Sunteți pe pagina 1din 13

DEALURILE DE VEST 1. Prezentare geografic de ansamblu Numite i Dealurile Banatului i Crianei, formeaz o treapt e relief interme iar ar i!

"ontinu #ntre Carpaii $""i entali i nor ul "elor $rientali i C%mpia e Ve!t& Ele reprezint o re'iune e ealuri piemontane (oa!e, "u pei!a( "olinar ominant a'ri"ol, !upu! influenelor "limatului o"eani" i, parial, ale "elui me iteranean, "u peti"e e p uri e ")er"inee, "u lu)i!oluri al*e +lu)o!oluri, p!eu o'leizate, !oluri *rune eumezo*azi"e +eutri"am*o!oluri,, *rune - lu)i"e +lu)o!oluri, i un 'ra ri i"at e populare& Con iiile te"toni"e in zona Dealurilor e Ve!t au u! la o anumit interferen munte - "%mpie, "eea "e fa"e "a limitele ealurilor !pre munte i, mai ale!, !pre "%mpie, ! fie uneori 'reu e pre"izat& .%ia e ealuri are o lime "e )ariaz #ntre / i 01 2m i prezint #ntreruperi #n reptul 3unilor 4aran ului i 3unilor Lo")ei& Altitu inea lor me ie e!t e 511 m, o!"il%n #ntre 611 i /11 m la "onta"tul "u muntele i #ntre 7/1 i 8/1 m la tre"erea !pre "%mpie& Relieful "olinar e!te rezultatul unui pro"e! e eroziune e!furat a!upra unui piemont e a"umulare "on!truit #n plio"enul !uperior la poalele munilor, "a urmare a mi"rilor e ri i"are in muni i re!pe"ti) e !"ufun are in ariile e !u*!i en ale Depre!iunii 9anoni"e& 3i"rile r:o ani"e intre a"ian i romanian au #n":eiat umplerea 'ra*enelor i au impul!ionat formarea unei "%mpii litoral - piemontane i ulterior, #n romanian, !uprapunerea unor piemonturi e a"umulare& Ri i"rile )ala:e +!f%ritul romanianului - #n"eputul "uaternarului, au !timulat a"iunea reelei :i ro'rafi"e "are e(a !;a in!talat +e)i ent, "u !en!ul e "ur'ere e la e!t !pre )e!t,, #n "on iii e "limat me iteranean, a!tfel " !uprafaa iniial a piemontului, !upu! eroziunii laterale i retra'erii )er!anilor, a fo!t i!tru! i re u! la !ta iul e peneplen, ar pe "are !;au mai p!trat #n" re!turi in piemontul iniial& A"e!tea !;au petre"ut #n prima parte a "uaternarului& <n partea a oua a "uaternarului +#n timpul formrii tera!elor,, reeaua :i ro'rafi" !;a a %n"it i !u* ni)elul a"e!tei peneplene, tran!form%n zona #ntr;un relief eluro! + ealuri lar' *om*ate !au "u a!pe"t e po uri, "u !au fr re!turi ale piemontului romanian,& Vile !unt lar'i i "uprin , e o*i"ei, 6 ni)ele e tera! +"ea mai #nalt - e =1 881 m,& La "onta"tul "u "%mpia, tera!ele 8 i 7 !e pier in!e!iza*il #n !uprafaa a"e!teia& <n pro"e!ul e mo elare au fo!t !"oa!e #n e)i en, pe alo"uri, formaiuni mai rezi!tente mio"ene i permian - mezozoi"e +"al"are, 're!ii, i!turi "ri!taline i ":iar ro"i ma'mati"e, "are !e #n!"riu #n relief "a martori e eroziune +3'ura imleului, 3'ura C:ilioarei, Culmea Co rului, 3'ura .oru - in "al"are mezozoi"e #n Depre!iunea Beiuului, "ulmea erupti) 9lea in Depre!iunea 4aran ului et",& >ra ul a""entuat e umanizare + e!p urire inten! i e?tin ere mare mai ale! a punilor, i prezena unui !u*!trat litolo'i" fria*il +mola! plio"en@ ar'ile, ni!ipuri, pietriuri uor "imentate, au fa)orizat e"lanarea pro"e!elor e )er!ant +alune"ri,

eroziune #n !uprafa, torenialitate, ar mult mai !la*e e"%t #n alte re'iuni eluroa!e in ara noa!tr +Su*"arpaii Cur*urii, 9o iul B%rla ului et",& Aflat !u* influena ominant a ma!elor e aer e ori'ine o"eani", re'iunea are un "limat temperat - "ontinental mo erat, "u ierni relati) *l%n e, )eri mai r"oroa!e i pre"ipitaii mai *o'ate e"%t #n re'iunile eluroa!e e la !u i e!t e Carpai& Temperaturile me ii anuale !unt "uprin!e #ntre A i = oC #n !e"torul Baia 3are Sil)ania, =&&&81oC #n !e"torul Criurilor i 81&&&88oC - #n "el *nean& Temperatura me ie a lunii ianuarie )ariaz #ntre - 0 i - 7,/ oC #n nor , ; 7&&&; 8,/oC #n "entru i ;1,/&&&; 1,0oC #n !u & Datele !"ot #n e)i en, pe e o parte, nota 'eneral a re'iunii e !" ere a temperaturii e la !u !pre nor iar, pe e alt parte, nota parti"ular e "re tere a temperaturii #n altitu ine, p%n la un ni)el me iu e 011 - 511 m, mai ale! #n Dealurile Banatului& <n "uloarele epre!ionare temperaturile !e menin la )alori !"zute atorit a"umulrii aerului re"e mai ale! #n re'im *ari" anti"i"lonal +Baia 3are - 7,5 oC, 4alu 7,8oC, Beiu - 8,8oC, Lu'o( - 8,1oC,& Luna iulie are )alori termi"e me ii e 8=&&&71oC& i #n "azul i!tri*uiei pre"ipitaiilor anuale !e "ontureaz 0 !e"toare i!tin"te@ Se"torul Depre!iunii Baia 3are - Dealurile C:ioarului, "u "antiti e =/1 8811 mmB Se"torul Criurilor, "u 6/1 - A/1 mmB Se"torul *nean, "u C11 - =11 mm& 9e!te tot, "antitatea ma?im !e #nre'i!treaz #n luna iunie +Baia 3are, 888 mm, imleul Sil)aniei, A8 mm, Ta , 880 mm, Ale , =C mm, Caran!e*e, =7 mm,& <n #ntrea'a re'iune apare un ma?im !e"un ar #n o"tom*rie& Cantitatea "ea mai mi" lunar !e #nre'i!treaz #n fe*ruarie, "u )alori e 61 mm #n nor , 0/ - 5/ mm #n "entru i 5/ - /1 mm #n !u & Numrul me iu e zile "u nin!oare e!te e 7/ - 01 pe an, zpa a menin%n u;!e pe !ol #ntre 61 - A1 zile #n nor i 51 - 61 zile #n !u & Apele e !uprafa !unt reprezentate printr;o reea *o'at e r%uri alo:tone +Some, Cra!na, Bar"u, Criuri, 3ure, Timi, 9o'ni, Cara et", "u o*%ria #n muni i "are au "ara"teri!ti"ile :i rolo'i"e ale zonei e alimentare& R%urile auto:tone, #n!, au un re'im :i rolo'i" "u !"ur'ere i e*ite ma?ime prim)ara i la #n"eputul )erii& Se o*!er) o "retere a !"ur'erii in timpul iernii i #n"eputul prim)erii, e la nor "tre !u , "a efe"t al influenelor me iteraneene& Dealurile e Ve!t au "uno!"ut in timpuri )e":i un inten! pro"e! e populare, "are a eterminat #n eprtarea )e'etaiei naturale, #n !"opul folo!irii terenurilor pentru a'ri"ultur& Drept urmare, ele !e #n"a reaz zonei fore!tiere, !u*zonei !te(arului, #n prezent e?i!t%n oar re!turi e p uri e 'orun, e p uri e !te(ar pe un"ulat i e "er i '%rni& E?i!t multe mrturii e!pre popularea Dealurilor e Ve!t #n" in !e"olele II i III &Cr& Dealurile e la !u e 3ure f"eau parte in Da"ia Superior +urme ale unor aezri a"o;romane !au ale unor "a!tre,, #n timp "e la nor e 3ure !;au '!it )e!ti'ii l!ate e a"ii li*eri& <n perioa a urmtoare, populaia proto - rom%n i rom%n a )ieuit "u eo!e*ire #n a e)ratele )etre rom%neti numite ri@ ara Co rului, ara Beiuului, ara 4aran ului&

