Sunteți pe pagina 1din 1

ALIANA ELECTORAL PSD-UNPR-PC

Anexa 1

LISTA SUSINTORILOR
Alianei Electorale PSD-UNPR-PC
La alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014

Intocmit de ......................................................................**)
Subsemnatul ........................................... **, domiciliat in ..................................................................................nascut la data de
........................................................., in comuna/orasul/municipiul................................................................................ judetul
......................posesor al C.I (B.I.) seria........... nr.....................CNP..............................................,declar pe propria rasspundere
ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, cae are un numar de ........pozitii, corespund realitatii.
Data.............................

Semnatura...............................

Localitate.....................

Nota:
Lista este act public si se afla sub incidenta art.326 din Legea nr.286/2009 privimd Codul Penal cu modificarile si completarile ulterioare. Este interzisa semnarea pe mai multe liste. Un alegator poate sustine
un singur
partid politic, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica, alianta electorala sau candidat independent.
Declaratia va fi completata de persoanele care sunt desemnate sa adune semnaturile sustinatorilor, pe fiecare fila a listei de sustinatori.
*) Inscrierea semnului electoral nu este obligatorie.
**) Se inscriu numele si prenumele persoanei care a intocmit lista.