Sunteți pe pagina 1din 2

Costin D. Neniescu n publicaie tiinific Nenitzescu (n. 15 iulie 1902, Bucu eti! ".

29 iulie 19#0, Buteni$, a fost un c%i&ist o&'n. ( fost fon"ato ul i p o&oto ul uno a&u i noi ale c%i&iei "in )o&'nia i un &e&b u al (ca"e&iei )o&'ne. Dup ce absol* liceul n Bucu eti, la Cole+iul Naional ,%eo +%e -az , ncepe n 1920 stu"iul c%i&iei la ./0 1 2u ic%, fiin" p ofun" i&p esionat "e cu su ile lui 3ete Deb4e i 0e &ann 5tau"in+e . . fascinat "e luc ile lui 0ans 6isc%e i se &ut n 1922 n 78nc%en un"e i te &in stu"iile n 1925 cu "octo atul con"us "e 0ans 6isc%e , &ento ul su tiinific. 9n ti&pul p e+ti ii tezei "e "octo at ealizeaz, fa a colabo a cu 6isc%e , o sintez o i+inal a in"olului. . a unul "in ele*ii p efe ai a lui 6isc%e . -a nceputul ca ie ei a e o ca&e "e luc u "e c'i*a &et i pat ai, un"e po nete cu entuzias& la c ea ea unui labo ato . (cti*itatea "i"actic i "e ce ceta e 5e ntoa ce in a a, un"e nt e anii 1925 i 19:5 este p ofeso la ;ni*e sitatea "in Bucu eti i p e" cu su ile "e c%i&ie o +anic i c%i&ie +ene al. 9n 192<, la 2= "e ani, public p i&a e"iie "in cele "ou t atate, >C%i&ie o +anic> i >C%i&ie +ene al>. 3este ?0 "e +ene aii au n*at i nca n*a "up aceste c i, acu& sin+u ele c i "e specialitate n li&ba o&'n ca e se i"ic la ni*el occi"ental (nu s1a &ai publicat ni&ic ase&nto n ulti&ii 2? "e ani$. / atatul "e c%i&ie o +anic a fost publicat n < e"iii, p i&a a*'n" un sin+u *olu&, estul 2. ;nele au fost t a"use n li&bi st ine. / atatele au fost publicate la ."itu a C6)1@pe" i ."itu a /e%nic. (ceste luc i ne a at fo a "e anticipa e cu totul e&a cabil a auto ului. ( intuit una "in cele &ai i&po tante "i ecii "e "ez*olta e a c%i&iei o +anice i a a"us cont ibuii "e baz. Dou eAe&ple a fi c%i&ia eaciilo ca e "ecu + p in ioni "e ca boniu i p oble&a ciclobuta"ienei. De ase&enea a publicat >7anualul in+ine ului c%i&ist> i &anuale "e liceu. .ste ales ca &e&b u al (ca"e&iei )o&'ne i al alto aca"e&ii "in st intate (,e &ania, Ce%oslo*acia, ;n+a ia i 3olonia$. 3 i&ete nu&e oase p e&ii, "int e ca e &e"alia B(.C.*on 0of&annB, una "int e cele &ai p esti+ioase &e"alii tiinifice. ( fost &e&b u co espon"ent al (ca"e&iei "e Dtiine "in )o&'nia ncep'n" cu 21 "ece&b ie 19:5 i &e&b u titula ncep'n" cu 20 "ece&b ie 19:=. 5e pa e c cel &ai ep ezentati* aspect al *ieii sale este cel "e p ofeso . 9i i&p esiona pute nic stu"enii p in a le p ezenta c%i&ia o +anic nt 1un &o" capti*ant i lo+ic. De ase&enea se i&punea p in apa iia sa fizicE e a nalt, soli", cu nas ac*ilin i o p i*i e foa te pt unztoa e. . a foa te bine info &at n toate "o&eniile c%i&iei o +anice, c%i&iei +ene ale, analitice i c%i&iei fizice. (*ea un "iscu s cla i cal&. Nu se te&ea s spun" anu&ito nt eb i ale stu"enilo cu >Nu tiu> sau >Nu se tie nc>. Neniescu putea s intuiasc ce caliti au stu"enii si i i selecta ca *iito i colabo ato i pe cei &ai buni "int e acetia. 3 ofeso ul )u"olf C ie+ee spunea "esp e stu"enii lui Neniescu c e au cei &ai buni "in labo atoa ele sale. Ca o&, a fost o pe soan "eosebit. Dei p ea asp u i se*e , e a +ene os i cu o ini& cal". 9i plceau &unii, " u&u ile "e &unte ab upte i n+uste, cu& a fi Ca ai&anul sau zona B'lea. Cu aFul e a o ca acte istic a sa. 3olitica nu se e+sea n p eocup ile sale. Neniescu nu e a n elaii bune cu e+i&ul co&unist. C'te*a citate ca e ne a at c't "e ap eciat este n st intateE BGou ac%ie*e&ents in c%e&ist 4 i&p ess &e *e 4 &uc%, H%en I t%inJ t%at 4ou succee"e" to "o t%is fa f o& t%e + eat c%e&ical cente s, an" lacJin+ &o"e n inst u&entation. 0ans 6is%e , ou co&&on p ofesso , Houl" %a*e enFo4e" 4ou Ho J, seein+ %oH 4ou looJe" fo ot%e a eas of esea c% t%an t%ose 4ou beca&e fa&ilia Hit%, "u in+ 4ou 3%.D. stu"ies.K (3 ofesso 0. 3lienin+e , 0ei"elbe +$ BCe %a*e &e&o ies of f ien"l4, se ious, %a "1Ho Jin+, Ha &1%ea te" people H%o& He Hill ne*e fo +etL It Has a satisfaction fo &e to "isco*e %oH o +anic c%e&ist 4 s%oul" be "e*elope" to suc% a %i+% state in a s&all fa 1aHa4 count 4, H%ic% so feH of us e*e *isite". NoH I JnoH H%at I s%oul" %a*e +uesse", t%at t%e ent%usias& an" st en+t% of one &an Has be%in" it. I feel inspi e" an" en ic%e" in &4 oHn life fo %a*in+ been eApose" to %i&, if onl4 fo a feH "a4s. It is in"ee" a *e 4 ic% &an H%o can looJ on a life of ic% an" lastin+ cont ibutions an" a fa&il4 of stu"ents p epa e" to eAten" t%e t a"ition into t%e futu e Hit%out li&it.K (3 ofesso C.*... Doe in+, 0a *a " ;ni*e sit4, "up *izita sa n )o&'nia "in 19#0$ BIn pa ticula , it Has especiall4 sti&ulatin+ fo &e to &eet 4ou because I %a" co&e o*e t%e 4ea s to eco+nize an" app eciate 4ou splen"i" p ofessional Ho J in c%e&ist 4.K (3 ofesso 0. ,il&an, IoHa 5tate ;ni*e sit4$ >-a &plini ea a o sut "e ani "e la nate ea acestui 5a*ant i 3 ofeso a * ea s a&intesc c el a "at un i&puls ne&aint'lnit p'na atunci ce cet ii i te%nicii o&'neti, at't "i ect c't i p in cei pe ca e i1a fo &at n cei :5 "e ani "e

