Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA MEDICIN DENTAR Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr.

35, 800010,Galai Tel:0336130217 Fa : 03361302!6 "#$ail:$edi%ine&u'al.r(

PROGRAMA ANALITIC Disciplina !IOC"IMIE GENERAL I !IOC"IMIA CAVITII ORALE A# L$c%l &isciplin'i (n plan%l &' (n)*+*,-n.
Anul de studiu Nr. ore Anul I Sem. I Sem. II C Lp C Lp 2 28 14 28 8 Total ore C 42 Lp ! Forme de verificare Sem. I " Sem. II " Nr. credite Sem. I Sem. II 4 Cod disciplin #. I. II. $1

!# O/i'c.i)'l' &isciplin'i Transmiterea notiunilor fundamentale cu privire la caracteristicile %ioc&imice si transformarile meta%olice ale constituentilor or'anismului uman( necesare a%ordarii de catre viitorii medici dentisti practicieni a doua o%iective ma)ore ale stiintelor medicale* intele'erea si conservarea sanatatii+ intele'erea si tratarea eficienta a %olilor. Intele'erea semnificatiei si importantei teoretice si practice a disciplinei de %ioc&imie( domeniu interdisciplinar( de sinte,a( cu multiple aspecte aplicative. -iversificarea cunostintelor privind aplicarea principalelor metode fi,ico.c&imice de anali,a /i control 0n domeniul medicinei dentare. Formarea de deprinderi /i de aptitudini practice pentru efectuarea de anali,e %ioc&imice calitative si cantitative. Formarea a%ilit1ilor de interpretare a re,ultatelor anali,elor %ioc&imice. C# M'.$&' &' p0'&a0' 1 (n)*+a0' 2etodele didactice utili,ate in predarea.invatarea %ioc&imiei sunt* prele'erea( e3plicatia( conversatia( de,%aterea( o%servarea( demonstrarea( pro%lemati,area( e3punerea cu utili,area mi)loacelor audio.vi,uale 4retroproiector( videoproiector( calculator( C-.5#2( etc.6( metode de lucru in 'rup si individual( studiul %i%lio'rafiei si a tratatelor de specialitate. D# F$0,' 2i ,'.$&' &' ')al%a0' evaluare continu 4pondere $76 prin metode orale( pro%e scrise /i practice+ evaluare sumativ 4pondere $76 prin pro%e scrise. E# C$n+in%.%l c%0s%l%i 3 n%,*0 &' $0' p'n.0% 4i'ca0' .',* SEMESTRUL I 5# N$.i%ni in.0$&%c.i)' 8 6 $0' Caracteristicile %ioc&imice ale materiei vii. Compo,itia c&imica 'enerala a or'anismului uman. 5ela1ia %iomolecule 1 or'ani,are celulara. 6# P0$.'in' 8 6 $0' Consideratii 'enerale( rol %ioc&imic( importanta %iomedicala( compo,itie( clasificare. Aminoaci,i 1 structura( clasificare( aminoaci,i constituenti ai proteinelor( aminoaci,i neconstituenti ai proteinelor( rol %ioc&imic( implicatii 0n alimentatie. 9roteine 1 Structura proteinelor 4infrastructura primara( infrastructura secundara 1 modelul .&eli3( planuri pliate tip cola'en( infrastructura tertiara( infrastructura cuaternara6. :eteroproteine 1 cromoproteine . &emo'lo%ina* structura( rol %ioc&imic( derivati mio'lo%ina+ metalproteine+ fosfoproteine+ 'licoproteine+ lipoproteine+ nucleoproteine. 7# Aci8i n%cl'ici 8 6 $0'

