Sunteți pe pagina 1din 70

1 A.P. (persoan fizic) si SC MM SRL (persoan juridic) au hotrt s constituie societatea n nume colectiv A.P.-MM. A.P.

s-a obligat s aduc la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC MM SRL un teren n suprafat de 5.000 m2, n valoare de 100.000 lei. n actul constitutiv al societtii, asociatii au prevzut ca asociata SC MM SRL, fiind o societate cu rspundere limitat, s rspund pentru obligatiile societtii numai n limita capitalului social subscris. Este valabil clauza inserat n actul constitutiv privind rspunderea asociatilor pentru obligatiile societtii? (1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta. (2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat. (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. (2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati. (3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Creditorii societatii se vor indrepta mai inti impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intrziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati). 249. Actionarii, cu majoritatea prevazuta de lege, au hotarat majorarea capitalului social al SC MN SA prin emisiune de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor. Totodata, actionarii au hotarat ca in momentul subscrierii noilor actiuni acestia sa achite 30 % din valoarea lor nominala, iar diferenta in termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii generale. Pana la implinirea termenului de trei ani actionarul XY a instrainat actiunile subnumitului S.B. Prin vanzarea actiunilor cine va raspunde in caz de neachitare a acestora in termenul de trei ani? ART. 98 Legea 31/1990 (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor. (2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*). (2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital. (3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor. 211. Actionarii A, B si C din cadrul Sc Vartej SA au solicitat instantei de judecata sa dispuna revocarea administratorului F.N. din functie deoarece se face vinovat de starea de insolventa a societatii si de faptul ca unul dintre creditori a solicitat tribunalului declararea deschiderii procedurii de faliment. Este admisibila inlocuirea administratorilor printr-o hotarare judecatoreasca? ART. 72 Legea 31/1990 Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. ART. 73 Legea 31/1990 (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. (2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata. ART. 144^2 Legea 31/1990

(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73. (2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. (3) Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor. (4) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau, dupa caz, auditorilor interni si auditorului financiar. (5) In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar. ART. 155 Legea 31/1990 (1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, precum si a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112. (2) Adunarea generala desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie. (3) Cand adunarea generala decide cu privire la situatia financiara anuala, poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi. (4) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la inlocuirea lor. (5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea irevocabila a hotararii. (6) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevazuta la art. 115 alin. (1), mandatul membrilor respectivi ai consiliului de supraveghere inceteaza de drept. Adunarea generala va proceda la inlocuirea lor. (7) Actiunea in raspundere impotriva membrilor directoratului poate fi exercitata si de catre consiliul de supraveghere, in urma unei decizii a consiliului insusi. Daca decizia este luata cu o majoritate de doua treimi din numarul total de membri ai consiliului de supraveghere, mandatul membrilor respectivi ai directoratului inceteaza de drept, consiliul de supraveghere procedand la inlocuirea lor. ART. 222 Legea 31/1990 (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata: a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82; d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. (2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni. ART. 223 Legea 31/1990 (1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. (2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat. (3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. 208.Actionarii SC SN SA reprez 10% din cap soc, au solicitat instantei de jud ca in baza art.136 alin (1) din L.31/90, sa desemneze 2 experti pt ef unui audit cu priv la intreaga sit ec fin a soc.Instanta de jud va admite cererea formulata de actionari?Motivati solutia. ART. 136 Legea 31/1990 (1) Unul sau mai multi actionari, detinand cel putin 10% din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere - individual sau impreuna - instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial cenzorilor societatii, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si

sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. (1^1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. (1) pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor. (2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta. ART. 136^1 Legea 31/1990 Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari. (4) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 223. . Actionarii societatii pe actiuni IMPAX SA, reprezentand impreuna 5% din capitalul social, au hotarat sa reclame cenzorilor societatii anumite operatiuni juridice incheiate de directorul general, existand suspiciuni cu privire la seriozitatea si la valabilitatea pretului stipulat in continutul lor. Care este obligatia cenzorilor in situatia in care sunt sesizati de actionarii minoritari despre fapte care trebuie verificate? ART. 164^1 Legea 31/1990 (1) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala. (2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala si sa prezinte acesteia observatiile lor. In caz contrar, ei trebuie sa puna in discutie reclamatia la prima adunare. Adunarea generala trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate. (3) In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere, si pus la dispozitie adunarii generale; in acest caz, consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere, este obligat sa convoace adunarea generala. 206. Actionarii soc com pe act VOLTA SA s-au intrunit in ziua de 15 martie 2008 pt a aproba bilantul contabil pt ex fin aferent anului 2007.Cu unanimitate de voturi a fost aprobat bilantul contabil si celelalte sit fin, actionarii hotarand ca divid sa fie pl in timp,in mom obt de lichiditati si in ordinea cererilor formulate de actionari.Hot adoptata de actionari in cadrul adunarii gen a act, cu priv la modul de plata a divid de catre soc, este legala? ART. 67 Legea 31/1990 (1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. (2) Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale. (2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. ART. 111 Legea 31/1990 (1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

248. Actionarii societatii SC AF SA au hotarat majorarea capitalului social prin cesiune de noi actiuni cu prima de emisiune, stabilindu-se ca la data subscrierii sa fie achitate actiunile in proportie de cel putin 30 % din valoarea lor nominala, iar diferenta in termen de doi ani de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii generale. Prima de emisiune se poate achita tot in procent de 30 % in momentul subscrierii actiunilor? ART. 220 Legea 31/1990 (1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale. (2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura. (3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii. (4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile. 236. Actionarii unei societati pe actiuni au hotarat dizolvarea acesteia, respectandu-se majoritatea voturilor prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutive. Pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale a actionarilor s-a prevazut numirea a doi lichidatori. Cu ocazia inventarierii activului si pasivului patrimonial lichidatorii constata ca societatea se afla in insolventa. Ce obligatie legala au lichidatorii potrivit art. 270 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata? ART. 270^1 Legea 31/1990 In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare. 126 Acionarul A.M. deine 50 de aciuni la societatea comercial Coral SA. Actul constitutiv al societii prevede c dreptul de vot al acionarilor ce dein mai mult de 40 de aciuni este limitat. Acionarul A.M. consider c stipulaia din actul constitutiv este nelegal, deoarece Legea nr. 31/1990,republicat i modificat, formuleaz principiul proporionalitii, potrivit cruia orice aciune pltit d dreptul la un vot n AGA. Este temeinic susinerea lui A.M.? Motivai soluia aleas. Art. 101 (1)Orice aciune pltit d dreptul la un vot n adunarea general, dac prin actul constitutiv nu s-a prevzut altfel. (2)Actul constitutiv poate limita numrul voturilor aparinnd acionarilor care posed mai mult de o aciune. Susinerea lui AM nu este ntemeiat. Avnd n vedere c AM deine mai mult de o aciune (50), stipulaia de limitare a voturilor din actul constitutiv este perfect legal, iar principiul proporionalitii invocat de acesta nu poate fi aplicat n circumstanele descrise de problem. 142. Acionarul A.M., deintor al unui numr de aciuni reprezentnd 51,31% din capitalul social, s-a adresat instanei judectoreti, solicitndu-i s autorizeze convocarea adunrii generale i stabilirea persoanei care o va prezida, motivnd c, dei erau ntrunite condiiile din actul constitutive pentru convocarea AGA, administratorul societii comerciale refuz s o convoace. Ce soluie va formula instana? Motivai soluia aleas. "Art. 119. - (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. (3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. Instanta va admite cererea de convocare. 125. Acionarul A.T. deine 15 aciuni achitate integral i este mandatat s voteze n AGA din data de 17 martie 2005 n locul unui alt acionar ce deine cinci aciuni integral achitate. n lipsa oricrei stipulaii contrare n actul constitutiv, cte voturi poate exercita A.T. la data de 17 martie 2005 n nume propriu? Motivai soluia aleas. Art. 101 (1)Orice aciune pltit d dreptul la un vot n adunarea general, dac prin actul constitutiv nu s -a prevzut altfel. Art. 120 Acionarii exercit dreptul lor de vot n adunarea general, proporional cu numrul aciunilor pe care le posed, cu excepia prevzut la art. 101 alin. (2).

Art. 125 - (1) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Art. 128 - (1) Dreptul de vot nu poate fi cedat. (2) Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula." Potrivit Legii societilor comerciale, acionarii nu pot fi reprezentai n adunrile generale dect de ali acionari n ba za unei procuri speciale iar fiecare aciune pltit d dreptul la un vot n adunarea general. Din enunul problemei rezult c: Att aciunile lui AT, ct i ale celuilalt acionar sunt integral achitate AT, care a fost mandatat de un acionar al societii, este la rndul su acionar Prin urmare, condiiile pentru exercitarea de ctre AT a drepturilor de vot aparinnd celuilalt acionar sunt ndeplinite i poate exercita n AGA din 17/03/2005 un numr de 15 voturi n nume propriu si 5 voturi in numele celuilat actionar. 147 Acionarul A.T., minor de 16 ani, reprezentat n AGA de tutorele su, i d procur special mputernicindu-l s voteze n locul su la adunarea din 17 martie 2005 pe acionarul major I.M., deoarece la acea dat tutorele su nu poate fi prezent la AGA. Este temeinic mputernicirea dat de A.T.? Motivai soluia aleas. Art. 125 (2) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. (3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Actionarii care nu au capacitatea legala pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari. In cauza, imputernicirea nu este legala intrucit aceasta trebuia data de tutore. 141. Acionarul I.O. a atacat n justiie hotrrea adunrii generale a societii comerciale pe aciuni a crui acionar este, invocnd absena sa la AGA, fapt consemnat i n procesulverbal al edinelor AGA, motiv pentru care consider c hotrrea AGA nu i este opozabil i nu poate produce efecte nici fa de ceilali acionari. Ce va hotr instana de judecat? Motivai soluia aleas. Art. 132 (1)Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Instanta va hotari ca hotararea AGA ii este opozabila si va produce efecte. 139. Acionarul I.O. consider c hotrrea adunrii generale este ilegal i ca atare nu-i este opozabil, deoarece, dei el a votat contra, hotrrea a fost considerat adoptat. Este temeinic motivarea lui I.O.? Motivai soluia aleas. Art. 132 (1)Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 120. Acionarul A.T. deine la o societate pe aciuni trei aciuni nominative, avnd numerele de ordine 34, 35, 36, n valoare de 10 lei fiecare. Pentru c a ntrziat cu plata acestora, consiliul de administraie decide anularea aciunilor i, dup publicarea deciziei de anulare, emite noi aciuni, avnd numerele de ordine 40, 41, 42, n valoare de 10.000 lei fiecare, pe care le pune n vnzare. Este corect soluia adoptat? Motivai soluia aleas. Art. 100 (4)n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acelai numr, care vor fi vndute. Dac societatea ar fi respectat prevederile legale ar fi trebuit s atribuie noilor aciuni emise numerele 34, 35 i 36 i NU 40, 41 i 42, aa cum a procedat societatea. Prin urmare, soluia adoptat de S.A NU este corect. 212. Actul constitutiv al unei societati pe actiuni prevede ca adunarea generala se va intruni atat la prima , cat si la a doua convocare numai in prezenta unui cvorum de o patrime din numarul total al drepturilor de vot si va adopta hotarari cu votul unei majoritati de 60% din actionarii prezenti. Prevederea actului constitutiv se aplica indiferent daca este prima sau a doua convocare ? Motivati raspunsul. ART. 112 Legea 31/1990 (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.

(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata. 184. Administratorul special in cadrul procedurii insolventei, prevazuta de L.85/2006, pornita impotriva debitoarei SC BV SRL, a fost desemnat de creditorii acesteia cu votul a 50% din valoarea creantelor.Desemnarea istratorului special de catre creditorii debitori este in concordanta cu dispozitiile legale? ART. 18 Legea 85/2006 (1) Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor. 243. Administratorul unei societati comerciale a decis ipotecarea unui bun imobil din patrimoniul societatii, cu scopul de a garanta o obligatie contractata pentru redresarea financiara a societatii. Contractul de ipoteca a fost incheiat fara sa fi fost cerut acordul adunarii generale extraordinare a actionarilor. Contractul de ipoteca este valabil incheiat? ART. 70^1 Legea 31/1990 Actele de dispoziie asupra bunurilor unei societi comerciale pot fi ncheiate n temeiul puterilor conferite reprezentanilor legali ai societii, dup caz, prin lege, actul constitutiv sau hotrrile organelor statutare ale societ ii adoptate n conformitate cu prevederile prezentei legi i ale actului constitutiv al societii, nefiind necesar o procur special i n form autentic n acest scop, chiar dac actele de dispoziie trebuie ncheiate n form autentic. ART. 71 Legea 31/1990 (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. (2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune. (3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii. 143.. Administratorul unei societi comerciale pe aciuni a cerut ntrunirea AGA ordinar la o a doua convocare, considernd c la primul termen nu s-a ntrunit cvorumul legal de acionari reprezentnd cel puin jumtate din capitalul social. Acionarii reprezentnd ntregul capital social au respins cererea administratorului, susinnd c, din cauza faptului c prima convocare se datoreaz acionarilor reprezentnd ntregul capital social i deoarece niciunul dintre acetia nu au fcut opoziie, adunarea se poate considera valabil ntrunit chiar fr ntrunirea cvorumului legal invocat de administrator. Cine are dreptate? Motivai soluia aleas. Art. 121 Acionarii reprezentnd ntreg capitalul social vor putea, dac nici unul dintre ei nu se opune, s in o adunare general i s ia orice hotrre de competena adunrii, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei. AGA e valabil intrunita, actionarii au dreptate 131. Adunarea general extraordinar a decis dobndirea de aciuni proprii n valoare de 5% din capitalul social subscris. mpotriva deciziei au fcut opoziie 30 de acionari motivnd c Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, interzice expres dobndirea de aciuni proprii. Cine are dreptate? Motivai soluia aleas. Art. 103 Societatea nu poate subscrie propriile actiuni (3) Fondatorii, in faza de constituire a societatii, si membrii consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, in cazul unei majorari a capitalului subscris, sunt obligati sa achite contravaloarea actiunilor subscrise cu incalcarea alin. (1) si, in subsidiar, in raport cu subscriitorul, a actiunilor subscrise in conditiile alin. (2)." Analiznd datele problemei i comparndu-le cu prevederile legale rezult c decizia luat de AGA extraordinar este perfect legal, iar opoziia celor 30 de acionari este nejustificat, deoarece: Decizia a fost luat de AGA extraordinar (excepia de la regula general de interzicere a dobndirii de aciuni proprii); Valoarea aciunilor proprii dobndite se ncadreaz n procentul de 10% din capitalul subscris impus de lege (conf orm enunului, societatea rscumpr 5%)

Avnd n vedere c enunul nu ofer informaii complete referitoare la celelalte dou condiii (aciuni liberate i capital integral vrsat i modul n care se va face plata) am considerat c i acestea sunt ndeplinite 133 Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste dobandirea de actiuni proprii in conditiile legii, stabilind ca termen limita pt efectuarea operatiunii 12 luni.Depasirea acestui termen si realizarea efectiva a operatiunii dupa 20 de luni vor atrage nulitatea absoluta a hotararii de dobandire de actiuni proprii?Motivati solutia. Art. 103 (2) Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora. Realizarea efectiva dupa 20 luni va atrage nulitatea absoluta 104. Adunarea general extraordinar a actionarilor unei societi comerciale pe aciuni este ntrunit la prima convocare, fiind prezeni acionarii reprezentnd 3/4 din capitalul social i obinndu-se votul a 25% dintre ei, n vederea conversiei aciunilor nominative n aciuni la purttor. Hotrrea adunrii generale a acionarilor este temeinic? Motivai soluia aleas. L31/1990, "Art. 115. - (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Art. 116 (1) Hotrrea unei adunri generale de a modifica drepturile sau obligaiile referitoare la o categorie de aciuni nu produce efecte dect n urma aprobrii acestei hotrri de ctre adunarea special a deintorilor de aciuni din acea categorie. Hotararea AGA nu este temeinica deoarece s-a obtinut votul a 25% din ceea ce reprezinta doar 19% din capitalul social. 132. Adunarea general extraordinar a unei societi n comandit pe aciuni a decis dobndirea de aciuni proprii, astfel nct, mpreun cu cele aflate n portofoliul su, reprezint 10% din capitalul social subscris. n cadrul adunrii s-a artat c, la data adunrii, capitalul vrsat reprezint 90% din capitalul subscris. Este legal decizia achiziiei de aciuni proprii? Motivai soluia aleas. Art. 103 (3) Fondatorii, in faza de constituire a societatii, si membrii consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, in cazul unei majorari a capitalului subscris, sunt obligati sa achite contravaloarea actiunilor subscrise cu incalcarea alin. (1) si, in subsidiar, in raport cu subscriitorul, a actiunilor subscrise in conditiile alin. (2)." Decizia luat de AGA extraordinar este n afara legii deoarece nu respect condiia de capital social subscris vrsat integral (conform datelor problemei acesta este de 90% din capitalul subscris). Referitor la aceast problem, societilor n comandit pe aciuni li se aplic aceleai reguli ca i societilor pe aciuni. 135. A.M. a dobndit de la I.O. 10 aciuni la purttor materializate la data de 1 martie 2005. Pe data de 15 aprilie a fost somat s restituie aciunile lui A.M., deoarece acesta le constituise ca garanii pentru un mprumut bancar pe care nu l-a restituit. Ce poate invoca I.O. n aprarea sa? Motivai soluia aleas. Daca garantia nu a fost inregistrata pana la 1 martie 2005 in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, AM poate invoca inopozabilitatea garantiei fata de el care este tert. 146. A.M., acionar al unei societi comerciale pe aciuni, i-a depus n gaj 10 aciuni la purttor la sediul BCR, ca garanie pentru creditul acordat de aceasta, rambursabil la data de 15 noiembrie 2005. Dac la data de 17 octombrie 2005 are loc o adunare general extraordinar, cine are dreptul de vot pentru cele 10 aciuni? Motivai soluia aleas. Art. 124 (2)Dac asupra aciunilor sunt constituite garanii reale mobiliare, dreptul de vot aparine proprietarului. Dac asupra aciunilor sunt constituite garanii reale mobiliare, dreptul de vot aparine proprietarului, intrucat prin constituirea unei garantii nu are loc un transfer al dreptului de proprietate. 138. A.M., acionar la o societate pe aciuni, susine c adunarea general a acionarilor din data de 16 aprilie 2005 nu a fost legal ntrunit, deoarece, dei convocatorul afiat la sediul societii a fost semnat nc din data de 1 aprilie 2005 de ctre toi acionarii nscrii n aceasta, numele su nu se regsea pe aceast list i, n consecin, el nu a semnat. n replic, administratorul unic al societii i-a amintit lui A.M. c este n ntrziere cu vrsmintele datorate societii i c, pe perioada ct ntrzie, dreptul su de vot este suspendat. Cine are dreptate? Motivai soluia aleas. Art. 101 (3)Exerciiul dreptului de vot este suspendat pentru acionarii care nu sunt la curent cu vrsmintele ajunse la scaden.

Chiar daca unul din actionari are dreptul de vot suspendat, convocatorul trebuia semnat si de el, caci nu pierde dreptul de a participa la acele adunari. El pierde doar dreptul de vot. 85 A.M. ncheie un contract de asigurare de via cu SC CAROM SA obligndu-se s-i plteasc trimestrial primele de asigurare. Pentru c nu i-a respectat obligaia de plat, societatea de asigurri intenteaz o aciune judectoreasc mpotriva lui A.M. Crei instane i se va adresa asiguratorul, celei civile sau celei comerciale? Motivai soluia aleas. Art. 6 Cod Comercial Asigurarile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comertului si asigurarile asupra vietii sunt fapte de comert numai in ce priveste pe asigurator. Asigurrile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comerului i asigurrile asupra vieii sunt fapte de comer numai n ce privete pe asigurtor. Asadar, aceste contracte de asigurare au car acter comercial pentru asigurator si caracter civil pentru asigurat, de aceea sunt numite acte juridice de comert mixte. Deci, asiguratorul se va adresa instantei civile. 113. A.M., titular a cinci aciuni nominative materializate, vrea s i le cesioneze lui I.O. Pentru aceasta, pe fiecare dintre aciuni A.M. menioneaz declaraia de cesiune i o semneaz alturi de semntura cumprtorului (cesionar) la data de 1 martie 2005. Predarea aciunilor i plata lor se face la 15 martie 2005. Din ce moment cesionarul poate s devin acionar al societii emitente? Motivai soluia aleas. Art. 98 (1) Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form material se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor i prin meniunea fcut pe titlu, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. Prin urmare, momentul transferului dreptului de proprietate asupra aciunilor este independent de momentul plii acestora i, n cazul speei descrise, data la care cesionarul devine acionarul societii emitente coincide cu data semnri i declaratia ce cesiune i anume 01/03/2005. 195.Asociatii unei soc in nume colectiv s-au intrunit la sediul soc, pt a hotari aprobarea sit fin pt anul 2007.Unul dintre cei trei asoc s-a opus aprob sit prezentate administratorului soc, care este si asociat al acesteia, imprej in care asoc pretinde ca hot adoptata de Ad gen a asoc nu este legala intrucat nu s-a obt unanimitatea de voturi, fiind vorba despre o soc com de persoane, p[t care este nevoie de votul tuturor asoc.Sustinerea asociatului care s-a opus aprob sit fin, considerand ca hot adoptata este nelegala, are supot legal? ART. 86 Legea 31/1990 (1) Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social. 31. Artati care este momentul de la care se calculeaz termenul de 3 ani prevzut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, privind prescripia dreptului material la aciune al asociailor pentru plata dividendelor Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. (3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. (4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor. (6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. 17. Artai care sunt incompatibilitile prevzute de Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, privind calitatea de expert? (L31/1990/Art. 39)- Nu pot fi numiti experti:

a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor; b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura; c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia 45. Artati care sunt principalele atributii jurisdictionale ale judectorului sindic n procedura insolventei. RC : art.11 legea 85/2006 ART. 11 (1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata; b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii; c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor, stabilirea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In vederea desemnarii provizorii a administratorului judiciar, judecatorul-sindic va tine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile in acest sens depuse de creditori si, dupa caz, de debitor, daca cererea introductiva ii apartine; d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor, confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor; e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului; f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea; g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143-147; h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori; k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment; l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului; m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor; n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. 36. Artai n ce const contrarietatea de interese n cazul asociailor unei societi n nume colectiv. Contrarierea de interese asociatul care, intr-o operatiune determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasa operatie.(art.79,alin.1,L31/1990) (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati. (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare. 68 Artati ce efecte produce nregistrarea n registrul comertului a firmei si a celorlalte date cu privire la calitatea de comerciant a celui care solicita inregistrarea. L26/1990,art. 13 (1) Inmatricularea unui comerciant, persoana fizica, in registrul comertului, va cuprinde: a) numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila, averea si modul de evaluare a acesteia si activitatea comerciala anterioara; b) firma comerciala si sediul acesteia;