Den!itatea populaiei #n Dealurile e Ve!t e!te mai mare +811 lo"D2m7, #n lo"alitile "u populaie o"upat #n in u!trie, ar !"a e p%n la 7/ - /1 lo"D2m 7 #n Dealurile Banatului& Unitatea i!pune e unele re!ur!e ale !u*!olului pre"um li'nitul, e?ploatat #n *azinul Cra!nei +Srma', C:ie( ,, #n "el al Bar"ului +Ip, Vrzari, Voi)ozi, Cuzap,, al Criului Repe e +Borozel, Ei iel,, petrolul +Supla"u e Bar"u,, *entonita +Valea C:ioarului,, Cal"arul +Bu"iumi - (u & 3aramure, Lalain - (u & Ara ,, ni!ipul "uaro!, *azaltul +Lu"are i Somo)ia - D;le Lipo)ei,& <n ez)oltarea in u!triei in Dealurile e Ve!t o "ontri*uie ma(or au a)ut re!ur!ele in !paiul montan )e"in, e e?emplu, #n "azul oraului Baia 3are, un e !e prelu"reaz minereurile neferoa!e e?ploatate #n 3unii >ut%i, I'ni, 3aramure i $a& <n !e"torul Va - Boro , pe !eama "al"arelor in 3unii 9 urea Craiului, fun"ioneaz "om*inatul e liani e la C:i!ta' +"omuna Atileu,& La 4alu e?i!t urmtoarele ramuri@ !i erur'ie, "on!tru"ii e maini, prelu"rarea "au"iu"ului, materiale e "on!tru"ii, prelu"rarea lemnului, te?til& La 9oiana Co rului are tra iie in u!tria !ti"lei, la Supla"u e Bar"u e!te o rafinrie et"& Terenurile ara*ile o"up p%n la 61 - C1 F in !uprafaa a'ri"ol& Se "ulti) mai ale! "ereale +#n 'eneral 'r%u i porum*, ar i orz, !e"ar i o)z,, la "are !e a au' plantele te:ni"e +in pentru fuior, !fe"l e za:r, rapi,, plante fura(ere +trifoi,& Creterea pomilor iu*itori e "l ur +"ire, "ai!, )iin, pier!i",, pre"um i )iti"ultura *enefi"iaz e "on iii i eale #n ealurile in apropierea "%mpiei& 9o 'oriile + ez)oltate mai mult #n "%mpie, ar i #n "a rul ealurilor, !unt@ >iarmata - Re"a, Buzia +(u & Timi,, po 'oria Ara ului, po 'oria $ra ea - Valea lui 3i:ai, la "are !e a au' )iile in re'iunile imleul Sil)aniei, Ar u , Viile Satu 3are et"& Li)ezi importante e mr i pr mai !unt, #n", #n Depre!iunea Baia 3are, la Ale i Lipo)a et"& 9e *aza punilor i f%neelor naturale relati) e?tin!e "a !uprafa, la "are !e a au' "ulturile e plante fura(ere, !e "re!" #n eo!e*i o)ine, ar i *o)ine i por"ine& .%neele, p urile i ":iar "ulturile a'ri"ole !u!in "reterea al*inelor, mai inten!i) #n Dealurile Lipo)ei, Depre!iunea 4aran ului i Dealurile Sil)aniei& <ntrea'a reea e "i rutiere i fero)iare are "ara"ter tran!)er!al, f"%n le'tura #ntre C%mpia e Ve!t i 9o iul Tran!il)aniei !au #ntre C%mpia e Ve!t i Carpa ii $""i entali& Turi!mul in Dealurile e Ve!t !e *azeaz pe importantele re!ur!e e ap termal i mineral "are au u!, #n primul "az, la apariia !taiunilor *alneo"limateri"e .eli? i 8 3ai +aproape e $ra ea,, Bo':i +Depr& imleului,, Tna i 3ar':ita, iar #n al oilea "az, la ez)oltarea !taiunilor 4uan - Bi, Tin"a, Lipo)a, Buzia& De a!emenea, Dealurile e Ve!t ofer lo"uri e atra"ie pentru turi!mul e Gee2 - en pentru lo"uitorii in marile orae in "a rul lor !au in unitile 'eo'rafi"e )e"ine@ Baia 3are, 4alu, $ra ea, Satu 3are, Ara , Timioara et"&

2. Uniti i subuniti geografice 3a(oritatea 'eo'rafilor eo!e*e!" 5 !u* i)iziuni ale Dealurilor e Ve!t, "u enumiri uHor iferite, #n! limitele !unt a"eleaHi& A"e!tea !unt@ Dealurile Hi Depre!iunea Baia 3are, Dealurile Sil)aniei, Dealurile CriHurilor Hi Dealurile Banatului& 8& Dealurile i Depresiunea Baia Mare - numite #n >eo'rafia Rom%niei )ol& 5 +E itura A"a emiei, Dealurile C:ioarului Hi Depre!iunea Baia 3are& 9rin urmare, !e eo!e*e!" ou trepte@ una epre!ionar +Depre!iunea Baia 3are, Hi una "olinar, !ituat la !u Hi !u ;e!t e prima Hi "are in"lu e@ Dealul 9ri!a"a, Dealurile B#r!ului, 3a!i)ul 9relu"a Hi Depre!iunea Copalni"ului& Depre!iunea Baia 3are o"up o !uprafaI e pe!te 6/1 2m7 Hi are forma unei p%lnii e!":i!e "tre Dealurile C:ioarului Hi Depre!iunea Copalni"ului Hi a""entuat #n'u!tat !pre nor ;)e!t, pe un e !e fa"e le'tura "u C%mpia SomeHului& 9rezint un relief "olinar Hi e "%mpie format prin mo elarea formaIiunilor neozoi"e, "are #m*ra" un fun ament "ri!talin !"ufun at& La partea !uperioar, #n eo!e*i #n "a rul treptei (oa!e, !e p!treaz #ntin!e "u)erturi "uaternare eta(ate& Se i!tin' trei trepte e relief@ glacisul piemontan ngust Seini Baia Mare Baia Sprie !u* flan"ul !u i" al 3unIilor I'niH - >ut#i, cmpia nalt de terase "e "ore!pun e interflu)iilor intre S!ar, LpuH, B%r!u Hi SomeH Hi cmpia joas +!u* 711 m, "u lun"i Hi tera!e, "e "ore!pun e ariei e "on)er'enI :i ro'rafi" BuHa' - ArieHu e C%mp& La a po!tul munIilor Hi !u* influenIa ma!elor e aer ume o"eani" in )e!t, epre!iunea are un "limat temperat "ontinental mo erat "u ierni relati) *l%n e +temperatura me ie a lunii ianuarie )ariaz #ntre ;8 Hi ;01C, Hi prim)eri Hi )eri "alme, "u temperaturi atenuate +me ia lunii iulie nu epHeHte 711C,& CantitIile me ii anuale e pre"ipitaIii )ariaz #ntre C11 Hi =11 mm& Numrul mare al zilelor fr #n':eI +861 - 8A1, Hi fre")enIa re u! a *rumelor timpurii Hi t%rzii Hi a in)er!iunilor e temperatur +e?"ept%n partea "ea mai (oa!, fa)orizeaz ez)oltarea "ulturii pomilor fru"tiferi& A"e!te "on iIii e "lim *l%n fa" po!i*il prezenIa la latitu inea e 5A1 a )iIei; e;)ie Hi a "a!tanului "ome!ti*il, e?"elent a aptat& Depre!iunea Baia 3are e!te o arie tipi" e "on)er'enI :i ro'rafi" renat e SomeH& At%t SomeHul "%t Hi LpuHul prezint )i lar'i "u al*ii mean rate, #n "are )iteza e !"ur'ere e!te re u!, iar a"umularea e alu)iuni pro u"e o #nlIare a patului al*iei& SomeHul, "u un e*it me iu e 8A1 m 0D! Hi LpuHul +8A m0D!, au un re'im :i rolo'i" "u ape mari e prim)ar Hi fre")ente )iituri #n timpul )erii, fapt "are anual pro)oa" re)r!ri +e?"ept%n LpuHul, al "rui "ur! inferior a fo!t #n i'uit,& <n)eliHul e !oluri e!te foarte )ariatB pre ominante !unt !olurile *rune lu)i"e +lu)o!oluri, Hi *rune ar'iloilu)iale +prelu)o!oluri,, fre")ent 'leizate, e un e ne"e!itatea unor lu"rri e ameliorare& <n lun"i !unt !oluri alu)iale +foarte *une pentru a'ri"ultur, Hi !oluri 'lei"e +'leio!oluri,& <n al"tuirea p urilor "are !e mai p!treaz #n areale in!ulare pre omin !te(arul pe un"ulat (Quercus robur), "are !e a!o"iaz lo"al "u ulmul, fra!inul, paltinul Hi "a!tanul "ome!ti*il (Castanea sativa)&

