Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE < PERSOANE FIZICE > privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune

Anexa 1

Subsemnatul(a)cu domiciliul n localitateastrnrblscapsect/jud posesor al BI/CI serianreliberat dela data de CN cod client prin pre!enta" DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE: - NU dein e!e"#o adio $a ad e%a de do&i!i$iu'

# prin receptor radio se n$ele%e orice aparat care poate recepta pro%ramele de radio" respectiv& radio la domiciliu" ma'ina personal(" tele)onul mobil" calculator" i oduri sau orice alte aparate de natura celor care pot recepta n orice mod pro%ramele radio" precum 'i abonamentele la cablu *+, - a& $ua# $a !uno(#in) de " e*ede i$e (i %an!iuni$e din +',' -../0112 " i*ind #a3a "en# u %e *i!iu$ "u4$i! de adiodifuziune (i +',' n '50-0/ 011. !a e &odifi!) +',' -../01126 !a e %#a4i$e%! !) de!$a a ea 7n &od e ona# a nedeine ii e!e"#oa e$o de adio !on%#i#uie !on# a*enie6 " e!u& (i de ni*e$u$ %an!iuni$o 7n !azu$ %u%# a8e ii de $a "$a#a #a3ei adio 9a&end) de $a :1 RON $a 511 RON "$u% de%")8u4i i !i*i$e $a ni*e$u$ du4$u$ui #a3ei "e o "e ioad) de un an;' -n ca!ul n care apar modi)ic(ri n cele declarate prin pre!enta" m( obli% s( le comunic n scris n termen de 1. !ile subunit($ii mandatate de Societatea /om0n( de /adiodi)u!iune" pentru )acturarea 'i ncasarea taxei pentru serviciul public de radiodi)u!iune la care sunt arondat((), 1e asemenea" m( obli%" prin pre!enta declara$ie" s( permit accesul" la domiciliu" persoanelor mputernicite de c(tre Societatea /om0n( de /adiodi)u!iune n scopul veri)ic(rii veridicit($ii datelor cuprinse n aceast( declara$ie, <n 4aza " ezen#ei de!$a aii (i %u4 a%u&a ea )%"unde ii $e8a$e %o$i!i# e3!e"#a ea de $a "$a#a #a3ei "en# u %e *i!iu$ "u4$i! de adiodifuziune 7n!e"=nd !u da#a de >>>>>>>'> re!enta declara$ie a )ost dat( pe propria r(spundere cunosc0nd prevederile 'i sanc$iunile articolului 232 Cod enal privind )alsul n declara$ii" con)orm c(ruia acesta se pedepse'te cu nc4isoarea de la 5 luni la 2 ani sau cu amend(, Anexe! pre!entei declara$ii copie xerox dup( actul de identitate, 1ata Nume 'i prenume n clar Semn(tura

Art,232 din Codul enal prevede c( ?De!$a a ea ne!o e%"unz)#oa e a ade*) u$ui6 )(cut( unui or%an sau institu$ii de stat ori unei alte unit($i dintre cele la care se re)er( art,16." n vederea producerii unei consecin$e juridice" pentru sine sau pentru altul" atunci c0nd" potrivit le%ii ori mprejur(rilor" declara$ia )(cut( serve'te pentru producerea acelei consecin$e" %e "ede"%e(#e !u 7n!@i%oa e de $a 2 $uni $a 0 ani %au !u a&end)'A Art,16. din Codul enal prevede c(& rin termenul 7public8 se n$ele%e tot ce prive'te autorit($ile publice" institu$iile sau alte persoane juridice de interes public" administrarea" )olosirea sau exploatarea bunurilor proprietate public(" serviciile de interes public" precum 'i bunurile de orice )el care" potrivit le%ii" sunt de interes public,

Not( & 9ormular ntocmit de Societatea /om0n( de /adiodi)u!iune