Sunteți pe pagina 1din 47

FB_AN2_SEM1_FI FINANTELE INTREPRINDERII

MULTIPLE CHOICE 1. Functia de crestere a rentabilitatii produselor proprii pe baza analizei costurilor este indeplinita de: a. compartimentul de control financiar intern; b. compartimentul de previziune financiara; c. compartimentul preturi si tarife; d. conducerea executiva a intreprinderii; e. compartimentul de analiza economico-financiara. ANS: C 2. Cand nevoia de fond de rulment este constanta cas!-flo"-ul este e#al cu: a. rezultatul exercitiului; b. fondul de rulment si amortizarile cumulate; c. trezoreria neta; d. variatia activelor circulante $inclusiv cele de trezorerie%; e. profiturile nete reinvestite si amortizarile cumulate. ANS: & '. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 1().))) u.m. capital social exercitiul N 1*).))) u.m. imobilizari corporale $valoare bruta% exercitiul N-1 1)).))) u.m. capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.))) u.m. imobilizari corporale $valoare bruta% exercitiul N 11+.))) u.m. profit net exercitiul N-1 1,.))) u.m. din care *)- se distribuie sub forma de dividende profit net exercitiul N 2).))) u.m. din care ()- se distribuie sub forma de dividende credite bancare pe termen lun# contractate in exercitiul N +).))) u.m. credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N *.))) u.m. Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de 2.))) u.m. costul de ac!izitie fiind ,.))) u.m. amortizata in valoare de ..))) u.m. in tabloul de finantare / partea 0 utilizarile si resursele vor avea urmatoarele valori: a. +).2)) u.m. si .'.))) u.m.; b. ...))) u.m. si +).2)) u.m.; c. 1'.))) u.m. si ').2)) u.m.; d. .'.))) u.m. si ++.))) u.m.; e. .1.))) u.m. si ++.))) u.m.. ANS: A *. Stiind ca rata mar2ei nete este ,- rata de structura a capitalurilor 2 '.1 si rata rentabilitatii financiare 2*- rata de rotatie a capitalurilor este: a. , ).; b. 1 2(; c. 1 2*; d. ' (; e. 1 +. ANS: 3

+. Structura vanzarilor $inclusiv 45A% pentru ultimele ( luni ale exercitiului N61 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1)).))) u.m.; au#ust 1.))).))) u.m.; septembrie 1.2)).))) u.m.; octombrie 1.()).))) u.m.; noiembrie 1.,)).))) u.m.; decembrie 2.))).))) u.m.. 0ncasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: *)- in luna vanzarii +)- dupa ') zile de la data vanzarii iar diferenta dupa () zile de la data vanzarii . 5aloarea creantelor din bilantul exercitiului N61 va fi: a. 1.*)).))) u.m.; b. 2.1,).))) u.m.; c. 1.2)).))) u.m.; d. 1.*+).))) u.m.; e. 1.',).))) u.m. ANS: 7 (. 8e baza informatiilor prezentate stabiliti intervalul mediu dintre aprovizionari succesive si stocul curent: 0ntervalul dintre doua aprovizCantitatea aprovizionata ionari $tone% succesive $zile% ') 2.))) *) 2.+)) 1) 1.))) () *.))) +) '.+)) Necesarul anual de aprovizionat este de 1+.))) u.m.. a. *+ zile si 1.,.+ u.m.; b. 2) zile si ,'' '' u.m.; c. 21 zile si 1.2), ' u.m.; d. *+ zile si '().))) u.m.; e. 2) zile si 1.,.+ u.m. ANS: A .. Analiza rentabilitatii produselor proprii pe baza calculului costurilor este realizata de: a. compartimentul de mar9etin#; b. compartimentul de aprovizionare; c. compartimentul de preturi si tarife; d. ec!ipa mana#eriala; e. compartimentul de desfacere. ANS: C ,. Situatia neta poate fi redata prin notiuni ec!ivalente cum ar fi: A% capitaluri proprii; 3% fond de rulment; C% activ circulant net; &% activ net contabil; 7% activ circulant. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. 36& b. A6C c. A6& d. &67 e. 367

ANS: C 1. 0ntr-o intreprindere rolul finantelor se manifesta in principal la nivelul: a. consumului resurselor banesti; b. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea; c. productiei de bunuri si servicii; d. circulatiei resurselor la nivelul intreprinderii; e. mana#ementului financiar-contabil. ANS: 3 1). :e#ula indatorarii maxime prevede: A% datoriile pe termen lun# ; capitalurile proprii; 3% datoriile pe termen lun# ; datoriile pe termen scurt; C% datoriile pe termen lun# 6 datoriile pe termen scurt ; capitalurile proprii; &% datoriile pe termen scurt ; activele circulante; 7% datoriile pe termen lun# ; autofinantarea medie pe trei ani. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A6& b. A67 c. C67 d. 367 e. C6& ANS: 3 11. 8entru doi ani consecutivi se cunosc urmatoarele informatii: 7lemente N-1 N <aterii prime 11) 21) Creante *2) ',) 8roduse finite 2') '() Furnizori '() '1) &atorii fiscale si sociale 1) 12) 5ariatia posturilor bilantiere prezentate #enereaza nevoi si resurse in valoare de: a. .) u.m. si 2)) u.m.; b. 1+) u.m. si ') u.m.; c. 1)) u.m. si 1) u.m.; d. 11) u.m. si 1) u.m.; e. 2)) u.m. si .) u.m. ANS: 7 12. Structura ac!izitiilor $inclusiv 45A% pe ultimele * luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie ()).))) u.m. octombrie +)).))) u.m. noiembrie .)).))) u.m. decembrie ')).))) u.m. Creditul furnizori este de () zile. 5aloarea datoriilor fata de furnizori la '1.12. N este : a. .)).))) u.m.; b. 1.))).))) u.m.; c. ')).))) u.m.; d. 1.+)).))) u.m.; e. 2.1)).))) u.m. ANS: 3

1'. = societate comerciala doreste sa realizeze 12.))) bucati din produsul C consumul specific fiind ) . tone iar pretul de aprovizionare '.))) u.m.>tona. 0ntervalul dintre doua aprovizCantitatea aprovizionata ionari $tone% succesive $zile% ') 2.))) *) 2.+)) 1) 1.))) () *.))) +) '.+)) 8e baza informatiilor prezentate intervalul mediu de abatere si stocul de si#uranta au urmatoarele valori: a. *+ zile si '.1+).))) u.m.; b. 1) ' zile si .21.))) u.m.; c. 1) ' zile si 1.)').))) u.m.; d. '* . zile si 2.*21.))) u.m.; e. *+ zile si .21.))) u.m. ANS: 3 1*. 3ilantul unei societati se prezinta astfel: 7lemente 5alori la inceputul exercitiului $)% Active imobilizate 1.'() Active circulante '+) 4otal activ 1..1) Capitaluri proprii ..) &atorii financiare ,,) &atorii din exploatare () 4otal pasive 1..1) 8e baza informatiilor prezentate activul economic are valoarea: a. 2 '*) b. 2 *+) c. 2 21) d. 2 12) e. 2 1)) ANS: C 1+. Structura vanzarilor $inclusiv 45A% pentru ultimele ( luni ale exercitiului N61 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.,)) u.m. au#ust 2.))) u.m. septembrie 2.*)) u.m. octombrie '.2)) u.m. noiembrie '.()) u.m. decembrie *.))) u.m. 0ncasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: *)- in luna vanzarii +)- dupa ') zile de la data vanzarii iar diferenta dupa () zile de la data vanzarii. 5aloarea creantelor din bilantul exercitiului N61 va fi: a. 2.,)) u.m.; b. 2.'() u.m; c. 2.*)) u.m.; d. 2.1)) u.m.; e. 2..() u.m. ANS: 7 1(. 8entru exercitiul inc!eiat dispuneti de urmatoarele informatii: cifra de afaceri *).))) u.m. activele circulante nete 12.))) u.m.. Care este marimea activelor circulante nete pentru anul urmator daca se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu +-? 5alori la sfarsitul exercitiului $1% 1.22) 1.11) 2.*1) 1() 1.'') 12) 2.*1)

a. b. c. d. e.

1(.2)) u.m.; 12.()) u.m.; 12.))) u.m.; 1*.()) u.m.; *).))) u.m..

ANS: 3 1.. Activele financiare sunt necesare pentru: a. procurarea activelor reale si an#a2area capitalului uman; b. producerea de bunuri si servicii; c. vanzarea de bunuri si servicii; d. plata salariilor si a furnizorilor de materii prime si materiale; e. procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii. ANS: A 1,. 8e baza analizei patrimoniale o intreprindere este solvabila daca indeplineste urmatoarele conditii: A% capitalurile proprii ; capitalurile imprumutate; 3% datoriile pe termen lun# ; datoriile pe termen scurt; C% activul imobilizat @ datoriile pe termen scurt; &% activul imobilizat ; capitalurile permanente; 7% activul circulant ; datoriile de exploatare. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A63 b. 36C c. A6& d. 367 e. &67 ANS: 7 11. Societatea comerciala 8:=& prezinta urmatorul bilant la '1.A00. N: - u.m. 7lemente de NN 7lemente de N-1 N activ 1 pasiv Active 1 2.))) Capitaluri 1.1)) 2.2)) imobilizate ..) proprii ) Active cir2 2.1*) &atorii finan- 1.1)) 1.')) culante: .)2 ciare $inclus&in care: ) iv pasive de trezorerie% - active de ,) 1*) &atorii de ex- .2) (*) trezorerie ploatare 4otal activ ' *.1*) 4otal pasiv '..2) *.1*) ..2 ) Structura contului de profit si pierdere: cifra de afaceri +.,)) u.m. venituri financiare $dividende primite% 1) u.m. c!eltuieli cu materii prime materiale combustibil $consumuri de la terti% 2.*)) u.m. c!eltuieli cu personalul 1.,)) u.m. c!eltuieli cu amortizarea +*) u.m. c!eltuieli privind dobanzile '') u.m.. Cota de impozit pe profit este de 2+-.