c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului; d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului. (2) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde. (3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere. 100. Asociaii A.M. i A.T. s-au opus dizolvrii societii cu rspundere limitat nfiinat de ei, pe motiv c, dei la data de 15 mai 2005 expira timpul stabilit n actul constitutiv pentru durata societii, nainte de dizolvare, administratorul I.O. trebuia s-i consulte dac doresc sau nu prelungirea duratei societii, chiar nainte de mplinirea datei de 15 mai 2005. Administratorul, n contradictoriu, susine c, n mod automat, la mplinirea datei prevzute n actul constitutiv pentru ncetarea activitii, societatea se dizolv de plin drept.Cine are dreptate? Motivai soluia aleas. L31/1990,Art. 227 (1)Societatea se dizolv prin: a)trecerea timpului stabilit pentru durata societii; (2)n cazul prevzut la alin. (1) lit. a), asociaii trebuie s fie consultai de administratori, cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. n lips, la cererea oricruia dintre asociai, tribunalul va putea dispune, prin ncheiere, efectuarea consultrii, conform art. 119,alin.3 Art. 119. - (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. (2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. (3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. (4) Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate." n cazul in care societatea se dizolva prin trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, asociaii trebuie s fie consultai de administratori, cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Deci, dreptatea este de partea asociatilor AM si AT. 35. Asociaii care au hotrt dizolvarea societii pot renuna la aceasta, chiar i dup publicarea n Monitorul Oficial a hotrrii adunrii generale extraordinare a asociailor? (1) In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ. (2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii. (3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62. 250. Asociatul A.B. s-a retras din S.C. ML SRL , avand dreptul sa incaseze de la o societate o suma de bani reprezentand valoarea partii ce I se cuvine din patrimoniul societatii. Chemata in judecata, societatea a refuzat achitarea sumei datorate asociatului retras, mai cu seama ca acesta a solicitat si dobanda legala aferenta sumei pretense de la data cand societatea trebuia sa-i plateasca. Asociatul retras are dreptul sa pretinda societatii atat suma datorata, cat si dobanda legala, sau numai suma reprezentand debit cert pentru societate? ART. 43 C.com. Datoriile comerciale lichide i pltibile n bani produc dobnda de drept din ziua cnd devin exigibile. 226. .Asociatul administrator la o srl a retras din contul societatii o suma de bani pt. achizitionarea din strainatate de utilaje si aparatura elecronica fara a evidential in contabilitatea societatii aceste operatiuni. Aparatura electronica a fost cumparata pentru interesul propriu, iar utilajele pt. nevoile societatii. Fapta administratorului poate constitui motiv temeinic pentru excluderea sa din societate? ART. 222 Legea 31/1990 (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata: a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82; d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. (2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni. ART. 80 Legea 31/1990 Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate. ART. 81 Legea 31/1990 (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii. (2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune. (3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare. ART. 82 Legea 31/1990 (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati. (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. 24 (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare. 201. Asoc M.N a adus la capitalul soc al societatii pe care a constituit-o impreuna cu varul sau, numitul V.N suma de 50.000, celalalt asociat, respectiv V.N obligandu-se la un aport constand in dreptul de folosinta asupra magazinului in care si-a desfasurat activitatea anterior, ca pers fiz autorizata.Cu suma de bani adusa la cap soc de catre asoc M.N a fost cumparat un teren.M.N afalndu-se in divort cu sotia sa, aceasta din urma a solicitat partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei, mentionand pe lista bunurilor si imobilul cumparat de catre soc, cu motivarea ca suma de bani aportata de sotul sau la cap soc este proprietatea comuna a ambilor soti si ca, potrivit principiului subrogatiei reale, in cadrul patrim, in caz de instrainare , un bun este inlocuit cu altul sau cu valoarea acestuia, urmand acelasi regim juridic.Deci daca suma de bani se afla in prop ambilor soti, imobilul cumparat de soc cu banii respectivi va avea regim juridic respectiv va fi prop sotilor.Fata de situatia de fapt prezentata sotia poate pretinde vreun drept de porp asupra imobilului in cauza?Motivati rasp Aportul asociatului aflat n divor a fost n numerar, nicidecum nu a adus ca aport la capitalul social un un bun imobil. Bunul imobil a fost cumprat de ctre societatea comercial n temeiul voinei sociale i este distinct de patrimoniul personal al asociailor. Soia nu poate cere dect o eventual partajare a prilor sociale, de interes sau aciunilor sau a sumei de bani adus ca aport la capitalul social. 89 A.T. a fost condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv pentru evaziune fiscal pe cnd desfura o activitate economic n mod independent. Poate el s se constituie ca reprezentant al unei asociaii familiale? Argumentai soluia. Art. 5 L 300/20004 Pot desfura activiti economice n mod independent sau n cadrul asociaiilor familiale persoanele fizice care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: d)nu au fost condamnate penal prin hotrre judectoreasc rmas definitiv pentru svrirea de fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar-fiscal de natura celor care se nscriu n cazierul fiscal; Prin urmare, A.T. nu poate fi reprezentant al unei asociatii familiale. 87. A.T., comerciant, cumpr la data de 1 octombrie 2004 o garsonier. La data de 20 decembrie 2004 o vinde, iar n 15 ianuarie 2005 i cumpr o nou garsonier. Au vnzrile-cumprrile ncheiate de comerciant natur comercial? Argumentai soluia aleas. Art. 5-Cod Com Nu se poate considera ca fapt de comert cumpararea de producte sau de marfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale, de asemenea revinzarea acestor lucruri Nu au natura comerciala, intrucat vanzarile-cumpararile (chiar continua activitate) nu sunt comerciale, intrucat art. 3 Cod Com. nu le prevede printre faptele de comert obiective, fiind excluse sferei comerciale, astfel ca, vanzarile cumpararile chiar intre comercianti sunt de natura civila.

Art. 3 - Cod Comercial Sunt considerate fapte de comert: cumprturile de producte sau mrfuri spre a se revinde, fie n natur, fie dup ce se vor fi lucrat sau pus n lucru, ori numai spre a se nchiria; asemenea i cumprarea spre a se revinde, de obligaiuni ale Statului sau alte titluri de credit circulnd n comer. In concluzie, vanza rile cumpararile incheiate de comerciant au natura comerciala. 114 A.T. deine 10 aciuni nominative la o societate comercial, pe care le cesioneaz lui I.O. la data de 24 februarie 2005. Ulterior I.O. afl c aciunile nu erau integral pltite i este urmrit la plat de societatea emitent. I.O. refuz plata argumentnd c, potrivit legii, A.T. trebuia urmrit la plat timp de 12 luni de la data constituirii acesteia. Pentru acest motiv consider c, deoarece societatea s-a constituit la 17 martie 2003, obligaia de plat s-a stins prin prescripie, la 17 martie 2004. Este ntemeiat refuzul de plat al lui I.O.? Motivai soluia aleas. Art. 98 (3)Subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata aciunilor timp de 3 ani, socotii de la data cnd s-a fcut meniunea de transmitere n registrul acionarilor. Din enunul problemei rezult clar c societatea i-a exercitat dreptul de opiune pentru prima variant din art. 100) : urmrirea acionarilor pentru vrsmintele restante, situaie n care invocarea prescripiei obligaiei este nejustificat. Mai mult, legea prevede c subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata aciunilor timp de 3 ani, socotii de la data cnd s-a fcut meniunea de transmitere n registrul acionarilor (art. 98 (3)). Presupunnd c urmrirea la plat ncepe n intervalul de 3 ani de la data meniunii (adic n perioada 24/02/2005 24/02/2008) i innd cont de cele prezentate mai sus, refuzul de plat al lui IO NU este ntemeiat, acesta trebuind s rspund solidar cu AT. 123. A.T., dobnditor a 10 aciuni la societatea Impex SA, titular al acestora de la data nregistrrii cesiunii n registrul acionarilor, respectiv 3 mai 2005, este urmrit n mod solidar cu I.O., cedentul aciunilor, pentru cheltuielile prilejuite de societate cu vnzarea de noi aciuni, ca urmare a anulrii celor 10 aciuni cesionate. Cheltuielile efectuate nu au putut fi acoperite pentru vnzarea noilor aciuni, neexistnd persoane interesate s cumpere.Deoarece societatea comercial s-a nregistrat n registrul comerului la data de 1 martie 2001, A.T. a refuzat plata pentru care era urmrit n mod solidar, motivnd c obligaia era prescris.Este corect argumentaia lui A.T.? Motivai soluia aleas. Art. 98 (3)Subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata aciunilor timp de 3 ani, socotii de la data cnd s-a fcut meniunea de transmitere n registrul acionarilor. Nu este corecta argumentatia deoarece obligatia se prescrie in 3 ani de la cesionarea actiunilor nu de la infiintarea societatii Argumentele aduse de AT n sprijinirea refuzului su de a rspunde solidar cu IO pentru recuperarea ch eltuielilor prilejuite de vnzarea aciunilor noi emise n urma anulrii aciunilor cesionate NU sunt corecte. Legea societilor comerciale nr. 31/1990 prevede c (art. 98 (3)) subscriitorii i cesionarii ulteriori rspund solidar de plata aciunilor timp de 3 ani de la data nscrierii meniunii de transmitere n registrul acionarilor. Mai mult, aceeai lege prevede c dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori, societatea se poate ndrepta asupra subscriitorilor sau cesionarilor pentru recuperarea tuturor costurilor legate de vnzare. Mai mult dect att, Codul Comercial prevede c aciunile ce deriv din contractul de societate sau alte operaiuni sociale se prescriu n termen de 5 ani (art. 949 (1) Cod Comercial). Agumentul adus de AT potrivit cruia refuz plata datorit faptului c au trecut 4 ani de la constituirea societii conduce spre concluzia c raionamentul su a avut la baz calcularea celor 3 ani ncepnd cu data scadent a vrsmintelor neefectuate (12 luni de la nmatricularea societii) i nu de la data nscrierii meniunii de transfer n registrul acionarilor. Avnd n vedere c data la care s-a nceput urmrirea solidar este nuntrul celor 3 ani de la data transferului dreptului de proprietate (03/05/2005 03/05/2008), AT rspunde solidar cu IO pentru plata aciunilor. 111. A.T. este titularul a 15 aciuni nominative dematerializate, la o societate comercial pe aciuni. Deoarece dorete s le nstrineze, odat cu ncasarea preului lor, le nmneaz cumprtorului. Este valabil transmiterea dreptului de proprietate ctre cumprtor? Motivai soluia aleas. Art. 98 (1)Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form material se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor i prin meniunea fcut pe titlu, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. Transmiterea dreptului de proprietate nu este valabila. 88. A.T. i B.T., cstorii, avnd doi copii minori de 16, respectiv 17 ani vor s desfoare o activitate

economic avnd ca obiect comerul cu flori, n cadrul unei asociaii familiale. Potrivit reglementrilor n vigoare, este posibil constituirea acesteia? Motivai soluia aleas. DA. Art. 5 L 300/2004 Pot desfura activiti economice n mod independent sau n cadrul asociaiilor familiale persoanele fizice care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a)au mplinit vrsta de 18 ani, n cazul persoanelor fizice ce solicit autorizarea pentru desfurarea de activiti economice n mod independent i a persoanelor fizice care au iniiativa constituirii asociaiei familiale, respectiv vrsta de 16 ani, n cazul membrilor asociaiei familiale; 241. Avand in vedere regula prevazuta in art. 106 alin. (1) din legea nr. 31/1990, republicata si modificata potrivit careia o societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert , este posibil ca, totusi, sa se incheie o tranzactie in vederea dobandirii de actiuni sau pentru salariatii societatii? ART. 106 Legea 31/1990 (1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv. 149. Avnd la ordinea de zi a adunrii generale ordinare a unei societi pe aciuni alegerea membrilor consiliului de administraie s-a propus, respectnd prevederile actului constitutiv, s se treac la vot deschis n vederea alegerii. Este legal propunerea formulat? Motivai soluia aleas. Art. 130 (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a cenzorilor/auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii." Nu, intrucat votul secret este obligatoriu. 84. AVAS ncheie un contract de vnzare-cumprare de aciuni cu Compania Aneida Internaional SA. Nerespectarea unor obligaii contractual d natere unei nenelegeri ntre pri. Crei instane urmeaz s se adreseze prile: instanei de contencios administrativ sau instanei comerciale? Motivai soluia aleas. Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, de ctre o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente Art. 56(Cod com.) Daca un act este comercial numai pentru una din parti, toti contractantii sunt supusi, incat priveste acest act, legii comerciale, afara de dispozitiile privitoare la persoana chiar a comerciantilor si de cazurile in care legea ar dispune altfel. Competenta revine sectiei comerciale. Daca ne referim la natura litigiului , litigiul este unul comercial, vanzarea de actiuni fiind o fapta de comert conexa si nu are relevanta ca una din parti este necomerciant (AVAS), caci si in acest caz (unul necomerciant, cealalta parte comerciant) litigiul este comercial, fiind o fapta de comert unilaterala (art. 56 C.com.) De asemenea, litigiul nu este de competenta sectiei de contencios administrativ, deoarece litigiul nu este legat de emiterea unui act administrativ. 235. . Banca Comerciala XY a solicitat tribunalului deschiderea procedurii falimentului impotriva SC A SA deoarece aceasta are calitatea de garant in contractul de imprumut bancar incheiat intre intreprinderile familiale MA , BM si MI si creditoare. Debitorii principali nu au restituit imprumutul si dupa expirarea termenului de 30 de zile de la scadenta bancara a formulat cerere introductive de faliment impotriva garantului. Totodata, creditoarea a aratat ca debitoarea , in calitate de garant , a semnat in favoarea bancii trei contracte de gaj fara deposedare , avand ca obiect doua tractoare si un atelier mecanic. In termen legal, debitorul-garant a formulat contestatie impotriva cererii introductive de faliment formulate de creditor. Ce va decide instanta? Motivati solutia. ART. 33 Legea 85/2006 (1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorului indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei, judecatorul-sindic va comunica cererea, in copie, debitorului.

(2) In termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie sa conteste, fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. Daca debitorul contesta starea de insolventa, iar contestatia sa este ulterior respinsa, el nu va mai avea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. (3) La cererea debitorului, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de 15 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Daca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa. (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolventa, ii va respinge contestatia si va deschide, printr-o sentinta, procedura generala, situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat minimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2). (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insolventa, respinge cererea creditorilor, care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. (6) Daca debitorul nu contesta, in termenul prevazut la alin. (2), ca ar fi in stare de insolventa si isi exprima intentia de asi reorganiza activitatea, judecatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. In cazul in care, din declaratia debitorului, facuta pana la data pronuntarii sentintei, rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a procedurii simplificate. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului, dupa caz, sa efectueze notificarile prevazute la art. 61. ART. 3 Legea 85/2006 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei; 218. . C emite un bilet la ordin in favoarea lui A, care insereaza mentiunea ca plata se face cel mai devreme in termen de 6 luni de la emiterea biletului sau de la data incasarii creantei in valoare de x lei impotriva lui B . Este valabil biletul la ordin emis? Motivati raspunsul ART. 36 Legea 58/1934 O cambie poate fi trasa: La vedere; La un anume timp de la vedere; La un anumit timp de la data emisiunii; La o zi fixa. Cambiile cu alte scadente sau cu scadente succesive sunt nule. ART. 37 Legea 58/1934 Cambia la vedere este pltibil la prezentare. Ea trebuie prezentat spre plata n termen de un an dela data sa. Tragatorul poate reduce sau prelungi acest termen. Aceste termene pot fi reduse de giranti. Tragatorul poate stipula ca o cambie pltibil la vedere nu trebuie sa fie prezentat spre plata naintea unei anumite date. In acest caz termenul de prezentare curge dela aceasta data. ART. 38 Legea 58/1934 Scadenta unei cambii la un anume timp dela vedere este determinata, fie de data acceptrii, fie de aceea a protestului. In lipsa protestului, acceptarea nedata este socotit fata de acceptant ca fiind fcuta n ultima zi a termenului prevzut pentru prezentare spre acceptare. ART. 39 Legea 58/1934 Scadenta unei cambii trasa la una sau mai multe luni dela data emisiunii sau dela vedere, e socotit la data corespunztoare, din luna n care plata trebuie sa fie fcuta. In lipsa de data corespunztoare, scadenta va fi n ultima zi a acestei luni. Cnd o cambie este trasa la una sau mai multe luni i jumtate dela data sau dela vedere, se socotesc mai nti lunile ntregi i apoi jumtatea. Dac scadenta este fixat la nceputul, la mijlocul sau la sfritul lunii, se nelege prin aceste termene:

Prima, a cinsprezecea sau cea din urma zi a lunii. Expresiunile "8 zile " sau "cinsprezece zile" se neleg, nu ca una sau doua sptmni, ci ca opt sau cinsprezece zile efective. Prin expresiunea "jumtate luna" se neleg cinsprezece zile. ART. 40 Legea 58/1934 Cnd o cambie este pltibil la o zi fixa ntr-un loc, unde calendarul este deosebit de acela al locului de emisiune, data scadentei se considera fixat dup calendarul locului de plata. Cnd o cambie trasa ntre doua locuri, avnd calendare deosebite, este pltibil la un anume timp dela data emisiunii, scadenta se stabilete socotindu-se din ziua care, potrivit calendarului locului de plata, corespunde zilei de emisiune. Termenele de prezentare a cambiilor se socotesc potrivit regulelor alineatului precedent. Aceste reguli nu sunt aplicabile dac ntr-o clauza a cambiei sau numai din simplele artri ale titlului, rezulta inteniunea de a se adopta reguli deosebite. 130. Ca efect al deschiderii succesiunii, A i B dobndesc certificat de motenitor n cot egal a averii defunctei. Printre bunurile motenite se afl i 10 aciuni la societatea comercial Sara SA. innd cont c defuncta avea de efectuat unele vrsminte restante ctre societatea comercial, pentru ct din datoria defunctei poate fi inut A i pentru ct B? Motivai soluia aleas. Art. 102 (4)Att timp ct o aciune este proprietatea indiviz sau comun a mai multor persoane, acestea sunt rspunztoare n mod solidar pentru efectuarea vrsmintelor datorate. Prin urmare, att A ct i B rspund solidar pentru ntreg vrsmntul restant 150 Ca urmare a hotrrii adunrii generale extraordinare a unei societi pe aciuni s-a decis modificarea actului constitutiv, n sensul majorrii capitalului social i al schimbrii sediului social. Pentru aceasta s-a ntocmit un act adiional cuprinznd testul integral al clauzelor modificate. Pentru opozabilitate fa de teri a hotrrii AGA se va depune la registrul comerului i se va publica n Monitorul Oficial textul hotrrii AGA sau actul adiional, sau i una i cealalt? Motivai soluia aleas. Art. 131 "(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. n cazul n care aceste hotrri implic modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adiional cuprinznd textul integral al clauzelor modificate. 161 Cnd o persoan deine aciuni la purttor ce va trebui s fac pentru a-i exercita dreptul de vot n adunarea general a acionarilor? "Art. 123. - (1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 10 zile inainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 5 zile de la data acesteia. 152 Cnd se poate retrage un acionar al unei societi pe aciuni i care este procedura n acest caz? Motivai soluia aleas. "Art. 134. - (1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societatii in strainatate; c) schimbarea formei societatii; d) fuziunea sau divizarea societatii. (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c),si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la alin.(1) lit. d). (3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97. 79. Care este deosebirea dintre aportul n societate al fondului de comert si vnzarea acestuia? Fondul de comert poate constitui aport la capitalul social al unei societati comerciale, fiind un aport in natura de bun incorporal. Aportul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzarea-cumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert, asociatul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, vanzatorul primeste de la cumparator pretul fondului de comert vandut.

Nefiind o vanzare, aducerea ca aport a fondului de comert este supusa regulilor privind constituirea societatilor comerciale 72. Care este instanta de judecat competent s solutioneze recursul ndreptat mpotriva ncheierii pronuntate de judectorul delegat la oficiul registrului comertului? (3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. 65. Care este ordinea de distribuire a sumelor de bani obtinute n urma lichidrii averii debitorului? Distribuirea sumelor realizate n urma lichidrii L85/2006,Art. 121. - (1) Fondurile obinute din vnzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, n favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanii reale mobiliare ori drepturi de retenie de orice fel, vor fi distribuite n urmtoarea ordine: 1. taxe, timbre i orice alte cheltuieli aferente vnzrii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea i administrarea acestor bunuri, precum i plata remuneraiilor persoanelor angajate n condiiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 i 24; 2. creanele creditorilor garantai, cuprinznd tot capitalul, dobnzile, majorrile i penalitile de orice fel, precum i cheltuielile. (2) n cazul n care sumele realizate din vnzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata n ntregime a respectivelor creane garantate, creditorii vor avea, pentru diferen, creane chirografare care vor veni n concurs cu cele cuprinse n categoria corespunztoare, potrivit naturii lor, prevzute la art. 123, i vor fi supuse dispoziiilor art. 41. Dac dup pla ta sumelor prevzute la alin. (1) rezult o diferen n plus, aceasta va fi depus, prin grija lichidatorului, n contul averii debitorului. (3) Un creditor cu crean garantat este ndreptit s participe la orice distribuire de sum fcut naintea vnzrii bunului supus garaniei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi sczute din cele pe care creditorul ar fi ndreptit s le primeasc ulterior din preul obinut prin vnzarea bunului supus garaniei sale, dac aceasta este necesar pentru a mpiedica un astfel de creditor s primeasc mai mult dect ar fi primit dac bunul supus garaniei sale ar fi fost vndut anterior distribuirii. 71 Care este regimul juridic al ncheierilor pronuntate de judectorul delegat la oficiul registrului comertului privitoare la nmatricularea sau la orice alte nregistrri n registrul comertului? (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. (3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. (4) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata. (5) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48-49 si 56-59. 176. Care societi comerciale au obligaia publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societii i prin grija oficiului registrului comerului, a unui anun prin care se confirm depunerea situaiilor financiare anuale la oficiul registrului comerului i Ministerul Finanelor? Art. 185 (2) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei. 70. Care sunt categoriile de persoane care au obligatia s cear nmatricularea n registrul comertului a activittii pe care o desfsoar si totodat s solicite nscrierea de mentiuni n registrul comertului? L 26/1990, Art. 1, (1) Comerciantii au obligatia ca, inainte de inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.

(2) In sensul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice care exercita in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie. 58 Care sunt categoriile de creante bugetare exceptate de la procedura de verificare prevzut de Legea nr. 85/2006? Nu sunt supuse acestei proceduri de verificare creantele bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. RC: Creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contributii amenzi si alte venituri bugetare precum si accesoriile acestora iar creantele cele bugetare care nu sunt supuse procedurii de verificare sunt acelea care rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legile speciale. 234. Care sunt categoriile de persoane fizice care pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei? Aratati temeiul legal. ART. 3 OUG 44/2008 (1) n temeiul dreptului la liber iniiativ, al dreptului la liber asociere i al dreptului de stabilire, orice persoan fizic, cetean romn sau cetean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European, poate desfura activiti economice pe teritoriul Romniei, n condiiile prevzute de lege. (2) Activitile economice pot fi desfurate n toate domeniile, meseriile, ocupaiile sau profesii le pe care legea nu le interzice n mod expres pentru libera iniiativ. (3) Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru activitile prevzute de Codul CAEN a cror desfurare n una dintre formele prevzute de art. 4 nu este reglementat exclusiv potrivit unei legi speciale. ART. 4 OUG 44/2008 Persoanele fizice prevzute la art. 3 alin. (1) pot desfura activitile economice dup cum urmeaz: a) individual i independent, ca persoane fizice autorizate; b) ca ntreprinztori titulari ai unei ntreprinderi individuale; c) ca membri ai unei ntreprinderi familiale. ART. 5 OUG 44/2008 Persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale trebuie s aib un sediu profesional p e teritoriul Romniei, n condiiile prevzute de lege. ART. 6 OUG 44/2008 (1) Orice activitate economic desfurat permanent, ocazional sau temporar n Romnia de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale trebuie s fie nregistrat i autorizat, n condiiile prezentei ordonane de urgen. (2) Autorizarea funcionrii, n condiiile prezentei ordonane de urgen, nu exonereaz persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale de obligaia de a obine, nainte de nceperea activitii, autorizaiile, avizele, licenele i altele asemenea, prevzute n legi speciale, pentru desfurarea anumitor activiti economice. 238. Care sunt conditiile prevazute de lege pentru ca o societate europeana sa fie inmatriculata in Romania si sa dobandeasca personalitate juridica? ART. 270^2 b) Legea 31/1990 (1) Societile europene cu sediul social n Romnia au personalitate juridic de la data nmatriculrii n registrul comerului. (2) O societate european nu poate fi nmatriculat n registrul comerului dect dup ncheierea unui acord privind implicarea angajailor n activitatea societii, n condiiile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 187/2007. (3) n termen de 30 de zile de la nregistrare, Oficiul Naional al Registrului Comerului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anun privind nmatricularea societii. Anunul va cuprinde informaiile prevzute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001. 47. Care sunt conditiile legale pe care trebuie s le ndeplineasc o persoan fizic sau juridic pentru a fi desemnat ca administrator judiciar n cadrul procedurii insolventei? (1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecatorul-sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R.