Dez)oltarea in u!triei #n muni"ipiul Baia 3are #n perioa a po!t*eli" Hi amploarea luat e a"ti)itatea minier in re'iunea montan #n)e"inat au 'enerat o inten! miH"are mi'ratorie na)eti!t, "el mai mare )olum e forI e mun" fiin !oli"itat e omeniul miniero;metalur'i"& ReIeaua e aHezri e!te "on!i!tent, fapt "e ate!t )e":imea Hi "on iIiile optime e lo"uire& Sunt /6 e !ate Hi / oraHe& A"ti)itatea in u!trial e *az in Depre!iunea Baia 3are e!te le'at e e?i!tenIa *o'atelor re!ur!e miniere, fore!tiere Hi e materiale e "on!tru"Iie in re'iunea montan #n)e"inat, prelu"rate "u pre" ere #n "entrele ur*ane Baia 3are Hi Baia Sprie, ar Hi #n unele aHezri rurale pre"um TuIii e Su!& Din !uprafaIa epre!iunii, CAF reprezint teren a'ri"ol, in "are pe!te /1F !unt eIinute e ara*il +"ereale, plante fura(ere, le'ume, in pentru fuior,& Cultura pomilor fru"tiferi eIine un lo" important +pe!te 0111 :a,, !pe"ia ominant fiin mrul& Benefi"iin e o *az fura(er natural "on!i!tent, "reHterea animalelor !e a au' pomi"ulturii pentru a efini profilul a'ri"ulturii in Depre!iunea Baia 3are& 3uni"ipiul Baia 3are e!te ampla!at #ntr;un lo" fa)ora*il pentru lo"uire, pe malurile S!arului, la poalele f%Hiei piemontane a I'niHului& Dez)oltarea !o"io;e"onomi" Hi e ilitar "ea mai !pe"ta"uloa! !;a realizat #n perioa a po!t*eli", prin in)e!tiIii ma!i)e #n omeniul minier Hi al metalur'iei neferoa!e& 9rin"ipalele unitIi in u!triale !unt@ 9:oeni? +metalur'ie neferoa!,, Romplum* +in u!tria plum*ului,, Romia +maHini;unelte,, Simate" +prelu"rri me"ani"e,, 3etamar +utila( minier,, #ntreprin eri e "onfe"Iii, tri"ota(e, pro u!e alimentare et"& <n anul 7117 #n Baia 3are triau 80C&=C6 lo"uitori& <ntre prin"ipalele o*ie"ti)e turi!ti"e ale oraHului !e numr 3uzeul Ju eIean 3aramureH, 3uzeul .lorilor e 3in, 3uzeul e Etno'rafie Hi Art 9opular& Baia Sprie !e afl pe malurile S!arului, A 2m amonte e Baia 3are, la poalele 3unIilor I'niH& $raHul #Hi "onfun e?i!tenIa "u ez)oltarea mineritului& Re)italizarea lo"alitIii #n perioa a po!t*eli" !e refle"t #n pro"e!ul e mo ernizare Hi #n "reHterea emo'rafi", a!tfel " #n 7117 !e #nre'i!trau 86&676 lo"uitori, fiin unul in puIinele oraHe ale Irii #n "are populaIia a #nre'i!trat o "reHtere numeri" #n inter)alul 8==7 - 7117& Ulmeni - e!te oraH in 7117, "%n numra C&86= lo"uitori, lo"alizat #n !u ; )e!tul epre!iunii, la intrarea SomeHului #n !paIiul a"e!teia& E"onomia a"e!tei lo"alitIi e!te profilat pe a'ri"ultur +"ereale, "artofi, in, "%nep, plante e nutreI, le'ume, pomi"ultur, Hi pe in u!trie mi" +topitorii e in Hi "%nep et"&,& TuIii - 3':eruH e!te oraH in 7117, lo"alizat #n )e"intatea )e!ti" a muni"ipiului Baia 3are& <n 7117 a)ea 6C88 lo"uitori& Ai"i !e afl aeroportul "are e!er)eHte Baia 3are& 9rofilul e"onomi" e!te at e e?ploatri miniere +!atele Ni!tru Hi BiIa,, pomi"ultur +meri, peri, pruni, pier!i"i, Hi )iti"ultur& Dealul 9ri!a"a e!te lo"alizat la !u ;)e!t e Depre!iunea Baia 3are, #n zona efileului epi'eneti" al SomeHului e la Bene!at - Ki"u Hi o"up o !uprafaI e numai 0C 2m7& Cu toate a"e!tea, reprezint o unitate eluroa! "u ma!i)itate pre'nant, fiin un :or!t "ri!talin tipi", net etaHat e unitIile in (ur, pe "are le omin prin altitu inea !a e 661 m #n Dealul 3are Hi 676 m #n Vf& 9ri!a"a& 3a!i)itatea a"e!tui "ompartiment e!te iminuat, pe latura e!ti", e a %n"irea afluenIilor Ia rei, uni"a )ale "e fa"iliteaz a""e!ul #n "o rii 9ri!a"i, element