Cas!-flo"-ul disponibil $CF&% cas!-flo"-ul disponibil pentru actionari $CF&a% si cas!-flo"-ul disponibil pentru creditori $CF&cr% vor avea urmatoarele valori $u.m.%: a. b. c. d. e. CF& **+ +'+ 2)) *,) **+ CF&a 1') 2)+ 1*) '*) '1+ CF&cr '1+ '') () 1*) 1')

ANS: 7 2). Se cunosc urmatoarele informatii: cas!-flo"-ul disponibil pentru actionari ', , mil. u.m. valoarea capitalurilor proprii la sfarsitul anului +') mil. u.m. rata rentabilitatii financiare 1, +-. 5aloarea actuala a capitalurilor proprii este: a. *11 2 mil. u.m.; b. *,) mil. u.m.; c. +.) mil. u.m.; d. ,*) mil. u.m.; e. +(, , mil. u.m.. ANS: 3 21. &ispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor $inclusiv 45A% pentru semestrul 0 exercitiul N61 12.))) u.m. uniform repartizata in cadrul semestrului frecventa medie a incasarilor ')- in luna vanzarii '+- in luna urmatoare vanzarii 2+- peste () zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. 5aloarea incasarilor $inclusiv 45A% pentru semestrul al 00-lea exercitiul N a fost de 1),.))) u.m. uniform repartizata in timp. 0ncasarile in lunile ianuarie si martie vor fi: a. 1,.()) u.m. si 11.,)) u.m.; b. (.))) u.m. si 1,.))) u.m.; c. 2(.))) u.m. si ',.))) u.m.; d. 12.()) u.m. si 11.,)) u.m.; e. 1,.()) u.m. si 2).))) u.m. ANS: 3 22. 8entru exercitiul inc!eiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 1,.))) u.m.; datorii din exploatare 12.))) u.m.; cifra de afaceri 2..))) u.m.. 8entru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 2)- uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea urmatorul nivel: a. 1.2)) u.m.; b. 2*.')) u.m.; c. ..2)) u.m.; d. ..111 11 u.m.; e. 1*+.,)) u.m. ANS: C 2'. 8entru exercitiul inc!eiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 1,.))) u.m.; datorii din exploatare 12.))) u.m.; cifra de afaceri 2..))) u.m.. 8entru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 2)- uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea urmatorul nivel: a. 1.2)) u.m.; b. 2*.')) u.m.; c. ..2)) u.m.;

d. ..111 11 u.m.; e. 1*+.,)) u.m. ANS: 3 2*. Ba calculul capitalurilor proprii se foloseste formula: a. rezerve C rezultat curent C rezultat reportat / datorii pe termen lun#; b. capital social 6 prime de capital C rezerve din reevaluare 6 rezerve C rezultat reportat C rezultatul exercitiului / repartizarea profitului; c. prime privind rambursarea obli#atiunilor 6 prime de capital C rezerve din reevaluare C rezerve C rezultatul reportat C rezultatul exercitiului / repartizarea profitului; d. capital propriu C rezultat reportat C rezultatul exercitiului 6 alte fonduri / imprumuturi pe termen lun#; e. imobilizari 6 rezerve C rezultatul reportat C rezultatul exercitiului 6 alte fonduri - imprumuturi pe termen lun#. ANS: 3 2+. 0ntreprinderea va inre#istra o c!eltuiala in urmatoarele situatii: A% primirea facturii de ener#ie electrica cu scadenta peste . zile; 3% plata facturii de telefon in ziua scadentei; C% constituirea unui provizion pentru c!eltuieli ce vor fi suportate in exercitiul financiar urmator; &% diminuarea unui provizion pentru deprecierea creantelor constituit in exercitiul financiar anterior; 7% incasarea unei creante pentru care fusese constituit un provizion. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A6& b. 367 c. A6C d. 36C e. &67 ANS: C 2(. :esponsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei intreprinderi apartine: a. compartimentului financiar / contabil; b. directorului te!nic; c. mana#ementului societatii; d. actionarilor sau asociatilor; e. conducerii sindicatului salariatilor din intreprindere. ANS: C 2.. &ispuneti de urmatoarele informatii: venituri din vanzarea produselor finite '.,)) u.m. consumuri de la terti 2.))) u.m. c!eltuieli cu amortizarea 2)) u.m. rezultatul net *) u.m. cresterea economica 2*) u.m. c!eltuieli privind dobanzile 1)) u.m. variatia imobilizarilor 1)) u.m. cota de impozit pe profit 2+-. Stabiliti varianta corecta: a. cash-flow-ul de #estiune este de '*) u.m. si societatea a vandut in cursul exercitiului imobilizari; b. cash-flow-ul disponibil este de 1)) u.m. si s-a inre#istrat o scadere a activelor circulante nete in cursul exercitiului; c. valoarea adau#ata este de 1.()) u.m. iar cash-flow-ul de #estiune este de '*) u.m.; d. cash-flow-ul disponibil este de 1)) u.m. si s-a inre#istrat o crestere a activelor circulante

nete in cursul exercitiului; e. activele circulante nete sunt de '*) u.m. iar cash-flow-ul disponibil este de 1)) u.m. ANS: & 2,. Coerenta unui sistem bu#etar se asi#ura prin respectarea urmatoarelor principii de elaborare si functionare a acestuia: A% principiul suprapunerii sistemului bu#etar pe sistemul de autoritate din intreprindere; 3% principiul mentinerii solidaritatii intre departamente si al concordantei cu politica #enerala a intreprinderii; C% principiul totalitatii; &% principiul supletei; 7% principiul cuplarii cu politica de personal. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A6C b. A636C c. A6C6& d. 36C6& e. A636C6&67 ANS: 7 21. 8e baza informatiilor de mai 2os stabiliti profitul net $8N% si rata mar2ei asupra c!eltuielilor variabile $<C5-%: cifra de afaceri 1.2)) mil. u.m. c!eltuieli fixe 1( mil. u.m. c!eltuieli variabile 12* mil. u.m. cota de impozit pe profit 2+-. a. 8N ; 1'+ mil. u.m. si <C5 ; 2'-; b. 8N ; 1,) mil. u.m. si <C5 ; 2'-; c. 8N ; 2). mil. u.m. si <C5 ; 2'-; d. 8N ; ,2* mil. u.m. si <C5 ; '1 '-; e. 8N ; 2). mil. u.m. si <C5 ; 1+-. ANS: A '). &ecizia de finantare: a. sta la baza ale#erii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate; b. se ia de catre mana#erul compartimentului financiar-contabil; c. are drept scop finantarea ciclului de exploatare; d. se ia pentru a diminua subventiile; e. se face in orice moment al exploatarii. ANS: A '1. 0n conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 11)- si a unei rate a inflatiei de 1+)rata reala a rentabilitatii economice este: a. 1, b. 1( c. 1. d. 1( ( e. 11 ANS: 3 '2. Ciclul de elaborare a bu#etelor cuprinde urmatoarele faze:

A% realizarea de studii pre#atitoare privind piata factorilor de productie si piata de desfacere; 3% elaborarea de prebu#ete; C% identificarea obiectivelor intreprinderii pentru anul de plan obiective ce decur# din planul #eneral strate#ic intocmit pe o perioada de '-+ ani; &% stabilirea politicii firmei; 7% intocmirea si aprobarea bu#etelor Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A636C6& b. 36C6&67 c. C6&67 d. A636C67 e. A6C6&67 ANS: & ''. Structura ac!izitiilor $inclusiv 45A% pe ultimele * luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie ')).))) u.m. octombrie 2+).))) u.m. noiembrie '+).))) u.m. decembrie 1+).))) u.m.. Creditul furnizori este de () zile. 5aloarea datoriilor fata de furnizori la '1.12. N este : a. '+).))) u.m.; b. +)).))) u.m.; c. 1+).))) u.m.; d. .+).))) u.m.; e. 1.)+).))) u.m ANS: 3 '*. =biectivul #estiunii financiare pe termen scurt este: a. asi#urarea cantitatii optime de stocuri necesare desfasurarii normale a activitatii; b. asi#urarea ec!ilibrului intre trezorerie si capitalurile proprii; c. asi#urarea ec!ilibrului intre activele circulante $inclusiv cele de trezorerie% si sursele de finantare a acestora; d. obtinerea ec!ilibrului intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment; e. fluidizarea resurselor financiare pe termen scurt ale intreprinderii. ANS: C '+. 0n care dintre urmatoarele situatii intreprinderea va inre#istra o c!eltuiala: A% primirea facturii de ener#ie electrica scadenta peste . zile; 3% plata facturii de ener#ie electrica in ziua scadentei; C% constituirea unui provizion pentru c!eltuieli ce vor fi suportate in exercitiul financiar urmator; &% diminuarea unui provizion pentru deprecierea creantelor constituit in exercitiul financiar anterior; 7% incasarea unei creante pentru care fusese constituit un provizion in exercitiul financiar precedent. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A6& b. 367 c. A6C d. 36C e. &67

ANS: C '(. &ispuneti de urmatoarele informatii: capacitatea de autofinantare ,.')) u.m.; variatia stocurilor 1.')) u.m.; variatia creantelor clienti 2.*)) u.m.; variatia creantelor diverse -2)) u.m.; variatia datoriilor de exploatare 1.()) u.m.; variatia datoriilor in afara exploatarii ,)) u.m.; trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N-1 *)) u.m.; in cursul exercitiului N s-a ac!izitionat un mi2loc de transport in valoare de 1(.))) u.m. s-au vandut titluri de participare in valoare de 1.))) u.m. si un utila2 la pret de vanzare de '.))) u.m. cost de ac!izitie 1).))) u.m. amortizare inre#istrata pana in momentul vanzarii ,.))) u.m.; tot in cursul exercitiului N s-a primit o subventie de 1.))) u.m. pentru ac!izitionarea utila2ului s-au contractat credite bancare pe termen lun# de +.))) u.m. si pe termen scurt de ,)) u.m. s-au rambursat rate scadente la credite pe termen lun# de 1)) u.m. si s-a ma2orat capitalul social cu ..))) u.m.; profitul exercitiului N-1 a fost de ,.))) u.m. din care (.))) u.m. se distribuie sub forma de dividende. 4rezoreria neta la sfarsitul exercitiului N va fi: a. 1.1)) u.m.; b. 1..)) u.m.; c. 1.')) u.m.; d. 1)) u.m.; e. +)) u.m. ANS: 3 '.. Sunt bu#ete cu caracter restrictiv: A% 3% C% &% 7% bu#etul productiei; bu#etul de trezorerie: bu#etul investitiilor; bu#etul administratiei; bu#etul vanzarilor.

Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A63 b. 36C6& c. 367 d. C6& e. A636C ANS: & ',. 7xcedentul brut al exploatarii $737% este indicatorul care exprima: a. acumularea bruta din activitatea de exploatare $inclusiv amortizarile si provizioanele%; b. totalitatea amortizarilor si provizioanelor din activitatea de exploatare; c. capacitatea de autofinantare a intreprinderii; d. profitul din exploatare; e. pierdere inre#istrata. ANS: A

'1. &ecizia de finantare: a. sta la baza ale#erii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate; b. se ia de catre contabilul sef; c. are drept scop finantarea ciclului de exploatare; d. este luata de catre administratorul firmei; e. se face in orice moment al exploatarii. ANS: A *). &eciziile de investitii finantare si repartizare a profitului la nivelul intreprinderii au la baza metodele si te!nicile de executie oferite de: a. analiza economico-financiara; b. evaluarea intreprinderii; c. #estiunea financiara; d. mana#ementul informational; e. bu#etarea activitatii economice a intreprinderii. ANS: C *1. 7xcedentul brut al exploatarii $737% este un indicator care exprima: a. acumularea bruta din activitatea de exploatare $inclusiv amortizarile si provizioanele%; b. acumularea neta de amortizari si provizioane din activitatea de exploatare; c. capacitatea de autofinantare a intreprinderii; d. profitul din exploatare; e. profitul din exploatare inainte de dobanzi si impozit. ANS: A *2. 8entru o societate comerciala se prezinta urmatoarea structura a contului de profit si pierdere: cifra de afaceri ..')) u.m. consumuri de la terti '.()) u.m. c!eltuieli cu personalul 2.,)) u.m. c!eltuieli cu amortizarea 2,) u.m. c!eltuieli cu dobanzile 2') u.m. venituri din cesiunea imobilizarilor corporale ,2 u.m. c!eltuieli privind activele cedate 1)) u.m.. Cota de impozit pe profit 2+-. 3ilantul la sfarsitul exercitiului N se prezinta astfel: - u.m. 7lemente de N-1 N 7lemente de pasN-1 N activ iv Active imobil- 2.1() 2.()) Capitaluri proprii 2.*)) 2.,)) izate Stocuri 1.2)) 1.')) &atorii financiare 1.1() 1.,,) Creante 1() 1,) &atorii de ex1.)*) *1) ploatare &isponibilitati 2,) 21) 4otal activ *.()) +.)1) 4otal pasiv *.()) +.)1) 0ncasarile si platile din activitatea de #estiune sunt: a. ..'(2 u.m. si ..'+' u.m. b. ..2,) u.m. si ..*+' u.m c. ,*1 u.m. si .', u.m. d. ..'2) u.m. si ..'+' u.m. e. ..2,) u.m. si ..2+' u.m. ANS: 3 *'. Fazele ciclului de elaborare a bu#etelor sunt:

