ie de tipul de activitate #i
de cerin!ele de securitate #i s"n"tate. O aten!ie special" trebuie acordat"
organiz"rii pauzelor pe parcursul zilei de lucru.


CAPITOLUL III

Efortul fizic

Art."63. Din punctul de vedere al efortului fizic, activit"!ile profesionale se
clasific" n func!ie de metabolismul energetic (produc!ia de c"ldur"
metabolic"), n conformitate cu tabelul 1.

Tabelul 1
Metabolism energetic, M Activitate/Clasa de
metabolism
raportat la unitatea
de suprafa!" cutanat"
(W/m
2
)
pentru o suprafa!"
cutanat" medie de
1,8 m
2
(W)
Repaus (0) M 65 M 117
Activitate cu efort fizic mic
(metabolism redus) (1)
65<M 130 117<M 234
Activitate cu efort fizic mediu
(metabolism mediu) (2)
130<M 200 234<M 360
Activitate cu efort fizic mare
(metabolism intens) (3)
200<M260 360<M468
Activitate cu efort fizic foarte
mare (metabolism foarte
intens) (4)
M>260 M>468
NOT% : 1W=0,86 Kcal/h
Art."64. Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie
evitate:

57
- pozi!iile de munc" vicioase #i/sau fixe;
- mi#c"rile extreme;
- mi#c"rile bru#te;
- mi#c"rile repetitive.

Art."65. n acest sens, angajatorul trebuie s" asigure:
- evaluarea riscurilor pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor;
- respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea
locurilor de munc" #i a activit"!ii;
- instruirea #i formarea adecvat" a angaja!ilor privind modul de
desf"#urare a activit"!ii profesionale, apelnd la speciali#tii
din domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc".

Art."66. n activit"!ile profesionale cu efort fizic mare, repartizarea
angaja!ilor cu vrsta peste 45 ani se va face numai cu avizul medicului de
medicina muncii.
La repartizarea femeilor #i tinerilor n astfel de activit"!i se vor
avea n vedere #i prevederile capitolelor V #i VI din titlul II.

Art."67. Angajatorul trebuie s" ia m"suri tehnico-organizatorice pentru
evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare #i/sau de afectare a s"n"t"!ii,
determinate de manipularea manual" a maselor, lund n considerare
urm"toarele elemente de referin!":
a) caracteristicile masei; manipularea manual" a unei mase poate
prezenta riscuri, n special de afec!iuni dorsolombare, dac" masa este:
- prea grea sau prea mare;
- incomod" sau greu de apucat;
- instabil" sau are un con!inut ce risc" s" se deplaseze;
- plasat" astfel nct trebuie manipulat" la o anumit"
distan!" de trunchi sau cu flexia ori rota!ia trunchiului;
- susceptibil" s" produc" leziuni asupra angaja!ilor din
cauza marginilor #i/sau a consisten!ei sale, n special n
eventualitatea unei ciocniri;
b) efortul fizic necesar; efortul fizic poate prezenta riscuri, n
special de afec!iuni dorsolombare dac":
- este prea mare;
- nu poate fi realizat dect printr-o mi#care de r"sucire a
trunchiului;
- antreneaz" o mi#care brusc" a masei de transportat;
- este realizat atunci cnd corpul se afl" ntr-o pozi!ie

58
instabil";
c) caracteristicile mediului de munc"; caracteristicile mediului de
munc" pot determina o cre#tere a riscurilor, n special n afec!iuni
dorsolombare, dac":
- nu exist" suficient spa!iu, n special pe vertical", pentru
realizarea activit"!ii;
- pardoseala este alunecoas" sau prezint" neregularit"!i care
determin" dezechilibrare;
- locul unde se desf"#oar" activitatea de munc" sau mediul
de munc" nu permit angajatului s" manipuleze manual
masele la o n"l!ime sigur" sau ntr-o pozi!ie de lucru
confortabil";
- pardoseala sau planul de lucru prezint" denivel"ri care
impun manipularea masei la diferite niveluri;
- pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt
instabile;
- temperatura, umiditatea sau circula!ia aerului sunt
necorespunz"toare;
d) cerin!ele activit"!ii; activitatea poate prezenta riscuri, n
special de afec!iuni dorsolombare, dac" implic" una sau mai multe dintre
cerin!ele urm"toare:
- efort fizic frecvent #i prelungit care solicit" n special
coloana vertebral";
- perioad" insuficient" de repaus fiziologic sau de recuperare;
- distan!e prea mari pentru ridicare, coborre sau transport;
- ritm al activit"!ii impus printr-un proces care nu poate fi
schimbat de c"tre angajat;
e) factori individuali de risc; angajatul poate fi expus riscului
dac":
- este necorespunz"tor din punct de vedere fizic s" realizeze
sarcina respectiv";
- poart" haine, nc"l!"minte sau alte lucruri personale
necorespunz"toare;
- nu are cuno#tin!ele sau instructajul adecvat ori necesar.

Art."68. (") Limitele maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere #i
mpingere manual" a maselor sunt prezentate n tabelul 2.
(2) Este necesar ca manipularea maselor s" fie realizat" corect, n
conformitate cu principiile fiziologice #i biomecanice.

59

Tabelul 2
Limite maxime admise pentru manipularea manual$ a maselor
(n kg)

B$rba!i Femei
Vrst" (ani) Vrst" (ani)
Tip de
manipulare
Frecven!a
opera!iilor
16-19 19-45 peste
45
16-19 19-45 peste
45
rar 35 55 50 13 15 13
frecvent 25 30 25 9 10 9
Ridicare
foarte
frecvent
20 25 20 8 9 8
rar 30 50 40 13 15 13
frecvent 20 30 25 9 10 9
Purtare
foarte
frecvent
15 20 15 8 10 8
rar 15 10 Tragere
frecvent 10 7
rar 16 11 mpingere
frecvent 11 7,5

NOT%:
- rar: sub 5% din durata schimbului;
- frecvent: ntre 6 - 10% din durata schimbului;
- foarte frecvent: peste 10% din durata schimbului.


CAPITOLUL IV

Efortul mental

Art."69. Con!inutul #i intensitatea efortului mental n activitate depind de
con!inutul #i natura sarcinii de munc", de volumul #i complexitatea
informa!iilor necesar de recep!ionat #i prelucrat, de complexitatea #i
responsabilitatea deciziilor necesar de elaborat, de natura, complexitatea #i
dificultatea r"spunsurilor efectoare.


60
Art."70. Angajatorul trebuie s" !in" seama c" efortul mental n activitate
difer" n func!ie de raportul dintre variabile profesionale (exigen!e, condi!ii
de munc", riscuri profesionale) #i variabile individuale (capacit"!i
profesionale individuale) #i se reflect" n niveluri diferite de solicitare
(subsolicitare, solicitare optim", solicitare maxim", suprasolicitare) a
organismului, a diferitelor sale sisteme, func!ii, capacit"!i (senzorial
perceptive, cognitive, psihomotorii) inclusiv a planului emo!ional.

Art."7". Obiectivarea #i m"surarea efortului mental n activitate se
realizeaz" prin intermediul urm"toarelor categorii de indicatori #i tehnici:
a) indicatori #i tehnici de analiz" #i evaluare a exigen!elor sarcinii
de munc", pe baza eviden!ierii unor parametri obiectivi ai acesteia: exigen!e
temporale, complexitate-vitez", aten!ie, precizie;
b) indicatori #i tehnici de evaluare subiectiv": scale de apreciere a
senza!iei subiective de efort, a st"rii fizice #i psihice individuale pe
parcursul activit"!ii, la sfr#itul acesteia #i chiar a st"rii individuale din
timpul liber;
c) indicatori #i tehnici de performan!" (de comportament), care
permit ob!inerea unor indicatori ai efortului mental prin intermediul unor
elemente de performan!" n realizarea sarcinii sau de comportament
(modific"ri ale strategiilor de operare n func!ie de efort);
d) indicatori #i tehnici psihofiziologice, de evaluare a dinamicii
unor parametri psihofiziologici #i biochimici implica!i n realizarea sarcinii
de munc" de-a lungul unei perioade de lucru.

Art."72. Consecin!ele solicit"rii psihice #i psihofiziologice #i a efortului
mental n activitate, ca urmare a interac!iunii factorilor profesionali cu cei
individuali #i extraprofesionali, se urm"resc stadial: de la primele faze ale
unor modific"ri/tulbur"ri localizabile #i reversibile, pn" la cele cu caracter
ireversibil, patologic, pn" la instalarea bolilor profesionale sau legate de
profesie.61
CAPITOLUL V

Munca femeilor

Art."73. (") La repartizarea n munc" a femeilor se va !ine seama de
caracteristicile lor morfo-func!ionale #i de st"rile fiziologice specifice.
(2) Prevederile acestui capitol au ca obiect implementarea
m"surilor care s" promoveze mbun"t"!irea securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc" a
angajatelor gravide, a angajatelor l"uze #i a celor care al"pteaz", grup
considerat vulnerabil fa!" de anumite riscuri.
(3) Pentru a beneficia de aceste prevederi, femeile angajate
gravide, l"uze #i care al"pteaz" trebuie s" informeze angajatorul asupra st"rii
lor fiziologice.

Art."74. (") Pentru femeile gravide, l"uze #i care al"pteaz", angajate n
activit"!i susceptibile s" prezinte un risc specific de expunere la agen!i,
procese sau condi!ii de munc", a c"ror list" este prezentat" n tabelul 3,
angajatorul trebuie s" evalueze natura, gradul #i durata de expunere a
angajatelor n unitatea respectiv", pentru a depista orice risc pentru
securitatea #i s"n"tatea angajatelor #i orice efect posibil asupra sarcinii sau
al"pt"rii #i pentru a stabili m"surile care trebuie luate.
(2) Femeile angajate gravide, l"uze #i care al"pteaz" #i/sau
reprezentan!ii lor trebuie s" fie informa!i asupra rezultatelor evalu"rii la care
s-a f"cut referire n alin. (1) precum #i asupra tuturor m"surilor referitoare la
s"n"tatea #i securitatea n munc".

Art."75. (") Dac" rezultatele evalu"rii, la care se face referire n art. 174 (1),
eviden!iaz" riscuri pentru securitatea sau s"n"tatea femeilor angajate ori efecte
asupra sarcinii sau al"pt"rii, angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru ca,
printr-o modificare temporar" a condi!iilor de munc" #i/sau a programului de
lucru al angajatei respective, s" fie evitat" expunerea acesteia la riscurile
respective.
(2) Dac" modificarea condi!iilor de munc" #i/sau a programului
de lucru nu este tehnic #i/sau obiectiv posibil" sau nu poate fi cerut" din
motive bine ntemeiate, angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru a
schimba locul de munc" al angajatei respective.
(3) Prevederile acestui articol trebuie s" se aplice n func!ie de
situa!ia respectiv", atunci cnd o angajat" care exercit" o activitate interzis"
n virtutea art. 176 devine gravid" sau al"pteaz" #i #i informeaz"
angajatorul despre aceasta.

62
Tabelul 3

Lista agen!ilor, procedeelor #i condi!iilor de munc$
la care s-a f$cut referire n art. "74


A. Agen!i

". Agen!i fizici considera!i ca agen!i cauzali pentru leziuni ale foetusului #i/sau
dezlipire de placent", n special:
a) #ocuri, vibra!ii sau mi#c"ri bru#te;
b) manipularea manual" de mase grele implicnd riscuri, n special la nivelul
coloanei vertebrale dorsolombare;
c) zgomot;
d) radia!ii ionizante;
e) radia!ii neionizante;
f) ambian!e termice extreme, reci sau calde;
g) mi#c"ri #i pozi!ii de munc", deplas"ri (n interiorul sau n exteriorul
institu!iei), oboseal" mental", fizic", alte eforturi fizice legate de activitatea
angajatelor femei, n sensul prevederilor acestui capitol.
2. Agen!i biologici
Agen!ii biologici din grupele de risc 2, 3 #i 4 n sensul prevederilor prezentelor
norme referitoare la agen!ii biologici, n m"sura n care se #tie c" ace#ti agen!i
sau m"surile terapeutice cerute de existen!a lor, pun n pericol s"n"tatea femeii
gravide #i a copilului ce urmeaz" a se na#te #i n m"sura n care nu apar nc" n
tabelul 4.
3. Agen!i chimici
Urm"torii agen!i chimici, n m"sura n care se #tie c" pun n pericol s"n"tatea
femeii gravide #i a copilului ce urmeaz" a se na#te #i n m"sura n care nu apar
nc" n tabelul 4:
a) agen!ii cancerigeni #i/sau mutageni, n m"sura n care nu apar nc" n
anexele nr. 31#i 32;
b) agen!ii chimici din anexa nr. 31 din prezentele norme;
c) mercurul #i deriva!ii s"i;
d) medicamentele antimitotice;
e) monoxidul de carbon;
f) agen!ii chimici periculo#i cu cale de absorb!ie cutanat".
B. Procedee
Procedeele industriale prezentate n tabelul 8.
C. Condi!ii de munc$
Activit"!i subterane miniere.

Art."76. (") Femeile angajate gravide nu pot fi obligate, n nici un caz, s"
realizeze activit"!ile cu risc de expunere la agen!ii #i condi!iile de munc"
care ar putea s" le pun" n pericol securitatea sau s"n"tatea, prezentate n
tabelul 4, partea A.

63
(2) Femeile angajate care al"pteaz" nu pot fi obligate, n nici un
caz, s" realizeze activit"!i cu risc de expunere la agen!ii #i condi!iile de
munc" care ar putea s" le pun" n pericol securitatea sau s"n"tatea,
prezentate n tabelul 4 partea B.

Art."77. Femeile angajate care se ncadreaz" n sensul prezentelor
prevederi beneficiaz" de concediu de maternitate #i de alte drepturi, n
conformitate cu legisla!ia n vigoare.

Tabelul 4

Lista agen!ilor #i condi!iilor de munc$ la care
s-a f$cut referire n art. "76


A. Femei angajate gravide

". Agen!i
a) Agen!i fizici:
Activitatea n atmosfer" hiperbaric", de exemplu, n incinte presurizate #i la
scufund"ri subacvatice.
b) Agen!i biologici:
- toxoplasma;
- virusul rubeolei,
exceptnd cazurile n care se dovede#te c" angajata gravid" este
suficient protejat" fa!" de ace#ti agen!i prin imunizare.
c) Agen!i chimici:
Plumbul #i deriva!ii s"i, n m"sura n care pot fi absorbi!i de organismul
uman.

2. Condi!ii de munc"
Activit"!i subterane miniere


B. Femei angajate care al$pteaz$:

". Agen!i
Agen!i chimici
Plumbul #i deriva!ii s"i, n m"sura n care ace#ti agen!i pot fi absorbi!i de
organismul uman.

2. Condi!ii de munc"
Activit"!i subterane miniere


64
CAPITOLUL VI

Munca tinerilor

Art."78. Prevederile acestui capitol au drept scop protejarea tinerilor
mpotriva oric"rei munci susceptibile s" d"uneze securit"!ii, s"n"t"!ii sau
dezvolt"rii lor fizice, psihologice, morale sau sociale sau s" pericliteze
educa!ia acestora.

Art."79. Angajatorul este obligat s" garanteze tinerilor condi!ii de munc"
adaptate vrstei lor.

Art."80. (") Prevederile cuprinse n acest capitol se aplic" oric"rei
persoane n vrst" de pn" la 18 ani care are un contract sau un raport de
munc" definit prin legisla!ia n vigoare.
(2) Ele nu se aplic" lucr"rilor ocazionale sau de scurt" durat"
care vizeaz":
a) serviciul casnic exercitat ntr-o gospod"rie particular" sau
b) activitatea care este considerat" ca nefiind v"t"m"toare,
d"un"toare sau periculoas" pentru tineri, n ntreprinderile familiale.

Art."8". (") Angajatorul este obligat s" ia m"surile necesare pentru
asigurarea securit"!ii #i protejarea s"n"t"!ii tinerilor, !innd seama n special
de riscurile specifice prev"zute la art.184 (1).
(2) Angajatorul trebuie s" pun" n practic" m"surile prev"zute la
aliniatul 1 pe baza evalu"rii riscurilor existente pentru tineri #i legate de
munca acestora.
Evaluarea trebuie s" fie efectuat" nainte ca tinerii s" nceap"
munca #i la orice modificare semnificativ" a condi!iilor de munc" #i ea
trebuie s" vizeze n principal urm"toarele elemente:
a) echipamentul tehnic #i organizarea locului de munc" #i a
postului de munc";
b) natura, nivelul #i durata expunerii la agen!i fizici,
biologici #i chimici;
c) organizarea, alegerea #i utilizarea echipamentelor tehnice,
n special a agen!ilor utiliza!i, ma#inilor, aparatelor #i dispozitivelor, precum
#i manipularea acestora;
d) organizarea procedeelor de munc" #i a desf"#ur"rii muncii
#i interac!iunea acestora (organizarea muncii);
e) stadiul form"rii #i inform"rii tinerilor.

65
Atunci cnd aceast" evaluare demonstreaz" existen!a unui risc
pentru securitatea, s"n"tatea fizic" sau mental" ori dezvoltarea tinerilor,
trebuie s" fie asigurate evaluarea #i supravegherea s"n"t"!ii tinerilor, la
intervale regulate, n mod gratuit #i adecvat, n conformitate cu
reglement"rile Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art."82. Angajatorul este obligat s" informeze pe tineri asupra eventualelor
riscuri #i asupra tuturor m"surilor luate n ceea ce prive#te securitatea #i
s"n"tatea lor.

Art."83. Angajatorul implic" serviciile de protec!ie #i de prevenire n
planificarea, aplicarea #i controlul condi!iilor de securitate #i de s"n"tate
aplicabile n munca tinerilor.

Art."84. (") Tinerii trebuie s" fie proteja!i mpotriva riscurilor specifice
pentru securitatea, s"n"tatea #i dezvoltarea lor, riscuri care rezult" din lipsa lor
de experien!", din con#tientizarea insuficient" a riscurilor existente sau
poten!iale ori din faptul c" tinerii sunt nc" n dezvoltare.
(2) n acest scop, se interzice munca tinerilor n activit"!i care:
a) dep"#esc capacit"!ile lor fizice sau psihologice;
b) implic" o expunere nociv" la agen!i toxici, cancerigeni, care
determin" alter"ri genetice ereditare, avnd efecte nocive pentru f"t pe durata
gravidit"!ii sau avnd orice alt efect nociv cronic asupra fiin!ei umane;
c) implic" o expunere nociv" la radia!ii;
d) prezint" riscuri de accidentare pe care se presupune c"
tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza absen!ei sim!ului lor de
securitate sau a lipsei lor de experien!" ori de preg"tire;
e) pun n pericol s"n"tatea din cauza frigului ori c"ldurii
extreme sau din cauza zgomotului ori vibra!iilor.
Printre activit"!ile care sunt susceptibile s" antreneze riscuri
specifice pentru tineri, n sensul alin. (1), figureaz" n special:
- activit"!ile care implic" o expunere nociv" la agen!ii
fizici, biologici #i chimici men!iona!i n tabelul 5 la
partea I #i
- procedeele #i activit"!ile men!ionate n tabelul 5 la partea II.

Art."85. Pentru adolescen!i, pot fi autorizate derog"ri de la art.184 alin. (2),
atunci cnd aceste activit"!i sunt indispensabile pentru formarea lor profesional" #i
cu condi!ia ca protec!ia securit"!ii #i s"n"t"!ii s" le fie asigurat" prin faptul c"
lucr"rile sunt efectuate sub supravegherea unei persoane competente.

66
Tabelul 5
List$ de agen!i, procedee #i activit$!i la care se face referire n art."84

I. Agen!i
". Agen!i fizici
a) Radia!iile ionizante;
b) Munca n atmosfer" hiperbaric", de exemplu n incintele presurizate, la
scufund"ri subacvatice.
2. Agen!i biologici: agen!ii biologici din grupele 3 #i 4 n sensul prevederilor
prezentelor norme referitoare la agen!i biologici.
3. Agen!i chimici
a) Substan!ele #i preparatele care sunt clasificate n toxice, foarte toxice,
corosive sau explozive.
b) Substan!ele #i preparatele care se clasific" n nocive #i prezint" urm"toarele riscuri:
- pot determina efecte ireversibile foarte grave;
- pot determina efecte ireversibile;
- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
- pot cauza cancer;
- pot cauza modific"ri genetice ereditare;
- pot avea efecte grave pentru s"n"tate n caz de expunere prelungit";
- pot reduce fertilitatea;
- pot determina apari!ia pe durata gravidit"!ii, a unor efecte nocive pentru copil.
c) Substan!ele #i preparatele care se clasific" n iritante #i prezint" urm"toarele riscuri:
- sunt inflamabile;
- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea.
d) Substan!ele #i preparatele vizate de prevederile prezentelor norme
referitoare la agen!i cancerigeni #i mutageni.
e) Plumbul #i compu#ii s"i, n m"sura n care agen!ii respectivi pot s" fie
absorbi!i de organismul uman.
f) Azbestul
II. Procedee #i activit$!i
". Procedee #i activit"!i vizate n tabelul 8.
2. Activit"!i de fabrica!ie #i de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau
diverselor obiecte care con!in explozivi.
3. Activit"!i din menajeriile de animale feroce #i veninoase.
4. Activit"!i de t"iere industrial" a animalelor.
5. Activit"!i care presupun manipularea aparatelor de producere, de nmagazinare
sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate.
6. Activit"!i care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor
sau canistrelor care con!in agen!ii chimici prev"zu!i la punctul I.3.
7. Activit"!i care comport" risc de pr"bu#ire.
8. Activit"!i care comport" riscuri electrice de nalt" tensiune.
9. Activit"!i al c"ror ritm este condi!ionat de ma#ini #i care sunt remunerate n
func!ie de rezultat.


67
Art."86. (") Timpul consacrat preg"tirii de c"tre tn"rul care lucreaz" n
cadrul unui sistem de formare teoretic" #i/sau practic" alternativ" sau de
stagiu n ntreprindere este inclus n timpul de munc".
(2) Atunci cnd tn"rul este angajat de mai mul!i angajatori,
zilele de munc" #i orele de munc" efectuate se nsumeaz".

Art."87. Este interzis" munca n program de noapte a tinerilor care nu au
mplinit vrsta de 18 ani.

Art."88. (") Se vor lua m"surile necesare pentru ca, pentru fiecare
perioad" de 24 de ore, adolescen!ii s" beneficieze de o perioad" minim" de
repaus de 12 ore consecutive.
(2) Se vor lua m"surile necesare pentru ca, pentru fiecare
perioad" de 7 zile, adolescen!ii s" beneficieze de o perioad" minim" de
repaus de 2 zile, consecutive dac" este posibil.
Atunci cnd motive tehnice sau organizatorice o justific",
perioada minim" de repaus se poate reduce, dar, n nici un caz ea nu poate
s" fie mai mic" de 36 ore consecutive.
Perioada minim" de repaus prev"zut" la alin. (1) #i (2) include, n
principiu, duminica.
(3) Perioadele minime de repaus prev"zute la alin. (1) #i (2) pot
fi ntrerupte n cazul unor activit"!i caracterizate prin perioade de munc"
frac!ionate sau de scurt" durat" n cursul zilei.
(4) Atunci cnd exist" motive obiective #i cu condi!ia ca
adolescen!ilor s" le fie acordat un repaus compensator adecvat, iar
obiectivele prev"zute la art. 178 s" nu fie puse n cauz", pot fi prev"zute
derog"ri de la alin. (1) #i de la alin. (2) n cazurile urm"toare:
a) munci efectuate n sectoarele de naviga!ie sau pescuit;
b) munci efectuate n spitale sau institu!ii similare;
c) munci efectuate n agricultur";
d) munci efectuate n sectorul de turism sau n sectorul
hotelurilor, restaurantelor #i cafenelelor;
e) activit"!i caracterizate de perioade de munc" frac!ionate
n cursul zilei.

Art."89. Se pot autoriza derog"ri de la art. 188 (1) #i, n privin!a adolescen!ilor,
pentru munci prestate n condi!ii prev"zute de celelalte reglement"ri de securitate #i
s"n"tate n munc", cu condi!ia ca: aceste munci s" fie de scurt" durat" #i s" nu sufere
nici o ntrziere, s" nu fie disponibili lucr"tori adul!i #i s" se acorde adolescen!ilor viza!i
perioade echivalente de repaus compensator ntr-un termen de 3 s"pt"mni.

68
TITLUL IV

Cl$diri #i alte construc!ii

CAPITOLUL I

Obliga!ii generale ale proiectantului, executantului, beneficiarului

Art."90. Prevederile prezentului capitol stabilesc obliga!iile generale ale
proiectantului, executantului #i beneficiarului, att pentru realizarea unor
construc!ii, ct #i pentru realizarea lucr"rilor de repara!ie sau modernizare a
unor construc!ii.

Art."9". Proiectantul r"spunde de elaborarea documenta!iilor tehnice de
execu!ie ale lucr"rilor de construc!ii. Acestea trebuie s" fie astfel ntocmite,
nct s" permit" executarea #i utilizarea lucr"rilor respective n condi!ii n
care, la o exploatare normal" a instala!iilor tehnologice, s" se previn"
accidentele de munc", precum #i mboln"virile profesionale. n acest scop
proiectantul este obligat:
a) s" aplice, la elaborarea proiectelor, normele de securitate a
muncii, precum #i prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea
lucr"rilor de construc!ii care se refer" la m"suri de securitate a muncii;
b) s" prevad" n documenta!iile tehnice utilizarea pentru execu!ia
lucr"rilor numai a echipamentelor tehnice certificate din punctul de vedere
al securit"!ii muncii;
c) s" prevad" n documenta!iile tehnice de execu!ie mijloacele
financiare care s" asigure respectarea, la realizarea lucr"rilor de construc!ii, a
prevederilor normelor #i actelor normative specificate la pct. a);
d) s" garanteze prin proiect eficien!a m"surilor de securitate a
muncii corespunz"toare normelor #i legisla!iei de securitate a muncii;
e) s" stabileasc" dispozitivele, aparatele #i instala!iile de
securitate a muncii, necesare n perioada de execu!ie a lucr"rilor de
construc!ii;
f) s" asigure completarea documenta!iei cu m"surile impuse cu
ocazia controalelor de protec!ia muncii efectuate de c"tre organele abilitate;
g) s" prevad" n documenta!ia proiectelor prin care se
promoveaz" tehnologii noi de execu!ie:
- instruc!iuni preliminare de securitate a muncii;
- lista cuprinznd propuneri de echipament individual de
protec!ie pentru personalul care execut" lucr"rile

69
respective;
h) s" ia m"suri ca documenta!iile tehnico-economice s"
eviden!ieze factorii de risc pe faze de execu!ie #i s" prevad" trimiteri la
normele #i actele normative de securitate a muncii corespunz"toare
factorilor respectivi;
i) s" nominalizeze n cadrul documenta!iei tehnico-economice,
n cazul lucr"rilor speciale #i ale lucr"rilor noi de execu!ie, pentru care nu
exist" normative sau detalii tip, m"surile de securitate a muncii specifice
lucr"rilor respective;
j) s" acorde asisten!" tehnic" executantului #i beneficiarului n
vederea rezolv"rii problemelor de securitate a muncii, ap"rute n realizarea
lucr"rilor de construc!ii;
k) cu ocazia recep!iei lucr"rilor de construc!ii, ca membru n
comisia de recep!ie sau ca invitat n comisia de recep!ie, n calitate de
specialist, s" controleze realizarea m"surilor de protec!ia muncii prev"zute
n documenta!ia tehnic".

Art."92. Executantul r"spunde de realizarea lucr"rilor de construc!ii n
condi!ii care s" asigure evitarea accidentelor de munc" #i a mboln"virilor
profesionale. n acest scop este obligat:
a) s" analizeze documenta!ia tehnic" de execu!ie din punctul de
vedere al securit"!ii muncii #i, dac" este cazul, s" fac" obiec!iuni, solicitnd
proiectantului modific"rile necesare conform prevederilor legale;
b) s" aplice prevederile cuprinse n legisla!ia #i normele de
securitate a muncii, precum #i prescrip!iile din documenta!iile tehnice
privind executarea lucr"rilor de baz", de serviciu #i auxiliare necesare
realiz"rii construc!iilor;
c) s" execute toate lucr"rile prev"zute n documenta!ia tehnic" n
scopul realiz"rii unei exploat"ri ulterioare a lucr"rilor de construc!ii-montaj
n condi!ii de securitate a muncii #i s" sesizeze beneficiarul #i proiectantul
cnd constat" c" m"surile propuse sunt insuficiente sau necorespunz"toare,
s" fac" propuneri de solu!ionare #i s" solicite acestora aprob"rile necesare;
d) s" cear" beneficiarului ca proiectantul s" acorde asisten!"
tehnic" n vederea rezolv"rii problemelor de securitate a muncii n cazurile
deosebite, ap"rute n executarea lucr"rilor de construc!ii;
e) s" remedieze toate deficien!ele constatate cu ocazia efectu"rii
probelor, precum #i cele constatate la recep!ia lucr"rilor de construc!ii.
Art."93. Beneficiarul r"spunde de preluarea #i exploatarea lucr"rilor de
construc!ii-montaj n condi!ii care s" asigure securitatea muncii. n acest
scop are obliga!ia:

70
a) s" analizeze proiectul din punctul de vedere al m"surilor de
securitate a muncii #i, n cazul cnd constat" deficien!e, lipsuri sau
neconcordan!e fa!" de prevederile legisla!iei n vigoare, s" cear"
proiectantului remedierea deficien!elor constatate, completarea
documenta!iei tehnice sau punerea n concordan!" a prevederilor din proiect
cu cele din legisla!ie;
b) s" colaboreze cu proiectantul lucr"rii la definitivarea
instruc!iunilor de securitate a muncii;
c) s" colaboreze cu proiectantul #i executantul, dup" caz, n
scopul rezolv"rii anumitor probleme de securitate a muncii;
d) pentru lucr"rile de construc!ii ce se execut" n paralel cu
desf"#urarea procesului de produc!ie, s" ncheie cu executantul un protocol-
anex" la contract, n care se va delimita suprafa!a pe care se execut"
lucr"rile, pentru care r"spunderea privind asigurarea m"surilor de protec!ie a
muncii revine executantului, s" specifice condi!iile necesar a fi respectate de
executant, astfel nct desf"#urarea procesului de produc!ie n condi!ii de
securitate s" nu fie afectat" de lucr"rile de construc!ii executate concomitent
cu acesta;
e) s" controleze, cu ocazia recep!iei lucr"rilor de construc!ii-
montaj, realizarea de c"tre executant a tuturor m"surilor de securitate a
muncii prev"zute n documenta!ia tehnic", refuznd recep!ia lucr"rilor de
construc!ii care nu corespund din punctul de vedere al securit"!ii muncii;
f) s" nu semneze recep!ia definitiv" a lucr"rilor de construc!ii
atunci cnd determin"rile privind microclimatul, zgomotul #i vibra!iile,
iluminatul, efectuate n timpul probelor tehnologice, nu corespund
documenta!iei tehnice.


CAPITOLUL II

Amplasarea cl$dirilor, depozitelor #i a altor tipuri de construc!ii

Art."94. Cl"dirile sau instala!iile tehnologice amplasate n aer liber la care
pot ap"rea emisii importante de pulberi, vapori, gaze periculoase n
atmosfer", precum #i cele care produc zgomote ce dep"#esc limitele
admisibile, se vor amplasa astfel nct s" se evite poluarea altor zone de
munc" sau a zonelor nvecinate. Amplasarea acestora se va face astfel nct
sensul vnturilor dominante s" ndep"rteze degaj"rile accidentale din zona
spa!iilor de munc" (din zona construc!iilor).


71
Art."95. Depozitele deschise, pentru materiale care produc pulberi la
manipulare ce pot fi antrenate de curen!ii de aer, vor fi amplasate la o
distan!" de 20 m fa!" de cl"diri productive #i la o distan!" de 50 m fa!" de
cl"dirile social-administrative ale complexului de cl"diri.

Art."96. Cl"dirile administrative se vor amplasa n apropierea spa!iilor de
produc!ie, astfel nct s" se evite ntret"ierea cu circuitele tehnologice
productive sau cu spa!ii cu emisii nocive.

Art."97. Cur!ile interioare seminchise (sub form" de L, U sau E) se
vor orienta astfel nct partea liber" a cur!ii s" fie n sensul vnturilor
dominante.

Art."98. Cl"dirile n care se desf"#oar" procese tehnologice caracterizate
prin degaj"ri de c"ldur" de peste 20 kcal/mc/h, prev"zute cu ventilare
natural", se vor amplasa cu latura lung" perpendicular" pe direc!ia vnturilor
dominante din perioada sezonului cald.

Art."99. nc"perile administrative trebuie s" fie izolate de nc"perile de
produc!ie, cu excep!ia celor strict legate de spa!iile de produc!ie. Dac"
nc"perile administrative sunt situate n spa!ii zgomotoase, sau sunt
nvecinate cu asemenea nc"peri, trebuie prev"zute m"suri de izolare
mpotriva zgomotului #i vibra!iilor, astfel ca nivelul acestora s" nu
dep"#easc" limita maxim" admis". Cl"dirile #i nc"perile administrative
trebuie s" corespund" #i reglement"rilor n vigoare referitoare la prevenirea
incendiilor.


CAPITOLUL III

C$i de circula!ie

Art.200. L"!imea c"ilor de circula!ie din cl"diri, hale, depozite sau alte
nc"peri de lucru se va stabili n func!ie de felul circula!iei, gabaritele
mijloacelor de transport utilizate #i dimensiunile materialelor sau pieselor
care se transport". L"!imea lor nu poate fi mai mic" dect cea prev"zut" n
tabelul 6.
Tabelul 6

L$!imea minim$ admis$ a c$ilor de circula!ie

72
din nc$perile de lucru

Nr.
crt.

Destina!ia c$ii de circula!ie
L$!imea minim$
a c$ii de circula!ie
(m)
0 1 2
1. Circula!ie de pietoni n ambele sensuri #i de
c"rucioare ntr-un singur sens
L + 0,50 (1)
2. Circula!ie de c"rucioare #i pietoni n ambele
sensuri
2L + 0,60
3. Circula!ie ntr-un singur sens cu: electrocare,
electrostivuitoare sau alte mijloace de
transport similare motorizate, #i de pietoni n
ambele sensuri
L + 0,60
4. Idem n ambele sensuri 2L + 0,70
5. Circula!ia ntr-un singur sens cu
autocamioane #i pietoni n ambele sensuri
L + 0,80
6. Idem n ambele sensuri (inclusiv pietoni) 2L + 1,00
7. Spa!iul de circula!ie pentru personalul de
deservire, ntre!inere, repara!ii etc.
min. 0,80 m (2)

NOT%: (1) M"rimea (L) reprezint" l"!imea maxim" a mijlocului de transport.
(2) Valoarea se stabile#te n func!ie de gradul de periculozitate prezentat
de utilajul pe lng" care se circul".

Art.20". C"ile de circula!ie trebuie s" fie:
a) marcate vizibil, pentru a fi u#or de recunoscut;
b) s" aib" leg"turi ct mai directe spre c"ile de evacuare;
c) s" fie men!inute permanent libere #i curate, nct s" permit"
evacuarea rapid" a persoanelor.

Art.202. Suprafe!ele c"ilor de circula!ie pentru persoane trebuie s" fie
netede #i nealunecoase, iar cele destinate circula!iei vehiculelor trebuie s" nu
prezinte denivel"ri, s" fie rezistente la compresiune, #ocuri #i uzur".

Art.203. C"ile de circula!ie care vor fi utilizate de mai multe tipuri de
mijloace de transport, inclusiv feroviar, vor avea #inele c"ii ferate ngropate
la nivelul suprafe!elor c"ilor de circula!ie.

Art.204. C"ile de circula!ie pentru persoane #i trecerile amplasate la
n"l!ime vor fi protejate cu balustrade nalte de cel pu!in 1 m, prev"zute cu
leg"turi de separa!ie orizontale intermediare, iar la partea inferioar" cu o
bordur" nalt" de cel pu!in 10 cm.

73

Art.205. (") Golurile din plan#ee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace
sau grilaje rezistente, care s" permit" preluarea sarcinilor rezultate din
activit"!ile care se desf"#oar" la locul respectiv, sau vor fi ngr"dite cu
balustrade #i marcate cu indicatoare de securitate. n cazul utiliz"rii de
capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplas"rii.
(2) Golurile, #an!urile, rigolele situate n zonele de circula!ie vor
fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar n timpul nop!ii vor fi
semnalizate cu mijloace luminoase (felinare, avertizoare sau inscrip!ii
luminoase).


CAPITOLUL IV

n$l!imea cl$dirilor, dimensionarea
suprafe!elor #i a volumului de lucru

Art.206. (") nc"perile de lucru n care se desf"#oar" procese de munc"
vor avea n"l!imea minim" de 3 m, iar pentru fiecare persoan" se va sigura
un volum de cel pu!in 12 m
3
#i o suprafa!" minim" stabilit" conform
normelor n vigoare la nivelul activit"!ilor specifice.
(2) Pentru spa!iile n care au loc procese tehnologice ce degaj"
c"ldur", umiditate, pulberi, gaze, vapori toxici etc., n"l!imea #i volumul
nc"perilor se stabilesc prin calcul, !innd seama de asigurarea schimburilor
de aer #i de mijloacele de combatere a noxelor.
(3) nc"perile de lucru n care se desf"#oar" activit"!i
administrative sau comerciale pot avea n"l!imea minim" de 2,6 m, iar
pentru fiecare persoan" se va asigura un volum de cel pu!in 10 m
3
#i o
suprafa!" minim" stabilit" conform normelor n vigoare la nivelul
activit"!ilor specifice.

Art.207. (") La dimensionarea suprafe!elor de lucru se va !ine seama, pe
lng" spa!iul ocupat de utilaje #i c"i de acces, #i de spa!iul ocupat de
materiale, semifabricate, produse finite sau de#euri, n a#a fel nct s" se
asigure suprafa!a liber" necesar" desf"#ur"rii normale a activit"!ii de
produc!ie, ntre!inere #i repara!ii.
(2) nc"rcarea plan#eelor cu materiale sau utilaje nu va dep"#i
sarcina maxim" admisibil" pentru care au fost calculate.

Art.208. Subsolurile construc!iilor nu se vor folosi ca nc"peri de lucru

74
dect dac" ndeplinesc condi!iile stabilite la art. 207, #i numai dac" sunt
prev"zute cu instala!ie de ventilare mecanic", de iluminare #i canalizare, n
construc!ie adecvat" (mediu normal sau exploziv), cu posibilit"!i duble de
evacuare #i izolate, pentru evitarea infiltra!iilor de natur" lichid" #i/sau
gazoas".


CAPITOLUL V

Instala!ii tehnico-utilitare

Art.209. Instala!iile tehnicoutilitare trebuie s" respecte prevederile
prezentului capitol #i cerin!ele de securitate #i s"n"tate aferente, cuprinse n
anexele nr. 16 #i 17.

Art.2"0. Locurile de munc" amplasate n cl"diri sau n aer liber,
caracterizate prin degaj"ri de noxe, vor fi astfel amplasate, amenajate, utilate
#i dotate nct s" se evite poluarea sau influen!area locurilor de munc"
vecine, ca #i a anexelor social-sanitare.

Art.2"". Instala!iile de ventilare se vor proiecta #i construi astfel nct s" se
asigure condi!iile de microclimat precum #i eliminarea sau reducerea pn" la
limitele admise ale noxelor.

Art.2"2. Acolo unde condi!iile de munc" o impun, angajatorul trebuie s"
asigure dispozitivele #i aparatele necesare pentru controlul func!ion"rii
instala!iilor de ventilare #i controlul microclimatului din nc"perile de lucru.


CAPITOLUL VI

Dot$ri socialsanitare, puncte de prim ajutor, necesarul
de ap$ potabil$, colectarea #i ndep$rtarea reziduurilor

Art.2"3. Dot"rile social-sanitare, punctele de prim ajutor, necesarul de ap"
potabil", colectarea #i ndep"rtarea reziduurilor trebuie s" respecte
prevederile din prezentul capitol #i cerin!ele de securitate #i s"n"tate
cuprinse n anexele nr. 16 #i 17.

Art.2"4. Locurile de munc" vor fi asigurate cu dot"ri social-sanitare n

75
func!ie de necesit"!ile fiziologice ale personalului #i de caracteristicile
proceselor de munc" #i ale mediului de munc".
(") Dot"rile social-sanitare se asigur" conform anexelor nr.
12, 13 #i 14.
(2) Cantitatea de ap" rece #i cald" pentru igiena personalului #i
pentru b"ut se normeaz" conform anexei nr. 13.

Art.2"5. n cazurile cnd n unit"!i se organizeaz" cantine, microcantine, s"li
de servirea mesei, puncte alimentare sau orice alt" form" de desfacere a
alimentelor, acestea trebuie s" corespund" normelor de igiena alimenta!iei.

Art.2"6. La locurile de munc" se vor asigura puncte de alimentare cu ap"
de b"ut. Acestea se normeaz" conform anexei nr. 14. Apa distribuit" prin
punctele de alimentare cu ap" (arteziene, robinete, vase etc.), ca #i apa
pentru sp"lat (lavoare, du#uri), trebuie s" corespund" standardului de
potabilitate n vigoare.

Art.2"7. La locurile de munc" unde exist" riscul de arsuri cu substan!e
chimice sau de aprindere a mbr"c"mintei sau a echipamentului individual
de protec!ie se vor asigura du#uri de salvare, cu ap" potabil" sau solu!ii
neutralizante.

Art.2"8. n cazurile cnd unit"!ile folosesc surse #i instala!ii proprii de
aprovizionare cu ap" potabil" sau industrial", se vor respecta prevederile
legale cu privire la protec!ia sanitar" a surselor #i instala!iilor, precum #i
standardele de calitate a apei.

Art.2"9. Instala!iile de preparare #i distribuire a apei carbogazoase saline,
pentru locurile de munc" cu degaj"ri de c"ldur", se vor amenaja #i vor
func!iona conform normelor de igiena alimenta!iei.

Art.220. Apele uzate cu nc"rc"turi chimice, radioactive, biologice #i orice
reziduu industrial vor fi prelucrate n sta!ii speciale de neutralizare nainte
de evacuarea n re!eaua public" de canalizare. Sta!iile de neutralizare a
apelor uzate industriale trebuie s" corespund" standardelor #i normelor de
protec!ie a mediului.

Art.22". Reziduurile industriale solide, n func!ie de natura #i gradul lor de
periculozitate, se colecteaz", depoziteaz", transport" #i neutralizeaz" n
conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activit"!i.

76


CAPITOLUL VII

Loc de munc$

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.222. Prevederile prezentului capitol stabilesc cerin!e de securitate #i
s"n"tate pentru locul de munc".

Art.223. Prezentele prevederi nu se aplic" la:
a) mijloace de transport din afara ntreprinderii sau locurile de
munc" din interiorul mijloacelor de transport;
b) #antiere temporare #i mobile pentru care se aplic" prevederile
din sec!iunea 5 a acestui capitol;
c) industriile extractive prin foraj sau extrac!ie pentru care se
aplic" prevederile normelor specifice de securitate a muncii aferente;
d) vase de pescuit pentru care se aplic" prevederile normelor
specifice de securitate a muncii aferente;
e) cmpuri, suprafe!e (luciuri) de ap", p"duri #i alte teritorii ce
apar!in unei ntreprinderi agricole sau forestiere, dar sunt situate departe de
cl"dirile ntreprinderii.

Art.224. Locurile de munc" folosite pentru prima dat" dup" data intr"rii n
vigoare a prezentelor norme trebuie s" ndeplineasc" cerin!ele de securitate
#i s"n"tate cuprinse n anexa nr. 16.

Art.225. Locurile de munc" aflate n folosin!" nainte de data intr"rii n
vigoare a prezentelor norme trebuie s" satisfac" cerin!ele de securitate #i
s"n"tate prev"zute n anexa nr. 17, pn" cel mai trziu la 31 decembrie 2006.

Art.226. Atunci cnd locurile de munc" sufer" modific"ri, extinderi #i/sau
transform"ri dup" data intr"rii n vigoare a prezentelor norme, angajatorul
va lua toate m"surile necesare pentru a se asigura c" acestea sunt n
concordan!" cu prevederile din anexa nr. 16.

Art.227. n scopul men!inerii securit"!ii #i s"n"t"!ii la locul de munc",

77
angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru a asigura:
a) p"strarea permanent liber" a ie#irilor de urgen!" #i a ie#irilor
propriu-zise;
b) ntre!inerea tehnic" a locului de munc", n special a instala!iilor #i
dispozitivelor la care se face referire n anexele nr. 16 #i 17, ntr-o astfel de stare
nct s" nu prezinte riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor; orice
defectare periculoas" trebuie s" fie remediat" n cel mai scurt timp posibil;
c) cur"!irea cu regularitate la nivelul adecvat de igien" a locului
de munc", a echipamentelor #i dispozitivelor, n mod deosebit a instala!iilor
de ventilare;
d) ntre!inerea #i verificarea periodic" a echipamentelor #i
dispozitivelor de protec!ie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile,
n special cele men!ionate n anexele nr. 16 #i 17.


Sec!iunea 2

Principii ergonomice n organizarea locului de munc#

Art.228. Principiile ergonomice din aceast" sec!iune vor sta la baza
dimension"rii #i organiz"rii locului de munc".

Art.229. Dimensionarea locului de munc" se realizeaz" n func!ie de
particularit"!ile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman,
precum #i de dimensiunile #i caracteristicile echipamentului tehnic, ale
mobilierului de lucru, de mi#c"rile #i deplas"rile angajatului n timpul
activit"!ii, de distan!ele de securitate, de dispozitivele ajut"toare pentru
manipularea maselor ca #i de necesitatea asigur"rii confortului psiho-fizic.

Art.230. Eliminarea pozi!iilor for!ate, nenaturale, ale corpului angajatului #i
asigurarea posibilit"!ilor de modificare a pozi!iei n timpul lucrului se
realizeaz" prin amenajarea ergonomic" a locului de munc", prin optimizarea
fluxului tehnologic #i prin utilizarea echipamentelor tehnice care respect"
prevederile reglement"rilor n vigoare.
Art.23". Locurile de munc" unde se lucreaz" n pozi!ie a#ezat se doteaz" cu
scaune concepute corespunz"tor caracteristicilor antropometrice #i
func!ionale ale organismului uman, precum #i activit"!ii care se desf"#oar",
corelndu-se n"l!imea scaunului cu cea a planului de lucru. Scaunele
trebuie s" permit" adaptarea acestora n raport cu caracteristicile
antropometrice individuale ale angaja!ilor.

78

Art.232. La locurile de munc" unde se lucreaz" n pozi!ie ortostatic",
trebuie asigurate, de regul", mijloace pentru a#ezarea angajatului cel pu!in
pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, b"nci).

Art.233. Echipamentele tehnice, mesele #i bancurile de lucru trebuie s"
asigure spa!iu suficient pentru sprijinirea comod" #i stabil" a membrelor
inferioare n timpul activit"!ii, cu posibilitatea mi#c"rii acestora.

Art.234. n"l!imea planului de lucru pentru pozi!ia a#ezat sau ortostatic" se
stabile#te n func!ie de distan!a optim" de vedere, de precizia lucr"rii, de
caracteristicile antropometrice ale angajatului #i de m"rimea efortului
membrelor superioare, conform tabelului 7.


Tabelul 7
n$l!imea planului de lucru

n$l!imea planului
de lucru (mm)
Pozi!ia #i tipul de activitate
minim" maxim"
A) Pozi!ie a#ezat:
a) lucr"ri cu solicitare vizual"
deosebit"
b) lucr"ri de precizie
c) lucr"ri obi#nuite de birou
d) lucr"ri manuale


950
850
720
650


1 100
920
780
700
B) Pozi!ie ortostatic"
a) lucr"ri de precizie
b) lucr"ri de precizie cu piese mici
c) lucr"ri care implic" mnuire de
piese grele

950
850

700

1 180
950

900

Art.235. Pentru evitarea mi#c"rilor de r"sucire #i aplecare ale corpului,
precum #i a mi#c"rilor foarte ample ale bra!elor, trebuie luate m"suri de
organizare corespunz"toare a fluxului tehnologic, de manipulare corect" a
materiilor prime #i produselor la echipamentele tehnice la care angajatul
intervine direct.

Art.236. (") Trebuie asigurate leg"turi optime ntre locurile de munc",
precum #i circula!ia u#oar" #i rapid" a materiilor prime, materialelor #i
produselor.

79
(2) Sunt obligatorii aprovizionarea #i evacuarea ritmic" a
materiilor prime, materialelor, semiproduselor sau produselor realizate,
evitndu-se aglomerarea locurilor de munc" #i/sau a c"ilor de circula!ie.

Art.237. Munca #i locul de munc" vor fi astfel organizate nct s" se evite
expunerea la noxe a angaja!ilor care nu au leg"tur" direct" cu locul de
munc" respectiv.


Sec!iunea 3

Semnalizarea de securitate $i/sau s#n#tate la locurile de munc#

Art.238. Semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate utilizat" la locul de
munc" trebuie s" fie n conformitate cu Prescrip!iile minime pentru
semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc".
Acestea cuprind reguli #i m"suri obligatorii privind modurile de
semnalizare #i caracteristicile lor principale, interschimbabilitatea #i
complementaritatea semnaliz"rilor, condi!iile de utilizare #i de men!inere a
eficacit"!ii acestora

Art.239. (") Angajatorul are obliga!ia s" prevad" #i s" verifice existen!a
semnaliz"rii de securitate #i/sau s"n"tate adecvate la locul de munc", n
conformitate cu dispozi!iile art. 238, ori de cte ori riscurile nu pot fi evitate
sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protec!ie colectiv" sau prin
m"suri, metode sau procedee de organizare a muncii.
(2) n acest scop angajatorul are obliga!ia s" ia n considera!ie
orice evaluare a riscurilor realizat" n conformitate cu art. 11 din prezentele
norme.
(3) Respectarea prescrip!iilor alin. (1) nu trebuie s" afecteze
respectarea obliga!iilor legale, prev"zute de alte documente normative,
privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare #i ajutor, material #i
echipament de lupt" contra incendiilor, substan!e sau preparate periculoase,
ca #i alte materiale specifice.
(4) Dac" este cazul, n interiorul ntreprinderilor sau cl"dirilor
trebuie prev"zut", conform normelor n vigoare, semnalizarea
corespunz"toare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim #i aerian, dac" nu
este afectat" semnalizarea prev"zut" prin prezentele norme.

Art.240. Semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate poate fi de interzicere,

80
de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor #i se realizeaz" dup"
caz, n mod permanent sau ocazional.

Art.24". Semnalizarea permanent" trebuie s" se realizeze astfel:
a) prin panouri (indicatoare, pl"ci) #i/sau culori de securitate
cnd se refer" la o interdic!ie, un avertisment, o obliga!ie, la localizarea
mijloacelor de salvare sau de prim-ajutor #i la riscurile de lovire de
obstacole #i de c"dere a persoanelor;
b) prin etichet" (pictogram" sau simbol pe culoarea de fond) sau
panouri ce preiau aceast" pictogram", n cazul recipien!ilor #i conductelor
aparente care con!in substan!e periculoase; aceste mijloace trebuie plasate
pe p"r!ile vizibile, sub form" rigid", autocolant" sau pictat" #i ntr-un num"r
suficient de mare pentru a asigura securitatea zonei;
c) prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de la pct. b), n
cazul suprafe!elor, s"lilor sau incintelor utilizate pentru nc"rcarea,
desc"rcarea #i depozitarea substan!elor periculoase n cantit"!i mari;
mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafa!a de depozitare sau
pe u#a de acces n hal";
d) prin culori de securitate la marcarea c"ilor de circula!ie.

Art.242. Semnalizarea ocazional" trebuie s" se realizeze astfel:
a) prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbal" n
caz de aten!ionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o ac!iune specific" sau evacuare de urgen!";
b) prin gest-semnal sau comunicare verbal", n caz de ghidare a
persoanelor care efectueaz" manevre ce presupun un risc sau pericol.

Art.243. (") Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora vor fi informa!i
privind toate m"surile ce trebuie luate n considera!ie n scopul asigur"rii
semnaliz"rii de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc".
(2) Angajatorii au obliga!ia s" asigure angaja!ilor instruirea
adecvat", n special prin instruc!iuni precise, n ceea ce prive#te
semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate utilizat".
(3) Instruirea se va axa n special pe semnifica!ia semnaliz"rii,
mai ales cnd aceasta presupune utilizarea cuvintelor, precum #i pe
comportamentul general #i specific care trebuie adoptat. Aceast" instruire
trebuie s" fie repetat" periodic, ori de cte ori se consider" necesar"
remprosp"tarea cuno#tin!elor salaria!ilor, ca urmare a unor verific"ri.

Art.244. Consultarea #i participarea angaja!ilor #i/sau a reprezentan!ilor

81
acestora privesc prevederile din prezenta sec!iune #i din Prescrip!iile minime
pentru semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc".


Sec!iunea 4

Loc de munc# pentru lucrul n condi!ii de izolare

Art.245. (") Se consider" c" o persoan" lucreaz" n condi!ii de izolare
atunci cnd nu are contact vizual #i comunicare verbal" direct" cu alte
persoane, n cele mai multe cazuri pentru o perioad" de timp mai mare dect
o or", #i cnd nu este posibil s" i se acorde ajutor imediat n caz de accident
sau cnd se afl" ntr-o situa!ie critic".
(2) Pentru lucr"ri foarte periculoase, no!iunea de lucru n condi!ii
de izolare se poate extinde #i pentru perioade de timp mai scurte (de cteva
minute).

Art.246. Personalul care lucreaz" n condi!ii de izolare trebuie s" fie
informat clar cu privire la:
a) manipularea echipamentului tehnic, starea acestuia (fiabilitate
#i accesibilitate);
b) riscurile de accidentare #i modul de ac!iune n caz de apari!ie a
acestora;
c) comportamentul adecvat n cazul producerii unei avarii sau al
apari!iei unei situa!ii critice;
d) utilizarea echipamentului individual de protec!ie;
e) primul ajutor;
f) utilizarea sistemului de supraveghere #i de leg"tur" cu
exteriorul.

Art.247. (") Este obligatorie efectuarea unui control periodic asupra
comportamentului #i cuno#tin!elor persoanelor care lucreaz" n condi!ii de
izolare.
(2) Periodicitatea #i durata controalelor vor fi stabilite n func!ie de
condi!iile #i riscurile existente #i de experien!a salaria!ilor respectivi.

Art.248. Personalul care lucreaz" n condi!ii de izolare va fi autorizat
pentru aceasta de c"tre angajator, pe baza unor teste de aptitudini, teste
profesionale #i n urma unui control medical.


82
Art.249. Angajatorul va numi prin decizie o persoan" cu sarcini #i atribu!ii
concrete care s" supravegheze angaja!ii care lucreaz" n condi!ii de izolare,
aceasta trebuie s" fie instruit" asupra riscurilor existente, asupra accidentelor
sau avariilor posibile, precum #i cu privire la modul de interven!ie n caz de
necesitate.

Art.250. Pentru a se putea interveni n timp util n caz de accident sau
avarie la locurile de munc" n condi!ii de izolare, acestea vor fi dotate cu
mijloace tehnice de alarm" care permit leg"tura cu persoana ce asigur"
supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de
alarmare prin unde radio);
b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
c) periodic, prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice,
radio-telefon, camer" de luat vederi #i monitor).


Sec!iunea 5

Locuri de munc# n $antiere temporare $i mobile

Art.25". Executantul lucr"rii desemneaz" din cadrul #efilor de
compartimente de protec!ia muncii sau al delega!ilor responsabili cu
protec!ia muncii unul sau mai mul!i coordonatori n materie de securitate #i
de s"n"tate pentru un #antier pe care sunt prezente mai multe ntreprinderi
de construc!ii.

Art.252. Coordonatorul sau coordonatorii n materie de securitate #i
s"n"tate pe durata lucr"rii:
a) stabilesc sau cer s" se stabileasc" un plan de securitate #i
s"n"tate, preciznd regulile aplicabile #antierului respectiv, !innd cont, dac"
este necesar, de activit"!ile de exploatare desf"#urate pe #antier;
b) preg"tesc un dosar adaptat caracteristicilor lucr"rii, con!innd
elementele utile n materie de securitate #i s"n"tate de care s" se !in" seama
n cursul eventualelor lucr"ri ulterioare.

Art.253. Desemnarea coordonatorilor n materie de securitate #i s"n"tate nu
exonereaz" de r"spundere angajatorul pentru domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii
n munc".


83
Art.254. Odat" cu nceperea lucr"rii, trebuie s" se asigure urm"toarele:
a) ntre!inerea #antierului n ordine #i ntr-o stare de cur"!enie
satisf"c"toare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, !innd seama de
condi!iile de acces la aceste posturi, determinarea c"ilor de acces sau de
circula!ie.

Art.255. n vederea men!inerii securit"!ii #i s"n"t"!ii pe #antier, lucr"torii
independen!i trebuie s" respecte prevederile privind obliga!iile angajatorilor,
angaja!ilor precum #i prevederile privind echipamentul tehnic, echipamentul
individual de protec!ie din prezentele norme, s" ia n considerare indica!iile
coordonatorului sau coordonatorilor n materie de securitate #i s"n"tate n
munc".

Art.256. n vederea men!inerii securit"!ii #i s"n"t"!ii pe #antier, angajatorii,
atunci cnd ei n#i#i execut" o activitate profesional" pe #antier trebuie s"
respecte prevederile privind obliga!iile patronilor, angaja!ilor precum #i
prevederile privind echipamentul tehnic, echipamentul individual de
protec!ie din prezentele norme, s" ia n considerare indica!iile
coordonatorului sau coordonatorilor n materie de securitate #i s"n"tate n
munc".

Art.257. Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor trebuie s" fie informa!i asupra
tuturor m"surilor luate cu privire la securitatea #i s"n"tatea lor pe #antier.
Informa!iile trebuie s" fie pe n!elesul angaja!ilor viza!i.


Sec!iunea 6

Locuri de munc# aflate n atmosfere poten!ial explozive

Art.258. Prevederile prezentei sec!iuni stabilesc cerin!e minime de
securitate #i s"n"tate pentru locurile de munc" n care pot ap"rea atmosfere
poten!ial explozive.

Art.259. Prezentele prevederi nu se aplic":
a) zonelor utilizate direct pentru #i n timpul tratamentelor
medicale aplicate pacien!ilor;
b) utiliz"rii dispozitivelor de ardere a combustibililor gazo#i,
conform legisla!iei n vigoare;

84
c) producerii, manevr"rii, utiliz"rii, depozit"rii #i transportului
substan!elor explozive sau cu o structur" chimic" instabil";
d) industriilor extractive pentru care se aplic" prevederile
normelor specifice de securitate a muncii aferente acestor activit"!i;
e) utiliz"rii mijloacelor de transport terestre, navale #i aeriene,
conform cu prevederile legisla!iei n vigoare #i a acordurilor interna!ionale
aferente. Mijloacele de transport destinate utiliz"rii n atmosfere poten!ial
explozive nu sunt excluse.

Art.260. Prevederile din titlul II precum #i prevederile relevante cuprinse n
titlul IV se aplic" n totalitate.

Art.26". (") n scopul prevenirii #i protec!iei la explozie, angajatorul
trebuie s" ia m"suri tehnice #i/sau organizatorice corespunz"toare naturii
opera!iilor, n ordinea priorit"!ilor #i respectnd urm"toarele principii de
baz":
- prevenirea form"rii atmosferelor explozive, sau n cazul
n care natura activit"!ii nu permite aceasta,
- evitarea aprinderii atmosferelor explozive, #i
- limitarea efectelor d"un"toare ale unei explozii n
vederea asigur"rii s"n"t"!ii #i securit"!ii angaja!ilor.
(2) Acolo unde este cazul aceste m"suri trebuie s" fie combinate
#i/sau suplimentate cu m"suri mpotriva extinderii exploziilor #i actualizate
frecvent #i, n orice caz, ori de cte ori au loc schimb"ri semnificative.

Art.262. (") n ndeplinirea obliga!iilor sale, angajatorul trebuie s"
evalueze riscurile specifice de atmosfere explozive, lund n considerare cel
pu!in:
- probabilitatea producerii #i men!inerii atmosferelor
explozive;
- probabilitatea existen!ei surselor de aprindere, inclusiv a
desc"rc"rilor electrostatice, a activ"rii acestora #i a
declan#"rii aprinderii;
- utilajele, substan!ele folosite, procesele #i interac!iunile
posibile ale acestora;
- gravitatea efectelor anticipate.
Riscurile de explozii sunt evaluate n mod global.
(2) La evaluarea riscurilor de explozie trebuie luate n
considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile n
care pot ap"rea atmosfere explozive.

85

Art.263. n scopul asigur"rii securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor la locurile de
munc" n care atmosferele explozive se pot forma n concentra!ii
periculoase pentru securitatea #i s"n"tatea acestora, n conformitate cu
principiile de baz" ale evalu"rii riscurilor #i !innd seama de art. 261,
angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare astfel nct:
a) mediul de munc" s" fie de a#a natur" nct procesul muncii s"
se poat" desf"#ura n condi!ii de securitate;
b) s" se asigure o supraveghere adecvat", a angaja!ilor n timpul
lucrului conform evalu"rii riscurilor utiliznd mijloace tehnice
corespunz"toare;
c) angaja!ii s" utilizeze mijloace tehnice corespunz"toare.

Art.264. (") n cazul n care sunt prezen!i la acela#i loc de munc" angaja!i
din mai multe unit"!i, fiecare angajator este r"spunz"tor pentru toate
aspectele care i revin prin atribu!ii.
(2) F"r" a prejudicia responsabilitatea individual" a fiec"rui
angajator, angajatorul responsabil pentru locul de munc", n conformitate cu
legisla!ia n vigoare, trebuie s" coordoneze aplicarea tuturor m"surilor
privind securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor #i s" precizeze n documentul
privind protec!ia la explozie, scopul acestei coordon"ri, m"surile #i
procedurile de implementare a acestuia.

Art.265. Angajatorul trebuie s" clasifice pe zone locurile unde pot ap"rea
atmosfere explozive n conformitate cu anexa nr. 18.

Art.266. (") Angajatorul trebuie s" asigure aplicarea cerin!elor minime
stabilite n anexa nr. 19 la locurile men!ionate n art. 265.
(2) Acolo unde este cazul, locurile unde pot ap"rea atmosfere
explozive n concentra!ii att de mari nct s" pun" n pericol securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor trebuie marcate la punctele de intrare, n conformitate
cu anexa nr. 20.

Art.267. n scopul asigur"rii condi!iilor de securitate #i s"n"tate la locul de
munc", conform evalu"rii riscurilor de explozie, angajatorul trebuie s"
asigure elaborarea #i actualizarea DOCUMENTULUI PRIVIND
PROTEC$IA LA EXPLOZIE.
Documentul privind protec!ia la explozie trebuie s" demonstreze,
n special:
- c" au fost identificate #i evaluate riscurile de explozie;

86
- c" se vor lua m"suri adecvate pentru ndeplinirea obiectivelor
prezentului capitol;
- care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform
anexei nr. 18;
- care sunt locurile c"rora li se aplic" cerin!ele minime stabilite
n anexa nr. 19;
- c" locul de munc" #i echipamentul tehnic, inclusiv
dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate #i
ntre!inute conform prevederilor de securitate;
- c" au fost luate m"suri pentru utilizarea n condi!ii de
securitate a echipamentelor tehnice.

Art.268. (") Documentul privind protec!ia la explozie trebuie elaborat
anterior nceperii activit"!ii #i actualizat n cazul n care au loc schimb"ri
semnificative, extinderi sau transform"ri ale locului de munc",
echipamentului tehnic sau organiz"rii activit"!ii.
(2) Angajatorul poate combina evalu"ri ale riscurilor de explozie
existente, documente sau alte rapoarte echivalente elaborate n baza altor
acte normative.

Art.269. Echipamentele tehnice destinate utiliz"rii n locurile de munc"
unde pot ap"rea atmosfere explozive, care sunt deja n folosin!" sau sunt
puse la dispozi!ia angajatorului pentru prima dat" nainte de data intr"rii n
vigoare a prezentelor norme, trebuie s" ndeplineasc" cerin!ele stabilite n
anexa nr. 19, partea A, cel trziu pn" la data de 31 decembrie 2006.

Art.270. Echipamentele tehnice destinate utiliz"rii n locuri n care pot
ap"rea atmosfere explozive, date n folosin!" pentru prima dat" dup" data
intr"rii n vigoare a prezentelor norme trebuie s" ndeplineasc" cerin!ele
minime stabilite n anexa nr. 19 p"r!ile A #i B.

Art.27". Locurile de munc" unde pot ap"rea atmosfere explozive aflate n
folosin!" nainte de data intr"rii n vigoare a prezentelor norme trebuie s"
ndeplineasc" cerin!ele cuprinse n aceast" sec!iune cel trziu pn" la data de
31 decembrie 2006.

Art.272. Locurile de munc" unde pot ap"rea atmosfere explozive #i care
sunt folosite pentru prima dat" dup" data intr"rii n vigoare a prezentelor
norme trebuie s" ndeplineasc" cerin!ele cuprinse n aceast" sec!iune.


87
Art.273. Dac", dup" data intr"rii n vigoare a prezentelor norme, se produc
modific"ri, extinderi sau restructur"ri la locurile de munc" unde pot ap"rea
atmosfere explozive, angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare astfel nct
acestea s" ndeplineasc" cerin!ele stabilite n prezenta sec!iune.


CAPITOLUL VIII

Nave de pescuit

Art.274. n sensul prezentului capitol se n!elege prin:
a) nav" de pescuit: reprezint" orice nav" sub pavilion
romnesc sau nregistrat" sub jurisdic!ia statului romn folosit" n scopuri
comerciale, fie pentru prinderea, fie pentru prinderea #i prelucrarea pe#telui
sau a altor resurse vii ale m"rii;
b) nav" de pescuit nou": reprezint" orice nav" de pescuit a
c"rei lungime ntre perpendiculare este superioar" sau egal" cu 15 m #i
pentru care la data de 31 decembrie 2006 sau dup" aceast" dat":
i) contractul de construc!ie sau transformare important" este
expirat sau
ii) contractul de construc!ie sau de transformare important" a
expirat nainte de 31 decembrie 2006 #i care este livrat" la 3
ani sau mai mult dup" aceast" dat" sau
iii) n absen!a unui contract de construc!ie:
- se construie#te chila sau
- se ncepe o construc!ie identificabil" cu o nav" special"
sau
- a nceput montajul folosindu-se cel pu!in 50 de tone sau
1% din masa estimat" a tuturor materialelor de structur",
dac" aceast" valoare este mai mic";
c) nav" de pescuit existent": reprezint" orice nav" de pescuit a
c"rei lungime ntre perpendiculare este superioar" sau egal" cu 18 m #i care
nu este o nav" de pescuit nou";
d) nav": reprezint" orice nav" de pescuit nou" sau existent";
e) angajat: reprezint" orice persoan" care exercit" o activitate
profesional" la bordul unei nave, precum #i stagiarii #i ucenicii, excluzndu-
se personalul de la sol care efectueaz" lucr"ri la bordul unei nave de la cheu
#i pilo!ii din port;
f) armator: reprezint" proprietarul nregistrat al unei nave, cu
excep!ia cazului n care nava a fost afretat" nav" nud" sau este administrat"

88
total sau par!ial de c"tre o persoan" fizic" sau juridic", alta dect
proprietarul nregistrat la termenele unui acord de gestiune; n acest caz
armatorul este considerat a fi, pn" la scaden!", cel care afreteaz" nava nud"
sau persoana fizic" sau juridic" care asigur" gestiunea navei;
g) comandant: reprezint" angajatul care, conform legisla!iei
sau practicii na!ionale, comand" nava sau are responsabilitatea acesteia.