(2) La recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. In cazul in care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician in insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. (3) Creditorii pot contesta, pe motive de nelegalitate, decizia prevazuta la alin. (2), in termen de 3 zile, la judecatorulsindic care va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o incheiere prin care va desemna administratorul judiciar/lichidatorul propus de creditori sau, dupa caz, va solicita adunarii creditorilor desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. (4) Daca in termenul stabilit la alin. (3) decizia adunarii creditorilor nu este contestata, judecatorul-sindic, prin incheiere, va desemna administratorul judiciar propus de creditori, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. (5) Administratorul judiciar, persoana fizica sau persoana juridica, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa, potrivit legii. (8) Inainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. (9) Este interzis administratorului judiciar, sub sanctiunea revocarii din functie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. 50. Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc creantele creditorilor pentru a putea fi declansat procedura reorganizrii judiciare si a falimentului? L 85/2006, Art. 3, alin.12/ Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta timp de cel putin 30 de zile, in urmatoarele conditii: a) daca creantele izvorasc din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie sa aiba un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive; b) in celelalte cazuri creantele trebuie sa aiba un cuantum superior echivalentului in lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formularii cererii introductive; c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive. RC: Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creantele creditorilor pentru a putea fii declansata procedura organizarii judiciare si a falimentului: - creanta impotriva patrimoniului debitorului sa fie certa, lichida, exigibila de mai mult de 30 zile - valoarea prag a creantei reprezinta cuantumul minim al creantei pentru a putea fii introdusa cererea creditorului de 10.000 lei pt creditori, 6 salarii medii pe economie pt salariati. 42. Care sunt drepturile cuvenite actionarilor retrasi din societate? L31/1990, Art. 134 (3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97. (4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie 59 Care sunt efectele decderii din dreptul de a depune cerere de admitere a creantelor n cadrul procedurii reorganizrii judiciare si a falimentului, prevzut de Legea nr. 85/2006? RC: Titularul de creante anterioare deschiderii procedurii care nu depune cerere de admitere a creantelor pana la expirarea termenului de 60 zile este decazut cat priveste creantele respective din urmatoarele drepturi - dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale a creditorilor - dreptul de a participa la distribuire de sume in cadrul reorganizarii si falimentului - dreptul de a realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanelor juridice debitoare, ulterior includerii procedurii sub rezerva ca debitorul sa nu fii fost condamnat pentru

bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se dii stabilit raspunderea pt efectuarea de plati si transferuri frauduloase. Decaderea va putea fii invocata oricand. 66. Care sunt efectele hotrrii judectore si ale nchiderii procedurii falimentului? L85/2006 Art. 135. - Sentina de nchidere a procedurii va fi notificat de judectorul-sindic direciei teritoriale a finanelor publice i oficiului registrului comerului sau, dup caz, registrului societilor agricole unde debitorul este nmatriculat, pentru efectuarea meniunii. Art. 136. - Prin nchiderea procedurii, judectorul-sindic, administratorul/lichidatorul i toate persoanele care i-au asistat sunt descrcai de orice ndatoriri sau responsabiliti cu privire la procedur, debitor i averea lui, creditori, titulari de garanii, acionari sau asociai. Art. 137. - (1) Prin nchiderea procedurii de faliment, debitorul persoan fizic va fi descrcat de obligaiile pe care le avea nainte de intrarea n faliment, ns sub rezerva de a nu fi gsit vinovat de bancrut frauduloas sau de pli ori transferuri frauduloase; n astfel de situaii, el va fi descrcat de obligaii numai n msura n care acestea au fost pltite n cadrul procedurii, cu excepia cazului prevzut la art. 76 alin. (1) pct. 3. (2) La data confirmrii unui plan de reorganizare, debitorul este descrcat de diferena dintre valoarea obligaiilor pe care le avea nainte de confirmarea planului i cea prevzut n plan. (3) Descrcarea de obligaii a debitorului nu atrage descrcarea de obligaii a fidejusorului 155 Care sunt prevederile legale privind capitalul social cu care se poate constitui grupul de interes economic? Motivai rspunsul. Art. 121 L 161/2003 (1)Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fr capital. (2)n cazul n care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfurarea activitii grupului, aporturile membrilor nu trebuie s aib o valoare minim i pot avea orice natur. (3)Drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile; orice clauz contrar se consider nul. Grupul de interes economic se aseamana cu SNC prin faptul ca legea nu prevede un minim de capital, mai mult, grupul se poate constitui fara capital. Aporturile pot fi de orice natura, numerar, in natura, creante. Nu pot constitui ca aport sau element de majorare al capitalului social prestatiile in munca, el putand fi considerate ca aport la patrimoniul societatii. 53 Care sunt principalele efecte patrimoniale ale deschiderii procedurii reorganizrii judiciare si a falimentului? L85/2006,Art. 47. - (1) Deschiderea procedurii ridic debitorului dreptul de administrare - constnd n dreptul de ai conduce activitatea, de a-i administra bunurile din avere i de a dispune de acestea -, dac acesta nu i-a declarat, n condiiile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, dup caz, art. 33 alin. (6), intenia de reorganizare. (2) Cu excepia cazurilor prevzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile i bunurilor pe care debitorul le -ar dobndi ulterior deschiderii procedurii. Deschiderea procedurii de faliment produce urmatoarele efecte: art. 34-suspendarea tuturor actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale art. 36-suspendarea termenelor de prescriptie a actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor a asupra debitorului sau bunurilor sale art.37-suspendarea calculului dobanzilor la datoriile debitorului; de asemenea, nu se poate adauga nici o alta cheltuiala cu privire la datoriile debitorului interzicerea instrainarii de catre administratorii debitorului fara acordul judecatoruluisindic a actiunilor detinute la debitorul aflat in faliment; art. 38-judecatorul- sindic dispune indisponibilizarea actiunilor in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic lnterzicerea constituirii unor garantii personale sau reale de catre debitor, garantii pentru obligatii asumate anterior sau chiar ulterior deschiderii procedurii dar fara autorizarea judecatorului sindic, sub sanctiunea nulitatii 237. Care sunt reglementarile legale aplicabile unei societati europene inmatriculate in Romania? TITLUL VII^1 Legea 31/1990 Societatea european ART. 270^2 a) Legea 31/1990 Societilor europene cu sediul n Romnia le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societii europene, cele ale prezentului capitol, precum i cele privitoare la societile pe aciuni, n msura compatibilitii lor cu dispoziiile regulamentului comunitar. ART. 270^2 b) Legea 31/1990

(1) Societile europene cu sediul social n Romnia au personalitate juridic de la data nmatriculrii n registrul comerului. (2) O societate european nu poate fi nmatriculat n registrul comerului dect dup ncheierea unui acor d privind implicarea angajailor n activitatea societii, n condiiile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 187/2007. (3) n termen de 30 de zile de la nregistrare, Oficiul Naional al Registrului Comerului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anun privind nmatricularea societii. Anunul va cuprinde informaiile prevzute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001. ART. 270^2 c) Legea 31/1990 (1) Orice societate european nmatriculat n Romnia i poate transfera sediul social ntr-un alt stat membru. (2) Proiectul de transfer, vizat de judectorul-delegat, se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societii, cu cel puin 30 de zile naintea datei edinei n care adunarea general extraordinar urmeaz a hotr asupra transferului. (3) Hotrrea adunrii generale privind transferul sediului social al societii europene ntr-un alt stat membru se adopt n condiiile art. 115 alin. (2). n cazul n care acionarii reprezentnd majoritatea capitalului social sunt prezeni sau reprezentani, decizia poate fi adoptat cu majoritate simpl. ART. 270^2 d) Legea 31/1990 (1) Creditorii societilor europene ale cror creane sunt anterioare datei publicrii proiectului de transfer i c are nu sunt scadente la data publicrii pot face opoziie n condiiile art. 62. (2) Opoziia prevzut la alin. (1) suspend executarea operaiunii pn la data la care hotrrea judectoreasc devine irevocabil, n afar de cazul n care societatea debitoare face dovada plii datoriilor sau ofer garanii acceptate de creditori ori ncheie cu acetia un acord pentru plata datoriilor. ART. 270^2 e) Legea 31/1990 (1) Acionarii care nu au votat n favoarea hotrrii adunrii generale prin care a fost apro bat transferul sediului ntr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate i de a solicita cumprarea aciunilor lor de ctre societate. (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat n termen de 30 de zile de la data adoptrii hotrrii adunrii generale. (3) Acionarii vor depune la sediul societii, alturi de declaraia scris de retragere, aciunile pe care le posed sau, dup caz, certificatele de acionar. (4) Preul pltit de societate pentru aciunile celui ce exercit dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezult din aplicarea a cel puin dou metode de evaluare recunoscute de legislaia n vigoare la data evalurii. Expertul este numit de judectoruldelegat, n conformitate cu dispoziiile art. 38 i 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate. (5) Judectorul-delegat, ulterior verificrii legalitii transferului, pronun o ncheiere ce atest ndeplinirea condiiilor prevzute de art. 3-5 din prezenta lege i a celor prevzute de art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001. (6) Ulterior radierii societii europene transferate, oficiul registrului comerului va comunica Jurnalului Uniunii Europene, pe cheltuiala societii, un anun privind radierea societii din registrul comerului din Romnia ca urmare a transferului sediului acestuia ntr-un alt stat membru. 60. Care este continutul planului de reorganizare a activittii debitorului, conform Legii nr. 85/2006? L85/2006,Art. 95. - (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare n raport cu posibilitile i specificul activitii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile i cu cererea pieei fa de oferta debitorului, i va cuprinde msuri concordante cu ordinea public, inclusiv n ceea ce privete modalitatea de selecie, desemnare i nlocuire a administratorilor i a directorilor. (2) Planul de reorganizare va cuprinde n mod obligatoriu programul de plat a creanelor. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depi 3 ani, socotii de la data confirmrii. (4) La recomandarea administratorului judiciar, dup trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, aceast perioad va putea fi extins cu cel mult nc o perioad de un an, dac propunerea este votat de cel puin dou treimi din creditorii aflai n sold la acea dat. (5) Planul de reorganizare va meniona: a) categoriile de creane care nu sunt defavorizate, n sensul legii; b) tratamentul categoriilor de creane defavorizate; c) dac i n ce msur debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaii din societile n nume colectiv i asociaii comanditai din societile n comandit vor fi descrcai de rspundere; d) ce despgubiri urmeaz a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creane, n comparaie cu valoarea estimativ ce ar putea fi primit prin distribuire n caz de faliment; valoarea estimativ se va calcula la data propunerii planului. 178. Care registre ale societilor pe aciuni se pot ine manual sau n sistem

computerizat? Art. 179 Registrul acionarilor i registrul obligaiunilor se pot ine manual sau n sistem computerizat. 175. Ce documente trebuie s depun administratorii n termen de 15 zile de la data adunrii generale la oficiul registrului comerului, precum i la Ministerul Finanelor? Motivai soluia aleas. "Art. 185. - (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata 179. Ce documente trebuie s rmn depuse la sediul societii i la cel al sucursalelor n cele 15 zile ce preced adunarea general, pentru a fi consultate de acionari? Motivai soluia aleas "Art. 184. - (1) Raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari. (2) La cerere, consiliul de administratie, respectiv directoratul, elibereaza actionarilor copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora." 62. Ce efecte produc votarea si confirmarea planului de reorganizare a activittii debitorului, potrivit Legii nr. 85/2006? Art. 101. - (1) La data stabilit, un plan va fi confirmat de ctre judectorul-sindic, dac sunt ntrunite cumulativ urmtoarele condiii: A. cel puin jumtate plus una dintre categoriile de creane menionate n programul de pli, dintre cele menionate la art. 100 alin. (3), accept sau sunt socotite c accept planul, cu condiia ca minimum una dintre categoriile defavorizate s accepte planul; B. n cazul n care sunt doar dou categorii, planul se consider acceptat n cazul n care categoria cu valoarea total cea mai mare a creanelor a acceptat planul; C. fiecare categorie defavorizat de creane care a respins planul va fi supus unui tratament corect i echitabil prin plan. (2) Tratament corect i echitabil exist atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: a) nici una dintre categoriile care resping planul i nici o crean care respinge planul nu primesc mai puin dect ar fi primit n cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o crean aparinnd unei categorii nu primete mai mult dect valoarea total a creanei sale; c) n cazul n care o categorie defavorizat respinge planul, nici o categorie de creane cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezult din ierarhia prevzut la art. 100 alin. (3), nu primete mai mult dect ar primi n cazul falimentului. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare mpiedic propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricrui alt plan. 165. Ce date trebuie s conin n mod obligatoriu convocarea acionarilor la adunarea general? Motivai soluia aleas. Art. 117 (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor." "Art. 1171. - (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Art. 118 (1) In intiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de- a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine. 239. Ce obligatii are lichidatorul patrimoniului unei societati comerciale, potrivit Legii nr. 31/ 1990, republicata si modificata? Creditorii pot face opozitie in cazul in care nu sunt de accord cu situatia financiara intocmita de lichidator? ART. 264 Legea 31/1990 (1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. (2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv. (3) Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs in termen de 15 zile de la pronuntare.

(3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare. ART. 265 Legea 31/1990 (1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. (1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. (2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta. ART. 266 Legea 31/1990 (1) Cand unul sau mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare. (1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare. (2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale. (3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare. (4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta. (5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor neintervenienti. ART. 267 Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv. ART. 268 Legea 31/1990 (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari. (2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62. ART. 269 Legea 31/1990 (1) Daca termenul prevazut la art. 266 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii. (2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar. ART. 270 Legea 31/1990 (1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator. (2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul. ART. 270^1 Legea 31/1990 In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare. Art. 270^2 a fost introdus prin pct. 183 al art. I din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. 247. Ce se intelege prin capital autorizat si care sunt reglementarile legale privitoare la acesta? ART. 220^1 Legea 31/1990 (1) Prin actul constitutiv, consiliul de administratie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.

(2) O astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor, printr-o modificare a actului constitutiv, pentru o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inregistrarii modificarii. Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare. (3) Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. (4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1)-(3), consiliului de administratie ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a. (4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1) - (3), consiliului de administratie, respectiv directoratului, ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Art. 220^1 a fost introdus prin pct. 153 al art. I din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. 116 Ce soluie va putea adopta consiliul de administraie n cazul n care, chiar n urma somaiilor colective, acionarii nu i-au efectuat vrsmintele? Motivai soluia aleas. Art. 100 "(2) In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative." 16. Ce trebuie s cuprind raportul de expertiz ntocmit de experi n cazul n care judectorul delegat la oficiul registrului comerului dispune efectuarea unei expertize necesar nmatriculrii unei societi pe aciuni? La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat. (2) Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii 230. Cei trei cenzori ai SC FLORIX SA au refuzat depunerea raportului cu privire la situatia financiara a societatii, motivand ca au nevoie de timp pt. verificarea amanuntita a tuturor documentelor aflate in posesia administratorilor societatii. Consiliul de administratie, intrunindu-se de urgenta, a hotarat suspendarea din functie a cenzorilor pt. refuzul de a depune raportul. Consiliul de administratie are posibilitatea suspendarii din functie a cenzorilor? ART. 142 Legea 31/1990 (1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. (2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; b) stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar, precum i aprobarea planificrii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor; e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. (3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114. ART. 111 Legea 31/1990 (1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. (2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul; a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; b) sa aleaga pe administratori si cenzori; b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv aiconsiliului de supraveghere, si cenzorii; b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar; b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. 19 Cinci persoane fizice i o persoan juridic au convenit constituirea unei societi pe aciuni, semnnd actul constitutiv, procurnd toate actele necesare nmatriculrii societii n registrul comerului. Pentru depunerea cererii la registrul comerului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoan juridic care nu a efectuat procedura n termen de 15 zile de la semnarea actului constitutiv. Fa de mprejurarea c cererea de nmatriculare n registrul comerului a societii nu a fost depus de persoana mputernicit, asociaii pot obine o hotrre judectoreasc de obligare a persoanei respective s efectueze procedura? In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii. (1) In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, ia pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. (2) Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel. (3) Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie. 73 Cine poate solicita radierea din registrul comertului a nmatriculrilor sau a mentiunilor efectuate? L26/1990-ART. 25 (1) Oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara radierea ei. (2) Judecatorul delegat se va pronunta asupra cererii de radiere printr-o incheiere, cu citarea partilor. (3) Incheierea poate fi atacata numai cu recurs la tribunal, in termen de 15 zile de la data pronuntarii.

(4) Tribunalul va judeca de urgenta recursul in camera de consiliu. 90. Comerciantul A.Z. s-a nmatriculat la registrul comerului din judeul Constana, avnd sediul principal n municipiul Constana. nfiinndu-se o sucursal n oraul Mangalia va fi nevoit s fac o nou nregistrare, de data aceasta a sucursalei? Motivai soluia aleas. L31/1990,art. 43. - (1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona. (2) Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea, ea se va inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare separata. 128. Conform testamentului lsat de A.M., cei trei fii ai si motenesc i aciunile lui A.M. la societatea comercial Relon SA. innd cont c este vorba de 17 aciuni nominative, cte va moteni fiecare din fii? Motivai soluia aleas. Art. 102 (2)Cnd o aciune nominativ devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligat s nscrie transmiterea att timp ct acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultnd din aciune. n cazul de fa, cei trei frai vor moteni cte 5 aciuni nominative fiecare (5x3=15), iar pentru cele 2 aciuni (indivizibile) rmase vor trebui s desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultnd din aciune. 193. Consiliul de adm al unei soc com pe actiuni a dispus ef unei expertize de evaluare in vederea maj cap soc, considerand ca, potrivit art.114 din L.31/90, atributiile adunarii gen extraord a act pot fi exercitate si de catre cons de adm sau, dupa caz de directorat, mai cu seama ca in cauza s-a efectuat si o expertiza evaluatoare. In speta, cond de adm avea posib sa hot maj cap soc? ART. 114 Legea 31/1990 (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii. 192. Cons de adm al SC XM SA cu sediul in Buc a hot cu unanimitate de voturi infiintarea unei sucursale a societatii in Brasov.Actionarii societatii au solicitat instantei de jud anularea deciziei cons de adm, considerand ca numai ad gen extraord a act are dreptul sa decida infiintarea unor sedii secundare ale soc, cum ar fi a unei sucursale.Presed cons de adm a invocat in aparare preved din actul constit in care actionarii au prev delegarea atrib ad gen extraord a act cons de adm, care a actionat astfel in virtutea si in aplicarea actului constit al soc. Hot cons de adm este legala? ART. 8 Legea 31/1990 Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde: l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; ART. 113 Legea 31/1990 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: a) schimbarea formei juridice a societatii; b) mutarea sediului societatii; c) schimbarea obiectului de activitate al societatii; d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel; e) prelungirea duratei societatii; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; i) dizolvarea anticipata a societatii; i^1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative; j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; l) emisiunea de obligatiuni; m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. ART. 114 (1) Exercitiul atributiilor mentionate la art. 113 lit. b), c), f), g) si j) va putea fi delegat consiliului de administratie sau administratorului unic prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare.

(2) Dispozitiile art. 131 alin. (4) si (5), ale art. 132, cu exceptia alin. (6), si ale art. 133 se aplica si in cazul deciziilor adoptate de catre administratori in conditiile alin. (1), societatea urmand a fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana. ART. 114 Legea 31/1990 (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c), d) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii. (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii. 127. Constatnd c de la data de 15 iunie 2005 acionarul A.M. este n ntrziere cu plata vrsmintelor, consiliul de administraie al societii comerciale care a emis aciunile decide anularea aciunilor lui A.M. la data de 17 august 2005, dup ce, n prealabil, l-a somat s-i execute obligaia la 15 aprilie 2005, respectnd dispoziiile legii. De la ce dat este suspendat dreptul de vot n AGA al acionarului A.M.? Motivai soluia aleas. Art. 101 (3)Exerciiul dreptului de vot este suspendat pentru acionarii care nu sunt la curent cu vrsmintele ajunse la scaden. Conform datelor din problem, potrivit legii, societatea l-a somat pe AM s-i execute obligaia la 15/04/2005, dat care reprezint scadena vrsmintelor. Prin urmare, dreptul de vot al lui AM este suspendat de la 15/04/2005 cand actionarul nu si-a executat obligatia ajusa la scadenta 118 Constatnd nendeplinirea obligaiilor de vrsmnt a unor acionari, i c nici dup somaia publicat n condiiile legii debitorii nu-i achit datoria, consiliul de administraie al unei societi pe aciuni decide anularea aciunilor nominative neachitate. Ulterior se public n Monitorul Oficial, Partea a IV-a, numele acionarilor ale cror aciuni au fost anulate. Este legal aceast msur? Motivai soluia aleas. Art. 100 (3)Decizia de anulare se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, cu specificarea numrului de ordine al aciunilor anulate. Masura nu este legala, trebuia doar numarul de ordine al actiunilor publicat nu si numele actionarului 57. Contractul de nchiriere privind un bun imobil al debitorului poate fi desfiintat n cadrul procedurii insolventei? RC: Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in prezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. L85/2006,ART. 91Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in prezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere, in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. Cu toate acestea, administratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricaror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. In acest caz, chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sale in tabel sau poate detine in continuare imobilul, scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Daca chiriasul alege sa continue a detine imobilul, nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel, ci va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. 246. Creanta reprezentand chirie ca urmare a tacitei relocatiuni si contravaloarea lipsei de folosinta asupra imobilului este o creanta certa pentru ase declansa procedura falimentului? Creanele constnd n chirie ca urmare a tacitei relocaiuni i contravaloarea lipsei de folosin nu sunt creane certe lichide i exigibile deoarece ntinderea acestora trebuie constatate pe cale judiciar, ele neavnd un cuntum clar i nefiind exigibile i nici lichide 186. Creditoarea SC AVI SRL a formulat cerere pt inscrierea la masa credala pt intreaga creanta impotriva SC XV SA, dupa expirarea termenului stabilit de judecatorul sindic, in temeiul L 85/2006,.Cu toate acestea creantele au fost recunoscute de debitoare Creditoarea SC AVI SRL are dreptul sa participe la distribuirea sumelor de bani in cadrul procedurii falimentului, in conditiile in care declaratia de creante a fost depusa tardiv, existand insa recunoaserea debitoarei? ART. 64 Legea 85/2006 (1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a

creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii; cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului. ART. 66 Legea 85/2006 (1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazute de prezenta lege, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor, administratorul judiciar sau creditori. ART. 67 Legea 85/2006 (1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea fiecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicatii de la debitor, va putea sa poarte discutii cu fiecare creditor, solicitandu-i, daca considera necesar, informatii si documente suplimentare. 245. Creditoarea SC E SA a formulat cererea de deschidere a procedurii insolventei dovedind ca are o creanta certa , lichida si exigibila impotriva debitorului SC S SRL si ca debitoarea nu a platit datoria de peste 30 de zile. Debitoarea a formulat contestatie impotriva cererii introductive formulate de creditoare , aratand ca ea insasi are o creanta impotriva creditoarei, solicitand astfel compensarea creantelor reciproce. Creditoarea, in aparare, invedereaza instantei de judecata faptul ca debitoarea nu a solicitat acest lucru ( compensarea) in procedura de lichidare a patrimoniului creditoarei insesi. Avand in vedere dispozitiile art. 3, 31 si 52 din Legea nr. 85/2006, se poate opera compensarea intre creantele reciproce ale celor doua parti? ART. 3 Legea 85/2006 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei; ART. 31 Legea 85/2006 (1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate introduce o cerere introductiva, in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei; b) existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii; 16 c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului; d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz in care va trebui sa precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor, tribunalul va verifica, din oficiu, la data inregistrarii, existenta dosarului pe rol, va dispune conexarea acestora si va stabili indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creantelor, in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesolutionate inca, toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulata de debitor. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelasi obiect, vor fi conexate la acelasi dosar. ART. 52 Legea 85/2006 Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.