Consideratii 'enerale( importanta %iomedicala( componente structurale. Nucleo,ide. Nucleotide. 5olul si importanta %ioc&imica a AT9. A-N 1 structura primara( structura secundara( functii %iolo'ice( locali,are intracelulara( tipuri de A-N. A5N 1 structura( tipuri de A5N* A5N m( A5Nr( A5Nt 1 structura( proprietati( functii %ioc&imice( locali,are. 9# Lipi&' 8 6 $0' Locali,are( ori'ine( rol %ioc&imic( importanta %iomedicala. Constituenti c&imici structurali* aci,i 'rasi alcooli 4colesterol6. Aci,i %iliari( saruri %iliare. Structura 'enerala a lipidelor( clasificare. ;liceride( steride( ceride 1 locali,are( rol %ioc&imic. Lipide comple3e. ;licerofosfolipide cu a,ot 4lecitine( cefaline( serincefaline( plasmalo'eni6 1 locali,are( rol %ioc&imic. ;licerofosfolipide fara a,ot 4aci,i fosfatidici( ino,itolfosfatide( cardiolipine6 1 locali,are( rol %ioc&imic. Sfin'olipide 4sfin'omieline( cere%ro,ide( sulfatide( 'an'lio,ide6 1 locali,are( rol %ioc&imic. <iomem%rane 1 structura( rol %ioc&imic. :# Gl%ci&' 8 6 $0' Clasificare( rol %ioc&imic( rasp=ndire. -escrierea si caracteri,area o,elor din or'anismul uman. -erivati ai o,elor 4aci,i uronici( esteri fosforici( o,e aminate6. -i'lucide reducatoare si di'lucide nereducatoare. 9oli'lucide omo'ene 4'lico'en( amidon( celulo,a6. 2ucopoli'lucide 4acidul &ialuronic( condroitinsulfatii( &eparina6. ;# Vi.a,in' 8 6 $0' Consideratii 'enerale( rol %ioc&imic si fi,iolo'ic( surse de vitamine si provitamine( carente vitaminice( antivitamine. Coen,ime cu rol vitaminic. Clasificarea( nomenclatura si descrierea vitaminelor. <# En8i,' / 6 $0' Consideratii 'enerale( structura( conformatie. "n,ime allosterice( i,oen,ime. Specificitate catalitica. 2ecanism de actiune. Cinetica en,imatica( factorii care influentea,a vite,a de reactie 4concentratia 0n su%strat( concentratia 0n en,ima( temperatura( p:.ul( efectorii en,imatici 1 activatori( in&i%itori( allosterici6. Clasificarea si nomenclatura en,imelor. -escrierea si caracteri,area claselor de en,ime* o3idoreducta,e( transfera,e( &idrola,e( lia,e( i,omera,e( li'a,e.sinteta,e. =# "$0,$ni 8 6 $0' Consideratii 'enerale( sistem endocrin( a3a &ipotalamo&ipofi,ara. Clasificare in functie de 'landa secretoare si structura c&imica. 2ecanisme 'enerale de actiune. :ormoni tisulari. ># In.0$&%c'0' (n ,'.a/$lis,%l s%/s.an+'l$0 2i 'n'0?i'i# O@i&a0'a /i$l$?ic*# Cicl%l A0'/s 8 6$0' -i'estia( a%sor%tia 'lucidelor.Cata%olism* 'lico'enoli,a( 'licoli,a. 2eta%oli,area anaero%a si aero%a a acidului piruvic. 5espiratia celulara. Fosforilarea o3idativa. <ilant ener'etic. Calea pento,ofosfatilor. Calea aci,ilor uronici. Ana%olism 1 %iosinte,a lacto,ei( %iosinte,a 'lico'enului 4'lico'eno'ene,a( 'lico'enoneo'ene,a6( %iosinte,a mucopoli'lucidelor. 5B# M'.a/$lis,%l ?l%ci&'l$0 8 6 $0' 5e'larea meta%olismului 'lucidic. Notiuni de patolo'ie a meta%olismului 'lucidic. 55# M'.a/$lis,%l lipi&'l$0 8 6 $0' -i'estie( a%sor%tie. Cata%olism* lipoli,a( cata%olismul 'licerolului. Cata%olismul aci,ilor 'rasi 4.o3idarea aci,ilor 'rasi( spira L>nen( %ilant ener'etic6. Formarea corpilor cetonici( ceto,a. Cata%olismul steridelor 1 cata%olismul colesterolului. Cata%olismul ceridelor( cata%olismul 'licerofosfolipidelor. Cata%olismul sfin'olipidelor. Ana%olism* <iosinte,a aci,ilor 'rasi 4calea citoplasmatica( calea mitocondriala6. Lipo'ene,a. <iosinte,a steridelor