Art.275. (") Trebuie luate toate m"surile necesare pentru ca:
a) armatorii s" se asigure ca navele lor s" fie utilizate f"r" a fi
afectat" securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, n special n condi!iile
meteorologice previzibile, f"r" a prejudicia responsabilitatea comandantului;
b) s" se !in" seama de eventualele riscuri la care sunt supu#i
angaja!ii pentru a stabili m"surile pentru acordarea primului ajutor, combaterea
incendiilor #i evacuarea angaja!ilor n cazul unor pericole;
c) evenimentele de pe mare care au sau pot s" aib" un efect
asupra securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor de la bord trebuie s" fac" obiectul
unui raport detaliat care s" fie naintat autorit"!ii competente #i s" fie
consemnate cu rigurozitate n jurnalul de bord, dac" !inerea unui jurnal de
bord este solicitat" prin legisla!ia sau reglement"rile na!ionale pentru tipul
de nav" n cauz" sau, n lipsa acestuia, ntr-un document necesar n acest
scop.
(2) Navele trebuie controlate periodic de c"tre autorit"!ile
desemnate n acest scop.
Unele controale ce se refer" la respectarea prevederilor
prezentului capitol pot fi efectuate pe mare.

Art.276. Navele de pescuit noi trebuie s" satisfac" cerin!ele de securitate #i
s"n"tate care figureaz" n anexa nr. 21 pn" cel trziu la 31 decembrie 2006.

Art.277. Navele de pescuit existente trebuie s" satisfac" cerin!ele de
securitate #i s"n"tate care figureaz" n anexa nr. 22 n termen de maximum 6
ani dup" data men!ionat" la art. 276.

Art.278. Atunci cnd navele de pescuit sunt supuse repara!iilor,
transform"rilor #i modific"rilor importante, pn" la data de 31 decembrie
2006, sau dup" aceast" dat", aceste repara!ii, transform"ri #i modific"ri
importante trebuie s" fie conforme cu cerin!ele din anexa nr. 21.

Art.279. Armatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru a asigura
securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor f"r" a prejudicia responsabilitatea

89
comandantului:
a) s" asigure ntre!inerea tehnic" a navelor, instala!iilor #i
dispozitivelor #i n special a celor prev"zute n anexele nr. 21 #i 22, iar
defec!iunile constatate atunci cnd se consider" c" pot afecta securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor s" fie eliminate ct mai repede posibil;
b) s" ia m"suri pentru a asigura cur"!irea periodic" a navelor #i a
ansamblului instala!iilor #i dispozitivelor, pentru a men!ine condi!iile de
igien" corespunz"toare;
c) s" men!in" la bordul navei mijloace de salvare #i supravie!uire
corespunz"toare, n bun" stare de func!iune #i n cantitate suficient";
d) s" !in" seama de cerin!ele minime de securitate #i s"n"tate
referitoare la mijloacele de salvare #i supravie!uire care figureaz" n anexa
nr. 23;
e) f"r" a prejudicia prevederile legale referitoare la cerin!ele
minime de securitate #i s"n"tate pentru utilizarea de c"tre angaja!i, n
munc", a echipamentelor individuale de protec!ie, s" !in" cont de
specifica!iile n materie de echipamente individuale de protec!ie care
figureaz" la anexa nr. 24.


90
TITLUL V

Echipamente tehnice

CAPITOLUL I

Prevederi comune

Art.280. (") Angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru ca
echipamentul tehnic s" fie adecvat sarcinii de munc" sau adaptabil cu
u#urin!" pentru ndeplinirea acesteia #i s" poat" fi utilizat de c"tre angaja!i
f"r" a prezenta riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea lor.
Din faza de alegere a echipamentului tehnic prev"zut a fi utilizat,
angajatorul trebuie s" ia n considerare condi!iile de munc" specifice,
pericolele pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor existente n unitate, n
particular la locul de munc", precum #i orice alte pericole suplimentare care
ar ap"rea n utilizarea echipamentului tehnic.
(2) Atunci cnd nu este posibil s" se asigure n ntregime c"
echipamentul tehnic poate fi utilizat de c"tre angaja!i f"r" riscuri pentru
securitatea #i s"n"tatea lor, angajatorul trebuie s" ia m"suri adecvate pentru
reducerea la minimum a riscurilor.

Art.28". (") F"r" a prejudicia prevederile art. 280 angajatorul trebuie s"-#i
procure #i/sau s" utilizeze:
a) echipamente tehnice care fiind date pentru prima oar" n
folosin!" angaja!ilor, dup" intrarea n vigoare a Legii Protec!iei Muncii
nr.90/1996, respect":
(i) prevederile legale aplicabile;
(ii) cerin!ele prev"zute la art. 295 pn" la art. 307
inclusiv, la art. 326 pn" la art. 332 inclusiv, n cazul
n care nu le sunt aplicabile sau par!ial aplicabile alte
prevederi legale;
b) echipamente tehnice care fiind deja n folosin!a
angaja!ilor la intrarea n vigoare a Legii Protec!iei Muncii nr.90/1996,
respect" cerin!ele men!ionate la pct. a) (ii);
c) f"r" a prejudicia prevederile pct. a) (i) #i derognd de la
prevederile pct. a) (ii) #i b):
- echipamente tehnice mobile - cu sau f"r" autopropulsie
- care fiind deja n folosin!a angaja!ilor la intrarea n
vigoare a Legii Protec!iei Muncii nr.90/1996, respect"

91
cerin!ele men!ionate la pct. a) (ii) precum #i cerin!ele
prev"zute la art. 333 pn" la art. 338 inclusiv;
- instala!ii de ridicat sarcini care fiind deja n folosin!a
angaja!ilor, la intrarea n vigoare a Legii Protec!iei
Muncii nr.90/1996, respect" cerin!ele men!ionate la
pct. a) (ii) precum #i cerin!ele prev"zute la art. 396
pn" la art. 399 inclusiv.
(2) Angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru a
asigura ca, pe toat" durata sa de utilizare, echipamentul tehnic s" fie
men!inut, printr-o ntre!inere adecvat", ntr-o astfel de stare nct s" nu
prezinte riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor.

Art.282. (") Echipamentele tehnice aflate n utilizare la data intr"rii n
vigoare a Legii Protec!iei Muncii nr.90/1996 trebuie puse n conformitate cu
prevederile prezentelor norme n termen de maximum 10 ani de la intrarea
lor n vigoare.
(2) Procedura de punere n conformitate a echipamentelor
tehnice vizate la alin. (1) va fi elaborat" de c"tre Institutul Na!ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protec!ia Muncii n termen de 6 luni de la
intrarea n vigoare a prezentelor norme #i avizat" de c"tre Ministerul Muncii
#i Solidarit"!ii Sociale.

Art.283. (") Angajatorul trebuie s" asigure ca echipamentul tehnic, a c"rui
securitate depinde de condi!iile de instalare s" fie supus unei verific"ri ini!iale
(dup" instalare #i nainte de prima punere n func!iune) #i unei verific"ri dup"
fiecare montare ntr-un nou loc de munc" sau ntr-un nou amplasament, de
persoane fizice/juridice competente n domeniu.
(2) Angajatorul trebuie s" asigure c" echipamentul tehnic care
este expus condi!iilor care-i cauzeaz" deterior"ri, susceptibile s" conduc" la
situa!ii periculoase este supus:
- unor verific"ri periodice #i, atunci cnd este necesar, unor
ncerc"ri periodice de persoane fizice/juridice competente
n domeniu;
- unor verific"ri speciale, efectuate de persoane competente n
domeniu, de fiecare dat" cnd au ap"rut evenimente #i/sau
circumstan!e excep!ionale care ar putea s" diminueze
securitatea conferit" de echipamentul tehnic, cum ar fi
modific"ri ale procesului de munc", accidente, fenomene
naturale sau perioade de inactivitate prelungite;
pentru a asigura men!inerea condi!iilor de securitate #i s"n"tate precum #i

92
detectarea #i remedierea la timp a deterior"rilor.
(3) Rezultatele verific"rilor trebuie consemnate #i p"strate la
dispozi!ia autorit"!ilor competente. Ele trebuie p"strate pentru o perioad" de
timp adecvat".
(4) Atunci cnd echipamentul tehnic este utilizat n afara
ntreprinderii el trebuie s" fie nso!it de dovada material" a efectu"rii ultimei
verific"ri.

Art.284. Atunci cnd utilizarea unui echipament tehnic este susceptibil" s"
prezinte un risc specific pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor,
angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru a asigura c":
- utilizarea echipamentului tehnic este accesibil" numai
angaja!ilor desemna!i cu aceast" atribu!ie;
- angaja!ii care efectueaz" reglarea, repararea, modificarea sau
ntre!inerea sunt desemna!i s" efectueze astfel de opera!ii.

Art.285. (") Angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru ca
angaja!ii s" dispun" de informa!ii adecvate #i de instruc!iuni scrise
referitoare la echipamentul tehnic utilizat n munc".
(2) Informa!iile #i instruc!iunile scrise trebuie s" con!in" indica!ii
adecvate din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii referitoare la:
- condi!iile de utilizare ale echipamentului tehnic;
- situa!iile anormale previzibile;
- nv"!"mintele rezultate din experien!a utiliz"rii
echipamentului tehnic, atunci cnd este cazul.
Angaja!ii trebuie avertiza!i asupra pericolelor la care sunt expu#i,
asupra echipamentelor tehnice aflate la locul de munc" #i n vecin"tate
precum #i asupra oric"ror modific"ri care afecteaz" echipamentele tehnice
amplasate n imediata lor vecin"tate, chiar dac" ei nu utilizeaz" direct aceste
echipamente.
(3) Informa!iile #i instruc!iunile trebuie s" fie clare #i pe n!elesul
angaja!ilor viza!i.

Art.286. Angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru ca:
- angaja!ii desemna!i cu utilizarea echipamentelor tehnice s"
primeasc" o instruire adecvat", inclusiv asupra riscurilor pe
care aceast" utilizare o poate prezenta;
- angaja!ii viza!i n art. 284 pct. b), vor primi o instruire
adecvat", specific".
Art.287. Echipamentul tehnic trebuie amplasat, instalat #i utilizat astfel

93
nct s" reduc" riscurile pentru utilizatori #i pentru ceilal!i angaja!i, de
exemplu prin asigurarea c" exist" spa!iu suficient ntre p"r!ile mobile ale
echipamentului tehnic #i structurile fixe sau mobile din vecin"tatea lor #i c"
toate formele de energie ori substan!ele utilizate sau produse pot fi furnizate
#i/sau evacuate n condi!ii de securitate.

Art.288. Proiectul echipamentelor tehnice trebuie s" includ" #i documente
care con!in m"surile de protec!ie a muncii necesare pentru prevenirea
accidentelor #i/sau mboln"virilor profesionale care ar putea rezulta din
utilizarea acestora, elaborate pe baza analizei riscurilor previzibile.

Art.289. M"surile de protec!ie a muncii vizate de art. 288 trebuie s"
con!in" pentru fiecare faz" a utiliz"rii echipamentului tehnic (montare,
punere n func!iune, probe experimentale, func!ionare, reglare, verificare,
remediere defect"ri, ntre!inere, demontare, reparare etc.), care poate
prezenta riscuri pentru securitatea #i/sau s"n"tatea angaja!ilor, cel pu!in
urm"toarele:
a) instruc!iunile de protec!ie a muncii;
b) indicatoarele de securitate care trebuie utilizate #i modul de
amplasare a acestora;
c) lista cuprinznd enumerarea mijloacelor tehnice de protec!ie
asociate echipamentului tehnic #i men!ionarea func!iilor de protec!ie pe care
le realizeaz";
d) lista cuprinznd enumerarea echipamentelor individuale de
protec!ie cu care urmeaz" a fi dota!i angaja!ii;
e) lista incompatibilit"!ilor chimice pentru noxele con!inute sau
vehiculate n echipamentul tehnic;
f) m"suri de prim ajutor eficace;
g) condi!iile constructive #i de mediu pe care trebuie s" le
ndeplineasc" echipamentele tehnice pentru prevenirea exploziilor;
h) concentra!iile maxime admise pentru substan!ele toxice,
inflamabile sau explozive, con!inute sau vehiculate n cadrul
echipamentului tehnic, care nu sunt prev"zute n actele normative;
i) fi#ele toxicologice ale noxelor con!inute sau vehiculate n
echipamentul tehnic, nso!ite de metodologiile de determinare #i neutralizare;
j) lista substan!elor toxice, inflamabile #i/sau explozive, ce se
prev"d a fi utilizate sau care vor rezulta, cantit"!ile maxime admise la locul
de munc", compartimentarea spa!iului de depozitare, precum #i
metodologiile de neutralizare;
k) m"suri specifice pentru planul de alarmare a utilizatorului.

94

Art.290. Se interzice derularea oric"rei faze a utiliz"rii echipamentului
tehnic f"r" existen!a #i aplicarea m"surilor de protec!ie a muncii asociate.

Art.29". (") M"surile de protec!ie a muncii trebuie elaborate de
produc"torul echipamentul tehnic, prin efort propriu sau n colaborare cu
speciali#ti din cercetare/proiectare n domeniul protec!iei muncii.
(2) M"surile de protec!ie a muncii elaborate de produc"torul
echipamentului tehnic se vor completa de c"tre utilizatori cu alte m"suri de
protec!ie a muncii, rezultate din aspectele specifice locului de munc" n care
se va utiliza echipamentul tehnic.

Art.292. Instruc!iunile de protec!ie a muncii vor preciza ac!iunile ce
trebuie ntreprinse de operatori, precum #i interdic!iile pe care ace#tia
trebuie s" le respecte la utilizarea echipamentului tehnic, astfel nct s" nu
fie afectate securitatea #i/sau s"n"tatea angaja!ilor.

Art.293. (") Angajatorul trebuie s" de!in" pentru fiecare echipament
tehnic Cartea tehnic"/Manualul de utilizare/Instruc!iunile de utilizare al
acestuia.
(2) Angajatorul trebuie s" asigure p"strarea corespunz"toare a
C"r!ilor tehnice/Manualelor de utilizare/Instruc!iunilor de utilizare astfel
nct acestea s" poat" fi consultate n bune condi!ii pe toat" durata de
utilizare a echipamentelor tehnice.

Art.294. Echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru opera!iile #i n
condi!iile pentru care a fost destinat, precizate n Cartea tehnic"/Manualul
de utilizare/Instruc!iunile de utilizare.

Art.295. (") Echipamentul tehnic care prezint" riscuri datorate c"derilor
sau proiect"rii de obiecte trebuie prev"zut cu mijloace tehnice de protec!ie
adecvate.
(2) Echipamentul tehnic care prezint" riscuri datorate degaj"rilor
de gaze, vapori, pulberi sau lichide, trebuie prev"zut cu dispozitive de re!inere
#i/sau evacuare adecvate, amplasate ct mai aproape de locurile de degajare.

Art.296. Echipamentelor tehnice #i p"r!ilor sale componente trebuie s" le
fie asigurat" stabilitatea prin fixare sau prin alte mijloace atunci cnd este
necesar" pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor.


95
Art.297. (") n cazul existen!ei riscurilor de spargere sau de rupere a
p"r!ilor unui echipament tehnic, capabile s" afecteze securitatea sau
s"n"tatea angaja!ilor, trebuie luate m"suri adecvate de protec!ie a muncii.
(2) Protectorii #i dispozitivele de protec!ie trebuie:
a) s" fie construite robust;
b) s" nu genereze ele nsele riscuri suplimentare;
c) s" nu poat" fi nl"turate cu u#urin!";
d) s" nu li se poat" anihila cu u#urin!" func!ia de protec!ie;
e) s" fie situate la o distan!" adecvat" fa!" de zona
periculoas";
f) s" nu limiteze mai mult dect este necesar observarea
ciclului de lucru;
g) s" permit" interven!iile necesare pentru montarea #i/sau
nlocuirea elementelor mobile/sculelor, precum #i lucr"rile de ntre!inere,
f"r" demontarea protectorilor sau a celorlalte mijloace tehnice de protec!ie,
pe ct posibil, lundu-se m"suri de limitare a accesului numai n sectorul n
care trebuie realizat" lucrarea.

Art.298. Zonele #i punctele de lucru sau de ntre!inere ale echipamentului
tehnic trebuie s" fie iluminate corespunz"tor sarcinii de munc" efectuate.

Art.299. P"r!ile echipamentului tehnic care prezint" temperaturi excesive -
ridicate sau sc"zute - trebuie s" fie protejate corespunz"tor, pentru a preveni
contactul angaja!ilor cu acestea sau, dup" caz, chiar apropierea de ele.

Art.300. Semnalele de avertizare trebuie s" fie u#or de perceput #i de
n!eles #i s" fie lipsite de ambiguitate.

Art.30". (") Opera!iile de ntre!inere trebuie s" poat" fi efectuate atunci
cnd echipamentul tehnic este oprit. Dac" acest lucru nu este posibil, atunci
fie c" opera!iile vor trebui s" fie efectuate din afara zonelor periculoase, fie
c" se vor adopta m"suri de securitate a muncii adecvate, prin respectarea
c"rora vor fi asigurate securitatea #i/sau s"n"tatea angaja!ilor.
(2) Dac" echipamentul tehnic este prev"zut cu un program de
ntre!inere, acesta trebuie respectat ntocmai #i !inut la zi.

Art.302. (") Echipamentul tehnic trebuie prev"zut cu dispozitive
destinate separ"rii de fiecare surs" de energie.
(2) Dispozitivele trebuie s" poat" fi identificate cu u#urin!".
(3) Reconectarea nu trebuie s" genereze riscuri pentru angaja!ii

96
n cauz".

Art.303. Echipamentele tehnice vor fi prev"zute cu avertiz"rile #i
marcajele necesare pentru asigurarea securit"!ii angaja!ilor.

Art.304. Angaja!ii trebuie s" poat" p"trunde #i s" r"mn" n condi!ii de
securitate n toate locurile necesare efectu"rii opera!iilor de produc!ie, de
reglare #i de ntre!inere.

Art.305. Echipamentul tehnic trebuie s" asigure protejarea angaja!ilor
contra riscurilor de supranc"lzire sau aprindere, de degajare a gazelor,
pulberilor, lichidelor, vaporilor sau a altor substan!e produse, utilizate sau
depozitate n acesta.

Art.306. Echipamentul tehnic trebuie s" fie adecvat pentru prevenirea
riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substan!elor produse, utilizate sau
depozitate n acesta.

Art.307. Echipamentul tehnic trebuie s" fie adecvat pentru a proteja angaja!ii
expu#i contra riscurilor de electrocutare prin atingere direct" sau indirect".

Art.308. Echipamentul tehnic trebuie montat sau demontat n condi!ii de
securitate, respectnd toate instruc!iunile care au fost furnizate de
produc"tor.

Art.309. Echipamentul tehnic trebuie amplasat, instalat #i utilizat astfel
nct s" reduc" riscurile pentru utilizatori #i pentru ceilal!i angaja!i, de
exemplu prin asigurarea c" exist" spa!iu suficient ntre p"r!ile mobile ale
echipamentului tehnic #i structurile fixe sau mobile din vecin"tatea lor #i c"
toate formele de energie ori substan!ele utilizate sau produse pot fi furnizate
#i/sau evacuate n condi!ii de securitate.
Art.3"0. Zonele periculoase care se ngr"desc cu paravane de protec!ie
trebuie s" fie semnalizate prin indicatoare de securitate.

Art.3"". Se interzice punerea n vnzare, vnzarea, importarea, nchirierea,
punerea la dispozi!ie, cump"rarea, transferarea, achizi!ionarea,
cedarea/primirea cu orice titlu, a echipamentelor tehnice care nu sunt
nso!ite de documente n care s" fie specificate m"surile de protec!ie a
muncii.


97
Art.3"2. Echipamentele tehnice vor fi amplasate astfel nct gabaritul
func!ional maxim s" nu intersecteze c"ile de circula!ie.

Art.3"3. (") Echipamentele tehnice vor fi amplasate astfel nct ntre
gabaritul lor func!ional maxim #i pere!ii #i stlpii cl"dirilor sau pere!ii
excava!iilor subterane s" existe o distan!" de cel pu!in 800 mm.
(2) Distan!a de 800 mm dintre gabaritul func!ional #i pere!ii,
stlpii cl"dirilor sau pere!ii excava!iilor subterane se refer" la situa!iile n
care n intervalul respectiv se circul" sau se deservesc, ntre!in sau repar",
echipamente tehnice. n cazurile n care nu se execut" asemenea opera!ii,
distan!a poate fi redus" (chiar pn" la anulare, atunci cnd echipamentele
tehnice se fixeaz" de pere!i, stlpi etc.), cu condi!ia lu"rii de m"suri
corespunz"toare, care s" mpiedice p"trunderea n zona respectiv"
(ngr"diri, bloc"ri etc.).
(3) Distan!ele dintre echipamentele tehnice deservite de un
singur angajat nu trebuie s" fie mai mici de 800 mm dac" spa!iul respectiv
serve#te pentru deservirea, ntre!inerea sau repararea, echipamentelor
tehnic.

Art.3"4. Protectorii vor fi vopsi!i la exterior n culoarea echipamentului
tehnic, iar la interior, n culoarea de avertizare standardizat" pentru acest
scop. n culoare de avertizare se vopsesc #i p"r!ile echipamentelor tehnice
pe care se monteaz" protectorii.

Art.3"5. P"r!ile mobile ale echipamentelor tehnice care dep"#esc n timpul
func!ion"rii gabaritul acestora trebuie vopsite n dungi alternative galben-
negru, n formele #i dimensiunile standardizate.

Art.3"6. (") Echipamentul tehnic trebuie prev"zut cu dispozitive care s"
nu permit" punerea accidental" n func!iune pe perioada cnd este n stare
de repaus pentru revizii, repara!ii sau alte lucr"ri.
(2) Pe perioada efectu"rii repara!iilor se vor utiliza indicatoare
de securitate att pentru interzicerea cupl"rii la surse de energie, ct #i
pentru interzicerea punerii n func!iune a echipamentelor tehnice la care s-a
intervenit.

Art.3"7. (") Probele experimentale ale echipamentelor tehnice vor fi
conduse de persoane desemnate de angajator.
(2) Pentru efectuarea probelor experimentale, proiectantul
echipamentului tehnic mpreun" cu persoanele desemnate trebuie s"

98
elaboreze #i s" asigure aplicarea de m"suri speciale de protec!ie a muncii
pentru a se preveni riscurile de accidentare #i mboln"vire profesional".

Art.3"8. Echipamentul tehnic care poate fi atins de tr"snet n timpul
utiliz"rii trebuie protejat prin mijloace tehnice sau m"suri adecvate.


CAPITOLUL II

Principii ergonomice de proiectare #i utilizare

Art.3"9. Atunci cnd aplic" cerin!ele de s"n"tate #i securitate angajatorul
trebuie s" ia n considerare, n ntregime, principiile ergonomice, inclusiv
cele referitoare la postul de lucru #i pozi!ia angaja!ilor din timpul utiliz"rii
echipamentului tehnic.

Art.320. Pentru asigurarea cerin!elor de securitate #i s"n"tate n munc" la
proiectarea #i utilizarea echipamentelor tehnice trebuie s" se respecte
principiile ergonomice.

Art.32". Caracteristicile constructive, func!ionale #i de securitate ale
echipamentului tehnic trebuie s" corespund" particularit"!ilor constitutive,
psihofiziologice #i mentale ale operatorului precum #i naturii #i
caracteristicilor sarcinii de munc".

Art.322. La proiectarea echipamentului tehnic trebuie s" se aib" n vedere
dimensiunile corporale (statice #i dinamice, cu mbr"c"minte
corespunz"toare #i/sau echipament individual de protec!ie) ale popula!iei de
utilizatori, clasele dimensiunilor corporale #i ale mi#c"rilor articulare,
distan!ele de securitate #i dimensiunile deschiderilor de acces.

Art.323. (") Proiectarea #i amplasarea echipamentului tehnic trebuie s"
asigure realizarea cu u#urin!" a opera!iilor pe care le efectueaz" operatorul, o
pozi!ie de lucru confortabil", mi#c"ri n conformitate cu traiectoriile #i
ritmurile naturale de mi#care a corpului sau segmentelor acestuia, reducerea
spa!iului #i timpului de deplasare, precum #i cerin!e de for!" situate la un
nivel acceptabil.
(2) La proiectarea echipamentului tehnic trebuie s" se aib" n
vedere toate interac!iunile acestuia n procesul muncii (echipament-sarcin"-
mediu-operator).

99

Art.324. (") Semnalele #i sursele de informa!ii ale echipamentului tehnic
trebuie proiectate, alese #i amplasate astfel nct s" fie compatibile cu
capacit"!ile senzorial-perceptive umane #i cu sarcina care trebuie realizat".
(2) Num"rul #i tipurile semnalelor #i surselor de informa!ii
trebuie men!inute la minimum necesar pentru realizarea eficient" a sarcinii
de munc" evitndu-se supranc"rcarea operatorului cu informa!ii care nu
sunt strict necesare.
(3) n realizarea sarcinii de munc" trebuie s" se aib" n vedere
prioritatea #i frecven!a elementelor constitutive ale informa!iei #i nevoia de
feedback. Forma #i con!inutul acestui feedback trebuie s" fie specifice #i s"
fie bine cunoscute de c"tre operator.

Art.325. (") Organele de comand", inclusiv func!iile lor, trebuie
proiectate, alese #i amplasate astfel nct s" fie compatibile cu
caracteristicile fiziologice (#i n special de mi#care) ale p"r!ilor corpului
utilizate pentru ac!ionarea lor (mini, degete, picioare etc.), s" fie vizibile #i
u#or accesibile iar ac!ionarea lor s" fie comod" #i sigur".
(2) Num"rul organelor de comand" trebuie men!inut la cel
minimum necesar pentru realizarea eficient" a sarcinii de munc".
(3) Func!ia organului de comand" trebuie s" fie u#or de
identificat #i s" fie distinct" de func!ia organelor de comand" asociate sau
nvecinate.
(4) Pozi!ia organului de comand" #i mi#carea sa, efectul s"u #i
func!ia asociat" #i/sau informa!ia afi#at" trebuie s" fie compatibile astfel
nct s" se asigure:
- compatibilitatea ntre deplasarea organului de comand"
#i efectul perceput sau reprezentat al ac!iunii lui
(respectarea stereotipurilor de mi#care - leg"tura
spontan" ntre r"spuns #i semnalul a#teptat);
- similitudinea ntre sensul ac!ionarii organului de
comand" #i sensul deplas"rii indicatorului sursei de
informa!ii;
- coresponden!a ntre amplitudinea mi#c"rii, durata #i/sau
intensitatea ac!ion"rii organului de comand" #i mi#carea
indicatorului sursei de informa!ii;
- coresponden!a spa!ial" n amplasarea organelor de
comand" #i a surselor de informa!ii.
(5) Trebuie evitat" nc"rcarea inegal" a corpului #i membrelor n
raport cu cerin!ele de for!", cu m"rimea, forma #i pozi!ia organelor de

100
comand". Cnd este necesar" o folosire frecvent" #i de lung" durat",
ac!ionarea trebuie s" se fac" din pozi!ia a#ezat.
Comenzile care cer vitez" #i precizie mare precum #i for!e mici de
ac!ionare vor fi repartizate membrelor superioare, iar cele care necesit" for!e
mari de ac!ionare, membrelor inferioare.
(6) Atunci cnd operatorul se mut" de la o ma#in" la alta de tip
sau func!ie similar", trebuie prev"zut", att ct este posibil, o aceea#i
amplasare a organelor de comand" #i a comenzilor.


CAPITOLUL III

Sisteme de comand$

Art.326. Organele de comand" ale echipamentului tehnic trebuie s" fie
vizibile #i identificabile cu u#urin!" #i, dac" este necesar, s" fie marcate
corespunz"tor.

Art.327. Organele de comand" trebuie s" fie amplasate, de regul", n afara
zonelor periculoase, astfel ca manevrarea lor s" nu genereze riscuri
suplimentare. Ele nu trebuie s" antreneze riscuri ca urmare a unei manevre
neinten!ionate.

Art.328. De la postul de comand" principal al echipamentului tehnic,
operatorul trebuie s" aib" posibilitatea de a se asigura c" nici o persoan" nu
se afl" n zonele periculoase. Dac" acest lucru nu este posibil, atunci trebuie
prev"zut un sistem automat de avertizare acustic" sau optic" care s"
precead" pornirea echipamentului tehnic. Un angajat expus trebuie s" aib"
timpul #i/sau mijloacele necesare de a evita riscurile produse de pornirea
#i/sau oprirea echipamentului tehnic.
Art.329. Sistemul de comand" trebuie s" prezinte securitate #i trebuie ales
cu luarea n considerare a defect"rilor, perturba!iilor #i restric!iilor
previzibile s" apar" n condi!iile de utilizare stabilite.

Art.330. (") Pornirea unui echipament tehnic trebuie s" fie posibil" numai
printr-o ac!iune voluntar" exercitat" asupra unui organ de comand" prev"zut
pentru acest scop.
(2) Cerin!a prev"zut" la alin. (1) este obligatorie #i pentru:
- repornire dup" oprire din orice cauz";
- comanda unei modific"ri semnificative a condi!iilor de

101
func!ionare (de exemplu, viteza, presiunea etc.),
exceptnd cazurile n care repornirea sau modificarea nu prezint" nici un
risc pentru angaja!ii expu#i.
(3) Cerin!a prev"zut" la alin. (2) nu se aplic" repornirii sau
modific"rii condi!iilor de func!ionare care rezult" din derularea unei
secven!e normale a unui ciclu automat.

Art.33". (") Orice echipament tehnic trebuie prev"zut cu un dispozitiv de
comand" care s"-l opreasc" complet #i n condi!ii de securitate.
(2) Orice post de lucru trebuie prev"zut cu un organ de comand"
pentru oprirea ntregului echipament tehnic sau numai a unor p"r!i ale
acestuia, n func!ie de riscurile existente.
(3) Comanda de oprire a echipamentului tehnic trebuie s" aib"
prioritate fa!" de comanda de pornire. Oprirea echipamentului tehnic sau a
elementelor periculoase ale acestuia fiind realizat", alimentarea cu energie a
organelor de comand" respective trebuie s" fie ntrerupt".

Art.332. Orice echipament tehnic trebuie prev"zut cu un dispozitiv pentru
oprirea de urgen!" atunci cnd riscurile existente #i timpul normal de oprire
impun aceasta.


CAPITOLUL IV

Echipamentele tehnice mobile, cu sau f$r$ autopropulsie

Art.333. Echipamentul tehnic pe care este necesar" prezen!a angaja!ilor
trebuie amenajat astfel nct s" reduc" riscurile pentru ace#tia n timpul
deplas"rii.

Art.334. Atunci cnd o blocare accidental" a elementelor de transmisie a
puterii ntre un echipament tehnic mobil #i accesoriile sale #i/sau orice
remorc" poate genera un risc specific, echipamentul tehnic mobil trebuie
echipat sau adaptat astfel nct s" se previn" bloc"rile elementelor de
transmisie a puterii.

Art.335. Atunci cnd elementele de transmisie a puterii ntre echipamente
tehnice mobile se pot mbcsi sau deteriora prin contact cu solul, trebuie
prev"zute facilit"!i pentru sus!inerea acestora.


102
Art.336. (") Echipamentul tehnic mobil pe care este necesar" prezen!a
mai multor angaja!i, trebuie s" limiteze, n condi!iile efective de utilizare,
riscurile generate de r"sturnarea echipamentului tehnic, astfel:
- fie printr-o structur" de protec!ie care s" asigure c"
echipamentul nu se r"stoarn" mai mult de 90
0
fa!" de
perpendiculara la sol;
- fie printr-o structur" care s" asigure un spa!iu suficient
mprejurul angaja!ilor dac" r"sturnarea poate dep"#i 90
0
fa!" de perpendiculara la sol;
- fie prin alte dispozitive cu efect echivalent.
(2) Structurile de protec!ie pot fi parte integrant" a
echipamentului tehnic.
(3) Structurile de protec!ie nu sunt necesare atunci cnd
echipamentul tehnic este stabil n cursul func!ion"rii sau atunci cnd
construc!ia face ca r"sturnarea s" fie imposibil".
(4) Atunci cnd exist" riscul ca un lucr"tor s" fie strivit ntre p"r!i
ale echipamentului tehnic #i sol, n cazul unei r"sturn"ri a echipamentului,
trebuie instalat un sistem de re!inere pentru angaja!ii transporta!i.

Art.337. Autostivuitoarele cu furc" pe care sunt necesari unul sau mai
mul!i angaja!i trebuie adaptate sau echipate astfel nct s" se reduc" riscul de
r"sturnare al autostivuitorului, de exemplu:
- prin instalarea unei cabine pentru conduc"tor, sau
- printr-o structur" care s" previn" r"sturnarea autostivuitorului,
sau
- printr-o structur" care s" asigure pentru angaja!ii n cauz",
r"mnerea unui spa!iu suficient ntre sol #i anumite p"r!i ale
autostivuitorului, n caz de r"sturnare, sau
- printr-o structur" care s" re!in" angaja!ii pe scaunul de
conducere astfel nct s" se previn" strivirea lor de p"r!i ale
autostivuitorului care se r"stoarn".

Art.338. Echipamentul tehnic cu autopropulsie care n deplasarea sa poate
s" genereze riscuri pentru persoane, trebuie s" ndeplineasc" urm"toarele
condi!ii:
a) s" aib" facilit"!i pentru a preveni pornirea neautorizat";
b) s" aib" facilit"!i adecvate pentru reducerea la minimum a
consecin!elor unei ciocniri, atunci cnd exist" mai multe echipamente
tehnice care se deplaseaz" n acela#i timp pe aceea#i #in";
c) s" fie prev"zut cu un dispozitiv pentru frnare #i oprire. Dac"

103
condi!iile de securitate o cer, n caz de defectare a dispozitivului principal,
trebuie s" fie disponibil, pentru frnarea #i oprirea echipamentului tehnic, un
dispozitiv de ajutor, ac!ionabil prin organe de comand" accesibile cu
u#urin!" sau prin sisteme automate;
d) atunci cnd cmpul de vizibilitate direct" al conduc"torului
este necorespunz"tor din punctul de vedere al securit"!ii, trebuie instalate
dispozitive auxiliare adecvate pentru mbun"t"!irea vizibilit"!ii;
e) echipamentul tehnic proiectat pentru a fi utilizat pe timpul
nop!ii sau n locuri ntunecoase, trebuie dotat cu un dispozitiv de iluminat
adecvat lucr"rilor de efectuat #i trebuie s" asigure o securitate suficient"
pentru angaja!i;
f) echipamentul tehnic la care exist" un pericol de incendiu,
datorat lui nsu#i ori remorcii #i/sau nc"rc"turii, susceptibil s" pericliteze
angaja!ii, trebuie echipat cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor
atunci cnd astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de
locul de utilizare;
g) echipamentul tehnic telecomandat trebuie s" se opreasc"
automat atunci cnd iese din spa!iul de ac!iune al telecomenzii;
h) echipamentul tehnic telecomandat care, n condi!iile prev"zute
pentru utilizare, poate s" striveasc" sau loveasc" angaja!ii, trebuie s" fie echipat
cu mijloace de protec!ie fa!" de aceste riscuri, n afara cazului n care exist" alte
dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire.

Art.339. Echipamentul tehnic trebuie s" fie condus numai de angaja!i care
au fost instrui!i, n mod adecvat, pentru a conduce n condi!ii de securitate
un astfel de echipament.

Art.340. Dac" echipamentul tehnic se deplaseaz" ntr-o zon" n care se
lucreaz", trebuie stabilite #i respectate reguli de circula!ie adecvate.
Art.34". (") Pentru a se preveni p"trunderea angaja!ilor care se
deplaseaz" pe jos n zona de operare a echipamentului tehnic cu
autopropulsie, trebuie luate m"suri organizatorice adecvate.
(2) Dac" sarcina de munc" poate fi ndeplinit" numai dac" sunt
prezen!i angaja!i care se deplaseaz" pe jos, trebuie luate m"suri
corespunz"toare pentru a se preveni accidentarea acestora de c"tre
echipament.

Art.342. Transportul angaja!ilor pe echipamente tehnice mobile ac!ionate
mecanic este permis numai dac" sunt prev"zute amplasamente de securitate
n acest scop. Dac" sarcina de munc" se efectueaz" n timpul deplas"rii,

104
vitezele trebuie reduse att ct este necesar.

Art.343. Echipamentul tehnic mobil dotat cu un motor cu ardere intern" nu
trebuie utilizat n zonele n care se lucreaz" dac" nu pot fi asigurate cantit"!i
de aer suficiente astfel nct s" nu existe riscuri pentru s"n"tatea sau
securitatea angaja!ilor.


CAPITOLUL V

Instala!ii #i echipamente electrice

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.344. (") Echipamentele electrice trebuie s" fie astfel proiectate,
fabricate, montate, ntre!inute #i exploatate nct s" fie asigurat" protec!ia
mpotriva pericolelor generate de energia electric", precum #i protec!ia
mpotriva pericolelor datorate influen!elor externe.
(2) Pentru asigurarea protec!iei mpotriva pericolelor generate de
echipamentele electrice, trebuie prev"zute m"suri tehnice pentru ca:
a) persoanele s" fie protejate fa!" de pericolul de v"t"mare
care poate fi generat la atingerea direct" sau indirect" a p"r!ilor aflate sub
tensiune;
b) s" nu se produc" temperaturi, arcuri electrice sau radia!ii
care s" pericliteze via!a sau s"n"tatea oamenilor;
c) construc!ia echipamentelor tehnice s" fie adecvat"
mediului pentru ca s" nu se produc" incendii #i explozii;
d) persoanele #i bunurile s" fie protejate contra pericolelor
generate n mod natural de echipamentul electric;
e) izola!ia echipamentelor electrice s" fie corespunz"toare
pentru condi!iile prev"zute.
(3) Pentru asigurarea protec!iei mpotriva pericolelor datorate
influen!ei externe, echipamentele electrice trebuie:
a) s" satisfac" cerin!ele referitoare la solicit"rile mecanice
astfel nct s" nu fie periclitate persoanele, animalele domestice #i bunurile;
b) s" nu fie influen!ate de condi!iile de mediu, astfel nct s"
nu fie periclitate persoanele, animalele #i bunurile;
c) s" nu pericliteze persoanele, animalele domestice #i

105
bunurile, n condi!ii previzibile de suprasarcin".


Sec!iunea 2

M#suri de protec!ie mpotriva pericolului de electrocutare

Art.345. Pentru protec!ia mpotriva electrocut"rii prin atingere direct"
trebuie s" se aplice m"suri tehnice #i organizatorice. M"surile organizatorice
le completeaz" pe cele tehnice n realizarea protec!iei necesare.

Art.346. M"surile tehnice care pot fi folosite pentru protec!ia mpotriva
electrocut"rii prin atingere direct" sunt urm"toarele:
a) acoperiri cu materiale electroizolante ale p"r!ilor active
(izolarea de protec!ie) ale instala!iilor #i echipamentelor electrice;
b) nchideri n carcase sau acoperiri cu nveli#uri exterioare;
c) ngr"diri;
d) protec!ia prin amplasare n locuri inaccesibile prin asigurarea
unor distan!e minime de securitate;
e) scoaterea de sub tensiune a instala!iei sau echipamentului electric
la care urmeaz" a se efectua lucr"ri #i verificarea lipsei de tensiune;
f) utilizarea de dispozitive speciale pentru leg"ri la p"mnt #i n
scurtcircuit;
g) folosirea mijloacelor de protec!ie electroizolante;
h) alimentarea la tensiune foarte joas" (redus") de protec!ie;
i) egalizarea poten!ialelor #i izolarea fa!" de p"mnt a platformei
de lucru.
Art.347. M"surile organizatorice care pot fi aplicate mpotriva
electrocut"rii prin atingere direct" sunt urm"toarele:
a) executarea interven!iilor la instala!iile electrice (depan"ri,
repar"ri, racord"ri etc.) trebuie s" se fac" numai de personal calificat n
meseria de electrician, autorizat #i instruit pentru lucrul respectiv;
b) executarea interven!iilor n baza uneia din formele de lucru
indicate la art. 389;
c) delimitarea material" a locului de munc" (ngr"dire);
d) e#alonarea opera!iilor de interven!ie la instala!iile electrice;
e) elaborarea unor instruc!iuni de lucru pentru fiecare interven!ie
la instala!iile electrice;
f) organizarea #i executarea verific"rilor periodice ale m"surilor
tehnice de protec!ie mpotriva atingerilor directe.

106

Art.348. Pentru protec!ia mpotriva electrocut"rii prin atingere indirect"
trebuie s" se realizeze #i s" se aplice numai m"suri #i mijloace de protec!ie
tehnice. Este interzis" nlocuirea m"surilor #i mijloacelor tehnice de
protec!ie cu m"suri de protec!ie organizatorice.

Art.349. Pentru evitarea electrocut"rii prin atingere indirect" trebuie s" se aplice
dou" m"suri de protec!ie: o m"sur" de protec!ie principal", care s" asigure
protec!ia n orice condi!ii, #i o m"sur" de protec!ie suplimentar", care s" asigure
protec!ia n cazul deterior"rii protec!iei principale.
Cele dou" m"suri de protec!ie trebuie s" fie astfel alese nct s" nu
se anuleze una pe cealalt". n locurile pu!in periculoase din punctul de
vedere al pericolului de electrocutare este suficient" aplicarea numai a unei
m"suri, considerate principale.

Art.350. (") Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere
indirect", m"surile de protec!ie care pot fi aplicate sunt urm"toarele:
a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
b) legarea la p"mnt;
c) legarea la nul de protec!ie;
d) izolarea suplimentar" de protec!ie, aplicat" utilajului, n
procesul de fabricare;
e) izolarea amplasamentului;
f) separarea de protec!ie;
g) egalizarea #i/sau dirijarea poten!ialelor;
h) deconectarea automat" n cazul apari!iei unei tensiuni sau
a unui curent de defect periculoase;
i) folosirea mijloacelor de protec!ie electroizolante.
(2) Este interzis" folosirea drept protec!ie principal" a m"surilor
indicate la pct. e), g), h) #i i) .
Fac excep!ie instala!iile electrice casnice, la care deconectarea
automat" la curen!i de defect poate constitui mijloc principal de protec!ie, #i
stlpii liniilor electrice aeriene de joas" tensiune, la care dirijarea distribu!iei
poten!ialelor constituie mijloc principal de protec!ie.
(3) Pentru instala!iile #i echipamentele electrice de nalt"
tensiune, sistemul de protec!ie mpotriva electrocut"rii prin atingere
indirect" se realizeaz" prin aplicarea uneia sau, cumulativ, a mai multor
m"suri de protec!ie, dintre care ns" legarea la p"mnt de protec!ie este
totdeauna obligatorie.


107

Sec!iunea 3

Proiectarea, executarea $i montarea
instala!iilor $i echipamentelor electrice

Art.35". Proiectantul este obligat s" stabileasc" zonele cu atmosfer"
poten!ial exploziv" n vederea alegerii echipamentelor tehnice cu grad
corespunz"tor de protec!ie. Beneficiarul este obligat s" solicite
proiectantului efectuarea zon"rii.

Art.352. Valorile de calcul, precum #i limitele admise ale curen!ilor prin
corpul omului, ale impedan!ei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de
atingere #i de pas #i ale tensiunilor de lucru trebuie s" fie n conformitate cu
anexele nr. 25 - 30.

Art.353. n locurile cu pericol de incendiu sau explozie trebuie s" fie luate
m"suri de protec!ie mpotriva desc"rc"rilor electrice datorate electricit"!ii
statice (prin legare la p"mnt a elementelor metalice, instalarea de
dispozitive de neutralizare sau de eliminare a particulelor electrizante etc.).

Art.354. n locurile cu praf sau umezeal", cu pericol de incendiu sau
explozie, trebuie s" se foloseasc" numai utilaje, aparate #i echipamente
electrice (inclusiv conducte electrice) de construc!ie special" (etan#e la praf,
la umezeal", n construc!ie antiexploziv" etc.).

Art.355. (") Protec!ia la suprasarcin" #i la curent maxim trebuie s" fie
astfel realizat", nct n cazul apari!iei unui defect care poate pune n pericol
personalul, s" deconecteze n timp normat instala!ia sau echipamentul
electric respectiv.
(2) Siguran!ele fuzibile deteriorate trebuie nlocuite numai cu
siguran!e originale #i calibrate, conform indica!iilor proiectantului.

Art.356. n cazul n care ntreruperea aliment"rii cu energie electric", peste
o durat" normat", poate duce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje,
accidente sau pierderi de vie!i omene#ti, alimentarea cu energie trebuie s"
fie asigurat" din dou" surse independente, din care una va constitui
alimentarea de rezerv".

Art.357. (") Re!elele izolate fa!" de p"mnt trebuie s" fie prev"zute cu

108
protec!ie automat" prin controlul rezisten!ei de izola!ie, care s" semnalizeze
#i/sau s" deconecteze n cazul punerii la p"mnt.
(2) Obligativitatea deconect"rii automate, n cazul punerii la
p"mnt a unei faze, precum #i timpul admis pentru func!ionarea re!elei cu un
defect de izola!ie pe una din faze, n vederea depist"rii #i elimin"rii
defectului, trebuie s" fie reglementate prin normele specifice de securitate a
muncii.
(3) Re!elele izolate fa!" de p"mnt din excava!iile miniere, cu
tensiuni nominale mai mari dect tensiunea nepericuloas", trebuie prev"zute
cu aparate pentru controlul permanent al izola!iei, care s" ntrerup" automat
alimentarea cu energie, n maximum 0,5 secunde din momentul n care
rezisten!a de izola!ie scade sub limitele admise pentru tensiunile utilizate.
(4) Re!elele electrice din locurile de munc" cu risc de incendiu #i
explozie, precum #i cele din depozitele de explozivi sau carburan!i, trebuie
prev"zute cu dispozitive care s" asigure protec!ia automat" la curen!i de
defect (PACD).

Art.358. Detaliile #i preciz"rile pentru realizarea sistemelor de protec!ie
trebuie s" corespund" prevederilor standardelor n vigoare.

Art.359. (") La acoperirea cu materiale electroizolante a p"r!ilor active ale
instala!iilor #i echipamentelor electrice (izolarea de lucru #i de protec!ie),
materialele electroizolante folosite trebuie s" fie rezistente la solicit"rile
fizice #i chimice din mediul n care trebuie s" func!ioneze.
(2) Acoperirea cu vopsea, lac, email, straturi de oxid, material
fibros (!es"turi, fileuri, benzi de !es"tur" sau lemn) nu constituie o izolare, n
sensul protec!iei mpotriva electrocut"rii prin atingere direct".

Art.360. (") Carcasele #i nveli#urile exterioare ale instala!iilor #i
echipamentelor electrice trebuie s" fie rezistente la solicit"rile fizice #i
chimice n mediul n care func!ioneaz". n afar" de condi!ia impus" privind
protec!ia mpotriva electrocut"rii prin atingere direct", carcasele #i
nveli#urile trebuie s" fie n construc!ie corespunz"toare protec!iei mpotriva
incendiilor #i exploziilor (dac" este cazul).
(2) La instala!iile de nalt" tensiune trebuie s" fie prev"zute
bloc"ri mecanice sau electrice, astfel nct deschiderea carcaselor #i a
ngr"dirilor de protec!ie s" fie posibil" numai dup" scoaterea de sub tensiune
a echipamentului electric respectiv. Manevrarea dispozitivului de blocare
trebuie s" poat" fi f"cut" numai cu o scul" special" (de exemplu, cheie cu
cap triunghiular).

109

Art.36". (") La proiectarea, executarea #i montarea instala!iilor electrice
trebuie s" se prevad" distan!e #i spa!ii n apropierea echipamentelor electrice
#i ngr"diri de protec!ie n jurul acestora, astfel nct deservirea, ntre!inerea #i
repararea acestora s" se poat" efectua f"r" pericol.
Distan!ele #i spa!iile minim admise sunt stabilite n normele
specifice de securitate a muncii.
(2) ngr"dirile de protec!ie trebuie s" fie astfel realizate nct s"
nu existe elemente sub tensiune nengr"dite n zona de activitate a omului
(zona de manipulare sau volum de accesibilitate).

Art.362. Tipurile de ngr"diri de protec!ie mpotriva electrocut"rilor prin
atingere direct", precum #i condi!iile de montare, trebuie s" corespund"
standardelor n vigoare.

Art.363. (") P"r!ile active ale instala!iilor electrice trebuie s" fie
amplasate la distan!e de protec!ie pentru a nu putea fi accesibile unei
apropieri periculoase de piesele aflate normal sub tensiune.
(2) Acest mijloc de protec!ie se aplic", de asemenea, la liniile
electrice aeriene, prin respectarea distan!elor minime admise fa!" de alte
obiecte din apropierea liniilor respective.
(3) La ma#inile #i instala!iile de ridicat cu elemente mobile, cum
sunt podurile rulante din nc"perile sau spa!iile de produc!ie neelectrice, se
admit p"r!i active n construc!ie deschis" (f"r" carcase nchise), cu condi!ia
protej"rii mpotriva atingerii sau apropierii de p"r!ile active.
Aceasta se ob!ine prin amplasarea ma#inilor #i instala!iilor la
n"l!imi suficient de mari fa!" de c"ile de acces #i de circula!ie ale
persoanelor neautorizate pentru exploatarea instala!iilor electrice, precum #i
prin prevederea de ngr"diri nchise pe calea de acces a persoanelor
autorizate pentru exploatarea instala!iilor electrice respective.

Art.364. (") Obliga!iile celui care proiecteaz", fabric" #i/sau pune pe pia!"
n vederea utiliz"rii un echipament tehnic electric/instala!ie de clasa I de
protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" asigure posibilitatea execut"rii leg"turilor de protec!ie
necesare cre"rii unui curent de defect, n cazul unui defect prin punerea unei
faze la mas" #i apari!ia unei tensiuni periculoase pe masele echipamentului
(instala!iei), curent de defect care s" produc" deconectarea echipamentului
(instala!iei) sau sectorului defect prin protec!ia maximal" de curent a
circuitului sau prin alte protec!ii corespunz"toare.

110
b) echipamentul electric/instala!ia s" aib" asigurat" protec!ia
mpotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.
(2) Posibilitatea execut"rii leg"turilor de protec!ie trebuie s" se
asigure astfel:
- n cazul unui echipament electric/instala!ie fix(") acesta
(aceasta) trebuie s" fie prev"zut(") cu dou" borne de
mas": una n cutia de borne, lng" bornele de alimentare
cu energie electric", pentru racordarea conductorului de
protec!ie din cablul de alimentare a echipamentului
(instala!iei) #i a doua born" pe carcasa echipamentului
(instala!iei) n exterior, pentru racordarea vizibil" la
centura de legare la p"mnt sau la alt" instala!ie de
protec!ie;
- n cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta
trebuie s" fie prev"zut cu un cablu de alimentare flexibil,
prev"zut cu o fi#" (#techer) cu contact de protec!ie, sau
echipamentul s" fie prev"zut cu posibilitatea racord"rii
unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de
protec!ie.
Cablul de alimentare trebuie s" con!in" un conductor de protec!ie
prin care s" se lege masele echipamentului de contactele de protec!ie ale
fi#ei (#techerului).

Art.365. Cel care proiecteaz", produce sau livreaz" un echipament
electric/instala!ie de clasa II de protec!ie trebuie s"-i asigure din fabrica!ie o
izola!ie suplimentar" (dubl" sau nt"rit") #i o protec!ie mpotriva atingerii
directe a pieselor aflate normal sub tensiune.

Art.366. Obliga!iile celui care proiecteaz", produce sau livreaz" un
echipament electric/instala!ie de clasa III de protec!ie sunt urm"toarele:
- s" asigure alimentarea echipamentului electric/instala!iei la o
tensiune foarte joas";
- echipamentul electric/instala!ia s" nu produc" o tensiune mai
mare dect tensiunea foarte joas";
- echipamentul electric/instala!ia s" aib" asigurat" protec!ia
mpotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.
Art.367. Pentru opera!iile de montare a instala!iilor, re!elelor, utilajelor #i
echipamentelor electrice, n instruc!iunile de securitate a muncii trebuie
prev"zute m"suri privind e#alonarea corect" a lucr"rilor #i organizarea
locului de munc", astfel nct s" se evite accidentele.

111


Sec!iunea 4

Exploatarea instala!iilor $i echipamentelor electrice

Art.368. Verificarea mijloacelor #i a echipamentelor electrice de protec!ie
nainte de utilizare, de punerea n func!iune, dup" repara!ii sau modific"ri, #i
apoi periodic (n exploatare) trebuie s" se fac" n conformitate cu
prevederile normelor specifice.

Art.369. Este interzis ca n exploatarea, ntre!inerea #i repunerea n
func!iune a unei instala!ii sau a unui echipament electric, s" se aduc"
modific"ri fa!" de proiect.
n cazurile speciale, se pot efectua modific"ri numai cu acordul
proiectantului.

Art.370. Pentru opera!iile de ntre!inere #i reparare a instala!iilor, re!elelor,
utilajelor #i echipamentelor electrice, n instruc!iunile de securitate a muncii
trebuie prev"zute m"suri privind e#alonarea corect" a lucr"rilor #i
organizarea locului de munc", astfel nct s" se evite accidentele.

Art.37". (") Instala!iile electrice n faza de experimentare trebuie s"
ndeplineasc" toate condi!iile prev"zute n standarde #i norme specifice
pentru protec!ia mpotriva electrocut"rii sau a accidentelor tehnice.
(2) Este interzis" folosirea instala!iilor sau a echipamentelor
electrice improvizate sau necorespunz"toare.

Art.372. Recep!ionarea #i punerea n func!iune a unei instala!ii sau a unui
echipament electric trebuie f"cute numai dup" ce s-a constatat c" s-au
respectat normele de protec!ia muncii.

Art.373. La exploatarea echipamentelor electrice trebuie s" existe urm"toarele
documente:
a) instruc!iuni de exploatare;
b) instruc!iuni de protec!ie mpotriva pericolului de electrocutare;
c) instruc!iuni de interven!ie #i acordare a primului ajutor n caz
de electrocutare;
d) programul de verific"ri periodice ale echipamentelor electrice
#i ale instala!iilor #i mijloacelor de protec!ie mpotriva pericolului de

112
electrocutare.

Art.374. ngr"dirile mobile trebuie s" se foloseasc" pentru protec!ia
persoanelor numai n timpul execut"rii unor lucr"ri n instala!iile electrice,
mpotriva apropierii directe sau prin intermediul unor elemente de lucru
(scule, conductoare etc.) de p"r!ile active, la distan!e mai mici dect cele
minime admise de protec!ie.

Art.375. Distan!ele de protec!ie minime admise, care trebuie respectate n
timpul lucr"rilor n instala!iile electrice, sunt stabilite n standardele #i
normele specifice n vigoare, n func!ie de condi!iile specifice: categoria
instala!iei electrice, tensiunea de lucru, modul de supraveghere a angaja!ilor,
pozi!ia de lucru, zona de manipulare.

Art.376. (") n cazul lucr"rilor care se execut" cu scoaterea de sub
tensiune a instala!iei sau echipamentelor electrice, trebuie scoase de sub
tensiune urm"toarele elemente:
- p"r!ile active aflate sub tensiune, la care urmeaz" a se
lucra;
- p"r!ile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaz",
dar se g"sesc la o distan!" mai mic" dect limita admis"
la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru
(utilaje, unelte etc.), indicat" n documenta!ia tehnic"
specific";
- p"r!ile active aflate sub tensiune ale instala!iilor situate la
o distan!" mai mare dect limita admis", dar care, datorit"
lucr"rilor care se execut" n apropiere, trebuie scoase de
sub tensiune.
(2) Detaliile #i preciz"rile privind realizarea celor men!ionate mai
sus se stabilesc n documenta!ia tehnic" specific" n vigoare pentru securitatea
muncii la instala!iile electrice, n func!ie de condi!iile specifice.

Art.377. Obliga!iile celui care utilizeaz" un echipament electric/instala!ie de
clasa I de protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" execute leg"turile de protec!ie necesare pentru asigurarea
protec!iei mpotriva electrocut"rii n cazul unui defect soldat cu apari!ia unei
tensiuni periculoase de atingere;
b) s" asigure deconectarea automat" a echipamentului
electric/instala!iei sau sectorului defect #i dispari!ia tensiunii periculoase de
atingere;

113
c) s" vegheze ca protec!ia mpotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune s" nu fie nl"turat" sau deteriorat".

Art.378. Obliga!iile celui care utilizeaz" un echipament electric/instala!ie de
clasa II de protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" vegheze ca izola!ia suplimentar" a echipamentului
electric/instala!iei s" nu fie deteriorat" sau eliminat";
b) s" vegheze ca protec!ia mpotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune s" nu fie nl"turat" sau deteriorat".

Art.379. Obliga!iile celui care utilizeaz" un echipament electric/instala!ie de
clasa III de protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" alimenteze echipamentul electric sau instala!ia la tensiunea
foarte joas" pentru care au fost proiectate s" func!ioneze;
b) sursa de tensiune trebuie s" fie astfel construit" nct s" nu
permit" apari!ia n circuitul de tensiune foarte joas" a unei tensiuni mai
mari. Dac" se utilizeaz" un transformator cobortor, acesta trebuie s" fie un
transformator de separare (de siguran!");
c) izola!ia circuitului de foarte joas" tensiune trebuie s" fie de a#a
natur" nct s" nu permit" apari!ia unei tensiuni mai mari din alte circuite, n
circuitul de tensiune foarte joas";
d) s" vegheze ca protec!ia mpotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune s" nu fie nl"turat" sau deteriorat".

Art.380. (") n cazul lucr"rilor cu scoatere de sub tensiune este necesar"
legarea la p"mnt #i n scurtcircuit a conductoarelor de faz", opera!ie care
trebuie s" se execute imediat dup" verificarea lipsei de tensiune.
Prin efectuarea leg"turilor la p"mnt #i n scurtcircuit trebuie s" se
asigure protec!ia angajatului mpotriva apari!iei accidentale a tensiunii la
locul de munc", desc"rcarea p"r!ilor scoase de sub tensiune de sarcinile
capacitive remanente #i protec!ia mpotriva tensiunilor induse.
(2) Dispozitivele de legare la p"mnt #i n scurtcircuit trebuie s"
fie conform standardelor n vigoare.
(3) Sec!iunile minime ale conductoarelor #i elementelor, modul
de aplicare a dispozitivelor de scurtcircuitare, precum #i m"surile
organizatorice legate de aplicarea acestor dispozitive, trebuie s" fie indicate
n instruc!iunile de securitate a muncii pentru instala!iile electrice, n func!ie
de condi!iile specifice (categoria instala!iei electrice, scopul leg"rilor n
scurtcircuit #i la p"mnt etc.).


114
Art.38". (") Folosirea mijloacelor de protec!ie electroizolante este
obligatorie att la lucr"ri n instala!iile scoase de sub tensiune, ct #i n cazul
lucr"rilor efectuate f"r" scoatere de sub tensiune a instala!iilor #i a
echipamentelor electrice.
(2) Acestea din urm" se efectueaz" de c"tre personal autorizat
pentru lucrul sub tensiune.
La instala!iile de joas" tensiune folosirea mijloacelor individuale
de protec!ie electroizolante constituie singura m"sur" tehnic" de protec!ie #i
se folose#te cumulat cu m"surile organizatorice.
(3) La instala!iile de nalt" tensiune, aceast" m"sur" se aplic"
cumulat cu alte mijloace de protec!ie.

Art.382. Instala!iile sau locurile unde exist" sau se exploateaz"
echipamente electrice trebuie s" fie dotate, n func!ie de lucr"rile #i
condi!iile de exploatare, cu urm"toarele categorii de mijloace de protec!ie:
a) mijloace de protec!ie care au drept scop protejarea omului prin
izolarea acestuia fa!" de elementele aflate sub tensiune sau fa!" de p"mnt
(pr"jini electroizolante pentru ac!ionarea separatoarelor, manipularea
indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu
mnere electroizolante, covoare #i platforme electroizolante, m"nu#i #i
nc"l!"minte electroizolante etc.);
b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul c"rora se verific"
prezen!a sau lipsa tensiunii;
c) garnituri mobile de legare la p"mnt #i n scurtcircuit;
d) panouri, paravane, mprejmuiri (ngr"diri);
e) panouri de semnalizare.

Art.383. Exploatarea echipamentelor electrice trebuie f"cut" numai de c"tre
personal calificat, autorizat #i instruit a lucra cu respectivele echipamente.

Art.384. (") ntre!inerea, reglarea, depanarea, repararea #i prima punere
sub tensiune a echipamentelor electrice trebuie f"cut" numai de personal
calificat n meseria de electrician, autorizat #i instruit pentru aceste opera!ii
la echipamentele respective.
(2) ntre!inerea, reglarea, depanarea, repararea #i punerea sub
tensiune a echipamentelor electrice trebuie f"cute conform instruc!iunilor
special ntocmite de unitatea care execut" aceste opera!ii.
(3) Autorizarea personalului pentru lucru la instala!iile tehnice
electrice n activit"!ile de exploatare, ntre!inere #i repara!ii, trebuie f"cut"
conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de

115
vedere al normelor de protec!ia muncii, pe baz" de examen medical,
psihologic, #i test de verificare a cuno#tin!elor profesionale, de protec!ia
muncii #i de acordare a primului ajutor.

Art.385. Manevrarea #i exploatarea instala!iilor, utilajelor, echipamentelor #i
aparatelor care utilizeaz" energia electric" #i la care este posibil" atingerea
direct" a pieselor aflate normal sub tensiune, indiferent de valoarea tensiunii,
este permis" numai personalului calificat, instruit #i autorizat pentru aceasta
(angaja!ii de la electroliz", cracare, sudare electric", instala!ii de pornit
autovehicule etc.).

Art.386. La utilizarea transformatoarelor, generatoarelor #i conver-
tizoarelor de sudare electric", n locuri de munc" periculoase #i foarte
periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare, trebuie s"
fie luate m"suri care s" asigure protec!ia la atingerea accidental" a
por!iunilor neizolate ale circuitului de sudur".
M"surile de protec!ie trebuie s" fie precizate n normele specifice
de securitate a muncii.
Art.387. Automacaralele care lucreaz" n apropierea liniilor electrice
aeriene trebuie s" fie echipate cu dispozitive de semnalizare a intr"rii
bra!ului n zona de influen!" a acestora.

Art.388. Executarea manevrelor la instala!iile de producere, transport #i
distribuire a energiei electrice, trebuie f"cut" numai de c"tre personal
calificat, autorizat #i instruit pentru opera!iile respective, #i numai la
instala!iile pentru care a fost autorizat.

Art.389. (") Interven!iile la instala!iile, utilajele, echipamentele #i
aparatele care utilizeaz" energia electric" sunt permise numai n baza unei
autoriza!ii de lucru scrise (AL), sau n baza unor instruc!iuni tehnice interne
de protec!ie a muncii (ITI-PM) sau a atribu!iilor de serviciu (AS) sau a
dispozi!iilor verbale (DV) sau a unor procese verbale (PV) sau a obliga!iilor
de serviciu (OS) sau pe proprie r"spundere (PR).
(2) Modul de lucru n baza fiec"rei din formele indicate la
paragraful 1 sunt precizate n normele specifice de securitate a muncii.

Art.390. (") Se interzice executarea de lucr"ri la instala!iile electrice pe
timp de ploaie, furtun", viscol.
(2) Se interzice executarea de lucr"ri la instala!iile electrice f"r"
ntreruperea tensiunii, dac" locul respectiv nu este bine iluminat.

116

Art.39". Pentru prevenirea accidentelor de munc" provocate de curentul
electric, toate instala!iile #i mijloacele de protec!ie trebuie verificate la
recep!ie, nainte de darea n func!iune, #i apoi periodic n exploatare, precum
#i dup" fiecare repara!ie sau modificare.

Art.392. Serviciul de ntre!inere trebuie s" ntocmeasc" lista verific"rilor
periodice pentru fiecare utilaj electric #i s" execute aceste verific"ri. Este
strict interzis" punerea sub tensiune a instala!iei, utilajului sau
echipamentului care nu a corespuns la una din aceste verific"ri.117
CAPITOLUL VI

Instala!ii sub presiune, de ridicat #i de transportat

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.393. Proiectarea, fabricarea, montarea, exploatarea #i verificarea
instala!iilor sub presiune, de ridicat #i de transportat, trebuie s" se fac" n
conformitate cu prescrip!iile tehnice - colec!ia Inspec!iei pentru cazane,
recipiente sub presiune #i instala!ii de ridicat (ISCIR) #i normele de
protec!ia muncii aplicabile.

Art.394. Se interzice utilizarea instala!iilor sub presiune, de ridicat #i de
transportat, f"r" avizul tehnic #i verificarea ISCIR.

Art.395. Executarea interven!iilor la instala!iile sub presiune, de ridicat #i
de transportat (depan"ri, repara!ii, modific"ri, racord"ri etc.) trebuie s" se
fac" numai de c"tre personal calificat, instruit #i autorizat n acest scop,
conform prescrip!iilor tehnice - colec!ia ISCIR.


Sec!iunea 2

Instala!ii de ridicat sarcini

Art.396. Atunci cnd un echipament tehnic pentru ridicarea sarcinilor este
instalat n mod permanent, rezisten!a #i stabilitatea n timpul utiliz"rii trebuie
asigurat" !innd seama, n particular, de sarcinile care se vor ridica #i de
solicit"rile produse n locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.

Art.397. (") Echipamentele tehnice pentru ridicarea sarcinilor trebuie s"
fie marcate vizibil cu sarcina nominal" #i atunci cnd este necesar, cu
sarcina nominal" pentru fiecare configura!ie a echipamentului.
(2) Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie
marcate astfel nct s" fie posibil" identificarea caracteristicilor esen!iale
pentru utilizarea n condi!ii de securitate.
(3) Echipamentul tehnic care n-a fost destinat pentru ridicarea
persoanelor dar care ar putea fi utilizat n acest scop datorit" unei posibile

118
confuzii, trebuie marcat n mod adecvat #i vizibil pentru evitarea unei astfel
de erori.