A% realizarea de studii pre#atitoare privind piata factorilor de productie si piata de desfacere; 3% elaborarea de prebu#ete; C% identificarea obiectivelor intreprinderii pentru anul de plan obiective ce decur# din planul #eneral strate#ic intocmit pe o perioada de '-+ ani; &% stabilirea politicii #enerale a intreprinderii; 7% intocmirea si aprobarea bu#etelor. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A636C6&; b. 36C6&67; c. C6&67; d. A636C67; e. A6C6&67. ANS: & **. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al 00-lea $exclusiv 45A% vor fi de 1,).))) u.m. uniform repartizate vanzarile aferente semestrului 0 $exclusiv 45A% 1+).))) u.m. uniform repartizate creditul clienti ') zile cota 45A 11- atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi: a. 21..+) u.m. si '+..)) u.m.; b. (*.*+) u.m. si '+..)) u.m.; c. 1,).))) u.m. si 1+).))) u.m.; d. '*.2)) u.m. si 2,.+)) u.m.; e. ').))) u.m. si 2+.))) u.m. ANS: A *+. Amortizarea si provizioanele sunt c!eltuieli calculate care: a. se au in vedere la plata dividendelor; b. se exonereaza de la plata impozitului pe profit; c. nu influenteaza capacitatea de autofinantare; d. se investesc in imobilizari; e. se folosesc pentru ciclul de exploatare. ANS: A *(. 0n activitatea economica activele financiare sunt utilizate pentru: a. procurarea activelor reale si an#a2area capitalului uman; b. producerea de imobilizari; c. comercializarea de bunuri si servicii; d. plata furnizorilor de materii prime si materiale; e. ac!izitia de materiale necesare desfasurarii activitatii. ANS: A *.. Situatia neta ne#ativa apare atunci cand: a. capitalurile proprii sunt mai mari decat capitalurile imprumutate; b. capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii; c. capitalurile proprii sunt mai mici decat zero; d. capitalurile proprii sunt mai mici decat datoriile pe termen lun#; e. activul este mai mic decat pasivul. ANS: 3 *,. Costul capitalului este influentat de :

A% costul capitalurilor proprii; 3% rentabilitatea financiara; C% marimea datoriilor; &% rata dobanzilor; 7% nivelul fiscalitatii. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. b. c. d. e. A636C6&67; A 36C A636C6& 36C676&

ANS: & *1. Capitalurile proprii se pot calcula dupa formula: a. capital social 6 rezerve C rezultat curent C rezultat reportat / datorii pe termen lun#; b. capital social 6 prime de capital C rezerve din reevaluare 6 rezerve C rezultat reportat C rezultatul exercitiului / repartizarea profitului; c. capital social 6 prime privind rambursarea obli#atiunilor 6 prime de capital C rezerve din reevaluare C rezerve C rezultatul reportat C rezultatul exercitiului / repartizarea profitului; d. rezerve C rezultat reportat C rezultatul exercitiului 6 alte fonduri / imprumuturi pe termen lun#; e. active pe termen lun# 6 rezerve C rezultatul reportat C rezultatul exercitiului 6 alte fonduri - imprumuturi pe termen lun# ANS: 3 +). Capacitatea de autofinantare calculata prin metoda deductiva este data de relatia: a. 737 6 venituri financiare si exceptionale incasabile / c!eltuieli financiare si exceptionale platibile / impozitul pe profit; b. rezultatul net 6 c!eltuieli calculate / venituri calculate; c. rezultatul brut / c!eltuielile cu amortizarea; d. venituri de exploatare 6 venituri financiare / c!eltuieli de exploatare / c!eltuieli financiare; e. venituri incasabile si calculate / c!eltuieli platibile si calculate. ANS: A +1. 3ilantul unei societati la sfarsitul exercitiului se prezinta astfel: - mil. u.m. 7lemente 5alori la inceputul 5alori la sfarsitul exercitiului $)% exercitiului $1% Active imobilizate 1.'() 1.22) Active circulante '+) 1.11) Total activ 1.710 2. 10 Capitaluri proprii ..) 1() &atorii financiare ,,) 1.'') &atorii din exploatare () 12) Total !a"iv 1.710 2. 10

0nformatii din contul de profit si pierdere: venituri din vanzarea produselor finite 2.**) mil. u.m. venituri din prestari servicii 1+) mil. u.m. c!eltuieli platibile 2..1) mil. u.m. din care consumuri de la terti 2.))) mil. u.m. c!eltuieli cu amortizarea 21) mil. u.m. c!eltuieli cu dobanzile 1'2 mil. u.m. Cota de impozit pe profit 2+-. 8e baza informatiilor prezentate activul economic $Activ ec1% rata rentabilitatii financiare $:f% si rata rentabilitatii economice $:ec% au urmatoarele valori: Activ ec 1 $mil. u.m.% 2.21) 2.'*) 2.21) 21) 1.(+) :f $-% *+ *+ ', *, 2+ 1' '+ * ', *, :ec $-% +1 . *. 1( 11 .' 21 ( '+ (

a. b. c. d. e.

ANS: C +2. Stabiliti varianta corecta: A% bu#etele imperative impun realizarea si c!iar depasirea previziunilor bu#etare; 3% sistemul planificarii financiare cuprinde urmatoarele tipuri de bu#ete: bu#ete de orientare #enerala si bu#ete anuale; C% bu#etul pilot reprezinta de fapt proiectul de bu#et rezultat in urma testarii diferitelor scenarii si ne#ocierii lor intre diferitele compartimente si cu conducerea intreprinderii; &% bu#etele specifice sunt bu#ete de orientare #enerala; 7% estimarea situatiei patrimoniale si monetare se realizeaza prin elaborarea bilantului previzional contului de profit si pierdere previzional si bu#etului de trezorerie Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. 7 b. A63 c. C d. A67 e. C6& ANS: A +'. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de *).+)) tone pretul unitar de aprovizionare este de '.))) u.m.. Costul de depozitare este de ) ( u.m. anual pentru o unitate de stoc iar costul pre#atirii unei comenzi este de 2.))) u.m. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori: a. ')) tone si 2 (( aprovizionari; b. ')) tone si 1'+ aprovizionari; c. *+) tone si 1) aprovizionari; d. *+) tone si * aprovizionari; e. 1) tone si * aprovizionari. ANS: 3 +*. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de *).+)) tone pretul unitar de aprovizionare este de '.))) u.m.. Costul de depozitare este de ) ( u.m. anual pentru o unitate de stoc iar costul pre#atirii unei comenzi este de 2.))) u.m. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori: a. ')) tone si 2 (( aprovizionari; b. ')) tone si 1'+ aprovizionari; c. *+) tone si 1) aprovizionari; d. *+) tone si * aprovizionari;

e. 1) tone si * aprovizionari. ANS: 3 ++. :entabilitatea financiara este influentata favorabil de catre indatorare daca: a. rata rentabilitatii economice D rata de rotatie a capitalurilor; b. rata rentabilitatii economice @ rata dobanzii; c. rata rentabilitatii economice ; rata dobanzii; d. rata rentabilitatii financiare ; rata rentabilitatii economice; e. rata rentabilitatii economice D rata dobanzii. ANS: 3 +(. 4e!nicile pe care se bazeaza previziunea vanzarilor sunt: A% te!nici calitative de analiza si previziune; 3% te!nici calitative de interpolare; C% te!nici cantitative de interpolare; &% te!nici cantitative de extrapolare; 7% te!nica defalcarii trimestriale si lunare. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. C6& b. A6& c. &67 d. A67 e. 36C ANS: 3 +.. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al 00-lea $exclusiv 45A% vor fi de +*).))) u.m. uniform repartizate vanzarile aferente semestrului 0 $exclusiv 45A% *+).))) u.m. uniform repartizate creditul clienti ') zile cota 45A 11- atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi: a. ,1.2+) u.m. si 1)..1)) u.m b. 11'.'+) u.m. si 1)..1)) u.m c. '*).))) u.m. si *+).))) u.m d. 1)2.()) u.m. si ,+.+)) u.m e. 1+).))) u.m. si .+.))) u.m ANS: A +,. Functia de finantare se refera la: a. volumul structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii; b. volumul structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor imprumutate; c. volumul structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii si imprumutate; d. modificarile din cadrul capitalurilor proprii si activelor pe termen lun#; e. volumul si structura activelor circulante si de trezorerie. ANS: C +1. 5aloarea adau#ata se calculeaza astfel: a. productia exercitiului / consumul de la terti / impozitul pe profit; b. productia stocata 6 productia imobilizata / mar2a $adaosul% comercial $a%; c. productia exercitiului / mar2a comerciala / consumul de la terti; d. 737 6 alte venituri din exploatare / alte c!eltuieli de exploatare;

e. productia stocata 6 productia vanduta 6 productia imobilizata 6 adaosul comercial / consumul de la terti. ANS: 7 (). 0n conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 1,)- si a unei rate a inflatiei de 1*)rata reala a rentabilitatii economice este: a. 1, -; b. 1( ( -; c. *) -; d. .+ -; e. '' ' ANS: 3 (1. 8reviziunea vanzarilor se realizeaza pe baza urmatoarelor te!nici: A% te!nici cantitative de extrapolare; 3% te!nici calitative de interpolare; C% te!nici cantitative de interpolare; &% te!nici calitative de analiza si previziune; 7% te!nica defalcarii pe perioade de timp trimestriale si lunare pe familii de produse si>sau #rupe de beneficiari Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. C6& b. A6& c. &67 d. A67 e. 36C ANS: 3 (2. &ispuneti de urmatoarele informatii: - pentru anul inc!eiat cifra de afaceri a fost 12.))) u.m. iar activele circulante nete au fost *.))) u.m - in anul urmator cifra de afaceri pentru trimestrul 0 va fi *.))) u.m <arimea previzionata a activelor circulante nete pentru trimestrul 0 va fi: a. 1.''' '' u.m.; b. *.))) u.m.; c. '.))) u.m.; d. +.))) u.m.; e. +.''' '' u.m ANS: 7 ('. Beasin#-ul reprezinta: a. adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de finantare a investitiilor b. forma moderna de decontare a investitiilor c. modalitate de diminuare a fiscalitatii d. vanzare-cumparare in cote e. sporire a capacitatii de autofinantare ANS: A