185.Creditorii unei soc com au solicitat tribunalului sa declare deschisa procedura insolventei impotriva debitoarei, deoarece de 60 de zile nu a mai achitat facturile de livrare a unor marfuri perisabile.In termen legal, respectiv de 10 zile de la primirea cererii creditorilor, debitoarea a formulat contestatie motivand ca nu a platit facturile restante din cauza blocajului financiar care a determinat naincasarea propriilor creante. Blocajul financiar si neincasarea creantelor proprii sunt motive intemeiate pt admiterea contestatiei? ART. 3 Legea 85/2006 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei; 173 Cu ct timp nainte de ziua stabilit pentru edina adunrii generale administratorii trebuie s prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari situaia financiar anual pentru exerciiul financiar precedent, nsoit de raportul lor i de documentele justificative? "Art. 181. - Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte cenzorilor, respectiv auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative." 221. Cum interpretati si aplicati dispozitiile cuprinse in art. 182 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, privind intocmirea si verificarea situatiilor financiare anuale? ART. 182 Legea 31/1990 (1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege. (2) Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii. 154 Cum rspund membrii grupului de interes economic pentru obligaiile asumate de grup? Motivai soluia aleas. Art. 119 L 161/2003 (1)Membrii grupului de interes economic rspund nelimitat pentru obligaiile grupului i solidar, n lipsa unei stipulaii contrare cu terii co-contractani. Creditorii grupului se vor ndrepta mai nti mpotriva acestuia pentru obligaiile lui i, numai dac acesta nu le pltete n termen de cel mult 15 zile de la data punerii n ntrziere, se vor putea ndrepta mpotriva membrilor grupului. (2)Prin derogare, la prevederile alin. (1) i n msura n care actul constitutiv o permite, un membru nou al grupului poate fi exonerat de obligaiile acestuia, nscute anterior aderrii sale; hotrrea de exonerare este opozabil terilor de la dat a menionrii n registrul comerului i a publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. De obicei, membrii grupului de interese raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile asumate de grup. Totodata, actul constitutiv poate sa prevada exonerarea de raspundere a unui nou membru al grupului pentru obligatiile nascute anterior momentului intrarii sale in grup. Membrii grupului de interese, pot de asemenea invoca beneficiul de discutiune. De asemenea, pot exista intelegeri incheiate cu tertii co-contractanti prin care sa se stabileasca raspunderea doar a unui membru sau chiar si raspunderea la nivelul capitaluluui social. 174. Cum se constituie fondul de rezerv al unei societi pe aciuni? Motivai soluia aleas. Art. 183 (1)Din profitul societii se va prelua, n fiecare an, cel puin 5 % pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. (3)De asemenea, se include n fondul de rezerv, chiar dac acesta a atins suma prevzut la alin. (1), excedentul obinut prin vnzarea aciunilor la un curs mai mare dect valoarea lor nominal, dac acest excedent nu este ntrebuinat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizrilor. 162. Cum se stabilete care sunt acionarii ndreptii s ncaseze dividende? Art. 123 (3)Acionarii ndreptii s ncaseze dividende sau s exercite orice alte drepturi sunt cei nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul independent privat al acionarilor, corespunztoare datei de referin. Art. 67 "(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere,

la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. Toti actionarii primesc dividente daca AGA a stabilit si daca exista profit. Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor corespunztoare datei de referin. Actionarii beneficiaza de dividende proportional de cota de participare in capitalul social in cuantumul stabilit de AGA. 163 Dac n actul constitutiv se precizeaz c termenul de depunere al procurilor speciale, prin care acionarii mputernicesc ali acionari s voteze n locul lor, este de cinci zile nainte de data la care va avea loc adunarea general, iar n convocator se precizeaz un termen mai scurt, respective de dou zile, care este termenul valabil? Art. 125 (3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Termenul valabil va fi cel inscris in actul constitutiv. 169 Dac se supun conversiei 100 de aciuni a cte 50.000 fiecare, care va fi valoarea total a obligaiunilor ce se vor obine? Motivai soluia aleas. Valoarea totala a actiunilor va fi de 5.000.000 lei deoarece valoarea nominala a obligatiunilor convertite trebuie sa fie egala cu cea a actiunilor.--- In cazul in care se convertesc obligatiuni in actiuni. Actiunile nu se pot converti in obligatiuni. 76. Definiti firma si artati care sunt caracterele (trsturile) acesteia. Firma este numele, sau, dupa caz denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Caracterele acesteia sunt: firma trebuie sa fie scrisa in primul rand in limba romana este un atribut de identificare a comerciantului - noutatea firmei, conditiile de validitate - orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente disponibilitatea firmei sa nu produca confuzie si sa nu fie deja inregistrata nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public. 74. Definiti fondul de comert si artati care este temeiul juridic. Nu exist o definiie a fondului de comer ci numai referiri la acesta, dup cum urmeaz: a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert; garantata cu garantia reala reglementata prin acest titlu, inclusiv obligatiile viitoare, sub conditie, divizibile sau determinabile. (2) Garantia reala acopera in toata intinderea sa obligatia garantata. Daca partile nu decid altfel, obligatia garantata include dobanzile acumulate si neplatite privind obligatia principala si cheltuielile suportate de creditor cu luarea in posesie si vanzarea bunului afectat garantiei dupa neindeplinirea obligatiei de catre debitor. De asemenea, daca partile nu decid altfel, iar bunul afectat garantiei se afla in posesia partii garantate, cheltuielile rezonabile, inclusiv costul asigurarii si plata oricaror alte taxe suportate pentru obtinerea si mentinerea posesiei bunului afectat garantiei si pastrarea acestuia in bune conditii, cad in sarcina debitorului, fiind, de asemenea, garantate prin bunul afectat garantiei. (3) Garantia reala poate sa aiba ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. In cazul in care bunul afectat garantiei consta intr-o universalitate de bunuri mobile, inclusiv un fond de comert, continutul si caracteristicile acestuia vor fi determinate de parti pana la data constituirii garantiei reale. In acest caz nu este necesar ca partile care compun bunurile afectate garantiei sa se afle intr-o stare de interdependenta functionala. Definiia acceptat n doctrin este: fondul de comerreprezint un ansamblu de bunuri mobile i imobile, corporale i incorporale, pe care un comerciant le afecteaz desfurrii unei activiti comerciale, n scopul atragerii clientelei i, implicit, obinerii de profit. "Deci fondul de comer poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile i imobile, corporale i incorporale pe care un comerciant le afecteaz desfurrii unei activiti comerciale, n scopul atragerii clienteli i, implicit, obinerii de profit." - Prof. dr. Stanciu D. Crpenaru. Bunuri materiale: imobilul n care se exercit comerul dac e proprietate al comerciantului, maini unelte, instalaii, mrfuri, ambalaje, mobilier, materii prime, stocuri de combustibil. Bunuri incorporale: dreptul asupra numelui comercial, asupra emblemei, asupra mrcilor de fabric, a brevetelor de invenii, dreptul de autor, dreptul asupra clientelei.

Caracteristicile fondului de comer Este o universalitate de fapt pentru c reunete un complex de bunuri eterogene, iar aceast reunire este rezultatul exclusiv al voinei titularului. Fondul de comer e un bun mobil, deoarece, dei cuprinde n componena sa i bunuri imobile, elemen tele care precumpnesc sunt bunuri mobile. Este un bun incorporal, deoarece n componena sa precumpnesc bunurile cu caracter incorporale, care au, n cadrul fondului de comer, o vocaie de statornicie mai pronunat. Din ultimele 3 caracteristici se desprind mai multe consecine pe plan juridic: -Datorit obiectului lor, actele juridice privind fondul de comer sant fapte de comer obiective conexe (accesorii), i, deci, supuse regimului faptelor de comer; -Din caracterul de universalitate de fapt decurge aplicabilitatea regulilor subrogaiunii; -Pentru c e un bun mobil, executarea silit asupra fondului de comer urmeaz regulile prevzute de Codul de procedur civil pentru bunurile mobile; -se admite ca, n absena unor dispopziii legale, dac fondul de comer conine i bunuri imobile, urmrirea lor are loc n condiiile prevzute de lege pentru executarea silit a bunurilor imobile; - nu poate fi ipotecat, dar poate fi gaj fr deposedare; -poate fi nstrinat cu acte cu titlu oneros i prin motenire; -poate face obiectul unei transmisiuni prin uzufruct. (Conform - Legea nr . 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, modificata si completata prin Legea nr 298/2001). 75. Delimitati fondul de comert de notiunea de sucursal. Art. 43. - (1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona. (L31/1990) Fondul de comert reprezentat de ansamblul de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale, ca entitate de sine statatoare se regaseste atat in cadrul societatii, cat si in cadrul sucursalei, fiind element comun pentru acestea, fara insa a se confunda cu fiecare din ele. 67 Definiti infractiunea de bancrut frauduloas. L85/2006Art. 143 (2) Constituie infraciunea de bancrut frauduloas i se sancioneaz cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsific, sustrage sau distruge evidenele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) nfieaz datorii inexistente sau prezint n registrele debitorului, n alt act sau n situaia financiar sume nedator ate, fiecare dintre aceste fapte fiind svrite n frauda creditorilor; c) nstrineaz, n frauda creditorilor, n caz de insolven a debitorului, o parte din active. 49. (130) Definiti starea de insolvent potrivit Legii nr. 85/2006. L85/2006,Art. 3. - n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: 1. insolvena este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz prin insuficiena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvena este prezumat ca fiind vdit atunci cnd debitorul, dup 30 de zile de la scaden, nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli creditori; b) insolvena este iminent atunci cnd se dovedete c debitorul nu va putea plti la scaden datoriile exigibile angajate, cu fondurile bneti disponibile la data scadenei; 51 Delimitati conceptul de insolvent de cel de insolvabilitate si de refuz de plat. Art. 153. - n toate actele normative n care figureaz termenul insolvabilitate n contextul procedurilor de reorganizare i de faliment, cu sau fr referire la Legea nr. 85/2006, se nlocuiete cu termenul insolven insolventa-presupune inexistenta fondurilor banesti pentru achitarea datoriilor comerciale si fiscale ale societatii; -stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile. -debitorul nu se afla insa in insolvabilitate avand la randul sau de incasat creante sau avand in proprietate bunuri care pot acoperi datoriile neachitate. Refuzul de plata reprezinta atitudinea debitorului fata de un creditor al sau, fara a fi in sfera insolventei. Simplul refuz de plata al unei datorii nu conduce la deschiderea falimentului. Refuzul de plata poate fi intemeiat, in caz de insolventa, si poate fi neintemeiat, cand debitorul detine mijloace banesti de achitare a datoriilor, insa cu rea-credinta nu-si achita datoriile. Temeinicia unor astfel de aparari (refuz de plata) se apreciaza de tribunal de la caz la caz. Totodata trebuie sa se tina seama si de faptul ca, de foarte multe ori, se apeleaza Ia aceasta procedura fie pentru intimidarea debitorului care astfel este constrans indirect sa-si achite datoria, fie pentru ocolirea taxelor judiciare de

timbru (in cazul unei actiuni in pretentii taxa judiciara de timbru se calculeaza la valoarea pretentiilor, in timp ce cererea de deschidere a procedurii de faliment este supusa unei taxe judiciare de timbru fixe). Tot in aceeasi masura trebuie sa se aiba in vedere ca si neachitarea unei singure datorii este suficienta pentru admiterea cererii de deschidere a procedurii de faliment. 136.Deoarece in localit in care se afla sediul soc nu exista nici un ziar de larga raspandire, convocarea adun gen a act s-a facut numai prin publicare in MO Convocarea adun gen a act indeplineste cond legale?Motivati rasp Art.117-(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale. Nu este legala intrunirea AGA . 220. Diferenta dintre o intreprindere civila si o intreprindere comerciala consta in : a) gradul de organizare a activitatii; b) activitatea desfasurata; c) asumarea riscului de catre intreprinzator; d) numarul de angajati. Indicati raspunsul corect. R:A 109 Din cele 300 de aciuni nominative a cte 100 lei fiecare emise de o societate comercial n urma distribuirii lor ctre acionari s-a constatat c: 285 de aciuni ordinare au revenit acionarilor; 24 de aciuni prefereniale au revenit celor doi membri ai consiliului de administraie; 51 de aciuni prefereniale au revenit celor trei cenzori; 40 de aciuni ordinare au revenit celor doi reprezentani. S-au respectat prevederile legale? Motivai soluia aleas. Art. 95 "(3) Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot. Repartizarea actiunilor preferentiale catre administratori si cenzori nu este legala . 129. .) Doi frai achiziioneaz prin cesiune 29 de aciuni la purttor de la o societate comercial pe aciuni. Deoarece n contractul de cesiune nu s-a prevzut de cte aciuni vor beneficia fiecare, cum se va proceda dup plata preului? Motivai soluia aleas. Art. 102 (3)De asemenea, cnd o aciune la purttor aparine mai multor persoane, acestea trebuie s desemneze un reprezentant comun. innd cont de cele prezentate, cei doi frai vor beneficia fiecare de 14 aciuni (14x2=28), urmnd ca pentru aciunea rmas s desemneze un reprezentant comun. 145 Dreptul de uzufruct al unui numr de 10 aciuni nominative a fost transmis de A.M. lui I.O. la data de 17 mai 2005. Cine va avea dreptul de vot n adunarea general extraordinar din data de 1 iunie 2005, A.M. sau I.O.? Motivai soluia aleas. Art. 124 (1)Dac aciunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste aciuni aparine uzufructuarului n adunrile generale ordinare i nudului proprietar n adunrile generale extraordinare. Dreptul de vot conferit de aceste aciuni aparine lui AM ca nud proprietar la adunarea generale extraordinare de la 01.06.2005. 81. Este admisibil cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert? Cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert este de fapt o vanzare a dreptului de folosinta, este admisibila in cazul in care nu este interzis prin contractul de locatiune. Este cerut consimtamantul locatorului - daca prin contract s-a prevazut acest lucru; fiind o cesiune de creanta, cesiunea trebuie notificata locatorului sau acceptata in forma autentica de catre acesta.. 108. Este legal stipularea ntr-un act constitutiv al unei societi pe aciuni potrivit creia capitalul social de 80 milioane lei este divizat n 60 aciuni ordinare a cte un milion fiecare i 20 aciuni cu dividend prioritar a cte un milion fiecare? Motivai. L31/1990,Art. 95 (2)Aciunile cu dividend prioritar, fr drept de vot, nu pot depi o ptrime din capitalul social i vor avea aceeai valoare nominal ca i aciunile ordinare. Avand in vedere ca cele doua categorii de actiuni au aceeasi valoare nominala si ca valoarea actiunilor cu dividend prioritar este de 25% din capitalul social, stipularea din actul constitutiv este legala.

229. Este obligatoriu ca in cazul unei societati pe actiuni sa se prevada in actul constitutiv ca unul dintre membrii consiliului de administratie sa fie administrator independent? ART. 138^2 Legea 31/1990 (1) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti. 172. Este suficient evidena n registrul acionarilor a valorilor mobiliare emise de o societate deinut public, tranzacionate pe o pia reglementat? Motivai soluia aleas. Art. 177 (1)n afar de evidenele prevzute de lege, societile pe aciuni trebuie s in: a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital; Nu, evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 77.Faceti o comparatie intre clientela si cadul comercial. Vadul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care se afla in raporturi juridice cu un comerciant. Dupa anumite conceptii clientela si vadul comercial sunt elemente distincte, aflate in corelatie, clientela fiind o consecinta a vadului comercial , reprezentand o manifestare a potentialitatii vadului. Dupa altele, clientela inglobeaza doua laturi : - factorul personal, anume grupul uman fidel marfurilor si - factorul obiectiv - vadul comercial ce priveste popularizarea publicului prin elemente de amplasament, atractivitatea produselor, utilitatea acestora. 228. Fapta administratorului asociat al unei societati comerciale care consta in refuzul repetat de a convoca adunarea generala a asociatilor constituie un motiv intemeiat de excludere a acestuia din societate? ART. 119 Legea 31/1990 (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. (2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. (3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. (4) Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate. 156. Grupul de interes economic se poate constitui i prin act sub semntur privat? Motivai rspunsul. Art. 120 L 161/2003 (1)Grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toi membrii i ncheiat n form autentic, denumit act constitutiv. (2)Semnatarii actului constitutiv, precum i persoanele care au un rol determinant n constituirea grupului sunt considerai fondatori. Nu, grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica 232. I.J. administrator si reprezentant al SC ULPIA SRL , urmeaza sa vanda un teren aflat in proprietatea societatii. Stiut fiind ca instrainarea terenurilor este supusa reglementarilor speciale, care prevad necesitatea intocmirii contractului de vanzare- cumparare in forma autentica , este necesara o procura in forma autentica din partea societatii pentru administratorul I.J. care va semna contractul? ART. 70 Legea 31/1990 (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. (2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.

Actele de dispoziie asupra bunurilor unei societi comerciale pot fi ncheiate n temeiul puterilor conferite reprezentanilor legali ai societii, dup caz, prin lege, actul constitutiv sau hotrrile organelor statutare ale societii adoptate n conformitate cu prevederile prezentei legi i ale actului constitutiv al societii, nefiind necesar o procur special i n form autentic n acest scop, chiar dac actele de dispoziie trebuie ncheiate n form autentic. 46 mpotriva SC AC SA n calitate de debitor s-a deschis procedura de insolvent, la cererea creditorilor SC OP SRL si SC PV SA, desemnndu- se prin hotrrea de deschidere a procedurii n calitate de administrator judiciar numitul M.A. Pentru data de 30 septembrie 2006 a fost convocat adunarea creditorilor de ctre creditorii ale cror creante reprezint 20% din valoarea total a acestora. n cuprinsul convocrii, creditorii au mentionat c la adunare se va discuta despre posibilitatea admiterii planului de reorganizare depus de ctre debitor, ct si alte probleme care vor fi trecute pe ordinea de zi n ziua desfsurrii adunrii generale. La adunare s-au prezentat creditorii ale cror creante reprezint 75% din totalul acestora, hotrnd respingerea planului de reorganizare a activittii debitorului. mpotriva hotrrii adoptate de creditorii prezenti, debitorul a formulat actiune n anulare pentru urmtoarele motive: 1. Adunarea creditorilor nu putea fi convocat dect de administratorul judiciar sau de lichidator, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006; 2. Ordinea de zi a sedintei nu prevede n mod expres toate problemele care vor fi discutate; 3. Unii dintre creditori au fost reprezentati de terte persoane, fr a avea procur special. Actiunea n anularea hotrrii adoptate de adunarea creditorilor este legal? L85/2006/Intr-adevar, adunarea creditorilor poate fi convocata de catre administrator sau lichidator, dar si de catre adunarea creditorilor ale caror creante reprezinta 30% din totalul acestora. Actiunea de anulare a hotararii este legala. (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. (4) Daca legea nu interzice in mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, semnatura fiind legalizata de notarul public ori certificata si atestata de catre un avocat, sau inscrisul in format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicata prin orice mijloace si inregistrata la administratorul judiciar/lichidator, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului. (5) La sedintele adunarii creditorilor vor putea participa 2 delegati ai salariatilor debitorului, votand pentru creantele reprezentand salariile si alte drepturi banesti. (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal, care va fi semnat de presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, precum si de administratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. 180 Impotriva SC INCOMET SA s-a pronuntat hot jud de declarare a deschiderii proced insolventei.Au solicitat in mod expres instantei sa le fie inreg creante in tabelul definitiv de creante toti creditorii cu exceptia salariatilor societatii care nu au depus personal declaratiile de creante. Salariatii debitorului, respectiv SC INCOMET SA, au calitatea de creditori, chiar daca nu au depus personal declaratiile de creante? ART. 3 Legea 85/2006 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; ART. 64 Legea 85/2006

(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii; cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului 242 In art. 166 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, legiuitorul prevede ca revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare. Este posibil ca in actul constitutiv sa se prevada ca numirea si revocarea cenzorilor este atributul adunarii generale extraordinare? Daca raspunsul este afirmativ , exista posibilitatea delegarii de atributii privind numirea si revocarea cenzorilor de catre adunarea generala extraordinara catre consiliul de administratie al societatii? (1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. (2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare. (3) Dispozitiile art. 73, 145 si 155 se aplica si cenzorilor. (3) Dispozitiile art. 73, art. 153^16 si art. 155 se aplica si cenzorilor. ART. 111 (1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. (2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul; a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; ------------b) sa aleaga pe administratori si cenzori; b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii; b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar; b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. ART. 113 Legea 31/1990 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: a) schimbarea formei juridice a societatii; b) mutarea sediului societatii; c) schimbarea obiectului de activitate al societatii; d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel; e) prelungirea duratei societatii; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; i) dizolvarea anticipata a societatii; i1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative; j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; l) emisiunea de obligatiuni;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 10 n actul constitutiv al SC OLVEX SNC s-a prevzut ca asociatul L.E. s procure clientel societii prin deplasarea n ar pentru a face publicitate acesteia, urmnd s participe la profit i pierderi n proporie de 30%. Activitatea la care s-a obligat asociatul L.E. reprezint aport la capitalulsocial al societii? Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalui social.( L31/1990/Art. 16-(5)Asociaii n societatea n nume colectiv i asociaii comanditai se pot obliga la prestaii n munc cu titlu de aport social, dar care n u pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. n schimbul acestui aport , asociaii au dreptul s participe, potrivit actului constitutiv, la mprirea beneficiilor i a activului social, rmnnd, totodat, obligai s participe la pierderi 110 n actul constitutiv al unei societi pe aciuni s-a prevzut posibilitatea constituirii de adunri generale speciale ale acionarilor ce dein categorii diferite de aciuni respectiv pentru: aciuni nominative ordinare, aciuni nominative prefereniale fr drept de vot, stipulndu-se numrul minim al acionarilor ce se pot constitui n adunri speciale i valoarea minima a tuturor aciunilor lor. Nu s-a prevzut nimic n legtur cu condiiile n care adunrile lor sunt legal constituite (privind a doua convocare) i numrul de voturi necesare lurii unei hotrri valabile. n lipsa acestor prevederi contractuale, hotrrile adunrilor special pot fi nule? Art. 116 (2) Dispoziiile cu privire la convocarea, cvorumul i desfurarea adunrilor generale ale acionarilor se aplic i adunrilor speciale. (3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare. Dispozitiile privind adunarile speciale nu sunt lovite de nulitate deoarece aspectele invocate in intrebare sunt stabilite prin Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale aceleasi ca si pt. adunarile generale. 112. n actul constitutiv al unei societi comerciale n comandit pe aciuni se prevede expres c aciunile prefereniale cu dividend prioritar, fr drept de vot, se pot transmite ctre teri, cu condiia ca dobnditorii s devin acionari comanditai cu atribuii de administrare. Este legal stipulaia din actul constitutiv? Motivai soluia aleas. Art. 95 "(3) Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot. Actionarii comanditati cu atributii de administrare nu pot dobandi aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot. Deci nu este legala stipulatia din actul constitutiv in conditiile in care tertii vor avea atributii de administrare. 40. n actul constitutiv al SC L SRL s-a prevzut c modificarea actului constitutiv poate fi decis cu votul asociailor care reprezint majoritatea calificat a capitalului social. Avnd n vedere dispoziia cuprins n art. 192 din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, hotrrea de modificare a actului constitutive trebuie s fie adoptat de toi asociaii? L31/1990,Art. 192-(2)Pentru hotrrile avnd ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociailor, n afar de cazul cnd legea sau actul constitutiv prevede altfel. Astfel in cazul de fata cand prin actul constitutiv se prevede aprobarea modificarii actului constitutiv de majoritatea calificata a capitalului social, prevederea este valabila, nu este nevoie de acordul tuturor asociatilor pentru modificarea dorita. 198. In actul constit al soc in nume colectiv SOARE SNC s-a prevazut ca asociatii pot lua din casa societatii sume de bani pt ch lor personale. Prevederea din actul constit contravine dispozitiei cuprinse in art.67 din L.31/90 potrivit careia distribuirea dividendelor se poate realiza numai pe baza sit fin aprob de catre adun gen ART. 80 Legea 31/1990 Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate. ART. 81 Legea 31/1990 (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii. (2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune. (3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.

213. In actul constitutiv al societatii pe actiuni FX SA actionarii au prevazut ca societatea va avea un consiliu de administratie, presedintele acestuia urmand a fi numit de catre adunarea generala a actionarilor ( AGA). Doi dintre membrii consiliului de administratie, care sunt administratori neexecutivi, vor fi si directorii societatii. Totodata, in actul constitutiv asociatii au prevazut ca reprezentarea societatii fata de terti apartine presedintelui consiliului de administratie chiar daca societatea va avea si un director general. Situatiile financiare anuale ale societatii vor face obiectul unei obligatii de auditare, potrivit legii. Prevederile din actul constitutiv al societatii sunt legale? ART. 8 Legea 31/1990 Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde: a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul; a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si asociatii comanditati; b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare; d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia; e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea; e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport; f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator; 2006. f^1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; f^2) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni; g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea; g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere; g^1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice; h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar; i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul; i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui numar; i^1) puterile de reprezentare conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; j) durata societatii; k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor; l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; m) avantajele rezervate fondatorilor;

m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje; n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni; n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni; o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni; o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire; p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. ART. 140^1 Legea 31/1990 (1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala ordinara, care numeste consiliul. (2) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. (3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca presedintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta*). (4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. (5) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. ART. 143*) Legea 31/1990 (1) Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. ART. 143^2 Legea 31/1990 (1) Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau. (2) Prin actul constitutiv, presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor. (3) Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni. (4) In cazul in care consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. Dispozitiile alin. (2)-(4) se aplica directorilor in mod corespunzator. Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii. ART. 137 Legea 31/1990 (1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie*). (2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori*). 160. n adunarea general extraordinar a unei societi pe aciuni s-a hotrt dizolvarea societii comerciale. Deoarece nu avusese loc nicio repartiie din activ, dup o lun, tot adunarea general extraordinar, cu cvorumul cerut de lege, decide ca societatea s nu se dizolve, ci s-i continue activitatea. Este legal o astfel de revenire asupra primei hotrri? Motivai soluia aleas. Art. 231 (1)n caz de dizolvare a societii prin hotrre a asociailor, acetia vor putea reveni, cu majoritatea cerut pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotrrii luate, att timp ct nu s-a fcut nici o repartiie din activ. (3)Creditorii i orice parte interesat pot face opoziie la tribunal mpotriva hotrrii, n condiiile art. 62. Da, este legala, deoarece nu s-a facut nici o repartitie din activ si s-a revenit asupra hotararii cu majoritatea ceruta. 181. In baza art 94 si urmat din L 85/2006, SC AL SRL a propus un plan de reorg a act in continutul caruia a prevazut restructurarea corporativa prin modif struct cap soc si concomitent restringerea act prin lichidarea unor bunuri aflate in patrim sau. Cele doua masuri de reoganizare a act sunt compatibile? ART. 94 Legea 85/2006

(3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare 151. n cadrul adunrii generale ordinare, unicul administrator al unei societi pe aciuni a fost revocat din funcie. Un acionar a atacat n instan hotrrea adunrii generale de revocare. Deoarece o astfel de aciune se judec de ctre tribunalul de la sediul societii i, innd cont c cererea se soluioneaz n contradictoriu cu societatea, se pune ntrebarea: cine o va reprezenta pe aceasta dac administratorul a fost revocat? Motivai soluia aleas. Art. 132 (5) Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie, respectiv prin directorat. (6) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata 170. n cadrul adunrii generale, reprezentantul deintorilor de obligaiuni a cerut s se consemneze n procesul-verbal c se opune conversiei obligaiunilor n aciuni i c el contest decizia AGA deoarece nu i sa permis s voteze. Este ntemeiat pretenia sa? Motivai soluia aleas. Art. 123 Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni var putea asista la adunarile generale ale societatii Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni nu are drept de vot in AGA, deci pretentia sa nu este intemeiata 177 n cadrul crei forme de societate comercial administrarea este ncredinat unuia sau mai multor asociai comanditai? Motivai soluia aleas. Art. 188 (1)Administrarea societii este ncredinat unuia sau mai multor asociai comanditai. (2)Asociailor comanditai li se vor aplica dispoziiile prevzute la art. 80-83, iar asociailor comanditari cele din art. 89 i 90. Art. 88 Administraia societii n comandit simpl se va ncredina unuia sau mai multor asociai comanditai. Administrarea societii este ncredinat unuia sau mai multor asociai comanditai in societatea n comandit pe aciuni 231. In caz de insolventa a societatii, creditorii pot solicita tragerea la raspundere a cenzorilor? Daca raspunsul este afirmativ, aratati temeiul legal si forma sau formele de raspundere aplicabile.