Art.398. Echipamentul tehnic care se instaleaz" permanent trebuie instalat
astfel nct s" fie reduse riscurile ca sarcinile:
a) s" loveasc" angaja!ii;
b) s" se deplaseze periculos sau s" cad" liber;
c) s" se desprind" neinten!ionat.

Art.399. (") Echipamentul tehnic pentru ridicarea sau deplasarea
angaja!ilor trebuie s" fie astfel nct:
a) s" previn" riscul de c"dere al habitaclului, atunci cnd
acesta exist", cu ajutorul unor dispozitive adecvate;
b) s" previn" riscul de c"dere a utilizatorului din habitaclu,
atunci cnd acesta exist";
c) s" previn" riscul de strivire, de prindere sau de lovire a
utilizatorului, n particular, printr-un contact ntmpl"tor cu obiecte;
d) s" asigure c" persoanele blocate n habitaclu, n
eventualitatea unui incident, nu sunt expuse la pericol #i pot fi deblocate.
(2) Dac", din motive datorate amplasamentului #i n"l!imilor diferite,
riscurile vizate la alin. (1) pct. a) nu pot fi evitate prin nici o m"sur" de securitate,
trebuie instalat un cablu cu coeficient de siguran!" m"rit.
(3) Cablul men!ionat la alin. (2) trebuie verificat n fiecare zi de
lucru.

Art.400. Echipamentul tehnic care este mobil sau care poate fi demontat #i
care este destinat pentru ridicarea sarcinilor, trebuie utilizat astfel nct s" fie
asigurat" stabilitatea sa n toate condi!iile previzibile, !innd seama de
natura solului.

Art.40". (") Persoanele pot fi ridicate numai prin intermediul
echipamentului tehnic #i a accesoriilor prev"zute n acest scop.
(2) n mod excep!ional, echipamentul tehnic care nu este special
destinat pentru ridicarea persoanelor, poate fi utilizat n acest scop, cu
condi!ia s" fie luate m"suri adecvate pentru asigurarea securit"!ii #i
supravegherii permanente.
(3) Att timp ct pe echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea
sarcinilor se afl" angaja!i, trebuie asigurat" prezen!a permanent" n postul de
comand". Persoanele ridicate trebuie s" dispun" de mijloace de comunicare
fiabile. n eventualitatea apari!iei unui pericol trebuie s" existe mijloace

119
pentru evacuarea acestora n siguran!".

Art.402. (") Trebuie luate m"suri pentru a se asigura c" sub sarcinile
suspendate nu sunt prezen!i angaja!i, cu excep!ia cazului n care acest lucru
este necesar pentru realizarea efectiv" a sarcinii de munc".
(2) Sarcinile nu trebuie s" fie deplasate pe deasupra locurilor de
munc" neprotejate n care angaja!ii sunt prezen!i n mod curent.
(3) Dac" procesul de munc" nu se poate desf"#ura n alt mod,
trebuie stabilite #i aplicate metode #i procedee adecvate, atunci cnd este
cazul.

Art.403. Dispozitivele de legare sau de prindere pentru ridicarea sarcinilor
trebuie alese n func!ie de sarcinile care se manipuleaz", de locurile de
legare sau de prindere #i de condi!iile atmosferice, !inndu-se seama de
modul #i configura!ia leg"rii. Ansamblul dispozitivului de legare sau de
prindere trebuie marcat vizibil, astfel nct utilizatorii s" fie avertiza!i asupra
caracteristicilor sale, atunci cnd ansamblul nu se demonteaz" dup"
utilizare.

Art.404. Dispozitivele de legare sau de prindere trebuie depozitate astfel
nct s" existe certitudinea c" nu se vor deteriora sau degrada.

Art.405. Atunci cnd dou" sau mai multe echipamente tehnice utilizate
pentru ridicarea sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de
munc" astfel nct razele lor de ac!iune se intersecteaz", trebuie luate m"suri
adecvate pentru a se preveni ciocnirea ntre sarcini #i/sau p"r!i ale
echipamentelor tehnice.

Art.406. Atunci cnd se utilizeaz" un echipament tehnic mobil pentru
ridicarea sarcinilor neghidate, trebuie luate m"suri pentru a se preveni
bascularea, r"sturnarea sau, atunci cnd este necesar, deplasarea ori
alunecarea echipamentului. Trebuie efectuate verific"ri pentru a avea
certitudinea c" aceste m"suri au fost corect executate.

Art.407. Dac" operatorul unui echipament tehnic, destinat pentru ridicarea
sarcinilor neghidate, nu poate observa ntregul traseu al sarcinii, fie direct,
fie prin intermediul unui echipament auxiliar care furnizeaz" informa!iile
necesare, atunci o persoan" competent" trebuie s" comunice cu operatorul
pentru a-l ghida #i trebuie luate m"suri organizatorice pentru a se preveni
ciocnirile cu sarcina care pot s" pericliteze angaja!ii.

120
Art.408. Procesul de munc" trebuie organizat astfel nct atunci cnd un
leg"tor de sarcin" leag" sau elibereaz" sarcina, aceste opera!ii s" fie
efectuate n condi!ii de securitate, n particular prin existen!a la angajat a
comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului tehnic.

Art.409. (") Toate opera!iile de ridicare trebuie stabilite corect,
supravegheate #i efectuate corespunz"tor pentru a asigura securitatea
angaja!ilor.
(2) n particular, dac" o sarcin" este ridicat" simultan cu dou"
sau mai multe echipamente tehnice pentru ridicarea sarcinilor neghidate,
trebuie stabilite #i aplicate metode #i procedee care s" asigure o bun"
coordonare a operatorilor.

Art.4"0. (") Dac" echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea sarcinilor
neghidate nu poate re!ine sarcina, n cazul unei defect"ri totale sau par!iale,
trebuie luate m"suri adecvate pentru a se evita expunerea angaja!ilor la orice
risc rezultant.
(2) Sarcinile suspendate nu trebuie l"sate f"r" supraveghere n
afara cazului n care p"trunderea n zona periculoas" este prevenit" iar
legarea, prinderea #i re!inerea sarcinii confer" o securitate deplin".

Art.4"". Utilizarea n aer liber a echipamentelor tehnice destinate pentru
ridicarea sarcinilor neghidate trebuie interzis" atunci cnd condi!iile
meteorologice se deterioreaz" pn" la punctul n care se pericliteaz"
utilizarea n condi!ii de securitate a echipamentului, expunndu-se angaja!ii
la riscuri. Se vor lua m"suri de protec!ie adecvate pentru a se preveni orice
risc pentru angaja!i, n particular, pentru a se preveni r"sturnarea
echipamentului tehnic.


CAPITOLUL VII

Echipamente tehnice prev$zute pentru lucrul temporar la n$l!ime

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.4"2. Dac" lucrul temporar la n"l!ime nu poate fi efectuat n condi!ii de
securitate #i n condi!ii ergonomice adecvate, de pe o suprafa!" convenabil",

121
trebuie alese cele mai adecvate echipamente tehnice pentru a se asigura #i
men!ine condi!ii de lucru nepericuloase. Trebuie acordat" prioritate
m"surilor de protec!ie colectiv" fa!" de m"surile de protec!ie individual".
Dimensionarea echipamentului tehnic trebuie adaptat" naturii lucr"rii de
executat, dificult"!ilor previzibile #i s" permit" circula!ia f"r" pericol.
Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de munc" pentru lucrul
temporar la n"l!ime trebuie ales n func!ie de frecven!a sa de utilizare, de
n"l!imea ce trebuie atins" #i de durata utiliz"rii. Alegerea f"cut" trebuie s"
permit" evacuarea n caz de pericol iminent.
Trecerea, ntr-un sens sau altul, ntre un mijloc de acces #i
platforme, plan#ee sau pasarele nu trebuie s" genereze riscuri suplimentare
de c"dere.

Art.4"3. Sc"rile nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la n"l!ime dect n
condi!iile n care, !innd seama de prevederile art. 412, utilizarea altor
echipamente tehnice mai sigure nu este justificat" din cauza nivelului redus
de risc #i din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor
existente ale spa!iului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica.

Art.4"4. Pot fi utilizate metode de acces #i de pozi!ionare cu ajutorul
frnghiilor numai n cazurile n care, n func!ie de aprecierea riscului,
lucrarea respectiv" poate fi executat" n condi!ii de securitate #i/sau nu este
justificat" utilizarea unui echipament tehnic mai sigur.
$innd seama de aprecierea riscului #i, n special, n func!ie de
durata lucrului #i de restric!iile de natur" ergonomic", trebuie prev"zut un
scaun dotat cu accesoriile corespunz"toare.

Art.4"5. n func!ie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor
precedente, trebuie identificate m"surile adecvate de reducere a riscurilor
pentru angaja!i, riscuri inerente acestui tip de echipament.
Dac" este necesar, trebuie prev"zut" instalarea unor mijloace de
protec!ie mpotriva c"derilor.
Aceste mijloace trebuie s" aib" o structur" #i o rezisten!"
corespunz"toare care s" opreasc" sau s" mpiedice c"derile de la n"l!ime #i s"
previn", n limitele posibilului, producerea de leziuni angaja!ilor. Mijloacele de
protec!ie colectiv" mpotriva c"derilor nu trebuie s" fie ntrerupte dect n
dreptul punctului de acces al unei sc"ri mobile sau fixe.

Art.4"6. Atunci cnd executarea unei lucr"ri specifice necesit"
ndep"rtarea temporar" a unui mijloc de protec!ie colectiv" mpotriva

122
c"derilor, trebuie luate m"suri de securitate compensatorii, eficiente. Lucrul
nu poate fi efectuat f"r" adoptarea prealabil" a acestor m"suri. Imediat dup"
ce lucrarea specific" a fost terminat", definitiv sau temporar, trebuie
montate la loc mijloacele de protec!ie colectiv" mpotriva c"derilor.

Art.4"7. Lucrul temporar la n"l!ime trebuie efectuat numai atunci cnd
condi!iile meteorologice nu pericliteaz" securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor.


Sec!iunea 2

Utilizarea sc#rilor

Art.4"8. Sc"rile vor fi amplasate astfel nct s" le fie asigurat" stabilitatea
n timpul utiliz"rii. Picioarele sc"rilor portabile se vor amplasa pe un suport
stabil, rezistent, de dimensiuni corespunz"toare #i imobil astfel nct treptele
s" r"mn" n pozi!ie orizontal". Sc"rile suspendate, cu excep!ia celor din
frnghie vor fi fixate n mod sigur, astfel nct s" nu se deplaseze #i s" fie
evitat" orice mi#care de balans.

Art.4"9. Alunecarea picioarelor sc"rilor portabile va fi mpiedicat" n
timpul utiliz"rii, fie prin fixarea p"r!ii superioare sau inferioare a
lonjeroanelor, fie prin orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egal"
eficien!".
Sc"rile de acces trebuie s" aib" o lungime astfel nct s"
dep"#easc" n mod suficient nivelul de acces, cu excep!ia situa!iei n care au
fost luate alte m"suri care s" garanteze o fixare sigur". Sc"rile articulate sau
sc"rile culisante trebuie utilizate astfel nct s" fie mpiedicat" mi#carea
relativ" ntre subansamble. Sc"rile mobile trebuie imobilizate nainte de
urcarea pe ele.

Art.420. Sc"rile trebuie utilizate astfel nct, n orice moment, angaja!ii s"
aib" posibilitatea de prindere cu mna #i un suport de sus!inere sigur. n
special, purtarea cu mna a sarcinilor pe o scar" nu trebuie s" mpiedice
men!inerea unei prinderi sigure cu mna.

Sec!iunea 3

Utilizarea schelelor


123
Art.42". Atunci cnd nu este disponibil breviarul de calcul al schelei alese
sau nu sunt prev"zute n acesta configura!iile structurale avute n vedere,
trebuie efectuat un calcul de rezisten!" #i de stabilitate, cu excep!ia cazului
n care aceast" schel" este asamblat" prin respectarea unei configura!ii tip,
general recunoscute.

Art.422. n func!ie de complexitatea schelei alese, trebuie ntocmit, de c"tre
o persoan" competent", un plan de montare, utilizare #i demontare.
Acest plan poate avea forma unui plan general, completat de
planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Art.423. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate mpotriva
pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafa!a de sprijin, ori prin alt
procedeu de egal" eficien!", iar suprafa!a de sprijin s" aib" o capacitate
portant" satisf"c"toare. Trebuie asigurat" stabilitatea schelei. Trebuie
prevenit", cu ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea nea#teptat" a
schelelor pe ro!i, n timpul lucrului la n"l!ime.

Art.424. Dimensiunile, forma #i dispunerea platformelor unei schele
trebuie adaptate naturii lucr"rii de executat #i corespunz"toare sarcinilor pe
care trebuie s" le suporte #i s" permit" lucrul #i circula!ia n securitate.
Platformele schelelor trebuie montate astfel nct componentele lor s" nu se
deplaseze n cazul utiliz"rii normale. ntre componentele platformelor #i
mijloacele verticale de protec!ie colectiv" mpotriva c"derilor nu trebuie s"
existe goluri periculoase.

Art.425. Atunci cnd unele p"r!i ale unei schele nu sunt gata de
ntrebuin!are, de exemplu n timpul mont"rii, demont"rii sau modific"rilor,
aceste p"r!i trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol
general, conform reglement"rilor n vigoare #i vor fi delimitate n mod
corespunz"tor prin obstacole fizice care s" mpiedice accesul n zona
periculoas".

Art.426. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substan!ial
dect sub supravegherea unei persoane competente #i de c"tre angaja!i care
au fost instrui!i corespunz"tor #i conform opera!iilor prev"zute, referitor la
riscurile specifice, n conformitate cu art. 286 #i insistndu-se n special
asupra:
a) n!elegerii planului de montare, demontare sau modificare a
schelei respective;

124
b) securit"!ii n timpul mont"rii, demont"rii sau modific"rii
schelei respective;
c) m"surilor de prevenire a riscurilor de c"dere a persoanelor sau
a obiectelor;
d) m"surilor de securitate n cazul schimb"rii condi!iilor
meteorologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective;
e) condi!iilor referitoare la sarcina admisibil";
f) oric"rui alt risc pe care l pot include opera!iile de montare,
demontare #i modificare.
Conduc"torul locului de munc" #i angaja!ii respectivi trebuie s"
aib" la dispozi!ie planul de montare #i demontare la care se face referire la
art. 422, n special toate instruc!iunile pe care acesta le poate cuprinde.


Sec!iunea 4

Tehnici de acces $i de pozi!ionare cu ajutorul frnghiilor

Art.427. La utilizarea tehnicilor de acces #i de pozi!ionare cu ajutorul
frnghiilor trebuie respectate urm"toarele condi!ii:
a) sistemul trebuie s" includ" cel pu!in dou" frnghii ancorate
separat, una constituind mijlocul de acces, de coborre #i de sus!inere
(frnghie de lucru) #i cealalt" mijlocul de asigurare (frnghie de securitate);
b) angaja!ii trebuie dota!i cu o centur" complex"
corespunz"toare, s" o utilizeze #i s" fie lega!i prin aceast" centur" la
frnghia de securitate;
c) frnghia de lucru trebuie echipat" cu un dispozitiv de coborre
#i urcare sigur #i s" includ" un sistem de autoblocare care s" mpiedice
c"derea utilizatorului n cazul n care acesta #i-ar pierde controlul mi#c"rilor.
Frnghia de securitate trebuie echipat" cu un dispozitiv mobil de oprire a
c"derii care s" nso!easc" angajatul n timpul deplas"rii;
d) uneltele #i celelalte accesorii pe care le utilizeaz" un angajat
trebuie legate de centura complex" sau de scaunul angajatului sau ata#ate
printr-un alt mijloc corespunz"tor;
e) lucrul trebuie organizat #i supravegheat n mod corect astfel
nct angajatului s"-i poat" fi dat un ajutor imediat, n caz de urgen!";
f) angaja!ii respectivi trebuie, conform art. 286 s" primeasc" o
instruire corespunz"toare #i specific" opera!iilor avute n vedere, n special
asupra procedurilor de salvare.
n situa!iile excep!ionale n care, !innd seama de evaluarea

125
riscurilor, utilizarea unei a doua frnghii ar m"ri periculozitatea lucrului,
poate fi permis" utilizarea unei singure frnghii n condi!iile n care au fost
luate m"suri corespunz"toare pentru asigurarea securit"!ii, n conformitate
cu reglement"rile n vigoare.


CAPITOLUL VIII

Echipamente pentru fluide energetice

Art.428. Din categoria fluidelor energetice fac parte oxigenul, acetilena,
aerul comprimat, gazele lichefiate, gazele naturale #i fabricate, hidrogenul
etc., care prezint" riscuri ridicate de accidentare #i mboln"vire profesional".

Art.429. Proiectarea, fabricarea, amplasarea, utilizarea #i verificarea
echipamentelor tehnice pentru fluide energetice se va face conform
normelor specifice, precum #i a instruc!iunilor tehnice n domeniu.

Art.430. Produc"torii sunt obliga!i s" ntocmeasc" #i s" pun" la dispozi!ia
beneficiarilor instruc!iuni de utilizare #i instruc!iuni de protec!ie a muncii
pentru fiecare fluid energetic.

Art.43". (") Se interzice utilizarea echipamentelor pentru fluide
energetice dac" acestea nu sunt prev"zute cu toate dispozitivele de
siguran!", aparatura de m"sur", control, reglare #i protec!ie necesare
desf"#ur"rii activit"!ii n condi!ii de securitate.
(2) Se interzice utilizarea instala!iei pentru fluide energetice n
condi!iile n care dispozitivele #i aparatele men!ionate la alin. (1) sunt
defecte sau descompletate sau neverificate (neetalonate).

Art.432. Produc"torii #i utilizatorii de fluide energetice trebuie s" aib"
program propriu de prevenire #i lichidare a avariilor #i urm"rilor acestora.
CAPITOLUL IX

Echipamente portabile #i unelte manuale

Art.433. Echipamentele portabile ac!ionate electric sau pneumatic vor fi
prev"zute cu dispozitive care s" mpiedice func!ionarea lor necomandat".

Art.434. Echipamentele portabile ac!ionate electric sau pneumatic vor fi

126
astfel concepute, nct la l"sarea lor din mn" s" se ntrerup" ac!ionarea
mi#c"rii mecanismului portscul".

Art.435. Tuburile flexibile pentru alimentarea cu aer comprimat a
echipamentelor portabile trebuie s" corespund" presiunii de lucru. Va fi
asigurat" fixarea lor pe racorduri.

Art.436. Echipamentele portabile rotative cu ac!ionare pneumatic" trebuie
s" fie prev"zute cu sistem de limitare automat" a cre#terii accidentale a
tura!iei arborelui peste valorile admise.

Art.437. (") Cozile #i mnerele uneltelor manuale vor fi netede, bine
fixate, #i vor avea dimensiuni #i forme ergonomice, care s" permit"
prinderea lor sigur" #i comod".
(2) Cozile #i mnerele din lemn se vor executa din lemn de
esen!" tare, cu fibrele axiale drepte, f"r" noduri, cr"p"turi #i a#chii
desprinse. Pentru fixarea cozilor #i mnerelor din lemn se vor folosi pene
metalice corespunz"toare.
(3) Utilizarea aceluia#i mner la mai multe unelte manuale se
admite numai pentru trusele de unelte construite n mod special cu mner
demontabil.

Art.438. (") Uneltele de percu!ie (ciocanele, d"l!ile, dornurile,
c"puitoarele #i toate uneltele de mn" similare) vor fi executate din o!eluri
corespunz"toare, n a#a fel nct, sub ac!iunea eforturilor la care sunt supuse
n timpul lucrului, partea activ" s" nu sufere deform"ri permanente, fisuri
sau desprinderi de a#chii.
(2) Folosirea uneltelor de percu!ie deformate, nflorite, #tirbite
sau improvizate este interzis".

Art.439. Uneltele manuale folosite n mediu cu gaze, vapori sau pulberi
inflamabile sau explozive, vor fi confec!ionate din materiale care nu produc
scntei prin lovire sau frecare #i care, n contact cu atmosfera respectiv", ar
putea ini!ia incendii sau explozii.

Art.440. (") Uneltele manuale prev"zute cu articula!ii, cu foarfeci, cle#ti
etc., vor avea o construc!ie robust" #i nu vor prezenta frec"ri mari sau jocuri
n articula!ii, care pot duce la eforturi suplimentare pentru ac!ionare sau la
nesiguran!" n timpul lucrului.
(2) Bra!ele de ac!ionare ale acestor unelte vor fi astfel concepute

127
nct la nchidere s" r"mn" un spa!iu suficient ntre ele, pentru a se preveni
prinderea degetelor sau a altor p"r!i ale organismului uman.

Art.44". La executarea lucr"rilor la n"l!ime, uneltele manuale vor fi
p"strate n gen!i rezistente #i vor fi fixate corespunz"tor, pentru a fi
asigurate mpotriva c"derii.

Art.442. n timpul transportului, p"r!ile periculoase ale uneltelor manuale, ca
t"i#uri, vrfuri etc., vor fi acoperite cu teci sau ap"r"tori adecvate.

Art.443. Uneltele manuale vor fi verificate la nceputul fiec"rui schimb.
Este interzis" utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezint" ntr-o
stare tehnic" corespunz"toare.


128
TITLUL VI

Mediul de munc$

CAPITOLUL I

Agen!i chimici

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.444. (") Aceast" sec!iune cuprinde cerin!ele minime pentru protec!ia
angaja!ilor fa!" de riscurile pentru securitate #i s"n"tate provenind din efectele
agen!ilor chimici (inclusiv ale azbestului) prezen!i la locul de munc" sau ca
rezultat al oric"rei activit"!i care implic" agen!i chimici.
(2) Pentru substan!ele cancerigene prezente la locul de munc"
prevederile acestei sec!iuni se aplic" f"r" a prejudicia prevederile mai
restrictive #i/sau specifice con!inute de capitolul II Agen!i cancerigeni #i
mutageni, referitoare la expunerea angaja!ilor la substan!e cancerigene.
(3) Prevederile referitoare la agen!i chimici se aplic" f"r" a
prejudicia reglement"rile specifice privind transportul substan!elor #i
m"rfurilor periculoase.

Art.445. Angajatorul trebuie s" se asigure c" riscul pentru securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor n procesul de munc", datorat unui agent chimic
periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea
valorilor limit" de expunere profesional" la agen!i chimici n mediul de
munc", prev"zute n anexele nr. 31 #i 32, cu men!inerea concentra!iilor
agen!ilor chimici la un nivel ct mai sc"zut posibil.

Art.446. Angajatorul trebuie s" dispun" investigarea prezen!ei agen!ilor
chimici periculo#i la locul de munc". n cazul prezen!ei agen!ilor chimici
periculo#i la locul de munc", angajatorul trebuie s" evalueze orice risc
referitor la securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor care decurge din prezen!a
acestor agen!i chimici, lund n considerare, n special:
- propriet"!ile lor periculoase;
- informa!iile date de furnizor, produc"tor sau alte surse,
privind securitatea #i s"n"tatea (de ex., Fi#ele tehnice de
securitate);

129
- nivelul, tipul #i durata expunerii;
- condi!iile de lucru cu astfel de agen!i, inclusiv informa!ii
referitoare la cantit"!ile acestora;
- valorile limit" de expunere profesional" sau valorile limit"
biologice;
- efectul m"surilor preventive luate sau care vor fi luate;
- atunci cnd sunt disponibile, concluziile referitoare la
supravegherea st"rii de s"n"tate.
Angajatorul trebuie s" ob!in" informa!ii suplimentare necesare
pentru evaluarea riscului de la furnizor sau din alte surse disponibile.

Art.447. Metodele de m"surare #i evaluare a concentra!iei agen!ilor chimici
din aer la locul de munc" trebuie s" fie standardizate.

Art.448. Evaluarea riscului trebuie prezentat" ntr-o form" corespunz"toare
#i poate include justificarea angajatorului referitoare la faptul c" natura #i
m"rimea riscurilor datorate agen!ilor chimici nu necesit" o alt" evaluare
detaliat" a riscului. Evaluarea riscului va fi actualizat" mai ales dac" s-au
produs schimb"ri semnificative din cauza c"rora evaluarea ar fi dep"#it" sau
atunci cnd rezultatele supravegherii st"rii de s"n"tate fac necesar acest
lucru.

Art.449. n evaluarea riscului trebuie incluse #i acele activit"!i, cum ar fi
ntre!inerea, n timpul c"rora este previzibil" apari!ia unui risc de expunere
semnificativ sau care pot avea efecte v"t"m"toare pentru securitate #i
s"n"tate, chiar dup" ce au fost luate toate m"surile tehnice.

Art.450. n cazul activit"!ilor care implic" expunerea la mai mul!i agen!i
chimici periculo#i, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de to!i
ace#ti agen!i chimici n combina!ie.

Art.45". n cazul unei activit"!i noi care implic" agen!i chimici periculo#i,
lucrul trebuie s" nceap" numai dup" evaluarea riscului acelei activit"!i #i
dup" luarea m"surilor de prevenire stabilite.

Art.452. Ghidurile practice care detaliaz" prevederile prezentelor norme
referitoare la evaluarea riscurilor #i la aplicarea m"surilor de prevenire
pentru diminuarea acestora vor respecta prevederile prezentelor norme.

Art.453. Angajatorul este obligat s" ia m"suri de eliminare sau reducere la

130
minimum a riscurilor privind securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor n procesele de
munc" care implic" agen!i chimici periculo#i, n special prin:
- proiectarea #i organizarea sistemelor de munc";
- dotarea cu echipament corespunz"tor pentru lucrul cu agen!ii
chimici, elaborarea #i implementarea procedurilor de
ntre!inere, care s" asigure securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor
n procesul de munc";
- reducerea la minimum a num"rului de angaja!i expu#i sau
care pot fi expu#i;
- reducerea la minimum a duratei #i intensit"!ii de expunere;
- m"suri corespunz"toare de igien";
- reducerea cantit"!ii de agent chimic prezent la locul de
munc" la nivelul minim cerut pentru tipul de activitate;
- proceduri adecvate de lucru care includ n special dispozi!ii
privind manipularea, depozitarea #i transportul n siguran!" la
locul de munc" al agen!ilor chimici periculo#i #i al de#eurilor
care con!in asemenea agen!i chimici.

Art.454. (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor, conform art. 447 indic"
prezen!a unui risc pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, se vor aplica
m"surile specifice de protec!ie, prevenire #i supraveghere prev"zute n art.
455-464 #i art. 469-473.
(2) Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor, conform art. 447 arat" c"
datorit" cantit"!ii de agent chimic periculos prezent la locul de munc", exist"
doar un risc redus pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, iar m"surile
luate n conformitate cu art. 453 sunt suficiente pentru a diminua acel risc,
prevederile art. 455-464 #i art. 469-483 nu se aplic".

Art.455. Angajatorul trebuie s" evite folosirea unui agent chimic periculos,
prin nlocuirea lui cu un agent chimic sau un proces tehnologic care nu este
periculos sau este mai pu!in periculos pentru securitatea #i s"n"tatea
angaja!ilor.

Art.456. Dac" natura activit"!ii nu permite eliminarea riscului prin
nlocuire, angajatorul trebuie s" se asigure c" riscul este redus la minimum
prin aplicarea unor m"suri de prevenire #i protec!ie, pe baza evalu"rii
riscului, #i anume, n ordinea priorit"!ii:
a) proiectarea unor procese de munc" #i de control
corespunz"toare #i folosirea de materiale #i echipamente adecvate pentru
prevenirea sau reducerea ct mai mult posibil a gener"rii de agen!i chimici

131
periculo#i #i a efectelor acestora, care pot prezenta risc pentru securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor la locul de munc";
b) aplicarea m"surilor colective de protec!ie la sursa de risc, de
ex. ventilarea adecvat" #i m"suri organizatorice adecvate;
c) aplicarea m"surilor individuale de protec!ie incluznd
echipamentul individual de protec!ie, atunci cnd expunerea nu poate fi
prevenit" prin alte mijloace.
M"surile prev"zute n acest articol trebuie nso!ite de
supravegherea s"n"t"!ii, dac" natura riscului o cere.

Art.457. (") Dac" nu demonstreaz" clar prin alte mijloace de evaluare c"
au fost luate m"surile adecvate de protec!ie #i prevenire, angajatorul trebuie
s" dispun" efectuarea de m"sur"ri ale agen!ilor chimici care prezint" risc
pentru s"n"tatea angaja!ilor la locul de munc", n mod periodic #i ori de cte
ori se produce vreo schimbare n condi!iile care pot afecta expunerea
angaja!ilor la agen!i chimici, n special cu privire la valorile limit" de
expunere profesional".
(2) La evaluarea riscului datorat agen!ilor chimici periculo#i
trebuie s" se !in" seama de rezultatele acestor m"sur"ri.
(3) Atunci cnd o valoare limit" de expunere profesional" este
dep"#it", angajatorul trebuie s" ia imediat m"suri, !innd seama de perioada
specificat" pentru care se determin" concentra!ia agentului chimic, pentru a
remedia situa!ia prin aplicarea m"surilor de protec!ie #i prevenire.

Art.458. Pe baza evalu"rii generale #i a principiilor generale de prevenire a
riscurilor, angajatorul trebuie s" ia m"suri tehnice #i/sau organizatorice
corespunz"toare naturii activit"!ilor, inclusiv depozitarea, manipularea #i
izolarea agen!ilor chimici incompatibili, asigurnd protec!ia angaja!ilor
mpotriva pericolelor datorate propriet"!ilor fizico-chimice ale agen!ilor
chimici. n mod deosebit, angajatorul trebuie s" ia m"suri, n ordinea
priorit"!ii, pentru:
a) prevenirea prezen!ei substan!elor inflamabile n concentra!ii
periculoase la locul de munc" sau a cantit"!ilor periculoase de substan!e
chimice instabile, sau, atunci cnd natura activit"!ii nu o permite;
b) evitarea prezen!ei surselor de aprindere care pot produce
incendii #i explozii sau a condi!iilor nefavorabile care pot face ca
substan!ele sau amestecurile de substan!e chimice instabile s" produc"
efecte fizice periculoase, #i
c) limitarea/diminuarea efectelor negative pentru securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor n cazul unui incendiu sau al unei explozii provocate de

132
aprinderea unei substan!e inflamabile #i/sau a unor efecte fizice periculoase
datorate prezen!ei substan!elor sau amestecurilor de substan!e instabile
chimic.
Echipamentul de lucru #i sistemele de protec!ie acordate de
angajator pentru protec!ia angaja!ilor trebuie s" fie conform prevederilor
legale n vigoare, n ceea ce prive#te proiectarea, produc!ia #i livrarea.
M"surile tehnice #i/sau organizatorice luate de angajator trebuie
s" !in" seama #i s" fie conforme cu clasificarea categoriilor de echipament
prev"zute de reglement"rile n vigoare.
Angajatorul trebuie s" asigure controlul instala!iilor,
echipamentelor #i utilajelor, dotarea cu sisteme antiex, extinctoare cu
declan#are rapid"/automat" #i dispozitive de limitare a presiunilor.

Art.459. n scopul protej"rii securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor n caz de
accident, incident sau urgen!" legat" de prezen!a agen!ilor chimici periculo#i
la locul de munc", angajatorul trebuie s" stabileasc" proceduri/planuri de
urgen!" care vor fi puse n practic" n momentul apari!iei unor astfel de
evenimente. Aceste proceduri includ exerci!ii adecvate, la intervale regulate
#i dot"ri adecvate pentru acordarea primului ajutor.

Art.460. n cazul apari!iei unui accident, incident sau urgen!" legat" de
prezen!a agen!ilor chimici periculo#i la locul de munc", angajatorul trebuie
s" ia imediat m"suri de prevenire a efectelor #i de informare a angaja!ilor
asupra acestor efecte. Pentru readucerea la normal a situa!iei:
- angajatorul trebuie s" ia m"surile corespunz"toare pentru
remedierea situa!iei ct mai curnd posibil;
- n zona afectat" angajatorul trebuie s" permit" numai accesul
angaja!ilor care sunt indispensabili pentru efectuarea
repara!iilor #i pentru alte activit"!i necesare remedierii
situa!iei.

Art.46". Angaja!ilor c"rora li se permite s" lucreze n zona afectat" trebuie
s" li se asigure echipament individual de protec!ie pe care trebuie s"-l
foloseasc" att timp ct situa!ia se men!ine; aceast" situa!ie nu trebuie s" fie
permanent". Angaja!ilor neproteja!i nu li se permite s" r"mn" n zona
afectat".

Art.462. Angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru a asigura
avertizarea #i alte sisteme de comunicare necesare la semnalarea unui risc
crescut pentru securitate #i s"n"tate, pentru a permite o reac!ie

133
corespunz"toare #i pentru a ncepe imediat ce este necesar ac!iunile de
remediere, opera!iunile de evacuare, salvare #i asisten!".

Art.463. Angajatorul trebuie s" asigure disponibilitatea informa!iilor #i s"
informeze angaja!ii despre m"surile n caz de urgen!" datorat" expunerii la
agen!i chimici periculo#i. Serviciile interne #i externe pentru accidente #i
urgen!e trebuie s" aib" acces la aceste informa!ii. Aceste informa!ii includ:
- semnalarea din timp a pericolelor, identificarea pericolelor,
procedurilor #i m"surilor, astfel nct serviciile de urgen!" s"-#i
poat" stabili propriile m"suri de prevenire #i proceduri de
interven!ie;
- orice informa!ii disponibile referitoare la apari!ia pericolelor
specifice sau care pot apare n timpul unui accident sau urgen!",
incluznd #i informa!iile despre m"surile aplicabile pentru
cazurile de accidente, incidente sau urgen!e.

Art.464. (") Angajatorul trebuie s" se asigure c" angaja!ilor #i/sau
reprezentan!ilor lor le sunt puse la dispozi!ie:
- datele privind riscurile referitoare la securitate #i s"n"tate
ce decurg din expunerea acestora la agen!i chimici
periculo#i #i informa!ii suplimentare ori de cte ori
schimb"ri majore la locul de munc" determin" o
modificare a acestor date;
- informa!iile despre agen!ii chimici periculo#i prezen!i la
locul de munc", cum ar fi denumirea acestor agen!i,
riscurile pentru securitate #i s"n"tate, valorile limit" de
expunere profesional" #i alte reglement"ri;
- instruirea #i informarea privind m"surile necesare #i
ac!iunile ce trebuie ntreprinse pentru protec!ia lor #i a
altor angaja!i la locul de munc";
- fi#ele tehnice de securitate date de furnizor.
(2) Aceste informa!ii trebuie :
- furnizate conform rezultatului evalu"rii riscului, prin
comunicare oral", instruire individual" #i instruire bazat" pe
suport scris, n func!ie de natura #i gradul riscului;
- actualizate, pentru a !ine seama de modific"rile
intervenite.
Art.465. Atunci cnd containerele #i conductele pentru agen!ii chimici
periculo#i folosi!i n procesul de munc" nu sunt marcate conform actelor
normative n vigoare privind etichetarea agen!ilor chimici #i semnalizarea de

134
securitate la locul de munc", angajatorul trebuie s" se asigure c", f"r"
nc"lcarea legisla!iei, con!inutul containerelor #i conductelor #i riscurile
asociate acestuia sunt clar identificabile.

Art.466. Pentru prevenirea expunerii angaja!ilor la riscurile pentru s"n"tate
provenite de la agen!i chimici #i/sau activit"!i care implic" agen!i chimici,
sunt interzise producerea sau folosirea agen!ilor chimici #i activit"!ile
prezentate n anexa nr. 34. Se pot admite derog"ri n urm"toarele situa!ii:
- pentru scopuri exclusive de cercetare #tiin!ific" #i testare,
inclusiv analize;
- pentru activit"!i destinate s" elimine agen!ii chimici prezen!i
n de#euri #i produse secundare;
- pentru producerea agen!ilor chimici interzi#i, dac" ace#tia
sunt folosi!i ca intermediari.

Art.467. Expunerea angaja!ilor la agen!ii chimici prezenta!i n anexa nr. 34
trebuie prevenit" n special prin asigurarea c" producerea #i folosirea ct mai
rapid posibil a acestor agen!i chimici ca intermediari are loc ntr-un sistem
nchis unic, de unde agen!ii chimici pot fi transfera!i numai att ct este necesar
pentru monitorizarea procesului sau alimentarea sistemului.

Art.468. Cnd se permit derog"ri conform art. 466, inspectoratul teritorial de
munc" solicit" angajatorului s" prezinte urm"toarele informa!ii:
- motivul solicit"rii derog"rii;
- cantitatea de agent chimic folosit anual;
- activit"!ile #i/sau reac!iile sau procesele implicate;
- num"rul de angaja!i implica!i;
- m"surile luate pentru protec!ia securit"!ii #i s"n"t"!ii
angaja!ilor respectivi;
- m"suri tehnice #i organizatorice pentru prevenirea expunerii
angaja!ilor.

Art.469. Supravegherea st"rii de s"n"tate a angaja!ilor expu#i la agen!i
chimici periculo#i se realizeaz" conform prevederilor Ministerului S"n"t"!ii
#i Familiei.

Art.470. Supravegherea st"rii de s"n"tate, de ale c"rei rezultate se !ine
seama la aplicarea m"surilor de prevenire la locurile de munc", se
efectueaz" atunci cnd:
- expunerea angajatului la un agent chimic periculos este de o

135
asemenea natur" nct se poate stabili o corela!ie ntre o boal"
identificabil" sau un efect negativ asupra s"n"t"!ii #i expunere
#i
- exist" probabilitatea ca boala sau efectul s" apar" n condi!iile
specifice de la locul de munc" al angajatului #i
- tehnica de investigare implic" riscuri minime pentru angaja!i.
Trebuie s" se utilizeze tehnici adecvate pentru detectarea
simptomelor bolii sau efectului negativ.

Art.47". n cazul agen!ilor chimici pentru care este stabilit" o valoare
limit" biologic", conform anexei nr. 33, supravegherea st"rii de s"n"tate este
o cerin!" obligatorie pentru lucrul cu agentul chimic periculos respectiv,
conform procedurilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei. Angaja!ii trebuie s"
fie informa!i despre aceast" cerin!" nainte de a le fi trasate sarcini care
implic" riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

Art.472. Monitorizarea biologic" a angaja!ilor expu#i la plumb metalic #i
compu#ii s"i ionici trebuie s" includ" m"surarea nivelului de plumb n snge
(PbB), folosind spectrometria de absorb!ie sau o metod" care s" dea
rezultate echivalente.
Supravegherea medical" are loc atunci cnd:
- are loc expunerea la o concentra!ie de plumb n aer mai mare
de 0,075 mg/mc, calculat" ca o medie ponderat" cu timpul pe
o perioad" de peste 40 ore/s"pt"mn", sau
- s-a nregistrat un nivel al plumbului n snge mai mare de 20
g Pb/100 ml snge la angaja!i.

Art.473. Pentru fiecare angajat aflat sub supraveghere medical", dosarul
medical #i fi#a individual" de expunere vor fi actualizate.

Art.474. ntrebuin!area carbonatului bazic de plumb (ceruz"), a sulfatului
de plumb #i a tuturor produselor con!innd ace#ti pigmen!i este interzis" n
orice lucrare de vopsitorie, cu excep!ia vagoanelor de cale ferat", a podurilor
de cale ferat", a dublului fund al vapoarelor, a picturii decorative. n aceste
cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb #i produsele care
con!in ace#ti pigmen!i vor fi utilizate sub form" de past" sau vopsea gata
preparat". Este interzis" vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

Art.475. Este interzis" munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucr"rile
de vopsit care comport" utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruz"), a

136
sulfatului de plumb sau a miniului de plumb #i a tuturor produselor care
con!in ace#ti pigmen!i.

Art.476. Dosarul medical #i fi#a individual" de expunere la agen!i chimici
trebuie s" con!in" un rezumat al rezultatelor supravegherii st"rii de s"n"tate
#i al tuturor datelor reprezentative ob!inute prin monitorizarea expunerii
individuale. Monitorizarea biologic" #i cerin!ele legate de aceasta pot face
parte din supravegherea st"rii de s"n"tate. Dosarul medical #i fi#a
individual" de expunere trebuie p"strate ntr-o form" adecvat" pentru a
permite consultarea ulterioar", n condi!ii de confiden!ialitate. La cererea
inspectoratului teritorial de munc" #i direc!iei de s"n"tate public", medicul
de medicina muncii trebuie s" furnizeze copii ale nregistr"rilor. Angajatul
are acces, la cerere, la datele sale medicale #i de expunere. Atunci cnd o
ntreprindere #i nceteaz" activitatea, dosarul medical individual #i fi#a de
expunere trebuie s" fie transmise la direc!ia de s"n"tate public".

Art.477. Atunci cnd, n urma supravegherii st"rii de s"n"tate:
- se descoper" de c"tre medicul de medicina muncii, c" un
angajat are o boal" identificabil" sau o afectare a st"rii de
s"n"tate, ca rezultat al expunerii n procesul de munc" la un
agent chimic periculos, sau
- valoarea limit" biologic" prev"zut" n anexa nr. 33 este
dep"#it",
angajatul este informat de c"tre medicul de medicina muncii despre
rezultatul care-l prive#te personal, inclusiv asupra unor date #i recomand"ri
medicale pe care s" le urmeze dup" ncetarea expunerii.
Angajatorul:
- revizuie#te evaluarea riscului, conform art. 446;
- revizuie#te m"surile de eliminare sau reducere a riscului;
- !ine seama de recomand"rile medicului de medicina muncii #i
a autorit"!ilor competente pentru introducerea m"surilor
necesare de eliminare sau reducere a riscului, incluznd
posibilitatea de transfer a angajatului la o activitate alternativ",
unde nu exist" risc de expunere;
- asigur" continuarea supravegherii st"rii de s"n"tate #i trimite
la control medical orice alt angajat care a fost expus similar.
n asemenea cazuri, medicul de medicina muncii poate propune ca
angaja!ii expu#i s" fie supu#i examin"rii medicale.137
Sec!iunea 2

Azbest

Art.478. (") Pentru activit"!ile n care angaja!ii sunt expu#i sau pot fi
expu#i n timpul lucrului la pulberea provenit" de la azbest #i/sau din
materiale cu con!inut de azbest se aplic" att prevederile prezentei sec!iuni
ct #i prevederile sec!iunii 1 a capitolului I - Agen!i chimici.
(2) Prevederile prezentei sec!iuni nu se aplic" pentru transportul
maritim #i transportul aerian.

Art.479. (") Dispozi!iile prev"zute n aceast" sec!iune se aplic" f"r" a
prejudicia prevederile din capitolul II - Agen!i cancerigeni #i mutageni.
(2) Prevederile prezentei sec!iuni nu se aplic" pentru:
- transport maritim;
- transport aerian.

Art.480. Termenul azbest se refer" la urm"torii silica!i fibro#i: crisotil
(azbest alb) CAS 12001-29-5, crocidolit (azbest albastru) CAS 12001-28-4,
amozit (azbest brun) CAS 12172-73-5, antofilit CAS 77536-67-5, tremolit
CAS 77536-68-6, actinolit CAS 77536-66-4 sau orice amestec care con!ine
unul sau mai mul!i silica!i de acest fel (CAS = Chemical Abstract Service
Registry Number).

Art.48". n cazul oric"rei activit"!i care implic" riscul expunerii la pulberea
degajat" din azbest sau din materiale cu con!inut de azbest, angajatorul
trebuie s" dispun" efectuarea evalu"rii de risc, astfel nct s" se determine
natura #i gradul de expunere al angajatului la pulberea degajat" din azbest
#i/sau din materiale cu con!inut de azbest.

Art.482. Pentru activit"!ile de extrac!ie, de fabricare #i transformare a
azbestului, angajatorul trebuie s" informeze n scris inspectoratul teritorial
de munc" #i direc!ia de s"n"tate public". Informarea trebuie s" con!in" cel
pu!in o descriere succint" a:
- tipurilor #i cantit"!ilor de azbest utilizate;
- activit"!ilor #i procedeelor utilizate;
- produselor fabricate.
` Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora n ntreprindere/unitate
trebuie s" aib" acces la con!inutul acestei inform"ri.
Ori de cte ori intervine o modificare semnificativ" n activit"!ile

138
de extrac!ie, de fabricare #i prelucrare a azbestului, angajatorul trebuie s"
efectueze o nou" informare n scris.

Art.483. Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de stropire
(sprayere) precum #i activit"!ile care implic" n procesul de munc" utilizarea
unor izola!ii termice sau acustice de joas" densitate (1g/cmc) cu con!inut de
azbest.

Art.484. (") Angajatorul trebuie s" asigure reducerea expunerii angaja!ilor
la locul de munc" la pulberea generat" din azbest #i/sau din materiale cu
con!inut de azbest pn" la cel mai sc"zut nivel ce poate fi practic atins #i, n
orice caz, s" fie sub valoarea limit" stabilit" n anexa nr. 32, n special prin
aplicarea urm"toarelor m"suri:
- limitarea cantit"!ii de azbest utilizat" n fiecare caz la
minimum posibil;
- reducerea ct mai mult posibil a num"rului angaja!ilor expu#i
sau care pot fi expu#i la pulberea provenit" din azbest sau din
materiale cu con!inut de azbest;
- proiectarea proceselor de munc" astfel nct s" se evite
degajarea pulberii de azbest n aer. Dac" acest lucru nu este
posibil din punct de vedere practic, pulberea trebuie captat" ct
mai aproape de surs" #i evacuat";
- cur"!area #i ntre!inerea n mod eficient #i periodic a tuturor
cl"dirilor #i/sau instala!iilor #i echipamentelor utilizate n
fabricarea sau tratarea azbestului;
- stocarea #i transportul n ambalaje sigilate #i etichetate n mod
corespunz"tor a azbestului ca materie prim";
- colectarea #i transportul de la locul de munc" n timp ct mai
scurt posibil, n ambalaje adecvate, nchise, etichetate, cu
indicarea con!inutului de azbest a de#eurilor. Aceast" m"sur"
nu se aplic" activit"!ilor extractive.
De#eurile trebuie tratate n conformitate cu prevederile legisla!iei
n vigoare referitoare la de#euri toxice #i periculoase.
(2) Angajatorul trebuie s" ia m"suri pentru a se asigura c" locurile
de munc" n care se desf"#oar" activit"!i care implic" expunerea la azbest
#i/sau materiale cu con!inut de azbest nu sunt accesibile dect angaja!ilor
care au sarcini de munc" n acel loc de munc".

Art.485. (") Pentru a asigura concordan!a cu valoarea limit" stabilit" n
anexa nr. 32, m"surarea con!inutului de azbest n aer la locul de munc"

139
trebuie s" se efectueze n conformitate cu metoda descris" n anexa nr. 35
sau cu orice alt" metod" prin care se ob!in rezultate echivalente. Aceast"
m"surare trebuie planificat" #i efectuat" periodic, recolt"rile fiind
reprezentative pentru expunerea angaja!ilor la pulberea provenit" din azbest
#i/sau materiale cu con!inut de azbest.
(2) Pentru m"surarea men!ionat" se iau n considerare numai
fibrele cu lungime mai mare de 5 m #i o l"!ime mai mic" de 3 m #i al
c"ror raport lungime/l"!ime este mai mare de 3:1.
(3) Durata e#antion"rii se va stabili n conformitate cu punctul
5 din anexa nr. 35.

Art.486. (") Atunci cnd se dep"#e#te valoarea limit" stabilit" n anexa nr.
32 trebuie identificate cauzele acestor dep"#iri #i angajatorul trebuie s" ia
m"suri adecvate pentru remedierea situa!iei, n timp ct mai scurt posibil.
Este interzis" continuarea lucrului n zonele afectate pn" la luarea
m"surilor adecvate pentru protec!ia angaja!ilor.
(2) Pentru a verifica eficien!a acestor m"suri, se va realiza
imediat o nou" m"surare a concentra!iei de azbest n mediul de munc".
(3) Atunci cnd expunerea la azbest nu poate fi redus" prin alte
mijloace #i este necesar" purtarea unui echipament individual de protec!ie
respirator #i a altor echipamente individuale de protec!ie, trebuie ca
utilizarea acestora s" nu fie permanent", durata de purtare fiind limitat"
pentru fiecare angajat la minimum strict necesar.

Art.487. Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor n unit"!i trebuie s" fie
consulta!i asupra m"surilor care trebuie luate n cazul n care se prevede o
dep"#ire a valorii limit" stabilit" n anexa nr. 32, nainte ca activit"!ile
respective s" se desf"#oare.

Art.488. (") naintea nceperii lucr"rilor de demolare sau de ndep"rtare a
azbestului #i/sau a materialelor cu con!inut de azbest din cl"diri #i/sau
structura acestora, din aparate, instala!ii #i vapoare, angajatorul trebuie s"
stabileasc" un plan de lucru, care s" cuprind" m"suri de protec!ie a
securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor #i pe care trebuie s" l transmit"
inspectoratului teritorial de munc" cu o lun" nainte de nceperea lucr"rilor,
cu excep!ia cazurilor de urgen!".
(2) Planul de lucru trebuie s" con!in" n special:
- faptul c" azbestul #i/sau materialele cu con!inut de azbest
sunt ndep"rtate naintea demol"rii propriu-zise, pe ct
este posibil din punct de vedere practic;

140
- echipamentul de protec!ie individual necesar este
furnizat;
- natura #i durata probabil" a activit"!ii;
- locul unde are loc activitatea;
- metodele aplicate atunci cnd activitatea implic"
manipularea azbestului #i/sau a materialelor cu con!inut
de azbest;
- caracteristicile echipamentului utilizat pentru protec!ia #i
decontaminarea angaja!ilor care particip" la activitate;
- caracteristicile echipamentului utilizat pentru protec!ia
celorlalte persoane prezente la locul sau n vecin"tatea
locului unde se desf"#oar" activitatea.

Art.489. n cazul oric"rei activit"!i care implic" expunerea la azbest #i/sau
la materiale cu con!inut de azbest, angajatorul trebuie s" se asigure c"
angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor n unitate primesc toate informa!iile
adecvate referitoare la:
- riscurile poten!iale pentru s"n"tate datorate expunerii la
pulberea provenit" de la azbest #i/sau materiale cu con!inut de
azbest;
- existen!a unei valori limit" de expunere obligatorii #i
necesitatea supravegherii atmosferei;
- cerin!e de igien", inclusiv necesitatea de a se ab!ine de la
fumat;
- precau!ii referitoare la purtarea echipamentelor de protec!ie;
- precau!ii speciale destinate minimiz"rii expunerii la azbest.

Art.490. Angajatorul trebuie s" informeze angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor
n unitate asupra riscurilor specifice ale expunerii la azbest, asupra
rezultatelor m"sur"rilor concentra!iei de azbest n aer #i asupra semnifica!iei
acestor rezultate. Dac" rezultatele dep"#esc valoarea limit" fixat" n anexa nr.
32, angaja!ii implica!i #i/sau reprezentan!ii lor n unitate trebuie informa!i ct
mai rapid posibil asupra acestor dep"#iri #i asupra cauzelor acestora #i trebuie
consulta!i referitor la m"surile ce trebuie luate sau, n caz de urgen!", trebuie
informa!i asupra m"surilor luate.

Art.49". Angajatorul trebuie s" asigure evaluarea st"rii de s"n"tate pentru
fiecare angajat naintea expunerii la pulberi provenite din azbest #i/sau
materiale cu con!inut de azbest. Aceast" evaluare trebuie s" includ" un
examen specific al aparatului respirator conform anexei nr. 36. Cel pu!in o

141
dat" la fiecare 3 ani pe toat" perioada n care are loc expunerea se realizeaz"
o nou" evaluare a st"rii de s"n"tate.
Se ntocme#te un dosar medical pentru fiecare angajat, n
conformitate cu legisla!ia n vigoare.

Art.492. Ca urmare a supravegherii medicale, medicul de medicina muncii
trebuie s" se pronun!e n mod cert sau s" determine eventualele m"suri
individuale de protec!ie sau de prevenire care trebuie luate n urma
rezultatelor evalu"rii st"rii de s"n"tate. Aceste m"suri pot con!ine, dup" caz,
retragerea angajatului de la orice expunere la pulberile provenite din azbest
#i/sau din materiale care con!in azbest.

Art.493. Medicul de medicina muncii trebuie s" furnizeze angaja!ilor viza!i
informa!ii #i recomand"ri cu privire la evaluarea st"rii lor de s"n"tate dup"
ncetarea expunerii la azbest #i/sau materiale cu con!inut de azbest.

Art.494. Angaja!ii expu#i #i angajatorul pot solicita revizuirea evalu"rilor
st"rii de s"n"tate a angaja!ilor, n conformitate cu reglement"rile n vigoare.

Art.495. Angaja!ii desemna!i s" efectueze activit"!i ce implic" expunerea la
azbest #i/sau materiale ce con!in azbest trebuie nscri#i de angajator ntr-un
registru de expunere, cu indicarea naturii #i duratei activit"!ii acestora,
precum #i a expunerii la care ace#tia sunt supu#i. Medicul de medicina
muncii are acces la acest registru. Fiecare angajat implicat are acces la
propriile lui rezultate con!inute n acest registru. Angaja!ii #i/sau
reprezenta!ii lor n unit"!i au acces la informa!iile colective anonime
cuprinse n acest registru.

Art.496. Registrele #i dosarele medicale individuale se p"streaz" cel pu!in
40 de ani dup" ncheierea expunerii.


CAPITOLUL II

Agen!ii cancerigeni #i mutageni

Art.497. (") Prevederile acestui capitol au ca obiect protec!ia angaja!ilor
fa!" de riscurile pentru s"n"tatea #i securitatea lor, inclusiv prevenirea
acestor riscuri care apar sau este posibil s" apar" n expunerea la agen!i
cancerigeni sau mutageni la locul de munc".

142
Prevederile acestui capitol, inclusiv valorile limit", reprezint"
cerin!e minime n acest domeniu.
(2) Aceste prevederi nu se aplic" angaja!ilor expu#i radia!iilor
ionizante la care se refer" reglement"rile elaborate de Comisia Na!ional" de
Control al Activit"!ilor Nucleare.
(3) n privin!a azbestului, prevederile acestui capitol se aplic"
atunci cnd sunt mai favorabile s"n"t"!ii #i securit"!ii la locul de munc".

Art.498. (") Prevederile acestui capitol se aplic" pentru toate activit"!ile
n care angaja!ii sunt expu#i sau exist" probabilitatea de a fi expu#i la agen!i
cancerigeni sau mutageni, care rezult" din munca lor.
(2) n activit"!ile n care angaja!ii sunt sau pot fi expu#i la agen!i
cancerigeni sau mutageni, angajatorul trebuie s" determine natura, gradul #i
durata de expunere a angaja!ilor, pentru a evalua orice risc pentru s"n"tatea #i
securitatea lor #i pentru a stabili m"surile care trebuie luate.
(3) Angajatorul trebuie s" rennoiasc" evaluarea riscurilor n
mod periodic #i, obligatoriu, la orice modificare a condi!iilor de munc" care
pot influen!a expunerea angaja!ilor la agen!i cancerigeni sau mutageni.
(4) Angajatorul trebuie s" furnizeze autorit"!ilor competente, la
cererea acestora, elementele care au servit la aceast" evaluare.
(5) La evaluarea riscului trebuie luate n considerare toate c"ile
de p"trundere n organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi
absorb!ia transcutanat" #i/sau percutanat".
(6) Dup" realizarea evalu"rii la care se face referire la alin.(2),
angajatorii trebuie s" acorde o aten!ie special" oric"ror eventuale efecte
asupra securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor expu#i unor riscuri specifice #i
trebuie s" ia n considerare faptul c" este preferabil s" nu angajeze lucr"tori
n zonele n care pot intra n contact cu agen!i cancerigeni sau mutageni.

Art.499. (") Angajatorul trebuie s" reduc" utilizarea unui agent
cancerigen sau mutagen la locul de munc", dac" este posibil din punct de
vedere tehnic, n special prin nlocuirea sa printr-o substan!", preparat sau
procedeu care, n condi!ii de utilizare, nu este periculos sau este mai pu!in
periculos pentru s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor.
(2) La cererea autorit"!ilor competente, angajatorul comunic"
acestora rezultatul ac!iunilor sale.

Art.500. (") Expunerea angaja!ilor trebuie evitat" dac" rezultatele
evalu"rii la care se face referire n art. 498 (2) relev" un risc pentru s"n"tatea
sau securitatea angaja!ilor.

143
(2) Dac" din punct de vedere tehnic nu este posibil" nlocuirea
agentului cancerigen sau mutagen printr-o substan!", preparat sau procedeu
care, n condi!ii de utilizare, nu este periculos sau este mai pu!in periculos
pentru s"n"tate #i securitate, angajatorul trebuie s" asigure condi!ii pentru
producerea ori utilizarea agentului cancerigen sau mutagen ntr-un sistem
nchis.
(3) Dac" aplicarea unui sistem nchis nu este posibil" din punct
de vedere tehnic, angajatorul trebuie s" asigure condi!ii pentru ca expunerea
angaja!ilor s" fie redus" la nivelul cel mai sc"zut posibil.
(4) n toate cazurile n care se utilizeaz" un agent cancerigen sau
mutagen, angajatorul trebuie s" aplice urm"toarele m"suri:
a) limitarea cantit"!ilor agentului cancerigen sau mutagen la
locul de munc";
b) limitarea num"rului de angaja!i expu#i sau susceptibil a fi
expu#i, la nivelul cel mai sc"zut posibil;
c) proiectarea unui proces de munc" #i a m"surilor tehnice
de control care s" evite sau s" reduc" la minimum agen!ii cancerigeni sau
mutageni la locul de munc";
d) evacuarea agen!ilor cancerigeni sau mutageni la surs",
prin ventila!ie local" (exhaustare) sau general" adecvat", compatibil" cu
necesitatea de a proteja s"n"tatea public" #i mediul;
e) utilizarea metodelor n vigoare, adecvate pentru
m"surarea agen!ilor cancerigeni sau mutageni, n special pentru detectarea
din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprev"zut sau
dintr-un accident;
f) aplicarea unor procedee #i metode de munc" adecvate;
g) asigurarea m"surilor de protec!ie colectiv" #i/sau a
m"surilor de protec!ie individual", n cazul n care expunerea nu poate fi
evitat" prin alte mijloace;
h) aplicarea unor m"suri de igien", n special cur"!area
regulat" a pardoselilor, pere!ilor #i altor suprafe!e;
i) informarea angaja!ilor;
j) delimitarea zonelor de risc #i utilizarea unor indicatoare
de securitate adecvate inclusiv indicatorul "fumatul interzis" n zonele n
care angaja!ii sunt expu#i sau exist" probabilitatea de expunere la agen!i
cancerigeni sau mutageni;
k) elaborarea unor planuri pentru situa!iile de urgen!" care ar
putea antrena expuneri anormal de ridicate;
l) asigurarea unor mijloace care s" permit" depozitarea,
manipularea #i transportul agen!ilor cancerigeni sau mutageni f"r" risc, n

144
special prin utilizarea de containere sigilate #i etichetate clar #i vizibil;
m) asigurarea unor mijloace care s" permit" colectarea,
depozitarea #i evacuarea de#eurilor de c"tre angaja!i, inclusiv utilizarea
containerelor sigilate #i etichetate clar #i vizibil.
(5) Expunerea nu poate dep"#i valoarea-limit" a agentului
cancerigen sau mutagen stabilit" prin prevederile acestor norme (anexele
nr. 31 #i 32).

Art.50". Dac" rezultatele evalu"rii pun n eviden!" existen!a unui risc
pentru s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor, angajatorul trebuie s" pun" la
dispozi!ia autorit"!ilor competente, la cererea acestora, informa!ii
corespunz"toare privind:
a) activit"!ile #i/sau procedeele industriale date n folosin!", inclusiv
motivele pentru care se utilizeaz" agen!i cancerigeni sau mutageni;
b) cantit"!ile din substan!ele sau preparatele fabricate sau
utilizate, care con!in agen!i cancerigeni sau mutageni;
c) num"rul angaja!ilor expu#i;
d) m"surile de prevenire luate;
e) tipul echipamentului de protec!ie utilizat;
f) natura #i gradul expunerii;
g) cazurile de nlocuire a agen!ilor cancerigeni sau mutageni.

Art.502. (") n cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a
accidentelor care ar putea antrena o expunere anormal" a angaja!ilor,
angajatorul trebuie s"-i informeze pe angaja!i.
(2) Pn" la normalizarea situa!iei #i att timp ct cauzele
expunerii anormale nu sunt eliminate, angajatorul trebuie s" ia urm"toarele
m"suri:
a) desemneaz" s" lucreze n zona afectat" numai angaja!ii
care sunt indispensabili pentru executarea repara!iilor sau a altor lucr"ri
necesare;
b) doteaz" angaja!ii desemna!i cu echipament individual de
protec!ie #i de lucru, inclusiv pentru protec!ie respiratorie, echipament pe
care angaja!ii trebuie s"-l poarte; expunerea nu poate fi permanent" #i ea
trebuie limitat" la strictul necesar pentru fiecare angajat;
c) nu permite angaja!ilor f"r" echipament de protec!ie s"
lucreze n zona afectat".

Art.503. (") Pentru anumite activit"!i, cum ar fi ntre!inerea, pentru care
este previzibil" cre#terea semnificativ" a expunerii #i la care au fost epuizate

145
n ntregime toate posibilit"!ile tehnice de prevenire pentru limitarea acestei
expuneri, angajatorul trebuie s" stabileasc", dup" consultarea angaja!ilor
#i/sau a reprezentan!ilor lor din unitate #i f"r" a prejudicia responsabilitatea
sa, m"surile necesare pentru a reduce durata expunerii angaja!ilor la
minimum posibil #i pentru a asigura protec!ia angaja!ilor n timpul acestor
activit"!i.
Pentru aplicarea acestei prevederi, angaja!ilor trebuie s" li se pun"
la dispozi!ie echipament individual de protec!ie #i de lucru, inclusiv pentru
protec!ie respiratorie. Acestea trebuie s" fie purtate de c"tre angaja!i pe toat"
durata ct persist" expunerea anormal".
Expunerea angaja!ilor nu poate fi permanent" #i ea trebuie limitat"
la strictul necesar pentru fiecare angajat.
(2) Angajatorul trebuie s" ia m"suri adecvate pentru a avea
siguran!a c" zonele n care se desf"#oar" activit"!ile la care se refer" alin. (1),
primul paragraf, sunt delimitate #i semnalizate n mod clar #i c" accesul
persoanelor f"r" atribu!ii de serviciu n astfel de zone este evitat prin alte
mijloace.

Art.504. Angajatorul trebuie s" ia m"suri adecvate pentru ca zonele n care
se desf"#oar" activit"!i care, conform rezultatelor evalu"rii men!ionate la art.
498 (2) prezint" un risc pentru securitatea sau s"n"tatea angaja!ilor, s" fie
accesibile numai angaja!ilor care, prin natura muncii #i func!iei lor, trebuie
s" intre acolo.

Art.505. (") n ceea ce prive#te m"surile de igien" #i protec!ie individual"
pentru toate activit"!ile n care exist" risc de contaminare cu agen!i
cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat s" ia m"suri adecvate,
dup" cum urmeaz":
a) angaja!ii s" nu m"nnce, s" nu bea #i s" nu fumeze n
zonele de lucru n care exist" riscul contamin"rii cu agen!i cancerigeni sau
mutageni;
b) s" pun" la dispozi!ia angaja!ilor echipament individual de
protec!ie adecvat sau alt echipament special; s" prevad" locuri amenajate
special pentru echipamentul de lucru sau de protec!ie, separat de
mbr"c"mintea personal";
c) s" pun" la dispozi!ia angaja!ilor grupuri sanitare #i du#uri,
curate #i corespunz"toare;
d) echipamentul de protec!ie s" fie:
- depozitat corespunz"tor n locuri bine stabilite;
- verificat #i cur"!at, dac" este posibil, nainte #i, n

146
orice caz, dup" fiecare utilizare;
- reparat sau nlocuit naintea urm"toarei utiliz"ri n
cazul defect"rii lui.
(2) Angaja!ii nu trebuie s" suporte costul acestor m"suri.

Art.506. (") n ceea ce prive#te informarea #i instruirea angaja!ilor,
angajatorul trebuie s" ia m"suri corespunz"toare pentru ca angaja!ii #i/sau
reprezentan!ii angaja!ilor din unitate s" primeasc" o preg"tire suficient" #i
adecvat", bazat" pe toate cuno#tin!ele disponibile, n special sub form" de
informa!ii #i instruc!iuni, cuprinznd:
a) riscurile poten!iale pentru s"n"tate, inclusiv riscurile
suplimentare cauzate de consumul de tutun;
b) precau!iile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
c) prescrip!iile de igien";
d) purtarea #i utilizarea echipamentului individual de
protec!ie #i a echipamentului individual de lucru;
e) m"surile pe care trebuie s" le ia angaja!ii, n special
personalul de interven!ie, n cazul producerii unor incidente #i pentru
prevenirea acestora.
(2) Instruirea trebuie s" fie:
- adaptat" evolu!iei riscurilor #i apari!iei unor riscuri noi;
- repetat" periodic.
(3) Angajatorul trebuie s" informeze angaja!ii cu privire la
instala!iile #i recipientele auxiliare acestora care con!in agen!i cancerigeni
sau mutageni, s" vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje #i instala!ii s"
fie etichetate clar #i lizibil #i s" expun" semnele de avertizare n mod ct mai
vizibil.

Art.507. Pentru informarea angaja!ilor, angajatorul trebuie s" ia m"suri
corespunz"toare pentru ca:
a) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor din unitate s" poat"
controla aplicarea prevederilor acestui capitol sau s" se poat" implica n
aplicarea lor, n special cu privire la:
- consecin!ele pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor
legate de alegerea, purtarea #i utilizarea
echipamentului individual de protec!ie #i de lucru,
f"r" a prejudicia responsabilit"!ile angajatorului
referitoare la determinarea eficacit"!ii echipamen-tului
de protec!ie #i de lucru, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;

147
- m"surile luate de angajator #i la care se face referire n
art. 503 (1), f"r" a aduce atingere obliga!iei
angajatorului de a stabili astfel de m"suri;
b) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor din unitate s" fie
informa!i ct mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv
expunerile men!ionate la art. 503, asupra cauzelor acestora #i asupra
m"surilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situa!iei;
c) s" existe o list" nominal" actualizat" a angaja!ilor n
activit"!ile la care rezultatele evalu"rii men!ionate la art. 498 (2) relev" un
risc pentru s"n"tatea sau securitatea lor, indicnd expunerea la care ei au
fost supu#i, dac" aceast" informa!ie este disponibil";
d) medicul #i/sau autoritatea competent", precum #i toate
persoanele responsabile cu s"n"tatea #i securitatea n munc" s" aib" acces la
lista men!ionat" n pct. c);
e) fiecare angajat s" aib" acces la informa!iile con!inute n
list" care l privesc personal;
f) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor din unitate s" aib" acces
la informa!ii colective care nu con!in nominaliz"ri de persoane.

