Sunteți pe pagina 1din 14

http://astrodeva.wordpress.

com/2014/01/19/filme-spirituale-valoroase/

ASTRODEVA
Omul ar trebui s ia cunoaterea de la Soare, Lun i stele. R. W. Emerson
ACASA # OF !" #S$ C%A& ## o # OF !"A#S$ C%A&A#&'(A#A$!%&% #2014 # # )oroscopul#*ilei ## o # )oroscop#*il+ic#perso+al # # Astro,rama#+atala # # Astro,rama#-armica # # Astro,rama#chiro+ia+a # # Astro,rama#relatio+ala # # Co+silierea#astrolo,ica ## o # .atoria#spirituala # o # /O.%% # o # 0odalitati#de#plata # # 0u*ica #

FIL E S!IRIT"ALE VALOROASE


# # #

F%&0 #A!"%S"%C $osso Lar %&ra'ilia(

1#########Chico#2avier#34ra*ilia5F%& 1#########Filmul#Spiritelor#34ra*ilia5

1#########6esus#of#(a*areth#3Fra+co# /effirelli5 1#########&eap#of#Faith#3Steve# 0arti+5 1#########7a+dhi 1#########Ostrov#3!usia5 1#########$e#o#crac8 # ## #3Shirle9# 0ac&ai+e5 1#########Frate#Soare:#sor8# &u+8#3Fra+co#/effirelli5 1#########;ia<a#e#frumoas8#3!o=erto# 4e+i,+i5 1#########.8#mai#departe#3>evi+# Space95 1#########$adre#$io 1#########0a+i-a:#o#via<8#mai#t?r*iu 1#########$rofe<iile#de#la#Celesti+e

1#########@hat#dreams#ma9# come#3!o=i+#@illiams5 1#########"he#Shift#-#Schim=area# 3@a9+e#.9er5 1#########'ltimul#0im*9 1#########/iua#C?rti<ei 1#########)ereafter#3;ia<a#de#Apoi5 1#########Cercul#poe<ilor# # disp8ru<i ## #3!o=i+#@illiams5 1#########Co+versa<ii#cu#.um+e*eu 1#########$reotul 1#########A+t?l+iri#cu#oame+i# remarca=ili#-#7urdBieff 1#########$ri+tre#+oi#3Suedia5 1#########0icul#$ri+< 1#########0olo-ai:#povestea# $8ri+telui#.amie+

1#########Ces#0a+ # ## #3comedie# roma+tic85 1#########Salvat#de#&umi+8 1#########$recum#D+#Cer # #


DOCUMENTARE SPIRITUALE i DIVERSE
#

)en

nvturile lui Eckhart Tolle Joo de Deus medium vindector Printele Arsenie Boca Mediumul ictor !as aretto "iaa du via# de $a%mond Mood% n Iad i napoi, de Maurice Ra !in"# "iei anterioare# ovestiri de re&ncarnri 'ta%a Erusa des re re&ncarnare (luminarea chakrelor )o*hinii din Ti+et (nvesti*aie asu ra lumii invi,i+ile -ick "u.icic omul /r mem+re ' aiul s iritului o cltorie &n con0tiin Baraka 'ecretul 1artea ti+etan a morii# un mod de via 'ecretul din s atele materiei# de 2arun )ah%a 3e*tura cu 'inele# de Drunvalo Melchi,edek "iaa lui Buddha Des re /ric# cu -eale Donald 4alsch 51ine e0ti tu67 (nterviu cu Pa a.i Alte lumi calea shamanilor din Ama,onia Meditaie diri.at de dr8 Dee ak 1ho ra 1ine sunt eu6 n*erii

