Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA#II DE URGEN#%

Bucure ti, 6 octombrie 2013 COMUNICAT

REGULI DE PREG%TIRE ANTISEISMIC%, PROTEC#IE, COMPORTARE (I AC#IUNE A POPULA#IEI N CAZ DE CUTREMUR

a) s!-&i nsu&easc! metodele de protec(ie &i regulile de comportare n cazul producerii unei situa(ii de urgen(! specifice &i s! participe la activit !(ile organizate, potrivit legii, n acest scop; b) n situa(ia producerii unei situa (ii de urgen(! specifice, cet!(enii sunt obliga (i s! participe la ac(iunile de interven (ie pentru care sunt solicita (i &i s! se conformeze m!surilor &i dispozi(iilor stabilite de autorit !(ile centrale &i locale.

1) Protec.ia antiseismic, n interiorul locuin.ei sau locului de munc, M!suri de preg!tire a locului de munc ! sau locuin(ei pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism: - evitarea aglomer!rii spa(iilor de la locul de munc ! sau din locuin (! cu piese de mobilier sau aparatur! instabile la seism &i amplasate n vecin!tatea locurilor n care se aglomereaz ! de obicei familia, sau n spa (iul de lucru; - asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse &i nalte, ntre ele &i prin prindere de un perete, grind ! solid! n locurile unde se aglomereaz ! de obicei persoane la locul de munc! sau n familie; - amplasarea echipamentelor tehnice &i aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, ma &ini de sp!lat, frigidere etc. -, astfel nct s ! nu se afle n vecin !tatea ie&irilor din nc !peri sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul n cazul unui seism;
Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucure ti Tel. 021.208.46.09; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.90 www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro

IG

Totodat!, prezent!m principalele reguli de preg,tire antiseismic,, protec.ie, comportare i ac.iune a popula.iei n caz de cutremur:

SU

Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ! reaminte$te urm!toarele obliga*ii legale ce revin persoanelor fizice:

- fixarea aparatelor n a&a fel nct racordurile s ! nu sufere deterior!ri n caz de cutremur; - amplasarea obiectelor fragile &i valoroase ntr-un loc mai jos &i sigur; - amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili n dulapuri n care s ! nu se poat! r!sturna, n nc!peri n care nu se locuie &te &i nu exist! pericolul de contaminare &i de incendiu; - asigurarea u&ilor dulapurilor cu nchiz !tori eficiente la oscila (ii, astfel nct deplasarea veselei depozitate s ! nu produc! accidente; - procurarea n locuin(! a cel pu(in unui extinctor &i amplasarea acestuia ntr-un loc cunoscut &i accesibil n orice moment, lng ! sursele poten (iale de incendiu; nv !(a(i utilizarea acestuia; - re(inerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguran (elor, robinetelor generale &i locale pentru ap !, gaze &i electricitate &i a modului lor de manevrare, astfel nct, la nevoie, dup! seism, s! pute(i lua m!surile minime de interven (ie de urgen(! - nchidere/deschidere; - p!strarea la ndemn! o unei truse de scule adecvate. 2) Reguli de comportare ra.ional,, individuale i de grup: loc de munc,, familie, pe strad,, n timpul producerii seismului 1. P!stra(i-v! calmul, nu intra(i n panic!, lini&ti(i-i &i pe ceilal(i, proteja(i copiii, b!trnii &i femeile. Nu v! speria(i de zgomotele din jur. 2. Preveni(i tendin(ele de a p!r!si camera sau locuin(a, deoarece faza seismic! ini(ial! are o durat! redus!, astfel nct tocmai faza puternic ! a mi&c!rii seismice v! poate surprinde pe sc!ri, holuri, paliere, n aglomera (ie &i panic!, conducnd la accidente grave, nedorite. Aten(ie! Sc!rile sunt elemente de construc (ii foarte sensibile la deplas !rile diferen(iate ale etajelor &i, chiar dac! ar rezista, deplasarea persoanelor pe sc !ri sub efectul oscila (iei seismice este extrem de periculoas!. Chiar dac! ie&irea de la etajele inferioare sau dintr-o locuin (! parter ar fi n principiu posibil ! &i fezabil! n scurt timp, n special pentru persoane tinere, afar ! sunt multe alte riscuri: calcane &i co&uri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc. 3. R!mne(i n nc!pere sau locuin (!, departe de ferestre care se pot sparge &i v! pot accidenta, proteja (i-v! sub o grind!, toc de u&! solid, sub un birou sau mas ! care sunt suficient de rezistente spre a v ! feri de c!derea unor obiecte, mobile suprapuse, l !mpi, tencuieli ornamentale etc. n lipsa unor astfel de posibilit !(i v! pute(i proteja stnd la podea lng! un perete solid, pe genunchi &i coate, cu fa(a n jos iar cu palmele mpreunate v ! ve(i proteja capul, ceafa, iar cu antebra (ele pe lateral capul. Aceast ! recomandare implic! o cunoa&tere prealabil! a acelor elemente de construc (ie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat. 4. Dac! este posibil, nchide (i sursele de foc ct pute (i mai repede iar dac! a luat foc ceva interveni(i imediat dup! ce a trecut &ocul puternic. 5. Nu fugi(i pe u&!, nu s!ri(i pe fereastr!, nu alerga(i pe sc!ri, nu utiliza(i liftul, evita(i aglomera(ia, mbulzeala, iar dac! este posibil deschide (i u&a locuin(ei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, n vederea evacu !rii dup! terminarea mi&c!rii seismice. 6. Nu alerga(i n strad!.
Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucure ti Tel. 021.208.46.09; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.90 www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro

IG

SU

7. Dac! v! afla(i n afara unei cl!diri, deplasa(i-v! ct mai departe de cl!dire, feri(i-v! de tencuieli, c!r!mizi, co&uri, parapete, corni&e, geamuri, ornamente care de obicei se pot pr!bu&i n strad!. Nu fugi(i pe strad!, deplasa(i-v! calm spre un loc deschis &i sigur. 8. Acorda(i prim ajutor persoanelor r !nite. 9. n cazul n care sunte(i surprin&i de c!derea unor tencuieli sau obiecte de mobilier r!sturnate, c!uta(i s! v! proteja(i capul &i membrele sau s! v! asigura(i supravie(uirea; ulterior ve(i c!uta s! alarma(i prin diferite metode vecinii ct &i echipele de salvareinterven(ie de prezen(a dvs. 3) Comportarea dup, producerea unui cutremur: 1. Nu p!r!si(i imediat spa(iul, camera, apartamentul, cl !direa n care v-a surprins seismul. Acorda(i mai nti primul ajutor celor afecta (i de seism. Calma(i persoanele intrate n panic ! sau speriate, n special copiii de vrst ! mai fraged!. 2. Ajuta(i pe cei r!ni(i sau prin&i sub mobilier, obiecte sau elemente u &oare de construc(ii, s! se degajeze. Nu mi&ca(i r!ni(ii grav - dac! nu sunt n pericol imediat de a fi r !ni(i suplimentar din alte cauze - pn ! la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. 3. ngriji(i-v! de siguran(a copiilor, bolnavilor, b !trnilor, asigurndu-le mbr !c!minte &i nc!l(!minte corespunz !toare sezonului n care s-a declan &at seismul, n vederea unei eventuale evacu !ri din locuin(! sau cl!dire pentru o perioad ! anume, de la cteva ore la cteva zile. 4. Nu utiliza(i telefonul dect pentru apeluri la salvare, pompieri sau de c !tre organismul cu ns!rcin!ri oficiale n privin (a interven(iei post-dezastru, n cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice. 5. Dac! s-a declan&at un incendiu, c !uta(i s!-l stinge(i prin for(e proprii. 6. Verifica(i preliminar starea instala (iilor electrice, gaze, ap !, canal, verifica(i vizual starea construc(iei n interior. n cazul constat !rii de avarii, nchide (i alimentarea local ! sau general! &i anun(a(i unitatea pentru interven (ie. Nu folosi(i foc deschis. 7. P!r!si(i cu calm cl!direa, f!r! a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verifica (i mai nti scara &i drumul spre ie&ire spre a nu v! expune la pericole. 8. Pentru orice eventualitate, preveni (i r!nirea provocat! de c!derea unor tencuieli, c!r!mizi etc. la ie&irea din cl!dire utiliznd o casc ! de protec(ie sau n lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geant !, ghiozdan, c!r(i groase etc. 9. Dac! la ie&ire ntlni(i u&i blocate, ac(iona(i f!r! panic! pentru deblocare. Dac! nu reu&i(i, iar acestea au vitraje, proceda (i cu calm la spargerea geamului &i cur!(irea ramei &i a zonei de cioburi, utiliznd un scaun, o vaz ! etc. Dac! se constat! c! n ascensor sunt persoane blocate, lini &ti(i-le, mai nti, dup! care solicita(i concursul persoanelor autorizate. 10. Evita(i cl!dirile grav avariate, cu excep (ia unor cazuri de ajutor sau salvare, m !suri ce trebuie ntreprinse cu un minimum de m !suri de securitate &i f!r! riscuri inutile. Evita (i s! fi(i confundat cu r!uf!c!torii p!trun&i n astfel de cl!diri, nu aglomera(i f!r! rost zonele calamitate. 11. Ajuta(i echipele de interven (ie pentru ajutor sau salvare. 12. Asculta(i numai anun(urile posturilor de radioteleviziune na (ionale &i recomand!rile de ac(iune imediat! ale organelor n drept.

