Sunteți pe pagina 1din 10

SPLENOMEGALIA Defi ni] ie M\rirea de volu m a splinei ca expr e si e a unui proc e s patologic gen e r al sau local.

Dia g n o s tic A. Dia g n o s t i c pozi ti v Pal p a r e `n decu bit later al drep t, cu genu n c hii [i coaps el e se miflex a t e , cu me m b r ul sup e rior st n g de- a lungul corpului [i spre spat e , prin acr o [ a r e cu vrful deg e t elor a margin ei ant erio a r e la sfr[itul inspirului, sau prin insin u a r e cu bolnav ul culcat pe spat e [i genu n c hii flecta]i, cu deg e t el e palm ei drep t e sub rebor d ul cost al, dup\ inspir ad n c. Per c u ] i a `n acele a [i po i]ii pe linia axilar\ me di e [i ant erio a r\. Ascul t a ]i a `n anevris m sau perisplenit\ !frec\turi periton eo a b d o min al e". B. Dia g n o s t i c eti ol o g i c 1. Cau z e g e n e r a l e : # Cauz e infec]ioas e $nfec]ii gen e r al e acut e% febr\ tifoid\ # febr\ par a tifoid\ # malarie # mono n u cl e o \ infec]ioas \ # septic e mi e # sifilis secu n d a r # febr\ recur e n t \ # reb e ol\ # scarlatin\ # leptos piro \

# brucelo \ # tbc acut\ septic e mic\, gran ulic\ sub ac u t e % endoc a r dit\ septic\ # tub erc ulo \ cronice malarie # tub erc ulo \ # sifilis ter]iar # toxopla s m o \ # Cauz e vasculo- circulatorii hepatic e ciro \ hep a tic\ cu hipert e n si u n e port al\ he mo c r o m a t o \ boala &ilson insuficien]\ cardiac\ ava n s a t \ !ciro \ cardiac\" tro mb ofle bit\ int rahepatic \ # Cauz e he m a t olo gic e acute leuce mii cronice tro mb o cit e mii eritre mi a primar\ 'a(ue an e mii prin hipers pl e nis m an e mi e )ierm e r *ast e o mi elo s cler o \
sup rahepatic \

hemolitice ereditare an e mii enzimopenice imunologice


boala +odg,in sarco m a t o \ # Cauz e siste m i c e banale cronice limfad e nit e tuberculoase infec]ioase limfo [i reticulos a r c o a m e

boala -auch e r, .iem a n n /ic,, +and #chuller0ristian mielo m multiplu macro glob ulin e mi e amiloido \, fibroreticulo \ splenic\ cirog e n\ !autoi m u n \" colag e n o ic e% lupus erite m a t o s dise min a t # periart e rit a nodo a s \ # boala 1elt2 # boala 0hauffard- #till neopl a ice limfo [i reticulos a rc o a m e # epitelio m # sarco m splenic met a s t a t ic secu n d a r 2. Cau z e loc al e (s pl e n i c e ) : # Cauz e infla m a t orii % tbc lues infec]ioase abc e s e micotice chist hidatic # Cauz e vasculocirculatorii: an evris m infarct tro mb ofle bit\ portal\
splenic \

# Cauz e siste m i c e: fibroreticulo \ splenic\ ciroge n\ !autoi m u n e " neopl a ice fibro m spleno m he m a n gi o m epitelio m sarco m primitiv chist der m oid seroase chist e hemoragice C. Dia g n o s t i c dif e e n ] i a l

hidron efro \ stn g\ rinichi pto a t rinichi 3 lob stn g hep a tic m\rit mezenter # tumor\ `n epiplon peritoneu # plastro a n e inflam a t o rii # tumor\ retrop e rito n e a l\ stn g\ # tumori pulmo n a r e stn gi # rev\rs a t e pleur al e st n gi # tumori cost ale # infiltrat e musc ul ar e , pariet o- abdo mi n al e # splin\ pto a t\ D. Dia g n o s t i c pa a c li n i c # echogr afie # spleno p o r t o g r afi e # radiologia tubului # laparo s c o pi e diges tiv # scintigr afie # lapar a t o mi e explor a t ori e E. Dia g n o s t i c an a ! n e s t i c # #pleno m e g a li a din 3 an e mi e he m olitic\ cong e nit al\ lues cong e nit al fibro \ cong e nit al\ boala -auch e r boala 0hauffar d- #till # #pleno m e g a li a dob n dit\ `n copil\rie malarie tub erc ulo \ lues ere dit a r tardiv

a unghiului colic stng stomac rinichi stng # tumor\ sup rarenal \ coad \ pancreas
# # # #

rahitis m leuce mi e cronic\ # #pleno m e g a li a familiar\ an e mi e he m olitic\ lues, malarie, tub erc ulo \, icter # 4ona geogr afic\ me dit e r a ni a n \% talas e mi e tropical\% bilhar io \ # 5ntec e d e n t e patologice hep a tit\ epide mic\ in6ec]ii, transfu ii septice mii endoc a r dit\ tifos exa n t e m a t i c febr\ tifoid\ tbc, lues # toxice profesion al e, u [i abu de alcool ". Dia g n o s t i c d e la# o a t o dup\ me n]iun e a etiologic\ $ ata ! en t # cau al # splen e c t o mi a ca form\ tera p e u tic\