ominant al pei!a(ului& 9uterni" #mp urit "u f'ete Hi 'orunete, 3a!i)ul 9ri!a"a i!pune e un )olum apre"ia*il e ma! lemnoa!, "are a!i'ur e?ploatarea unei "antitIi e "ir"a 6/11 m0 anual& Dealurile B%r!ului +C:ioarului, !e e!fHoar #ntre Dealul 9ri!a"a +la )e!t, Hi Dealul 9relu"a +#n e!t,& Sunt al"tuite in "al"are, 're!ii, marne, ni!ipuri e )%r!t paleo'en Hi mio"en, i!pu!e #n !trate "e #n"lin !pre nor & Ca urmare, !unt fre")ente "ue!tele, !uprafeIele !tru"turale, iar pe "al"are - unele forme "ar!ti"e& 9e "onta"tele petro'rafi"e eroziunea a "reat *azinetele epre!ionare .eri"ea Hi Ste(erea, #n "are !e afl aHezri mi"i& Baza e"onomi" a re'iunii o formeaz fon ul fun"iar #n !uprafaI e "ir"a 8C/ 2m7, "u o !tru"tur pre ominant !il)o - pa!toral, p urile, pHunile Hi f%neIele naturale eIin%n 7D0 in !uprafaIa total& 9 urile au fo!t !upu!e unor efriHri puterni"e +#n !e"olele 8A Hi 8=,, "u "on!e"inIe e)i ente #n a""entuarea preo"e!elor e eroziune Hi alune"are& 9Hunile Hi f%neIele +in"lu!i) "ulturile fura(ere, formeaz !uportul ramurii e *az a e"onomiei re'iunii - "reHterea animalelor& 9omi"ultura e!te "ea e;a oua ramur a'ri"ol Hi !e remar" prin "rearea Hi e?tin erea plantaIiilor e mr +Jonat:an, #n ma!i) Hi "u "ara"ter inten!i) #n arii "u tra iIie@ Lom"uta 3are, Remetea C:ioarului, Bu"iumi, Valea C:ioarului& Lom"uta 3are, oraH in anul 7110, e!te prin"ipalul "entru polarizator, lo"alizat #n nor , #n zona e ieHire a r%ului B%r!u in ealuri& <n 7117 numra CC8/ lo"uitori& Se remar" prin@ e?ploatri e "al"ar Hi e marmur, fa*ri"i e mo*il Hi ":ere!tea, pomi"ultur +meri, peri, pruni, pier!i"i,& 3a!i)ul 9relu"a e!te lo"alizat #ntre Dealurile B%r!ului la !u ;)e!t Hi Depre!iunea Copalni"ului !pre nor ;e!t Hi reprezint un :or!t "ri!talin "u peti"e e !e imentar +"al"are i 're!ii eo"ene,& <n relief !e remar" a*ruptul te"toni" in nor , o !uprafaI e eroziune la C11 - A11 m, e?:umat Hi efileul epi'eneti" al LpuHului #n "are apar mean re #n"tuHate +>r& 9o!ea,& Datorit inter)enIiei antropi"e "u !"opul e?tin erii omeniului a'ri"ol, :aina )e'etal a !uferit mo ifi"ri puterni"e& 9latoul #nalt, e?"ept%n e?tremitIile e !u ;e!t Hi nor ;e!t, e!te a!tzi pra"ti" e!p urit Hi utilizat #n "ea mai mare parte pentru "reHterea animalelor, a"ti)itate tra iIional "are efineHte fun"Iia e"onomi" a"tual a "elor C aHezri& Se a au' par"ele "u o)z, porum* Hi "artofi inter"alate "u pHunile Hi f%neIele naturale& Satele !unt ri!ipite, "u 'o!po riile i!pu!e fie pe o !in'ur linie, fie nere'ulat& Depre!iunea Copalni"ului, *ine #n"a rat e munIii )ul"ani"i #n nor Hi e 3a!i)ul 9relu"a !pre !u , apare "a o arie !u!pen at faI e Depre!iunea Baia 3are Hi Depre!iunea T%r'u LpuHB a fo!t *azin te"toni" p%n #n !armaIianB #n plio"en a fo!t realizat o !uprafaI e eroziune "are a fo!t a"operit e piemonturi, #n romanian "uaternar inferior& Relieful prezint interflu)ii lar'i aproape paralele, orientate NE - SV, la "ir"a 511 m altitu ine, !eparate e )i +Ca)ni", Bloa(a, BerinIa, "u 7 - 0 tera!e Hi lun"i e?tin!e& <n !u ;)e!t, r%ul Ca)ni" Hi;a format un eifleu epi'eneti", la tra)er!area "ri!talinului in 3a!i)ul 9relu"a +>r& 9o!ea,& .ormaIiunile "are apar pre ominant la zi !unt e )%r!t oli'o"en - mio"en, la "are !e a au', #n nor , panonian Hi ou in!ule )ul"ani"e& Ate!tarea o"umentar a in !e"olele MV Hi MVI a "elor 7/ e aHezri reprezint o o)a a "ontinuitIii Hi !ta*ilitIii elementului auto:ton, 'rupat #n !ate "u !tru"tur a unat, #n "ea mai mare parte fi?ate pe "ele trei )i prin"ipale& 9e m!ura ez)oltrii aHezrilor, )e":ile p uri e foioa!e Hi;au

re!tr%n! arealul la numai 8C F in !uprafaIa re'iunii, f"%n lo" f%neIelor Hi pHunilor +61 F in total,, pe !eama "rora !;a ez)oltat "reHterea animalelor +#n primul r%n *o)ine,, "a Hi li)ezilor& 2. Dealurile Silvaniei Se e!fHoar #ntre SomeH Hi Bar"u& 3unIii "ri!talini 3e!eH Hi 9lopiH le omin "u 811 - 011 m prin )er!anIi po)%rniIi, "onta"tul fiin #n lun'ul unor linii e fra"tur& .un amentul "ri!talin e!te reprezentat e un an!am*lu e mi"ro:or!turi, "e al"tuie!" un pra' #ntre Bazinul 9anoni" Hi Bazinul Tran!il)an +Ri i"area Limleu, "f& V& 3uti:a", 8==1,& 9e a"e!ta, ptura !e imentar e!te relati) !u*Iire, "eea "e a f"ut "a eroziunea ! e?:umeze m'uri Hi "ulmi "are au )er!anIi a*rupIi Hi *ine #mp uriIi& Eroziunea a pu! #n e)i enI ou tipuri e epre!iuni@ unele mi"i, la "onta"tul "u muntele Hi altele mari, pe "uloarele )ilor prin"ipale +Sla(, Cra!na, Bar"u,, !ituate e o*i"ei #n !patele unor efilee epi'eneti"e& <n a"e!t !paIiu !e #ntin eau o inioar p uri e foioa!e Hi poieni "u f%neIe& Lo"ul lor, pe "ea mai mare #ntin ere, a fo!t luat e "ulturi a'ri"ole "erealiere, e li)ezi Hi e po 'orii& A"e!t fapt a fo!t fa)orizat e "limatul mai *l%n +temperaturi me ii anuale e A&&&=1C !au ":iar pe!te =1C, Hi mai ume +pre"ipitaIii #ntre C11&&&A11 mmDan,, e !olurile relati) fertile, !"oa!e e !u* "o)orul !te(riHurilor Hi 'orunetelor& Colinele 3e!eHului Hi 9lopiHului +011 - 511 m, !unt formate in !e imentar mio;plio"en mono"linal, "on!er)at la "onta"tul "u 3unIii 3e!eH, re!pe"ti) 9lopiH& Sunt #n'u!te Hi !eparate e )i a %n"i, la ale "ror o*%rHii au fo!t !"ulptate *azinete epre!ionare #n "are !e afl aHezri& Depre!iunea Bar"ului e!te !ituat #n amonte e efileul e la 3ar"a& Are o lun" lar' +7 - 5 2m, Hi / tera!e e?tin!e #n eo!e*i pe !t%n'a r%ului& Depre!iunea Cra!nei +Limleului,, aflat #n amonte e efileul e la Uilea"u Limleului, are )atra al"tuit in lun" Hi o tera! (oa!B !e a au' 5 tera!e pe !t%n'a r%urilor Hi )er!anIii ealurilor limitrofe, "u pante a""entuate pe "are !e pro u" alune"ri Hi ra)enri& E!te "ea mai mare epre!iune in zona eluroa! a Sil)aniei& <n a"e!te "on iIii fa)ora*ile e relief Hi "lim, la "are !e a au' fertilitatea e!tul e *un a !olurilor +*rune eu;mezo*azi"e - eutri"am*o!oluri, *rune lu)i"e lu)o!oluri Hi, lo"al, lu)i!oluri al*i"e ; lu)o!oluri,, a'ri"ultura !;a ez)oltat "a o ramur e *az #n e"onomia re'iunii, !pe"ializat #n "ultura "erealelor, plantelor fura(ere Hi "reHterea animalelor +populaIia o"upat #n a'ri"ultur reprezint C1 F in total,& $raHul Limleul Sil)aniei e!te !ituat pe )alea Cra!nei, !u* 3'ura LimleuluiB e!te "uno!"ut in !e"& al MVI;lea "a Cetatea Limleului, "on!truit #n !"op e aprare #mpotri)a tur"ilor& <n 7117 numra 86106 lo"uitori& 9opulaIia e!te o"upat #n a'ri"ultur, in u!tria e prelu"rare a laptelui, in u!tria materialelor e "on!tru"Iii Hi e prelu"rare a lemnului& Depre!iunea 4alu !e e!fHoar pe r%ul omonim pe "ir"a 81 2m amonte e "onfluenIa "u Cra!na, fiin un "uloar orientat pe ire"Iia NV - SE, #n 'eneral a!imetri"& La "onfluenIele mai importante apar lr'iri ale "uloarului, mar"ate e aHezri omeneHti mai mari +Eer"ulean, Bo"Ha,& Ver!antul nor i" al epre!iunii reprezint o r%p e !u*#mpin'ere a*rupt, !u*minat e epla!ri #n ma!& Valea lar' a 4alului, pe alo"uri "u !rturi Hi !uprafeIe mlHtinoa!e, "ontra!teaz "u )er!anIii, prin "ulturile ominant "erealiere, prin e!imea aHezrilor Hi prezenIa "ilor e "omuni"aIie& C