Art.508. Angajatorul trebuie s" asigure consultarea #i participarea
angaja!ilor #i/sau reprezentan!ilor lor la rezolvarea tuturor problemelor
legate de securitate #i s"n"tate n cazul expunerii la agen!i cancerigeni #i/sau
mutageni.

Art.509. (") M"surile pentru supravegherea adecvat" a s"n"t"!ii
angaja!ilor pentru care rezultatul evalu"rii efectuate n conformitate cu art.
498 (2) relev" riscuri pentru s"n"tatea sau securitatea lor, se stabilesc n
concordan!" cu reglement"rile Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.
(2) n acest caz, fiecare angajat trebuie s" fie supus unei
supravegheri adecvate a s"n"t"!ii nainte de expunere #i apoi periodic.
M"surile vizate n alin. (1) trebuie astfel concepute nct s" existe
posibilitatea direct" a aplic"rii m"surilor medicale preventive #i a celor de
medicin" a muncii.
(3) Dac" se constat" c" un angajat este suferind ca urmare a
expunerii la agen!i cancerigeni sau mutageni, medicul sau autoritatea
competent" responsabil" cu supravegherea medical" a angaja!ilor, poate
cere ca #i ceilal!i angaja!i care au suferit o expunere similar" s" fac" obiectul
unei supravegheri medicale.
n acest caz angajatorul trebuie s" realizeze o nou" evaluare a
riscului la expunere, n conformitate cu art. 498 (2).

148
(4) Pentru fiecare angajat expus unui agent cancerigen sau
mutagen, la serviciul respectiv de medicina muncii se va completa un dosar
medical individual #i medicul #i/sau autoritatea competent" responsabil" cu
supravegherea medical" vor propune m"surile individuale de protec!ie sau
prevenire care trebuie luate pentru to!i angaja!ii.
(5) Angaja!ii trebuie s" primeasc" informa!ii #i recomand"ri
privind toate tipurile de supraveghere medical" de care pot beneficia dup"
ncetarea expunerii.
(6) Angaja!ii au acces la rezultatele supravegherii medicale care
i privesc.
(7) Angaja!ii viza!i sau angajatorul pot s" solicite o verificare
#i/sau o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.
(8) Recomand"ri pentru supravegherea medical" a angaja!ilor
sunt prezentate n tabelul 9, precum #i n reglement"rile Ministerului
S"n"t"!ii #i Familiei.
(9) Toate cazurile de cancer identificate ca rezultnd din
expunerea profesional" la agen!i cancerigeni trebuie raportate autorit"!ilor
competente.

Art.5"0. (") Lista la care se face referire n art. 507 c) #i dosarul medical
la care se refer" art. 509 (4) trebuie p"strate cel pu!in 40 ani dup" sfr#itul
expunerii.
(2) n cazul n care unitatea #i nceteaz" activitatea, aceste
documente sunt puse la dispozi!ia autorit"!ilor competente.
Art.5"". Valorile limit" referitoare la agen!ii cancerigeni sau mutageni sunt
date n anexele nr. 31 #i 32.
Substan!ele, preparatele #i procedeele care pot duce la apari!ia
cancerului sunt prezentate n tabelul 8.

Art.5"2. Anexele nr. 31 #i 32 #i tabelele 8 #i 9 pot fi modificate n func!ie
de evolu!ia reglement"rilor sau specifica!iilor interna!ionale #i a
cuno#tin!elor n domeniul agen!ilor cancerigeni sau mutageni.


Tabelul 8

Substan!e, preparate #i procedee care pot duce la apari!ia cancerului

1. Fabricarea auraminei.
2. Lucr"ri care implic" expunerea la hidrocarburi aromatice policiclice

149
prezente n negrul de fum, n gudronul de c"rbune sau n smoala de c"rbune.
3. Lucr"ri care implic" expunerea la pulberi, fumuri #i aerosoli produse n
timpul pr"jirii #i rafin"rii electrolitice a minereului Cu-Ni.
4. Procedeu cu acid concentrat la fabricarea alcoolului izopropilic.
5. Lucr"ri care implic" expunerea la pulberi de lemn de esen!" tare.Tabelul 9

Recomand$ri privind supravegherea medical$ a angaja!ilor

1. Medicul #i/sau autoritatea competent", responsabili cu supravegherea
medical" a lucr"torilor expu#i contactului cu agen!i cancerigeni sau mutageni,
trebuie s" cunoasc" bine condi!iile de expunere ale fiec"rui angajat.
2. Supravegherea medical" a angaja!ilor trebuie asigurat" n conformitate cu
principiile #i practicile de medicin" a muncii.
Aceasta include cel pu!in urm"toarele m"suri:
- nregistrarea antecedentelor medicale #i profesionale pentru fiecare
angajat;
- anamneza;
- supravegherea biologic", precum #i depistarea precoce a efectelor reversibile,
n conformitate cu reglement"rile Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.
3. Pe baza celor mai recente cuno#tin!e de medicin" a muncii, pot fi utilizate #i alte
teste pentru fiecare angajat supus supravegherii medicale.

CAPITOLUL III

Agen!i biologici

Art.5"3. Prevederile acestui capitol au ca obiect protec!ia angaja!ilor
mpotriva riscurilor pentru securitatea #i s"n"tatea lor, rezultate sau care pot
s" rezulte din expunerea la agen!i biologici n cursul activit"!ii, precum #i
prevenirea acestor riscuri.
Prevederile acestui capitol reprezint" cerin!e minime n acest
domeniu.

Art.5"4. Agen!ii biologici sunt clasifica!i n patru grupe distincte n func!ie
de nivelul de risc pe care-l prezint" (anexa nr. 38).
a) grupa 1 - agen!i biologici care nu sunt susceptibili s" provoace
o boal" omului.
b) grupa 2 - agen!i biologici care pot provoca o boal" omului #i

150
constituie un pericol pentru angaja!i; propagarea n colectivitate este
improbabil"; exist", n general, o profilaxie #i un tratament eficace.
c) grupa 3 - agen!i biologici care pot provoca mboln"viri grave
omului #i constituie un pericol serios pentru angaja!i; ei pot s" prezinte un
risc ridicat de propagare n colectivitate dar exist" n general o profilaxie #i
un tratament eficace.
d) grupa 4 - agen!i biologici care pot provoca boli grave omului
#i constituie un pericol serios pentru angaja!i; ei pot s" prezinte un risc
ridicat de propagare n colectivitate #i nu exist" n general o profilaxie #i un
tratament eficace.

Art.5"5. (") Prevederile acestui capitol se aplic" pentru toate activit"!ile
n care angaja!ii, datorit" activit"!ii profesionale, sunt expu#i sau risc" s" fie
expu#i la agen!i biologici.
(2) Pentru orice activitate susceptibil" s" prezinte un risc de
expunere la agen!i biologici angajatorul trebuie s" determine natura, nivelul
#i durata de expunere pentru a se putea evalua orice risc pentru s"n"tatea #i
securitatea angaja!ilor #i pentru a se putea stabili m"surile ce trebuie luate.

Art.5"6. (") Pentru activit"!ile care implic" o expunere la agen!i biologici
apar!innd mai multor grupe riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor
reprezentate de c"tre to!i agen!ii biologici periculo#i prezen!i.
(2) Angajatorul va trebui s" rennoiasc" periodic evaluarea
riscurilor #i, n orice caz, la orice modificare a condi!iilor de lucru care pot
s" determine expunerea angaja!ilor la agen!i biologici.
(3) Angajatorul trebuie s" furnizeze autorit"!ilor competente, la
cererea acestora, elementele care au stat la baza evalu"rii riscurilor
profesionale.

Art.5"7. Evaluarea riscurilor profesionale pentru activit"!ile care pot
prezenta risc de expunere la agen!i biologici se efectueaz" pe baza tuturor
informa!iilor existente #i, mai ales, pe baza:
a) clasific"rii agen!ilor biologici care constituie sau pot constitui
un pericol pentru s"n"tate;
b) recomand"rilor emise de autorit"!ile competente care vor
indica, dup" caz, n func!ie de agentul biologic prezent n mediul de lucru s"
se ia m"suri n scopul de a proteja s"n"tatea angaja!ilor care sunt expu#i sau
pot fi expu#i n cursul activit"!ii lor acestui agent biologic;
c) informa!iilor asupra bolilor ce pot fi contactate datorit" unei
activit"!i profesionale a angaja!ilor;

151
d) efectelor alergizante #i toxigene ce pot s" rezulte ca urmare a
activit"!ii angaja!ilor;
e) faptului c" un angajat sufer" de o boal" direct legat" de munca
sa.

Art.5"8. (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale pentru
activit"!ile care implic" o expunere la agen!i biologici arat" c" expunerea
#i/sau eventuala expunere, se raporteaz" la un agent biologic din grupa 1,
inclusiv la vaccinurile vii atenuate, f"r" risc identificabil pentru s"n"tatea
angaja!ilor, angajatorul trebuie s" respecte doar principiile de securitate #i de
igien" la locul de munc", conform punctului 1 din anexa nr. 41.
(2) Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor arat" c" activitatea nu
implic" o inten!ie deliberat" de a lucra cu un agent biologic sau de a-l
utiliza, dar care poate s" conduc" la expunerea angaja!ilor la un agent
biologic n cursul unor activit"!i a c"ror list" figureaz" n anexa nr. 37,
atunci se aplic" prevederile art. 520, 522, 523 #i 525-529.

Art.5"9. Dac" natura activit"!ii o permite, angajatorul trebuie s" evite
utilizarea unui agent biologic periculos, nlocuindu-l printru-un agent
biologic care, n func!ie de condi!iile de utilizare #i de stadiul actual al
cuno#tin!elor, nu este periculos sau este mai pu!in periculos pentru s"n"tatea
angaja!ilor.

Art.520. (") Dac" rezultatele evalu"rii relev" existen!a unui risc pentru
securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, angajatorul trebuie s" ia m"surile
necesare pentru ca expunerea acestora s" fie evitat".
(2) Cnd acest lucru nu este tehnic posibil, !innd seama de
activitate #i de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie s" reduc" riscul de
expunere profesional" la un nivel suficient de sc"zut pentru a proteja
adecvat s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor respectivi, prin aplicarea
urm"toarelor m"suri:
a) limitarea, la un nivel ct mai sc"zut posibil, a num"rului
de angaja!i expu#i sau care pot fi expu#i;
b) conceperea proceselor de munc" #i a m"surilor de control
tehnic astfel nct s" se evite sau s" se reduc" la minimum diseminarea
agen!ilor biologici la locul de munc";
c) m"suri de protec!ie colectiv" #i/sau m"suri de protec!ie
individual" atunci cnd expunerea nu poate fi evitat" prin alte mijloace;
d) m"suri de igien" adecvate pentru prevenirea sau
reducerea transportului, elimin"rii #i sc"p"rii accidentale a unui agent

152
biologic n afara locului de munc";
e) utilizarea panourilor care semnalizeaz" riscurile biologice
#i alte semne de avertizare adecvate conform prescrip!iilor de semnalizare;
f) elaborarea unor planuri care s" fie puse n aplicare n caz
de accidente ce implic" prezen!a agen!ilor biologici;
g) dac" este necesar #i tehnic posibil, detectarea n afara
izol"rii fizice primare a prezen!ei agen!ilor biologici utiliza!i n procesul de
munc";
h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea #i
eliminarea de#eurilor n deplin" securitate de c"tre angaja!i, dac" este cazul,
dup" tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, u#or
identificabile;
i) m"suri care s" permit" manipularea #i transportul f"r" risc
a agen!ilor biologici la locul de munc".

Art.52". (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale relev"
existen!a unui risc pentru securitatea sau s"n"tatea angaja!ilor, angajatorul
trebuie s" pun" la dispozi!ia autorit"!ilor competente, la cererea acestora,
informa!ii privind:
a) rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale;
b) activit"!ile n cursul c"rora angaja!ii au fost sau pot fi
expu#i la agen!i biologici;
c) num"rul de angaja!i expu#i;
d) numele #i competen!a persoanei responsabile cu s"n"tatea
#i securitatea la locul de munc";
e) m"surile de protec!ie #i de prevenire luate, inclusiv
procedeele #i metodele de lucru;
f) un plan de urgen!" pentru protec!ia angaja!ilor mpotriva
expunerii la un agent biologic din grupele 3 sau 4, n cazul unei defect"ri a
izol"rii fizice.
(2) Angajatorul trebuie s" informeze imediat autorit"!ile
competente despre orice accident sau incident care ar putea s" provoace
diseminarea unui agent biologic ce ar putea provoca angaja!ilor infec!ie
#i/sau boal" grav".
(3) Lista cu angaja!ii expu#i la agen!i biologici, vizat" n art.
525 (1), precum #i dosarul medical al fiec"rui angajat vor fi puse la
dispozi!ia autorit"!ilor competente atunci cnd unitatea #i nceteaz"
activitatea, n conformitate cu prevederile legisla!iei n vigoare.

Art.522. (") Pentru toate activit"!ile n care se utilizeaz" agen!i biologici

153
ce constituie un risc pentru s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor, angajatorul
este obligat s" ia m"suri adecvate:
a) s" asigure condi!iile corespunz"toare ca angaja!ii s" nu
serveasc" masa #i s" nu bea n zonele de lucru unde exist" riscul de
contaminare cu agen!i biologici;
b) s" furnizeze angaja!ilor echipamente individuale de
protec!ie adecvate sau alte echipamente speciale adecvate;
c) s" asigure angaja!ilor spa!ii dotate cu instala!ii igienico-
sanitare adecvate #i substan!e antiseptice pentru ochi #i piele;
d) s" aib" n vedere ca echipamentul individual de protec!ie
s" fie:
- a#ezat corect ntr-un loc stabilit separat de celelalte
haine;
- verificat #i cur"!at, dac" este posibil, nainte #i, n
orice caz, dup" fiecare utilizare;
- reparat sau schimbat naintea unei noi utiliz"ri, n
cazul n care prezint" defec!iuni;
e) s" stabileasc" proceduri privind prelevarea, manipularea
#i tratarea e#antioanelor de origine uman" sau animal".
(2) mbr"c"mintea de lucru #i echipamentele de protec!ie,
incluznd mbr"c"mintea de protec!ie vizat" n alin. (1), pct. b) care pot fi
contaminate de agen!i biologici, trebuie s" fie scoase atunci cnd angajatul
p"r"se#te zona de lucru #i trebuie p"strate separat de alt" mbr"c"minte.
Angajatorul trebuie s" aib" grij" ca aceast" mbr"c"minte #i
echipamentul de protec!ie s" fie dezinfectate #i cur"!ate sau, la nevoie,
distruse.
(3) Costurile pentru m"surile ce trebuie aplicate conform alin.
(1) #i (2) nu vor fi imputate angaja!ilor.

Art.523. (") Angajatorul trebuie s" ia m"surile corespunz"toare pentru ca
angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora s" primeasc", sub form" de inform"ri
#i instructaj, o instruire suficient" #i adecvat", bazat" pe toate informa!iile
disponibile privind:
a) eventualele riscuri pentru s"n"tate;
b) m"surile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
c) prescrip!ii n domeniul igienei;
d) purtarea #i utilizarea echipamentelor #i mbr"c"min!ii de
protec!ie;
e) m"surile pe care angaja!ii trebuie s" le ia n caz de
evenimente #i/sau incidente periculoase, precum #i m"surile de prevenire ale

154
acestora.
(2) Instruirea angajatului trebuie efectuat" nainte de nceperea
unei activit"!i care implic" contactul cu agen!i biologici, adaptat" la apari!ia
unor noi riscuri sau n cazul evolu!iei riscurilor #i repetat" periodic #i ori de
cte ori este necesar.

Art.524. (") Angajatorul trebuie s" asigure la locul de munc" instruc!iuni de
securitate scrise #i, dup" caz, afi#e privind procedura de urmat n caz de:
a) accident sau incident grav datorat manipul"rii unui agent
biologic;
b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.
(2) Angaja!ii trebuie s" semnaleze imediat superiorului lor sau
persoanei responsabile cu securitatea #i s"n"tatea la locul de munc", orice
accident sau incident ce implic" manipularea unui agent biologic.
(3) Angajatorul trebuie s" informeze imediat angaja!ii #i/sau
reprezentan!ii lor despre orice accident sau incident care poate sau ar putea
s" antreneze diseminarea unui agent biologic susceptibil s" produc" infec!ii
#i/sau boli grave. De asemenea, trebuie s" i informeze, ct mai repede
posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum #i despre
m"surile care au fost luate sau care trebuie luate pentru a remedia situa!ia.
(4) Fiecare angajat trebuie s" aib" acces la informa!iile con!inute n
lista angaja!ilor expu#i la agen!i biologici vizat" n art. 525 #i care l privesc
personal.
(5) Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor trebuie s" aib" acces la
informa!iile colective anonime.
(6) Angajatorul trebuie s" pun" la dispozi!ia angaja!ilor #i/sau
reprezentan!ilor lor, la cererea acestora, informa!iile prev"zute n art. 521
(1).

Art.525. (") Angajatorul trebuie s" aib" lista angaja!ilor expu#i la agen!i
biologici din grupa 3 #i/sau 4 care indic" activitatea efectuat" #i, atunci cnd
este posibil, agentul biologic la care angaja!ii au fost expu#i #i, dup" caz,
datele referitoare la expuneri, la accidente #i incidente.
(2) Lista angaja!ilor expu#i la agen!i biologici din grupa 3 #i/sau
4 va fi p"strat" timp de cel pu!in 10 ani de la terminarea expunerii, conform
legisla!iei n vigoare.
(3) Lista va fi p"strat" pe o perioad" mai ndelungat", care poate
atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscut", n cazul expunerilor
susceptibile s" antreneze infec!ii:
a) produse de agen!i biologici despre care se #tie c" pot

155
provoca infec!ii persistente sau latente;
b) care, !innd seama de stadiul actual al cuno#tin!elor, nu
pot fi diagnosticate nainte ca boala s" se declan#eze, mul!i ani mai trziu;
c) a c"ror perioad" de incuba!ie nainte de declararea bolii
este deosebit de lung";
d) care antreneaz" boli ce pot prezenta recrudescen!" timp
ndelungat, n ciuda tratamentului aplicat;
e) care pot l"sa sechele grave pe termen lung.
(4) Medicul de medicina muncii, autoritatea competent" n
domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii n munc", ca #i orice alt" persoan"
responsabil" cu s"n"tatea #i securitatea la locul de munc" trebuie s" aib"
acces la lista vizat" n alin. (1).

Art.526. Angajatorul trebuie s" asigure consultarea #i participarea
angaja!ilor #i/sau reprezentan!ilor lor la rezolvarea tuturor problemelor
legate de s"n"tate #i securitate n cazul expunerii la agen!i biologici.

Art.527. (") Angajatorul trebuie s" notifice, n prealabil, direc!iei de
s"n"tate public" #i inspectoratului teritorial de munc" utilizarea pentru prima
dat" a agen!ilor biologici din grupele 2, 3 #i 4, cu cel pu!in 30 de zile nainte
de nceperea activit"!ii.
(2) Laboratoarele care furnizeaz" servicii de diagnostic pentru
agen!ii biologici din grupa 4 trebuie doar s" notifice inten!ia lor.
(3) De fiecare dat" cnd procedeele #i/sau procedurile sufer"
modific"ri importante din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii la locul
de munc", trebuie efectuat" o nou" notificare.
(4) Notificarea vizat" n alin. (1) #i (2) va con!ine:
a) denumirea #i adresa unit"!ii;
b) numele #i competen!ele responsabilului cu securitatea #i
s"n"tatea la locul de munc";
c) rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale;
d) specia agentului biologic;
e) m"surile de protec!ie #i de prevenire prev"zute.

Art.528. (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale relev"
existen!a unui risc privind securitatea sau s"n"tatea angaja!ilor, angajatorul
trebuie s" ia m"surile necesare pentru a asigura supravegherea medical"
adecvat".
(2) Fiecare angajat trebuie s" fie supravegheat medical
corespunz"tor nainte de expunere profesional" #i, n continuare, periodic,

156
f"cnd astfel posibil" aplicarea direct" a m"surilor de medicin" general" #i
de medicin" a muncii.
(3) Identificarea angaja!ilor pentru care ar fi necesare m"suri
speciale de protec!ie se va face n urma evalu"rii riscurilor profesionale.
Dac" este cazul, angajatorii trebuie s" pun" la dispozi!ia
angaja!ilor vaccinuri eficace, dac" ace#tia nu sunt nc" imuniza!i mpotriva
agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expu#i. Atunci cnd angajatorii
pun la dispozi!ia angaja!ilor vaccinuri, va trebui s" !in" seam" de codul de
conduit" recomandat n anexa nr. 42.
n cazul n care se depisteaz" c" un angajat prezint" o infec!ie sau
o boal" care ar rezulta din expunerea la agen!i biologici, serviciul de
medicina muncii va propune #i celorlal!i angaja!i, care ar fi putut suferi o
expunere similar", s" fie supraveghea!i medical; n acest caz, angajatorul va
efectua o reevaluare a riscului de expunere.
(4) n cursul supravegherii medicale, fiecare angajat trebuie s"
aib" un dosar medical individual, care va fi p"strat de c"tre serviciul de
medicin" a muncii cel pu!in 10 ani dup" ncetarea expunerii.
n cazurile de la art. 525 (3) dosarul medical individual trebuie
p"strat o perioad" mai mare de 10 ani, care poate ajunge pn" la 40 de ani
de la ultima expunere cunoscut". n cazul n care unitatea se desfiin!eaz" sau
angajatul #i schimb" locul de munc", dosarul medical individual va fi
preluat de direc!ia teritorial" de s"n"tate public" sau de serviciul de
medicina muncii de la noul loc de munc".
(5) Serviciul de medicina muncii trebuie s" propun" m"suri de
protec!ie sau prevenire utile, pentru fiecare angajat.
(6) Serviciul de medicina muncii trebuie s" dea informa!ii #i
sfaturi medicale angaja!ilor privind supravegherea medical" la care ei vor fi
supu#i dup" ce a ncetat expunerea la agen!i biologici.
(7) Angaja!ii trebuie s" aib" acces la rezultatele supravegherii lor
medicale #i pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
De asemenea, angajatorul poate solicita o reexaminare a
rezultatelor supravegherii medicale.
(8) Recomand"rile practice pentru supravegherea medical" a
angaja!ilor sunt indicate n anexa nr. 39.

Art.529. (") Serviciile medicale #i veterinare, n afar" de laboratoarele de
diagnostic, n vederea evalu"rii riscurilor profesionale, trebuie s" aib" n
vedere n mod deosebit:
a) incertitudinile legate de prezen!a agen!ilor biologici n
organismul pacien!ilor sau al animalelor precum #i n probele sau produsele

157
biologice care rezult" de la ace#tia;
b) pericolul pe care l constituie agen!ii biologici care sunt
sau ar putea fi prezen!i n organismul pacien!ilor sau la animale precum #i n
probele prelevate de la ace#tia;
c) riscurile inerente datorate naturii activit"!ii.
(2) n serviciile medicale #i veterinare angajatorii trebuie s" ia
m"surile corespunz"toare pentru a asigura protec!ia sanitar" #i securitatea
angaja!ilor respectivi.
M"surile care trebuie luate n serviciile medicale #i veterinare
cuprind:
a) stabilirea procedeelor corespunz"toare de decontaminare #i
de dezinfec!ie;
b) aplicarea procedeelor care s" permit" manipularea #i
eliminarea f"r" riscuri a de#eurilor contaminate.
(3) n serviciile de izolare unde se g"sesc pacien!i umani sau
animale care sunt, sau ar putea fi contamina!i cu agen!i biologici din grupele
3 #i 4, angajatorul trebuie s" aleag" m"suri de izolare dintre cele prezentate
n anexa nr. 40, coloana A, n scopul reducerii la minimum a riscului de
infec!ie.
Art.530. (") n laboratoare, inclusiv n laboratoarele de diagnostic #i n
nc"perile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agen!i
biologici din grupele 2, 3 #i 4, care sunt sau ar putea fi purt"tori ai acestor
agen!i, angajatorul trebuie s" ia urm"toarele m"suri speciale:
a) n laboratoarele care efectueaz" activit"!i ce implic"
manipularea agen!ilor biologici din grupele 2, 3 #i 4 n scopuri de cercetare, de
dezvoltare, nv"!"mnt, diagnostic, trebuie s" stabileasc" m"suri de izolare
conform anexei nr. 40, n scopul reducerii la minimum a riscului de infec!ie;
b) n urma evalu"rii riscurilor profesionale, dup" fixarea
nivelului de izolare fizic" necesar" pentru agen!ii biologici, n func!ie de
gradul de risc pe ace#tia l prezint", va stabili m"surile necesare conform
anexei nr. 40, iar activit"!ile care implic" manipularea unui agent biologic
trebuie efectuate:
- numai n zonele de lucru corespunz"toare cel pu!in
nivelului de izolare num"rul 2, pentru un agent
biologic din grupa 2;
- numai n zonele de lucru corespunz"toare cel pu!in
nivelului de izolare num"rul 3, pentru un agent
biologic din grupa 3;
- numai n zonele de lucru corespunz"toare cel pu!in
nivelului de izolare num"rul 4, pentru un agent

158
biologic din grupa 4.
c) n laboratoarele n care se manipuleaz" materiale despre
care nu exist" certitudinea c" ar con!ine agen!i biologici ce ar putea
determina mboln"vire, dar care nu au ca obiectiv lucrul cu agen!ii biologici
ca atare (adic" a-i cultiva sau a-i concentra) trebuie s" adopte cel pu!in
nivelul 2 de izolare. Nivelurile de izolare num"rul 3 sau 4 trebuie utilizate,
dac" este cazul, cnd se #tie sau se presupune c" ele sunt necesare, n afara
situa!iilor n care recomand"rile furnizate de autorit"!ile na!ionale
competente indic", pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai sc"zut.
(2) Angajatorii trebuie s" ia urm"toarele m"suri speciale privind
procedeele industriale care utilizeaz" agen!i biologici din grupele 2, 3 #i 4:
a) principiile de izolare expuse n alin. (1) pct. b) trebuie s"
se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza m"surilor practice
din anexa nr. 41;
b) n func!ie de evaluarea riscului privind utilizarea agen!ilor
biologici din grupele 2, 3 #i 4, autorit"!ile competente pot s" decid" m"suri
corespunz"toare care trebuie s" fie luate la folosirea industrial" a agen!ilor
biologici.
(3) Toate activit"!ile de la alin.(1) #i (2), acolo unde nu a fost
posibil s" se fac" o evaluare concludent" a agentului biologic, dar se
presupune c" utilizarea acestuia ar putea s" reprezinte un risc grav pentru
s"n"tatea angaja!ilor, vor trebui s" se desf"#oare n spa!ii de lucru n care
nivelul de izolare corespunde cel pu!in nivelului 3.

Art.53". Dac" agentul biologic ce trebuie evaluat nu poate fi clasificat clar
ntr-una din grupele cu riscul cel mai ridicat (grupele 2, 3, 4), el trebuie
clasificat n grupa de risc cea mai nalt" dintre grupele luate n considerare.


CAPITOLUL IV

Microclimat

Art.532. (") Microclimatul la locul de munc" este determinat de
temperatura #i umiditatea aerului, de viteza curen!ilor de aer, de temperatura
suprafe!elor #i de radia!iile calorice emise n zona de lucru.
(2) Condi!iile de microclimat la locurile de munc" trebuie s"
asigure men!inerea echilibrului termic al organismului uman corespunz"tor
cu nivelul activit"!ii desf"#urate.
(3) Componentele microclimatului se normeaz" n raport cu

159
metabolismul organismului (produc!ia de c"ldur" metabolic") determinat de
efortul fizic n activitate.

Art.533. Activit"!ile profesionale se clasific" n func!ie de metabolismul
energetic conform tabelului 1.

Art.534. (") Limitele termice minime admise la locurile de munc" sunt
cele prev"zute n tabelul 10.
(2) Limitele termice maxime admise la locurile de munc" sunt
cele prev"zute n tabelul 11.
(3) La unele locuri de munc" (birouri, camere de comand", nc"peri
cu videoterminale, nc"peri social-culturale etc.) unde desf"#urarea activit"!ii
profesionale necesit" confort termic, trebuie asigurate urm"toarele condi!ii:
a) n perioada de var":
- temperatura operativ" ntre 23 - 26
0
C;
- diferen!a pe vertical" a valorilor temperaturii aerului
la 1,1 m #i 0,1 m deasupra solului (nivelul capului #i
al gleznelor) mai mic" de 3
0
C;
- umiditatea relativ" a aerului ntre 30 - 70%;
- viteza medie a curen!ilor de aer ntre 0,1 - 0,3 m/s.
b) n perioada de iarn":
- temperatura operativ" ntre 20 - 24
0
C;
- diferen!a pe vertical" a valorilor temperaturii aerului
la 1,1 m #i 0,1 m deasupra solului (nivelul capului #i
al gleznelor) mai mic" de 3
0
C;
- umiditatea relativ" a aerului ntre 30 - 70%;
- viteza medie a curen!ilor de aer ntre 0,1 - 0,3 m/s;
- diferen!e mai mici de 10
0
C ntre temperatura de
radia!ie a ferestrelor sau a altor suprafe!e verticale #i
temperatura de radia!ie a obiectelor din nc"pere.
Temperatura operativ" se calculeaz" cu formula:
t
0
= At
a
+ (1 - A)t
r
, unde :
t
a
este temperatura uscat" a aerului,
0
C
t
r
este temperatura medie de radia!ie,
0
C
A este un coeficient ale c"rui valori sunt:
0,5 dac" viteza curen!ilor de aer este <0,2 m/s;
0,6 dac" viteza curen!ilor de aer este ntre 0,2-0,6 m/s;
0,7 dac" viteza curen!ilor de aer este ntre 0,7-1 m/s.
n cazul n care viteza relativ" a aerului este mai mic" de 0,2 m/s sau
dac" diferen!a ntre temperatura medie de radia!ie #i temperatura aerului este

160
mai mic" de 4
0
C, temperatura operativ" poate fi calculat" ca medie a valorilor
temperaturii aerului #i a temperaturii medii de radia!ie.

Tabelul 10

Limite termice minime admise la locurile de munc$

Clasa de metabolism
(M)
(W)
Temperatura la
globtermometru
(
0
C)
Viteza curen!ilor
de aer
(m/s)
M 117 18 0,2
117<M234 16 0,3
234<M360 15 0,4
M360 12 0,5


161
Tabelul 11

Limite termice maxime admise la locurile de munc$

Indice WBGT
(
0
C) Clasa de
metabolism
(M)
(W)
Persoan$ aclimatizat$
la c$ldur$
Persoan$
neaclimatizat$
la c$ldur$
Repaus (0) 33 32
Metabolism redus (1) 30 29
Metabolism mediu (2) 28 26
Metabolism intens (3) f"r"
mi#care
perceptibil"
a aerului
25
cu mi#care
perceptibil"
a aerului

26
f"r"
mi#care
perceptibil"
a aerului
22
cu mi#care
perceptibil"
a aerului

23
Metabolism foarte
intens (4)
23 25 18 20


NOT% : Indicele WBGT se m"soar" sau se calculeaz" cu formula:
- pentru activit"!i n interior #i exterior f"r" expunere solar"
WBGT = 0,7t
un
+ 0,3t
g

- pentru activit"!i n exterior cu expunere solar"
WBGT = 0,7t
un
+ 0,2t
g
+ 0,1t
a

unde: t
a
este temperatura uscat" a aerului,
0
C
t
g
este temperatura de globtermometru,
0
C
t
un
este temperatura umed" natural",
0
C


Art.535. (") Limitele minime #i maxime ale temperaturii #i vitezei
curen!ilor de aer la locurile de munc" prev"zute cu du#uri de aer sunt cele
prev"zute n tabelul 12.
(2) Nivelul radia!iilor calorice se determin" prin m"surare sau
prin apreciere pe baza tabelului 13.

Art.536. Temperatura suprafe!elor echipamentelor tehnice sau ale oric"ror
altor suprafe!e cu care angajatul vine n contact la locul de munc", trebuie s"
se situeze sub valorile prev"zute n tabelul 14.

162
Tabelul 12

Limitele minime #i maxime ale temperaturii #i vitezei curen!ilor de aer
admise la locurile de munc$ prev$zute cu du#uri de aer

Limite minime Limite maxime Nivelul
radia-
!iilor
calori-
ce
(cal/cm
2
/min)

Metabolis-
mul
energetic
(M)
(W)
Tempe-
ratura
aerului
(
0
C)
Viteza
curen!ilor
de aer
(m/s)
Tempera-
tura
aerului
(
0
C)
Viteza
curen!i-
lor de
aer
(m/s)

1
M117
117<M234
234<M360
M>360
25,0
23,0
21,5
20,0
0,5
0,5
1,0
1,3
30
28
27
26
1,0
1,0
1,3
1,5

2
M117
117<M234
234<M360
M>360
22,0
20,0
18,5
17,0
0,5
1,0
1,5
2,0
28
26
25
24
1,0
1,5
2,0
2,5

%3
M117
117<M234
234<M360
M>360
20,0
18,0
16,5
15,0
1,0
1,5
2,0
2,5
25
24
23
22
1,5
2,0
2,5
3,0

NOT%: a) Umiditatea relativ" a aerului nu va dep"#i 60%.
b) Valorile temperaturilor #i vitezelor curen!ilor de aer reprezint" valori
medii n sec!iunea transversal" a fluxului de aer la nivelul jum"t"!ii superioare a
corpului.

Tabelul 13
Aprecierea nivelului radia!iilor calorice

Timpul de suportare
a expunerii
(s)
Nivelul estimat al
radia!iilor calorice
(cal/cm
2
/min)
240 1
50 2
20 3

163
Tabelul 14

Limite maxime admise ale temperaturii suprafe!elor

Temperatura suprafe!ei (
0
C )pentru durate
de contact de:
Material constitutiv al
suprafe!ei
" min

"0 min

8 ore
Metal neacoperit 51 48 43
Metal acoperit 51 48 43
Ceramic", sticl" #i piatr" 56 48 43
Material plastic 60 48 43
Lemn 60 48 43

NOT%: a) Valoarea de 51
0
C pentru o durat" de contact de 1 minut se aplic" #i la
alte materiale cu conductivitate termic" ridicat", nemen!ionate n tabel.
b) Valoarea de 43
0
C specificat" la toate materialele pentru o durat" de
contact de 8 ore #i mai mult, nu se aplic" dect dac" suprafa!a fierbinte este atins"
doar de o mic" parte a corpului uman (mai pu!in de 10% din suprafa!a total" a pielii
corpului) sau de o mic" zon" a capului (mai pu!in de 10% din suprafa!a pielii
capului). Dac" zona de contact nu este doar local" sau dac" suprafa!a fierbinte este
atins" de zone vitale ale fe!ei (c"ile respiratorii, de exemplu) pot ap"rea leziuni
grave, chiar dac" temperatura suprafe!ei nu dep"#e#te 43
0
C.

Art.537. Personalul care lucreaz" n microclimat cald (peste 30
0
C) sau rece
(sub 5
0
C) va beneficia de pauze pentru refacerea capacit"!ii de termoreglare,
ale c"ror durat" #i frecven!" se stabilesc n func!ie de intensitatea efortului
fizic #i de valorile parametrilor de microclimat. n acest scop se vor asigura
spa!ii fixe sau mobile cu microclimat corespunz"tor.

Art.538. La locurile de munc" unde temperatura aerului dep"#e#te constant
30
0
C se va asigura ap" carbogazoas" salin" (1 g NaCl/litru), n cantitate de 2-4
litri/persoan"/schimb, distribuit" la temperatura de 16 - 18
0
C.

Art.539. La locurile de munc" cu temperaturi sc"zute (sub 5
0
C) se va
asigura ceai fierbinte n cantitate de 0,5-1 litru/persoan"/schimb.

Art.540. n perioadele n care, din cauza condi!iilor meteorologice
nefavorabile se nregistreaz" temperaturi exterioare extreme, respectiv
temperaturi ce dep"#esc + 37
0
C sau care, corelate cu condi!ii de umiditate
mare, pot fi echivalate cu acest nivel ori temperaturi sub - 20
0
C sau care

164
corelate cu condi!ii de vnt intens, pot fi echivalate cu acest nivel, se vor lua
m"suri de protec!ie a angaja!ilor, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.

Art.54". Dac" cerin!ele procesului tehnologic sau alte condi!ii speciale nu
permit ncadrarea n valorile limit" indicate n articolele precedente,
angajatorul este obligat s" asigure protec!ia angaja!ilor prin m"suri tehnico-
organizatorice #i medicale.


CAPITOLUL V

Ventilare industrial$

Art.542. nc"perile de lucru (de produc!ie, depozitare, administrative,
sociale sau culturale) vor fi prev"zute, dup" caz, cu mijloace de ventilare
natural" sau mecanic", astfel nct s" se poat" asigura condi!iile de calitate a
aerului.

Art.543. Instala!iile de ventilare se vor proiecta #i construi astfel nct s"
asigure eliminarea sau reducerea pn" la limitele admise a urm"toarelor:
a) fumuri, gaze #i vapori toxici sau nocivi;
b) substan!e sau amestecuri explozive;
c) substan!e iritante sau mirositoare;
d) pulberi de orice natur";
e) c"ldur";
f) umiditate;
g) curen!i de aer.

Art.544. (") Combaterea polu"rii aerului n spa!iile de lucru se va face, n
primul rnd, prin suprimarea sau reducerea surselor de degajare a noxelor.
(2) n situa!ia cnd nu este posibil acest lucru, se vor aplica, dup"
caz, urm"toarele m"suri:
a) nchiderea utilajelor n carcase n care se creeaz"
depresiune;
b) utilizarea instala!iilor de ventilare local";
c) utilizarea instala!iilor de ventilare general", cnd sursele
de degajare a noxelor sunt mobile sau dispersate #i nu este posibil" aplicarea
unor solu!ii conforme cu pct. a) sau b).


165
Art.545. Echipamentele tehnice susceptibile s" produc" poluarea aerului la
locul de munc" vor fi prev"zute, din concep!ie #i dotate obligatoriu de c"tre
ntreprinderile constructoare, cu sisteme eficiente de captare a noxelor
(carcase, prize de aspira!ie), indicndu-se totodat" #i caracteristicile
aerodinamice necesare (debit de aer, depresiune, pierderi de presiune).

Art.546. Echipamentele tehnice care degaj" noxe foarte periculoase #i care,
din motive tehnologice, nu pot fi carcasate sau prev"zute cu instala!ii de
ventilare local" eficiente vor fi amplasate n nc"peri special amenajate sau
cabine.

Art.547. Instala!iile de ventilare destinate combaterii noxelor foarte
periculoase (agen!i cu indicativul Fp #i C din anexa nr. 31) sau cu pericol
ridicat de incendiu/explozie vor fi verificate periodic prin m"sur"tori #i
determin"ri specifice, n vederea stabilirii gradului de captare #i re!inere a
acestora.
Ori de cte ori se constat" sc"deri ale performan!elor instala!iei de
ventilare constatate cu aceast" ocazie (reducerea debitului de aer aspirat,
reducerea vitezei aerului n conductele #i planul gurilor de aspira!ie,
colmatarea filtrelor, concentra!ii dep"#ite n zona de munc" #i la evacuarea
n atmosfer" etc.) se iau m"suri de remediere operativ".

Art.548. Pulberile foarte periculoase sau cu pericol ridicat de
incendiu/explozie depuse pe suprafe!ele nconjur"toare vor fi ndep"rtate
numai prin aspirarea acestora.
Se interzice ndep"rtarea acestor noxe prin m"turare.

Art.549. Pulberile foarte periculoase evacuate din sistemele de re!inere a
acestora (cicloane, filtre etc.) vor fi depozitate numai n containere nchise
etan#.
Deversarea pulberilor depozitate n containere se va face numai n
spa!iile special amenajate.

Art.550. Metodele de determinare a debitelor de aer ale sistemelor de
ventilare vor fi alese n func!ie de condi!iile concrete de la locurile de munc"
pentru care sunt proiectate sistemele.
Art.55". La stabilirea valorii debitului de aer pentru ventilarea nc"perilor
se va !ine seama de urm"toarele:
a) dac" n spa!iul de lucru se degaj" simultan mai multe noxe sub
form" de gaze, vapori sau pulberi ce nu sunt toxice sau iritante #i prezint"

166
efect sinergic de tip neaditiv, debitul de aer se va determina prin luarea n
considerare a noxei la care corespunde debitul maxim;
b) dac" n spa!iul de lucru se degaj" simultan mai multe noxe sub
form" de gaze, vapori sau pulberi netoxice sau neiritante, dar cu efect
sinergic de tip aditiv, toxice sau iritante, cu pericol de incendiu sau
explozive, debitul de aer pentru ventilare va fi dat de suma valorilor
debitelor de aer necesare dilu"rii fiec"rei noxe n parte;
c) dac" n spa!iul de lucru se degaj" mai multe noxe sub form" de
gaze, vapori sau pulberi ce fac parte simultan din categoriile precizate la pct. a) #i
b) , debitul de aer necesar pentru ventilare va fi dat de valoarea cea mai mare
ob!inut" prin compararea valorilor calculate conform pct. a) #i b).

Art.552. (") nc"perile n care se amplaseaz" instala!iile tehnologice la
care pot s" apar" degaj"ri bru#te #i neprev"zute de substan!e toxice,
inflamabile sau explozive, vor fi dotate suplimentar cu instala!ii de ventilare
de avarie - numai pentru evacuare - independente de instala!iile de ventilare
normale pentru dilu!ia noxelor.
(2) Pornirea instala!iilor de ventilare pentru avarie se va realiza
automat la dep"#irea limitei maxime admise, existnd #i posibilitatea
comenzilor manuale, att din interiorul ct #i din exteriorul nc"perilor.
(3) La pornirea instala!iilor de ventilare pentru avarie, toate
sistemele de introducere mecanic" a aerului vor fi oprite automat.

Art.553. (") Se admite introducerea aerului din nc"perile nvecinate dac"
n acestea nu sunt degaj"ri de substan!e toxice, inflamabile sau explozive.
(2) Cantitatea de aer extras" din aceste nc"peri nu va dep"#i
50% din volumul lor ntr-o or".

Art.554. n nc"perile de lucru n care aerul de combustie pentru diverse
agregate de ardere se ia din interior, se va asigura introducerea for!at" a
aerului de compensare, astfel nct n aceste nc"peri s" nu se creeze
depresiune #i s" se asigure temperaturile interioare admise, precum #i viteza
curen!ilor de aer, conform capitolului IV Microclimat.

Art.555. Prizele de aer proasp"t din exterior se vor amplasa n zone lipsite
de noxe. Dac" din cauza condi!iilor locale nu este posibil s" se asigure
captarea aerului proasp"t din zone neimpurificate, aerul trebuie tratat n
prealabil, astfel nct n nc"perea ventilat" s" nu se dep"#easc" concentra!ia
maxim" admis" a noxelor.


167
Art.556. Instala!iile de ventilare pentru introducerea aerului proasp"t,
precum #i cele prev"zute cu camere de amestec pentru recircula!ia aerului,
vor satisface n orice anotimp urm"toarele condi!ii:
a) aerul introdus n nc"peri nu va con!ine noxe n propor!ie mai
mare de 30% din concentra!iile maxime admise;
b) este interzis" recircularea aerului dac" acesta con!ine substan!e
toxice, iritante, cu miros nepl"cut sau cu microorganisme patogene;
c) este interzis" recircularea aerului n nc"perile cu procese
tehnologice clasificate din punctul de vedere al pericolului de incendiu n
categoriile A #i B conform Normelor generale de prevenirea #i stingerea
incendiilor;
d) n nc"perile de lucru clasificate n categoria C din punctul de
vedere al pericolului de incendiu, recircula!ia aerului este permis" n
condi!iile pct. a) #i dac" aerul nu con!ine pulberi, gaze sau vapori
combustibili.

Art.557. Este interzis" folosirea instala!iilor de ventilare comune mai
multor nc"peri n cazul n care n acestea exist" surse de pulberi sau
substan!e sub form" de gaze, care prin amestec pot da na#tere la combina!ii
inflamabile, explozive sau toxice.

Art.558. Instala!iile de ventilare care deservesc nc"peri unde exist"
substan!e care, n stare gazoas", de vapori sau de pulberi, formeaz" cu aerul
amestecuri inflamabile sau explozive, vor fi utilate cu echipamente n
construc!ie antiexploziv" #i vor fi prev"zute cu dispozitive pentru
mpiedicarea transmiterii fl"c"rilor prin elementele componente ale acestora
(conducte, canale, guri de ventilare, camere de condi!ionare etc.)

Art.559. Conductele instala!iilor de ventilare prin care se transport" gaze
nocive vor fi montate n spa!ii n care poluarea produs" de eventualele
sc"p"ri ale gazelor prin neetan#eit"!i nu creeaz" pericol pentru siguran!a sau
s"n"tatea angaja!ilor, pericol de deteriorare a construc!iilor sau pericol de
incendiu #i explozii.

Art.560. Aerul poluat de pulberi, fum, gaze sau vapori va fi epurat nainte
de evacuarea sa n atmosfer", astfel nct s" se exclud" dep"#irea
concentra!iilor maxime admise privind poluarea mediului de lucru #i a
mediului nconjur"tor.

Art.56". (") n nc"perile de lucru cu degaj"ri mari de pulberi, aerul

168
pentru ventilare va fi introdus astfel nct s" nu produc" antrenarea #i
men!inerea pulberilor n atmosfer".
(2) Suplimentar, n aceste nc"peri se vor utiliza instala!ii sau
utilaje de captare a pulberilor depuse.

Art.562. (") Angajatorii la care condi!iile de lucru o impun, vor asigura
dispozitivele #i aparatele necesare pentru controlul func!ion"rii instala!iilor
de ventilare #i controlul microclimatului din nc"perile de lucru, conform
c"r!ii tehnice a instala!iilor.
(2) Pentru detec!ia #i m"surarea concentra!iilor de gaze sau
pulberi toxice, inflamabile sau explozive, instala!iile de ventila!ie vor fi
dotate cu sisteme automate fixe de detec!ie a noxelor #i semnalizare #i dup"
caz, vor fi desemna!i angaja!i care s" efectueze periodic m"sur"tori cu
aparatur" portabil".

Art.563. n vederea exploat"rii n condi!ii de securitate a aparatelor de
detec!ie a gazelor sau pulberilor toxice, inflamabile sau explozive,
angajatorii sunt obliga!i s" organizeze verificarea periodic" a acestora
conform reglement"rilor n vigoare.

Art.564. La punerea n func!iune a unui sistem de ventilare mecanic" sau
natural" se vor efectua reglajele necesare bunei lor func!ion"ri, precum #i
m"surarea #i compararea parametrilor func!ionali cu datele din proiecte
(debitul #i viteza aerului, cantitatea de c"ldur", pierderile de presiune,
temperatura, concentra!ia noxelor).

Art.565. Unit"!ile de proiectare sau beneficiarii vor elabora instruc!iuni
privind modul de utilizare, ntre!inere, supraveghere #i control al instala!iilor
de ventilare.

Art.566. (") Angajatorul este obligat ca ori de cte ori intervin modific"ri
ale tehnologiei sau ale destina!iei nc"perilor, s" ia m"surile corespunz"toare
pentru transformarea, modificarea sau completarea instala!iilor de ventilare.
(2) Modificarea sau completarea instala!iilor de ventilare se vor
face numai cu avizul scris al proiectantului de specialitate.
(3) Se interzice utilizarea instala!iilor de ventilare n alte scopuri
dect cele proiectate.

Art.567. (") Orice instala!ie de ventilare va avea ntocmit" prin proiect o
fi#" tehnic" n care se vor nscrie caracteristicile de baz", precum #i indica!ia

169
asupra execu!iei #i punerii n func!iune.
(2) n fi#ele tehnice se vor nota succesiv observa!iile ce se fac
asupra func!ion"rii #i defectelor constatate, m"surile ce s-au luat #i numele
persoanelor care au f"cut constat"ri sau remedieri. De asemenea, se vor
preciza termenele reviziilor ulterioare.
(3) Orice modific"ri ale instala!iilor de ventilare vor fi
consemnate n fi#ele tehnice.

Art.568. (") Instala!iile de ventilare nu vor fi date n exploatare dect
numai dup" ce au fost recep!ionate.
(2) La recep!ionarea instala!iei de ventilare vor participa
proiectantul, executantul #i beneficiarul care vor ntocmi procesul-verbal de
recep!ie nso!it de buletinele de analiz" privind determin"rile de microclimat
#i al concentra!iilor de noxe n spa!iul de lucru #i la emisie.

Art.569. Pentru combaterea electricit"!ii statice la echipamentele de filtrare
a aerului, materialele filtrante din care sunt confec!iona!i sacii trebuie s" fie
tratate antistatic sau se leg" electric colivia de srm" pe care sunt monta!i
sacii la o instala!ie de legare la p"mnt. n prealabil, trebuie s" se asigure o
continuitate electric" a supor!ilor metalici pe care sunt monta!i sacii filtran!i.
Eficacitatea combaterii electricit"!ii statice prin legare la p"mnt trebuie
verificat" prin m"sur"tori.

Art.570. Instala!iile de ventilare care capteaz" de la diverse utilaje
tehnologice noxe cu con!inut de vapori de ulei #i le evacueaz" n sta!iile de
filtrare, trebuie s" fie prev"zute cu dispozitive de siguran!" pentru stingerea
incendiilor.


170
CAPITOLUL VI

Iluminat

Art.57". La proiectarea #i realizarea iluminatului se vor lua n considerare
urm"toarele:
- destina!ia nc"perii (spa!iului);
- distribu!ia locurilor de munc";
- categoriile de lucr"ri vizuale #i nivelul de iluminare;
- calitatea ambian!ei luminoase (uniformitatea ilumin"rii,
distribu!ia luminan!elor, existen!a fenomenului de orbire,
culoarea luminii, redarea culorilor etc.);
- sistemul de iluminat;
- corpul de iluminat;
- posibilitatea ntre!inerii instala!iilor de iluminat #i a
suprafe!elor vitrate.

Art.572. Nivelul de iluminare se normeaz" n func!ie de categoria #i
subcategoria n care se ncadreaz" sarcinile vizuale, respectiv n func!ie de
m"rimea detaliului reprezentativ, de contrastul dintre detaliu #i fond #i
luminozitatea fondului sau numai n func!ie de categoria sarcinii vizuale.
a) pentru lucr"rile executate n spa!ii interioare, valorile minime
normate ale nivelurilor de iluminare sunt cele din anexa nr. 43.
b) pentru lucr"rile executate n spa!ii exterioare, valorile minime
normate ale nivelurilor de iluminare sunt cele din anexa nr. 44.
c) pentru spa!iile de circula!ie industriale exterioare, valorile
minime normate ale nivelurilor de iluminare sunt cele din anexa nr. 45.

Art.573. Iluminatul artificial destinat complet"rii iluminatului natural
trebuie realizat astfel nct s" se asigure pe planul de lucru, mpreun" cu
iluminatul natural, cel pu!in nivelul de iluminare din anexa nr. 43.

Art.574. Nivelul de iluminare din anexele nr. 43 #i 44 se ridic" cu o treapt"
n scara de valori a nivelurilor de iluminare n urm"toarele cazuri:
- dac" efortul vizual este continuu pe o perioad" mai mare dect
jum"tate din ziua de lucru, pentru categoriile de lucr"ri vizuale
I, II #i III;
- dac" detaliile urm"rite sunt n mi#care, pentru categoriile de
lucr"ri vizuale I pn" la IV;
- dac" exist" pericol sporit de accidentare la categoriile de

171
lucr"ri vizuale V pn" la IX;
- nc"peri cu exigen!e sanitare sporite (n industria alimentar",
farmaceutic" etc.);
- n nc"perile destinate nv"!"mntului profesional n produc!ie,
dac" nivelul de iluminare ce rezult" din anexa nr. 43 este sub 300
lx;
- dac" construc!ia nu este prev"zut" cu goluri pentru geamuri
pentru lumin" natural".

Art.575. Ridicarea nivelului de iluminare se face cu o singur" treapt" #i n
situa!iile n care se ndeplinesc simultan mai multe din condi!iile de la art.
574.
Valorile nivelurilor de iluminare se ncadreaz" n urm"toarea
scar" a treptelor de iluminare: 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3,5; 10; 20; 30; 50; 75;
100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 750; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500;
3000; 4000; 5000 etc., n lx.

Art.576. n spa!iile cu activitate normal", continu", valoarea ilumin"rii dat"
de instala!ia de iluminat general trebuie s" fie de cel pu!in 200 lx pe planul
orizontal limitat de pere!ii nc"perii #i situat la n"l!imea de 0,8 m pn" la 1
m fa!" de pardoseal".

Art.577. n nc"perile n care se poart" ochelari de protec!ie tot timpul
lucrului, nivelul de iluminare se m"re#te n func!ie de absorb!ia ochelarilor
(fac excep!ie nc"perile n care se efectueaz" lucr"ri de sudur").

Art.578. Nivelul de iluminare medie pentru sc"ri #i coridoare al"turate
nc"perilor de lucru trebuie s" fie de minimum 20 lx.

Art.579. n depozitele acoperite nivelul de iluminare medie trebuie s" fie
de minimum:
- 50 lx, n zona de ambalare #i etichetare;
- 20 lx, n zonele de circula!ie a mijloacelor de transport;
- 10 lx, n zonele de depozitare.

Art.580. Instala!iile de iluminat trebuie s" asigure iluminarea uniform" a
planului de lucru #i a nc"perii. Factorii de uniformitate a ilumin"rii trebuie
s" aib" cel pu!in valorile din anexa nr. 46.

Art.58". Dac" se impune o deplasare frecvent" a personalului ntre diferite

172
nc"peri sau ntre acestea #i coridoare, sc"ri etc., raportul ilumin"rii medii
din spa!iile nvecinate trebuie s" fie E
med1
/E
med2
0,1

Art.582. Iluminatul trebuie s" evite fenomenul de orbire.
(") n acest sens, n nc"perile n care se efectueaz" lucr"ri din
categoriile I-V l"mpile vor fi ecranate sau montate n afara unghiului de
vedere de 45
0
, m"surat fa!" de orizontal". n celelalte spa!ii se aplic"
prevederile standardelor n vigoare.
(2) Pentru evitarea fenomenului de orbire prin lumina reflectat"
coeficien!ii de reflexie trebuie s" se ncadreze n urm"toarele valori:
- plafon 0,60,8
- pere!i 0,50,8
- lambriuri 0,30,6
- pardoseal" 0,10,3
- ma#ini, instala!ii 0,30,6
(3) Repartizarea luminan!elor pe suprafe!ele de lucru trebuie s"
se nscrie n rapoartele din anexa nr. 46.

Art.583. Iluminatul se va realiza cu lumin" natural" sau lumin" artificial"
de la surse electrice #i se va folosi unul din urm"toarele sisteme de iluminat:
a) iluminat general uniform (natural, artificial sau mixt);
b) iluminat general localizat (artificial sau mixt);
c) iluminat combinat (iluminat general plus iluminat artificial
local sau localizat).

Art.584. Iluminatul general uniform se va folosi acolo unde se execut"
activit"!i similare pe toat" suprafa!a nc"perii sau cnd pozi!ia locurilor de
munc" sau a persoanelor n timpul lucrului se modific" frecvent sau cnd
exist" exigen!e deosebite de igien".

Art.585. Iluminatul general localizat se va folosi la locurile de munc" care
necesit" niveluri de iluminare diferite, deasupra ma#inilor sau meselor de
lucru, iar iluminat local nu se poate realiza.

Art.586. Iluminatul combinat se va folosi la locurile de munc" unde sunt
necesare niveluri de iluminare diferite (n general, mult mai mari dect
restul nc"perii) #i nu exist" impedimente n realizarea iluminatului local sau
localizat, precum #i n cazul n care exist" cerin!e speciale de calitate a
iluminatului, care nu pot fi ob!inute de la iluminatul general.
Art.587. Instala!iile de iluminat din spa!iile de lucru interioare #i exterioare

173
se vor realiza cu corpuri de iluminat ce au grade de protec!ie
corespunz"toare mediului n care se utilizeaz" (umiditate, agen!i corosivi,
pericol de explozie sau incendiu).

Art.588. Pentru lucr"rile vizuale de precizie se va prevedea iluminat local,
conform standardelor n vigoare.

Art.589. Iluminatul portabil se va folosi ori de cte ori este necesar,
!inndu-se seama de urm"toarele:
a) corpul de iluminat s" fie special construit pentru iluminat
portabil n condi!ii proprii locului, mediului #i restric!iilor impuse de
acestea;
b) gradul de protec!ie al corpurilor de iluminat portabile #i al
materialelor de racordare la re!eaua de alimentare se va alege n func!ie de
caracteristica mediului n care se folosesc (umiditate, agen!i corosivi, pericol
de explozie sau incendiu).

Art.590. (") Verificarea iluminatului se va face la punerea n func!iune a
obiectivelor economice #i dup" modific"ri operate asupra instala!iei de
iluminat pentru a verifica dac" aceasta este conform cu prevederile legale.
(2) M"surarea ilumin"rii se va face cu luxmetre obiective,
verificate metrologic, conform standardelor n vigoare.


CAPITOLUL VII

Zgomot

Art.59". Ac!iunea zgomotului la locul de munc" nu trebuie s" afecteze
securitatea #i s"n"tatea omului.

Art.592. Norma se aplic" tuturor angaja!ilor, cu excep!ia celor de la bord
din transportul maritim #i aerian.

Art.593. n prezenta norm" se utilizeaz" urm"torii termeni:

Expunerea personal# zilnic# a unui lucr#tor, L
EP,z


Expunerea personal" zilnic" la zgomot a unui angajat se exprim" n dB(A)
utiliznd rela!ia:

174


0
, ,
lg 10
T
T
L L
e
T Aech z EP
e
+ =
unde:

1
]
1

e
e
T
A
e
T Aech
dt
p
t p
T
L
0
2
0
10 ,
) ( 1
lg 10

T
e
- durata zilnic" a expunerii personale a angajatului la zgomot (poate fi
mai mare sau mai mic" dect 8 h);
T
0
= 8 h = 28.800 s;
p
0
= 20 micropascali (20 Pa);
p
A
- presiunea acustic" ponderat" A instantanee, n pascali, la care este
expus, n aer la presiunea atmosferic", un angajat care poate sau nu s"
se deplaseze de la un loc la altul n timpul muncii; ea se determin" din
m"sur"ri efectuate la pozi!ia ocupat" de urechile angajatului n timpul
muncii, de preferat n absen!a acestuia, utiliznd o tehnic" ce reduce la
minimum ac!iunea asupra cmpului acustic.
e
T Aech
L
,
reprezint" nivelul acustic echivalent continuu pe durata zilnic" de
expunere la zgomot T
e
definit ca fiind nivelul acustic n dB(A) al unui
zgomot constant #i care, ac!ionnd continuu pe toat" durata zilei de munc",
are un efect auditiv similar cu efectul zgomotului variabil m"surat real la
locul de munc".

Dac" microfonul trebuie amplasat foarte aproape de corpul
persoanei, trebuie efectuate corec!ii adecvate pentru a determina o presiune
echivalent" n cmp neperturbat.

Expunerea personal" zilnic" la zgomot nu ia n considerare efectul
echipamentului individual de protec!ie mpotriva zgomotului.

Media s#pt#mnal# a valorilor zilnice L
EP,s


175
Media s"pt"mnal" a valorilor zilnice se calculeaz" cu urm"toarea rela!ie:

=

=
m
k
L
s EP
k z EP
L
1
) ( 1 , 0
10 ,
,
10
5
1
log 10

unde (L
EP,z
)
k
sunt valorile lui L
EP,z
pentru fiecare din cele m zile de lucru din
s"pt"mna considerat" (Anexa nr. 47).

Art.594. Limita maxim" admis" la locurile de munc" pentru expunere
zilnic" la zgomot este de 87 dB(A).

Art.595. Limitele maxime admise la locurile de munc" cu solicitare
neuropsihic" #i psihosenzorial" crescut" #i deosebit", pentru expunerea
zilnic", sunt cele prev"zute n tabelul 15.

Art.596. n cazul n care nivelul de zgomot variaz" pe parcursul unei zile
de munc", dar este constant pe intervale de timp, nivelul de zgomot
echivalent continuu se calculeaz" cu rela!ia:

=

10 /
,
10
100
1
lg 10
i
L
i z eq
f L

unde L
i
este nivelul de zgomot pe intervalul de timp f
i
; f
i
se exprim" n
procente fa!" de durata zilei de munc".

Art.597. Pentru identificarea angaja!ilor #i a locurilor de munc" care se
ncadreaz" n prevederile prezentelor norme trebuie efectuate m"sur"ri de
zgomot periodic sau ori de cte ori au loc modific"ri la locul de munc".

Art.598. M"sur"rile de zgomot trebuie planificate #i efectuate n mod
competent la intervale regulate, fiind responsabilitatea angajatorilor. Orice
e#antionare trebuie s" fie reprezentativ" pentru expunerea personal" zilnic"
la zgomot a unui angajat. Metodele #i aparatura utilizate trebuie s" fie
adaptate condi!iilor preponderente n special n ceea ce prive#te
caracteristicile zgomotului care trebuie m"surat, durata expunerii, factorii de
mediu #i caracteristicile aparaturii de m"surare.
176
Tabelul 15

Limitele maxime admise pentru zgomot la locurile de munc$ cu
solicitare neuropsihic$ #i psihosenzorial$ (aten!ie, responsabilitate,
decizie, constrngere temporal$) crescut$ #i deosebit$


Complexitatea
muncii

Locul de munc$
Nivel
admis
de
zgomot
L
ech,z

dB(A)
Locuri de munc"
cu solicitare
neuropsihic" #i
psihosenzorial"
crescut"
Laboratoare de ncerc"ri sau depan"ri
Cabine de supraveghere a proceselor
tehnologice
Puncte vamale
75

Studiouri RTV #i cinematografice
Cabine de comand" #i control (de ex.:
dispecerat energetic, dispecerat
mijloace de transport rutier, feroviar,
naval)
Laboratoare pentru m"sur"ri, cercetare
#i proiectare
Birouri, nc"peri cu calculatoare
S"li de tratament
Ghi#ee unde se lucreaz" cu publicul,
manipulare valori, cartare po#tal"
nc"peri pentru redactare n mass-
media scris" #i audio
Cabinete medicale, s"li de studiu,
clase, amfiteatre, biblioteci
60 Locuri de
munc"
cu solicitare
neuropsihic" #i
psihosenzorial"
deosebit"
S"li de opera!ie #i tratament
Ateliere de crea!ie
S"li de dirijare #i informare trafic
aerian
50

177
Art.599. Metodele #i aparatura trebuie s" fac" posibil" determinarea
parametrilor defini!i n art. 593 #i compararea acestora cu valorile admise.

Art.600. Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora trebuie s" participe la
determin"rile #i m"sur"rile de zgomot efectuate. M"sur"rile trebuie s" fie repetate
atunci cnd exist" motive s" se cread" c" sunt incorecte sau c" a avut loc o
modificare important" la locul de munc".

Art.60". Angajatorul are obliga!ia s" asigure p"strarea rapoartelor de
m"surare a zgomotului #i fi#ele privind starea auzului angaja!ilor.

Art.602. Medicul #i/sau autorit"!ile responsabile n domeniu, precum #i
angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora din ntreprindere trebuie s" aib" acces
la aceste date.

Art.603. Dac" se constat" c" expunerile dep"#esc valoarea limit",
angajatorul:
- ia imediat m"suri pentru reducerea expunerii la un nivel
inferior valorilor limit" de expunere;
- determin" cauzele expunerii excesive #i
- adapteaz" m"surile de protec!ie #i prevenire n vederea evit"rii
oric"rei dep"#iri.

Art.604. n locurile n care expunerea personal" zilnic" a unui angajat
dep"#e#te 80 dB(A) sau cnd valoarea maxim" a presiunii acustice
instantanee neponderate este mai mare de 112 Pa (135 dB fa!" de presiunea
de referin!" de 20 Pa), trebuie luate m"suri adecvate care s" asigure ca:
a) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora din ntreprindere sau
institu!ie s" primeasc" informa!ii adecvate #i, cnd este cazul, instruire
referitoare la:
- riscurile poten!iale pentru auzul lor datorit" expunerii la
zgomot;
- m"surile luate pentru ndeplinirea prevederilor prezentei
norme;
- obliga!ia de a respecta m"surile de protec!ie #i de
prevenire, n conformitate cu legisla!ia n vigoare;
- purtarea echipamentului individual de protec!ie mpotriva
zgomotului #i rolul verific"rilor auzului n conformitate
cu art. 611;
b) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora din ntreprindere sau

178
institu!ie trebuie s" aib" acces la determin"rile #i m"sur"rile de zgomot
efectuate conform art. 597 #i pot primi explica!ii privitoare la semnifica!ia
acestor rezultate.

Art.605. Locurile de munc" unde expunerea personal" zilnic" la zgomot
dep"#e#te 85 dB(A) sau unde valoarea maxim" a presiunii acustice
instantanee neponderate dep"#e#te 200 Pa, trebuie s" fie marcate cu panouri
care s" arate c" purtarea echipamentului individual de protec!ie mpotriva
zgomotului este obligatorie conform Prescrip!iilor minime pentru
semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc". Panourile
trebuie s" fie amplasate la intr"rile n zone #i, dac" este necesar, n interiorul
acestora. De asemenea, zonele respective trebuie delimitate, iar acolo unde
riscul de expunere o justific" #i unde aceste m"suri sunt tehnic posibile,
accesul la ele trebuie limitat.

Art.606. Riscul care rezult" din expunerea la zgomot trebuie suprimat la surs"
sau trebuie redus la minimum, lund n considerare progresul tehnic #i
posibilitatea aplic"rii m"surilor de reducere a zgomotului n special la surs".

Art.607. Acolo unde expunerea personal" zilnic" a unui angajat dep"#e#te
85 dB(A) sau valoarea maxim" a presiunii acustice instantanee neponderate
este mai mare de 200 Pa:
a) trebuie identificate cauzele nivelului ridicat;
b) angajatorul trebuie s" stabileasc" #i s" aplice un program de
m"suri de natur" tehnic" #i/sau de organizare a activit"!ii n vederea
reducerii expunerii angaja!ilor la zgomot;
c) angaja!ii #i reprezentan!ii acestora din unitate trebuie s"
primeasc" informa!ii adecvate privind nivelul ridicat #i m"surile luate.

Art.608. Acolo unde expunerea personal" zilnic" la zgomot a unui angajat
dep"#e#te 80 dB(A) sau valoarea maxim" a presiunii acustice instantanee
neponderate este mai mare de 112 Pa, angajatorul trebui s" pun" la
dispozi!ia angaja!ilor echipamente individuale de protec!ie mpotriva
zgomotului.

Art.609. Acolo unde expunerea personal" zilnic" la zgomot a unui angajat
dep"#e#te 85 dB(A) sau valoarea maxim" a presiunii acustice instantanee
neponderate este mai mare de 200 Pa, purtarea echipamentului individual de
protec!ie mpotriva zgomotului este obligatorie.