(*. &eciziile privind finantarea activelor unei intreprinderi apartin: a. contabilului sef; b. directorului economic; c. mana#ementului societatii; d. investitorilor directi; e. sindicatului salariatilor din intreprindere. ANS: C (+. Conform 0AS . ESituatiile fluxurilor de numerarF pot fi incluse in cadrul activitatii de investitii: A% ac!izitia unui teren ce urmeaza a fi folosit pentru construirea unei noi cladiri administrative; 3% vanzarea unei linii de productie folosite timp de zece ani; C% cumpararea de stocuri de materii prime pentru a asi#ura nevoile pe parcursul unui intre# an de activitate; &% vanzarea unor actiuni detinute in cadrul unei societati comerciale in afara #rupului $care nu au fost considerate ec!ivalente de numerar%; 7% ac!izitia unor materii prime mult mai bune din punct de vedere calitativ decat cele folosite anterior recent aparute pe piata; F% semnarea unui contract pe termen lun# cu un client Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A6C67 b. A636& c. C676F d. A6C e. 36& ANS: 3 ((. Capacitatea de autofinantare calculata prin metoda deductiva este data de relatia: A% 737 6 venituri financiare si exceptionale incasabile / c!eltuieli financiare si exceptionale platibile / impozitul pe profit; 3% rezultatul total 6 c!eltuieli calculate / venituri calculate; C% rezultatul brut / c!eltuielile cu amortizarea; &% venituri in afara exploatarii 6 venituri financiare / c!eltuieli de exploatare / c!eltuieli financiare; 7% totalitatea veniturilor incasate / c!eltuieli platibile si calculate Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. b. c. d. e. A A6&67 36C C6&67 C6&

ANS: A (.. <ar2a asupra c!eltuielilor variabile este: A% diferenta dintre cifra de afaceri si c!eltuielile directe; 3% suma dintre c!eltuielile variabile si profitul net;

C% diferenta dintre cifra de afaceri si c!eltuielile variabile; &% diferenta dintre profit si c!eltuielile variabile; 7% suma dintre profitul net si c!eltuielile fixe. Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. A67 b. 36C c. C d. C67 e. 3 ANS: & (,. &in bilantul si contul de profit si pierdere al unei societati comerciale s-au extras urmatoarele informatii: capitaluri proprii) 2.')) mil. u.m. activ ec1 *.*)) mil. u.m. c!eltuieli cu dobanzile1 *() mil. u.m. datorii financiare) 2))) mil. u.m. 73041 1.)12 mil. u.m. datorii financiare1 2.+)) u.m. Cota de impozit pe profit este 2+-. 7fectul de levier al indatorarii este: a. 1. 11-; b. /2 .2-; c. 2 '+-; d. 1 (+-; e. /2 '+-. ANS: 7 (1. Cantitatile aprovizionate si intervalele dintre doua aprovizionari succesive sunt urmatoarele: 0ntervalul dintre doua aprovizCantitatea aprovizionata ionari succesive $zile% $9#% *) 2.))) +) '.))) ') 1.+)) () *.+)) .) (.))) Stiind ca necesarul anual de aprovizionat este de .2.))) u.m. stocul curent va fi: a. 11.'() u.m b. *+.('' , u.m c. 2*.()) u.m d. 11..2) u.m e. 2,.,)) u.m ANS: A .). 0n cadrul leasin#-ului se asi#ura: a. o forma speciala de inc!iriere a bunurilor imobiliare $mobiliare% b. o finantare a noilor imobilizari c. o amortizare lineara a bunurilor d. avanta2e numai pentru utilizator e. avanta2e numai pentru locator ANS: A .1. Stiind ca rata mar2ei nete este 1- rata de structura a capitalurilor este de 2 ' si rata rentabilitatii financiare 2*- rata de rotatie a capitalurilor este:

a. b. c. d. e.

1 1* 1 1( 1 1. 1 (1 1 *1

ANS: 3 .2. &in bu#etul productiei sunt derivate urmatoarele bu#ete: A% bu#etul c!eltuielilor #enerale de productie 3% bu#etul materialelor consumate C% bu#etul manoperei directe &% bu#etul amortizarii; 7% bu#etul investitiilor Ale#eti varianta corecta de raspuns: a. 36C67 b. A636C c. A636C6& d. A6C67 e. C6&67 ANS: 3 .'. Se cunosc urmatoarele informatii: vanzarile aferente semestrului 0 exercitiului N61 cresc cu (- fata de vanzarile aferente semestrului al 00-lea exercitiului N. 0ncasarile se realizeaza astfel: *)- in luna vanzarii si ()- dupa ') zile de la data vanzarii; vanzarile $inclusiv 45A% aferente semestrului 0 exercitiului N61 vor fi 2+*.*)) u.m. uniform repartizate; vanzarile $inclusiv 45A% aferente semestrului al 00lea exercitiul N au fost uniform repartizate. 0ncasarile la inceputul si sfarsitul trimestrului 0 exercitiul N61 vor fi: a. *2.*)) u.m si *2.*)) u.m; b. *).1() u.m si *2.*)) u.m; c. 1(.1() u.m si *2.*)) u.m; d. 2+.**) u.m si 1(.1() u.m; e. +1.'() u.m si ,*.,)) u.m ANS: 3 .*. Finantele sunt: a. relatii economice in #eneral; b. relatii economice in expresie baneasca; c. relatii de productie si monetare; d. fondurile banesti; e. capitalurile intreprinderii. ANS: 3 .+. Gniversul firmei este format din cel: a. social; b. social si economic; c. economic financiar social si statul; d. financiar;

e. statul. ANS: C .(. Functiile finantelor intreprinderii sunt: a. de repartitie; b. de redistribuire; c. de control; d. de repartitie si control; e. de creditare. ANS: & ... =biectivul ma2or al intreprinderii este: a. obtinerea de valoare; b. obtinerea de profit; c. obtinerea de produse; d. obtinerea de servicii; e. maximizarea profitului. ANS: 7 .,. Capitalul intreprinderii cuprinde: a. ansamblul de bunuri sau HactiveF; b. sumele de bani disponibili; c. totalitatea actiunilor cumparate; d. totalitatea actiunilor detinute; e. totalitatea obli#atiunilor vandute. ANS: A .1. Fluxurile sunt: a. financiare si reale; b. materiale si monetare; c. fixe si circulante; d. materiale si nemateriale; e. totalitatea intrarilor materiale. ANS: A ,). Ciclul de exploatare are ca obiectiv: a. sporirea stocului de materii prime; b. producerea de bunuri si servicii; c. cresterea cifrei de afaceri; d. cresterea stocului de produse finite; e. cresterea cifrei de productie. ANS: 3 ,1. Nu sunt incluse in cate#oria activelor: a. activele fizice durabile; b. activele fizice consumabile; c. activele financiare pe termen scurt;

d. activele financiare pe termen lun#; e. datoriile fata de creditori. ANS: 7 ,2. Activele imobilizate sunt: a. bunurile corporale; b. bunurile necorporale; c. terenurile si cladirile; d. masinile si instalatiile; e. bunurile de orice natura mobile sau imobile corporale sau necorporale necesare

activitatii.
ANS: 7 ,'. Amortizarea este: a. inlocuirea activelor imobilizate; b. innoirea instalatiilor; c. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate; d. cesionarea activelor imobilizate; e. casarea activelor corporale. ANS: C ,*. Activele circulante sunt: a. materiile prime; b. materialele auxiliare; c. apa ener#ia si #azul metan; d. stocurile de produse finite; e. stocurile creantele disponibilitatile si plasamentele. ANS: 7 ,+. Fondul de rulment se calculeaza: a. capitalul permanent / active imobilizate sau active circulante / resurse de trezorerb. c. d. e.

ie; activ / pasiv; active imobilizate / active circulante; capital permanent / capital propriu; datorii / creante.

ANS: A ,(. 8returile de vanzare cuprind: a. costul total al materiilor prime; b. costul fortei de munca; c. costul capitalului; d. costuri fixe si variabile; e. costul profitul si 45A ANS: & ,.. &eterminarea profitului se realizeaza ca:

a. b. c. d. e.

diferenta dintre venituri si c!eltuieli; suma a tuturor veniturilor; suma a incasarilor; cifra de afaceri / 45A; suma de valoare adau#ata.

ANS: A ,,. :ata profitului se calculeaza ca: a. raportul dintre profitul net si cifra de afaceri; b. diferenta dintre venituri si c!eltuieli; c. suma de valoare adau#ata; d. diferenta dintre costuri fixe si variabile; e. suma a incasarilor. ANS: A ,1. 8rofitul net se repartizeaza: a. salariatilor; b. patronilor si statului; c. tuturor actionarilor; d. pentru rezerve le#ale si statutare cresterea capitalului si ca dividende; e. pentru cresterea bu#etului statului. ANS: & 1). Capitalul permanent cuprinde: a. totalitatea resurselor; b. totalitatea activelor; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lun#; d. totalitatea imobilizarilor; e. totalitatea pasivelor. ANS: C 11. <ar2a comerciala: a. se calculeaza la toate intreprinderile; b. se realizeaza in productie; c. este componenta a 45A; d. este diferenta dintre vanzarile de marfuri si costul acestora; e. este suma a valorii adau#ate. ANS: & 12. 5aloarea adau#ata: a. se realizeaza in sfera productiei de bunuri si servicii; b. este mai mica decat profitul; c. include si mar2a comerciala; d. nu este relevanta pentru firme; e. este mai mica decat 803. ANS: A

1'. 7fectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand: a. rentabilitatea financiara este mai mare sau e#ala cu rentabilitatea economica; b. rentabilitatea economica este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalu-

lui;
c. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului imprumutat; d. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitalului imprumutat; e. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalului. ANS: C 1*. Capitalul real al intreprinderii isi #aseste reflectarea in: a. bilant; b. contul de profit si pierdere; c. bu#etul activitatii #enerale; d. bu#etul activitatii de trezorerie; e. bu#etul activitatii de investitii. ANS: A 1+. Capitalul real dupa sursele de constituire prezinta urmatoarea structura: a. capital social rezerve rezultate fonduri proprii active imobilizate active circu-

lante;
b. rezerve rezultate fonduri proprii credite pe termen mediu si lun# active imobiliz-

ate active circulante;


c. credite si datorii pe termen scurt credite pe termen mediu si lun# rezerve

rezultate fonduri proprii capital social;


d. credite si datorii pe termen scurt credite pe termen mediu si lun# active imobiliz-

ate active circulante; e. active imobilizate active circulante.


ANS: C 1(. Fondurile speciale se constituie in timpul anului si la sfarsitul anului din: a. profitul brut; b. profitul net; c. amortisment; d. rezultatul exceptional; e. rezultatul financiar. ANS: 3 1.. 8rintre fondurile speciale constituite in intreprindere re#asim: a. fondul de participare la profit; b. fondul de protocol; c. fondul de soma2; d. fondul de rezerva; e. fondul de amortisment. ANS: A 1,. Structura de finantare se stabileste ca raport intre: a. capitalurile permanente si capitalurile imprumutate;

b. c. d. e.

capitalul social si capitalurile imprumutate; capitalurile imprumutate si capitalurile proprii; capitalurile imprumutate si capitalul social; capitalul social si creditele pe termen mediu si lun#.