1 %iosinte,a colesterolului. <iosinte,a ceridelor. <iosinte,a 'licerofosfolipidelor. <iosinte,a sfin'olipidelor. 5e'larea meta%olismului lipidic. Notiuni de pato'enie a meta%olismului lipidic. 56# M'.a/$lis,%l p0$.'in'l$0C a,in$aci8il$0 si aci8il$0 n%cl'ici 3 6 $0' -i'estie( a%sor%tie. Cata%olism* Cata%olismul aminoaci,ilor 1 de,aminare( decar%o3ilare 4amine %io'ene6( transaminare. Tul%urari ale cata%olismului aminoaci,ilor( fenomene patolo'ice. <iosinte,a %a,elor a,otate purinice si pirimidinice. <iosinte,a aci,ilor nucleici* AN-( A5N. <iosinte,a proteinelor 4en,imelor6. Codul informatiei 'enetice( etapele si re'larea %iosinte,ei proteinelor. 57# M'.a/$lis,%l a,$niac%l%i 8 6 $0' ?reo'ene,a( 'lutamino'ene,a( formarea creatinei( creatinfosfatului si creatininei. Cata%olismul compusilor cu structura porfirinica 1 cata%olismul &emo'lo%inei 4ciclul entero&epatic al pi'mentilor %iliari6. Cata%olismul nucleoproteinelor( cata%olismul %a,elor a,otate 4uricopoe,a( patolo'ia acidului uric6. Ana%olism. <iosinte,a aminoaci,ilor. <iosinte,a compusilor cu structura porfirinica 1 %iosinte,a &emo'lo%inei. 59# C$0'la.ii in.0' ,'.a/$lis,' in.'0,'&ia0' 3 6 $0' Corelatii meta%olice 0ntre 'lucide si lipide. Corelatii meta%olice 0ntre 'lucide si proteine. Corelatii meta%olice 0ntre proteine si lipide. Corelatii meta%olice 0ntre ciclul @re%s( %a,e a,otate si &em 4&emo'lo%ina6. Corelatii meta%olice 0ntre ciclul @re%s( respiratia celulara si fosforilarea o3idativa. SEMESTRUL II 5# <ioc&imia ecosistemului %ucal. <ioc&imia salivei. 3 6 $0' 6. <ioc&imia dintilor. <ioc&imia parodontiului. 8 6 $0' 7# <ioc&imia placii dentare. <ioc&imia cariei dentare # 3 6 $0' 9# <ioc&imia %olii parodontale. Afectiunile parodontale in %olile sistemice 3 6 $0' :# <ioc&imia infectiilor endodontice si periapicale 3 6 $0' ;# Saliva 1 marAer al consumului de dro'uri. 3 6 $0' <# Saliva 1 marAer al %olii parodontale. 3 6 $0' F# C$n+in%.%l l%c0a0il$03n%,*0 &' $0' p'n.0% 4i'ca0' .',* SEMESTRUL I 5# 9rotectia muncii. 9re,entarea ustensilelor( aparaturii si operatiunilor u,uale in la%oratorul de %ioc&imie. 8 6 $0' 6# Solutii moleculare. Solutii coloidale. "3primarea concentra1iilor solu1iilor. 8 6 $0' 7# No1iuni de acid si %a,. Notiunea de p:. Indicatori. Solu1ii tampon. 8 6 $0' 9# Importan1a p:.ului pentru or'anism. -eterminarea re,ervei alcaline . 8 6$0' :# 5ecoltarea /i pre'tirea pro%elor de material %iolo'ic 8 6 $0' ;# -o,area proteinelor totale 8 6$0' <# -o,area acidului uric. 3 6$0' =# -o,area lipidelor totale 8 6 $0' ># -o,area colesterolului total.8 6 $0' 5B# Influen1a temperaturii asupra activit1ii en,imatice. Influen1a p:.ului asupra activit1ii en,imatice. 3 6 $0' 55# -eterminarea activit1ii peptidice. 5eac1ia timol 4metoda 2ac Lan'an6 /i reac1ia cu sulfat de ,inc 4testul @unAel6. 3 6$0' 56# -o,area activit1ii transamina,elor serice* T;#( T;9.. 3 6$0' 57# -o,area ureei. -o,area creatininei. 3 6$0' 59# "3amenul %ioc&imic al urinii* determinri calitative 3 6$0'