IG

Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucure ti Tel. 021.208.46.09; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.90 www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro

SU

4) M,suri de verificare a st,rii cl,dirii / locuin.ei dup, producerea seismului: - Da(i concursul dvs. organiza (iilor de interven (ie post-seismic ! pentru analiza st !rii construc(iilor, precum &i pentru celelalte activit !(i ntreprinse de organele n drept. - Verifica(i mai nti afar! &i apoi cu precau(ii &i n interior starea locuin (ei, a cl!dirii pentru a vedea avariile. Dup ! primele observa(ii proprii, este bine s ! v! adresa(i unui specialist-expert autorizat n construc (ii pe care l cunoa&te(i din timp, sau cu care ave(i o n(elegere sau un contract pentru astfel de situa (ii - n cazul institu (iilor sau firmelor. Dac! starea structurii construc (iei prezint! avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit nc!, solicita(i institu(iilor abilitate evaluarea de c !tre speciali&ti a st!rii post-seismice a structurii cl!dirii &i ave(i n vedere continuarea ulterioar ! a opera(iunilor de proiectare &i execu(ie a repara(iilor &i consolid!rilor, cu concursul asocia (iei de proprietari sau locatari. - n cazul n care cl!direa n care locui (i este ntr-o stare de avariere a structurii evaluat ! de speciali&tii abilita(i legal ca fiind grav afectat ! de cutremur, va trebui s ! respecta(i dispozi(iile legale &i s! v! adapta(i la condi(iile de sinistrat. n acest sens organele administra(iei publice locale vor lua m !surile de relocare. - Dac! a(i contractat o asigurare la o societate de profil, informa (i-v! cum trebuie s! proceda(i pentru nregistrarea n termen legal a daunelor complete produse de cutremur, n vederea solicit !rii desp!gubirilor.

IG

Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucure ti Tel. 021.208.46.09; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.90 www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro

SU

13. Fi(i preg!ti(i psihic &i fizic pentru eventualitatea unor &ocuri ulterioare primei mi &c!ri seismice - a&a numitele replici -, f!r! a intra n panic!. Nu da(i crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dup ! seisme, chiar dac! aparent sunt vehiculate de a &a-zi&i speciali&ti! 14. La evacuare da(i prioritate celor r!ni(i sau copiilor, b !trnilor, femeilor &i asculta(i ntocmai recomand !rile salvatorilor. 15. Experien(a cutremurelor precedente a dovedit c ! este util s! ave(i cuno&tin(e necesare supravie(uirii pn! la interven(ia echipelor de salvare n cazul unei situa (ii extreme n care, de exemplu, a(i fi surprin&i sub ni&te d!rm!turi, mobilier r!sturnat sau ntr-o camer !, incint!, ascensor etc. blocat !, prin n(epenirea u&ilor sau din alte cauze. 16. n primul rnd trebuie s ! fi(i calmi, s! i lini&ti(i pe cei &oca(i, s! nu permite(i reac(ii de panic!, s! acorda(i primul-ajutor celor r !ni(i iar dac! dumneavoastr! sau alt! persoan! din grup are posibilitatea de mi &care s! face(i un mic plan de salvare. Deblocarea c !ii de acces se poate ncerca numai dac ! prin aceasta nu se nr !ut!(e&te situa(ia - de exemplu prin mi&carea d!rm!turilor sau a mobilierului. O variant! clasic! de comunicare cu cei din afar!, este s! bate(i la intervale regulate cu un obiect tare n conducte nvecinate sau n pere (ii incintei, iar dac ! a(i stabilit contactul verbal, furniza(i informa(iile cerute &i cere(i primul ajutor necesar. Inspectoratul jude (ean/local pentru Situa(ii de Urgen(! va concentra personal specializat &i aparate de ascultare ca s ! identifice locurile cu persoane blocate. Nu v! preocupa(i de durata timpului scurs pn ! la salvare, deoarece n astfel de condi (ii, de&i timpul pare nesfr &it, corpul uman &i mobilizeaz! resurse neb!nuite pentru a trece peste o perioad! critic!. n acest mod se explic ! durate extreme de rezisten(! de sute de ore n condi(ii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, nregistrate n (ara noastr! n 1977 &i n mod similar n ntreaga lume.