179
Art.6"0. Angajatorul trebuie s" asigure un num"r suficient de echipamente
individuale de protec!ie mpotriva zgomotului, modelele fiind alese mpreun"
cu personalul afectat. Echipamentele individuale de protec!ie mpotriva
zgomotului trebuie s" fie adaptate pentru fiecare angajat #i pentru condi!iile sale
de munc", lund n considerare securitatea #i s"n"tatea sa. Ele sunt considerate
potrivite #i adecvate, dac" atunci cnd sunt purtate corect, nivelul de zgomot la
urechea persoanei este sub 80 dB(A).

Art.6"". La locurile de munc" unde expunerea personal" zilnic" la zgomot a
angaja!ilor nu poate fi redus" sub valoarea de 85 dB(A), trebuie s" se asigure
examinarea st"rii auzului personalului la angajare #i periodic de c"tre un medic
sau de alt" persoan" calificat" sub responsabilitatea unui medic, conform anexei
nr. 48. Scopul verific"rii trebuie s" fie diagnosticarea hipoacuziei datorat"
zgomotului #i conservarea auzului.

Art.6"2. Rezultatele examin"rilor auzului trebuie p"strate #i angaja!ii
respectivi trebuie s" aib" acces la acestea.

Art.6"3. Medicul #i/sau autoritatea responsabil" trebuie s" dea, n cadrul
verific"rii, indica!ii adecvate privind m"surile individuale de protec!ie #i
prevenire, care trebuie urmate.

Art.6"4. La proiectarea unit"!ilor, echipamentelor tehnice #i la construc!ia
acestora vor fi prev"zute m"suri pentru reducerea zgomotului la cel mai mic
nivel posibil prin caracteristici constructive (izolarea #i absorb!ia acustic" a
elementelor cl"dirilor pe baza evalu"rilor nivelului surselor de zgomot,
criterii de amplasare a surselor de zgomot etc.).

Art.6"5. Acolo unde este probabil ca un echipament tehnic nou (unealt",
ma#in", aparat etc.), care urmeaz" s" intre n lucru, s" produc" angajatului
care l utilizeaz" corect pe o perioad" conven!ional" de opt ore, o expunere
personal" zilnic" la zgomot egal" sau mai mare de 85 dB(A) sau o presiune
acustic" instantanee neponderat" cu valoarea maxim" egal" sau mai mare de
200 Pa, trebuie s" fie furnizate informa!ii despre zgomotul n condi!ii de
utilizare precizate.

Art.6"6. Pentru reducerea ac!iunii nocive a zgomotului la locurile de
munc" sunt obligatorii una sau mai multe din m"surile tehnice prezentate n
continuare:
a) m"suri de combatere a zgomotului la surs" - se realizeaz" prin

180
modific"ri constructive aduse echipamentului tehnic sau prin adoptarea unor
dispozitive atenuatoare speciale; la alegerea echipamentului tehnic, n
condi!ii tehnologice comparabile, se va acorda prioritate acelora ce produc
zgomotul cel mai mic;
b) m"suri de izolare a surselor de zgomot - se realizeaz" prin
cre#terea rezisten!ei mediului la transmisia energiei acustice; solu!iile cele
mai des utilizate constau n amplasarea de ecrane fonoizolante sau n
carcasarea fonoizolant" a echipamentului tehnic;
c) m"suri de combatere a zgomotului la receptor - constau n
izolarea personalului care lucreaz" ntr-o zon" zgomotoas", solu!ia cea mai
cunoscut" fiind utilizarea cabinelor fonoizolante.

Art.6"7. M"surile tehnice trebuie s" fie completate cu urm"toarele m"suri
organizatorice:
a) instruirea personalului privind riscul expunerii la ac!iunea
zgomotului #i modul de utilizare a echipamentului individual de protec!ie
mpotriva zgomotului;
b) examinarea st"rii auzului personalului care lucreaz" n locuri
de munc" cu niveluri de zgomot ridicate (la angajare #i periodic);
c) stabilirea programului de lucru pe posturi de munc" n func!ie
de durata expunerii la zgomot.

Art.6"8. n cazul locurilor de munc" unde expunerea la zgomot a unui
angajat variaz" considerabil de la o zi de lucru la alta, se accept" dep"#irea
limitei maxime admise pe durata unei zile de lucru cu condi!ia ca expunerea
s"pt"mnal" medie la zgomot a acelui angajat s" nu dep"#easc" limita
maxim" admis".

Art.6"9. n anexele nr. 47 #i 48 sunt prezentate indica!ii pentru m"surarea
zgomotului #i pentru verificarea auzului personalului.

Art.620. Pentru m"surarea zgomotului #i verificarea auzului angaja!ilor pot
fi utilizate orice metode care satisfac cel pu!in prevederile con!inute n art.
597-602 #i art. 611-613.181
CAPITOLUL VIII

Vibra!ii

Art.62". (") M"rimea de baz" pentru descrierea vibra!iei este accelera!ia,
exprimat" n m/s
2
, fie ca valoare eficace analizat" n benzi de treime de
octav", fie ca accelera!ie ponderat".
(2) M"surarea accelera!iei eficace a vibra!iilor, att a celor cu
ac!iune general", ct #i a celor care afecteaz" sistemul mn"-bra! trebuie
efectuat" n zona de transmisie a acestora.
(3) Limitele normate pentru vibra!ii transmise la locul de munc"
sunt prev"zute n anexele nr. 49-58.
(4) Dep"#irea limitelor normate impune abordarea de m"suri
pentru diminuarea ac!iunii vibra!iilor.

Art.622. Limitele maxime admise pentru vibra!ii cu ac!iune general",
transmise ntregului corp (anexa nr. 49) prin intermediul suprafe!ei de sprijin,
pentru locurile de munc" obi#nuite, care necesit" solicitarea neuropsihic" #i
senzorial" normal" a aten!iei, sunt cele din anexele nr. 50 #i 52 #i sunt
reprezentate grafic n figurile din anexele nr. 55 #i 57.

Art.623. Limitele maxime pentru vibra!ii cu ac!iune general" transmise
ntregului corp prin intermediul suprafe!ei de sprijin, pentru locurile de
munc" cu solicitare neuropsihic" #i psihosenzorial" crescut", sunt cele
prev"zute n anexele nr. 54 #i 56 #i sunt reprezentate grafic n figurile din
anexele nr. 55 #i 57.

Art.624. Limitele maxime admise pentru vibra!ii cu ac!iune local"
transmise prin sistemul mn"-bra! sunt cele din anexa nr. 58.
Metodele de m"surare #i evaluare sunt standardizate.

Art.625. (") Echipamentul tehnic generator de vibra!ii puternice se
amplaseaz" la parter sau la subsol, pe funda!ii masive, izolate de elementele
de structur" ale cl"dirilor. n cazul n care este necesar" amplasarea
echipamentului industrial pe pardoseala legat" de structura cl"dirii,
montarea elementelor vibroizolante este obligatorie.
(2) Echipamentul tehnic care produce vibra!ii datorit" #ocurilor (de
exemplu, ciocanele de forj") se va monta pe funda!ii vibroizolante, dimensionate
corespunz"tor, amplasate independent de structura construc!iilor.


182
Art.626. (") Pentru vibra!iile cu ac!iune general", transmise ntregului
corp, m"surile de diminuare a vibra!iilor se aplic" pe c"ile de transmisie a
vibra!iilor (scaune speciale, platforme vibroizolante, mijloace individuale de
protec!ie etc.).
(2) Pentru vibra!iile cu ac!iune local" transmise sistemului mn"-
bra! trebuie luat un ansamblu de m"suri preventive medicale, tehnice #i
organizatorice:
a) nregistrarea expunerilor anterioare la vibra!ii;
b) avertizarea persoanelor care utilizeaz" echipament tehnic
vibrant asupra riscurilor expunerii la vibra!ii;
c) supravegherea medical" #i nregistrarea simptomelor
posibile ale bolii de vibra!ii;
d) alegerea echipamentului sau a metodei cu nivelul de
vibra!ii sc"zut;
e) utilizarea echipamentului conform instruc!iunilor;
f) instruirea corect" a angaja!ilor;
g) evitarea expunerii continue pe perioade lungi.


CAPITOLUL IX

Ultrasunete

Art.627. Vibra!iile acustice cu frecven!" mai mare de 16 kHz se numesc
ultrasunete.

Art.628. Limitele maxime admise pentru nivelul de presiune acustic" la
locurile de munc" unde func!ioneaz" instala!ii ce emit ultrasunete, pentru
expuneri zilnice mai mari de 4 ore, sunt precizate n tabelul 16.


Tabelul 16

Limite maxime admise pentru nivelul de presiune acustic$ la locuri
de munc$ unde durata de expunere zilnic$ la ultrasunete este mai
mare de 4 ore

Frecven!a central$ a benzii de "/3 octav$
kHz 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100
dB 80 90 105 110 110 110 110 110 110

183
Art.629. Limitele maxime admise pentru nivelul de presiune acustic" la
locurile de munc" unde func!ioneaz" instala!ii ce emit ultrasunete, pentru
expuneri zilnice mai mici de 4 ore sunt cele din tabelul 16, la care se vor
aplica corec!iile precizate n tabelul 17.


Tabelul 17

Corec!iile care se aplic$ pentru determinarea limitelor maxime admise
pentru nivelul de presiune acustic$ la locuri de munc$ unde durata de
expunere zilnic$ la ultrasunete este mai mic$ de 4 ore

Durata total$ a expunerii zilnice la ultrasunete Corec!ia
2 4 ore + 3 dB
1 2 ore + 6 dB
pn" la 1 or" + 9 dB

Art.630. Reducerea efectului nociv la ultrasunetelor trebuie s" se realizeze
prin una din urm"toarele metode:
a) reducerea presiunii acustice la surs";
b) carcasarea total" sau par!ial" a sursei;
c) tratamente acustice sau ecrane;
d) izolarea ma#inii;
e) mijloace individuale de protec!ie.CAPITOLUL X

Radia!ii neionizante

Sec!iunea "

Radia!ii ultraviolete

Art.63". Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace (H
ef
)
(mJ/cm
2
) pentru radia!iile ultraviolete cu ac!iune ocular" sau cutanat"
exprimate n func!ie de lungimea de und" (nm) #i eficacitatea spectral"
relativ" S

sunt cele din anexa nr. 59.
184
Art.632. Timpii de expunere zilnic" admi#i n func!ie de iluminarea
energetic" eficace (E
ef
) (W/cm
2
) pentru radia!iile ultraviolete actinice cu
ac!iune ocular" sau cutanat" sunt cele din anexa nr. 60.


Sec!iunea 2

Radia!ii din spectrul vizibil $i infraro$u apropiat (400 - "400 nm)

Art.633. Valorile maxime admise pentru expunerea ocular" de natur"
profesional" la radia!ii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile
luminan!ei energetice eficace L

#i ilumin"rii energetice spectrale E


produse de surs" sunt cele din anexa nr. 61.

Art.634. Coeficien!ii de ponderare spectral" (B

, R

) pentru evaluarea
riscului de leziune retinian" prezentat de sursele de radia!ii vizibile sunt cele
din anexa nr. 62.

Art.635. Valorile maxime admise pentru expunerea ocular" de natur"
profesional" la radia!ii infraro#ii din spectrul apropiat ( ntre 770 - 1400 nm)
exprimate prin valorile ilumin"rii energetice E
IR
(mW/cm
2
) sunt prezentate n
anexa nr. 63.


Sec!iunea 3

Radia!ii laser

Art.636. Prezenta sec!iune se refer" la protec!ia n utilizarea produselor cu laser.
Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate ncorpora
mai mul!i laseri ntr-un sistem complex optic, electric sau mecanic.

Art.637. Radia!ia laser poate prezenta riscuri datorit" colim"rii foarte bune
a fascicolului #i cantit"!ii mari de energie asociat" acestuia, fapt care poate
conduce la absorb!ia energiei n !esutul biologic.

Art.638. La aplicarea acestor norme trebuie s" se aib" n vedere prevederile
standardelor n vigoare referitoare la securitatea n utilizarea produselor cu
laseri.


185
Art.639. Orice produs cu laser trebuie s" fie corect clasificat n clasa
corespunz"toare #i trebuie s" fie etichetat corespunz"tor acesteia conform
prevederilor standardelor de securitate n utilizarea produselor cu laseri.

Art.640. Pentru fiecare clas" de produs cu laser sunt indicate limitele de
emisie acceptabile conform anexelor nr. 64 pn" la 67. Factorii de corec!ie
C
1
pn" la C
7
#i valorile de tranzi!ie T
1
#i T
2
utiliza!i n anexele nr. 64 pn"
la 67 sunt defini!i n anexa nr. 68.

Art.64". Valorile maxime permise ale expunerii energetice (J/cm
2
)
respectiv ale densit"!ii de putere (W/cm
2
), la care pot fi expuse ochiul #i
pielea f"r" s" sufere o leziune imediat" sau dup" un timp ndelungat sunt
cele din anexele nr. 69 #i 70. Aceste niveluri sunt determinate de lungimea
de und" a radia!iei, de durata impulsului, de timpul de expunere #i de !esutul
expus, iar pentru radia!ia din vizibil #i infraro#u apropiat, de dimensiunea
imaginii pe retin".

Art.642. La efectuarea m"sur"rilor #i calculelor valorilor de expunere
trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indica!iilor din anexa nr. 71.

Art.643. M"surile de securitate n utilizarea produselor cu laseri trebuie
stabilite n raport cu clasa de laseri #i au ca scop reducerea posibilit"!ii de
expunere la o radia!ie laser de nivel periculos #i la alte riscuri asociate.

Art.644. Pentru instala!iile care func!ioneaz" cu laseri din clasa superioar"
clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser #i trebuie
stabilite m"suri de securitate n utilizare !innd cont de prevederile
reglement"rilor n vigoare.


Sec!iunea 4

Cmpuri electrice $i magnetice statice

Art.645. Expunerea la cmpuri electrice #i magnetice statice, produse de
echipamentele tehnice care constituie surse de astfel de cmpuri n mediul de
munc", trebuie s" fie limitat" n conformitate cu prevederile din aceste norme.

Art.646. (") Cmpul electric, reprezentat ca un vector, este caracterizat
prin intensitatea sa E, n volt pe metru (V m
-1
).

186
(2) Un cmp magnetic, reprezentat ca un vector, este caracterizat
fie prin densitatea de flux magnetic B, n tesla (T), fie prin intensitatea
cmpului magnetic H, n amper pe metru (A m
-1
).

Art.647. Limitele pentru expuneri profesionale la cmpuri electrice #i
magnetice statice sunt prezentate n anexele nr. 72 #i 73.


Sec!iunea 5

Cmpuri electrice $i magnetice variabile n timp $i cmpuri
electromagnetice pn# la 300 GHz


Art.648. Expunerea la cmpuri electrice #i magnetice variabile n timp #i la
cmpuri electromagnetice pn" la 300 GHz, produse de echipamentele
tehnice care constituie surse de astfel de cmpuri n mediul de munc",
trebuie s" fie limitat" n conformitate cu prevederile din prezentele norme.

Art.649. Prezentele norme nu se refer" la cerin!ele de performan!" ale
echipamentului tehnic din punctul de vedere al compatibilit"!ii
electromagnetice #i nu trateaz" tehnicile sau metodele utilizate pentru
m"surarea nici uneia dintre m"rimile fizice care caracterizeaz" cmpurile
electrice, magnetice #i electromagnetice.

Art.650. (") Aceste norme se refer" la efecte imediate, pe termen scurt,
asupra s"n"t"!ii, cum sunt: stimularea nervilor periferici #i a mu#chilor,
#ocuri #i arsuri cauzate de atingerea obiectelor bune conduc"toare #i
temperaturi ridicate ale !esuturilor ca rezultat al absorb!iei energiei n timpul
expunerii la cmpuri electromagnetice.
(2) ndeplinirea prevederilor din aceast" norm" nu exclude
efectele perturbatoare asupra dispozitivelor medicale cum sunt protezele
metalice, stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele #i implanturile cohleare.
Interferen!a cu stimulatoarele cardiace se poate produce la niveluri mai mici
dect nivelurile de referin!" din aceste norme.
(3) Efectele poten!iale pe termen lung ale expunerii, nu sunt
acoperite prin aceste norme.

Art.65". (") Mecanismele de cuplare de baz" prin care cmpurile electrice

Radia!ii electromagnetice neionizante pn" la 300 GHz187
#i magnetice variabile n timp interac!ioneaz" direct cu corpul uman sunt:
- cuplare la cmpuri electrice de joas" frecven!";
- cuplare la cmpuri magnetice de joas" frecven!"; #i
- absorb!ia energiei din cmpurile electromagnetice.
(2) Mecanisme de cuplare indirect":
- curen!i de contact care apar atunci cnd corpul uman
intr" n contact cu un obiect cu un poten!ial electric
diferit (adic", atunci cnd ori corpul ori obiectul este
nc"rcat de un cmp electromagnetic); #i
- cuplarea cmpului electromagnetic cu aparate electrice
purtate de sau implantate ntr-o persoan" (care nu este
considerat" n prezenta norm").

Art.652. (") Prevederile pentru limitarea expunerii con!in dou" categorii de
indica!ii (conform anexei nr. 74): limite de baz" (anexa nr. 75) #i nivele de
referin!" (anexele nr. 76 pn" la 79).
(2) Expunerea simultan" la cmpuri cu diferite frecven!e este
prezentat" n anexa nr. 80.

Art.653. (") M"surarea parametrilor care caracterizeaz" cmpurile
electrice #i magnetice variabile n timp #i cmpurile electromagnetice pn"
la 300 GHz prezente n timpul muncii trebuie s" se realizeze cu aparate
specifice.
(2) M"surarea se va face o dat" pe an #i n urm"toarele situa!ii:
- cnd se pun n exploatare noi echipamente tehnice care
emit cmpuri electrice #i magnetice variabile n timp #i
cmpuri electromagnetice pn" la 300 GHz;
- la realizarea unor schimb"ri n construc!ia, amplasarea #i
regimul de lucru al echipamentelor tehnice n func!iune;
- dup" realizarea lucr"rilor de repara!ii care pot s" conduc" la
schimbarea parametrilor tehnici ai echipamentelor emi!"toare
de cmpuri electrice #i magnetice variabile n timp #i
cmpuri electromagnetice pn" la 300 GHz;
- la schimbarea construc!iei mijloacelor de protec!ie fa!"
de ac!iunea cmpurilor electrice #i magnetice variabile
n timp #i a cmpurilor electromagnetice pn" la 300
GHz.
Nu sunt necesare astfel de evalu"ri la locurile de munc" la care
echipamentele tehnice emi!"toare, conform specifica!iilor tehnice, au
puterea nominal" mic".

188
(3) nainte de evaluare se recomand" cunoa#terea
caracteristicilor surselor #i ale propag"rii radia!iilor, folosind informa!iile
date n specifica!iile tehnice ale surselor radiante:
- tipul #i puterea generatorului;
- frecven!ele purt"toare, frecven!ele armonice #i
caracteristicile de modulare;
- ciclurile de sarcin", m"rimea impulsului #i frecven!ele de
repetare ale impulsurilor;
- num"rul surselor inclusiv polarizarea;
- tipul, dimensiunile #i amplificarea antenei sau ale
elementelor radiante;
- curen!ii #i tensiunile n conductori;
- distan!a de la surs" la locul de m"surare;
- timpul de expunere;
- existen!a obiectelor absorbante sau de dispersie n
vecin"tatea locului de m"surare etc.
(4) Alegerea aparatului de m"surare trebuie s" fie f"cut" n
conformitate cu caracteristicile de emisie ale echipamentului tehnic, astfel
nct domeniul de operare al aparatului de m"surare s" acopere domeniul de
frecven!" al sursei de radia!ie.
(5) Aparatul de m"surare trebuie s" fie nso!it de un manual care
s" con!in" informa!ii complete #i precise att asupra performan!elor n
utilizare ct #i eventualele restric!ii de utilizare, de exemplu, cele referitoare
la m"sur"rile n cmp apropiat sau n prezen!a emisiilor multiple.
(6) Aparatele de m"surare trebuie s" respecte condi!iile cerute de
standardele interna!ionale n domeniu.
(7) Aparatul nu trebuie s" aib" nevoie de o surs" extern" de
alimentare cu energie #i trebuie s" fie bine ecranat. La aparat trebuie s" fie
indicate condi!iile pentru baterii. Este de dorit ca func!ionarea continu"
pentru cel pu!in 8 ore s" se fac" f"r" nlocuirea sau renc"rcarea bateriilor.
(8) Aparatul trebuie s" poat" fi dotat att cu sonde de cmp
electric ct #i cu sonde de cmp magnetic #i s" poat" m"sura valorile eficace
(valori rms) #i/sau valorile maxime ale fiec"rei componente a cmpului
atunci cnd m"sur"rile sunt necesar de realizat n cmpul, apropiat.
(9) Rezultatele m"sur"rilor nu trebuie s" fie afectate n mod
semnificativ prin:
- condi!iile de mediu, de ex. temperatur", umiditate etc.;
- a#ezarea aparatului de m"surare;
- interferen!a de cmp cauzat" de vecin"tatea persoanei care
face m"surarea, etc.

189
("0) Datele ob!inute n urma utiliz"rii aparatelor de m"surare
trebuie s" fie prezentate sub o form" adecvat" care s" permit" analiza lor
ulterioar".

Art.654. M"surile de protec!ie a angaja!ilor includ m"suri tehnice #i
organizatorice, programe de protec!ie a personalului #i supraveghere
medical".
M"surile tehnice includ alegerea #i dispunerea echipamentelor,
alegerea proceselor tehnologice, reducerea emisiilor nedorite de la
echipamentele tehnice surs" de cmpuri, folosirea mijloacelor de ecranare #i
a altor m"suri similare pentru a reduce expunerea la nivele ct mai mici, sub
nivelul men!ionat n anexa nr. 79.
M"surile organizatorice se refer" la limitarea accesului #i
utilizarea avertiz"rilor sonore #i luminoase #i trebuie s" fie utilizate
mpreun" cu m"surile tehnice.
M"surile de protec!ie a personalului prin echipamente de protec!ie
individual", cum este mbr"c"mintea de protec!ie, de#i sunt utile n anumite
condi!ii, trebuie considerate ca ultima m"sur" pentru asigurarea securit"!ii
angajatului.

Art.655. Angaja!ii trebuie s" fie informa!i n leg"tur" cu riscul pentru starea
de s"n"tate pe care l prezint" expunerea profesional" la cmpuri electrice #i
magnetice variabile n timp #i cmpuri electromagnetice de pn" la 300
GHz, mai ales atunci cnd expunerea dep"#e#te valoarea limit".

Art.656. (") Supravegherea st"rii de s"n"tate a angaja!ilor trebuie s" fie
efectuat" de c"tre un medic #i de fiecare dat" cnd acesta consider" c" este
necesar, de c"tre un medic specialist.
(2) Rezultatele supravegherii st"rii de s"n"tate trebuie p"strate
sub o form" corespunz"toare care s" permit" consultarea lor ulterioar".


CAPITOLUL XI

Presiunea atmosferic$ crescut$

Art.657. Prevenirea afect"rii st"rii de s"n"tate a personalului care lucreaz" n
condi!ii de presiune a aerului care dep"#e#te cu cel pu!in 0,1 bari presiunea
atmosferic" exterioar" (chesoane, pu!uri, scafandri etc.) se realizeaz" prin
m"suri generale #i individuale, responsabilitatea aplic"rii lor revenind

190
conduc"torului lucr"rilor respective.

Art.658. Persoanele admise s" lucreze n condi!ii de presiune atmosferic"
crescut" vor fi examinate obligatoriu la angajare #i periodic, pe baza
criteriilor stabilite de Ministerul S"n"t"!ii #i Familiei.
Se interzice participarea la lucr"ri n mediu cu presiune
atmosferic" crescut" a persoanelor cu afec!iuni sau st"ri organice ori
func!ionale care ar putea favoriza efecte negative generate de aceste
condi!ii.

Art.659. Aerul introdus n chesoane, n echipamentul scafandrului sau n
alte spa!ii unde se execut" lucr"ri n mediu cu presiune atmosferic" crescut",
va corespunde aerului proasp"t din punctul de vedere al con!inutului s"u
n oxigen #i nu va fi contaminat cu alte gaze, vapori sau aerosoli, ce ar putea
afecta starea de s"n"tate.

Art.660. Instala!iile de captare #i introducere a aerului n spa!iile de lucru,
conductele de aer, echipamentele de scafandru, precum #i alte instala!ii #i
utilaje aferente lucr"rilor n condi!ii de presiune atmosferic" crescut", vor fi
verificate periodic, asigurndu-se integritatea #i func!ionarea lor
corespunz"toare. n cazul constat"rii unor defec!iuni, se vor lua urgent
m"suri de remediere sau se va interzice utilizarea lor n condi!ii de presiune
atmosferic" crescut".

Art.66". Ecluzarea #i imersia scafandrului se vor face treptat, n func!ie de
presiunea la care se va lucra, asigurndu-se prevenirea unor efecte negative.

Art.662. n locurile de munc" cu presiune atmosferic" crescut" se vor
asigura condi!ii de microclimat #i iluminat corespunz"toare limitelor
stabilite la capitolele IV #i VI #i se vor lua m"suri pentru prevenirea
degaj"rii sau p"trunderii n mediul de lucru a unor noxe chimice, pulberi sau
factori fizici nocivi.
Art.663. n apropierea locurilor de munc" vor fi amenajate spa!ii destinate
odihnei, sp"l"rii, p"str"rii hainelor #i mbr"c"rii, avnd condi!ii
corespunz"toare.

Art.664. n timpul activit"!ii n condi!ii de presiune atmosferic" crescut",
ca #i n spa!iile anex", sunt interzise fumatul #i consumul de b"uturi
alcoolice.


191
Art.665. Dezecluzarea, ca #i imersia, trebuie efectuate ntr-o durat" de timp
suficient" elimin"rii prin pl"mni a azotului dizolvat n umorile #i !esuturile
organismului, pe baza unor tabele ntocmite cu acordul Ministerului
S"n"t"!ii #i Familiei, n func!ie de presiunea atmosferic" la care s-a lucrat.

Art.666. Ecluzarea #i dezecluzarea, ca #i imersia, se vor face numai sub
supravegherea unei persoane specializate, care r"spunde de respectarea
m"surilor de protec!ie stabilite.

Art.667. n situa!iile cnd se semnaleaz" fenomene negative n timpul
cre#terii presiunii atmosferice, al lucrului n presiune atmosferic" crescut"
sau la revenirea la presiunea normal", se vor lua imediat m"suri medicale
specifice de eliminare a fenomenelor respective, potrivit normelor stabilite
cu acordul Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art.668. Dac" suprapresiunea din camera de lucru atinge temporar 2 bari, sau
dac" se lucreaz" la o suprapresiune de peste 1,3 bari mai mult de 14 zile, se va
amenaja n zona respectiv" o barocamer" (campan" sanitar") pentru tratamentul
persoanelor suferinde ca urmare a decomprim"rii neadecvate.

Art.669. Unit"!ile care au lucr"ri n condi!ii de presiune atmosferic"
crescut" #i vor ntocmi regulamente proprii cuprinznd m"surile
organizatorice, tehnice #i medicale, necesare unor astfel de activit"!i n
condi!ii de siguran!". Aceste regulamente vor avea avizul, din punct de
vedere sanitar, al Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.
192

193

ANEXE


194193

ANEXA Nr. 1


TERMINOLOGIE

n sensul prezentelor norme urm!torii termeni se definesc astfel:

Accident de munc! (abreviere A.M.):
V!t!marea violent! a organismului, precum "i intoxica#ia acut!
profesional!, care au loc n timpul procesului de munc! sau n ndeplinirea
ndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridic! a contractului n baza
c!ruia se desf!"oar! activitatea "i care provoac! incapacitate temporar! de
munc! de cel pu#in 3 zile, invaliditate ori deces.

Accident major:
Accident de munc!, de regul! accident nuclear, incendiu sau
explozie, care determin! cre"terea brusc! "i masiv! a morbidit!#ii "i
mortalit!#ii colectivit!#ii umane situate n proxima vecin!tate a locului
accidentului "i/sau poluarea sever! a mediului nconjur!tor.

Acomodare n munc!:
Adaptare a unor func#ii ale organismului n concordan#! cu
schimb!rile produse n procesul de munc!.

Activitate care implic! agen"i chimici:
Orice proces de munc! n care sunt utiliza#i sau se inten#ioneaz!
utilizarea agen#ilor chimici, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea,
transportul, comercializarea "i tratarea lor sau din care rezult! agen#i
chimici.

Activitate periculoas!:
Activitate n cadrul c!reia se poate declan"a un accident de munc!
sau o boal! profesional!, prin specificul unora dintre actele implicate sau
printr-o realizare defectuoas! a acestora.

Adaptare a locului de munc!:
Organizare "i amenajare a locului de munc! n func#ie de cerin#ele
ergonomice, ndeosebi de igien! a muncii, de psihologie a muncii "i tehnice,
corespunz!tor condi#iilor fizice "i psihice ale executantului.


194

Adaptare n munc!:
Totalitate a modific!rilor morfofunc#ionale ale organismului uman
prin care se realizeaz! concordan#a ntre capacitatea de munc! a omului "i
cerin#ele muncii.

Adolescent:
Orice tn!r n vrst! de la 15 pn! la 18 ani care nu mai este supus
"colariz!rii impuse de legisla#ia na#ional!.

Agent biologic:
Microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic,
culturile celulare "i endoparazi#ii umani, care sunt susceptibile s! provoace
infec#ie, alergie sau intoxica#ie.

Agent cancerigen (carcinogen):
O substan#!, un preparat sau un procedeu, inclusiv substan#a sau
preparatul degajat n urma unui procedeu, care, prin inhalare, ingestie sau
penetrare cutanat!, poate produce apari#ia cancerului ori poate cre"te frecven#a
apari#iei acestuia.

Agent chimic:
Orice element sau compus chimic, singur sau n amestec, n stare
natural! sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca de"eu, din orice activitate,
indiferent dac! este sau nu produs inten#ionat "i este sau nu plasat pe pia#!.

Agent chimic periculos:
(#) Orice agent chimic care ndepline"te criteriile de clasificare a
substan#elor periculoase n concordan#! cu criteriile din actele normative n
vigoare, altele dect substan#ele care ndeplinesc numai criteriile de
clasificare ca periculoase pentru mediu.
(2) Orice agent chimic care ndepline"te criteriile de clasificare
ca preparat periculos conform actelor normative n vigoare, altele dect
acele preparate care ndeplinesc numai criteriile de clasificare ca periculoase
pentru mediu.
(3) Orice agent chimic care, chiar dac! nu ndepline"te criteriile
de clasificare ca periculos n conformitate cu alin. (1) "i (2), datorit!
propriet!#ilor fizico-chimice, chimice sau toxicologice "i a modului n care
este utilizat sau prezent la locul de munc! poate s! prezinte risc pentru
securitatea "i s!n!tatea angaja#ilor, incluznd orice agent chimic care
prezint! valori limit! de expunere profesional! conform anexei nr. 31.


195

Agent mutagen:
O substan#! sau un preparat care, prin inhalare, ingestie sau
penetrare cutanat!, poate cauza anomalii genetice ereditare ori poate cre"te
frecven#a apari#iei acestora.

Agent nociv:
Orice factor chimic, fizic sau biologic, prezent n procesul de
munc! "i care poate constitui un pericol pentru s!n!tatea angaja#ilor (Sin.:
Agent periculos, Nox!).

Alimenta"ie de protec"ie:
Alimenta#ie suplimentar! acordat! gratuit anumitor categorii de
angaja#i care lucreaz! n condi#ii precizate de efort sau de mediu, pentru a
completa m!surile de cre"tere a rezisten#ei nespecifice a organismului, cu
condi#ia ca noxele de la locul de munc! s! nu dep!"easc! limitele maxime
admise. Dac! noxele dep!"esc aceste limite, alimenta#ia respectiv! nu poate
ajuta la prevenirea unor mboln!viri.

Ambian"! de munc!:
Caracteristic! material!, moral!, psihic! sau social! a mediului de
munc!.

Amenajare a locului de munc!:
Structurare spa#ial! a locului de munc! dup! criterii ergonomice "i de
securitate a muncii, prin care se realizeaz! eliminarea sau reducerea posibilit!#ii
de contact periculos al angajatului cu echipamentele tehnice, materiile prime "i
materialele, adaptarea utilajului la datele antropometrice ale executantului,
asigurarea unei pozi#ii corecte de munc! etc., precum "i atenuarea sau
eliminarea riscurilor din mediul fizic de munc!.

Angajat:
Orice persoan! angajat! de c!tre un angajator, inclusiv ucenici,
elevi, studen#i n perioada efectu!rii practicii profesionale, cu excep#ia
personelor care desf!"oar! activit!#i casnice.

Angajat independent:
Orice persoan!, a c!rei activitate profesional! concur! la
realizarea lucr!rii.

Angajator:
Orice persoan! fizic! sau juridic! care este titulara raportului de

196

munc! cu angajatul "i n beneficiul c!reia este prestat! munca de c!tre
angajat "i care poart! responsabilitatea unit!#ii.

Atmosfer! exploziv!:
Amestec de aer n condi#ii atmosferice "i substan#e inflamabile
sub form! de gaze, vapori, cea#! sau pulbere n care, dup! aprindere, flac!ra
se extinde la ntregul amestec.

Atmosfer! poten"ial exploziv!:
Prin atmosfer! poten#ial exploziv! se n#elege o atmosfer! care
poate deveni exploziv! n urma condi#iilor locale "i opera#ionale.

Audit n domeniul securit!"ii $i s!n!t!"ii n munc!:
Proces sistematic de ob#inere a aprecierilor despre ac#iuni "i
evenimente de natura securit!#ii "i s!n!t!#ii n munc!, pentru a stabili gradul
de conformitate a aprecierilor cu criterii prestabilite, precum "i de
comunicare a rezultatelor c!tre cei interesa#i.

Autoritate competent!:
Organ de specialitate al administra#iei publice centrale "i locale
sau organismul, respectiv reprezentantul acestuia, abilitat ca, n exerci#iul
autorit!#ii de stat, s! ia m!suri obligatorii "i s! adopte reglement!ri n
domeniul s!u de competen#!.

Beneficiar:
Orice persoan! fizic! sau juridic! pentru care se execut! lucrarea.

Bioxid de siliciu (SiO
2
) liber cristalin (pulbere total!):
Se determin! fizico-chimic din pulberea re#inut! pe filtru de esteri
de celuloz!, n urma aspir!rii unui volum de aer la nivelul respirator al
angajatului. Pentru pulberea respirabil!, determinarea se face pe filtru, cu
ajutorul unui dispozitiv numit ciclon.

Boal! profesional!:
Afec#iune care se produce ca urmare a exercit!rii unei meserii sau
profesiuni, cauzat! de agen#i nocivi fizici, chimici sau biologici,
caracteristici locului de munc!, precum "i de suprasolicitarea diferitelor
organe sau sisteme ale organismului n procesul de munc!.

Boal! legat! de profesiune:
Boal! cu determinare multifactorial!, la care unii factori determinan#i

197

sunt de natur! profesional!.

Cabinet de protec"ie a muncii:
Centru metodologic cu caracter permanent pentru efectuarea
instruirii "i propagandei de protec#ie a muncii la nivelul agen#ilor economici.

Calitate de protec"ie (din punctul de vedere al protec#iei muncii):
Proprietate a unui element de sistem de a nu genera factori de risc
de accidentare "i/sau mboln!vire profesional!.

Cauze ale accidentelor de munc! $i bolilor profesionale:
Factori (nsu"iri, st!ri, procese, fenomene, comportamente),
proprii elementelor componente ale sistemului de munc!, ce au provocat
accidentul sau boala profesional! "i care, nainte de producerea acestor
evenimente, erau prezen#i n sistem ca riscuri.

Cerin"e de securitate $i s!n!tate n munc!:
Condi#ii impuse elementelor sistemului de munc! (executant -
sarcin! de munc! - mijloc de produc#ie - mediu de munc!), stabilite prin
legi, norme, normative, standarde, documenta#ii tehnice "i instruc#iuni, n
vederea prevenirii accidentelor de munc! "i bolilor profesionale.

Compartiment de protec"ie a muncii:
Compartiment func#ional de specialitate n cadrul structurii
organizatorice desemnate prin lege a persoanelor juridice, care
fundamenteaz! deciziile privind activitatea de protec#ie a muncii "i are
atribu#ii specifice n realizarea acestora.

Condi"ii de munc!:
Totalitate a condi#iilor n care se desf!"oar! procesul de munc!:
tehnice (procedeele tehnice folosite n cadrul procesului, precum "i
caracteristicile tehnice ale mijloacelor de produc#ie), organizatorice
(ansamblul m!surilor aplicate de organizare a muncii "i a produc#iei) "i de
mediu (totalitatea caracteristicilor mediului fizic "i social n care se
desf!"oar! produc#ia).

Coordonator n materie de securitate $i s!n!tate pe durata
execu"iei lucr!rii:
Orice persoan! fizic! sau juridic! mputernicit! de c!tre
beneficiarul lucr!rii "i/sau de c!tre angajator cu execu#ia sarcinilor
men#ionate la art. 252 pe durata lucr!rii.

198

Cost al accidentelor de munc! $i al mboln!virilor
profesionale:
1. Expresie valoric! a consecin#elor accidentelor de munc! "i
bolilor profesionale.
2. Indicator economic ce reflect! toate efectele cuantificabile
ale accidentelor de munc!.

Culoare de securitate:
Culoare c!reia i se atribuie o semnifica#ie specific!, prestabilit!, n
cadrul semnaliz!rii de securitate, pentru a transmite mesaje de interdic#ie, de
avertizare, de obligare, de salvare sau de prim ajutor.

Cultur! celular!:
Rezultatul cre"terii in vitro a celulelor izolate din organisme
multicelulare.

Diminuarea capacit!"ii de munc!:
Reducere, par#ial! sau total!, a capacit!#ii individuale de munc!.

Distan"! de protec"ie:
Distan#a dintre p!r#ile active "i carcasa de protec#ie, ngr!dirile,
balustradele, barele de protec#ie sau zona de manipulare.

Distan"! de securitate:
Distan#! minim! admis! ntre executant "i sursa de risc, necesar!
pentru asigurarea securit!#ii acestuia.

Doz!:
1. M!rime fundamental! n sistemul rentgenologic de unit!#i
de m!sur! a efectelor biologice produse de radia#ii, care se exprim! prin
num!rul de perechi de ioni produ"i ntr-o anumit! mas! de aer de c!tre
radia#ia respectiv!. Unitatea de m!sur!: rentgen.
2. Cantitate determinat! dintr-o substan#!, dintr-o radia#ie etc., a
c!rei valoare depinde de efectul pe care trebuie s!-l produc!, utilizat! la
stabilirea concentra#iilor admise de noxe n mediul de munc!.

Echipament individual de lucru:
Echipament utilizat n procesul muncii pentru protejarea
mbr!c!mintei personale mpotriva uzurii "i murd!ririi excesive.


199

Echipament individual de protec"ie:
Totalitate a mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la
procesul de munc! pentru a fi protejat mpotriva ac#iunii factorilor de risc de
accidentare "i mboln!vire profesional!.

Echipament tehnic:
Ma"inile, utilajele, instala#iile, aparatura, dispozitivele, uneltele "i
alte mijloace asem!n!toare utilizate n procesul muncii; parte component! a
mijloacelor de produc#ie.
Not!: Termenul de echipament tehnic din prezentele norme are corespondent work
equipment sau quipement du travail n textul versiunilor englez!, respectiv francez! al
directivelor europene.

Evaluare:
Ac#iune de determinare a aspectelor cantitative ale unui sistem
analizat "i rezultatul ei.

Evaluare a riscului de accidentare $i mboln!vire profesional!:
Activitate prin care se identific! factorii de risc de accidentare
"i/sau mboln!vire profesional! "i se determin! nivelul de risc.

Evaluare a securit!"ii muncii:
Activitate prin care se estimeaz!, valoric sau procentual,
dimensiunea securit!#ii muncii ntr-un sistem de munc!; determinarea
nivelului de securitate.

Executant:
Angajatul care realizeaz! sarcina de munc!.

Factori de risc de accidentare $i/sau mboln!vire profesional!:
nsu"iri, st!ri, procese, fenomene, comportamente proprii
elementelor implicate n procesul de munc! "i care pot provoca accidente de
munc! sau mboln!viri profesionale; cauze poten#iale ale accidentelor de
munc! "i bolilor profesionale.

Femeie angajat! care al!pteaz!:
Orice femeie angajat! care al!pteaz! "i care "i informeaz!
patronul asupra st!rii sale.

Femeie angajat! gravid!:
Orice femeie angajat! gravid! "i care "i informeaz! patronul

200

asupra st!rii sale.

Femeie angajat! l!uz!:
Orice femeie angajat! care a n!scut de curnd "i care "i
informeaz! patronul asupra st!rii sale.

Fiabilitate:
Calitate a unui produs, serviciu sau sistem de a fi utilizat sau de a
func#iona f!r! defec#iuni un interval de timp determinat, corespunz!tor
scopului pentru care a fost conceput.

Fi$! de evaluare a riscurilor:
Document centralizator al tuturor opera#iilor de identificare "i
evaluare a riscurilor de accidentare "i mboln!vire profesional! prin care se
finalizeaz! aplicarea metodei de evaluare a riscurilor de accidentare "i
mboln!vire profesional! pe loc de munc!.

Formare:
Ac#iune de a preg!ti, instrui, educa "i rezultatul ei.

Frac"ii de pulberi (sau fibre):
1. Frac#ia inhalabil! de pulberi (fibre) care corespunde frac#iei total
inspirabile "i reprezint! cantitatea de pulberi (fibre) cu risc pentru s!n!tate
atunci cnd acestea sunt re#inute oriunde n aparatul respirator.
2. Frac#ia respirabil! de pulberi (fibre) reprezint! cantitatea de
pulberi (fibre) cu risc pentru s!n!tate atunci cnd sunt re#inute la nivel
alveolar. Frac#ia respirabil! de pulberi (fibre) cuprinde particule cu
diametrul mai mic de 10 m.
Valorile limit! admisibile pentru pulberi sunt prezentate n
anexa nr. 32.

Func"ie de protec"ie:
Func#ie realizat! de un mijloc de protec#ie prin care se combate
ac#iunea unui factor de risc de accidentare "i mboln!vire profesional!
asupra organismului uman sau numai se semnaleaz! prezen#a unui asemenea
factor de risc.

Func"ie de securitate:
Func#ie a unui echipament de munc!, a unui dispozitiv, mijloc de
protec#ie etc. prin care se asigur! eliminarea existen#ei factorilor de risc de
accidentare "i/sau mboln!vire profesional!.

201

Grup vulnerabil la risc: Grup de persoane departajat dup! criterii
de sex, vrst!, stare fizic! "i/sau fiziologic! "i care ndeplinesc condi#ia
specificat! pentru persoanele vulnerabile (de exemplu, grupuri vulnerabile
la risc pot fi femeile, tinerii, persoanele handicapate etc.).

Instala"ii tehnico-utilitare:
Prin instala#ii tehnico-utilitare se n#eleg instala#iile electrice, de
ventila#ie, de iluminat "i PSI aferente locurilor de munc!.

Instructaj de protec"ie a muncii:
M!sur! organizatoric! de protec#ie a muncii reprezentnd forma
legiferat! de instruire n domeniu la nivelul angajatorilor, avnd ca scop
asigurarea dobndirii de c!tre angaja#i a cuno"tin#elor de securitate a muncii.

Instruc"iuni proprii de securitate a muncii:
Colec#ie de prevederi de protec#ie a muncii elaborate de angajator,
a c!ror sfer! de aplicare "i obligativitate este limitat! la unitatea emitent! "i
care detaliaz! "i particularizeaz! toate reglement!rile din domeniul
securit!#ii "i s!n!t!#ii muncii la condi#iile concrete ale activit!#ii desf!"urate
de c!tre aceasta.

Loc de munc! (abreviere L.M.):
Zon! delimitat! n spa#iu, n func#ie de sarcina de munc!, nzestrat!
cu mijloace de munc! (utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier etc.) "i
obiecte ale muncii necesare (materii prime, materiale, semifabricate etc.),
organizat n vederea realiz!rii unei opera#ii, lucr!ri sau pentru ndeplinirea unei
func#ii, de c!tre unul sau mai mul#i executan#i cu preg!tirea "i ndemnarea
necesare, n condi#ii tehnice, organizatorice "i de protec#ie a muncii precizate.

Lucr!tor de noapte:
a) Angajatul care efectueaz! n perioada nocturn! cel pu#in 3 ore
din timpul s!u zilnic de lucru.
b) Angajatul susceptibil de a efectua n perioada nocturn! o
anumit! parte din timpul s!u anual de lucru.

Lucr!tor expus:
Orice angajat care se g!se"te n ntregime sau par#ial n zona
periculoas!.

Lucr!tor la videoterminale:
Angajatul care lucreaz! n mod curent cu un echipament cu

202

ecran de vizualizare.

Lucr!tor n schimburi:
Oricare angajat al c!rui program de munc! se nscrie n cadrul
programului n schimburi.

Management al securit!"ii $i s!n!t!"ii n munc!:
Component! a managementului general, care include structura
organizatoric!, activit!#ile de planificare, responsabilit!#ile, practicile,
procedurile, procesele "i resursele pentru elaborarea, implementarea,
realizarea "i revizuirea planului de securitate "i s!n!tate n munc!.

Manipularea manual! a maselor:
Manipularea manual! a maselor reprezint! orice opera#ii de
transport sau sus#inere a unei mase (ridicare, coborre, mpingere, tragere,
purtare sau deplasare), necesitnd efortul fizic al unuia sau mai multor
angaja#i "i putnd implica riscuri de accidentare "i de afectare a s!n!t!#ii (n
special afec#iuni dorso-lombare).

Materiale igienico-sanitare:
Materialele igienico-sanitare constituie mijloace de igien!
individual! utilizate pentru prevenirea mboln!virilor profesionale.

M!surare a noxelor la locul de munc!:
Ac#iune de determinare a nivelului sau concentra#iei noxelor la
locurile de munc!.
Mediu de munc!:
Component! a sistemului de munc! format! din totalitatea
condi#iilor fizice, chimice, biologice "i psihosociale n care executantul "i
desf!"oar! activitatea.

Microorganism:
O entitate microbiologic!, celular! sau nu, capabil! a se reproduce
sau transfera material genetic.

Mijloace de produc"ie:
Totalitatea mijloacelor de munc! (cl!diri, instala#ii, ma"ini, unelte,
mijloace de transport etc.) "i a obiectelor muncii (materii prime, produse
intermediare etc.) utilizate n procesul de produc#ie a bunurilor materiale.


203

Mijloace de protec"ie:
Mijloace prin intermediul c!rora se realizeaz! protec#ia colectiv!
sau individual! a angaja#ilor mpotriva riscurilor de accidentare "i
mboln!vire profesional!.

Munc! (lucru, activitate) n schimburi:
Orice mod de organizare a activit!#ii n echip!, potrivit c!ruia
angaja#ii sunt ocupa#i succesiv la un acela"i post de munc!, potrivit unui
anumit ritm, inclusiv ritm rotativ, "i care poate fi de tip continuu sau
discontinuu, antrennd pentru angajat necesitatea realiz!rii unei activit!#i n
intervale orare diferite n raport cu o perioad! dat! zilnic! sau s!pt!mnal!.

Munc! n program de noapte (perioad! nocturn!):
Munca prestat! ntre orele 22,00 - 06,00.

Nivel de risc de accidentare $i mboln!vire profesional!:
Indicator conven#ional ce exprim! sintetic "i cumulativ
dimensiunea riscurilor de accidentare "i mboln!vire profesional! existente
ntr-un sistem de munc! "i care se determin! n urma evalu!rii riscurilor de
accidentare "i mboln!vire profesional!.

Nivel de risc acceptabil:
Nivel de risc admis prin conven#iile sociale n materie de
securitate a muncii pentru desf!"urarea proceselor de munc!.

Nivel de securitate a muncii:
Indicator conven#ional ce exprim! global starea de securitate a
muncii ntr-un sistem de munc!, ce se poate determina indirect, prin stabilirea
nivelului de risc (fiind invers propor#ional cu acesta), sau direct, pe baza
evalu!rii securit!#ii sistemului de munc!.

Nocivitate:
Proprietate a unui factor de risc de a produce efect d!un!tor
asupra organismului uman, afectnd starea de s!n!tate a acestuia.

Nox!:
Agent fizic, chimic sau biologic cu ac#iune n mediul de munc!
asupra organismului uman, d!un!tor s!n!t!#ii; factor de risc de mboln!vire
profesional!.


204

Oboseal!:
Efecte ale solicit!rii executantului, locale sau generale,
nepatologice, reversibile dup! o recuperare corespunz!toare.

Operator:
Angajatul ns!rcinat cu utilizarea unui echipament tehnic.

Pericol datorat unui agent:
Reprezint! proprietatea intrinsec! a unui agent de a afecta negativ
starea de s!n!tate.

Pericol de accidentare $i mboln!vire profesional!:
Surs! a unei posibile leziuni sau afect!ri a s!n!t!#ii angaja#ilor n
timpul lucrului.

Perioad! de repaus:
Orice perioad! care nu apar#ine timpului de munc!.

Persoan! atestat!:
Persoan! ale c!rei competen#e ntr-un anumit domeniu au fost
confirmate oficial de c!tre un factor abilitat.

Persoan! calificat!:
Persoan! care posed! cuno"tin#ele "i experien#a necesare, atestate
printr-un act emis de o autoritate competent!, pentru executarea unei lucr!ri,
practicarea unei meserii etc.

Persoan! expus!:
Angajat care se afl! integral sau par#ial ntr-o zon! periculoas! din
punct de vedere al securit!#ii "i s!n!t!#ii n munc!.

Persoan! instruit! n domeniul securit!"ii $i s!n!t!"ii n
munc!:
Persoan! cu cuno"tin#e "i deprinderi necesare pentru evitarea
riscurilor de accidentare "i/sau mboln!vire profesional!.

Post de lucru (munc!):
1. Element al structurii organizatorice a unei unit!#i economico-
sociale ce const! n ansamblul obiectivelor, sarcinilor, autorit!#ii "i
responsabilit!#ilor care, n mod regulat, revin spre exercitare unui
component al unit!#ii (unui executant).

205

2. Loc pe care l ocup! operatorul unui echipament tehnic
(ma"in!, instala#ie, utilaj etc.) pe parcursul desf!"ur!rii procesului
tehnologic; un echipament poate s! aib! mai multe posturi de lucru.

Prevedere de securitate $i s!n!tate n munc!:
Indica#ie, dispozi#ie dintr-un act normativ etc., al c!rei scop este
prevenirea accidentelor de munc! "i a bolilor profesionale.

Prevenire a accidentelor de munc! $i a bolilor profesionale:
Ansamblu de procedee "i m!suri luate sau planificate la toate
stadiile de concepere, proiectare "i desf!"urare a proceselor de munc!, n
scopul elimin!rii sau diminu!rii riscurilor de accidentare "i mboln!vire
profesional!.

Prevenire intrinsec!:
M!sur! de securitate care const! n:
- a evita sau a reduce ct mai mult posibil pericolele, prin
alegerea corespunz!toare a caracteristicilor de proiectare;
- a limita expunerea la pericolele care nu pot fi evitate sau care
nu pot fi reduse suficient; aceasta se realizeaz! prin limitarea necesit!#ii de
interven#ie a operatorului n zonele periculoase.

Prim ajutor:
Totalitate a ac#iunilor ntreprinse imediat dup! producerea unui
accident, inclusiv de munc!, pn! la momentul interven#iei cadrelor
medicale de specialitate, cu scopul de a mpiedica periclitarea vindec!rii
bolnavului, fie prin apari#ia unor complica#ii ce ngreuneaz! actul terapeutic
ulterior, fie printr-o evolu#ie nefavorabil! urmat! de instalarea unor
infirmit!#i definitive sau de deces.

Proces de munc!:
Reprezint! succesiunea n timp "i n spa#iu a ac#iunilor conjugate
ale executantului "i mijloacelor de produc#ie n sistemul de munc!.

Protector:
Parte a unei ma"ini utilizat! special pentru a asigura protec#ia prin
intermediul unui obstacol fizic. n func#ie de construc#ia sa, un protector
poate fi denumit: carter, ap!r!toare, ecran, u"!, carcas! de protec#ie etc.

Protec"ie:
1. Ac#iune, act de ap!rare, de ocrotire (concret!) fa#! de un

206

pericol; ansamblu de m!suri (concrete, materializate) care protejeaz! "i
rezultatul lor.
2. Dispozitiv, sistem tehnic etc. care serve"te la protejare.

Protec"ie colectiv!:
Protec#ie prin care se previne sau se diminueaz! ac#iunea factorilor
de risc de accidentare "i mboln!vire profesional! asupra a doi sau mai mul#i
angaja#i.

Protec"ie individual!:
Protec#ie prin care se previne sau se diminueaz! ac#iunea factorilor de
risc de accidentare "i mboln!vire profesional! asupra unei singure persoane.

Protec"ie integrat!:
Modalitate de prevenire a accidentelor "i bolilor profesionale
constnd n prevederea tuturor m!surilor de protec#ie a muncii n
exclusivitate n faza de concep#ie a unei tehnologii, instala#ii, ma"ini etc.

Protec"ie intrinsec!:
Modalitate de prevenire a accidentelor "i mboln!virilor profesionale
prin m!suri de prevenire tehnice, respectiv prin ac#iunea asupra formei, a"ez!rii,
modului de montaj, principiului de func#ionare sau de construc#ie a unei
instala#ii, ma"ini, dispozitiv etc., f!r! a ad!uga elemente concepute special
pentru realizarea securit!#ii "i s!n!t!#ii n munc!.

Reprezentant al angaja"ilor cu atribu"ii speciale pentru
securitatea $i s!n!tatea angaja"ilor:
Orice persoan! aleas!, selec#ionat! sau desemnat! s! reprezinte
angaja#ii acolo unde se ridic! probleme referitoare la protec#ia securit!#ii "i
s!n!t!#ii angaja#ilor n timpul lucrului.

Risc datorat agen"ilor periculo$i:
Reprezint! probabilitatea ca un agent periculos s! afecteze negativ
starea de s!n!tate n condi#iile utiliz!rii lui "i/sau expunerii la acesta.

Risc de accidentare $i mboln!vire profesional!:
Combina#ie ntre probabilitatea "i gravitatea unei posibile leziuni sau
afect!ri a s!n!t!#ii ntr-o situa#ie periculoas!.

Sarcin! de munc!:
Totalitate a ac#iunilor care trebuie efectuate de executant prin

207

intermediul mijloacelor de produc#ie pentru a realiza scopul sistemului de munc!.

Securitate tehnic!:
Stare a echipamentelor tehnice implicate n procesul de produc#ie
n care este exclus! ac#iunea factorilor de risc proprii mijloacelor de munc!
asupra executantului.

Semnalizare de securitate $i/sau s!n!tate
Semnalizarea care, raportat! la un obiect, o activitate sau o situa#ie
determinat!, furnizeaz! o indica#ie sau o cerin#! referitoare la securitatea
"i/sau s!n!tatea persoanelor la locul de munc! "i care se realizeaz!, dup!
caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau
acustic, al unei comunic!ri verbale sau al unui gest-semnal.

Sistem de certificare a calit!"ii din punctul de vedere al
securit!"ii muncii:
Sistem constituit legal din organisme de certificare, cu centre "i
filiale de certificare, respectiv laboratoare de ncerc!ri, care are rolul de a aplica
reglement!rile legale referitoare la certificarea calit!#ii din punctul de vedere al
securit!#ii muncii a echipamentelor tehnice, de protec#ie individual! "i de lucru.

Sistem de munc!:
Ansamblu constituit de unul sau mai mul#i executan#i "i mijloace de
produc#ie care, avnd un scop de realizat, interac#ioneaz! pe baza unui circuit
informa#ional, n anumite condi#ii ale mediului de munc!.

Situa"ie periculoas!:
Orice situa#ie n care o persoan! este expus! unui sau mai multor
pericole de accidentare "i mboln!vire profesional!, capabil(e) s! genereze
risc de accidentare "i/sau mboln!vire.

Solicitare (a omului n munc!):
Mobilizare a func#iilor "i capacit!#ilor fizice "i psihofiziologice ca
efect al ac#iunii cerin#elor externe asupra executantului, n func#ie de nivelul
capacit!#ii sale de munc!.

Supraveghere a s!n!t!"ii:
Supraveghere n scopul determin!rii st!rii de s!n!tate a unui angajat n
urma expunerii la factorii de risc specifici procesului de munc!.


208

Timp de munc!:
ntreaga perioad! n care angajatul se afl! la munc!, la dispozi#ia
angajatorului "i n exercitarea activit!#ii sau a func#iei sale, n conformitate
cu prevederile legislative n vigoare.

Tn!r:
Orice persoan! n vrst! de pn! la 18 ani vizat! de art. 180, alin. (1).

Utilizare a echipamentului tehnic:
Orice activitate care implic! un echipament tehnic, cum ar fi
pornirea, ct "i oprirea sa, func#ionarea, transportarea, repararea,
transformarea, ntre#inerea, inclusiv cur!#area lui.

Valoare-limit! pentru agent cancerigen $i mutagen:
Dac! nu se specific! altfel, limita mediei ponderate n timp a
concentra#iei agentului cancerigen sau mutagen n aer la nivelul respirator
al angajatului n raport cu timpul, pe o perioad! specificat! (8 ore sau
termen scurt - maximum 15 minute).

Valoare limit! biologic! a unui agent chimic:
Concentra#ia limit! a agentului n mediul biologic corespunz!tor,
a metabolitului lui sau a indicatorului de efect. Valorile limit! biologice ale
agen#ilor chimici sunt prezentate n anexa nr. 33.

Valoare limit! de expunere profesional! pentru agen"i chimici:
Dac! nu se specific! altfel, reprezint! valoarea limit! a mediei
ponderate cu timpul, pe o perioad! specificat! (8 ore sau termen scurt -
maximum 15 min), a concentra#iei agentului chimic n aer, n zona de respira#ie
a angajatului. Valorile limit! de expunere profesional! pentru agen#ii chimici
sunt prezentate n anexele nr. 31 "i 32.

Zon! de securitate:
Zon! n care este exclus! producerea accidentelor "i/sau bolilor
profesionale pentru executantul unei sarcini de munc!.

Zon! periculoas!:
Spa#iu n care se desf!"oar! o activitate periculoas!. n particular,
orice zon! din interiorul "i/sau mprejurul unui echipament tehnic n care o
persoan! este expus! unui risc pentru securitatea sau s!n!tatea sa.

209

ANEXA Nr. 2

TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE
OBLIGATORIE

Neoplazii

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
1. Neoplasm hepatic "i al ductelor biliare
intrahepatice:
Angiosarcom hepatic
Clorura de vinil monomer
Pulberi de lemn (esen#e tari)
Compu"i de crom (VI)
2. Neoplasm al cavit!#ii nazale

Compu"i de nichel
3. Neoplasm laringian Azbest
Azbest
Arsen "i compu"ii s!i
Crom (VI) "i compu"ii s!i
Compu"i de nichel
Produ"i de dezintegrare ai radonului
Dioxid de siliciu liber cristalin
Funingine (hidrocarburi aromatice)
Bisclormetileter
Beriliu
4. Neoplasm bron"ic "i pulmonar
Cadmiu
5. Neoplasm osos "i al cartilajului articular
al membrelor "i cu alte localiz!ri
Radia#ii ionizante
Arsen 6. Neoplasme ale pielii : carcinom cu celule
scuamoase Produ"i de gazeificare a c!rbunelui, uleiuri
minerale
7. Mezoteliom :
Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal
Azbest
8. Neoplasm al vezicii urinare Amine aromatice
Radia#ii ionizante 9. Leucemii :
Leucemia limfoid!
Leucemia mieloid!
Alte leucemii cu celule specifice


Benzen

Boli de snge non-maligne

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
Hidrogen arseniat (arsin!)
Naftalin!
Butil de staniu
10.

Anemie hemolitic! dobndit!
Trinitrotoluen
Benzen 11. Anemii aplastice
Radia#ii ionizante
12. Anemia secundar! Plumb

210

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
Benzen 13. Agranulocitoza
Radia#ii ionizante
14. Methemoglobinemie Amine aromatice "i nitrocompu"i

Afec"iuni psihice $i comportamentale

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
15. Sindrom posttraumatic Traumatisme craniene prin accident de munc!
16. Sindrom reactiv Situa#ii sau evenimente stresante

Boli ale sistemului nervos

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
17. Parkinsonism secundar Magneziu
18. Alte afec#iuni extrapiramidale "i tulbur!ri
de motilitate
Mercur "i compu"i
19. Mononeuropatia membrelor superioare:
Sindrom de tunel carpian
Leziuni ale nervului ulnar
Leziuni ale nervului radial
Mi"c!ri repetitive
Vibra#ii
Pozi#ii extreme ale ncheieturii minii
(n special asocierea acestor factori de risc)
Arsen "i compu"i
Acrilamida
Sulfur! de carbon
Etilen oxid, N-hexan, Metil N- butil cetona
Plumb
Mercur
Compu"i organofosforici
20. Polineuropatie cauzat! de agen#i toxici
Radia#ii
21 Polineuropatie Vibra#ii (ex. mn!)
Plumb
Mercur
22. Encefalopatia toxic!
Solven#i organici

Boli ale ochiului $i anexelor

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
23. Conjunctivite Alergeni "i iritan#i profesionali
24. Cheratite Radia#ii UV
Microunde
Radia#ii ionizante
Radia#ii infraro"ii
Trinitrotoluen
Naftalina
Dinitrofenol, dinitrocrezol
25.
Cataracte

Etilen oxid

211

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
26. Nistagmus Iluminat inadecvat
27. Astenopie acomodativ!, agravarea miopiei
preexistente
Suprasolicit!ri vizuale

Boli ale urechii

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
28. Hipoacuzie, surditate Zgomot peste LMA
Substan#e chimice ototoxice

Boli ale sistemului circulator

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
29. Sindrom Raynaud Vibra#ii cu ac#iune la nivelul membrelor
superioare
30. Varice ale membrelor inferioare Ortostatism prelungit
31. Tromboflebit! de efort a membrelor
superioare
Efort cu mi"c!ri ample ale membrelor
superioare

Boli ale sistemului respirator

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
32. Pneumoconioza minerului la c!rbune Pulberi de c!rbune
33. Azbestoza Azbest
34. Silicoz!, silicotuberculoz! Bioxid de siliciu liber cristalin
35. Alte pneumoconioze Talc, caolin, polivin!, mic!, nefelin! - apatit!,
perlit, bariu "i fibre minerale artificiale
36. Aluminoz! pulmonar! Aluminiu
37. Fibroz! pulmonar! Gaze "i vapori iritan#i
38. Berilioz! Beriliu
39. Sideroz! Pulberi de fier
40. Stanoz! Pulberi "i fumuri de staniu
41. Pneumoconioze cauzate de alte pulberi
anorganice
Pulberi anorganice mixte
42. Afec#iuni pulmonare benigne: pleurezie
benign!, atelectazii rotunde, pl!ci pleurale
Azbest
43. Pneumonii intersti#iale Metale grele
44. Rinite alergice Alergeni profesionali
45. Astm bron"ic alergic "i astm bron"ic non-
alergic (prin mecanism iritativ)
Alergeni "i iritan#i respiratori profesionali
46. Bisinoz! Bumbac, in, cnep!
47. Boli respiratorii cronice nespecifice prin
expunere la pulberi organice
Cereale, tutun, dejec#ii de animale
48. Bronhoalveolit! alergic! extrinsec! Fn muceg!it, bagas!, dejec#ii de animale,
mal#, ciuperci etc.


212

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
49. Pneumopatia cauzat! de sisteme de aer
condi#ionat "i de umidifiere a aerului
Agen#i vehicula#i prin sistemele de aer
condi#ionat "i de umidifiere a aerului
50. Inflama#ia acut! "i cronic! a c!ilor aerifere
superioare
Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
51. Bron"it! acut! "i cronic! Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
52. Pneumonia chimic! Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
53. Edemul pulmonar acut Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
54. Emfizem pulmonar, bron"iolit!, fibroz!
pulmonar!
Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
55. Ulcer nazal "i perfora#ia septului nazal Crom
Arsen "i compu"i

Bolile ficatului

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
56. Hepatite toxice Substan#e chimice hepatotoxice

Boli ale pielii $i "esutului subcutanat

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
57 Dermit! alergic! de contact Antibiotice, conservan#i, arbori "i plante,
antiseptice, cauciuc, vopsele, adezivi, metale,
cosmetice, al#i agen#i
58 Dermit! iritativ! de contact S!punuri, detergen#i, solven#i, uleiuri "i
lubrifian#i, produse petroliere, acizi, baze,
ciment, s!ruri metalice, zgura "i vata de
sticl!, al#i agen#i
59 Dermit! de contact mixt! (alergic! "i
iritativ!)
Antibiotice, conservan#i, arbori "i plante,
antiseptice, cauciuc, vopsele, adezivi, metale,
s!ruri metalice, cosmetice, s!punuri,
detergen#i, solven#i, uleiuri "i lubrifian#i,
produse petroliere, acizi, baze, ciment, zgur!
"i vat! de sticl!, al#i agen#i
60 Urticarie Latex (cauciuc natural)
Produse alimentare (f!in!, fructe, legume etc.)
Epitelii animale
Temperaturi extreme

Boli ale sistemului osteo-musculo-articular $i ale "esutului conjunctiv

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
61 Sinovite "i tenosinovite
62 Bursite
63 Epicondilite
Mi"c!ri repetitive
Pozi#ii extreme, for#ate, ale articula#iilor
Suprasolicitare "i presiuni prelungite asupra
articula#iilor
Suprancordarea "i traumatizarea
articula#iilor

213

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
64 Artroze cronice, periartrite Mi"c!ri repetitive
Pozi#ii extreme, for#ate, ale articula#iilor
Suprasolicitare "i presiuni prelungite asupra
articula#iilor
Suprancordarea "i traumatizarea
articula#iilor
Vibra#ii
Microclimat nefavorabil

Boli ale aparatului urinar

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
65 Nefropatie toxic! acut! "i cronic! Metale grele "i hidrocarburi alifatice
halogenate

Intoxica"ii acute, subacute $i cronice profesionale $i consecin"ele lor

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
66 Intoxica#ii acute, subacute "i cronice
profesionale "i consecin#ele lor
Expunerea profesional! la agen#i chimici

Boli profesionale cauzate de expunerea la agen"i fizici

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
67 $oc caloric, colaps caloric, crampe
calorice
Microclimat cald
68 Hipotermie, deger!turi Microclimat rece
69 mboln!viri datorate compresiunilor sau
decompresiunilor
Presiuni atmosferice crescute sau sc!zute
70 Boala de vibra#ii:
Sindrom osteo-musculo-articular
Sindrom digestiv
Sindrom Raynaud
Sindrom nervos
Vibra#ii
71 Boala de iradiere (sindrom acut de
iradiere)
Radia#ii ionizante
72 Sindroame neuro-cardio-vasculare "i
endocrine
Cmpuri electrice "i magnetice
Radia#ii electromagnetice neionizante din
banda microunde "i radiofrecven#!