3uni"ipiul 4alu, "ea mai mare aHezare ur*an in Dealurile Sil)aniei, e!te lo"alizat #ntr;o re'iune e !tr)e":e populare& La mi" i!tanI !e afl aHezarea mai #nt%i a"i", apoi roman 9oroli!!um, e la 3oi'ra & Cea mai !pe"ta"uloa! e)oluIie a "uno!"ut;o a"ea!t aHezare up 8=6A, "%n a e)enit reHe inIa (u eIului Sla(& <n 7117 4alul numra 6061/ lo"uitori& 9rin"ipalele profile in u!triale ale oraHului !unt@ armturi metali"e, Ie)i +Sil"otu*,, an)elope +Sil)ania,, .ilatura e *um*a", prelu"rarea lemnului, materiale e "on!tru"Iii, in u!tria alimentar& Dealurile Cra!nei +Dealurile To'la"iului, !e afl #n nor -)e!t, #ntre Cra!na Hi Bar"u& Sunt al"tuite in epozite panoniene "are #n"lin !pre )e!t& Interflu)iile au po uri lar'i ")a!i!tru"turale& Vile !unt "on!e")ente, orientate "tre )e!t& E?i!t ou m'uri "ri!taline +Limleu, /=/ m Hi CoHeiu, 571 m,, "u )er!anIi a*rupIi& <n mar'inea e!ti" !e #nHir lr'iri e o*%rHie "are ofer a po!t unor !ate pre"um 4alno", Dumu!lu, Cara!tele" Hi 9u!ta& Sin'ur, epre!iunea e la Camr, #n"on(urat e o "ue!t, ptrun e in!pre "uloarul Bar"ului #n interiorul prIii prin"ipale a a"e!tei 'rupe e ealuri +!pre e!t,& Culoarul Bar"ului, lar' ar uHor a!imetri" prin epla!area Bar"ului !pre nor , e!parte Dealurile To'la"iului e Dealurile 9lopiHului e la !u & AHezrile, numeroa!e Hi mari, !e #nHir #n lun'ul Bar"ului pe am*ele prIi, iar #ntre a"e!tea !;a ez)oltat 3ar':ita "a "entru ur*an& 3ar':ita - numra #n 7117, 8C&8C/ lo"uitori& 9rin"ipalele ramuri in u!triale ale oraHului !unt@ "on!tru"Iii, #n"lIminte +Bi:oreana,, maHini;unelte +3ultime",& Dealurile Co rului - !e e!fHoar #ntre Cra!na Hi SomeH Hi reprezint o "ulme "ri!talin #nalt +Co ru, orientat NE-SV, "u poziIie "entral +Vf& Le!pezi /A1 m, Hi )er!anIi a*rupIi #mp uriIi Hi un an!am*lu e "ulmi (oa!e +0/1 m l%n' Co ru Hi 711&&&7/1 m la e?terior,, al"tuite in ro"i ar'ilo - ni!ipoa!e panoniene +Dealurile Co rului #n )e!t, Dealurile Sla(ului #n NE, !au mio - plio"ene +Dealurile A!ua(ului #n !u - e!t,& 9re ominarea ro"ilor uHor e i!lo"at, a fa"ilitat o inami" e )er!ant inten! +torenIi, alune"ri, "are au u! la ez)oltarea e 'la"i!uri prolu)io - "olu)iale Hi la !upraalu)ionarea al*iilor& 3area ma(oritate a r%urilor !unt ra iare, )ile lor !e e!":i mult #n a)al Hi au un re'im e !"ur'ere temporar& <n "ur!ul !uperior, la "onta"tul "u Culmea Co rului, !;au format *azinete epre!ionare #n "are !e afl aHezri mi"i& Depre!iunea Sla(ului !e lo"alizeaz #n nor -e!tul Dealurilor Sil)aniei, #n *azinul r%ului Sla(B !e e!":i e lar' !pre nor +!pre "onfluenIa "u SomeHul,& Relieful e!te al"tuit intr;o lun" lar' Hi 'la"i!uri "olu)io-prolu)iale e?tin!e& Alun'irea a"e!tei epre!iuni pe ire"Iia !u - nor a fo!t eterminat te"toni"& Interflu)iile in!pre Culmea Co rului +)e!t,, mult mai prelun'i Hi mai e?tin!e, "ompun un ni)el piemontan prin interme iul "ruia Depre!iunea Sla(ului !e lea' e :or!tul "ri!talin, "are o alimenteaz "u ape numeroa!e Hi o prote(eaz e )%nturile in!pre )e!t& E!te e?pli"a*il, aHa ar, !tepizarea mai pronunIat in "uprin!ul epre!iunii, refle"tat e prezenIa p%l"urilor e 'orunete Hi a li)ezilor e?tin!e, "u pomi mai iu*itori e "l ur +"ireH, "ai!, nu",& <n "a rul a"e!tei epre!iuni !e afl oraHul Ce:u Sil)aniei +A1=0 lo"uitori #n 7117,, "entru a'ro; in u!trial Hi "ultural& 3. Dealurile Criurilor Sunt "uprin!e #ntre Bar"u Hi !u e CriHul Al*, al"tuin o treapt #ntre munIi Hi "%mpie la 711 - 0/1 m altitu ine& 9re"umpne!" formaIiunile panonieneB lo"al apar A