ANS: C 11. Capitalul total dupa modul de folosinta prezinta urmatoarea structura: a. capital social rezerve rezultate fonduri proprii active imobilizate active circub. c. d. e.

lante; rezerve rezultate fonduri proprii credite pe termen mediu si lun# active imobilizate active circulante; credite si datorii pe termen scurt credite pe termen mediu si lun# rezerve rezultate fonduri proprii capital social; credite si datorii pe termen scurt credite pe termen mediu si lun# active imobilizate active circulante; active imobilizate active circulante.

ANS: 7 1)). Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de: a. resurse stabile; b. imobilizari financiare; c. utilizari durabile; d. mi2loace fixe; e. elemente neamortizabile. ANS: C 1)1. 8lasamentele de capital pe termen scurt cuprind: a. stocuri de active circulante titluri de participare la capitalul altor intreprinderi creb. c. d. e.

ante si valori de incasat disponibilitati banesti; stocuri de active circulante creante le#ate de participatiuni titluri de plasament si valori de incasat disponibilitati banesti; stocuri de active circulante c!eltuieli de constituire si inmatriculare creante si valori de incasat disponibilitati banesti; stocuri de active circulante creante si titluri de plasament si valori de incasat disponibilitati banesti; stocuri de active circulante pro#ramele informatice creante si valori realizabile in termen scurt disponibilitati banesti.

ANS: & 1)2. Fondul de rulment net reprezinta: a. excedentul de trezorerie destinat finantarii investitiilor; b. excedentul de capitaluri permanente destinat finantarii activelor circulante totale; c. diferenta de capitaluri permanente ramase dupa finantarea activelor imobilizate

destinata finantarii activelor circulante cu caracter de permanenta;


d. excedentul de resurse stabile destinat finantarii nevoilor temporare de active circu-

lante; e. diferenta neutilizata din plafonul de credite aprobat destinata finantarii nevoilor

temporare de active circulante.


ANS: C 1)'. Se cunosc:

a. b. c. d. e.

- capital social ; ,..))) mii lei; - capitalurile proprii ; 1)+.11+ mii. lei; - creditele si datoriile pe termen scurt ; .(.,,+ mii lei; - creditele pe termen mediu si lun# ; 1,..)) mii lei; - active imobilizate nete ; +1..2+ mii lei; - active circulante ; 1*).1.+ mii lei; Atunci valoarea fondului de rulment net va fi: 1..1() mii lei; *+.1.+ mii lei; ,(.*1+ mii lei; *1.)2+ mii lei; (*.)1) mii lei.

ANS: 7 1)*. 5aloarea actualizata neta 5AN se determina ca: a. raport intre fluxurile de trezorerie viitoare actualizate si costul investitiei; b. raport intre fluxurile de trezorerie viitoare actualizate si capitalul investit actualiz-

at;
c. suma a cas!-flo" - urilor anuale actualizate; d. diferenta intre suma cas!-flo" - urilor anuale actualizate si capitalul investit

$valoarea investitiei%;
e. diferenta intre suma cas!-flo" - urilor anuale actualizate si valoarea investitiei ac-

tualizate la finele intervalului de exploatare a investitiei.


ANS: & 1)+. Calculul ratei interne de rentabilitate $:0:% presupune: a. rezolvarea directa a polinomului de #radul n $n ; durata prevazuta de exploatare a b. c. d. e.

investitiei%; aproximari succesive si folosirea interpolarii liniare; extra#erea directa a rezultatului din tabele matematice; calculul functiei normale a lui Iauss; reprezentarea #rafica a densitatii de repartitie.

ANS: 3 1)(. =biectivul central al investitiilor este de a: a. plasa fondurile la banca; b. atra#e cat mai multe resurse; c. plasa anumite fonduri cat mai rentabil posibil; d. face imprumuturile cat mai atractive; e. avea la baza un studiu de fezabilitate. ANS: C

1).. 0n conditiile unui mediu probabilistic adoptarea deciziei de investitii presupune parcur#erea

unui numar de: a. doua etape; b. trei etape; c. cinci etape; d. patru etape; e. sase etape.
ANS: 3 1),. 0n situatia in care pentru doua sau mai multe proiecte de investitii exista valori diferite ale

sperantei matematice se opteaza pentru proiectul cu speranta matematica: a. care tinde la zero; b. cea mai mica; c. e#ala cu zero; d. supraunitara; e. cea mai mare.
ANS: 7 1)1. Cand pentru doua sau mai multe proiecte de investitii se obtine aceeasi speranta matematica

pentru a se opta se procedeaza astfel: a. se respin# ambele proiecte; b. se accepta ambele proiecte; c. se va reprezenta #rafic densitatea de repartitie si se opteaza pentru proiectul cu intervalul cel mai lar# de variatie; d. se va reprezenta #rafic densitatea de repartitie si se opteaza pentru proiectul cu intervalul cel mai strans de variatie; e. se calculeaza cas!-flo" - ul net actualizat pe unitate investita.
ANS: & 11). Coeficientul de variatie se determina ca raport intre: a. abaterea medie patratica si speranta matematica; b. dispersie si speranta matematica; c. speranta matematica si ecartul tip; d. speranta matematica si dispersie; e. dispersie si ecartul tip. ANS: A 111. Se considera un proiect de investitii in valoare de 1)).))) mii lei amortizabil liniar in + ani si

care aduce profituri nete anuale astfel: an 0 ; 2.))) mii lei; an 00 ; '.))) mii lei; an 000 ; '.))) mii lei; an 05 ; +.))) mii lei; an 5 ; '.))) mii lei. :ata de actualizare este de 2) -. 0n aceste conditii 5AN este: a. 1).112 mii lei; b. (.'*. mii lei; c. 2.)12 mii lei; d. - 1,.'1+ mii lei; e. - '1.),+ mii lei.

ANS: 7 112. Fie un proiect de investitii in valoare de ().))) mii lei amortizabil liniar in ( ani si care aduce

profituri brute anuale de 2).))) mii lei. :ata de actualizare este de 1+ -. 0n conditiile impozitarii actuale 5AN si 55N sunt: a. - 12.')2 mii lei si - 2,.**+ + mii lei; b. - '.,). mii lei si - ,.,)+ ( mii lei; c. (.+), mii lei si 1+.)+' mii lei; d. 21.'1( mii lei si (..,). 1 mii lei; e. *1.*2* ( mii lei si 1+.,1+ 1 mii lei.
ANS: 7 11'. Gn proiect de investitii in valoare de ,).))) mii lei cu durata de exploatare de , ani in con-

ditiile unei rate de actualizare de 2) - are 55N de *'.))) mii lei. 0n aceste conditii indicele de rentabilitate va fi: a. ) ,,,; b. 1 12+; c. 1 +)); d. 1 ('2; e. 1,1..
ANS: 3 11*. 0n practica financiara in functie de re#lementarea diferita valoarea de amortizat poate fi: a. valoarea contabila si valoarea initiala recunoscuta la dobandirea si punerea in funcb. c. d. e.

tiune a activului imobilizat; valoarea contabila ma2orata cu valoarea reziduala estimata sau valoarea contabila neta; valoarea contabila ma2orata cu valoarea reparatiilor capitale sau valoarea contabila neta; valoarea contabila diminuata cu valoarea reziduala sau valoarea de intrare; valoarea de intrare diminuata cu amortizarea calculata sau valoarea contabila neta.

ANS: A 11+. 8entru un mi2loc fix intrat in functiune la )1 decembrie numarul lunilor de functionare in anul

intrarii in functiune este: a. 12 luni; b. 1 luna; c. ) luni; d. ( luni; e. ' luni.


ANS: C 11(. 8entru un mi2loc fix intrat in functiune la )1 decembrie intervalul de timp luat in calculul val-

orii medii anuale este: a. ') zile; b. '1 zile; c. 1 luna; d. ) luni;

e. 1 an. ANS: & 11.. 8entru un mi2loc fix iesit din functiune la )1 noiembrie numarul lunilor de nefunctio-nare in

anul iesirii din functiune este: a. 12 luni; b. 1 luna; c. ) luni; d. ( luni; e. ' luni.
ANS: 3 11,. 0n :omania duratele normale de functionare stabilite in mod centralizat de #uvern sunt: a. orientative a#entii economici avand libertatea de a-si stabili durate de amortizat

mai mari sau mai mici;


b. obli#atorii pentru a#entii economici cu capital de stat sau ma2oritar de stat; c. aprobate pe pla2e de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima existand

posibilitatea ale#erii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite;


d. obli#atorii dar a#entii economici avand posibilitatea sa le reduca oricand fara re-

strictie daca se intrevede fenomenul de uzura morala;


e. obli#atorii dar in conditiile utilizarii amortizarii liniare. ANS: C 111. 0n tara noastra activele imobilizate se amortizeaza astfel: a. imobilizarile necorporale cu exceptia fondului comercial pe durata de utilizare

dar nu mai mult de + ani;


b. mi2loacele fixe prin utilizarea unuia din urmatoarele re#imuri: liniar de#resiv ac-

celerat;
c. terenurile prin amortizarea liniara; d. imobilizarile financiare prin amortizarea accelerata; e. constructiile prin sistemul pro#resiv pe o durata de pana la *) ani. ANS: 3 12). = intreprindere a cumparat un mi2loc fix in valoare de 1)).))) mii lei cu o durata de func-

tionare de , ani pentru amortizarea caruia incepand cu 2))2 se aplica metoda de#resiva. Cotele de amortizare proportionale calculate sunt: a. 1'.+ )) mii lei incepand cu anul al '-lea; b. ,*'. +) mii lei incepand cu anul al *-lea; c. .11) 1+ mii lei incepand cu anul al +-lea; d. .11) 1+ mii lei incepand cu anul al (-lea; e. ,,1, 1) mii lei incepand cu anul al .-lea.
ANS: C 121. C!eltuielile de constituire si c!eltuielile de cercetare - dezvoltare se amortizeaza intr-o peri-

oada de: a. cel mult ' ani;

b. c. d. e.

cel putin + ani; cel mult + ani; + ani; cel putin ' ani.

ANS: C 122. 3revetele licentele 9no"-!o" - ul marcile de fabrica si de comert subscrise ca aport sau

ac!izitionate se amortizeaza astfel: a. in cel mult ' ani; b. in functie de durata de utilizare care insa nu poate depasi + ani; c. pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre detinator; d. in cel putin + ani; e. in + ani.
ANS: C 12'. 8ro#ramele informatice create sau ac!izitionate se amortizeaza: a. in functie de #radul de uzura fizica; b. in functie de #radul de uzura morala; c. in functie de durata probabila de utilizare care insa nu poate depasi + ani; d. in + ani; e. pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre detinator. ANS: C 12*. Coeficientul de multiplicare prevazut de le#islatie in cazul metodei de#resive utilizate in :o-

mania pentru o durata normala de functionare de , ani este: a. 1 +; b. 2; c. 1; d. ) +; e. 2 +.