Boli infec"ioase $i parazitare

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
73 Boli infec#ioase "i parazitare Agen#i biologici clasifica#i n prezentele
norme la anexa nr. 38

214

ANEXA Nr. 3


BOLILE LEGATE DE PROFESIE &I PRINCIPALELE LOR
CAUZE POTEN'IALE

Nr.
crt.
BOLI LEGATE DE
PROFESIE
FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
1. Hipertensiunea arterial! Zgomot
Vibra#ii
Temperatur! "i radia#ii calorice crescute
Distres etc.
2. Cardiopatia ischemic! Solicit!ri fizice "i psihice crescute
3. Afec#iuni respiratorii cronice
nespecifice
Pulberi
Gaze iritante etc.
4. Afec#iuni digestive Temperatur! ridicat!
Zgomot
Noxe chimice etc.
5. Afec#iuni osteo-musculo-
articulare (lombalgii,
cervico-scapulalgii etc.)
Microclimat nefavorabil
Vibra#ii
Efort fizic crescut
Postur! incomod!
Efect traumatic mecanic etc.
6. Nevroze "i alte afec#iuni
neuropsihice
Zgomot
Vibra#ii
Distres
Noxe chimice etc.


215

ANEXA Nr. 4


SOLICITARE PENTRU EXAMENUL MEDICAL DE ANGAJARE

Subsemnatul (Nume "i prenume) .............................................................
angajator la ntreprinderea/societatea comercial!/unitatea .........................
.....................................................................................................................
adresa ..........................................................................................................
.....................................................................................................................

SOLICIT:

examenul medical de angajare, conform legisla#iei de s!n!tate "i securitate
n munc! n vigoare pentru:
Domnul/Doamna ......................................................................................
n!scut la: ................................................CNP: ..........................................
avnd profesia de "i care
urmeaz! a fi angajat n func#ia
la locul de munc!: ......................................................................................
din sec#ia (atelier, compartiment etc.).........................................................
....................................................................................................................

Persoana examinat! urmeaz! s! efectueze activitatea profesional! la un loc
de munc! ce prezint! riscurile profesionale detaliate n Fi$a de expunere la
riscuri profesionale, anexat! prezentei cereri.
Data Semn!tura "i "tampila


216

ANEXA Nr. 5
Unitatea: .. Subunitatea: ..
Adresa: Adresa: .
Telefon: .. Telefon: ....

FI&A DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE
Denumirea postului: .............................................................................................................

Navet!: da cte ore/zi? nu
Descrierea activit!"ii: (n echip!: da nu
Nr. ore/zi Nr. schimburi de lucru Pauze organizate sau nu / Band! rulant!
%Risc de: infectare / electrocutare / necare / asfixiere / blocare / microtraumatisme
repetate / lovire mu"c!tur! / zgriere / strivire / t!iere / n#epare / mpu"care /
ardere / op!rire / degerare / mi"c!ri repetitive
%Alte riscuri: .................................................................................................................
Descrierea spa"iului de lucru: %Dimensiuni nc!pere: L l h m
%Suprafa"! de lucru: vertical! orizontal! oblic!
%Munc!: n spa#ii nchise / izolate / la n!l#ime / la altitudine / n mi"care / pe sol / n
aer / n spa#iu / pe ap! / sub ap! / ni"! / cabin! etan"! / aer liber altele:
Efort fizic: mic mediu mare foarte mare
Pozi"ie de lucru: ortostatic! a"ezat aplecat! mixt! / Pozi"ii for"ate: da nu
Gesturi profesionale:
Suprasolicit!ri osteo-musculo-articulare: da nu Dac! da, ce articula!ii:
Manipulare greut!"i dac! da, preciza#i caracteristicile maselor manipulate:
Suprasolicit!ri: vizuale auditive stres neuropsihic

Agen"i chimici (enumera#i "i bifa#i caracteristicile lor)
*
< L.A. > L.A. Fp C P

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Agen"i biologici: ..............................................................................................................................
Pulberi profesionale: < L.A. > L.A. <L.A . > L.A.
........................................................ . ....................................................
........................................................ ......
Zgomot: < L.A. / > L.A. / Zgomote impulsive da /nu Vibra"ii mecanice: < L.A. / > L.A.


*
Legend!: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen/
P = P!trunde prin piele (se poate ata"a fi"ei un tabel separat!)

217

Microclimat:
%TEMPERATURA AERULUI: < L.A. / > L.A.
%PRESIUNEA ATMOSFERIC&:
%VARIA'II REPETATE DE TEMPERATUR&: da nu
%AL'I FACTORI:

Radia"ii: da nu Dac" da : Ionizante < L.A. > L.A. / Neionizante < L.A.
> L.A. Tipul: ................................................
Iluminat: natural artificial mixt / suficient insuficient
Mijloace de protec#ie colectiv!:
Mijloace de protec#ie individual!:
Echipament de lucru:
Anexe igienico-sanitare: vestiar chiuvet! WC du"
sal! de mese spa#iu de recreere

Altele: ..............................................................................................................................................
Observa"ii: Data complet!rii: ..................
Angajator:218

ANEXA Nr. 6

DOSAR MEDICAL nr.
pagina 1
Cabinetul de Medicina muncii
Unitate:
Adresa..............................................................................Tel.....................

NUME ......................................... PRENUME.........................................
SEX : M F VRSTADATA NA$TERII .................
CNP
ADRESA.
...
PROFESIA .......................................................................................................
FORMARE PROFESIONAL&.

RUTA PROFESIONAL&
LOC DE MUNC& PERIOADA PROFESIA/FUNC'IA NOXE


Activit!#i ndeplinite:

Boli profesionale da nu
Accidente de munc! da nu
Medic de familietel..
Declar pe propria r!spundere c! nu sunt n eviden#! cu epilepsie, boli psihice, boli
neurologice "i nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet:
.............................................................................................................................................
ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE
-
-
ANTECEDENTE PERSONALE : fiziologice "i patologice/vaccin!ri/droguri
-
-
-
Fumat :
Alcool :219

DOSAR MEDICAL nr.
pagina 2
EXAMEN CLINIC LA ANGAJARE
T= cm G= kg obezitate nu da gr.
1. tegumente "i mucoase
2. #esut celular subcutanat
3. sistem ganglionar
4. aparat locomotor
5. aparat respirator
6. aparat cardiovascular
TA / mmHg pedioase: varice:
AV /min
7. aparat digestiv
8. aparat urogenital
9. sistem nervos "i analizatori
a) acuitate vizual! : vedere cromatic! : vedere n relief :
b) voce tare : voce "optit! :
10. sistem endocrin
11. examene obligatorii :
VDRL RPA
12.Examene suplimentare :
ex.psihologic ex.psihiatric ex.oftalmologic ex.ORL
ex.ginecologic ex.neurologic ex.dermatologicConcluzii examen clinic:
s!n!tos clinic n momentul examin!rii
diagnostic "i recomand!ri :
AVIZ MEDICAL :

APT pentru exercitarea profesiei/func#iei de
APT CONDI'IONAT
INAPT TEMPORAR
INAPT

Medic de medicina muncii,
Semn!tura/Parafa
Data


220

DOSAR MEDICAL nr.
pagina 3
EXAMEN CLINIC CONTROL MEDICAL PERIODIC
T= cm G= kg obezitate nu da gr.
1. tegumente "i mucoase
2. #esut celular subcutanat
3. sistem ganglionar
4. aparat locomotor
5. aparat respirator
6. aparat cardiovascular

TA / mmHg pedioase: varice:

AV /min
7. aparat digestiv
8. aparat urogenital
9. sistem nervos "i analizori
a) acuitate vizual! : vedere cromatic! : vedere n relief :
b) voce tare : voce "optit! :
10. sistem endocrin
11. examene obligatorii :
VDRL RPA
12. Examene suplimentare :
ex.psihologic ex.psihiatric ex.oftalmologic ex.ORL
ex.ginecologic ex.neurologic ex.dermatologicConcluzii examen clinic:
s!n!tos clinic n momentul examin!rii
diagnostic "i recomand!ri :
AVIZ MEDICAL :

APT pentru exercitarea profesiei/func#iei de...
APT CONDI'IONAT
INAPT TEMPORAR
INAPT

Medic de medicina muncii,
Semn!tura/Parafa
Data


221

ANEXA Nr. 7

EXAMENUL MEDICAL LA ANGAJARE &I
CONTROLUL MEDICAL PERIODIC

Examenul medical la angajare:

a) La acest punct este men#ionat! obligativitatea efectu!rii examenului
clinic "i a examenelor paraclinice, care se efectueaz! conform datelor din
Dosarul medical, pentru to#i angaja#ii.

b) La acest punct se includ examenele clinice "i/sau paraclinice c!rora, n
func#ie de agentul la care este expus, situa#ia special! de munc! sau
profesiune, trebuie s! li se acorde o aten#ie deosebit! (examin!ri #intite) ori
acele examene clinice sau paraclinice care nu sunt men#ionate n Dosarul
medical "i care trebuie efectuate.

c) La acest punct se includ contraindica#iile medicale care determin!
inaptitudinea pentru locul de munc! sau profesia/func#ia respectiv!.
De men#ionat c! aceste contraindica#ii medicale sunt relative. Aceasta
implic! aprecierea corect!, pe de o parte, a gravit!#ii unei boli trecute pe
lista de contraindica#ii, iar pe de alt! parte, a factorilor nocivi profesionali.

Controlul medical periodic:

a) La acest punct sunt trecute examenul clinic complet (cu aten#ie
deosebit! pe anumite aparate "i sisteme), examenele complementare clinice
"i paraclinice de efectuat n func#ie de factorul nociv profesional la care este
expus angajatul respectiv, profesia/func#ia sau locul s!u de munc! "i, n
dreptul fiec!rei examin!ri, intervalul de timp la care trebuie s! se efectueze
controlul medical periodic.

b) La acest punct este trecut! durata minim! de expunere la factorul
nociv respectiv care impune efectuarea controlului medical periodic.
Aceast! durat! poate fi continu! sau discontinu! (prin nsumare) "i se
calculeaz! n intervalul dintre dou! controale medicale periodice.


222

Observa"ii:

- Bolile acute, pn! la vindecarea lor, constituie contraindica#ii
absolute.

- Examenele la care este trecut n parantez! specialist vor fi efectuate
de medicul specialist n domeniu pentru precizarea diagnosticului de
specialitate, screeningul fiind responsabilitatea medicului de medicina
muncii. n celelalte cazuri, examin!rile clinice vor fi efectuate de medicul de
medicina muncii.

- Controlul medical periodic (con#innd examene medicale clinice sau
paraclinice) se poate efectua "i la intervale mai scurte dect cele men#ionate
n fi"e, dac! acest lucru este prev!zut n contractul colectiv de munc! sau n
alte dispozi#ii n acest sens, cu acordul angajatorului "i al reprezentan#ilor
angaja#ilor "i la indica#ia medicului de medicina muncii.

- La angajarea n munc! precum "i cu ocazia controlului medical
periodic al persoanelor care concur! la siguran#a circula#iei din sectorul
transporturi feroviare, navale "i aeriene, al conduc!torilor auto, precum "i al
altor categorii de salaria#i care desf!"oar! activit!#i specifice, se vor efectua
"i examin!rile stabilite prin reglement!ri speciale, pentru a constata dac!
starea s!n!t!#ii le permite s! ndeplineasc! activitatea care li se
ncredin#eaz!.

- n func#ie de situa#ia epidemiologic! local!, direc#iile de s!n!tate
public! teritoriale vor stabili att completarea examenelor medicale ct "i
modificarea ritmului acestora n cadrul controalelor medicale periodice, n
fiecare an calendaristic.

- Vaccin!ri:
( pentru personalul medical superior "i mediu se indic! vaccinarea
mpotriva hepatitei B conform calendarului de vaccin!ri;
( pentru personalul din sistemele de aprovizionare cu ap! este
obligatorie vaccinarea antihepatit! A "i antitifoidic!;
( pentru personalul de la ecarisaj este obligatorie vaccinarea
antirabic!;
( pentru personalul din serviciile de salubritate se recomand!
vaccinarea antitifoidic!.
( pentru personalul expus la traumatisme cu risc de contaminare se
recomand! vaccinare antitetanic!.

223

- Pentru angaja#ii expu"i la radia#ii ionizante se va respecta legisla#ia n
vigoare care reglementeaz! domeniul activit!#ilor nucleare.

- Con#inutul fi"elor se va revizui periodic de Institutul de S!n!tate
Public! Bucure"ti.


Prescurt!ri:

ECG = electrocardiografie
EEG = electroencefalogram!
EMG = electromiografie
PFV = probe func#ionale ventilatorii
RPA = radiografie pulmonar! postero-anterioar!
RPS = radiografie pulmonar! standard


224

AGEN'I CHIMICI

Fi"a 1. ACID ACRILIC, ACRILA'I (MONOMERI), METILMETA-
ACRILAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice
(inclusiv astmul bron"ic) (n
func#ie de rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 2. ACID CIANHIDRIC $I COMPU$I CIANICI, CU EXCEP'IA
CIANAMIDEI CALCICE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - ECG
- hemogram!
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli sau deforma#ii care mpiedic!
purtarea m!"tii
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- anemie
- boli ale aparatului cardiovascular
- etilism cronic
- anosmie
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- tiociana#i n snge "i/sau urin!, la
sfr"itul schimbului de lucru - anual
- hemogram! - anual
- ECG - anual
b) 1 zi
225

Fi"a 3. ACIZI ORGANICI $I DERIVA'I (ANHIDRE, LACTONE,
HALOGENURI ACIDE, NITRILI $I AMIDE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 4. ACRILAMID&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 30 zile

Fi"a 5. ACRILONITRIL $I METAACRILONITRIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- tiociana#i n snge "i/sau n urin! (la
sfr"itul schimbului de lucru) -
anual
- sumar de urin! - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual

226

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular

b) 30 zile

Fi"a 6. ALCOOL METILIC

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic (fund de ochi)
(specialist)
c) contraindica#ii:
- boli ale nervului optic "i/sau ale
retinei
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- etilism cronic
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare


Control medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
din 3 n 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 7. ALCOOLI (CU EXCEP'IA ALCOOLULUI METILIC)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram! pentru metilciclohexanol

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! pentru metilciclo-
hexanol - anual

227

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice pentru
alcoolul alilic (inclusiv astmul
bron"ic) (n func#ie de rezultatele
PFV)
- dermatoze
- leucopenii pentru metilcilohexanol

b) 30 zile

Fi"a 8. ALDEHIDE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


Fi"a 9. AMINE ALIFATICE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani

228

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

b) 30 zile

Fi"a 10. AMINE AROMATICE CARCINOGENE (BENZIDIN&, )- $I *-
NAFTILAMIN&, AURAMIN&, 4-AMINODIFENIL, 2-ACETIL-AMINO-
FLUOREN, DIMETILAMINOAZOBENZEN, AMINOAZOTOLUEN etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - sumar de urin!, urobilinogen
- creatinin! n snge
- hemogram!
c) contraindica#ii:
- cistite
- infec#ii urinare acute sau cronice
- litiaz! renal!, nefropatii cronice
- anemie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- sumar de urin! (urobilinogen) -
anual
- lacticodehidrogenaz! urinar! - anual
- hemogram! - anual
- examen citologic al exfoliatului
vezical - la 10 ani de la angajare "i
apoi anual
b) 30 zile


Fi"a 11. AMONIAC

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 n 3 ani


229

(continuare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

b) 30 zile

Fi"a 12. ANHIDRIDA FTALIC&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 n 3 ani
b) 7 zile

Fi"a 13. ARSEN $I COMPU$II S&I NOCIVI (CU EXCEP'IA
HIDROGENULUI ARSENIAT)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- dozarea arsenului urinar - semestrial
b) 30 zile


230

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- anemie
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- dermatozeFi"a 14. BARIU (COMPU$I SOLUBILI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) ECG
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- cardiopatii cronice
- hipertensiune arterial!
- dermatoze
- ulcer gastric sau duodenal


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
b) 30 zile


Fi"a 15. BENZEN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- timp de sngerare, timp de coagulare
- testul Rumpell-Leede


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- testul Rumpell-Leede - semestrial
- hemogram! - semestrial
- timp de sngerare, timp de coagu-
lare - semestrial
231

(continuare)
c) contraindica#ii:
- afec#iuni hematologice
- sindrome hemoragipare
- hepatopatii cronice
- boli ale sistemului nervos central
- stomac operat


- fenoli urinari liberi "i totali la
sfr"itul schimbului de lucru -
semestrial
- sulfat index la sfr"itul schimbului
de lucru - semestrial
- acid S fenilmercapturic urinar -
semestrial
b) 7 zile


Fi"a 16. BENZOCHINONA $I PRODU$I DE OXIDARE AI
HIDROCHINONEI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: ochi, tegumente
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: tegumente, ochi)
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) 30 zile


Fi"a 17. BERILIU $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPA, PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - din 3 n 3 ani
- PFV - semestrial
- dozarea beriliului n urin! - anual
- test sensibilizare la beriliu - din 2 n
2 ani
b) 30 zile

232

Fi"a 18. BROM

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) tegumente, aparat respirator, PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
- colite cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 1 zi

Fi"a 19. CADMIU METALIC (PULBERI $I FUMURI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- sumar de urin!
- PFV
c) contraindica#ii:
- nefropatii cronice
- anemii (se va #ine seama de valorile
normale ale aparatului de
determinare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- emfizem pulmonar

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- sumar de urin! (incluznd proteina
sau *
2
microglobulina dac! medicul
de medicina muncii consider!
necesar - test cu acid tricloracetic) -
anual
- cadmiurie - semestrial
- PFV - anual
b) 30 zile233

Fi"a 20. CARBAMA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) colinesteraza eritrocitar! sau seric!
(numai n cazurile cu expunere sever!)
c) contraindica#ii:
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice sau deforma#ii care
mpiedic! purtarea m!"tii de
protec#ie
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - s!pt!mnal
n timpul campaniei de lucru
- colinesteraza eritrocitar! sau seric!
n timpul campaniei de lucru, din 10
n 10 zile sau dup! o expunere
sever! accidental!
b) 1 zi

Fi"a 21. CETONE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, ochi
c) contraindica#ii: -


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea acetonei n urin!
(numai pentru aceton!) - anual
- metil etil cetona n urin! - anual
b) 30 zile


Fi"a 22. CHINONE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: ochi
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) 30 zile


234

Fi"a 23. CIANAMIDA CALCIC&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, aparat respirator,
etilism cronic
c) contraindica#ii:
- etilism cronic
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie tegumente, aparat respirator,
etilism cronic)
b) 30 zile


Fi"a 24. CLOR $I COMPU$I (N AFARA HIDROCARBURILOR
CLORURATE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL
- PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cardiace cronice
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 1 zi

Fi"a 25. CLORCIAN $I CLORURA DE CIANURIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - aten#ie: sistemul nervos central "i
periferic

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual


235

(continuare)
- PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular: arterioscleroz!,
boal! cardiac! ischemic!,
valvulopatii
- etilism cronic
- hepatopatii cronice
- dermatoze
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- tiociana#i n snge sau n urin! la
sfr"itul schimbului de lucru - anual
- hematocrit, hemoglobin! - anual
b) 1 zi

Fi"a 26. CLORURA DE VINIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - TGO, TGP, gama GT
- num!r!toare de trombocite
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- arteriopatii
- sindrom Raynaud, boala Raynaud
- sclerodermie
- dermatoze
- afec#iuni osoase difuze
- trombocitopenii


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- TGO, TGP, GT - anual
- num!r trombocite - anual
- radiografia minilor - la 5 ani de la
angajare "i apoi din 2 n 2 ani
- test presor la rece - anual
- fosfataz! alcalin! - anual
- sumar urin! (urobilinogen) - anual
- VSH - anual
b) 30 zile

236

Fi"a 27. COBALT (OXIZI, S&RURI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: aparat respirator
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli alergice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - din 2 n 2
ani
- determinarea cobaltului n urin! "i n
snge - anual
- test cutanat de sensibilizare la
cobalt - din 2 n 2 ani
b) 1 zi


Fi"a 28. CREOZOLI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- sumar urin! (urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- anemie
- hipertensiune arterial!
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) conform datelor din Dosarul medical
- examen ORL - anual
- hemogram! - anual
- examen sumar urin! (urobilinogen)-
anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 7 zile
237

Fi"a 29. CROM $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - aten#ie c!i aeriene superioare
(ulcera#ie, perfora#ie sept nazal
pentru cromul hexavalent)
- hermogram!
- PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- ulcer gastric "i duodenal
- colit! cronic!
- hepatopatii cronice
- anemii
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL inclusiv laringoscopic
(specialist) - la 3 ani de la angajare
"i apoi anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- cromurie - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani
de la angajare "i apoi din 3 n 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 30. CUPRU (FUMURI $I PULBERI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: aparat respirator
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, bronhopneumopatii
cronice (inclusiv astm bron"ic) (n
func#ie de rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - din 2 n 2 ani
- examen ORL (specialist) - din 2 n 2
ani
b) 1 zi

238

Fi"a 31. DECABORAN, PENTABORAN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - aten#ie: examenul sistemului nervos,
examinarea st!rii psihice
- TGO, TGP, gama GT
- sumar urin! (urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- boli organice ale sistemului nervos
central
- hepatopatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual, cu
aten#ie asupra sistemului nervos "i
st!rii psihice
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 7 zile


Fi"a 32. DIAZOMETAN, NITROZOMETIL, URETAN, NITROZOMETIL
UREE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 7 zile

239

Fi"a 33. DIBORAN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 7 zile


Fi"a 34. DIFENIL $I DERIVA'I (-METAN, -ETAN, -ETER),
DECALIN&, TETRALIN&, DIFENILOXID

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, aparat respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
- HTA


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: tegumente, aparat
respirator)
- ECG - anual
b) 7 zile


240

Fi"a 35. DIMETILFORMAMID&, DIMETIL ACETAMID&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- ulcer gastric "i/sau duodenal
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT (+ alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii) - anual
b) 7 zile

Fi"a 36. DIMETILNITROZAMIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT , alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual
b) 7 zile

Fi"a 37. DIMETILSULFAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii
- creatinina n snge
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual
- creatinina n snge - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
b) 7 zile

241

(continuare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- hepatopatii cronice
- nefropatii croniceFi"a 38. DINITROFENOL, DINITROCREZOL, DINITROBUTIL FENOL,
PENTACLOR FENOL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- astm bron"ic
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - din 2 n 2
ani
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 7 zile


Fi"a 39. DIOXAN (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- creatinina n snge
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- creatinina n snge - anual
- TGO, TGP, gama GT , alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual

242

(continuare)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

b) 7 zile

Fi"a 40. DIOXID DE SULF (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 41. ESTERI ORGANO-FOSFORICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - la fiecare 10
zile de la nceperea campaniei243

(continuare)
c) contraindica#ii:
- boli ale sistemului nervos central "i
periferic
- boli cronice care mpiedic! portul
m!"tii "i costumului de protec#ie
- dermatoze

- determinarea colinesterazei serice
sau eritrocitare - n timpul
campaniei de lucru, din 10 n 10
zile, sau dup! o expunere sever!
accidental!
b) 1 zi


Fi"a 42. ETERI $I DERIVA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- afec#iuni psihice inclusiv nevrozele
manifeste
- anemie
- litiaz! renal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- dozarea acidului oxalic n urin! -
anual
b) 7 zile

Fi"a 43. ETILENCLORHIDRINA, MONOCLORHIDRINA,
DICLORHIDRINA, EPICLORHIDRINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- PFV
- creatinina n snge
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- creatinina n snge - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual
b) 7 zile

244

(continuare)
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatozeFi"a 44. ETILENIMINA, PROPILENIMINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 7 zile


Fi"a 45. ETILENOXID

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile245

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- dermatoze


Fi"a 46. FENILHIDRAZINE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- timp de sngerare, timp de coagulare
- examen sumar de urin!
- creatinin! n snge
c) contraindica#ii:
- anemie
- trombocitopenii
- sindroame hemoragipare
- boli alergice
- nefropatii cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram!, reticulocite (cnd exist!
anemie) - anual
- timp de sngerare, timp de coagulare
- anual
- examen sumar de urin! - anual
- creatinin! n snge - anual
b) 7 zile

Fi"a 47. FENOLI, OMOLOGII LOR $I DERIVA'II HALOGENA'I AI
ACESTORA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - fenoli totali n urin!
- TGO, TGP, gama GT
- creatinin! sanguin!
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- bronhopneumopatii cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- fenoli totali urinari - anual
- glucuronii "i sulfoconjuga#ii
fenolului urinar - anual
- sulfat-indexul - anual
- pentru pentaclorfenol: dozarea
pentaclorfenolului n urin!

246

(continuare)
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- dermatoze
b) 7 zile

Fi"a 48. FLUOR $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea fluorului n urin! -
anual
- radiografia unui element al
scheletului: carp, bazin, coloan!
lombar! - la 5 ani de la angajare "i
apoi din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile

Fi"a 49. FLUOR ACETAT $I METILFLUORACETAT DE SODIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- miocardiopatii
- hipoparatiroidii
- hipocalcemii

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 1 zi


247

Fi"a 50. FOSFOR $I COMPU$II S&I ORGANICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin! (urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- hipertiroidie manifest!
- ulcer gastric "i duodenal, colit! cronic!
- stomatite ulcerative
- osteopatii cronice, leziuni ale
mandibulei


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- examen sumar de urin! - anual
- TGO, TGP, gama GT - semestrial
- creatinin! sanguin! semestrial
- examen stomatologic (specialist) -
din 3 n 3 ani (inclusiv radiografia
dentar! "i a mandibulei)
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 1 zi

Fi"a 51. FOSGEN (OXICLORURA DE CARBON)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual (aten#ie:
aparatul respirator)
b) f!r! prag de expunere248

Fi"a 52. GLICOLI $I DERIVA'II HALOGENA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram! complet! (n special
pentru metil "i butil-celosolv)
- examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- hemopatii - numai pentru metil "i
butil-celosolv


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin! - anual
- creatinin! n snge - anual
- valoarea acidului oxalic n urin!
(etilenglicol) - anual
- hemogram! (n special pentru metil
"i butil-celosolv) - anual
b) 7 zile

Fi"a 53. HIDRAZIN&, DIMETILHIDRAZIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 54. HIDROCARBURI ALIFATICE $I AROMATICE HALOGENATE (n
afar! de CLORURA DE VINIL $I TETRACLORURA DE CARBON)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - creatinina n snge

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- reac#ia FUJIWARA n urin! pentru
tetracloretilen! "i pentacloretan - anual

249

(continuare)

- TGO, TGP, gama GT
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice
- miocardiopatii cronice
- etilism cronic
- dermatoze

- acid tricloracetic sau tricloretanol n
urin! - anual
- pentru halotan: dozarea acidului
trifluoroacetic n urin!
- pentru hexaclorbenzen: dozare de
hexaclorbenzen n ser
- pentru gama-hexaclorciclohexan:
dozare hexaclorciclohexan n snge
sau ser
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- creatinin! n snge - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 7 zile

Fi"a 55. HIDROCARBURI AROMATICE (n afar! de BENZEN): TOLUEN,
XILEN, NAFTALIN& etc.

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram!
c) contraindica#ii:
- boli hematologice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- cataract! pentru naftalen


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- acid hipuric "i/sau orto-cresol n
urin! pentru toluen - anual
- pentru xilen: acid metilhipuric n
urin!
- examen oftalmologic (specialist)
pentru naftalen - anual
- hemogram! - anual
b) 7 zile


Fi"a 56. HIDROCARBURI DIN PETROL ALIFATICE $I ALICICLICE
(BENZINE, WHITE-SPIRIT, SOLVENT NAFTA etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual

250

(continuare)
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice, inclusiv nevrozele
manifeste
- etilism cronic
- dermatoze
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 30 zile

Fi"a 57. HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE PRODUSE DIN
DISTILAREA GUDROANELOR, A C&RBUNELUI, A 'I'EIULUI $I A
$ISTURILOR BITUMINOASE (antracen, benzantracen, 3-4-benzapiren,
fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: tegumente, aparat
respirator)
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani
de la angajare, apoi din 2 n 2 ani
b) 30 zile


Fi"a 58. HIDROGEN ARSENIAT $I STIBIAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- anemie

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! "i reticulocite - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual

251

(continuare)
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice cardiace
- creatinin! n snge - anual
- arsen sau stibiu n urin! - anual
b) 1 zi

Fi"a 59. HIDROGEN FOSFORAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
- PFV
- pseudocolinesteraza seric!
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice
(inclusiv astmul bron"ic) (n func#ie
de rezultatele PFV)
- hepatopatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- pseudocolinesteraza seric! - anual
b) 1 zi

Fi"a 60. HIDROGEN SELENIAT $I TELURAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- hepatopatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 1 zi252

Fi"a 61. HIDROGEN SULFURAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- anosmie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 62. INSECTICIDE ORGANOCLORURATE (DDT, HCH)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- epilepsie
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea substan#elor n snge
b) 7 zile


Fi"a 63. IZOCIANA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


253

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Fi"a 64. MANGAN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen neurologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen neurologic (specialist) -
doar la indica#ia medicului de
medicina muncii cnd se consider!
necesar
- mangan n urin! - anual
b) 30 zile


Fi"a 65. MERCAPTANI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile254

Fi"a 66. MERCUR METALIC $I COMPU$I ANORGANICI $I ORGANICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
(aten#ie: sistem nervos central "i
periferic, stare psihic!, tiroid!,
cavitatea bucal!)
b) creatinina sanguin!
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- boli psihice inclusiv nevrozele
manifeste
- boli endocrine: hipertiroidie,
hipoparatiroidie
- nefropatii cronice
- stomatite


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- mercur n urin! - semestrial
- mercur n snge - semestrial
- creatinin! sanguin! - anual
- examen stomatologic (specialist) -
din 2 n 2 ani
- examen neurologic (specialist) - din
2 n 2 ani doar la indica#ia medicului
de medicina muncii ("i nu din 2 n 2
ani, ci atunci cnd consider! acesta
c! este necesar)
b) 7 zile


Fi"a 67. NICHEL $I COMPU$I (n afara NICHELULUI CARBONIL)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea nichelului n urin! -
anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
- examen citologic al sputei la munci-
torii de la rafinarea nichelului - la 10
ani de la angajare "i apoi din 2 n 2
ani
- examen ORL (specialist) - la
indica#ia medicului de medicina
muncii
b) 7 zile


255

Fi"a 68. NICHEL CARBONIL $I AL'I CARBONILI METALICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram!
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- cardiopatii cronice
- anemie
- boli organice ale sistemului nervos
central
- epilepsie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea nichelului n urin! -
anual
- determinarea carboxihemoglobinei
n snge
- hemogram! - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) f!r! prag de expunere

Fi"a 69. NICOTINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boala cardiac! ischemic!
- epilepsie
- arteriopatii periferice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 7 zile

Fi"a 70. NITRO $I AMINODERIVA'I AI HIDROCARBURILOR
AROMATICE (n afar! de AMINE CARCINOGENE, DINITROTOLUEN $I
TRINITROFENOL)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual


256

(continuare)
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- anemie
- hepatopatii cronice
- cardiopatii cronice
- etilism cronic
- boli alergice
- cistite, infec#ii urinare, litiaz! renal!,
pentru toluidin!, difenil-amin!,
dinitrofenol
- dermatoze

- hemogram! (la sfr"itul schimbului
de lucru) - anual
- methemoglobinemie la sfr"itul
schimbului de lucru - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- creatinina n snge - anual
b) 7 zile


Fi"a 71. OXID DE CALCIU, HIDROXID DE SODIU, HIDROXID DE
POTASIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
- examen ORL (specialist) - la
indica#ia medicului de medicina
muncii
b) 7 zile


Fi"a 72. OXID DE CARBON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
- determinarea COHb - anual


257

(continuare)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular
- anemie
- epilepsie
b) 7 zile


Fi"a 73. OXIZI DE AZOT (inclusiv ACID AZOTIC)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - PFV
- examenul ochilor "i examenul
aparatului respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 74. OZON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boal! cardiac! ischemic!

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


258

Fi"a 75. PIRIDINA, OMOLOGI $I DERIVA'I (AMINOPIRIDINA,
CLOROPIRIDINA, PICOLINE -METIL PIRIDINE-, PIPERIDINA)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli neuropsihice cronice
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice indicate de medicul de
medicina muncii - anual
- creatinina n snge - anual
b) 30 zile


Fi"a 76. PLATINA (S&RURI COMPLEXE SOLUBILE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


259

Fi"a 77. PLUMB METALIC, OXIZI DE PLUMB $I COMPU$I
ANORGANICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
- creatinin! sanguin!
- uroporfirine urinare
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular (HTA, boal! cardiac!
ischemic!)
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- afec#iuni psihice
- anemie
- porfirii
- nefropatii cronice
- femei n perioada de fertilitate
- adolescen#i

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- acid deltaaminolevulinic sau
protoporfirina liber! eritrocitar! -
semestrial
- plumbemie/plumburie - semestrial
- hemogram! - anual
- EMG - la indica#ia medicului de
medicina muncii - anual
- creatinin! sanguin! - semestrial/
anual sau cnd consider! medicul de
medicina muncii
b) 7 zile


Fi"a 78. PLUMB TETRAETIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen neurologic (specialist)
- examen psihiatric (specialist)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- epilepsie
- boli psihice, inclusiv nevrozele
manifeste
- hepatopatii cronice
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- examen neurologic (specialist) -
anual sau imediat dup! o expunere
sever! accidental!
- examen psihiatric (specialist) - anual
sau imediat dup! o expunere sever!
accidental!
- plumb total, plumb dietil n urin! -
semestrial sau imediat dup! o
expunere sever! accidental!
b) 1 zi


260

Fi"a 79. PROPIOLACTONA (BETA-PROPRIOLACTONA)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - sumar de urin! (urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- sumar de urin! (urobilinogen) -
anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- creatinin! n snge - anual
b) 7 zile


Fi"a 80. R&$INI EPOXIDICE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 81. SELENIU $I COMPU$I (n afar! de HIDROGEN SELENIAT)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- PFV

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- coproporfirine - anual


261

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- hipertiroidism
- anemie
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- dermatoze

- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- seleniu n urin!
b) 7 zile


Fi"a 82. STANIU (COMPU$I ORGANICI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 30 zile

Fi"a 83. STIBIU $I COMPU$I (n afar! de HIDROGEN STIBIAT)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- polinevrite

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
- dozarea stibiului n urin! - anual
- ECG - anual
b) 7 zile


262

Fi"a 84. STIREN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram!
c) contraindica#ii:
- hemopatii
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- acid mandelic urinar - semestrial
- sulfat index - semestrial
- hemogram! - semestrial
- TS, TC, teste de fragilitate
vascular! - semestrial
- TGO, TGP, gama GT - semestrial
b) 7 zile


Fi"a 85. SULFURA DE CARBON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) ECG, TA
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- boli psihice (inclusiv nevrozele)
- boli endocrine manifeste
- arteroscleroz!
- boala cardiac! ischemic!
- hipertensiune arterial!
- etilism cronic
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen neurologic (specialist) - din
3 n 3 ani (doar la indica#ia
medicului de medicina muncii "i nu
din 3 n 3 ani, ci atunci cnd
consider! acesta c! este necesar)
- testul iodazidic la sfr"itul
schimbului de lucru - lunar
- lipidogram! - la 3 ani de la angajare
"i apoi anual
- lipide totale - la 3 ani de la angajare
"i apoi anual
- colesterolemie - la 3 ani de la
angajare "i apoi anual
- ECG - anual
- EMG - la 3 ani de la angajare "i apoi
anual
- trigliceride - la 3 ani de la angajare "i
apoi anual
b) 7 zile


263

Fi"a 86. TALIU $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul de urin! pentru glicozurie
- examenul sistemului nervos central
"i periferic
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- etilism cronic
- hipertensiune arterial!, boal!
cardiac! ischemic!
- diabet zaharat
- hipertiroidism


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examenul sistemului nervos central
"i periferic - anual
- examen de urin! (glicozurie) - anual
- ECG - anual
- taliu n urin! - anual
b) 7 zile


Fi"a 87. TELUR $I COMPU$I (n afara HEXAFLUORURII DE TELUR - vezi
fluor)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea telurului n urin!
b) 30 zile


Fi"a 88. TEREBENTIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin! - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani

264

(continuare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- nefropatii cronice
- boli cronice ale c!ilor urinare
- dermatoze

- PFV - anual
b) 7 zile

Fi"a 89. TERACLORURA DE CARBON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
- creatinina n snge
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice
- afec#iuni cronice ale aparatului
cardiovascular
- etilism cronic
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- creatinina n snge - anual
b) 7 zile

Fi"a 90. TETRAOXID DE OSMIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile

265

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV
- dermatozeFi"a 91. TRICLORURA, PENTACLORURA $I PENTASULFURA DE
FOSFOR etc.

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile

Fi"a 92. TRIMETILEN, TRINITRAMINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- epilepsie
- boli psihice cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 7 zile266

Fi"a 93. TRINITROTOLUEN $I TRINITROFENOL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- examen oftalmologic (specialist)
pentru cristalin
c) contraindica#ii:
- anemie
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- boli cronice cardio-vasculare
- tulbur!ri cristaliniene
- etilism cronic
- dermatoze
- boli alergice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- examen oftalmologic (specialist)
pentru cristalin - din 3 n 3 ani
- hemogram! - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- methemoglobinemie - anual
b) 7 zile

Fi"a 94. ULEIURI MINERALE, GUDROANE, SMOAL&, NEGRU DE FUM

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- tioeteri n urin! - anual
b) 7 zile

Fi"a 95. VANADIU (PENTAOXIDUL DE VANADIU $I AL'I OXIZI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani

267

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

- PFV - anual
- vanadiu n urin! - anual
b) 7 zile

Fi"a 96. VINIL - CARBAZOL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- boli neuropsihice cronice
- anemie
- leucopenii (se va #ine seama de
valorile normale ale aparatului de
determinare)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice indicate de medicul
specialist de medicina muncii -
anual
b) 30 zile

Fi"a 97. ZINC $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, aparat respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual (aten#ie:
tegumente, aparat respirator)
b) 30 zile

268

(continuare)
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatozeFi"a 98. WARFARIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- timp de sngerare, timp de
coagulare, timp de protrombin!
- examen sumar de urin! pentru
hematurie
c) contraindica#ii:
- diateze hemoragipare
- ulcer gastric "i duodenal
- hemoroizi cu snger!ri
- anemie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- coagulogram! - anual
- examen sumar de urin! pentru
hematurie - anual
b) 7 zile

AGEN'I FIZICI

Fi"a 99. CMPURI ELECTROMAGNETICE DE HIPERFRECVEN'&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen oftalmologic (specialist)
- examen psihiatric (specialist)
- ECG
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice, inclusiv nevrozele
manifeste

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- examen oftalmologic (specialist)
(cristalin) - la 10 ani de la angajare
"i apoi din 3 n 3 ani
- examen psihologic sau psihiatric
(specialist) - anual
- ECG - anual
b) 30 zile

269

(continuare)
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular
- boli endocrine: tiroid!, hipofiz!,
gonade
- cataract!, glaucom, atrofie optic!
- diabet zaharat


Fi"a 100. PRESIUNE ATMOSFERIC& CRESCUT&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL (specialist)
- examen oftalmologic (specialist)
- examen neurologic (specialist)
- PFV
- ECG
c) contraindica#ii:
- vrsta peste 45 ani
- obezitate: peste 20% din greutatea
normal!
- etilismul cronic
- boli cronice ORL: otite, sinuzite,
catar oto-tubar
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular: hipertensiunea
arterial!, boal! cronic! ischemic!,
valvulopatii, arterioscleroz!
- osteoartropatii inflamatorii sau
degenerative
- boli cronice ale sistemului nervos
central sau periferic
- retinite, glaucom
- afec#iuni endocrine

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - din 3 n 3
luni
- examen neurologic (specialist) - din
3 n 3 luni
- examen oftalmologic (specialist) -
din 3 n 3 luni
- ECG - anual
b) 7 zile

270

Fi"a 101. RADIA'II INFRARO$II

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- cheratite, cataract!, retinopatii
- dermatoze
- fotosensibilizare cutanat!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) - la
5 ani de la angajare "i apoi din 2 n 2
ani
b) 30 zile

Fi"a 102. RADIA'II IONIZANTE

Examenul medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) se va insista:
anamnez! familial!, personal! "i
profesional!, referitoare la expunerile
neprofesionale la radia#ii ionizante, la
expunerile medicale n scop diagnos-tic
sau terapeutic "i la eventuale tratamente
cu substan#e cu ac#iune
medulostimulatoare sau
meduloinhibitoare;
efectuarea hemogramei (hematocrit,
hemoglobin!, num!r de eritrocite,
constante eritrocitare, num!r leucocite,
formul! leucocitar!, num!r trombocite,
num!r reticulocite);
teste citogenetice (cel pu#in test al
micronucleilor);
examen oftalmologic (specialist),
pentru activit!#i cu surse de neutroni
sau perticule grele "i pentru cei care
lucreaz! n imagistic!;
examen psihologic (specialist), examen
psihiatric (specialist), examen
neurologic (specialist), pentru operatorii
care lucreaz! nemijlocit la comanda
centralelor nuclearoelectrice "i a
reactorilor nucleari;

Controlul medical periodic:
1. pentru toate categoriile de personal
expus la radia#ii ionizante:
- examen clinic general - anual;
- examen hematologic - la 2 ani;
- examen citogenetic dup! 5 ani de
expunere, apoi din 5 n 5 ani;
2. examin!ri speciale:
- pentru operatori care lucreaz!
nemijlocit la comanda centralelor
neuclearoelectrice "i a reactorilor
nucleari: examen neurologic
(specialist) "i examen psihiatric
(specialist) - anual;
- pentru angaja#ii expu"i la neutroni "i
particule grele din obiectivele
nucleare majore (reactori "i centrale
nuclearoelectrice, centre de produc#ie
radiochimic!, uzine de prelucrare a
combustibilului nuclear, precum "i n
alte activit!#i, la aprecierea medicului
de medicina muncii): examen oftal-
mologic (specialist) - din 2 n 2 ani;
- pentru angaja#ii n sectorul de
prelucrare a materiei prime nucleare
din minele radioactive n subteran, n
centrele de produc#ie radiochimic!, n
sta#iile de tratare a de"eurilor

271

(continuare)

c) contraindica#ii:
A. pentru toate categoriile de activit!#i
nucleare:
1. st!ri fiziologice:
- vrsta sub 18 ani
- primele 3 luni de sarcin! n
expunerea extern!
- sarcina "i al!ptarea pentru expunerea
intern!
2. boli actuale:
- boli psihice
- etilism cronic
- boli ce necesit! tratament cu surse de
radia#ii ionizante sau investiga#ii "i
tratamente radiologice de lung! durat!
- diabet zaharat decompensat - pentru cei ce
lucreaz! cu surse deschise de radia#ii
ionizante "i pentru operatorii de reactor
- st!ri precanceroase, neoplazii n
evolu#ie, leziuni cutanate capabile de
malignizare
- afec#iuni hematologice
3. antecedente personale "i profesionale:
- boli care au necesitat tratament cu
surse de radia#ii ionizante
- boala acut! de iradiere sau alte
manifest!ri patologice n urma unor
expuneri cronice la radia#ii ionizante
(radiodermite, cancer)
B. pentru activit!#i cu surse de radia#ii
ionizante specifice:
expunerea la particule grele "i
neutroni: cataract!
activitatea n mine radioactive:
bronhopneumopatii cronice (dac! exist!
"i risc silicogen se vor avea n vedere "i
contraindica#iile pentru silicoz!)
expunerea la surse de radia#ii
ionizante deschise: hepatopatii
cronice, nefropatii cronice, dermite
sau eczeme cronice, pemfigus,
psoriazis, ihtioz!, tiroidopatii

radioactive, cu o vechime de peste 10
ani: radiografie pulmonar! postero-
anterioar!, citologie n sput!, analize
citogenetice, contorizare de corp
uman - apoi din 5 n 5 ani;
- pentru angaja#ii n unit!#ile de
produc#ie radio-chimic! "i n unit!#ile
de medicin! nuclear!, care lucreaz! n
mod curent cu iod radioactiv cu o
vechime de peste 5 ani: investigarea
func#iei tiroidiene - din 2 n 2 ani;
- pentru cei care lucreaz! n imagistic!,
examen oftalmologic (specialist), la 2
ani.
3. n situa#ii de expunere excep#ional! sau
accidental! prin expunere extern! sau
intern!:
- examen clinic general;
- examen hematologic complet;
- analize citogenetice (abera#ii
cromozomiale);
- contorizare de corp uman;
- examen de radiotoxicologie;
- alte examene de specialitate necesare
preciz!rii st!rii de s!n!tate a cazului
respectiv


272

Fi"a 103. RADIA'II LASER

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: examen oftalmologic
(specialist)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- cataract!
- glaucom
- retinopatii


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) f!r! prag de expunere

Fi"a 104. ULTRASUNETE $I INFRASUNETE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: sistemul nervos central
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: sistem nervos central)
b) 30 zile

Fi"a 105. RADIA'II ULTRAVIOLETE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: ochi, tegumente, aparat
respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- dermatoze
- leziuni precanceroase ale pielii


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: ochi, tegumente, aparat
respirator)
- examen oftalmologic (specialist) - la
5 ani de la angajare "i apoi din 2 n 2
ani
b) 30 zile


273

Fi"a 106. TEMPERATUR& RIDICAT&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular
- litiaz! renal!
- insuficien#! corticosuprarenal!
- hipertiroidie
- dermatoze cronice
- ulcer gastric sau duodenal


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
b) 7 zile

Fi"a 107. TEMPERATUR& SC&ZUT& ARTIFICIAL SUB 10
0
C

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL
- ECG
- examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- otite, mastoidite, sinuzite cronice
- conjunctivite, dacrioadenite cronice
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular: boala ischemic!
cronic!, HTA, valvulopatii,
arterioscleroz!
- sindrom Raynaud
- nefropatii cronice
- afec#iuni reumatice cu puseuri
repetate

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
- RPA - anual, la indica#ia medicului
specialist de medicina muncii
b) 7 zile


274

Fi"a 108. VIBRA'II MECANICE (TREPIDA'II)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- arterit!, arterioscleroz! obliterant!
- artrite sau artroze ale articula#iilor
supuse ac#iunii vibra#iilor
- sindrom Raynaud, boala Raynaud
- polinevrite
- miozite, tenosinovite ale mu"chilor "i
tendoanelor supuse ac#iunii
vibra#iilor


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen radiologic al coloanei
vertebrale pentru vibra#ii aplicate
ntregului corp la frecven#e mai mici
de 20 Hz; intervalul examin!rilor va
fi stabilit de medicul de medicina
muncii
- examen radiologic al membrelor
superioare pentru vibra#iile aplicate
sistemului mn!-bra#, la frecven#e
ntre 20-200 Hz; intervalul
examin!rilor va fi stabilit de
medicul de medicina muncii
b) 7 zile

Fi"a 109. ZGOMOT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL (specialist)
- audiogram! (audiometrie tonal!
liminal!)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale urechii medii "i
interne
- psihopatii inclusiv nevroze manifeste
- hipertensiunea arterial! form! medie
sau sever!, asociat! cu al#i factori de
risc stadiul II "i stadiul III


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- audiogram! - la 3 luni de la angajare
"i apoi anual
- examen ORL (specialist) - n func#ie
de rezultatul audiogramei; examenul
ORL poate fi solicitat "i n alte
cazuri de c!tre medicul de medicina
muncii
- examen psihologic din 3 n 3 ani
b) 30 zile275

AGEN'I FIZICO-CHIMICI

Fi"a 110. ALUMINIU $I OXID DE ALUMINIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, radiografie pulmonar! postero-
anterioar!
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care mpiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 111. AZBEST

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPS, PFV,
c) contraindica#ii:
- tuberculoza pulmonar! activ! sau
sechele pleuropulmonare cu
excep#ia complexului primar
calcificat
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli care mpiedic! respira#ia nazal!

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani
de la angajare "i apoi din 2 n 2 ani
b) 30 zile

Fi"a 112. BARIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPA, PFV


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual


276

(continuare)

c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 113. CARBURI METALICE (PULBERI DE METALE DURE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care mpiedic! respira#ia
nazal!
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPS - din 5 n 5 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


Fi"a 114. CIMENT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (n
func#ie de rezultatele PFV)
- astm bron"ic
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 7 zile


277

Fi"a 115. DIOXID DE SILICIU LIBER CRISTALIN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - RPS
- PFV
- examen ORL (specialist)
- reac#ie intradermic! la tuberculin!
c) contraindica#ii:
- forme active sau sechele de tubercu-
loz! pleuropulmonar!, cu excep#ia
complexului primar calcificat
- tuberculoza extrapulmonar! actual!
sau sechele de orice fel
- hiperergia la tuberculin!
- fibroze pulmonare de orice natur!
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare care mpiedic! respira#ia
nazal!, rinite atrofice
- deforma#ii mari ale cutiei toracice,
afec#iuni ale diafragmului
- boli cardiovasculare: vulvopatii,
miocardiopatii
- boli cronice care diminueaz!
rezisten#a general! a organismului:
diabet zaharat, hipertiroidie,
colagenoze (P.C.E., sclerodermie,
lupus eritematos diseminat ".a.)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la ncadrare "i apoi
din 3 n 3 ani
- PFV - din 2 n 2 ani
b) 30 zile278

Fi"a 116. FIER

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPA
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care mpiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 117. PULBERI CU CON'INUT REDUS DE DIOXID DE SILICIU LIBER
CRISTALIN (sub 5%) $I ALTE PULBERI ANORGANICE (STICL&, LEMN,
FIBRE MINERALE ARTIFICIALE, CARBORUND etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPS
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care mpiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile279

Fi"a 118. PULBERI ORGANICE (F&IN& DE GRU, CEREALE, TUTUN,
BUMBAC, AMESTEC DE FIBRE TEXTILE, RICIN, LEMN EXOTIC etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 119. SILICA'I (cu excep#ia AZBESTULUI)
- silica#i simpli: bentonit!, caolin, sepiolit!, steatit!, willemit!, orto- "i
metasilica#ii de sodiu
- silica#i dubli: mic!, topaz, jad, feldspaturi "i piatr! ponce

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPS
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care mpiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 120. STANIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPA


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual


280

(continuare)

c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (n func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii supe-
rioare, care mpiedic! respira#ia nazal!


- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 n 3 ani
b) 30 zile


AGEN'I BIOLOGICI

Fi"a 121. AGEN'I BIOLOGICI (Riscul de boal! profesional! decurge din
posibilitatea infect!rii angajatului la locul de munc!)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- afec#iuni sau st!ri imunosupresive


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual, #intit
pe aparatele "i sistemele
organismului ce pot fi afectate de
agentul biologic de la locul de
munc!
- examene serologice specifice sau/"i
investiga#ii pentru depistarea
agentului patogen profesional -
anual
b) nu exist! prag minim de contaminare


Fi"a 122. SUBSTAN'E CU AC'IUNE HORMONAL&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- boli endocrine

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
b) 7 zile


281

CONDI'II DE MUNC% PARTICULARE

Fi"a 123. LUCRUL LA N&L'IME

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie:
- examen oftalmologic (specialist)
- examen ORL - inclusiv probe
vestibulare (specialist)
- sistem nervos central "i periferic
- stare psihic!
c) contraindica#ii:
- epilepsie
- boli psihice
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- surditate
- tulbur!ri de echilibru
- dizartrie
- afec#iuni musculo-scheletale care
mpiedic! prehensiunea, statica sau
echilibrul
- hipertensiunea arterial!
- boal! cardiac! ischemic!
- insuficien#! cardiac!
- disfunc#ie ventilatorie medie sau
sever!, indiferent de cauza
generatoare
- boli endocrine manifeste
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub la un
ochi "i + la cel!lalt ochi f!r!
corec#ie sau sub + la ambii ochi f!r!
corec#ie optic! suficient! (diferen#a
de corec#ie optic! > 3 D ntre ochi)
- miopie peste 3D cu astigmatism
care dep!"e"te 2 D cyl


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea acuit!#ii vizuale "i a
cmpului vizual - examen
oftalmologic numai la indica#ia
medicului de medicina muncii
(specialist) - anual
- audiogram! sau examen ORL "i
probe vestibulare, probe de echilibru
(specialist) - anual
- probe vestibulare, probe de echilibru
efectuate de medicul de medicina
muncii - n cazul depist!rii unor
anomalii, examen neurologic
complet
- examen psihologic
b) 1 zi

282

(continuare)
- glaucom cu unghi nchis neoperat
- glaucom cu unghi deschis
(diagnosticat anterior)
- dezlipire de retin! (inclusiv
postoperator)
- afachie
- pseudofachie bilateral!
- pseudofachie unilateral! n primele
12 luni de la opera#ie
- ngustarea periferic! a cmpului
vizual mai mare de 20
0
, n cel pu#in
3 cadrane la AO
- retinopatie pigmentar! confirmat!
(prin adaptometrie sau EOG)
- strabism "i pareze sau paralizii ale
mu"chilor oculomotori
- nistagmus
- hialite, corioretinite, uveite
- orice afec#iune ocular! acut! "i
evolutiv! pn! la vindecare "i
reevaluare func#ional! vizual!Fi"a 124. MUNCA LA RE'ELELE ELECTRICE DE NALT& TENSIUNE,
AFLATE SUB TENSIUNE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen neurologic (specialist)
- examen psihiatric (specialist)
- examen oftalmologic (specialist)
- examen ORL (specialist)
- ECG
c) contraindica#ii:
- afachie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinare acuitate vizual! "i sim#
cromatic - dac! medicul de
medicina muncii consider! necesar
examen oftalmologic (specialist) -
anual
- audiogram! "i examen ORL
(specialist) - anual
- examen neurologic (specialist),
inclusiv probe vestibulare, probe de
echilibru - anual

283

(continuare)
- afec#iuni musculo-scheletale care
mpiedic! prehensiunea, statica sau
echilibrul
- boal! cardiac! ischemic!
- hipertensiune arterial!
- insuficien#! cardiac!
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- boli psihice
- dizartrie
- epilepsie
- surditate
- tulbur!ri de echilibru
- dezlipire de retin! (inclusiv
postoperator)
- discromatopsie
- glaucom cu unghi deschis (anterior
diagnosticat)
- glaucom cu unghi nchis neoperat
- hialite, corioretinite, uveite
- ngustarea periferic! a cmpului
vizual mai mare de 20
0
, n cel pu#in
3 cadrane la AO
- miopie peste 3D cu astigmatism
care dep!"e"te 2 D cyl
- nistagmus
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub la
AO f!r! corec#ie sau sub + la AO cu
corec#ie optic! eficient! (diferen#a de
corec#ie optic! > 3 D ntre ochi)
- pseudofachie unilateral! n primele
12 luni de la opera#ie
- pseudofachie bilateral!
- retinopatie pigmentar! confirmat!
(prin adaptometrie sau EOG)

b) 30 zile


284

(continuare)
- strabism "i pareze sau paralizii ale
mu"chilor oculomotori
- orice afec#iune ocular! acut! pn! la
vindecare "i reevaluare func#ional!
vizual!Fi"a 125. PRESIUNI LOCALE PRELUNGITE LA NIVELUL P&R'ILOR
MOI $I ALE OSULUI SAU LA NIVELUL FORMA'IUNILOR NERVOASE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: sistem locomotor
c) contraindica#ii:
- miozite, tendinite, tenosinovite
- artroze sau artrite la nivelul
mu"chilor "i articula#iilor antrenate
n procesul de munc!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: sistem musculo-osteo-
articular, sistem nervos periferic)
- radiografii ale segmentelor osteo-
articulare interesate, la indica#ia
medicului de medicina muncii
b) 7 zile

Fi"a 126. SUPRASOLICITAREA ANALIZATORULUI VIZUAL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub la
ambii ochi f!r! corec#ie sau sub +
la ambii ochi cu corec#ie optic!
eficient! (diferen#a de corec#ie optic!
> 3 D ntre ochi)
- glaucom cu unghi nchis neoperat
- glaucom cu unghi deschis (anterior
diagnosticat)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) nu exist! prag de expunere


285

(continuare)
- disfunc#ii severe ale echilibrului
oculomotor
- tulbur!ri ale sim#ului cromatic pentru
lucr!rile vizuale care constituie un
risc n cazul neperceperii lor
- retinopatie pigmentar!
- orice afec#iune ocular! acut! pn! la
vindecareFi"a 127. SUPRASOLICITAREA APARATULUI LOCOMOTOR

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- malforma#ii congenitale "i dobndite
ale aparatului locomotor n func#ie
de solicit!rile specifice profesiei
- afec#iuni osteo-articulare inflamatorii
sau degenerative, tenosinovite
- miozite


Controlul medical periodic:
a) examen clinic general - anual
b) nu exist! prag de expunere

PERSONALUL DIN SECTOARE CU RISC DE TRANSMITERE A
BOLILOR INFEC'IOASE DIRECT SAU INDIRECT
(PRIN ALIMENTE, AP% etc.)

Fi"a 128. SECTORUL ALIMENTAR

1. Personalul care manipuleaz! carnea crud! din unit!#ile de industrializare a
c!rnii
2. Personalul care lucreaz! nemijlocit la prepararea alimentelor n buc!t!riile
unit!#ilor de alimenta#ie public! "i colectiv!, n laboratoare de semipreparate
culinare, de cofet!rie, de nghe#at! "i de b!uturi r!coritoare
3. Personalul din unit!#ile de colectare "i industrializare a laptelui

286

4. Personalul din industria semiconservelor de pe"te "i ou!
5. Restul personalului din unit!#ile de alimenta#ie public! "i colectiv!
6. Restul personalului din fabricile "i sec#iile de preparate de carne
7. Personalul din unit!#ile de mbuteliere a apelor minerale "i din fabricile de
b!uturi r!coritoare
8. Personalul din unit!#ile "i punctele de desfacere a alimentelor
9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
10. Personalul din fabricile "i sec#iile de conserve sterilizate
11. Personalul din industria de panifica#ie, a pastelor f!inoase, b!uturilor
alcoolice

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul tegumentelor "i mucoaselor
- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
(furunculoze, piodermite)
- boli infecto-contagioase n evolu-
#ie pn! la vindecare, inclusiv sta-
rea de purt!tor pn! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coprobacteriologic - anual,
semestrul II
- exudat nasofaringian - n sezonul
cald - la indica#ie
- examen parazitologic - anual
b) 1 zi


Fi"a 129. SECTORUL ZOOTEHNIC
1. Personalul care lucreaz! la ngrijirea vacilor "i oilor din unit!#ile zootehnice
cu produc#ie de lapte

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)

287

(continuare)

c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice

- RPA - anual
- PFV - la fiecare 3 ani
b) 1 zi

Fi"a 130. INDUSTRIA FARMACEUTIC&
1. Personalul care lucreaz! nemijlocit cu materia prim! "i produsul finit
care nu sufer! un proces de sterilizare
2. Personalul care lucreaz! n laboratoare de preparare seruri, vaccinuri "i
derivate de snge
3. Personalul care lucreaz! cu materia prim! "i produsul finit ce sufer! un
proces de sterilizare

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice transmisibile
acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- afec#iuni alergice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la tegumente "i aparatul
respirator)
- RPA - anual
b) 1 zi


SISTEME DE APROVIZIONARE CU AP% POTABIL% &I ALTE
UNIT%'I DE INTERES PUBLIC

Fi"a 131. PERSONALUL CARE PARTICIP& LA URM&TOARELE ACTIVIT&'I:
AMENAJAREA PATURILOR FILTRANTE, CUR&'IREA FILTRELOR $I
REZERVOARELOR, REPARAREA $I NTRE'INEREA PU'URILOR DE
CAPTARE, A DRENURILOR, A CAPT&RILOR DE IZVOARE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul tegumentelor
- examen coprobacteriologic

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la examenul tegumentelor)
- RPA - anual

288

(continuare)
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice transmisibile
acute
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- determinare anticorpi antivirus
hepatita A
- examen coprobateriologic -
semestrial (trimestrele II + III)
b) 1 zi

Fi"a 132. PERSONALUL DIN UNIT&'ILE DE COAFUR&, FRIZERIE $I
COSMETIC& (MANICHIUR& $I PEDICHIUR&)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul tegumentelor
- test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la examenul tegumentelor "i
mucoaselor)
- RPA - anual
- test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV - la indica#ie
b) 1 zi


Fi"a 133. PERSONALUL CARE ASIGUR& NTRE'INEREA CUR&'ENIEI
N UNIT&'ILE DE CAZARE PUBLIC& $I COLECTIV&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul VDRL
- examenul tegumentelor


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
b) 1 zi


289

(continuare)
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive


Fi"a 134. PERSONALUL DE LA B&I, SP&L&TORII PUBLICE $I PISCINE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coprobacteriologic -
semestrial (trimestrele II + III)
- reac#ie serologic! pentru lues - anual
b) 1 zi


Fi"a 135. PERSONALUL DIN SECTORUL DE SALUBRITATE $I
ECARISAJ

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coproparazitologic - anual
b) 1 zi290

Observa#ii la fi"ele 128 135
1. Contraindica#ii relative:
- afec#iuni dermatologice transmisibile acute - persoanele cu aceste boli
sunt eliminate temporar de la locul de munc! pn! la vindecarea
complet! a bolii;
- boli infecto-contagioase n evolu#ie pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare;
- persoanele depistate cu leziuni pleuro-pulmonare pe radiografia
pulmonar! postero-anterioar! vor fi ndrumate c!tre unitatea teritorial!
TBC pentru tratament de specialitate;
- persoanele cu reac#ie serologic! pentru lues pozitiv! pot fi men#inute n
activitate numai cu avizul medicului specialist dermato-venerolog;
- examenul coprobacteriologic urm!re"te depistarea st!rii de purt!tor de
shigella, salmonella, vibrion holeric. Purt!torii acestor germeni vor
efectua tratament specific "i "i pot relua vechiul loc de munc! numai
dup! efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative.
Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteaz! la 24 ore de la
terminarea tratamentului, iar urm!toarele 2 pn! la 72 ore.
n cazul n care dup! 2 serii de tratament, persoana continu! s! fie
purt!toare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de
munc!, purt!torul putnd fi repartizat la alte locuri de munc! f!r! risc de
producere de epidemii.
Angaja#ii vor efectua examen coprobacteriologic ori de cte ori prezint!
tulbur!ri digestive acute.

2. n sectorul alimentar, "efii de unit!#i trebuie s! informeze angaja#ii asupra
urm!toarelor simptome "i afec#iuni:
- febr!
- diaree
- v!rs!turi
- icter
- amigdalit!
- furuncule
- panari#ii
- pl!gi ale minilor
- infec#ii ale pielii

291

- supura#ii
"i s!-i trimit! la medic la apari#ia acestora "i a oric!rei alte st!ri de boal!.
Reprimirea la locul de munc! se face de c!tre "efii de unit!#i pe baza
avizului scris al medicului la care a fost trimis, aviz care se noteaz! n
carnetul de s!n!tate al angajatului.

3. Medicii care acord! asisten#! de medicina muncii n unit!#ile cu profil
alimentar au urm!toarele obliga#ii:
- s! examineze angaja#ii trimi"i de "efii de unitate "i s! noteze n
carnetele de s!n!tate ale acestora diagnosticul stabilit "i m!surile care
trebuie luate, dup! caz: internare, schimbare temporar! sau definitiv! a
locului de munc!, examen coprobacteriologic sau alte examene
medicale sau de laborator necesare;
- s! se deplaseze, dac! este cazul, la locul de munc! al persoanei
examinate pentru a efectua controlul medical al ntregului personal;
- s! informeze, dup! caz, Direc#ia de s!n!tate public! teritorial!;
- s! solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea st!rii de
purt!tor, n situa#ii epidemiologice deosebite "i pentru categoriile de
personal care prezint! risc crescut de transmitere de boli infec#ioase.

4. Personalul medico-sanitar din Direc#iile de s!n!tate public! cu rol de
inspec#ie n domeniul alimentar, au urm!toarele obliga#ii:
- n cadrul controlului condi#iilor igienico-sanitare s! verifice "i carnetele
de s!n!tate ale angaja#ilor;
- n situa#ii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de
personal care prezint! un risc crescut de transmitere a unor boli
infec#ioase, s! dispun! efectuarea de examene de laborator, profilactice,
pentru depistarea st!rii de purt!tor.
Prevederile de la pct. 2, 3 "i 4 se aplic! n mod corespunz!tor "i
personalului de la sta#ii de aprovizionare cu ap! potabil!, ferme "i unit!#i
produc!toare de lapte, unit!#i ale industriei farmaceutice, laboratoare de
preparare seruri, vaccinuri "i derivate de snge.
Angaja#ii din aceast! categorie expu"i profesional la factori nocivi
profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramin!, insecto-fungicide
organo-fosforice, radia#ii infraro"ii, microunde etc.) vor efectua examenul
medical la angajare "i controlul medical periodic conform fi"elor din aceast!
anex!.