3ivin* 3uminaries Mini luminate 4illiam Buhlman Dedu+larea con0tient Anthon% de Mello9 5Tre,e0te:te;7 3eo <a*ami9 de,vluiri din masonerie Pro/eii Ma%a 0i cercuri &n lanuri Mo0 $acu# omul durii 1ontrolul minii# cu mentalistul =eith Barr% Tea $oad to the 'kies >nmistaken child 2ellen =eller Be%ond me ncor orarea unui s irit &ntr:un medium vor+itor Mrturia unui ateu# !avril Brnuiu Doin* time# doin* "i assana De la +loc# la iurt 1ontactul a &nce ut 2ome 3a sud de *rani 1ltorii &n 1osmos De+tocrac% Dove,i ale e?istenei $aiului =arma 0i dre tul divin Tre,irea s iritual 0i 1on0tiina de 'ine ntre*ul ne*ru# cu -assim 2aramein Poi s:i vindeci viaa Povestea sovietelor Dove,i des re 1reator 1ons iraia u,urii morale lani/icate (n/initul cltoria su rem Pustnicii $om@niei de a,i Aenomenul Med.u*or.e Tul+urare +i olar sau tre,ire s iritual6 Thrive M@ncarea contea, 3e*ea re,onanei 1hina vs '>A (m erii la r,+oi (nterviuri cu ersonaliti s irituale# de 3ilou MacB Printele Mihail Jar# tat a CDD de su/lete (sus &n (ndia

FIL E S!IRIT"ALE VALOROASE

htt 9EEFFF8s iritus8roEvideoE/ilme GsiGdocumentare8htm


#

TR*IE+TE FERI,IT -$ ./01 2 Etii...timpul#are#u+#fel#al#s8u#de#a#se#miFca#repede#Fi#de#a#+u-<i#da#r8,a*#s8#devii#co+Ftie+t#de#trecerea# a+ilor.#$arc8#mai#ieri#eram#t?+8r:#a=ia#c8s8toritG %+#Hdivi+H

Inter3iu e4ce5tional $ari+tele#$a+telimo+#de#la#0a+astirea#Oasa#3de#pe#"ra+salpi+a5:#IFara#.um+e*eu#orice#iu=ire#moareJ# I%u=irea#e#fu+dame+tul#fii+tei#+oastreJ-#.rumul#spre#Oasa#e#=atut#de#sute#de#ti+eri#care#vi+G %+#Hdivi+H

A5a 6 un medicament miraculos 5entru 3indecarea cor5ului si a su7letului omenesc Or,a+ismul#uma+#este#co+struit#di+#apa#i+#proportie#de#peste#K0#la#suta#per#total:#dar#multe#di+tre# or,a+ele#+oastre:#precum#este#creierul:#au#o#compo+e+ta#+umita#IapaJ#i+#proportieG %+#Hsa+atateH $osted#i+#divi+:#util#a+d#ta,,ed#meditatie:#social#o+#19#ia+uarie#2014#=9#da+iel#filip.#2#come+tarii#

!ost na3i8ation
# L ##Ci+e#esti#tuG#cu # ## ## adevarat # # CA& A#%'4%!%%#sau#CA& A#F!%C%% ## ## M# #N # #

. comments
1. i9ai#sa9s:# 2O#ia+uarie#2014#at#2:OP# mai#este#u+#film#de#adau,at:#JSi#viata#co+ti+uaJ:#u+#fel#de#parte#2#la#(ossolar:.#

1.

7ili5 daniel#sa9s:# 2O#ia+uarie#2014#at#1Q:OQ# su+t#si,ur#ca#su+t#chiar#mai#multe#valoroase:#sper#sa#i+vatam#ceva#macar#di+#acestea..:5#

,O A$DA AI,I OFERTE S!E,IALE

C&%C>#$ #%0A7%(

,ele mai citite articole

%+terviu#eRceptio+al

F C" & #S'$A!A!%%

Cea#mai#relaRa+ta#melodie#di+#lume

Femeia#va*uta#de#pari+tele#Arse+ie#$apacioc

!u,aciu+e#puter+ica#cu#efect#imediat#

# Astro,rama#-armic8#S#cheia#D+ ## #ele,erii#desti+ului # #

li=erarea#emotio+ala

Capca+ele#creierului

"estul#Cu=ului

$ractica#ru,8ciu+ii#lui#%isus

ASTRO:RA E
"his#slideshow#reTuires#6avaScript.