ART. 138 Legea 85/2006 (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati; d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati; g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni. (3) Comitetul creditorilor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), daca administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, in raportul sau asupra cauzelor insolventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana juridica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. (1) si raspunderea persoanelor la care se refera alin. (1) ameninta sa se prescrie. (4) In caz de pluralitate, raspunderea persoanelor prevazute la alin. (1) este solidara, cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca, in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze, ulterior luarii deciziei, opozitia lor la aceste decizii.

52 n cazul cererii introductive formulate de creditori, depunerea unei cautiuni este obligatorie? Care este consecinta nedepunerii cautiunii? L85/2006,Art.33 (3) La cererea debitorului, judectorul-sindic i poate obliga pe creditorii care au introdus cererea s consemneze, n termen de 15 zile, la o banc, o cauiune de cel mult 10% din valoarea creanelor. Cauiunea va fi restituit creditorilor, dac cererea lor va fi admis. Dac cererea va fi respins, cauiunea va fi folosit pentru a acoper i pagubele suferite de debitori. Dac nu este consemnat n termen cauiunea, cererea introductiv va fi respins. RC: nedepunerea cautiunii nu are un efect asupra cererii introductive formulate de creditori 119 n cazul n care o societate pe aciuni decide i public decizia de anulare a aciunilor acelor acionari ce nu i-au ndeplinit vrsmintele restante este obligatorie reducerea capitalului social cu valoarea aciunilor anulate? Motivai soluia aleas. Art. 100 (4)n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acelai numr, care vor fi vndute. (5)Sumele obinute din vnzare vor fi ntrebuinate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare i de vnzare, a dobnzilor de ntrziere i a vrsmintelor neefectuate; restul va fi napoiat acionarilor. (6)Dac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori, societatea va putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor, conform art. 98. (7)Dac, n urma ndeplinirii acestor formaliti, nu s-au realizat sumele datorate societii, se va proceda de ndat la reducerea capitalului social n proporie cu diferena dintre acesta i capitalul existent Micsorarea capitalului social nu este obligatorie decat in conditiile de mai sus. n astfel de situaii, NU este obligatorie reducerea imediat a capitalului social cu valoarea aciunilor anulate. Potrivit Legii 31/1990 , o astfel de msur este imperativ/obligatorie abia dup ce o serie de pai au fost parcuri, iar valoarea recuperat nu acoper integral vrsmntul ce ar fi trebuit efectuat de acionari. 121 n cazul n care societatea emitent decide anularea unei pri din aciunile emise i revnzarea lor ca sanciune a neplii vrsmintelor restante de ctre acionarii titulari, se pune problema ce sum se va restitui acionarilor ale cror aciuni au fost anulate? Motivai soluia aleas. Art. 100 (4)n locul aciunilor anulate vor fi emise noi aciuni purtnd acelai numr, care vor fi vndute. (5)Sumele obinute din vnzare vor fi ntrebuinate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare i de vnzare, a dobnzilor de ntrziere i a vrsmintelor neefectuate; restul va fi napoiat acionarilor. Potrivit Legii nr. 31/1990 suma ce va fi restituit acionarilor ale cror aciuni au fost anulate reprezint valoarea rmas dup deducerea din preul obinut din vnzare a urmtoarelor: Cheltuielile de publicare i vnzare Dobnzi de ntrziere la plat a vrsmintelor Valoarea vrsmintelor neefectuate 134. n cazul n care un acionar garanteaz un mprumut bancar cu aciunile sale nominative materializate, unde trebuie nregistrat gajul constituit asupra aciunilor? Motivai soluia aleas. "Art. 106. - (1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv." 25 n cazul unei societii n nume colectiv, asociatul V.M. a adus la capitalul social un numr de 100 de obligaiuni pe care le deinea la SC OVEX SA, cu termen de rambursare la 15 august 2005. Societatea emitent de obligaiuni nu i-a onorat obligaiile, aa nct la sfritul anului 2005 societatea n nume colectiv s-a adresat cu somaie de efectuare a plii asociatului care a aportat obligaiunile respective. Ce fel de aport reprezint obligaiunile? Este admisibil la o societate n nume colectiv? Societatea creditoare poate s-l urmreasc silit pe asociatul care a aportat obligaiunile respective? Obligatiunile reprezinta aporturi in creante si sunt admise la o SNC.Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost depuse, deci societatea creditoare poate sa urmareasca silit pe asociatul care a acordat aceste obligatiuni, terenul juridic fiind art.84 alin 2. Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat asociatul in afara de daune raspunde de suma datorata cu dobanda legala din ziua scadentei. L31/1990,Art. 16-(3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84.

L31/1990,Art. 84-(1)Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creane nu este liberat ct timp societatea nu a obinut plata sumei pentru care au fost aduse. (2)Dac plata nu s-a putut obine prin urmrirea debitorului cedat, asociatul, n afar de daune, rspunde de suma datorat, cu dobnda legal din ziua scadenei creanelor. 11 n cazul unei societi pe aciuni constituit prin subscripie public, avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de subscriitori. Este suficient ca subscriitorii s accepte avantajele patrimoniale acordate fondatorilor? (1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat. (2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune. (3) Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva. 224. In cazul unei fuziuni transfrontaliere, reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata , daca societatile care fuzioneaza prin absorbtie sunt societati in comandita pe actiuni actionarii societatii absorbite vor fi intodeauna actionari comanditari? ART. 251^2 Legea 31/1990 (4) n cazul n care societatea absorbant este o societate n comandit pe aciuni, nfiinat i funcionnd potrivit legii romne, acionarii societii absorbite vor fi ntotdeauna acionari comanditari ai societii n comandit pe aciuni absorbante, dac nu se prevede altfel n hotrrea de aprobare a proiectului de fuziune. 166. n ce const dreptul la expertiz al acionarilor unei societi pe aciuni? Art. 136 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare." 7. In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei SA prin subscriptie publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in Registrul Comertului? Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva. (3) Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica. 30. n ce termen societatea comercial este obligat s plteasc asociailor dividendele aprobate de adunarea general a asociailor (AGA) i care este sanciunea prevzut de lege n cazul neachitrii lor? L31/1990,Art. 67 (2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 144. n faa instanei de recurs, acionarul A.M. a susinut c, n mod greit, prima instan i-a respins aciunea ca tardiv (intentat prea trziu),deoarece, pentru aciunea n anulare a unei hotrri a adunrii generale contrare actului constitutiv, termenul general de prescripie este de 3 ani, potrivit Decretului nr. 167/1958, iar el a atacat o hotrre a AGA, dup16 zile de la data publicrii acesteia n Monitorul Oficial. Este temeinic susinerea lui A.M.? Motivai soluia aleas. Art. 132 (3) Cnd se invoc motive de nulitate absolut, dreptul la aciune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulat i de orice persoan interesat. (2) Hotararile adunari generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a IV a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei. Actiunea in anulare (nu pentru motive de nulitate absoluta) se introduce in termen de 15 zile libere de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial. Actiunea lui AM nu este temeinica. 240. In situatia financiara intocmita de lichidatori s-a prevazut partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, respecandu-se dispozitia cuprinsa in art. 268 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata si

modificata. In ipoteza in care actionarii nu-si incaseaza sumele de bani cuvenite si repartizate potrivit actiunilor pe care le detin, ce regim juridic au acestea? ART. 268 Legea 31/1990 (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari. (2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62. ART. 269 Legea 31/1990 (1) Daca termenul prevazut la art. 266 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie,situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii. (2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar. ART. 270 Legea 31/1990 (1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator. (2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul. 217. In situatia in care o societate pe actiuni vinde unei persoane fizice un nr. de 10 actiuni pe care le detine la o alta societate comerciala, contractul incheiat este o fapta de comert sau un act juridic civil deoarece dobanditorul este un necomerciant? Art. 3 C.com. pct. 4 : Cumprrile i vnzrile de pri sau de aciuni ale societilor comerciale; 80. n situatia n care un contract de garanie real mobiliar (gaj) este anulat pentru eroare-viciu de consimmnt, nscrierea garaniei n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare are ca efect valabilitatea contractului? Explicai rspunsul. Art. 29, alin 2 L 99/ 1999 Astfel, nu se poate justifica, din punct de vedere legal sau economic o eventuala intentie a operatorilor de a verifica actele juridice prin care s-a constituit garantia. Acest lucru nu va cauza decat intarzieri, costuri mai mari si nesiguranta. Motivul acestei concluzii este faptul ca inregistrarea unei garantii care rezulta dintr-un contract nul nu va oferi valabilitate acelei garantii (art. 29 "(2) nscrierea la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare nu confera validitate unei garantii reale lovite de nulitate.") Contractul de garantie reala mobiliara nu este valabil. 207. In situatia in care intre actionarii unei soc exista naintelegeri, instanta de jud poate sa incuviinteze desemnarea unor experti pentru analizarea unei operatiuni din gestiunea societatii? Posib legala rec actionarilor care, individual sau impreuna, detin cel putin 10% din cap soc de a cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, pt a analiza anumite operatiuni din gestiunea soc, se poate valorifica in cadrul unui proces? ART. 136 Legea 31/1990 (1) Unul sau mai multi actionari, detinand cel putin 10% din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere individual sau impreuna - instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial cenzorilor societatii, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. (1^1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. (1) pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor. (2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta. ART. 136^1 Legea 31/1990 Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari. 99 n societatea n nume colectiv Podgoria Nelu Stan, asociaii sunt N.S., S.I. i P.I., durata asociaiei fiind 10 ani de la nfiinare. Dup un an de activitate, S.I. i P.I. au ncercat s modifice contractul de societate, fr acordul lui N.S., n sensul c au majorat capitalul social i au inclus n societate un nou asociat, prin act

adiional autentificat, pe care l-au prezentat judectorului delegat de la oficiul registrului comerului, care a dispus nregistrarea modificrii i publicarea n Monitorul Oficial. Ce poate cere asociatul N.S. n aceste condiii? Motivai soluia aleas. Anularea hotararii AGA prin care s-a hotarat modificarea contractului de asociere sau formularea recursului impotriva incheierii prin care judecatorul delegat a admis cererea de inscriere de mentiuni. Dac actul constitutiv dispune ca administratorii s lucreze mpreun, decizia trebuie luat n unanimitate; n caz de divergen ntre administratori, vor decide asociaii care reprezint majoritatea absolut a capitalului social. Asociatul N.S. poate cere, in aceste conditii, retragerea din societate, avand dreptul la partea sa de interes, capitalul societatii reducandu-se corepunzator. 92. .) n termen de dou luni de la expirarea dreptului de opoziie al creditorilor societilor care fuzioneaz prin absorbie au loc adunrile generale extraordinare ale societii Impex SRL ce urmeaz s fie absorbit i a societii Coral SA ca societate absorbant. Ca urmare a aprobrii de ctre ambele a proiectului de fuziune prin absorbie, are loc: a) dizolvarea cu lichidare a societilor absorbite, care i nceteaz existena; b) transmiterea universal a patrimoniului Impex SRL ctre Coral SA; c) atribuirea de aciuni asociailor Impex SRL din aciunile Coral SA care i-a mrit astfel patrimoniul. Sunt corecte efectele fuziunii prin absorbie enumerate? Motivai soluia. Art. 238. - (1) Fuziunea este operatiunea prin care: a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate. Nu este corecta etapa :dizolvarea cu lichidare 137. n textul convocrii pentru prima adunare general a asociailor se precizeaz c, dac nu se ine prima adunare, programat la orele 12,00 n aceeai zi, la orele 18,00, va avea loc cea de-a doua adunare. Este legal ntrunit AGA? Motivai soluia aleas. Art. 118 (1)n ntiinarea pentru prima adunare general se va putea fixa ziua i ora pent ru cea de-a doua adunare, cnd cea dinti nu s-ar putea ine. (2)A doua adunare general nu se poate ntruni n chiar ziua fixat pentru prima adunare. Nu este legal. 22 Indicai cel puin patru cauze de nulitate a unei societi nmatriculate Art. 56-Nulitatea unei societi nmatriculate n registrul comerului poate fi declarat de tribunal numai atunci cnd: a)lipsete actul constitutiv sau nu a fost ncheiat n form autentic,n situaiile prevzute la art.5alin.6 b)toi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societii; c)obiectul de activitate al societii este ilicit sau contrar ordinii publice; d)lipsete ncheierea judectorului delegat de nmatriculare a societii; e)lipsete autorizarea legal administrativ de constituire a societii; f)actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;". g)s-au nclcat dispoziiile legale privind capitalul social minim, subscris i vrsat; h)nu s-a respectat numrul minim de asociai, prevzut de lege. 63 Indicati situatiile n care judectorul sindic dispune intrarea n faliment a debitorului aflat n stare de insolvent. L85/2006,Art. 107. - (1) Judectorul-sindic va decide, prin sentin sau, dup caz, prin ncheiere, n condiiile art. 32, intrarea n faliment n urmtoarele cazuri: A. a) debitorul i-a declarat intenia de a intra n procedura simplificat; b) debitorul nu i-a declarat intenia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat c ar fi n stare de insolven, iar contestaia a fost respins de judectorul-sindic; c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept ndreptite nu a propus un plan de reorganizare, n condiiile prevzute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat i confirmat; B. debitorul i-a declarat intenia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat i confirmat;

C. obligaiile de plat i celelalte sarcini asumate nu sunt ndeplinite n condiiile stipulate prin planul confirmat sau desfurarea activitii debitorului n decursul reorganizrii sale aduce pierderi averii sale; D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dup caz, intrarea debitorului n faliment, potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3). (2) Prin hotrrea prin care se decide intrarea n faliment, judectorul-sindic va pronuna dizolvarea societii debitoare i va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; 15 Indicai situaiile n care, la constituirea societii pe aciuni, judectorul delegat de la oficiul registrului comerului numete unul sau mai muli experi din lista experilor autorizai pentru efectuarea unei expertize. L31/1990Art. 38-(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat. Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, pentru a fi publicata pe cheltuiala 56. Indicati trei categorii de acte juridice ncheiate de debitor n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, acte care sunt supuse anulrii. L85/2006,Art.80. b) operaiuni comerciale n care prestaia debitorului depete vdit pe cea primit, efectuate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte ncheiate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenia tuturor prilor implicate n acestea de a sustr age bunuri de la urmrirea de ctre creditori sau de a le leza n orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate ctre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau n folosul acestuia, efectuate n cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dac suma pe care creditorul ar putea s o obin n c az de faliment al debitorului este mai mic dect valoarea actului de transfer; 55. Indicati categoriile de acte juridice ncheiate de debitor n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, acte n care prestatia debitorului depseste vdit pe cea primit. Art. 80. - (1) Administratorul judiciar sau, dup caz, lichidatorul poate introduce la judectorul-sindic aciuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale ctre teri i pentru restituirea de ctre acet ia a bunurilor transmise i a valorii altor prestaii executate, realizate de debitor prin urmtoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizrile n scop umanitar; b) operaiuni comerciale n care prestaia debitorului depete vdit pe cea primit, efectuate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte ncheiate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenia tuturor prilor implicate n acestea de a sustrage bunuri de la urmrirea de ctre creditori sau de a le leza n orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate ctre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau n folosul acestuia, efectuate n cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dac suma pe care creditorul ar putea s o obin n caz de faliment al debitorului este mai mic dect valoarea actului de transfer; e) constituirea ori perfectarea unei garanii reale pentru o crean care era chirografar, n cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; 26. ntre dou societi comerciale s-a ncheiat un contract de livrare de mrfuri, pentru care nu s-a achitat preul. Societatea beneficiar a refuzat achitarea preului dei a primit marfa, considernd c produsele livrate nu corespund din punct de vedere calitativ i susinnd c administratorul societii furnizoare ar fi direcionat unele produse calitativ corespunztoare ctre societatea la care el, administratorul, avea calitatea de asociat. Societatea beneficiar a produselor considerate calitativ necorespunztoarea chemat n judecat pe administratorul societii furnizoare pentru ca acesta s rspund. Aciunea ndreptat mpotriva administratorului este ntemeiat? Motivai soluia. In baza art. 85 din Legea nr. 31/1990, rep., asociatii sunt obligate nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.

Raspunderea asociatilor pentru obligatiile societatii are un caracter subsidiar, intrucat, pentru obligatiile societatii, creditorii acesteia trebuie sa urmareasca mai intai societatea (art. 3 alin. 2 din Lg. nr. 31/1990, rep). In cazul in care creditorii societatii ar urmari mai intai pe asociati, acestia se pot apara invocand beneficiul de discutiune, asemanator celui prevazut de codul Civil in favoarea fidejusorului. Potrivit art. 3 din Lg. nr. 31/1990, creditorii societatii se pot indrepta impotriva asociatilor numai daca societatea nu plateste creantele, in termen de 15 zile de la data punerii in intarziere. Asadar, pentru actionarea asociatilor, legea nu cere ca, in prealabil, societatea sa fie supusa executarii silite. Este suficient ca societatea sa nu fi satisfacut creantele creditorilor in termen de 15 zile de la notificare, ca creditorii soietatii sa poata actiona pe asociati. In cazul in care ar exista o hotarare judecatoreasca impotriva societatii, care dovedeste insolvabilitatea (falimentul) societatii, asociatii vor putea fi urmariti in temeiul aceleasi hotarari. RC : Actiunea indreptata impotriva administratorului este intemeiata. Administatorul care are intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa-i instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune 219. . Intr-o cambie s-a prevazut ca locul de plata sa fie la Bucuresti. Intre posesorul cambiei si emitentul acesteia s-a incheiat o conventie prin care s-a stability ca plata sa se faca la Brasov. Ulterior, posesorul a girat cambia. Unde va cere giratarul plata cambiei, la Bucuresti, la Brasov sau in oricare loc? Motivati raspunsul. ART. 42 Legea 58/1934 Cambia trebuie sa fie prezentat spre plata la locul i adresa indicat n cambie. In lipsa aratarii unei adrese cambia trebuie sa fie prezentat pentru plata: 1. La domiciliul trasului sau al persoanei desemnat n cambie sa plteasc pentru el. 21 2. La domiciliul acceptantului prin interventiune sau al persoanei desemnate n cambie sa plteasc pentru acesta. 3. La domiciliul celui indicat la nevoie. 157 ntr-o societate cu rspundere limitat cu doi acionari, unul dintre acetia, A.M., se retrage. Cererea de retragere, formulat la 13 ianuarie 2004, a fost supus discuiei adunrii generale din aceeai zi, care, n unanimitate, i-a dat acordul n sensul retragerii lui A.M. Ulterior, societatea comercial nu i-a modificat actul constitutiv, potrivit noii situaii. La data de 19 noiembrie 2004, cnd are loc o adunare general a societii, n procesul-verbal al adunrii se consemneaz participarea lui A.M. n calitate de acionar. I.O., ter fa de societate, introduce aciune mpotriva societii comerciale, cernd dizolvarea ei de la data de 13 ianuarie 2004, cnd nemaiavnd numrul minim de doi asociai, se ncadreaz n cazurile special de dizolvare. Este ntemeiat cererea lui I.O.? Motivai soluia aleas. "Art. 228. - Societatea pe actiuni se dizolva: a) in cazul si in conditiile prevazute la art. 15324; b) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3)." Art. 237 (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care: .. faptul ca societatea nu si-a completat numarul de asociati, in conditiile legii, nu intra in cazurile stipulate de acest articol. Din speta rezulta ca nu au fost respectate dispozitiile art. 228, anume ca in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar nu este completat, dar actiunea pentru dizolvare nu este admisibila neincadrandu-se in cazurile limitative cand o persoana interesata poate formula cerere de dizolvare conform art. 237. 95 ntr-o societate cu rspundere limitat cu doi asociai, unul dintre acetia decedeaz. n actul constitutiv exist clauz de continuare a societii cu motenitorii, dar acetia nu consimt s continue activitatea n cadrul societii n locul defunctului. Este aceasta o cauz de dizolvare a societii? Ce vor primi motenitorii? Art. 229. (1) Societile n nume colectiv sau cu rspundere limitat se dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociai, cnd, datorit acestor cauze, numrul asociailor s-a redus la unul singur. (2)Se excepteaz cazul cnd n actul constitutiv exist clauz de continuare cu motenitorii sau cnd asociatul rmas hotrte continuarea existenei societii sub forma societii cu rspundere limitat cu asociat unic. Nu este o clauza de dizolvare a societatii.Daca asociatul ramas nu doreste continuarea activitatii sub forma societii cu

rspundere limitat cu asociat unic societatea se dizolva. 158. ntr-o societate n comandit pe aciuni, unicul asociat comanditat, A.M., este i administratorul societii comerciale. S-a dovedit c acesta, folosind n interes propriu semntura societii, a retras din contul acesteia suma necesar achiziionrii din strintate a unor utilaje i aparatur electronic, operaiuni care n-au fost evideniate n contabilitatea societii. Este revocarea lui A.M. din calitatea de administrator o cauz de dizolvare a societii n comandit pe aciuni? Motivai soluia aleas. Art. 189 (2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate si cu respectarea art. 138, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat, sau care a incetat exercitarea mandatului sau. (4) Noul administrator devine asociat comanditat. Nu e o cauza de dizolvare a societatii, intrucat chair daca administratori pot fi numai actionarii comanditati, totusi in momentul numirii ca administrator a unui comanditar acesta devine automat comanditat. 196. Intr-o soc in nume colectiv, constit cu 5 asociati , unul dintre acestia a hot sa-si cesioneze partile soc pe care le detine la societate unei terte pers stiind ca in actul constit s-a prev posib pt fiecare asociat de a transmite liber partile soc unor pers din afara societatii. Desi s-a prev in actl constit aceasta posib, totusi, 2 dintre asociati s-au opus adoptarii hot adun gen a asoc pt modif actului constit, in sensul primirii in soc a tertei persoane cesionare. Este legala atitudinea celor doi asoc de a se opune adoptarii unei hor a adun gen a asoc de cesiune a partilor soc unei terte pers?Motivati rasp ART. 87 Legea 31/1990 (1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv 9. ntr-o societate cu rspundere limitat n care prile sociale aparin unei singure persoane exist ca organ de conducere adunarea general a asociailor? Asociatul unic poate ndeplini mandatul de administrator al societii? Nu exista ca organ de conducere AGA, drepturile i obligaiile unei astfel de adunari revin asociatului unic. Asociatul poate fi administrator.( L31/1990/Art. 13-(1)n cazul n care, ntr-o societate cu rspundere limitat, prile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, n calitate de asociat unic, are drepturile i obligaiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunrii generale a asociailor. (2)Dac asociatul unic este administrator, i revin i obligaiile prevzute de lege pentru aceast calitate). 93 Judectorul delegat de la registrul comerului a refuzat s autorizeze constituirea societii comerciale ible SA obinut prin fuziunea prin contopire a dou societi care i-au ncetat existena: o societate n nume colectiv i o societate n comandit simpl. Judectorul delegat a motivat c, deoarece n patrimoniul societii obinute prin contopire s-a adus ca aport un teren, actul constitutiv trebuia autentificat, ceea ce reprezentanii societii comerciale nu au fcut. Acetia au invocat lipsa autentificrii prin aceea c imobilul fcea parte din patrimoniul societii n nume colectiv, al crui act de constituire fusese autentificat, dar prin ncetarea existenei acestei societi i prin faptul c noua societate constituit prin contopire nu mai este o societate de persoane, ci de capital, actul constitutiv nu mai trebuie autentificat. Cine are dreptate? Motivai. Art. 239., alin 3) Dac, prin fuziune sau divizare, se nfiineaz o nou societate, aceasta se constituie n condiiile prevzute de prezenta lege ( L 31/1990) pentru forma de societate convenit. Art. 5,alin 6) Forma autentic a actului constitutiv este obligatorie atunci cnd: a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl un teren; b) se constituie o societate n nume colectiv sau n comandit simpl; c) societatea pe aciuni se constituie prin subscripie public. Actul constitutiv al societatii nou infiintate trebuie sa respecte forma pentru tipul de societate infiintat. Judecatorul delegat are dreptate. Aducandu-se un teren ca aport actul constitutiv trebuie intocmit in forma autentica. 12. La constituirea societii pe aciuni prin subscripie public, aportul n natur poate fi vrsat numai n proporie de 50%? (1) Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. (2) Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.