ANS: 3 12+. 0n ceea ce priveste terenurile acestea: a. se supun amortizarii conform re#imului liniar; b. se supun amortizarii conform re#imului de#resiv; c. nu se supun amortizarii; d. se supun amortizarii numai investitiile efectuate pe acestea dar in termen de ' ani; e. se supun amortizarii numai investitiile efectuate pe acestea dar in termen de ' ani ANS: C 12(. 8entru un utila2 cu o valoare de () mil. lei si cu o durata normala de functionare de + ani

amortismentul cumulat dupa * ani conform re#imului de amortizare de#resiv utilizat in :omania este: a. +).))) mii lei; b. +2.+)) mii lei; c. *,.))) mii lei; d. +).2)) mii lei;

e. ++.))) mii lei. ANS: & 12.. = intreprindere ac!izitioneaza un mi2loc fix in luna martie a anului curent a carui valoare de

intrare este ().))) mii lei iar durata normala de functionare este de 1) ani. Conform celor ' re#imuri de amortizare utilizate in :omania $liniar de#resiv si accelerat% amortismentul anului curent este: a. (.))); 12.))); ').))) $mii lei%; b. (.))); 1.))); 22.+)) $mii lei%; c. *.+)); 1.))); 22.+)) $mii lei%; d. *.+)); 12.))); ').))) $mii lei%; e. (.))); 12.))); 22.+)) $mii lei%.
ANS: C 12,. = intreprindere ac!izitioneaza un mi2loc fix in luna aprilie a anului curent a carui valoare de

intrare este ,).))) mii lei iar durata normala de functionare este de , ani. Conform re#imului de amortizare accelerat utilizat in :omania amortismentul anului curent este: a. '.''' mii lei; b. 2(.((( mii lei; c. ').))) mii lei; d. *).))) mii lei; e. ,).))) mii lei.
ANS: 3 121. Amortizarea anuala aferenta cladirilor si constructiilor speciale ale minelor carierelor ex-

ploatarilor de minerale solide se determina: a. ca amortizare liniara in functie de norma aferenta duratei de functionare din catalo# si valoarea contabila a cladirii; b. in functie de norma de#resiva de amortizare si valoarea contabila a neta cladirii; c. in functie de norma de amortizare in lei>tona si cantitatea efectiva in tone extrasa anual; d. in functie de cantitatea exploatabila in anul pro#ramarii si norma de amortizare in lei>tona; e. conform re#imului accelerat.
ANS: & 1'). Stocul de materii prime luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina

in functie de: a. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv 45A si intervalul intre doua aprovizionari din anul de baza; b. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv 45A si intervalul intre doua aprovizionari din anul de baza; c. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv 45A si durata medie de stocare a materiilor prime din anul de baza; d. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv 45A si durata medie de stocare a materiilor prime din anul de baza; e. productia exercitiului previzionata pentru anul curent exprimata in cost complet si

intervalul intre doua aprovizionari stabilit in contractele inc!eiate pentru anul curent cu furnizorii.
ANS: C 1'1. Stocul de produse luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in

functie de: a. productia zilnica vanduta prevazuta pentru anul curent si durata medie de stocare a produselor finite in anul de baza; b. productia zilnica a exercitiului in cost complet prevazuta pentru anul curent si durata medie de stocare a produselor finite in anul de baza; c. productia zilnica a exercitiului in cost complet prevazuta pentru anul curent si frecventa vanzarilor din anul curent; d. cifra de afaceri zilnica din anul curent si durata medie de stocare a produselor finite in anul de baza; e. cifra de afaceri zilnica din anul curent si frecventa vanzarilor din anul curent.
ANS: 3 1'2. Care din urmatoarele tipuri de 45A este element de active de exploatare in calculul NF:7: a. 45A de plata; b. 45A deductibila; c. 45A colectata; d. 45A exi#ibila; e. 45A deductibila si 45A colectata. ANS: 3 1''. Care din urmatoarele tipuri de 45A este element de pasive de exploatare in calculul NF:7: a. 45A de plata; b. 45A deductibila; c. 45A colectata; d. 45A exi#ibila; e. 45A deductibila si 45A colectata. ANS: C 1'*. Se cunosc urmatoarele date $in mii lei%:

- productia exercitiului in cost complet realizata in anul de baza ; ').))) - productia exercitiului in cost complet pro#ramata in anul curent ; '(.))) - consumul de materii prime din contul de profit si pierdere din anul de baza ; 1+.12( - consumul de materii prime pro#ramat prin bu#etul de venituri si c!eltuieli an curent ; 2).1(, - soldul mediu al furnizorilor din anul de baza ; '.))) Atunci valoarea furnizorilor in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare NF:7 este: a. '.111; b. (.))); c. '.());

d. *.))); e. +.)+). ANS: & 1'+. Nevoia de fond de rulment de exploatare ia in calcul: a. plasamentele in stocuri si c!eltuieli pe de o parte si pasivele de exploatare pe de b. c. d. e.

alta parte; activul economic si datoriile pe termen scurt; activele de exploatare si pasivele de exploatare; capitalurile permanente si activele imobilizate nete; capitalurile permanente si activele circulante.

ANS: C 1'(. Bucrarile si serviciile prestate de terti sunt o componenta a: a. costului marfurilor vandute; b. soldului productiei stocate; c. productiei imobilizate; d. productiei exercitiului; e. costului total al productiei exercitiului. ANS: 7 1'.. :ezultatul curent al exercitiului cuprinde: a. rezultatul din exploatare si rezultatul financiar; b. numai rezultatul activitatii de exploatare $curente%; c. rezultatul financiar si rezultatul extraordinar; d. rezultatul din exploatare financiar si extraordinar; e. rezultatul al exercitiului curent exclusiv profituri nerepartizate din anii precedenti. ANS: A 1',. 8e baza bilantului lic!iditate se calculeaza: a. ratele lic!iditatii si rata autonomiei financiare; b. ratele de dezec!ilibru si ratele lic!iditatii; c. ratele de dezec!ilibru si ratele de rotatie; d. ratele lic!iditatii si ratele de rotatie; e. rata autonomiei financiare si ratele de dezec!ilibru. ANS: A 1'1. 3ilantul lic!iditatii este construit conform: a. intereselor furnizorilor; b. opticii creditorilor; c. opticii personalului; d. intereselor actionarilor; e. opticii creditorilor si personalului. ANS: 3 1*). Scopul analizei lic!iditate este: a. examinarea lic!iditatii intreprinderii;

b. c. d. e.

examinarea capacitatii de plata a intreprinderii; examinarea #radului de indatorare a intreprinderii; examinarea securitatii financiare a intreprinderii; examinarea solvabilitatii intreprinderii.

ANS: 7 1*1. 8rintre limitele analizei lic!iditate re#asim: a. se plaseaza intr-o optica de continuitate a exploatarii; b. pune in evidenta nivelul optim al trezoreriei; c. nu pune in evidenta nivelul optim al fondului de rulment; d. nu pune in evidenta #radul de indatorare a intreprinderii; e. se plaseaza intr-o optica de fuziune a intreprinderii. ANS: C 1*2. 3ilantul functional situeaza intreprinderea intr-un context: a. de lic!iditate; b. de continuitate a exploatarii; c. de faliment; d. de fuziune cu o alta intreprindere; e. de absorbtie. ANS: 3 1*'. 4rezoreria se stabileste ca: a. diferenta intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; b. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; c. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate; d. suma intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment; e. diferenta intre nevoia de fond de rulment #lobal si fondul de rulment net #lobal. ANS: C 1**. Fondul de rulment net #lobal se stabileste ca: a. diferenta intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; b. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; c. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate; d. diferenta intre resursele stabile si utilizarile durabile; e. diferenta intre nevoia de fond de rulment #lobala si trezorerie. ANS: & 1*+. 7c!ilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera: a. imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare; b. imobilizarile nete si fondul de rulment; c. imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment #lobala; d. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare; e. imobilizarile brute si fondul de rulment. ANS: & 1*(. 8rintre ratele de dezec!ilibru calculate pe baza bilantului functional re#asim:

a. b. c. d. e.

rata autonomiei financiare; rata lic!iditatii reduse; rata lic!iditatii imediate; trezoreria in zile din cifra de afaceri; nevoia de fond de rulment de exploatare in zile din cifra de afaceri.

ANS: & 1*.. 8rintre ratele de rotatie calculate pe baza bilantului functional re#asim: a. rata autonomiei financiare; b. creditele bancare in zile din cifra de afaceri; c. rata lic!iditatii imediate; d. trezoreria in zile din cifra de afaceri; e. nevoia de fond de rulment de exploatare in zile din cifra de afaceri. ANS: 7 1*,. 8rintre ratele calculate pe baza bilantului lic!iditatii re#asim: a. rata autonomiei financiare; b. creditele bancare in zile din cifra de afaceri; c. durata creditului comercial acordat clientilor; d. trezoreria in zile din cifra de afaceri; e. nevoia de fond de rulment de exploatare in zile din cifra de afaceri. ANS: A 1*1. C!eltuielile totale fundamentate in bu#etul activitatii #enerale cuprind: a. c!eltuielile de exploatare financiare si extraordinare; b. c!eltuielile de exploatare financiare si extraordinare impozitul pe profit minus

valoarea pierderilor din anul precedent; c. c!eltuielile de exploatare financiare si extraordinare plus impozitul pe profit rezervele le#ale constituite anual pana la nivelul de 2) - din capitalul social si pierderile de acoperit din anul precedent; d. c!eltuielile de exploatare financiare si extraordinare plus impozitul pe profit si valoarea eventualelor pierderi din anul precedent minus cota anuala a fondului de rezerva; e. c!eltuielile totale fundamentate prin planul costurilor de productie.
ANS: A 1+). Fluxul de numerar net determinat in bu#etul activitatii de trezorerie cuprinde: a. fluxul de numerar din activitatea de baza activitatea auxiliara si anexa; b. fluxul de numerar din activitatea de exploatare activitatea auxiliara si anexa; c. fluxul de numerar din activitatea totala $la intern si la export%; d. fluxul de numerar din activitatea de exploatare de investitii si financiara. e. diferenta intre incasarile si platile totale. ANS: & 1+1. Soldul imprumuturilor #arantate de stat la sfarsitul anului exprimat in valuta si in lei se cal-

culeaza astfel: a. sold la inceputul anului plus imprumuturi primite in cursul anului minus ram-

b. c. d. e.

bursari in cursul anului; imprumuturi primite minus rambursari in cursul anului; imprumuturi an#a2ate minus comisionul perceput la contractarea imprumutului minus rambursari in cursul anului; sold la inceputul anului plus imprumuturi primite in cursul anului minus rambursarile dobanzile comisioanele si spezele bancare platite in cursul anului; imprumuturi primite in cursul anului minus ratele scadente si dobanzile aferente acestor imprumuturi.