Ar9i3e

Articole recente

# li=erarea#emotio+ala ## # Cel#mai:#cea ## ## mai ## # Cea#mai#relaRa+ta#melodie#di+ ## ## lume ## # Aprecia*a#ce#ai ## ## U# # 6ocul#dori+telor ## # Capca+ele#creierului ## # !e+u+tarea#la#asteptari ## # !u,aciu+e#de#tra+sformare ## # %mpaca-te#cu#toata ## ## lumea ## # $acea#lui#.um+e*eu ##

Astrolo8ie din 3est

astrolo,ie.stiridi+vest.ro

raliR.ro

Stiri#di+#vest

www.co+silierepsihoterapie

,omentarii recente
&ui*a#"opala#o+# li=erarea#emotio+ala &ui*a#"opala#o+#Cea#mai#relaRa+ta#melodie#di+G flori+a#o+#$uterea#ru,8ciu+ii levi#o+# li=erarea#emotio+ala &oreda+a#0ilu#o+#Cel#mai:#cea # ## ## mai #

&lo8s I Follo;
1. # "he#0i+dful#"ree # 2. # radio#vocativ #

O. # )eartafire # 4. # 0a+uelaaa # Q. # .V.:#H +Bo9#the#sile+ceUH# # P. # (iResFisch+et* # K. # >W#C&%$s # X. # $ostdata:#OlvYdame... # 9. # 4lo,ul# .%"'!%%# 2C &S%O!#A!" # 10. # 6ur+al#de#poveste# #

,ommunit<

"rmareste ASTRODEVA 3ia Email =orosco5 'ilnic 5ersonal

Statistic

1:0K1:494#hits

,ine sunt eu

Daniel Fili5

Astrolo8
0i-a#placut#i+totdeau+a#sa#aBut#oame+ii:#sa#fiu#de#folos.#Astro,ramele#perso+ali*ate#pe#care#eu#le# creio+e*:#su+t#felul#meu#de#a#aButa#oame+ii.#Astrolo,ia#este#o#stii+ta#veche#de#ca+d#lumea.#;reti#sa# co+statati#si+,uri#adevarul#spuselor#meleM#"re=uie#doar#sa#faceti#o#coma+da#pe+tru#o#astro,rama# perso+ali*ata.#Asta#se#face#simplu:#pri+tr-u+#click aici8

,alendar
ia+uarie#2014 Lu a i >o Vi S? Du Z#.ec # Fe=#[ # 1 2 O 4 Q P K X 9 10 11 12 1O 14 1Q 1P 1K 1X 19 20 21 22 2O 24 2Q 2P 2K 2X 29 O0 O1 #

Ar9i3e

,O A$DA AI,I ASTRO:RA A

)eList

eta

# A+re,istrare # # Aute+tificare # # FluR#!SS#pe+tru#posturi # # FluR#!SS#come+tarii # # 4lo,uieFte#pe#@ord$ress.com #.

4lo,uieFte#pe#@ord$ress.com.#"he#Suits#"heme.# "he#0i+dful#"ree#
OPQ#de#eRerciii#de#recu+oti+8.#$e+tru#0i+te:#"rup#i#Suflet

radio#vocativ#
radioul#celor#care#+u#mai#vor#s8#fie#ma+ipulai

)eartafire#
SmileU#Cou\re#at#the#=est#@ord$ress.com#site#ever

0a+uelaaa#
u+#=lo,#simplu...

.V.:#H +Bo9#the#sile+ceUH#
.V.:HS8#tr8im#c?t#su+tem#D+#via<8UJ

(iResFisch+et*#
(et*fu+dst]c-e#u+d#A+,eschwemmtes

>W#C&%$s#
6ust#a+other#@ord$ress.com#site

$ostdata:#OlvYdame...#
Foto,rafYas#e+#pocas#pala=ras

4lo,ul# .%"'!%%# 2C &S%O!#A!"#


CA!" A#S#$!% " ('&#CA! #('#"!^. A/^U

6ur+al#de#poveste#