epozite mio"ene Hi formaIiuni "ri!taline& Cara"teri!ti"ile prin"ipale !unt@ e!fHurarea !inuoa!, ez)oltarea !paIial "ea mai mare la e?tremitatea munIilor 9lopiH, 9 urea Craiului, Co ru -3oma Hi 4aran , po urile interflu)iale prin"ipale aparIin unei !uprafeIe e ni)elare pe "are !e p!treaz martori in )e":iul piemont plio"en, tera!e "are !e pier #n 0 - 5 ni)ele e 'la"i!uri ale "%mpiei #nalte& Climatul e!te temperat;"ontinental "u influenIe o"eani"e e)i enteB a"e!tea in urm !e refle"t #n )alorile temperaturii me ii anuale e!tul e ri i"ate pentru o zon eluroa! +=&&&81,/1C,, #n )alorile relati) mari ale pre"ipitaIiilor +601&&&A11 mmDan,, #n iernile *l%n e +temperatura me ie a lunii ianuarie e!te e -7,/&&&- 8,8 1C,& A"ti)itatea "i"loni" me iteranean "on iIioneaz, #n luna e"em*rie, #nre'i!trarea "elui e;al oilea ma?im e pre"ipitaIii +primul e!te, "a #n toat Iara, #n iunie,& Co)orul )e'etal nu prezint o eta(are Hi e!te al"tuit in !pe"ii e !te(ar, iar "on iIiile e relief, litolo'i"e Hi "limati"e au eterminat lar'a r!p%n ire a lu)i!olurilor al*i"e +lu)o!oluri,& 0&8& Dealurile 9lopiHului +$ra ei, !e e!fHoar #ntre Bar"u Hi CriHul Repe e Hi "o*oar e la 0/1 m +l%n' munte, la 8A1 m ea!upra "%mpiei& La "onta"tul "u muntele apar *azinete epre!ionare #n !patele unor #n'u!tri epi'eneti"e tiate #n *lo"uri "ri!taline e?:umate& Vile prin"ipale +Bi!tra, Bar"u, >:epiH,, !unt a!imetri"e, "u )er!antul !t%n' #n trepte +tera!e Hi 'la"i!uri, Hi "el rept a*rupt + inami" a"ti),& <n re!t !unt )i !"urte, relati) !imetri"e, "are !e e!":i !pre "%mpie& ReIeaua :i ro'rafi" e!te reprezentat prin "%te)a p%raie "are, #n timpul )erii, !ea"& Ve'etaIia natural !e rezum la un !in'ur trup e p ure e 'orun Hi, !u*or onat, e "er Hi '%rniI, iar !olurile !unt *rune lu)i"e +lu)o!oluri, pe )er!anIi Hi *rune eu; mezo*azi"e +eutri"am*o!oluri, pe interflu)iile nete e& Re!ur!ele !u*!olului !unt reprezentate #n primul r%n e li'nit, #n formaIiuni panoniene& Den!itatea populaIiei e!te mai mare +A1 - 811 lo"&D2m7, #n zona e?ploatrilor miniere Hi #n "omunele "e au po!i*ilitIi mai *une e epla!are zilni" !pre $ra ea& 9rofilul e"onomi" al a"e!tor ealuri e!te at e a"ti)itIile miniere Hi e pra"ti"area unei a'ri"ulturi "omple?e +"ultura "erealelor Hi a plantelor e nutreI !e #m*in "u "reHterea *o)inelor, ar Hi "u pomi"ultura Hi )iti"ultura,& 0&7& Dealurile 9 urii Craiului !e lo"alizeaz #n e?tremitatea )e!ti" a 3unIilor 9 urea Craiului, form%n o treapt #ntre a"eHtia Hi C%mpia 3ier!i'ului& Relieful e!te al"tuit in interflu)ii "u po uri plate "e "o*oar e la 511 m #n e!t la 8A1 711 m !pre )e!t Hi )i a %n"i, "u e!fHurare ra iar& <n e!t +Dealurile R*'ani, eroziunea a e?:umat ro"i ure +mio"ene, "reta"i"e, "ri!taline, Hi a "reat un relief "e)a mai a""i entat +ener'ie e relief mare, m'uri "ri!taline, efilee epi'eneti"e pe Eolo la SpinuH Hi Sitani Hi pe CriHul Ne'ru la Uilea",& Cara"terul ra iar al reIelei :i ro'rafi"e Hi fra'mentarea a""entuat a reliefului !unt :otr%toare pentru !ta*ilirea a!pe"tului 'eneral al pei!a(ului, #n prezent puterni" umanizat prin a"ti)itatea a'ri"ol& 9 urile e 'orun, "er Hi '%rniI o"up !uprafeIe tot mai mari "u "%t ne apropiem e munte +!pre e!t,, #n re!t ele l!%n lo" "ulturilor Hi, #n m!ur mai mi", pa(iHtilor& ReIeaua e aHezri e!te format in !ate mi"i, "ele mai multe prefer%n )er!anIii !au interflu)iile +THa , 9oiana THa , Bu"uroaia H&a&,& Lo!eaua european EC= tra)er!eaz unitatea, fa"ilit%n le'turile "u $ra ea Hi BeiuHul&

0&0& Dealurile Co rului al"tuie!" un an!am*lu e "ulmi plate la 7/1 - 011 m #ntre 3unIii Co ru-3oma Hi C%mpia Cermei& Se a au' m'uri )ul"ani"e +U!umal, 7A= m, 9leaHa - Se*iH, 510 m, !au in )e":iul piemont, #n'u!tri epi'eneti"e #n erupti), #n amonte e "are !e afl epre!iuni& Relieful, "u pante omoale Hi e?punere fa)ora*il, "limatul mai ume Hi "u temperaturi fr "ontra!te mari, a!i'ur "on iIii e"olo'i"e optime pentru ez)oltarea pomi"ulturii Hi a "ulturii "erealelor, iar prezenIa unei *o'ate *aze fura(ere fa)orizeaz "reHterea o)inelor Hi a *o)inelor& Dat fiin "ara"terul pur a'ri"ol al a"e!tei unitIi, ten inIa a"tual e!te e epopulare, #n "on iIiile #n "are en!itatea populaIiei e!te e(a mult !u* me ia Irii +01 0/ lo"&D2m7,& 0&5& Depre!iunea 4aran - >ura:onI !e afl #ntre Dealurile Co rului Hi Dealurile Ci':erului, #n lun'ul CriHului Al*& Are 'enez te"toni" Hi e eroziune& Relieful e!te format in ealuri "e "o*oar e la 011 m la "onta"tul "u 3unIii Co ru - 3oma Hi "u 3unIii Dro"ea, p%n la 7/1 m #n "entru, ea!upra tera!elor CriHului Al* +I& Tu oran in i" C tera!e, "ea mai #nalt fiin e =1 - 881 m,& E?i!t )%rfuri )ul"ani"e +3'ura, 55C m, 3'uri"ea, 586 m, Hi efilee epi'eneti"e +pe CriHul Al* la A"iuIa - >ura:onI Hi Joia 3are,& Din pun"t e )e ere 'eomorfolo'i", ar Hi e"onomi", !e in i)i ualizeaz ou !e"toare *ine eo!e*ite@ Depre!iunea >ura:onI #ntre Defileul 9leaHa - >ura:onI Hi Defileul Joia 3are Hi Depre!iunea Se*iHului - a e)rat prelun'ire a "%mpiei in )e!t, limitat !pre e!t e #n'u!tarea epi'eneti" a )ii CriHului Al* e la Joia 3are& Depre!iunea >ura:onI, unitar Hi *ine in i)i ualizat 'eo'rafi", are "ara"tere lo"ale e a e)rat Iar, "u !uprafeIe nete e, "ulti)ate, "u un "limat e a po!t !pe"ifi"& Lo"uitorii Depre!iunii >ura:onI, inten! e!p urit, !;au !pe"ializat #n "reHterea animalelor Hi pomi"ultur, "ulturile "erealiere f"%n u;Hi Hi ele lo" pe po urile interflu)iale lar'i "e "o*oar e la 0/1 - 511 m altitu ine la 861 m #n lun"a CriHului Al*& Depre!iunea Se*iHului - prezint !pre C%mpia CriHurilor o e!":i ere lar', !tr(uit e o parte Hi e alta e m'urile erupti)e 3a"rea +0CA m, Hi >llu +775 m, "e !trpun' ma!a e !e imente& CriHul Al* Hi Teuzul au "reat ai"i o "%mpie alu)ionar eta(at, "u altitu inea #ntre 881 Hi 711 mB lun"a "elor ou r%uri !e impune atenIiei prin lr'imea !a eo!e*it +0 - / 2m,, *rz at e al*iile puterni" mean rate Hi e!pletite& Depre!iunea Se*iHului e!te #n totalitate un omeniu a'ri"ol& La a"e!t pei!a( !e a au' "ele ou oraHe - Se*iH Hi Ineu& $raHul Se*iH - !ituat #n e!tul "ompartimentului epre!ionar omonim, e!te ate!tat o"umentar #n !e"olul al MIII;lea, iar #n 7117 numra 6&081 lo"uitori& In u!tria e!te reprezentat printr;o fa*ri" e mo*il Hi o !e"Iie a #ntreprin erii e !trun'uri in Ara & Ineu - !e afl #n e?tremitatea )e!ti" a Depre!iunii Se*iHului, pe CriHul Al* Hi e!te ate!tat o"umentar #n !e"olul al MIII;lea& <n 7117 a)ea 81&776 lo"uitori& E"onomia oraHului e!te le'at #n primul r%n e unitatea e tri"ota(e, apoi e "ea a !e"Iiei e "onfe"Iionri in ta*l, "are a aparIinut e Strun'ul in Ara & 0&/& Dealurile Ci':erului !unt !ituate !u* mar'inea nor i" a 3unIilor 4aran ului Hi !e prezint "a o unitate mult mai )ariat e"%t Dealurile Co rului, e e?emplu& 9rezint po uri interflu)iale lar'i la 511 m l%n' munte Hi 711 m ea!upra "%mpiei& Ver!anIii !unt fre")ent omoli Hi a*rupIi oar #n ro"ile ure +#n eo!e*i erupti)e,&