ANS: & 1+2. Bic!iditatea #enerala se determina ca raport intre: a. activele circulante si datoriile curente; b. trezorerie si datoriile pe termen scurt; c. activele circulante minus stocurile si datoriile curente; d. capitalul propriu si pasivul total; e. capitalul strain si capitalul propriu. ANS: A 1+'. Bic!iditatea imediata se determina ca raport intre: a. activele circulante si datoriile curente; b. trezorerie si datoriile pe termen scurt; c. activele circulante minus stocurile si datoriile curente; d. capitalul propriu si pasivul total; e. capitalul strain si capitalul propriu. ANS: C 1+*. 0n bilantul si contul de profit si pierdere sunt inscrise urmatoarele date $mii lei%:

- total pasiv ; 2)).))) din care: - capitaluri proprii ; 11).))); - datorii totale ; 1).))) din care: - imprumuturi pe termen mediu si lun# ; *).))). - profit brut ; ').))) din care: - profit de exploatare ; 22.))). - profit net ; 21.))). :ata rentabilitatii economice este:
a. b. c. d. e.

1+ ) -; 11 1 -; 2) ) -; 1) + -; 2' ' -.

ANS: C 1++. 0n bilantul contul de profit si pierdere si declaratia de impozit pe profit sunt inscrise ur-

matoarele date $mii lei%: - total pasiv ; +)).))) din care:

a. b. c. d. e.

- capitaluri proprii ; ')).))); - imprumuturi pe termen mediu si lun# ; +).))); - credite si datorii pe termen scurt ; 1+).))). - profit brut ; +).))); - profit impozabil ; ().))); - profit net ; '+.))). :ata rentabilitatii financiare si rata autonomiei financiare sunt: 11 . -; ,+ . -; 1( . -; () ) -; 1. 1 -; *) ) -; 1* ' -; 1+) ) -. 1) ) -; (( . -.

ANS: A 1+(. Structura bilantului unei intreprinderi se prezinta astfel $mii lei%:

a. b. c. d. e.

A. Activ: - active imobilizate ; ')).))); - active circulante ; 2)).))) din care: - stocuri ; ,).))); - creante ; .).))); - disponibilitati banesti ; +).))). 3. 8asiv: - capitaluri proprii ; 21).))); - datorii totale ; 21).))) din care: - credite pe termen mediu si lun# ; ().))). :ata de finantare a stocurilor si rata datoriilor sunt: '(2 + -; .2 * -; 1)) ) -; 1)+ ) -; 1*+ ) -; .+ ) -; (2 + -; *2 ) -; 2+ ) -; +1 . -.

ANS: & 1+.. Structura bilantului unei intreprinderi se prezinta astfel $mii lei%:

A. Activ: - active imobilizate ; ')).))); - active circulante ; 2)).))) din care: - stocuri ; ,).))); - creante ; .).))); - disponibilitati banesti ; +).))). 3. 8asiv: - capitaluri proprii ; 21).)));

a. b. c. d. e.

- datorii totale ; 21).))) din care: - credite pe termen mediu si lun# ; ().))). Bic!iditatea imediata si rata solvabilitatii #enerale sunt: 1 '; ) 1+; ) '; 2 *; ) +; 1 .; 1 *; ) .; ) ,; ' '.

ANS: 7 1+,. 0n bilantul unei intreprinderi sunt inscrise urmatoarele date $in mii lei%:

- total pasiv ; 1+).))) din care: - capitaluri proprii ; ,+.))); - datorii totale ; (+.))) din care: - credite pe termen mediu ; 2+.))). - total active circulante ; .).))) din care: - stocuri ; **.))); - creante ; 12.))); - disponibilitati banesti ; 1*.))). Bic!iditatea #enerala este:
a. b. c. d. e.

2 2+; 1 .+; 1 1); ' .+; 1 '.

ANS: 3 1+1. 0n sens restrans #estiunea financiara presupune studiul deciziilor care pot fi: a. decizii pe termen lun#; b. decizii strate#ice; c. decizii tactice; d. decizii pe termen mediu. ANS: A 1(). 0n sens lar# #estiunea cuprinde mai multe etape: a. previziunea si or#anizarea; b. coordonarea si antrenarea; c. informarea si decizia; d. analiza si indrumarea; ANS: C 1(1. Componentele de baza ale #estiunii financiare sunt: a. deciziile si operatiunile financiare; b. re#ulile de baza; c. obiectivele pe termen lun# mediu si scurt;

d. metodele de #estiune. ANS: A 1(2. Criteriile de baza ale #estiunii financiare sunt: a. #ospodarirea; b. economisirea; c. autonomia functionala; d. prevederea. ANS: C 1('. Iestiunea financiara optima presupune respectarea unor re#uli de baza: a. scadenta sursei de finantare sa fie superioara sau cel putin e#ala cu durata de exist-

enta a activului creat pe seama acesteia;


b. scadenta sursei de finantare sa fie mai mica decat durata de existenta a activului

creat pe seama acesteia;


c. scadenta sursei de finantare sa fie obli#atoriu e#ala cu durata de existenta a activu-

lui creat pe seama acesteia; d. durata creditului comercial acordat clientilor sa fie obli#atoriu mai mica decat durata creditului comercial primit de la furnizori;
ANS: A 1(*. Capitalul intreprinderii dupa natura lui se imparte in: a. capital real si capital fictiv; b. capital real si capital social; c. capital propriu si capital permanent; d. capital permanent si capital financiar. ANS: A 1(+. Capitalul total al intreprinderii cuprinde: a. capitalul permanent plus credite si datorii pe termen scurt; b. capitalurile proprii plus datoriile financiare; c. capitalul social plus credite pe termen lun# mediu si scurt; d. total pasiv minus datorii nebancare. ANS: A 1((. Capitalul permanent al intreprinderii cuprinde: a. capitalurile proprii plus creditele pe termen scurt; b. capitalul social plus #rupa rezervelor rezultatelor si fondurilor proprii plus credite

pe termen mediu si lun#;


c. capital total minus creditele pe termen mediu si lun#; d. capital total minus capital social. ANS: 3 1(.. Structura bilantiera a capitalului se prezinta dupa urmatoarele criterii: a. exi#ibilitatii in activ; b. lic!iditatii in pasiv; c. scadentelor in activ;

d. exi#ibilitatii dupa sursele de provenienta; ANS: & 1(,. Fondul de rulment net ca sursa de finantare a activelor circulante este e#al cu: a. Capital propriu minus active imobilizate nete; b. Capitaluri permanente minus active imobilizate nete; c. 4otal pasiv minus active circulante nete; d. 4otal activ minus datorii financiare. ANS: 3 1(1. Care dintre ipotezele urmatoare atribuite viitorului cert sunt corecte: a. decidentul considera proiectul de investitii independent de altele si ale#e intre mai

multe proiecte;
b. decidentul considera proiectul de investitii independent de altele avand posibilit-

atea sa opteze numai pentru acesta;


c. exista o piata de capitaluri perfecta cu o rata a dobanzii unica beneficiarul invest-

itiei putandu-se imprumuta in limita #radului sau de indatorare; d. riscul asociat proiectului de investitii este redus.
ANS: A 1.). 8rintre fluxurile de iesire ce compun suma de investit re#asim: a. nevoia de fond de rulment recuperata; b. nevoia de fond de rulment suplimentara; c. c!eltuielile de constituire; d. amortismentul. ANS: 3 1.1. Cas!-flo" - ul net al investitiei cuprinde: a. excedentul brut de exploatare plus amortizarea; b. profitul net din exploatare plus amortizarea; c. profitul net plus valoarea reziduala estimata a investitiei; d. excedentul brut de exploatare minus amortizarea. ANS: 3 1.2. Fluxurile de trezorerie la finele exploatarii cuprind: a. nevoia de fond de rulment suplimentara determinata de cresterea capacitatii de pro-

ductie;
b. nevoia de fond de rulment recuperata ca urmare a disparitiei capacitatii de pro-

ductie;
c. fluxurile de intrare de trezorerie ca urmare a disparitiei capacitatii de productie; d. valoarea de intrare $contabila% a investitiei. ANS: 3 1.'. Cele mai uzuale criterii simple de optiune sunt: a. criteriul costului si criteriul ratei medii a rentabilitatii; b. criteriul valorii actualizate nete; c. criteriul indicelui de rentabilitate;

d. criteriul ratei interne de randament; ANS: A 1.*. Criteriile pe baza de actualizare ce pot fi folosite sunt: a. criteriul ratei medii a rentabilitatii; b. criteriul valorii actualizate nete si criteriul indicelui de rentabilitate; c. criteriul costului; d. criteriul duratei de recuperare a capitalului investit. ANS: 3 1.+. :ata de actualizare folosita in calculul valorii actualizate nete 5AN poate fi: a. rata rentabilitatii estimata; b. rata dobanzii fara risc; c. rata interna de randament; d. rata medie de randament a titlurilor pe piata financiara; ANS: 3 1.(. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la :0:: a. este rata de actualizare folosita in calculul valorii actualizate nete; b. este rata medie de rentabilitate calculata fara actualizare in adoptarea deciziei de

investitii;
c. este acea rata de actualizare pentru care valoarea actualizata neta este nula; d. este acea rata de actualizare pentru care indicele de rentabilitate este supraunitar; ANS: C 1... 0n #eneral se poate vorbi de urmatoarele situatii de cunoastere imperfecta: a. situatii de incertitudine; b. situatii certe; c. situatii aleatoare; d. situatii optimiste. ANS: A 1.,. Situatiile probabilistice sunt acelea in care: a. au putut fi identificate toate cazurile posibile in mod precis si probabilizate; b. nu au putut fi identificate toate eventualitatile in mod precis; c. au putut fi identificate toate cazurile posibile in mod precis; d. au fost identificate toate eventualitatile si nu li s-au putut asocia anumite probabil-

itati.
ANS: A 1.1. Situatiile de incertitudine sunt acelea in care: a. au fost identificate toate cazurile posibile dar nu li s-au putut asocia anumite prob-

abilitati;
b. au fost identificate toate cazurile posibile in mod precis si probabilizate; c. au fost identificate toate eventualitatile si li s-au putut asocia anumite probabilitati; d. exista posibilitatea ca alte evenimente neprevazute sa se adevereasca.

ANS: A 1,). :iscul se masoara prin intermediul: a. ecart tip sau standard; b. coeficientului de variatie; c. coeficientului de corelatie; d. sperantei matematice. ANS: A 1,1. Aplicarea criteriului 5AN in conditiile unui viitor incert presupune: a. corectarea indicelui de rentabilitate; b. corectarea ratei interne de randament; c. perturbarea ratei de actualizare; d. corectarea proiectiei cas!-flo" - ului cu indicele inflatiei; ANS: C 1,2. 0nvestitiile se finalizeaza din urmatoarele surse: a. credit comercial furnizori; b. credite bancare pe creante comerciale; c. credite obli#atare; d. credite de trezorerie; ANS: C 1,'. 8rintre sursele interne de finantare a investitiilor re#asim: a. creditul comercial furnizori; b. sume repartizate din profitul net pentru dezvoltare; c. credite obli#atare; d. credite de trezorerie. ANS: 3 1,*. 8rintre sursele externe de finantare a investitiilor re#asim: a. creditul comercial furnizori; b. alte rezerve ca surse proprii de finantare neconsumate la sfarsitul perioadei preced-

ente; c. finantari din partea #rupului; d. amortizarea activelor imobilizate din perioada de realizare a investitiilor;
ANS: C 1,+. Amortizarea activelor imobilizate poate fi abordata diferit existand mai multe conceptii de

amortizare: a. abordarea le#ala; b. abordarea interpretativa; c. abordarea 2uridico-contabila; d. abordarea statistica.