167. La data de 13 martie 2005 o societate pe aciuni a decis emiterea a 70 obligaiuni de 50.000 lei i 100 obligaiuni de 75.000 lei. Este legal decizia societii comerciale privind emiterea de obligaiuni? Motivai soluia aleas. Art. 167 (2)Obligaiunile din aceeai emisiune trebuie s fie de o valoare egal i acord posesorilor lor drepturi egale. Emisiunea de obligatiuni nu este legala. 32 La data de 15 iulie 2003 s-a ncheiat contractul de cesiune de actiuni prin care M.N. a cesionat lui V.D. un numr de 100 de aciuni n valoare total de 100.000.000 lei. Prin hotrrea AGA din 15 martie 2004 s-a aprobat distribuirea dividendelor aferente exerciiului financiar al anului 2003, fiecare acionar urmnd s primeasc dividende n funcie de numrul de aciuni deinute i de cota de participare la capitalul social. Pentru exerciiul financiar al anului 2003, dividendele aferente celor 100 de aciuni au fost atribuite n totalitate numitului V.D., care deinea aciunile respective la data adoptrii hotrrii AGA. M.N. a solicitat achitarea dividendelor aferente anului 2003 pn la data de 15 iulie, iar dup aceasta s i se atribuie cesionarului V.D. Cererea de plat a dividendelor formulat de acionarul cedent M.N. este ntemeiat? Da. Acesta a detinut pana la acea data toate drepturile si obligatiile asociate actiunilor, astfel ca in speta analizata actiunea este intemeiata, partile nestabilind o alta modalitate de repartizare a dividendelor. L31/1990,Art. 67-(6)Dividendele care se cuvin dup data transmiterii aciunilor aparin cesionarului, n afar de cazul n care prile au convenit altfel. 8. La data de 15 noiembrie 2005 a fost nmatriculat n registrul comerului SC NABO SRL, cu doi asociai, persoane fizice, A.N. i V.T. n scopul achiziionrii unei construcii necesare desfurrii activitii, asociatul V.T. a depus la banc n contul societii suma de 200 lei, urmnd ca societatea s-i restituie acest mprumut n termen de 10 ani. nelegerea cu privire la acordarea mprumutului i restituirea lui a intervenit ntre cei doi asociai numai prin acord verbal. Este valabil acordul verbal ncheiat ntre cei doi asociai privind mprumutul acordat societii? n ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise? Acordul verbal este valabil intre asociati daca acestia pot face dovada actului / actiunii realizate.L31/1990,Art.15) Acordul verbal este valabil intre asociati daca acestia pot face dovada actului / actiunii realizate. Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. 148. La data de 17 martie 2005 acionarii nepltii i formuleaz cererea pentru plata dividendelor, hotrt n AGA din data de 20 decembrie 2003. Societatea emitent i-a dobndit 9% din propriile aciuni n 2003. Poate ea s se alture celorlali acionari creditori ai dividendelor? Motivai soluia aleas. Art. 107 - (1) Constituirea de garantii reale asupra propriilor actiuni de catre societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, este considerata a fi dobandire in sensul art. 1031, 104, 1041, 105, 1051 si 106. Actiunile proprii dobandite conform prevederilor L 31/1990 , in baza hotararii adunarii generale extraordinare si cu respectarea conditiilor impuse prin lege, nu dau drept la dividende. => Societatea nu se poate alatura celorlalti actionari creditori ai plati dividendelor. 24. La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucureti a constatat nulitatea SC MONDOMAR SA pentru c lipsea din actul constitutiv prevederea referitoare la aporturile asociailor, fiind menionat doar capitalul social. Societatea fusese nmatriculat n registrul comerului la data de 1 septembrie 2000 i ncheiase cu mai multe societi comerciale contracte de livrare de produse (cherestea) pentru care mai avea de ncasat o parte din pre. Nulitatea societii produce efecte asupra contractelor ncheiate pn la data constatrii ei? Care este calea de atac ndreptat mpotriva ncheierilor pronunate de judectorul delegat privitoare la nmatricularea sau la orice alte nregistrri n registrul comerului i n ce termen se exercit? Nu, deoarece declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. Calea de atac impotriva incriminarilor judecatorului delegat este recursul. Termenul de recurs fiind de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificativ al actului constitutiv in Monitorul Oficial pt orice alte persoane interesate. L31/1990/Art. 58(1)Pe data la care hotrrea judectoreasc de declarare a nulitii a devenit irevocabil, societatea nceteaz fr efect retroactiv i intr n lichidare. L31/1990Art. 59 (1)Declararea nulitii societii nu aduce atingere actelor ncheiate n numele su.

L31/1990Art. 60 (1)ncheierile judectorului delegat privitoare la nmatriculare sau la orice alte nregistrri n registrul comerului sunt executorii de drept i sunt supuse numai recursului. (2)Termenul de recurs este de 15 zile i curge de la data pronunrii ncheierii pentru pri i de la data publicrii ncheierii sau a actului modificator al actului constitutiv n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. 97. Lichidatorul a ntocmit situaia financiar final a unei societi pe aciuni, artnd partea ce se cuvine fiecrei aciuni din repartizarea activului societii. Situaia financiar a fost depus la registrul comerului i s-a publicat n Monitorul Oficial, i deoarece niciun acionar nu a fcut opoziie, situaia financiar considerndu-se aprobat, lichidatorul a fost eliberat din funcie. Ce se ntmpl n aceste condiii dac dup dou luni de la publicarea situaiei financiare niciun acionar nu i-a ncasat suma cuvenit prin repartizare Art. 270. (1) Sumele cuvenite acionarilor, nencasate n termen de dou luni de la publicarea situaiei financiare, vor fi depuse la o banc sau la una dintre unitile acesteia, cu artarea numelui i prenumelui acionarului, dac aciunile sunt nominative, sau a numerelor aciunilor, dac ele sunt la purttor. (2) Plata se va face persoanei artate sau posesorului aciunilor, reinndu -se titlul. 96 Lichidatorul unei societi pe aciuni face dovada, prin prezentarea situaiei financiare anuale, c activul societii este n valoare de 300 milioane lei, iar pasivul de 600 milioane lei. Ce trebuie s fac lichidatorul cnd fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente s acopere pasivul exigibil? L31,Art. 257. Lichidatorii care probeaz, prin prezentarea situaiei financiare anuale, c fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente s acopere pasivul exigibil trebuie s cear sumele necesare asociailor care rspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vrsmintele, dac acetia sunt obligai, potrivit formei societii, s le procure sau, dac sunt debitori fa de societate, pentru vrsmintele neefectuate, la care erau obligai n calitate de asociat. 222. Numitii F.G. si N.O. au fost desemnati cenzori de catre adunarea generala a actionarilor. Cu ocazia verificarilor efectuate in contabilitatea societatii au constatat inregistrarea in evidentele contabile a unui calculator care fusese achizitionat de catre actionarul X pe numele acestuia, fara sa existe un transfer de proprietate sau de folosinta fata de societate. Cenzorul N.O., intalnindu-se intamplator cu actionarul X, ii relateaza acestuia ceea ce a observat in evidentele contabile ale societatii. Cenzorul a procedat correct comunicand actionarului in cauza situatia operatiunilor inregistrate in contabilitatea societatii? ART. 163 Legea 31/1990 (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. ART. 164 Legea 31/1990 (1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor. (2) Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot. (3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. 182. ART. 138 Legea 85/2006 (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului (4) In caz de pluralitate, raspunderea persoanelor prevazute la alin. (1) este solidara, cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza insolventa.

210.Numitul A.M a fost desemnat administrator al soc chiar prin actul constit.Prin hot adoptata de adun gen a actionarilor asociatii au decis schimb administratorului A.M .In termenul legal, administratorul revocat din functie a formulat actiune in anularea hot AGA motivand ca din pc de ved procedural convocarea asoc pt adun gen nu indepl cond legale, deaoarece nu contine textul integral al prop ce se vor discuta in cadrul sedintei. Soc parata s-a aparat, considerand ca nu era necsar sa se insereze in continutul convocarii toate prop ce urmau a se discuta in adun gen a action, deoarece principala prop era schimb administratorului. Actiunea in anularea hot adoptata de adun gen a action AGA ezte intemeiata?Motivati rasp ART. 111 Legea 31/1990 (1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. (2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul; a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; b) sa aleaga pe administratori si cenzori; b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii; b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar; b^1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. ART. 117 Legea 31/1990 (1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar. (2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale. (3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. (4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. (5) Modurile de convocare prevazute la alin. (4) nu pot fi folosite daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale. (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8) Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital. 205. Numitul M.V are de incasat o suma de bani de la vecinul sau, F.L care este asociat la SC MIRA SRL detinand la acesasta 100 parti soc a cate 10 lei fiecare, in val totala de 1000 lei.Pt a se asigura cu priv la incasarea creantei, creditorul M.V a obt instituirea unei popriri asiguratorii asupra partilor soc pe care debitorul sau le detine la SC MIRA SRL .Deoarece debitorul nu si-a achitat datoria fata de creditorul sau , acesta, numitul M.V a solicitat executarea silita a partilor soc, resp vanzarea lor catre terte pers. Creditorul unui asociat al ueni soc cu rasp limitata poate obt executarea silita a partilor soc poprite? ART. 66 Legea 31/1990 (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. 98. O persoan fizic, A.B., a introdus la data de 18 august 2004 o aciune n justiie mpotriva unei societi comerciale aflate n lichidare. Lichidatorul i-a depus specimenul de semntur la registrul comerului la data de 17 august 2004, dar societatea comercial este radiat din registrul comerului la data de 20 decembrie 2004. Instana a respins aciunea reclamantei, considernd-o nul pe motiv c prta, societatea comercial, a intrat n lichidare, moment la care nu mai are personalitate juridic i nu mai poate fi atacat n instan. Este corect soluia instanei de respingere a aciunii? Argumentai soluia aleas. Art. 252 (3)n urma efecturii publicrii prevzute la alin. (2) depunerii semnaturii de catre lichidator - , nici o aciune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia dect n numele lichidatorilor sau mpotriva lor. (5)Toate actele emannd de la societate trebuie s arate c aceasta este n lichidare. Societatea nu-si pierde personalitatea juridica pana la radierea din Registrul comertului. Solutia instantei este gresita De disc. trebuie depusa actiune impotriva lichidatorilor -> motivul in baza caruia se poate respinge actiunea. 82. O persoan fizic A.M. mprumut de la o banc o sum de bani. Pentru a acorda creditul, banca i cere un garant personal care s se oblige s plteasc n cazul n care A.M. nu ramburseaz creditul. n aceste condiii A.F. se oblig, n calitate de fidejusor, alturi de A.M. Termenul de rambursare a expirat, iar A.F. este urmrit la plat att pentru creditul nerambursat, ct i pentru dobnzile aferente. Ce sum va fi inut s plteasc fidejusorul? Argumentai. Fidejusorul este persoana care se obliga fata de creditor sa execute obligatia in cazul in care creditorul nu o face. In dreptul comercial, de regula garantii personali ai debitorului raspund solidar, suprimandu-li-se dreptul de discutiune si de diviziune, impartire al datoriei cu alti fidejusori. Banca este deci indreptatita in actiunile sale. Fidejusorul este obligat sa plateasca intreaga datorie: credit nerambursat si dobanzi aferente, dobanzi care erau prevazute in contractul incheiat (art. 42 alin. 2 Cod comercial si art. 1657 Cod civil). 105.) O societate comercial pe aciuni avnd un capital social de 90.000 lei a emis 100 aciuni la purttor n valoare de 0,03 lei fiecare. Fiecare aciune conine: denumirea i durata societii; data actului constitutiv, numrul de nmatriculare n registrul comerului, codul unic de nregistrare i numrul Monitorului Oficial n care s-a fcut publicarea; capitalul social, numrul aciunilor i numrul lor de ordine, valoarea nominal i vrsmintele efectuate; avantajele fondatorilor; semnturile administratorilor. Coninutul aciunilor respect prevederile legale? Motivai soluia aleas. L31/1990,Art. 93 (1)Valoarea nominal a unei aciuni nu va putea fi mai mic de 0.1 lei. (2)Aciunile vor cuprinde: a)denumirea i durata societii; b)data actului constitutiv, numrul din registrul comerului sub care este nmatriculat societatea, codul unic de nregistrare i numrul Monitorului Oficial al Romniei, Partea a IV-a, n care s-a fcut publicarea; c)capitalul social, numrul aciunilor i numrul lor de ordine, valoarea nominal a aciunilor i vrsmintele efectuate; d)avantajele acordate fondatorilor. (4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic."

225. O societate cu raspundere limitata are trei asociati: A, B si C. Asociatul A infiinteaza o noua societate cu acelasi obiect ca si societatea in care s-a asociat cu B si C si unde avea si calitatea de administrator. Inainte de sesizarea instantei de judecata pentru pronuntarea unei hotarari de excludere a asociatului administrator A, acesta se retrage din cealalta societate concurenta. Asociatul A poate fi exclus din societate, chiar daca s-a retras din cea de-a doua societate concurenta cu prima ? Motivati raspunsul. ART. 222 Legea 31/1990 (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata: a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82; d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. (2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni. ART. 82 Legea 31/1990 (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati. (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare. 117 O societate comercial pe aciuni are trei acionari care n termen de un an de la nmatriculare nu i-au executat obligaia de plat a vrsmintelor restante. Dup mplinirea acestui termen, respectnd dispoziiile legii, i-a somat pe cei trei s plteasc i, constatnd c nici n urma somaiei nu-i ndeplinesc obligaia, a decis anularea aciunilor nominative ale celor trei. Din ce moment este opozabil terilor aceast decizie? Motivai soluia aleas. Art. 100 (3)Decizia de anulare se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, cu specificarea numrului de ordine al aciunilor anulate. Data publicrii n MO este i data la care aceast decizie devine opozabil prilor. 103 O societate comercial pe aciuni, constituit cu cinci acionari i cu un capital social de 50 milioane lei divizat n 50 mii aciuni a cte 10.000 lei fiecare, decide s-i majoreze capitalul social cu suma de 70 milioane lei prin emitere de noi aciuni.Prezentnd situaia financiar a societii, administratorul precizeaz c 100 din aciunile emise deja nu au fost integral pltite. Ce va decide adunarea general extraordinar? Motivai soluia aleas. L31/1990,Art. 92 (3)Capitalul social nu va putea fi majorat i nu se vor putea emite noi aciuni pn cnd nu vor fi fost complet pltite cele din emisiunea precedent. Adunarea generala va decide sa nu se mareasca capitalul social pana la plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta. 233. . O societate europeana cu sediul social in Romania si inmatriculata in registrul comertului din Bucuresti a hotarat sa-si transfere sediul intr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Creditorii acestei societati , ale caror creante sunt anterioare datei publicarii proiectului de transfer si care nu sunt scadente la data publicarii, pot face opozitie? ART. 270^2 c) Legea 31/1990 (1) Orice societate european nmatriculat n Romnia i poate transfera sediul social ntr-un alt stat membru. (2) Proiectul de transfer, vizat de judectorul-delegat, se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societii, cu cel puin 30 de zile naintea datei edinei n care adunarea general extraordinar urmeaz a hotr asupra transferului. (3) Hotrrea adunrii generale privind transferul sediului social al societii europene ntr-un alt stat membru se adopt n condiiile art. 115 alin. (2). n cazul n care acionarii reprezentnd majoritatea capitalului social sunt prezeni sau reprezentani, decizia poate fi adoptat cu majoritate simpl. ART. 270^2 d) Legea 31/1990 (1) Creditorii societilor europene ale cror creane sunt anterioare datei publicrii proiectului de transfer i care nu su nt scadente la data publicrii pot face opoziie n condiiile art. 62.

(2) Opoziia prevzut la alin. (1) suspend executarea operaiunii pn la data la care hotrrea judectoreasc devine irevocabil, n afar de cazul n care societatea debitoare face dovada plii datoriilor sau ofer garanii acceptate de creditori ori ncheie cu acetia un acord pentru plata datoriilor. 124. O societate comercial pe aciuni a cheltuit cu publicarea i vnzarea noilor aciuni i acoperirea dobnzilor de ntrziere a aciunilor anulate, ca urmare a neplii integrale a acestora, suma de 35 milioane lei, recupernd din vnzarea noilor aciuni emise n locul celor anulate doar 10 milioane lei. Urmrindu-i la plat pentru diferen n mod solidar pe acionarii subscriitori i cesionarii ulteriori au putut obine 15 milioane lei. Neputnd acoperi ntreaga sum datorat societii, adunarea general a acionarilor a decis reducerea capitalului social cu suma de 15 milioane lei. Este legal decizia? Motivai soluia aleas. Art. 100 (6)Dac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori, societatea va putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor, conform art. 98. (7)Dac, n urma ndeplinirii acestor formaliti, nu s-au realizat sumele datorate societii, se va proceda de ndat la reducerea capitalului social n proporie cu diferena dintre acesta i capitalul existent. Decizia nu este legala deoarece suma cu care trebuia redus cap social era de 10 mil lei 106 O societate n comandit pe aciuni a emis 1.000 de aciuni. 500 din ele au fost nmnate comanditailor, purtnd semnturile ambilor administratori, iar restul de 500 au fost nmnate comanditarilor, purtnd semntura unui singur administrator. Sunt ndeplinite condiiile legale la nmnarea aciunilor? Motivai. L31/1990,Art. 93 (4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic." Prin urmare nu sunt indeplinite conditiile la inmanarea actiunilor. 122. O societate pe aciuni, ca urmare a anulrii unui numr de aciuni, a efectuat urmtoarele cheltuieli: 2.000 lei pentru publicarea i vnzarea noilor aciuni emise n locul celor anulate, 6.000 lei pentru dobnzile de ntrziere,iar din vnzarea noilor aciuni s-a obinut doar suma de 3.000 lei. De la cine se va recupera suma neacoperit? Motivaia soluia aleas. Art. 100 (6)Dac preul obinut nu este ndestultor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societii sau dac vnzarea nu are loc din lips de cumprtori, societatea va putea s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor, conform art. 98. Potrivit Legii 31/1990, n astfel de situaii societatea poate s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor. Dac suma rmas neacoperit nu poate fi recuperat de la acetia, societatea va proceda imediat la reducerea capitalului social. 115. O societate pe aciuni constituit la data de 15 ianuarie 2004 constat c la data de 20 ianuarie 2005 10 acionari nu i-au executat integral obligaia de vrsmnt. Cum i poate invita s-i ndeplineasc aceast obligaie? Motivai soluia aleas. Art. 100 (1)Cnd acionarii nu au efectuat plata vrsmintelor pe care le datoreaz n termenele prevzute la art. 8 lit. d) i la art. 21 alin. (1), societatea i va invita s-i ndeplineasc aceast obligaie, printr-o somaie colectiv, publicat de dou ori, la un interval de 15 zile, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i ntr-un ziar de larg rspndire. 107 O societate comercial pe aciuni avnd un capital social de 100 milioane lei emite 750 aciuni nominative materializate n valoare de 100.000 lei fiecare i 100 aciuni la purttor n valoare de 25.000 lei fiecare. Corespunde aceast repartizare prevederilor legale? Motivai soluia aleas. L31/1990,Art. 94 (1)Aciunile trebuie s fie de o egal valoare; ele acord posesorilor drepturi egale. Felul aciunilor emise de societate este determinat prin actul constitutiv, numai ca 750 de actiuni nominative in valoare de 100.000 lei fiecare si 100 de actiuni la purtator in valoare de 25.000 lei fiecare totalizeaza 77,5 milioane lei si nu 100 milioane lei cat este valoarea capitalului social. Nu se respecta preved. legale. 153 O societate cu rspundere limitat este acionar n cadrul unei societi pe aciuni. Pentru c nu a fost de acord cu schimbarea obiectului principal de activitate, societatea cu rspundere limitat, ca acionar persoan juridic, se retrage din societatea pe aciuni. Ce se va ntmpla cu aciunile la purttor deinute de societatea cu rspundere limitat? Motivai soluia aleas.

Art. 134 "Art. 134. - (1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societatii in strainatate; c) schimbarea formei societatii; d) fuziunea sau divizarea societatii. (3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97. (4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie. Art. 103 (1) Societatea nu poate subscrie propriile actiuni. (2) Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora. Actiunile detinute de SRL vor fi dobandite de societate care va trebui sa le instraineze n termen de cel mult un an n modul stabilit de adunarea general extraordinar. Cele nenstrinate n acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligat s reduc corespunztor capitalul social. 171. Obligatarul A.M., constatnd c s-au distribuit dividendele de ctre societatea emitent, a solicitat administratorului s i se plteasc i lui dividendele, prezentnd ca dovad obligaiunea ce o deinea a crei scaden se mplinise. Este ntemeiat pretenia lui A.M.? Motivaia soluia aleas. Art. 123 (3)Acionarii ndreptii s ncaseze dividende sau s exercite orice alte drepturi sunt cei nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul independent privat al acionarilor, corespunztoare datei de referin. Art. 67 (1)Cota-parte din profit ce se pltete fiecrui asociat constituie dividend. "(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare Obligatiunile nu dau dreptul de a incasa dividente (drept al actionarilor), ci au dreptul de a primi suma imprumutata si dobanzi. Nu este intemeiata pretentia lui AM 189. O.E.I asociat si membru fondator al SC ID SRL a solicitat instantei de jud ca in contradictoriu cu asociata O.C.I si SC ID SRL sa se dispuna excluderea din soc a paratei cu numirea unui lichidator optand ca lichidatorul sa fie chiar el, reclamantul 1.Excluderea unui asoc in cond in care soc s-a constit cu doi asociati este cauza de dizolvare? 2.Asociatul reclamant O.E.I poate fi numit lichidator ART. 227 Legea 31/1990 (1) Societatea se dizolva prin: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; c) declararea nulitatii societatii; d) hotararea adunarii generale; e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; f) falimentul societatii; g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. ART. 229 Legea 31/1990 (1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur. (2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

(3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar. ART. 233 Legea 31/1990 (1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. ART. 235 Legea 31/1990 (1) In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. (2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. (4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara. ART. 253 Legea 31/1990 (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti - persoane fizice ale societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii. 101 Pentru c cei doi asociai A.M. i A.T. dintr-o societate n nume colectiv nu au czut de acord asupra persoanei care s fie numit lichidator al societii, instana l-a numit pe I.O. s ndeplineasc aceast funcie, cu toate c A.M. s-a opus n mod constant la aceast numire, motivnd c I.O. s-a implicat n cauz prin expertiza de evaluare a activului i pasivului societii ntocmit i nsuit de asociai. Este corect numirea lui I.O. ca lichidator? L31/1990,Art. 262. (1) Numirea lichidatorilor n societile n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat va fi fcut de toi asociaii, dac n contractul de societate nu se prevede altfel. (2) Dac nu se va putea ntruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi fcut de instan, la cererea oricrui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociailor i administratorilor. (3) mpotriva sentinei se poate declara numai recurs de ctre asociai sau administratori, n termen de 15 z ile de la pronunare. Da , intrucat asociatii neintelegandu-se numirea se face de instanta cu ascultarea partilor 23. ) Pentru nmatricularea societii, asociaii F.G. i L.M. au ncheiat un contract de nchiriere privind un spaiu n care a fost declarat sediul societii. Dup nmatriculare societatea a achitat o lun chiria datorat, dup care a refuzat s mai plteasc chiria datorat numitului M.N., motivnd c cuantumul este exagerat de mare. Acesta, invocnd dispoziia cuprins n art. 53 din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, a solicitat asociailor F.G. i L.M. plata chiriei restante, motivnd c acetia rspund n mod solidar i nelimitat pentru actele ncheiate n contul societii. Cui aparine rspunderea pentru actele juridice ncheiate de reprezentanii societii n faza de constituire? Motivai soluia n cazul de fa. Fondatorii, reprezentantii si alte persoane care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire raspund solidar si nelimitat fata de terti pt actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea dupa ce a dobandit personalitate juridica le-a preluat asupra ei.Actele astfel preluate sunt considerate a fii fost ale societatii inca de la data incheierii lor. (Legea 31/1990/Art. 53-alin.(1)si (2) -Daca societatea a preluat respectivele acte juridice asupra sa, de ex. sediul social declarat dupa inmamtriculare, societatea a achitat chiria pe o luna (prin plata chiriei pe o luna a preluat asupra sa actul juridic incheiat) , fondatorii nu mai pot fi raspunzatori, raspunderea revenind societatii. In concluzie, Societatea, dup nmatriculare, pltind chiria, a preluat asupra sa rspunderea aa cum prevede art. 53 alin. 1 din Legea 31/1990 i ca atare actele vor fi considerate ca fiind ale societii nc de la data ncheierii lor. 209. Potriv art 141 din L 31/90 Directorii si cenzorii sau dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a cond de adm, intruniri la care acestia sunt oblig sa participe fara a avea drept de vot cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Cenzorii societatii, desi nu au drept de vot, totusi, ar putea influenta adoptarea hot cons de adm?Prin ce metode sau procedee?