81

Vile !unt lar'i Hi !e e!":i mult !pre nor & Se !epar Dealurile TuIului #n )e!t, Dealurile Cuie ului #n e!t Hi Depre!iunea Ci':erului #ntre a"e!tea& Cu un !u*!ol lip!it e z"minte, Dealurile Ci':erului !e "ontureaz "a o re'iune a'rozoopomi"ol, inten! umanizat #n" in !e"olul al MV;lea, "%n 0D5 in lo"alitIile a"tuale +71 la numr, erau e(a ate!tate o"umentar& $raHul 9%n"ota +C&8== lo"uitori #n 7117, e!te !ituat #n e?tremitatea )e!ti" a unitIiiB prin"ipalele ramuri in u!triale reprezentate #n a"e!t orHel !unt@ prelu"rarea lemnului +mo*il "ur*at,, alimentar +"entru e )inifi"aIie,, meHteHu'rea!" +"o(o"rit,& 4. Dealurile Banatului - !e e!fHoar e la Culoarul 3ureHului #n nor p%n aproape e Valea Nerei #n !u , apr%n "a o treapt piemontan *ine in i)i ualizat la mar'inea )e!ti" a 3unIilor Banatului +V& 3i:ile!"u,& Ele formeaz un an!am*lu e "ulmi "e #n"lin uHor !pre "%mpia e alturi, e "are !unt !eparate pe alo"uri prin eni)elri foarte mi"i, #n 'eneral pierz%n u;!e pe ne!imIite #n !uprafaIa a"e!teia& Re'imul "limati" al Dealurilor Banatului e!te influenIat e "ir"ulaIia ominant )e!ti", !u ;)e!ti" Hi nor ;)e!ti" a ma!elor e aer, #n! influenIa a"ti)itIii "i"lonale in!pre 3area 3e iteran !e !imte mai !la* e"%t #n munIii e la e!t& Temperaturile me ii anuale !unt "uprin!e #ntre = Hi pe!te 881C, iar pre"ipitaIiile #ntre 6/1 Hi A11 mmDan& Su* p urile e "er Hi '%rniI !au e 'orun "u "er !;au format !oluri *rune lu)i"e !au lu)i!oluri al*i"e +lu)o!oluri,& 9opulaIia Dealurilor Banatului e!te 'rupat #ntr;o reIea e aHezri *ine #n":e'at, "e "uprin e "ir"a 711 e !ate +"onferin u;le un pronunIat "ara"ter rural, Hi ou oraHe +$ra)iIa Hi .'et,& A'ri"ultura Dealurilor Banatului are ou ramuri *ine "onturate@ pomi"ultura +/F in a'ri"ol, Hi "reHterea animalelor +"ir"a 5/F in a'ri"ol !unt pHuni Hi f%neIe,& Se a au' )iti"ultura +po 'oriile Re"aH Hi BuziaH,, "ultura "erealelor, a plantelor te:ni"e et"& 5&8& Dealurile Lipo)ei "on!tituie "ea mai #ntin! unitate e la !u e 3ureH& <n e!t !e in i)i ualizeaz un ma!i) eluro!, la 511 - 5/1 m +Dealurile Bulzei,, format in ro"i erupti)e +an ezit, Hi !e imentar mezozoi" pe "are apare o !uprafaI e eroziune mio"en !uperioar e?:umat& <n "entru Hi )e!t +9o iHul Lipo)ei, e?i!t ou trepte morfolo'i"e pe formaIiuni panoniene, fra'mentate e o reIea e )i !"urte e!fHurate ra iar& Ver!antul !u i" e!te tera!at, po iHului aparIin%n u;i ni)elele !uperioare Hi me ii, iar "%mpiei - tera!ele e 6 - 87 m +>r& 9o!ea,& <n 9o iHul Lipo)ei, #n "on iIiile unei ener'ii e relief e pe!te 811 m !;au ez)oltat numeroa!e aHezri, #n 'eneral mi"i +!u* /11 lo"uitori, Hi "u ten inI a"tual e epopulare& 9rofilul e"onomi" al 9o iHului Lipo)ei e!te ominat +"a Hi la re!tul !paIiului Dealurilor e Ve!t, e pomi"ultur Hi "reHterea animalelor, la "are !e a au' "ulti)area )iIei; e;)ie, a "artofului Hi "erealelor& Cea mai mare parte a Dealurilor Bulzei e!te a"operit "u p uri e "er Hi '%rniI, la "are !e a au' p urile e fa' Hi "arpen in!pre Culoarul 3ureHului& A"e!te p uri !e ez)olt pe !oluri *rune a"i e + i!tri"am*o!oluri, Hi an o!oluri +an i!oluri,& <n partea e !u , la altitu ini mai (oa!e, !e afl terenuri a'ri"ole Hi pa(iHti !e"un are pe lu)i!oluri al*i"e Hi !oluri *rune lu)i"e +lu)o!oluri,& Ai"i !e '!e!" Hi "%te)a lo"alitIi& 5&7& Dealurile Sur u"ului !e afl la nor - )e!tul 3unIilor 9oiana Ru!", "are le omin prin )er!anIi po)%rniIi Hi #mp uriIi Hi ea!upra tera!elor inferioare ale Be'i&