PA$OLOGIA IN$ES$IN%L%I S%B &I'E (I A COLON%L%I $ iad a do ! i n a n t ) * dureri abdo mi n al e tulbur\ri de tran it he m o r a gii !da sau nu" Sin d o ! +,e n i n g # durer e abdo mi n al\ colicativ\ sediul cu punct fix deb u t brusc durat\% ct ev a secu n d e # am e] eli, v\rs\turi # go mo t e hidroa e ric e # und e perist altic e # locali ar e% intes tin sub]ire D- e e a a# d o ! i n a l ) "-n c ]i o n a l ) # evolu]i e vech e # d e s c r i e r e pu ]i n clar\ # pr e d o m i n \ ziu a tulbur\ri tran it .u are% an e mi e febr\ le iuni anale # norm al clinic O ganic) # ap a r i ]i e rec e n t \ # du r e r e clar d e s c r i s \ # noc t u r n \ tulbur\ri tran it ane mi e alter a r e a st\rii gen e r al e febr\, subfe brilitat e mas\ abdo min al\ la palpar e le iuni an al e

Inv e s t i g a ] i i pa a c li n i c e

rectos c o pi e colonos c o pi e irigosco pi e, barita t

tran it

.e! o a g i a int e s t i n a l ) A#- n d e n t )

reanim Hematemez \ sond \ Rectoragie fibrosc


P-]in a# - n d e n t ) S/ n g e n e g fibrosco pi e le zi u n e n al t \ lezi u n e nu ar e S/ n g e o0 rectos c o pi e

Sin d o ! dis e n t e i c t- ! o a l # # # # # # # # # # cons tip a]ie ter min al\ ade n o c a r cino m limfo m malign sarco a m e polipo a rectocolic\ tumori par a it a r e bilhar io \ 33

EN$E'I$ELE ALE'GICE Defi ni] ie 7bterit ele alergice sunt afec]iuni det e r mi n a t e de sensibili ar e a intes tinului fa]\ de un alerg e n , induc n d ma nife s t\ri clinice polimorfe, cu caract e r acut sau cronic. Dia g n o s tic Dia g n o s t i c clinic* se m n e de ent e r o c olit\ cronic\ # diaree explo iv\ matin al\ sau postpr a n di al\ declan[at\ la 8- 9 ore de la ingerar e a alimentului sensibili ant scau n e apo a s e , cu mucu s sau muco it\]i sang vinole n t e 9- : scau n e ; i # durer e care prec e d e diare e a sub form\ de cra m p e sau colici # gre] uri , v\rs\turi # cefale e , am e] eli, pn\ la star e a de [oc 5socieri% # migr e n\ # urticarie, angio e d e m # artr algii # subfe b rilitat e !ecl a n [ a r e % acela[i alime n t declan[ a n t , cu rep e ti]ie% alun e, lapte, ou\, ciocolat\, ]elin\, fragi, me u r\ # me dic a m e n t # aditiv alime n t a r An t e c e d e n t e h er e d o c o l a t e r a l e sau per s o n al e al er g i c e Dia g n o s t i c pa a c li n i c

# test e cuta n a t e alergice po itive la un alime n t !pric,, intra d e r m o r e a c ]i e, scarificar e" # prob\ de provoc a r e oral\ po itive # exa m e n ul scau n el or% $g7 specifice cresc u t e celule eo inofile crescu t e abs e n ] a par a i]ilor # sn g e eosinofilie mar e $g7 serice specifice cresc u t e # radiologic cu 3 simplu cu 3 < alime n t ul incrimin a t , me n]ion n d % tran it accel er a t hipers e c r e ]i e anse dilatate disto mi e anse foarte strmte eozinofilie # endo biop si e intes tin al\ IgE crescute # test ul de tran sfor m a r e limfobla s tic\ po itiv la un alime n t !==>" Dia g n o s t i c dif e e n ] i a l # colon iritabil # ent er o c olitic\ cronic\ nes p e cific\ # tub erc ulo \ intes tin al\ # boala 0rohn # colita ulcero a s \ $ ata ! en t # # # # # evic]ia alime n t ului cau a t o r trat a m e n t cu antihist a mi nic e inhibitori ai degr a n ul\rii mas t o cit a r e imuno m o d ul a r e microbia n\ hipos e n si bili ar e specific\ oral\ sau pare n t e r a l\ !3".