ART. 161 Legea 31/1990 (1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative. (1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative. (2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor: a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor; b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta; c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform prevederilor art. 138. c) persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si directoratului, in temeiul art. 153^14; d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege. (3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau de adunarea generala care i-a numit. ART. 163 Legea 31/1990 (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. (1) Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni vor fi stabilite prin actul constitutiv, potrivit reglementarii profesiei. (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari. (4) Cenzorii sunt obligati, de asemenea: a) sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit; b) sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administratori; c) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; d) sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor; e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori. (5) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale. (5) Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale. ART. 164 Legea 31/1990

(1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor. (2) Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot. (3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. ART. 164^1 Legea 31/1990 (1) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala. (2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala si sa prezinte acesteia observatiile lor. In caz contrar, ei trebuie sa puna in discutie reclamatia la prima adunare. Adunarea generala trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate. (3) In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere, si pus la dispozitie adunarii generale; in acest caz, consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere, este obligat sa convoace adunarea generala. ART. 165 Legea 31/1990 (1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 163 alin. (2), cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale. (2) Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat. (3) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor. 227. Potrivit art. 225 alin (1) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. In situatia existentei unor operatiuni in curs de executare, cum isi poate exercita asociatul exclus drepturile cuvenite asupra patrimoniului societatii? ART. 225 Legea 31/1990 (1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. (2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni 61. Precizati care sunt regulile potrivit crora se voteaz planul de reorganizare a activittii debitorului de ctre creditori. Reguli prin care se voteaza planul de reorganizare: se admite si votarea prin corespondenta art.99 pct.2 la inceputul sedinte de vot administratorul judiciar va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot pe care titularul acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante si anume: a) creditorii cu creante garantate] b) creditorii bugetari c) creditorii chirografari stabiliti conf. Art.96 alin.1. ART. 96 (1) In vederea administrarii eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separata de creante, compusa numai din acele creante chirografare care, in sensul art. 49 alin. (1), apartin furnizorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. Lista acestor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. d) ceilalti creditori chirografari (nu au garantie reala cu privire la debitori). 13. Precizai cine are competena legal de a examina i valida rspunsul experilor de evaluare a aporturilor n natur, n cazul constituirii unei societi pe aciuni prin subscripie public. Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii: a) verifica existenta varsamintelor; b) examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura; c) aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;

d) discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si ii desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii; e) numeste primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si primii cenzori sau, dupa caz, primul auditor financiar. 164 Prin ce mijloace se face convocarea aciunilor cnd toate aciunile sunt nominative? Motivai soluia aleas. Art. 117 (4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. 3. Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din L.31/1990, republicata si modificata? In cazul in care societatea nu-si achita datoria catre creditori pana la data scadenta, aceasta este pusa in intarziere (perioada de gratie) pentru 15 zile, si daca dupa aceasta perioada datoria nu a fost achitata, creditorii pot actiona in justitie asociatii beneficiarului. Datoriile comerciale lichide i pltibile n bani produc dobnd de drept din ziua n care devin exigibile. 91 Prin divizarea societii A, societile B i C, societi pe aciuni, preiau patrimoniul societii A care i nceteaz activitatea. Cu ocazia adunrii generale extraordinare a societii B se aprob proiectul de divizare i preluare a patrimoniului societii A (n cota -parte prevzut de proiect), precum i mrirea obligaiilor acionarilor societii B, ca urmare a divizrii, cu votul a 50% din acionari. Este legal decizia AGA? Motivai. L31/1990;art. 115. - (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Art. 247.-Prin derogare de la art. 115, cnd fuziunea sau divizarea are ca efect mrirea obligaiilor asociailor uneia dintre societile participante, hotrrea se ia cu unanimitate de voturi. Decizia AGA nu este legala. 188. Prin sentinta comerciala pron in baza l 85/2006 trib a dispus inchiderea proced insolventei priv debitoarea SC MC SRL, dizolvarea si radierea soc deb din reg com. Pt a pronunta aceasta hotarare tribunalul a retinut faptul ca in timpul proced creanta solicitata de AFP a fost achitata, aceasta renuntand la judecata cererii.Lichidatorul judiciar a efectuat toate demersurile pt a identifica in fapt bunurile mobile din patrim debitoarei, bunuri inscrise in doc de impunere fiscala. Impotriva hot pron creditoarea SC MPO SRL a declarat recurs, solicitand casarea hot si trimiterea cauzei pt continuarea procedurii, deoarece figureaza la Dir Venituri Buget Local cu trei auto, iar rap lichidatorului judiciar nu coresp realit. Fata de sit de fapt cobstatata de lichidatorul judiciar tribunalul poate sa dispuna inchiderea procedurii insolventei? ART. 132 Legea 85/2006 (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa, prin sentinta, in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. Daca o procedura incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. In urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta, inchizand procedura, iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora. 187.Prin sentinta comerciala pron la data de 15.01.2005 tribunalul a respins ca nefondate obiectiunile form de creditoarea SC AC SA cu priv la rap intocmit de lichid judiciar BM .Pt pronuntarea acestei hot trib a retinut ca, prin inch din data de 01.11.2003, s-a dispus afisarea tabelului preliminar al creditorilor, SC AC SA fiind trecuta la poz nr.92 ..creditori chirografari, cu o creanta de 72.125.000 lei. SC AC SA a solicitat sa se admita caracterul privilegiat al creantelor sale majorate cu suma de 50.000 USD, reprez taxe de stationare pt o per anterioara

declansarii procedurii, completandu-si declaratia de creanta initiala cu o noua creanta dupa exp term de dep a decl de creante. Avand in ved sit de fapt, precum si disp L 85/2006, hot pron de trib este temeinica si legala? ART. 41 Legea 85/2006 (1) Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii. 48 Raportul ntocmit de administratorul judiciar desemnat n cadrul procedurii insolventei trebuie s contin elemente, date privind situatia patrimoniului debitorului si a activittii sale. Ce aspecte trebuie mentionate n cuprinsul raportului administratorului? L85/2006 Art. 59. - (1) Administratorul judiciar sau, dup caz, lichidatorul, n cazul procedurii simplificate, va ntocmi i va supune judectorului-sindic, n termenul stabilit de judectorul-sindic, dar care nu va putea depi 60 de zile de la desemnarea sa, un raport asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la apariia insolvenei debitorului, cu menionarea persoanelor crora le-ar fi imputabil. (2) n cazul n care debitorul nu se ncadreaz n criteriile prevzute la art. 1 alin. (2), raportul va indica dac exist o posibilitate real de reorganizare efectiv a activitii debitorului ori, dup caz, motivele care nu permit reorganizarea i, n acest caz, va propune intrarea n faliment. (3) n cazul n care, prin raportul su, administratorul judiciar arat c activitatea debitorului poate fi redresat pe baza unui plan de reorganizare judiciar, acesta va trebui s precizeze dac recomand ca planul de reorganizare s fie cel propus de debitor, dac, la cererea debitorului, colaboreaz la ntocmirea acelui plan ori dac intenioneaz s propun un alt plan singur sau mpreun cu unul ori mai muli creditori. (5) n cazul n care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare n faliment, judectorul -sindic va dispune, n termen de 3 zile de la primirea raportului, publicarea unui anun referitor la raport n Buletinul procedurilor de insolven, cu indicarea datei adunrii creditorilor, ntr-un termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevzut la art. 62 alin. (1) lit. e), la care va supune votului adunrii creditorilor propunerea administratorului judiciar i punctul de vedere al comitetului creditorilor asupra acesteia. RC: Raportul intocmit de administratorul judiciar. La fiecare termen de confirmare a procedurii administratorul judiciar va prezenta judecatorului sindic un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Baza de racordare este una intreaga, raportul putand cuprinde mai multe luni. 244. Reclamanta AFP sector 1 a formulat opozitie impotriva hotararii adunariii generale a actionarilor societatii SC SE SRL prin care s-a decis dizolvarea societatii si numirea unui lichidator , cu motivarea ca nu s-a stabilit modalitatea de achitare a debitelor sau nu au fost oferite garantii pentru plata acestora. Fata de motivele invocate de creditori, cererea de opozitie este intemeiata? ART. 262 Legea 31/1990 (1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel. (2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor. (3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare. ART. 263 Legea 31/1990 (1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati. (1^1) Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului. (1^2) Dispozitiile art. 185 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. Alin. (1^2) al art. 263 a fost introdus prin pct. 179 al art. I din LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 28 noiembrie 2006. (2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare. (3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini. (4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.

ART. 235 Legea 31/1990 (1) In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. (2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. (4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara 34 Reclamantii B.V. i SC V.S. SRL au chemat n judecat pe M.C. solicitnd ca prin sentina ce se va pronuna s se dispun excluderea prtului din societate, oblignd societatea la plata drepturilor ce i se cuvine celui exclus, cu motivarea c M.C., n calitate de asociat i administrator, a nclcat Legea contabilitii prin efectuarea unor activiti care au fost de natur s fraudeze societatea. Prtul M.C., prin cerere reconvenional, a solicitat excluderea reclamantului B.V. din societate, motivnd c situaia falimentar a societii se datoreaz culpei exclusive a acestuia. n urma probelor administrate, instana de fond a admis att cererea principal i n parte cea reconvenional, dispunnd excluderea din societate a reclamantului prt, ct i a prtului reclamant, dispunnd totodat i dizolvarea societii n condiiile n care prin excluderea celor doi asociai a mai rmas n societate un asociat. Celelalte cereri privind preteniile bneti au fost respinse. Pentru a pronuna aceast soluie, instana de fond a reinut c reclamantul a desfurat o activitate contrar interesului societii, n sensul c a folosit n scop personal o parte din suma ce constituia aport la capitalul social, pltit de M.C., a vndut prile componente din utilajele societii fr ncuviinarea celorlali asociai. Prtul M.C. a fost exclus din societate, cu motivarea c acesta a ntreprins activiti contrare scopului societii, n sensul c a efectuat operaiuni contabile prin care a schimbat sursele i destinaia depunerilor dei nu avea specimen de semntur n banc. Instana de fond a dispus i dizolvarea societii, n baza art. 229 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, deoarece prin excludere societatea a rmas cu unic asociat, aceasta fiind cauz de dizolvare a societii cu urmtoarea motivare: 1. Dispoziia cuprins n art. 222 lit. c) nu se aplic asociailor unei societi cu rspundere limitat, ci unei societi n nume colectiv sau n comandit simpl. 2. Nedepunerea la banc a aportului la capitalul social al asociatului M.C. nu este un motiv de excludere, ci eventual de rspundere pentru daunele produse. 3. Deturnarea fondurilor sociale nu reprezint o fapt care s nsemne fraud n dauna societii att timp ct cu sumele respective au fost cumprate alte bunuri n folosul societii. 4. Inabilitile manageriale ale administratorului nu se sancioneaz cu excluderea din societate, ci doar cu revocarea din funcie i obligarea la daune ctre societate. Dispoziiile cuprinse n art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, privind cazurile de excludere din societate sunt expres i limitativ artate de legiuitor? Care este domeniul de aplicare a fiecrei dispoziii legale? Este corect soluia de dizolvare a societii? Cf.art. 222 Lg. Soc. com - (1) Poate fi exclus din societatea n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat: a) asociatul care, pus n ntirziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu rspundere nelimitat n stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c) asociatul cu rspundere nelimitat care se amestec fr drept n administraie ori contravine dispoziiilor art. 80 i 82 ; d) asociatul administrator care comite fraud n dauna societii sau se servete de semntura social sau de capitalul social n folosul lui sau al altora. RC:Apararea paratului=cerere reconventionala.nu este obligatoriu sa se dizolve,pt ca soc. se poate transforma intr-un SRL cu unic asociat.Clauzele de excludere sunt expres prevazute de lege-art. 222 86. Regia autonom de Gospodrie Comunal Galai i asociaia de locatari nr. 600 din Galai ncheie un contract pentru executarea de lucrri de reparaie a instalaiei de nclzire, canalizare, ap rece, ap cald i menajer la dou blocuri.

Pentru nerespectarea obligaiilor contractuale, asociaia de locatari, n calitate de reclamant, se va adresa instanei civile sau celei comerciale? Motivai soluia aleas. Art. 56-Cod Comercial Daca un act este comercial numai pentru una din parti, toti contractantii sunt supusi, incat priveste acest act, legii comerciale, afara de dispozitiile privitoare la persoana chiar a comerciantilor si de cazurile in care legea ar dispune altfel. Contractul de lucrari este incheiat intre doua persoane juridice (Regia autonoma societate comerciala si Asociatia de Locatari care este persoana juridica in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996). Litigiul este de natura comerciala, - in acest caz (unul necomerciant, cealalta parte comerciant) litiglul este comercial, fiind o fapta de comert unilaterala (art 56). Prin urmare, Asociatia de Locatari se va adresa instantei comerciale. 41 Retragerea dintr-o societate comercial este prevzut de legiuitor pentru asociaii din societatea n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat (art. 226 din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat). Cu toate acestea exist posibilitatea legal ca i acionarii dintr-o societate pe aciuni s se retrag? (1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate: a) in cazurile prevazute in actul constitutiv; b) cu acordul tuturor celorlalti asociati; c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare. (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. (3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Datorit specificului acestor categorii de societi comerciale, i anume faptul c sunt societi de persoane, adic se nfiineaz i funcioneaz pe baza ncrederii reciproce dintre asociai. Din aceste motive i cazurile de retragere a asociatului sunt mai limitate. Prin antitez cu aceasta, acionarii se pot retrage fr nicio condiie sau impediment. 2 SC ML este o societate n nume colectiv care a ncheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancar SC MB SA pentru a-i achiziiona o linie de fabricaie i prelucrare boabe cafea. Constatnd c societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite n contract, creditoarea, n baza art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, a chemat n judecat pe asociaii debitoarei, respectiv pe soii A.M. i A.F., solicitnd ca acetia s fie obligai solidar la restituirea creditului acordat societii. Asociaii rspund n mod solidar pentru obligaiile societii? Asociaii au beneficiul de discuiune n cazul n care sunt acionai de creditorii societii? a)Raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei. b). Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii. L31/1990;Art. 3(2)Asociaii n societatea n nume colectiv i asociaii comanditai n societatea n comandit simpl sau n comandit pe aciuni rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile sociale. Creditorii societii se vor ndrepta mai nti mpotriva acesteia pentru obligaiile ei i, numai dac societatea nu le pltete n termen de cel mult 15 zile de la data punerii n ntrziere, se vor putea ndrepta mpotriva acestor asociai. Contractul de livrare marfuri s-a incheiat intre doua societati comerciale. Administratorul este organul prin care o societate comerciala stabileste raporturi juridice cu tertii (inclusiv alte societati comerciale). Raporturile dintre administrator si societate sunt raporturi juridice de mandat, iar puterea administratorului in raporturile cu tertii isi are originea in hotararea adunarii asociatilor, deci in contractul de mandat pe care l-a incheiat cu societatea al carei administrator este (deoarece, in cadrul contractului de mandat, una dintre parti este administratorul, iar cealalta parte este societatea, a carei vointa este exprimata de adunarea asociatilor). Prin urmare, in momentul in care administratorul societatii comerciale a semnat acel contract, in baza caruia a livrat marfuri necorespunzatoare calitativ, el a actionat in numele si pe seama societatii, moment din care societatea respectiva este raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale pe care si le asuma.

Asadar, actiunea in recuperarea prejudiciului cauzat prin livrarea unor marfuri necorespunzatoare calitativ trebuia indreptata impotriva societatii care se face vinovata de acea livrare de marfuri necorespunzatoare, iar ulterior societatea se putea indrepta impotriva mandatarului sau (administratorul) pentru prejudiciile pe care i le-a cauzat in indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau de administrator. 27 S-a constituit o societate n comandit simpl n care asociatul comanditat S.M. a ascuns faptul c soia sa este asociat ntr-o societate n nume colectiv cu aceleai obiect de activitate.Asociaii comanditari M.N. i S.V. au solicitat excluderea din societate a asociatului comanditat S.M. pentru conflict de interese i mai cu seam c nu i-a ncunotinat pe ceilali asociai despre existena unei alte societi n care soia sa este asociat cu rspundere nelimitat. Poate fi exclus asociatul comanditat n situaia de fapt prezentat? Motivai soluia RC: Asociatul nu poate fi exclus, insa va fi tras la raspundere pentru prejudecatile aduse societatii si pentru faptul ca nu a instiintat ceilalti asociati asupra acestui aspect, insa numai daca acest lucru este prevazut in statut. L31/1990,ART. 82 : 1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati. (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor. (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri. (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare 21 S-a constituit o societate cu rspundere limitat n care unicul asociat a adus la capitalul social un teren situat intravilan n localitatea unde s-a declarat sediul social al societii. Dup trecerea unui termen de doi ani de la data nmatriculrii n registrul comerului, s-a constatat c actul constitutiv nu a fost ncheiat n forma autentic, aa cum prevede art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, formulndu-se o aciune n constatarea nulitii societii. Este ntemeiat aciunea n constatarea nulitii societii? Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (6); b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii; c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice; d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii; e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii; f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris; g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat; h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege. Totusi conform art.56 al.1 pct.a se specifica ca se poate cere nulitatea. 203. SB pf detine la SC OLIMP SRL 100 parti soc a cate 10 lei fiecare, parti soc asupra carora a constit o garantie reala mobiliara pt a obt un impr de la banca impr necesar construirii unei case de vacanta. Banca creditoare, vazand ca debitoarea nu restituie impr, a trecut la executarea garantiei constit asupra partilor soc posedate de deb la SC OLIMP SRL.In acest sens............ Banca cred poate sa devina asociat al SC OLIMP SRL prin executarea obiectului de garantie, resp prin preluarea fortata a partilorsoc detinute de deb sau?Motivati solutia ART. 66 Legea 31/1990 (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. 20 SC MICA SRL a fost nmatriculat n registrul comerului fr ca administratorul desemnat prin actul constitutiv s fi depus specimenul de semntur. Totodat, la dosar nu a fost depus dovada sediului social. Exist posibilitatea acoperirii acestor lipsuri chiar i dup nmatricularea societii? In cazul in care s-au constat neregularitati dupa inmatriculare, societatea are obligatia ca in termen de 8 zile sa rezolve problemele aparute.(art.48 al.1,L.31/1990)

Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. Daca se depune dovada sediului social si specimenele de semnatura, nulitatea nu va fi declarata 39. SC AC SRL s-a constituit prin asocierea numiilor M.L., F.S. i A.L., avnd un capital social de 60.000 lei divizat n 60 pri sociale n valoare de 100 lei fiecare. Dup trei luni de la nmatricularea societii n registrul comerului asociatul A.L. decedeaz, avnd ca motenitori soia supravieuitoare i un copil minor. La prima edin a adunrii generale a asociailor a participat n locul asociatului decedat soia supravieuitoare n nume propriu i n calitate de reprezentant al copilului minor, exprimndu- i votul cu privire la majorarea capitalului social. Soia supravieuitoare are drept de vot n adunarea general a asociailor n nume propriu i ca reprezentant a minorului asociatului decedat? Motivai soluia. Da, sotia are drept de vot in nume propriu si ca reprezentant al copilului in conditiile in care prin actul contitutiv al societatii nu se specifica altfel. (adica nu se prevad conditiile alin 2 al art. 202,transmiterea ctre persoane din afara societii este permis numai dac a fost aprobat de asociai reprezentnd cel puin trei ptrimi din capitalul social). (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. (2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. (3) In actul constitutiv se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari. ART. 125 Legea 31/1990 Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. (2) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. 69 SC BM SRL s-a constituit cu doi asociati, respectiv SL si VN,cu participare egal la capitalul social, fiecare detinnd un procent de 50% din totalul prtilor sociale. Asociatul SL cesioneaz n total itate prtile sociale celuilalt asociat, ncheindu-se contractul de cesiune de prti sociale fr ca operatiunea de cesiune s fie nregistrat n registrul comertului. Contractul de cesiune de prti sociale este opozabil si fat de tertele persoane sau produce efecte numai ntre asociati? L 26/190-art. 5 (1) Inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune astfel. (2) Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia 190. SC HERMINA SA cu sediul in Buc a fost constit cu 5 actionari, A B C D E acesta din urma fiind desemnat administrator prin hot adun gen extraordinare din data de 31.05.2007 La data de 20.12.2006, admin E a publicat in MO si in ziarul Monitorul de Arad convocarea adun gen extraord a action pt data de 17.01.2008, cu urmat ordine de zi -infiintarea unei sucursale a soc in Mun Arad -aprob demararii negocierilor pt instrainarea unor bunuri din patrim soc, in ved dob res fin necesare dezv act mum Arad -numirea unui al doilea admin Actionarul A, absent de la lucrarile adun gen, a formulat actiune in anulare impotriva hot adoptate, prin care sau aprobat toate pctele de pe ord de zi Exista motive de anulare a hot adoptate de adun gen extraord? ART. 117 Legea 31/1990 (1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 191. SC IL SA a fost oblig prin hot jud sa plateasca SC MN SRL suma de 1000 lei, cu titlu de penalitati pt neexecutarea la termen a oblig contractuale, respectiv de predare la termen a unor lucrari .SC IL SA in calit de debitoare a achitat in integralitate suma la care a fost obligata, in achimb creditoarea, in urma unei expertize efectuate, a considerat ca debitul este mai mare ca urmare a actualizarii creantei in functie de rata inflatiei. In urma refuzului de plata SC MN SRL a form cerere de deschidere a proced insolventei impotriva SC IL SA Creanta stab pe baza expertizei efectuate este o creanta certa, lichida si exigibila? ART. 3 Legea 85/2006 prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; Creana stabilit prin intermediul expertizei nu are caracter cert, lichid i exigibil. 37. SC M SA i SC VL SA, prin reprezentanii legali, au ncheiat un protocol prin c are au hotrt dizolvarea prin absorbie a SC VL SA i transmiterea cu titlu universal a patrimoniului societii SC VL SA ctre SC M SA. Protocolul ncheiat ntre cele dou societi este suficient pentru realizarea transmisiunii cu titlu universal a patrimoniului SC VL SA ctre SC M SA? Dizolvarea are ca efect lichidarea societatii, iar protocolul nu este suficient in cazul de fata. ransmiterea universala a patrimoniului societatii VL are loc in cazul fuziunii dintre cele doua societati. Pentru fuziunea a doua societati este necesara intocmirea de catre administratori a unui proiect de fuziune care se intocmeste pe baza hotararii AGA a celor doua societati. (art.240,L31/1990) (1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. (2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul art. 113 lit. h), este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115. (3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita. ART. 242 Legea 31/1990 (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau. (2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h), asupra fuziunii/divizarii. ART. 249^1 Legea 31/1990 In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c), d) si e), art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1) lit. b) si f), art. 245 si art. 250 alin. (1) lit. b). 44. SC MN SRL, n calitate de debitoare, a solicitat respingerea cererii introductive de faliment formulat de creditoarea SC FG SA, artnd c n ultimele dou luni nu a mai efectuat plti ctre creditori deoarece el nsusi are de ncasat mai multe creante de la debitorii proprii. Totodat, debitoarea a motivat cererea de respingere a actiunii artnd c n patrimoniul propriu exist mai multe bunuri mobile si imobile pe care creditorii le pot urmri silit, potrivit dreptului comun, pentru a-si ndestula creantele. Cererea formulat de debitoare de respingere a actiunii creditorilor este ntemeiat? Nu , intampinarea debitoarei nu este justificata, neavand relevanta faptul ca are mai multe bunuri in patrimoniu, ci important pentru deschiderea procedurii este ca debitorul sa fie in stare de insolventa din cauza incetarii platilor fata de creditori timp de cel putin 30 de zile. In cazul de fata, debitorul este in situatia de insolventa, in sensul ca el este in incapacitate temporara de a face plati, in urma neincasarii la randul lui a unor creante. respectiv prin sechestrarea bunurilor sale mobile, creditorul va putea sa-si recupereze prejudiciul. Astfel, cererea de declansare a proceduriilor de faliment conf prevederilor Legii 85/2006, va fi respinsa de judecatorul sindic deoarece creditorul nu se afla in insolvabilitate conform legii. Cererea formulata de debitor este intemeiata. .Hotararile jud. Sindic nu pot fi suspendate de instanta de recus. Sunt exceptate de la interdictia suspendarii: hotararile privind respingerea contestatiei debitorului, pronuntata in conditiile art. 77; hotararea de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante, facute in temeiul art. 107.