88

<n 'eneral, !"a #n altitu ine Hi "re!" #n lr'ime e la e!t +Dealurile Lpu'iului, 011 m, !pre )e!t +Dealurile Lu'o(ului, "ara"ter piemontan, la 861 - 711 m,& <n "entru !e afl "ulmea "ri!talin Sur u" +5=6 m,, un pinten in 3unIii 9oiana Ru!"& Vile !unt !"urte Hi !e e!":i lar' !pre "uloarul Be'i& Dealurile Sur u"ului !unt #n "ea mai mare parte #mp urite, iar #n Depre!iunea .'et pre omin terenurile a'ri"ole pe lu)i!oluri al*i"e +lu)o!oluri, p!eu o'leizate, !oluri p!eu o'lei"e +!ta'no!oluri, Hi 'lei"e& <n ealuri pre omin lu)i!olurile al*i"e Hi !olurile *rune lu)i"e +lu)o!oluri, #n "on iIiile unor temperaturi me ii anuale e 81oC Hi pre"ipitaIii e C11 mmDan& <n unitatea eluroa! pre omin !atele mi"i +!u* /11 lo"uitori,, pe "%n #n Depre!iunea .'etului - "ele mi(lo"ii Hi mari, ai"i afl%n u;!e Hi oraHul .'et& A"e!ta in urm, ate!tat o"umentar la 8/5A, a fo!t e"larat oraH #n 8==5 Hi, #mpreun "u "ele 81 !ate pe "are le are #n !u*or ine numra, #n 7118, C&/61 lo"uitori& Su*unitIile Dealurilor Sur u"ului !unt@ Dealurile Lpu'iului, Dealurile Lu'o(ului Hi Depre!iunea .'et& 5&0& Dealurile 9o'niHului prezint un "onta"t net "u 3unIii Semeni" Hi relati) lin "u nor ul 3unIilor Do'ne"eiB !pre "%mpie tre"erea !e fa"e lin la ni)elul tera!ei me ii a TimiHului +>r& 9o!ea, un e, la o*%rHia unei 'eneraIii e )i, e?i!t *azinete epre!ionare "u !ate& Sunt al"tuite in marne, ni!ipuri Hi pietriHuri panoniene, iar la e?tremitIile e nor ;)e!t Hi !u ;e!t apar la zi Hi!turile "ri!taline in fun ament& Sunt "ulmi lar'i, "u a!pe"t e po uri, e!prIite e )i e)oluateB "ulmile !e menIin la apro?imati) 011 m& Ca urmare a altitu inilor !"zute Hi a )ilor relati) lar'i, Dealurile 9o'niHului !unt *ine populate& Numai o parte re u! a a"e!tei unitIi mai e!te a"operit "u p uri e "er, '%rniI Hi !te(ar pe un"ulat& Cea mai mare parte a !uprafeIei e!te o"upat e terenuri ara*ile Hi pa(iHti ez)oltate pe !oluri *rune lu)i"e +lu)o!oluri,& Un lo" important #l o"up po 'oria BuziaHului, lo"alizat #n nor ;)e!t& 5&5& 9o iHul EzeriH, #n"a rat e 3unIii Semeni" +SE, Hi Cula AreniH +V, e!te al"tuit in ou interflu)ii plate "e omin prin )er!anIi po)%rniIi epre!iunile Bre*u +N, Hi ReHiIa +S,& <ntre ele !e afl un *azinet epre!ionar "u !atele So"eni Hi EzeriH, ez)oltat #n "ur!ul mi(lo"iu al r%ului Tu, #n !patele efileului epi'eneti" tiat e a"e!ta #n erupti)ul Culei AreniH& Altitu inea po iHului e!te e 711 - 011 mB e!te o arie e )e":e lo"uire, "u aHezri !ituate e re'ul pe tera!ele r%urilor "are o !tr*at tran!)er!al& 9opulaIia total a a"e!ti po iH e!te e apro?imati) 7&111 lo"uitori, fiin 'rupat #n "ele ou !ate mai !u! amintite& A"ti)itatea e"onomi" ominant e!te a'ri"ultura +"ereale, "artof, le'ume, plante e nutreI, pomi fru"tiferi, "reHterea oilor,& 5&/& Dealurile Tirolului +Do'ne"ei, !unt !ituate #n )e!tul 3unIilor Do'ne"ei, "are le omin prin )er!anIi a""entuaIi Hi o iferenI e ni)el e "ir"a 711 m& Interflu)iile lar'i "e "o*oar e la e!t +7/1 - 761 m, !pre "%mpie +861 m, au rezultat in fra'mentarea #n "uaternar a unor "%mpii e 'la"i!uri plio"en - plei!to"ene uHor #nlIate #n e!t& A"ea!ta fa"e "a, #n unele !ituaIii, tre"erea e la "%mpie la ealuri ! nu ia! e)i ent #n pei!a(, ai"i pra"ti" apr%n un plan "ontinuu "e ur" lin p%n la *aza muntelui +!e"torul B%rza)a 9o'niH !e!izat e >r& 9o!ea,& <n Dealurile Do'ne"ei !unt "ara"teri!ti"e !olurile *rune lu)i"e, lu)i!olurile al*i"e +lu)o!oluri, Hi plano!olurile p!eu o'leizate, pe "are !e ez)olt terenuri a'ri"ole Hi pa(iHti !e"un are e f%H"& Nota 'eneral a e"onomiei e!te pomi"ol zoote:ni", iar !atele !unt #n 'eneral mari +pe!te 8&111 lo"uitori, Hi mi(lo"ii +/11 - 8&111 lo"uitori,&

87

5&6& Dealurile VerziHor fa" parte intr;o unitate "are #n "ea mai mare parte !e afl #n Ser*ia +Dealurile V%rHeIului,B "on!tituie un :or!t al"tuit in ro"i "ri!taline, erupti)e Hi !e imentar )e":i e?:umat e !u* panonian& 5&C& Dealurile $ra)iIei !e afl la poalele 3unIilor Aninei, la altitu ini e 701 011 m, "a o treapt 'la"i!at, relati) #n'u!t, "e taie eopotri) ro"i )e":i la "onta"tul "u muntele +!armaIian, "reta"i", "ri!talin,, ar mai ale! ro"i panoniene& Tre"erea !pre "%mpie !e fa"e lin& DeIin !uprafeIe relati) mari "u p ure& Su* raport e"onomi" !e "on!tat o oare"are i)er!ifi"are a profilului lo"alitIilorB pe l%n' a"ti)itIile a'ri"ole, e "reHtere a animalelor, #n !pe"ial a oilor, *azat pe pHuni Hi f%neIe naturale, "ultura "erealelor Hi pomi"ultura, !unt prezente Hi unele a"ti)itIi in u!triale Hi e tran!port "e aparIin #n marea ma(oritate $ra)iIei& $ra)iIa !;a ez)oltat pe *aza e?ploatrii miniere +minereuri "omple?e,, e)enin oraH #n a oua (umtate a !e"olului al MVIII;lea& <n 8A5C a #n"eput "on!tru"Iia "ii ferate +inau'urat la 8A/6, $ra)iIa - BaziaH +"ea mai )e":e in Iar,& <n 7117 $ra)iIa numra 87&AA8 lo"uitori +faI e 8/&7=0 lo"uitori #n 8==7,& 9rin"ipalul o*ie"ti) turi!ti" e!te E?poziIia e i!torie a teatrului Hi oraHului $ra)iIa, or'anizat #n "l irea "elui mai )e":i e ifi"iu e teatru in Rom%nia, "on!truit #ntre anii 8A8/ - 8A8C #n !til *ar

80