292

COLECTIVIT%'I DE COPII MICI (CRE&E, LEAG%NE), GR%DINI'E
&I CASE DE COPII, SEC'II (COMPARTIMENTE)
DE NOU-N%SCU'I, SPITALE (SEC'II)

Fi"a 136. PERSONALUL SANITAR ELEMENTAR $I PERSONALUL DE
NGRIJIRE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV
- examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- examen coproparazitologic pozitiv
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - trimestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coprobacteriologic -
semestrial (trimestrele II "i III)
b) 1 zi

Fi"a 137. PERSONALUL SANITAR SUPERIOR $I MEDIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV
- examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual - la indica#ie
b) 1 zi

293

(continuare)
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare
- psihozeFi"a 138. INSTITU'II DE NV&'&MNT (PERSONALUL DIDACTIC)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPA
c) contraindica#ii:
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - anual
- examen psihologic (specialist) -
anual
b) 1 zi

Fi"a 139. UNIT&'I DE T.B.C. (PERSONALUL SANITAR SUPERIOR,
MEDIU)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV
- RPA
c) contraindica#ii:
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - anual
b) 1 zi

294

Fi"a 140. PERSONALUL MEDICO-SANITAR DIN UNIT&'I
SPITALICE$TI SAU AMBULATORIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei cu
virusul HIV
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- examen coproparazitologic pozitiv
- boli infecto-contagioase n evolu#ie
pn! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pn! la sterilizare
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV, la indica#ie
b) 1 zi

Fi"a 141. PERSONAL CU FUNC'IE DE DECIZIE
(func#ionar public aflat temporar ntr-o func#ie din via#a politic! sau social! cu
atribu#ii de interpretare "i aplicare a legilor n vigoare pe domeniul s!u de
activitate)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen psihologic (specialist)
(coeficient de inteligen#!, teste de
comportament, teste de personalitate)
c) contraindica#ii:
- QI sub limitele normale
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen psihologic (specialist) -
anual
b) 1 zi

295

Fi"a 142. PERSONALUL CARE N CADRUL ACTIVIT&'II
PROFESIONALE NDEPLINE$TE $I ACTIVITATEA DE $OFER
(se exclud categoriile de "oferi profesioni"ti)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen psihologic (specialist)
- examen oftalmologic - acuitate
vizual!, sim# cromatic (specialist)
- examen ORL (specialist)
- audiogram!
- examen neurologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- tulbur!ri psihice de orice natur!
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub 1/3
f!r! corec#ie la ambii ochi
- surditate
- epilepsie
- diabet zaharat decompensat

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen al acuit!#ii vizuale "i
sim#ului cromatic (specialist)
anual
- examen ORL (specialist) - anual
- examen neurologic (specialist) -
anual
- audiogram! - anual
b) 1 zi

Fi"a 143. PERSONALUL CARE LUCREAZ& N CONDI'II DE IZOLARE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - ECG
- examen psihologic (specialist) -
investiga#ii specifice, n func#ie de
tipul de expunere profesional!
c) contraindica#ii:
- etilism cronic
- boli psihice (inclusiv nevroze)
- boala cardiac! ischemic!
- hipertensiune arterial! (gradul III,
complicat!)
- altele, date de tipul expunerii
profesionale

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- ECG - anual
- examen psihologic (specialist) -
anual
b) 7 zile

296

Fi"a 144. PERSONALUL DIN STR&IN&TATE CARE VA LUCRA N
ROMNIA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - investiga#ii specifice, n func#ie de
tipul de expunere profesional!
- examen psihologic
- serologie sau investiga#ii specifice
pentru afec#iuni infec#ioase
endemice n #ara/regiunea de
provenien#!
c) contraindica#ii:
- specifice expunerii profesionale


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- investiga#ii corespunz!toare
expunerii profesionale
b) 1 zi
297
ANEXA Nr. 8

Unitatea medical!: . Adresa: ..
Tel.: Fax.: ..

Angajare Control
medical
periodic
Adaptare Reluare
a muncii
Supraveghere
special!
Alte


MEDICINA MUNCII FI!" DE APTITUDINE NR.
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se nmneaz! angajatului)

Societate, unitate etc. .
Adresa:
Tel.: Fax.: ..

NUME . PRENUME
CNP ..
Profesie/func#ie .. Locul de munc$ .


AVIZ MEDICAL:

Recomand$ri (unde este cazul):
APT:

APT CONDI"IONAT:
INAPT TEMPORAR
INAPT

Data Medic de medicina muncii (semn!tura, parafa)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2
9
8

A
N
E
X
A

N
r
.

9


T
A
B
E
L

P
E
N
T
R
U

E
V
A
L
U
A
R
E
A

R
I
S
C
U
R
I
L
O
R

N

V
E
D
E
R
E
A

S
E
L
E
C
%
I
O
N
"
R
I
I

E
C
H
I
P
A
M
E
N
T
U
L
U
I

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L

D
E

P
R
O
T
E
C
%
I
E


R
I
S
C
U
R
I

F
I
Z
I
C
E

C
H
I
M
I
C
E

B
I
O
L
O
G
I
C
E

M
E
C
A
N
I
C
E

T
E
R
M
I
C
E

R
A
D
I
A
"
I
I

A
E
R
O
S
O
L
I

L
I
C
H
I
D
E

C!dere de la n!l#ime
$oc, lovire, impact,
compresiune
n#epare, t!iere,
abraziune
Vibra#ii
Alunecare, c!dere la
acela%i nivel
C!ldur!, foc
Frig
ELECTRICE
Neionizante
Ionizante
ZGOMOT
Pulberi, fibre
Fum
Cea#!
Imersii
mpro%care, stropire
VAPORI, GAZE
Bacterii patogene
Viru%i patogeni
Ciuperci generatoare de micoze
Antigeni biologici nebacterieni
C
r
a
n
i
u


U
r
e
c
h
i


O
c
h
i


C
!
i

r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
i


F
a
#
!


PARTILE
CORPULUI
CAP
T
o
t

c
a
p
u
l
2
9
9

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)

R
I
S
C
U
R
I

F
I
Z
I
C
E

C
H
I
M
I
C
E

B
I
O
L
O
G
I
C
E

M
E
C
A
N
I
C
E

T
E
R
M
I
C
E

R
A
D
I
A
"
I
I

A
E
R
O
S
O
L
I

L
I
C
H
I
D
E

C!dere de la n!l#ime
$oc, lovire, impact,
compresiune
n#epare, t!iere,
abraziune
Vibra#ii
Alunecare, c!dere la
acela%i nivel
C!ldur!, foc
Frig
ELECTRICE
Neionizante
Ionizante
ZGOMOT
Pulberi, fibre
Fum
Cea#!
Imersii
mpro%care, stropire
VAPORI, GAZE
Bacterii patogene
Viru%i patogeni
Ciuperci generatoare de micoze
Antigeni biologici nebacterieni
M

i
n
i


MEMBRE
SUPERIOARE
B
r
a
#
e

(
p
!
r
#
i
)


P
i
c
i
o
r


MEMBRE
INFERIOARE
G
a
m
b
e

(
p
!
r
#
i
)


P
i
e
l
e


T
r
u
n
c
h
i
/

a
b
d
o
m
e
n


C
!
i

p
a
r
e
n
t
e
r
a
l
e


P&RTILE CORPULUI
ALTELE
T
o
t
a
l

c
o
r
p


300
ANEXA Nr. '0


LIST" ORIENTATIV" !I NE-EXHAUSTIV" DE ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE DE PROTEC%IE

PROTEC%IA CAPULUI
- C!%ti de protec#ie pentru industrie (mine, %antiere de lucr!ri
publice, diferite ramuri industriale);
- Acoper!mnt u%or pentru protec#ia p!rului (caschete, bonete,
plase, cu sau f!r! cozoroc);
- Acoper!mnt pentru cap (bonete, caschete, basmale etc. din
materiale textile sau #es!turi dublate).

PROTEC%IA MPOTRIVA ZGOMOTULUI
- Antifoane de tip intern;
- C!%ti antifoane;
- Antifoane de tip extern cu sistem de fixare pe casc!;
- Antifoane de tip extern cu brid! de sus#inere, cu receptor de joas!
frecven#! ncorporat;
- Antifoane cu instala#ii de comunica#ie.

PROTEC%IA OCHILOR !I A FE%EI
- Ochelari cu bra#e;
- Ochelari de protec#ie tip masc! (ochelari cu co%ule#);
- Ochelari de protec#ie mpotriva razelor Roentgen, laser,
ultraviolete, infraro%ii, vizibile;
- Viziere/ecrane de protec#ie;
- M!%ti %i cagule de protec#ie pentru sudura cu arc (de mn!, cu
fixare pe cap, respectiv pe casca de protec#ie).

PROTEC%IA RESPIRATORIE
- Aparate de protec#ie respiratorie filtrante mpotriva pulberilor,
gazelor %i pulberilor radioactive;
- Aparate de protec#ie respiratorie izolante cu aduc#ie de aer;
- Aparate de protec#ie respiratorie prev!zute cu vizier! deta%abil!
pentru sudori;
- Aparate %i dispozitive pentru scafandri;
- Costume pentru scafandri.
30'
PROTEC%IA MINII !I BRA%ULUI
- M!nu%i pentru protec#ia mpotriva solicit!rilor mecanice
(n#ep!turi, t!ieturi, vibra#ii etc.);
- M!nu%i mpotriva substan#elor chimice;
- M!nu%i electroizolante;
- M!nu%i mpotriva riscurilor termice;
- M!nu%i mpotriva frigului;
- M!nu%i cu un deget;
- Degetare;
- Mnecu#e;
- Man%ete pentru ncheieturi;
- Palmare;
- Mneci de protec#ie.

PROTEC%IA PICIOARELOR
- Pantofi, bocanci %i cizme de securitate;
- nc!l#!minte u%or de echipat;
- nc!l#!minte cu bombeu metalic;
- nc!l#!minte, ghetre, jambiere cu construc#ie termoizolant!;
- nc!l#!minte mpotriva temperaturilor ridicate;
- nc!l#!minte mpotriva temperaturilor sc!zute;
- nc!l#!minte mpotriva vibra#iilor;
- nc!l#!minte mpotriva nc!rc!rii electrostatice;
- nc!l#!minte electroizolant!;
- Cizme pentru lucr!torii cu fier!straie cu lan#;
- nc!l#!minte din lemn (sabo#i);
- nc!l#!minte cu talp! din lemn;
- Genunchiere;
- Col#are deta%abile;
- Jambiere, ghetre;
- Dubluri de talp! deta%abile pentru nc!l#!minte (termoizolant!,
rezistent! la t!iere sau transpira#ie);
- Crampoane deta%abile pentru protec#ia mpotriva alunec!rii (pe
ghea#!, z!pad! %i suprafe#e alunecoase).

PROTEC%IA PIELII
- Creme barier! de protec#ie/unguente.

302
PROTEC%IA TRUNCHIULUI !I ABDOMENULUI
- Veste, jachete %i %or#uri mpotriva solicit!rilor mecanice
(n#ep!turi, t!ieturi, stropi de metal topit);
- Veste, jachete %i %or#uri pentru protec#ia mpotriva substan#elor
chimice agresive;
- Veste cu sistem de nc!lzire;
- Veste de salvare;
- $or#uri de protec#ie mpotriva radia#iilor Roentgen;
- Burtiere de protec#ie %i sus#inere a trunchiului;
- Centuri lombo-abdominale.

PROTEC%IA INTEGRAL" A CORPULUI
Echipamente de protec#ie mpotriva c$derii
- dispozitiv de protec#ie mpotriva c!derii de la n!l#ime (inclusiv
piesele anexe);
- dispozitive cu absorbitoare de energie %i/sau stop frnghie
(inclusiv piesele anexe);
- centuri de sus#inere %i de siguran#!.
mbr$c$minte de protec#ie
- mbr!c!minte de lucru denumit! de securitate (dou! piese %i
combinezon);
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva ac#iunilor mecanice
(n#ep!turi, t!ieturi etc.);
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva substan#elor chimice;
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva stropilor de metal topit %i
razelor infraro%ii;
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva c!ldurii;
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva frigului;
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva contamin!rii radioactive;
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva pulberilor;
- mbr!c!minte de protec#ie mpotriva gazelor;
- mbr!c!minte de semnalizare fluorescent!, retroreflectant!,
inclusiv accesorii (man%ete, m!nu%i etc.);
- p!turi de protec#ie.

303
ANEXA Nr. ''


LIST" ORIENTATIV" !I NE-EXHAUSTIV" DE ACTIVIT"%I
!I SECTOARE DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTEC%IE


&. PROTEC%IA CAPULUI
C$'ti de protec#ie
- Lucr!ri de construc#ii, n special pe schele sau n apropiere, la locuri
de munc! la altitudine, opera#ii de montaj %i de demontaj, demol!ri;
- Lucr!ri pe poduri metalice, construc#ii nalte, stlpi, hidrocentrale,
furnale, laminoare %i o#el!rii, recipiente mari, construc#ii cu #evi mari,
cazane %i centrale electrice;
- Lucr!ri n mine, %an#uri, canale, pu#uri, galerii, tunele;
- Excava#ii de p!mnt %i roci;
- Lucr!ri n subteran, cariere, excava#ii, halde;
- Lucr!ri cu bol#uri;
- Lucr!ri cu explozibili;
- Lucr!ri n domeniul mijloacelor de transport, macarale %i alte
obiecte de ridicat;
- Lucr!ri la furnale, o#el!rii, val#uri, forje, turn!torii;
- Lucr!ri n cuptoare industriale, rezervoare, silozuri, bunc!re %i
conducte;
- Lucr!ri n construc#ii navale;
- Lucr!ri n domeniul feroviar;
- Lucr!ri n abatoare.

2. PROTEC%IA PICIOARELOR
nc$l#$minte cu inser#ie antiperfora#ie
- Lucr!ri de construc#ii, civile %i rutiere;
- Lucr!ri de montare schele;
- Lucr!ri de demolare;
- Lucr!ri de construc#ii n beton %i prefabricate;
- Lucr!ri pe %antiere %i n spa#ii de depozitare;
- Lucr!ri la acoperi%uri.

304
nc$l#$minte f$r$ talp$ antiperfora#ie
- Lucr!ri pe poduri metalice, construc#ii metalice, stlpi, turnuri, la
ascensoare, construc#ii hidrotehnice din o#el, furnale, o#el!rii, laminoare, la
rezervoare de mare capacitate, macarale, conducte de diametru mare,
cuptoare %i centrale electrice;
- Lucr!ri de construc#ii la cuptoare, instala#ii de nc!lzire, aerisire %i
structuri metalice;
- Lucr!ri de reconstruc#ie %i ntre#inere;
- Lucr!ri la furnale, reductoare, o#el!rii, laminoare, forje, pres!ri la
cald, trefilare;
- Lucr!ri n cariere, exploat!ri miniere la zi %i halde;
- Lucr!ri de prelucrare a pietrei;
- Lucr!ri de prelucrare, manipulare %i tratare a sticlei;
- Lucr!ri de manipulare de forme n industria ceramic!;
- Lucr!ri de acoperire/c!ptu%ire la cuptoare n industria ceramic!
- Lucr!ri de turnare n industria ceramic! grea %i n industria
materialelor de construc#ii;
- Opera#ii de transport %i depozitare;
- Manipul!ri de blocuri de carne congelat! %i cutii metalice de
conserve;
- Lucr!ri de construc#ii navale;
- Lucr!ri de manevr! la c!ile ferate.
nc$l#$minte de securitate cu toc sau talp$ ortopedic$ 'i inser#ie
antiperfora#ie
- Lucr!ri pe acoperi%uri.
nc$l#$minte de securitate cu talp$ cu inser#ie termoizolant$
- Lucr!ri pe %i/cu obiecte fierbin#i sau foarte reci.
nc$l#$minte de securitate care se poate dezechipa u'or
- n caz de risc de penetrare de lichide incandescente.

3. PROTEC%IA OCHILOR SAU A FE%EI
Ochelari de protec#ie, viziere 'i ecrane de protec#ie
- Lucr!ri de sudur!, polizare %i debitare;
- Lucr!ri de g!urire %i gravare;
- Lucr!ri de t!iere %i prelucrare a pietrei;
- Opera#ii cu bol#uri;
- Lucr!ri unde se produce %pan;
- Lucr!ri de matri#are;
- Lucr!ri de ndep!rtare %i m!run#ire a cioburilor;
305
- Lucr!ri de sablare;
- Manipulare de produse acide, alcaline, dezinfectante %i detergen#i
caustici;
- Manipul!ri de dispozitive cu jet lichid;
- Lucr!ri cu mase de metal topit %i sta#ionare n apropierea acestora;
- Lucr!ri n prezen#a c!ldurii radiante;
- Lucr!ri cu laser.

4. PROTEC%IA RESPIRATORIE
Aparate de protec#ie respiratorie
- Lucr!ri n recipiente, spa#ii nguste din cuptoarele industriale
nc!lzite cu gaz, atunci cnd pot exista riscuri de intoxicare cu gaz sau
deficit de oxigen;
- Lucr!ri la gura de nc!rcare a furnalelor;
- Lucr!ri la conducte de gaze %i n apropierea convertizoarelor;
- Lucr!ri la cuptoare cnd exist! pericol de fum de metale grele;
- Alimentarea cuptoarelor cnd apar cantit!#i masive de pulberi;
- Opera#ii de vopsire prin pulverizare f!r! ventila#ie
corespunz!toare;
- Lucr!ri n minerit, canale %i alte spa#ii subterane ale sistemului de
canalizare;
- Lucr!ri n instala#ii frigorifice unde exist! riscul sc!p!rii agentului
frigorific.

5. PROTEC%IA AUZULUI
Antifoane
- Lucr!ri la prese de metale;
- Lucr!ri cu dispozitive pneumatice;
- Lucr!ri ale personalului de la sol n aeroporturi;
- Lucr!ri de treierat;
- Lucr!ri n industria lemnului %i textil!.

6. PROTEC%IA CORPULUI, BRA%ELOR !I MINILOR
Echipament de protec#ie
- Manipulare de produse acide, alcaline, dezinfectante %i detergen#i
caustici;
- Manipulare de mase incandescente sau prezen#a acestora n
apropiere %i n ambian#! cald!;
- Manipulare de sticl! tras!;
306
- Lucr!ri de sablare;
- Lucr!ri n spa#ii frigorifice.
mbr$c$minte de protec#ie greu inflamabil$
- Lucr!ri de sudur! n spa#ii nguste.
!or#uri antiperfora#ie
- Lucr!ri de tran%are %i t!iere;
- Manipularea cu#itului, atunci cnd acesta este ndreptat spre corp.
!or#uri din piele
- Lucr!ri de sudur!;
- Lucr!ri de forjare;
- Lucr!ri de turnare.
Protectori ai antebra#ului
- Lucr!ri de tran%are %i t!iere.
M$nu'i
- Lucr!ri de sudur!;
- Lucr!ri cu obiecte cu muchii ascu#ite, dar nu la ma%ini unde exist!
pericolul prinderii m!nu%ii;
- Manipulare n aer liber de acizi %i baze.
M$nu'i din mpletitur$ metalic$
- Lucr!ri de tran%are %i t!iere;
- Utilizarea cu#itului n produc#ie %i abatoare;
- Schimbarea cu#itelor la ma%inile de t!iere.

7. MBR"C"MINTE DE PROTEC%IE MPOTRIVA INTEMPERIILOR
- Lucr!ri n aer liber pe ploaie sau frig.

8. MBR"C"MINTE AVERTIZOARE
- Lucr!ri la care este necesar! o observare din vreme a personalului.

9. CENTURI DE SIGURAN%"
- Lucr!ri pe schele;
- Lucr!ri de montare prefabricate;
- Lucr!ri pe stlpi, catarge;
- Alte lucr!ri la n!l#ime.


&0. FRNGHII DE SIGURAN%"
- Lucr!ri n cabine de macara amplasate la mare n!l#ime;
307
- Lucr!ri n cabine situate la n!l#ime, de stivuire n depozite %i
repara#ii;
- Lucr!ri la partea superioar! a turlelor de forare.
- Lucr!ri n canale, pu#uri %i abataje

&&. PROTEC%IA PIELII
- Manipularea de substan#e de ungere;
- Lucr!ri de t!b!c!rie.308
ANEXA Nr. '2


DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA NC"PERILOR SOCIAL - SANITARE N FUNC%IE
DE CARACTERISTICILE PROCESELOR TEHNOLOGICE


Gruparea
proceselor
tehnologice
Caracteristicile proceselor
tehnologice
Exemple de procese tehnologice Anexe social - sanitare
De baz$ Speciale
0 ' 2 3 4
Procese tehnologice ce produc
murd!rirea, f!r! degajare de
substan#e chimice, f!r! contact cu
produse ce au ac#iune iritant!
asupra pielii:
a) care produc murd!rirea
minilor

Prelucr!rile la rece ale metalelor,
asamblare mecanic! etc.

Vestiare
Sp!l!toareI.
b) care produc murd!rirea
minilor %i corpului
Lucr!ri de repara#ii sau ntre#inere
a ma%inilor, utilajelor %i
instala#iilor, forajul %i extrac#ia
petrolului
Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare


309
(continuare)
0 ' 2 3 4
Procese tehnologice care au loc n
condi#ii de microclimat nefavorabil:
a) cu temperatur! ridicat! %i
radia#ii calorice
Instala#ii pentru elaborarea
o#elurilor, laminoare, forje,
tratamente termiceVestiare
Du%uri
Sp!l!toare


nc!peri pentru
pauze cu
microclim!
normal!
b) cu temperatur! sc!zut!

Munca n exterior sau n spa#ii
frigorifice etc.

Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare
nc!peri pentru
nc!lzire
periodic!
II.
c) procese tehnologice
generatoare de umiditate
crescut!

Ateliere umede, sp!l!torii etc. Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare
Condi#ii de
uscare a
echipamentului
de protec#ie %i
de lucru
III. Procese de munc! ce se desf!%oar!
n condi#ii de degajare de praf, f!r!
alte substan#e chimice sau produse
cu ac#iune iritant! asupra pielii:
a) cu degajare de praf
Turn!torii, fabricarea materialelor
de construc#ie, fabrici de ciment,
industria inului %i cnepei etc.
Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare
Condi#ii de
despr!fuire a
echipamentului
de protec#ie %i
de lucru

3'0
(continuare)
0 ' 2 3 4
b) cu degajare de negru de fum,
praf de c!rbune, praf de
gudron, fibre de azbest
Fabricarea %i manipularea
negrului de fum, gudroanelor,
exploat!ri miniere de c!rbune etc.

Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (n
circuit unic)
Sp!l!toare
Condi#ii de des-
pr!fuire %i sp!-
lare a hainelor
de protec#ie %i
de lucru
IV.Procese de munc! ce au loc n con-
di#ii de contact cu substan#e toxice:
a) cu ac#iune iritant! asupra
pielii prin contact direct


Contact al pielii cu acizi, reactivi,
materiale corosive, crom


Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare


Condi#ii de
sp!lare %i
uscare a
echipamentului
de protec#ie
b) cu ac#iune toxic! general!

Prelucrarea plumbului, lucru cu
nitro- %i aminoderiva#i ai
hidrocarburilor aromatice,
mercur, alte metale grele,
pesticide etc.

Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (n
circuit unic)
Sp!l!toare
Condi#ii de
sp!lare %i uscare
a echipamentu-
lui de protec#ie
%i de lucru %i,
unde este cazul,
de denocivizare
a acestuia

3''
(continuare)
0 ' 2 3 4
c) gaze %i vapori care pot
produce intoxica#ii acute
Locuri de munc! cu risc de
intoxica#ie cu clor, acid cianhidric
%i compu%i cianici, benzen, gaze
iritante respiratorii etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de
protec#ie %i de
lucru (n circuit
unic)
Sp!l!toare
Condi#ii de
sp!lare %i
uscare a echi-
pamentului de
protec#ie %i de
denocivizare,
unde este cazul
Camere de
salvare -
degazare
V. Procese de munc! n care se
manipuleaz! sau se prelucreaz!
materiale contaminate cu germeni
patogeni, parazi#i, toxine,
substan#e radioactive etc.
Prelucrarea materiilor prime
animale, a materialelor biologice
contaminate, lucru cu elemente
radioactive etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de
protec#ie %i de
lucru (n circuit
unic)
Sp!l!toare
Camere pentru
decontaminare
(dezinfec#ie,
dezinsec#ie)
a hainelor de
protec#ie %i de
lucru


3'2
(continuare)
0 ' 2 3 4
VI. Procese tehnologice care necesit!
un regim special pentru asigurarea
calit!#ii produsului:
a) legate de produc#ia %i
prelucrarea produselor
alimentare
Procesele tehnologice din
fabricile de pine, lapte,
laboratoare de cofet!rie,
combinate de carne, buc!t!rii etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (n
circuit unic -
filtru sanitar)
Sp!l!toareCondi#ii pentru
sp!larea,
uscarea %i
c!lcarea
echipamentului
de protec#ie
b) legate de produc#ia
medicamentelor,
pansamentelor, serurilor,
vaccinurilor, solu#iilor
perfuzabile etc.
Produc#ia medicamentelor,
pansamentelor, serurilor,
vaccinurilor, solu#iilor perfuzabile
etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (n
circuit unic)
Sp!l!toare
Condi#ii pentru
sp!larea %i
sterilizarea
echipamentului
de protec#ie %i
de lucru
Camer! de
manichiur!

NOT": - Vestiarele se pot organiza fie sub form! de nc!peri cu dulapuri individuale, fie sub form! de garderob! comun! pentru
personalul unui loc de munc! (atelier, sec#ie etc.).
- nc!perile speciale (pentru nc!lzire, pentru r!corire etc.) se dimensioneaz! asigurndu-se 0,'0 mp/persoan!, lundu-se n calcul
schimbul cel mai numeros.
3'3
ANEXA Nr. '3

DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA LAVOARELOR, DU!URILOR,
A CANTIT"%II DE AP" CALD" !I RECE


Num$r persoane pentru un: Cantitatea de ap$ pentru o
persoan$ (litri)
Grupa
procesului
tehnologic Lavoar sau
loc de sp$lare
a minilor
Du' Total Din care ap$
cald$
I a 20 - 40 20
I b 20 25 60 40
II a 25 40 50 25
II b 25 40 40 25
II c 25 40 40 20
III a 25 '5 60 40
III b '5 '0 85 60
IV a 25 25 40 25
IV b 20 20 50 35
IV c 25 25 40 25
V '0 '5 75 50
VI a '5 20 60 40
VI b '5 20 60 40

NOT": Se are n vedere schimbul cu cel mai mare num!r de persoane.3'4
ANEXA Nr. '4


DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA CABINELOR DE CLOSET !I A
PUNCTELOR DE ALIMENTARE CU AP"


Cabine de closet Num$r
persoane de
acela'i sex B$rba#i Femei
Pisoare Puncte de
alimentare cu
ap$
25 ' 2 ' '
50 2 3 2 '
75 3 4 2 2
'00 4 5 3 2
'50 5 6 5 3
200 6 8 5 4
300 8 '0 7 6
400 9 '2 8 7
500 '' '4 9 8
650 '3 '4 '0 9
800 '4 '8 '2 ''
'.000 '6 20 '3 '2

NOT":- Pentru normare se ia n calcul schimbul cu cel mai mare num!r de
persoane.
- Pentru alimentarea cu ap! de b!ut se vor prefera robinete cu jet ascendent
(arteziene).


3'5
ANEXA Nr. '5

DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA TEMPERATURII AERULUI N NC"PERILE SOCIAL-SANITARE

Nr.
crt.
Denumirea anexei social - sanitare Temperatura aerului,
o
C
'. Vestiare pentru p!strarea mbr!c!mintei de lucru %i de strad! '6
2. Vestiare pentru mbr!care - dezbr!care '8 - 20
3. Anticamer! du%uri 23
4. nc!perea du%urilor 23 - 25
5. nc!perea sp!l!toarelor '8 -23
6. Closete '5
7. Camer! intim! pentru femei 22 - 23
8. nc!peri pentru uscarea echipamentului de protec#ie %i de lucru 25 - 30
9. nc!peri pentru nc!lzirea angaja#ilor '5 - 20
'0. Camere pentru fumat '4
''. S!li pentru servirea mesei '8

3'6
ANEXA Nr. '6

CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PENTRU
LOCURILE DE MUNC" NOI CONFORM ART. 224


Obliga#iile men#ionate n prezenta anex! se aplic! ori de cte ori
caracteristicile locului de munc!, activitatea, mprejur!rile sau un risc impun
acest lucru.

&. Stabilitate 'i rezisten#$

Cl!dirile care ad!postesc locurile de munc! trebuie s! prezinte o
structur! de rezisten#! corespunz!toare naturii activit!#ilor desf!%urate n
acele locuri de munc!.

2. Dimensiunile nc$perilor 'i volumul de aer din nc$peri
Libertatea de mi'care la postul de lucru

2.&. nc!perile n care se desf!%oar! procesele de munc! trebuie s! aib!
suprafa#!, n!l#ime %i volum de aer suficiente, care s! permit! angaja#ilor s!-
%i ndeplineasc! sarcinile de lucru f!r! riscuri pentru securitatea, s!n!tatea %i
confortul lor.

2.2. Dimensiunile zonei neocupate a locului de munc! trebuie s! fie
calculate astfel nct s! permit! angaja#ilor s! aib! suficient! libertate de
mi%care pentru a-%i ndeplini sarcinile de munc!.
Dac! acest lucru nu este posibil din motive specifice locului de
munc!, angajatul trebuie s! aib! suficient! libertate de mi%care lng! postul
s!u de lucru.

3. U'i 'i por#i

3.&. Pozi#ia, num!rul %i dimensiunea u%ilor %i por#ilor precum %i
materialele folosite pentru construc#ia lor sunt determinate de natura %i
scopul nc!perilor sau zonelor la care se accede prin acestea.

3.2. (&) U%ile %i por#ile batante trebuie s! fie transparente sau s! fie
prev!zute cu panouri transparente.
(2) U%ile transparente trebuie s! fie marcate corespunz!tor, la
n!l#imea vederii. Dac! suprafe#ele transparente sau translucide ale u%ilor
3'7
sau por#ilor nu sunt construite din material securizat %i dac! exist! pericol ca
angaja#ii s! fie v!t!ma#i la spargerea acestora, suprafe#ele u%ilor trebuie
protejate mpotriva spargerii.
(3) U%ile %i por#ile care se deschid n sus trebuie s! fie fixate cu
dispozitiv care s! le asigure mpotriva c!derii napoi.
(4) U%ile %i por#ile mecanice trebuie s! func#ioneze astfel nct s! nu
existe pericol de accidentare a angaja#ilor. Ele trebuie s! fie prev!zute cu
dispozitiv de oprire de urgen#! u%or identificabil %i accesibil, %i dac! nu se
deschid automat, n eventualitatea unei ntreruperi a aliment!rii cu energie
electric!, trebuie s! fie posibil! deschiderea lor manual!.

3.3. (&) Utilizarea de u%i glisante este permis! numai n nc!perile de
lucru f!r! pericol de incendiu %i numai atunci cnd nc!perea este prev!zut!
cu un num!r suficient de u%i normale, care s! asigure posibilitatea evacu!rii
rapide a personalului.
(2) U%ile %i por#ile glisante vor fi asigurate mpotriva ie%irii din
ghidaje. Ghidajele nu vor forma un prag, ci vor fi ngropate la nivelul
pardoselii.

3.4. n vecin!tatea imediat! a oric!ror por#i destinate n principal
circula#iei vehiculelor trebuie s! existe u%i pentru pietoni, cu excep#ia
cazului n care utilizarea de c!tre pietoni a acestor por#i nu prezint! nici un
pericol. Astfel de u%i trebuie marcate clar %i degajate n permanen#!.

3.5. U%ile situate de-a lungul c!ilor de salvare trebuie:
a) s! fie marcate corespunz!tor;
b) s! fie posibil! deschiderea lor din interior n orice moment f!r!
ajutor special;
c) s! fie posibil! deschiderea lor atunci cnd locurile de munc! sunt
ocupate.

3.6. U%ile nc!perilor n care se prelucreaz! substan#e periculoase (toxice,
inflamabile, explozive, radiante etc.) vor fi prev!zute, dup! caz, cu
dispozitive de autonchidere, de scurgere a electricit!#ii statice, cu
dispozitive de ncuiere, de asigurare, etan%are %i cu vizori, s! fie executate
din materiale adecvate (antistatizate, necombustibile %i care nu produc
scntei la lovire), rezistente la ac#iunile diferi#ilor agen#i chimici specifici
tehnologiei din nc!perea respectiv!.
3'8
4. Pardoseli, pere#i, plafoane 'i acoperi'uri

4.&. (&) n func#ie de specificul func#ional al nc!perii %i de natura
agen#ilor care ac#ioneaz! asupra pardoselilor, inclusiv asupra c!ilor de
circula#ie, acestea trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele condi#ii:
a) s! aib! o suprafa#! plan! %i neted!, pentru a nu ngreuna circula#ia
persoanelor %i vehiculelor, ns! suficient de rugoas! %i antiderapant!, pentru
a nu permite alunecarea;
b) s! fie rezistente la uzura produs! de circula#ia persoanelor,
vehiculelor de transport intern;
c) s! nu se deterioreze sub ac#iunea obiectelor depozitate sau a celor
care pot c!dea n mod obi%nuit pe pardoseal!;
d) s! fie fixe %i s! prezinte stabilitate;
e) s! nu produc! praf la o utilizare normal!;
f) s! fie incombustibile n nc!perile n care se lucreaz! cu foc
deschis sau unde se manipuleaz! materiale n stare incandescent! sau cu
temperaturi ridicate;
g) s! fie executate din materiale antistatizate, incombustibile %i care
nu produc scntei la lovire, n nc!perile n care se pot forma amestecuri
explozive;
h) s! fie rezistente la ac#iunile diferi#ilor agen#i chimici specifici
tehnologiei din nc!perea respectiv!;
i) s! fie hidrofuge;
j) s! fie rele conduc!toare de c!ldur!;
k) s! fie realizate cu pante corespunz!toare pentru scurgerea apelor %i
cu %an#uri sau canale colectoare pentru evacuarea acestora, f!r! planuri
periculoase pentru angaja#i;
l) s! fie impermeabile sau protejate cu pelicule adecvate la ac#iunea
de penetrare a apei, substan#elor toxice sau infec#ioase, evitnd totodat!
acumularea acestora.
(2) Locurile de munc! ce con#in posturi de lucru tehnice s! fie izolate
termic n mod corespunz!tor, #innd seama de tipul de ntreprindere %i de
activitatea fizic! a angaja#ilor.

4.2. (&) Pardoselile, pere#ii %i plafoanele nc!perilor se vor executa din
materiale de construc#ie adecvate %i rezistente la factorii de influen#! ai
procesului tehnologic, astfel nct s! nu se produc! degradarea prematur! a
acestora sau mbibarea lor cu substan#ele utilizate sau degajate n procesul
tehnologic. Se va avea n vedere cur!#irea %i refacerea lor pentru a se ob#ine
condi#ii de igien! corespunz!toare.
3'9
(2) Pentru finisajele principalelor suprafe#e din spa#iile de lucru
(plafon, pere#i, pardoseal!, ma%ini sau mese de lucru, dulapuri), se vor alege
scheme de culori bine armonizate, corespunz!toare procesului tehnologic %i
caracteristicilor constructive ale fiec!rui spa#iu n parte.

4.3. Pere#ii transparen#i sau translucizi, n special pere#ii desp!r#itori din
sticl!, din nc!perile ce con#in locuri de munc! sau din vecin!tatea acestora
%i a c!ilor de transport intern, trebuie s! fie clar indica#i %i executa#i din
materiale securizate sau s! fie separa#i de aceste locuri de munc! %i c!i de
circula#ie, pentru a preveni intrarea n contact a angaja#ilor cu pere#ii sau
r!nirea lor prin coliziunea mijloacelor de transport cu pere#ii.

4.4. Accesul pe acoperi%urile executate din materiale cu rezisten#! redus!
nu trebuie permis f!r! utilizarea de echipamente care s! asigure lucrul n
condi#ii de securitate.

5. Ferestre 'i luminatoare

5.&. Ferestrele, luminatoarele %i pere#ii de sticl! trebuie s! permit! evitarea
efectelor excesive ale luminii solare la locurile de munc! (cum ar fi efectul de
lup!), avnd n vedere natura sarcinilor de munc! %i a locului de munc!.

5.2. Angaja#ii trebuie s! aib! posibilitatea s! deschid!, s! nchid!, s!
regleze sau s! fixeze ferestrele, luminatoarele %i ventilatoarele, n condi#ii de
securitate. Cnd sunt deschise, ele trebuie s! fie pozi#ionate astfel nct s!
nu constituie un factor de risc de accidentare pentru angaja#i.

5.3. (&) Luminatoarele vor fi prev!zute cu geamuri armate sau vor fi
protejate cu plase de srm! montate dedesubt.
(2) Luminatoarele din nc!perile care prezint! pericol de explozie vor
fi prev!zute cu geam nearmat %i vor fi protejate cu plase de srm! montate
dedesubt.

5.4. Pentru prevenirea accidentelor ce ar putea fi cauzate de c!derea
geamurilor laterale, se vor adopta m!suri de protejare a acestora, n func#ie
de frecven#a %i natura activit!#ilor desf!%urate n zonele de c!dere. Sistemele
de protec#ie trebuie s! asigure posibilit!#i de schimbare %i cur!#are a
geamurilor n condi#ii de securitate pentru angaja#ii care execut! aceast!
opera#ie %i pentru cei prezen#i n apropiere.
320
6. C$i 'i ie'iri de urgen#$

6.&. C!ile %i ie%irile de urgen#! trebuie s! r!mn! n permanen#! libere %i s!
conduc! n mod ct mai direct afar! sau n spa#ii sigure.

6.2. n caz de pericol trebuie s! fie posibil! evacuarea rapid! %i n cea mai
mare siguran#! posibil! a angaja#ilor de la toate posturile de lucru.

6.3. Num!rul, distribu#ia %i dimensiunile c!ilor %i ie%irilor de urgen#!
depind de scopul, echipamentele tehnice %i dimensiunile locurilor de munc!,
precum %i de num!rul maxim posibil de persoane ce pot fi prezente la un
moment dat.

6.4. (&) U%ile de ie%ire n caz de urgen#! trebuie s! se deschid! spre
exterior.
(2) U%ile glisante sau rotitoare nu sunt permise n cazul n care ele au
destina#ia de ie%iri de urgen#!.
(3) U%ile de ie%ire de urgen#! nu trebuie s! fie ncuiate sau z!vorte,
astfel nct s! poat! fi deschise imediat %i cu u%urin#! de c!tre orice persoan!
care ar avea nevoie n caz de pericol.

6.5. (&) Semnalizarea c!ilor %i ie%irilor de urgen#! trebuie realizat!
permanent cu panouri de avertizare conform Prescrip#iilor minime de
semnalizare de securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
(2) Panourile de semnalizare de securitate trebuie amplasate n locuri
vizibile.

6.6. C!ile %i ie%irile de urgen#!, precum %i c!ile de circula#ie %i u%ile de
acces spre acestea, trebuie s! fie libere de orice obstacole, astfel nct s!
poat! fi utilizate n orice moment f!r! dificultate.

6.7. C!ile %i ie%irile de urgen#!, care au nevoie de iluminat trebuie s! fie
dotate cu instala#ii de iluminat de siguran#! cu intensitate adecvat! n caz de
pan! de curent.

7. C$i de circula#ie - zone periculoase

7.&. C!ile de circula#ie, incluznd trepte, sc!ri fixe, chei %i rampe de
nc!rcare, trebuie s! fie amplasate %i dimensionate astfel nct s! asigure un
acces u%or, sigur %i adecvat pentru pietoni sau vehicule f!r! a pune n pericol
angaja#ii afla#i n vecin!tatea acestor c!i de circula#ie.
32'
7.2. (&) C!ile folosite pentru circula#ia pietonal! %i/sau pentru transportul
intern trebuie s! fie dimensionate n concordan#! cu num!rul posibil de
utilizatori %i cu tipul de activitate.
(2) Dac! pe c!ile de circula#ie sunt folosite mijloace de transport
trebuie s! fie asigurate distan#ele minime de securitate pentru pietoni.

7.3. ntre c!ile de circula#ie ale vehiculelor %i u%i, por#i, pasaje pentru
pietoni, coridoare %i sc!ri trebuie asigurat! o distan#! suficient!.

7.4. C!ile de circula#ie trebuie s! fie marcate clar cnd echipamentele
tehnice %i utilizarea acestora impun protec#ia angaja#ilor.

7.5. (&) Dac! locurile de munc! con#in zone periculoase datorate naturii
proceselor de munc! prezentnd riscuri de c!dere a angaja#ilor sau
obiectelor, aceste locuri trebuie s! fie echipate, pe ct posibil, cu dispozitive
care s! mpiedice accesul angaja#ilor f!r! atribu#ii de serviciu n zonele
periculoase.
(2) Pentru accesul angaja#ilor cu atribu#ii de serviciu n zonele
periculoase trebuie luate m!suri de protec#ie corespunz!toare.
(3) Zonele periculoase trebuie s! fie clar semnalizate.

8. M$suri specifice pentru sc$ri rulante 'i transportoare

8.&. Sc!rile rulante %i transportoarele trebuie s! func#ioneze n condi#ii de
securitate.

8.2. Sc!rile rulante %i transportoarele trebuie s! fie prev!zute cu toate
dispozitivele de protec#ie necesare, inclusiv cu dispozitiv de oprire n caz de
urgen#!, u%or de identificat %i accesibil.

9. Cheiuri 'i rampe de nc$rcare - desc$rcare

9.&. Cheiurile %i rampele de nc!rcare-desc!rcare trebuie s! aib!
dimensiunile adecvate gabaritului nc!rc!turilor de transportat.

9.2. (&) Cheiurile trebuie s! aib! cel pu#in un punct de ie%ire.
(2) Cheiurile peste o anumit! lungime trebuie s! aib! cte un punct
de ie%ire la fiecare cap!t, dac! este tehnic posibil.
(3) Locurile destinate pentru opera#iile de nc!rcare-desc!rcare n/din
autovehicule vor fi prev!zute cu drumuri de ntoarcere cu raza de curbur!
care s! permit! manevrarea nepericuloas! a autovehiculelor.
322
9.3. (&) Rampele de nc!rcare trebuie s! fie, pe ct posibil, suficient de
sigure nct s! previn! c!derea angaja#ilor.
(2) Rampele de nc!rcare-desc!rcare se construiesc astfel nct cota
lor superioar! s! se situeze la nivelul platformei mijlocului de transport
din/n care se ncarc!/descarc!.

&0. Instala#ii electrice

&0.&. Instala#iile electrice trebuie s! fie concepute %i construite astfel nct
s! nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar personalul trebuie s! fie
protejat corespunz!tor mpotriva riscului de electrocutare prin atingere
direct! sau indirect!.
Proiectarea, construc#ia %i alegerea materialelor %i a dispozitivelor de
protec#ie trebuie s! fie adecvate tensiunii, condi#iilor externe %i competen#ei
persoanelor care au acces la p!r#i ale instala#iei.

&0.2. Pentru realizarea unei protec#ii eficiente se vor respecta prevederile
cuprinse n titlul V cap. V - Instala#ii %i echipamente electrice.

&&. Ventilarea locurilor de munc$ n spa#ii nchise

&&.&. (&) Locurile de munc! aflate n spa#ii nchise vor fi prev!zute cu
mijloace de ventilare, astfel nct s! se asigure aer proasp!t n cantitate
suficient! #innd seama de metodele de lucru folosite %i solicit!rile fizice
impuse angaja#ilor.
(2) n cazul utiliz!rii unui sistem de ventilare for#at! acesta trebuie s!
fie men#inut n stare de func#ionare. Orice defectare a acestuia trebuie s! fie
semnalizat! printr-un sistem de control, atunci cnd poate fi periclitat!
s!n!tatea angaja#ilor.

&&.2. Dac! se utilizeaz! instala#ii pentru condi#ionarea aerului sau pentru
ventilare mecanic! acestea trebuie s! func#ioneze astfel nct s! nu creeze
disconfort prin expunerea angaja#ilor la curen#i de aer.
Orice depozitare sau murd!rire care poate crea un pericol imediat
pentru s!n!tatea angaja#ilor prin poluarea aerului respirat, trebuie
ndep!rtat! n cel mai scurt timp posibil.

&2. Temperatura nc$perilor

&2.&. n timpul programului de lucru temperatura n nc!perile ce con#in
locuri de munc! trebuie s! asigure men#inerea echilibrului termic al
323
organismului uman corespunz!tor cu nivelul activit!#ii desf!%urate %i
metabolismul organismului determinat de efortul fizic n activitate.
Limitele termice la locurile de munc! sunt cele prev!zute n titlul VI
cap. IV Microclimat.

&2.2. Temperatura aerului din nc!perile social-sanitare trebuie s! fie
adecvat! %i se normeaz! conform anexei nr. '5.

&3. Iluminarea natural$ 'i artificial$

&3.&. Locurile de munc! trebuie, n m!sura n care este posibil, s! aib!
lumin! natural! suficient! %i s! fie echipate cu corpuri de iluminat care s!
permit! un iluminat artificial adecvat pentru s!n!tatea %i securitatea
angaja#ilor.

&3.2. Instala#iile de iluminat ale nc!perilor cu locuri de munc! %i ale c!ilor
de acces %i circula#ie trebuie amplasate astfel nct tipul de iluminare
prev!zut s! nu prezinte riscuri de accidentare a angaja#ilor.

&3.3. Locurile de munc! n care exist! pericol de accidentare la ntreruperea
func#ion!rii iluminatului artificial trebuie s! fie prev!zute cu iluminat de
siguran#! de intensitate adecvat!, realizat conform standardelor n vigoare.

&3.4. La proiectarea %i executarea instala#iilor de iluminat se vor respecta
prevederile cuprinse n titlul IV cap. VI.

&4. Detectarea 'i stingerea incendiilor

&4.&. n func#ie de dimensiunile %i destina#ia cl!dirilor, de echipamentele pe
care le con#in, de propriet!#ile fizico-chimice ale substan#elor prezente %i de
num!rul maxim poten#ial de persoane, locurile de munc! trebuie echipate cu
mijloace de stingere a incendiilor adecvate %i, dac! este necesar, cu
detectoare de incendii %i sisteme de alarm!, potrivit prevederilor Normelor
generale de prevenire %i stingere a incendiilor.

&4.2. (&) Echipamentele de stingere a incendiilor cu ac#ionare manual!
trebuie s! fie u%or accesibile %i simplu de utilizat.
(2) Aceste echipamente trebuie s! fie semnalizate prin amplasarea de
indicatoare de securitate n imediata apropiere, conform reglement!rilor n
vigoare.

324
&5. Vestiare 'i dulapuri pentru mbr$c$minte

&5.&. Acolo unde angaja#ii trebuie s! poarte mbr!c!minte special! n timpul
lucrului trebuie asigurate vestiare corespunz!toare dac!, din motive de
s!n!tate sau decen#!, nu-%i pot schimba mbr!c!mintea n alt! nc!pere.
Vestiarele trebuie s! fie u%or accesibile, de capacitate suficient! %i
prev!zute cu scaune.

&5.2. Vestiarele trebuie s! fie suficient de spa#ioase %i s! aib! facilit!#i care
s! permit! fiec!rui angajat s!-%i poat! ncuia mbr!c!mintea n timpul orelor
de lucru.
Dac! este necesar (ex. substan#e periculoase, umiditate, murd!rie)
dulapurile pentru mbr!c!mintea de lucru trebuie s! fie separate de cele
pentru mbr!c!mintea obi%nuit!.

&5.3. Se vor prevedea vestiare separate sau folosirea alternativ! a acelora%i
vestiare de c!tre femei %i b!rba#i.

&5.4. Dac!, n condi#iile prev!zute la pct.'5.', nu sunt necesare vestiare,
atunci fiec!rui angajat trebuie s! i se asigure un loc pentru p!strarea
mbr!c!mintei sub cheie.

&6. Instala#ii sanitare

&6.&. Trebuie s! fie asigurate du%uri n num!r corespunz!tor, dac! prin natura
proceselor de munc! sau din motive de s!n!tate acestea sunt necesare.
Se vor prevedea camere de du% separate sau folosirea alternativ! a
acestora de c!tre femei %i b!rba#i.

&6.2. Camerele de du% trebuie s! fie suficient de spa#ioase pentru a permite
fiec!rui angajat s! se spele n condi#iile unui standard corespunz!tor de igien!.
Du%urile trebuie s! fie alimentate cu ap! curent! cald! %i rece.
&6.3. Dac!, n condi#iile primului paragraf de la pct. '6.', du%urile nu sunt
necesare, trebuie s! fie asigurate chiuvete adecvate cu ap! curent! (ap! cald!
dac! e necesar) n num!r suficient, amplasate n vecin!tatea locurilor de
munc! %i a vestiarelor. Chiuvetele trebuie s! fie separate pentru b!rba#i %i
femei sau, dac! aceasta nu este posibil, s! fie folosite alternativ de b!rba#i %i
femei.

&6.4. Cnd camerele de du% sau chiuvetele sunt separate de vestiare trebuie
s! existe un acces u%or ntre ele.
325
&6.5. n vecin!tatea locurilor de munc!, nc!perilor de odihn!, vestiarelor %i
camerelor cu du%uri sau chiuvete, trebuie asigurate toalete separate avnd un
num!r adecvat de wc-uri %i chiuvete. Se vor prevedea wc-uri separate sau
utilizarea alternativ! a acelora%i wc-uri de c!tre femei %i b!rba#i.

&7. nc$peri pentru odihn$

&7.&. Dac! securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor o impun, n special datorit! tipului
activit!#ii sau prezen#ei unui efectiv ce dep!%e%te un anumit num!r, angaja#ilor
trebuie s! li se pun! la dispozi#ie nc!peri pentru odihn! u%or accesibile.
Aceast! prevedere nu se aplic! angaja#ilor din birouri sau nc!peri
similare care ofer! posibilitatea de relaxare n timpul pauzelor.

&7.2. nc!perile pentru odihn!, trebuie s! fie dotate cu un num!r adecvat de
mese %i scaune cu sp!tar, lundu-se n calcul schimbul cel mai numeros. Se
vor lua m!suri corespunz!toare pentru protec#ia nefum!torilor mpotriva
disconfortului creat de fumul de tutun.

&7.3. Dac! orele de lucru sunt cu regularitate %i frecvent ntrerupte %i nu
exist! o nc!pere pentru odihn!, trebuie s! fie asigurate alte nc!peri n care
angaja#ii s! poat! sta n timpul unor astfel de ntreruperi, de cte ori este
necesar pentru securitatea sau s!n!tatea lor.
Se vor lua m!suri corespunz!toare pentru protec#ia nefum!torilor
mpotriva disconfortului provocat de fumul de tutun.

&8. Femei gravide 'i l$uze

Femeile gravide %i l!uze trebuie s! aib! posibilitatea de a se odihni n
pozi#ie culcat n condi#ii corespunz!toare.

&9. nc$peri pentru primul ajutor

&9.&. (&) n func#ie de dimensiunile spa#iilor de lucru, de tipul de activitate
desf!%urat! %i de frecven#a accidentelor trebuie s! fie asigurat! una sau mai
multe nc!peri de prim ajutor.
(2) Acestea vor fi amenajate, organizate, dotate %i vor func#iona
potrivit normelor Ministerului S!n!t!#ii %i Familiei.
(3) nc!perile de prim ajutor trebuie s! fie semnalizate conform
Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau s!n!tate la
locul de munc!.

326
&9.2. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie s! fie disponibil n
toate locurile n care condi#iile de munc! o cer, s! fie marcat corespunz!tor
%i u%or accesibil.

20. Angaja#i handicapa#i

Dac! este necesar, locurile de munc! trebuie s! fie organizate astfel
nct s! se #in! seama de angaja#ii handicapa#i. Aceast! prevedere se aplic!
n special la u%i, c!i de circula#ie, sc!ri, du%uri, chiuvete, wc-uri %i posturi de
lucru folosite sau ocupate n mod direct de persoane handicapate.

2&. Locuri de munc$ n aer liber (prevederi speciale)

2&.&. Posturile de lucru, c!ile de circula#ie %i alte zone sau instala#ii n aer
liber trebuie astfel organizate nct circula#ia pietonilor %i a vehiculelor s! se
desf!%oare n condi#ii de securitate.
Cerin#ele cuprinse la punctele 7, 8 %i 9 ale prezentei anexe se aplic! de
asemenea c!ilor de circula#ie care duc la posturi de lucru fixe, spa#ii de
nc!rcare, precum %i c!ilor de circula#ie folosite pentru ntre#inerea %i
supravegherea instala#iilor.
Punctul 7 este, de asemenea, aplicabil locurilor de munc! n aer liber.
2&.2. Locurile de munc! n aer liber trebuie prev!zute cu iluminat artificial
dac! iluminatul natural nu este corespunz!tor.

2&.3. Posturile de lucru n aer liber trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele
condi#ii:
a) s! nu prezinte pericole de alunecare sau c!dere;
b) s! nu prezinte pericol de c!dere de obiecte;
c) s! asigure posibilitatea rapid! de p!r!sire/interven#ie n caz de
pericol.

2&.4. Amplasarea %i organizarea posturilor de lucru n aer liber trebuie
astfel aleas! nct expunerea angaja#ilor la zgomot %i/sau noxe chimice
(vapori, praf) precum %i a vecin!t!#ilor s! respecte prevederile din titlul
VI - Mediul de munc!.

2&.5. Este obligatoriu a se lua toate m!surile de protec#ie a angaja#ilor
contra influen#elor atmosferice nefavorabile.
327
ANEXA Nr. '7

CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PENTRU LOCURILE
DE MUNC" AFLATE N FOLOSIN%" CONFORM ART. 225


Obliga#iile men#ionate n prezenta anex! se aplic! ori de cte ori
caracteristicile locului de munc!, activitatea, mprejur!rile sau un risc impun
acest lucru.

&. Stabilitate 'i rezisten#$

Cl!dirile care ad!postesc locurile de munc! trebuie s! prezinte o
structur! de rezisten#! corespunz!toare naturii activit!#ilor desf!%urate.

2. U'i 'i por#i

2.&. U%ile transparente trebuie s! fie marcate corespunz!tor, la n!l#imea
vederii.

2.2. U%ile %i por#ile batante trebuie s! fie transparente sau s! fie prev!zute
cu panouri transparente.

3. C$i 'i ie'iri de urgen#$

3.&. C!ile %i ie%irile de urgen#! trebuie s! r!mn! n permanen#! libere %i s!
conduc! n mod ct mai direct afar! sau n spa#ii sigure.

3.2. n caz de pericol trebuie s! fie posibil! evacuarea rapid! %i n cea mai
mare siguran#! posibil! a angaja#ilor de la toate posturile de lucru.

3.3. Num!rul c!ilor de salvare %i al ie%irilor de urgen#! trebuie asigurat n
num!r corespunz!tor.

3.4. (&) U%ile de ie%ire n caz de urgen#! trebuie s! se deschid! spre
exterior.
(2) U%ile glisante sau rotitoare nu sunt permise n cazul n care ele au
destina#ia de ie%iri de urgen#!.

(3) U%ile de ie%ire de urgen#! nu trebuie s! fie ncuiate sau z!vorte,
astfel nct s! poat! fi deschise imediat %i cu u%urin#! de c!tre orice persoan!
328
care ar avea nevoie n caz de pericol.

3.5. (&) Semnalizarea c!ilor %i ie%irile de urgen#! trebuie realizat!
permanent cu panouri conform Prescrip#iilor minime de semnalizare de
securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
(2) Panourile de semnalizare de securitate trebuie s! fie suficient de
rezistente %i amplasate n locuri vizibile.

3.6. C!ile %i ie%irile de urgen#!, precum %i c!ile de circula#ie %i u%ile de
acces spre acestea, trebuie s! fie libere de orice obstacole, astfel nct s!
poat! fi utilizate n orice moment f!r! dificultate.

3.7. C!ile %i ie%irile de urgen#! care au nevoie de iluminat trebuie s! fie
dotate cu instala#ii de iluminat de siguran#! cu intensitate adecvat!, n caz de
defectare a sistemului principal de iluminat.

4. Zone periculoase

Dac! locurile de munc! con#in zone periculoase n care exist! riscuri
de accidentare datorate naturii proceselor de munc! sau c!derilor de obiecte,
aceste locuri trebuie s! fie echipate, pe ct posibil, cu dispozitive care s!
mpiedice accesul angaja#ilor neautoriza#i n zonele periculoase.
Pentru angaja#ii desemna#i s! intre n zonele periculoase trebuie luate
m!suri de protec#ie corespunz!toare.
Zonele periculoase trebuie s! fie clar semnalizate.

5. Instala#ii electrice

Instala#iile electrice trebuie s! fie concepute %i construite astfel nct
s! nu prezinte riscuri de incendiu, electrocutare sau explozie.
Angaja#ii trebuie s! fie proteja#i n mod adecvat mpotriva riscului de
electrocutare prin atingere direct! sau indirect!.
Instala#iile electrice %i dispozitivele de protec#ie trebuie s! fie adecvate
tensiunii, condi#iilor exterioare %i competen#ei personalului care are acces la
p!r#i ale instala#iei.

6. Ventilarea locurilor de munc$ n spa#ii nchise

Locurile de munc! aflate n spa#ii nchise vor fi prev!zute cu mijloace de
ventilare, astfel nct s! se asigure aer proasp!t n cantitate suficient! #innd
seama de metodele de lucru folosite %i solicit!rile fizice impuse angaja#ilor.
329
n cazul utiliz!rii unui sistem de ventilare for#at! acesta trebuie s! fie
men#inut n stare de func#ionare.
Orice defectare a sistemului de ventilare for#at! trebuie s! fie
semnalizat! printr-un sistem de control, atunci cnd poate fi periclitat!
s!n!tatea angaja#ilor.

7. Temperatura nc$perilor

7.&. n timpul programului de lucru temperatura n nc!perile ce con#in
locuri de munc! trebuie s! asigure men#inerea echilibrului termic al
organismului uman corespunz!tor cu nivelul activit!#ii desf!%urate %i
metabolismul organismului determinat de efortul fizic n activitate.

7.2. Temperatura n camerele de odihn!, nc!perile pentru personalul n
serviciu de permanen#!, nc!perile sanitare, cantine %i nc!perile de prim
ajutor trebuie s! corespund! destina#iei specifice acestor nc!peri.

8. Iluminarea natural$ 'i artificial$ a nc$perilor

8.&. Locurile de munc! trebuie s! aib!, n m!sura n care este posibil, o
iluminare natural! suficient! %i s! fie prev!zute cu un iluminat artificial
corespunz!tor pentru a proteja securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor.

8.2. Locurile de munc! n care angaja#ii, n mod deosebit, sunt expu%i
riscurilor generate de defectarea iluminatului artificial trebuie prev!zute cu
iluminat de siguran#! de intensitate adecvat!.

9. Detectarea 'i stingerea incendiilor

9.&. n func#ie de dimensiunile %i destina#ia cl!dirilor, de echipamentele pe
care le con#in, de propriet!#ile fizico-chimice ale substan#elor prezente %i de
num!rul maxim poten#ial de persoane, locurile de munc! trebuie echipate cu
mijloace de stingere a incendiilor adecvate %i, dac! este necesar, cu
detectoare de incendii %i sisteme de alarm!, potrivit prevederilor Normelor
generale de prevenire %i stingere a incendiilor.

9.2. Echipamentele de stingere a incendiilor cu ac#ionare manual! trebuie
s! fie u%or accesibile %i simplu de utilizat.
Aceste echipamente trebuie s! fie semnalizate prin amplasarea de
indicatoare de securitate n imediata apropiere, conform reglement!rilor n
vigoare.
330
&0. Vestiare 'i dulapuri pentru mbr$c$minte

&0.&. Acolo unde angaja#ii trebuie s! poarte mbr!c!minte special! n timpul
lucrului trebuie asigurate vestiare corespunz!toare dac!, din motive de
s!n!tate sau decen#!, nu-%i pot schimba mbr!c!mintea n alt! nc!pere.
Vestiarele trebuie s! fie u%or accesibile, de capacitate suficient! %i
prev!zute cu scaune.

&0.2. Vestiarele trebuie s! fie suficient de spa#ioase %i s! aib! facilit!#i care
s! permit! fiec!rui angajat s!-%i poat! ncuia mbr!c!mintea n timpul orelor
de lucru.
Dac! este necesar (ex. substan#e periculoase, umiditate, murd!rie)
dulapurile pentru mbr!c!mintea de lucru trebuie s! fie separate de cele
pentru mbr!c!mintea obi%nuit!.

&0.3. Se vor prevedea vestiare separate sau folosirea alternativ! a acelora%i
vestiare de c!tre femei %i b!rba#i.

&&. Instala#ii sanitare

&&.&. Locurile de munc! trebuie s! fie dotate astfel nct angaja#ii s! aib! n
vecin!tate:
a) du%uri, dac! prin natura proceselor de munc! este necesar;
b) amenaj!ri speciale dotate cu un num!r adecvat de wc-uri %i
chiuvete.

&&.2. Du%urile %i chiuvetele trebuie s! fie alimentate cu ap! curent! (ap!
cald! dac! este nevoie).

&&.3. Trebuie prev!zute du%uri %i wc-uri separate sau utilizarea alternativ! a
acestora de c!tre b!rba#i %i femei.


&2. nc$peri 'i spa#ii pentru odihn$

&2.&. Cnd securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor o cer, n special datorit!
tipului de activitate prestat! sau datorit! prezen#ei mai multor angaja#i dect
un anumit num!r, angaja#ii trebuie s! aib! asigurat! o nc!pere sau un spa#iu
corespunz!tor pentru odihn!.
Aceast! prevedere nu se aplic! angaja#ilor din birouri sau nc!peri
similare care pot furniza posibilitatea de relaxare n timpul pauzelor.
33'
&2.2. nc!perile/spa#iile pentru odihn!, trebuie s! fie dotate cu un num!r
adecvat de mese %i scaune cu sp!tar.

&2.3. Se vor lua m!suri corespunz!toare pentru protec#ia nefum!torilor
mpotriva disconfortului creat de fumul de tutun.

&3. Femei gravide 'i l$uze

Femeile gravide %i l!uze trebuie s! aib! posibilitatea de a se odihni n
pozi#ie culcat n condi#ii corespunz!toare.

&4. Echipament de prim ajutor

&4.&. La locurile de munc! se vor asigura puncte de prim ajutor, care vor fi
amenajate, organizate, dotate %i vor func#iona potrivit normelor Ministerului
S!n!t!#ii %i Familiei.

&4.2. Punctele de prim ajutor trebuie s! fie u%or accesibile %i semnalizate
conform Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau
s!n!tate la locul de munc!.

&5. Angaja#i handicapa#i

Dac! este necesar, locurile de munc! trebuie s! fie organizate astfel
nct s! se #in! seama de angaja#ii handicapa#i. Aceast! prevedere se aplic!
n special la u%i, c!i de circula#ie, sc!ri, du%uri, chiuvete, wc-uri %i posturi de
lucru folosite sau ocupate n mod direct de persoane handicapate.

&6. Circula#ia pietonilor 'i vehiculelor

Locurile de munc!, interioare %i exterioare, trebuie astfel organizate
nct circula#ia pietonilor %i a vehiculelor s! se desf!%oare n condi#ii de
securitate.

&7. Locuri de munc$ n aer liber (prevederi speciale)

Dac! angaja#ii %i desf!%oar! activitatea la posturi de lucru n aer liber,
acestea trebuie, n m!sura n care este posibil, s! fie astfel amenajate nct
angaja#ii:
a) s! fie proteja#i contra influen#elor atmosferice %i, dac! este
necesar, contra c!derii de obiecte;
332
b) s! nu fie expu%i la nivele de zgomot nocive sau/%i alte influen#e
externe nocive cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) s! aib! posibilitatea rapid! de a p!r!si postul lor de lucru n caz de
pericol sau s! poat! fi salva#i;
d) s! nu alunece sau s! cad!.
333
ANEXA Nr. '8

CLASIFICAREA LOCURILOR N CARE POT
AP"REA ATMOSFERE EXPLOZIVE

Not$ introductiv$

Urm!torul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau
m!suri de prevenire conform art. 26', 262, 265 %i 267.

&. Locuri n care pot ap$rea atmosfere explozive
Un loc n care pot ap!rea atmosfere explozive n concentra#ii att de
mari nct s! necesite m!suri speciale de prevenire pentru a proteja s!n!tatea
%i securitatea angaja#ilor implica#i este considerat periculos.
Un loc n care nu pot ap!rea atmosfere explozive n concentra#ii att
de mari nct s! necesite m!suri speciale pentru a proteja s!n!tatea %i
securitatea angaja#ilor implica#i, este considerat nepericulos.
Substan#e inflamabile %i/sau combustibile sunt considerate materialele
care pot forma atmosfere explozive, n afara cazului n care o analiz! a
propriet!#ilor lor relev! c! n contact cu aerul nu pot propaga independent
explozia.

2. Clasificarea locurilor periculoase
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone n func#ie de frecven#a %i
durata permanen#ei unei atmosfere explozive.
Severitatea m!surilor ce trebuie luate, n conformitate cu anexa nr.'9,
Partea A, este determinat! de aceast! clasificare.
Zona 0
Loc n care este prezent! permanent, frecvent sau pentru perioade
lungi de timp o atmosfer! exploziv!, format! prin amestecul cu aerul al
unor substan#e inflamabile sub form! de gaz, vapori sau cea#!.
Zona '
Loc n care este posibil s! apar! ocazional, n condi#ii normale de
operare, o atmosfer! exploziv!, format! prin amestecul cu aerul al unor
substan#e inflamabile sub form! de gaz, vapori sau cea#!.
Zona 2
Loc n care nu este probabil s! apar! n condi#ii normale de operare, o
atmosfer! exploziv!, format! prin amestecul cu aerul al unor substan#e
inflamabile sub form! de gaz, vapori sau cea#!, iar dac! aceasta totu%i apare,
persist! doar o perioad! scurt! de timp.
334
Zona 20
Loc n care este prezent! permanent, frecvent sau pentru perioade
lungi de timp o atmosfer! exploziv! sub form! de nor de pulbere
combustibil! n aer.
Zona 2'
Loc n care este posibil s! apar! ocazional n condi#ii normale de operare
o atmosfer! exploziv! sub form! de nor de pulbere combustibil! n aer.
Zona 22
Loc n care nu este probabil s! apar!, n condi#ii normale de operare, o
atmosfer! exploziv! sub form! de nor de pulbere combustibil! n aer, iar
dac! apare persist! doar pentru o scurt! perioad! de timp.


NOTE:
'. Straturile, depunerile %i gr!mezile de pulbere combustibile trebuie
luate n considerare ca orice alt! surs! care poate genera o atmosfer!
exploziv!.
2. Condi#iile normale de operare reprezint! situa#ia n care instala#iile
sunt utilizate n parametrii lor de proiectare.
335
ANEXA Nr. '9

A. CERIN%E PENTRU MBUN"T"%IREA
PROTEC%IEI S"N"T"%II !I SECURIT"%II
ANGAJA%ILOR AFLA%I N PERICOL
POTEN%IAL DE ATMOSFERE EXPLOZIVE

Cerin#ele stabilite n prezenta anex! se aplic!:
- locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. '8 ori de
cte ori este impus! de caracteristicile locurilor de munc!, a posturilor de
lucru, de echipamentele sau substan#ele folosite sau de pericolul cauzat de
activitatea n atmosfere explozive;
- echipamentelor utilizate n locuri lipsite de pericol care ajut! la
folosirea n securitate a echipamentelor aflate n locuri periculoase.

&. M$suri organizatorice

n ndeplinirea obliga#iilor sale angajatorul trebuie s! ia urm!toarele
m!suri organizatorice:

&.&. Instruirea angaja#ilor
S! asigure celor care lucreaz! n locuri unde pot ap!rea atmosfere
explozive o instruire corespunz!toare %i suficient! cu privire la protec#ia la
explozie.

&.2. Instruc#iuni scrise 'i permise de lucru
S! asigure, acolo unde este cerut de documentul privind protec#ia la
explozie:
- elaborarea de instruc#iuni scrise, munca n locuri periculoase
trebuind s! se efectueze cu respectarea acestora;
- aplicarea unui sistem de permise de lucru pentru a ndeplini %i
activit!#ile periculoase %i pe cele care pot interac#iona cu alt gen de
activitate, genernd pericole.
Permisele de lucru trebuie emise anterior nceperii lucrului de c!tre o
persoan! cu responsabilitate n acest domeniu.