ANS: C 1,(. &estinatia amortizarii activelor imobilizate este:

a. b. c. d.

sursa proprie pentru asi#urarea ec!ilibrului financiar; sursa de constituire a fondului de dezvoltare; sursa de finantare a reparatiilor capitale; sursa de constituire a fondului surselor proprii pentru finantarea investitiilor;

ANS: & 1,.. 0n :omania valoarea de amortizat in functie de metoda de amortizare folosita poate fi: a. costul activului; b. valoarea de intrare diminuata cu valoarea reziduala estimata; c. valoarea de intrare ma2orata cu valoarea reparatiilor capitale prevazute a se efec-

tua;
d. valoarea de intrare actualizata la finele fiecarui an din intervalul de exploatare a

activului imobilizat.
ANS: A 1,,. 8rintre situatiile in care se foloseste valoarea contabila intalnim: a. intocmirea bilantului contabil; b. calcularea indicatorilor de rotatie; c. intocmirea contului de profit si pierdere; d. intocmirea bu#etului activitatii #enerale. ANS: A 1,1. Criteriile modelului optimizat pentru determinarea duratei optime de serviciu sunt: a. criteriul ratei interne de randament; b. criteriul profitului; c. criteriul costului; d. criteriul duratei de recuperare a capitalului investit. ANS: 3 11). Cate#oriile de durata de serviciu prevazute in literatura de specialitate sunt: a. durata de serviciu te!nica si economica; b. durata de serviciu contabila; c. durata de serviciu primara si complementara; d. durata de serviciu fizica si morala. ANS: A 111. Normele de amortizare utilizate de a#entii economici pot fi: a. analitice; b. a#re#ate pe #rupe de mi2loace fixe conform clasificatiei la nivel national; c. specifice pe ramuri sau domenii de activitate; d. comune pe utila2e ce participa la realizarea aceluiasi produs sau serviciu. ANS: A 112. Soldul furnizorilor luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in

functie de: a. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv 45A si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza;

b. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv 45A si durata

de rotatie a furnizorilor din anul de baza;


c. productia zilnica a exercitiului in cost complet si durata de rotatie a furnizorilor din

anul de baza;
d. productia zilnica a exercitiului in preturi de productie si durata creditului comercial

prevazuta in contractele cu furnizorii inc!eiate pentru anul de plan.


ANS: A 11'. Soldul creantelor luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in

functie de: a. productia zilnica a exercitiului in preturi exclusiv 45A din anul curent si soldul mediu al clientilor din anul de baza; b. productia zilnica a exercitiului in preturi inclusiv 45A din anul curent si durata de rotatie a clientilor din anul de baza; c. productia zilnica a exercitiului in preturi inclusiv 45A din anul curent si numarul mediu de zile de acordare credit comercial clientilor; d. productia zilnica vanduta in preturi inclusiv 45A din anul curent si durata de rotatie a clientilor din anul de baza;
ANS: & 11*. 0n afara nevoii de fond de rulment de exploatare nevoia de fond de rulment #lobala mai

cuprinde: a. nevoia de fond de rulment in afara exploatarii; b. fondul de rulment net #lobal; c. nevoia de fond de rulment aferenta activitatii financiare; d. nevoia de fond de rulment aferenta activitatii extraordinare;
ANS: A 11+. Nevoia de fond de rulment de exploatare se determina ca diferenta intre: a. pasivele de exploatare si activele de exploatare; b. activele de exploatare si pasivele de exploatare; c. pasivele stabile si activele stabile; d. pasivele de exploatare si pasivele stabile. ANS: 3 11(. Activele de exploatare luate in calculul NF:7 includ: a. plasamente de capitaluri in stocuri si in alte elemente de active circulante; b. plasamente de capitaluri in stocuri si in active imobilizate utilizate pentru realiz-

area activitatii de baza;


c. plasamente de capitaluri pentru functionarea ciclurilor operatiunilor de investitii si

de exploatare;
d. plasamente de capitaluri pentru functionarea ciclurilor operatiunilor de exploatare

si in afara exploatarii.
ANS: A 11.. 8asivele de exploatare luate in calculul NF:7 includ: a. datoriile minime si permanente fata de terti amanate la plata fata de momentul dat-

orarii datorita sistemului de decontare a platilor practicat in economie sau a termenelor fixe de plata le#iferate; b. datoriile fata de furnizorii si creditorii financiari; c. datoriile si creditele pe termen scurt mediu si lun#; d. totalul datoriilor din bilant.
ANS: A 11,. 0n cate#oria c!eltuielilor financiare re#asim: a. diferente nefavorabile de curs valutar; b. diferente favorabile de curs valutar; c. costul marfurilor; d. c!eltuielile de personal. ANS: A 111. Cifra de afaceri cuprinde: a. venituri din vanzarea marfurilor; b. soldul productiei stocate; c. productia imobilizata; d. productia exercitiului; ANS: A 2)). 8rintre componentele productiei exercitiului re#asim: a. cifra de afaceri; b. impozite taxe si varsaminte asimilate; c. productia imobilizata; d. amortizarea activelor imobilizate; ANS: C 2)1. C!eltuielile din exploatare cuprind: a. costul total al productiei exercitiului; b. soldul productiei stocate; c. productia imobilizata; d. productia vanduta. ANS: A 2)2. :ezultatul brut al exercitiului se determina: a. prin raportarea profitului brut la c!eltuielile totale; b. prin insumarea rezultatului curent si a rezultatului extraordinar; c. prin inmultirea profitului pe unitatea de produs cu cantitatile fabricate; d. ca diferenta intre veniturile din exploatare si c!eltuielile pentru exploatare. ANS: 3 2)'. 0n cate#oria c!eltuielilor nedeductibile re#asim: a. amenzile confiscarile ma2orarile de intarziere si penalitatile datorate catre autorit-

atile romane;
b. dividendele primite de la o persoana 2uridica romana; c. veniturile respectiv c!eltuielile rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea

creantelor dupa caz ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la F8S conform conventiilor; d. rambursarile de c!eltuieli nedeductibile precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor c!eltuieli nedeductibile;
ANS: A 2)*. 0n cate#oria veniturilor neimpozabile re#asim: a. c!eltuielile de sponsorizare ce depasesc limitele le#ale; b. dividendele primite de la o persoana 2uridica romana; c. c!eltuielile cu diurna care depasesc limitele le#ale stabilite pentru institutiile pub-

lice;
d. c!eltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din #estiune sau

de#radate si neimputabile inclusiv 45A aferenta acestora.


ANS: 3 2)+. 8rintre destinatiile profitului net la societatile nationale companiile nationale si societatile

comerciale cu capital inte#ral sau ma2oritar de stat precum si la re#iile autonome intalnim: a. rezervele le#ale; b. cota mana#erului; c. pana la 2) - pentru participarea salariatilor la profit; d. prime anuale;
ANS: A 2)(. 7xceptiile de la cota de 1( - impozit pe profit pot fi: a. () - pentru a#entii economici care inre#istreaza peste +) - din veniturile totale

din 2ocuri de noroc autorizate de le#e sau din activitatea barurilor si cluburilor de noapte; b. contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor si cluburilor de noapte si a cazinourilor datoreaza un impozit pe profit care nu poate fi mai mic de + - din valoarea veniturilor inre#istrate de acestia; c. ') - pentru profitul inre#istrat de persoane 2uridice straine cu sediul in :omania; d. 2) - pentru a#entii economici care realizeaza anual cel putin ,) - din venituri din a#ricultura.
ANS: 3 2).. Sunt considerate microintreprinderi si se impoziteaza cu ' - asupra veniturilor trimestriale

societatile comerciale care la '1 decembrie al anului precedent indeplinesc urmatoarele conditii: a. au capital inte#ral privat; b. au pana la ( salariati; c. au pana la 1+ salariati; d. au realizat venituri reprezentand ec!ivalentul in lei de pana la 1)).))) euro;
ANS: A 2),. 0n economia de piata functiile profitului ar putea capata urmatoarele directii: a. asi#ura indeplinirea functiei comerciale a intreprinderii;

b. asi#ura indeplinirea functiei sociale a intreprinderii; c. asi#ura indeplinirea functiei de personal a intreprinderii; d. asi#ura indeplinirea functiei financiare a intreprinderii; ANS: 3 2)1. Ba societatile nationale companiile nationale si societatile comerciale cu capital inte#ral sau

ma2oritar de stat precum si la re#iile autonome profitul net se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: a. pana la + - pentru participarea salariatilor la profit; b. pana la 1) - pentru participarea salariatilor la profit; c. pana la +) - varsaminte la bu#etul de stat sau local in cazul re#iilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale companiilor nationale si societatilor cu capital inte#ral sau ma2oritar de stat; d. 1) - cota mana#erului.
ANS: 3 21). Analiza ec!ilibrului financiar microeconomic se realizeaza pe baza: a. bilantului contabil intocmit conform re#lementarilor le#ale; b. bilantului financiar construit pe baza bilantului contabil; c. sistemului informational financiar-contabil al intreprinderii; d. bilantului contabil si darilor de seama statistice. ANS: 3 211. Ba retratarea posturilor bilantiere pentru obtinerea bilantului lic!iditate: a. trebuie excluse non-valorile din imobilizarile necorporale; b. diferentele de conversie activ trebuie adau#ate ca elemente de activ fictive; c. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in activul circu-

lant;
d. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in pasiv. ANS: A 212. Ba retratarea posturilor bilantiere pentru obtinerea bilantului lic!iditate: a. din capitalurile proprii se exclude partea din profit destinata distribuirii sub forma

de dividende care se include la datorii pe termen scurt;


b. diferentele de conversie activ trebuie adau#ate ca elemente de activ fictive; c. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in activul circu-

lant; d. creantele ce contin fractiuni mai mari de 1 an trebuie transferate in pasiv.


ANS: A 21'. 0n cadrul teoriei ciclurilor se distin#: a. ciclurile operatiunilor de investitii b. ciclurile operatiunilor de investitii c. ciclurile operatiunilor de investitii d. ciclurile operatiunilor de investitii ANS: &

de finantare si de dividend; de finantare si exceptionale; de trezorerie si exceptionale; de exploatare si de trezorerie;

21*. <ar2a de securitate se determina ca diferenta intre: a. nevoia de fond de rulment de exploatare si fondul de rulment net #lobal; b. nevoia de fond de rulment de exploatare si nevoia de fond de rulment in afara ex-

ploatarii;
c. fondul de rulment net #lobal si nevoia de fond de rulment de exploatare; d. resursele stabile si activele imobilizate nete plus nevoia de fond de rulment. ANS: C 21+. Capacitatea de autofinantare a intreprinderii reprezinta: a. diferenta dintre suma incasarilor perioadei si suma platilor aferente c!eltuielilor in-

re#istrate din perioada respectiva;


b. sursa de finantare a activitatii intreprinderii pe baza imprumuturilor obtinute de la

banci;
c. veniturile obtinute si folosite de intreprindere pentru a-si finanta activitatea de ex-

ploatare;
d. potentialul financiar de crestere economica a intreprinderii dupa remunerarea tu-

turor factorilor ce au contribuit la realizarea profitului;


e. totalitatea veniturilor realizate si incasate intr-un exercitiu financiar; ANS: &