RC : Cererea este intemeiata. Chiar daca are de incasat este in stare de incetare de plati. - de revazut si legea 300. 159. Societatea comercial Moni SA avea la constituire un capital social de 90.000 lei. La data de 15 martie 2007, AGA extraordinar decide reducerea capitalului social la 20.000 lei. Peste o lun, la data de 15 aprilie, AGA extraordinar decide transformarea societii n SRL. Este legal decizia de transformare sau trebuia s se dizolve de la data de 15 martie 2007? Motivai soluia aleas. "Art. 228. - Societatea pe actiuni se dizolva: a) in cazul si in conditiile prevazute la art. 15324; b) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3)." Decizia de transformare este legala, deoarece s-a luat in termen de 9 luni, iar capitalul social existent corespunde formei de societate SRL 183. SC MV SA se afla in proced insolventei, potriv L 85/2006Trei dintre actionarii societatii sunt urmariti penal pt savirsirea infractiunii de bancruta frauduloasa, fapta prev si pedepsita cf art.143 alin 2 din L 85/2006 Procedura insolventei, deschisa potriv L 85/2006 se suspenda cf art 19 alin 2 Cod proced penala pana la solutionarea actiunii penale pornite impotriva celor trei actionari? ART. 36 Legea 85/2006 De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. ART. 148 Legea 85/2006 Infractiunile prevazute la art. 143-147 se judeca in prima instanta de tribunal, cu celeritate. Art. 19 alin. 2 C.proc.pen.: judecata n faa instanei civile se suspend pn la rezolvarea definitiv a cauzei penale. 78. SC OM SRL a ncheiat un contract de mprumut bancar garantnd creditul cu mrfurile aflate n magazinul situat chiar la sediul societii. Ulterior perfectrii contractului de mprumut (credit) i al contractului de garanie real mobiliar, mrfurile au fost vndute urmnd ca preul s fie ncasat n termen de 30 de zile de la predare. Este valabil contractul de vnzare-cumprare privind mrfuri care fac obiectul unei garanii reale mobiliare (gaj)? In cazul in care obiectul garantiei reale mobiliare este inlocuit cu un alt obiect, acesta din urma este considerat produsul primului si va constitui obiectul garantiei respective. Creanta de incasare a clientilor in termen de 30 de zile va fi considerat ca si garantie pentru nerambursarea imrumutului bancar. Contractul de vanzare-cumparare este valabil 38 SC VL este o societate pe aciuni cu un capital social de 90.000 lei divizat n 9.000 aciuni a cte 1 00 lei fiecare, atribuite celor cinci acionari n mod egal. n decurs de 3 ani de la constituirea societii activitatea acesteia a fost profitabil, achiziionnd trei terenuri, dou cldiri i aparatur de birou, astfel nct adunarea general extraordinar a hotrt majorarea capitalului social prin emisiune de noi aciuni cu prim de emisiune, valoarea unei aciuni devenind 1.000 lei. Totodat, acionarii au hotrt ca achitarea aciunilor emise cu prim s se fac n proporie de 30% n momentul subscrierii i diferena n termen de 3 ani. Este legal hotrrea de majorare a capitalului social n condiiile stabilite de acionari? Legea prevede intr-adevar ca actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in M. O. al Romaniei, a hotararii adunarii generale. Insa daca emisiunea de actiuni noi in vederea maririi capitalului social presupune existenta unor prime de emisiune, valoarea primelor va trebui integral achitata la data subscririi. Ca urmare, hotararea actionarilor in acest sens nu este valabila. (art.220,alin.1 si 3,L31/1990) 64. SC X SRL este supus procedurii falimentului si are cinci creditori, din care unul Y si-a asigurat creanta printr-un gaj asupra a dou automobile din patrimoniul debitorului. n urma scoaterii la vnzare a automobilelor s-a obtinut suma de 100.000 lei, insuficient pentru acoperirea integral a creantei creditorului Y, creant de 300.000 lei. Cum si va recupera diferenta de creant creditorul care a beneficiat de o garantie real imobiliar (gaj)? Creditorii care beneficiaza de garantii reale vor fi satisfacuti din sumele de bani obtinute din vanzarea bunurilor afectate de garantii.

Daca din sumele obtinute din vanzare nu pot fi acoperite creantele garantate, pentru diferenta de incasat, creditorii vor deveni creditori chirografari. => Creditorul y intra pentru restul de 200 milioane, in concurs cu ceilalti 4 creditori, ale caror creante nu au fost garantate printr-o garantie speciala si isi va recupera suma in ordinea de preferinta stabilita de lege. 29. SC LIR SRL are trei asociai, respectiv L.M., N.M. i V.P., fiecare participnd la capita lul social cu un aport n numerar de cte 2.000 lei,adic un procent din capitalul social de 33% fiecare.n clauza referitoare la modul de participare la profit i pierderi, asociaii au prevzut ca asociatul L.M. s participe n proporie de 20%, iar ceilali doi, respectiv N.M. i V.P., cu un procent de cte 40% fiecar e. Este legal clauza nserat n actul constitutiv privind modul de participare a asociailor la profitul i pierderile societii? Motivai rspunsul. Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. C.civ.este nul contractul prin care un asociat isi stipuleaz totalitatea ctigurilor.Asemenea, nul este convenia prin care s-a stipulat ca unul sau mai muli asociai sa fie scutii de a participa la pierdere. Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. (2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 33. SC MILAV SRL i SC ANVEL SRL au hotrt s fuzioneze prin absorbia SC ANVEL SRL de ctre SC MILAV SRL. SC MILAV SRL are cinci asociai, cu un capital social de 50.000.000 lei, divizat n 500 pri sociale a cte 100.000 lei fiecare. SC ANVEL SRL are doi asociai, respectiv SC MILAV SRL i L.M. (persoan fizic). Capitalul social al SC ANVEL SRL este de 2.000.000 lei, divizat n 20 pri sociale a cte 100.000 lei fiecare, mprite n mod egal ntre cei doi asociai. SC ANVEL SRL a nregistrat n ultimii doi ani pierderi n aa fel nct n conturile societii nu a mai existat nici mcar capitalul social. Pentru a salva societatea ANVEL SRL, SC MILAV SRL a hotrt absorbia acesteia cu toate datoriile pe care le avea. n situaia de fapt se mai reine c SC ANVEL SRL concesionase un teren n scopul construirii unei fabrici i ncheiase un contract de asociere n participaiune cu numiii M.N. i L.A., contract n care nu i-a executat obligaia de aportare a sumei de 200.000.000 lei pentru achiziionarea unor mrfuri. Adunarea general extraordinar a asociailor fiecrei societi a hotrt fuziunea prin absorbie, s-a ntocmit bilanul de fuziune la fiecare societate avnd aceeai dat i s-a ntocmit proiectul de fuziune care a fost depus la registrul comerului pentru a fi avizat de judectorul delegat i a fi publicat n Monitorul Oficial. Dat fiind c societile care fuzioneaz nu-i nceteaz activitatea dup depunerea proiectului de fuziune la registrul comerului, SC MILAV SRL hotrte majorarea capitalului social cu un utilaj procurat din strintate, pentru care beneficia de faciliti fiscale (vamale). Identificai problemele de drept privitoare la posibilitatea legal a fuziunii Conform art. 69 din Legea soc. com., la constatarea micsorarii activului net al societatii, capitalul social va trebui reintregit sau redus. Avand in vedere art. 222 si 223 ale Lg. Soc. Com, faptul ca societatea are un activ net sub plafonul minim al capitalului social astfel ca societatea se dizolva de drept daca nu isi majoreaza capitalul la nivelul minim prevazut de lg. Soc. Com. RC : Art.237 (d) conf.caruia o societate nu are cum sa existe fara capital social, se solicita dizolvarea * se poate face absorbtia dar mai intai dizolvarea art. 207 (b), art 238 (1) pct. b si (4) (art. 237-(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care: a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta; d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii;si art. 207-(1) Capitalul social poate fi redus prin:b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a

partilor sociale;si art. 238-(1) Fuziunea este operatiunea prin care: b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate,(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin. (1) ori (2), poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. 14. SC MIX SA este o societate pe aciuni care s-a constituit prin subscripie public pe o durat de 10 ani, prevzndu-se n actul constitutive c fondatorii vor ncasa timp de 5 ani de la constituirea societii un procent de 6% din profitul net al societii. ntruct societatea nu a realizat profit n primii doi ani, acionarii au hotrt dizolvarea societii. Fondatorii crora li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvrii hotrte de acionari? (1) Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica. (2) Cota prevazuta la alin. (1) nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii. (3) In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial. (4) De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv. ART. 33 Legea 31/1990 In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor. ART. 34 Legea 31/1990 Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata. 4. SC MIXAM SRL este o societate cu rspundere limitat format din trei asociai, respectiv dou persoane fizice i o persoan juridic. Asociaii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv s aduc la capitalul social munca pe care o vor desfura n societate, respective activitate de marketing/publicitate, n vederea atragerii unei clientele stabile a societii, n valoare de 100.000 lei. Pe de alt parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice const n aciunile pe care aceasta le deine deja la societatea comercial FN SA. Totodat, cei trei asociai au vrsat ca aport la capitalul social suma de 5.000 lei. Verificnd coninutul actului constitutiv i probele depuse la dosar, instana de judecat a constatat c exist neregulariti n privina constituirii capitalului social al societii. Artai care sunt neregularitile sesizate de instana de judecat cu privire la capitalul social i la felurile aporturilor asociailor. Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84. Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi. Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi asociati persoane fizice 5 Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati ? La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata. La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;

b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati; c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. 43. S.M. i S.E., soi, au hotrt s constituie o societate comercial SRL n care s aduc la capitalul social un imobil, respectiv apartamentul situat n imobilul din Str. Florilor nr. 10, apartament cumprat de cei doi soi n timpul cstoriei. n schimbul aportului la capitalul social al imobilului bun comun fiecare so a primit n mod egal pri sociale. Soii se pot asocia pentru a constitui o societate comercial? Este necesar imprirea bunurilor comune pentru a fi aduse la capitalul social? Faptul c imobilul a fost adus la capitalul social n schimbul cruia soii au primit pri sociale n procent de 50% fiecare nseamn o partajare convenional a bunurilor comune, operaiune interzis de legiuitor potrivit art. 30 alin. (2) din Codul familiei? n Legea nr. 31/1990 nu exist nicio limitare a persoanelor care se pot asocia, prin urmare i soii se pot asocia n mod liber ntr-o societate comercial. ART. 30 Codul familiei Bunurile dobindite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sint, de la data dobindirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita (Codul familiei, art. 1,3,16,17,22, art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 29,31-36,39). n msura n care ambii soi i-au exprimat consimmntul n mod valabil pentru transmiterea bunului cu titlu de proprietate societii comerciale convenia este perfect valabil. Totui, transmiterea bunului ctre societate nu reprezint o convenie de partajare a acetuia ci este ntrinarea acestuia, echivalent cu o vnzare-cumprare. 102. Societatea comercial Mobilrom SA s-a constituit cu 10 acionari i un capital social de 50 milioane lei, divizat n 500 aciuni la purttor a cte 100.000 lei fiecare. S-a constatat c termenul de plat pentru 10 aciuni s-a mplinit fr ca aciunile s fie pltite n ntregime. Deoarece aciunile sunt la purttor, se pune ntrebarea cum se va determina cine sunt cei ce trebuie urmrii la plat? Motivai soluia aleas L31/1990,Art. 92 (2)Aciunile nepltite n ntregime sunt ntotdeauna nominative. 28. Societatea n comandit simpl MN i FL a fost obligat, prin hotrre judectoreasc, s plteasc altei societi de antrepriz de lucrriconstrucii suma de 400.000 lei pentru efectuarea mai multor lucrri de consolidare a cldirii n care se afl sediul societii debitoare. mpotriva societii debitoare s-a ncercat executarea silit, dar s-a constatat c aceasta nu are bunuri cu care s achite datoria, motiv pentru care societatea creditoare s-a adresat asociailor comanditai L.F. i V.M. Acetia au refuzat achitarea datoriei motivnd c hotrrea judectoreasc este pronunat mpotriva societii i, ca atare, nu le este opozabil. Aprrile asociailor comanditai sunt ntemeiate? Motivai soluia. L31/1990,Art. 85,alin (1)si(2)Daca asociatii comaditati MNsi FL au avut o procura speciala pentru operatiuni determinate semnate de reprezentantii societatii, acestia devin raspunzatori fata de terti nelimitat si solidar pentru toate obligatiile. RC : Apararile nu sunt intemeiate, pentru ca asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele pe care o reprezinta hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat. 194. Soc in nume colectiv IACOB SNC a incheiat cu soc com LFC SRL un contr de reparatii si intretinere a utilajului de prajit boabe de cafea. Term de achitare a pretului serviciilor prestate a fost prevazut pt data de 20.02.2007.Vazand ca soc benef a servIACOB SNC nu a achitat la termen fact emisa de prestatoarea de serv SC LFC SrL ACEASTA DIN URMA S-A HOT SA PRETINDA ASOC ACESTEIA, NUMITII af SI FC suma datorata de soc in virtutea art 85 din L 31/90 Este corecta decizia soc LFC SRL de a pretinde de la asoc soc IACOB SNC suma datorata de aceasta? ART. 3 Legea 31/1990 (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. (2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati. (3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

83 Societatea comercial Carol SA a nceput s distribuie dividende acionarilor pentru anul 2004 ncepnd cu data de 4 martie 2005. Acionarul A.M., constatnd c nu-i primete dividendele, a acionat n judecat societatea comercial la data de 17 aprilie 2005. De la ce dat poate cere i dobnzi de ntrziere? Argumentai soluia aleas. Art.67-(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. Astfel, actionarul AM va putea cere dobanzi de intarziere incepand din data de 4 martie, data hotarata de AGA pentru distribuirea dividendelor. 215. . Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate: a) intr-o societate pe actiuni administrate in system dualist este obligatoriu sa existe administratori neexecutivi; b) societatea pe actiuni administrate in system dualist este supusa auditarii situatiilor financiare; c) intr-un system dualist de administrare este absolute necesar ca actionarii societatii sa detina actiuni preferentiale; d) dividendele trebuie platite la finalul fiecarui exercitiu financiar; e) creantele unui asociat actionar impotriva societatii sunt admise ca aport la majorarea capitalului social al unei societati pe actiuni ( SA) si al unei societati cu raspundere limitata (SRL); f) la momentul constituirii unei societati cu raspundere limitata toate aporturile trebuie sa fie varsate integral. ART. 138^1*) Legea 31/1990 (1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi. (2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143. ART. 153^1 Legea 31/1990 (5) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, directoratul este format din cel putin 3 membri. ART. 95 Legea 31/1990 (1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot Dividendele se pltesc potrivit art. 67 alin. 2. ART. 16 Legea 31/1990 (3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84. (4) Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social. (5) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi. ART. 215 Legea 31/1990 (1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi. (1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39. (2) Aporturi in creante nu sunt admise. ART. 9^1 Legea 31/1990 Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. ART. 160 (1) Situatiile financiare ale societatilor comerciale, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de catre auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege.

(1) Situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege. (1^1) Societatile pe actiuni care opteaza, in temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar. 216. Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare sunt false: a) la constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie integrala si simultana sunt admise numai aporturi in natura; b) aporturile in creante trebuie varsate in totalitate; c) in momentul constituirii trebuie varsate cel putin 30% dintre aporturi; d) inregistrarea in registrul comertului a vanzarii unui fond de comert este obligatory, fiind o modalitate prin care se asigura opozabilitatea contractului de vanzare- cumparare fata de terti; e) in codul commercial exista norme juridice aplicabile raporturilor civile; f) fondul de copmert cuprinde: bunuri mobile, imobile, corporale si incorporale. ART. 9 (1) Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. (2) In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenta de capital social subscris va fi varsata: a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii; b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii. ART. 84 (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse. (2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor. d) DA e) NU f) DA 54. Stabiliti valoarea de adevr a urmtoarei afirmatii: Deschiderea procedurii insolventei are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare constnd n dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile (averea) si de a dispune de ele: a) adevrat; b) fals. L85/2006,Art. 47. - (1) Deschiderea procedurii ridic debitorului dreptul de administrare - constnd n dreptul de ai conduce activitatea, de a-i administra bunurile din avere i de a dispune de acestea -, dac acesta nu i-a declarat, n condiiile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, dup caz, art. 33 alin. (6), intenia de reorganizare. Afirmatia este partial adevarata. 18 Stabilii valoarea de adevr a urmtoarei afirmaii: Filiala reprezint sediul secundar al societii comerciale mam. Motivati: a) adevrat; b) fals. L31/1990/Art. 42,Art.43(4)- Sediile secundare sunt dezmembraminte fara personalitate juridica si patrimoniu ale societatilor comerciale. In schimb filialele au personalitate juridica cu patrimoniu propriu. Ambele sunt insa constituite pentru nevoile specifice comertului. Societatea mama isi exercita actiunea prin dreptul la vot la filiale si prin ordine directe in cazul sediilor secundare. Raspuns : fals 204. Stab val de adevar a urmat afirm:Creditorii personali ai unui actionar pot obt instit unui sechestru asigurator asupra actiunilor pe care le detine la o soc com si apoi le pot valorifica prin scoaterea lor la vanz pt indestularea creantelor a)adev b)fals ART. 66 Legea 31/1990 (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. Adevrat

168. Subscriind 10 obligaiuni n valoare de 7.500 lei fiecare, ce sum va trebui s verse de la nceput A.M., subscriitorul? Motivai soluia aleas. Art. 170 (2)Valoarea obligaiunilor subscrise trebuie s fie integral vrsat. Va subscrie 750.000 lei, valoarea obligatiunilor va trebui integral varsata. 6. Trei persoane fizice, n calitate de fondatori, au hotrt constituirea unei societi pe aciuni prin subscripie public, ntocmind prospectul de emisiune n care s-a menionat capitalul social, numrul de aciuni, valoarea nominal a unei aciuni i data nchiderii subscripiei. Numitul V.R. a subscris un numr de 100 aciuni depunnd la CEC valoarea aciunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificnd coninutul prospectului de emisiune, a solicitat instanei de judecat constatarea nulitii acestuia ntruct nu cuprinde meniunea privind participarea la beneficii (pierderi) a acionarilor, meniune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat. Aciunea n constatarea nulitii prospectului de emisiune ntocmit de fondatori este ntemeiat? Argumentai soluia. In cazul in care prospectele de emisune nu cuprind toate mentiunile din actul constitutiv, acestea sunt nule. (art.18 al.4 din Legea 31/1990 ;Prospectele de emisiune care nu cuprind toate meniunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceast nulitate, dac a luat parte la adunarea constitutiv sau dac a exercitat drepturile i ndatoririle de acionar.) In concluzie, decizia este corecta. 94. Tribunalul a respins ca nefondata cererea reclamantului, asoc la o soc cu rasp limitata aflata in lichidare de a numi un alt lichidator , pe motiv ca actualul lichidator nu a intrunit unanimitatea voturilor asoc.Reclamantul a consid nelegala numirea lichidatorului, desi el intrunise cvorumul cerut de din nr asoc, impus de actul constit, sustinand la L 31/90 prevede ca numirea lichidatorilor la soc cu rasp lim se poate face numai cu votul tuturor asoc, fapt ce nu s-a realizat Solutia de resp a cererii este corecta?Motivati rasp Art. 262. (1)Numirea lichidatorilor n societile n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat va fi fcut de toi asociaii, dac n contractul de societate nu se prevede altfel. (2) Dac nu se va putea ntruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi fcut de instan, la cererea oricrui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociailor i administratorilor. (3) mpotriva sentinei se poate declara numai recurs de ctre asociai sau administratori, n termen de 15 zile de la pronunare. Cererea a fost respinsa deoarece numirea lichidatorilor n societile cu rspundere limitat va fi fcut de toi asociaii, dac n contractul de societate nu se prevede altfel, insa in actul constitutiv al societatii s -a prevazut un cvorum de din numarul asociatilor. 197.TV asoc al soc in nume colectiv FLUOR SNC s-a obligat fata de soc sa aduca la cap soc o creanta in suma de 20.000 lei pe care o are de incasat de la deb sau, numitul FC Creanta asoc sra garantata cu o garantie reala asupra auto prop deb FC La scadenta deb a ref sa achite dat fata de soc com (cesionara), motivand ca are relatii contractuale cu numitul TV si nicidecum cu soc la care acesta este asoc. Refuzul deb de a face plata datoriei catre soc cesionara este intemeiat?Motivati rasp ART. 84 Legea 31/1990 (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse. (2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor. 140 Un actionar pers juridical este reprezentat n cadrul AGA de organele sale de conducere, n spe de vicepreedintele consiliului de administraie. n procesul-verbal al AGA s-a menionat poziia unui acionar, A.M., care consider nelegal participarea vicepreedintelui consiliului de administraie, att timp ct nu-i prezint procura special care s-l mputerniceasc s participe, n numele acionarului persoan juridic, la AGA. Este temeinic susinerea lui A.M.? Motivai soluia aleas. Art. 125 (2)Acionarii care nu au capacitatea legal, precum i persoanele juridice pot fi reprezentai prin reprezentanii lor legali, care, la rndul lor, pot da procur special altor acionari. Nu este temeinica, intrucat persoanele juridice sunt reprezentate in AGA de reprezentantii legali (presedinte, vicepresedinte etc) care nu trebuie sa aiba procura speciala daca face dovada calitatii de reprezentant legal.

199. Un asoc al soc in nume colectiv ALIOR SNC a adus la cap soc o creanta pe care o are de incasat de la deb sau , numitul XZ.La scadenta deb a refuzat plata catre asoc sau a sumei prev in titlul creantei, a dob legale af si a despagubirii pt prejud ce i s-a cauzat Prejud consta in imposib participarii la licitatia pt achiz unui utilaj necesar fabr produselor de panif si pierderea posib de a fabrica si comercializa paine Actionat in inst, asoc a solicitat respingerea actiunii deoarece, potriv art 1088 din Codul civil, soc cred nu poate pretinde un cumul intre dobinzi si despagubiri, deoarece............ Motivele de respingere a actiunii aratate de asoc debitor sunt intemeiate?Motivati rasp ART. 1088 C.civ. La obligaiile care au de obiect o suma oarecare, daunele -interese pentru neexecutare nu pot cuprinde dect dobanda legal, afar de regulile speciale n materie de comer, de fidejusiune i societate. 202. Un teren aflat in patrim unei soc com, a fost restit fostului prop, in baza L 18/1991.Acesta revendica calit de actionarla soc resp, solicitand instantei de judecata oblig soc com la plata divid cuv ca urmare a faptului ca soc s-a folosit de terenul in cauza obt in anul 2006 un profit substantial Este indreptatit prop terenului al carui drept a fost reconstit potriv L 18/1991 republ, sa obt divid de la soc?Motivati rasp (1) Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decat cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin, la cerere, actionari la societatile comerciale infiintate, in baza Legii nr. 15/1990, din actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. 214. X doreste sa infiinteze o societate cu raspundere limitata in care sa fie asociat unic. Fiind proprietarul unui teren, X s-a hotarat sa foloseasca acest teren pentru constituirea societatii. Daca v-ar solicita pentru a-I da un raspuns, care dintre varianta ( variantele) urmatoare considerati ca este ( sunt) legala ( legale)? a) X va trebui sa incheie cu societatea un contract de vanzare- cumparare; b) X nu poate transmite terenul societatii pentru ca va exista mereu o confuzie de patrimoniu; c) aducerea la capitalul social al societatii a unui teren nu este suficienta pentru constituirea si inmatricularea societatii; d) daca terenul are o valoare mai mare de 200 lei, atunci este sufficient ca societatea sa se poata constitui. ART. 16 Legea 31/1990 (1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. ART. 65 Legea 31/1990 (1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.