p ofeso at. ( luat cu cu aF poziie cont a uno "i ecti*e cu u & i nefaste la (ca"e&ia )o&'na. Ca i ceilali "in +ene atiile "e c%i&iti ai 3olite%nicii bucu etene sunt bucu os i &'n" u c a& a*ut no ocul s ascult p ele+e ile 7a+ist ului i s *a" cu& el a euit s c eeze "e la ze o, t ec'n" peste con"iii *it e+e, un nucleu "e tiin i n*ata&'nt ca e s1a i&pus nu nu&ai n )o&'nia ci i pe celelalte &e i"iane ale +lobului.> (leAan" u /. Balaban Cont ibuii tiinifice 9nc "e la nceputul anilo 19:0 n ca" ul ce cet ilo siste&atice p i*in" eacii ale %i" oca bu ilo catalizate "e clo u a "e alu&iniu sunt obinute n + upul "e ce ceta e al p ofeso ului Neniescu ezultate "e p i& i&po tan pent u nele+e ea &ecanis&ului eaciilo p in inte &e"ia i ca bocationici. .ste obse *at pent u nt'ia "at olul esenial al unui cocatalizato (u &e "e ap$ n eacia "e izo&e iza e a cicloalcanilo n p ezena clo u ii "e alu&iniu. Din aceast pe ioa" "ateaz alte obse *aii fun"a&entale p i*in" eacia cicloalc%enelo cu clo u i aci"e catalizat "e clo u a "e alu&iniu, n ciclo%eAan ca sol*ent (cunoscuta astzi n lite atu ca B eacia Neniescu "e acila e e"ucti*B$ sau t ansfe ul "e %i" o+en Bnt 1o fo & foa te acti*B. (ceasta este p i&a &eniona e a t ansfe ului inte &olecula "e ion "e %i" u , aa cu& se *a nu&i &ai t' ziu. 9n pe ioa"a 19=5119#0 stu"iaz eaciile sol*olitice. Colabo eaz cu celeb i p ofeso i "in 5tatele ;nite ale (&e icii, cont ibuie cu sc ie ea uno capitole la "i*e se t atate. Nu&e oi co&pui o +anici i eacii i poa t nu&ele. 5e poate spune c B%i" oca bu a NeniescuB, p i&a anulen (C0$10, a p opulsat c%i&ia anulenelo . ( fost pionie ul aplic ii &eto"elo fizice n c%i&ia o +anic n )o&'nia. )ezultatele &uncii lui Costin Neniescu se *" n cele 2=2 "e a ticole o i+inale i 21 "e b e*ete. 9n anii 19#0 luc ile sale au nu& at 1000 "e cit i. 9n ziua "e azi C%e&ist 4 Citation In"eA nu& &ai &ult "e 20 "e cit i pe an. ( fost pent u scu t ti&p "ecan al 6acultii "e C%i&ie In"ust ial "in ca" ul 3olite%nicii Bucu eti. 9n onoa ea &aest ului, 6acultatea "e C%i&ie In"ust ial o +anizeaz n fieca e an Concu sul National "e C%i&ie >C.D. Neniescu>.