2. M$suri de protec#ie la explozie

2.&. Orice scurgere %i/sau pierdere, voit! sau nu, de gaze inflamabile,
336
vapori, cea#! sau pulbere combustibil! care poate produce pericole de
explozie trebuie deviat! sau ndep!rtat! corespunz!tor spre un loc sigur sau,
dac! nu este posibil, trebuie oprit! n condi#ii de securitate sau trebuie
remediat! prin alt! metod! adecvat!.

2.2. Dac! o atmosfer! exploziv! con#ine mai multe tipuri de gaze, vapori,
cea#! sau pulberi inflamabile %i/sau combustibile, m!surile de protec#ie
trebuie s! fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 263 trebuie, de
asemenea, s! ia n considerare desc!rc!rile electrostatice, acolo unde
angaja#ii sau mediul de lucru ac#ioneaz! ca purt!tori sau produc!tori de
sarcin! electric!. Angaja#ilor trebuie s! li se asigure haine de protec#ie
corespunz!toare, din materiale ce nu produc desc!rc!ri electrostatice care
pot aprinde atmosferele explozive.

2.4. Instala#ia, echipamentele, sistemele protectoare %i toate dispozitivele de
conectare asociate trebuie puse n func#iune doar dac! documentul privind
protec#ia la explozii permite utilizarea lor n siguran#! n atmosfer! exploziv!.
Aceasta se aplic! %i echipamentelor tehnice %i dispozitivelor de conectare
asociate care nu sunt considerate echipamente sau sisteme protectoare, n
conformitate cu reglement!rile n vigoare, dac! ncorporarea lor ntr-o
instala#ie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate m!surile necesare
pentru prevenirea confuziei ntre dispozitivele de conectare.

2.5. Trebuie luate toate m!surile necesare ca locul de munc!,
echipamentele tehnice %i toate dispozitivele de conectare asociate puse la
dispozi#ia angaja#ilor s! fie proiectate, construite, asamblate, instalate,
ntre#inute %i utilizate astfel nct s! reduc! la minimum pericolul de explozii
%i, dac! se produce o explozie, s! controleze sau s! reduc! la minimum
extinderea ei n acel loc de munc! %i/sau la echipamentele tehnice. Pentru
astfel de locuri de munc! trebuie luate m!suri corespunz!toare pentru a
reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra angaja#ilor.

2.6. Acolo unde este cazul, angaja#ii trebuie avertiza#i prin semnale optice
%i/sau acustice %i retra%i nainte s! se ating! condi#iile de explozie.

2.7. Acolo unde este prev!zut n documentul privind protec#ia la explozie,
trebuie asigurate %i ntre#inute ie%iri de securitate pentru a face posibil!, n
caz de pericol, p!r!sirea de c!tre angaja#i, repede %i n securitate, a locurilor
aflate n pericol.
337
2.8. nainte ca un loc de munc! unde pot ap!rea atmosfere explozive s! fie
folosit pentru prima oar!, trebuie verificat! securitatea sa global! la
explozie. Trebuie ntre#inute toate condi#iile necesare pentru asigurarea
protec#iei la explozie.
Aceste verific!ri trebuie s! fie efectuate de persoane competente n
domeniul protec#iei la explozie, care au experien#! %i/sau preg!tire
profesional!.

2.9. Dac! evaluarea riscurilor arat! c! este necesar:
- trebuie s! fie posibil! men#inerea echipamentelor %i sistemelor de
protec#ie n stare sigur! de func#ionare, independent de restul instala#iei, n
cazul n care o pan! de curent poate produce pericole suplimentare;
- trebuie s! fie posibil! oprirea manual! a echipamentului %i
sistemelor de protec#ie cu func#ionare automat! care nu respect! condi#iile
de func#ionare prev!zute, f!r! a afecta securitatea; numai angaja#ii
competen#i pot executa aceast! ac#ionare;
- trebuie disipat! energia acumulat!, la oprirea de urgen#!, ct mai
repede %i mai sigur posibil, sau izolat! astfel nct s! nu mai constituie un
pericol.

B. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTELOR
!I A SISTEMELOR PROTECTOARE

Dac! documentul privind protec#ia la explozie, bazat pe o evaluare a
riscurilor, nu prevede altfel, echipamentele %i sistemele protectoare pentru
toate locurile n care pot ap!rea atmosfere explozive trebuie alese conform
reglement!rilor n vigoare.

n special, urm!toarele categorii de echipamente trebuie folosite n
zonele indicate, cu condi#ia ca ele s! fie adecvate naturii gazelor, vaporilor
sau ce#ei %i/sau pulberilor dup! cum urmeaz!:
- n zona 0 sau zona 20, echipamente de categoria ';
- n zona ' sau zona 2', echipamente de categoria ' sau 2;
- n zona 2 sau zona 22, echipamente de categoria ', 2 sau 3.
338
ANEXA Nr. 20


INDICATOARE DE AVERTIZARE PENTRU LOCURI
UNDE POT AP"REA ATMOSFERE EXPLOZIVE
Loc unde pot ap!rea atmosfere explozive


Tr!s!turi caracteristice:
- form! triunghiular!;
- litere negre pe fond galben cu marginea neagr! (partea galben!
acoper! cel pu#in 50% din suprafa#a indicatorului).


!x
339
ANEXA Nr. 2'


CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE
PENTRU NAVELE DE PESCUIT NOI

Remarc$ preliminar$
Obliga#iile prev!zute n prezenta anex! se aplic! de fiecare dat! cnd
caracteristicile locului de munc!, ale activit!#ii, ale mprejur!rilor sau un
risc existent la bordul unei nave de pescuit noi necesit! acest lucru.

&. Navigabilitate 'i stabilitate

&.&. Nava trebuie s! fie men#inut! ntr-o stare bun! de navigabilitate %i s!
fie dotat! cu echipamente corespunz!toare destina#iei %i utiliz!rii sale.

&.2. Informa#iile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie s!
fie disponibile la bord %i s! fie accesibile personalului de cart.

&.3. Orice nav! n stare intact! trebuie s!-%i p!streze o stabilitate suficient!
n condi#iile de serviciu prev!zute.
Comandantul trebuie s! ia m!surile preventive necesare pentru ca
nava s!-%i p!streze o stabilitate suficient!.
Instruc#iunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu
rigurozitate.

2. Instala#ii mecanice 'i electrice

2.&. Instala#ia electric! trebuie s! fie proiectat! %i realizat! n a%a fel nct
s! nu constituie un pericol %i s! asigure:
- protec#ia echipajului %i a navei mpotriva riscurilor electrice;
- buna func#ionare, f!r! a se recurge la o surs! de energie de
siguran#!, a tuturor echipamentelor necesare pentru a men#ine nava n
condi#ii normale de exploatare %i de locuire;
- func#ionarea, n diverse situa#ii de urgen#!, a aparatelor electrice
esen#iale pentru securitate.

2.2. Trebuie s! fie prev!zut! o surs! de energie electric! de siguran#!.
Ea trebuie, cu excep#ia navelor deschise, s! fie situat! n afara s!lii
ma%inilor %i trebuie, n toate cazurile, s! fie proiectat! astfel nct s! asigure,
340
n caz de incendiu sau de pan! a instala#iei electrice principale, func#ionarea
simultan! pe o perioad! de cel pu#in trei ore a:
- sistemului de comunica#ii intern, a detectoarelor de incendiu %i a
semnalelor necesare n caz de urgen#!;
- luminilor de naviga#ie %i a iluminatului de siguran#!;
- sistemului de radiocomunica#ie;
- pompei electrice de incendiu de siguran#! dac! nava este echipat!
cu aceasta.
Cnd sursa de energie electric! de siguran#! este o baterie de
acumulatoare %i cnd sursa de energie electric! principal! este n pan!,
aceast! baterie de acumulatoare trebuie s! fie conectat! n mod automat la
tabloul de siguran#! de distribu#ie a energiei electrice %i trebuie s! asigure
alimentarea nentrerupt! pe o perioad! de trei ore a sistemelor prev!zute la
prima, a doua %i a treia liniu#! din paragraful al doilea.
Tabloul electric principal de distribu#ie a electricit!#ii %i tabloul de
siguran#! trebuie, n m!sura n care este posibil, s! fie instalate astfel nct
s! nu poat! fi expuse simultan la ap! sau la foc.

2.3. Tablourile electrice trebuie s! fie prev!zute cu indica#ii clare;
tablourile de siguran#e %i port siguran#ele trebuie s! fie controlate periodic,
pentru a se asigura c! siguran#ele sunt corect calibrate.

2.4. nc!perile n care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie s! fie
ventilate corespunz!tor.

2.5. Instala#iile electronice de ajutor pentru naviga#ie trebuie s! fie
verificate n mod frecvent %i ntre#inute corespunz!tor.

2.6. Toate echipamentele de ridicat trebuie s! fie testate %i examinate
periodic.

2.7. Toate piesele echipamentelor de trac#iune, de ridicat, %i a altor echipamente
de acest tip trebuie s! fie ntre#inute corespunz!tor %i verificate periodic.

2.8. Cnd exist! la bord instala#ii de r!cire %i sisteme de aer comprimat, ele
trebuie s! fie ntre#inute corespunz!tor %i verificate periodic.

2.9. Cuptoarele %i aparatele casnice care utilizeaz! gaze grele, nu trebuie s!
fie utilizate dect n nc!peri bine ventilate, iar orice acumulare periculoas!
de gaze trebuie s! fie evitat!, cu grij!.
34'
Buteliile metalice care con#in gaze inflamabile %i alte gaze periculoase
trebuie s! fie marcate clar precizndu-li-se con#inutul %i s! fie a%ezate pe
pun#i deschise.
Toate supapele, regulatoarele de presiune %i conductele de la aceste
butelii trebuie s! fie protejate mpotriva deterior!rilor.

3. Instala#ii de radiocomunica#ii

Instala#ia de radiocomunica#ii trebuie s! permit! intrarea n leg!tur! n
orice moment, cu cel pu#in o sta#ie costier! sau de pe #!rm, #innd seama de
condi#iile normale de propagare a undelor radio.

4. C$i 'i ie'iri de siguran#$

4.&. C!ile %i ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s!
fie totdeauna degajate %i u%or accesibile %i s! aib! ie%irile cel mai direct posibil
pe o punte deschis! sau ntr-o zon! de securitate %i, de aici, pe un mijloc de
salvare, pentru a permite angaja#ilor s! se evacueze rapid %i n condi#ii de
securitate maxim! de la locurile de munc! %i din nc!perile de locuit.

4.2. Num!rul, distribu#ia %i dimensiunile c!ilor %i ie%irilor care pot fi
utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s! fie adaptate utiliz!rii,
echipamentului %i dimensiunilor locurilor de munc! %i ale nc!perilor de
locuit, ca %i num!rului maxim de persoane previzibil.
Ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri de siguran#! %i care sunt nchise
trebuie s! poat! fi deschise u%or %i imediat, n caz de urgen#!, de c!tre to#i
angaja#ii sau de c!tre echipele de salvare.

4.3. Etan%eitatea la intemperii sau la ap! a u%ilor de siguran#! %i a celorlalte
ie%iri de siguran#! trebuie s! fie adaptat! la amplasamentul %i la func#ia lor
specific!.
U%ile de siguran#! %i celelalte ie%iri de siguran#! trebuie s! aib!
capacitatea de a rezista la foc, cel pu#in egal! cu cea a pere#ilor desp!r#itori.

4.4. C!ile %i ie%irile de siguran#! trebuie s! fac! obiectul unei semnaliz!ri
conform Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau
s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie plasate la locurile corespunz!toare %i
s! fie durabile.
342
4.5. C!ile, mijloacele de evacuare %i ie%irile de siguran#! care necesit!
iluminare trebuie s! fie prev!zute cu un iluminat de siguran#! de o
intensitate suficient!, n cazul n care se produce o pan! de curent.

5. Detectarea 'i stingerea incendiilor

5.&. n func#ie de dimensiunile %i utilizarea navei, echipamentele existente,
caracteristicile fizice %i chimice a substan#elor prezente, precum %i de num!rul
maxim de persoane care pot fi prezente, nc!perile de locuit, locurile de munc!
n spa#ii nchise, inclusiv compartimentele motoarelor, precum %i calele de
pe%te, dac! este necesar, trebuie s! fie echipate cu dispozitive corespunz!toare
pentru stingerea incendiilor %i, n m!sura n care este nevoie, cu detectoare de
incendiu %i cu sisteme de alarm!.

5.2. Materialele pentru stingerea incendiilor trebuie totdeauna s! se
g!seasc! la locurile special amenajate pentru aceasta, s! fie men#inute n
stare corespunz!toare %i s! poat! fi utilizate imediat.
Angaja#ii trebuie s! cunoasc! bine locul materialelor de stingere a
incendiilor, func#ionarea %i utilizarea lor.
Prezen#a extinctoarelor %i a celorlalte echipamente portabile de stingere a
incendiilor trebuie verificat!, naintea oric!rei plec!ri n curs! a navei.

5.3. Dispozitivele manuale pentru stingerea incendiilor trebuie s! fie u%or
accesibile %i u%or de manipulat %i s! fie semnalizate conform Prescrip#iilor
minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie aplicate n locuri corespunz!toare %i
s! fie durabile.

5.4. Sistemele de detec#ie %i de alarm! mpotriva incendiilor, trebuie s! fie
verificate periodic %i men#inute n stare de func#ionare corespunz!toare.

5.5. Exerci#iile de stingere a incendiilor trebuie s! fie efectuate periodic.

6. Ventila#ia locurilor de munc$ n spa#ii nchise

n locurile de munc! n spa#ii nchise, trebuie s! se aib! n vedere ca
angaja#ii s! beneficieze de suficient aer curat, #inndu-se seama de metodele
de munc! %i de solicit!rile fizice speciale de lucru impuse angaja#ilor.
Dac! se folose%te o instala#ie de ventila#ie mecanic!, aceasta trebuie s!
fie men#inut! n stare de func#ionare corespunz!toare.

343
7. Temperatura nc$perilor

7.&. Temperatura la locurile de munc! trebuie s! fie adecvat! pentru
organismul uman n timpul lucrului, #innd seama de metodele de lucru folosite,
de solicit!rile fizice impuse angaja#ilor %i de condi#iile meteorologice existente
sau previzibil s! apar! n regiunea unde opereaz! nava.

7.2. Temperatura nc!perilor de locuit, grupurilor sanitare, cantinelor %i a
nc!perilor de prim ajutor trebuie, dac! acestea exist!, s! corespund!
destina#iei specifice a acestora.

8. Iluminat natural 'i artificial al locurilor de munc$

8.&. Locurile de munc! trebuie, n m!sura n care este posibil, s! dispun!
de lumin! natural! suficient! %i s! fie prev!zute cu dispozitive care s!
permit! un iluminat artificial corespunz!tor opera#iilor specifice pescuitului,
f!r! a pune n pericol securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor %i naviga#ia altor
nave.

8.2. Instala#iile de iluminat ale nc!perilor de lucru, sc!rilor %i c!ilor de
trecere trebuie s! fie astfel amplasate nct tipul de iluminat prev!zut s! nu
prezinte risc de accidentare pentru angaja#i sau s! nu constituie un pericol
pentru naviga#ia navei.

8.3. Acolo unde angaja#ii sunt expu%i n special riscurilor de accidentare n
caz de pan! de curent, locurile de munc! trebuie s! fie prev!zute cu un
iluminat de siguran#! de o intensitate corespunz!toare.

8.4. Iluminatul de siguran#! trebuie men#inut n stare de func#ionare
corespunz!toare %i verificat periodic.

9. Pun#i, pere#i desp$r#itori 'i tavane

9.&. Locurile accesibile angaja#ilor trebuie s! fie antiderapante sau s! fie
prev!zute cu dispozitive de asigurare mpotriva c!derii %i, n m!sura n care
este posibil, s! nu aib! obstacole.

9.2. Locurile de munc! n care se g!sesc posturi de lucru trebuie s! aib!
izolare fonic! %i termic! suficient!, #inndu-se seama de tipul sarcinii de
munc! %i de activitatea fizic! a angaja#ilor.

344
9.3. Suprafe#ele pun#ilor, pere#ilor desp!r#itori %i tavanelor trebuie s! poat!
fi sp!late %i cur!#ate pentru a se ob#ine condi#ii de igien! corespunz!toare.

&0. U'i

&0.&. U%ile trebuie totdeauna s! poat! fi deschise din interior, f!r!
echipament special.
Cnd la locurile de munc! se lucreaz!, trebuie s! fie posibil ca u%ile s!
poat! fi deschise din ambele p!r#i.

&0.2. U%ile %i, n special, u%ile culisante, cnd acestea trebuie s! fie utilizate,
trebuie s! func#ioneze n mod sigur pentru angaja#i, n special pe vreme rea
sau pe mare agitat!.

&&. C$i de circula#ie zone de pericol

&&.&. C!ile de trecere, tambuchiurile, p!r#ile exterioare ale rufurilor %i, n
general, toate c!ile de circula#ie trebuie prev!zute cu balustrade, mini
curente, #in-te bine sau cu alte mijloace care s! asigure securitatea
angaja#ilor n timpul activit!#ilor care se execut! la bord.

&&.2. Dac! exist! riscul c!derii unui angajat n tambuchiuri sau de pe o
punte pe alta, se va face peste tot, atunci cnd este posibil, o protec#ie
corespunz!toare.
Cnd aceast! protec#ie este asigurat! cu balustrade, n!l#imea acestora
va fi de cel pu#in un metru.

&&.3. Accesul la instala#iile de pe punte n vederea utiliz!rii sau ntre#inerii
acestora trebuie s! garanteze securitatea angaja#ilor.
Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protec#ie similare, cu o
n!l#ime corespunz!toare pentru a evita c!derea.

&&.4. Balustradele %i alte mijloace de protec#ie mpotriva c!derii peste bord
trebuie s! fie men#inute n stare corespunz!toare.
Trebuie s! fie prev!zute deschiz!turi de scurgere sau alte dispozitive
similare n balustrade, pentru scurgerea rapid! a apei.

&&.5. Pe vasele de pescuit prin pup! prev!zute cu ramp!, partea superioar!
trebuie s! aib! o u%! sau un alt mijloc cu aceea%i n!l#ime cu a balustradei
sau alte mijloace pentru interzicerea accesului, n scopul protej!rii
angaja#ilor mpotriva riscului de a c!dea n ramp!.
345
Aceast! u%! sau orice alt mijloc trebuie s! fie u%or de deschis %i de
nchis, de preferin#! prin comand! de la distan#!, %i nu trebuie deschis! dect
pentru ntinderea %i strngerea plasei.

&2. Amenajarea posturilor de lucru

&2.&. Zonele de lucru trebuie s! fie degajate %i, n m!sura n care este
posibil, s! fie protejate de apele m!rii %i trebuie s! ofere o protec#ie
corespunz!toare mpotriva c!derii angaja#ilor la bord sau peste bord.
Zonele de prelucrare a pe%telui trebuie s! fie suficient de spa#ioase,
att ca n!l#ime ct %i ca suprafa#!.

&2.2. Cnd motoarele sunt supravegheate din compartimentul motoarelor,
supravegherea trebuie f!cut! dintr-o zon! separat!, izolat! fonic %i termic de
compartimentul motoarelor %i accesibil! f!r! a-l traversa.
Pasarela de comand! este considerat! zona care ndepline%te cerin#ele
prev!zute la primul alineat.

&2.3. Comenzile echipamentelor de trac#iune trebuie s! fie instalate ntr-o
zon! suficient de mare pentru a permite operatorilor s! lucreze comod.
Echipamentele de trac#iune trebuie s! fie prev!zute cu dispozitive de
securitate corespunz!toare pentru cazuri de urgen#!, inclusiv dispozitive de
oprire de urgen#!.

&2.4. De la comenzile echipamentelor de trac#iune, operatorul trebuie s!
aib! n cmpul vizual att echipamentele ct %i angaja#ii la lucru.
Cnd echipamentele de trac#iune sunt comandate din castelul central,
operatorul trebuie, de asemenea, s! aib! o vedere clar! a angaja#ilor la lucru,
fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunz!toare.

&2.5. ntre castelul central %i puntea de lucru trebuie s! fie utilizat un sistem
de comunica#ii fiabil.

&2.6. Totdeauna trebuie s! se dea dovad! de maxim! exigen#! %i s! se
avertizeze echipajul de pericolul iminent al m!rii agitate n timpul
opera#iilor de pescuit sau a altor lucr!ri efectuate pe punte.

&2.7. Contactul cu cablurile, parmele %i piesele mobile ale echipamentelor
pe zona neprotejat! trebuie s! fie redus la minimum prin prevederea unor
dispozitive de protec#ie.

346
&2.8. Trebuie s! fie instalate sisteme de control al maselor n deplasare %i n
special pe traulere:
- dispozitive care s! blocheze panourile divergente;
- dispozitive care s! controleze balansul fundului plasei de pescuit.

&3. nc$peri de locuit

&3.&. Localizarea, structura, izolarea fonic! %i termic! %i amenajarea
nc!perilor de locuit destinate angaja#ilor %i ale nc!perilor de serviciu,
atunci cnd ele exist!, ca %i mijloacele de acces la acestea trebuie s! fie de
a%a natur! nct s! asigure o protec#ie corespunz!toare mpotriva
intemperiilor %i a m!rii, vibra#iilor, zgomotului %i emana#iilor din alte
nc!peri care pot deranja angaja#ii n timpul odihnei.
Cnd concep#ia, dimensiunile %i/sau specificul navei o permite,
nc!perile de locuit ale angaja#ilor trebuie amplasate astfel nct s! se reduc!
la minimum efectele mi%c!rilor %i accelera#iilor.
n m!sura n care este posibil, se vor lua m!suri de protec#ie a
nefum!torilor fa#! de cei care fumeaz!.

&3.2. nc!perile de locuit ale angaja#ilor trebuie s! fie aerisite corespunz!tor
pentru a garanta un aport permanent de aer proasp!t %i a mpiedica condensul.
nc!perile de locuit trebuie s! fie prev!zute cu:
- un iluminat general normal corespunz!tor;
- un iluminat general atenuat pentru a nu deranja angaja#ii care se
odihnesc;
- un iluminat individual n fiecare cu%et!.

&3.3. Buc!t!ria %i sala de mese, acolo unde exist!, trebuie s! aib!
dimensiuni corespunz!toare, s! fie bine iluminate, aerisite %i u%or de cur!#at.
Trebuie s! fie prev!zute frigidere %i alte mijloace de conservare a
alimentelor la joas! temperatur!.

&4. Echipamente sanitare

&4.&. Pe navele care au nc!peri de locuit, du%urile alimentate cu ap! curent!
cald! %i rece, lavabourile %i toaletele trebuie s! fie convenabil echipate %i
instalate, iar nc!perile respective trebuie s! fie aerisite corespunz!tor.

&4.2. Fiecare angajat trebuie s! dispun! de un spa#iu unde s!-%i p!streze
mbr!c!mintea.
347
&5. Primul ajutor

Toate navele trebuie s! dispun! de materiale de prim ajutor conform
reglement!rilor n vigoare.

&6. Sc$ri 'i pasarele de mbarcare

Trebuie s! fie disponibile permanent o scar!, o pasarel! de mbarcare
sau alte dispozitive similare, care s! ofere acces corespunz!tor %i sigur la
bordul navei.

&7. Zgomot

Trebuie luate toate m!surile tehnice corespunz!toare, pentru ca nivelul
sonor de la locurile de munc! %i n nc!perile de locuit s! fie redus ct este
posibil, #innd seama de m!rimea navei.348
ANEXA Nr. 22


CERIN%E DE SECURITATE PENTRU
NAVELE DE PESCUIT EXISTENTE

Remarc$ preliminar$

Obliga#iile prev!zute n prezenta anex! se aplic! la bordul unei nave
de pescuit existente, n m!sura n care o permit caracteristicile structurale
ale navei, caracteristicile locului de munc! sau activitatea, mprejur!rile sau
riscurile.

&. Navigabilitate 'i stabilitate

&.&. Nava trebuie s! fie men#inut! ntr-o stare bun! de navigabilitate %i s!
fie dotat! cu echipamente corespunz!toare destina#iei %i utiliz!rii sale.

&.2. Informa#iile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie s!
fie disponibile la bord %i s! fie accesibile personalului de cart.

&.3. Orice nav! n stare intact! trebuie s!-%i p!streze o stabilitate suficient!
n condi#iile de serviciu prev!zute.
Comandantul trebuie s! ia m!surile preventive necesare pentru ca
nava s!-%i p!streze o stabilitate suficient!.
Instruc#iunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu
rigurozitate.

2. Instala#ii mecanice 'i electrice

2.&. Instala#ia electric! trebuie s! fie proiectat! %i realizat! n a%a fel nct
s! nu constituie un pericol %i s! asigure:
- protec#ia echipajului %i a navei mpotriva riscurilor electrice;
- buna func#ionare, f!r! a se recurge la o surs! de energie de
siguran#!, a tuturor echipamentelor necesare pentru a men#ine nava n
condi#ii normale de exploatare %i de locuire;
- func#ionarea, n diverse situa#ii de urgen#!, a aparatelor electrice
esen#iale pentru securitate.

2.2. Trebuie s! fie prev!zut! o surs! de energie electric! de siguran#!.
349
Ea trebuie, cu excep#ia navelor deschise, s! fie situat! n afara s!lii
ma%inilor %i trebuie, n toate cazurile, s! fie proiectat! astfel nct s! asigure,
n caz de incendiu sau de pan! a instala#iei electrice principale, func#ionarea
simultan! pe o perioad! de cel pu#in trei ore a:
- sistemului de comunica#ii intern, a detectoarelor de incendiu %i a
semnalelor necesare n caz de urgen#!;
- luminilor de naviga#ie %i a iluminatului de siguran#!;
- sistemului de radiocomunica#ie;
- pompei electrice de incendiu de siguran#! dac! nava este echipat!
cu aceasta.
Cnd sursa de energie electric! de siguran#! este o baterie de
acumulatoare %i cnd sursa de energie electric! principal! este n pan!,
aceast! baterie de acumulatoare trebuie s! fie conectat! n mod automat la
tabloul de siguran#! de distribu#ie a energiei electrice %i trebuie s! asigure
alimentarea nentrerupt! pe o perioad! de trei ore a sistemelor prev!zute la
prima, a doua %i a treia liniu#! din paragraful al doilea.
Tabloul principal de distribu#ie a electricit!#ii %i tabloul de siguran#!
trebuie, n m!sura n care este posibil, s! fie instalate astfel nct s! nu poat!
fi expuse simultan la ap! sau la foc.

2.3. Tablourile electrice trebuie s! fie prev!zute cu indica#ii clare;
tablourile de siguran#e %i port siguran#ele trebuie s! fie controlate periodic,
pentru a se asigura c! siguran#ele sunt corect calibrate.

2.4. nc!perile n care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie s! fie
ventilate corespunz!tor.

2.5. Instala#iile electronice de ajutor pentru naviga#ie trebuie s! fie
verificate n mod frecvent %i ntre#inute corespunz!tor.

2.6. Toate echipamentele de ridicat trebuie s! fie testate %i verificate
periodic.

2.7. Toate piesele echipamentelor de trac#iune, de ridicat, %i a altor
echipamente de acest tip trebuie s! fie ntre#inute corespunz!tor %i verificate
periodic.

2.8. Cnd exist! la bord instala#ii de r!cire %i sisteme de aer comprimat, ele
trebuie s! fie ntre#inute corespunz!tor %i verificate periodic.
350
2.9. Cuptoarele %i aparatele casnice care utilizeaz! gaze grele, nu trebuie s!
fie utilizate dect n nc!peri bine ventilate, iar orice acumulare periculoas!
de gaze trebuie s! fie evitat!, cu grij!.
Buteliile metalice care con#in gaze inflamabile %i alte gaze periculoase
trebuie s! fie marcate clar, precizndu-li-se con#inutul %i s! fie a%ezate pe
pun#i deschise.
Toate supapele, regulatoarele de presiune %i conductele de la aceste
butelii trebuie s! fie protejate mpotriva deterior!rilor.

3. Instala#ii de radiocomunica#ii

Instala#ia de radiocomunica#ii trebuie s! permit! intrarea n leg!tur!,
n orice moment, cu cel pu#in o sta#ie costier! sau de pe #!rm, #innd seama
de condi#iile normale de propagare a undelor radio.

4. C$i 'i ie'iri de siguran#$

4.&. C!ile %i ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s!
fie totdeauna degajate %i u%or accesibile %i s! aib! ie%irile cel mai direct posibil
pe o punte deschis! sau ntr-o zon! de securitate %i, de aici, pe un mijloc de
salvare, pentru a permite angaja#ilor s! se evacueze rapid %i n condi#ii de
securitate maxim! de la locurile de munc! %i din nc!perile de locuit.

4.2. Num!rul, distribu#ia %i dimensiunile c!ilor %i ie%irilor care pot fi
utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s! fie adaptate utiliz!rii,
echipamentului %i dimensiunilor locurilor de munc! %i ale nc!perilor de
locuit, ca %i num!rului maxim de persoane previzibil.
Ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri de siguran#! %i care sunt nchise
trebuie s! poat! fi deschise u%or %i imediat n caz de urgen#! de c!tre to#i
angaja#ii sau de c!tre echipele de salvare.

4.3. C!ile %i ie%irile de siguran#! trebuie s! fac! obiectul unei semnaliz!ri
conform Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau
s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie plasate la locurile corespunz!toare %i
s! fie durabile.

4.4. C!ile, mijloacele de evacuare %i ie%irile de siguran#! care necesit!
lumin! artificial! trebuie s! fie prev!zute cu un iluminat de securitate de o
intensitate suficient!, pentru cazul n care se produce o pan! de curent.

35'
5. Detectarea 'i stingerea incendiilor

5.&. n func#ie de dimensiunile %i utilizarea navei, echipamentele existente,
caracteristicile fizice %i chimice ale substan#elor prezente, precum %i de num!rul
maxim de persoane care pot fi prezente, nc!perile de locuit, locurile de munc!
n spa#ii nchise, inclusiv compartimentele motoarelor, precum %i calele de
pe%te, dac! este necesar, trebuie s! fie echipate cu dispozitive corespunz!toare
pentru stingerea incendiilor %i, n m!sura n care este nevoie, cu detectoare de
incendiu %i cu sisteme de alarm!.

5.2. Materialele pentru stingerea incendiilor trebuie totdeauna s! se
g!seasc! la locurile special amenajate pentru aceasta, s! fie men#inute n
stare corespunz!toare %i s! poat! fi utilizate imediat.
Angaja#ii trebuie s! cunoasc! bine locul materialelor de stingere a
incendiilor, func#ionarea %i utilizarea lor.
Prezen#a extinctoarelor %i a celorlalte echipamente portabile de stingere a
incendiilor trebuie verificat! naintea oric!rei plec!ri n curs! a navei.

5.3. Dispozitivele manuale pentru stingerea incendiilor trebuie s! fie u%or
accesibile %i u%or de manipulat %i s! fie semnalizate conform Prescrip#iilor
minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie aplicate n locuri corespunz!toare %i
s! fie durabile.

5.4. Sistemele de detec#ie %i de alarm! mpotriva incendiilor trebuie s! fie
verificate periodic %i men#inute n stare de func#ionare corespunz!toare.

5.5. Exerci#iile de stingere a incendiilor trebuie s! fie efectuate periodic.

6. Ventila#ia locurilor de munc$ n spa#ii nchise

n locurile de munc! n spa#ii nchise, trebuie s! se aib! n vedere ca
angaja#ii s! beneficieze de suficient aer curat, #inndu-se seama de metodele de
munc! %i de solicit!rile fizice speciale de lucru impuse angaja#ilor.
Dac! se folose%te o instala#ie de ventila#ie mecanic!, aceasta trebuie s!
fie men#inut! n stare de func#ionare corespunz!toare.

7. Temperatura nc$perilor

7.&. Temperatura la locurile de munc! trebuie s! fie adecvat! pentru
organismul uman n timpul lucrului, #innd seama de metodele de lucru folosite,
352
de solicit!rile fizice impuse angaja#ilor %i de condi#iile meteorologice existente
sau previzibil s! apar! n regiunea unde opereaz! nava.

7.2. Temperatura nc!perilor de locuit, grupurilor sanitare, cantinelor %i a
nc!perilor de prim ajutor trebuie, dac! acestea exist!, s! corespund!
destina#iei specifice a acestora.

8. Iluminat natural 'i artificial al locurilor de munc$

8.&. Locurile de munc! trebuie, n m!sura n care este posibil, s! dispun!
de lumin! natural! suficient! %i s! fie prev!zute cu dispozitive care s!
permit! un iluminat artificial corespunz!tor opera#iilor specifice pescuitului,
f!r! a pune n pericol securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor %i naviga#ia altor
nave.

8.2. Instala#iile de iluminat ale nc!perilor de lucru, sc!rilor %i c!ilor de
trecere trebuie s! fie astfel amplasate nct tipul de iluminat prev!zut s! nu
prezinte risc de accidentare pentru angaja#i sau s! nu constituie un pericol
pentru naviga#ia navei.

8.3. Acolo unde angaja#ii sunt expu%i n special riscurilor de accidentare n
caz de pan! de curent, locurile de munc! trebuie s! fie prev!zute cu un
iluminat de siguran#! de o intensitate corespunz!toare.

8.4. Iluminatul de siguran#! trebuie men#inut n stare de func#ionare
corespunz!toare %i verificat periodic.

9. Pun#i, pere#i desp$r#itori 'i tavane

9.&. Locurile accesibile angaja#ilor trebuie s! fie antiderapante sau s! fie
prev!zute cu dispozitive de asigurare mpotriva c!derii %i, n m!sura n care
este posibil, s! nu aib! obstacole.

9.2. Locurile de munc! n care se g!sesc posturi de lucru trebuie s! aib!
izolare fonic! %i termic! suficient!, #inndu-se seama de tipul sarcinii de
munc! %i de activitatea fizic! a angaja#ilor.

9.3. Suprafe#ele pun#ilor, pere#ilor desp!r#itori %i tavanelor trebuie s! poat! fi
sp!late %i cur!#ate pentru a se ob#ine condi#ii de igien! corespunz!toare.


353
&0. U'i

&0.&. U%ile trebuie totdeauna s! poat! fi deschise din interior, f!r!
echipament special.
Cnd la locurile de munc! se lucreaz!, trebuie s! fie posibil ca u%ile s!
poat! fi deschise din ambele p!r#i.

&0.2. U%ile %i, n special, u%ile culisante, cnd acestea trebuie s! fie utilizate,
trebuie s! func#ioneze n mod sigur pentru angaja#i, n special pe vreme rea
sau pe mare agitat!.

&&. C$i de circula#ie zone de pericol

&&.&. C!ile de trecere, tambuchiurile, p!r#ile exterioare ale rufurilor %i, n
general, toate c!ile de circula#ie trebuie prev!zute cu balustrade, mini
curente, #in-te bine sau cu alte mijloace care s! asigure securitatea
angaja#ilor n timpul activit!#ilor care se execut! la bord.

&&.2. Dac! exist! riscul c!derii unui angajat n tambuchiuri sau de pe o
punte pe alta, se va face peste tot, atunci cnd este posibil, o protec#ie
corespunz!toare.

&&.3. Accesul la instala#iile de pe punte n vederea utiliz!rii sau ntre#inerii
acestora trebuie s! garanteze securitatea angaja#ilor.
Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protec#ie similare, cu o
n!l#ime corespunz!toare pentru a evita c!derea.

&&.4. Balustradele %i alte mijloace de protec#ie mpotriva c!derii peste bord
trebuie s! fie men#inute n stare corespunz!toare.
Trebuie s! fie prev!zute deschiz!turi de scurgere sau alte dispozitive
similare n balustrade, pentru scurgerea rapid! a apei.

&&.5. Pe vasele de pescuit prin pup! prev!zute cu ramp!, partea superioar!
trebuie s! aib! o u%! sau un alt mijloc cu aceea%i n!l#ime cu a balustradei
sau alte mijloace pentru interzicerea accesului, n scopul protej!rii
angaja#ilor mpotriva riscului de a c!dea n ramp!.
Aceast! u%! sau orice alt mijloc trebuie s! fie u%or de deschis %i de
nchis, de preferin#! prin comand! de la distan#! %i nu trebuie deschis! dect
pentru ntinderea %i strngerea plasei.

354
&2. Amenajarea posturilor de lucru

&2.&. Zonele de lucru trebuie s! fie degajate %i, n m!sura n care este posibil
s! fie protejate de apele m!rii %i trebuie s! ofere o protec#ie corespunz!toare
mpotriva c!derii angaja#ilor la bord sau peste bord.
Zonele de prelucrare a pe%telui trebuie s! fie suficient de spa#ioase,
att ca n!l#ime ct %i ca suprafa#!.

&2.3. Cnd motoarele sunt supravegheate din compartimentul motoarelor,
supravegherea trebuie f!cut! dintr-o zon! separat!, izolat! fonic %i termic de
compartimentul motoarelor %i accesibil! f!r! a-l traversa.
Pasarela de comand! este considerat! zona care ndepline%te cerin#ele
prev!zute la primul alineat.

&2.3. Comenzile echipamentelor de trac#iune trebuie s! fie instalate ntr-o
zon! suficient de mare pentru a permite operatorilor s! lucreze comod.
Echipamentele de trac#iune trebuie s! fie prev!zute cu dispozitive de
securitate corespunz!toare pentru cazuri de urgen#!, inclusiv dispozitive de
oprire de urgen#!.

&2.4. De la comenzile echipamentelor de trac#iune, operatorul trebuie s!
aib! n cmpul vizual att echipamentele ct %i angaja#ii la lucru.
Cnd echipamentele de trac#iune sunt comandate din castelul central,
operatorul trebuie, de asemenea, s! aib! o vedere clar! a angaja#ilor la lucru,
fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunz!toare.

&2.5. ntre castelul central %i puntea de lucru trebuie s! fie utilizat un sistem
de comunica#ii fiabil.

&2.6. Totdeauna trebuie s! se dea dovad! de maxim! exigen#! %i s! se
avertizeze echipajul de pericolul iminent al m!rii agitate n timpul
opera#iilor de pescuit sau al altor lucr!ri efectuate pe punte.

&2.7. Contactul cu cablurile, parmele %i piesele mobile ale echipamentelor
pe zona neprotejat! trebuie s! fie redus la minimum prin prevederea unor
dispozitive de protec#ie.

&2.8. Trebuie s! fie instalate sisteme de control al maselor n deplasare %i n
special pe traulere:
- dispozitive care s! blocheze panourile divergente;
355
- dispozitive care s! controleze balansul fundului plasei de pescuit.

&3. nc$peri de locuit

&3.&. n nc!perile de locuit ale angaja#ilor, cnd acestea exist!, trebuie ca
zgomotul, vibra#iile, efectele mi%c!rilor %i ale accelera#iilor precum %i
mirosurile nepl!cute din alte nc!peri s! fie ct se poate de reduse.
n nc!perile de locuit trebuie s! fie instalat un iluminat corespunz!tor.

&3.2. Buc!t!ria %i sala de mese, dac! exist!, trebuie s! aib! dimensiuni
corespunz!toare, s! fie bine iluminate, ventilate %i u%or de cur!#at.
Trebuie s! fie prev!zute frigidere %i alte mijloace de conservare a
alimentelor la joas! temperatur!.

&4. Echipamente sanitare

Pe navele care au nc!peri de locuit trebuie instalate toalete, chiuvete
%i, dac! este posibil, un du%. nc!perile respective trebuie s! fie aerisite
corespunz!tor.

&5. Primul ajutor

Toate navele trebuie s! dispun! de materiale de prim ajutor conform
reglement!rilor n vigoare.

&6. Sc$ri 'i pasarele de mbarcare

Trebuie s! fie disponibil! o scar!, o pasarel! de mbarcare sau alte
dispozitive similare care s! ofere acces corespunz!tor %i sigur la bordul
navei.

356
ANEXA Nr. 23

CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PRIVIND
MIJLOACELE DE SALVARE !I SUPRAVIE%UIRE

Remarc$ preliminar$

Obliga#iile prev!zute de prezenta anex! se aplic! de fiecare dat! cnd
sunt cerute de caracteristicile locului de munc! sau de activitate sau de
mprejur!rile de la bordul unei nave.

&. Navele trebuie s! dispun! de mijloace corespunz!toare de salvare %i
supravie#uire, de mijloace corespunz!toare care s! permit! scoaterea angaja#ilor din
ap! %i de mijloace de salvare radio, n special radiobaliz! de localizare a
catastrofelor, echipat! cu dispozitiv de declan%are hidrostatic!, #innd seama de
num!rul de persoane mbarcate %i de zona n care opereaz! nava.

2. Ansamblul mijloacelor de salvare %i supravie#uire trebuie s! fie
men#inute la locul indicat pentru acestea, n stare corespunz!toare de
func#ionare %i preg!tite pentru utilizare imediat!.
Ele trebuie s! fie verificate de c!tre angaja#i nainte de plecarea navei
din port %i n timpul naviga#iei.

3. Mijloacele de salvare %i supravie#uire trebuie verificate la intervale regulate.

4. To#i angaja#ii trebuie s! fac! o instruire corespunz!toare, prev!zndu-se
toate situa#iile de urgen#!.

5. Dac! lungimea navei este mai mare de 45 m sau echipajul se compune
din 5 sau mai mul#i angaja#i, trebuie s! existe o list! de instruc#iuni care s!
precizeze n mod clar ac#iunile ce trebuie ndeplinite de fiecare angajat n
caz de urgen#!.

6. n fiecare lun!, n port %i/sau pe mare, trebuie s! aib! loc o convocare
a angaja#ilor n vederea efectu!rii unui exerci#iu de salvare.
Scopul acestor exerci#ii este de a se ob#ine certitudinea c! angaja#ii cunosc
temeinic %i execut! cu precizie opera#iile pe care le au de ndeplinit pentru
manipularea %i punerea n func#iune a mijloacelor de salvare %i supravie#uire.
Angaja#ii trebuie instrui#i asupra instal!rii %i func#ion!rii
echipamentului de radio portabil, dac! acesta exist!.
357
ANEXA Nr. 24


CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PRIVIND
ECHIPAMENTELE INDIVIDUALE DE PROTEC%IE


Remarc$ preliminar$

Obliga#iile prev!zute n prezenta anex! se aplic! de fiecare dat! cnd
caracteristicile locului de munc! sau ale activit!#ii, circumstan#ele sau un
risc la bordul navei necesit! acest lucru.

&. n cazul n care nu va fi posibil prin mijloace colective sau tehnice de
protec#ie de a exclude sau limita suficient riscurile pentru s!n!tatea sau
securitatea angaja#ilor, atunci trebuie prev!zut! o protec#ie individual!.

2. Mijloacele individuale de protec#ie, purtate ca mbr!c!minte sau peste
aceasta, trebuie s! fie viu colorate %i n contrast puternic cu mediul marin %i
s! fie foarte vizibile.

358

ANEXA Nr. 25


LIMITELE MAXIME ADMISE ALE CUREN%ILOR PRIN CORPUL OMULUI, I
h
, CONSIDERATE N
CALCULE PENTRU CONCEP%IA !I STABILIREA UNOR SISTEME DE PROTEC%IE MPOTRIVA
ELECTROCUT"RILOR, N FUNC%IE DE TIMPUL DE NTRERUPERE A PROTEC%IEI DE BAZ" t
b
,
STABILITE CONFORM DOCUMENTA%IEI TEHNICE SPECIFICE


Timpul de ntrerupere a protec#iei de baz$, t
b
, n secunde
0,& 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 & 2 3 > >> >3
Nr.
crt.
Felul
curentului
Num$rul
sistemelor de
eliminare a
defectelor
Valoarea curentului, I
h
, n miliamperi
a) un sistem ''5 60 50 35 30 26 24 22 20 '5 '2 '0 '. Curent
alternativ b) dou!
sisteme
x)

460 367 265 200 '00 80 70 60 50 40 35 '0
a) un sistem '90 ''5 90 80 70 65 60 58 55 50 40 40 2. Curent
continuu b) dou!
sisteme
x)

480 440 400 350 300 280 260 230 200 '40 '40 40

x)
Pct. b) din tabel se refer!, n special, la cazul re#elelor de nalt! tensiune (6 ... 20 kV) legate la p!mnt prin
rezisten#e ohmice care sunt prev!zute cu dou! sisteme distincte de eliminare a defectului cu punere la p!mnt, n
conformitate cu STAS '2604/4-89.
359
ANEXA Nr. 26

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNII DE LUCRU PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE PORTABILE,
FOLOSITE N MEDII PERICULOASE !I FOARTE PERICULOASE, N FUNC%IE DE M"SURA DE PROTEC%IE
APLICAT" MPOTRIVA ELECTROCUT"RILOR PRIN ATINGERE INDIRECT" !I DE TIPUL RE%ELEI N
CARE SE POATE APLICA M"SURA DE PROTEC%IE RESPECTIV"
Nr.
crt.
M$sura de protec#ie aplicat$ Tipul re#elei de alimentare n
care se aplic$ m$sura propus$
Tensiunea de lucru
maxim$ admis$, n vol#i
'. Separarea de protec#ie T sau I 400
2. Izola#ie suplimentar! de protec#ie (cu dubl! izola#ie) T sau I 400
3. Egalizarea poten#ialelor T sau I 400
4. Izola#ie nt!rit! %i tensiune redus! T sau I 50
5. Tensiune redus! %i izola#ie de lucru T sau I 24
6. Legare la nul (schema TN) sau la p!mnt (schema TT)
%i folosirea la manipulare a m!nu%ilor %i cizmelor (sau
covora%e sau platforme) izolante sau izolarea
dispozitivelor de manevrare a utilajului

T

400
7. Legarea la p!mnt (schema IT) %i deconectarea la o
punere simpl! la p!mnt sau izola#ie nt!rit! sau
folosirea la manipulare a m!nu%ilor %i cizmelor (sau
covora%elor sau platformelor) izolante
I
exploatare la suprafa#!

400
8. Legarea la p!mnt (schema IT) %i controlul permanent
al rezisten#ei de izolare a re#elei, conform
documenta#iei tehnice specifice
exploatare subteran!
(exploatare minier!)
'27
360

OBSERVA%II:
'. M!surile de protec#ie din coloana 2 sunt n conformitate cu documenta#ia tehnic! specific! n vigoare.
2. n tabel, nota#iile din coloanele 2 %i 3 au urm!toarele semnifica#ii: T - re#ea legat! (cu neutrul legat) la
p!mnt; I - re#ea izolat! (cu neutrul izolat) fa#! de p!mnt; TN - schem! care cuprinde o re#ea legat! la p!mnt,
iar protec#ia mpotriva electrocut!rilor prin atingere indirect! este protec#ia prin legare la nul N; TT - schem!
care cuprinde o re#ea T, iar protec#ia mpotriva electrocut!rilor prin atingere indirect! este protec#ia prin legare
la p!mnt T; IT - schem! care cuprinde o re#ea I, iar protec#ia este T.
M!sura de protec#ie de la num!rul curent 6 se aplic! numai condi#ionat, conform documenta#iei tehnice
specifice n vigoare.

36'
ANEXA Nr. 27

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNII DE LUCRU PENTRU ALIMENTAREA CORPURILOR DE
ILUMINAT N FUNC%IE DE TIPUL CORPULUI DE ILUMINAT, DE ZONA DE AMPLASARE A
CORPULUI DE ILUMINAT !I DE M"SURA DE PROTEC%IE

Nr.
crt.
Zona de amplasare Tipul re#elei
de alimenta-
re n care se
aplic$
m$sura de
protec#ie
M$sura de
protec#ie aplicat$
corpului de
iluminat
Tensiunea de
lucru
maxim$
admis$, n
vol#i
Observa#ii
0 ' 2 3 4 5
'. Corp de iluminat fix sau
mobil cu lamp! de
incandescen#! sau cu vapori
de nalt! presiune:
a) n afara zonei de
manipulare sau n locuri
pu#in periculoase
T sau I
-
23'
-362
(continuare)
0 ' 2 3 4 5
b) n zone de manipulare
din locuri periculoase %i
foarte periculoase
T sau I Blocare care s!
permit! deschiderea
numai cu scule
speciale (de exemplu
chei triunghiulare)
sau numai dup!
scoaterea de sub
tensiune, grad de
protec#ie IP44, legare
la nul sau la p!mnt
23' Nu este obligatorie
blocarea pentru
iluminatul de siguran#!
care n mod normal nu se
afl! sub tensiune
c) n zone de manipulare
din locuri periculoase %i
foarte periculoase

I Protec#ie prin legare
la p!mnt; n cazul
exploat!rilor
miniere %i controlul
permanent al
rezisten#ei de izolare
a re#elei
'33 -

d) n zona de manipulare
din locuri periculoase %i
foarte periculoase
T sau I Tensiune redus!
(foarte joas!)
24 Periodic se verific!
izola#ia circuitelor %i a
transformatorului
cobortor

363
(continuare)
0 ' 2 3 4 5
Corp de iluminat fix sau
mobil cu lamp!
fluorescent!:
a) n afara zonei de
manipulare sau n locuri
mai pu#in periculoaseT sau I-23'-
2.
b) n zone de manipulare
%i locuri periculoase %i
foarte periculoase
T sau I Legare la p!mnt
sau la nul
23' -
3. L!mpi electrice portabile,
indiferent de zon!
T sau I Tensiune redus!
(foarte joas!)
24 Periodic se verific!
izola#ia circuitelor %i a
transformatorului
cobortor

OBSERVA%IE: Pentru nota#iile T %i I, a se vedea observa#ia 2 de la anexa nr. 26.
364
ANEXA Nr. 28

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNII DE LUCRU PENTRU ALIMENTAREA ECHIPAMENTELOR
ELECTRICE MOBILE PENTRU SUDARE CU ARC ELECTRIC,N FUNC%IE DE PARTEA DIN CIRCUITUL
DE SUDARE CONSIDERAT" !I M"SURA DE PROTEC%IE APLICAT" PENTRU PROTEJAREA
SUDORULUI N CAZUL ATINGERII P"R%ILOR NEIZOLATE (DE EXEMPLU, ALE CLE!TELUI DE SUDAT)

Nr.
crt.
Partea din circuitul de
sudare
M$sura de protec#ie aplicat$ Tensiunea
maxim$ admi-
s$, n vol#i
'. nf!%urarea primar! a transfor-
matorului pentru sudare
Protec#ie mpotriva atingerii directe %i indirecte 500
M!suri de protejare a sudorului n cazul atingerii p!r#ilor
neizolate ale circuitului, de exemplu deconectarea de la re#ea a
transformatorului la ntreruperea arcului electric
75
mediu periculos 48
2. nf!%urarea secundar! a
transformatorului pentru
sudare
Reducerea tensiunii de mers n
gol mediu foarte periculos 24
Circuitul de sudare a gene-
ratoarelor sau convertizoa-
relor de curent continuu
exploatare la suprafa#!


'00
3.
exploatare subteran!
(exploatare minier!)


Protec#ia mpotriva atingerilor directe %i indirecte


65
OBSERVA%IE: Valorile de la numerele curente 2 %i 3 se refer! la tensiunile de mers n gol ale circuitelor de sudare.
365
ANEXA Nr. 29


LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNILOR DE ATINGERE !I DE PAS PENTRU INSTALA%IILE !I
ECHIPAMENTELE DE JOAS" TENSIUNE N FUNC%IE DE CATEGORIA RE%ELEI DE
ALIMENTARE, DE ZONA DE AMPLASARE A ECHIPAMENTULUI (INSTALA%IILOR) !I DE TIMPUL
DE NTRERUPERE N CAZ DE DEFECTTensiunea maxim$ admis$ de atingere 'i
de pas pentru timpul de ntrerupere de:
3 s > >> >3 s
Nr.
crt.
Categoria re#elei
de alimentare
Zona de amplasare a instala#iei
electrice
(V)
la suprafa#! 65 50 '. de curent alternativ
n subteran (exploatare minier!) 24 24
la suprafa#! '20 65 2. de curent continuu
n subteran (exploatare minier!) 24 24
366
ANEXA Nr. 30

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNILOR DE ATINGERE !I DE PAS PENTRU ECHIPAMENTELE
(INSTALA%IILE) DE NALT" TENSIUNE, N FUNC%IE DE TIPUL ECHIPAMENTULUI, DE ZONA DE
AMPLASARE, DE TIPUL RE%ELEI !I DE TIMPUL DE NTRERUPERE N CAZ DE DEFECT

Tensiunea maxim$ admis$ de atingere 'i de pas pentru
timpul de ntrerupere la protec#ia de baz$ de:
0,2 s 0,3 s 0,4 s 0,5 s 0,6 s 0,7 s 0,8..
&,2 s
&,2..
3 s
> >> >3 s
Nr.
crt.
Tipul
echipamen-
tului
(instala#iei)
electric (e)
Zona de
amplasare
Tipul
re#elei
(V)
0 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 '0 '' '2
I , T
'
'25 '00 85 80 75 70 65 65 50 Circula#ie
frecvent! T
2
250 200 '65 '50 '40 '30 '25 65 50
I , T
'
250 200 '65 '50 '40 '30 '25 '25 '25 Circula#ie redus!
f!r! folosirea mij-
loacelor individu-
ale de protec#ie
izolante
T
2
500 400 330 300 280 260 250 '25 '25
I , T
'
500 400 330 300 280 260 250 250 250
'.

Echipamentul
electric
(exclusiv
stlpii LEA)
Circula#ie redus!
cu folosirea
mijloacelor
individuale de
protec#ie izolante
T
2
'.'00 795 600 500 500 500 500 250 250
367
(continuare)
0 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 '0 '' '2
I '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
T
'
250 250 250 250 250 250 250 250 250
Circula#ie
frecvent! din
localit!#i
T
2
'.'00 795 600 500 500 500 500 250 250
Circula#ie frec-
vent! din afara
localit!#ilor
I, T
'
,
T
2

Nu se standardizeaz!
Circula#ie
redus!
I, T
'
,
T
2

Nu se standardizeaz!
I, T
'
'25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
2.

Stlpi LEA
f!r! aparataj
Incinte industri-
ale %i agricole,
plaje %i terenuri
de camping
T
2
250 250 250 250 250 250 250 '25 '25
I '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
T
'
250 250 250 250 250 250 250 250 250
n general,
indiferent de
zon!
T
2
500 500 500 500 500 500 500 250 250
I, T
'
'25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
3. Stlpi LEA cu
aparataj
Incinte industria-
le %i agricole,
plaje %i terenuri
de camping T
2
250 250 250 250 250 250 250 '25 '25
OBSERVA%IE: n tabel, nota#iile din coloana 3 au urm!toarele semnifica#ii: I - re#ea izolat! fa#! de p!mnt; T
'
- re#ea legat! la p!mnt cu un sistem de eliminare a defectului; T
2
- re#ea legat! la p!mnt cu dou! sisteme de
eliminare a defectului.

368
ANEXA Nr. 31

VALORI LIMIT! DE EXPUNERE PROFESIONAL! PENTRU
AGEN"II CHIMICI

Nr.
crt.
Denumire
Valoare limit#
(mg/m
3
)
8 ore Termen scurt
($5 minute)
0 $ 2 3
1. Acetaldehida 90 180
2. Acetat de amil !i izoamil 300 500
3. Acetat de benzil 50 80
4. Acetat de 2-butoxietil P 133 333
5. Acetat de butil si izobutil 715 950
6. Acetat de celosolv (2 etoxietil-
acetat) P
30 50
7. Acetat de etil 400 500
8. Acetat de hexil secundar 150 250
9. Acetat de izopentil 270 540
10. Acetat de metil 200 600
11. Acetat de metil celosolv
(2-metoxietil acetat) P
25 50
12. Acetat de 2-metoxi-1 metiletil 275 550
13. Acetat de 1-metilbutil 270 540
14. Acetat de pentil 270 540
15. Acetat de 3-pentil 270 540
16. Acetat de propil !i izopropil 400 600
17. Acetat de ter"-amil 270 540
18. Acetat de vinil 20 50
19. Acetil acetat de etil 100 200
20. Aceton# 1200 -
21. Acetoncianhidrina P 2 10
22. Acetonitril P 70 -
23. Acid acetic 25 -
24. Acid acrilic 5 10
25. Acid bromhidric - 6,7

369
(continuare)
0 $ 2 3
26. Acid butiric 15 30
27. Acid cianhidric P 0,30 1
28. Acid clorhidric 8 15
29. Acid 2-clorpropionic 1 2
30. Acid 2,2-diclorpropionic 2 10
31. Acid diclorpropionic sare de amoniu 150 200
32. Acid diclorpropionic sare de
izopropilamin#
20 50
33. Acid dimetilditiofosforic 10 15
34. Acid fluorhidric 1,50 2,50
35. Acid formic 9 -
36. Acid hidrazoic 1 2
37. Acid metacrilic 30 45
38. Acid monocloracetic - 1
39. Acid ortofosforic 1 2
40. Acid oxalic 1 -
41. Acid picric 0,1 -
42. Acid propionic 31 62
43. Acid sulfuric !i anhidrid# sulfuroas# 0,50 1
44. Acrilamid# pC P 0,03 -
45. Acrilat de n-butil 11 53
46. Acrilat de etil P 30 80
47. Acrilat de metil P 20 30
48. Acrilonitril pC P 5 10
49. Acroleina 0,30 0,50
50. Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de
amoniu)
2 6
51. Alaclor (metaclor)[2-cloro-2,6
dietil-N-(metoximetil)-acetanilid#]
20 30
52. Alar (hidrazida acidului
succinic,tepacen)
1 3
53. Alchil !i aril clorsilani 2 3
54. Alcool alilic P 4,8 12,1
55. Alcool amilic !i izoamilic 100 200
56. Alcool butilic !i izobutilic 100 200
57. Alcool decilic 100 200

370
(continuare)
0 $ 2 3
58. Alcooli dioxianici 100 150
59. Alcool etilic 1900 9500
60. Alcool furfurilic 50 100
61. Alcool heptilic (1-heptanol) 150 250
62. Alcool hexilic 150 250
63. Alcool metil-amilic (metil-izobutil-
carbinol; 4 metil-2 pentanol) P
60 100
64. Alcool metilic P 260 -
65. Alcool nonilic 150 250
66. Alcool octilic !i izooctilic P 150 250
67. Alcool propilic !i izopropilic P 200 500
68. Aldehid# n-butiric# !i izobutiric# - 25
69. Aldehid# cloracetic# - 3
70. Aldrin sau izodrin (1,2,3,4,10,10-
hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-
1,4,5,8-diendodimetilen-naftalin#) P
0,20 0,25
71. Aluminiu !i oxizi (pulberi) 3 10
72. Aluminiu !i oxizi (fumuri) 1 3
73. Amoniac 14 36
74. Anhidrid# acetic# 15 25
75. Anhidrid# boric# 10 15
76. Anhidrid# butiric# 1 5
77. Anhidrid# fosforic# 0,50 1,50
78. Anhidrid# ftalic# (vapori !i aerosoli
de condensare)
2 5
79. Anhidrid# maleic# 1 3
80. Anilin# P 3 5
81. Anisidin# (aminoanisoli o,m,p) P 0,30 0,50
82. Antimolia (3,4,6, 2,3,5 hexaclor-
dibenzen-sulfonamida)
150 250
83. Antimoniu (stibiu) 0,20 0,50
84. ANTU (alfa-naftil-tiouree) 0,20 0,60
85. Argint metal 0,1 -
86. Argint (compu!i solubili exprimat ca Ag) 0,01 -
87. Arsen !i compu!i anorganici C 0,01 0,100
88. Atrazin# 1 2

371
(continuare)
0 $ 2 3
89. Asfalt (fumuri) 5 -
90. Azida de sodiu P 0,1 0,3
91. Azonaftol AS-SW 500 1000
92. Bariu (compu!i solubili) 0,5 -
93. 3-4 benzpiren (benz(a)piren) pC Fp - -
94. Benzen C P 3,25 -
95. Benzidin# C P Fp - -
96. Benzine (carburan"i) 300 500
97. Benzoat de etil 200 300
98. Benzoxalon# 20 50
99. Beriliu !i compu!i (exprima"i n Be)
pC
0,002 -
100. Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5-
trietanol-S-triazina)
- 3
101. Biocid PR (hexahidro-1,3,5-
tripropil S-triazina)
- 1
102. Biocid TH (hexahidro-1,3,5- trietil-
S-triazina)
- 0,40
103. Bioxid de carbon 9000 -
104. Bioxid de sulf (anhidrida sulfuroas#) 5 10
105. Bioxid de clor 0,10 0,30
106. Bis-cloro-metil-eter C Fp - -
107. Bisulfura de alil-propil 10 20
108. Borazon (bentazon;basagran;
3-izopropil-(1H)-benzo-2,1,3,
triadiazin-4-on-2,2 bioxid)
5 10
109. Borazon sare de sodiu 1 2
110. Brom 0,7 -
111. Bromur# de etil 400 500
112. Bromur# de metil P 20 30
113. Bromur# de metilen 10 50
114. Bromur# de vinil pC 22 -
115. Butadien# (1,3 divinil) pC 22 -
116. Butanona 600 900
117. Butilamina P - 15


372
(continuare)
0 $ 2 3
118. Butil celosolv (butil-glicol; butoxi-
2-etanol) P
150 250
119. Butilfosfa"i (di !i tri) 2 5
120. N-butil-glicidil-eter (BGE) 100 200
121. Butil-eter-3 propilen glicol
(flotarom DF)
- 22
122. 2-Butoxietanol P 98 246
123. Butil-toluen-ter"iar 45 60
124. Cadmiu !i compu!i
(exprima"i n Cd) pC
0,05 -
125. Camfor 1 3
126. Caragrad (terbumeton) 0,50 1
127. Carbonat de dietil 700 1000
128. Carbonat de sodiu 1 3
129. Carbonetoxi-izocianat - 50
130. $ caprolactama (pulbere, vapori) 10 40
131. Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol) P 20 40
132. Cetena 0,50 1,50
133. Chinona 0,30 0,40
134. Chinoxalin-2,6-diclor 50 100
135. Cianamida 2 -
136. Cianuri !i cianogeni(exprima"i n
CN) P
0,50 1
137. Ciclohexan 500 1000
138. Ciclohexanol P 100 200
139. Ciclohexanon# P 40,8 81,6
140. Ciclohexanon-izo-oxim#
(caprolactam#)
5 10
141. Ciclohexen# 700 1200
142. Ciclohexen-dioxid-vinil pC P 57 -
143. Ciclohexilamin# 20 40
144. Ciclopentadien# 100 200
145. Ciclopentadienil tricarbonil-mangan 0,10 0,30
146. Ciclopropan 500 700
147. Clor - 1
148. Clor acetofenon# - 0,30

373
(continuare)
0 $ 2 3
149. Cloral 2 3
150. Clor-anilin#(p) P 2 5
151. Clor-benzen (mono) 47 94
152. Clor-brom metan 700 1000
153. Clor cian - 1
154. Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor-
3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan)
0,30 0,60
155. Clorodifluorometan 3600 -
156. Clordifenil (42% clor) P - 1
157. Clordifenil (54% clor) P - 0,50
158. clor-izobutiraldehid# - 20
159. Clor-metil-6-clorbenzoxazolon# 15 20
160. Clor-naftalin# (pn# la 3 Cl) P - 2
161. Clor-naftalin# (peste 3 Cl) P - 1
162. Clor-nitrobenzen (p) P - 1
163. Clor-(1)- nitropropan 1 50 75
164. Cloroform (triclormetan) pC P 10 -
165. Cloroformiat de metil !i etil - 4
166. Cloropicrin# 0,50 0,70
167. Cloropren (2-clor-butadien# 1,3) P 30 50
168. Clorstiren (mono) 50 100
169. Clor toluen (o,p) 150 250
170. Clorur# de acetil 2 5
171. Clorur# de alil 3 6
172. Clorur# de amoniu 5 10
173. Clorur# de benzil 5 8
174. Clorur# de benzoil 5 10
175. Clorur# de cianuril - 1
176. Clorur# de cloracetil 10 20
177. Clorur# de dicloracetil 3 5
178. Clorur# de etil 1000 2000
179. Clorur# de izopropil 400 500
180. Clorur# de metalil 80 150
181. Clorur# de metil 75 150
182. Clorura de metilen pC 174 -


374
(continuare)
0 $ 2 3
183. Clorur# de metil alchil-ciano-etil-
benzil-amoniu
3 -
184. Clorur# de sulf 2 5
185. Clorur# de sulfuril 2 5
186. Clorur# de tionil 15 25
187. Clorur# de tiofosforil 2 5
188. Clorur# de vinil C 7,77 -
189. Cobalt (oxid de cobalt) 0,05 0,10
190. Colofoniu (produ!i de descom-
punere la lipirea cu fludor,
exprima"i n formaldehid#)
0,10 -
191. Cresoli (to"i izomerii) P 22 -
192. Crom hexavalent !i metalurgia
cromului C
0,05 -
193. Cromat de zinc C 0,01 -
194. Crom trivalent 0,50 -
195. Cumen 100 250
196. Cupru (fumuri) - 0,20
197. Cupru (pulberi) 0,50 1,50
198. 2,4 D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic) 5 10
199. Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-2H-
1,3,5-triadiazin-2 tion)
- 3
200. DDT (p,p-diclorodifenil-
tricloroetan) P
0,50 1
201. DDVP (o,o-dimetil-2,2
diclordivinil-fosfat) P
0,50 1,50
202. Decaboran P 0,10 0,30
203. Decalin# (decahidro-naftalin#) 100 200
204. Demeton-metil (metasistox) P 0,20 0,50
205. Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil
2 pentanon#)
150 250
206. Dialilamin# 0,50 2
207. Dialil maleat 1 5
208. N,N Dialil-diclor-acetamid# 7 10
209. Diazometan 0,30 0,50
210. Dibenzil-diizocianat - 0,20

375
(continuare)
0 $ 2 3
211. Diboran 0,10 1
212. Dibrometan (1,2) pC P 0,80 2
213. Dibutilamin# - 6
214. Dibutilftalat 2 5
215. Diclorohexil-amin# 100 150
216. 1,2 Diclorbenzen P 122 306
217. 1,4 Diclorbenzen 122 306
218. Diclor-difluor-metan (freon 12) 2000 3000
219. 1,1 Dicloretan 405 -
220. 1,2 Diclor etan 30 70
221. Dicloretilen# (1,1) (clorur# de
viniliden)
20 80
222. Dicloretilen# (1,2) 200 300
223. Diclorhidrin# P 5 10
224. 2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil
amino-S-triazin#)
20 30
225. Dicloromonofluor metan (Freon 21) 42 -
226. Diclor 1,1-nitroetan 1 10 40
227. Diclorpinacolon# (3,3,3-trimetil-1-
diclor-2-butanon#)
- 10
228. Diclorpropan (1,2) 100 200
229. Diclorstiren 30 50
230. Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114) 3000 5000
231. Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 hexaclor-6,7
epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a, octahidro-
1,4,5,8, dimetano-naftalin#) P
0,20 0,25
232. Dietilamina 30 -
233. Dietilaminoetanol P 30 45
234. 2,6 dietilanilin# 10 20
235. N-Dietilciclohexilamin# 15 30
236.