SEMESTRUL II 5# Saliva* recoltare( proprietati 3 6 $0' 6. Anali,a %ioc&imica a salivei. 8 6 $0' 7. -eterminarea activit1ii amila,ei serice. 3 6 $0' 9. -eterminarea activit1ii catala,ei. 3 6 $0' :# -eterminarea vitaminei C. 3 6 $0' ;# -eterminarea L-:# 3 6 $0' <# -eterminarea lactatului. 3 6 $0' =# -eterminarea ionilor de Ca si 2'. 3 6 $0' ># -eterminarea I'As. 3 6 $0' 5B# -eterminarea 'luco,ei in saliva si san'e# 3 6 $0' 56# Saliva( marAer al consumului de dro'uri. 3 6 $0' 57# -eterminarea FAL. 3 6 $0' 59. -eterminarea Na si @.# 3 6 $0' G# !i/li$?0a4i' &' 'la/$0a0' a c%0s%l%i 1. <#?LAN;"5 9.( 9#L#N#BS@I C.( <IS"5T" ;.( -A?T5"BA?D 2.( Biochimie medicale. Les constituants des organismes vivants, Tome I. Mtabolisms et rgulation, Tome II. "d. 2asson( 1EEF+ 2. C5IST"A 9#9A ".( 9#9"SC? A.( T5?GIA ".( -IN? B.( Tratat de biochimie medical, Vol.I i II( "d. 2edical( <ucure/ti( 1EE1+ H. -"BLIN T.2.( Testbook o Biochemistr!( Hrd ( 1EE2+ 4. -IN? B.( T5?GIA ".( /.a.( Biochimie medicala, "d. 2edicala( <ucuresti( 1EE8+ . ;:"#5;:IGI N.( IAC#<#BICI A.( C"5CA L.( 9#9#BICI I.( Biochimie medical, vol.I( Lito'rafia ?2F( 1EE!+ !. L":NIN;"5 A. L.( Biochimie Vol. I, "d. Te&nic( <ucure/ti( 1E8F+ F. L":NIN;"5 A. L.( <ioc&imie Vol. II( "d. Te&nic( <ucure/ti( 1EE2+ 8. 2?55AJ 5.@.( ;5ANN"5 -.@.( 2AJ"S 9.A.( 5#-K"LL B.K.( Biochimie de "ar#er. 2 e Ldition amLricaine. Les 9resses de lM?niversitL Laval( 2$$2+ E. @I2<ALL C.( $n%line Biolog! Te&tbook. 4@im%allNs <iolo'> 9a'es6 &ttp*88%iolo'>.pa'es.info+ 1$. 9"5C:"5#N F.( 9"5L"S 5.( F#;LI"TTI 2. C.( Biochimie, "d. 2asson( 1EE1+ 11. 9#9A ;.( 2?SCA L.( Biochimie medicala % anali'e de laborator, "d. Fundatiei ?niversitare O-unarea de CosN( ;alati( 2$$H+ 12. S";AL 5.( Biochimia #roduselor alimentare, "d. Academica( ;ala1i( 2$$!+ 1H. S";AL 5.( (rinci#iile nutri)iei( "d. Academica( ;ala1i( 2$$2+ 14. 5#S"TTI.C#LT#I? 2.( 2IT5"A N.( Biochimie, "d. -idactica /i 9eda'o'ica( <ucure/ti( 1E8F+ 1 . K:IT" A.( /.a.( (rinci#es o Biochemistr!, "dition 1EF8+ 1!. B#"T -.( B#"T C.-.( Biochemistr!, Co&n Kile> and sons( NeP JorA( 1E8E+ "# !i/li$?0a4i' ,ini,al* &' s.%&i% p'n.0% s.%&'n+i1 1. C:5ISTIAN 2#?T#N( C"AN.CLA?-" 5#<"5T( Bacteriologie bucco%dentaire( 9aris( 1EE4. 2. C5IST"A 9#9A ".( 9#9"SC? A.( T5?GIA ".( -IN? B.( Tratat de biochimie medical. Vol.I i II( "d. 2edical( <ucure/ti( 1EE1 + H. -IN? B.( T5?GIA ".( /.a.( Biochimie medicala, "d. 2edicala( <ucuresti( 1EE8+
1

4. L":NIN;"5 A. L.( Biochimie Vol. I, "d. Te&nic( <ucure/ti( 1E8F+ . L":NIN;"5 A. L.( <ioc&imie Vol. II( "d. Te&nic( <ucure/ti( 1EE2+ !. 2?55AJ 5.@.( ;5ANN"5 -.@.( 2AJ"S 9.A.( 5#-K"LL B.K.( Biochimie de "ar#er. 2 e Ldition amLricaine. Les 9resses de lM?niversitL Laval( 2$$2+ F. #LT"AN? I.( #LT"AN? C.( Biochimia cavitatii orale( "d. 2edicala ?niversitara QIuliu :atie'anuQ( Clu). Napoca( 2$$4+ 8. T?T?NA5? -.( C:"SA5? <.I.( Biochimie * Lucrari #ractice medicina( "ditura Ri'otto( ;alati( 2$1$+ E. S";AL 5.( Biochimia #roduselor alimentare, "d. Academica( ;ala1i( 2$$!+ 1$. S";AL 5.( (rinci#iile nutri)iei( "d. Academica( ;ala1i( 2$$2+ Data aprobrii programei analitice:10.10.2010

Decan, 9rof.univ.dr. Aurel Nec&ita Semntura*

ef departament, Conf.univ.dr. Iuliu Ful'a Semntura*