Sunteți pe pagina 1din 8

O R G A N I G R A M A B N C I I N A I O N A L E A R O M N I E I 1 a u g u s t 2 0 1 3

C O N S I L I U L D E

A D M I N I S T R A I E

G U V E R N A T O R M u g u r I s r s ! u

V I C E G U V E R N A T O R

" RI M # VI C E G U V E R N A T O R

V I C E G U V E R N A T O R

C a $ ! % a r & a B N R

Cabinet Cr&st&a$ "'(a )%'r&$ G 'rg s!u

el e

c o B

nducerii executive Economistul ef i Grupul consilierilor BNR Corpul de control al Guvernatorului Serviciul secretariat al CA al BNR Serviciul managementul i protecia informaiilor Serviciul protocol

DIREC IA "OLITI C MONE TAR

DIRECIA REGLEM ENTARE *I AUTORI+ ARE

DI RE C IA ST AT IS TI C

Serviciul analiz i strategie de politic monetar reglementare activit !i financiare i institu!ii financiare nebancare statistic monetar i financiar Serviciul management documente Serviciul administrarea lic"idit !ii reglementare contabil i valutar Serviciul balan!a de pl !i Serviciul autorizare DIRECI A Serviciul raport ri statistice MODELA RE *I directe "ROGNO +E Serviciul reglementare pruden!ial bancar # Serviciul procesare date statistice

Serviciul Serviciul Serviciul DIRECIA O"ERAIUNI DE "IA

M Serviciul reglementare pruden!ial bancar $ A Serviciul administrare date S%RBNR Serviciul opera!iuni de C politic monetar R O E C O N O M I C E DIREC DIRECIA Serviciul IA SERVICII Serviciul SU"RA IN)ORMATIC VEG, E modele de administrarea rezervelor ERE prognoz interna!ionale macroecono mic Serviciul modele de evaluare macroeconomic Serviciul execu!ia opera!iunilor de pia! Serviciul inspec!ie % ATE )INANCIAR Serviciul DIRECIA inspec!ie %% STABILIT

Serv iciul oper a!iu ni cu &re zore ria

Serviciul sisteme informatice Servic iul institu !ii financ iare

Serviciul inspec!ie %%% Serviciul administrare re!ele

Serviciul Serviciul suport informatic publica!ii electronice i (ebsite evaluare a Serviciul suport multimedia Serviciul rela!ii mass)media sistemului bancar' metodologi e i proceduri de supraveg" ere Serviciul pie!e financiare i infrastructur financiar Serviciul inspec!ie institu!ii financiare nebancare i institu!ii de plat Serviciul analiz imagine i dezvoltare de proiecte *n domeniul rela!iilor publice DIR Serviciul riscuri macropruden!iale EC Serviciul educa!ie IA -UR financiar IDI C Serviciul monitorizarea aplic rii sanc!iunilor interna!ionale' Serviciul riscuri prevenirea DIRECIA bancare sp l rii banilor i finan! rii terorismului SECRETARI Serviciul Serviciu AT monitorizare DIRECIA EMISIUNE. l TE+AUR *I CASIERIE sisteme de pl !i i avizare sisteme de i decontare docume ntare +uridic DIREC IA STUDII ECON OMIC E Serviciul contencios i asisten! contractual Serviciul eviden! documente Serviciul organizare evenimente Serviciul drept european i Serviciul ar"iv

DIRECIA COMUNIC ARE Serviciul

Serviciul emisiune interna!ional Serviciul transport parc auto comun Serviciul gestionarea numerarului Serviciul bibliotec Cantina salaria!ilor Serviciul studii DIREC Serviciul tezaurul central IA TE,NI Serviciul publica!ii C *I Serviciul coordonare MENT procesare numerar ENAN Serviciul traduceri' editare i documentare
INT ERN AI Serviciul te"nic mentenan! construc!ii ONALE

Serviciul informare public DIRECIA RESURSE UMANE

DIRECIA RELAII

DIRECIA "LI

te"nic mentenan ec"ipamente i instalaii Serviciul organizare i planificare Serviciul perfectionare profesional

Serviciul -niunea European mesa+e financiare imobile .r/ Staicovici Serviciul rela!ii externe &ARGE&$ DIRECIA CONTABILITATE

Serviciul administrare ReG%S Serviciul administrativ Serviciul management resurse umane Serviciul depozitare i decontare instrumente financiare Serviciul administrare imobil Negru),od Serviciul procesare Serviciul administrare Serviciul administrare

i dezvoltarea carierei DIRECIA AUDIT INTERN

Serviciul audit general # Serviciul audit general $

DIRECIA AC,I+III Serviciul contabilitate opera!ional i norme contabile proprii Serviciul organizare proceduri ac"izi!ii generale
Serviciul contabilitatea administra!iei proprii ) financiar

DIRECIA BUGET *I ANALI+ )INANCIAR Serviciul metodologie)contract ri


Serviciul buget i analiz financiar

Serviciul standardizare i normare Serviciul contabilitatea administra!iei proprii consumuri ) patrimoniu Serviciul programare)monitorizare Serviciul control financiar preventiv Ser vici ul gest iuni i ac"i zi!ii dire cte
Serviciu l organiza re procedu ri ac"iziii bancare

DIRE DIRECI CIA A GEST "ROTEC IUNE IA A VALORIL CRI+ OR ELO R )INA NCIA RE Serviciul politici de gestiune a crizelor bancare Serviciul transport special Serviciul managementul situa!iilor de u inuitatea Serviciul r activit !ii piee g financiar e e i n riscuri ! sistemic e i c o n t

Serviciul sisteme de DIREC IA "ATRIM ONIU *I INVEST III

s ecuritate Serviciul protec!ie intern Cabinetul medical de urgen! CENTRUL DE "ER)ECIO NARE "RO)ESION AL *I ACTIVIT I SOCIALE

Not: Coresponden a culorilor

Ser vici ul inv esti !ii Ser vici ul patr imo niu mo bili ar Serviciul patrimoniu imobiliar Serviciul suport al organiz rii perfec!ion rii profesionale
0uzeul B ncii Naionale a Rom1niei Serviciul activit !i sociale

arat coordonarea compartimentelor

SUCURSALE REGIONALE *I AGENII

Serviciul activit !i auxiliare -nit !i de perfec!ionare profesional i activit !i sociale